Sunteți pe pagina 1din 3

Tehnici de stimulare a creativității Printre tehnicile pe care eu le folosesc, și

Tehnicile de creativitate propuse de mine pe care de altfel le veți recunoaște ușor și


vor ajuta organizația dumneavoastră să în această carte se număra şi:
răspundă eficient la schimbare, să ino- 1. Analogia, care constă în modificarea
veze produse şi servicii care să răspundă unei idei sub influența alteia. Ea cunoaște
beneficiarilor. Folosirea în mod curent mai multe forme: directă - problema cu-
a tehnicilor de generarea de idei nu nu- rentă este direct relaționată cu o problemă
mai că aduce un plus de valoare activității similară care deja a fost soluționată; fan-
organizației, dar şi predispune întreaga tezia - atunci când ne confruntăm cu o
echipă să accepte şi să îşi însușească problemă care nu poate fi soluționată, ne
dorința de schimbare şi îmbunătățire ca o imaginăm că ea a fost deja rezolvată și vi-
trăsătură caracteristică. zualizăm modalitatea; simbolică - folosim
Vă propun câteva tehnici de stimulare o analogie poetică sau literară pentru a
a creativității în cadrul cărora voi puteți genera idei atunci când soluția nu este evi-
construi o infinitate de activități menite să dentă; personală - când evaluăm problema
stimuleze creativitatea voastră personală, dintr-o altă perspectivă; forțată - când pu-
a echipei și a organizației din care faceți nem împreună idei care aparent nu au
parte. nici o legătură sau nu ar putea să meargă
împreună.

14
2. Perspective diferite, când eva- Tehnica este extrem de simplă, analizăm și
luăm aceleași idei din unghiuri diferite. stabilim care este procedeul de rezolvare
Modalitatea de evaluare cunoaște forme și apoi aplicăm exact aceiași pași în dome-
variind de la cele 5 simțuri, la perspectiva niul de interes.
beneficiarilor, furnizorilor, etc, la abordare 5. Listele de verificare, pe care le fo-
critică, pozitivă, intuitivă, etc. losim pentru a verifica problema dată și
3. Folosirea metaforelor, atunci când pentru a genera potenţiale soluții pentru
unim două universuri cu sensuri diferite. fiecare element în parte.
Cheia este similaritatea celor două dimen- 6. Adaptarea, când folosim soluții
siuni. Acest procedeu ne ajută să vedem nerelaționate cu problema dată pentru a
problema dintr-un unghi diferit. Tehnica ne inspira în rezolvarea ei sau când trans-
implică desprinderea a 1-2 principii ale formăm soluții mai vechi care nu mai sunt
problemei, găsirea unei analogii cu ele, ge- fezabile în soluţii noi.
nerarea de idei prin folosirea soluțiilor din
domeniul analogic în domeniul inițial. 7. Întrebărilor, care ne ajută să înțelegem
mai bine problema și să găsim soluții efi-
4. Bionice, când cautăm o soluție în ciente. Tehnica poate fi aplicată folosind
mediu natural pe care o adaptăm pentru întrebările jurnalistice, repetând de mai
a o folosi în a rezolva problema noastră. multe ori aceiași întrebare sau rugând

15
participanţii să adreseze întrebările la care 11. Harta ideilor, este cel mai bun mod
se caută răspunsuri. de a genera idei prin asociere. Procedura
8. Inversarea, când ne focusăm nu pe de lucru e simplă: se trasează din mijloc,
îmbunătățire ci pe sabotaj și distrugere. de la idea centrală, în mai multe direcții
Tehnica folosită cuprinde inversarea pro- linii radiale care dau direcția unui grup/
blemei și înțelegerea modului în care noi concepte de idei, care generează astfel
sau elemente din jurul nostru pot deter- o structură organizată și crescătoare de
mina problema. idei/imagini. Harta ideilor merge prin
înlănțuire, orice element de pe hartă poate
9. Diagramele grafice, care ne permite deveni idea centrală pe o altă hartă.
corelarea ideilor, diviziunea în categorii și
subcategorii. 12. Listarea atributelor, ne ajută să ne
asigurăm că toate aspectele problemei au
10. Stimuli întâmplători, în care se fo- fost analizate. Tehnica implică, împărțirea
losesc cuvinte, imagini care nu au nici o în atribute din ce în ce mai mici a proble-
legătura cu subiectul discuției pentru a mei/subiectului analizat. Ea ne permite
găsi inspirație. Tehnica este de obicei folo- analiza fiecărei părți componente din
sită complementar cu celelalte tehnici de problemă și generarea de idei legate de
creativitate. acestea.

16

S-ar putea să vă placă și