Sunteți pe pagina 1din 32

Denumirea latina a plantelor medicinale AFIN Vaccinum myrtillus Fam. Ericaceae. AFIN DE MLATIN Vaccinium uliginosum. Fam. Ericaceae.

AGLI Filipendula !e"apetala Fam. #osaceae. AGLI EI $rimula acaulis Fam. $rimulacee. AG#I #i%es grosularia sau #i%es&u'a crispa. Fam (a"i)ragaceae sau Fam. Grossulariaceae. AI DE $D*#E Asp!odeline lutea Fam. Liliaceae. AI Allium rotundum Allium 'ictorialis Fam. Liliacee. AI DE $D*#E Asp!odeline lutea Fam. Liliaceae. ALA Triticum spelta Fam Gramineae. AL+(T#ELE entaurea cyanus Fam. ompositae, sau Asteraceae. AL+(T#I- entaurea .acea. Fam. ompositae sau Asteraceae AL ANA Al/anna tinctoria Fam. +oraginaceea. ALI Triticum monococcum Alic0 Fam Graminaceae. ALI1#. Eup!or%ia amygdaloides AL1E VE#A.&AL1E A#+1#E( ENT& Aloe Fero", Aloe $erryi, Aloe Vulgaris, Aloe +ar%adensis, etc cuprinde peste 233 de specii. Fam. Liliaceae. AL*N orylus a'ellana (au orylus a'ellana. Fam +etulaceae. AL*N T*# E( & orylus colurna. Fam +etulaceae. AM#EAL 2 $olygala 'ulgaris $olygala amara Fam. $olygalaceae. AM#EAL 4 $olygala 'ulgaris Fam. $olygalaceae. ANANA(& omosus 'ariegatus. ANA(1N $impinella anisum Fam. *m%elli)erae sau Fam. Apiaceae. ANGELI Angelica ar!ang!elica Fam. *m%elli)erae sau Fam. Apiaceae. ANG5INA#E ynara scolymus Fam. ompositae (au Fam. Asteraceae. ANGLI & Filipendula 'ulgaris. Fam. #osaceae. ANIN AL+ Alnus incata Fam. +etulaceae. ANIN DE M*NTE& Alnus 'iridis. Fam. +etulaceae. ANIN NEG#* Alnus glutinoasa Fam. +etulaceae. ANT1NI !aerop!yllum aromaticum. Fam *m%eli)erae sau Fam Apiaceae. A$#T1A#E& alamint!a clinopodium. Fam. Laminaceae. FAM. A$IA EAE E(TE (IMILA# * *M+ELIFE#E 6*M+ELIFE#AE7. A#A5IDE. Arac!is !ypogaea. Fam. Fa%aceae. A#+1#E DE A A1& T!eo%roma cacao& Fam. (terculiaceae.

A#+1#E MAM*T& (e8uoia gigantea. Fam. Ta"odiaceae. A#DEI apsicum annum Fam. (olanaceae. A#GIN-I A DE $D*#E !rysosplenium alterni)olium Fam. (a"i)ragaceae. A#M*#A#I*. (ily%um marianum Fam. ompositae sau Asteraceae. A#NI Arnica montana Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. A#$AGI Allium sc!oenoprasum Fam. Liliaceae. A#-A# Acer platanoides Fam. Aceracee A#-A# AME#I AN& Acer negundo. Fam. Aceraceae. A#-A# TT#( & Acer tataricum. Fam. Aceraceae. A(M-*I. Ant!ricus cere)olium Fam. *m%elli)erae sau Fam. Apiaceae. A(TE#A EE E(TE (IMILA# * 1M$1(ITE& FAMILIE. A(T#AGAL*(& Astragalus mem%ranaceus. A(*D*L AL*L*I. 6'e9i osul iepurelui7 1nonis !ircina Fam. Leguminoase. AV1 AD1& AV#MEA( . Gratiola o))icinalis Fam: (crop!ulariaceae. B. + AN& 5aemato"ylon campec!ianum. Fam. Leguminosae. +AIE#A *NG*#*L*I ; entaurea micrant!os Fam. ompositae. +L* & 1rnit!ogalum um%ellatum Fam. Liliaceae. +AME 5i%iscus esculentus Fam. Mal'aceea. +L1EL& #ussula )oetens. Fam #ussulaceae. +N*-EI +ellis perennis Fam. ompositae sau Asteraceae. +A#A+1I& !aerop!yllum %ul%osum. Fam. *m%eli)erae. +A#+A +1IE#*L*I& A.uga la"manii Fam. La%iatae. +A#+A A$#EI ;Tragopogon pratensis. Fam. ompositae. +A#+A A$#EI& Tragopogon du%ius Fam. ompositae. +A#+A <M$#AT*L*I&Mira%ilis .alapa. Fam. Nyctaginaceae. +A#+A *#(*L*I E8uisetum palustre6'e9i coada calului7 E8uisetum ma"imum Fam. E8uisetaceae. +TT1#I-&(enecio cruci)olius Fam. ompositae. +T#=NI Erigeron canadiensis sau ony9a canadensis Fam. ompositae sau Asteraceae. +I+ILI & Fritaria meleagris. Fam. Liliaceae. +LA > 151(5& imici)uga racemosa. +1+& Vicia )a%a Fam. Fa%aceae. +1+1#NI Veronica %ecca%unga Fam. (crop!ulariaceae. +1GLA#I& #anunculus ar'ensis Fam. #anunculaceae. +1(TAN ucur%ita pepo Fam. urcu%itaceae

+1(?ELLIA (E##ATA& plant0 indian0. +1@. (am%ucus e%ulus Fam. apri)oliaceae. +1@1TEI&5elle%orus odorus. Fam. #anunculaceae. +#+IN& +unis orientalis Fam. ruci)erae sau +rasicaceae. +#AD A%ies al%a Fam. A%ietacee sau Fam. $inaceae. +#ILEAN & (al'ia sil'estris. Fam. La%iatae. +#A(I A EAE (IMILA# * FAM. #* IFE#AE. +#DI1#& 5uper9ia selago. Fam. Lycopodiaceae. +#=N & Lo%aria pulmonaria Fam. (tictacea. +#=N A $1# *L*I& (crop!ularia scopoli Fam. (crop!ulariaeceae. +#=N A *#(*L*I& 5eracleum spondylium. +#=N *- (isym%rium o))icinale Fam. ruci)ere sau Fam. +rasicaceae. +#=ND*& rocus %anaticus Fam. Iridaceae. +#=ND* DE NI(I$&Merendera so%oli)era. Fam. Liliaceae. +#=ND*A DE $#IMVA#& rocus 'ernus. Fam. Iridaceae. +#=ND*A DE T1AMN olc!icum autumnale Fam. Liliaceae +#=ND*A GAL+EN& rocus )la'us. Fam. Iridaceae. +#=ND*A MI & rocus 'ariegatus Fam. Iridaceae. +#A(I A EAE EGAL #* IFE#AE 6Fam7 +#E+ENEL& orydalis ca'a sau orydalis %ul%osa. Fam. $apa'eraceae. +#EI& Mercurialis perennis Fam. Eup!orgiaceae. +#I+1I& Geranium colum%ium Fam. Geraminaceae. +#*NI1#& ant!arellus lutescens. Fam. ant!arellaceae. +#*(TAN& Tele/ia speciosa Fam ompositae. +#*(T*# Arctium lappa Fam. ompositae sau Asteraceae. +#*(T*# D*L E& $etasites !y%ridus. Fam Asteraceae. +*+E#I (crop!ularia nodosa Fam (crop!ulariaceae. +* 5ET& Geranium pusillum. Fam. Geraniaceae. +* INI& Ant!riscus sil'estris. Fam. *m%eli)erae. +* (*& (partium .unceum. Fam. Fa%aceae. +*5AI& Listera o'ata Fm. 1rc!idaceae. +*A1#& $aeonia o))icinalis. Fam. #anunculaceae. +*A1# DE M*NTE& $aeonia daurica. Fam. $aeoniaceae. +*A1# DE (TE$& $aeonia tenui)olia. Fam. $aeoniaceae. +*A1# #1M=NE( & $aeonia peregrina 'ar. romanica. Fam. $aeoniaceae. +*A1#EI& 1rc!is papilonacea Fam 1rc!idaceae.

+*L+* I DE M*NTE& Trollius europaeus. Fam. #anunculaceae. +*M+A & Gossypium !irsutum. Fam. Mal'aceae. +*M+ EL& Eriop!orum lati)olium Fam. yperaceae. +*#ETE DE $E#* & oprinus comatus. Fam oprinaceae. +*#ETEDE A(& (erpula lacrymans. Fam. Meruliaceae. +*#ETE DE MAI& alocy%e gam%osa. Fam. Tric!olomataceae. +*#ETE DE #1*& oprinus micaceus. Fam. oprinaceae. +*#ETE DE ( 1#+*#& Vol'ariella %om%ycina. Fam. Amanitaceae. +*#ETE DE (1 & Auricularia auricula&.udae. Fam. Auriculariaceae. +*#ETE D*L E& Lactarius 'olemus. Fam. #ussulaceae. +*#ETE GAL+EN& litocy%e geotropa. Fam. Tric!olomataceae. +*#ETE L$T1(& Lactarius piperatus. Fam. #ussulaceae. +*#ETELE E#+IL1#& (cleroderma aurantium. Fam. (clerodermataceae. +*#ETELE 1IL1#& (cutiger o'inus. Fam. (cutigeraceae. +*#ETELE VA II. Lactarius su%dulcis. Fam. #ussulaceae. +*#ETELE VI$E#EI& Amanita p!alloides. Fam. Amanitaceae. +*#ETE $E(T#I-& Amanita pant!erina. Fam. Amanitaceae. +*#ETE $*T*#1(& $!allus impudicus. Fam. $!alaceae. +*#ETE E#$E( & Macrolepiota procera. Fam. Agaricaceae. +*#ETE -E$1(& 5ydnum repandus. Fam. 5ydnaceae. +*#ETE VEGETAL&L*F. +*#ETE DE $#*N 2.#!odop!yllus clypeatus. Fam. #!odop!yllaceae. +*#ETE DE $#*N 4& #!odop!yllus saundersii. Fam. #!odop!yllaceae. +*#ETE DE #1*& Marasimus oreades& Fam. Tric!olomataceae. +*#E-I FL1 1I& Lactarium torminosus. Fam. #ussulaceae. +*#E-I GL+I1#I& Lactarius mitissimus. Fam. #ussulaceae. +*#E-I IE$*#ETI& $olypilus um%ellatus. Fam. (cutigeraceae. +*#*IAN DE +AG5I-& Melandryum nocti)lorum. Fam. aryop!yllaceae. +*#*IAN DE IM EAL& Gnap!alium uliginosum Fam. ompositae. +*#*IAN DE F#IG*#I& #anunculus scleratus. Fam. #anunculaceae. +*#*IAN DE F#IG*#I 4& Eup!or%ia !elioscopia. +*#*IANA DE A*NG5I& $otentilla arenaria Fam. #osaceae. +*#*IAN DE (T*DINI-&(eseli tortuosum Fam. *m%elli)erae +*#*IAN DE V=NT& Inula ensi)olia. Fam. ompositae. +*#*IAN DE VENIN& Eup!or%ia latyris Fam. Eup!or%iaceae. +*#*IANA (*#$T*#II& (clerant!us annus. Fam. aryop!ylaceae.

+*#*IANA V=NT*L*I& (eseli rigidum. Fam. *m%eli)erae. +*(*I1 1cinum %asilicum Fam La%iatesau Lamiaceae. +*(*I1 *L DE =M$ $runella 'ulgaris Fam. La%iate sau Lamiaceae. +*(*I1 *L E#+IL1#& Ment!a pulegium. Fam. Lamiaceae. +*@A A$#EI& +oletus su%tomentosus. Fam. +oletaceae. C.

AFEA& o))ea ara%ica. Fam. #u%iaceae. AFEL*-E& Lupinus polyp!yllus. Fam. Fa%aceae. AI(A. Armeniaca 'ulgaris. Fam. #osaceae. ALA$# rysant!emum %alsamita Fam. ompositae AL EA AL*L*I& alt!a palustris. Fam. #anunculaceae. LD#*& A8uilegia 'ulg!aris Fam. #anunculaceae. LIN Vi%urnum opulus Fam. apri)oliaceae. AL1MFI#& Tanacetum %alsamita. Fam Asteraceae. L-*NAI& Tropaelum ma.us. Fam. Tropaeolaceae. A#D1N. ynara cardunculus. Fam. Asteraceae. NE$& ana%is sati'a. Fam. anna%aceae. =NE$A 1D#*L*I. Eupatoria canna%ium Fam. Asteraceae. $*N*L Fragaria 'iridis sau mosc!ata Fam #osaceae 6are aceleaBi propriet0Ci ca Bi )ragul7. A$TALAN& $etasites !y%ridus VE@I I +rusture dulce. =# EI Ep!edra distac!ya Fam. Ep!edraceae. =#LIGEI& Epilo%ium roseum. Fam. 1nagraceae. =#LIGI1A#E& +idens cernuus Fam. ompositae. =#M=@& $!ytolaca americana. Fam. $!ytolaceae. A#$EN. arpinus %etulus Fam. +etulaceae. A#T1F. (olanum tu%erosum. Fam. (olanaceae. A(TAN 1ME(TI+IL astanea sati'a Fam. Fagacee A(TAN (L+ATE Aesculus !ippocastanum Fam. 5ippocastanaceae A(T#AVETE. ucumis sati'us. Fam. urcu%itaceae. AI-& Iris graminea. Fam. Iridaceae. TINA Tamari" ramosissima Fam. Tamaricaceae. TIN AL+& 5ippop!ae r!amnoides. Fam. Elaeagnaceae. TIN MI & Myricaria germanica Fam. Tamaicaceae.

TIN #1IE& Tamari" ramosissima. Fam. Tamaricaceae. T*E& +allota nigra. Fam. Lamiaceae. T*NI & Napeta cataria. Fam. Lamiaceae. EAI 5INE@E( & T!ea sinenis. Fam. T!eaceae. EA$A Allium cepa Fam. Liliaceea. EA$A I1#II&Muscari neglectum. Fam. Liliaceae. EA$ DE IA#N& Allium )istulosum. Fam. Liliaceae. EA$ DE M*NTE& Allium 'ictorialis. Fam. Liliaceae. EA$ EAL1T& Allium ascalonicum. Fam. Liliaceae. EA#& Asclepias syriaca. Fam. Asclepiadaceae. E+#EA& (anguisor%a minor. Fam. #osaceae. EN*E#& Ailant!us altissima. Fam. (imarou%aceae. E#& Duercus cerris. Fam. Fagaceae. E#EN-EL Geum ur%anum Fam #osaceae E#E-I A DE M*NTE& erint!e gla%ra Fam +oranginaceae. E#VAN Lycopus europaeus Fam La%iate sau Lamiaceae. ETIN DE NEGI Auniperus sa%ina Fam upressaceae. 5ENAF& 5i%iscus canna%inus. Fam. Mal'aceae. 5IMEN arum car'i Fam. *m%elli)erae sau Fam. Apiaceae. 5I$A#1( DE +ALT&Ta"odium distic!um. Fam. Ta"odiaceae. 5ITA# & +oletus duriusculus. Fam. +oletaceae. I 1A#E ic!orium inty%us Fam ompositae sau Asteraceae. IM+#I1# Tymus 'ulgaris sau serpyllum. Fam. La%iate sau Lamiaceae. IM+#* DE G#DIN (ature.a !ortensis Fam La%iatae sau Lamiaceae. IMII#& +u"us semper'irens Fam. +u"aceae. IN(TE-& (al'ia glutinosa Fam. Lamiaceae. I1 *L +E#@EI&Erodium cicutarium. Fam. Geraniaceae. I1LAN& $!yco'erpa %o!emica. Fam. Morc!ellaceae. I1#1I& Inula germanica. Fam. ompositae. I#EAA. erasus 'ulgaris sau a'ium. Fam. #osaceae. I*+1-I A * *L*I& $rimula o))icinalis sau 'eris& Fam $rimulaceea. I*+1-I A *#(*L*I& ortusa matt!ioli. Fam. $rimulaceae. I*+1-I MI & $rimula elatior. Fam. $rimulaceae. I* *1A#& +erteroa incana Fam. ruci)erae. I*LIN*L. arduus nutans Fam. ompositae. I*MFAIE Datura stramonium Fam. (olanaceae.

I*M#EA& Galega o))icinalis. Fam. Fa%aceae. I*$E# DE +LEGA#&Agaricus campestre. Fam. Agaricaceae. I*$E# DE +#ANITE& I*$E# DE =M$. I*$E# DE =M$&Agaricus ar'ensis. Fam. Agaricaceae. I*$E# A DE =M$ 4. $salliota campestris. Fam. Lepiotaceae. I*$E# DE G*N1I& I*$E# DE +LEGA#. I*$E# DE $IVNI-&+*#ETE DE A(. IT1 I+E& litocy%e ale"andri. Fam. Tric!olomataceae. L1 1TI I& (tap!ylea pinnata. Fam. (tap!yleaceae. L1 1TI& #inant!us gla%er Fam. (crop!ulariaceae. L1$1T*L A$#EI& ampanula trac!elium Fam. ampanulaceae. L1$1-EL GAL+EN&F1#(ITIA. 1A @ DE M*NTE& +ruc/ent!alia spiculi)orma. Fam. Ericaceae. 1A @ NEG#* #i%es nigrum Fam. (a"i)ragaceae sau Grossulariaceae. 1A @ #1* #i%es ru%rum Fam (a"i)ragaceae sau Grossulariaceae. 1ADA AL*L*I E8uisetum ar'ense Fam. E8uisetaceae. 1ADA AL*L*I MA#E& E8uisetum telemateia. Fam. E8uisetaceae. 1ADA L*$*L*I& Ver%ascum t!apsus. Fam. (crop!ulariaceae. 1ADA MIEL*L*I& Ver%ascum p!oeniceum. Fam. (crop!ulariaceae. 1ADA #A *L*I $otentilla anserina Fam. #osaceae. 1ADA (ME*L*I& alla palustris Fam. Araceae. 1ADA 1#I EL*L*I Ac!illea mile)olium. Fam. Asteraceae. 1ADA VA II 2& Ec!ium italicum Fam. +arraginaceae. 1L-I1#& ardamine %ul%iu)era. Fam. +rassicaceae. 1L-*L L*$*L*I& irisium erisit!ales Fam. ompositae. 1N1$ID&+rassica oleracea. Fam. +rassicaceae. 1# 1D*& $runus cerasi)era. Fam. #osaceae. 1#IAND#* oriandrum sati'um Fam *m%elli)erae sau Apiaceae. 1#N& ornus mas Fam ornaceae. 1#NA I&Trapa natans. Fam. Trapaceae sau Fam. 5ydroc!aritaceae. 1#NI1#&Lycopodium annotinum. Fam. Lycopodiaceae. 1#1+-I & entaurea nigrescens Fam. ompositae. #I-& Amanita caesarea Fam. Amanitaceae. #I-E. Tagetes erecta Fam. Asteraceae. #N-NEL& #ussula delica Fam. #ussulaceae. #$*NI & irsium oleraceum. Fam. ompositae.

#EA(TA 1 1*L*I &2& #ussula delica. Fam. #ussulaceae. #EA(TA 1 1*L*I&4. (parassis crispa& Fam. la'ariaceae. #E-I1A#A Alc!emilla 'ulgaris Fam. #osaceae. #E-* A Filipendula ulmaria Fam. #osaceae. #IN AL+& Lilium candidum Fam. Liliaceea. #IN DE +ALT& +utomus um%ellatus Fam. +utomaceae. #IN DE $D*#E& Lilium martagon Fam. Liliaceea. #IN DE T1AMN& 5osta plantaginea Fam Liliaceae. #IN GAL+EN DE M*NTE&Lilium carniolicum. Fam. Liliaceae. #* EA V1INI *L*I& 5epatica transsil'anica. Fam. #ununculaceae. #* I*LI-& (enecio 'ulgaris. Fam. Asteraceae. #*-EA& +ar%area 'ulgaris. Fam. +rassicaceae. #*IN. #!amnus )rangula sau Frangula alnus. Fam. #!amnaceae. * I&Amanita ru%escens. Fam. Amanitaceae. * *T& onium maculatum Fam *m%elli)erae. *I1A#E. (y9ygium aromaticum. *I1#I-& 5olosteum um%ellatum. Fam aryop!yllaceae. *L+E EA(& Medicago )alcata Fam. Leguminosae. *L **L VA II& 5ieracium %au!ini Fam. ompositae. *$A VA II& alysteria sepium Fam. on'ol'ulaceae. *$E AL+A(T#E& ampanula patula. Fam. ampanulaceae. *$#INI-E& Narcisus stellaris Fam. Amaryllidaceae. *# *+E-I A Aristoloc!ia clementis. Fam. Aristoloc!iaceae. *#$EN lematis 'ital%a Fam. #anunculaceae. *#$EN DE G#DIN& lematis .ac/mannii. Fam. #anunculaceae. *#$EN DE M*NTE& lematis alpina. Fam. #anunculaceae.

D.

DAFIN Laurus no%ilis. Fam Lauraceae. DALA $aris 8uadri)olia Fam. Liliacee. DA#IE& $edicularis palustris, sil'atica, e"altata. Fam. (crop!ulariaceae. DEDI-EI 2& $ulsatilla montana& Fam. #anunculaceae. DEDI-EI 4.& $ulsatilla 'ulgaris. Fam. #anunculaceae.

DEDI-EI VINE-I& $ulsatilla pratensis Fam #anunculaceae. DEGETA# GAL+EN& Digitalis grandi)lora Fam. (crop!ulariaceae. DEGE-EL L=N1(& Digitalis lanata. Fam. (crop!ulariaceae. DEGE-EL*L #1*. Digitalis purpurea Fam. (crop!ulariaceae. DENTI-& +idens tripartita. Fam. Asteraceae. D1NG D*AI& Angelica sinensis. D1(NI +#+TEA( & +upleurum rotundi)olium Fam. *m%elli)erae. D1(NI V=NT& lematis integri)olia Fam. #anunculaceae. D1VLEA *L. urcu%ita pepo, Fam. urcu%itaceae. D1VLEA T*# E( & ucur%ita ma"ima. Fam. urcu%itaceae. D1VLE EL& ucur%ita pepo 'ar. giromontia. Fam. ucur%itaceae. D#A ILA sau LEMN*L GAL+EN +er%eris 'ulgaris Fam. +er%eridaceae. D#AGAVEI&#ume" crispus. Fam. $olygonaceae. D#AG1(TE& (edum )a%aria Fam. rasulaceae. D#E-E Lysimac!ia nummularia& Fam. $rimulaceae. D#1+I-A Genista tinctoria Fam.Fa%aceae. D#1+*1#& Isatis tinctoria. Fam. +rassicaceae. D#1ADIE DE +E#E& (acc!aromyces cere'isiae. D*D*L AL+ (A* NEG#* Morus al%a, Morus nigra Fam. Moraceae. D*M+-& Teucrium c!amaedrys. Fam. Lamiaceae. D*M+#AVNI & Melittis melissop!yllum Fam. Lamiaceae. E. E 5INA EEA& Ec!inacea angusti)olia, E. $urpurea. Fam. ompositceae. F. FAG*L &Fagus syl'aticus Fam. Fagaceae. FA(1LEA $!aseolus 'ulgaris& Fam. Leguminoase sau Fam. Fa%aceae. FA(1LI-& Vigna sinensia. Fam. Fa%aceae. FE I1#I A (A* ($*NA*L. 5erniaria gla%ra Fam. oryop!yllaceae. FENI *L (A* M1L*#A. Foeniculum 'ulgare Fam. *m%elli)erae sau Apiaceae. FE#EG*- D*L E& $olypodium 'ulgare. Fam. $olypodiaceae. FE#IGA Dryopteris )ili" mas& Fam. $olyprodiaceae. FE#IGA DE =M$& $teridium a8uilinum Fam. $olypodiaceae. FE#IGEA& ?oodsia il'ensis Fam. $olypodiaceae. FE#IG*- DE (T=N & ystopteris )ragilis. Fam. $olypodiaceae. F=N& iar%0 cosit0.

FIE#EA $M=NT*L*I& Gentiana cruciata Fam. Gentianaceae. FI#I I & Filago ar'ensis Fam. ompositae. FL1A#EA AM1#*L*I& $lum%ago europaea. Fam. $lum%aginaceae. FL1A#EA * *L*I& Lyc!nis )lo"&cuculi. Fam. aryop!ylaceae. FL1A#EA $ATEL*I& Anemone nemorosa Fam. #anunculaceae. FL1A#EA #AI*L*I& Tanacetum cinerarii)olium. Fam. Asteraceae. FL1A#EA ;(1A#EL*I 5eliant!us annus& Fam. ompositae sau Asteraceae. FL1A#EA VD*VEL1#& (uccisa pratensis Fam. Dipsacaceae. FL1A#E DE 1L-& Leontopodium alpinus. Fam. Asteraceae. FL1A#E DE F#IG*#I& 5ypericum elegans Fam 5ypericaceae. FL1A#E DE GL+INA#E& Inula salicina Fam. ompositae. FL1A#E DE LEA & #anunculus repens Fam. #anunculaceae. FL1A#E DE L1T*(& Nymp!aea lotus 'ar. t!ermalis. Fam. Nymp!aceae. FL1A#E DE $E#N& Ant!emis tinctoria Fam ompositae. F1#1(T*& 5eliant!emum c!amaecistus Fam. istaceae. F1#(I-& Forsyt!ia suspensa. Fam. 1leaceae. F#AGI DE $D*#E. Fragaris 'esca Fam. #osaceae. F#A(IN*L Fra"inus e"celsior Fam. 1leaceae. F#(INEL& Dictamnus al%us. Fam. #utaceae. F#IG#*I&Geranium palustre Fam. Geraniaceae. F*MA#I-A Fumaria o))icinalis Fam. $apa'eraceae. G GAL+ENELE alendula o))icinalis& Fam. ompositae. Fam. Asteraceae. GL+INA#E& (erratula tinctoria Fam. ompositae. GL+INELE& Lysimac!ia 'ulgaris. Fam. $rimulaceae. GL+INELE 4& 5aplop!yllum sua'eolens Fam. #utaceae. GL+INELE DE $D*#E& Lysimac!ia punctata Fam. $rimulaceae. GL+I1#I& ant!arellus ci%arius. Fam. ant!arellaceae. G=#NI-&Duercus )rainetto. Fam. Fagaceae. GA#1AFA DE *LT*#& Diant!us caryop!yllus. Fam. aryop!yllaceae. GA#1FI-A DE =M$& Dianat!us car!usianorum Fam. aryp!ylaceae. GA#1AFA DE $D*#E& Diant!us armeria Fam. aryop!yllaceae. GA#1FI-A $IET#EI #AI*L*I& Dyant!us calli9onus. Fam. aryopyllaceae. GEN-IANA AL+A(T#& Gentiana asclepia&dea. Fam. Gentianaceae. G5EA#A DE $I(I & *ncaria tomentosa.

G5E+E 2& Armillariella mellea. Fam. Tric!olomataceae. G5E+E 4& Armillariella ta%esces. Fam. Tric!olomataceae. G5E+E DE $D*#E& Eerula longipes. Fam. Tric!olomataceae. G5E+E $* I1A(E& 5yp!loloma )asciculare. Fam. (trop!ariaceae. G5E#G5IN& Da!lia 'aria%ilis Fam ompositae. G5IM+I# @ing!i%er o))icinalis. Fam. @ingi%eraceae. G5IM$E 2& #uscus aculeatus. Fam. Liliaceae. G5IM$E (A* 51LE#A. Eant!ium (pinosum Fam. ompositae sau Asteraceae. G5IN-*#A GAL+EN. GenCiana lutea Fam. Gentiaceae. G5IN-*#A $TAT GenCiana punctata. Fam. GenCianaceae. G5IN-*#A V=NT& Gentiana pneumonant!e. Fam. Gentianaceae. G5I1 EI Galantus ni'alis Fam. Amarylliaceae. G5I1 EI +1GA-I& Leuco.um aesti'um Bi 'ernum Fam. Amaryllidaceae. G5I@DEI ;Lotus corniculatus. Fam. Fa%aceae. GINI(T#& Genista o'ata Fam. Leguminosae. GIN>G1. Gin/go %ilo%a. GIN(ENG (I+E#IAN. Eleut!erococcus senticosus. GI*GAN& atat!elasma imperiale. Fam. Tric!olomataceae. G1G1AE& +o'ista nigrescens Fam. Lycoperdiaceae. G1G1AE 2.&Glo%aria gigantea. Fam. Lycoperdiaceae. G1#*N*L Duercus petraea Fam. Fagaceae. G1T* >1LA. entella asiatica. Graminee 6Graminaea7 se mai poate denumi Bi $oacee 6$oaceae7. G#ANAT& !rysant!emum part!enium. Fam ompositae. G#=*L Triticum aesti'um Fam. Gramineea sau Fam. $oaceae. G#=* D*#*M& Triticum durum Fam $oaceae. G#=*1#*L #anunculus )icaria Fam. #anunculaceae. G#E$ itrus decumana. Fam. #utaceae G#1@AM&Genista sagittalis Fam. Leguminosae. G*LIE. +rasica oleracea 'ar. ongyloides. Fam. +rassicaceae. G*#A LE*L*I& Antirr!inum ma.us Fam. (crop!ulariaceae. G*A $1#*M+EL*L*I 2. ucu%alus %acci)er Fam. aryop!yllaceae. G*T*I*L ydonia o%longata Fam. #osaceae H. 5AMEI& 5umulus lupulus Fam. anna%inaceae.

5I+I( *(& 5i%iscus sa%dari))a. Fam. Mal'aceae. 5ID#1 I+E& 5ygrocy%e punica Fam. 5ygrop!oraceae. 5IG#1F1#*(& 5ygrop!orus penarius. Fam. 5ygrop!oraceae. 5I#EN1A(& 5esperis sil'estris. Fam. ruci)erae. 5#EAN*L Armoracia rusticona sau Armoracia lapat!i)olia. Fam. ruci)erae sau +rassicaceae. 5#EN1A(& lepidium lati)olium. Fam ruci)erae. 5#I+& +oletus edulis. Fam. +oletaceae. 5#I+ -IGNE( & +oletus satanas. Fam. +oletaceae. 5#I+*L V#AIT1A#EI& +oletus luridus. Fam. +oletaceae. 5#I & Fagopyrum esculentum. Fam. $olygonaceae. 5*L*+I-& #ussula aurata. Fam. #ussulaceae. 5FD#A(TI( &5ydrastis anadensis. I. IA#+A A#EL1#& (enecio erraticus Fam. ompositae. IA#+ #EA-& Ment!a 'iridis Fam. La%iatae. IA#+A FIA#EL1#&Vinceto"icum !irundinaria. Fam. Asclepiadaceae. IA#+A FIE#*L*I& ynanc!um 'inceto"icum Fam. Asclepiadaceae. IA#+A (F=NT*L*I I1AN& (al'ia sclarea. Fam. Lamiaceae. IA#+ DE MA#E. Fucus 'esiculosus. IA#+A DE MA#E 2.& @ostera marina Fam. $otamogetonaceae. IA#+A DE 1LDIN (eduum acre Fam. (o"i)ragacea sau Fam rassulaceae. IA#+ DE (*DAN&(org!um !alepense. Fam. $oaceae. IA#+ DE *#E 5I& (edum ma"imum Fam. rassulaceae. IA#+ DE VENIN& Eup!or%ia 'arie)ata Fam. Eup!or%iaceae. IA#+ G#A(. $ortulaca oleracea. Fam. $ortulaceae IA#+A +1IE#*L*I&(isym%rium strictissimum. Fam. ruci)erae. IA#+A <M$* AT& 5ypoc!oeris maculata. Fam. ompositae. IA#+A MA#E (A* 1MAN*L. Inula !elanium Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. IA#+A NEAG#. alluna 'ulgaris Fam. Ericacea. IA#+A NEGIL1#& Teucrium montanum Fam. La%iatae. IA#+A 1(*L*I& 5eliant!emum nummularium Fam. istaceae. IA#+A #1IE. $oligonum persicaria Fam. $oligonaceae. IA#+A A#$EL*I& Ec!ium 'ulgare )am: +oraginaceae. IA#+A (*#@IL1#& (a"i)raga ai9oon Fam (a"i)ragaceae. IA#+A *NT*L*I& 1ro%anc!e gracilis. Fam. 1ro%anc!aceae.

IA#+A V=NT*L*I& Aster linosyris Fam. ompositae. IA#+A VTMT*#II& rypsis aculeata. Fam Gramineae. IA( A FAG*L*I& Formes )omentarius. Fam. $olyporaceae. IA( A (TEAA#*L*I& $!ellinus ro%ustus Fam. $olyporaceae. IA( & Ganoderma applanatus. Fam. $olyporaceae. IA( A DE I1AT& Fomes marginatus Fam. $olyporaceae. IA( DE I1T A F1I1A(EL1#& oriolus 'ersicolor. Fam. $olyporaceae. IA( DE $1M& Ianotus !ispidus. Fam. $olyporaceae. IA( A DE #D IN& Fomes annosus Fam $olyporaceae. IA( DE (TEAA#& Daedalea 8uercina. Fam. $olyporaceae. IA( DE @AD& Fomitopsis o))icinalis. Fam. $olyporaceae. IA( A GAL+EN A F1I1A(EL1#& Laetioporus sulp!ureus. Fam. $olyporaceae. IA( $#1A(& oriolus !irsutus Fam. $olyaceae. IA(1MIE& Aasmin o))icinale. Fam. 1leraceae. IA(1MIE DE $D*#E. $!iladelp!us coronaries Fam. (a"i)ragaceae. IA(1MIE (L+ATE & Aasminum )ruticans. Fam. 1leraceae. IEDE#A.5edera !eli" Fam. Araliaceae. IEDE# AL+ 2& Dap!ne %lagayana. Fam. T!ymelaceaceae. IEDE# AL+ 4& Dap!ne laureola. Fam. T!ymelaceaceae. IEN*$# $ITI & Auniperus si%irica Fam. upressaceae. IEN*$#*L. Auniperus comunis Fam. uperossaceae <N 5EG-I & Alc!emilla gla%errina sau Alc!emilla !i%rida Fam. #osaceae. <N 5EGT1A#E& Teucrium polium Fam. La%iatae. INI1# DE DEAL& Linum !irsutum Fam. Linaceae. IN*L. Linum usitatissimum Fam. Linaceaeae. IN*- DE =M$&Linum cat!articum Fam. Linaceae. I$ #IGE. Gypsop!ila paniculat Fam. aryop!illaceae. I$E A. *ragoga Ipecacuana Fam. #u%iaceae. I(1$*L. 5yssopus o))icinalis Fam. La%iatae sau Fam. Lamiaceae. I@MA +#1ATEI& Ment!a a8atica. Fam. Lamiaceae. I@M +*N& Ment!a piperita. Fam Lamiaceae. I@M #EA-& Ment!a spicata. Fam. Lamiaceae. I@M #EA- 4& Ment!a crispa Fam. La%iatae I@MA $D*#IL1#& alamint!a o))icinalis. Fam. La%iatae. I@M $#1A(T& Ment!a sil'estris Fam. La%iatae. I@M (L+ATE & Ment!a longi)olia Fam. La%iatae.

J. AALE DE =M$&(al'ia nemorosa Fam. La%iatae. AALE& (tac!ys germanica Fam La%iatae. AEG5I* DE M*NTE& Lo%aria pulmonaria. Fam. (tictaceae. AE$& $inus montana. Fam. A%ietaceae. ANEA$N& $inus mugo Fam. $iaceae. A*GA(T#*& Acer campestre. Fam Aceraceae. L. LA+A *#(*L*I&#amaria aurea. Fam. la'ariaceae. L #MI-& Maiant!emum %i)olium Fam. Liliaceae. L #IMI1A#& on'alaria ma.alis. Fam. Liliaceae. LALEA& Tulipa gesneriana. Fam. Liliaceae. LALEA $E(T#I- 2& Fritillaria orientalis. Fam. Liliaceae. LALEA $E(T#I- 4& Fritillaria imperialis Fam. Liliaceae. LALEMAN-IA& Lallemantia i%erica. Fam. Lamiaceae. LAMIA EE se poate denumi Bi LA+IATE 6LA+IATAE7. LM=I*L. itrus limoniu Fam. #utaceae. LA$TELE =INEL*I. Eup!or%ia cyparissias Fam. Eup!arliaceae. LA$TELE * *L*I& Eup!or%ia cyparissias Fam. Eup!or%iaceae. L(NI I1#. (olanum dulcamara Fam. (olanaceae. LA*#& Datura inno"ia Fam (olanaceae. LA*# INDIAN& Datura metel Fam. (olanaceae. LEMN =NE( . Ligustrum 'ullgare. Fam. 1leaceae. LEMN D*L E 2. Glycyrr!i9a ec!inata 6gla%ra7 Fam. Leguminoase sau Fam. Fa%aceae. LEMN D*L E 4& Glycyrr!i9a gla%ra Fam. Fa%aceae. LEMN*L D1MN*L*I Artemisia a%rotanum Fam. Leguminoase sau Fam Asteraceae. LE*#D& Allium ursinum. Fam. Liliaceae. LE*TEAN. Le'isticum o))icinalis Fam. *m%eli)ere sau Fam. Apiaceae. LEVN-I A. La'andula angust)olia Fam. Lamiaceae. LIAN D1+#1GEAN& $eriploca graeca. Fam. Asclepiadaceae. LI 5EN*L DE I(LANDA6Lic!enul de piatr07 etraria islandica Fam. $armeliaceae LI 5EN DE $IAT#& etraria islandica. 6'e9i lic!en de Islanda7. Fam. $armeliaceae. LI 5EN*L DE $#*N E'ernia prunastri Fam. *sneaceae. LI 5EN GAL+EN& Eant!oria parietina. Fam. Telosc!istaceae.

LI 5EN*L #EN*L*I& ladonia rangi)erina. Fam. ladoniaceae. LILIA & (yringa 'ulgaris. Fam. 1leraceae. LILIA T#AN(ILVAN& (yringa .osi/aea. Fam. 1leraceae. LIM+A +1*L*I. Anc!usa o))icinalis Fam. +oraginaceae. LIM+A +1*L*I 4& (enecio %ie%ersteinii Fam. ompositae. LIM+A =INEL*I. ynoglossum o))icinalis Fam. +oranginaceae LIM+A * *L*I& +otryc!ium lunaria Fam. 1p!ioglossaceae. LIM+A * *L*I 4& 1rc!is maculata Fam. 1rc!idaceae. LIM+A MIEL*L*I +orago o))icinalis Fam. +oraginaceae. LIM+A $ETEL*I& (tatice gmelinii Fam. $lum%aginaceae. LIM+A A#$EL*I& 1p!ioglossum 'ulgatum. Fam. 1p!ioglossaceae. LIM+A#I-& Alisa plantago Fam. Alismataceae. LINA#I-A. Linaria 'ulgaris Fam. (crop!ulariaceae. LING*#EA& oc!elearia %or9aeana Fam. +rassicaceae. LING*#A @=NEL1#& Ganoderma lucidum. Fam. $olyporaceae. LINTE. Er'us lens sau Lens culinaris Fam. Fa%aceae. LINTE DE A$& ollitric!e 'erna Fam. allitric!aceae. LINTE NEAG#& Lat!yrus niger Fam. Leguminosae. LI$I I 2& Lappula ec!inata Fam. +oraginaceae. LI$I I 4& Viscaria 'ulgaris Fam. aryop!ylaceae. LI$I I1A(& Galium aparine Fam. #u%iaceae. LI-I1N& Lycium !alimi)olium Fam. (olanaceae. L1+1D& Atriple" !ortensis. Fam. !enopodiaceae. L1+1D AL+& Atriple" nitens Fam. !enopodiaceae. L1+1D =INEA( & !enopodium al%um Fam. !enopodiaceae. L1+1D $*T*#1A(& !enopodium !y%ridus Fam. !enopodiaceae. L1+1D (L+ATE & Atriple" tatarica. Fam !enopodiaceae. L1$-EA& Lunaria redi'i'a Fam. ruci)erae. L1@& (ali" al%a ssp.Vitellina. Fam. (alicaceae. L*+I-& amelina sati'a. Fam. +rassicaceae. L*F& Lu))a cilindrica. Fam. ucur%itaceae. L*AE#I & 5ypericum maculatum Fam. 5yperaceae. L*M=N#I 2& Ver%ascum pulc!rum Fam. (crop!ulariaceae. L*M=N#I . Ver%ascum p!lomoides Fam. (crop!ulariaceae. L*M=N#I 4& Ver%ascum lyc!nitis Fam. (crop!ulariaceae. L*M=N#I A $M=NT*L*I& Gentiana asclepiadea. Fam. Gentianaceae.

L*M=N#I A $ETIL1#& Ver%ascum nigrum Fam. (crop!ulariaceae. L*MIN1A(& lematis recta. Fam. #anunculaceae. L*MINI-A N1$-II& 1enot!era %iennis Fam. 1enot!eraceae. L*$IN& Lupinus al%us. Fam. Fa%aceae. L*$IN GAL+EN& Lupinus luteus Fam. Fa%aceae. L*$1AIE& 1ro%anc!e ramos Fam 1ro%anc!aceae. M. MA & $apa'er somni)erum. Fam. $apa'eraceae. MA 1#N*T& Glaucium corniculatum. Fam $apa'eraceae. MA #1* DE =M$. $apa'er r!oeas Fam. $apa'eraceae. MA DE M*NTE& $apa'er corona sancti ste)ani. Fam. $apa'eraceae. MA GAL+EN& Glaucius )la'um Fam. $apa'eraceae. MA I#ANIAN& $apa'er %racteatum Fam. $apa'eraceae. M E*L. #osa canina Fam. #osaceae. M E DE M*NTE& #osa pendulina. Fam. #osaceae. M #I IE$*#E( . 1"alis acetosella Fam. 1"alidaceae. M #I. #ume" acetosa Fam. $olygonaceae. M #I M#*NT& #ume" acetosela. Fam. $olygonaceae. M #I*L AL*L*I& #ume" conglomeratus Fam. $olygonaceae. MA *L DE G#DIN. $apa'er somni)erum Fam $apa'eraceae. M #I*L IE$*#EL*I& 1"alis acetosela. Fam. 1"alicaceae. MG5I#AN. Ma.orana !ortensis Fam. La%iatae sau Fam. Lamiaceae. MAGN1LIE&Magnolia acuminata. Fam. Magnoliaceae. MA51NIA& Ma!onia a8ui)olium. Fam +er%eridaceae. MLIEL 2& 5eliant!emum !irsutum Fam. istaceae. ML1AIE& 5eliant!emum alpestre Fam. istaceae. MLIN& $adus a'ium. Fam. #osaceae. MLIN AME#I AN& $adus serotina. Fam. #osaceae. MAMA $D*#II& Lat!rea s8uamaria. Fam. 1ro%anc!aceae. M=NA MAI II D1MN*L*I& Anastatica !ieroc!untica Fam ruci)erae. MANDA#INA. itrus mandarina sau itrus no%ilis Fam. #utaceae. MAND#AG1#A& Mandragora o))icinalis Fam.(olanaceae. MNE#AI DE $D*#E& Lat!yrus lati)olia Fam. Leguminosae. M#. Mallus pumilla Fam. #osaceae.

M#A#. Ant!um gru'eoles Fam. *m%eli)ere sau Fam. Apiaceae. M##A& oenant!e a8atica Fam. *m%eli)erae. M# $D*#E-& Malus syl'estris. Fam. #osaceae. MA#GA#ET Leucant!emum 'ulgare Fam. Asteraceae M#*L L*$*L*I. Aristoloc!ia clematitis Fam. Aristoloc!inaceae M(ELA#I-. 5yosciamus niger Fam. (olonaceae. M(LIN. 1lea europea. Fam. 1leaceea. MT I*NE. Dracop!alum molda'ica Fam. La%iate sau Fam. Lamiaceae. MTA(EA +#1ATEI& (pirogyra sp. Fam. @ygnemataceae. MT *- 2& Geranium di'aricatum Fam Geraniaceae. MT *- 4& Eerant!emum annuum. Fam. ompositae. MT#G*NA. Atropa %elladona. Fam. (olanaceae. MT#EA-A +#AD*L*I. *snea %ar%ata Fam. *sneaceae. MT*#A #AI*L*I& Artemisia annua Fam ompositae. MT*#I& >oc!ia scoparia Fam. !enopodiaceae. MT*#I E. (arot!amus scoparius Fam. Fa%aceae. MA@#EA. $isum sati'um Fam. Leguminoase sau Fam. Fa%aceae. M@#1I& Lat!yrus sati'us. Fam. Fa%aceae. M=NTA# & +oletus reticulatus. Fam. +oletaceae. MEI $(#E( . Lit!ospermum ar'ense Fam. +oranginaceae. MEI. Milium e))usum $annicum miliaceum FamG +oraginaceae sau Fam. $oaceae. MEI1# 2&Lit!ospermum o))icinalis Fam +oraginaceae. MEI1# 4& Millium e))usum Fam. Gramineae. MEI1# AL+A(T#*& Litospermum purpureo& coeruleum Fam. +oraginaceae. MEL1EL& #amaria )ormosa. Fam. la'ariaceae. MENTA. Ment!a piperita,Ment!a spicata Fam. La%iataceae. MENT DE G#DIN. Ment!a !ortensia, Ment!a crispa. Fam. La%iataceae. ME#I1# DE =M$& 5ypericum 8uadrungulum Fam 5ypericaceae. ME#I1#*L DE M*NTE. Vaccinium 'itis&idaeae Fam. Ericaceae. ME(TEA N. +etula 'errucosa Fam. +etulaceae. ME(TEA N $ITI & +etula nana Fam. +etulaceae. ME(TEA N $*F1(& +etula pu%escens ssp. arpatica Fam. +etulaceae. MI *NELE #*GINITE. !eirant!us c!eiri Fam. +rassicaceae. MIEL#EA. Vite" agnus&castus. MIE#EA *#(*L*I& $ulmonaria mollis Fam. +oraginaceae. MIGDAL D*L E $runus amygdalus sau Amygdalus communis Fam. #osaceae.

MIGDAL DE $M=NT& yperus esculentus. Fam. yperaceae. MI#T& Myrtus communis Fam. Myrtaceae. MITA# & +oletus appendiculatus. Fam. +oletaceae. MITA# #1IATI & +oletus regius Fam. +oletaceae. M1LID*L. $icea al%is. Fam. $inaceea. M1# 1V*L (L+ATE . Daucus sati'a Fam. *m%eli)eraceae. M1# 1V*L. Daucus carota. Fam. *m%eli)ere sau Fam Apiaceae. M1M1N& Mespilus germanica. Fam. #osacea. M1NEGEI& Neottia nidus&a'is Fam. 1rc!idaceae. M1T1 EI& Tri)olium ar'ense Fam. Leguminosae. M1-*L *# AN*L*I& Amarant!us caudatus. Fam. Amarant!aceae. M*IE#I-A $M=NT*L*I& yat!us striatus. Fam. Nidulariaceae. M*#*L. #u%us )ruticosus. Fam. #osaceae. M*# DE MI#ITE&#u%us caesius Fam. #osaceae. M*( #I-A& Amanita muscaria& Fam. Amanitaceae. M* AT& $elargonium 9onale Fam Geraminaceae. M* AT #EA-& $elargonium radula Fam. Geraminaceae. M* ATA D#A *L*I& (ca%iosa colum%aria Fam. Dipsacaceae. M* AT D*L E& $elargonium odoratissimum Fam. Geraniaceae. M* 5I DE $E A(& $ogonatum urnigerum Fam. $olytric!aceae. M* 5I DE $IAT#& etraria islandica. Fam $armeliaceae. M*E-EL. Matricaria c!amomilla Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. M*TA# AL+. (inapis al%a Fam. ruci)erae sau Fam. +rassicaceae. M*TA# NEG#*. +rassica nigra. Fam. ruci)ere sau Fam. +rassicaceae. M*TA# V=NT& +rassica .uncea. Fam. +rassicaceae. M*(TA-A $I(I II& 1rt!osip!on aristotus. Fam Lamiaceae. M*TT1A#EA * $1AME NEG#E. +ryonia al%a Fam. ucur%itaceea. M*T*LI . (copolia carniolica Fam. (olanaceae. N. NAL+& La'atera t!uringiaca. Fam. Mal'aceae. NAL+ #EA- & Mal'a crispa sau Verticillata Fam. Mal'aceae. NAL+ DE *LT*# & Mal'a gla%ra. Fam. Mal'aceae. NAL+ DE G#DIN & Alt!ea rosea 'ar. nigra. Fam. Mal'aceae. NAL+ DE $D*#E &Mal'a sil'estris. Fam. Mal'aceae. NAL+ MA#E & Alt!ea o))icinalis. Fam. Mal'aceae.

NAL+ MI (A* M#*NT &Mal'a negleta. Fam. Mal'aceae. NAL+ (L+ATE & Mal'a pusilla. Fam. Mal'aceae. NA$. +rassica napus Fam. +rassicaceae. N$#A(NI . Geranium ro%ertianum. Fam. Geraniaceae. NA# I(& Narcisus poeticus 'ar. radii)lorus. Fam. Amaryllidaceae. NA# I(A AL+. Narcissus poeticus. Fam. Amaryllidaceae. NA# I(A GAL+EN. Narcissus pseudonarcissus Fam. Amaryllidaceae. N(T*#EL. Nasturtium o))icinale. Fam. ruci)ere sau Fam. +rassicaceae. N*T. icer arietinum. Fam. Fa%aceae. NVALNI . $!yllitis ocolopeno%ium sau (colopendrium 'ulgare Fam. $olipodiaceae sau Fam. Aspleniaceae. NEG5IN& Agrostemma git!ago Fam. aryopyllaceae. NEG#ILI . Nigela sati'a Fam. #anunculaceae. NEG#* & Nigela ar'ensis Fam. #anunculaceae. NEM-I1#I DE =M$. onsolida regalis. Fam. #anunculaceae. NI 1#ETE 2. litopilus prunulus. Fam. Tric!olomataceae. NI 1#ETE 4&Lepista personata Fam. Tric!olomataceae. NI 1#ETE V=NT& Lepista nuda. Fam. Tric!olomataceae. NI *#E-I& Tric!oloma oriru%ens. Fam. Tric!olomataceae. N1NI& Morinda citri)olia. N1$AL& 1puntia& Fam actaceae. N1#1 EL. (edum ma"imum6telep!ium7. Fam. rassulaceae. N* *L. Auglans regia. Fam.Aaglandaceae. N* NEG#*& Auglans nigra. Fam. Auglandaceae. N*F#*L AL+ 2. Nymp!aea al%a. Fam.Nymp!aceae. N*F# AL+ 4& Nymp!aea candida Fam. Nymp!aeaceae. N*F#*L GAL+EN. Nup!ar lutea Fam.Nymp!aceae. O. 1+LIGEAN. Acorus calamus Fam.Araceae. 1 5II (1#I EL*L*I& !anca piedra. Fam. (a"i)raga. 1 5I*L +1*L*I& !ry9ant!emum leucant!emum Fam. ompositae. 1 5I*L +1*L*I V=NT & >nautia ar'ensis Fam. Dipsacaceae. 1 5I*L A$#EI& (arcoscyp!a coccinea. Fam. (arcoscyp!aceae. 1 5I*L L*$*L*I& $lantago indica Fam. $lantaginaceae. 1doleanul& trecut la Valerian0.

1I-E&#ussula 'irescens Fam. #ussulaceae. 1LEAND#*& Nerium oleander Fam. Apocynaceae. 1MAG 2& Aconitum )irmum. Fam. #anunculaceae. 1MAG 4& Aconitum molda'icum. Fam. #anunculaceae. 1MAG*L (A* A 1NIT*L. Aconitum tauricum. Fam. #anunculaceae. 1MEAG GAL+EN& Aconitum ant!ora Fam. #anunculaceae. 1$AI-& Melandryum al%um Fam. aryop!yllaceae. 1$AI-*L M*N-IL1# #1DNEI& Lyc!nis ni'alis. Fam. aryop!yllaceae. 1#+AL-& Actaea spicata Fam. #anunculaceae. 1#ENI-& Lat!yrus tu%erosus Fam. Leguminosae. 1#E@. 1ry9a sati'a Fam. $oaceae. 1#@. 5ordeum 'ulgare Fam. Graminae sau Fam $oaceae. 1#@1AI & 5ordeum distic!on. Fam $oaceae. 1(*L IE$*#EL*I. 1nonis spinosa Fam. Leguminosae sau Fam Fa%aceae. 1-ETA#& #!us typ!ina Fam. Anacardiaceae. 1T#-EL& 1nosma arenaria Fam. +oraginaceae. 1*L IN*L*I& amelia microcarpa. Fam. +rassicaceae. 1V@*L. A'ena sati'a Fam Graminaceae sau $oaceae. P. $D* EL. rataegus monogyna Fam. #osaceae. $D* EL A*#I*& rataegus o"ycant!a. Fam. #osaceae. $D* 5ELNI-& Lepidium ruderale. Fam. ruci)erae. $D*#1I& Melampyrum ar'ense Fam. (crop!ulariaceae. $=INEA $M=NT*L*I& #ussula 'esca. Fam. #ussulaceae. $=INI1A#& #ussula lepida. Fam. #ussulaceae. $=INI1A# NEAG#& #ussula nigricans. Fam. #ussulaceae. $=INI1A# $I$#AT& #ussula emetica. Fam #ussulaceae. $LMID 2& irsium ar'ensae Fam. ompositae. $L#IA * *L*I& Geranium p!aeum Fam. Geraminaceae. $LI*#& $aliurus spina c!risti Fam. #!amnaceae. $ALMA $M=NT*L*I& Gymnadenia conopea Fam. 1rc!idaceae. $=LNI1A#& lytocy%e in)undi%uli)ormis. Fam. Tric!olomataceae. $ALMIE# $ITI AME#I AN& (erenoa repens. $ALTIN A#GINTI*& Acer sacc!arinum. Fam. Aceraceae. $ALTIN*L DE =M$. Acer platanoides Fam. Aceraceae.

$ALTIN DE M*NTE& Acer pseudo&platanus Fam. Aceraceae. $$DIA. Tara"acum o))icinale Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. $A$AFA. arica $apaya. $$L*. $!ysalis al/e/engi Fam. (olanaceae. $A$* *L D1AMNEI& ypripedium calceolus. Fam. 1rc!idaceae. $A$*#& Typ!a lati)olia Fam. Typ!aceae. $A$*# <NG*(T& Typ!a angusti)olia. Fam. Typ!aceae. $A#A. $irus communis. Fam. #osaceae. $# $D*#E-& $yrus pyraster Fam. #osaceae. $A#E 5E#NI-& $arietaria o))icinalis Fam. *rticaceae. $#*L MAI II D1MN*L*I& Asplenium tric!omanes Fam. $olypodiaceae. $(T=#NA . $astinaca sati'a. Fam. Apiaceae. $(T#V& $olyporus s8uamosus. Fam. $olyporaceae. $(T#V DE FAG& $letorus ostreatus Fam. $leurotaceae. $(T#V #1* DE (TEAA#& Fistulina !epatica Fam. Fistulinaceae. $TLGE*A #1IE Lycopersicon esculentum Fam. (olanaceae. $TLGEA*A V=NT. (olanum melongena.Fam. (olanaceae $TLAGINA. $lantago media6medie7 Fam. $lantaginaceae. $TLAGIN <NG*(T& $lantago lanceolata. Fam. $lataginaceae. $TLAGIN MA#E& $lantago ma.or. Fam. $lataginaceae. $T#*NAEL*L. $etroselinum crispum Fam. *m%elli)erae sau Fam. Apiaceae. $T#*NAEL*L =M$*L*I. $impinella sa"i)raga Fam. *m%eli)erae sau Fam. Apiaceae. $T#*NAEL (L+ATE & pimpinella ma.or Fam. *m%elli)erae. $E ETEA L*I (1L1M1N. $olygonatum odoratum Fam. Liliaceae. $EDI *-. Lycopodium cla'atum.Fam.Lycopodiaceae. $ELIN AL+. Artemisia a%sint!ium. Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. $ELIN MI & Artemisia pontica Fam. ompositae. $ELIN NEG#*& Artemisia 'ulgaris Fam. Asteraceae. $ELINI-& Artemisia austriaca. Fam. ompositae. $ELINI- G#E EA( & !enopodium %otrys. Fam. !enopodiaceae. $ELTIGE#A& $eltigera canina Fam. $eltigeraceae. $E$ENE F*#AAE#& itrullus colocynt!oides Fam. ucur%itaceae. $E$ENELE GAL+EN. ucumis melo Fam. ucur%itaceae. $E$ENELE #1* (A* VE#DE. itrullus lanatus Fam. urcu%itaceae. $E#ILA &$erilla ocymoides Fam. Lamiaceae. $E#I1#& $irola secunda, $irola rotundi)olia Fam. $irolaceae.

$I I1#*L A$#EI& Aegopodium podagraria. Fam. *m%elli)erae. $I I1#*L 1 1*L*I. #anunculua acris Fam. #anunculaceae. $IEDI A V=NT*L*I& Lat!yrus !irsutus Fam. Leguminosaceae. $IE#(I A. $runus persica sau $ersica 'ulgaris. Fam. #osaceae. $IN. $inus sil'estris Fam. $inaceae $I$E#*L +L-II. $olygonum !idropiper Fam.$olygonaceae. $I$E#*L. $iper nigrum Fam. $iperaceae. $I$IG1I& Lat!yrus 'ernus Fam. Leguminosae. $I$I#IG& E8uisetum limosum Fam. E8uisetaceae. $I# G#1(. ynodon dactylon Fam. Gramineae. $I#. Agropyron repens Fam. Gramineae sau Fam. $oaceae. $I#ET#*&$iret!rum cinerariae)olium Fam. ompositae. $ITA# DE ME(TEA N& +oletus sca%er Fam. +oletaceae. $ITA VA II& +oletus %o'inis Fam. +oletaceae. $IT# *-& +oletus aurantiacus Fam. +oletaceae. $IT1AN & +oletus aereus Fam. +oletaceae. $IT1A & +oletus granulatus Fam +oletaceae. $LM=N#I (A* MIE#EA *#(*L*I. $ulmonaria o))icinalis Fam. +oranginaceae. $LE(NIT1A#E& Ec%allium elaterium Fam. ucur%itaceae. $L1$ AL+. $opulus al%a Fam. (alicaceae. $L1$ <NALT& $opulus nigra ssp. $yramidalis Fam. (alicaceae. $L1$*L NEG#*. $opulus nigra Fam. (alicaceae. $L1$ T#EM*#T1#& $opulus tremula Fam. (alicaceae. $L1NI A#& eratoce)alus )alcatus Fam. #anunculaceae. $1ALA (FINTEI M#II& Nepeta pannonica Fam. La%iatae. $1 5IVNI . Asarum europaeum Fam. Aristoloc!iaceae. $1D+AL. Tussilago )ar)ara Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. $1# AN& (arcodon im%ricatus. Fam. 5ydnaceae. $1#1INI & 1rc!is purpurea. Fam. 1rc!idaceae. $1#T1 AL. itrus auratium dulcis Fam. #utaceae. $1#*M+ (A* $1#*M+ @A5A#AT. @ea mays Fam. Gramineae. $1#*M+A#. $runus spinosa Fam. #osaceae. $#A5AG5I-&Lycoperdon pyri)orme Fam. Lycoperdaceae. $#A@*L. Allium porrum Fam. Liliaceae. $#I+1I. Geranium macrorr!i9um Fam. Geraniaceae. $#I(T1LNI & A%utilon t!eop!rasti Fam. Mal'aceae.

$#*N. $runus domestica Fam. #osaceae. $*FAI& Lycoperdon perlatum Fam. Lycoperdaceae. $*F*LI-& Epilo%ium !irsutum Fam. 1nagraceae. $*F*LI- DE 1LIN& Epilo%ium collinum Fam. 1nagraceae. $*F*LI- DE MLATIN egal&@+*#T1A#E DE MLATIN. $*F*LI- DE M*NTE&Epilo%ium montanum Fam. 1nagraceae. $*F*LI- DE @V1I& Epilo%ium par'i)lorum. Fam. 1nagraceae. $*NG*LI-& T!laspi ar'ensis Fam. ruci)erae. $* A D#A *L*I&Mycenastrum corium Fam. Lycoperdaceae. R. # 5ITA. (ali" 'iminalis Fam. (alicaceae. # 5IT #1IE (ali" purpurea Fam. (alicaceae. # 5ITAN. Lyt!rum salicaria Fam. Lyt!raceae. # 5I-ELE& Vaccinum o"ycoccos ssp. 1"ycoccus Fam. Ericaceae. # *1#. $olygonum %istorta Fam. $olygonaceae. #M*#ELE& #amaria %otrytis Fam. la'ariaceae. #A$I- MA#E. +rassica napus. Fam. ruci)erae (A* Fam. +rassicaceae. #A$I- (L+ATE & +rassica rapa ssp. ampestris Fam. +rassicaceae. #( 1AGE. !amaenerion angusti)olium. Fam (alicaceae. #= 1V& Lactarius deliciosus Fam. #ussulaceae. #(F*G& !ondrila .uncea Fam. ompositae. #(*FLT1A#EA $M=NT*L*I&Lasiop!aera gigantea. Fam. Lycoperdaceae. #E 5IE 2&#eseda lutea Fam. #esedaceae. #E 5IE 4& #eseda luteola Fam. #esedaceae. #E(ED MI#1(IT1A#E& #eseda odorata Fam. #eselaceae. #EVENT 2.& #!eum r!aponticum Fam. $olygonaceae. #EVENT. #!eum palmatum Fam. $olygonaceae. #E@ED MI#1(IT1A#E& #eseda odorata Fam. #esedaceae. #I IN. #icinus comunis Fam.Eup!or%iaceae. #IDI 5E NEAG#. #ap!anus sati'us niger Fam. ruci)erae. #IDI 5E #1@. #ap!anus sati'us Fam. ruci)erae. #IDI 5E (L+ATE & #ap!anus rap!anistrum Fam. ruci)erae. #1 1IN& (telaria media Fam. aryop!yllaceae. #1 1-EA& (tellaria graminea Fam. aryop!ylaceae. #1DIA. $unica granatum Fam. $unicaceae.

#1D*L $M=NT*L*I. Arum maculatum Fam. Araceae. #1I+. #u%ia tinctorum Fam. #u%iaceae. #1INI- (A* IA#+A (T*$*L*I. Melissa o))icinalis Fam. La%iatae sau Fam. Lamiaceae. #1MAN& Matricaria inodora Fam ompositae. #1MANI- $*T*#1A(& Ant!enaria cotula. Fam. ompositae. #1 1V& eratonia sili8ua Fam. Leguminosae. #1(T1$A( . !elidonium ma.us Fam. $apa'eraceae. #1T*NGI1A#. Glec!oma !ederaceum Fam. La%iatae sau Fam. Lamiaceae. #1*A E#*L*I& Drosera rotundi)olia Fam. Droseraceae. #1@MA#IN& #o9marinus o))icinalis Fam. Lamiaceae #*G DE M*#E& #u%us plicatus Fam. #osaceae. #*A& (edum roseum Fam. rassulaceae. #*A <NT*NE AT& Alt!ea rosea Fam. Mal'aceae. #*AIN& (enecio iaco%ea Fam ompositae. #* *-A DE $#IMVA#. Adonis 'ernalis Fam. #anunculaceae. #*TI1#& T!alictrum minus Fam. #anunculaceae. S. (+I*-& Gladiolus im%ricatus Fam. Iridaceae. (GEATA A$EI& (agittaria sagitti)olia Fam. Alismataceae. (ALATA. Lactuca sati'a Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. (ALAT DE IA#N& (cor9onera !ispanica Fam. Asteraceae. (AL+ M1ALE. E'onymus europaea. Fam. elastraceae. (AL+ #=I1A(. E'onymus 'errucosa Fam. elastraceae. (AL =M*L. #o%inia pseudacacia. Fam. Fa%aceae. (AL =M GAL+EN& La%urnum anagyroides. Fam Fa%aceae. (AL =M AA$1NE@& (op!ora .aponica Fam. Fa%aceae. (AL E& (mila" sarsapatilla Fam. Liliaceae. (AL IE. (ali" al%a Fam. (alicaceae. (AL IE $#EA( & (ali" caprea. Fam (alicaceae. (AL IE $LET1A(& (ali" %a%ylonica Fam. (alicaceae. (ALVIE DE =M$. (al'ia pratensis. Fam. La%iatae. (ALVIE. (al'ia o))icinalis Fam. La%iatae. (=NGE DE N1* F#A-I& alamus draco Fam. $alamaceae. (=NGELE V1INI *L*I 2& Nigritella nigra Fam. 1rc!idaceae.

(=NGELE V1INI *L*I 4& Nigritella ru%ra Fam. 1rc!idaceae. (=NGE#& ornus sanguinea. Fam. ornaceae. (=NI1A#. (anicula europaea. Fam. *m%elli)erae sau Fam. Apiaceae. (=N@=IENE DE G#DIN& (olidago gigantea ssp. (erotina Fam Asteraceae. (=N@=IANA DE $D*#E. Asperula odorata. Fam. #u%iaceae. (=N@=IENE AL+E. Galium mullugo. Fam. #u%iaceae. (=N@=IENE GAL+ENE& Galium 'era Fam #u%iaceae. ($*NA#I-. (aponaria o))icinalis. Fam. aryop!yllaceae. (A( 5I*. Vinca minor, Vinca !er%acea Fam. Apocynaceae. ( AI GAL+EN& entaurea solstiCialis Fam. ompositae. ( AI MG#E( . 1nopordon acant!ium. Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. ( AI V=NT. Eryngium planum. Fam. *m%elli)erae sau Fam. Apiaceae. ( IETE 2& arduus nutans Fam. ompositae. ( IETE 4& Dipsacus laciniatus Fam. Dipsacaceae. ( IETELE $1$II& Eant!ium strumarium Fam. ompositae. ( I1#& arlina 'ulgaris Fam. ompositae. ( AI*L D#A *L*I. Erygium campestre. Fam. *m%eli)erae sau Fam. Apiaceae. ( A#A D1MN*L*I& $olemonium caeruleum Fam. $olemoniaceae. ( =NTEI*-. Anagallis erecta Fam. $rimulaceae. ( 5IND*F. Trigonella )oenum graecum Fam. Leguminosae sau Fam. Fa%aceae. ( 5INEL. nicus %enedictus. Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. ( LI$E-I. $otentilla erecta Fam. #osaceae. ( 1#-I1A#. innamomum ceylonicum 6o%tusi)olium7, ( 1#* DE M*NTE. (or%us aucuparia Fam. #osaceae. ( 1#* DE DEAL. (or%us domestica Fam. #osaceae. ( #=NTIT1A#E& $otentilla recta Fam. #osaceae. ( #=NTIT1A#E AL+. $otentilla al%a, $otentilla repens. Fam. #osaceae. ( *LT1A#E& Dactylor!i9a maculata Fam. 1rc!idaceae. ( *M$IE. otinus coggygria. Fam.Anacardiaceae. (E A#. (ecale cereale. Fam. Gramineae sau Fam. $oaceae. (E E#*I I& $olygala ma.or. Fam. $olygalaceae. (FE LA DE @A5#. +eta 'ulgaris. Fam. !enopodiaceae. (FE L #1IE. +eta 'ulgaris ru%ra Fam. !enopodiaceae. (FE L F*#AAE#. +etula 'ulgaris. Fam. !enolodiaceae. (IL*#. Eup!rasia rost/o'ina Fam. (crop!ulariaceae. (IMINI 5IE& assia acuti)olia Fam. Leguminosae. Fam.Lauraceae.

(IMIN1 . 5elic!rysum arenarium. Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. (I$I & (ca%iosa oc!roleuca Fam. Dipsacaceae. (L+N1G 2. Impatiens noli&tangere. Fam. +alsaminaceae. (L+N1G 4& $olygonum mite Fam. $olygonaceae. (M=#DA#& #!ododendron /otscyi Fam Ericaceae. (MI#NA. ommip!ora myrr!a. (M1 5INE. Ficus carica. Fam. Moraceae. (1A#E I L*N& #anunculus auricomus Fam. #anunculaceae. (1 . (am%ucus nigra Fam. apri)oliaceae. 1F#AN. rocus sati'us. Fam. Iridaceae. 1F#NA. art!amnus tinctorius. Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. (1IA. (o.a !ipoida. Fam.$apilonaceae sau Fam. Fa%aceae. (1MN1#1A( 2& Laserpitium prut!enicum Fam. *m%elli)erae. 1$=#LAI-& Veronica lati)olia. Fam. (crop!ulariaceae. 1$=#LI-. (uccisa pratensis Fam. Dipsacaceae. 1$=#LI- AL+& $arnasis palustris Fam. (a"i)ragaceae. (1#+& (or%us tormilalis Fam. #osaceae. (1#+E(T#EA. (anguisor%a o))icinalis. Fam. #osaceae. (1#G& (orgum %icolor Fam $oaceae. (1# I F#ATE& Melampyrum cristatum Fam. (crop!ulariaceae. (1V=#F. 1riganum 'ulgare Fam. La%iatae sau Fam Lamiaceae. 1V=#VA#I-& Inula %ritanica Fam. ompositae. ($L I1A(& (enecio 'ernalis Fam. ompositae. ($ANA . (pinaceae oleraceae Fam. !enopodiaceae. ($ANA *L I1+ANIL1#& !enopodium %onus& !enricus. Fam. !enopodiaceae. ($=N@. 5elle%orus purpurascens Fam. #anunculaceae. ($=N@ (TE#$& 5elle%orus dumentorum Fam. #anunculaceae. ($A#ANG5EL. Asparagus o))icinalis Fam. Liliaceae. ($A# ET& 1no%ryc!is 'icii)olia Fam. Fa%aceae. ($IN& arduus acant!oides Fam. ompositae. ($IN*-& $!yteuma spici)orme Fam. ampanulaceae. ($LIN*-. (olidago 'rigaurea. Fam. #anunculaceae sau Fam. Asteraceae. ($1#I I. Ver%ena o))icinalis. Fam. Ver%enaceae. ($*M#I-A& ardamine pratensis Fam. rici)erae. (T=NAENEL AL+A(T#*& iris germanica Fam. Iridaceae. (T=NAENEL GAL+EN. Iris pseudacorus. Fam. Iridaceae.

(T=NAENEL AL+ I V=NT. Iris palida Iris )lorentina& Fam Iridaceae. (T=NAENEI AL+AT#I. Iris germanica Fam. Iridaceae. (T=NAIN& Iris )lorentina Fam. Iridaceae (TEA*A $M=NT*L*I& Astraeus !ygrometricus Fam Astraeaceae. (TEAA#. Duercus ro%ur Fam. Fagaceae. (TEAA# +#*M#I*& Duercus pedunculi)orma Fam Fagaceae. (TEAA# $*F1(& Duercus pu%escens Fam. Fagaceae. (TEAA# #1*& Duercus ru%ra Fam. Fagaceae. (TELI-& Aster amellus Fam. ompositae. (TE#EG1AIE. Veratrum al%um Fam. Liliaceae. TEVIE DE M*NTE. Astrantia ma.or. Fam. *m%elli)erae. TEVIE. #ume" patientia Bi crispus Fam. $olygonaceae. TEVIE DE M*NTE& Astrantia ma.or Fam *m%elli)erae. TEVIA (T=NEL1#& #ume" alpinus Fam. $olygonaceae. TI#& Amarant!us graci9anus Fam. Amarant!aceae. TI# AL+& Amarant!us al%us Fam. Amarant!aceae. TI# DE 1G1A#E& Amarant!us c!orostac!ys Fam. Amarant!aceae. TI# #1*& Amarant!us paniculatus Fam. Amarant!aceae. TI# (L+ATE & Amarant!us retro)le"us Fam. Amarant!aceae. TI# VE#DE& Amarant!us li'idus Fam. Amarant!aceae. (T#ANI . Aspelinum tric!omanes Fam. $olypodiaceae. (T#*G*#E. Vitis 'ini)era. (T#*G*#II *#(*L*I. Arctostap!ylos uHa&ursi. Fam.Ericaceae. (T#*NA 1 1*L*I& erastium 'ulgatum Fam. aryop!yllaceae. (T#*-I1#& (elaginella !el'etica Fam. (elaginaceae. (T*DENI-& (clerant!us unicinatus Fam. aryop!yllaceae. (T*$INI-& $latant!era %i)olia Fam. 1rc!idaceae. (T*$IT*L * *L*I& ardamine amara Fam. ruci)erae. (*GEL& Lamium maculatum Fam. La%iatae. (*LFIN AL+. Melilotus al%us Fam. Leguminosae. (*LFIN. Melilotus o))icinalis.Fam.Leguminosae. (*LIMAN& A.uga gene'ensis Fam. Lamiaceae. (*LI-I & Dorycnium !er%aceum Fam. Leguminosae. (*NT1A#E. 5ypericum per)oratum. Fam. 5ypericaceae. (*(AI $D*#E-. Mycelis muralis. Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. (*(AN& (esamum indicum Fam. $edaliaceae.

T. TAL$A G=TII. Leonorus cardiaca.Fam. La%iatae sau Fam. Lamiaceae. TAL$A M=-EI. Antenaria dioica Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. TAM=IA. +osHelia sacra. (e )oloseBte r0Bina acestui ar%ore. TM=I-& Dap!ne cneorus Fam. T!ymelaceae. TA#51N. Artemisia dracunulus. Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. T=#TAN AL+& ram%e tataria Fam ruci)erae. TTII& !r"stant!emum cinerarii)olium Fam. ompositae. TTNEA(. (ymp!ytum o))icinale.Fam. +oraginaceae. TTA#NI & Ec!inops commutatus Fam. ompositae. TEI A#GINTI* (A* AL+ &Tilia tomentosa Fam. Tiliaceae. TEI * F#*N@A MA#E& Tilia platyp!yllos. Fam. Tiliaceae. TEI $* I1( (A* $D*#E- &Tilia cordata. Fam. Tiliaceae. -ELINA. Apium gra'eolens Fam *m%eli)erae sau Fam. Apiaceae. TEN 5I*& Triticum dicoccom Fam. $oaceae. TIDV& Legenaria siceraria Fam. ucur%itaceae. TILI & ircaea lutetiana Fam. 1enot!eraceae. -INTA*#. entaurium um%ellatum Fam. Gentinaceae. TI(. Ta"us %accata Fam. Ta"aceae. T1$INA+*# ;5eliantus tu%erosum. Fam. Asteraceae. T1$1#A. Viola odorata Fam. Violaceae. T#AI(TA I1+AN*L*I. apsella %ursa&pastoris Fam. ruci)erae sau Fam. +rassicaceae. T#=M+I-A M* 5I*L*I& ladonia py"idata. Fam. ladoniaceae. T#=M+I-A $ITI IL1#& raterelus cornucopiodes Fam. ant!arellaceae. T#=M+I-& ratarellus cinerus Fam. ant!arellaceae. T#ANDAFI# AL+& #osa al%a Fam #osaceae. T#ANDAFI# DE =M$& #osa galica Fam. #osaceae. T#ANDAFI# (A* T#ANDAFI# DE D*L EA-. #osa centi)olia Fam. #osaceae. T#ANDAFI# DE L*N& #osa damascena Fam. #osaceae. T#=NA1AI & #anunculus illyricus Fam. #anunculaceae. T#EI F#A-I $TA-I 2. Viola tricolor Fam. Violaceae. T#EI F#A-I $TA-I 4& Viola ar'ensis Fam. Violaceae. T#EI #=I& 5epatica no%ilis Fam. #anunculaceae. T#EM*#I I& $seudop!ydnum gelatinosum Fam. Tremellaceae. T#E$DT1A#E& Mercuralis annua Fam. Eup!or%iaceae.

T#E(TIE& $!ragmites australis Fam. $oaceae. T#IF1I AL+ T=#=T1#. Tri)olium repens. Fam. Leguminosae sau Fam. Fa%aceae. T#IF1I #1*. Tri)olium pratense. Fam. Leguminosae sau Fam. Facaceae. T#IF1IA& Tri)olium campestre Fam. Leguminosae. T#IF1ITE DE +ALT. Menyant!es tri)oliata Fam. Gentinaceae sau Fam. Menyant!aceae. T#1( 1T. $olygonum a'iculare. Fam. $olygonaceae. T#1( 1T DE +ALT& $olygonum amp!i%ium Fam. $olygonaceae. T#*F AL+& !oiromyces mendri)ormis Fam. Ter)e9iaceae. T#*F DE IA#N&Tu%er melanosporum Fam. Tu%eraceae. T#*F DE VA#& Tu%er aesti'um Fam. Tu%eraceae. T*IA& T!uya occidentalis Fam upressaceae. T*IE 1#IENTAL&T!uia orientalis Fam. upressaceae. T*LI 5IN& Dap!ne me9ereum Fam. T!ymelaeaceae. T*#I- MA#E. Agrimonia eupatoria.Fam. #osaceae. T*#MENI & urcuma longa& orectat T*#ME#I . T*#TA. arlina acaulis Fam. Asteracee. T*#TA VA II& +oletus luteus Fam. +oletaceae. T*T*N& Nicotina ta%acum Fam. (olanaceae. T*T*N T*# E( & Nicotina rustica Fam. (olanaceae. U. *LM DE =M$& *lmus minor Fam *lmaceae. *LM DE M*NTE& *lmus gla%ra Fam. *lmaceae. *LM. *lmus campestre. Fam. *lmaceae. *M+ELIFE#E (IMILA# * A$IA EAE. *NG5IA I*TEI& eterac! o))icinarum Fam. Aspleniaceae. *NG*#A. Marru%ium 'ulgare Fam. La%iatae sau Fam. Lamiaceae. *NTI1#& Ficaria ranunculoides Fam #anunculaceae. *NT*L $M=NT*L*I. Tamus communis Fam. Dioscoreaceae. *NG5IA +A+EI& Aleuria aurantia Fam. $e9i9aceae. *NG5IA GII& Astragalus glycyp!yllos Fam. Legumunosae. *NT1A(A * INEL& +oletus elegans Fam +oletaceae. *#DA VA II& Lepidium dra%a Fam. ruci)erae. *#E 5EA $1# *L*I& (al'ia austriaca Fam. La%iatae. *#E 5ELNI-.(emper'i'um tectorium Fam. rassulaceae. *#@I MI . *rtica urens Fam. *rticaceae.

*#@I A M1A#T AL+. Lamium al%um Fam. La%iatae sau Fam. Lamiaceae.. *#@I A M1A#T #1IE& Lamium purpureum Fam. La%iatae. *#@I A. *rtica dioica Fam. *rticaceae. *#@I A NEAG#& (crop!ularia alata Fam. (crop!ulariaceae. *#@I M1A#T&Lamium purpureum Fam Lamiaceae. *#@I *-& oleus %lumei Fam. La%iatae. *(T*#1I. Alium sati'um Fam. Liliaceae. *(T*#1IA& Marasmium alliaceus Fam. Tric!olomataceae. *(T*#1I DE EGI$T& Allium sati'um ssp sagittatum Fam. Liliaceae. *(T*#1I-. Alliaria o))icinalis Fam. ruci)erae sau Fam. +rassicceae. V. VA ALIE& $!ellinus igniarius Fam $oliporaceae. VALE#IANA M1NTAN. Valeriana montana Fam. Valerianaceae. VALE#IANA. Valeriana o))icinalis. Fam Valerianaceae. VANILIE (L+ATE & 5eliotropium europaeum Fam. +oraginaceae. VA#GA I1+AN*L*I& Dipsacus sil'ester Fam. Dipsacaceae. VA#@A AL+. +rasica oleracea 'ar.capitata Fam. ruci)erae (A* Fam. +rassicceae. VA#@ 5INE@EA( & +rassica pe/inensis Fam. +rassicaceae. VA#@ #EA-& +rassica oleracea 'ar. sa%auda Fam +rassicaceae. VA#@ DE +#*EELLE(& +rassica oleracea 'ar. gemmi)era Fam. +rassicceae. VA#@ #1IE& +rassica oleracea 'ar capitata )orma ru%ra Fam. +rassicaceae. V LIE& $!ellinus igniarius Fam. $olyporaceae. V LIE DE ME(TEA N& $iptoporus %etulinus Fam. $olyporaceae. V #*& $olyporus %rumalis Fam. $olyporaceae. VTMT1A#E& Ant!yllis 'ulneraria Fam. Fa%aceae. V=( . Viscum al%um Fam.Lorant!aceae. V=( DE (TEAA#& Lorant!us europaeus Fam. Lorant!aceae. VENI& *lmus lae'is Fam. *lmaceae. VENINA#I-. GraCiola o))icinalis Fam. (crop!ulariaceae. VENT#ILI . Veronica o))icinalis Fam. (crop!ularaceae. VE#IGA#I*. #!amnus cat!arctica Fam. #!amnaceae. VET#I E. !rysant!emum 'ulgare sau Tanacetum 'ulgare Fam. Asteraceae. VINA#I-. Galium odorata.Fam. #u%iaceae. VINDE EA. +etonica o))icinalis sau (tac!ys o))icinalis Fam. La%iatae sau Fam Lamiaceae. VINE I1#I& litocy%e odorata Fam. Tric!olomataceae.

VINE#I-. A.uga reptans Fam. La%iatae sau Fam. Lamiaceae. VINE-I 2& #ussula cyano"ant!a Fam. #ussulaceae. VINE-I 4& #ussula integra Fam. #ussulaceae. VI1#EA. Viola odorata sau (cilla %i)olia. Fam. Violaceae. VI#NAN-. #uta gra'eolens. Fam. #utaceae. VIIN. erasus 'ulgaris. Fam. #osaceae. VIIN T*# E( & $adus Ma!ale% Fam. #osaceae. VI-A DE ANADA& $art!enocissus 8uin8ue)olia. Fam Vitaceae. VI-A DE VIE. Vitis 'ini)era Fam. Vitaceae. VI- AA$1NE@& $art!enocissus tricuspidata Fam. Vitaceae. VI- (L+ATE & Vitis syl'estris Fam. Vitaceae. VI-ELA#& Ant!o"ant!um odoratum Fam. $oaceae. VIT#IG1N& Eryngium maritimum Fam *m%elli)erae. V1L+*#A. on'ol'ulus ar'ensis. Fam. on'ol'ulaceae. V1L+*# DE NI(I$& on'ol'ulus persicus Fam. on'ol'ulaceae. V*LT*#I . 5ieracium pilosella Fam. ompositae sau Fam. Asteraceae. Z. @AD&Lari" decidua ssp.polonica Fam. $inaceae. @L1G& (ali" cinerea Fam. (alicaceae. @AM+IL& 5yacint!us orientalis Fam. Liliaceae. @=M+#*&$inus cem%ra Fam. $inaceae. @M1I-A. 5i%iscus trionum. Fam. Mal'aceae. @=#N. (olanum nigrum Fam. (olanaceae. @=#N A*(T#ALIAN& (olanum lacinianum Fam. (olanaceae. @V *(T 2& Astragalus dasyant!us Fam. Leguminosae. @V *(T 4& Astragalus e"capus Fam. Leguminosae. @=@ANIE& Lolium perene Fam. Gramineae. @+=# I1G 2& Marc!ella conica Fam. Morc!ellaceae. @+=# I1G 4& Morc!ella esculenta Fam. Morc!ellaceae. @+=# I1G DE M*NTE& Morc!ella elata. Fam. Morc!ellaceae. @+=# I1G G#A(& Gyromitra esculenta Fam. 5el'ellaceae. @+*#T1A#E& !amaenerion angusti)olium Fam. 1enot!eraceae. @+*#T1A#E DE MLATIN& Epilo%ium palustre Fam. 1nagraceae. @GAI+& Lapsana communis Fam. Asteraceae. @I*A * N1A$TEA& Melampyrum %i!ariense Fam. (crop!ulariaceae.

@ME1AI & Laserpitium lati)olium Fam. *m%elli)erae. @ME1AIE& Laserpitium arc!angelica Fam. *m%elli)erae. @ME*#. #u%us idaeus. Fam. #osaceae.