Sunteți pe pagina 1din 39

1

Capitolul VI
MA!INA SINCRON"
6.#. CONSTRUC$IA MA!INILOR SINCRONE. GENERALIT"$I
Ma!ina sincron" este caracterizat" prin faptul c" viteza de rota#ie a rotorului, n regim de func#ionare
sta#ionar este riguros dependent" de frecven#a tensiunii la care este conectat" nf"!urarea de curent alternativ !i
num"rul de perechi de poli ai cmpului nvrtitor, respectiv ai nf"!ur"rii de excita#ie.
Un element caracteristic pentru ma!ina sincron" const" n alimentarea n curent continuu a nf"!ur"rii
de excita#ie. Datorit" acestui fapt ma!ina sincron"poate func#iona la factor de putere unitar.
Ma!ina sincron", a c"rei sec#iune transversal" este dat" n figura 6.1, cuprinde un stator asem"n"tor
cu cel al ma!inii asincrone (1), pe care este dispus" o nf"!urare de curent alternativ, n mod obi!nuit trifazat"
(2). nf"!urarea de excita#ie (3) este dispus" pe rotorul (4). Aceasta este varianta de ma!in" sincron" n
construc#ie direct" !i este prezentat" simbolic n figura 6.2 -a). Accesul la nf"!urarea de excita#ie se face prin
intermediul a dou" inele de contact. Rotorul, numit !i inductor, se realizeaz" n dou" variante: cu poli aparen#i
(Fig. 6.3 -a) !i cu poli neca#i (Fig. 6.3 -b, c).
Fig. 6.#. Sec#iune transversal"
prin ma!ina sincron". Fig. 6.2. Variante constructive la ma!ina sincron".
Principalele p"r#i componente ale rotorului sunt: 1-ax, 2 - piese polare, 3 - miez sau din#i, 4 nf"!u-
rare de excita#ie.
Rotorul cu poli aparen#i se folose!te la construc#ia
hidrogeneratoarelor (viteza sub 500 rot/min) !i a motoarelor
sincrone pentru viteze sincrone reduse (mul#i poli), iar rotoa-
rele cu poli neca#i se folosesc la construc#ia turbogeneratoa-
relor care au o singur" pereche de poli !i mai rar dou" pe-
rechi.
Ma!ina sincron" poate func#iona n regim de genera-
tor, motor sau compensator sincron pentru furnizarea puterii reactive necesare la
compensarea factorului de putere. Ma!ina sincron" n construc#ie direct" se uti-
lizeaz" pentru producerea energiei electrice n centrale !i se folose!te la puteri
foarte mari (pn" la 1500 MVA).
La puteri sub 100 KVA, ma!inile sincrone se construiesc !i n variant"
inversat", avnd pe stator nf"!urarea de excita#ie, iar pe rotor nf"!urarea de cu-
rent alternativ (Fig. 6.2 -b). Accesul la aceast" nf"!urare se face prin interme-
diul a trei inele !i perii. Dac" se scoate !i nulul la placa de borne, este necesar"
montarea unui al patrulea inel.
Pentru studiul analitic al ma!inii cu poli aparen#i, s-au introdus dou"
axe de referin#" perpendiculare din punct de vedere electric (Fig. 6.4). Axa
Fig. 6.3. Variante constructive de rotoare.
Fig. 6.4. Marcarea axelor de re-
ferin#" la ma!ina cu poli aparen#i.
2
polilor se nume!te ax" longitudinal" (d), iar axa ce corespunde spa#iului interpolar se nume!te ax" transversal"
(q).
Principalele p"r#i componente sunt prezentate n figura 6.5: 1 excitatoare (generator de curent
continuu, 2 - carcas", 3 - inel de ridicare, 4 - miez stator, 5 - nf"!urare stator, 6 - palet" ventilator, 7 - pies"
polar", 8 cupl", 9 - ax, 10 - fereastr" aspira#ie, 11 - plac" borne, 12 - talp" sus#inere, 13 - scut, 14 - inele, [6].
Fig. 6.5. Vedere general" !i sec#iune pe sfert la o ma!in" sincron" de construc#ie direct".
Puterile ma!inilor sincrone sunt limitate din considerente mecanice !i termice. Pentru r"cire se folose!-
te ca agent termic aerul, hidrogenul !i apa. La puteri mari, r"cirea conductoarelor se face direct, fluidul de r"cire
circulnd n contact cu conductorul. Prin utilizarea supraconductibilit"#ii se prevede puterea limit" de 2500 !i
5000 MVA.
6.2. SISTEME DE EXCITA$IE PENTRU MA!INI SINCRONE
Gama foarte larg" de puteri pentru care se construiesc ma!inile sincrone impune realizarea de variante
diferite pentru sistemele de excita#ie ale ma!inii. Sursa de curent continuu necesar" pentru excita#ia ma!inii sin-
crone se adopt" func#ie de puterea ma!inii !i de condi#iile ce se impun la func#ionarea n regim normal !i de a-
varie.
O condi#ie important" ce se impune sistemului de excita#ie const" n realizarea unei viteze mari de r"s-
puns, adic" asigurarea cre!terii ntr-un timp foarte scurt a tensiunii la bornele nf"!ur"rii de excita#ie, n scopul
restabilirii rapide a tensiunii la bornele generatorului sincron, n caz de avarie n sistemul electroenergetic. Re-
glarea curentului de excita#ie trebuie s" se fac" n limite largi chiar la func#ionarea normal", pentru a asigura
circula#ia puterii reactive ntre generator !i sistem. Pentru a asigura furnizarea puterii electrice n condi#iile
func#ion"rii normale, fiecare ma!in" sincron" este prev"zut" cu dou" sisteme de reglaj: sistemul de reglare auto-
mat" a tensiunii (RAT) care comand" curentul de excita#ie func#ie de m"rimile de ie!ire ale generatorului (pute-
re, tensiune, curent, unghi intern) !i sistemul de reglare automat" a vitezei de rota#ie care comand" vana de ad-
misie a agentului primar (abur, ap", gaz).
Fig. 6.6. Excita#ie cu generator de Fig. 6.7. Ma!in" sincron" cu regulator
curent continuu cuplat pe acela!i ax. excita#ie.
Se prezint" n continuare cteva sisteme de excita#ie mai utilizate. n figura 6.6 se folose!te ca surs" de
excita#ie un generator de curent continuu cu excita#ie deriva#ie, montat pe acela!i ax cu al ma!inii sincrone. Re-
3
glarea curentului de excita#ie se realizeaz" cu ajutorul reostatului R
r
. Func#ionarea schemei se amelioreaz" prin
introducerea unui regulator de excita#ie (Fig. 6.7).
Generatorul de curent continuu, numit !i excitatoare, poate fi montat separat !i antrenat cu un motor a-
sincron. Utilizarea generatoarelor de curent continuu pentru excitarea ma!inilor sincrone este limitat" de difi-
cult"#ile care apar la fabricarea ma!inilor de curent continuu la viteze relativ ridicate !i cu puteri mai mari de 1
MVA. Din acest considerent, utilizarea ma!inilor de curent continuu se face pentru ma!ini sincrone ce nu dep"-
!esc 200 MVA.
Fig. 6.8. Excita#ie cu punte Fig. 6.9. Sistem de excita#ie f"r" inele de contact.
comandat".
n locul generatoarelor de curent continuu se folosesc redresoare comandate sau necomandate. n
figura 6.8 se d" o schem" de principiu pentru excita#ia ma!inii sincrone prin folosirea unei pun#i redresoare
comandate, alimentat" de la sistemul energetic.
Un alt inconvenient ce apare la excita#ia ma!inii sincrone l constituie prezen#a inelelor de contact. A-
cestea pot fi eliminate utiliznd schema din figura 6.9. Schema este compus" din dou" ma!ini sincrone: una de
construc#ie direct" (I) !i una inversat" (II) !i un rotor comun. Tensiunea alternativ" de la ma!ina sincron" inver-
sat" se aplic" unei pun#i redresoare necomandate care alimenteaz" nf"!urarea de excita#ie a ma!inii de cons-
truc#ie direct". Reglarea curentului de excita#ie a ma!inii de construc#ie direct" se ob#ine prin modificarea cu-
rentului de excita#ie a ma!inii de construc#ie inversat". Pe baza acestei scheme de principiu s-a adoptat o sche-
m" mai complex" (Fig. 6.10) pentru excita#ia generatoarelor.
Schema este compus" din trei generatoare sincro-
ne cuplate pe acela!i ax. nf"!rarea de excita#ie 2 a genera-
torului principal 1 este alimentat" prin intermediul pun#ii
redresoare 8 de la generatorul intermediar 3 a c"rui cons-
truc#ie este inversat". nf"!urarea de excita#ie 4 a acestuia
este alimentat" prin intermediul pun#ii redresoare coman-
date 7 de la generarorul sincron pilot. nf"!urarea de exci-
ta#ie 6 a generatorului pilot este alimentat" separat. Regu-
latorul automat de tensiune (RAT) prime!te semnale de la
transformatorul de curent 9 !i transformatorul de tensiune
10, montate la bornele generatorului principal !i comand"
unghiul de deschidere al tiristoarelor prin intermediul dispozitivului de comand" pe gril" (DCG). Aceea!i sche-
m" s-a aplicat !i n trac#iunea electric" (locomotive
Diesel electrice) cu specifica#ia c" reglarea tensiunii
generatorului sincron principal se face !i prin modi-
ficarea frecven#ei. Excita#ia static" se folose!te !i n
cazul hidrogeneratoarelor.
n schema 6.11 este prezentat modul de ex-
cita#ie al hidrogeneratorului de la centrala hidroe-
lectric" de la Por#ile de Fier. Generatorul principal 1
are nf"!urarea de excita#ie 2 legat" la pun#ile redre-
soare comandate 5 !i 6 alimentate de la generatorul
auxiliar 3. Puntea comandat" 5 se folose!te pentru
func#ionare normal" !i este alimentat" de la prize
scoase la nf"!urarea statoric", n timp ce puntea 6
serve!te la for#area excita#iei. nf"!urarea de excita-
#ie 4 a generatorului auxiliar este alimentat" la nce-
put prin puntea redresoare 9 de la serviciile proprii,
iar dup" amorsarea generatorului auxiliar se alimen-
teaz" de la bornele acestuia prin transformatorul 8 !i
Fig. 6.#0. Schema excita#iei turbogeneratorului
de 385 MVA.
Fig. 6.##. Schema excita#iei statice la un hidrogenerator de
190 MVA.
4
puntea comandat" 10. Unghiul de deschidere a tiristoarelor din puntea 10 este comandat prin intermediul
regulatorului automat de tensiune al generatorului auxili-ar. Comanda pun#ilor 5 !i 6 se face de la regulatorul
automat de tensiune al generatorului principal prin intermediul transformatorului 7 alimentat de la bornele
generatorului principal. Regulatorul automat de tensiune ac-#ioneaz" primul la apari#ia unei perturba#ii deoarece
are o vitez" de r"spuns mai mare !i este comandat de tensiunea de la bornele generatorului. Regulatorul
automat al vitezei intervine la 0.2...0,5 secunde de la semnalarea perturba#iei prin nchiderea sau deschiderea
vanei de admisie a agentului primar.
Sistemele de excita#ie f"r" excitatoare se bazeaz" pe auto-
excitarea ma!inii sincrone !i se folosesc la puteri mici. n figura 6.12,
se prezint" o solu#ie a firmei Altshom. Pentru amorsare este necesar
ca generatorul 1 s" posede un magnetism remanent de la o func#iona-
re anterioar". nf"!urarea de excita#ie 2 este alimentat" de la bornele
generatorului prin transformatorul de tensiune 6 !i puntea comandat"
4, unghiul de deschidere a tiristoarelor fiind comandat de la regulato-
rul automat de tensiune. Schema mai este prev"zut" cu reac#ie dup"
curentul de sarcin" preluat" prin trans-formatorul serie 5 !i puntea
redresoare 3 asigurnd excita#ia la mersul n sarcin" !i la regimul de
scurtcircuit. Puntea comandat" asigur" excitarea la mersul la gol.
Avantajul schemei const" n costul redus !i simplitatea constructiv",
dar marele dezavantaj const" n siguran#a redus" n func#ionare.
Se remarc" faptul c" puterea sistemelor de excita#ie cu redresoare comandate reprezint" un procent mai
redus din puterea generatorului sincron (0,5....0,6)% fa#" de pu-terea sistemelor de excita#ie cu generatoare de
curent continuu (1....1,2)%. n plus apar dificult"#i legate de comuta#ie care limiteaz" viteza de rota#ie a
rotorului.
6.3. PRINCIPIUL DE FUNC$IONARE A GENERATORULUI SINCRON
Regimul de generator sincron este cel mai des ntlnit la ma!ina sincron". nf"!urarea de excita#ie, ali-
mentat" n curent continuu, este antrenat" de un motor primar la viteza de sincronism. Cmpul magnetic nvr-
titor care este dat de sistemul inductor (explica#ia a fost dat" la capitolul 4.2.4) produce un flux magnetic varia-
bil n timp, care nl"n#uie spirele fiec"rui circuit de faz" a nf"!ur"rii statorului !i induce o tensiune electromo-
toare (capitolul 4.2.5), n fiecare faz". Decalajul spa#ial al celor trei faze determin" apari#ia unui sistem trifazat
de tensiuni. Dac" la bornele statorului este conectat" o impedan#" trifazat" simetric", atunci nf"!r"rile vor fi
parcurse de un sistem trifazat de curen#i, care va da na!tere unui cmp magnetic nvrtitor, numit cmp magne-
tic de reac!ie ce se rote!te tot cu viteza sincron" ca !i cmpul nvrtitor de excita#ie (inductor). Cele dou" cm-
puri magnetice se compun !i se ob#ine cmpul magnetic nvrtitor rezultant din ma!in". Generatorul sincron de-
biteaz" pe impedan#a de sarcin" o putere electric" P
2
care este mai mic" dect puterea mecanic" P
1
primit" la ax
de la motorul primar, datorit" pierderilor.
n figura 6.13 se reprezint" bilan#ul energetic al
generatorului sincron. Pierderile n excitatoare se iau n
considerare numai dac" excitatoarea este cupla-t" pe
axul ma!inii sincrone. n fierul rotoric nu se pro-duc
pierderi deoarece curentul de excita#ie este conti-nuu !i
fluxul este constant n timp. Dac" din puterea mecanic"
primit" la ax se scad pierderile mecanice, se ob#ine puterea P, transferat" statorului prin ntrefier numit" putere
electromagnetic". Cuplul electromagnetic este un cuplu rezistent !i se opune cuplului activ dat de motorul
primar fiind definit prin rela#ia:
(6.1)
Din puterea electromagnetic" P preluat" de c"tre stator, cea mai mare parte se transfer" sub form" de
putere electric" impedan#ei de sarcin" !i numai o parte se consum" pentru acoperirea pierderilor prin efect elec-
trocaloric n nf"!urarea trifazat" !i o alt" parte acoper" pierderile n fierul statorului nct se poate scrie rela#ia:
(6.2)
!i se poate defini randamentul generatorului.
6.4. REAC$IA INDUSULUI LA GENERATORUL SINCRON
La func#ionarea normal" n sarcin", reparti#ia cmpului magnetic rezultant de-a lungul pasului polar se
abate mult de la reparti#ia ideal" sinusoidal". Deformarea formei cmpului se datore!te att varia#iei ntrefieru-
Fig. 6.#2. Schem" de autoexcita#ie cu
redresare comandat".
Fig. 6.#3. Bilan#ul energetic la generatorul sincron.
. $ M - = P
1

, p + p + P = P
Fe j 2
5
lui ct !i fenomenului de reac#ie a indusului. Influen#a cmpului magnetic de reac#ie asupra cmpului inductor
este afectat" n cea mai mare m"sur" de caracterul sarcinii. n func#ie de caracterul sarcinii - rezistiv, inductiv,
capacitiv sau mixt - ntre axa cmpului magnetic inductor !i cea a cmpului de reac#ie a indusului intervine un
anumit defazaj care schimb" forma cmpului rezultant.
Deoarece contribu#ia fiec"rei faze la formarea cmpului rezultant este identic", se va studia fenomenul
de reac#ie a indusului pentru o singur" faz" !i o pereche de poli. Se alege faza prin care intensitatea curentului
este maxim", moment n care axa cmpului magnetic nvrtitor de reac#ie coincide cu axa acestei nf"!ur"ri.
Din diagrama fazorial" se determin" pozi#ia polilor inductori fa#" de axa nf"!ur"rii considerate reprezentat"
printr-o singur" bobin".
Pentru determinarea formei cmpului rezultant ma!ina se reprezint" liniar iar spectrul liniilor de cmp
se reprezint" separat (fictiv) pentru inductor !i indus !i apoi se sumeaz".
Fig. 6.#4. Reac#ia indusului la sarcin" activ". Fig. 6.#5. Reac#ia indusului la sarcin" inductiv".
Se consider" pentru nceput cazul sarcinii pur active. Pentru construc#ia diagramei fazoriale se ia ca o-
rigine de faz" fluxul inductor %
ex
, tensiunea electromotoare E
o
fiind decalat" n urm" cu 90
o
, iar curentul de sar-
cin" I este n faz" cu tensiunea electromotoare E
o
(Fig. 6.14 -a). Fluxul de reac#ie a indusului %
a
are aceea!i dir-
ec#ie cu sensul curentului. Fluxul rezultant n ntrefier %
&
se ob#ine prin compunerea fluxului inductor cu fluxul
de reac#ie a indusului !i se ob#ine fluxul rezultant n ntrefier %
&
c"ruia i corespunde tensiunea electromotoare
E
&
. n figura 6.14 -b), este reprezentat modul de varia#ie al induc#iilor b
ex
, b
a
, b
&
corespunz"toare fluxurilor din
diagrama fazorial". Dac" se aplic" regula burghiului drept, se constat" c" n axa nf"!ur"rii AX se formeaz" un
pol nord fictiv a c"rui ax" este n urma axei polului sud de pe rotor cu 90
o
care este un pol activ dac" se #ine
cont de sensul de rota#ie indicat n figur". Prin urmare efectul de reac#ie a indusului se manifest" pe axa trans-
versal" a ma!inii !i are caracter distorsionant.
Pentru o sarcin" pur inductiv", fenomenul de reac#ie a indusului este prezentat n figura 6.15. n aceas-
t" situa#ie, curentul de sarcin" este decalat n urma tensiunii electromotoare cu 90
o
iar fluxul de reac#ie a indusu-
lui %
a
este n opozi#ie de faz" cu fluxul inductor %
ex
, deci fluxul rezultant n ntrefier %
&
devine mai mic dect
fluxul inductor (Fig. 6.15 -a). Prin urmare, efectul de reac#ie a indusului n cazul sarcinii inductive se manifest"
pe direc#ia axei longitudinale !i are efect demagnetizant. n practic", un asemenea caz poate fi ntlnit n situa#ia
n care are loc un scurtcircuit la bornele generatorului sincron, #innd cont c" rezisten#a fiec"rui circuit de faz"
es-te mult mai mic" dect reactan#a !i poate fi neglijat". Efectul demagnetizant al reac#iei indusului n acest caz
poate fi compensat n primul moment prin for#area excita#iei pentru a nu perturba stabilitatea sistemului energe-
tic prin sc"derea brusc" a tensiunii la bornele generatorului sincron. n figura 6.15 -b), este prezentat modul de
compunere a induc#iilor n ntrefier.
Cazul sarcinii pur capacitive este explicat cu a-
jutorul figurii 6.16. De aceast" dat", efectul de reac#ie a
indusului, care se manifest" tot pe direc#ia axei longitudi-
nale, are efect magnetizant. Din diagrama fazorial" (6.16
-a) se constat" c" fluxul de reac#ie creat de nf"!urarea
statoric" parcurs" de un curent capacitiv este n faz" cu
fluxul inductor. n figura 6.16 -b) se indic" modul de ob-
#inere a cmpului rezultant n ntrefier. Un asemenea caz
poate fi ntlnit n cazul n care generatorul sincron trans-
fer" puterea c"tre receptor prin intermediul unei linii
lungi de transport, la care capacitatea liniei r"mas" n gol
poate influen#a buna func#ionare a generatorului sincron, ajungndu-se pn" la situa#ii limit" de pierderea con-
trolului excita#iei.
La ma!ina cu poli aparen#i, ntrefierul este neuniform fiind mai mare n dreptul spa#iului interpolar. De
aceea, induc#ia produs" de solena#ia indusului n ntrefier V
a
depinde nu numai de valoarea acesteia, ci !i de
pozi#ia maximului ei n raport cu cele dou" axe, longitudinal" !i transversal". Fluxul rezultant n ntrefier %
&
nu
mai poate fi dedus din solena#ia rezultant" V
&
, calculat" ca suma geometric" a solena#iilor de excita#ie V
ex
!i a
indusului V
a
ca la ma!ina cu poli neca#i:
Fig. 6.#6. Reac#ia indusului la sarcin" capacitiv".
6
(6.3)
ca la ma!ina cu poli neca#i.
Se noteaz" cu ' unghiul de defazaj dintre fazorul tensiunii electromotoare E
o
indus" n nf"!urarea sta-
torului de fluxul de excita#ie %
ex
!i curentul din nf"!rarea statorului I.
Fig. 6.#7. Varia#ia induc#iei n cazul sarcinii Fig. 6.#8. Varia#ia induc#iei in cazul sarcinii
reactive la ma!ina cu poli aparen#i. mixte la ma!ina cu poli aparen#i.
n situa#ia n care ntrefierul este neuniform, distribu#ia induc#iei n ntrefier este marcat" prin suprafa#a
ha!urat". S-a considerat c" ntrefierul sub poli este foarte mic, n timp ce n spa#iul interpolar reluctan#a magne-
tic" este infinit" !i induc#ia se anuleaz". n figurile 6.17 !i 6.18 sunt reprezentate graficele pentru varia#ia induc-
#iei n ntrefier n cazul reac#iei indusului la ma!ina cu poli aparen#i pentru o sarcin" pur reactiv" !i una mixt",
activ inductiv".
Prima armonic" a curbei induc#iei b
a1
are amplitudinea relativ mic" n cazul sarcinii active !i mai mare
n cazul sarcinii reactive.
Pentru evitarea dificult"#ilor legate de varia#ia reluctan#ei ntrefierului la diversele valori ale unghiului
', la studiul func#ion"rii ma!inii sincrone se folose!te metoda celor dou" reac#ii, imaginat" de Blondel. Solena-
#ia indusului V
a
se descompune n componentele sale, pe cele dou" direc#ii:
- longitudinal":
(6.4)
- !i transversal":
(6.5)
fiecare producnd respectiv fluxurile de reac#ie a indusului %
ad
!i %
aq
care induc n fazele nf"!ur"rii statorice
tensiunile electromotoare:
(6.6)
(6.7)
n rela#iile (6.6) !i (6.7), X
ad
!i X
aq
sunt reactan#ele corespunz"toare celor dou" fluxuri de dispersie care
se g"sesc ca m"rime n inegalitatea:
(6.8)
datorat" faptului c" ntrefierul este minim n dreptul pieselor polare !i maxim n dreptul spa#iului interpolar. n
aceast" situa#ie se p"streaz" !i inegalitatea:
(6.9)
n situa#ia n care reac#ia indusului se manifest" pe direc#ia longitudinal", amplitudinea fundamentalei
curbei induc#iei se calculeaz" astfel:
(6.10)
n acest caz, induc#ia produs" de reac#ia indusului are distribu#ie sinusoidal":
(6.11)
pentru ( cuprins ntre - (
p
)/2 !i + (
p
)/2. Cu (
p
s-a notat raportul dintre l"#imea piesei polare !i pasul polar:
(6.12)
B
ad
reprezint" amplitudinea induc#iei reac#iei longitudinale a indusului:
(6.13)
iar V
a
este tensiunea magnetic" de reac#ie a indusului:
(6.14)
Valoarea armonicii fundamentale a induc#iei de reac#ie longitudinal" se calculeaz" cu rela#ia:
, V + V = V
a ex &
, * sin
V
= V
a
ad
, * cos
V
= V
a
aq
; I
X
j - = E
d
ad
ad
. I
X
j - = E
q
aq
aq
,
X
>
X aq ad
. E > E
aq ad
. d( ( cos B
)
2
=
B
2
)
+
2
)
-
ad1
, ( cos
B
= B
ad
.
+
b
=
(
p
p
, * sin
V
K K
&
,
=
V
K K
&
,
=
B a
, &
o
ad
, &
o
ad


. I
p
K W

)
2 3
=
V
w 1
a
1

7
(6.15)
nct se poate defini coeficientul de reducere a amplitudinii fundamentalei fluxului de reac#ie a indusului, la
ma!ina cu poli aparen#i, fa#" de ma!ina cu ntrefier uniform:
(6.16)
iar reactan#a longitudinal" de reac#ie a indusului, conform subcapitolului 4.3, se determin" cu rela#ia:
(6.17)
Dac" reac#ia indusului este transversal", printr-un ra#ionament similar se constat" c" induc#ia variaz" n
raport cu axa longitudinal" dup" o lege sinusoidal":
(6.18)
n care:
(6.19)
este amplitudinea induc#iei reac#iei transversale a indusului.
n timp ce la reac#ia longitudinal" din dezvoltarea n serie Fourier a curbei induc#iei lipsesc termenii n
sinus, la reac#ia transversal" lipsesc termenii n cosinus, iar fundamentala se calculeaz" astfel:
(6.20)
Ca !i n cazul anterior, se define!te un coeficient subunitar care indic" cu ct este mai mic" amplitudi-
nea fundamentalei fa#" de unda rezultant" a reac#iei indusului pe axa transversal":
(6.21)
Reactan#a datorat" reac#iei indusului pe direc#ia transversal":
(6.22)
La ma!ina cu poli aparen#i, curba induc#iei n ntrefierul ma!inii, creat" de
nf"!urarea de excita#ie are o reparti#ie dreptunghiular" n dreptul polilor !i este nu-
l" n spa#iul interpolar (Fig. 6.19).
Rezult" amplitudinea primei armonici a induc#iei:
(6.23)
Se calculeaz" raportul dintre prima armonic" !i induc#ia corespunz"toare nf"!ur"rii de excita#ie n n-
trefier cu rela#ia:
(6.24)
Fundamentala solena#iei de excita#ie, echivalent" cu solena#ia de reac#ie a indusului pe axa longitudina-
l" se calculeaz" din considera#ia ca efectele lor s" fie acelea!i:
(6.25)
(6.26)
Curentul de excita#ie, necesar pentru compensarea efectului reac#iei longitudinale are expresia:
, ))
(
sin + )
(
(
)
B
= )d( cos2( + (1
)
B
= d( (
cos B
)
2
=
B p p
ad
2
)
(
+
2
) (
-
ad 2
ad
2
)
(
+
2
) (
-
ad
p
p
p
p
1
,
)
)
(
sin + )
(
=
B
B
=
K
p p
ad
ad
d
1

.
K -
p
K W
K K
&
l D ,

)
3
=
X K
=
X d 1
w 1
2
, &
o
a d ad
1

,
_
, ( sin
B
= B
aq
, * cos
V
K K
&
,
=
V
K K
&
,
=
B a
, &
o
aq
, &
o
aq


.
K B
= d( (
sin B
)
2
= d( ( Bsin
)
2
=
B q aq
2
aq
2
)
(
+
2
) (
-
2
)
+
2
)
-
aq
p
p
1


.
)
)
(
sin - )
(
=
B
B
=
K
p p
aq
aq
q
1

.
K -
p
K W
K K
&
l D ,

)
3
=
X K
=
X q 1
w 1
2
, &
o
a q aq
1

,
_Fig. 6.#9. Varia#ia
induc#iei b
ex
.
.
2
)
(
sin
)
B
4
= d( ( cos
B
)
2
=
B
p
ex
ex
2
)
(
2
)
(
-
ex
p
p
1
.
2
)
(
sin
)
4
=
B
B
=
K
p
ex
ex
e
1

;
K V
K K
&
,
=
K V
K K
&
,
d ad
, &
o
e ex
, &
o
d
.
I K
p
K W

)
2 3
=
V K
=
V d ad
w 1
ad ad
ex
1
d


8
(6.27)
n care s-a notat cu W
ex
num"rul de spire dintr-o bobin" dispus" pe un pol !i cu K
ad
raportul:
(6.28)
Analog se define!te un coeficient !i pentru axa transversal":
(6.29)
n calculul coeficien#ilor s-a considerat ntrefierul uniform !i foarte mic n raport cu spa#iul interpolar.
n realitate ntrefierul se m"re!te spre marginile piesei polare pentru a ob#ine o reparti#ie a induc#iei ct mai a-
propiat" de o sinusoid".
Reac#ia indusului n cazul ma!inii sincrone monofazate se manifest" diferit de reac#ia indusului la ma-
!ina trifazat". Regimul monofazat poate apare la ntreruperea unei faze a ma!inii trifazate sau n cazul unui
scurtcircuit monofazat. Cmpul alternativ creat de nf"!urarea statoric" se descompune ntr-un cmp direc !i u-
nul invers. Cmpul direct se comport" fa#" de cmpul de excita#ie ca n cazul ma!inii trifazate. n schimb, cm-
pul invers are fa#" de rotor o vitez" egal" cu dublul vitezei de sincronism !i va induce n rotor o tensiune elec-
tromotoare de frecven#" dubl". Curen#ii care se stabilesc n piesele polare masive !i n nf"!urarea de excita#ie
produc pierderi suplimentare, dar pe baza legii lui Lenz mic!oreaz" amplitudinea cmpului invers. Efectul de a-
mortizare este mai puternic la ma!inile sincrone cu poli neca#i datorit" faptului c" rotoarele sunt masive !i mai
redus la ma!inile cu poli aparen#i.
Pentru a elimina neajunsurilor cauzate de prezen#a cmpului
invers, ma!inile cu poli aparen#i se prev"d cu nf"#ur"ri de amortiza-
re (Fig. 6.20). nf"!ur"rile de amortizare sunt realizate din bare de
bronz 4 introduse n crest"turi de form" circular" practicate n piesele
polare 1. Barele sunt scurtcircuitate cu dou" inele de scurtcircuitare 3.
Sunt situa#ii n care scurtcircuitarea se face prin segmente inelare pen-
tru a face posibil" demontarea cu u!urin#" a polilor inductori 2. Coli-
via de amortizare, pe lng" efectul de anihilare a cmpului invers,
mai serve!te la pornirea motorului sincron n asincron !i pentru redu-
cerea unor oscila#ii pendulare ale vitezei rotorului n jurul vitezei de sincronism. Colivia este eficient" dac" pen-
tru fiecare pol barele reprezint" aproximativ 15% din sec#iunea total" a nf"!ur"rii ce revine unui pas polar.
6.5. ECUA$IILE TENSIUNILOR LA GENERATORUL SINCRON !I
DIAGRAME FAZORIALE
Ecua#iile de tensiuni la ma!ina sincron" sunt influen#ate de varianta constructiv" adoptat" la rotor.
La ma!ina cu poli neca#i, ntrefierul fiind uniform, ma!ina se comport" la fel pe cele dou" direc#ii, n-
ct forma ecua#iilor este mai simpl" ca la ma!ina cu poli aparen#i.
Se consider" o ma!in" sincron" cu poli neca#i func#ionnd n regim de generator !i se noteaz" cu R re-
zisten#a fiec"rui circuit de faz". Se aplic" teorema a doua a lui Kirchhoff unui circuit de faz":
(6.30)
n care u este valoarea instantanee a tensiunii la bornele ma!inii
sincrone.
Fluxul de dispersie !i fluxul datorat reac#iei indu-sului
induc n nf"!urarea ma!inii tensiunile electromo-toare:
iar fluxul inductor induce tensiunea electromotoare e
0,
nct
rela#ia (6.30) ia forma:
(6.31)
!i se scrie n complex simplificat:
(6.32)
,
I K
W
p
K W

)
2 3
=
W
V
=
I d ad
ex
w 1
ex
ax
ex
1 d
d

.
2
) (
sin 4
) ( sin + ) (
=
K
K
=
K
p
p p
e
d
ad

.
2
) (
sin 4
) ( sin - ) (
=
K
K
=
K
p
p p
e
q
aq

Fig. 6.20. nf"!urarea de amortizare.


Fig. 6.2#. Diagrama fazorial" la ma!ina cu poli
neca#i.
, u + Ri = .e
,
dt
* d
- = e ;
dt
* d
- =
e
a
a
/
/
, u + Ri =
e
+
e
+
e
a / 0
. I
X
j + I
X
j + I R + U = E
a /
0
9
n figura 6.21 -a) s-a construit diagrama fazorial" complet" de tensiuni, considerndu-se c" generatorul
are o sarcin" activ-inductiv". Solena#ia creat" de nf"!urarea de excita#ie se reprezint" printr-un fazor a c"rui
direc-#ie se afl" pe axa longitudinal" (d). La acest fazor se adaug" solena#ia de reac#ie a indusului V
a
!i se ob#ine
sole-na#ia rezultant" n ntrefier V
&
. La tensiunea la borne se adun" c"derea de tensiune pe rezisten#" !i c"derile
de tensiune datorate reactan#ei de dispersie !i reactan#ei de reac#ie a indusului !i se ob#ine tensiunea
electromotoare indus" de fluxul inductor; direc#ia ei coincide cu axa transversal". Dac" se neglijeaz" rezisten#a
nf"!ur"rii !i se introduce nota#ia:
(6.33)
se poate construi diagrama fazorial" simplificat" (Fig. 6.21 -b). Reactan#a definit" prin rela#ia (6.33) se nume!te
reactan!" sincron".
n diagrama fazorial" se deosebesc trei unghiuri caracteristice:
0 - unghiul de defazaj dintre curentul de sarcin" !i tensiunea la borne;
* - unghiul de defazaj dintre curentul de sarcin" !i tensiunea electromotoare;
& - unghiul intern dintre axa cmpului rezultant n ntrefier !i axa polilor inductori !i se reg"se!te n dia-
grama simplificat" ca unghiul dintre tensiunea la borne !i tensiunea motoare indus".
Dup" acela!i procedeu se scrie ecua#ia de tensiuni !i la ma!ina cu poli aparen#i, cu precizarea c" inten-
sitatea curentului se descompune pe cele dou" direc#ii semnificative, axa longitudinal" !i axa transversal":
(6.34)
Ecua#ia de tensiuni n m"rimi instantanee, la ma-
!ina cu poli aparen#i are forma:
(6.35)
iar n complex simplificat devine:
(6.36)
!i folosind rela#iile (6.6) !i (6.7), se ob#ine tensiunea elec-
tromotoare de mers n gol:
(6.37)
c"reia i corespunde diagrama fazorial" (Fig. 6.22 -a)
pentru o sarcin" activ- inductiv".
Se definesc reactan!ele sincrone pe axa trans-
versal" !i longitudinal":
(6.38)
!i se construie!te diagrama fazorial" simplificat" (Fig. 6.22 -b). Acest lucru a fost posibil prin descompunerea
c"derii de tensiune cauzat" de reactan#a de dispersie pe cele dou" direc#ii !i prin neglijarea rezisten#ei nf"!ur"-
rii.
6.6. PUTEREA ELECTROMAGNETIC" A MA!INII SINCRONE
Dac" se consider" o ma!in" sincron" conectat" la o re#ea de putere infinit" (re#eaua la care tensiunea !i
frecven#a sunt m"rimi constante), se poate exprima cu u!urin#" puterea aparent", puterea activ" !i reactiv", ce se
vehiculeaz" ntre re#ea !i ma!in", func#ie de principalii parametri ai ma!inii.
Din diagrama fazorial" simplificat" (Fig. 6.22 -b), se deduc valorile componentelor curentului pe axa
transversal":
(6.39)
!i longitudinal":
(6.40)
Se folosesc m"rimile complexe pentru tensiunea la borne:
(6.41)
!i curentul de sarcin":
(6.42)
Puterea aparent" complex" se calculeaz" cu rela#ia:
(6.43)
unde I* este fazorul conjugat al curentului !i m este num"rul de faze al ma!inii. Puterea aparent" complex" se
calculeaz" din rela#ia (6.43), nlocuind tensiunea, curentul complex conjugat, componeta transversal" !i longitu-
dinal" a curentului, iar apoi se separ" partea real" de partea imaginar":
(6.44)
Puterea activ" are expresia:
,
X
+
X
=
X a / s
Fig. 6.22. Diagrama fazorial" la ma!ina cu poli
aparen#i.
. sin* I =
I
; cos* I =
I d q
, Ri + u =
e
+
e
+
e
+
e
ad aq / 0
, I R + U = E + E + E + E
ad aq / 0
, I
X
j + I
X
j + I
X
j + I R + U = E
d
ad
q
aq /
0
,
X
=
X
+
X
;
X
=
X
+
X
d / ad
q / aq
,
X
sin& U
=
I
q
q
.
X
cos& U -
E
=
I
d
0
d
, sin& jU + cos& U = U
.
I
j +
I
= I
d q
, I U m = S
*
. ) sin&
UI
- cos&
UI
( m j - ) sin&
UI
+ cos&
UI
( m = jQ - P = S
q d d q

, 2& sin
X
1
-
X
1
2
U
m
+ sin&
X
mUE
= ) S Re( = P
d q
2
d
0

,
_

10
(6.45)
iar puterea reactiv" se deduce din partea imaginar" a puterii aparente utiliznd rela#iile trigonometrice cunoscu-
te:
(6.46)
n final fiind pus" sub forma:
(6.47)
Pentru ma!ina cu poli neca#i reactan#ele sincrone pe cele dou" direc#ii sunt egale:
(6.48)
!i puterea electromagnetic" cap"t" o form" mult mai simpl":
(6.49)
Fig. 6.23. Dependen#a puterii elecromagnetice func#ie de Fig. 6.24. Varia#ia puterii reactive
unghiul intern. la ma!ina cu poli neca#i Q = f(&).
n figura 6.23 -b) s-a reprezentat puterea electromagnetic" la ma!ina sincron" cu poli neca#i conform
rela#iei (6.49), din care se observ" c" legea de varia#ie este sinusoidal" !i prezint" un maxim la 90
0
electrice:
(6.50)
Prin acela!i procedeu se determin" !i puterea reactiv" (Fig. 6.24):
(6.51)
6.7. REGIMURILE DE FUNC$IONARE ALE GENERATOARELOR
SINCRONE
n situa#ia n care un generator sincron este conectat la o re#ea la care sunt cuplate !i alte generatoare, se
spune c" generatorul respectiv func#ioneaz" n paralel cu celelalte. Dac" re#eaua la care sunt cuplate generatoa-
rele sincrone !i men#ine tensiunea !i frecven#a constant" la varia#ia sarcinii atunci re#eaua se consider" de mare
putere (se utilizeaz" !i termenul re!ea de putere infinit").
Un al doilea regim de func#ionare al generatorului sincron este regimul autonom n care generatorul
sincron funizeaz" energia receptoarelor printr-o re#ea proprie la care nu mai sunt conectate !i alte generatoare.
6.7.# FUNC$IONAREA GENERATORULUI SINCRON CUPLAT LA O RE$EA DE MARE
PUTERE
Un sistem energetic este alimentat de la mai multe centrate electrice la care difer" forma de ob#inere a
energiei electrice (hidrocentrale, termocentrale, centrale nucleare). Sistemele neconven#ionale de conversie a e-
nergiei mareelor, eoliene, solare n energie electric" nu pot fi incluse, de obicei, n sistemele energetice.
Fiecare central" electric", indiferent de modalitatea conversiei unei forme de energie, este utilat", de re-
gul", cu mai multe generatoare sincrone care debiteaz" simultan pe o re#ea dat", asimilat" cu un generator sin-
cron. n aceast" situa#ie, se pune problema cupl"rii !i func#ion"rii n paralel a dou" generatoare.
Condi#iile de cuplare n paralel a dou" generatoare sincrone sunt impuse de respectarea urm"toarelor
condi#ii:
- egalitatea tensiunilor;
- egalitatea frecven#elor;
,
2
2& cos - 1
= & sin ;
2
2& cos + 1
= &
cos
2
2
. 2& cos
X
1
-
X
1
-
X
1
+
X
1
2
U
m
- & cos
X
mUE
= Q
d q q d
2
d
0
1
1
]
1

,
_

,
X
=
X
=
X s q d

. & sin
X
E
mU
= P
s
0

.
X
E
mU
=
P
s
0
max
( ) . U - & cos
E
X
mU
= Q
0
s
11
- coinciden!a ordinii de succesiune a fazelor;
- existen!a condi!iei ca tensiunile celor dou" surse n momentul cupl"rii n paralel s" fie n faz".
Se consider" c" tensiunile celor dou" generatoare sincrone au acela#i mod de varia!ie n timp, de prefe-
rin!" de form" sinusoidal".
Opera!iunea de cuplare n paralel a celor dou" genera-
toare cu respectarea tuturor condi!iilor enumerate se nume#te
sincronizare precis!.
Timpul de realizare a tuturor condi!iilor este relativ
mare #i n caz de avarie, sincronizarea precis" nu mai poate fi
oportun". n aceast" situa!ie, dac" sistemul energetic este puter-
nic, se utilizeaz" autosincronizarea care nu necesit" ndeplini-
rea tuturor condi!iilor de punere n paralel.
n figura 6.25 se prezint" schema de cuplare n paralel
cu re!eaua a unui generator sincron de construc!ie normal" (cu
excita!ia pe rotor). Rotorul este antrenat de o ma#in" primar" de
antrenare MA care poate fi turbin" hidraulic", turbin" cu abur
sau gaz, motor Diesel sau motor electric. Pe acela#i arbore se
g"se#te cuplat indusul unui generator de curent continuu care a-
sigur" excita!ia generatorului sincron.
Verificarea egalit"!ii dintre tensiunea re!elei #i tensiu-
nea la bornele generatorului se face cu ajutorul voltmetrelor V
r
#i V
g
, montate ntre dou" faze.
Tensiunile care se aplic" la bornele ntrerup"torului K de la re!ea #i de la generator, n situa!ia n care se
respect" ordinea de succesiune a fazelor, au expresiile:
(6.52)
iar varia!ia de tensiune la bornele ntrerup"torului K pe cele trei faze este:
(6.53)
Forma grafic" a varia!iei de tensiune la bornele ntrerup"torului K pe cele trei faze este indicat" n figu-
ra 6.26 (s-a considerat cazul n care $ = 0).
Fig. 6.26. Varia!ia de tensiune la bornele ntrerup"torului K pe cele trei faze.
Fig. 6.25. Schema de cuplare n paralel cu
re!eaua a generatorului sincron.
( )
, $ -
3
4%
- t
&
sin
U
=
u
;
3
4%
- t
&
sin
U
=
u
; $ -
3
2%
- t
&
sin
U
=
u
;
3
2%
- t
&
sin
U
=
u
; $ - t
&
sin
U
= u ; t
&
sin
U
=
u
G m C R m T
G m B R m S
G m
A
R m R

.
2
$
+ t
2
&
-
&
sin
3
4%
-
2
$
- t
2
&
+
&
cos
U
2 =
u
-
u
=
u
'
;
2
$
+ t
2
&
-
&
sin
3
2%
-
2
$
- t
2
&
+
&
cos
U
2 =
u
-
u
=
u
'
;
2
$
+ t
2
&
-
&
sin
2
$
- t
2
&
+
&
cos
U
2 =
u
-
u
=
u
'
G R G R
m C T TC
G R G R
m B S SB
G R G R
m A R RA


12
Fig. 6.27. Tensiunea la bornele intrerup"torului k, modulat" n amplitudine.
Cele trei voltmetre vor m"sura tensiuni de forma indicat" n figura 6.27, care provin din modularea n
amplitudine cu o pulsa!ie egal" cu semidiferen!a pulsa!iilor tensiunii de la re!ea #i de la generator. Pulsa!ia ten-
siunii rezultante este egal" cu semisuma celor dou" pulsa!ii.
Voltmetrele conectate ntre perechile de borne omologe trebuie s" aib" scala de valoare mai mare dect
valoarea efectiv" dubl" (2U) a tensiunii de faz" a re!elei. Dac" tensinile de la re!ea #i generator sunt egale #i de
frecven!e foarte apropiate n cazul n care se respect" aceea#i ordine de succesiune a fazelor, cele trei voltmetre
V vor oscila la fel, nct la trecerea simultan" prin zero a celor trei voltmetre se nchide ntrerup"torul K, reali-
zndu-se cuplarea n paralel cu re!eaua a generatorului sincron.
Fig. 6.28. Modalit"!i de conectarea becurilor la cuplarea generatorului sincron n paralel cu re!eaua.
Identificarea momentului de sinfazicitate a tensiunilor de la bornele generatorului cu cele ale re!elei,
precum #i a succesiunii fazelor se poate face #i cu ajutorul becurilor electrice. Dac" becurile sunt conectate la
fel cu voltmetrele V din figura 6.25, atunci cuplarea n paralel se poate face cnd toate cele trei becuri sunt stin-
se conform figurii 6.28 -a), opera!ia numindu-se #i metoda becurilor stinse. Becurile conectate dup" metoda in-
dicat" n figura 6.28 -a), se aprind #i se sting simultan cu frecven!a corespunz"toare pulsa!iei undei modulatoare
(!
R
- !
G
)/2. Deoarece iluminarea becurilor dispare cnd tensiunea aplicat" becurilor nu este nul", se folose#te
metoda becurilor aprinse (Fig. 6.28 -b).
Fig. 6.29. Varia!ia de tensiune la bornele becurilor conectate ntre faze.
13
n acest caz tensiunile aplicate becurilor variaz" conform rela!iei (6.54), iar momentele cnd este posi-
bil" sincronizarea sunt marcate n figura 6.29, aceste momente corespunznd ilumin"rii maxime simultan pen-
tru cele trei becuri.
(6.54)
Deoarece n practic" este foarte dificil" realizarea sincroniz"rii folosind metoda becurilor stinse (la tre-
cerea prin zero a tensiunilor la bornele ntrerup"torului) se admite o valoare admisibil" (Fig. 6.27) pentru varia-
!ia de tensiune, definit" prin rela!ia:
(6.55)
pentru care sincronizarea se face f"r" nepl"ceri. Din aceast" rela!ie, se poate determina timpul admis t
a
dac" se
!ine cont de faptul c" argumentul are valori mici:
(6.56)
La baza realiz"rii sincronoscoapelor (aparate folosite pentru verificarea ndeplinirii condi!iilor de pune-
re corect" n paralel) se folose#te metoda mixt!, conform schemei din figura 6.28 -c,la care varia!iile de tensiuni
au expresiile:
(6.57)
iar momentele sincroniz"rii sunt marcate n figura 6.30.
Fig. 6.30. Momentele sincroniz"rii la metoda mixt".
Tensiunile aplicate l"mpilor vor fi, ca #i n cazurile anterioare, sinusoidale cu frecven!a apropiat" de
frecven!a tensiunii de la re!ea #i modulate cu faz" diferit" cu pulsa!ia (!
R
- !
G
)/2. L"mpile se vor stinge ntr-o
anumit" succesiune: dac" !
R
- !
G
> 0 l"mpile se vor stinge ntr-o succesiune corespunz"toare sensului orar, iar
n cazul n care !
R
- !
G
< 0, l mpile se vor stinge ntr-o succesiune corespunz"toare sensului antiorar. n cazul
n care cele dou" pulsa!ii sunt egale, l"mpile vor avea intensitatea luminoas" constant". Se pune n eviden!"
imediat cum trebuie modificat" viteza generatorului pentru ca s" se ob!in" egalitatea celor dou" pulsa!ii.
.
3
2%
-
2
$
+ t
2
&
-
&
sin
3
2%
-
2
$
- t
2
&
+
&
cos
U
2 =
u
-
u
=
u
'
;
3
%
+
2
$
+ t
2
&
-
&
sin % -
2
$
- t
2
&
+
&
cos
U
2 =
u
-
u
=
u
'
;
3
%
+
2
$
+ t
2
&
-
&
sin
3
%
-
2
$
- t
2
&
+
&
cos
U
2 =
u
-
u
=
u
'
G R G R
m A T TA
G R G R
m C S SC
G R G R
m B R RB

,
t

2
&
-
&
sin
U
2 =
'u
a
G R
m a
.
)
f
-
f
(
U
% 2
u
'
=
t
G R m
a
a
,
2
$
+ t
2
&
-
&
sin
3
4%
-
2
$
- t
2
&
+
&
cos
U
2 =
u
-
u
=
u
'
;
3
%
-
2
$
- t
2
&
-
&
sin
3
%
-
2
$
- t
2
&
+
&
cos
U
2 =
u
-
u
=
u
'
;
3
%
+
2
$
+ t
2
&
-
&
sin
3
%
-
2
$
- t
2
&
+
&
cos
U
2 =
u
-
u
=
u
'
G R G R
m C T TC
G R G R
m A S SA
G R G R
m B R RB

14
Inexisten!a defazajului se observ" prin faptul c" lampa alimentat" ntre bornele T #i C este stins", iar
voltmetrul V montat n paralel cu lampa, conform schemei din figura 6.28 -c), indic" valoarea zero. Momentele
cnd este posibil" sincronizarea precis" folosind metoda mixt" sunt marcate n figura 6.30.
Prin metoda mixt" se determin" imediat #i situa!ia n care nu s-a respectat condi!ia de succesiune a fa-
zelor caz n care l"mpile n loc s" se sting" succesiv, se sting simultan.
Cele trei metode utilizate pentru sincronizarea precis" pot fi prezentate sugestiv prin reprezentarea fa-
zorial" a celor dou" sisteme trifazate de tensiuni (de la re!ea #i generator) precum #i modul de conectare a l"m-
pilor din care se vede clar situa!ia n care l"mpile sunt aprinse sau stinse (Fig. 6.31).
Fig. 6.3". Metodele de sincronizare precis" reprezentate prin diagrame fazoriale.
Sincronizarea precis" este admis" numai dac" 'f = f
R
- f
G
nu dep"#e#te 0,2 0,3 Hz. Dac" se consider"
c" varia!ia de tensiune admisibil" este de o zecime din valoarea maxim" a tensiunii re!elei atunci rezult" con-
form rela!iei (6.56), o valoare foarte mic" pentru t
a
de ordinul 0,05 0,08 secunde, fapt ce impune #i utilizarea
unor instala!ii automate la sincronizarea precis" pentru a nl"tura eventualele gre#eli ale operatorului ce execut"
cuplarea generatorului n paralel cu re!eaua. Deoarece timpul de ac!ionare al ntrerup"torului din momentul co-
mand"rii cupl"rii dep"#e#te valoarea t
a
este necesar" introducerea unei perioade de anticipare care s" !in" cont
de ntrzierea n ac!ionare a ntrerup"torului.
Fig. 6.32. Situa!ii de sincronizare, cnd nu se respect" una din condi!iile de cuplare n paralel,
reprezentate prin diagrame fazoriale.
n situa!ia n care nu este respectat" condi!ia referitoare la egalitatea tensiunilor, atunci pot apare patru
cazuri distincte (Fig. 6.32):
a) - dac" tensiunile sunt n faz", dar tensiunea la bornele generatorului este mai mare dect tensiunea
re!elei, atunci curentul de egalizare, provocat de diferen!a de tensiune, se manifest" inductiv (efect demagneti-
zant al reac!iei indusului) pentru generator, conducnd la sc"derea tensiunii la bornele acestuia pn" cnd se e-
galeaz" for!at tensiunile;
b) - dac" tensiunile sunt n faz", dar tensiunea la bornele generatorului este mai mic" dect tensiunea
re!elei, atunci curentul de egalizare, provocat de diferen!a de tensiune, se manifest" capacitiv (efect magnetizant
al reac!iei indusului) pentru generator, conducnd la cre#terea tensiunii la bornele acestuia pn" cnd se egalea-
z" for!at tensiunile.
n cele dou" cazuri prezentate, ntre re!ea #i generator are loc numai o circula!ie de putere reactiv", f"r"
#ocuri mecanice asupra cuplajului dintre generator #i ma#ina primar"
La func!ionarea n gol, unghiul intern este nul (Fig. 6.33) #i ma#ina
poate func!iona n regim de compensator sincron dac" se m"re#te curentul
de excita!ie la o valoare pentru care tensiunea electromotoare este mai mare
ca tensiunea re!elei, furniznd n aceast" situa!ie putere reactiv" n re!ea
(Fig. 6.32 -a). Acest regim de func!ionare se ntlne#te foarte des la marii
consumatori industriali, prev"zu!i cu sarcini inductive de mare putere, n
scopul amelior"rii factorului de putere, situa!ie care nu mai poate fi rezol-
vat" cu ajutorul bateriilor de condensatoare.
c) - n situa!ia n care tensiunile de faz" sunt egale dar nu sunt n o-

Fig. 6.33. Regimul de compensa-
tor sincron.
15
pozi!ie, de faz", curentul de egalizare va avea #i o component" activ", care se manifest" prin prezen!a unui #oc
mecanic la cuplajul dintre generator #i ma#ina primar"; dac" tensiunea generatorului este situat" n urma tensiu-
nei re!elei, fa!" de sensul de rota!ie al fazorilor, atunci prezen!a componentei active a curentului de egalizare va
da na#tere unui cuplu motor de accelerare nct cele dou" tensiuni vor ajunge n faz" (Fig. 6.32 -c);
d) - n situa!ia n care tensiunile de faz" sunt egale dar nu sunt n opozi!ie, tensiunea generatorului fiind
situat" n avans fa!" de tensiunea re!elei, n raport cu sensul de rota!ie al fazorilor, atunci prezen!a componentei
active a curentului de egalizare va da na#tere unui cuplu generator de frnare, nct cele dou" tensiuni vor ajun-
ge n faz"(Fig. 6.32 -d).
Dac" decalajul ntre cele dou" tensiuni este de valoare apreciabil", atunci asupra cuplajului mecanic se
pot manifesta #ocuri de putere care pun n pericol siguran!a n func!ionare a grupului ma#in" primar" genera-
tor sincron. Un asemenea caz poate fi ntlnit mai des la cuplarea n paralel cnd difer" frecven!a tensiunii ge-
neratorului fa!" de frecven!a re!elei.
6.7.".". Caracteristicile unghiulare ale generatorului sincron
Caracteristica mecanic! unghiular! indic" modul de varia!ie a cuplului electromagnetic func!ie de un-
ghiul intern (. Deoarece viteza sincron" este constant", caracteristica mecanic" unghiular" se identific" la o a-
numit" scar" cu dependen!a puterii electromagnetice func!ie de unghiul intern (Fig. 6.23). n timp ce la ma#ina
sincron" cu poli aparen!i, puterea maxim" se ob!ine la un unghi mai mic de 90
0
electrice, la ma#ina sincron" cu
poli neca!i, puterea maxim" se ob!ine chiar la valoarea de 90
0
electrice a unghiului intern. n figura 6.23 s-au
indicat #i regimurile de func!ionare ale ma#inii sincrone (generator "i motor). n figura 6.34 este reprezentat"
pozi!ia polilor reali fa!" de polii fictivi pentru regimul de generator #i motor (Fig. 6.34 -a, #i b), la care unghiul
intern este pozitiv sau negativ dac" se ia ca referin!" sensul de rota!ie #i semnul cuplului electromagnetic (de
frnare sau activ).
Fig. 6.34. Regimurile de func!ionare ca generator #i motor ale ma#inii sincrone.
Din expresiile puterilor electromagnetice se deduc cu u#urin!" rela!iile prin care se definesc cuplurile
electromagnetice n cazul generatorului cu poli aparen!i:
(6.58)
#i cu poli neca!i:
(6.59)
Capacitatea de supranc"rcare a ma#inii sincrone este dat" de raportul dintre cuplul maxim #i cuplul no-
minal:
(6.60)
n mod normal, ma#ina sincron" are capacitatea de supranc"rcare de 2...3,
ceea ce corespunde unui unghi intern de 20
o
...30
o
.
O ma#in" sincron" func!ioneaz" mai stabil, cu ct este mai mare varia!ia pu-
terii electromagnetice la o varia!ie mic" a unghiului intern.
Comportarea ma#inii sincrone la varia!ii lente ale sarcinii este caracterizat"
de stabilitatea static" (Fig. 6.35).
Dac" la putere nominal" punctul de func!ionare se g"se#te n A #i apare o
cre#tere lent" a puterii electromagnetice, punctul se mut" n B #i se m"re#te unghiul
intern n timp ce la func!ionarea n punctul C, puterea electromagnetic" scade #i ma-
#ina iese din sincronism. Deci zona de func!ionare stabil" se limiteaz" numai pentru
unghiuri cuprinse ntre 0 #i 90
0
electrice.
La o cre#tere '( a unghiului intern, puterea electromagnetic" devine P(( +
'(); dac" se re!in din dezvoltarea n serie Taylor primii doi termeni rezult":
(6.61)
, 2( sin
X
1
-
X
1
)
2
U
m
+ sin(
) X
mUE
- = M
d q 1
2
1 d
0

. ( sin
X )
E
mU
- = M
s 1
0
.
(
sin
1
=
M
M
=
k
N N
max
s
Fig. 6.35. Stabilitatea
static" la ma#ina cu poli
neca!i.
, '(
(
P
+ ) ( P( = '() + P((

16
#i separnd termenii se g"se#te rela!ia de defini!ie a derivatei:
(6.62)
denumit" putere sincronizant!.
La ma#ina cu poli neca!i, expresia puterii sincronizante are forma:
(6.63)
#i este reprezentat" grafic n figura 6.36, curba 2. Se observ" c" puterea sincronizant" este maxim" la func!iona-
rea la gol a ma#inii #i este nul"la 90
0
electrice, valoarea ei crescnd odat" cu m"rirea curentului de excita!ie.
Fig. 6.36. Puterea sincronizant" la Fig. 6.37. Limita de stabilitate static"
ma#ina cu poli neca!i. la o ma#in" cu poli aparen!i.
n figura 6.37 este dat o familie de caracteristici ob!inute prin cre#erea curentului de excita!ie #i la care
s-a marcat limita de stabilitate static" la o ma#in" cu poli aparen!i.
La o ma#in" cu poli aparen!i, puterea sincronizant":
(6.64)
este mai mare ca la ma#ina cu poli neca!i, datorit" termenului al doilea care reprezint" pn" la 25% din puterea
principal".
6.7.".2. Caracteristicile n "V" ale generatorului sincron
Caracteristicile n "V" ale generatorului sincron se ob!in n situa!ia n care generatorul sincron func!io-
neaz" la putere activ" constant" #i curent de excita!ie variabil.
Pentru simplificare, se va considera generatorul cu poli neca!i la care se neglijeaz" pierderile prin efect
electrocaloric n nf"#urarea indusului, nct se poate folosi diagrama fazorial" simplificat" (figura 6.21 -b) ob!i-
nut" pentru cazul n care s-a neglijat rezisten!a nf"#ur"ii R.
Dac" se define#te regimul de func!ionare optim corespunz"tor factorului de putere unitar, atunci diagra-
ma fazorial" poate fi construit" n trei cazuri: regim subexcitat, regim de excita!ie optim" #i regim supraexcitat
conform figurii 6.39.
Fig. 6.39. Diagramele fazoriale simplificate pentru trei regimuri de excita!ie:
a) subexcitat; b) excita!ie optim"; c) - supraexcitat.
,
P
=
d(
dP
=
'(
) ( P( - ) '( + ( P(
s
, ( cos
X
E
mU
=
P
s
0
s
, ( 2 cos
X
1
-
X
1
U
m + cos(

X
mUE
=
P
d q
2
d
0
s

17
Din analiza expresiei puterii electromagnetice (rela!ia 6.49) se deduce c" aceast" m"rime r"mne cons-
tant" numai dac" produsul E
0
sin# (ce reprezint" proiec!ia fazorului E
0
pe ordonat") r"mne constant, iar vr-
ful fazorului E
0
descrie, ca loc geometric, o dreapt" numit" dreapt$ de egal$ putere.
Utiliznd cele trei diagrame fazoriale se pot construi cu u#urin!" caracteristicile n "V" ale generatoru-
lui sincron (Fig. 6.40 -a).
Fig. 6.40. Caracteristicile n V ale generatorului sincron.
Se consider" c" generatorul sincron func!ioneaz" la putere activ" constant", conform rela!iei:
(6.65)
n aceast" situa!ie, componenta activ" a curentului de sarcin" I se men!ine constant", iar vrful fazoru-
lui I descrie, ca loc geometric, o dreapt" perpendicular" pe abscis" ce trece prin vrful lui I
a
.
Pentru regimul de excita!ie optim", generatorul func!ioneaz" cu factor de putere unitar astfel nct cu-
rentul debitat de generator c"tre re!ea con!ine numai componenta activ" (Fig. 6.39 -b). Acest punct corespunde
cu vrful caracteristicii n "V".
Dac" valoarea curentului de excita!ie devine mai mic" dect curentul optim de excita!ie, atunci punctul
de func!ionare se stabile#te pe ramura descendent" a caracteristicii n "V", curentul total cre#te deoarece apare o
component" reactiv" care circul" dinspre re!ea spre generator, acoperind deficitul de magnetizare. Reducerea
curentului de excita!ie este posibil" pn" la o valoare pentru care se atinge limita de stabilitate cnd unghiul din-
tre E
0
#i U ajunge la 90
0
electrice.
n cazul n care valoarea curentului de excita!ie devine mai mare dect curentul optim de excita!ie, a-
tunci punctul de func!ionare se stabile#te pe ramura ascendent" a caracteristicii n "V", curentul total cre#te de-
oarece apare o component" reactiv", care circul" dinspre generator spre re!ea. De aceast" dat" generatorul se
comport" ca o capacitate n raport cu re!eaua.
La func!ionarea ma#inii sincrone la gol (P = 0), curba n
"V" s-a construit folosind diagramele fazoriale din figurile 6.40-b)
#i 6.40-c); componenta activ" a curentului fiind nul", curba se spri-
jin" pe abscis", iar ramura ascendent" a curbei corespunde regimu-
lui de compensator sincron.
Zona din cadranul II, corespunz"toare excita!iei negative,
nu prezint" interes pentru func!ionarea normal", iar valoarea I
'
ex
a
curentului de excita!ie anuleaz" cuplul reactiv (datorat diferen!ei de
reactan!e pe cele dou" axe) #i ma#ina iese din sincronism.
n figura 6.41 este reprezentat" varia!ia factorului de putere
(cu linie ntrerupt") n func!ie de curentul de excita!ie n cazurile
corespunz"toare caracteristicii n "V"la gol #i la sarcin" nominal".
Se deduce c$ reglarea puterii reactive la o ma%in$ sin-
cron$, cuplat$ n paralel cu re&eaua, se realizeaz$ prin modificarea curentului de excita&ie, n timp ce re-
glarea puterii active se face prin modificarea admisiei fluidului motor de la ma%ina primar$ de antrenare
(abur, ap", motorin").
Pentru o anumit" putere electromagnetic" dat", puterea reactiv" debitat" este limitat" de nc"lzirea nf"-
#ur"rii statorice sau a excita!iei.
6.7.2. FUNC'IONAREA AUTONOM( A GENERATORULUI SINCRON
Generatorul sincron func!ioneaz" autonom dac" debiteaz" puterea electric" produs", unei impedan!e de
sarcin" oarecare #i nu este conectat la o re!ea pe care debiteaz" alte generatoare.
const. =
I
U m = cos I U m = P
a

Fig. 6.4". Varia!ia lui cos* la trasarea


curbelor n V.
18
Asemenea cazuri se ntlnesc doar n instala!iile izolate: cabane, grupuri electrogene de rezerv", vehi-
cule (autoturisme, vagoane de cale ferat", etc.).
Se presupune c" generatorul sincron autonom este antrenat la viteza constant"de sincronism, adic"
frecven!a tensiunii la borne nu se modific".
Fig. 6.42. Schema pentru trasarea caracteristicilor la Fig. 6.43. Caracteristica de mers n gol.
generatorul sincron autonom.
Caracteristicile generatorului sincron autonom pot fi trasate cu ajutorul schemei prezentate n figura
6.42 #i reprezint" rela!ii exprimate grafic ntre diversele m"rimi: tensiunea electromotoare E
o
la mersul n gol,
tensiunea la bornele sarcinii U, curentul de sarcin" I, curentul de excita!ie I
ex
, considerndu-se n mod obi#nuit
factorul de putere al sarcinii men!inut constant.
Ca #i n cazul generatoarelor de curent continuu, la generatoarele sincrone pot fi trasate: caracteristica
de mers n gol, caracteristici externe, caracteristici de reglaj, caracteristici n sarcin" #i caracteristici de scurtcir-
cuit.
Caracteristica de func#ionare n gol se define#te prin rela!ia:
(6.66)
(Fig.6 43) #i se !ine cont de rela!ia (4.101):
(6.67)
Se #tie c" tensiunea electromotoare indus" de cmpul nvrtitor de excita!ie este propor!ional" cu fluxul
maxim care depinde de m"rimea curentului de excita!ie. La o anumit" scar", caracteristica de mers n gol este
similar" curbei de magnetizare. n situa!ia n care polii nu prezint"un magnetism remanent, caracteristica de
mers n gol pleac" din origine (curba cu linie ntrerupt"), iar n situa!ia n care polii prezint" un magnetism re-
manent, n lipsa curentului de excita!ie, se ob!ine o tensiune E
rem
care reprezint" (5 10)% din tensiunea la bor-
ne corespunz"toare regimului nominal (curba cu linie plin").
Caracteristicile de func!ionare ale generatorului sin- cron
se deduc din ecua!iile #i diagramele fazoriale aprofundate n
capitolul 6.5. Se consider" diagrama fazorial" simplificat", pen-
tru ma#ina cu poli neca!i dat" n figura 6.44 n care se exprim":
(6.68)
Dac" se elimin" unghiul (, atunci se ob!ine o rela!ie:
(6.69)
care poate fi exprimat" n unit"!i relative, dac" se introduc nota!iile:
0. = I ;
n
= n );
I
f( =
E 1 ex o
. + f W
K
4,44 =
E w o
Fig. 6.44. Diagrama simplificat" la
ma#ina cu poli neca!i.
Fig. 6.45. Familia de caracteristici ex-
terne la generatorul sincron..
. U + sin I
X
= cos(
E
= OB
; cos I
X
= sin(
E
= BC
s 0
s 0

, ) I
X
( + sin I
X
U 2 +
U
= ) cos I
X
( + ) sin I
X
+ U ( =
E
2
s s
2
2
s
2
s o
2

,
X
E
=
I
;
I
I
= i ;
E
U
= u
s
o
sc
sc o
19
(6.70)
#i se mpart to!i termenii cu E
2
0
:
(6.71)
Rela!ia (6.71) reprezint", analitic, ecua!ia unei elipse prin care se pot exprima caracteristicile externe
ale generatorului sincron.
Caracteristicile externe ale ge-neratoului sincron (Fig. 6.45) se definesc prin rela!ia:
#i pot fi ob!inute prin particularizarea rela!iei (6.71).
Cnd sin) = const., ecua!ia caracteristicii externe este o elips" cu axele dispuse pe bisectoarele siste-
mului de coordonate (u,i) iar cnd sin) = 0, ecua!ia devine un cerc #i corespunde sarcinii pur active. Dac" sarci-
na este pur reactiv", expresiile caracteristicilor externe devin drepte, conform rela!iilor:
n mod normal, caracteristicile externe se
traseaz" pentru sarcini mixte (Fig. 6.46 -a) la sarcini
cresc"toare #i (Fig. 6.46 -b) la sarcini descresc"toa-
re.
Caracteristicile externe difer" ca aliur" n
func!ie de natura sarcinii: la sarcin"activ" #i activ-
inductiv", odat" cu cre#terea sarcinii, tensiunea la
borne U scade n raport cu tensiunea de mers n gol
E
o
, datrorit" efectului distorsionant #i respectiv demagnetizant al reac!iei indusului, n timp ce la o sarcin" activ-
capacitiv", odat" cu cre#terea sarcinii, tensiunea la borne U cre#te n raport cu tensiunea de mers n gol E
o
, dato-
rit" efectului magnetizant al reac!iei indusului.
Pentru definirea varia#iei de tensiune la borne ,se face diferen!a dintre E
o
(t.e.m. de mers n gol) #i U
N
(tensiunea la borne pentru mersul n sarcin" nominal" din figura 6.46-b):
(6.72)
sub un factor de putere dat la acela#i curent de excita!ie #i viteza de rota!ie n
1
.
Varia!ia de tensiune se poate exprima #i n unit"!i relative, dac" expresia (6.72) se raporteaz" la valoa-
rea tensiunii nominale.
Fig. 6.47. Caracteristici de reglaj la Fig. 6.48. caracteristici interne la
generatorul sincron. generatorul sincron.
Caracteristicile de reglaj (Fig. 6.47) sunt trasate n condi!iile:
#i la care se poate constata influen!a reac!iei indusului n func!ie de natura sarcinii ca #i la caracteristicile exter-
ne.
Caracteristicile interne (Fig. 6.48) sunt trasate n condi!iile:
#i servesc la determinarea reactan!ei Poiter. La ma#inile sincrone normale, la starea de satura!ie corespunz"toare
tensiunii nominale la borne n sarcin" inductiv", reactan!a Potier X
p
= (1,3....1,5) X
,
la turbogenaratoare, iar
pentru hidrogeneratoare de mare putere X
p
= (1,1....1,3) X
,
.
Caracteristicile de scurtcircuit (Fig. 6.49) se definesc prin rela!ia:
Se constat" c" la acela#i curent de excita!ie se ob!in valori diferite ale curen!ilor de scurtcircuit (la
scurtcircuitul trifazat la borne curentul este mai mic dect n scurtcircuitului monofazat #i respectiv bifazat), re-
. 1 = sin i u 2 +
i
+
u
2 2

, const. = cos ; const. =
I
; (I) f = U
ex

. capacitiv) (caracter 1 = i - u
2
%
- =
; inductiv) (caracter 1 = i + u
2
%
+ =

Fig. 6.46. Caracteristicile externe reale la generatorul


sincron.
,
U
-
E
= 'u
N o
, const. = cos ; const. =
U
; (I) f =
I N ex

, const. = cos ; const. = I ; )
I
( f = U
ex

const. =
n
; 0. = U ; )
I
( f =
I 1 ex sc
20
ac!ia demagnetizant" a indusului manifestndu-se diferit. Caracteristicile de scurtcircuit au form" practic liniar"
n sita!ia n care circuitul magnetic al ma#inii sincrone nu se satureaz" pentru valori mai mari ale curentului de
excita!ie.
Fig. 6.49. Caracteristicile de scurtcircuit. Fig. 6.50. Triunghiul de scurtcircuit.
n figura 6.50 se traseaz" triunghiul de scurtcircuit FGH cu ajutorul caracteristicii de mers n gol #i a
caracteristicii de scurtcircuit trifazat simetric. Dac" nu s-ar manifesta reac!ia indusului, atunci curentul nominal
s-ar ob!ine cu o tensiune electromotoare GH = X
,
I
N
corespunz"toare curentului de excita!ie I
ex1
. La scurtcircuit
se manifest" reac!ia longitudinal" demagnetizant", nct pentru ob!inerea curentului nominal este necesar un cu-
rent de excita!ie mai mare I
ex2
. Curentul *I = I
ex2
- I
ex"
, reprezint", la scara curentului de excita!ie, m"sura reac-
!iei longitudinale demagnetizante a indusului corespunz"toare curentului nominal. Triunghiul FGH se nume#te
triunghi de scurtcircuit sau triunghi Potier.
Tot cu ajutorul caracteristicii de mers n gol #i a caracteristicii de
scurtcircuit trifazat simetric se poate determina raportul de scurtcircuit RSC,
adic" raportul dintre curentul de scurtcircuit I
scN
la curentul de excita&ie
I
exN
corespunz$tor tensiunii nominale U
N
la mersul n gol %i curentul no-
minal I
N
:
(6.74)
Se poate defini valoarea nesaturat" a reactan!ei longitudinale n m"-rimi
reale #i n unit"ti relative prin rela!iile:
conform diagramei fazoriale al"turate (n cazul scurtcircuitului trifazat simetric).
Rezult" expresia raportului de scurtcircuit, care devine:
(6.75)
n cazul n care se consider" ma#ina nesaturat", iar pentru curentul nominal de excita!ie, tensiunea electromo-
toare de mers n gol este egal" cu tensiunea nominal". La turbogeneratoare RSC = 0,5...0,7 n timp ce la hidro-
generatoare RSC = 1,0...1,4 [17].
Generatoarele cu RSC mic sunt mai ieftine, datorit" faptului c" ntrefierul este mai mic (reactan!a sin-
cron" longitudinal" are valoare mai mare), necesitnd o solena!ie de excita!ie mai redus". n aceste condi!ii, re-
zult" un consum mai redus de cupru #i o greutate mai mic" a rotorului, n schimb generatoarele prezint" o varia-
!ie mai mare a tensiunii la borne odat" cu modificarea curentului de sarcin".
Raportul de scurtcircuit RSC constituie date de catalog pentru ma#inile sincrone iar la ma#inile cu poli
neca!i x
d
se nlocuie#te cu x
s
.
6.8. MOTORUL SINCRON
Motoarele sincrone se prefer" n ac!ion"ri speciale, acolo unde intervin puteri de ordinul megawa!ilor.
Dezavantajul principal al motorului sincron const" n faptul c" dezvolt" cuplu electromagnetic numai la viteza
de sincronism #i n plus prezint" o caracteristic" mecanic" absolut rigid" pn" cnd cuplul rezistent atinge va-
loarea maxim" a cuplului electromagnetic #i motorul iese din sincronism.
Dezvoltarea convertizoarelor de frecven!" a eliminat problema dificil" a pornirii #i regl"rii vitezei n li-
mite largi reu#ind s" se ob!in" caracteristici mecanice mai elastice. La comanda prin frecven!" a motoarelor sin-
crone se folosesc dou" metode: motorul autocomandat sau ma#ina electric" cu comuta!ie static" #i motorul cu
comand! independent!.
.
E

E
=
I
I
=
I
I
= RSC
osc
oN
ex
exN
N
scN
,
U
I X
=
x
;
I
E
=
X
N
N d
d
N
osc
d
,
x
1
=
x

U
E
= RSC
d d N
oN
21
Se prezint n continuare o schem de principiu utilizat la acionri de mare putere (6,4 MW) utilizate
la fabricile de ciment (Fig. 6.51).

Fig. 6.51. Schema bloc a comenzii unui motor de 6,4 MW. Fig. 6.52. Pornirea lansat a
motorului sincron.

n vederea eliminrii reductorului de turaie i a plasrii directe a rotorului pe tamburul morii de ci-
ment, motorul sincron s-a realizat cu 44 de poli pe rotor, ceea ce corespunde la o vitez maxim de 15 rot/min
i frecvena de 5,5 Hz. Statorul este alimentat printr-un comutator electronic de putere. Schema permite regla-
rea frecvenei tensiunii de alimentare a statorului, reglarea unghiului intern i reglarea amplitudinilor curenilor.
Un alt procedeu de pornire folosit n cazul motorului sincron este pornirea lansat cu motor auxiliar
(Fig. 6.52). Motorul sincron are rotorul antrenat pn la viteza de sincronism de un motor auxiliar de putere re-
dus, capabil s compenseze pierderile n sistemul de acionare. nfurarea de
excitaie se alimenteaz cu o tensiune continu cresctoare, pn cnd tensiunea
la bornele mainii sincrone este egal cu tensiunea reelei. Pentru cuplarea mai-
nii sincrone la reea trebuie ndeplinite condiiile de punere n paralel de la gene-
ratoarele sincrone.
Cea mai folosit metod de pornire a motoarelor sincrone este pornirea
n asincron.
Pentru a limita curenii la pornire
se aplic o tensiune redus obinut de la
un autotransformator sau se limiteaz cu-
renii prin nserierea unor bobine de reac-
tan, conform schemei din figura 6.53. Pe
timpul pornirii n asincron nfu-rarea de
excitaie este conectat pe o rezisten su-
plimentar R
s
, prin intermediul unui inver-
sor pentru a evita fenomenele ce ar putea
mpiedica accelerarea rotorului pn n a-
propierea vitezei de sincronism.
Se alimenteaz nfurarea stato-
rului care creaz un cmp magnetic nvrtitor n ntrefier producnd forele electromagnetice F prin interaciu-
nea cu curenii ce apar n barele 2 ale coliviei scurtcircuitate prin inelele 3 (Fig. 6.54). Cnd rotorul a ajuns n a-
propierea vitezei de sincronism, se introduce curent continuu n nfurarea de excitaie i rotorul intr n sin-
cronism datorit cuplului electromagnetic sincron. n cazul unei nfurari monofazate nchise i aflate n cm-
pul magnetic nvrtitor se manifest fenomenul Grges. Curentul din nfurarea monofazat are frecvena f
2
i
produce un cmp alternativ.
Cmpul creat de nfurarea monofazat este fix n raport cu rotorul, dar poate fi descompus n dou
cmpuri nvrtitoare, a cror amplitudine este egal cu jumtate din cea a cmpului alternativ i care se rotesc n
sensuri contrare, unul n raport cu cellalt, cu viteza sincron n
2
.
Cmpul nvrtitor direct se rotete n raport cu rotorul, cu viteza:

(6.75)

iar n raport cu statorul, cu viteza:
(6.76)
avnd comportarea similar cu a cmpului nvrtitor creat de stator.
Cmpul nvrtitor invers se rotete n raport cu rotorul, cu viteza -n
2
, iar n raport cu statorul are viteza:
Fig. 6.53. Pornirea cu Fig. 6.54. Rolul coliviei de
tensiune redus. pornire.
, n = n + n = n
1 2 d
, n - n = n s =
p
f
s
=
p
f
= n
1 1
1 2
2
22
(6.77)
Acest cmp este fix fa de stator la o valoare a alunecrii egal cu 0,5 iar pentru alte valori ale alune-
crii, nfurarea statorului se comport ca un secundar scurtcircuitat n raport cu acest cmp (Fig.6.55).

Fig. 6.55. Cuplul direct i invers la o Fig. 6.56. Caracteristica de pornire
nfurare monofazat. n asincron a motorului sincron.

Rezistena suplimentar R
s
din circuitul de excitaie limiteaz curentul monofazat i prin urmare reduce
amplitudinea cmpului produs de nfurarea de excitaie, fapt ce determin o curb a cuplului electromagnetic
rezultant mai avantajoas pentru pornirea n asincron a motorului sincron
(Fig. 6.56).
n figura 6.57 se indic influena materialului din care sunt reali-
zate barele coliviei de amortizare, constatndu-se c soluia optim cons-
t n folosirea barelor din cupru sau alam.
Nu se recomand efectuarea pornirii n asincron cu nfurarea
de excitaie deschis, deoarece n aceast nfurare s-ar induce o tensiu-
ne mare (deoarece numrul de spire este mare) care ar pune n pericol
izolaia nfurrii.
n momentul n care are loc stabilirea curentului continuu prin n-
furarea de excitaie, ncepe procesul tranzitoriu de sincronizare care es-
te dependent de mrimea unghiului dintre axa polilor inductori i axa
cmpului rezultant (unghiul intern ) conform figurii 6.58. Situaia cea
mai favorabil pentru sincronizare corespunde cazului cnd valoarea un-
ghiului intern este nul, adic n faa unui pol real se gsete un pol fic-
tiv de semn contrar. n aceast situaie, cuplul sincron M este nul, iar alunecarea s fiind diferit de zero determi-
n apariia unui cuplu asincron M
a
, egal cu valoarea cuplului rezistent M
r
. n figura 6.58 -a) este prezentat ca-
racteristica unghiular a motorului sincron i cuplul asincron considerat pozitiv sub dreapta CE (corespunztoa-
re cuplului rezistent M
r
) i negativ deasupra dreptei CE [12].
Fig. 6.58. Procesul de intrare n sincronism a motorului sincron.

Dup alimentarea nfurrii de excitaie, rotorul rmne n urma cmpului magnetic nvrtitor deter-
minnd apariia cuplului sincron de acelai sens cu al cuplului asincron, fapt ce conduce la accelerarea rotorului
i reducerea mrimii alunecrii acestuia. La un moment dat, pentru valoarea unghiului intern (punctul F) cores-
punztoare la cuplul rezistent FH, cuplul sincron este reprezentat prin segmentul FI, iar cuplul asincron prin
segmentul HG. Cuplul rezultant depete cuplul rezistent, cu valoarea dat de segmentul GI i este un cuplu
antrenant care determin accelerarea rotorului pn cnd valoarea unghiului intern ajunge la valoarea corespun-
ztoare punctului A
1
pentru care, att alunecarea ct i cuplul asincron devin nule. n aceast situaie, cuplul
sincron depete cuplul rezistent cu valoarea AA
2
, determinnd accelerarea rotorului peste viteza de sincro-
nism i obinerea unei alunecri negative. Cuplul asincron, corespunztor de aceast dat regimului de genera-
tor asincron cu excitaie de la reea, se manifest ca un cuplu de frnare. n punctul B exist echilibru ntre cu-
. s) 2 - (1 n = n + n - = n
1 2 i
Fig. 6.57. Dependena cuplului asin-
cron n funcie de natura materialului
coliviei de amortizare.
23
plul rezistent i cel antrenant , ns alunecarea rotorului este negativ (rotorul accelernd continuu). Din acest
moment apare un cuplu decelerator care va conduce la reducerea unghiului intern pn la valoarea minim, co-
respunztoare punctului C, situaie n care alunecarea nevine nul. Punctul C nu este stabil deoarece cuplul de-
celerator va determina creterea unghiului intern astfel nct punctul de funcionare se mic pe spirala OABCD
pn se stabilizeaz n P, punct n care se intersecteaz curba cuplului sincron cu dreapta cuplului rezistent. In-
trarea n sincronism a motorului sincron este posibil att timp ct punctul A se afl n stnga punctului E (care
reprezint valoarea limit pentru care rotorul mai poate intra n sincronism).

Fig. 6.59. Modelul SIMULINK al motorului sincron.

Studiul comportrii motorului sincron n regim tranzitoriu electromecanic s-a fcut pe modelul SIMU-
LINK din figura (6.59).
Modelul conine dou blocuri principale: blocul de transformare a tensiunilor statorice din sistem trifa-
zat n sistem bifazat [19], [37], [42] i blocul care reprezint modelul mainii sincrone ntr-un referenial d-q so-
lidar cu statorul, n mrimi relative [42]. Structura acestui bloc permite vizualizarea formelor de und ale curen-
ilor statorici similari ca aliur ca la motorul asincron, a cuplului electromagnetic dezvoltat de main
(Fig.6.60), a curentului de excitaie (Fig. 6.61), a vitezei de rotaie (Fig. 6.62), decroarea motorului sincron la
supraexcitarea cu semnal treapt la un cuplu rezistent foarte mic (cuplul datorat pierderilor). Pornirea mainii se
face n asincron, la cuplu rezistent la arbore M
s
= 0, singurul cuplu rezistent fiind datorat coeficientului de freca-
re Kf=0,022, corespunztor pierderilor.Fig. 6.60. Variaia cuplului electromagnetic Fig. 6.61. Variaia curentului de excitaie
la pornirea n asincron. la pornirea n asincron.


24Fig. 6.62. Variaia vitezei de rotaie la Fig. 6.63. Decroarea motorului sincron la
pornirea n asincron. supraexcitarea cu semnal treapt.

Se observ c, pe msur ce rotorul accele-
reaz, valoarea cuplului asincron i a frecvenei cu-
rentului din nfurarea de excitaie se reduce. n figu-
ra 6.63 se observ intrarea ntr-un regim de oscilaii i
ieirea din sincronism a rotorului la aplicarea unui
semnal treapt (la t=3,5 seunde) de cinci ori mai mare
dect valoarea nominal a curentului de excitaie. Din
figura 6.64 se poate vedea creterea unghiului intern
dac se aplic un semnal treapt de 0,5 din cuplul no-
minal.
Simularea s-a fcut pentru un motor sincron
avnd urmtorii parametri: S
N
= 4 MW; U
N
= 6 kV; I
N

= 666,67 A;
1
= 314 rad /sec.; R
s
= 0,05; X
d
= 1,2;
X
d
' = 0,25; X
d
'' = 0,145; X
q
= 0,74; X
q
'' = 0,156.
Poziia rotorului se obine la ieirea blocului
"theta/v". Pentru a se putea obine unghiul intern al
mainii n diferite condiii de funcionare, a fost con-
ceput ansamblul format din blocurile "omega",
"clock", "P4" i "Sum1". Curentul de excitaie se poate modifica n trepte la momentele dorite, prin intermediul
blocurilor "UE", "Ue1" i "Sum2".
Frnarea motoarelor asincrone nu prezint interes deosebit. n condiii speciale, se recurge la frnarea
dinamic (reostatic) prin deconectarea sta-torului de la reeaua de alimentare i conectarea , prin intermediul
ntreruptorului K
2
, pe rezistenele de frnare R (Fig. 6.65). Energia cinetic nmagazinat n rotorul n micare
se transform astfel n energie caloric.Fig. 6.65. Frnarea dinamic a Fig. 6.66. Curbele caracteristice n,
motorului sincron. M, , I = f(P
2
) ale motorului sincron.
Caracteristicile de funcionare cele mai importante sunt reprezentate de variaia unor mrimi semnifica-
tive (vitez, cuplu electromagnetic, curent de sarcin, randament) n funcie de puterea util P
2
, pentru U =
const., f = const., I
ex
= const., (Fig. 6.66). ntruct motorul sincron are turaia constant n = n
1
, indiferent de
sarcin, caracteristica mecanic este o dreapt paralel cu axa absciselor.
Fig. 6.64. Variaia unghiului intern la aplicarea brusc
a unui cuplu rezistent.
25
Deoarece cuplul electromagnetic i cuplul mecanic se pot exprima prin relaiile:
(6.78)
cuplul mecanic n funcie de puterea util se reprezint printr-o dreapt ce trece prin origine, iar cuplul electro-
magnetic se reprezint printr-o dreapt paralel cu prima, dar trece prin punctul de ordonat M
o
.
Curba randamentului are o aliur asemntoare caracteristicilor ridicate la celelalte categorii de maini.

6.9. MAINI SINCRONE CU MAGNEI PERMANENI

Mainile sincrone cu magnei permaneni au fost obinute prin nlocuirea nfurrii de excitaie, par-
curs de curent continuu, cu magnei permaneni. Se adopt una din variantele constructive pentru rotorul mai-
nii cu magnei permaneni, prezentate n figura 6.67.Fig. 6.67. Variante constructive de rotoare la motoare asincrone cu magnei permaneni:
a) magnei interpolari; b) magnei polari; c) tip ghiar.

Motorul sincron cu magnei permaneni se realizeaz n dou variante constructive: cu magnei interpo-
lari (a) cu poli apareni i cu magnei polari cu ntrefier uniform (b).
Generatoarele cu magnei permaneni se construiesc cu poli apareni (a) sau cu poli tip ghiar (c).
Avantajele acestei categorii de maini constau n: dimen-siuni de
gabarit i greutate mai reduse, randament superior datori-t pierderilor n
excitaie, pre de cost mai sczut datorit simplifi-crii construciei, lipsa
contactelor alunectoare asociate mainilor cu excitaie electromagnetic
care conduce la mrirea siguranei n funcionare.
Mainile sincrone cu magnei permaneni funcioneaz ca
generatoare autonome la frecvena standard sau frecvene mai ri-dicate.
n cazul pornirii motorului sincron cu magnei permaneni,
fluxul constant al rotorului induce n fiecare faz a statorului o tensiu-
ne electromotoare ce determin apariia unui curent de frecven
variabil datorit variaiei vitezei. Acest curent contribuie la apariia unui cuplu ce influeneaz apreciabil curba
cuplului rezultant la alunecri mari (Fig. 6.68), fenomenul nemanifestndu-se la pornirea motorului sincron cu
excitaie electromagnetic conectat pe o rezisten de valoare foarte mare. Curenii ce apar n circuitele de faz
ale statorului pot atinge valori importante ce ar de-termina demagnetizarea magneilor permaneni.

6.10. MAINI SINCRONE REACTIVE
Maina sincron cu poli apareni la care lipsete nfurarea de excitaie poate funciona n regim de
motor sincron monofazat sau trifazat i este cunoscut sub denumirea de motor sincron reactiv. n aceast
situaie ecuaia de tensiuni se simplific deoarece E
0
= 0:
(6.79)
iar cuplul electromagnetic rezultant va avea expresia:

(6.80)

valoarea cuplului fiind determinat de raportul dintre mrimile reactanelor pe cele dou axe (X
d
/X
q
). Deoarece
lipsete nfurarea de excitaie, s-au realizat variante constructive la care acest raport s aib o valoare ct mai
mare fa de unitate (Fig. 6.69).


Fig. 6.69. Variante constructive de rotoare la motoare sincrone reactive.
,
P
=
M
;
M
+
M
= M
2 1 2 2 o

Fig. 6.68. Cuplul la pornirea motorului
sincron cu magnei permaneni.
, I
X
j + I
X
j + I R = U
q
q
d
d
, 2 sin
X
1
-
X
1

2
U
m
= M
d q 1
2

26
n figurile 6.69, a i b sunt prezentate variante constructive pentru doi
poli la care se obine raportul X
d
/X
q
= 4 5, iar n figura 6.69 -c) este prezenta-
t o variant pentru patru poli la care se obine raportul X
d
/X
q
= 8 10. La ase-
menea valori pentru X
d
/X
q
, motorul reactiv se apropie ca performane energetice
de motorul asincron [15].
n construcia rotoarelor se folosesc " bariere" de aluminiu n calea linii-
lor cmpului transversal care preiau rolul coliviei de pornire la pornirea n asin-
cron.
Caracteristica unghiular a motorului reactiv este prezentat n figura
6.70. Se constat c domeniul de funcionare stabil se obine pentru unghiuri
interne (exprimate n grade electrice) cuprinse ntre 0 i /4.

6.11. DIAGRAMA CURENTULUI LA MAINA SINCRON

Pentru construcia diagramei curentului la maina sincron se va considera constant curentul de excita-
ie, nct tensiunea electromotoare E
0
se va menine constant.
Dac se neglijeaz rezistena indusului, se obine pentru curentul din indusul mainii sincrone cu poli
necai expresia:
(6.81)
Locul geometric al curentului exprimat prin relaia (6.81) este prezentat n figura 6.71. La variaia
unghiului intern vrful F al fazorului prin care se reprezint curentul descrie un cerc corespunztor lui E
0
[17].
Fig. 6.71. Locul geometric al curentului Fig. 6.72. Diagrama simplificat la
la maina sincron cu poli necai. maina cu poli apareni.

Cele dou componente ale curentului au fost notate n figura 6.71 astfel:
(6.82)
Pe figur sunt indicate zonele de funcionare ca motor i generator precum i limitele de stabilitate.
Pentru o alt valoare mai mic a curentului de excitaie va corespunde o tensiune electromotoare mai
mic (E
01
), iar locul geometric va fi un cerc concentric cu primul dar cu diametrul mai mic. La fel se va ntm-
pla i n cazul n care curentul de excitaie se reduce, obinndu-se o valoare E
02
pentru t.e.m.
La maina sincron cu poli apareni, diagrama curentului se obine dac se folosesc expresiile (6.39)
i (6.40) ale celor dou componente: transversal (I
q
) i longitudinal (I
d
).
Dac se ia tensiunea la borne ca origine de faz atunci, cu ajutorul diagramei fazoriale simplificate din
figura 6.72, se determin unghiurile corespunztoare celor dou componente ale curentului (/2 - n sens
matematic negativ, pentru componenta longitudinal i pentru componenta transversal n sens matematic po-
zitiv) nct fazorul curentului are expresia:
(6.83)
n aceast relaie, se nlocuiesc expresiile (6.39) i (6.40) ale celor dou componente ale curentului ob-
inndu-se relaia:
(6.84)

Se exprim funciile trigonometrice prin formulele lui Euler rezultnd:

(6.85)

Pentru nceput se construiete locul geometric al curentului al mainii sincrone reactive, obinut din
relaia (6.85), dac se consider tensiunea electromotoare E
0
nul:
Fig. 6.70. Caracteistica un-
ghiular la motorul reactiv.
.
X
/ U j +
X
/ E j - =
X
j / ) U - E ( = I
s s
0
s
0
.
X
/ U j - = OA ;
X
/ E j - = AF
s s
0
.
e I
+
e I
= I
j
q
) -
2

j( -
d
.
e
X
sin U
+
e
X
cos U -
E
= I + I = I
j
q
) -
2

j( -
d
0
q d

.
e
X
1
-
X
1
2
U
j -
e
X
E
j -
X
1
+
X
1
2
U
j = I
2 j
d q
j
d
o
q d

27

(6.86)

locul fiind un cerc conform figurii 6.73. n aceast figur, s-au fcut notaiile:


(6.87)Poriunea de diagram situat deasupra axei orizontale corespunde func-
ionrii n regim de generator cu sarcin capacitiv, iar poriunea situat sub axa
absciselor corespunde funcionrii mainii n regim de motor. Pentru mbunti-
rea performanelor energetice se realizeaz construcii hibride prin introducerea
n rotor a magneilor permaneni (n mod obinuit ferite).
La maina sincron cu poli apareni sunt prezente toate com-
ponentele curentului dat de relaia (6.85), iar locul geometric al fazoru-
lui prin care se reprezint curentul I, la variaia unghiului intern , este
o curb geometric denumit "melcul lui Pascal" (Fig. 6.74). n aceas-
t figur, segmentul AB are aceeai valoare dat de relaia (6.87), iar
segmentul AD = AO (definit n aceeai relaie). Se face notaia:

(6.88)

direcia fiin stabilit de dreapta CB.
Puterea schimbat ntre main i reea este maxim la unghiul
intern
m
(curba format de mulimea de puncte situate pe familia de
curbe loc geometric corespunztoare lui
m
delimiteaz zona de func-
ionare stabil a mainii de zona de funcionare instabil, marcat cu
linie ntrerupt).


6. 12. SCURTCIRCUITUL TRIFAZAT BRUSC LA MAINA SINCRON

6.12.1. CONSIDERAII GENERALE
Regimul de scurtcircuit brusc apare n situaia n care se face o trecere brusc de la regimul stabil de
funcionare, la tensiune nominal, pe o sarcin oarecare, la un regim de funcionare la care impedana de sarci-
n este nul. Acest regim de funcionare, numit i regim tranzitoriu de scurtcircuit, se deosebete net de regi-
mul de scurtcircuit stabil obinut prin reducerea treptat, pn la zero a impedanei din circuitul exterior.
Fenomenul esenial care deosebete regimul scurtcircuitului brusc de regimul scurtcircuitului stabil
const n prezena cuplajului inductiv strns dintre nfurarea statorului i nfurrile de excitaie i de amorti-
zare din rotor. Se constat c n acest caz se modific evident permeanele cilor urmate de fluxurile magnetice
(n mod deosebit de fluxul de reacie a indusului). Prin urmare, apare necesitatea introducerii unor noi parame-
tri, care se manifest n aceast situaie (reactane supratranzitorii i tranzitorii) precum i constantele de timp
corespunztoare amortizrii. Se face pecizarea c analiza fenomenelor ce apar n cazul scurtcircuitului brusc se
refer la un singur circuit de faz, concluziile extinzndu-se i la celelalte circuite de faz.
Pentru a uura studiul fenomenelor ce se manifest n cazul
scurtcircuitului brusc, se vor studia dou cazuri limit n care fluxul care
strbate nfurarea statorului este nul sau are valoare maxim. Pentru
nceput, la baza analizei scurtcircuitului brusc, se va lua n considerare c
circuitul supus discuiei este supraconductor (R = 0), stabilindu-se traseele
liniilor de cmp conform figurii 6.75. Plecnd de la acest aspect se pot scrie
urmtoarele relaii:
(6.89)
care reprezint tensiunile electromotoare induse n faza considerat, dato-
rate fluxului utill de excitaie
0
i fluxului de scpri

. Aplicnd
teorema a doua a lui Kirchoff pe conturul unui circuit de faz, se obine
relaia:
(6.90)
,
e
X
1
-
X
1
2
U
j -
X
1
+
X
1
2
U
j = I
2 j
d q q d

.
e
X
1
-
X
1
2
U
j - = AB
;
X
1
+
X
1
2
U
j = OA
2 j
d q
q d

Fig. 6.73. Locul geometric


al curentului la maina
reactiv.
e
X
E
j - = BF
j
d
o
Fig. 6.74. Locul geometric al curen-
tului la maina sincon cu poli
apareni.
,
dt
i)
L
d(
- = e ;
dt
d
- =
e

o
o
Fig. 6.75. Spectrul liniilor de cmp
n cazul circuitului supraconductor.
, R i =
e
+
e
s o

28
n care se introduc tensiunile electromotoare definite prin relaia (6.89).
Se obine astfel expresia:
(6.91)

n care se introduce condiia de circuit supraconductor (R = 0):

(6.92)
i se trage concluzia c fluxul total al circuitului supraconductor rmne constant n orice condiie i n orice
regim:
(6.93)
Generatorul sincron se ncadreaz ntr-o situaie apropiat de circuitul supraconductor deoarece prezin-
t constructiv trei circuite (nfurarea statorului, nfrarea de excitaie i nfurarea de amortizare) cu rezis-
tene ohmice foarte mici. Orict de mici ar fi valoarea rezistenelor, ele nu se iau n calcul n prima etap, dar a-
poi rezistenele constituie mrimile importante care intervin n procesul de amortizare.
n studiul scurtcircuitului brusc se disting dou cazuri limit pentru valorile fluxului de excitaie ce n-
lnuie spirele nfurrii statorului (

= 0 i =
max
), cazuri ce conduc la forme diferite ale curentului de
scurtcircuit.
n primul caz, curentul de scurtcircuit ce strbate nfurarea statorului este simetric, n timp ce n al
doilea caz este nesimetric.

6.12.2. SCURTCIRCUITUL BRUSC PENTRU CAZUL

= 0
Se studiaz fenomenele ce se manifest n maina sincron la scurtcircuitul brusc, pentru cazul

= 0,
n raport cu faza A-X. n aceast situaie, axa polilor va coincide cu planul fazei A-X conform figurii 6.76.
Potrivit acestei situaii, n momentul iniial al scurtcircuitului (t = 0), tensiunea electromotoare indus n
nfurarea statorului este maxim (e = E
m
), iar curentul prin nfurare este nul (I = 0), circuitul considerndu-
se pur inductiv deoarece scurtcircuitul se produce la borne.Fig. 6.76 Scurtcircuitul brusc Fig. 6.77. Fluxurile In maina sincron n momentul imediat urmtor (t = T/4)
pentru cazul

= 0. a) scurtcircuitul stabil; b) scurtcircuitul brusc.

Dac se neglijeaz rezistena fazei A-X, atunci fluxul total trebuie s rmn egal cu zero att n mo-
mentul scurtcircuitului ct i n momentele urmtoare. Se ia n considerare cazul n care s-a scurs un timp t =
T/4, din momentul scurtcircuitului, rotorul parcurgnd 90
o
electrice. n aceast situaie, curentul prin nfura-
rea indusului devine maxim, iar tensiunea electromotoare indus n nfurarea statoric este nul deoarece flu-
xul de excitaie care nlnuie spirele acestei nfurri este maxim (Fig. 6.77).
n cazul scurtcircuitului stabil, prezena fluxului de reacie a indusului pentru situaia sarcinii pur induc-
tive se manifest independent, conform traseului indicat prin linie continu (
ad
), cu efect demagnetizant (Fig.
6.77 -a).
n cazul scurtcircuitului brusc, situaia se schimb radical, ntruct n circuitul magnetic al mainii tre-
buie s se menin aceeai stare de magnetizare, anterioar scurtcircuitului brusc. Pin urmare, fluxurile totale
care nlnuie nfurrile de excitaie i de amortizare, trebuie s rmn neschimbate, acest lucru fiind posibil
numai dac fluxul de reacie longitudinal va fi obligat s se stabileasc pe trasee de reluctan mrit (corespun-
ztoare n cea mai mare parte fluxurilor de dispersie), conform figurii 6.77-b.
Reluctana acestui traseu fiind mult mai mare dect reluctana drumului normal prin miezul polilor, jus-
tific necesitatea unui curent mai mare prin nfurarea indusului (care s conduc la apariia fluxului "
ad
) de-
ct n cazul scurtcircuitului stabil. n acelai timp au loc salturi de curent n nfurarea de excitaie (Fig. 6.78)
i n nfurarea de amortizare (Fig. 6.79).


, R i =
dt
i)
L
d(
-
dt
d
-
o
, 0 =
dt
i)
L
d(
-
dt
d
-
o
const. = + = i
L
+
o

o
29Fig. 6.78. Curentul prin nfurarea de excitaie n Fig. 6.79. Curentul prin nfurarea de amortizare n
momentul urmtor scurtcircuitului brusc momentul urmtor scurtcircuitului brusc.

Curentul n nfurarea de excitaie crete n primul moment al scurtcircuitului de la o valoare oarecare
i
eo
la o valoare maxim, n timp ce curentul n nfurarea de amortizare ajunge la o valoare maxim plecnd
din zero.
Deoarece constanta de timp a nfurrii de amortizare T
az
este mai mic dect constanta de timp a n-
furrii de excitaie T
ex
, curentul prin nfurarea de amortizare scade n zero dup un timp mai scurt fa de
curentul din nfurarea de excitaie care revine la valoarea iniial i
eo
dup un timp mai lung (legea de variaie
fiind aperiodic n ambele cazuri). Se face precizarea c valoarea constantei de timp a unui circuit se definete
prin raportul dintre inductana circuitului i rezistena sa ohmic.
Fig. 6. 80. Fluxurile n maina sincron; a) n momentul urmtor scurtcircuitului
Brusc; b) - n timpul scurtcircuitului brusc.

Participarea celor dou nfurri la stabilirea valorii rezultante a curentului de scurtcircuit definete re-
gimul supratranzitoriu de scurtcircuit. Dup amortizarea componentei aperiodice a curentului din nfurarea
de amortizare, se definete regimul tranzitoriu de scurtcircuit determinat de curentul prin nfurarea de excita-
ie (Fig. 6.80 -a). Prin amortizarea componentei aperiodice din nfurarea de excitaie se ajunge la regimul de
scurtcircuit stabil (Fig. 6.80 -b).
Curentul de scurtcircuit brusc simetric, rezultant (Fig. 6.84), pentru situaia n care

= 0, este un curent
simetric fa de axa abscisei i se compune din curentul de scurtcircuit produs de fluxul datorat nfurrii de a-
mortizare (Fig. 6.81), curentul de scurtcircuit produs de fluxul datorat nfurrii de excitaie (Fig. 6.82) i cu-
rentul de scurtcircuit stabil corespunztor curentului de excitaie cu valoarea iniial i
eo
(Fig. 6.83). Primul din-
tre curenii care se amortizeaz se numete component supratranzitorie a curentului de scurtcircuit trifazat
brusc deoarece are constanta de timp T
a3
" cea mai mic i este reprezentat n figura 6.81. Apoi se amortizeaz
componenta tranzitorie a curentului de scurtcircuit trifazat brusc deoarece are constanta de timp T
a3
' > T
a3
" i
este reprezentat n figura 6.82. Dup terminarea regimului tranzitoriu se obine curentul stabil al scurtcircuitu-
lui brusc trifazat (Fig. 6.83).

30Fig. 6.81. Curentul de scurtcircuit produs Fig. 6.82. Curentul de scurtcircuit produs
de fluxul datorat nfurrii de amortizare. de fluxul datorat nfurrii de excitaie.Fig. 6.83. Curentul de scurtcircuit Fig. 6.84. Curentul de scurtcircuit
n regim stabil. simetric pentru = 0.

Pentru a obine amplitudinile iniiale ale celor trei componente: (I
mo
", I
mo
' i I
mo
), se prelungesc curbele
care unesc amplitudinile curenilor pn cnd intersecteaz ordonatele, iar amplitudinea iniial a curentului si-
metric supratranzitoriu la scurtcircuitul brusc I
ms
" (Fig. 6.84) se obine prin acelai procedeu i are expresia:
(6.94)
n situaia n care generatorul sincron nu prezint nfurare de amortizare, amplitudinea iniial a cu-
rentului simetric tranzitoriu la scurtcircuitul brusc I

ms
este mai mic i rezult:
(6.95)
Cu ajutorul relaiilor (6.94) i (6.95) se determin mrimea iniial:
(6.96)
Valoarea instantanee a curentului simetric la scurtcircuitul brusc trifazat i
scs
este egal cu suma valori-
lor instantanee ale componentelor supratranzitorie, tranzitorie i stabil ale curentului simetric de scurtcircuit
trifazat brusc:
(6.97)
relaie n care cele trei componente se definesc astfel:
- valoarea instantanee a componentei supratranzitorii;

(6.98)
- valoarea instantanee a componentei tranzitorii;

(6.99)
-valoarea instantanee a componentei stabile;
(6.100)

.
I
+
I
+
I
=
I mo mo mo ms

.
I
+
I
=
I mo mo ms

.
I
-
I
=
I ms ms mo

, i i"+ i"+ =
iscs
; e t sin )
I
-
I
( = e t sin
I
= i"
T
t
-
ms ms
T
t
-
mo
a3 a3

; e t sin )
I
-
I
( = e t sin
I
= i
T
t
-
ms ms
T
t
-
mo
a3 a3

. t sin
I
= i
mo
31
Dac se nlocuiesc valorile instantanee, definite prin relaiile (6.98), (6.99) i (6.100) n relaia (6.97),
se obine valoarea instantanee a curentului simetric de scurtcircuit brusc:

(6.101)
la care valoarea efectiv se calculeaz cu relaia:

(6.102)
n care sunt puse n eviden valorile efective ale componentelor supratranzitorie, tranzitorie i stabil din cu-
rentului simetric de scurtcircuit trifazat brusc: I"
sc
, I'
sc
i I
sc.


6.12.3. SCURTCIRCUITUL BRUSC PENTRU CAZUL

=
MAX

Se studiaz fenomenele ce se manifest n maina sincron la scurtcircuitul brusc, pentru cazul

=

max
, n raport cu faza A-X. n aceast situaie axa polilor va fi perpendicular pe planul fazei A-X conform fi-
gurii 6.85. Potrivit acestei situaii, n momentul iniial al scurtcircuitului
(t = 0), tensiunea electromotoare indus n nfurarea statorului este nu-
l (e = 0), iar curentul prin nfurare este maxim (I = I
m
), circuitul con-
siderndu-se pur inductiv (prin neglijarea rezistenei nfurrii) ntruct
scurtcircuitul se produce la borne.
Deoarece n momentul scurtcircuitului brusc, din punct de vede-
re fizic, la momentul t = 0, curentul prin nfurare nu poate avea valoa-
rea maxim, deci trebuie s porneasc din zero sau de la valoarea regi-
mului staionar, corespunztoare momentului iniial (valoare care este
foarte mic n raport cu valoarea curentului de scurtcircuit brusc i care
poate fi neglijat).
Acest fenomen este posibil numai dac n nfurarea statorului
apare o component aperiodic a crei valoare maxim I
ma
(curba 2 -
Fig. 6.86) este egal i de semn contrar cu valoarea instantanee a cu-
rentului simetric la scurtcircuitul brusc trifazat i
scs
(curba 1 -Fig. 6.86)
n momentul scurtcircuitului (t = 0).Fig. 6.86. Componentele curentului la Fig. 6.87. Forma curentului la scurtcir-
scurtcircuitul brusc pentru cazul =
max
. cuitul brusc pentru cazul =
max
.Fig. 6.88. Forma curentului prin nfurarea Fig. 6.89. Forma curentului prin nfurarea
de amortizare pentru =
max
. de excitaie pentru =
max
.

Forma rezultant a curentului la scurtcircuitul brusc, pentru cazul =
max
, este prezentat n figura
6.87 i se observ nesimetria n raport cu abscisa, introdus de componenta aperiodic. Prezena componentei
, t sin ]
I
+ )e
I
-
I
( + e )
I
-
I
[( =
i mo
T
t
-
ms ms
T
t
-
ms ms scs
a3 a3

,
I
+ )e
I
-
I
( + e )
I
-
I
( =
I sc
T
t
-
sc sc
T
t
-
sc sc sc3
a3 a3

Fig. 6.85. Scurtcircuitul brusc
pentru cazul =
max
.
32
aperiodice n nfurarea statorului determin apariia unor cureni alternativi n nfurrile de amortizare i de
excitaie care se compun cu valorile componentelor aperiodice ale curenilor existeni n aceste nfurri n
momentul scurtcircuitului brusc, conform figurilor 6.88 i 6.89.
Reprezentarea fluxurilor pentru cazul scurtcircuitului brusc nesimetric este dat n figura 6.90.
Fluxurile create de prezena curenilor n nfurrile de amortizare i de excitaie se opun fluxului lon-
gitudinal de reacie a indusului
ad
marcat n figura 6.90 -a), obligndu-l s se stabileasc pe trasee de reluctan
mrit n scopul meninerii strii de magnetizare a circuitului, similar cu cea premergtoare scurtcircuitului.
Traseul componentei supratranzitorii a fluxului de reacie

ad
este prezentat n figura 6.90 -b).

Fig. 6.90. Fluxurile n maina sincron n momentul scurtcircuitului brusc nesimetric:
a) reprezentarea separat; b) spectrul rezultant.

Curba rezultant a curentului de scurtcircuit nesimetric 3 are ca nfurtoare curba 4, a crei valoare
iniial determin amplitudinea iniial a curentului de scurtcircuit brusc nesimetric (Fig. 6.87):
(6.102)
n relaia (6.102) s-a inut cont de faptul c valoarea maxim a componentei aperiodice este egal cu
valoarea maxim a curentului simetric supratranzitoriu la scurtcircuitul brusc:
(6.103)
Valoarea instantanee a componentei aperiodice a curentului de scurtcircuitul brusc poate fi scris dac
se ine cont de constanta de timp:
(6.104)
Dac se ia n considerare c momentul iniial al scurtcircuitului brusc nesimetric corespunde cu trece-
rea prin valoarea maxim a curentului de scurtcircuit simetric (relaia 6.101), atunci se deduce uor c momen-
tul iniial al scurtcircuitului brusc nesimetric este decalat cu 90
o
n urma curentului de scurtcircuit brusc sime-
tric cnd apare componenta aperiodic a carei valoare este egal i de semn contrar. Pe baza acestui raionament
se deduce valoarea instantanee a curentului de scurtcircuit nesimetric astfel:

(6.105)
n momentul iniial, valoarea efectiv a curentului de scurtcircuit brusc nesimetric rezultant se calcu-
leaz cu relaia:
(6.106)
deoarece difer periodicitile celor dou componente i innd cont de relaia (6.103) se poate scrie:
(6.107)
Valorile din relaia (6.107) se introduc n relaia (6.106) i se obine:

(6.108)
Se trage concluzia c n cazul scurtcircuitului brusc nesimetric, valoarea efectiv a componentei supra-
tranzitorii (n momentul iniial) este mai mare de 1,73 ori fa de scutcircuitul brusc simetric. Depirea cu 0,73
fa de componenta supratranzitorie cazul scurtcircuitului simetric se amortizeaz dup o aperiodic a crei
constant de timp este T
a
. De aceea, pentru un moment oarecare, expresia curentului rezultant n cazul scurtcir-
cuitului brusc nesimetric se determin cu ajutorul relaiei:

(6.109)
Aceast cretere se datoreaz componentei aperiodice i
a
din nfurarea statorului care d natere unui
flux magnetic fix n spaiu i care se amortizeaz cu aceeai constant de timp T
a
. Componentele alternative ale
curenilor ce se induc n nfurrile de amortizare i de excitaie au aceeai frecven ca i frecvena curenilor
din nfurarea statorului (figurile 6.88 i 6.89).
.
I
2 =
I
+
I
=
I ms ma ms mscn

.
I
=
I ma ms

. e
I
=
i
T
t
-
ma a
a3
. e
I
+ )
90
- t ( sin ]
I
+ )e
I
-
I
( + e )
I
-
I
[( =
i
+
i
=
i
T
t
-
ma
o
mo
T
t
-
ms ms
T
t
-
ms ms a scs scn
a3 a3 a3

,
I
+ )
I
( =
I
2
ma
2
sc 0) = (t scn3

. 2
I
=
I
=
I sc ms ma

.
I
3 = ) 2
I
( + )
I
( =
I sc
2
sc
2
sc 0) = (t scn

. e
I
0,73 +
I
+ )e
I
-
I
( + e )
I
-
I
( =
I
T
t
-
sc3 sc3
T
t
-
sc3 sc3
T
t
-
sc sc3 sc3r
a3 a3 a3


33
6.12.4. SCHEMELE ECHIVALENTE LA SCURTCIRCUIT ALE MAINII SINCRONE
n cazul scurcircuitului brusc se consider c valoarea tensiunii electromotoare, produs de fluxul de
excitaie, este o mrime constant. n aceast situaie, creterea curentului n momentul scurtcircuitului se expli-
c prin modificarea valorii reactanelor generatorului sincron. Pentru a studia contribuia modificrii reactane-
lor asupra variaiei curentului de scurtcircuit se vor studia fenomenele ce se manifest n timpul scurtcircuitului
brusc pe baza reprezentrii din figura 6.77 -b). Se constat c n primele momente ale scurtcircuitului, fluxul re-
aciei indusului este obligat s parcurg trei poriuni ale circuitului magnetic legate n serie i caracterizate prin
reluctana rezultant:
(6.110)
Cele trei poriuni ale circuitului magnetic sunt caracterizate prin urmtoarele reluctane care intervin n
relaia (6.110):
a) - reluctana traseului statoric n care se include i ntrefierul (ponderea lui fiind determinant);
b) - reluctana traseului pe care se nchide fluxul de scpri al nfurrii de amortizare;
c) - reluctana traseului pe care se nchide fluxul de scpri al nfurrii de excitaie.
Se face precizarea c nu au fost luate n considerare reluctanele poriunilor din traseul ce strbate
circuitul feromagnetic al polilor, deoarece au valoari foarte mici n raport cu reluctanele poriunilor din tra-
seul care se nchide prin aer.
Dac reluctanele din relaia (6.110) se nlocuiesc prin permeanele corespunztoare, atunci se obine
relaia:
(6.111)

din care se deduce permeana:

(6.112)

Deoarece permeana magnetic total a fluxului produs de curent n momentul scurtcircuitului brusc
depinde i de permeana corespunztoare a fluxului de scpri al statorului, aceasta se determin cu relaia:

(6.113)


Pentru o frecven dat, la fiecare permean magnetic va corespunde o inductan cu ajutorul creia
se determin reactana corespunztoare, nct relaia (6.113) devine:

(6.114)

Schema echivalent la scurtcircuit trifazat brusc n cazul regimului supratranzitoriu, dedus pe baza re-
laiei (6.113) este prezentat n figura 6.91 -a).Fig. 6.91. Schemele echivalente ale mainii sincrone la scurtcircuitul brusc.

Parametrii care intervin n relaia (6.113) au urmtoarea semnificaie:
X
d
'' - reactana longitudinal supratranzitorie;
X

- reactana de scpri a statorului;


X
ad
'' - reactana longitudinal supratranzitorie a reaciei indusului;
X
ad
- reactana longitudinal a reaciei indusului;
X
az
- reactana de scpri a nfurrii de amortizare;
X
ez
- reactana de scpri a nfurrii de excitaie.
Componenta supratranzitorie a curentului de scurtcircuit, determinat de saltul de curent din nfura-
rea de amortizare, se amortizeaz cel mai repede. n felul acesta, nfurarea de amortizare este eliminat din
participarea la scurtcircuit prin dispariia cauzei care mpiedic nchiderea fluxului de reacie a indusului prin
conturul acestei nfurri. n aceast situaie, fluxul de reacie a indusului se stabilete numai pe traseul scp-
rilor nfurrii de excitaie, conform figurii 6.80 -a). Prin urmare, schema echivalent a mainii sincrone la
scurtcircuit, corespunztoare regimului tranzitoriu, este prezentat n figura 6.91 -b). Acest schem are aceeai
. + + =
ex az ad ad

,

1
+

1
+

1
=

1
ex az ad ad

.

1
+

1
+

1
1
=

ex az ad
ad

.

1
+

1
+

1
1
+

ex az ad
s ad d

.
X
1
+
X
1
+
X
1
1
+
X
=
X
+
X
=
X
ex az ad
ad d

34
form cu schema corespunztoare generatoarelor sincrone care nu sunt prevzute cu nfurare de amortizare.
Reactana tranzitorie se determin cu relaia:

(6.114)

n care semnificaia parametrilor este urmtoarea:
X
d
' - reactana longitudinal tranzitorie;
X
ad
'- reactana longitudinal tranzitorie a reaciei indusului.
Componenta tranzitorie a curentului de scurtcircuit, determinat de saltul de curent din nfurarea de
excitaie, se amortizeaz ntr-un timp mai mare de 7 - 8 ori fa de componenta supratranzitorie. n felul acesta
se ajunge la scurtcircuitul stabil cu distribuia fluxului conform figurii 6.80 -b), iar schema echivalent a mai-
nii sincrone la scurtcircuit, corespunztoare acestui regim, este prezentat n figura 6.91-c). Reactana sincron
n aceast situaie, se calculeaz cu relaia cunoscut (6.38) din regimul staionar:
(6.115)

6.12.5. CURENTUL DE SCURTCIRCUIT BRUSC TRIFAZAT
Valoarea cea mai important a curentului de scurtcircuit brusc trifazat o constituie valoarea efectiv n
momentul iniial, definit cu ajutorul relaiei (6.108) i corespunde situaiei cele mai dezavantajoase:
(6.116)
n relaie s-a introdus indicile 3 pentru a preciza c valoarea se refer la
cazul trifazat. Componenta simetric a curentului de scurtcircuit brusc trifazat se de-
termin ca i curentul de scurtcircuit stabil (paragraful 6.7.2 i Fig. 6.92), cu singura
diferen c n locul reactanei sincrone longitudinale X
d
se introduce reactana sin-
cron longitudinal supratranzitorie X
d
'':

(6.117)

iar valoarea efectiv a curentului de scurtcircuit brusc trifazat n momentul iniial
este:
(6.118)
E
0sc
fiind tensiunea electromotoare indus de fluxul rezultant, pentru o anumit va-
loare a curentului de excitaie.

6.12.6. CURENTUL DE SCURTCIRCUIT BRUSC BIFAZAT
Scurtcircuitul bifazat se ncadreaz n categoria scurtcircuitelor nesimetrice, studiul fcndu-se cu aju-
torul metodei componentelor simetrice. Fenomenul se desfoar ca n cazul scurtcircuitului trifazat, nct de-
terminarea curentului se face cu o relaie similar rela iei (6.109) n care se folosete indicile 2 att pentru
cureni ct i pentru constante de timp:

(6.119)
Schema electric de principiu a mainii sincrone, n cazul scurtcircuitului bifazat, este dat n figura
6.93.
Se va defini un sistem direct, unul invers i unul homopolar conform relaiilor
cunoscute:


(6.120)


n care se pun condiiile:
(6.121)
deduse din schema de scurtcircuit.
Utilizndu-se relaiile (6.120) se determin legtura ntre curenii de secven direct,
invers, homopolar i curenii reali:(6.122)

,
X
1
+
X
1
1
+
X
=
X
+
X
=
X
ex ad
ad d

.
X
+
X
=
X ad d
.
I
3 =
I sc3 0) = (t sc3

,
X
E
=
I
d
0sc
sc
3


,
X
/
E
1,73 =
I d 0sc sc
0) = (t 3

Fig. 6.92. Scurtcircuitul
brusc trifazat simetric.
. e
I
0,73 +
I
+ )e
I
-
I
( + e )
I
-
I
( =
I
T
t
-
sc2 sc2
T
t
-
sc2 sc2
T
t
-
sc2 sc2 sc2r
a2 a2 a2


( )
( )
( ) , A + A + A
3
1
= A
; A a + A
a
+ A
3
1
= A
; A
a
+ A a + A
3
1
= A
C B A 0
C B
2
A i
C
2
B A d
, 0 = U = U ; 0 = I ; I - = I
C B A C B
Fig. 6.93. Scurtcir-
cuitul brusc bifazat.
( )
( )
, 0 = I
; I = I
3
I
j - = a -
a
3
I
= I
;
3
I
j =
a
- a
3
I
= I
0
i d
2
i
2
d

35

iar pentru tensiuni:
(6.123)
Dac se ine cont de relaiile:

(6.124)
i se neglijeaz rezistenele din expresiile impedanelor:

(6.125)

atunci se obine, pentru tensiunea electromotoare indus, relaia:
(6.126)
Prin nlocuirea componentelor de secven direct i invers pentru cureni, conform relaiei (6.122), se
obine:
(6.127)
din care se deduce valoarea efectiv a curentului de scurtcircuit bifazat i respectiv valoarea curentului de
scurtcircuit bifazat n momentul iniial:

(6.128)

6.12.7. CURENTUL DE SCURTCIRCUIT BRUSC MONOFAZAT
Scurtcircuitul monofazat se ncadreaz, ca i scurtcircuitul bifazat, n categoria scurtcircuitelor nesime-
trice. Fenomenul se desfoar ca n cazul scurtcircuitului trifazat, nct determinarea curentului se face cu o re-
laie similar relaiei (6.109) n care se folosete indicile 1 att pentru cureni ct i pentru constante de timp:

(6.129)
Schema electric de principiu a mainii sincrone, n cazul scurtcircuitului
monofazat este dat n figura 6.94.
Utiliznd relaiile (6.120) i condiia corespunz toare schemei scurtcircuitului
monofazat:
(6.130)
se deduce relaia:
(6.131)
Pe baza relaiei:
(6.132)
i innd cont de relaiile (6.125), (6.131) se obine:

(6.133)
din care se determin valoarea efectiv a curentului de scurtcircuit monofazat i
respectiv valoarea curentului de scurtcircuit monofazat n momentul iniial:

(6.134)

Dac generatorul sincron nu prezint nfurare de amortizare, atunci n relaiile (6.128) i (6.134) reac-
tana supratranzitorie longitudinal - X
d
'' - este nlocuit cu reactana longitudinal tranzitorie - X
d
'.

6.13. PARAMETRII MAINII SINCRONE

6.13.1. CONSIDERAII GENERALE
Funcionarea mainilor sincrone este definit de impedanele corespunztoare regimurilor: staionar,
tranzitoriu i supratranzitoriu.
Dac se ine cont de faptul c valoarea rezistenei indusului este redus i poate fi neglijat atunci cele
trei regimuri de funcionare sunt influenate de mrimile reactanelor. La stabilirea valoarii reactanelor este ne-
cesar luarea n considerare i a gradului de saturaie care modific mrimea acestora. Reactanele se exprim
n ohmi sau n mrimi relative, pe baza raportului:


; 3 / U = U ; /3 U = U
i d
, I Z - = U
; I Z - E = U
i i i
d d 0 d

,
X
j
X
j + R = Z
;
X
j
X
j + R = Z
;
X
j
X
j + R = Z
0 0
0
2 2
i
d d
d

. I
X
j - I
X
j = E
i
2
d
d
0
( ) ,
3
I

X
+
X
j = E
2 d
0
.
X
+
X
E
3
1.73 =
I
;
X
+
X
E
3
=
I
2 d
0
sc
0) = (t 2
2 d
0
sc
2

. e
I
0,73 +
I
+ )e
I
-
I
( + e )
I
-
I
( =
I
T
t
-
sc1 sc1
T
t
-
sc1 sc1
T
t
-
sc1 sc1 sc1r
a1 a1 a1


, 1 I = I ; 0 = I = I
sc A C B
.
3
1
I = I = I = I
sc 0 i d
, I Z + I Z + I Z = E
0 0 i i d d 0
( ) ,
X
+
X
+
X
3
I
j = E
0 2 d
sc1
0
.
X
+
X
+
X
E 3
=
I
;
X
+
X
+
X
E 3
=
I
0 2 d
0) = (t sc1
0 2 d
sc
1

Fig. 6.94. Scurtcir-
cuitul brusc mono-
fazat.
36

(6.135)

n care I
N
i U
N
sunt mrimile nominale pe faz, iar X
N
este reactana corespunztoare regimului de funcionare
nominal.
Deoarece reactanele sistemului invers i homopolar al fazelor, X
2
i X
0
, corespund fluxurilor de sc-
pri, se poate considera c ele rmn constante, independent de caracterul scurtcircuitului.
n tabelul 6.1 sunt date valorile principalilor parametri ai mainilor sincrone de construcie normal re-
actane n mrimi raportate, constante de timp n secunde i rezistena unui circuit de faz n mrimi raportate
[9].Reactanele pentru diversele regimuri pot fi calculate utiliznd caracteristica de mers n gol i caracte-
risticile de scurtcircuit utiliznd relaiile deduse pentru diversele tipuri de scurtcircuite (Fig. 6.95). Sunt repre-
zentate patru caracteristici la scurtcircuit:
- scurtcircuit monofazat;
- scurtcircuit bifazat la neutru;
- scurtcircuit bifazat;
- scurtcircuit trifazat simetric.
Valoarea nesaturat a reactanei sincrone longitudinale este
dat de raportul:
(6.136)

dintre tensiunea electromotoare de mers n gol (luat pe prelungirea
poriunii liniare a caracteristicii de mers n gol), corespunztoare cu-
rentului de excitaie I
ex
= OG i curentul de scurtcircuit trifazat, deter-
minat de acelai curent de excitaie.
Reactana sistemului invers al fazelor se calculeaz astfel:

(6.137)
,
X
X
=
U
I X
=
X
N N
N *
,
FG
AG
=
I
E
=
x

sc
3
0
d
,
FG
1
-
EG
3
AG =
X
-
I
E
3
=
X d
sc
0
2
2

Fig. 6.95. Caracteristica de mers n gol


i caracteristicile de scurtcircuit.
37

segmentele din relaie fiind luate din figura 6.95, iar reactana sistemului homopolar
se determin cu relaia:


(6.138)

Reactana sistemului homopolar se poate determina printr-o ncercare de
scurtcircuit bifazat la neutru, conform schemei din figura 6.96, cu relaia:

(6.139)

n care U
0B
este tensiunea fazei libere iar I
sc20
este curentul de scurtcircuit care circul
prin ampermetrul montat ntre nul i conductorul ce scurtcircuiteaz cele dou faze
(segmentul DG - Fig. 6.96).

6.13.2. DETERMINAREA EXPERIMENTAL A REACTANELOR
Pentru determinarea reactanelor sincrone longitudinale i transversale se folosete metoda alunec-
rii. Acest procedeu const n antrenarea rotorului la o vitez (inferioar sau superioar) apropiat de viteza de
sincronism. nfurarea indusului se alimenteaz de la o surs de tensiune reglabil (Fig. 6.97) cu tensiune re-
dus (0,25 0,3 din tensiunea nominal) pentru a evita saturaia circuitului magnetic i eventala apariie a unei
tensiuni periculoase n nfurarea de excitaie la bornele creia este conectat un voltmetru.

Fig. 6.97. Schema pentru determinarea reactanelor sincrone (longitudinal i transversal).

Cnd se alimenteaz nfurarea indusului, aceasta creaz un cmp nvrtitor care induce n nfurarea
de excitaie (rotorul fiind n repaus) o tensiune a crei frecven este egal cu frecvena tensiunii de alimentare.
Se antreneaz rotorul n sensul de rotaie pentru care tensiunea la inele scade. Acesta este indiciul care stabilete
c rotorul este antrenat n acelai sens cu sensul cmpului nvtitor. n apropierea vitezei de sincronism, tensiu-
nea la inele se reduce considerabil deoarece scade frecvena, iar am-
permetrul montat pe un circuit de faz ncepe s oscileze ntre dou
valori limit, I
min
i I
max
conform figurii 6.98. Oscilaiile se datoreaz
modificrii lente a unghiului dintre axa cmpului nvrtitor i axa po-
lilor inductori. Cnd cele dou axe se suprapun ntrefierul este minim,
iar curentul absorbit are valoarea I
min
deoarece reactana corespunz-
toare este maxim. Este cazul corespunztor reactanei sincrone lon-
gitudinale. Dac sursa este de putere redus, atunci odat cu oscilaia
curentului va oscila voltmetrul care indic tensiunea aplicat nfur-
rii statorice nct reactana sincron longitudinal se determin cu re-
laia:

(6.140)

Cnd cele dou axe sunt n quadratur, ntrefierul este maxim
iar curentul absorbit are valoarea I
max
deoarece reactana corespunz-
toare este minim. Este cazul corespunztor reactanei sincrone
transversale:

(6.141)

Determinarea reactanei sincrone transversale se poate face prin metoda excitaiei negative. n acest
scop se realizeaz montajul din figura 6.99 pentru pornirea n asincron a motorului sincron folosind, pentru li-
mitarea curentului la pornire, o surs de tensiune redus.
( ) .
EG
1
-
CG
3
AG =
I
E
3
-
I
E
3
=
X
+
X
-
I
E
3
=
X
sc
0
sc
0
2 d
sc
0
0
2 1 1

,
DG
U
=
I
U
=
x
0B
sc
20
0B
0
Fig. 6.96. Scurtcircui-
tul bifazat la neutru.
.
I
3
U
=
x
min
max
d
Fig. 6.98. Oscilaia curentului din
stator n apropierea vitezei de sin-
cronism.
.
I
3
U
=
x
max
min
q
38
nfurarea de excitaie a mainii sincrone este alimentat de la excitatoarea Ex printr-un inversor K
e
,
care permite schimbarea polaritii curentului de excitaie. Pentru limitarea efectului cmpului monofazat n
timpul pornirii, se introduce n circuitul de excitaie o rezisten suplimentar R
s
care se scurtcitcuiteaz dup
sincronizare prin ntreruptorul K
s
.


Fig. 6.99. Schema pentru determinarea reactanei sincrone transversale prin
metoda excitaiei negative.

Se pornete motorul sincron n asincron conform capitolului 6.8, iar dup sincronizare se reduce curen-
tul de excitaie pn la zero, iar apoi se inverseaz sensul acestuia prin schimbarea pozitiei inversorului. Se m-
rete valoarea curentului de excitaie i se determin curentul din nfurarea statorului n momentul decrorii
(ieirii din sincronism), tensiunea meninndu-se constant. Reactana sincron transversal se determin ca ra-
port dintre tensiunea pe faz U
f
i curentul din stator n momentul iesirii din sincronism:

(6.142)
iar valoarea calculat poate fi influenat de saturaie.
Determinarea reactanei sistemului invers al fazelor x
2
se realizeaz utiliznd metoda frnei asincrone,
conform montajului din figura 6.98.


Fig. 6.98. Schema pentru determinarea reactanei inverse.

Fa de montajul pentru determinarea reactanelor directe, la alimentarea nfurrii statorului se inver-
seaz dou faze pentru a pune n eviden cmpul invers, iar rotorul se antreneaz n acelai sens la viteza de
sincronism. La inele se leag n locul voltmetrului un ampermetru, realizndu-se condiii apropiate de cele reale
cnd nfurarea de excitaie se comport fa de cmpul invers ca nfurarea secundar a unui transformator,
scurtcircuitat de sursa de curent continuu.
Reactana sistemului invers este dat de relaia:

(6.143)
Pentru determinarea reactanei homopolare x
0
se alimenteaz nfurarea statorului, legat cu cele trei
faze n paralel (a) sau n triunghi deschis (b), cu o tensiune monofazat conform montajului din figura 6.99. De
aceast dat rotorul rmne n repaus, nfurarea de excitaie fiind scurtcircuitat.
n cazul n care se folosete schema din figura 6.99 -a), cnd nfurrile statorului sunt legate n para-
lel, reactana homopolar se determin cu relaia:

(6.144)
n care tensiunea U se msoar cu voltmetrul V
g
, iar curentul I este msurat cu ajutorul ampermetrului nseriat
cu cele trei nfurri.
,
I
U
=
x
f
q
.
I 3
U
=
x2
,
I
U 3
=
x0
39
Dac se folosete schema din figura 6.99 -b), cnd nfurrile statorului sunt legate n serie, reactana
homopolar se determin cu relaia:Fig. 6.99. Scheme pentru determinarea reactanei homopolare.

(6.145)

n care tensiunea U se msoar cu voltmetrul V
g
iar curentul I este msurat cu ajutorul ampermetrului nseriat
cu cele trei nfurri.
La mainile cu poli apareni, reactana homopolar variaz odat cu modificarea poziiei rotorului fa
de nfurrile statorului ntre dou limite corespunzatoare reactanei homopolare longitudinale i transversale:

(6.146)

Deoarece diferena ntre reactanele homopolare pe cele dou direcii este mic, se obisnuiete s se fo-
loseasc n calcule o valoare unic definit prin media aritmetic a celor dou reactane:

(6.147)
fr s afecteze studiul comportamentului mainii n regimuri asimetrice.Fig. 6.100. Schem pentru determinarea reactanelor supratranzitorii.

Pentru determinarea reactanelor supratranzitorii longitudinale i transversale se folosete montajul
din figura6.100, n care cele dou faze ale nfurrii statorului sunt alimentate n monofazat, de la o surs de
tensiune reglabil, cu tensiune redus astfel nct s nu fie depit curentul nominal. Dac poziia rotorulului
corespunde reactanei supratranzitorii longitudinale, curentul absorbit de nfurarea statoric este maxim, de-
oarece n aceast poziie nfurrile de excitaie i de amortizare se
comport ca spire n scurtcircuit fa de fluxul indusului. Prin roti-
rea manual a rotorului se caut poziia pentru care curentul absor-
bit este minim. Aceast poziie corespunde reactanei supratranzito-
rii transversale. La aceast ncercare nfurarea de excitaie este
scurtcircuitat printr-un ampermetru.
Cele dou reactane au expresiile:Modul de variaie al curentului i reactanelor supratranzi-
torii n raport cu unghiul de rotaie al rotorului n raport cu axa n-
furrii alimentate este prezentat n figura 6.101.

,
I 3
U
=
x0
.
I
3
U
=
x
;
I
3
U
=
x
min
oq
max
od
,
2
x
+
x
=
x
od oq
0
.
I
U
=
x
;
I
2
U
=
x
min
q
max
d

Fig. 6.101. Variaia curentului din stator
la determinarea reactanelor
supratranzitorii.

S-ar putea să vă placă și