Sunteți pe pagina 1din 16

Avizat,

Inspector Şcolar General,


Prof. Grigore
Vasile
FIŞA DE EVALUARE
A DIRECTORULUI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Anul şcolar ___________
I. Date generale:
Unitatea de învăţământ ____________________________________________________________

Numele şi prenumele directorului


____________________________________________________
Absolvent (ă) al (a) __________________________________________________ anul _________
Specialitatea ___________________________________ gradul didactic ________ anul
________

1
Vechimea în muncă _____ ani ; Vechimea în învăţământ _____ ani ; Vechimea în
unitate _____ ani
Vechimea în funcţia de conducere ____ ani, în baza Deciziei IŞJ nr. ______ din
data de _________
Tipul numirii în funcţie (concurs / delegaţie) _____________________

2
II. Profilul de competenţă managerială:

Puncta Puncta Evaluar Evaluare


j j Autoeval e Consiliul
Nr. crt. Funcţii INDICATORI DE PERFORMANŢĂ maxim defalc uare inspect de
per at or Administ
indicat şcolar raţie al
or (care IŞJ
consiliaz
ă u.î)
1 2 3 4 5 6 7 8

I. CURRICULUM
A. MANAGEMENT STRATEGIC ŞI OPERAŢIONAL

3
Existenţa, structura şi conţinutul
1. Proiectare - documentelor proiective
planificare
a). Planul strategic de dezvoltare 4,00
instituţională: 1,00
- fundamentarea pe studii de
diagnoză şi prognoză pertinente; 1,00
- existenţa unor scopuri, obiective şi
programe rezultate din politicile şi
strategiile europene, naţionale,
regionale şi locale privind educaţia, 1,00
precum şi la solicitarea beneficiarilor;
- realizarea unei analize de nevoi pe
baza căreia au fost stabilite strategii 1,00
şi programe concrete (planuri de
acţiune/ planuri operaţionale etc.);
- strategiile şi programele stabilite
cuprind acţiuni concrete de
implementare, termene,
responsabilităţi, modalităţi de
monitorizare, itemi de evaluare şi
verificare a îndeplinirii obiectivelor.
b). Planul managerial anual şi 1,00
semestrial:
- este structurat pornind de la 1,00
programele de activităţi/planurile de
acţiune semestriale şi anuale ale
catedrelor/comisiilor metodice şi ale
altor comisii de lucru; 0,50
- porneşte de la nivelul conducerii
instituţiei şi este implementat de
către catedrele/comisiile
metodice/alte comisii de lucru.
4
2. Organizare Documentele de organizare 1,00
managerială
a). Documentele de organizare
managerială şi calitatea lor:
- documentele respectă 1,00
reglementările în vigoare, au coerenţă
logică, sunt în concordanţă cu
strategia/planul managerial, sunt 0,75
adecvate la realitate, optimizează
activitatea;
- documentele respectă
reglementările în vigoare, au coerenţă
logică, sunt adecvate la realitate

b). Documente legislative (actualizate 0,50


permanent): 0,50
- există toate documentele legislative
şi o evidenţă a lor actualizată 0,25
permanent;
- există toate documentele legislative
şi o evidenţă sporadică a lor.
c). Calitatea documentelor de 0,50
organizare, planificare, evidenţă şi
control:
- documentele respectă
reglementările în vigoare, au coerenţă
0,50
logică, sunt în concordanţă cu
strategia/planul managerial, sunt
adecvate la realitate, eficientizează 0,25
activitatea;
- documentele respectă
reglementările în vigoare, au coerenţă
logică, sunt adecvate realităţii.
5
a). Controlul actelor/documentelor 1,5
şcolare şi arhivarea: 0 1,50
3. Îndrumare - Intrări/ieşiri
-monitoriza - Verificări
re – control - Semnături
- evaluare - Corectitudinea completării
documentelor şcolare
b). Asistenţe la ore efectuate de către 1,0
director: 0 1,00
- peste 90% din 0,75
personalul didactic 0,50
- între 70%-90% din 0
personalul didactic
- între 50% - 70% din
personalul didactic
- sub 50% din personalul
didactic
c). Preocuparea pe tot parcursul 1,50
anului şcolar pentru evaluarea
sistematică, corectă, a elevilor de
către cadrele didactice în procesul 0,20
instructiv-educativ: 0,20
- Planificarea lucrărilor semestriale
- Analizele notării ritmice şi 0,20
adoptare de măsuri în şedinţele de 0,20
lucru 0,20
- Programe de evaluare unitară 0,30
pentru elevii aceluiaşi an de 0,20
studiu/arie curriculară/disciplină
- Evaluări corelate cu evaluările
externe
- Evaluări iniţiale
- Evaluări sumative la nivelul

6
B. CURRICULUM

7
a). Proiectarea CDŞ pornind de la 2,50
nevoile identificate şi de la politicile
1. Proiectare naţionale, judeţene şi locale: 0,50
- luarea în considerare, în proiectarea
curriculară, a achiziţiilor anterioare de 0,50
învăţare ale educabililor;
- luarea în considerare, în proiectarea
curriculară, a dezvoltării laturii 0,50
aplicative, practice, a competenţelor
dezvoltate;
- selectarea manualelor şi a celorlalte 0,50
auxiliare curriculare în funcţie de
specificul unităţii şcolare şi de
achiziţiile anterioare de învăţare ale
educabililor; 0,50
- proiectarea în echipă, cel puţin la
nivelul ariei curriculare, a activităţilor
de predare, învăţare şi evaluare

- participarea beneficiarilor la
proiectarea activităţilor de predare,
învăţare, evaluare.

b). Adaptarea ofertei şcolare la 0,50


nevoile educaţionale din zonă:
- învăţământ gimnazial – adaptarea 0,50
profilului educaţiei tehnologice la
cererea socială/individuală de
educaţie;
c). Stabilirea disciplinelor opţionale: 1,00
- existenţa ofertei şi aprobarea ei de 0,50
către IŞJ;
- conform cu opţiunile educaţionale

8
2. Organizare a). Procesul de învăţământ: condiţii, 0,75
organizare şi rezultate:
- clase/grupe de elevi pentru
învăţământul de masă (nr. elevi/copii
înscrişi/nr. de locuri planificate X 100: 0,75
- 100%; 0,50
- peste 80%
b). Durata orelor de curs/activităţi 0,25
didactice conform reglementărilor 0,25
c). Acoperirea disciplinelor de studiu 1,00
cu personal didactic calificat:
- 100%; 1,00
- peste 80% 0,75
d). Organizarea procesului didactic în 1,00
spaţii de învăţământ
corespunzătoare, pentru disciplinele
care impun condiţii şi dotări specifice:
- disciplinele din aria curriculară
ştiinţe, informatică, discipline tehnice
de cultură generală, educaţie fizică şi 1,00
sport, activităţi practice:
- fiecare dintre disciplinele 0,75
menţionate are un spaţiu propriu;
- pentru 50% - 75% dintre disciplinele 0,50
menţionate există spaţiu propriu;
- peste 50% dintre acestea au spaţii
proprii
Rezultate ale evaluării interne:
e). Fluxuri şcolare:
- rata de 0,75
promovabilitate:
- 0,75

9
II. RESURSE UMANE

10
1. Planificare - Personalul didactic
organizare Calificare, perfecţionare/formare
continuă:

a). Gradul de acoperire a 0,75


normelo/posturilorr cu personal didactic: 0,75
(nr. cadre didactice calificate/nr. total de 0,50
cadre didactice) X 100 0,25
- 100 %
- peste 80%
- sub 60%
b). Gradul de acoperire cu personal 0,75
didactic calificat (în specialitate şi cu
pregătire psihopedagogică
corespunzătoare art.68 din Legea
învăţământului nr.84/1995,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare)
(nr. cadre didactice calificate/nr. total de
cadre didactice) X 100
- 100% 0,75
- peste 85% 0,50
c). Numărul de elevi pe post didactic, pe 0,75
tipuri de învăţământ şi pe tipuri de şcoli:
(nr. total elevi / nr. total de norme şi
posturi): 0,75
- peste 15% 0,50
- 14% – 15% 0,25
- sub 14%
d). Ponderea personalului didactic cu 0,75
definitivat/grade didactice sau
doctorat:
- personalul didactic are definitivat, grad
didactic sau doctorat: 0,75

11
III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

12
1. Mărimea şi gradul de 2,50
complexitate al unităţii de
învăţământ
a). Numărul de elevi: 2,50
- 2,25
peste 400 2,00
-
301 – 400
-
200 – 300
b). Structura bazei materiale – spaţii de 2,50
învăţământ, laboratoare, sali de sport
etc.:
- săli de clasă funcţionale: 0,25
- până la 7
- peste 8 0,50

- laboratoare şi cabinete şcolare 0,50


amenajate şi funcţionale 0,50
- sală de sport
0,50
- sală de festivităţi funcţională
0,50
- teren de sport amenajat şi
funcţional
0,75
c). Numărul de schimburi în care
funcţionează unitatea de învăţământ:
- 3 schimburi 0,75
- 2 schimburi 0,50
- 1 schimb 0,25
Spaţiul de învăţământ 1,50
a). Calitatea spaţiului de învăţământ:
întreţinere, modernizare; încadrarea în 1,50
normele de igienă şcolară:
1,25
- spaţiile de învăţământ au autorizaţie
sanitară

13
IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE

14
Relaţia cu comunitatea
Relaţia cu părinţii
Implicarea părinţilor în activitatea
managerială: 0,50
a). Elaborarea planului de venituri şi
cheltuieli al şcolii: 0,25
- participarea părinţilor la elaborarea
planului de venituri şi cheltuieli 0,25
- implicarea părinţilor în dotarea şi
întreţinerea mijloacelor/spaţiilor de
învăţământ
b). Evaluarea calităţii actului didactic de 0,50
către părinţi (întâlniri cu părinţii,
chestionare aplicate acestora, implicarea 0,50
părinţilor în proiecte şi parteneriate): 0,25
- părinţii consideră actul didactic calitativ:
- peste 80%
- 50% - 80%
- părinţii au luat cunoştinţă, în scris, 0,50
despre progresul/regresul şcolar al
copiilor lor: 0,50
- peste 80%
0,25
- 50% -
80%
- părinţii participă/sunt informaţi asupra 0,50 0,50
activităţilor organizate de şcoală
(programe de remediere/recuperare,
consultaţii, activităţi şcolare şi
extraşcolare etc. )
Asistenţa acordată părinţilor: 0,50
a). Audienţe/consultaţii între conducerea
unităţii de învăţământ şi/sau cadre
didactice/diriginţi şi părinţii elevilor
-
0,50

15
V. PUNCTAJ:
TOTAL PUNCTAJ AUTOEVALUARE:……………………………
TOTAL PUNCTE EVALUARE:……………………………………

1. 86 – 100 puncte FOARTE BINE


2. 76 – 86 puncte BINE
3. 61 – 75 puncte SATISFĂCĂTOR
4. 0 - 60 puncte NESATISFĂCĂTOR
La evaluarea directorilor adjuncţi cele 100 de puncte se realocă în funcţie de fişa postului, elaborată de directorul unităţii de învăţământ, păstrându-se
proporţia din prezenta fişă de evaluare.
În situaţia acordării calificativului NESATISFĂCĂTOR la inspecţiile din timpul anului şcolar, sau la evaluarea anuală, postul se vacantează.
Postul se vacantează după doi ani consecutivi cu calificativul SATISFĂCĂTOR.
Fişele de autoevaluare se înregistrază la inspectoratul şcolar pana la 25 august 2009.
Punctajul final şi calificativul acordat va fi adus la cunoştinţă celor evaluaţi în scris.

DIRECTOR, AVIZAT (pentru directorii adjuncţi)


(Numele în clar)…………………………….. DIRECTOR , (Numele în clar, semnătura şi ştampila)…………
Semnătura………………………………….. …………………..
Semnătura…………………………………..

16