Sunteți pe pagina 1din 277

+lll 8.

"r"

L
--rrr+

Anqlomio functionold o oporolului

locomolor

'*---=--

?zt 6 ; (,1/
l't' l4
Conl. CLEMENT C. BACIU
Doctor doc.nt ln rtii.l. n.dtc.lc

Anatomia funclionala a aparatului locomotor


(cu aplicalie la educalia fizicd)

EDI]IA a ll-a rev5zul6 i1 f5 5i imbun6l5 .,. . ,rl '.. 1{ at^ \,/ | "y.

'-....\ ,/,4\\\i, ti| .--/ ,, EDITURA SIADION Bucuregti 1972

,l

C o p e r f o : C G UL U I A

R'dactarea unui manual de anatotnie lunctionJii Nplicatd la exercitiile fizice si sport, mrnual care sar ser.\'o.lscii plegitjrii,sliintifice a antlenorilor', profesorilol si studentilor in educafie lizicA a implicat o muncd suslinutii. Difjcullarlile au provcnit pe de o parte clin cantitatea mar.e de cunotl.jnlD adunate in aceastA disciplini, cuno$tintc ce trebuiau soleclionatc pe un plolil propriu speciaUtl'rtii. pc de altti pxr.t{l din necesitatea de a gisi o fol'me de prozentare corespunzi:rtoare. Ideea principalf, care ne-a condus a fost aceea (lc a imbr'dca intr'-o formd accesibilar un material ce ut.nl:_lr.r'ite imbunitiljlea preg:i1,iriiii1 i iDtif ice. Tinen s:r sublinjenr $i in acelsti a (lolta edilje car insuSirea materi,alului nu I'a Ii posibilir litr'at un efort |iusrir)ut si din partea cititorului. I-a o prim:l !c(lcr.e. nnalontiil lunclionali lasi impresia unci n)aterii ali(lc. Arelsti_r inrir:\'sic se \'.r it!'fge numai dilcii materialul 1a 1i citit si ro{i1i, crr dor'jn1lr cvidente de a ti insuiit- Dac2i uL'L's1epeIntL{ lr'{,si joc dc cuvinte, deti lucr'arei! cuprindc fi unele noljuni (ld bjomecrulici. ea nu ircbuic insu$ita in n(xl ntccanic. -\lont,)rjzrrca rrullor notriuni noi r',lmine indispcnsiibiliL. (llt :rriti i m 1 ' e I1 n , , ' d o c r t m e n r ' r ' i z l r ' . a |amrn rr'r.r'rr'. - \, r' j :t dilcril,elor stlucturi si inlclcil.crea m(\'lnir'ir a,:iilcl.ii|'lo! aclrurll. Arltr'orr()r'ii, pr-ofcs()t ii rle l:.lLlcal.jf liricii si slLl(i!nlii v i i t o r i ) ) r r ) l c s o r is i l j c ( ( r n l t i e n i i ( l c j l t ) l u i c i i r x i l l , , ! n i i r functionirlii Si, legatil clc aceash. biornor'llrrice siu: (l',u:r mater'ii cie bazi in pl-egirtileil lor stiinlllir'r_r. LogiciL p,: (alr' ne pcrrl)ilt'ln s:l o folnTuliim ni se p:Lro ronvingiiloalr ru poli 1i un burl an!renor- situ tlrofesor (1c (,(lu{raticlirrrl liri sir cLlnolti diversitLtcl l()rrnelor cl!' nlis(:rrc itlc co) )LllLlj oncnr'sc fi mecanism('l(' lor i nu poti cLrn(Jllftc mc.canisrD(l{l

nu pofi intemisceritror dace nu ai noliuni de biomecanici; de anatomle elementxe noliuni ai nu lege Uiomecanica dace Iunctionale. '-"'tin"t adaugat laptul ca a-natomia functionale dest.uti" inlelegerii si al'tor d'iscirpline indispensabile ;;;!ti" "hii. uiiLotif." profesorj de educalie fizicii Si anlrenori' Sr cul"r"na,:.ii . i ' I n u n " I i l i o l o q i " i S i L i o ( l r i m i c i c f o l r L r l r r "l ) ' ' ( u m turii fizice medi'cale' autoScopul principal al acestei cirti este, in intentiile pregaiire tuturor: de rului, acela de a oleri o baze Siiintrifica se dedice acestei frumoase meseri'i de "ingineri a"fo"'at"" e]eomenesc". Numai cunoscindu-se noiiunile .--pl]t,.,i J lntelegeposibi'l5 este lucreri ai" cuprinsul acestei iu.t*"" mecanismelor ti efectelor exercitiilor fizice' ,"a intro"un"trifo", Vechea editie a fost moditicate Si imbunetitite' capitole unele scurtindu_se sau noi ducindu-se unele aspecte s-a acoldat caxe ni s-au palut prea gr'eoarc' S-a extins +i al pozilii]or o ut"nti" a.or"t ite stucliului anatomo-fLroclionat prezentare o tncercindu_se flzice fundamentale' ii cerinlele "*"'.t,rilot l"rt'"ri"t.l si mai apropi'5ta de necesilalea li practLce.
AUlCORUL

PARIEA

PARTEA INTRODUCTIVA
DEFINITIA ^C.NATOMIEI FUNC'IION,T.LE 9I CONTINUTUL BIOMECANICII 9I ALE

Anatomia (de ia cuvintele grece;ti sno.:prin, gi tem. nein:a tdia) este acea ramuri a giiinlelor. biologice care se ocupd cu studiul structurii fiinfelor organizate." miilocul principal do invcstigatic Iiind disec{ia. S t u d i u i s t | u c t u r i l o r f i i n l e l o r o r g a n i z a t c p r i n c l i s e c l i es i rn special studiul structurii corpului omenesa, care ne inte_ reseaza pc noi, nu are o vechime atit de mare pe cit am fi tenta{i sii crecltm. Nu cu multe secole in urmi, inumite pre_ judeciJi lcligioasc condamnau pe toti cci ce urmdreali ca pdn diseclia cadavrelor sd se cunoaicd adcvdrata structura a corpului omcncsc.Biserica aruncase o ingr.ozitoareanatema asupra tuturol' celor care aveau sd descopercsubstratul marer i a l _a i \ i c r i i , f i c o i s i m p l i a n a t o m i s t i , p i c t o r i s a u s . u l p t o r i 'elobri cal,' numai in taina si sub amenintarca unor pecl,.pse aspre puteau sd aprofundeze studiile asupra cor-puhii orr,.nesc. PIiVitd din acest punct de r.eder.e, anatomia a fostuna din primelc ramuri ale gtiintei care a luptat pentru afirma_ rna ralurjlor. stiin!oi. Cestul marilor anatomi:ti ai Ronas_ terii, care clisecaucadavrele umane sub amcnintarea Inchi_ zitiei, reprczintd una din marile faptc de arme ale cunoas_ lo|ii. Din istoricul anatomiei se desprind citeva nume, celebre, Syp ar.ll accla al grecului Galien (1Bt-201) sau al tui .Andrri v esal (1524-1564), cel mai mare anatomist al secohllui al XVIJea, cale a triit la Bruxelles qi a fost nnul dintre pnmii care an sistematizat tehnica disecliei corpuJ.ui omer,"r". Anatomia omului, ca Si celetalte ramuri ale gtiintelor naturii, a cunoscut in secolele urmdtoarc, chrpd iniritrgerea

T
religioase, un remarcabil progres $i 9 ajuns sa -;;;t Dreiudecdtilor tatdiirlui Etiittletot medicalc 9i a studiului erltt;a; caiiei fizice. Alte nume celebre cle oameni de ;tiinte ca Douglas, ALItinu.s. Vicq-d.'Azur, Soentmering, Testut etc. li-au adus c'rntribut.ia la dezr:oltareaa(estei ramuri itiinlifice' O datd cu aprolundarea cunostinieLor asupra structurii exterioare gi interioare a diverselor organe Si .asupra rporiurilol de vecinltate dintre ele' etapa anatomiei descriptive si topogra-ticca it)(eput sd fie depd;itri S-au pus prolllemc noi iefiritoarc la semnificaIia morfologicS a diversclor orpane. la rolul lor' ;i cauzclc carc le-au determinat apalilia' Lstfei s-a aiuns la stabilirca corela(iei strinsc dintre organe generale: ii lunctiile ior, la enun{area marii legi a biologiei organult(. creeazd ,,funclia Structura organelor este subordonatd func{iei lor. Fenomc.nele morfologice $i ceie fiziologice, forma -si lunclia se conditioneaza reciproc (Engels), constituind o unitate dialcctice - structurd-Iunctie. Modilicarea functici atrage obligato|iu gi modi{icalea .formei ;i organizirii externe 9i interne. $coala romdneasci de anatomie a adus o important6 coutributie la dezYoltarea acestei ramuri a biologiei. Numele unui Fr. Rainer, Gr. T. Popa, V. Papilian, Z. Iagnox, E. Repcittc, D. Riga, T. Rusu ii al multor altora vor rdmine strins legate de er-oluJia anatomiei in general Ei a anatomiei funcfionale in special. Definitia hi Fr. Rainer ,,anatomia este $tiinta concretizeaze conceptia fcolii romaneEti de formei viit( anatomre. Stiuctura actuald a corpului omenesc,Iorma lui, cste I'ezttltanta necesitdtii de miscare. Miqcarea ca factor primordial <are a orientat structurarea corpului omenesc s-a impregnat in matcria Yic, dacd nc putem exprima ast-tel, pretinzind tot timpul vietii satisfactie Ei rdbufnind sub cele mai variate forme. La copii, plScereajocului esie plScereami5cdt'iiimprcgnate in materia vie, rdbulnirea ci spontane naturale. Cer<etdrilc anatomice aLr atras dezvoltareaaltor ramuli aLe itiintelor naturale, cum ar fi fiziologia, biochimia qi biomctanitra. Studiul izolat, pur descriptirr sau pur topografic, al clir-erselol organe Si sistemc a lost completat prin studiul I
sub lormA de plange.erau reprezentate static. rizioiogia,--ii""rriii""'ii ui"_ mecanica au rein\,iat in mintea 9i inleleg"er6a i="rrit. descrieri anatomice 9i le-au redat r:iatai "r_""ii_ Considerind corpul animalelor drept o masine vie, biome_ canica (tot din doud cuvinte grecegii:bios: yis6 9i *"non. : masind) se ocupd cu studiui miqcarilor din punj j" i.e,fu." al legilor mecanicli. Corpu.\.sau segmentele lui sint considerate mobile in --. mrfcare. Fliome(.anica se o(jupd cu studierea J-;.i;;;" rnrfcare, a -Iortelor care produC migcarea, a i"te..cAlu.rii arnt.e a( este lorle qi Iorfele care se opun. _Flste, deci, o metod6 de anatiza anatomo_lunctio""le' ; ;i"s.G;il";-}l, tl._.,ri mccanici. in mi$cirilor s_au inrcgistrat progr.ese _,., lstu.diyl insemnate d rn pu n ( . 1d c v c d e r c a l m i j l o a c c l o r d,, inv"itigalie ioiosltc. Primele incercari sc bazarr funciiilor acestora. Vechile descrieri anatomice

tegata Oc'a'tifei*'jn i,.,_ -.jrlpul _9" a(casrd problemd,..strins saJir reatizarea efectului artidtic. estfell J" l" r""",iai,r. unuI dintre. prtmere siudit *up* "illirr,r,,. i,:i::i::,^.::rs
( l e z 0 ) c t ( . L a c o _ n t r i b u f i i la oc o l t o . a s _ a uu a a r g " t !iuiiii",_u, ,]" hri Basler. Scharb. Ilartteg, p. p.'' :l::.1t", usnilt,'"'5. l. n rd.\riskaio,E. A. KotkoDa.D. D..oontrko'i,Si"lna:r"i,..1 _,,rf i allii La j,arE, lucrArl rnteresante ,noi in in acesl, domcnru Gh.. Marinescu, care a introdus :lrlo.fdT .rui 1n stucliul mersului bolnavilor "i""l"t#.)fr. r" atectriu.,i ,reuioi"gi""ltir prczc,nt lui A. Iliescu. ".,

l1l:lulld"'ilr"r''fr .;iil:,l""'rJ-i":jJ,li'f',,:;:.".,?1,_

_"" s( hclet mobil,. ale cdror scgmente "*p"rl-"lriut"--u[;;it",;];i, rnolJiJu," 1je' tire ctasti(e, care inlocuiau mu;chii. ".u., S_au Jolosir ipoi'-ft,fera fia ,:":t!::.!1, globograt'ia (Srrc.r.rcrJ, forogralia gn..il.iri,,l'"iS,,.nl tt rrcut, crorrot.ir.lo(ralia (Dempstir). .Jaio..i."rnJton.uriu (('atrani.\). c,i ncmatofraIia ec 1\\" DuJrnr). ci,lo[raria (.il osrinda (N. A. Birrt-tcii, ;i:i:';l A n a J i z am i ; r . d r i i o r e o n s t i t r

p"rpu.u" gJiuio; ;d;'d"T Tffiff:#ij,i:l",r "Ji1.x1,# sau,realizarea unor modele

ff""i,'*ii';Jo)l' 3T]'."?l','i'no, 1l 9l?ll;l;r" a's';i. f'"'*:;

rosate do numcr" i"'"';;;"#; (:'dt];,'1, "iiiii"l"Tfni i ra.min

Aqa cum remarc5 D. D. Donskoi, numai ,,cunoscind ]egile rnigcerilor se poate prevedea rezultatul lor in conditii diferite, se pot da la iveali izvoarele gregelilor in migcdri, se poate aprecia in mod just eficacitatea miEcdrilor, se pot gasi cdile pentru perfeclionarea lor qi, in ultimd instantd, se pot crea migcdrile care corespund, in cel mai inalt grad, sarcinilor motrice propuse((. O delinitie a biomecanicii care integreaze aceste coreiatii strinse o datorim lui A. Gowaerts : ,,Biomecanica este ;tiinta care se ocupd cu studiul repercusiunilor for{elor mecanice asupra structurii iunctionale a omului in ceea ce privegte arhiteatura oaselor, a articulatiilor Ei a muqchilor, ca lactori determinanti ai miScdrii((. Cum studiul biomecanicii nu este posibil fdrd cunoaqterea caraoterelor mor-to-functionale ale organismului, interdependenfa dintre anatomie gi biomecanice rezultd cu prisosinta. Biomecanica se ocup5, deci, nu numai de analiza mecanici a miEcdri].or, ci fi de efectele lor asupra structurerii organelor ce tealizeazd.mitcarea. Studiul biomecanicii este astlel strins legat dc studiul anatomiei funclionale.
POZITIA ANAI'OMICA A CORPULUI. TERMINOLOGIE.

PLANURILE

ANATOMICE

;;;3;*--iffii'i**,i+#il"
Planurilc Jrontale 9lirit A

:'ii',""til1#*5""ffis1'",::,**"? ,{{+l:iJ:'iffi
;;'*:;i'""ii,,1fi1i.1'"_ilili:lXi."fJ
"..I|:i"r:!" sasitctesint dispuse
*

6t;hg1ilf+:*.i:""i#
rs,j*g;?',nffii*:FHj'
;ffi;-, i:" i"""iBi "f:i"'i-i;::
CENTIIUL T)E G}.EU"ATE

":":.fl",;l ::n, *rq:ur,l,i::,'

Pentru a se uFura studiul corpului omenesc Ei pentru a fi posibild orientarea corectd a segmentelor gi organelor lui, s-a acceptat, conrrentrional, o pozitie iniiiald, denumiti po:itid anatomicd, o serie de planuri anatomice ;i de termeni orientativi, car.c sint necesari a Ii cunoscuii.
POZITI \ ANATOM ICA

* ":y!liiia,i"i "l::J',"""ff1 9i o jumiitate infe_ Lll-"."91t'*9

,r,-!-r.!orril.o trqnsDersele slnt urspuse orizontal si imparI t,or_ superioar6 ll,^'n::;:_.our,-" 9r o

Omul fiind un animal biped, pozitia lui caracteristice este in picioare, deci in ortostatism. Pozilia anatomicd corespunde pind la un punct poziliei de drepli din gimnasticd (Iig. 1). Membrele inferioare sint lipite, cu picioarele Ia unghi drept pe gambe gi genunchi, ;oldurile extinse. Membrele superioare sint lipite in pdrtile laterale al trunchiului cu coatele extinse, dar spre deosebire de pozifia de drepli din gimnasticd, antebratele sint rotate in afard, iar palmele -si degetele extinse privesc inainte. 10

s#ffi** #$;*:'m''=
Fis, I planurile omenesc : corpului

11

(orDului -

;i mccliui"i5''ii,iir" piu,'.','itot midio-trontai, mccllo-sagital


transr.,clsal (Iig. 1). dt lirii (a Clc'ntrulde greutatc sau de q|a\itatie poatc Ii rc/ul[alrla uulr,i aL masci 'orplllui asttpra r'!rttia a(\iorr(a7i-t c l ) r l l a r ' tl l o l o r ( a c s t " A ( ( ' a s l a t l a \ i l a l i o n a l " . i o r ' { , ' l o l . iiniiloI mak'c x p r ) m a ti-r, p u a t e J i cleci un vector'il g datotitir clet alia ac( " r i " i r t " t i d(' c\primate estc gra\ itatia 4";;;ti. litttlca loIl.ol('l q|a!llslroc | c u t i i r i ( 9 B U, r n / s / s t l i I e z t l l t e d i l t a . ( \ l ) . l "j''o (': r u r p r t l t l i r i a l , 'i l i ; a . , r p r a n l a \ o r I' g: .,\\{ tleci r\'1: F dcci F:Aig

(erltrtlI dt' gl.ctltatc -

(al'c se gisoltc

sitllat la

' . I ' r ' ( n s f L , ) - s o l-\ILr{ arr: Abduclic ,ll(lu(lit -

in ser)sul axoi scLlItc.

I lr, rie E.r/crr.sic Rotalie -

in irtaxi lald {lc axil longillt(linalii. i n a r n t I L Ls p r c a x a l ( ) n ! i t l l ( l i r r i r l i i . indoir..'. inl.jDdsr.c. in jurul

Dc(i, pclltru a cletclmira forla glavitationalit, r'onl lnn.ttllti masa |orpului (Il) c'r-racccleralia (g) Daci corPuL lcspe'tiv cstc pcllect simctiic 1i ar.e o dcnsitatc uni[o|n.rli' clc cxempltt (a o tningc dc biliarcl, centrtll dc glcr'ltatc sc supr..aptlrrcccnjrrsi sirnctfl(' tIuiLri lui geourct|it. (lorpnl omcnes! r'tu t'\te facc ial clir c'r-scii'lui segnlcute-au dcrlsitdfi cleoscbitc' t'cca ce gcometli(' ccnt|ul ctl qt culatc si r.tu coincicli ca centrul clc (c atlag(' o In plus. poatc lLra poziliilt' (elc mai clitelilc. lapt ltti ,roiiili,uri" continud a puntrtului unclt: sc aplici asupra r a t tzir l ) i r a r . a s l i r i l n t u l L . , , L al i n i i l , , r ' f o l t o i o l e r a \ i l a l . i u n a l o cr p r r z l [ r r ' ] r \ i l r ' r u p i o n L l t o t p u h t i q r ' o L l t a t e a l tcDt|ttl clc p o z i l i t p o z i l i c I a j n c l i v i t l s i c l L ' l a i a i r r ( i i v i ( l raliazii clt' 1a
1 l : i t \ l I I N I O l l l l ' l N lA ' f I \ I I r r r . a p t > r ' li r . t c c n t l t t L ( l ( ' g l ' c t t t a t t ' a I t o I p l t l L t i s a t r , t r - t l l r ' t ' 1 t l (lllcrll('lor par't:alc dc grclltato ale st'gmcntcl<lt. o|i('lltaroa oIqa:rc c1c\'in"e posibill"r, foLosinclu-s-^ r'lfmtrtorii tcr'1nL-rri: .tI(,aliorl (rncdiat) sau in/ern spre c("ntr.ul coxDrlllli srlll scgnlLrllLLllrll'
Lalcr-olsIrtLe.flc].n:in.la]..Ilillit(lcce]l!f..l1cofl)LllLlisilLls|rl|llelr1,!]]ll. In sP;11.. D . r f s d l ( p o s l e ? t r ) r )(untari,)r) - irr Itrltr' \'(nlnI in stl\ L'rli rlr'ctlllrLLl \(]nlcjrltrlu: P | o . r ' i m n l ( c r a r r i a l s r t l s u p c r i r ) r ' )jn los lrrliL 'lr' centriLl serllrL'tlrlrrr' Ditital (caildal siru irl]('rior') Rad ial sple ) acllus. Crl bital - spr'{ cubitLrs. sprt Iil)ie. 7 i{ri.rl spr'c tibul-r. l'ji)rrld)' ilr sc)l.1ll ax( i l.rngl /,,,r.rilrr(lirrol

axei Lr,]gi {ltttt''-'tl le\refnil Circ?rDrducfie milcare conplexi, in (,are scgnentul trfce slrccirsi\. i)rill )(rriliilc dc flcxic, abdlr(lic, cxtonsi(., drlLl(,Lic $i r-e!int.]a l,u,, I,iir d,' il.,\i(' (sc poa1.rcxcculit fi in scn. It\'{.fs.u l)uncl (lr pl{,rlr.f .l |]r ()f a. l)()/l]rii). Ptt'not,t pirlmelAr in joc. l;iucirer :\ul'tnatt, r i - L \ u . i r . . xp t l n l e l o f i n s u c \ ! r.i j j-rcbuic |emal'(lti dcosl'l)irca (linLrc Ll|rii 1frnlcrli rn.cli(.iLri sr unii temeni lolosili in gimnasticd. Astfel. nolillnoa de r.isucirc (ljn grn1 nasLicii est(! sinonimd notiunii cle rotalie in biomccir,r1ici. jar.t)rjn,.oldlic rD gurlr-rnsticii se inlelgc circumductia din biotnccanicii. I rNIT,\'f I I)t,t xl.\ril,n,\

1n sturliul anatomo-biomecanic sr: foloscsc o sclic (lc Llnrtatt dc mii'urii. al ciiror inlclcs trcltuic precizat. Accstc unjtdli aLl (ir(ulaiic inter'nationali l i a u f o s t s t a n c l a l c l i z a t cc l c s i s t o l n u i Intolna!ional al Ur.ritti{ilor (SI). .\i\i"nrul a.Io5t propus prima oari ir.r l.ran{a ir.r anul i670 (.1 f \ i , a r L I L G a l t r i c l N l o u t u n d i n L y t i n . A i c s t a , p l c c i n d dc La rlatr.ll ob!inute prin mdsuralca pdmintului, o p.bp,r* sistemuL rnet|ic. clecimal ;i a folosit pr.t,Iixcl(] latinciti pcntru mr-lttipli i i l 1 a ( ' f i u n i . A b i a i n 1 8 4 0 s i s t c r r u l a r . c a s i i _ t i ca . l o p t a t o I i ( . i a L : n I r l a n t a . L " r S 1 . , \ . s i s t ( ' m l t l a f o s L r . c c u r - i o s c rc Llte l c g e a r l i n l B 6 { j s i a I o s t a c l o p t a Li n l t J g i j . , \ J a i o | i t a t e a tdrilor au adoptat rlr: asr.mcnea a( cst sistcnt. In rrltirnii ani .,\nglia ;i ti-rr.ile (lomn-ronl'caltlt-ului t arc limisc.scrii cr-e clincio:isc vcc,hirr rur :ist('l'n aDuolo-sa\on au ac((.ptat. clc asr.mt,nca,sislomul intorr)al.ronaL. iiiitc.ntuL inlc'rna{ionaI al ur.ritd{iior. alc szrsc rrnitdti cle irazii. r'alc sr: r.elcrd la gasc palametri:

12

13

F
( o bard de platinS-iridium d,epozitat5 la Biroul .de Greurali Ei Mesuri. Iinga Paris).
metrul kilogramul secrrnda arnperul grade kelvin cirndela m s ed

International

UNITATI DE FoRTA - ForJa care accelereazd o masd de un kilogram, - Neuton la un metru pe secundd, pe secundS. Din - For\a care accelereaz5 o masd de un gram. La un centimeirll pe secundS, pe secundd. Kilogrunl-fortd. sa]u kilogram-greutate - For{a cu care o masd de un kilograrn-masd este atrasi spre centrul Fdmintului. Acceleratia gravitaiiei p;mintului r.ariazi intre 9;?g gi 9,83 pc secundd in raport cu punctul de pe supralala glo_ Sqtri bului. C;ravitatia standard este consideratd a ti SjoOga m'etri pe.secund5, adicd gravitalia de la nivelul mdrii, la 45 grade latitudine nordicd. Kilopond - Forla care poate actiona in orice directie cu o valoare de 9.80665 ner.vtoni. Este echivalentd cu ereutatea unui liilogram-masd allati sub secfiunea-standard a gravital i ci p ; m i nt u l u i .
Tabelul unitetilor de fortra

Lungrmea Masa TimPul , curentul electrlc -. TemDerdtura termodrnamrcd Intensit.ltea lurninoasa

aceste gase unitlti Orice alte cantiteu care derivA din : desemnate de urmatoarele Prefixe

sint

I 000000 I 000 100 10 0,1 0,01 0,001 { J . O UO 000 UUU 0,000 000 00U 0,000

-tn6 -r rr3 -rn 1

- ro-3
:IU

mega kilo necto deka deci centi mili pico

M K
h

oa o m n

:10-:

Ooo:t't-t' OOo Ooo o,OoO

UNITAI'I DE LUNGIME ultra-microscopice ale iesuturlIn siudiile mict oscopir'. 9i de masura : lor se folosesc urmatoarele unitati dintr-un milimetru Sinonim: Micron tL :*' ;;;;-;";i" micrometru. micron' Sinonim:

= Cram X Centimetfu pe secundi, pe secunde Din : Kilogram X x{etrlr pc iecuncld. pe iecundd Ncr\1on Ilil(rtr|r)r-foItA I IiiIu-Lr11L-.rculJte l=Kiluqr'.1nr 9.806ij5Nletri, pc sccLrnclS, pc secuncld T<ilopon.l I BIOLOGIA LOCOMO'I]IEI IiMANE

ooi m .- txlo ro) ooo to.ooo6

MiLftnicron (mr, ):A mia parte dintr-un mmometru. micron. Angstrom (A):A zecea Parle dintr-un UNITATI DE NIASA

r#Y';#i ^ii-i"Jteri" ll"irtlt"


14

o unitate de mafizicS kilogramul reprezintd 'rri"J,i:r;.iti" Kiloarant'In delineeteca o

ei' se x Densii[ate) international prototip kilogramul cu "gura

,{paratul specializat care electueazd migcdrile corpului omenesc sc numegte ,,aparat locomotor(, iar functia lui complexS,,locomo{ie(. N{ajoritatea autorilor inleleg prin locomotie o deplasarc a corlnLltti anirnal irL totalitate dintrlun punct in altul. Eiimologic intcrpretarea este corectE, intrucit termenul provine de la culintele latinegti loczs:loc gi rnotzs:migcat. De{iniliite tocomolici in general se incadreazd acestui sens. 7n petit Larousse 15

|lt

llltrsrri. locomotia este de.finiti ,,aciiunea de a transporta dinLimbii Romdne Nloclcrne rt-u,-r l'oc in aliul". In Diclionarul in altul ' rlintr-un loc este ..deplasarea, migcarea Termenu.l de locomolic a Iost introdus Ia inceput pcntru a delini deplasarea sau mi$carea unui mobil oare('are, Corpul animal poate li condotat cu un motor propulsor. siderat gi el un mobil dotat cu un motor propulsor 1i de aceea cleplasarea sau miSc'area lui, in totalitate, dintr-un ioc: in altul, poate -[i denumiG locomotic. Dai corpul animal nu dispune numai de posibilitatea cle a se deplasa, ci gi de a sta 5i de a apuca anumite obict'te l)c rtncle de unii autori de a complcta tcr-nlcnul necesitatea intrevlzutir cu acela tle ,,aparat de ,,aparat locomotor"', inlot'uindu-I locomotor, de statice ti dc prchensiunc'(. Cum corpul omeuesc dispune insd gi de alte numeroase ti variate posibilitSli clc mi5care (impingerc, tirirc, citdrare, Lovire etc.) ar insemna, mergind pe aceaste tinic, ca termenul si se lungeasc'i ti sd se moClilice Ia infinit, motiv pentru care alti autori au 9i rcnunlat la cel de ,,aparat locomotor(t, preferindu-l pe acela de .,aparat de migcare'r sau mai corcct de ,,aparat de sprijirr ;i clc mi5care". In de-linirea ,,locomofiei umane" este corect se se polncas(a de La insegi sensurilc celc mai generale ale accstlli tel'men. Loiomotia nu poatc Ii numai a corpului intreg, ci 9i a segmentepunr:t in al.trtl aL Ior lui izolate. Dcplasarea miinii, dintr-un spaiiului, estc tot o lormd de locomolie. La fcl dcplasarca ntl piciorului sau a capului. Urmeazd si ne relerim, d('('i, numai Ia o dcplasare a corpului in totalitate, fati dt' punctul de sprijin anterior avut pe sol, ci pur fi simplu la o cleplasalc in spatiu fatd de un punct de referin{i. Acegtia fiind parametrii generali de orientare, locomolia animalS poate fi definiti ,,Jie ca d'eplasarea unui segmettt aL corpului dintr-un ptmct itt ottl aL spaituLui, tal de utt ptnttL de referinld, lie ht Jorna ei cea mai compleLat,deplasarea i.ttlregului corp in spotiu, f otiL de un prLlTct d'e sprijin arLlerior". dclinitiei .'mi,scririi Dcfini{ia locomo{iei sc suprapune astlel satt deplasdrii biologice", in gcneral. Autorii americani au rcnuntart de aceea la tcrmenul de locomotie, inlocuindu-l cu tet'menul mai general de ,,chinezis(( (mi",scare), iar rarnura -stiinlelor biologice care se ocupe cu s,tudiul migcdrilor locomotorii a Iuat denumirea de ,,chineziologie" .
It)

Locomotia animald este forma cea mai clesivirgitd de mrg_care a materiei vii, Iorma care subordoneaze inglobeaza $i toate celelalte forme ale miFcdrii biologic". 1,., ""Jrui-l-o"i_o_ tiei animale, locomo{ia umand oc.upd. uri to" aoo."Lii,^tii'prrn caracterele ei, cit gi prin Iilogenia gi ontogenia ci. Mr$cAIt raA cA l,'oriM_,\ I)E I,tXrSTEN.l.,,\A MATEIiTFjI . Mi;carea, in sensul ce,l mai inalt, filozofic, este lorma do existente a materiei. insufirca cscnliaia 9i inscparablti a^mate_ rrc),. lvlrgcarea nu poate exista fara materio. dupA (.um nl(.) mat_eria fdrd mi$(.are. Nu existe deci -is"aru Tmat"_ ,,pi,ra.:, rtala. N]ilca1ea.^. c1. ti m-ateria, este veEnicd, nu poate Ii creatA ., fr nu poate li distrusS. Dcsccrfes oxprima astfel acesL adcr.ar : ,,cantitatea dc migcare existenta fn lume cste ioiJ*.r.ru aceeati". Izror'ul miqcArii se alld in materia insisi, lmputsul lnterror..al oriceroi mi$cdri constituindu_l contraclicliile, Iupra contrariilor. Chiar forma cea mai simpli de i5iaio.-'acpf a_ s a r e a . _ c o r p u r i l o ri n s p a { i r r . e s t e o c t _ , r L t i a d i t l i:o U c s p r . c toipul rn mr9care se poate spune (.il in accca;i clipi cl sc alld 5i nu sc aflij in acelasi loc. t ' s t e a b s o l u t d . r . c p a u s u l n c f i i r r r l t l , . , . i t o m a s u r . a ,o . ^..-Yl$.:ur:. ulp1:*r" a(.cstcia, opusul miFcirii. Ropausul estc. deci. .a leratll fr alc sens numai in raport cu for.ma individuall oe mlscare Mi.icarea in sens filozofic nu reprezintd o simpli depla_ sare in spaiiu a obiectelor materiile, cil oricc i"fri-Uor". orice transformarc. observatd in naturi $i societate. ,.N{i;r"u rnleleasa lrr accepliunea cea mai larg5 a cur.intului. (.onceDut, """ acesteia, inglobeazir in sine toate schimberile .i proc..rcle "r caro au loc _in univers, incepind r.u simple. dcplasi,:iri si tcrrninincl. cu gindirea(( (Enqels). FORMELE PNINCIPALTJ ALE MI$C RII P,e scara largd a posibiiitti{ilor dc mi9c.ar.c se pot clistingc urmdtoarcle formc principalc : materiei (automiscarea) -' se -7. Mircarea microparticulelor '"""troriito. relerd la deplasdrile eicctronilor, protonilor,
2 . A n a l o m i a f u n c l i o ) r r n a a p a r a t l r t u i l r ) c o n r o t o r_ a IT

ca .[orme.de existenld a materiei,

u" ut"il,.if i,*r""i

T
2, Miscarea mecanicd (deplasarea corpurilor in spaiiu) este forma cea mai veche de mi;care cunoscutd. dc 3, Miscarea Jizicd (migcarea moleculard sub formi .cildurd, iumin6, electricitate etc.). 4. Mi;carea clrirnicd (combinarca $i dezagregareaatomilor). 5. Mircarea biologicd, (viala celulei ,si a organismelor vii, rnetabolismele,Iocomolia lor). 6. Miscarea sociald (viata sociala). Intre formele principalc ale migcdrii existd o legetura reciprocd, ele putindu-se translorma dintr-una in alta. MiEcarea mecanici se trans.formd in anumite conditii in mi$care fizicd, cea fizice in miscare chimi(e E.a.m.d.Dar intre diferitele forme de mi;care sint qi tlcosebiri fundamentale legate dc natura purtdtorului insugi a Iormci de migcare, de legile spc.cifice alc liecdrei forme qi de contradictiile proprii care genereazd mi5carea in cadrul ficcdrci forme. De aceea, Iolmele supcrioare ale miqcerilor nu pot fi explicate integral plin aplicarea legilor {ormelor inferioare de miEcare. I\4igcarea biologice, de exemplu, viala gi locomotia organismelor vii nu poate Ii pe deplin cxplicatS, numai prin aplicarca legilor migcdriior- mecanice, Iizice sau chimice. Ea este o formb supelioard de mi5care, care dispune de calitdli cadrul si mecanisme nbi. calacteristicc acestei forme. In talitSlitor si mec'alismelor r.toi.Ior-melein-lerioare de miscare nu sint fundamentale, ci nrtt.naiauxiliare gi ele nu epuizeazir esenla -[ormei superioare a mi;cirii biologice. Natura biocurenlilor nervoEi qi musculari, degi este asemdndtoare,nu ste identicd naturii curentilor eiectrici. Segmentele osoase simpLe pirghii 9i forta lor de acfiune nu nu actioneazS ca r.Li$te apelindu-se 1a formulele clamatematic, poate se determina mecanice ale pirghiilor, a funcliilor sice de detemirare deoarece intervin o serie dc lactori care nr.r pot fi incadrati mugchiului. interventia (componenta articular5, momeniul hipomiochlioanelor, existenia muqcl'rilor pluriarticulari etc). Iati de cc in inlelegerea $i interpretarea migcerii biologi((' aplicarea legilor dir-r mecanicii, Iizici 5i chimie. nu reuEcitc si rcdea intreaga complexitate a fenomenelor, ci doar sd prezinte schcmatic fi mecanicist numai aspecte singulare alc 'complcxului proces biologic, Iocomolia animald. 1B
EVOLUTiA FII-OGENETICA A LOCOI{OTIEI ANIMALE

Migcarea a precedat $i a pregdtit condiliile .tavorabile indis-_ pensabile aparitiei materiei vii. Dupd cum se $tie, in aparifia materiei vii se disting, in mare, trei stadii evolutive : stadiul chimic, stadiul coloidal 9i stadiul morlologic (Duclaut). Iritabilitatea. ln stadiul chimic. miscarea s-a manifesrar sub forma combinaliilor chimice prin care C, O, H, N, ph, S, K, Na, Mg gi Fe au realizat primele gremezi plurimoleculare sa\ coacerDatele tui De Young. In aceastS faze incepe sa se pregdteascd bazele miScdrilor pseud.opodale(amiboidele), care. nu sint in fond decit chimiotl-opisme (miscdri pasive comandate de tropismele fa{d de unele substante chimice ale mediului exterior). , In stadiul coloidal, in care moleculele chimice s-au grupar formind szbstantele albuminoid.e coloid,ale, a aparut mipcarea. brotoniand..Se ltie cd o solulie care contine substanfe albumrnoide necristalizabile realizeazd o solutie coloidale in care. particulele solide mici ale al.buminoidelor dispersate ;i suspendate in intreaga solutic sint animate de o mi$care neincetate. Aceasti migcare, denumiti migcare brorvnianS, se explici prin agitaiia moleculard a fluidelor. Sistemul realizat de solu{ia albumir.roidl r oloidald este instabil gi fragil. Instabilitatea ti fragilitatca sistemului. coloidal se explicS prin fenomenele electri(.e alc miceliilor, adicd ale corpurilor impure dispersate in solu{ie. pentru o. mai bund intelegere, vom da exemplul miceliilor dc o lerocranurd de cupru coloidal, substanti care rezultd din unirea ferocianurei de potasiu cu sulfatul de cupru. Miceliile lerocianurei de cupru coloidale sint alcetuite dintr-un nucleu (strat intern), format de ferocianura de cupru qi dintr-rrn strat exterior format dc lcrocianura de potasiu (Iig. 2). Ccle doud straturi ale miceliilor sint incdrcate electric diferit. iar aceastS inc5rcare este alternantd. r\lternanfa electricd a straturifor micelare realizeazit in interiorul micelijlor o cnergie considerabild, dar in acelaEi timp le confere ;i un mare grad de instabiliiate $i fragititate. Acestea pot fi considerate substratul uneia din caracteristicile esentiale pc carc le va prezenta materia vie si anume iritabilitatea. formd primitivd a sensibilitdlii,
2-4

19,

In stadiul morfologic in care materia vie se structuleaza tr se orezintd sub {ormd de celulc (crt nucleu, membrand, protoplaimd etc.), schimburile electrice alc celulelor cu mediul exierior continul. Sar(inile ele(trice alc cclulei sc disperseaza in mediul inconiurdtor, iar pentru a-gi mentine existenta .celula trebuie sd sc reincarce electric continuu. Reincdrcarea

- Miccliu de Jcrociirfig.2 nuri de cuPru coloidlli.

ffi

Fig.3 - Organismul monocclular ciliat sc incalcd negativ d.rtoritd \,ibratiilor cililor (duPd Lav ille).

a-atras o stdvilire a scnsibilitdtii gi mobi_ ririr!u lol-. oe aceea la aceste organisme nu a -lit"*r'ii fost necesara dezvoltarea sistemului nervos. Cr]m ," l" iigufat ?echoucyeres: .....r.efuzindvia{a' "ipri-a lifr.,.a.iourn hazaldurile ei, celula a renunlat prln aceasta ",,-" Ia dezvoltarca constiin{ei. A-spiratiilc ei au r5ma.s limitate. ,a_i"i".i f"g"ta (le pamint. eterna sclavA a elobului,c. Dimpotrir'5, organismelc care qi-aLr continuat dczvoltarea 'a;" T9l{glogici in deplind libertate, ari evoiuat i" ;.,;.;i i;;;nnt;firj i,{ontinue a sensibilitdiii 9i a posibilit5fit.;' i;; In,"_ ( d r ( , . L t e a u t o s t o b l i g a t e_ p e n t r u a _ s i a s j E u l ae \ i s t e n t a . conlinuu. deptasarile pcanumite direclii : : , - . 1 Cepeltdcntc ::qf:::l . lllno de Iactorul utilitate. Aga cum alirmd legca opliilnii vitale a \)i Carnot - dirr mai mulie Olrectii oieanismuf Va opta pentrlr aceea carc-i estc mai utild. Rezultatuf acestor mi5ciri utilitarc din ce in ce mai complex" u ioJ up"riU. ., pcrfc'cfionareacontractibilitdtii, rettectir.itiitisl-, nefVos. "iri"rl"lJj
C(,ntr:rctibilitatea. Neccsitatea de a l'c,aciiona la stimulii c\teliori ;i mai ales de a se deplasa in ."op.,ri artiirt"."

care s-au fixafia i_uo'irnpr?gnut i: ":,:ll:..-o1c."nismete, r^1 cu celuloz5 pentru a {i cit mai "oi, rezistenie.-Dar lup_tu.ruto aueasLa lmpregnare

Iltapelc dezloltdrii in continuare ale stadiului mor{ologic sint numeroase si in toate migcarea a dellnui ,"tri p.f,"".af"f. Si ne relerim numai la divrzrunea organismelor in veqetale

electricir a cciulelol se lace intt'-o mici misuril prin nut!'itie gi in cea mai malc m5surd prir.r miEcdrile (depJ.asdfilc) celulare in mcdiul in care trdies(. Sd luim exemph.r),organismclor monocelularc ciliate (fig. 3). Aceste organisme, r'a Ei celelalte organisme vii, sint corpuri eterogenc, fa!6 de mediul in care se gisesc. Ilste cunoscrlt laptul, tradus de altfcl in print ipiu. (5 toatc col'purilc eterogene supuse la vibralii dc difelite orcline (mecanice, calorice, radialii etc.) se incarcd ciec,tric. Corpurile metalice 9i corpii buni (onducdtori de electricitate (eLcmcntcle. negatile) se in(arci poziti\', iar celelalte corpuri sc incar(5 negati\'. Organismele monocelular-e ciliate, in deplasdrile lor, datoriti vibrafiilor cililor, sc vor inciirca negativ fiind vorba de un corp etcrogen (elemer.rt pozitir), carc cstc supus unor vibratii mecanicc (LduiLLe).

.lY.Plu, qi Il::'1":,"-1..l,lll:i. rrnq.r dcztoltarea iritabilititji dezvoltarea celci cle a clola far illl escntjalc a matpriei \ii, contra"Iibil ot.,a. C'orr.tracti bi I i tatea pr-otoplasmatic5 primiti\.a c.onsti in dc_ "o'rr]lr',le protoplasmUi. pornindu_sp r dc Ia a, oastir fr,rmi pIimiti\ ii. contractibilitatca a evoluat. pcr.mi!ind cfa,pla.;;; in_ trogului organism celular. in raport (u mcdiul suu cxtcriLrL.. urapclo (\'oLutjve alc c.on t lactibilit:i{i i au lost urmltoar_elc: amilyillc:, ntisr-irrilp ciliorc \i niscrtril, liogt,:tir, r, :'":,n':!t t lr IrnJl miscirilc mu.<cttlert. Nlisc5riie muscularc se efectueazd prin contlactia mus(.u_ larai. foryna cea mai e\.oluatd a contractibilitaqli. Cetufctc mirs('ularc aLr rczultat clin adaptarca morfo_f un c,{ionali a ur.rur grup dc <'clulc. carc s-au sp-ec.ializatin ledcrc,a doi.. otiar,, contrnue a contractibilitlfii. N,Iuqchirrl striat a apdrut Ia
2l

pi.ll'u. existcnld ctc)'au' ui':* p*

z0

v
in ettode|m, nu mai sint diseminate, pe toate suprafa{a extcr:nA a corpuiui, ci se grupeazd sub Iorm' de inel, realizin_ clu-se astlel lormcle cele mai primitive de sistem nervos. La animalele gi mai evoluate, organele nervoase continua sd se Iormezc din ectoderm, dar se izoleazd de acesta si sc infundi spre interiorul organismului, unde sint mai protejate. Astlel, izolat gi diferenliat, sistemul nervos ajunge sA se organizeze sub Iormele cele mai variate. La anelide, artropodc si molu;te, cl se cornpune dintr-o serie de mici mase sau ganglioni, uniti unul de altul prin mici cordoane nervoase sau chiar nervi. La Vertebrate elc se prezintd sub lorma unei tiic_ tungi dc substanli nervoasa. mai mult sau mai pu{in umllati spre extremitatea cefalicd si adilpostitd in canalul o s o s ( r a n i o - \ e r t e b | a l . D a t o r . i t i lf o r n e i h r i . p a r t c a c e n t r a l e a sistcmului nerYosal vertebratelor ia denumirea dc c;cdcercbrospi.1nld.. _ Datorite perfe(iionirii continuc a aparatului locomotor pe dc o parte gi a sistemului nervos pe de alta. orgar.rismele animale au ajuns astfel se dispune de posibilititi din ce rn ('e mai complexe de staticd gi migcarc..ajungindu-se pina Ia Iorrnelc cele mai superioare alc staticii ii miicirii a].rimale - { l d l i r c $ L l o c o n o r i d .u m a n A .
TIPL'IIII-E DE I'OS'1'URA SI LO(JOIUO'r'I! So pot descrie, in linii mari, patr-u tipuri pr.incipalc de posturl Si dc locomotie animald: statica li locomofia rptiliana. c|ach'upedia, brahia{ia si bipedia. Statica jri locomo{ia reptiliand se intilnegtc la tilitoare carc-si men{in axa longitudinali a corpLriui in contaci cLr solul $i sc deplaseazd prin tirire. Cvadrupedia reprezinti tipul d(' postrrri qi clc loconro{ic aI animalelor patrupede la carc centrul de greutat<' estc siruai anlt'rior-, aproximati\. deasupra mL'mbt.clol antcr.ioare. Itxempiul tipic il reprezintd bizonul (fig 4). tsrahia{ia estc tipul dc posturi qi dc loconro{ie al primatolor, carc loloscsc mambrele anterioar.c pentru a se atirna s i a . e d c p l a s a i n c o p a | i . ( e n t ] u l d n q | Lr r l a t r ' n 5 l g p l s 5 s 1 postcrior, aproximati\. in dreptul trunchiului. mijlocului Excmplelc iipicc sint I'oprezentatc clc clilerilc'Lc specii de

nevertebratele superioare (moluqte, cefalopode, insecte) ca o necesitate JunctionalS Si s-a perfectionat continuu, atingind o dezvoltare maxima la vertebrate. Dezvoltarea unor mugchi striati din ce in ce mai puternicj nu ar fi fost posibile fdre aparitia in interiorul corpului ii a unor puncte de sprijin dure, fdrd apadtia scheletului osos qi a articulatiilor. Aparatul locomotor poate fi astfel privit ca un rezul.tat final al desdvirgirii contractibilitdtii protoplasmatice" Reflectivitatea. Necesitatea de a reactiona Ia stimulii exteriori si de a se deplasa in scoprtri utilitare a atras dezvoltarea continud a celor doud calitdti esentiale ale matedei vii : iritabilitatea li contractibilitatea, pe care le-a reunit intr-o calitate noue, superioard, denumite retlectiuitate ' Prin refectivitate se inJelege calitatea esentiale a organismelor de a sesiza impresiile factorilor externi sau interni 5i de a reac{iona fatd de ei. ln dezvoltarea acestei calitdti csentiale supelioare, Eoger recunoa$te trei ctape evoluti\e : l . R e t l c ( t i v i t a t e aa n e u r o g e n d . 2 . R e - l l et( ivitatcaneuroidi. 3. Reflectivitatea nervoasa .forma cea mai elementara, L Reflectiuildtea arLelLrogend, se bazeazdpc tropisme gi se intilneqte la amoebe.Organismele nu dispun de nici rtr.raparat nervos. Sesizareaimpresiilor 5i a reactiei IatE dc. cie' se bazeazd exclusiv pe iritabilitatca ii contractibilitatca substaniei Yii neorganizatd. anumite 2. ReJlectiuitatea neuroidir. se realizeaza prin zonc prolunde ale protoplasmei anumitor celule, care incep sd se specializeze. Acest tip de rellectivitate se intilncqte la hidra de apd dulce, care cste constituite doar din douS loile celulare suprapusc. Celulelc de origine ectodermici diseminatr: pe tot intinsul suprafetei externe a corpului joace rol ti dc celule senziti\.e ti de celule contractile gi poarid dcnumirea de celuLete Tfuro-mu.\culareaLeLui Kleinberg. $i in organismul uman se pot intilni relicvc ale acestui tip de re.flectivitate primitivd $i anume cilii vibratili ai bronhiilor. 3. ReJlectixitatea nerDoasd.se realizeaze in urma apariiiei organelor nervoasc specializate. Astfel meduza - degi lace parte tot din grupa celenteratelor - posedd organe tactile, ochi rudimentari ti pungi auditive. La aceste organisme celulele ncuro-rnuscularos-au separat in doud tipuri distincte : c c l u l c l e m u s c u l a r e; i c e l r r l c l cn c r \ o a s e .U l t i m e l e . d c s i r b m i n 22

maimute. Membrele anterioare ale acestor animale se alungesc, aiur.rgind la urangutan, de cxemplu, se aibd 202,600,'0tat.l de trunchi, in timp ce meml)relc posterioarc se scurtcazi ii ajung sd albe 118,20/0 fa{f, de trunchi. Binedia rep|c/intii tipul dL posiuri si cle lo..-.1----\Q r5" t 1 comotic iaracteriitic onr,rl\

qi/n\
' c
,.rnt$rr 4'! v'''\'

utate este plasat tot la dar ni'erul trunchiuiui, + " t ^ l ? l ; ^ , F t J .4 - I a . ! . , d ' u r ) c J ,(. c n t , u l J . ^ -^ ,, anrspecll greutatc cstc situat ;nterior, aproxr, .Lctelalte, bipedia male nu folosesc mativ doosupra mcml)rclor.anterio lc (dupd A. Dclmas). decit ocazional. Ciinele, calul $i alte animaLc Pot Ii dresatc sd stca sau sd meargd pe membrele inferioare. Dxperimental, ia toarecii nou ndscuti, cdrora Ii s-au amputat membrcle antcrioare, s-a putut de asemenea oblinc o formd dc bipedic (.I,'crlardJ.Dar in nici unul din a('este cazuri nll estc |o|ba clc o lor'omotic ve]'ticalar asemdndtoare crt a omului, tleoarccc nici coloana verteblali, nici pozilia 1r Iorma ( raniului nu se modificS, Ursul qi cangurul, clc-si sc pot deplasa pe membrele posterioare, nu se apropie de vcr'ticalitatea caracteristicd omului, membrele lor inferioare fiin(l mult {lectate. De ase'menea, maimutele, despre care se !ti(' cd au posibilitatca sd se ridice ocazional pe membrele postcrioare, nu prezinta nimic ascmindtor cu bipedia omr.rlui (C. Arambourgl). Coloana vcltebrald prezinte o curburi unici asemdndtoarc: ('clei a patrupedelor, iar curburilc de compensar'.' necesafc proceselor de echilibrare sint reprezentate cle segmentele membrelor inlerioare flectate. Bipedia umani sc deosebe;tc lundamental de postttla satt locomotia verticald ocazionalir a ceLorlalte animale. Ea a atras unelc modilicdri m orlo--lunc{io4ale caractclisticc omului !i a Iost indispensabili insdgi cr,olutriei psiho-Iizice a acestuia. Membrelc inlerioarc se cxtind din genunchi i Folduri. iar curburilc de compensarc necesare proceselor de echilibrarc (Iig. 5). Aga cum se apar la nir.elul coloanei vertebrale I lf 24

'+-:_ F+ ll'l w ,ifft\


Et |fI Y g'

E\

-=sts{&ti i;i.';';;"';,iiil'"i'.,'',.-",,

tr frr-! |

E,

ffi

r" ;;;:r.-Fi:" ,t"ii,i iigfc-.\lr (re comotrc. L cntrur \\

obisnuit membrclc infeli-

A.. Delma.s,prolesor dc anatomie al Facultilii de :)pilTe_ Iledirini din Paris, ,.bipedia umanl presupune o anumita piastlcltatc. o anumita adaptare la o serie de condilii loarte \ ariate. la tot ceea ce poate presupune o activitate omcneasca oarecare,in spaliu gi in timpr(. Nlodifitirilc moiloIunc{ionale, cele mai importante rezultatc dir.r bipedie, pot fi considcrate a Ii urmdtoarele : 7, Eliberarea rnemtnalt)r o)tteTioATe, mcmbre cc (.arc dil-l descrt'oaLr

s l a ti ( a . s - a u l r . a n s [ o r r n a l

5i in . r-elitabile organe ""1.: tcblalc. Senzo|rale. \fiinile, cum afirmd Aristotel, au fost primcle . instrumente ale omului, acele instrumente ,:car.e ." pr:*".iut .ii ur'p.u_ dls toatc celelalte instrumente, orgalre .l"upot.iia 'u1.. l,,rnr_ trgatici $i locomotieir(. _Dezvoltarca sistemului nervos fi a intcljgcntei au lost 'naturii strins _ a a _legate de dezvoltarea miinii. .,Dominar"e

in aparate ctcprehcnsiune:Jo;,,"i,.; i,"lj,tili,, ":;i.:,]::.

y.Y: ^fljg,l"- -

i#n"*_ 1o"ill.:Uf:" ( Llt ?no?ll/.s, care ir-rseamni mrna. Legltura intimd clir.rtre dezVoltarea stl'L(.turii $i furr(.tiilc u . t e b l a l e s i b i p e d i e , .s t t . c l e m o n sr l,.rti 9i de Icnomcnul ..omuitl]1. A""ijj ,,oamcniJupir( au r.r,r.crrit 1a postrrra si locomolra c\-adlupedii, se dcplasau ru o r.itr:zi deosebii dc mar.c. clar. au rimas din punc.t clc r.edere al clezvolt:lrii mintal(, ntstc I l l r ,r o i n l o r i o a r c 2. \/erLicalizarea coloanei uertebl-ole atr.agc o aclaptare moIfo--funr'fionali rlo ascmenca (.aracteristic:t. La primate. coloana i;i mcn{inc ar.cleagi ( ara(.t(,ristici t.a Ia patmpede, ;i qji esk) altccr-a dccit o puntc suspendata. sprijinitd li ca_ .r.lu pcteleei cle membrc. -care snslinc in hamaclul" ccrrtu,lii ., musc ularc. t iscel'elc,. \trmiirul r'cr.tc,b|eiol' cstc urntitorLrl :

muncu". spunea _ pe bunl dreptate _ci..miinile a u d n s c h .ftadiseD is calea spre intcligenla,.. - L hrar dcnumirea dc om provinc, in unclc -J.,"ru limbi. <,um ar

a incepur o dari ,.u dozrollar.oa-ii,,ii

.;i .

(Thcman)sau_ gerrn_ana 1,ri",-r1.

26 r.crtebre mobilc deasupra sacrului, 3 vertebre sacralc, iar coada din 20 vertebre. La antropoide (cimpanzcu, urangutan, gorilS), numirul lor este de : 23-24 r'ertebre mobile deasupra sacrului, 5-6 sacrale, iar coada dispare. La nivelul Earnicrei lombo-sacralc sc plocluce. I t cz-4 d e c i , o s a r l a l i z a r e ,o i n t e grarc a celei de a <incca | )A vertebre lombare, ^la satrt. | /K :.r D'
I , a f tI

ollentarea sensoriald a craniului (in special fafa) a rd.mas constantd, dar craniul posterior s-a rotat inapoi, olerind astfel perelilor- tui posibilitatea sd se dezvolte sub inJluenta dez1-oltirii progresit'e a emislerelo!' cerebrale (Iig. ?). As lel,
cutra clniand a gorilei are o capacitate de 685 cm;], a Pithecantropului de 870 cmi! si a onului actual, in medie de 1400 cmj. 4. Echilibrar ee centrului d./: greutate in bipedie cste o problcmd de biomecanici deosebit de delicar,i. postura qi locomoiia r:erticald mai instabile dintre ".;-.;"; tqate /A. Delnns) si poate fi calificata drept,,poten!ialmente catas_ ttotall't (J. Napier).

noinalo

l6.{y | /dt'+j lVl) l4l:

/d)Y //+aa -r'^=

La om sint 24 vertPbre mobile deasupra sacrului (7 cervicale, 12 dorsale, ir J lombare, sat,rale ;i 3 5 caudale). Sacrul, care

| II I

I I I f

rcS \45 11]v\ \fn2, cd^

I I
I
t
\

\ ) D'? \4q t' WA 6), \ Qfa L t LQ1

este segmentulde sustentaiic al" coloaneivertebrale 9i-a unificat vertebrele in'

"@ i.ti;iXi,ii'TJ''.,1i";;i; \F,','" "4 \?B ni s-a reduscl' ia 26 1a24.


,-A>' iFS;; "

Lr-un corp (omun, to(mai pentru a putca facc {a\a acestei neccsitdli .lrtr.rclionale, iar nurndrul cle r er.-

Postura gi locomo{ia bipedd

.""'0".If:,.];,.0::}::l::l::

f iq. 7 -

Orizontalitrtca

gaufll

erDis-

Lcput sa sc ( urbez(' (l i{. 6). Prima curburi s-a proclus I"tq. r; - Ir!r.l.rc. (urrrurjlor ( regiunea lombard, t'a ur'1n ( omPcnsaretir ni!c'tr.rl .,.11 (iaptlllli li 1{r)rlro. "utun,rnt marc a riclicilrii elibc|irii m"mbrelo| arllerioare, aVincl concavitatea orientatd posterior. CeLelaltc curburi sint de compensatie, apdrute ulterior' Astfel, struc'turata, coloana ajunge si lic nu o tiji r-ectilinic, ci o sinusoiclit' tcea qc ii conleri o rezistenld mlllt mai mare la prc'siuni. 3. OrizonLalizarca gdurii occipitatc, care la antropoicie este dispusd oblic, este o urmarc directl a vertit'alizdrii coloanci Yertebralc. Aceastir orizontalizare a .[ost der.isit'5, deoar.ece U26

l{li/,,(.--s,1TT:i,ff:[il":'"i,:"T,il1'u '\S/ ittr n t r c B ic i oloa'c' \V.


o

V E1

r'crtebrale a atras insit nu

Y:'tt::'t111 r:l:"1:l
.tar'".a

prcsupul.t un mare consum de energie Ei nu este practic posi,bili decit prin int):arca in acliune a numeroase afouri si acte refle\... Pozilia bipedA nu cunoaito o stabilizai.e stri(.t pasive. Oiie pot dormi in picioare. Ciinii ;i caii pot remine chiai dupd moartc in picioare in sprijin patruped. Pozilia patrupeda reprezirlt5 qi o pozilie de repaus. OmuJ., daci i5i pierdc controlul efectuat de centrii ner:\.o$i, se prdbuSeste. Pozilla bipedd nu este o pozifie dc repaus. In aceastd pozitic bipede. centrul dc greutate oscileazi contir.ruu, intrc a cdQea inainte. inapoi sau Iateral IatA clc poligonul de susfinere. Pentru rnenfinerea pozitiei este necsard intrarea in actiune a miiioane de receptori si de circuite nerwoase, al"ltrenarea tuiuror analiz.orilor, sesizirea a zeci de mii de centri nerr.oEi. Nccesititile de echilibrare ale centrului de grcutate au contribrrit gi elc Ia o dczr.oltalc corespunzltoare a sistemr,rlui nelvos. clar mai ales la aparitia si dezvoltarea ccrcbelului. 5. LaLrgirea cimpuLlLi t,iz\tal a rezultal, clin \.crticalizarea coioanei r,'ertebrale, inliltrarea nivelului t'apului Si rotarea

27

(raniului. Imprer-tni cu (cilaLli {at:tori. ea a <ontlibuit ia ilezvoltarea encc[aluiLli li a t'ranir.tltti 5i clcci, ia c\olu{ia (.aIa(,1c, risticE psiho-Iizi(e a (orpului omcnesc. s(, Lun.qimca mcmltrcktr ca. I-a moclillicii 5i Lilangulan clr' , \cn.lplll mcmb|r'l(' iintcf ioare sirrt Lungi (r't'plczintd 202,6', Ia{i clc tntrpostcrioar'r' chi) ;i t'cic scurtc (r'i'prt'zintir 1l ii.l" ,, Iald clo tl.unchi). l.a onr, ,\xil longiilrrlinalal a tr'un l"i!1. I mcmbli.lt' supelioar',.. se (hirrlr.: ^:r' lir i i ,\"r. I' J.,,,i"'rl a.iulrg ia scLutcaz:r ii r l,r.'-il|l r n l r lr : i l , u r : r . ( l r . r ' ' r r , / lali clt' tt rt;rt'1',i, diforito a ln.nll)r(.lor. 158,6r),ir i a r m e m b r c k . j n l e l i o a l c ' s c a L u n g ( ' s ( 5 i a , i t r n g 1 u 1 7 1 , 9 r ' , ,i a t , r - L clc trunchi. DiLr acoasli-r( aLrzii, ntL putcm li t itfdriilot'i cxc'cIcrl!i. ca nlaimtttclc. l)ar ir YIcm sir ne u|t t"tnt pc rtn ll tttlthi ck' ropac. crtprinzinclu-l cu bla{cic. nq. lovim rrt fa{a rlc t'I. l)cntru a(('aslit. unii lo(uitori clin insltLclc I)acilitulr.li 1t,,ustlp('f ioaf('. scsc o ('oalcli-r(u ( ar'c iii prelur'rgesc ncnllrclc iar nlun(il('ii tlc. intr1'linel'e ai rctelc]ol tclclor.iicc lolosr':L' nlt'mll'clor' ni;tc <illigt' plclr.tngitoat c spc('iale. Lur'rginlea niiilitlcl 1la.r.Lr't LllLufazii lnclsul 5i alorgalca. infcrioale ILrlcul. -i Difcrenlt'lt' clc rlitlcrrsiurri alt' memblc'Lot la tlairlrll' t'hir.tlui, in pozitii' patltlpf(l:r. la on fac t'a ara irtnqi-r a trttt.r sri lic Lliriiatri cra('t irr\ ('r's. La maimuli cau.lo-( r'aniai : l rlt' jos in srri. la otr r a r t t l o - c t a n i a l i n s i r t l l s l t s i n . j o s 1 l ! 9 .l l l l ) r ' n t n r t ' : i o l r u l s i l s i ( l i l i i e z c a \ a l u r - r g aa i t r ' u n ( h i t t L t t ir a ' . t t i ' - , c r a n i a l l i c l r , , j o s i | r s L r s .t | e l l L r i ( ' s i - r - ; if i e t t c z t ' m c n r b | r ' l L ' i r f I lioarc (a in pozilia gllolrtlit.
l:rlljlll()(ill\1;;' \ \P\ll.\II I-LI l.(r( ()\IalT')ll

A doua sfcril ar c un asp('(t mai ilttunccat 5i pt.in cliviziunea ei ulterioari r a lorma <.elulelc mari ale etidoclermului. Celulclc ecto.l('rmului sc impart mai rapid fj in(.onjuril t elulcie cn cloclelmnlui

l ilt. t
I lrb

So(1iurlc tIan!vcrsald
)1.|()|l :

pr.inli.-rLncnr

n.,|.rl : I _ r1Li, Ij

( r r ( ) ( t l r n li ilt./,nt(.r.r)

sii sc s{'gm('ntezc. Lr iln. -r I)Lrpri ft'i Lnclale, or ulul incr'1.1r' tl nticlcul st' diviz('ilzli pril Iiar ioliir-iczal. S('gm('rllilr'('a :il lact'in mai muitc ('tapc. .i , : ' r ' r . n (lr)?r( l n p l i r - n l ( ' 1 a p i i . o \ u l l l l f t ' t t t r r l a t s t ' i r - t r l l a l . tie i n a , - l i n t l c s f l r c ( ' i t c ( ' l a l a r f i p l i n c l i v i z i L t n c ac i t t l t t ' r i o a r ' . , v i t f o r - n r a ( ( ' l u l c l c n - l i ( i ; 1 1 r 'a ' 1 111111tlntlltti. 2B

r\stIel, plintr'-o s(]gmcntalir, l.apidij in progresi(, gc.otr0_ . Il'lca, sc i.tJunge la tt'a dc-a doua ctapaL. ?rlorrllc, Iormatil clintr-un t onglomerat murilor.m cle t,clulc mir.i. _ lDtr--Lln punct al t-i mo|ul:i sc il-t\ agin(,azii. a_irrqiitrin_s,r la a trcia_ ('tap5 a sngmcntrilri, blostulo. in ctapa clil irlastuLii. embrlonLtl p|czrntii o caritatr. <tntrali triil.ginitairlr,o mrtrrr_ brand. blaslodermirri al<iituitii clin clouii toiii, ae tt,lrrLc favJ, mentoasc. O foili t.:rtt,r-nir. t,r toclt.r.mali'i sitLl ec1.).1{,rr}liil.\L una intcfni. cndoclt'r.rlali satr clcloclcrllril. punttLrl rtnde a inceput in\-aginar-i-a ;i folntaloa car iti-r1ii t,c.ntt.alc r.irmit.tc s u b { o l m a l l t t u i ( r ' i l i ( . i l r . b I a \ t o p t) 1 . u l ,p I i r t r i t r . r ,( . a \ i i i l t r , ai l - ] t f a l in contar.t crr exteriorul. Lr coi-rtirtrrale. oLrl sc aiun{ostc- si inrcpc s:'t })rlzintc o c\tremitat(. rcfalii ir 1i rrna r arrrlaii-r I. ]l ar|st rnontcntla supr.a_ l a t a e m b r i o n a f i r c t t o r l r , r ' r n i t . i 'a Lp a r . c \ . 1 r i J i l 1 r r c l r . n 1 .r k . i a o

tsxtremitate la alta a embrionului. In dreptul ganlu1ui neural' celulele endodermului se diferentiazd Ei formeazd un Iant celular deosebit, denumit notocorda (fig. 9). Intre ectoderm qi endoderm apare prin diviziune celulard o a treia foild embrionarS, Si anume mezodermul' cate se imparte in doud foile, una superficialS qi alta profundd'

se incurbeazd, iar in cea de a 2-a sdptdmini a gestaliei se. fixeazd la uter cu ajutorul anexelor embrionare (vezicula ombilicald, amniosuJ.,chorionul, alantoida etc.). Cele trei foite primitive : ectodernul. enclodermul si mezodermul contribuie prin diviziunea lor la formarea aparatelor embrionare. Unele dintre aparate provin in intregima dintr_o singurd foitd primitivd, dar altele provin din mai multe foiie. Le vom impdr{i insd pe toate ca derivind numai din una din aceste foile. Din ectoderm derivi sistemul nervos si aparatele sen_ zoriale (tegumente. vedere, auz). Din endoderm derivd aparatul digestiv gi aparatul respirator. . Din mezoderm- dedvd aparatul genito-udnar qi aparatul circulator. Prin diferenlierea mezodermului ren:.iLl, rnezenchimul, dir' care se formeazd aparatul locomotor,
Aparatul locomotor se dezvoltd din mezoderm. Membrele. pot fi astfel considerate drept veritabile axe mezodermrcc acoperiite de ectodenn. Cdtre a ^

3
lrig. 10 1Formalea ectodefm;2 sclelotemului la un enIr on: rnargineadorsalSa somitului:

3 tam: dorcal5 i 4 miotom j 5 sclerotom; placa nefrotonrial4 6 somatopteure ; 7 i I - celom i 9 splanhnopleura i 10 endode.m ; 11 -aorta; 12 hipocord! i 13 notocorde; 14 tub renal.

Foi{a superficiald. (Lama inLscula cuto.nota) se ataEazd fetei interioare qi foffneazd somatopleuro. a ectodermului Foi\a prolundd (lama libro-intestinalis) se atagazd feJei exterioare qi formeazd. sptanhnopleura. Intre somatoa endoderrnului pleurd Si splanhnopleurd apare o {entd, celomul (tig. 70). zi\e gi nu este incd In acest stadiu oul ajunge in 3-4 {ixat in uter. EI continud si se dezvoLte liber, se mdregte 9i

3-a sdptdminS, pe laturile corpului embrionului apare cite o proeminen["dJineari dispusd in axa lungd a corpului, denumiti linia mamard (fig. 11). Liniile marnare se termind la ambele c a p e t ec u c i t e o p r o e m i n e n l d i r l formd. de palete, care reprezintd viitoareLe membre. Citre a 5-a sdptdmind proeminentele sinr mai alungile fi impdrtite in cite doui seg;cnrc: unul proximal li unul distal. Segmentul distal care va dereni cu lrlrlr Fiq, 11 - Embrror) minS sau picior prezintd Ia mar. mrmal;. ginea sa liberd patru Eanluri J.ong i t u d i n a l e .c a r e i n c e p s a d e l i m i t e z c i o r m a d e g e t e l o r .P i n a i n -tuna a 2-a degetele sint reunite printr-o membrane, ceea ce Iace ca miinile Ei picioarele sI aibd un aspect palmat. Uneori aceastd situatie embrionard se poate mentine Ei dupd naq1 e r e , r e a l i z i n d d i f o r r n i t a t e am i i n i i d r . n u m i t d s i n ( l o c l i l i r .

30

31

v
i""'.'" o;n'rl"i,,
"iia "".xrn;-t"-ii

-ii'-i'o scgmentele.p:oxlTa\e :: l191Tl Citrc a 6-a sepumina


trunchi

lr crc rrr t inferioare' Aceste superioare ;i coapsa-.qrgamo:l la membrcle -r^:.--: deschise r^--hi.6 spt'e cnra " unghiuri rt6ctEaza,Iormind '

lfiyl .il j$:P^'iP,I."1i":"T:::l:


( oatelc privesc ^ in supelioare. afaru. r'adiusul 9i poii('eL(' lnaT'a inaPoi cubitusul inte, ial genunchii membrelc inlcrioarc' plilc'sc in atali, tibia li hahrele ilrainte qi Peroneut lnapoI. La incePutul lunii a 3-a memsupclioare sc roteazd in blelc alara (u 90 , (oatolc alung sa priveasci inaPoi, fala Palmara a inainte Si polihiiniLor priveste -alard. acelati timp in cele in se roteazd infcrioare membrele inbuntru cu 90", genunchii ajung {a{a PIansA Dri\,easce inaintc. tale a picioarclor inapoi. iar hahr,elc inauntt-u Rotalia sc lcalizcaz,lala mcmbrelc superioare la nivelul humerusului, Pe care I'a
rimine. ca o leliCvi, Un Yelrta-

(Iig 12)' La membrele

rii

Fiq. 12 -

Polrti.r mcN-

Ie inle|ioalc rotatia care va femurului' la nil'clul n.ozonie a('casti cauza o neconcordanli inire dircclia HrczL'rrq rljn "'1 --'-" ' llemurului si directia axei bicon-lui axei lollqitudilralc a grtulur ajungind si prczinte aqainlt'rioare. iiit"." "','*tt"-itatii c l a c l i n a l i c ' & ' i irumitul l rrgh mai ( ompLex.i in Coloana \ortcb|ald prezinti o dczvolta|c participincl 1i coarda dorafara mczodelmului, la formarea ci \lczodcrmltl se presalii (noto(orcla). clc oliginc cnclodcl'mic'I rnini.

t-a mil!J9; clc Lorsiu17.c. !;r";;,1;:li""i.' i ",',li,tJ,l bil isa?l, sc reartzeaza

proD.crte,r"ia' t"r, i"."ia ct" 1am" suprapuse 5i lormeazi mezoderm de ii acestase ftr"ie. Noto"otOuestc inconjurati din
; orpii cartiLagtno1i ai L)crtebrelo?" Resturi. ;;;f;;; nLrclcii pLrlpogi ai disclL,,ruto",r.ai sc Vor intiini li Ia acLult. in rilor irttct vcltcbt alc..

Sd urmdrim, in continuare, care sint procesele prin care apar 9i se dezvoitd diversel.e organe ale aparatului Iocomotor gi anume oasele, articulaiiile si muschii. Osteogeneza. Procesul complex prin care se ajungc la formarea osului-organ poartd numele de osteogenezd. Osul, ca qi cclelalte organe ale aparatului locomotor, provinc din mezencl.tim. N{ezenchimul este un tesut embr.ionar, alcdtuit din celule de fonnii mai mult sau mai putin ste1at5. scdidate de o substan!d Iundamcntale primitive. nccste celuie prezinti mi;cdri amiboidale gi se inmul{esc loarte rapid. Substanla fundamcrrtald primitive capdtd insd repede o consistente viscoase si numai pe alocuri rdmine aproapc lichidd, acolo unde se Vor dezvolta vasele sanguine !i celc limfatice. Dupi un timp. forma celulelor apare mai cvident stelate ;i incep si-5i dezvoltc prelungiri, devenind histiocite. Ilistiocitlrl este o celulS coniun<rtir'5 tindri, dotatd cu pluripotentii evolutivi. cu miScal'i amiboidale. cu capacitatc cle a lagocita fi sc colorcazd cu coloranti vitati. Plin anastomozarea prelungirilor histiocitelor se formcazd primul te.srlt colLjlulctiD sub Jorma cea mai simpld de tesl, m cos reticu.Lat, T.esLttul conjutl.cri, sau conectiv a pr.imit acest nume deoarccc are rolul de a conexa, de a lega organele intre ele. TesutuL coniunctil cste, deci, un tesut cle susfinere. Ceea cc il difcrer.rtiazi de aitc csti. a(cca cd r'clr.rlclc lr.ri tesuturi sint separate de o substante funclamcntald in care se qlscsc Iibrc colagene Fi eLastice. precum $i prin faptul ci Iuncliile plincipale ale acestui tesut nu sint lcgate atit de activitatca ('elulard. cit de activitatea substantei fun(lamcntale ;i a fibreior r'olagenc. Dc nnde gi clenumirca c1c fcsirf colagcn, carc i se mai cld. 'i'(:sutul osos este un tc,.srl ccutjtntctLtt specializat, alcialLrit cliDtr-o parte organicd;i r,rna mitrt'r'alir. Sd incercim sd urmarim moclul clc lormare al acestora plecind dc la tcs?.l1.1 mu(os re1;iculal, care provine din me zenchim. Ilistiocitele. celulclc tcsutuhri mu('os leti(rriat. au calitatea de a evolua pe linia Iormirii olicdr-ui tip cle cclul.i conjunctir'5 maturi. In zona in care urmcazi si sc {acd os, clc prezint:r urmetoarele scheme cvoluti|c :
3 , \ n : r 1 ' D r j n t u n c i , , i r i r l ar i C , r . r l . r l L r i l ( x , , ! 1 t i t ' . .ll.l

33

32

Schema 7 Proijbrobla$ti

Schema 2 Procori,droblatti Odnrdrrobla9ti Osteobla6'ti Osteociti .! Osteocila:'ti

!) cursul osteogenezei. al [o"rmdrii osului_organ, jntervin ambeie, scheme de osilicare. usrrlcarea encondrald predomln:r .-1_?i:il: cartlagtnosr care precede lormarea osului.",i-"iu1,at*t"_oa"r lloLjeleje cartilaqinoase ale oasclor apar in riala Intra_ inainte de organrzarea reieiei vasculare a osului. :t^:?I". :t

Fibrohlra9ti Ostec}bla$ti Osteociti

tungi, acesteadez-vottindu-se p"

+
{

Odteo:la$ii

Fibrobtattii sint elemente nematurizate, de form6 stelara, allate intr-un tesut conjunctiv tiner' Ele sint ccLulele Iibre colagene. Dupd ce au -reali.zat o re!^eacolacare produr, 'suficientS, adicd in celttgend se translormd in osteobla-sti, pe suportul minerale sdrurilor depur-rerea dirijeazd iele care organic. DupE lormarea lesutului osos, osteobla$tii se transst' lorme in osteoci{i sau in osteoclaqti. Pe aceastd scl.remf, realizeaz5 a9a-numita ositicare libroas(t.

se intirnes, te cti p."r""ei..l at.* _ il:,"..,:i:1""1i:i:,,mediand


acesto.ra corespundeinterveniiei lactoriLor ;;;;;;;i ui'I""-" d-ez\.oltarii . tensiunitor hidroitatice 1i"i_iii_ i"*_*y7 X_ 1i1;. ?iy] lung .ajunge sa prezrnre mai multe puncte de (tormeazediafiza) flfl',ar". (unul .unut diafizar '"rrri Ju]i"'aou, pentru epifiza disrale qi :i ""i ;;;i;" :llt.'.1?.:, .""

ln punctele'unde model,ele incep sa rle irigate de sinqe. tesutur iartilagi"r; 1"".,t o s o s 5 i a p a r a s a - n u m i t e l ep u . r c t n - d o ;; i;;;.;;;.;a'i., ^lii*r".-'Ejg;v'" I"r_ mular chiar o Ieqe: ..primul p_unct de osifi(are u-pui" pu1,n 'hrdnitold'i;;; mai jos de _termina{ii arterei fri'.i ia"ut,

pin rmui_ :::lt,i"t ,esrelipsir praciic de ,""o ,i ." li;;;;; oare.( u timpul. in modelele cartitaginoase 1n""f Jj'=o irrinueze \asele sanguine.

:*,1,.t="#,':t"'"1n::U*i1""'i'i:"'::,i#:

A
Fiq. 1.3

Fllapclo

osificiil ii

cLr(ondrirle :

d ' r i r . ' | o ' n r r / d p , i' , r : l

f,,"."1T";ii:,""1"#'1",i!,illir ;j.T*":"]]j,'iYi:",1i';,t#|1i,'+':iiii
,lll ...,";.

Condroblagtii sint, de aselnenea, elemente nematurizatc, clar cu o formi ovoidd $i ele se pot transforma in osteoblagti. urmind aceeafi cvolutic. Pe aceasti s-chemi se rea' lizeazd a$a-numila osificare r:nconclrald (Iig 13)' 34

,J-."^ a"rmetafizele, unde continud "ur" "o.rti,rrdf"""6"""i" ]::r^,",:tit de crestere, Jere "e 'vr care Dina la-.inchiderea --" qer5ura "urtifu_ lo. i.ig"; ii"gt"_ Lr rea osului lung in lungime 1tig. tai. periosticd predomind la oasele plate ,--g:ilicarel . si estc legatd de activitatea straiului osteoblasuc ai- pi.i"rt"i"i. l" o a \ e l o l u n g e a a s i g u r A( . r e s t e r e a osului in giosim". Oleanizarea structurala a o"ului_organ _r d nu eslp posibil; l.a i n l e r \ - e n t i a f o r t e l o r m u s c u l a r . eC . err.etarile e f e c t u a t ep , . embrioni au aretat in acest sens cd orientarea structurale -_"."u_ apare.o orientarea impusl cle ;o."f io.l"f* _dat5.cu rare $i ce trabcculele osoaseinccp sd se dispuni traiectoriat num.aidupa apari{ia conrr.a rr i i l o l m u s ,u l a i " t U i r r i i l . Articrjlatiitc prt_,r.in din -ob!i6 *._,.-{.rtrog-enezn. mulajc cartilaginoaseori libroase ca;i oasele. """l"usi' I-. i"""p"j "or, slnt fi\e (sinartroze) "f" ti lormate dintr_un au "r"eio_lr;t

.Eil;:i"li" ffi;I?:: ;3i;.'"ilTiJ, ",:?iTii, t';'$n; cartilaginoase la copiii gi tine-rii

':rlt rlr' nt('zcn( hinlal('. asclelt(' itltl't' machcte-ler Iibloasc ii Jpa( l i g l J r n l i r \ L r r 1 i ) p i t ' s c L ' t ' a s e r i i t o a l t ' l o t cartilai aLc I r l i L l I l ( ' L 1 r Llollil |itiei iesutului osos irl a('('st(' uatlrctc. zurla l j b trret:'t' a r ( ' f o r i l . l t r a n s o I a s t r l e t i f o t n a t c p" c'a1cclc l:tt . "pifir,. satt fillt . r a'tilagit.roa:i1 .*i - iu -.a sc t .t ( i r r i i (L ' 1 r r { "!tiiiugi"o".,i pl o\-.1(at(' dc Iot'!t'lr' l(''tr,rr.('. i,r limil{ i."a.i (('Iulc

Dc,..indattl rc for.fclc cir, [r.ccar.c irrtr.i 1i cte in actitrne. i n r i r i j l o c u l a r t i ( . ul a t i i l o r . \ o r . a p a r c m i ( . i ( a \ ' i t a r t i crr otlr.etil umc.cta!i clo lic.hid. liji.irrclrr-sL,astl_r,l trcc cr-r.a -rpr-" ir"i"u_ latiilt, scminobilc. aclit.it spr.,, arrIiar.tr.oz., 1Iie. i61. t.rr rit a ( c s t c l o r ' { e \ o r ' ( . r c l t c i r r i n | t , r r s i t a t r . ,r u aiit mai'n,.,], .,, \ a u anstofnta ntit.a clcspic.iitLrr.ir<r,ntr.alii clin amliar.tlc,zil i n t r - o ( a \ ' i t a t c \ i f i L i e t l : t .i n l i n s i l . r . : r i n c l i a t t l ' o z e si r_nobi-ttatca \ a fi mai lnarc.

l
.r c

ARr
L!!t. tti Slr.drrt. r,rotuti\'(,
,, ti ii I i I (tra.rr!/r (rl ir( (ii!, | . r :| 1 1 , . ( " . . | r l f !!|r ir .llirirozi .le LiD a(t!tr i D

Dp
ortfliLrT.l()r: I :i1 rrii (Lrrj.rlrr:r .r.., , : , -i j-.-r ..r : E

-4

f it.rl ir-r tLs,-itul ntczclt( llirrritl pr.irtritir Itt!fft.aqntr t.rar. a i l a l r c o l i r L l t i . r r ' l u l r , l t , I c t i n , , a l ( , i t ( i , s l ( . i aj r i ori,,tllcal:i ar\:i lolqiLuclinalii paralr,l r.rr r.l. I,r, miisrrlil ,.,, ,.1iit,,,,,..." r".,1i,,,,,, articulat.ii ia Iji|,ti. apill nu( l(,ii oiosi ai !.ilifi7flof. jat. ..ilr. t i l a j L t L t l c j r l l ' 1 a r . r , s a r r a r . t i r . t r l a ri-, t , , , p r , . i i,l rir sit il,lrrt_ (lua1i7(';.c D r . l a t r p a ri t i t - r l o t 1 t i l . r I i r r l L , s i i r ir.silca rlr,stcr.ii. si ritiir. , .llrp:t ar o(,a. ar.ticLllaiiil(, srrli,r.ir ntorljl.ir irri lJlastiL.ar.orjtirrrc I I t L r ' l ,r a i i r i i r a t a l i r i l 1 r L z l r ' r i ( ariLliir,,.,rLr niisr'.ilil.r.rrrx,,,rrr , ' i J l L i r l u l l i t . L s i a l t I J L t l L1 t l r l t r i , u r r , . t , a l t , a r l L r l t i l o t . ._ \ t t i r u , l a r l L l l ! J a . r r l u l t i a . i u r r q \ J , j t l ) . 1 ( ,i t l n r i t ( , l o l . n l t , c l a t o r . i t f it r t L L , r . \ ( n l i ( , i - f a (t o r i l o t . n t c c a I i ( . i . \i\arlul c l c i n : , r ' r . 1 i t ,a l n t r r s i . l r i l o r . lar-i .ioa(il .... . 1 t r . r . i a r . tu ir t ' t r i p t r 1 : o i - L r l , . ' rt 'ttn lir llorlcjart,ir (,\trl,ntilaltilr)r.. Lttclitiq Itlt:. ll' ,lr ,l rrr!ct1, (l(, r.oiiriir, , ltaz|lc clc r on1trr.l .1trit,tt-', a 'rr)r r'j,'
rrr"t ,i _,it tJ.. .r Jrjrl,rt i. ,. .. tr,htr.,r j. ,lit,.j i. .i

|.i

,1. ,.

'
ll

I l.rLrl c(,i( r,,rll : ? Dcrj{a,lirlrti : lLrlir (jf t)r,'!r'.!LLrr! l1\Lrl '*1i:' lirrI ]

st ( lrLrr L()rrr l. i,1. 15 " ! i l1l' l r L L L i l r i i ]i i1 11 l r ' - L Lt L Lrri,. (lr o n r . c L ( ' .rl)l)r'ion l 7 r r m . I n ( al ) a I i l . / . \ ' j i l o i r r . ti i , I L r I i I I i I I r t ' nletrrttrpo Irlrt r:lrl| rt

( p l c s i r l n i ; i l r a r ' l i t r r i ) .l n l t t ' a i r - a ! i a i - a s i p l : r m i n i - i r r ' i t r i ' alticulalii. rlirr ', "ritLrl tiltilc iDtclronitl(, irlr' \ iiioarclo| m.z,.,D | h i r - i t a l . : , ' f o | n r | a z i . i D o , ,i a l a . l6

:li

supraiacent, este aplicate ]a partea inlerioard a cilindrului fa{a de contact se scobes,te, pe cind a celui subiacent se rotunjegte. Astfel se explicd dezvoltarea unei caYitd{i glenoide qi a unui condil articular. Experienta a fost continuatd de A. Road, care a modi{icat distan{a dintre niveluL suprafelelor articulare gi punctele de insertie ale muschilor. Pentru aceasta se iau doui terminate Ia capete cu o bastoane de lemn rectangulare, dintr-un amestec de piatrd ponce 5i ghips. mase realizati CeIe doud bastoane sint puse cap la cap $i inconjurate dc capsula articulard. ull manSon de cauciuc, care reprezintd Doua Iire de sirmd fixate aproape de suprafafa articuLard a bastonului supraiacent sint trecute pe niste scr'ipeti fixati articulara a bastonului subiacent ia aistantd de suprafala (fi1. 17 A). Nli$Carite de tracliune alternativd de o parte $i de aLta a cclor doud Iire realizeaze prin frecare pe bastomtl supraiacent o supralaie concava, deci o cavitate glenoidS, Si pe bastonul subiacent o supralaiS convexS, deci un condil articular (IiE. 17 B). Dacd, insd, se lixeazd firele pe bastonul supraiacent, la o distanld mai mare de supralata articulare Si scripetii la o distanla mai mica de supralata articulali a bastonului subiacent, se produce o suprafa!5 convcxe pe bastonul suplaiacent 9i o suprala!5 concavd pe cel subiaccnt (fig. 17 C). Aceastd e\pefienid demonstreaze cd existi o relatie funclionalA intlc lungimea bralelor de pirghie 9i lorma supralclelor articulare. Constatarea rdmine perlect valabilS in condiliiLe simple ale experienlei, dar biologic nu se verifi(d totcleauna. Dc cxemplu, ia pe;ti. articulalia aripii inotdtoare cu centlrrd prezintd cind o cavitate. c.ind un condil, cleoarece geneza mecanice a articulatiilor. estc cu mult mai ( omplexr, {iatoriti interVentiei unor fa(tori biome'(.anici multipli. Nliogeneza. Mulchii striatri ai corpului omenesc se formeaza tot pe seama mezenchimului. ca qi oasc.le gi articula!ii1e. O buna parte dir-L muEchi iau na$tere din porliunca mijlocie a Ioitei intelne a somiLldui (fig. 1B). in zona in (are acesla -\'inL. in conta(t cu coarda dorsale qi unde se prodtrc proe cesul de diferentiere a mezodermului. Ceittlclc din aceasti regiune se dife|enliaz5, luind o lormi spcciali. $i poarti numelc de miobtaste.. ia| intreaga rcgiune ia numele dc 3B

miotoTn ss:u miorner. Miotomele formeazd centurile mriscuiare qi sint desp5rlite de forrnaliuni mezenchimatoase. numite miosepte, din care Yor pro\ieni despdrtirtoarele coniuncti\.e ale muschilor-

,:i:x
\,/-^1.d-'n).

E'Pl

5
Fig, 1 t- Formlrca supr-afctclor itrtr culirc.
1 - nioloDr ; 2 _ scleron,j\ : rj celom i 4 s o n a t o p l e l r r a r: j _ splanhnoplctrra i 6 Falltjon spinat.

Fig. .18 - ScctiuDe irrin .x, lremrtateit craniald l urlii embrioD:

LVOI.Lr.fIA ONTOCrrNR,t.rC-4 A MrgcARrLOn r.A Ot\l Embriogcncza (orpujni omenesc si a aparatului locomo_ , to| csle shirls legat, de e\.olutia ontogenelici a miscirilor. Lop.llul al'c intE din \-iata intrauterind reflexul absoh,rt al mrscar.ir, al ne(esitdtii de a se mi;ca. O datd cll nagterca, el Iace o scrie de milcdri dezordonate, car.e rcpreziniir r...-znl_

39

tatul unei simple inldnluiri de rellexe absolute. In continuare, migcdrile omului parcurg o lungit gi complicatd cale clc dczvoltare. Dezvoltarea motorie a omului a lost urmeritd pe ctapc tlc virsti $i prezentate ca atarc de (i. ScholtezbrantL (1927\ sl B. Bobath (1962) | In prima , ??(i copilul prczintat o posturi simet|icii ;i c Lt pt'cdominanla tonusLllui {lexorilor, din (are (auze nu-li poat,r intin(le complet membrelc. Controlul capului este foartc slair ii claci-i iltoarcem capul intr-o parte, co|pul urmcaza mii<'alea capului ,,c.a o bucati". Dttt prima lund pittd in a patra se dczr.oltd tonusul cxtcrrsorilor'. Extensia incepc cu capuI. cuprinde coloana li apL,i ;olclurile. Copilul poate se roteze capul fi separet de trurl(ti. La patru lzrri face migcdri simetlire cu miinile (lc liclici ap|oape dc fate, linc obiec'tc, l{' ducc la gura ctc.) ti poato Lrrnreri (,u prilirea un obicct care se mi$ce pe o distantit s(urtA. Intrc patru gi ;osc hni tonusul extensorilor (Tcstc ii apar primele reactii de cthilibru, in pozitiilc culcat pe burtri ir pc spate. La $apte izrni - stir.rd culcrat pe burte, poate ridica capuL la velti(ali. Se poate ridica dir.r culcat pc spate in pozitia 5czir.icl.Incepe s:i sc- Ioloseascii mai mult cle o minii. Itrlra Faptc gt opt luni se intoarcc pe spate $i pe bur-ti. sta ir! genunchi Ei pe miini gi se poatc ridita it.t genunchi. Iulre opt gi zece luti se ridicl in picioare, dar Ia zct't-' lur.ri r.rn alc incd dezr:oltatc rca(1iilc cle echilibru pcntltl sLaa bipedS. {i r,rnt La un an poate sta in picioarc. dar nu arc dczvoltatc fcacliilc clc echilibm pentru mcrs ti mcrge numai linrit clc minir. hrcepe sd-;i perfer'!ionczc prchensiunea 5i face opozitia poli(e-dcgete. Ittlro ut an ;i zut an ;i jum(ttate ajunge se meargi sirrgur'. clal cu o bazri mare de susfinere (,,mers antropoiclt') ;i nu eJtc capabil se se intoarci decit mergind in cerc. 'sii urce scdrile, linc crcionttl Lo cloi ani alearge. poatc intr(' dcgetc, poate desena prir.r imitalie un unghi sau un cclc poaln .illi inapoi. La Irri 0tti 40

La trei ani $i fase tllni poate sta pe un singur picior, timp de doud secunde. La cinci ani poate sd scrie, si desencze, sir coasd, si c,inte la un instrument. La aceastd r.irstd dezvoltar"u -oto.i. u copilului a atins un nivel inalt gi ea se "or,.i.iora'_ut.,.a. per-lecfionarca - De la accastd virst5 incepe miscirilor. ,,Intrc, actcle simple de mers, hranire, i-bit,lo* .i-r"ti"e zilni(a $i. d esd virqirea miscdrilo, ,l""u.ur." i,", -"""e,'-i" l.ta, . e:ruc:tte liziqd si spor.t rdmine incd de par.curs o cale ln lunga $r grea, in carL. fiecare act se perfeclioneazd pind la decdvirgire cu pretul unui efort uneori imeni, al unci _.,r,c, dirijatc gi suslinute (Ai. lloi)(i?lesczr ).
CORPUL OMNNESC CA UN TOT UNITAR

Prezentar:ca anaiiticd a multiplilor facto|i morfo_.func1ro_ nali care stau la baza exerci{iilor fizice este ilnpu.J-a..sitatea didactica dc relielare a specificului """"fieciirui la(.tor ln partc.. Studiul analitic cste insd dezintegrati,r, aest,.a_j-un,tatea functionald a organismului. , 9r.g1"t-"m"1 in mi;care trebuie pd\.it, in lumina in\.atii_ turii lui L P- PaL.loLr,ca un tot rr,,itu, .,,., l,_rt..g,-'na, o manilestare izolati a unor mecanisme "ual" a.rumiio. ". .pu_ r-ate rsi sisteme ( arc ar actiona complet independent. Stucuul anarrtrc al lactorilor morfo_functionali care stiu la bazacxer_ cifiilor Iizice nu-ti rccjftigii valoarea .eata .tefii au"a-'o.r. u r m a f d o r e i n t e g r a r e aa ( , e s t o r . [ a c t o r i ; i a c a l . a c t c r i s t i c i l o|rl 1 .totult( organismului. Dste lircsc ca a".tira ataaciica--rl fi,, fit utd numai ar inJ permanent in minte sinteza r.cintcpra_ tivr. carc sA rcstabilcasr.drelaliile obieciiv" ,linrrc JJe-rf ii factori mor.lo-Iunc]ionaii intre ei, Oi"tr" ta"io.li--r".p.l",iur;i organismul ca intreg, qi dintre organism gi mcdirrl in carc: el se mi-sc5. Rezultat al unci indelungate filogeneze si al unci ontoSeneze nu mai pufin complicate, corpul omcncsc ajunge sj devini organismul animal cu cele mai lariate forme. cle mis_ care.
A1

LOR FACTORITMORFO-FUNCTIONALI$I INTERDEPENDENTA rczttlLa baza migcdrilor stau lactorii morfo-Iunclionali decit organelc altii si care sint insdqi nu tati clin miscafea aDaratului iocomotor (oase, articulalii. muqchi) 9i organele sistemului nct'\'os (receptori, nervii scnzitivi. mddu|a spinirii. encelal, nen'ii motori, plA(ile motorii). Organismul in migcare trebuie privit (a un tot unrtar, ca un intreg. mitcarea fiind rezultatui intrdrii in acliune a Intrarea in actutu|or factorilor morf o-Iuncfionali amintili de ac{iune strrt Ior mecanismele factori Si [iune a acestor stereotipe ti cle pot fi incadrate sub lormi de principii \ecesitdlile didacticc impun o prezentarc izolatd $i analitica a acestor factori, dar in realitatc migcarea nu poate [i inteleasi in alara sumaliei acliunii lor. Sinteza leinteglati\'5 pretinde r.ru numai restabilirea rclaliilol obiective dintrc ci 5i dinh'e factorii Ics-' dir-ergii {acto|i morfo-lunclionali, pectir,i gi organismul ca un intreg fi dintrc organism li mccliul in cafc el se mi$c5, RELATIILE DINTBE ORGANISM $I MEDIU Olganismul in migcare trebuie privit si ca un tot. ca url intreg. in stlins5 interdependentd cu mediui in care el se dezr oltd Si se deplaseazS. Este cunoscute impoftanla lactor-ilor externi ai rezistentei qi elasticitalii solului, acceleratria gra\-itatici et(. Se mai reamintim ince inlluenta tmperatulii scizute a mcdiului inconjuritor asupra obtinerii unor rezul.tatc burlc, prirl lcnomenele de micgorare a excitabilitdlii neuromusculare li clc vasoconstriclic pe carc Ic provoacd ? gi eic aratd in mod ctrar Exemplelc pot fi nenumirate rolul pe carc mcdiul iI are in procesele de dezvoltare Si dc manilcstare a organismului li, deci, a factorilor mor-to-.[unr'tionali, cale stau la baza exercitiuLui -[izi(. INFLUENTA EXERCITIILOR FIZICE ASUPR,ASTRUCTURARII CORPLTLUIOMENtisC Dupd cum a rezultat clin prezentarca Iilogeniei locomotici, mi;carea ir.rfluen!cazi corpul omcncst.. stiuc turir.rdu-l 5i Iormindu-l apt (lc a realiza miEciri inci si mai (ompli( at(,.
4')

Structurile corpului omenesc sint structuri funclionale. pro_ duse prin lunt.fie. cu scopul de a crea functii. Funcfia poate fi definiti - dupd prol. E- Repciuc _ ca o acJiune, ca un proces complex, a cdrui caracteristica oo_ nerald este aceea de a se desiEsura in timp. f"r.-u u.-pui"u Ii definitd, in acelaqi spirit, ca o starc complexi a qaner caracteristicd generali este aceea de a se desfaiura in spaliu. _ .fo1ma gi func{ia nu sint insd decit aspecte ale mani_ festdrii aceleia;i unitali, rntateria vie, ti nu po,t exista una fdrd cealaltd, aga cum migcarea nu poate exista in alara materiei. Desfdgurarea lor in timp gi sfaliu se conditioneazd reciproc, .functia creind forma, iar forma crelnd functiaForma deci - in ultimi analizd - nu este nici ea o stare delinitivd imuabild, ci este permanent modelatd de funcrre, este- o formS- functionald. Acesta estc, de altfel, $i intelesul prolund al definifiei pe care F. Rainer o dd anatomiei, ca lrlnd ,,stDnta tormei viir(. . .Fy"gli9 reprezintl excitantul indispensabil vieluirii mate_ riei insdti, modr:l de existenld al lormei. Bu ur",'i"ui"i" ,f" toate. \-aloarca trolice. intretinind forma. Valoareaa;;fi"u . excitantului funclional nu se exercitl insd direct asup;; Ior_ mei, ci prin intermediul sistemului .,er.,os. n.ste' l,lor{.,a""i. tle o r aloart' troficA mediate. mi$cdrile ^._^l::-ql"li", .,segmentelor aparatutui tocomotor, exercrlltle_llzrce reprezinta funclia aparatului locomotor. Fac_ torii morfo-Iunciionali care il alcdtuiescreprezintd for_a l"lInterconditionarea djntre locomofie. ca funclie, si m9tol, cg form6, este evidentd gi repreziniA jl"1r"'u."_ "pu*ll.rro_ miselc dc bazd alc tundameniarii ""u $riintifice u-roirlui ,r' rmportantei cducatiei fizice.
STRUCTURAREA TESUTURILOR SI ORGANDLOR SUB INFLUENTA FACTORILOR MECANICI Exe-r(ifiilc fizicc actioneaz6 asupra . lesutur.ilor si olgane_ -forte ror pnn declansarea unor for{c mecanice, Aceste mecanice exterioare pot fi considerate a fi de cinci tipuri: 'B fgttl dc ( ompresiune : 2 -forle de _ incovoiere I ; rorlc de torsiune; 4 _ forte de forfecare; i _ forle rle tractiune.

4i

Forfele de compresiune tind sd deformeze tesuturile comprimindu-le; forlele de incovoiere tind sI deformcze tesuturile. indoindu-le; cele de torsiune tind sd deformeze tesuturile rdsucindu-le; for{ele de Iorfecare, care rczultd din combinarea Iortelor de compresiune, incovoiere gi tomiune tind sd delormeze {esutul, comprimindu-I, indoindu-I Ei rdsucindu-l in acelagi timp. Toate aceste patru tipuri de lor{c mecanice exterioare (de compresiune, de incovoiere, de torsiune qi de forfecare) rezultd in special din actriunea lorielor' graf itatiei (greutatea corpului, greutatea segmentclor, greutatea obiectelor sau aparatelor cu care se lucreazi ctc.). For{ele de tracliune tind sd delormeze tesuturilc, intinzindu-le. Ele rezultd in special din actiunea tonusului !i contractiilor diferitelor grupe musculare. ln a-fara fortelor mecanice exterioare, asupra lcsuturilor aclioneazd Si o serie de {or!e mecanicc interioare rezultatc din procesele de dezvoltare ale tesuturilol', presiunca YascuIari. proceselemetabolice, factorii chimici etc., a carrorimporlanta nu poateIi ncglijate. Tesuiul asupra cdruia aclioneazd o lorli oare(arc reactioncaze prinltr'-o contraactiune ;i intrd intr-o starc specialA denumiti stai'e de tensiune, sLare d,e clorturi unitare saLr ttare tlc stress. S-ar putea alirma cd lortele mecalrice intelioare realizeazd o stare de tensiune minimal(4 pe cind for{ele mecanice exterioare \ealizeazd intralca intr-o sLare de tensiLLncmax:imald,, Starea de tensiune creatd in lesuturi aclioneazir in scnsul structurerii funclionale a acestora, conform <'crinlelor mecanicc. Structurarea funclionala aparc astfel ta un rezultat al adaptirilor', sub inlluenta lactorilor mecanici. StructuIile tisulare pot fi deci considerate drept mecanostructurl. :Structurarea tesuturilor se face astfel incit cu minimum de matcrial tesutul se poata ofed o rezistentrd sltficientd Ia solicitirlile uzuale. Construcliilc care lolosind un minimum de matcrial reuqescsd opund un maximum de rezistcntd iau numele dc consLruclii minime absolute. Jesuturile 5i organele normale sinI construclii minim,,' absolutc. clc prczcntind .[orme, dimcnsiuni si dispozitii interioarc' care folosind un minimum cle material. asigurd o Iezistentir maximS, la soticitirile mecanice ccle mai diverse

Mecanostructurile corpului omencsc apar astfel ca un rezultat al adaptdrilor mecanice de-a lunquL filoeeniei si ontogeniei. Unul din scopurile educaliei fizi"e eJte acela de a intrefir.re aceste mecanostructuri ;i de a le imbundtdli.
SCHEMA RAPORTURILOR DE INTERDEPENDENTA

Raporturile de interdependenJd dintre factorii morfo, " lunctlonali care execute migcarea, sistemul ner\,os central ca pupitru de comandd aI migcdrii, totul unitar al organismu-

.P

-s
8",

e,l

l"i(I. 1! -- SchcrT)a inteuclatiilor dir)1rc orr.ritnisnr. mecliu$i exercitillc fizice_ lLri. mediul extcrior qi cxerciliile fizice apar cleosebit de complc\e. Schematic a(,este raporturi pot Ii prezentate in gralir'ul clin Iigura 19. 45

Organismul privit ca un tot unital- este alcdtuit dinll-url care contribuie la realizanumer de factori morfo-functionali rea exerciliilor fizice (cei nervoase, muqchi, oase, articula!ii). Interdependenfa funcliond.5 a acestor factori este asiguratd de sistemul nen'os central, care ii controleazd prin cSile sensibilitd{ii proprioceptive Ei le dirijeazd actiunile prin cdilt' ner\roase motorii, -tactorilor morfo-Iunc{ionali Din coroborarea actiunilor pirghii (impulsuri nervoase, contractii musculare, osoase, mobilitate articulard) rezultd exercitiile Iizice. Acestea a(iioneaza prin producerea de tensiuni asupra -lactorilor- morfo-[unctionali pe care-i structureazd funcfional. Pc de altA partc" exerciliile lizice intenin asupra mediului exterior prin adaptarea organismului la mediu gi prin modilicdli ale mediuiui. La rindul lui mediul exterior actioncazi in permanenld asupra sistemului nen'os <entr'al prin intermediul L'xtero('eptofilor. precum gi dile(t asupra electudrii exerciliilol fizice prin ir.rtelmediul fortelor exterioar-e (gravitatc, presiune atmosleritii, lezistenta mediului, diversc alte rezistenic ct(..). l,;xercitiul, Iizir', -formi a mi;cdrii biologit.r., sc alati astfcl a rl un act bazat pc mccar.rismc complexc ti urmat clc efe(te' ('omplexe. Anatomia fr.tnciionali ti l)iome(ani(a clez!aluii' aspecte impoltante. dar singulare ale des[5tul'6rii acestui a(.t. Rimine in continuar'(' de competenia fiziologiei. biochimiei ;i culturii fizicc medicaie sir dez\dluie ii altc aspecte ale a(cstui minunat lenomcn al ;.raturii r'are cstc' locomotia umani. :,r()[rtNI GttNt:ttALH t)H ( lNt.;MATI( A Mi;carea apalc (ra o modilicare a poziiici corpurilor sau a pdrlilor acestora, Divcrselc {orme $i aspecte ale miscdriior in timp Fi spaiiu, inclifcrent de for(ele (are o provoace, sinl studiate de o lamurd a mecanicii <'irrcmaticq. Analiza for[elol care produc miqcir-ile lace obio('tul Llnci alte ramuri a mecanicii dhnmica, plesupune stabilirca In mecanicA studiul unei migciri (onvenlionald a unor t'lementc de bazA faid de care studiul nu este posibil. A(este elcmcnte sint: r'cpc|ul fatd de care sc Icalizeazd mi;r'arca, clilc<'!ia mi5r'irl'ii li viteza cu care se r'\e(lute miscarca. 46

REPERUL

Orice mii;carc observate in spaliu este relati\,6, in sensrrl cd ea se considerd convenlional (a atare lald de un anumit punct tonside|at in mod con\.entional fix. Un sdritor crr prijina. dc cxcmplu. sc deplaseazu in timprrl elanului. fa\i d-e pista. in timput pendulerii faid dc pr'a;ina, in timpul ser:iturii propriu-zise lald rle $tachctA si in timpul cdderii fatd de groapa (.u nisip. In momctul accstei miscdri comp l e \ c . i n p l u s . T i c | a r e s c g m c r ) [a l t o r . p r r l u i s e d e p l a s e a z . r intr-un anumit fcl, Iala de alt segment al corpului. Punctele (.onsideratein mod conlen{ional fixe si Iati cle cale se rcalizeazdmiqcareaiatr nrrmt'lr:de rcpcr.,si fara r.arror.t a r o a l a c l ( ' m i f ( a r c a n u a r m a i p r r t e af i s t u d i a t a
DIRECTIA DE MI$CARE C)t'icc mi;cale se realizeazd pc o anumitd traiectorie in spatiu. dc('i laii dc trei dimensiuni. D,lcortes a propus in a(cst sons. in(:r clin 1637, un sistcm dc c,oordonate rectangulare. in (arc sc considerd cd dircclia milcerii se stabilettc Iati clc originea (.elor trei coordonatc : pe orizontalS - inajntc in sus rji in jos gi lateral la ;i inapoi ; pe vcrticali clreapta fi la stinga. Dirccfia dc miEcare a unui punct izolat poate li rectilhtit' cind punctul se deplaseazS pe o traiectorie dreapti sau cilrbiliilic, cincl punctul se dcplascazi pe o traie(.torie curba. \li5cililc c.orpuiui omenesc sau aLc segmentelor lui nu sint insi ale unor puncte izolate, ci ale urrol rorpuri materialc cu o anumite formi geometricS, alcdtuitc dinlr-un numir inlinit clt punttc. Accasta lacc ca migcirilc a(,cstol corpuri se lie mi5(uri fie de lrotslafic,lic de rotalic. Cir.rcl toatc punctele sc clcplascazii pc lraie('torii paralele, mil( afL'a cste de tronslalie (fic ea rectilinic sarr curbilinie). Cincl punctcle corpului se mi;Lir pc o tircumfcrin{ii in jurul unei axc. mifcarea este de rotdtic. In gencrai. mi5ciliLc corpului omcncsc sau ale segmcntelor lrti sint mi;cili si mai complc\c, c.alc includ in ele lic miEcari dc tlanslafie faid de sol (ca ata(ul cu flor-eta), fie migcdri dc. rotatic ale ir.rh'egului corp sau alc scgmentelor lui in ilrrrrl clifcr'itc.lo| axc ale articulaliilo| r'cspcctivc,

VITEZA SI ACCELERATI,{

ReperuLtali de care se execute migcarea gi direclia mi;cal ii se referd la spaiiul tridimensional in cadrr-rl cdruia se realizcazii mi;carea rcspectivd. Mitcarea se executa insd gi cu viteze cleoscbite, ceca cc impune ca studiul ei sd se relere nu numai la spatiui ci gi la timpul in care se realizeazd. Spatiul si timpul alcdtuicsc cle astfel o unitatc dialectici, ele .[iir.rdinter-clependentc. Noliun('a clt' r itezd (r') a fost intr-odusd in cincmaticd cl8 cdtre Galilcr,r. inca clin anlrl 1638. Tot Galilcu a introdus 5i notiunca alc acceleratic ca r.rr.iindice aI modiliclrii vitezei in timp. Spaiir-ll, \,iteza Fi accelcra{ia reprezinti datele cle bazi carc permit stucliul miicarilor ;i de aceea elc sint consideratc in cinematicd drept Yectori. Acegti \.ectori au o anumiti vrloare cilrici ;i o anumitd cliler'lie. Dupi vitcza ei, mi;carea poate fi anilonnd sau r)oriot(i. Tn m:;carea uniform5 pur.rctul calc se mi;cd par( urgc spalii egalc in perioadc (lc timp cgale. In mi;r'area variati, raportul dirltr-c timp fi spatiuL palcurs nLl cste ('onstant. Accelcratia (g) care rcplczintA modificarea rritczci in ttnitatea de timp, poate fi tniJonn rariatd. sa\ poate Ii neunilormil. Cind accelcra{ia pdsireazd valoarea sa (unilorm incetinitd sart uniform accclclatd) miscarea este uni-lorm Variatir. Ciclelca unui (orp in vid reprezinti un exemplu clasi( de milcal'(' ur.ritorm r-ariati. Cind a(,celel.a{ia i$i modili(i \aior'ile, mi5(area este nc.ur.riformd. \'Iajoritatea exercitiilor fizice sint migceri neunilorme din accst punct de r,ederc. Acceleralia (g) indreptati in sensul migcdrii ia numelc cle occeLeralie pozitilar s1 merettc viteza migcerii. Cea indreptatd in sens opus migcdrii ia nltmcle de acceleralie negatiud .i mit'solcazi \ iteza miscerii.

I
CARACTEI'ISTICILE

PART:A

tt-.

caRACTERtSTtCtrE MORFO-FUNCTtONAt E AtE ORGANETOR APARATUTUI TOCOMOTOR Apafatul lor,omotor - aparatul specializat care indepli, negtc Iunctria locomotor.it, a olganismului -__ este alcituit dintr-un^(omplex dc olganL, LiL structuri qi funrrlii cliferitc. La ,99 segmentc_ osoas,,.pcste 480 rnu5chi striali ;i pestr ::S 'ciilc 310 articulalii trebuie adirugatd reteaua ncrvoasd (cu ei alercnte si eferer.rte) 5i r.e{eauavascularE care iriqd toatc a r r : t . o !g a r ^ .
M()RI,'O-FUNCTIONALD ALE OSULUI.OIiGAN

Descop0rirea ;i imbunitilir.ea noilor. mijtroace de investigatie au modLificat conlinuu cun,ottintclc noastre asu,pra structurii lunctionale a osul,ui. Cercetarca a(estui organ cu ajutorul dillcliei cu raze X. cu microsr oprrl electronic, cu dir.'ersclc rnetorde histot.himicc Si in spccial cu aiutolul tzortopilol racl,ioactivi a dczr,"6luit aspcte m or-[o-func[ionalc sr dinami('c cu totul noi. CoL.rtr-a| aspeotulr-ti siu, osul nu estc un olgan inert. Ccca ce-l caracterizaz-i estc tocmali vioi(iul.i(,a excptionald a schimburilor elementelor lui cornponentc. Sistemul s,cheletic' trebuic considerat ca Idcind parte integrante din s'tructura chimicii a fluidelor colpului, la baza mecanismelor lui lunclionale stind un ser\.osistcm de reglare ionicd gi integrarc,. carc irrclude rceptori. efcctori $i fenomenc cle ,,feedback",
FORMA EXTERIOARA

Corpul omcnescdispunc de un nurndr clc 206 oase(Iig.20). Greutaitea tortald a acestora, in starc uscaiti. este dc n{rrnai 5-6,50 kg, dcoal,ece oasele rcprczintd consfrlictii 48
4 Anatomia tunclioDald a rp.fnlului loc(trolor

49

Neurocftnlu

Wsemtanru 14 33 vertebnli Co/and C/awcula 0nopla! Stern Coaste unefus Radius Cubitus 0scoc.6/
Carprene Melacarqtene fahnge Fpmur Rolu/d

2 2

minime absolute, constrr.lclii care asigurd o rezisben{E maxirnd cu maierial rninim. Majoritaiea oaselor corpului omenesc au form,e ,si climensir.rni- diferite. ceea ce reprezintd. cle la inceput, un prim indrieiu el relatriitox dintre aspectul lor exterior si I'.rnctiile care le revin. Pri,vite in general, els se pot impdrti in trei tipur-i : oase lungi scurle 9i plate ({ig. 21).

I 24

2 2 2
)

t6

t0 28

2 2 2

Fig. 2l Celc trci tjpuri de o.rse: os lung (humerus), os lat (omopli|t) li os scLlrt ((alcr1

Peroneu

,tt lers ene t'lelarstene

t-r lA

- ra/dqqe -

28 Tolal 206
1or.

:l.itt. 2t) -

Oascli' s(r)tcletului 5i numarul

Oascle lungi sint Iormale dintr-un tub de sutbstanta osoasa compaola. avind in centrru un canal roedul,ar gi la cle doud extrerrxititi, mai mari ca vdlum, cite ,un bloc de substanta spongioasd, dnconjuratE de iun str,t de surbsta"n;f5cornpacti. Prin inrbe,rmediul lLor se f ealizeaze miqC6ri ;raptde de mare ' amplitudine, mdtiv pentru cre albetuisc scheletul mrnbretror. Oasele saLrte sint blocuri de substan{i spongioase acopenilte de un strat de substanid cornpacG. Rolul lor csbe de a suporta greutatea corpului (oasele tars'iene), d a^ contri ,tli la meniinerea ethilibrului intrinsct al coloanei \'ertebralc 51,

com{ventebrele) sau de a permite exeoutarea ini;e6rilor D l e \ c s i d e l i , a t e a l , m l i n i i ( u a s e l cc a r p i e D e ) "' [oslil piiio sini alungite si sLIbliri :i particip6 .la alca"" ca\-itdli carc protcjcaza organc importante .(cutla tuirea unor stabile s^uporiuri loasele bazinu.lr'ri) sar'l realizeazd ;;;;;.;i; (omooferir miischilor supr-afelcintinsc 5i mobilc de inscrtie Dlatul). ''*il6ir"o"tt de tipul oaselor, suptafala Ior nu estu perfeci lmcplcztnt netedd decit in anumitc porliuni ln rest lu-Deroapohze rugoase, roase neregularitdfi, linii, suprafe{ . inse.r1'iilc zitali, spin-e etc., cane selvesc drept Zone pen.tru rnusculaie. Fonma ;i dimensiunile acesiora cint dependenlc acestor ie forlie e cu care trag gfupele rnr'lsoulare gi directia depreprezenta pot ma'i oasele Ior,i".G. b"t la suprafa{i prin caro sau g5sesc musculari corpi fantruri ca,r-e se siuni in t r e r ' t c n d o a n n\,' a s ' s a u n c f \ i
ALE OSULUI ORDINELE DE STRUCTUITI din punct dc vedere Si osului-organ r se pot clescrie de sl'ucturi dcs(ris-' I patru ordine ,.cle -";;-i;;;fit;;it',at" urqantlc lliA.22) | JL p. t,'t.t",, p('nl.r'rr arhitecLula c{Jmpacter ir 7. StrucLirile rlc prim ortlin mdclula osoasS, periostul, caltilajul articular' ;i "poigiot"-i cel --- de cregtere sisienelc haversicnc' i.'SiructurrLs 4a 6l (l"oilea orclin r'aselc qi nervrt' similare' structurile Si lam-ele circumlercntiale -""i.colagcnt' 5i Jiblelc ordin Slru"tirAe d'e at trciLca cu sistemul furndarnentali .*tut"t" osoasc, substanta .ttJio". g r i q i m o a a p a m i n o r a i e . .,. ci )acunar, s-rutile dispozrila mol{](:r'r4. Structurile cle aL patrulea ot ditr lara a substanioi o|gani.r' \i rlnolqaniLe' *'b"ft"tl."a p"- scaia morfologica nc p-unc'..de Ia .treapt'i la s p c ti I i t ' r l i f c lrcaotir. ir lala ttntrr\lrutturi lroi ttl furrclii Acestc trecerr anierioa|e cle iuncliLile structurilor .i;'fa(5 morfoschirmburi nlumai atrag nu altul a.-f" .i" Jomeniu'la "

f.

u" br'

406'nn 't,)t'P,rr'ob|lc L!pg littrosaaDll

U/!rcniffcsio!

o/,.
st/,,iutn re ,r..thri

l.ploriai ,:da/;r'o/n (ul'ostttln) Sttrlclrfti a na!' ntas lo i.teL) noqt.ll

thnio /t.,irn/ri

Ili!1. 22 -

schcnta

ctajelor

strlrctrL|alc alc ()sllhli'

morfocalitltive Comple-\cle Ir""il"""r" . ci^ ;i e\idenfd de-a tungul sondajului """liLil"", rn logice ce se pun succsrv flcut cu adincirea structurali a osului-organ nu reprezinti pdrtitror tor constiriutive Forma caracte;;;;; ""-"ii" " supcrioar(', afa ('ulll rcmalt i Iisticil a unci tl-epte
52

B. M?nkeS (1953),nu este o simpld sumir a lormeLor din atii notlti calitatc clomcniul subiacent. ci constituic o aclcVirl morlo-Iunc!ionald. Stlucturile de prim ordin se pot vedca cu ochiul liberDin obsernralea directriei trar,'cclor osoasc so poatc dcduce o bunii parte clir.r{unc{iiic bjomccani(e pc r'al'c ut meazi sd ic
CJ

indplineagcd 36gment'ul de os respectir'. Structurile de primul ordin rc-tlectd pe plan lunrtironal rol,uL de sustinere pe oare 4l joacd osr.xlstudiat, prcaurn r$i modul in care sint cxe!'citate asupra lui forlel,e mecanice. Anhitectura structurilor de prirn'ul ordin este diferitd dup[ zona pc c'a're o studdem. Dacd ne vom referi la un os lung' vom recunoalte cu uqurinte caracterrsticile macroscopice ale epifizelor, metafizelor si diaiizei (fig. 23). Urmdrit pe o sectiune frontalS, osul lung pre2intd urmdtoarele structuri : periostul. cartilajul articular, tesutul compact' !esuJLulspongios, canalul mdular 9i car-' de conj'ugare d iafizo-epi fizar tilajul (cartilajul de cregtere). a\ Periost'ttL este un mangon fibros cu o ugoara nuande culoare atrbicioasA !5 spre galben, de grosimi diferitg dupd dimensiunile osului. lnconjurd dializa' metalizele $i parte din epifizc Ei sc continud la extremitdtile articulare alc osului cu capsula articulard. Prin lata sa externe periostul vine in contact direct cu toate formatiunile extraosoase (tendoane,aponevroze.muEchi. rasc ;i nervi). Cu cxceptia zonelor de insertic a tendoanelor $i aponevrozelor.periostuI este inconjurat de un bogat lesut cclular lax, in care sc g6sesc toate forrnatiunile extraosoase amintite. Seciiunc Prin fafa sa internd, periostul intr6 FiO. 23 os printr-un Irontald mai mult sau mai puiin intim in conta<'t Iung (tibie): crr osul. De obicei, aceaste aderentd 1-diafiza:2-Penosr: este cu atit mai pronunfaG, cu cit su3-comDacta:4-cana! medular a 5 - metafiza supralata osoase este mai inegah Si cu metaliza 6 rrerloara: cartilaj ? interioarA: cit numdrul de vase care strebat periI egifizl de creftere; Pi{izl superioarA i g ostul sPre oase este mai mare' inlerioale. 54

In urma unol cloriuri excesive de mcrs, ak'rgare, sdriture etc.. pcriostul poate r,eaciiona. instalindu-se aga-numita periostiti. posLtraumaticd, ce apare in special Ia niveluL tibii. MeGnis,mul constd in oongestionarea periosl,ului, care ,fiind mai botgat inen at, devine d,ureros. b) CarLilajul articuLar a(opere cxtremitetiic articulare ale Egald cu a,mpli'tudin a de migc are a Giului pe o intindclc respective. Cartiiaiul normal ar.e o r.uloarc albiarticulatici cioasS-sidefie. este srrplu. elastic 5i de grosimi Yariate. in raport cu lortele de presiune pe care Ie suporte. Vom reveni morfo-funcfionale a1c asupra lui Ia studiul cara(.teristicilor articulatiilor. t) Osul propriu-;i.s, care se gdsegie sub periost gi sub (artilajuL dintr-o larnii la exterior articular'. este lormat de tesut compact de grosimi diferite, in rapolt cu necesitecrompact rezulta din al6f.ile funcii'onale alc osului. lesutul turafea mai multor lamele osoase. EI eslc perforat de nurleroase,orificii dc diferite ordir-re, prin cane trrec vasele. d) In interiorul sdu osul prezintd spre epifize, tesulll spongios, de forma unui burete, cu carrit6ii mai mari sau dintr-o mai mici. umDlute cu meduvd osoase. EI rezulti care intrd in serie de trabeculc orientate, osoase diferit contact intro ele in anumite puncte. Trabeculele cle os spor.tgios sint bio(uri de lamele osoase, unitc prin linii de crment. Cu toati dispozitia spatiala diferitd. tesutLrl osos spongios sc aseamdne mult cu cel compact. Totr,lgi, intre ele s-au putut puD,e in evid'enld unele deosebiri morfo-funcfional e. Ci,r ajutorul izolopilor radioactivi s-a demonstlat cd osul spor],gios clispunc dc un potential mai ridicat d,c mobilizarc a elemenLelor con.rponenie decit cel compa('t, c"coa ce aducc un argumcnt in ptrus in fa\.oarea obscrvatii (urcntc cI osul spor]gios are o capa(.itatc. de reconstructic mai mare. Osul spongios przin'tii, de ascmenea. un numar mai male de structuri slaib mincralizatc. cea ce explicd rczistenta lui mai micA dea'it a osuLui ( ompa( t. Astfel, pe'r.rt|u cxtremitatea superioari a feirnurului. 900,,rrdin stabilitatea mc(anicl a osului se datofostc compaclci 9i numai 10,-qi,spongioas3i. e) Cattalul rncdulor clc la nirelul clializci ;i mctafizelor'

55

!
a].e pefctii loalte ncregulati -ti cu numeroase (resLe li lacune, (,ar demonstreazi activitatea d,e rezorbtic osoasd rlLLsi pentru crearea lui. E1 conline miduva osoasir, ('u o 5tlr.rcture .,si o fiziologi cu totui deosebite, \'ase ii norvi. Intcrprctate pe sccfiune. dimensiunile canalului m!'.iuia!. ca gi celc ale coltica ej, sint legatc de luncfiile mccari' (Iig. 2a). Intre grosimea corti('alei !i gr.osrmca canalului s-a stabiiit cl.iiar existcnclennmit 1a unui laport, clc Eado.sch ..ir.rdcx mcdularis'r. Clu cit soli(.itiilile Iunclior.ial.c r'resc 5i activitatea muscr-llare estc mai mare! mugt'hii se dezvoltd mai mult, dar o datd cu a(easta se mi-lresc li tractilrnilc asLrpra iDserliilor pe ( ofticala osoas5. Cortir.ala sc va dczvolta astlcL $i ca mai mult, iar ir.rdit.clc medular Ya fi modificat. Pc.r'itru aceste moti\e. ir.rdit.cle medulal al oamenilor. cr,t preocupiri mai sedcnt'a|c' --,I4r. 2i - secliune tr.nsvcrsala plr|i in general' csL(' cleoscilit diafiza Lrnltios lung:
I canar mcclutar: : - dlciosr; 3 -cunlp,.,io(I. r ni.li clc al oamcnilor cl'l ,ccl rasa neagra, r.r, tr.5ies, itr

a) Lamelele oloase care partioipl la alc6tuirea les,utului osos ccfmpact li spongirosne apar fol,mate din sisteme haverea trans\.ersald sistemelc sien!' (fig. 25 A ;i B). In secti;un havcrsir:ne apar pcrlorate de canalele Iui llat'ers, de obicci rotunjite $i ir.r numir de 5-100 pc rnm:. i.r secliunea longitudinalS. canalele Harners apar foarte lungi, sint largi clc' 100-400 mlcroni si se anastomozeazi intr.c c'le, in gro-

-*-?."\
/>'/,
A8
t.i,t. 25
I -

'l'fsrLl osos p. *"'jlill.


sislcDr ha!crsian:

(.\) :ri l(rnsj1ud,(i];,1,"'cfsrIl.r


lrirfIrsirnc

2 anaslom!7<r a (1(,!ir (r'Drlr

mijlocuL naturii. -f) La oasele .opiilor. fi adolescenlilor se :mai poate ob_ ser'\'a la nivelul nctafizelor o str.uctr.Lrd de primul ordil 9i anumc cartilajul rle conjugore dializo-epiJizar, \,eslrgirL al rnachctei cartilaginoase primitive a osului, cu rol binc precizat in dezvoltarea oaselor, in spe,cial 0n lungime. SLucturile de ol doilea oroin sint de aproximativ 10t) microni dimensiunc (1 nicron : a mia part dint_r'-un miLimetr,u) ; cu lupa, ele se pun cu greu in evidenli gi numai incomplct, dar apar bine individualizate prin examenul microscopic. 56

atit irr dc astme lca sin).'a clializci. ck schizindu-se (a!itatca mechrlalir a osului, (il li Ia sup|ala1a Iui. sttbpcriostaL (Iig. 26). Canalelc har clsicnc, au ir.r gr-neral url cavitdlii mcdulal'e : o ar''.cl4 li una con!inlrt asemiDitor sau mai mutrtc vcne subliri, nervi vasomol-oli, miidLrvil ti |asc li,mfalice in canaLele mari sau spatii I'irn-laticc pclivasr,r.Lia|e in canalele mici. 1r-r jurnl canlclor lui Har"crs silit disptt:t' concentric o sclit' de lamelc t u dimensiuni cL-' 5-10 tlit't oui. Lamclele nc apar altcfnali\, slriate (aoizoitropc) 5i pun('latc (rzotfopa),
;)l

dato|itti structu|ii lor. clife|itc ;i dt. acce,a au pfiDrit ilrnLi-' rriri di[crit. Cclc aDizotr.ope aLl rnai Iost clcnrrmitc Iibroa:.,. ('ompa( lc. sau libr.ila|c. ia| telc punctate au mai fo:t rtunt::, i r-r tt'r'mocliar.c. diluzo sau ( imeutat('. Alternaltla lantt.lelor.. cltr s i \ t d m u l u i h a r , ' e r s j a n L r n a s p c ( . t s t t . a t i f i c a L ( a r . a r . l ( , r ij5 (, t.

gLll lor; in lamclcle in calt' fiblc.le. sint oblicc intre 45" si r-crticald, aspc(tul pc scr'tiun(' apare pun(:tat, deoa|crc fibrclc sint secl,ior.ratcaproapc lrans\iersal. I)coscbirea prorint' insd rlLl nLln'rai clin oricntarca dilelitir a fibrcior. c.olagr|r(,. ci si clin ('antitalea lor. LameLele striatc sint nral

/a

'$t tq. )i j.ilt. tt; , S c c l i l r n r , t r . l L n \ v { r . ! a l a r\ i l , , D l i 1 L r ( l i n a l i ! .. l)r.intr j n lnr)q Sc {)l)scrvr'i.i\1,.)n(1., hit\t.rsi\ r(, c.Ll c i l n : t l ( . 1 ( , :, ; r r r ' r . s i r r : , . . c . L r ' ( ir o r n i l n r ( . , 1 , : . . , - 1 . , l j ( 1 . r ) t r r r , c a n a l u l r ,.(i llr. ( s t ( , , 1 ) i r s l f t .s , i i:Ln:tliu i l . l { , l r , r s i n L r ), ! r ,

StIatificarca si:tr,trl('lor lral|t.;ir,nt, :c (laior(.ftI p,.. (1.. r paftr' orj('nterii cliltlit(, a Iiblelor, ;i pc dr altii pntic .,i,:r.,r_ g e n i t i l l i i s l , n t c t u r . i il a r . n r , l r , l o rl .).. , 1 i i n a l r b c l e t i p L r r , i rl,, lamt,;., f i b r t l t ' r o l a g e n e s ( ' r ' a l i u r c s ( .i n s p i l a l i i i n (.anaLutiii . i t r l r r l ( ' e n t l ? 1 . l o t u f i p t , s o rl i u n i , a t r . a n : to t , s a l i L u - r c l . ,l a n t t , l i , a p a u . s t r i a t ( ' . i a r a l t e h p l l j ( t i t t c . d . o a r { , ( . ( ,a ( . c a s t i i i r . t l j u r . r ( , p f r i r r l fibt,'lt' :ult unghitrri rlifcrite rlL, oltlir.itat.,. 1,, ia,,l..,li,i. ('atr' .libreLl siltt ntai pLriin ck, ,lJ o b l i < c . a s p c ( . L L l lp t , . . 1 _ ! l L l D r ' ( ' s t ( , s t | i a t . r l r . o a I r ' r . ,s . e(1,iuj(,ar p | i n i i r , l i 1 t r . t , L ,i D i i r . t _ -IJ

b o t a t t ' i n I i b l c c o l a g c r . r c . d c u t r c l r . ,; i n u m e l c c l t , l a m c l e f i b l L _ l a l L. i a r I a m i ' k , 1 r ' p u n c t a t c s i l t l m a i s A r a t . c i D f i b r r : t . o l a { l ! ' r - r r ' .c l a r m a i b o g a t c i l - r 5 u l ) s t a n l i t f i i n c l a n t t , D t a L i i . c l e r - r r r t i , . si (lr'nLrmifca clt, lamclc ( int(,ntan' (/irtrillcr). ('r)Dtinuitalfa IiltIila|ir s-a pLllut pLtnr, :i|l cr iclcnlir .i I r r ' " r L l a m c l c l c a r l i a rc n t c . r\tit in grosjl]tca lantolt'lot.. (,il si intfe cL(] sL, giisitsc ostco, plastclt' ltri llobirr (fig. 27). ralr. apar r-regr(, ln rnii:roscop. ai.i 2tJ il{) nricr.r.|ri lLlngimf si l0 1,1 lr)i(.r.oni iiirgimt, ;i . rr-,ttij rl.lulr. ojoasr' raLt ostr'o(.itr,. D., pc f,,lcli, tutliitc a]L, ost!oplaitclor pii'atir in u|rghi (lf\'pt o :1,1.i,, (1,, raialirrrl,, 1 l t ' r i l t i L L , .l r r n g i , s L r l t l l l i , r - i o m i i r . i r n i , a a p l o r i n r a l i , r i i a r l r L r i t ' r i ( r o r , f o a l ' t t , t a m i l i ( a t o . ( . : t r ( , \ r ' a n a s t o l l l o z i , : l z i - Ls t r i t - t s ! u

5l)

aanaliculelc osteoplastclor Ve(i[e. Canaliculclc de pc taitl intexnd a iamelci intcrnc se clescl-Iid in canalnL havclsiar. Celc de pc fata e-\tcrne a lametrei extcrt]c a sistemulur "t des(lrirl spre pelifelie. Astfel arhitectumt, un :iitcnt lta,,!'r's i a n s c p o a t c a s c m 5 n a u u c i | e l c l e a 1 c ( ! i r ( ' i l 1 o ( l ' . l r ' !\ r . l lr,prtzentatc de ostcoplaste. Lin gr.r,rp rle 1aIncl,.: ( o]]ccl-rtrice ( u canalrll ioI c.'r..r.r'ai. irt-.1osteoplastelecu ostcocitel.r 1or, refeaua dc car.raLicule l a m c l a l c ' ( L r s t l a t u l < ' r ' l r r l a rr a l c l e ( d p l L l l ( ' ! t ( ' s i t ' o n l i i r u t u l vascular'. r)erlos ti mr'(lular aL canalLllui c:r-rtlal ;i ai r alaliculr.lo| Iornrcazi"r t).\t?olIuI, [nitatea Iunc!ionalar a !e-Ii,,]rlrl osos. Elcmenlclc orteonului sint in str'insa'i ir.rtclc|'pi:r:J f L r n c ! . i o n a l i rl i c o r c l a ! i r ' ( L r t o t r c s t u l o r g i t | irs m l r l u i . O-stconuL poate fi ( onsid(.rat ca ar-ind o -'inr(-turi i(1.rl tice unei clializ,. !n miriatur'ar. lor.rna sa fiinrl ncr,lrriat cilinclt'itii. jal stltL(iula ar.boriqcnri. l)iarlit.tlLrl osri('onlriLr ll il cxlc|ior cste clc 150 microni, iar al (analului ccr-rL|al aproxinratir' 20 n]ic|oni. Lulrgimea este de mai mrr-1i :.r']rrrmctf1. Osteol.Iii 1r'pr'.zinti. ilT Lrltilril instan{iir. rtniLir{ilc l:,r , r I j L r l t i i r - o | a s e | r ' a l j z o a z f i s r l r i m b L u i l c i 1 - r t r ( 'o \ u l p r ' o t l !. u zis si flltitlc:L' t'rl pullti. Ili sir',t intr'-r-r contirrrtii r'r)lilfii, : -. lanclelr- inte|ne fiincl ci'le ca|c se folmcaz:i. iar cel,. .rtr.rnr' cr'lc catc st lc,solb. s' c t l i t l i z t ' a z r r i r : , . 1 I l c i n n o i l e a l r i s t r . r l o q i c ' ia L oslor.rnilcrt n l l t i j l u r . r i . D . p u r , r r . - ' a s L t p o r ' t u l u ip r o t i d i c l l f e o s o : a l . r i i r ' rt i i i L r a i u t o r ' | l l | a ( ] i o s u l f l r l r . r i S 3 i r . j . l , o i l e o n . ( l . r t . ' r m i ra -'i s t r a l u t i l o r ' ( ' a l . i f i l a l c r r t p L u m b c l c t , . ' c t a th i . t l r r mari'arca n r i c . c l r r r r c : r z i c l r c a [ i i i r p t i - L m i n i . i a r r ) s i f i a a r ' { ] as . l l ) o I i l l l l r i pIoticli. drrIrazir li D.raj IILtLl. b) R,'1ea.ra aILet ialii o.oas5. reprezel'ltati-r (l,l aft.r.'. ', ! l si r-asc LinrfaLici', ,.'rl.- ir strirr.ii l.'gi'LtLtlit t.!r rirlcaLla .rr':L r i i l l i a 1 ' ' s l l l u l i L o l \ f ( i l l f : c l t r p i r c c l l a t i c t a t t ' r l l s l i l t l i t i -(lL ' r ' l l ' i l i s p i L t u l .i s J p o t r l r ' s t i ' c p a t t r L . ' . t i l a j L r l r l r ' ( o n . j t l q a r (a : o a l ' t { l r ; t h l i i l l i t o i l l' ' . . i , r ' temc cirr'ulatt,r'ii nrar Inpolial-)"o . ii:' l-all' r a L l l i t a l e a c l . ' s i r - r g . 'o clin aCuct'ositlllj .)(l 71) h a v i ' r ' . i a n i j . L r r a p e r i o s l a l i - t1 i a l t a I p i f i z o - m t ' l a f i z a t i t ( 1 i ! . l u ) . - \ i i i j D L r ' , ri l c ( ' s l ( ' \ i s L L l l l c , r ' i t 5 i i r l t l r t o a l i l a ( ( ' s t c s i s l e r l l r : i ; ! ' i ! i t u r i l ' ; r o i t l i . r i ! ai n a l L i l t l 'e x i s t i - r' t t ' i r l s c i l l r a s l o l l l i ) z rI'

4 5-

(!<:
' r'1

-t) :

s
t{,

$
i.: ll

l*
)l

t"

lill
lirL, L\frr,: l | : ]l ] 1 1 . : ] I i

?t

\'as( lllirr'iriLlia L'!lllrLr:

--l

l,!

iltl::r'
1 L) i l r t '

( lr, LtliLr l

{ , , i r , 1 f , 'i , ( l e

'-

l)r'L|rfrrrillf

l,' t,,

' ,,', '

T+
( ,ri rriirli.l 'tl,i .r

(il

dispozitic cu purrnice anastomoze explica (.apa_ _ ,.^f l*:F, . . (rtalea osutui tnaumatizat sau lezat de a_5i asiguia o iriga_ tie sanguind chiar dacE unelc din sisteme sint ji.t..,r". Artera nutritir.i intri in <qrvittatea medulara p,rinLr_un canarl oblic situat lateral, la rnijlocul diafizei, qi se impao^' f n,tr-un trunohi ascentd,en,t Si unul deeoenldent. llru,nchiurlL. asoendente gi descendente au for.rne deosebite. Uneoni sint unic, situaae central gi .nu se ramificd decit pnoxima,l. Alrteorr, se impaft in doud, trei sau patr,u namuri, care se indreapta cAtre suprafala internd a corticalei. Tnurnohiuriie ar,tteriale Jrledu]arc- se 0mpadt aici in nriumeroase ramuri, carc petrund in cel doud treimi interne ale,oorticalei. treinnea ex'to.na a corticalei rdmine astfel irigatd de reteaua ,priostala. wume_ noa6 \.a6jc mici strdrbat toati corticrala gi fic ashfel legarura intre refe'aua medulard si cea peri,ostald. Reieaua ,rneEula.e proxinald nu se anastomozeazl prin ram,uli largi al., u","_ rele epifizale supcr.ioare. in schirnb inire trunchiriri,le medru_ lare d, s(.cnd..nte 1i aIterele cpifizaa.e infcrioare oxista o strinsd reiea anastomoticd. Atit in pantea pr,oxirnali a carri_ tetii modula,re, cit si in cea distald existd o find relea anas_ tornotici intre r.amurile aa.teriaie mdd,ulare, metai.iz.arc si cpif,izare. Dispozifia si,,stemului vcr.r,os_ dilerd compldt de acea a sistemului arter-ial. Venele oaselor lungi nu_ii ,.u. .u,"_ lite altelelor. In afard de doud .r-""r'i" "ini i,.rroforJ' urt".u -orice hriniloarc. mai mat.p t:rrte a r"enclor "ur.Josoase, dt, "tea, orlglnc ar Ii ole. \c lndrcapti sprc epifize, dc unde ies din os prin oriLficiile clt' ordinul al d.oilea gi prczintd la ie;,.ea lor un calibr-u cor.rsid.erabilin comparalie ou cel al ar.terclot. corcspunzitoar. Drenajul singel,ui \'Onos sc face, clcci, in ( oa mai mLare partc la nit clr,rl epifizelor. In ceca c'e priyctte uilcza (le cirrrtld.tte sancltrirt(t inlrao.soosd, expcrientcle rnai rcchi tindeau sd dentonstrezc ce ea egtc foafto lenti, teroleLii, considelincl,u-se clc asemene,a ca aceasta staze ar fi favorabirl6 schirrrburiLol celular,e. It.rceti_ ne'ala ('ir(.ulatiei intraosoas(' a lost cxplicatd, la acea ctata. prin scdderca tcnsiu.nii arteliale 5i pier.dcr.c,a cara(.Lcl.r.lLur pulsatii al artcrci hlenitoarc. clator.iti {lcxuozititilor sale inainti: clc a pdtlttnclt in os. pr.r,ttrm ri clnrrnu.iui att,srura

ultcrioal'e au prin canalele osoase inexLensibile. Celcetilile hr'Sniloarc ionstatat ci a(!'ste conreptii sint grefite Artera conLrast-inlradc substanpelor J" iaptognoura prin injccrarea s 7" li ce'leialne artere ale mus(hilor vecini' in 7-10 ."t.tiiif, ( ' e l e l a l lc p 3 n t r u s i gi durata dc opa,ifierc cste tot de l5s. ca artere. Pe dc alti parte, esbe de mult timp (unoscuti rapiditatea generald a substantlor injectate in de trecere in iirculatia exac't compo|tindu-se intrarnedulal injectia madula osoas5. prin. injectii facute !)xpcrienfele inrtravenoasE. o injeclie ca ('u dilerite sulboomparati,ve intla\ndasc 9i intramedulare inirainjcliile dr-lpd c'd aritat stanie n.redicarncntoasc aru 10 sart dupd in mc'die iJ s. 8-l apar dup6 efectele \renoas(' ?-13 s, in medic clupi iniraspongioase injec-triile 9 s, iar dupd 'deci dupd un timp ildentic Plec:indu-se de la acestc dupd 11 s, co;statdri. s-a ajilns 1a intro'clucrerea anestcziei ilrtlao;oasc qi a transfuziilor intr\,enoasc. c) Osul dispunc Fi (le o l)ogatA r'lo- rll'rt 'ro\t La prima \'('dere osul pare <i stl afld intr-irn gt'acl foar'tt ttdus dt'. subordostliali nare .tatd ile sistemul ncn os in tlompara{ie cu mu;cl.rii cordltal neut-onlr'tsculal. li aI cum tcst-ttLti a." .r-"1t" {eiutrrri, o t:hiar- ia animalcle' supcrioarc iui. carc si-au pastrat ' r L l ' m a ' n r t i i p i n ;;ii. i;i.' llit-i'la, .pon'oni. mo.lclali ,'ir\-olunfernul ncrvos. Faptul ci osul nu prczinu o actrrl(ate de a-l i.ta .tuu spontand etider.rti nu ir '- da in'ti dlt'ptul sistemultli iufluenlci consiclc|a un srmpLu organ pasi\', ir.r afara stA p'-' ner\"o's. Aceasta cu atiit rna,i mult cu cit osul-ofga[ (apa{i(eca ('e pri\itc in organc plan cu t elelalte acelaFi tatea l,ui de influenld asurpra sistcmului llcl'\'os. si'stn'n.lillncrvos tcntral aVir.rcl o attiYitate suboldonat.l multiplclor. c\('italii plovcnite clin totali'tatea mcdiului intcrn. Structutile de ll treilea oldin sc pot obsen.a rlLln.rai cll micro"r'opul. aVirC climensiulli in juful a 10 microrli. pr|zinte asla examenul microsc'opic a\ PcriostuL pecte cleosebite. Sc recunosc perioslului tt{'i straturi histologi('e: LLnul cxtotn advcnticial. tat'c att' Irttmai Llrr roi (l(' hrEnir:c li de apdrare, unul fibros intelmccliat si illltll intcrli camlbial. denumit fi ,,stl-atul ostcoblastic" sau ,,stratLlL proliIerati\"'.
(i:J.

La animalul tin5r, periostul are o struclure mai mult fibroasd. r'ascularS. decit cclular'5, ial straiul cambial estc bine dezvoltat. La animalul adult, periostui cste mai putin fibroptastic gi vascular ti ader6 mai rr,ult la compact5, deoarece stratul cambial se resoalbe. EI reapare insd ori de cite -or,i se producc o leziunc traumaticii sau inflamatorie la nivclul os;ului. Dinspre stratul extern al periostului (itre cel intcr.n sc prolduce o mutatie cetrular6 de la fibrocit La osteoblast; curn stratul ostedbtastirc este in vecinetatea straiului ostoid, cu celuJ.e distanfate, dar bine conturate, pre\'5zute cu pre.Lungiri fili,forme, se poate bdnui cd o a doua mutatie celulard se pr:odu,ce de la ostoblast Ia oste'oci,tul tinar. b) Artcrele hrdlTitoare si periostale au cele trei tunici oibilgnuiie, iar lGate celeialte vase sint capilare reduse la sitratul lor enrd'otelial. Vascle intramcdulare au de la inceput Iorma gi caliblul capilarclor ordinare, apoi se dilati in sinusrrri. ele replczentind o Yalistate a aapilareklr cmbrionar.e. Interpunera sistemului sinusoidal al vaselor intre arteriole ;i |ene creeaza in \lle o lorfd ..vis a tergo* suficientd la care se adaugd 9i contrractiile mugchilor ad,eren i la ea. Dacd muFchiul est scos din funcliune. sistem,ul sinusoidal 9i venos insusi tonusul mlrscutrar fiind un facitor mese strang,utrea/-d, canic al circulatiei sanguine a osului. Supri,rnarca tonusullli muscular atrage. (lc accea. (a o reperc{tsirtne direcl5, aparilia osteopo|ozei. Ala sc instaleazi osteoporoza la sedcntari 5i normald este cea. nlai ia poliomielitici. O actiuitate 1r.u\cularaL burLaL malo(liL (Ie nLcnthu're e lltu,i aDort tu>rmal de sinqt itt oa\c. si deci <eI mai burt cliriquitor aI procescLor de osiJicareresorbfie. c) Callalut tnedular, ca ii cavitdlile spongioase, cste ('dptrrqit de o mcmbrand fibro-celulard, endostul, car are propxietdti asemdndtoa! periostului. Endostul se modilicd Si el de cclr-Lle componente fi de in rallrolt cu Yirst.a. proporlia este atafat de os prin endosLrtl tineri. La wase scizitld cu anii. arcade Icticularc cc -formeazir librilc. nenumdrate cdptuqite 'si elc dc ur.I Sistemul clc canale al compactei. s i I i c in (ontinuip e l i o s t n l ( e l t l l a r c ' a str:at a s c m a i n d t o r .I a c ' c t a t t ' t u c . r d o s t L t lp ) i n a ( o s t s t r a t .

d) La nivelul tesutului os,o,s,exarnenul microscopic pune [n evidenla exirstenfa ,ooncomjitnti a trei tipuri de celule : osteocitii, osteoAlastii qi osreoclattii. Osteocitii, celule osoase incluse in osteoplastele substantei f und,rnrentble, au talila rnic5, oorp ci{oplastic alungit c'u lirnite nrete, niualeu dval, destul de ma,re, hipercromatic Si nicicdati in rniitozd. Ei pr:eulintd ruurmerosexpansiuni, carc furadlazd jn troate directiiLle si se an,stomozeazd cu prelur.giosoaBe vecine sau cu prelu,ngiril cclulelor conritre c.erLuLe]or junctil'e ale pexioskului fi m6d{rvei. Osteocitii nu participi la lormarea osului. Fiind un prod,us final, ei gi-au pirdut pu,terea de prori'Ierare, am un metabolism putin ridicat, nu joacd nici un rol in regenerarea osoasS.;i Sint considerati drpt ,,,paraziti ei tsrundu,i Gro6". In anumite condi{ii, se pot transforma in osteoblaqti; in as'tc cazuri, rnettaMisrnrul troq: cl]egte, sulbsrtanta osoasa care Ie inconjurd se reintoarce la starea iesutului conj uncliv rtinl6r, iar foolna lor se sahirnbd. O.steobla-$tii ,au lofirle ti dimerNijuni varirabirle infue 1b-18 mionni lungirne. De dbicei f;r:zifor.rni, ei au un nucleu rnar.e, rotunld sau or.a.lar, siduat spre o extrernj,tate a clulei, oarc aparc asufel rnai m5rit5 -si o ,citopla6,n6 abundeutE. St{,uc_ tura osteoblastului gi conlinutul seu bogat in acizi rilbonu_ clei.ci 9i enzirne (fo6fataze) prezintd aoeastd celuli. ca foarJc actirvi. Osteocla$tii sint elerme'nte vol,uminoase,veritabite plasrnodii multinualeate, ai cArsr nuclei (10-13) se adund ,in c,entrul corpuiui ciboplastic. Studiile prin secfiuni in deri pe r|er diimonsiuni, cu ajul!on1::lnnicnosocrpuluielectronic, au ardtat cd o6.teoclaslul prezintd o mahgine stria,td odtre zon,a undc oontactul dintre celrlld si os estc maxim. Aceast5 margjne ar actiona in sensul resortlgiei osoase. Structurile de al patrulea ordin. Dispozi!iile moleculalc ale substanlelor organice $i anonganice reprezintd u.ltirna treapti a etajelor structuralc alc {csutului osos. Proporlia aproxinati\iE in car,e acegle subslant' in'tri ln arlcdriuiirea osos larnelar dc tip fibrds este rprezentatld dre urlesutului mat0area schemd :
5 .roaL,,rria run(lionrla n rDrralului ]\xr,molor 20 65

ry
30-40q'o lReziduuri

Substante Iundamenta]5 cu slsleme lacunare

Fibre elastrce

Na = B1o/o P O a = 5 0 , 1 2 Ms - 0,60/0 Ca= 36,6J0/oK -0,150/o CO3- 7,5\ol' F] = 0,050,/0 l{1o - 2,330/i cl = 0,040/0

La nivelul tesutului osos se mai gesesc $i o serie de horcea mai importanta rnoni. vitarnine $i enzirne, dintre,care Vom descrje, LoL sumar, i"r. este losfataza alcalina o'oa'!. oontirnuare, dispozifia rn'dlecu-lard Si nolul dive!:selor substante care panHaj,pd La alcdtuinea tesiurtul'uri osos. 'a) Subst&nla Jund.anentald. se prczintd sulll forma unui ge1 p,rotidric foarbe viscos, fdrd stmeturd, a'lcdtuit din aminosfnt glicocolul acizi, di.rrtre oare cei mai bine reprczentati a l a n i n a , p r - o l i n a5 i a c i d u l g l u t a m i c . au arbtat c.5 suibg(an!,a lundaOeflcertlEn:lle histoohiimice menltralS a lesutului osos r.epa:ezint6 un ansamiblu de cormplexe dit.r tn'rcoalcituitc macromoleculare, polizaharido-proteinice, polizahar:ide (MPZ) qi proieine. Pnotei,nele care iau parte la formarea ,oomplexelor macrosint proteine librilarre in^somoleculare polizaharido-protein.ice alcdtiuiesc ianAmill]oa'cizii din aminoacizi. lu.bile, cornpuse dtnd o sttrttcunesc trongitudirnei, poUpoptide, se car.e de luri Muc'opolizahaflidelc' {undamentale rturd fitrrrill:arE substantpi sint neprezen'tate in spe'cial de acidul condroitin-su[fuu'ic. Concentratia dc N{PZ depindc de starea evolutivd a {esuiului qi de vas.cularizatia ]rui. Studiilp fdciJtre asupra'osieogenezei au ardtat ca in zo'nele de alungirne a oaslor, ca qi in. aanltitatea de MPZ creqte focarele de fracturd Substanla fundarnentalS prezin'td 9i un sist'enn lacunar' bl ColagenuL, care forrneazd reteaua de fiLbre oolagene, filaeste o pro'tintr ]iniard, insoliuLbili, cu macrornoleruIele sbund'ente colagene sint mentorast dispuse Ftaralal. Fi,brele 66

lrbrelor. colage-ne se arati astfel a juca "J.iloil.rl". nu nurnal I"Fly" un roi mecantc de siuslinere, ci servegte qi ca un mnducdtor peu:ltuu schirnrbu,r.ile de substernie. c) Fibrels elostice nu prezinta nici ele vreun -t*ui"r: caracter fag de rele ail oelorlalte ry"l*yq )lnt rzotope crnd sint destinse. ""nilri'"u,r" -'0"Si binefringente. in senstrl axei, cind sint intinse. Deci miceliile fod"i" .i" sir$t,orintaie in repams, cl nurmai sut inttuenta tor:telor "" coTprTe din. etastjni. erastina c"niir," ar=,a5, ::51T:"--:t'! ca gi cola.genr_rd, insd in alte propoi$i, leucrna Tl?,.-,rn"^1l, ln gasuldu-se mar canLiJtate, apnoape ru.gi gliooooluJ. d) SdruriLe minerale ale osului au o dispozitie si o struc_ turrd care conrlinud sd fi disoutatd Anali; cnimlca Ltem*rr_ iard a sdnurilor. osoas a du,s la stabilirea urmetoarei oo,m_ pozifli. asrtdzi general admi<d:
irosfat tt.icalcic Carbonat de calciu Fosfat bisodic Citrat de calciu Carbonat de magneziu To!jfat trimagnezian Ca ++ $i PO; legat de Proterne

g|t]l u{..prg

[n os gi onientaite de dt]ircei in sensui axei Llrigi a o6,ujui. Fi.bra este alcdtuitd din fibrile, iar "acestea din "de.colaen prcto-dibril. Proto-Iibrilele rezulti din reunirB liniard a macromcleculelor polipeptidice. lntre fibrile]e tsutului osos gi cele ail.eatltor te$uturi conjr-rrnctj]venu exisG ,niici o diferenlb aDreciabil.i. Sttrrclu)a ,crhirnicd a ,fibrilei colergene ,reprezinrti u,n lant de .erninoa,oizi, dlntre care cl -ai"tui"" , ffi.*r-.it"4i"srrt gli,cina, prolina qi hicl_noxi prot ura. Evolutia^cantitalivd Si calitative a fibrelor colagene in fporlt cu vlirsda nu este dncd ibirne precizarti. G ditl -S'';; fJ r.f. sinl dns6 mai sublirj, ia,r la aduJli -l gr*".. * ?" o rezrst{nla ma.re in timp $i pot fi recunossuL mor_ ."-r: rorqgtc cu microsaopul el,e,ctronjlc ,i ' t,a sute de an-i- iupd mioarbe. Intre firbrreie oolagene qi surbstan,ta iumdiilentaU . exi.ste, .llnele sparlii su,bmicrfoaopioe Fld,n care Circr.rld nrn li_

care pdt di,fuz,a icni' qi ori"u.

t(J,40"/ 2,46yo 2,0o7o r,a37o 0,937o


8,76o/0

-20

67

la toate speciile de' Acerasrtd cnorrrpoziqi se infilne+t'e *"-ffiulete anifnale. expenirnenJtate, verificate "in I'itr'o" ' ale los-ttGr"ic' ( Poa)2Ca3, ale fosfatului de magrrezur t.t rti.i-"

t;6,fMs; ;i;i;"ci'uo#iu

tii tricalcicco3ca sint urmetoarere:

.,,')cu o:P-o

/ )^, o:P-o

o
Ca

o
\

o
C: P-O\ \ )co

I{g ,/\,,/

,/ O: (1.

CO \..('a

Carbonat tricalcric Fo6fat tuicaloic ca din araliz'eilt' part Japtul p'e o dle A,rdnid in vedere e\isti cakiul ial. fl'uoruliri, prezenta constarti IScute sF 9i

o: P- o\ \o "'rt9 Fosfa;tde magneziu

li.ry'1"' au o ca apatitele (minemle ale locilor naturalc') ;f;;;A a(stt' inlre s-u fiou't apropi-eri. ;;J;tfi; dilerite Iormule' qis-au pnopus "..nia"at""t". -fi a. srubsterLF o"*'d'-f"i*l -prin forreprezentate pot apa'tit r'turale ;i"..*f" : mrG generalShrpor;, Ca'l sau dezvoltat ff;fu;

i;;;-;&.i.

d {osfatqi de.carbonat'

o -P-o/ o
\

/t

'(la

2R

o
o I'-

Ca ,/

v\

,,ca

ffitit6. -. Cercetiri le. microcristalogradiae araG ce ,,in vitro,,- mate_ malut mlne.ral rn stare de osificare delinitivA sc prezinli. ca un conglomerat de microcristalite de fosfat f.iratcic.io fos_ fat tri-magnezian, de carbonat calcic qi O" ."rUor*t-lji". O" s$t fegafi fluorul 9i elemenbele a,pei, E;ffi;;;; 9ar.e izotopii radioactivi ai fosforului si catci;tui ;';;;iii*,._ "" litatea prezentei unit5tii acstui ioslat tricalcic ,lir-^lirlO.r_ tad) c,olrlplex. Od,iE stdbjlft feqrtuLl ci sdmrile osoase se gdsesc in sta!,e . cribhalind deoa,rec difracti razele X, s_a inceicat s6 ie-ealcuiere dtfnensiu,nile Si supratala mitrocr jsrta,litelor c,u rnicrp_ ejfctronig. S-e. aju,ns astfel si se aprecjeze c6 mir:ro_ rypnJ. . cn6,Ellu[eleau dimensiuni intre 200_200A lungime A0_b0A ;i ldFrne Sr slnrt comstittuitte d,intr-un rjurniir oarecare lde umtati cnista.logfafi(F hexagonale (|ig. .29). gcnr'l'at. se polt afirma cd suprafata mi cTocrj slal i{e_ _ -tn lor ar fi de 130 m! pe gq:am de suibs,tarnfE de sErur-i mi",eLte. 'A9egstraan inse,mna cd suprafafa [ota]A a mi,crocristalitelor saheletnrlrujuniui om de Z0 kg reFnezintd 400000 me, ceea c,e lavorrzeazd loarte mult schimburile gi fenomenele dc adsorb_ fie. In caidrul pr.oc'esului oontlnuru de osificrau.e micro(,r,is8alite]e sirurilor minrerele intr6 in rela{ie cu elementele orga_ nfice. Mcanisn']ul qi nat'ura inlterreJaliiior dintrl'e elementele enoFganicg.ti ccle organice n,u sin,t inci bin precizate. S_a putut stabili ir.rsd, pini la ora actual5, cd microcristalitcle sc orientazd pre{erenlial cu axa lor lungi paraleld nr axa fibrc.lor colagene gi in special in ;urul ac.eitoia, formindu-se rrn lel rle teacd. e) Apc constliituie solventul pdnci'pal al siru,rilor minera.le -a.le fesrutulrui ocros. Shrucrtu,file cel,uJa! ale tcsruitului osos si fenornene]e de permeabititate de la n ivelul acestora depind, (le asemEnpa, dre ap5, caire corstituie elementu fundamentel al mediuintd intrn al onganisrnruJn.li. Confi,rrutul de apa an rcs{utuhr,i osds este r"'ariaLril in jurul a 10-500 . Corticala coniine mai pulind ape decit sporgi69

se va oLrline _ Dupd .g:1n F ."t Fl, O.l,. OH. sau COrCa --""ri*"**_ f1:u,o.mapatrit5, cloroapattrtd, hirdrcxidpatiti *ri

oa.sa.In offi\paratie cu alt F6'urturi: Tl PS,ry-dTi " de apa, f-iind.. aI doilea din acest ittu ;ffi--T:'i; *Iftt punci de vedere - dupd tsu:tu adrPos'

Fig, 29 -

Microcristalitclc

sdrurilor

minefale o'soase:

djtl:5 9.'1$d1..py"$f*;.3"*i*.' A - rrasmen! 3,;,31'ffi d hcxasoan


de hexagon. "Til'"jJ";

apd aI lesutului osos descqt 9.d"q "u ^ili*J" Oontirxubui in d aioii nou nescu(i conline 730/o '#;'tffi;| ' f" tl-p * la ciinii bdt'rini nurnai 210/0' ' "pa-, P'rin iDjcct'ir Cetce6riie lScutc cu izotopi radioaotivi' pr ele(nentul t"sbe apa ou D0, au amdtai cd i"hr;;"""*70

oar !e.eu,tu] csr6 gi-l schjinbe cd mai mpid. AstDeL in 4 oI se schimbe pest 90% din apa tesutului c.m, iar in 24 de ore se schimbA toate apa. Tesutul 6os prezinti deci strnns rela'Nii or fluidele qi schimburile sint ugor posibile (schema tui A. Engstrdm). -prooese qi sctrirnhurile d.b ioni se ibazeazd pe fransfomdril fizico-chimice locale, dar sint sustinute gi reglate cle prooeee biolo$ice oomple), prinrtre oane pe prirnul pl]rl stau otrlltrohtf neuno-hormonal qi arctjvita,ta oelu.ta!5. M5rirnea apmeciabili a supraf,efei rtotale a microcristalitels, in rapon't cu rnasa, oordirrnd cf,istatelor osose o intnsd aotiMitlart energetice. S-e andtat in aae6t srus ce in zonele externe ale cristalelor Ca+r-, ca qi PO;qi II+ se gdsesc sub formd de ioni qi nu sint legati molocular de restul cristalului, ceea ce exercitd o puternice for{.d de atractie asupra rmei intregi serii de ioni, care se gdsesc in imediata vecin^dtate a cristalelor (Car 1, PO. , CO. . Mg++, Na+. K', H+, OH-) ti ctre ajung sd alcdtuias,cd o ,,curoan5 hiftltatd ionizatE" ln junul c-rista,l,elor. In-ttre,,ooroa,na hidrotati ionizati,, Ei lichiidetreiinterstifu:le se g6segte o zond denn_uniti labi.ld, deoareoe lla nivelul ei innii de la peiiferia cristalului osos igi pield c\oeziunea dinke ei qi intrd tn contact cu lichidele extracelulare. Toate aceste Japte d.emarxtreazd odotal nni mTLIt cd. oslLl nu -are nuqwi Junclii meconice Si cd. el frfftici4m intens La rqlarca homeostnticd a compoziliei iorl;ice ta Jtiid.etor circu_ lamte attz col.pulLLi, f) FosJataza oLca.l.ini. osoasd.. Din punct de vedere al skut._ turii, Iosfata_za alcalinn, cl nud importadi ;"in"t-" *"_ rut. est,. I oslomones tc razi, care are ca substrat esterul hexozomonofosforic.Ea ar ac{iona la un pH ig,;t, l*-pr"_ '. zenla "pt; c o n s i d n r a td r e p t u n a c t j v a L o rn e c e s a r . .l\lq , rn lcsutrul osos maiur s pune in evidenti o moclesfi activitatc losfatazici la nivelul periostului (osteoblastc. -(cu caoi-tare $j citeva fiibre) 9i endosiului prelungirite f,.t i"' ha\r'er6iene), prrecum si la nivelul osrteoJitelol celor mai "-#"1.1" su_ perficiale. La nivelul unde osos se remaniazi. nLl nu_ {esutul rnai osteoblasbele ou nuc-leu, citoplasrna gi canaliculclc lor @re in,cBp s6 fie i4gtrolrate de os, ci $i surbstanta fuLn(lamer]_ 77

talS de'trine fosfatazo-poziti,r'e. S- oonstabat o interdependenfi intrc prezenla foslatazei 5i activitatea tisulari. Reiatirv ibogate canrtitdti de fodstazd s gSsesc in ostocitele acti!. PROCESELD BIOFIZICE ALE OSULUI (osific rea, resofbtia, condensaFea,ostcogencza,formarca calusului)

OsrJlI este un orBan, dn-rpd curn arn vezut, in 'cor.*ti,nud rcrnaniere. Elemrentul pe care eI qil schtrnbE oel mai reped este apa. Reinnoirea histologici a osteonilor _dureazi, in rmedi,e, 6 lurui. Depunerea suportului mtplanic al lamletrelor osoaGe dlrineazi 6 sdpudrnin.-i,iar aonjrulgal'ea aoerdtuia ou sdrurile rninenale dr.rreazi fnci gi mJi mult. Oorntilnua reJn:lmiBr a osului se datorcatli urlqr procose ,cornplexe, apa.rent contradictorii : 'm'ifirarea .li rsonbtia Pc lingi aoeste prooese, vqm rnai vorbi, in cadnrl acestui capidspne condensare,a osului Ei fernamea ca\Eultxi tol, 'Osificarea. {ixarea Este procesul prin care se realizeazSsirunilor minerale folrfo-oalcice pe sr-lportul trganic su'b form'd cristaldnS. In acelaqi'tilrn'p cifilcafiea ne.lrreailrtd bransioffnarea u nui lasut oonjunltti\ in tesull cos. Osi,flcarea nu tu'ebuie c'onfundatl cu cal'cifitareo, carre niu r-eprzinrti declt djepoziltalera de sirnrdi min'el'alle arn'orfe la nii'elmt unui $esut conjunctiv @re nu s organizcazi' ci d" dimoohir\r'd- s-a nccrozal (ga]r|Jg]ionifost ca'/-eo$i, f99a1r' hema pleudte' vechl ',-echi pniaardite $i tu,bmouload stinse, este un final al necnozei 6t".;. caiotiout*a tor-*-,-tlUo*t" de care dispu,n 'organisfirul pemltru a-qi inglopa ..*i;f"*f moitii- cum s exPrime FonLaina rlTo.,a,nlisrnuf intim a[ fiixSrii s6rurdlor rminenalc pc sllPor'este inrce dtsouitat. S'au prezentat pld[ acunl t. L ;;tidli; privind acest rneranisrn' Ne vom ,trllri nrrmai t.*il cl""i* asupra clbon'a. *' aL ,itittti ani d,e ziLe a d'dni'nat astf,el, 0n acest- oapitol Teoria lrri te'.gria fosfato'zei o.o".., fi"iopilibgl"i .Robison' prezenrt'i sr, haz-a oe oorlstrtarea ca fosfat'a'za Bt toldeauna ftruidul deoarreoe teorie' aceasta uupa l; ff;r.'u";fi;. tr minenatre' dS"nuiri exhracrelullar egie apronmafui"v salturat cu cauza purtea a!: fosfatazd tde t soara clestere a cmrLcentrraliei precipiibar"oa sinrrilor. i2

o.g act^rald, teoria lui_ Robison nu mai este accFp_ ._k tAtd oa atar ryi s-u Fropus di,\,,e0:6b a$a_nurnite ,,-eC"":u*" -. scundEn' (r tnaearca sd com,plerteze l,a,ou#.le rcoriei. Din punct de vedere cristalogrific, fa o* at"ufa est", a(reptati ..teoria epitaxiei,. a luj N=eumnn Neulnan. Apitaxia Fi repreztnti orientn'ea indusd a cI-istalelor unei solutiii asternu,r pe o suprefarti. De exernrplu, dacd o solutie dle nituet ie sodi,u se--Dotrna pe o strrprarfa{d de calciti, crista,lele de niirajt dr, sod u se o0-inibeazdin aceleSi d,ire{,iii .c,ristalografibe ca si mistalele de daicitd. In cadnul oeificdri,i,-arle samrife Oe aoatita ^orga_ gi"e""g [n direc"fi:ile cfi]staildg!.afioe suportulmi "jlr nic, Elerneintul eJcesttui suport ,aare ar deleo:m;ina fenornenul (re.g.p,rmxle esrte colale{rlul, cunosout fiinid cd acesta, dn stare njdtivd,, e6te criEtrarlin . Reamlrrttim, de asernenea, teoria polim.erizi.rii substangei " a adsorbliei sd.ru.ritor nl,inerate f:Po!-:?r.r: pe iie4e_ .gi , lete ststern ^lacutlar, te..tne mslinutd de Al. Rddutesa4 I-. Peter $i -uiBacz'u. Dru@ acrasrtd deori, mucopOLi.za,traridele, -Cl. 8i ;n specia] acidul rr.orLdroitin-siulfuric, ar s,ufeli un proces de poliirnerizare. Fixarea s6rrurilor firinfl,al este cu itii *.u, irutensd crt cdt supoFtul onganic este m,ati polifneriza,t si cr.r aJmt mari pu{in intensld cu cnt acs}Ua este mai depolime{rizat, iar canrtitat]ea de apd est mai mare. Deci. iin,tre politntrTr_ ua,raa suportu_trul fl.tganlc Si ldepunexa sEmrilor rrniurerale existe urrr" raporil stafns. Politnxenizala scade posilbilitdti].j suporlulruj de a avea ractii chjrnioe Obirsndi,te cu serurile rninera,le, da'r lastl deschisd calea pnoreselor de adsofblre. (histalel,e de apatjitd oferi, dufE ourn gtim, .penjtl:u o ud{,ate de $utat, o suprufald imende de oon'tact, {r @ prezinta conditii excelente pentru adsorbtia lor pe interfelele srs_ tErrxudrui l,aolrnar al substanti fu,mrjarrnenrtale. In procresul dc orsificar.e participa faclori aornplc5i nervn$i, endo(l-ini, enzimatici, vitaminici etc. Din,tre iactoq:ii edd'ocrini amintim nurnai homonu.l sornatotrop $i tiloxina; dintre cei. enzimatici - fosfataza, iar dinltre l.itu-i.ri"l ""i vXtarninele B, C gi D. Faictorii mecanici au atci rm ml Si lrr{po,rtant. Oxice forta car aclioneazd ,asupra osului deter_ Inind 'o sefie de isnsir.rni, care se manifesG la nivelul sub_ Sbanlei inrtFrcelulane suib -[orma un,or rnik]i dejormatii. rAtrsra def'on:naNii Crynstituie un stirnul specidir: pr..*tru cetuiele osrteo-

73

intrvin 9i o fornartoane. Vom ved,ea ad fin ecest p'o6e 'irunsfolqnanea meoaenergiei pnddulgi prin serie d,e biocure,nli, nice in energie etrectriioa. Resorbtia. Poate fi definite ca fiind ,.scdderea consistentei osu-Iui prin pierdmea ccrrti,rnrtului siu minemal sau organic". S,e poate, O,eci, vcdbi d o resorb$ie rnineralli sau o qi o resdbtile mgardce sau o depolirnrizare' d,enrinerrarl:izare Resoobtl,a minreralE seu dernineural'i,zarea excsive, patotrogicd ia numele de osteanwlacie 9i aparc atu,nci cind orgaiisrnul nu m.ai primqtle o oantitate sufisientd de sdrrt-ri mineratre (ostemrnlacie de epcrt) sau eliminS o oarntitst pra marle de siiru,ri mineral,e (osteomalacie d"e elimhnre). sau depolimer'izaree oonst5 in depoResorrbNia rnucopoliaartra,ridelor st]bstarnfei fundarnentale' ti,rnerizarea mecanice ale osnlui ceea ce atrage o scedre a proprletitilor Rsfi'trtia mi,rlerale. pielderea sdnlrilro'r: de se inso{e;te 9i orghnidd excesivS, patologica ia n'uq:nele de osteoporozd. Cele douE folrne de resonbtie os'oas6 nnl pot fi separate insi una de alt3. Nu se poato ac(epta o demineralizare puri, fft:5 interesarea supo0:/tul,ui organic, qi nici o d olirrnerizre pur5, f6ri interesa,r:ea sirurilca' minea'ale. In,pnocesetre de resorbfie i'nrterv'in, de asemenea. laciorii compl&i : nfferogi, horrnonali, enzimatici ertc. Dintre fact'oa'il- horrnonali arnitntirn hormonul parati!:oidiran qi steroizii corti,oosuprarenal,i, i,ar dintre enzirne, hial'urorrid'aza. Procesul de remerliere osoasi este, in esen@, un continuu prooes de osifica,re-resorbfie. Lamelele osoarse apar, se osiiici, sc dezvolti qi se resortb conliniuu ln'ire osilicare qi .".*U1in se mentine, in generad, un echillbru stabil ln epoca de cregtere, insd, predornind osificarea, iar Ia btrffinele predomin5 !'esorbti. Prinire atti rnulti factori care dirijeazi rerrnnierca osului, forlele rnecanice i;tervin 5i ele. Os'ificarea 9i lesortltia, ca procese care se desfdgoarS paralel, sint ir.r lunctic de valoriie locale ale tensi'r.rnilor intrarceoase nezultate din presiune Si ihacliutrrea musauln:d. Frnanierea @ulul este stirnulata permanent de rezultanta dintre forlele mr'lscrrlare si greutatca corPului (Pauuelsl. Condensarea' Reprezinti ..ingro$area. densificarea salt hiperrnineralizarea lestritului osoc dbi$nuit". F,a poate fi, ca 74

gi se indineqte +i rcsorbtta, ue proces noryn0 sau 6i sub teannenii d octe6c]eroda, eburnaG. hliDeroe,toze. o_ teirtE sau osteoze ($rdensdte et-c. Iuacfionald rreprezi,nt5 o modifiour 9*d*t"" a stru(_ Ulrii osoase prjnihjve, catr trebuie sA se transfre-'irrtr_tr'o Fsut osos- oapohii sn iacA fur|a unor neceeitdti i;e"am." cresouJtre .h. caz, va,lorlrlte t"""d*r",1;lJ[*;;;*. peste limitele"qpt obignuite. Stimulul O" ,"-rni"." **ia flai puterniic. Osteoblasgele existenbe snnt $/I)]ciitfufa- maxl"ut. mun ; osteocitle redwin ostedblnste. Osificaree, se l tmsi_ fi(g, aantitatee dE tresrutosos nou oare s fofmeaze este mai malne. co{rdeTarea patol,qgici dd osului qpe,ate diferitre de cIe -$i a@ in nurna r:nor conrdiffl ireotiqnui,te, ore.a-.r, ldttarnirLicre, infecfioae sau toxice. pe'radioEratii ooul apa.re mai dens, mai opac la raze. Fonnarea calusului. Se in{elege prin calus (de la latinescul tntr4rire, Mtdtru6) o neodoi:nafi,e d" b"ut osos .a." gil. "" = Inloerlegte o inh'-erupEr in continuitatea osulut, prddusd fie aodidenial, ta tn ti-acturi, fie cu scsp terap,utig inJltn, co.""tr diJormi6tilor osuilrui. tPrimlr] fenromen oare se obsrvd cu ocazia unei fracturl sItE hemntonuJ Jracturar. Fraabrura nu l,nrboreseazd n]llrnar ls/uhrl osos, ci gi rF,aua sanguind. Singel s rervarsi, um_ plind intreaga solulie de oontinui.tate. Iiematomul incepe sa se .o,rganizeze.. Proteinel,,e pl6rna,tiae Si in speciaLl fitbrinoge_ nul se prccipit6 $i astfel aparE fihrina, sirxgel tru,ns,forrnfind,ucoagul omogen ; resta ,c.onste dirxta.-o relea de l! i^bi* filbrjnd ln ochirr:rj-le cdr.eia se gdsesc elemnteJe fi,Fuxate. Coagulul se retractE, devine mai strins 5i lasi sd piardd aoa, Toate cIulele conjunctive din vecin6tatea toairutui c6r. su fo6t dist{:use de lez rrne i$i re,oaipAH aalirteuh hlsdocitare, Dle incrp sd irndgrcze in lungud refelei de dbn'in6, umplind spatirul cmat de leziu,ne qi se transfo,rm5 in fillrcblas,te. care secreti fibre de colagen. Fibroblastcle se transformd in osreoblaste. Incrp depunerile de s6ruri minerale gi apare tesuttu4 osos, par inglqbeazd capdbel cdrcr drou5 ft]agrnenrte ale Gluluj ffactu"at, obtinind,u-s astfel ,c.onsolidarea (fig. 30). Procesul esite codtinjuat prin etapa de remaniere a caf,u6rt{ui, intexiorul lui r.esorbindu-se Si ref6cindu-*e astfl caoa-

75

tll

Iui med,ular. $i in cursui ac,estui proces, faoi{rri:i me('ani(,i a,u un lol deoeebi I de important qi aserndnrS'tor.crelrui dcst,ris in ( , a d l 1 l l r r \ i f i (d r i i l i o s t e o g o n c z ( , i Plocc\sele lbiolizice ale osului nu se pettroc izolat dc marilc procesa fundamenlalc biologice, turn sinl - dc cxcmpiu -

Fig. 30 - Formarca calusului. Se pot observa zonelc dc tesul colldrold iii sihilrcu primclor lrav(F osofls,. sub influenta factorilor mecanici. lnce neorgarlizatc tir\spir-alia si as;imilaaea (cu succesiunea dc caLabolisme _i anabolisrne neccsare), prccuim qi de mecanismele lizico-rh! mice lencrale. compr-6e din reaclii indeos,ebi r-et cr-sibrrc (mecanismelc de regiar.e a echilibrului acidotrazic Si altele) ; toale aoesbea cornrplica intelegexiea mqoanismcl,o,r inlime alc r-tsului. dar in acela5i limp arali gradul dc interdepcndcn{j
rli.nlrp l holot (i inlF^o,,r >-. FORTELOR ^ ' anlim. . ., g

EFECTELE

MECANICE

ASUPRA

OSULUI

()stLI ca unitalt' [ultcLiolLald Osul-o|gan arc IoL atit in sustinErcra corpului, crit 5i irr locomotic. Orlostatismul li locorrlotia, sutb toate forrnelc lor-, ,dete1'rnir]th la nivelul osulrui, prin g!:eutaltea coqpului li prirr 76

jocul loltelor musoulare (ton,u,s contractie), o stare d.e tenti JZ1L)}. sau al" eJorluri utlil,o,re. Aceasti stare de tenrsiun rezulti ir"lsd nu nrumai din efec_ tuL di,rect a1 fac'torilor exberni (greutate, tonus Si .*rt"u.ti") ci .9i din fecturl unor {actori interni, orlm ar Ii- de;;ltarea osulul. tcnsi(lnoa vasoulare, pnocesele meitalbolice, fctotr ii rdrimici c.tc. Toti acesti factori, extrerni sru interni, aqioneaza in sensul stnrctur.dr-ii lunclionale a osului, confonir cerintelor mc-(.alrice. Struciura fiunclionald a osului este aonfo[nd Luiutor -astcp tlro'i.trorpeLr.efliLe de-,a lungul Iil,ogeniei gi o,ntogenjei. Considcral din punat de vcdere aI c.a.lculului rezis',tcn1er mapi'ial,.lor. osul .a ajuns "j I ealizeze ..o constructie minima aosoluta lrau loaLsKutnm('r,/, o consLru(,!ie (apabild jil re_ ziilr. la forlele maximp cu Ltn milirmum de material Pentlu a se obline sldrimarea unui os nou:mal trebuie sa .so apese asupra lui c,u O (or!i foarte marre. Dupd Boigetl, pentru a sfdrdma o \ierlc,br5 lomba'rd sint necesrarl 1.00d ks. pcnh-u url fcmur. 2.000 kg;i pentrr: o tibic 4.100 kg. Oriqanizarea osului, in care inir6, dupd cum arn vdzut, o (.antitatc minim6 de material. s-a dovodit a.[i aonEtructia (( mai ocon'crnic:d Ei in acelaqi ti,mp cea ma,i adaptaite ca rezistenla 9i ca clasticitate. ln rnrrd ncrmai. osul eite soli_ ci'tat in carlmrl exerrcitiilqr lizioe de for!,ole mecnice qunoscutc (compresi,uarc, tracliune, ir:,covoier.e, torsiune Si dodecar.e). DaI osul rezistd gi la inr:e]rcdri de tip consoli sau de a]ttii nattD'5. El reprezin'tra deci o con,stmr,ctie rezisbentd (arc un indicc de asigurare dc 10-15 0/0), ou carra]cterisbici meoarI,icc asemendtoa,re cu ale betonului. Efectele strnrcLunale ale fortelor mecaniKre pot fi ur:rndrite la nir.e]ul truturor celor patru ordine dc ittr,r.r,cl'u ni. I-a ni\,clul stru(turilor de prim ordin, dispozitia materia_ hllui estc conlormi legilor rezistcntei. Diafiza, cu materraiul dispus ia peri-ferie $i reprezentat de compacti, arc un aspect tttbr ar. Este $tiut din acest. punct de Vedtere cd un tub este rrLai rezistent la oompresiune deoit un cilindru plin. I ) p i l i z " l t ' o a s c l o r .J u n g i g i o a s c J o r s o u r t e p r c z i n l a o d i s pozifie a itFabculelox osoase care s-a ddvediit a urma un trai('( t similar r,-aLc,ulelor matematice efeotuat cmrform legi.k.r| nrecanit.ii. Incti din prima jurnitate a socolu,lui al XIX-lea.

77

BourgaA qi aui a,utori au ard(a,t ci substanta sPongioase a osul,ui prczirrti o an:hitectu!'A tipica, adsptrt5 f unctional fiecdrui os qi fiecdrui teritoriu al osului respectiv. In anul 1867 matematicianul Kulmnn din Ztirich, studiind sectiunile longitudinale fdcuie prin extremitatea superioare a femurului, a consbtat ce dispozitia trabeculelor osoase corespunde cu directia traiectoriilor de presiune Ei tractiune 9i cd la nivelul cavitSfii c.oti,Ioide a osu,lui ooxal est rasemdnlirtoare unei rnanarale datrE r.lrm,elazd a f i incancalii. EI a dem,orstrai prin oatlrule matemalioe aoeasta 'asern6,narc. Mai apoi, aceste stddii s-u exbins asupra tutrllrofi' oa6lor. Stddiul enbltecburii functiona.le a structuri'l,or 'de otdinul I la nlvelul lpifizelor a pmodus, cbiiar i,nainte de epoca radiologiei, disnufii mntradictorii, u,rr ri iiwerqumat, supra felului ourn rsacfioneazd 61rl la tactorii mecanici. Esrte epoca in car s-au formmlat o serie de legi referjttoane la arhitectura epifizelor in napor,t cu acti'unea ior''felor mecanic, rnai al,es in condif ii anorrnale, patol,ogice, in care sregrnentele 9so166s4ntitcultare enau nentinute tirnp inrdIu,n'gaf in pozitii virciroase. ln aces,t conrdritii se insta0earl5 oea ce Hueter gi Volkman'n alenrrtnesc dilorm'fiAtile prin trcdrcare (der Belastungsdiiormiteten) : Legii]e de rhit6dirrrrare a ep'ifizelor sinrt unrrnilrt'orarele in esentS poal.,e formu]a. ' (1828) Delp"ch se 1. I'egea lui formeazi o articulalle' astfel : ,,ExlremitifiJe oaselor care supus inrtr-o pade a Ior l,a o Prsiun ancmald, pu,terrYic; qi aontin 4 igi micaoreazd acolo volurnul, pe cind in l,ocui udde sint scoase tirrp indelungat d la prsiunea dbi$n;uitd iqi mft:esc vo}.unu.l". Spre exemplu : 1a tineri oar datoriti unei anumi,,t boli ariiculare, crrm ar Ii tuberculoza Ia genunchi, stau in pozifie antalgici (garnba ilectate pe coapsd) un timp indelungat, se produce o subluxatie posterioard a tibiei fa{e de femur. ConLdil"ii f errrurului sc def,srmeazd, tripertrofiin-du-se in porFrunea lor anterioarS, cre niu rnai Vire i'rr 'centact ou pllloul trlbid, fiind deci scoasd de la apisarea ncnrnal,S. Difc{rrnitat se accntueazd progresiv 5i prin burtirea condililor in parta Posteri.oard $i a portiunilor respccti\ din platourile litrialle srr.rpraap5sate. Acegi deformare a condililor, dar in pdr{ile laterale, se observd ii in alte afectiuni, cum ar fi d geniuiva0ruJn sau genu-rralgum. 78

2. Legea lui WoUf Q870). WoLf J - cane de altfel a intro_ dus $i notiunea de ,,transforme.re iunclionatd" a osului - a aonstatat cd aiunci cind o apdsxe s exeoutd anormal si continut asupra unei rpidi dimtr-,o epifizS, tratbeolrlele spongioasei subiacente se inrdreaptd in directia in ,care lucreaza iorfa. Osul, prin modifilca,r,aa sufsritd in sLructura sa arhitcctonici, sc aonldenaeazd gi igi miogore,azd volurnul pentru a rczista la trunctia irnpusE de noilre cronalj,tiistatice qi dinamice. Partea din epifize care nu este supusa adapterii normale i5i miinegte volurnu-l, dar iti rnicqoreaze cronsistenla printr-un grad apreciabil de resccrblie a trabeculelor osoasc si prin alunrgir,ea Ei sublierea celor rimase. lVolJf, tlazindu-sc pe calculele |ui Kulmnnn, a emis aSa-zisa ,,lege a transformarilor osoase", car:e poate fi astfel enun@t5: ,,Dacd se sahirnbd arhiiectura inbemd a osului printr-o .pe;rmaarentizare a pozi(iei anorma,le a uneia din ext-remittd:[ile sale a|ticulaa.e, obligabori,r-r $i aonoomitent se $hirrnbd fi fofina l,ui extexioard. Fiecdrci forme a osului ii corapunde o a!:hji,ecturd intern6, care se pora'tre aalcula marternatic: de asemenea, orice rnodificars a arhitaiu.r-ii interne trebuie si 'deterrninc, tot matematic, o anumiti {orme exterioari(r. V,/oU[ a insistat asupra translorndrilor (condensiri, ingrc!5ri ale contiaalei, resorbfii) care au loc qi in diafiza deformati a osului, tot dupd legi rnecanice. El a 'mai stabilit qi fa,ptril c.i l"a osul palologic, deci crr consistentd micgorata (rahitism in evotrufie, tuberculozi osoarsi, osteornalade), presiunea nolmali dbYine in asLfel dc conditii o ,,supo:apresiune", care d'uce la dilormit.ate. 3. lagca LLLcrului constan, sau a balanstdri{ pleac,A dc Ia aceJeagiprcmise, da'r' se referd la pcrioada de cregter.e.Ea st' nuntil ast,fel : ,,cind o supraapdsare se face consrta,nt asupra unei jLrmirtd{i dc cartilaj de cr.eftere, accsta fiind compriimal, dd n,aslere ur.rui os co0-rsistenrt gi intr-un vol,urn rnai miclorar, pe .cincl partea scoasd de la presirunca norrnald produce un os spongios mi-rrit r a volum.l 4. Leqea lui Rour nu face dcit si rezume legt,a rLu II/olJI aplicind-o insd Ia condi\ii norTnale : ,,oase"lc nor_ anaie ale ad.ul{i.}orprezinti cormomitent cu structrr,ra lor lunc.!ional6 gi o :lorrni f,uncNionedd ". Intr-un os in fundie, supori9

irul rnateriralizait ai nelaesdtdtiloo m,ecadic se rdeT,vo]ta in m6sura cera mai mare f n dircctila soliritirilor. Enun'farea a.stor qa-zise,,legi" nu reuqeiteinsi s5 c'upri,nde aspectete aorr\plexe aie corelatiilor dintre forlcle rnecanice Ei aa'hirtectr-lna{uncfiom,ale a o6urlui. Oonform lor, or.ice ide ,os gi orioe rdepresi,une crt ps.esiiune s-au' solda cu jorynnau'e resorblia osului. Legile neglijeazd interusitatea cu care inten-in mdc,nici Intr-adever, in anurnite situatii efectelr: factffii pqt apane parad,orxale. Exemplificaftoare sint in acst sens obseruatiile efectuate de I. P. Nikulov privind influen{a pe care presiunea crescuJtld o po'at exercita asupra metatarsienelor trV qi V la rbolna,vii cu diverse difonnjltnfl ale picior'ufui. Astfrl, ],a cei cu picim stdrnrb vanus ecvin, greutatea corpulrui se spri jind pe ipart,a d,istal5 a mrarginii extrne a pikricu-lui, ,pe diaf izele celor dou6 ul,time mdtartrar.sirene. Dacd driifonrnibalea este pre6 rnare, atunci dilafiza osul,ui este supusa unei prresiun'i, in spddial in sens td:m.s\,1'sal, cea c c1'aza aonrditiile nscs0:aparitiei procsxttr1ri de mndenssa:e a osuIui. DacA iformitatea st rnaale, presi,rmee se exercirtd de jos in sus, 'de-a lu4g.ul m,etatan-sianr ui al cinciJ.ea qi atdt de puterrr-ic, nnoit apar procese de resol1btie osros5 la extremitatrea plloxirnal5 a metattrsianului. Dializa metatarsianuLui se poate, deci, ingroqa ti condensa sr:b influen{a unei a,nrumite FesiurLi mdrite, ca,re aclioneazA dal''cfnd presiunsa dEpAgegteputerea de rezisturansvu'sal, apaLrprocsc de res'onbfie. |enle a osurtrui nn lofl:rna Si Facbonu] rprsjune producc schirntrdri varir,atle oonsistenta osului, dupe inie:rsitatea cu tna'c ac{iorneazi. Existi presiurri cu intnsi,titi fa,vorabile formdrii ,osutrui Si prsiuru cir inrtbnsiltiti nef avorabile. Presiiunile favmabile sint aclea pe 'clc ('ar.e se exerciti in rnod nomna] care inu le rdtepSgesc pot fi denurni,tre pre.siuni funclionale 9i asulha oaselor. ELb au valori rde ,apisare fntr-e 8 .gi 15 kg/cms 06. Dard5 ac'este prcsiuni sJdt depagite, e{ect'ul nu esie formarea d tesut oso6, lai rs,onbtija csului. La nitv. ul struchrnitrou' osoese de ordirnt aI dLoilea 9i arl itireiilea, ihfl'uentra fantoril,or rne<ranici este, de asememea, e'viden'ti. Sirsterrrele hafiErsiene dnt orienltrarle d'upa haiectoriile de te,nsi'rne p'rjncipale. Fijbrle colargerLeoarc intrd dn alcdttu80

ir,ea larneielor .osoaserealizeaze pnin orientarea gi incoruciqauea tror frundionalS elbirnente ilnportante, rure c,on{erd osu,lrui o mare rezis0ent6. ,La ntivelu,l stnucturilor osoase rde ordinrt arl patrulea, dupd Rainer gi 8i9a, J,orFle de presinrne de,!eu.m'in6 uxrnl5toalrele m,od,ifiiced : - cregtel1'ea coezirunii irxtrnol,eaujare ; - rnodifitcurea rnolecr:-lelor irnediat invecinslie : - apari{ia leg5rtuniloir nod prin valenle anesorii. care spa,r in jurul valen{ei pu-incipale a fiibrelqr mlargene. F orlele rmecani'ce pri,rna6 (tra(iunsa, presiunlea qi fojr6e_ aara) influentaze rnezenohiimul, car est extrm de p.trastic, mi,<elijle de proteine din lichidul inter-celnla,rse dispun oam_ lel si fsrrneazl fibrile. f ibrilele se orienrteazd sj ele, li rin_ dtr,l l,or, [n direc{ia oelei rnai mari soliciti,ri. Inflten{a faotofitror rneicanici asupra rqgenrerji si srtructun'dr-ii.fesutului. osT $i a ozului-organ es-te unanim accep_ ta!a, dar rrrcnjilsrnul intim care dirijeazd acest fenornen nu d"g't qT in evidenld ;i e1 irnpticd pao.-q -_1T] lelStiv .r.ec.r,t. ticlparea {actorilor bioclet.trit.r. . . In ulrtirnrr:l tirnp, o ssrie lntreagt5 db procs biologice sar_r biopatlotrqgilce, aga cuirr ar fi migra,r.ea- cel,t ari, f"ormarea turntridlor, rnor{ogereza, regenera,rei mbmbrelor l,a amfibrene gi altel, au Sost puse ln coretratie cu curentii bioelectr.iiri sau c.u c1irunea d ircrl.i a Cimpuriloa- electrirc. Era de a;rcpuar, dbci,_ ca $i in rbiologia osului si se depisteze existe,nla ac:es_ ,lor da'dtori. lntr-adev,6,r, irxtr:-ro serie de fr.rcrdri efe[tuate de. au'tccrnijapo,nezi Si ,arn{'iroani,s-a demonstrat cd funr(iile rne_ canice ale osului, intocmai ca intr-un transductor. transforma energia mecanicd in energie electricd. Osul s_ar comporta din punct de r,'cdereclectric ca un semiconductor gi la nive_ lul lui _sepot pune in evidenld -tenomenepiezoelectrice, identice clor care se produc atunci cind cristalele de cuart sinl frecate unele de altele_ Prirnii <nre au sugerat $i a,u demonstmt. c-i osul. datoriG naturii sal,e crisrbaline, ff propriet5li pj,ezoeleclria! si cA actioneaz; c,a un rmocanism transductor aJ fortelor m clanice^a,_fost E. Fukad,o 51 I. Yosud.a (1952) 9i ('. ,4. Bo-sstrSr R.. O. Becker (1962). Ei au rer4it sd determi.ne potentialele elecrtrice (Frotentiatele d-c) pnodus in timpul drii fo."xe.rci
6. Anatomja Iuncti,onalA a aparatului locomotor gl

V
letor mgoarxioe asupra osuluri. Oasele a'u fiosrt suprlse unor forle de presiur,e, exencitate in axa lotr lungd, in a$a lel inoit si se indoaie, iorrnind o concavirtale pooierriloard O porliLr,re din treirnea medie a osiul,ui a iost dep'sriostatd, imprernoi. Atlt la fata anterioord, cit und cu inseq-tijile lesuttrilor posterioa,r5, in oolticala o$ur.l,'l.ri s-a intn:od'us ciibe un tra cea 9i eLrecbdd de a!:gint, pus in legdturd cu iun arnpurficator Ei iu,n galvarnomsil'u, ca$e purtea determina curentii d i,ntensitata 10ti*1014 ohmi. S-a oortstatat astfel c5, in rnon-nEntulin carc osul incepea si se 'cunbere, eleotnodrtrl posterior, din dreptul aonrcaviltlitii osutlui, dvenre,anegerti'v f'ata dle eleohodul iririterior, din d,rptul convexitdtii osulti, Ei dilenenta de pdtnlial se men{inre,a atit timp cit se mentinea qi presiunea astr.rpra osului. Cind pnesiunea se intrerupea, eleotrodul a terior se negativa fa!5 de cel postsrior, pentru o scul-te prioada de timp $i apoi sc instala o stare de izopoLaritater.Amplirbrldinea polen'ti,alelor depindea de intensitartea deformd,rii ,os.oase. Rezu,liate asemindtoan'e, dar ou scdderi d.e intensi,tat dc apr'oximratjv 250,/0,s-au oblirnut Si prin experienfe pe osc izotratrepr:oaspdt reooltate, deci potenfialele genenale nu depind de vi'abilitatea celulau'6. Aloest prime experi,en-te au dern'onstrat ci in zonele in carc se drezvoltreforle de cornpresiune apar pdtentialele negraiive. Faatrorii mecanici car: se aplicd asupfa osrrr"lui produrc curen{i gi pobeniiale electa'icre proportionale cu j,ntensitatea lor. Fenormenele de polaritate sinl deterrninate de dir,ec{ia de acliune a forfei. Dupd pirerea autoril,oir, toale aceste e{eoie se transrnit prin legdturile PN dintrc Iibrele colagene qi cTistalele d, apatitS, logdtu,ri care sint deosebit de sensibilc La factorii mecanici. Curc,ntii bioelectrici care apar in aceste conditii sint tapabili s.d dirijeze aativitatea oel,ul,elor osorase,sd orientez'e gi sd sfuru'afureze macro,rnoleculele din spatirul extracelular. S-a plrlut denonstra astfel ,,in r".itlo" c.5 filbrcle colagcne sint orientatre intr-un fe1 anrumit de ourernfii eleotrici de 1 microam,per si anurne fibnEle din vecinitatea cabod'ului se dispun
I Un corp se pola.rizeaze cind pirise9te starea electricd neutri, incdrcindu-se pozjtiv sau negativ, in jurul unuia sau doi centr'i, carc i-ar.r numele de po]i.

]a urrhi drept fald d rfrnpul elestric. S-a demonstr,at de. asernenea ,,in viv'o" cE la catodul maselor de errengie electric5 de 10 Ei 100 rndc,roernpori foome,rea rdb tesut osos este siimulatd. Osificarca masivd caq se ,obsfl/rd Ia calozi nr.r pare sd fie rezulrtraiul u,nei sirnple actividd{i electloloreum asupoa colagpnuhri qi sdrurilou: rninrerale. Cq:estersa numdru-. tui de cel,ule linen'e mezenchiirna]re $i a osteolblesielo,r. a,ocelerarea mi'bozetrtr celulare gi odiemtra!.apreferentiald iati de. cimpul eleatric, a8tr se odrderrve fin cadrul acestor osificiri, nu poalbe reaulJta n'urnad din edectele eleciroforertine. Trebuie ghrs,i'Hdeci o altrd in;terprreiare a {ectului tacborilor briLoetectrici asu,p0:argnrr&.it gi stnrr,ctur5rii osose. E){:perirent1eefedtu,a't consrtitruie anrgumente pretioas in spa'ifir:,ur1 afirmatiei dd regenenarea gi structurrea csoasd, sub. fudluenta faotorilon mlecanici, este dirijatE de un sisterm de cont-rtol, tip ,,f e6drback", sistrn care ar putiea fi urmdtor,lrl : f'orfele meoanice care se aplic6 asup0:a mait0:icei os,oasre aciitoneaz5 as,upra legalurilfi FN ({oef.or-azot) ale comp}exrului epafiG-col,agen qi prodtrc nrn semnal elec'tric care stimu.leazd diiferentier,ea celutrard gi orieateazd depune:re,a fiibrelor colagne nati',. flub influenta cu,r-enfilm eriectrjci de slab5 tensr,une, four:na:'ea de @s:lt oso6 este stimuia i datimfte polaritEtii rcunentuJui, {esr.r,tul osos fo,rrni,nLdu-se de pr.eJerintd in zonele relativ electronegative. Schematic, acesl sistem de. csntrol ar puttea fi agufel reprrezentat :

.*- | l-""-'" '^-_ -i


rne,rniI

'lo' i1d-core an

|-*

Modificdrile structurale ce ur.mo resc micsorarea forlei de acliune a stressului

Intrrp0:et'td sub aceasti fonmd, influenla factori]@ rnrdca-. nici asupra regenerSrii gi structurdrii tesutului osos se demonstrea.zi a Ji cu mulrt mai complexe, incrirnlnarea participdrii f er,.-ornenelor piezoelectdc\e deschizinrd orizonturri :aoi pnoble rne[o0'd]e bi,oldgie Si patologie osoas5.

B:

8ri

!
CARACTERISTICILE ALE MOIiFO-FUNCTIONALE ARTICULATIILOR Segmente].c 6oase crc alodhuiesc scheldtul sirut Legate r:5tre extrernitdtirle lor prin pdr{i rnoi, -[ormind articulatii]Lc. De,finltiile oare s-;uu dat articula|iitor snnt diferite, dupi punctul de veder-eal autorului care a proplrs delinitia. Din punct de vedere an9ltornic, artioutra&i,a poate ti definita .ca iiind ,,ansa,rnblul pdrtiLlor moi, prin care se ,unsc doud sau mai multe oase vecine(( (Testut). Din purnot de vedere histologirc Si enbr:io1'ogitc, airtiou]atia poate fi detlr|itd astfu:].: ,des,pidirturr,Stftrmatrd [n lesutur..i aonjunotirve ajunse .Ia diierile faze de e"uolutie qi care nu se mntine deoit rdacd esbe sulpusd r.xnei adiuni Jizildtrogice norma|e" (Policard - O. Coquelet).
CLASIFICARI FUNCTIONALE

cte. un tesut oonj,unctiv ::.t." limiran in,rermed;; ":r"99 Loac ucvrlrt ;l'":;",#il; l::.:1.,* ^Tj 9j: =*":*.himul capsular articulard. "r Aceasta l*;:"*q:T*.
rj,r$^a"x -i

mai exist5 si alLe ligamcftte in intcriorul sau in afara (apsulpi. deci tigame,ti,. t).trra st t.aerI irularc . fiip py11p1 "xl rlo ysj.pTp Ju rtclionaL, ligamcntdc r, prr'.1ntd tol atilca nijloac,. carc s.r opu misc'rllor ppste o atumitA limilq sau inlr.u a.nu_ tnitd (li1-ectie. ,.-2

dc.tisamot r,. .tsc z;sc ctrpruLare, capsu'rar)'. care -""iri"" nu sint ll[l* ;tl llr,g.'tta jngr-ogiri e)e L.apsuL,i. Deosebit O" aceste r,o"_ .d*"i! 1r^T): ligamente, in diartroze

continui

periostul

oaselor-. cste

O clasifilcarc unirersal rec,u'noscutd impartc articulatiile .dupd gmrdul lor dc mobiliLate in nnmtitoarele grupe : 1. Prirnra grupi ,o {ortneazl a,riticul,a{idle fire (sinnrtrozele), in <rare miEoddle slint minirnre sau inexistentre. Acest articurlatil sint lipsite de o oarvitale ,rnticulaCi, iar func{ia lor de mdbilitahe dirninu5 pina Ia dispanitie, nemairdrninind decil (xl un te$rt j,ntenmediar, care poate nitte zone intcrosoase, chian in levult 6os, inrcit delimitarea dintre fi transformat .oas si dtspard. Duple sbdiu' tdLeeivolutie al mezenchim,ului lare se interpune intre oasc, deosebim : simfibrozcle extre,rnitSfile oarsclor sint uoite prirn tesut fihr,os, sincondrozclc legirtura se face prin lesut aaltiLaginds, sinrlizete sau sirtostozek interpus cste Iiblo-carifilalginos. tcsutul mezenchimul sc osifici. 2. A dor:a grrupd dc artit,ulatii o f onme,azdacelca cu mi$c; f i cs\ra rrlai amplc, dreci serrlirnobiLe (amf iartrozele, hemlarLrozele. schizartrozele), in care zor.ra intenrladirare prszinhA o f,entd incomllleld. aparutti sub inlluerrla unor mi$cdri de arnplitudinc lcdusS. :i. A trcia grupd. adit:ii a(ea a adeviralelor articulatii, estc loprczentatti d! articulatiiLc rrldbjrle (driartnoze), (afacterizatc plin prezentra unei cavitdti adiculerc ce apare in,Lro extremr,84

O altd clasificare Iunctionale a articulatiilor se poate lace dupi , gradul de libertate al migcirilbr pL' care le cxecuG in raport cu (ole trei planuri a]e spaliului. Ast_ fcl. intr-o prime categorie at rn_ Lra a,rticulaliile cLt ttn-singur qrarL AI de libertatc : a) ArtiaLlaliile plane sa\L qr_ lrodiile au supra{efeJ.e ar.ticulare congruente; migcarea lor estc numai de alunecare, (um se in_ I,'iq. 31 - Scllcma mecanicd timplS intrc apofizele articularc a unci ttohlcarh.oze. AA, axa cervicale sau intre oasele car_ de rniF,carc. prene. b) tlrliculaliile cilinclroide sint aseminiioarc balamalclor. Lrn capdt altirulal arc forma unui t.ilinclru plin sau a unui rncxor (trohlec), iar cr,ldlalt este soobit -li conligurat corcs_ punz;itor. So cleosebesc d,oud \ariantc : arLiculal'i| Irohteane, ra o balama, cum est,c ar,ticulaitja i:otului (fig. it) ,,i oitiru_ Lalia trohoidd. sub folmi clc pi\.ot, in jurrJ circia sc faco rL'(-atpa. rum estp arti(lllaria radin_(.ubiLali sUpnriuar.r. A doua categoric o lomeaz;r articulaliilp ,r,'cloui qrad,, <Jt' libcrtatc : a) Articula[ia elipsoiclti ate una di,n extrc,mitdtiic . osoasc in. Ifiani dc condil, (iu soctiunea antefo_poste,riotu.6 el$oi_ 8ir

v
da;15 (genunchi) sau l:n oondil 9i o cavita'te scdbit5 colespunzltoare (arficu,laiira rdiro-ca,rpiBnd). o suprfatd pelard (in fcc'rna de qa) cu h) Articu:ltlit oonve*5 si elda c,on'aar,ni irl, sns inftgrs, ca cra tnapezo-metacarpi,and a pollcelui (fig. 32). Aceste doud feluri de articuulaliile soapulo-humerale gi ooxo-furnu.ld- In a.ceste artr_ culalii se pot exec,uta toate miEcdrile : flexia, extensia, nri,godrile de lalenalitate, aJbductira 9i adduclia, rrola.J,iasi uir_ curnductira. Pantea terrninald a mernbmlui desccie o miscare intirxsd aape se insryie pe sup0:afata 'r.hei sfere. Din aceastd aauzd astf el de antioulafii se mai nrrlnnesc ,i articalarii total ILoere, adLce arhicul,afli ctrora l ste peffnisd orice mirScare.
ELEMENTELE COMPONENTE ALE DIARTF,OZELOR

In cele ce urrnsazd ne vom ocupa de srtrudiul dialtrozetror, deci al articulatiilor ca,re au toate elernen,bele componedt ar,ticulare. Disr,trozele sint a]c5tuite din rnai rnulte eiemente oornpornente, fiecare element aiviind o stnr,ctund ;i un rol fmctional partirrulff-. Ex-tremitltile osteo-articulare. Forma extremitdfilor osoase . .gste d-rrect leg_atd, dupd crlTrl s-a ai:itrat, de grad,r,,l de [ber_ tat_ al migcerilor. Expe.rien{.ele cjrtre s-au dernonstrart la capi_ tolul asupra ernbriogenezei runan a:u ajre,tai c6 nivelul de inseriie mugchilor periarticulari joaci un rol preponclerent "al in modelarrea extrremi0dtilorr. ArhirLectura trarbecu_lelor Ia nivdlul extremit5tilos. osclr,ds,e rprzintd - dupd culrt s- vezurt in capitoleie anter-io,are, -un trun cxernplu pentru tregdtura dhrtre ;tnuctu.rE 9i fr.rnclie. La nivelul ar:ticulatiilor liniile de forli se transnit de la o suprafale artiLcula,rdla alta. penlru o bun6 -lunctionare tr areiculaliilor esle necesar ca s.upnafefele ocrteo-a rticJu lare si s': adapteze WrfeoL (cownrenta articulard). ln caz contrar .Je Geaz6 zone ulcer,o-oompresive, care du,c la distlugerea .cartilajului qi osrdui 9i la instalarea unor stdri patologice, ,degEnerative (asa-numiiele arlroze). Cartilajele articulare (diartroidale sau dc incrustare), Car, tilajuJ arhicular poate fi oonsiderat ca fiirnrd totdeal.ma hialin. Este lesurtul ca{'e, privi't filogenetia, poa,te Ji considerat cel mai be.trin din onganism, deoarece s-a transnis de la werlebratele cel mai prirnitivc, f,drd a suleri modificdri importante. Este wr tesrut care drtreaze lot Llitnpul vie tii. Arc aspectul luci'os, o culoarc gelbuie pe rrla,rgini fi albdstr,uic ir-r cerntr'.t rlin calrza singelui din porliunile epifizane,

I'ic!. j2 Artjculalia prin imbucdturd reciproce.

Fig.33 diartroze.

Schema mecanicd a unei AA', RB', CC' axele de mlscare.

lalii 6r-1liibertate in mipc.dri numai in d'oud sensuri, exoeptind rofatia. A treia catgorire sle reprzentata de artianl,aliile cu cea mni mdre libertate d.e m;iqcare, adlicd airticulatii.le cu triei grade de ]i,bertate: Artiatlaliile s,feroldale (,entstxozele) sint al,cdiuite dintr-un cap articular aproape globuios mai mic sau mai mare decii o jumdtate de sferd, Si dintr-o cavit,te mai intinsi sau mai sodbiJt6 (fig 33). Exemplele Lclrasicesint drat d arti86

87

T
ca!:e a,pare pr-in transparn15. Stratul srupe.rficial este mai ransparnit iaf cl prdiund mt opac, ,pierzindu-se in lntrc_ glrrne spre perifea'ie intr-un lesut fibros. asemdndthor cu rel arl tendorarnelor. In cursuil e\.olugiei sale surlef5 o serie dc rrnanigri, car f,ac din el u,n oran speiciJic. Grositnea cartilajul,ui .nu esite egatd pe toat6 inr[iMerea suprafetelor articlullar, ea f iind mai mar la nlvelul punr._ lelor de maximd presiunc, unde - 6 mrn, .5i mai -poate atingc neduse tl,a ni' nelul punctel or rr.r,n de suportd o presiune mai mici. G rosirnea oantitadul ud esle legala de njvelul de onru.c al pr.ocseJror epifDare de ci,fica,re. Cu oit osjficara s_a opdt mai repede, cu atit grosimea rdmasd va fi mai mare_ Grosimea cartilajului articular diferd gi dupe suprafala pe carc o anopeq-5. Astdel, la o enartrdi, la ni,,^eilul s{c_ xei pline (dedi al barputuj) oartilajrul este mai gr.os la cen_ txu si mai smbti!.e la peridrie, in timp ce Ia nirreh_rlsJerer gdade (deci al ,ca\.irtEtii car,priveste capul) carti-lajul este rnai gr:os la periferie deraiit la c.enbru. Constatarea are un calrrsler general f i a foslt exprimat5 sub {orma leqit repar_ ti:dii inDerse a cartilo.jului arliaLlar. 'C:,rtilajul esibe gros la tineri, dar se sutrliaze trptar cu virsta. Dl este inrGrit cu o relea de fibr.e oolagene dispube arhite(]tural 6n apa {el tncii sd surport la maximum fortele, uneoxi foar-te mari, cane se exerciti asupra lui. Fibrele colragene se c,ontinud la rnarginea cantilajirlui cu IiLrrele colagene ale sinrrvialei ti le periosirului, ce,ea cre fatt ca muqahit cru inselti.ile para&{rjrculane sd nu exercite o truct \ure pe zona lirnitatd a insertiei periostale, ci pe intreaga extremitate osoase. Prin cel mai profund strat al sdu. cartitrajul se adaptcaze perfect la suFariaia osoasl subiace'nttE, care es|c Yiluri;ti, dnc.it foarte g,r:eu poat srufeo:i ral,unecidri J,aterale. In a,rrumite cazuri patologitce, o po$iune a carti-laj;ului sc poate ins,5 desrprinde de pc' supraf a{.a osoasS, rdminind liberd in cevitatea articulare. Substanfa frundamen(a,ld a tunrtilaj ului de fncrirlsta.re est. fonmattd din con<lromumid, care rezultS din cornbinefia unci pr:obeinc cu aci,rlul runLdnoitirn-suilf uric. Sutbstanta Jundamentali estc paftiuu'sd de un sistcm de lirbrile csre o intdres-tc 88 (IiE. 3a). Fi,br-ilele sint dispus in arcade, care- se inal{d perpendicular, pornind de la nivelul joncitiunii condro-osoase. Intre filbriLe s gdseric spatii penrbru .ceJ.ule,cer.e sint cu atit 'rnrai mari oll cit sinit mai aproape de suprf ag. In ghra\trul (,('l onai supeff icial nu existi celule, ci doar o rnrare aoumular.e de fi'bre ta,ngentialc. Mai spre ibaze, {clulele s0nt r-eunite io ,,serii izogenice" sa,r.r,,condrune(( \Beminghof f ), tie'{ are din acefitea liind invclitir intr-o tupsulS independenti.

Fig. 34 1 -slral

Orientarea fibrclor col{rgencale cartilajului articular:


strat arcuai ; rlngeniial : 2 4 strat calcificat, 3 condrone :

csle, in parte, calcificaH Zona prolundd a cartilajului ti ser."'eEte ca ancofaj arcad.lol' fibri,Lare. plzinte deci patru s,tratu,ri distincle CartiJ,ajul arficular (fig. 35): tangentiale IdrA cIule, a fibrelor zona superficiali 7 'ti care prcnetde a artircula(iei c arr: ,tclrneazS. supraJata fllogdri, ce se pot dorma unor otd,eaurna uzu,ri, surb z\nti .,lxena err o lupa putelnic6: 2 zona clc tranzitie. undc se tttrbeazl sistemt'le lib|ilat'c tangentiale ale stratLrlui supcrlicial ; zooa radiarS, ca!'c plezinta (imaruto cu celulc sau 3 ,.(.ornldFoame" gi in care fitbro):e colagenrc lillt vertlcal 4 -- zona calcificatd. aLcituiti dintr-utl straL sublire, cu cctrule fi['e vita,litatc Si in carc firbrele nadiarc s'int cirnenfunda.mcr.falS, in par-tea ca,lcifioatE tate lntr-ro substanli e$tc Lipsit de Dase, deci tru- are podrLiaular Cartitejut satt dc re-Qenerare l'a periferio' car:ibilttdgt ilc cicatrizarc

89

tilajului pdtntnd doar citeua uase oarbe, care practLc 6.nt ca Si" inetisbente pentru nutri[ie. Este d"eci, un Cesu.t t rd_ dztroJ. cu un netaboliyn Joarte scd.zut- Rezistd. fl4 6ssse mai bine ca tesutul osos la d.iuerSii factori dgresiDi.

Fig. 35 1 -

Cclc patru straturi ale cartilajului afllcular:


zont

llbre tangcntlalei 2 zoni.rcuaE: 3 radiard cu condroane | 4 _ zonl calcijicata,

N,utritia cartilaj;u,lui se face prin vase,Le capsutro-sinoviale" j car.e donmeazd un cj3rc in junu.l l,ui, prin vasele tes.urtulu or;os subiacent gi prin liahjrdul sin,ovial. Experjmenrta:l, in condilii fiziolo,gice, pin^d asti.zi a lost imposibil sE se ddtermine can din accste elomente este m]ai impo'xtant penta-u nutri{ie. Unii autori lnclind se trcadl ci li,ohidul sino\rial ar al'"ea rolul preponderent 5i nutrilia s-ar face prin irnbibi{ie 90

In ruiltirnui timp s- aoondat o atenljre deosebi'te gi napoflturilm dirntre cariti,)aj Si Fsutltt dsirs sulbiarcnt. lntl aceste doujii folrnatii existd ,o ,ooniti,nuitare hid,ric6, deoarece baza caJrci,tiirate a cartilajdlui Si spatiile m,eduLane ale spongi@sei jiau, in unele pu.nctc, aontract dir,ect printr-o serie de odficii de tip ampular, cu un diametru de 10-15 microni [n rnedie. Ca,rtilajul adticula,r se poarte, insn, nulta:i sutfiicient Ei lera a fi in raporl au tesutul osos ,srJbiaoent. .{oest faPt se dovecd daci un mir fnargment de cantil.aj, datode$te prin arc\Ee,a riti unor oonditii patologice speciale, se dezlipes,te de pe qi rdrnrine liber in arficulafie (goarece antioula,r), eI epifizd nu sufeiS un procs de d,egeneru,re, ci oontlnue $d trdiasca Iie cd se lipeqte de un franj sinovial, fie ci inoatl in lichidul ca vdlu,m, fiindrad libhisinoviall. De cele mai rnulte ori c'::er$ie 'dul sinovial reprzirxt5 ,pentru el un mddirl bun de hrani ni dez!'otrtare. Cartjtajul articular ste lipsit de inervafie Si de acea ;, de olice nattrrd ar fi ele, nu t)ct detrrnina agresli,trm, pasenzalii dureno,ase. PaJboiogia cartiilajulrui articutrar'sie si\d $i ticrxfld. benef ioiazi mecnice Ca,rtilajul de trei prroprie6fi care-i sint indispensabl'le : este cdnpresihil, elastic gi poros. El joacd trn o.-o1 de anortizor pentru tesutul oeo6 subiarcent, ca,re s-r er.ode prin ftecare. O presiune rLa'tiv mar Si mai indelu-ngatE" ,oane se exercite prin idtermcdi,ul cartilajul,ui, nru are eifecbe nocive as.upra osn:itrui, dar presiurea e:mitaJt5 direat Esupra unei su,prarfele pedostiloe poat dua Ia nes,oze osoasS. Astfel se expuce de ce r.rncle articulafii pot suporta, fdrd uxmeri, presiuni foarte lidicate, ,pind la 350 kg. Pind 1e o anurni'ti pr.esiune defmmanea ste reversibilir, dar devine i{eversibil6. cinrd depdge.lte pl'agul arnintirt. in care caa se ajurlge Ia inrfundarea gi fitsr:rarea oartil,ajului. MigcSriLle norrnale sinrt absoljut necesare ifltr:elinerii Si menti.n{'i'i cartitrajelor anticuilelre, f,iinldoi inilesnesc dl{uziunea lichidului sino',rial pe supraf,ata acestui tenl't. Presiunile c\ontinu s opun diLfuzdrii substan{eLtor.nulritive $i contfofice. Dc acc"ea este neceseciofa este aparilia tulburirilo!' sar ca presiunilc sd lie intelmitcntc, pcntru a lavoriza nutrilia cartilajului. 91

P'resiunea miJlocie de lungd dunatd se insotest de exrudarea de 4pn din crantilaj qi este nc,voie de un oarer,an:e timD pentru ca deformarea sd dispard. Dupd o zi de lucru in sta_ ti'un bipedr5, talia acad cu 1-2 ,c{rn. ca urmare a comprr_ sirunii .disc'uxihri: inteff\'ertebrale si a cantjtlaielft. me nbretror i n ferioare, Elasticitatea este a doLra propr-ietate a (:artilaiului. Carti_ lajul este de obicei mai elastir' la cenhru der.it la perilerra supra{etei a0:tif.ulaxe si ac,easte protprietate ef,,te in ful}crllc de sirr,uctura lui, dcoarecie c,Srndrn_r{ele cu celule ioa|(tA roljl unor pnruri. El,asticitatea sutbstanti hiahne cstc in rapolt cu continulul in apir, tarc in mod normal est(. (le 50 6b.,. Deshilratarea va atrage deci o mir,gor,are a clasticitdtii (2r_ tilajului, in a(.easta constind ;i una din <,auzelc artrozelor senile. Strrurotula arsuiti ti cu cirddrule peffnite in caaul uncr prresiuni exercitatc pe o suprafald mai intinsd ri[e sd se incline gi acestea sE se o:partizeze pe o supralali i mai intinsd ; absenla dihreloq. tranwer.sale permite o largd .desfesurare a ca!'tilaiuluj, preauirnr si o rviistentts cleo-scbitb la presiuni-le ta,ngentiale. A treia proprietate a cafiilajului articular este porozitaliea lui, care pen-nite irnbibarca lui ca un br,rrerte cu li<.hi.l sinovial. Fiinf,l 'urn tesut fragil, cartilajul eist putin trainic gi irnbdh{no_ste rapid, ajungincl la aniulrrrite dergener.escenfe senilt-, care au la bazd. o serie de depolimerizdri alc muropolizaharidelor ce iau palte la alcdtlril'ea substantei lundamentalr: a cartilajului. Atesta liind un organ stabilizat ajuns la slir;itul evolufiei salc. nu poate decit degenera. Virsta, iraumatiamele, infecfiile, chiar foarrte latrentc, duc la destridra.tare, rarnolire, ifestonare' sau resorbfie Fi ( onr]roclaz-ie. Primele doui alter:dri pot {i revgrsibil,c prin r.epall.ls prelungit. In cuzutl in care presiunile. qi tracliunile adioulare iiziologict. diminud sau niLL s mai exrcitd. ca si in m,oibilizeril{r articutare pr.clungite, cantilaiele ar.ticulare sint invadate dc va,srcare transportS celul.e'le ce rlor const|ui tesul oso6 pe mdsur.r ( cartilajul se resoarbe. In a(esrt mod se ajunge la gnchi' Iozd.. ot

Bureletul fibro-cartilaginos. Unele articulatii, cum ar li ca enarbrozele, nu dispu.n de supralfet ariticuleL-e cgale scapulo-hrunclnrtirnidere. Exernplp rtipi,ce dint articrule$i]Ie natle gi coxo'fenil.rrale. SJelle pliirne a,le capetellor htfinera]e ri temutat" prczintd supralelc artirularc mai intinse decit s-terele scdbiL ale oavitaliloo" glenoide 5i cotiloide. Consta,tarea. adipdtfuld as'plct genexale, s-a cxpfimat - sub. {orma :legii inegaliEtii supraieFlor arui(ulare" lMac('orni|I)' suprafefel,or a.dticu-lare li'psd a- cavitdtilot' o*rtlp"n"i*a i"fit." aoestea prezintd un burelet firbro-cartilaootitroide, ltenoide Ei ca\iitafllor' lirou, ca.u prelungeqtre rnarginea si marginca cavilSlilor : p sint circula{'e, ca Bur.e,Iertele prismatlc tfNngnNrlara' rau forma o o saclijune transversald Fata. cxt-erni c'avitdlilor' rna-rginea inserindu-se U"lu ."-r ,pe vine in conta(,'t cu capoula arti('r'rlara ctl cal-c adc)'d' iar farta inte'r"A Ei vnrful privcsrc spre oa ritat'ea arti'ounra'ra Ro'lrrl lor nu Psrterxurn ai dc a mSri suprafa{a articulari a-ca\ isn:prado[ele in contact +\ind o mrenlinc de a ci ta'iilor, 9i forrnd'inelare, ele intonjuri capLtl, reprezentind astlel unul din dlmentelc (are as;iguri c'onterlia articulare' suDiscurile 5i meniscurile. in rtnelc articulatii' deoarece adapt{'azA se nu osoasc oraJetcle artioullare ale extrrnitililor -i" anumite cunditii, se dczvoltd, peutn'u menlinerea ieil"ct numite ooneruentei. niEte for',malitrni'Jiibro-cartilaginoas' oaxecum sint cind pe care o au) Iie disclrd ' rJ.fia f-irn" "ii 't"ir-d" gtoui". f i,' menjst uri. ( ind sint serni[i'ila" aclioneaz5 de lunare sau ovalare Ei au grosimi diferite Ele lor ca nitte resortr-rri, claioriti comprcsirbitritd{ii r".^u""", afti{llrila'rd' elastice oeea ce m6res,t mutrt suplelea 'un d.isc cale Artioula(ia terrporo-manrdilbulard disipunt: de ca arI6cirxl osoasd' extrerniitartea urd o dati uu -tbilit propulsie "o de translalie ,clc ;i mrgcar:e rtiroulatia sd a,ib5 o

iitfiifrtr"'

-dou. lorrna cle \ ' cxtern in foim ti d. O {i unul intcr'rr in


rAsupra Iuncfiei bi'omEcanict' menistrr].ilor'

g.""*,"iri.,i.,i arpu"t

cle

iscuri' rrnul men

-a :. ^]:::?3: gt":::]..'lTli:li* c. Ti'."iii*i'ii.' ii "-";;; cr lrecarea rnti.trutii dePinclc-, 'pot rle-J:1*..11':1:11: ;;#;g1#;;lde mi;care:

;i'#"effi;i'

""Ll a" r'cclcrt' septtit^

trci 'ariante clcscr-it'

93

o6 J; H5 EE

gH 'i5 et gr . u -d o9 olfi

a) R1d,are.d seamdnE cu mi$carea unei roti care inainteaze pe sol. Teo_ retic, in acest caz se poate aJirma cd nu existe frecare, deoarece roata isi deruleazd suprafala sa punct cupunct pe suprafata de sprijin. Flexia genunchrului, de exemplu. in primele ei grade se face dupr{ aceasta varietate de migcare (,,rollirLg-joint() (fig. 36 a). b) Fr'ecarea sirnpld este asemdn6toare migcdrii unei ro{i care patineaze pe sol. La aceastatoate punciele periferice ale rotii intrd succesiv in contact cu aceleagi puncte ale solului, rezultind deci importante forfe tangenfiale, care atrag uzura celor doud suprafetc in contact (.,grinding jointk) (fis. 36 b). c) Frecarea accentuntd, asemdndtoare migcdrii unei roti anexate unui alt mobil, care o trage intr-o directie opusd celei pe care trebuie sd o urrneze. Frecarea cu punctele de contact ale soIului este dubld, cele doud suprafe{e d e r u l i n d u - s ei n s e n s i n v e r s , u n a f a \ d de cealalti (iig. 36 c). Meniscul plasat sub roata din exemplul dat irnparte arliculalia roattl-sol, unde frecarea este accentuatd, in doud articulatii distincte, in care frecarea dcvine simpLd (fig. 36 d). Capsula articulard. Intr-o cliartrozd ca\ritatea virtuald articulare o(rp5 tot spa_liulinterosos, mijloacelc de leg6turd intr.e piesele osoaser5mind la pe_ ri.ferie. Reprezentate prin capsula irticulard ;i prin ligamentele articlllare, accste mijloace realizeaza o lesetura strinsa inlre oase, pc care Ie lin ir, contact, ing5duindu-le insd migcdrile.

C-3ipsula articula,rd est o formatiune oonj{rnctivd care o6oase. Ea se .oonti,nu6 lpErios'lul c1or doud segmErrte se faoe in jurul li inseLrtie a cdt oa un man$on orezintd cind articuleir, ,olLiar cxtilajeilor la mranginFa izelur, rolf ;ticL atiile au miltcdr-i mrai li'rnitate, sau ajungc pina Ia nivelul metafizei, cind arti.culaliile au mi5cdri foarte ample' Capsula artic{rtard se compune din- do-ui ^straturi, fiecare ;Virxd o stnrcture $i o fun(ije diJrit5. Stratul extern fibros este in xealitaie continua'rea stratJdlui xtern cores oprgie se sit]ovial punzdtcr al periostului, iar ceil inLtern artiruJar. la perifertia (2rtilai'ului colagene- a^re predominant6 cu forrnati Gpsuia -din fibre -l;*.i, variatd, dcci o rzistcnld inegala. Mai groasa In o qroainne ea apane intS,ritd de fascicule fibroase, indi;"Ei" 'ti taltrt" sul torma de ligamenrte cap6'uls're Aoeetea- sint de fapt ingra;dri ale <"apsulei lj s gds{'s{ colo unde lnnapeste o anumitS Limiti este nccesari 9r- nu se rea ;iicir"ilor i; au"it .- o rezisten{5 male d'in pante e{' ln atrte ;te fibroase este mli subtire, avind o texhna capsula iocuri, 'in c,airse pot disti.nge sistme de fitrre mal mrrit mai 1116, saqr mai pulin orientate, dupd fel,r.t'l tracu'unilor care se exer:cibe. m-unal ta anuFli'te rnigcdri. Capsula fjibroasd se reduc,e pe EJorouri pflnd la disparitia oompletd, caviJtatea articu,lard rdrni,nnnd inchisi doar de stratul intem' loarte subtii'e. format de merntrnana sinoviald; accasta hcrniazd, imbracE forma'firuni]e vecine artioulatii, adicd tendoanele, qi se strecoan p sub mugchii periarhiculari, formir.rd Jzndzri t un rol mecanic imde soc. sau 'Itu|lgi sinoDiale. Acestea an oortani. fiind,c5 inlesnesc alunccanea tendoanelor Si mugchilor peste articnlatie qi Lundiozazb botodat6 aa rezervoarc aie Lichicluhri care se acumuleazd in timpul repausului' Penrtr.u ca sincn'iala sd nu fie prinsd intre supra[eiele cu arficrrlar.e in timrpul m'ifcdrilor, arlticula{ia este prvezuti inse articulare, care capstllei teftsori ai o seric de rr,;.Llchi seri pc aceste funduri de sac, intinzindu-lc la momentul oportun, Fibrel capsulare prczin-t6 o stnlctur'L traiectorinltL' detetfiind -prominntd de lmctiunjle ce se manifc'sti asupra loq'' articulatia' le exccuti pe ture variate d,use de rnrbc;rilc 95

94

car oontirlud traiiJectoriile 6imiExisti llbre lortgitudirnle lare din perins,t, produse prin miqcerill de flexie qi extenExisti apoi sie; ele intind capsula in axa sa longitudinale. pe anterioard qi posrterioard fala a articldailiei, obli.ce fibre .sulb astiunea rniJgcdritror de roiafie extern6 qi inbernEe in care caz fibrele respective se incrucigcazd. Cind migcarea de r5sucrire este exelci,tatd pu nnic, fibr.ele colagene igi mEresc pe axa ioa,rt mullrt dblicilLabea, pind se agazd hansversal capsulei, devenind astieL cir(iularo. In acesl caz apar aEannrniJtel ligamente orbic'ttlare. Oin:d aceste fascicule oapsulare sc fes stdrLs, in pexetel capsulei, ele se transiortrnir intr-o memtbran6 fibroasd. Deosebit dc Iigamentele capsulare se dezvoltd in p5rale articulatiilos. ligom.entele czre tille latexale Juniculare, limiteaz5 miryedrile de ilBtenalita'te. Sint de dbicei ligamente extraarticula,re, adicl in alara 9i 1a oarecar distanla de capsula ar:tioul['6. ln interiorul unor anruniirle articurlalii sc rrfenrol d ligamrente 'care rndnesc sitguranrfa rniqcSritror, cu,m sin]t ligornzntele incnlci$ate ale getrunchinLlui sa.u ligamentele interosoasc din articula{i,a su,bastragarliiand, p ican:-e le irnbracd s:,u nu sinovial,a articr-d,axd. Un exenplu tipic de ligament idtiaarticuJar prezintri qi arrtitoualrafia coxo-ferniural,E, s,ub nurnele de liqarnenl, rotund. Din punot dc Vcdenc f unctilonal, figamentcle articulare se gmpeaz.i io ligamente ajutd.tcnre, care c\onsolideazi 1c5tu,r dinrtne oase, 9i ligamente Irelutoal'e, care lrineazd milcerile pind Ia o lj,rnihi. In unelc cazuri, 'tcndoanele rinor rntlgurr-i pitltnd in este tendonul {.qps,urla arltircular5 ibioepsuJ,ui brahial. {oum in arti'oulatia scapulo-hr.rrnemdi), imhrcinld'u-si' oar:e inttd ,cu sino\,'iala, care, suib influenJa miqc6riJ,on,6e prelunrge':iu de-a lungrr.rrLtendonrului, nu,nrqionidd ca o teaci sinrxvia,ld. ca sd micqoreze frecalea tcndonului pe culisa bicipitali osoasS. Mu5chii periarticulali. ln men!inerea contactului intre mai li,ntlrrMin, in arfard de aloeste lisuprafetete articulalc ga,rnentc psi\.e, carrc unsori se dor,"edesc a fi insuficiente. Ili lunctioneazd ca Ligamente acti.-t' Si muschii pcriaftioulari. 96

(taptonice ,:i unii dau 'chiar fasdicul c'are au qi o inse4ie.sulard. AstfeL, la articulalia scapulo-humeral5, musculatura articutrAr4 d'eoarece reste doea carre 'menr$ine oonrgrnr{nrtra rnarii mobi'Ii{ati cauza din dezvoltate slab liiga,meirtel sin't reprezedtatd de aoti\'15 Legd,trura artibulatira. o are d *" 'rnuschji 'penianticulari perrrtite menrtincrea in con'tdt a exarticu-lar, dar ingdduie 9i o arnrpld rnobilitate trerfuuitrlbr artiouLard atit tirnp cit ir begrttatea aparatullu'i n.euffFmusaulal este intacta. Sinoviala. Stratul intern al capsulei articulare poarti nu,nuL- J* sindvidle. De tra Bichat (tAoo; se oonsidere irr mod drept o serroasi, ca plura sau roa pericardul ii"t*'ia[" Ituqit "Echiao)ccrea sinoxialei cu o seroasdlul este cu nimic irdtept(Ltitd, liind. nsorba 'de d.oud Jormaliuni. de .tniOt1y. -et2briolot!' -o" cu o structurd' histologi'cd d"eosebi'.td i{ca'aiJerita, 'iunctic " d'eosobitd. ScroaseLe au o orlgirre eldroblasticd' iar -'sinor.i,ala,o oriEine meT,oblasticS.Ca $hulcturE hiBtologicS' poa,t fi c'onsiderati o ser@sA' ea fiirld alcntuiti sinovia,la "lu dinlr-o str,crn-d eontindM celule. Strrorna prezinti fiJbre colalene o entate fln sensul trac{iunilor mec"anice ti nu al:e fiare itr.e elastioe. Acotro ,unde fiibrele sint putin nurneroas' ea sint clule rnutte oa.recurn aspsotul de aponevmzA. CeIe mai triitiocitare,' ma,ri, clare, rrra'i rnult sau rnai putin strelate' mai mic dintre ele sint fibroblagti' CeIuIeIe i:'-r'-,tu-ai sc innrulfcst spre suprafala inrtnmS, unde- se dispun in niciodatd un^ tnualis iiunG ' . ; ; ; i , " ; , r ,n.t.e.,t ^v, ad, nu lorlnPdTi I a o s e r o c s o .S i n o v i a l a < ' a p a o b o z o l a , arinjat tsut conjunctiv-histi,ocitar. deai un ste Ca\"i,tatea sinoViaid nu tr.ebuie intrPretaG decit ca o Vaste latund conjuoctive, in contin'uitatea hiddce 9i moleculard cu lichirdele' extraa,rtirculare. Celuidle sinovilei sin| gonL'ratoarc de mari cantitdti de hialrulonefi bogati. in mu sidin lichidttl mucusului originea astfel ilina, exptitindu-se novirai. Sidoviala sc iintir.xle pe toati fa{a prolundir a capsulci ca singuril tttrenli. dttpb (trm anl vilzut' articulare. r'onstiiui.ncl pere-,"elc capsulci, acol,o unde .iips5tc slrabul fiibros ex e'rn al ac,rsteia.- E se opre$te la iimila caltilad ulul artiaular' cal1r itl estc acopelit dc sil.toviatridec'it spre marglnea sa'
7. -dnai.onir luncliotralu r nprtaluirir l1)cor)\t)1r'r 91

In Ju,ndurile de sac sinovial, pnecurn ii in unele locuri unde nu este perfecte, sinovirla se acurnucongr'.uen{a articulard cind articrulatia sti in rpaus. Ieazl sa se umiple goludie fiindcd umple Sinovirarl,a joac5 nolul u,nui lernenrt plastic, spafiile ca,re se Jofinelarzd jn anumite rnir$odri inlrc extrerni t5tirle an-ticu,lare. In afar.a fru,nrdurdlrm de sac, care reprezintd prelungirile interne, intraexterne ale sdnoviaLi, mai sint 9i prelungiri altirculare, suLb f'orrna unor ciucrrri foarte bine tascularivilozitdti sinoviale, sru a {],nor cu.te pline cir z-rati,,nuniti spaliiie tsut $:5rs,os, rxuhiite pldci odipoase, carc ur.nplu goale, pentru a asigllra vidul artircular. SinoMialei ni refine deticaiui rol de a menline in spatiuL erticular condiliil,e favorabile funclici arti( ulare. Ea ar': funcfii multriple, de reglalc a temperatudi 5i presiunii atrrrosfarice gi de resoltbfie aLit a ii('hidului sinolial. cit .;i a degeu.rilor articulare, cale pot Ii in suspensie. \efiinil c seroasa propriu-zirsd, ca plerura sau pelitonelll, sinor.iala nu a'e apfoape nici o proprietaie de a se opunc infe.r'liei. In cazurilc dc irnobilizale. totald a artirulatiei. sinor iaia redevir.te un lssut ooni u n cti\ro-his tirocitar tinir'. rar.i: prolifi.reazd li ajunge putin cite pulin se umple (a\it.atfa. Da{.ii imtoibilizarea se prclrLrngcgte foalte mr,rlt, lcsuturilc imbritlrnesc. d\.in dens conjunctiYe li sc ajunge astfcl la o an.].rilozi -fibr.oasi strinsi. ilc\-ersibild. Lichidul sinor,ial. \u cst(. un plodus dc st:(r'eticaL slrrLtialei. aceasta neavincl <elrrii' se(f('toarl (a s.foas('Le )r'o pliu-zise. Alc o dubla'r ofiqirle. Iil cstc folnat po ri., rr parte (lin t|anssu(latLrl clt' lit hicl plasmatir r r' ;i.j,q11r' 1 , articuiali, ircind atit plilL pelctii capilarelor pelisir.r,r\lal"e carc sint pe rmearbili in a,rnbcle Senstu'i, cdl li l) ill pexetii \.iiozitElilor, Si pc clc alt6 partc di.r'i produselc clc pe fa{a superliciald a sino\jalei, mai ak': descuarnalie de care rezui/t6 pfrlr clc pe akrea /oarlUila.lclor arti(uliar, Ipecarrc in timpul mi5(i:rriior'. ,Vi,scarca coltsliluie (lect ta, lorul pri.ltcipol aL pro(Ll.Lccrti (le silLoDie. In plus, lithidul sinor-ial con{ine gi mucinir (hialulonat) plodusi, dupi .llopcs .si. l3aucr, clc celulcle stfatului intcrjol' al men-lbranci sinc,\-ialc. Nducina rezttlti clin cornbinatca it:r,'i 98

proteine, cu ,url muaopoliz:rharid acid,, denumit acidul hiafu' ronLc, stnletitzat de celiuiele histiocitare (fibndblaste 9i masltocite). Acidul hialuronic este un polimel tridimensional alc5tuit dispuse in lundin apr,oxi,fnativ 5 000 unitdti dizaharirdri,ce gime ii przenta lui imprir!5 liohitdului sino'r'ial oaracten.rl proprietdli lubrifiante. Cu cit de viscozitate, conferindu-i gradul .de polirnerizare a acidului hial,uronic d0e mai mare, cu alit visFozita,tea llichid,ului sirxovial va fi mad maur. Lichidul sino\'.i'al are cutroarea ugor gelbuie, este vis(os. transpalent, are un pH in jurul lui 7,4 qi o greutate citologicd este specirlici de 1,008-1,010. Oompozttia sa gnanrulocite 47 25%, 7o/0, monlocite lirlidcite urmitoarea : %, celru.leneclasi.{icate 2 1;. Majoriibatea celulelor liohidn:tlui sino1"ial au proprieteti fagocitare. Studiul cornpozitiei chi,mice ne arati cd, spre deosebire dL'plasrna sanguinte, lriohidiul sinovial are n],:Ii putine pnolide totaie (15-21 g) $i mai putind gLucoze, dar contine cloruri in cantilbate mrai rnare. Aceasta s-an explica prin fapbul as[rgur, ce sinto\riala, fiind o rnenrlbranl se,mitperme'albild, restaarticuialiei prin ..cchilibrul de membrani" (Don??orr), bilir-ea eahilirbrului ornoti,c ; sdiderea protildrelor este oomp('n.sati prinltr-un exces dc molecule de NaCl. Lichidttl sinouial al'c uiL triptu rol: de nuLrilic'. de cutafire si d,e lubrifiere. Cartilajul articular-, car-c este poros. txdiegte in cea mai mare partc. datori'id , irlnbibiliei cu lic'hid sinrovial DacA se p|cseazi in laboralor un caftllaj articular recent reoolLal, s,' c\lragc din cI un li,chid care prezinrti toale caractelisticile sinroviei. Eiasilicibabeacariilajullui artibuliar jLoaca,deci, run rol jrnpoxtant in ciroulatia lichidului sinovial din intliorul siu, Dc asemenea, sinovja clrrdti continuu prddusele de des(uamare superficiale nezultate din aplioarea forfelor de frec'aLr li de apesal asupr:a cartil'ajlor axiticulare. Eliminarea acesto.r' produse, ca qi a lichidului care l transpGitd, crlte asigu{td de prloprieta{ile osmotice ale sinoviElei qi ale {'apsulei articuilare. Li,chiidul sinolial est asdel in permanente
2\)

99

sciimbat, iar degeu,rile cartilaginoase pe care le contin! sint adiug,indu-se ca alirnent cartilaj ulagocltate sa{.r tunsformate, I'ui de inrcrustare. Noliuni de hidrodinamic6 articulard. Al treilea rol al licare eslte de altfel si chidului sinovial, acela de lubrifiere, cl mai important, deschide larg studiLrl hidro.linamicii articular.e, Lichidul sinovial prezinta o serie de proprietdli cxa(terirstice crarre-i confere un rol principal in dinamica ariiclt,lardaroeElteproprietdJi fiind : tensii.rna de suprafate. elasti(-i,tatrca, t o n d u t t i b i l i t a t t ' a t e r m j c i l f i \ i s c o z i t a t e aI u i . (1e supraJaiaL perrnitte trichidnrlui Tetxiunee sinorial sii ade.re ca o p,elicule la suprafala aaDtilajelor articular.' 5i a {.ventualelo| discuri :,i meniscuri. Elasticitatea qi dillatar{ra sporr-tand ta o lor!.d de pi.t:siune oarecarc impicdi(:i erpulzarea lichidrilui din spaiiirl ar.tidulax. Cond.uctibiliLatea t.,r?nic(i bunA asipuri translcrul clc tildrrii intr.r' s.up|afetelc adiaren.tc in mii;t a|n. Viscozito.tea lui, datolitS. dr.rpi cum am \izut. gra(lului de polirnerizare a acidiu.lui hialuronic, face c.a licrhidul s:no( lasice" virarl sd poatd fi incadrat in grupa luhrilianrtelor cuno6cuLe. (lasice coelicientul de Viscozitate ( aIL' La lubriliantele caracterizeaz6 rezistenia la scurgere a fluidului rcspe(ti\ |-c" miAreqte o datd cu viteza de mi$car.e. pini la o anurniti 1'..mperaturd. La lichiclul sinouial coeficiettttrl de uis<:ozitd lc s(od,e pe nAsurd ce se lr"atre$te uiLeza de mitcarc, temperalura rdminind constantd.. A(,easti adaptare a lubrifiantuh.ri la con:di{iile de lurru n'u se intilne$te ckx:lt la liin{e. N{ecanismul intim al lubrificrii a in(ercat si lie c\DirLa'pri,n referire la teoriilc iunger-ii din meoanica obilnuite si mai pLrnct clo vederc apar importante din a(esl trei teorii : teo'ria ungerii pdn stratul limiG, teoria ungerii hidrodinamice gi teoria u,ngerii elasto-hidro-dinanrice. Teoria ulrgerii prilr stratut limitd, suslinuti clc ./. ChoflrIeg, alirrr'ia ce rmgerea se .tace prin insi;i pelicula de lubrifiant exis entd intre cele dou6 sruprafet articulare. p,tliqulS <are aderi strins la celc douti supra{ete, pe t.are Ie p:ore,10 0

jeazd. Sprs marginea peliculei, ,unde existd un contact mar gtdns al zul}ltafetel,of ertiaular in rnri,gcare, apar o r.rz_urA mai accrentuate. Teoria hidrodinnrnicd srtrsti,nutd de Bernett, Doois.s ;i Mc. Carailt slrstine ce pelicula de lubrifiant, pompatd sub presiune infu:e supnafeleile rnabile antisular, datuori.id elasti_ citEtii- ;i oont"mreatotii ei de ditralbare menlirne la distan{i supo:afetele &ilicularc, creindu-se astrfel in spafiul artic,uder condi{ii hidrodinamicc., care fac ca Irecarea si fie redusi la minimum fi uzura s'd lie prractic nuld. Teoria ungerii elasLo-hidro-dinamice, srrstinuti dc &Iac Cuthen ti Dittenfoos, cons,iderd cd in mecaniBrnul r-rngerii intervin in egal6 mdsurd pelitoule de lirtrid sinoviail si c.artrIajul articular;i ci lubrifierea rezul,td ('a o intL.ractiunc (.omplexii intre ambele elernente. Indiferent ca,re ar Ii mecanismul intim al ungerii, arcasta reprezint5 un proces continuu al supraf,erFlor a1itic,u1,atr'e, Iirhidul sinor.ial liinnl recirc'ulat, ca .!i la malgini. Dercsebirea constd insd in aceea (.d la matini, migcarea de cleplasare a lubriliantultui este rrdirc,clionatd, in timp ce la articulatiile omulur ea esle osciJafto'ie: de exemptru, lichidul expuilzat in timpul mrpcdrii de flexie este rourperat in rnir:ca,r:sa de extensie, In cazul diminudrii cantiftdtii d,e liohld si!:rovial saru a clisparitici aaegtuia, apare Jrecarea, deci rezisten{a ,Ia migcare a unei supradete axticular, fatd d calalt5, surb inlluenla u,nei incdr"cdri oaTecare. Frecarea su,prafefelor articular.e antreneazi rapid,uzuu:a lor ti instailarea proaeselor degenrative. Modificdlile calitative ale Li,chidului sinlovial produc a('elea{i efecte. S-a clemonstrat astfel experimental rcd pierderr:a viscozitifii prir-r climinuarca cantitdtii de aoid hialuronic, in urma injeotiilor int,r'a.r'ticu0are cu hiaLuntrridaz6, duce la aparilia uzurii ( artilajclof articular-e(Ch. Bantett). Diminualea \iscozitiilii apare de asemenea Ia Virstnici ti sedentari, prccum $j in anumite condifii patologicc'(S. Rinonapoli, E. II. Jcbens $i J. ,Vi?rk ; Dinterf os ett'.\. Condi{iile hidnodinernice nor:nale ale spatil. 'ui alti<'uJar fac d'r:ci ca miS,ci5rile si se rea'lizeze prantic firi frecarca suprafolilor articularc.Ei ldara pnodrr.lcerEa lcziurlilor de rrntri. Cn.ndartiLou,latiaeste in nepaus sau se milca in{t, sinovia se lntindc pe supr{ata cartilajului srub forma unui strat .fin, 101

aDroaDe rrlonornol.ecular, arleri'nd runiform, fdn'd solu$ii de conti'ttl'tit , iar atu,nci cind mqaarea se accelereazd' viscozitatea dimlnud, ss ce rduce din opunerea sa- Ia iurnctira.rnEri'Ll a at riouitatiel. Si,novia prLiculard se trans.fot'mi dec'i intr-un Iubrifiant hidrodinamic. Zgomotul de pocnituri arrticulard (iit.td arti(ula$ia trccc oareoutn ibrusc de la repaus la migcare cste unoori destul de purternic Ia anumiti inrdivizi, -;i s.e datoreltc greutitii cic cies32

ti

Fig. 37 -

Vascularizatiaii inervilliiL articuliltiilor:

- Deriost, 3 carlilaj capsulA' 4 os, 2 1 - s i n o v i r l i l , 6 - a r l c r r ' l -? - - v . r 1 i . 8 : n ^ s irticuhr,5 ( pt'rr1ri r r l r l r l ) f c c L . r 9 r'iri,)7: all.fLo-venora. cl.:r..(r.Dtrifi itlrrc ilifcnlc perfri! !asflo.. 10

de o sinovic rislipirc a suprale{elor articulale lubrilialc coas5. Yasculariza{ia articula{iilor. Dir) trunchiulilc at'teriaic al,r memLbrelor sam din oolaleralelc lor por:ncsc pentttl loatc arti102

cula{irile o serie d rennLri, articlllar.e. Acestea rea,lizeazd in j,unul capsuLlei arti,cul.ar'e o re-tea pel-iarticltlarri, din care pornes( de altfel si arterplc cpiJizare (fig. 3?). -Inainte de a ,pdtruncle in epifize, ar.terele cpitizare se rarn'ilicd atit in interiorul capsulei artifl.rlare prropri,r.r_zise.alci_ tuind relealla intracapsulard, c,it gi in interiorul sinbrdalei alr'irtuind o rbogatd r ete a. intra,sirloniold. l)upd cc sltrdbatc sistemul capiiar, singele este colectat de venc. La adult, in afara sistemului capilar arterio\,,enos, intre afit(.r'e 9t \nene se mai Iormeazd $i ,Lrn mare nurndr de anasrLo_ mozc arte,ri,ovenoase, car nu se observd la altjjcula.tiile nounisottlilor fi al cirror numir de;,crgte c,u inaintarea in \-ilsta. Anastomozcic' artcr.iover.roasear.ticular.c ioaci rol in r.cAlarca aporlului dc singe articular si epilizar Si elc ,. d.,2,.olla , a o necesitalte functionalS. Inerva{ia ariicula{iilor. Provinc de La ner.vii n.ricsti. cali: inerveaze fi celelalte organe ale apar,altului looorno,tlor (oase, mulchi) ;i tegumcntele regiunii respective. Distribulia lamurilor nervoase artitcrulare estc. foartc cliIcriti. Urii neri!'i pot inelva chiar rnai mru,lte adticmla{ii marr ( d c p i l d i : n c n r r l l c m u r a i ; i n c r . r ' r r lo b t u r a t o f l a s o l d t i g e n u n (1r1r. l)Lrpi cc. ajung la arlic,ulati, nerrrii se rdsSndes,c larg in capsuia, la ligamenle si sinoviali. Zonele capsulare cele mar solicitate rlr.' for{ele mecanice sint Si cele mai putcrni( irel.Yato. In iurul unci articulafii inierlalangicne se gisesc in .ro(l objsnui.t 15 pf opriocepto,r-i per-iarii culari, dar in jurrul pr-imr:i arti,crulalii dista'le a indexului, care estc, d'upd cum se qtit'. dogctul sl-nsibilitii{ii, sint 22, iar ir.r jurul arti,culatiei cotuhri sln t 96. Sc poate a-[ima, pe dr.ept cuvint, cd liga,rnentele arti cnlar-c sint tot a,tdt de bogate in reccptori senzitivi ca ti tcgumentelc, lncit articulafira ne apare ca run r,.criiabil orgar"r senzolial pcr iferir'. lii sc terminit cu Iibrr: de dimersiuni difcri1.,. clc la 1Ja 17 micr.oni diametru. La capbtul fibrelor dr.' 7 l | | m i , I u t ) i , , g : i q c s cr . c ( e p t o l i i . Ncrvii alticulali sidt ner.vi senzitivi. alcituiti n,umai :lirL fibrc eferente. lii tfansmit sistemlrlui ner,vos cenlral ioarc. irlorma-tiilt' refc].itoare la lunctia articulatici r.('speciivc. irl'o-

10:i

Ftrliooetptorii, lprin nervi, transmit mdditio6,rille de pozitie la condmrnetredtrsale rnEdula,re, Ia creb,I $i Ia sooarta cerebmld. Fteoeptcdti pentru dunere trunstnit i,rnrprXllsttrile prin filbrole dureroase Ia miduvd. unde ele stabilesc conexiuni cu neurddii motodi, qi d,e aici [a sooar'F. Singuele f,ibre,nerv,oase aiferente caa'e p6tlun:d in articulatie snnt de naturi p,impatic6. EIe pnovin din po6f-gErrxgl,iorr,ul simpatic qi,inFdfesc \usele sanrguine, avind ndl in vasomotricitate (firg. 37,9).
CARACTERISTICILE MORFOFUNCTIONALE ALE MU$CHIULUI STRIAT

Muschii lungi cili,ndrici au aproximativ aceeaqi laiime pe toati intinderea lor $i se gdsesc t,ot la membre. prixCuc miscdri de amplitudine mare, dar de for{d micd si contribuie mai mult la,menlinerea direcliei de migcare. Exemple : croitorul, dreptul lntern etc-

Una di:ntr.e cele mai reprezentattive dafinitii din rnrulrtele carre s-u dat rnurgohiuJ,ui striait o d8tcrErn ki Lapique : prrrduce pnin care oone\sbe un orga,n diferen$i,at, ,,finltohiul trtctie turcru mecanic". FORMA EXTERIOASA Corpul omencsc dispune de un numdr dc peste 430 dr: mugchi striati, care reprezintd in totalitatea 1or 40-450/0 din greutatea intregului crrp. Marca majoritate a mugchiJ.orau iorme Ei dimensiuni diferite, r:cea ce reprezintS, de la inceput, un indiciu al relafiilor dintre formele organelor contractile $i functiilc lor diverse. In ansamblu, toti mu;chii se pot grupa. dup5 lorma lor. in : muichi scurti, muSchi lungi, muEchi lati gi muEchi inelari. M1r$chii scurti realizeaze impreund ansambluri musculalc. I)rototipul muEchilor scurti este reprezentat de mugchii gan[urilol l'ertebrale, carc contribuie la menfinerca coloanci ir.r extensi('. Datoriti numirului gi independenfei elcmenLelor, ci tncrrtin coloana asigurindu-i in acelaii timp suplelca prin iocul contractiilol lor. Mutchii lungi. sint, dupd forma lor, de trei tipuri : muschi fusilormi, muichi cilindrici Ei muqchi micgti (fig. :J8). Mu;ckii lungi fttsiJormi, dc Iorma unor: fuse, au (a prototip muschii gitului gi ai membrelol'. Produc milclri dc for'lir lclati\ marc iii clt. alnplitudinc mare. Exemplc: isc.hio-gambierii. 10.1

[M# \l
E
/"i9. J8 _4 c muschi rrutchi

Forma extcrni\ a muqclrj)or j


tuzifo.mi. B _ mutchi snipenilo.Dri, pcnitormj : D ,. muschi bicerali. E _ lrruschi trlcefa]i.

grosimealor, de dou6 tipuri : mugchi , ..Mu\ch.ii.lali sint. dupd_ tali _si subliri gi mugchi lali ti de grosimi mai mari. Mu1chii lati Si subliri aicdtuieic centurile care inchicl marile cavitdli -ale corpului. Prototipul lor este reprezentat dc mugchii abdominali, care menlin greutatea visierelor :ri a conlinutului acestora. Sint dispugi in planuri suprapuse ti fasciculele lor sint orientate in sensuri dlverse. _ Murchii lari ;i d,e grosimi mai nlari a\r ca prototip murschii care acoprd cavitatea toracicl si mobilizeizd membrelc superioare. Sint, in general, de formA triunghiulara. cu baza inserindu-se larg pc coloana vertebrald, torice 5i bazin, iar cu virful, reprezentat de un tendon puternic, inserindu-se pc un punct al membrului superior. Fasciculele lor nu au o directie $i deci nici o actiune paraleld, dar indreptindu-sc 105

cdtre un singur punct asigure prin convcrgenia elorturilor 1or parliale o remarcabild putere globalS de actiune qi irr special o mare amplitudine de miEcare. Exemplc: trapezul, marele dorsal, marele pectoral etc. Mu$chii, inelari, au formi circulari Si pclmit prirr contlactia lor deschiderea sau lnchidcrea anumitor orilicii. Ilxcm. ulchii sfin('lnp l e : o r b i c u l a r u l o c h i l o r . o r b i c u l a r u I b t r z e l o r 'm iieni etc. Tot un mu$chi inelar, dar cu totul deosebit ca
dirneDsiuni ;i impor'lanti, poate fi considerat !i mu$chiul dialragm, carc alci(iaYitSiii tuie$te plaionul abdominalc $i planfcLrI ca\itetii tora( ice.

Itt.

t,ner

l t c o\11'()NE\ til,Dn{l.tNTitL l . ll t I T E / \ 1 , 0 1 1 ( l $ C ' l i I L O lS


r\'l I

ut D?l Utctar!0p ['r! iJ/ Motitttp

J;il,

:19 -

C)r'dinclc dc stru(turi col pului mLlscular.

alc

Un mu;c:l.ri stlial estc alcdtuit din mai multc elementc Si anume : din corpul muscular, tendonul, joncfiunea tcnclinomusculard. inserlia muichiului, tecilc sinovialc, burselcr ser-oasc ancxatc. r'ase'k' Si ncrvii mulchiuiui. Corpul muscular. Rcprezintd partea cdrnoasi. activa a mu$chiului $i i se recunosc, din pun( t dc \-cdcr-e morfo-frrnclional. rD mitoalele patru ordine cle structuri (tig. 39) : 7. Strttcturile da primul ordin, rrizibilc ctr ochirLl libcr' : {ascicule primarc. muscularc sccundare sau te|tiarc., des; periitorile lol conjunc-

ti\:e (perimisiunu] intern fi extern), fascia comund 9i spatiul subfascial. 2. Struct rale <Ie aL cloilea ordin, vizibile cu microscopul, care au dimensiuni in jur de 100 microni : fiblele muscularc, sarcolemul, sarcoplasma, retreaua vasculare Fi reteaua nervoasA. 3. Strttcturile de ol treilea ordin, vizibile cu microscopul, care au dimensiuni aproape de 10 microni: miofibrilele cu telofragmelc (striille Amicis), sarcomerlle, discurile clare, dtscurile intunecate qi striile lui Hensen. 4. Str'ucturile de al 'poLruleo crditr se referd la stru( tura Ei dispozilia molecuLard a substantelor organice care alcltrric-sc acLina 9i miozina (actomiolibrila : scleroproteina sarcolemr.t'lui, miozina) sarcoplasmei, merozinele, protomiozinele, substan{ele azotate, lipidele, glucidele, corPii gra-si 9i apa. Structulile de prim ordin. Toti corpii muscrtlari ai unrti segment sint lnvelili de o Joscie conund (aponevroze) Fasc:iiie sint membrane conjunctive lormate din fibre dispuse pe doue sau mai multe planuri, in raport cu grosimea lor, 9i prevazut cu (lin ('clule conjunctive lixe, cu corpul turtit, prelungiri membranilorme sau filiforme, cu numeroasc creste cle impresiune datorite presiunii librelor musculare asupra lor (tig. 40). in eforturile mari, fasciile so poI rtrpo li iorpii mustulari ramagi neacoperiii herniazl (hcrniile musculare). Fiecare corp muscular este invelit la rindul lui de o alti lormaliune conjunctivd, de forma unui mangon, clenu.:oili perilnisiunl ertern., care impiedica in condi{ii normale cle.clort intinderea prea mar a mugchiului qi d,eci ntperea lui. De la interiorul perimisiumului extern pleaci in interiorul corpului muscular o serie de despdrlituri coniun-ctive care sint cu atit mai subliri cu cit invelesc ;i izoleazi fascicule musculare mai subtiri 5i care lorneazd in totalitaitca lor perimisiumttl irfiern sau end.omiziurn. Prin fibrele lor elasiice atit perimisiumul extern, cit ;i endomiziumul au calitatca de i se adapta Ei de a reveni cu ugurintd la pozitia iniexpanliali a mu;chiului, neimpiedicind forla de contractic 9i siunc active a corpului muscular. Pcrimisiumu] cxtern este bint: izolat de lascia comurld' de care o separd spotirrl .subJascicl Acest spatirt virtual este

(06

t07

permite al.unecarea umplut cu tesut conjunctiv 1ax care perim:isiumului extern pe fata interioard a Iascii com,une in timpuL contractiilor musculare. Despdrfitoarele endomiziumului separd intre ele Jasciculele rmtsculare. Dimensiunile fasciculelor musculare sint diterite

rar iungimea .lor de 5,3- I2 cm. InLro lugimea sj grosimea Ubletor nu existd nici un raport. Fibrele f-oarte pot ti lunii subtiri. iar cele scurte pot avea g.osi-i apr"cialil;. ""' '"

este fonnate dintr-o membrand sublrre sub care se gdseqte t;;";i;_" ::.."1:ti:,::lud-sarcotem, sau sarcoplasma, care con{ine nuclei, condriomi gi rncluzrr. precum $i o protoplasmd dilerenliati, numiti jnoplasma Gie. 42). S-a alirmat cd numirul fibrclor musculare nu se mai modifici dupd na$terc si cd mdrirea lor in cliametru, prin practicarea e'Nercitiiior lizice. s-aI datora diviziunii gi deci inmultirii miofibrilelpr din carc sint formatc (SiccleIbauer). Stlucturile de al treilea ordin. Fibrele muscuIare sint alc6tuite din Fig. 41 - Sectiune transversal5 printr-uo mu$chi. 400-2000 mio I iltrile, n\ste Iilamente subtiri de 1-3 microni grosime, cu o lungime egal5 cu a fibrei, dispuse paralel cu axa acesteia. Fiecare miolibril5 este intreteiati trans\.ersai gi ia intiervale regulatc de o serie de mernbrane subliri, numile telofragme, care impar-t miolibrila in mai multe segmente, denumite sarcomere sau cdstrte msJ sculare (I/-roi.Lse). _ Sarcomerul prezintd o por{iune centrali, care apare ca ur.) disc intunecat (discul 0), cuprins intre d.oud. d.iicuri clare (discuri I). Substanla discului intunecat este anizotroDb. deoarece acest disc este alcdtuit din micelii albuminice. care au caracteristicile optice ale unor cristale birefrinsente. Substan'a discului tla| este izotropii. Aspnctul striat al musclliului se datoreqte acestei altclnanle a discurilor clare cu cele intunecatc. Ficcare telofragmd separd deci intre c.lc doui discuri clarc, apar!inind la doui sarcomere deoscbite, lndltimea sarcomerelor

Fibra musculari

Aspectul histologic al fasciei : 1nuclei cerule conJunc{ve, 2 fibre colgcne substantn ca o tesaturS, 3 tlbre ela-stice, 4 Fig.

40 -

DupA dimensiunile dupi r-olrmul rorpului muscular, lor, Iasciculcie iau denumirea de fascicule primarc, sccrrndarc sau teriiare. Fasciculele primare au o grosime dc 0,5-1 mm si sint akeituite din l0-30 libre musculare. Fasciculclc secundarP rezuitd din unirea mai multor- fasciculc primare, iaf [ascicr.llele tertiarc din ur-rirea mai multor lascicule sccundale. Fasciculelc tertiare sc gisesc numai in mu$chii loalte \.oluminoti, (um cste, de exempiu, tricepsul sural. Structurile de al odilea ordin. Ir rdiferenl cle for-ma lui. cor'pul muscular apare in se-ctiunc transversalS ca fiind lormat dintr-o serie de poligoane ({i9.41), {ormate din {ible musculale, care, datoritl compresiunii reciproce din interiorul muschiului, capatd forme de prismc. Grosimca celo| mai finc fibre este dc 10 microni, ii a celor mai mari de 100 microni, 108

I09

e'stede aproxim aliv 2-2,5 microni, iar intr-o miofibrile lungt de 10 cm se gdsescaproximati\' 50.000 sar(omere. Miofibrila nu este altceva decit o succesiunede sar(omere. In manualele mai vechi de anatomie descrierea succesiunii discurilor este prezentat5 numai aparent diferit, dar ea resdiscurile pecta aceeagi organizare. Se a{irme astfel cd atit doui cite in intunecate, cit si cele clare sint separate sernid,isanri de o formaliune care se numegte strie (fig. 43).

2 3

In discul intunecat se gbsegte stria llLi llensen, iar in dist'ul clar stria Lui Amici, care nu estc decit telof ragma. Succesiunea elementelor poate fi, deci. redatd astlel : un semidisc clar, stria Ami('i, un semidisc clar. un semidisc intune(at, stria IIcn.sen, rrn semidisc intunecat, un ( lar. stria Amici semidis(: cuprinse Elementele E.a.m.d. (telointre doul slrii Atnici Iragme) Iormeaze sarcomelnll-

Fig, 42 -

Fibra musculitra :
2 sa.colem. sar.oPlasnra.

irolare. miolibrile i endomiziurD.

l.i.q. 4:; - Structura scir{, miltic:i l mioJibrilei:


C drrc disc intuneat. O clar, l scmidisc clar. 2 semidisc 'n $trin ADrici,3 Hens", stria tlrnccar. { -

Iliolibrila prezinte un marc nrrmar de nuclei. de Ia citcr.a sut(' pent|Ll lrb|elc mici, pina la cltcva mii. pentru Iibrelc lungi. tia nu csie. de(i. o celulil. r'i un sincitiu. Nucleii au o situatric (aractcristicd. mafgiDalii, fiind situaii jmecliat sub mcmbrana dc invelig a fibrei, dcci sub sarcolem. Ili sint incon_ julaii de salcoplasmd, care cstc Iichidi sau semifluidd. Colpul musc.ular arc o ( uloarc fotie datoritA hemoglob.inei sanguinc, rlal fibrcle muscuLar.c sint unele rosii, altcle albc. Fibr-clc albc. (.ontin o cantitaic mai micd de hemoelobini si de sarcoplasmi si o cantitatc mai mare de miofiblitc. Ilic au posibilitatca clc a se contr.acta mai rapid. Fibreic rosii se , u | 'l l a c t a i m a i l o n t . Structurile dc al patrulea ordin, DiD punct dc vcclere chimi(. lesutul musc.ulal con{ir]c' 70-75"/o apd, iar restul substanle ttinricc divcrsc. NIu;chii r-epr.czinti astfel marelc rczcr\.ordc apar al olganismului, jumitatc din apa organici fiind cor-r_ llnuti in cl. Sarcolemul al'e o str.ucturd chimica apropiata de a clastinci, cstc adicd o scli r.,,/)r,,tcind (proteinA Iibroasb). 1'lasma coagulabild a fibrclor. ('stc lormatd dintr-o protein.l n | | m . t a c ( t ' , m i o - - i i r t i .A r t o m r u z i n a , r . \ l r . a s e p e n t r u D r i m a d a t j ,lin mu;t lri dc Krihn .irr t868, csL,' o subsiantd intcrmodiaru intre palaglobulind si librin.i. Ita arc calitdti enzimatico. fiind capabili si sc'inclezc acidul aclcllo:illlriJosJoric. Acest acicl a(.tioncazi iri scnsul ntodiliclrilor pr.opr.ietSlilor mecanice aLc fibrcIt-rr clc. miozind. Idcindu-kr mai extensibile. Cir.rd acidul aci|,nozinlrifos[o|ic dispare. r unr sc intimpli imc(liat chlpir n r o a | t c . I i l > r r . l ci s i p i c | d c l a s t i t . i t : r t c a si se ir)stalcaza asa-l)limrli:i r ricir. f i g i d i t a l , ' r ' a c l ac A ( t o m i o z i n a c s t c a l c i t u i t i : l c l i D c l o L r ip r roteinc.acthrusimitt, :/no, carc al(iiLlicsc in inter.iolrrL satlomelului o scric rl,: Iilamentc dispLls(' pa|alel. Discur.iLc intunecate. anizotropc, <'onrrn in spccial Iilamcr.rlc de miozinir. iar. discrrrilc clar.c, izotropc. conlin in spctial filamentc. do actinii. I'ilamentelc clc actinir alc cli;cului clal pitruncl intrc fiiamt'rrtcle cle miozini ale cliscultri intunccat 5i in interiolul acestuia sc leagd intre elc prin inter.mecliul unor Iilamente subfiri, numite filamentelc S (fir.l. 44). In timprrl t ontlacliei mLrscularc fiiarnentele S sc s(.urteazl. iar lilamortclo clc actind alulrcci pc filamentelc dc miozini. sc: intrepiitrund provocind scurtarca miolibrilelor. Tn tjmpul (lccontt'ac'{ici muscularc Iilamentclc S sc aiungesc, iar filamcntclc dc actinir si ccle cle miozin:i lcr.ir.r la pozitia de reparrs. 111

rT
Molecula de miozind este lormate la rinduL ei din doud molecule de merozine, dispuse intr-o succesiune linear6, iar o moleculS de merozind este alcdtuiti din 90-100 particule de protoniozind. Contractia musculard ar consta dintr-o regrupare a protomiozinelor, induntrul moleculei de miozini. de obicei excentric, cu prelunguri lamelare, suprapuse in serii, formind lanfuri tendinoase in spaliile interfibrilare. Cu cit tendoanele sint mai voluminoase, cu atit structura lor se complicd. Tendonul simplu este alcdtuit dintr-un singur fascicuL conjunctiv. In tendoanele mai mad, fasciculele primare se unesc ai formeazd fascianle seatndare, terliare g.a.m.d.. Tendonul lui Ali]e, de exemplu, este format din fascicule cuaternare. Gruparea acstor fascicule se face, ca qi la muqchi, prin despertitoare oonjunctive. Vom recunoalte deci $i la tendon un peritendon extern, din care pornesc spre intrior un numAr de despertituri ce se insinueazi intre fasciculele tendinoase de diferite ordine Ei care in totalitatea 1or alcdtuiesc peritendonul intern. Jonc(iuneatendino-musculard. Nivelul unde corpul muscular se continue cu tendonul reprezintd o zone de mare importanti pentru activitatea musculard, gi de aceea o vom considera ca un element separat al mu5chiului-organ (fig. 45). Directia sub care fasciculelc Liq. 4s - Jonctiunci. lcndino-musculard. musculare continu5 cu cele tendinoase diferd de la mugchi Ia mugchi. La mu5chii la{i ai aMomenului, de exemplu, directia lasciculelor musculare este aceea$i cu direcfia fasciculelor tendinoase. In majoritatea cazurilor insd fasciculelc musculare se insera oblic pe direciia lasciculelor tendinoase, fie de ambele laturi ale tendonultri (mufchi peniformi), ca Ia ibrahialul anterior,. dreptul femural etc. (fig. 38 C), fie numai pe o latur6 (mu.tchi seni.penifomi) ca la garnbierul anterior (fig. 38 R). Fibrele musculare nu se continud cu {ibrele tendinoase. Ceea ce se continud din corpul muscular cu tendonul sint ni$ie fibrile conjunctiue, provenite din endomisium, deci tendonul continud doar aparatul despdrtitor conjunctiv interfibri8. Anatomia lunclionala a apara{utut locomotor

t,
TIJ

Y
Fig. 44 tr,lccallismul contractjci
rclaxarA, b -

rrasma, o a Iibrd

muscllara

crisc 'ntunecqt, ;

llTi#
iibra

mascurarl

$:".'t""i

in conhaciie.

1;,,5'^":

_In afard de proteine, in mugchi se mai gdsesc gi alle substonle azotate (crealina, creatinina. fosgenadeninb etc.), lipide (trigliceride, foslatide etc.), glucid.e (dinlre care cel mar important este glicogenul muscular, forma de rezervd a glrrcozei) 9i corpi, gra$i. Tendonul. Este un organ de culoare albS-sidefie. foarte rtzistent gi inextensibil, de formd cilindricl sau asemdndtoaxe unui cordon turtit. Este constituit din fesut tendinos. in care predomind lasciculele conjunctiDe, dispuse rectiliniu, intr-o singurd direc{ie. Fasciculele conjunctive sint formate din Jibre tendinoase, care la rindul lor nu sint altceva decit grupr{i de l-ibre colagene, legate intre ele printr-un ciment spe"ciai.tntrc fibre se insinueaz| celulele tendinoase(tenocitele).cu nucleul 112

113.

,clonulllr. Tendonui liind foa|tc, rczistent. iar fibrele musculare foartc elastice, in timpul con tfacliilor. museulare puternice jonc.liunea tendinomusculari va fi deosebit de solicititi, ea reprezentincl punctul cel mai slab al intregului muqchi_organ. OJ""""", f" acest nivel se intilnesc in timpul exercitiilo.-r fizice excesrr.c ,cejc^mai dese intinderi li rupturi musculare (clacaiele). musr.ular fi tendonul sint. deci, elcmenic struc_ ..- -Lolpul rurale separte, unite numai func{ional (Goss _ 1944). Insertiile musculare. punr.lclc de inserlie ale tendoalrc.lol -reprezinlte alte elernentc, jmportante. ate ' -ug"triutui_o.gan. Tendoanele sc^pot inscra pc segmentul osos fie direct pe (,omo s u l u , l . l i o p r i n i n L c r . m c d i u Lp e r i o s t u l u i . I n p r i m u l caz Ir l3 r ll e r oc re L e n d l n o a s cs r . ( . o n t i n u i d i r e c t c u f i b r e l p c o l a q e n e ale 05ului compact.( um s,' imrimpla la niyplul l"r"rl i"i"" ? "_ _ ' ri ; ; jr,;r;.;" il sului pe rotula. a rendurului Iui Ahile p" ,"f ,i (reasta a:pr.ia f{,rnurului. "u r"u a"o"rta it*"t*l .f"'",1"_ lli 1,.p" trnuare a tendonului (u osul

iar al corpului musculaf. La nivelul unde fibrele musculare se temina, ele aderd insi printr-un fel de ciment de naturir proteicd la tesutul conjunctiv aI endomisiumului si prin inter_ m-ediul.acestuia, in timpul contractiei, aclioneazd u'*pru t""_

clor].Lll.smulqeri a soa.\c. majoritatea t.azur.ilor.. insi. tencloanele sc ir.rser6 pc .In r..rs prln intermediul pt,riustutui. Iasciculele tenalnoase lJiSnin.r ,ll:-tSu rrblete.(otaq,.ne alt: periostului gi prin intermediul acestura, cleci pr.intr_o suprafati mult mdritn, ader.d la os. In acc\le ( azuri. in limp.tl (.furturilor cxcesi,,.e. n , , . r . l o I ._ " i lJruuucc smulgcr.r at(, unL.i pofliuni limitatc dc os, dar sc pot produce' decoliri periostale. N'lai trebuic rcmaf(.at taptul cI it.lsertiile muscularc nu aLr numai un rol (.i fi unul trofic. O bund parte a cle.mccanit.. mentc_tor.nutritive alc osulrri soscsc la acesta din urme prtn rntermediul tendoanclor. S_a putut, astfel, urmiri -." cu_-.rll.tnrr_ 'orii't",,tefc minerale. !i special cialciul solubil, ."rre .in uoane ta os $i de aici s-a conchis cd se poate "voibi oe o "irirrn1. adevdrate simbioz5 trof icd os-muich i ;; @;tr;""i;; Tu"il" s^inoviale. pentnr a se favoriza alllnecarea "' in cana,^, rele osteo-libroasc prin cale trec, unele tendoane se inve, Ilt

txf ile ex cesi f e potp''oci uc.c. i..r,:",11 ix T#lil

;13! J! ",i:,1_

lesc in niste teci sinoviale. care au lorma unor saci fdrd deschidere. O teace sinovialS este formatd dintr-o Joifd xiscerald, care acoperd tendonul, Si ana parietald., care tapeteaze canalulosteofibros, ambele foite continuindu-se gi lormind, Ia nivelul unirii Ior. Iunduri de sac (fig.46). lntrc cele doui foife se lormeazd astfel o cavitate virtLrala, celei a sc- . asemdndtoare roaselor, in care se gf,se$te o cantitate micd de Iisinovia. chid analog cu Unele sinoviale tcndinoase intrd in comunica!ie cu sinoviali arti( trl:lliei ve<'ine. Astlcl, sinoviala mulchiului PoPlitcu care Ia inceput este indcpendentS, ajunge sA ( onunice cu sinol iala gcnllnchiului. Sinovialele tenclitroasc au aceeagi structurd histoLogicd cu cele arti(ularc Biodinamica tendoaneA lor. Alunecarea tendoanedaca lor, indilerent Pre-

nu, reprezin t d u n mi nunat


cxemplu de pol lc( \lullo

zint;

teci

sinoviale

sa\l

lig. 46 -

Tccile sinovialc:

A:

i.,","i* '";.;".",1i i?r'",'.1i1",'#3i1. t ' !u n j r n c t r \ " ^ M:r "1?,,i

Mrt,scl.riul biodinamicS. Ioria sa de acliune prin intermediul tendo' lir"i-lt" -ti" de eficacitate, frecarea ;i rezistenta Jiind ; ;"t-um ;Ltt, de mici, incit pierderea de for|d in lungul tendo;;;;i"-;d nului esie minimd.'Se pottc astfet afirma ce tractiunea unur sa muschi sdndtos cste I d0 % transmis'r dc La c\trcmitatca musculard la punctul sdu de inscrtie osoasA' mai In biodinamica tendoanelor.in afara tecilor sinoviale' qi nlr:oten' pdrdtcr?dorllrl : anatomirc elemente inten'ln doud
1t,

.dozzL Pentru a infeJ.egemai bine rostul lor, trebuie sd Ie cunoa$tem dispozitia qi structura (tig. 47). Paratendonul este format din tesutul areolar grdsos peritendinos, care se ingroagi in jurul tendonului fdrl teace sinoviald sau in porliunile ten,donului cu teac5 sinor.iali, in carc aceastalipseste.Mezotendo,

2i...-=
l'')1"-=.S'

Fig. 47 Elemcntele componente ale tcndonulul pe o sc(1june transvefsald. A - in pozitie normalS, B - tendonul ridicat intindc mezotendonul.

nul leag, tendonul de patul pc care alunecl gi este format .Cintr-o serie de straturi de iesut conjunctiv care conlin sisteme vascularc ramilicatc in arc.adc. N{ezotcndonul repr.ezinti astlel (alca normala de iligare a tcndonului. Excuffiia IongitudinalS a tendonului dcpinde atit de structurarca paratcndonului, cit ;i de lungimca mczotendonului. Paratendonul este astfel structurat incit ramurile lui vasculare (artcrialc qi venoasc), prin orientarea transYersald, sd permiti .alunecarca lor unclc pe altcle. Vascularizatia paratcndonLrlui 'cste autonom5 faiA de aceea a tendonului, care este orientati longitudinal. Pentru a constata lungimea mezotendonului este irrdispensabil ca teaca sinoviali sau paratendonul sd lie sectionate ({ig. 47 b). Dupd sectionar-ea tecii sau paratendonului, tendonul poate Ii tras in afard 9i mezotendonul pus sub tcnsiunc. Lungimea sa arate de ce tendonul poatc Ii mobilizat cu u$urintr5 in sensul lui longitudinal. Bursele seroase sau mucoase, De la inceput ht'buie spccilicat ci denumirea de bursd seroasd cste greqitd, deoarc( c aceste {ormatiuni, intocmai sino\.ialei articularc $i tecilor sinor;iale ale tendoanelor au alte origine embriologicd gi altir structurd histologice decit seroasele. Au fost denumite seroase numai pent|.u c6 au rolul dc a favoriza miscirile. Dezvoitarea acestor formatiuni, care apar in imediata vct initate a tendoanelor li muqchilor, estc in strinsd lcgdturA tu miqcirile acestora. Bursele se pot ,[orma prin dor.rdmecanisme : pritt frecare 9i prbr contdcL intermitenL. Un exemplu de bursd formatd prin lfccarc esto burso sttrotrt.tmiald,, car:e apare intre fa{a in{erioare a acromionului 5 Iendoanele rotatorilor umdrului, in plin spatiu de iesut conjun( ti\. ia:(. datorita frecdrii dintre acestea. Un tendon care alr.rnc('d pe un plan dur atrage o subtiere $i o disparitie progrcsivd a fibrelor conjunctive aLe atmoslcrci conjunctive in calc sc produce frecarea. Areolele tesutului cronjunctiv se mlresc si se contopesc intr-o cavitate \,irtual5 mai mare. formindu-sc astlel bursa. Un exemplu dc bursd formatir prin contact intcrmitent cstc ttur.sc rcLrocalcatleand, care apare intrc tcndonul lui Ahilc si ('al('a!1eu.In pozitia ortostati(i. tcnclonrtl cste aplicat direct pe os. iar- in mers. <incl piciorul s(' c\tin(lc, a(csta st' depdrteazi ck' cakancu. Conta(tul intcl'mitcrrt clintrc t<'ndon si os atlaqc o

1r7

subtiele a trabeculelor conjuncti\e ale l(]sulului conjunctiv Lax" o disparilie a lor li unirea areolelor conjunctive intr-o cavitate. Bursele sint deci niste (.aviteti virtuale, cu pu!in lichid similar celui sinovial. In intcrior. au un aspect nctecl Si luclos Si o structuri asemenetoarc sinovialelor articulaxe 5i lcndinoase. Prin solicitdrile exagerate in timpul elorturilor excesrvc, bursele sint iritate, conlinutul lor dc lichid creste fi ast_tel se produce bursilc sau higrona. \;ascularizafia muSchilor. Cor.puL rnrrsculaI pr.r.zir.rti o bogata reiea r asc.ulari, Iiecar.e mu;r hi pt.imind mii muirc arteriole : unele lcrmir]alc, ial. altele care ntc].g in Iunglll despar!itoareior conjur.rr'lir.e. divizindu-se, anastomozinclu-se si formincl relcle capilarc in pelimisiurnul Iibr-elor. Astfcl sc ajgnge ca lictare libra musculard si fie inconjuratd de o r.clca iapiiarA. cu ochiuri orale. De la accasti r'('!oa pleace venule, separate Ia in('eput dc arteriolc', dar care ajungind in despdrlitoarelc conjunt'tivc clc ordinul al doilea, incep se devind mai mari si sal rlrm('z(. traiectul arterelor. '.['r'nc]onul clisprrno clc o .r'ascularizatie mai slabd. In peritendonlil ('xtcll sc alli-r o relca s6racil, care alcdtuiegte qi'in inteD I r r l t , . n d o n t r l r r,i , I n l ^ a n C i n S e m n a t i . In mu5c'hiul in lcpaus sint permeabile doar un numdr limitat dt' i'apilalc. 1.re' cind in efort numdrul lor sc mdreste de 7.p, ,'t'i. lrr felrrl a,,-sta tesutul muscular ajunge sd beneficieze dc r antitltilc. n({ esarc de singe, care sint de 20-25 de ori mai mali in activitate decit cele suficiente in repaus. Inervalia mugchilor. Impreund cu vasele pdtrund in n.rugchi Si nervii. Acettia prezinG Iibre aferente senzitive, care transmi,t impresiile senzitive de la receptorii musculari spre centri nervogi, gi fibre eferente, care transmit tmpulsurile motorii dc la ct'ntri nervo$i la muqchi. La nivelul termjnatriilor fibrelor motorii se g5sesc pldcile moLorii, astpta cdrora vom rerenr cu amlnunte intr-un alt capitol. Locul comun dc pdtrunderc a vaselor;i nervilor in mrr5chi sc numeEte zona vasculo-nervoasd (Freze.) sau de llit nu)scular (K. V, OgnieD). Fiecarc mu$chi prezintd portiuni binc precizate, in care se pot gesi a(este zone comune de petrunderc a vaselor fi nervilor. 118

PROPRIFJTATILD FIZICE

ALE

MU$CHIULUI

Nlugc.hiul striat (lispune de dou;i proprictdti prin(ipaLe : . .i(' a se rontlacta gi dc a Ii elastic. Proprictatc-a de a sc contracta rezuitd clin mcc.ar]ismc,lc f i r i o l o g i ( o , b i o t . h i m i c es i b i o f i z i c c p r . i n c a r t , ( , r r , , r J t i ( al r i m r ( i potenliali estc trans-lormatd in cncrgic mecaniri-. StLlcliul dcsfi;urat al contractriei musculare este de competenta Iizrologiei. \4uqchiul-organ, prir-r col'pul sin muscular, cste insd si un .c.r|p elastic. Dace asupra lui intervin lorle cle presiune, torsiune sau traciiune, dupd inliturarea acestora el tinde sd |c\-ina la dimcnsiunile inifiale. Elasticitatea musc,ulard se comporta ca un amortizor pLasat intre lorla contractild si forfa clc irrcr'{ie a segmentului mobilizat (Aubert). Cea mai importantd calitate {izici a muschiului. care r-ezulti diD elasti<'itatea lui, cste a(eca ra r-erinc Ia l ngimca irrifiald dupi alungire. Iribrcle mu\(Lllare, roLrsiclcratc izoGt, se supun lntnr totul legii lui 1look 9i gr.aclul lor clc alungire cste proportrionaL cu forta dc tracliune. Considerat insd ln totalitatc. corpui muscular datoritd sistemului de despdrtituri conj u n r - t i r e q l " , a t o d i s p l l n n n t r r e s p ,i l ; r i t i p q r - a l a i c a s t ! L c g t '. : i cu cit for{a calc produt,c alungir-ca (.r'cgt.. (.u atit ritmul dc alunpire scadc. Iirtre for'la dc contlacfic a mu5t.hiului ;i rczistcnfa lui dc alurlgire existir o strinsir <orelafic. S-a calculat astlel ci lorta clt, coittrar:fie a mu$chiului este dc apro\imati\. 5--8 kg pentrrr rtn c:mr clin suprafala lui pc sectiun(. Lrans\:ersaLri. iar rezistcnta l i r r r l u n g i rL r v a l i a z i i n t r o 2 . ( jl r g c n r , t . i u c l m L i 5 c h i L L le s t e r c l a x a L . .ii 12.5 hg/('ml cind mu;ctiuL cste ( ontr.actat. Dcr.i, intrc lorla n'laxima dc contractic cler8 kg/cmJ si lezistenfa maximi Ia alulgire clc 12,5 lig/cmr cxistd o timitd de siguran{d. Acerasta ;cade la in(li\.izii antrcna!i. Ja r.arc for'fa muscularA c:.csle.

PlttEl.lll-.

MECANISMEIE GENENATE ALE LOCOMOT]EI Migcarea rezultd pe de o parte din participarea tuturor segmentelor aparatului locomotor ti ale sistemului nervos care pun in actiune o serie de torle interne $i pe de alt6 parte din interventia unei serii de lorle externe, in ultimi instanJi migcarea liind rezultanta interac{iunii dintre aceste Iorte. Baza morfo-funcfional6 a milcerilor este reprezentata de arcul neuromusculo-osteo-articular. T{)RTL-LT'INTERNE Se numegte forf(t orice cauzi care modilicd sau tinde si modiJice starea de repaus sau de migcare a unui corp. Analiza Iortelor carc produc miqcirile constittuie obiectul dc studiu al unei ramuri a mecani(ii - dinamica. Corpul omenesc,ca orice organism viu, este un transportor gi un transformator de energie, sursa energeticd a organismelor vii liind asiguratd de intervenlia enzimelor, de desfdlurarea continue a proceselormetabolice ale glucidelor, lipideIor $i proteinelor qi de s<:himburilecontinui de sarcini electrice dintre suprafala corpului $i mediu. Odati produs6, ener gia este utilizate sub formd termicd, electrici, fizico-chimi(i $i mecanicd. Migcarea sub -torma exercitiului lizic utilizeaza ii ea aceste forme de energie, care se manilestd ca forte interioare. Miqcdrile cane au realizat lo(omotia corpului omenesc sint forme superioare ale migcdrii gi legile de manilestare ale Jormelor inferioare de miqcare (mecanica, electrice, chimicA etr.) nu se pot aplica integral. (Vezi Partea I ,,Formele principale ale miscirii((). 120

Succesiunea forfelor interne care intervin in realizarea miS"cerii este u-rm5toarea: impulstr] nervos, contradia rnusculard, acliunea pirghiei osoasegi mobilitatea articulare. Capitoiuf - pentru a fi complet prezentat - atinge Si unele probleme de fiziologi,e 9i biochirnie, care vor ii tratate in toata complexitatea Ior in cadn-tl ac'estor specialitati. Noi nc vom referi deci mai pe larg numai La aspectele legate de ici. anatomia functionali $i biomecan
IMPUI,SUL NERVOS

Prima for{i internl care intervine in r-ealizarea migcerii sint impulsurile nervoase, cerora trebuie si Ii se recunoasci intli triiectele sau arcurile organice pe care se scurg rsi apoi iii se descrie natura lor intimd. SEGMENTULNEURAL In ultimi instan!5, migcarea sau deprinderea motorie reeste. zultd din inlSntuirea unor acte reflexe conditionate; prin urmare, un act reflex catenar perfectionat in care sfiriitul unui reflex constituie stimulentul reflexului urrnitor. Mecanismele care stau la baza mi$cErilor sint deci de naturir neuro-musculard, sint acte reflexe. Arcul cel mai elementar prin care se realizeaze mi;carea este format din : organele de centri iimt (analizorii), cdile de transmitere a sensi,biliitii' (fig' 48) musculard placa motorie motorii llervosi, ceilu Si Organele de siml sau analizorii. Conditiile mediului extern 5i ale ielui intern Iiiird schimbdtoarc.ele trebuie transmisecontiDuu sistemului nervos central. Acest deziderat .lunctional cste realizat de organele de simt (analizorii). Analizorul reprezintd un sistcm funcfional unitar constituit un scgment alerent, tlc pcrilcric, recepLorLLL, dintr-un ""gmetll si un segmcnt ccntral, sc@,rtoccrebrald Denumirea cond.ucere. dc analizor, data de I. P. Paxlo.-, provine din faptul c6 orga-, nele de simt au posibilitatea dc a analiza conditiile mediului .xtcrn li intcrn, DupA cum receptorii desert'cscsensibilitatea extcrna sau intelni, ei primesc numele de crteroceptori sa:uinteroceptori' Interoceptorii se pot impdrli ;i ei in DiscerocepLorl,care

12r

semnalcazeimpro\iile. provonitc ,lc la n i r , - e l u lr i . c e r e l o r . s r r r . . proprioceptori care semnaleaz.r- jmprcsiile pr"i="it"".1" fn organclc aparatului locomotor. Shnrittot l otrl. Erteroceptor"ii s-^ impart in r,.r.o.pt,,ri dc cuntact, cum sint: reccptorii tactili sau gustativi . \i itj r(,(:cptori fa clistant,,

^il
Fig. 48 Schema unci miicdri rcflcxe:

--i..r_,l;:ru'*jlS,.w*l;*#:lj"?;1r;l'kr-r_"*.!:."";.;"
(telereceptor.i), cum sint ocJ.rii,- r rrcr.hea ;i organul mrro_ sului. Receptorii la dr:stantdorera organrsmului posibilitatea cte a reaciiona inainte de a veni in c"ontacr oi.eif" Ju""ll"n1,r externi. Ixter.oceptorii inregistrcaza (.inci categorii de impresrr : tactilc, olfactive,_gustitive, ale vibraliilor "tu_i"r.r"'i' uf u n d o l o r s o n o r e .I m p r o s i i l p t a c . t i l cs i n t r c c e p l i o n a t ; d " D i c t" .. I n p r o l es c g a s o s c r e c e o t o r is r r b f o r m a r r n o r a r b o r i z a ! i id e i r t l r i ticc, libere sau corpus<uJare, carc pl.ovin din neuronii ser.rziti\,i unipolali ai ganglionilor lahicljenl. Implcsiilc .i,,lt ,1,' r'c(cptorii dispuli p|intr.,, ri.hilclc. "1f""i,.'. cpiteliall' ali. :11:'*l t r r r ( - o a s co i i l a ( . t i \ e .C e l c g L r s i a t i r i , siDt r_cc,cptiona i lc c t , r . c c .co t o I ' i i c l j n i t u . r r l t . c l r r l e l o ls c n z o r . i a j il,u . ,nliritl'i,, ,rrig,,,ii'g..

t a t i r i . I n t p l r ' i 1 1 l nr i l l r a : i i , , r . L n t r . r , , ; , . . , . t i l t , . r r l . . i p, 1 , , , r : , r : . , : . r,)to:-Cr p,l , ) r . . , t i , a . i . i t ; . r . . . t . , . t , . . . . . t i , t . , .. i r . :t,., r , I. ' ) r ' q a l t u l . iu ( l i t i \ ' .

Dintre toatc accste categorii de impresii, lte vom refeu tn special la tlansmiterea in continuare a impresiil.or tactile de la nivelul trur.rchiului ;i membrelor-. DupI ce sint culesc Ia pcriferic, excitatiite provenite din sfera sensibilitetii cxteroceptive trec prin urmetoarele formatiuni neuronalc : a) receptorui scnzitiv respectiv; b) cilindraxul primului ncuron senzitiv din gangtionul lahidian (proloncuronul sctzitir') ; c) clendritcle primr-llui ncuron senzitiv (arc sc comportd. dilerit: cele scurte gi mijlocii ajung la cornul posteriol al mdduvei, ullde rcalizeaz5 sinapsa cu al doilea ncuron senzitiv, iar; cele lur.rgi sc dispun in cordoanelc iui GoUt Si Burdach. clin coarnelc' postelioare ale meduvei $i ajung pind in bulb, urrde la nivelul nuclcilol GoIL ;i Burdach fac sinapsa cu al rloilea neuron senzitiv; d) axonii neulonilor scnzitivi de ordiuul aI cloilca se in(r'ucileaze si constituie palrytica ReiL mediand; c) totalitatca fibt'clor. scr.rsibilitatii gen('ralc uf(i pe partea \ntrale a nuclcrLlrLi talamic ertern, unde sc giscqtc al treiLea reuron senzitir', la nivelrrl ceruia se realizeaz5 o noud sinapsd: cclr.ri cle al treilea I) de la nut lcul talamic'. plin der.rch'itclc' lleulon senzitir-, excitaliilc senzitir-e ajuDg la nivt-'lr,rl scoarfei parieto,le ascetrdclltc, unclc sc elaborcazir senzatiilc. Proprioceplorii sc galsescla nivclul tr-ltriro| organclol apaIatrriLli 10(onoto| si |cDl'czirlti clcmcntt'lt. matcfial(' alc sistcrruLltti settsibi|iLa[ii prcjrioccpLi"-e .!i pot Ii incachafi in rlndul nrccanoreceptortk-'r, la lcl ca presoreceplol'ii pare.nchimatoli ar orgar]elor internc sau (.ei vasculari, o|i ca receptorii tactiii (V. N. CerrLigouski). Osul prczintir o sclit' cle lcceptori arle'rali oasclor ii nirdu\-ei osoasc. Sc poatr. tonsiclcla (e ner\,ii osului pl'ovin din sistcmui analorrit (lc (al'c dcpinclc rcglalc.a (lcbitului san{:ui!r !i ci al a(l.iona nLlmai sub inlluenla lactotilor' locali cic plcsiune (1cr(./.\('i'siii 19.18 r 11. S. ^Sltcrtrtotr 1963). r t l a i i s i r i t m clc iii tttrLltc tiptrri : la t xameRec?pl.r'ii a: !i< r-,ul histologic :(' p(iL purle in cr iclcr.ilii t:;clnttsi'tLtriLibere, t.r'pusculii. Itri ( |olc1i)l arz(trri, cr.rrptrscrrlii Iui. liraTIse. orgd.-

122

r23

nele ,lui RulJini, corry:ratlii lui Timofeeu qi corpusculii VaterPaccini mici. Expansiunile libere sau descoperite au forma unor arborizatii variate ca aspect Si se geses(, in capsula articularA, mai ales la nivelul jonctiunii acesteia cu periostul. Ele se reunesc intr-o ramuscule senzitivi mielinizatd Ei servesc la transmiterea e-\citatiilor dureroasc. - Organele lui Ruf/ini ti corprrsculii lui Timo.leeu sint legati de Iibrele colagene capsuloiigamentare gi periostice. Cind acesteasint supuse Ia solicitiiri mecanice gi in special 1a traciiune, organele gi corpusculii, mobilizati Ei ei, transmit aceste moditicdri ale surii tcnsionalc.Sint. deci, proprioceplori. Corpusculii Golgi-I/lanzoni 5i ai lui Krorse sc gescsc i[ capsule Si in jurul tendoanelor r'e se inserd la nivelul artrculaliilor. Sint tot proprioccptori, dar stimulentul lor prrntipal pare sA fic prcsiunca. Corpuscarlii Vater'-Paccini mici se gdsesc in sinoviaia 5iperiost rsi servesc la pcrceperea presiunilor intraarticularL, li la variatiile de pH. Receptorii nnlrculari sinL, de asemenca, numerosi. I. \I. Secenou, in 1886, r'orbca de existenta unui simt tr.uscular ooscrLr, care, impreund cu senzatiile cutanate gi optice, constituic indrumdtorul principal al congtiin{ei in procesui de coordonare a miqcdrii. Cei mai importanli receptori musculari sint fusurilc neuro-musculare, cu un captt in tendon ;i unrrl in- t olpul muscular. Orice modificarc de Iungimc a muschiului cstc astfel inregistratd qi transmisd. Fusurile neuro-musculare sint lormate din 2 pind la 10 fibre mus( u l a r c s u b t i r i , s p ( ' c i a l i z a t r( ' .arcsint .lixate prin (apul lor in endomisiumul librelor obi;nuitc. Fusut njuro-muicular nu este un simplu receptor. ci fi un organ contractil. prin contraclia tapetelor. sale. eI pune sub tensiune portiunea (rntrald rcc:eptoale5i reprezintl astlel unni din elcmentcle pe tare se bazeazl func{ionalca circuitelor gama, dc car(' ne vom oc:upaintr-un capitol urmetor:. Tendoanele dispun ti elc cle o bogatd re,teancrr.oasirsenzitivd, alcituiti clin rlrpusculii Timole.cu, Vater-Po((it1i, Goli- M anzotti, I{r au se. Dupii cum sc vedc. receptorii sint numerosi li polivalenti. Ili inregistrcazii miscirilc teLe mai lariate: termice. 124

mecanice, chimice, osmotice etc. Tracliunile, presiunile, Iorfecerile etc. sint inregiskate de mecanoreceptori, modificerileosmotice de osmoreceptori, iar cele chimice de chemoreceptori. ln p].us, receptorii au un ro1 important chinestetic Ai anume : prin presiunile exercitate asupra corpusculilor pacciniformi 5i tracliunile exercitate asupra organelor lui Ruffini gi asupra corpusculilor lui Golgi se tlansmit impulsuri care, controlate de scoarfd, dau noliuni asupra atitudinii, scnsului qi amplitudinii deplasdrii segmentelor.Pe lingd ochi si canalele semicirculale, proprioceptorii aduc o indispensabila contribulie in orientare, in modilicdrile dc pozitie ti de tonus muscular, toate necesarc menlinerii echilibrului $i realizirii corecte a mi$cdrilor. Calea urmatd de excitaliite proprio(:eptive nu este bine cunoscntd. Fib|ele carc transmit sensibilitatea proprioceptivd sint fibre aJerentelnielinice. In unele teritorii ale mdduvei spindrii, celulele proprioceptile ocupi coloana Deziculoasd a lri Clarke. Apoi coloana proprioceptivi este intilniti in bulb la nivelul rtucleitor Burclach, pentrr.r ca mai apoi si urce' spre paleocerebeL(V ermis). Funcliile mdduuei. N{ddu\,a are doui fut.tclii impo):tante : 'Juncfia raJler . JtLnc[ia cle transmisie qi Prin lunclia de transmisie, mdduva lolosefte la transmiterea in.fluxurilor ner\/oase se'nzitite de la peliferie citre ner|oasc motorii de la en<e{ai ia encefal [i a inlluxurilor mugchii motori. Prin lunctia reflexd, mdduva joaci un ro1 important irl R?Jlenrl sav acthorca rellexal milcdri. realizarea anumitor este o impresie trans{ormatd in miScarc (Rougel). fdri interventia vointei ;i a con;tiin{ci (Gley). Baza matoriali a a(tr1Lui relicx este orcz, reller (hg. 4B). ak'dtuit clin cel putin doi neul'oni. unul senzitiv si r.tnuI motor. De obic'ei, intre dc nou|onul scnzilir' fi tr'l motor sc itttcrpttrr ;i nt'uroni asociatie. Impresia perilt'ricd il.Ircgistratir (le rc(reptori parturgc prelungirile peri-lcricc alc ncuronului senzitiY allal la ni\elul ganglionului spinal, apoi trece pr'in prelur.Igirea (cntrale a neuronului senziti\', carc intre ir-r substanla cenutre a coarnelor posterioareD undc se articuleazi cu un neuron dc asociatie ;i, prin ir.rteimediul acestriia, ( lt Deurontll motor din

r25

roarnele antelioare ale maduvei, Prin axonul neuronului motor se transmite comanda motorie La mugchiul respectiv, care intra in contra('lie. Rolul cereltclului (creierui mic). Este deosebit de irnportant in activitatea musculare. Dace la un animal de expe, rientd sc ploduc leziuni ale cerebel.ului, contractiile Iui musculare incep sA se face mai slab (astenie), muqchii iEi pierd tonusul (ato?rie) gi^migcbrilc nu se mai executi organizat, cr haotic {dsto?ie). In urma acestor leziuni apare o grarA netoordona|c musculard @laxie cerebeloasa). Se poate, deci, conchide ci cerebelul are trei functii importantc ((;lcyJ: a) fru]clia stenicd, prin care mdregte energia aparatelor n e u r o - m u s ct t l a , c ; b) funcfia tonicd, prin carc mdreste tonusu] muscular; c) .func{ia static5, pr-in care real.izeazd inlln{uirea organizatd a contractiilor musculare. P|in act'stc lunctii cerebelul intervine in procesele de coordonarc alc migc5rilor- voluntare ;i in pdsh.ar-eaechiLibrului. nolut lui cste de a coordona colaboiarea armonioasd a mu5chilor agonigti cu a cclor antagonigti, sinergigti gi fixatori. Viteza dc executie, Iorta, amplitudinea, direcfia ;i continuitatea mis(drii stau sub controlul creierului mic. Rolul scoclt lei cerebrate. Activitatea analizorilor este reelementati dc scoarfd, emisferele cerebrale fiind, in ultimir instanfi, ur.r r'omplex de analizori externi si interni. Fiecare aparat pcrifcric al analizorilor este un transformator special al unci enL'rgii exterioare date intr-un proces ner\.os. prin cdile scnzitivc. aceste procesc ncrvoase ajung ir) celulele speciale ale cmisferelor cerebrale ii se transformA intr-un proces psihir'. Imprcsia pcrceputi de c-'rcier se translormd in senzafic. Senzatia. r'a imaginc a proprictdtilor obiecti\-c ale <:orpurilor. matc.r'ialc dirr ,jurul nostru, ia astfel naqterc in scoartd, irr u|ma analizci fi sintezei difcritclor impulsuri ncn'oase. Senzaiiilc reprczil.tti lor.mele elcmcntare ale procesclor psitricc. izvotLrL tutur'ol cunogtinlclor noastre desprc lumc : ,,Senza!ia este o inraLginL' a materiei in rni;care(( (V. l, Lenin). EI-octualca ererci!iilor. fizi(.c este pgsibild prin intrarea in fun< tiunc a analizor.ilor', dcscriindu-sc cltiar in scoarta 126

cerebral6, 9i anume in circumvoluliunca frontala ascendentd (prerolandicd)a acesteia,existenta unor a;a-zi;i centri motori, deci analizori motori (fig. 49). La om, prima observatrie a rolului motor al scoartci ccrebralc aparline lui R. Do.t/lc $i dateazir din 1667, Acest autor

I ' ' i t t . . l a )-

l"rlr

cxl.r'nii

il .rni\f( r.1,)r' (crcbralc

a clcscr.iscazuL r.rnui accidc't-rtatcu o hartr.tlir a ltazei c'tanitthti cu in.lundare, care a prezentat paralizii si tulbureri dc scnsibilitatc ale membrclor supelior ;i inlelior dc partea opusii: acestc tulbuldri au clispirrut dupd opctalia prir.r care (ompresiurlea a lost inliiturati. \umelosi atrtori au stuclial irr continuarc relaliile dintre scoar!6 ;i motricitate, airiDgindu-se sd sc realizeze o harti a (entrilor motori corti(ali. Schematic, sc poatc afirma cd a(efti (entli sirlt aiczati intr'-o orcline r-isturnati. 1r.r treimca supcrioar,r a circnmvoluliunii sc gisesc centri mc'mblului in lerior' 5i ai Frfincrllui' in treimca mijlocic se gisc'sc (entri mcmbruhli sllpcl ior. 3i abdomcnului ti toracelui, iar in tfeimca irrfct'ioarir se garscs( centli gitului $i ai Iaringclui. Ac castii locaiizar-c a ccntt'ilor motol.i nr.t tt'el) tic attptatd in sens st|ict, dcfi r.tnii anto1.i atl trfj|nlat c'i in stoar'lii pot -fi lcplezcr-ttali ('hiar n.itrlchi scparali ('V IIines) san t'lriat fibrc musc,rrlale (tl. T. ClLatLg).Conlcrir.r!a clc la Oxlortl clirr 1959, consat:r'atd localizirrii func!ii1or ir.t scoatfi, a tl'as ( or.lcluzia (ar teoria localizirii it.r mozaic a lttntliilor' noto|ii t'ste gre;iti. cii impnlsttl motor necesa| pcntl.tl IealizaICa ltrroi

127

migceri apare intr-o zona corticald intinsd Ei ca functiite motorii au o distribulie difuzd in scoart5 (1. F, Bosmn, A. M. Treois elc.) De altfel, insdgi structura fasciculelor piramidale poate demonstra caracterul difuz al funcliilor motorii. Aceste fascicule conlin aproape un milion de axoni, in timp ce ceLulele piramidale motorii din circumvoluliunea prerolandici (celulele Betz) nu sint decit in numir de 34000 (N. Compbetl). Dec| numai 20lo din axonii fasciculelor piramidale provin din celuIele Betz, restul provenind din celelalte etaje ale creierului. Ciile motorii. La nivelul scoartei oerebraie se realizeaza legetura dintre sistemele aferente (sistemele sensibilitdtii) Si sistemele eferente (sistemele motorii). Impresia perceput5 de creier se transformi in senzatie. Sensibilitatea devine consitientd. Urmarea poate fi o incitatie motorie, care are drept rezultat producerea unei miscdri vol.untare. t. Sislcmu, piramidal Incitalia motorie pleac5 din circu_mvolujiunea prerolandicS, la nivelul cdreia se g5sesc celalele lui Betz. Cilindraxii acestor celule alcdtuiesi fasciculul piramidnl. Fiecare fascicul piramidal, unul de partea dreapt5 9i celdialt de partea stinge, str5bate padile superioare ale encefalului 9i Ia nivelul bulbului se imparte in cite doui fascicule seoundane: Jasciculttl piramidal incrucilat si JascicaLul piramid,al direct al lui Turck. Fasciculele piramidale incr-uci$ate se incruciseazi la niYelu1 bulbului (de unde gi numele lor) qi descind in cornul anterior aI mdduvei, de partea opuse. Fasciculelepiramidale agazise direcjbenu se incrucigeazi la nivelul bul,bului, ci la ni\.elul comisurii albe a mddul'ei, deci ii ele sint, in fond, tot incrucitate. Pe mSsurd ce fasciculul descinde, numdrul lui cle fibre scade gi astfel scadc $i dimensiunea lui. Fibrele terminale ale fasciculelor piramidale iau contact cu celulele motoare ale coarnelor anterioare alc meduvei. 2. SistefiruI ertrapiramid.dl. In afara sistemului piramidal, in prezidarca fenomenelor musculare intervine $i sistemul extrapiramidal. Acest sistem este constituit din toate formatiunile de substan{i cenu$ic din interiorul creierului, cu cxceptia talamusului. Sistemul piramidal conduce impulsurile motorii carc dirijeazd ata-zisele mii(5ri \.oLu11tale. Sistemul extrapiramidal 128

al tonusului ;i al miScdrilo| aEa-zise involuneste reguLator -automate. gi IJI conducc aclaplarea tonicl a muqcllilor la iare diverielc atitudini impuse de reacliile noastre in procesele de acomodare la condiiiile lumii exterioare, comandd anumite acte leflexe (inchiderea pleoapelor', deglutiiia' masticatia' repetare .(mersul, mimica) ii unelc acte automatizalc prin alergarea, mersul pe biciclcta etc.). Sistemul extrapiramidal tontribuic la ..mcnl,ir'crcaarmonici mott i(e* (Ktnoaurl)' Fiblclc telminale ale sistemului extrapiramidal iau contact tot cu cclttlcle motoarc alc coarnclor anterioale alc mdduYL'i. il. Celca JinLtL cotnutrd (motoncuronul alla). La nl\-elul neuronilol motoli ai (oarnclor anlcrioare alc mddulei se ter'mini nrt numai fibrele tcrminale ale sistcmullli piramidal fi ci 9i ccle a|e !ascicuLttLttL extrapiramidal. ale sistcmului itLbro-sphrol (din nucl^eii rogii ai pedunculului cerebTal), JasxesL|ttdett (din ccrebel), I asctcLtllLlrL| cicrrlrrlrii cereLck)s clesce tnio-.;ltirnL (din nucleii bulbului in iegdlurl cu ner:vuL \stibularl aI ulecl.rii), prccum 5i alc altor lascicule Dc aceca' neur-onul motor aL coarnclof anterioare sau motoneuronul alla a lost dcnumit clc tdtre SherringlL<nr: ..calca linald comur.rd"' Toate scmnalizdlilc motorii adunatc la el sc transmit apoi prirr intcrmediul acestora' rddicinilc anterioa|e 1a ncn'i, 5i p|in al[a l. o.J",'r"lo efcctoarc. mu;chii. Cilinclraxul motoneuronului denumitil spccializatS, sc tel'minir in muschi. intr'-o rcgiune 'p l a a m o L o r i c . lr.t i. Plo,,o moloric r-ept't'zitrte sirlapsa ncuro-musculari tt'tsc mielinS pierde dc tcaca 1i aplopricrca ei axonul 1qi mini pIir tr-o atbotizati( tl,li,ata lfig ir0)' Placa motolic nu estc altceta decit regiunea spe(iaLiTatii a sar(oplasmei care se gisefte in [a!a alborizaliei tcrminal' lll a axonultli. Ea cste formatd din masc su bmlcros( opl('e formir de bastona;c. araniate in i.:alisoclc, ;i are ur.t .itrvclis speciil rrumit LcLoglta. 7t iceastir sinapsir ncuro-must:ulari s' naqte ,:tt|ontul muscular clin cu|t'ntul dc acfiunc ner"'oasr't Desi nu existii o contirluitatc arratomicii intre terminalia inflttxuL 5i palisaclele spccializatc ale salcoplasmci' ' u l l s t a n t d u' ""^ouJ p . l ] 1 t , 1 o o a ; 1 a t l a ' l l ' t c i a 3 1 t , . l r a . . . t r-i u t |,."' t .it,oti, -Ctlimil ,'t (Dalc 5i l "<'r'i) tar'' :-aI clibera la a,. g.n"i cl. Lc'gitula pc (ar(\ o alc cu protc'inele' srtb iri..iui ,l"iptoi influcn{a influxLtlui nen'os.
r r r D a f ; r l L r l \ r il r ) c l ) r D ' ) l r ) r fl. Anrrr)nrirrfud.lilrnrrLr_ ' ll 129

Mecanismul intim estc urmdtorul; la nivelul pldcii motorii existd un potenlial de repaus, supralala pldcit fiincl electropozitive fa{a de interior, in timp ce Ia suprafata membranei, acetilcolina se gAsegte intr-o formd inactivd. legata de o proteinS. Excitatia prorroacd cliberarea acetilcolinei, care permeabilizeazemembrana, sc produce o noud distribu{ie a ionilor ;i astfel apare unda de negativitate (are dA nasterc

(apetele lor sint organe contractile. Prin contraclia capetelor lor, por{iunea mijlocie receptoare este pusd sub tensiune 9i aceaste stare este transmise motoneuronilor alfa pe ceile sensibilitiiii proprioceptive. Activitatea motoneuronilor gamma fi a buclelor gamma contribuie astfel la mdrirea reactivit5tii motoneuronilor aLfa.

-=A INt I

I
FR+

.-7
Iig. laxon, 2 molorii, i 5A Schcm unej pliici motol.ij : milinA. I _ lcrDrinalia norvului.4 D a l r s a c l c t cD l i r , j sarcoplasma, 6 \arcoterrri. 7 ribfi rnuscuLarii_

contractiei muscular-e. Dupi trecerca inlluxului ncr.\.os. ace_ tilcolina este inacti\.atd de (olinestcrazd, fiinrl descompusa in colind ;i acid a('ctic. Sub infiuenla acctilazei, crolina ptus a ( i d u l a c e t i ( s c r \ \ ' o m b i n i i n a , e t i l ( o l i n a . ( . a r ( .s o i n a g i i i a r a . l de proteinir gi rcvine la lorma ina(tive: placa motor:ic. r.elir_ cindu-9i stratul clublu cle ioni, re\.inc la starea de rc.paus. Buclele gamma. La nir.elul coar-nclor anterioare ale miclu_ Yei, in alara motc.rneuronilor alIa, cxista ti o altd scr:ie de neuroni motori, dcnumifi motoneurolTii gammq cara ac\to, neaz5 asupra {usur.ilor ncur-o-musculare prin aga_numitclc bucle gamma (Iig. 51). Dupd cum s-a ardtai, fusurilc ncur.omuscular-e sint r.ct,cptori prin portriunca lor mijloc,ie. clar prin 130

,)'
Fi9.51 Scllcma iunclionrll ir l)uclei gilmma:

nrotoneuron alia, Nc ./orra moronerlron gan)a. dlld Delters, nu(reu NR nlrcleu roFu, D corpul slriat. tR Iorma unl reticulare Iacilitrtoare. IR formaliuni cailc tacilitaLiDiiLe contin c arati .cticlrlare inhibitoare 1 cale intrer!iptc arate cAilc jnhibitorji. toarc, Liniile caLe 3 caLe rcliculo_bulbare, reticulo-protuberantialA,2 prranidale ? - cai cerecAi cortico-retrculare. I , $i 6 ' cale caLe cetebelo-rubrica,9 Delo-reticulo-cerebeloase. S 11 cale ce.ebelo-vcstibularA. l0 clle rubro-spinala, fcsribulo-spinali, cale ce.belo-cortlco-cerebeloasa, 12 r e u c u lo ' calc vestl buloll li, cale striat.-cof li.rlI. spinali.

Buclele gamma sint interesate in toate activitiiile motorii' Iie ele toniie sau fazice. Prin modificarea activitatii lor se asisure reglarea sensibiliidlii la intindere a fusurilor neuromuiculare,-deci se regleaze reflexul miotatic care reprezinta suportul tonusului Postural In migcirile voluntare, activitatea garnrna precede totdeauna activitatea alta (Granit - 1952). Sistemul piramidal actioneazd intr-o primd etapd asupra motoneuronului gamma, ceea ce atrage o mdrire a reactivitStii motoneuronului alla gi numai intr-o a doua laze actioneazd direct asupra motoneuronului a]fa, producind activitatea motorie. Motoneuronul gamma, ca gi buclele gamma sint astlei influenlate de caile cortico-reticulo-spinale (reticulo-bulbari, reticulo-protuberantiali), de cdile striato-corticale gi de cdile cerebelo-reticulo-spinale. Traseele nerDoase motorii ;i acliunile rnusczlore. Impulsurile nert'oase motorii pornite de Ia sistemul nert'os central, pe caiea rdddcinilor anterioare ale nervilor spinali, urmeresc trasee nervoase diferite gi se adreseaze unor grupe musculare di{erite, in raport cu tipul de migcare c.e urmeazd a Ii executat. Dupd cum se gtie, ramurile anterioare alc nen'iior spinali (cu exceptia nerYilor spinali dorsali) se anastomozeazi intre ele, Iormind o serie de pleturi. Acestea dau apoi ramuri colaterale Ei ramuri terminale, care se rdspindesc la grupele musculare ale segmentelor aparatului locomotor. Reddm. in continuare. un tabel succint al nervilor mai importanti care pornesc de la plexurile nervoase, al mu;c'hilor pe care acesti nervi ii inerveaze li al mi$cdrilor prir.rcipale care rezultd din excitarea acestor mugchi. Timpul de reac{ie. Rcac{ia motorie. in urma unci impresii perilerice care a lost receplionatd de scoartd, nu se produce decit dupd un anumit timp, care ia numele de timp de rea<tie. Acest timp variazi de la individ la individ, prezentind deci o ecua{ie personalS. ln medie. se considerd cd timpul de reaclie este de 1/7 s pentr-u Iact', 7/7 s pentru miros 5i 1/5 s pentm vedere. Timpttl d.e reaclie se poate.reduce prin atenlie ;i prin ercitatie, d.e unde inporLanfa rcpetdri,i ererci$iultti itt pregd.tirea sportiud. 132

Muschii

inervati
Musclii

de

plexul

brshial

Ramuri ootraterale Mare pectoral


Mic pectoral

Supraspinos Subspinos Mare roiurd Mare dorsal Mfe d,in{at

CircunJlcx

Rot. int. Br', Proect. umen-rlui inalirL Fixeaze $i ridicS umarul Abd. Br'. Rot. ext. Br. Rid,ice umeru,l, add. Br. Add. Br. R.ob, @nofij1latu,l" ri{dicn umerul Inspirator Br. ! dici Abd. ti (lsc. 'arrt. il roteazd inainte ; iasc. Post. r'oteaza

exl.r.

MusqJlocutaniat

Bioeps brahial Coraoobrahial T,rj,ceps brahial Lung suprnator nadial kirnul A1 doilea radiai Ext, cqnun degete Ext. pFoprdu police Lung abductor Police Scu!'t extensor Polj,ce

Sr-!pi,n. si flex. Antebr. Add. si ridica Br. Flex. Antebr. Ext. Antebr. ,add. ii supin FIex. Antebr. Ext. ti add. M. Ext. M. Ext. Dg. 9i M. Ext. poLice Abd. Dolice Ext. Ielanga I si add. Si flex. An,tebr' Flex. M. $i Antebr' F,lex. M. Illex. talangu II Dg. Flex. ial. II qi I Police Add. 5i opozitie Policc Flex. Ialanga I $i ext. falangc II $i III i)Jl Flex. ti add. M. Flex. Dg. IV ii v XI. nex. Dg. mic Add. Dq. mic Abd. Dg. mic FIex- fa.t. I $i ext. fal. II si III Dg. Dcpdlteaze Dg

Median

Rotund p{,onator Mare palmai: Mic palrna,r F,lex. sup degete Lung flex. police Scurt 6dd. police Lombrical I6i II ant. Clbital !nex. prof. degete (lV-V) Sc,u.r't ftrex. deget rnic Adductor deget mic Abductor deget mic Lombricali Interoso$i dorsali

Cubital

133

Mugchi

inrvali

de

plexul

lombar

Ml|schii

Pectir|6u Croltoa Caadr,icepd

Add. C,p6. pe Bz .!:rex. gi qd(L CDs. Ex. Gb. 9i f'lex. Ops,

Mulichii inervsti de Dlexul sacrat (pun ne$,ui sciatic)

Marc soiatic

Bioelrs ca.ultal Mare adductoa Ext. corn. degete Ext. pr. haluce Lung peronier lat Pedios P@onir lat.

ii*:81',i""6":l
Flex. $i add. pic. FIex. Plc. $i ext. Ds. Flex. $i dd. pic. ii ext. l-,r9, marc. Ext. Pic. Sustindtor al boltii plantare Ext. Si abd. pic. Ext. Si add. falange I DE. E*t. Pic. Flex. Dg, $i ext. ,pic. F,lex. Dg. rnare Ext. $i add. pic. AM. Dg. marc Fltrex. lalange AM. Dg. mjc fal. I Dg.

Tihial posterior

Flex. comun deqete L u n A .f l c x . p r . h i l u c c Tibial post. Abd. haluce Scurt flex, pla,'Itar Abd. deget mic Lcnbricali

fibrele musculare dispun de un potential stabil, denumit potelialul de repaus sau de e<hilibru, care are o valoare de 70 pin5 la 90 mV. Potentialul librelor nervoase si musculare este in ultimi instanld un potenlial de membranS. Dupe cum se gtie, membranele tuturor celulelor vii dispun de capacitatea de a separa ionii incdrcati electdc, ceea ce atrage instalarea potentrialelor de membrand. ln plus, celulele specializateale nervilor;i mugchiior prezintd 9i proprietatea de a Ii excitabile. Orice modificare a mediuLui, deci orice stimul, atrage o moclilicare trecetoare a permeabiliteUi membranei -[atd de ioni, deci a permeabilitalii de membrani 9i a potenfialului de repaus. Dacd un asemenea stimul intereseazd terminafia unei prelungiri a celulei nervoase, modilicarea de potential nu se limiteazd numai ia nivelul de aplicare a stimulului, ci se' extinde, ca o undd, pe membrana intregii ce).ule }{odiIicarea propagate ia numele de im4n. s, iar mani{estarea sa electrici, lnten[ial rle ac$iune. Pentru a se produce un impuls, potentiaLul de membrani trebuie sd coboare pind la o valoare critice, numita prog. Odate atins acest prag, potenlialul de acliune se de,zvoltd in cxplozii constante, de o intensitate mereu aceeaqi. Intensitate.a potentialului de acliune dcclangat nu este', deci, proporlion;ld cu intensitatea stimulului. Pentru un stimul dat. ter'minalia nelvoasd poate respunde sau cu un potential de a( liune complet dace stimulul a fost suficient pentru a cobori poteniialul de membrand pind la I'aloare criticd a pragului, iau nu rdspundc de loc dacd pragul nu a fost atins. Dt'ci, s , , a (l i o n P a / ( n r l l o l r n l e g i i . . t o l s a u n i m i < r ( .
CONTRACTIA MUSCULARA

N a Lu r a. i rn p u I s u I u r. Migcarca biologica se_.bazcazA .i-,?,:, y,o pc transmitcrea impulsurilor "f n"r,,lou."'i" u",i"r,r!''e la conrri nc^ o5i qi dc la cenr.ri ri p"rii"ril.'ol'#i lr"rr oe_un secol se $tie ci imouls 134

mineror r.''o_u",rui ;[,i;;:il";l;:'i],i,#.?,j"1?ll:,1,"';

A doua IortrA interioard carc intervinc irl rcalizarea mi5cilrii. ca o reactic t'aracteristicd la stimulul impulsurilor mus('ulare. es'te forta de contracfic muscuLard. Unitatea motorie. N{uschiul striat futtc{ioucazir pr"ir.r i(x1rl ('oordonat al uniti{ilor motoare. O unitatc motoare t'sto ansamblul format de un motoneuron alfa din cornul antcriol al mdduvei 5i cele 120--lB0 librc mttscttlare, pe ('aIr' lc incrvc'azd (Shc.rrittgton)' La aceasta sc adaugS intreaga rc{ca vascular-ir ('arc irigd loati tlnitatea motone.

13ir

NumSrul fibrelor musculare dependente de un motoneuron alfa variazd in raport cu gt'osimea mugchilor. La muschii mari, cum sint fesierii, fieiarc neuron motor iner.veale 165-180 fibre, pe cind la muschii degetelor un neuron motor inerr cazi mult mai puline f ibrc. Motoneuronul alfa, ,,calea finali comune( spre care merg toate cdile motricitetii, primegte toate influxurile motorii, indifer-cnt de originea lor gi cind slarea de excitatie care rezulte din aceastd sumatie a atins un prag suficient, neuronul reactioneazi stcreotip, trimilind un influx motor fibrelor mus_ cularc din cimpul sdu de actiunc. Ansamblul libre lor musr.ulare rdspund Si ele printr-o reaciie stereotipd. Conform lcgii ,,tot sau nimiclr, fiecare fibr.i reactioncazd printr-o contractic totale $i clibc|eaza astfel maximum ge energie dc care cstc capabile in accl moment. Energia clil)erati de o fibr.i mr.rscularE depir.rde,plin urmare, de condiliile ei propr.ii de mc,tabolism sr nu 5i cle intcnsitatea influxului motor, car'eestc mereu aceca\r. Un mufchi itl totalitate este, totu$i, capabil sd sc contracte cu rntcnsitati variate si lucrul se explic5 prin doud mecanisme: in primul lind, prin frecvenla variabild a impulsurilor ncrvoasc ncur-onul motor descdrcind o salvd de inlluxuri, iar librelc muscularc rdspunzind printr-o succesiune de contractii. Tensiunca (are sc dczvoltd in unitatea motorie se va rr.r6r.i in rapor.l dilcct propoftional cu frccvenla cu (are se succcd impulsur.rrc, (arc aLl puter.c clc sumatie in timp. AI doilea me<ar]ism prin ca|c sc expli<.i variatia de intensitate a contracliei muscuLarc estt' <,cl al sumatiei in spatiu a unui num5r din ce in ce mai male (lc unititi motorii care intra in actiunc. Tonusul nruscular. A(,tivitatca dt, bazi a mn5chiulrri. filir de calc r.rici o alte activitate nu ar fi posibita. sc manifcstA suil fo|ma tonusului muscular. A(esta poate fi cle{init ca ..stafca spcciald de semicontraclie pe (ar.c mu;chiul o pr.ezir.rti ;i ir lt.paus, r'ar(, ii (onscr\l rcliefrrl". Tonusnl mLrscular este un lcnomen constant. r'ar.c aLt Ia bazd dubla inervalie a muqchiului .. cereln ospinald, in raport cu maLea cx< itabilitate a mu$chilrlui, si uecletaLi.-(t., in raport ( u mi( a c\citabilitate a mug( hiului (Bil.scho1r'.rki). Tonusul este rrn ft'nomen nerr.os rellex. El persistir 1i Ia animalul decerebrat, dar t.!u persistd dacir sc secfioncazit ncr.rii 136

periferici ai segmentului respecti\- (Broclgeest) sau daca se sec{ioneazdnumai rdddcinile posterioare ale neuronului. Impresiile nervoase senzitive pornesc de Ia exteroceptori gi interoccptori, iar impulsurile motorii sc intorc din nou La mugchi. Actul reflex care mentine tonusul musculal se rlumeste rcJler de intindere sau reJler miotatic fi intervine in menlinerea poziliei ortostatice,adicd a pozitiei in picioare. Pozitia ortostaticd este mentinutA impotriva iorl,ei gravita!ionale prin contractria mufchilor intingi, accaste contractie Iiind rcglate de un bombardamerltde impulsLrri alerente asupra neuronului motor. Dupi cum s-a vdzut, buclcle gamma contribuie la men{inerea pozitiei or:tostaticeprin reglarea sensibilitetii ]a intindere a fusudlor neuro-musculare. In alara -tactorului nervos Si lactorii endocrini inlluenlcazd tonusul. Bdrbatii au mugchii mai tari de(it ai .temeilordatori[ actiunii androsteronilor. hormonii scxuali masculini. Contracfia musculare. Tonusul muscular conferi mlrgcltiului proprietatea lundamentali de a se contracta ca urmarc a impulsurilor nervoasc. Rezultatul intregii activitdli nervoase in ceca ce privegte mi$carea este contraclia musculari. Vizut din acest punct de vedere, muschiul scheletal .,r'eprezintd mijlocul prin care organismul reaciioneazi fal5 cle mediul ambiant exfern" (J. V . W ootl.bttrg- 1960).Toati dive6iitatea in"linitd a manilestdrilor externc ale activitdtii cerebralc poate ca un singuf -lenomen: cel a] fi privitd, in ultimd instar-r.ld, m i 5 c d r i im u s < ulare (Scccnouj. Contraclia musculare reprezintd o manilestare legatd dcschimbarca elasticitelii musculare. Ea se manifesti {ie ca o inldrire a mu$chiului, fie ca o modificare gi de taric si dc forme a acestuia, dupd cum contractia sc face pe loc (contractie izonetric(t) sau antreneazd o scurtare a muichiului Si o deplasalc a scgmentelor osoase (contracfie izotonicd). Se poatc' deosebi ;i un al treilea mod de contractie,cotflrac[iobt allLn' gire, care apare atunci cind .toria ce se opune depdgefte Iorta musculari ;i intinde muSchiul. Asupra dezvoltdrii muscularc, contractiile izometrice ;i celc izotonice au cfecte deosebite.Contractiile izometrice au ca rezultat creqterea volumului ti greuteiii musculare fi deci a fortei musculare, deoarece ele produc o cregtere a cantitd{ii
r.t i

de sarcoplasmi a librelor musculare qi o redistribuire a nucleilor, care iqi pierd pozitia marginali gi devin mai centrali. Contr-aciiite izotonice produc o creFtere minime a cantitdtii de sarcoplasmi, nucleii pdstrindu-;i dispozitia marginal5. Din aceast5 cauzi, in urma contracfiilor izotonice, volumul, greutatea gi forla de contractie a mugchilor cresc foarte pulin Sincronizarea ac{iunilor musculare. ln executarea unei mi$ciri nu intervine numai muschiul care efectueazd mi$carea (mugchi:ul agonist), ci gi alte grupe musculare. Trebuie deosebite urmdtoarele grupe musculare participante : \. Motorul prilno;l' este mugchiul sau grupul muscular care efectueazemitcarea (agonistul). 2. AntagonistuL este muqchiul care controleazd e.tectuarea continui ti gradatS a miqcirii. De exemplu: daci se contracta bicepsul brahial cu scopul de a se .flecta antebratul. pe bratr, in acelagi timp se contractd Si tricepsul br-ahial, care modereazd miScarea(legealui Sherrington). 3. Murchii de J'irare sustin segmentul in pozitia cea mai utild;i conlerd astlel lor!5 migcdrii. O aruncare, de exemplu, nu se poatc executa numai cu muichii flexori ai antebratuIui, ci 9i cu Iixarea cotu]ui Si a umdrului in pozitia cea mai t onr,enabilS. 4. Mufchii neutralizatori sint antagonigtii care suprimd mis_ (area secundare a motorului principal. Ei intervin dupi ter_ minarca miscdrii. In afar5. de aceste grupe musculare, mai intervine insa si un aLt lactor dc mare importante, care complicd problcma acliunilor rnusculare. Nlobilitatea nu se baziazd De contI.a, l i i m u s ( u l a r o i z o l a t e .c i p e o s e r i e d c a c t i u n i a r m o n i c e srn<'ronizate ale unui lan! de grupe musculare. Nlugchii nu aciioneazdizolat, ci in lanluri musculare, dupi cum nici o articulatie nu se migcd izolat, ci prin intrarea in ;oc a unui lan{ articular. Un impuls motor pornit de Ia scoartrdpune in mi;care lanlul muscular Si existe o anumitd succesiuncin ordinea contrac{iilor musculare care produc nrrscarca ln ansamblul ei. Aceasta succesiune mani.testitAIa exte|io| corespundein fond mecanismului reflex catenar care sti Ia baza mi5cirilor. De exemplu, pielosul coboarl b6rbia, apoi sternocieidomastoidianul flecteazd capul. Cind ne agezdm pc 138

un scaun, intre in acliune, in ordine, mqchii spatelui, care indoaie corpul inainte, intercostalii care blocheazd toracele, abdonimalii care trag trunchiul spre bazin ;i psoasul care flecteazd coapsa. Migciri voluntare li migcdri involuntare. Locomotia umand cunoa$te doue tipuri de miqcdri, gregit denumite migcdri uoluntare gi mircdri inuoluntare. D'tpd aceasta clasificare, idealistd, miqcarea voluntare ar fi ,,acea migcare care se produce din impulsuri interioare, independent de mediul exterior Si deci f6re o condiiionare aferentS((, in tirnp ce rni$carea involuntarl ar Ii actele reflexe. Conceptia materialistd a miicarii ne arate insd, a;a cum se exprimd l. M. Secenou (1886), cd ,,toate aatele viiii con$tiente dupi modul de provenientd - sint acte ti incon$tiente reflexe(. Primele mi$ceri care apar in lilogenie sint acte rellexe neconditionate, de apdrare Ei de orientare. Primele migcdri care apar in ontogenie sint tot acte reflexe neconditionate. MiEcdrile a$a-zise voiuntare apar pe baza acestora Ei sint in fond acte re-0exe conditionate. La inceput, ele sint lente, nediferenliate Ei slabe, dar cu trecerea timpului, prin repetaret ele se intdresc, se permanentizeazd Ei sc perleclioneazd. Miqcarea a$a-numitd incongtiente, care se realizeaz5 la organismele superioarc lerd participarea imediatd a scoariei cerebrale, este un act automat, o deprindere motorie, care a lost iniJial un act constient. Trecerea conducerii migcerilor a$a-zise involuntare din etajele superioare in etajele inferioare ale sistemului nervos central a reprezentat o necesitate functionald. l. P. Pauloz explici minunat aceasta ; ,,Mugchii scheletului trimit cu tolii, in mocl constant, impulsuri speciale centripete Ia sistemuL nervos central. Aceste impulsuri merg insdi in primul rind, insprc segmentele inferioare ale creierului $i nu se fac de loc resimtite de emisferele cerebrale, servind numai pentru autoreglare $i precizarea mi$cerilor. Dacd impulsurile centripete rezultate din toate miqcdrile pe care 1e executAm ar merge in mdsura atit de mare spre emisferele cerebrale, aceste impulsuri numeroase ar constitui o piedice serioasd pentru relatiile scoartei cu ]umea dinalard $i ar exclude aproape cu desdvirgire executarea celui mai important ro1 al ei. 139

'[

Forfa musculari. Sd lncercam si vedem care este mecanismul biomecanic de actiune al fortei musculare, izolat de pirghia osoasa asupra cdreia actioneazd. Aciiunea biomecanicd a mu;chiului pror.oacd lie menlinerea unei atitudini, a unei posturi, Ei atunci travaliul produs estc .rtaric, Iie realizarea unei mi$ceri, si atunci travaliul este d,inatnic. Cum efectul contracfiei musculare se traduce prin tra\raliu mecanic, forta muscular5 ar putea fi. cel pu{in teoretic, mlsuratd. Dar aceastddeterminare intimpind o serie cle dificulidli, deoarece datele cunoscute ale problemei (caracteristicile morfoIuncfionale alc mugchiului) de la care sc pornc;te pentru aflarea datei necunoscute(travaliul mecanic) nu pot fi integratc in totalilatca lor in formulele propuse. . .1. Sccftuneati.ziologicda nu1chiului. For{a musculard trcbuie puse in raport, in primul rind, cu numdrul fibrclor. muscu_ Iare. Cantitatea de fibre muscularc poatc {i redatd prin calcu_ larea suprafetei sectiunii transversaie a corpulni muscular la nitclul undp acestaf'ste cel mai dez\-oltat.bin ar.easti cauza. transversalS a primit fi denrimirea cle sccfiunc :9,:i1""9"_ rlzrologrca. Cunoscindu-sece un centimctr.u pdtrat dc sectiunc poatc cxcrcitala om o_.lor[a d e t r a c t i u n c d e 5 - B l i g . s - a a S t r r ris ii sc stabileascd, plccindu-sc de la studiile ldcu[e cle S'trosscrsi AUschuler asupra secliunilor transversalc, for{a probabild clc tracjiune. cxprimatd in kilograme. pentru o partc din muschii p i t i u r r r l u i a (e a s t i l o r t u a r f i , d e e x e m p l u .u r m r t o a r e a:

t" gdseasca DaI a(easti metodd nu poatc ^se-Ei il]i"1lt: arc numuichi un dcoarece ni'ii"prut, "tt" o"tl"iiuta' pe toata lungimea- lui' iar 1orla "rini"# sccliune transversara accca$i
dcpinde nu numai cle trumirttl fibrclor musculalc' i"ut""l".i Lor" Iungimc'a ci ;i clt: un mulchi 2. Ltnrtimea Jibrelor musculare lndlfimca la care

cu o anumita greutate este in raport direct l'ili;; proporiioIiind "".1"';; ir'ingi."" fibrelor, posibilitatea dc scurtare Muqchii t u fibrc paralcle qi lungi au' .dcci' ;;i;-.., ;;;;;. d",:ll"t' ,,lirplititJit. mai malc Ll( miir alc ;-i sint mu;chi un de-Qr deoarece' for[d, dc mu5tl]i sint Nlu;chii penllormi cauza oblicitAmarc numir dc fibre se prinde pc tendon din lor, lorta parte din o numai lii insc.rtiilor acestola, -de,-concletermlne de atcea'-sa-se intcrcat, s-a utilizatd ira"1i" nite deplasatS cu disi,'1, u*itul -,-,""ular- inmullindu-sc greutatea binecunostanla (inhltrimca)la (are s-a ficut dcplasa|ea'dupi ( uta lormule : T:GXI in t,ar.eT:travaliul,
at in sil. pc cat'e le cld aceastl ^LiSmecanicd Razultatelc Iomuli

ial I:inillimca Cl:grclrtatca cleplasatd,


nu sint insa con-

,,"*-| I t".,,,,"".
Tri.ceps sural rllexor. comun al degetelor Flexor pentru haluce Gambier posterior' Peronier scud Peronier lu,ng Garnbier anterior' Extensor comull al degetelor Extensor propriu hailuce

l'"^".,'.',1
82 4
E

t7,25 2,6 7 4 :i,75

4.r0 20 40 8ti,25 I t,20 35 2\) In,7;

pe llle r.re aratd travaliul realizat ,r.i".i"'r" interescaz'r pe ne pe noi cind a-pliiuai,-t" de.migcarc' ;;;;;; s:'qlseitc atunci si forteLcde care poate orspunemugchiul -cind nu cd muechiul plus' In etim J" .'".'..tu'" i;';;H;;;;ttii pirghiilor osoase-' a.1lolt"ara iiolat, ci plin intermediul lungimea tibrel.or 3. (:(nr;bilTarea secliunii Jiziologice cu cu ajutorul seclrunlr musculal'c Intrucit determinat'ca for{ei izolat' nu di rezulIuatc Iibrelor, i;;l;;';';;;';i-r.,'ui-ii. carc se cuprinde latc concludcnte, s-a apelat la o lormuld a m b e l od a t e . (F)' axprimate lrr I n a t e a s t i l o r m u l a f o | i a m u s tu l a t d fizioeste cgale ctt suprafalain crn! a seciiunii f.if,t."rn-"trl. 'bttlol,.,ttt::']R'" l o e i ( \ ' ( S F ) i n m u l l r t n t L r s (r u t a ; ' ' a 1 S ] f i i n m u l l l t a( l l l u : " m c t r i i n f o x p r i m a t d ( (i c i ' tirnDul ontrat F:SFXSXlO 141

140

determina* au n ii"r. l';'::ll.*' "J::Hil:#ilJnchiurui'


I)cn! ircr r,u.,chiului

care este.fortamuscular5 a unora ,,^ J3t3,+ exemplu.. . dintr{. -

Bioq)s frnural Serninnetrnbran os Semltendinos Drept intem Croitqr

t7,37 2{i,38 7,27 . 1 ,rI

'r

o l -{ I.:

t00,0

TOTAL:

| 42,796

Dal nici aceastArezolvare nu cste suficientd. MuFchii nu actioneaze dupd legi mecanice stricte Si actiunea unuia nu corespunde actiunii altuia chiar dacl au sectiunca fiziologic5, lungimea librelor gi greutatca uscatd identice. In afard de caracteristicile fur.rclionale specifice Iiecdrui mus(hi, mai trebuie a\.ut in vcdere qi faptul cd migcarea se realizeazl, nu numai prin lorfa musculard intrinsecd, ci 5i prin [or{a rezu]tate din aplicarca lorlei musculare intrinsece asupra pirghiilor osoase.
P I I t ( i L I I I I - I ]O S O A S T ] ,\ trcia lortd care inter\inc in realizarea migc6rilor este pirghiilor osoase. Am vdzut ce r-eprezc'ntate de aciiunea impulsurile ner\:oase sau biocul'enlii nervogi prodttc contractii musculalc, translormarea cnel'giei nervoase in energie muscular5 rcalizindu-se la nivelul sinapselor neuro-musculare (plecile motorii). La rindul tor, contracliile musculare atrag deplainserfiilor musculare, sarea segmenteLor osoase la nivelul energia musculard tt'ans.tormindu-se ast-lel in energie mecanicd. Sd ne rcamintim de definilia dati mur;chiului de c;afte Lapique: ,.muSchiul este un organ diferentiat, care produce prin contractie lucru mec'anic". Segmentele osoase asupra cdror-a ac{ioneaze mulchii se comporti. la prima r.edere, ca pirghiile din lizicS. ln mecanica, o pirghie este o maind simpLd. destinatd sI echilibreze lorlele sa[ sd le deplasezc cu ajutorul altor forle. Se recunosc la pirghiilc mecanice trei punctc de aplicare a fortelor' : punctul de sprijin (S), punctul rezistentei (R) 5i punctul foltci motorii F). 143

u""a.t".uiioi"u;;;;:;,;i;?,".r9:;S":?"t"T.&":?,i.i:1,[: au"i o.,,uio"* io;;"3r:;1:1r"J"'ffi*"ffi ::1..q,".1u iJl,T,:: metrice functionalc atc muschiutui.
neaza tendoanele gi sc cleshidrateazd. Dupd qii_, iolisol,, .a" muscular estc reprezentat "u_^ .t"ry,tul. :,t,1. apa.,"a.n'i."tut" elrmlnatd
din calcule. Grcutat

_^ -D1. .S1 . 19u"1td .tormuld este deprte de a integra toarc caracteristicile functionale alr Ea neglijeazi' printrt' artere,votumul corpului -rJ"f,ii"n"ot uscataL a corry1!! r|}us.lttar. pentru a se ^ ,.!; ^9:""tot:o oblrnc mai apropiatd dc dirnensiunile .""t. ^1.l_r.lo"i" ipu tioi-di"irn"l,_ srunr) ale muqctrilor.a caror J,orme,Iiind JoartJ;;;i;i,;, ," permitc calcularea matcmaticd a volumului f ,-" iilf"t r" o altd soluiie, determinindu "r,.

eaaugat-J-.";;;;i;" ;"",, i.T1t.t"i]*]]:i . morlofun( liona.lc. adi(a s,er liunii fiziolosice 5r fibrelor, greutatea uscatd a -us"triirrri' l::qiTii p*i;;il;" I u m t n a m a i a p r o p i a t i id c r c a l i l a t c : asupraforlci ;;_;.,,;;.. II. Schummacher, aceste vatori pentru 9"ot Ilexorii *rj'llii 142

Pirghia ^are,_ deci, doue puncte in care se aplicd lorfele statice S S1R- 9i un punct in care se aplicd for{a motorie F. - Raportul _dintre aceste. puncte poate varia qi pirghiiG sc impart, _.dupd.acest._criteriu, in pirghii ae grahui I'li.S.r., cu sp.lijinul la mijlocl de gTdul II (S.R.F"., cu ."ii.t"n1" la mijloc) 9i de gradul III (S.F.R.,cu lorta la miiloc).

al muEchiului care realizeaza miscarea. In acest sens se obisnuiette se se dea o serie de exemple clasice (fig. 53). Capul in echilibru pe coloana vertebrald reprezintd un exemplu de. pirghie de gradul I (F.S.R., cu sprijinul Ia mijloc). Punctul de sprijin corespunde articulatiei condililor occiDitali cu vertebra atlas, rezistenta este reprezentatd prin greutatea capului

sf
Fig. 53 -

R.CS

Rf

Exemple de pirehii din corpul omcnesc'

.s
Fig. 52 Funclia mccanica a pirglriilor.

Fgngl:, mecanicd a pirghiilor se deduce din formula , lor qe echllrbru : FX l:RXr sau
FI

Rr

lH?::tfl:,ttt?:ta',1:

b'alul rortei' F: rezistenla 5i r : bralul

Pirghiile de giadul I sint pirghii de echilibru, celc dc qragrjl I,I sint piighii de forfd, lar"cele Je !."0"i iiI'pi.gnii
de vitezd. Segmentele osoase ca pirghii. La pirghia oscasd spriiinul ,^. (D., esre reprezentat de axa biomecanicd a miScdrii siudc

pe.sol sau un aparat oarecare,rezisrenta (H) lLl"tl 9::g.i:in l^tl^-g-t*ytul"" , "orpului sar segmentului care se deplaieaza, .gJoute adauga $i greulatea unui material oarecu.", l: 1".". rar rorla (! ), este reprezentatd de inserfia pe segmentul osos 744

care tinde sd cadd inainte, iar forla prin muqchii ce.[ei, care' opresc tdderea capului. Numai intr-o singurd situaiie intilnim in corpul omenesc un exemplu de pirghie de gradul II (S.R.F., cu rezistenia la mijloc)- Ei anum! aind indivjaul se ridice pe virlurile degetelor. In acest caz, sprijinul corespunde capetelor metatarsiene1or, forla este reprezentatd prin for{a tricepsului sural, care se aplicd pe calcaneu, iar rezistenla prin proiectia centrului de greutate, care cade la nivelul articulatiei gleznei, deci intre sprijin gi fortd. Fitgiriite de gradul III (S.F.R, cu forla la mijloc) sint cele mai numeroase in corpul omenesc. EIe sint pirghii de vitezd 5i permit ca printr-o forld redusd sd se imprime braiului rezistentei deplasdri foarte mari. Astlel, in miqcarea de flexie a antebralulul pe bra!, punctul de sprijin corespunde articulatiei cotului. ln timpul mi$cerilor de extensie, insd, cotul devine o pirghie de gradul I, deoarece sprijinul trece la mijloc.. 'bistanlele dintre punctele de aplicare ale rezistenfei' forlei o debsebitd imporlanti in mecanic: Pirghiilor au sprijinuiui 9i
10. Anatomia tunclionala a aparalului locomotor 145

'de sradul IiI. Cind lorta (F) actioneazi la mijlocul distanlei diniie punctele de aplicare ale spriiinului (S) 9i rezistenlei-(R)' pirshia actioneaza cu o forla Ei o vitezd medie (fig. 54 a). Daci ioria (F) este mai apropiata de punctul de sprijin (S) (fig. 5a b). ,atunci pirghia va actiona cu lorta scdzuti, dar cu viteze crescutd. Pirghiile in care forta (F) este mai apropiate de sprijin

f
Fig. 54 -

SF

bc
Tipur-i do pirghii de gradul IIL

(S) sint, deci, pirghii de r,itezd. Dacd lorla (F) este mai apropiate dc punctul rezistentei (R) (fig. 54 c), atunci pirghia \a actiona cu fortrdmdritd, dar cu viteze scdzutS.Pirghiile in care F este mai apropiata de R devin, deci, pirghii de fort6. Descompunereafor{elor musculare. Actiunea muEchiului nu se exec\rti numai cu scopul mobilizirii pir-ghiilor osoase. Prin tonrrsul sau prin contraciia lor voluntarS, mulchii reprezinti unul din plincipalcle mijloace de unire ;i cle tontenlie a segmentelor osoase articulare. DupA paralelogramul fortelor', Ior{a unui mugchi se descompune in doue compo nente : una rnusculard $i alta articularS, de menlinere a suprafelelor osoase. Deci, o pnrLe din loria musc,ulara se pierde pentru mentincrea in contact a suprafe{elor articulare. Nlomentul muSchiului. Raportul dintle mulchi gi pir-ghia Iui variazi in lunciie de faza actiunii. ln dileritele lui momente mr,rgchiulpoate fi mai mult sau mai putin perpendicular pe pirghia pe care o actioneazf,. Faza de ac{iune in care incidcnla perpendiculari ii pcrmite un maximum dc actiune ia numele de momentul muschiului ( Debribrre). Nlomentul unui mugchi poate.fi calculat. El reprezint6 produsul dintre lorta mus( uiari ('are actioneazdsi bratul Viltual al pirghiei (distantradintrc linia de actiune a muEchiului qi axa biomccanicda articulaiiei). De exemplu, bratul de pirghie virtual al bicepsului brahial este egal cu perpendiculara lSsata de la articulafia cotului fate de lungimea mufchiului. Acest brai de pirghie virtual se poate mdri sau micsora, deoarece mu;chiul in acfiunc se depdrteazdsau se apropie de articulatie. 146

Mugctrii cu braful de pirghie mic, chiar dacd sint voLumlnoti;, au un moment mic. Mu$chii cu bratul de pirghie virtual mare,. chiar dacd sint mai putin voluminoli, au un moment muLt mai mare. Astfel, bicepsul ;i brahialul anterior, dispugi oblic pe antebrat, ajung prin flexie sd devind perpendiculari pe acsta Si si se depdrteze de articulatie. Cresc'ind braful de pirghie virtual, va cregte Ei puterea de actiune a acestor mufchi. ln schimb, in pozitie de repaus deltoidul are fascicul.ele. musculare dispuse paralel cu direclia osului humerus, pe a cdrui impresiune deltoidiand el se inserd. El igi meniine acest paralelism qi cind se contractd Ei duce bralul in abductie, Ia orizontale. Degi este un muSchi voluminos, bratul lui virtual de pirghie rdmine neschimbat, iar momentul mulchiului rdmine mic. Actiunea hipomochlionului, Calculul mecanic al fortei cu care actioneaze unele dintre pirghiile osoase se complice $i prin interventia hipomochlionului. Unii muqchi prezintd actiuni a cdror directie nu corespunde. direcfiei {ortei de aciiune a lasciculelor musculare, deoarece tendoanele lor igi schimbd directia. Astfel, fasciculele muscuiare ale bicepsului brahial, dupd orientarea lor, ar trebuie sa teal\zeze mi;carea de adductie a bratului. Prin tendonul lui scurt, bicepsul brahial realizeazi intr-ader'6r aceastdmigcare. Dar tendonul lung at bicepsului, dupd t'c iese din culisa bicipitala, unde este orientat vertical, se indreaptd induntru, pe extremitatea superioard a humerusului si devine orizontal, ajungind sA se insere pe suprafata supraglcnoidianS a omoplatului. Tendonul lung al bicepsului. astlcl deviat ca orientare. a d d u c t i ab r a l u l u j . c i a b d u t l i a l u i . nu mai rcalizeaza Un alt exemplu il furnizeazd is( hio-gambierii (bicepsul crural, semitendinosul, semimembranosul),ale cdror Iascicule musculare sint astlel orientate ca directie, incit si realizeze Ilcxia gambei pe (oaps5. Ace$ti mutchi sint intr-adever flexorii principaii ai gambei pe coaps6,atit timp cit tendoanele lor distale trec inapoia condililor femurali gi continud direc{ia fasciculelor musculare. Dar cind gamba este extinsd ii tendoanele lol distale trec inaintea condililor femurali, care le deviazd directia. ei delin extensori ai gambei pc <oapsd. Pun(tul un.lc un tcndon iii s(himbi dirc('triaia numcle de scripeLcde rellccic sau hipomochliott.Tendonul lungii portiuni a bicepsului brahial are drept hipomothlion cxtrc'mitateasupc-

t4'tr

rioari a humerusului. Tendoanele ischio-gambierilor au drept hipomochlion condilii femurali. Interventia acestor scripeti de reflexie complicd caiculul matematic al forlei de acfiune apir_ ghiilor osoase atit prin schimbarea direcliei de actiune, cit si prin punctele de frecare pe care le oferd. Calculul fortei de acliune a pirghiilor. Dacd vrem sd calculdm, de exemplu, forla necesard brahialului anterior pentru ca sd ridice o greutate P, fiindcd articulalia cotului funclioneazl dupd principiul unei balan{e romane (lig. 55), vom considera: t':P oB ^ ,L' A sltt

nu se pot rezol.va decit in parte (Iig. 56). Astfel, mugchii ischio-gambieri sar peste doud articulatii. Concretizarea acfiunilor musculare intr-o formulS este imposibilS, deoarece valorile aga-zise cunoscute sint relative gi schimb5toare (Pol Le Coeur). MOBILITATEA ARTICULARA Deplasarea segmentelor osoase angreneaza in lanlul mecanismelor motorii gi participarea obligatode a articulatiilor. Articulaliile nu au un simplu rol pasiv in executarea miEcdrilor. Forma lor gi gradele de libertate de migcare pe care le ofere reprezint5 lactori importanli, care dirijeaze direclia ;i sensul migcdrilor Si care Limiteazd amplitudinea 1or. Mobilitatea articulard trebuie, de aceea, consideratd r.rn factor activ, care participE la realizarea mi9c6rilor. De altfel, la unele articula- Mu$chii ischio-gambieri I"ig. tii, cum ar li cea a cotului, sar 56 doua articulatii. Concr.el)cste conducerea miscerilor este tizarca acliunilor muscular-e intr-o osoasS. Mugchii efectueazd formul6 este imposibile deoarece mi$carea, dar direclia ei esto valorile ilsa-zise cunoscute sint relative $i schimbiitoarc. imprimate de directia ;antrului trohl.eei humerale. Axele biomecanice ale articula{iilor. Dupe cum o articulatie prezintd una, doud sau trei libertdti de migcare,tot a$a ea va prezenta una sau mai multe axe de miqcare. Axa de migcare reprezintd linia situatd intr-un anumit plan, in jurui cdruia unul din segmenteleosoasese deplaseazd fatd de celSlalt. Axa nu este neapdrat fixd, cj. se poate deplasa o date cu segmentul (cum se intimplS ta genunchi). Cunoagterea axelor articulare este indispensabilS pentru detelminarea amplitudinilor articulare de migcare. 149

F F . i g. . 5 r - l t r r . u l d p i r . r , r i e\ i u j . l ar br.cp\utrri brahi'1l OA cc acl: , neazaiasupra unci pirghii de eradul III.

in care P : greutatea: OB : lungimea totale a antebratului; OA : distanta de la axa articulaiiei 1a punctul de insertie a1 brahialului (bratul de .pirghie virtual); q : unghiul bra-

cnrul drspune cle un maximum de fortd atunci cind ajunge in vecinetatea lungimii lui mijlocii. Acest lapt are o mar"eiripor_ tantrd practicS, deoarece ne aratd cd deteiminarea capaclidlii functionale musculare trebuie fdcute in pozitia i., care mus_ c h j u l s e a f l a l a l u n g j m e aI u i m i j l o c j e . Dar mecanica anatomicd devine irafionald si confuzi din m o m e n t u l i n c a r c s e i n c e a r c ac a l c u l a r e a acliunii fortelorunui mutchi pluriarticular, iar formulele, oricit de complexe ar fi ele, dau rezultate relative, deoareqe insd;i determinirea valori_ tor aqa-zrse cunoscute, prin care urmeazi si se aIIe valoarea necunoscutd a Iortei musculare, ridici pr-obleme practice care 748

aceastd {ormurr seo"","tllii;1""lll*"1""JJ.T;1,"r. .Dupe

Miqceri pasive ti mi$ciri astive. Prin mi$care pasiva se intelege miqcarea executate de o Ior{i exterioarS, de obicei de mina examinatorul.ui, la care cel studiat nu participd de loc activ, deci nu i$i contracti muEchii. Uneori este necesar ca cercetarea mi$c5rii pasive sd se facd sub narcoze. prin miscare activd se-inlelege mitcarea efectuate de cel examinat cu ajutorul propriilor sale grupe musculare. Ea reprezintd deci Ei o metode de d.eterminare a capacitelii Iunclionale musculare. ln general, amplitudinea articulara a migcdriJ.orpasive este mai maie decit a celor active. Tehnica generala a goniometriei clinice, Determinarea arnplitudinif articll.are de miqcare este de o utilitate insemnati in practica educatiei fizice ;i sportului. Amplitudinea articu_ lard reprezinti, de asemenea, un semn obiectiv de o reali importanid in examinarea deficieniilor motori, atit pentru aprecierea .stdrii prezente, cit $i pentru urmdrirea gtii;lificE a rezultate-lor terapeuticc, a ritmului gi a duratei de recuperare. In laboratoarele de anatomie func{ionald si biomecanlca se foloscsc aparate complexe adaptate Iiecarei articulatii in parte Si chiar fiecerei migceri in parte. In practica de toate zilele se folosesc numai unele aparate simple, care fac practicarea goniometriei comodd 9i la indemina oricui, care iau denumirea d.e goniomef,re medicale. Pentru a se putea executa corect o goniometrie clinic.d, trebuie lornit de Ia urmdtoarele considera{ii de ordin general : 1. Mobilitatea articulard se determine {inindu-se seama de tiprrl funclional al articulatiei respective gi de numdrul g!adelor de libertate de care dispune aceasta. Articulatiile plane (artrodiile) gi art,rulatiile cilindroide (trohleene 9i trohoide) au un singur grad de libertate. Articulaliile elipsoide (condiliene) Ei articula!iile selare au doud grade de- Iibertaie, iar articul.atiile sferoidale (enartrozele) au trei grade de libertatc de miscare. 2. Fiecare grad de libertate presupune o axd biomecanicd proprie, in jurul cireia se rcalizeazd miEcarea.Axele biorneca, nice sint plasate in puncte bine determinate, puncte ce trebuie reperate pe harta topogralice a regirrnii respective. 3. Amplitudinea migcarii se .determind plecindu-se de la pozilia anatonic(r a sementului respectiv (picioarele la unghi drept pe gambe, gambele, coapsele, trunchiul gi capul in 1inie dreapte, membrele inlerioare apropiate, membrele superi150

oare apropiate de trunchi, mina 9i degetele extinse' !1Y"I" Drivina i;ainte). Pozilia inatomicA a segmentului respectiv' in j6"io-eitie o. pozif'ia zero sau de pozilia de storr' i; ;;"i; -i. MlE"tr"u" (pasive sau aitivi) se efectueazS.Pf un 3r9 gt ccrc, centrul cercului liind insati axa- biomecanicAa.ml9caru' Punctul final. in care segmentul s-a dePlasat pe arcul de cerc ia numele, in goniometrie, de pozifia flnald' 5. Migcarea (pasiv5 sau activd) care se efectueaze intre pozitia de start Si pozitia finald are o anumite amplitudine considerati normald, prin raportare la mediile rezultate din determineri pe Ioturi mari de indivizi. Amplitudinile medii normale de mitcare trebuie avute ca repere, fere a se neglija inse faptul ci ele variazd in raport cu virsta, sexu). qi cu staiea de anhenament a indivizilor. Pentru a efectua goniometria cl.inice avem nevoie de urmatoarele instrumente : - goniometre (raportoare) medicale de mai multe dimensiuni (cel puJin unul mare pentru articulafiile mari qi unul mic pentru articulatiile miinii) ; - creion d,errnatograJic pentru insemnarea axelor biomecantce; - nasd de consultafie cu plan dur, pe care bolnavul se poati fi intins, pentru examenul goldului, genunchiului, col^.nai rfarfahDla at. .

nldsl,Ltdobignuitd Ei un scoun pentru examenul cotul u i . a n t e b r a t u l u i ,g i t u l u i m i i n i i q i m i i n i i : - o sticlule c,'J benzind 9i ootd pentru gters urmele creionului dermatografic, dupd efectuarea goniometriei. Goniometrul medical clasic are forma unui semicerc (fig. 57). Prezintd o bazd dleaptd, un semicerc gradat de la 0' la 180' 9i un indicator care se roteazi in jurul unui ax plasat in mijlocul bazei, indicind pe semicercul gradat amplitudinea migcirii. In alara goniometrului clasic s-au imaginat $i un mare numer de alte tipuri de goniometre, dintre care reJinem, pentru u$udnia cu care poate fi folosit qi exactitatea lui, hidrogoniometru tip Geigy (fig. 58), reprezentat de un flotor care se deplaseazi intr-o capsuli rotundd pline cu lichid 9i prevdzutd cu cadran gradat. Dezavantajul principal a1 goniometrului medical este acela ca el determind amplitudinea migcdrii intr-un singur plan, l n timp ce migcdrile articulare sint combinatc qi se efec151

tlleazii ('oncollriL('l.rt iD mai lnuit(, plill-iu|i. I)acii pcntr.tr genunt'hi. dc i'xcmplu. unde llc\ia st' insoleqtc li alc o rotaf . i c i n t c f n . i , i a | c \ t e n s i a t i ( l ( ' o r o t a l i o ' \ t ( . r r r a la g a m b e i , a('est (l('la\anta.i poatc fi trc(uL (ll \r'rlc|ca. p.ntr'u allc seg. ment(', ncgli.iarca rczultant('i rnis(i'Llil()r c.ontltirratc in mie m u l t e p l a n u r i r \ r c s t ( . p o s i b i l a r .l \ s t l c l . p c n t n r p i c i o r , c a r e p f e z i n t i L m i 5 (i r i l c r l e i r r r e . r - ;r i r r ' - r ' \( f - i L r r f . . - . r L r j r r r . r B . t r a lo scric tk' gor]io]]l(:t|e spcrialc'. rrrrn ar li apalatlll lui (;\rtscll, p c n t n l m i i s u l a l t ' a s i m r r l t a n i a a m l l l i l u ( l i n i i t l t ' t t t i s c i tc t in t I e i c l i I o c{ i i ( l i g . 5 9 ) . P c n h L i d o t r . r ' r r i n a l ' c aa m p l i t l l ( l i D i i a r ' l i ru L a r c s c a s a z t is u b i ( ( t i l l i n p o z i l i ( ' a n a t o D r i c ' ilii g o l r i o m c t f i ( a z c t o . a s t f c l t . a a r c L r L pc cafc sc e\L.r'utii miscarea sir lic lil;t,r' Sc r'!,pi.r'cazal a\il t)iom('( allicii a Drisr i r I i i s i s | n o t c a z i i ( L l o ( r ' u (c I l ( ' 1 ( ' g ' - t m c r r t c . ( ' r i a . i u t o | u l ( r f i o D u l r r i t l , . ' r ' m a t or{' a fi r . . ( C i o n i o m c r r I s c a s a z a li r - r t r t . r ' 1 a | i l)lilt) u pliinul nri;r.iuii. r t t b a z a rp r a l i ' ) i i r r r a x a l o n g i t u t l i l t a l i - r a s ( . g n i ( . n h l l l r i( a r c r c a j i r c a r i i I l i s ( a r ' ( ' a s i c r r s t ' m i c . i . r ' r i rg i l.a(latilr(lrcptat spr.t'tliler'I,i dc nri..(ar'('. r\riul ilt iulUl cii|uia s| ntis(ir in(li(at(r'ui s(. p L a \ i , a z i ic \ a ( l i l t ( l l c p t l l l a l i c i l t i o n r c r , a I r i c c a ntisciu.ii. ir"rcli(:itor'ui supfapLllrin(lLr-s( a,\ c i l L r j r g i a s 0 g l l t ( ' l r l l l l u i ( i l r . ( , r c a lizcarii nrilcarca (lig. 60). [) (latii (u sorntcntu] (.ar.c:i( mis(r s c d c p l a s c a z i i ; i i n c l i ( a t o I n l . r I o t i D c l r r - s ce I a c l r . l i , < l e . l i i c a t . i t r c c p c 'n t i s c a t t ' a s i t c l t ' l a c a l c s t t c l n - r i n i i . ( a l ( i r l i r l ( l u s { ' a m D I i t u ( l r n c a r ] r i s r i i l . i i .S t ' r ' a . r , t a i t s i l ( , 1 i L l n r . r n t a ia n - r p l i l r r r l i i t c a n r j i ( i r i i ( i l i p o z i l i aa l c r r L r r cil L . ( ( ' t ( p o l . i i r e s c ( ' \ ( ' ( u t i lt n i l c a r'('a. I)(' o\emlllrr : flcsiit acti!a a g(.rtun( ltiuluj s(. r(.alil( al,l !n nrrxl rrormal clc 1:r pozitia zclo pinir 1a 1:lt. pc :llrtrL clt' ((,r'( {) 1ll5'. iar' fLcxia pasivi"r c1c la pozitia zolo pini-r 1a l-i{' l)iI('r('n1a tlintlc rnobililat('a pasi\a si (.(.a acti\,:i cst(' lc ('\tcnsiL' s(. sLlprapunc. in ntod noLmal. tir, 1J N l i 5 r ' a i l c .( a ( a a m i ) l i t L l d i n r ' l o t a l i i . a r ( , c 1 l 'r I r ' L ' ; i ( l i f c r e n t a ( l i n t 1 . | ' n r o b i litaria ilasi\i-i fi cca a(ti\4. mi.f(ill.ii (l{' flcxi('. ,,\mplitirdinea n)i:,r {.. s t c 1 n r r r o c l D o r . n r a L i( irii. pc a((.ca;i (lir'('('lier a(ccasi, irr i L l r l ) ( ' l rr,a z L L I ia l c n - t i s r ' a L I\io i .t a r t ' a I i l l a l r t i , ' \ i 1 l a i c a s t f c L :

,. , ,1 , , ,l i l l i j , i , l l - l . , l ' t Ii,, \ , . - ,\ r , . i a, r , . , , , L
Ii,'.5d-llr,lrr i,r ' r j , I r L r li ; r\'

(LLI)r'irr(ll tlt'i tipttr i (lc \otafcli r.j.,' l.otaLr. (ar(tr\e .i l)asi\(') : I

\.Il()fi : pozilia

anll)liludiI a 1 1t l l r . r i r l ( ' ( ' r r l ( '

153

pe care ele se realizeazd ti 3 - diferentele dintre amplitudinile active 9i Pasive. Primele tipud de vaLori referitoare la amplitudinilc totale, comparalte cu valorile medii considerate normale, pun in evidentd existenta lie a unei mobilitSfi articulare normale,

intr-o rupture de corn posterior de menisc, in care flexia completi a genunchiului nu mai este posibile ti miEcarea reduse tot Ia o amplitudine de 120' se efectueazd pe arcul de cerc 0"-120o. Al treilea tip de valori, privind diferentele dintre amplitudiniLe active $i pasive pune in evidentd existenta unor tulburlri ale capacitetii functionale musculare. O amplitudine pasive normald sau chiar exageratS, inso{itd de o amplitudine activd de zero grade, este astfel caracteristicd unei paralizii totale a musculaturii segmentului respectiv. FORTELE EXTERNE In realizarea migcdrii, fortelor interne Ii se opun o serie de forle externe. Corpul sau segmentele lui in migcare trebuie si invinge greutatea corpului sau a segmentelor respective, for[a graDito,lionald, care tinde sA atragd corpul Ia p5minq inerfia, presiunea atmosfericd., rezistenla med.iului in care se face migcarea, torla de reaclie a zuprafe$ei de spriJin, forla de frecare, qi al.te categorii de rezistenle erterne, cum ar fi greutdtile cu care se incarce obiectul in migcare. Ff,RTA GRAVITATIONALA

Fig. 59 - Apamt de mesurat miqciirile combinate ale piciorului in trei pla-

nuri

I'iq. 60 - Derermrn.u.ea amplitudinl licularc i.l genunclliului cu'ajutorul niometrului:

drilo_

" - p:i.l*;if"TJ.**. ,,."#3-'iii;;J". "".-

fie,a unei hipermotrilitati articulare (clownism congenital, . sindrom Echles-Danlos,sechele poliomielita, paralizii d"e difc_ rite etiopatogenii, articulaiii balante post-traumatioe ek..). {ic a unei diminudri a amplitudinii de miqcare parliale ((:a in redori) sau totale (ca in anchiloze). Al doilea tip de valori, privind pozilia arcului dc cerc pc car.e se realizeaza migcarea punc in evidenld existenta unor tulburdr.i care .[imiteazamigcarea ]a capetele excursiei ei. Dc cxemplu, intr-o rupturd de corn. anterior de menisc. exten_ sia completd a genunchiului nu mai este posibiii ;i mi;carea redusd.la o a-mplitudine de 1200 se electucazi pe arcul de ccrc 15"-135.' Exact invers se vor prczenta lucrurile 154

Reprezintd cea mai importantd fortl exterioare care actioneazd asupra migcdrilor. In fond, toate celelalte forfe exterioare care lntervin in decursul miEcdrilor emand sau decurg din forfa gravitationale. ln condilii normale, lorta ravitationald atrage continuu spre sol corpul gi segmentele lui' care nu scape actiunii legilor gravitatiei universale. In tot cursul evoLutiei filogenetice a miEcdrilor lorla gra\:itationale a lost unul din factorii importanti care au contribuit la deslvir$irea milcerilor. S-ar putea alirma cd mi9carea este o lormd de rdzvritire a materiei vii fatd de gravitatie. care tinde sA imobilizeze corpudle Ia sol. aparilia organismelor vii, migcdrile eleNu intimpldtor -acestora s-au produs in mediui lichid. Conform mentare ale principiului \vi Arhinlede, in acest mediu corpurile pierd o mal uSor' parte clin greutate gi astlel migcdrilc se realizeazE. filogenetice, lor Transplantite pe uscat. in decursul cvolutiei 155

organismele vii s-au tirit mai intii aproape de sol, au devenit apoi patrupede ti abia tirziu - bipede. Aceaste inelFre de la sol, deci aceastd infringere partiald a gra\ritatiei, s-a desevirqit in decursul a sute dc mii de ani. Forta gravitationale actioneazd totdeauna r,erlical. lmpotriva ei for{ele interioare cumulate actioneaze exact in sens invers, de jos in sus. Forta superioard de miEcare carq incearci se inving5 forta gravitalionalS este sdritura. Inainte de a Iace siritura, corpul se adund, igi concentreazd forleJ.e (predetenta). tnvingerea lortei gravitationale chiar numai pentru cirtevaclipe presupune un consum mare de energie.Numai in condifiiie migcdrilor de imponderabilitate (ca in camerele de imponderabilitate pentru pregbtirea cosmonaulilor sau iL-r cosmos) actriunea fortei gravitationale este anihilat5 Si in acest caz contractia musculari se realizeazd cu o for{d care ar putea fi denumitd Jorla absolutd. de contraclie. Cel mai mrc impuls aruncd astfel corpul la distante foarte mari. GREUTATEACORPULUISI GREUTATEASEGMENTELOR Efectc ale graYitaiiei, cie nu trebuie totuqi confundatc cu aceasta.Indilerent care ar fi pozitia corpului, greutatea actioneaze totdeauna \.erti(.al, de sus in jos, asupra centruLui de greutatc al corpului sau segmentului. Valoarea acestei forte exterioare este legati de volumul, lungimea, densitatea segmentului care se deplaseazd,sau de numdrul segmentelor angajate in miq<are. Practic, se poate consicleradeii ca r..aloarea cu care interr-inc aceasta forte exterioard este legati de znasa segmentului (are se milc6. Masa-Volumul X Densitatea . Conform legii maselor, pentru o aceea5i lorld motricd, viteza miScSrii este in raport indirect cu masa care se depla_ seazd. Cu cit segmentul are un volum mai mic si este mai putin dens, deci cu cit masa cste mai mic;. cu atit \iteza de deplasareeste mai male, ti cu-cit segmentul ar'c un r,.olum mai mare $i este mai de'ns,cu atit viteza lui de deplasarc este mai mic6. 156

PEFSIUNEA

ATMOSFEBICA

graReprezinta, indirect, tot o forle de actiune a .fortei varicu o inlensitate corpului \ itationale. Ea apasd asupra abild in raport direct cu viteza de deplasare. ln repaus, -asupt.1"tp"tiii omenesc actioneaze o presiune -atmosfericd de peste 20 000 kg. Calculul se poate face inmulfind presiu,Trea barometricd (Pi cu densitatea mercurului (D) Si cu supra(S), care cste de aproximatir' 2 m2 iala corpului' o-".t"t" F:P(incm)XDYS(incmr) deci: F ? 6 X 1 3 , 6 X 2 0 0 0 0 : 2 06 7 2 k g ' Presiunea atmosfericd joacd un rol dcosebit de important Exemi,"r' -"rr1i.r"t"u in contact a - suprafetelor articulare ^ ale o coxo-Iemurala' articulalia plul clasic ni-l oferd -care reprezinte de 16 r'mi. Cum (avitatea artitulari iuprafatd (S) 'virtual gi estc vida. presiunca atmosJcric6 actio;;.p_Jt: .rea"i asupra ei cu o valoare de 16,537 kg, deoarece ?6 X 13.6 X 16 : 16537 kg. prosiGreutatea membrului inlerior fiind de 9-10 kg'(apu1 in califemural singure poate menline '&iar unea atmosfedcd chilor muf tuturor seclionarea dupa i;i;; ;il"tHDeriarticulari. 'a"ti,r""u presiunii atmoslericc asupra corpului este comp"""uta O" presiunea interni a marilor caviteti' care are i'uio.i ia""ti"" cu cele ale presiunii atmosleri(c' Interactiinterunea dintre preslunea armosfericd extcrnd qi presiuneacorale structurale modificdri ni a maritoi cavitd{i atrage 9i suposegmcnte cloud celc siernului' ni\elul outui. A.tt"t. la q","'t't iioare a]e sale (manubriul Si corpul) sc pliaze.Yttyl. qi formeazd un unghi proeminclrt in alarir' ulrghiuL IUL I'olLLsREZISTENTA I'IEDIUI-UI

in ape' Exerciliile lizice se pot practi('a Iie in aer tibcr' Iie vor intregimc in corpul sau omenesc Segmentcie corpului acestea dc opusd rezisten!a treir.rie sd lnvingd 157

In calculul rezistentei intrd urmdtorti factori : R: .i! K X S Y Y: X sin a care -R:rezistenfa de invins, exprimatd in kilograrne; K - coeficientul de rezistentd stabilit dupd forma coriurilor gi densitatea mediului ; S: suprafata cllei mai m"ri ,u"_ tiuni a corpului care se feplaseazl in mediu. consideratd in raport cu axa de progresie; V:viteza in metri pe secundd; sin_a: sinusul unghiului de atac (a), adici al unghiului de inclinafie pe orizontald. Pentru un om care se deplaseazi in aer, K:0,079 (coeficientul rdmine valabil pini la o vitezl de 42 ;/g, iar 5-9,75 me. Si presupunem ci omul merge la pas, cu .o vitezd de 1,5 m/s (deci b,4 km/ord) Si ungtrlut Oe incti natie a corpului pe orizontale este de 90o ldeci a:90.; sin a:1). Calculul rezisten{ei intimpinate din partea aeru_ lui ne aratA ce : R:0,079 X 0,75 X 1 , 5 , Xi - 0 , 1 3 3 k g - Daci omul are de infruntat un vint de 6 m/s (deci 21,6 km/ori) eI r.a fi dat inapoi : R : 0 , 0 7 9 x 0 , 7 l tx 6 r x 1 : 2 , 1 3 3 k g , iar dace are de infruntat un uragan de 40 m/s (deci 114 km/ori), poate fi ridicat 9i in aei. pentru a flce'fafd acestor situatii, omul se apleacd inainte, micqorind astfel ung h l u l d o a t a c ( a ) i i v a l o r i l e s i n d e a s i a l e r e z i s t e n f c id e i n _
\_lns.

tra unui curent de 1,66 m/s pentru a rimine pe 1o(',trebuic se invingd o rezistenli de 20,155kg : R:73 x 0,10 x 1,66: x 0:20,155 kg
Concluzia practicd ce se poate deduce din aceste calcule este aceea cd pentru micsorarea rezistentei mediului in care se practicd exercitiile lizice trebuie se sc diminueze pe cit. posibil suprafaia de sectiune (\ialoarea S) 9i unghiul de atac (a).
INEItl'IA

Este for-fa care tinde se prelungeascd 9i sA sustind o situatie datd. Datoritd interveniiei inertiei, un corp aflat in repaus iar .urL tinde sd rdmind in repars (inerlia d.e imobilitate), corp allat in miScare tinde sd se deplaseze in continuare' (legea titezei ci$tigate). In momentul inceperii unci miqtirri, lortele interioare trebuie sd inving5 inertia de imobilitate $i, iDvers, in momentul termindrii unei migcdri, Iorlelc intcrioare trebuie sa inYingd ineriia clc' mi;care ciltigatS. A SLTPnAFETEIDE SPIiI.IIN FOlt'r'A Drt IiE.A.C'I'I11 Cind corpul sc gaselte ir.r aer, in plind sdriturd, Iorte.le gravitaiionale ac{ioneazd in mod egal asupra tuturor scgmentelor lui pe care le trage in jos. dar <ind corpul se afle suslinut pe o supra.[ati oarc(are de sprijin, apar-t' 9i o lor!5 de reaclie egala $i de sens opus. Cind corpul cste imobil apare o lorli cle rca('1,ie staticd fiind a suprafelei de sprijin, reaclia staticii (R egaLir cu ") greutatea staticd a corpului (G.) :

- Pcntru un inotdtor, valorile formulei calculului rezisten_ Iei se schimbd K-73 (pentru apa de mare), S este variabil, oupa striuntc adoptate ;i corectitudinea execuiiei intre {1,0J5 mr si 0,14 mr; ia un bun inotdtor de craul. care parcurge 10O m in 60 s (in mare), K:?3, S:0,03d (oierd 'deci o suprafatd minim6), V: 1,66 m/s, iar. a:b (corpul este r n. t t n s p e o r. i z o n t a l d ) .D e c i : R : 7 3X 0 , 0 3 5 X 1,66 m, X 0:?,040 kg Dacd inotitorul nu deline o tehnit,d corectl si oferA o supralati lnai mare, se spunem 0.10 mr. ii in plus iuptd con158

R.:G.
Cind corpul sc alla in mil(ale. (leci la greutatea lui se a c l a u g df o r t a d e i n c r ' f i e c l a t o | i t i i D t c | r c n ! i c i a ( ( c l o r a l i e j , a p a r c o lorld de reaclic dinamice a suprafctci de sprijirr. ln cazul in care subiectul se impinge in sus pe Verticald. (a in seri-

159

turi, reac{ia dinami(A /Raj r.a fi egale cu greutatea staticd a corpului (G.) plus {or!a de inerlie (F;): R.r:G,+F In cazul in care subiectul se lasd in jos pe verticali, ca intr-o mi$care dc genuflexiune, reaclia dinamicd (R4) va fi 'de'inerjrc eald cu greutatea staticd a corpului minus forfa (Fj), deoarece accclerafia sc indreaptd spre baza dc sprijin : Il,r: c, Ir .

INFLUENTA

FORTDI,OR EXTERNE IN PRACTICA

SCHIULUI

FORTA DE FRIJCARE Intr-o serie de exerciiii lizice (schi, patinaj etc.) corpul . aluneci^pe supralata cle sprijin, atrage aparilia fb."n"a "e {ei. de.frecare (f), ca.c este proporiionali cti greutatea corpului (c) qi cocficientut de fiecire (K): F:GXK . .Co{icientul de ft.cuare (K) este variabil dupd caracte_ rrstrclle dp alunecare ale suprafelelor aflate in r.ontact. A.t_ lel pentru schiuIilo fdrE ceard. Caro alune(,i pc zapada,

pe care Un cxemplu demonstrativ al rolului important il au {or{ele externe in real.izarea exerciliilor fizice este dat de practica schiului. Viteza de coborire a schiorului este clependentl de for{ele externe urm5toare : a) inclinatia pantei: b) impulsurile vcrticale in trecerea denirreldrilor deteren; c) r'ezistenta z'pezii i d) rezistenta aerului.l schiuhri pantei. Conditriile specificc practicarii Inclinatia fac ca {or{a externd a reaciiilor suprafetci de sprijin se capete caracteristici apadc, legate de inclinalia pantei de alunecare In acestc condilii, for'la glavitalionald de atractie asupra greuteiii corpului (Ci) se descompune conlorm paraielogramului for-{elol in componenta cle alunccare (A), para leld cu inclinalia pantei (alfa) 5i in componenta presiLu)ii care aclioneazA perpedincular asupr-a so.iului (P) (fig.61). Nldrimea acestor doili:i {orl,e poate fi calcrrlati. dir.r lormttlcle : A: G. sin alfa P - (,l.cos alla Componenta de all necare (A) cre+te Pe na sur-d ce inclinafia Pautei (alfa) este mai mare, dat componenta presiunii (P) scade relatiY pufin la LrLr schior- cu o greutate (Ci) de 70 kg ; mSrimea celot' doue componente va fi urmatoarea :

uj""'r,ura, 5-9,96, iar pentru schiurile unse cu o K: 0,02,deci mult mai mic. ""rre'
REZISTENTELE EXTERNE DIVERSE Reprezentate dc toate obiectele asupra cirora interlrne corpul_ omenesc (materialelc de lur.ru, haltcrc, aparatc, gre_ uld(j rlp trancportal. obie,.te cn sc aruncd ctc.t, icesle for!,. externc sc aplici asupr.a corpului din direciiilc ccle mai l anatc. Toate lor-lelc externe care intervin in cxecutarea misca, rilor trcbuic invinse de for{e interne. Acestea trebuie sd fie cgale sau superioarc ca intensitate $i sd aciioneh in diree{ie identit:5, dar in sens inr.e|s crr fo4ele externe]...*p""ti\." (legea r epartizd.rii forfelor). 160

D.s.or.:pulIel"r fofl' lur Fia. 6l (G) in forle.de aluneqr;vitatio'1ale ' .' t" i.fr 'i foll. dc pres'urrc(P)'

1 I l a t e l e s i n t l u a t c d u p : i \ t . ' l ' c o d t ) t e s t . . t: . . C t l l ! s ( l c s r i r i , E d i t u r a d i d a c Bl.Lcl.1repti, 196{ ca ti pedagogici,


ll -.\naiornia funclionale a aParatLrl!L lLi'')ir'ror 10

lol

I.clinalir

fbrt. dc rlunP.rn)

10.
ri;o

Deci, ir.r timp cc componenta cle alunecarc (A) crefte (,tr a p r o a p e d c t r e i o r i , c o m p o n c t a p l . e s i u n i i ( i ) ) s c . a d c< u m a i pulrn de sapte ofi. Greutatea schiorului nu are dccit o importar.r!d r.c,Iativi in oblinel'ca for{ei cle alunecare, deoar.cce cu cit greuratea mare. clr atit li supralata de lnaintare, ci si cele_ :,.,.: l a l t e Tri lorlo de l inar.c sc maR,sL.. Impulsulile verticale in tr.ecerca denivelErilor de teren. S r h i m b d r i l L . d | j n c l i n a l i t . a l c p a n r c , i l m o r i l e , s a n q u r . ie L r . . 1 lranslormi mi)(a|ea schior.ului intr-o mi5care cu triaicrtori,, .$i circulari, in care apar (.a forle contrare egate forta cen_ trifugd 9i lorta (entripetii, r-rltima fiind gaid c; Iorla cic r.ear,_ Iie a supraletei de sprijin. fortej (cntrjfuge (F") r.ar.c rezultd in trece]-ea , Yul.o,ulgu . r c n r \ ' " l a r l l o r ( l c t p r ( n p o a t e f i L l , . t o r m i n aa t di Iormula :

Rezistenla zdpezii. Z6,pda opune Ia inaintarea schiurilor. o rezistenid care poate fi descompusd in urmdtoarele for{e componente ; 1) frecarea zepezii cu suprafala de alunecare a schiurilor; 2) deplasa|ea valului de zdpadd in fata clrrbulii virJului schiurilor; 3) rezisten{a zepezli presati de schiuri: 4) frecarea laterald a schiurilor Ei bocancilor. Dintre aceste forie componente, frecarea zdpezii cu suprafata de alunecare a schiurilor reprezinte aproximativ 90 01, din intreaga for{d de rezistentd a zdpezi| iar celelalte trei numai 100/o. I'orfa de frecare a zdpezii cu suprafata de alunecare a srhiurilor (F) sc poate (alcula dupd lormula: F:G cos alfaX C in ('aro G == greutatea schiorului, alfa : unghiul de inclina|c aI pantei si C:coelicientul de frecare. Coclicientul de lrecarc estc dependent de numeroqi lactori. printre care cei mai importanli sint starea zepezii (grosimc. temperaturS, umiditate, {orma $i \rechimea cristalelor ctc.). mdrimea schiurilor, unilormitatea presiunii exercitatc asupta suprafeici de alunecare, calitatea intrinsecd a cerii fi a tchnicii dupd care a lost intinsi. precum ii rritcza de a-lunccare. In raport ('u starea zdpezii, coclicientul de frecare poatc fi nrmitorul:

', .-. i_

t,,1"

i|l care m:masa corpului scrhio|ulni; V:r,itcza lui de clc,pla_ sale (in metri/s) si r:raza curburii clcnir-elirii (in metri). Folta (.entrifugd estc, clec:i,pr.oporiionaid cu greutaiea schio_ rului ii cu p6tratul \.itezei ;i inr.ers propoilionali t.u r.aza curbulii denir.eldrii. Astlel, pentru un s(hior (.u o grc,utatL, cle ?0 lig, deci cr.r -G : ju o mas;i: : ? kg, (,are coboard .u o vitezl cle g 1),il I 54 kmih, deci cu 15 m/s, li (.arc trcce printr-o t-ac.ordat.e de pantd (]u raza dc l0 m: 't - r :'2: - _ L '/.. l\s ", der.rivelir.ilor. cle teren

(:o.ilci.nt itucitu' l(')

Z5pade inghel,ati $i tare Zepadi bdti,toriti. sldrlrnicio&s6 Zepadii lucioasd. adincii cu cnrsla sfelimicioase.

0.03-0,ori 0,0(i-0,1 0 , i l- 0 , 2

in cazul unlli schior cu o greutate dc 70 i<g, tarc <oboalir o panld cu o inclinalie de 30o in condiliile unui coelicient rlc llt',arc dp 0.0J, rezistenla zdpezii ra fi d e :

Pentlu acest rnoti\-, in tret.crea . schlorul s.imte o impoveral.e. 162

R-: 70X cos. 30X 0,05:60 X 0.05:3 kg Rezistenla aerului. Acrul opunc Ia inaintare o forfA clc lc-zistcn{d care cste dependenti de : 1) cocficientul acrodill'

163

namic al corpului schiorului (K); 2) suprafafa cea mai mare a secfiunii frontale a corpului schiorul.ui (S); 3) densitatea aerului masurati in kg s2/ma (d) ; 4) vi;teza de alunecare (V). Coeficientul aerodinamic al corpului schiorului (K) rezulti din forma profilului acestuia, deci din Iorma sec{iunii lui in planul sagital. Pozitia tipicd de coborire cu Eoldurile, genunchii gi gleznele flectate, cu trunchiul. apiecat inainte, ipatele rotunjit, membrele superioare llectate inaintea pieptului qi miinile ia nivelul birbiei dd corpului schiorului formi compacte $i ovoidi favorabild inaintdrii. lmbidcdmintea trebuie si lie fi ea adecvate, cit mai netedd 5i cit mai lipite de corp. Coeficientul aerodinamic se modilicl in lunctie (le Dozi1ia schiorului (patinatorului) astfel :

Ptecind de la ace$ti factori, Ia care se adaugd 9i viteza de alunecare, rezistenta aerului (R) poate fi calculatd din urmdtoarea lormulS : _ - .. ^ d.v2
l? l\.). "

Calculele efectuate cu ajutorul accstei lormule au stabilit urmdtoarele valori ale rezistentei aerului :
aerului (R) ln pozitiile: Raristnla De ciutar a vitezei

l8 k m/h 36 krn/h 72 krnlh 90 k m/h 120km/h

1,500 kg i;,750 kg 2.t,250kg :ni,700 kg (ii, liq

1,200 kg 5,400kg 18,600 kg kg 29,300 kg 52

0,900ke .{,050kg 13,950 kg kg 22 kg 39

Pozitia inal14 Poziliia jossa Pozitiade obiinere a vitezei (a patirlnlorului)

0,7;-0,81) 0,6;-0,70

Suprafaia cea mai mar-e a sectiunii frontale a c,orpului schiorului (S) diferi qi ea dupd pozitia adoptata. Pentru un schior (patinator) de 1,70 m indllime Si 70 kg greutate r.ariazd astfel. ;

Pozilia

La inceputul alunecdrii pe pantd, datoriti vitezei reduse de inaintare, rezistenta aerului este neinsemnatd. Continuarea aLunecdrii face ca acceleralia (g) sn creasca 9i ca o conseciniS proporlional cu pitratul vitezei creqte qi rezistenla aerului ia inaintare. De la un anumit moment, datoritd creqterii rezistentei aerului, accelerafia incepe se scade Fi ajunge pina la zero, inaintarea schiorulni devenind uniformS. Ecuatia migcdrii va fi : A:P:R de presiune asupra de alunecare, P:forta in care A:Iorta sol.ului, iar R:rezistenta aerului. Intocuind pe A gi P cu valorile lor (prezentate la rolul inclinaliei pantei), se obline : { G. sin alfa:G. cos alia:K.S. formuld din care se poate deduce lJrmula pentru determinarea vitezei maximc dc alunecare a schiorului pe o anumite pantd : -,tt") rTliiinr" -lliq' -l/l rr -"-

Poziiia inarlt5 Pozilia intermediard Pozitia de viteze normald (a patiDltoNrlri) Pozitia de vitez6 aerodEarnici Pozitia jtiremuit la maximum

0,50-0,60 ln2 0,10 m2 0,:10m2 0,27 nr, 0,21 nr2

Densitata de masd a aerului (d) depinde de presiunea gi de temperatura lui, variind de(i cu altitudinea si conditiile climaterice. Pentru o altitudine intre I 000-2 000 m. se poate t onsidera ci are o \-aloare intre 0.12-0.10 kg s! mi. 764

[/--------xr

Cum pantele prezinti insd numeroase variatii de inclina{ie penlru a fi posibil calcului vitezei maxime posibile, se va considera cd ele prezinti o inclinatie medie ;i constante' 165

Pentru aceasta se vor lua in consider.afie lungimea pantei ,i diferenla de nivel, raportindu-sc pr.ocentual uJtima Ia pnma. Astfel, pentru panta Pirtia Lupului din pojalra Brasor: car-e mdsoard aproximati\r 3 000 m lurrgime li prezinti o dilerenlrl d e n i v e l ^ d e 7 5 0 m , d i f c r c n t a d e n i i . e L r c p r . c z i n t a2 i 0 , d i r r l r r r r _ grmea plrtrer. ln aceste condilii. \ itcza maximir posjbilu c-t,. de 100 km/h, ccea c, tcor.e-titc,. ar peffnite unni schiol er.cp_ lronal sA o par.r.u|gi in l'49'Sltt). (.LASIFICARE'\ MIFCAIiILOR Participarea grupelor. musculaLc antagonistc. fixatoar-e sr neutralizatoarc.. La ac{iunca motor.rrluj primal tlepindc c1f rorla, qi pozi[ia in care sc exccutd mi5r,area. ,amplrtudinea 1tnr,ng,-colt de aceast5 participare, mil(.erile sc pot impir.li, dupe W. P, Bouen, it 2 .I. Mi$carri d,e tensiune slabd (scrisul, miSciri cle lineqc, mi$cdri de indeminare). 2. Mi$cari d.e tensitute rapidri (mi5cirr.i cic for.!6). 3. M-i.Fcdri balistice (artni6ri, loviri ctc.) 4. Mi$curi de oscilalie (penduhri). (Iasificarc a miicdr.iior se leferi la dirc(,iia tor, ,?ttg " m p9 r arUndu-se in: 7. Mis.c(tri recLilinii. 2. LIi$cdri attgttlars sau rotatorii. 3. M*cdri curbilinii. -In linc, migcdrile se mai pot clasilit,a in raport (,Li pla_ nul in care este dispusd axa 1or- de mis(are, si inumc : - in plan frontal flexie si extensie: - in plan sagital abduclie $i adcluctie; - in mai multc planuri circumclut.lie: - in axa lungd a segmentuiui rotatic. Mi5cdrilc cu axa in plan lror)tal sinl ficxia _" fj n\tensia. MiqcArile de flexie sint miqcbrile de ir.rdoire Iati dc oozrtra inilial, ortostatice. Mi$carile de cxtensin l.int opuse a,'cstora $i au loc in sensul revenirii la pozitia or.tostatici sau jn sensul exagerdrii acestei pozitii. Nu insd totdeauna aceste mrs_ cdri sint etichetate ca atare. La umdr, de exemDlu. miscarea de flexie se nume5te antpproie"lie sau ontcducfir,, iar.cea de extensie ...-.reLroproiecgie siu, retiod.uc[ie. O" a"6-L""u. fu
loo

laba piciorului, Ilexia gleznei are loc in plarl anterior, in timp cc fl6xia labei ttin ar'"ticulatia mediotarsiani are loc in -plan Dc a.cea sc preferi termenul cle Jlerie dorscld in o"ti"riri i* .r" iL"*iu Labei piciorului $i termenul cle flexie pldntard in loc cle extc'nsia labei piciorului Miqciirile carc au axa in plan sagital sint abduciia ;i acicluctia.clupd cum scgmentul respc(tiY sc indepdrteaza sau sc apropic cle Planul sagital N{i;cilile cle inclinate laterald .si de revenire ale trunchiuLui se lealizeazit Ia{5 cle planul meclio-sagita}.Dar pentru migcirile membleloi- tcrminologia este dilclit inieleasd Plaluui sasitaL {aii clc carc se face orientarca nu cste acclasr cA acest plan tt ti autorii. Sjcoalalrancezd consicler'6 r:"irt..r" '.sr,, ptanii mcclio-saeitalaI tfunchiului' pe cincl Ecoala gertare lolosesc terminologia N B A-' connraira si ansLo-saxondl ti.l.-a'..,r alest plan cste planul medio-sagitai al membrului (are cx'ccutd milcalea. De aici provin uncle neinleiegeli apa|r:nte, dcoaret'c clucct'calabci piciorului ini-untru,.de exemdc bAtre autolii I}ancezi Si abclucptti, cstc clcnnmitd adc1uc{ie Chiir 9i clenumirile muSchilor sini' din ii.'''.i..",:J." N.B.A. a,l"art,i ,'a.,ri, tlcosebite Astlel, mugchiul care t]'agc de haluce i,r i;i';" e.stc clenumit aclductor de lrantczi 9i abductor de tl.e.e., iu. mu5chiul carc tragc haluccle il ]'uJg"" cste clcnumit abcluctor cle francezi 9i adductor de N B A' area ('are sc cxecutd concomitent pc mai multe pla\Iist -,iit.j adici migcalea prin care segmentu) "u.i "it,:t,",dricfic, mai mare sau mai mic5, al c'drui l'irf cu baza cicscrictn1 cor.r, ('ste lcprczctltat de axa articulatiei. R o t a t i i L es c c x e c u t i i n j u r u l a x u l u i - l L r n g a I s c g m e n t u l u i pot Ii intL'rrle sau externe. La antcbra{' aceste mls(larl ii iapiii ,r.,t.tet" de mi;tare .le pronalie (r'otalia internS) ;i de stLpbnlic (r'otatia externd)
t)rlTEltllINAlltr,l CAPACrTril rl ,r cLlNlcA DE trIr$c,\liFi I'IINCTIO\lLE

( f r ( a p i l o l c l e o s e b i t d e i m p o r t a n t . m a i a l e . sp e n t r r l u l t u r a plactice clinice 5i posibititalito| al acela Iizica'meiicala, este func{ionald de care dispunem pentru a determina capacitatea clc mi;care,

167

IV
DINAMOMETRIA reprezintd o metodd de mdsurare a lorlei Dinamometria musculare cu ajutorul dinamometruLui medical (fig. 62). Ea nu se poate face decit pe grupe mari musculare, este gleoaie, pretincle cite un aparat special pentru {iecare grupd, nu este

bineir.rleles, o bune cunoaqtere a acestora din urma, studiul amplitudinilor de migcare ne poate aducc unele date valoroase pentru determinarea capacitetii lunctionalc musculare. Insuficlenla acestei metode conste in faptul cd, incliferent cle numdrul mai mic sau mai mare al unitdtilor motorii care intrd in acfiune, amplitudinea unei migceri poate Ii aceca$i.Metocla nu reprezinta, deci, decit indirect, un mijloc de dcterminare a capacitdtii funcfionale.
EXAMENELE ELECTRICE

l'iq. t;2 -

D i n a n r o n r c ' i rm ( . d i ( r , 1 .

exactA si este <ondilionati de tiria schimbetoare a arcului metalic. In plus, cste aproape imposibil de aplicat acest {el de masurars la copiii mici: rdmine insi rccomandabil in determinarea -torfei de prehensiunc. GONIOMETRIA ARTICULARA Studiul amplitudir.rilor de mi;care cu rapoftolul medical sau cu alte aparate speciale pentru fiecare articuJ.alie in parte trebuie consider.at doar ca un studiu adjuvant. practicat cu rdbdare Si competentS, aplicindu-se axa raportorului exact pc axele dc miScare articularl, ceea ce presupune, 168

O alti categorie de detcrrnindri apeleazd la examenele electrice. carc au calitatea de a stabili modificdrile cantitative ale excitabilitntii atit Ia faradic, cit 9i la galvanic, prin ele(:trozi fie direct pe grupele musculare, fie aplicafea unor pe trun(hiurilc nervoase care inerveazA grupele musculare. Examenul electric poate se inregistreze o serie de modilicSri pe care Scoala americand a incercat sA le noteze cu Yalori euprinse intre 0 gi 5, dupd (um urmeaze ; o:degenerescentd totah, nu mai existil nici urrnb de contractibilitate; 1 : dcgen eresccn ti parliala : 2: degenerescenld par{iald crt contraclie slabd ; 3: degenerescente parliale cu (ontractie suficientd pentru o functie favorabilS ; corespunde unui mugchi practic normal; 4:contractia (sau X):mu;ohi norrnal. 5 s-a ardtat insd insuficientd. metodi aceastd $i ELF,CTROMIOGRAFIA Prin aceastd metodd se analizeazd' biocurentii generatri (le fibrele musculare active. Intensitatea $i frecventa biocuren{icontractiilor. lor muscuLari sint Variabile dupi intcnsitatea pind Ia B0-90i s' Frecventa poate cregte astfel de la 5-10/s Electromiografia reprezintd o metodd obiectivi de determinare, care ne-info|meazi nu numai asupra stirii func{ionale musculare din componen{a unitdtii motorii, ci Ei asupra activitdtii neuronului motor, din cornul anterior al mdduYei.

169

./
TESTELE CLINICE O_5

T
Examenul clinic specializat rdmine testul cel mai practic care ne poate ajuta la determinarea capaciteFi Iunc{ionale. Revine, probabil, Lui Pol Le Coettr meritui de a Ii fdcut prima tenl.ativi t)]ai serioasi in acest sens. el schitii-,do s:ari cle la 0 la 5, prin care valoarea func{ionali a unui mugchi se poate nota numai pe baza examenului clinic. Scara lui Pol Le Coeur este ur"metoarea: 0=0
l=iorla decelabiii dar inutild pentru functie; 2=fortd u.ti1i" dar insullaientd : 3-forti su:ficientapentru o fudlciie uzuala ; 4=.tor!e nomale, d lr care se epuizeaze usor ; 5= for'!5normala. qi Aceasti scard a|e insd delectul de a fi prea lapidari prea vagd, incadrarea unui mu;chi intr-o categorie sau alta este destul de dificilS gi de aceea, de cele mai multe ori, ea nu poate fi Jdcuta decit cu rralori intermcdiar-e (1-2,2-3,3--4), ceea ce scade, desigur, mult din vaioarea acestei scdri. O scard mai practic5 Si in care valorifica|ea capacitdtii funclionale musculare se poate lace mai categoric este scara 0-5 propusb de Fundatia Nalionald pentru Paralizia InlanliLii (The National Fundation for Infantile Paralysis).
=0no; 0 =ferd ,contractie = 1oo1o 1= confuactie modesti, Iere executarea miqcerii ; 2 = conifaclie posiltrili numai pdn eliminarea gmvitatiei si rezisten=25,iroi !er contra gr:avitatiei, dar fdr-d opuneriea rezis3 = contraclie posibili = 50,1,0 ten!ei ;
n

Reaclie de degenerescentd total6; p " i p i . " a c o r p u l n i - u . " . ' ' t . i n ' , l i prag galvanic de excitabilitate con o fibrd musculard care se mare (peste 17 mA). t r a c l S ; n u s e s i m l e r l u | | , .r - c r ' , . . , lendonului; nu sc .xc\ulir o miqcare 1. Se pot p,alpa unele grupe de iibxe l1lusculare care se contraote ; se simte alunecarea tcndooului : nu se excc,.rli Reaclie dc degenerescent5 totatre ; galvanic cle excitabjlitate mai mic @este 10 mA).

P.rrl;?

f^+rli

h,'

a^

simfa

2. Se palpeazi o masa mai importantA de fibre muscll]are care se contfacte ; se simte e-lLlnecalEa tendonullli I se executS o rniicare cu lortd $i amplitudine reduse. 3 Corpul muscular sc contracl.i in mase; tendonu-l se ireliefeaze $ub jtegiu,mente ; miqoarea se poan executa oontra gra\"itaiiei ; are o forti qi o amplitudine su,fi,ciente pentr-r funciie, fere a fi insd norYlmle. 4. Co!ap!,l muscul,ar se contraotil ill masf,; tendonul se rBliefeazi sub togumei,te; Eniioarsa aez! tat5 ar'e o anpiitudine nonna e fi o lo4e aparent tjrnp scu,rt de activj,tate for-la Si amillituatrine.a descresc ; milcafea 3e poane execu{,a conira gra\"itatiei, plus o rezistenti mici.

Reactie de degenerescentd parliaie ; prag laradirc de excit'abilitate maxim.

leactic de degenerescentdparti; pqrag fafadic de excitabilitate l-rlai scezut.

partlIteactic de degenerescentra aproaald; prag de excitabiliiate pe norrnal, dar oorltractie lentd.

=*i1,: posibilacontragravitalici,plus o Iezislenti OilT;l]l:, 5=contraciie Cunoscind pe de o parte delicien{ele examenului electric Ei pe de alte parte cele ale examenului clinic, Idcute izolat. am alcdtuit, impreuni o) Dr. Con|tatrtin lordd.nescu, o scard mixtd clinicd gi electricd, in care valorificarea capacitdtii funclionale musculare sd se faci tot cu note intre 0 ;i 5. L70

4=contraciie posibj,lecontra gfavitaliei. plus o rezistenli

l\{uqclti normal. N{i$caren sc poatc N0rmal. cxecuta contra un-.i rczistl]nle mari (egiil2i cu grculatea invinsA in tilllpul funcliej princiPalc a m u i . h i u l u i . m . r s s i l u p r . h e n s . -] l une).

Examenul clinic al grupelor musctlare trebuie ficut dupe o anumiti tehnice. Depistarea capaciteui musculare presupune efectuarea unui anumit numer de manevre pentru fiecare mu$chi in parte (fig. 63, 64, 65, 66).
Fig. 65 - Determinarea capacit6tii functionale musculare a ischio-gambierilor. Se executd mil. plus o carea contra gravihtiej, rezistenta uloard:4.

Fig. 63 Determinarea capacitdtii functionale musculare a Nu se simt ischio-gambierilor. contractii musculare Si nici alunecrea tendoa.r:lelor:0. Se simte o ugoare reliefare a tendoanelor, fdr6 a se executa miqca-

Fig. 64 - Dcterminarea capacildtii funclionale muscu]are a ischiogambierilor- Se executd milcarea contra gravitatiei=J.

rea: I CUPLUNI FI LANTURI MOTIiICE

Activitetile motorii nu rezulti din activitatea izolati a unor mugchi, oase sau articulatii, ci prin punerea in actiune a cuplurilor $i lanturilor motrice. CUPLURI DE FORTA In timpul diverselor migciri se realizeazi atit fortele active cit qi cele contrarii, care impreund alcdtuiesc cupluri de forjSCuplul de forte este, deci, format din doud forle paralele, care

;;i -?,,".-*:.i]:i:",1!ii""' ;,"':",'';;::l'::$;.,?."1 r:l',:i

tlf"i:'ii,tlt#":f Fio.66 - DFterminarea "'o?""1li"

fi:

aclroneaza. asupra pirghiiior in directii opuse. De exemplu. asupra articulaliei cotului acJioneaze concomitent tteiorrr Ei extensorii, adiunea lor inversjndu_se_ Cind unii sini aglnrsti, ceilalii devin antagoniqti.In flexie, flexorii sini ue;"i&; tensorii antagonigti, iar pirghia aclioneazd dupA 'prin;ipiul ""_ urei pirghii de.gradut IIi, dJe.ica ,'pi;ghl; J" -.,,:t t"r'a.'T" rensre,extensorii sint asonisti, Ile.rorii airtagonigti, "*_ iar pirghia actjoneazddupd principTul unei pirghii a" i"it'* . !."J"i'f, p r r g n r ed e s p r i i i n .
CUPLURI .Doud scgmcn[e mobile

CINFJMATICE

crne_ matic : ganba cu piciorul, antebraJul cu mini -a" l'rr' 'i.".r.fu_ *."o_ Ilicd se descriu trei tipuri de cr-lpluri "i.. , "i""-iti"" d"..rot."tig ;i elicoidale. ln biomecanica !]::. o_-".r.". cuplurile.de translatie nu se intilnesc, "o.puluiufi"oi,lul" ""i" "l.riru." -gleznei), o. $ilil"t"tp - dar cele de rotalie ,t"ia^tt1el, mi,scdrile cuplurilor ""-"."""". cinematice ale orn"rr.". srnt mi$cdri dc rotatie. "o.prt,ri

apr.opiate realizaaza

n ( upl

LANTURI

CINEMATICE

u e s ( r r s .l n l o v l r e a m i n g i i c u p i c i o r u l . m e m b r u l infcrjor acji^_ neazd tot ca un lan! cinematic deschii. Lantrulcinematic inchis are ambele capete Iixate. ln pozrlra atirnat sau atirnat (u sprijin, oe exemplu, m e"ior]ii""-!ii"o, mbrul superior actioneazd.ca un lan! cinematic i""irii' i" membrul inlerior aciioneazd ca un tanl cinematic inlhls. Su po! descrie trei tipuri de lanluri cinemati"" p.i.r"ipat" -.r e a c o r p u t u r . o m e n e s cl:a n ! u l c i n e m a t i ca [ t r u n c h i u l u i . Sitului f i capului : lantul cinematic al membrului ,rp".ilr-,.i i""1rf crnematic al membrului inferit.rr. 774

g:^:I:-f,rl

. Cuplurile cinematice se leage intre ele realizind ianturile crnematice, care pot Ii deschisJ sau inchise. . Lantul cinematic deschis se termind liber. Intr_o arunca""

membrul suporior aclioneaza ." ,., f"ni ;i#:ii;

LANTURI MUSCULARE Grupele musculare in jurul unui Lani cinematic realizeaza un lanf muscular. Cum majoritatea migcdrilor omului sint mi9c5ri complexe, alcdtuite din imbinarea acliunilor statice Fi dinamice, lanturile musculat'e au traiecte diferite 9i se intretaie. In timpul acliunilor succesive statice gi dinamice, Iantot succesiv activiteii statice ;i turile musculare indeplir.rescr dinamice. Nu existd lanluri musculare strict active sau strict pasi\e' ci numai lanturi care aclioneazi fie static, Iie dinamic. ln orice pozitie qi in orice migcare participd, deci, toate lan{urile lanlul cinematic in acliune. musculare care deservesc Lanturile mnsculare alc membrelor superioarepermLtrealizarea unor migcSri de marc amplitudine Ei de mare fine{e 9i precizic. La realizareaacestoraintr6 in acliune un numer mare de laniuri musculare. Uneofi, in alcdtuirea acestor laniuri musculare intre numai porliuni din anumili mu;chi. Fenomenul a dcvenit posibil gl'atic capacitdtii plastice a scoartei cerebrale cle a stabili leg6turi temporare intre dileritele zone neuronalc. ln condilii speciaLc.Ianlurile musculare ale membfului superior pot realiza li spriiinul corpultti ome-nelc Lanluiilc muscuLareale mcmbrelor inlerioarc indeplinesc in priniipal lunclii dc sprijin ;i de aceea sint deosebit cle putilnic dezvoltate. Ceea cc .aracterizeaze alcituirea laniurilor musculare ale membrelol inferioare este dispunerea {Iexorilor ii cxtensorilor srtb forma a doud laniuri antagoniste' Aceste lanluri sint alcituite clin grupele musculare ale celor motiv pcntru care au trei sesmcntc ale membrclol in.tet'ioare' lost nrimite lantudle triplei llcxii ti tdplei extensii. Lanlul muscular al triplci flcxii este alcStuit din flexorii coapsci pe bazin. Ilcxorii gambci pe coapsd 5i flexorii dorsali ai picioiului pe gamba. Lantul muscular al triplei extensii estc alcdtuit din extensorii (oapsei pc bazin, extensorii gambei pe coapse gi extensorii (Ilcxorii plantari) ai piciorului pe gambd. ( aI (r mentine pozlLanlul muscular al tripLei uxtcrrsiit sLec(..l in mersr alergare inainte" corpui propulscazi tia ortostatiu6 ;i si seriiuri. El csie mai bine dezvoltat decit lantul muscular e\ii, raportul dintre greutatea lor fiind de 2 : 1' il t.ipl"i
-ttc

De remarcat ca la membrul superiol' raportul. dintre gicutatea lanlului llexorilor $i iantul extensorilor este de 1:1. Mai sint de remarcat 5i alte deosebiri morfofunclionatc intre lanlurile musculare ale membrelor superioare gi inlerioare. Raportul dintre greutatea scheletului gi a musculalurii este de 327,7:1 000 pentru membrele superioaresi de 519,8:1 000 pentru membrele inferioare, care prezintd un schelet mai binr, dezvoltat. Greutatea lanfurilor musculare rotatoare ineuntru si in afari: reprezinti la membrele superioare o treime din greutatea intregii lor musculaturi, pe cind la membrele infinoar.e leprezintd numai 1/20. Grupele musculare ale membreior inferioare au o suprafald de inser{ie mult mai mare decit cele ale membrelor superioare. Astiel, suprafata de insertie a fesierului mare este dc 2-3 ori mai mat'e dec.it a deltoidului. De a(rcea. musculatura membrelor infcrioare asiguri in primul rind stabilitatea, echilibrul, propulsia corpului gi amortizarea, iar cea a membrelor superioare in primuL rind finelea, precizia 9i viteza miscdrilor.
PIiINCIPII GENERALE DE ANATOMIE FUNCTIONALA 9I BTOMECANTCA

P r i n c i p (.u L 1. Ererctliile fizice incep prin slsbilizarea ift. pozitie laL-orabi\(t sau mobilizarea centnLlui (le greutate prilr cipal aI corpului. Exemplul I: lovirea cu pumnul. Pcntru a sc putea realiza aceaste mi$care, centrul de greutate trebnie stabilizat. Aceasta se obline cu ajutorul centurii mus{ulare a trunchiului din imediata apropiere a cenLrului dc greutatc. Exemplul II : pornirea in mers. Pentru a se putea porni, centrul de greutate cste mobilizal pe direciia de deplasare. Trunchiul este aplecat inainte prin interYeniia psoasului-iliac gi a mugchilor abdominali. CeIelalte migcdri prin care se realizeaz5 mersul incep numai dupe ce proieclia centrului de greutate deplasat inainte a dep5Fit baza de sustinere. Pri,ncipiul2. P o r n i n d d e l a c e n t u . a l n u s a r l a r da c e n trului cle greutate, actiunea mobilizatoare a segmentelor se realizeazd..ntb Jorma unei pete d"eulei d,e la cenLrul spre pertJel'Le

Anatomia lunclionald gi biomecanica apar.atului locomotor ,trebuie insd infeleasi intr-un sint Stiintc cxacte. Fomularea sens mai larg decit in celelalte gtiinle, corpul omenesc, ca orice organism viu, dispunind de posibiliti!i complexe de comportare biomecanicd ti adaptafe functionald, posibilitdii ce nu pot Ii integral interpretate matematic. Pentru acelealii considerente, selec{ia unor principii cu caracter general este dilicili Ei, pini la un punct, hazardatd. Totugi, pentru studiul anatomo-Iunctional Si biomecanic al diverselor exerciiii fizice care nu au putut fi cuorinse in lucrarea de fate sint indispensabile unele jaloane cu aplicativitate mai largd, deci unelc precizlri cu caracter mai general, care pot fi ridicate, conventional, la rangul de .,principii generaler!. Trecerea in revistd a acestora \;a ugura munca celor interesati sd studieze dir"'ersele exercitii fizice din punct de vedere anatomo-functional gi biomecanic 776

Exemplu:din pozitia stind, ridicarea bratelor lateral. Lan{urile musculare intrd in ac{iune in urmitoarea ordine; centura musculare a trunchiului stabilizeaz5 centrul de greutate; muqchii centurii scapularestabilizeazdcentura la trunchi ii incep sd o ridice; mugchii abductori ai bratului abduc bratu1 ; mulchii extensori ai antebratului mentin antebratrul extins; mu$chii extensori ai miinii $i degetelor menfin mina 5i degetele extinse ; mulchii lombricali Fi interosogi men{in degetele apropiate ; mu$chiul adductor al policelui mentine policele lipit de marginea radiald a miinii. 3 . M e m b r e l es w e r i o o r e g i i n t e r i o a r ea r f , i o Principiul neaziL ca lan.furi cinemntice inchise sau deschise. Exemplul I: din pozitia atilnat, indoirea bratelor. Membrele supelioare actioneazdca lantruri cinematice inchise. Exemplul II : aruncareagreutdlii. ca lanturi deschise. \Iembrele superioareac{ioneazd Principittl 4 . C i n d m e m b r e l e n t p e r i o a r cs a u i n l e r i o a r e dcliolleazdca lattfttri cinemntice deschise.lnu$cllii care intrd Lor centrol in aclitnte i;i iau ptLttct tir rle inserfie pe cap(Lt1Ll lor periJeric. asupra .scgnentelor prin capaLtltl $i actiolleazar
I2. ^nalornla iunclionrln a aparalLllui lo..m01or

777

Exemplu : din pozitia stind, ridicarea bratelor obiic in sus. IVluqchii centurii scapulare isi iau punct lix pe coloanA gi trag centura inainte gi in sus; mugchii aMuctori ai bratului iau punct fix pe centura scapul.ardqi duc bra!e).e in abduclie; mugchii extensori ai antebraiului iau punct fix pe braf ;i rnentin antebraiul in extensie; mutchii extensori ai miinii Si ai degetelor iau punct {ix pe antebral Si mentin extensia acestor uLtime segmente. P rincipiul 5. Cind un membru superior sau inlertor actionedzd. ca un lanl cinemntic inchis, deci pritl extremitateo lui peritericd. se aJld sprijinit sau firat pe o bdzd oarecare d.e suslinere, mutchii cdre intrd, in actiune i;i iau Wnct lir pe to.petele lor periferice ti actioneazal qsupra segmentelor prin capetele lor centrale, Exemplu : din pozitia stind, indoirea genunchilor, Mugchii extensori ai piciorului pe gambd (tricepsul sural in special) igi iau punct fix pe picior pentru a nu Lesa gamba sd se prebu$eascdpe picior : extensorii gambei pe coapsd (cvadricepsul in special) igi iau punct -tix pe gambd pentru a nu ldsa coapsa sA se prebugeasca pe gambA ; extensorii coapsei pe bazin (ischio-gambierii in special) i;i iau punct fix pe gambi pentru a nu lSsa bazinui sd se prdbugeascd pe coapse. Principiul 6. Cind membrele acliolrcaziLca lo.nluri cinematice deschise, grupele mttsculare agoniste se contractd. izotonic $i migcarea rezultd.'prin apropierea capetelor muscuIare de inserfie. Exemplu : lovirea mingii cu piciorul. Exercitiul rezulte din urmetoarele migceri concomitente: flexia coapsei pe bazin, extensia gambei pe coapsd qi fiexia dorsald a piciorului. Grupele musculare agoniste iau punct fix pe capetele lor centrale Si se contracte izotonic, apropiindu-qi capetele de insertie. Principittl 7 , C i n d m e m b r e l e a c t i o n e a z ( tc a l a n l u r i cinematice inchise, grupele rtultsculare agoniste se contractd, izotonic sau izunLetric, succesiD sau sub ambele forme. Exemplu de contractie izotonicd : din pozitia atirnat, indoirea braJelor. Exercitiul rezul.ti din urmitoarele migceri concomitente : flexia braNelor pe antebrale Si adductia bra{elor. Grupele 178

musculare agoniste iau punct fix pe capetele lor periferice sr se contracte izotonic, apropiindu-ti capetele de insertie. Exemplu de contrac{ie izometrici: din pozi{ia atirnat cu bratele indoite, intinderea bralelor. Exerciliul rezultd din urmdtoarel.e miEcdri concomitente : extensia brajelor pe antebrate gi abductia brafelor. crupele musculare agoniste iau punct fix pe capetele lor perilerice $i se contracte izometric, depdrtindu-gi capetele de insertie. Exemplu de contraclie succesivd : in alergarea de viteze, atacul solului cu piciorul Ei apoi extensia piciorului pe gambd. In atacul solului antepiciorul ia contact cu sol.ul gi tricepsul sural, contractindu-se izometric, controleazi apropierea cdlciiului de sol. ln extensia piciorului pe gambi, antepiciorul continud se fie sp|ijinit pe sol, dar tricepsul suraL se contracta izotonic, apropiindu-9i capetele de insertie pentru a fi posibile extensia gi deci propulsia cor?ului inainte. Principiul \8. Erea)tarea unei vniscdri este posibild datoritat interDenliei concanitente $i controrii a mugchilor agoni;ti ti antagoni.rti. Cind, agonigtii se contractd. izotonic, antagoni7tii se contractd. izometric, fi inuers, ci.nd,agoni$ti,i se contractd izometric, antagonigtii se contractd izotonic. Viteza de ereculie a miscdrilor este d.epend"entdde raportul inuers proportional dintre intensitatea de acliune a agoni$tilor $i antagonistilor . Exemplu: din pozilia stind cu bralele lateral, cu palmele in sus, indoirea coatelor La 90o. Pentru realizarea exerci{iului intervin ca agonigti muSchii Ilexori ai antebratului pe brat (in special brahialul anterior $i bicepsul brahial), care se contracti izotonic. Concomitent intervin insd Si muschii antagonigti, deci extensorii antebratuiui pe brat (in special tricepsul brahial gi anconeul), care se contracte izometric. In lipsa ac{iunii antagoni$tilor, migcarea s-ar executa necoordonat Si brusc, Pentru realizarea rapidd a exercitiului Ilexorii se contractd puternic, iar extensorii Ia o intensitate mai scdzute. Pentru realizarea inceatd a miqcerii, flexorii se contractd mai putin intens, iar extensorii opun o rezistentd mai mare. Cu cit viteza de executie este mai mare, deci intervenlia agonigtilor este mai mare, cu atit interventia antagonigtilor pe parcursul amplitudinii de miqcare este mai mica. 12. 10 179

g. La sf,rtitul Principiul mugchii anLagonifti .mi Scd.rii, .se transJorm.d, in mutchi neutralizatori. Cu cit uiteza d.i eze_ <xrtie este nrni nlare, cu atit interuentia antagonif,titor Ia sfirfilul mi\cdrii este mqj it:fan.\a. Exemplu : ca la principiul B. .".Cind cotul ajunge la o flexie de 90,.mugchiiextensoriinten_ srrrcrnou-$l acfunea opresc excursia anteblalului in aceastd pozrlre. ^^-!,r-:!" ! lt"l.-1.0.. Menginerea pozi[iei sc realizea:d. prin intensitdtii d.e-acl,i.unea agonistilor 9i antagoiisti_ :?our!r:o. tor $r, tntt'ar.ealuluror lanlurilor musculare in condiTii de lrdDaliu stati,c. Exemplu : ca Ia principiile I $i 9. Antebratul ajuns in pozilia de flexie La 90. pe bra! estc meniinxt la verticale prin egalizarea intensitd{ii de actiune a Tlexoulor $i extcnsorilor antebralului pe bra!. 17. Folosirea acliinii for[etor erlerioarc . P rincipirtl ($i in speciat a Jorfetor orautlagionale) inueiseazd ,otil ji"pn_ tor musatlarc. Exemplu din pozilia stind, indoirea genunchilor. -: Dxerciliul se realizeazd din urmdtoare"le mi;cdri concomi_ tente : Ilexia dorsala a gambelor pe picioare, flexia coapselor. pe gambe $i llexia bazinuiui pe coapse.Am fi tentali si cr.edem (a exercitiul sc reabzeazi prin intrarea in actiune a lan_ tului triplei flexii a membreloi infcrioare. ln realiiitc insa, exercifiul este controlat gi gradat dc lan(rrl lriplci c\tonsii, deci dc extensorii piciorului pe gambi, ai gambei'pe coapsi si ar coapsei pe bazin. Toti ace$ti mugchi se <.ontrar.iE izomctric Si nu lasi segmentelemembr-elorinlerioare sd se prdbuseasca unele pe celelalte sub influen{a forlelor gravitafionale.'DeEi -agonigiii este vorba de o migcare de tripld flexie, sint deci r - e p r c z c n t ad l i e . g r u p e l em u s c u l a r ea l e l a n l u t u i t r i p l e i e x t c n s j i , l a r e x o r r i d e v j n a nt a g o n i sit, Principittl 1 2 . I n u n e l e s i t u a f i i ,f o l o . s i r ela orlelorexter_ nc (.pi-irr spccio? c Jorlelor qrauita[ionale) inuerscaz(i roluL qrupetor muscular" numo.i d pd c" acestca du d ,lansaL mil_
caTed.

I:din pozifia stind, aplecareatrunchiului inainte. -E-xemplul lvtr$carea este initiati de mu5<.hii abdominali ;i de flexorii coapsei.pe bazin. care actioneazdca agonisti. Mu;chii ;anluri_ ror vertebrale si extensorii coapsei pe bazin actioneazd ca 180

antagonigti in aceastl fazi a exercitiuiui. DupE ce trunchiul .a paiSsit pozitia de echilibru, el tinde se se prdbuqeasci lnainte, sub acliunea lortelor gravitationale. Pentru ca mifcarea :sa se poatd exccuta coordonat, controlul ei este preluat de rmr!chii santurilor vertebrale Ei de extensorii coapsei pe bazin. Degi este r.orba de o miEcare de flexie a trunchiului, dupe ce .aceasta a tost iniliati de muEchii flcxori, care s-au (iontractat izotonic, ea este continuata Ei controlatd de extensori, care se {ontracte izometric. Exemplul II : din pozilia stind, aplecarea trunchiului inapoi. Mecanismttl este exact invers, mi;carea fiind initiati de .extensorii care se contracti izotonic 9i apoi continuate de mwchii abdominali $i de psoas-iliaci, care se contractd izometrrc. cinemntice l ctiuniLoL r anturilor Pr in.cipitrl 1 3 .I n c a d r t La ill general, ca piractiotredzd, inchise,ptrghiile osLco-articulare ohii d.e sprijirt, deci ca pirghii d.c gradul I. txempli : ('ompo|tarea pirghiei articulalici cotului in stind pc miini. I,'orta. r-eplczentatdde inseltia ol('(raniand a triccpsului brar-ial. sc gdsette in afar5, Spliiinr.rl. feprezcntat de contactul .dintr',: trtremitdtik) articulare humerale ti ladio-cubitale, se gascslc la mijloc. liczistenta. r:cprezerltatidc ploiectis cc'1tr'lrfui de greutate, cade iu interior. Deci, FSR, pirghia crc gradul L Latrfurilorcilrcltuatice P r i rt c i p i tt I !,1. ln t'arlrttl ac:litrttilot' 'rle.schise,pirqhiile osto-articulare actioneazat, in general, ca pirghii de Ltitazd,dcci ca pirghii de gradul III. Exemplul : comportarca acelciati pirghii a articulatiei (otuhri la aruncarca greutatii. Prin flectarea cxcesivd a cotrilui, Iorta, r'eprezentati dc insertia olecranianil a h icepsultti br-altial, cste plasatl intr-c punctul de sprijin osos humcro-cubito-radial 5i intre rczistentd, r'eprezentatd de greutatea cle arur-rcat $i grcutatea proprie a antebra{ului 5i miinii. Dc(i, SFR, pirghie dc graclul IIL se atinge ahtnci cinel Principiut 15. Perfec[iotrarea 'etercifiul se realizeaz(i cu marimtm de eficientd, folosind"tt-se la minimum for$ele interioare gl la ma.xtmum f orfele exteti' odre. AstJel interpr etatd, per I ecfionarea etercifiiktr f izicc apare 1Bl

ca o Iormd fl.F erioard. a ad,aptabilitdtii organismului on'Lenesc Ia mediu. Exemplul I : in alergare, pendularea inainte a gambei membrului inferior anterior. Deqi miqcarea reprezint5 o extensie incompletd a gambei pe coapse, ea nu se realizeaze pdn intrarea in contraclie izotonicd a muqchilor extensori, ci prin ine{ie (ca un pendul), deci prin folosirea unei forte exterioare. Grupele musculare care intervin sint reprezentate de muqchii ilexori ai gambei pe coapsd, respectiv de mugchii ischio-gambieri, care la sfirEitul migcdrii se contracti izometric, oprind pendularea gambei. Exemplul II : aruncarea minqii la handbal. Pentru ca forla cu care mingea este trasd la poartd sa fie cit mai mare este foiositd Si traiectoria centrului de greutate al corpului. Exemplul III : aruncarea discului sau a ciocanului. Forta exterioard folositd la maximum in aceste exercitii este forfa centrifugd. Bineinteles ce utilizarea la maximum a fortelor exterioare presupune o coroborare perfecte a acestora cu fortele motorii interioare gi se bazeazd,in ultimi instantS, pe un grad inalt de dezvoltare a proceselor de coordonare. Avind continuu in minte aceste ,,principii(, orice antrenor sau profesor de educatie fizici cu un oarecare bagaj de cunoEtinle de anatomie func{ionald gi biomecanicS poate trece la studiul diverselor exercitii fizice, caxe-l intereseaze in scopul perfedionerii ]or.

tIIA.JV-.

axAroMlA

FUXCTIOXALa 5l BIoMECANICA SEGMEXTELOR APARATULUI LOCOMOIOR

Fiecarc segment aL aparatului locomotor prezintS o. strucce tura- tunclion"afa ti o dinamici specifica' in capitoleLe functionale structurale prezenta caracteristiciG 9i ;;;^;ti';; aIc segmentelor izolate.
CAPUL

Extrerrritatca oc'falicd se impalte in doud portiuni bine distincte : una dc for.ma unei cutii sferoid, care contrne .."."iuf"f Si poart[ numele de crani'u (de Ia grecescul kronos: :casca) sau neurocralllu';r una destinati se deposteascdcea l,rri-,tur" parte a organelor cle simt 9i organel'emasticatiei'
(lar'' poatta nulnr'le dc la[i iarl ulsr-cro-crcrllu CAPULUI

SCITELETUL

Forna $i s'tructura scheletului caputui sint rezultatul forfortrelor telol ritmice de expansiune alc masei cncefalice Ei aI masticatori mugchilor activitatea din r'ezuijte ;;;;"i; "; 'si craniomotori. : S. d".".iu la schcletul capului doua categorii de oase 6?)' (vi'soero-craniului) alc fetei 1".,.o-"tutti,rtui 5i -(fig "1" accstor oase poate fi Prezcntatd ca in schema din D;p;Ai" figru'a 68. Oasele neurocraniului. Neurocraniul este alcetuit din opt doud oase plat, dintre car patru impare $i medianc 9i dinaji studiabc mediane, impare oase cLte pat.u 'i""pti^irii uimatoatete : froitatul, et.moid'ul' sJc-noidul """."fir.i"i" 'occlpitalut. Cele patru oase pe|echi sint: doud parietale si si doui telnqorale (fig. 69). 183

ptelJed Ftodaal

\s Fi d a3ltcuJc.anrtt
SS

aaudns lntxvt4 al n0A aquldnc uv xvw

issss
E
U)

Toate aceste oase, fiind pl,ate, sint alcdtuite din cite doui tiSblii de tesut compact, n.umirtetdblin efienLd' qi tdblia internd', .5i dintr-un strat intermediar sublire d tesut spongim, dertu.mit diploe (I'g. 70).

3FG$I et

T}E,

' E HiiFr= i " 'is;


F

seE , : lg i
: EFEs:
, E .;

_;';:

.Fig. 6!l -

Neulocralliul

vAzut

dd

sus:
frontal,2 - parietal,3 - occipital. 1', suturt sLrtu.a fronLo-panetala,5 s-utula parieto_occ 6 rnrerparletali. ntlara

'- 3 {! 65:":

Iltg. 70 - Secliune prirltr-un os plat al craniului : r -- slrDralate exterioa16,2- tallie


cxrernA,:l terni. 5 diploe.4 suprataF t6bLl inintedoate.

E-'q sE5,
g Ei r 3 * :
<, E*

Ed';'EE' (;5d
r;$i3ir

i ; E.?gE
* s$FE-=
t lEtsF " ;* - i : ! E , c

Tdblia externd a oaselor craniului este convexe li regulate. Teblia interni a oaselor crraniuLui este clncave li nereeu-late. AplicaE pe encefal, ea se muleazi pe acesta ca un irrod..l ncgatiu cle ceare. In dreptul circumvolufiunilor,, t5blia interni pi'ezinti ganturi (itnpresluni d,igitale), iar in. dnerptui 5aniurilor encelalului prezinta o serie de proeminenle (em1ircnle rnamilareJ. Pe aiblia interne a oaselor craniului mai sint imnr imatc, strl: formd de santuri, ii tnaseelevaselor' 185

1. Frontalul este un os neperechc, simetric li median, plasat in plan frontal, la partea antedoare a cu'anjului, inaintea parietalului gi sfenoidului, cu care se articuleaz5 pentru a inchid inainte partea antelioara a cavitati.j craniuiuj. ln jos, el se articuleazd cu etmoidr.rl $i cu oasele fefci. Frontalul prezintd in interioml lui, intre ce'le dou5 t5blii, cloud cavitAti mai mult sau mai puiin dezvoltate, sinusurile Jrontale, care se deschid in meatul mijlocirr al foselor. nazale prin intermediul infunrlibttlumului etmoid,al. 2. Etmoid"LL! este un os neper:cl.te, simetric si median, s'itr-rat la baza craniului, intre frontal si sfenoid. El esrr: alcetuit dintr-o lamd rrerticald. si metliani. o lamat orizotrtolll Ei d.oltat rrwse lqterale. Etmoidul ia parte la lormar.ea orbitelor ;i fosclol nazalc. In marea lui n.taioritate osul este alcitr.lit (lin tL'sut com,pact. In ntasclc lait'r'alr., lamciele oscasc se intretaie ti alcituiesc 7-9 cavititi -- cclulelc t:lnutitlale, care fornreazS, in totalitatea lor, Iabirhtttrl etmoidal. 3, SJenoidtLl cste un os ncperecl'rc, simetri< si rncclian situat la baza cranirrlui, intre etmoicl si fr.ortal (cl,ispuscinainte) (i oc(jpital ((lisp[. rnapoi). Usul ar(. o itrir(tlu.d ,o rplexi ti prczintd in ccntrLt un <orp de forni crrboicld. cle la care pornesc dou6 aripi mi<\ (aripile orbitare), clouir alipi marr (aripile l.emporale) ;i clor-ti apofizc pterigoidc ((iir'iiate vertical in jos). Pe fata superioard a corpului se gese$te.!ata turceascd., nrirginiti de apoJi.ele clinoitle. In saua tur.c:asca cstc addpostitd glancla hipof izri. 4. Occipitalul esie un os nepereche, simetric ;i nredian, dispus in partea postero-infelioari a craniului. El parti(ipa atit la alcituirea bazci craniului, prclLrngind sfenoidul. cit Ei la alcdtuirea bolfii, Ia nivelul cdruia se continua cu temporalele gi parietalclc. Osul o(\.ipitai se .afld 6ituat pe prir]]a vertebrd a coloanei vertebralc atlas, 5. Temporalul este un os pereche, aqezat intrc' sfenoicl, occipital gi parietal. El este al(dtuit clin trei portiuni : porlitnrca scuamoasa\ stitTca ri po$iuneo mastoicliand. Stinca - sau por{ilrnea pietroasd al e forma unei piramidc cvadrangulare. cu virlul situat intcrn gi baza cxtornii. Portiunea saramoasd. este plasate .inaintea stincii si prezintd pe fa{a sa inferioar.6, apolitele siqnoiclc, care se artlcuIcazd cu osul malar, 186

Tlemporalul contine o serie de canale li cavitdti' -cu traiecte $i dinrensiuni vari,ate, car adapostesc aproape in.totalitste aparatul auditiv. Dintre acestsa enumerem: conductul (c[ caDitdtca petro-scuaaud,itiu ertern, ureched n'iilocie nxoasd., casa timpanului li tronrpa lui ErLstachel' urecnea.r'nconductul auditili ternd (crr cele ;rei canale semicirnllare), intern, canalul carotidian etc. 6. Parietalul este un os percche, situat deasupm temponalului, intre frontal inainte '5i occipital inapoi. alcituind cea rnai rr}3rp rrarte a l)oll,ii cranienc. Oasele i,iscero-craniului. Situate la partea inferioard qi anterioare a craniului, oasele fetei sint in numer de.14.- DinLrc acesbea, 13 oase, plasate imediat sub baza craniului, sint fixc mnrilarul supeli adunate in jurut unuia dintre ele, numit oslLl uonepereche, este numai unul rior. Din cele i3 oase, parte d o. simetric ii de pere'chi, dispus sint celelalte rnr, alta a liniei mediane. EIe sint I naxildrul supel'|or, osul na' zal, cornetul inferior, osul lacrim'al, osul zigomatic (osul malar) ii palol inul. margLnea a maxilarelor superioare Marginea inferioari dentare ) (alueo'elc caviteti contine o seri de alueolaid. d i n t i i . i n t i m P l a n t a l i r in aro AI 14-lca os al -tefei, maxilalr.tl infer:ior' (rnandibula),. este po-rilune un os nepe|eche, 'cot'pul, sim,etric $i m'dian, alcltriit dintr-o Esle mijlocie. 7i clond ramuri laterale, numite ramuri felei. slngurul os mobil al Corpul mandiblllci arc fornla unei potcoavcJ ial- pe malmarclirtecr alueolard - prezinta ol2)eoginea lr.ri superioard Iele derttare. ReoLlLnile contunc alc oasalor capului. Intre oaselc ncrllocranri ir.ri fi oaselc viscero-cranittlui se descrill o serie dc regiuni c:omun'e$i anume i regiullea temporaLd, cauiLdlLle orbitale, Joselc plerigo-ma.tilarc ,\i bulta palalini AIITICULATIII-D CAPLTI,L:I S i n a r t r o z e l e . T o a t , o a s e l ( ' c a p u l u i s c r t r r o s ci t l t r e - c l c p r i n acestor sau sutltri. In inleriorul sinartrue articlttalii fixe glseEte fie tesut se milcare. o pcrnit nici ntl oare articulaiii, sitratul dc' {esut fibros sau tesut iib"o., ii,l, {esut caliilaginos

t87

cartillginos se poate osifica o datd cu inaintarea in vir.sta $i astfel suturile se obliteleaze, apar siloslo.zete, tu" oasele. craniului sd se mntinue unul cu qeldlalt. "u." "o Articulalia temporo-rnand,ibulard csie singura articula{ie mobild,3 capului.-.Ea- une+t partea superioa"rS a remurltor ven.roa[e ate rnandrbulei cu zona mijlocie a cmniului si per_ mite msticatia. Dste interesant de fdcut o scurta i.ncu$iune in anatomra comparatd a acestei articula{ii la dilcritele specii animale" d.upl. modul lor de masticafie in: nonldi_ f:*^I.t. _g*pa. roare, carnivore qi ierbivore. .(Farecij, cobaii,. iepurii) se servesc in spe^,^,O::t1l1T]*.]. cr.at de drntri incisivj, pe carc_i alunecd inainte Si inapoi unrr fati do. al{ii. Articulil-a t"rnpo.o_-Jr,*iuut"ra] rf ;;ft;;..", . prczintd r.ln condi-l mandibr ar. alungit dinainte_inafli'Ei o cavitate tcmporald alungitd tot dinainTe_in;;"i. i" uculalle nu sint posibjle decit mirci lc cl(.lalunr.care ""Jr.ta "r_ inainte ir rnapoi (miscdfi de dute-vino). IerbivoreJe r u m c g a a U m c n t e l ei n t r c d i n ( i i n t o l a r i , c a r c a t _ .. ca douE rotri d moard mobile una fald cle calltd. !o"T-te C-ondi,lul mandibulal este mic t u i"rn_ 6i rotunjii, iu, ii.,it .'jo" p-oral5 foarte largd, pcrn.rilind cdn<iitului iurg, ^este tn c.erc. "" Carnivorele sfdrimd alimcntele prin tdiere cu dintii aniteriori ;i foerte ascufifi ai ma_rilareior. , ii.. d.cpdrteazd intre elc. Condilul mandibular "ur"este aiu"lif "p.opiu tians_ vrsal, oavitat-aternporald de asemenea, iar mi$cdrile pe qare ,^-"temporo_mandibulard nu sint decit mig_ ?..ti"ulatia _f,lltu. carrlc de ridicare !i clc coborire a.le mandibulei. , Omul. prszinte carackristiciqe tuturot. aaGtor trei UDurl (le amrculallj. Ul poatc qi roDtdi, $i rumega, ;i sfi5ia aljmen_ tet_ a.l Suprafata articulard a nrandibulei este alcdtuiti de fi_ care parte din cite un condil indxeptat oblic dinafari_indun_ tru qi dinainte-inapoi. Condilii preiinti o i"6 9i una posterioare. ""t""io"ri Suprafata articulard a tempor,alului pr.ezinti un condil temporal, carc pleaoi de la baza apolizei zigomarie, si o co?ri_ tate glenoid.d,de formd elipsoidald. $i rlondjlul si'cavitatca glenoida sint orientate oblic, iniuntru ti inapoi. 188

b) AliL conditttl mandibular, cit gi suprafaia glenoldd temDoraid sint convex, ele nu respecti principiul congnlentei irticular.e $i intr ele este dispus un menisc de formd eliptici' c) CeIe doue supra{ete articulare sint unite intre ele pnntr-o capsuld, intdriti de doud ligatnente laterale, :ur.n| extern $i unul iflrer?}. Meniscul aderl la fafa interioari a man$onuiui caosula| si imparte cavitatea articulara in doud etaje' Atit in primul, cit Ei unul snpmrneniscal ii unul submeniscd,l. acoperite de sitlucapsulei este a fa{a interioari al doilca, in uiald,
MUSCHII CAPULUI

Se in.rpart in doud mari grupe: mutchii pieLoti ai carytui Qi mutchii masticdtori. iliutchii pieloli ai capului au drept caracter comun -faptul ci au conexiuni intinse cu pielea craniului 9i a felei' Aceitia sint mu5chii mimicii. Ei sint incrvali de nervul facial Ei se 'pot imp'dr{i in : oJ mu;ciiii pieloii ai craniului (muichiul lrontal ,i.11r-u;' chiui occipitat,' !"gu!i ittt." ei de o aponeurozd' epicraniond); ; !; nrugchii' pieiogi ai pleoapelor (orb-ic-ularul pleoape,Lm) cj rnu;r,hii pieloti ai nasului (pircmidalul, transucl'sul na' .-' sultl., mirtiformul, dildtatoru| natinelor); .-. pieioqi ai gurii (orbicrtlani buzelor, ricllcdtorttl ij "*i"itii al aripii nasului El aJ buzei superioare ctc')' comutL Nlugchii masticatori constau din patru mu$chi moto-ri care' ficlic'd nranclibula Si patru mulschi motori car coboara mandibuLa. I\Iugchii care ridicd mandibula sint Lumatorii: \. Mu$chiul temporal, care ocup6 fosa frontald, .de forua unui errantai larg, inserindu-se pr;ximal pe lin.ia t:mporale infei"i".ioa.e li ait6t pe apofiz-acoronoidd a maxilarului 2. Mugchiul masclcr - s(uIt. gros. pltrglate:, siltrat pe fa{a externi a ramurii vcrlicale a rnandibulei. EI. se insera p" ma.ginea inferioard a alcadei zigomatice ;i disirr!'"i*ii ial pe fala externe a ramurii mandibulei. 3-4. Pterigoidianltl int?rtt $i pteriqoidiatrul cirle-rrr sc gdptelisesc in fosa pierigoid5 ;i se inseri proximal pe apofiza 189,
nol'.

la nrarg_inea li supr]a_acr.on]ia1 in_ Ierio,ali a r.nanclibulei. .2. Digastricul este al(,Atuit din doud por.!iuni muscular.e (pintec-e), una anterjoard Si una postefioaia. .,,-rito l"ir= printr-un tendon intel.mecliar-. "f' Se'inscra p.orl-ii ma-.toid^a . r . d i s L a lp , , r n a r . g : n e i ia a n f e rj o a r a - r " f i""--uo-ofiro, fr"fli r. )v uo-ntotcrLetlut " linia ntiiohioicii_ Se inser5 proxintal pe a n i a r r a n r l i b u l e)ii d i s t a lp c o s , r lh i o i J .
1. t; ttit'-hiuidi4nul ., inr*r5 ploxi.nal p. marpinca Iioal; a rnaltdiblrlci. iar di*tar po o.rrL I,ioiLl. CALITAT]LE BIOMECANICE ALD CRANIULUI rnf-,_

sub. piele,,sise intindc'clc-i" 1""ut"i ilrrtu, l..flll:,,i^l],^,r":.dtlt suDcLltanat supra_clavicular

goidd, rai..distal pe marg,inca inferioar.i a ramurii mendibulej. Jnt tot ele\-ator.i ai mandibulei si rcalizc.aze in plus migcail.ea de ^lateralitate a acesteia. In af,ar:a ace,stor patru mug,:hi al capului, rn miscBrile de rnasticali,e nr,ai ir.rtervin o ser.ie cle muqcli ai grf;l;i'.;-;;",r", p - i e . l u s r dg i t u l u i , (.u|, milo_hiuidiartttt' _ .d,igast ;i,toi,iii,i"iai u , / 1 1 r) .pre dposc b l r e c l n m u t n h i i m a s t i ( . d 1 o r .{i. a 1 . .t.. i d i ( d Jnan_ dibula, tLcc5ti-muschi ai gitului sint .ofroiit"J ui ,rli"lifrrr.,. r. rtetoiul 9rllllui ehte situat in regiur.iea anterolaterala

BIOMECANICA

ARTICULATIEI

TEMPONO-MANDIBULARE

Fo|rna sfcroidald a craniului asigllre, srib o suprafata tni_ nina, o ca\-itate cu un r",olum maxi;, uare - a(1, poJie;i;';nce_

!il"J, ;, , e l a s t i c i l a t ' r . p m a r c a b i i e _craniul I n m o d n o l l r a i . ,"t .uponi'prn,,u. i. por'ui,"q,' i \ ] i ' i , 1 : ' Tl(9. l''',. .1r,u-tlu{r L1 n^ cr anit liiat si cada pe porlea iar. cu o mingc. Cic.rnrprimat in scrrstransr,.ersal, ,ui .u'gifil.i"iJ -I;;l,i."r". oo"," redrxre diametrele cu cilir.a centimetri rara 3a se In cazul tr-aumatismclor cr.aqis6q, glariLalea l"ri".if". este legatd in primul rincl clc viteza .ar.,r .g",-riu1--i.., L nel ant lo\rcite craniul satL \ritcza cLr"u car.c c|aniul lor,elte:
.rn plan t"Zist*nt.

!"it

in totalitate,

prezinti

;;;i;t";;

Articulafia temporo-mandibulard prezintd trei grade de libertat, mandibuli putind executa trei feluri de miScili: de coborl'e si cle ridicare. cle p|oiecfie inainte si inapoi ti cle latcralitate. ln timpul accstor migciri mandibula se comportA ca o pirghic clc gradul III (fig. 7l). Ptrnctul de sprijin cste r-cprctat de articulaliile temporo-mandibulare (S), rezistenla de greutatea mandibulei, dulitatea bot'ului alimentar (R). iar forla - de insertiile masticatodlor Pc unghiul manclibulei(P). Bra{ul for{ei SF fiind mai scurt decit bratul rezistenlei FR, pirghia mandibular6 pierdeclill forta ei, dar cigtigd in schimb din viteza, ceea NlaDdil)uld itclioncaz' (iI o l io 7l ce ajutd la scurtarea pii.qlric dc gradul IfI, forla liif'd l)li1sati Ia mijloc. timpuhli de masticatie.
\{i;cdlile de coborire 5i de ridicare se cxeculd ilt jtrr''rl t'aunej a]]c tl.ansl'ersalc, cale tlrccc pl'in partea nlijiocic a inferior. ma):ilaltllui ticaie alc lct mulilor Tabel recaDitulativ al mulchilor coboritori ai tnandibulci

m u s c h i i , . m a s r i c ap to i,i'"ii ,l-

netrca micd, craniul poate absorbi. datorita calitatilor si-le mccanic--. intreaga forti ii poatc si-t nLt se fr.actureze, La o vrrezu mal mare, se pot produce Ii.lu,ri (plesnitLlri). la ur-La 5r Dr,irr n)are apar Jractnriie calni|LLrLir)a (cu r.nai mrilte {rag_ Lrrentc). iar la una consider-abil nrai ntalc apar. Jrc(.lurilc pcrlctrcrrl,.t,n cdto oa.ielc sn inf.rn,Ir'n ,,ncef3l). .190

l-a ,r \;t,,7il ,n:cJ. J", i

la u

cnrt.pic Ci_

mastoide Digastric (Pintece ante- Apofiza rtor) l-iinia tnilo-hioidila,ni Milo-hioidian marldibulei Mrginea inlelioanar Genio-hioidi'an mard,ibulei Marginea infelioard Pielos git mandibulei

Ma'r'ginea inle L a rnandibullei al Os hioiid I al Os hioid a l Supra-clavi cu] ar

oara'

i91

tecele anterior a1 cligastr.icului, milo-hioidianul, ftnio-l-r;ordia_ p i e l o s i j l gi gitului. nul $ nul 6 rtt. iiii pielosiil MiEcarea de ridicare a mar.rdibr-rleieste produsd de mugchii t c m p o r a l .m a s e t e ri i p t c r i g o i d i a n (tie.72\. illigcErile de proiec(ie inaintc inapoi sc executd in plan 5i an' tero-poste.rior.. ln timpul proiectiei inainte, condilii mandibulari pArtsesc concomjtcnt ( avit61iIc glenoide ternporale. NIi$carea de p r o i c (l i ( . r n a i n t ee s t c p r o d u s d prin contractia simultani a celor doi m u s (l r i pterigoidiei n cxternj. I\{igcalea de proiec{ie inapoi este produsd de digastric ;i temporal. ar articlt latiei lcmpoMigcdrile de lateralitate, nuro-rnanoibular_c: mite gi mitcdri d.e didttcfie, sint I r'2! (r'id] 1t.r 5r icrrnp r o p u !l " sri 1 i ,[),. j nraqercr (ndrmigcdrilc prin care mentonul se |atofl plcrlgoictiln : :r intern indreapta-alternati\. la dreapta Er (ridicatof) : .1 plerlcoidixD er_ tcnr (rdlcati,r ti p.opulsor). la stlnga. ln acestemiscdri condiIii mandibulari pdrAsesc consecu_ tiv cgvitdiile-glenoidc : cind unul din ei pdrdseEte ca\.itateaglc_ noid5, celAlalt rdmine pi\.ot 9i in\.crs. Mutchii care realiz.eaze. aceste mitc6ri, prin contlac{ia 1or. alternativa de o parte gi de aita, sint mugchii pterigoidieni, ('xtemi si intcrni.
Tabel recapitulstiv al
Denumirea

Dlilcarea de coborir.e a mandibuli ste prodr-tsd, in afari .de actiunea gravitatiei, de r,rrrndtorii mugchi ai gitulrri: pin_

COLO,,TN.'I. VI'IITEBR.\LA

Coloana vertebrald este cel mai imporiant segment al ap:lratului locolnotor. De ea sint legate toatc cclelalte segmenic caric alcetuiesc trunchiul (toracelc ;i bazinul) $i tot pe es s.inserd men.ibrele superioare 5i infctioare. Segment complex, dc o male imporlani5 func{ionald, cOloana veftcbfald este alcituiti din 33 sau 34 scgmente osoasc, 344 suprafcle articuJ,are, 24 cliscuri intervertebrcle ;i 305 ligalirL.ntc cu 730 punctc de inser{ic. Asupra coloanei vertcinserlii musculalL' L.rale actioneazd nu mai putirl de 730 ( Reinberg ). IiTIIIJIi ALT] IiI v I.: SCNNI,RTLiI,(]OI,O,A\ Ir,icar-ra r,'ortebrald ostc alcitLriti din 3ll sart i3'1 cle pic-e (rioii.:c supiapusc, nui'ritc 1:ertcbre. Ycrtcbr-cle au o partc anterioar5, cit':rumitl corp, ;i o pait. post(-rioard, denumitd otc. Acc'stc tioLri pir'{i int'hid intre e l e c ^ n a l r r i . .e r t c l ) i , a l ( f i r t . ? : l ) Corpul vertobrei esle partee cea nrai r oluminoasi si ar'. forma unui ( ilin(l|ll r( llr t r ar " prczinIii (louA felr' (srpn|i,'41",i si ilrr,riuor(i) r: o ( i', Lrm fclirrla. Colc doua fete alo , or'l l u lu i r e r t e b r a ) . i r r l a l ! a t l l : t ,

iintr'-o lamd de tcsut osos fi-

7-

ridicdlori ai mandibulei

blos. numiti placarternliturl(7. l\rcul \crtebral afe o folmit ' L r r c | c g r r l a t d .P o s t c r i o r s i m r d i a r r pr{'rint; o cprrli--ir siritrc'c*;. l a t c l a i d o u A a p o fi . - r ' t r a r t s l c r - s ' (i:i (l('asupla 5i (icdcsubt. d o u a o p o J i . : ca r t i c r l l o r . ( i r r l o tal. patrlr aPofizc arti( ular| r - l i s p u . er c r t i t a l ) . T n t r c a p o f i z a
spinoas5 ii apofizcle artitulalc uertel>ralc : sc gdsesc lamele t.!(t.7:; S(.lrcrril urci vcnobre \izutii dc s!!s:
PcdLcrr_' aD'l1zi i'Ln'r'r\r

l cmporal Masetsr Pterigoidieni

Linia ternpor:ale oara Arsada zigarnaticaApofiza ptefigoide

Apotiza coronoidA rnEndibul6i lei Moginea inf erioari mandibulei

extema a mardibua

por{iunile care leaga arcul vert{-blal Je corpul \.ertcbral , nirmr.scpcdiculi.


t 1, .\naLomia funclionat! a riafatlrlrL

ll vcrtcbral 'l ;j - iDoiizri nrliculafi i aP tilr L|ar .\fr\l, . r i l : c L i ' I 1 i r

r92

L,),!tr')tor

10

193

d i n ele fiind alcetuitd, in mod normal, dintr-rtn numi: d,3 vertebre :

Coloana vertebrrali se impalte in patru regiuni, fiecarc lix rregiunea cer"vica-ld -- 7 vertebre regiunea dor*dd 12 vertebre regiunea lombard 5 vertebre r:egiunea sac|o-coccigiani 9-10

veltcbl e.

Vertebrele din fiecare regiune aLl o serie de caractclisti(i;- Vertebrele cervicale ar,r iorpul alungit transvelsal, (analu1 rrertebral este mare gi triunghiular, apofizcle spinoase s('urte 5i pulin inclinate, apofizele transverse prczintd 1a baza lor un ofr'ficiu pcntru artero rcrtcbralaL. P r i n r a \ c r t e b r a ( c r \ i c a l i r . o : l o s / r i ,c r l . a l r i i t r r i t r r l i r : : . r t t . masc laterale, unite intre clc printr-un drc antcrior si \t)l arc posterior (fig. 74). Pc fata superioari a masclor laterale se gAsegte cite o caDitate 91lenoid.(t pentr-u afticularca cu (ondili,i occipitalului. Pc fa{a infelioari a masolor. se Eisestc de asemenea cite o fatctd articular.i pentru apofizi.lc artictrlare alc celei de a clor-ra lL'r'tebre ceivical.,. .\tit pe a|cLrl antcriot', cit ti pe (('l post!'rior sc gdse$te cite un tnbercul tuberctttttl antr:rior 71 luberaLlul poslcfit)f.

AVertcbrele dorsale au corpul rotnnd, canalul vertebral ingirst Si t ircular'. apofizele spinoase mult inclinate inapoi. Apofizeie trnsversc prezintl la virful lor, pe {ata anterloare, o fdlet(L articuldrd. penltrn r tuberozitatea coastei corespunzitoare (fig. 75 5i 76). 4- Vertebrele lombare sint cele mai volnminoase ; au corpul uio| Iifit transversal,apofizele lor spinoasedispuse or-izontal, iar apofizelc translerse atro.tiate. Vdzut din pro[il. corpul
Fiq. i.i - Schoma unci verlebrc .loi sale vdzutd din profil:
lalete arliculdre 1corp, 2 pedicLrl, .r penrru coaste. 3 apoiizA arbcularS superioare, j -t r a n s v c r s : r . 6 apot,zli !aiera peDrru tuberozitatea arlicul.ri cdslillii. ; apolize arliclrlaf:i spi'r')a\i. apofizi 1niL.r: ,::.1. 8 -

-7

I
Fiq. ;1 Prima \, rt( bla. vir:uld de stls: i,ll.r

oriliciu rahidian, 2 r r.,'-. 3 - fat.ril ArricularA pcntru d!"1'.., , , d u n r u r { l A .4 carrrarc Alen.idi ncnr. ., nrlili, o.crprtir.i. 5 ntasa lar.'... :" ti - .rrficiul .'rtcrei \'edpbralP. i r.zi tr.,ls\ ' rsi, I af. nosl^rior. I posrerior, ruborcdl

r\ doua vertebrii celr.i('ala, axisul, estr' (ara(tcrizate prin corpul sdu alungit transversal; pe laia ]ui superioari se aIl6 apoJiza orlortloidd ,' aceasta are 12-16 mm indltime gi reprezinte ur1 pilot cilindric in juml tdmia sc roteste atlasul, in mistirlilc de rotalie alc tapului. A saptea vertebra cer\..i(ald are o apofizi spinoasl {oarte lungi, de uncle 5i derr.lmirea t'e i se mai cid cle t artcbriL prc)emi1lelrtar,

SccliLrnc nlc' [ig, 7t; dio-sagitalil. Printr-r) vcr'lcbrd dorsilli. Arlri tc( llrriL lraLrc( tllcLor csoilsc.

194

Y
\tertebrelor lombare este mai inalt la partea lui anterioare feci-t la 9ea posterioari. Curutingham i stabilii un .,inclice lombar.. dtxpE formula : Indice lombar: ill:lllime | torpului inaNi
iniilllmeacorlrlllui i;rainlc 'X

I' I
I

100

spre periieria inelului. Lamele externe care sint de altfel supuse gi celor mai mari cfolturi sint Si cele ma:i solide. V5zute la micloscop, in plan ver.tical, fibrel.e inelului se incruciqc-az6 oblic sub un anumit rrnghiu (fig. 77 a). Cind discul es0e incircat, unghiul respectiv sc micsoreazd,discui d i m i n u i i n i n 5 l { i m el i s e l S t e l t e( f ; g . ? ? b ) .

,^-La om aaest indice estc aproape totdeauna inferior. lui 100, variind 4upd I'aillarcl intie 97,46 9i 98,68 (spre cleose_ bire de celelalte animale r-rnde indiceie este sriperior. lui 100). Indicele lombar pclnrite aprecierca obi(tiva i l.,riloz.] 10mDare. in numdr de 9-10, J- Vertebretre regiunii sacr.o-coccigie.ne, fuzioneazl intre ele ; primcle 5 fomeaza sactul, iar ultirnele 4-5 alcatuiesc coccigele. Asupra sacrului gi cocrigelui vc.,m r.eveni la descrierea bazinului. In afara acestor caractcr:istici Iegionaie, fiecare \e!.tcbt.d prezint6 si diferentieri indir,icluale(IY. Ellenberger si ILBaum). Diferenii'etea morfo-funcfionalA a \.ertcbrelor este r.t,zulrauu adaptirii specifice cle-a lur.rgul iilogcniei.
ARTICUI-.At III -Fi COi_cJAN l.tI V tt rtTttr.ltaALIt Intre lerteblc sc 1'ealizcazil o s-,r'ic cle linii ar-ticr.rjatt,p.r care It' r'ont deoscbi in: artic.ulaliile corpilor r.er.tebrali. ar..iculafii)e apofizelo}. articulare, ariicula!iile lamelor r.i:r'1..,I;r.alc, articulatiile apofizelol spinoasc 9i ale apofizelc.l: transvcr.sc. Articula{iile corpilor Yer.tebrali sint amfiartroze perfr.ctc.. a) Supratelelc orticularc sint clate de -leiele supr.rioar.,-] .:i inlcIiuarc. ugol conca\e. alc (o|pilor. r'e|teblali. b) Discurile biertcrtebrale sir.rt formaliuni fibrocafiilaginoase clispr-rseintic <r.rr pulilc a doud vel'tebre. Fiecar-c disc estc con,stituit clinti'-o por'(iLrr.r:: perifcrici fibt'oa:;i irr<,lul -.si pullxts. una centraid trucleul /ibrr-rs Int'.lttI iiblos periferic cstr. alcAtirit din lamc cle fibr.e cc.rnjunctive, carg se inclnci;azar in toatc scnsur-ill. Acest: Ijltr.c se inst'ri plofund pe zona t,onrpac'tii osoasd, continuindu-x' cLr fibrele coiagene aLe osului. F)xpericnJcle electuate de Galante au denlonstrat cd rezistenla Ia tractiLtnc a inelului libios sl aseamind cu accoa a ten(loanr'lor fi c'ii ea cr',estcde la ct':rt]'ir 196

ffi
/v
d Fig. 77 a. in

Direclia fibrelor inrlului


descArc,rfe $i b. it1 jncitcare.

fjbros :

Nucleul pulpos ccntral este alcituit dintr-o masA cr.radpccb geiafinos, ca o lentile turtiti, formata clintr-un tesut fibros din citeva celule cartifoarte lax, infiltlat dc' iichid (880/o), laginoase ti resturi clin coarda dorsald. Cu virsta, resturile dii.r aceasiS coardi tiorsaLd devlin din cc in ce mai rar!', cedind locul substantei .fLlndamentalc ti aiungind sa dispard complet, de obicei cirtl'e a)5 ani. Nucleul pulpos se comporte fizic ca un ge1 care pierdu apd Ei i:si diminui fluiclitatea in raport direct cu pl'esiunca cire sc exercit5 asupi'a lui. Cind getut picrde apa, se clezvoltd in interiorul lui o fortd de imbibiiie ca1 creqte proporfional cu cantitatea de apd piercluti, pind cind cele doui iorle (pr,esiuneaexercitatd ;i forla dc irnbibi{ie) se echilibreaz5, Nucleul pulpos a|e o mare forld dc imbibitj, ca}'e se poate asemena cu acea a unei laminarii puse in ape. Pb-sat in mocl experimental, intr-o solutrie fiziologiqS, nucleul pulpos proaspdt clezvoltd o forte de fmbibitie care ajunge, dupa bhariln"l, pine la 250 mm Hg. O coloand vertebrali proaspdtd, cireia i se scclioneaze toate ligamentele longitudinalc, se alungeFte cu citiva centimetri, ca urmare a rtmllSrii cu apa a nucleelor Dutrpoase. 197

In regiune,a dolsali gi lombari nucleul pulpos este aqezat la unirea treimiS mijlocii cu treimea posterioarS, iar in regiunea oerwioald ceva mai inainte, chiar 1a unirea treinii

anberioare cu tneirnea medic. Dacd se considerd insd aparatul vertebral in totalitate, nucleul pulpos apare situat la jumdtatea distantei intre lata anter:ioare a rahisului gi planul interliniilor articu.lare ale mrcilor articuLatii posterioare, ceea ce permite o miqcar.eper-

t,

Fig. 78 Pozilia nuclcului pulpos fald de corpii !crtebrali.

Firt.79

Inervatia discurilor lombare i

Lr .ed6cinA Lj. Lr r:icuciue L] ;1nerv sinu-verGbral: 2 Si3-discurilomb?re.

fectl de basculi (fig. 78). Situatia lui nu estc insS fixb, Jiindc.i cl sc mobilizcazd in cursul miqcdrilor. Deplasdri.le nxcleului pulpos posibile deoarece el este defo::nabil, -sint elastic Si expansibil, accste calitati fi,ind Iegate de ,--i.,ntinutul sdu in apd. Nuctreul sc afli astfcl intr-o pcrmanentA prsiune Si este ufor de inle1es cle cc or.ice defect al rnelulrii f.ibr.os care-l inconiur.E per.mlte hcrnierea lui (hernia d.e clisc). 198

Limitele superioare gi inferioar ale discurilor sint alcAtuite din lamele caftilaginoase care protejeazd nucleul pulpos de presiunilc excesive. Vascularizalia \ariazd cu virsta. La embdon, in lesutul intervertebral, superior ;i inferior, pStrund prin discului Iamele carlilaginoase cite trei vase, care se obstrueazd o datd cu virsta, astfel ci la tcrminarea creqterii discul nu mai este vascularizat. Prezenla vaselor in discul adult este posibili numai in conditji patologice. Nutritia caltilajului se face prin imbibitie, plin lamelc terminale al,c sr-tprafc{eloralticulare r're|teb1'ale. Inervatia cliscurilor este precar5. Nucieul pulpos nu este inerrrat. Inelul fibros este inervat de |ar.nurile nervoase provenite din l1ervil sinu-vertebrali, care inerveazd Ei ligamenlul ver-tebral comun posterior' (fig. 79). Rotrul discurilor intervertebrale este multiplu ; a) contribuie, prin rezistenta 1or, la mentinerea curburil<n- coloanei ; prin elasticitatea lor, fevenirea la starea de b) farrorizeazS, echiliirru dupi te|minarea miqcdrii; c) transmit greutatea colpr"rlui diferitelor segmente ale coloaneii d) amortizeazd Socufile san presiunile la care fiecare segment este supus in mod spcci,alin cursul migodritrorsau cforturilor. In ceea ce privegte functiile discurilor intervertebrale, un rol deosebit revine nucleului pulpos. Substan{a moale, semilichidd si sub presiune a nucleului conferd discului elaslicitatea sa. Nu(leul pulpos este incompresibil li sub presiune se deformeazd. rdspindind in toate direcliile presiunile transmisc de segmentelesupraiacenteale rahisului. Simpla trecere de la pozilia culcat la verticale provoace o suprapresiune de 45,500 kg la nivelul nucLeului pulpos al discurilor lombare. In timpul migc6rii de redresare dupe o flexie inainte a corpului, suprapresiunea suportatd de nucleul puipos se mdregte la 90 135 kg (Petter). In cursul diferitelor pozitii Si migcdri, discurile interrrertcbrale sint supuse unor eforturi mult mai considerabile, care pot fi calculate. Pentru realizarea acestor calcule, A. Leonnrd'i qi colab. (1968) pornesc de 1a greutatea diferitelor segmente ale corpului omenesc. Tabloul greutd{ilor segmentelor, procentual 9i in kilograme pentnr un om de B0 kg, este urmdtorul: 199

I
Mei11bfe supedoale Tr-unchi \{smbre inferioare TOTAL:

r,.cc,:ll,,r :"7 iL 37,t'./L 4t,0% 1l{r,0.,o

in kc

in care P1: greutatea capului, gftului Si membrelor superioare; P2:greutatea trunchiului gi Pi:greutatea de ddicat. Rezultd cd : F:511- 60l- 30-141 kg. Aceea$i greu.taitede 10 kg ridicaia de la sol cu genunchii extingi presupune o fortd de tracliune asupra aprofizelor spi-

Cap si git

lru!
B0 kg

In pozilia stind (o]'tostatici) asupra discului Co-C7 r,a apdsa o greutate de 3 kg (lig. B0) : asupra cliscului Da-D; o greutate de 17 lig si asupra discului 1,,,-L; o greutatc de 47 ke. Dicii subiec:tul pozilia ghemuit irce'alci sd ridice o grcdir-L utate de 10 hg, asupra apofizelor spinoaseale coloaneiiui lcmbare aciioneazeo for{5 de tractiune de 141 kg (Iig. 81), care se deduce dir-Lurmdtoarea lormul5 : F : ( P r x 3 ) + ( P :X 2 ) l ( P . X r 3)

(1N

s
dro',riti.1.

Fig.81 Din pozitia gLemuit, rddicarea unei greutdli de l0 l{gr, presupune o for16 de trac{iune asupra apoJizclof spinoase lombare de 141 kg.

Din pozit :I Fig. 82 stind, inclinat irlaintc. cu gcnunchii extinsi, ridicarea de pe sol a uhai rn Lo

Fi!. 80 Incdrcdtura tboretice apljcatd asupra difcritclor segncnte ale coioanej veftebralc ale unui subiect cu o greututc dc {10lig, iD pozjtrie stind

presupune o forle de traciiune asupra apolizelor spjnoose lombrre de 255 kg.

200

201

noase lombare de 255 kg (Iig.82) Ei dacd greutatea este duse inainte de 363 kg (fig. 83), deoarece in prima situafie :

F:(Pr X 5)*(P:Xa)*esx 5)
deci :

- 2 5 5 k g, F : 8 5+ 1 2 0 + 50
iar in a doua situalie: F:(P1 \9)f deci : F:153 + 120 +90:363 kg . In toate aceste cazuri, nucleul pulpos al discului intervertebr'al care reprezinta punctul de sprijin al acestor pirghii. (Prta)f (PaX9)

fig. 83 - Din poziiia stind, ducerea inaintc a unei greutdtri de l0 kg presupune o fo{d de tracliunc asupra apofjzelor spinoaselombare de 363 kg.

suportd teoretic o presiune de doud ori mai mare, deci in_ tre 282 kg Si 726 kg. Cu cit pirghiile sint mai lungi si sreutatea de ridicat mai mare, presiunile suportate de nucleuiputpos cresc Fi ele ajungind pind la 1 200 kg. 202

La o asemenea presiune, corpii vertebrali ar trebui sA se fractureze, deoarece experientrele pe corpi vertebrali izolali au aretat ce nu suportb greutdti mai mari de 1 000 kg (Boigegt). Calculele de mai sus se relerd insd exclusiv Ia for{ele care actioneaza, nu qi la acelea care reaclioneazd pentru a Ie atenua, dintre care cele mai importante rimin doui : f'unctia amortizoare a discului si presa musculard abdomino-toracaLd. In momentul inc-Srcdrii discului, doud treimi sau chiar trei pdtrimi din {orta exercitaid este absorbita cle elorturile tangentiale care dilate discul. La Jiecare nivel rdmine deci ca numai 1/3 sau 1/4 din incdrcdturd sa se transmitd discurilor subiacente. In plus, in timpul miFcdrilor de ridicarc a unei greutdli contractia simr.rltand a mugchiJ.or abdominali, toracici qi diafragmul formeazi o veritabild presd musculare cu continut hidl'oaeric, deci practic un cilindru semirig.id, care luind punct de sprijin pe bazin descarci coloana de cel putin 1/3 din incarcdtura sa. P e n l . r ua s c p u l e a d e r ' i d e t e r m i n a i r r m c d p r a c t i c $ i i n parametrii cit mai apropiali de realitate valoarea forlelor care aciioneaza asupra discurilor vertebrale, s-au introdus in centrul lor o scrie de sonde pentr-u inregistrarea presiunilor intradiscale. Experientele efectuate cu aceastd tehnicd de A. NachemsolT (1960) au demonstrat cd la nivelul celui de al lreilea dist lombar, ia un indirid de 70 kg. in pozitiile: pe spate culcat (decubit dorsal) se exercit5 o presiune de 20 kg, pe o parte culcat (decubit lateral) de 70 kg, stind de 100 kg, s t i n d L ' t r u n c h i u lI n c l i n a t i n a i n t eI a 4 5 d . 1 5 0k g , i a r i n o o z i tia stird cu trunchiul inclinat inainte Ia 45'' 9i cu o greutate in miini de 20 kg se exercitd o presiune de 210 kg (fig. Ba). O Aparatul ligamentar este alcdtuit din doud ligamente (ligamentul vertebral comun posterior qi ligamentul vertebral comun anterior), care alcdtuiesc doud benzi ce se intind pe toati lungimea coloanei vertebrale. 7. LLgamentuluertebral camun anterior este aderent de corpurile vertebrale pine la nivelul lamelor terminale gi trece ligament, in punr te peste discurile intervertebrale. lntre marginea vertebrei qi disc existd un spatiu umplut cu tesut conjunctiv lax, dotat cu o vascularizatie mai mult venoasd 9i terminaiii nenroase senzitive. In acest spatiu, prin osilicarea tesutului conjunctiv J.ax, apar osteofitele cotoanei uertebrale,

203

. Ligamentul versimptomui radiologic (apital al di::cartrozelor tebral comun anterior este pus in tensiune in extensia coloanei, pe care o limiteazS. I. Ianan (1947) a aretat ci lilimea ligamentului in diferitele segmente ale coloanei este direct propor-tionalScu rolul pe care-l are in limitarea miqcdrii de extensie.

este alcdtuit dirLtr-o capsula -. b\ AparahLl cap!;ulo-Iiqamenrar fibroase subiire. intiritd ir.r legiunea dorsalb Ei lombard prin1r-rrn ligament posterior. c) Sinouiala este foarte laxd 5i prezinti Si unete prelungiri. Daci nucleul pulpos joacd rolul unei bile pe care corpii lcrtebraii se pot rnisca. articulatiile apofizelor articulare joaca

'\ I L--rI r-\\-.-r


r'fl
ttit). ts "-

\r-'
ltottl :Lr'ticLrtaiiilolapofizelor articulai'e :

a. tn repaus li b. tn rtriscalri d: tLclie a coloanei, faictcle al,"icularc alutlccA una p. icalrlrii: c. if, iniscarea de exlensie a colon11L'is!^ producc o in.iep,r11r.c :r iaretelor.rricLrlare ta traflea tor srPcrroaril pina ]a blola parrea lor rn'iedoali. ii o apfopiero ca_ed 1r:.ir,

Fi(J.S4 - I'resiunilc intra-discale produse la nivelui celui de al trejlea disc lornbar. la un subicct de 70 kg, in dilcrite pozitii'

2. LigdnLentLLI xerLebral comu11 posterior ar'e o dispozitit' contrari gi anume se teagd intim de discurile ir-rtervertebrale pus in fi trece in punote pe$te corpr.uile vertcbrale. E1 este tensiune Si flexia coloanei, pe care o limiteaza. apofizelor articulale sint plane Ei permit nuArticulafiile mai simpla alunecare a suprafetelor articulare una pe cealalie (fig. 85). sint date de apofizele articulare' a) Supraletele artindare Suprafelele articulare ale corpului vertebral subiacent privesc obiic in sus Fi irlapoi, j:tI cele alc torpltiui vcrlebi'al supiaiacont prir.,esc oblic in jos 5i inainte. 204

lolLrl uiror veritabili ghizi aL mi5cir.ilor-, limitind depl.asareaexccsiri a vertebrelor. In pozilia stind, aceste articula{ii preiau 201'/o Cin incercdtura vcrtcbrald. Dar. in pozitia stind cu trun(hiul inclinat inainte, ele nu mai preiau ni-i" di,-r incarcdtura r-r:rtebrald, lSsind intr:caga sarcini exclusiv discurilor inter. crtel--rale (A- Nachemson.). ^{rticulafiile lamelor verteblale. Intrc lamele vertebraje r.ru cxistd propriu-zis articul.atii. Totusi ele sint unite prin r.ri5tc ligamente speciale, numite lignmente galbene, alcdiuitc clin fascicule de fibre eiastice. ,,hticulatiile apofizelor spinoase. Ca qi lamele vertelrral.., apolizele spinoase sint unite intre ele prin doud feluri de ligamente i ligdmentele interspinoase Fi ligametul supraspinos. Primele sc gisesc intre doud apofize spinoase, iar ultimul este un cordon ce se intinde de-a lunpul coloanei vertebrale. La Di\.elul regiunii cervicale, ligame;tul supraspinos este deosebit de binc dczvoltat ti prin extremitatea lui proximale sc insere pe protuberania occipitald externi. El ia numele de llqotnent cerDicdl posterior 9i are rolul de a menline capul qi giiul.

205

Articulafiile apofizelor transverse. Apofizele transverse sint unite prilr ligdmentele intertransuerse. Articula{ia occipito-atlantoide este o diartrozA bicondilian5. a) Supratelele artia,lore ale occipitului sint reprezentate de cei doi condili occipitali, care pdvesc in jos, inainte ;i in afard $i au o forme convexi in toate sensurile. Suprafetele articulare ale atlasului sint reprezentate de cele doud.cauitdli glenoid.e,ce privesc in sus, inainte gi induntru gi au o lormd concave in toate sensurile. Toate aceste patru suprafete articulare sint acoperite de un strat subtire de cartilo,j hialin b| Suprafefele articulare sint unite intre ele printr-o capsule subtire, intiritd de doud ligamente, unul anterior fi unul postedor.
Segmentul motor

a osului temporal, iar distal se inserd prin doud capete : unul pe manubriul sternal - capd,tul sten&l Ei unul pe patrimea internd a claviculei - capdtul clauiatlar. SteIno-c'leido-mastoidianul flecteaze capul pe co/r*\* loana. il inclind de partea "t, rr^-- I "r' qi lui il roteazeindrePtind J \/ bSrbia de partea opusa. ^t ,.'7 b) Scalenii se intindc de ale transve$e la apofizele ':',ll ultimelor gase vertebre ccrvicale Ia primele doui \i\ ('oaste.Sint trei mu9(hi

La baza mobilitSlii coloanei vertebrale std ceea ce Schmori a denLrmit,,segmentulmotor((,alcdtuit din discul intervertebrai qi ligamentele sale, gdurile cle conjugare, articulatiile intelapofizare gi apofizele spinoase cu ligamentele lor (fig. 86). Segmentul motor poate fi imperiit intr-un stilp anterior ii unul posterior. Stilpul anterior este mai pulin mobil, mai solid prezinti relativ rare insertii musculare gi constituie elementul principal de sustinere mecanicd a coloanei. Stilpul posterior' prezinte numeroase insertii musculare gi eI reprezinte elementul principal motor al coloanei tertebrale.
X'USCHII COI,OANEI VEITTEBITALE

MiEc5rile coloanei vertebrale sint produse de un mare numdr de muqchi, care se inser5 fie pe coloan5, fie la distanld de ea, cum sint unii muEchi ai gitului 9i muschii abdominali. Muqchii gitului. Dintre mugchii gitului vom aminti doi ' a) Sterno-cleido-mastoidiarruL (fig. 87) este situait pe fata laterald a gitului, pe sub muqchiul pielos al gitului qi este indreptat diagonal de sus in jos, dinapoi inainte Si dinafara ineuntru. Proximal., mugchiul se inserd pe apofiza mastoidd 206

IlcprezcD[ar( it scit.Ili!. 3!, n)aticd a ,.scgmcntuluL moior.'. elemcnte constituantf Difcriielc sint liasatc mai gros. stilPul ant(,ri()r' cste haqurat in p.iharlelc, cstc ptlllctilt iilr (cl postcrior

I ig. 87 l l

Mu$chiul sternocleidomastoidian:
Dra\t^idi a lcmporalului. lascicul stern, 4 3 fascicut sternar. 5 -

rnol:/a clivicula. clavicular,

scaleni : anterior, mijlociu qi posteriol'. Ei inclind de partea lol coloana vertebrali cervicalS. Mugchii prevertebrali sint in numir de trei 9i se gasesc pe fata anterioare a coloanei vertebraLe. a) DreptrLl anterior dL caryIui se inseri proximal^pe osul occlpltal, inaintea gdurii occipitale; eI se imparte in .patru fascicule Ei se inserE distal pe tuberculii anteriori ai vertebre-

207

lor cervicale 3, 4, b 9i. 6. N{ugchiul este un flexor al capului p^e.coloana cervical5 gi al primelor vertebre cert,icale pe (eLe_
talLp.

^ b) Micul drept anterior al capului este situat imediat inapoia precedentului gi se inseri proximal p" or"f *"ipiuf,

mijlocie se inserA pe cartilajul costal al coastei a 6-a, iar cea internd ,pe cartiiajul celi rd a 7-a coaste, pe ligarnentul costo-xifoidian ti uneori chiar pe apendicele xifoid.

Fig. 88 a -. drept obuc, d

Directia fasciclllelor muscularc ale muqchilor abdominali:


anterior, b _ are oblic. c _ mic _ transvers, e _ pabai lornbar._----

,^11j11!:?e:y.ll o(cipirale. disral. pe maselc larelalc si pe .iar apollzele transvers.' alo atla..ulUi : flccteaza capul pc (.oioana vertcbrald. c) Lrtngul gitului se intinde dc }a tuberculul anterior _ al atlasului pinA-_la colpii vcrtebrali ai pdmelor- trei r erienre oor-s3]cI cste lle\or si rotator al coioanei r.ertebralc ceivicale. &Iugcliii nbdominali antero-liiterali inchid cavitatea abdc_ minald inainte si lateral ;i arr un rol deosebit Oe impor.tint in statr(a li dinamica , oloanei \.ertebrale. Acegtia sint : un mugchi lung marele d.rept aL abdomenului 9i trei musc.hi la\i - m(rrela oblic, micul oblic ;t transueryrl (fig. Sg). a) Marale drept aI abdomenutui este situat imecliat in alara liiriei mediane (Iig. B9). Se inserd proximal prin tl'er langucte :externd, mijlocie qi inrtern5. I"angi-re,ta externl se,nserl pe cartilajul costal al celei de a b-a coastc. Langueta 208

Fig,8,
1-

MnEchiul marc drci)t alJdominai:


carlil:\illt coasiei a

Ftg. 90 I -

Muqchiul mare oblic. abdominal:


!-s:2 creista iti-

rasea, 3 - creasr iliaca. 4

stern.2

pubis.

."rr, j

coasts l

;.i.*:;

i,.;"il1";,,i.:.,'"

Aceste trei languetc se unesc Si Iofmeaze corpul muichiului, care este aplatizat Fi intrerupt din Ioc in loc de ni;te benzi t|ansr:ersale aponevrotice intersecliunile aponeurol i . , . D i . t a i r n r r r sh r j u l . c i n s c r d p e m a r g i n e a s u p e r i o a r . ia corpuirii' i.ulisului prin intermediul uriui tendbn lat de 2-3 tm.
14. AnalonIa lirnctionala a aparatLrluj locomotor

209r

T
Cind igi ia punct fix pe pubis, marele drept al abdomenului coboare coastele (este gi un mugchi expirator) 9i flecteazd tolacele pe bazin (este, deci, un flexor al. ('oloanei vertebrale). Cind iEi ia punct -lix pe coaste, el flecteazi bazinul pe torace. Marele drept este deosebit de solicitat in migcirile de abdomen. Prin contractia lui, ajut5, impreund cu ceilalti mugchi abdominali, la comprimarea viscerelor ;i exprrlzarea con{inntului acestora (rnicfiune, defecatrie, vome etc). b) Marele oblic al abclomenulai (oblicul extern) este cel mai superficial mu$chi lat abdominal (fig. 90). Se inserd proximal pe ,ul.rhimele7-8 coaste prin {at atltea di,gitafiuni, care, {iind dispuse una peste alta, dau aspectul unei linii dantclate. Aceste digitatiuni se incruciqeaz5 ca doud degete de unde gi denumirea - cu digitatiunile corespunzetoare ale mutchiului mare dintat gi ale marelui do$al. Dc la inserfiile superioare costale, marele oblic abdominal se rispindegte ca un mare evantai, indreptindu-se in jos, inainte Si induntru. Ale trei grupe cle lascicule '. poslerioare, dispuse velrtical, mijlocii, dispus oblic li anterioare, dispuse aproape orizontaL , Fasciculele posterioare, care pornesc de la ultimele coaste, coboard spre bazin ;i se inserd distal pe marginea externi a crestei iliace. Fasciculele mijlocii fi anterioare se continua cu o aponevrozd largd - a'poneDrozamarelui obltc - gi se inserd distal pe spina iliacd antero-superioare, pe marginea anterioard a osului coxal, pe pubis gi pe linia alba. Insertia marclui oblic pe linia albi se face dupd ce aponevroza trece prin -[ata marelui drept abdominal. La nilelul liniei albe, Iibrele aponer.rozei malelui oblic abdominal sc incrucigcaza cu cele ale mu;chiului omolog de partea opus[. De altfel, linia albi nu este altceva decit o bandd conjunctivd rezistentd (rafeu fibros), care se intinde pc linia mediand de la pubis la apendicele xifoid formati de incrucigarea aponevrozelor mugchilor largi al abdomenului. Cind igi iau punct fix pe bazin si se contractd de ambele pdrli, marele oblic abdominal coboard coastele (este deci un muschi expirator), flecteaze toracele pe bazin (este deci qi un flexor al coloanei vertebrale) si comprime viscerele abdominale, ca qi marel.e drept. Cind se contracte de o singurl 2t0 part, el. este un rotatQr, al coloanei vertebrLe, indreptind fala. anterioaiS a corpilor vertebrali de partea .opuse rnugcnrulut care se contractd. Cind isi ia punct Iix pe torace gi se contracti de ambele pErti, marclc oblic abdominal este un flexor al bazinului oe torace. Dacd se contractd de o singuli parte, el este un rotator al (oloanei vertebrale, intreptind 1a!a anterioard a bazinului spre muEchiul care se contracti. ,c)-Uicttl oblic al abdomenulLLi (obticul intern) este situai sub marelc oblig dar fasciculele lui sint orientate invers fafd de ale acestuia (Iig. 91). Se inserd distal pe treimea externd a_ arcadei crurale, pe spina iliacd antero-superioal.a, pe cele doui treimi anterioare ale crestei iliace. iar Drin aponeDroza po.tterioard a micuLtLi obl.ic (care fuzioneaz6 cu aponevroza marelui dorsal) ajunge sd se insere pe apofizele transters a]e pdmi Yer,tebre s.aqrate gi ale ultimelor 1,'ertebre lombarp. De pe aceastdlargd linie de inserlie mugchiul se desface ca un evantai qi se indreaptd in sus, inainte gi induntru. I se pot descrie tot trei grupe dc fascicule : posterioare,mijlocrr Sl anterroare. Fasciculele posterioare se indreaptd aproape ve ical c5tre r"'ir{urile ti marginile inferioare ale ultimelor 3-b coaste. Fasciculele mijlocii se indreaptd oblic Ei se termina intr-o aponevrozd latg6, aponeuroza anterioard d, micLlLui obLic, care ajunge Ia liinia altr5, la forrnarea c5reia participd. Fasciculele anterioare se indreaptd aproape orizontal qi se inserd pe pub1s. Ac{iunea micului oblic este asemdnitoare celei a marelui oblic; cind insd se contractd de o singurd parte, roteazd coloana vertebrale de partea mu;chiului care se contractS, d) Transuersul dbdomenului este alcdtuit din fascicule dispuse orizontal ({ig. 92). Acestea pornesc de la ultimele coaste, aproJizele transverse ale coloanei lombare. marginea intcrnd a crestei iliace $i treimca externd a arcadei crurale, Anterior, ele alcdtuiesc o aponevrozi largd, ce se inseri pe linia albd, la formarea cdreia participe. Rolul principal al transversului este de a comprima vis.. cerele abdominale pe coloana vertebrald. ln secundar, aclioncaz5 ca mu$chi expirator. 211

M'xlchii lombo-iliaci sint cor.rsiderali tot mu;chi abdomiIali, cieoarece incl]icl posterior cavitalea abdominalir. Aceqti mugcl.ti sc intind intre coloana lonbard 51 osul iliar 1i sii.it ir numil de doi ; pdtrahrl loml'tekr $ p.soosrr l-ilicc.

Fasciculele ilio-costale, cel mai lateral situate, sint verti{ale si se intind cle la coasta a 12.a la creasta iliacS Fasciiiio -ti'u".r'elsale sint oblic ascendente gi se intincl de "iif"l"la creasta iliacd la apofizele trans\ierlse ale primelor doua

6__

*/

Fig. 91 -

A,Iugchiul mic oblic abdominal I

Fig. !)2 -

Mu$chiul transvers al abdomenului:


1 -

i ' i , l . 9 . :-l
co:.!1i1 ! 12-4. 1 4 lJoas:;

luu$chiilombc iliaci:
cr.iasll jli']': iliacii : t lrrc 0 pelrxt lo;r1o:r ; lr1):rrnr':'

1creash iliacA; 2 coasta a ir lir-a; mafe d,.cpi abdominal ; 4 - Dric obljc i 5 - aponevroz.r anlc, r'ioar:' oblic : 6 a iriclrllLi srcro-spina1E,

(ifcpt rrlfe 1 creF-std iliaci : 2 anterior sectionat : 3 - coas:a a r2-N; 4 muschi traDsver's: 5 apotlc\rroz3 anlerioara a lrausveflulf,i : 6aponevroza po.ler io!1i1 r rf.11j!.fsu1ui.

a) Pdtratul lombelor este un mugcl.ri plat. de formi pitrati, situat pe laturile coloanei lombare (fig. 93.3). Esie alcdtuit din trei grupe de Iascicule: ilto-costalc. ilio-Lransrersale Ei costo-transDeTsale. 212

sir.rt sau trei vertebre lombarc. Fasciculeie costo-tlans" elsale (oasta apofila 12-a a La cle intind olii" a"t""ttC""tc ;i se r"G tru.rt"'"."" aic ultimelor doud sau trei r:ertebre lombare' este Cind ia punct lix pe creasta iliacd, pdtratul lombelor c x p iraun coboritor al ultimci coaste (cstc. clt'ci. ttn mu5r'hi sc care mu5chrlrLul partca de tor) si inclind coloana lateral, ,contractS. Cind ia punct {ix pe toraue, el. intlini bazrnul lalerral pe torace,

2t3

,b) Psoasul-iliac, situat in partea posterioard a abdomenului in ioss iliacd interni gi in parte-a anterioard a coapsei" este_alcetuit din doud portiuni : psoaszl 9i iliacul (f.ig. 93,4, b), _ Psoasul este fuzi.form gi se inserd proximal pe suprafe{ele osoase ale unghirilui format din fafa laterald a corpilor \ erLebrali lombari r.rr apofizcle lor tra"n-siei:je. Corpul lur se rndreaptd in jos qi in afard ti se unette cu tendonul comun format atit din psoas, cit si din iliac. . Iliacul este dispus ca rln evarfai desfdgurat in fosa iliaci. internd, pe care se inserd proximal. Corpul lui se ingusteaz6 dih ce in ce gi se inserd distal pe tendonul comunlormat din psoas Si iliac. .Ambel. portiuni aie psoasului-iliac se inser.d prin acest tenclon pe mi(rul trodtanter al extrsrnitetilor superioare ale. f emurui..ri Psoasul-iliac are actiuni complexe : cind se contracte in totalitate, luind punct fix pe inserliile proximale, flecteaza coapsa pe bazin, clar in acelagi timp imprim5 coapsei gr t> ufoare mitcarc de adductie ti de rotatie externd. Cind igi ia punct fix pe insertia distald, el flecteazi coloana vertebrala qi bazinul pe coaps.S(este, dci, un flexor al. coloanei). Cind se contractd de o singurd parte, este tot flexor al tmnchiului pe bazin, dar in aceligi timp imprimd coloanei vertebrale o migcare de inclinare laterald de partea mu$chiului care se contracte gi o mi$care de rotalie de partea opuse (estc deci li inclinator s,i rotator al coloanei). Cele doud portiuni ale psoasului-iliac au o actiune diferiti. Iliacul este cel care-i conferd for{a de actiune, iar psoasul - amplitudinea dc ar:ti.rne. P s o a s u l - i l i a ce s t e u n u l d i n c e i m a i i m p o r t a n { i m u s c h i i n slatica si dinamica trunrhiu]ui. Impreun6 ( u muschii abdominali, cu mugchii spatelui gi cu muqchii ischio-gambieri, psoasul-iliac asigur5 echilibrul tr.unchiului pe coapsd. l[u;chii posteriori ai coloanei vertebrale sint reprezentali de un numdr mare de mugchi, de lorme foarte variate (fig.92). Ne vom limita se descriem numai pe cei mai importanti. a) TrapezuL - cel mai superficial dintre mu$chii spatelui - este lat 9i are o formd triunghiulard (fig. 94, 4). Prin baza lrui se inserd pe linia meldind de la protLtlberan,la occipitald exte-rnd, pe ligamentul cervical postdi-of 9i pe ipofizele spinoase ale vertebrelor cervicale inferioare qi ale 271

'celor. dorsale. Corpul. mugchiului prezinte trei grupe..de fasclcule I sllperioore (oblice in jos 9i in afard),- tnrrlooz (transversale) ti inlerloare (obtice in sus ti in afare). Prin virlul lui, trapezul se insere pe cele doue oase ale 'centurii scapulare, iar fascicul.ele superioare p- tata sup.erioard EL Vftarginea posterioarl a clavict],lgiJ Fasciculele mrl-

Fi(J. 94 -

I'luichii

sPatetur :

proem'' 1 .cr! ical Fostpriu' | l'larnent trapez; anorrze spinorsu D1 : 4 ienta :1 rni' ratund : subcpro!. | 7 ;-cietinld : i; oblic mare' ruarc dorsal : l0 s - fomuoid ; I

215

locii se inserd pe marginea posterioard a acromionului fi spinei omoplatului, iar fasciculele inferioare pe partea intrne a spinei omoplatrului. Acliunea trapezului, datoriti structurii lui, este complexd. Cind ia pund fix pe inserlia sa vertebrale, eI mobilizeaze centu.ra scapular5 li umarul, ridicindu-le Ei apropiind. onropladul de coJoanS. Oinrd ia purrct Jix pe insertia scapul,ard,. acliunile trapezului sint diferite dupd fasciculele care intervin. Fasciculele superioare inclind capul dc partea mu;chiului gi il roteazi de partea opusd, iar fasciculele mijlocii inclind. (oloana cervicale de partea mugchiului. Fasciculele inferioarc ii'rter\rin atunci cind inclividul se caiere sau se gdse;te in pozi{ie atirnat. Prin contractia 1or. coloana dorsald cste inclinati spre omopiatul de aceeagiparte. b) Marele d.orsal, ca si trapezul, este tot un mugchi plat. 5i triuhglriular, dar prin baza lui se inseri pe fata externa pattLl. c_Sg9te, a u.ltimclor'_ spil]oasc ale .ult_i.meler pg "glS"!"_ \efteore dorsale tr alc \ crlebrelor lombare lr pc bula externe a (r'estei iliace (fig. 95). Fasciculele care se inser'5 pe lata extcrnd a ultimelor coaste reprezinti digitatiunile marelui do].sal qi s inc'I-'ucifeazd cu digitatiunilc marelui otrlic (fig. e5, 8). Ca 5i trapezul, de pe aceastd bazd largd de inse4ie corpttl muscular prczinte trei grupe de lascicule ., ntperioare (orizontale), mijlocii (obllc in sus 9i in afard) ,si inJericsore (\'erticale). Toate accste trei fas(i(]Lrle con\:erg spre un tentlon comun, care, dupi ce se restoarne la 180', ocoleste humerusul pe dinduntru qi se inserd in lundul culisei bicip i t a l e a e x t r e m i t a l i i s u p e r i o a r ea a ( c s r u i a . Cincl igi ia punct lix pe coloani, marele dorsal este adduc_ tor, pioiector inapoi li rotatol inAuntlu al bratului (realizea7.e, de(:i. pozitia bra{u}ui in pozilia stind). Cincl i5i ia punct Iix pe humcrus, ei tlactioneazii asupla ( oastelor. (cstc cleci un mufchi cxpirator') 9i tragc trunc'hiul sprc bra! ca in mi;carea dc atirnare sau catirarc (Iig. 96). c) Romboidul cste un muFchi lat fi subtirL', situat in partea inferioari a (cfei li in partea supelioa|i a legiunii dorsalc (Iig. 94, B). S: inserd mcclian pe partea inlerioard aliga:::('rtul,rj ccnical. pe pfoeminenla si pe apolizele spil.toase alc primcior (i!ici \ L.rt(,bt'e clorsalc.Se incL'capt5oblic in jos 5i in alard 5i se insc-r'i-r pc marginea vertcbralii a omoplatului216

1l

3---

,-

Fig. I apolizi

,j5

lluscliiul

marc

dorsal :

lii ":":ti.;.i '-' "1'"'Y'Tll*.;li3"i\'-li#j:"; "r':trl;.'.;, ' " ^ u " " ' t r ' ' r ^d ' r ' J : : - ;;,',' : '1 r.mrr''1
iiii,, r i.,il ,i.

. )r_ r'''

217

Cind ia punci fix pe trloan6, romboidrul trage odnoplatul ineuntru Ei il basculeazd, apropiind vir-[ul omoplatului de coloand; cind ia punct lix pe omoplat trage coloana spre omoplat.

Iilt. e6 -

""t

or'

ciol.sali fi l:.ili]],i,'l:r.rri

pone\ro'l

d) Ultghiularul arc o Jormi triunghiulard gi cstc situat pc partea laterali a cefei. Sc insere proximal pe apolizele transverse ale primelor cincri vcrtebre crervicale,iar distal pe unghiul supero-inteln al omoplatului. 218

Cind ia punct fix pe coloana cervicald, unghiularul trage omoplatul induntru gi in sus, iar cind ia punct fix pe omoplat, inclind coloana cervicald de partea lui. e) Miatl d,intnt posLero-sl,Lperiorare o formd patrulaterd qi este situat sub romboid. Se inserd proximal pe apofizele .spinoase C5-D3, se indreaptd in jos qi in alard s,i se inseri .distal pe coastele 2-5. Este un mugchi inspirator. f) Micul dinldt postero-inferior este tot patrulater, se insere distal pe spinoasele D11-L3, se indreaptd in sus Ei in afare ii se inscrd proximal pe ultimele patru coaste. Este tot un mu$chi inspirator. g) Mu;chii celei, si ua{i sub trapez, romboid Ei micul dinrtat Si deasupra unghiularului Si apolizelor transverse ale coloanei cervicale, sint in numi| de opt : splenius, marel(. compler, mianl comple4 trdnsLret'salul gitului, finrele d.rept g\ micul drept posterior" aI gitului, mnrele oblic ;i micul oblig poste'ior al gitului. Prin acliunea lor combinati contribuie Ia efectuarea miqcirilor de extensie, de incl.inare laterald ;i de rotatie a capului. Dintre acegti mu$chi, cel mai important este mu;chitl splenius. Iiste situat pe toatd lungimea celei gi a regiunii toracice superioare, sub trapez, romboid gi micul dinfat posteno-supe|ior. Se inserl distal pe jumdtatea inleriaard a ligarnentului cervical posterior gi pe apofizele spinoase ale primelor cinci vertebre dorsale, se indreaptd in sus gi in afard qi proximal se imparte in douir porliuni : una medial5 voluminoasd, care se inserd pe occipital $i pe apo.fiza mastoide {splenil8ul ffi.pului),9i una latenali, Irrai putin vo,lurni,noasS, care se inserd pe apofizele transverse ale atlasului Si axisu)ri (spleniusul gitului). Cind ia punct fix distal, dace se contractd de ambelc pdrti, spleniusul este extensor al capuLui ; dacd se contracti ,de o singurd parte, inclini Ei roteazA capul de partea sa. In ceea ce privegte migcarea de rotaiie $i de inclinare a capului, mugchiul splenius este antagonist al sterno-cleido-mastoidianului de aceea{i parte gi sinergist cu cel de partea opusl. Vom r.edea ce in mers, ti mai ales in alergare, el rea]Lizeazil - impreund cu marele dintat - unul din principalele lanluri musculare care intervin in propulsia incrucitat5 a membrelor. 219

h) Mutchii spin4li se gesesc in ganiuriLe vertebrale formate din apofizele spinoase qi coaste. Sint in numdr de trei (ilio-costalul, lungul d.orsal ,i spino-transDersalulJ si alcdtuiesc, la nivelul regiunii lombare inler.ioare. un (.orp comut.r (sacro-spinolul). Sint muqchi extensori ai (.oloanei sf au rolutr important de a meniine echilibrul extrinscc aI coloanei vertebrale. Datoriti pozitiei ortostatice, omul prezinti cel mar inalt grad de dezvoltalc a.. mugchilor spinali. i) Mttgchi.i intertrot$uersalL si mu chii inferspino,Sd sint mugchi mici, subtiri, patrulateri, care unesc apo.fizeletransverse intre ele $i apofizele spinoase intre ele. Primii inclini coloana lateral de partea 1or, secuuzii sint extensori.
STATICA COI,OANEI VERTEBRALE Cum lemar(d 'I. S. Zatepilt, coloatra Vertebr-ald se poate ('ompara cu un catarg a cArui pozjlic tor.ecti depincle cle intindelea parimclor. O deficienla a parimclor poate se constituic' o cauzd a dcr.ierii sau Iringcrii (,atargului. Curbulile coloanei. in ortostatism Fi in ropaus coloana ver-t e b r a l a a r o o d i r c ( l i o r , e r t i r a i a s i o f u r m i u 5 o r s i n u o a s A .m a i ales ir plarr sagital. In fizir.d este (unoscut laptul (.e o coloani elasticd cu curburi oferd o rezistente mai mare la presiunile verticalc decit o coloani perle(t r.ectilinie. Curburile atenueazd gocurile vcrticale Si fa\.orizeaze menlinerea echitibrului coloanei pc' bazin, ugurind deci mun(.a muschilor coloaner. Aceasta atitudinc $i forma se menliD gra{ie jocu)rri tonit.itdlii musculare, elasticitetii ligamentelor fi discurilor, precum ;i datoritd imbindrii anatomice a celor 24 sepmente osoase din carc est(. (ompusd coloana rcr.teblali. segirentc tare isj adapteazi unul altuia diferitele supraletrc' a|ticulare. Atitudinea coloanei vertebrale depir.rde ;i de virsti, sex, profesirrnc, starea dc oboseald etc. Copilul mJc, la patrr lunr, i$i ridicd trunchiul gi poate gedea numai dace estc suslinut, pe cind capul ;i-l line singur. La aceaste virstd, in pozitria fezind, coloana Yertebrali. este in intregime incovoiata inainte in plan sagital. Contractura maselor muschilor lombari nu se \;a far.e decit intr-un gracl loarte r-cdns. A(.castd atitudinc. cfenumitii cilot,icd, sc schimbi-r r irtlc sfirsitul pr-imului an, tind (olliiul in(cp si meargal.r\tuir(.i. pcnttu pistr.ar.ea 220

echitibrului in statiune bipede se formeazd o curbure lombari cu convexitatea inainte Ei se instaleazd astlel lordoza compensatorre. Echilibrul intrinsec. Linia gravitilii, in stati.unca verticalir a adultuhli, trece prin tragus, deci inaintea ar:ticulatiei atlantooccipitald, prin partea anterioare a umerului, utor posterior {atd de o linic care ar uni cele douS <'apctc .temurale, prin mijiocul lc'fei externc a marelui trohanter, antefior axei genunchiului trans'u-e|sale a articulaiiei $i putin posterior celei tibio-taruienc. Datoritd curbuliior coloanei. proieciia centfelo| de greutate ale dileritelol segmente nu se gdsefte pe linia proiectiei centrului gcneral cle greutate a corpului. Actiunea graviitatiei prodncc dc la vertebre la Yertebrir solicitdri lotationale care tind sI atce:rtueze cur-burile ;i trebuie neutralizate, deoare(e altfcl coloar.ra s-ar pr6bu;i. Foriele (arc sc opun solicitarilor rotationale sint ligagamentelc. La nivclLLI coloanei dorsale proiectia centrului de greuta"c a (orpr-llui t1e(e antcrior coloanei. Aceasta s-ar prabugi ir.raintc da<i nu ar interveni lorta ligamentului comun verteblal posterior. a liganrentelor: interspinoasc Si a ligamentelol galbcnc. Situaiia este inversl la nivelul coloanei lombare ;i ( ervicalc ; proiectia centrului de greutate trece posterior coloanei. iar for'{ele care se opun pldbu;irii sint rep.rezentatc dc |ezisi,enfa ligamentului comun vertebral anterior'. Ligamcntcic' r'eltebrale au, deci. r'olul de a absol$i o buni partc clin solicitiri. AIte elemente care au r-olul de a absorbi solicitdriLe sint discurile inten'crtcblale. Ele nu stau in tcnsiune. ca ligamentele. (i sub presiunc.. lntre aceste odud categorii de e1ementc anatomicc, ligameutele de o parte fi discurile de' alta. supuse unor lorle contrare, se stabilette o anumitd stafe dc e<lrilibru. denumitir de Steirrdlcr echilibru intrin.sec. Rela{iile dint|e cele douir lor{e se pot tra'nscrie in urmdtoarea formulS : Echilibru_ Rezistenla elastice la bnsiune a ligamente.Icr illtrinse( Rezistenta eiastica la prcsiune a discur:ilo!' dc cc o explici It,-iistenla accstui echilibrr,r intrinst'c coloani lertebrald. thiar dace i se s(ot toti rrlu's('llii. rimine o unitate destul dc rigidd gi continu5 sd-;i pdstrezc rrtrbn|ile. Dar dace sc separi printr-o lungb se(titlrt(' f!'ort!'.l. Dar-1.ca

221

anterioara a. coloanei, alcetuitd din girul corpurilor qi cliscurlor vertebrale, de partea posterioari a coloanei, alcdtuitd din girul arcurilor vertebrale Ei ligamentele posterioare, aceasti ultima parte se va prdbugi imediat, deoaiece echili, brul intrinsec a fost anihilai.

((r\\
l iq. r17Tipurilc de tlj t.i -

]))-LL
dut)arSr.Ifct.

Echilibr.ul extrinsec. In afara echilibrului intrinsec, coloalta dispune - dupd cum am \'5zut de un numdr mare de grupe musculare (afe ii asigura gi un echilibru extrinsec _ corsetul muscl.Llar. Tipurile de {inutd. Echilibrui co}oanci verte,blale nu se realiz.eazd in acelagi mod la toli indivizii normali. Aceasta face <.a {inuta coloanei vertebrale sA difere de la individ la jndj\id gi ea trcbuie pusi in legdturi cu accentuarea sau olmrnuarea curburilor clin planul antero_posterior. ca urrnare a gradului de inclinare inainte a bazinuiui (fiA. 9Z). F. Staffel deosebegte astfel cinci tipuri" gener.ale de Iinr-lta : 1. spatele rlor.mal; 2. spatele r.otrind : 3 spatele plat ; 4. spatele conca\'-plat si 5. spatele conca,.,-rotund. l Spatele normal este acela in care <.urburilc vertebrale rn sens antero-posterior prezinti o arcuire normald. Este tinuta de ,,drep!i ost6gesc((sau de ,,drepii gimnastic((, in care in(lina:'ea bazinului este normald. De plofil. r'erticala care plca(i (lin punctul cel mai inalt al craniirlui trece prin dreptul canaluhri auditi\. extern. taie in doud marele trohanter.

trece la nivelul genunohiului in imediata apropiere a axel.transversale biomeca-nice a acestei articulalii qi cade Ia picior, in articulatia astragalo-scafoidianS. De fati, verticala trece prin \drful nasul.ui, imparte sternul in doud jumeteti, se suprapune simfizei pu6iene 9i cade 1a mijlocul distantei dintre cele doui plante. De spate, \'ertical.a trece prin proetninenta spinoasa C VII, urmdregte tirul apofizelor spinoasc, Eantul fesier ;i cade la mijlocul distantei dintre celc dotrd planre. 2. Spatelc rotund este foarte frec\:ent, con\exitatea dorsald coboard cuprinzir-Ld gi \-ertebrele lombale, iar conca\.itatea regiunii lombare se micgoleazi Si ca intindere Si ca profunzime. Bazinul este u5or inclinat inainte $i in jos. De profil, r'erticala trece prin spatele urechii gi al marelui trohanter gi cade in articula{ia astragalo-scafoidiana. Cum remarcd 1J. Scheuermann, spatele rotund apare in special la copiii care au Idcut munci grcle (de undc gi numele ce se mai di acestui tip de spate de ,,blicli-carriers backt( sau.,Iar'n1ers backrr). A. J. Bonne (1969) remarcd qi el, cu ocazia muncii in cadrul unei comisii de recrutare, c5 spatele rotund este mult mai {recr,'ent la tinerii care au muncit mai mr-rlt de trei ani in agriculture. 3. Spatele plat este mai putin frecvent ca spatele rotund. Convexitatea dorsald ti concavitatea lombard dispar, dar inclinarea bazinului se mentine micb. Scapulele apar leliefate inapoi. De prolil, r'erticala trece prin conductul auditiv exter:n. marele trohanter gi articulalia astragalo-scafoidianii (<leci(a in spatele nonnal). Dupi StofJel, acest tip de spate este cel care produce scoliozele cu cr-olulia cca mai grave. 4. Spatele conca\'-plat (sau lordotic) este $i mai putin Irecvent. Conca\-itatea lomba|d se accer]tueazd mult prin inclinarea puternice a bazinului inainte, in timp ce toqvexitatea dorsald dispare. 5. Spatele concav-rotund este cel mai putin frecveltt. Concavitatea lombar'5 se accentueazd, de asemenea.mu1t, dar concornitent se accentueazb si convexitatea dorsald. StaJlel, A. B. Appleton (19461 Continuind observatiile l-:ui, a studiat pozitia bazinului ir.r diferitele tipuri de posturA. Pentru Applelon, tipul de posturd este dependent cle pozi-

222

223'

Iia a ceea ce el denumegte ,,suportul pelvinr( (,,peh.ic cal.riage!r),care poate fi de trei tipuri : 1. suport pelvin neutru: 2. suport pelvin proiectat inainte qi 3. suport peh,in proiectat inapoi. Suportul peh,in neutru este cel mai frecvcnt intilnit. De profil. \-erti(ala atinge punctul cel mai posterior al occipitalului (O), pun(tul cel mai posteriol al primetrului tora!:c (Th), rade in punctul ccl nrai postcrior al ceiciiL'lor(C). Pr.rnctttl r el mai superior al plicei lesiere (S) se g6seEte, fatd de aceastd verticalS, Iie cu cel mult 25 mm inainte, fie cu I8 mm inapoi. Datd punctul superior ai plicei lesier-e (F) este situat cu pestc 25 mm inaintea Yerticalei O. Th. C., a\,em de-a face cu ur.rsuport pelvin proiectat inainte (spatelelotuncl din tabela lui StaJJel) $i dace punctul superior al plicei Iesiere (F) este siitriatcu peste 1B mm inapoia verticalei O. Th. C., a|ern de-a face cu ur-r slrpolt pelvin proiectat inapoi (spalele concav plat Si concav rotr,rnd din tabela lui Stalfel,). A. Cranter (1958),mai apoi W. Leger (1959);i ,\. J. Ilonre (1969) au J6cut o serie de determindli radiogra.ticc.stabilind de prolil unghiul format cle marginea antcrioarl a celei de a 5-a vcrtcbl'c lombar-c si a celei (lc a 12-a \ e.rtebre toracal', ( Lr orizontala. obscIr'inl modilitdIi pra( ti( rcii.!s,omnaLe ale acestor unghiuri, inclilerent de tipul clinic de posturi. S-a conchis astfel cA coloana r,ertebrald trebuic consideratd o unitatc. IunctionalS 9i ca liecare tip de postur.il trebuie consider:at ca o adaptare spontand la anumite conclitii deoseb i t e r l L 's t a t i r i s i b i o d i n a m i4 (. I]IODINAM]CACOI,OANI'I\1[RTlj]}ItALE Nii5cdrilc (oLoanei. ir.rclilerent dc amplitr,rdinealor, sint miEcdri compiexe, in carc jntervin mai multe segmente \.ertebralc. Ele se realizeazd plin r'umularea uEoarelor deplasdri ale corpurilor r.eltebrale, carc- au loc la nivelul discurilor interverlebrale. precum ;si Ia nivclul articuia{iilor,f.{cestc mi;cdri sint timitate de rezistenta ligamentelor ;i articulatiilor inten ertebrale 5i de gradul de ( ompresibiiitate a tesutulul fibro-cartilaginos din carc cste compus discul. 224

Iliciie deplasdri intervertebrale sint posibile numai gratie prezentei nucleului pulpos, carc trebuie sd aibe o consistentS, (;alland, LeliAbre. Las o lorrnd si o asezare )1ol1r\aIi (CctLDA, Co.sa.s ctc.). Migcdrile 'i'ertebrale se executd pe nucleul pulpos ta pe o axd (lig- 98). Acest nu(leu este o adc\:erati bild mcca-

I
.<^:

Y.

4,

i;
.f

fT

:i I 'a '.1 ,
\,,'
liq. :)3 lrr'.ric(lir forlclof grilritrLlionrlc in r-aDoIt <.Lr cllrburilo (oloitnci. IlolLrl nucl,Lrlui pulP.rs.

r.riti (r'ulment). Sc inlcicge (d pc o astlel dc bili toatc miqcir.ilc sint posibile; totufi, acestea vor Ii limitate ori c5lauzite de diferitcle pozilii alc apofizelor articulare. Stim (.d nucleul pulpos. plir.r tensiunea lichiduLui care se afli ir.rtle clementelc sale componente. are proprietatea de a fi elastic. Datoritd a(cstei proprieteti sint posibile migcdr-iIc coloar]ei ;i sint inleturatc electele deun6toare ale presiunilor oxcesive sau ale Eocurilor suferitc de rahis. Intr-o atitudine dc flesie lortati are lo( o apropiere a corpurilor vertebrale partiala a prin comprimarea prin parte'a lor anterioard cliscului in jumetatca lui anterioari $i prin impingcrea ugoari a nucleului pulpos posterior. In extensie, lucrurile se petrec invers. rv'Ii$cdrilesint posibile deci prin rolul integral pe carc-l ioacd discul interr.ertcbral, carc- formeazi un organ \tnltar. Goniometrie. Coloalta verl('l)l aid prL'ritltal migcirri comp.lexo rczultate clin micro-miScirilc ( umulate' aic tuturol. articula15. ,\n1li'rria ftr.clionala a el)!raiulur l!).,)rnoror

22lt

{ tiilor intervertebrale : flexia-xtensia, inclinarea laterale, roAmpiitafia gi ca o rezultant6 a acestora - c'ircumductia. tudinile medii normale, pe segmente Ei in totalitate, sint redate de urmdtorul tabel reprodus dupl M.I. Iuantki':

| ,'-,",*,"
Cervical Dcu:sal LoYnbar

120 "

Flexia-extensia se deterrnind in pozi{ie clinoGtaticd, plasrndu-se goniometrul in plan sagital, pe lala laterale a trunchiului, cu baza distal gi perpendiculare pe axa lungd a coloanei. Nivelul unde se plaseazd baza goniometrului depinde de segmentul ce urmeaze a Ii studiat. Pentru studiul coloanei intotalitate gi pentru coloana lombar6, baza goniometrului se alaza in dreptul primei vertebre sacrate, pentru coloana toracald in dreptu-l primei vertebre lombare, pentru coloana cervicalS in dreptul primei vertebre toracale. Segmentul subiacent celui studiat trebuie fixat, fie de ur-r ajutor, Iie de un dispozitiv special cu palete, care stringe lateral subiectul. Indicatorul goniometrului este plasat \ertical (deci la 90" pe semicercul gradat) Si urm5reFte flexia sau extensia orientindu-se cu virful lui spre prima vertebre a segmentului studiat. Cind se determind amplitudinea coloanei in totalitate, r'irful indicatorului rra urmiri articulatia atlanto-occipitald. Inclinarea laterale se determini in mod asemdndtor. dar goniometrul se va plasa frontal, pe fa{a posterioarSa trunchiului, cu baza distal gi perpendicular pe axa lunge a coloan.i si cu indicatorul orientat in pozilia de start, vertical. Rotalia se poate determina agezindu-se bolnavul in decubit ventral pe o masi, cu segmentul vertebral de studiat in a{ara planului mesei, iar celelalte segmente fixate Ia masd. Goniometrul se plaseazd in plan transversal. pe crestetul bolnar.ului, perpendicular pe axa lungd a coloanci. r.u baza,ln 226
1; _ ,"

Fiq. 99 -

Goniometria colornci vertebraie:

b. flexia coa. extensia coloanei cerricale. lorr'rct ce.vicaie. c Jle-Yia coroaner dorsale coloaDei LornDar. d. tlc\ia

22',i

f
jos gi indicatonrl Ia zenit, in dreptul girului apolizelor spinoase. Prima apofize spinoasd a fiecdrui segment vertebral este reperatd qi punctatd cu creionul dermatografic. Determinarea incepe cu segmentul cervical, cel toracal, "Iixate ]a planui mesei. Indicalombar 5i trenul inferior fiind torul urmeregte deplasarea apofizei spinoase a primei vertebre cervicale. Se trage apoi in alara planului mesei ;i segmentul toracal. cel lombar si trenul inlerior r5minind fixate La planul mesei. Indicatorul urmdrette deplasarea apolizei spinoase a primei vertebre toracale. In ultima etape se trage tot trenul superior in afara planului mesei, numai bazinul 9i trenul inferior rdminind Iixate la masA.Indicatorul urmereqte pentru lotalia coloanei lombare virful apolizci spinoase a primei vertebre lombare Ei pentru rotatia Arcul cu concavitatea anterioard pe care-l lormeazd coloana in intregul sdu nu este un arc de ierc, ci o linie curbd compuse din trei segmente, si anLtrme : unul cru raza mai micd. pe care il formeaz5 coloanacervicald,unul cu,ara ma.e. care.eprezintl coloana dorsalS qi, in iine, unul cu raza micd _ al regiunii lombare. In migcarea de flexie maximd, linia transversald care prelungegte planul axisului intretaie linia verticald intr-un unghi de 140-1600 (fig. 100). In mi5careade flexie, porfiunea antcrioard a discurilor intervertebrale este comprimate, in timp ce ligamentul vertebral
Tabel recaDitulativ al flexolilor coloanei

<:oloanei in totalitate, \'irspinoase a fiU apolizei l'\ primei vertebre cervicaleManevrele cri goniometrul clasic sint. relativ greoaie gi aprecierile comportd un coeficienr important de relativitate. Preler5m, de aceea, sA Iolosim hidrogonion-,etrul Geigv (Iig. 99). Migcarea de flexie. Sa crul fiind lixat, restul. ('oloanei Yertebrale poate executa in intregime o migcare dc llexie. clar nu toate segmentele participe in aceea;i mdsurS, Amp-litudinea cea mai mare in flexie se realizeazd la niVelul regiunii cen'i( ale li al celei lornbare. NliS<area de flexie are amplitudinea cea mai marc' la niYelul ultimelor doui ler'Amplitudinea mi.(clrrlotFig. 100 tebrc dorsale qi al \ertede flexie-extensie ale coloilner \-crbrelor lombare. tebralc.

1,ffi"

Stc! no-clcido-mastoi- Apotizd mastoidd dian Drept nt(\'ior cap Occipital Mic drcpt itnterior cap Occi,pital Lungul l]itLrlui Mare drept abdominal Mare oblic abdominal Atlas tilajc costalc ,-r, 6. 7. Ultimele 7-B coaste

Siern- olarviculA Vetebre Ca-C7

Apofizelc transverse alc atlasuhli Veftebq-e D1-Dil

Marginea externe a crestei i.Iiace; spila iliacd antcro-superioare; pubis/; lirxia albe
spina ilacd anlero-superioard ; apofizele transverse Jombo-s,a-

Mic

oblic abdominal

lrltimele

]-5

albd ; pubis

coaste; Arcada crurale;

Psoas-iliac iliaci

[omba.|e ; J i,nierni

Micul trohanter

228

229

comun posterior, ligamentele galbene, ligamentele interspinoase, Igamentul supraspinos gi mu$chii spatelui sint pugi sub tensiune. -- In pozitie ortostatice muqchii care initiazd migcarea de flexie sint aceia ai peretelui abdominal, mai ales dreptul abdominal gi cei doi oblici, psoasul.-iliac, precum qi mugchii subhioidieni, sterno-cleido-mistoidianul,' iungul gitului' 9i scalenul anterior. -Odate mi$carea initiat5, grupul antogonist ar extensonlor coloanei intre in actiune gi gradeaza flecta_ rea trunchiului, invingind forlele gravitafionale. Miqcarea de extensie. In extensie lucrurile se petrec exact invers. Mugchii ganturilor vertebrale, deci muEchii extensori, srnt aceia care iniliaze miscarea. Apoi miEcarea este contmlati de grupul anterior. ln regiunea lombari, extensia ajunge pind ia 30o, iar in cea dorsali pin6 la bbo. N. Diaconesca qi C. Veleamt (1966) au ardtat ci in regiunea dorsald arnplitudinea extensiei este diferenliati in diversele ei portiuni. ln regiunea intinsd intre D1 9i Dr, inclinalia apo, fizelor spinoase prermite o extensie intre 6 gi 11o; in regiunea D;-Dr - o extensie de 2,5o, apoi arnplitudinea scade pin5 Ia vertebra D6, unde este de numai 10 sau chiar mai pu{in. Incepind de Ia De-D16 amplitudinea cregte de la 1"-2o, ajungind la niYelul D1" la valori de 12 In migcarea de extensie, porfiunile posterioare ale discuriIor intervertebrale sint comprimate, in timp ce ligamentul vertebral comun anterior este pus sub tensiune. Extensta este bl.ocat5 in ultima fazd de intrarea in contact a apofizelor spinoase, Nlitcarea de inclinare lateralS este de aproxinlati\, 166o cu maximurn de amplitudine in segmentul dorsal. Cind are loc gi un oarecare grad de r5sucire a coloanei, atunci trunchiul se inclind 9i mai mult lateraL. MuEchii care fac inclinarea laterald sint : pdtratul lombar, psoasul, intertransversalii ;i dreptul lateral al capului. Impreund, ei produc o miqcarc puri de inclinare laterald. Contractia lrnilaterale a grupului Ilexor poatc provoca. de asemenea.miscarea. I\Iai pot interveni $i mu9chii ;anturilor veltebralc ;i in special sistemul transverso-spinos. 230

Tabel

recapitllativ

al

extensorilor

coloanei

Irroximtli 2

Spleni'usul Sple,niusul

oapu,lui gitului

Occi,pital ; apotiza mastoidd; apofizele trimsvcrse ale atlasului ii axisului

Ligamcnt cervjcal Poslerior: apofizele spinose Dt-Di

Man-e complex Mic oqmplex Mare ctrcpt Postcfior al git lui Mic d{ept posterior- al

Mare oblic posterior al gitului Mic oblic postedor gitului _ Iljo-coslal J slcroI L L r n r l o r s r L il c l ) r r r r a1

Sr)ino-1iilns-llul vclsal t Intcls1.Ll,,;i

Miscarea de lotatic, Rotaiia estc'maxiDri irt rcgitlltt'a .srr,icald, unde atinge 75'. Coloana dorsald sc loteazd pulin Si numai dace se inclind .si lateral..In coloana lombard mi$carea de r'asucirc se executa cind aceastaestL'in extensie, mai ales in segmentul dorso-lombar. Cind coloana este f1ectatd, migcarea de resucire din segmentul lombar nu este posibilii, deoare'ce condilii vertebrelor sint aiezati Yertical in articulatii 9i opresc mi$car:ea. Din aceeaqicauzd, in llexie nu se poate face nici lnclinarea iaterald a sesmentului lombar.

231

Tabel recapitulativ

at muSchilor care inclini

coloaDa

Sterno-clcido masloidian Soalsni Muschii celei cale fac qi cxtcnsic (+ trans\,arsalul gitului)

/\p(rfize mastoidd Ap()fize tlansvcrse cer.vica,tre

Stern-claviculd C o a s t 1 $ i 2

Rdsucirea se executi prin oblicii abdominali qi prin intercostali, care aclioneaze folosind coastele drept pirghii. Ei sint ajutati de sistemul spino-transvers al mu$chilor ganturilor vertebrale. RSsucirea de aceea$i parte se datoreazdmarelui dorsal, spleniusului, lungului gitulr-ri 9i oblicului mic abdominal. Rdsucirea de partea opusd se datoreaze spino-transvemului $i marelui oblic abdominal.
Tabel recaDitulativ al ro{alorilor coloanei

a) rotatori ale partea muchiului

Frotuber-anla occipituile externe ; apoiize splnoase celvl'. co-dorsale

Clar"icule ; acxomion ; spinS omoplat

Lungul

Cltului

Atlas Llltrirnele 3-5 aoaste ; linria alba ; pubis Occipi,tal; apoliza mastoide; apofizele tiransverse ale atlasuluLi $i axisutrui

VerbebFe Di-D3 Sp,i,na iliard a'lftero-guperioare ; apofize transverse lombosacrate Liga/rnot crvical p(rslcrior-; apofi,ze spinoaoe DI-DB

Mic oblic abdoninal

Spleniusul gitului Ultimele ?-B coaste I{arginea cxtcr.nd a crcstcj iliacc ; spiDa iliacar antcro-superioitrd; pubis: linia aibd. Arcnda cruralil ; spilr iliacd ntcao-superioari : apofize trilnsvcrsc lombo-

Mu+chii

cefei

Ultimele 3-5 coaste : linia albd; pubis

b, rotatori ile pa,rteo, opusd, fltu$ckiului

Disr-l,r

Pdtrat rlombar'

Coasta a 12'ai apofize tra,nsvorse Ll-Li Vertebre foaa iliaci lombare; intemd

Creastd lliacd

Stcrno-clcido-mastoidian T'rapez Mugchii oelei Mare nal oblic abdcnni-

Apoiizi

rnastoide

Stern-dlavicuJA Cl,avricurl5 ; acrotrnion ; spin. arnoplatului Marginea extema a crestei illace; spina iliaci"l anterosllpa'rioard; pubis; linia albi. Mjcul trohanter

Protuberairta occipitali ; apofizc spinoase cervico-dorsale Ultimcle 7-B coaste

Psoas-lliac

Mic trohaDter

Intrtransv

ersal i

Apofiza tfansve)sa

-{potizi

txansvexse

Psoas-i.Iiac

Vcrtcbre lombarc: fosa iliacd intcrnd

I
BIOMECANICAARTICULATIEI ATLANTO.AXOIDIENE Miscdrile care se realizeaze intre atlas 9r axrs prezrnra unerc particulariteti, deoarece intre aceste douS r'ertebre nu existi o articulatig intre corpii vertebrali, atlasul neavind corp vertcbral. Atlasul nu prezintd nici apofize articulare inferioare, care sint reduse Ia ni;te simple suprafatc articulare, a{late pe Ielele inferioare ale maselor^lui laierale. lmpreund cu acestea apofizele articularc superioare ale axisultti realizeaze articula[iile atlanto-aroi.Lliene lo.terale, ar'tjc.ulatii p]ane ca 9i cele dintre apofizele articulare ale celorlalte vertebre. ExistS, insd, in plus o articutatie atlanlo-axoidiand medianal Iealizatd din partei axisului de apofiza lui odontoidS, iar de paltea atlasului de un inel osteo-fibros, in care pdtrunde apofiza odontoidd. Inelul ostero-fibros al atlasului este format inainte de arcul anterior, care prezintd pe Iata lui posterioari o micd suprafatd articulard, $i inapoi de un ligament transvers ce se intinde intre celc doul mase lateralc ale atlasului. Astfel realizatd, articulatia atlanto-axoidiani .mediand este o articulalie trohoidd. La nivelul articulatiei atlanto-axoidiene sc lealizeazi numai migcarea de rotatie a capului. Axa in care se realizeazd migcarea este r-erticalS Si se suprapune axci lungi a apofizei odontoide. In timpul migcirilor de rotafie a capului apofiza odontoidi ldmine pe loc, ca un pivot, in timp ce inclul ostero-Iibros al atlasului se roteSte in jurul ei. Pentru ca rotarea atlasr.liui sd fie posibild, accsta alunecd pe lelele articulare axoidiene Cind capul se ale articulatiilor atlanto-axoidiene laterale. dreaptd aluarticulare atlantoidiand rotegte spre dreapta, Iata necd inapoi pe laia articulari axoidiand dreapt6, a cdrei jumdtate posterioard o acopere, dar in acelagi timp fala articulara atlantoidiand stinga alunece inainte pe lata articulard axoidiani stingS, acoperindu-i jumetatea antedoare. Migcarea de rotafie permisd de complexul articular atlantoaxoidian este de numai 30o de o parte gi 30o de cealaLteparte. Rotafiile de amplitudini mai mari se realizeazd prin participarea articulaliitror velitebrelor subiacente. 234

I
" BIOMECANICA ARTICUI,ATIEI OCCIPITO-ATLANTOIDIENE

. Articulatia occipito_atlantoidiana perrnite miscari de flexie gi extensie a" i."ll""r"-fit".Ja'u,'Jii*ri, 9i migc'Eri o*.,,, permite mi$cdri

d6 rotafie. Migcar.ea de flexie-extensie se realizeaze jurul unei axe transversale ce trece prin partea superioari in a cavitdlilor gle_

articulatia -capului occipito-atlantoidiand este de 20", iar c'ea Oe-exte"nsleOe eO". A_castdamplitudine nu este suiiciente A""ii- pi"t .,., *ig"a_ rile de cap, prin care incuviin{eazi sau se co.rfirrnd ceva, -se ""i" Marirea ampiitudinii de ft"*i"_;;i;;;;" p""rujra numai prin participarea vertebrelor subiacenteMugchii flexori sint: marele qi micul drept anterior al ca_ pului 5i dreptul latcral al capului. Mugchii extensori sint : trapezul, spleniusul, marele com_ plex, marele gi micul drept posterior ai caoului. - Miqcarea de inclinare laterali este limitata la numai 15" la nivelul articula{iei occipito_atlantoidiene qi Je realizeazi in. jurul unei axe sagitale care trece prin fiecare condit occipi_ tal Intervin ca mugchi motori pentru realizarea lor: trapezul, spleniusul. micul comolex, stern-o_cleido_mastoidianut 9i dieptui lateral al sitului.
TONACDLE

a'einu;criit' , rrp.""u.,_ tatd_ de greutatea ""f"t,";i;ffi;6"ifi caputuicare tinde ;;;t i;.i"iL (fie. b3). "dpemisd de Amplitudinea de flexie. a

f," de :::1:.,"1" graoul l, rn care spriiinul (S) este ptasat intre forfa musculard (F), reprezentatd

atla-sului, cai"t ui1io"i"J

.,it"""e *,

pirghie

Toracele este anexat pe{ii superioare a coloanei vertebrale Ei realizeazl o ca\.itate (cavilatei toracici), ce addpostegte vls_ crere. deoscbit de importante (ptdmini, l"i_a, sangurne maii etc.). "i!,u
SCIIELETUL TORACELUI

_ Schelctul toracelui este format posterior din corpul celor douisprezece vertebre dolsale, laterai din coaste-fi ,"t!.io. Oi" stern.

de fiecare par-te.coasCoastele.In numdr de doudsprezece tele sint oase plate, alungite gi incur.batc latero-anJterior. Au forma aproximativl a unor arcuri de cerc ii sint alcetuite dintr-o por{iune posterioare, osoasd- coasta uertebrald - 9i una anterioare, cartilaginoasd. - cartilajul costal. Primele 7 ajung la stern iji se numesc coaste stertlale sau ad,eDdTate. Ultimcle 5 nu ajung la stern gi se numesc coo.ste asternalesau Jalse.Coastele8, 9 qi 10, deci primele trei coaste fal.se se articuleazi cu sternul prin intermediul cartilaiului costal al coastei a 7-a. Coastele 11 -si 12 r.lu se articuleaze cu sternul, remin deci libere $i se numesc coaste JlotalTtc. Coastele se implanteazd oblic prin capul lor pe corpii coloanei Yertebrale qi sc indreaptd in jos gi in alard (unghitLl costouertebral). EIe intr6 in contact prin tuberozitatea lor (u apofizele transverse gi se incovoaie pentru a realiza arcul a cerui concavitateprivegte inauntr:tt,curltura prirt incouoiere, Concomitent insd, coastcle se;i rdsuccscin jurul axei lor lt-tngi curburd, d,e torsixLne. Coastele vertcbralc prezinti o extremitatc postcrioard, un corp li o extremitate anterioard (Iig. 101). ur1 cap. plin (arc se Extremitatea posterioard prczintl articuleazd cu corpul r-ertebral, un git Si o tubelozitatc care se articuleazd cu apofiza transversd a corpilof \,crtcbrali. Corpul este turtit gi ia marginea lui inlcrioari are uu San{, ;dntut costal, in car'e se gdsesc vasele gi nervul intcrcostal. Extremitatea antcrioarS. uqor umflatS, se termin;r cu o faietl pe carc sc inserl cartilajul costal. Cartilaiele costalc sint alcdtuj,te din cartilaj hiaJin qi au o formi-l asemdndtoarc coastelor, pe care le prelur.rgcsc. Primele 7 cartilaje sc unesc cu sternul. Cartilajele 8. I $i 10 se uncsc printr-o arcadd cartilaginoasd comuna cu al 7-1ea carlilaj costal. Cartilajele 11 Si 12 se pierd in mugchii largi ai abdomenuLui. Sternul este un os plat, median si simetric, situat la partea antcrioari a toracelui, imediat sub piele, in dreptul primelor 7 coaste. EI are forma unui pumnal de gladiator $i prczintd trei segmente: r-rnul superior, minerul sau manubrittl sternnl, unul mijlociu, corpul sternulTLi;i unul inferior, aporrlicele ri.Ioicl (f.ig. 702). Manubriul sternal prezinta Ja marginea lui supcrioari o scobiturS mediand - furcutifa sLernald, $i doui faiete articu236

lare latelalc -- latetele clauiculare.Unirea manubriutruicu corptrL poate Ii uneorimult reliefatd inainte - unghiul lui Louis. La inceput s-a crezut ce aceasti proemincntd ar Ii un semn revelator al tuberculozei puJ.monare. Ast5zi se gtie cd ea nu estede(it rezultatul presiunii atmosfericc a\upra ca|itilii l o r a ci t c . p r n s i u t r . ' ( ar-c pliaze sternul in punctul lui d(' minrmA rezisten{d (Brorrrre). Corpul stclnuiui prezintd pe marginile lui lateralc cite ;apLe Jafete al'Licular<' pentlLi caltilajele costale'. Apendicele xifoid cstc mai totrl,'ar'a cartilaginos. P,' ,.1so inscri ('\trcmitatea proximald a lirtiei albe.

Fj".

! !t

Primir : vatzute dc

| (l , stls :

I c', rili

r r i rl i'l ra AF r' ..a\Lr, I .o'p:; l 'ro,rnli ar'' I ,: .rrr.r.t pFnrr lasci.ul'rl intnr:^r al prinlei diqitali ni a marelui d[r1rt.

Fig. 102 - Sternul \'iizut din fatd : nranubriu2 : corp; 13 apcndicc xifoid : 4 pcrlt.u Iateta a icula.a futculjFr 5 clavicule: su_ f o s e F sterDale I 6 -i Draxifordian,i : l'ehrul lur L^urc.8 nra dc unr.e dintre cn' P x i f o i d 1 0 r si aDendicele auDrifetc arliculare Denlru costale. carttlaic

,2'l

AITTICI]L.4,TIILE TORACNLUI

Intrc dileritele segmente osoase ale toracelui se realizeaze o serie de articulatii : articulatiile costo-r,ertebrale,costo-transversale, cos,o-crcrrdralc ;i condro-sternale. ArticulaIiile costo-vertebrale sint articulatii plane, rea]izate intre felele articulare ale capetelor costale gi latetele articulare ale corpilor vertebrali dorsali. Segmentele osoase articulare sint menlinute in contact printr-o capsulA periJericd. intiritd de un ligonrcnt costo-berlebral anterioar 5i tr Ligament costo-DerLebral posterior. In plus, in interiorul articulaliei se mai gaseste,i uo LiqarnelTt interosos. ii{.icula{ir!c cojro-transversalesiirt tot articulatii plai-,e Si se realizeaza intre Ialetele articulare ale tuberozitetilor costale si fateta artit:ular5 a apo-fize]or transverse. Segmentele osoase articulare sint men{inute in contact de patru ligamente costo-LralTsuersalc dispuse ast{el : anterior, posteriol-,superlor gi inlerior. Articulatiile costo-condralesint articulalii {ixe (sinal'tro.e). La nivelul lor, periostul coastelor r,'ertebrale se continud cu pericondrul cartilajului costal. Articulafiile condro-sternalesint arlicula{ii plane, realizate intre fafetele articulare ale extremitelilor anterioare ale carti.lajelor costale qi intre fatetele articulare de pe marginile laterale ale sternului. Segmentelearticulare sint mentinute in (ontact de o cdps?^rrd interiti cle doud Iigamente condro-sternale" unuT anterior Fi altul posterior. In plus, exact ca gi la articulaliile costo-vertebrale, se mai gSsegtein interiorul articulatiei ,i un ligd,ment interosos.
IIIUSCHII TORACELUI

Ilutchii cosiali desen'esc exclusiv mitceri.le coastelor $i sint in numdr de trei. diatrayrntl, intercostalii Ei suptacostalii. a\ Diafraomtl este un mu$chi larg, dispus transversal, care scpare trunchiul in cele doud mari cavititi aie sale:. caDitated toracicd. ii caDitatea abdoninnld. Fiind convex la {ata super! oard. el arc forma unei bolte - bolta dintragmnti.d. In expiralie profund5, diafragmul urce pind in dreptul coastelor 4ii5. Diafragmul are o structurd caracter:istic6 (fig. 103). In <rcntru este folmat dintr'-o aponevrozd foarte rezistenti, de forma unei trefle. clenumitecentru Jrenic. De la aceastdapo6

MuEchii care actioneazd asupra segmentelor osoase toracice Iac partc, din punc't dc r.'edereal aqatomiei descriptive, din mai multc grupe, iji anume din grupa mu5chilor abdominali,a nu.,.chilor gitului ti a mu;chilor toracelui. \fu$chii gitului au fost descri$i Ia cap, iar mu$chii abdominali la coloana si de aceea nu vom mai reveni asupra lor. Rdmine sb descriem numai mllgchii toracelui. Muqchii toraceiui se impart gi ei in douS categorii: mlfchii costdli si mufchii toraco-brahiali. 238

Mu{chiul diafragm: I'ig. 103 coaslsa u-a ; 3 I - nrinx lerrebrAlombarei 2 a rl-1 i | riirrf: 5 orlficlul venel centru freqic: orificiu oriflciu esofagian;t 0 -

coasla

cave infeaortlc.

239

nevrozd pornesc radiar o serie de Iascicule musculare, care se inseri de o manieri complexi pe primel.e trei vertebre lombare 9i de jur imprejurul segmentelor inlerioare ale felei interioare a cavitdtii toracice. Centrul frenic aderi la fafa interioard a pericardului, iar pericarduL se continuS in sus cu ligamentul suspensor al i,nimii. Centrul frenic r5minc astlel aproape irnobil in timpul mi!cirilor dia-[ragmu]ui. Pe primele trei vertebre diafragmul se inserd prin nigte fascicule muscul.are organizate in cordoane, care iau numelc de s/ilpii dialragmttlui. De pe laia anterioara a vertebrelor pleace stirpii principali, de pe fala Laterale a vertebrelor stiLpii q,ccesorii, iar de pe apoJizele transverse - o serie de Iibre tendinoase, care al.cdtuiesc ligamenteLe centrate ale diaJragrrului. Fascicu-lelecele mai mediane ale stilpilor principali se incruciieazd intre e]e pe linia medio-sagitale.Fasciculele cele mai interne ale stilpilor accesorii se uuesc cu cele ale stilpilor principali. La partea lor externd, stilpii accesorii alcdtuiesc un feJ. de arcadd, pe sub care trece partea superioara a psoasului - arcada psoaxtlui. Insertiile toracice se fac pe fetele inteme ale coastelor 7-12 .si pe spaliile intercostale, pe fefele interne ale cartilajelor costale respective gi anterior pe fata posterioare a apendicelui xifoid. Bolta diafragmatic5 astfel inserata nu separd complet cavitatea toracicd de cavitatea aMominale. O serie de orilicii asiguri comunicarea dintre cele dou6 cavitdti. Prin aceste orificii trec esofagul - orificiul esoJagian, aorta - oriJiciul aortic, \,ena cavd inferioard - oriJiciul Denei caue inJerioare, prec'LrmSi mdrele sLmpatic, marele gt mLcul neru splanhnic ri uena lombard, ascerldentd. Diafragmul ne apare astfel ca o boitd suspendatela mijIocul sdu qi care in timpul mifcarilor respiratorii aciioneaza numai prin lasciculele sale arciforme. Cind diafragmul se contracti, Iasciculele lui devin aproape rectilinii, mdrindu-se astfel diametrul vertical al cavitdlii toracice. Fasciculele costale ale diafi'agmului, carc se inser5 pe coastela un nivel mai jos decit centrul frenic, riclicd prin contractia lor coastele, mdrind astlel gi diametrul transversal al cavitSlii toracice. Migcdrile diafragmului se pot schematiza in trei timpi (L. Bainier). In primul firnp, Itibrele mrrgchiului sint relaxatc 240

:i centrul lrenic- atinge cel mai inalt nivel expiratia. ln aI dotlea timp, stilpii se contractd gi centrul frenic este ugor tras in jos - inceputul inspiratiei. In al treilea timp. Iibrele anterioare li laterale se contractd, centrul lrenic raminincl imobilizat - inspiralie completd. b) Muqchii intercostali sint situali intre marqinea inlerroa-ril a ( oastci supraiacente gi marginea superioaiii a (.oaster subiacente. Se descriu trei categorii de mugchi intcrcostali : extemi. mijlocii si interni. Fasciculele intercostalilor cxternr sint orientate de sus in jos Si dinapoi-inainte. Fasciculele inter(ostalilol interni sint orientate de sus in jos $i clinainte_ inapoi gi. dupd ce tapiseaz5 fata internd a coasielor subia(.ente. se inserd pc marginea ei inlerioara. Rolul intercostalilor a fost mult discutat. considerir.rdu-se cd ei sint fie inspiratori, fie expiratori, sau Si una Ei alta. In prezent se ('onsiderd cd, din punct de vedere lunclional, intercostalii au un rol modest, constituind doar nigte pereli elastici ai calititii to|acic,e. Reamintim, insa. rolul pe care ei il au in mi:carilc d( rotalic ale coloanei \.crtebrale. c) Murcllii supracostali sint 12 perechi de mu5chi mici, de formd triunghiularS, dispugi oblic in ios $i in afar5, de la virlul apolizelor transverse la fata posterioare a extremitiiii posteri6are a coastelor subiacente. Sint muschi inspiratori. ,J4q'Chii lqrac-o [i_rJi sint cei care ]eagd toracele de centura scapulari 9i extremit-atea superioare a humerusului.

a) Marele pectoral este cel mai superficial qi are o lorme triunghiulard (fig. 104). Prin baza lui, el se inserd pe marginea anterioard a celor doud treimi interne ale claviculei (fasciculele claDicular"e), pe faia anterioard a sternrilui (Jasciculele sternale) gi pe cartilajele primelor 7 coaslc (Jasciculele costale). Toale aceste lascicule converq cdtr?- in'tendon comun de forma patrulatere, care trece prin fala axilei Si peste meta{iza superioard a ltumerusului gi se inserd pe buza anterioard a cglisei bicipitale. Cind ia punct fix pe torace, marele pectoral face adductia brafuh.ri ;i duce umerii inainte ; <:ind ia punct fix pe humertts. ridicd trunchiul (ca in pozilia atirnat). h) )Iicul pectoral esle situat sub marele pectoral ;i se inscrti proximal pe apofiza coracoidd, iar distal pe fata extern;i a coastelor 3,4 gi 5.
16. {naromia Jun4ionall a aDararuluilocomotor

24r

umdCind ia punct lix pe torace, micul pectoral coboard mu;" un este coracoid', punct pe apofiza lix ia ili rul; cind chi inspirator. i--- a Suactauiculorul se intinde transversal de la prima coasti la fafa inferioard a claviculei. coboard Cind subclavicularul i;i ia punct lix pc l'oratc' muEcnl rnun este pe clavicule, punct fix ia cind clavicula; :spirator.

d) Marele dintat este un mugchi lat, situat pe fata laterale a toracElui. Se inserd inapoi pe marginea internd a omoplatului, trece printre acesta gi grilajul costal 9i se inseri inainte; pe primele zece coaste, printr-o serie de digitatiuni ce se incruciteaze cu digitatiunile corespunzdtoare ale marelui oblic abdomrnal. Cind ia punct fix pe torace, marele dintat trage omoplatul inainte; cind ia punct fix pe omoplat, tra(.iioneazd asupra coastelor gi este deci un mugchi inspirator.
BIOMECANICA Migcirile pe care le realizeazd TORACELUI diversele segmente osoase al.e

Fig,

t'i"'^,^n'-.''l i"'.,,J'; ;l5; i"';xr,:,r"!,:*jl'S., ;1 g::P^'."iFiT*:''t.L'"';,""'"i'J#ii ar marcrui pe('|orar,


ii"'j'?i"riiL'r "g*:'":i TgliU,.*ctorar n t'ad'n Lr

Muqchiul mare Pectolal: 104 2 - cralicura: 3 - acromloi:6:a | ;"3 :i:']i;

toracelui, datorite articulatiilor dinhe ele, sint de o deosebite importante pentru satisfacerea func{iei respiratorii. Resplratia se efectueaza in doi timpi : inspiratia gi expira{ia. Inspiratia presupune pltrunderea unei cantiteti mai mari de aer in pldmini, extinderea pldminilor qi deci mlrirea volumului caYitSlii toracice. Expiralia presupune un mecanism lnvers. Cavitatsa toracica lrebuie sd prezinte deci un oarecare grad de mobilitate pentru a permite efectuarea ritmicd a celor doi timpi respiratori. Cum coloana dorsali !i sternul sint ri,gide, mobilitatea cavititii toracice rdmine Iegati .de grrdui de mobilitate al coastelor.Prin articulatiile de care dispun atit la extremitetile lor vertebralc. cit $i Ia cele sternale, coastele pot efectua rrri$cdri de ridicare $i mifcori dc coborire. Pri'r ridicarea coastelor, unghiul cosiar Prin l-io. 105 - Dcpl^saacil coilstclor to-vertebral se mAregte, coborirea coastelor acest unghi si stcrnului in sus Si inilintc irL timpul insPiratrici. scade (fig. 105).

24.3 24?^

D.ispozifia anatomici a articulafiilor toracelui nu permite insd electuarea unor simple migcdri de ridicare qi de coborire a coastelor. O datl cu ridicarea se executd 5i o miscare dc. proiectare inainte, de indepdrtare lateralS 9i de rotalie a fiecdrei coaste(fig. 106).Timpul inspirator bene{iciazd astlel de o mdrire a dimensiunilor cavitdtii toracice in toate senslrrile. Migcarea de coborire a coastelol consta in revenirea la pozilia de plecare. In timpul acestor milcdri coastele se comportd ga nigte pirghii de gradu1 III (S.F.R.).Articula{ia costo-vertebrali reprezinti punctul cle sprijin (S), zonele de inscr'{ie alc mugchiului pe corpul coastei reprezinte punctul de aplicare al Iortei (P), iar partea anterioard a (oas[ift. 106 Nliic rcr de ridicirrc ii (ol)oriac a co|stelof. telor reprezinti l czistenta (R). Nligcdrile coastelor se insolesc de mobilizarea pasivi a 'sternului. carc este puternic ataqat de coaste. Cind acestea se r.idir.i $i sint proiectate inainte, sternul l'a suferi o depiasare asemdndtoalc' : la letenire. la fcl. Pcntru a sc lealiza o imagine mai apropiati dr. realitate a biodinamicii cutiei toracice, Brazs sugercazi urmdtoarea c x p e r i e n t e .l m p r e u n d m m i i n i l e i n a i n t e a i o r a c e l u i s i a r r . u i m membrele superioare astlel ca ele sd formeze un ccr(.. Sa presupunem cd acest ccrc reprezintd circumferin{a cutiei toracice, miinilc impreunate reprezintd sternul, toracelc nostru rcprezintd coloana vertebrald, iar membrele superioarc reprezintd coastele. Dacii coborim miinile, ele se apropie de corp, iar dac6 le ridicdm, se dep6rteazS. Aceasta este miscarba efectuatd de stem in timpul expiraliei $i inspiraiiei 244

antero-postediametrului li explice micsorarea $i merirea rior' al cutiei toracice. Dacd finem miinile fixe Si migcbm coastelc in sus 9i in jos, reproducem miEclrile coastelor, care se aplopic intrc ele atunci cind coboard 9i se departeaze 'atunci cind se lidicS. mic$orind sau mdrind astfel diametrul transversal al cutiei toracice. Bineinteles cd miscarea cutiei toracice se realizeazd din insumarea milcdrilor redate 'schematic mai sus. Mu;chii care reali7.eaz6. actiunea complexl de ridicare $i pc. care i1 au efectul coborirc a coastelof dat fiind .asupra respiraliei itlspiratori in raqchi si se impart mugchi ctpiratori. X{uSchii inspiratori, deci cei carc ridicd coastele. sint : diafragmul, scalenul anterior, scaLenrtl. posterior, supracostalii, malelc pectoral. micul pectoral, micul dintat posterosuperior. Iasciculele superioare gi infcrioare ale marelui dinTabt'l rccapitulativ sl mu$chilor inspiratori

Pectoral mara

stern : Culisa bicipitald Clavicdi; cartilaje costale 1-

Poctor-arl nric Apotiza colacoidi4L Cclaste 3-5 Dintat nric posterosul)eriL)i Apotize sprnorse Coastc 3-5 c:,-l) i Dintat lr)irre (filscicul(,le Marginea intern:r a h'imele l0 coastc supel ir)ilrc si inferioar-c) omoplatului

Mugchii expiratori, ca|e coboari coastelc'. sint : marele .drept abdominal, marele oblic, micul oblic, transversul abdomenului, micui din{at postero-inferior qi fasr,iculul mijlociu .al marelui dinfat.

245

Tabel recapitulativ
I I

al mu$chilor expiratori
I r s r I ! t a Dislrt.l

Prr,\i,, .i.

,Varele drept abdominal Marrele oblc aMomiDal \4ic oblic abdornin3J

Caltililj(f coslale Ultirnele Ultirnele ?-B 3-5 coaste coaste

Corp pubi6 Crea.sba ili,acd Spina i-Iiace anftr.osLlprioara Crea.sta dll,iacd Apofize spinoase Drt-L3 ; ooastele &-6

Txansvsrs abdornina.l Dinlat posterric ro-ifferior Dintalt rnare (Fasciculul mij ocju)

Utimole coaste Ultimetre 4 coste MargLi,nea intsmi a ornopl,aturlu i (1/3 medi,e)

CAPUL, CTTUL SI TRUNCHIUL

CA LANT

CINEMATIC

- Indiferent sub ce formd cle lant cinematic actioneaze, ,.leschis sau inchis, in realizarea miqcirilor de o deosebiti jmportantrS rimine nu numai Iantul osteo-articular al capului, c-oloanei vertebrale Ei bazinuiui, care suportd 9i efectuaazi migciriJ.e, ci $i corsetul muscular ai trirnchiuiui. Acest corset alcdtuit din muichii toracelui, ai abdome_ nului si muschiul diafragm participe prin contractia lor partrcuiara la realizarea mi;cdrilor respective gi prin contraclia lor simultana ajung sa alcdtuiascdun r.eritdbif cilindru rela_ tiv'.rigid, care preia sarcinilc de incdrcare ale lantului osteoarticular. Cind lanlul cinematic este deschis, corsetul muscular isi ia pur)ct lix pe bazin. 9i descarcd r.oloanavertebrala de cei putin I/3 din intir<6tura sa. Cind ianlul cinematiceste in_ chis, corsetul muscular iq;i ia punct lix pe coloand si dese a r c i l r a z i n u ld e i n c d r c a r c a mcmbrclor i',terioare, u g u r i n da s t fel mobilizarea accstor.a.
(.ENTUIiA SCAPULAIiA

Bazinul, coloana vertebrali $i capul alcatuiesc in cadrul diverselor mi$cdri un lan! cinematic-care poate actiona deschis sau inchis. Ca lan! cinematic deschis, ele ac{ioneazd in pozitia ortostaticd in urmdtoarele migceri, pe care le vom denumi dupi teminologia din gimnasticd : - migcdri de aplecare inainte gi inapoi; - migcEri de inclinar.e (indoire) laterald; - miscdri de resucire la dreapta ti la stinga (miscdrile . cle rotalie din terminologia anatomicd); - migceri de rotatie de la dreapta la stinga fi de la stinga la dreapta (miqcdrile de circumductie din terminologia anatomicd). Ca lan{ cinematic inchis, ele actioneazd in pozifia stind pe cap (cu sau fdre sprijin pe miini), in urmdtoarele miscdri : - aplecarea picioarelor inainte gi inapoi ; - inclinarea picioaxelor intr-o parte; - rdsucirea la dreapta ti la stinga a bazinului gi picioarelor; - rotalia intr-un sens sau altul a bazinului gi picioarelor. 216

. Leg;tur.a dintle partea superioard a trunchiului Si mem_ brele superioare este realizati dc centura sc0;}ulard..'
SCHELETULCENTURII SCAPULARE 5Lhelctui centurii s(apulare este alcituit din dou6 oase: cla\.icrila gi omopiatul. Clavicula estc un os lunq. turtit, transversal. care formeaza partea antcIioard a schclctului centurii scapulare sl sc gaseste situat intrc. malrubrir.ll stcrnal fi acromionul omoplatului (fig. 107).

It i(1. 107 -

Clavicuia:

1 -- crlremiLatea inlcrn;i i 2 - supralali arliculara pentru stcrn : rr diafiza : 4 - extremiratea internA i 5 sup.afata ar1iculera pentru ecfomlon.

Clavicula are Jorma unui S italic si prezintA doui carbzru; \tna internd., cu .oncavitatea posterioara, ;i una eJternA, cu: . onca\/itatea anterioari. Cele doud curburi ale clar.iculei conIerd oslrlui o mare soliditate, situatia liind oarecum asemA-. rdtoare celei intilnite la coloana vertebralE. Forma sinuoasd a claviculei a rezultat din rolul mecanic care-i revine de a sustrne nu numai intreaga t.enturd scapulard, ci qi intregul memDru superror. Fata superioare a claviculei este situatb sub piele si sub muschiul piclos al gitului. La partea ei interni se insera Iasciculul clavicrrlar a1 sterno-cleido-mastoidianului, iar de. cea externd se inserd inainte deltoidul Ei inapoi trapezul. l \ l o l g i n d u - s ed i n ; u n t r . l i n a f a r i i , i a r i t ; . r i e r i o a r ad a i n s n r t i p : Iigamentului costo-clavicular, mugchiului subclavicular qi ligarrentelor coraco-claviculare. N4arginea anterioard dd inser{ie" marelui pectoral induntru in afard. Marginea 5i deltoidului posterioard dd insertie lascicul lui clavicular aI sterno-cleido-mastoidianului induntni $i trapezrrlui in afar5. Extremitatea internd se termine cu o falete articulara pentru stern gi inlerior cu o fateta airticulard plan5 pentru prima coastd. Extremitatea externd se termind cu o laletd artir-ula|a plana pe'rtru at.romion. Omoplatul (scapula) este un os lat, triunghiular. cu bazar in sus, turtit antero-posteriot'. El Iormeazd partea postertoard a centurii scapulare gi se gdsegte aplicat pe fa{a p,ostcro-externd a toracelui, intre primul Ei al optulca spatiu intercostai. Fa{a anterioard este escavatd (Josct subscapulorcij si di inserlie mugchiului subscapular. Fata posterioard este conYc'xd (fig. 101)). La unifea patrimii sLrpcrioare cu celc trei petrimi in-l:erioare., se detageazd la unghi drept o cleastd inalt5, spino omoplatulrLi, care se indreaptd oblic in sus, in alard gi inapoi. La partea ci interne, spina omoplatului se. conJundd cu marginca interne a omoplatului. La partea ei c\ternA lormcaza o r'].ra|r'apolizd, tirr.titd transversal, ocromiontLl. Pe marginca posterioare a spinei se inserd trapezul (pe Luza supL-r'ioara)si dcitoidul (pe buza inlerioard). Spina omoplatuiui imparte fata posterioare a omopLatului intr-o ;fosd stpraspinoasd, pe care se inserd mugchiul supra248

;i intr-o Josri subspinoasd., pe care se inserd la partea superioard subspinosul qi micuL r.otund, iar Ia partea infelioard marele rotund. Marginca superioaril a omoplatului cste subtire ;i pe ea se lnsere mugchiul omohioidian. Pe malginea internd a scapuLci se inscre mar.ele dinlat $i romboidul. Pe marginea extenrd, in par',a) tea ei cea mai supc-J ./rioali, se gdse;tc Iatcta subglenoidiand, pc care se inseri lunga po{innc a tricepsului. Pe unghiul superointcrn se inserd unqhiularr.rl. Pc unghiui inlcrior sc inserei sub-7 -_ scapuarul. marele ro, iuncl 5i iasciculele in{erioare ale mafelUi din!at. Unghiul supero-extern este cel mai important li prezinte () 'caDitatc. lD git I fi {r .&polLza, l.i! Il)lt I'irliL posleriotlrd a onoplaCa\.itatea ia numele lluul : '(Ie cauitate in'.-ni, : : njhi olenoidd., a. ,, I lern: 3 -. rnarsinc su.Dcrhrra : r .t,,liz,i ale o forml ovald, cu coracoida i 5 acromion: 6 calitatc elcnoidAi 7 - nargine e(lernli: 8 un3hi inf. axa mare verticald, i n.!r' , p..t l.,i rioc: r ln ,..,I]|.r'r I priveste in afard. inaI..i, lr,qir,.i. I " inte;i in sus. Este inconjurati de un burelet fibro-cartilaginos bureletul qlenoididn. Cavitatea reprezinte suprafata arti(uLari a omoplatului. Gi,tul omoplatullri este portiunca mai ingustatd, care uncite cavitatea glenoide cu corpul omoplatului. Imediat deasupra gitului se ridicd o apofizd puterni('d, de lorma unui cioc de corb, apoJiza coracoidd. Pc virlul apofizei coracoidc se insele tendonul comun al s<urtei poriiuni 24't)

'sptnos,

a bicepsului Ei coraco-brahialului. Pe latra superioare a apofizei coracoide se inserd iigamentele coraco-claviculare, iar pe marginea sa internd - micul pectoral.
ARTICULATIILE CENTURII SCAPULARE

Centura scapulard dispune de trei artic,ulatil : stelno-clavieulard, acromio-claviculari fi interscapulo-toracicd. Articulatia sterno-claviculare este, propriu-zis, o articulatie sterno-costo-clavicular6- deoarece la alcdtuirea ei tontribuie ;i cartilajul primei coaste. Este o diartrozd prin duble imbucare, deci o articulalie selare. a) Suprafa{a articulard a sternului este reprezentatd dc' unghi.ul manubriului sternal. SuprafaJa articulard a ('artilajului costal este reprezntatd de o rnicd portiunc plane a acestuia. Suprafala articulard a claviculei este reprezentati de fata internd verticali a extremitdtii interne a claviculei Si de fata inferioard orizontald a acesteia. Suprafetele articulare sternale ;i costale alcatuicsc un unghi diedru infundat, in care pdtrunde ur1ghiul diedu proeminent al supraletei articulare claviculare. b) Pentru a se respecta principiul congruentei articulale, intre suprafete sternale gi clavicuiare se interpune uir nrenisc dispus vertical. c) Suprafelele articulare sint unite int|e ele de o r:opstdri articulaTd, intiritd de paftu ligalnente : anterior, poslerior, superior Ei interior. In a-lara acestor iigamcnte intrinseci, articulalia srcrnocosto-claviculare prezintd Ei un ligament extrinsec, Ligamentlll costo-claDiclr lai.. Relativ sr:urt, dar foar-tesolid, accsi ligament este deosebit de important li reprezinte centrul mecanic a1 migcdrilor acestci articulatii. Punctul 1ui de ilsertie pe cla,,'iculd reprezinte pun(tul fix al ciar;iculei, care ac{ioneazd ca o pirghie (Iig. 109). Articulatia acromio-claviculara este o articulatie plane. a) Suprafata articulard a acromionului ocupd partea ('ea mai anterioard a marginii lui interne. Suprafala articulari-l a c.lavir:uieise gdsette situatd pe extremitatea exiernd a capului. 250

Dupd orientarea interliniei articulare dintre cele cloud suprafetre articulare, se pot descrie trei tipuri de afticulatii _ acromio-claviculare : 7. Tiptll uertical, in care interlinia articulare are un trarect strict rrertical. Se intilnegte \n 27olo din cazr-[r {Urist).

Fig. 109 -

Mi$carea de bascuid a ctaviculci :


D.!na ,' ;i. a..r ,.uw.

s - srcrn. c FtavicuH. .l omopta,, c coas15. L.c.c. L8ameniul ,os,o.cli\;",,ti, U.ur? a st,.fro-cla\ irul.r.i. r J.r..,rtstir

in care interlinia este - .2. ripul superior,":;;:r,, rndreptatd oblic in jos fi induntru, deci clavicula incaleci acromionul. Se inLilnegte in 49o/o din cazuri. 3. Tipul inJerior (tndernding), in care interlinia sc rn_ drcapti oblic in jos;i in afaii, deci ac.romionul incalecii extremitatea claviculard. .b).O . capsuld. Iibroo.sd., intdritd dc doui ligamente acrondo-claDierlare, unul superior gi unul inferio.-r, realizear,i. unirea dintre suprafe{ele articulare. In mod secundar intervin in menlinerea supralelelor articulare gi ligarnentele coraco-cLauianlare, situate la dis, tanld. Ligamentele coraco-claviculare sint doui la numdr :

25r

unul dispus antelo-cxtern, de formd patrulatele, nlrmit liga-. mentul trapezoirl, qi unul de foma dispus postcro-intern, triunghiuLare, nJmil Ligamentul cottoid.. In cazuri rare ;i intre coracoidd $i clavi(uie se obsen'i unei acleYarate c\istenla articulatii. In ceea ce plivofte. \:aloarea acestor mijloacc dc' t.onten\ie, Cadendt si L.Irisl. au ardtat ce seciiunea Iigamentelor croraco-clavicula|c nu atrage o creqtelc apreciabili a mobilitilii articulatiei acromio-clar,iculare (laci nu este li (apsula sc.ciionate. Sectiunca izolati a (apsulei aclomio-c iaviculare' pelmite subluxalia. Secliunea concomitentb a capsulei si ligamentclo| colaco-c laviculare permitc luxalia completir a cla\ i('ulei. rJ In 340/o-40 0/odin cazuri arti( ulatia acromio-(.lavi(.ulara prezinti ;i un disc (?est t ; J . D. \,Yallace). Discu) acromio-. clavicular a {ost de'stris cle lVinslotu. in anul 1?32.

tip (lc articularie se incadreazd in grupa sissat-cozelor, adice a articulatiilor ferd elemente articulare tipice. denumite asrfel dc ClUquel. Alticulalia scapulo-toracicd a lost clescrisd de Gilles si a I o s t - J c n u m i t A d a L a ! d r j e t , . j o n r ' l i u n e a s r . a p u l o - t o r a c i ( a * .S u pralcfele ei articularL' sint formate de Iata anterioard a omoplatului, dublatd de mugchiul subscapular $i de lata externa a coastc'lor ;i mugchilol intercostali. Intre aceste doud asa_ zisc suprafele arti<.ulare se geselte intins marele cliniat ( f i g . 1l 0 ) . Spa{iile dintre dileritele lorma{iuni sint pline (.u lesut celular lax. Cel dintfc muschiul subscapular gi marele dinlat ia numele de spaliul iitterserato-scaptLlar, iar cel clintre marclc dinlat gi grilajut costal ia numele de spatiul inrerserato-toracic. Ultimul reprezinti verirtabilul spaiiu carcconfcri mtrbilitar.a a(.cstci ala-zisc aItic.ula!ii. IILISCHI I CT]NTURI I S(-'API;I-ARE Nlu$chii dispugi in jurul centurii scapular.e 5i pe care i-am stucliat Ia coloand gi la toracc formeazd, d,upi, Bennini ; 1 h , t t Ju , t si-tem rlc trei (ontLlri: Centurir descendente, alcdtuiti din unghiular.. poriiunea supcrioare a trapezului. romboid $i portiunea superioar.e a dintatului mare. Ea sustine omoplatul, nu il Lasdsd descindi sub in.fluenta gravitatiei gi este intinsi contractindu-se rzometric cind asupra umiru.lui apasd o povard. In miEc6rile de cdidrarc. contracrtindu-sc izotonic, trage trunchiul in sus. Centura orizontalir, alcdtuite din dinlatul mare.. portiunca mijiocie a trapezului, romboidul $i pectoralul mare. Prin intrarea ei in a(tiune, omoplatul se deplaseazd inainte $i in afarA. inapoi gi induntru pe torace. Realizeazd dcci miscirile pe orizontali ale centurii scapulare. Centura ascendentA, alcdtuite din pcctofalul mic si din portiunilc inlerioare ale dinlatului mare. trapezului, pcetoralului mare fi dorsalului mare. Aceastd centuri trage omoplatuJ. in jos si este lntinsi contractindu-se izometric irr poziparalele tiil(. atilnat (birnd. inele et(.) sau sprijin (birni, erc.).

Fig. 110 -

S c h c m a a l . t i c u l i l l i c i s c i ll ) u l o - t o r : r c i ( c ( o m o platul este clepdrtilt mult ln afard :-

coaslc i.sl -s1enr:svcorp let.1cbral: c,tendonul It huDrerus ; TB luDg biceps ; ss spaliu iDlerserato-suDscaplrlar: 2 scapular: 1 r$e.serato-lofa{rc

Articulatia scapulo-toracici nu este o ar.ticulatie in ade|dratul inleles al cuvintuiui, dar sc clescrieca atare data Iiind importan{a IunclionalS a spatiului dintre [ata anterioari a omoplatului ;i fala postero-cxterne a toracclui. Acest 252

2s3

a
Toate aceste trei centuri au trei roluri principale. Primul rol este acela de a imobiliza centura scapulard pe torace, atunci cind miqcarea membrelor superioare reclame un punct solid de sprijin, ca in poziliile atirnat, sprijin sau stind pe miini. Al doilea este acela de a mobiliza centura scE)ula.ra atunci cind mernbrele superioare executi miqcdri de rnare amplitudine, ce depSgesc posibilitntile de amplitudine ale articula{iel scapulo-humerale. Al trilea roi este acela de a tmge trunchiul in sus, ca in miqclriJ.e de c5{5rare.
BIOMECANICA CENTURII SCAPULARE

In acest capitol vom prezenta biomecanica articulatiilor izolate ale centurii scapulare; vom vedea insi la biomecanica umdrului ce ele intervin concomitent. Biomecanica articulatiei sterno-claviculare. Fiind o diartrozi prin imbucdturd reciprocS, articulatia sterno-claviculari are doud grade de libertate: permite cLaviculei migcdri de ridicare gi coborire Ei miqcdri de proiectare inainte Ei inapoi, iar ca o rezultant5 a acestora gi rni;cdri de circumductie. Migcdrile se realizeaze in jurul unei axe care trece nu prin articulalia sterno-claviculard, ci printr-un punct situat putrin in afara ei, ]a nivelul inserJiei costale a ligamentului costo-clavicular, care este adevdratul pivot al acestor mi$cad (fiig. 108). Extremitdtile claviculei, in cursul diverseLor migcdri, se deplaseaze concomitent, dar in sens invers. Astfel, in miqcarea de proieciie inainte a claviculei, extremitatea ei interni Va bascula inapoi, iar cea externd - inainte. In miEcarea de proiectie inapoi a claviculei, extremitatea interni va bascula inapoi. Acest principiu se resinainte, iar cea externd pect5 $i in mi;carea de circumduclie. Practic, extremitdtile ctaviculei vor executa fiecare cite o miEcare de circumductie; extremitatea in ernb - una de arnplitudine micd' iar cea erterni - una de amplitudine mare Fi in sens invers primei. Prin acest mecanism de bascu].a,cu axa situatd in apropierea capdtului medial al claviculei, extremitatea ei externi poate urca ;i cobori pe o inil{ime cie B-10 cm.

Muqchii motori ai miqcerilor articulatiei sterno-claviculare sint urmdtorii : - ridic6tori ai claviculei : trapezul Ei capdtul clavicular a1 sterno-cleido-mastoidianului ; - coboritori ai claviculei : marele pectoral, deltoidul $i subclavicularul ; - proiectia inainte a claviculei : marele pectoral, deltoidul 9i subclavicularul ; - proieclia inapoi a claviculei: trapezul qi capdtul clavicular al sterno-cleido-mastoidianului. Biomecanica articulatiei acromio-claviculare. Fiind o artrodie, articulatia acromio-claviculard prezinti migcdri de alunecare, care, degi foarte limitate, permit totu$i omoplatului se face o serie de basculeri de mare amplitudine. Axa biomecanicd a deplasdrilor suprafetelor articulare este reprezentate de ligamentele extrinseci a-le afticnlatiei, deci de ligamentele coraco-claviculare, care au un rol important in limitarea deplasdrilor celor doud oase ale centurii scapulare unul fate de ce15la1t.Ligamentul trapezoid limiteazd milcarea claviculei in sus li inainte, in timp ce ligamentul conoid limiteazd miEcarea claviculei in sus qi inapoi. Articula{ia acromio-claviculard conferd centurii scapulare o anumitd suplete. Dacd ea nu ar exista, miEcdrile claviculei ar antrena miqcdri brugte gi necoordonate a).e omoplatului pe torace. Prin prezenta ei, artictlatia acromio-claviculara permitc o deplasare mai adaptatd a omoplatului pe torace fie prin alunecarea suprafetelor articulare, fie prin modificarea unghiului {ormat de extremitatea externd a claviculei cu acromionul. Biomecanica articulaliei scapulo-toracice. Omoplaiul are posibilitatea de a se deplasa amplu pe torace datorite spaliilor celulare intelmusculare aie jonctiunii scapulo-toracice. B1 se sprijind indirect pe torace, prin intermediul claviculei, Ia nivelul articulatiei sterno-claviculare. Se poate, deci, afirma cd intreaga centurd scapulare are ca pivot principal in miFcdrile ei ligamentul costo-cld.xicular', adicd formatiunea in jurul cdreia se executd toate mi-cdrilc sterno-claviculare. Datoritd faptului cd intreaga centurd scapulard are un singur punct de sprijin, iar omoplatul basculeazdliber 1a cel6lalt capdt al centurii. deplasirile lui au lost comparate (fig. 109 \rezute in\rers) c,rr acelea ale unui sdritor cu

--F--

prdjina (Dumas ,i Renault). ln iimpul acestor deplasari lateralc se exec'uta concomitent gi o miEcare cle basculare a omoplatuhri in jurul unei axe antero-posterioare, situate in apropierea unghiului sau supero-intert (Poirier). In felul acesta. unghiul supero-extern cu cavitatea lui glenoidd se ridicd $i se indreaptd inainte, iar unghiul inferior se depdrteazd de coloana. Amplitudinea migC-drii de basculare i unghiului inlcriol este dc 45o. Omoplatul poate ajunge astdel se nu mai -[ie situat in p]an f|ontal. ci intr-un plan oblic indreptat clinduntru-in alarA;i clinapoi-inainte cu 30o, plan care poaic Ii clenumit ,,plorzul <tmoplatuluitt. Migcare de ridicare a omoplatului este realizata de fasci(ulele superioare aLe trapezului, de romboid gi unghiular. Ea sc insoteEte de o indepdr,tare a marginii ver-tebrale a omoplatului de girul apolizelor spinoase. Miqcarea de coborire a omoplatului este realizate de fasciculele inlerioare ale trapezului, de diniatul mar-e $i dorsalul mare. Prin aceaste miscare. marginea internd a omoplatului se apropie cle planul medio-sagital al corpuhri. Executata concomitent si bilateral. mi$carca contribuie la realizarea poziliei stind (pozilia de drepli). Biomccanica centurii scapulare in totalitate. ir.r jurul arti{'ulatiei claviculo-costo-sternale, singurul punct lix pe care-I ofere toracele, centura scapulard realizeazd o serie completd de deplasdri. Clavicula se poate deplasa in sus, facind cu orizontala un unghi de 30-40'sau in jos cu 8-10". Ea se poate. de asemenea,deplasa in plan antero-posterior $i se poate $i rota in jurul axei ei lungi. In acest sens Inman a aretat cd in timpul miqcdrii de abductie a braiului clavicula prezinte o ugoari mi,qcarede roiatie in jurul axei ei lungi, miscarc ce se realizeaze in sus ;i inapoi. Prir.r pozitia de intermcdiar pe care o are ;i prin punctul de inse4ie pe care-l olerb centurii scapulare, claYicula se aratA a avea o seric de Iunctii importante. Ea reprezinte - dupd curn am Yizut - singurul sprijin direct D torace al centulii scapulare $i al articulatiei umerului 5i oferd zone intinse de insertie (.elor mai puternici muSchi care ac(ioneaz5 asupra centurii scapulare Ei bralului. In plus, clavicula protejeazd organclc subclaviculare (vase Si nervi) gi reprezinti $i un factol cosmetic important al bazei gitului. 256

Dacd omoplatul ar fi Iix, amplitudinea miEcerilor ar f i muit scizute. AstfeL, proieclia bralului inainte nu ar mai fi posibild decit pind la 600, Iimitarea {dcindu-se prin intinderea mugchilor micul rotund gi subspinos. Abducfia nu ar fi posibile decit pin^i la 7?o, limitarea datorindu-se intinderii Jigamentului gleno-humeral inferior, contactului trohiterului cu cadrul glenoidian superior qi muschilor care incrucigeazd in jos articulalia. Faptril cd omoplatul se poate mobiliza pe cutia toracic; ajungind in aga-numitul ,,plan al omoplatului(r permite cavitiJii glenoide sd se orienteze lateral gi in sus printr-o deplasare a umirului inainte. Clavicula se indreaprtd Frosterior !i in sus, omoplatul se apropie de coloand pdn unghiul sAu supero-intern, in timp ce unghiul inferior basculeaz5, departindu-se de coloand. Astfel bratul poate ajunge - dupS Steindler -pind la 1520. Pentru a se aiunge la r,:erticalitatca perfectl cind se ridicd doar un bra!, este suficienta o usoaraL curburd a coloanei lombare in parLea opusd. Proieclia bra{ului inapoi este nuld daca omoplatul estc fix. Pentru a fi posibile cele bo-20o de proieciie inapoi, cavitatea glenoidd se coboard gi unghiul inferior se depla_ seazd spre coloand. Deplasdrile omoplatului se intilnesc, de asemenea.in miscdrile de supinatie lorJat5 de 1800. Aceasti miscare datoreazd 90' supinatiei antebratului gi miinii, apoi rotatiei externe a humerusului Si restul deplas5rii omoplatului ina_ poiT]MARIIL

. . Centura scapulard se continud cu membrul superior pr.in intermediul articulaliei umdnrlrri.


SCHELETUL UMARULUI

La alcdtuirea articulafiei umerului participd - doud segmente osoasc: omoplatul qi humerusul Omoplatul a fost descris la oaselc centurii scaDulare. Humerusul este osul lunq carc formeaza scheletui bratului gi prezint5 o extremitate superioarS,un corp Si o extremitate inferioari (Iig. 111).
17. .{nat.)nria tun.!ionalA a apa!a!!lNi t,)c,,rx,)ior

2it1

a) Ertrenitdtea superioar(t prezinta un cap' un grt anatomic, o tuberozitate mare, o tuberozitate micd li un git chirurgical. !. CaWt humeral, neted 9i rotunjit, reprezinte o treime dintr-o sferi 9i priveEte in sus, inapoi ;i induntru Are diametlul vertical mai mare cu 3-4 mm decit cel orizontal' 2. Gitttl anatomic este tanlul care mdrgine$le capul in alard. FaF de axa dializei humerale, axa lunge a gitului anatomic face un r.rnghi de
1300'_140" (unghilLl de inclinare satt unghiul cerxico - dia.fizar ). 3. Tltberozitatea more trohrterul) se gaseqte in alara gitului anatomic. Prezinti trei falete : una suprioar('i Pentru inseriia supraspinosului, una insertia submijlocic pcntru u r ta irlferiocrti spinosului 5i pentru inseriia micului l'ottlnd. 'l'uberozLtatea micrii (tro4. hinul) s,' giseste inaintea gitului anatomic Ei oferd Prtnct clc inseltie mugchiului subscapular'. Intre celc doud tubcroziteti se desemneazi un Santr dispus vertical. rsc?rttl bicipitol, in calc alunec'i tcndonul lungii porliuni a bitcpsului. San\ul bi(ipil a i s c p r e l t l n g e s t e6 - I ( m i n jos, pe lala internd a c'orPulrti humerusuiui. Pe buza lui Post ( . r i u a r i r( .a l c p I o \ i n c d i r : m i t a tuberozitate, se inseri marele dorsal ;i marele lotuncl. Pe blrza lui anterioarl, care PIor ine din marea tuberozitate, sc inseri marele pectot al.

_ 5. Por{iunea aflatd imediat sub capul humeral si sub cele 'chi;;;i;;l doui - tuberozitlli se numeqte gitul li-.a-rf""A" meLafizeisuperioarc a osuluib) Coryul humerusului este rectiliniu prrs'*i"gr"u Ei are o formd matic trilnghiulard, orientata o fafi i""poi o !i.cu. inainte.. Prezintd trei -tele Si trei margini. ye lala. eJl?rna, putin deasupra mijlocului, se observd amprenta dettoidiand, de forma i.rnui V ;k;i ii_rilrior, pe. care se inserd superior deltoidul gi "" inferior brahialul anterior. Pe lala internd, pe partea de sus, se gdsegte prelungirea -iii".rur,_ gnlului bicipital, pe care se inserd _"r"'r" joki'i qul cullsel). marele rotund (pe buza posterioard) si marere pectolal (pc buza anterioara). Imediat sub punciul terminus b.icipital se g5sqte ampren ta cloraco_briiiatutui, :f-:i]ltllrl penlru ]nscrtia corato-brahialului. Sub amprcnta corat.o_bra_ hialului se inserd brahialul anterior. Fala postertoard este impa4it5 in doud de un sant (.are oblic in jos.$i in afarE (Sanfut de toisiune) :*- fl:::upte 7i pe bata lungimea ei se insere tricepsul sural. ln santul de -p.Jt"noe torsiune se gasesc nervul radial, uriu." frr-".iia si venele sale. .c) Ertremitatea inJerioard. a humerusului este turtita antero-posterior, se aseamdne -unei- palete (pateti humeralal li.prczintd suprafata articular5 a humerusului pentru'-arti culatia cotului, care r.a fi prezentate Ia cot. ARTICULATIILE UMARULUI Llmdrul prezinte dou6 articulatii : una -. clasic5 (aj.ticrLla_ ,ia- proprilr-zisd a unldlltlui sau articulatia s"orruio_hurrr.rdld, si una accesorie (cca de-a a"ii"-iii"ii"ti""o'"ir^aruluil .{rticulatirr s c a p u l o - h u m e r a lF dS t co e n a r t r o z ; . a) SLrpl'alata articular6 a humerusului estc l..prezcnlati _ , ( . r ( '. @ & n rn 1t L m " r a t . a c o p e r i t d e u n cartilaj hialin gro.; rlc I
tu-z mm.

I1l Iig. d i n fala

(A)

va^ll liunlorusul (ll) : $i dirl sPale

diafizi : 2 - cap hume.ai : l I ,I clrls:r tfohin i 5 uobirer: tr()n11.rtrn! felelc 6 brciDital)i: peni , insediile totatorjlor : I a e\lr.nr)_ de torsiune: tantul eplconorr i 9 tatc inferioa.6: 1! trohlce: 10 condil i 11 lose olqljl_ coroDoidA : 13 fosi ePrt"tonree. 1{ niani i

Suprafafa articulard a omoplatului este reprezentatd dc a ungh.iutui supero-exrern al acesrura, stcnoid,a :?.::r:::i,1 sr ca d(uper-rra de un cartilaj hialin. Cavitatea qlenoidi este rnconJurati c1eb.urelehLlglenoid.ian.
17.

258

2i9

v
b) Cele doud suprafele tact de o capsule intirita hunrcrd, qi anterior de lrei Capsula articulard se articulare sint men{inute in consuperior de un Jigament-coracoligamente gleno-humerate(Iig' 112)'
inserd pe omoPlat Pe marginea g l e n o i d i a n li pe humerus Pe giiul auab u r c l c t u l u i e-\terni a tomic al acestuia. PIirl lata sa exterioara ea luzioneazA d 93 cu tendoanele subsc'aPularului. supraspinosultti 5i micr.rlui rotund. c orat o-huLigamentuL 1Ameral se intinde de la aPoIiza coracoida a omopiatr-rIui la malca tuberozitatc a humerusLrlui. Intdrit clc tcndonul lnngii porliuni a bi('cpsului pe carc-l insofe;te, ei /1 cel reprezintd ligamentr.ll putcrnic ulatiei al arti( mai fi IJ de a susline capul are rolul I de unde 5i nuhumelal, mele t'ale i se d5 clc ligcment ,\'u.\pensor aI caWLLLi
Fi(.]. 112 I ',.-ii'"xH*lgi:lil: mite de Farobea J : risamenf,:,1''i;1.i"lii:i1:..' ligsment stenomiirociu: 'i
eral, tUI s|LprlgletTo-slrpr1htLtn liqAmenlul suprAgleno-prehtLmeral $t ligamenlTll Pre'

,\fticrtlirlin scapulo-liumer:rlii: : 2 - acfo'nion: 3 - nhunre.us

hu/rneral (Iig. 112' 10). gleCele trei tigamente denuau fost tlo-humcrale

humerar foramen (^. hurneral interior: ? (::,racrio,ari w-eitb!+cht: 8 - iisircnl i d i a n: r 0 I - lLgament acromio-coraco lida.l.nt coraco-hunerar I 11 - Dsanro.r

liTll,.'.iflll'v"[']';',I"il:';:;1!: " rr- ---iu":-uiicndon ar tricepaurLrr. r-ea Ior indicb Si purl(tele lor de inserfic'. IJrim!.le (louii ligamentc au insertria glenoidlar.rir comund;i apoi se dcpartcazi pentru a se insera pe humelus in puncte dilerite. lntre cie se creeazd astfel un spatiu triunghiular <u virful sprc glena si baza spre humerus, denumit loratnenul o.-aI aI lui l\/cilbrechl (Iie. I12, 4, 5, 6 Si 7). Ligamentele gleno-hume|alc sint foarte laxe, tu exteppregleno-subhumeral), care (ligamentul tia celui inlerior
260

Denumietten<t-sutthtt'n,er.al

joace un oarecarc rol in mentinerea (.apului humeral in con_ tact cu cavitatea glenoidd. In menfinerea contactului dintre cele doud suprafe{e articulare -un ro-l important revine ,i musculaturii ,rrrian l rl, gi in special-deltoidului. paralizja a(.cstuia atrage ca o con_ secint5 imediatd indepdrtarea-supraletelor ar cilare Ei apa_ ri\ia sublttxaliilor sa.u luxafiilor' paraiitice. L-nii autori (puhl. Fren_ - a lgyo articula{ie a umirului. c_ke,..Picketc.) au individualizat ca o adevdratd dntitate funciionalS 9i morfologicd a doua articulalie a umdrului. r.are 'Oste ar fi reprez-entatA de spatiut suba(Tomio-deltoiclian. Vorba,deci. dc o slsscrcozd. Cagi arr i( ulalia in terscapulo-tora(,ici. S u p r a f a t aa r . t i ( u l a r d s u perioari cstc formatdde lata inlc_ rloara (on(a\-a a a|romionului. Suprafala inferioard estc for_ f?je. de capsula superioard a articulaliei scapulo_humerale, intirilj intenr de tendoanele supra fi subspinosului si aic subscapularului $i de ligamentul corai.o_humcral,iar e_itcrn le .gesesctuberozitltile humerale li insertiile lor tendinoase. Totalitatea lormaliunilor alc5tuite c.lin capsuld si lisimen_ tele l'T i a r i t o a r c a m i n l i t r , l o r m e a z eo l a m i g r o a s d , ' " a i " T i i , o ' atribuie r-olul unui disc care separd arti;latia scaDulo_hu_ merali de aceastdaga-zisaa doua ar.ticulalie a umaiuiui. Rolul celci de a doua articulatrii a umdrului este foarte important, Iiindca ea participd la dinamica articulaliei scapulohumeraLe. Expcrimental. desfiinfindu_sc articulafia subacromiald prin suturarea acromionuiui 9i a tigamentuiui .oraco_ humera.l La djsr.,_ se pr.oduceo limiiar.o a mjscarilor umirurur aproape la jumittate. procesele inllamalorii sau traumatice de la acest nivel contribuie la producerea sindrom{rlui cunos(ut sub numele de periartritit scaynLto_ittiiratti.
MUFCHII UNTARULUI

Mugchii ._ pur!9, . carc participii la efectuar-ca miscerilor umdrului clin punct de vedere al anatomiei descriptir.e,dir.r 3:. ( a t e g o r i i: m u s c h i i p o s t o r i o r ia i c o l o a n e ir : c r . t e b r . a l c , yitit " : : ,u - 9T m (h toraco-brahiali u o_brahialj. ii muqchii st.apl Mugchii posteriori ai crrlounei vertebrrle au .[ost ,lcs,risi , la coloa'la t.cr.t cbrali 261

ITF

Mugchii toraco-brahiali au fost descri$i la torace. Mugchii scapulo-brahiali se intind de Ia centura scapulara la membrul suaerior gi sint in numir de 7 : deltoidul, coracobrahinlul, zu'praspinosul, &rbspinosul, mnrele rotund, micul rotund, 9i subscaryldrul. este cel mai superficial $i cel mai volumia\ Dbttoidlll .tos mfCdn-i al umirului si are forma unei bolti triunghiulare (fig. 114, 5). Prin baza lui, deltoidul le inserd proximal pe tieimea externa a marginii anterioare-a claviculei (fos-

aAULCltLarc.r. auiclll ar3), pe margrnea marginea externa C_LCUIete i cu!ele- d externe a acromionul.ui c acromialc)' Suza inle.rioard a marginii pos7i.pe @iirrtrt " spinei t-6iioare a b$JL (fasciqzlele spinale} Toate

eaEs6 fa;aifrltionverg

spre tendonul distal, care se inserd pe buza superioard a amprentei deltoidiene de pe fata externA a humerusului.

Fig. 115 -

Sectriune transversali Drin articu_ laliu umdrului: H -_humerus, C. c _ c{vtare glenoiclA : cl. _ cla_ vicute : S.o spinA omoplat, Dr _ fascicutul anie_ rLor'al dcltoidului. D. _ fassiculul mUlociu at ctFltoi_ dului. po.tcrior Dr _ _ tasciculul :il drllojdulti.

F i g . 1 1 5 - N i u s c l r i ia n l . r i o I i ai umiirului Si iri l)ralului i


apolize c,r1acronrion i 2 subscrPLrla.; { racoida; , s.!{a mare f(,luncl i 5 Dr)r_ tiuneJ|biccPsuLuiirj trrahirl i blcl'pc brahlal ; .7 8 - brahi:rL an!.rior ; 9 - turrcrriziialca bidl)1tall a ..rciirstrlri i cu\rtrls. 10 radius r lr

fiq.

subsprn :'l -rni' srnrd-ornu\ i2 ! deltoid i t marc rdlund: ror{urd: I fi vast extefn al lriceDsului i ? - vast ju_ porliune tcrn al l,ricepsului r rr -- lunea hunrero-radial; rficcps i9 - olecran: l0 prirr radiaL exlern: l! rl -

114 - luuSclrii postc.io:'i .ri um5l u l u i f i i r i l ) r a l u l L r :i

Actiunea deltoidului este complcxi. 1n totalitatea lui, dacd punct f.ix pc centura scapulard, este un abductor al _ia oralulur, contractijlc izolate ale celor trei fas(,i(.ule au insa aciiuni diferite. Fasciculul anterior (clavicular) proiecteazd biatut inainte. tcl mijlotiu (acromiai) cste abductor prin excelenti. iar fascitulul posterior (spino-scapular.) proiecteazb braiul inapoi. Actiunea combinat5 i lasciculutui interior qi -ij a celui posterior reatizcaz;i migcare de ailcluclie, deci anta_ goniste celei a fascir.uluh"ri mijlociu (fig. 11S). 9i in acelagi trmp rnenlin ca un _[r.iu in timpul miscdrii 'strict de abcluclie, direciia de ascensiune a blaluhri in plaLr medio-Irontal. Peste o amplitudine de abcluc{ie cle 60', Iasciculele anterioar_ Si posterior der.in din adductoarc, abductoare insumrn_du-$i for[a lor, for{ei abdu<.toare a .fas(i, ulului mj jlociu. prezint6 o iner\alie unicd (nc'n'ul circonflexj del. -Deii rolclul n u se comportal cleci irr timpul mi;r.irr.ii cle abclur.lie ca

262

263

---'4'

un tot, fasciculel.e Iui intervenind la moduri gi cu intensitSli <liferite. Pentru R. Ficlt,, deltoidul prezinte nu trei, ci gapte fascicule distincte ca ac{iune, deoarece in fasciculelc cLasice anterioare gi posterioalc existe librc situaie lie in afara, fie induntrul axei mitcdrii de abductie. Fasciculul clasic anterior se imparte astfel in lasciculele I gi II, fasciculul clasic mijlociu reprczint5 fasciculul III, iar lasciculul clasic posterior se imparte in fasciculele IV, V, VI 9i VII. Pinn la 60' amplitudinc de migcare intervin fasciculele II, III 9i IV ale lui -Fick, deci fasciculul clasic mijlociu gi fasciculelc imcdiat anterioare -si posterioare acestuia. Peste 60', fasciculele I gi V (care sub 60' sint adductoare), devin $i ele abductoare, capacitatea de ac{iune a mugchiului devenind mai mare. Cind ia punct fix pe humerus, deltoidul trage centura scapulard $i toracele. cum se intimplS in poziiia atirnat gi in ryriqcdrilede cdtdlare. b)S Cg1g9o_-brahialgl este un mugchi fuzifolm, care se lnseri \)7-1--proYirial pe qpon2a coraaolad.--imFie-iln5-cr-i ]curta portiune a bicepsului, iar distal in treimca mijlocie a fetei interne a humerusului, Et, amp|.enta coraco-blahialului (tig. I l:t. 6). Cind ia pun(t lix pc apofiza coracoid5, el este proiectorj inainle. adductor $i rotator: in afald al humerusului. iar cind -Iii ia punct pe hii-merus. ipropie apof iza cora(oida si deci omoplatul de humerus. ca in pozilia atirnat, Si miqr'6rile de cdlErare. c) Suprcspinoszl, un mugchi dc formd triunghiulale, se inseri intern pe fosa supraspinoasd a omoplatulrri qi extern pe Iateta superioare a-marii tuberozitdli \a extremitbtii superioare a humersuljui (Iig. 114. 1). Cind ia punot lix pc omoplat, estc abcluctor aI b|afLLlui gi cincl ia punct lix pe humerus, tragc omoplalul cetre acesta. rd) Sgbspinosal estc un mugchi dc lormd triunghiulari. Se inserd intern pe Iosa subspinoasi a omoplatului $i extern \upep e . f a t c t a m i j l o c i L a m a r i i . t r l b e r o z i t je l a e \ t r o m i l i ' i i i i o a r e a h u m e r u s u l L r i ' f i g . 1 1 " + . 2 :C ) .i n c l i a p u n t t l i x p c o m o plat estc un rotator in alard al bratului $i cind ia punct fix pe humerus, trage omoplatul cetre acesta. el Mianl rofrfird, un mugchi cilindric. situat imediat in a alara subspinosului.sc inserd intem ir.r losa srrbspinoasd omoplaiului li extcrn pe fa{a inferioafd a marii tuberozitati a extremitSlii supcrioare a humerusuhri (fig. 114, 3). 264

p u n c t . [ i x p c . o m o p l a t . e s t e n u r . o t a t o ri n a f a r i i a l lgina ia lui Si ctnd ia punct lix pe humerus, trage omo. lhumerus lDlatul citre acesta. ( 1 . )t t t a r e t e r o t u n d , m r . : .h i p u t e r n j r . d o f O r . m dp a t r u l a t c r a , , se insera rntern- lg-gsgl]iul jr1lcrioq.- al omoplatu.lui, se in'''fti1a*--iirerna dreap-tdin.sus, in afare gi inainle. oibleSte a 'buza melafizei humeralo. superioarc lj :.o insera pe postc' rioard a juljsci bicip.tale a. hum.erggu lu i (fig. 1l4, 4). plnct Ilx pe omoplat, marele rotund este _ {,rnd ra un bra(ului: cind ia punct {ix pe humerus, este eqgugP..t,ut Un rlclcalor al OmoDlatului * g) Szbscaputara, este un mugchi triunghiular care se -pe inserd intern in-fosa subscapulardsi extern mica tubero_ zitate a extremitetii superioarc a humerusului (fig. l1J. 3). Cind ia punt-t fix- pe omoplat. cste un rotator i.,iuit.u ii un bratului, punct lix pe humerus, irage i9.d-1:t_9i,"t .iar cind ia omoplatul catre acesta.
BIOTVIECANICA UMARULUI Articula{ia scapulo-humerald, cea mai mobili enartroza a- corpului omenesc, prezintd trei grade de tibertate si Doate efectua miscEri dc abd uc{ie-adducfie, proiet,lie inainte'siina_ poi, Totatia externd $i intcrni gi ca o rezulianti a acestora, miqcdri de circumductie (fig. 116).

Fig. 116 - Axcle umirului nlr corcspund axclor corpului (dupd G. It Clr. Oliuier).

-r-

- Goniometrie. Articulaiia aciioneaze in strinsd corelatie funcfionald cu articulaliile centurii soapuLarc (stemo-clar,'icular5, acromio-clavicuLard gi inter-scapulo-toracic d) a cdror. partieipare mdre;tc substantial amplitudinile de migcare aic memtr.Ului superior. Iata de trunchi. Pentru a determrna numai mobilitatea arliculaliei sr.apulo-humerale, un ajutor !a prindc intre police $i index vir.ful inlerior al omoplatului, pe (faro il Va lixa pe torace, in timp (,c cu cealalti mind poatc dirija. cvcntual, mi.scareabrafuiui (Nlaner.ra Derssoult). Mdsurdtoarqa se face clc.La pozitia anatomice zero, pin:r la pozitia rn car.c mrlcalCa rcspecti\.e inccpo si antr('ltc'zc deplasarea unghiului jnlerior. al omoplatului. AmplitucliniLe nlcdii normale de miscar.esint tn.mdtoarele:

Schema articulaFig- 117 tiei umerului vdzutd djn fatd. Zona ovoide in care se deaxul plaseaze biomeranic antero-posterioa.

|
Acl,i\Pasiv Diferente

'l::;xi"
(0 s;" tl;"ro'1

I r.","ri"
(0 e5 rlro'(o b0.) o ) 1 8 0 . (8 00 1 e5

7 2 4 ( . 0 . - 7 2 "|)< ) 5 .(rr s5") r0-:0'J !;120" 7:" (0-72.) ier. r0-95o) l:0!

I o"

AbdLtc[ia-adducf ia sc cxccutd ir.r plan lrontal, ir.r jur.ul unci axq an l,cro-postc'l'ioat c (afe trccc prin partea infcr.o,extcrn.r a capului humefal. pulin ln5untru gilului anatomi(. (Iig. 11?). Goniometful se asazi in pian lrontal c.u baza medial cu axul indicatoruLui iu dreptul a\ci biomccalri(.c antet-opostcrioal'c, cr.r inclicalolul in lungtrl bralului a)(',/at in pozilia g o D i o m c t r i ( az . r o ( f i q . I l B . a ; . l n a b d r r ,, i e , i u ( l i ( a r , , r r l l . m i . restc (lcplasarea axrrlui lung al braiului (fig. 118, b). IJr'oicctia inaintc si inapoi se ('\('(utI in plar.r sagital. in juful un.'i axe trailsvcrsale (are tle(c pr-ilt (.cntful marii tubcrozitS!i ;i p|in ccntrul cavitd{ii glenoide. CIini(, aceastii ax6 s(! giscgte la aploximati\' 2 cm sub bolla ar.romiald. in mijloctrl letei latefalc a rrmdrului. Go|riometrul sc afazir in plan sagital, cu baza pr-oximal, cu axul indicatorulLli in dreptul axci biomecani(c transver-sale. cu indicatorul in lungul brafuh,ri, a;czat ir.r pozilia anatomici zcfo (fig. 1tg a). In mi5cirilu de proie ( liic inaintc (fig. 119 b) Fi proiectric inapoi (Iig. 119 c). indicatorul urmdrestc dcplasarea axului lung ai blatului. 26{i
(i()niomctfia ulniifLrlui. Abducliir I.'i.:. 113 il(l(lucfia: it. rr()7itrr dc start. t). I,,)1i1ir Iinall a abcl|.1ifr.

9
'6" ^

frg

id

u:-

Rotatia internd ;i rotaiia externd se executd in plan transr.ersal, in jurul unei axe verticale care trece prin capul humerusului gi se continud cu axa anatomicd longitud.nald a humerusului. Clinic, aceasta axd se gdsegte pe fa{a supe. rioard a umdrului, la partea posterioara a articuiatiei acromio-claviculare. Goniometrul se aEazain paln transversal cu baza medial. cu axul indicatorului in dreptul pdrlii posterioare a artlcudreptul laiiei acromio-claviculale, cu indicatorul plasat in liniei biepicondiliene a extremitSfii in{erioare a humerusuIui, deci la 90" pe semicercul gradat (reamintim cd membr-u superior in pozilie anatomica zero prezinte linia biepicondiliand in plan {rontal). ln miqc5ri).e de rotalie, indicatorul urmaregte deplasarea liniei biepicondiliene a cotului qi nu deplasarea axei transversale a miinii, care este mult mai ampld, datorite miqcElil'or de pronafie-supinalie supraadiupate. Miqcarea de abduclie-adduc(ie. in cursul mi$cdrii de abductie cele doud extremitdli ale humerusului sufer5 o deplasare in sens inr.crs ; in timp cc extremitatea inferioara !rcd, cea superioard coboard, Miqcarea de abduc{ic se face pini cind marea tuberozitate se loveqte de porliunea superioard a bureletului glenoidian. ln acest moment capul humeral aproape per5seste ca\.itatea glenoidd ;i intrd in contact cu po4iunea inlerioard a capsulei articulare (fig. i20). Migcarea se realizeaze in jurul unei axe biomecanice anteao-posterioare care trece prin partea in-lero-externa a pului humeral, pulin induntru gitului anatomic. Axa biomecanici antero-posterioare rru se pr-oiecteaz5 pe un punct fix, ci pe o zond ovoidd (tig. 117). Studiile electromiografice electuate de J. J. Cortet Ei Y. AttJfrau ats ardtat cd in migcarea de abduc{ie pure (deci in plan medio-fi:ontal) ca $i in migcarea de abduclie in,,planul omoplatului" intrd in acliune intii fasciculeleIII 9i IV ale deltoidului, apoi fasciculul II qi numai spre slirgit fasciculele V :Si VI. V. T. Inmnn $i colab. au sla,biLit modificdrile lorlei de acliune a deltoidului. Aceasta cregte progresiv atingind maximum cind bralul este intr-o abductie de 90o. In acest moment. for{a de actiune a deltoidului este dc 8,2 ori mai mare, decit gleutatea membrului superior. 269

Pozilia bralului are si ea importanle in angaiarea in -deltoidului. "pozjl,ia mi$care a dileritelor -tasciculeale ln de rotalie externd a humerusului. Jasciculul II intervine. imediat. in timp ce fasciculele posterioare intervin mai tirziu. In schimb, in pozilia de rotaiie internA a humerusului. prrmele fascicule care intervin sd ajute fasciculul mijlociu iint

Fig. 120 - Schema articulatiei umdrlrlui vdzutd din fald, in abd..tctie de 72'. Marele trohanter (M.T.) se lovegtc de portiunea superioarzr a bureletului gl.noidian (l].c.) Si miscarea se blochcazi.

Mecanismul abducliei (conFig. 121 ceplia lui Codmann) :


1 A supraspinos, 2 clebutul abductiei B - deltodiul del{oid, (execute suplaspinosul), prela mi$carea.

AE

fasciculele posterioare. In ridicarea bratelor prin lateral in sus, care se insote$te de o rotatie externd prbgresiv6, acponeaza pe primul plan lasciculele posterioare. Ntuqchiul supraspinos luindu-gi punct fix de inserlie pe (.apetul central (in fosa supraspinoasaa omoplatului) apropie prin contractia sa. marea tuberozitate a humemsufui de bur.eletul glenoidian, dirijeaze in jos capul humeral gi favorizeaza astfel alunecarea masivului tuberozitar humeral. pe sub plangeul acromial, menlinind totusi in raporturi normale cele doud extremititi osoasc articulare ale siapulo-humeralei. In rupturile de tendon supraspinos,s-a desaris un semn radiologic semnificativ din acest punct de vedere : radiografia de fa!6 a umerului, fecuti cu bralul in abductie, arate o ascensionare a capului humeral sub bolta acromio-claviculard. (Semnul lui Leclerc). Rolul principal al supraspinosului este, deci, de a mentinc capul humeral intr-o pozi{ie convenabil5, nepermi{ind nici luxaiia lui in sus, niii eventuala lui luxalie in ios (cum alirmi Duchcnne clc Boulogrue), prin punerea il.t tensiune a pertii superioare a capsulei articulare scapulo-humerale (Daurtrl gi Gosser,). Rolul supraspinosului in migcarea dc abductie propriuzisi este incd controve$at. Studiile electromiosrafice au demonstrat cA acti\ritatea muqchiului este maximd Ia o amplitudine cle abduc{ie 60'-90'. Dupd. Godman, el ar acliona ca ur1 ,.starter al aMuctiei" $i ar realiza abductie numai pe primele 10" amplitudinc, migcarea fiind apoi preluatd ;i continLlatd cle deltoid (tig. 122,1). S-a recomandat chiar un semn clinic pentru diagnosticarca rupturii de supraspinos: ipotenfa de abdurlic pe primeie 10o cu menfinerea posibilitetii de abduclie de la 10'in sus, ar indica o ruptura de supraspinos. Observaliile noastrc clinice nu au confirmat valoarea acesitui semn, in nici unul din cazurile de rupturi de suprasprnos. _ Dar supraspinosulpoate' gi singur - fdrd deltoid - reaiiza miqciri de abductie completa. Excita{ia faradicl a lui produce o abduc{ie de amplitudine egale cu aceea a deltoidului (DrLchenne cle Botdoglne).Literatura medicald citeazi cazuri de bolnavi, cu paralizii totale de deltoid, care puteau efectua migcdri de abductie compl.ete, numai cu ajutorul supraspinosillrLr (DlLchenne d.e Boulogne, J. Crevssel ;i colab. etc.). Pe

27r

-T
de altd parte s-a constatat cd scoatereadin luncliune a supraspinosului, prin anesteziereanervului suprascapular. permite totui o mi$care de abduclie de o amplitudine normal5, dar durata in timp a posibilitdlilor de miqcare scade (8. Van Linge g J. D. Nujder). Supraspinosular ar.ea,deci, ie/1od in radlul mi:.5rii de abductie 11"' doui roluri : unul de mentincre a contacteior norrnaie dintre extremitdlile osoasearticuIare Si altul cantitati\. de insumare la lorta de actiune a cleltoidului. Lunga portiune a bicepsului brahia] are un rol secundar ttid 122 f-.rh..ili,, I' i r:,rlc'a muqchi abductor al bra-tuman. 1ui. Miscarea de adductie s lace in sens invers. In ortostatism, un rol important in realizarea ei revine greutdtii membrului superior gi actiunii gravitatiei; migcarea liind controlate tot de mu$chii abductori care prin contractia lor izometricd dirijeaze apropierea membrului superior de trunchi. Este opriti de lovirea bratului de trunchi.
Tabelul recapitulativ al abductorilor umdrului

teazd ca grup muscular principal in mentinerea ,,crucii(( la inele gi prin contractia lor izometricd realizeaz' dificila mrs_ care de trecere din atirnat la inele, prin ,.cruce((, in sprijin.
fabcl recaDitulativ aI adductorilor umerului

Pscto.rarl ma]e Dorsal n-rare Rotund mare Rotund n-ric Sullsca,purla,r Csaao-bra}}ial

ClLavic'ule ; stexn ; coasie Spiooase lombare ; cresta ,iliacd Urghi iiderior onop,lat Fosa subspinoasd Fosa subsca,pulard Apodlza cor.acoidS Apofiza

Culisa bioipital6 Culisa bioipital5 Culisa bioipitali Trohi te!' Trohi-n Fatra intern6 a hurnerusului Tuberozltatea

Biceps brahial (scurta portiunc) Tnicqps brahial (lunga porfiulre)

coracnride

Fal,eta subgleDoidiana

tane
Olecran

bicipi-

Fosa sllpraspinoasa Claviculd. Acromjorl ; Spina omoplatulrli Tuberoz.itate taie ra dius bicipi

Muqchii adductod intervin ca agoni;ti numai in anumite situatrii. De exemplu, in pozitia de sprijin la paralele. prin ( ontractia lor izometricd, menlin bralele linge trunchi. Actio272

Centrul de greutate al membrului superior in miscarea de abductie-a.lrluclie este plasat imediat deasupra cotului, in punctul B (Iig. 123). For{ele gravita{ionale care aclioneazi asupra_ centrului de greutate B sint echilibrate gi invinse de forfa de actiune a deltoidului D, a cirei directie este rerrrezentaiiide linia DT dintre in(, rlia pe V-ul deltoidian (A) qi virful trohiter:ului (T). Virful trohiterului (T) reprezinti hipomochilionul (scripetele de rellexie) al deltoiduiui. Forla de aciiune a deltoidului se descompune Ia nivelul amDrentei deltoidiene in componenta DR. perpendiculara pe axa lunga a humerusului care realizeazd ridicarea bratului si in componenta DP, care aciioneazi paralel cu axa lunge a humerusului. Ultima componentd se descompune Si ea in doue: o forld RG care aplicd capul humeral in cavitatea g}enoidi s,i atinge maximum de Ia abduc{ie 90 ;i o lorid RA, care tinde sd impingd capul in sus qi inainte, care atinge maximum la 60o.
l8. ADarorniaiunclionala a apa.eruhi locoDroror 275

Calculul fortelor care actioneazd asupra extremititii supeIioare a humerusului in aMuctie de alla 60o ar rezulta din urmdtoarele formule :
PR=P. sin aua ; DR=z P. sin atia ; R=DP-e cos aua.

Fig. 12:'l -

Nlccanismul pirshici bratulur miFcarea de abductie r

irl

miqcArii atfa:Co ! D:asrprenta deltoiAmplituclinea hipomocLiomLil diana. I:virlul dcl1oitrohiterului. clului. DT:direciia de aclilnc a cleltoidului. P:ccDsuperior. DR:coDrp.trul dc qreutate al mcmbrului nenta perpendicularn a tui D, DP:componn1a axiale a lui D, Rc:rcaciia de opunere a glcznei, RA: acliunea nruichiului supraspinos.

Degi lormulele nu poi fi considerateintegral exacte, dcoarece se consider5 ca AO:AB, ccea cc plaseazi amprcnta deltoidiar.ri exact in mijlocul dializei humerale, cle reu;esc totuSi sd dezviiuie cA {oria R tinde sa luxeze um5rul in sus 9i inainte, Fi ca acestei lorle i se opun lorlele antagoniste RG (reaciia gleznci) 9i RA (actiunea muqchiului sllpraspinos $i a celorlalti rotatori ai humerusului). Migcarea de proiec{ie inainte qi inapoi sc executA in jurul axei transversale care trece prin centrul marii tuberozi274

tef gi al cavitdlii glenoide, capul humeral basculeazd inapoi in migcarea de proiecfie inainte, gi inainte, in mi$carea de proiectie inapoi, i11 timp ce extrcmil.atea in[crioare a humerusului se deplaseazd in sens invers. pe un arc de cerc dispus sagital. Amplitudinea proiectiei inainte este de gb.. iar cea inapoi de 20". In total. mi$carea de proieclie inainte qi inapoi se poate efectua de la nivelul articulaliei scapulo-humerale, pe o amplitudine de 115'. Amplitudinea acestei migcdri se poate mdri prin interventia centurii scapulare si a coloanei vertebrale gi poate ajunge la valori de 1800 pentru proieclia inainte 5i 5lo-pentru proiec[ia inapoi. Deci, ]a valoarea absolutd de abductie de 180o se ajunge gi prin migcarea de proiectie inainte. Migcarea de proiecJie inainte este realizati de : marele pectorI, fasciculele claviculare ale deltoidului $i coraco-brahial. Miqcarea de proieclie inapoi este fdcutd de marele dorsa1 qi fasciculele spinale ale deltoidului. Migcarea de rotatie induntru qi in afarl se efectueazi in jurul unei axe verticale care trece prin capul humertrsului, deci-in junn axei anatomice lungi a acestuia (fig. 124). In mi;carea de roiatie induntiu, capul hum;rtl care este indreptat oblic in sus, inapoi gi induntru fa!5 de corpul humerusului, alunecd dinainte-inapoi pe cavitatea glenoida, cele doue tuberozitdti deplasindu-se inainte qi induntiu. Miscarea este produsd de mu$chiul subscapular Si oprita prin punerea sub tensiunc a capsulei posterioarc. In migcarca de rohlie jn afarii capul humeral aluneti dinapoi-inainte pe cavitatea glenoidd, iar cele doud tuberoz i t 5 t r ia l e e x t r e m i t a ( i i s u p e r i o a r ca h u m e r u s u l u is e d e p l a s e a z i in afara ;i inapoi. Miscarea este produsd de subspinos Ei de micul rotund 5i opritl prin punerea sub tensiune a por{iunii anterioare a capsulei. Amplitudinea lor este de B0o pentru rota{ia extcrnd 5i 95o pentru cea internd (in total 175'). Pentrr,r a atinge 95" rotatie internd trebuic ca antebrafrl sd treacir inapoia trunchiului, ceea ce presupune gi interven{ia unui grad oarecare de ploieclie inapoi a brafului. MErirca amplitudinii aparente a rotaiiei externe poate fi oblinutd prin intcrventia centurii scapulare.
18.

273

Migcarea de circumduc{ie insumeazd miscerilc prece_ , oentc care se.execute in jurul celor Lrei axe, Capul humeral descrie un mic cerc. urmdrind conturul cavitAlii cotiloide, in -tlmp ce extremitatea inferioari a humerusului descrie un cerc mare, dar in sens invers (baza conulrLi d,e circumd,ucfie ).

Tabel recapitulativ al amplitudinilor de migcare (combinat duPii -R. Iicl. Si S. Miller)


Pirtc,, Jc rnnlrihtrlic

,Abduc!re ,Amtsp!:o1ec,{ie RetroProiecIle Rotalic inIternd Rotatic ex'iternA

72":657o 95':60% 20'::i lj,3il % 95': I {)0% 80o: Li t)%

18': l3o 35-40o/" I5 2t')'

26,67yo 33,33"k

180'-100% 1B0o:100% f 20o:33,33 3 5 o : 1 0 0 % 950: I c07,o 80':100%

Participarea tutllror acestor segmentc asigure membrului :superior o marc amplitudine de migcare li in toate sensurile, '.{onferindu-i indeplinirii de cleplasars' necesari libertaiea .multiDlclor lui Iunctiuni. COTUL Fig. 121 - Mu$chii rotatori :ri um|1rlrlui. Rotatorii extcl.ni sint trasati cu linii Dlinc. inr c-.i interni cu linii Dunctrtc. Lcgatufa dir-rtre bla! li ante'brat estc fcalizat5 de cot. Dii] punct de vedcre anatomic gi biomecanic cotul este astfel structurat incit se permita doue tipu):i de migcAri: miicarea de Ilexie-extensie a antebratului pc brat $i mi$carea de pronalie6upinatie. ln capitolul de fafd ne \rom referi numai la primul tip de miscare. Cca dc pronaiie-supinalie va Ii studiate la antc'-

C o r - e l a { i uI u n c { i o r r a l a d i n t r e a t . t i c u l a t i i l e c e n t u r . i i s c a p u l i l r e . 5r arttculalia stapulo-humerala. Articullia sL.apl u o _ hu m o r a l a red, rsd qi singur5 nu satis-fa:e ,1."".G1rt" :1"-r, Tplit,udine qe mrt(are ale membrului superior. pentru aceasta este nece_ sal. cq pl lingd articulalia s(,apulo_humpralA sa jnferrina sr artlculattrle ceoturii scapulare (sterno_claviculard, acromio_ c l a v r ( u t a r a s j s c a p u l o _ t o r a c i c d ) .p r i n s t u d i i radiogratice si cineradiogralice s-a putut scoaie in evidentd parie; ;* ;;_ t r r b u l , l p .a a c e s t o r .a r l i ( u l a t i i c a r e a t t i o n e a z ! t . o n t . o m i t n n t pt,n_ tru realizarea miqclrilor membrului super..ior.Coloana Joisale inten'ine gi ea cind migcarea se facc de o ,i"g"r:i p;.ie.-

,brat.

SCHELITTUL COTULUI

La alcetuirea cotului participa trei oase: extremitatea inlerioard a humerusuhLi,ertremitatca superioard a cubitusului $i ;a radiusului. Extremitatea inferioari a humerusului sau paleta humerald "stelAiite in sens frontal. (fig. 111, 8). Urmdrind conturul aces.tei paiete dindru-Ltruin afard, gdsim o tuberozitate interna, 277

276

numitd epitrohlee, pe care se inseri ligamentul lateral intern al arti(ula!ic-i cotulLrisi mu5chii epitrohleeni. Subcpitrohlecsi rn alara sc gascfte s(.ripctele hurneral sau trohl('ea proprirr_zisa. Aceasta. prez.inta - in porliunea mijlocie - un jgheab orientat plrlrn _obllc rn sus si induntru. Cdtre accst jgheab se inclinlcele douil Yersantc (intern fi extern) ale trohleei. Direclia Jgheabului trolrl.e'i tsto (lireclia pe t.are sc _[acc flcxia-ext.,nsia antebraluiui. In alara trohleci se allir o altd tuberoziiatc rotuncld ca cr cmisfere, numiti condilzl humeral. lntre condil si trohlee se gdseqte panftrl condilo-trohleai, (.u aceea$i dire('tie ca si jgheabr.rl trohlcan. 1n afara condilului sc gdseSte o altd tuberozitate, epicondihtl, pe care se inserd ligameitul lateral extern al artr( |llalini (otului ; i m u s ,n i i r . p i to n c l i l i c n i . Pe. Iata anterioare a paleti humerale, deasupra trohleei, se afld o depresiune numitd J<.rsa coronoidd. iar deaiupra eondil u l u i o a - l a d e p l e s i u n e . n u m i t i J o " c s t r p r a (o l r . l i l i a t A . P( fala pos_terioara a paletei hrrmeralc se geseit., o noui , clcprcsrun( - Josa olecratliani, in care intrd ciocul oiec.ranului in migcarea de cxtensic. Atit trohieea, c:it gi cor.rdiiul sint acoperitc (.u (.artilai artr.. r t t l a r d , g l o { i m e \ a r i i n d j n rr c I s i 1 . 5 m m . If\tlr'nritateit superioari a tubitusului prezinta per tru arrrculatie o scobituri semilunard, numitd rnrrco cauitaie siomoicld Aceastd cavitate are in mijloc o creasta orientatA dinainleinapoi, de Ia (are pleacd doud versant!.. Creasta coresD\hde oract jghoabului trohleei humcrale (fig. l2b). In pa|tea ant!'rioara a marii cavititi sigmoide se alle apofiza corotrci(ld (fig. 12b, 4), iar la partei postcrioara a accstci (avitdii, o alti tuberozitate, numitd otccran (fig. I2i,Z\. De(i apofiza coronoidi si olecranul iau parte la alcituiiea marii ca\-itati sigmoide. N{arca ca'"'itate sigmoidd cstc acopcritd in intrcgimc cle ( artilaj arti(trlar. La marginea cxtcrnd a a(,estei caiit5ti se aliir o altri scobiturd semilunard, mica ca--ital c siclmoicld, acoperit.i de asemenea cu cartilai articular care ia partc la alcituirea articrrlaiici radio-cubitale supcrioare. clesoic carc. r o m r o r b i i n c a p i l o l r r l, . A n t c b r a t u l - . Flxtrcmitatca sup:'rioari a radiusului prezintd. o scobjtuli perfect rcgulafd, numitii cupula rodialii, care se adaptcazir pc,

nl cx.:gtlllll acope-riti ;' este humeral.5i 'nnorrur'urr'.!'-condilul :::" :11:,ltiu;)?i; a rad'ial' capul supertoara a unui cilindru,
ia reprezinLd ^^^na?iti aeI. BLt^.":t:, 3lT'?ti .H',ii:;;;"f4t;it"'ioa'a, in{!a *'1!* se articuleazd fa{a

::ill,a'tl;l-;i';re
iliii[,

:" raia P:"" ::e.'::*.,: prin, radial, lluli,l"iii'1'loJ, capul P "1ry:.i?.1'e:^:"*l: iar prin iotului' l'a atcatuliei articulaiiei
JA

";;r;'t^;iecilindlir:i, Iateral6, """ formarea artlcuLalrcL Ia radio-cubitale suPel roarc'


AN,TICULATIA HUMDRO' CUBITO.RADIAI,A

2 89

IU

Estc o trohlealtrozit 1i "1 permite mitcarea dc fk'xie-extensie a anteDraliiIui pe bra!. Suprale{ele alticttLar-c .au {ost clescrise alltcrlor' Ele sint reP|czetrtatt' clc /1 trohlce qi condilul l-tumr'ral, marea (a\ritatc slgmoidi a cubitusului 5i cr-rpusoara radiale. c el(' tfci s u p l a f e t e a r ' t i ru l a t , ' t i t r l t , t (le mentinut(' i11 c()11ta( .o capsule $i dc ligamente. /:l artitLlaral Capsuta ,constitttie un manlot] ('al(] unette pc dc o Pa|te c'xa tremitatea inlcrioali (lc humerusuLui, iar- P(' alti parte cxtl emitatca superioari a ( ubitus\ll\li gi radiusului. N{anqonttl caPsular se inserir antelror pe humcrus, dcaslLPra liniei superioare a fosclor' supracondiiiane gi coronoide, trecc apoi latelai

Oasolc :r1rtcl)rittului \':i Itiq. 125 'ur,. dir fi, j, (A) )r d. r .l):rr. (llr
i L , . r d. . orr.. d ^.rbi.r'ul i. : I api) :r signrl)rdri. I mare carilrle pentru ruBozrtrlc rrztr cor'onoiclr, 5 ql.Jl.u i i n , n i b f a h r . , l . ' L t r i r''\.flr3 ano r/a s rlurd, . rbrlrlJ .utcruiui. i radn)_cubirala suparioarar' |l - arricullli^ '' 'rpusoirA radi-li. I0 - t.1^'r a trculafn ir ".,nulJ, rd lial p'.rlr 'r nrr'i ,1.rr-tu ,iar1u'd a c rLrtu.'rLri ll .Lb,jo,r'it"a drxii2 ' br.rprrala. ):' rrricul3l:a rdut i-cu)' nd u,ullr.. l'l infecttrenilarcn lrli iDferir)r.ti. t{ riorfir a frclirrsului. 15 - apotiza sLiloidil raclrus

279

278

ft
ia limita dintrc trolilee ;i epitrohlee; pe fata poster:ioara a pa-. letei humerale pc iimita superioard a losei olc(raniene qi, in continuare, pe mar:ginea externd a paletei, intre epicondil Si condil. Pe cubitus, <apsula se pr.inde in jurul cavitdtii sigmoide, iar pe radius la 6-7 mm sub capul radiusului. Articulalia (otului prezintd patru ligamnte dispuse dnte-rttn, posLerior, Lateral ettenr qi lateral intern, l- Ligamentul anterior este mai subtire Si intireSte antcrior capsula articularS. Dupd direclia fibrelor, se descriu trei lasc'icule : mijlociu, oblic extern Ei oblic intern. Dintre acestea, Iasciculul oblic intern este mai bine reprezentat. Ligamentul antefio): Iimiteazd intr-o oarecare mAsure miqcarea de, extensie a antebmtului. 2. Liganenhi posterior intirreqte, posterior, capsula. Acest ligament are librele orientate transversal, Fibrele superioarc. trec de la marginea externd la cea internS a -losei o].ecra- iar fibrele infeniene - sint deci fibre humero-humerale rioare trec de la humelus la olecran Iibre humero-ole( raniene. 3. Ligamcntul latcral ilttern interegte inauntru capsula articulare. Dupd dileclia librelor, se disting $i la acest ligament trei fascicule: unul supedor, mai putin evident, altul mijlociu, orientat in evantai, $i unul inferior, care este cel mai puternic. Tot pe aceastA parte a articulaiiei se gesegtc ;i ligamentul arciform, ale cerui fibre sint orientate transversal. de Ia apoliza coronoidd ]a olecran. 4. Ligamentul latera.L cxtern intdregte capsula in afari li, la Jel ca cel intern, cuprinde Ei el trei fascicule, dupb orientarea pe care o aLr librele : superior, mijlociu, inferior. Sinoviala, ca o foild sublirc, invelegte pc diniuntru capsula articulari, precum $i portiunile din paleta humcrali allate in interiorul capsulei, cum sint:.fosa coronoidd si supraconcliliani in Ia!5 gi losa olecraniand in spate. De asemenca. ea inr,'eleqte sinoviala descrie trej fi gitul radiusului. La at'este nivele funduri de sac. Sinoviala cstc comunA atitarliculatiei humclo-cubito-radiale cit $i articulaiici radio-(ubitale superioare, pc care o vom studia la antebrat. 280
r\ll]$CH II COTIILI;r

ll ll I
Li
I

il
I

;'ilis. 113,7).

'lc Articulatia humero-cubito-radiald cstc puse in mi;(alo :nutchii flexori 9i extensori anterior,".cafiesint. biccpsul S-i _brahi-airtl -g4glcbii f !exori (f ig 113)' .xoiTiine ipali, ;i muqchii cpiconclilieni,i'a accesorii a\ Bicepsul brahiol este un mugchi fuziform, cu doul capete superioare (de unde 9i numele de biccps) 9i unuL infetior (ap (.scuItapor'Proximal, bicepsui brahial se iuseri cu un ( o r a ( o i d t ' 'p r i n t r - r t n i c t r p e v i r f u l epofile-i tiune a bicepsului) t l' , d o . tc o m u n c u ( o r a c o - b r a h i a l u:l c u ( e l i l a l t ( a p . r e p r e z c l ) t ac 6ii t-eGd arti( ulatiei scapulo-hu-

p::)l 1*"q (hle"!?Iil":,1 ll:"p::lr-111,-:: .did"d"." 1T::: lungii Tenclonul e. Portidei -

merale, ocolegte pe deasupra extremitatea superioard a humerusului ii apoi se inclreaptd in jos. prin culisa bicipitali ffie. 112. 12). Prin unirea ceior dorra por'1iuni so formcazit ioipul musctrlar calc clcscinde \-ertical irr la{a humelusului ;i se inseri distal, printr-un LLtrdcrr putcrrljc. pc . ' a col,ului ;i ca U;iEtIdir- a radiu-sulrri' tdbe|ozitat 1 ---'Gfia punct f ix pe omoplat, biccpsuL brahial are mai multe a(tiuni: ploi('(teazd inainLc ;i rot('azi inauntru braJuL. liecteaza a;tebraiul supinat.pe brat a-Tdtuaza antebrattti

Cind ia punct iix pe antebrat (ca in pozilia atirnat). biaep:sul brahial llecteazd bratul pe antebrai ;i ridicd omoplatul. b) Brahialut anterior esle un mugclli aplatizat, situat sub biceps, intre acestea li jumatatea infelioard a humerusului (Iig. 113,8). Se inserd proximal pe buza ir.rlerioar5a amprcntei d.gltoicl-iene $i pe fala interni ;i extclnl a jum5t6lii inlcr i o a r c a l r u m c r u s u l u iS . , ' i n d r c a p t ar n i o ' i . s i . e l u p dt c t r t ' t c d L fata anterioard a arti('ulatiei cotului, sc inscre distal pe o 'mice suprataiS rugoasi. siiuate pe fa(a intclrrd a bazei apo[izei coronoicle a cubitusului.
2fl t

Cind ia punct lix pe humr rus, brahialul anterior Ilecteazd antbratul pe brai, iar c'ind ia punct lix pc cubitus, llecteazl bratul pe antebra{. c) Mugchii eF,icontlilieni sint in numar de patru : lungul supinator, primul radial extern, al doilea radial extern Ei scurtul supinator. Vom reveni asupra lor la antebrat. Muqchii extensori sint tricepsul. ca cxtensor principal, anconeul gi mu;chii extensori ai degctclor, ca muichi accesorii (iig. 114). a) Wcegfut brohiol este un muqchi voluminos, care ocupa singur lata posterioard a brafului. Prezintd trei capete superioare (de unde ;i numele de triceps) $i unul inferior. (fig 114, 6, 7 9i B). Dintre cele trei capete superioare, unul este lung (lunga portiune a tricepsului) Si tsc insera Bc - supralala rugoase "Celesitqaie . imediat sub cavitatei:gEoida a omoplatului. laile doud capete sint scurte $i iau numele de Dastlrl ertern iirlern. V$jgllljg se insera p{. fata poslerioardJ Si L'aslulqLeasupra humersului,\ de torsiune. Jasl3l intern se Sanlului .Vastul inlg:l ,!rl"+g+.+rnt!-rlrri ds tsrsiune. .\.:'..-: inseld pc lata postcrioard a humersului,' sub :antul dc ts,&i!ng. Cele trci poltiuni se unesc gi se indreapti \,c|tical in j o s f i x i n d u - s ed i s t a l . p r i n t r - u n l c n d o n p u t l ' r n i c . p e f a l a p o s t c rioard si pe margjnile lateralc ale olet ranulul.. Cincl ii'piri:l-iix s'rpeiioL.-tiit"pr,it u n ( , \ t c r r s o ra I " r t neste un adductor antebratului pe bra!. Prin lunga lui portiune al bratului. Cind ia punct lix pe olecran, tricepsul c'stc fie un coboritor, .fie un ridicdtor al omoplatului, dupd cum membrul supcrior esteolicntat in jos sau in sus. b) .]nconeul cste un muschi scurt ti triunghiulal', situat pe -tata posterioarda cotului (lig. 114, 12). Se inserd proximal, prin baza sa, pe .lia{aposterioala a epicondilului. Se indreapta in jos si inauntru ;i se insoE disidl:b?in ii;-til'sdu. pe marginca externd a_olgggn,9|ui Cind ia pun(t fix pc humcrus. anror.ieulcste cxtensor al antebratului pt bla!; cind ia punct fix pe cubitus este un extensor a1 bralr-rlui pe antebrat. ln plus, e1 joacd un important rol in miEcdrile de lateralitate ale cubitusului, in timpul prono-supinatiei. 282

c\ Mtt$chii ertensori ai degetlor vor fi studiati la antebrat Dintre acegtii numai- ettensorul cornun al degetelor, ertensorlLl al d.egetului mic Ai anbitalul posterior participd ca iopriu in realizarea ex tcnsiei antebratului. accesorii irruschi
BIOMI'CANICA COTULUI

Conlormatia tipice a extremititilor osoase articulare diriieazd miqcirile, de unde li afirmalia c5 directia de migcare la irivelul cotului are o conducere osoasd hr.rmero-cubito-radiaH esie o trohleartrozA (:u Articulatia .un singur grad de libertate gi permite numai executarea milcerilor de flexie-extensie. Goniometria. Flexia-extensia se execute in plan sagital in 'iurul unei axe transversale care sc suprapune practic Linici -biepicondiliene. Goniometrul se va ateza deci in plan sagital, pe fata externa a cotului, cu baza posterior, cu axul indicatorului in dreptul axei biomecanicesituate Ia nivelul epicondilului extem, cu indicatorul Plasat in dreptul axei lungi a antebratului. Flexia Ei extensia active au o amplitudine medie normal6 totald de 1500, pe arcul de cerc 0'-150' (fig. 126), dintre care 90o rer.in extensiei qi 600 flexiei. Flexia pasiv6 Si extensia pasivh au o amplitudine medie normalS .de 1600. Diferen{a dintre rnobilitatea activd gi cea pa.sivd est, deci, de 10'. Migcarea de flexie. Prin migcarea de flexie antebratul se apropie de brat. Amplitudinea ei normale este de aproximativ 1500.ln {aza finald a mi$carii de flexie mina nu se orienteazd spre umdr, cr spre toracc, deoarecc axa f i o . 1 2 6 - G o n i o m c t r i a . o l u l , l r . antebfaiului nu se suprapune i,ozilia finali a flexiei. 283

axei bratrului. ( i esie .lirijatd late c l e a ( c s t a i n i u n t l u . l i r p l i t a - ' ( i a ( o n s t i , n o | i c n t a r e a o b l i , a , n sus ;i initrntm a jghcabuiui trohleei humerale. \4uS.rhii llexori sint b|ahialul a n l e r i o r ' 5 i b i ( e p s u i . j a l ' ( ' a a(cesorii muschii cpj(.onclilicni.
Tabcl re(apilulati\. al ,lc\orilur ' ulului

in mod Nlu$ehii extensori sint ir1 primul rind tricepsul, iar anconeul 1i lrnii dintrc extensorii degetelor' Prin con""...otiu ra u pirhie dc gradul I. tu i.*rru f",. antebralul acliorrcara ula:i3 'otului) situal la mijloc' d n 3 p l i r ( r ' c p r e / c r r t a t .piijinuL
Tabel recauitulativ al txtcnsoriloi cotLllui

j"lriDi li

Bioeps brahial

.q.pofjzd coraaoi.lii l talctir supra;lenoiclianf, Fata intelnai $i ex Ler'r]5 a hLrmer'usului


Vezi n]unchij anteblrlulLri

'l'uberoz,itatca bicipitalar radius Brll.L apotizei coxonoirle cub,itus

Triceps br'ahial

: lata huine-,

Olecran

Bmhial

arteriot'

Exlensorl

clegete

olecran :rntebl:al.Lrlul

Xlutchii

epicoldilienii

Cind membr.rrl supcrio| a(1, oncazai (a Lln lan! r jLlottati( desc'his, prin intrarea in contra(tie a brahialului antei i.rt. ii a bicepsului, antebra{ul actioncazi ca o pilgl.rie de gr.aclul III. <u lorla la mi_jloc, princtul dc sprijir"r liiind lcpr.czcntat de arti' ('ulatia (otului, iar rezisterrta dc. g|eutatca antebratului. \li5carea de llexie este oprite prin pitntn(lcfL.a (io(.ului apoiizci co, |onoide ir-r loseta torespunzdtoare clt: pe Iaia antclioari a palc'tei Iiumelalc, de {esutuliie moi clin plica t.otului si dr,' puner-ea sub tcnsiune a ligamentului po'rte'r'io| al arti,. ulatici cotuiui. \Ii;carea de extensie. Priu rri;ca|c.a dc extcnsie. antebra{ui se indepdrteaza de bral. ajungind se-l plclungcas(.ir. .\mpii, tudinea extensiei sc suplapune celei dc Ilexic ti cste tot (lc 150'. Nligcarea cle extensie estc limitatl cle lirlul o1c(.1.anlthr; car:e se opreSte in lunclul fosei olccranienc. .!i de liganct-itul aDte|ior al cotului, cale este pus sub presiuDe. ln faz,a finali a cxtcnsiei axa longitudir.rali a a|lteblaluluj nu prelungegte rectilinirr axa longitu(linalii a bralu1ui. i.i lor'meazd intre c.le un nlighi obtnz qle 170 cli:schis in alar-a {\,al gusul fiziologic a1 (otulLli). Ilxpiica{ia (.or.rst:i tot in oricnrarcar oblicd in sus $i in:run1r'u a jgheabuhti trol.rlt:ci humr:r'alc. 284

1n pozitia (in picioarr) stinci. migcalea cle licxie a antebralului pe bla! rezult.l clin contraclia izotonicd a mutcl.lilor flexori car-r: ili iau punct Iix pe inserliile proximale. Nlifcarca cl-oextensie nu sc lealizeazi insd prin intrarea irr {uncfiune a mugchilor c}.tcirsori ca agorlilti, cri claioliti lortei grar,ita{ionale. Accast.r mil(are estc electuatA ,tot dc tnLLEchii flexori. care ( ontra( tin(l Ll-sc izometli{ gradeazd extensia antesi se extindc sub for:ta glavitalional5. brallllui In pozilia stind (in pi(ioarc), n]usr'hii cxlensori reai'zeazi extensia numai claci] bl'atLll cst(' abclLrsIa 90' qi rotat inituntru, iaf anteblatul atirnd ln ios. Ii\lcnsia antcblalului pe bla! din aceastd pozilie se' Ia('rprin invingerea lor{ei gravitalionale. \4u5thii extt'nsori plciau rotuL de agoniFti. atit ir1 mi$carca de extensic. cit li in a(eea de llcxie. in pozilia stind pc miini. cincl se {ar'c ir.tdoirca ;i intinderea blalelor. lndoirca bt'a!clor (Ilectarea c'oatelor) i|r ac'castiipozitie o realizeazi Iorta glavita!ionalS si o glacleaz:i mulc'hii c-rtcnsori prin rro_ntrai'fia lor izometriid. iarl intinderea bralclor' (extensia coatelor) nuschii cxtensori plin (lntractia lor izotonlca. AN'T'EI]RA'If]L Antcblalul cslc scgmerltul mcmbr-tthti supeliol ll'a1ul dt' ninii. care leagJ

285'

V
SCHELETUL ANTEBRATULUI

I
li

antebrafului e-ste alcetuit din dou.i oase lungr, ,.^j.:!.1"t"-1, .drspuse. paratel. in, axa Iunge a segmentului : radi?sur, situat x_ [ern, qr czc[tus?d, situat intern. Ambe].e oase se intind pe l1f ly,".qi-"3 .segmenrului, ra.liusut fiind mai tu"g i,-, 1os oec[-cubltusul, iar cubitusul fiind mai lung in sr.rsdec]t radiu_ .sul (fig. 125). Cubitusul. Cind cotul este extins, el formeazd cu hrrme_ rusul ur unghi obtuz de 120., deschis in afarF, lualguii jiztoLogic al cotului). a). Ertrenitated. supetioard. a cubitu&tlui a fost prezentatd , cot.la b).Corpul.cubitusului,W secfiune transversa].d, este prisma_ ,. tic triunghiular gi prezinti trei fele .. anlerioard, postenioord ,nteru\ gi tri ma-rgini:. qnterioard, posteriodrd gi ert"rnd.. $i Fe lala- anterroara, pe cele 3/4 superioare, se insera flexorul prorund al degetelor, iar pe pdtrimea inferioard pdtratul pro_ nator. Pe . fata .posterioare se inserd de sus in jos: anconeul, scurtul supinator, lungul. abductor al policelui, icurtul exten_ .sor al policelui, Iungul extensor aI policelui gi extensor.ul proPrru al lnclexului. Pe fa{a internd se inseri proximal {lexorul prolund al de_ getelor. Pe marginea anterioare se inserd proximal flexorul comun al degetelor 9i distal, petratul pronator. Pe marginea posterioard se inserd proximal flexorul comun profund al .degetelorqi cubitusul anterior, iar in treimea mij_ locie - cubitalul oosteriorN-Iargineaexterni.este foalte subtire si se continud cu hgan.tentul interosos cubito-radial (membrana interosoase). c) Ettremitatea inJerioard. a cubitusului cste lormatA din_ tr-un cap cilindric, care se articuleazd extern cu caaitatea s.tgmoidft a. ertremitalii inferioare a rad.iusului ;i dintr-o opo_ li:d \tiloidd, situata postero-intern fa{i de cap. pe care se inserd .ligamentul lateral intern aI articula{iiloi gitului mii_ ' ri i ; i l i g a m e n t u l t r i u n g h i u l a r R:rdiusul. Spre deosebir-e de cubitus. carc prezinte o extremitate superioald mdriti ca vol rm ;i rlistal Lr I cap mai mlc, 286

o extreradiusul prezinti poxlmal un cap mai mic ai distal volum ca mdritdmitate , al EttrenilaLea supcrioa i a fost descrisela cot. Sub capul radial se gaserle tuberozitatea bicipitald', pe care se insera bicepsul brahial Tuberozitatea bicipitala prezintd ao,ra raAa"ini : una inlerioard. care deline marginea interne a .adiusului, Ei una superioard, care se indreaptd in sus 9i in afard spre cap. Aceste doud rddhcini fortificd radiusul in cele doud directii pe care ).e iau fortele, rezultind din descompunerea fortei dezvoltate de biceps in marile eforturi ale supinatiei (HlLnLPery ). ' ne apare tot bl Corwl radiusului, pe sectiune transversalS, cubitusul, invers decit prismatic dar este dispus triunghiular, -deci cu baza ir.r afard. Prezinti trei fete : erternd, posterioota si anterioard,,Si trci margini : anterioard, posterioard si interna cubitus. iore Pe fala anterioard se inserd in cele 2/3 superioare flexorul lung al policelui, iar in treimea in-lerioard - pdtratul pronator. Pe fa-ta posterioare se insere proximal scurtul supinator fi in rest, Iungul aMuctor li scurtul extensor al policelui. Pe fata externa se inserd proximal., scurtul supinator, in portiunea mijlocie, rotundul pronator, iar distal radialii externi. Marginea anterioar5 pornegte de la riddcina inferioar6 a tuberozititii bicipitale. Marginea posterioard este slab delimitatS. Marginea interne este sublire gi concar'a ;i pe ea se insere aponevroza interosoase cubito-radiale. c) Extremitatea in{erioard a radiusului reprezintd partea cea mai voluminoasea osului qi prezintd cinci {ete '. anterioard, posterioard, p ostero- erL ernd, i,nternat Ei inf erioar d. Fata anterioard este plane. Fata posterioare prezinte un tant intern per't|t trecerea tendoanelor extensoruhli propriu al indexului $i extensorului comun al degetelor. $i r.rn fant ertetn pentrri tendonul lung extensor al policelui. Fala postero-externd continua lata externl a osului qi prezintd gi ea doud Eanluri : nn .ponfintern pentru trecerea tendoanelor lungului abductor al policelui li un fo?1t ertern pc:nIru scurtul extensor al policelui. Fata internd prezintd o fa{d articulard, concavd ante|oposterior, cauitalea sigmoidd. a rad.iusttlui, carc se articuleazd cu capul cubitusului. Sub aceastd cavitate sigmoidd. Iata 287

internl a extremitdlii inferioare ofer5 puncr cte inserlie ligamentului triunghiular al articulatiei giiului miinii. . _Fata inferioard, triunghiular5, cu baza internd, este acoperitd cu (artilaj gi reprezinte suprafala radiusului pentru artiiu_ latia radio-carpianS. O creasti find antero-posteiioard imparte aceaste suprafatrd in doud fa\ete, una etternd., care se a;ticuleazd cu scaloidul, ,si u.na internd., cu semilunarul. La partea er cea mai externe. Iala inlerioari prezinli o apofizd puternica, -se apoJiza :Iiloidn a rad.tusttlui. Pe baza apolizei inseri tendonul brahio-radialului. Pe virful apolizei se inserd ligamentul lateral extern al gitului miinii. Viilul apolizei stiloid"e radiale ste situat cu 1,5 cm mai jos decit virlul stiloidei cubitale. ARTI( L.q1'llt.F .{\1'tinFA | . | ' L rI Clelc doui oase ale antebr.aiului se ar.ticuleazi intre ele prin cele doul cxtremitatri ale lor, reaiizind astfe] doud ar.ticulatii radio-cubi'tale : superioard, tj, inJerioard. ln afara acestor alti(ulatii mai sint unite printr-un ligament interosos ,cubito-radial, carc se intinde de Ia marginea externi a corpului cubitusului la marginea interne a corpului radiusului. Articulalia radio-cubital5 superioard este o cilindr.oidi de tip trohoid, cu un grad de libertate. a) Supralelele articulare sint reprezentate,dc partea radiusuiui de fala cilindricd a capului radial. iar de partea cubitusului - de mica cavitate sigmoidSa extremitdlii superioare a acestui os. Ambele au fost descrise la oasele cotului. In timp ce fateta radiald are lorma unui segment de cilindru plin, faleta cubitalS nu reprezinG decit a cincea parte dintr-o circumferinli. Concavitaiea{e!ei cubitale nu este suficientd pentru a cuprinde toatd intinderea cilindrului capului radial Ei de aceea este completate de o bandd fibroasi,'ligamentul inelar al radiusultti. Ligamentul inelar, impreund cu mica ca\ritate sigmoidd, realizeazi, un segment de cilindru scobit, care inconjoard, ca un inel. cilindrul plin al capului radial. b) Cele doud suprafete articulare sirt mentinute in contact alil de ligdmentul inelar, ( it $i de ligamentul pAhat at lui Denuce. Ligamentul inelar are nu numai rolul. de a mdri suprafata adicularb a c{bitusului, ci qi dc a menline in tontact suprafetele articulare ale celor doui oase. 288

fibroasd, dispusa transversal Ligamentul -cubiius pdtrat este o bandi sub ligamentul inelar. Pe cuimcdiat gi radius, inti p" inferioara a micii caviteli sigmarginea bitus el se inserd - pe lala internd a metafizei superioare' radius pe i"t froia", Cind antebialut cste in pozilie intermediara (de repaus), Iigadar cind antebratul face miqcarea mentul pdtrat este destins,. de pronalie sau de supinatie, partea lui posterioara 9i respectiv cea anterioari se intind 9i limiteazd miqcarea. c ) S i r r o u i o l aa r t i c u l a l i ( ' i I a d i o - c u b i t a l cs u p e r i o a r e( ' s t e d o pendentd de sinoviala articulaliei humero-cubito-radiale. ^ Articulatia radio-cubitali inferioard este tot o trohoida ca si radio-cubitala superioar5, dar mai putin desSvirqiti 9i prezint5 tot un grad de libertatc. partea I S upral elele articular e sint reprezentate, dinspre . pe lata interne siynoidd, aflatd cStre caDitatea de radiusului, - de a extremitelii inferioare, iar dinspre partea cubitusu-lui cazul ln ale capului illlcrioarc Jaletele supero-crtcrite $i plin, cilindru cubitald devine extremitatea articulalii, ic'estei in timp ce extremitatea radiale reprezintd un segment de cilindru scobit. b) Cele doud suprafete articulare sint mentinute in contact de tn liqament trtunghiular fi o copsuld Jibroasd, intiritd de cloui.IioAmenl e radio-cubitalP. Ligamentut triunghiular, denumit astfel dupd forma ]ui, este dispus transversal Si se insere cu virful pe capul cubitusutui qi cu baza pc marginea inferioare a cavit6tii sigmoide a radiusului. Prin marginile sale, anterioard gi posterioarS, aderd la capsula articulard. Fata lui inferioard intrd in contact ctt semilunarul qi piramidalul. Capsuta fibioasd sc inscre deasupra suprafeielor articulare radiale si cubitalc. descinde atit anterior, cit si posterior, l.ra inserlie marginilor anterioare qi posterioare- ale ligamentttlui triunghiular-qi se continui cu capsula articulafiei radio-carpiene. Ea este intiritd dc doue liqamente : radio-anbital antcrior posteri<tr. ,\ radio-cLLbiLaL Sinouiala estc .loarte lax6 ii comunicd in 400/odin cazuri c u s i n o V i a l aa r t i ( u l a l i c i r a di o - c a r p i e n e . Liga.menlul irficrosos radio-cubitql cste o membland fibroasi. r'are se intin<lc intre cliafizclc cclor cloud oasc ale atltebratului, pc toatd suplafa\a lor. llxtet'lr, sc inserA pc mal'glnea intcrni a corpului r'acliusLtlr.ri. ial' intern. pe margineacxlr). Anat,riIi. ir a-)rfrt' rl"i L. l,rD.!it,nir:r)rnri 'r

289

ternd a corpului cubitusului ln jos coboard pin6 la alticulalia radio-cubitala inferioari, iar in sus se termina la aproximativ 2-3 cm sub nivelul tuberozitetii bicipitale, printr-un fascicul mai ingrotat li curbat cu concavitatea rn sus. Proximal de ligamentul interosos sc mai obserla ,.i o bandeletd fibroas5 puternicd ti izolatS, indreptate oblicl in jos gi in afard, de la baza apolizei cor.onoide a cubitusului la suprafata situatd imediat sub tuberozitatea bicipitalS, (arc nste ligamentul cultito-radial aI ltri Weitltrccht.
M U$CHIi-4tNTEI lIt,\TtllLiI

Este un llexor al miinii pe antebrat 5i al antcbralului pe brat. Accesoriu, este un abductor al miinii, pronator 9i lixator al miinii care lace prehenslunea. c\ Micltl pclnur se ins.erd proxitrnal pe fat-a antrioare a epitiohleei, se indreapti in jos qi pulin in afare Ei se inserd .tistal distal Pe ligamentul inelal' al

Antebralul p."ri"ie

io ;";;icfri]i;..'

din punct de vedere al anatomiei des(,riptive, in trei grr.rpc: anteriori. postcriori fi externi. Mugchii anteriori sint in numdl cle opt $i se inseri po fetele a1ite.rlioale--gle-..radru-lului, ale ligamcntului iurelosos $i ale cubitusului. Sint dispugi in patrtr planuri : primuJ. plan, ecl mai supef-ficial, este reprezentat dc patru muqchi, carc pornesc,de ia cpitrohlce; dinafar:ii rnaun_tru ace;tia sinll. rolundul furottator, nzarcLe pe,Imar. .mic\tl p a l m a r s i c r t b i t a l t L to r r l e r i o r ( f i g . 1 2 7 ) . - al doilea plan cste constitujt dir.r Jl<,rr,rrul comrot >-!rpet'licial aI d.egetelor; al treil.ea plan este alcdtuit cle doi muqchi: in a.fa|ir propriu aI policelui, ii flcrr.rr.u-l iniuntru flexorul cotnun al d,egetelor; al patrulea plan, cel mai prolun(], este replezentat dc pirtratul pronator. d) Rolund l pro1lalor cstc. rin mu;chi lurtit antero-posterior, care se inscr.i proximal pc fata anterioare a epitrobleei si pe marginea internd a apofizei (.oronoide : in c.ontinuare se indreapti in jos qi in alari 5i sc insera distai pe fa[a externa a porl,iunii mijlo(ii a raclirrsulni (fig. 127. B

pot Ii impirlil',

127 , 5') -Este 'Ifiz. llexor al miinii Pe al)tcbra! gi, accesoriu, un tensor al palmare aponevrozel d) Cubilalul cnferior se inseri Droximal pe epitrohlee $i Pe marse ittqinea interne a olecranu.lui, ireaptd apoi in jos si se insera proximal pe osul Piziform (fig.

oarpuLui Sj aPone\-roza Palmar.A

r i 1 3 3 ,i ) .

Este un muqchi pronator ,ci accesoli(r,un flexor al antcbralului pe braf. b) Marele palmar, rn mugchi aplatizat, se inseri proximal pe fata antcrjoarS a epitrohleci, apoi sc indreaptd in jos qi in afarl gi se inserd distal pe fata antcrioari a bazci celui cle al doilea meta< arpian '(fig. 127, 4). 290

Este flexor al miinii pe antebraf;i un fixator aI miinii cind aceastaexecutd migcarea de Prchensiune. e) Fleron conun sLperficidl al (flexorul perforat) pred.egetelor zintd un corp muscular aplatizat, care se inserd proximal pe epitrohlee, ligamentul lateral intern al articulatiei cotului. marginea rnternd a apofizei coronoide gi marginea anterioard a radiusului. Corpul muscular ocup5, deci, toati I5limea antebratului. Se indreaptd apoi in jos $i in treimea mijlocie a antebratului formeazi patru fasc i c u l e m u s ( u l a r e ,( a r e s e c o n t i n u d fiecare tu un teudon. Ce)e patru tendoane tre( pe sub ligamentul inelar al carpului 5i se depdrteazd ugor intrc ele. indreptindu-secitrc ultimele patru degctc, pe care se tnseri la nirclrrl lrazclorlaranqr'lor IL 19.

r27 , 6).

Iliq

127 Mufclrir irntcr'rori lri iLntelxitl,rlrri:

:i l epitrohi"., bicep6, 2 pAlnrir Drrr(. hrahio-rrld,N!. 4 5 cl,bilal aDDalm.. nric, {j ll 7 rot.rior. Irisiform, 1Lrncl proqnrt)f.

297

T
Fste un Il-exor al falangelor II pe primeie Ialange q;r, accesoriu, un fLexor aI degetelor pe mind, al miinii pe antebrat Si al antebratului pe bra!. comun proJund aI d.egetelor (Ilexorul per_tof) Fleroral rat) se insere proximal pe treimea superioar6 a lelei anterioare, pe trcimea superioard a marginii interne fi a lclei interne a cubitusului, pe ligamentul interosos cubito-raclial gi pe fata anterioare a radiusului, sub tuberozitatea bicipitald. Se indreaptd in jos fi, ascmcnea _llexorului superlicial, formeazd patru tendoane, care aluncci pe sub ligamentul inelar al carpului s,i se indreapta spre ultimelc patru degetc. La nivelul degetelor, tendoanclc flexorului plofund perloreaze tendoanele flexorului supcrficial 9i clevin dcci super.{iciale. Ele se inserd distal pc baza telei de a treia falange. Este un Ilexor al lalangci a treia pe Ialanga a cloua ;i, accesoriu. un Jlexor al lalangei a cloua pe prima, a clegeteior pe mini gi a miinii pe antc'bfa!. g) Lungul Jlexor prcipriLt al poLicalui se inscr.i pi.oximal pe cele 3/n sr.rperioare ale lclci auterioare a racljr.r:ulur sr pe marginea externe a apolizci t.or.onoide, apoi se indreapta vertical in jos, tt'ece pe sub ligan.rentul inelar anterior aI carpului Ei se irserd distat pe baza ultimei Ialange a policeIur. Este un flexor al ultimL.i Ialange a policelui pe prima Ialangd gi, accesoriu, un flexor. al policelui pe mind. pro?lolor" cstL' ..r:r muqchi plat, de forma h\ Pdtratul patrulatere, si,tuat la part('a ir.rlctioari a antebr.afului, intre marginea anterioard a cubitusullti ;i marginca qi fa{a anter-ioari a radiusuiui (Iig. 1:i:1, 2). Cind ia punt't lix pc t.ubitus, cste un pronator. Mugchii posteriori slnt in ltUr.ldrtol tlc opt;i sint tlispusi in doua pianuri 1fig. 128): un plan sr,rperlicial, format clin patr.u mugchi turtiti, care se ins.c'ri proximal pe cpiconclii si se indreapti in jos gi induntru; d inafara-i nirr ntru a(cstia sint urmdtorii : exten. o m u n a l d . ,g c l c l o r . r . , s t e n s o r u l p l o p r j u a l G g e t u l u i $!l m r c . ( u b l t a l l l l p o s t 'c lo alx-oncul: : 'r= \ l .s t]_ . un .plan p|otund. fo|mat din patrrr must.hi srrbliri. care sc indreapti ir.i jos;i ir.r afari (deci se irl(.ruciseazi cu 292

,-s:$$L.t{; 5l-ii-cl'exutul'
se indreaptd

care sint, dinafard-iniuntru, mu$chii planului . superticial) 9i policelui. policelrri, aMuctor uctor al sorrtrrl er.tonsor al slulluLgdensor -.-'-;torii: Iunsul : lungul urrnitorii alpo.iicelui li exlg4sorul propriu a) Ettensorul comun aL degetelor este un mugchi aplatizat. Se inserd proximal pe Jala posterioard a epicondilului,
vertical in ios, formeazil patru

inelar [rer' p sub Iigamentul i1"]:l cc trec ce dupd dupe f: -."b !c"1i:lt::* caipian posterior. sc indrpapta spre ultimelc patru degete (Iig. 128. 3). La
metacarpo-falanarticulaliei niveLul giene, pe margir)ile fictiirui tendon. st' inserd expansiuniln lombr.i,aljlor :i irrterosotilor. Toate a( estc tcndoaro 5i cxpansiuni alcetuiesc impreund cpon,'-t:roza a dcqetelor, care s(' d,orsald imparte in trei languetc, una medianS gi doud laterale. Langueta mediand sc fixeaze pe baza Ialangei a dolra, iar' cele dortd langupte laterale se in-t'ru impreun! pc baza falangci a treia. Este un cxtensor al falangei a treia pe a doua, al lalangci a doua pe prima, a l p r i m e i p e m e L a c a r p .a l m i i n i i p e a n tebra!;i aL anlebratului pc brat. b) Etlensort tl propriu aL degetului mic este lung gi sublire, se inserd proximal pe faia posterioare a cpicondilului, sc lndreapti vertical in jos gi la nivelul degetului mic se uneqte cu tendonul e x t e n s o r u L u i| o m u n a l a ( e s t u i d e g e t . Este un extensor al degetului mic. c) CubitaluL Dosterior (extensorul cubital al miinii) este luzifbrm gi sub{ire, se insetd proximal pe fata postedoard a epicondilului Ei pe fala 5i marginea posterioard a cubitusului. se- indreapti |n.jos Si induntru si sc inseri clistat-pc r a l a i n t e r n d a b a z e i m e t a ra r p i a n u l u i a l v-tea (fig. 128, 2).

tencloane care,

Muschii Fig. 128 posteriori ili untcl)r lulllr : r cubital anterior, 2 * (ubiral posterior: 3 -e\lensor conlun degetc,4 propriu crtensor' inde\.

293

Este un extensor gi un adductor aI miinii pe antebrat. d) Ancorwul a fost prezentat Ia mu;chii ircsteriori ai cotuluie) Lungul abductor al policelui se insere proximal pe fefele posterioare ale cubitusului, ale radiusului gi ligamentului interosos, se indreapti vedical in jos, trece pe sub ligamentul inelar carpian posterior Si se insera distal pe lata externd a bazei primului metacarpian. Este abductor al policelui ti aMuctor gi supinator aI miinii. f) Santul ertensor al policelui se inserd proximal tot pe fe}ele posterioare ale cubitusului, ale radiusului Ei ligamentului interosos. Se indreapt5 vertical in jos, trece pe sub Iigamentul inelar carpian posterior gi se inserd distal pe fata posterioard a bazei celei de a doua falange a policelui. Este extensor al falangei a doua a policelui pe prima, a primei pe metacarpian gi a metacarpianului pe carp. E) LungLl ertensor aL policelui est un muEchi fuziform, care se insere proximal pe fata posterioara a corpului cubitusului, coboard oblic in afari spre gitul miinii, aluneci prin qantul extern al fetei posterioare a radiusului, delimiteaz5 tabachera anatomic5 $i trece pe fata posterioari a primulul metacarpian gi a falangei proximale a police).ui, pentru a se insera distal pe fata posterioare a bazei lalangei distale a policelui. Este un extensor aI policelui. h) Extensorul propriu al ind"erului, se inseri proximal pe faia posterioard a cubitusului gi a ligamentului interosos, se indreaptd in jos, trece pe sub ligamentul inelar carpian posterior gi se inser5 pe tendonul extensorului comun pentru index (fig. 128, 4). Este extensor al indexului. Murchii 9x!e3ni sint in numdr de patru gi anume : brahio-radialul, pilmtl radial ertern, o.l doilea radial e$tern -si sctLrtrl suphtntor. a) Brahio-rad.irilzt (lungul supinator) se inserd ploximal pe marginea externd a humerusului, sub gantul de tomiune, se indrapte in jos qi se inserd distal pe apofiza stiloidi a radiusului (f.ie. 127, 3 9i 133, 3). 294

'fabel

recapitutativ

al

mu$chilor

antebralului

lNsER l lA

. flexor al al mlinii, flexqr al antebra!u.lui, abductor al pronator, miinii, tixatol al miinii

Mic palmarlEpitrohlee
cubital lenor an-

Ligamcntul Flexor inelal ( irrpiiln tcrsor vrozci Fisifornl Flcxol. 'ixiltor

al miinii, i]l aPonej)almrrc lrl miinii, i r 1r n i i n i i

Flexor aI degste_ Flexol coa II-a a !lti- lor. flexof l1l ar-rtemun sup6rbraiulu i iicial terioari,i a ra- melol' 'l diusului FIexoI coaI degeteIalangel III-a a ulti- lor, ilexor al mii.l nti Flexor falange a poii- lui celu,i 3/4 ale ladiusului al Po]ice-

Pronalor' inleri cubilusu.lui


itl dege-

MuSchli Extensor posteriorj co,mun al


degetelor Extensor propliu al degetului mic Cubilal pos[et lof

Epicojrdil a II-a $i

a telol-. exlersor al exlensor: al ltl-a alc utrlor { degete antebrallJlui EpicoDdil


Tendonlrl tensor'ulrri mu I't c x Exter6ol al dege{ ( ) tului mic

Epicondil

Ilaza r( iilcirrpianului V

Exlensor ii adductor' al miinii

Vezi mu$cotului Lung ai) Radius $i cuductoral policelui


ft exien ai poliLIL

Itildir.rs ti

Lung exten- C ubitus al poliExtensor proprru al indextlltli

vertical ir ios ii se insera dislal pe lala posterioara a bazei celui de al doilea meta( arpian' Este c\tcr)sor li abdu(tor al miinii pe antebrat. c\ AI doilea radiaL ertern se inser5 proxima] pe epicondil distal F.e fata postcrioarala bazei tc'lui de aI ireilea mctaii carPran -Este extensor al miinii pe antebrai ;i accesoriu, abductor aI miinii Pe antebrat. d) Scurtul supinator se inserS proximal pe o lalcti rupoasd situate sub mica cavitate sigmoide Si pe marginea exiern6 a cubitusului, se indreapte oblic in jos, inconjurd treimea superioare a radiusului qi se insera distal pe fa{a anter.ioard Ei externd a radiusului, deasupra rotundului pronator (fig. 1311,4). Este supinator al antcbratului.
BIONIECANICA ANTEBRATULUI

Cub.tius

Mu-$chii externi

Ilrahio-r'adiaL

Humerus

faPrimul dial extern

unletus

Al doilczrrjr- l l p i c o n d i I
exle!'n

supi
r(tnoidd

Este flexor aL antcbraFllui pc lrra{ ;i. a(('csoriu, int('n inc in miqcarea de pronatie sii de supinaii('. Cind antebralul csie in supinatie, realizeazd o mi9carc de plonatie pine cind antebratul ajunge in pozitie inter:mediara(cle repaus). Cild antebraful este in pronatie fortatd.. efectueazl o mi$carc dc supinaiie pine cind antebraluL ajunge in pozitie intermcdiara. b) Primul radial erterrt sc inserl prox;mal pc marginea xternd a humerusuLri, sub lungul supinator, se indrcapti 296

este astfel structurat incit sa permite realiAntebraiul zarea unor mi$ceri deosebite ca : mifcarea de pronafie 9i de suPinalie. rt'Migcarea de pronatie 5i de supinatie a antebra{ului prezintd o importantd componentd a cxerciliilor Iizice pense lirsutru rnembrele supcrioare. In s'rrpinatie, antebratul ce$te in afard, iar in pronatie se rdsuce$te induntru. prona{ia vine de la cuvintul latin proEtimologic ruh'e : a te inchina la zeii pSmintului, iar supinalia dc la cleetuau supinare:a la zeii cerului (romanii te inthina aceste ritualuri religioase, cu palmele indreptate |e in jos. fie in sus, clupi cum invo('au. fie zeii pdmintului. {ie zeii cerului). Forma oaselor antcbralului joacd ur.t rol important liadiusul liind mai lung in jos decit cubitusul. permite ra extrcmitatea lui inlerioard si rcalizczc in jurul extrcn.riti{ii inlerioare a cubitusului o milcarc dc invdluire (iig. 129). ln plus. radiusul nu cste re(tiliniu. ci bicudat. Pini la tuberozitatea bicipitald estc oblic in jos iniuntru (cotul s ILP;'lLaLor, deoarece pe el so inscri mrtqchii supinatori), iar snb tuberozitatea bicipitalS este obii( in jos;i irr afari (cotlll pronator, dcoarece pe el se inscrir mu[chii pronatori). Cum sc exprimd

297

Jr]IasrnoDtcuil cclt cioud oasc ale antebralului au aspe(._ tul unui d_ublu v i l l b r o rh c n . c a r e a r o c a p i \ o t c e l o d o u A a r t r _ culatii radio-cubitalc. - In timpul mi;cirilor de prono-supinalie. cele cloui articulalii radio-cubitale ac{ioneazi concomiter.rt, elc lormind radio-(:ubita1d, care umple acest spaMembrana interosoasd considcrati rtn vcritabil .ligamcnt extra-arti(uIi poale tiu, iat 9i dirpun" de. o_mcanostrltctuld propric ^care-i dezveluic i a l i r ' . I n c e J et r e i p a n iotui iucaL in mi5.alilc Je prono-sup alc ci, fibrclc sint indreptate oblic de sus trimi superioale

{il

fr ill
B
ljl !-ca do tcns;une it nr.ni)ranci I.i!1. i:t) intafoslras{ rrldro cubjtitk. estc rlrili rnare in tioTilil r1ii,l Ire miini (d), decit irr pozitjr ati.rlat (b).

tf

Fiq, 1:J Depiusitroa cxtronrit..rlii infer.i_ o:1r.c iL r.ir(Jiusului in jurui axoi irir, in mjr_ .irrilc de pronatic si sll)inalic: _{ _ sup'naiie conrplclJ: R _ DlrTilir inr.nne_ pron:rljc c.Drpl.t::. dia.a: C -

ditr pLrnct dc vcdero IunclionaL o singuri aliiculatit, si gisrndu-sc totdeauna intr.-o pozi!ic sjmilari clt, pr-onaIit, :air clc supina{ic (legea homologiei celor clouir articulatii). Deli unii autori fTonlon, ,\1. ,11. -\1ir-liasirnor. c,.Li,.) t olrtestd accst Japt. majoritatea (.clorlalli autori (,\f. llilltl. (j. P.anzacchi, d e I a C a r m a 5 i r . o ) a b .e t t , . ) a r r r l . . r n o n : t r a t ( . i - r spa_ tiul interosos intcr-r'adio-cubital prezinti in cursul miscerii o serie dc modilicirli. mdrinclu-sc fic ir.r pozilia intt.r.mediarij de semi-p|ona{ic,supinalie, fic in pozi!ir. de supinalic maximi. 258

in jos;i clc 1a rarlirLsspre r:ultitus, iat. in pitr.imca lnferioare dirc(tia iol sc inr,erscau:i. Aceasti olientarc late ca diferitelc lorfc clc 1r'ac{iune fi de compr.('sirrne dilrcti asupra membranei sii poatd fi in cliferitelc pozilji qi rnisciri ale antebratului Iepartizate in mocl rrnilr,.iln asupra cclor douA oase. Fla face. clc as('n',enea. <a fib|cLc. mcmbranci intero-

299

soase se fie in special solicitate de {orfele de presiune, cum se intimpld in pozitia stind pe miini (fig. 130 a) ii mai pufin Ia fortele de tractiune, cum se intimpli in pozifia atirnat (fig. 130, b). ln diferite pozitii ti miqcdri membrana interosoasd sc gdseqte dcci in variate st5ri de tensiune. Desi J. Potrick (onsidere ce acestestdri de tensiune ar .ti insignifiante, marea majoritate a autorilor, printre care V rnt. Lanz si Wachvrruth, I I . C. Fang gi colab., G. Monticelti, L. Perugia gi R. ?acci au demonstrat cd starea de tensiune a membranei intcrosoase este maximd in pozitia inter.mediare de semi-prono-supinatie $i cd ea diminueaz5 in pozitia de pronatie. Axa biomecanici a migcirii. Dupe conceptia clasici, migcarea cle pronatrie Si supinatie care este o mi$care de rota{ie sc executd in jurul unei axe verticale, care trece prin mijIocul cupuioarei radiale, se ir-rdreapti diagonal in jos, atinge marginea mediala a apolizei stiloide cubitalc gi sc indreapii spre baza celui de al cintilea deget (Iig. 131, a). Conlorm acestei teorii, care exciude orice posibilitate dc migtare simultand a cubitusului, capul radial se roteaze in articlrlatia |adio-cubitald superioar-5, in jurul axc'i biomccanicc, in timp (c extrcmitatea inlerioari a radiusului se deplascazi. din articulatia radio-cubitalA interioarE, in jurul cxtrcnrit!tii inlerioare a r,ubitusului. Mitcarea s-ar realiza astlel. cxclusr,.. prin lotalia extrcmit6tii superioare !i traDslaiia extrcmitatii inferioare a radiusului, in jurul cubitusului r.ar.r'at. iuca lol rlc pivot fix. O serie de attori (Gregoire, IlttlLkrar;]:, Poirier, K. Legoenhagcr, O, Foerster.etc.) considerd (.a axa biomecanir:i se gdsc'qte situatd mai lateral, trece i1 alara epi[ir_ci disiaie cubitale gi se indreaptd spre baza celui de aI trcilea (],'gct (Iig. 131, b). Ea trcce astlel ci.riar prir.r plannl m(.diosa{iital al antcbraiului gi aI miinii. S-a constatat insi cd in majoritatea mi$(irilor' (ubitusul nu t'5minc imobil Ei deci axa biomecanicii de mi,qr are nrr este stabili, direc{ia ei rrariind in raport cu dileritelc nctesitdti de migcare atit ale antebraiului, cit 9i ale intregului merr*rru superior. A. Kisselbach ajungc astlel sa sistcmati300

trei-subtipuri cle pronaiie-supinatie' Iegate zeze urmetoarele complexe de mi5care ale membrului supoif"posiUif itaUle rior'

'1::t trirt. A*,-, trio*1"4,,;ci il rrri9c'r'ii Li' pfono-stlplnallc:


b c cl)ncoplia conceplia lui G-'t'glrrLe-Li'r'rDrocie'na'

a. conceDtia clasicn genhager,

'purd a radLusului, fald' de axa A- Mi;cdri dc rotarie i m o b i l d a c u i r i l u s t r l u i .A r ' r ' s t c m i l ( a l i s e i n t i l n c s c e x (e p l i o nal gi sJ realizeaza din punct de vedere aI mecanismttlui' conform conceptiei clasice mai sus descrise' B. Misc(iri tlt rctlalir lilsard lald rle o axd, biom".cdnic4 oariabild. in cadrrLl mi;cdrilor i:olalc ale cntebrat?tlui A\tr 301

tbiome(ani( i sc dcplascazir in timpul n.rig<'drilor diagona] irL a.tai'i. Supclior, ea continu6 si trcace prin (upr.rqoara radiale, dat inleriol sc prclungeltc unclela inir'-un punct sitllat pc o clistanld nrai largir, intle baza ielrri clc al tleilca degct piDi la baza policelui (Iig. 131, c). Este \o|ba. deci, dc o migraliLu1c a axci in rapo|t cu nc(a'si1i!1iic cit rni;cal.c a1,' antcbra{ultri (.1. P. Eo!c-1?irres, I3ttrntarr,J. LLrt:, D. Rox ii ('olab.). C. ,l;li,scriricle nttalic ltltcre JallL ric r, nrd biutLecotTiit |ei'Labilci. itr (adnrl nlitcairilor rotatarii alc i?rir-cqxl?ri ltlembr'tl stLperior, r\ccstca sint miSr'tirilc c,clr-. rnai 1r'r:c\cnt iDtilnite in t'ciircar,i'firli(ii rii .,ilor''..ca cle aitfcl .i i'r ..ia'.a alc toatc ziioj.r. l\iilciiriJe dc fot.rlit ;ric membnilui sr.rpr'r'ior ir-r totalitatca lui sc |ealizcazii in .ju|ul ur.ror' |aijate arc iongituclinaie totale. (.ar(. rczultii clint)'-o sr:ric clc clifi:ritc axc par(ialc. c l i n t r c r ' a n , a x c ' l e r n i ; < ' i r r i id c p r o n a ! i e l i s \ r p i n a i i c t l c l a n i r t : ilrl antcbralului nrr rc'plezinti dcr'ii o pa|tc (ompon.ntl. \Iisci:ile complclncntare alc cubitusului. ir toate ccle tlci subtrprrri cic plono-supina1,ie, roiatia ;i mi;carca clo inr'?ih.tire' realizata dc raclius replezintd acliunca principali. In primnl tip ea rcprezintd rhial alliunea unici. Dal in subtiprtlilc B 5i C alc, prono-supinaliei cubitusul nu mai rlmirle imobil, ci prezint:r Si cl o serie de cleplasarriatit in plan lrontal. cit li in plan sagital. Asupla cxistenlr,i a( estor miFciri complcmcntarc ale (ubitusuhli. ( a!:e insotes( mifcarca plincipal.-r a radiusului, s-a atras (lc mult atenlia f.Duche?rne, IllLlLl;rant", lVirrsloro, I'ick, ,Slrosser, Braus-EIzc, ct(.) li elc au losi (onlirnaitt dc toli ccr-cetitorii rcccnli (1-?r:tiiiinglwf l, Vatlttcro' Gtntzales, .Frosi si Ro?r(llli, R. D. Ratl, lL Burm.cn 5i roLab. etc.). II. Treuisi, si R. Scioscio au conlilr.r.Iat exislenla nrii(iirilor complementare aie cubitusului, folosin(l meto(la stcreos(opici roentgenlotogrametrice. '1. -I{issclboclt. a fd(ut un inclouir bro5r: tcr(sant crperimer:t pc el insu;i. introducind I{irschncr in plc'h.rngirea (uLritusrihri 5i radiusului, urtnirir-rcl dcplasarea <apctclor liberr: alc brn5elol in timpul milcirilordc prono-supinaiie. lleztrltatcle (oroboratc aic tuturor a('cstol cerccliri alt arir tat ci dacai se plcari din pori{ia dc pronatie maxime pentlrl a se atingc pozitia dc supi!la!it' malinri. crlbiiusul sc rli:nlascazd la inceput in extensic si spre inirtutrtl. iar la slirlit

llccrnismui irronol!el u, til.' .r1 d:rr I'u'' ri I rl, srir>inirlie maximl. NliSc'rrilc com( rtl)itLlsLllrt i' lilornentlrre ale

1.11. 1:i) -

\l,r.r. slt )rrliti rl

'r 'l 'l i -" r'rr

:l

' I r,'r ncl r'. I I r hrah ' '3'l 'l : I n a Lr _ : : t

;,'.'..

r',

or' 'r

';

l'll' sir|l

llls :

302

tin Ilcxie si spre in alara (fig. 1132).lli;carca d(, Iarcr-alitate a cul)ilusului, dupi Co.\'toi?r(/, r-,u arc o amplitricliDt, mai nrar.r, de 10'. Xligririle contplenlentarcalt hurntru ulr.i. \Lr lium ti r Lt,rrtusul, (i si humerusul prezlntd in <.irrsul iJrono-supina], i(,i o seric clc mii(dli complementare. Cind prono-supinalia sc lca, lrzeazii (:r1 cotul la unghi drcpt, in supinatria antrebratttlui sc proclut t' qi o rotaiie interirir a ilumcrusului, iar in pr.oDatia ar.itcbra!ului c.r mi;care de r.ota!ic extelne a humir.u,,rr[rr. Irrima provoa(i o dcplasarc in adcluclic a cubitusului. rar secuncla in abductic. N{i5cirrile complementare de rotati(, aLe humcrusului au o amplitucline clc g 12". Lan{ul muscullr'. ProDo-supiralia estc realizatd c1t. un cuplu de lor{e musculare antagoniste. rcprezentat pe clc o partc de mu;chii plonator.i ;i pc clc alta de muschii supinatori. Valoarca cinetici'r a a(,('stor (louir grupe musculare cstc. dupi .ll. Poporclla-Trccia, prac.tir. irlt'ntici: 1,6 kilogramln('t r.i pcntm pronatori 5i 1.7 liilog|antmetri pentm supiniltori (fjg. 1:lil). Tabelul schc'matit' al mu;chilol prono-supinatori, cu inst'r.!iile lor', este ur'nlitorLll :
( LLrl L I

.-.-l
.'----'
SUPINATOITI

,l

Sr'r:i 1r)r

s-lprra-

@)Prillcips.r
b) accesorii

( i l '\ir )lizr r,,:{l: rrl)rl -:r: Il-rn-r:.r! L'rn.ir'ili

Brr.,rs

i)r-irhirl Ilrrrrl iir\ I! i.il:l ( :rbitus

i -l!.r irnt-ell. ::Ldilrs 'fi1lrri. btlip. r.lC:.r\ StiloiiliL ri!(lius 'fenrlr r e:il. Lhza ii,l:rngA iI police

ll|iri)io rarlill L,lxlL\nsn| l)l. i n (l l ] x Lrr,:t e\1 t) 'lt-

r:l _!_

I'RON-'\ I'(JRI a) plincjpali Rolur)cl pi-i)n:ltof ()f I ' . . i . . . 1 i ) r - o : :L it Pr-i|n b) ecccsr)rij e\l lliir', DrilmirrLi)i1r1trl!c r ' : ri i i r i llpi l.rohle.r huIn( r-.rs 11-1 ini l , ' : ln l c a r r I i ! i i l L : l,' l Lir icondil Br,:.i inI. r r Lrl r ' - s r

:) - r] :rrJ ]l

Blrlal mrl;lcerp II

B|ahi(rr'adial.

ll.irna'iLts l l i j i ( r)n c l i l i tL r mr Js

Sl;ll)idl ()lccren

r':rdiLrs cLrbi-

Migcarea (Lc lirorlatic sc leaiizeazi ptin atlittnca a doi .. mugchi principali. r'otundul marc li petratul mare (Iig. 1i131 2) 9i a mai rrulto| mugchi accesorii. Roltlnclul pronato| a('triodc for-{i Ia in(eputul mi;c iirii clc proneaz5 cu ma\imum natie, in timp ce patr.atul pronator actiorleaz.i ('u maxiuruln de fortd sprc slirtitul mi;cdrii de pronatrie. Un alt muschi (are intcrvinc indircr:t in lcalizalca pronaiiei este an(oncLlL, carc ar avea |olul, clupi K. I'engcrthaget. de a deplasa cubitusul in afarir, in timp ce radiusul se roteazd in seus opus. Migcarea de supinatic se oblinc tot prin a('tiunca a d{)i biccp.ttll brohiol mu$chi principali. scurllil .siipirtolor fi (fig. 133, 4, 5) fi a mai multor muqchi acc:esorii. Scurtrrl supinator este supinatorul principal ;i aclioneazi cu maximum de forld in tot c\n'sul mi;ci'irii atulici <rincl antcbra{rtl este extins pe blat. Cind mig('area dc pror"rr)-supinal,ie sr executd insii cu ('otul Ilcctat Ia unghi drept, biccpsrtl brr.('cl nlai impottant supinatof. deoati'cc in a(casti hial de,,,ir.rc pozitie e1 dispunc clc o pirglric \-irtualit Si (lc un tnomeil al mugchiului, maximc. Dit-ttre mttsclrii at'cesotii. o lti lilinc lrai conlplc\ii o pr( zinti,"l brahio-radialrrl. EI cste pronator'. r ind so pornc-stc clitr pozil,ia dc sLrpinali(, masimi pin;-r Ia atiDgcrca pozi!it'i ir"rler-mediare cli' semi-prono-supinatic fi ('stc supitrator ciucl sc
20, ,\nil.iIr:L rrir.ri ir,rL.j i r r D x i i r : r r : L Llio . ( ) r i i , ' l o r

305

ll
porneStc din pozilia clc pronatiu lttaxima, pina la ati0ocrea pozitiei jntcrmediarc dr. scmi-pr.ono_supina1i,.,. Elemente limitatorii. Prono-supinalia cste linritati in pri_ mul rind^dr: tonusul mugchilor pronatori $i supinatori $iprin punerea in tcnsiune a tuturor tesuturilor. mc,i al., a,.,tcLra tuh"ri. Pronalia cstc. limitatA prin ir.rcr.uci;ar.ca r.adiusului pc ( U.b r t u 5 : l ( . o m p r i m a r e a i n t r . , .o l t , a J l ( , x o I l l l p r . , , f r r n , l i al rlo(t,_ telor 9i llexorului pr.opriu al policetrri. Dir crselc ligamcnt(' intcrvin 5i clc. Ligamentul pitrat al . h-ri Ddnuce, al articrrla!ici I'aclio-(,u bi talc- superioire. cart: estL. relaxat in pozi!ia intcrme(liari cle st mi_pi.ono_sr.rpina1re, se,pune in. tcnsiunc la partca lui anterioaril in timpul supi_ natici maximc !i la partea 1ui postcrioard in timpril pr.ona_ lici rnaxime. De o importanld ji mai mar.e cste liga;ontui t r i u n g h i u l a f a l a r . t i ( . u l a t i e ir a c l i o - c t r i t i t a i c i n [ c r . i o a I r , . S r r p u r a tia maximd cste limitatir dc pLrncr.easub tensiunc a las,.rc.u_ iului lui anteriot'. iar prolra1,ia maximi dc putrerca sub len_ siur.rc a fasr,iculului postcr-ior. Ihtptrlra ligamcntLllLli tr.iun_ ghirrlar sau smulgcrea stiloidei r.ubitalc clt,'ia bazir atlagc (.a o <onser.in!5 imccliatii aparilia luxalici r-aclio_cubitalc ir.rIt_ froafe. (loniometria. Ileconranclirm c,a detclmi,t:t.,, i . i)uiontftr.l{.ar sA st facri cu a.juto].rll l]nr.i olaDseic gl.ailai(, as(,/al(, l ) . . ., , masal clc o inilltimr- uoit.i\itir. Ilolnar rrl \ il sia Llr-r \r :lul,. l l r i ( u b l a t u l l t i n t ' f i x a t l a m a s i ' r .p ( , z o : r i t u n l j l - i i u l u ir l r a q r L r . a LriL r p l a n s c i r . i . c ' r r r - i r ' f t r l o l r , r . r a n r r l u ii L t r r , n t r . u l a c l s L c : a . r l u i i t - , t , . , l ) 1 ' a t L l io t i c n t a t 1 a z t r t i t l i n i n c l i r i m i n i i l t l t l ) i t t a r i r . r r i l L r r g j r n ( . s : r i l c p i i s c a s < . ic i l i a m c t r . r r l r . r . r - r . u j Lc t jl a c l a l a t i l l a r , , r , t e l L r m a r i r ' r , a . l n p l i t L r ( l i r i j i L . r m i l ( a r ' . . s ! \ a I a ( ( , p r : i ri , r i l t 1 , , sus in jos (lig. 1iJ4). AmplitucliDca mcclic normalii a D|onatici-supinalir,i artrr.L, ( i D a t c a s t r i p o z i t i e i n c a r ' c b | a { t r ) l t i n c f i r : a t l a p l t r r r s r . t an r r p f f n t i t e i n t r a r e a i n j o i s i a a l . t i c u l a t i a i : : ra D r r l o - i I r t _ r r , . r . )a l r ( ' s t ( ' d ( ' l B 0 A n t p l i t u ( l i r r . a p l i , n a t i ii - \ L r l l r n r j i . i p r s r r , , c , s t r . tk. 190 clcci clifcrcr.r{a rlintr.r' molti}itatca pasir:i si rt,r 3,Ii\r ' t. ,l, lt, 1 \ l ' ( u l c i p c e r t p t ( . a f c . s ( ' r c l i l i z e a z : i n . t i s ( . a f f al t o r n c s t o c l l _ la pozi!ia dc supir.ra!ic ma\inrii. c.olrsiclr.r.atiirlr.cpi pirnc tr.rl z c t ' L t( p o z i \ i a g o n i o m e t r i c i c k s t a r . t ) q i s e ' t c l n t i n i i n c c a c l i , p r o D a t i c m a \ i m : r . c o r r s i d c r . a t i i ( l r e p L p o z i t i ( , ? r ) i r i o t - ] - l i !, i tr 306 normal. sr'lr-liier('ui pc (alt sc exc('util lnl:ifinali. 1n mod rl'l)'a at ^-rt. ':r"a, ;art ' pr ' ir'' ' l ' :;;; "s ,u , Ptna\rel ('!l I i) .ensul "'",Impiiiudinc. de iliit rrtc. .i\rrlpLittl(l,irr':i clc L'r"-rt:o-'r'tllitln .r.ariaz;(rl \irsta, \exLIl. starca llc antrcllamcnt si ('ala(1ie

ri.t
a.

i;1
'

(;or)iorrr|l::r1 rrforo'riP jrlrr!i


r:L b lrozilr.r

i ) r ' p l : : rs : l i
L :iLrirrjltr:t

r - ' r (r r r :
tnrr 'rtr'L

Itatial

individLralc ale subiet lilor" ln gcnelal se poatr' ci ca cstc clc 1tj0" pc ar(ul d(' celc 0! (-!upinalia "onrla"r:u - ilozitia anatomi( il a antcblatuitli : pozr\la gonlomaximd : pozi!r(' metricd de stait), pini Ia 180" (pronalic maximir goniometricd linale). Varia!iile inclividualc alc anlplituclinii prono-supinafieiaLr (a irr Iost studiatc cle ldtrc J. I'utz 5L pot Ii s''h('rnaliratr" tabelul din pag. 30U. Dupi crim"."zt1lt:r din accstc date. inaitrlarel in lirsti atrage (liminualca ampli|.rclinii miicirii. iar- Ii'mcjlc prczjnt' (lc( ii in cidrul {iccirLri grLrp dc vir'stii amDliiuclini mai mari b d r b a 'l i i . In migclrile (lc I otaiic aLt' iLrtlcgulu i m('mbltr. sttpcrior' la amplituaiinile clc prot.lo-st tpirral:c lLle anteblat"llul ^s!' asociazd si mis(rir-ilc de rotatrie' aie DIalulrri. r-('aiizat(' in ar-tiamiilitllclinca culatia' scaDulo-hr-rmcrali. Ac casta lac c ca totale de rotalic a intlegului mcmbrlr supcfior si sc clltblezc teristicilc 20.

307

in Ilcxie gi spre in afari-r (f, \ a cubitusului. dupA Cnstcil I I de e 10 0''.. .r , r,, .\

, , ,, , u ',. ,

r . , ., ' u , . u , ,

Nligcarile cornplemei"i-, I i ' t r i s L r lc . i si humerusur\ \


lizeazii trr cotul la p i u L, ro O,/ Pr ro o{ {llu r l, ',,, i ii a t, b br r a a ltu r u r lu ll u iu io i o j : '!, Plima, pro| r q '' ;; i: 1 . 'o < ' .r .. ta r lrnn l a li 9 gi i !. . i ; ilumer.usl'!,\\l\ Lln1. I i ,.\

_lfi),

l1

r;;,

cmatic .ii* :'ii'"'^1L:l:'1, ra.rt,in l o - r ,Y,:.?";'H'i;'' "Jrl'^""':i cind mclnbtuL sLlPul rr1 mi-rtoalcl.' iitualii :
-"1n"1.r';i.'"p uti ". intrlni

grularrItrlrti (ir1(']llati('-cit'schis 1 n c o n c l i { i i l . .d : '' lutrLt alt puntt Iuindu-gi acliorrcaz' ^.tj muscularc prurlo-suplnat;;lie (ontra(t:t izotonic pc capcte'Ic.lor ccntraic' sc l,?tai'i."".i.

1 r\:, \\ I i _I , r

;' . ''" -

_] ]

l L 't rl" '2 : r-' q:....r lrs t .. . ! 1 1.


ctl mijnilt' l'rsuci'rc rn al:rIIr cri!iil: l Pe lriighiL' siLno cu miinile t:]sucii.' itltruntrLL l

, I

Atil'lrat Atirnat Atit[at pe miini

0"-supina!ic maxim|t 9{f' = sL-nliProno_sllpina1ie - pr-r)nnticmaximi 1ll0r'

cLrplu"! Parj ? to'' "

ir.

rir.

I I

ll I i

ratle a a n t e l)r.alui Lr 1. implitu(linii dc mil--.,e i ilttcr'I1c a itLtmor.Lt.... rnar pulin l.otaiici cxter.rl(, a hu,..- nu ('onhibuio decil ru 30 1/,\1o.s?nl)i? 1ei tilJ. . ro!lo-sui)ijtirliit in rirrclc exer.cilii lizicc. pr ono,srrpinalra arltcbratuhli ('stL. o (.ompon0l.ite de o dcos--bitat importarltii a trtturo! misi(ilrjl(Jl {.are s(i exe( utI (.ll mr:librcle supcrioal:c. i n c l i f c r L . l t tr l a r i a r c s t t ' a a ( l i o n e a z : r { . a I a r r l u | i t , i n c m a i i c c ,r l e s , chisc. saLr incliiso 1n pIus, prono-supiri at ia cst(, i n (lispensal)ilii f t r ' t - . r r ' l o , 1 1 r 1 1 p l c r l 'a ; c ' 1 t r | h r . r s i r r r . t i i r l i r o r . s r , l o I a p a f a t c \ i r n s l r ' u n r c n t L .s p o l ' t i \ c . ( l e o a r e t e ( l a t o f i t i i c i l a l a p a l m a r . i a miinii sc poatc oricDta in toatc <lir.cc.!iilc. i ' i ( i r i p o r i l i ( ' s a u r r - i s ( . a l (r.l i r t r i I t . u l c \ c ! ( i \ i i l o t . f i z i r c pl csupllr.rc o a m J t l i L u d i n t ,r ' o n v c , r a b i l i -c rl e p l o r r o _ s u p i r . i a l i e C.i n r l mcmbt'rrl srrptr.rior.actioneazi:l ca rrn laD! cincmatit, clcscltis. ptttcm iDtilni (lin pun( t dc. r'cclcr.c a l a m p l i t t r d i n il o r . r l c p r . o r . r o _ i r t p . r t j . , l l l m i l , , a . - 1 . .. i l r r a ' i i .

ciLicmatir: i::l]]t'^lt"' L.r toncli!iile clc irtt't tt aLer lanl;r-rlui luindu-li lr^unct ior.reazii acl ti." rilorl()-srlpinatoarc p"t""-,ir.i (spr(' pr'rnctcle -(19 pc-r'ilt:r-icc' Iix cle ir.ise|tic po c ll('t('lc .Lo| izotorlit satt ;i ar'1r<tncaza .,,,l irla. La izomt tt it ,.oriii,-tl "" l^",.u,,o,supina!ic. t'1,!1" asupra capttel"r' Jo], : ciato'it:L diVC.s(.B l o ( a r c a m i s ( i l - i l " r c l | . P -1tr:actu.i consoliclatc al'' - " , _ i , , f r . o L u l Lpttt'tugit: li. ,rli,titrsc o s g c r l l l a l . s a r r 1".;;.;;-i,'--,;;itin t bitait s i r - , ( ) s i o / (r,' a c l i o ,u n!"nlu. posil--ilititilc. clt' mili at c alc ploltrr'cl ii tirlbtu ;$i;;;,'-;i".) membrclor suPt'r'loar('. G t l ' , fL MIiNl[ $1 l]llN'r

NIembrr.tlsup('rio| sc t'r'mi i p|infi-un ';".; dlr.-p1t'indisp( rr:jabil compli(atclor' ,plo{c'sc .1" f;, ti ai-lxcmtt-tttla '\' est s('gmt llt tcrminal, tnLttlta hensiune si",.r;i:

t"qll,till.l t1::*bit

;i" tit*^.'ll. i;;iiii; :'.,;"'i;;':.;" i; :t"1i;Ti::ilfiil o il 1, "l 1.1'!'i'';'

Ji *"11 T i:]', ;"[:';'i .]i ::il, i'i;J;l: fi l'"",-lii,x'i; i. sensibilititi


Denumilea dc mt[il prol'int'

"'

\:ftlr

, L r L r. , , p

n,, i

|ir: lr.

SLrlilar t anollr.i ( ; r ' r . rl u l ( , , ( l i s . ' . r , J l . i

rr90' rr0. :8r .

r u p r n i r l ' r ,) ' r i r ) rr]r:i s{'mi-pr.ono-supinat ic 1300 r J r ln 3 , j , , i : r a ] \ i r : . a r

!t m a n ) r l r ' l a l a l i n . ' st 11'ra-1r11 t t,".].,,".pottlrll Lr orn a i.a f iloqt'n"t i;'ild",,f;;, 1 aparrI:rrJ prtnzdtoart a nriinii' bild flri o dezvoltale cor-cs

"",".t"ili';';i],;i,,.'iitiuil l i m b i . r . u m -l.,rtoitu-r"u ar' fi pnqle/a (om

a""u'.'.tireacL' .m provint" in rtncle

t k ' l a ' l a r ' i n c s rt t l . m a ? l r t \ " ' l c r 1 -

309

td . l u , r r a l . . l r ' ( r l l r l i ' i : " t r ' u t i L t l s r) t i ' . g l t t 1n corlcli(iilc pruno-stlpinatoare a(lioncaza Iuinclu-9i pur.ttrt .-tj musculare (apr.tt'lc t t ' n t lal,'. .o ,ontra(tu iTotor)ic p ( ' t l i n i n t . ce lioneaz,i [ l -xad ,lor astlp|a (ap.toluI' lot pcIifcrir''. si -' ior a(:tioneazal ca ttrr Latrl c incmatic Cind mcrnbrul st-tpt't rrtmitoarclc silua!ii : intilni putcm inchis,

Sub ? lni 7-13 .Lni

I i

BvF

l(r-J0.Li1

B I:
F\J|''L,L1i, .. i \dplirr,

il0-6lr;|lti

152. I {j:'
i4]" I.t8.

peste 60 ani

I iisuc:if Atimat crl miinil. Atirnat ciriiir,rt Pe lrirrghi. riisucii,' -Atirnat cu miinil. pe miini

;i

alrrl ir

0' - srlpinalic maximl'r 90' : somi-pror)o-supina180"-prr)na1ie maximi

ixaLLlnlrLl

i o I n ) a ' , ( ) l( . o m p l ( , \ ( ,a l c p r i , l t , . , r s Ii . n t i i l i r i , r . :I , t , , , 0 - , . . , , , , ir-rstrunt('ntc spor.tivc. cleoa|ccc (latoritij (,i ", fala palmara a m i i r . t _ is i (. poat(, orienta in toate dir.cttiilc. p o z i l i c s a _ Lrr. j s r a r c r l i r r r a r r r r J c x t l c J l i i l o r . Iizicf ,,....1-l..r:,,, o anrplituclino convr,:rabilii ao p.url pl,,u1i".'i:i,.r,r o_r,-, f].i:lpl'],. nli:,mb.rt sup.r'i.r. ar.lioneazii {.a un lani ,:i""n'iii,I'a,.., ,r* (ljn pun(1de vcctcrc or u-pitt,,.ii"it,,,:',r"lri".o]]lI:li.lntilni s l r p l n a t j . r t r m a l t o a r e l cs i t u a t i i :

ctc. pr-on o_suprnalrca arltebratulur, li]..i ,.U.: astlcr lTflltud-irl9i arungind ra 36{)''.Dubrarca ralo.ii anrplittrclir.rii irc'mrs( . . i r 1s r .f ( l a t o r ' r , f t (i , . n l irn !ici i,ri;i,l,, ;-lr;;t.;J_ Jrrir.r.iL i d lo..a '.ota1ici sr1ltu. (?r'c csti, de 1il0 5i rnai pulir.r c,,\tcrne a nu_ molusrrlrri, carc nu c<rntribuic dc<,it ;i[i'f,rr^r""r.i",lirf. "* - . F l o r r o - s u p i i r i r t i li n r i n e l c c x e r . . . i t i il i z i c e . p , ' l , , r l _ r . , p i " " C r o antcblatului cs1l, o (.omponontdclc t_ra..,rrtGite'i,.,rpori!r,,,, u t"Lrturol mi;cirrilor (.ar.(,se c\ccutal (.u mcnrbrclc i"il;.i,,.r", t n c l i l c l c n t c l a ( . .a j (.esti,a a ( t i o r r e a z i , o f u , l 1 i il,c l s c s a l r i n r . h i s cI . n p 1 u s ,p r o r - r o - s u p t, f ;e "n " 'r' , ,a r "n .i _ li ]a c s t " ai t ci , rln tr l in s.p tif

L-L cor.rcliliilc clr: Lrutrt aLc LanlrrLtti (in('matic inchis, gltt-p e l e m u s ( u i a | c D l o | r { )s l r p i n a i o a r ' oa ( l i o n e a z i i l l t i n ( l t l - g i p u n ( t fix cle inscrlie pc capt'lc'Lc lor p('r'if('r'ice (spr-c pr.trrctclc cle ,sprijin) se (oDLla(ti izomctri( satt izotoriir fi a(lioncari asupra (apetclol' loI t t'Dtralc Bloca|ca mil(:rrilor clc 1.rono-supina!ir.. (latorit:r di\ersclor r'auzc clc otrlin patologi( (ffaclt i Vi(ios ('onsoli(latc al'l o a s c ' l o ra . n t c b r ' a l u l L l i ,s i u o r i o r L . r ' a c l i o -trt b i t a i , ' ( o n g ( ' n i t a i . s a l l n,,., ciftigate ('tc.) trribulii plofur:rl posil:ilili.!ik' {lt' *'t,ut,' membreloI supcrioar(.. crl t r. !fl:l!rr 5l .|li\ r

\nrlrl

L{ J i . r . r I

r,,-(,trir) lirl

SUlila l an.)1a.j
!,: r,llial1.. { i\t. \' ,]r :

,r-:srit)rnir1i., rlr r) !rr:r'r 90o=semi prono-suDinal ji, ll0i-1B0o l r l l r - : l ) r . ,i : r , i , , t i , i l \ i n , i - l

- Membrul supt'r'iol s(, termir)i plintr'-un scgmcnt dr:oscbit de pcr{cctionat, ir.lclispt'i1:iabiI (ompLi(.atcloI p|occsc. de pIenensiunc ;i muncir Inina. Ac('st scgtnent tclminaL al mcmbrului supcrior t'stc pt'clc o parte un organ perf('(tionat (lil m t g c a r e a l c d t u i t c l i n 2 ? s e g m r . D t eo s o a s c . 3 0 a r t i c u l a ! i i s i 1 9 muf(.hi intrin\r,i ;i p,, tlc allli palt(, un or.gan spo(ializat aL sensibilit6ti i. Denumitea dc mini p|or-inc clo lit iatiDL''r u l r r r c t l l i \ ,( [ ' r i !at. din mollipulu.\. C hiar der-rr.rmirea clc-on-r plovinr', in uncle rlmbl. cum ar fi e nglcza (om : man). dc i.a latines( u md?llr.s. _lntr-adevar, dezvoltarea lilo(coctici a omului nu ar fi posibild ldri o dezvoltat'c ( ore+unzdtoar(' a nriinii. farfA apari-

r i l lI

309

t-complexe clt, prehensiune. (Vezi (apitoluj lia posibiliti{ii .,Riologia locomolici umanr'... sub'(apitoliri ,,Tipurilc clc postrrri si cle locomo{ic,(. PIin gitul miinji intelegon rcgiunea carc fa|o lcgirtura - . Intre antebratr fi min5, r-cgiun(, dcnumitii in mocl gri,5it prt'rn. (ireleala pro\,ine din faptul ci termerlLll de pumn a'ioit rra_ (ius din lranluzes(ul ? l o i q n c l r c a r r . s L - l . L . f c t l rr n t r - a r r c r . r r .l a a( castii rcgiunL.. Dat'. in Iiml;a Iominii ( uren rir, tcrmenul de pLlmn s| relere la mina <u degctcle str.inse. pcitlnr a c,,.ita o|I(:e (onfuzic. \'om Iolosi rlcrrumirea gituL Trttinii, Vomstu^ (liii gitul mr'inii imprcuni ( il mina, alcoarc((. aj( a-rtui(] s(. LLn tot funclional. S C ' I I n L [ i1 L a ; i ' f r ' r l 1 ] l i t r I I I g r \ i - t j i l l i l I Celr' 27 oas.. ( arc alcetuicsc s(.helctui gitului miinir sr al miirii sint repr.ezentatc (l(' trci grupe : r_,c"clc carpicncr ltlelocarpLelte Si oasele (Lcl:etelor, Oasele cirlpiae, opt la ntrnl'r. sint scul.te. dispusc ,u . -un cioud lincluri : un rinri s?ipcri.)r sau o?ttcbrailiol li, rind irtlc'r'iol sarr melarcrpian (llg.. 13b). Dina-fari-r iniuntm elc siDt urmdtoa|ele : - s('afoid. semilunar', piramidal, pisifor.m ; - t1'apez, trapt';:oid. osul mare, osul cu cillig. Pisiformul est.r dispus inaintea piramidalului si el nu ia l)artc la alcituirca artirula!ici radio-carpier.t e. Celclalte trei oase al(' primului rind realizcazd impreune un (.ondil (,arpian, ('arc sc arti(.ulcazii r.u lala infcrioari a (,xtr..mit;ttii infcrioare a radiusului li (.u fata inferioar.6 a iigamcntului triunghiular Iadio-(ubital. Se poatc (onsi(lcra (.2i. in general, oaselc (.arpjcne au r, i ( , - r . ' t ;,-, , , r ' e i j L r i i , r u l , o i . i i i . i f i r " : : r - r . p i , . z i n i a l a s ( : I e t r ( ,o t ' i ('ntatc. supcfiot', infcrior, antcrior, postcrior, intern li extL.rn. Fc:{cle sLrpelioare. inferioarc si latclale sint lcle articulare. ial lelelc antclioarc ti posterioare nu sint articularc. ln rcalitatc irsi, licca|c os carpian prezintd o ser.ie intreagi dc particularitili anaton.iirre, asupla cirora '.ru nc vom opri. .: O a s r l o n r c ' i r c l r r ' ' - '1 . . r r r l t r r r n i r < l c c i r r c . i .s i i - , t l r r - r t i . a ; c zate (u cxtr!.llitatca ior proximald (baza) sprc Iindul meta310 ial prin ('\tlolnitatea lor di-tal6 clcgetclor. St' nnmeroteazd clc la rncta( arpiaDirl clegetului mar-c

ffi,',**'#*-l'T

IIA 'cR&p^
anfl\?'it
lil

.l'i!. 1:ji

S(r(]rni

{)i::1(rr- ir:rr

l ilt

It'

()irsclc sjlllltli (f iL 1iI dorsillii) :

trrLinrr

r'. !r. i r ertre!Iitatc rrlrir,'r'r I 2 exlr.Drirarc iolr:.i,Jrrr .!)r:r\ i r s . . r r L u | r r : J s(foid: pisif,)rln i i trr d ltramidrl, I t.1pr'/njd Pez; U l:i 1 l0 1 us cu crrir( u biiz.!e r:r.l.,.rrl)r' r.l:)L 5j rij -

( ir!f( !n:trtrf, intr'' iuar:r i' rldrirI e\lrernilir!'a-rtlrar)ornr :ri!r: { sclotoi ij _ a cubirusuiui: (.lnrlnnrr:5 Pr,rn'amidal: l; t.al)czoro: t f a D c zi . 9 srlltrn:7 0s cr orirg : 1 o\ Dra.f : 10 fAldn!' 1:l | ! l n c <r P r . t F ll miilufr(: r'r '- rrl.nai d i \ t a l i Irtrngi rl

Oasele degetekrl sittL tot lttttqt. s( lllllllt \t lalarlgc 1i.eontinud direcfii metac alpicr.rcLor'. Llltimc'1. patlu (l(ete (indexul, rlijtociul, inclalui 5i (lcgettri mit) au liecarc .citr. t'er (a l a i a r r u , . : r r ' , , . r l i r , , a i ,( ipriitn lalarrt"L sorr lalanga)' tntjlo' ia douo'iolarrqlar , d l d r t q i n o ) i i ( l i s l o l d ( o t r c i a f o i o t l o d ' s a l rJ o -

31r

t'I a l r q ( | a ) . D c g c l u t m a r i : :r i ( 1 i ' r . 1 1 j 6 ,1 2 , 1 3 . 1 4 ) . Iricca|e falar-rgi p|r'zinLir o ('xtrernitat(' lrn ( o|p fi o (,\trL.rnjtatr, dis|ale, (.a/r.
ialangl

prrtrinr:-iiir. itc;tl-

Lat?r&linlenl \\i Lat'tal ciispuseolltefior' 1;oslerior' puiernice, L ' t t u . T 3 , n , r ' r u [ a p i ' r 7 ' t i n r r ' a a ' r i a i i i n t ' ' ri " a f i I 1 ' 1 1 $ : n u iu

A R ' tI C U L A T l I l , i t c t i f i - r l , U I x ' l l l N l I $ I A r - t i N I i I N I I Toate acestc s('gm('lt(' osoasL'sc atticulcazi intrc cle p|intt-tirr numir dt 130 a | t i ( r r i a l i i I a r t l c u l a l L i l ( i n 1 c r ( o r p i ( , i l c( i n t l c oascle (arpiene, plin ft'tclrr lor latcraltJ, arlicttLalia racltLt-r:ot'piani, Tledio-carpicl rci (a ctio| clouir rin:luri catpicn| intrc cic). articLLlaliile itrtermetocarpit'nt, carpo-metacarpi?trc, tnclacarpo JaLatryiettc \si articulalL:l e it tl ar I alangietu:. ( a r p i c L r c a u o I ( . r ' r n en e Arlitulaliile inteitarpient'. C)ase-c rogulat ('Lrboiclal. Irlin It'!t.1t' ior latelaic si pianc, oasele calpi t'nc aic plimului lind. r'a;i lL ct'Ior dir.r al doilea rin(l se arti( ull'azii intrc' ele. I-a nir,r:lul primului linrl, scafoidul se alticuleazi cu semilunarul (olficuloria scoJo-Lranrd.),iar scmilunalul se articuleazi cit piramiclalrtl (articula[ia pirarnido-htnar(r). Se reali.z,eaz.i astlel (loua artloclii dispuse sagital. Piramidalul se articuleaz!, de asemenea, cr.lpisiforrnr-ll, care cstc situat inaintca lui (ar.tic1rIafia pisi-piramidolri j, printr-o artroclie dispusti frontal. La ni\elul celui clo al doilca rincl al tarpului. trapc'zul se artlcul('azi-r cu h apc'zoiclul. trapezoidul cu osul mar-e ;i osul nare (1r osul trr cirlig, r'r.alizindu-se trr.i artroclii clispusc saqital. i\r'iiculil{ia radio-carpiani cste o diartrozi concliliani. a) Suprafala articularir a ar.rtebra{ului !.ste replezentatd de (nvitatea glenoidi ar.rtebrahialir, <le Iormi c:lipsoidalS. <u axa marL. transversalS de 1a stiloicla raclialir la stiloida (ubitaLir, Cavitatca glcnoidi anteblabiali cste Iorrnati clc fata articu larii a extremititii in{crioare a lacliusului li (le lata inlcrioal.J a liganrcntului triunghiu lar. S L r p i a l a { a a r t i c t r l a | i r a l o i t ( ' o | c a r p i { ' n e { ' s r , l e p l e : / c n l a i i dr, concljhrl fornrat plin tlrlt-ta plinri'lor- tl'ci oasc extelrr.' il' prim\rlLri rincl al ('arpulr-li. Accst c onclil t'at'pian, lungit (l,r ascrlr(.nca transrr';-sai. s!- lllll('azi-l e\act pe glena antcbrahir'li. b,r('ele tlt,ui s.tPirt{.1s at t;tularc sint tttt'tt{intltr'1'r colldL. patnl ligamcntc loartL' tact cit, o .apiulii filnoasir. inliriti 312

J;:' "'i L' i''Iil'i\i:l ;' ;'l l'; ll'l' lUl,iil;l)t':i', 1:; jlili:i.l;:lll, o''[i,,.'""]ti". "'"il:'l $,:i.:l:i ;T;:i,';,"oll]il:|,;:f 1,,1:!:,-r: l'Iilt U"eiill i:l# X,.,i' il., ;:tli:f F','"ff ;,:i,j
''i; "'rLa 'i'"i-l.l','' \'; ; ri''''ii''i',.l'i,i I:?;,,i.l, rr rnr'l'rni ":-ll1'.:r' ilJ'l' La parlea li't;ll:il"..ll',.;;il:]":il ":lili:,1''ii ;;;,i o;f1tl"l:liil"'. lllilffti,l;f;''
*tillnli;tl'il'

['t ;tTi:.',',";; iti:,;i"i't'tl.s",ill l$:i:jj;;1,,;;,r:' ";;;.''" re ex.'i'Inr i'lr i"'liL s rLr :1. liJ""T;li:$'li',1';lii'|:l;,!:
.iitat"i nrlitat ii tlc opozitic

-l'' ti'rtr"'rz':r hJ,;i ; fi:,:;1.$;::"lll,.1i,\:':l|i;',"'; ", "'l:"; arr""rii pat':u , li''',,,i';',,',,"',,'t,fl" J"*1 l:i,11'.i,",

n''' l.' o1t1u Ulritn' .-'l'p"l',i"t.,.'"'pi*rtr.'' l9i'

:ltl,l.i,T*l;1"'''"''"

ril'i':':i:'i"..1illill: ti'j:,T''..:]::.': ;ii:: Ji'''llll'l;i.' ";ti.j;i.ll,ii'';;[,Ji;',' 't i"t'" i''.'tu,,iu'.pi.,,"r. "r]:.,.:'i,'iii "1"!. ^:::.:::" i t[*l r

i'.i' ;l jlik" fnr :;*.1i]*' l#:$ :,t"*#, :.li '11;1"" l"''f i;''l'u''' ;",1;lli' l:;:' m,lll' ,:l:;li
i.'"*"lii, "r".ii' ' r r r r 't r ( r l o r r - f ' r l a r r ! l r " n

''"'jl:li"ll i'[:ll"]'i' :l'll" ."":i::ll.:ui:''lll:".:,'L',1',1;"i;T"1:':: il rltlllt, .l: :iruH':' l':iff:,l i i;:ltlr,ill' i, ;., i'i,',',',:,ij.'f:
,',""ii ,,'.'.ri""i .lii'oil,,,lii,'''i :"**",t" I'1,"t1.,.0.'",ilil]iLi glcnoicle latclalc'
Si-a""i.n-lii clvitii\i 313

Toatc articulaiiilc miinii sint intirite tle cdtre un manson capsular gi de ligamcnte djspuse lateral, de o parlc ti d alta a capsulei. --/ N11U$CHII MIINII Funcfia gitului miinii ;i a mijnii este dcpendenti pe cle G partc de grupele musculare ale antebralului, pe clc altA parte proprii a.le miinii. U usiltrii-u"i"-U.u"tu Lui 9. ,mus(-ulare au. Fryp"l" lost studiati la antebrat, rdminincl si stucliem grupele mus_ cularg proprii miinii. n4ina dispung de 19 n.ru;chi pfopxii. rcpartizali in tr.ei grupe,.duprd regiunile unde se gdstsc : mrr;cbii tenarieni, rnus_ chii _ltipotenarjreni li mulchii tojei lntitocii. Mutchii tenarieni se numesc- astfel. deoalece se gisesc in lgiunea sau eminenta tcnariani, aflatd la partea stincr.o_c,x_ tern5 a palmei. Au o formi triunghiulard, t:u baz-a pioximald $i virful spre police. Sint patru mufchi tonarieni: sr:tLrtttl ab.d,uctor a t p o l i c " l u i . o p , r a n t u l . r i r , r r r l l r lj l ( , . r , r , ra l p o l i c n l u i s i adductorul T.olicclui. a) ,ScurtTLl obcluctur d prlicclui sr. in\e|ij pt.oxirrral pr- sca_ ^ . I o r d - l r p e l i g a r n c n t u l i n , ' 1 3 1n . 1 oaIprrlUi, 5i st, terminii ,listal po lnza primc; faLangc a policcllti Este abcluctor;i rolator.in alarii al policc)ui. b) Scartal lleror al policclut se inicrii pr-oxinral o.: tr.a_ pez, tlpezoid-, pe ligantcntuJ inelaI' al r.ar.prrlui ;i clistal pc _ baza primei falange a policlui. Estc un rotator initintrtr al pr.inrulrii nt(,tacar-pin pc car.c il clLtte concomlttnt inairite ii iniuntr.u. c) Opozantul se inser:i ploximal pe Jigantcntul inclat, t.ar_ pian_anterior si pc tlapl'z. :c rnrlr:eapti apoi in .ju. ;i in afali si sc inst'rit distal pe intreaga faqi ,,xiclne a "pfir.nului :netacafptan. Estc un rot^atot.iniuntru al pr.jmului jl]L,tacar.pianpL, ca|L, 'inainte il duce concomitent, ca ;i scLrr.tirl Ilcxor al policelui, li iniuntru, r'ealizind astfel imprcuni mi;ca|ca dc <)pozilie. _. C)pozantul inter-\'ins in toate formele dc pr-cl.rcnsiunct"ealizatc de degeiul marc fa{i dc rtstul mijnii. S-a a ;{at insii ce el actioneazd nu numai in miScarea dc opozitie, c,i chrar qi in nri;carea 11e abduc{ic a poljcclui, in carc ioac;l Lrn ro] 314

stabilizator (ll T' WeaLllersbg; W. J. Fon'esL 9i J. V' "ra Cl. Hannnet ii P. V dlenliltl. fiavrnjian; d\ Addu/-'totll policelui se inscrd proximal pe fat-a anter't/sre ai oelui de-al doilea rind carpian Ei pe bazele metacarjos fi in afari iGrutor lt qi,III,. dupd ca.re se indrL'aptd in falange.a pe baza.pr';Tnci Policelui. ii se insera dis.tal " Est* un adductor al policelui, pe care il trage sprc linia mediane Si in acelagi timp il duce inapoi. Studiile ele(tromiografice ale lui Cl. Hamonet 9i P. ValenLill .(1970) au ar5tat ce adductorul intervine cu intensiteti diferite in variatele lorme al'e prehensiunii. ln prehensiunea cr't toati mina (apucarea barei, paralelelor, fringhiei, sulilei etc ) adductorul este Ioarte activ. In opozilia pulpard (pulpa addlrcpol.icelui atinge pulpa celorlalte degete) activitatea ?orului este mai slabi, dar cregte pe mesura ce se trece de l,a index spre degetul mic. In opozi{ia pulpo-lateraLd (pu]pa Dolicelui atinge -In lata laterald a indexului, adductorul este clinicd incapacitatea de a electua opozi{ia ioarte activ). Dulpo-latelald pune in evidenfd o paralizie de adductor, deci de nu.t cubital $i capeta denumirea de se?n?lrllhri Fronen. Mu.schii hipotenarieni, numiti astfel deoarece se gilsesc ln regiunea sau eminenta hipotenariand, aflate la partea interni a palmei, sint tot patru la numir : Utlnl/rul clrta' gl adducioru.t degetu.lui mic, satrtul Jleror aI degettlui mic gi ' opozantul d.egetului. rnic. a)- Paltnantl attanat este patrulater qi se inserd induntru pe pielea eminentei hipotenariene -si in afare pc aponevroza palmard. Este un tractor al pielii regiunii. b) Adductotut d.egetului mic se inser5 proximal pe pisifonr\ iar distal pe fata posterioare a primei falange a clegetului mic, printr-un tendon comun cu flexorul Este adductor al degetului mic. c) Scurtul fleror aI d'egetului mic se inserd pro\imal pe osul.cu cirlig Ei ligamentul inelar carpian anterior. ii distal Pe prima falangd a degetului mit' printr-un tendon tomun cu adductorul. Este un flexor al primei falanqe pe metacarpian' d) Opozantut d'eqetului rnic se inserd proximal -pe osul cu cirlia si liAamentul inelar carpian anterior, si distal pe fa{a inLcrnd i metacarpiantrlui V.
31ir

-,=,Tabcl rccaDitulativ al mugchilot tnirnu

: ltn , a b d u ( t o r s r p r . o i c | t o l ' i r r a i l l t c a l m c t a ( . a t : p i a n u l ju ,\. ] , ' ,(it ( , L al dcgetului ntic. :I 1 , . 1 f ] l , l l o j e i r r r i j l o c i i ,, r r p ri r , \ ; r r r , r . . , . , . r D i r . e r , \ it . r . a r a : L \ r l t ( t i s p u \ i i n h . _ L r ns t r . a t s u p c r . f i c i a l u n r r i : :r l: lr : :\a rr .. ;i p o, l. r lq l ro rr l. lr .r ' il t i i . r r a l l t l r i r r p c t . l i ira l \ t . t / , , 7 l l r , r i . d l ; i j,i _ , a i s t l a r , u l l r i p r . o f L r n cs l int inI ero.\osii, a) .1.lrr,st.lrii Irnnltrit.ali, ir, numir| clc patru, s('insc|ir pi tL-n(loaltL-l{' Ilexrir.Lrlui proIulrl. sc inrlr.captir itr ios ina_ p o i s i i n a l a r 5 . t r . ( . (p r e Iingir lala r'_\ L('rlt;-ta aIticrrlaliilc,: m o t a (! r ' p o [ a ] a l g i c n e 5 i s e i n sr'r'i"r pc tcnclor,rtl r'xtensolLl j r . t i c o n tLl t al cltgotcloi (Iig. lllT). Sint Ilcxoli ai ltr.imci fa langi' si cxtc'r-rsor.i ai uitirrrc., lor' (loui f a lar'tg('. lr) -l.ltr,sr'/iii i?ll(,ros(r.si sili I ttt. 1:; In-r fijjj s l t u a l i i D s p a t i i l ( ' r n ( , t a c ai r i , r, r l r l r p : r , . r r r r,,,,,t, , , i t ,* , , ' , i , ' ; , , , ; , , . " t p i o r . . 1n Ijq'gs1c spaliu sc !:.,-r ,.t, ,loi rr,u{( Li irl,. r r r l l : . 1. .. . l t . . , 1 r , r ' s , r{lr . , t, \ r , p l . d p r i n r u l r r ls p r _ 1 t i l . ( . a l ( : nLl llrczjlrtar clerit un iliter-osos doisal). ln loial slnl \arpLc la nLinr:rr. l r , f c i c [ , j a t ( , la i c a l ( , m c _ - ( r . i r s r r . i r p r r _ , x i r n ap <lcgetcior' Iii sinl Il(,\ofi aj prinrli Ialalgc 1i cxlt,nsoli ai ultirrrc_ I o l r l o r r i r I a l a n g c r a s i l o n r l t r - i c a l i i , c l a r .i n a t . c l a s j l i r n D slnt l r a b d u ( . t o | i f i a ( l ( l l t (t o r i a j c l o { c t c l o t . .
I JI ( . r L t t . t 1\j . N I( , . . \ ( ; : f t . t . l I ) , 1 i t \ bt ;\ \ r\tl ta('ilt Dit'n (',Or-. ::t (ltsial pi tr,jt(l()aticl(, {,\taI]s()rLllui I Ot-nLln a,

--li,llif; tulur
is;]1;sn;

l1 ]

rir l L b ' . 1 ' r L r i ri \ i r i I n L r : c la _


al l) 'l c'1rr:

lScurt,,rbcrucrorscatoid Muechii iD- i :i,,il; rlrLrii talo| iYi,,,,,i:lii,l*'ilii-"'i;,' I a policelui oliccilrj ul ; 1 p Poltttiui
ScLlrt ll \^ Dolicelui Opoz.rAl r\rl.i:i.l' r'.ri -r lLcclui 'l r.r',Lz Trap.'rolci T. t.t'z . i.r:'un_ B3/. iirl"rrsl I R,,: I i i r r L i L 1i ) ( ) 1 ' r " ' l L i ' a p(ticellri [1.1 'r''rp I

r:nl LOe' Al doileir I i:il Baza falangci I r\(l(l'::1'r ill 'r' lj.rLtli a poljcc'lui cat'pian

MuSchii hipotcnilrieDl

Palmat cuianat Pielc dr Pisilr)r-m Adclucl()r'u1 eetului mic I scLlrt fle\or al os c:r cirllg ilegetirluI mic I Opozant id do Os cll cilljg geruluL mlc I

Apontfvl'ozii lpalnura

l.raclor ar l)re_ Lji

faLarlgn I a (lc-lAd(h1(tor l*"tul"Lri mLc i iri {r' Falangr r a (te- Fl'xor largci I mic leetulLri Nlctacarpjlnul Abductor' I
'\l'r'l't'l 1 ,. ) \ v r r r l u . l ' llct( lr)r l Fre\' r" .' lallqai I :l I x' terrsoli ai -t.rl ll a aD Dl g t l l o I l I l a ri a III-a

XtuSchii lojei mijlocii

l.nmb .r:.

rI l i" " \ , r, r l ' r r r r 1 ' fLLn.l

S l t r r l j u l b j ( , r ) r r 'a , n i , a 1 g r L r . r l r r im i i n i i . 5i al miinii tr.tbure i l, (ttrat in rlr,rra r,hpL:. lrrtr.-o priml (,tapii D(, r om |efcr.i la ml\(al'rl(. \r a' llunrlI biorn|tanj.c alc, clifcr-itt,lor.(,omponcnlc alc miinii. considcr-ato izolat. ln a tlt;rra etapir ,,,, .1* ..,It'r'i la mi;cir.ilt s i a r ! i L r l r i l t b i o r . ] t e ( . a n ie ( rlt, rnijnii. t olrsi_ ( l ( ' la t e ( a L l l t t o L . 31(i

lnleios,)fi

'l X x ',IIe elta l c il r , r 'D piie en nii

lle en nd d( () )n nu ull. Lensorltlui

r)f gel,.rl

c x l A -A cr rIiS c'o l e r s i dr: q;r'i, t1i.,t ,!f,

" i''
I'
tel()I

ductrir ni il{l ducl,ia degtlo

Biomecanica gitului miinii. Gitul miinii este alcdtuit, 'dupa cum am vdzut, din opt oase scurte, de lormd nere.gulat cuboidd - oasel.ecarpiene * care se articuleaze intre ele printr-o serie de artrodii, cu segmentul antebrahia).prin articuLatia radio-carpiand, qi cu segmenlul metacarpian prin art iculalia carpo-metacarpiand. Intreg acest complex osteo-articular este astfel structurat incit sd permitd e.tectuarea migcdrilor de flexie-extensie, abductie-adduciie gi de ciraurnrduclie. Arnplitudinea acestor miscari este o rezultant5 a amplitudinilor insumate ale tuturor articulaiiilor regiunii. Cum aceste articulalii sint, in general, artrodii, fir.care in parte permite migceri de mica ,amplitudine. Articulatiile cdrora le revine rolul cel mai important sint: radio-carpiand care este o condiliand cu trei grade de libertate Si cea medio-carpian5, care este $i ea in parte, tot o "articulatrie condiliand, deci tot cu trei grade de libertate. Toate miscdrile gitului miinii se realizeaze printr-o deplasare ,,in etaje(r a segmentelor regiunii. Al doilea rind carpian se deplaseazi pe primul, iar primul rind carpian se deplaseazd pe segmentul antebrahial. Datoritd laptului ca primul rind este situat intre cele doud supra-lele articu]are, reprezentate distal de al doilea rind carpian li proximal de segmentul antebrahialului, el a fost asemenat ca rol biomecanic unui menisc gi a fost chiar denumit meniscul carpian (Tauernier ). Nu trebuie insd uitat ce acest aqa-zis menisc este format din trei piese osoase (sca{oidul, semilunarul qi piramidalul), solidarizate intre ele prin doud artrodii. MiEcdri]e gitului miinii se efectuead in iurul unui centru care poate fi considerat a fi osul mare. Acesta reprezint5 pivotul central, in jurul ceruia. aseminitor unor sateliii, se deplaseazd celelalte oas carpiene (Destot). Goniornetria. -Amplitudinile medii normalc de mi$care 'sint :

se exe(uta in plan sagitai. in jurul .un{'i Flexia-extensia tre(c prin (apul osului marc. Cliniccare "*o- transversale.transversalAeste situati in tabachera anabiomecanica iii tot&tiio-.t.rrl clasic se agazd in plan sagital, pe lala ragitului miinii 9i miinii, cu baza proantebratului, a dia15 pe -axa lungd a segmentului cu axul perpendicular iimai Ei tabacherei anatomice, cu indicatorul dreptul in inaicat6rutui lungi a miinii extinse in continualea anteaxei i. areptul 'Uratutui. i n s 6 . h i d r o g o n i o m e t r u lG e i g y . PreferAm insumate, migcdrile de flexic gi extensie activa au o clileamtiituOine mc{rg..d9 1650. iar cele pasi\ de 175o, pasivi de 10"' fiind active cea mobilitatea fi i""i" ai"tt" Abductia-adductia se executd in plan frontal, in jurul unei axe antero-posterioare care trece prin centrul osului mare. Clinic axa biomecanicd antero-posterioard se repereazS, pe faia dorsald a gitului miinii, in depresiunea de deasupra Lazei celui de al treilea metacarpian. Goniometrul se agazd in plan frontal, pe lafa dorsali a miinii. eu baza prorimal 5i perpendicular cu axa lungd a antebrafr:lui, cu axul indicatorr,rlui in dreptul depresiuLrii bazei celui de aI treilea metacarpian, cu indicatorul in dreptul axei lungi a miinii extinse (deci al metacarpianului al treilea qi aI mediusului) (Iig. 138). ln total, migcirile insumate de abduclie (inclinale radial.i) (inclinare cubitale) active au o amplitudine cL' adducfie 9i 55o, iar cele pasive de 650, diferenta dintre ele fiind de 10o. a) Migcaria de flerie-ertensie se produce in jurul unoi axe transversale care trece prin capul osului mare qi are c amplitudine totalS (de la pozitia de flexie maxime Ia (ea .l.. extensie maximd) de aproape 1B0o (fig. 139, 140). Amplitudinea miEcdrii reprezintd sumalia ampiitudinii miEc5rilor articulatiilor radio-carpiene gi medio-carpicne,deli participarea acestora este diferitS.

Activ Paaiv Difsreinta

(0- .10 75" (1 _ 73,) 90" (0 - 9{), . 1 o o ) | r ; ( 0 o- r 5 o ) 8 5 " ( 0 - 8 5 . ) s0. (0 - 90.) .15"(0 '. 459 | 20 (0o- 20? 5" 10. i

500 350

35" 50.

318

319

Dup, ,.um rezultA din acest tabel, articutatia radiocarprana participii mai mult. Ia miEcarea de flcxie, pe cind cea medio-carpiane mai mult la migcarea de cxtensic. Altlel exorimat, articulatia 1'adio-carpiand sc flecteazi mult gi se extinde pu1in, in timp ce articulatia medio-carpiand se flecteazapulin. dar se extinde mult (fig. l4l).

!: :! I J

:!

a.

llig. 131 ^ Secliuno fruntrir prrr miinr. Ax' lc m{-..riri(c.

ffi
rj,,rl

l-l Esa rruns!esali d nr.mdtu, ,rnd .krpran 2-2 axa t.ansversala a rindului al doilea cerFran i 3-t axa transversala combinar:r.

t'tg. 144 - Sectiune sagitald prin gitul miinii. Axele mecriinice :


AA * axa antero-posteripentru oar6 mi$ciriie dc rnclrnare I I axa!fanspdmului renata a ri d carpian ; 2, axa lransversala a celui d al doilca rind carpian ; J transYers:ld combrnala.

.J

*:

AmpJiludinca miscArii clepincie falir 5i de pozitia niinii -,o-e anteb|at, si de pozitia degetelor. Astfcl. fLexia cstc ma, xrmA cind mina este inclinatd (ubital si de{ctclc criinsc. lar e\lonria {.s1.maXimh cind m i t r a e s t n i n , . i n a r ; r r . a r l i a l. i qegelolo iin t flectafe. Mi5r'arca dc llexic estc realizati dc ur.rnitorii mltscltl : c palmar. mit ul paimar si L.ubitalrrl u:uiuii .L^ Xm.rcl rlexorLlL LornLln superlicial al degetelor, fk:xorul " " i " i , , " . codrrn pro,

321,

vlund a-l degetelor ti lunguL flexor. propriu al policelui. iistr: lrmlrara de punerea bub tensjune a ligamentelor posterioar(,. Mi;carea de extetsic se realizeaz5 frin participarea urma_ torilor_ mugchi : primr.rl radial extcrn, ai doiiea r.adial cr:ter n. cubitalul posterior, extensorul ( omuD aI clegttr,l<.rr.. c,xti.n:r.,
Ar(L'!Lrlrr

Badio_carplana Medic'ca.rpran a

10.

l5-

Ilitt.

1_11 .Anrt)lil Ciir.r ,, ll1,\,.al il tor. r.jtUt,ri . rj|ru rn cril.|1!. (ii) \r llr\.(, (i))

I\,Iu$chii motofi car'(' rcalizeaze 1r.rclina{ia t ttbitali sir-rt: cubitalul postcrior 5i ctrbitalul antcrior'. N{i9ca|ca cstl:' Iimitata de ligamentele lateralc externc. N'Iuschii motofi carc realizeaza inclinalia raclialir sint: marele palmar. primul la(lial extern, al doilea radial exteln. lungul abdrrttol. al policclui, lungul cxtensor aI policelui fi scuitul extensol' al poli(clui. Nii5car-ea ('stc limitati cle Iigamentele laterale interne. c\ Miscarea de circunrdLtc$ic rezulti din trecerea succesir-i prin pozitiile de llexie. abductie. extensie, adductie sau iniers. Migcalea ntt reprczinta Lln ccr(' perlect. ci o elipsd. deoarece {lexia qi extensia sint mai ample decit inclinarea laterale. flexori, extensori ;i Tbti rnuEchii enumcra!i anterior partit'ipd pe rincl Ia lealizarea migcdrii. inclinatori radiaii -

|ul p|opriir al dcg('tul\ri nti(.. lur,gul c\tensor al ,,_roiiit,lui. :cur-tLll extL.t'tsor al poli(cluj :t Urtt.rrsorul propt.]|r al to(i(,_ \xlui.,Estc limitatii (lc pLrr.it,r.ts ,a t r l t t e r . r s i u n ca l i g a m r r t ( , I Or. antertoal-e. b) Mitcarea <let irtl.:Lirnrc rarlialiL ;i inclinart, r.trbitclri s,, producc iD jrirul Lln('i asi, a l] te ro- postefioarc (.arc tlecc ptirl ucntrul osului mal-c (_lj{. 1+0). OascLc (arpiel-ic bas( uLea/_i lrl tLlrul accstLliccntru. IrL in,l.ir.ia1ia ra(liali. (in(l os.rl rral'c .. i l t c l i n i i i r L a f a r . i . g c p j l g 1 . l g 1 ' ufla r c a r t . c a fr m i 5 t a r - r .i l . l l t n t r 1 1 .l t l ir.rclinatia (ubitald, cind osui mar(, s(r iirclini iniruntr.ir. sernr, It.tnar-ul,r'f i'ctueazi acet,a5imi;c,are il alard, ia): sc,afoiclnlajungr s;i l. q " r j a ts i a r . o, i m p l i b , , r , 1 , ,u , l y l n e p o 1 t l . 1 . , p a , i i , , 1 , . , ,rl' La
t "i.l ,/Ar'^A mt-, i11|l dC Op,,/ 1i..

r \ m p l i t u d i n e a n i $ ( i j t . i i r e z L l i t a l1 o r c l i r r s u m a l i a a m p l i t u c l i .. nilol mi5<drilor artit.ulafiilor: r'a(lio- ( arpicnr. 1i trcciio_car._ p i c , n c . D a r ' l i a i c i , c a s i J a m i ; r . i r r . i l r ,( l e f l c \ i . , ( , \ t r , n s i c . p a ) . ticiparca acestora estc dcosebitii 322 2t.

b ott9. a tqZ nmplitudjn^, r l r j i c d r r l o r ultimclor patru degcLe: m i $ c A l - i L cd e a b d u c t i e ! i a d c l u c r r ei b mi$cArile dc flcxrccxtensie,

Biomecanica ultimelor pittru degete. Ultiirre'lc patr.u de, gete prezinti mifcdri de Ilexie, extensic, Iater.aljtate si clc rirc'umduc{ie (Iig. 142). G o n i o m e t r i a . G o n i o m e t | j : ' n "i , r i i . l a l a i r n i , r i . n l ^ l i t r t c l i -

nile de mis(.aro ar..i.ti"irraitirr, i,',"-i-'.,il. j.p,,-;;t;;;i"'.','

ii inter-falangienc'. Se ele<tuqazi (u goniomctrlll dc tip mic sau Cu hi(lroloniomctu I l ti,ir7il. firindu-sn pr. plarul me,r'i sau intre dou.i clegete segrncr.itul supra-iacent scgmcntului , aro pxe(utI pasir :ar1 a(ti\ nti:.(al.ca. Articulaliile intermeta(alpo-falangicne alc ultimelor. patnr (icgete slnt arti(rilatii de tip c.ondilian cu trci grad(' de liber.tate, carc p(,rmit cfectuarca mi;cdrilor cle flcxic-cxtensic, di. lateralitatc !i (,a o rczultant,l a a(.estora, clc r'ir.r'uncluc,tie. A m p l i t u d i n i ) c m c d i i n o l m a l c a l c a c c s t o r m j s (i i l i s i n t u r ' , mtitoarele (fig. 143).

(0 1r0"
Pasiv [)itL-renlir tl0o l1i

r0')
I lr)oj

:ti).+ 50" +
!l)'l

10':

l0'

Flcxia-extcnsia st' r-caljzt'azii in plan sagital (Iig. 140). irr i u r u l u r - r c ia x c t l a n s r e l s a l c ( a t ( ' t r c c e p l i n c o n r l i l i i l l j c t a c a r p i t ' n e l o r ' . p u l i n i n a i n t e a i n s ( ' r 1 i ( . i s u p c r . i o a r . ca i i g a m e n t e l o r latcrale. Inclinalca latolale a clcgctclor. sc lcalizcazir in plan flontal in juml unor axe ant(.f o-postclioare ( ar'(. lrL'( pl'in ( cntlul contlililol mctac'arpienclor. . \ r t i c r t l a i , i i l t ' i n t c l l a l a r g i o n t ' s i n t t l o l ' r La t t t l r z ( ' ( L i L l l - is l - 1 gul' gl'acl clt' libt'r'tatc.. (a1(, p('rrrit(, efectua|r,a milciirilol (lc Ile\ie-extcnsio. \'li5cdrilc sr' t('alizeazd in plan sagital. in jurul unol axc tlansversalri (ar1. trc(' plin holtlcclc capetclor' falangiene. Amplitudin('a mcclic nornrala a flc.-rici-t'rtcnsi('i ('ste dc ' 120'r per.itnr arti( uLatiilc intcrlalar.rgicnc plo\imal(' ;i clc IX) pt'ntm artirtla{iilt' interfalangi<'nc (listale. a) Ml;cririlc rle i,ttclitnre lateralar aLe deqeltkn' sL. r'ealizcazi prin alunc('alea trans\clsalit a bazei prinr('lof falang(' 324

(;{,ni()mc_ I-r1. 113. ilefnrc!rrrirrPofr l r i ;r l i r ! ]r r i . r r o l o r \ l i l c : u 1 ' d ( ' flcxic c\1']rrsr(.: r. Dozi9ia de slart : l), r)ozitia lir)rlii-

f"",'"11?i;,i'iliiiio?.;'"i3:f;:";;"1?:"1i1"":?iil.'j::il:r'"il i:11;i_ i,',lJ#'.rur"i:,,.;,,:". or",i,'i!,:?:"0,:,Xi,, "illi",",.i t'i;:;"? D r r l . l J ' p o l i ( ( l u i ((oruana


q:-ts-:::1, Dosibllitrti ample de mii( ar'(' 1\(cstea nu si' r('a-iinii. rePrezcnLat'r uu raLa'

Jtcri, al" d)g,t.:t,,, ... ,.:;t ,,.c ^. Iie izolat, Iit' simultan. la rele trei ,.,i.,."i" ..it"uto."'ij,,',1,.-

' s i ndc pii, ta r.a 5: ;::'*','#t"",fj" i.., fr;:1f j:"'il,"ff :!i' ?;.;1 -ottensir. b) Mi,scr;rile cle

netaca-r'po--[alangicnc' exulusiv la nivtlul articuLaiiilor ..,-47i tu9"'i-r-.,.".r'rtia tLlturor grupelor musctllare IIexoare, incllptttl^:-'.t .xl.c,,.oa,. (arP llllerlin sut.rsir'

""'iliit".""i.,,
r^^^+a

ptli::l.ti' 5pre deoscbircde uLtimelc patrLr


rcstril.rsc de nligcare' P(-iii('(le

('arc ',1; aU pOSrDllrla!r lllai

llil,l"', rupi't 5i :,rafoid 'I.lt*,"tii.a ptuimilutrilor' \'ol intcr\ erli dcci articr'tiatiilc: s( afo-lrapt rian', trapezo-metacalpiana'tlt.' ^"i, i -" 'ila i .ij,'-".u]ria ipo+oii,,u ' : i i n t r ' r ' l a l a ' r g i a nr a policolui ,'i rl. r ' i ( l i A ' p ' rrl ' ' afr.,,i'lu . . ' 1 ' " ' ' ' i 1 i " d ' ' i l t r r T^ Limoul ml)L m t l a t a r p ' a" t l tat -"* i ' t . 2 . | . ; r i' " r i ' ' i , . . l a i r t d ' t r a p . z o i r l . ( i r r a l r r r ' " ' i r r j r l ' r r o l r r t r a r . : a . ;i ';T ; ;r,c i; b.u ' i r - t r a l ) " r" r lac( lrl l a p t t l l , 1 , . p o l l r l r l a p L l t | a s a l i \"

Filt. l1-^^ ,'.:1,:^"X r'

111 1l j t

ff:-l:'"l,

exic s,,f ri r)en!ru cererarte doua ieeere

'"' "'ii",f,i+lil,.i.,;";,,r.,T;,," r d _ l, ; i,i.l, :,; #3'11,"':"il1*.S;'::i"""'"",r,.*" pen,ru prima iaran:,i -,ili.l.iJs,i_. 'o" c1ex_
""p'.i" i.i...i

tluschii motori ai dcgct(lo!.: iJrrncJ pru.\.n.ar- : rj Irranr:J n,,.r ,.. i rrr

,l

(r'lei de a tleia falangc pc a c l c . r r r.a .t" ..uliiii,,,-.j.'i.t,,i,,.,,t i , r m u r l p r - o f u D d( f i g . 1 4 4 ) . Extensia dcgcteior. este fdcuti de extensorul _. comun i).'ntnl degetul mic si pcntru incle\ mai intcrl,ine cxtenio,.t,l proprru al acestui (legct. l11te|osotil si lombr.icalii rcalizcazd r_,misc.alc (.onrbinatii. ( afe- const.'t in flt'xia primei faiangc ;i exie nsia ultimctor , toua. c) lli,scarco rlc circtLmdtLclit, r.ezultir diD tre(.crca ', -if"rii,. '"?,.,, dcoL.r(.Jol pr in i clo patr l p,rzi{ii dcst,r.isc unt.,.l., src. rn(ll|ratlr , ubitali. incliDatic I.adialiL satr iDrcIs. Ser,ft,r, 32il

sillt tl'at-ts\'c|Salc si trc(. prin cot.rclili. pLrtiD inaintca irlser.1rIr :rrpc|ioarc' a Iigame,ntclor later-alc. Flexia prjmei, falange pe metacarpian cstc rcalizatil cl. rlrcruso.jL )r tombr.i(ali ; Ilexia t,elei de a cloua lalar.rgc pr. ptrma este eIc(tuati d c I l c x o r - L 1 1 r . o m L r n s u p e . rf i c i a l : ? j c r r l

rl.ntal(ar (a]'c I(l\ln "(-oloamai btlnc t'olldi[ii nri5cir|ilc complert' ('tr (oloarroli' comparatir p|czintd' accasta " " t " pofi""fui". . n"i pattu clegct'^ \r o ,ri-rro'-m.ta, n.l:u iaLanqi('rre ilie ultimeiol (elcL I'la a siilclit . r'o.itabili r'rsucire in 1o<' ;itJ;;i;;;t;.' alr: postet'ioarc lc'lc:lc ci astfcl 45. l*"j"d.: ,pi"timariv polit L'f:rlangclol alo Ir('tacatpiar'r 1i pfirruhti ,f" i.lp"iti"l. lrti au devt'nit postefo-('\teLl) c sjnt: N l i S c i l i l e p l t ' a t e l c l c a l i z e a z a t. . ( o i o a r l a p o l i ( c l u i ' ( (i'.' 1r(1rmrlc abdltr'!ie-arlchl( !ic. migcdri dt Iicxic-r'xte|rsit'. ductic li de opozi{io. a) nlis(Iiri1('clc flcrir'-crlcnsic ('onstau itr iLrtlinatca scgmentelor' ..t'oloanei polit clui* sllrc Iala palmald ;i s1-l'c Ia{a dorsali. \{iscar'ca s(' e\c('\i1ii in jurttl rtnci axe' oblicr' irlair.rtc ;i in afali-r. car.(' tfc('(' plin baza primlllLli mc'ta(afpian -\npLitudinea la nir,'Lu1 a|tiiLrlal,ici trapczo-nrcta( arpioDe ('stc de 35'-40.. tol al NIil('ar'('a clc ficxjc ('stc r'r'alizatii tlc 'cirltttl allcltrr. policeiui. sc'ultul Ilcxol aL poli(reltli. opozatrtttl 5i flerolrli propriu al polir.i:Iui. NliStat't'a clr. ertcr-rsic ('st. t calizaii-l cle lttrlgtLi ( \l{'lrsor dc ;i scultul c\tcnsol al policr.irti. lr) ,'fli,scriritc cIc abducfic ;i addrrcfir' r'i'aiizcazir (lcpi-rltarca ,:i apropier(:a plimului meta( al'pian dc al clr-riica llilcar c a s c c r i e c l r t i i i n j r t r u l i r n c i a \ c a n t ( ' f o - p o s t l ' il o a | c , s i t u a t t ' I n :l2i

tcentrul trapczului. Amplitudinea este rlc il5 40r. i,ungrrL abductor al policclui lacc abduc{ia, ia1' acl(Lu(tol'ul poli.cclr.ri - adducfia. c) MiScdrile dt: <:ircumducfit constarr in trcc.cr.ea pr.irr toatc ccle patru poziiii anterior. amintit(.. d) Migcarea de opozific este tot o migcarr' <ombinata sr se lealizcazi pfin apropicrea acti\.i a ,,coloanci policelui., de ultimcle patru degetc. AstIeI. mina alc posibilitatca dc a sc transforma intr-o veritabild pcnsi, cu ccie clotri br.a{r' mai mult sau mai putrin rigicle. Opozilia rezult:l din combinarea a tr('i milciri : o rni;carc unghiulard, prin car.e r..irlui policclui dcscrie un arc de 120" intre punctul ccL mai dcpArtat de axa vcrticald a miinii si un punct care depile$tc aceastir axil ineuntru; o mi;carc atn<rtmiterttfL dc r.otafie clc g0' a policclui ir-r jurul axci lui logituclinalc ; o r*i,,scare de lletie a ultimci falangt' pe prima li a primei falange pe metacarpian. Pentm rcalizarca mi$cdrii de opozi{ic. polit.clc p}eat.i clin pozitia cic abdu(tric' si extcnsic maximi, in crarc fala lui dor, -este sale situatii pc acelaqi plan cu lala dorsa.li a miinir ;r ajunge in pozitia (le addr.rc!,ieii dc fLexie maximd, in car.t' Iata dorsalS a policelui ajunge perpendic'ularir pe' Iala dorsale a miinii. Opozifia poate fi, deci, dcfinitd ca Iiincl acea ,,schimbarc in pozifia miinii prin care lafa dorsalii a polit clui ajunge perpendiculari pc lafa clorsald a miinii- (E. B. Kaplan). Migcarca clc oprtzilie cste cra|acrtel.isli( i miinii omultri. Inaintaqii nostri cei mai apropiali pc s( ar.a zoologi(5, maimutrele, prczintd accasti mi5r'ale sub o f ormi impcrlt r,t dczvoltatS. (fig. 145). Speciilc actuak' (lc maimutc' (corila. cimpanzaul ctc.) prezintar un policc slab opozabil si mai scurt, in timp cc metacarpicnr:lc sir.rt mai lungi (fip. 146). Policelc lor nu cste descrvit clc un mus(hi flcsor lung. dar' maimutele pot apu( a cu cl multc obiectc. Dc ascnrcn('a. maimu{elor lc lipsc;te qi tendonul e\tclrsonrlui scurt. s:ru dac.i existd, cl se inscri p0 baza p|imulLri mcta( ar-pian. Au c\is tat insi unele spccii de maimu{c, cum al fi l)roconsul cli . Africa cle Est, astizi clispinrtc. c'arc arr bcneficiat clc miscrLli complexe de opozilie.

".":-L"Y,ll'"';li";'o,9i or"i'1".*,i ":.1:"'rT' 5;lT;i"fi:";"ir""i;';'

.|" "p:'ill:l.ll: iscarca i",:; M ilTJ:i "';'. iLL c J;i:';i'(i",oill,,,' mlr r n ar( nLl "i"pi'*"'" "^"i ia
_

n 1a maII r.m policcl Jnr r'r1 !lo^z]t Iung ;i, mai pu{in, adductol -poli(it pirtrttdcsotccu unur'din('cro

fl {r)ii irt
I ll_llr/[/
f\i iij i ,7 ,. '(. ,.

nl]

iirti,,lg,

/ , 1 - : , '-1
/1,'i /l

!.;

;i

t. .. ./
\', ,'ri l^
| ,t .,l.i. 1r

.,/'
F i 9 . l.Iti
l\'lina goril:r-

Iiq.

I It a

Srti)rirfirlrL i) ltrlarii : l)alrnalclof Drrrl ( , r r r 1 r: : l ( nr,rir;r.r; 5 si .

r - - 1 a rs ' ! r I 2 ,rurr., ,rr { r iir|rr cl. {)

328

opozitia se face spr.e degetul mic, cu atit ir.rtcr.r. ine rrrar intens in migcare scultr.rl IIexoI aL policclui ;i mai ales opo_ zantul. Amplitudinea migcdrii de opoziiie poate Ii clctcr.minatir cu ajutorul scirii 0-8, propusi de Cl- lJaciu. Scar.a 0 [J conste in atingcrea slrccesivi cu pulpa polictlui a ()pt zon(. palmarc, reprezcntate dc bazelc 5i clc pulpclc |i,lor.talt,, patru degctc. Notatia sc facc astIL'l (Iig. l4?) :
(l-p()lir'c balitnL, nlr poat( cxcrirta ni(i (] nrjt(i|.c i I = pttlpa polircelui poale ir"Linge baza indexlllui. Mi$cilr.oll cste ele(. tllati de scurtu-l plopr,ju al policeluj : dductor ai polioelui fi dc llexorul 2=puLpa policelui poate atiDge pulpt inalexului. NliScar-ea esle etc(tuatal dc ILrngul i.tbcluctot'. scurlul extensor Si sc rtLll a.lclLrcirn. al po!, ce1u1: policclui poatc irllnge bazr rrcdiusulLrj. I{isciir.|'it r'sle ef!\' :l-pulpa t r r r l i i ( l ( ' s ( u r L L r i i L c l ( l u r l o r . I l r , x o ! u l l ) 1 1 , 1[)rr , ] . 0 1 ; o z l . r . r ; 1 r . 1 i ., r r r I . . inlre in acliune ; parljcclui poale l:pLrlpa tillgc ptl1])ir ntecirLrs.r]uj; policclui poale ul.inBc baliL jrrL'lirr-Jjui i t=pulpa 6=pulpa policslui poate alinge pulpa inelal.ului; ?=pujprL policolLri poate lLinge baziL .lcgetuliti Dlic ; ll-pLLlpr policelui poate iLtinge pulpir .lcgetului ntjc_

- ul] apa]'al muscuLo-tendinos intcgrr'1, car-e sij mobiiisau -*Ltiit t" pensei in scnsul dorit pentrll prehensiune ctr puternic' aparat este mai accst cit cu "^1"""i".'tir".l m a | c : d c ! r n r ' m a r p r o J l e n s i u n l ' ifii fortu rle

Inri'gistlirilc clectlomiogt alic c t'fcc.tua1t, cle rl.1I. l)crrcir asupra mLis(hiullli opozanl, pe o miltai l.!olntali-t car-c c\e(.ulir s( ara 0-8, an ar;ltat t.i a.ti.,'itatca bioclcr.tr.icl a nr\rn('hiLr h-li opozant cr-e5tc prog|csir'. 1n miSr.iirilt' pcrLtr\r t('itli.ia11,iL primelo| tlei trcpte ale s(iirii. opozal.rtul 1ru estc soii(ital Dc Ia tr-eapta a patla, (.o0trac!ia <lin c,e in t.c mai jntensa .r mugcltiului se tradur:e bioclectrir. pl:i11(:r(,stclca ficc\cnlcr .r amplituclinii biopotentialclor, car(.atiDg niii\imLl1lriri trir seul B. Pleherrsiunea, 1n(elegen prin a('casLa posibilitatr.a tlc. car', dispune mina omului de a prindc obiectclc (.a intl-o pcns.i. Pentru it fi posibiii, prel.rensiunc:r presup\rnc exist('nta ur.m5toarelor elemcnte prin( ipa1c : douii bralc de pensi rigicle, (ar-c so ur.rcs( la lrnul rli '('apetclc Ior. Cu cit acestc bra!r: rlc pensir sc clepi-r I t('itzi-t. salr se apl opir. mai muIt. ( rr atit amplituclinca tle pr.r'ht,irsiunr. {'st'niii rnare : - o a l t i r u l a l i i ' s a L ri r n s i r ( l ( ' r r . t i c u l a l i i .( a r c : i i p ( . u n i . r dcs<'hidttt.a si inlltidclea a(,cstei ponse, or ltra{cli' ,'i mo,!inute Iic intinsr'. fii: in formi (l(, (erc; 330

l'iq. 14i -

'l'.sl'-rl lici

|}r
ol)o/i

c l ( c i 1 ' t | In r l l j i r r( a i r l l ) l i l u ( l i n i i ('l.ilrrl i]-li i r l i u r : l . L 'r r r l

o acoperir'o tegumcntard li (le lesuturi moi mobile ni suficiente pentru a permile inchicler'ca fi deschidcrps p4ns' i Mina omului este arhitertural 5i fur.tc{ional astlcl dezvoltatd incit se poatd disputrer clc trci Iorn'it dc plchensiun{' : 1) prehensiunea intre cloui ciin uLlimele patrr-r dogete: 2) prehensiunea dintr-e ultimelc patru degetL' imprc'una sa I izolat qi podul palmei; :l) prr:ltcnsiunca cca mai (ompletar. intre ,,coloana policelui" per dc o partc fi lestul (lcgctelor sr Palmei pe de alta (fig. 148). Prehensiunea intrc rrltimelc patru dcgete se elcctuea/,i de cdtre dou6 clcgete r.are joacir rohrl bralelor (lc pcns.,apropiindu-se $i dcpdrtin(lu-se mrtll dc (cldlalt prirl nis(irrea dc adduc{ic ti de ab(luc'lic p() (are (} po-mit alticulaliil" lor metacarpo-Ia]angienc. sirb ac{iunea intcrososilol.. palmari care le apropic. si a intqrososilol clorsali (are le dcpartclraL i-a ap.opierea clcgetelor- r'oqti-ibuic: 5i Ilcxorul comun al tlt'getelor ti extcnsorul plt,priu al indcxului, iar 1a tir'pirialt'lt lor contribuie si <xtensoiuL comun al dcgetelor 5i t'xtcns<r

33r

j,y#lil#R?:l,**J"i:;,1,"";.1g"ff ::":L,o:::H,T:'i. I

;tl*::'U",l"tif,:':i1fr l",t"",?ffi ,,:H:i.L"gT,T".,:lt;

<:
Filt. 1!it Irorrnc clo prclrcnsir rc uzuatc.

@
x,' ;,T:'"T,T;:: t "tklll :"x ":l:,"* :* "l*,::l ii,ll,
lffi , ii',ii*"" i", #; "'l,li
b,, ao. im b: u I fJ,;l;';:"i:, "1,,! 11,,,, l,,li"r",l I r or S,|1;{Jili

r'l('ial (?re I lectaaza falanqple mUlocti. a interososilor' . i.i;o i r. ;i lombrical ( arc fle.teazE Ia_ rangele proximale. Sub acti_ unea a( csIor mu.,.t i, .t,ie"L"i" Se. string, Sc ap|opio ri ,"" pot atrnge. prjn pulpelc si Ieleleior. palmarc, podul palmpi. j\lrna s: desohide gi ultimele patru de_ gcte se intind sub acliuneaex_

iensor-urui ""-";, 332

;;;l;;,J:

Fiq jje

1i,.i;gi.o''"n"""'",,.

Iui prop.riu aL indexului, a cxtensorului propliu al auricularul u i , p r c c u m g i a i n t e r o s o $ i l o Is i l o m b r i c a l i l o r c a r e i n t j n d [ a ] a n qelele mijlocii \ti cllstale. A(esta este modul prin care mina are "oosibilitatea de a agata. clerenind un lel de ( rrlig care poate iine obiectele (dc exemplu o , ildaro cu apa). Pe ea se ba2eazd in pozilia de atirnat sau sprijinit. 5i men{inerea corpului Prehensiunea cu ajutorul ,,coloanei policelui(( este mult mai complexd si mai utild. Amplitudinea Ei forla de prehensiune cu aceasti coloand sit mult mai mari. ,,Coloana ooiicelui,, dispune de posibilitdti de miqcare variate fate cle restul miinii. Policele se flecteazd sub acfiunea lungului fiexor scurtului extensor;se .lungului 5i se extinde sub acliunea lungului si poate depdrta de index sub acliunea abductor, Iungului extensor, a scurtului extcnsor gi scurtului abductor, gi se poate apropia sub actiunea adductorului gi, in parte, a extensorului lung $i a lungului flexor, migcarea efeituinduse in special din ar-ticulatia trapezo-metacarpiand. Mi$carea principale pe cal:e o cxecutd insd ,,coloana policelui( este aceea de opozilie, descrisa artoriol. Bineinleles cd $i al doilea brai al pensei prehensoare intrd in ac{iune prin flexia ultimelor patru degete gi astlel mina formeazd un cerc complct sau incomplet, carc poate apuca obiectele. Se poate spunc ca muichii miinii se impart in doud mari grupe, dupi acliunea principald pe care o au. ln prima grupa ar intra aga-numitii mu$chi de atitudine, cum sint extensorii degetelor, abductorul policelui gi mugchii opozanii care pun mina in atitudinea cea mai poirivitd nentru executarea unei munci ti o deschid pentr[ a pregati prinderea. rn a- doua grupe ar intra mulchii de for{d, cum sint flexorii degeteior si adductorul policeiui, care executd prinderea ProPriu-zisd. Prinderea se face, pe dc o parte. in raport cu forma, ,, c t m e n s i u n i l e . \ o l u m u l i g t . c u t a t e a o b i e c t e l o r . .i a r p e d e a l t j f parte cu for{a si prccizia pe care o pretinde -ig"ur"" urmeaze a fi cxecutate. Sc pot desciic astfel mai "" multe leluri de prindere : ai Prinderea cu mina intreage a uneltelor grele, cum ar rr ", ciocanul, sapa, lurca etc., caie sint finute dJ minerul lor pentru a fi utilizate cu for!5. ln acest caz flexorii degetelor

333

,-men(irr llnealla pe Cal.c poit,,.,,. o dpiiri

1n.sport, url a_selnelgq tip de prir.idere i1 intllnim la canr.rta.l. haltere. scrima (sabie). gimrtasti(.a la aparate etc. pentru a mdli 5i mai mult .[o{a de apucare se pot folosi ambele miinr suprapuse, ca la aruncarca ciocanului. b). Prindcrea prin addu(.tia policelui, carc, st aplica pt, marginca c'xtcrnd a indexului Iicut cirlig. Astfel se por prinde obiecte late, subliri ;i lungi, cum ai Ii haluriie, 1ur._ ralul etc.,.dat acest gcn clc plinderc este ciL. o lorie ,.i clc o Precizie relati\.c. c,) Prindcrca cu pensa curbi poiice-index, ca atunci ciu(i prindem rn bold estc o prindere clc precizie, ciar. fdrl for{ir. dJ Prinderea cu pensa lungd police-index, cu ramurilt, intinse,_ ca atunci cind se prinde o pensd de diseclie sau un arcu$,..i! care c2, sub actriunca scurtului abductor, poliIc1e se aplica pc indexul {lectat cle interosogi ;i lombricali. ln sport, un asemer'rea tip de prindere il intilnim la scrrma (floreti). e] Prindcrca (u prinel.- trci dcgete crtinsc, in care po_ , lic_ele cu falanga distale extinsd sJ aplicd pc marginea rate_ rald a -mediusului, obiectul fiind prins intrc elc, i',., tirnp i n d e - r u l . .g i e l e x t j n s . s e r v o $ t o d r e p t c o n d u c i r t o r . .A c e . i a ' e r t".,. modul de prindere al bisturiuluj. mod c,arc uncfte forta (.u precizia. -\ltc rli5r:irri rrle miinii. r\lina naj dispLrnc ti tie poribi iitatca de a sustine 5i de a impilrge., complctincl sall utii,o1.r chiar. suplinind, pind Ia r.rr.r plrn(.t. prehcnsiur.rea. Sustincrca se poate facc cu fafa dorsall saLr ru tca pal_ marir a miinilor, dar in spc(:ial cu ultima, (.ar(,, {iind usol concavir in ambclc sensuri. sc poate asemiina unei (.upc (.al.c pastreazai mai bine obiectt'lc in echilibru. Mina propriu_zis.r (orlstrtui(' suplafa{a cca mai intinsi dc care nc ic.riim pc,,_ r l u . u s 1 i n ,r " . , l g , t ^ l , f i i r r . l r ' r L l m a a i {, a . o r i i ImDjnor.:-r.a slr eft.(.tuoazal rli, obit-ei 1oi ( u Do(l,.ll Daltni,i . a : . l i r I I l : r c , p * i t r i - l r , . r ' n i 1 , , lr^ l. !o rrr:r. rroi 1.1131.,.. s i l l i p o t L . D a r i c n c .p e r m i t c t r a n s m i t c f c a u n c i l o r t ( , I o a r t e r r r , semnatc sprc obicctul dt. impins. fdri c,a ailsta sir produc.r'r tulburiiri sarr striviri. Cind impingerea trchrric fticutir ;i cu vitez5, sc foloscsc. si r.r}iimole-ca la aruncarea greuti{ii. patru clcgctc, care joacd rol de. pirghii. 334

Ir(, , r.t,,la:tcdcqr,ro

memblLrl t,r alara prehensiunii, strstinerii ii imp-ingerii, ^,,-'-;"i- -ai are posibilital.ea de a lovi 9i de a arunca, acli:.::';;'" sint lorme mai deosebite de impingere 9i care pun ]an! arlietrlar fi muscular al mcmbrului carc l-";.Ll'i.rtreeul Pozitiilc atirnat ti sprijinit sint, de. asc-ii.ut"a i*"'"irii prin ilrtlarea it.r aciiunc a mecanrsmctot i,o,.rea. posibile t'r"ni a)upra a(('stur mifrdri 5i p('zi\ ' o m i^i""i"ni',rtit,nii. 'lc baz6 ;i aI d('prin(lcrilor motori} pozi{iiL'r .apitolut ta rii -'e. llultipLclo posil)ilitii\i lLl "omPicxt'. i{i,ru ." organ dc trxpLittt omeneas(it lac dilr ca lttt *ig"ur:r.' al,, t'are . dispLLne mil-la dc i[t:u ir(' a ceLor spus('' sall exprimalc de miiloc ":.titufriL sint closc.oti mai sclnLrii Ll mina excc tllri sc calc il"rt"tif,, Vorbelc de(it ficativc "-1. mina s-a transformat intr'-un adc\';-rlaL sutdo--rti, l i m b a i u h r i . i i t t a r ' l i t c r ' a a a L t a l ) ( ' t u l \ r il l i i n t l i n l t r i f o.e"" ,rtito a, u anumilr pu rli' :r rnii :i {fic ll'l) il\i i'.rlul comple;i ai degtlelol it.liinii' Ililla nu eslc (1" nliicaro. t i ;i ttrr olg^an spt' ializat spt'( organ un numai Iiolui clegetclol tlclinc' astlcl nrli at s;sibiiiialfii. (il atar(l "iati"at cttrtoscLlt tLebuic complex $i (lc (arc drsptlrr(" P o l i c e L e ,c l a t o r i t i i m i ; i i - L l i l o r c l e o p o z i l i ( ' p l i r r t i p a L i a prchensjrrrrii ( a r e l i . ' r m a |caljz('azi-r este degetul ( ('l mai impor' l'l'tc polit miinii si t i':-ttil t: clintre o..nai a tani clegc't gi piei'clclca Itti leclltlc capa(itatca ftlnrlioilaltr (l('1 l1 o\ecLlta ulna [u polit.c. l)oatc miinii c",u 60r),ir. Fi|ir migceri cle itnpingclc' satl sLls!inere (tlr fala clorsalil satr ttLtimele patt Lt palmare) 5i migcdii rk: pt clrctrsiul-rc intlc degetc, intrc eic fi po(ltrl palnei. ('a Indcxul r:ste clegctttl aclri'sci Are f(irti ii intervrnt' prehensirttrc' dc i-[ ii mi)( prir.r< ipali ai unul dir.l stabilizatorii -t In plus, cste gi degetul at c dispurrc tlc lolma <ea mai inaltr-t -seniibilitaie. de Diget tactiL pi-ir.r e:icclcnlir. cl scsizeazir irr cel mai inalt grad iornrt'lc obiecteiol si cliliicazir mif(:rlilf de crearc a acc.stor Iot'mL'- Pt' cl se llazt'azi ill a(ti\-itatca Lof o l a r i i . s (u L p t o r i i c t ( . l'islc inrlisp"trsalriL Degetui mijlociu cstt: dcgctui Ior'lci prehen.siunii obicctclol qtt'lo ;i men!irrcrii in pozitia atilrrat sau spriiinit. J n c l a i r r l , ' , m p l c t (a z i r a { ! i l l n n a L l e q ' l r l l r l i m i j l o ' i u i r . m i ; cdrile clc lor'{i. Ir arr'lasi timp t'-tc i'r'ir il tat sl u1 ('rr o

331

Degetul mic are un rol mai redus. Prin prezenla lui mdreste lungimea pensei digito-palmare. con{erind astfel o staii. bilitaie mai mare Prehensiun
]ITEMBRUL SUPERION CA LANT CINEMATIC

Centura scapulard, umdrul, bralul, cotul, antebratul. gitul miinii Si mina pot actiona in cursul diferitelor miqcAri fiE ca un lantr cinematic desohis, fie ca unul inchis. Ca lant cirematic deschis membrul superior aclioneazi in poziiia ortostaticd in urmdtoarele migcdri (pe care Ie vom den u m i d u p d t e r m . i n o l o g i aJ o r d i n g i m n a s t i c b ) : - ridicarea gi coborirea bralelor prin lateral., prin inainte, prin inapoi sau prin orice altd direclie intermediard : - rdsucirea induntru gi in afard (miqcdrile de rotalie internd Ei externd din trrninologia anatomicd) ; - rctatia dinapoi-inainte gi dinainte-inapoi (mi5cdrile de circumductie din terminologia anatomicl) ; - apucarea ; - impingerea ; - aruncarea ; - lovirea. Ca lant cinematic incl.ris membrul superior actioneazd in urmdtoarele pozilii si miiceri : - sustinerea corpului in pozitiile atirnat, atirnat cu sprijin . 9i ltin! pe miini, precum $i in 'toate migcdrile pe care le executi din aceste Dozitii : __ calararea ; - amortizarea c5derii pe sol (in caderea pe miini). P e n t r u e x e m p l i l i r a r e a m o d r l u i i n c a r e a c l i o n e a z Am c m b r u i superior gi a modului in care trebuie prezentat studiul anatorno-functional gi biomecanic ai diverselbr miFcdri aLe acestuia. vom prezenta una dintre ele qi anume, ridicarea bralelor prir.r lateral sust'ig. 150 Alfabetul surdo_mutilor. RIDICAREA BRATELOR PRIN LATERAL SUS Ridicarea bralelor prin lateral sus este o miScare aparent ^. slmpld, care se executi frecvent intr-un numdr mare de exercllii fizice.
22. Anatomia iuncljic,n&lr a apsraluruj roconlor.r J3,l

Iorla deoseb.itA de sensibilitate. Sesizeaza pozitia a extremitdlilor obiectelor lungi -a tinute i; ;i"; spatiu a virfului floretei sau cipdtului visleii.
.t.to

]a distanla (pozitia in

D e n u m i r e , d e s c r i e r e ,i n c : r d r . a r t . R i d i ra l c a l ) r a t o l o r p r . i n l , i . ter.al sus (ol'espuntlc' in tcr.minologia anatomo_biomr.c an rr ., mi5c;i|ii cle abduclic a lltcmlt|c'lol supt.r.ioar.r.. pozitia (10 p1,,_ (ar(' este poziiia ortostati(.ii (<le clr.t,p{i).l)cplasar.e,amcrrb|clo,. supcrioalc exlinse sc lace ir.l planul mcclio-i.ontal, pe o alnpli tudinc: clc 180.In p o z i t i a f i n a l e t n c m l ) r c j e , , r p c , . i u a r , ,o . 1 , , , , cxtrnse, r'er.tir.al in sus. Nli$carii clc abclrrclic j se aso(iazii (r) .comitcnt ;i o mi5carc de rotalie ma\imi in aiari a ltr.aluLur. ( o m p l d a t i t u o m i ; c a r e c l e s r l p i l t a l i c n t a \ i r n i - ra a n t c b t . a r ! u i L r l Datolitd acestor mi$(.:ili ( omplimcntarc. lala palmar..r .r m i i n i l o r ( a t e p | i r c a i n p o z t t r a i n r { t a I A n t t d i a L a j r r D q L :J 1 a r , _ p l i t l l ( l i n L ' a d e a b d u t . f i e d c 9 0 s . r p r . i \ r . a si r r r r r r i l t t . s i a p ( . 1l r r 'urr m'dral. i,' puzilia lir.al;.. .in realizarea mil(l:llii sint ilrgrorale l.)ato scgm(,ntel(.. La ( l a r ( . , I a n l u r i L ( , m L l s ( u l a to . p i l g l t l i l c t r . u r r r I u r i l c o s t c o - a r 1 iu hi,r lui, ntemblelor. inlcr.ioar.t' 5i rrcmblekrr. sripciioar.r,. C,alac.t, l r s t i c a m i $ i , i i f i i c s t e i n s a ll c p r . r ' z c n t a t i rc l c n t i ; r . a r . c a r l ( ' a l t c i r rr r a l l I ' a l u l i l i i n p 1 a r .m i cdio-f|ontal. J , i t r r t u l o s t c o - a r i i ru l l r r ' . l l c l r l r r ' . . r l i ,i , I 1 ) r , t . i / ) l L la 1r.( . l i o i t c r , , . . i L L l n r p t t l - a ( 1 ' s t e in t i 5 c | i ( t r I a n l u f i ( i n ! , D l a t i ( . c d e s ( . l i i s c . \ii _ ',ar!a (lr. al)dLt(1lc a l)ralulrri s(, poaL(, ( l(,riconlpLlnc,clit.t pult, L { r . .\ . f l ( ' r ' c a t l a r . \t r j l r , r . o j l , u _ a t . t i I u l a t .l .r , r _ a j r r , , r m , , , i r i . , . . (louii ctape: - irr pr.ima.mil(,aroa s o r ( , a l l z c . a z ic rl j l i a r . l i ( . ! l l a L j i r i , a p r l J o - l r u m o r a ls i ii a r a - Z i . ; t. . a d o l l l a l . t i ( ulati,.a umilt l L rlr-rn a doLl,a,cla.pd L.l,i n . a t . t i c u l a t i i l c ( . c i r t r t r i i s t . a p L t J a r .s ci a l , { oloan('r Ycrtebrale dor-salt, Altictrlatja s( apulo,hunl(,r.alar.clcsi L,stc o (.nat.Lrozi (.u Ll.,i qlad' Ll. lLbr:r'tal,, n r Lp c r m i t e s i r . r g u r ir L- - a l i z a r ( , a abclrrltitir61r plctr, rl,' 11(, tlu,n omoplatul sc li\(,azii toracesr, (.onsiai. l l L r ' . , a r n r ) t rl , i l r , a , I . . n r i , i r r , , p , r . m i , . r , 1 , e | r t ,r r l a l i a r r l r u U , h L r m c . a l d c s t c c l o . u m a i z : , . i t , , a c " . i i a .i , , ; ; r i . : ; ' ; ; ' . ' i ; , ; ' . , (lctermina mai ('\act amplituclirr(,a a b ( l u ( . l i ( , ia , . , , s l c i ' a . t i , l L , t a l , , , a q l | r i , | | p r j r n L ' ] e( l U u A , . l , g c t c u n g l ) i u l i n l c r . i o r .a l o m o p l a t ! _ fL .: r ,l l . r : " . , a t , i r l i \ a t , , a L r i l ) , t o t a , , . . , , , , . a1 . , .( a l . , i r l .; i . . m i r c a c l e i n o l T e t ) r ah 1 i D e . s . s o l r lS / .t L r r l i i L e , , . i r , . r . a . l l o r , 1 , i f i ., 't ,, t.,, tLtate 1i clc noi au demor-rstr.at acr:lasi lucnr. N i i s c a r c as e I ( ' a l i z ( , a z ii n . j u n r Lu n i t i a x c b i o n t c r . a n i l t .a n t t , r o _ postcfloare carc trc(.(, pr.in pat.tea infer-o_ertcrnj a caDuLii putir.riniirrnlr-u1 { ; t r i l U i a n a t o r r i ( . . s i < , a r . c D u se pr,r, ] Tr:c 1a . iz , .i p r l(l,l ( r ( ' L t i r l ) u l t ( l l i r . r i p , o z o l ) i -o t \1)i(lti (lig. 1l?). 33B

;sf"T1::J";:iii'l*;ft : i#$ltilt*iti:'3.;t j :.",fi:: ::'ll:iffi::' "iJl::i:


i:l!:l": d"* ":;r"L
di. tendoane, ml9carrrt

' :"JrJ , | | ' a p s u l ' ra r : : (r r l ' r . i t I r ' | f r lllllj"i"' .". 'n"ii, "."riirut"" ". miricdlri pirr:r Ia ?2-' paliicipi fi a$a-llumita r'rFrr\ ' n t r r J ' 1 " ' r : ' a r i u 7 as p a iJu"l.ti.rluti" 9lT':f"l'' p c r " i m e rrtal {-a (l'mo'trat (i l . ' :f,il"iJ".ro-io-dcltoidiar.. acroacea\ti 'articulalie"' prin sutularc'aliji'." T"=fii"t"a'
urrrdt

ff;1;i'i-,,;i9:.T,:?j',\'*,::ii;";i",fi *;i'i.X\:"Jii |.?l,f ca in


al acestciarticulalii' "pi'riat'1",l-"-rj[. iii"'.":"i reumati. duct' la instalarea a ceca ce angloii")i """ptft-rt;merala". r-, aditri um;!r inghetat' ltoulcle ,,!'rozcn-Sc o*orrii 0"""-."c umar fard mitcdri' rn a<llune a Peste72" mitcarea se rcalizcazd prin intrarea a(romlo: intcrscapulo-toraci('' scapularc ceuturii articul,atilLol numai executd se mifl'area Cind sterno-clavicuiari. aau'icutita si p s t c a ' r q rcnal't J o r s a l i r . ' t t e b r a l ' i parte. r oloana il-;-il;;; c'u convcxitatca ct: latcrali inlil'xiunc uqoari, ;;T;ia-,i ^-e-b.,,t,li ;i;, se mi5cit Propor{ional' partea superior c,ar:e L.r1ea la Icalizarca miicdrii alti('ula\ii' ie contri;butie a difcritt'ioi' de abductie estc urmatoal'ca:
i i lI \ |tlliriil !r iLd. :r' ' ii' nr[i Ic

I'rr'rntlril

Soapulo-hurnera-li $i ,,a dou:r articulali. rulut"

il un]ar

i2" llrr'
I !1,"

1o?6
ilLri/o

Articu]atii-Ie centurii scapular_e (tt-!s c('lotrrl ic') d o r s a l : ip c n t r u m j s c i r i l . c l c o s i ! i , t L r r a i rti r r 1'OT \I,

Dupii (um sc r-e<k..600 n din anrDlitrttlinea totala! a miiciu-rr se datore$tc nu scaoulo-humcraLei. r'i articr.rlatiiI or (('nturii scapulare. Alunecarca centurii scapLllarg pc tula(,' 5i ur icntarca ei diforitd irr rapolt , l^ mi"c.ir', osl, posiu n , ' c e s i r , i ( i 1 ,' . 22.- 2t

339

--1t--_
I
I 1
bilir. in primul lincl, datoliti mobilizilii unci alte sissarrur(, a ('orpului omenesc !i anume a articulatiei interscapr.rlo-tor.acice, (,are permitc clcplasarea ampli a omoplatului l,-'- torac(,. clatoriti't spaliilor celuiarc intcr'-musc ulale (ir'tters(.rato-scapulal ;i inte|serato-to|acic). Omoplatul sc deplaseazd pc torace latr'Ial $i ( oncomitent cxecutii o mi;ca|e clc.bast.ulir. in jurul a\i,i antero-post('rioare situatc in iiplopicr.ea unghinlui sairtr sLrpcrrrintel'n. I|i l(.lui a(csta unghiui supcro-c\tern al omoplatului (Lr cavitalca gLcnoidii sc ridj(i ;i se orienteazz-rlatctai si 'inaiutr'. iat ungiriltl infcIiot' sc (leparlcazar ci(. (.oloana \er-tt.bralir tLr aploxrmati\' 45 , omoplatul tinzirrrl sir ajungir astft'l in ,.pL:LnLll omoplatu|-li." (plan obli(. jrr(lreptat cliniruntl.u,inafar.L ' i c a l ) c l i t1 ( i,, f i c l i n a p o i - i n a i n t c ( ' l l : J 0 ) . ( . a r ( ' p c r m i t c o m i s c a r . c( maximii a bratului. Nlobilizalca (llnturii s(apulare nLl ar' 1i posiltila, 15r.ir rn t r a l c a i n a c { i u n c a c c L o l ' l a l t ca t t i ( L r l a i i i a l e c i . a c l o m i o - r _ ; , \irrrlar-ii ;i stcl'n o-c la\.icu lar'ai. In arti(Ltia!ia ac.r.on]io-< la! icrr l a | i i . a | t | o d i c c u u n g r a c l r l c ' l i l t t ' r t a t c . s ( ' p r - o ( l u cn t i f ( i l | i ( l c a L t l nc('al.e.pe o amplitudinc clc 18 (1ilrr 1,) in jrrr.ul unci a\,, b i o m c c a n i t i ' r o p l c z e n t a t t , ( l c l i g a m t ' n t o l ( 'e x t f i ! t s ( , (i a l ( ' a r t i ( L l l a {ici (liilanrentelc r.oraco-claricuiar'e). A('t omio-cla\ icrrJar2 pc| mitc o (lcplasar'(.mai aclaptat:r a omoplatuhli pc toracc. I)aL.r ea IiLl ar (,xista, omoplatLrl ar trobui sir st' indepirr'lezc rl,, tor'ricc, pentlu a sc putea deplasa. l\rti(ulalia stcrlio-(.laviculat'd, (lialtr.ozii selar.i-r (pr.in iinbrr calc rc< iproci) tu trci gradc cle libeltatc. pcr.nritc. mis(arfir c o m b i n a t d c l , .r l iclicalc'fi proic(!ic jnaintt a clar.iruloi ir.r.iLu.,rt L l l - r ca i \ c b i o n r e t a n i c c a n t ( ' r ' o - p o s tr(i.o a r ( ' c a f ( ' t L ( ' c c l a D i r r , L l r l ins('rti(.i (osti le a Iigamt.nt,.llrri c . ot so , r . l a l i l r r l a f ( i i g . 1 0 9 ) . In jLu ul accsttri Iigamcnt t,osto-r'lar.icular',critl'cmitirlilc ( lavi(rllei se cicplast'azi (on(omit('ltt, clar in sens in\c'rs. pl'it-ttf ,, ('\mc('anisln clc bas(uli. Prin a<r'st mc(,ar]ism ('\tr('mitatca t--r'nti a t'lar..t L< t k ' i i r r t ' i i i n t i m p l r l a l ) ( l u r t i ( ' ib r a t u l u i ( u 8 - l ( ) ( u l . i n t i m p c e c x t r o m i t a t r . a i n t c f n : l a t l a r , i c u l c i ( o l ) o a t ' i -(l. u ( i l i \ i r rnilimelri. Ir.r plns, it.r ab(lu(1ia blalului, afa (.Lr]rt au au-iil|. Irtmat lt rrolob., r'lavic,ula plczinl:r $i o usoarar milcal (' (11' rota{ie in sLls si inapoi, in jurul axei ci lungi. Itxtrcmitatea mediald a clavjcLrlcj reprezintA astfcl .jngLrrLrl punct stabil de sprijin al centrrrii scapula|e li memblului superior pe torace ti ligamcntul costo-clavicu lar sc dovcdesl. rl 340

t o B"',";Tri:Tilll: ri piv lurfllI ::p^" :, i,.i'j::;1ilil ::r".n'i: dc sprijin,


;I,,:.'::;;;t".ffi,.:' ::;p'J'#; arc .,r ;i,,su, punct tliliii^r,,r-u^scuLcaza. decaplt al centttrii' libel la ccldlalt ,"^"-

3:'in":l l:i:':i:,'?,'l,T'J',:':3:":i *nh*ijli "?:!*,^,.* jiiJT'" x"Jl" iilI li',' ll:'i.l:l:: ?iil ;,,';:l ? l; :' i1r,,t ;p.T p.diinir' a rl( infiqor' 'rrtia
ij';(l '--i",'r"r i".it"lr'iii:l; .t":yl::i.t ii 7^."1liii'"';",i'i",:i]i:l:":il ,:';,ll'::;i,1,il: centru sprep:li.:il:' Lan:'ll::i:.,,;; ;il; ;i apoi ac{it.rlc
t " " o t l a t " a b ' l r t 't L ' a r " l i j ' " i " i " t i ' '-"-u't oa.i') ' s. srtcrr:cl ii sc clo' srtp..'r'i .iilti'"i" -(^o]ll1:^lcara ili iau pun(tc lixe .pc,capctetc'r'etrE i l i " t -.i" " -"t.uiurc agorri-\tt capctelir lnt".1i., se t'nt|acii izotor)i( apr'opiinclu-;i i"iJ t'apept ir.r scgmcntclor a. lr-rr".ti" f i acl,ior.lcaz'lastfi'L asrtpra tele --- lor Pelilcrit : tori prir.rcipali ai l)ra\tlhli Idmirl urmiitour Must,hii abclu(

r'icricitoarc.;.u;,.,tn'... ;r',:-..."'r''ii _".Tli:""'"-3t.:.:,:?i'ii'J',;;,:l: ' \i rr\uar''si rol:rt','a. trr

Deltold Supraspil lo.s Biceps bruhial (llrnga

CLaviculir., Actr)n1ioLr, Spllla olnlrDLiItulLrj l ' L r s a s L r l ) r a s P i n o aj a l orl(li)lill i uscla sLrPraglcnoid i r ) t : L( , r ) r ' ) : r l i ' r

deitoi,chaAmpfcnta n;i iL hun)cfiLsllllLr e a X{ar.ea l,ubcr'ozi,tal 'i'Lrberozital|r biciPrt l r l i rr r r c l i L t s

preActiunca deltoidului ;i sr.tp|aspirrosului aLr tosl pe IaIg t t zentate Ia capitolul,,Umirttl", sulleapitt'lul',Biomccatrt''a ma- . . M i 5 , a r o a c i n a l r r l t tt'i ^ s ' a ' l L l r l r ' \ r P * rului" Lunga porfiur.re a biccps\rlui atc rtn rol sct:unclar-.ca ilfl\]:t"^l al bralr-ilui, dar cleoscbit de intercsant clin punct do vecl('r(r ar cste un.muichi realizarii miscdrii intcgrale. .-pcste Llicepsul brahial umirulul 5r a a biarticular, care trecc artituiatii, douir cotului. Luindu-si prtnci Iix clc ir.rserfit' cu capelul lui ccntral'

asement a, ctc$(.1.1s4 0."i,,:irj la fi (.apt , ]rr..rylyl a-cdr.eia(liune a lost, clc dsrtrrrrtrrri,it, .,lImiryt,.t.sub('apitoh,l,,Biome(ani{-a rimdmluji,;ffll l:|ul calo a . ut d , duuuuvre ,d a b d u r . t i r .. i ( 1 , ,
Miscarea.d.ecoborire:a bra4etor'. iio,,,erri."u la
a J { h r ( . ( i c " (119. ( f i g . _tzJ). l2J). |r oe a(loLLCIlc..

in foseta supraglclloidiaDe a omoplatului, el estc rrir ajuroL,rr rl t o r ' . r I op l r i r r .i p a l i a i i , r a ( r i l . r i . ,1,.1:.,i.tu , il . , , 1 _ , , ; a ; ,., ,abrlrrr t u\tL rrn ajut:itor al srrpl aspinosului jn acrr:..1,: -.,9-!.:-lt"" u n o a l r l l ( l o p r r r r I i i n l c n s i l l n na ( a p s u l c j a r t l C u l a r r , j l l n , r . ,. -ri Irnerea ('onla(.tulLri r.rormal dintre e\tr.!,mitatilc articrrlar.r \ , a p rr i o - h . u m e r a l c .P r i n r a p r r l l r r i r l i s t a l . , . a . " . " in*o,.2-p.:-il,6, r o Z l l a l n ab t ( t p l l a l a a | a ( l , u s | l l i . a ( . ( i o j ] r . a A l s; !o,r(Omitenr .,. in asup].a.antebraluhri pe carc il supincazd, pinir la atir.rgerca po_ ziliei de supinatie maximi, rare ;e asocia;:r abAu,.f,ici'[ra1rr]r,, A c l i t l t t . , r p , r r , . n i i l ( ' r .S . e . q m L ' n 1 e la cn g a j a t e i n n t i S ta r . ta c l c i r ., |. l ' a l ' o a D l a l ( ' t o rp . r i n l a t o r a l s u s ( c ( , n t i l r a. ( a p u L a t a ,b r a l , ar lebra! ;i. mini) a(.tioneazaiin cadrul lanlului einemati.l'.t"r',.n,". ra pirghii dc gradul III, cleci ca pirghji dc vite,zii. Dir.r lanr,rr; (.are. inter'\'in. (.(]a mai impol.tantir rdmint, pirgbia f]:^p,l{rtl

SCHELETUL BAZINULUI

o"'" "olur!],.:::i::

schererur_?i'll):':'^-::5."j:ilij:.'i:ilr"#HL:;,:'iti" c't
. * ea t t i , u t o a z a( f i e . l 5 l )

il:;;:;;,'iisio'

vertcbralc .r t.oioan,'l

t e r i o r - d el : " F " ^ ' 1 , , aare uar"'

? ,'.a

lialal se rcalizeazd printr-o mi!(.are clc adcluc.fic a'membflrk)] supcrioare rnsoliti de o mi;t"are dc rotalie intern.j Si dcprona 1tS, pl" intrarea in a{tiune a acelor.a;i lan{uri ostc.o_artiirlar, . pirghii qi chiar lanluri musculare. primul impuls este dai intr-adevdr de aclductorii umirului (pcctoralul rnart,, clorsahr mare, -rotundul mare, rotundtll mic, subs<,apularul, coraro brahialul ctc.), iar apoi membrele superioal.c coboarll clatorir, greutdiii lor. qi acliur.rii for{e.lor gravita{ionale, rer,enind to, grupelor abductoare ale umijruluirolul dc a controla si gracl: mrtcat ea, prin cor.rl.raclii,insii izomctricc. B.'I,ZI\UL I,)stc'o Iorma{iirne analonti(i-r complcxii, t,ar.c Iace L,glitrrr.. dintle coloana vcrtebra.iir si membrcle in f et.ioarc. Datoritii po,,l tit'i lui dc intern.iodiar. Si prin analogre (,Ll (,cntura scapularrii :r r n ( ' n l b r u l L Ls i u p o r i l ) r . l t a z i n u l s e m a i r t r r m c s t es i . t c i t t r i ? . o ll(,lL.j?rrt. Sp|c dcost ltire. insti clc ct'nlrrr.a sctrprrlarii. (a1.c L,ste clt,osL:bit r1 (.cntLrra m()bild. p{'lVinai ostc r igidii. Rolul t:i nu t,stc rte a pr,r. Inite mis('airi cL. rnare amplituclinc. c.i nrrmai (l(, .r transm j . gr'(.ul.atea (ot puLrii spl'e momblele infe|ioar0 ;i ck. a sus{t . viscerele abclominalc. Ar.c. drr i. 1ln rol stati(. prin cx(.cllr.,1.l

pozi{ia ini

;'1,' :'r" i,,;..ilii'.;';1" {::1,ii:';,i.i,:llt-'lli,.lr,'ji;l*ii- )r'';,, 1,, :ijfli;ili:'i i o -';bl u'rro'r' grurr

I )tt

;:i

S( rrcli 'LtL '):":rrrr'rirt

:ii:lll,,:,i1.::,:"i,,;,"t,,,1,J:l;,i.t;[,,,'i;";t;1.r, :i,r
rl t'llLi rl" ft)'l'r I r)'rt r 'r1 Osul coxal I'stl' !l'" r-)i l)!'lf in a{ata' ?rtl)alll',sitrrali din trei piese '. iLiacttL, srtuat rn sus $i trci prcs!^ton-

situat in ios Toate atcstc i"ui"i"'si i.t'"rri,-,,rrrl, p" fata Lul oxverq citre centruL osulu! .o-tdl. ' utn pIt'zintir te --'6i"i-;;;;i;r. rni, .ouitot.a criiloid,t interni-r ' Itp-1' -r"uigi"i-.upet clorra{c1e - crternit 1i ii i \i liosI('r-lr)a] iult'ritrat d' arl[r'ritlal ioat'i-r. taa, i . , l . " . t i : ^ t"'' rn.rontr]1l,I F o ' t ae r t e l i r i ia o s u l u i ( ' o \ a I p r ' ' ' / i n I i 1 'lelimilatrL'.1:^'l. ' at folrn:" lcr'-'icL' *til.iOa't".ft.iriiurn;. 1ttotc'rtiloiLlflc-stcsrrplaCavitalca '.'idiorr" t il c,, til;;;; ,t;;;il i u t u u . i i " i i t u i a o f c l i t a c l e o s r t L( o \ a i p e t r t | t t a t t t ' t t l a r ' t a " ' capul ft'rnrn'rrhri.
3 4i J

312

JF
^ Deasupra cavitalii cc

li:|." ii'lT::",,',", :-{^' rna,dc rliaca^_a mu:;hiut,,i pr'irrilil'"1"r' pe ( aro :{' i r'\ora portrunea

re.p, ui', r i. ?i,l'.,1.'"'';.i3lf ili i: 1"".T:l ,l'",?, i::;a' l,:llill;"Tala rnternA a osullri .r r,fi:l u r'.' r,."# i "ffi ,f,"'ill?"f,;': ,.g,fi; ".r,' :l :"3.:,; r"..oJ1:::;i s"^.:fj itia

?ltd {"'u-u." o'illn",#'l,"r,i,TSlilf

'*,T""fl1HT,;,?;l soura obturato TI : ";""t;* ar l.:l::,s3:":,. e til"triynghtu_1ara.

fl:":T",::1"H#,ti,*ji:-*:,'i,l'"li'i""l,"ili.,iijfJT; y:::#\1,:"i,";1"';x,;'"?;#"1:""t#1"J"1f .i;::# :"":E;:!f i^ ,"* pi,iJ.i#;': 4.1:,,,T1:?:ie resie;ulmilrociu ei


a osului coxal se termind cu corpul ischionuili"iii"ti"".a reii,'i .i."umit incd q;i rncrea tuberozitate ischiaticd' Acesta (oxal suporte gros. al osului mai 9i ;;g-""tui ^cel ;?";; c-orpului in pozil,ia gezind.. Pe marea tub''rozitate |',Iitit"u inseri marele adductor al coapsei, muEchii ischiose *;;;tia (semitendinosul, semimembranosul. 9i bicepsul femu;L;;;;i (gemenul inferior ii pEtra?iij- Si muqchii posteriori ai Soldului tul --- femural)' Marsinea posterioara a osului coxal este Verticali 9i inIa t;bercrzitatea is( hiatic6. Urmiiritd .'le jos in sus' i tnica scobitlrrd' scinticd, spitta scitticd (pe care ".;;; f,-.iTrizinta gemen supei! il."ta micul ligament sacro-sciatic 9i mugchiul bazin muqdin (prin ies csre scioticd scob-iturd ,r*r"o ?l"ri. sciatic) nervul printre cale li ci-irii pitamidat, vase 9i nervi, 'L' posterioara Marginea puslero-i\lerioard J--splin ilia"a carc in(epc de la post ero-$rperioarri, iliacd spin; Lr.iina "u superioard a osului coxal. marginea SccruU este un os median Ei simetric, Iormat din sudura vertebrelor sacrate. A$ezat in continuarea coloanei lombare' intre cele doud oase coxa)e, eI inchide partea posterioara a Uazinuftti. Este indreptat oblic in jos ti inapoi, Iormind cu arlti-u .r"ttubtd lombard un r-tnghi care promine anterior' promontoriul. Are forma unei plramide cvadriunghiulare 5i posterioara irezintn o bazd, un Dirl $ patn! Jete (anterioare, doue laterale). ii ' Fala anterioard este concave qi prezintd patru.linii tratlsI'a versal!. care indici nivelele de sudurd ale vertebrelor' capul. lor, de o parte Si de alta, se gdsesc gdlnile sacrate attcriocre, prin care ies ramurile anterioare a1e nervilor sacrati' Fala posterioard.este convexa 9i prezinte in partea superioari, pe iinia mediand, o creastd sacratd ,i in partea inlerioari un ccnol socl'af. De o parte $i de alta a liniei medianc se gasesc Adzrile sacrate posterioare, prin care ies ramurile posterioare ale nervilor sacrati. Fetele Laterale prezintd fiecare cite o Ialetd aTlriculdrd, pen' tru articulatia cu iatetele auriculare corespunzdtoare alc oaselor coxale. Baza sacrului. in pozitie ortostaticA, priveste in sus 9i pulin inainte qi prezinti ..tediano suprafato arlic'ulord pland, oLlalard, 345

Ji

c d intc

:*1,:::i;ru:,#.:*,:jr :.**ljr"ftilrjfil ;111"*rh ;i 5';l::.ill;:::,"[);:;]:"p.,rui.o"-i ii,iii"i'.'Jn' "lf ",.n j!ffi gi,;;;tia'.:ili,i :T:'r"", ?l'"';, ;; ;';i::lf i J;J_ fi"J'.1.j,J;#tiij,Y:*;::,*{i*,* iir"'1i ff jlj*#lrj*+ili#
";;;i

:ffi;;:.'"H jiitr.:?:,, ji::,iJTia:.."? "r"K i:l i",:,i1, ,i;;::"f:,r',"rr"rata iii:g;;i: a,,terioaraa o"ului ,,,"j:]":gl":u

;;i;","Jff.,yHi, s,,i,rsorij ?",1X,"1 marer(, I.*:l::-c, extern6 rar pcbu zaei int..";'a'' 1 i;;,1 ;::h"f,l:* J"?li:,,??",,-, "",.

jl,* j.:lfrilr,ffi ;"4**fC tfl";,*#,:y,:


"'.lii"

p"ln ircre.'r r: ",n filij: ll ff*ill! ':ffT:l','li,,X: :,"y. iii:,i,i?i?: riJ5i",.j,,

.i".,Ylii,i,lll'i,li,'#i",A,ii,l?^ <rc sus ir i:.:llll:, mergind se in se ri p ur

urui5ieste Ii; ."1'u.l'0",i":uffi,ill':n .ror..i i::.q:l';' zi ntd'r inainic-in"oti i';l:il,X,.?lit "'i.,iiln'Ji#;::i"J',l3,.fl


314

t n"r,,,,,:,,^,lilt. ^ , . . y 1 : n , . r i o h t J c r i l ) a r (o . " i n t i n r t , ,l s 116qir1u1

pcntru arti(-ulatia rLr lala infer.ioa|i a ror.pului celci .ie tiricia veltcbrc lombare. lnapoia actstei r cr.teble ar.titulart, sl a l l A . u r i j i c i u l s u p c r t r a l , a t a l u l u i . s o c r o l , i a r l a t c r a L( l r , a c ( , s t a apo|izcle articular(. alc sacrului, ( al e :*, ar ti( rLl(.ar,,, ,, if.,Iir,,,,, arti(ulare inlerioare ale (cici de a cincia r c,rte.brclombar.. Vtr l uI sacrttltti cstc (.onstituit dintr.-o stiproJaiiL at.r.iL. t r Lut-l pr'nlr'.1 ( r r ( r i S r ') r \ l l n , i u l r . rn ) 1 , . t. , . a t . n \ , . , . u! t . . [ . . . a ,r r t l l t i C o c c i g e l ee s t e s i t u a t s L l b s a ( t u . a c a l u i ( l i f e c \ i e o L o t r l i r u r r Si rezulti din sudura cclor 4 sau b \-erteblc coccjgienc. _\ri forma unci piramiale lriunghiularc cu baza in sus. " A]IT]('ULATIILE BAZI]\U}-UI Scgmcntcle osoase (.are alciitujest: s(hL.iotllI bazirrLuln sL a l l i ( u l ! ' a , / i ra s I f e i i r r t r , , , . 1 r , : i n a i r r t l . p r i r - r ] n i i , / i r p l l b l a j tnapoi prin arlit ulaliile sacru-ilia,.(. ln p.iu:. prrt,,,,,,. ,,,,, r \ i s 1 . r. i a r l i , u l a ( i a s a ( t o . . u c , . t g i a n ; r . : , r r I r l i u i tp u i r i s u l u i ( ' s t c o a r . t l c u l a t i t ,s r . l t i r l , r l t i l i r . a) Supralaf|Clecu.ti(t1lat.rsirll repl.czentatc clc,I,,!r,ir. o,.irrarr cu mar-ca axa in(lfeptat.i oblic in jos ;i ir.rapoi. car.t sc qiist,s, p e - m a r g r r - i c ai n l c l i o a r i i a o a s t l o r ' ( o \ a l ( , , i n l ( , d i a t s r L l ) . i ! M l l i L l pub.isutui. Pc \'iu, elc sint acopefit(, cle (ar.tila.j hialiD. b) _ C e l cd o u i s u p r a l e l o a l t l c t r l a r . t s i r . r tr r n j l e t i n h ( . r , l ( p r r , Ir-rln liqanrcnt i?z/ero.so.\si pr-ir.r pat|u LicJanrctLlc per.iJcrirt., tlis l.rtlsc al-iLeliol. postel iot.. sLtper.ior' si illfeIior.. I_igantcntu) ir,,.rI o s o s L r m p l c s p a ! i i l c c l i n t f t ( , c l c ( i o u i l s i r p t . a f e t (a , r.tir,.rlat.r .r _. a s t ' a m i t - r i( a t . o L( L l r l i s ( u r . i L .i D t c I r ' c , r . t t , b I a l c Ljganre lrtr j(, pr, l e l i ( ' c r e a l i z ( ' a z a o a d i ' \ - i l . a t i rc . a p s u l al i b l o a s a . - c . a r . e ir,or-rit,,, arti(Ulatia ca ul) n-ialtsoI traDSvet.sal. Aliilulirtiile satr.rr-iliace silt 1ot arlil irlatji .r,rnrn-r,itiic. a ) S u p r o , J c l . l ae r l i t : u l a te s i n t r e p r ( , z c n t i l t ( ,( l ( , f a ! r , t r i ( . a u r j ('ularc, carc sc garscsc la nir,r,h:l irast:lol roxalc,, p| fa-!a t(,1 i n t l . r n i , s u b r , r n g h i u | i l t p o s t e r o - s u p c l . j o a I e ,i a r l a n i r t , l i r l _ . , _ rlului clc lcfcle sale latelak.. Irclelc auricular.e alr: sa<nrlrri si (o\alulLli ifi <ot.tsp,-lll ' \ ( r ' l , a f n l n r a l i r l i m ,r r r i r r n i b ) N i i i l o a t ' e L ' c l ( ' l u r j r , ( .c a r . es o l i t l a r jz t , a z i rf u r _ c , t c .a lr ,r . r i . i r i i l r , . u ale sacrului (u alc (o\ahlhli sint t.t,pr.czt,ntatcc : ic o ,aprlrlrr libroasd, intdr.iti anter.ior. si postcr.ior. (kr (jt(, ul lirTcr',rr.rr;. I i g a m L ' n t r r l s a t r r r - i L i a t p ' r r s t:,i o r ( , s 1 ( .r i l (a r t u i i .c l i n p a . , i r i s t r r i Itlr'1.riLlrlr,. (arr. r cl mai intportaot I,st(, r(,llr(,lcntal (ir i0.. 346

.t*lYl- 1".:-'.;i;a ';' r


lrti ItldL

t'sal aI ,-.' it i o-LTansL)(

(u sap.,,t.'r'o-suptt'ioalita acestuia iLi.a..a


ploprii altirnlatiilc.rt'sacltriliacc'

Lui Zoglal'

ta|c

llllcltc

(rcasta'osu-

li"r.

pu' ""^ln rfu,u-u. i.", uL. ii p,i, ^i'" lisamcnrr. "=:?;,".*:'1];:;i., d. .c rrrtirld ia *-yti:i::l: i;H;;::',':'i;::'"--'ciaric la sa('r'o-ilia('c tubcrozitarca l:i:':""1i:fi:';."'j"'n'lL"l"ruiliLu' "Lara si la spina sciatir ir 1.,\".(.,'o' tt'lttiarit)
. t--hrtl/, LioaltL(:.tlr

iut"'n liq:.T" ' _ - ii,'l"li _ ' lii''1 i i e i s a c r - o - ru o ' ""i;,.';


ilia.,i;ti.uloti,, func!ional6' s.cr.o-c.cci11ilnir cstc

j;j*,'l:-lii,,.'j:"ll;'ll,u:5"::',T."j: ixix"i:':::Ti:,..:lli i' .':"'i.ir"'' lt';mbi.e 1icreast.a "


o artlo(li(' farla inrportaDtii
( l l l i \ ' - i i H r \ 1 '\ Ct)NL"OIl\l'\'l l:\ Astft'L lealizat bJZilrLli arc lorma '\ il \ZL\L'l'Ui Lllrui trnn(i1i (lr' (olr (Ll

.ri.rr,',rur r,u"i'*"*',, :.:l"lll i;"1;i,lillJ:t'l:.,ol:'1;ii:li illli;i:; p u a simlizci bi'rr" '1'' io:,1; imparl,
,i*'o,.,,r,r,',',,.1', .hazinrtl t e n r a a , o \ a i c l o t i ' P " ' : ' . ] j . ' ; . , , , i,u , - ' , r r : r , , . u r ; i r n i , . u i r r n : i r r . ,_u,iuri" in doue euje : ntcpr'lr,"i.''[ r;n l eb a z i ' . . r , ." ,. :, ^,.i 1 ;r,n "a ", l flc o('rrrdr'"::, s i t u a td i s t a l A ( c \ 1 i r r L t ; ' limitai',t ' p',:li;:;ii,"',1,1"

;ili

rioare

iiii,ll li , ,;,.;:;-p,,.ii.,ui ", " Diamohelc lor tlansvorsa Lc, r'a:tettt i.,tJ"t"'a"'a t"'tmalj'a I a f e m e i e u t t t t ' ' li m l l o t l a l r t i o ' ' 1 1 1 1' r ' l f v r n n i " i a ii li"'.'i'ti"t D c a r e o a . b a z i n u l e ' t ^ . " ' " ' l" hautcrian (dlamctrul bltr( al birbatuiui. I-a femct c'rc mai larg t ' : t r r m t t ' a r r ' - \ L t p rI r o a l ' r p ' " z i t i t a s I ;i biiliac estc mai mare') st ialitii ,'s[c rnal mai ovald in scns ttallsvct"tl'i'tt "t']'ituta larg deschisi'i.
UI ' U I S T A T I C A] J A Z I N r'r11'bral'i -a'titt'Lol'i'l"t rrsmil pl ilr ! irl.ralla !'or!eit' cle gr'('utatt sc trd ^,\ t':,tf direct sa(r'tllui :,;i p|in ac.'sla i:i].li::;i"::':?]. \rrpctloar'(' coxaLe, .. ,,t,'-L'lil ttittl(' si (\tr(rrit'rhlL)r afticLrlatiiLor

i'n"'':1..]1i ;;;i" sen'm{'it(' "f i" ir' ba., a mi(il1,,r

"ili)ir,,",,t
j,

"" {:l't:l"l:'off,,
o a s et t x a i c l r r

lnomclrtul

ti'r',].o,,nu cl.rtit trt rtn it t^trutlttsrntr''.t.lc qt"tttatcr"L


f"r'1"toI l' "pitttt'"i

('stc relinut ije se prabUleasci in mi,.ril barir.i clato|itd ronformaliei articulatiilor sact'o-ilia(c si ptrlc|rrire'lor ligameni(, intlinse('i si cxtrinscr i alc a(estor alti(rLlatii. l-a rirclrrl saf f u h r i l c J r i e l o s c ( l c s ( o m p u D i n f o t ! r ' c a I L ' a ( l i o n c a z i i i r - r) r r n q r r l s a c r t t l u i s i a l t c l e p e t o a t i i g r l ) s i m ( a l u i a n t c l ' o - p o s t . ri l ) a r i i .

intr-o scrie (ll' * ,u r :l-d ; rri l c ' a r t i ( u l a l i i l u r 5 a u r o - i l i a ( ' ec o r r s t a u N u "! i " i^ r^-.,.,,,t',; in t l a n s \ ( r s a l ( 'c a le lru sdL rqr!'L L iurul unc'ia\c ' ':-i . l P b a s c u L r l '',ip"ti'.'otir tii-:"|; r o;trltri Accstc nilt iri clcrltrmitc l?riJo t t " " " . . Y : ; l : I ; : ; ; - t i r a - r r L r t a l i e r r ' t ' f i ' c l t ' t i , m a i p u l i ' a r ' p l ( ' 1 . ' i \ LJ e n u t o t " i ^ , . r , , . r , . t, 1 , .a n 1 1 . r l1 , . , r . . r , , l r r lr r , f r , r r . lul bazeLs@ o"-i,l-r,,iioti' ' 't. tea prirr (are bazit sitt.Ltlrti j's.'i rrrar"t'.in tit,'p (c \irlrrl lui sr'lt..htaptrt ." tllr;:;;i; rrr -Lr'rrrrlui'rrl ro Ii i j' .' r r r i ' ' j F I r r r r i + t r r ' iI'1,^ si tIrap,ril t '' 1 L u r l ( r r r t ' r ' " t l L t l a t s z r ' L L t ll t r f t t t r c l l r l c l t l - s( ll il"tbr".tj. ' t -' ' r r r r ' i f' rio'rt ' r i r r ' F i r ( u\al' . mLr' il,*";;; 'ir(r'Lrl ( i l a ""-itJ i 1 1 t L t l c a t l a lli(.ioar'!" trcr. rit lJ lrr'./irla ' l l ) a : ' r r l l r l ' r ' L J l " " , o i , ' a n a " ' l ) : ..o"'"Jasat cle

" i i ib u) " . l I i t c o r a

I 11 ,/0
I i t 1.j:) . \ r . l l r i ( c l L i r ' l r . i r f L r j r (I i u | i , 1 . ! l L r i , i ) , (r)\illului itrl(,lor ( xlrl lnilirLil or()ils(, iri| si supcr.i()irrf ir f.rnLllrl lLri i r t . r L . f i , t ( i , \ r l r L l , L:r : l \i(trrr. I r-ll,,r'rlirf !r!), 1rn;r rrr{,,r,r: i t , i i c , ri l rs(hrirlic:ri lrs(l!l r r ( . r l ( , r ' n, : L i r ) i i t r , I L !i l:rl cicll cclrlic il l.nrrrn,l i : ir , !rcrl rtr. tir lri D!, , lrtr-tlasrr'j : rr ti.(rLrLrttrrh:Ljr!.)jirn : lLr l r . ( Lr . l \lsr'rr ir.lit.fri I tll ljirnrlIr:l I Ll \VNr.l : t:i ;Lr.,.rt tLri r\dams_ I sr.r' rD'.rl rralr.( |lrr Tonr' .rc (on(l!..iar1 r it

(ar'(' (1" ttttLLro-ttttlali(' {'st(' nlil('ar'('a pilrl r lt t t ' t i l t l l l i l l tl stts si irrapoi' ba"I' ,".r1,'lu, sc lll(llL.rlll;L m i s ( ar'(' a ( ' ( ' a i l ' L L ) r i t r i t r a i t r t c inclrcapti'L itr ios fi i"i-fri ilrlt'tiolr' t "" tr'. (lal \tlinltoarca \ { ' n l i l r ( ' s u p c t ' i o a l i i tiri-i"u.* se micloreaza. lliuilli sil\L Cind se lact' mif('ar('a (l(' llipL']( \tclrsi(' iL tl Lll-l( ( l { ' o l l t r i l l r l l lalir' I p t o d L t t t ' l t t i l t a l r ' a i,-r pozijia ('r.llcat sc ( a rliiitt'r'rr' l i n r l ) L l i i n rleosi'bitc'. In condilii liziologi<t' ( ol llltl\iill)l arti( tutLlfol' gam| ta I c ailc rl aparatcle t apstt lo-li I l clap'rltul tc i-trlUa cn li<iricl intcIsti1ial si s(' r{'La\('ar'r' l l l a r i r l t i f t ' t l l e i a ( a p s l l l o l t i ligalll('rltar(' xarea aparatelot "'' datoregte unui holn-Ior'r (lo tip sp(\'ial. clt'llltmit r'loJlr?rt ( Ll Relaxarca apa|atelol <'ilpsltlrr-lii:iltli'rltaIr' s(' solrlca/i 'i efe<'te imediatc. in sp({ial Ia tlirt'lLtl (olollrlci vclt"bliLl.' ( r l L r r c t ' ili' bazinultti. La nir-eluL (oloatrci llot apar'(' litllialgijl(' l';l r-ertebrale) graYiclelor' fi |[l larcol i chiar' ]lt'r'llii lll' ill\( ilf(' (il rl nivelul bazinului capsrtlo-ligamt'lltalii lciaralt'a zultat mdlifca t i c r . t l i r l i ilrrt 'lrr tra r amplitr.rclinii Irti:cirtilol iliacc si sirnfizci pLrlrionc. (('!ra (! llsill('i17ft tlcsliislttar'' it 'ltrt mala a l-rastefii. SOLI)I I,

r7 -irlnt'"i 15'/rr'r" \\''i

BIOI\I!j('_\ \r ( ' -\ B \zi \ ur.t-I I n n r o r l n o r m a l . l a o m u l a ( l l l l t o a s i ' 1 cr o x a l r . s { , r . r - l i \ ( .( i i( ) l ( ( ) l ' l i r l ( ' n t c L Ls a ( . t l t l 5 i . p r a r t i r . b a z i L r u l p o a t t . l i ( . o n s i ( l ( , r a lc i : t t n i r t r c q l i g i , i . 1 r r | a l i t a t c i n s t i . c h i a r . i r l a ( r , s t ( ,r o r . , i l i l j i . s, pt'oclrrc ' r e ' l c n ) i s ( . i i r i m i n i t n a l r . l a n i t r . l u l a r t i ( u l a i l i i l o l . s a (l o u i l i a c e A <r ' s k , l r i s ( i l i s i l t t n i a i i l ( . ( { ' n t u i L t L l' a t i n c r i . 3 4lJ
Centura pcL\ inar s(' (oltirllar Ltt I i l l l ( r i o l . l r r i L r ctt nrt'r'trl> . lntcrmcdiul a t t t l r . t i l o Lo t : t o l t ' r ' a p l t a l s ( ' g r n c n t A ( r , s t fol(luhri. reprezintd sistcmui iut(,rn('(lial plasat iritr(' i1-1tl)orlurlta Ilr't a( a t r u n ( l r i u l u i s i m a s a m t , n b r - r r l u i i r i L | i o t . i L' L , i r : t f t l \ 1 1 r l L ltllllt.

3 11)

t'in(it si pcrmitii neml)nrlui inft'r'ior rlorri frrnr.{ii rorrtrar torii : ti.s<:ilol,io in faza cl-. pr.nclulalr. si .r'1o/rili:orla in I , 1 c k . p r o p t t l s i e a m c l s u l u i . a l t r . q : i r . i is i s i i r . i t u r . i i . s i c I I J , ) , i . I 'lL . .\a)l.t)t It I La aL(iituir('a articulal,ici solduhti parti( i1tii rloui s, .llcnte osoase: osul coxal 5i lcnLrr.ul. { ) s u l t o r r l a l i r s t c l e s c l i sl a o a s c i c l ; i r z l r n l L r i . O s I L i r r g .p c r c ( i r , . j l.cnrurul, s i m c t r i ( . I ( ' n r L r r . La LiL (i-lt.uic$t( s'( h ( , i , , tuI (oapsci. l'r'czintii o extIcmitill,' - l r p (r ' l o l | J . r r . , - . r | p ' " . \ t f " n . . i l . r f e r i o a r a( f i g . l t l l ) . Lxlt'enrilal(a sulr,rioariL a Jenur t ttlrti r.steIorn-tati (ie ult (op orli, r'Iar, un clit. o rttara ltLl>erozitotr .t ,, ttticit lult<,ro:ilal.c. ('e.le clorLii tulrI rozitilli siDl lira|tc roluminoase. il,,

care la inc('putm'irimea Iot'{elot' ili"iirr5r"""li,ti-t'tt'l:,i.,.!,' '^-^;ueaZA Nr trr u'


. p!ezir't'r r'i cliritt'-o slcrd cste pcrfect t.i . . t i . u l a , Putin sltb irl .sr'l' trlairltt' ;i ill'luntfu r.i""tat .,,t-"rpt t" . o t Y L J . i ' , , , 1i . , l a t , . . , . J o t t l i l o l t u 1 , t u l t t i r " l t r t t t l t"")l rttre;tt' 'aprrl ('Lr (cl(' dor'r'i ttrbclozitifi' Il, ''-i"-utultri tt-'i".,^"0 rrl( Lirlat.r latir de axa lungir a (ol'ptilur estc ri-t:10 A x a s 4 , . " ' . ' 6 - ,-;l'"t;,,n1i,, uo{hirti format dL' eie Ittincl numclc 'u')' temurlll' lfiu. 154). Datoritii faptuLui (ii estc Ao tftQlLI jnt(" axa numai L[ io'. trL sr'ts. t i si clinapoi-ina ::t";;;-;" r'ttt dc l') 25 '

,^^ np ele sc inset'r


aSUPra n(r

nitll{iri

piltollli('i

l)irncnsiiinile

accs-

u"t:::,;

rlr.rrrtal unshi i.li'"#"i ii*"iqt-t':" :;:1..,-q].'^'li1 ' c l ' t L tt L tI L a l t t

lj, ',,Lril l il

\.

'l

,l

.i n:,r'i. lrrrrr,I : l nrre nrLc 1.,)harl Lroharler i r p 1.,r. a ri, -- 'r.J a r.ir'u , a l.r. iarl]rl:i linici asp!. : lr - crcisra iDtcr.ii a liDL c i . c p r , - ' ; 1 J- - c o n d i L i r l i c r n i 1 0 ' L.l | ". 1.' i,.

f iq. l5! l ; n , c l L l r r( ir)clinalic celill() r.,r.. ,diaflz r.

^1,.!tai1 11riahiul "''i".gt-"" gitului lcnrtrraL ((cl mai lung, git--aI for{elor "tra-sc1orL'stc I I, r aport tot ttt . mirimca o-.tt"tc) i . ' atJ( ' u l ( l l l l ) a " i n r r l l i , i ' I r ' a l ' r l q i t ' a : ' u p l l "o.o,ilu? I.i"i-a(tlveazt ,' brp"'L a atras Lr tiep'rt.tar.'a iJristi.i .tti.to a itrLir'rrii ' a p ' r r r ' n u r r l m ; ' 1 1 1 1 ' l u - ' ' 3 s ri ' i 'l . ::l;::^..io;'ii;"to'it'ir'i. ' i r l e 'i ' i f o t a ' l o a \ t u t ' ' , o . r , o m i t e n t) i b | a \ r l l ' l c 1 : r r P I r i ' pitghie rL! o a(ccasl Un sit mai scltrt. pt'tlt|rr a ac!iolla ca tt.lr'rit mai marr" 1'r1rls( Lriar-it f orl.i o necesitat -ti u. i*ta] pl-ocn]rMarea tuberozitatc sar.l lnar''llo ttohatrtcl eslo o o s t tltti Pc c o l p r ' t l nenid patrulater'5. care tolltinLl:i i11 stts l c s i('rrrl?ti ( p e n t l l l i n s c r ( i a r L ' a s t l p r e z i n t i ! o Iala' eiterni pcr\tru inicl-tia () (a\itatc int,'r'nil fala ii[rrcitt, ial pe ' r/oi obi'LrratiruLti afi<itt. ol)lttrai ol tLItti irrlcr?l ii a cclll l' pt' r-arnidaltr it it'tstrt st' Tli sttpt'r'ioalii Pc margirrca l]enlclli. prl nalgille'a alltefioa!'l cea infcrioar:l t csttrl ('.ricr-l?. p o s l f l ioarii /r(:lroliil jr,tnlrral fesiertd mic qi pc marginca Mica tubclozitatc. sau nli(lll tlohantt't. cstL' sitrtatir la p a l ' t ( ' ap o s t e r o i n i c t i o l r ' : i a g i L l l l r i i s i ( l d i l l \ ( ' l l i ' r l s r r c ri l i r t c l r l t r i E\tremitatea sttlrclioalir ii ffrllLllliitlj prczilrtil o arlrlte(turare interioard talc clenon'tt'cazal clr pl isosilltil lclal.ia clilrtre formi 5i fur.rclii. Studiatii pc o scc!itttrc frorttali-t. ctt t.lc p r e z i n t d o d i s p o z i t i c t r a b c cL r l a t ' i i( a l a ( t c l i s t i c a ( f i g . 1 4 9 ) F a s ciculcle tlabccluiarc porncst. din (cLc: clotri-rpr.tri tt' c}itrcme. capul si mar('lc tluhaLrtel. si :e inth captli slllc t clt' dorti-r lamc col tit ale alt. ..ul.DLllli fL.liqral. l.ama colticalit it-itcl'llar cst.' llil mai bit-lc clczvoltati l i s ( , ( ' o t ' r t i r ' l r i l .s t t b c o l . t t l o r t t t l 11doms_

35i

Cum asupra extrcmitilii superioare a fcmuruhti sc e\cr.citii elorturi de presiune gi de tracliune deosebit dc put.r_ nice, Iasciculelc trabcculare sint binc inclividualizate. llle sir11 in numdr de trei, dintre care unul JasctculuL ceJalic __ corc'spunde Ioltelor de presiunc, iar celelaLte clouil, /cscit.rrLelc trohatierian si arcuat (fasciculul arc:iform al iui Cjollorr .,srllos<pteLLe), ( orespund forfclor- cle trat fiune . l'asc:iculul cefalic pornegte din partea supero-intcrnr n (apului ti se indreaptd in jos;i ir.r afard spre arcul lui ;ldort.r. Are o lormd de cvantai clesfisurat tu baza in sus. Dcoar.t,cr. transmil presiunilc, trabeculele lui sint re<.tilinii, Fasciculul trohanterian pornegtc cle la (orpul marr.lui lrohanter si sc' indreapti arcuat in jos gi iniuntru, pentr.lL a se contin'.ra tot cu trabecuLel' (orti(alei inteme a col-puIui Jemurului. Fasciculul arcuat porneste de la baza mar.c'lui trohanter, din corticala extc'rnd, si se indr-eaptd in srLs :si ineuntru, pentru a se termina la partea il.rfero-internr a (apului. L;Itimele doud fascicule se intretaie intre elc La 90' Si alcituicsc un r.eritabil sistem arcilornr. lntre toarr (clc trci fasciculc, la baza colului. apare o zond triunghiLllard, fdra travce, carc ia numele de triunqhiul lui Ward i |eprezinti un loc de minimi rezistenti a cxtremitSlii supr, rioale a fcmurului. listc nivelui Ia care sc produc cel ntai fle(\'ent lracturilc cle git femurai, mai ales ia bitrini, seclt'iLad, la (are prot'cscle (l(. rosorbiie osoas.i au diminuat lr'zisten{a last'iculelor trabec,ula|c ale c\tfemiti!ii superioar'{' a [emurului. Corpul Jenruruhri este indreptat oblic de sus in jos tl clinafari iniuntru. Axa Iui lungd ia numele de aJa onalt)trlicd si nu trcbuie conlundati cu oJo lriomccanical, ce plcirlaL cle Ia tentrul (apului femural;i se intilnelte cu axa anatomi( ar in partea centrald a e\tremit:ltii infcrioarc a Icmur L1l u i . C c k : c l o u i ' ia x e ' f a < i n t r c c l e u n u n g h i d e B - 1 0 ' , d e s c l r i s in sus (fig. 155). ('orprtl femurulLli alc o lot mi prismati( -triunglriularrr 1i prcri.til tr(.i f('tc arltcrioari. irrtcrni-r si cxt('rnd ii tr . posterioarij. inte|ni si t'xtorni. margini Pr fata anter )or(i se inscrd supcfior cruralui (partca prolundii ir (\adri(epsului) si inlelior- mu;r'hiuL tcnsol al sjt,, v i a l c i { c r ' r r L n ( ' h i L I l uIi '.c J o t a . ' i f l . r r r a s ( , i n s ( ' r i ' i v a s t r t l c \ t 1 r ' r 3;2

, . . ' , l r ' r { e D : . r l L l l i 'i ! at L'""' .'

l)'

fala

rr't' l'rJ

J'1'l

I rLel :

'

'

iiic"Pttttui'

tp ,t,.,.,lr,.t:r ti id l.r,lrt'l^ " ptttt' rloaitl t:' liv arrL c.tri s , tl e r 'a ' - s- i , , , , r ^ , , , . , , i , _ ] . " : . . . - . r l i t - L . r , r . i \ a s l u l L : i t ! l i . \ t c l . n ar '.i:]:i,,"r-r^". t' osPr(r' , ''r i r cl! lirrid j n t c r n . ir 1l1 r'rrr ,l i l, z o.r cri c l I ur'!|rr!l' jLtrrtz lo i ir ll 1 a i a s t r r l ]: lli'j| ;U;;;,, p o l i , i u n ( ' l licr'}-'a v-:.-"^: ..1/1,,, tori ai coaDSCisi s(\rria
----,'.-^-. sulLll rLrL'*'-_ . ^-^ , -.r^lA r r^lr.,ilr.r\ nenllil ilrs('f trolrar.rLcr) marcle rn,, t("ntc :ulu' L cir, ' '' -* ^ . ' ' _ ' ' _ _ * in nllrr--o o . ^ ; , ; i r ^ i r . n . r n i r r r l r l . A n lt{r,:rr' ) l t l o h a n l r r i ( u l ,- ^ ,.rea,t,r '''i.ilocic iiprc
P"'-" -:,,,r,,i, ' ,r. ' L , , , .j : i i ir l -r ,' ' r\' ' fr LL rlrl \iIr l ri ri \ i i\ , , r f f i i i i i " ' : 3a ' e l ' i , l r r i '

'epstrrur.

'LIil\rttii |"".'i'll''i."i l o . l " : : : : j j ; ' - 1 , r "id':j:li."t.':i,Y:::,;tj'l'li,\i,o,i.lli,\':,,",,lii:,: oa.t,'a ,. ,LipcIioa|ir. liriar asp|ir sr: ':::;:;; pentru irrs('rt:l':..;.:.,,1 ( s r ) r ' t l)ar'l('a ( 1 ' ? o s t a i11l'r?i'r tia mareiur i o 6 '?'cosl(i iti 1 l . r ? i a r(sl)r't l)alt('a pi' t1'."'l"i ' " . :i !:-lii"#;tii"

i i r l rr ; " o ' i i a i ^ m u r L l l u I a l r "t''ir,r"ai,ot"o ' l u ( l i r l l c p r t r nc h i t tl u i pr"l",trota la A R T I C U L A T I A ( ' O X () -I -I : [ I U R A L ' \ sirlgur'tr I n r e g i u n c a 5 t l l c l u l L r is o g i s c i t e o (u tr'cl ('nartrozii o alticulatie coxo-fc'nrutalii. r\i t r r r n r n riIla ' 1 L l o n r | h et"J"('fn libcr'1al'. "r r i n , l ru:-rrrlild irl c:f in rt"ti"a si lo,ontoti". (l' iel incit sa o{cre ' i11a( elasi timp, ma\imum nlobilitat(' dc stabilitate fi a) SupraJelele articulore sint repfezcntalf de capul JemurtLLtri Fi cot'itotco rotiloida a cololtlui, studiate anterior. Cum cavitatca cotiloitl;i nLr poat{' cuprincle singurd capul lemrrrultti. t'sto m6r-ita rle' jr[' imp-rejur clc un bttrcitrt Iibro-('arlilaginos. p smatic:triunghiuiar, cLr baza arlcli'trti de sprinceana cotilo"icltl.Tt'c'titrcl pc'sl'' st obitlit'a pull':rischiatice, bul'clcttrl (otiloicliai formcaza .l1g'r m c n t u l t r i a n s v c r s 's t i l ) ( a f t ' s o g t i s t ' i l c t L t r o t i l ' l ciu umpiut cu lesu'L ( olttLo-griiso: 1i t itt'r a ilt teriole 5i venrrle pclrlll ligatncrlui lotlttlcl li osul coral. b ) f l e l c c l o r r i is u p r a [ e ! r ' a l t i ( L l l a r { ' - . 1 i l li ] r ( ' l r !inute in contact piin br.trelt't'.rLqlcloi(liarr !l capsulA. Plin marginca ltti t'xtet'tri lillcrA, llureletul glcnoi(lian' string,: r'aprtL ta tttr.incl' uapsuia libroasi alo folr-nit llnLli sa( ('ollolcl. cLl
2ll.,r.n,llrirr lirLrri,,ral:i r r:r'l!!, l , L j : ) , , ; D r ) Lj r 1(l

liirIi;r/. i5:; d rn' porluril. trc axll a)ritl()-

rr)ica

A(l

li

l)Lcnlati'\_ a\iL r( ,11. nil:, i. rntLr rlur' Cl.' d0Lrar iL:ic 1( elc inlrc fa( clc unghi un l0 . descl is if.

353

tbaza t'otiloitliani. I n s t ' r l i a c o t i l o i d i a n : i s c f : c e r p e l a t a c \ t i ' r r r l i a burc'letului ;i p e r i f e r i a s p | i n , : e n c i . I n s e r ' ! i a p e c o l s e l r r ,, . a n t e r i o r p e l i n i a irrt(.rtloltant('riana. iar post('r'iol ia ur1 Iai i clegel i ndu ntrul (rcstri i n t(,rtloh a rlt('r'ien(, postcIioa|e. ( 1r11sula putern icti 5i r c r i s t c n t i i C s t r , f o r n r a t i i r l i n r l o u t i [ e ] l r f i r a L L u Ll ] e r L i . t L -i ( l c l o u e s t e c a t t | r It ),. Ligan, tttul ili,.t-Jcnw'al, : l i . i , i 1 a r r L ! ' r ' i r i r r l i r , o a r i - r .J i ( ' u b a r a ,.,rntui iu rirlul .sttil "pit i, 1 c l, u a l, ! . f r ' z i , , t i . , 1 g 1 1 ;. 3 r ri i r r t , ' r ' t r u l r a r r t c r i a r r i , i."- linia . /o t 1 1 ,( a r ( l l i n l i t o a l i c \ t ( ' n s i a , f o t a l,lr" urrul ilio-prcll ttlrattLe ' r , l i / i . ' - 1 ' r i' i t l t u ' t t ; t t ; d t tr.' r r " l : t r r i . i a b { l r r r lia ii"**t.tna ,alr tltosellLt([' putcrnic si lczista La o tra(!iE s i e i"?rri " r t350--tjll0 enrra. kA ' '"P de L i g a m e L t t l l l i l i o - i , l n L l f a L j i ) a ( i l l r l | o L r l c ' o s e ' b i tl n m c n l i ittlcIii co|prtltLi inaPoi. n e | e a - p o z i t i e i c , r l o s i a t i t " ., t , p r t D i n c l t t - s c c 1n staiiunc \('ftitali, \t,l(ltrl t'slc cxtills si r.c]e clottii las,irLrl.' a l e l i g a m e D t U l u i p u s r ' s t l l l t , r l s i u l l e s t r a i l g t t l c a z ag i t t l L i e m t l l a l . c a p L r lf u m l r r L l l t l i i r r , a \ i L a t e a c o t i k t i d i r . I ) e a i t i 5 i c k r n L r apzlsind m i l . c a c a r - ci s c m a i t l i i c i t - , , l i g a m o n i a i p o z i l i e i i n p i c i o a l t ' . )- i.'Drura! s| ir.rti[clc de ia cmincnla 2. Ligaln(nILtL pt tb( ilio-pectineer. (r'easta l)cctiu('alal )i raIntLra srLperioarii a pubisul u i l a m i c u l t r o h a n t c r . L i m i L f a z i i a b t l t t t ' { i a) i l o l a t r i a c x t e | n i i ; i imprcunA cu (ele (iouar fa-< it Lrlc alc ligam('!rtuLui ilio-Icmri|iiL Iormeazd un \ majtls( tlL. pl o | r r c ; t c d c : p c l . a r l u | a s u p c . 3. Ligancntltl i.schio-Jcrrrtr|n porliunca rioala a ischior.rului, sr'obitLrril sirbtotiLoiclianii ii i s c h i a t i c i 3 s p l i n t t ' r . r c i c o t i l o i c l t ' . i : r ' i n c l t c a p t a ii n a l a r d p l i n d o u A I a s c i c l l l r ': r . u r L l l: p | L ' n r i : l l { - ( . L r i ) i t a n t ( ' r '( . J a r | i c l l l i . s c h i , r suPracerl)ical ;i altul sprC zO[a oIltit.ula|ir (Josci.ulril is.h.i()zottttlar). Limitcazi Iota\ia intr:r'nii ii adchl((ia. 4. Fiblelc circulalt' ploirrr-rclc al(. (apst-ll('i Iormcazii :oilo o r l t i c u l a r a , c a u n i n c l ( a r { t j l - t ( o n i u l . i c , o l u l .s u s { i n i n c l r rL ( i r o s i m e a ( , a p s u l c i( . s t c t n a \ i m i r l a n i l e l u l l i g a m c n t u l u i i l i o , p r e t r o h a n t e | i a D .u l t ( l r ' t n i s l ) a r . i i i { l Lll mnt;i rninintii in pi)I.! i t t n c ' ac l i n t r r ' l i g a m ( ' r ' r t l r i l i i o - l l r c t r o l t a n i c r . i a ns i i i g i r m t , i r i u l 1 t L r , D o - l c m u r a l . L l l ) . ' on l i i s { ) a l - in i L t n t a i2 ; Jl r l . n . I _ a a ( . c s L |.li!cl.]nLrc c a p s u l al i m u 5 t h i r r l p s o a s i l i a r s c g i i s e l l c o l t r r l s i l a l r . ( . o n t \ l t r c a u n c o r i c l r s i no v i a L a . 5 L i g a m ( ' n t L r l l o t u l t ( l l s t ( i n t r . a a r . t i c u i a rs i s e i u t i l t ( l ( , r l l r l partL'a ant(.fo-supor.ioaril L)s(,iIi , a apulLti -lltc lr;anr|lltLrl t r a n s \ L , r \ a l r a c l i f l r r I o t i t L , i r l i a ns i r . c g i L L n i l ti , l. ca,l,.Li ,.,.,.,,,na*L:_(ontinr' \ a\r. tmportalLq i L r t i n p u i t ) r , l . i o a ( i ( ,(il r , / ) . t i . r ) genezal\ .as(' t'arr: sr, oblitcli'azii cir r-iirta. Ligamlr,lLrl r,-r:Lrril are tlri rol ( ll lotrrl s ( ' ( , u m l a t i.I r b i o m e c a n i c z r solcir.iliri. P r c s t { r ro ' otmtt\1.t.;-.j .r, r, I u.,r-,,ltir i| llt .r.\r..,.,.^ .j,.-,.,
re - .*. , ! h - ^ r - r

I.i't. 15(;-

\'i_rrLrl.l AIri(ulirlrir coxo i1 rn,.lr'irli_r arn fala:

.pin:r ,lr.,.i !rr(i,-r.r.)i,i..i r : r'!r,i.nui r .,,,1r,'!.rt,il (tr.:p1!ir. rr'.clr: ., .\a.lfr.(psuiui : :, rr l.srrruldi nrittociu : 1 f n ( 1 , ' i u l s e . . r LrL ,l ,lcfrin)nlr. i 5 lrga.rentul 4 lrolraDlof llrq,,ld( lrrtrarller' cu ccle d!(aL 1as.r.ul. : 6 'i llqanrcnr Drbo-l.nrur'.i rrLlrfrozi:r, r : 1l t taie ischiali.i Dubrs

[ibli' : unclc supcr'ficialc. longitlrrlinale si :r]tele: pioILl]1(1,. ('i1'('uiar(, .ibIi'lc se' grupearil. Iorn-rir1d F liganr|'ntel('. Liqont'nlaI( erli(tL lolr a,ulol dc' intiiritt ai,.,, sLllci asigurin(l soliditatca t'rtromitiililo| inl('rioa|e i. tinr )l l statitlnii Icrti(ale. in timpLrl mcrsLllui. aL('rgatrii fi .irrji,f ' . u : l a . l c r a p s L t i r 'I i,rlll.a,/ir i i t g . 1 5 6 ) .F i b : t . l c s u p l r - f i r i a l r a rfic liqam('nt(:
,1i).+

alr - t i (l l l a r L - . ( ' L l m s L l p r a f a t a a r t i c u ) a [ i r - ' i r o x o , ,).u^Prdr('L('Lu "'urdr(' masuali lfi !nr si |cpr{'lintil Llrr Spalilt \-irtuaL.

'

:.

35i

a s u p r a e i a c t i o n e a z e o p r e s i L l l ( . a t m o s f e r . j c a ld e 1 6 . c l j i , . . , Caiculul se {acc, dupi cum stinr, asttel : 16 lsrrpr.afalay ;.1 76 (p-resirrnca,barometri(.,r)' l3.ti (cionsitatca m('l(.ur.u.Lri) : 16,537 kg. Cum grcutatea unui mernbru infcr.iol cst, Lr, 9-10 1(g, presiunca almosf(,ri(.i, siDgulir, poatc mi jr L, capul in ('avitatc chiar dupii sr\ liur.tca tutu|or pirlilor r|,,i Sinoliala tapeteazd Ia{a inte'r'ioar.a a capsuli'i. r.r:Ilc,c',r _ (1u-sc pe porliunea intlaarti(ulal.:r a r.oltrlui si pc fata e\tcr rlr a c a d r u h r i c o t i l o i d i a r . r .E s t e r i d i ( . a t i i c l c p l i c e l c ( a p s u i a r . ( i L p | c z i n t i i l t n s i n g u r l u n ( l c l c s a t , s r r b l i q a n l c n t l i l j s . l r i o - 1 e n ; l lr l, ' r\iu$cHil sor.Dut.ul

iti dupilpozi''t' (ljlet . o r o t a t o ra l ( o a p i e i . a t [ i u n e al r l i t,"^-'-1,1trohanter pc bazin, micul Ilectata ii"i (o;psa cst(: psoasuLcle a\a femu'ului' Iatd po't"tiot. iooti" lillt::ffi? Cind <oapsacste t:stinsi pc bazin, -t^toiexteln. lilll ".t"-"" e s l o u n r o l a t o r i n l o r n l ilrJ-itiu, P'"3".i.rut-iriu,, joaci un t,1 important fi (a siabiliTatol ai pbzitia 5t'zirrcl'ncpcrmifirttl tlurrchittlrti sit str in ,",,i..ii fui i-.t;"e latelal satl lnapor'
'"';-

" i "o i iti ie " fte l ( tll"ari-r d , ' ri f a u a t l p L ' n d r r l a r 's i 1 o l . ' L b r a d ( " r z i l ^" irji", s[ir;ilul fazci tlc peuclr'tlalc' pc. bazi.rr !.it""riJu-'.oupt"l -sprt' r1'lor) lr'0lr) l R . K . K c s O Vs i
-^". .t' tnietti l' srt'r'' piramiclalul, obtrrratoruL inl('r'n' Iesiiiii-millo.iu. purl i ricrio-i c.\t(r,. qt-m rrrrj 'up' r i"r'. i m ;i;;;i";;i t r a t u l { e m u r a l ( r l g l r )I J ' rnct r - tL L nrar volLrmirlos mr.tqclrial bazinr'rltti. sc a,fiiien,l erttr'inseri ploximal pL purtiLlJlta postcrioari a Iosci iliace pc distal si sc inserd alarii in in oblit ios !i indlcapti ri""c cxtelnii a tI'i-ir rr'(a!i i stlpcf ioalc a linici a!!! !', illrcdial ffisia ('incl ia pirn('1' s'ub marclc trollantcr' (lil:. 1i?. C. 6). (f ig' 1r-rti) -fix pc bazin, estc Llir r1)taiol ir-r alaiit aL toapsei listr: cle ascrn"lri", .r,, stabilizator' :rl pozilicri cle hipt l exlensie. ..IIr('1\ in' i n m i s c a r e a d c c x t e n s i e a t t L n c i t i n c l i r r c { i r i c l u lp o a r t i i q r e r l t ' t 1 i sau urcd pe Lrn plan in('linat. b ) F c s i e r t l i , n i i l , ) ( : i r ra r ' ' ' , ) i o r m a t l ' i l l n g l r i i r l a t i r ; i . p l i n b a z a l u i . s r . i n ' e r i p | o i i r n r l p , p ( , r r ; r r o a n r i j l o ' . r f o . , i i J i a 'L m i j l o c i i , s r : i n c h ' e a p t i i\ e l L i ( a L i n j o s 5 i . p l i n r i r - f L r ) l u i . s t ' i r r s l r r L d i s t a l p c I a ! a c r t c L n r i a n r r l i i t r r b c l ' o z i t r t t i( f j ! ' 1 i ) 7 . . \ ' l ) Cincl sc cor.ittarl:riri totalitatc si ia ptir,rt Iix pe ila'i:r' esteun abductor si urr lotatol induntnt al (oapsci, ial ll^nrl ia pun( t fi\ pt' femr.rr'.inclini latcral bazirltl. l'll s(' poal(' ('ontracta insA si izolat l'jrirr Iasritrtlclt' lui antt'li'Jalc reatlizr'azit abduc{ia ;i r:otafia ir.rirrntnr ir ( oaps('i ; pt'in c'cle mijlocii n'.lmai a b d u c t i a , i a l p l i r . r f a s ti c r r l o L { p ' osterioarc al:c1tri1ia 5i r'otiltia lrr alard a (,oapsei. iLli. ir llr) c('ltL'r ( rl tlllgilitlL splL- il'lilLrl. Drtolita rlispoTitrr.l '. | tru (fiq. 1J9. 7), apri. !r,' tara l a t r a r . l r , r r a | ' i t | u l . a l u n d i n c l a s t f e l , a p L r Ll , : m r r l a L I r , J . : l a r " l t , r ' , . , 1 , r. i i . , 1 O | l r r (lrpaluL slobili:a1 or lataral a) sol clu ltti. Illusrhii--btrrinului \11'l r t t t t t t i t t i l c l : o L i r l: t l l a t c l c ft'sicl'

i/,,1{llrl{ mi\, 3r''a ,l,

ll"si,

oapspi

Grtlpelc mus(ularLr calc ilttcr\'in ilt ntobilizatca .c,t11,i,,I sc ;mpart in: mu5r'hii lombo-ilia(i. muschii bazinuirii :r r-.i1. r'hii t oapsci. 4iulrhii lombo-iliati aLr ft.r't rlcstri;i la coloana \ r,r'tr'i)r.r.., . i t l i n t | c ( ' i a s u p | a s o i i l t t l r t iI r r i r t e I r ' i n i ' c l i r c c Lr L , t i t p . o i , - . r : r J l i a ( ' .r \ ( e s t m l l l c h i s c s u p l a p i l | r c r a c l i | r , c l i c a \ L ] i b i o r r f ( i r . L ( a m e n i b l u l u i i n l c | i o r ' . I [ . s c ll i a ] 1 l i \ ( ' r t ( ' l ) l - a l i ip c p l i r r c L t ' . t c , b t c l o m b a n s c s l l p l a p u n ( . t t ' r r t n t l r t i c l c g l o u t a t e , .a p o i s r , ( l f c a p t i r i r i a f a l a r i i i n . i o s .t r ( ' ( ' e l ) r i n l i t t a ( e n t r u L L r ig ( ' ( r r r r ( i r a l ( a p i L l u i l c m n | a l . s ( ' u n ( { i l i l r l c a z a l\ p l . c i | l a p o i . l o r . r r i r L i ( j s r l c ' a t . ) r ' o r i m : L t i r4 { ) s i s ( ' i r ' r s c l i rp 0 n r i r i r i I , rirlglij (l{.sb h a n t e r ' . E l r ( ' a l i z c a z i l a s t f e L o p u t ( ' f D i ( i ( l l i n g i a l l t r ' r i o a r ' a rr , l r tl(, -: impinqc (apul ft'rr.tu al rlinairt'-inapoi si rcpr(.zir-rtas (ipiilul slol)iii:olti anl('1 i ( ) t a l ; o i r l u l L L i ( l i t . l r ) ! 1 .' 1 ) . I ) a . L t ; , , r : 2 l r , 1. . . , , ' , t i r , r . . f , , r i ' j j , , . , . , r u r , ' . , i t r r . ; , y ' i . tcr( oI(lilian. I)atorjta (udLlrji posterioare pr) (arc o plczinti, ;i ;,t,.it ipomocliorl (ailiL. b i i i l i ( i i p r . ( a r e o a 1c . l e i i l r t a r l r - t ' 1 r h m r r | a l . a ( l i n l t c a l r r i o s l r ' r o r l p l e r i ' r . ( ' i n r l i f i i a p r i n (t i r . . l ) , ' r o l o a n i i 5 i p c b a z i r o s t ( ' u f l ( ' \ o r a l ( o a l ) s ( ' i .( L l o ( o n t p u L rlc lotalir. instabiLi. ( ' a l L c ) i o lu l ( o a p s e i p c l - . a z i r r . ):(,ilsLil-ilia i !|r t ( ' r ' \ i l l r,' ' - r - ' ) r i a i r l r r p i r( ' c ( o a p s a r l o p i i ; r ' ; i I i r r p l i t u ( l i D 1 i ] r l , ' l i t ' : i , t l , ! , : r Ll l('aIa. \aloaf('a lrti fuirttiorral;rsc dt'tr'r'nriiii afr'rin.l \u'rr p c L r ns ( ' a i u r tL. f i l ! s i p L t r - t i n c l ts ir { f l o } : i a r o a p s e ip o l r " t , ' , . l l t , . l ' r u p o a l c l a c 0 f l c x i a ( o a p s r ' i ( l t : - r ( o L ri l t ' t ! l t ' 9 0 c l i ! i l , . i L ' ' s c z i n r i .m t t l c i r i t t l{ ' s l r '[ ] ( f i ( i t a l . i r s n t t t l g t ' t i l r ' ! l i ( L L l r!l 'r, r i a ( ( ' s t s c m n ( l i n i ( i a n l r n - l ( ' l cr l l s l r n t t l l l r t i / , t t d l o l l . 356

35?

() I"?.!icrul lt'i( ar'(,tot o folml I iurlglliular':1. l)r'iir lt..Lzl l u i s ( , i r i s e l i i p t o x i r n a l p i : p o r ' 1 , i r t u r .a at r t c r j o a r i i a f o ; e L i l i a r , ( ' \ t ( ' r - n ( ' .s c i n c l r c a p t r i a p l o a p ( ' o r i . , o r l t a l i n a i a l r r s i . p l i n r i t l u i llli, s(' in5elii (listal pc nargiltca ar)tffioar'a a ntlr',,lrritlohan

ir-r afar6 al (oapsei (Ijg l57. A. 6)' Dste un rotatot ri,'r se ins.r'i m"dial p' t'rb,'r'ozitatea is(hio?l Gemetitl ittJ' r19.t"uP:.j ii ullt"--t] s{) trncste t'rt totrclonttl gcmenttse nului, l.)i. n. ti) Ltl rlrr rolal^r'l, afa|il Jl roap'"i iu] ertcln {fi8.

C
I

l:i!1. 15; , \ . \ ' ( , ( ! r r , .d i [ \ D r l c : I

\lut( liri nrorofr r'; l | t i { ' r r ] r r r l ' rr |r I I

i u l d L r l L l i: ir
'

.!i.r

rx,Li,
r'r1( rrlrl l

prfrr)Lrl,rl : ,j liqarrLtr)l srr{r') !.rali.r (s(c1it)rrr,) : I 'rrrluraiof :, tenr..ri:? t)r1fal l.nrLLiriL :rl r('i1.. nin' sr r:) l,,t I:2 .lin l,rlr:1 ll. \:(!i(fl I p c . t r r , i L ; x.ldlr.tr'r'riri( : i.lari I r'.frifrl: (lLr.rl). nar. rlri'!)1 ir\1er'] : ll (iLn D.r)lL, I 1.sle. !rjtl!).itL : I a. \i,dt rt (ir.1)! rillL fi , rf,lo: r : ;

ri r:rii.): "iil frl!fir. pirrrr,ri'].! i .LlL,(r,:7 (t: :l |i!'ir

.l

I ir1 lill

llLrt( jrLrl i.\i.r

n r i r r r ':
( f.rrlir Llir.:i I lL rrst,r lrs.ra

('stl rn loLatol l('r'(lig. lr)7.,\.2). (lind ia pun(l lir pc baziLr i t i n c ] i a p L r r l ( tf i r p 1 ' I e l l l l t iDaLrrtIrr si rrI acltlLrcto a1 l '( o a p s ( , , cstc' Lrn llloicctol inaintc aL lrcmil;azin i r l L L ir l t . l t a r r r ' a o p u s i r . ( l ) ( ; ( ' r n ( ' r t t l ls l / ) ( ' r i { ) r s e i l s ( ' r : r n r ( , ( l i a i j J l : l l i r i l i ( i a t i ( : i . - , j n ( l r 1 ' a p l l t i n a I a l l . s ( ' u l t c i t c r L r t c n r l o n u l q c n t r ' l r r l L t l r , , f r . r ' j o r.'r : r , i n s c t ' i i l a t c r a l p ( ( ' a \ i t a 1 t ' a( l ( , I ) ( 1 4 1 ai n t ( ' t - r r i r a n r a l r ' l ' , r jL l o h a nt ( ' r ' . 8 lJ5

r il

p')!r.ro ,rLrlr.rrl,aril i I sD:iri ilji.i - st)irrr rlix.ri rrrr | ! (lt)r'rrorfri : ,l lara: i 1t'qrcf rllrLe.

l ) , O b L u r a t o r t L I i r t t t , t ' r t s c i n s t ' r . r in t e c l i a l p r ' l a t a i n t c ' r n i L a , , mcmblanei obturatoalc. car.t' Lrmplr gaur.a olrtLrr.atoarea osll\i p," ontrr Ul pi oro- tr.,., apui pr'1.mi, a ., ol)ilrr,l : u ] l y l u l sclatrfl a malginii postpri,)ar(' ( it oxalului, i('s{' tlin mitul ba, 3511

z i n . . L . i n d r c a o i i i n a l a | a g i s c i n s ( _ ' l .i a t f | i 1 l D c ( a ] . , i t a t . a r l l pc lal,a intern.i a rnarelui trohiiirtcr (lig. l;?. A. 6). l.lsl.r ( a , j cci, {ioi !,;emcni, un r-o[ator in ala|i'i al |oar--;|i si ir-r pir,s ur s t a b i l i z a t o r p o s l e r i o r .a i l o L d u i u i ( t i g . 1 5 9 , j t ) .

.--,lrale Jeuru'*"

si se inserd later-al pc marginea posterioard a mareLui -.'r:^ r t:.7 ^a Fcte. r.a .igemenii gi obturatorii. tor ' l 7r ' " ' lrr5 lrohanre! i"'l coapscl' alara al in ,," rotator i\ pirami(ldlu1 (pisiJorm) sc inserd mcdial pe laia antej u r u l g d u r i l o r s a r ' r a t t .a n t e r i o a r e . s e j n .ioal1 a sacrului, rn din bazin prin marea scobitura sciatiq! iese afare, ireapu in pe marginc'a superioara a marelui trohanter lateral in".aa Ji""

i-ir1

C:irltilc rnusclrlart: stabilizatoarI (\'ti7Ltt0 po o sccl,iunc trars\.ersulil) i. .r. Drfanri(lil. .t Dr. oLrtufator inlcfn. :l _ m. l,e.n. ,i -- in. i)\ols-iiiac : i - r..sorui fasci.i lata : rlrt): 7 D. l.iier !rii'ocnr. dc flrDri\.car 10.h.i ii1 p,. .',or r/i.,.,LI tai.., r. L , rl , I ii,.i I rtr ,.,,r'-

1511

al. :

solclLrlLrj

'

d'

;,':,,,1,'..,,'

obiur.rtr)f c::_ (j Dr t.sjcr c.h.f i Iesie r. I | .t r.

Q) ObLllralL)rul (,Jlar?i Se inse|il rr-rcclialpc litla c\tcl ll.r .r tncnrb|alei obtutatoare 5i pe tontu|ul i,i o,oj. tfcrc priit spatclo articulatici coxo femur.aLc ;i sc. insclii lakl.al pc c.arrta_ tea rle pr: Ia{a ir-rltt.nj a mafclLri tr.ollal1..r {ljg. ia)7. A. b) I l s t t ' c a ; i g e m c l r i i s i o b t u r a ' r - o m li n t c 1 . n .t o t u n l c j i a t o i . j : r a l a r . i r a1 (.oapsei, Prirl oriclttal'ea lui pat alelir (.u (.ohtl Iemultri. suf) (arc se giseste situat, ca un har..rar'.cstc. uu rc.r.ilabil (oapta tor altirular, Iiinrl prir.rt,ipatr-r) slabilizalor irrfr:rior al soldirlui (fig. 159.3). l\l PdLralle lcrnrrral sc insr.rir r.ncclialpr. tLrbci.ozitatca isr'hi aticai, sc inclrr.apiir in alariL. tr.,-.cr: p|ir spatcltl artiruialjci (.ol:o360

Cind ia pun(t lix pc bazin. roteaza r oapsa in alaru. Iiinc] un sinergist al gemenilor .si obturat-orilor. Cind coapsa este it{'ctata. este un abductor al acestcia. ln plus, ca Ei obturatorul in tern este,,un stab.ilizalor posLet'ior al foldului (Iig. 159, 1). coapsci, in numir de 12, se inclreapti vcrtical de ia -j IM;;;hii ^ba)ifr-T5-.oapsa, iar unii din ei la extremitdtrile superioare ale In regiunea antero-externd a coapsei sint 4 gambei. oaselor mug:hi : tensorul Iasciei lata, croitorul. mu;chiul tensor al sinovialci genunclriului si r:r'adlicepstl femurai (fig. 157, C, 4 si 5). Restul de 8 mugchi se gdsesc in regiunca postero-intemi a coapsei : dreptul intern, pectineul, aclductolul mare, adductosemitendinosui, scmimembrarul mijlociu, adductorul nli(, nosul gi bicepsul lemural (fig. 757, B 4,5, 6, 7 9i B). a) llro pt ul inlr r,, (rig. 157.B B). pctn ioartc subliro. .,' irrscrd proximal pe- nnghiul pubisului 5i distal, prin inlermegiui lormatiunii aponer.rotice denumite laba de giscd, pe partea supedoar4 a fetci internc a libiei. Vom Vedea ci la alcdtuil'ea labei cle giscd mai iau parte 5i lencloanele clistalc ale semitendinosului gi croitorului. I)e(,i, acelti trei muschi au o rnscilie distalS comuni (fig. 160). Este lieror qi adductor al coap:jel. t-;) Pectineul sc inseli prorimal pe spina pubisului, se inclreapti oblir rr ios si in ifar.ir ;i st: inserii distii pe rrcasl-a m r J l o c i ea t r i l u r r a { i e i s u p c r i o a l c a l i n i c i a s p r e ( f i g . . 1 5 7 , B 4 ) . lrlste flexor, adcluctor ii roLatcr- iir afarii al (:oapsci. c\ Atlcluctotttl mar. se inscrii nroximal De ramura is(hio_ pu-biand 5i tuberozitatea jsclriaij,:j a ,rx,,l,il,,i, iar distal pe tubercultll sttpero-intern al conclilului inteln al cxtremitiifii rnlerroare a fcmurilui (Iig. l57. B 7). Ilste aclcltictor al |oapset.

itie. tst, a, +)

36i

,rcl) .lddxcl0rrll tttijlociu se inser.i proximal pc uDghiul pubi. sLtlui, sc indreaptd in afari si in jos 5i sc inseri clistal pc z_ona mijlo(i('a linici asple a Iemtrlului (Iig. lb7, B.6). Esttiaclclur to| al ( oapsci. c) ,.1dduc,lrrItilrnic se ir.isct-dpr.oximal pc uDghiuj pubisu_ -.up".io"." llri si clistai pc crcasta interni a trifLrrca{ici n linici aspre (fig. 1iri. B. ir). Est| aclcluctor al coapsc'i. Toli ct'i tr('i adclu(lori atl o (li Ic('!ie apro-\imati\ ol>lir i in alar.ir 5i u1 ios fi sint palaioii ca cliri.t. l r c c L r p s o a s r r ii L i a c . l ) r . i r . r r l i r c c l i ; L Lor \'cIti(.1iar t,i clt,r'in ajrrtartori iii l ,'slllia (li' a i.l l r r u i , \ U l r rii r ' , , l . r c p a ( t a ( a l J u l f c r n L r | a li n ( a \ i t a l ( ' a ( o ti loi clai. I D a I a | a r o l r r l L rd i 0 a(lr'u( t o t . .t o l i c ( , i t r c . i a ( l ( l L l ( t o r '. : . 1n i liri ah.s iirlcl,rL toltrL mijloc iu. t'llai au -si roi cir. Ilc xoli ai (oapsci. 1n spriiinul rrnipcrl. c . i a ( t r o n ( ' a r z ic l a stabilizato|i ai ba jol . n(' z i n u l u i i r r p l a n i l l t t e t{ ) - l i o s t c l . u . , r r db c z i r u . \ j . 5 " , t . ' , t ' . " , I : r l . L i . l t . \ ' , r r r i t,,t l i u " t t l . ( i , s ,r ' ; r p | , , \ i m a l p c t r r b e l . o z i t a t e a i s ( ' l l i o n u l Li t . /.rt/. llir) l.itl)ir d. inplcunir (.u lr.lnga pot liunc a bi(.cp nrrschii ci,f(, si:\( ri li stLltti Ic.mrilal ;i cliskil. plin intr:r. (i lornreaza : mf(liui ltllci _dc gisgii. pc par.t('a supctioard a Io{r.i intornc ii libici ( I i ! . 1 5 7 . ( ' .( i ) . CiDcl ia puntt Iir pc bazin. estr' flexor. ri |olalor- iitilL]lttr\l .ll g a m l ) ( ' i p c ( o a p s . - ls i c \ t o n s o l a l c . o a p s c i p c b a z i n ; t i n r i ia pLrnci lix pc gambii. cst(' c\lcnsor al l)azil tlLli pf (oal)liL si fLc\ol al (oapsci ll(. gaml)ir. g) S|rDim.c,? b lrrc r ? .\)t l s o i n s a l i p l o \ i r n a l p c f a l o p o s t l . r i o a r a l
' -'tit .1 lLlb('r'o/it:rtii i.r'lrialir c si rli-r'La I r, , ,' L,r .r (f.g. l:; b r . \ ' " a , ' . a ; l : r ,1 r t r n . , a . : i rr'i , .li ns tl. l r ) 1 t i (( , / r s l 1 l J c r l l l ? o l s c i r r s c l i p l o x i n r a l p r i n r l o r r i i r i r p c t r ' . t'a11' iaLI clr:Dttmi|ea tlt' lrtnga por'{iril]c li s(.llrla por.i.iunt' l,Lrrrga por'{iunt, sr. inst'rir po tubelozitat('a js(hiati(4. intpr.c.rrr.L

SLLllla. p()l litllle sc il'lsl l'il pe tiaza ('rlcl'r-1il .", semitcntlin o{LlI ,J',,'-',,.;-r',ore a Icmulului. (lt'ic dottit potliuni st' uncs( lr s(r d.-"#.r''ao,-j, plintr-trr-r tcnrlon comLtn. pc capLrl pqr.a[cului. 'nt:il;ia o r t n tt f i x p e n i t u l r t l i n s c r ' l i i l o l l r r i p r o \ i m a l e . b i c c p - .s. lr(. . ,u ,r -r I rL r , ',\.\' .' r . " 1 g a m b ( ' i p c ( . o a p s A li exl('nsoI al c sul femural, Pc oo','",t.coapsei .. , M ! u ' ' itr' rcl lliili srtPt't fit ial lrili:( lli di!l
i\ Tg&soruL JurLrL

,"gt'"
Y:

::"-;i ;. H";?

1ti1' 6) Sc iusclii plrI r-a...:.:il::1. antero-cx^lr lrtg


s p i n a i l i a c : ra r L c r ' ' - 5 u i r ' r ' r 6 u z a t \ t c r n i t a t r c : t i r i ia t r

o I'rlJ r r , (' 'o :,-^': **1ni i " iilli r r 'c oc a . ('' lr ln ) al f l la ff".iout"', g15'"q o \'

r lll l rrl'l'l{' musculat' aplatlTat '1.' on' a p i a l o a r i r . s u p ' l pe treimca

|
li

ii"u", iu i.i"ll.lllll-li'".:l-::':':ii '\tFtn'r a^\distat pq I'ube|r'zitatoa


crhi'r.rl, strins ctt apol-lr'\'r-oza <oapsci 1i Ior'meazl o lxnclii longitrrdinala!. foart{' rezistentd, lati clL- 4 6 cm, <lerrrlbcrrmiti ligamentrrl ilio tibial :r.1rr d e l e t a l u i , \ f o i . ! ! i a l . -Tensorul iasciei lata csL(' .p!ator' in afar; al roap-'i I l ;u" rtn lol ,1" ,, . s e 6 i t , J c i m p o r : t a l t r ' . t : r r , r ' . r, t i a l i n s p r i j i n u l u ' i l i I l r l ' i . " r r ' ,t ' . ]n momc'ntrrl,pr i;nrl,||. rr]|r. r.l ( o n t r i b u i c l a | e ' a l i z a r r . au r u i \ . . f i t a r bil pilon de spriiin. l>Lorinrl >azinrtl, coapsa ;i gamba in ltr.rzi!ic iLrirr.!ion a l d . P r i n c o n t r . a c l i al t i j i n ( l i n : l l ) a -

[,

,:11""";,', t l,"ifr;''w,",,ii; o,,__ a #it hli, st' rttrt'5tt' in totalitatea

7ll'ul df' parl, lt 11 .1111 11 i r l r . 1 ; ri 11 11 ll'r. pLll.o sub t(.llsiLUrc aponcvrozil Ir n-tra ji . , slin,lc eJntba p!. , (rdl.r-jr. ( . \ r , ' , ' l ' , " - , i , i l , i r . l . r n u i: . | l p . l l i .(lal rhrtil hi al r('rjiuLrii iint(.r1),int(,r'nc a coapsei (fig. 161. 4).,\rl fur.nra u n u l ( ' o r ( l o n ; i s t - .i n t i n r k r d i i l e o [ a l ( k ' stls in jos >r. $i (linafar.il inirrrnrm. rnscrA proximal pe spina iliacir artc,

i i t. r

'1rcr ltl lLii iI'' ps{ i l !-iofi iri r! r | .jir. iri'r'r rl)r : r t f.

Li

I rl,r rl ra( rr . 1 a . , . r : rl i t a .

362

!o-sLlperioar:i si distal pc tubcl.ozitatca irrler.ni a e\rremit:r1ii _,1_ pcrroarc a tibiei, prin intermcdiul labei de gisci (la lormar.L,tr (ercia parti(ipi impreund <:rr tcndoanclc dis-iale ale Llt.cptulLri jr)tcrr) si 5cmitcndinosului) (fig. ltt{j.) llc-xor-_ al. gambei pe llexor, adductor. 1r , ]I,"^ .coapsii ;i Iutator in a[ar, a] r'oapsei pc bazin, r.calizind astlcl pozi{ia rl(' Itt( r'u a ve( hilor croitori, de undc 5i numelc muqc,hiului. l<) Cuadrtcepsul estc un mufclti larg, r.arc ocrrpii toati par. tca antcrioari a coapsei (Iig. 161). alcarluit clin patru last,icrrl,, rTluscularr..dre.ptul alllcrior, r.c.sllrl cllcl"?t, xasluL ittlertt :t l ' n u t r l l t t I ( , t . U la l u l . ) ,- Inscr'fiilc proximalc alc acestor.patru porliuni sint clifcr.itc I)roptlrl anteriol se inscli pc. baziri pr.in ilouiL rencioal.r(. : ilrLii (lirc(l pc spina iliace airlct o-ilrlorioari si unul rc/lc:c1al 1,,. sp|inr'cana (otiloidi. Celclalte tr.ci por'liuni sc ir.rserii pc Itrr.trrr Va.t11l 1;i1,.r''r s_ c i n s c r ' . .p r r malgini.a infc|ioard a mal-clrri tr.r,. l ) a t r l r . 'ltt p c b Z a e x t n r ' t r i a ' , l i r , i , . t a s p r . , , \. ' a . r u l , r , , , , r . r s,, i , scr':i pc ltuza internii a liniei aspr.c. lfr.mrrlaIul, situat intlo I ,r rloi s | i n s c r - up c p a r t r ' a i n f c , r ' i o a | i 'a r liniei aspr(, si lr,. ,ia.li, l-1,'1,: . r n t '1 i o a r ; s i o \ l ( . r . r i r a l , , , , r ' p r r l r r f j,.mr,ral. . C'clo patru porliuni ale cr.adr.iccpsitlrri sc Lrnesc intrc i,lc sL Iolnleaz] I' r'1,e1lrip , i t c L I ,r . i i I r . r ' n g l o i : t a z a r o t u l a s j i l , -11dt'itLtl l a a ( ( ' a s t a l n J o s j c ( o r - t t i n L l a(j. u l c l t d o ? r ? l ir o t u l l c n , a p o i s . rnsclir clistal pc tubelozitatea anter.ioarii a tibici. (ir.adricepsul estc Lrn e\torsor al gambci pc (.oapsir a((csoflu. prjr) dreptul antclior.. r.stt, rrn llcrol al coapsr.i p , ' bazin. 1) i\[tt;cltittl letlsor aI .sir?.)?,iol.i qctutt tr'h,ittlui sc. giisi,sr,, srtLlat sul) ft.mulal. Sc inst rir pr.oximal p(, Llcjmca inliilit,ar.,, a lc{ei antcrioarc a femurului ii distal pt fLrnclul tlc sac srrlr ( \-adricipital al sinor,.ialei genunt.hitrlLri. Tt'nsorul sinovialei gcr]un(hiului ar.r: r.olul cle a tt.a(c rj :;t-ts|-rndul dc sac si a r-Lu-l liisa sir lic prins intre lcmul s, lotrrlti. in mi;ciirile de estcnsic alt. gambci pc coapsii. BIOIIECA\tCr\ $Ot,DUr.UI .\rti(uLaIia c.oro-fcmnlaLi ost(. o r.r]artt.ozri. af(, c l i ' ri t l r g l a c l o c l L ,l i b r . r t a l c s i p e r m i t c c f t ' r . t L r a l r . u r n r s t . l i r . i l o li i r . l l r .r l , t,xtcnsir'. ab(lu(.tic-a{lclu(tic. rotalic si r ir.r.rrmclr r l)al,rlitrt lr ic 364

de flexie' . , . - ^ l , r l r r is i i n t l i n ! r ' i i s a i c p c d i a l i z i i .m i t c e r i i L . trrngil! Yi,;*tie ii adclurlie se iso(iazit'tt mi;cit'i dt-'rotalie. r , ' " t " ' l i i r o ' t r t r r r "a ' a (" i t u l n i i : "-tff,ii'l;'ili.;;: Anrplilrr't urmatoarere ciri sint

r-ariazh Amplituclinilc mcdii rltBmaLe aLe mi;t'iit ilor' ;olclului- ('r-esc Cir.rcl acesta cstc flc(tat. clc genunchiulur' dupi"p'ozitia -30 ) i-'oritiabraUit (cu apro\imari\ :0 plarr sagital itr itl|ul uuei axe in st e\c(ut.i nlexia-exten"ia p r ' i r r \ i r f r l l m a l r . l r l i l r o l l a l ) l '! ' i P " i n t l c ( t a l t lransrcrsalc, { p r r rrrlrr' r'opl al ax"i r r r n ( l r l r i ' I l iolfia tlgam"rrt'rltri 'f-rio*."un"ia" "' lt anslcLsalt' cstc r'-'ptc'zt'tllat tlL' r illLri rnar-^lui trohanter. l azil iI pLan sagilal. pc [a\a iatcrala a GoniomettLtl sc i:r pc nclicltl arti pc ara ltlngil a (oapsei. c"i pct baza cu soldului. axul indicatorull.li irl (lreptttl lir'lttLtti matclLri trohantcr. (rt indi(atorul culcat la zt'r'o qracie. in dlcptul a\('i lLrrlgi a coapsei. Pentru cletcrminal'ea fleriei, ilolt.ralui ostc asczat in dec u b i t c l o r s a i . i a r i ) ( ' ! i t ri r c l c : a l r ' I i r l a r c a i ' x t t ' l l s i c i . i i l ( l c c r l b i t ventral (fig. 162). A b d u c ! i a - a d c l t r ri 'a f sc r'xr:ttttI ir.r plarr flotrtal, iu irtt'uL unei axe antero-postcl ioare care trccc prilt ('cl-\trtll capulrri Iemural. Clinic, axa biomc(anica. antc|o-post{'l ioar:r sc repcreaze pe lata antqioarA a lolclului, irr plica ingtlinalit, la 1 cm in afara arterci lcmtrralc. (loniomctr-lrI sc a)azii ir) plan frontal. pe lata anterioalir a ;olclului. c.u baza p|oximal, ctt axrtl inclicatorului in plica inguirLali la I (m in afa|a altolci fcmurale. cu indicatorul indrcptat clistai in (lreptul a\ci lungi a coapsci. . Rotalia intclr.rir ;i cxter.r.riise e\e(r.1tailn pian transr-ct'sal. itr Jr[ul unei axc vcrticalc (arc trecc prin ci.r-rtntl caltttLrti. I'cntr t determinarca lor. boina\lU cstc clrlcat in tlccubit \-cntral pe masi. cu gcnunchiul llectat 1a 90'1i cu piciorr.ll la zenit. rronromctlul sc asazti ir-r plar, tlanslorsal. p{' fa1,a ar"rtcr-ioari'

3tii

t,

aiql. 162- coniomctr-in soldului. Irlex:ii cxlensiil :


a, P.,zitia d. starr in nliscii rca clc e\'Lensie i b. I1)ziir:, linall in ini$care3.le c\1.! sio i c, Po2iria inrefnrc{ilaral )n mrsc:rrca 'lc Il.r. r,a.

a genunchiului Ilectat gi a gambej, cu baza spre planul mcse i. . u a x u l i n , l i ,c t o r u l . r i i n d r e p t u L \ i r f u l u i , o t u l , . i - . , r r i . l i .a _ lorul \ertiL,aLla z1'I1. suprapunindu_se axei lurlgi a garrl)rj (Iig. 163). nlifcarca dc lleric 5i exlensie. Dacir rni;carr:a rL. f c:<icr ertensie ar Ii pur5, ar trebui si se realizeze in iurul unei axt, trarrsve$alc, c.arc lrece prin vir-Iul nare iui tt.oiranlcr $i pi.i, L loseta ligamcntrrlui rotur]d (fig 164). Aceastd axA (B) ar c.orcs pundc deci axei anatomice a c.olului fi a (apului. Cum insit nigcalca de Ilexie sc ir.isolcEtc gi cle o mi5c.are clc lota{ie inauntru, iar c'ea de extcnsic cl,- una clc rotalic. irr afafi. a[]e|Arata 366

Filt

1 6 . 1-

C;oniometriir foJd!rlrri. n{ititliil irrlL'frri' :r r'\ir'r'rrrr t: r. lrl'rr1r c l . \ r a r t : r r , I , o z i l i s f n r : i l a ri n m i s c r . c ^ d e . ! l t r 1 ' : r i r i al i i r ! l r i n r i r L r . a , r ad l r r ' , t r ' 1 , . i ' r

a\ii b_iomecanici jru sc srrpiapuic Di( i a\ci anatomile {B). nic planului frontal (D), ci axei C. (are reprezintd axa r eni.raLa i a r avi td.tii ^cotiloide. Amplitudinea totaL5 de f lexie_extensie acti.,.a este de 90"-120o gi este iegate de pozitia in care se gdscsig

.febcl

recapit\la1iv

al

{lexorilor

$oldulur

l ) i s L rl i

anlef iol Drept cvadnccPsulriL Psoas-il,rac

al

Spina iliac.i anteroini--ri0afii ; sprinceanr cotiloidd Corpi vortebnali Si apofize transve,r'se lombare; fosn ililc6 interne Spira iliac5 antor'osupcl-ioaad Spj.na iliaci anlerosupe oard

Tubcr')zitatea anleri
( r i r Ji i i l librei

l,licuJ h ohanter:

Tenso! iascia lata

'Iubr\r-oz,itals;r.

externd a extiL'mitdtii supef ioare a tibici

Oloitor

Tube.rozitatea hteF nd a tibie.i (lilba de gisce)

Adduoiof ii

Tuber-ozitatea ischia tici lii urghiul pubisuhri UnSlr,iul pubisrlui

LiDio aspre; condilul intcrn femural Tubcroziietea r,i a tibjci de giscri) inter(1:1bx

I ig. 161 Ritpol.lui;lc .iijtre ax anato:nlcil ii, l)lilnr,l fronlal D gl itxa biomccanjcd Cl, i) i l c m;j<cir do fleliie Ei cxtensie al..r soldului

Fesis rnijlociu ({asciculul antcrior')

I.sa

iLi:r.,:ie](lel'ne

i4arcle trohantcr

gcnunchiul. genunchiul este cxr,ins, lle,ria qoldulrri cst, -Dacii limitatA la 90i prin punerea sub tensiune a mu$cirilor posic rlorj ui (oap^sei. CinJ gerunthiul este incloit. tLcxia sclcluiLl atinge 12U' . In llexic sc rela_reazdparteta ani.-,rioar.ir a claps..ri, r ;i ligamentui ilio'Icmural, migtarc,a liincl limitatir c1,.. nru., jri o / \ t ' I i o r i a c o J P " .i . Flerorii principa.li sint : clreptLll anter.ior, psoasltl_iliijr. Lensonll fasciei lata 5i croitorul. pini la orizontali mar inlcr._ vin adductorii si dreptul intern.. iar de ia olizontaLi in sus lcsrerul mijlocir-t prir.r fibrelc lui antcrioare. NIu5chii flcxorr sint in totalitate mai pr-lternici decil. mus(.ltii axtensori. 368

Extensia este limitalii cie parlea antclioar'ai a capsulei li (.:rtc p.osiltii.:!nrirl.r,rj de ligamcntul ilio-Icmulat llipclcxlcrsia prin flexia artitular,iei opLrsp .rj acccntuarca culburji .Lombarc. ^ L na c e a s t a p o z i t i e l L q a r n c r i , ' 1 , i,l i o - p u b i a i r q i i s c l ii o - 1 , : n i i l a l s c lntind qi fixeazi pulcrnic capuL in (a\-itatc. Er:tensorii prlncipali sinl : si'nimcrnbrr r os!rl, scmi.tcn(i:l-l.lsrrl $i bicepsul {emural, a.iutali dr' fascic'rtlelr:postcrioare ale lcsit:ruiui miilocriu li dc lcsicnrl mic. Iir mcriin.'rca pozil,iei .1. hipertensiunc intclvinc fi losicrlrl mal.c. Cincl (oapsa sc alli-r dincolo clc o|izontaii. intL'rVi!r ca c-'it!rir-\ofi acici'.tt'Lotii,c1rcl:iul intern. obturatorui extern 1i pitt'atnl lcnurai.

369

rl

--=-Tabel recaDitulativ al extensorilor Soldului Tabl rccaDilulativ al abduttorilor lotdului

Trl

lL

ficmim(\mbranos S ( \ ni t c n d i n o s Ilic$s IL.Ir rLr.lrI

Tuberozillleo tr( ar

iscltia

C o n d i l i i t i b i a li Laba cle 8isci-r

J'aL1 Tensor lascia


j,'osa iliacri externii (por'1iLtr_,.r nl il lot if) Spin| il-iicii a-ller'o

'l'Llrr-,1,r/iIlttca cxt|e IlrilrLlii superioar. , r l i l r i (i llilrrl(] lrrtlante)- tr:1

T u b e r r ) z il i r i r i l i s c h i r r -

Fesier mijlocju
Tubcr()zililtcil is( hlir 1 j ( i t : I n i i r l ] ! t ) r i ]i .

Capul per(,.rcirl.ri
lilbil dc giscd

Croitor
I .o s i r r m i j l o c j L l ( t a s I i, ,l(,1( t ) r . r { r j 1 , l r () l , ( si ( . ) ) n i c f . , s i L i l i i r (i i c \ 1 ( i r ) i i FosR ilirrar c\1r.r.nir i llar.ele 1r1)hrI:fi i\{ar i:]-" 1r'rrhu1r.

iIi i A( l(lLr1(

T L l b c r r ) , , l 11 rc i l i s ( t l l l l ril f) rLl r' rLl),1

l,jnil intcrrl

i l s r ) r ' r I- l t r r r r r i l i r l l c r n r r rL l L i l

I)r(t)t intc|n a ) l ) t L I r i l l r r ' a \ l i r Lt )

U n g i r i L r lt ) u l r i s u l r r i
llenri)r'.i niL

Lxlril

(lc gisca

lJ:tl c]c Irohilnlrl'


Il

I'ir:r'il

lr'lnLlrnL

irir

,:1r,1',.\,

ia
Liniir asp) ii { ( r r ' , r sI . ]ilt"rril (1. 1r'iir

FosrI il r( i1 r'\1fIri'l

N l i l t r t t t : i r d e a b d u r ' ( i e 5 i i r t l r i t r l l i c . i i c r t ' i L 1 l z c a : r in r jrrLrt L t n c i a : i c ant c r o - p o s t e r i o a r c ( . a r o t r ' ( o p l . i n ( r ' n t r u l ( a p u l u i 1 , , mltral si cstc insotitir tlc mi;r ir|i rlt' rotatic itlc coapsci. ( ' i n ( l ( ' o a p s c l es i n t c x t i n s c . a m p l i t u ( l i n c a m a r j n r i r r l c a l r , l r , l i r . r ' s l c r l r ' 6 0 - , a s t l e L ( i 1 a r l l t c ' l i ' c r t i i l t s t .[ o r m c a z t i i n t r . c t , ] i , r L l r t g l t ir l o l 2 t l L t l L e r i a m a r i n r i i i L ( o a p \ ( . l o r - a . bclurtia ilLl 7l) . inhI anrltclc capcte folminrlu,sc r.t11 u!rghi dc 140. A b r l r t r l i a c s t c c l e ( t u a t i c l r . : 1 r ' n s o n r lf a s c i c i l a t a , l t s i ' n r i . i l o,i L r. i r l o i t o r .370

l " 'd l i g a A b d u c l i a c s t , ' l i m i l d t l l r l i ' r p l l r ' p l ' r a : - r l l ) l c r ' \ i ^ u ('\lt'nsrc) ('st(' lrr (cind coapsa ilic-r-pl'-'trullarrtclian a""i"i"i pubo-Icmural (cind coapsa cstt' irr [['xio)' li' ' ^"flnu-""tui"i (a rlumar sftln, tot i stnt trtai slalli ;i ]nai ptl\rrrr ir,,lu"schii p rr ti' ipi : l t r t a r n a ' r ' l t r r '\ i ' i a e c i i ' - m u i c n i l a r l , l r t . l oit I r r l r ' r ' ' . : r rr'r.lirr' ,'"i ,;1ci i."""ri-ifi",. ft'it'rr,. trri'. lr"ptrrl rll \tIIpLIt'IIII a a d d , r c t o r i* . on.il |l li , r'l i ' m'''l ml)l-r'" j i { ) ( 1 t 1 11 6 i r ) ' t l c e s t c a-d * .d .a u*c t{ rie i t iu a i n o o alltlLrrlitii ;i aclclttctici t'oiillsckrt poatc fi alc b:lzit'llltli ii (oloallr'l mdriti prin mi;<iililc clt' t trntperlsaLc mif( iil ( a rl'-' lombat'e. in , , s f o a l i i a t c | a L l . l r l : L i i ttrr a realS a coapsei p(' l)irrirr rlil r' i:i .' depiseste 70 rli' parte, da| mi.;rar,'lL rl,.'l rr ' , ' P o s i b i l i d a l o r j t a r i r Li i r r i r i i bazinuLui nairrtr';i ur, i lor'doze acccntuatc. ( ( r'a ( r' l:r( (' ca abductia sir sl trlrnsLorrrtt' i n m i s ta r c : c l t f l c x i r . . M i g c a r e a( l c a ( l ( l l l (l i ( ' ( ' s l t limitat,i clr: intilnilr.a r o:ltselor, iar cincl il(L'st('t sc rncrLlcrscazi lirlt, r i-itr.L, gamentul prctrohanlcriarl li Fi,.1. 1 i t 5 - . A : 1 r i r l r l r ( t i r L ( ,rir, l i S h r l o r rrgamentul rotun (1. il . .lltt d , (. "

Tabel rccapitulativ al addu(torilor toldului

Tabel recaDitulativ

rotrtoriJor

externi

ai

$oklultli

Psoas-iliac

Corpi vertebuli $i apofirr' lt'irn\\.r's('

l{icul

lroharTr, r'

(IitsmijlociLl tui.tr r:;,,lcle ! Posl'r'!olr ' fesisr mlc

Fosa iliacat r'xtL! lri ( p o r l i L r r r on i r ii l o t i . ) l-osa,iliacar cxLor'nil ( i n r I ti i r r r f i t l ) 0 s 1 ci r

llilrele t) ohrnlc: (hla cxtcr-nir) Linia uspr':i (( reusLa c x t c r n a rl t r i f u r { i r l ici)


\1at-.1. h1)lrirnl('r' rir inLff nri) '.lliif lr, tro iilnt.l'

Fcsier mic

Fosa iliac:l (porl ilrno oar'ir)

extcl nii irnl.r'i

ill:r r. r. 1r'( Marcle :. (tnin'giu(rl r:, oru::l) Laba.le gisciL L

DrL'pt jntc.n PectineLr

Unghiul pubisrlrL Spina pu-oisrl,ri

Grnen suporior Gernen i,nfeIiolObtul'ltor exter'r] OMuratol' l rlt cr

Spina sc'iitirrr Tnber()/ lrlf ir

(cir' l,inia aspri {. ir f ii rr' n , r . j i ( Ji ( 1 ( ' r) ( ( r n d i l L r lj j ' r i . r ' r , ,

AdducLor n:rre

'i'Irl).i

oziiii('a i.. hrir r'rnl'r'il I L (: r : { lii,) j)ltl)ian:i pLLLrisflLii

i,lr,..llit LIenr,Jrait.l tirlr'. {l,rtir i'rI"r rri ) l,Tembfiulit It\ttLi.l,

I !:.r'.li' ir'olrifrtcr (fi'iiL in1{'rnr) [ { i ] r ( l L c t r ' ' ) h i r r r l l ) r( l i l ta intcr!r:r) lrohilrlt|'il{arplr' i r ! r : r f l t i ] l .r , i)'ri'rr'r'r Llnia asPrii (creiLstil l11illori. rL 1r'if!i c:ll ioi) Lab:L dc gisci do gis( i

AcldLlctor miJl()(iu Aclducior mic

Unghiul

l,i11i:!asplS il lrfL l rirlLri Ljnja asirrii ((i r . rl iltelni] : r i l - :l i l . , 1'.1) I -ab:r {le giscir

Petrrat IemLItal Pectineu -hept


Crlctitor

Tuboroziirlr'ir r\ iicii S p i n i L t ) ,r l ) i s r r u : Ungir ill I).rl):iLrirrl jliirci i t n t c r' ) -

Unghiul pul)isLrlui

intern

Se-milendinos Semirnemblalt()s

TubL-l'ozilaler irrir 'l'ube.r-ozllale:t

is( iliii

Spina is.h iilClon.iilii i.ibixli

Laba

] l l i 5 r ' r l r i l er l t ' r ' o i i r ( i t ' e \ t e r i f i r . o l i r t i c i n t c l . n i . S e r r . a l i r I r , , 1 in jurul unci axc \.c|ti('ale car.c.tre(c p|in capul let-t-luILrtr. Amplitudir.ica rotalici oxternc estc (lc 15 , iar- a r.otalj,,i inte.rne clc 35 , clcci in total 50'. Cincl roapsa cstc in f',1,.i, )i abduc!ie, clc(.iligamcntcle sint rola\ato, amplitudinr.3 r'ori,liL.j totale (inte]fnc si cxterne) atjnge 100''. Rotatorii cxto'ni sint: Iesiclul miilo(iLl (prin fasciirrl''1.' ilostcrioare), fi.sir.r'ul mare, cei cloi gcmcni, piramidahll, (loi obturatorj, piitratul lemulal. pcctincrrl. rlrcptul int(,r'r ('roitorul. :37 2

MiEcarca de rotatir cxtcr'1rar ('st{' limitati cle fascicr.tlttl ilio-pretrohanterian al ligamor-, trrlrri ilio-fcmr.rral li (lo LigamcDtul rotund. NiuSc|hii |otatoli (.\t(.rni sint nai put('rrli( i si mai numero$i dccit muichii rotalori illtcrni. - Rotatorii interni sir.rt: It'sit'r-ttlmiilotitr (pli!1 fa'r'irtllL'lr' lui anterioarc). Iesierul mic. scm itc-nclir.ros ul fi scmimcmllranosul. ^Rotalia intcr'r1.i csle limitatar (lc ligamc|rtul isc'lrio-fctrttiai $ i l a s c j c u l L r ll J i c , - p l c t l o h a n t ' . r ' i a ni . l l l i g a m f n t u l u i i l i o - k ' r nt t r - a l . .l o i 1 i l ' i c ip l i l l . l \ I i t t u t ' c : r d e c i r e u n r d u t i i r . . l l ( ' / r i t i r ( l i r t l c ( ' r ' ( ' i( roate pozitiilc mai sus clc{ri\r'. ln lcalizat't'a ('i ir.rL('rvin toale

37:l

T a b p l r c . a p i l u l a t i \ a l r ( ' l a l ( ' r ' i l o ri n l e r n i a i s o l d u l u i A,bel I Fcs.iol mijlociu (lasci. lclc anlo.lolf.) l'esier rnic Ssnnita,irdinns S({nimumbranos
fosa iliaci c r ( l r - rr 1 r i (portiuD(.ir rDjjlo' cr1.) Fosa iliaci exl.erD:i (portirLncil xn la,r'r o rri) 'l uber(rriiatea ischin I iaar Tube.ozitatea
LI('A

cuprinzind

ale

mu;chilor

"otu"t"tttttltli,r,r,?orfofunctionale
N N.rrrnart' I I'odrlck)

(Dul)d ltl. S.ht?rrd(h.r,

Marelc'rrfohanlq 1ri crit.r-nar)

llil-

II:tIr.le ti.ohilrt!,r (nrirr!iLi..il it ,l

---:---r;*,,
Flexori I i,i,i
Drept arLler'ior Cl oi lo r' 'fcnsr)r Jli icii\ lal'il
'f ot rl:

l^irba d!:'giscd Corldilii f,ibiali

7,i (5,5 i l,:i) 1 0 , 5(8,4 I ij,()i 6 , 1 ( r , i j , r ; ,1) 12,t ( l ! 1 . ( ; - . { 4 , 0 ) r0,5 (iJ 1!)
l17 1 0 ,{ i ( 7 , 5 - l i , l r ) I I, L (rj,l lr),5)

1 0? , 1;,5
:t,,i

I I,ii 2! , i 9.7

1,r

is.rhil-

grLrpele muscrrlarr: ale soldului. ln lirnpul rniscdr,ii de r:ir.r: rilr duclie capul lemutal sc inr,irte in (.avitatea coliloirlir, e.pilrra clistalil a 1trrutlului clcscrie un <erc. ial d jaf iza lcmulului un r on. . ! i i : ; i . r i ' i'. t i r : d e i . l - : r ' l l t l c . A L r : i ' L L ; t i . ea l t i t u l i t l i i , i l , c r l t i i i , a printr o tra( tiune .Latcfalil pulclnicS sil sc obliinil si urr. lrjL gracl cle clcpir-tate (Gro1J). Accastir nti;r,ale cstc. insd, pasiln li nL1 a|c importanti in statiii li locomoiic. Ala ( Llm lezulti clin stutliclca tabclului (,e urmeazal, e-\t(,n so|ii cle.lin intiiciatrr:i ca i|rti|rilcrc a se(!iunii lor tl'ans\e|-.11. tolale, alir.l.i falit cic {Ierori o supcrioritai-e dc apro\imati! ll' . Allductorij si acicluc'to|ii sint aproximativ cgali (lin pLln(i oi r.cclclr. iti scc'tiunii lol trans\ crsale totale. Studiul (omparati\. al grL.ulirlilor Lis(a1.t. ale colpulilor' ntii. (ulale ne ir-rdici, de asctrcncra. o prepondcfl.ntii aru apro\ill...,. 150.'L a extcnsoliior fatir clc llexcri. l"r contrast (Lr datelc,rt r'r. se obiilt prin siucliul se(lir.lnilof tran.ctcrsalc. gt.cutatcai r.tsi.,..L a adducto|ilor clopir;eqlc (u nrltll p0 a(..rea a altclrt..toriior -r c lriar r.alorilc extensorilor. SLutlirrl , omparati\- a! Lungimilor. fibrc.lor nrurcdiar,, rr,' aratar (iii ile'xo|ii au Lraseele ( c11. mai lungi, ul'mlii f iin.l rl ' a(i(1u( tori. Sc poate. derri. concrhicle r'i fle:rorii si?11?n11:chi hr??qr:*i 'putel nid. ert.:nsof ii - mufchi sc:tLrlisi pttlLniic:i. tidduc:I.ctri.i i elati[ lunqi. dar ioartc Tniernici, abtltt.r:torii scurti si rtIatiu ptLternici, ia. rotatorii scurti ;i reLaLiu slabi.

nxtensorr

I'esiri rlr.rrJ Bi3.ps crurrrl


Srm!"el1ciLni ts all ( 's Seniinelnlll

(",0 111 ,

'i,\t)

7,tt\

^r.""

Addu-1..,j Adduclor nlit Drcpt in'i('l rl Tolal:

\;"..'.,.n,,,, mi,r

,.".,i'

,1.-: ,:l , 11,,

llj'7
Rofatod ln1et n Obtul,ator supet'ior' Geme'n PAh'at lemuf:ul Obliu!-atior. e(ter'n 'l otiri:

7," t),4 {t,7

2o'1

'"t7 't;

(s. r.'lau * crraclcristicile lrbr.lor ril iur!iI.n norlo trrl.rllonalc sc r.it|ii 'succesiv. nrinirrri ii !rl.arca ! !lrire.r in cm, nlc.lia ari|nreticar ii in Di'allezi co)'!)uLur rluscumaxi'ni). scctiunea Iizrologr.il u aisr(,fsalri (in .n'p) li sfcrlal.a

374

3 7. t

GENUNCHIL,L l . i u l l \ , I J . . ( . 7 . r , t\;,r. g m ( . n t u . m o b : l e l aparatutiri - l-o C n Ir r i r , r r r. to c a r , . l F a g ; r { u a } _ } i ad o " g a m b i . l.jr o-

. -^ ei malgillirr p e b a r af ^ ' - ; ; ; ; ,. r.,,rrLr ,. i ttor ' '"" --' uiof r ".i'jr. r t , ' i r ' trl . btq*^^^ ,; os ie.ar.. 'i ar a'
|AIA @ -"

cl

:'r llt-l)l:l

tullilo'lLll

(\arl:i(il)i!al'

jaI r'lr''

, '

,,. f, . r .; ,,baii ,'. '' ',: :r-r'

SC}IELETUL GENUNCHIULUI . - S(heletul genr.rnchiului rle extltmrralq4 r n J e r t o a r ia o s U l U i( . o a p _ e i.^,.:,:_._ f ,c m r r r],"pfnr",ltot u l .t l e a x t t . e m l t a l ''i ile ,up,,.,.,,.

IULUI AR1 ICULA'!iI I,J] GIi N U.\-CF] : IemLLror- .ediunca getllttlthiltltti \c giscs(' lrci arti(ula!ii iL'mL1'ogrrrLLrch iLtlui) a Tiiii proplirl artiilrlalia .,",'"i;';til '

arousnrb(i' libia ii p";;;;;1. 'ri fii:ili::l::;';:s''

- 3 i a t l i . j t u b r r c u l u l . c a r p o f e r-'ge-m"nuf a i";;;,: 1 r , ' ? .: " ;; , addrctor. fi o foseta peniru i"s.4ii ui'j,],,,.,r. -mjr.a rrala lalerali a condilului extern prezinti, de asemenca,r, tuberozitatc, pe care se inser:r tigaircntui'.ilt"."i'"rii.l articulalici gcnunchiuiui. Inr ", acestci tuberozititi se i'' scra gemenul extern ,i p"ph?f.T: ht lr' r,,.il..tir ic u p c r i l ' l | | ra , l e ! i b i c i p e r o n e u l u,i --'5i _c _r r \ n .r r oI Ii ., s " t o t c l i r a t , . lro r . l a s : r m b i r f g i Z a ) i3r;inr, r . (palelc.)estc un os - siluat la fala antci.:r,t|i, a gcnuncliiului, Vizuti din f: _scurt, tij,T.:,,il,i"l'
1,/il7uf i

o. I /,/),.,"o;lot t;;;;; ,"-i".",.,iije1,,'.,. , li, "1:i"':",. l: ,",,, r ' (l:czi.,i; ,r i . : ; r . t r , u l a l i , i g "" n,rn,lill.|li. Tol po a,, ;^,1

r l a l t s x i r ,m . , i r i i i t , i " i ; , , , , ohrti ffi1. I 53). Pe fettete intcr.ne alc ceio| rloi conclili s,.. inser:l e>:tr.,mril_ , tile oroxi'ale aic ligamentclor ln".r,"irui".'fnta';;r;i,i' ;, , ,,,-,_

d i n : a n 1 u ,t l o h l p , , i) i . t o r r i r e n a n t c " l a i ; . ; i : . ' , ; , , ,. rnclina.una (,itre alta. La partc_a lui posterioarri,5u,.,li t.in,,,oi t. .r o, mare sco6itura. scoiitura nrt"rro,ri.iiia*,. :,::::,t]"y ,orn rlnparlc cxtrcmitatea inferioar.aa lemumhti intr-un 'J".it'illr_,,1. condil .JI c?'?? si r.???tl iilrn, ultimr-rltcnnrnjndu_se_ul l.r . r n r h i i , o n d j J ;a . r n ! , i l i p o . r , , r iJ,.

't"'ll?,ff,:i""f...i:::J: ajba o formu' ,rl" 0,,",. rnterroar.a a fcmrrrului p.crrrrid o fr"falne ae foama",ji::fli;j,;j ,*,ri'If]"ru", aj.elrrita

Extremitateir inferioard a-jemurului .i.n la partea iui distal.i. mirinclu_gi progresiv pr.elungestc corpul ai,rr"f.i.,r.rit" seil.s in t|ans\ersal,,rt.r in I

ri('rlal'i urup.ir"/ 31 ' = p a r l : ' j p al a a l 'r r ' r i r ' , .3 l 3 i i i r ? , i r "^ t, Lrllima ra ir sLipcrioarii l"'n"Jirti"r]i"rrif-fr libio-p.r-orlitrr'r
rleslrisd la gamta -'";;-i"utaliu fcnrulo-tihir.lir c:'ic o tlohlcat'lrozi impeifccti' -",-^^'""""ft" clin unilca a Llouarsegmcntc osoase-: cxtremital'a 3 ; {emutu Lui ir ! t'a supcf ioar'5 a tibiei Pentru ::i;';;';

'lorla 6-f i-' r'i 'l liJ 'li-pL' l s-r tuirtsr uLr r. de\reni Pcrlecril a cleclimcnsiuni' ca r'cclrts ir-rarte La om, caplLl peronolrlui.

Ii. ri ncr, i,, rariir*," rii",r j;l)rl'"' lilfi


di r p, ofil, aln

a rotulci .',;,,". i,, ,,onta,li' ",^c"r,-.u.,,i,.. .,..,'' r,,.,,, gcr.un{'hilrlui si tegumentele.Fata posterioard ""-iii"iiii eslc arlticrrtelrr
:t76

]laia ar-rtcrioari

folma' unci^ tn"tito

ul

(rar-c nrr particip' la al':1.,.,e.r"ii J piesa' scheletica secunciari' pc (:alre o trrirea aiticula!iei geilunchil'lir.li det'it pt'itL irlserlra n.lri( hi11t'rtertr latcla! ligamer'tLrlu.i ;i oiera capatutui dist;1 al lui biceps-Iemural femulo-tibialir estr' ('ca rnai \ olun-ijnoiisil artlArticulatia culatie a corpuLLli omtnesc, (lccj si (ea mai putclll!(' . a a:clrcmilurii itr!'rLos1( 4 .lc?nilr'?raj SuprqJala artir.:uLard' Jui este al(ituiti dc cei doi c'oLlciili.separali de s(obilrtr-a irrtercondilianii gi dc o t1"ohlt'c. La parLca sa arrtt'rioara. supr-a a tl'oiilcci' Iata articulari se continuat 1ll [a!a ( or]spLll-iziloar"r -l cat|' r'" rolrl ccortrl. ctnt'dilo lit:fa la acesL nivel remar(indu-sc prezinti, clupir'i'crilloir, imprcsittnca tol mat:L asr.lpra llLipl'afctelor articLllalc cle (atrc malgirtoa srtpcrioar-i'ta mctlist'nLrii ('clrl dou.i sLrpralefe. cqr(liliani 1i tIohlccaliir. si|ri ilcopfr it( (l(' ''ii-r s t t a Ld e r a r t i l a i L i a l i " . g | r , ; ' 1 , 2 : , : l ' n ' r 1 . :t' r/-, Da(; e\lromirlttce i|I.rioa l 't i t 'll llr'. in doui (in lunp). sc (onstatii (:i tra|eoli' oqoas| si|'r nrri condensale rplc i:qnclili li mai ral, ln rlllt;lrrl t',,t,t"",, l,'' a c e e a .p e r a d i o g l a l i a c 1 cp r o l i l a 1 ; e t ' t ' o i t l a q i r 1 ' L a ( L l l r a l i l L . l.llLlmrta ?roroLui Lttdl.off . o liirir'i pr-czirli-r ('3 feic altiL Ll, b\ Extrtmi.tatea stqt<,rioar1-t larc doui ca\iteti clcnoi(lc (clint|c- ra|t- cca cttc-r'nir cste lxai maro). inparalni.trr ,1,. ,l^ rlni I rl,,r. r., ( l, ,ll..F'r : rrern. iar altul o\tr.frr) ai | 1 a s i \ ' u l u i o s o s . a p a r ' { i | t ' i t r i 'l p i r r c i t i -

3i,i

ll

clistale alc ligamcr.rtclot. int.r q1q.,latc. Ca\,i1atilc glcnoidt' sirrt ac.opr.r.ilc. clc iin str.al clt, c.ar iriufu.r iti,rg?-gr:o.i-"a' -ori-ii la mijlrxrul .u,,,it,i1i1,.,,.t'1ai ' f e n"n." siu_nile de prcsiunc ca|e sc lr.aninrit de la (ot](ljlij . ftm.rrrali,la suplalctclc por.tantc alc platoului tibial se nar(._ t t a r , / e a , / Lp t t l n t r . o r o u ( l L , n s a r eo s o a s e , i n t . t r p u l i . a p i a t o L t : . 1 lor-. fiilicl Iaptul (rii a(.casti t.onclcnsar-c'cste sim;tri(,it la .Dat nivclul ambelor. cavitd{i glt'noirlc, sc poat(. (.on(,hidc (i t(,,i Llnile dc prcsiune so rt'alizcazi-t simetri(, p(, ambelc snpr.atr.t, portantc. . t)laLq po\lerioard a roLlLlei est(, (liyizati in clouir farr...,, latelale clc (.ijtl'(' o (feastA tcsita fi esl(. a(.op(,l.itAcle uri srlaL d c ( a r t i l a j i r i a l i n c l e 3 4 m n r g l o s i m c . ( ' i : i c c l o u i r s u p r a fL , t , , late|alc sint in motl Dolmai egalc .!i r.aportul lot. c.onstrtuLo (cea (e sc lrumc.lt(. irtt[icclc paLelar cl lrr/ ljnllslrr)n. r\r,.r jndi(r' poatc Ii moaiili(at in rlivclselt, afccliuni aie rot.ul(,i De P.e].maa <lcsclis 5i cloui fint' (rr.('st(, orizontale. c,ar.cim;.ril.i ( a r t i l a j r i l a r t i l u l a r r . o t r r l i a r rt n L l t i s L t p r . a i t , ( e . t . , , r . e s l - t t r n z j L t r l tlivcrselo| zonc clc t.ontacl alt, ostrlui (rt trohl(]ca iD tinr1,ru, flexioi. c l ) I ) r ' o a l L ' c ci n t r . t ' s r r p r a l o i e l t , o s o a s c a r t i ( u l a r e a l c f c m i u I u i f i t i i r i e i n n e x i s t i o ( o n g r . u e n l a rp e r f c c . t i i . s - a d e z \ o l t i i l lntr(' cl('. pc Iicrar.r' raritatt, glenojdii. (,it(, uD l.ltl.Jlr:\ (fig. 160). Nlcnisrul L,rlcln arc {) fot.tnii (.ir.(.ulal..ir. ial cr.i il-tLcr.nIorrla L u t u i C ( f o l m r r l a m n e m o t e h n i c d a a ( . , s t o ri o r . m e : - O I i , ( . I ) I ) c s ( . ( ' ! i u n e al e t t i c a l i - rm c r i i s r , u l a p a r . ( , prismati(, triunghiLriar ;, p r e z i n t e ( J b a z d p r i l t c a r c s ( . i l t s c r . ap l c fala iDtofioai-da,,,1,_ sulei arti(ulale, t.rfafir super.ioali-rin t:ontat.t cu (onclilul lerrrLr_ !al. o falii infer.joar.ir ( . a r e s t a p c ( . a \ i l a t c a g l c r . r o i ( l At i b i a l , r o malginc intr:rni'i libcui, ;j calrl pri\icste spii, c.cntrrrl car, tir{ii glenoicir'. El sc pr.czinta. dcci, asemir-Ldttl Llnui i(.asczaL iu unghiul clic.dlu al sinusului conrlilo,glcnoirlian (Iig j(jtl Plin tolntrl siiu ant('riol.. tnt,r-rist.rr ii ntcln sc. fixctizii l; niarginea p l a t o r r L u i a t i b i a l . i r r r c ( l j a r j n a i r . r t c al r q , L -anlcrjoaliL n l c n t u l L l i l n ( t l r ( . i f a t a n t c t . i o r . .i a l p r j l t ( 1 ) r . n u ls i u p o s t o r i o r pc supl'alata |ct|ospinalir. inl('cljal inapoiit jnstr.tir.i )igamcDrL -m,,r-ris,,r: Iui in(r'urisat posteriol Prin (ol'nul sliLr irntcr.jor..

pr: s pir1..?1 -u i, r'ro.o,';i i, ti1Z"' g,,. * i ri, )' t7il; ;;i "' spina-tibialt se inscli (apel(,le"

bialc..Inapoia si inaintc,a splnici intr.c. (avitarlilc glenoiclc, sc gii5 n \ ( J u l l u \ u p r . a I e l I I u g u -":i a \ , , d , f o r . n r ur r i u t r g h i r r l a l . ;:r r i r / ) f (

; I j' il:

f-;illl .*::t iii:ili; ti,':.;,: il,,;ry rin,ftt,;:ii;,ilil


t-til"ti"ii,i'riu pust.riot'\L'

!;r:,gfi:i"l,,,u'"o",, il :l ll:'iir':;';; lil,.'""1'l:;'J::i'ji'':il ' l' ".,'il''' :'."': ;|':ii'',i:,.1l \,,1 :ff;t li + 1 I:,:",1 ;1. L j ll.'"T.

i :^ll l'T;;i::)" ":;;;;;,,:,i:; 3 re';l',"'.i:,'i'; il.,'iL, l:T':f


;:il:',

;,of",iilT'liill, ,"l ll;;l;','l'",; $:*jJ:':,


-"'"d"cit-a(a)rrli'rr
'tonlirrt' \'a'r'
.t defolmaott"'"" ""

t l . [ - ] , i . ,i ' t ' ' " l " t " r

' trtt'r'r'ri l t ' l i t l c . q r t r r r . to r l ( p o ( f u ' 1 r rc

:.: I
'---tt'\ ''---a=-

\\<

,'2

\.__.fr\.,_r-" ir;1u""li;ir'19. u'".


t t ' p tr ' V a s e l em c u i s c a l c .
(arc sc Ioslo-

ui"",t':"il: "l::\lill;
rrjrt r:

\I-

[i;l'1,T"'i], tl-l$;J:
iiu

*lt.I i r i ' r ' l aPesrrrc aotesc p i r . r tlrr , t r t a r L " i l " . t ii


p e r e .s t l t l ' l r l l i l c f i l ) r l (, lare aie rlicnisorrlul. datd cu vaselc sc ramtt

ctu.".

""' 1,""'l''"'i)l;il "' "liill'


{ r ' : l L t n: l 'rr1r1i:L

.,'---

, . , . , , , ,,,' . , , , , ,

\a4 ,,.
'r:: I

a)

..' ,t.l"l ..'.,:

vn1.; ","1,;t:?i:'':":[,iiilli -,
cle {esuttrl rni'riistal Dt o

Priu-ri\ prir fi|l'r"a rbrelot. aplopiclea ct'itrlelor, La\itatca tcsaturi i, hidlatalea ii barofil ia ('res(.uU i. llriclrrlcscrr, f,,i

?+; ,

#
:

-----.--;

"l

7 t, ., . l;..,

0. Crdciiot, li. Ponrlrrrcciort 5i ('. l)obo;itt).

t.iq. t,ii

rr \ r : r r s L r r I , , ) , r , r i, r 1 : , , , ' r t l ' r : (aLr(Lill o rlcxorrrriLrr'

378

3?9

F
- c) Segmctrtele osoaso (.ar.c intri in conslitulia ar-tiru sint meniinlrte intre ele cie o copsuici articttlaia, i;1,j.ii ""ti )asc ligamen-te : anterior. ltigarneniul rotulian), poit".tur.- ii, ,llu t n c n t r r l l r r i \ 1 i l r - l i , ul . l a l e l . a l i . r t , , r r , .l a t o r a . , . r t , r , , , - i ,,]i. lrgamente iltcrucisatc. CapstLLa clr,liculorLL a,r c , i n m a r e , I o l m a i r n u i m a n s o r , li_ bros rar,.,.,t impre.lur, Ioar.tc apropjat clc limita r 11.1,,Ii\eaza. l a J ,l o r a r t l ( l r l a t " . l a t , r . f a l m | l l i r . , u l i f i l l l u l t ) l l .p , , l l g a m . ,tr11 .p, . u t a l . a j u n g i | ^ . ll a t i b i t ' . l l . , t t ,[ , ) a l . r e r . r - l i \ l , , r j t .p l .i r r r , , , l . , , 1 ,. . , 0 t f a ( l i L r t - rn i a i n t a r .d i . ' l l t ) 0l i g . r \ ( , , \ t r n a n \ o D r L r r r . . t , , r , , t r l ,{ i l l : j l P r e z i l t t i i ( l o u i 1m a l i s o l i i l i i c l r . ( o n t i n u i t a t c : u n a a l t i ( , f i o a r . i l . ln (ato ('ste plasata I'otula, fi ulta posterioard r.c|tirali.. ,,, , : l r e p t r r l s c o b i t r r r . j ii r . r t c | r . o r . r d i l i c n c . -afara afestota, (.al).,uta In rrar prczrr)t.ifi altc soirrlii de continuitate, at! o for.ntii ir,,t,{uiat:l fi pf('zjrltar numcfoase frrDclur.i clt, saL l_11c:rirrrr rri.r,r:./. LlqanL.lrlul anl(,ri(rt |:au rr luliau. liiit i|a s,,crsal. qrr. ,l i o t i rt e | e z i s t r : n t . s c i r - r t j D c l ( t 'l ( , l a r o t u l a l a t r L b c r o z i t a t c a aniIr.r_ o a | 1 1a . t i b i t ' j s i r ( ' p r . ( , z i n t i it r . D c l o n u l t { , r . I - D i n aa l I rruir lrLlLLri , ,r a , l r ', ' - D . l l \ t , . , p r L L a l l r , t i l t i | p I i n b i i r . s c T r r c l i b i n l r ;, , r . r , _ lrlrli/,r : 1 .r r I L s t , \ l , i r r I a p r , t . p r . l o z l t afra l a s i ! p o s l ( , l . i . J i | .L aI . s . l , - l . r l , , 1 | | l a e t a r . ' . .i . r , ' . . t . i , , d,1 u ,. . , | | l l I . i u I , I i . 1 , , L l r :. tatfa ant('r'ioarat sc a[1i'Lo a]tii but.sti sul)ti,gul-lttlttat.r. Llqartu'trl l 1ut.slerir4 { l.l l t r l \ 1 / r r , J r r r r r . , s t ea l ( . i r i i t i i ! i j t , r i, s ( , i n t r n ( l Lp l . - r J ! i i L r r I ' n I i i I r I t i , 'r sl jo u i i t a t r , t - ; i ls . r , ti a l a p o s i ,| .

-irt, ' p t i i r r j o i t n a i " L ' 'l ' ] ] ' tibiaLc ' i r r d ra liL't' si '( |prut o-intcrni a spin('i t"u pur p. condilrrlui.exre

f*Hffdi*;frFffi d-t'iil:'.ii.'
insera. -f,:-' i^( in inainte t i , i u i u \i rL1aL j,'.] ireaptd ,Jos .", .",, rrn '\ u " ' * sPiner ! i'internat').

n I . . P l . a d i ti

arattr

ru;3ii;,:' r'i.*,lill r'i" )['i ""i''.. i ;t: l; "il,,ti:l'i'T'"''"'

lul..li "", ]a son.ituituptu '"1'.. itl" '.;;. '.; ., allaprcaTir. .loatr In(cr-rri\\'1ur la qtq:-,l:"ti"lll'l;;., '";:; -'i '- irt|crup"

l'i,i, liJ. :n,.i"o: :'l:o, l:lil I, " ii"loH:';',":;,,i:;, _ii l:,'',, :!, , l i m .r. s u p l o m . n r \ ( u " . r ' , u , , u o ]ii,"i, mai ,.,,jrr.,,
l'ii"i'*r'
A)ir troh 'a-i n u n c h i u l u i .J e f i ' t i i J ] , ' l , , i'', ' , , , r '",tf.' , , ' t rf ,, . iu r ' t p i L 1 i a " ; r l r ' ) , ' , , . : i . , , , ' l r r rIr1 r i i sterica a,ri i,lari, " . . . . n , " , , " , , , : t,), : r . . r ' ' u l . l " (.um remar(ir Ir' 1' t)\)tt\r" i,,,, ,l-.., ,,a . j,,,. ',' lui. mulr tcfi.td inilrnt1u, :;,:::-;i;';.i,usra.

5lllo\'"] ''' "i.'ni d i n c a z r L r ic u a,t,n:arr, i p.,, , ,,"i.',; ,. , ,1 . u r , : " 1 ^ r . , 1 t . ' r ^ , i i ,u , r ' ' " , ; ' " " ' : ; , . , i,:i o L i , , i',i,r"o D i no u n ( , il

'. ilii,, i'; str btnctt ","i li alta in aproximatir' .10'r. si"o"iutu,"s":lli):'1,'i"lli'lj,1ii"iiili,-p,'"ii-r'sttpt'tr,ztLt";;;t,,r

r J ; i t J a 2 11 t ( L , l a ' r { ' i . l)iirljlr, lali,liii:, alt for.nta l)irj \r,illl]L,. ., s [ e | i r t L r t o n r . a \ ' i i a t I a a l ] L ( ' r i o a | i i s i i r t | o D . i r l ] . i l f t , , l i , l , ,, L l p r , r . t , r , itlI r oitrlililor. iL'rnulali. r onfrrncliDtlu-sc, (.Ll (.aJlsula aItir,-tl,rl ] a act'st ni\r'l se ronfLLnclil cLr insct{iil. ntusChilor. j.1(,ltr l (lasrirrrlc alc tlirepsulrri sur.a1). iolnrt,aza iojile rtnL<!ili,.:t, i| rlrSrllttCaz( al ll ( ' l r ' l n s r o b j t u r a i n t l l l r . o t r r l i l j l r ; - rt.t r c l r . . 1 , j i l D ( l i 1 ( r i : n : r . r ' t i r i r : l i g a n t r ' , t r L , l t , i .j n r r L r rj s a t t , . l ) a r . i t . a r r i j 1 1 , ri r . , {:lscstc ill scrtbitLrla int('1.(.)n(lilialtiisi cst,., 1t,,r.lrtr.atr al r i r i L r r . r ' ( ) a s ( '\ a s c f i n e I ! i . Liqtnt{'trlltL LalcrOI init rlt, ltsot. Lr1l.lit.latIr.al. s0 ills(,rc ll(' tLlllcrozitatea (.oltdilulLli fc;lul.al iltr,l.ll. iat .jos t) lilil('a (.:l ntiti (lo sus :l Ji'tci j1]tcr|le a Lil)i(,j. Liqalrenltll Iot.ral ?rl(11t. ilc ascrtrorla ufol. tLlftit lit.rr,j.,l. \,, irscr'al sus pr' lLlbcl.ozitatca L.onrlilrrlui I(,lnLllal e\t(,t.,r- .,Ll p a r l , : r a l c r . o - , . r t .r . . : : . d , a p r r l | | ; p r { , . r , . , t t. i . . l, L i q o n u - ' l r b i t L t r t t r : i l a t c s r , { i r s a s 1 . i l i ( ( . o l ) i l l l ! . a , ! ] t ( , i ( 1j r t l ailii. C('l aDt('tiol' sc insr,r'a su:. Jl[, l]oIliunca posl(,rj()at.r, ir

oa'e('are'":'" intr'-o numai :,:\' "rl']:l'l;,,'I lllli,' :, i'll't",.' (ontact tu tibia. 'i
nu
ai femurului

n r ( r r L L* ' , ' | J tia fiind practi( mrnlmel ^ - . . . -^ . , \a , - : , lll i. (1 lll o , ar'(' caz sltplalala cliu ttllni to" it-t "i""t neuniformd.

a9 .i,^i" ".f e"* "ri1lll:: ,ii',ll,,ii:'::i.ll'_l';i'il,:':1,,,""


soi.al:t \l t)li! l)iomt(ani(a arr"'i' ": l' ( . r i c ' i n m o ( l i z o l a L s l o a r ' l i l l r L a lr , ' l l . ' n r u l - r r - l ' u t t l l r a l r ' . ' . : * , : t t t ' u t t t '

"t ,'j'ilil.,i)ij rcgtiraL'l ,,i:.i nlt alt o Iorn]a :ll:',-i-,, ,,,,;,, .i ;rclrlLit

,,, ,; ,,, tl.ar,s\cr.-

'' ^.,i."i"1i" feururo-r'ot.uli'tnrr ll:,:l I .:,,. , f, l:';,,.,i'.:',,",' r r l ' rrl3' \

Iac.' ut" ",:,"liil.i -.:"1'Jii:l:i:';":,,:,,1::: par tointesr:ailte


sc,- i tttrtLlt!trt Apalatul capsttloligamtlntar al a|ti( rllatiei f r : n l i t r o-tllltitlt'' i ctt c'cl al I('!ei antelioal'c at alti(ula1i( 381

'J,tifli:iri;11, t."-"*:a ie.':''..'lrlui)'|i fXif:'::'i:.?,'.:Liii"''" la[a posterioartt, artitllorA a rolulr:i'

380

ll
i

lIUSC]IIII GI.];\UN('FiI U I,UI \ l u l c h i i r : a r . t 'a f e l t e a z i r m i ; c i r - i l c . l a n j r t , L u l g e n u i l i r i r , . ir jint mul(hii (,oapsci 5i nruF(hii gamb('i. \ I u l t h i i c o i r p r s eiia r - c i n t L ' r . r i l i n n t i s ( i - l r i l cg ( ' i r r t ( : ii :int :_ cr-adlic'cp;u1. tcnsor.trl Iascici Iata, clr.r,ptul inlt,r.n, L 1ei t o r u l , s e r ni t c n c l i n o s u l , s c m i m t ' n i b r z t n o s u ls i b i ( r , p s u l l L . m n r a; I o l i - s i n t m u ; c l t i b i a r t i t . L r l a r i 5 i a L r f o s t r l t , s c l i i i l a r n l : - 11 1 1 1 solclulLri. l I u S c h i i g a D r b e i . I ) 1 n t r ' \ .n r L r , . ( i t i iq a n r ; r c i . i ! r t ( , r ' \ i | . i i l \ tlri at<cso|ii in rni5< ( i. c i ( l o i g c r n c r ) j a i I t t iu'iIc gc1.lunchilrLu ( c ' p s u l L r is u r a l . p o p l i t e u l ; i p l a n t a r . r r ls ] l b l i r . t ' .t a r . , , r . o r ' ! i , 1 , . _ ( risi Ia mul('ltii ganlbei.
SI'ATIC,\ G]JNUN('II]LJ I,UI

lortc _eB]'lr,l i;i

on -t )" (t ( l r a , . ,.,, L m . i 'r,p aru i n . 'a alta.^;.;"'*,;u,a I I m' . u "iiiii;i

'"".1' llli",.,1' ^"r.sipa.i.r'r" ;,i"":ii:):'ii",,1',:li p'r''( tur-':. ' o,tr' ,1, a,r
,t,. sr:crrralc
r a 'cspc,riri

l i e n o i d e^ D * . - , ,
ca trcce

i trnraL plato'rtui ?i"iai' ll?l'.iii.rri s u p o l t i Pflx,." o

fJ";lil ;i*ria'i!1":::1,.r*l'll rl rri t'!' "-l':- . q" FTiti:".i'.;r'i plar'-'r j;i;l:1.'ii, !iii!:'il fjl-'Xl,l1'.iiil,;
ae z (trl,lil).- si fiti muit .it^1'r,J,'.u -i""i r1r :-al :rrpnlroar:r

t;,o""'iii, t"'"',' i"tl : l1 i"?L,Ii !l ;1 i,f"" 'T1,.'ii,:.' "p,I.iu-""u 'E'l+"i:. o


i:ii ,1"'B0 i.g tn puot,' iistfcl

opur)" lisc -

L a o n r u l r - r o l r n a l .i n p o z i l i a i n p i ci o a r . c , t . i n c l s p l i j i n L r L . g l rpartizoazii in mocl t'gal pc ambt'lc, rnembr.t, il ft.r.ioar.c.q ,,_ utatea ('o|jllrlui se t|aDsmitc pr.in c.apetck' I('tntu.alc la qc,nLftchi 5i clc ai(i la plante. Iinia de lor{ti tr.e<ind pr.in mijlo, 111 . a p u l u i l e m u r a l . p r . i n m i j l o c L t l g ( . n u n (h i u l u i s i a l a l t i r L l a lici tilrio-talsient'. r\xa biomecanit.ii a l('muruLui. ralc tr.r're plin r.erLrr.rr t'apului lerrural li prin scobitura intcr.concliliand. facr, , ,, a \ a a n a t o m i ( , i u c o t ' p u l r r i f e m r r r . a l u i r r r r . r g l t ic l r , 1 0 c l c . rI i rn sus. Conclilul felnurai intcn estc trr j ? nrm (in ntr.(lir. !1 4 mm) mai r oborit clcc i t t i ' L c x l c r . r ' r( . a \ j l a t c a i r . r t t , r . na i plaLoLr l u i t i b i ( . i 0 s t c , .r l t ' a s l , r ' n e r i ( , a n,t a i s ( o b i l i i s i m t r i c o b o r . i l l t , i t 2 , 5 - 3 m m l a t i c l e t c ' a e \ t e t . n a ( f i g . 1 6 8 ) . 1 ) i n a ( . c a s t i i! . a u , / . 1 . fic('are (a\itatc gLenoicli prime;te liansitiisia for.lt,lol rlc ur ,, siLtnepc Lln plall orizontal. clal la tri\(.lc (lilerit(,. F a l a t d { r a \ a a n a l o t n i ( a i a l i b i t . i , a \ a a n a t o n ] i (i - i a r f c l l l L rttlui s(' giscito ulor inr.linatir in afar.ii. Iot'mirrtl astfr.l irr tunghi (lescllis in afar.d, r,rnglti t arr r. \ ariazaL intlc l?() ..i lii (tJ?nu taLgutn, lt:iolctclic). Deoa|eci' qrcutatoa se tlansnritc cle.pt. IeDtrI pc tibic. 1I ,LL cci cloi ,:onrlili lcmnr.ali. calc au lor.ma Lll-toI segm(.Dtc I s-ft't it. si, poate admitc cal (.onta(tul sc fac.c plin rloirri ptrr,, i,' tlc spti.jin. situatr. in Ient|ul q l e n i : k r r t j l ) i a I i , . R c z u l t , r rL . r glcutelii co|pulLri sc. irnparte la ni!elul Acnurrchjitlni in rl,,rL.r
I

"."r-,' uatra il-u'ot {iiq r60)r':' lJ'1,'li;'i,l Bottir l l ' l u l l l t l d f n r ' t e l o rc a r c r p c" '' r' ttp' r ' i ^ ; l j , i . i i j , t ' i i ' p ir l ",,-';'o" : ('\plima

/jrq. j,,8 ---cir\ rt'rrci'l


rrrrcIrr:i r'lenoiclii -lj \rtLlirtli ctl :l: dcril jot nriri cx Icf lla crt' Frllr

('(rrPorrrl' ( irrd rcTtrltrrnlrr sf'rrlilii Irj<1. 1l;!) irrrcrl.-\'.' sas($( ( o n d : I L r l ir,iiLurtrul c " . . , , . i ' i , , i r u l . ' l' .' ''" ' 't , n

382

F (g|cLrtaica(orplrlui) )( I (l)r'atui siiLr il. pirglrie) l. ) I ( l ) r a l u L s a r r rr l . , p i r . g h i c ) . 0 e z i s k r n i a ( ' o 1 1 ( i i l L r h r)i ( I)aiir :r' acirrite (ii li.,(ai(. piatoLi tibiai a|c o i.rl,itr{l 4 .r'ir \i (il l) r(lLLl ric spri.iin ailLl)i:l (1)irilrir!lui i ,t, r t. iaco 1a rnijlocui platouhri intcIrr. r' poalc i'altula: 0 ' = 1 0 6 . 6l i g t,', .- ..lJ rj ti ( nr ',, r l(= ] l I O l l I C - \ N l a ] A A r i l ' l c u 1 , . \ ' i; r; t I .r . ) . [ i R ( ) ' f r R r : \l , ] . 1 .\r'ticulalia Ie.muIo-tibialir. r'a olict' ar'ti(ltlalio (,u uD sr l g t t | g | a c l d ( ' l i b c | t a t t ' , p r c z i r . r t i rc l o u a n . i i s ( i i r i p r i n ( i p a i c : f l , , \ i a s i i ' \ t ( . n s i a g a m b c i p c c ' o a p s i r; .\ t l s t r , m i s ( i | i s i I t i n s o r i r , (l(' alteie sccuntlale. ilc rotalic intclni si crten.rir. 1u pLrr-. a r t i c u l a f i a m a i p o a t c p r c z c r ' r t ao s e | i e r l t ' r r . r i ; c i I i r L ' i r r ( l j n a r , lateralS. lbarlc rr:clLrscca atnplitu(linc. Goniomctria. Anrplituclinea ricclic noInrali a nrisiii].ii ir, tive de flexie-extensie cstc r-lt' liiJ . ial a 'uLci pasir, rl,. 150 clcci rlifclcn{a clint|c mobilitatca pasirir fi ('ea a(1i\,r '.'sti' dc 15 . 1 \ 1 i 5 c a l c as ( ' ( ' ) i e ( ' L l l i i n p l a n s a g i t a l . i n . j u l r - r l l r n e i i l \ ' , lralrs\-cl-salc, ('aIc trc(r' p|ilr rclt' cloui-l tirb('roritiiti tor-rciili,: , a i r . f c n - i u r u l u i . ( l l i n i ( . a \ a b i o r n c n a n i c i h ' a n s re l s a l i i c s L c r , perati p(' fala Iatcl'ali a gcn lrn t'hiu h.ri. Ia 1.;-l cn. rk'asrrur'.r iliteriinici arli(ular-c. ]a unir'e'a tcio| cloul'r tl'cimi antc|ioar. ( ' u t r c i m c a p o s t c r i o a r l a r o n c l i l u l u i I e n ' r u f a r{ l '\tor'r-r. I l o l n a v r r l e s t ( ' ( ' u l ( a t p c r n a s a li n r l c c u b i l \ ( , n t l a i . ( L r ' l r ciolttl atilnincl in alala plrinuiui m('sci (p('nhu a sc obli (. lonionrut|ul sf aiarar ir l)lirr, c\Lcnsia totalii a g(.1-luD(hiului) -agllal. cLr bazal ar-rLcr:io sIi i r r h t L r g r t L t t x i ' i i o a p s i l - g a r l l b i i ., a.iul ir)cli(atoluLLli n (lfepttti errci iriornccanirt ttans..r't'.ri lun!i tr gantlr, ;i <r-r indiiatoirrl cttk'at i,r rllcpt'.rl arli (li{. 170). l l i , s c r i l i / c c l r , J 1 r . r i r , - r , . r ' i r , r rr' . L j c u , ; r i i .f i c r r L r l o - t i b i a l i r L , rL r\ i, L i o n (i i r i i ( [ r p i ] p l i n c i p i u l u n c i p i l g h i i t l r . g r a c l u l I I I ( f j g . 1 ; l l '.thti J)(' 1il)ilr \iiltalcrL :c rcalizeali-l plin clt'plasar-r'ii it'tt-,rrt tibiL'i 11, i i x a i i i ( r ' a i n s p l i . l i n p t ' s o l ) . s a r . rp l i n c l t ' p L a s a t e ' a fcmrr ul lirat (ca in pozil,ia iL'zind). oli. itr sIr'sit. prir tl ' p i a ; a r ' , - as i m u l t a n i l a t ' c L o l t l o u r " r oast' (r'a in mcls, t intl gttnrllr, L : s L .p r t':rlttlatii).

l::ll *J;1,"::15t.,'.:' #*liili:l::i,ii,,;t,r:' :lili


D " o 1 l l ' r u l r , i ., i
luf u'

iiiiii'i"i'J"i: jl'nj :itt jl, ."uritulf il'''i.:1;'l ; l'J"'.iti ,'', ,'',,',' lll* i ' I P','.
J\ lir ' ,,^,. oL|li tL \' 's

il\(

il \t

r n a im u " " '

";;,"I..ll:lll:'
i,.j1..\..'ua,r.

r ' : : Irl

in itrlirj .rr rli'Pll-

t;

i"i(l
L

li '
(l

' iu r')trrlir'r
'Ir lr iri!?rir't

lrLrrlrt a

litxi'r

l)ozi\ia

'l;

.\trrlomra

trrncli'r't'ii

ir rf

'riiri

r r r r l r r' !

3U1

seazir irl llexic' in sus si inap(,j (ht. lTjj) fi iD r'\t{.:r.r ., ' n n \ i l r \ ' ,r . . i l l i 5 c i r r . e ad c l l c r i c c s t ( ' ( c a p r i | ( i l r . I i l t a p o s t t ' r i , , i r , g a m b c i s c a p l o p i e d c l a l a p o s i c r . i o a l i -a r (oapsci. fli.,a'.i il se (,xe(utaiin jutul ullei sit'lgrl(. a:itr. r i ilt .julLrl nrill ,,tora. Tn< c'plrtul mi5cilii clc f lcrit' :c lart' mai mrr.:

ri l oliLLic pe lo( l-Illl ll llit llrill . -^ri,^ - . ia| sltl5ltLtL rostogvr" ^. fir, 1f,- I , 1,. unt't lurtrl il.-,i" ,," , r1.'Lr*i. sL' IircaziL rl.Ltii l'('ller(' o-\o.sc . r,. :. Dacd 1r1,,P""", r"i,,.,, : hlr.i. |

, r..\..,. .r, 'r "p ' ,r "i r"'i , i m " t l . ' - : : , ^ ,,'i, . , " : , , (l!' j)llll(tLll L.-.,,',;" ,fr,,. l;;r. r ) a r ' r L u : i i l ) i . l a r l a .are ln('r'P '"' " pastr('az

( , i i i : r , 1 ; rf u r n l1 i , r r ri,L . , r : I itt. 1l| : \ r ' 1 iu ( l : r j iI j",irLr: (lrlii Jr-i,r(:l)rrl rD, rir.. :l (, :rL(iui liI i.ril ir r)ris( ir ll,, (l(. flcx , ( r r . r i ! r . l, ( 1 . , \ t i , L . \ i ( .

[ig.
AA -

111

ri 9 .r '
ri

e..,rlen..

lur Ll\Pfr ( 11' / r.1. l;; ( \\/cbr.r. (lj:rd !i Lrunr I ir.rl st. Lrr rtll di . r i 1 r r i . . i r i r L r i(' i " l) ( rn0 t,'nlrrr'o 1ilr,.rl,r !i ii ir : r . r l L r r r (l i i L r l i : 1 r ' i l ' ( I L ' l i t 1 r ( l ''i '1 il r)ir1:r'rlir ,L(i'.ir' irirr ( I irpLrrl (:i , r ' si li' ( l l ' r i n :i 'll.,i. il \rL r' :Lii' r q1'. rrI I r:iLr 'i I , , i - : , l i L( i , , , ) i r l L l , r l rlLrriL r r l i L r .i t . r r i L ' L i i l r r r r r ' L l ' 1"" :l i '.1 I :.,

Libial crtc nlai s( Llrtil r l ! c i L a i , ' i l l ) i l f ( l l l i i l ( l ( ' p l ' l l l ( 1 L l l L ( ' l l i ' l rdl, car.c s-a irtliI tit { l i n i l i r 1 c - i l l a l p o i . d i L I a ; i i L l r l l ' i ' ( i l L l l l r l i l Poi-inaintc (\\'cbcr).
I ttt. tt: , DcPlrrsrlr l ' r r i r x L ' i r l , r r :t ' , . , i , . , d i l l r ) r ' r - - s tlc t)r)Dr,l
nltifl! l

I tlt.

lt i ir, \i.

ll )lii'.,r'(.r :), liLi ifirJts\ at:,.1 iL ,t.rlulrcljrLrlj.

C i n d g e n u r - L c h i ua l jlllrg(' la r) llr'\i(' .lc ?0 , sc asociazi' '. :. r o m l f , a r \ . , l n r n 1 3 r , . I r ' : r r r 'l l o i L t l a ] l r n g r ' P ' i l r i l a 2 0 alnplitudine. :187

311ri

\ [ u . . ij r i i n r o t o r i a] tnr\ jr.rj ,1. fl-\t,. ,ir,r lr, prirnr, , 'n,t b i ( c p s u l $ i s ( ' m i m ( ' r n b r a n o slu . iar ln mrcl a,."sor iri ..' t c n d i n o s L r l , g c m e r . r i i .p o p l i t c r r l . p l a n t a r r r l , l r t u - . . , J . , p,, - ,"ll_ . terr-r 5i cloitorul. _ lorta -dc acfiunrl a accstol musc.hi a fost clctclminirtl, t I R . | i c k . I n t a b e l r r l r e ( . a p i h r l a t i \ a l f l t , x o r i l r , rg . , , , r , , , r , t , ir,r. i . pc ('arc-1 fc(liim mai jos. anf\inl datt,lc obtinLrlo rlL. a u t o r ' r l - l ( e c a ( . e p r i \ L , s t c s ( . l l r t a r c a m L r ; r . i . r i l o irn . timp(|i tr.aclrei (in mctri). sup|alata scctirrnii lor. fiziologit.e(i:: I:Ir) l i f o r t a d e a t . { i u n r .( i n l i i l o g r . a m m ( , r ti ) . , . a . , , , . e z u l t , - c r li,, _ L l tarca (il mctli) X scc{irrnc Ilziologi(.a (in (rnr) X i(l
Tabcl r('raDitulaliv at fle\r)rilor genunchiutui

,^..i-ii

Iotuia la tibie' clat' alttr-rt.ilnirea-re iiit lan tc,li..latlz"aza T " l l i i i l - " - - i i , i p " . m i r , o t r r i ' ,r t t ' l ' f 1 s i " t ' r L a l d "ei. *if L c v * . ' Hir:;; ; r-t'alizt'aza rotat

Limitare.a J]l::i;;, \cr,r'""

.lA t l('{ic est(' pra(ti(' 'iu-u"i

r'('alizat'l dc in-

;'"

a c'oap, '-, iala postc'ioat-it

'':"il:it xi,*l:;:i,:' 1l'i i': ^ :,:ol1,i' i"L' nl.ill'ri;,.:i f cmupt'iu ea c\11'('rnit'-r1ii


^-^: nrin lostoeollrta Itti pe platoril tillial' plrlil rtrrrl r u l u L ,a P " ' , Y ' " f , , . 1s l r r n e , - r ' , ' r t i r r r ^ a \ a i r r l r Q aJ r " u p s a i tlc ('\tctlsi(',i sc asotiazd 1i o mistarc iil). \liitilii 9l?-,itt'l]'n1,r-oi" a Hanrl'r p' I' 'tp'a ,\l".ri"r" iri afara tt " t t f u r " f t t t m o t o l i a i e - \ t i ' r r ' i c i s i n t i n p l ' i m u l l i r l c l t r : t c l (u imprctlllii l:li t c'alizt'azit raLa l Iasci( --^<rrl si tensorul r'otrtlienc'.--1i-..trrtr..lrJii' ip'tut rirlrrla aripioarck' ;.I;il"i' ' t n p l t ' x c l c c x l t ' t -l'lt' a gcllLlxinlrl' l'""lrl t.tuliun. Lttt alJSl-at t t ' t l i r m si fc,rla lo! (l(' c l c n i a i i r i s ilYl'i"'i"rr.i"r *'!apiiLrlati\ 'l(

'r p l i i i u n " . ' ,u r 'u t " t ' r i r l 'n r i '


'1u1r"1 lgs4pitulativ al

rrr'|

\r'ri

Blcrflls Ienlurul

'fubc|,,zi1l

c\tens(!rilor

gentl|lchiului

t.it

l
Seln il cir Crnos

i s ( l r i i r 1' ( l r T L r b (r _ r ) t l i z r i ( , i r i . i r l r : t ( l { g j s i a Conclilul lfnliirirl (.xtr'r',r Clondilul 1(nlr |ill 1t(r'rr CondilLll lfxru |irl ( \l.Lir Iill ( r,iir:llr':r

0,l :l4

I
( , a l ] t ,n GenrL'n (rti rt iil ierit

i,2;

r ,:

V6,st exterD 5j

[,inia ilsP):a

lLrber'ozr1iltei] iLntcn()itri a tLl)i.i Tu borrrzilatel it|rtorroilfi ll ril)ici c x t ) - (n ) L t a l l 1i1)ioi

l l 1 , ri r )

Drept femulrl

Spina

iliaci

l'llc:rrr,,. Tengor 1.,iil t),,s1r-r.j(,1r l : L l l l ) r tl fascia iliirci-r Spinir ilnl.ro--qui)c-

t'

Popli',e.1

Plan1:r'sLrbJire Con(lilul DI L:J)1 i t(': 1r Ll1oi1 [ ',

1 r ' i n u - ( :rtrran( |l ( xtor.;) l pul)i


I ,r):L (ir. ?i\rir ,, n )

{ n!lr rl

: r t ) i n 'L i l i r L ( ar

Lr :).t (lr

],,,0, '' l =',,,,


l(Jl\l

D u p i l c r r n r c z u l t i r . i n r n o t l t ' r - i c k ' t l t t l i t r a r c s t t a i ) ( ' 1 .( ' \ t c n s o r i i a u . r i , , r ' l a c [ ] , , , i r i , ' r , ' t , , L o t a t l o 1 4 1 . ? 1 1 (lii g n l . p ( ( i n ' l I l e x o r i i , c l r . n r ' r m a i 4 J , ? r 4 J i g n - r .l i a p t r t i ( ' s t f L r i o r . c \ p 1 i ( a b i i ' d c o a r t ( c n r u l ( l l i i ( x L e r r s r . , ra ' ir r c l t i i t p t a t i n l l l o t l i \ i l g l t l l t d t i i

stJB

i o | p l l L u i , i n t i m p c c 1 k ' \ o f i i I l L r s u s ! i ! i i i g r ( . u l J l L - a( o t t r . / \ c r . s Ie \ c c d c n t d c l o t { i a a p . i r L l t m a i t i | z j r r i n c t o l l i l i a f i i , 1 . qenc.lici li coin('i(lc c.u pozi{ia orlostaliri-i a plirnatt'1or ., , omului. Irlcomplelit la maimult,Ic cvoluat|, aat L' lI('1.q , iL (u gellun(hii uqor flc(tati. lunr.lia ik: stabilizai('a (\ac]rl iuhli rul ifi atingc pcr'llecliun(,a clc(it la om. Clontrat.lia r riL'iccp]jlrltt ai r ( . c a c f e ( t p r - c i a I C ap l t l t r D i ( : i a s L r p r i l f c t . l r i r . ( ulare Llna asupla altcia, ceea cr. impicclir tL 1.tr-iiltrrqir-r,lr s. luncltiulrLi. Am viizrrt cii. plentLLL ir aiirngf ia c.itc.r.il r p l e t i r . g e r r u n c h i u l s u l c l i r { ) m i s c a l c d c a l L r r r l c . : r l cs' i r r r ; , r , , l1)talir'(..s(fe\\'hom co t i o r l r ) . t ) r l a tr e r t r r L s . , ' n r rr , I L t , r r . m l, r i n t r - o p o z i t i c c l c z i i r o l i l c . i 1 c a l c a c t i u l c a l r L r s ( ' L r L a rlirir r , L t'stt, r,-,tesar'h (.,1o( lic{l position"). I l r t t ' n s o r i i a c ! i o n e a z i ic r r t o a t i l o r ' l a l o t ' : r l t r r r r i c i n r l s c l : L l , ' \ t c l \ i . 1 I i ) r l i l t a l i r { r ' r r L L L r c I r i r l 1[r]r (i' ( t a l . a l r t i l , : l s . rr , . . L , r ' r r i . i t t i 5 ( : i r r I o r : t a t a c l t ' b L o t ' a | r ' a g e n u r i c l t i L l L u ii r r L r s o a t ; l f l , . i t L l a t i i ( a r o s r - 'i r r l i L n c s c . ILccvont iri actiritatea clc lclrrr.L, liziiir .i sport. Lnc'oli. Ior'1,a lol dc acliunc r,stc atit clr rrr., i 1 - 1 ! i tj r . r l r p e a p a r ' 3 t L r lL . x t ( ' n s o l a L q e . ] l L r n c . l t i L r llL at i r t r r , r , ( ) a r c ( ' a r e .a j u r ' t g i n ( l u - s ( a . s t f c l l a o I i l p t r l r ' a tc k , t t , l d o n c r i L L i t . l ( i p i t a i . l a o f l a c t r . L l i rc l c r o t u l d , l a o r u p t u r i L c l i - l i g a r - r i c n tr t L l l i a r r s a l r I a s m n l g e l . c d c a p o f i z i t i b i a l i i a n t t ' r ' i o a r ' 61 . l.rrp1rr,rr Lcndo!ruhri i'r'adrit ipital sc pro(lucc di: obiIr.i 1a fotltalistL r r'rlebisti. iar il(cca a liganlcntulLii |otulian la alpirristi. \lilcarca tlc. crLensic est(. limitatil in prin.nrl t.incltlr' li:,. n c n t L l l p o s t e fi o r a i l u i 1 \ - i r ? { r ) r r 5 , i d c ) i g a m c n t u i l r r r ' L . .L i r- L itltterior si in mc-rclat t c'sotju cL-. <i-ttrr. Ligan]c.Diul iI(t'u( i'tl l a t { , ii r i l ) o s t ( ' r i o r ' .( l c m u ) ( ' h i i l s c l r i o - g a r n b i i ' r ' if i l i g a n t L . n l ( . 1 . r a r c s t , i n t i n r l i n m o m c n t r . r Lc \ i e l t s i ( ' i . lIi;cirrile de r'{)tiltif iniruntru 1i iri irlrriir. \.lj:Lalil,, L', ro ( ' \ p l i ( . a r I ) r ' i D i l r i r l t i n r r ' . rr l i l L , ] . L i l l i e a l e g a m b c . i p c ( . o i l p s i -s a r o n c l i l i l o l f t ' m t r l a L i s i s ( ' a s o ri a z : t n t i s c i r l i l o l r l t ' f i l r i , - , . . l ( ' | l s i ( ' . I ] r l ( ' r ' \ , i l t ,( l ( ' a s c m c n c a . s i l i g a m c n l c l l ' i ! t ( . r ' t r ( i s i l l { 'r. i 1 l r'otL'a/-r g-n)ba in afarii ir-l 1;ozitiafiDa!i rlr llr.\i(, si l.iiltjrL' i r p o z i ( i a l i n a l l - rc l c e x L c n s i ( . . , \ r : r l l i l L t c i i r I u r . t i ; r ' i i I i i L l r , r ( ) t a i i L ,a ( l i \ i l I s t o i l t , l J j L r ; r r ( l ! ' r o l a l , i c p a s i \ ' : l c l ( ' 3 5 4 0 A \ i r i n i u l u l ( a L r e i i ls e ( \ ( ' (uta llis(a|ca ast(' \'('r'ti(alii si tltrt ptin (.enttLll spilt(.1',:
t lrial,. R i r l a i i a i l a f a I r e ' t t t I l r l i z a t i r r l I bi(cpr. iar r'l)t.llia ir. i l u i t I i r L i c \ c r l t i I l r c rl l ) f i l t )o s . 1 ; o p l i t c r r . s c n r i t e | ( l i i l ( ) s . ( l r { r p l i r :

( a L c L r l t l'lo n l r a l a i i \ : i l ' I : 1 1 : 1 " 1 9 . c-1ot"r;;ro"r;;, ^-^ii^r Dact sc laue ('arr1)tatorii inten.li srnt trrat , on'tutd 9i i" tern ut t *' "".o1ot..ii c\tcrl.li cc('a ('c sc poate L'xpllca a"1itrtt" cstc

iniuntru irliio-^.".tri,,"td t u . r-otalic i-"i*11";-,3"".1; 'pti^-^{.".1t-i'..i ' ^ rntais in rimo '''"n' ,'' ''it'l'ri n u iir" " js, a1o , \, o\iunalir' mlicat11,^"; m
r r t s dr 'r ! ' ' - - se intinci

iillt'" l1'ilil|,::,1'lllijltJil,J"':, :::::,:'. i.'ii$#l'; ""11, r"nilt" in"u"'ru:;,.;:,';]."'i',ffii.''ii".i,i,'stina iigan",r[t'''lc


i'r''::_ li'iJ;"il
.^-"le Cum a(casL't -LL'rL"!e' '

"'"#,f".*y-r 1:"lll;"i';::il,l;,i:""::,.l'"llii:.:l"i",l'tiill" 'i,'"" pill 'l:"lll'illli.


'rnP maxrma

',,,,,'-'i '';t :t' r'r'laxeiizir' clar cc1 i-.rtt'r'r-r 'r It'i'sa. si' ob1,'r't' ii"ie tigu'""'.tui ],1...:;i:: ;).t :ot ti,ll",-'.,,'i"r", frerit'. sc men(inc..u laxarc maxlma " ,.t,,"r ,.,. , -,

o udta

. 1 ,,1 ,, ' ,lli"'. ll:ni,',

t' ri t'l'ral 1" i n i i l n l ( ' . ) l r n r t p r r ii r o l i t " DeDlasurca i"n'r" lirt itatir ' r ' i r q c n ' | r r ' ' h i r r l "r" ;l: , f",rfi'rlii' ,i".f jfal ar)telloI 11r'rli:(''az' iIlclrl l'iqartit':rltitl i-r".i"i"-i"".""i;itc' - cleplasatca itritpor' l-rgalnaiute' ial ccl p'r'ie.irrt ;;;";;; j.n ft'1a\'aza exLetlsie"sc s| intillcit-' mentrtl inclLlcilat alll-cLl('I i l t Ll: lFr^rr' l r i p n r ' r t ' r l ' i n t i r r t ' ' t intl"*i",,sou,i 'i 'o tr'titr'l s' r1r' ' ' mpl.ta' pi)stcl ior sc i'titrclt' rtr finrit;;i'ililG;l ] a x c a z i i i n s e m i l j e x i t l ; i s c i r r t i r - r d t . c i i l l t l r ' r t t l . t l o r . j t mai l r ' l ' . t .rlt''r,-ic' In semillcxie, ambe tc trgamcnfc it.icluci5attt .Iiincl (('rr\ nri! ilrc tlt .airrrrr(arr,.r o ulolr' tins", tj,, poaie obl ir-r-c (' r'lilrr I m'rr3ll' antcro-postc io tI a llla'urlu' l;bill p 1ij drri' In clilclitelc actiritr-rli :llt)rti\n ll)a|cLtrL li'-anr"
: gamb"i, ins;litr s;; rLudc rirsu.ir.ea q' ' ;l?l:l:.i]t'li.f i,.;tti:li: 'rn|'!llp |'Lr"

' h-ii;";;-;iii;'ii" g"n'in,lii,'l''i.I ::: ., :: ,': 'lili:,;: ' ' , ) : l :]i. ' a ' - :l:'. / i r ' l 1 ' r . l ) r a l r F o r { a t c g g q l 1 ' 1 1l 't,i t t . , l t I
dc diforit" int, rl-iliL; al^ .iCam.'r'rl'1"r'' iirlcllr' .(llrroscLlt' srll) clasici entorsa t;gam"ntuL,,i'"oiatcral sc d c n u m i r c a c l e . . s < : h i - p r . r ttr t . l , i q a r n c r l t n l i r l t t t t t ' i 1 a l , a i l l c r - i { ) r L'1.p(lat(poatc rupc prin mai mLtltc rllt'tranistllt' l)t: cxctlplu'

ii le;"il;,i-u

"ir il r rioarr. a g,.nunclr uii a f l a l


a s n m c n o a .m a i poa1. i

r r t e l l i ( a s u p l a l c i ei a r r t c ii:".i'ria',isrp 'n
t ' \ll.r'i' i r l " .' i u p l i l rlll ill"""r pr.irr U,. la

posterioalc a gaml)ei. go",.',t,L,i,.ii f iin'-l fl" tal,-1a,,:'i^ rl],: jnTni llr.jr':r rl'' a r"391

390

\ i r ' . i l r ' \ t ( ' n s i ! , r .1 1 g ( ' n l l n ( . l t i L t l I o t a L ( , r i t ( . r ' n . l , i g a l n ( , n t l l l ( r L l ( i j a t p o s t ( ' t . 0 - ( ' \ t L - r . r t: ( , t . l r p ( , l o a r . t a r . a t . i t r c i r i o i i r L t rt , l.)l' g a r l t i l a ts L up r i l r ( l e g r . n r r n t . l r i u lj n I l t ' : i c . I JI i ) t l I . ; a t \ _ \l a \ \ I i . _ \ I S t ] _ i i t I o R l J ! ' r r i s ( u r i l ( . c l L , : i s i r j i r l a l c i a L i b i L , . s c , r i r , p l a : r , i r z hi L 1,._ \to (lir.aitrt(' inap()i l)(, platoul tibiaL si s., apr.oltit u-o ., |'.tl'']''p''.''.'\'|'''ll'l'..:l',l|','''l,i".r''il.'''\li.''|' r-Irerri:U ( i r,\tcl.[ a.jLtn!(, iiL I rrI si rcl iDi|rrr Ia 0.i] trr, .1., l n a | g i ] l ( a a D l ( ' r - i o a r . i 1a p l a t o l l l u i . i n r , x t t , t r s i c . m f l t i s ( l t j . i i , rlcplasc'azd in .cit. iitrcr''. aclirtr diDapoi i aintc. .ltillg ,j..,r_ grnil(, ant('r'ioaIc it[' pLaLou]rri libial si sc, cli-,piir.ti:azl L.r11 u n L r ! ( i ( , a i l u i . ' \ l u I c t i l r . i ] r . n t ( ' l - t i su ( filor. pe plato\ll tiltiaj ;r, lac. pIiti ntoclilitar.i'a f(Jrnr('i iot.. clat lii cl rtl .rtrcrujtrrtjl, t,.. .iIL Iiratf. , \ 1 a r ' : Lt k ' i i ( c s l { ' a l u n ( ' ( a f i p ( , p l a t o r r l t i b i a l . n t c n i s r , L r . . r , :.r' (l('plascarit iri limpLrl rnis(iiril{)r si o clata! (lr plat()U1 lil1,i <lr' <unclilii fcrlLuali. cle situin(lu s(, m(,leLr pc ai.a par.. platoului (atre supoft:r pti,sirrnea cor.rdililor. lrr t,rt,,rrrit.. , i l i L i i a l L r n c < . i ri n a i n t r ' . i r n p i n g i n d m e n i s c r n i l , , j r r a i n t c a l o t . . L a r rn flcrir,. torrciilii altl]t0ci'r jnapoi. intpingi|(l ntcf,is(.l1t.ile|.l p(Jla lot _ ln lilllpu! ntisr irrilor. (l'' rotal,ic rnerisiur i,L, sint rlc ir.L, menca antrc'natc. ln rnisiar.ca cle' r.otatir. a gantbt,i ir a1,1.,,. p a r . l ( ' i i a t i t e l i ( ) a | i r a r l e r r i s t r r l i r l r r i i n l c f l l l . t n e a i z a( . a p s l t l a l a 1 . i r j . a , i L ( l o r ; l s i s I c l r ' l t i a s t ' a z i rc l i n a p < t i - i n a i n i t . s i c l j D i n l | . : t r u - l r r a l r L . - , . lll lrrtp ('r. (.\l|el1titat('a sa l)oslcri(jala estc impitr:ll iUi < [ , r o t : i i t l L t l I e ' n r L t r - a r] . r ' c a ( c a r ( ' a l r ( ' p t t ( , , / u l l a t ( ) D i l l , , t , , i (li;t('nsi(' a lnonis(.Lllui. t\lIniscul rt\l('r'lr IJoilr-(, :rrl,:t.i 0 rlat ilo s(,lts iD\ ('r's. i ljlasa|1. rr:fl'nallr,lLoa|r'. tjDtplti n)i.{,ll ti (lc t ()tal.i{'(.tit('r'|:r. i i ( ' l r i s (r l c \ l ( ' r ' t r . l i i D . i r t a i r c r i s L ( ' l t t s i n t a i r r 0 l t i l . : c i i l)iasl,ilTil iar inrl r,rLltr\ii niiii j[tinser. i:r t]]ttp rI mt, i-LLr] I l('flr. Ir:li st|l)liJ{ \ i ] I i t i l ) L r t i D n l o b i l l i t i t i \ ( . 1i l ( r , r . r l r li iiLti posl{'ri()r I u p o a t c U r n t a u r . t (o r . j t l t , p l a S a r . r , a( . { ) n { l i l l ] i i , l rr ,'a '.t i . ,1,. ,tr \' . l l o l r r l n t c n i r r L i r ' t l o r i l t l r i o r t r c c a n i c aa r . L i ( l l l a l i ( , ig ( , l l l t , ( l r I lui ('sif' (onrpiIr. I)upir ll. ll,'uillt,t i Ph ..arr (;ro?-1,r . { l ( ' r ' { ' t i n u l r i n r i I L r t r ti i i l t i o n t c L . ar i r . r , j n . l l t o t . t i t l t t , , i l l r a ( , - l l"r,l trr,r' rrt,,,i]llili,r.. .a., :

(liulr(' strprafala clll'bi a f(r. comoleteaza spatitll ,Ljb''r' protibitJ 1 a plani' 5i impit'clir ii astf c] ,fi'lit ..norufuti ' , ' i ' j l , 1 q r " ; 1 r r l i , r i '. '" ; , .1 op ,11 mutg]ut.i:,i;;l.i :i
LtlzrdL "'.' -' -11^"

lursuljrllr"r''"'.ur.iiir'ul
cdr,..."--rlaranis(.ul.l Lor.

"'' l :,;l:11.,-i.'"i,i,l,il]]l.' ,,,,1;,'i'lil?i1*:" *:' :;;, ]',li:.n"i:' ' asi{ttarrtjtrtla|c.


(irr, l

i'n,'lrrr..rr p,

.n'

lr"'l':rl-

m''

p".t"["ti'r.il'.lt i" Iubrr-li|rca supralclcLol. oa (ar'rjlartnif,.'rmi,,3 sin.r'it'i po suplafala -,-j .l;;;j;;;,,^ o17ll/t{'/
'c^iIlit jelor {Jn't j'' "':"

oiill- ti'rui amt'riiz.t tle 5oc lutlc 'u]. '' I'i -i:";' ir" 'l' I io' r'|\i..r -i'

\i

rl1{

i"tiilr lc cx1' en.r

ri ' r hip' r'[ir

,' *i.' in finc, si, o\nase .r:ed.c _1,, .l]iL,jl.l""'1,1;1,,,1i.::?li;"";'j':1: v '7r "'
"r"i;.]"fiI t Fairbank)'
extremit5Ltilt' articulaliilor"'

Ii:)

li6

IlrrPiLlr': iil-'r rr (1r' rilr'rr''L ' l t ' s' ..1(r )r":L 'l'

'1f1'11 r' lrli' llotrtla talt, aiLi:r((ir i)l' lrLr,rl t'a fltrlLtrlr'" i'.'.' (ar^ cJo Ir',1t i i l J u t . i t , a . , . n lr . r , i , i a i r r . r , i,'r ,l a t l i t t t l a l e a l t l , - m L L t t l t ' t s t t t l l i l i a l f i l r c l ) l l i t s i - t : t I ' l : r t r r i :: ' t ' t ,m i 5 c a r e t o t , l t ' t l I ( ' I I I : r( ' i ! I ( l,r cst til) rl.r('ar tlLt ar' li " : ' i s l i !j l ( l ( ) t l ' l l l l l ( l l lvlenistul nprflLft'lllLlfo-Lillia.,rr i arti!Lrirlia

la(ii distin{ t-. lr ,.rrr.lr,.,.,r,.,.r ri' urng jointr.

.,, :',,. ln r.p'.1 -t;'-

3t ) 2

39lr

\Ialea majolitatc a rupturiLot' clc menist' se clatorcsr a den!r'k)r' (lo sport. 1ll specral acelrla calc prezint; ui.r:i,,li putcllice sau ( arc i.1i moclilicl <lircr'{il rapi(lc li timp,.rl elcr:luElii lor (fig. l7(j). JucetorrLl clc fotb:rl. ' ' cxenrplu. Iacc clc;col'i mi;ciu i b|rr;te clc lotalii' n tIrrrrir.rl lr-ri. in timp ce picio|ul este lixat pe crampoane pe sol. i)i(ilrrLrl Ii\at rlu arc (LuI si nai Iic mobilizat 5i se stabi.Lr..L un rlocala.j intle lisuc'iloa putclnici a c'olpului si a ft'r]lLrrl itrrlr L, lui. ll nir cLul gcr-tttnchirtlui. Se mai pot adiuga 1r-rr sau iup|ain( iircir|ilc p|in circle|ile-.urrui .jLl('iltor pL.stc alf.rl A s t l , l . m e n i s ( ' u | i l ( ' s i l l l s u p r . l s ( 'u r - r o | p } . c s i L r n iI o u l t e r r a r i . i s c p o L r f r p c . S t a l i s t i ( a L l i i ( 1 . D o b o . s i t t ,C L . l 3 a c i r t s i 1 ) . 1 ' , til!t(ri alar,il r:i. lir rt-ri in Ial,l. ir'r'(',or!:L l)" sp(rr'ri'.i,r ir,,Luli.Lr--,r' ir(i|,r, rrrgl-; L de menisl cster lLlmiiLoalca : Iotbal qinrra:,Licii - 10{r : 5 r i . I ) . t s ( ' ] r " .| i t r I l i s r - t 1 , ,h a r ( l b a l lol . .r :r'lri L" 1 atlctism ".
,'l.Lili()11i I

"^-rrra15. . :.:i !,r:?"5S1;';"J":d'iu,llllla..l,j";'"'1i1.,""*,ill;',\'il,,i Ia

cst(' biscctri(::? Itrl-Eliltl\ceastir rc/ulta'ri'r

ic 'ectcazir Ui :TJil::e-:*l 3: ;l:.,::":: ;;:,,i"..:r,ii;r oar ..' '


extins'

i - ) . r t o r i i , ig r o s i n r i i : a l ( ' . l o l u l a a r ' " r o l u l r a i i r t i m p l r i r r , r i - L I i i r l c c x t o n s i c s i L m c r l i r - r i r t ( ' n r L o l r r l l1 i r ( l i s l a r t i ! ( i r ' 1 l r , : r i , - r 1 i rc i c i r ' , : r Icmirrali. 1)cplasinrl lr,nclonul (\aclri(ipitIl bIanLl rolaii,' a !l('ntln( lriLlIuj. prczcnl,a foLLIlci lllil!('i! pirqlri(. aL ( \'.rclri('r'llrLrlri (ri .rl)r'o\inrali\. i{1"',r (11,'tb,'r'1, \1,: trrr, .Sir'iir(11('r c' l ( . ) . i)r! a({iLlnea roLLrl('i cstc riLii r'ornplL'}i:i (fig. 1?7;. ,!t,,r,;' a ( o n l p a r a l g c n i l n ( h i L L L ( t L o \ i | t c l n i l a t a l ( ' l j t l t . i r r ( ' i 1 r ' ( 'i : l. , lcni|ali a a(cstciil cst!' r'L'prc'z('Itatii (lL' (('lrtI.lrl (i,' r'oliiii, genruchiului, r'oaltla c'alc tfaA(' gill('ala cstc L('r(lonLrl r'o'rLr i l L f ( 1 1 ! L u , . i l L r i .I , lian. ial manivela estc llraltLl cler lrirghil (oar(lai. i'i lr.. lilttlui!il, rczisti.lrla (Il), rcprl'zlrtiatai (lc l treazii Lln bla! clc pilghic corrslaltL, cgal (tl r:rzar \tit('liiL p e ( a r c s l i n r o L c a z i c o a i l c l a . i a r f o r ' 1 . a: r c t t s a r i " t n l a l i \ ( ' l i ' i ii i rr atit rnai mar('. ('u ('it rttani\ cla \-a fi n-Iai apl oalli' ,lizontali. L a g c n t r r . L c h i ,r ' e z i s t c n - t a ( l l ) , l c p r ! ' z e n t a l a c l o t ' . , .lric:c1;s;i aparatLll rotulian, a|c r-tn blai tlc pi|glrir '.nrirl,' (ite nlai nrfiIi'. " ,.lupar pozitia ecnttnc'l-riuIlti. (llt c'it flIria ill)a:. atit rnai malc Va fi bl'aful do pil.glrit. asrlpra ( iiluiil greutatc'a (orpultli. Prc'zcnla rotulci riful(':rzi (l('('i a(ti\ilil lea ( \ adlic('psulrti. 1n actla5i timp sc na;tc it.tsi-l. itt monrcrr (arc apasil putcl |ri(i rotula pc trotul floxiei, o rczultanti

I ' 'i q . 1 7 i -

(i" ( ! r r d r i ( t ) L r l r r i1 s 1 c r x i L r j i ll|tLltri d(' Pir:rI" il r)"7r'Lllil loltllcl

u() lig'. iD - nroltrt'ntul coborirea unei scdri. la un rtrcliricl ctc rotrrla La i0 lit'ctat ctr r.''tittt'lliiLLf sprijinului unilateral. rl (Lr' folt'i o ajunge si fic aplic'atir p.' tIoill"t'a It't'ttr'l|a1ii 150 kg. 1n timpul (lr\el-i('lor alii it rlL \p'trlr\" 'rpli"Jrl-':1..t:ut"' si rn'rr pc trollicca lcmulalii sc Iat'.' tLr " rlt"rt'ilcI ' rltr.l; - l r a r c ' daioriti loriei mari (lc (orrtrn(\i( l I \ ' trlli!1 PSr .:tp:'tltto L.po!I('Ieziunilor dc rtzr.triialt- tti|tilair lrri ari ti Lll3r ll I|lt aclltlrll a(cstol lt rroare a rotul('i esir' Llrmal-t'i] dir'.'ctir ) f uLl I l\ Il BIOf,IEC?\]{tll'\ARTlt t ri..\-fI I ll FLll u llo lt( tlt zrrrltai' Rotula estc consicltlrati'l f i ' r tlir I r\ s,'\rlmoi{l' i n g . o " i - e a - i " n d o n r r L r . r ir ' . ' a . l r i ' - i p i t a l . f i ' ( h r ' l l L L \ l ! ' . m r i a r L ' d (lc proximaii a osului yechi .,ir',t|r-fiediar \ rur''rlir' pu Laio

39t, .i94

. \ n r | r ' . ' t p l t a t . t ) J , ; , \ a , l t . i , 1 l J . ,l t r , . . i t , . , . , , r , t | 0 . . i a l .i , , t DLr[(1tiuL sc mclrlir]e in erlcr.rsit,. suplalala ar-tiIulal'ii ii r.r, Lr lci irr jumilat0a ei inlt'r.ioar.ir ia tontar:t (ll sLlpr.afala it] tl{ tlala. a trohl(r'i in tirrpul ntilr.iu.ii clt, fle_ric. liincl tlasiL ,r,. Lcnclotrul |otulia|. r o l L l l a i a ( . o l t t a ( . t p r o g r ( s i r t u j n t t . Li . , t r \uprafalit i]lti(rritir.aia tr'.rhlcci ;i so insci ie in laDrrrl tr.ohil,i I'r'itic'r'ttt r lu n t a ' L r l c . r o t L r l l i i n t i t n p r r l r n i : < i l i i r l c l l c t i r . r l , . . , . | c ( ' t i l i l t i t t . ( i ( o l t ( a \ i n i i l z r r i r .P o r ] l i n c l r l c s u s 5 i 1 1 5 1 1 r i1 j. l 1 a 1 . .. . rlD(l(. ('sl(' ntol)tit)Lllii (lc (,oltll a(.tiit (.\'a(lri(.(.psitjlli. l.(,,r .. ( o l ) o a t i i s i j r { ' l i n i a n t c ' r l i a n i r .I r ( c p ( , s t ( ,] j n j a r e t r . l i t a l i i a t r 1 c c i , a p o i , o ( i a t i l ( | i l r l l a t . c a i n s a l t t u l ( l i D t r . cc ! i r l o i r ( ) : ; r l t s c I n ( l r ' ( . a p t i ic l j D t r o l r i D a l a t i l . p ( r t t l u ( i i l i l s f i r s i t u l n t i \ , : l l ( i e I i ( ' \ i L . : , i a ( o i J ( , r ' ( .a p I o a p I c . x r ' l t L s i I c . O D t l i l L r lc r t e l . l - ! . r\(r, traic( | \c .latr)r('itzii lirrrnr.t clcoscltitc a conclilrrjiLi lt,nt r .. ( ' x t o I t t . ( ' a l c l a p a r l r ' a l L l i s r l p { . r . i o i l t . ir l . s t e tn r : r i l l r o e l t i i i l 0 l ) i t I ] i l inl(. (le( il (.(.1 inlcIt \ j . c l i n t p ( ) l r i \ i l . l l t a i l ) l i l i r t r l . u : ro t l a , IJartea lLri ilrfcIit)a1iL C o n t a c t r r l ( i i n l r c s L r p t . a l a t a a t . 1 i I r r l a t . ; -a L rotllLIi ;J tt.rthl,, r lcnrulalir cstr'. clt, ascnrcriea. n-]rii (<)nrplc\. f-a il\(r,lJll,rul rlL lal'ii rlc Jlc-xic rotula ia (orrta(t (.Ll tr.ohlr.r,ir ltr.irr trIint(.a ..1 inft'r'ioarI ; r ir,rl lit'xia ii.iLrngr) ( 1 ) : t t a ( . t u l c r r t r . o l t l L ,r ' a 4; t ' s t r ' f i r cL r t ( l ( ' t | e i l r ( ' a n t c r l i c a r o t L t l . i , i a r . r i n c l f l t ' r i a c l c u r L rclte (ilJ . (()nta(tLrl c:l(, [i](ut clc L|t i]lt0a sLipot-ioilrila 1.{rtrl lci S r l r i D t l t a | r ' l l l \ 1 r . .1 (:.r prc\i r:(,., (L.L(,t (lr' ({)ILti( | ('\itil ! ' \ ( ' ( ' s i \ - i l s i f i e s r - l p o r t a t a lc l I a c t ' e a ; i z o n i r c l 0 L a t . L i l t r j s i ( , t r . , {let('r'minat intpiiItir!a ft.tci ar.ticular.r. a r(rtuL(-i jrt r clr. 1r',: sLtp|a1c1r' oriroDtirlc' .l.s( ri.c (l(, I)t, PtLItttct l)itr.. i]) ircr':a., timll. supralata clc spliiirr ii trrtLLlci lcrlutintiLr sr'la o tlcrrn rljn lotaiitiit('a Ii. plcsiLrrrr.a ( at (, s(. (,\(,r(.ita ii\ull|il n"ia (li i. ('1(' trei zon(' s(' miil-(.sl(' ck, tr.t.i ot'i. ( or)tIa(lia (.\ a(lri('epslliui iD totaiitaLc ck'plirst,azii r.otLriltL nrrrrl clili.rit clt. la inrlivicl la inciiricl. Slcintllcr clcclca . .3{)(j

(D,,,\'rir.'.-i, Irr., rrai srmplistJ (.a un olc(.ran ri!,ir_ l:1.:-iyl,.' ) a t . , S o L i d a r i r a t dl a t i b i e p l l n t r . - r r n t e n c l o | r p r a ( . t i ( . i D ( , \ 1 ( , j r , i _ bil._t'a alunccir pr trohlcea lcmulaltl ra o toirdri pc Luj nr,r.,,)r. 5i doc.i este nc(('sar sii sc a(lapt(,2r, at(.(,stuiadir.i Lrrnril. C l i n ( l g o r u i l ( l t i L l L c s t e i r . r h i p c r . t , s t e n s i cs i l r a r l r . i r . ( . l l s i \ lj (, Lradat, rotula o(.upi pozilia sa (ca mai inaltd. clcasupr-a ..,pratclei a|ticular.c a tr{)hlcci si pu{in in aIar.a sLoltitiu.ji -,,p r a h o h l e a t c . S u p r a [ a l a s a a r t i ( . u i a r i i s c g i r s , , s l cr I i r r ! s l n.,_ t l I n , t r n . r a p o r l i l t r c c t , u p l i ( a s i r - r ci^ a l a a f r r r l r l t r l t r it l L , . , 1 ,

a r ,f i , t t A ' ' ' l ; , 1 ,r , r r a ;* ;:;;-, ;,,.r.a', *olftiiln';tu" ' ,] : , ' ' . .;1

,.^-ta

glooard

L L r L L r I 'u r' " u -, .rIt|a"!:'; ' L'r''IA :'i:ttl' _ I tn ?lofil


...,,,,.r .,r .ll. :i

Oi])ilil'
r".'*".

^i:,;;1,r^li:' ii' :; ,l::l"l:,, - a l :i",rii-i;:i a r i;i.. l,t'i'j) l;l:'Tl;i '"rliili,'i" 4 r '', rL.,a,/,,,i , , , : f l : : l j l , " j , ' ,m 1,;,d,,
'i',1; 'riro \ia a\"r ,;, .i; " (rL'Ipi o*";lf..t'ii Il'."1' :r*,iii

I iilura^c'te,tro"s,,,,.,,.,r", '','l;, i,'l'1, . " r '': r , l,:,1 , , ' - ' " r ill:.l:l,llJ, "*r" iung' .l,.a*rp,a,rl I, ljJ n ,lin
1,1n-; , , , ' r i r ',' ' o r i , . . ) a , , , " P \ l ,i , ,p,u . " , i : : ' j , ; ) , " J T : l ; , ' ; r " ; ,r r r d ' q * :, :;. in

ii"i. t" c(tern'

inttt"uP'u

' ,X",'11;,$,,1: ;lllll:il: . ,r"i,' ,, , ,.,''


iii.u 't tiina .'ouP
(i \llll!lI sclltil't- l ul' Schelelul ganrbtr.'':t'

. I l ' ; , , . 1 , , . , , ' l ' 't' c a . , b a : , * : ^ ' l , ; , , . , , 1 " ' .,,' : ; i I i .'r i i:'r r

c.lll l, \

()ai' 'rLt'itrtit (lin cloLlx

lLrngi : lrl)ra

' t'': . ig. ,1:'^ . .' r i p c r o n e ullJ ',' . . , . . , . . . , , , ' . .: I , p ' S i n r a L Tibi.r. I ].' _ r , , i- j , n . , r . ; - i..1 . r c c l m a . \ u l r r 1 r r . r " n l _ , ' . , . : r . . o s u l I , p r " i r . . esre ",
ra lransmit, rde la Llmrlt ,orloslati(a o o z i t i a ' r,\t|er rjtill,. llt t'z i n t i r - r ia orice o.s lutlg 'r at illf ct tL corp Ei o c.xtremilalr' .up,, ioiLril. lllr lorrlir

patrulater6,alungili

r'tr t(/4 t'rtn a\ Ertremitatcosu.Jr('r :'"t: ;']l'l-'"]',lll,i.',n,1"..,.


tran'\1'tI'f
ir ll " Itr"' "

oarL ..uiall|r lunlur

"-*,." r\it';,?;l)1,,..;,"i"'; lil?.,:"'j"1"il:i'i,,:iill':'l'],.:i""i.''.,r,-Lr''


se'ic doul

','l' r ':a-.,,,,',1 ^ri 'r inr^, ,1'-i'l'' "u'i:'i,,l",lJiilii"l'11il' ,; ''t',,


r u l d i i r a la 1l i q a r n , . n r r u, r, 1.1 1."1
* g l . " i t . j c l , r . r n r r ; " r ' i n ' ' 'J ncului.
( r \ l L ) 1 . r 1 4: ' L

mali

lrll) l 711 "1

-"1i'li'r'

tibiale. Pe tul)cloritatca

lr"r

", . , r L . i ,". r I . l-D r r i p . ' t o ll ' l :'. ' . , ;r.'.',r


39/

i','.:

,l

r:.r:,.;"' Tj:l;j:"tLl::l ,xxs*"""rixi":"'*#lttH#::i,ffi:.flif ,ti:*Ffru":"';"?l.,ill'j,"j'i, j,"il::aDteri :i lalou af ti:.ulafa peron.lu p "tiii se sas"s, tc-"'fu,ft"j;T]" 'rr3"?:-*Lqu-bt;"a' i'"Y ' rnsa. denumitiitubeI'culuI sc inscr';', o" care biorur.anror.or..si-t",;;;i,lll r ., ,,1"ff,u.. a) L orpul ribiei esreori,s11r^c_ " ' (externd. iular si prezir)1,. ret lliunghi,;i intorna f i Dosrerioar-ii) 111;;;;1,(::, , $i htr.e tuberozilatea 'ttclc arrlet icrato alc qamboi. 9li? uuU legume "'*'if-girno irrlrrrrti di inscrtio aponevlozei garnbierc si ,citorale []oxonllui (umun al J.g' tr, or' lascicule va Marqitrea eJlcrn(i plL.aLi pro\imal de sub fafcta articulari ( a p l r l . . p e r o n c t t l t r i ,. l : r i n { . r \ i " L l . - a l u ' 1 c u l " i m " m l r r a n o i Dentru ibio-peronicre. r'risc termind distal deasupla latetci iot".o"u"r" t extremil'tii inleri^ar a i:bini. a ,ilicuta.n ioorti a tibici se (ontinuir crrrmaLcola .\ ErtrenLitalca i.lLIet ir.tfc|ioa|i, ta;i fala extclnir a maieoiei lil)iei f"F tlUlrta. (Ll astia{laLLll. ale, se articuleazd sitLiirt Peroneul (saLl lil)llia) ('si(, Lrjr os iuit!. sul)lir'(-.. p6tero-extern l'afii c1i' ;i1;ic. llxtremitatca lui proxima16 se l) \ " . r ' ) t t . i ' ,a p r r , s i m a l i a l i b . . liise;te. ca .nill in'. l,r. Jirta.r. bn:,ra mai .i,, ,1,.:l p\lr.'.miJar c'xtremitat,'a tatea distali a tibi('i. a) Extren taL<:a sulx'riLtorit, sau rapuL pcl.oneuluj. p|ezi,nti Ia partea inLcrl.rl o \ir/)ra.iold arli(LLlord. plan.r pcntrir articulaJia cu tLLllerozitatca crtt,r'r'ri-L a libifi. iar postcro-('\tcrn - o proemincn{d pirarniclalai. apoJi:.a stiloidd, pc t arc se irrslr a tendonul:bicepsului femu|al 5i ligamcntul latcral r:xtt'r.1 aL artioulaliei I('mu ro-libialc. b) CorIruI p?rrncului ','st(. 1or prismatic triunghiular 1i pr..:zint5, ca gi (orpuL tibi|i. lr.rl fcfe (interni. cxtcrnd si post,,rioard) fi tt'ti ttt.arglitri(antlr.ioiuii. ir.itcr.nirsi cxtcrni). . Fata internd prezinliL o lung.l ,(reastd longitu(linalal, creoJlo interosoasai,pe (are sc inscli ntembrana interosoasa tibio-oeronierd. h.raintea clestci se insclir erlensorLrl comun al cleg, i"lor', per'onierul antcriol si cxtonsolui propriu al halucclui. lr.raFoia ci se inse.ij gambierul postcnor. Fala erlcrniL cli inser'lii: in cele doud treimi sLtperioare pmnierilol, iar in treimL-a infcrioar.d prezir.rtd un iant pcr.ralu,noca.ea tcncloar.ieiol acestora. pt'rorrierilor !!u ;anful

0".[", 1;;",J,';.1iTi,.f i]:'l

ororJu':aruberozi,ir;

^rnroinea atlerioari

sau crecrlo libiald

se intinde

de la

F 1\
I l, /

-\" /
\

/\/" l 'I ,'

i,.",,, p,iii-,j iiu. f'\ 3 q i s ra . r c z u t r a r a


rrrljlr lilt' rn (fig

I I r
, lii lf ll ,l i ll ,ll .,1 r l/ I i.: \ / / I I i

l t , il v '

rlin r l - ( ' aa P o n r ' \ - r . r . / e l u r . mlnalcal(,scmit,.nJ . iului. croitorl]ui si .Jr ^


1r

"

..

, ,

I1l , j , . _ _ +| l l li t] I I i I l t l ,,ll l | / 1I I / \: / I1 , A , "* U


l

^ "

. ?

"'t

,..:;,..i '":o'Hi;:,:; r;,,':,:'"" r: ;:,r l;:i:j r:irl,l1l'.:I '''' ' '"^'^ii"-o;,i"',';i l , , , 1 . :.,' , ]

::,it' , ; 1i.:r;

';.:,..-,^f'.,'"i, \'rnr , i \.., ' ,' ',,,.'" ,,.1'

'i.l "r:-', ,,t, ',, 'Jl , . I

, i r . ^ o t i t t i,. t , i i , ,r. .f rD'ltllltru ll?lla rtitlir' a libici' Po httz.L rt

r . { . l a l a / . x t ( . r{ , , ct,le doui] treimi srl|r r r o a r o . s o i n s c r . ; .1 ,-.r, a n t c r i o r . i a i 1 rirm , ,c ra .uJ t lrc inlerioard atur ( . c At e n c l o a n L c . lre t, c L r r . r Jd on rl t o r ( lor.. F a t a p , , . . tr , i a T r , tt , . . / , , r l d j. r r n j r , , a rr,j;r, \rrpprioaro u, r r - i , . J , ,ri.rmi irrlolioarl . crcastj rugoa.j,.

'iri r'.1iiiu se i45n1.1

"l;Jl;',"111' ;"':;; ,

:''li itln,:l)," ",;;"",; ""1 f"""lli,'"1,

(fic. 1?e).

Fala poste|ioari Forlittne6 nri,jlo|ic

cli inserlie proxinai solea|ului, iar - flerorului propriu al haL,ucelui.

in

E0ll 399

t.) Extrenlilatc0 in.icrioc|rj ii A.,]'o:,(,!iLti.j, {.Oltliltllii t V ? n a l < ' o l a p ( r o l l i ( r a r . F a l a i l t l { , l . r . t . ti l n - r a l i t o l f i p r . r . o n ; r , , . , , .' .. articular-ii 5i intri in (.onta(.t (.il ribja \i Iala ori",.,,i-..,.. 11,' lalrrlLri I'c villul ci :i' ir,.iil liqonlt,t1t1!l ptrojtct)_caltatt,.t',: , .\ R1'ICULA.l.rrr,tt c.\_\rrl,l ( o l c c l o r r i io a s c a l c , . q i u r . , l l r , ; \ ( ' i l | t i c u l ( ' z t z i - ti n t | e r , 1 , , 1 . 1 ; p r t r l e x t r ' ( , n t i t i 1 llic , 1 o r . 1 1 , . . , malc,. cit si pl'in (.cle (ii\tal,, realizind clorrii ar.tir ,,i.j; l ) 1 ( ' - p c r o n te f e , t l l l a s l p i t i i.I oaril si llla I , itifc'rioar.i, plLis. ca si oas('lc aDtl ir. . rir. ;1 Iulrri, -.1.' sirrt unitc irurgLrl c.llpLrltri lol ir. mcmltt anir ilttc'rosoasii tii)i
IJ(,.oni(,ri1or.: pcronierl.

ii a" . r " a n l e f l i i i . , , r ' p , , , s i n r a ,l I r ) r o r n l i r i r r ,

,^-i^r.

Llt)Lll potttlirl

-i

l'rllill

illttaarti(

lllar'

jl)"elc) or'

(ill'

t'i'i pre/irrta '|rrr * T.,"tflili. llii,;iii'i, p^ ','i"'.' ir.r"ri.ar;r liqa('jl.. strict o arliculali <jrrr'\iali li rr)ti
"rr;Li;i'ii;i;i;' itrtrc ctle.doui oase *"ffili5ruu,, intcr'sol\ii tibio-peronieri. 'l'^l
articrrla\iilc til)io-pc' mitrlf ilc kl' pt'ir-r i--;- , ,,-rit" la exLr'( spatirt ('\'alar' \po,itr' inlcros')s' in ('alo r-rLr il"-91j1?'f".-"azit
' ^lCxnbfalla a

r ' d I I L i ' - l - r |'

:^r'j'

i,rt(ropf (rcaira ii"i;,iul." l."i'll,.]ll:,,,:il .,.. ' .','l.iu '' afar'., l lnll'ilu'uJ\'L \
cx erna tlDlel

p.rala'i::i1,i1,,?'.il:":H', l i'i.:i,illl":li,:1.gi"l;li,1il", ""asu'J" ';ii-si ) p o r o r ' r ' l a t i l ' r n alaru. rl'' la


. lnl oLl (r'Lc (l rLll (rast nlt'mbLana illterosoasa l)(' p o s t e f i ( ) a r i i l o i i o iutr-t, lolr.ratrt(rioara ;i extcnsorrrl anterior' g'm'bierul irrsLrr'r " " r i i ' ?ni " ' t itnt b u t-i*r'.r :c] [ftu* clui Pe lat'a h^aLut ^i drclel{]r si . e-"t"n>oliil propriu ai ilfirn perorit'r flcxontl posteriot 5i * inrcr-i ganrbii'rul :;p;'i"tit".; al degete-tot' in '"'tlror'"a,rri II GAI'IB]]I N,]U$CII tlisp"rsi in 'r' t G a m b a p r c - z i r l t t iL l l l r r l l m i l l c l t l l 1 n L l s ( h i Loie: antelioar6, cxterlrii ii postcrioara ^-' ir'rl('r'n'f"i"ftii lojei antcrioitre se uist-'s. iu fata nrt'r:rlllanci n' tlilTlt t^i si .ii:c aLo 1lirt:rbci o*u""'5i i ,'clot ,l,,rte :il" a l r l t ' g e t t ' lot D a t r u : q a r d D t e r ' 1 1i i l l i . ' 1, ( ) r ' . L r L e l l t o l u l r o t n L t l l l ' r t e l i o r ' u l i"i"a"ti l p r o p r ' i L r a , i , a ! ' . r'r' l i r i ; i l l " r o r r i c r , L l cl o r l l l ' l a \ G a n ' l t f u r t t l r t t r i u r t l,, e s i | l l l l m r r l c l l i \ - i ' l l t l - t l i t - r o s ' p(r lLrl)('!'ozitatci'r tt'trneltirrlll:, Sc itr',cra pl'oxintal 'prisiratic A*t";;J ( ; ( ' r ' ( l v , p c c t L o c l t ' r i r -ttl o t n r r L i L , i J . r , , t l L l r ir t : l r r l l u i " a t i i r i t'i ;i p. partea srrp?'(' ir:t;i;;l;;'ut"i"i,'i e\tclnc terni a fetci al)tl'tioirlf il lllcllll)ril)l'i illt('rosoas(' Cor'l)1lL
(a'!' I'il'loll P'ti' llli( muscula:' -L' r'|r'.ilill;l iil ull jL ' ' l l l r i ' r l ' r l i l r t ' l a t l l l l l l l l ; f a { a g i c z n ( . i . } i r r . l L b l i l t tl 1"r',:)'i 1 r::lLl lr :r ,r'\rJ ruLruoa'

1 t.]. 17:J -'l'cndoirncic

i,.,,'1"' "'::li:i,,i,?; ::"',:,,11:r' ; D).t.rers,rnul nt \--l.r

Artitula{ia
cril superioari tro(li(,.

tibio-perrrr:rcste o aL1

a) SupraJcltll orlicitlor., srrL rlate rlc lala p L r s . .rr r ' \ l , r ' r ' t di _ r t u l ) , ' r 1 , , / , 1 : r \, i t \t,.r.... i. ,.\ ,.mtr,.ii .rrp,,1 ,,u,.,. D l , . r l a l a | | . 1 ,I n . . . r , a p r : l i p , . r rl,ll \ m 1 r , . , , . . , r 1 , .. ( l n l p 1 , ,. , I i L , , , p , t.il,.ri,. . .,. r .ar rj,i. .1. I I njtr, . ri n r r ' . l)) cloual sLrplafelr' art:rLrlart, sil-ri irir,ittinirtr jL r, .Cclc L a ( ' f d e o ( a p s i t l a i I i l ) i . t ) o | l ' t , j t ) t i - u . i t a rr l c r i l , i i , l l i c t a n t I n I . ( t , t , . , r"iol si trxrsterior.).

r ) Slnr,rr-,ialotapf icaza Iai:a Ir ltut]ar ii a l t t a D J L I t \ r l i l i ! i , l 'r,l:rr si irr I'i .r sirroviala (l:tr ,.a,,li ,,,nrrr.i,.. .r ilr ti aiiliriI. I t n ] ,r r o - 1 b r ialc. A r t i c u l i r t i r r l i b i o - p c r . o l i t , r ; i j r l , , r . i o i r r . lc Ls l ( . i , , l o a t . t r . o,r a) SuTr'n1c.f r'ft, arli.t uLatl sint rlale rlc fata ,,xr,,.r,iii a ri:, ,, u l i t i i t i i i n l L ' r i o t r r - ta ' tibiei si cL, fata jl.rte|j;r a (.\ir(rnt...., inftlioarc a p{'r1)nelrlui. r\rritelc supr:ali,1e s i r t p 1 1 1 1li-ii,,,, L l r f t ) r i a ( ' o p e r i t i ' ( l e l n s l a r l - . u l 1 1 i : .r el c t a r . t i l i l i i r i i r l i i . b) c l o r r i ts u p r . a f c ! c u r * . i i . r i l a t . { s,j n - . , u t . . r r t t n l i t r i,l ( . , .Cel,' _ 1 a (1 ( l c o c e p s u l a rI i b r o c L . \ a it l.t : t i i r i l i ( l ( , i ? . . i l i q o r n i , i r l c . r 1 r , r , 404

i L I r ) c r l { r r n ' rI " s e i n i c r d , f i t i " l f r , ' f i t ' , i r i n l t r . r r l i t p t ' l ' r r r L t l uL j baz,eiprimLrlr nr.,tatar5ian. j o l f L i t t ( ' l ir r l . Cinrl ia plrnr't fir pl tillr,. gatlllicltti a,ll1c) adduc.' li lirtcazi-L inil,urtlli l,'i(iolLrl '.1r t,r'.r.r'iti aPli'. b ) E r t e r s , r r u l ( o 1 . t 1 t ' t(td ( / { ' q e l r ' l r r l i ' ' i ' ' ttizat. Se inselii ploxittral p(' tub('rozitaL('a ,-.:iL.tttii tr rilliL'i 441

pe c!,[' doua |l'c-imi supelioalc al{] i(}ki inter'r}e a pcrolt( tl]L.l 1si pc partca o\tcrni a mcrnbranci intcrosoase. Tcnclonrrl -lt, (r-ccc 1rr sub ligamenlul inclar anlefiol al talsului .sl sc irr-ipit:: [n patlu 'tendoane sccLlnclalc, carc se indrcaptir ciitlc uitintc], patru (l('getc. Fieca|c tcnclon socunclar., cincl ajungr. la ni'.1, lLrl degctLrlui lespec Lir,',se impartc irr cile o languct,i me(lirr . car,e -sc ir.rscrli pc {a!a drilsaLii a bazL:i Ialangci a cloua. ri L < : i l , ec l o L r r li a n g u e t e I a t e r a l ' , r a l c s g J n s i ' r d p c I a ! . i i r l u l s l L . , L falang.i a ttf ia. I,l\l{'nsortrlcomun a1 (l(,geLc.Lo er s L ( ' L l u ( ' x l c n s o r -l . i l l l r ! , . p ( ' p i r i o r . ; i f l c r o r ' . a l t r l u c t o r .i i l c i . L t L Iol palru cleg("le i r,\r- : a l p i r l o r r r l , - r ip e . q a r ' r l ) i l . c) llrlattsrnuL lr'oprixL al iLaltt<:ahLi lr: giisr')t'r iDir'1. pl ;1, <loi mit'r hi .:! ic i:.rr"r'i plolirral pe tlc'imt,a mijlor'11a ii t, L nl ( ' r ' r - l t lr ' pc|on( ulu i si p(' partca ('o1cspLlnziito.lr ac n t c m b l i t r t , j n l i . ' r ' o l o a s e'.l ' L ' r d o l t L l !1 L : l r l i s t a l t t i ' r c s i c 1 p c s l l ) l i g a ! - l , , t l l i r ' r r ' . a It : r l f l ' i o I a l l a r : l l L i r i J i > . i u i l l f a l J i a r : J ) r J l . a l l L t , . D r ,
.,rJ. il ' . . l. :..

'rlll)rff'lllll sl jc l('l lllil-lii llc ^hri{ inaillLc li lndtllrtrtl ' liJt\' bate "",', r,"/.; or--r.ll l: :l' La ' ' r . \ t e r l s ( ) r . itlrcirrctot' 1i roextem li, "]..,,,,i". c s t ( ' lirfor-.rl

r''t -,1'"i: ,,1l;i1",:1",i'' i:':il, r ] ' | o L r ',,ll,,itl""" 9 t " X ' ^[ " r t " p l a t r ' a r " ,r" ' n " " r ) r ; " u r , l - r r . l , r . r . r' . . . ' . / .. r : ' 1 " 1 i r r o r" r l - 1 1ii" ' o i r n t ,' ' r' r" ili'ormuiclut'r'urlt ri"r" .
lizeazA o fihp bolta tcrLlar)Lrli L rrL L:( u rrL Plclol

ra sirsti' Ira.iicipti

' -'',:1. "','"'' i**t'*:l:,l']',',


I S r z r r r , l p ' r ' t r ' r l ' ' t" a ' r ' r: ' r i ' r , l- "''rr( sS ite u " a ts u b t u n i " t " :t' t i l ' l o p r o \ i m a r t . in"era D' (' i " \ r " r r ' ' r' j l imi inferioar al" l'
marAinoa

t"'tt

Il\t(,riorLrl plcpiirr al halrrrr,lLriL,.l.r r':.t.'r:,r. t. i rllr i pc pi(ir)r' si Illror. riltlLrrtor si r,)talt,t inlli n aL l)t(.. r r t l r i p 0 g a m l ) i " L -D i D p r r n c L c l c Y c c l c l r , a ! a r i i r i n j i l r j a s , r l t r . , , p i L i o l L r l l r i . L . l L ' s ' . d\ i ) r L . i l i i . a l g a r n l b i , r ' r r l L l ji ] l r : c 1 . , ! . rl) P(,r.lli.'riil au.icfioi-, c.cl maj r'riltrli ntit5r.lti aL r-,.1 r antcrioafc. s{' illscli-Lploxinral p(. junriitatca inlcliollir a 1r']r.i a n t r r i o a r ' r ' a p ' r ' o r L , L r . L t i . i r , r _ l ( l c r - r ul l t i t r ' , ' c r , ( l , r : i : ( ' l t r r ' l c t L i . s L r b l i g a n r c n l r r i i ! c l t r I a n L c I i o r a l t a r s L r l L l is i s r . t e u l t i L t i ( l r s l l 1 , r t 'b a z a <r : i L L i c l r : a l c i n c i l i : a m o L a t a l s i i i r i . PeIonicILll antcr.ior esl('lle\()1, ab(iLi(tor5i |otatr,r'iD irfa|r, al picio|IllLli pc' gaml):i. ci{'r'i trn siner.gist al t'rtr.nso[u]rri c.o . l Iii].r-tila.c:r'Ltl ertt'r'! poalc fi ( onsii:lr'lit.. m r r n a l r l c l c i c L c - r r 'a l l r i L l r i i i ' i . j r i c 1 . t (r : r ' . : i r ! . 1 ,' ..'rL,ilt. rr',r I r li 1(,r':,1 p{rfoni(.r' latc|aL (1ig. 1Bi). {i). sL' cisr,:ir. in tc1'itoIiL1l \jLLra. irr. ..rr Jl. I P r' . r. l:. a) LunlluI pt'rortirT iol(,roi cst(' rnLrsrliiul (.cl niai sLtl)r! ,fit'ial. I)r'orimal se irscri pL, Iata crlernii $i po margiD{a airtcr i o a r f i i f i ( ' \ t c . r ' r i i a D ( , r ' o : r i ' L r l l r lI.l l c o n t i r - r L u lr ' u u n t i , n t i o n l L l r . 1 c:i|o coboa|ir inapoia maloolci cxLcrnc. o irt|r-r-t ii puterni(. jurir. sc indrcayrtii solc mijlocul rllafginii e\t('rnc a pic.iorllur. p i ' i a { a i n f ( ' r i o a ! a ta : . ( l r c l e l L l i u i p i L i o l u l L r i , p e ( . i t r c o s t r ' : i rr-i.r'o

'lur.rl I lr ' 'i"rnZ a p".on""lrri T" ('\board tot prili spatctc mal('l)tcl t I lr'tllgt Lllll p"terne, dublir-icl tctrclottt pinir Lir ior'ti"., pe co.,,-I inso!o5tt' Llrr(1 LlLrlL a marginca e\tcfllar .pl(Iol (''lrli (l(' ai pi: llaza lnsit se t6rmind (fiq l?9. :l "r cincilea metatalsial 180,6). Mu5chii loj"i prr-r''ri"rr' .: m d r d e 5 a s e: t t ' i c c p \ t l - L l l r ' l i i . 1 ) l i l l r .-lln-bi.'r".rl tarul sub!ire, popli'r, r1i. $ o s t e r i o r ,I l c x o r i i t l i o m , . t , , a i r 1 r ' 1 1 , ' i t ' proplirr a! l,ul,"' $i$-itliontL ' "" (fig. jB0l :o qjr.. I Lo . ., 'r r r r I nci inl( rosoai" .i i, ' lol ale gambci. a) Triccpsrrl .srirol. ,-t'i uriii ,olLl minos mugchi aL gaml)L-i. (':jl'r irl( i-,t J l ! d . i n . t ' " i i r r ' 'i r r . : . r . . r . \ ' t c r n , g c p o 6 r l l i r r l ," r r , . , o i , l l l . . care se reuncs( intr-ut1 tcll(loi1 (omun, lcllalo?.1?tl lr!i .\hile.

antLliL'ali-

l).!d|J

\-

/,i,.

- \ l r r \ 1L , r L r ) L ) : i 1 r r l i ) i L i r r l r i r i r r) ' r :

402

103

( ;enLe|LLL (, Lx l c 7 ( g a s t | o (! l e m i a | 1 u I ( ' \ t ( ' l l - ] ) \ 1 , i n . , : t . p r o x i n l a l p c f a l a p o s t c l . o - ( ' \ t e l n a ra ( o n r l i l L r l L r il I n ] r i r a i t \ L I l (lig. 180, 1). - ( i e n r c t r u l i ? 1 1 e r n ( g a . t r o (l c m i a : t L t l i n l i ' l n ) \ , . ' i r . , . p|oximal p(' Ia1.i posi('ro-intcr'nai r] r r i r r d i l u L u i f l ' r n L r | a i i r l ' . r ( l i g . l { 1 0 .2 ) .
- S o l e a lu I c s t e u n n l L r ) ( . l l i 1 a t 5i glos. situaL lna; ,1,,L ('('lor'(loi gcmerri (fig. llJ0. ll). Sr. iltsor:r pr'o\imaL atit l). tl .it ;i pt p('rollctl. r-r'alizinrl a:tlIl intIe linia r.rbliLira L lr a|raci;i. cr-r'crlc sol.orrrlrrr 5i ('apul pc'r,oncLrlui rr vcIilabilii Toartc (clc tti'i fa;ritult'r-ttLtsrultt|L'r'on\'frg (tltr'r' Lrr t, clon rrnic, ('alc lc ( olltillLrii tlileclia. tcnclonrrl lrri '\lrr,' pl'ir sptrtcie arti(ulali('i til)io-astl agali!,!r.^ :, ar.r'sla t|eiI iDserii pe .jlrmiLilLIii illle.r'i()a|ii a f('\(.i poster.ioal'(. a (l1(i: n i ' r L i u i ( t i g . 1 B l ) . 4 ) .T l n d o n r r l I L t i - L h i l r ' . . t r . ( r , l n r i r i \ o l r r ' n o s t . , n c l o n u l r o r ' p t t i L r i o l l ( , n l i i t \ i n r , r s o a li i r - ) ( j i n r i l ,. qime. 1.2 .1.5 i'rl irr litinrL, si 0.5 0.6 (,in irr qioiinrf . Dcrttimir','a pIor1tr,' rlir falllLli (at -\ltilr,. l:.r ('Lrr sl)L I t ' e c n t l t i . c l a \ . ' r t l n ( ' f a l ) i l n u l r a i i n a l c a r l i i l L ' g i u r r r ' . s l i r b i , .i l L l r r o i (t l t i - r c l t ' P a t i s . ( a r . | l i t l o \ i ' r ( i r ' - i t l i l a 1 ( r ,l r r a i i i r i l , r . I t ; L 's i l - a < l o b o l i t - I ) a r ' r L r n L l n r a i j n . . O r l i s c c : r " r c i n l i l , r , : L l l r a s c r r e n ( ' a e p i : o c l . I n . , C i D 1 r . t r L ]\ i l r . ' l r n g i l 0 r " . Sicglr r, Lln all rnar'(' \,itcaz. (lLrpil (e sr. i(iil(la\(' ir slngt'Lc balair i: lLri clol>orit dL. (,1. (l('\'('niir'. (l(, ai('mi,r(,a. inr uLllL'r'trb I i r; toatii -uprala!a t.oIprrlui. (Lr e\(cptjir 1'.qiunii ahili(.nc, ( l r ' r " n l i m p l a f e a s i \ - o i n 1 . a z e i l o r ' n ( , . p I i c l n i ( i f i t ' L r s r . r ' r rs i r r a i l r r o IrLrr;/ar in timpLrl s(illclatului. lll a fo't rloboIit in ar..,1,.. ('l)ndilij t'a ;i r\lii1c. hrcrtsiunr,a ir clorni,liLrl lilelatrrr r p o p u l a I t ' \ ( ' , l r i ( l (m o n \ l r f a r i - l ( ' i t ; i i n r l ) o r L a n l a i u r ' o r a i r l r a p i r , , ,L . r . ' x p t - r ' itrL r L . li (le(i \'c(lrile popoaIi-', a(L':toi |c-giLtni. \la|r'a acrrmrrla,li (lL, ciitrc iiicstia in lLrptt' lr,-a irrirtat raL roci,irtn,'lr a s a z i s L r l r r i t r . D c l o n a l l r r i A l r i l e 1 r - a n s l o | m i - rp c l L l p t a l { ) l i n t r u i . ma|e irrvalirl. iDcapalril sar se Dr' ljnal ir staliLrnr. l-ripr.rlli. .,i ni'ar-gri fi saL uLer'{r'. i u t l a c l e . r ' i i r ' .a c l i r r l t . a t l i ( e p s l l l u i sillai plill intortrcrliLll llnilolLrlrri lLri '\hile itr. o inlporlal-rlii (apilalij il tLrr':tl iil !irrri nrololii. Cirlcl ia pur( t Ii-\ lle ir,s.,r'1iilc :Lrperioare. Lli { ' ( ' p \ u l s L r f a l f s | t ' ( ' \ t i ' l ) s r ) r '( f i r ' \ r ] r ' p l i l r r t a i ) a l p i ( i r ) r ' t t l L l i galnb:L !i in Inr:ri a.r','so|iLt lttil] tci ili,i 1r'tttt'rti ,.rr, r. l atl ;jlli .. i.r tt,/t. ,J r,t rtl ;r" r. l. "l lsl

r r r b f i , , e s t , r i r t I r i t i 5 t l t iI i i i i ( ) r m , ' i t r t a i . l a p a r l e a "*,fl u t 't t f-r'o i,,f ' ]i , i , , . , , , 1 6 , . u 1 lrrrrr; A l r ' 1 , p ' r r r " I l u l ' r "a z ' r ' S " i r r s L ' t r t int":,T"i;. . ; ; t , l i l u L L ' . h r I a l l ( ' n r r r n i l L r i i m p l . L L t i r il L t t t ' r r r l r r fo9tl^l'.,I"f ur { \tr'r'n. .r' rll(lr'faplii oll)ic in .iir' li iD'ltrrrllrr n f ' l ^ i , ^ . ' ' ' . r p " l r r ' t , r r r r ' r | q r ' jrr' '":"^ tl. , .' ; lu r i, r l' ,l ,",r,ruu l ririir r ii ,' \ l r ii tt ,' .

pt' Pl . f : - n , . 'r-a l ( a n " t l . l l r r l a s i i q a l l l l ) a \ i l s c I L L ' ( t ( ' l c ( la pozilit'i '11 m r ' r t i t l t ' l a i l l t i i I a t a.,,.-,,ri,' tpunct_.ll\ ni,' c i o r n " " , , * n r rr r t L r i r L r Lri.

.'s:'";;-" ar1\l rr'r' l " " - i i o " , " t l i t t a l l i n l r' . J ' ul ' o falu 1'r"-t ar''r ilt,."i* p, caneului.
p l a n t a l . t r i s \ l l ) l i I( ' ( ' s t e r ' \ t ( ' r i p - r r r r r lIr i r l . p t ' i ' r ' t l ' ,.,, ff1"*r' i r r ' ' r' r ' ' l '' '1 il. gamb,, " " iricaPiului 'uIal
, . r ' 1 .U l a . j ' ' , " t f i l l n a l l l L L l a r i L fi {''Lt sl o lol'lni 'r ll llr' tual P, lJla o' .' li"irr"r rl' d ,' l r ' a l l l ) l h l ' Iali(i lenllll"'l ..\ p.'t)tir,irl

I
/

I
i

menilor si piatltafuL\li sull(iIr' Str inscr'ar plo\imal pr' ( or1(liliLlLfr'mural e\tcrr1. .t' irlrl|eaptiL crlllit r(' llc f i l o . s 5 i i n i r u n t l L r . i r r s L ' r i n ( l rs f a t a p o s t c r i o a l . i ia t i l ) i c i . ( l e a s \ r pra liniei ol)Licc a til)i('i ;i 1lcllrlza supclioali'L a ar t'.tcj litrii. Poplitt'ttl estr' fk'ror sj rotatol '3pii indurlrl tl ga r.r)i l). cl)I'lcrrrrll !tntrlut QI dctlclt'lr.rt (flexcr|uLtiltial) sf ins0rit llr'() in\iti pc btlza inlcrioari ir liniii obiice a t i b i c i l i p e t r . , : , i m c , am i . i l o ( . i ( 'a Ietei postelioalL :L til)ifi. apoi (() boat'it s i s r . ( o n t i r r r l a lc L r t r r t t ' r r c l o r r calc inconjru'i r'llaL('r,La i n ' r fl l r i r . tlUp,, . a r ' , .. . r . , l , t r t l r . ,, t : r . , L . - . r . d l o p r , . , l , r. , . . . . , r . . , . t . r i r . i t t n e a p l a l r t a | 4 . L I D ( i r\' , i l l l l ) a I t r ' l l r l l a t l t l t e n ( l o a l ( , t c L n t i n a l t ,; a L ' , ' s -

/i/.

!' (1" lrii r l ' r " 11 1 rr r , i r l ) L . r

't',''

' . ',r r:l , l ' "p c LL l)c.,r 1i" LrL)rrrr t[,,rrfi I L r lL i'\''"' 1ll) tf, i, I r ' r r j i n i r l) ,,, l i , , ' lr Ilri:' l, ,.r i I 1 r ' 11 ' L

1\)4

405

t.ra (luc spr(. Liltintc.lc patrll (legctc, ins{,r.iltcllt_sc llr bazcl, : n r ^ l o | l a l a r ) q n{ i i \ l 8 l , l ) Cincl ia pLrnr I f i x p e t i b i r , . c s t ( . . l l c x r ) r a l u l t i r n c , i o : .y t . . cleg{'te pL. pi(.ior li cxtenj{)r. ai piciorulLii p(, gaillli. Cirr,r .. puntt Iix pt_.cltgt'tc, iD pozi{ic ortostatjt.i. ri,uiliD!, gambi. .r :tu sc fleclcze p1' piiior.. Irlcxor,rrl tontrrn al rlcgctt,Jor. , .,1. d e ( i , p r i n u l t i m a i r L i a c l i L r n e .r r n s i n e r g i s t a l l r i c i . f s u l r r i s r r , . o) Flc.rolril Lrol(laL holu(.eLrii (flcxor.rrl per.ouicr.) sc iuf,(,r.ii pr\oximal pc celc douii trcimi infer.ioafc alc leiei prsteri,.. alc pcrollL-ului Si pe Parica Cotrlspunzit&:tre a m{,Inbr'ar]ci . , terosoasc ,tibio-pc|onit'r e li sc conlin;Ltrj c.u un tenclon I,. (a1r aluncci pe Iata posicrioari a xtr !.mitdtii in"fer..ioar.,. ,-, tibicJ, pc fa{ra posterioarii a astragalul,ui, Dc fala inlcrr,,i ., ,-a1,. ar1-euILri )i aj -nge rn regiunOa plantarii. Aici st, inclrei r,r.r obLr, rnaint. ii in;llntru. in,.r..rcii.az,r t,.nJonrrl fl,,r,.:i comun, ( u (rc so u r-tL.itc printr-o larturi dc bifr-rrratjc .] ' , i . , . j n : . ' r . J i . , r a l p e b a z a , r L e i , 1 , ,I l o r r a f a i a n , . ljYne*. l r a lu ( c l rr i ( f i S . 1 6 1 . 2 ) Cincl ia pLurcl fix itc pcr.oreu. Cst| fitxor' ai Jalanll, . lraiLrcelui ;i al celorlalte (lcgete (prin ramura de lri{urca1it, 1,,. (ar'(. o trinrito flexorulLri cornun), pr.ccum fi un c\ten,qor (Ili,r plantar) al pi(ior.ului irll gambii. Cinrl ia punc:t lix pt, inslrliiic distale. itr pozitia oltr)statici, sus{ine gamlra iir nl Ilc,.,tczc pc pi(io1-. 1,'l('\or.Lll (.omun al halucehri est!, (11,. r. prin ultirllit lLri ac{irLn,'. 1 l r ) s i i t c r . g i s la 1 t r i c e p s u l u i , . , . o l . , , I1c\olullri pr'opl.iu. 1 ) G c ? D i r i c r i r l p o . r - 1 ( , r - i ( lri,b . i:llul llojtfrior) dsiC jiiua,, l,: " fnnil ir.itrt t:ci doi flL:-ror.i. imccliai, inapoia ntrmJ)lanL-i i;tlr osoir.r,r.Se itircri:i l)!c\jtitti pe ltuz_a infcrioar.ii a liltit,i ob.., a tibici. pc Iala porlcri,-rar'ar a til)i.ci, pc (.r.lc i:loLrirLrfinti 5r, p(.r'ioare alc mcmbralr i intcro,:oase li pe lal.a intL,r.nir;r p, n r r L r h l j ,i r ) a p o j a c r c - - t c j i i t i r ' r r l s o a l s rT : .c n C l o n u l L L r is t , i n r l l ' e a D t , i i D i i u n hL l . i i t ( . r u c i s i , a l z i L - tc l t i o n u l { ' x r t r . r r l L i( i ont,,lit. it-r.(r nlargiril. inti'r-ltii lr arr'"tuia. ahlltc{i i.llapoia r]laji-todei .intcrlr, l)Lr('lrc o iIr.onjU|ii fi sc jrrsL,r.a d ii s t a l p j l u l ) c f ( L t l u l s c a f r (lului. C l n d i a p Lt n c t fix lrc .-ainltii, esle cxtcrsor. aclclucior. Io1tor tnatuD trLr fll pi( iolrilLti p{' gambar. Cincl ia pur-rct f i.

il;''i, ;r; %'.#; l i;l l;i,,*l'li.'Jl r"13:'$i 1 !1g;i".; -i11:i Y",,,. WZe sinL.rgi\t aL l,r!c('P
p F P I ' ^ J " i , ' f ' , i Ll r ;
'i al ""--

qambr t" j' .^:'r ,,' Dozili" o!'lJsLalrci iui\ine "Y',]:

a. hal r" l Li

S'1'ATIC.\ GAI1BLI

Silf ii ;li'"'i;;
al ace5lur ( ) 5 - r L t J !e r - - " "

, l,-'l,',: -.i,:l'l*;."i''i,"1i',',,,1,, p.ziri, lll l:;1.', In --' n - l r ti t bi, J tra a r ; -,1i-ooslc


LIIOIlif{l \ NIC A Gr\\lBI'11

i;1; .:i i""i"\"ul:,';",1:lil',:'ll"

r"'r"',"$iliiit.,'.." rnmii.a.c, J,1'.\i"iit l]:|1,, :l l:1,_ll, ;,j" "1ri','ra:l'rl u .jl:1"" .i:;l:'iJii','ri'i tt:,,*iL"''I';1i).,,.'1,' jnj,,.1;i;l:'l,;il'0.:iil:.i';

,'.'f:,,:'::.,i.';,,,,.i,,1"i1; .r., !.r,u"a in ' ' p t ' ' p t mi5ci|i I


]t;' 'l 'u'*'lr' " "'i SffirTi:';:i
/. '^r persnierc i' f 'riu-r" . ri .ql:

'*ml*i l,'1,iilr,., . ""J:"liLi-' ' ::j;#ililf r 'L r ".:",,rTlil: i: 'ri rn Til;:illl;il"l l':':;i :H ;l,;l*l:,'l".i]:' H:"-:l#i*ii,
e';l,i I'. ti'pLt'a '''t.o" ;[T[i""13],:3":!il';l'iili;i";;l "'i"';:i;:,
'i;.,];li,:' ,r ,ririrur.r.ri,.i Bior't.r..r*i, ..,::'l,l :;'', . ,'

l ' .t r , t t , , " . , , l , r , , ! i r . ! |-.u p ( . r i , , . 1 r ' r

/ ' i r/ . l ; l

- ( i r r r \ r l rr. r l ! 1 i L ) L r " ri ir7 jll : irdu; Lllric (i.

106

moio.,1. Jitl.i,Aai.i;r: r..1.!.a/il tltair tc i rt.ao,,i u ,. ,l"il.,il, ,\, , r;i,. i p. , i.,; ;,,:;,,i", ;i"n"iii,i ::ll

nrts{dri

c|,rzN,\

$l

l'l( I()ltuL
' -

lllsJ o ltltmn :r'rlOr.

.rril,,rr,r

, I lj,r l rnlr

l a t a l r t o I L. . , l ^ , t ,

alllil ir.l rr,paus. Iiinrl in Lonijr. . paltca po>tlr.ioar',r n r a r , . , l , l s l i L a n - i o - . o t . u t ru r i t a " g a , l ; n , r ., r s . . ip | r o r l t . , p , . ; t J 1 , . , . , 2 ,,.l o r . . a l . a . r , a g a . r r .i . t , t r n a l n l el l a p o i 5 i i l p t r s a i i i ) r u - a _ t r a g a l i a n i l p . i t i L r , r J . .o . u,: , a rt,tioari:. maj .at,i..r 'r .,.u1rrJ,r ai . r r . a c a 1 a r i ,. " , , . , , i u , anbcle" malcolt' lat,.'r.al. r a irn i(.. clcpirtincl astlci t strt,f , rr, tea irferioari aperrrrcrrlrri clc c.caaiirrl"i. ci",i-""'ii".,i,,,, ,,, pozitia. initiali. d{,(.i pi(jonrl fatt, rniscart,a .lo .*t.,n.i" rit,,,,, plantald), paltea ant(! joalii. nrai latj,;;";.lri",i -p".i""',, pensa tibio-pcrooit,rrr, in ""o*",,, .-i". l^1t 1"-"--:t " mai ingustri. "ur. l.9r]ioara, a mo Lrx.LrlLri aStr.ragalian. I.;,*; , , clilii,;i exlremitalca j r.r Icr.io peroneului sc 'capropil' ,r extremita,tea inf.rioarii ., tibl:l " tibio,peronier.i-r inicr.ioar.ti. (.are eijtr o a.r.rri. ,^..Ar,li*t"{i* rarle Lrgam{,ntari. Iiu-ir I.ar.tilaj ar.tit.uiar. 5i 16r'i sinoriati, 1r, lll1g..T"1" d(.plasdri lati.r.all si a(estc revcniri ul,, i,_tr,.,, tatrii inferioafc a pcr.oncrriuri l.ta pcrrniic ;;-;.f";;,,.;'t.,,, tioiala a diarn r.tr-rr lrr i transr '.,i,',,lo,.iili."1,oT:::'.1,?i;

- 1 , q i r : r ' r r Lt,z , LL r n g l L ic h c p r I a l i i r k , g r . . ,. , . . . . 9 . 1 " _ 1 J 1 . : r " ti(,r-il j1, i-rt.nsa u Dro-pcr.o1l

' '"r'i r r' lt't , . , r r ' -l rv,o ^"m , , t g l u b 3 ^t^:,"^('.1. i(l l t' t L l L r r r . r L t r l L . r , l t t t r L t i r l l l a l . S ; ' , t l a l i a ' ' ; ,a ,r ' . d aa le "" l'',, , 'r "r ' L,.i li r,-,,ii Je eoo le r r . 11 ..: (-r ' ' 1 r "
"' , t , ? til.l , o r u ,. . . p / ,r;, r. .:,i

, ',

'

..

i. r r u n d ' o l: ^ i , , . t , , r , . , J Li l L r L l , r ' i l : , ' n l L ' . ar : . . ' . J r r ' l r : ' i ' r - a - r 1 t'"l.rgu.l l r t : " a r l a p t i r l 5 r ' i ' i t ' r ' i i i l r a \ l i t r I r t "t ) ]].1',1* 't -i' i"ll^,.911P "

iumtatiir,,, .rttrrtt'rtrriL ,',';:i;;;" r l l ( ( i r r a f a r - i r( [ o a s c l ( ' s ( ' ' ' r i l l i . i i " ] . , r " " r r l i r r t { j L r Li i , \ r : ( L ' I I I 1i tt r' ) . r a i t ' s e i t n b i n t i i t l t t - L r : r t I t Ii l j j . ' ) , - ^ . i - , , " " n t , ' r 1 , . i ,, , - r, ' . L t 1 I i i r r t l l r ' g a | r ' i u t r e c l c . o l i r t t t" Li,. - , " " , , , r u i t i . t " n , 1 1 1 1 t , ,.l.,.,. r r . .i , . n r a l i L u rIi i l t | o a s c , ] . e l a t l \ - s ( . L ltlL , , \ r ' ' r I l l q i r l l r i . ' r r t prlll
pLrtctnitr'. (a11' l\'alizear'i ailfcL il2 (1r' a|tj(tllal r' fotit" 'Li segm{'rrk' oql)a.{' plirn('s(' inscr'!iilt a ll rnLLf(hi ijji"in"fu '',Lr ii ar'(' a(cajta) li a lir(ii 2{) r1" p ' 1 ' 1 L t i iai" ir-fr"i 'm - -u ->Lhi pr',,p.ii al PtrlluIrlLllL :l funt !iotralii 'i bati' Iiinrl t'olnpli':tital' iL tlIlrjt' r ttlrali {lr!'irt3li" r'r "l'ir ) ' ' b i l r r i i r l i l r r r a l . a O I l t l n ; c r t t t picioruiui. ( l \ ' l a L L llll ili(' ill tiorul estc trtla ili'l lrll.'t't'1,' "ll j"l. scFlELFll-l. (;l,llz\lll sl '\l' l'l'1Oliul-uI
finllte

o"''J,"iJ,liii Lru,l Lr( L, p'irfr ., . :1, tr.uL S(iicir'lrrl ' i r r t e t ' t l :i"lf-l)r c p c n c l e l t t .a.ll.:lillil,j

criam.tr.,,1 rr.a,rs,i,r..ar

t:J:;::,i;,,,

a p{,unit.. , ,r,, i ,, crjstc.si

lloiul ligantcnt{,ilr- il ti iil:ri:r,i libto percnii:r.t,, ilf,,it,,.,. ;i in spelial ai litaNt(.r..lrlLli ini(t.t)sos, a,j:r de(.i {l.,o\.,bjl l r l l p o rl a 1 l . l , L r a t r , . - . . , j 1 . , . : . I ...J :. I,..:t i : , r ' i a l - o . ^ . ^ r ; . r , r i , ,i , : , : r jr J, tri : .r,. i. i . i J . . : r ^ 1 . i . i c i - , ro n . , ' , . , . , , . . 1 , . . ': , r , . . p. , ; . , Llc r'('zrijlcnt.' p{,lltrt1 i.t inr iIt.:,, lirr.(r,i1, c . a | 1 . t i D t l s : , , t . , t r , , ,, , rtlo douilr {.}:trcrlililli i rfcr.irir,., ,,1,, rrn.,,luri g:"rfr"i. ,i 1,i , trtali'a ,-.orpuJui aplrir. r L;lrio pJr:o,iiir:,-,, lrr.iir 1_r..r, p,.,'n.,,,, l , i l c l t r , l - . t r i c s i i f i c . r l l a s L , r r , 'l'",',;]'1'*l",lLl ,

l lt : .1 ii : ,1.r..., ( ta l t] lcli LliLli l.r.aitsL ' ., t :al irl pclrri.l Liir:]_pL.t.,ltii:r.t.. l - i . ; r i u n , - .la r r . a 1 1 1 1 1, , ,i , , , y t . l r ! . . i r , , L o i .. 1 r , . . , ir, r l . , r : : . '. Lt-tr' i ,:r':, ")t') I'r'i-ttttt'r' ''ai1- lLjii-'illir ' fttlclia glr:z;t,r
,1{[i

q " , . 1 . : , i r p ( ' r . n r i i r.,i o ( L r ir r o r r r a i l r i r l i r . : i

.:i:,,:::',j",',,,,.,,];,

pitittt I Cele 2U clc oa\{ s('rrltl t'tltc aLt'liLllir':l 't'Li'lelt-rrl s i n t d i s p l , l s ei t t l t , ' i g t L t l . l , r l r : t i r l i l i ' s i : l l r L l n l \ ' : i r r a - l ' r r ' ' cnc. 5 mctaLarsicr,, rj l{ liL,arqL (lir. liiil fi 18+) Oasele titrsicne. ('t'lL ? olt'r' tiLlsicllo sint astlaqalLtl riri lr' r' "" t' r?rc r. (,ar" a. , ,i r'' I r, ilr'lL i '' Lltl ril 'llll"l l()!' o a s c t r L t l e i f o t n r t ' ; i L r l l r o i r L r Li L '.1 I iilrLr' a\ Aslro(ta,lul t'slL' sitLllL ]lrtl( ll(':l:a ilinalctllatri pcrorlicrtl ( ' i L , r 'a l ( l i l t l i t ( l j r - l L l - l l l l ' ( ' r l ' ( a l L ( t i , , t l ' o : i , i r r i ' r 1 . lj (arc rcprcziittii l|.i1i r)rirlL rl, l'; rli'L o\, Llil (//l s( llrt \j il t e l i o r c l i l r t r i l n ( o / ) 1 r ) t r t t t i i t .I i l l l l . L i l ) ( ' l i o i l l - i( ' i L l ' i ( ' I ) I ( : / II I I I I I ' ' rl,, mo.otlrL aslLlg'.rlr L .t ltr il,lL rnrtlii,tn:i il.r.tii r,l.ll lt.. (aro si' l-illa iIiI|'I I)iiIiI lir' : i t r,'tu'.r'LL. arti(lrL(a)iL,Lr tilliir L l L i ii r l l l ( ' l l z i D t d ( l o L i i i l a t t ' 1 , ,a r l u t , l o r , ' l t l i i t t L l ( a l ( a l i ( l l t t l l c tr l t i ' L lL I i t ' / i lr,l. I'il!r | \li'l lri r.' :r'| i i a i t i r l ) i . ) . 11, ( , , ' \ L L ' t ,l 9

l*;i*',,,'**.ri.t;:,

: i.;';'i.','il r; :r'*'.i,

!-i.!. 13:i - Onselc picior.Lrj l razuto dc sus :

10 ff

o1''ii-'1pe'ttr r : ^ - ^ , r r } c r o r. ' t l l , i a r J ' ' t a l p r - i r r r ' s u f ' " t ' t n r , 'e r t u . u i p e l o n p o - o s l r d q a - i a r .a n r r ' u r ' . F a . a i r l ' r " *tY1,]iio"u supcrior cu maleola libiali, ia! distaL pfczintil tl Llli latcrai interr', ruguosrr Fcrrlru inseltia Liqar.Ilcrlt "" "ir-itoto o.'"-i:;;"j Fala antcriual.r a tapului astragaLia! esite rotLrll, - L , a r i t a i . ' a ! l c n o i { l i a s l a l i o i c l . r l r r il.- a 1 e i-;'1;";" ar.tituLcaz; lti,i-n^"", o l e z i n t i l a p a r l t a t i i n L r : r ' n t iu n , r g r l f , p l r r r i a r r ' p.opttrt aL haluci:Iui Buza crtL-r.::L r J:rn93.1j,'-'"i-ii"lio"uL -L"i :rl jtrl aocentLlaLri.r'tzrtlt.L riir-r urirca osulLli fl,i^' "1iBor1 prt otrr":,iigam':trttrl se ea inscr'lt agalul. astt cLr Y"ii'rtitt", .P. po.lcliur' .'11BI-'1nei li LigamontLLl posli'riol aL rr .'jt"g"fiut' d il i r' I' r .u ' ^l I iL a t i e i a - l l d g 3 l ^ - ' . L I n r i v o l u m i l o s o s a L l a r ) L l L L l ii i i ' . ' . t cal.u,,.ul ' . u *'li'dElal.FaLa lrri up ,rr. /"ara -,.,1,r- ..1r'raL " t r l n t p a g o l Q r t i r r r a ' l ZGr;) p|czintu ,lorra /olctr po\lLr.r- \L tr " Fr1'r irf"' i'a r' ir-ia anteuo-int.r-ri, ;i -Lta ncfcgulatii estt spdjirr) li prczintd tfei tLrbelozit:lti. dLc tfata pr{'zinli:l 'rlll doud posterioane si tlLta atrlclioa|d. Fala cxtelr-iii scLl|lului ton(loilrl.Iclc] prLn aLunLrcd cale ciou! ,sanftiri ntbcrcul, si luruului perunier' ,\r o suPralstaL rugoasai p\cntrll inser'li3 (] prczi[ta peronco-cal(ancan. Fata irltcr.ni itrga-,;1l1.,i lala inter'nrL apoJizd.(sttstentacttlunt tali), pc care se sprijir a astragah.rlui Si nllmeroase iantLLli ll1ill carL' Lril(' spfc planti: tendoanele Ei pacLtcteLevascttLo r.ler\'oasc ale Lrjerl posteri{)a|c prezilrti o supralal.i alli(lllnr;-i a gambei. Fata arte|ioari pemtfu 'cr,lbclid. Pe l]a1a postcrioaf:t, ilt i un:rtatea (listala. s.l ,inscid tsnldonuL 1ui Ahile. c\ C'uboidul csie isiLuat inaintca calcaneultti. iutlc ac.l:til 5i bazreleultimel,ol' doui nclatar-siene. d) Scofoidzrl esle -itual indunlrul cuboichrlLri. Sc a|iiL Lt leaze,posteriol cu (puL astragaLului li antcrior crt 1c{r'Lt:los terioat'c ale cclor tr..i c.Ltrrciit-rlnti:. .. e) Cutteifctrmclc, in nLlmd!' do Lfei. au for,ma rttrol r oLlltli {cle undrc Si num('Lf i.or'). itrtroduse intlc ','-afoicl. cLtboitl ;i oazcl,' llt lt -'lorpa r-1. I n , . d l : l ' . . in . . C)asele mctatiilsienr. lle p(' latil .int('r iiilri :t oasr'r)i 1iri suluri antefiol' sc: r.rispinciesc inaintr 1i in e,.altai ccli' cilr.ci Tnetataxlslione, o f\tlunitatc Sint oas(. lunrgi. cale plczinli pxoxj,mald, numittiL ltazir. uri corp si o e'\tremiialc cljstaLii. numite cap. Se nrrmclolr:azii, clinirrntr:Lt in alari, clc la ttai

4r1

) l

j,, u,,,1'*,lll:1"[").1:,:;]', ill;., ;l*:. rlt,,,lll j ;i l'u,,ii,,i illo


i \ I i t . t ( . u 1 , , \ . 1r. ,u l . jc ; l . i , t z N r .s lI r Ptctoltt_.i,uI S l ' g D( t.Dtul t(,|1Iiltal a]

l, a I'i:,;l; ruiHrulr, l[ti;J'fr:'..":l;l;'L*il

t:;ixl ii::i,l; :ilf,i';l;, ;'111';;, ::,, 1i;1;..,'

p,.imulL. ;,";,i,.*';. ll,,,ll".'J , :,)i .:r,;,^lJr" lll;j,,ii,,j],,i,,11 ";;"""i1i,,ii,

l - . r l r r r r r c l rI,..i , . a , .. ..,,.r.

a|tl(ulafc r ^ o r p a l e s t u ' u p r a f ' ' l' L -nl Lt'


1 ' -' iriiii + u.Inl'

sillt aropcfit{'
.

(le L|l (al--

_ Analin ClL'! I n , , ' , r t al, ! i ^ tiiaj a r l i ,u r r r , . . : r n i r , r , t . i t r ' r t " , f f i j u 1 f 1.fe '-,: l^ ll jiI]am'l l illtnl lr ')i .!'r"lll

t ; l l t . r ) a s a .i l l L . r r , - d ('ap.Lrla libloasi :aPSrrrd,!""' iit" ( x L E " ' ' ' - tg:rl. unul s . . ,u ,, , tnt, rnl r ., _ t (r r , ' on 'i . I ioam<'tL r'

arr' foLnta ul'li

mar.i-

o; ;l;' l; ,l r;, , l;. i,,;;, :11;;',:,',t.tr;n;,';', '' "l ,,,'a.lx,,,,.


:,'; llij;il,,T:,i]iI,.1, ",I :i; l,l;t, :i,, llll:ill,, i .,' : li*lill, :i;l
i
I

rjlr rlur it.rtor : , , r . .- r . r . r r l . 1 i i l , . , , , , , , _ r , , , , ; . , " , , ..

r"ii'i,l;.i.i:',.,i ".,1,,

I l, , , . : I

., ' r,, .r. , ... : ]' ,1i.,' ,'"ollJl'i i :;: .i;r;;,,."i;,:l i,lji;il,;l';:lll",;l,lt,,''',,;;."riil:i.. ;1,,11i,1.""i''
lar.iiir !,ri Lr.(,']rl ratr i inreri,)ar(, rrrre|ir-)lll( a' tit)i,.1 a l i l ) i 1l l;jli,:l1.i1".:liill. L iJaL r llati.r'ii. ,ii,,,,i,ri rrrapoi \i iDtpiirtjrii """,ur,i i. rlr,,r.i 'aJ(' tutlil |ll (o]tLa(.1 r . t t \ ' L, , .t :.q s,a n ,r r rt It rr t ', l r I n tu os r, (, ), r. r L, u la ' j ,ii , l,s .n Lf a ao ga

1ri,

,1, ,,,, .rr i,r lil.::l: ;i";ii,,,, ,..iil,. ;t*]l]i] ",,,,:,_ij,,,,.,ili]il:' ri.zL,rti ,ri ,,,it,'r,, ri, .'l;i"ii"ll,,111l,,"lllt',,..1i ,''l1l',',1.1.,::il.itar Ptr't''ut'ri , i,,r.irlLri
,,i'll,' 1],ll-'." "i,,,,ei l] :,,1:1i,, il,:.]',,

',

,!i;''l ij.. Jlll:;ll;,"'"1,i l . ' t : ! c 1a r ,t . t i r

:i,11:l;t)i,,lJil,,;1i,,,;,,,, i::iliiliir!fll:''ll,:,';,it::1,1, ';r.,,ii,,,ii,',:i:.:lli,


Lrlnr.r a.l ( , a s t r . i L . r r1 ) rr1):'r: \ a r r ( ( ' r r r ? t . , l , r , , o, , , , . . u , , l i 1 l , u l l l l . 1'a]vf1z'l

;i: :::1,1";:ll;,;;1":1

'p;;i ,,..,, ,,,11t:l j i,,,ii,"i"i,,, artlr1) , . ' : , po:r.r ., ,i ioil, , l - - , , ; , , j , " iji'l ; l j l i; _ ,:,l'l 1..r,.,, , i , , d,
11'asta it,llr,).o_p()jl.,rioal.ii iartl:t .>LrDtalala lD ' \ a n l l t l n t o i ( ) r . L l l lIt,i L\t,, i Jl i t l i t r.\1!,l.jil a rIalc0J,,t rrtrl,t.rtI r1)nta(.1 (-ir litlil jllt,r.ni-t a a_tlagaiLttll.

liil lt.

rrl pt.lrttt'l l"'ii,i"t ;i r11 i, ial arn o lolmir.r I r ,f,r-iuper'f si ie Itrlrr,')lp i/(/dl' , '-)o i 'h r ititr,lta r ' , ,t"lt"i,tiarr' - sc. rr''or'r ^"trrtirfrtl I .i pe \ ll I'll Inal"" lra/jr lr" ioi i,t,",'n" si prirr r-3li r rpl lr''i'l l r t l r ' : a ' .uptatal, I r l r l L l l . r 't( c l i n a p ' , ii r r a i t ' t - [ r ' l ) r ' l . l p " l ' ' l a g a l r l l r ll a s t l a inlo|r1,' rll ll. lsra fctqi illtelll" a IalralI astragal!rltlL inte'r'nd a gitului '' uf.ri'IrtItti a i o a r a ; r t p , r l a l a si ( ' s t(' al( ittLLil p | o f u n d StratLrl dintr-un ligamcllt ptltcrlll( ( al (l s e i n t i r , d n , L ' l a r r ri r ' r . a l " l ' r interne 1a lata ilrtcl llii a attlagalLrirti. S(a l Lur:i' tr orililli' i rr. l\.1 (':11'rri LiqamattlttL lol('rol p I i L r r t l c T i l i L s L l ) ( r s 1 l ) r (r o r ' : estc alcitnit clin tlt'i lasricttlt' rl 1rl)rr' ri r t)r'iL,rcr : :l atrtlt ior' indcpcndentr'. untll ( \ r ' f r l L 1I irrrrlt'di rnrtrrir : ; Qlio t L (Ligant enI uI Der on ( ()- a \l ) Qal (i l i r r i t L r i c D ll ; ' 1 t r r l e r L r r r ' : ' (iic1al r e a n r (r r L l a l c f r r l r n t f r r r i i l anteriol'), rruLrl mijlociu Lr L i : \t|!|( nIa( 11IL|iIl lfa:rl : ) .. l n " t t t t t ! p , . r , 1 , t . r ) 1 a lO t , ottl rlr - l:1r''enl r ! l ( 1 n ' i L crl.irrlr'i. : 11 ttnrri postc|ior (Iiqanl.ntitl Pet . l l l , ' , , - a \ t , o q o li a r t 1 ' , . ./ , i . ) lo| rlt' illstltic' ilr NLlmelc ai'cslota irlrlirii silrraliit si Loi'ttr.ilc r'rttsul cli!t Isi'lo| nrisciir:. IasLit LtlL l,' ligalllcniullli \Li-lt 5Lll-'11\' l'a tl'lt:irirri tlift'l:it. lrl :)',/ilii' irltr'llll{'iliar-ii lllllllai la'r i( iLI c l t ' r l i j i o r i i s i n t i r l L i n i c . l f 1 L ' r i a t l o l : a t l r ra p l ( l o r ' r i i ' ' l r\ 1 ' r r r t i n t l l a s l i r u l o L i . p o s L t ' irr ' i L,r . r a t j r r I ' x t r ' r l s i l ( I l i \ i c c l l t r r l a l i i ) s l ' i n t i r c l l a r r i c L i l' i , , a r t , r ' l i r l t ! I l t r t t t , ' 1 , 't a i r i l L t l , - i r r L r ' " 1 ' inl('I.(,sata , , 1 m a i 1 1 . . . i . \ ( . l lili r , t r t o r . . i ' i I p i ( i o r i r l i l r . ( l ( l l r i l , ' (( l r ' . r r r t 1 '(l . ( |. ( , l i s t , ( l i i ( l ( , I i ( t e i r r i t l I l r ' t t l r , s t r'1. ,11:l

'rr"rl:'l ^""illiia.r""i :trattrri r r . ta

4)2

( ) 5 i r . r \ ' i t r . a L a p i s ( . a z . lf a , \ . i tj n : e r i o i l t i l a ] l l i | t r o u u , i t i ( a l lar si forlrrraz.l Jundur.i cie :aL. Ariit rrlrr{ia irstlagirlo-calcant'lrni t,.il rr clublii iillr,, . decrar-.'(c.la alc,irirrir-ca fi parti(.ipil doLrii al.ti..irlai;ii scllitr.rl l r n a r c z l t l t a t i i c l i D p n D I r . c , i il D ( , ) t r i : r ! . t a l t r t c t r , l , ) la l t t c l . r )i l t i . . . f r , ! t , i i t - r 1 t , , r . i o a ta )j alia a (alor p{)stcro f\tcfni,tLic . t :i l : L j . r r : l i iLrlLll li ill(' Ifl(.i sLlpi.r.ioilt.a i l r i t l c a ) t ( , L t l L t i .i i r l t , , a ( . , - t r , ( , ilttlriilillji ii-tlillitl()-(-al(lrlta,f.n \, r , t i l s L , : . 1 tL , ID trrDcr rlL,tt..-tl rillr t 1crsi. 'iIcnLir'tui,' Sitp-I ali'!r.:ir, ilrti{trllliir',. \irt iit r oDtact rlI l i q a l n t ' . l 1 i t t i . T r , . o s . :iiilitl in si!tl. ti!,..i (Iig. 1l],j iJrrLtl'rli( '.\i IIgeIt(t1l (,.1'l(,r?t si L]rt liqQ,rf,/l| /](/\l.,r.irrr. Alti(uillia trrcdio-tar.siirilr-( r i r r . l i ( L r l i r j .ri l i l i ( . l l o p a r r ) u i j , . . tr'-c cloul oasc ale lalsLlluj p05tcfiof. astragal,,ll ii caLr.an. (:u plirni:'l(' oasc ale latiuiut .utl.r.iol.. fi altrlnti, cLl .s(.itfaJ,. .fi (:uboi(lul. A1'ti(xtlatia nrucljo,tlisianii osie alciltLritir ciin rlr,L,, alticula!ii clistir'rlte.. e\It.aqok)-,.(o.loidlarrri (in1cr.ni) sr ca1r,i . I t. a - cubt)i dianaL (cxtel'n;i). ,\rti('Lrlatria ast|agalo-sca{oiclianit i.sLc o eliaftrozi, alciiL it,ii. din (.apul aijLragalul,ui si (,a\-itatea gLrnoiclii a fcloi pr,.L('r'ioar'(, il scafoi(lului. miir-i1i ilr rr:r l ibr.o-r'altiLai. clcnLlil I i q o m . ! i t l u l c a L c a t r c a - s c a l o i d i a t t b t l e t - i o r . , d c o a r ( , r . L ,i c l o l n t r , 'n' ll -l.rofizi, p i1 .al,iu,\ ul ti. -\r'tir,ulafia il(anco-(.Lrboiclianii csLc o arti(.Lrlal;ie prin rl l)u(-al'c fr'(.ipt-o(.ii a1(iluitii ditl ia!a altt(,fioat.il .r ralcanaLt L \i lala posterioalti a (Lll)oidirtLlr. :\nlbc.lc a|tirr Lrla{ii sint 1]rc|finutc i,r conti](.1 fi(.(,ar.!l r i t | L r : r l l q o n r c i i l \ u p ? r i o t s l , l n l i c y c , r c r r i i r i . l i , r . i r r r,., i j r l p cic' Lur ligane'nf comu,t-t, nLul;I li(lonlcnltLL iii )-. L ]rinrul. niai jmpoltant ligameut aI alticLtlatici nrr.clioLar:sienc,. sc iL i(.rij p,^ pitftea (.ca mai alitefioat.li a lr.ic,i jup(,rioar.e a (.a1(.i n('Lr1ui. s(, ir-rclr.L'a1]i tn Ai t l n l t - ; i , c b i l L t r . c , i r i l t r . - u t - r f n s < l cr , . i i i l ( r r . ( i l l ( , s ( , i n s { r l . i - lp i ' [ a 1 a ii a s(.afoi[lu,L] lto. t ct.o-cxle1.n ll .J.1.r lt. (.al.r, ic j)ls(,r,i-l ;i intt:Lrr /c.!(.i( pr. I'ala cloirali, c u l t r , , i l LlrL l i . .liiitrrlirliie i r t t c r t i t l s i c n t ' i t l { . ( c l ( u - <i r r c i o i r s c a l e t r r r . s t r l u i i r r t ( ' r i { ) r t ( , z l l l i r c l j l t i l t ' ! i (u l i l r L . i i s c i r l i r i , : l u l L r i( l l (.Ltl,r)r,:L ';ca (atli(utelio J tr t u b o i t l i a r t i t J , : L . c . a l o i c l u i L r i . 1 1 ( c L c t r . r , i o ! ( a r t i c u L a l i a s c o J o - c z U r c c r i r i . ll. ( , e l o I ' l t . c : o a s r , t . ctrDtiilnr,, jrc) li a (.ul)()i(lLlLl ircifolnrc intlc clc (artir:ulaliilc itjlari-:.tnt'a 114

.. ,r rreilea:"'l::i:"i^"; N
i'-'-"; arficrulalu

.-^: r^,-

h total larl icttl alia cul:otdLt-ctttieali(-lJ

,'it.ou',.

Lui. Lislranc) rficrllalta $*a.'ii.'ti1,r,, io,' cc baz('re cu rne cu,,eirof ;Xl";llli' ;l:il'''1",c cuoo,u"'ni.' ill cl)lltact ,uneite uuza pr in Lrllri mctatarsiall \illt bara cetrLlide aI doilea fi al tlcil('a Jnci metaLa''"":.0 i ;; *:i':;.* prF9l nu .: .'iii'u t,:,'; ,,o." cLrnciform(]. baza ( cLui ci(' al clu lala anterioat'ii a crtlroriitt'tut*i't ,,*,.i"*r'" r' p6rru1r4 "tt
-.-r .ntrddll' buYlar!\!!

d'xiiit",u,,r".u'tr*\i': l"iii;liiii'lil i:,.il]:i"1,"i.'..::'+::1; ,i'^',,i {itlrco.6i'fiii-i". t otg'b'd' m''n1i"ut. irr


")rr1a( L i q a n l e t r t (('o r s o r c i r lle' liclamt'rt' ittlol)s')o'se) ft " *e "; ;t ;n p : : " t " . ' n . lrjam n - - - ^ , . ..,- . i c . c . L r r i . r . i t . p a t r u . - r c t i . t . r ' Articula(iite ]:l:l't:::'t'1,1,, bazr'rr:1oL',pfin rr('r arrr'odii' sisne se u'nese lib.oa-si 1r'aDs-rftll.,""l iii"tr" n""mic; "o1 iiiita .t:,t..,i"rc
-"

: T : T ' i , , , : :L :, ,,, ;.: ' I" ; l ; I ' i, r, .r v e r s a l S .n u m l r a r { ( / u " i t* (('rrllililttti:ir'rr(' sirrl ririicuiil!ij m t ' l i tl l t s o - f t t nrii."irfiu. d:,.1]ot'n cle t'apLrl lolrttr.iit aL mc'LatalsicneLtrt ti prezilltir fiecat c citc. rr , t1].1nt" carr'. """,^t';;li;;i" proximaic' ;;I*;;i". fillto-tat-tlLiil- l.,\1rcm"irita in io. si rnapoi dc un tlt' (itc (rotrir irrtir.itir tztpsuli LlL' o i*gat' "l"r',o'iOa, iiiil"dil';;;;;;iu'i ligamenle lateral' i i l a l i i L ' o l r L c ' t ' : r r 't r : A t ' t i c u l a t i i l c i t r t e t f a l i r r r q i e t r c' ' t L L a r ' L r i i Unii-;ari;'dispozif ia seg|l'D Lclor. o : ogrt'. f l,: ll.':t:',',l,,t',t l)t'o"' t:cspecf:, clispozilia Ei stt'Ltctura miinii --l.ti'i" futiiloi' oi"i*"i"i '*['ri'L tpi*"rp"; dc tlispirni' a'ceca ci'haltrc.'ic nit t]t),:f:li'iti' poatc exe('uta miiiarci u""""tj *ofriLitut' si r.r'-r
picio;ului cstc sus\irrutit rli: cloui-Liornlaiiilrli JibLoa:'' cottr.li1"'-f l e x e , s i t u a t c i n p l i i l r r i L\ i l r r r r l l i t c o p o r ? e i r i ) : a J l l o t t l o ' r i J i a a i o s i o p , c L ) ; , ) . qt ' l o , t a t ' l ' r " t t t t t l " ' Dintre icestea. apo,t.,,..,,tu plJrrtirlJ -rrl)crli(i rlrr c,'i' ,::.li iLr'rgllltilarir' m a i i m p o ] . t a n t a l .l n i o t a i i t i L t , ' . u a t l r ' ( ' o 1 ) r l n ' "r l ( 'p i r i o i l t ' ' i o f ' c u r " i r l l u l s p r-c ( a l ( a l r c u ) i r , r i r a z a s p f . ' d ( ' g a ' t c 'gLLi rii Pl'rrrtar ' IJtr nntl"t'i,n,o"-J.. an"i"lt.rli ,',' L.."ri t.L liIi I 'rr'r si '-'\I"r'Lrii) (iLrt' calca'n^eu in.o,-i-".i L,rzitirli lLrlr, ,"11.' 'i " .1,^'u r;t' ' ' ' .i""'' .. a l c f . " , l i",r | , ; 1, . , r . c . l ' .; .li,'. rlti(r'rlariilor a trui,,:l,li" p.' lalil tlolialil t.l-',i ^ ,';;" "in"i
Apoirer rttza pli!nLilfi!' llltr'a'ril slrLl( llllil ill i i1('('tu'dljr J

*' qti.

, , .t s , a , , r t , i

41;-'

e . rrio.carii (LL leir( .i r il':'"X:" ;'' ll?i'l'"",1ii l, "li"!1,1i..,,:."'

l,Ti;, i;ll. i:,,,!:,i;,j. i::;,:ii,,' [ri;1,, "',llj;lf ;il',Liiil'ilr,

plantrtc, interne. Ilc.girLtlea plantala irrM,rschii regiunii c'mincnlti t.lnalL' a miinii, dal ntl preziutal "j".tl'..""u"0e telrla '"" musL.lti : arklu,.torul halu<:eLui, scirrtul flcJor ol d"Ytt--,',it .t abcluct,rul haluc(llti. CcI clc al patnrlca mr-rlchi

r;1.,13

- \.t

'rlr'lr' rli | ,,rr't. ',.,i^ pLtltc sul) t.nriunc ap rncvr.,r:;r plilntir|ir. i\I US']HII FI''IOR UI,UI

:,r,

A s i r p ra p i t . j o r . r L l uiil l t e r . \ . i n L o l i r l l u s c h t i gamllci (r Lt ctr nl_ri,l n. L r r l . i p , . o . i r , .I , i , , p r , . _ tttt rumti| clr' 20 rlc ntir.r I , prolirii ai piciorLlliri.t\c.cstia rrut llr mal .sint displsi in pirr ,, r-irri l' 't ,1.. ,..,i],r.r..ali. rrel plaittarr (in
rOr Ii \1 F \taf[.])

t.tr.ni. rtril

'\Iuichii lcgiurrii dorslle. Irr r p r l i l 1 1 r : a . 1 . ) r . s a i as r c !:i\r,,Li L t t r ,s i n g L t r n r u S c h i p . ( l i o . \ L t t ., \ r L , r l a s c l D s e L a p r D - lrt.l J.: . -. Ia)' i .-t., ir a,.a:..jr r"ri , .t, ,,t , : ,] ]lnpar'ti I prtrI lasr,irir]r. mUiculai.,_ ,,r,.,t jr,,,, ,, : r : ' lL . , , 1 , r ) 1 1 sLrDIlr . t.ar _(, ir.r:r,r.al plirncllr patl'Ll J t i , , . : , c lc:r,1,. 1 r - 1 , ! i jrt ' t l ] l t p c c p r . l n t r r l t c n r l o n s,. inif r.;i (lire(i po rc i tr"r" fr.,,,,., lalanqr it hilluoclLti. ri,lc,laltc rr:ei str inslr'iit fr.,tclita,,,., , , ,r

,,, .,..,

t . . . ' ,r 1 , :

.l

: r . . \r ,r . , r
(

, , ,. , . . , . . 1 ,. , ,

a f . f - . 1 . 1. . , i , , al (l{,gctclor)si crtirrrLr p,.i,""t" p:'iir,, .i..g,ii" p,.', ::_.,^:].::,i t a L a f t t c l t( ' .

t l ' | c g c l o L c J( ( l c l r n d .

si cicnrrnrjr,a

r ir, n-rol

iinteln" rt-giLrnir planlar'.- inte'rnc sc inscrti ploxintal pc rii*nii 'tarsicn-. --.-t-, )i [lj.tal p| baza primc,i lalar']ge a halLLcelLri or'. : . . l i a L : r. l l ' r r ) i , r n l 1':',, e!l( "" ' .i'r I J p r' 3r'l "'lii"t.rtii regiunii ltlrtnlarcrrrijlrttii. i : sLurlrtl JIcror platLtar' at:r:ttsrtritrllttttc\tLtt't -'ri,r"ia r" gcisesL l ' , ' ) ' " ^ , t o n t L ti;c a l i i p i c i a " t t , t i . i i r r t , n . , , . i i 1 . i r i n . ' , l t ' i r''-it'Scartrrl ll L e'xot'LtlLLi ! l c : c L , ' rp l a t t l a r c ' s t r : c o t ' t ' s p o u c l c L l t t t pro\imal pc tubcrozlcomurl 5uper'IiciaL al nrijnii Se inscrit a fe:e: inl iurtc d tal a, r.tt S" lmpart'I taieainter-'-a natr.Lrtendoanr', per'lor'alt tle tcDcloanclo rotcspunziitoa|c aLe iungului flexor', ;i su irr-tr'a tlistal pe bazcle lalan t'lo| mi.jlocii ale rtltimelot palr'r 'l ! i" Este un flexol al falangclor rniilocii p: IJrimc'Lt' lalar.]gc ale ]ltimelorr pair:u tlcgcte 5i Ltn llcro| al (l!,gotclof po rnL-ta tarsiene. b) Accesor"iul LltlLtlrLluiJl('xor sc iDsf r'ar pr'o\imal pc ( e.(' doui turberozil5ti alc Ictci inh,r'ioale alc caltaneului 1i clistaL pe tendonruLILexorulLri rorr-lLrr al (leget('iof. E s t c u n a c ( ' c s o l ' i ua l l u n g t t L L r il l l ' \ o r ) i l l c ( l ( ' a z a r r t l l i l n c l c patnr degete pe mcfa larsicne () Lombricalii lticio|rrLtLi sint iclcrti|i ('a nLlmii, {li\p.lzrfie si ac!iun-- (:u f ci ai nriinii. Sint in numiiI dc piitlu : i Ile.tcaza prima Ialangi. crtilrzincl ( ()n(.onitr,'r'r t ( clrlaltr. .lou.l ratargc ale ultilnc_.1oIpatr Ll (lcgctr. tl) Intarctsr)pli pictorilliii sint fi ci i(lorltici (a ll Lrnalr. cr:p o z l f i e ! i a c l i l r n c c u c r c ia i m i i n i i . S i n l . c l c c i . s a p t . r i n t e l o s , , : r t'rci plantari r5i patt r clorsali. cale st' iLrscri-rproximal pc i1'!e1e laterale alc mc.talalsicn ei or' 5i clistal pc plimelc faltrrgir alc tlegeteLor.. S i n t l t e x o r - i a i p t i n t r l r , r l a l a n g e p r n . I e t a t a l s i c n cs i c \ t c r l solr ai falngelul a cl ,lra a trt'ia po pt-ima falan{rL. rk'r'i s r n e r g i \ t i a i l o m b l j ( a l j L r . ;i i\Iuschii regiunii plrrntrrlt. extcrne. Rc.qirrnca IJlarlalil c\.t ( ' r l ' r i r c o r e s p L r n L l( c. n r ir . r k i l r i p o t r - n a l i c n t a m ' i i l i i i l i p 1 ' ( ' z i n t a l p'"fa
27. Anat!n)ia tun(.tionr1r a aparrlutri l(xr)riblor

1i'iili"."i:t -^l,ntarc

tripsc5te la nivclr.tl r':'gitr.tru tenarL. opozarrtul.

1Ii

tle i nlrf ( lti. pr)arti art!,asi (lo,rtlmir(. (.a :l \ .,i ai l^. .(ale abdudttul .tLeqetultLi lri(. \c?/rtl1 ilcror ctl rl"tlctuliri t,t epozatrl I dccJclltllli 1tLi.c. T o 1 . i a ( c s t i n l l r s ( l t i s r , i l ] s r , r . i rD r . o s i m a ] l ) , , I , , t ( , 1 i ,i l cxternc alc oasclor. tar.sionc si alc ullimLrliri nr.,iarar.... dinal pe pr.int,,r laialq., ir i,,{r,,,,.r1,.1 n jr : , - \ ( l i 1 l t i , . .l--aza r ' r ' l r' l j r . j .ii . .,. -,, sl A l.t|r\ cLtjzNur ljt PI{.IonUr.ui

t[* tft,:.,,'.':,..

In ltozitie ot.li)stali(ii trlt\iIltilc clc pt.r,siInt, clr. la , miiaLc:l illI{,ri,ta|l a til)ti si, ttltrlnil astraqaluLLli. la ;u- (.i-ltLtia L'll si' r.Lpar'liz..arit a:t lcpicionr iLti il:ril.rrg it prriorrr)rri inapoi. Si\lt.rnr,lc tr.alttx.ulare a l 0 s c q n t c I l t ( . 1 o 1.: . sc roI r.,ricnta rli.ri iri accstr, (lirc(.tii (Iig. lil?). Saltul (alitali\ (al.(. a a\-Llt lo(. il-r c\'olulia altilltalii tr-crr.rla clc Ia sia!iLrnca oalr.lipctlir la cea bipcclii a fire ., pj( jol-ul omLrlLri ,a sLrfr-rr...itrp{)r tanl,. tnoclilirlijr.i n.rorlL,_: rionalc (ie tt.anzilic \. lJol ol)\ar\a rlcstLrl Stifila rl, J'lxisLii. tlL L\i,l,ltplit. patl upo(lr, la t.ari, scil,,t.t,a p., i.tt 1 u r ] q t J D ( .a (,st(. po5ibil:l l t r . i r r t r . _ oc l t z r 0 J t a l c p t r t , , l _planitei a cal, atr'.rrlui (cangrrIrrl) DeZ\oltall,a calcant,trlLti ir]('t,pL, c l p l i r ( l i q j l i q l ' a ( i c , l z r r l i r . , , i r . c , r . ! i i 1 rr.r r t r r i m a r . e ,n r r l n i ' L t c j . le l: SC la( p('rltrLl stitlitlr)('a pC (lcq{,1(,. Dc i]]clat;r |r. r al, ,, s - a a s c z i t t p e s o l . p a r t . a s a D l i t ] l t i t r a l . r r - . rt . r r L r f t . l t i i1 ' r , . : ; se t.uai plllin irr partr,:i tli.Lalii. Ir.,,inil it\tIcl. irl-. ,riisLr(.(,.t!' ((.,.tlaitc pi('s(, s(.lloleli((.. nisa planlar.ii. ul'rii il r.ar.e; ..t. .(.u ra:!'1o st nruSchii g:ist's(,un lrtr. lr,r.it tl.,pr.csiLrn.,. N{ai iI:.: r l a l r t ( . s i n l i r ) s r i c o n ( l i t i i , l cc l c . L i r l i L l t , , t . a r . , I . r - i r , _ rlin lult .r,., bollii pialrlare atit (l(' nc(.esarai lrip.rlrrlLri (Iie. jiJt]) iiol ntirreil boltii 1tl:rrrtart,.IJoltir t,:.tt, al( iitllitil prilt : o , ' l a r ( ' a l ] t r ' t a 1 a f s i r . D , . ' ] o r 'p . r . o c . c , .t l . r i a a \ ' L l t i o L , i r i l i , _ . s i i a r ( ' s { . r ' e p r o r l t l r r . s i t ' : - to r - r t o g . . n i r ,( i j ! . 1 U g ) . iD tnot.:t. 1r (al I i{, Ior.mc'azir I)olta si part,,ir inlcIr.tii a tat.rulrri t. riol sl riclici clc' pi,sol, ntttatarsit,nt,ic al. lr.,l)Lri sli lr lie lnrrl., si ln alaril. ft'!t,lc ior. \up(,r,ioali, ur.ntilrl sii 1 t ri . , in ar','a,tli cliItc1it' \lctatarjia,nflL,. pii,trincl ar!1,,a:i r.. l u r r , ( , L r l a | s r t 1 . . s - a r . s p r i l i n i p | s o L ( - L l n t a l . g j l t L , a( .l r f a i i : 1 c r : r - r is La r r < . u c . a p | t t ' L , l o r - . i a r . c l t , g 0 t r , l t , a r . I i | i i s r r I i t c i D .,.. O ( i a t i t ( l l l i c l i < a l t . ; rs c a l o i c l r r i r r r i k , p t , p l a n r r l s o l r r l r r i .i r . , r 418
.!i,

1',q. lrIi

r . i | i L l o r r i i l L r d i r r , L i\l i L ' r r l , i d r r r ilrilr. ,Jl.,l t ) r 0 i L l:


(1,. .t)Litirl L r i ' i r r L . t r - L r r ni (trl. r rt irLr' : l ) L L r r1 ( 'LL (lr:r.lrn

TI I t1 ]l

ti I I
l
I

(illaliile taf:o-metatarsicil(' \c p('t|c('e insi un p|otes clc r, L ' l o r .a s t f t l c i r , o ( l a t a ( u i r l u t . . , , , cilc iriiunLr,ua mctatarsir.n r,..r.. b o l f i i . r l r r : t a t a l s i c n c l ca j u n g s d p r i v c a s r a t ' u f t t c L c s L r p ( '1 ir.r srr; ;i slr ia sprijir-r pc lata in f!'rioarii a r a p i , t c l o r l o r Structurir bol(ii plantillc, I)rrpra p:-ircIL'a ( lasi(ilor'. bolta pit'ioILtltti csti. t ompa|abiLir ( LLo boLiararhil( ( - loil:l pi(ioa]'('iinl t o n i c i r .( i n r l ( ' c l L c apr'opiatc. lx.'l!ilc Iot. inipr.r.unatr. r1,irrcJii (.Sztt alucati), o \ ('rital)i I :i t Lrpo

^ lj"'i,,r

';r

Trreluie..s1 Llliit ' , " ] . 1 ^ i',tri"


tlJri' ele.i*:'

. r'ir'rr -ii"

rll' -irfiiin . aLe l) '-!ii i-iii*. ^,tl'i]iji ' 1 o p i e , "ranl r r l a l Lcgiriu|ilc , ""t"bt t : r p l i t ' r ' t l r ' r ' 1 ,l " l ; a n r ' : : " 9 " 1 1 , . 1 ' ';. i . ap'oi i pt""T]:.1 hi. l,igameulclc. ltagil rtrr tr' ili' .lc m,Lr;,
l"qt?",:tl
obur

, ' , i o r r ' . ' , t u m a i a l ' i | | p r ' r rr " '

I,r'i.a ri latir' (urr'ill'lr.i

l.

- ilr'

-r

i''

't'

i-

ir

'l::'

;;r-:'';,,
..rrt.ti

-^L:i

ryiX;;;;";-i"':

T."':#i;';' ;11 $:i'i,'i:', :'prr' ),'".,','1,'lt,lllil' B :l"ll:1i,"1;l: ili il1' t.h)! ieprezinta ]^'""''ill,'"' asup'. ,-r, ai'1lu,nca
i'nsertie'
r.,.r;

r r ' ' t- r : r r 'hiar'..'rI'I pu'tlcle Jot clc itrs''L\'ic in

r' ::l Dlallrar'1 '.ttrcs( piiol']ii l;o1!ii' t orr'"r'ill

r' lc tl. c.nsl'Lr'ic-" ' pi('1 ' im, r,irrl rLnrt -L 's

",1t ,\-t'fL' -ntTP"f.,'^1,"::-il'i,'iii',ri',,r'i"gii LL,'il{)anr' al Lrn,r' ttr tl].];


'hirrqtr' (ar '' rr"' " p''t't tt'rr'l"an' 1" l'rr o a(lc'\''rl ilti-t i;#.; boll'tl De sub (lr \pliiill a'f piarllaril. (dr' Lllrfltc ptrnt:tt'lc Apone\r'oza t a t a r s i e t r e l o r '. ,i r l t t l r r l
('um arm

^:

::i L t .;,,r \ r / r ' t ,,i"",', "

r'-'!r' pci,rnicr' f i qaml)i,'r'LrLtrr.rte

I
trrrls\'( r's l:r r)ri:r S( c1iun. I,'*f. lllg bollit r)l.rnttlrii lIln\\'( rs:llii. r('rrlirillii (1. '.:. rrr'lr', i' r'l I itj. 1:)t) Linir,. sirrijin irl. l)ollir in: ,l'.

""'i..',i t.i:::u'l::: u'rii'if i,ip,iiii,,,.',., l r ) l r:' i l "';l',;,,:il;.'":il,l',]i' '


pi!''nilur boi!ii.si *: 'ulli"

. gi\ir L't(.) r\! t t o t c s i i i ) . O a s t l c i ( l ( ' b o l t a t c l t n i r i ' r ( ( r r p ( ) L a ro i pIirl i portar greLrtatL-a si. (hiar pr' ( ('ul iLlpl- i(ltingatil. lornra 5i afozarca picsc-lot iontponcntc. aia tttt'tt sc itrlilr-.r:,,,, c l c t ' x c n r p l l r . l a r t ' r ' h i l c a t t t t l i t l t ' b o l t i . t ' o m p L r s cc l i n l l l r , ' l r ' l ( ' t c n ( ' t t i t ( ' .( t l f ( ' i r t t l a L i n a 1 t i t t t L i l c a L l r r o t ' ( o r l ' : l 4g piatli 1ii it!('(c.sti si ronlaDc. ,Sprc (l('oiL'birc cli' bolta lehtrirti. t'r'a stllt'lctit:i tr li rulLri a|c sattina cl,'a ptllta gr('LltatL'a.{'lllnlbaltoaf'J il r')r 1ui. a;a incit lir.riilt' clL' fot'\.ii rr'tt sirrt Loldi.atrrla a{ck'a\i, 1r l p l l , n (1 1 . l c c l c s p l i i i n slint )i mai pttfin t'onsiarrtt' (fiu g r r ' .' p c r n l a r ) c n t s r l r i r n l > a t . ' c l ( ' Act.slc linii <lc Ior'(it sint ( ir',''.tta;tt'it t .,l tr|t'. ptll rlc mi;t clc tat i t sat't'iDa tea olpului. f irr llrc'str' (on{liit,ii ,i,' l Iui nostlu nLl \ prLltoa fi tlt'n{irruti i Icgi: dc o bazii olizo,ntalii satt clt- o boLlar intallitar plin p ' 1 . ' i p r i j j n . r ' r . 1 , 1 , I rtr" rr', rrIil )i

pcrmite l:,1:..,11]:t l'o' ' apotlc|t'oza i)iillllilrtl' i) 1rt Dacd se secli{)lleazii cxpcrltncutal se pr6bugeflc. -'In ('orr'l par-a;Li | ( ti ') reiumat, bolta pit iorului cst{r bin(' lor']na pli\e5t(' (('('a cc irl dal ntimai U"fU' t*^fir"ui'tt'hnit, pici 'r"rl in'ia [urr(1io]raI veticic tl'r p'.inct .i-*it .tt-".i.-I)in (i ca tttrLti pt-itt t'li|'nu trL'Iurie privit (il un organ sta't'ic, lenti dinamic. s( !)i:1:t' b1f. i."i bolti rrlt' piciot'ului' l:lolta pi(iortrlrri '',t'tt" i*pot'tl itt ,f"ta irtilli lungi (inttlriD':i.fi c\tcr'r'r'i) ,ii.''1t1. (lt' il lrr'rvr (leli l.norl a(('s1 1bdlh t.u,-,n,.'"."ulit a'ntclioald). dispoatia artaton]i( i1 cstc ( ritircabil iD rrn('lc pLln(t.. rr a LrIo' Bolia ir.r1-crnic.stc for"rnat'r rlitr caltatr Ll .a:lraga- t Lrtr"t( I i i l l } J 4 ) cele tr:ei ClltlCilorrrc |i ptimLrl n]{:tatalsiarl r' d u l , p r i n t u p r u t , ' , n i i , : r ' s l . ' n ' l a \ a . t i - ] L r' r r l a r r ,r t . ' r i i l r i " t a l l l . p a r ' l r a l t a : e i l e ac u r l c i f o r m . i l -trr i : l s i c I i l r n l o r l '-er boltil a'ca'lii brrttil ini,ci"tc. Airo ,.'urt {rs'tc alc[t'uill-i crecle cd mcnt,ir-rct,loc,i at li suf i<icr.rl asigllrat'l rk' aporr!'\ r'()rl j * ' r r r ) 1 ' r ' 'L 'r't pl'antari ilii;'11t".ra, c'stt', irrsa, intutita 1"..,' c a l c a n e o - s cfa i r i c la i r ] p l a n t a ) t i d c t r l n d o a t l . ' l r 'm r L \ rh i L r n J l a r ' r l r ) ' r ' 'tLt a"u"r, t""J""r,i-ilti'*o.,, nli 1'ung a1 haluc''ltti foLmcazrL s p l ' i j i t t i n t r c s u s t c D t a c r r l l r n t a l i \ i p l i m r r l m c t a t a r \ l a r 1: g a : r 1 ;#,-;"

1i

il

I rl

bic.r l poste|ior iltLr'(, slisLeitLa(t1 sli p t . i t n L r lr L l l t c i { o r - m ira r l L t l _ qu- pcrolicr i r . i r l c r . u b o i c l;., i s c a l o i d . l ) r . in t r l ( p a l t a 1 i i l i _ ('i ii-. sLlstincfc r orc.Spuitclc lorului u.nde tcndonul altorlcl, azir |r'grllrra piantarii. ia| al cloiL{,a locului clr: insi,r.1ir., afa:a clc a(oiL(' prctioast iniil0acc clc sus{inct.c. nrai i iist,:L s; intirliliiL, lor-ntaic dt' Iigal.rcnil,elc si capsuleln: fiecira:i afti_ ( u r a l l t . ( i u i ' l I t c s ( . o i t s ( , 1 i l.) r ) l L i i _ llolta t'\t(,rnii (,st(, .J:.)lrniaLii ctrin r.:tlt.ancrr.r nltoicl, al palr.Ll_ .1r,.:\i al cin(.ilca metatal.sian l,lijloac.elc tle splijiit osos 1111, a1.,:l1ri boll,i r'r|t IJOt sLiporrtaintl'eaga sarci,nA. a.la r:um sI r11_ tinrpliL.in cazirl boi!ii inlcrne. 116ai.eea sustincr.ea se (.ompL(,l ' - r , . r . la . . l r t q a . | l l i t : : p rj , r ^ . , r . . , a f o i , l , , . , . . l ..-' .lr.t trrjl,,a rruiiolm. Ca sprrijin arrtclior. airi tlru sc ga_ :(')ir,Dumai capul (.cllti dc al patrlllea 5 i a l c , i n c i l c am c t a l a f _ s i a , - , .r i 1 i b a z a c e l i r i d c a l r r i n c i l c a m e i a t a l s i r a n .I r r i t r c t l r l ( r , i r n { r I a l l . r 1 b o l f i i , ' \ L f 1 , p r . e z c u L a td c a r l i o u L a t i a ( z l c a u c o _ , L r : ], , l j a | : r . ( ' r t r l s a r . . i n a c l r \ - i l t c . r l a i m a r o , p u n c , t u l dc ct:._ l|jj)iLirc a fortelor. citr.e (.cl(, alolri artur.j alC bolfii sc mLrLii al-,le|ior. pr.iD crrlt<ticl,(iltft, articulatia tarso_meLatar-sialtil sl as:lft (.Lrlloicluldc\.i,n. pLrn,(,fulcLrLntiDant (pialta ungtliulalirl, (,\'r. j(.il-t(l forrla clc ct-ti p(, (.ar,e o arc fata sa exlc;.n:1. ilolta tlans\(,rsali sr Lrrl:i sc riclici clc la mqr-ginca t,ri_ tcr r-a a pjcionillti prirl cul)oi(i, arc lraximLrm cle- iniipr.i, in Jr',,ptLrlci:iui cle al doilca (,rlncifofn sj c,oboalii pnrrjj (il:r'.' 1ra|giltoa it-rLc|ni prin .pr,irnui cLtncifo|m. Linii auror.t a.i :.Lr':iLal. plir probc racli.oiqraficc. cxistcnta triri.i bolli rl,, ii,r-DlilI.lr1tr. 1nai nticil, ljaraloli, r,u (:ea tr-an:ivcYSaiii.1a nrr.., lLr. i api'Lc lor' lnctalarsicnelor. lllrnsit-titelcn tensiunilor. de pr.esiunc. (ireLrtalca colDLrtLlL \(' :r'alt:rrnitc Jtu]ltai pr.it-l tilti,... TcltsiL.rDitre clc pfesjunc s,_ 1 r ' a . - r r i L i a i t i l i . a ! a 1 . p i r i i l i u t c l . t n c , c l i u lr . i r f r r i a s i c l i s | r . i b r r j L , pa1:!, la calc.anou si partc 1a sc.aloicl li cuboicl, si pri,. ar-.1!,,a la ar.ttcpicior. SLrpralata atticuLarr"r a citt-emij,irt.l irl-r'ir):rr(, a lirbici (,orlstitltjc aslfc,L .sisicmrrl de stLsfi,ttt,r,
Q I I(': et.

\ ;r'at u L I utorc al pi( i orLLlui'inpieilit irrr-i'r-t acle -dflrezinLa riiv'-"-;4h+ dlre oelttrlt care CSte ( onsi(lefati segnlctl t'xp|rmr-rl)csl01' ,mal:rla devialla' . r'iloo.t"i t. Dupa Lum 5"-r p : i o ru ' u i a l d.T,i"'il'" p l j n , i p a l osul r i planilri. i , r.od 'i r,J,rl. laL'r'i':' ri. "*t"Jffir;;;;,, pc : pi"-ior ntt st: Iat soL din'tfc cL,ntactrrl Ii . ,f',i,i i ,i' ' 1 ' i Lrmri o rr 'r ' 11 "lu"ru,", p l a r l a r i . P]lj"l,il*rrr" intinclelc (lc la incliri'l la inclir iil ior-i .u W ,":t;;,; .;i. o pozi{ic la aLta Dftcr'lnirr'r:fir ft"*t" indirjd, d fi",]j" pli r'tf i in t csisLlalca arrr "la t..ito'iu, l'"iiri ",i,,;,,|*,;#ir _:l;,f r/!v'!'":l cLl rilJuLu|ur
nlantAre, P''al"--"i ('o]r5lil in l)a(lLtle il.tlcgistralti simpl:t mLilodi ( r ' r ' r r . a l i a l o z a l e a Lol pc. t ':rla ( u t r r l s a t r fi plantel'tt loni'r'e? ile ' hr rtie' diIr'r'rlt'1i ri .lete,mi,tattr mai LJI)icttivd calc sti lcclea 1i p ar-ranrplcntei zonc aic an'ulllitclc dln pleslunc ai{eientre de si 'Ll +-.^ cp Doate latc rll alil!orlll Iolo-PLalLtoclrilll'r'lr'oltlllli

. i ) en : a l n a l c o L a r i : l L i b k r - p c r o n i c | i i ( o r N t i t U i c , J i s t c r u t l . 1 , . r/?'{,('1ic cale impiedira rlr.pLaiiiriLe iateraLo ale as,tragaLlllui -\l:,r Lirra po:s1i'r'ioat'ia tibiai oprcllo luxalia astrragah,lui ina_ 1,-r: Ciunr ntaLeola i'rto;r..nli coltoarir mai jos docit irca irrler.r,,. 1rr.iii ( al c unestc \ lrllrlril{, (.elor douij maLtrjlc far(,{toL1 ol.l 7 0 . ' . n l 3 L t n L r | i g l i i d c 2 5 ' . . 3 0 , d c s c . h i si L t a u n L r . u ) c,a e s t c a c t , r , l r 422

l- irlrr imaglnaic ilt' rlt" llctlu' i, apilat. #i"i-ifintogrolultr thitnogrr'ma "i,,- ,ai.ltonut a(cslr;r' .lpalate se inlcgisllcarii folJglalicil li st' inrcgistttazir s(riPti( ' p" hl'tio ifLt"l-i j r , n nc r q t a f r ' ' t ' i r L t 'r p r ' i iit"ei"ti, , ra,liolr'l-i, :r ' llarl:ar'f arnprcrrt!'lor alc iteLt: zrone dc dilct exelcitatc u,niX6t ciirer!1 sc Chimosrafia platltaru csle metoda cLl ajLltor'111 p''rrr inregistreizd pc hiltie futnglalici 1.nol)ilitatca l)ol\ilctl ia.e""ttteto-pott"rioare qi ttal.is'.'crsalc,plill suplaprttrelea itla(le gre\rtatca ' )rA inii reale i anrptctriei plallta|r: iu('iicatc "puL,i piar'rtar'r'l:L'amprerrt('i pcstc irragitrca gr.eu',?iii ti a]t,, gistna,tdfire incit''cdltrri.l r: Chimogmma ,plantar.i sc obiinc (',1 ajutorul Lrr'lLrialli-l tr constin'd dintr-o cutie clir-r lcmn imp6r'!iti in (loLrii ('o'nirr.]rLlrc ill (arc io il:'-r'otim'!'ntc, rare sclr.c'sc ch'epl cau'lcro orbs( duc ,picioarek'. ILr intelioi, f iecarc compaltimcrrt ar'r' ia rl' .iloc un spatiu unclc se ir'rtroclll(c rl casctir (l{' tip ..pcilal ' i'n carc ic L,Ilir Iixa,tri o hirtic liotogralicii millrnt't|icit. alirir(.o]-espunziloare pc r('ar| ir rnati-subfire, clc dimensiunc a$azd suprafala plantat'i. De jrrt' imprejunLl Iiecil'ei ('a'1rtI itrioa|r' snnt inst;latt. irc.u|i cltntIiLc a c'iic 25 V fieta|c. clr.] GilL,a*, I'roccdcrLti aPalat foto+lanlochimogrlfit l}l '\'':: rli' r n v e n l i c n r . 4 1 J 0 9 7E . djlur. Oficiut dc S1a1 Pcnlrlr lnvi:.ir' rrucurcsti,lg{j7. -1?ti

albii lnala. Dlrpi intfod,u(.orca pi(ioareior i.r.rcek' doud r.irinul-t('i piLrz(. flar-t i r-ncnt('. a( crstLfa s(' r.ilmullcaz,it cu aiutorlll ncgrc pr(,\'izute la m,ijloc cu un fe'r.moar. si s!, tragc apor (paoul aas,c"tclor, pentr.u ru supr.alafa planlar.ri 1r'l alari us(atar a picioarelor sA se sprijine dilect pe hirtia Iotografrcl. Pllma inrtgistlare a supralclelor plantalc sc facc i L.r poz.iJia ;eziucl pe s(ault cu gaml>a la rrn unghi cle {)0:' 1n1; <lc r oapsii. plitr aplinclcroa becur:iior dir.r ir-rtcriol ou ajult)fLrl u n . i i c l e ( . l a n s a t o ra u t o m a t l a < . a | e c x p u n e r c a ( l u r e a z i 2 / l 0 , , . -\ doua ir.rlr.gisLrarc se Iacc jn pozitic ol.tostatici clt --pfiq,1a1,, iir bipecl sau unipecl, cu .sa,u fE fir gr.euiir{i s'.iplaacld (clrpir cioIin!a c\amit)atorului), iar. r'xpLrnet.t.a c l r r r . e a z i4 l l ) " . ln rimpul r'iclicir|ii clin pozitia sc'zin(l irl (,ea ()rt(ritati(ii srrbieit u l r . r L lt t c b L r i ( .s : r m i ! t c s u p r a f c l c l e p l a n t a r c d c p c h i r . t i a lo:!,1rafi(:1. Dupa (ea dc a cloLra (,xpun(.fe sc inchicie (ai..re( ul i a.etclor ,pJl.rL|Ll a -let'i lti,rrtia fotogl:ali{.il de trumind ;i sr {r'ilrrjl la lalrolatolul fotoglafir'. prnil'u clcvclopar.c. ln r.t',, clator hirtia f,ologr.aficrii -se {iDe pin:i ,arpar.c in nrod CLar.,,zcina (1t. (onta(l in cleglac["' (fig. 191). Chimog|ama plal.ttal:a oblinuli (Lr ajutoful apan.atulLli si tlrt'toclci tlc'sc t ise s(, ({,!npr,.lnedinLr'-o imagina aLb5. cart, r ..pr..ziDti amp|etlLa Ieali a suprafctoi plal,tarc a picriorlrLui le-aral (ncir.itiir':raL) !i dirtl-o ,.zoli"r alc (.o!.llrasLin clr.gratltr-. ( ar'r |0pIcziDt:r imagrinla ].calir a srrprafct,oi plaJtlarc t't'tcir'( atl'

ng. 82

Presoplantogralul dr. ll. Ludu inregjstrdrilor:

qi FI. Ludu

$i tclr.,ic.L
i' : 1 | i

r'' a. ln r'an salllal ctr sDrirn 'n aed "ting, 5 rn nlan ""err''l ' r 'r' drf't : c. h Dlxn rr,,niat-L r"r' Ll ' n-r ,1 n, j,ni'.prri.rr' d.' lr culprillnp.inrtor'':oruln.''ni.on|xl.|'o'''.p' pe cElcii!1 slin'l li l. in Dlrrl Ir(,nta1 cu spfjijn

S(l)omil unci ('hinroorirnlc l)lilnlirre, (tL iol.lgincil all)i 1..i, Ill (lcgracla" a picioruloi inciircel l ) i r l , , i L r l n i r ' . l a x i | l s i , , 7 { ) n a r l . c r ) t l l : l c Li n !lr lr'!,.liat('a rol.pLtiLti ;i ait(' gr'('tltilli sttpt aaJ,iugatc. Zona .i,

( (]rr-.r:istir'r cli u|atli' poatc f i ap|eciatr-i in trm l6fime. lrtnginc oa |eprezinti] gra(luL (l(' mol)i11 . ' t , . i i i r t ( ' r ' p r . c t a t at o p ( ) g r : a I i c 'ia:L' a bol!iiol piantalr' la clifcritc in,liltrt,itrri.

1Presoplantogla lia fslc mctoda cr-t ajttloiLrL (arleia i-' r,qgistrBazds,ub folmii tL, dift'r-ite cur.be ptcsirrnilc clin zor:,'li' r,rr'lo:ta' ft fl ,c sa p " i j i n p , ' s o l a l - , s u p r . a f U l e l o rp l a n t a r c i n l t o z i \ i , r . ' c u s p r i j i l ; l ) i p e ' 1 .l n i p p ( l . a u i n t i m p , r l m " r ' ' r l ' i

" c i t l a l P e n r r r r I n \ . n l i i . I t r ' , r r . a : l r .1 9 6 t .

'i;'#riiii.:!tiii:l:%;;:'li ',i'.1111,,11:'ill,"liiillll ldfi.i;';T',:,;1,,f,;,


I I'rr ,

,1:l r

( 1 . i 8 . 1 1 ) 2 )s c ( c l r r p l l n e d i n l r - u n p o s 1 1 , i)r'ciopLantogriafui r'n(,nt (lirr lcmn. pc ('ar.e sc (:ai(i-l cLr picrio|ul, cle caICr s(' irf llr a l i i L L r i a l i r i p o z i l i c v c l t i t a l i r u n s , l a t i \ r n c l b i L ,d i n l c n r n . , 1 1 1 1 . a l t i ' r ) a t c r i a l . ( a r c r c p r L r T i n l a ic t | a | r ' L t i a p a l a l u . l u i . P c p o : t : r rnir'r:Lll si :tatj!ui aparallllLri sint ls.zartc pa|alcl, clin ,11, i r ,'r'n Lrn nunriu' alc. iJti {1c, (lilpoziti\'(' rnanotrrEtfi(r. illrl r Lcu nri r'r'ir'. rlLrii-.. lni'iLlratr. licralr ltilit la aLr'Lali nivcl l ) r r :r j L u r t ' i t I i c r r i r u i ] n a ! { ' n ( . l I L l l ) f ( a l ' ( ' i c ( ' a i ( : l ( ' L l p i i i , , . (li: p a r l c a ( a r c i r r r ' t . , n j i L l iD 'rosllnl.ntrrl) cstc (oltfe(li(,r,,1 ,1 (u l L l m ( . r u l r l r ' i l - 4 ] ] u r . C r ' 1 1 . .. r l i r : : : - L r nt u l ) ( i ( , ( a L l ( ' i L r ( p i - u , i i l i ( , r r a n o n l e ' r l ' c l o r .i l - , ( I t l s i \ ' I l i l l L c a n l o l t t a t a t \ c l ' L i ( a ! iotratc clilt tlil)1lr s t i i i r \ i i i ( e ( ' r a l l l L l )e p : i r a t L l l l t i s i t t l r , o t t f r ' l< i 'r ( ll c 2 ; l n l m stit.ii crr lLrrner-ttr I)r'r'sirurca.r\crciaatai pt' rlif,.'r'ilclt''pLr-'riuni din lttL..,, f i t ' r i [ ' i r i t L i b c ] e i a u r i L k t k ' t ' i t i t ' s L l p t ' a f a t ap l a n t a r i i rrli ( ' o u : a ( L( L r a r f s t . r a i m p i r r g r ' m o f c t t r i r li n t t - o D a r t e s i a L t a l t r r ( ' a r c s l I i ( l i (i i l a r l i l c l i t e i r r i l l r d i s l , , z i i i rt r l r n a n o r . n c t l j ( .

\ L . r ' t i ( a l r ' .( . r l b a c ' a r ' <r.c z u l t d c l i r r n i r . c h t l l a r . a r e { ;r bl u i cra i lte r. t ! -i-u coloana (l(. mclrLrr in fiecarc lub cl.' sticii l,;r'o r . r o p l a , t l , , g ra r n r u t f i q . l g l i ) . " i ^ - - i t"
f8b1a

irt qi.1ra1,. ;rr p arr , rr.I ,.p - .:i,r' p ss or p a - ir r an el r sn allo q | a l n \ ' 1 " trgJirrcl,'s, ' omple,'\lrl atlatolnj( Ill!,! li "i rlin IL'u'lln|a iJt a11.--a r ,lal.lJl t. t:\l i r r n a ta l p j c i o l l u l u i a (-tl|bclor,p.p.g. carc apal. p. r'(r'iln\rl aljar'.r, i6fu4,s. Imagirt. scopii' iau rill'.gijtraliL \rIip'ij(. .,,f.ri poatc li in1(lpr('iatr

R o l u l i n ( i i l l a l t t i r r t c i .I l , r , i r t l I r , r 1 1 . i t l a ' s i t ) i l l ' t r - , , t .t ; , 'lul si il, fotma in( dtiJmintri. I'i i..r'r ., de presiunc csl, l ( ' o n i b r u i l .,l, ,ri,tur.l in('rt 'ii .|lpJrt,' I | | ;i f o s t -a s t - f c l tLr.tsiuDi.l(' rlc pr-esiune artun(i crir-!(l axer lLri lur:g.r bi.rneconditrii p1r axa ganxbci. Sub acca.itir irr(iclr.r-Lli1 este perpendiolalii prsiunea se repartizcazai iD mocl cgal la ta|sul postcli()r' .ii ia tarsul anterior. Viata sc.d3ntarii 1l lip;a cx(]1.Ci!iilor (mo|s. aLclgir: i. .ir|rturi) au atras iDsit o p|iil\r5irt' a bollii plantarc. I)o ar'cr.a. la incdl{dminte s-a acliugat rrn tol: de 2 cm inirllimc. (aro ar. rolul de a ac.renhra l)olta plalltard ;i cleci clo a r'('(or)\tIri sistmul arhitecttrlal Do|mal al picionrIri. lnil'jarea c\(tsivil .r to(,ului atrage in5ii qla\( rull)cr'-,ri in repartizarea tensiunilor (l(' prcsiune ;i talra:tr.rri Du :tai aiunge sd plimcas(ii cL'r'iL 2 ir (lin gfcutatca ( oIDului. 1.'.iLrl t r a n s m i l i n d r r - s i u , l ' l ) i ,: ' r , r l r i . _ ; L , l i z N tF . rIr A I ' I a l ( ) R U r . L l I B I O M E C T A N I C(A

iii&riti.. erafic

r ' al i r r i o g i.'

i ' r . m a t r r a rif,

r ) r r " r' ' . ' , . , , : -

?'ni' 1', w{

-. : 1'r( sol)lrlniorrlrrlil 1!:i Ili(l. ir forn.|lii Dtan s.1!illl. sl)riiin l):i)fd : b sprrltn iirred i ,. normrl:r, rl nlrtrl lrontrt ! r r L ( l ) i . . 1 ) r r f . l.(

r,ip"'.i

R o l u l d i n a m i c u l b o l ( i k r r . ( ' h a r p r T c o n s i c l t l i i t r r l r < r l l ar ' : . ternA srvagtc la spri,jiD. iar. i.ca inlcrnii la n)if(ilr.r,.lri,i1!r'ii uni,i autori bolla cxri'r.nri lslt' bolta plirlipaLii. ,\ilii ir",.l, rndnd piciolul (.rl Lln po(I. iar. dupaLil1ii. tar-,rl si pr.in.Lri snotslarsian for.mcazii ,r ltoltil posict,o-jn.L.,r rfr rl,, Drisr.:rr-1,. lar evantaiul melatarso iat-siatr fol meazii o lrrlili antr,ro, ex.ternd clc stali< a. SPre deoscbilc il,, l ) r r ' 1 ' r ' i 1q , ,r ' , r . l a L ' . 1 . 1 . , r ) , , 1Ii l,i r r l r r L , r - , r,d ,. . - r - c o n c l u z i ar ' i i p i r . i L r l i r ll r l . l n a l \ t ' D i a z i t - r ' , irlt i , - 1 t i . , r 1 . : " " d . r n g r a d e ( l i l i , t . i t 1 l ) r i i l i i i i ( c s t a l L t r ) r . .i I L t . i , i t t i L l - r i : tl(i , ' d plcioru.lli (siaticri :i rlinuinir:i) cstu (letcr.liiril..ir rlc r.fr. r.i {il

Lali de insi;i plartLa 1rr',.,afi (l('!rasucirta .spiml('i r'cpr,'rc l.l Ci:r,a rrai mult, t hiat' patologia pirciorui,tti cs[c: t'1p ,<ri'rrnilLri. tt::ri iLr ar clasi m([i. r'Isil( irea cxagcratii clucil'c] la \1n l)r, .,ri i |r'a cxagcralil -. la ritr pi('ior plal t'is Lrc s(obil. iai c]|'s ru a r - e r i s t a o I r r ) i t i j r { ; i , \ . R o i r t i r r c s c zn Dlrpii .il. /i(i(lllies( ( l o s a l t t t r r a spriiin si ailir it! s i i u n a s s ( i u n d a r i , t)'irT|ipalar tnii(a|c. Prin ac!iu,nea tut'Ll|or elometllt'Ior clitt ('al(' rL.Ll conlpl.\,' .r al(artuit{' accstc l>oili esl(' posibili lrioulcic:allica pj,lor-Lllui in notlru'i vraliatc : m('rs, alcl:gar-c. si-lrittlfi, (laLrrs, t r a r - , . p 1 ) r t u lc l L ,g I i ' L r t i i l i c t ( . ' \ s t 1 ? g a l L l i L | t l l u i i ' a s L l c l i n c l a r 1 1 i ir', irolld 1i tonsirlt'r'att'a r.rt'lreit' a sa. Sta(irtnca sc fatr., u l c i ti c , r ' r i r r l i r r r t ' o : r ' i i p r o n a i i c . i i r t t i i n s t t p i n a l i t ' 1 i r ' r 1 ; -lti n t t ' c l l o L t i : , i a s : i r l r r a i r r r r l t . o l i r i l a t a u n i i s a t r ( ' ( ' i l L a l t it i z o L c : L z i i tr r s i f t t n t f i a t , i I f a p t t r t t c l e o c l a L i r ' \ . r r : s t aD:jr:rloLrir < l c ' : i r l r o l \ i . p c ( a r ' ( ' s t r L t (l i l l i L 1 c l a t t ' u l l i t a l c ( c t t l l o i r l l l l i l l r ' . r parrial in alt:iLuilt'it boliii intclttc. iiil lxrlta e\lclllii cstl' L('lti,l,i (l("-ca iirt('uriL plin astlagal).Irr ar'c-tiot ai lroLliIrt cr'islrr . , t 't i . i l ' . i c i i s l l p o l t i l i l p a l . i r i r i i ' r ' l i r r ( , n t i n ( a | i , m r ' t a i t a r s i ( ' r r c J .n srp r l p a f t e a a r L L ' r i o a r i l i l l ) ' , 1 : qr...ri.ilii Lar'.';r' cleplast'aza tt l a s c m u t a ! ( l ( ' p . o l ) o l t l t r , , i , s t r . i r o n r c n t r t l 1 n c a tt s a t : i Lp r i i i r ) L l i i r r - , l a l t i - r\.l c - t a t a r ' ; i r n c L c t t r i j i r . , r i i I l a i s L t l l { ) r L i r t,L Iir,: aL bollii sji in iaz(lr,ii(' itt c:Ll'r' tal,tlllellL s( gil\('.lL r . i i l j i a t c l , , L a s o l . ( a j r P r ) z i ! i as t i r - n lp c v i r ' f L r I i l I p r , i o e r . sail pfjn pllrtar'fa unui to(' mai inalt. Iata, (loci, ci pt.oblona ,spri.iinirii glcutitlii (orpuLui p' pilulul ante|ior al lrol!ii, pr-oblcrnl atit clc mlllt (lis(tlL:l:.i, nir st' limitcaz,ir la conccplja aptisi:'iIii po Ltn sittgttt rttr':.1 1 a r ' . j a n . 1 ) r ' i n s t . h i m b L r Ls t r c c c s i t a L 1 ) o l f i l o r . t o a t c I a p . ' l m, iata|sit,nt'lo| darr,in. r'ind pL' r,ind, tpLtnctt' dt' sp|ijirr I n r . r ' . a l e r g a r ' , , .s i j r i t u r i i . t o b o t ' i r i : a s t i r i l o t ' c L r ' . 1 i i : r g t i l , l ir: clir|ttLl digitiglad, gr(lLrtatca sc tlansmriL(' pt'iu a:ttal rL staioiclulni 5i apoi rDetalalsicncLor. c:iil'o|a Ic l'er-irrr, Ir i lap.:'tt'Lt' lor'. t'olLtl dr' :Lrs!incrc. SliLpul posterior al l;' ( i i r ' p a r t e s l r r a i . p c tl'itepsLtlLii ( c a l c a r i e r r l )c l i r i ] l s i ' r l i e dc o (af(' se optt t-t it-r accaflii sitLl I rcpi-azinii-LIzllllaDta Jorf!'1o1plantari. Ia(t"l uLL5cltilorglalitiilii. iaI pc rlc' alt:i paltc inrpor'lau'. l)i'|]trLl tni'nli!t,.'rea pi( iorLrltli itl sta{iuttt' clilr' { r'a{lii. i Biotttccirnicrr alticula{ici glcztri'i. irr a(('listii iirti(lllali, p i ( i o r l l l L r i . 1 \ x a b i o r r ' ' . 1 i c x t < ' r r s i c a L r ' r l c i l c x i L ' m i . i i i l i l c 1r' 428

clcsr cstc at'estc miscili . : r ;, i r 'r-l t t l ( J r e i a s l e x c t ' t t t i i Lr' r l r i m a l e o lat'a aqa t t r l i n i a l J r l c .anica , tt'o un Iltruhi sc tra,ttuet"t"'' o--.;.11 s. asaze in IIexic <lolsali. r'irltiL l-rti r l ' a mistirlii intit -:'':'." '.llorio-, "i' c i ,-;' - l i .i 0 n m p t l t " ' t l " " a 1 ^ t a l r duce ir^rt' . ,iint." calc 25' tcliu flexiei clolsale'

extellj'"iien'iei iar ="

(fiA 11r4)

I'it.
^.'xi,"n1:i r"

l"1
1

' \ 1 l i L r r r i r r l u s lr r i r l " :
'll r Ii f I 'Ii r':'

cle Ia rll(lrXlobiliiatca artictrlalici til)io-tarsienc I'aliazr'r a jLrngc.la ') s c hr cazuiilc (lc hipermobilitalc "id-i;"ir;i. , ; i . i (a(l'l la Ilr.iglli (irep1 Ialii xtensie for'iate, astli'l ca pitiot'rrl stt d o s , ' 1 ,1 1 1 i n p , , r l , t i I a l , a l ,{ In alari cle accaJti rrtiltere mai cxisti una tie lalclaliLatc extrem tlc f('(iusi a astr-agalLlllti in per.lsa tibio-peronieli. Nlilr'ii|ilc d(' latclalitate alc pi(ioILlLtli sint irnpit' ditate cle maleolc li in spccial cL' naicola pcr(trieriL' a-Le piciorulLti-s;int dc-loaltt' I{igcit"ilc antcro-pos1,.'r'ioar-c 'ampiitudinc. estc dcplasarca inapr'i' m'ic:, accor-tlttatil NIai atunci cincl opliLta clir ntcrs le lace btltsc fi a-tragaltri cstc retinut dc cdhr, nrarginea poslclioali-t a tibit'i' arc o {lrostbit:r Artii ulaJia libio-pclonicrd inlclioaril importanti. fLLnclional:i irr rralizalca migt it|iloI clt' Ilcxie-cxti':rsie. I)espre r,otul at!stci articulalii s-a r.ortit la gambi-i' 429

r/csr |lt , l, mai n]ltlt,. Jilt atli u.aliil, .itl,, mi. .ilri , foattc led,rrso. .,pf.ape npglijabile (ctc ,,"iir"'",:i1 . t a l o i d t t _ L , L r n L . i l o r Iia "ll",iipf mii sau in altii.uial i i i t , i l . l t "-i,,l..i,,"t,, , . i " , * , _ i i i ', I

Biorneeauicir ccl{,rlaltc articulir(ii irlc picior.ului. pir "., cstc (.onstr.uitastfcl inc.jt sir poatj .,,onrta nii i . 1 i ! i a c c c a p c ( , a r . co a | c u r ."i,_"i l c o r ii r : ) . 1 i , . : . . ] i ^ 9 1 ' ' 9 , l l 1 l p i ,i . , r Ul i a r . i , t , . r r . r. i l ^ 3 , 1 . 1 " t,,t . r r p . . a r r p o , i t ) i l i r . , .m

Tabel

recaDitulativ al

mu$chilor

Diciorului

$i P! im!l
aLl

cul)cif(t'rr

J k . s o r a 1I a l L r c r ' l L ra i .b r h i c t o r . , u r llc g c , , r r i rtil . r i , i.i , , i i . t i , l 1 . . , : , al clcgctuhru i ti i . . 4it0

il r q.r,'lor' , .1,, r..Jli./i. ; lr p t I I . l . . t a l . . i , r r r . . 1 ,r .1 ld I. r lll{ttatarstellc. l ( cl{,i .l(. ti iloua falanqt, p. prjll-la si a I ,r,, ir llcrd p, n rr,rr f : hl-r rr,. r. rn l.rl.,..i, ; ariz.. .1"' :- 1"'n,. l lw\o.|l. lolnt)ti,Jljl. ltrn1rr. "..\_t. . . t .1 , . . . , . : L t r)r .D'.l. .. ut.'ll ll,.\,r pl3 Lit. a.ll,r, r.r ., ,lr. l:t. . :..

1:lllt,,t,:: S u r r t e . . . L la | e m i ; c j r . i r l e e x i r . s i , . r t c r r . i , , . L l , . p 1 , , 1 , ,. , a o o u c t l ( . ( t ! ' r . o t a 1 i r . ,i n t r . r . n d si clc rirc.umc i ir r , , , ;i c,xtcr"Dir ' .i . r , ' r l ft miyL a r . i J e J . , l l r . r i . . , ; . r i , , , , . . i . ,. , . . r . i r . . ^ A . , 7.r\atit|\ ,spc( i a l r l i n a t . t r ( , u l a t i ag i c z n c . i . c l a r i l t m a i , , . . nriisLlrii irllte'r.\'jn si celclalte a|tit.uliiii. . Articulatia nt(,(lio-tafjian,r est(. o lr',)itl(,c. iar. mj:r.L: ri.' r'ota{ie s(' p{,trr,(. in pr.irnul r;nct in t,..,--, apui-';rr;;; s i \ ( a l o i c l . C u b o i t l u l a l L t n c c d I r - ra ( 1 . l a s i pr. f ala e t i m p '.; r :.: : ()a[i a cal(ar]eLliui. clar. c.u arnrplitLrclini, rnLrii nrai ,;i; . jinri_ intr-o miistrlii oarccar.l. )t i.il1(.an(,LLt. \r'tit'ulatia \rrba\tragaijana pcrntitL, o .miicarc clt inri:r - 'at(anr'ultll a t . t l. . [ r t s L , r r _ i a r t a l l t r ] . i . 1 , .a t r : . . r . a i . .l ,. ( t t , 1 ,p l a . J r ' ( ' a , . \ l r ' ,m i l i r l i i l u i a n r , r i , : r r i r . r a l r r l L iriL. , a . l L l J . r l i , . \ b J t r ,l i a s i a . l d r t ( . t i a p i , i . , r . r r . r r. i, , , r , . , , , , . , , , , . alticulalia srrtrastlagatianii :9i-1-ir. ,,ii,;; ;i ar.c . ;;plii 10 . - 2 0 - . Srrpina{ia.i pr,,nalra pj,iu, rlLri .,, f3.. li o r . i mr - : t t r a I l i r r r i a l i an t c , l i , , - t a r . s i a r :r i i ia p ( , i i r t , , u a . t , . a g a l i a , , l - . t. rnis.'ili nu sc e\(.(.ulat iz{,lat. {.i sc i.ombinri i,it,-., r._f,.. ,.. z i n c l i n r - c r s i u n c a f i L . \ . e t . s j L l l t ep ai t . i o r u l L r i . L . , , r r . . j . . ; , l , ; , ,/,ultii asocicr.{'a a,clklur,fieicu r.ota!ia ir)icrnij si c)t(, i,., ,di!.t l a t i i ( l c e \ t e n s i a p i ( . i o n r h l i . i i v c r . s i r u t r i ar . , , z r r l t a d i n 1,,,., abdu .l.ici. (,u r'otarlia r.xtcr.ni " * , ,t , 5r L,sL(.uslrr.a[il .tlr, ].lcria sali a picior.L l r ri . ] l u r r l r i i r r r o i , r r i: r i d r . g o r , . l , rp ri . r i , r r . u l u i ., i 1 - r x 1 .: 1 , , . . ;

totajjtatua \a piciorut s(, poatci"t.."

ciegoic

f ( , n c l r 1 L ir

jlirlensor
'l

ProPIiu

'-.'.
.jcsps sLlr!l1 Cor)dilii fcnll|ali : Crtlc:riltu ialrt Pr)sleriolrril a L i l ) i L r i: i i P e ) t ) n e l l u i il Calcrrrrr',r lCl,n(lil c\ter'r 1 ( ' D l l L r L l L'u ScLrtoir] + (lcgetc

:#i'Ti,l,.ili:i

l'lirnlrLr s.rbtir-c a;i|lrbier

posLcl-i1t 'l'ibro. l)('t orlclt

flexor Lung rr.,.r a d-^ l,Lr:19 flexrn 1 1r l u c e L l r i l-un!


,.. ,1

c.) L,'r!ir l)(I-^tfr;orrfir il Ullinlelo . . lrl,r,., I irl t'r1;r p()sterirrilral a Hll.ucL' DL\rr,ne.rlr.ri l'i.r'r,r," I Bilri!

Dero:ri!:)' l:l

nlclltlrrls

S : r r rt l rr ! e r r r l -.\dCu(tori si c i L m b i e r rotato|i in;-rlilnrl)id Oxl'nsol hxlucelui Abdu( tori I otaio. i irl larir

.t r r( 1),! lilloLl Pel-r)r1


anlcr-ir)r
' - f L . L . r ,' / Dl(li r:Lt',

lBez:l

n\clilllr)s '

!'

I
sl I'limr'l n Ir: I

ti-l ,i"i,;';;i,,;;t.

Postr.rior Pl'oprrll al

'fil)jr'. perorleu

t :l\.l,i,1li'" :rr elHa'uc.'


P('l.l)neLL

lScaloid

':r

LLlng pelonlel lx ter'aI Srurt Pei.()rlicr' lirtcfal colnrLn Extensor degeie

Baza Baza

Dlotatalrs meliLla].s

I V

Pcr()rtcu TllberozlLnlee tc'xnir a tibici a la inlerni roncu.lui

'I (lcgcte

l-le( iaft,a celei de a d<iua falangc pt' p|imn o r'('ati,,,'.r7, s( urtul flcxor plantar' ( exorLll pcrforat) p:.i.rtlu Lrlli. ,,r. patr\r (legetc ;i .flexor,Ltl plo,priLl pL.nlnr haltl(r'. Irlt'ctart,a ct'lci rl,: a tl.ia ialairgf pc a rloutr o rlalrr ,111 lungul fk'sol romrrr (flcrolul pt'r'lolanl). lliqcalea clc cxtcnsic a d('gr"tclol cstr: r'.'aLizalaprin , .t L_ s i a p r i m c i f a l a n g e p c n l c t a t a f s i ( ' r ' r ( 'a . r ' , ' 1 , ' ic l . , a ! l o l r a l : r . , pe prima fi a (L'l{'i clc a t|r.ia pL'a cl(rLra. Ilxtonsia plinnci lalangc p(' mr'iatil rir'u., o lcaliT('ll./ , .tonsoml ('omun. c\LensonLl p|op|iLr si pcclio.rrl. llxtt.nsia ctlt'i dc a clor.ta falangc pc plJna 5i a ( (,1,r (i(. a t|eia pc a clorra o realiT.eazat intclosolii. lomlr|i|alii. c.. sol.rl comun ,!i pedioslrl. (ioniometria. AIti(ula\ia tibio-astl'agalir:r t.stc r> t|olr.,ar.t l r z i c r r r r n s i n g u l g r a d . l e l i l ) e l ' t a t ( ' .( a l c p c r m i t ( ' i ' I c c L r L l , ' , u migr:d|ilor dc flcxic-c\te r.rsic alo pi('iol Lrlui. La a(.('astir r . ra|c i'ont|ibuic insii ;i t'ciclalt.' arli(ulatii al(' llr(roIuiil \ I i l c a r ' , - . a( i ( ' f L c x i e - e x t ( , r r 5 i a c al.tirtilalici til)io-tafsi('r-,,,: o alnplilutlin-' iolali clc ?0 Dctcl'mi'rar'fa gonior.r)('t|i, . fa('e polninclir sc (le la pozifia z('ro. picionrl liinrl la r)r l.i dlept pc gaml)al. Amplituclir.rilc mt,dii nolmal.., tlr' rni ...,r', siirt ulmitoar ck. :
I

t.

,.

rl

Prsil' DiIcr-enra

-!5.) 15"r0 - r0') 30.(()

,1-,1r_l J.)

;0
f;'

t a

ar):(r)-55 ): i1.r'

15"

( l o n i o n r C t I r r l s e r L 5 a z i ri r r r n ( ) ( i a t i p i c . r ) ( B l i i i n c l l l - s c t l i \ ' ., ( a r a 1 l - i l n i ! L ' r ' -. . r a \ r ' i l ) i ( i n l i r ' r ' a D i ( 1 'p | i n ( i p a i e c l e n r i s t a r c ('arc ur-rcstc iilfLrliic tt'ior clorr:i r-nnlcoir'). 1,ll i(' plasca,,,l pian .ag;lal. p(' fat;L r,\t('r'rii a g:Lrrb,,i. gl(.zDi'i si jlj(ii)l Irt ltaze po\ic.i()r' li irt d|clll LIl lrr.j htr,Li it tgldrlr.'i. . . i n ( l i ( i l l ( , rr t l i i i s ' p L i l \ ( ' a z a r i | l d | c 1 . t t i r li D i l r ! i l 1 i i l ) l a r i t i l r ( ' ( ' r L , i ' intt'-ttn punlt sitLtat sLrb rir'fLrL maL'olci c\tclnl. Irl.Ii('l'r()r' ilth-.,a'piii antaliol si Lrrnliiffstc n)irrginf it a'\l!'r'tri a ]]:..

(fiq. 11ln).
28 n!

itiii

T
li

( l o n i o m e l l . i a i n \ c r ' . ; i u n i i g i c v c t s i u n i i r t u t s t c ' p o s i l ) i L - r, rro:cl c'olccL Id|i gr.lnicmctr'e spe(iale perrtlLt clete|miniri ( ! r( L r , m i t u 1 t ci n t | e i d i l c r ' { i i . l r c c t c d | i l c r a | c sc Iac rlc a ',. clctermina separat abdu( !ia-addnclia, fotalia internal 5i extcrrrrL mai alcs pcr-rtIu mi5i'i|i1e acliVc. sinl iluzorii 5i ttr-t pot sttr princic miscarea in toat6 ( ompiexitatea ei. Ce t'dmitle, tot r 1 p|a|tiI posibil. cs||r dctcrmina|ca mi;cdtiLor' (lc Yalg li tl . \"nr al{' post-pici or u lui. N { i s c a f c a c l c v a i g ( i r r c L i n a t i a, p c r o n i c l i ) ; i c l e r a r . ( i n . . i..atia tibialii) a post-pi{'iorrLlLli sc lftr'lrreazii il plan I,.r,rr l a l , i n j u f l l L l l n c i a \ c b i o m c c a n i t c a n t e i o - p o st e r i o a l r , . ( a r 'r|cco ptin mi.ilo( Lri aftiL,ulatiei glcznci Al'c o a'mplit'nciinI LL pi]nt i Valg li dc 25'' pentr.u r ar. l; Bolnit!riL cstc asczal i|r picioatc pc o rllasit. cu cirl|i--. I e p l a s e a z i i t r p l a l l l r ' 1 ) i t t a l .( : 1 , r , c r n a l g i n ( . . ( ; o 1 r i o m e t r . L ls i r a z a i | r s u s . r ' u a l a i n c l j c a l o l r L l u i p c n t i i L o c n l | c L i e f u l u i 1 . ,. rlcrulr-ri afriIan iLr cLi'ptui .]rti.ulaliei glcznci. ru irrtUcairrrr. i n i o s s p r i ' n a c l i r ' ( c 1 ei r tl a g i l p c s e r i i c . t 'ttu l g l a c l a t ) . i n , ' . , ( LLtarca mif(au'iloI cic !aiq-r.aI sc \a Jix:r planta pc p1:r,. r . , r , s c iI a n i r - c l r r l a n l t - p i r i o I L r I L r i . A | t i c L t l a { i i l c m c t a t a | s o - I a l a | r g i C r r cs i n t a r l i c u l a i - i i c o r . . l i l {'irc cil t1c,i gracle dc iibcrtate. Pasi\'. sint posibili. 1a |!,. luL 1ol nriSr'rili cle illcxier-e-x tcn: ic. inlLitari. latcr.ali si ca . ctili in mod r,,,, l c z t r l t a n t r l a a c a s t o r a . c l c ( ' i f c r l m d r L ( , t i eA nra1. plin atloliclca mu5chilol abductori 5i adductor.i ai ri, gctclol acestor arti(ulatii lTu rnai ,prezinti rlcc.it miscir.i rl. llr-'xit-cxLcnsic.. NIi-sc irr'ilc tlc Ilexie-cxtensie sc ctcr,tueazir in piarl sagLta1. in junrl Llnci a\c biorlccriLrice tr.ansr.-clsalc cafr. tre( plin condilii mctatarsicni, pu!it-r dcasupra inscr'!iilor. sLrpt, I i o a I c a l c l i g a m e n t c l o r ( 1 ) ] a t e r a l e .A m p l i t u d i n c a m e r l i c r r o r . nlali (lc ni5carc cste clc 20 flexie plantali ;i 40' flcri (lofsalar (!'\tcnsic.), cleci ir.r toial 60'. Cionioittetr.ia se i,-,_ srllle prcti( .numai pentl-u deteminafea arrplituclinii tL. llexie-c-ttcnsie' a ar,ticula!ici metatarso-haluciene. Articulalijilc i n ter--Ialan gienc sinl trohlcartroze clr uit singur. grad dc liber.tate. car' pernlite mi;caroa de ILcxie-exr-en.i.. Cloniormctlia 1or cliLrici cstc posibili cu un goniormet.ru tiri!. piasat in plan sagital. Car. st-. cfectrLcazi numai exceplioraL. .13 4

]}II]MBR'L]L:INITENIOR

('A LAN'f (.INEMATI(-

iogaml)a' {Le/''a \i p^ir (uap:a Bazitrttl ;oldrtl , g , n l r r r r l L l l ipozitii rrl' ltll c'a -^-+i^rleaza mi;cafr li lll (tlrslrl urru|itelol' -

llanli"i","+. Yl.?"".uri,

uincrr'taticrtlLhis actioncazi irl u|mEtoareLc po(art lf vom dc'n'nmidup'r tor'nrinologialof -,rnili ili5.u.i pc ir'"eimnast:cd ot"j'aui(lnnr." in pozi{iiit' stincl, pc-.gi'nLnciri 'ir cor-pulr-ri
ff"I pn'opuLria t orpul,ui in \us' ir,aintc sau inapoi (tirlic'alca la sarit'rli "t' ) ^. p " tiriuri, betaia p' pi' ioar") ] Jol",lii"rt"a atcrizitlii pr' -ul (irr ' u lerca acllun!'atrr) inlcrlor mcmbl'trL Ca l,arnr!cinematicl dcsehi-' : mi$c6r'i in ,urrnetoalele " ' ] - d e p e tt a , * " 5 i a p r ' ' p i n l a p l ' i o a r' ' - r (le lotatre e\- rdsucjrea in afarii fi lniuntllr (miqcalca a n a l o r n i r u ) : t o r i r r j r l u l o B i e ' , , d i n tern.i 5i int". - rota,tia dlnapol-lnarD!c si- clinain te'-inapoi (milcdrilc tlt J) : li 'ormirlolugia arrat')mi( c i r c u m l i u ,1 i - lovirc-a : - irnPingerea : - in cazuri spc'cialc. ('hiar apLr(area'
:-.I .

, l ! ' . 1 , . -. a u r ' " r r r ' '

P^tIEl

Y-.

ortJtarici.,,-,
tf{ffi P"l
i

jl,ii", J"\jiXl,.ioliior'":)., r,::i!l:,"'' ;" lKlli:' Exernprc :Lt,,*io"ililJ] i, "'


"-'

poztT[LE sau PoSTURtrE


()ri(.{' acti\ iiatr' ntu.1or.ic inaepl clinlr-o anumital pozr: .ii sl tclrninii in alta. Poziliili. sau posl,urile pe car.o lc poar,, r L I a ( o r - p u Lo m c n e s ( s i r . a | c t e p t c z i n t i r p L u t c t e l c d e p L c . t a t . ,.,. , r t . ' r - l l i n u s a 1 c ' L r e r - r . i 1 i i l o rI.i z i t r : s i n t i n f i n i t e . I ) i u t l c a r r , : L r , r . ur'r nLu'nitI r't'slrrns. si iltLll-t-tl. (.el(, l,afo fc\.iD mai Irr,(.\ r, t l 1 p r a . ' i i ( a e r r ' r ' r ' i l i i l o r .f i r i c i : ' . a u I ( ) . 1 d e r r u m i l ( , I l o z i t i i i u r . ltc rrla 1('.
?!,.\\I i, (;l.l\;lIiilI'I!llit .\ . \ : \ . ' , \ L I Z \ _ t . \ ii " T O J t ( ) - U I ( ) ] | I 0 ( , 1 \ : I i T \I'I POZI'I'II \

urn'l'n'ii $r:::il, l: ::,,'";lil-,:''J,..", "

ilii l''':i .,';i"."ii:,:' c\cr( ..1iitc,itere o:)ii::ti:'',i::'fl:

a .u spt'ijirrurotio: prrz-i1i. o.tostati( ol *,';ii;' se itrril'e5tep.zi{ia St' r'rrLrB*:,Tiilifi''fl,i..' l" .r'ure

lif"' i"?.,i;j:nl;:i:lllli, "i,1..':\l,i:il, :.."ll:';I,,9:;llli:."

. iil:",1' 1;,l;lliil:'. ,''1;' f':ii,i$f;T-r,:,iu] ol,',i;:l,' ;r r'


, rL: oi,,r ,l^,J;;;rl: 5 ,:.uo,:, n'l',t,:t' T"]iij" '']],,, ',li ':' i. , I rru.'.1'rrr' ,l ]i ll iol,, ,, ,]

I'ozi1irl0 ILrnciamr:ntaiI ciili.rd pcnlrLr Iio(,arc acti\ititi :por'lir-ir.t'le fiiDci alteli' ir) pfobelc atl.'tice. nata!ic. c.ir li-r :i!lli. tir' sau gitrnastic:i. :iLridiLtL l(,r s. farr, rlLrptiLlfmiil(,r.ll plar: 7. I). tu LDLirca ot nn t) r1)-bit ) tec(urtcar e po:ilic i. ). li.tarciliiLrl fi:ice