Sunteți pe pagina 1din 10

POZITIA SIEAR LA LISTA REGLEMENTĂRILOR

TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII ACTUALIZATĂ


LA DATA DE 01.10.2006
Din punctul de vedere al instalatiilor electrice si al
automatizarilor intereseaza capitolele XV si XXVIII
1. Situatia actuala
XV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor
electrice
Normativ privind protecţia
M.L.P.A.T. B.C. nr. 2/2001 Înlocuieşte
construcţiilor împotriva
XV-1 I 20-2000 48/N/30.06.2 Broşură I 20–1994
trăsnetului
000 ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Instrucţiuni tehnice privind
autorizarea întreprinderilor
care execută, verifică şi
I.C.C.P.D.C.
predau la beneficiari instalaţii B.C. nr.
XV -2 I 43-1989 17/26.04.
electrice de automatizare, 12/1988
1989
încălzire şi ventilaţie în medii
cu pericol de explozie
Elaborator: I.C.C.P.D.C
Ghid pentru instalaţii
M.L.P.A.T. B.C. nr. 3/2001 Inlocuieşte
GP 052- electrice cu tensiuni de până
XV -3 49/ Broşură I 7/1–1994
2000 la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.
N/30.06.2000 ICECON
Elaborator ICECON S.A.
Normativ pentru exploatarea
instalaţiilor electrice cu M.L.P.T.L. B.C. nr. 2/2002
XV –4 I 7/2-2001 tensiuni până la 1000V c.a. şi 1606/02.11.2 Broşură
1500V c.c. 001 ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Normativ pentru proiectarea
M.L.P.T.L.
NP 061- şi executarea sistemelor de
XV -5 939/02.07.20 B.C. nr.10/2003
2002 iluminat artificial din clădiri
02
Elaborator : U.T.C.B.
Normativ pentru proiectarea
M.L.P.T.L.
NP 062- sistemelor de iluminat rutier
XV -6 938/02.07.20 B.C. nr.10/2003
2002 şi pietonal
02
Elaborator : U.T.C.B.
Normativ pentru proiectarea M.L.P.T.L. B.C. nr. 1/2003
NP-I 7- Înlocuieşte
XV -7 şi executarea instalaţiilor 1055/26.07.2 Broşură
2002 I 7-1998
electrice cu tensiuni până la 002 ICECON
1000V c.a. şi 1500V c.c.
Elaborator : ICECON S.A.
Normativ pentru proiectarea
şi executarea instalaţiilor
M.L.P.T.L.
I 18/1- interioare de curenţi slabi B.C. nr.
XV -8 1617/02.11.2
2001 aferente clădirilor civile şi de 12/2002
001
producţie.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ pentru proiectarea
şi executarea instalaţiilor
electrice de semnalizare a M.L.P.T.L.
I 18/2- Înlocuieşte
XV-9 incendiilor şi a sistemelor de 2014/18.12.2 B.C.nr.6/2004
2002 I 18-1998
alarmare contra efracţiei din 002
clădiri
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ privind proiectarea, M. Of. , p I ,
executarea, verificarea şi nr. 418
NP 099- MTCT
XV-10 exploatarea instalaţiilor bis/18.05.2005
2004 176/2005
electrice în zone cu pericol de B.C. nr.
explozie 16/2005
XXVIII. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
Normativ privind proiectarea
clădirilor civile din punct de M.L.P.T.L.
XXVII NP 068- Inlocuieşte
vedere al cerinţei de siguranţă 1576/02.07.2 B.C nr. 13/2003
I-1 2002 CE 1/1995
în exploatare 002
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Regulament privind
metodologia de inventariere a
construcţiilor tip clădire din M.L.P.A.T.
XXVII RRS 1-
fondul construit existent din 30/N/06.10.1 B.C. nr. 6/1995
I- 2 1994
punct de vedere al riscului 994
seismic
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Protecţia la zgomot.Ghid de
M.L.P.A.T.
XXVII GP 001/0- proiectare a zonelor urbane Înlocuieşte
22/N/03.0419 B.C. nr. 9/1996
I- 3 1996 din punct de vedere acustic P 116–1987
.1996
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ cadru privind
detalierea conţinutului M.L.P.A.T.
XXVII NC 001-
cerinţelor stabilite prin Legea 222/N/27.09. B.C. nr. 1/2001
I- 4 1999
10/1995 2000
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Proceduri pentru atestarea B.C. nr. 14-
M.L.P.A.T.
XXVII PCC 003- conformităţii produselor 15/2000
157/N/06.07.
I- 5 1999 destinate construcţiilor la Broşură
2000
furnizor: ancoraje şi blocaje ICECON
pentru precomprimarea
betonului
Elaborator: ICECON S.A.
Ordin: M.Of. ,
Normativ pentru proiectarea,
pI,
executarea, exploatarea,
NP 004- M.T.C.T. nr. Înlocuieşte NP
XXVII dezafectarea şi postutilizarea
2003 89/26.01.200 95/02.02.2004 004-2000
I-6 staţiilor de distribuţie a
4 Anexa: B.C.
carburanţilor la autovehicule
nr.21/2004
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Broşură IPCT.
Normativ de proiectare a
sălilor aglomerate cu M.L.P.A.T.
XXVII NP 006-
vizitatori.Cerinţele 85/N/5.12.19 B.C. nr. 2/1997
I- 7 1996
utilizatorilor 96
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ privind igiena
compoziţiei aerului în spaţii
cu diverse destinaţii, în M.L.P.A.T.
XXVII NP 008- B.C. nr.
funcţie de activităţile 6/N/22.01.19
I- 8 1997 10/1997
desfăşurate în regim de iarnă- 97
vară
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Manual privind exemplificări,
detalieri şi soluţii de aplicare M.L.P.A.T.
XXVII MP 008-
a prevederilor normativului 31/N/22.05.2 B.C. nr. 8/2001
I- 9 2000
de siguranţă la foc P 118-99. 000
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Norme de prevenire şi
stingere a incendiilor Ordin:M.Of. , p
M.L.P.T.L.
specifice activităţilor din I,
XXVII NP 073-
domeniul lucrărilor publice, nr.1709/17.10.2
I-10 2002 1992/13.12.2
transporturilor şi locuinţei 002
002
Elaborator: INCERTRANS B.C.nr.4/2003
SA
Procedură de atestare a B.C. nr.
M.L.P.A.T.
XXVII PCC 008- staţiilor de producere a 13/2000
172/N/11.08.
I- 11 2000 agregatelor Broşură
2000
Elaborator: ICECON S.A. ICECON
B.C. nr.
Procedură de atestare a M.L.P.A.T.
XXVII PCC 010- 13/2000
staţiilor de betoane 173/N/11.08.
I- 12 2000 Broşură
Elaborator: ICECON S.A. 2000
ICECON
Regulamentul privind Înlocuieşte
XXVII protecţia şi igiena muncii în M.L.P.A.T. B.C. nr. 5-6- "Normele
I- 13 construcţii 9/N/15.03.93 7/1993 republicane de
Elaborator: I.P.C. S.A. protecţie a
muncii"
M.L.P.A.T. B.C. nr.
Procedură de atestare a şefilor
XXVII PCC 011- 175/N/11.08. 13/2000
staţiilor de betoane
I- 14 2000 2000 Broşură
Elaborator: ICECON S.A.
ICECON
Procedură de atestare a şefilor M.L.P.A.T. B.C. nr.
XXVII PCC 012- staţiilor de producere a 174/N/11.08. 13/2000
I- 15 2000 agregatelor 2000 Broşură
Elaborator: ICECON S.A. ICECON
Normativ privind proiectarea
şi executarea măsurilor de
M.L.P.A.T. B.C. nr.
XXVII NP 014- izolare fonică şi a
23/N/19.02.1 13/2001
I-16 1996 tratamentelor acustice în
997
clădiri inclusiv instalaţii
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
Ghid privind procedura de
Ordin :B.C. nr.
verificare a îmbinărilor
13/2001
sudate la materiale M.L.P.A.T.
XXVII GT 024- Anexa: B.C.
termoplastice (distructive şi 20/N/07.04.2
I- 17 1999 5/2003
nedistructive). Cerinţe de 000
Broşură
calitate.
ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Ghidul primarului şi al
consilierilor locali.Soluţii
constructive pentru realizarea M.L.P.A.T.
XXVII GE 040- B.C. nr.
locuinţelor în mediul rural cu 28/N/07.04.1
I -18 1999 14/1999
respectarea cerinţelor din 999
legea10/1995
Elaborator PRODOMUS
Specificaţie tehnică pentru
sisteme de stingere a
M.L.P.A.T.
XXVII ST 040- incendiilor folosind B.C. nr. 6/2001
342/N/19.12.
I-19 2000 generatoare de aerosoli tip
2000
FIREPRO
Elaborator: U.T.C.B.
Siguranţa la foc. Norme
tehnice pentru ignifugarea
materialelor şi produselor M.L.P.A.T.
XXVII B.C. nr.
C 58-1996 combustibile din lemn şi 24/N/03.04. Înlocuieşte
I -20 10/1996
textile utilizate în construcţii 1996 C 58–1986
Elaborator: C.S.Exp.S. pt.
Prev. şi Sting. Inc.
Normativ de siguranţă la foc M.L.P.A.T.
XXVII Înlocuieşte
P118-1999 a construcţiilor 27/N/07.04.1 B.C. nr. 7/1999
I -21 P 118–1983
Elaborator: I.P.C.T.-S.A. 999
XXVII P 136- Principii generale privind M.L.P.A.T. B.C. nr.
I -22 1995 metodologia de zonare 4/N/31.01. 10/1995
geotehnică a teritoriului 1995
României
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice de
proiectare şi executare
privind organizarea camerelor
M.L.P.A.T.
XXVII C 253/0- curate utilizate în domeniul
24/N/25.08.1 B.C. nr. 7/1995
I -23 1994 sănătăţii(spitale, laboratoare
994
şi industria farmaceutică)
Elaborator: ELECTROUZIN
PROIECT
Instrucţiuni tehnice de
proiectare şi execuţie a
elementelor de construcţii şi
de instalaţii pentru camere M.L.P.A.T.
XXVII C 253/1-
curate utilizate în domeniul 24/N/25.08.1 B.C. nr. 7/1995
I -24 1994
sănătăţii (spitale laboratoare 994
şi industria farmaceutică
Elaborator: ELECTROUZIN
PROIECT
Normativ de prevenire şi
stingere a incendiilor pe
M. L.P.A.T.
XXVII C 300- durata executării lucrărilor de B.C. nr. 9/1994
20/N/11.07.1
I 25 1994 construcţii şi instalaţii Broşură IPC
994.
aferente acestora
Elaborator: I.P.C. S.A.
Ghid pentru proiectarea,
executarea şi exploatarea
dispozitivelor şi sistemelor de M.L.P.T.L.
XXVII GP 063-
evacuare a fumului şi a 1615/02.11.2 B.C. nr. 6/2002
I -26 2001
gazelor fierbinţi din 001
construcţii, în caz de incendiu
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid de evaluare a riscului de
M.L.P.T.L.
XXVII GT 030- incendiu şi a siguranţei la foc
1613/02.11.2 B.C. nr. 6/2002
I -27 2001 la săli aglomerate
001
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid de proiectare pentru
M.L.P.T.L.
XXVII GP 069- instalaţii de stingere a
1056/26.07.2 B.C. nr. 4/2003
I- 28 2002 incendiilor cu ceaţă de apă
002
Elaborator : U.T.C.B.
Normativ privind proiectarea
M.L.P.T.L.
XXVII NP 071- construcţiilor şi instalaţiilor Înlocuieşte
1065/30.07.2 B.C. nr.14/2003
I- 29 2002 speciale privind prevenirea şi PD 196–1989
002
stingerea incendiilor
Elaborator : METROUL S.A.
Normativ pentru proiectarea, M.Of. , p I bis ,
executarea şi exploatarea M.T.C.T. nr.479/07.06.20
XXVII NP 086-
instalaţiilor de stingere a 217/17.02.20 05
I -30 2005
incendiilor 05 B.C. nr. 8-
Elaborator : UTCB 9/2005
Normativ privind cerinţele de
calitate pentru unităţi
funcţionale de cazare(camere, M.L.P.T.L.
XXVII NP 079- B.C. nr.
garsoniere şi apartamente) 1503/09.10.2
I- 31 2002 12/2003
din clădiri hoteliere 002
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Bucureşti
Ghid de evaluare a riscului de M.L.P.T.L.
incendiu şi a siguranţei la foc 2003/16.12.2
XXVII GT 049-
pentru clădiri în domeniul 002 B.C. nr. 1/2004
I- 32 2002
sănătăţii
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid de evaluare a riscului de
M.L.P.T.L.
incendiu şi a siguranţei la foc
XXVII GT 050- 2002/16.12.2
pentru cămine de bătrâni şi B.C. nr. 1/2004
I -33 2002 002
persoane cu handicap
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ privind proiectarea
sălilor de sport(unitatea
M.L.P.T.L.
XXVII NP 065- funcţională de bază) din B.C. nr. 2/2003
1993/13.12.2
I -34 2002 punct de vedere al cerinţelor
002
Legii 10/1995
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid pentru verificarea la foc
M.L.P.A.T.
XXVII GP 055- a elementelor structurale ale
262/N/02.11. B.C. nr.10/2001
I -35 2000 construcţiilor din oţel
2000
Elaborator :U.P.Timişoara
Normativ pentru verificare la
M.L.P.A.T.
XXVII NP 046- foc a elementelor structurale
263/N/02.11. B.C.nr.10/2001
I -36 2000 ale construcţiilor din oţel
2000
Elaborator :U.P.Timişoara
Ghid cuprinzând soluţii cadru
de intervenţie (consolidare)
pentru asigurarea cerinţelor
de rezistenţă şi stabilitate la M.L.P.T.L.
XXVII GT 046- B.C.nr.11-
clădiri de locuit cu S+P+4E 1451/3.10.20
I-37 2002 12/2004
executate pe bază de proiecte 02
tip (cu pereţi structurali din
beton armat turnat monolit)
amplasate în zona seismică A
Elaborator: PRODOMUS
Ghid pentru expertizarea
tehnică a clădirilor de locuit
amplasate în zona seismică A
şi stabilirea soluţiilor cadru
de intervenţie (consolidare)
M.T.C.T.
XXVII GT 045- pentru asigurarea cerinţelor B.C. nr.
1452/3.10.20
I-38 2002 de rezistenţă şi stabilitate 10/2004
02
executate pe baza proiectelor
tip numărul 944 şi 1400,
S+P+3 E - panouri mari
prefabricate
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid pentru expertizarea
tehnică a clădirilor de locuit
amplasate în zona seismică A
şi stabilirea soluţiilor cadru
de intervenţie (consolidare)
M.T.C.T.
XXVII GT 047- pentru asigurarea cerinţelor B.C. nr. 17-18
1453/3.10.20
I-39 2002 de rezistenţă şi stabilitate /2004
02
executate pe baza proiectelor
tip T 320, S+P+4 E şi seriile
T 836, T 835, S+P+8 E
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
IAŞI
Normativ privind proiectarea Ordin : M.Of. ,
terenurilor de sport şi pI,
M.T.C.T.
XXVII NP 066- stadioanelor din punct de nr.944 Înlocuieşte
1995/13.12.2
I-40 2002 vedere al cerinţelor Legii /dec.2004 P 61-1971
002
10/1995 Anexa B.C. nr.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A. 9/2004
· Ghid privind criteriile de
performanta ale cerintelor de Ordin: M.O. , p
Înlocuieşte
calitate conform legii nr. M.T.C.T . I,
XXVII GT 058- GT 020-98(
10/1995 privind calitatea în 902 / nr.867/5.12.200
I-41 2003 vol.V)
constructii, pentru instalatii 25.11.2003 3
de ventilare-climatizare B.C.nr. 22/2004
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
· Ghid privind criteriile de
performanta ale cerintelor de M.T.C.T. Ordin: M.O. , p
calitate conform legii nr. 903 / I, Înlocuieşte
XXVII GT 059-
10/1995 privind calitatea în 25.11.2003 nr.867/5.12.200 GT 020-98(vol.
I-42 2003
constructii, pentru instalatiile 3 E)
electrice din cladiri” B.C.nr. 22/2004
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
XXVII GT 060- · Ghid privind criteriile de M.T.C.T. Ordin: M.O. p I Înlocuieşte
I-43 2003 performanta ale cerintelor de 901 / , GT 020-98(vol.
calitate conform legii nr. 25.11.2003 nr. I)
10/1995 privind calitatea în 867/5.12.2003
constructii, pentru instalatiile B.C.nr. 22/2004
de încalzire centrala
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Norme specifice de protecţie
Ordin
a muncii pentru lucrări de M.L.P.A.T.
XXVII IM 007- B.C. nr.
cofraje, schele, cintre şi 74/N/15.10.1
I-44 1996 10/1996
eşafodaje în construcţii 996
Broşură ICSPM
Elaborator: I.P.C. -S.A.
Metodologie si program
cadru pentru verificarea
M.L.P.A.T. Ordin
XXVII PC 017- automata a cerintei de calitate
30/N/22.05.2 B.C. nr. 9/2000
I -45 1999 ,,siguranta la foc" la cladirile
000 Broşură IPCT
inalte.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghidul primarilor şi al
consilierilor locali privind
Ordin
aplicarea Legii nr.10/1995 la M.L.P.A.T.
XXVII GE 036- B.C. nr. 9/2000
lucrările de pietruire a 32/N/22.05.2
I -46 2000 Broşură
drumurilor 000
INCERTRANS
Elaborator: INCERTRANS
SA
Procedură de inspecţie
tehnică a maşinilor şi
echipamentelor tehnologice M.L.P.A.T.
XXVII PCC 021- Broşură
de construcţii aflate în 337/N/
I-47 2000 ICECON
exploatare sau importate la 08.12.2000
mâna a doua
Elaborator: ICECON S.A.
Specificaţie tehnică privind
cerinţele de performanţă şi Ordin
proceduri de verificare a B.C. nr.13/2001
M.L.P.A.T
XXVII ST 026- calităţii sistemelor elastice Broşură
159/N/06.07.
I- 48 2000 antivibratile pentru ICECON
2000
echipamente înglobate în
construcţii
Elaborator: ICECON S.A.
Specificaţie tehnică privind
cerinţele de calitate şi Ordin
siguranţă în funcţionare a M.L.P.A.T. B.C. nr.
XXVII ST 027-
echipamentelor vitale din 156/N/6.07.2 13/2001
I –49 2000
dotatea construcţiilor supuse 000 Broşură
acţiunilor dinamice aleatoare ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Ghid de interpretare a
cerinţelor esenţiale ale
construcţiei în vederea M.T.C.T.
XXVII GT 051-
stabilirii adecvării la o 166/31.01.20 B.C. nr.23/2003
I-50 2002
utilizare prevăzută a 03
produselor pentru construcţii
Elaborator: PROCEMA S.A.
Procedură privind evaluarea
performanţelor tehnologice în
M.L.P.A.T.
XXVII PCC 013- vederea atestării tehnice a Broşură
170/N/11.08.
I-51 2000 maşinilor de fasonat oţel ICECON
2000
beton
Elaborator: ICECON S.A.
Procedură privind evaluarea
performanţelor tehnologice în M.L.P.A.T.
XXVII PCC 014- Broşură
vederea atestării tehnice a a 171/N/11.08.
I-52 2000 ICECON
vibratoarelor pentru betoane 2000
Elaborator: ICECON S.A.
Procedură privind evaluarea
performanţelor tehnologice în M.L.P.A.T.
XXVII PCC 015- Broşură
vederea atestării tehnice a 169/N/11.08.
I-53 2000 ICECON
autobetonierelor 2000
Elaborator: ICECON S.A.
Ghidul criteriilor de
performanţă a cerinţelor de
GT 020-98
calitate conform Legii nr. M. Of. , p I ,
XXVII GT 063- MTCT Volumul S îşi
10/1995 privind calitatea în nr. 375
I-54 2004 173/2005 încetează
construcţii pentru instalaţii bis/04.05.2005
aplicabilitatea
sanitare din clădiri
Elaborator: I.P.C.T.
Normativ pentru proiectarea
M. Of. , p I , nr.
şi montajul pereţilor cortină
369
XXVII NP 102- pentru satisfacerea cerinţelor MTCT
bis/03.05.2005
I-55 2004 de calitate prevăzute de 170/2005
B.C. nr.7/2005
Legea nr. 10/1995
Elaborator: U.T.C.B.
Au fost subliniate cu galben reglementarile tehnice care intereseaza partea de instalatii electrice si
automatizari.
2. Propuneri
1. Propunere pentru scoaterea din valabilitate
Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor
care execută, verifică şi predau la beneficiari instalaţii
I.C.C.P.D.C.
XV -2 I 43-1989 electrice de automatizare, încălzire şi ventilaţie în
17/26.04. 1989
medii cu pericol de explozie
Elaborator: I.C.C.P.D.C
2. Propuneri pentru actualizare
Etapa 1
Normativ privind protecţia
M.L.P.A.T. B.C. nr. 2/2001 Înlocuieşte
construcţiilor împotriva
XV-1 I 20-2000 48/N/30.06.2 Broşură I 20–1994
trăsnetului
000 ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Actualizare si comasare
Normativ pentru exploatarea
instalaţiilor electrice cu M.L.P.T.L. B.C. nr. 2/2002
XV –4 I 7/2-2001 tensiuni până la 1000V c.a. şi 1606/02.11.2 Broşură
1500V c.c. 001 ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Normativ pentru proiectarea
şi executarea instalaţiilor M.L.P.T.L. B.C. nr. 1/2003
NP-I 7- Înlocuieşte
XV -7 electrice cu tensiuni până la 1055/26.07.2 Broşură
2002 I 7-1998
1000V c.a. şi 1500V c.c. 002 ICECON
Elaborator : ICECON S.A.
Etapa 2
Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni de
M.L.P.A.T.
XV -3 GP 052-2000 până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.
49/ N/30.06.2000
Elaborator ICECON S.A.
Normativ pentru proiectarea şi executarea
instalaţiilor interioare de curenţi slabi aferente M.L.P.T.L.
XV -8 I 18/1-2001
clădirilor civile şi de producţie. 1617/02.11.2001
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ pentru proiectarea şi executarea
instalaţiilor electrice de semnalizare a
M.L.P.T.L.
XV-9 I 18/2-2002 incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra
2014/18.12.2002
efracţiei din clădiri
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid privind criteriile de performanta ale
M.T.C.T.
cerintelor de calitate conform legii nr.
903 / 25.11.2003
XXVIII-42 GT 059-2003 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru
instalatiile electrice din cladiri”
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
3. Propunere titlu nou (Etapa 1)
Ghid pentru masurarea consumurilor de energie electrica in cladiri in vederea stabilirii masurilor
de crestere a performantelor energetice.
- Se ataseaza o expunere referitor la necesitatea realizarii acestui ghid

Presedinte SIEAR,
Prof. dr. ing. Constantin Ionescu

S-ar putea să vă placă și