Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Vasile Goldis,ARAD Facultatea de Stiinte Juridice,specializarea Drept Drept European al concurentei

Clauza de neconcuren

Student:Lerinti Andreea Raluca

1. Prezentarea dispozitiilor legale lauza de neconcuren!" este o clauza speci#ica a contractului indiviudual de $unca, alaturi de alte clauze cu$ ar #i: clauza cu privire la #or$area pro#esionala, clauza de $o%ilitate, clauza de con#identialitate& 'otrivit art& () din odul *uncii, clauza de neconcuren!" +l o%li," pe salariat s" nu presteze, +n interesul propriu sau al unui ter!, o activitate care se a#l" +n concuren!" cu cea prestat" la an,a-atorul s"u ori s" nu presteze o activitate +n #avoarea unui ter! care se a#l" +n rela!ii de concuren!" cu an,a-atorul s"u, an,a-atorul #iind o%li,at s" +i pl"teasc" salariatului o inde$niza!ie lunar"& lauza are prevederi #oarte stricte& Dupa cu$ precizeaza odul *uncii, pentru a produce e#ecte, clauza de neconcuren!" tre%uie sa cuprinda in $od o%li,atoriu ur$atoarele ele$ente: . activitatile care sunt interzise/ . cuantu$ul inde$nizatiei lunare de neconcuren!"/ . perioada pe care produce e#ecte clauza de neconcuren!"/ . tertii in #avoarea carora se interzice prestarea& 0n sc1i$%ul o%li,atiei sale de neconcuren!", salariatul are dreptul la plata unei inde$nizatii, iar cuantu$ul acesteia tre%uie sa #ie prevazut in cuprinsul clauzei& on#or$ odului *uncii, cuantu$ul lunar al inde$nizatiei de neconcuren!" se ne,ociaza si este cel putin 234 din $edia veniturilor salariale %rute ale salariatului din ulti$ele 5 luni anterioarei datei de incetare a contractului individual de $unca sau, in cazul in care durata contractului a #ost $ai $ica de 5 luni, din $edia veniturilor salariale %rute cuvenite acestuia pe durata contractului& lauza de neconcuren!" isi poate produce e#ectele pentru o perioada de $a6i$u$ doi ani de la data incetarii contractului individual de $unca& Daca salariatul, dupa ce a se$nat clauza de neconcuren!", constata ca este prea restrictiva, poate cere in instanta di$inuarea e#ectelor& odul *uncii prevede ca aceasta clauza nu poate avea ca e#ect interzicerea in $od a%solut a e6ercitarii pro#esiei sau a specializarii salariatului& 0n cazul unei clauze a%uzive, salariatul sau inspectoratul teritorial de $unca pot sesiza instanta co$petenta, aceasta din ur$a putand anula total sau partial clauza, di$inuand e#ectele clauzei de neconcuren!" la li$itele le,ale ad$ise& lauza de neconcuren!" poate #i prevazuta c1iar la inc1eierea contractului individual de $unca sau, dupa o perioada de ti$p, pe parcursul e6ecutarii contractului, se poate co$pleta contractul individual de $unca printr.un act aditional& 2. Comentarea textului lauza de neconcuren!" tre%uie s" respecte principiul statuat prin art& 7) din onstitu!ia Ro$8niei con#or$ c"ruia dreptul la $unc" nu poate #i +n,r"dit& Ale,erea pro#esiei, a $eseriei sau a ocupa!iei, precu$ 9i a locului de $unc" este li%er"& Salariatul tre%uie s" cunoasc" #aptul c" aceast" clauz" se ne,ociaz" 9i cuprinde at8t o ne,ociere re#eritoare la perioada de neconcuren!", cat si la inde$nizatia pe care o va pri$i& 'entru vala%ilitatea clauzei nu este su#icient" nu$ai enu$erarea an,a-atorilor la care salariatul poate #i an,a-at, ci tre%uie precizate e6pres, pe lan,a celelalte ele$ente o%li,atorii, 9i activit"!ile interzise salariatului& :n precizarea acestor activit"!i tre%uie avut +n vedere caracterul concuren!ial al acestora prin raportare la o%iectul de activitate al an,a-atorului& Spre e6e$plu, +n cazul unui director de vanz"ri an,a-at +ntr.o co$panie produc"toare de so#t de ,estiune +i poate #i interzis s" presteze activitatea de v8nzare a altor so#t.uri de ,estiune concurente& Stipularea activit"!ilor pro1i%ite salariatului nu poate avea ca e#ect interzicerea +n $od a%solut a e6ercit"rii pro#esiei acestuia sau a specializ"rii pe care o de!ine& Lu8nd acela9i e6e$plu cu directorul de

v8nz"ri, nu i se poate interzice acestuia s" nu $ai des#"9oare activitate de v8nz"ri la $odul ,eneral, sau s" nu $ai v8nd" nici un #el de aplica!ie so#t& ;dat" +ndeplinite condi!iile de vala%ilitate, clauza de neconcuren!" are ca e#ect: . o%li,a!ia salariatului de a nu presta, +n interesul propriu sau al unui ter!, o activitate care se a#l" +n concuren!" cu cea prestat" la an,a-atorul s"u . o%li,a!ia salariatului de a nu presta o activitate +n #avoarea unui ter! care se a#l" +n rela!ii de concuren!" cu an,a-atorul s"u & Salariatul are avanta-ul de a pri$i pe o perioad" deter$inat" o su$" de %ani de la #ostul s"u an,a-ator, #"r" +ns" a presta o anu$ita activitate& 0n le,e sunt prev"zute sanc!iuni nu$ai +n cazul nerespect"rii clauzei de c"tre salariat, situa!ia invers" ne#iind re,le$entat" de odul *uncii& 0n cazul nerespect"rii cu vinov"!ie a clauzei de neconcuren!" salariatul poate #i o%li,at la restituirea inde$niza!iei 9i, dup" caz, la daune. interese corespunz"toare pre-udiciului pe care l.a produs an,a-atorului& Evaluarea pre-udiciului se #ace de c"tre instan!a -udec"toreasc"& :n cazul +n care an,a-atorul nu.9i respect" o%li,a!ia de a pl"ti +ntoc$ai 9i la ti$p inde$niza!ia datorat" salariatului, acesta are posi%ilitatea de a se adresa 0nspec!iei *uncii sau instan!ei -udec"tore9ti& 0n ceea ce.l priveste pe an,a-ator, invocarea clauzei de neconcuren!" il avanta-eaz" din dou" puncte de vedere: %anii da!i ca desp",u%ire salariatului +n considerarea e#ectului li$it"rii dreptului la $unc" i se deduc din i$pozitul pe pro#it, in cazul nerespect"rii cu vinov"!ie a clauzei de neconcuren!", salariatul poate #i o%li,at la restituirea inde$niza!iei 9i, dup" caz, la daune.interese corespunzatoare pre-udiciului pe care l.a produs an,a-atorului& odul *uncii prevede sanc!iuni nu$ai +n cazul nerespect"rii clauzei de c"tre salariat, situa!ia invers" ne#iind re,le$entat" e6pres& ;%li,a!ia an,a-atorului #iind aceea de plat" a inde$nizatiei lunare, ne+ndeplinirea sau +ndeplinirea cu +nt8rziere a acesteia atra,e acelea9i consecin!e le,ale pe care le provoac" neplata sau plata cu int8rziere a drepturilor salariale& Fa!" de sanc!iunea stipulat" de odul *uncii +n cazul nerespect"rii clauzei de neconcuren!", #ostul salariat ar $ai putea #i sanc!ionat contraven!ional sau ar putea r"spunde penal +n cazul +n care #ace concuren!" #ostului s"u an,a-ator& Ast#el, +n te$eiul Le,ii nr& ))<)==) privind co$%aterea concuren!ei neloiale, acesta poate #i sanc!ionat contraven!ional pentru ur$"toarele #apte: a> deturnarea clientelei unui co$erciant prin #olosirea le,aturilor sta%ilite cu aceasta clientela in cadrul #unctiei detinute anterior la acel co$erciant/ %> atra,erea unor salariati ai unui co$erciant in scopul in#iintarii unei societati concurente care sa capteze clientii acelui co$erciant sau an,a-area salariatilor unui co$erciant in scopul dezor,anizarii activitatii sale& 3. Prezentarea clauzei de neconcuren din legislaia francez lauza de neconcuren!" reprezint" o dispozi!ie scris", prezent" in contractul de $unc" individual sau colectiv, al c"rei o%iect este de a interzice unui #ost salariat, ca dup" p"r"sirea or,aniza!iei s" e6ercite o activitatea pro#esional" concurent" cu interesele #ostului s"u an,a-ator& lauza de neconcuren!" este prev"zut" +n articolul L& )().) din odul *uncii, care indic" #aptul c" contractul de $unc" este supus re,ulilor dreptului ,eneral ?prev"zute +n odul civil>& Acest lucru i$plic" a%sen!" viciului de consi$!"$8nt&

lauza poate #i con!inut" +ntr.o scrisoare de an,a-a$ent, contract de $unc" sau o conven!ie colectiv"& 'oate #i vor%a de orice tip de contract de $unc" : cu durat" nedeter$inat", deter$inat", te$porar" etc& Dac" contractul de $unca #ace o%icectul unei $odi#ic"ri #"r" nici o precizare privind clauza de neconcuren!", tre%uie considerat c" se supune acelora!i condi!ii ca precedentul, cu e6ceptia $odi#ic"rilor prev"zute e6pres& Dac" an,a-atorul are in vedere ad"u,area unei ast#el de clauze contractului, 9i care nu era ini!ial prev"zut", este vor%a despre o $odi#icare su%stantial" a contractului de $unc", pe care salariatul o poate re#uza& ? our de cassation, 1a$%re social, )7 nove$%re )==), n@ AA . 7) & B==>& lauza de neconcuren!" se aplic" in cazul ruperii contractului de $unc", oricare ar #i cauza acesteia : concediere, de$isie, pensionare, ruperea in ti$pul perioadei de pro%"& 0n cazul unei plec"ri ne,ociate, partile pot conveni o clauza de neconcuren!" care nu era initial prev"zut"& Dac" clauza de neconcuren!" este prev"zut" in conven!ia colectiv" : o 8nd conven!ia colectiv" prevede, in $aniera o%li,atorie, o clauza de neconcuren!", -urisprudenta consider" ca aceast" clauz" se i$pune salariatului, c1iar dac" contractul individual de $unca nu prevede nici o dispozi!ie re#eritoare la clauza de neconcuren!" C cu condi!ia ca salariatul s" #i #ost in#or$at de e6isten!a conventiei colective si s" #i luat cunostin!" de aceasta& ? our de cassation, 1a$%re sociale, A -anvier )==D, n@ =B . 77>& o 8nd conven!ia colectiv" nu are in vedere decat posi%ilitatea pentru an,a-ator de a insera o clauz" de neconcuren!" in contractul de $unca, an,a-atorul care nu a prevazut e6pres o clauza de neconcuren!" in contrat nu se poate prevala de o%li,atia de neconcuren!" i$potriva salariatului& ? our de cassation, 1a$%re sociale, 2 dEce$%re )=D7, n@ DB . 73&BD5>& Fu e6ista nici un te6t in codul $uncii cu privire la vala%ilitatea clauzei de neconcuren!"& onditiile de vala%ilitate au #ost de#inite de c"tre -urisprudenta& Acestea sunt cu$ulative, #"r" de care clauza este nul"& ? ass soc& )3 -uillet (33(, n@(D(B, (D(7, (D(2 F''GR0>& Fulitatea clauzei de neconcuren!" este una relativ"& )& lauza de neconcuren!" tre%uie s" #ie sta%ilit" in sin,urul scop de a prote-a interesele le,iti$e ale intreprinderii, ea nu tre%uie s" ai%" ca o consecin!" punerea salariatul in i$posi%ilitatea a%solut" de a.si e6ercita activitatea sa pro#esional" ? our de cassation, 1a$%re sociale, (2 septe$%re )==), n@ AA . 7) & ==2>& An,a-atorul tre%uie s" speci#ice la ce anu$e este aceast" clauz" necesar" 9i sectorul concuren!ial luat in calcul& 'articularitatea #unc!iunilor e6ercitate de c"tre salariat ?risc de concuren!"> este indispensa%il" pentru a -usti#ica protec!ia intereselor le,iti$e ale or,aniza!iei& (& 'entru a evita ca clauza de neconcuren!" s" conduc" la i$posi%iltatea a%solut" pentru salariat de a.si e6ersa activitatea pro#esionala con#or$ aptitudinilor sale, clauza tre%uie s" #ie li$itat" in ti$p& F"r" dispozi!iile contractuale, nu e6ist" nici un $ini$, nici un $a6i$ in aceast" privint"/ apar!ine deci an,a-atorului de a #i6a ti$pul pe durata c"ruia salariatul va #i supus aceste clauze& B& lauza tre%uie li$itat" si in spa!iu& Li$itele ,eo,ra#ice ale clauzei pot #i varia%ile si depind de alte co$ponente ale sale& and in clauz" nu se precizeaza aria ,eo,ra#ica unde se interzice e6ecitarea activitatii, -udecatorul caut" intentia co$un" a p"rtilor 9i va #i6a el insu9i c8$pul de aplicare sau c1iar sectorul in care salariatul 9i.a e6ersat activitatea& 7& lauza tre%uie s" se li$iteze la activitatile pe care le interzice salariatului s" le e6ercite si nu tre%uie s" il i$piedice pe acesta s" $unceasca& Este vor%a in e,ala $asura de o apreciere a specializarii salariatului, a e6istentei altor %ranse cu activit"ti ase$"n"toare&

'entru a repara pre-udiciul cauzat de clauza de neconcuren!", an,a-atorul tre%uie s" pl"teasca o inde$nizatie salariatului& Judecatorii nu au precizat i$portanta acestei inde$nizatii, dar lasa loc de a #i apreciat" o su$" se$ni#icativ"& Fiind asi$ilat" unui salariu, inde$niza!ia este supus" cotiza!iilor sociale, SG si RDS 9i tre%uie s" #ac" o%iectul unei #i9e de plat" $ention8nd: Hinde$nizatie co$pensatoare de neconcuren!"I& ? ass&, soc&, )B ianuarie )==A, n@ =A.7)&7A3>& An,a-atorul nu poate $odi#ica, in principiu, unilateral clauza de neconcuren!"& 0nserarea unei clauze necesit" acordul salariatului& 'e de alt" parte, an,a-atorul nu poate renunta par!ial la aplicarea unei clauze de neconcuren!" #"r" acordul salariatului, de9i are dreptul de a renunta la aceasta in totalitate& ? ass&, soc&, )B -uillet )=AA, n@ A7.7B&A5(, Gull& V, n@ 777>& 0ncep8nd cu iulie (33(, o%li,a!ia de neconcuren!" are in $od necesar un cost& Ast#el, an,a-atorii nu pot su% nici o #or$" s" o#ere o inde$niza!ie derizorie salariatului, $ai ales c" su$a inde$niza!iei este #i6at" prin conven!ia colectiv"& Gazele de calcul ale inde$niza!iei variaz" in #unc!ie de conven!iile colective intre J si (<B din re$unera!ia %rut" lunar" a salariatului& *ulte dintre conven!iile colective #i6eaz" su$a inde$niza!iei de neconcuren!" la K din re$unera!ia %ruta lunar"& 0nde$niza!ia de neconcuren!" reprezint" partea unei o%li,a!ii de a nu #ace, care produce e#ecte dup" ruptura contractului& Gazele sale de calcul tre%uie #i6ate in #unc!ie de piedica li%erului e6erci!iu pro#esional pe care o antreneaz" clauza& Acestea tre%uie deci #i6ate in #unc!ie de li$itele te$porale 9i spa!iale care se i$pun salariatului& 0nde$niza!ia nu tre%uie s" #ie v"rsat" salariatului pe parcursul contractului de $unc", ci o%li,atoriu, posterior rupturii contractului& 'e )A septe$%rie (33(, urtea de asa!ie a decis c" -udec"torul, in prezen!a unei clauze de neconcuren!" prezent" intr.un contract de $unc", c1iar dac" este indispensa%il" pentru protec!ia intereselor le,iti$e ale or,aniza!iei, poate atunci c8nd aceast" clauz" nu per$ite salariatului de a. 9i e6ersa activitatea con#or$ #or$a!iei sale 9i e6perien!ei pro#esionale, s" restr8n," aplicarea acesteia, li$it8ndu.i e#ectul in ti$p, spa!iu sau prin alte $odalit"!i& 0n cazul nerespect"rii cauzei, salariatul pierde dreptul la inde$niza!ia co$pensatoare prev"zut" 9i tre%uie s" o ra$%urseze& Lri%unalul poate de ase$enea o%li,a pe noul an,a-ator la concedierea salariatului s"u ?#aptul de a ascunde e6isten!a unei clauze de neconcuren!" -usti#ic" concedierea inte$eiat" a acestuia>& Salariatul poate #i o%li,at s" desp",u%easc" pe vec1iul s"u an,a-ator& Foul an,a-ator poate #i ur$"rit dac" se #ace dovada c" acesta avea cuno9tin" de clauza de neconcuren!"& 4. Identificarea avantajelor dezavantajelor reglementarilor Salariatul se %ucur" de avanta-ul de a pri$i, pe o perioad" deter$inat", inde$niza!ia de neconcuren!", sta%ilit" in contract, #"r" a #i nevoie prestarea unei activit"!i& Daca an,a-atorul nu i9i respect" o%li,a!ia de plat", tri%unalul poate anula clauza respectiv", salariatul #iind li%er la accesul c"tre slu-%a dorit"& Acest caz se aplic" 9i atunci c8nd speci#ica!iile clauzei sunt a%uzive 9i il pun pe salariat in i$posi%ilitatea de a.9i ,"si un nou loc de $unc" con#or$ cu #or$area sa& Lri%unalul poate decide reducerea perioadei de ti$p in care se aplic" clauza de neconcuren!" sau poate restr8n,e aria ,eo,ra#ic", ast#el inc8t salariatul s" poat" #i +ncadrat pe un loc de $unc"& 'rintre dezavanta-ele salariatului se include #aptul de a nu.9i e6ercita activitatea pro#esional" in care este #or$at, pe o perioad" deter$inat" si di#icultatea in ale,erea noii ocupa!ii& Acesta se a#la in i$posi%ilitatea de a presta activitate la anu$i!i an,a-atori& Daca salariatul nu isi respect" o%li,a!ia la care este supus prin clauz", #ostul s"u an,a-ator poate cere despa,u%irea sa, 9i inapoierea inde$niza!iei pri$ite& Dac" contractul colectiv de $unc" prevede o clauz" de

2&

neconcuren!", salariatul tre%uie in#or$at c" 9i contractul s"u individual de $unc" va #i supus acestei clauze& 0n ceea ce il prive9te pe an,a-ator, acesta are dezavanta-ul de a pl"ti o su$" considera%il" #ostului s"u salariat& Unul dintre avanta-ele an,a-atorului este c" acesta, datorit" clauzei, prote-eaz" interesele or,anizatiei sale& Ast#el, #ostul salariat care s.a %ucurat de #or$are pro#esional" din partea or,aniza!iei, a c"p"tat e6perien!" in do$eniul respectiv, tre%uie s" a9tepte o perioad" pentru a se #olosi de acestea la un nou loc de $unc"& Dac" salariatul nu respect" clauza de neconcuren!", an,a-atorul va #i desp",u%it, propor!ional cu daunele provocate& !. Concluzii onsider c" re,le$ent"rile codului $uncii ro$8nesc privind clauza de neconcuren!" #a!" de le,isla!ia #rancez" nu sunt total di#erite, cu $ici e6cep!ii& 0n le,isla!ia #rancez", clauza de neconcuren!" are cateva deose%iri #a!" de cea din Ro$8nia& 0n pri$ul r8nd, cuantu$ul inde$niza!iei este di#erit #a!" de cel din dreptul ro$8nesc ?)<7, K, (<B din re$unera!ia %rut" lunar" a salariatului C in cazul Fran!ei, in co$para!ie cu $edia veniturilor salariale %rute ale salariatului din ulti$ele 5 luni C in dreptul ro$8n>& 'erioada in care clauza i9i produce e#ectele nu este precizat" +n dreptul #rancez, in co$para!ie cu codul $uncii ro$8nesc unde se a#ir$" c" perioada nu poate #i $ai $are de ( ani& ondi!iile cu$ulative, necesare pentru validitatea clauzei sunt in $are acelea9i in a$%ele siste$e ?li$itarea spa!ial", te$poral", necesitatea unei pl"!i din partea an,a-atorului>&