Sunteți pe pagina 1din 4

Modelul de facilitare ACT™

Activare Coordonare
Crearea unui mediu social pozitiv şi cooperant şi conec- Generarea şi organizarea informaţiei relaţionată de su-
tarea informaţiilor într-o singură imagine unitară. biectul în discuţie.

Transfer
Translatarea deciziilor în planuri de acţiune şi luarea
angajamentelor personale de către participanţi cu privire
la implementare.

9
Modelul ACT™ este un model secvenţial, înspre prezent şi apoi
definit de trei faze distincte: Activare- spre viitor
Coordonare-Transfer. • puteţi să îi ajutaţi
să reflecteze asu-
Activare (10-20% ) pra informaţiilor
Prima fază din procesul de facilitare par- pe care le cunosc
ticipativă trebuie să implice pregătirea
participanţilor pentru un mediu coope- • sunt pregătiţi pentru un proces
rant şi constructiv, în echipă şi să deschidă de lucru interactiv şi cooperant
subiectul care va fi abordat pe parcursul • încurajaţi descoperirea sensurilor
şedinţei. personale în elementele de lucru şi
Rolul acestei faze este de a crea un mediu stabiliţi conexiuni interpersonale
social pozitiv şi cooperant, şi de conecta • reuşiţi să creaţi în rândul membri-
informaţiile pe care le deţin participanţii, lor curiozitate, interes şi entuziasm
individual, într-o singură imagine unitară.
Acest process se realizează prin urmă-
Ca şi facilitator trebuie să vă asiguraţi că: toarele tipuri de activităţi:
• reuşiţi să ajutaţi membrii grupului să • de cunoaştere interpersonală a
facă tranziţia experienţei pe care o au

10
membrilor, de stabilire a regulilor de pentru a alege varianta optimă.
lucru Ca şi facilitator trebuie să vă asiguraţi că:
• de colectare şi împărtăşire a • oferiţi cadrul pentru ca participanţi să
informaţiei fie inovativi şi creativi
• de clarificare şi conceptualizare a • procesul de luare a deciziei trebuie să
informaţiei fie luat prin analizarea, clarificarea şi
colectarea informaţiei de la toţi mem-
Coordonare (40-50%) brii echipei
A doua fază din cadrul
modelului ACT are • membrii grupului au încercat să ajungă
ca rol generarea şi la cea mai bună decizie, pe cât posibil,
organizarea infor- în opoziţie cu regula majorităţii
maţiei relaţionată • procesul de luare a deciziei evidenţiază
cu subiectul în dis- ceea ce este comun şi are la bază teh-
cuţie. Participanţii sunt nici care ajută la legitimizarea soluţiilor
cei care caută soluţii la pro- care par a se auto-exclude.
blemele în discuţie, generând
alternative, ca apoi să anali- Implicarea participanţilor în această fază
zeze, ordoneze şi să cântărească se poate realiza prin următoarele tipuri de

11
activităţi în această secvenţă: • există o coerenţă
• generarea şi ordonarea informaţiei şi corelaţie între
viziune, obiective
• analizarea informaţiei şi planul de
• clasificarea şi evaluare informaţiei acţiune
Implicarea
Transfer (30-40%) participanţilor
Scopul ultimei faze este de pregăti şi în această fază se
echipa participanţii pentru acţiune. Dacă poate realiza prin
în primele două faze participanţii au clar- urmatoarele tipuri
ificat informaţia, au generat alternative şi de activităţi:
au selectat soluţia care reflectă în mod op- • stabilirea viziunii şi
tim rezultatul dorit, acum este momentul obiectivelor
ca deciziile să se transforme în planuri de
acţiune. • dezvoltarea unui calendar de acţiune
Ca şi facilitator trebuie să vă asiguraţi că: • asumarea responsabilităţilor
• declaraţia de viziune este împărtăşită • evaluarea şi închiderea sesiunii
de către toţi membrii grupului

12