Sunteți pe pagina 1din 19

3nr*o*/'

\ *,j.:

Ilustrolii de V. ANDRIEVICI

de ION D, GOIA

IlAdueere

'

-'

luri Averenkov

I

:

il'

'l:

'lcltrl

sorluRA rnocnrss, ruoscoVi--miiti'[A roN cnreNcl, sucr;RE$rr

L -tr, S!

!

i

-FL*; '

-

in sfirgit, am sfirimat coaja

Dar de ce-6

se uiti in alta,

-

apoi

insi, din cauza luminii

Aha. infeleg,

-

de galben

fi oire

-

puiqor scolin{u-5i

un

aqa riulti

lumini? Se

igi

arunci

privirea in-sw;

puternice, fu nevoit si

inchidi

se revarsi lumina asta. Egti

piui

caoul din sioace.

uiii intr-o"parte,

imediat

ochii.

la fel

lnseamni'ci tu ai iesit din ou ceva mai inainte

de la tini

ia

gi mine, numai ci tu e$ti sus, iar eu sint jos.

$i ai izbutit intre

timD s;. te cocoti acolo sus. Nu-i asa? piui puisorul.

Soatele tu-i rispunse nimic, ci doaizimbi, devenind. astfel.

si ' mai strilucitor.

Puiul ieqi din

gioace li, topXind pe piciorugele lui subNiri,

alergi prin iarba caldi.

# _'s

s.

_s.b

g,

tr

*\,i

dR

Deodati. ziri o cisuti maronie, o o gauri rotundi, neagri,

pliscul 9i

la mijloc. ln cisuli respira cineva. Puiul ciocini o

strigi:

Hei, care-i acolo?

- Nu-i rispunse nimeni.

Hei! strigi iar5gi puigorul.

un -miilit

In - c5suti se-auzi

plin de nemullumire 9i prin gauri

sc ariti un cap zbirlit.

Cine egti tu? intrebi pui9orul.

Capul - se uiti la puigor cu niqte

ochi adormiti 9i glisui:

Eu sint stipinul cugtii. Asta-i cugca mea.

-

Puiporul clipi

-

din ochi:

Al cugtii?

Stipin?

lhi! cisci micul duliu.

Puiporul se uiti la cugci, la stipinul ei gi zise:

-

Hai si ne jucim lmpreui!

- Dar ai gi tu vreo ceva? intrebi ci1elul.

-

Nu, se rugini puigorul.

- Ei, vezi! Iar-daci

n-ai nimic, inseamni ci nu-i deloc

Nu-i inteiesmt? Ia te uiti cm mi pricep cu si sar! $i

interesant si mi ioc cu tine.

-

puiul - siri de citeva ori in su, din toate puterile'

-

Dar citelut cisci din nou pi dispiru in cugci.

Atunci puisorul isi aminti brurc:

-

Privegte! strigi el. Iati ce m

eu! gi-i ariti cllelului

gioacea - din care iegise.

Ci{elul fomii cu disprel 9i se tiri afari din cugci.

Ai 9i gisit ce si-mi

-

ariti! Eu, daci-i dau un picior, gata,

nu mai e. Veti? $i citelul izbi coaja de ou o laba, strivind-o cu

trosnet.

Puigorul se sinli tare umilit.

Dareumaiam

eum,

-

lmprejur

lori,

erau

multe

ii

verde, fluturi multico- care se oglindeau 9i

bilt6ace lucitoare cu api cildufi, in

de toate;

iarbi

sclipeau vesel razele soarelui.

$y*#

Iati ce mai aml strigi puiul qi arlti soarele.

Cilelul - izbucni in ris:

Ha-ha! Soarele! El n-are nici un stipin.

-

Nici unul?

-

 

Firegte.

-

Dar cuqca a cui este?

-

A mea!

-

Ata?

-

Ihi!

-

*

Cnfek'l didu bucuros din coadi. 9i scoase din cuqci un fieris-

vesel, arunclnd rumeg5.turi

fi

in jur.

fost

"vie.

triu nou. FieristrS.ul zblmiia

Dupi citva timp, cutca incepu si se migte. de parc5.-ar

Se mipcd. sXri gi se frinse

in doui iumitili, inire care se ivi cite-

9i tare mul(umit de lucml sXu. Chiar

lul, plin tot de rumegitur5

gi pe limba lui atirnat}. afari se afla un mormm de rumegituri.

Puiqorul alergi. la el ti-i sufli pe limbX. Amindoi ;imtiri

imediat gidilituri

iD na6 $i prinsere a itrdnuta cu putere.

Gata, spuse cilelul.

Acum sX mergem fiecare la casa lui.

A9a'qi ficuri. Pe urmi cifelul iqi sprijini capulpelabele

-

dinainte qi spuse:

-

-

Nu-i:a;a c-am ficut o treabi buni?

Firegte, rXspunse

puigorul, striduindu-se si se inghesuie

cit mai mult intr-un

colf, fiindcX se ficuse frig gi nu se putea in-

cilzi defel.

Soarele se ascunsese in nori. lmprejur

neDrietenos. lnceou sX bati un vint rece si si

totul deveni. urit,

plouX.

- -

-

Hei. pui96rule! strigi ci{elul din jumitatea lui de ruqci'

Ce-i? piui abia auzit puigorul.

Hai si venim iir viziti. unul la altul.

$i cine la cine se va duce primul?

Vino tu la mine.

S-a ficut.

-

-

-

-

siri din

-

-P_ui-5oruI

c5su(a lui 5i alergi Ia ci{el.

Dar acolo era

la fel de urit ti de frjE,

incepuri sd se uite in-ricere la b5ltoacele intunecate. Cind cite-

lul incepu si sughi{e de frig. puigorul ii zise:

ca 5i la el. Ei G strinseri unul in altul si

- $tii Ia cem-amsindit?

La ce? scinci cilelul.

- - Hai si unim jumitatea ta de cusc5. cu iumitatea mea. si

cuqci intreag5, Iar in ea vom locui impre-

vom

mi: tu

.

avea astfel o

De

un ci1el.

qi

eu

bucurie ci le venise o idie aqa de buni, se veselirX gi iz-

-

-

un

puigor!

bucniri in ris.

-

Din spatele norilor. scuturindu-se de ploaie' ap5ru-soarele PL

ochrlorr vesell'

incu-

ascunse in sPatele.paduru'

cXsutei, inclini a

sIu mare 9i galben $i se

plecat! spuse cu trislete Puiul. urtindu-se

zXri o cizuti maronie. din care se uitau acum patru

Soarele se'lisi mult in ios, deasupra

viintare capul

Yai, ia te uiti. a

la pidurea intunecati. dupX care se ascunsese soarele'

-

'-

fiecare zi. CXci

N-; pi.iit d. tot. it liDi$ti cdtelul ll.va veni la noi in

acm el este aI nostru, aI mindurora!

f'u

L.clor: C*rid.

Lv6t'_6ilaro

TiPitit tn U.ISS

TitluL lucrini

rc' A.eDenxoB Y

A,.jlndat

ln o'idoall

te6i ecft

iltprrYp'r"v"

cqder

@ taducdc din limba rusi de lon D Goia

offi

e'o**'

@ Edituis Prosrcs' 1e77