Sunteți pe pagina 1din 66

re*

#

#,

,iit,

''il: iff';

:s:.

fi"

,td

#

-',

$i'

,,i{ii:

+ffi:

,

 

Q"*

i#-

ap -a

*

!t

*,

a'

*.

,AF''

1.X-

,

.t€t+,."

VIORICABABOV

tut

P.$.,ffiiltf0E1

W'r^ r

'.Y*#

'r*

'!tar

uf*

*4

*4

t

"&

*,

VIORICABABOV

EBECEDERUL

LUI

PRICHINDEL

NASTICOR

lagi

CZU373.28LT

Coordonatorproiect:

f:

'. ,

,i;

.

,'i

,,r,,a

CorneliuNdstase

Redactori:

CorneliuNdstase Dr. Angel a Savin-Zgar dan

,.'

Autor:

Pictori:

'i1:

:' '

*t

.;

il;d,.:.1'

Designcopertl:

Prepress:

VioricaBabov

.,, VioriqaBabov :

''

TatianaVarvanuc

TatianaVarvarir4c

ViorelPopa

i,,ji

tel.lfax 276922;tel.:541122

"aa

:

,:l' ,{

',!.,.,,,

i

;::l:i

.;:

:".

. Ei,

' :, ?.,.

Companiedeeditaregidistribufiecarte S.C. "Nasticor" S.R.L.;str. Gdrii 4D,sc.A, et.2, ap.5,

tel.0232-235777,0726332270

E-mail: nastycor@yahoo.com ; nastycor@hoJmail.com

tralat?). - 64p,

:ISBN 97 g=gg7 5

30{ ex.

gT gz- | -7

'

':-lr

l

rsBN9.7s-ggis-9782-'| -7

!."i

O Vector,2006

@Nasticor.2006

Cuprins

Cuv6ntinainte

3

A,o

4

A,e

 

6

l,i

8

E,€

10

O,o

12

U,U

 

14

M, ffi

16

N,

tt

18

R,r

20

L,|

22

B,b

,.24

R p

26

D,d

 

28

T,t

30

V v

32

E f

34

Z,2

36

S,s

38

T,!

J, j

9, g

, C,G 48 Ge,Gi 50 Ghe,Ghi 51

H, h

42

44

46

'

,-.-

i,i

A,a

:

s2

40

G, 9

Ge,Gi

Ghe,Ghi

57

54

56

X,X 58

60

W,w 62

Y y

K,k

63

Q, q

64

CuvAntinainte

Prezentalucrare are ca obiectivfor- marearapiddgicongtientdacapacitdfilor de citit-scrisla pregcolari,pe bazaunor

procedeesimple,practicegicreative.

Modulii de lucru, succesiunealor gi exerciliilepracticeiau in considerarece- rinlele noului curriculum nafional, pre- cum ginoile tehnologii didacticeprivind invd{area activd gi dezvoltareagAndirii criticea copiilor.

Manualul implicd pregcolaruli:rtr-un procesinteractiv, pldcut qi captivant de studierea literelor,il deprinde cu citirea pe silabe,il inva!6,bazele desenului gi scrisului,caresunt regdsiteqi consolida- tein modelul caietuluide scriere,special elaboratpentru respectivulmanual. Pe parcursulstudierii acestuiauxiliar copi- lul igi antreneazd,atenfia,memoria,logi- cagigAndireanestandardd.

Carteaestemenitd sdajuteeducato- rii gipdrinfii la etapadepregdtirea copi- lului pentru gcoald,dar poatefi folositd complementargi de invdfdtori la instrui- reagcolarilorincepdtori.

s3

Autoarea

Faceti cunostinta!

,t,

Coloreazdcdsula ca creion ro$u.

1

4ffi

A

,i_ffi_

I

\

11

C

iCi

li:':

-."'l

f"!

!"'l

.-1

1

.':':i

1

:

e

o

Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemdcu semnul rrL".

Scrielitera mare gi micd careindicd acestsunet.

w

w

/

/

t

t

/

'

i,j

)

i.t

aj

\

\

\

\

\

\

@ Cautdunde s-aascunslitera 'oA'1

@ incercuiegti-ocu creionro$u.

I Unegtepunctelecu linii.

@ Coloreazdobiectelecareau in denumiresunetul [al.

;:,

.':"i

@

@

o

@

Coloreazdgidenumegte obiectele.

CucesunetincepecuvAntul?

Scrielitera ,r.{o in pltrafelel e

Numdrdcdtesilabearefiecarecuv6nt.

carcsuntmarcatecu 0,I,.

Citeste

a

a

A

a.

0ooo0oooo

L

-

Faceli cunogting[!

e Coloreazdcdsula cu creion ro;u.

e

e

A

I

\

(.l

Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemdcu semnul ,, L".

Scrielitera mare si micd careindicd acestsunet'

w

w

s Cafi|unde s-aascunslitera ee fn .

@ incercuieqti-ocucreionrogu.

@ Unegtepuncteleculinii.

Coloreazdobiectele careauin denumiresunetul lnl'

!

ll

@

6

s

@

Coloreazdgi denumegteobiectele.

Cu ce sunetsetermindcuvdntul?

Scrielitera orAt'in pitrdlele caresuntinsemnatecu,,A,,.

Numdri cdtesilabearefiecarecuv6nt.

rT-l-t

Citeste

A

A

A

A

a

5

a

A

a

A

A

A5 Aa A5 Aa

L

Facelicunogting[!

a Coloreazd,cdsulacu creionro7u.

MffiS

/t4

c54

r:l _TT

'r-i-r-+

ffii--rr-r

e

o

Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemdcu semnul ,, L".

Scrielitera mare qi micd careindicd acestsunet.

:"i

:!

i:""

w

w

'

't-

-t'

::

!.

I

It

I

lr

I

'ii

.j

l-

I

tl

.l

I

^

r"j

ti

1.i

l

i

\:

'ii

}.ti

R

;:i.:,

I

$-l.

:.!

€i

L:i

j.!

i

i

-.t

i'.,

-'!

:

! :::

.!:

i-

'.,r

1t

rl

:\+

e

Cautdundes-aascunslitera $Y) .

6

incercuiegti-ocucreionrogu.

o

Unegtepuncteleculinii.

@

Coloreaz6obiectelecareauin denumiresunetul[il '

'z

'r

l'r-

'

l"Y.-

,i.i

tr:

'

@

o

E

o

Coloreazdgi denumegteobiectele.

Cu ce sunetincepecuvdnful?

Scrielitera ,rY' inpitrdlelele caresuntmarcatecu ,,I0.

Numdri cdtesilabearefiecarecuvOnt.

Citeste

//

v^

,v,

T

\

t1r\

tra

Ailia I ia lai

la ai

al

a

e

A

Faceli cuno$tin16!

E Coloreazdcdsutacu creion ro;n.

'e'eli uwo

,"tm$

'l;H#4\

a

e

e

Nume$tesunetulcareestemarcatpeschemdcu semnul ,, L" '

Scrieliteramaregimicd careindicdacestsunet'

w

w

.l

ii

i---r/\.

,

:

t'

-

}r

olo

i.;

1:tt'

+;.,

i

'a.!

':

'!

-,.'t-

'-4.;.

:.::I;;.:

;'.-

;l

::'.rtrrri'

'::::3;:;

s Cautdunde s-aascunslitera $8".

@ incercuiegti-ocu creionrogu.

@ Unegtepunctelecu linii.

@ Coloreazlobiectele careauin denumiresunetul[el'

;;

6

6

s

@

Coloreazdpi denumegteanimalul.

Cu ce sunetincepecuv0ntul?

Scrielitera ,rE" in pdtrdlelelecaresuntmarcatecu ,,I'.

Numdrdcdtesilabearecuvdntul.

urteste

t

Ea ea

el

Ae ae |e

e

Ta

f'acetr cunostrnta!

.

o

va

,,,

a Coloreazdcdsulu cu creion

,$u

,ffi

HF-

v

ro;u.

r---r--l--T-

'ffi

rrru

S

A

e

o

Nume$tesunetulcareestemarcatpe schem[ cu semnul ,, L".

Scrieliteramaregimicd careindicdacestsunet.

w

w

1r

rrlJ

6

6

@

@

^i:.fl

'

.1,

-i

:.J

{"{

I

.-i

.?

-t

f'l

'.

11i.r,

1.'

t'

;'.tfr

i:i'i"

:

5 t

r"

;

i.l.r,

::t'J

Cautdunde s-aascunslitera $O)'.

incercuiegti-ocu creionro$u.

Unegtepunctelecu linii.

Coloreazdobiectelecareauin denumiresunetut[o].

@

a

s

@

Coloreazdgi denumegteobiectele.

Cu ce sunetincepecuvdntul?

Scrielitera ,rOot in pdtrdlelelecaresuntmarcatecu ,,I'.

Num[r6 cdtesilabearefiecarecuvdnt.

Citeste

A

o

o

o

Oa oa ol oe Ao ao ro eo

A

FacegicunoEting[!

a Coloreazdcdsutucu creion ro;u-

A

o

e

U

Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemdcu semnul ,, L".

Scrieliteramaregimicd careindicdacestsunet.

w

w

@ Caut6unde s-aascunslitera $V').

@ incercuiegti-ocu creionro$u.

@ Unegtepunctelecu linii.

@ Coloreazdobiectele careau in denumiresunetul[ul'

@

@

s

@

Coloreazdgi denumegteobiectele.

Cu ce sunetincepecuvAntul?

Scrielitera ,rU'o in pItrdlelelecaresuntmarcatecu,,I'.

Numdrdcdtesilabearefiecarecuvdnt.

Citeste

Ua ud ul Au 6u

ou

oud

A

n

F'acetrcunostrnta!

a

a

va

,,,

E Coloreazdcdsutacu creion albastru.

A

.{

w

w

\/

Y

e

e

Nume$tesunefulcareestemarcatpe schemdcu semnul orL".

Scrielitera mare gi micd careindici acestsunet.

.t,-.^

t: i

t.:

.r"'

t

.# .)

"'or

t:'

t'

.ti

trti

r.rl

i.r.i

:

,

'1

"':t

'

t

-1,

:

i

1:

jjs

/'-i

6

Cautdunde s-aascunslitera 66Mtt

6

incercuieqti-ocu creion albastru.

6

Unegtepunctelecu linii.

o

Coloreazlobiectele careau in denumiresunetul [ml.

i.

i'

.l

6

s

@

Coloreazdgi denumegteobiectele.

Cu ce sunetincepecuvdnful?

Scrielitera ooMtt in pitrIlelele

Numdrdcdtesilabearefiecarecuvdnt.

caresuntmarcatecu ,,I,.

ITI

A

Citeste

M M m m m m

M5 mi lmelro mu

rrll

Amlim lemlomlum ma-maom mi-e

A

me-moe-mu

Facegicuno$ting[!

a Coloreuzd cdsu(ucu creion albastru'

ffi

\

\

I

pe schemScu semnul,, Att'

o Nume$tesunefulcareestemarcat

o Scrielitera mare qi micd

careindicd acestsunet'

**-

n

i

'

n n i:'.i '{

i,'

'.

'i""'

t,

N.

tt

:"".'1

,l

I

:\

ir

ti

i

,.

.,i

I I

:'

:

'.!

:

w

!

.!

'

J'1

':.i

@ Cautdundes-aascunslitera 66N"'

@ incercuiegti-o cu creionalbastru'

@ Unegte Punctele culinii.

':

:

i.:

.1:

1

'l

:

:

.::

-.i{

.:i

.'.i

w coloreaz|0biectele careauin denumire sunetul[nl'

@ Coloreazdgi denumegteobiectele.

@ Cu ce sunetincepecuvdntul?

6

Scrielitera

,rNoo in

p5tr6lelelecaresuntmarcatecu ,,I'.

@ Num[r6 cdtesilabearefiecarecuvdnt.

|Y\"t

urteste

t

Na

N

nd

N

ni

Anlanlin

n

n

n

ne no nu

en

onlun

Nln

A-na

Ni-na

No-na

an,ne-a,

a-nu-me

nai,

nu-me,ne-am,nu,nol,

no-ua,

s Nume$tecuvinteleundelitera,,n" estela inceput,la mijloc, la sfdrgit

A-nae nu-me.

Ni-naia un nai.

Facegicunostingi!

e Coloreazd cdsutaeu creion ulbsstra.

o

e

Nume$tesunetul,careesteinsemnatpe schemdcu semnul ,, L"'

Scrielitera mare gi mic6, careinseamnaacestsunet.

\

rl"j

.:

.t'

i

ii'

Ir

r$

n{

.":-'

;

"

*.!,.i

,. :3

\

,

:.: ,

".N

'e

l:.'.':

i'.'

I :::::::;: :;;

1

:

:4,

\

(

i

a----

"*

'-;:.!l

'--:r:f'

.s'.s'i

,;:

'a

\

,:::::.:i:

'-:i

a

'+

1:

:'"

w

w

@ Cautdundes-aascunslitera 66Rtt.

6 incercuiegti-ocu creion albastru.

6 Unegtepunctelecu linii.

@ Colorcazdobiectele careauin denumiresunetul [rl'

6

6

6 Scrielitera ,rR" in pitr6lelelecaresuntmarcatecu ,,I'. @ Numdrd cdtesilabearefiecarecuvdnt.

Coloreazdgi denumegteobiectele.

Cu ce sunetincepecuvdnful?

,iO

ort::1

o

7p:i7z

A

Citeste

R

Ra

,

R

ra

R

re ro

ru

Ar dr tr er or ur

A

G[seqtecuvintecareconlin,,,r":

- la inceput;

- in interior;

- la sfhrsit.

rar,ro-ua,ra-md.

ra-n5.moa-rd.

ma-ra-md.mu-re.

nor.fa-md.ri-m5.

Ma-ri-a.Ma-ri-an.l-ri-na.A-ri-na.

Ma-ri-a-na

Ma-ri-aa-re mu-re. l-ri-na a-re o ra-n5. Ro-mane nu-me.

Facelicunogtin@!

s Colores.zd' cdsulucu creionalbastru'

A

ttt.

1::

'

I

i

w

w

e

o

:r.

h

sunetulcareeste marcatpe schema cu semnul,, L"'

Nume$te

Scrieliteramare 9i mic6 careindicI acestsunet'

&

s

@

1

'.j 1j!

-iit

"

'.'.'.":t"

."'l'

j

r::,

Caut6undes-aascunslitera c(L" '

incercuiegti-o cucreionalbastru'

Unegte Punctele culinii'

Co|oreazlobiectelecareauindenumiresunetultu.

@ Coloreazdqi denumegteobiectele.

@ Cu ce sunetincepecuvdntul?

@ Scrielitera ,rLt'inpitrilelele

caresuntmarcatecu,,I'.

e Num[rd cdtesilabearefiecarecuvdnt.

A

Citeste

 

L

La

la

li

le lo

Iu

AI 5l

il

el ol

ul

A

AA

@ Gdsegtecuvintecareconlin,,1":

- la inceput;

- in interior;

- la sf6rgit.

le-u. la-lea.lu-lea.lin.

luni.la-m5.a-la-m5.

nai-lon.nd-mol.miel.

lu-nd.lan.li-rd.E-le-hd:Li-na.Li-li-a-na. l-li-e. l-lea-na.a-lu-n5.Ia-lea.li-ni-e. A-li-na.

E luni.Lu-nae ma-re.Li-naare a-lu-ne. Li-li-a-naare o la-lea.

Facegicunogting[!

a Coloreazd,cdsutacu creionalbastru.

A

)

I

I

e Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemdcu semnul,,L"'

o Scrielitera mare gi micd careindicd acestsunet.

i

r:"

'i'

s;

'{"-

.'.:.

''.:""'

.Jt +i,l !

Jti""

r1.

.'.:.'$

.'h.i':t'

.%i

ii'rr'

ii::

r-i

'rr

J

|

1

i'

:'

,Jr.

e'.

:. 1:

t';'1"'i!

.3 ;.:.]:t

r"f

a

I

ii

,.:

i "'!

.f.;

w

.4

@ Caut6unde s-aascunslitera 668".

e incercuiegti-ocu creionalbastru.

o Unegtepunctelecu linii.

6 Coloreaz|obiectelecareauin denumiresunetul[bl'

". r:"

@

o

@

@

Coloreazdgi denumegteobiectele.

Cu ce sunetincepecuvdntul?

Scrielitera ,rB" in pdtrSlelelecaresuntmarcatecu ,,I'.

Numdrdcdtesilabe arefiecarecuvdnt.

A

A

Citeste

@ Gisegtecuvintecareconlin,,b":

B

B

B

- la inceput;

- in interior;

- la sfhrgit.

B.lb.lbi lb.lbolbu

ba-bebun.ba-na-ne.

Ablab

ib

eb ob ub

bu-nd.bea.bu-bd.

bob.alb.al-bi-n5.bani,

um-brd.buni.bom-boa-ne.um-bre-|5.

um-brd.b5-lan.bu-nel.

Euam bom-boa-ne.Bar-buare bd-t-td-ne. Ba-baa-re o um-bre-ld no-ud. Bu-ne-lulmeu a-re bar-baal-b5.

Facelicunogtinp!

a Coloreq.zdcdsutacu creion albustru.

!'

w

w

e

e

{"

)

)

Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemdcu semnul ,, L".

Scrielitera maregi micd careindici acestsunet'

j

"'.d

;.

it,

1

(

ii. r.,

:t

.:

nrrli;"

ri

.1"r

;

i

'1

"r

'

.:

'

i'

i

!.""

irr; r!

i

'.':.

G

Caut[ unde s-aascunslitera $P".

o

incercuiegti-ocu creion albastru.

@

Unegtepunctelecu linii.

ta

Coloreazdobiectele cateavin denumiresunetul[pl'

@

s

@

Coloreazbqi denumeqteobiectele.

Cu ce sunetincepecuvdntul?

Scrielitera ,, P" in patrdlelelecaresuntmarcatecu ,,I'.

Numdri cdtesilabearefiecarecuvdnt.

(/t,\.)P

m

AA

'ai

v

A

Citeste

P

P P

Pa Pa

Pi

Pe

Po

nplaprPePoP

@

6

Gdsegtecuvintul caredeferdde ceilal1i.

Gbsegtecuvintecareconlin,,p"l

- Ia inceput; in interior; la sfdrgit.

Pu POm. a-Pa, Pa-Pu-rd uP pui.po-i-em.poa-mA. Po-me-ni. pie-le.

Pa-ula-re o

Poa-me. Pa-u-laa-re

pd-ld-ri-ema-re. Eunu maiam

Pru-ne.

F'acetrcunostrnta! n

tr,

.

o

va

s Coloreazdcdsula cu creion ulbastru.

v e P

r-T----i--"--r--T--

I

r

I

s

o

Nume$tesunetulcareestemarcatpeschemdcu semnul rrL".

Scrieliteramaregi micl careindicdacestsunet.

w

w

.dl

r'i

'!

'.t:

' -'*r

ia

1.

fi

l.'

'i't tt

I lr

t' I ir

I

& Cautdundes-aascunslitera 6(D".

€ incercuiegti-ocu creionalbastru.

@ Unegtepunctelecu linii.

to

Coloreazdobiectelecareau in denumiresunetul[dl.

@

6

@

@

Colorcazdgi denumegte obiectele.

Cu ce sunetincepecuvdntul?

Scrielitera ,rD, in

Numdrdcdtesilabeareflecarecuv6nt.

pdtrdlelele caresuntmarcatecu

oto

,,I,.

)

A

urteste

,

D

Dada

di

dedo du

Ad 5d

id

ed od ud

Gdsegtecuvintecareconlin,,d":

-

Ia inceput;

in interior;

la sfhrgit.

du-re-re. doi. Dan.dar, dop. drum. deal.doi-nd. dra-pef.Di-a-na.ie-du!. Ra-du.du-dui. nod. rod. le-bd-d5. or-di-ne. ied.

Da-riu.Doi-na.dud. Do-ri-na. Da-ni-el.

a"

Dan are doi Di-a-na a-re

ani. O-muf a-re

un dra-pel ma_re.

5 ma-re.

dra-pe-rii noi. De-a-Ui

Facegicunoqtingi!

s Coloreazd cdsu(uca creion alba'stru'

w

w

o

e

i

Nume$tesunetulcareestematcatpe

Scrieliteramare 9i micd

schernacu semnulo, L"'

careindicdacestsunet'

@ Cautdunde s-aascunslitera 6(T" '

@ incercuiegti-o cu creion albastru'

@ Unegte punctelecu linii.

coloreazl0biectele careauin denumiresunetul [tl'

Coloreazdgi denumegte obiectele. Cu ce sunetincepecuvdntul?

Scrielitera ,rTt'in

Numdrdcdtesilabearefiecarecuvdnt.

pdtrdfelele caresuntmarcatecu ,,r,.

[[n

ffielq

A

Ta

rd

Arldt

te to

tu

et ot

ut

s

Gdsegtecuvintecareconlin',t,,:

- la inceput;

- in interior;

- la sfdrgit.

A

ta-td. no-t5.

tren. trei. torE.tu-nel.

te-ren. Tom. tun. tot'

te-md. fa-td.

-no-iE, tei.

par-te.

in-tr5. tur-md.

a-tent. lu-mi-nat, turn. Ta-ti-a-na.

mi-nu-naL a-ld-tu-rat. Tu-dor,To-ma.An-ton.

Tu-do-rel a-re

To-ma a a-r5-tat la un

trei

ani.Eu sunt a-tent.

turn. fa:tE. E-id un tren

ma-re. Tre-nulin-trd in tu-nel.

Faceqicunogtingi!

e Coloreazd cdsu(acu creion albastru'

;'.

1

'ii"

w

w

ffi

o

o

V

V

Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemdcu semnut,, L"'

Scrielitera mare gi mic6 careindicd acestsunet'

6

o

@

:

'

:-

,

I ".i",, ::';;:

I:.,

\.j

-it.r'

Cautdundes-aascunslitera rry)''

incercuiegti-o cu creionalbastru.

Unegtepuncteleculinii.

Coloreazdobiectelecareauin denumiresunetul[vl'

@

ColoreazS gi denumeqteobiectele.

@

Cu ce sunetincepecuvdntul?

s

Scrielitera ,oVoo in pdtrSlelelecaresuntmarcatecu ,,I'.

@

Numdrb cdte'silabearefiecarecuv6nt.

\tl

m

A

/

t

'3i

AA

Citegte

Valva VI veluo

Avlav

IV OV UV

A

@ Gdsegtecuvintecareconlin,,v":

- la incePut;

- in interior;

- la sfdrgit.

I I Vi-e, Vin, Vdf, VOf, Val,

ViU, VOi, Ve-fa,

vul:pe. E-va.a-vi-on. Pa-vel.Li-viu' vo-lan,a-vi-a-tor, va-rd' vul-tur.

E-Va. ui-te

o Vul-pe.

Pa-vel are un a-Vi-on

ma-re,Ne-neaPa-Vele a-vi-a-tor.

r acett cunostrnta:

a

-?

, ,t

e Coloreuzdcdsuts cu creion slbustru.

A

:"'

.t.

"

'.:'

w

.4

e

e

Nume$tesunetulcareestemarcatpe schem[cu semnul ,, L".

Scrieliteramaregimic[ careindicdacestsunet.

i

-

1.'

!

ir

:

i

!'

l:.rtt ;-.i"''

i

't

it

?;

::"'

'i;

::t'

,r:l- ':;rlt

-,-

,

ir'

,rl-.+'

:

!

:

,:r''!*t

:l

't:

*)

i;

\

l'.

,

(

:\

ll -.i''

it.

ti

L.

nI

r

i'it1'r

;

:\

'

,'

li.

'

!:

1

&.

t.ij

r:

i"rl

*i4

6 Cautdundes-aascunslitera *F".

@ incercuiegti-ocu creionalbastru.

@ Uneqtepunctelecu linii.

ep

Coloreazdobiectelecareau in denumiresunetut [fl.

@

Coloreazdgi denumegteobiectele.

6

Cu ce sunetincepecuvdntul?

&

Scrielitera ,rF" in pdtrdlelelecaresuntmarcatecu ,,I'.

€ Numdrdcdtesilabearefi.ecarecuvdnt.

ulteste

Fa

Af

,

F

f5

df

fe fo

ef of

fu

uf

e

XX X

XX

A

Gdsegtecuvintecareconlin,,f':

- lainceput;

- in interior;

- la sfdrqit.

far. fir, fum, fiu, Puf. praf.fi-ori.floa-re. fa-t5. flu-ier.fu-dul,

fap-t5. far-fu-ri-e. par-fum.fo-to-liu.

Fa-aare o floa-re. Ma-ma u-dd flo-ri-le. Fi-ul meu va fi fer-mi.er. Flo-ren-tina-re un flu-ier.Flo-rina-re un Par-fum nou.

Facepicuno$ting[!

a Coloreazdcdsula cu creion slbastru.

:9r.

:+Al*

-%:

,.'

w

w

e

e

o7

ru

''-i^

/

l.f

f-Tll-;rT*

/

7

I

Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemdcu semnul ,, L".

Scrieliteramaregimicd careindicdacestsunet'

"l

{

.

'"

l'r

rt

,r:_I ,

-f

;:::::

li--

r

; :

-i!.

.\

i ':'

i'j

ai"

fq.

:

@

Cautl unde s-aascunsliteta ooZ".

@

incercuiegti-ocu creion albastru.

@

Unegtepunctelecu linii.

6

Coloreaz|obiectele careau in denumiresunetullzl'

s

@

@

tl

Coloreazdgi denumegteobiectele.

Cu ce sunetincepecuvdntul?

Scrielitera ,rZ'o inpdtrilelele caresuntmarcatecu,,I'.

Numdrdcdtesilabearefiecarecuvdnt.

A

A

Citeste

,

s

Gdsegtecuvintecareconlin,,z":

-la inceput;

zlz

- in interior;

- la sfhrgit.

zi,azi,zi-ua,zad,zar, zbor, mi-zd, zo-ra, zmeu, ze-fir. zi-ar,

7a

za

zezo zu

Azldr:lz ezoz uz

zor, a-mia-zd, zori, zdr, ro-zd, vi-zi-t5, vi-zt-tea -zd, pu- pd-zd, tz-vor,zme-u - r5.

roz, u-zi-nd.zum-zet, bar-25,zeb-rd.

Azi e zi-ua Zi-nei. Ea vrea ze-fir. Zi-naa-re o blu-zd ro-zA.Eu am un zmeu nou. Azi am v5-zut o zeb-rd.

Faceqicunogtin@!

e Coloreazdcdsu(ucu cteion albusttu.

\

A

\

.l

T

1r\t

//

v

,/;

,.,

l/

,:::\

w

w

o

o

C

S

Nume$tesunetulcareestemarcatpeschembcu semnul ,, L".

Scrieliteramaregimicd careindicdacestsunet.

/ -"y.

I

I

i.?'

't\

\

J

\

A

JL

(

--

7

I 1/- \

"{]l.j:"'

,/

i;

G Cautdundes-aascunslitera 55stt.

a incercuiegti-ocu creionalbastru.

@ Unegtepunctelecu linii.

ea

Co\oreazdobiectelecareau in denumiresunetul [sl'

:.

@ Coloreazdgi denumegteobiectele.

e Cu ce sunetincepecuvdntul?

6

Scrielitera ,, S"

?npStr[felelecaresuntmarcatecu ,,I'.

@ Numdrd cdtesilabearefiecarecuvdnt.

,''ffi

SISIS

Sa5a sl

As5s

es

us

s

A

Gisegtecuvintecareconlin,,s":

- Ia inceput;

- in interior;

- Ia sfhrqit.

sta, sunL urs,sus, saLStan.Si-mo-na.

Si-na-ia. Si-mi-on. se-nin,so-ra, sa-re,

So-rin.Ste-la.es-te.

su-n5.r5-su-nd.soa-re.s5-n5-tos. stea, se-ma-for. sa-pd. sa-ni-e. sti-lou, stoP.

Stan de-se-nea-zd un se-ma-for. So-rinsa-re sus.So-ne-ri-asu-ndta-re. Ste-lacu Si-mi-on au so-sit la si-na-ia.Si-mi-ona-re o sa-ni-e

al-bas-tr5.

t.a

F'acetrcunostrnta!

a

a

va

,,,

e Coloreazdcdsutacu creionalbastru.

I

 

I

I

I

I

e Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemi cu semnul ,, L".

e Scrielitera mare gi micd careindic[ acestsunet.

I

I

w

w

I

I

,

I

i't ii

I

I

s Cautdundes-aascunslitera '(TD.

@ incercuiegti-ocu creion albastru.

@ Unegtepunctelecu linii.

@ Coloreazdobiectelecareau in denumiresunetul [fl.

I

6

6

@

@

Coloreazdgi denumegteobiectele.

Cu ce sunetincepecuvdntul?

Scrielitera ,rTtt itr pitrSlelelecaresuntmarcatecu ,,I'.

Num6rd cdtesilabearefiecarecuvdnt.

L

Citeste

T T T

Ta

A! 5t

[a

!i

A

u

te

!

to

et ot

!

tu

u!

AA

Gdsegtecuvintecareconlin,,,!"1

- la inceput;

- in interior;

- la sfhrgit.

gap. ti-e. !ol. a-ge.

ra-U5,

ar-gar, -ta-rd,

!5-ran.Ei-ne. Ni-!5.

Lu-mi-ni-!a. bd!.

mul-!u-mit.ma$i.a-ten-Ui-e. gur-gur. dru-meg.ie-du!. l-o-nu!.

E ma[i. Lu-mi-ni-!aa-re o ra-!5.l-o-nut ti-ne un tre-nu! Ni-ti a-re un ie-dqt Le-nu-ta !e-se un !ol. Din ne-a-ten-ti-e l-o-nut l-a lo-vitpeNi--ta.

a-

t.-\

Facetr cunostrnta!

-.

o

vl

t

.

e CoIoreazd.cdsu{acu creion ulbastru.

Wffi

Itri/$J

rlHI

o

e

Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemdcu semnul ,, L".

Scrieliteramaresi mici careindic[ acestsunet.

w

w

' i.

:r-

t

& Cautdundes-aascunslitera 66J))

& incercuiegti-ocu creionalbastru.

.

@ Unegtepunctelecu linii.

J:

(::::.:

@ Coloreazdobiectelecareauin denumiresunetul Lil.

@

s

s

@

Coloreazdqi denumegteobiectele.

Cu ce sunetincepecuvdntul?

Scrielitera ,rJ" inpitrdlelele caresuntmarcatecu ,,I'.

Numdr5 cdtesilabeareflecarecuvdnt.

Citeste

,

Ja

^j

J J

J

Ja JI

aJ

je jo

oj

ej

A

J

ju

uJ

6

Gdsegtecuvintecareconlin,j"l

- la inceput;

- in interior;

- Ia sfdrsit.

ja-le.jar.jur.joi. Jos. JA-naJi-a-nu.ji-lav. a-ju-t5. a-ju-tor. bu-jor.ob-rd-jori. ja-lon.a-jun.

Es-tejoi. Ja-nau-dd un bu-jor. Ji-a-nuo aju-td pe ma-ma. Blu-za es-te ji-la-vd. Pe rd-zor sunt bujo-ri.

Faceti cunostint[!

E Coloreazdcdsutucu creion ulbastru.

A

.r

;

w

.4

o

e

'i

(

ri

S

t

ri

!

)

I

)

t

t

t

t

t

)

t

)

I

Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemi cu semnul ,, L".

Scrieliteramaregimicd careindicdacestsunet.

.'

i."-.

I

,.J.

.d_-"

I

)

s Caut6undes-aascunslitera 66$".

@ incercuiegti-ocu creionalbastru.

@ Unegtepunctelecu linii.

@ Coloreazdobiectelecareau in denumiresunetul l$1.

t

)

I

6

6

6

Coloreazdgi denumegteobiectele.

Cu ce sunetincepecuvAntul?

Scrielitera ,,$" itr pdtrdlelelecaresuntmarcatecu,,{'.

Numdrdcdtesilabeareflecarecuvdnt.

A

A

Citeste

A tA

J ,

J

Sa

\t

sa si seso tu

,

As as

.F f

.J

l\

esosus

6

Gdseqtecuvintecareconfin,,$,'i

- Ia inceput;

- in interior;

- la sfrrgit.

Fir.Ftii. mo9.o-ra5,

Fa-se.Fi-ret' u-tor. li-nip-te.Mi-pu.u-Fd. ro-Fu.mo-td-naF. tr5-ie5-te. go-sea. gar-Pe. strd-mog. no-u-ras.

Pe de-sen es-te

Pe

Este

un Far-pe.

;o-sea se ve-de

o-ra F-se.

o ma-si-ndro-si-e.

Ve-ri-tor-ulmeu a-re un mo-td-na-t

Na-;ul meu trd-ie5-te la Md-tu-ta a ve-nit la o-ra -ta-rd. Fap-te.

'o-ti-os.

n

Facetr cunostrnta!

a

o

va

,t,

e Coloreazdcdsats cu creion albastru.

A

ii

.:'-t

i

,

i

t

w

w

e

e

I

Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemdcu semnul ,, L".

Scrieliteramaregimicd careindici acestsunet.

I

t

': l'

t

ir

t,

I

aa

*

r*l'.

r:.'.';-

ll:

-

fsF

:i.'i. ".,1:

:r.'r'

I.:::::::

i:

;!

:

-

::

ii

- -ar

.,'.'.:.{t

':

i;ij

'fi

:i

l:t;'.ri

s Cautdunde s-aascunslitera $Iilt'.

6 incercuiegti-ocu creion albastru.

@ Unegtepunctelecu linii.

@ Coloreazdobiectelecareau in denumiresunetul[hl.

r,h

"j

s Coloreazdgi denumegteanimalul.

a Cu ce sunetincepecuv6ntul?

@ Scrielitera

@ Numdrdcdtesilabearecuvdntul.

,rHtt

in pdtrSlelcareesteinsemnatcu ,,I'.

urteste

,

A

H.lh. I hi lh.lhoI hu

hai.ham,hop. A-ho. ho-tel.

han,

ho-r5.

ho-tar. har-td. ha-laL

Ahl.hl ih l.hloh| ,h haireti.hai-nd.hra-nd.

o

Gdsegtecuvintecareconlin,,h":

- la inceput;

- in interior;

- la sfrrgit.

Mi-hai.Ho-ria.pa-har.

hi-po-po-tam.A-ha.

Ma-ma mea e din Or-hei. Mi-ha-e-laa-re hai-nenoi. Ho-ri-a gi Mi-haisunt ia te-a-tru. Noiam pri-vit un film de-spre hi-po-po-tami. Mi-ha-e-laa-re ha-latalb.

Faceli cunogtingi!

s Coloreuzdcdsutucu creionalbastru-

-

"

'!"

^.lll"

w

.4

e

e

Nume$tesunetulcareestemarcatpeschemdcu semnul rrL".

Scrielitera mare qi micd careindicd acestsunet.

li.i

t

.;lii

:::lf

@

@

@

@

.i:'

*,.

::ll!"'

bqc

I

!!!

 

.::' -"'.1'

 

i

:,

,.

 

'".iiiil ::::::'u

Cautdunde s-aascunslitera 6(C".

incercuiegti-ocu creion albastru.

Unegtepunctelecu linii.

Colorcazdobiectelecareauin denumiresunetul [cl'

6

o

o

e

Coloreazdgi denumegteobiectele.

Cu ce sunetincepecuvdntul?

Scrielitera ,rC" inpdtrdlelelecaresuntmarcatecu ,,I'.

Numdrd cdtesilabearefiecarecuvdnt.

A

ulteste

,

c c c

Calcd

ci ceco cu

Acl5c tc ec oc uc

AA

ac, cal, cuc, cor, rac, mac, mic, car, ca-nd, ca-nar, ca-sd. co-lac, co-zo-nac, ca-se-td, ca-mi-on.clei.co-Pac. nuc. cd-ru-U5.cu5-cd.

c5-ra-re. co-ra-bi-e, co-lin-de cu-U-e.Cor-nel.A-ni-ca.Mar-cu.

Du-mi-ni-caeu plec la bu-ni-ca.A-proa-Pede ca-sa ei cret-te un nuc.A-co-lo es-te un cuc. Cor-nela-re un co-lac mic.Cor-ne-li-aco-lo- rea-250 car-te. Ni-cu a-re un ca-mi-on 5i o

co-ra-bi-e.Bu=ni-culcum-pd-r5un tu-bu-tor

cu clei.o ca-se-t5 si o car-te cu co-lin-de.

@

@

e

n

Facetr cunostrntal

trt

-a

o

o

Wffi

Coloreazd gidenumeqteobiectele.

in pdtrdlelescriedenumireaobiectelor.

Numdrdcitesilabearefiecarecuvint.

b&

AA

urteste

,

c.l ci ce

ci ce cl

cer, cerc,

a-ici.a-rici.

A

cer-cel. ci-re-9e. Lu-ci-ca.Lu-ci-an.

ta-ce, coa-ce, toar-ce, clncl,

ciu-perci, Pa-ce, circ, ceas. ceaS-cd.nuci. Pla-ce.

Cea-sula-ra-td o-ra cinci.Mir-cea 5i Mar-ce-la

plea-c5la circ.La circ co-Pi-ii au vd-zut Pen-tru

pri-ma da-td o cd-mi-|5.un cro-co-dil ;i

un

cerb.Cer-bule-ra mic.Cer-bu-le-gulsd-reaprin cerc. La circ Mar-ce-la a pier-dut un cer-cel.

Du-mi-ni-cala o-ra cincico-pi-ii vor ple-cala ci-ne-ma.Laci-ne-maei vor pri-vifil-muldes-Pre ce-ta -tea So-ro-cii.

#

Facegicunostin$!

WW

@ Coloreazdgi denumeqteobiectele.

@ In pitrdfele scriedenumireaobiectelor.

@ Numdri cite silabearefiecarecuvint.

Citeste

A

chip. unchi. l-chim. A-chim.

Lu-chi-an.ochi.

Chelchi I che |

Chi lchel chi I

;;_;i_nlc#.'.-' "'c;;:r:_H;

Chi-si-ndu.

F-na-che. Pe-tra-che.vechi.

trunchi. pe-rechi.

rd-runchi.

u-rechi. bu-che-te. pe-re-che. chi-ta-rd.

ag-chi-e.ja-che-t5.

Fd-chi-td. chi-brit.

ra-che-t5. che-ie.ve-ci-nd.

A-chim des-chi-de o car-te de co-lo-rat. El o chea-md gi pe so-ra rui.A-chim co-lo-rea-z5

o ra-che-t5.cor-ne-ri-a co-lo-rea-zd o chi-ta-rd.

A-proa-pe de ei o-che-la-riipe rks.

se a-Fea-26bu-ni-ca.Ea pu-ne

E rd-coa-re.A-du-ce-gi.vd

rog

ja-che-ta. Bu-ni-ca tn-trea-bd,ci-ne plea-cdcu

mi-ne la chi-;i-nd-u?un-de-i che-ia ve-che?

Faceti cunostinta!

e

Coloreazdcdsula ca creion rofrr.

A

eoNume$tesunefulcareesteinsemnatpeschemdcusemnulo,A''.

I

v

@Scrieliteramaregimicdcareindicdacestsunet.

I

Citegte

ln tm

in. i-not. in-tre. in-cet. in-cerc,i-nalt. in-co-lo.in-co-tro. i-na-in-te

Ta-tdl meu es-te i-nalt. Mi-e lmi pla-ce sd inot. Pri-e-te-nulmeu i-noa-td in-cet. Fra-te-lemeu

e ma-re ino-td-tor. in-cd nu e in-tu-ne-ric gi eu plec la plim-ba-re.Eu lo-cu-iescin Chi-;i-ndu.

a Coloreuzdcdsula cu creion rQ$u

C

r-t

A

e

o

Nume$tesunetulcareesteinsemnatpe schemdcu semnul ,, L".

Scrielitera mare gi micd careindicd acestsunet.

Citegte

a

VE

-4

o- ,)d

a

c6

a

de

TA

za

6 ma

Pa

re

s6

ta

Ro-m6-nia.ro-m6n.

c6n-tec. t6-ndr. cet'

m6n-c5m,

rdu. ce-te. cdr-ti-t5,

cdr-cel,c6i-ne.

-t6n--tar,

Pri-e-te-nulmeu a ple-cat in Ro-m6-ni-a.Noi sun-tem ro-me-ni.l-ri-na cen-t6in cor. Eu am in-v5-!at un c6n-tecnorr.fu am tn me-r6o Pni-rc.

^t acetr cunostrnta!

.

,tt

.

T\

vl

e Coloreszdcdsuts cu creion albustru.

I

\

cB Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemdcu semnul ,, L".

e Scrieliteramaregi micd careindicdacestsunet.

w

w

@

6

@

@

.ll

,1,,"1',

#

:

:$

ff'

-:

,'j:"'t

'.:i'.':i

Fe

i-r'"ti

:3-gin

:l

'

rri

rr |

'

 

ti

l

t"'.1

I

ff

tiii

.:::'':r.:

Cautdunde s-aascunslitera onc".

Incercuiegti-ocu a. creionalbastru.

Unegtepunctelecu linii.

Coloreazdobiectelecareau in denumiresunetul[gl.

o Colorcazdgi denumegteobiectul.

@ Cu ce sunetincepecuvdntul?

@ Scrielitera ,rGt' in pdtrdlelcaresuntmarcatecu ,,I'.

@ Numdrd cdtesilabearecuvdntul.

Citeste

,

G

G

G.l

ga

lgolgu

^gl dgloglug

g

ry

\ttlg

E Numegtecuvinteleundelitera,,g'l estela inceput,la mijloc, la sfdrgit.

gu-r6.Gri-vei.og-lin-dd.ga-r5.ga-roa-fd.

gre-seli.gr5-bit.co-vrig.bul-gdr.gal-ben.

Gri-go-re, Ga-bri-e-la.gre-ier. mu-gur.

ga-fd-fd , ri-g15.

Ga-bri-e-lascri-e cu gre-peli.

Gri-$O-.rea-! e Un CO-Vrig,

Gri--$o-ra5se grd-bGF=tela ga-r5. Ga-bri-elfa-ce un bul-$5r.

:

FacelicunoEtinP!

Wffi

@