Sunteți pe pagina 1din 20

GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE
pentru aprobarea orl,istei cuprinzhnd categoriile de informafii secretede stat, pe niveluri de secretizare,elaborate sau detinute i Ministerul de Interne'o

in temeiul art. 107 din Constitulieprecumgi al art. 22 alin. (2) din Legeanr. 18212002 privindprotecfiainformafiilorclasificate,
Guvernul Romffniei adoptd prezentahotdrdre: Articol unic Se aprob[ ,,Lista cuprinzdnd categoriile de informafii secrete de stat, pe niveluri de secreti zate, elaborate sau delinute de Ministerul de Interne ", prevdzutein Anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantd din prezerrta hotdrdre.

2sc2.,, Bucuregti 6,,-,'e " a 6 &"({Lvt Nr$j 36f


(continuareverso)
.\ x' Anexele se comunici

numai institu{iilor

interesate

CONTRASEMNEAZL: MINISTRU DE INTERNE

IOANRUS

Rb slbls? Ae-c'Zorl-'q

'

i i,,i ,r ,:, :: f* i,,t F j"


i r !, !. !r+ ler ,-i $ . .',,-. j js+lr:*{-Fi'e,1w*ff }f $,Ji

l_4ie

j: r'!q

r+..i,t'r.rrd:1tt$*rt

b,ar:s:!*"qriY,*'-

;-:

:i*.t,.-r-,r".-.

!! _;"93"-i.t{},ilt_**
-

SECrcT ANEXA 1 raH.G. ff.9-1365 / 2@2. LISTA

categoriilor de informalii strict secretede importan{d deosebitd din domeniul de activitate al Ministerului de Interne
A) APARAT CENTRAL
Direc{ia Organizare, Mobilizsre y Opera{ii Cadrul organizatoric general de ftzboi al Ministerului de Interne;

In'[erne'""#*;i#ffi :':;:;1: ls##LT{.ild#i#ff


rdzboi; -Planul anunfdrii trecerii de la starea de pace la starea de rdzbor a Ministerului de Interne; Planul conducerii mobilizarii Ministerului de Interne;

p 'a ace s'[ar de r6zb",'" ;'ii;l fffiff l:iHH fl##iJ.IHid


B) STRUCTURVCOMANDAMENTE DE ARMA ntul Protec(iei Civile Comandame

-Planul centralizatde evacuarea populaliei gi bunurilor materiale importante; -Arnplasa^rea, capacitatea, numdrul qi dispunerea adlposturilor pentru Pregedinfie, Guvern gi autoritd{ilepublice cenfrale,in situafii de urgen!6 civil6.
Arhive Na{ionale -Planul General de evacuarea Arhivelor Nationale
:

ryffir
?itsu:@?rAs**M*f

l din 1

snClitrft ilffiir
t{}fr** i -9:1-i {h-

:{i#l-* A"*,t*?3-i

ANEXA 2 raH.G. ff.0J365 lZooZ

LISTA
categoriilor de informnlii strict secrete din domeniul de activitate al Ministerului de Interne i A) PENTRU TOATE UNITAuIN CENTRALE $I TERITORIALE
-Planurile de mobilizare, documentelegi activitdlile conexe; -Sistemele de calculatoa-recare inglobeazd date clasificate secrete de stat, de comunicafii qi mecanismelede securitate. B) APARAT CENTRAL Direc(ia Generald de Informalii Ei Proteclie Internd

inc orp o*"'THff

.MUloacele, metodele, tehniqa gi echiparnentul de ltlcrtr, f,olosite pentru oblinerea de informa{ii gi procesarea acestora, sursele de informafii, bazele specifice de date, orgarurzarea gi desfdgurarea activitdlilor informativ. operative, datele $i informaliile oblinute in legdturd cu protecfia personaluiui; patrimoniului, misiunilor institu,tiei, opera,tiunilor de corner! exterior cu produse strategice supuse confiolului destina{iei finale, a,.altor aspecte cale incorporcazd esen{e referitoare la siguranla na{ional6, apdrareafarii qi elemente ale ordinii publice, cu consecintedeosebitde grave; -Or ganizarea sistemelor de protecfie gi apdrare a sediilor, relelelor de calculatoare, a mecanismelor de securitate a datelor gi informaf,ilor ca.re

,:T;ff#:l xT",, operative ; "e Planurile de cooperare cu structurile din Sistemul de

Ap6rare

Nafionald gi Siguranld Nafionald

,SERET v
tu**-.F,.ftt&3ry.r&.

l din4

$il{SHy$ I r+n --ffffi5*****;1";

yffir

Direc(ia Generald de Evidenld Informatizatd a Persoanei -Activitafile operative legate de verificarea in evidenlele structurilor din Sistemul Siguranlei Nafionale a situafiei cetd,tenilor strdini care solicitd stabilireadomiciliului in Rorndnia. Direc{ia Organizare, Mobilizare ;i Opera|ii -Evidenfa indicativelor militare, precum qi a codurilor unice de i' identificare rcparttzate unitililor Ministemlui de Interne' Extras din Ordinul ministrului de interne privind pregltirea Ministerului de Interne pentru trecerea de la starea de pace la starea de rdzboi

pentru comandamen:*ffiffi:::,T'5:1TT:?1,""Tffi:: a r'zbot de rasrarea


comandamentelor de arm[ gi inspectoratelor generale; concentrdri qi rechtzi[ii succesive ; -Planul dislocdrii conducerii Ministerului de lnterne gi a unor unitdli din garnizoana Bucureqti pe timpul trecerii de la starea de pace la starea de rdzboi; -Planul operalionalde intrebuinfarea forfelor comandamentelor de -Concepjia de organizare qi 'realizare a conducerii gi nevoile de legdturi la mobilrzarc qi rdzboi; -Cererile de tehnicd militard, muni{ii qi legituri de telecomunicafii necesare Ministerului de Interne pentru un an de rdzboi, ce se inainteazd Oficiului Central de Stat penffu Probleme Speciale pentru elaborareaProiectului Planului de Mobilizare aeconomiei nafionale; -Documentele, datele sau informafiile' centralizate referitoare la necesarul la rdzboi al Ministerului de Interne in tehnicd qi materiale militare/specifice de ordine publicd, finanlarea acestora, acumularea rezervelor

generare..?"1il"rT:1#T:":ffi""':tJl,rht:Tu,,,To'i Tf;

generale la rdzboi; armdgi inspectoratelor

*Hffi propriid':31rff;f,::::-fi r#'""91"ffi:nffi 1ilJ"1"1?'"u


dislocarea/dispunerea, capacitatea qi conlinutul depozitelor de armament, munilii qi explozivt; Planurile de paz6, de apdrare qi de intervenfie ale obiectivelor specialegi de importanld deosebitd.

sseffir
2d*4
j r .
j.:!.:" .

1".*f

itt,.',?'..-". 'l\:: r''

7 i t ,'i't'- , ,,

t' i''

''

f,-'J" t i'|,',+-r;t"jr i:!:' :

L*;*jjj:Lj

t*-"rc u!!""
t@t

Direcfia de Logisticd

-Documente centralizatoarc referitoarq la necesarul unitdlilor Ministerului de Interne la pace in tehnicd qi materiale specifice, de ordine publicS; -Documentele centralizatoarc privind dislocarea, dispunerea, capacitatea qi cantitatea depozitelor de munife, armament qi tehnicd de intervenfie; -Ddrile de seamdprivind inventarierea arluald a bunurilor materiale de la stocul de mobiltzare, pe indicative; -Cererile de produse qi servicii comune pe economia nafionald necesareunitdlilor din Aparatul Central pentru elaborarea Proiectului Planului de Mobilizare a Economiei Nationale, inclusiv cele transmise pe plan local

S:#:#ffffi,T:t:ffi:i

la necesarul$i gradul de asigurarecu resurseumane gi resursemateriale la pace gi rdzboi pentru unitd,tile Ministerului de Interne ce vor fi coordonate pe linie logisticS; -Rapoarte sernesffiale privind situa{ia improspAtdrii bunurilor materiale de la stocul de mobiiizare gi reze.waoperativd; Baza Centrald de Repara{ii a Mijloacelor Tehnice gi Exploatare Auto

izaatooaresi arte documenre cuprivire

-Extras din Planul dislocirii conduceriiMinisterului de Interneqi a unor unitdli din GarnizoanaBucureqtipe timpul trecerii de la stareade pace la starea de rdzboi;

Minisrerut"t;t"#1;"::trTll#3i:,nlj:"ilt,-J;'::"HT"ln'n

trecerea

Grupul de Control
-Notele gi alte documente elaborate de Grupul de Control al Ministrului de Interne crr ocazia verificdrilor efectuate in urma sesizdrilor care con,tin esenle specifice sigurantei nafionale, transmise de structurile de informalii din Sistemul de Apdrare NafionalS, Sigurantd gi Ordine Publicd.
-'/-/ /SffiET 3 drn4

l'+ *"s* r ffi?T=T it*r72*o***.o*******J

,feq*Ahlyj@vr%1fu*iB*

.w'.d.d*w:a?

krFs{tf

E*4

fj

it*';--***.**-****"*'**I l-lr$fitffitr-{ E

(! -i"fr-t;ttil[-.*
gnendr

Oficiul Na(ional pentru Refusiali


-Protocoalele de colaborare cu instituliile siguranfei na{ionale qi ordinii publice.

C) STRUCTURVCOMANDAMENTE DE ARMA InspectoratulGeneralal Poliliei Romdne


-Datele, informafiile, documentele qi planurile operative in domeniul crimei organi zatecare se referd la infracliuni grave (acte de terorism, trafic cu materiale strategice) qi activitSlile de cooperare cu poliflile altor state in vederea combaterii qi contracardrii acestor fenomene; -Documentele, datele qi informafiile privind sistemele de comunicalii speciale. Comandamentul NaYional al Jandarmeriei -Planurile de cooperare cu alte sffucturi ale sistemului de siguranld na{ionala qi apdrarecare au atribufii pe linia protecliei obiectivelor specialeqi de importanld deosebitS; -Planurile de acliune pentru executarea in comun a misiunii de pazd,protecfie qi apdrarea obiectivelor specialeqi de importanld deosebitd. Comandame ntul Pro tec liei Civile Planificarea trecerii de |a stareade pace la stareade rdzboi; -Planul de ridicare in trepte a capacitdfi de acfiune 9i de lupti; Informafiile privind locurile de mobilizare ale unitdlilor subordonate,dispunerea puntelor de comandd ale acestora qi modul de realtzare a legaturttott-rrro pia cu rocaritdlile propuse pentru evacuarea organelor

adminis."tt"]rqlo#T organeror evacuarea T"*:fuffiii:'1:;n,," pentru


administratieffi:"Jiltffiiecare,""';'eaz;dincazdefizhoi;...
-Hdrfile cu evacua^rea populafei qi bunurilor materialedin zonelede frontierd: -Fianul de primire gi repartifieevacuali.

Fe*r 4din4
S$f;{HHT
t..l ;{.

ffi

* _{l; p_,2y;*#1

ANEXA 3 raH.G.*.Q!QG5 | t-ooL

LISTA
=======

categoriilor de informalii secrete din domeniul de activitate al Ministerului de Interne


..

A) PENTRU TOATE UNITATtr-E CENTRALE $I TERITORIALE


-Planurile de pazd, apdrare,intervenfie gi de alarmare; -Tabela de inzestrare; -Statul de organizare; -Situa,tii nominale gi statistice sernnificative privind unit6fii;

efectivele

-Programul de prevenire a scugerii de informa,tii clasificate.

B) APARAT CBNTRAL Direc{in Generaldde Informatii tr.Protecfie Internd -Sursele de informafii, bazele de date, documentele privind activitd,ti informativ-operative realizate pentru prevenirea, descoperireagi documentarea faptelor de naturi infracfionald (altele decat cele ce privesc cooperare cu celelalte structuri din domeniul asigurdrii ordinii publice, ^ combaterea corupliei, protecfia persoanelor tale de acfiunile crimei organizate; -Buletine informative, sinteze,studii, rapoartegi note referitoare la activitd,ti, evaludri, riscuri gi vulnerabilite,ti in domeniile mai sus menfionate.

siguran{"*9"#3#XTfiffit#tiTffl?dfl iinrormativ-operativeqi

Ef, F-fi *atf

-tr.i*sii{:ftflT
t# e.rs-.*_SqF1'sd{3lr'

w
Direclia Generald d,eEviden{d Informatizs'td a Persoanei -Planurile gi dispozitivele operative, inclusiv efectivele qi sau la care misiunile forfelor angajatein activitf$ complexe qi de anvergurd

participu "n-"lf#1T"iH'#:T;

ale unitalii; armament qi tehnicd de intervinlie, pt"ru* gi planurile operative -Mijloacele referitoare la evidenfa gi utilizarea numerelor de de Interne cu inmatriculare de acoperire utilizate de structurile Ministerului permiselor de atribufii operativ-informative, precum gi evidenla qi utilizarea, conducereemise ?n acestscoP; -Relafiile qi activitSlile externe care, potrivit legii, nu sunt la alte state sau destinate publicit 81ri,precum qi informafiile provenite de juridice organisme internalionale fa[dde care, prin tratate sau alte instrumente romdn qi-a asumatobligalia de protecfie; inlernalionale, statutr -Activitdfile splcifice din cadrul unitdfii, care au legdturd cu ordinea publicd gi siguran{anafional[; v logisticd a unit6gi' -planurite qi programele privind asigurarea Direclia Organizare, Mobilizs're Si Opera{ii

cu inzestrarea lupt6qi operariva,

-Situafiile de efective (prevdzutfncadrat, situalii comparative, evolulia efectivelor q-a.); efectuarea modificdrilor privind -ordinele ministrului gi anexele acestora; organuzatorice efectuarea -Documente transmise La C.S.A.T. privind modificdrilor orgafizatorice in Statul ,,M"; -Co-ncepfiile de reorgani zate ale inspectoratelor generale, marilor unitdli 9i comandamentelor de armr, direcfiilor generale, direcfiilor,
unit6li; qi atoricd rJn+xrear"aa (arrrrerrrrrl'i structura orgaruz privind struc -Hotdrdrea Guvernului nrivind efectiveleMinisterului de Interne; -proiectele de acte normative de nivel superior referitoarela de efective; infiinlarea unor unitdli qi suplimentarea -Planulconduceriimob lhizdniun-itdlilor; -Instruc{iunile privind trecerea Ministerului d" Interne dg la de rdzboi; de pacela starea starea 'dzboi carese unitdtilor areuntt, -Statele la mobilizarcqi rdzboiale de organizate seinfiinleazd,precumqi modificdrileacestora; completeazdsau '

;wffir -'2 drnL3

i r.t*$$flffifii
!**'qsAgpqaaso.6ry*-r.rr-,* u*J

Ji3" p:q_ip-r,,/1.

w'd'
-Organigramele structurilor care se completeazd sau se infiinfeazd,lamobilizare qi rdzboi; -Planul operaflonal de intrebuinfare a for{elor unitd,tilor la rdzboi; -Planurile de cooperare protocoalele cu alte componente ale $i sistemului nafional de apdrarela mobihzare qi rdzboi;. -Informdri privind stadiul pregdtirii unitdgilor Minisrerului de Interne pentru trecerea de la stareade pace la stareade rdzboi -Concepfia privind trecerea de la starea de pace la starea de rdzboi a Ministerului de Interne; -Planul constituirii unitdfilor I a rnobihizare; -Parolele de recunoagtere a ordinelor de rnob ihzare qi de ridicare in trepte a capacitdfii de acfiune qi de lupt6; -Documentele de conducerein secretla mob ilizare; -Rapoarte privind stadiul pregdtirii Ministerului de Interne pentru trecereade la stareade pace la stareade rdzboi; -Dispozifiuni referitoare la pregdtirea pentru trecerea de la starea de pace la stareade rdzboi a structurilor centrale qi teritoriale; -Cererile de produse gi servicii comune cu economia na{ionald solicitate de cdtre unitElile Ministerului de Interne pentru elaborarea Proiectului Planului de mobilizare a economiei nalionale inclusiv cele transmise'peplan local, pentru planurile de garrnzoand; -Situa{iile cu posibilite!ile de asigurare din producgia interna qi irnport a cererilor lVlinistemlui de Interne in tehnicd milit*a, *uieriale gi alte produse, pentru primul an de rdzboi; -Normele gi tabelele de inzestrare cu armament, mijloace tehni.ce qi materiale necesare marilor unitafi, uniH,tilor/structurilor Ministerului de Interne in timp de pace, la mobrltzarc sau r[zboi; -Documentareo.situafii centrali zat-oare qi alte documente cu privire la. necesarul, existentul gi gradul cle asigurare la pace gi mobilizure al marilor unitdgrlstructurilorMinisterului de Interne; -Ordinele, instruc,tiunile qi regulqmentele ce reglemen teazd 'centrale activitateb logisticd a unitdfilor/structurilor qi terltoriale ale

Ministe*'r"t-f;,fitT:'J:#,*,1TT:,ffT:ll,anderdzbtoi;
-Dispunerea marilor unitd{ilunitd1ilor Ministerului de Interne gi rcpartizaiea acestora?e bazele logistice teritoriale; Precizdri privind acumul area, evidenta, clepozitarea, improspdtarea, migcarea qi inventarierea bunurilor materiale din tezewele proprii ale marilor unitd[rlunttdlilor Ministerului de Interne;
t -:

NT 3 din 13

P*} *#.n#tu-t"d*ryts-nF

i-lrir$*i:RsT t l*y7t'*'**;*ry
-!--1*.t "*Y*:'

/4 rmtz*#/--*
sywr
-2

-Documentele centralizate privind existentul la inventarierea anuald a rezervelor proprii de mobilizare, pe compartimente de activitate (armament,munilii, mijloace de transport auto, comunicafii etc.); -Planurile anuale gi de perspectivS, centralizate, referitoare la dotarea gi aprovizionarea tehnico-materialS a unitdfilor Ministerului de Interne la mobilizarc $i rdzboi; -Planul strategic qi operalional de intrebuinlare a efectivelor Ministerului de Interne in misiuni de ordine publicd;

**'"s'r;;#::T#1',"ruldeIn eicele,a*,"ff*?#llf#Ttfi
!:,

-Planurile de acfiune pentru executarea unor misiuni de menfinere sau restabilire a ordinii publice, pentru intdrirea dispozitivelor de

Ministerului de Interne prin exercilii de alarmare; -Informdri, note sau rapoarte privind verificarea capacitSlii operative a unitdlilor Ministerului de Interne, organrzarea qi executarea misiunilor de ordine public6, pazd Si apdrare a obiectivelor de importanld frontierei de stat etc.; deosebitS,secutrzarea

pazdsau a""-B:::*'ff[ illiTJTffiffiu':ilf.*i

aunita1ilor operarive

-'fJ#J#'"3"i"'?Tff;1T'T":ffi11"'##,f u, im' il rnisiuni secunzare a frontierei de stat


apdrarea obiectiveior de importanld deosebitd, etc. Dire c(ia Manag ement Resurse(Jmane Rezultatele verificSrilor in evidenfele operative, la Serviciul Romdn de Informafii, rapoartele de verificare, precum $i cele cu privire la

propuner'e13,frilffi ffiil::lThri*idinamicaresurserorumane;
-Situaiiile centr ahzatoarc cu efectivele qi rezultatele oblinute la pregdtireaprofesional[; -Situa,tiile centrali zatoarccu efectivele de cursanfi al instituliilor militare gi civile de inv6!5m6nt din structura Ministerului de Interne. Direclia de Comunicalii Si Infortnaticd :

-Materiale qi documente de conducere in secret utilizate de structurile Ministerului de Interne (tabele de codificdri a convorbirilor,

4 din 13
/..I "'L. ""\

r-LffiJ
*r*"'_.".-1._*:*.J

/t t 01"t+nill', "("vrv -*^

ylanEr
carnete chei secretizare,carnete codificdri h6{i, chei secretizaretransmisii de date etc.). -Mijloace, elemente gi sisteme de protecfie a transmisiilor de . voce, imagini qi date prin sisteme de comunicatii proprii sau inchiriate, precum gi prin re,telede calculatoare.

_/

Direc{ia de Integrare Europeand gi Relafii Interna(ionale

-il:T: indep,inirea ,TffiL",**'?tffi :; ffiX "#;?X'*"f#l'i: partenerii strdini;


-Comunicdri operative gi corespondenfd cu reprezentanlele diplomatice gi consulare ale Rom0niei in strdindtate,cu ataga,tii cu afaceri interne qi ofilerii de legdturd ai Ministeruiui de Interne, cu repr ezentanfele diplomatice din Romdnia qi cu organiza[Ille internafionalede specialitate; Corespondenla '(scrisori, note, informdri, sinteze, studii, documentare) purtatd cu autoritafile centrale de specialitate in legdturd cu , activitatea de rela.tii internafionale, ce cuprinde aspecte ce privesc siguralla

.Planul de relafii internafionale al Ministerului de Interne;

nafionalS gi ordineapublic6; , -Specificafii;i studii tehnicede fezabilitate, privind inzestrarea gi dotafeaMinisterului de Interneprin Frogiarnede asisten{d interna,tionald. Direc{ia de Logisticd ' ,

; l

-Regulamentelede arganizaregi func,tionareale Direc{iei 'de Logisticd qi unitd{ilorsubordonate; -Verificdrile efectuate'inevidenleleMinisterului de Internegi ale Serviciului Romdn de Inforrnafii ,pentnr personalul militar gi civil, nou
i j

incadrat;

': ' . -Dinamica efectivelor din Direcfa de Logisticd qi unitdtile (lucrareintocmitd lunar); subordonate -Situafia statisticdprivind efectiveleDirecfiei de Logistici gi aLe unitdlilor subordonate, dupd completare(lucrareintocmitd anuat); -Situafiile privind gradul de dotare al unitdlilor Ministerului de , . Interne cu mijloace 'tehnice gi materialedin competenla resorfuriior:,1 at'marnent, geniu-chimic ,gi mijloace specifice ,de ordine pub,lic d;transportun terestre, aeriene qi navale; intendentd.; adminisffarea... pa.trimoniuluiinnobiliar;

4r+le.***rr-l+a,!w.ry.a-**

,SIR3"[ 5 din 13

"Tw

iNfr$hCR,ST $

-situaliile nominale ale mijloacelor de transport terestru, navale dotarea tuturor unitdf,lor $1 aenene, pe categonr, mdrci gi tipuri din Ministerului de Interne; -Situaliile nominale ale tehnicii de geniu, pe categorii, mdrci gi tipuri din dotarea tuturor unitdlilor Ministerului de hrterne; -Inform6ri, rapoarte privind starea tehnica qi de. operativitate a mijloacelor tehnice ce concurd la asigurarea mobilitilii terestre, navale qi aeriene a unit[tilor din structura Ministerului de Interne; -Proiectele, programele logistice anuale qi de perspectivd, rapoarte privind modul de realizate a acestora; -Situafiile de fundamentare a proiectelor qi programelor logistice ;
!:, qide anuale anualI de inventariere TniffifiJutrr*ormative

a bunurilor materiale de resorturile: armament, geniu-chimic gi mijloace specifice de ordine public[; transporturi teresffe, aeriene qi navale; intendenfS;

adminis"""iJ;5,'l;l'$:#tx?tfi de inventariere' a bunurilor anuale" ",*u materiale de resorturile: armament, geniu.chimic gi mijloace specifice de

ordine publicS; transporturi terestre, aeriene, $i navalq. intendenla; ....,.. patrimoniului imobiliar; administrarea

-Listele cu stocurile supranecesare de mijloace tehnice qi materiale de resorturile: armament, geniu-chimic qi mijloace specifice de ordine publicS; transporturi terestre,, aeriene qi navale; , intendenfd; administrareapatrimoniului imobiliar; -Documente referitoare la programul multianual' de punere in siguran{d a construcliilor cu risc seismic ridicat, aflate ,in patrimoniul

unit61ilo'*5',f#lH**l"r#llo"zxoltarearMinisteruruidernterne;
-Docgmenteleprivind descrierilede invenfii :createpe teritoriul Romaniei,aflatein patrimoniol Oficiului de Statpenffu Invenlii qi Mdrci, care siguranfei,naJionale pentrupdstrarea 9i ordinii publice; au implica,tiideosebite -Docgm.nir pe care direc{ia le pune la dispozr[ia executanlilor de prototipuri sau proiectelor de cercetare-dezv,oltare ,,in vederearcahizdni specifice dotbrii modernizdn penffu categoriile de mijloace $i echipamente structurilor de informafii ale Ministerului de Interre; precum qi rezultatele cercetarii, concretizate in studii, documentatii de execufie"$i tehnologice privitoarela acestea; logisticd a unitdlilor,Ministerului Documenteprivind asigurarea probe pentru de Interne (aprovizionare, depozltare, transport, prelevare intocqite de c6tre casarea_muni{iei) analizelor.qi analizelamuniflL, efectuarea Armament,Geniu-ChimicCodlea; bazadeAprovizionaregi Dep ozttare
6 din T3

N,g$gCftTT

l,r'""i-i i'1.';)

4,. .

i r.{f;-ltfrt e r:T*'l

Jr!"t :a_ir:*#_____

y6,
materiare exp ro z'v e qichimic e periculo"r" J;tT;'li,,.":J:::1f",1i,,?:;rifii'
reparafii armament, aparaturdartileristicd gi tehnici de intervenfie; -Programeleanuale ale bazelor centralede producfie gi reparafii a armamentului din dotarea unitdfilor Ministerului de Interne; -Dispozifiile anuale privind rezultatele analizelor frzico-chimice ale probelor de munifii, materii explozive qi chimice periculoase, aflate in dotarea unitdlilor Ministerului de Interne; -Documentele centralizatoare privind existentul la operafiunile anuale de inventariere de la Baza Centrald de Logisticd, fipografia Ministerului de Interne, Baza de Aprovizionare gi Depozitare Armament, Geniu-Chimic Codlea gi Baza de Depozitare a Stocului de Mobilizare Ochiuri; -Documente privind programele unitdfilor Ministerului de Interne (investifii, dotare, reparafii capitale gi curente la construcfii gi instala{ii, combustibiti etc.), defalcatepe ordonatori de credite gi unitdli; -Planurile de situafie cadastraleconfin0nd punctele topografice qi destinafiaexplicitl a construcfiilor; -Situaliile care confin date centrali zatoare (adrese complete, destinafii, unit6li) referitoare la amplasareain teritoriu a intregului patrimoniu imobiliar al Ministerului de Interne. -Documentele Consiliului de inzestrareal Ministerului de Interne (programul anual de activitate, ordinea de zi a qedinfelor,procesele verbale

armame","ill,l",#,h:T,#:"1,,il1{#il:iltehnicdqideoperativ
exprozive qi :3t"ffir3":::f;:Zuto*" cu nevo'ede
-Situafiile privind
t

miqcdrile de armament,

ale $edinreror"r" i'"fio*,#ff11il,";T:tlTi:i]' r,".',lSiJilX"#," -Ddrile "i; de seamd contabile intocmite la Baza Centrali de
LogisticS, Tipografia Ministerului de Interne, Bazade Aprovizionare gi Depozitare Armament, Geniu-Chimic Codlea gi Baza de depo zitarea Stocului de Mobllizare Ochiuri. Direcfu de Gospoddrie Norma de inzestrare cu medicamente, materiale sanitare, instrumentar qi aparaturdmedicalS pentru cabinetele medicale de unitate din cadrul Centrelor medicale Judefene qi din Municipiul Bucuregti, Centrelor Medicale de Diagnostic Ai Tratament Ambulatoriu gi din celelalte structuri ale Ministerului de Interne care se completeazdsau se infiinteazd,lamobilizare: <l ain n

gseRt'r

t"" si $ f ; ' { f f i r T '

6r*.9i,=r{c::r

;-if,$ir:CfifT

k*-ffi*tx*

H1S"# i;;#:l'"#"e"ff improsp*",#,11il*"ul'il*X,*?3ilJ;1"ffi


mobilizare. Regia Autono m d RAMI-DACIA -Tehnologiile de fabricalie ale produselor specif,ice; -Temele de cercetare gtiinlificd in domeniul de activitate al regiei;
j'

-Contracte comerciale de import-export, inclusiv'cele interne,de achizr[ie ale Ministerului de Interne, ce vizeazdsiguranfanafionald gi ordinea publicd;

de Regia fabricate de prefurialeproduselor *iil'iB"#lime Aurono*U


-Datele cu privire la stocurile de produse speciale gi relaliile externe ale Regiei cu privire la clienfi, prefuri practicate qi condi{iile contractuale. Grapul de Control -Documentele elaborate de Grupul de Control cu ocazia verificdrilor efectuate in mod punctual la unitafile centrale, comandamentede arm[ qi institufiile subordonate acestora,precum gi materia]ele intocmite la inspecfii gi controale, care incorporeazd date qi informalii corespunzdtoate nivelurilor respectivede clasificare. Unitatea Speciald de Avia(ie -Planurile privind dispozitivele operative, efectivele qi misiunile forfelor angajatein misiuni operative specifice, independentesauin cooperare cu celelalte forfe specializate din structura Ministerului de Interne, ori altor structuri din sistemul Nafional de Ap6rare;

sau in cooperarecu alte structuri. Direc(ia Medicald

:"5"TTil"T'l*?i:#:#ilXil zbo,qira,",li:H'f ;ifi:ffi':x:,ffi


-Planul de protec,tieqi de intervenfie in situafii de urgenfe civile;
' ' 1 : * : : . f ' ' g + &:

|-g' f;f,*$T

_ ., .., irr, t;, , , ."/. t'ti"'{^ ,'rJ?"ir.1.,,t*-,; i ,, . , ,ii,,:ttrr,

,r

-ts.) ."".rlua,L

,,

'

fll {-"NA$-#-n-$"n
l.i.*.*,mwry*****.*ooor** "tl *l

_^11*t"ffi"3?ild/**
-situafii statistice gi datele privind stareade sdndtatea efectivelor M.I. asistate: Planul de asigurare medicald a efectivelor M.I. in misiuni qi situatii deosebite. Direclia Financiard gi Contabilitate -Situafii centralizatoarc privind personalul M.I. pe unitdli qi

structurd;

-Informafii privind salafizarea personalului M.I. in structura sa detaliatd(state salarii); -Informafii privind activitatea de tinartrlare extern' a M.I. in forrna sa detalratd; -Informafiile privind investi,tiile care au legdturd cu siguranla nafionala gi ordinea publicd. Oficiul Na{ional pentru Refugiayi -Informafiile operative transmise c[tre Serviciul Rom6n de Informafii, Serviciul de Informafii Externe, Direcfia Generald de Informafii gi Protec,tieInternS; uonsrlrulur Suprem de Apdrare a Jdrii; -Informdrile; analizele gi documentele care se prezintd conducerii Ministerului de Interne cu aspectece privesc ordinea publii6; -Protocoalele de colaborare cu institufiile din domeniul apdrdrii nafionale gi ordinii publice;
-1 .r.

jt ffiil"jl: plecfia Ministerului"tffii;'.J1ffi;HT"i:::i;:'',*:.HT de Interneprivind aspecte pe linie de ordin. prrt1i.a.


Punctul National Focal |efatiife ; acrivitdfile exrerne care, potrivit legii, nu sunr destinate publicitdfii, precum gi informa,tiile altor state sau organisme internafionaletatlt de care, prin tratate sau intelegeri internafionale,statul rom6ngi-aasumat obligaliade protec{ie;

Mr 9 din 13
i'? !:,k.*ds a?rig.*,-,eits*F*..:,

i'.i*$frcRrT $ 11
lirsq{?*e' 6$.'$ffi .{ffi {,!{**.,*"t

-'ffi

ffi

J!*t ffiiz*'{DE ARMA

C) STRUCTURVCOMANDAMENTE

Inspectoratul General al Poliyiei Romane -planurile qi dispozitivele operative, efectivele 9i misiunile inclusiv de crim6 forlelor angajate in activitati comple*" ru.t de amploare, structuri, iar divulgarea organ,Zatd la care participa fo4e ale mai multor s5 afecteze ordinea neautortzatd a confinutului acestora este de natura publicdt -oocumentele, datele gi informafiile din munca operativ6 a poliliei care se referd la datele statisticecentraltzate,activitatea de culegerea

inrormaliilor'sursele.l:Hff j5:t"m$imodur ilr;i,iiJjt:'iti"ttJn'J,fi


deintrebuin{aretffi::['u;,
probareaactivitdtii;:"*T1t uur.r"
carea infractorilor qi echipamentul de lucru folosite de Polilie pentru identifi

procedeelespecifice, metodele tehnice ql

qi informaliile centralizate privind

tH#Tfffi tehnice-sPffif instalafiile i"""lffi"


Polifieit -ganurile

are umane resursele

de asigurare logisticd, documentele gi datele rnodul de cheltuire a centrali zatereferitoare la fondurile gi alocaliile bugetare, acestora; -Documentele, datele qi informaJiile primite in cadrul relafiilor reguli 9i obligalii inrernalionale ale poliliei Romane, fa\d de care s-au stabilit de protecfie reciproce.

comandamentul N a{ional al Jandarmeriei -Planurile de ac{iune elaborate de cdtre C.N.J., M'U' $i U' de publice jandarmi qi dispozitivele operative realtzatepentru asigurareaordinii prilejul vizitelor qi de proreclie a inal{ilor demnitari romani qi straini cu pe teritoriul Romaniei; oficiale desfaqurate -planurile de acfiune elaborate pentru asigurarea masurilor de in Romdnia a ordine public6 specifice cu prilejul organizutii gi desfdqurdrii unor reuniuni internalionale de anvergurd; -Planurile de cooperare intre Jandarmeria Romfind qi alte La asigurareaqi structuri ale M.I., S.R.I., s.p.p. sau M.Ap.N. referitoare restabilireaordinii publice in situalii deosebite;

{;.t;*'

T"l {;"m-e i*iJ*'*'$,


*4 n'* !rr"qgMMe{#,...*ry16i^*l

I!*;Hi?*{i[*
pe6r
-starea de preg[tire pentru luptd a personalului din Jandarmeria Rom6nd;

Interne' up':;i::'lffi

-Materiale intocmite pentru gedinfele Colegiului Ministerului de

$i proceseleverbale ale acestora; -Documentele referitoare la controalele de fond qi tematice pe linie de secretarrat, documente secreteqi arhivd; -Rapoartele privind verificarea unor aspecte semnalate pe linia lucrului cu documentele secretein unitdfile JandarmerieiRomdne; -Planurile de muncd periodice ale structurilor din Jandarmeria RomAnS; -Planul de relafii externe al JandarmerieiRom6ne; -Convenfiile de colaborare intre Jandarmeria RomAnd gi Armele similare din alte state: -Situafiaindicatorilor qi a fondurilor de salarii; -Situafiasoldurilor qi efectivelor aflate in platd; -Situafiaefectivelor utilizate in pazamilitard; -Proiectulanual buget de venituri gi cheltuieli;

ItE; liuru i Mlirar arrand armeriei Ro mdne TlffiiJiS "s gi al qedinfelor de lucru ale comandantului Jandarmeriei RomAne, precum

reritoriare; -H:ffi:;:

'n"t*ieli pesurse definanfare ei unitslile

'Rapoarteqi planuri de asigurarelogisticd; Situalia execufiei bugetului de veniruri qi cheltuieli; Ddrile de seamdfinanciar contabile trimestriale gi anuale; Statelede salarii lunare;

munifii, -ij,:iT*,i" Jn'#fJ:l#?1iX""1:" ?::J:ff""#,ffiffi":: intervenfie specificE;


-Temele de cercetare,modernuzare pentru armamentul gi tehnica de interven{ie specificd; -Planul operafional de intrebuinlare a for,telor Jandarmeriei Romane in vedereaindeplinirii atribufiilor specifice; Planurile lucrdrilor de investifii ale Jandarmeriei Rom6ne in domeniul telecomunicafiilor; -Planurile de pazd ale obiectivelor diplomatice, financiar-bancare qi de importanfd deosebitd pentru activitatea statului, ap[rare, economie gi culturd, aflate in deservire; -Planurile de apdrare qi intervenfie la obiectivele diplomatice, financiar-bancare,transporturilor de valori qi speciale, precum gi la cele de importanld deosebitdpentru activitatea statului, apdrare,economie gi.cg_-lfyra ;

wr ffiin

*=;*effi{d#* 'rT "H,n'ffi


i. .,'j :!

l,ia.tt.t-i'

-11:H^tz*W*
(

sre6r

-Planurile de cooperarecu alte structuri ale sistemului nafional de apdrare care au atribu,tii pe linia protecfiei obiectivelor M.I., diplomatice, financiar-bancare gi de importanfd deosebitd pentru activitatea statului,

ttol;ilf,r:l:Tylt,"". apdrare'

de a misiunilor in comun execurarea penrru

paz1 gi apdrare (intervenfie) la obiectivele apar{indnd M.I., diplomatice, financiar-bancare qi de importanf[ deosebitd pentru activitatea statului, economie qi culturd; -Concepfia de organizare a pazei gi intervenfiei la obiectivele diplomatice, financiar-bancareqi la transporturilede valori gi specialeInspectoratal General al Coryului Pompierilor Militari Informafii, date qi documente centrali zate privind otganrzareaqi incadrareamarilor unitafi gi unitdlilor Corpului Pompierilor Militari; -Planuri qi dispozitive operative la ca.re participd forle ale Corpului Pompierilor Militari in cooperarecu alte structuri. Comandamentul Protec(iei Civile -Planul de evacuarea populafiei qi bunurilor materiale importante din municipiul Bucureqti qi teritoriu;

:"lil::tH iil#;:T;,:1"re ivile$iu,,irirlT,"" C


-Organi zarea refelei
)

i clie te Pro and amenturui om aC


Comandamentului

Proteclieicivilesiil:,iil*Hil:1TT.J':?:1;Tt?,

de

calculatoare a

-Planul de intrebuinlare a forfelor gi mijloace de protecfie civild pe timp de pace, crizd gi rdzboi. Arhivele Na(ionale -Date gi informafii semnificative privind efectivele, dotarea, misiunile specifice unitdlilor organiz area, compunerea, dislocarea gi Arhivelor Nafionale; -Dinamica de cadre gi progn oza privind evolufia efectivelor qi pregdtireacadrelor; -Documente referitoare la activitdfile gtiinlifice qi investiliile din cadrul Arhivelor Nationale.

-12

yffir
din 13

iT;*sT{-nTfi

w-ry;;7

.'.'i

i !\is.**t_fisT
rq,sm**x.w'*.q.*i*fr ;; j

I"!*tffiir|r,il*" %*
W,
Inspectoratul General at polifiei de Frontierd -Planurile qi dispozitivele operative, misiunile gi efectivele angajate,in activitifi complexe sau de urru"rg,.,rd, sau la care participd forfe ale mai multor structuri; -Mijloacele, metodele tehnice gi echipamentul de lucru, sursele de informare specifice structurilor de informalii ale polifiei de Frontierd Romdne folosite pentru real izarea atribu{iilor pre vdzute de lege, precum $i informa,tiile operative ob,tinurepe aceastd linie; -Relafiile qi activitaFle externe care, potrivit legii, nu sunt ) _t, desttnate publicitdtli, precum qi informafiile altor state sau organisme internafionale, tqd, de care, prin tratate sau infelegeri internalionale, statul romdn qi-a asumat obligafia de protecfie; gtiin,tifice,tehnologice sau economice qi investifiile r:_ ^^r_-_-r ;Agtivitdfile dm cadrul Polifiei de Frontierd Romdne, care au legdtura ." siguranla nafionalSgi ordinea public6.

'{J

;dw -13 din 13

;'.[F's,'p-:r-"t i.ill ="1f];ry;5r-,

R$q 4t/S/zn"ll - tep "Llof