Sunteți pe pagina 1din 119

-r ffi ffi ffi

ffi Hfi

Elena Ibric

Marcela AnigoaraDriguginoiu

Cratimu(iniulu de unire) tn ciclul primur


-EXERCITII-

semnul ortograficcu celemai multe ,,CRATIMA [-] este funclii.


JeJOIOSe$e lWCUVlnle SAUtn rntertorul unut cuuont orr al unet

abrevieri. avdnd rolul de a lega sau, dimpotrivd, de a despdrti elementelein cauzd.


(Diclionanl ortosralic, ortoepic i modo@ic al linbii ronAne, edi\ia all-arcv;zuta g adaugiti, Editum UniversEnciclopedic, Bucuresti,2005)

Lucrareaa fost avizatade catreMinisterul Educafiei,CercetArii gi Tineretului cu numarul86.908 pentru a fi utilizata / 12.02.2002 ca auxiliardidactic.

Descrieda CIP a Bibliot6cii Natiotralea Rometriei

IBRIC,ELENA
Cratimaln ciclul prirmr : exercifii / Elena Dragxrinoiu. Ibric.Marcela - Ed-a 2-a-- Bucurerd : EIc Press,2008 ISBN 978-973-157,187-4 I. DrAgu$inoiu, Marcela

372.45

ReferentStiitrtiEc:Fof. Marin Vlaicu

Redactor:GabrielaMANGU Tehnoredactaxe: Ibdc Ionut Ad.ian

O ERC PRESS2004.ToatedrepturilerezewateEDITLTRIIERC PRESS

Pi4a PreseiLibere ff. I SectorI Bucuresti Telefon: 021.318.70.27 ; OZ1-318 -70.28 o.P 33 C.P.15

Tiparexecutat la tipografia ESlRI.fT '98

CUVANTINAINTE

TnhtAt in cdtevalecSii de limba romdnAin clasaa II-a, sporadic.ti destul de sumarexplicaLiin clasaa III-a, o problem+ ofiografica a6t de impoltana cum este cTatima nu-;i poateg^si rczolvarcaastfel. Se Stiecd, tn ciclul pnmar, formareadeprinderilorde scrierecorectA a acestui emn ofiografic nu se poate face prin argumenteftiintrifice, ci apel4ndIa explicaSii empirice,exerciSiiaplicativeprin cate elevul trebuiesArecunoasca situa1iilein care douacuuintedifeite rcstite impreunAsescriu cu IniuSdde unfue. In manualelede limba romLnd, exerciSiuluide acesttip i se rezervi spatiu Si timp limitate, insuficienteformidriideprinderiide utilizarecorecEa cratimei. Lucrarea de fatA iti Fopune sA compenseze acesteneajunsunprin exercitrii simple dar caresurprind o mare varietate de cuvinte (nu doarformele omofone)care se scriu cu cratimd. Accentul cade pe. exerciliile de lransfotmare Si completare, in scopul familiarizdrii elevilor ca situartilecarenecesiti utilizareacratimei. in speran{a propuse,scriereacorectl folosind cratima cd,rezolvAndexerciSiile nu vamai consrttuio problem4 uAuntun SUCCES!

Autoarele

Cuvdntul md se leagd (se desparte)cu liniuld de unire de cuvdntul (cuvintele) inpreund cu care se losteste,indiferentde pozilia in care se afld; tnai tea cavAntufui(md' pace, dunha1d, w-am pregdtit, md-nghite,md-ncurcdetc.), intre doud cuvinte (lasd-md-n etc.) . md-npddure etc.) , dupdcavdnt(condu-md,iartd-md, scuzd-md Dacd nu se rcste$te tmpreund cu alte cuvinte, cuvdntul md nu se leagd (se desparte)cu liniuld de unire (md duc, md tntdlnesc,md descurcetc.).

Invdtdm sd scriem corect!


I- Citili texhal $i transcrieli cuvinteletn care cuvdntulmd (m-) se scrie cu liniutd de unire: Cand am venit de la 9coal6m-am dat pe gheafi qi am alunecat.M-am lovit la picior. Colegii m-au ridicat Fi m-au ajutatsAajungacasd. - Ajutati-mi si urc qi scirile! i-am rugat eu. Piciorul m[ dureatot mai taxe,Au vbnit p6rinlii 9i m-au dris la doctor.Acestam-a consultat$i m-a pus sdmigcpiciorul. M-a sfEtuitse stauln pat ceiyaziLe.

2. Obsema(iscrierea$i completalicoloaneledupdmodel: e r o o o r o . . r mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi joc (eu) culc lmbrao ridic deplasez conduce(el, ea) incurajeazi cearti descucd convinge

m-amjucat

o mt lngrijegti(tu) o mI prinzi
o m6 arunci

m'ai lngr[jit

. mi rogi . mi vezi
m-a condus o mi intAlnifi

. mi lmberbAta! o mi coborili . mi corectati


m-afi a$ezat o . . o . rni plimbi (ei, ele) mfanlxerreazd mi duc mi feliciti mi iarti m-au plimbat

o mi agezali (voi)

dupdmodel: 3. Transformayi . . o e o o . o . . mi mi mi mi mi (tu) prime$ti speli urci privegti indeplrtezi pdmeqte-mi . (mi) a$duce(pe mine) o (mi) aqPlimba o (mi) aqingriji (mi) agdescurca ' (mi) . a$mullumi m-a9duce

o m-agduce m-arajuta (mi) ar ajuta(pemine) ascunde ( m d )a r a lerga .................. . . . . . . . . . . ... . . m . . .- a $ o m-aq (mi) ar vizita Pl6nge t m-af urca (mi) ar l5sa m-a$a$eza (md) ar c6uta ' o o o o . m-arl5sa m-ar iubi m-arindrigi m-arconduce m-arinsoti
l6sa-m-ax

duce-m-aq

4. Completali siturile cu alte exemple: r mi-ncurc,mi-ncing,mi-n&ept, ..... . m-ataca, m-ajunge, m-ascund, mi, duce,tr-mi, alungali-mi, certa,ti-

ca alte cuvinte: 5. Completalischemele am imbujorat vedeti

6. Construili enunluri in care sdfolosili uraiitoarele c'uvinte: md'ntoarce' m-um tnton' tntoarceli-md:

7. Alcd.tuitiun text tn care sdfolosiyi Si urndtoarele cuvinte:,n-am tt ezit, m-am imbrdcat, m-ai sunat, m-qm tntAlnit, m-ai vdzut.Gdsiti un titlu potrivit.

m-at qt met
m-ei - Suntdoudcuvinte[md + ai(vdzut)] carese rostescihpreunq. o M-ai inldlnitin primazi de gcoald. . (Mi) ai intalnit in prima zi de gcoald.
mqi - Un cuvdnt _ denumesre luna a cinceaa anului p entru gr adul compqratiy denumeSte o unealtd

o in lunamai infloresc pomii. r Scriemai frumos! o Bat piniantul cu un mai.

Invd{dm sd scriem corect!


l. Citili textul,observa(iscriereaSi scoateli ii Siruri sepqratecuvintele ru-ai ... Si mal M-ai invitatla tine.Voi veni in lunamai. O s6mai aduc$i o prietend. Spersi fie mai cald, ca sd stdm mai mult afard. Daci m-ai fi anuntatmai din weme, veneammai
o m-ai

2. Transformali dupd model cuvintele din prima coloand Si completati coloana a douq:

Acum mi invili m[ plimbi mn ajuli mi superi mi scapi mi giseqti mi invefi 7

Ieri m-ai invitat

3. Alegeliforma potriyitd, tdialiforma nE)otiitd $i transcrieli textul: i1i mu4umesccd (mai, m-ai) ajutat cind am a\,'utnevoie. Am (mai, m-ai) cerut ajutor 9i altora, dar m-au refuzat.Nu (mai, m-ai) speramsd md (mai, m-ai) ajute cineva. (Mai, M-ai) surprinscu gestultdu. (Mai, M-ai) ficut si lnteleg cAe$tiulr prietenadevirat.

4. Completalispaliilg libere cu una dinformele mai / m-si: Daci se .... ...... ninge mult, mdine ne ducemcu sania. ....... ......chemat invitim calivaprieteniqi si vezi ce ............... Poate facemirtrecere. ..veselie. qi facem un om de zdpadi. 5. Completali$irurile: . m-ar vizltat, m-ei,cert,'t,

mai ninge, nai cint5, mai urci, ... . , ......

mai buq mai rdu, mai cuminte,

6. Alcdtuili un text in care sdfolosili cuvintelemai $i mai. Dali-i un titlu.

m-ot $t mo,
m-oi - Suntdoudcuyinte[fld + r'oi (lduda)] carese rostescimpreund. . M-oi ducela vari in excursiela mare . (Md voi ducela vard in excursiela mare.) moi - Esteun singur cuvAntcare ecprimdo insutire. r MinuEilesuntmoi. . Ce moi suntplAcintele acestea!

Invdldm sd scriem corect!


I. Citili propoziliile, observ(4iscriereacuyintelorsubliniate5i motivati aceastd. scriere: o o o . Dorm in cear;afuri moi. De nu m-oi ducela gcoale, voi pierdelectiile. Nu voi intarzia dacdm-oi grdbipu1in. Ai mainimoi gi catifelate.

2. Transformalidupdmodel: . mi voi pregdti e mi voi plimba


. ma vol ascunde

m-oi pregdti

o mi voi intoarce . mi voi sfedui

. mi voi cdtera

3- Completalilocurile libereprin cuvinteasemd.nd,toare: . haine moi,prdjituri moi,.......... ..

o m-oiduce. m-oiurca. m-oitrezi,.

4- In locurilepunctatescrieli unul din ct:inlele m-oi sau moi: r . daci rdtici r nu .. ... ..... . murddri paltofi

o cearqafuri
o de ce ........... . .....gr dbi . ce face

5, Alcdtui;i propozilii in care sdfblosili corect cuvintele m)oi Si moi:

m-or $t mor
m-or - Suntdoudcwinte [md+ vor(chema)]care se rostescimpreuna. . . M-or ajutadacavor putea. MA vor ajutadaci vor putea: ntor . . Esteun singur cuvanl

Spersi mor cat mai taziu. glasulursului. - Mor! Mor! seaudedin pddure

invdtdm sd scriem corect!


cuvintelorsubliniate: 1. Citili exemplele ;i urmdrili scriere'a o r . o . 2. nu mor. cadfilnzele, darcopacii Toamna m-orgdsiir curtea Colegii 5coliilui Martinel: Martina seadrseazd puiule! - Mor! Mor! Fii cuminte, prietenii ptdnge Daci mor, m-or 9i vor rddeduEmanii. Translormalidupd nodel: m-or gisi . o o o mi vor cduta md vor lduda mi vor ascunde mi vor pdri

o mi vor gisi . mi vor incurca r mi vor prinde


o mi vor alunga

3. Completali cufortua potivitd 4 cuvintelor u-ot/mor:

gisi o dacd ... . ... . .. .... de ru$ine o nu qtiudacd ......... prinde

o nucredcl _ .. .........curAnd I o seaude u$or: ........... . ! ... ........ de drag

4. Construili enun,turiin care sd folosili $i cavintele: m-ot cdata, m-or invita, mor de raEine,mor defricd, m-or tnsolL

l0'

5. in mintea Mariei unele cuvinte nu sunt prea clare. Ajuta,ti-o voi! Tdir4i cuvintele scrise incorect!

$a$pli&b

$Iol vese/..

0u-rua' fg-a$culqa
grurrvdA+ $al sf". {oaf duce $.arinvr'b t4g chemar

cgsolegte-rue.*seteIuA.

d!-alow.
fs.ai ldse.

tg-am stddUli.
.

v:aaa. rs'ati

Tra scrieti corect cuyintele scrise gre;it pe c.tre le-ati gdsit. Construiti enunluri cu ele.

Trqnscrieti sau scrieli dupd dicture!


1.,,Fatd frumoasd gdje$te-mi ti hamicd, ri curefi-mi de omizi -..,, (Ion Creangd_ Fata babeigifqts mo\neagului) 2. ,,$i candmi gandesc cebine M-agjuca gi eu acum, lara Sieudin poarti Si-aS La copiii de pe drum!" (ElenaFarago Cdlelugut$chiop) 3. ,,Mamd, bate-md, ucide-mA, spanzura-md, td ce gtii cu mine.,, (Ion Creangd- Amintiri din copildie) 4- ,, De ce mi prive$ti cu atetadrag?Nu mI recunoqti? Eu sunt ciorioara de ieri ce m-ai urmArittoati ziua prin pdduriSi m-amaruncat in lac, ca sd pier din ochii t6i. (...) Acum, trebuie sd-tispuncinesunt.Eu suntzana-Zanelor (...) M-am preldcut in cdprioara ca s6te fac si vii dupdmine. M-am aruncatin lac, fic6ndu-mdnevizuti ca sd-1icreascd gi mai mult dorinta." (Powgti nemuitoare impdrant qi Zdna-Z6.nelor)

II

Cuvdntul mi se leagd (se desparte) cu liniu\d de unire de cuvdnhtl (cuvintele) tmpreund cu care se rosteSte,indiferent de pozilia in care se aJld: inaintea cuvAntulai (niauintesc, mi-a spus, mi-aduce, mi-am adus etc.), intre doud cuvinte (aratd-mi-te, slobozilimi-o, du-mi-I, prinde-mi-l etc.), dupd cuvdnt (etplicd-mi, spune-mi, dd-mi, cite$te-nti etc). Dacd nu se rosterle impreund cu alte cuvinte, cuvAtrtulnd nu se leagd (se desparte) cu liniuld de unire (mise spune, mi se aratd, mi se explicd etc.).

sd scriem corect! Invdtd.m


1.
a a a a

Citili exemplelede mai jos ti motitali scrierea cuvirttelor subliniate:

Astdzi mi-am vizitat bunicii. Ala mi-a explicatcum sdajung la ea. Mi-amintiti de cinevacunoscut. Pdrintii mi-au frcut o sur?rizdplScuti.

. o o o

Voi mi-atitdmismesajul? Dati-mi puind ap6! Mi-ai aduscarteacu proverbe? Trandafirulacesta orinde-mil in pdr! scriindu-mi

I: rmali dupd mode 2. Transfo imi scriu(eu) a imi aduc imi invdt a imi mdsor a imi spdl a imi ajqt imi spui (tu) imi cite$ti imi explici a imi co;i imi indoi imi imi imi imi imi imi imi imi imi imi imi a imi
a a a a

ml-am scns

mr-arspus

spune-mi

cere(el,ea) vinde ascunde motiveazi sare pare ciutali (voi) canta! murddriti culitati impodobili vizitali

mi-a cerut

cerandu-mi

mi-ati cautat

ciutatimi

t2

. . . o . .

imi aduc .(ei,ele) imi zambesc imi ureazi imi gisesc imi pdnd imi vorbesc

mi-au adus

aducandu-mi

3. Alcdtuili propozilii folosind cAk un exemplu din coloana din mijloc a exerciliului anterror:

4. Completalidupdmodel: . . o o . . o . ini imi imi imi imi imi imi imi e foame e rdu e sete e bine e sora(frate) e de ajutor e rudd e dor mi-e foame . imi ajunge . imi alunecd
. imi hduce

mi-ajunge

imi alungd

. imi ajute . imi aranjoaz;


o imi aniverseazi . imi ascunde

5. Continuati;irurile: r (Eu) mi-alung, mi-adua,mi-anivprsez, . (Tu) mi-aduci,mi-aduni, mi-aniversezi, (El, ea) mi-alungi, mi-adund,rni-aniverceazd,

o (Voi)mi-alunga{i,mi-adunali,mi-aniversali, r (Ele, ei) mi-alungd,mi-adund" mi-aniverseazi,

6. Completali dupdmodel: o o o r . nu imi vine nu imi place nu imi agez nu imi ordonez nu imi folosegte nu-mi vine . r o o . 13 nu imi cumpir nu imi motivez nu imi supir nu imi foloseqte nu imi corecteazd ...............

..

a a a a a a

sdimi sdimi sdimi sAimi si imi si imi si imi

ajut culat colorez aduc mobilez amintesc inmoi

sA-mi ajut

o o o o . . . o o . o . . o o . o . . . .

cdimi ci imi cd imi ci imi ce imi ce imi cAimi

di cumpdrd ajuti explicd cantire$te servSte arde

cd-mi dd

a a a a a

(mi) (mi) asaduce (mi) a9aminti (mi) aqface (mi) agcumpdra (mi) a$construi (mi) agcilca (mi) a$pieptdna (mi) o laudd(mie) (ni) o canti (mi) o pardtte (mi) o pregiteste (mi) o impodobeste (mi) o aranjeazd (mi) o corectazd

mi-a$ aduce

(mi) ar ajuta (mie) (mi) ar gdsi (mi) ar pregati (mi) ar aduce (mi) ar comunica (mi) ar spune (mi) ar povesti (mi) il (mi) il (mi) il (mi) il (mi) il (mi) il (mi) il (mie) ceartd imprumuti impodobegte impletette htampina anunli poveste$te

mi-ar ajuta

mi-o laudd

mi-l ceartd

a a a a a

r o . o . . .

mi-l laudd mi-l impletegte mi-l urmAro$te miJ vegheazi mil cerceteazd mi-l corecteazd mil oboselte

laudi-mi-I

. . . . o . .

mi-o ajutd mi-o cumpard mi-o alunga mi-o curdfa mi-o aratjeazd mi-o coloreazi mi-o coboari

ajutd-mi-o

7- Consmtif enunpri in care sdfolosili cu|inte din coloqnaa douaa exerciliului qnterior:

t4

mha tt mta
mi-q - Sunt doud cuinte [mi+a (muqumitf care se rostesc impreund. . Mi-a mullumit pentru ci l-am ajutat. ntia - Este un singur cuvA (denumeite puiul de set feminin al oii) . . Oaia are o mia.

invdtdm sd scriem corect!


1. Citili, obset'vali Si motfuatiscriereaatintelor subliniate: Bunicul mi-a scriso scrisoare. El spuneci oaiaceaalbd are o mia- Mi-a trimis $i o fotografiein careesteoaiaii o mia &6gilaSi. 2. Transformalidupdmodel: r . . . o imi imi imi imi imi rezolvi comunici vorbette diruielte alungi mi-a rezolvat r o o . . imi imi imi imi imi zice stricd zugrdveqte deseneazd trimite

propoziliile folosind cuintele mi-a saumit: 3. Completali Colega mea....... - ...... spuscd mergern in pddure. comunicat ora qi de intdhire . . ....... .......amintit si nu uit mingea. C6ndam ajuns,......... ........axilf3t intr-unlumini$o turmi de oi. Fiecare oaieaveacateo ... ............... . ... 4- AlegeliJbmq potrivitd dtuparafiezd $ transcieli propoziliile: . . . . (Mi-a, mia) cedat prietenul. Ciobanul vindeo (mia, mia). Cumpar o (mi-a. mia) cu lini neagrS(mi-a, mia) trezit interesulpentrualte povetti. Cand(mia, mia) citit povesta,

5- Construi{ienunluri in care sdfolosili cuvintelemi-a Si mia: 15 :

mt-e $t mrc
mi-e - Suntdoudcuvinte[iwi + este(foame)J carese rostesctmpreund. o Nu mi-e greusdinvd!. . Nu imi estegreusdinvit. persoanacare vorbe$te: mie - Esteun singur cuvAd (denuue$te denume$te un num.dr). o lltie imi placela Ecoali. . As gisit o mie de tei.

Invdtdm sd scriem corect!


l. Citili, observaliti motivali scriereacuvintelorsubliniate: Mie mi-e somn.Mi- teamdsanu adormpentruci vine bunica.Mi-e foartedor de ea.Mie imi placecum povestelteeabasmele. Sigur a pregdtitunul pentrumine! 2. Tratsformali dupdmodel: . o . . o 3. . . o o o . imi imi imi imi imi e tani e unchi e na! bunic e bine
ml-e reama . lmr e pneten

r imi e frig r imi e cald o imi e de ajutor


. imi e de folos

propozitiile cuforma poti|itd (mi-esau mie): Cotupletali Se$tii ci. nu imi estefrici de intuneric. pentru Md dezbrac ce ............. cald. Bdiatulacela frate. imi mai trebuieo de lei. Decen u im i sp ui . ..... c ums d t e a ju t ? nu-mi ajungetimpul niciodatdsAcitesccat a$wea greusemEtrezescdevreme. Dimineata

t6

4. Scrieliniula de unire in cuyintelemic, acolo undeestenecesar, ti tra scrie textul: Mie ugor sI urc dealul. Md ajutd fata acFacare mie sor5. Mie de mare ajutor. CaDdmi greu,md sprijin de ea.La coborare mie ugor.Mie imi placemai mult la cobor6re.

6- Stie Cosmin sd scrie corect ? Corecteli-l voi, dacd mai gfeteite!

0n{?. SFnisQ:A $lutI-e/ Oa!-miV $ie caror o mire gfr aiuQr, Oianvf4r, $u-mi cers
Transcrieti saa scrie(i dupd dictare!
1. ,, ... rnd gdndeam cd tot legenda asta ... mi-a povestit-oun ciobande pe muntle Ceahl6u, aritandu-mi o turmA de stanci impr4tiate pe prispa verde ce se intinde la picioarele Panaghiei*." (Al. Wahuld Romdnit pitoreascd) 2. ,, Stapane, mai bine mi-ai ficut cd rn-ai scipat din mdinile acelorblestemate de zdne;te rog sd-mimai faci un bine gi apoi am si fac pentrutine ce-mi vei cere.,, (PoyeSti nemuritoare - Pdstorul Mins ;i Mutcata lunii) 3. ,,,{'aaa?. . . Ia pregetette-mi atunci ce-mi trebuiepenhuun timp ca Asta! . . . _ii poruncette califul' incing6ndu-9isabia.Mi s-a naztrit si v5d cine retace$te prin dqert"pe o weme cainoasd ca asta..." (Basme arabe- Noa6ea neinfriaa1ilor) 4. ,,Cdndm-ai gonit de la dunneata,mi-ai dat voie si iau din casadumitalece mi-o fi mai drag.Aceeaam qi ficut. Nimic nu mi-a fost mai drag decit birbatul meu.Nu crez sd mi fii de riu cdrni l-amlua[." (PetreIspirescu- Fots sdracalui ceaisteuld) Panaghia- sfincd pe munteleCeahldu ' cald - titlu dqt $eJilorretigioSisi politici la musulmani ' deSert - regiuneuscatd,cu cdldurd mare,c1r plante, onimaleti oameni palini
l7

Cuvdntul te se leagd (se despartu), cu liniuld. de unire de cn dntul (cuvintele) impreund cu care se rosteSte,indiferent de pozilia in care se afld: inaintea cuvdntilti (team auzit, te-ai trezit, te-mbraci, te-alungd etc,), intre doud cuvinte (luq-te-a/, duce-te-aLfdte-ncoace, mAnca-te-ar etc.), dupd cuvAfi (du-te, spald-te, urcdle, uitd-te elc.). Dacd nu se roste;te impreund cu qlte cuvinte, cavdntil te nu se leagd (se desparte)cu liniuld de unire (te cealtd, te cautd, te prive;te etc.).

Invdtdm sd scriem corect!


l. Citili exemplele de maijos, sublinkii cuvintele in care apare cuvAntul - te-;i motivali scrierea:

. Nu t-a ajutatnimeni? . - Culcd-tedeweme9i scoali-te la fe[. . FE-te-ncoace, mii creqtine!zise unul. o Duce-te-ai sdnu mai vii! r ,,- Md! ia dd-tejosgi vezi ce arecucogul celain plisc!"
(Ion Creangd - Pungula cu doi bani)

I: 2. Transformalidupdmode
a a a a a

te ajut (eu) te indemn te inveselesc te aduc te apuc

te-ajut

te-amaiutat

te intorci (tu) te imbujorezi te impingi te imbraci a te a[gajezi te aduce(el, ea) te imbie te imoadd te arunca a te atinge
a a a o te auzim (noi) a te intoarcm a te inconjuAm

te-ntorcr

te-ai into$

te-aduce

te-aadus

te-auzrm

te-am auztt

te incurcdm
te incuiem

18

. a a . .

te opresc(ei,ele) te omenesc te ocrotesc te incing te innebunesc

te-opresc

te-au oprlt

3. Construili enu tuti ln caresdfolosili cuvinleoblinatein coloanelea douati a teia, de Ia exercitiul anteior.

. . . . . . . . o . . . . o . . . . . .

te apleci(tu) te speli te urci te inchizi te indoie$ti te ascult(eu) te primesc te invit te inchid te gisesc te bse (ei, ele) te aduc te insofesc te inchid te vizrteaze (te) a$asculta(p tine) (te) a$privi (te) a$invita (t) aqvizita (te) agsprijini te-aS asculta

apleaci-te

apleca-te-ai

te voi asculta

te-oi asculta

te vor ldsa

te-orHsa

o . . . .

(te) ar insoli (pe tiae) (te) ar aprecia (te) ar incuraja (te) ar duce (te) ar ascunde

te-ar insoli

5. CompletayiSiruile: . te-am intors, te-am dus,

. . .

te-aijucat, te-ai oprit, te-a cotdus, t-a limurit, te-auconvins-te-auchmatl9

.!

6. Alcdtuiti propozi{ii pomind de Ia c'uvinble date:

N"'
\\-'

\ruq \ar
Pdvette Descurcd Spald inscrie
ia

-(

7. Construili enunluri in care cTdntul te sd se rosteascd inpreuld c1talte cuvinte ti sd se sc e cu liniuld de unire:

8. Gdsi{i gre;elile Si inceratif-le. Transci4i-le corect, apoi consttuili $i enunluri:

rOgri5e{te* *amenSeilr $rue$tfs rp.oYIzpd:

rsaijuca \Forgfu tnagrar6t {ucetFaf $tmvnzu.

20

Trunscrieti sau scriqti dupd dicture!


,1. Trezette-te,biiete! Spald-te,imbraci-te, inca\d-t, hrenegte-te $i du-te degrabela cd e taziu! $coald

2. ,, - Cum ? Tu te-ai prinde si mergi dupi el? - $i de ce nu? Mai ales ci domnia ta, find inaintat in vdrsti 9i bolnav, te-ai putea retrage. .." (Pove;ti nemuritoare- Gherghinelcel sdracajunge impdrat) J. ,, - Te-a vizut cineva?Te-ai indlnit cu cineva?'le-a zirit vreun striin? o trasetrlai departe de limbi, doar-doaro afla ce seascunde la mijloc." (Basme arabe) li zise ea rizind. Ce mi te-ai posmigit aqa?Din ,, - Iegi d-acoloholomanule, cogcogeamite omul te-ai frcut un cosac6i mi te-ai ascuns ln fundul mdrii." (PetreIspirescu- Ateodor impdrat)

4.

5. ,, Cu ruginea, iacaaga rimdne,mogloane, qi pe un obrazgi ziseCuza-Vodd, sdrutindu-l pe celElalt. Du-te si spune satenilor dumitale, mo$ Ioane, ci pe unde te-a scuipat boierul, te-a sdrutatdomnitoml !6rii ii !i-a qtersru$inea." (Ion Creangd- Ioan Roatd gi Votld Cuaa)

Cuvantul li se leagd (se desparte) ca liniu\d de anire de cuvdntul (cuvintele) impreundcu care se rostette,indiferentdepozilia in care se afld: inaintea cuvdntului(!i-Lm zii, ti-aduci aminte, li-o lmprumut etc.), intre doud cuvinte (ia-li-L, inde-!i-o, mutd-f-i etc.),dupdcuvdnt(dd-1i, ;terge-li, ajutd-li. schimbd-li etc-)Dacd nu se rosfe{teimpreundc1talte cuvinte' cav'innl ,ti nu se leagd (sedesparte) cu liniuld de unire (1isespune,f s-a dat, f se aduceetc.).

Invatam sd scriem corect!


1. CW textul,subliniali cuvintelein care aparecavdnnl f li motiv^li scrierea: o Ji se aduceun dar. li-a fost trimis de bunici. in pacha, bunicii 1i-auscris 9i urare:,,Fie-f viafa ve$nicveseld$i curatdaqacum 1i-eacurn."EStitarc fericitd. Sdnu-!i u$ nici tu bunicii! 2. Transformalidupdmodel: ili dau (eu) i,ti duc a ili scriu a ifi povestesc a !i ajut
a ig aduce(el, ea) a iti corduce

fi-am dat

a a a

iS vizitezi(tu) ili invi$ iS petreci i1i vindeci ili arninte$i (noi) iti spunem i6 alungim ifi purcm ili aruncdm i$ ajuftn ti-au mutumit

ti-ai vizitat

!i-a ajuns

li-am spus

i$ umple iti vorbette i1i amo4eqte o o . r . iti iti iti ifi iti mu[umesc (ei) umbl6 cauti zidesc construiesc

22

Urmdrili modelulSi completaticoloanele: ti-arninte$ti ifi afi!i a if irnpui {i alini a iti orgafizezi ili inchizi
rt iti aminte$ti a i{i estefoame a a

amrnte$te-ti

a a

ili ili iti ifi if iti ifi iti Iti i(i

estesete estebine esteftate estesori este u$or estegreu esteftg estecald estede ajutor estedor dau spun aduc convine aminte$ti comunica ce-{i dau

{i e foame

ti-e foame

ce ifi a ce ifi a ce iti ceiti ce iti ceiti

. . . . o o o o . . . . .

cAifi arunci ci ifi curdli cI iti coboad cd iti coloreazA cdili.infldc-arcazd. cd. iti controleazi nu i1i pierde nu i1i cumperi nu ifi rozolvi nu iti aduni nu ili sosegte nu iti place nu iIi gole$te (ti) ar povesti(ge) ({i) ar ajuta (fi) axfi ((i) ar seca (fi) ar line (!i) ar conveni ({i) ar vorbi voi prinde voi spune voi areta voi verifica voi mullurni

cd-(i aruncd

sAiti aminte$ti si ifi conbolzi si ili verifici si iti alungi ia sdifi cure{i a sdi,ti scrii si iti cumperi
a a o a

sa-_ti aminteqti

nu-ti pierde

(!i) o dnruiegte (fie) (!i) o construie$te (!i) o invelegte

ti-o diruiegte

fi-ar povsti

(1i) o zugr5veSte (fi) o imbracd (ti) o invie a (fi) o centn (!i) aqaduce(!ie) (fi) aqcomunica a (fi) a9cdnta (F) aSimpatlAqi a (fi) aSspune
a

a a a a

ti-a$ aduce

iti ifi a i{i iti ili

ti-oi prinde

,fr|{ da tFi a5r-inde


a a a

a a

iti voi asculta ifi voi cere fi-or aduce

i,ti vom ofed iti vom cunoa$te i{i vom explica ili yom ajuta ili vom spune iJi vom scrie ifi vom pregdti

fi-om oferi

rF vor aouce i,ti vor scrie a ig vor lne a ifi vor colora i$ vor dnrui iti vor da r iti vor povesti
a

5. Rostili impreund. cavintelesubliniateti transcrieli,Jfolosind liniuta de unire: . . . Nu iti amintestide mine ? Ili aduceve$tibune. Cumpire (ti) tot !q4i trebuie.

6. Completali locurile libere cu cuydntul li Si cititi corect cavintele obtinute:


a

Ia-....,.,,-...... cepoliegtide la mine! -oi prindebine qi eu weodati.

seama candgrese$ti! Dacd- __...... spunun secret, il pdsflezl?

DA-

7. Explica.titnlelesulurmdtoarelorexpresii: Dd-ji silinla: = Nu-!i fie de qagd a Nu-Jida in petic: = a Ti-aduci aminte a Ti-ai vAzutsacii in cdrutd= 8. Alcd.tuilipropozilii .folosindcuvintele:gi-a ddruit, cumpdrd-li-o, li-amhttetti ti-qduce, consumd-li, tiziteszd-li:
a Ia-ti inimain dinti :

!i-e qi lie
ti-e - Sunt doud cuvinte [if+este(e)...] carc se rosterc impreuni.

. Ti-e foame? . DacA mai gros. ti-e fiig te imbraci tie - Esteuncu|Ant. o Tieili place povegtisi cite$ti
24

Invdldm sd scriem corect!


1. Cititi exemplele, subliniati cuvinteletie, li-e $i motit)atiscrielea: Dacdti.e foame, ar hebui sdmda6nci oric.Tie insAnu-ti placoricemancare. Stiu ci !i-e dor de mAncarea bunicii.i1i promitci voi gisi relete noi caresdifi placa9i ie. 2. Transformalidupduodel: . . . . o . . o ifi iti iti iti iti iti lti lti esterbu estegreu estemic esteugor este cald esteruiine estemare estedor ifi e riu {i-e rdu

3. Alcdtuili propozilii folosind cuvintedin coloanaa treia a exerciliului de mai sus:

propoziliilefolosind cuvinted.incoloa,na 4. Completali ald,turatd;

Tie <-

lli sda le r g i. . . . . . . . . . . . . ........... i!i ...................... .......... . . . . .... b in e . 7 , ili . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . se te .


nu i1i

aduc

place multelucruri. mrg ... lli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... p e r in tii b u cu r ii. trebuie if ............................ primit. cadoul folose$te .. iti ........................... ..................... cunosc ... defectele.

5. Completutilocltrile libere cu una dintreformele lie, !i-e: . . o . Dacd.. .. . . i,tiplacesdte plimbi este foartbine. ifi deruiesc toati dragostea mea. .................. prieten Credcd ............. acest copil. Dacdnu ............. vecine, dd-mio m6ni de ajutor, ...cu supdrare

6- Alegelifotma indicatdSi transcrielipropozitiile: r Oacn(!ie, !i-e) greusdurci pe munte,nu te duci in drumelie. e Nu 5tiudacd(!ie, !i-e) ili placjocurilepe calculator. 25

. .

(Tie. Ti-e) mai maredragulsal vezipictand. Iti cumptuce ili place(,tie,ti-e).

uf si a-li
4 - Esteur singul catAnt. o o . . Ati fost la qcoalS? Bineati venit! Daceeti ttii cat mi bucur sdvd revid! De ce ^li.intAxziat? t-!i- Suntdoudcuvinle [a + li (spune)]carese rostescimpreund.,

o A-,tiajutaun prieten este o datorie. . A-ti da seama de gregeliesteun lucru bun.

Invdtdm sd scriem corect!


l. Transformalidupdmodel: a-fi scde . a (iti) invA1a . a (iti) curdta r a (iti) cobori o . a ({i) scrie o a (igi) ami*i o a (i1i) aduce

26

3. Completali;irul: (Voi) afi spus,aJiadus,ali urcat,

4. Alcdtuili patru plopozilii folosind cwinte de la exerciliul 3:

5. Completalicuforma potivifi (a(i squ a-li):

pentruora de sport? adusechipamentul reusitsi terminatia$arepedetreaba? Cum ci e$ti ordonat. hainelein ordineinseamne ageza cdegtibine crescut. o - .......... inseamnd cunoscu,tii ...saluta . in propozilitle lui licu s-au strecurat ni$te gre;eli. Gdsili-Ie voi ti transcrieti 6. propoziliile: . o o . . A-fi culesdestul' zmewd? A-ti puneochelaride soarevara e o necesitate. E o marepierderedacdnu a{i vizut un rdsexitde soare! . Cuma-!i caldtorit? E bine daceaf rezolvattoateexerciliile.

7. Cenu a invdyatbine Costel?

$-timdnqo.
Uu-tispr/

'{P

gnSA

$,o1aJub
Se4i ptaoo

Srfrlelt.eFe&infi

F-*is
af admd*

povssa. ,$-a$
+{idaiscaqe.

{4msqxb
c{.ti vin dhar

ot-Fseaqa

2',7

Transcriefisaa scrieli dupd dictare!


1. ,,Odti-e foame, Ori i-e sete Ori ti-e dor de codrulverde." (Cdnteculcuculai) 2f" mai zice multe,dar nu mai pot acum.Atatadoara$puteas6-timai spun:de-ofi ..Tr--ag si-fi calcepicioarelein pidurea de dafini, intei si-ntei si te sca"i in tu"uiair, acelei livezi, de care!i-am vorbit $i apoi fi ce vrei." -rjiocur (Po|eqti nemuritoare_ pd.storulMina qi Mu$cataLurnii) 3. ,,Ei,.Ivaae,.destul de-acum; mdlaiut!De milostiv,milostiv F-ai b6it traiul $i F-aim6ncat . eqti; de bun la inim5, bun ai fost, nu-i vorbd.Dar, de la o vremeincoace,cam de pe cAnd f_ am blagoslovitturbincaaceasta, te-ai fEcutpreanu Stiucum. Cu dracii de la boierul acelaai ftcut hara-para. La iad ai tras un guleaiu de fi s-a dus vesteaca de pop;.firns. Cu moaxtea te-amldsatpandacumde f-ai ficut mendrele,cum ai vrut; n-ai ce zice. Dar toate_s p6ndla o vreme,fituI meu.De-acumti-a venit Si 1ier6nduls6mori; n-amce-ti face.._,, (Ion Creangd- Ivan Turbincdl Bund sd-Ufie inima, voinice, dar ce vant te poartdpe aici, cd in ! lara astainc6 n_a ntrat om pdmantean." (Ion Pop Reteganul, Lupul cu cap defier _ vol. poveqtiafieleneqti) nl1_TL9aducipe zdnd,ia-1inidejdea de la pasdre, cd de dat nu ti-o dau pe nimic J . "D*-u in lume.Mai bineii sucesc gatuldecat si ti_odautie.,' (Pove;ti nemuritoare pasdreamdiasfid rdpitd de Zmeul Zmeilor) 6. ,, Ia seamala ce-fi spun! Eu o sd bag drugul dstain foc o sd-l las acolo p6ndce ai se inlo$fte Si atutrci o si-l scot fi o si fi-l pun pe limbd. Dacd spui adevdrul,nu o sd ti se int5mple nirnicrdu,dardaci spuio minciuni,si qtii cd fierul o si- selipeascide limbigi o 1i 5a{l-o msa(Basmearabe- Focul lui Ben Ghannam) 7 ,, - Ba mai pune-lipofta-ncui, mii bab6!Cand Fam cerutouA,di ce mi_ainispuns? Bateacum$i tu gdina,si-li aduci galbeni!. . ." (Ion Creangd- Pungula cu doi bani) & ,, Buni si-!i fie inima, cumetre,cum li-e ceutitura... apoi di, nu Etii dumneata cd nevoia pe undenu [i-i voia?', te aduce (Ion Creangd, Capruca bei iezi)

28

Cuvdntul o
Cuuintul o se leagd (se desparte) cu liniutd de unire de cuvdntul (cuvintele) impreund cu care se roste;te, indiferent de pozilia in cere se afld: lnaintea cuyAnh ui (o-nhat, o-nchid, o-ndoi elc.), intre doud cuinte (pune-o-n, incuie-o-n etc.), dupd cuvdnt (du-o, mdndnc-o, leag-o, citette-o etc.), saufonnele: mi-o, !i-o, i-o, ne-o, v-o, le-o dau: n-o, ce-o, c-o, s-o). Dacd nu se rosteSteimpreund cu alte cuvinte, cuvdntul o nu se leagd (se desparte) cu liniuld de unire (o duc, o inso\esc, o iubesc, o ajut etc.).

Invdtdm sd scriem corect!


I. Citili, obsenoli cuvintelesubliniqte;i notivati sqiereq: r Tudor cumpdrd o haini. O-mbraci, o-ncheiela nasturi,o pdvesteatent,apoiii spunemamei: - S-o qumpdrdm, dar {!q croitorului sd-i scurteze mdnecile! . Apa raului o-neheatd gerul cel asprual iemii. $i o shdnee in brale,o sdruti 9i . (Cezar Petrescu Fram. ursul polar) o leag6ni. o Du-i-ope rdspunderea meaqi ai sdvezi cu cAti bucurie o s-oorimeascd, zise (Po|e;ti nemuritosre) bdtranul.

. Hartadela geogmfie Uite-o-n falanoastrd vie.


(Georgetq Moraru - Esi trenuletule) 2. Transformali$i completalidupdmodel: o vdd o chem a o ajut o a$repr a o rog o tai o a\ez
a

viz6nd-o chemand-o

. .
.

o chem o m6ngdi a o spil


'a o salut o caut
oull

am chemat-o

,.

. o mAnanc
ai luat-o
1a-o

a a rl a
I I

o iei o spur o scrii o cite$ti o impachetezi o ia o scne o ajunge a luat-o

spune-o

o o culege a o v\ziteazd
o o aleargi

l'

29

. . . . . . . . . . o o . o o o . r o . r . r . .

(mi) o dai (mie) (mi) o aduci (mi) o imprumuji (mi) o cweli (mi) o conshuiegti (1i) o cumpnrd(,tie) (1i)o axati (1i)o explicd (ti) o yinde (li) o murdire$te (i) o aduc(luVei) (i) o imprumut (i) o pregitesc (i) o cer (i) o sidesc (ne) o aduce(noud) (ne) o spune (ne) o aranjeazd (ne) o despacheteazi (ne) o toamd (v) o schimbd(voui) (v) o pregdte$te (v)od d (v) o vindecd (v) o panseazi

mi-o dai

d6-mi-o

li-o cumptu5

cumpdrd-F-o

i-o aduc

ne-oaduce

v-o schimbd

. o o o .

(le) o mdnancd (lor) (le) o zice (le) o grebleazi (le) o scrie (le) o cite$te

le-o mdndncd

3. Transformqlienunturilesi completati: r r . o o 0 aud. O duc. O cant. O sprijin. O supraveghez. . r . . . Cartea ce o citesc Mdnace o folosesc Grddinace o greblez $coalace o fiecventez Bluzaceo spdl Nu o aud. N-o aud.

Carteace-o citesc

. Vin cu o prietene . Colorezcu o culoare. . Te serr'sc cu o banane. . Te inveselesc cu o glum6, t Vin cu o carte;
30

Vin c-o prietend.

. . . . .

Trecseo vad. Citesc sdo infeleg. Incerc si o ajut. Repetsdo invil. O iau sdo duc la plimbare.

Trecs-ovid.

lineli minte!
Cuvinteletntr-o, dintr-o, printr-o sescriu totdeauna cu liniutd de unire. Exemplu: intr-o zi toridd de varl arn plecatintr-o gxcu$ie printr-o vale larg5.Dintr-o datAs-a pomit ploaia.Ne-amaddpostit intr-o scobiturd de teren.intr-o clipi ploaiaa stat$i ceruls-ainseninat. . Construili enunflri in care sdfolositi Si voi aceste ca)inte:

4. Construiti enunturi in cqre sd folositi tti cuvintele: s certat-o, o-nceqrcd, o-nchide. o aduce, incui-o-n, aga!-o-n, s-o spui, n-o deranja, citind-o, ai-o aduci.

Transcrieli sau scricti dapd dictare:


Iauzea, -Unde-o Soarele-mi ofta $i iar o-ntreba, gi iar o niga." (VolumulMiorila - Balade) 31

pentruMaria o carte. 2. Mamaa cumpdrat Ia-oSicitoste-o cu multdatenlie! Maria a citit-o ii a aflat multe lucruri interesante. A rugat-o pe mamasd ii cumperegi altecarti. 3. ,,Ia fata astagi du-o in addnculpidurii, cd nu rabd s-o mai vid in fala ochilor! Omoax-o gi, dreptmdrturiecAmiai indeplinit porunca,si-mi aduciplSmanii9i ficatr-rl netrebnicii!" (Fralii Grimm- Albd-ca-Zdpada)

grddinarul.O duc la Condovegi o aduc mdine dimineald. 4. ,, Sigur cd o iau, rdspunse Cum sdnu mi-o iau?De trei ani n-ammai vezut-o. Acum, ci vorbeste, o duc la Condove, degrabS. Dar mai intai, weau sd fac o plimbare prin Torino cu mutiSoara mea de bral s-o patru vad5toli $i s-oducla cele cunogtinte, sAo vadafi ei!" (Edmundo de Amicis Cuore) J. ,,Fiului de impdrat, orbit de fiumus1ea ciprioarei, i-a fost mi16sd tragd cu arcul, s-o prindi rdneasci,aqacd a vrut s-o vie. A alergatde colo-colo, a pAndit-odupi tufi9uri, dar toatdstrdduinta i-a fost zadamici. Cu toatecA nu era cu putinte s-o prindd, fiul de imptuat nu se didu bdhrt. Caprioara, pascu pas,-a vizandcAeste urmAritd pomit-ola vale..." (PoveSti nemuritoare - Impdratul SiZdna Zdnelor) 6. ,,... 9-avea un fecior,Dragomir, carese-nsurase c-o fatdfrumoasa, $i hamicd, $i cuminte, pereche; de nu mai avea da' baban-o puteazuferi gi nu gtiacum s-o mai canoneasci, doaro face-osi-9i ia lumea-ncap. intr-o zi ii dd un caier de ldni neagri sd-l spelepdnd l-o albi. $i pe c6nd zolea*la IdntAad iacavine un mogneag, q-ointrebi bl0ndci c-obarbi albi pdn' la brAu, 9i pl6ngea..., pl6nge; prigoneqte g-o de ce ea spunecum o qi cum tot la munci grelegi haineqte"" soacrd-sa fArA spor o m6ni, ca s-o pdrasci pe urmi la Dragomir ci nu-i nici de-o treabd gi s-o izgoneasci din casd," (Alexan&a l/lahutd. - Romdniapitoreascd) ' zolea : spdla (l6na) "ohaine sr e - o u rdtrc

Cuvdntul i
CwAntul i se se leagd (se desparte) cu liniuld de unire de cuvdntul (cuvintele) impreund cu care se roste;te, indiferent de pozilia tn care se aJld: tnaintea cuvdntului (i_ aduci, i-ajuli, i-am ydzut, i-ai dat, i-au multumit etc.), intre doud cuvinte (ingreuinclu-i-ie, auintindu-i-se etc.), dupd cuvdnt (spune-i, ludndu-i, nu-i asculta, sd-i inviti, nu-i dcard erc.). Docd nu se rosteSteiupreund cu alte cutinte, c vAntul i nu se leagd (se desparte) c1tliniuld de unire (I se spune adevd.rul.). '

Invd(dm sd scriem corect!


1. Citili qi explicali scrielea cuvintelor sabliniate:
a I-am soussi vini repede.
ia a

..-

- I-ai adusce ji-a oerut? I-a mu4umit pentruajutor. I-ati vizitat d cur6nd. I-au exolicatexercitiul acelagreu.

o . o .

Spune-icd nu estebine ce face! Si-i iotampinempe oaspeticum secuvine. Nu-i copil caresbnu sejoace. I-aluosd pe du$manide pe pAmanturile floastre.

2. Transformalidupd mode I:
ii aduc fi ajut ii apuc ii ascut(eu) ii citesc li descopdr ii cur6! ii culeg ii ii ii ii ii corectezi(tu) permifi cantdre$ti incarci micaorezi i-aduc o ii aud o ii ajung . fr ascult i-am ascutit

o lui,/ei

i-ai corectat

. luvei

. luvei

(el,ea) ii spune ii controleaz i ii multume$te


n canta

i-a spus

ii paseazi 33

. luvei

ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii

cerern(noi) explicim axitem diruim comunicirn vindeli (voi) ascunde,ti dezv uiti recomandali coloraf spun(ei, ele) vopsesc cumpird citesc scriu povesteste-i r . . o o

i-am cerut

i-ati vandut

. luvei

i-au spus

lui/ei

(i) lui./ei povesteste diruieite (i) a mutumeste(i) (i) a vorbe$te


o

(i) curela

condu(i) pe ei (i) dspade (i) intalne$te coboar6(i) (i) urmdregte

condu-i

3. Completeazdpunctele cu auAntul i Si transcrie propoziliile:


Lu6ndu-,,, - pabarul 9i umplatrdu-. ....-1, ..... l-am intins ceriadu-..... sa bea incet rece. oentrucd licoarea-

Tata spune: - Spali-... , imbraci-... ....lidu-.........in parc sd sejoace.

34

4. Completati Sirurile:
vizitandu-i, vAzandui,

spunandui -se,exptcandui -se,


zi-i, cere-i, cearld-i,

6folositi cuvintele:i-au numdrut, i-ai bansn is, i_a auzit, .Construilienunluri tn care sd. i-sli vdzut i-au alungat:

a. Obscrvati scricrea RETINETI! Si

. . . . . .

Imi esteru$ine I,ti esteldu Ii estebine Ne estu$or V5 estegreu Le esterudd

mi-erugine Ii-e r5u ii e bine ne e utor vi e greu le e rudl

mi-i rugine ti-i riu i-i bine ni-i u$or vi-i $eu li-i rudd

i-a qi ia
is Esteun singur cuvdntcu intelesula lua sau cdnd reprezintdun indemn.
(acum/az)

Copilulia hainadin cuier. {topilul a luat haina din cuier.) le sdscriimai ordonat! le maitaci! h a5atrebuiasi faci!

(ieri)

35

i-q - Sunt doud cuvinte cdre se rostesc impreund [i(lui/ei) + a (zis)]. . I-a explicat exercifiul de dezvoltare fizici.

Invdtdm sd scriem corect!


1. Citili propoziliile $i rnotivatiscfierea cavintelorsubliniate: Eleva ia carteadin biblioteci. invildtoarea i-a spus sd citeascdproverbe despre pdetenie.L4jlplig4 cum sdciteascd ca sd!g celernai buneproverbe. 2. Completalicoloanele:

a a a

Ia mana. Ia paharul. Ia scrisoarea.

A luat m6na.

.
a a

A luat paharul. A luat scrisoarea.

dupdmodel : 3. Transformayi
a a a a

ii li ll ii

cere aduce porunce$te mdngdie

i-a cerut

li poveste$te

a ii ouri!6

o li lngrijegte

. li asculte

coloanaa douad.upd model: 4. Transformali;i complel.ali isu cartea iau mingea iau stiloul iau banii iau covrigi iau lec{ii iau ghiozdanul ia cartea

Eu

EI

5. Completalilocurilepunctatecuformq potrivitd (ia, i-a): o cutiecu bomboane. Andrei Costache... frcut o viziti lui Andrei.El .. .. adus ..... qi peCostache. apoi ..... o bomboanri. il serve5te curia. o deschide. Poftim,.... tu! ...9i Dupeun timp Costache Seducela raftul cu cirli 9i ... o carte. Citescimpreund. pbcut vizitala pdetenul Lui ........ iqi .. rimasbun gi pleacd. sdu. Alegeliforma potrivitd $i tronsuieli propoziliile:
a

(Ia, I-a) mirturisit faptareape carea Acut-o. Copilul(ia, i-a) exemplu de la pirintii lui.

o Familia (ia, i-a) masain sufiagerie. . (Ia, I-a) fii cuminte, mii copile!

Bunicul (ia, i-a) intelesgi (ia, i-a) ajutat pe nepo.ti.

7. Alcdktili propozilii folosind cuvintele: fu pewznl, iu califcatiy bun, i-s cAntut,ia un


corn, i-a cdLltttt.

i-au qi iau
iau Este uft singur cuvdnt ca tntelesul de a lus. (azi/acum) (ier) (azi/acum) (ieri)

o Iau o cate din biblioteci qi citesc. (Au luat o carte din bibliotecd ...). . O iau la sdnitoasa. (O iau la lugi-/ Alerg) Am,lttat-o la sdndtoasa.

i-au - Sunt doud cavinte [i(lui,/ei): (pe) ei+au (chemat)] care se rostesc impreund. . I-au comunicat rezultatele de la concurs. [(I) au comunicat rezultatele de Ia concurs.] o I-au dus sd vadl spectacolul. [(I) au dus sd vadd spectacolulJ
-.Invdldm sd scriem corect! ,

(ui/ei) (pe ei)

l- Cititi ;i motivati scriereacuintelor subliniatu: Copiii i-au amintit mameisi-i ducl in parc. Mergem,a spusmama,dar il lgq 9i pe Azor. Copiii !;4q pus lesalui Azol iar mameii-au adushaina.Ca sI ajungdin parc ei o printre blocu . Eg In parci-au intilnit pe prieteniilor.lggjuciriile gi incepsdsejoace.

2. Conpletali dupdmodeldupdcefaceli transformarea: Ieri Actrm (azi) . Am luat scaunul. Iau scaunul. . Am luat masa. . Am luat notdbund. .. ..... .... . A m lu a tci u p e r c i . . ......... ... . Am luat papucii 3. Completalicuforma potriyitd: o . . . o Acum (azi) ^ Ii spun(eiAui) Ii cer Ii impart lio r d o n e ii ceartd Ieri i-au spus

Maria 9i Mircea .. ... invitat pe Codna ti Georggta o partiddde tenis. pe tern.Acum .. rachetele gi rningiile$i pleacA. anunlat sdseintalneascd Parintii intrebat candseintorc.Copiii . .. linigtit,spunAnduJe ci dupdo ori vor h acasi.il Eipe fratelelor de la cimin. 4. Alegeliforma potrititd $ transcrieli tqctele: . invdtAtoarele (iau, i-au) pregatitsuplimentar pe elevi. Ei (iau, i-au) partela conculsulde limba rom6nd.Dacdvor fi caStigetori, (iau, i-au) premii frumoase.

. Estezdpadd mult6.Copiii (iau, i-au) siniile 9i se duc pe derdelug. Pdrinlii (iau, i-au) sietuit sA fie cuminli qi atenti. Acolo (iau, i-au) intahit pe alti copii. Unii (iau, i-au) zipadd 9i fac un omulel.[au, i-au) pus nas un morcov.Costel9i Marin (iau, fau) patinele (iau,i-au) cuprins Joculgi veselia pe tofi. $i sedaupe gheald.

5. Erylicali inlelesul expresiilor de maijos, dpoi introduceti-le in enunluri noi: o iau masade prinz . o iau la sindtoasa:

o o iau pe cocoagd:
o o iau din loc =

6. Construili enunturi in care sd folosili cuvintele: i-au anun{at, i-au convins, i-au cumdrot. iau dus.

38

Transcrieli sau scrieli dupd dictare!


,1. ,,inainte de a pomi la drum,scotoci prin toatacasa, gurii, doar-doar de-oaflacevade-ale ca sAia cu el-" (Fralii Grimn Croitoratul cel viteqz) 2. ,, Yai, ce pocit ti-ai pus-o,fetito!Ia apropie-te sd te gAtesc cu ea,a$acutnsecuvine!o imbiecu bldndele femeia." (Fralii Grimm, Albd.-ca-Zdpada) 3.a) ,,5-auitat el in dreapta gi in stdnga, gi-apetrecut privirile pestetoatechipuriledin preajmd, dar pe liate-siu sd-lia de undenu-i. Cdndi-a iscoditpe slujitorisdvadi ce gtiude soaftalui, i-au dspuns nepdsltori ci l-au ldsatdormind in cort. Singurulom careaveavoie s5-l trezeasciora fratelesduKulayb, aqaincit acesta s-avdzutnevoit si ia cale-ntoaffiA $i sd calcedrumde o zi inapoi." b) ,,Atuncis-aindurat,i-a aruncat peste gi i-a pomncitsd 1incalte. umdrni$tsandale Dupdce qi-apus incdlJdrile simfit tilpile apirate, i-a fost mai uqorgi inima i-a dat ti $i-a ghessdmeargimai departe." (Basme arabe Kulayb qi Al-Muhalhil) 4- ,,Iarpe Rolard l-a incercat in luptelecavalere$ti. cd e viteaz,i-a pus $i-ncredintAndu-se coiful cu creastd-nalti.I-a dat o lance-nmAnadreaptdde care atamaun stindard-.I-a pus tunici ostd$eascd. L-a investit. dreptcavaler." ( AlexandruMitru - Roland - vol Din marile legendeale lumii) 'stindard - stcag ' I-a investit : I-i Jdcut (aict)

(...) i-au datbani,glumindcu el gi indemndnduJ J-- ,,Ceitlei cdlatori sdle mai povesteascd gi altceva.Dar cum in salAirltlased nitte doamne,toli trei, ca sAaiclagd atenIi,a, iau dat mai mulli bani,shig6adu-i: - [a moneda asta! Ia-o $i pe asta!in timp ce monedele pe masd rdsunau " (Edmundo de Amicis - Micul patriot pqdovsn)

h&r $t lar
i-ar - Suntdoudcuvinte[i(ai/ei) ; (pe) ei + ar (convinge)] . C.opiluli-ar ajutamamei,dar nu $tiecum. Far cominicatatilui calificativul mic, dar nu wea si il supere. l.ar ducela film pe copii, dar mai au de invifat. iar Esteun singul cuvAnL Citesciar povestea,,Capra cu hei iezi". Astizi mdjoc, iar mainemerg la teatru. 39

Invdldm sd scriem corect!


1. Citili exemplele ;i motirali scrieleo cuintelor: Astdzi merg !4 la bazin. Tata i-ar lua 9i pe fra$i mei, dax s teme ca ia! nu sunt cuminti. Dacdei i-ar fi cetut iertareqi ar fi promis ci nu il rnai supdrdcred ca i-ax fi iertat. Aqavom merge !q doarnoi. 2. o r . . . . . Transfotmalidupdmodel: (i) ar aduce(luVei) i-ar aduce (i) ar face cadou (i) ar ajuta (i) ar spune (i) ar povesti (i) ar tdmite (i) ar duce . . . o o o . (i) ar alinta (pe i) (i) ar invita (i) ar pregdti (i) ar aduce (i) ar urmdri (i) ar alunga (i) ar hezi i-ar alinta

dupdmodel: 3. Completayi merg citesc


iar Fr culeg curAI

iar -

propoziliile cu una dinformele iar, i-ar: 4. Completali . . . . 5. o e . o o o ie reparal televizorul. trebu la serbare? Decenu.. . invita9i pebunici vedea. s-arjucaimpreund. Daca mea GigelestefrateleElenei. Mada estesora . imprei.n6. sai,s-arjuca.......... DacA . . ..intdlnipe prietenii ,... propozigiile: Alegegi foma potrivita litranscrieli Joc(iar, i-ar) tbtbal. De ce nu (iar, i-ar) citi un basm? (iar, i-ar) inseamnicAnu etti atentDacdgre$eqti (iar, i-ar) pl6cea oare? - Ce cadou Merg ce merg (iar, i-ar) la o dscruce intiilnescun ursDacdar wea (iar, i-ar) pregdtipentruconcurs.

&

6. Completati locurile libere cuforma potrivitd:

. . .

.... . spune? invdt: merg..................;

De ce ..

. . .

S -a opri t . . . ; dacd ....... spune; ... aduce;

. .

. . . m u lt u m i; Unul coboard altulurcd.

Transcrieli sau scrieli dupd dictare!


/, ,,Iaracolote opreqti $i doarpasultduugor In om6tstrilucitor Lasi urme viorii Peste albele stihii. (GeorgeTopirceanu - Rapsotlii deprimdvard) ?. $i iar i-a abItut prin mints sdseducdla lan! 9i sI gi-l pundde g6t, dar c6nd a vrut sdgiJ Ie, a tresirit infiorat qi s-asperiat.$i iar 9i-amutatgandul.

su-l $t se,
sd-i Suntdoudcuyi te [sd+i(li)] care se rostescimpreund. . S5-idai aceasta cartesuroriitale!(Sdiidai...) sdi - Esteufi singur cu|Atu carepoatef inlocuit cu cuvintelelui, ei. . Fratii sii suntmai maljl.(Fralii lul/ei sunt mai mari.)

Invdldm sd scriem corect!


i- Subliniali celedoudformedin textul de maijos;i motivatiscrierealor: Mergi la prietenata s5-i spui cd m6inene ducemla teatru.Sd-i ia qi pe fralii sdi. a Transfamali Si completalidupdmodel: . . r r . si si si si si ii ii ii ii ii duc mullumesc zic explic cobor si-i duc o . . . . sdii descopdr si ii felicit sdii intalnesc si ii trimit si ii curit prietenii sii

r prieteniilui . colgii lui

prietenii ei
4l

. . . . . .

unchii lui umerii lui genunchiilui lui ochelaxii copaciilui ceinii lui

3. Rostitiimpreundcuvintelesublinietesi transcrielipl'opoziliilefolosind liniula de unire: o Ai fosts6ii aiutipe bunicila cur6{enie? . Merg sAii cunoscpc prietenii tAi. r Nu gtii ce sI ii so,Ui?

4. in propoziliile de maijos, tnlocuili cuvintelelui/ei prin cuvdntulsdi, apoi transcrieli-le: r . o o Colegiilui suntelevisilitori. Papucii ei suntnoi Sicumti. verde. Ochiilui au culoarea arepui. Puii ei suntmici qi aupuf galben. Cloqca

5. Complercti sirurile: e ochii sii, pantofiisii, .. . ...

o sd-iduc,si-i amintesc, sd-iinaporez 6. Completatispatiile libere cuforma potrivitd sdi' sd-i: medicul. Acesta le-a suntingrijorali.Au chemat Mirceae bolnav.Pdrinlii... . ...... lAsate de el. ... facdfreclieSi .. ..... deamedicamentele Vioret $i Costinsunt pdetenii ... ... cei mai buni. Ei vin mereu... ....... dea

spus
temele.

7. Tdialiforma nepotriyitd$i transcrieti textul: Mirceavine de pe terenul de fotbal.Adidagii(sdi,si-i) suntrupli. in rimpuljocului cu colegii(sii, si-i) a vrut (sii, si-i) invingd!i s-aimpiedicat. Acum nu ttie ce (sii, si-i) spundmamei. $tie ci nu are destui bani (sii, sn-i) cumperealtii. Se hotdr4te (sni, sn-i) spundadevdrut. Pdrinfii (sii, si-i) nuJ mint niciodata.

8. Alcdtuili propozilii folosind curintele: obrajii sdi, osmenii sdi, sd-i tufilnesq sd-i campdr,sd-ipetiec.

1. l1i las in grijd calul. Sd-i dai mancaregi ap[ s6-i faci curat, sE-ipui aqtmut proaspit ti sd-ipiepteni zilnic pdrul! pe mamasA-icumperepantofi noi. Mama ii cumpfud.ii spuneIrinei si-i 2. Iira o roagd, ingdjeascA cu atenliq sd-i fereasci de noroi, si-i cure,te de praf 5i s6-i cremuiasci.Irina este foartemandrdde pantofii sii. 3. - Ba nu, 1as6-i sd c6nte! rdspunse impiratul. Tu ai dorit sd-i vezi,,iar eu dorescsd-i ascult. Cdntali, bdiefi! 4.a) Dar Cheliuldinaintd fixt sd-i pesede strigetele1or.Cdndil vdzurdinaintandcu atata ilcredere gi nepdsare, toate fiarele rdmaserdsmerite', niciqna nu se incumetd sd-i taie calea... b) La sftrgrt emirul' le deslugi' cum incuviintaseel s6-i dea pe frumoasaprintesdde solie. La auzul acestorvorbe, Cheliufdcrescuin ochii lor, 9i mai toti se ridicard s6-i spund vorbemdgu[toare. .. c) A i trec ai emirul simte cdJ pdrisescputerile; vdzul 9i auzul incep si-i sldbeasci. Cum nu aveaniciun fecior caresd-i mogteneasci averea$i rangul ldsddin ce in ce mai mult chivemisirea.cetilii in m6inile lui Cheliul6. ( Basmearabe- Cheliuld gi mamavitregd) : (aici) smeite supuse emirul= conducdtor musulmqn = deslusi ldmuri chivemisirea: afuninistrarea(ingrijirea, gospoddrirea)

. Transcrieli ssu scfieli dupd dictare!

ce-l $t ce,
doud cwinte fce + ti (sryr], [ce + egeJcare se rostescimpreund. ce-i - Surlt o Ce-i aduciin dar de ziua lui? pachet? o Ce-i in acesL cei Esteun singur cwAnt-

o Cei trei din lafasull cei mai silitori.

invdtdm sd scriem corect!


1. Citili propoziliile de maijos si motivati scriereacuvintelorsubliniate: o o o o . o Dupd ce-i explici exercifiul,il lasi sdrezolvesingur' ai mei. Ei suntcei mai buniprieteni Cei doi iezi mai mari ai capreierauneascukitori. prinul am ajunseu. Din cei cinci alergdtori, paristi pe mereu colegii tiii? De ce-i aici? dezordine Qgj atdta

2. Transformalidupdruodel: o r . o o . . o copiii ce fr cunosc colegii ceii chem prietenii ce ii aduc pdrinlii ce fr ajut oameniiceii vid ochii ceii ingrijesc Ce esteaici? Ce estein plic? copiii ce.i cunosc o o o o o . ceii spui ceii cumperi cefr duci Qui/ei) ce fl dau cefr explic ceii d.iruie$te ce.i spui

ceiaici?

: 8:::[:ffi,ffi:r,
dintei
din fati

3. Complenli &tpd model: mai cuminli mai buni

cel

4. Completalilocurile punctatecu una dinformele: cei, cz-io


.

..dintdi; .......
...... ... doi;

mai mu11i;
44

o o

ftaf; . unsprezece faci?

man; spui?

Dupd spcli;

a Dupi ... ....... explici; a Pentru chemi? t Pentru. ... aceasta?

5. Completalitextulde maijos ca uruz dinformele: cei"ce-i, Au venit in vizitd la noi patruveriqoriai nogtri. ...... . ...mai mici suntGigi mari seretragsejoac9ah.Maria ii ia pe 9i Lisa.Ei suntSi ............mai cuminti................ ....... .. mici la bucdtirie. - Bunico,cu .............. servin pe verigorii nogtri? - Cu mai bunl spuneea. Alegeliforma potrtuitd, barali forma nepotrivitd;i transcrietipropozitiile. (Cei, Ce-i) qopteqti la ureche? Te simfi bine cand(cei, ce.i) dinjur te apreciazd. (Cei,Ce-i) buni la suflet suntdamici. a Dupd (cei, c-i) ajuli pe pdrin$, pof sAte Sijoci. a (Cei, Ce-i) in grddinadin spatele casei?
a a

7. Alcdhili propozilii in care sdfolosigi ctnintele cei ti ce-i:

Transcrieli ssu scrieli dupd dictare!


1- Dupd ce-i conducipe prietenii tdi la magini, ia cei mai uqori adidagi9i aleargdzeceture de teren.Cei mai rezistenlioamenisuntcei ce seanaeneazd zilnic. Astfel vei fi sigu printre cei selectatisi participela concunul de alergiri. 2De ce-i ingrijif agade bine pe cei doi cai? Pentruce ei sunt cei mai brmi prieteni ai mei. -C uma $ a ? - Iac' aga!Ei suntcei caremd ajutd la muncd,dar Si cei caremd duc la plimbare.

3- Dupd ce ascultdcele ce-i spuseroabele,se dusela negu,titor,caxe a$tepta la poartd,ca sa nzd qi eacondurii... (PetreIspirescu Ileana SAnziana) 45

7. ,,Du-te,zise impdratul,dad negre$itcASi tu ai sete intorci rutinat ca fra{ii tei cei mari!" (PetreIspirescu- PrAsleacel voinic ai merele de aur) 5. Dar c6nd se lntoarseacasd5i se mai gdadi, se dumiri desprece-i vorba $i se hottui sd DupAun dstimp de cugetareaddncd, lgi aduseiad$i arnintede termine cu toverfuia aceea. ce-i bsasetatdl cu limbd de moarte. (Basmearabe)

cs-, {t cat
cd-i - Suntdoudcuvinte[cd + ii (ttezi)], [cd + este]care se rostescimpreund o Zice ci-i adtrcecartea promisd. . Estebineci-i pui la muncd pe copii. . Nepotulii spunebunicii ci-i gustoasA pdjitora. (a se) cdi- Esteun singur cuvA ku lnlelesulde drurnurl metode, mijloace). o Ajungi la castel pe mai multecii. o Problema serezolvi pe mai multecii. o Facrost de bani pe mai multe cii. cd a gregit, a regreta,a-i pdrea cii (ciiesc) - Este un singur cuvant (a recunoa$te (cu accent pe i) rdu). . . St&anul secii ci-qi pedepsislujitorul. Omulsecii cepierdutimpultoat, ziua.

Invdtdm sd scriem corect!


1. Citili propoziliile de maijos ;i explicali scierea cuvintelorsubliniate: trei cii. Sprecare si se ,,Cdbtorul ajunsela margineapndurii. Aici se deschideau pe sdteanulcu carese intalnise.I-a fost teameci-i un om indrepte?Se cii ci nul intrebase

riu qi ci-i aratd un drumgregit." model: 2. Transformali d.upd . ci fr cump5ri


. cd ii viziteaze o ci fr minte o ci ii aduce 46

ci-i cumpirb

o ci ii explici
. . ci ii aminte$e ci ii cite$te

.
. . .

ci steincuiat
ci este culcat cE esteaSteptat ci este adormit

ci-i incuiat

. . .

ci esteuitat ci esteales ci este cuminte

3. Alcd.tuili propozilii folosind cuvinte din coloano a doua a exercitiului antefior:

4. Completatt Sirurile: o cd-ibun,cd-irdu,c6-idulce, . cd-ispune, cd-icomunicd, cd-imultumeste, ...... ...... .. .......... o ci-i vede,cd-i invitE. ca-i ceartd5. Completali propozitiile cu una dinformele cd-i, cdi: . . . . . 6. o . . . Mergela film ... . . . .... interesat. Suntdoud ....... .... prin careserezolvdexercitiul. Cande$te pe maimulle ai de rezol\at o oroblemd. ..,cdnd Se imediat penrru ci i5ijigniprietenul. Nu te . ... . ce t despa4i de Mircea, fiindci nu iti esteprietenadevdrat. .. AlegelifornaTotrivitddin parantezd Si trans(rie propozi ile: Md informez pe mai multe(ci-i, cii). .Crede (ci-i, cii) tardestept. Dacds-ar(ci-i, cdi) cdndfacerdu, ar fr foartebine. Dacdinvdtmult mi sedeschid mai multe(ci-i, cii) in viatd.

7. Completqli locurile punctate cuformq potrivitd: .

. .

.. ..

de acces;

.........ocohte; pare; ..............

o vine .....

place.

. se . . ...... d faptasa; o maimulte ;

toateceletlei ..

.. ;

in lupte; ... . incercat

47

8. Alcdtuili propozilii in caresdfolosili cuintele cdi si cd-i:

Transcrieli seu scrieli dupd dictate!


de undeera dus,gurababeiumbla cum umbli melifa; cd 1. ,,$-apoi,cdndveneamogneagul cd-i soiu rau ... Cd-i laie, cd-i bilaie, 9i ' cd scd-i lene$a, fata lui nu asculti, c6-i ugemicd, o alungede la casalor." (Ion Creangd- Fola babeiSilata moSului) ci-i vorba de Fpte oamenidobor6! 2. ,,Uria$ulciti: ,,$aptedintr-o lovitud!" 9i cum credea de croitoragdintr-o dati, incepusdsuite parcdmai altfel la firima de om ce-i staln fa,ta'" ( FraYii Gimm - Croitoragulcel viteaz) 3. Copila-nhainemdndrede fiu impdritesc S-afundi in lumind,dar chipu-i ingeresc, Dar mersu-iplin de farmec,cu paslegdnitor, O spuncd-i mai mult fatd decdtci e fecior. (I/asileAlecsandri- LegendaciocArUei)

a, $t s-t
Ei- Esteun singur cavAnt. Ai multe calitdli. suntai tdi? Ochelaxiiacestia doud. cuvinte[a(spune) + i(lui/ei)]; fa(duce) + i(pe ei)] care se rostesc s.-i - Sunt impreund. . il vizitez pentrua-i da temele. o A-i ardtagreqelileprieteneitale esteo datorie. trtrecerea,am avut multe de ldmurit. o Pentu a-i convingesdorganizdm
-.Invdtdm sd scriem corecl! ,

. .

maijos, motir)aliscriereoawintelor subliniate: f . in exemplele-de o . . o ceva. Dacdnu 4i bani, nu poti cumpdra la $coali? 4ifost astdzi Pentrua-i convinsepe oameni,e nevoiede multe explicalii. pe elevi pentrua-i felicita. ii a9teapt6 invdfdtoarea Dupi concurs,
48

l,
I

Transformatidupdmodel : a duce a spune a mullumi a vedea a facacunoscut a citi a gdsi a-i duce lui; ei; pe ei

t i

3. Construili e unturi cu urmdtoarelecuvinte: ai meL ai ndi, ai lui, ai ei, ai noqtri, ai wgtri, ai lon

Conpletali dupd nodel $i alcdtuiti propozi!ii:

fost vazi

5. Explicay'proverbul: ,,Ai carte, ai parte. "

49

propozi,tiilede mai josfolosindforma corectda cuvintelorsi sau a-i: 6. Completali . de doua doi ochi,uiti-te de doudori, daci .... ... doui urechi,asculta DacA........:.... ori si dacd........... . o gud, vorbelteo dati!. imprumutati. cartea prietena . Merg la meapentru........ .....inapoia grijd de noi tot timpul. o .......... arr.rt . copii? ....... tii suntacegti

Transcrieli saa scrie(i dupd dicture!


albi, luminoasd, 1. ,,Noaptea-i Ceru-iboltdde opal, scanteioas5. Toatazarea-i Tot izvoru-ide cristal' "

(vasireArecsqndri Noaptea arbdl

din 2. ,,Sd-itaieboii, gi vaca,gi oile, qi calul cilirit, si-i deiefoc la casdqi s6-lgoneasci gine gtie mai intoarce? puteasd daci nu seva sat.Asta s-arfi puhlt. Dar vie!ii." Trebuias6-i stingi lumina (Ioan Slavici Pdcal'dtn satul lui) . a ie5itsi-i intempine: cum i-a vazutde departe. J. ..Unchiagul. Bine ati venit sdndto$i;dar ce imbli impdrate sd afli? Dorinla ce ai o se-Ii aduca intristare. - Eu nu am venit sAte intreb asta a zis impdratul- ci, daci ai ceva leacuricaresi ne faci sdavemcopii." (PetreIspirescu Tinerelefdrd bdtuAnele $ via(i Jdrd .le moarte) 4. ,,Rati" rdliqoard, pe-aripioari. Ta;iin spinare. PeHiinset9i Gretel, Cd nici pod, nici punten-are, marel Apa asta Apoi o rugdgi pe s.rrioaralui sdvini langi cl, dar Seapropiegi Hdnseli seurcd in spate. pe mal si-i zise: Gretelrdmase - Cum sAvin? Nu vezi cd i-ar fi ptea greuriti;@i?(Fmtii &ian - Eansel qi Gretel) 50

5- lleana si Geanina organizeazd un concurs: cine scrie corect sase cuvinte cu -i'. Stqbilili wi ctigtigdtoarea. Ileana . la cartea i-a cerut ai colegi buni spune-i i-am condus s6-iaduc Geanine cere-r i-au zis fi:alii sdi cei doi cocogi cdi atont auzi-i

5l

Luvcintul I
Cuvdntul I se leagd (se desparte) cu liniuld de unite de cuvdntul (cuvintele) impreundcu cale se roste;te,indiferentdepozilia in care se aJld:inainteqcuvdntului(l-am auzit, l-au felicitat l-ai adus,l-a plimbat, l-ali aplaudatetc.), intre doud cuvinte (duce-l-aS, prindeJ-voi etc.), dupd cuvA (ine-|, sdJ cert, mi-l aiuL 1i-l dau, vi-I explic, vedea-l-as, nu-l aud etc.). impreundcu alte cuvinte,sefolosette cuvdntulil Ql cunosc,tl Dacd nu se roste$te invdy. il vdd,il aducetc.).
- .Invdtdm sd scriem corect! 4

/1

I. Citili propoziliile de maijos ;i motivqli scriereacuvintelorsubliniate: r o o . . . r . L-amauzitcintdnd. L-ai olimbatpe Grivei? lg.fggpfu pe bunicul meuniciodatd Merg gLLyEgsZ pe prietenulmeu. Ia:l Fipe Ionuf in parc! l-a felicitat. Ascultandulcumpovestegte, 1!gg[[ pe om candarenevoiede ajutor. spune mama lngrijoratd. mai repede acasdl Vedea-l-as

2. Cititi texteleti subliniali cuvintelecare se rostescimpreund.Ce observali? minunati". Merg sd-l vdd 9i eu. L-am invitat gi pe Ruleazi filmul ,,Dumbrava pe vdrul sAu.L-am intahit la joace. prietenulmeu,iar el l-a aduspe virul sdu.II cunosc irnpreuni. filmul.apoil-omdiscuta Vomurmdri joc. Til diruiesc.Pdstreaz6-1, dacdifi place,dacdnu, vindeJ acest Am cumpdf,at rugalnsesdnu-l strici. cui wei. T-aS sauddruiegteJ 3. Transformalidupdmodel:
o o o c o . il il il il il il ldmuresc (eu) ingrijesc curaj organizez gdsesc crcetez
(tu)

l-arn limurit

ldmurindul

o il vezi

la1, ve^)t

vdzAnduJ

o il cure{i
52

il il ra il a il

ajuli cumperi citesti memotezi l-a ascultat ascultdndu-l

il ascultd (el, ea) il miroase il duce il cerceteazd. il ararjeazd a il scuhrd


a il desendm

(noi)

I-am desenat

dessnandu-l

il micgordm a fl mdrim il urmdrim il cunoagtem a il apreciem


a il certaU

(voi)

l-ati certat

cefiandu-l

il a il il a il il

vizitafi insofifi lucrati decorali Stergeli


l-au irnpodobit

a a

(ei,ele) il impodobesc il rezolvd il descoperd il incurcd il cheamd il mdng6ie

impodobindu-l

il voi cerceta il voi cumpira il voi asculta a il voi arunca il voi duce il voi analiza
a (mi) il prezintd (mie)

l-oi cerceta

. o . o o o o r o o

iI il il il il il

vor ataca vor indulci vor rupe vor osdndi vor pedepsi vor urmiri explicd (no i) schimbi aduce urcn

l-or ataca

mi-l prezintd

(mi) il ascunde a (mi) il comandi a (mi) il indoaie (1i)il (1i)il (1i)il ([) il para$te (fie) infigoarn deseneazi descoperd !i-l pala$te

(ni) il (ni) il (ni) il (ni) il

ni-l explici

. . .

(vi) il coace (voui) (vi) il incearcd (vi) il dezvele$te

vi-l coace

53

(vi) il murdireEte
,. ii; it

"onrt-i"qt"1"vlui) (i) il inchide a (i) il deschide (i) fl impacheteazE . . . . . . . sdil aduc siil urc si il misor se citesc sA .cumper seilconduc. si ll uit

i-l constmieqi;

o . o o r r o e r . o o o. o e. o. . .., r . o . . .

(li) il (li) il (li) (li) il

scuhrd (lor) aduce dnruieqte inclind .

li-l scutud

sa-l aduc

nu il.cunosc nu ilvdd nu il prind nu lt miat nu il chem nu il ascult nu il iubesc gi fl. aduc qi fl construiesc qi il ajut 9i il chern 9i fl prind Siil, scriu. giil utrneresc. $i i| tterg

nul cunosc

a ce il rezolv a ceiI cumpdr a cfl miros a eeil respir

ce-l rezolv

qi-l aduc

ceil caut ce.il murdiiresc ceil protejez eA rcaizez (l) a9duce @el) (l) aScerta (l) a9invdfa (l) at asculta (l) aqpierde (l) at trezi (l) a9urmiri (l) a$sprijini l-agduce

a a a a' . a a

(l)arascunde (pe el) (l) ar minli (l) ar aplauda (l) ar'transforma (l) ar cherna (l) ar certa (l) ar attspta - O arinvita o

l-ar ascunde

4. Completalidupdmodel:
am ai a a\i au

. Aladtuili cinci propozilii cu unul din cuinteleJiecdrui 4rx.pde mai sut

54

5- Completali;irurile:

r l-amajuns. l-amprins. l-amauzit, . -...... . . I-ai ascultat,l-ai felicitat, l-a impiedicat,l-a pdmit,

l-auaSteptat. l-au verificat, ........ .........

. rnta'e*er, crriar#-t, ;a;-1.-............-.'.'.'. ..-.-.-..-.-... ..... . -- ..- . -. ,


6. Construititase enunluri in care sd utilizali a virrtedin eierciliul 5:

l-u Si la
l-a - Sunt doud cuvinte care se.rostescimpreund [(pe) el + a (vizitat)]. . L-a vdzutSrl-a stngar.

Is- Este n singur cuvAnt. . . Seducela $coab. Mergela anhenamelt. 55

invdldm sd scriern corect!


L In textul de maiios sublintuli grupuile de c'uvinte l-asi ta si moti,valiscrierealor: de colegii ei' L-a insotit ra organizatA i-a invitat p" Ur-i"U tan t ,,Cerasela "".b au venit si ati bunici Ei au fost in bancain caresti ea La serbare panain ciasa.L-a aqezat 'ui*ti la ,p""tu"olul prezentat de copii- La sfir$it au aplaudat ti au mu4umit peatru invitalie." 2. Completalicu unul din cwintele l-s sou Ia: . la cumpirAtun
a la joaci a la
4 4 . . . . . . . . .....,....._ ...,.,.._. . . , , _. . . . . . _. . . . . . . . . , , . ........._ _.._ __ .,. . . . __. . . . . . . . . . . . . . .

l-a dus a l-'Ytir1,:t a l-a


a a '

a a

__..........-.-..,.--.....-..........,,,...---.-._.__........-...,......,....................

. Alcdtuili, oral, propozilii cwcuvinale de mai sus: : 3. Transformalidupdmodel il duce a il cheamd il cauti a fl invitd fl aduce a fl strign l-a dus . (t) a chemat (pe el)
a a
!a

l-a chemat

0) a parat $) a vnzut fl) a minlit 0) a vizitat (l) a trezit


Ia sou b:

4. Completati efiul de mai jos cuforma potiitd,

pe Ciprian.Mai int6i ..... .. pus sa lec{ia de citire, .,-.-.-...,-,ascultat s-a inourcat.invatdtoara intreberi.-----,------..-povestire citeascl$r apol sd rispundi ........-..-.sfituit sAfie mai atent. ajutat qi 5. Tdialiforma nepotrivitdti transcrieli texul:

Mergem(l-4, la) filrnul ,,Dacii". G-a, la) ula ne oprim' lnftdm pe r6nd' Ne agezdm {l-a. la) locul indicatPebilet. roman' (L-a, la) invitat la masd' incepefilmui. Decebal(l-4 la) primit pe oaspetele ia ) i n v i ns . i n luptd {l -a ,

56

6. Alcdtuili propoziliifolosincl cuvintele: l-a ldsattn pace, l-a sJfttuit, Ia rnare, Ia ,nunte, la invdtdturd-

7. Explicali proverbul: ,,La pldcinte inainte, la rdzboi inapoiu

ce-l Si cel
ce-l- Suntdoudcuvinte[ce + it (aduc)] corese rostescimpreunti. o indatd ce-l descopdr pe vinova! il pedepsesc. . - Ce-l tot cerli,mii femeie? cel- Esteun si gur cuyAnl. . il rasplitescpe cel mai bun. . - Acesta estefiul meucelmic, spune tatacu merdde.

Invdtdm sd scriem corect!


I. Motiyati scriereacuvintelorsubliniqtei propoziliile de mqijos: o La concurs am fostgg!mai bun. . SAheac5in fali g9l mai mic. I - De e9J urmiregti mereu pe omul acesta?. 2. Transformati dupdmodel: . copilulceil vdd . creionul ceil ascut . terenulce il cumpdr
5'7

. El este priete[ulmeugg!mai bun o - De qg:l ajuli mereula lecjii? o - Q9=[ doare?

copilulce-lvdd

. . . .

tortul ce il servesc gandulceil Port frateleceil ajut pArulce ll Pieptin

saa ce-l: 3. Couplenli locurile libere cuforma potrivitd' cel


a

silitor; elevul de ... ... chemi? mai bun;

. omul a este

aduci;

mai lnalt; de acolo;

de

inveti?; chinui?

copilul.... ...mai cuminte' a Acesta 'l"-Jo" este

indragesc .. ' mai mult' la"tLt"t "sie.;ocul dintrevoi sI vinb la mine! bi* . .. ... .ui curajos a D; ".t" incuici la treabape bunicul teu, mti copile? propozi'tiile: Tdialiforma nepotrit'itii din parantezd6i transcrie,ti era5i (cel'ce-l)maicuminle' ieziicaprei (Cel,cel) maimic dintre minti5i nu-ispuiadev6rul? ce-l) a De(cel, (cel,ce-l)maigreu' esle ce-l)amde rezolvat a Exeiciliul 1cel.

cel ce'l: 5. Alcdtuili propozilii in care sdfolosili corectc vintele si

Trunscrieli seu scriefr dupd dictare!

incq)ur6a sep6rgui;atuncifiul cal mijlociupazi $i el dard 1. ,,... Timpul veni,merele sducel mare." Datica si fratele tPete Ispirescu Prdsleacel voinic Si merelede aur)

pe Rin $i in toatdMarea 2. .,SochomaSigfrid, cel mai bun cilfue,t 9i cel mai bun vdslaq Nordului. - cel mai vireaz 9i cel mai hl ;" odmantulNiderlandei, cel mai bun dintre cavaleri, wednic era irumosd tandr Sigfrid " (Alexaniru Mitru - Din marile legendeale lumii) 58

I-or qi lor
l-or - Suntdoud ctointe [il + vor (inyinge)Jcarese rostesc impreund. o Dacdl-or gdsi,l-or aducedegrabd (Dacd il vor gdsi,tl vor aducetlegrabd aiasd.) acasd,lor - Esteut1singur cuvA (ine locul numeluipersoanelordesprecare se vorbegte) o Lor le spuno poezie.(Copiilor le spuno pctezie.) . De cenu le explicati gi lor problema? . DacA lor le placesdciteasciestbine!

Invdtdm sd scriem corect!


I . Motfuali sq,iereacuyintelorsublinintein propoziliile de maijos : o in curteacasei!e! este.un nuc mare. r De ce!91fi lmbdcat a$a gros? r Totul depindede hdmicia!99. 2. Transformalidupdmodel: o o o o il vor aduce il vor anunta il vor dezbrica il vor ocroti l-or aduce o il vor asculta o il vor inscrie . il yor ceuta
. il yor cunoa$te

o Pechipul !91 seciteamu[umirea. . L-or ajrnge 9i for intrece.

3. Alcdhrili prapozilii folosind cuvintedin coloanaa douaa exerciliului de mqi sus:

4. Completalitirul cu olte cuvinteasemdndtoare: o casa lor. copilullor. faralor,

5.

Completalilocurile libere cuforma.pofivitd, lor saul-or: o . . ... le placemunca; . s p e r c d . . . . . in y in g e ; le duce .... prinde. 59

. dacd . ... ...ajuta; . incin ste a ... :. .; . s-aopritin calea.. ... .; r ..... ...aduce acasd dacd

hrani;

transcrielipropoziliile: 6. Alegeliforma potrivitd 4 cuvintelordi't parantezd$i sAse simti binein roul in clasa(lor, l-or) a venit Ioou!' Cotegii(lor' t-or) ajuta invita sd sejoaceimpreunila pauze; colectiv.(Lor, l-or) ie placenoul coleg'(Lor' l-or) va fi nevoie El i"?fii ffor, l-or) ajutata leclii dacd 6or. l-or) ducesA-iarateUiUrtot."u (lor' l-or)' decomponarea ioerdsdfie mu!rumit

l'or: 7. Alcdtuili propozilii tn care sdfolosili cuvintelelor Si

l-aSSi lag
rostesctmpreund' l-a| - Suntdoudcuvinte[(pe) el + ai (duda)] carese . din nou' dacdl-a; vedea imediat L-a$recunoa$te lipsit de rdspundere)' de un singurcuvAnt kLt intelesul lag - Este "fricos"' vina pentrucd e lat' . Nu $i-alecunoscut

invdtdm sd scriemcorect!

motivat de mai jos, subliniatiptin culori diferitecele doudfotme ti l. in exemplele lor: scrierea o o . . sdfii lag. in viali nu trebuie estedmg? pe Griveidacd-mi De ce nu l-a$mdngaia mi-arcercajutorul' L-ag ajutadacA la $eu lat te Pfuase$te Prietnul

60

2._ Transformati cuvintule din coloana intdi dupd model si atcdtuili propozilii din cuvintele

(l) a$vizita

(peel)

t-agvizita

o (l) af limuri . (l) a$ ruga

(l) af invinge

. (l) at cauta . (l) at prinde

J- Subliniati cu o linie cuvAntullq;;i cu doud linii cuNintelel-aq (...). Alcdtuiti propozitii *)i cu curintelesubliniate: L-aq ierta, dar imi estegreu sd uit cd m-a frcut la$ in fata prietenilor.Nu gtiu in ce F[ [-agputeaconvingecd a glefit. Nu pentruci sunt la$nu am sdrit la bdtaicands-acertat q! tovard$ii s5i de nebunii. Et ii jigniseqi, dacdl-agfi ajutat,a$fi grSit. imi parerduca nu tolelege.

1. Completatilocurile libere cufotma potrfuitd, l&$sdu I-a$: . . . . exerciliul ce .. .... ...rezolva]' drumulce ... .....parcuge; smulge din rdddcind; nu ....... ... incuraja sdfaci rele; de . . . ceeste; o . . . o copilulcel . . , dealulce _ urca; rdspunsul ce ............... da; dacd egti .. .. .; dece ... ajuta?

i. Construiti enunturi in cure sti laSsauI-aS. lolosiyicuvintelc

6l

nu-l ti nal
imPreuna' nu-l - Suntdoudctrinte [nu + iI (canosc)]carese roste'sc . . ps acest copil. Nu-l cunosc - De ce nul inve,tist sepoarte?

na4nu,o) - Este un tn1ur cuvAnlku inlelesul: nimic, care nu valoreazdnimic, lipsit de valoare). . . Ai obtinut un rezultatnul. Actiuneaestenuli. -sd scrierncorect! Invdtdm l. Motivqti scriereacuintelor subliniate: r o o o e !ul. medicamentului Efecnrl Nu rezolviun exerciliu,daci 4g-[ in[elegi. corectmiwerile. Efortul depusa fost !d penhu cEnu ai executat va gre$rmereu. Daci 4qj corectezicandgrete$16, a

2. Transformalidupdmodel$ alcdtuili propozilii din cuvinteleoblinute: o r o r nu il cunosc nu fl vid no il ald nn fl primesc nu-l cunosc . o r o nu il nu il nu il nu il pot invinge dugminesc invidiez indrdgesc

3. Completalicuforma corectdnul(nuld) sau nuJ: o . . . fiindcdnu l-amcitit. acesta Basmul .......... .. cunosc mdnanc. de mancare....... Felulacesta .......... rezultatul e .. munca! Dupaatata Valoareaacestuiact ste

62

4. Constt'uiti enunturi in cale sd folosili cuvintele nul $i nu-l:

al Si a-l
. . .

al - Esteun cuyanL Caietul acesta esteal meu. Stauin bancaint6i pe rdndulal doilea. Al cui esteghiozdanulacesta?

a-l - Santdoudcul,intefo + (pe e0 (yedea)]carese rostescimpreund. o Am adusobiectulpenhu a-l cerceta cu atentie. . Am venit pentrua-l ajuta. C Invdtdm sd scriem corect!
I- Completali Sirul cu alte cuvinte asemdndtoare:

.,-

. al doilea,al treilea, . al meu,al tdu,


. al fetitei, al tatdlui, al casei,

3. Transfonnalidupdmodel: . a (l) chema (pe el) a-l chema


o a (l) vedea

. a (t) pad o a (l) insoli

o o . .

a (l) aplauda a (l) imita a (l) veghea a (l) asculta

4. Alcdtuili propozilii folosind cuvintedin coloanaa douaa exerciliului 3:

63

Transcrieli stu @duPd

dictare!

pe ni'silie la biserica I.a) ,,Cdrpe ce erasd ne olqszsti btia oeain&acitd, vedea-l-am curatUcigdl-crucea l-a col6cit savie 9i sa-$i 6. st{egq idnt iui ou-lt.u o" sub -p*l "etatemai menim troi pe popa, p6n5-1mai faci budihacea casi la nor i" ,"._- * p6ndunaalta,amr.rgegctir-boscorodim, am st-l cinstesc' b)- ,, Oo'u-tt", parcal-am invalat B' zi:ea uama" cu pirere de bine; "A, t-oi i,ttatni; ci Eezilipci undere duci ti scoli sufletul din om cu obrazniciile usi, "indca egti..." tale,u$emic ( Ion Creongd Auintiri din copildie) 2. nuJ deoache 9i imi zice: ,,Eu nul pot admiraindestul,pe cAndmamail scuip-" sd - scuipiJ sdnu mi-l deochi!" (on Luca caragicre _ vizitd)

vegheafar6' vor sta^de uqade la iatac' Slugile-mele 3. ,,La noaptecautdde lasddeschisd va cuprindesomnulpe birbatul tau, tu si le dai de veste' intr-o clipi l-or ii O" irrA",a care va si nu mai aibd cum se impotrivi si, dupi aia l-or duce pe-o corabie' i"g" f"aA"q,""i olecacu el in lume." ' (Fralii Grimm- CroitoraEulcel vitesz) califul dupd ce-l 4. .. Atunci cheamd-lpe mezin dinaintea noatrS! ii porunceste cu luareamintepandce i$i isprevisepovestea' ascultase *'*" l-a privit f,,fi,;fo"i"i u alergai gi l-a uiu, p" ."ritr pe sus in fala califului. Stapanul lui plin de m6nie: cu glasul gi l-a indemnat scruFror "-'l--ldp*"_n" prinscu sabia,i ce aveaide gands5 faci dacdnu candte_am unelte-ai "e m-a$fi trezit din somn?" (Basme arabe- Noaptbanetnfricalilor) crunte pdepsire A doua oard l-a scipat' de J. ,,$i l-a rugat sd mai amane9i aceastd cd vrea sd-l aibdrob " prinlul Ortvin, spunand aceeaqi.moarte, (Al. Mitru - Din natile legendeale lumii) glegelileunde 5i corecta,ti mu4ime d cuvinte.Transcrie,ti-le Facetiordinein aceasta 6. cazul: este

wr$oald *priar $Irepe4

i$Privecc

.rfn f bua .dtm0'cp.ltotbafilaqp {!i'l

g,r-lcunoqcUo-18c88dr *oidu6

64

Cuvanhll ne se leagd (se desparte) cu liniuld de unirc cle er|intul (cut i771p!"1 imprexnd cu cqre se rostette, indiferent de pozilia in care se a.fld; i aintea cuvdntului (ne_ otfl dus, ne-am invoit, ne-nfilnim, ne-nchidem etc.), intre diud cuvinte lasd_ne_n pace, ryune ne-o poreste, timite-ne- excursie etc.), dupd cwAfi (priye$te-ne, ajuta_ne, urid_ne, qtlicd-ne etc.). Dacd nu se roste$te impreund cu alte cuvinte, nu se leagd (se desparte) cu linfutd _ & unbe (ne ajunge, ne adundm, ne petrcem etc.).

Invdtdm sd scriem corect!


I . In textulde maijos, subliniati cuyintelein care aparecuvdntulne $i motil)atiscrierea: Suntemla ora de limba romdnd.Ne-am pregdtit cArtile $i caietele.Doamna itrvataloare ne.a dalsarezolvam acasa un exercitiu. Maria. citeste-ne tu temal spune dansa. Maria citclte. Noi o urmirim qi verificim. La s{brgitsuntem multumitipentruci oe-am rezolvat corect exerciliul. )- Urmdritiuodelele scriereq: {i transforrnati
r o o r r . nejucim (noi) ne plimb5m ne urcam ne aduni[r ne prefacem ne cunoastem ne spune (el,ea) ne duc ne mulh.rmeste tre laudd ne incurcd ne dojenegte
a a

ne-amJucat

. . o c o .

ne aduci (tu) ne ajuti ne spui ne aranJezl ne culegi ne comunlcl

ne-ai adus

ne-aspus

ne invdtati (voi) ne scdeti ne invitati ne vedeli ne conduceti a ne amintili


a

ne-atiinvitat

rc aratd (ei, ele) ne IasI ne apArA

ne-auaratat

ne aplaudi ne scapd ne aleargd

a (ne)ar ajuta (penoi/noud) ne-arajuta

l.

x rom gdndi

(ne) ar prezenta (ne) ar aduce a (ne) ar descrie ne-om gdndi 65

ne vom prezenta

. . . . . . . . . . .
a a a a a

n vom strddui ne vom arita ne vom ajuta ne vom aminti ne vor pdnde ne scri ne cautt ne comanda ne explic5 ne felicitd ne inviti ne incearci ne admiri ne intreabi ne inalne$te ne intoaxce
ne-or pfind scrie-ne

a ne vor auzl . ne vor asculta

a n vor aprecE . ne vor da . ne vor explica . . . . . . . . . . ne cumpdra n strigi ne vorbe$te ne merturiseqte ne cantA ne tdmite ne invoiegte n impiedicA ne invali ne aduce

ne-llcearca

ne-nvore$e

3. Completalitiruile: ne-amvazut,ne-amintainit,
a

ne-ai povestit, ne-al chemat,

r ne-azis,ne-aiertat, . . ne-afi aranjat,ne-ali pedepsit, ne-au cerut. ne-au arttat,

4. Conpleralipropoziliile,Jblosintlcuvintedin a doua coloand

Tata. . . . . .... . amintitcAmainene trezimdevreme. ce cartecitegti? a .. .... .. .. . . Mariela, cupoveqtl. Candvenifi,...... ..... .. .. ..discurile masi! aceasti sehansportdm a Dacaweli, pace. mai copii! a 5. Construili enunluri in cate sdfolosilt cuvantulne:

ldsali-ne-n ne-a spune-ne a aduceli-ne a ajuta,ti-ne

ne4rm $t negm
ne-am - S nt doud crlrinte [(pe) nolnoad + am (adus)] care se rostesc impreu d. . \e-am adunat pe Lerenul dejoacr-. nesm - Este un singur cuvdnt (cu intelesul: popor, rudd, fomilie, deloc). . . . . Dacii au fost un neam de oamenivitejr. (Dacii aufost unpopor de oameniviteji.) Cristi este neam cu mitq (Cristi este radd cu mine_) Suntem un neam maxe.(Suntem o fqmilie mare.) N-am mancat neam.(N-am mAncqt deloc,)

Invdtdm sd scriem corect!


L Motiyati scriereecuvintelorsublixiete in textul de maijos: Ne-amdus la cinematograf. Am vizionatfihnul ,,Daciigi romanii,,. Am aflat cA dacii au fost un 494 de oameniviteji, hamici qi pagnici.Romaniiau fost un !ga!! de oameni rdzboinici. Ne-ammirat de vitejia lor. Ne-amuitat cu atentiela imbracAmintea $i armelelor. Candam plecatne-amintahit cu alti colegi.Ne-amplqp!! sd citim mai mult despre strdmogii nogtri. ). Conpletalipropozitiile urmdtoare-folosind cuyinteleneamsau ne-am.

Cand
Ce

intoN,tu nu ajunsesesi. jucat,apoiammancat ce alune. Jucat deoameni esle acesta?

invoit la ora de educatiefiztcd. Am un in ora$ulacela.


I

Am intat inrr-un

lbarieserios.

.4legetiforna pott iyitd a cuyintelor.lin pala tezd{i transcrieti textul unndtor: (Ne-am,Neam) adunatpe terenulde fotbal. Dupd ce (ne-am,neam) numdrat, ,ream, ne-am)impA4itin douA echipe. Pe Ilie l-am luatin echipa meapentruci e mai mic i e (ne-am,neam)cu mine.(Ne-am,Neam)stdduit sdjuadmbine.Dupi ce am temimat (ne-am,neam)luatrAmas bun $i (ne-am,neam)indreptat fiecar sprecasa lui. -,'r*ul,

67

RETINETI! . Neam de romani . Neam de unguri . Neamderugi -,---------> . Namde polonezi . Neamde grcoi
mmeni din Romdnta oaneni din Ungaria

oemnidin Rusia
oamerri din Polonia oameni din Grecia

b) tnsusiri: a) 4. Complenlifolosirtd cuvintece denumesc: ^cliuni, intors


hamic

ne-am

enunluriin caresdfolositicuintele neamti ne'am: 5. Construili

ne-a $i nea
ne-s Suntdoua cuvinrc[ne ' a (multumi ] care se rostescimpreund' Ne-a adus aici ca si vedem gi noi minuna,tiile acestea'

nea - Esteun singur curAnL omdt a) nes: zdpadd, b) r Din vizduh cadfulgi de nea. o Ce mai faci, nea Gheorghe?

invdtdm sd scriem corect!


l. Citili propoziliile de nxaiios ;i obseftoli scrierea aDintelor sublini$te: Ieri a nins Si stmtul de nea cx$a viz6nd cu ochii' Tocmai ahnci ne-a vizitat mdtula Aglac. Ea a venit cu sania trai de doi cai manai de nea Vasile, fiatele tatei' N93 alti datZ. udus nuciJi coroou" cu multi nuca lie-a gus ci dacd suntem cuminli ne aduce $i Vizita ei ne-abusuratmult. 68

Completuti ;irul de cuvinte cu altele asemdndtoare:

ne-acomunicat,ne-aajuns,ne-acuprins,

3- Consttuiti enunturi in care sdfolositi cuvintele nea Si ne-s:

au-ne ;t aune
du-ne - Sunt doud cuvinte [du(dtrce) + ne (pe noi)], [ne du(ce)] care se rostesc 'anpreund. . Tatd, du-ne la grddina zoologicS! de nisip fo,mate de vdnt in

dune Este un singur cavdnt (denumeSteidicdtuile regiunile nisipoase). . Cdmilele se dplaseazi utor printre dune.

Invdtdm sd scriem corect!


I . Motivati scriereacuyintelorsubliniatein exemplele de maijos : . in de$ert suntmulte dune. o papagalii! Maria,1fu;4g sd-fivedem 2. Transformalidupi model:
la meci la qcoali Ia film

o E periculossdmergi printre1fuq9. o Du-ne la lac sd vedem lebedele!

Du-ne Lamecil

Ne dulci) (-

si vedem delfinii sApatinim plaji sI facem la plimbare

3. Alegeli forma corectd a cuyintelor din parontezd ti trensclieti propoziliile: o - (Du-ne, dune) la cinematografsdvedemfihnul in careapar(du-ne, dune). r Nisipul de pe (du-ne, dune) estefrn. (Du-ne, dune) in parcul de distracqii! 69

4. Alcdtuili propoilii

in care sd-folasi-ticaniatele dune si du'ne:

Transcrieli sau scriqti dupd dictare!


roade la inimd de 1. .._ Acuin, de ne-ar da odati ce ne-ar da, zise Fldmdnzild,cdci md foamecemi-e!" lui Harap-Alb) (Ion Creangd Povestea pe parcdc! alti ochi' cu tresAturi la el, cu atdtil vedea 2. ,,.., cv cdtseuita mai stdruitor sehageaudinneamales'" 1" ,rarrr" lu plitorii dinaintealui, deli aceeia "ar"lnu (Povestiiemuritoare - Gherghinel cel sdracajunge impdrat) intr-unglas'Fie-fi mili.qi nu ne rontdi!Dacd mai bine!... strigariamandoi 3. ,,inghite-ne n-o sdfie aiaAe gyqtij{'" ne ingfrili O" uii, t"apdm mai repide 9i durerea ( Basmearabe Jiniil EiRabqb) fralilor, le zise el, cd iatd ne-aluat ziua de pe urmA' 4. ,,"- Scula.ti De ce ne-aildsatsi dormim atdt de mult? ii ziserd fra1iidojenindu-1'" (PetreIspirescu- lugulea, liul uncheEuluisi al mdnqii) shemosii'cerd J. ,Ne-af trimis, nobile poet,nu numai sdne aritali locul undeau debarcat 1ui" Artltur 9i desprecavalerii uu vJnit ain inr,rti, sdni povestili cdtecevadespre "i - Atthw Si Cavalerii MeseiRotunde) (ALexandnfMitru qi dupi ce ne-adat de 6 ,,$i dupdce ne-acirnat $1neraplansbunicadupaobiceiulei' a saosun s-a dus in^cimaxd' aar""." toi ce aveamai bun qi ne-aindopatbine,degraba ne-aunspesietot trupuldin creltelpanain tilpi 9i apoine-a ulcior cu dohotde mesteacin, panace ori pe zi cu noapte' ne-aunsde catedoua-trei ta c6ldurd. $i tot aqa cJcat pe c,rptior taftd." trezitYindecati ne-am in -.--'- Vinirea-Saci ( Ion Creangd- Amintiti din copiltuie) 7. incercuiti greselilecare apat in cuvinteledenqi ios: Verifcali-vd cunostintele!

Slffistratden ffiJTflffi" samromrn*" *sfi,H:." S""ttr*


70

r-1

Lut,antul vd

CuvAntul vd se leagd (se desparte) cu liniutd cle unire de cuv,inful (cuvintele) impreund cu care se rostelte, indiferent de pozitla in care se afld: iwinn:a curAntullti fu-aSez, v-am multumit, v-aduc, v-ar zice etc.), intrc doud cuvinte (inrtebatu_v-eti, duce-v-ali etc..),tlupd cuvdnt (hrdniyi-rd, culcali-vd, asezqti_vdetc.). Dacd nu se roste;te impreund cu alte cuvinte, nu se leagd (se desparte) cu liniuld . de unile (vd spun, vd chem, vd duc, vd explic etc.).

Invdldm sd scriem corect!


L Subliniali cuvintelein care aparecuvlintul vd (v-) Si motivali scrierea: Copii, v-am aduslucrdrilescrise!spunedoarmainvdtatoare. VA dnunlcA sunt multumitdde rezultate. v-ati shaduitsd scrieli corect $i v-aIi insu$itbine cuioptintele predate. Striduili-vi in continuare, fiti atenli,controlafi-vi pemanent $i nu veti gre$i! 2. Constuiti enanluri noifolosintl cuvintelesublini.rte:
e V-am plimbat ue undeati vrur. o Duceti-vi la scoali!

. .

Indrlqosti-v-ati de cfu1i si de cititul lor!

Ascundeti-vddegrabd! V-ar pl4a9a si mergeliin excursie?

-i- Transformati curintele din coloa a intdi dupd model: r . . . . o vi spun (eu) vi strig Yd duc vd dau vi citesc vi scriu

Y-amspus

. . .

vI ajutam (noi) vi intrebam yi culcam


yi trezm vi asqultdm viindemnlm

v-am ajutat

. . .............................. . Y-achemat

'vi cheaml (el, ea) vi coboarl a vi rndngdie vd imbie fi comunicd vi vorbegte

o vi aud (ei, ele) . vi asteaptl . yi uitd

v-auauzit

ri schimbali (voi) vi chinuili a r i striduiti

v-ati schimbat

. . . o . o

Yi invatA vi hrdnesc vi gisesc vi miSqd Yi mullumesc vd coboard

'71

4. Consttltiti cinci enunluri folosind cavinte din coloana a doua a exerciliului 3:

5. Scrieli cu liniuld de unLre cuvintele din primq coloand, urmdrind modelul Citili-le corect!
a vi miqcafi

miqcafl-vd

vi urcaF
a vi intrecefi a vn gisif

vi a$teptati vi ascundeti
(vd) a9duce (pe voi)

vi a vi a vi Yi vi vi
a a

aduc int6mpin inchid ajut amdgesc indreapti

v-aduc

v-agduce

(vi) aqprinde o (vi) a9alerga (vi) a9ajuta (vi) a9chema a (vd) aqpedepsi (vi)ar striga (pevoi) a (vi) ar cduta (vd) ar mlntt (vi) ar urmAxi (vi) ar aduna (vi) ar conduce v-ar stnga

(Yi) aSaduce (voui) (Yi) aSspune (vi) a$explica a (vn) aqtrimite a (vi) a$pregAti a (vi) aqmu\umi . o o . o . (voud) (vi) ar cere (vi) ar inchina (vi) ar citi (vA) axconkola (vi) ar strica (vi) ar repara

v-agaduce

v-arcere

6. Folosind cuvintedin coloanaa doua a exerciliului 5, co struiti e unlun:

'72

i- Complenli sharile: . ducefi-vi,distrafi-vi,... . ....

I vii-ncurc, vi-ncal1, ..... .. .... r v-ascund, v-alerg, . v -am dus, y-am spus,
. v-a admirat. v-a promis.

. v-a,tistrdduit,v-ali cunoscut, . Y-auintalnit, v-au iertat, r v-a$citi, v-agpregiti,


. v-ar muslra,v-ar darui,
'''''''

o inchina-v-ar, manca-v-ar,

v-at $t var
v-qr - Sunt doud cutinte [(pe) voi,/voud + ar (aduce)J care se rostesc impreund. . Daci ar tti cd nu vd deranjeazd,v-ar vizita mai des.

vqr - Este un singur cuvA (denumette mdterialul obtinut prin calcinarea ftoacerea) calcaralui (rocd, piatrd) Si tranEformarea lui in material de constluctie). . Am cumpdrat doi saci cu var.

Invdldm sd scriem corect!


I. Motivatt scriereacuvintelol subliniatein exemplele de maijos: . . . . Vdxuiesc casacu yal. V.al:i!]4a sApereceticeteva zile impreuna. Sigurv-ar fi ajutat,dacE le cereatiajutorul. La construirea unei casese folosescurmitoarelemateriale: cirdmidd, nisip, pietriq, clment,yal.

de maiiosti transcrietiJe: in propozitiile sublit1iate 2. Scrielicu liniuldde unirecuvintele o . o . Pevoi (vd) ar dori ca prieteni. 1or. Voud (vA)ar spute toatesecretele ptuinlii(yal-q mustracaodgre$ili. Ce binear h daca Nu $tiu daci nu v-ati supira daci (vi) ar spuneadevirul.

3. Completalicuformo potrivitd (v'qr, var): explicaexerciliuldin nou. . Daci i-ali spune,..... ........ timp. daci ar avea o ........ ...citi zihic o poveste, ? . Sacumpfumult 4. Alegefiformapotrivitd a cuvintelor din parantezdti transcrieli textul: cum arati casa'dacd(v-ar, var) virui-o cu (V-ar, Var) plicea gi dumneavoashd (var, v-ar) de calitate.

5. Construitienunluri i4 coresdfolosili curintele rar $i v-ar:

v-a $t va
v-a - Suntdoudcuvinte[(pe) vsi/vsvfi + a (aduna)Jcarese rostescimpreund. . . DacAv-a chemat,vAprimclto sigur. invdlitoare? V-a verificat temadoamna va Esteutusingar cuvAnt folosit in exprimareatimpului viitor'

o Va veni cAndva termina aeaba.

Invd/dm sd scriem corect!


1. Subliniali cuvintelevat... lor: ti vq"Motivatiscrierea Invdtdtoarea v-a dat lista cu lectud suplimntare? V-a explicat sAle cititi cu atenti _ fiindcdva trebuisdle Sti{ila lecliilede lectud. f. Transformatidupt model: y-a y6z:!t
vi aduce yd vtziteazd vi cele Yi comandi

o vi vede (el,ea)
r o . .

o vi recomandd
. . . . yi c Auze$te vd cautd vi evitd yi inbece

3. Completali cuforma potrivitd a cayintelor va sau v-d: t

. .

....

. tral;

. . ._ m[at; . . . .. certat;

. .

. .... u rcal a voi;

.... imbunat; credce.. . .... sosi;

o dacdnu.. .......veni;

spune un basm; el ..... scrie maibine.

4- Completqli propoziliile folosind cuvinte din coloana qldluratd:

/ /,/ //.,/ //t-.f " ft\\\= \\\

.. ........... .. ... . tagc o a ld . bazinul de apd. in corul5colii. la noi in cur6nd. ingradina de legume. povestea cilira. l a ....... c on c u r s . ... ......... ...... ... c u tren u l.

munci verl1

cAldtori c6nta merge umple desena povestr partiaipa

ss",ie1ir,)pa1iit",;::;;;*,:,,:",":"',)))J),'*^,*u,*o,
. . o . In fiecare 2i..... . . avealoc spectacolul? Dacd nu .. dormi, ..... ..... .. .. fi obosit. Nu _.... anunlat temade concurs? ... . Ce . .... . adusMoqCrdciun?

6- 'llegelifoma potfiritd a curintelor d.in p.trantezd. ti transcrietipropoziliile: . (V-a, va) cantaun cdntecde leagdn. o De ce (y-a,va) chemat aga deweme? o Cdnd(v-a,va) primi scrisoarea, se(v_a, va) bucura. I Credcd (v-a, va) cumperat tot ce ati dorit.

75

7. Constrtili enunluri tn caresdfolosili qrvintele vs ti ,-a:

8. Reqlizati un text scurt cu titlul ,,La circ", in care sdfolosili cwintele vd ;i v-s:

Transcrieli ssu scr@ dupd dictare!


floi. ittdrziate\ 1. ,,GAze, Muza measatidcd V-a-nchinatcu dragla toate liricii." strolE Cate-o ( GeorgeToptrceanu Rapsodiide aamnd) 2. ,,Anfici, puseimpdratuloamenisa shige prin toati tara implxiteascl ci cine se va gdsi si aducSlapte de pasire de peste apa Iordanului, acela si ttie cu bund inftiintaxe ci la dobandical impiritesc Aijumitate impirifia." (PetreIspirescu- Fdt-Frurnos cel fitdcit) qi mAniabalaurul -t. ,,Ba hse-te de aceastisocoteali,cdci nu vei putda atuncimai tare seva pe noi qi nici dupdce ii va da impfuatul fata nu va vrea si ne mai deaapd." (PoYertinemuritoare- Mdr giPdr) sa, V-a spuscdva veni9i veriqoara zilei salede nagtere. 4. Corinav-a invitatla aniversarea Elis. Ea va h invitata cea nou5. Se va orgariza o petrecerein curte. Va fi $i o supriza. Surprizava veni din parteaunchiului Mihai. Va f1cevaintersant.

d cunoqtinle Ie! cafi-v Verifi


strigddasciliicei mai tineri. 1.c) ,,- La Socola! invirtindu-vi ca ciocdrlia! strigdcei pe pustiu, DuceJi-vd dacdvi place!Duce-v-a{i bAffini.

b) . V a, aprinde-v-arfocul, sdvd aprindE!zise ea burzrluiti grozav;dar cum se cheamd cui va invdlat! in obrazul asta? (Ion Creangd Aminfiri din copildrie) '16

-'- ,*Aqaveaa vi inteba, oamenibuni, undev-ati intahit cu mine azi-noapte? Nu v-amtdlm,.cit eu ce-azis ceinele?" (Basme arabe- Noapteaneinfricalilor) ,l- ,, Dar bine,cucoane, dacd nu v-a fost cu pldcere si pricepem $i noi catecevadin cele spuneti joc dumneavoastri, de ce ne-a{i mai adus aici sdvd batef de noi9" ( Ion Creangd Ioan Roatd Si VorldCuxa) *. ,,Ascundeti-vi mai bineca sdnu vd mai gdseasc6." (Mihai Eminescu Fdt-Frumos din lacrimd) -i, ,,- Fiindcd voi aveti doi nepoti: unui Mordred 9i altul eu. Iar Mordred v-a dezonorat, qi vdnzdndfara 9i sftrim6nd MasaRotundd.Vreauca intaia lovituri sd ti-o priu-dddndu-vI reascdde la mine. - Voi veji atingeprimul coasta... Vede! cd or sd vd-ntampine cu o ploaiede sAgefla 8a1...Intirdetipuntea gi atacati frifi-vA cu scuturile numaidecdt.. Sisdxili, -" (Alexandrt Mitru Arthar qi CavaleriiMeseiRotunde) 5- incercuiti greSelile,dpoi transcrieli-le corecl. Constrai{ienunluli cu aceste cut)inte:

{rnviAu,
"SS@F-Y*

gNnaPyO cafneP'"O 1-arrduq \rezifyd .lt ad4t {tt scr'ib


1a ile semnde via15 {t.nftabdr 1-a$ tnviora;

77

CuvAntul lz se leagd (se desparte) cu liniald de unire de cuvdntul (c-tivintele) impreund cu care se rostette, indiferent de pozilirt in care se afld: inaintea cuvAntului (leaduc, le-ncerc, le-au adtu, le-a cerat etc.), intre doud cuvinte (urc\!i-le-n tren, duceliJe'n magazie, iale-n masind etc.), dupd a|dnt (aruncali-le, ardtali-le, mulluuilile)Dacd nu se rosteste impreund at alte anvinte, nu se leagd 6e desparte) cu liniuld de anire (lc powstesc, le duc, lc incerc, le zic etc).

Invdtdm sd seriem corect!


t. Motivali scierea curintelor sabliniaE in propozi,tiilede maijos :
a Astlzi l-aminvitat pe prietenele mele la mine. a

Pirinfii le-ausouscopiilor sdfie cuminli. locurilor vizitate. frumuselea Le-a imoresionat De ce le-ati certatpe fete? a Aducetile la mine si vorbesccu ele! a Veeheafle copiilor cop Aria!

: 2. Transformalidupdmodel le 4jut (eu) le incui le aduc a l incurc le limuresc a Ie cuceresc


a a

le-amajutat

o leaducem (noi) .lecunoa$tem o le gdsim . le inculcim .ler ezolvdm . le stricam

le-arnadus

le spui (tu) le plimbi le miroqi le comanzi le amesteci a le ce4i


a le duce (el, ea)

le-ai spus

. le t e s e li o le spilali o le umfla1i . le io t in d e t i . le r id ic a li . le cantati . .

( v o i)

le-a1i ,tesu

le-a dus

le face l invinovefe9te . le taie a le implete$te . l las6 a le incurcd . lescoate ......._......-.......,............ a le a,azd o le di

le amestecA(ei, ele) le-auamosteca le manuiesc

'18

l,

llcdtLtiti cinci propozilii folosind cuvinte din coloana a tloua a exercitiului 2:

4 Scrieli cu liniuld de unire cuyintele din coloana intAi ti prcnunlati corect clnintele *ute:

. le inchid (eu) 'r le impletesc o le incui r le incerc . le amestc . l e aduc le impingi (tu) le intinzi le incdlzesti le ascul{i le ascunzi le trtorci le indoaie le trtoarce le indulcegte le irnpachteaz d le aplaudd le alunecd le incurcdm(noi)
a le incerguim

le-nchid

inchizandule

le-mpingi

impingdndu-le

a
ID

a a a
a a a a a

le-ndoaie

?ndoindule

le-ncurcim

incurcandu-le

le inmuiem le incepem le amintim ra le acoperim


a le inchideli(voi)

le-nchideti

inchiz6ndu-le

le inapoiali
a le apisa,ti

le aptuafi
a le aduceli a le ascultali

le voi uita le voi scrie a le voi urmdri le voi incerca

le-oi uita

. le voi mullumi . le v o r c a u b . le v o r p e s c u i o le vor micina


t9

l-or ciuta

a a

le vor spinteca le voi aranja (le) aqcduta (pe ele) (le) agasculta (le) a9aduce (le) aqciti (le) aqscrie (l) aSmanca
(le) ar chema (pe ele) l-a$ ciuta

le vor alerga le vor prinde (le) a9da (lor) (le) a9explica (le) aqajuta (le) a9mu{umi (le) aqpromite (le) a9aduce (le) ar comanda(lor) (le) ar povesti (le) ar canta (le) ar aduce (le) ar distruge (le) ar pregdti
le-aqda

a a a a a

a a a a

le-ar chema

(le) ar invita (le) ar intovdragi (le) ar insoli a (le) ar alunga a (le) ar sprijini

o . . o . r

le-ar comanda

6. Continuali;irurtle: .
.

l-amdus,le-ampus,
le-ai cemut, le-ai alut,

. . .

le-astropit,le-aochit, le-ativarsat. le-aticusut, Ie-auvizitat,le-auapucat,

. - Luafice4ile $icitililecuatenfe!
. Mergeli qi chemalile acasi! o Le-ar ajuta dar n-au timp.

. o .

Numdrati-lebine gi spune0catesunt. De ce nu leafiadus gi pe nepoatele mele? Datile tot ce vor, numai si ne lasein pace!

80

E- Jocuri de cuvinte.incercali gi voi! . . .


a

le-nceaxci le-ncarcA le-antnci

le-aduce le-ncurce le-ncinge

le-apas6 le-ndeasd le-ndulcegte

. urcA-le o aruncd-le .
a

suie-le

cit$te-la

culcale

inmoaie-1e

multume$tele

zi-le Sizile
ziJe - Suntdoudcuvinte[zi(a zice) + le(lor)] care se rostescimpreund. r Zi-fe sdstea cumir\il (Le zici sdsteacuminli!) zile - Esteu singur cuvA , . Mergin excursie trei zil.
-.. Invdldm sd scriemcorect! j

1- in propoziliile de muijos, motivatiscriereacuvintelorsubliniate: o o . o - fuppoeziape careai invdtat-o astdzil [n doudzilg voi citi carteaprimitd in dar de ziua mea. A plouatpatu Z.dg nintrerupt,apoi alte douezib a bitut vintul 9i a fost frig. - Bunico, maiZLlgtu pirintilor mei sd-micumpere patine!

2- Transformalidupdmodel: sdscrie sdsejoace noaptebund sofirnugor sAcuretecurtea sI seimbrace bine sdseastampere Zi-le sdscrie.

81

3. Completali,sche a folosind cuvinte ccLre de umesc itxsu;ii, .tpoi conshuili enunlufi cu cuvinlele lbrmale:

reci scufie

Au fostmultezile recr.

4. Completalicufotmq potrtuitd q cuvintelorzi-le ;i zile: Vorbesc Ia lelelon cu verigorii mei. mama. sdvini la noi in vacantA, sdsteacateva ........ ... ! spune - Vd mulpmim pentru invitatie, spunei, dar mergemla munte$apte gi pe la voi doud, . vom merge la bunici.Vom trecenegregit trei ................ 5. Construili enunluri cu cuvintelezi-le Si zile:

, apoi

Trunscrie(i sau scrie{i dapd dictare!


/.a) ,.Regina le-avizut venind. Undesuntrufele,dspundeli, slujnice lenege!"

confi, rege Alfonso, eu le-am licut o nuntdmare... Le-am ddruit haine .b) ,y'.cestor brodate,lanluri de aul $i mdtisuri. Pe fete le-am invegmantat in rochii fird de pereche purtate numaide regine.$i ei au luat tot aaest Dar aur... fetelemi le-aulesatintr-o pidure de stejari, la indem6nalupilor. Lupii au fost mai buni ca ei. Nu le-au fEcut cel mai mic riu... Le cerinapoiaurul!" (AlexandruMitru - Din maile legendeale lumii)

2. ,,Oglobanul ie ahrncilemnele din carutomului cateunul Si le razdmiin picioare lturgd brafu-i; dupdaceeadescinde brdul de pe l6ngdsine qi le imprejurd,legAaduJe frumugel,si nu sehrenluiasci, apoi,sdlt6nduJe qi aburcdndu-1e camanevoie, gi la gazdA le umflA-n spate cu ddnsele." ( Ion Creangd- Amintbi din copildie) fetetor, mai gade vineleatea ale lui Jugulea in cutiain carele-ama$ezat eu -i. ,,- Ia vedeJi, dupi sob6? 82

Mai qade rdspunse zmeoaica ceamici - azi le,amvazut,nu mai departe.,, (PetreIspirescLt - lugulea, Jiul unchiaqului Si al mdtugei) rd. -,Tarele-a mai pldcutnepotilorpovestea despre cei tlei cumetri,pe care le-a spus-o li@icaseaxa trecutd. Tocmaide aceea se agi{ardcu tolii de ea,rugand-o sd le spund 9i in IEra asta tot o poveste cu animale..." (Basme arabe- Corbutqi vulpoiut) :r -Dacdsosirdlaimpiratul,le inchise in obor. - Noa,vinijos, cd iepele-s zise aici! el citre Ileana Cosanzeana. - Voi venidacd le veli mulgeti Ie vefi herbelaptele la foc,iar c6ndo clocotimai tare,te tei scdlda in el. - Cinele-aadus, acela le va mulge" (PetreIspirescu Din fatd, fecitr) 6. ferrfcali, corectali, transcrieli ti consttuiti enunturi:

1,rascrisdln trb&t

\P.ncn&'
6sfJedrunqa
dstolta ccre$ts

tracelerl ctt mri depa4.

cbm4ilehrat
\p.{ivf4..

*6runrfi-Ie coreq.

dDunfafib

\Por cheeo

lo-rm adUN

83

Cuvdntul se
Cuvdntul se se leagd (se clesparte) cu liniuld de unire de cuvdntul (cavintele) impreund cu care se rostette, indiferent de poziliq in care se afld: inaintea cuvantufui (sentrec, se-ntorc, se-ntdlnesc,se-odihne;te, se-nqlld etc.), tntre doud cuvinte (invAftirtdu-se-n cerc, plimbdndu-se-n trdsurd etc.), tlupd cuvdnt (ducdndu-se, intorcdndu-se, imbolndvinduse). Dacd nu se rosteste impreund cu alte cuvinte, nu se leagd (se desparte) cu liniuld de unire (se hotdrdste, se intoarce, se lncruntd, se strecoard etc.).

Invdldm sd scriemcorect!
L Citilisi observali scrierea: . seintrec ---------r s-lrtrc . selntorc se-ntorc -------------> o seindoaie ------| se-ndoaie
2. Transformalidupdmodel: o . o o seinchind seintelg seinsenineazd ie lncovoaie se-nchind o a o . . s-orduce . . . sealearsd seascunde semigci sevaitd selmpoftnolegte sevor amesteca sevor imprieteni sevof ascunde

. seintalnesc -------------+ s-ntehesc . seinalti se-naltd --------| o seodihnegte ---------------t se-odihnegte

alerg6ndu-s

o seinghesuie
o seintreabi . sevor duce a sevor intoarce . sevor intehi o . . a . . seapropie searunca soprette searatA seadAposte$te seoglinde$te

. seuite

se-apropie

s-aprople

r urcdndu-se

rn pom pe tobogan in autobuz

84

1- Etplicati zicala; ..Ducd-se pe pusdi"

5- GdsiligreSelilein propoziliile de mdijos $i tra scrieti-le: . . . Copiiisentrec la rezolvarea exerci{iilor. Ducandu-se la ScoaIe, a ydarto band-n zboL noastra se-nvecineazd cu o Dadure $coala deasd. . . Buniculmeuseodihte$te. Se-ntorc pdsidle cilitoare.

6" Alcd.tuilipropozilii din cuvintele:se-nsenineazd, ofiIindu-se,se-nmod.ie, ingldmddindu-

s-a ;t sa
s-s - Suntdoudcuvinte[(pe) sine/se+ a (trezit)] cale serostescimpreund. . S-a strdduitsdscrie fiumos. sq- Esteun singur cuyA t care sepoate inlocui cu cuvd.ntul lui sau ei. . Familiasa estenumeroasd-(Familia lui/ei estenumeroasd). -.' Invd{dm sd scriem corect! n- Motivati scriereaculrintelorsubliniate in textul umdtol: Elenas-a hotaratsd meargi la bunica_ g4. S-a trezit de dimineafa, s-a sp4l4, s-a ffiricat, s-apiepanatgi s-a dus sd man6nce. in acest timp mama!4 a pregatitun co9cu ffirnli. Bunicas-abucurat mult canda venitnepoata !4. JOTIVATIE: s-a hlotdrdt: (pe) sine a hotdrdt(sea hotdrA| (bunica) sa :(bunka) ei, un cuvint. 85 doudcur)inte: i

2. Completqliq douacoloand: AB . s-auitat . s-aplimbat . s-aurcat . s-aimpdetenit . s-aangajat . s-asupirat


aa

a . . . . .
a

sorasa mitu$asa farnilia sa fata sa casa sa banca sa

a a

3. Transfotmaliti completatidupdmodel: . . .
'a aa aa

seintoarce seintreabi seinhece

s-a into6

se ceaxtS

s-a certat

. .
a

seajuti secomporta

cu unul din cuvinteles-ati sa: 4. Completati o Uniforma... ...... este curate. . Idc5ltimintea estelustruitd. . Cartea.. ... . estefrumos ilushati. . Casa...... estespatioasi. o Colega... ..... estesilitoarc. . Rigla.. noui. .. este . Bucuda. .._.. este meu.

A Marcel.. dus la gcoald. . ... .. intahit cu colegii.El . ... bucurat. lecfilor. intrat in chsA 9i ..... ......agezat in bancd.............pregdtitpentru inceperea auzitvocea invititoarei....... .... ftcut lini$te. 5. Alegeliforme corectda cb,intelor din parqntezdti transcrietipropoziliile:

(s-a,sa) qi (s-a,sa) mftat..Era ordinedesdvArgitS Copila(s-a,sa) uitat in camera (S-a, (s-a, (S-a, (s-a, la mama sa) sa) ingrijit oare de camerd? Sa) dus Cine si i-a mul{umit. in viitor. Sa) hotdratsAfie foartoordonatd

86

6- Alcdtuiti propozilii cu urmdtoarele cuvinte: s-a impfietenit, urechea sa, s-a imbolndvit, lnwstirea sa,plimbarea sa, s-a rdsucit,

7. Alcdtuiti un scurt tefi (lespre;coald,prietenul tdu @netunata), ctexcursie,un anotiml) ac., in care sd utilizezicuvinteles-d si sq.

s-ausi sau
s-aa Su t doud cuvinte [(pe) sine/se + au (cunoscut)] care se rostesc impreund.

o Cand s-au intahit, s-au bucurat foarte mult. saa r Este un singur curafi care sepoqte inlocui cu cuvdntul ori,

imi petrec timpul liber citind sau viziondnd programul la televizor. (... citind. ori viziondnd.-.)

Invdtdm sd scriem corect!


l. Motivati scriereacuvintelorsubliniatein textul de maijos: Doi prietenis-audusla pddure. S-auoprit subun copac. S-auauzitni$tezgomote. gi S-ausDeriat repede s-auurcatin copac - Or fi animalerele sauprietenoase? se infebau ei. S-auaxitat doi arici. Prietenii s-aulinistit.S-audatjosdin copac s-au apropiat de arici.AceEtia ghem. s-aulicut imediat $i 87

2. Citili propoziliile de mai jos Si inlocuiti oral cuyAntul sau cu cut Antul ori alcdhiti Si voi propozitii de acestfel.

. . .

prdjitud sau fructe. MAnanc Md joc saumi uit la televizor. Intai scriu sau inva.t?

. Radioul func-tioneazd sau e stdcat? o Copiii patineazi sau sejoacd cu bulgiri. . Vasulacesla este din sticldsaudin plastic?

3. Transformalidupdnodel: . . . seintorc seinteleg sescutura s-auintors sebucuri seajutd a seleagi

4. Completati cuforma potiyitd a cuvitltelor sau ,i s-au:

Suntem la teahul de pipugi. ... .... adunatmu11i copii. Au- venit cu parintii cu bunicii..... ............... pe scaune$i aSteaptd ... ... aSezat nerAbd;tori. in spatelecortinei auzitnigtezgomote. Cineva apare oare? PdpuEile .......... actorii? 5. Alegeliformapotrivitd a cuyintelor din paftintezd;i transcrieli textul;

Copiii (s-au, sau) intors de la gcoali. (S-au, Sau) dezbrdcat de hainelede qcoald, (s-au, sau)imbrdcatin hainede casd,(s-au,sau) spdlat$i au mancat. Acum sevor odihni.Vor citi (s-au,sau)vor dorrni.(S_au, Sau)hotiret sdcitescd, apoi sd doarmd.Vor citi un basm scurt, o poveste(s_au,sau) din cartea.cuarimale silbatice.

6. in prcpoziliilede mai jos s-au strecurat unelegreSeli.incercuili cuydntulgre;it, apoi transc rieti p ropozi ti.t. . . . Ferestrele s-audeschis. Geamurilesauspart. Elevii s-ausperiat. o S-aumurddritperefii. . Sau restumat ghivecele cu llori. . Shangem noi cioburile sauchemdm ingrijitoarea?

88

7. Alcdtuili propozilii in cale sd folosili cuvintele sau ,sis_au:

& Alcdtuili un text cu titlul ,,in curteuscolii,,. in c(rre sdfolosili $i cuvintele s-au ;i sa :

Transcrieli sau scrieli dupd dictare!


/-, f i uldelm p d ra tg i to v ardgi i s di s -auapro p ia t d e - la c S ia u a r t e p t a t s d ia s d c d p r io a d- ciprioara nu s-aaritat,nici glasulnu r s_a auzit,,, (Povegi nemuitoare) l, ,,$i cum venea lnsprereserit, a vlzut curns-aivit gi cum s_a ridicatdin marginea zdrii ba noud, apoiluceafrrulde ziui. pe^urmd s-afecuto geana roqifr_" A"."n" tala cerului, F,a rotdeschis, stelele s-autopitunacdteuna,9i luceaflil qi c;;jl";ii. (Al. Brdtescuyoine;i _ Ni.cutditid Minciund) Ili s-ausupus. Stancile s-audat la o parteqi le_au _,,Toaie ftcut loc, apeles-auplecat paiate de umbra$i zgomotulcelordint6i poduri ce le_au maf"""t. 6i."a,*, mdreata $i fFasnica Dunire, s-aimblanzit $i s-adat invinsdin rnainile ior.l ( Al. trlahuld- Romdniapitoreascd)

s-ar $i sar
s-qf Suntdoudcurinte [(pe) sindse + ar (duce)]carese rostesc impreuna. $ar putea si nu vin la gcoald. sr - Esteun singur cuvA . Ser Ia groapa cu nisip.
89

Inv'dldm sd scriem corect!


in exemplele utmdtoare$i motivali scrierealor: L Subliniati cele doud.forme . o . o . S-arinscriela concurs,daxnu sesimtepregitit. Sarla coarddfoartebine. tirziu. Uneori sarpestemicul dejun,hindci mi trezesc De multe ori mi seintampli sd sarla ceada. pulea o excusie. saorganizdm S-ar duce plimba
JUCa fotografia

dupdmodel: 2. Transfctrmali s-ar duce

(se)ar

amrua imprieteni intoarce imbrdca bucura

3. Construili enunlurifolosind cuvinte din coloana a doua a exerciliului de mai sus:

4. E)qlicati proverbele.,Sor din lac in pu!" $i ,.Sqrpestecql .

5. Completalicuforma potrivitd a cuvintelors-qr fi sqr: puteasi ... ........la groapa Astizi .... cu nisip.Dacd... pentru bine".Cinenu ....... ...bucura asta? ,,foarte 6. Co stt'uili enu tui tn care sd.folositi curinteles-ar ti sat .... corect,iau un

90

Cuvantul sunt
Cdnd se rosteSte impreund cu alte cuvinte, cuvantul sunt devine s ti intre ele se scrie liniutd de unire (nu-s; ce-s: cd-s; mi-s; {i-s; i-s; ni-s; vi-s; Ii-s).

MOTIVAIIE:
a nu-E: nu sunt . ce-s : ce sunt . cd-s: cd sunt

. .
.

mi-s : imi sunt (mie) ti-s: i1isunt (tie)


i-s - ii sunt (lui/ei)

o ni-s : ne sunt (noud.) . vi-s = ya swi (roud)


. li-s : le sunt (lor)

Invdtdm sd scriem colect!


t.
a

Motivqti olql sclierea cuvintelor subliniate : (Copiii nu sunt acasd.) Copiii qg5 acasd. - Jj_g gdndurite curate, omule? Pleoapelegi5 incdrcate de somn. De ce li-s hainelemurdare? o Mi-s dragi nepotii mei! o I+ negri ochii. . Vi-s pfuintii acasA? . Ce-s vorbeleacesta?

2. Transformali expresiile di prima coloand Si scrieti-le dupd motlel:

a . . . a .
a a a a

nu sunt cummte rlu sunt rau nu sunt acasa IIu sunt mincinos nu sunt mare nu sunt leneg ce sunt acestea cesunt aceia cesunt ascultitod cesunt cresculr cesunt asaun$r

nu-s cumints

o cd sunt bolnav . cA sunt accidentat . cd sunt ricit

ci-s bolnav

o cd sunt la lectii . ci sunt in pat . cd sunt culaat


c-s acestea

. . . . . . . . . . . . . . .

imi sunt colgi imi sunt grele imi sunt ascultate imi sunt aranjate imi sunt pictate ii ii ii ii ii sunt uscate sunt apropiali sunt curate suntutoare sunt incurcate

mi-s colegi

ili sunt p eteni a i1i sunt rude a ifi sunt pexinfi a ifi sunt aproape i1isunt dugmani ne sunt clare a ne sunt vecini a ne sunt profesori a ne sunt amici ne sunrpe plac

fi-s prieteni

i-s uscate

ni-s clare

vi sunt de ajutor vi sunt bune v d s u n tm ic i vAsunt clare vd suEtveri

vi-s de ajutor

91

r le sunt umezi . le sunt aduse . l e sunta scu n se o le sunt deschise o le sunt inchise

li-s umezi

o o . o o

qi sunt grdbitd qi sunt odihniti $i sunt osteniti qi suntmul{umitd qi suntbatuti

qi-sgibitA

3. Alegeli cuvintedin coloanaa douaa exercitiului de mai sussi constluili enunlurt

4. TranscrieliPropoziliile de maijos' scriind cuvintelesubliniateJdrdliniuld de unire: riu' o !!!5 ochii de lacrimi plini. Nu-s in staresi nu pl6ng,glg supdrat o invd,tdtoareaintreabi: o - !!g clare lucrurile exPlicate? o - Ni-s clare,iaspundelevii.

. Bunicilorli:s draginepotii. o - Cumyi5 draginepolii,bunicule? o - Ni-s drasi ca lumina ochilor.

Transcrieli sau scrieti dupd dictare!


1. ,,- incotro fugi, surioali? Ia, mi duc ai eu la moarS$i-s gr5bita,9i-sgabita Cd mi-i casanegrijiti $i mi-s rufele la soare $i copiiicermfucare." (Otilia Cazint - GosPodina) 2. ,,Unde-iunul nu-i putere La nevoi qi la durere Unde-smulfi putereacr9te nu sporegte." $i dugmanul (YasileAletsa*lri - Eon Uairii) 92

.t. ,,Frunzulilaviorele La portila&agii mele Rasarit-au doud stele Dar nu-sstelepdxisite Ci-s douA flori inflorite Una-ieaqi una-s eu Dorutei 9i dorulmeu." (Folclor) 4- ..Des-arlacedealul;es $i pidureadrumde mers Sdvddpe undeaupurces*." *qapurces = au mers,amplecat (Folclor)

5. ,,Treipaqi la stdnga liniqor, lor; $i alli trei pa$ila dreapra Seprind de mdini qi sedesprind S-adun6-n cerc gi iar se-ntind $i bat pdmantulhopotind In tactu$or. (GeorgeCofbuc_ Nunta ZamJirei) 6. ,,Noi insi ... mai puindu-i* in alte nop! cdtevapogte9i {dc6ndu-i-se talpelenumai o rand,a fost nevoit sd-'i ieie tdlpdgilala Humulegti,lehamstindu_se de popie qi lisand toate merindelesalein stdpAnirea noastr6." *puindu-i = pundndu-i (Ion Creangd- Amintiri din copildrie) 7.a),A:s fost odat' trei purcelugi. . . Ei senumeau: Naf-Naf, Nif-Nif, 9i Nuf_Nuf. ToatAvara au lAcuttumbepe iarba verde,s-auincilzit la soare9i s_au ldfdit in bdltoace jucatp6ndcebdltoaca ... $i s-au s-aacoperit cu ghea$.', b) a suflat de s-a invinelit, a ros peretii cu din{ii, p6ndce i-a tocrtde tot, a zge.jrat -Lupu.l uta pant ce nu a mai avut ghearegi, neavdnd incotro, a plecattAdndu-sesprepddure." (Serghei Mihailov Cei trei purceluri)

Cuvdntul si

Cuvdntul qi se leagd (sedesparte)cu liniuld de unire de cuviintul (cuvintele) impreundcu care se rosteite, incliferentdepozilia in care se afld: inaintea cuvdntului(si-a pundndu-1i-Lasezdndu-Siscris,Si-a adus,si-a ales etc), intle cloudcuvinte(chematu-Si-a, nu-ti aminti, sd-Siopreascd le etc.), dupd cuvdnt (a;tepdndu-ti, uifitldu-;i, explicandu-Si, etc.).

Invdtdm sd scriem cofect!


l. Motivqli scriere.t cuintelor subliniate:

Dupi ce d:egggfuil lecliile, copilul qi:4!u!4!pritenii sAiasi lajoacd. Pundndu-si un afig.Si-a desenat afiqulamintindu-si carlilein ghiozdan, si-a amintitcd axede desenat prieteniiaupornitlajoacd. primitela $coald. Intahindu-si toateindicaliile 2. Transformalidupdmodel: o o . . r r o o lqi scrie lgi explicd Iti invati lli perie lqi cheami lgi spune lgi aduce lgi conduce gl-ascris o igi murdiregte

r lgi curdli r iqi ajutd . Iti vede


chemdndu-gi . . . r Iti aminte$te lgi face Iti lmpacheteaz6 t9i spald

o lgi sfituiesc . igi perie r l9i taie o gi lpi lndoaie . ii iti Sterge o gi iqi desface o nu igi explici o nu igi aduce o nu i;i cumpird . sdigi ajute . sditi caute o sditi spele

ti-au sfetuit

o lqi folosesc . lii aSazi o lqi rezolvd . $i iti aranjeaze o gi lqi coloreazi o 9i lgi.decoloreazi . nu iqi cunoa5te o nu iqi imagineazd . nu iii pune . . . sdiSi cure.te sditi vada sAiti amiteascd

gigi indoaie

nu-giexplici

s6-ti ajute

94

cdili do.eSte
a cEiti pirde

ce-ii doreste

cdi$i folose$te ce iti aduce ceili admira


ce-li aduce

. . .

cd i9i apropie cdi$i desface cd ili innoadd

.. ceiqi cauti . ce i9i invele$te

3. Completali propozitiile alegdntl cuvinte din parantezd:

Eler.ul a Muncitorii
a

adustoaterechizitele. atezatuneltelein ordine. amintecuventul,elevul completeazipropozitia. pArinf,i la feburile casei.

(ri-a; ajutatu-ti-au; aducdndu-Si; si-au) [Jneori cuydntul Si leagd.doud sau uai multe cuyinte sau plopozilii. Si in (rcestcaz, . el sepoate rosti impreund cu alte cuvinte Si se scrie cu liniutd de iniri.
a a

Urmdrili exemplele,completati fi apoi trqnsformoli dupd model: Am venit li am zis. (eu) Am venit si-am zis.

li ti ti ti

am fost. arna$ezat. am cules. amvizitat.

Ai trecut ti ai vdzut. (tu) ti ai condus. ti ai cdutat. ti ai discutat. ti ai anunfat. A$tepfiti ili vine. (lie) ti iti povestette. ti iti mulFme$te. ti ili vopseste. ti ili porunceqte.
9i imi recomandd.

Ai trecut li-ai vdzut.

a a

A$tepli tiu vine.

Vine pi imi vorbegte. (mie)


a

Vine pi-rni vorbegte.

gi imi cumpird. ti imi zice. ti imi alin5.


a

Mergeti il urmdregte.(pe el) ..,................................. ti il indeamni. ti il ajuti. a gi i[ incearc5. 9i il incurajeazd. 95

Mergegil urmdrette.

Md aqezla pian 9i-i cdnt.

ti ii cer. . Vine ti o aduce. (pe ea) .. .. ql o poftegte. qi o viziteazd. ......... .... ...qi o min6ncd. .. ...9i o s{btuiegte. Au sositli aujucat. 9i au impodobit. ti au cur6lat. ti au cantat. qi au deschis. veni. Aq plecagi-aq ti a$manca. 9i aqcolinda. qi aqvizita. S-artrezi gi-ardori. gi ar vedea. gi ar folosi. gi ar auzi. Cheamd-md ti-oi veni. Vine pi-oaduce.

.
a a a

Au sositti-aujucat.

r Ag pleca9i agveni.
a a a

.
a a

S-artrezi ti axdori.

Cheamt-ma ti voi veni. gi voi cAuta. a


Sivoi aduce.
a

ti voi munci. Alege-i$i vor merge. .. $i vor exena. $i vor concura. Alege-igi-ormerge.

5. o . r o o .

propozitii: Gdsili greseliledin enunturilewmdtoare,incercuili-le ti transcrieli aceste Elerrrl nugi neglijeazdlec\;LtLle. Natura$iaschimbatfa1a. un prieten. Vine la mine aduc6ndugi povestesc Vid hlmulqi,ti $i lie acLiunea. acasd, elevul nu a participatla ora de sport. Uitdnduti echipamenh.rl Privesteatentin jur |il vedepe virul siu.

96

6. Construili enunturi folosind cuvintele: Si-aa scris, nu-ti respectd, Si-gi aduce, conducdndu-Si

Transcrieli sau scrieli dupd dictare!


1. ,,$i-a dat Dumnezeuint6.itrei zile de vari, 9i pe urmd o moini gi-o ploaie cald5, c_a inceput baba sd-gi lepedecojoacele,ude leoarci qi grele de nu le mai putea duce,pdn_a rdmasnumai cu umrl. $i ahrncis-a ldsatdeodati un ger, 9-o lapovi{i, q_un tnghel de ciipau pietrele..." (Alexan&u ylahutd_ Romdniapitoreascd.) 2. ,,Cdcigi truplqorul lui, pe careqi-l vedeapentruintaia oard,scanteia. . . Seult5 in jos $i-l . prins ameteala." (Emil Gdrleanu- Gdnddcelul) 3, ,,Vnile se uimeau auzindu-i cAntecele, apele-9iridicau valurile mai sus, izvoareleigi tulburauadincul." (Mihai Eminescu - Fdt-Frumos din lacrimd) 4. ,,Iar Trdsnea, daci vedecil rizbim cu po$tele,semuti la alti gazddluandu-ri parteade merinde.VAxu-meu, carevizuse de patimacelorlalti, luaseobicei in toatd seara,la culcare, a-qi coase m6aecilecontigului, qi vdrdndu-qi picioareleinh-inseledormeaftrd griji..' _ Amintiri din copildrie) ( Ion Creangd.

97

Cuvantul nu
CuvA tul nu se leagd (se desparte) cu liniuld d.e unire de cuvdntul (cuvintele) impreund. cu care se roste$te (nu-si aminteste, nu-mi spune, nu-1i dd, nu-i aduce, nuntelege etc.). i unelecuvintepierde litera u (n-au, n-ai, n-are, n-avem,n-avelL t\-qu, n-ar citi, n-aSpleca, n-or gre;i, n-oi lucra, n-apucd etc.).

Invd,tdm sd $-criemcorect!
l. Citili propoziliile urmdtoare;i motivali scriereocuvintelorsubliniate: temala limba romdnd.Mamao aeartd: Maria nu-si aminteste pentru ci n-ai fost atenti la gcoald! - Nu-ti amintesti Maria q419 ce sd zicd. N-ar wea s-o superep mama.Ce bine ar fi dacdq41 mai pgi cu colegade bancdin timput explicafilor! 2. Transformalidapdmodel: o nu imi place o nu imi aduce
. nu lml expI9a

nu-mi place

. . . . . r o . . . . . .

nu imi pune nu imi cumpdrd nu imi arata nu ii vine tru ii pomeste. nu ii merge nu ii duce nu ii porunce$te nu ii aduce nu suntcuminte nu suntacasb nu suntin stare nu suntputemrc nu-i vine

. . . . o . . . . o o . . . . .

nu iti face nu iti ddruiette nu iti mulhlmelte nu ili vine nu iti di nu iti lovest nu i$i aminteit nu igi inva,ti nu i$i dorc$te nu igi dd (seama) nu i9i explicd nu i$i petrece nu este aici prost nu este nu estefrumos nu esteiute

nu-ti face

nu-fr aminteite

nu-s cuminte

nu-r arcr

o nu suntmurdat

. nu sunt vesel o nu il ia o nu il aduce


o . . r nu il m6ngdie nu il citest nu il umArette nu il lasd

a nu estegrgu ._..................................

. .nuesteurat . nu intelege o nu inchids


. . o t nu indulaelte nu incearcd nu indoaie nu intrerupe

nu-l ia

nu-nlelege

..... ........... . .............. 98

cuvinte.

In unele situayii, cuvAntul nu pierde litera u cdnd se roste$e impreund cu ulte

3. Utmdrili exenplele ti transformali dupd model: . nu aduc (aduci, aduce, aclucem,aduceti)

n-aduc o nu adorm(....) . n u a u d ( . .. . . )

o nu ale r g ( ... ...) . nu alunec(... ...) a . o . . . nu am carte nu ai crcion nu are fiali nu avemlini$te ptuinti nu ave,ti nu aubunsim{ n-am carte

o . r . r .

nu aude nu aleargd nu aluneci nu amele$te nu aprinde nu ascultd ntr ar muncl nu ar venl nu ar putea nu ar ascunde nu ar scurura nu axinvita

n-aude

nu a9cere nu a$merge a nu aqdormi a nu aqcanta a nu a$scne nu agdori nu vol tlece nu voi auzi nu voi dormi nu voi drege a nu voi strica nu voi umbla
a

n-49cere
a a ia a a

n-ar muncl

n-oi trqae

nu vor asculta nu vor scrie a nu vor participa a nu vor contola a nu vor inchide nu vor greqi
a nu o duce a nu o iube$te a nu o invati

n-or asculta

nu o intelege nu o saluta a nu o indnuna

n-o intelege

propozilitlefolosind cuvintele 4. Completali potrivite luate din parantezd.. placesi inot. . .. Cire$ele ........ coapte. a SAnu te superidaca .. . veni, a Dacd ... ... dormi, aqfi obosit. a Mircea p vecina salutA sa. De ce ... . . ...spuimai multepove$ti? o Dacd ... ... inviji, nu vine la tine. . Dacd ... ... place se citetti, nu e bine. . Omul s-arplictisidacd. ... ..... munq. . Sperce . .... uita colegiisi vind la petrecere.

h-or, nu-mi, nu i, nu-ti, nu-ti, nu-s.n-oi, n-aS.n-ar, nu.l, n-o)

99

5. Alegeli cuvinte din coloano a doua a ecerciliilor doi Si trei Si construili enunluri cu ele:

n-or $t nor
n-or - Suntdoudcuvitute [nu + vor (veni)] carese rostescimpreund.. . SpercAn-or plecacopiii din parcp6rrdajungev (Spercd nu vorpleca copiii ...)

nor Este un singur cntdnt (numelemasei de vapori, de picdturi de apd sau cristale de gheatddin atmosferd). a Pe cer nu e nici un nor. r Din cogulcaseiseridicd un nor de fum. . Un nor de praf seapropie cu vitezd mare.

invdtdm sd scriem corect!


l. Moth)atiscriereacuintelor subliniatein exercitiul de maijos: Un lql uriaSvine deasupra ora4ului.Dacd pdetenii mei n-or aiunqela timp este posibilsd-iptoud. 2. Transformalidupdmodel: o r a 3. r nu vor intelege nu vor desface n-or desface o nu vor cheltui nu vor asculta a nu vor ctcula nu Yor anmca Gdsili insuSiripentnt cavdntulnor Si completalischemele:
n9gnr

defum

nor

tm

Completalicuforma potivitd, n-or sau nor:


a

Doar . . fugi! Vi d un . . . . . ! Seplimbddevdrrtun


Un

inlelegeexercitiul? o Sevor rdtdci, dacd lua-ope drumulcel bun. . Picteazd un cu nuanfed gd. pleca pisarile! . Nu credce toate ajunge la timp. lAptos seintelne$te cu un cenugiu.

o Dacdelevii

5. Alegeliforma potivitd a cuvintelol din parqntezd;i trqnscriefienunluile: (N-or, Nor) dupd(n-or, nor) acoperi cerul. LasA. cd (n-or, nor) in&Aznisd-fifacdr.iu. a Adeseoricerul esteErA niciun (n-or, nor). a Dacd(n-or, nor) vreapirinlii si-mi deavoie in excursie?
a

6. Alcd.htili propozilii in care sdfolosili cltvintele ior Si n-or:

n-oi;i noi
n-oi - Suntdoudcwinte [nu + voi (pleca)Jcare se rostbscimpreund. Daci n-oi citi atent textul,n-oi sti sApovestesc. (Dacdnu voi citi ..., nu yoi 6ti...) noi - Estean sinsur cuydnt.
a) tine locul numelor persoanelor. care vorbesc:

b) denumeSte o insusire:

. .

Noi suntem colegi. Am cumpSrat c6r,finoi.

101

invdldm sd scriemcorect!
I . Motivati scriereacuvintelorsubliniqtein textul de maiios: Nqi mergemastSzi1abibliotecd. Am fost anuntali cd au venit cirli noi Esteziua cdnd1qi putemsi imprumutim cd4i. Dacdn-oi aiunqela timp, md tem ci n-oi aveade unde dati la orade lecrur5. sacitescpovestea 2. TransformalidupdmodelSi construiti enunturicu cuvinteledin coloanaa doua: o nu voi lucra r nu voi rezolva o nu voi alerga n-oi lucra . nu voi risipi a nu voi ierta nu voi lduda

3. Completalidupdmodel: dormim strigdm . case sandale

nol

nol

o Dacd

..-pleca,voi veni.
a

tine. gAndiriu despre o Locuri.... .-... vedem. ..la toatechioicurile. . Reviste.. . -... .. gdsesti 5. . r .

fragi. culegern purtadecdtce-miplace. pistrdm casacuraa.

Alegeliforma potrivitd a cuvintelordin pqrantezd;i transcieti propoziliile: .. c Ard grajdurilecele(n-oi, noi). Bunicii vin ast6zila (n-oi, noi). o I-a {n-oi, noi) in familie e armonie. in curteagcolii s-aupus coEuri(n-oi, noi). . Doar (n-{i, noi) spuneo minciund De (n-oi, noi) inota,ma voi ineca.

tg2

6. Construiti enunluri in care sdfolosili cuvintele nai 8i noi:

n-u $t nat
n-ui - Suntdoudcuyintefnu + ei (cdldtorit)] care se rostescimpreu d. r N-ai ajuns la timp pentrucd n-ai plecatcdndtrebuia. (Nu ai ajuns...nu aiplecat...) nei - Esteun singur cuvdnt(denwn4te numeleunui instrument muzical). . Canth nai.

invdydmsd scriem corect!


l. lJrmAriliscrierea cuvintelor subliniate $i motivati-o: Eleonoravrea si invefe sI cantela !gi. Merge la cursurispeciale. N-ai cum sdcanti bine dacdn-ai un profesorsAte invefe sauddce!:Ai talcnt. in c*and p6ri.r1iiii vor cumpdra un naicasi exerseze gi acasi. 2. Transformali dupdmodel enunturi $i construiti din coloana a doua: lolosindcuvintele . . . nu ai muncit nu ai auzit nu ai bunsim!
n-ar muncll . nu at stncat

. .... ... ........: .

, j

: . .

nu ai condus nu ai simtit

3. Transformati scrierea cuvintelor ingroSate, rostindu-le impreund:

Nu ai carte, nu ai paxte.

carte,........... . parte. 103

4. Completolicuforna potrivitd a cuvintelorn-ai sau nai: . Multi copiicantd la................ . Am cumpiratun .. ...mic. un ....... o in vitrina amvdzut magazinului pa.ne. . Dacd....... .. caxte, ............... o Nu gtiucum .... .. . . auzit'l

5. Alegeliforma corectda cuvintelor din porantezd;i transcrieli enunturile: . o . . (N-ai, Nai) qtiut si rlspunzi la intrebiri pentrucd (n-ai, nai) citit textul cu atentie Dacd(n-ai, nai) bani, (n-ai, nai) cu ce s6-f cumperiun (nai, nai). muzicale. altor instrumente de sunetele de (n-ai, nai) se deosebesc Sunetele scoase (N-ai,Nai)cesa-ifaci.

6. Redoctqtiun text cu titlul ,,Magazinul Muzica" in care sdfolosesticuvintelen-ai ;i fiai:

n-a,s $t nag
n-ag- Suntdou6cuvinte [nu + a9(minfi)] careserostescimpreunl! N-a$ facerdu nimLrui. (Nu s$face rdu nirndnui.)

persoanacdte line in brale' naSfus$d; na1i)- Este un singur cuvAt (denumeSte pruncul la botez;ii vine cuiva de hac (il pedepseste)). 104

. . .

Gigi imi estena$. Pt oyerb: ,,Oice na! i$i are natul" Ti-ai gisit natul, mo$ule!

l.

Invdldm sd scriem corect!


Urmdrili scriereacuvintelorsublinjatein textul de maijos:

- Ce mult md bucur cEtu imi e$ti!A!! g4q fi putut alegeo persoand mai potriviti. A$a4g! mai rar. N:ASspuneastadaci nu ai fi Sipdetenulmeu c"i bun. -ai 2. Transformalidupdmodelti conslntili enun lurifolosind cuvinteledin coloanaa doua: r nu a9dormi . nu at citi o nu a9jigni n-agdormi . . . nu at lovi nu at stadegeaba.................. ... nu at certa

3- CompletaliutilizAndcu cuvintepotrivite: merg la gisesc un nat nat ,

[-

4. Completalicafoma potrivitd, n-at saunqt: C e ....... d a sd m ai fi umi c ! o Da c in u a iu n . . . . . . , s d - fg i is e $ t i! a ..... . vreasdfiu in locullui! . Mergin vizitdla ....... Dacd... .. . citi mult, ....... .. tti ci vorbesc qi frumos. corect
J. Construitienunturti4 caresdfolositi cuyintelena$ti n-at:

105

n-& $i na
n-a - Suntdoudcuvi te fnu + a (ajuns)] care serostescimpreu d. o N-a invdfatpoezia.(Nu a invdlatpoezia.) . N-a inleles ce i-ai spus. na - Este un singur cuvdnt (etprimd o poruncd. un indemnin limbaj popular; o exclamalie). . - Na, iar am gretit! o - ,,Na-li, md, banii! zisedracul trirnis; 9i si te cdrdbineqtide aici, cd de nu, e rdu de tine." (Ion Creangd- Ddnild.Prepeleac)

invdldm sd scriem corect!


urmdtoare: L lJrmdrili scriereacuvintelorn-s ti na ln exemplele . Dacen-a venitinseamne ceva. ci s-aintamplat o N-a cunoscutdecatfrumuselea acestei lumi. . -Na,na,cufuna! . Ir ce incurcihrri n-a intrat?

dupduodel qi consmtiti enunnrifolosind cuintele din coloqnaa doua: 2. TransformaYi . nu a greqit a nu a auzlt a nu a repeu[
n-a gre$lt . nu a gaslt

. .

nu a glumit nu a vizut

3. Subliniali cu o linie caintele n4 ti c1tdoui linii curAntulna: pdpufile. N-a dorit altejuctuii. Le mingdia,te spdl4 Cind eramicd,n-a iubit decet cu pdlmula:,,N4 n4 bitaie na!". le pieptin4 ba chiar le ti certa,amenintandu-le propozi,tiileapeldndcuintele n-a sau ne: 4. Completali . . putut veni. ..... ......... Dacd....... . . infeles? o . .............-fi cartea impoil . ..... ..., c-amterminat! o . .... ... ., cds-alovit! . Cum .... .... -. puhrt?

106

5. Construiti enunturi in care sd utiliz.tti cele doudforme: n-a Si na.

Transcrieli sau scrie{i dupd dictare!


/. ,, - Daci n-ai h strdinde meleagurile astea, nu m-a; invoi, cici n.am fEcutniciodatdaga ceva,ii rispunsenegustorul. Dar pentu cd egti striin gi la nevoie,o si-mi iau qi gdja astape cap. care nu-ideloc usoara..." (Basme arabe- Hamalul la pescuit depe e) 2. Nu; n-aminimade ghea!5... Nu bea.Mai binevoi sd hu gridinireasd cu tine,decat -fatd de impdrat. - Sdnu-!i fie team6, mdriata, ci gridinlreasd n-ai sdfii odat6cu capul." ( PetreIspirescu'Cele 12fete de impdrot gi patatul celfirmeca) 3. ,,Multumesc, bdiete,cd te-ai gdndit la rnine, cd n-am unde si imi odihnescoasele;nu mai am putere sd imi agtemde culcat; n-arn copii, n-am nepoti, nu am pe.nimeni s6-mi poartede grijd; n-am $i eu un rost la cafesdmi lntorc." , Piet7ele (PoveSti nemuritoare preliouse) 4.. ,,Oare-inumai vina mea,tat6?MAgaruln-arenici o vind? El a statpe parteaproast6,ce puteameu sdfac?Peel de ce nuJ cer!i?" (Povetti nemulitoare, Na gdsegtinici norocul in intaneric) 5. ,,Euiji fEgiduiesc Nu rdu sdte hrdnesc, Nimic n-o sdlucrezi, nici grijdn-o sbtragi." (GrigoreAlexandrescu - CdineleEi mdgarul) 6- ,,Vizirul seindreptdcdtreiataculfiicei salegi n-o gisi acolope fate. Le intrebi atuncipe tinerele roabe aleacesteia ii eleii rdspunserd: Tot ce putems6-ti spunm estecd n-a statcu noi decatputini weme.,, (O mie gi una de nopli) Z ,,Eu simt cd voi muri-n curdnd, Cdnu-mi maisuntin fue... . Mai qtiu qi eu la ce gAndeam? Aveli 9i voi un frate... - Mi s-aplrut c-audla geam Cu desetulcum bate.

to'l

Dar n-a fostel!... SiJ vid venind, As mai tlai o via,ta. E dus5i voi muridorind Si-l vdd o dat5-nfaf6. Dumnezeu, A$avreapoate so4ii. Aqami-edatul meu Sdn-ameu pe bdiatul mo4ii!" La cap,in ccasul (George Coqbuc Mama) f. incercuill greSelile!Transclieli curitltele scrisegre$it6i alcdtuiti propozitii cu ele:

$rr$v{'za"

gruhrr*

Orr-flhqu

$rfbfqn s,rrecur{F
$"rDuddu{

$[-ncepeirr cu nlzdrlvlnfffo

$tttteteeo

lrntofil*

gtmergs

$oiveq/

t{a

Cuvdntul tn
Cuvdnnl tn se leagd (se desparte)cu liniuld de unire de cuvAntul (cuvintele) impreundcu care se rosteste(dute-ncamerd,urcd-npou, Si-n,cd-n etc.) Dacd nu se roste;te impreund cu alte cuvinte, nu se despartecu liniutd de unire (mergern sat, ttdtn picioare etc.).

-.Invdtdm sd scriem corect!


1. Subliniali cuvintelein care aparecuvdntulfut(n) Si motiva[iscriereq: Ionicd vine-n grabdla Ecoald. Intri-n chsa cu grij6, se agazS-n bancdSi-$iscoate ghiozdall. qi materialeledin Imediat intri-n clasd doamnainva.titoare$i-n cinci minute incepeleclia. Ionici sebucur5cd a ajunsla timp. 2. . o . o o o o . Transfornali clupdmodel: urc6in autobuz scriein caiet in text completeaza plimbi parc in se mergetn excursie ardefocul in sob6 ploui in casi citette in carte

urca-n autobuz

3. Transcrielipropoziliile de maijos scriind cu liniatd.d.eunire cuvintelesubli iate: o . o . o Merqein vdrdrl picioarelorca sdnu facazgomotin camere. SEigL!1 guramare:,,- Marfi bundcu v6nzare!" Holul p4ruldgj! casdcu maxeatentie. L-arnpdvit atentli_h momentulacelai-am observatlacrimile din ochi, La radio s-aanunfatqlh urmetoaxele zile va ploua.

scrierea;i constutili enunluri cu cuvinteledin coloanaa doua: 4. Obser"vali o qiin o cdin c6-n Si-n

5. . o . o o

Completalicu in(-n) Iocurile libere Si explicali oral expresiile: . umbli- . ... vdrfulpicioarelor merg cu capu- .... ...nori o s-adusla dracuprivegte-. .. gol .. . . praznic . a cdzut sac ca musca- __ lapte l-a prinscu Inela-........._..... . nu sefacegauri- ...............cer i-a b6gat mintile... cap pAmant falcScergicu unaveneac-o .. .....
109

Transcrieli sau scrieli dupd dictare!

,1. ,Je drum se intilni cu un mdcelar.Omul avea-npalmd c6tevaboabede fasole,grozav Jackseopri in loc sdseuite la ele." de frumoase. (PoveSti nemuritoare- Jack Si vrejul defasole) 2. .- Nu trebuia sd ridici linia asupraunui coleg mai bun decdttine, asuprafiului unui 'soldat! linia din mand- o rupsein doudgi-o azvarli-nperete" $i smulgdndu-mi ( Edmundode Amicis - Cuore,inimd de copil) casi colo-nvale J. ,,Uite-o luminate! Cu lerestre Moful s-aoprit din cale. poartd bate." Cu loiagu-n (Otilia Cazimir- Uite, ine Mog Crdciun) atAm6-n cui 4. ,,Palogu-i Aninat de-ocraci; voia lui, Murgul paqte-n De urit si-i treacd."

(gt.O.Iosif- Gruia)

l t0

1. Cuvdntul ce
cea - Suntdoudqtvinte fce + a^(qdus)J care se rostescimpreund. Ce-a primit Mirela in..darde la colegrz cea- Este un cuvdnt. Cea mai mci dintre surori esteceamai hamice.
a a

cavinte[ce + ei (pdlit)J carese rostescimpreund. _ ee-ai- Suntd.oud Ce-ai cumpdrat de la t6rg? Ce-aiin sac?
ceai - Este un cuvAnL Bem ceai de mente.

cuvfutelede maijas, apoi construiti enunluri cu ele: ce_qrdori, .Citili ce_ag pleca, ce-omvizita, ce-or vreq,ce_amfdcut, ce_q{i dori, c"_ooitri"ot,

2. CuvdntulCd
c-sr - Suntdoudcuvinte[cd + ar (ptecq)]. Lenetul zrcec-ar matrca posmagii muieti. car - Esteun cuvA t. Car lemne cu un car. ,c-or - Suntdoui cuvinte[cd + vor (aduce)J. Credc-or veni repede. cor - Esteun singur cuvAnt.
1ll

Copiii cantd in cor. c-aq Suntdoud cuvinte[c'd + s; (colinda)J. Credc-at mancao cutiede inghetatd. ca$- Esteun singur cuvA Gaqcaval) Manenc ca$proaspiL c-am - Suntdoudcuvinte[cd. + am (vd.zut)J. or. Credc-am umblat aateva cqm - Esteun singur cuvAnl Ionelaestecam neatente. c-o -Suntdoudcuvinte[cd + s (folosit)]. Credc-a folosittoataapa. ca Esteun singur curant. Rochilata esteca a ma.

c-si - Suntdoudcuinte [cd + ai (trecut)J. Spuic-aivizut un O.Z.N.? csi - Esteun singur cu|Ant. o Herghelia de cai estela pdscut . c-al - Suntdoudcuvinte[cd. + al (meu,tdu etc.)]. scrisul,pdrul etc.) Nu esteasac-al meuestemai frumos?(desenul,

cal - Esteun singurcavant. o Merg la t6rg sdcumplr un cal. Citili exemplele $iformulali enunluri cu ele.Motivqli folosirea liniulei de unirc. citit. c-aJi vorbit;C-au c-a{imers;c-auajuns;

2. Cuvdntulde
. de-al- Suntdoudcuvinte[de + a|] de-almeu. Ion este un prieten I l2

desl - Esteun singur cuvinl. o Pe deal crescpomi fructiferi. . d:or - Suntdoudcainte [de + vor (ajunge)]. _ D-or ajungemai repedeacasd!

dor - Este un singur (awint. . Mi dor toatoasele. . ftni este dor de voi. . Am un dor in suflet-(durere) . Mai am un singur dor.@on4d) d-ar Suntdoud cuvinte[de + ar (veni)]o Ce bine ar fi d-ar veni gi Mircea la meci! dar - Esteun singur ap6nto Pfuinlii lni cumpiri un dar de ziua mea. . Dar ce trebuiasemai scriu? . Muncescbine dar vreaus6md pl6tegticorect. . de-s- Suntdoudcuvinte[de + sant|. Nu $tiu de-sbun saureu. des- Esteun singur aDantVii desla bazinul de inot? CepAx desai! d-oi - Suntdoudcuvinte[de + voi (auzi)J . D-oi auzi voceata, voi gti cd ai ajuns. d.oi- Esteun sing;ur cuv6nt. Suntem doi frali cuminti.

. .

. Alteforme: de-am(ajunge),de-ai (veni),de_ar(lucra), de_ali(rece), de_aS @utea). Constraili enunluri in care sd.folosili c1^.vintele de mai sus:

I I3

vl 2. Cuvdntul
vi-s- Suntdoudcuvintefvott'd(vi) + sunt(9 kuminli)]. o Vi-s cuminli copiii. vis Esteun cuvA . o Am visat un vis frumos. . vi-i - Suntdoudcuvintefvoud(vi) + este(i)(foame)]. Vi-i lareftig.

vii Esteun curAnL Strugurii crescin vii. a Pdsirile sunt vii. (izsa;lry' a De cenu vii la noi la masd? fucliune) : cerdndu-vi-o tlflndrili ercmplele:vi-l aduc,r'i-l trimit, luali-vi-I, aducdndu-vi-se, Am tdiat cozonacul5i vi-l aducindat5. a Baniivi-i trimil prin po$rd. a Progamul de inot luati-Yi-l de la artrenor. r pesteo luna. a Vi imprumuti carteacer6ndu-vi-o

nt Cuvdntul
du-ni -se: niJ, terminAn e1ini-l prezintd, ni-i dau, ni-e teamd,arluc Citili exemplele:
a Filmul acesta niJ prezintdpe programulpentrucopii. a Banii ni-i daupnrinlii. a Ni-e teama devoi.

aduceli-ni-l pe virul Mihai in vacanJ6! - MetuSd, o Terminandu-ni-se cursurile,am plecatacasd.

ll4

1. ,,Repede au zburatinspreea gi au gdsit-o.Ea i-a numdrat;lipseaunul. Atunci prepelita disperatia inceputsi-l strigetare,mai tare,ascultand in toatepdr{ile. Din ldstar i-a rdspuns un glasstins:<<Piu!Piu!>> Cand l-a gisit, cdnd i-a vdzut aripa rupti, a intelesci era pierdut.Dar gi_aascuns durerea, ca sdnu-l dezamdgeascd," (Ale;candru Brdtescut/oinetti - Puiul) 2.a) ,,Dunfuea mugegte mai tare. Cu ochii inchigi,te-ai credeintr-un codr.u pe_ovijelie cumpliti. Din fundul ei se-ntind,pe sub valuri, nenumdrate braJede piatri, gata s_apuce vasulgi siJ farme-n bucSli la ceamai micdnebigare de seamd.,, b) ,,Pe caleaastavechese purta Craiul de roui noaptea,pe luni, intre Dunire $i muntel q-odatd, pe candse intorcea devale, apuc6nduJ ziua pe unde-iacumsatulpotopinu, cic_a intins soarele,carede mult il cauta,numai o mzAasupralui $i l-a b6ut dintr_osorbituri. Si atunci,,UdaSii"carehiliduiau in Malv4 au pomit gi s-auduspe alte taramuri,qi-n urma lor s-auntuuit,de la sine,zidurilecetilii, li toates-auircsit,ca gi cdndn-armai fi fost...', c) ,,Iorgovan,voinicul lbrd seamen, s-a a$ezat intr-o groapd,cu calu_indzdrlvan gi cu tolba cu sdgeti9i, cAndgarpele flimdnd a ridicat capul sd-nfuliceo hrrmi de vite ce pi$tea pe vale, Iorgovat, intinzdndarcul, l-a lzbit c-o sdgeatd $i i-a scosun ochi, iar munteles_a zguduit din latani de zvarcolirurile dihdniei. gi tot aqal-a pandit 9i l-a sdgetat,pani cand rdmaind numaic-unochi,a rupt-ode fugdpe la FurcaAlunului..." $arpele, d/ ,,Celumeo fi fostpe aici cd cicd tot a$aun copil de uriag, purtandu-se pe meleagurile astea, a gAsitintr-o vale un sat de-alenoastregi l-a stlanscu casecu tot in poalacdmdputii, $i-a dat fuga la mi-sa bucuros: pe ,,Uite,mamd,ce-amgdsit eu.,' $i mi-sa, plecAndu_se micile ganginiice fumicauin poalatancului, s-auitat cu luareaminte$i i-a spus: ,,Du-i la loc, dragulmamii,cddEtia-s oameni, pdm6ntul.', 9i ei or sI stipdneasci _ Rondnia pitoresscd) (AlexandruVlahutd. 3. ,,Au incdrcatam6ndoide aseard mai bine de un sfrt de stanjen,l-au legat regulat cu lanfulsdnu picegi cdndmai eraudoui ceasuri p6ndla ziud,$i-aimbricatNicuhili lojocul; maicd-sa i-a strigat de la vatri: ,,incheie-te la pipt,cd e frig ; ta-sui-a adusaminte pntrua patraoard...,,Sd nu le dai din unsprezece lei nici o paramaijos gi fii cu ochiiin patrusi nu te-n$ele liunul*, cdtu e$ticamtutuit!..." *frunlul= cineva (AlexandruBrdtescu-YoineSti - Niculdild.Minciand)

4. ,,$i-amersel ce-amers,Si-ntr-un rdstimps-atrezit ci-i risarein caleun om. S-auitat mai bine la el qia bigat de seamdci axeochii albagtd.$i-au dat bine{eqi cdnd qi-a descoperit dinlii rari, a priceputcAacelaera omul de caretrebuia sd se fereascd. A$a cd nu s-aintinsla vorbi cu el, ba i-a dat de intelesci n-auacelaqi drum,in nidejdea cd o sdl lase in pace. Dar 1i-aigisit! Omulcu ochi alba$tri stineascaide el...', ( Basmearabe- Celetrei povele) I t5

si ieie dinfi-insele 9i sd-qiprinddpoft4 focul o axde$i nu poatelua. 5. ,,Dar cands-apropie paherufele de argint, nu-i vorbd, erau,9i fantanaplina cu apapani-n a$ijderea: La fantAn6, gur6; dar cAnd a vrut fata si puie m6na pe pahar 9i sE ieie api, paharelepe loc s-au prin dreptul gi fatade setes-auscat!...CAnd intr-o ctipda secat apadin frntAnd icufundat, pdrului, nu-i vorb6, cd parci era bdtut cu lopatade peremulte ce avea,dar credeli c-a avut iata partesdgusteweuna?Nu, cici pdrul s-a ficut de o mie de ori mai inalt de cum era,de-i fata babei,in dinli! Mergdndmai inainte, ajuniesecrengilein nouri! $-atu.tci... scobe$te-te, cu cifeluga incd s-aintahit; salbi de galbeniavea9i acumla gat; dar canda vrut fata sd i-o pe dinsa.. ." gi n-a lisat-o si puie mAaa de i-a rupt degetele a muScat-o ieie, cd{eluga (Ion Creangd- Fata babeiqifata moSneagului) trebuie si imi juri cd oricevei pereche, dar mai inainte, 6 ,,Acuma sositclipasdne facem vedea,bun saur5u, nu vei inhebaniciodatdde c fi cum. Trebuiesi-mijuli ci nu veijudeca toate cele ce le vei vedea ti totdeaunaai $ te prefaci cd r'-ai Yezut$i n-ai auzit nimic' Trebuies5-mijuri, daci vrei sdtr6im bine impreund. $i, dacenu-ti vei ,ire judmantul, atunci va trebui sdhdim despexlifi$i nu ne vom putea vedea niciodatd," (Poveqtinemuritoare Impdratul gi Zdna Zdnelor) Z ,,Diminea{as-au getit cei doi feciori mai mari, $i-au pus milioane de bancnotein la un codru. buzunargi s-audusp6ndoareunde cAi-a apucatnoaptea. Acolo au $ezut, i$i fac foc, desfacmerindeace gi-auadusde acase$i incep a o Dacdi-a apucatnoaptea, mdnca." - impdtatul cu trei feciori) (Ion Pop Reteganul - voL Povestiardelene$ti 8. ,,OEteniil-au inconjurat, desEcdndu-i frdnghiile. Dar cel inconjurat de ei nici nu s-a ostenit si-$i scoatdsabia scumpdde la brdu. finea un bici in mana dreaptA.$i, cdnd i-a au cizut, intr-o clipit5 h pemant. fulgeratcu biciul, toti doisprczeca Si se pomeasci toatd oastea,a mai dcnit, infuriat craiul $i sa-mi aducefipe striin, sd mele." aici,la picioarel mi-l zvarlifiin pulberc, (Al. Mitru - vol Din marile legendeale fumii - Viteszul ttt piele de tigru) odatizisealnrimincinos: stdnd 9. ..Unmincinos - Pdetine,vezi tu tumul acelinalt 9i luminos? ii rdspunse; - Da, acesta $i iar il intrebi el: - Dar vezi tu tocmai in vArfu-i cum umblSun goricel? - ziseprietenulsduCe minciundcu coarne, Cd eu abiaziresc turnul, necum$oricelult6u; insd il auzpreabine cum umbli-n tropot, incat Parc-arbubui o tobd 9i-araveaclopot la gat. viz6ndu-seinfundat, - Te crez,acelii raspunse, Fiindci nu-giglsi omulcu minciunide ingelat." (Annn Pann- Pilde qi istorioare) Fd-l tanAr,fe-l marzule| la b6lciun ligan 10. ,,Mergdnd Ca sdl poci vinde cu pre!; Si-ntAlni cu un Jdran gi st6ndserugi de e1 Fi-mi ist bine, romarel, Cd {i-oi dregevnm ciurel, Zicdndu-i: MSi,romdnel! Or fi-oi punevrun potlog Tot mergila 61bilci in deal, mdrog!" LaudiJ aqa, De cenu-milauziist cal? (Anto Pann Povestca vorbii) 11 6

.11. ,pupi ce a venit iar acasabiEanul aata s-a tingutit IleanaCos.inzrana 9i in unnd l-a rugat sA-ispuni cu adevdxat, unde-i stauputerile?Simai tarc s-amaniatacumbiaanul si i-a dat un pumn,incat a amelit, dar in urmdi-a pdrut rdu gi i-a zis: ..." (IonPop Retegonul Aripd-Frumoasd) ,12. ,, Boierule, rispunse Si sdxaculumilit $i cu lacrimile in ochi cat pumnul. Boierule, n-am ce zice, omoari-md, spanzur6-m5" n-am ce face dacd a dat pdcatulpestemin. Aga este cum zice bogata$ulmeu vecin. $i, fiindci lui Dumnezeuii place dreptul, drept si-ti spun ce e drept: am sdpatgroapa,$i o groapi mare, ca sd incapi to{i ai mei, dar6nici cA m-am gandit ca sd-i aduc pagubd.$i nici n-a fost la sufletul meu cugetulde m6ndrie,cici n-aveam pe ce mi mindri, cand mi-am ales loc lAngd dumnealui. Acum lumineze-vi Durnnezeu, boierule,$ijudecati dupedreptate." (PetreIspiresca- Fata sdraculai ceoistesld) 13. ,,Feteinu-i veneasd creazdochilor candvizu pe tate-sdu inainteaei; iarl el, lu6nd-oin pe brage sirrtAnd-o fmnte ii zise: 9i Viz ci tu egtivoinicd, fata me4 9i bine ai lecut de ti-ai luat calul dsta,cdci ftrd dansul te-ai fi intors 9i hr ca gi surorile tale. Am bunl nddejdesAisprive$ti cu bine slujba cu care te-ai insarcinat de bund voie. Numai adu-ti aminte de povelele mele 9i sd nu ieqi din cuvdntul calului ceti-aiales." ( Petrekpiresca - Ileana CosAn4esna)

14.,,-BalMienumi-egrzu-rdspunsepahrlpecaredormeaimpdratul,mi-ebine,cdc mine zaceiubitul rneutatd. Mie mi-e greu- zise celalaltpat cici pe mine zaceun suflet rdu!" (oan Slavici - Doi feti ca steatn frunte)

t l'l

WUDruNS:

Luvantul mt Luvanlul te Luvantul tt

10 16 20 27
JI

50
63 69 76

82
89 wuvanlul sl
/-1

92
96 107 109
I t-l

nt

l8 -ISBN:978-971-157

llxt llffii

S-ar putea să vă placă și