Sunteți pe pagina 1din 16

[k

;iaBarto

f

c,U LEI

vJ

PROST-

CRESCUT

POVESTE

DESPRE

mARr Er r'trcr

tr

a

,\

r

ffi

t

!,^(

A$nia Barto

URSULETUL

PR@ST-CRESCUT

Ilustratii de Vladimir Suteev

Traducere de Ivlihail Calmacu

{r

@

EDITURA RAOUCA

&

EDITURA

roN cREANci

o

'=?\--

':l)

,'7 c _

:,\

De sfatul ei uitind cu totul Cind dd de-un stup in vreun ciot,

ln fagure iqi vird botul gi labele, pini la cot!

Ru$ine este

-

Cind un pici Arad ca un mizgilici!

ii spune,

Dar al siu fecior

Asculti

clefaind de zor,

Si-ata, el - Treabi cu gurila.

Ea -

spal6-1,

Curi6-i blinila!

Stau pirinfii la

raclale -

El de zoa cu ale sale_

Ei r vorbi, rce el.

Tihnn biefii n-au de fel.

Iatil, di buluc in c6i,

Pe-amindoi in prag ii tasi E frumos aga? Ba nu _ Treacd ei $i apoi tul

DupA eL m;icula-i dragA

leri batu pedurea-ntreagd.

Unde-i puiul? Puiul nu-i Ce te faci cu-ata un Pui?

In sfirqit, pe-o cirlruie

Apdru, plin de cucuie,

Ca si-i dea acest rispuns:

Intr-o groapi-am stat ascuns

Da, - a$a cum ad vizut

Ursuletu-i prost crescut!

Fiind in ospelie, iatd,

A fecut-o $i mai lati -

Pe vecina, gazda lor, A muqcat-o de picior.

lar pe-ai sii amici de joacA

I-a bu$it de pe o cracil

De trei zite. biata mami Plinge gi suspini greu:

,,C-am crescut a;a o Poami

De fecior, de vind$ eu!" Apoi solului ii zice:

MAi Martine, nu mai pol

- Ieri un cuib de pitulice Puqtiul l-a stricat de tot.

S-a luat iar la bitaie

Cu zevreci ca el. o droaiel

t

I

L

{ry

Se me lagi nevast;-n pace!

-

Strigd solul supirat.

SA-l pazesc in tot ce face Nu e treabi de bdrbat.

' il

f

.,.F-

Mami-i e$ti, stdpind-n casd -

Sd-i dai c.ettere aleasil

Numai c5, se vede treaba,

Se cenar, ei degeaba,

Fiindci piciul inf-o zi

Chiar la tata mirii Apoi ridica Hbula

$i chiti sd dea-n tetufal

Stai ci te invil eu mintel

Ii - grii al s5u pirinte.

$i-i dddu vreo doud-trei Unde doare, cu temei

sare atunci uarcaica-mamd:

Nu aF, de buni-seami,

-

Se educ; un copil!

CA-i micul $i e debil

CiondAneaE. de, il

lege,

Ca-ntre ur$i, se inlelege.

Ce-au pifit, nu-i de mirare,

Cind crqcu feciorul marel

Da, aF-i: culegi @ smeni,

Pic de indoiali nu-i

Auzii ce $-ntre oameni Putti din i$tia sint dstui.

#

@ taducere de Ednura lon creansi

Bucu,esi.

te34

[O fiu$ralii de Ednu.a RrduCa, MNcova,

lq34

\*

EDITURA RADUGA

EDITURA

ION CREANCA

BUCU RESTI