Sunteți pe pagina 1din 5

Brainstormingul - cele mai mari 3 între timp ce alţii vorbesc nu ştiu ce să fac,

defecte şi cum pot fi ele remediate să îi ascult, să nu uit idea sau să nu mă gân-
Brainstormingul are mult prea multe deza- desc la altele?
vantaje, din experienţa mea şi perspectiva Soluţia: E cât se poate de simplă, genera-
cercetării academice, pentru a mai putea rea de idei se face individual, întotdeauna
fi considerat un instrument care să merite şi fără excepţie, nu în grup, în tăcere, iar
atenţia pe care o deţine în acest moment. participanţii scriu ideile, pe cartonașe (o
Culmea ironiei este că acest instrument idee pe un cartonaş). Eu folosesc runde
depăşit este sinonim cu creativitatea. succesive în care combin generarea de
De ce brainstormingul e defect şi cum se pot idei individual cu prezentarea ideilor în
remedia problemele prin facilitare plen şi o nouă rundă de generare de idei
individual sau participanţii îşi dau în sen-
Problema: Nimic nu poate fi mai frustrant sul acelor de ceasornic cartonaşele cu idei,
şi nimic nu ucide mai bine creativita- pe care le citesc şi apoi urmează o nouă
tea decât statul la rând ca să îţi spui idea. rundă de generare de idei având ca inspi-
Participanţii generează idei, facilitatorul raţie cartonaşele.
scrie, atât de repede cât poate el, iar ceilalți
participanți, trebuie să aştepte până le vine Problema: Ceea ce e frustrant, este can-
rândul. Problema e că eu ca şi participant titatea mare de idei non-sens pe care un

17
grup o poate genera. Lipsa de filtre cri- fezabile, care vor da astfel aproape 80%
tice, care este afişată de participanţi este dintre rezultatele pe care le căutăm.
cumplită, doar pentru că gândirea critică Aceasta tehnică, permite, prin eliminarea
este pur şi simplu anulată. Problema este ideilor “mai puţin reuşite”, alocarea unui
că brainstormingul vizează cantitatea dar timp mai generos pentru discutarea şi cla-
anulează aproape total calitatea. Nu ştiu rificarea ideilor care au rămas. Mai mult
cum oameni, perfect competenţi profe- evităm generarea unei frustrări colective
sional, în grup, adaugă la listă idei care atunci când se renunţă la majoritatea idei-
pur şi simplu nu funcţionează. Linia sub- lor ceea ce invariabil se va întămpla.
ţire dintre creativitate şi stupiditate pare a Problema: Dar cel mai frustrant pentru
se şterge atunci când poţi să te “ascunzi” mine ca şi facilitator este că presiunea de a
după regula “dacă comentezi la ce spun eu, genera idei se mută de pe individ pe grup,
eşti călăul ideilor”. ceea ce permite, în realitate, celor mai
Soluţia: Regula 80/20! Din toate ideile mulţi să “lenevească”, eşuând în a se gândi
doar 20% merită atenţia noastră, aşa că la o noua idee, pentru că oricum ceilalţi o
eu, îi rog pe participanţi să genereze ideile fac pentru ei. E ca la un proces de bandă,
individual, să le scrie pe o foaie de hârtie, stăm toţi claie peste grămadă şi adaugăm,
iar la final să încercuiască 20% dintre ide- din păcate doar unii dintre noi la intervale
ile scrise care li se par lor mai interesante/ regulate o piesa pe bandă. Pentru că pe

18
bandă, piesele vin în mod continuu se va cunosc sau au auzit de ele: gândirea de
genera fenomenul numit iluzia producti- grup şi inhibiţia par a fi însă cele mai frec-
vităţii în grup pe care profesorul Nijstad, îl vente simptome.
descrie în lucrarea sa publicată în European Cred însa că principiul pe care se bazează
Journal of Social Pshychology, 36, 31-48. fenomenul de aglomerare a debaralei pă-
Soluţia: Acum imaginaţi-vă că fiecare are rinţilor noştri, “poate o mai fi bun la ceva”,
banda lui, dintr-o dată presiunea devine trebuie să îl aplicăm înainte de a arunca
individualizată şi toţi vom deveni parti- ceea ce Alex Osborn a creat in 1963. Aşa
cipanţi creatori şi nu spectatori pasivi. că brainstomingul a fost disecat şi o parte
O dată ce ideile sunt generate individual, din organe donate fratelui mai mare
automat presiunea de a genera idei este in- - brainwriting.
dividuală, mai mult, eu de obicei solicit
grupului ca fiecare membru să genereze Brainwriting, cu 40 la sută mai
cel puţin 20-50 de idei, pentru a crea astfel multe idei decât brainstormingul
o bancă de idei din care să se poată selecta Brainwritingul nu face altceva decât să vă
cele mai potrivite pentru tema în discuţie. ajute să evitați neplăcerile pe care brain-
Sunt multe alte imperfecţiuni pe care cei, stormingul le aduce și să îi încurajeze pe
cât de cât familiari cu brainstomingul, le toți membrii echipei să interacționeze co-
operant în relaţie cu ideile generate.

19
Ca și brainstormingul, el urmăreşte canti- în parte. Fiecare participant scrie, timp de
tatea ideilor generate, DAR ajută în mod 5 minute, 3 idei în prima coloană. Când
evident și la îmbunătăţirea calităţi ide- timpul a expirat, participanţii dau hârtiile
ilor, prin simplul procedeu de a pune în sensul acelor de ceasornic, participan-
participanții în postura de a scrie, într-o tului din dreapta sa. Se repetă procesul
primă fază, ideile în mod individual, fără a pentru a doua şi a treia coloană, la final
vorbi, pe o hârtie și apoi de a le împărtăși. veți avea fix 108 idei de la fiecare grup.
Cercetările academice, au arătat că în acest Variaţiuni de la procedeul clasic sunt:
fel se generează cu 40% mai multe idei de-
cât la un brainstoming obişnuit. • generarea de idei individual pe
cartonașe, punerea lor în mijlo-
Procedeul de brainwriting cul mesei pentru inspirație, citirea
Procedeul clasic implică formula 6-3-5, cartonașelor (individual) și apoi ge-
care se explică astfel: 6 oameni, 3 idei pe nerarea de noi idei
persoană, 5 minute. Se realizează un tabel • participanții generează idei individual
cu trei coloane (Prima idee, a 2-a idee, a pe care le poziționează într-o grămă-
3-a idee) și cu șase rânduri care corespund joară lângă colegul din dreapta. Acesta
celor 6 persoane din grup. Se face o copie trage un cartonaș și se inspiră pentru
după acest tabel pentru fiecare participant a genera noi idei

20
• sub formă de competiție, fiecare idee • reduce dominația unora și redă fiecă-
valorează 10 puncte, participanții ge- rui individ posibilitatea de a participa
nerează idei neobișnuite. Ideile sunt • generează cu 40% mai multe idei de-
postate pe perete și fiecare participant cât brainstormingul clasic
poate vota două idei, altele decât ale
lui • totul este anonim, pentru că ideile
sunt scrise pe cartonașe, fără a se trece
• liderul grupului generează 6-10 idei, numele persoanei
care devin reper pentru generarea de
idei individuale ale participanților. • schimbul de cartonașe oferă indivi-
Când participanții au nevoie de zilor posibilitatea de a se inspira și
inspirație, extrag un cartonaș din cele genera mai multe idei
ale vecinului.
Beneficiile brainwritingului
• anulează nivele de ierarhie din cadrul
grupului
• participanții se simt mai confortabili
să vorbească în fața grupului

21