Sunteți pe pagina 1din 34

ZAMFIR VASILIU VASILE OLAC

PANA
E
EDITURA ,,CERES"

iiunica, buni ospodin;" In fiecare primivari A?az; intr-o cutioar;.


Sub closc;,

c*i de giinE.

urma elostii 6riiulii, Fornesc prin curte eiugulind Frin iarba verde, se?nieind ea nigte gheme aurii.

in

Cind, in gioaceie de var, Crese puii galbeni. e du1;ni. Scot ciocurile la lu$ini 5i. piuind. din.oaie sar.

Dar anul 6sca, o minune! eeci Fr;ntre ghertele FUfoase,


Strilucitoare. de mitase, Era si-un pui ca un ceihune..

Vizindu-l cum, din cuib, coboari G;ina, riu, s-a speriat Si din cote! l-a alungat, Crezind ci e.,. un pui de cioari.
Cocosi si giqte 9i giini,

lar puiul t;vilit in smoali, Fugi plingind, gonindu-l frica, Pini-l ziri, pe gem, bunica
Ce repede-l ascunse-n poali.

Cu giligie, cu ocari, Zvirliri puiul negru-afari

Ci si

se

duci prin

vecini,

$i dojenind closca fuduli, Cu puiu-n poali ea pleci, il dusen casi 9i-l culci
Pe pat de

blani- intro ciciuli.

ir cugrni, ne8:ui cocolos, Dorrnind la crlci, cu hrani buni, Crescu- nir-a zi, cit intr-o luri !i iute, se {Aru coeo$!
Acrma, haina-i e pesiili!4,

DuFS eopii $e line scai

{u ei,

$i coeerselului !i place,
pe plriuri

Zburdind prin {lorile de nrai, Privind la haiia iui pestri$5

s;

s joace,

Din pene minCre, lucitoare; Ar :i pinteni iE picioare li eis. eil vir{ ra de peniii.

Odptd, un pu$tan din sa!, ,,Pan;-pepi!;", i-a strigat. D+atuncea, toii ii 6pun Fepilii!

Din fire, e cm zurbagiu. Clnd simte omeni, stind la masi' lgi suni pintenii spre casi,
Palavragind ca un chefliu.

Este Fi meFter gridina.. Ctnd nu-gi glsegte alti treabi, Cu ciocul, toaci flori li iarbi Sau scumi-n tufa de mirar.

Cu alte pisiri din ogradi' Nu sti lnchis, duPi zibrele $i nu seapropie de ele, Decit cind are chef de sfadi.

Doar seara cad somnoros

$i-adoarme ghouit ?n pene Ca si-l viseze pe mo$ Ene Ci-i di, din palmi, mei gustos.

Mi."asmi dulce de glicina, Un Yint, usor, prin rmuri zboar; Si, ca o api, se strecoar; Prin iarba .ruda din gridini.
Vede cilcind printre urz;ci, O ceati mic; de pitici Cu lepi si ace pe spinare.

Cum nu 5tia ci sint arici, Crezind ci au cu el vreo treabi, Pepili se ascunsen grabi Din calea celor trei voinici-

Pepili, mogiind la soare,

Dar ghemotoacele de Lisindu-l pe coco5 in

ace,

Figind cu moii lor tirlici, Tiiau poteci printre urzici,


pace.

Un melc iefit atunci din casi, Vizuse tot ce sFntimplase $i, dlnd din coarne, se mirase De prirea cea sperio8i.
Cu melcii, si te iei la sfadi, E greu. Ei au o casi gros;.

Dar tot privind la melc cu ciudi, Ziri Pepili, pe cirare,


Ce se

O rlmi roSie qi mare tira lncet, cu trudi.

Chiar dei ristorni, lor nu le pasi Dar rim4 intr-o criplturi, Se viri si, pe loc, dispare... Cici nu-i poli apuca de coadl,

Spre 9a igi face vint 5i sare, infuriat, peste misuri,

Pepili picdlit de rimi, Tot cautind, pe jos, vreo urmi, Calcd prin flori, pimintul scurmi :i-n cale, tufele sferimi.
i-e-ar

Si cind vezu ce pozni face Cocosul ei, l-a alungat $i-n curtea mare l-a bigat u celelalte dobitoace.

lilci.,

atunci, n-ar fi intrat Brnira, grabnic, in gr;din;.

'ripinele, din ridicini fi tiiar, l+ar fi tocat

G:inile, mai primiroare,

ln jurul lui au

navalir,

Dar doi coco5i s-au si zorit,

Cu el, puterea si-5i misoare

Cocogul Pinten toi Pindesle Si-l ciuguleasci drept de creasta' lar Clonc il Pisci dintr-o coasta $i apoi, sPrinten, se {ereste'

Dar vine Gagu, zis mosneagul' Cel mai bitrin dinire coco$l' Desparte Pe cei trei clonlotl si potolesle vilmisagul

Dar nici PePila, nu se lasl' Lui Pinten brinci ii de, cit Poate' Lui Clonl ii sare iuten sPate Si-i toaci bine creasta Sroasa'

il mustri Pe Pepi[l: Daci mai vrei se sial cu nor' Sa nu mai faci vreun tlriboi'
ADoi

Ci-!i

iumulesc haina Pestrtqat

E supirat

$i-l ocirigte pe tiscan, Cici Gu1i, mare holoman, Vreo trei gr;un[e ii furase. lar Guti riu se miniase Pe Tase, fiindci n-a uitat cum umbli el umflat,
Bobocii

curcanul Tase

Ci Tase Ci Guti

Cei doi se cearti si-si bat ioc: zice cd-i fazan, s-er vrea pelican... $i, supirali, tot dau din cioc.

D+odati, Tase se infoaie


$i-ncepe a plesni cu ciocul, lar Gu!i-i scuturi cojocul.

Ci ieri,

toti i-i speriase.

S+ncinge stragnici bitaie.

Pepiti vede de deParle Cum sare pra{, cum zboari Pene Sub loviturile viclene' Aleargi iute si-i
desParte.

Uitind de cearti $i bitaie, Guqi gi Tase se unesc Si pe cocos il tot lovesc, Stlrnind. in curte, himilaie
Dar vine ciinele Bobici Si-i cearti riu Pe bdtiu$i,

Dugmanii se oPresc o cliPi' Apoi, curcanul se roteste $i, scurt, de creasti il ciuPe;te,

lar Gurl-i trage o ariPi'

lar ei se potolesc suPugi $i tremuri, din guti, de frici'

cu galbeni bundigi, lucitoare colivie, to[i, cu cintecul, lmbie Canarul clntire!, Guri[i.
Pe

R ..ro ln -

D+aceea, bucuros, Guriti Tot sare ca o iucirie, Cinti frumos, cu hirnicie $i-l chemi, vesel, pe Pepiji.

Cind este caldi zi de var: i1i vine greu si stai in casi; $i cum bunica e miloasi L-a scos pe clnrlre! afari-

Cici

se cunosc din vrmea-n care Cocosul tot venea prin casi, Cind omenii erau la masi, Si capete si el mincare.

Acum, ca doi prieteni vechi, Se-ntrec in 8las, care Pe care' Dar cum cocotul strigi tare,

SA

Iti suni trimbili in si

urechi.

Nu este loc si clnte doi. Ji-o spun, acuma, apisat.

9i:i zice: - lar m-ai supirat. $tii ci-n curtsaici, la noi,

Ca

ci5tige riml$agul,
molneagul.

Pepi!i strigi, rigutelte. Dar, dintr-o dati, se opreste

Cici vine Gagu, zis,

De vfei si clnfi, si pleci deacasi Prin sat sau in pidurea deasi, Sau mergi in paiistea frumoasi Unde, stipin e Creasti-Deasi!

Ce sprinten sar dup; muscule, Culeg seminte si fac guri.

in bitirure S-"u "dunut mai multe vribiule fi-n pomi

Dar pe furis, pe nevizute, Vine,riptil, tot mai aproape, linteste prada printre pleoape Si ghearele isi tot ascute.
Miscind alene din coditi, Motanul gata sr; si sari, Dar, iute, vribiile zboari Prin pomi, cici l+a gonit Pepi!;

Motanul Mocu leneveqte La umbri. Sub mustafi toarce Cu ochii-nchisi pi se preface Ci nu-i atent, c; nu pindeste.

l.4otanul sare bitiios La coco5el si-ar vrea se-l bata, Si-l muqte rau de creasta lat;, Si-l zgirie de sus in ios.

Si socoteqte cum si-nceapi Betaia, cind se pomeneqte Cu-un plisc in bot, ce-l meteste. $i-atuncea, doar cu fuga, scapi.

Dar coco$elul nu se leme

Ci este gata si

porneascd

La lupta dreapti, cocoleasca. Motanul miauni si geme

Daci-ar fi stat mai mult la sfad;. S-ar fi-ntilnit si cu Bobici. De ciine, Mocu are frici. Mereu il scarmin; de coadi...

S-ap"ind pe bolti zorii ro$ii, Un vint prin pomi a fluturat, Prin s@n, un cline a lStrat $i-n sat, s-au desteptat cocosii.
Stind intr-un pom, p$o craci groasi, Gagu-Mosneag{ a cintat

Tncet,

Pepiti, astizi, areun plan. de pom se depirteazi,


Spre gardul-nalt se furi$eazi $i sare, iute, in maidan.

lar, din vecini, la lnginat Cu glm de goarni, Creasti-Deasi.

Ce bine e ln libertate! Poiana cit este de mare! Si ;arbi multi, tuf+n floare, SA ciugulesti pe situiate...

Dar iati, a plecat deacdi, Cu tot alaiul de giini, Cocosul falnic, din vecini, Vestit in rele, Creast;-Deasi. $i cind vizu ci-n poenili
E un cocog necunoscut,

Si firi si

Hai, pleacil strigi Creasti-Deasi mai stea vreo clipi Love;te tare cu-o aripi. Dar lui Pepili nu-i prea pasi.
cap $i-l ciocinette, ce Creasti melegte Si-l recunoaste de stiDln,

Aripile si-a desficut $i mersen calea lui Pepitd.

li sar+n
Pini

5i nici nu sti cu ciocu-n

sin.

De cina, in lupti coco$easci, L-a biruit pe Creasti-Deasi, Pepigi nu prea sti peacase Ci sti pe cimp ca s; p;zeasce
Giinile ce, ziua toati,
Acolo vin ciuguleasci, Si scurme, gize se giseasci. La fel si azi, ca alti dati,

.Acolo sint. Cind, sus, pe cer,

Un uliu mare zboari roati. Srrigi puicula cucuiati: Fugi!i, e uliul Plisc-de-Fier! Alearg; toli in grab; mare 9i, intr-o clipi, pui, tiini, S+ascund prin gropi, prin mir;cini Doar Mocu ste lungit la soare.

si

Ca fulgerul cizut din nori Coboari Plisc-d+Fier; filos' $i spre Pepifi, furios, Cu ciocul dl,de doui ori.
Cocogul insi se fereste, Se apiri cu cioc, cu gheare, Bale din aripi, iute sare $i di 5i el, cum nimeregte.

Pe cind el lupti voiniceste, Plutind in nori de praf Si pene, Mocu se uiti printre gene, Tot casci $i nu se clinte;te.

Dar iate c;, in fuga mare, Soseste ciinele Bobici lar uliul, grabnic, se ridici Sus, tot mai sus si pier+n zare.

i.-.'

d%"
il.-."---'w-1

Vreun pui. Si ps{i2",1 chinuiesre

e cind Pepiqi stApine-qre Foieni!e de lingi czsi., l'locu n-a nai a\?ui l; masi

De paznicul cu cioeul (aie,


Ce

De vrei s;. ,idri, se i; repede Si-t; vire gheara l'n spinare.

sti infipt

pe cimP $i vedei

Ear iet ./isind, rdbdarea-qi pierde 5i nu mal vrea ni tot posteasad,


F5-cu un plan. se se-nsoleasci, La turt, eu gusterul cel ver<ie.

Tocmai cind sfat tinea motanul Cu gugterul, deodati pici, Prin preajmA, ciinele Bobici $i, astfel, le afli tot planul.

Dar in poiani, pe aproape, P;tiii dup; o moviliti, Pindesc Bobici si Pepiti, Ca cei doi hoqi si nu le scape. $i hotii, cind se repeziri La pui, Pepili si Bobici Le taie calea fi, de frici, Tilharii, peste .lmp, fugirA.

A doua zi, de diminea[;,

Sti

Si vadi gugterul

Mocu ?n ascunzitoaret cum sare La pui ;i cum li tot inhali.

Do"" Fi tufe de sulfini pe paiigtea uscati. Mai sint"cai Sub pomi, podoaba scuturati, Adoarme-n plipumi de rugini.
Cind soarelq arar, apare Pe cer, Pepiti trimbileazi

Si scume 9i si ciuguleasci.
Senvirte, tot pe lingi casi,
Numai @coQul Creasti-Deasi Umfllndu-pi creasta boiereasci,

Giinile; neribditoare

$i-atunci,

in

cimp, se furileazi

Dar ar+acolo un dulman. $i, mai de mult, tot faceun plan,


Cum

$i el s-ar duce prin poiani

si-i lntindi o

capcani.

Si iati, azi s-au adunat Cocogul Creasti ti motanul, Berbecul

$i Tase,

Biti ti tlscanul ca si tini sfat.

Tohai

Dar to!i, deodati, spre portiti Se-ntorc gi li se face frici"

atunci venea Bobici Spre ei 9i-n uma lui, Pepiti.

Ei senleleg ca sl plndeasci, $i-atunci clnd vincn poen;ti, Cu clrdul de giini, Pepili, Si-l prindi $i si-l iumuleasci...

Berbecul Bipi, Guti, Tase ci pasc, pleclnd spre casi, Motanul si cu Creasti Deasi Sint tri$ti, de parci ii plouase.,.
Se fac

Tot

Ori.it

a fost toffina de lungi,

S-a asternut o broderie Pe care fluturi albi s'alungi' Acum, gainilen Poiani Nu mai gisesc nici iarbi grasi, Nici gize. Stau Pe lingi casi Unde au si cotet si hrani.

s-a sfir$it $i, Pe cimpie,

Dar De PePiti-l Prindeun dor Se se mai Plimbe Prin gridini' Si scume la vreo ridlcini
Si, iate-|, sare gardu-n zbor'

La loc curat, Pe o a:rare'


Boabe de mei

A pus bunica intr'o cutie,

Tot lucruri bune de mincare'

ti

de duthie'

oo

ffifj
Si mirosind bel$ug de boabe Vreo patru vribii se gribesc

Dar vribioiul gro nu-l lasi Se ia, micar, ce lui ii scapi.


Se

Si vini, 9i s+ngriimidesc

S-adune, ca niste zgircioabe,

De pitigulul mic, nu-i pasi.


Pepigi lnsi
Pe

tot

zbirleQte

ti

sendoapi;

Deun vribioi, gras, rotofei,


Seapropie $i-un piligug Cu guSa ca de gilbenu$ Si ia si el un bob de mei.

ia 9i biata piserica Din boabele ce le pofteste.

Si

vribioi

il
ca,

gone$te

firi frici,

A.t"t
5i

ln tihna piligu$ul

boabe multe a mincat;

Si prin z;pada grea, din munte Nemaigisindu-gi de mincare,

Apoi, Pepild l-a intrebat Pe und+si are el, culcu$ul.

Porni in zbor, in ciutare,


Spre sat,

si

afle vreun griunte.

Cisula lui e in pidure; Dar pe acolo-i iarni grea, E frig si vint, iar alba nea A strins nimeti ca nilte sure.

Aflind povestea, la Bobici [n casi, duje pitigusul $i-si impirliri-acoperigul Cu neciiitul Pic-Mirgici.

oq

Acum s-a innoptat p+afard.

in

casa

lor de lmn, pitici,

Pepiln, Pic ai cu Bobici Vorbesc, ca smnul si le piari.

Geini 9i

Acolcs cerbi cu crengi in frunte, pisiri cintitoare. Dar slnt 9i fiare ripitoare. slnt 5i ti mulli cocogi de munte.
Atuncoa, viala-i mai usoari. Si ei si vini ca si vadi Ce bine e clnd nu-i zipadi. Si vini, deci, la primivari...

Ce bine e la el acasi Cind, vara, e pidurea deasi Si cind cimpia lnfloregte.

Si Pic-MirSici povesteste

$
Afari, crivilul
necheazi..

Prietenii au adormit. Pepigi doarme zgribulit Cu ciocu-n pene gi viseazi:

Si-n preaima lor, mai mulli Cu pene de piun ln coadi' Stau inqirali ca la Paradi' Sunind din trimbite, filo;i.

cocogi

$i se ficea un munte mare. lar sus, in virf, el cu Bobici


Si pitisu$ul Pic-Mirgici ln haine ca de sirbitoare.

De sus, parci venind din soare' O pasire cu-ariPi de foc' Zbura spre el, ducind in cioc

O trimbiii strilucitoare.

L__

Cocogii o1i or si seadune $i pe dugmani ii veti r:Pune. li spuse pasirea din soare.
Apoi, cu coada lui stufoasi, Veni li Gatu, p&ind rar,
$i-aduse

De vei suna din zar+n zare,

Jos, Coadi-Verde iar pe cer

$i zise: Rii dulmani avil.

E uliul mare, PlisedeFier, De ei, toti puii ni se ts. Si nu

Aduni-li o4tea cocoleasci


Se-i bali, ca

lui PePiti-n dar, O spadi de argint, tiioasi.

Plni nu fug de pe la noi. si te pmeneasci!

fi

calea lnapoi,

I I n rrn6 cu oastea ptntenata! Pisesc Pepili $i Bobici,

ln frunte, zboari Pic-Mirgici Si calea buni le arati.


Dar cum merg ei, in depirtare, Se vede, mindru, un palat ln foi de aur imbricat. Ce scinteiazi ce un soare.

Cici gheari ascutiti

Stipin acol+i Gheari-Tare Bitr?nul domn, coco*d+munte, Ce nimeni nu vrea si-l infrunte
are.

Dar, iati, ci le iesen cale


Dugmanul guster, Coadi-Verde, lar Plisc-deFier in nori se pierde Apoi, spre oaste se privale.

Si-a fost, atunci, cumpliti lupti. Pini la umi, a fugit

Coco$ul
Nea

Pepili,

lar gugterul cu coada rupti.


Apoi, deodati, din palat
lef

Uliul, de pene iumulit,

zice Gheari-Tare - si viteaz, falnic

scos,

Si fie, lnrre cocogi, mai mare! O goarni suni lun8. Afari E frig, zipadi, viscolegte. Pepiti-i treaz $i socoteste Ci mai e mult pini la varl,,.

tot neilul, din

necaz,

i bitrinul Gheari-Tare si-un sceplru cu mirgeritare, ln dar. viteazului, i-a dat.

/l

Redlcror: lULlA CHESU Thnoreda.tor: D UMITRU MAZILU

6li

Apdtut: 1975. fid: 37.5@+ 60e' editorble: 3,0/. 6li & dnot: 2

i l I

iht.ee.indrea Poli!.alici Sibiu Sos. Alba luLia nr. & Sibiu Republica Soci.liste Romtnil Comanda nr.285 igl

1.-

pl

EDITURA 'CERES"