Sunteți pe pagina 1din 8

TESTUL REY FIGURA COMPLEXA

Proba Rey Figur Comple ! a "o#$ propu# %e A&%re M' Rey (& a&ul )*+)' Rey publi, (& Archives de Psychologie u& ar$i,ol ,u $i$lul Examenul psihologic al encefalopatiei traumatice- ar$i,ol (& ,are propu&e proba "igurii ,omple e ,a me$o% %e %iag&o#$i, %i"ere&.ial (&$re %e"i,ie&.a mi&$al ,o&#$i$u.io&al /i %e"i,ie&.a %e$ermi&a$ ,a urmare a $rauma$i#me lor ,ra&io0,erebrale' 1&$r0o prim "a2 a $e#$ului #e (&,ear, #$abilirea &i3elului %e23ol$rii opera.iilor mi&$ale ale i&%i3i%ului ,u a4u$orul u&ei #ar,i&i (& ,are pro,e#ele m&e2i,e &u i&$er3i& %elo,!' Se (&,ear, a#$"el #urpri&%erea mo%ali$.ii (& ,are #ubie,$ul a&ali2ea2 /i i&$egrea2 %a$ele per,ep$i3e ,are (i #u&$ "ur&i2a$e- mai pre,i# ma&iera (& ,are a,e#$ "ap$ #e re"le,$ (& ,opierea lor' 1&$r0o a %oua "a2 a $e#$ului #e e3aluea2 ,eea ,e a "o#$ memora$ %e #ubie,$ (& urma a&ali2ei per,ep$i3e- a%i, ,5$ a&ume reu/e/$e #ubie,$ul # re%ea %i& memorie %i& %a$ele pe ,are a&$erior le0a i&$egra$ per,ep$i3 (& %e#e&' Pro%u,$i3i$a$ea m&e2i, e#$e (& mare par$e re2ul$a$ul #$ru,$urrii per,ep$i3e a&$erioare6 #e poa$e a#$"el #$u%ia ,are e#$e rela.ia (&$re #$ra$egia %e ,opiere a "igurii /i per"orma&.a m&e2i, la re%area ei' 7ESCRIEREA PRO8EI Te#$ul "igurii ,omple e ,o&#$ %i&$r0u& mo%el gra"i, ,are &u are &i,i u& ,ore#po&%e&$ real- el ,o&#$5&% %i&$r0u& a&#amblu %e eleme&$e gra"i,e #imple' 7i& pu&,$ %e 3e%ere al #$ru,$urii- &u eleme&$ele gra"i,e #u&$ ,ele ,are #u&$ %i"i,ile- ,i mo%ul %e lor %e rela.io&are' Figura are la ba2 u& %rep$u&g9i pe ba2a ,ruia #u&$ ,o&#$rui$e apoi ,elelal$e eleme&$e6 %rep$u&g9iul ,o&#$i$uie %e,i eleme&$ul %e ba2 al #$ru,$urrii a&#amblului' Por&i&% %e la a,e#$ ,a%ra& ,e&$ral- #u&$ #$ru,$ura$e a$5$ (& i&$erior ,5$ /i (& e $erior o #erie %e eleme&$e gra"i,e ,a /i: p$ra$e- %rep$u&g9iuri- ,er,uri- li&ii- romburi- pu&,$e e$,' Ceea ,e re2ul$ e#$e o #$ru,$ur ,omple '

MO7ALITATEA 7E APLICARE Ma$eriale &e,e#are: Figura ,omple ;#$imulul<- = pagi&i 8>- > ? @ ,reioa&e ,olora$e' Proba #e apli, (& %ou "a2e: o "a2 %e ,opiere /i o "a2 %e repro%u,ere'

IA FABA 7E COPIERE FABA ) Subie,$ului i #e ,ere # ,opie2e "igura a/a ,um e#$e ea pre2e&$a$ (& mo%el' A#$"el- i #e pre2i&$ "igura (& po2i.ia #$a&%ar% ;,u rombul (& par$ea %reap$< /i i #e ,ere # o ,opie2e pe o pagi& 8>' Trebuie # #e pre,i2e2e , &u e#$e 3orba %e o prob %e %e#e&- ,i %e o prob %e ,opiere- (& ,are $rebuie # reali2e2e ,5$ mai ,ore,$ $oa$e eleme&$ele a/a ,um #u&$ ele pre2e&$a$e (& mo%el' I&#$ru,.iu&ea ,are i #e % #ubie,$ului e#$e urm$oarea: Pri3e/$e a,ea#$ "igur- 3a $rebui # o ,opie2i ;# o reali2e2i< ,5$ mai e a,$ po#ibil pe pagi&a pa ,are o ai (& "a.a $a' Ai gri4 # &u ui.i &imi,'! Subie,$ului i #e % u& ,reio& ,olora$ /i "oaia 8> pe ,are $rebuie # reali2e2e "igura' E ami&a$orul (i 3a %a #ubie,$ului u& al$ ,reio& ,olora$ ori %e ,5$e ori 3a ob#er3a , a,e#$a #,9imb #$ra$egia %e lu,ru6 #e 3a &o$a bi&e(&.ele# ordinea ,ulorilor u$ili2a$e'

Se nregistreaz timpul de lucru- a,e#$a ,ro&ome$r5&%u0#e %i& mome&$ul (&,eperii %e#e&ului p5& (& mome&$ul (& ,are #ubie,$ul %e,lar , a $ermi&a$ %e ,opia$ "igura' 7a, (& $impul e ami&rii #ubie,$ul ro$e/$e #$imulul ,u "igura ,omple - a,e#$a 3a "i rea%u# (& po2i.ia i&i.ial' Este important ca subiectului s nu i se permit schimbarea poziiei figurii complexe n timpul evalurii. Subie,$ul poa$e (&# # ro$ea#, pagi&a %e lu,ru6 a,e#$ a#pe,$- %a, apare- 3a "i &o$a$ %e e ami&a$or FABA = Dup o pauz de trei minute (& $impul ,reia #e (&%epr$ea2 %i& "a.a #ubie,$ului "igura ,omple /i nu se discut nici un aspect lega$ %e per"orma&.a lui a&$erioar- #e $re,e la ,e0a %e0 a %oua "a2 a probei ? faza de reproducere din memorie' A#$"el- i #e % o &ou pagi& 8>- u& ,reio& gra"i,- /i i #e ,ere # repro%u, %i& memorie "igura pe ,are a ,opia$0o a&$erior' Se (&regi#$rea2 /i pe&$ru a,ea#$ "a2 $impul %e lu,ru' 1& a,e#$ mome&$ e ami&area #e $ermi&' 1& u&ele ,a2uri- mai ale# ,5&% #e e3aluea2 ,opii, la sfr itul examinrii, ,opilul poa$e "i (&$reba$ ,e repre2i&$ "igura #au %a, e i#$ o mo%ali$a$e mai e"i,ie&$ pe ba2a ,reia # poa$ ,opia "igura' A,e#$e i&"orma.ii ar pu$ea "i u$ili2a$e (& i&$erpre$area ,ali$a$i3 a re2ul$a$elor' AAALIBA REBLTATELOR A&ali2a re2ul$a$elor #e "a,e (& %ou e$ape: prima 3i2ea2 a&ali2a mo%ului (& ,are #ubie,$ul a ,opia$ mo%elul iar ,e0a %e a %oua 3i2ea2 a&ali2a mo%ului (& ,are #ubie,$ul a repro%u# %i& memorie "igura ,omple ' Proba &e o"er a#$"el ;(& prima "a2< i&"orma.ii lega$e %e a,$i3i$a$ea per,ep$i3 pre,um /i i&"orma.ii lega$e %e memoria 3i2ual ;(& ,ea %e0a %oua "a2<' Prima "a2 probei- "a2a %e ,opiere- are ,a prim #,op a&ali2a #$ru,$urrii per,ep$i3e- a mo%ului (& ,are #ubie,$ul e#$e ,apabil # orga&i2e2e per,ep$i3- u& a&#amblu per,ep$i3 ,omple ' Figura ,omple a "o#$ a#$"el ,o&#$rui$ (&,5$ # re%u, la mi&im impor$a&.a a,$i3i$.ii gra"i,e propriu02i#e' I&$erpre$area re2ul$a$elor la a,ea#$ prob are ,a #,op r#pu&#ul la urm$oarele (&$rebri: Cum este perceput modelul? Ca $rebui %e,i # ob.i&em i&"orma.ii lega$e %e #$ru,$urarea per,ep$i36 e#$e mo%elul per,epu$ 9ao$i,- "r a "i #$ru,$ura$D Sau e#$e per,epu$ ,a u& #i#$em $ip pu22le- (& ,are "ie,are par$e #e (mbi& ,u o

al$ par$e al,$ui&% (&$regulD E#$e mo%elul per,epu$ ,a u& (&$regba25&%u0#e pe o #$ru,$ur iar $rep$a$ pe a,ea#$ a%ug5&%u0#e a$5$ eleme&$ele i&$er&e ,5$ /i ,ele e $er&eD Se /$ie , o&$oge&e$i, per,ep.ia ,u&oa/$e o %e23ol$are #$a%ial /i a#$"el- &e a/$ep$m # (&regi#$rm a,ea#$ #$a%iali$a$e /i (& mo%ul %e per,epere a "igurii' Com pu$ea a#$"el %e#pri&%e nivelul structurrii perceptive- "ur&i25&%u0&e i&"orma.ii lega$e %e 35r#$a per,ep$i3! a #ubie,$ului' !. Cum realizeaz subiectul modelul perceput? A,e#$ a#pe,$ 3a #,oa$e (& e3i%e&. a&ali2a per,ep$i3 /i 3a o"eri %e a#eme&ea i&"orma.ii lega$e %e ,ali$.ile a$e&.iei' Com a&ali2a (& ,e m#ur #ubie,$ul #urpri&%e $oa$e eleme&$ele "igurii- ,are e#$e mo%ali$a$ea gra"i, (& ,are le reali2ea2- ,are #u&$ eleme&$ele pe ,are #ubie,$ul &u le ,opia2- (& ,e m#ur #ubie,$ul a%aug eleme&$e ,are &u #u&$ i&,lu#e (& mo%elD ". Cum i reamintete subiectul figura? A,ea#$ (&$rebare #e re"er la a&ali2a mo%ului (& ,are mo%elul e#$e repro%u# %i& memorie' Mai pre,i# &e 3a i&$ere#a ,are #u&$ eleme&$ele %i& mo%el pe ,are #ubie,$ul /i le reami&$e/$e- ,are #u&$ eleme&$ele pe ,are #ubie,$ul &u /i le reami&$e/$e- ,are #u&$ eleme&$ele pe ,are #ubie,$ul le i&,lu%e (& repro%u,ere (&# &u "a, par$e %i& mo%elul origi&al' ACAATAEUL ACESTEI PRO8E E#$e , ea &e o"er a$5$ i&"orma.ii lega$e %e mo%ali$a$ea %e #$ru,$urare per,ep$i3 ,5$ /i i&"orma.ii lega$e %e pro,e#ele m&e2i,e' Ma4ori$a$ea probelor %e memorie &u i&,lu% a#pe,$ul a&ali2ei #$ru,$urrii per,ep$i3e pe ,5&% (& 3ia.a %e 2i ,u 2i a,e#$e pro,e#e #u&$ (&$r0u& pro,e# perma&e&$ %e i&$era,.iu&e' AAALIBA PERFORMAATEI Se 3a "a,e .i&5&% ,o&$ %e: e3aluarea ,a&$i$a$i3 a re2ul$a$elor #$ra$egia %e lu,ru u$ili2a$

ECALUAREA CAATITATICA A REBULTATELOR U& #ubie,$ poa$e ob.i&e per"orma&.e %i"eri$e la a,ea#$ prob ,9iar %a, u$ili2ea2 a,eea/i #$ra$egie %e #$ru,$urare a i&"orma.iei6

a#$"el- &umrul %e eleme&$e pe ,are (l re% #ubie,$ul poa$e "i %i"eri$ i&%i"ere&$ %e #$ra$egia u$ili2a$' Se 3a "a,e (& "u&,.ie %e eleme&$ele ,ompo&e&$e ale "igurii' A#$"el"igura a "o#$ %e#,ompu# (& )F eleme&$e- "ie,are %i&$re a,e#$a ,o$5&%u0#e ,u = pu&,$e' Cele %ou pu&,$e pe&$ru "ie,are eleme&$ al "igurii #e a,or% a#$"el: # punct pe&$ru corectitudinea$structura "ie,rui eleme&$ ;a%i, eleme&$ul $rebuie # ,upri&% $oa$e pr.ile ,ompo&e&$e<6 # punct pe&$ru poziionare ;eleme&$ul $rebuie # "ie po2i.io&a$ la "el ,a /i (& mo%el<6 (& ,a2ul (& ,are pe&$ru u& eleme&$ nu se poate acorda nici unul din punctele de mai sus ;a%i, el e#$e i&,ore,$ %e#e&a$ ,a #$ru,$ur /i e#$e %e a#eme&ea i&,ore,$ po2i.io&a$< (&# e#$e recognoscibil #e 3a pu&,$a %,& pe&$ru eleme&$ul re#pe,$i3'

1& "u&,.ie %e per"orma&.a reali2a$ #e 3a ob.i&e u& #,or $o$al ;#uma pu&$elor pe&$ru "ie,are eleme&$< a$5$ pe&$ru "a2a %e ,opiere ,5$ /i pe&$ru "a2a %e repro%u,ere ;#,orul ma im e#$e )FG=HI@<' A,ea#$ 3aloare #e 3a rapor$a la e$alo&ul probei'

7e a#eme&ea $impul (&regi#$ra$ a$5$ la "a2a %e ,opiere ,5$ /i la "a2a %e repro%u,ere 3a "i rapor$a$ la e$alo&ul probei' Com a3ea a#$"el i&"orma.ii lega$e /i %e ri$mul %e lu,ru al #ubie,$ului' Se 3a $re,e apoi la a&ali2a mo%ali$.ii %e #$ru,$urare a "igurii ,omple e- %e#pri&25&%u0#e i&"orma.ii lega$e %e #$ra$egia ob.i&u$ %e #ubie,$ a$5$ la ,opiere ,5$ /i la repro%u,ere' ETALOAAE

MO7ALITATEA 7E STRUCTURARE U& ,5mp per,ep$i3 poa$e "i #$ru,$ura$ %i"eri$6 (& "u&,.ie %e mo%ali$a$ea (& ,are #ubie,.ii #$ru,$urea2 "igura ,omple - au "o#$ %e#pri&#e urm$oarele strategii'

(tilizarea cadranului central' A,ea#$ #$ra$egie %e orga&i2are a ,5mpului per,ep$i3 e#$e ,ara,$eri#$i, a%ul.ilor /i ,o&#$ (& u$ili2area ,a%ra&ului ,e&$ral ,a ba2 pe&$ru eleme&$ele "igurii ,omple e' 1& a,ea#$ #i$ua.ie #ubie,$ul (&,epe %e#e&ul "igurii ,omple e ,u %rep$u&g9iul- ul$erior a%ug5&% ,elelal$e eleme&$e6 ,a%ra&ul ,e&$ral ,o&#$i$uie a#$"el u& pu&,$ul %e ple,are' Detalii nglobate n cadranul central: 1& a,ea#$ #i$ua.ie #ubie,$ul (&,epe %e#e&ul pri& (&globarea u&uia #au a mai mul$or eleme&$e ale "igurii (& ,a%ra&ul ,e&$ral- "olo#i&%u0#e apoi %e a,e#$ ,a%ra& pe&$ru a ,o&#$rui (&$reaga "igur ;,a /i (& ,a2ul primei #$ra$egii<' A,ea#$ #$ra$egie e#$e mai rar (&$5l&i$ %e,5$ prima #$ra$egie /i e#$e %e a#eme&ea ,ara,$eri#$i, a%ul.ilor' )ealizarea conturului general al figurii: Subie,$ul (&,epe reali2area "igurii ,omple e ,u (&$reg ,o&$urul a,e#$eia "r a %i"ere&.ie e pli,i$ ,a%ra&ul ,e&$ral' Subie,$ul ob.i&e a#$"el u& #pa.iu %e ,o&.i&u$ (& ,are 3a a%uga ul$erior eleme&$ele' *uxtapunerea detaliilor: I%e&$i"i,m a,ea#$ #$ra$egie a$u&,i ,5&% #ubie,$ul al$ur %e$aliile %i& aproape (& aproape ;$ip pu22le<' Au e i#$ eleme&$ %e g9i%a4 (& a,ea#$ #i$ua.ie6 "igura #e ob.i&e al$ur5&% u&ul ,5$e u&ul %e$aliile' Detalii pe un fond confuz: 1& a,ea#$ #i$ua.ie #ubie,$ul re% %oar ,5$e3a eleme&$e %i#para$e- pu.i& #au %elo, #$ru,$ura$e ale "igurii ,omple e' Au pu$em re,u&oa/$e #$ru,$ura "igurii ,omple e- (&# pu$em re,u&oa/$e ,5$e3a eleme&$e ale a,e#$eia' )educerea figurii la o schem familiar: 1& #i$ua.ia (& ,are #ubie,$ul reg#e/$e o ,o&e iu&e a "igurii ,omple e ,u u& obie,$ ,o&,re$ %i& reali$a$e re%au a,el obie,$ "r a "a,e prea mul$ a&ali2a mo%elului pre2e&$a$' Cel mai a%e#ea ,opii reali2ea2 a#$"el %e ,o&e iu&i- g#i&% mo%elul #imilar ,u u& 3apor- o ,a# #au pe#$e' +izarerii: Subie,$ul reali2ea2 (& a,e#$ ,a2 o #erie %e eleme&$e ,are &u au &imi, (& ,omu& ,u "igura ,omple ' Au #e poa$e re,u&oa/$e (& a,e#$ ,a2 &i,i u&ul %i& eleme&$ele "igurii ,omple e- ,u a$5$ mai pu.i& "igura (&$reag'

S-ar putea să vă placă și