Sunteți pe pagina 1din 23

rltttiat(Atrl

;A( firNl
| "tf

I 't

clrtctToRl cRgtTDtg

--Dr,042\L),.
V

b GflIO TlJRIST
a i9

CRES'I
* \

p"r,,t"l"*{ *,,, -L

cELl t *l

l-;[:i:i"tr

FRUr{o*$g

PROVSREg
6i6[icesi yroaerbe l,trnurlte romdnesti popu[are rttohylie r{e LeonMagfan

) (

ir +='L

(,

!/"f tli l) | f I

r' ( ,2 | I

osPfl,itst caffiTfl,e

meueste Numele

Am primit cartea deIa


Data

nflATsIAs
1t

Eiliturd Ortodoxd pentru Copii


telt 0724.255.219 ; 0766.22.39,92 e-mail: magdan@xnet.ro

Antologiede Leon Magdan

ww w. ma gdan. r o

prcvefie lory6 piltrvr.fu ,."


flerfa Sc:iptlri, Sirah39,3

.., "C et arselept vacduta tnptesuL asc:u,ns al pildelor;i in tmv\e

I t
I

CELE
Bibliogratie selectivn: *** - Biblia sa]JSfAntuSoipturd,Ed. LR.M.O.B.O-R-,Buc- 1975 CaJ..drcal.A. - Diclionar deprooerbe si zicitori,Ed. taon Alcalat Buc. f-a. Ctcerr I. - DictionatuI proTBrbelor mmane1ti,Editu]ile Litera Intemalional Bucuresti{hitinir.! 2006 Mltntea C. - Prooetbe romAnsti, Ed. pentru litemturd, Buc, 196d Zanne A. Iuliu - Proverbel romanilor, vot. I-X, 1895-1903

FRU'{OASS '}{AI

PR@VERBE
Editua MATEIAS BUCURESTI

rsBN 978-973 88075-2-5

Dragii mei,
lProoerbele sunt schntei pi de tnlelepciune har,cene lumineazd drumul aiefii.Asa cd omul,cu cit gtiemai multeproaerbe, cu atit mai putin greseste in uiald.Rdsfoind aceste pagini,aeti descoperi multeprooerbe uneledin ;i foartefolositoare, frumoase SfhntaScripturd, alteledin folclorul dela noi saudepe altemeleaguri, cdcinu existd areolard in lume, caresd nu cibd zicdtori. Alegelichteun proaerb, gindili-od la el Si discutali-lcu pdrintii. La gcoald, udputeti tntrece gi cu colegii prietmii: scrietichteo rcmpunere sauo sturtd pooestire carcsd expliceprozterbul cu pricina. Dati exemple din ainln dezi cu zi sau chiar din inffimpldri prin careati ttecut. Uneori, doar un prooerb te inaatdmai mult dec|t o carteintreagd. ' Proaerbele au ajunsphndIa noi, din

esteun leacminunat. O inimd veseld


lsfanb s.tlDturL Hde 17, 22)

gi gftndul. Unde 1i-einimn,acolo

E uror a te insuto, dargreua faceofamilie.

Cine n-arebdfianL sd-i cumPere.

Sufletulnu seafld undetrdieSte,


ci undeiubegte.

tatdtnflu. Elesuntplinedethlcgi inodtdturd, iar xoi, Ia rindul z;ostru, ad


ueli conainge singuri cht sunt d.e ad.eadrate.

Lucrulface sdndtate, tanddvia tot pdcate.

goapa altuia, Cinesapd ht e4. cdde singur


Ofana Sqi$ura, mae 26. 27) t

Toate le-a ficut Dumnezeu frumoase Sila timpul lor.


6fanh ScripLurd,Ec.t*iastut 3, t I)

pe mamatain toate zilele viEii tdle Cinstette ceii placeei 9i nu o intrista ! Sifd ceea lal Tobit 4, 3)
(5l^nLascnfiure, Catea

Copiii suntargila, este olarul. im mama

Cu ofloarenu sefacepimivard..
prea alintat. CopiIuI rcmdnstricat. iese Sd nu greSeSti nici in lucrurile mari, nici in celemici !
(sfanb Scriptura, E.tsiasicut s, tA)

E destul sd. latre un cdine, cd latrd Si ceilalSi.

paiuldin ochiul Decevezi fr*elui tdu, din ochiul tdunu o iei in seamd? 5i bdrna 7, 5)
ofanta sctiPtxfi, Matei

ASchianu saredeqarte de trunchi. Cinedoarmecu cdinii, sescoald, cupurici. Ce-au ficut mamati tata, Vorfacefiul Sifata.

inSeleptul nu sl)unetot ceea cegdndeEe, dar gdndeSte tot ceea cespune.


6

Celcme v aringeilemmld

se vaniryi f celccs frrotttc cucel trufaS asanenea lui vaf. Scrlpaur'.Eefest


Anh sthrlt lJ, l)

o rod, Dumnezeu Vigacarcaduce ingrijegte,ca Si mai multd roaddsd aducd.


(Sfanb S.riptora, lotu 15, 2)

innegrind pe altul, nu te alberti pe tine. peste Celbunvede bunltatea. tot, cel rdu, nicdieri,

CeIzgdrcitnu e sfipAnPebanii lui, ci banii tI sfipanesc PeeI.

! CineiSindrle o pidtrd, zvarb-i o pAine

Toyisepldngdebani, dardeminte nimeni.

Cdndseclatindciurul,sevddgunoaiele.
$fatk s.iptud, Eclesiasticul 27, 4)

Bogdgiile trec, rdmdn. faptelebune

mai trebuie ?! Cap ai, minte ce-Si

Bogatul a vorbit i toli du tdcut.


(Sfekb Sqiptura, E te9iasticut 13, 2z)

IJndenu-icap.vai depicioare.

Dacdai muh,dd din averea ta;


dacaat pufn, dd.d,tntruma ta !

altuia nu-iface! Cegienu-yiplace,

Ceijdrd mintedispeyuiesc inyelepciunea.


Gfenh Scnptu't, PiLle l, 7)

A5ance Domnul: Sd nu selaudecelinfelept cu intesa,sd nu selaudecelputernic cu putereasa, Iepciunea sa. nici cel bogatsd nu selaudecu bogayia
9lanta s.rlpturt, kremia 9, 23)

La Ds.tranete s-acatugartt motanul.

ori Ia apd. demulte nu merge Ulciorul

Nu te uita cinevorbeSte, ascuhdcevorbeSte !

de vin Cineselasdademenit in\eleqt. nu este


ofenta scriPturt, Pil.k 20' I)

Ceea ceingelepyii cautdIa ei intiti, prottii cautdla allii.

Bea,d.arnu te imbAtu! Discutd,dnr nu te certa!

Rodulingelepciunii e mai bun decdtaurul.


Gfank 9cr|frurd. Pilde a, 19)

FieomulcAtdebun Vinul il face nebun.

Mintea de Id.tinerele E toiagIa bdffanep.

beat, Cdnddoi zic cd eSti du-te Si te culcd!

Vinde-Si caftanul gi ia-li abecedar !

nu seva tmbogdsi. beYiv Lucrdtorul


6fanb s.rlpture, Ecl$iasticul 19 1)

Mai bine sd-ntingiin sme Si sd te uigi Ia soare, decdt sd-ntingi in unt ti sd te uiti in pdmAft.

--./,'

inimii dd uiayd omului Veselia zilele. Sibucuia ii lungeSte


(Sfenb Scnptud, Ecksiastkul a,O,22)

/[

Ceea cea maifost, a,ceed 1ro. maifi, ces-aint|mplat seva mai pettece, Si ceea cdcinu estenimic nou subsoare.
6hnta s.rigu.a. Ec.testastut 1, 9)

in care intrd soarele, in casa nu intrd d.octorul,

BanIa ban, pdluche la pdduche ti prostIaprosttrage.

MAnia ta sd apund od.atd. cu soarele.

Nu tot cezboard semfinfincd.


Din pdmAft negtu mdndnci pdinealbd. Sdndtatea Si trupul tn puteresunt mai buned.ecdt oriceavuyie. tot aurul Sidec6.t

Ce-i omuluisd cdstige foloseSte lumea intreagd., d.acd-gi pierde sufletul?


ofenb scnptufa, Marcu a, 36)

(Sfantz Soipturd, Ectenasdcul 5o, 15)

PdmantuI este poaftacerului-

Ne ttebuiedoi ani sdinvdtdm viagd sd vorbimSiintreaga sdinvdtdmsd tdcem.


l5

Nu suntde nici unfolos comorile dob dndit eprin Jdrdd.ele ge. pfanh
s.dPturd, Pit te to, 2)

Bogttula fdrut strhmbdtate, ,i tot el s-amaniat. i s-a Celuisdrac fdrut sfiAmbdtate Pmtru intne. SieI seroagd
isfenl! s lftud, Ectestasti.ul 15' +5)

Cine furd.azi un ou mdine vafura un bou.

La omulsdrac nici boii nu trag.

Nu pot sdincapd doud. sdbiiintr-o teacd.


Scoald, loane,defd.foc ! Lasd-md, cd nu maipot ... Scoald, Ioane, Ia mdncare ! Unde-ilingura mai mdre?

pe Dumnezeu, lrnprumutd' Cinedd sdracilor

bani' aduce darLwdldtuta invdldturd, Baniinu aduc

Nu ldsape mdine cepoli faceazif CumiSiasterni, aSa veidormi.

Mai binesdrarSicwat decdt bogatcuPdcat.

mubdingelePciune este Unde este ti multdamdrdciune, ttiinla SicelceiSiinmulgette suferin1a. igi sporegte
sfentu scriptufi. E clesiastut 1. 1A)

t4

CineselnsogeSte cu ceitnyelepyi ajunge inyelept, iar celceseintovdrdsette cu ceinebuni vd.deveni fiu.


(sfefta s.riptura. Pll.le 13,20)

un vecin Mai buneste detine, aproape unfrate departe. decdt


FlenLa sciptud Pilde 27, to)

Cine se-osedm&nd se-adund.. la nevoie Prietenul secunoatte.

Cdndnu eStisigur decaractuulunui om, piveSte-i prietenii.


Spune-mi cu cinete impietenetti, ca sd-yispuncineeSti.

Nu pdrdsipeFieterutlcelvechi, lui ! nenea cdcicelnounu esteasa


(sfanh sctiptura, Pitck I t,24)

putinipot sdcontinue. Totipot sdinceapd;

CinetSipdzeSte gurati pdzerte sufletulsdu.


(sfenb scttpturd, Ptlde 15, 3)

din drum, sd te abasi Nu e ruSinos sdnu revii la drum. e rusinos

'a t

Rdzbunarea rdzbunare aduce.

Oricedrum tot cu un pasinceqe.

a
Cineserdzbund. trebuie sdmpedoudmorminte. Dtumul celmai scurt il Stii. e celpe care

a a
l7

Mai binetrdietteun sdrac lipit, decdt un bogat zgircit. Unuld,i mereu gi seimbogdlerte, ahul sezgirceSte din cale-afafigi sdrdceSte.
(sfanb scripura, pide l I, 24)

pefa1d, o dojand Mai mult preSuiegte ascunsd. decAto dragoste


(sfebb sdiPtuA. Pll<le 27, 5)

nici un dascdl mai bun, Co vremea,

Averca cea mai bundeste aceea caretgifoloseSte. Nu rdspunde nebunului dupdnebunia lui, casd. nu te asemeni Situ cu el!
Pfantu eolpturd, Pilcte26, 4)

Mai binemai tdrziu, decdt niciodatd.

De unde nu-i, nici nu cefe. Dumnezeu Nu-i da cupiciorul dorul! cd-ivei duce

Ride ciobd.eoald spartd.

Rdfu rupt, decdrpit.

CeIcu inimi inyeleaptd primegte sfatuile.


(sfenta scn$urd, PiMe 10, a)

Viciule urdt Sila ceifrumoSi; gi la ceiurdpi. virtuteaefrumoasd


l8

Chnddemultete apuci, maipe toatele tncurci,


l9

Lenegul iSi vdrd mdnain blid, dar nu o mai duceinpoi Ia gurd.


(Sfanb Sdiptufi, flde 19, 24)

iri spune Dacdin plind zi regele admirdstelele! cde noapte,

PisicacepdndeSte goarecele preyuieSte mai mult decdt leul carelenewgte.

Noapte6. e un sfetnic bun.

merge-n urnn minlii. Norocul Cesenaste din pisicd mdn6ncd. Soareci


Dd-i de lucru leneSului, ca sd-gideasfaturi.

Un pumn d,e perle nu valoreazd cdt un pumn de orez.

averile,sporesc Cdndseinmulgesc ,i cei ceIe mdndncd.


tsfena sdbtwa. Ec.lesasttl 5. 10)

Hrana ta, cu carcte vei hrdni, sd. o mdnAnci cu mdsurd !


(Sfanb S.fiptunA, kze.hiel 4, lO)

Batetaua, sdpriceapd iapa.

Foamea este celmai bun bucdtar.

o potcoavd; Un cui salveazd un cal; o potcoavdsalveazd un cal salveaziun om.


2l

20

OchiiDomnuluisunt prctutind.eni, veghind asupra celorbuni celorrdi. Siasupra


6fenb s.nPtuh. Pirde 15. J)

pdcatuL CineiubeSte certurile iubette


6ranb ScnpturA Hde 17, 19)

Vrabia mdlai viseazd.

Cine seamdnd, vdnt culege furtund.

Am vdzut mai muhe ciocane frdnte decdt nicor)ale sparte.

Mai bine o pasdrein mind, decdtzece pe gard.

Mdndrianu ddpilej decdt Ia ceartd'


(Sfantasdifiud, PLle 13, lO)

Pdcatul intrd.razand, pldngdnd. Siiese


Gdina, cdnd, va oua, audeo mahala. Ajutd+eSicnul te va ajuta!

Gdina vecinului parecwcd,.

Bine faci, binegdseSti.

SW
22

Sd te culci od.atd cu gdinile ! Si sd te scoliodatd cu cocoSii

Decdt slugdIa ciocoi, mai binecioban la oi.


23

Un rdspuns blind domoleSte minia, Mr un cuyAnt asprualald mAnia.


(sfeda Suipturd, pifue tS, t)

Bunalnyelegere rod.eSte har!


9fenta sqbturt, nrde t5, t5)

Cine cautdceattd. gdseSte bdtaie.

Adevdrul esteu5aRaiului. '

Ai intrat in hord,trebuie sdjoci.


Cdnddoi seceartd al treileachstigd.

Undeintrd. cearta-ncasd, d.e-acolo norocu'iasd..

, Bdrbatulareochisdvcdi, femeia are ochisd. fie vdzutd.

umba cetor tnletep[i picurd$tiinld. iar gura celornebuni reyarsd prostie.


(sf6nta Scnpturt, p de IS.2)

O casd dela pdtinyi, Sio avnesuntmogtenire dar ofemeie inyeleaptL este un dar dela Dumnez.eu.
(srafta scngura, Plt<re t9, t4)

Vorba duhe, mult a.duce.

Casa epustie pedinduntru, ftrd.femeie casa epustie pedinafard. fird. bdrbat

lnel deaur in ritul porcului,aSa este gifdrd minte. femeia frumoasd


Ghnta sciptuh, Pikle 1r,22)

Ceincepe bine, sfdrgegte frumos.

Chiarrdzboideseya starni, eutot voi ndddjdui.


Qfanta Scnptutd. PMImut 26, 5)

Frica de Dumnezeu este

tnc ep utuI tng eIep ciunii.


tsfanla scnplufi nlde I 7)

Dupdrdzboi, mulgi ttitejise-aratd. Arma, chiarstdpinuluiti este duynan.

A auzit cd a tocat, dar nu StieIa cebisericd.

Amdnarea e hoyul timpului.

Dupdunehe secunoatte metterul.


A muncito vard ti-a bdut tot intr-o seard". Alergi mult, mdnA,nci unt.

Beliaeste ura.tuturorrd,utdfilor.

Ceamni scumpd. comoard pentfu om este muncl.


(SIantaScn urd. Pil<le 12, 27)

Din calea belivului Si

HristosS-aa.bdtut.

Mdsoard dedoudori inaintesd tai o datd!

Birtul e scara pe carc omulcoboard ln ia.d.

Muncae
brdgardd.eaur.

Vai de celce-Si spore;te averea cu ceea cenu este al lui !


6febb Scrtgurt, Avac 2, 6)

pietrele Apa trcce, fimdn, Apele micifac rdurile mari. Anevoie secdStigd., lesne se cheltuiegte,

I I

ry

Oice amdrdciune gi mdnieSi Sisupdrare izbucnfue sdpiard de Ia vot Sidefhimarc impreund. cu oricerdutate!
4, 3t ) GfantascnptuE, Efeseni

LelemalJrumoase cTesc. Jlorrprtntremaractnl

CineiSitulburdcasa lui culege v6.nt.


(Slanh Scripturd, Pilde I 1. 29)

Adundla tinerele, casdai la bdtr nefu !

Acoperisul careteferegte deploaie afost fdcutpe vreme bund.

Cufemeia reaimbftrAnetti, cucea bund, XntinereSti.

De b rAnisd. nu rAzi, cdcio sd-ajungi caei!

Sd. te bucurid"e toatebundtdlile pe careDomnul Dumnezeu 1i le-adat qieSi casei tale!


(sfanh s.riptunA, D.ut, 26, I1)

Cdtebordeie atateaobiceie.

Baba cere tmplinitetoate, MoSu' poate. facecdte

E mai bine in toliltt trr,lntlt ltry atul,itnht

le

Din tinerege alege invdgdtura f pdndIa bdtrdnege lei aflatngelepciunea.


$fath sdipturd, E lesiasthut 6. lA)

Cdndai muh, dd mai muk; dacd ai pupindd mai puyin,dar nu pregeta sd. faci milostenie.
(Sranla S.riplura. Tobit 4, a)

La barza chioard. ii faceDumnezeu cuib.

Binejh, binegdndeSte ! c-otali serdspldtette

Fericede acelacdruiaii spui o vorbdSipricepezece Si vai decelcdruiaii spuizece pricepe nu nici una. Si

Ce-iin mdnd, nu-i minciund. Bogate celcarenu e datoL

Calul bun sevindedin grajd.

BoieriaSiprostiacu marcchehuiald. setin.

iSifaceomulgospodar varasanie ti iarra caL

Adund aryintIa tinerele, ! casdai aur Ia bdffAneIe

Cubucdsele mfti seprind peStii mari.

l ) n,nv ,'t u tl t tl tl , d,u'tr ul i l uy i tt l ttttl r l

PeStele de Ia capse-mpute.

lt lltttfinlrdtliI A vilrnr lrrtlrrlftl*i, delllti(rrfr(!rt:rl


tl

Ceidepe urmdvorfi cti dintdiSiceidintdipe urmd.


(sienta Suipturi, Matei 20, t6)

CeIcesetrdurd de sdrmani efericit.

ingeleptul invayd. 9i dinpdyania ahora,ndrodulnici dintr-a sa.

Ccdai sd/.aeilor, gie-gi dai.

Dc Ia meian sdrae sdna-yi tntweifeta tu nieidc ti a'tans. la tinena seva tntmtee f@te lai Dumnczeu!
sriplura, fsfanra 'thi4,7)

Cei tineri grdiesc cefac, cei bdtrdni ceau fd.cut, iar ceinebuni cevor sdfacd. Celcearefinduiald cruld multd ost ene ald".

Fapte,nu vorbe.

din aur, HdrbulStirb,chiardacd-i nu e bundecAt detopit.


(sfanta s.iPturt. MaLei20, 16)

Mulgisuntchemayi, darpuginialeSi.

in Iu sd scdrgdie co.rul, sca4Aie mdgarul.

Ca uneabdlucrezi, uneahdrdmdi.

Dupdceti-ai mulli rupt caru', . li-aratddrumu'

inlclepciunea d.esuseste mai ?fiAi curatd., apoipasnicd, blirndd, ascukdtoare, plind demild Si deroade bune.
lst,ntlx s(tixutr, Iacov 3, t7)

I
AU

sPini. grdu Si au secerat semdnat


(sfantas.nptura, t.temla 12, ti)

Pdgania e celmal bundascdl.

Fii ca moara: primette gAul Si inapoiazd faina !

Cen-a invdtat lonild, nu mai tnvard. lon. La celcu economie sutafacecdt o mie.

cel gol e ridicat. e aqlecat, Spiculincdtcat

Din acelasi lemn e Sispanzur d.toarea ti aharul.

Mun;ii noStri deaurplini Si noi slugipe Ia strdini.

Nici o poamd. nu-i amard co. strdindto.tea.-n |ord.

CeIe bune sd se-adune, cele rele sd sespele.

Cinedeoameni nu sefutineazd nici deDumnezeu nu se-nfricoSeazd.

FiepdineacAtde rea, tot mai bine-n lara med.

Cu rithtlurrSi tittr l a ci d i n 4 l u r i r l i n i .l r .

inainteaprdbugirii merge tufia.


(SfAnb S.d$urt, Pit<let6, Ia)

Nu judecayi, casd nufiqi judecasi !


Gfenb Sui ura, Matei 7, I)

Sdnufii scump la tdrdye Siieftin Ia grdu! Lacomul maimultpierde maimultaleargd.. SileneSul

Sdnufacegi nedreptate Iajudecatd, Ia la cafidritti Ia orice mdsurd, mdsurdtoare !


(sfanh scnPturt, Levitl.ul 19, 55)

Thlharulcel mic e spanzurat,iar cel mnresalutat.

Cine furd azi un ac, mdine furd un gdnsac.

ochii Ia tocmeald. Cascd. nu dupdcete intald!

Undedai Si undetapd !?

Butoiulgolfacezgomot marc. Nu se-ngragd porculin ajun.

Prieten ad,wdrat e celcarete sfituieSte debine, nu celcare tti laudd nebuniile.

Nu aruncali mdrgdritare la porci!

Iarna-[grcu,onn\L i nurt{. yaifu onnlt ten w |

Cine sedmestecd

hfirap
\ .-=__:_-_-_---r'

il mdnincdporcii.

yorc Gina n,are mfntr pldclntr, tcrnanumllnrd


t7

56

Prin ingelepciune seridicd o casd Siprin bund chibzuiald se int drett e.


(sfanta sciPtura, PiMe 24, 5)

ca sd nu ajungisfuac ! Nu iubi somnul,


ofAnta ScnPtuE, Pitde20, 13)

Cinepe algii blesteamd urgii asupraiSi cheamd. Sd curnperi intdi vecinii, apoi casa.
LUgetuI Dune ceam perna, moate

Nu-1ibdganasulundenuJi ferbe oald! Numaicu yorba nu sefaceciorba.

ceimici. Sebatceimai Sisuferd


poate saaarame un srngur ausmtn rc-au lucrat o mleaeprlelenl.

Cine s-aarscuciorbd srtfld si in iaurt.

GreSeala mdrturisitd e pejumdtateiertatd.

Nici nu Stii deund.e sare iepurele... Cinealearyd dupddoi iepuri nuprindeniciunul.

Copacul cu rdddcini addnci nu setane d.e furtund. ca sd-imdnincerodul. Prostul taie copacul, La pomulldudatsd nu te ducicu sacul.

Alte cdrli apdrute Ia EdituraMateiag


Cirticica de rugiciuni

Pilde ortodoxegi povestili cu talc Povestiricu sfinti pentru copii cuminti Legende cregline pe intelesul celormici
Ce inseamni numele meu - dicfionar onomastic Ce inseamni aghiasmi ? - diclionar ortodox, litera A Ce inseamni biserici ? - diclionar ortodox, litera B Spovedaniape infelesul celor mici - mic indrumar Jocuri cregtinepentru copii - vol. I, II, III 9i IV Probleme cregtinede logici ti perspicacitate Infelepciuna sufletului - almanah ortodox PoveFticu har - volumele I, II, III pi IV Bucuretti - ghid turistic pentru copii Ghicitori cre9tine- volumele I gi II Poezii ortodoxe pentru copii Cele mai frumoase proverbe Povestepentru toti copiii ... Fi multealtele

Toate cdrlile suntprezentate pesite-ul:

www.magdan.ro
Puteli comanda aceste cdrli pe mail:

leon.magdan@yahoo.com
saula unul din numerele de telefon:

0724.255.279 sau 0766.22.39.92

(ARTIC'CADT

acluM

(i .

)v

--6q -"v-

LEG
ry

'h'.'e

cRESTlNs

7, ,t,/"-l ..L' .,,,

II 1'';"'t' .r,.

J-" u",1^

cs iirsrAnrili
NUIAELE

(' '{, '} '((l

j ,t)'(l ! 2l l

/ l) I / t

j
;

t,1j