Sunteți pe pagina 1din 28

Paraclisul Sf.

Arsenie Capadocianul
Alcltuire
a

ieromonahuluiAthanasie Simonopetritul

'l'rupar. glas J l'orlobic: Pentru,' mirturisirea...


Via{d indumnezeiti bine petrecflnd, al Mingfrietorului aritat, de Dumnezeu purtltorule Arsenie, qi hnrul minunilor primind, tuturor grabnic ajutor le dai;

vns cinstit te-ai

ItrIrintc Cuvioase, roagd pe Hristos Dumnezeu rlllruiasci noui mare mili.


('( )Nl)A(', glas 4 Itorlohic: Ccl ce Te-ai infll(at pe cruce...

si

se

l'lonrea cea nou sidit[ a Capadociei gi vasul cel de nrrrlt prc( nl virtu(ilor, sfin{itul Arsenie si fie cAntat de mine. ('ilcl uccstn, ca un inger in trup vie(uind, in ceata tuturor rl'lnlllor n n.iuns, impreun[ cu care mijlocegte la Hristos ftlltlcuuntt s[ nc dea noui iertare a gregelilor.

NISrimuri:

Bucur[-te, plrtaqule al cuvioqilor prin sfin{ita nevoin(i qi petrecere; bucurl-te, Iauda monahilor 9i a preo(ilor, slava Capadociei, pirinte Arsenie.

vrljmaqii mei, 9i vei pierde kr{i coi ce necljesc sufletul meu, ci eu sunt robul tiu'
12. $i

intru mila ta vei slhrqi

pe

pe

Dumnezeu este Domnul...

Binecuvintat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum qi pururea qi in vecii vecilor.


Psalmul
1.12

'l'ltllliu', glasul 4 I'orlobic: Cel ce Te-ai inil(at pe cruce...

intru ta: intru dreptatea auzi-mI tlu, adev[rul 2. $i sI nu intri la judecati cu robul tIu, ci nu se va indrept5(i

l.

Doamne, auzi rugiciunea mea, asculti cererea mea

inaintea ta tot cel viu. 3. Ci a prigonit vr[jmagul sufletul meu, smerit-a in pimint via(a mea, agezatu-m-a intru cele intunecate ca pe mor(ii veaculuil 4. $i s-a mffhnit intru mine duhul meu, intru mine s-a turburat inima mea. 5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mflinilor tale am cugetat. 6. Tins-am cdtre tine mAinile mele, sufletul meu ca un pImffnt firl de ap[ {ie. 7. Degrab auzi-m6. Doamne, sllbit-a duhul meu: nu intoarce fa(a ta de la mine, qi mi voi asemina celor ce se pogoari in groapi. 8. AuzitI fI mie diminea(a mila ta, c[ spre tine am nldljduit. Cunoscuti fi mie, Doamne, calea intru care voi merge, ci la tine am ridicat sufletul meu. 9. Scoate-mi de Ia vrljmaEii mei, Doamne,la tine am scipat' 10. inva{i-mI sd fac voia ta, cd tu eqti Dumnezeul meu' Duhul tiu cel bun mi va povifui Ia pimdntul cel drept' 11. Pentru numele tlu, I)oamne, md vei via, intru drcptatea ta vei scoate din necaz sufletul meu;

l)c Dumnezeu prea luminate, Plrinte Arsenie, floarea con cu preabun miros a Capadociei 9i al Bisericii preamare rugrllor cltre Hristos, inal(i ale tale maini 9i al Duhului sf6nt Irur pogoari in sufletele celor ce rugiciunea ta cea prlrinlcascfl qi vie cer, 9i intrutot cinstitelor tale moaqte se hrchin[. SlavI..., $i acum...
Nu vom tlcea niciodati, N[scitoare de Dumnezeu, a spune putcrilc tale noi nevrednicii. CI de nu ai fi stat tu inainte i'ugiindu-te' ce ne-ar fi izbivit pe noi din atitea primejdii? lji cinc nc-ar fi pizit pAni acum slobozi? Nu ne vom deplrta rlc lu tinc, StipinI, cI tu izblveqti pe robii tii pururea din Iorrlc ncvoilc. Psalmul 50

dupl mare mila Ta qterge firidelegea mea; induririlorTale 2. tji rtrrltir mul(imea mea 9i de plcatul fdrldelegea J. Mti vlirlos mI spall de

l. Miluicqitc-mI,

Dumnezeule,

ruou nli-t curir{cqte, {. ('rI liirirtlclcgca mea eu o cunosc' 9i picatul meu inaintea 1111'11 gstc Pururea. 5. 'f ic unttitt am greqit Ei rlu inaintea Ta am fIcut, ca sI te ilrrll.cptrl{cqti intru cuvintele Tale qi sI biruieEti cind te vei .lurlt'crt'l\r.

6. CI iatfl fntru ffiri'delegi m-am zimislit, qi in picate m-a

Cffntarea

I, glas 8

Cil iatil adevirul ai iubit, cele neardtate gi cele ascunse ale in(elepciunii Tale ai arltat mie. 8. Stropi-m[-vei cu isop, pi mi voi curi{i; spIla-mI-vei, qi mai virtos decit zflpada mi voi albi. 9. Auzului meu vei da bucurie gi veselie, bucura-se-vor oasele
7. cele smerite. 10. intoarce fa(a Ta de la picatele mele gi toate

Irmosul: rrApa trecflnd-o...".


Cuvioase al lui Dumnezeu, roagl-te pentru noi'

firidelegile

Arsenie, Plrinte de minuni ficltorule, vistieria rllugostoi, ruglmu-ne {ie din suflet: cu sfintele tale rugiciuni clltro Stfipffnul degrab ne izblveqte din felurite patimi'
Cuvioase al lui Dumnezeu, roagl-te pentru noi'
Scfipat-ai din curgerile rAului cu ajutorul purtitorului rtr, biruin{[ Gheorghe, pentru aceea, pe noi, cei acoperifi

mele gterge.
zideqte intru mine, Dumnezeule, qi duh drept innoieqte intru cele dinliuntru ale mele. 12. Nu lepida pe mine de la fafa Ta, Ei Duhul TIu cel SfAnt nu lua de la mine. 13. DI-mi mie bucuria mAntuirii Tale, qi cu duh stipffnitor 11.

InimI curatl

rlc vlforcle viefii, scapi-ne, Arsenie Pflrinte'

mI intiregte.
invifa-voi pe cei flrldelege ciile Tale, Ei cei necinstitori la Tine se vor intoarce. 15. Izbiveqte-mi de sffngiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mffntuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
14.

Slav[...
a

CA de ai fi voit jertfi, aq fi dat: arderi de tot nu vei binevoi. 18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul zdrobit, inimi zdrobitl gi smeriti I)umnezeu nu va defiima. 19. Fn bine, Doamne, intru bunivoirea Ta, Sionuluio qi si se zideascl zidurile Ierusalimului; 20. Atunci vei binevoi jertfa drepti(ii, prinosul gi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul TIu vi(ei.

16. Doamne, buzele mele vei deschide, gi gura mea va vesti lauda Ta.

rlrrrrrrtczcicqtilor harisme ajungflnd, de care, Arsenie, plrtaqi ll nrntrl gi pe cei ce cu credin(I te roagi totdeauna'

Cu pricepere de mic impodobitu-te-ai, casl

fi.

$i acum... Miluicgte lumea, Tit, Cea buni, ca o maici pe Domnul luluror incluplecffnd, 9i inainte pune impreunfl rugltor rlurtutczcicsc, StIpflni, pe Arsenie Capadocianul'

$i ,:a c'tinth c'unonul r.tl c'drui ucro.stih cste: ,,Arsenie. ridici tlegrab dc Ia noi toatfi patimn. A(thanasic)",

('iintarru

Irmosul:rrDoamne, Cel ce ai f5cut...".


Cuvioase al lui Dumnezeu, roagd-te pentru noi.

('uutri cu milostivire, ceea ce egti cu totul lludati' Niiscrlloirrc dc f)umnezeu, la necazul cel cumplit al trupului rttt,tt 1ri vintlcci durerea sufletului meu.
l, r'lcnir'..., Sctlcltlllir. glas 2 I'orlolrit': Ceca ce egti rugitoare caldi...

Biruitor asupra patimilor te-ai aritat, Cuvioase, luptind asemenea cuviogilor cei de demult; pentru aceea, de cununl purtitori, Pirinte, ii arati pe to(i care aleargi la mijlocirea ta.
Cuvioase al lui Dumnezeu, roagi-te pentru noi.

l)rr lanful patimilor fiind ingreuiafi; Arsenie, tare glas

r;rrc linc slobozim, zicflnd: Timlduieqte sufletele


ll'upurilco pi ne intireqte pe calea Domnului a merge.

qi

flristos purtitor preot qi preamare nevoitor ai fost, preasfinte Pirinte, postind intotdeauna; deci mffinile ridici la Cel de oameni iubitor, ca al SIU ajutor sI dea tuturor celor ce au trebuin{I.
De

CAntarea 4
I

rmosul: rrAuzit-am, Doamne...".

(luvioase aI lui Dumnezeu, roagi-te pentru noi.

Slavi...

Milostivi inimi qi doctor iscusit flcutu-te-ai farasio(ilor, PIrinte, pe to{i tImiduind cu rug[ciuni
dumnezeiegti; pentru aceea, pdtimirea cea cu anevoie de timdduit a cancerului o vindeci la cei ce cad la tine.
$i acum... De clderile plcatelor plzeEte, Maicl, pe to{i care cu dorire te cinstesc, precum pe Arsenie cel vestit pflzitu-l-ai cind dintru inil(ime a clzut, gi pe robii tIi pe stAnca lui

invredniceqte-mi, Fflrinte, in chip sfintit a inil{a la l)orrurul ruglciuni, dupl cum tu ale turmei tale cereri, in rur ;i ill ccnupl, ai adus.
( luvioase

al lui Dumnezeu' roagi-te pentru noi.

('u rrri.ilocirile taleo Cuvioase, intinatul meu suflet spall ryl lrrrl irrvrcdniceqte intrutot sfflntI voia l)omnului a sivfirEi.
Slavd...

flristos

ii

intlreqte.
rul

Din tot felul de primejdii ale sufletelor qi ale trupurilor scapi pc cei ce flri viclegug la tine aleargi, Cuvioase, Ei tuturor di cu imbelqugare ale cererilor dezlegare.

p!'(,cunr cu pragtia

llc vrfi.imaqul ce m[ ispiteqte alungi-!, Preacuvioase, ruglciunilor pe vrljmaqi de la turma ta

rtltutgul.

$i acum...

IO

TImf,duieqte, Cea-ntrutot nevinovatl, pe mine, care dupi amflndoul' pitimesc gi mI indurerez, Tu, Care ai niscut pe Doctorul firl de moarte, pe Hristos cel intrutot puternic.
CAntarea 5

Cintarea

Irmosul: ,rRugiciunea
Cuvioase al

mea voi

v6rsa...".

lui Dumnezeu' roagl-te pentru noi.


vlagi,
gi

Irmosul: rrlumineazi-ne Pe noi...".


Cuvioase al lui Dumnezeu, roagl-te pentru noi.

Acoperi pe noi cu ale tale mijlociri, Arsenie, precum acoperit-ai satul farasio{ilor cu ale duhului tiu tainice pov5{uiri qi lupte.
Cuvioase al lui Dumnezeu' roagi-te pentru noi.

'rrronie de feluritele ispite, o, Pirinte; pentru aceea prcntlcgrabi le ridicl, prin ale tale rugiciuni, Arsenie, procum, de trei ori fericite, ridicat-ai pe cei paraliza{i de rnl.
Cuvioase al lui Dumnezeu, roagi-te pentru noi.

Se molepegte-a sufletelor

incordarea inimii

se

Curata nevoin{I pe noi invredniceqte a iubi, Arsenie, prin care sufletul se cur[{I de patimi qi Domnului asemenea
se face.

Ctrliuzit-ai ale tale oi cuvflntltoare cltre Hristos, intre lhrnnio(i de Dumnezeu cugetitorule, prin cinstitele cuvinte pl vlcfuirea ta dumnezeiasci, topindu-te din dragoste ca ceurtti cllluzegte-ne, dar, qi pe noi cei ritici{i' Arsenie, citre Aceln.
SIavI...

Slavi...
Pe noi lumineazl care te cinstim, Arsenie, 9i mffngflie cu

pirtlgia sfin{ilor

pe cei de lucrurile vie{ii necnji{i.

t)umnezeiasca dragoste pizit-ai aprinsl-n toati via{a (luvioasel pentru aceea' inimile noastre zgribulite de ln, ult lrrgcnrlui rlu luptlri tu le aprindeo qi-ai slavei tale pe loll rrc nrati pirtagi, Arsenie-ntru tot cinstite.

$i acum... Venit-a asupri-ne nIpistuire, Cea intrutot nevinovatd' in care cerem impreun' lucrarea a tale mijlociri 9i-a lui Arsenie, al tlu rugitor. $i acum... A robilor tdi graiuri le asculti, Fecioari, ca o grabnici tlcullillourc, gi cere ajutorul cel iute foarte qi dumnezeiesc nl t,'lrrlui 'l'itu qi Stipflnul; cdci unde, daci nu la tine, Cea ('ulrtltI, rrrltlc.idile ni le inf[(iqIm?

I Dupd trup qi duPd suflet'

IL

r3

Din tot felul tle primejtlii ale sufletelor 9i ale trupurilor scapi pe cci ce frir[ viclequg la tine aleargi, Cuvioase, 9i tuturor dI cu imbelgugare ale cererilor dczlegare.

\t

ih :

r,Milrricgte-mi, Dumnezeule..."

Slitril rt. gltrs (r l'orlolrit' :'lilat[ nldeidea'..

prihani, care CuvAntul prin cul'int, in zilele mai tle pe ttrnti, netfflcuit ttiscutu-[,-ai, rttag[-L ca
Cea

fir[

cte

una ce indrizneala cea tle mnici ai.


l'ctcrrie ...

l)c llristos luminate soare' dumnezeiasci slavi luprrrtoricnilor, a celor ce se nevoiesc podoabi, laudI

a a

rrllrc llristos a mijloci, Arsenie, pentru-ai tii robi ce


rrrgrlciurtcn-{i cer, Pirinte; pe noi ne scoate cu blinde(e din ll'upului pi sufletelor patimi, ca Ia a moaEtelor tale racl[ e rr t,vtuvic sii ne-nchinim, gi cu bunivoire si il sl5vim pe Cel ( 'r, lrrinrrnat pc tine te-a f[cut.
rrlt,

;lrr,olitor pi izvorul minunilorimbelqugat, Cuvioase, nu inceta

( ()\l) \( . glrrr I
I'otlolric: Ceea ce cati plzitoarea creqtinilor...
Ca unul ce iubit-ai pe [Iristtls, Arsenic, al dragrtstei flcutu-te-ai sivirqitor, dflnd tuturor, Pirinte, a cererilttr dezlegare; pentru aceca' mai inainte ;i acum apuci 5i tle la noi, ca pe-un plienjeniq, dezleagl. ale vicleanului ispite, ca inchininclu-ne la atc tale moaqte, cu tlrag cintiri de mulfumire, in(elePte, s[ iti dim'

(,antarea 7 lrlrrosul: rrTinerii cei ce au mers din Iudeea...". (luvi<llse al lui Dumnezeu, roagl-te pentru noi.

I'rochinrt'n: Cinstitl este inaintea Domnului mtlartea


Cuviosului Lui. Slih; Ce vom rlspllti Dornnului pentru toate cite
l'
a

tlat noui.

r:rlrghtlia: \lrrtci Il. ::'.1(l


SIar'[...

Neincetatl avffnd in via(a ta rugiciunea, Cuvioase, Ei rurrrrrr sliintl cu sfin{ii impreunl, nu inceta a te ruga pururea llrrtllrr ttoi, sIr:rcii, qi care cu dorire te cinstim pe tine. ('uvioasc al lui Dumnezeu' roag5-te pentru noi.
Ar u!ic-aviintl qi bog5{ie harul necheltuit al Duhului rlurrurtrr"icsc, ficc[ruia l-ai impir(it, Arsenie, ca un al !)orrrrrulrri infclcpt iconoml pe care 9i noui, cu iubire de orurrtlri, irt tlitr il tliruicqte.

Pentru rugiciunilc Cuviosului Triu...


Si acum... \ I'r'tt
l

rtt

rrr g:tt'i tr lr i ltr

llsciilttrt t't'i rlt' l l lutr llt'/r" tl.

"

Slavl...

r4

r5

Inalte lucruri slvArqind, Plrinte, pe sine{i te-ai smerit: Arsenie, dAnd slava Domnului ca un smerit cugetitor; pentru aceea, dlruieqte-ne smerenie, celor ce mult ne ridicim asupra Celui Preainalt.
$i acum...
Precum, Fecioari, luiArsenie, Cuviosul tlu, te-ai ariltat, qi sufletelor celor ce i{i strigi, al ingerului ,rBucurI-te", te arati-acum, ca ai necazurilor nori sI se destrame gi bucuria s[ Ie striluceasci lor, CuratI.

$i acum...

Maici-Fecioari, care pe slujitorul tiu in muntele Alonului in chip de tain[ l-ai adus, pe to{i de muntele ceresc
Ittv rcd niceqte-i. C6ntarea 9

trmosul: ,,Cu adevdrat N[scltoare de Dumnezeu...".


Cuvioase al lui Dumnezeu, roagi-te pentru noi.

Cintarea

llislritul luminffndu-I, apus-ai ca o cilltoare stea in lnruln Kerchira, Arsenie Pirinteo sfin(ind Elada cu trupul Itlu dumnezeiesc.
Cuvioase al lui Dumnezeu' roag[-te pentru noi.

Irmosul:

rrPe

impiratul ceresc...".

Cuvioase al lui Dumnezeu, roagi-te pentru noi. Precum maice de prunci le-ai aritat pe cele sterpe cu ale tale ruglciuni, Arsenie Plrinte, a$a pe sufletele cele firi rod cu roade le arat[.
Cuvioase al lui Dumnezeu, roagl-te pentru noi.

Arsenie, cu harul care neincetat din ale tale moaqte icnc, tlmlduieqte patimile tuturor celor ce cu credin{I a ta tlurttnczeiascl pomenire o cinstesc.
Cuvioase al lui Dumnezeu, roagfl-te pentru noi.

La Sfintele Locuri cu evlavia toatl inchinflndu-te, Iocaq fA sufletele noastre, pe ele agezflnd dumnezeiescul har, Arsenie.

dumnezeiesc

Cu urmitorul tiu Paisie, Arsenie, tu te roagl lui Itrislos, ca prin pov[(uirea voastrl, pe EI si II slivim, l'ilrintc.
Slavi...

Binecuvflntim pe Tatil...
Precum o paslre ce puii iqi adun[, urmat-ai turmei tale ce la tine alerga, Pirinte; pentru aceea, ii pizeqte pe

'l'u, sus, cu sfinfii sal{i, P[rinte, iar noi jos, pe pimflnt, Arsr,ltico i{i cerem harul mijlocirilor, Pirinte. $i acum...
t7

credincioqii ce la tine fug.

r6

invrednicegte-ne, Fecioari, de viefuirea cea dumnezeiasci cu-Arsenie Capadocianul laolati, pe noi care

()bignuitele tropare..., ectenie..., otpust


APoi:

firi

de incetare, ale tale

mlriri

le

lludim.

Cuvine-se cu adevirat"'

(,llru 2r lttttlobie: Cflnd de pe lemn...


C'uvioase al

Mlrimuri Bucur[-te, Capadociene, de minuni flcitorule' urmltorul intru toate al vechilor Pirin{i; bucuri-te, Arsenie'
qi primegte cererile celor ce cu dorire ale tale dumnezeieqti moagte le cinstesc.

lui Dumnezeu' roagl-te pentru noi.

lngrouia{i de multe patimi, pe tine te rugim, 0ttfletlttorule de Dumnezeu' Arsenie Pirinte: t[miduieqto

Unde, de trei ori fericite, se sivffrgeqte a ta pomenire cu evlavia toatI, dI aritat, Arsenie, harul tIu, 9i pierde ale trupurilor patimi, qi sufletelor dlruieqte pacea lui Hristos'

holllo ql ulc trupului dureri, qi vindeci a sufletului toatb x9;tttlln(nr gi niscltori arati pe cei ce-aceasta o voiesc, cici mnnr rugfltor, St5pflnul, te-a dlruit pe tine lumii' ti cu lucraro tle ntlttuni El te-a cinstit.
Glas 8

Avut-ai al virtu{ilor urmaq, pe care' ca prunc, Pirinte, l-ai nlscut din nou intru Hristos; pe el 9i impreuni rugitor cu tine ia-l, cu totul fericite, pe lauda cea mare a Atonului' pe cel dumnezeiesc Paisie.
(in special pentru sfintele biserici care au moaste ale Cuviosului) Aceasti intrutot sfrn{iti qi cinstitl casi aratl-o, Pirinte' scilditoare a siloamului, timiduitoare de tot felul de boli parte din moaqtele tale' Ei patimi, ca una ce are' Cuvioase, Toate oqtile ingerilor, inaintemergitorul Domnului' cei doisprezece apostoli, to(i sfin{ii, impreuni cu Niscitoarea de Dumnezeu face{i rugiciune ca s[ ne

k,hllvr,ptc pe noi de toati nevoia qi necazul.


Glas 2

iitlpdni, primeqte ruglciunile robilor tii,

Ei

ne

'l'oat[ nldejdea mea spre tine o pune Maica lui t)utttnoz,cu: p[zepte-mi sub acoperimAntul tiu'
l'cntru rugiciunile Sfin(ilor Pirin(ilor noqtri, Doamne tlrurc llristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-ne qi ne tttAululcgtc Pe noi.

lrlllruri: Ruglciunile celor ce cer de la tine primeqte-le, l'lrlltlo, izvor fiind Arsenie, al dragostei de oameni'

mflntuim noi. Sfinte Dumnezeule...


tg

r8

Psalmul 50 Canonul al cdrui acrostih este ,,I-Iar di-mi, Cuvioase Pirinte. A lui Gherasim"' Cffntarea 1, glas 8

Al doilea Paraclis al Sf. Arsenie Capadocianul


incePutul obiqnuit cu Ps' 142
Dumnezeu este Domnul... Tropar, glas 4 Podobie: Cel Ce te-ai

Irmosul: r,Apa trecffnd-o...".

llucuria cea adevIrati dobAndind, de toatl tloznrltlcidea gi nebunia vrijmaqului ii izbdveqte, Arsenie, ltflrintc purtltorule de Dumnezeu, pe cei ce la
nco;torflmfl ntul

tIu

aleargil.

inil(at pe cruce...

Prin nevoin(i Domnului bineplicf,nd, har bogat de la Dffnsul ai luat, Arsenie, cel ce eqti impreunl cu cetele firi de trup; pentru aceea' te ruglm nu lipsi a mijloci si lim izbflvi(i de toati vltflmarea qi ocara, cei ce la acoperimflntul tiu ne sirguim, in(elepte, qi cald[ sprijineala ta o cerem'

'

Itf,slrit-ai ca o stea noui,luminAnd-ne cu vie(uirea ta con cuvioasi; pentru aceea, intunericul patimilor noastre rtlungrl-1, Cuvioasercu ale tale mijlociri.
ltcc(rlt' tle grijile cele indurerate mintea 9i sufletul Ei inima lc iehfivegti, ale celor ce de tine se apropie, Arsenie Pirinte'

l)c cele curgitoare te-ai depirtat cu totul; pentru

A Nlscitoarei 'l'Im[duiegte ca o impreun-pitimitoare, Fecioari, lrritttn mea cea cumplit rinitl qi cere mie a greqealelor le rluro cu ale tale miilociri la Fiul tiu cel milostiv'
CAntarea 3

Slavi...,

aceeaqi

$i acum"', a Niscltoarei

Nu vom ticea niciodatfl, Nlscltoare de Dumnezeu, a spune puterile tale noi nevrednicii. cI de nu ai fi stat tu inainte rugflndu-te, ce ne-ar fi izbivit pe noi din atfltea primejdii? $i de la cin*e ne-ar fi plzit pflni acum slobozi? Nu ne vom depirta
tine, StipAna,cn tu izblveEti pe robii

tii

pururea din toate nevoile.

Irmosul: ,,Doamne, Cel ce ai ficut..."

2_O

Precum odinioari, Cuvioase, de bolile cele de mult feluri pe foarte mul{i ai izbivit cu rugiciunea citre Domnul, aqa din patimile necurate 9i din toatl supirarea pe noi ne izbivegte, Arsenie PIrinte.

tllnlltnte gi a trupului, gi propiqire in cinstita vie{uire, ca p$rte s[ avem de slava cea dumnezeiascfl.
CAntarea 4

Mirind in via{I pe Domnul tuturor, Arsenie PIrinte, preamare slavl dobindit-ai; pentru aceea' din mari primejdii
tu
ne izbiveqte gi de asupreala celui

atotnimicitor.
lg,

Irmosul: ,rAuzit-am,

Doamne...".

Slujbaq al Domnului gi de o ceatd cu nevoitorii, Arsenie Cuvioase, tu pizegte cu al tiu reazem aceastl minlstire ce cu evlavie multI, Pirinte, la cinstitele tale moaqte cade.

Cu darurile Duhului dumnezeiesc, Pirinte, luminAndufn tlar, Cuvioase, citre noi tu te indurl qi de necazul ce 1s flnc izblvegte.

A Nlscltoarei
Ca

curate sflngiurile tale a luat, Fecioarl; pentru aceea, neputin(a mea trupeasci o timiduieqte gi mintea mea cu strilucirea harului o lumineazi.

Pricinuitorul tuturor lumea sI mf,ntuiasci, trup din

Tllria cea dumnezeiasci neputinciosului meu suflet cereo, Arscnien ca toatl inqelarea gi riticirea s[ o biruiesc' a lngcrului celui pierzitor.

indrici(i din stipAnia celui ce-i qi pe noi ne izbiveqte de asuprelile Iuplt, aga, Arsenie, llcoiluin.
C'a unul ce ai mffntuit pe

Cu ale tale mijlociri, Arsenie, purtitorule de Dumnezeu, de toati asuprirea 9i supirarea mAntuieqte pe cei ce la ocrotirea ta cea caldl aleargi.
Cauti cu milostivire,
Niscitoare
ceea ce eqti cu

A Niscitoarei Munte dumnezeiesc te-ai ariltat, de Dumnezeu Nllrclltonre, gi cu bogate haruri umbrit, din care [a venit] M0nluitorul in lume ca si locuiasci, 9i pe om a mAntuit.
Cintarea 5

totul lludati'

de Dumnezeu, la necazul cel

cumplit al trupului

meu qi vindecd durerea sufletului meu.

Ectenie gi Sedealnao glas 2 Podobie: Ceea ce eEti rugltoare caldfl...

Irmosul:,,Lumineazi-ne

Pe

noi...".

si se dea noui qi a sufletului patimilor vindecarea a greqealelor iertare 9i


Pe Hristos, Arsenie, cu sArguin(d roagd

rlerllvllrpitrl a lui Hristos, in pace ocflrmuindu-ne, Arsenie'

lntl(il

a noastri

inimi, Pirinte Cuvioase, Ia dragostea

2_2

2q

Cu ploile cele de taini ale mijlocirilor tale cltre Domnul stinge vlpaia patimilor ce ne topegte, Arsenie Pirinte.
in(elepte, megtegugirile vrijmagului, pizind nevltimatl de uneltirea lui, ruglmu-te, aceasti mlnistire.

SfirimI,

Itc al tuturor MAntuitor qi FIcItorul nlscflnd din lt6ntccclc tflu cel fIrI de prihani, de a vrijmaqului nebunie ntI mfintuicate, Fecioarl, gi intlreqte-mi cu frica Ziditorului, ce ln chip neabltut sI calc pe calea sfintei voi.

Cu ale tale mijlociri, Arsenie, purtitorule

de

A Nlscitoarei
indrepteazi-ne, Fecioari, la via{a cea mai bun[, (inflnd departe nivilirile vrijmaqului gi pace sufletelor noastre

l)ltntnczcu, de toatl asuprirea qi supirarea mffntuieqte pe ca'l c(, lrt ocrotirea ta cea caldi aleargl.

diruind.

(lur ftrri de prihani, care Cuvffntul prin cuvintin zilele Itttl tlc pc ttrmi netAlcuit nlscutu-L-ai, roagd-L' ca una ce lndr6tnoala cea de maicd ai.
Ectenie...

Cintarea

Irmosul: ,rRuglciunea mea voi vlrsa ..." Primit-ai de la Dumnezeu, Arsenie, harul minunilor mffntuitor; pentru aceea, toate sldbiciunile sufletelor gi trupurilor le tlmlduiegte totdeauna, de care nevdtdmat tu m[ pizeqte, pe cel ce scap la acoperlmintul tIu, Pirinte. Cumplit intreit val al patimilor mele cu liniqtirea caldei tale mijlociri spre potolire-l schimbl qi la timanul voii cei dumnezeiepti, PIrinte, nevltimat pe mine mi ciliuzeqte, ca unul ce ai indriznire cltre Domnul.
Numirffndu-te in ceata sfin{ilor, ca unul ce-n chip sfint petrecut via{a, acestei ministiri, Arsenie, ii cere pace qi {i-ai gi bucurie sfintire, ca una ce dumnezeiegti moaqtele tale le-a dobflndit ca o dumnezeiascd comoari.

('ONl)A(1, glas 2
Ptttltthlc:

(Ju nevoinfa ta slivind pe Domnul, invrednicitu-te-ai dc:lnvs coa dumnezeiasci de la El; pentru aceea, de necinstea n3cunurilor gi ficitoarelor de striclciune patimi ne lil,bllvegtc, purt[torule de Dumnezeu, Arsenie.

lltttcltintclr: Cinstitl este inaintea Domnului moartea


t

ttvlo;ului Lui. lllllr: Ir'crlcit birbatul care se teme de Domnul.


Iivanghelia de Ia Matei (11,27-30)

Slavi...
Pentru rugiciunile cuviosului... $i acum...

A Nlscitoarei

2-4

a5

Pentru rugdciunile Nlscitoarei... Stih: Miluiegte-mi, Dumnezeule...


Glas 6, Podobie: Toati n5dejdea...

Cinstit dumnezeiesc dar dobindit-a, Arsenie Pirinte, 't'cologului mlnistire dumnezeieEti moaqtele tale, de care I ctr crcdin{i apropiindu-se, dumnezeiescul har il ia qi nevlzut tt, umple de bucuria cea cereasci.

A Niscltoarei
cu

Rislrind ca o stea nou luminati din risirit,


strilucirile virtu(ilor
pe

to(i ce te cinstesc ii luminezi; pentru aceea, acum, Cuvioase, de toatfl vitlmarea luptitorului vrijmag qi de orice necaz qi de inconjuririle cele de multe feluri, de boli qi supiriri, pizegte nerini(i cu ale tale rugiciuni la Domnul, Arsenie, slujitor al lui Hristos, pe cei ce cu evlavie la ale tale sfinte moaqte cad.

tntinzfrnd harul cel imbelqugat, Fecioar[, al ncopcrirmintului t[u peste noi, intoarce de la noi pfrn' la
rlfirgit tot viclequgul ucigaqului de om vrljmaq
ttrfl

Ei la

cirarea

ntuirii ne cil5uzeqte.
Cflntarea 8

Preotul: Mffntuieqte, Dumnezeule, poporul Tiu... CintareaT

Irmqsul:

,ope

impiratul

ceresc

...".

Cu sfdnt toiagul veghii tale cei dumnezeieqti ca niqte ol ne du, Pirinte, la ale nemuririi tainice plquni.

Irmosul: ,,Tinerii cei ce au mers din Iudeea...".


Cu cuget cald apropiindu-se femeile cele mai inainte sterpe, maici s-au ficut prin moagtele tale dumnezeieqti, bucuroase fiind de prunci cu sprijineala ta, Arsenie, de trei ori fericite.

l)c sus priveqte pe cei ce cu evlavie inainte la ale tale lrtotqtc stau gi di acestora, Pirinte, ale ajutoririi talertthclqugate

aritiri.

Acoperl neincetat, cu ocrotirea ta cea plrinteasc5' ruccustfl sfflnt5 mindstire a Teologului, ce cu credin(I de-ale
lnle tlumnezeieqti moaqte se apropie.

Cu mijlocirea ta curi{itoare rinile sufletului meu le curi{epte qi pricini d[-mi de poclin(i-adevdrat[, ca un sprijinitor al meu fierbinte, Arsenie sfin(ite, al ingerilor impreunl ceti{ean.

A Niscitoarei
'l'flmlduieqte sufletul meu cel neputincios, Fecioar[, 9i mie rlll lacrimi de poclin{i, si te slivesc pe tine, Cea plinl de har'

t6

L7

Cintarea

Irmosul: ,,Cu adev[rat Nlscitoare


De

de Dumnezerr"

()umplite patimi ai tlm5duit, Pirinte, Ei ai smerit a tlrnclkrr tllrie, de-a clror vltimare nerini{i pizeqte pe noi, Arlonlc, cn unul ce la Hristos ai indrizneali.
(lu hucurie ai intrat in a virtu(ii lupti, cu gflnd cugetltor lH ccr, gi a nepitimirii haruri ai cules, Arsenie Pirinte, cugchllorule de Dumnezeu qi impreunl cet5{ean cu ingerii.

toati nebunia izbivegte, a nevlzu{ilor gi cei vizu(i vrljmaqi, tu, purtltorule de Dumnezeu Arsenie, aceastl turml care cu credin([ te mflregte.
Cu cuvioqii impreuni din{uind, cu ei, tu, purtdtorule de Dumnezeu Arsenie, roagi-te pentru noi, cei care ale tale dumnezeieqti biruin[e ldudIm.
De-acum cu ingerii-ntru cei de sus, Pirinte, cffntind pe Dumnezeu Cel in Treime, pururea mijlocegte si se mAntuiasci cei ce te cinstesc, Cuvioase.
A Ndscitoarei

l'[zcgte gi acoperl de origice urgie dumnezeiasca tttllttllrtirc a Teologului Ioan, ce l-ale tale moaqte cu credin(I ro lnthin[ 9i strigi la al t[u ajutor, Pirinte.

'

;l

l)rl cctei monahiilor, Pirinte, blagoslovenie plrinteasc[ lcl rtumnezeiesc spre luptele duhovniceqti, Arsenie, qi de

cttmclc qarpelui sI le izbivegti. ct l

Ca pe maica lui Dumnezeu cAntimu-teo Fecioario qi neticut,,Bucuri-te" i{i striglm; cici pururea cu mijlocirea ta ne mintuim, Fecioari.
Cuvine-se cu adevirat...

'lirnte ogtile ingerilor, inaintemergitorul Domnului, rloisprezece apostoli, to(i sfin{ii, impreunl cu Nllrcrltonrea de Dumnezeu facefi ruglciune ca sI ne tttflttluinr noi.
Sfinte Dumnezeule...

Obiqnuitele tropare..., ectenia qi otpust


Apoi:

Mlrimuri
Bucuri-te, pirtagule al cuvioqilor prin sfin{ita nevoin(d
Ei petrecere; bucur[-te, lauda monahilor gi a preo{ilor, slava

(,ilrtn 2,

;totlobie: Cffnd de pe lemn...

Capadociei, pirinte Arsenie.

Cu ostenelile imbunlt5{itei viefuiri, Pirinte, de cugetele pimflnteqti pe tine curi{ind, harul minunilor primitai de la Dumnezeu, tuturor cele mai bune arItAnd, Arsenie.

llugrlmu-te, pe tofi care la racla dumnezeieqtilor tale tttort;lc cu crcdin{i cad, Arsenie, de toati inconjurarea Ei Icurzul izblvegte-ir gi neriniti de sminteli aceastS minlstire o frAr(,$tc cu sprijineala tar qi cere dezlegare de greEeale 9i rcA;lnro dc orice boali celor ce ale tale fapte bune fericesc.
29

2-8

GIas 8

StipAn[, primeqte rugiciunile robilor tii, qi izbiveqte pe noi de toatl nevoia 9i necazul'
Glas 2

ne

Toatl ndde.idea mea spre tine o pun, Maica lui I)umnezeu: pizeqte-ml sub acoperlmflntul tiu'
Distih: Arsenie, primeqte rugiciunea aceasta 9i tlu lui Gherasim.

d[

VECERNIA MICA
/,rr t)oamne, strigat-am punem 4 stihuri Si cdnldm
ttt'tntil()drele stihiri, glas

harul

I:

Ittxlohic: Prealiuda(ilor mucenici... Urmdtor al'celor de demult cuvioEi cu vie(uirea ta Tttrutit, in anii cei mai de pe urmi, adevlrat te-ai arltat' Al'rcnic Cuvioase, Ei ai primit lucrarea cea dumnezeiasci a llulrutui cetui Sfint; pentru aceea' te rugim pe tine: la Mfllrtuitorul mijloceEte pentru toti cei ce pe tine te cinstesc.
Ou nevoinfa cuvioaselor virtu{i, al tiu suflet ai luminat, Arscnic Cuvioase, 9i cu mul(ime de minuni impodobindu-tc,

lt{lrilrtc, la mul{i bine le-ai flcut, timiduind cu harul ccl rtullrnczciesc, ca un preaindumnezeit al lui Hristos slujitor' rulc sullctclor gi trupurilor boli, a celor ce de tine se apropie'

inlllindu-{i mintea cltre Dumnezeu, Arsenie ('uvioasc, mai presus de toatl lumea, prin vie(uirea ta, tenl urritat, qi de cele cereqti indrigostit ficffndu-te'
lrrrprlrtflEitu-te-ai de slava cea mai bun[, rugflndu-te pururea ril sc tllruiasci sufletelor noastre pace Ei mare mili'
7r

)o

Cu a moaqtelor tale racli imbogl{indu-ne, Pirinte, care harul cel dumnezeiesc il izvoriEte, precum un chivot de sfin(ire, cinstitl pomenirea ta cu dor o priznuim,Arsenie, al ingerilor impreunl stltitor, qi {ie i{i striglm: aceastl mlndstire mAntuieqte-o de toat[ vitlmarea celui pierzltor' SlavI..., glas
Cu ale
2

Slllr: tr'rrricit birbatul care se teme de Domnul. l'tlzegte aceasti liudati m6nflstire, cu moaqtele tale tluntnczciegti, de toatl inconjurarea, Arsenie, de trei ori ferlcltc. Slav5...

osteneli muncindu-{i trupul, in inimi primit-ai dumnezeiasca strfllucire, Pirinte Cuvioase; qi cu Pirin{ii cei de odinioarlintrecffndu-te, avut-ai parte de rlsplitiri, sprflnceana vrijmaqului cllcind, Arsenie fericite; de a clruia inqelare gi pe noi, cu ale tale mijlociri la Dumnezeu,

infrinlrii

Dat-ai, Treime, dumnezeiescului'Arsenie, tirie 9i tltrrrrnozeiescul har prin care tuturor ne diruiegte timlduiri
Itt0lttuitoare. $i acum... Cu credin{i Fiului tiu slujind Arsenie dumnezeiescul, (lc tt t$ dragoste qi luminare invrednicitu-s-a, de Dumnezeu

ne izblveqte. $i acum... Dumnezeu, plzeEte-mi sub acoperimAntul tflu'

ToatI nfldejdea mea spre tine o pun, Maica lui

Nlhcrltoare

Acum slobozegte..., Sfinte Dumnezeule..-, Tropar..., Otpust.

LA STIHO,AVNA
Glas 2

Potlobie: Casa Efratei...

Via{i nevoitoare in vremile mai de pe urm6, Arsenie, petrecind, dupi sfirgit, de-a ingerilor slavi te-ai impirtlqit'
Stih: Cinstiti
Lui.
Floare nou infloriti din Capadocia, Arsenie, inflorind, pe noi ne bine-nmiresmezi cu tainice harisme'
este inaintea Domnului moartea Cuviosului

32

'J

('rr rl urrrnezeiesc cuvint gi cu in(elepciune qi cu !utenutt'lc tlc biruin(i ale pe.trecerii duhovniceqti llrrporlubinrlu-te, Arsenie Cuvioase, in chip vldit la to(i ai rtt'f,llrl, l'Irintc, harismele ;i strllucirea dumnezeieqtii tlr$[oil('i crici pildl a viefii celei imbunitlfite te-ai aritat qi elrlp rleopotrivi Ei intocmai cu Plrinfii cei dumnezeieqti.
r'ftlrlnturca degrab i-ai izbivit, cu ale tale mijlociri rl u ttt ttt'zticSt i cri trc Hristos Mintuitorul, arlt6ndu-te ingrij itor rtl olrit'r'irrrilor imbunfltitite, ca unul tuturor cinstit qi plin de Itn l', ;l vit luirca tuturor celor f[ri de rAnduiali, PIrinte, intru llorturul povir(uind gi c5l[uzind cu preadumnezeiasci

l't

cci co cu credin(i la tine aleargl, de toatfl neputin{a

;l
VECERNIA MARE
Dupd [obiSnuitulJ tnceput f i Fericit birbatul, /a Doamne, strigat-am punem 6 stihuri Si cdntdm urmdtoarele stihiri:
Glas 2 Podobie:CAnd de pe lemn...

ctn'llrrlr't.

til'irr{ilfr vie{uire s[vf,rqind qi din tinere(e pe urmele ottlktf ikrr tlc odirtioari preabine piqind, Arsenie Cuvioase, llttllogrllitu-lc-ai de harul cel bogat al minunilor. Pentru aceea' gele ee ulcnrgi la moaptele tale se dezleagi de lan{urile n+Rnllt'r'ii ;i maici de prunci se vId, gi pltimirea cancerului
ru lllrtttltltticqlc.

Vlzutu-te-ai ca o stea nou ariltatd, strilucind din


Capadocia in anii cei de pe urm[, Arsenie Cuvioase, impreuni

locuitorule cu ingerii, qi eu razele vie{uirii tale pe noi ne luminezi, dezlegffnd noaptea cea flri de lunl a patimilor qi necazurilor. Pentru aceea, prlznuim sflinti pomenirea ta, intru veselia inimii,'Pirintb, cinstintlu-te pe tine.

Itrr ptl

Cind prin'aie infrffnlrii osteneli {i-ai curi(it sufletul de cugetele piindnteqti, Pirinte, organ al Duhului dumnezeiesc pe el desdvirgitu-l-ai, Cuvioase, gi har de minuni ai izvorflt, Arsenie, spre mintuirea multora; cici
patimi felurite tlmlduiegti qi roiurile de diavoli Ie alungi de la cei ce cu evlavie vin la tine.

l)c tluntnczeiasca slavl bucurflndu-te gi prin fericita ll rIryi rc ind u m nezeindu-te, Piri nte, mij loceqte pu ru rea, Arrt':rle , e u unul ce eEti preatare impreunl pitimitor, pentru tuelril.l lurln[stire care se imbogl(eqte cu moaqtele tale cele Slurlllc ut ryi cu un dar dumnezeiesc, qi tuturor celor ce te lnurln le ccrc itrrtare de gregeale qi izbivire de tot felul de
;tnlltrrl,

SIavI..., glas

Ittlrrtlu-tc pc sine(i Domnului, urmatu-I-ai firi prihani pt'lu tltluircit ccil nevoitoare, Arsenie Cuvioase; clci primind

34

J)

focul cel dumnezeiesc pe care Domnul pe pImflnt a-l arunca a venit, depirtatu-te-ai cu in{elepciune de cele p[minteqti gi afard de lume gi de trup te-ai ficut, vie{uind ca un inger. $i vistierie a dumnezeieqtilor daruri flcffndu-te, insu(i de

De la infelepciunea

lui Solomon citire:

minuni flcltor te-ai aritat qi pildi a faptelor celor imbunitifite in vremea noastri. Pentru aceea' culegind rdsplltirile ostenelilor, nu inceta a mijloci, Pirinte, pentru
cei ce cu credin(i gi dorire sdvflrqesc

sfintl

pomenirea ta.

$i acum..., ucelasi glus


Cine nu te va ferici pe tine... (Dogmatica)
Vohod, Lumin5

lini...

Prochimenul zilei..., Paremii:


De.la infelepciunca lui Solomon citire:

ufletele drep{ilor sunt in mina lui Dumnezeu Ei nu se va atinge de ele chin. P5rut-au in ochii celor firi de minte ci au murit, gi plgubire a fost socotiti ieqirea lor, Ei plecarea de la noi, sflrffmare. par ei sunt in pace. Cici chiar daci in ochii oamenilor au fost chinui{i, nidejdea lor este plini de

rep(ii in veac vor fi vii qi intru Domnul plata lor, 9i prrrlnrea lor de grijn la Cel Preainalt. Pentru aceea' lua-vor Irrr;ulrittcsc insemnul bunei cuviinle qi diadema frumuse(ii din rttllrru Domnului; clci cu dreapta Lui ii va acoperi 9i cu bra(ul ii vu ocroti. Lua-va drept arme rivna Sa qi va inarma zidirea rprc rrpirarea de vrijmaqi. iinbrlca-va dreptatea ca o platoqi; r;l roil'va pune imprejur judecata nefr(arnicl. Lua-va cuvioqia ur ;luvrizl nebiruiti; ascufi-va mflnia cea tiioasl drept sabie; Iurrrcu va porni rizboi impreunl cu El impotriva celor fEri de rrrlrrlc. Merge-vor bine {intite sige{ile fulgerelor qi ca dintrrrr rrrc al norilor bine incordat vor fflqni spre finti; qi din praqtie vn li rrzvirliti grindini plini de mAnie. Mffnia-se'va impotriva kr n;xr mirii qi rflurileiivor acoperi ffiri cru{are; impotriva lor vn $lr rtuhul puterii qi ca viforul ii va risipi' Ei nelegiuirea va llrnlii lot pimflntulr gi facerea de riu va sffirffma scaunele celor qi in{elege(i; invi(a(i-vi' ;rrr lt'rn ici. Auzi{i, agadar, impira{i, lua{i in urechi, cei ce plmdntului; marginilor ai lrrrlt,cirtori de neamuri; ci de la mul(imi qi cu rlrtpiirri(i nrul(imea vi liuda{i llorrurul s-a dat voui stdpinirea, qi puterea de la Cel Preainalt.

nemurire. $i pufin fiind pedepsi(i, mari bunlti{i li se vor face. Cd Dumnezeu i-a incercat qi i-a aflat vrednici de El. Ca pe aur in topitoare i-a curd{it gi ca pe jertfi de ardere de tot i-a primit. $i in vremea cercetirii lor vor striluci Ei ca scflnteile in miriqte vor alerga. Judeca-vor neamuri qi vor stipAni popoare,^qi Domnul va impiri{i peste ei in veci. Cei ce se incred intr-Insul pricepe-vor adevflrul, gi credincioqii in dragoste vor rlmine la El; cd har qi mili sunt intru cuvioqii Lui qi cercetare intru aleEii Lui.

De la In{elepciunea

lui Solomon citire:

rcptul, dacl ajunge sI se sfirgeasci, intru odihni va ('rlci hirtrflne{e cinstitl nu este cea de mul(i ani, nici nu l'1, rc rrrrlsoari cu numirul anilor. Ci chibzuin{a este pentru ourrrcni ci-trunte{e, qi virsta bitrine(ii este via(a nespurcati. lllrrr'plircut lui Dumnezeu fiind, a fost iubit; qi vie{uind intre prlcrlloqii, a fost mutatl rlpit a fost ca nu cumva riutatea sI rcltirrtbc priceperea lui sau viclequgul sI in;ele sufletul lui' ( 'llci vrnja riuti(ii intunecl cele bune, 9i nestatornicia poftei rur'prl tttintea cea firfl de riutate. Des[virEindu-se, in pu(inI
't/

)6

vreme a implinit ani indelunga{i; clci plicut era Domnului sufletul lui; pentru aceea a iegit degrabi din mijlocul riuti(ii. Iar popoarele au vizut qi nu au in{eles, nici nu au pus in minte una ca aceastal ci har gi mill este intru cuvioqii Lui qi cercetare intru cei alegi ai Lui.

zugrlvind virtu(ile cuviogilor de odinioarfl, implrtdqitu-terui rlc a acelora slavi, qi de rlspli{i deopotrivi de la llurnnczeu invrednicitu-te-ai; cici inaintea Domnului fIrI prihanl vie{uirea ta a fost qi cuvioasl adormirea ta; ci toate nlr tale Lui le-ai dat, de la Care gi cununa nestriciciunii ai Irrnt, mijlocind neincetat pentru cei ce te cinstesc pe tine.
(Jlus 4

LA LITIE
Idiomela, glas
1

Cu lumina virtu(ilor strilucindu-(i mintea, ca un fiu al luminii ai umblat pe cirarea vie{ii, CuvioaseArsenie. Cici intru legea lui Dumnezeu ziua gi noaptea cugetind, ai odrlslit roadele Duhului Sfint, prin care cugetele credinciogilor veseleqti qi harurile slllgluirii in Hristos ara(i 9i pe to(i ii ridici s[ strige Mintuitorului: Doamne, slavl fie.
Glas
2

Omorirea Mintuitorului, PIrinte, imbricffnd, ca un rlrrlin gi pribeag in lume vie(uit-ai, nepurtAnd nicidecum gri.irl de trup; qi chipul bunitl(ilor celor mai presus de lume irruintea ochilor avflnd, tuturor le arI(i mai dinainte comoara viclii care va sI fie, intru smerire qi multl neagonisire qi lrogir{ie de iubire via(a petrecflnd. Ci, o, Arsenie fericite, rrrincetat fi mijlocire si se mintuiascl cei ce pe tine
[t

ricesc.

SIavI ..., glas 4


Pe cel intre cuvioEi cuvios gi intre sfin(i stea nou rrrllut6, pe Arsenie cel dumnezeiesc, cu laude 9i cintiri si 1l cinstim cetele dreptcredincioqilor; clci sllvit fiind de l)ulrul, al capadocienilor pimint sfin{it-a cu sudorile de nrvoin{I; qi intlrind pe credincioqi cu puterile minunilor, ;lc lo(i cu a sa pildn ii inva(i a cugeta 9i ciuta cele de sus, tt.l'iinrt noui a greqealelor iertare qi dumnezeiasca mili. $i acum....

Cu nevoin{i luptflndu-te, prin infrinare qi rugiciune qi intinse privegheri trupul ai omorit, Cuvioase Pirinte; qi prin dumnezeieqti urcuquri la Dumnezeu suindu-te' ca pe o haini imbricat-ai lucrarea cea de viati fflcitoare; cici hainele de piele cu infelegere le-ai dezbrlcat Ei, intinzind darurile harului ce intru tine siliqluieqte, tlmlduieqti pe cei bolnavi, qi tuturor dumnezeiasca bunitate aritAnd, Domnului aduci pe cei ce c[tre tine se apropie, Arsenie; pentru aceasta, prlznuim sfinti pomenirea ta.
Glas 3 Ca o stea nou-strilucitoare prin preacurati nevoinfa ta ne-ai rislrit, purtdtorule de Dumnezeu Arsenie; c[ci

I)e tot felul de primejdii pe robii tdi plzeqte' lllllccuvffntati Nlscitoare de Dumnezeu, ca si te sldvim pe lltrc, nidejdea sufletelor noastre.

38

t9

LA STIHOAVNA
Glas 5 Podohie: Bucuri-te, cimara...

nrt'lurilc ceregti cu bucurie te-ai suit, rugind pe Hristos pentru loll urrc pomenirea ta o sivflrgesc, Pirinte'

Slavi..., glas

Bucuri-te, cel ce in vremurile de pe urmi cu adevirat via{i intocmai cu ingerii ai petrecut, prin nevoinfl preaintinsl
gi

multiinfrinare, ca un preadumnezeiesc al lui Hristos Slu;iitor, Arsenie Cuvioase, dreptarul virtu{ilor, organul cel de Dumnezeu migcat al nepitimirii, vasul cel de bun folos al sfin{itelor suiguri, pomul care, prin ploile harului, a adus acum roadi de virlfI vegnicl gi indulcirea cea cereascd; pe Hristos roag[ si se dea sufletelor noastre mare mili.
Stih: Cinstiti este inaintea Dornnului moartea Cuviosului Lui.

lumina MrllrgAietorului, ca un luceafir nou luminat te-ai arltat noui, Alltrtieq clci mai presus de cele stricicioase in trup te-ai

l'rin luptele nevoin(elor tale primind

pe Cel rurrllu(, intraripffndu-te cu dragostea dumnezeiascfl; $i numlratu-te-ai Nl'{irrt intre sfin(i cu sfintd cuviin{i slivind, crr nlin(ii impreuni qi la pomul vie{ii din nou te-ai agezat' $i

lreuntr slave

impiratului Hristos vizind, neincetat te roagl


$i acum...

;tcnlru cei ce te cinstesc.

Bucuri-te, odrasla Capadociei, cel de o stare intocmai cu nevoitorii cei din veac, vistieria dragostei dumnezeieqti,
fficlia facerii de bine, u$urarea celorostenifirArsenie Cuvioaseo prin harul dat {ie, pe cei din nevoi qi osteneli gi patimi. Pentru aceasta, fericimu-te pe tine, care in chip cuvios ai vie(uit, 9i racla cinstitelor tale moaqte o inconjurlm, de Ia care tuturor dai veselie qi pace qi durhnezeiasci milI.
cel ce cu puterile minunilor timflduieqti,

Stdpffni, primegte ruglciunile robilor tlin toati n'evoia qi necazul' lroi ;lc

t[i

qi ne izbiveqte

Acum sloboze;te..., Sfinte Dumnezeule" Tatil nostru.'.,


l't'o;titr, glas 5

"

;',,,i,1r;",-Pe Cuvflntul cel impreuni

fIr[

de

inceput"'

Stih: Fericit birbatul care se teme de Domnul. Bucuri-tc, Pirinte purtltor de Dumnezeu, cel ce prin fapte imbunltn(itc pe pimint te-ai arltat preadumnezeiesc qi plin de bunltate, qi ai dobAndit harul minunilor; clci pe mul{i de patimi asuprifi ai timiduit gi pe indrflcifi ai izblvit de chinuire cu rugiciunea ta citre Hristos cel iubitor de oamenil pentru aceasta, Ei cele viitoare mai inainte spunflndu-le, Arsenie, la

Alscnie Pirinte, umplutu-te-ai de tlarurile Duhului rturttnczciesc, 9i insuqi de minuni lucritor ficAndu-te' de l)utttnczeu purtitorule, dai fieclruia belqug de buni{flfi tlin l)utrrnczcu, cu rugiciunile tale cltre f)omnul'

Vieluirea cuvi,oqilor urmfind in vremurile de pe urmd'

\llul, gl:rs 3 l,1rl95ie: Mirturisirea dumnezeieptii credin{e"'

4o

41

ViatI indumnezeitl bine petrecflnd, al Mffngiietorului vas cinstit te-ai arltat, de Dumnezeu purt[torule Arsenie, gi harul minunilor primind, tuturor grabnic ajutor le dai; Pdrinte Cuvioase, roagi pe [Iristos Dumnezeu si se ddruiasci noui mare mili.

l)ttltti u doua
Cu

catismd, Sedealna, glas 4

l'otlobie: Degrab ne intflmpini...

cildur[ urmelor cuvioqilor urmind, strllucit-ai

ru virtulilor luminl

cu qi cu nevoin{a' Arsenie Cuvioasel pentru

lucccil, Capadocia se

Al Niscltoarei, glas 3

laudi intru tine, Pirinte, 9i te cinsteqte loulir lJiserica lui Hristos, pe Care cu ale tale mijlociri rrcincctat neclltinati o plzeqte.

te

cel luat din tine, Fiul tiu qi l)umnezeul nostru, prin cruce primind patiml, ne-a izbivit pe noi tlin stric[ciune ca un iubitor de oameni.

lludim Niscltoare

Pe tine, ceea ce ai mijlocit mAntuirea neamului nostru' de Dumnezeu Fecioari; clci cu trupul

A Niscitoarei
Cflnd pe Hristos, pe Dumnezeu cel peste toate, in pe ;lirlr(ecc purtatu-f,-ai, din vechea blestemare ai izbivit pe tine orn. Fecioarl cu totul flri de prihani; pentru aceea' ru l)c o pricinl a mintuirii te cflntim 9i deopotrivi ca pe o Iurc temelie a nidejdii. Ci, o, de Dumnezeu Niscitoare, crlc mai bune d5.le noui.
ltrrl,ir polielerl, Sedealna, glas 8

LA UTRENIE
Dupd primct c'ulismd, Sedealna, glas

I
l'rtrlobic: Pe in{elepciunea pi Cuvintul...

Podobie:

Mormintul TIu, MAntuitorule...

Rislrit-ai noul ca o stea nou luminatl, prin nevoinla


virtu[ilor
gi a ostenelilor cuvioase, Arsenie fericite, 9i luminezi totdeauna sufletele noastre cu strilucirilc cele infelegitoare; pentru aceasta, astizi luminat prlznuim pomenirea ta cea

l)in risirit ca un soare infelegltor in zilele mai de pe


pnlirttilor cea{i totdeauna risipegti, 9i pe to{i ridici spre rlrirgostea dumnezeiascl; pentru aceea' primind cinstea rrr,slriclciunii, izblvegte de toatl striciciunea pe cei ce cu rtorirc tc cinstesc, Arsenie de Dumnezeu purtitorule, mijlocind cu slirruin{i la Hristos s5 se dlruiasci a gregealelor iertare
cckrr ce cu evlavie se apropie de moaEtele tale dumnezeieqti'
rrrurir aritfindu-te, cu razete vie(uirii tale 9i cu lumina harului a

purtitoare dc luminl.

A Nlscltoarei

in chip mai presus de fire zimislind Fecioarl gi niscindu-L cu trup spre mffntuirca noastrl'
Pe Dumnezeu
osAnda Bvei cu na$terea ta ai dezlegat. Pentru aceea' dezlegl

A Niscdtoarei
t'e StipAnul tuturor 9i Flcitorul netilcuit in pflntecele l{rr z:imislind, pe Dinsul, Dumnezeu 9i om, neschimbat qi
A' +)

legitura greqealclor melc qi pociinta cea curatl mie di-mi, ca o maicl a Zitlitorului meu.

42

neamestecat L-ai niscut, pe Cel Ce pentru mila cea flri hotar lumea o izblveqte din supirarea de demult. Pentru aceea, te cAntIm cu cflntiri flri tlcere qi cu credin(i slivim nagterea ta cea negrliti, Niscitoare de Dumnezeu, cu totul l[udatd. Mijloceqte la Fiul t[u gi Dumnezeu si se dlruiascl a gregealelor iertare celor ce cu evlavie se apropie pururea de mijlocirea ta.

Itreotul: MAntuieqte Doamne poporul TIu...


('nnoanele: al Niscltoarei qi al Cuviosului, al cirui acrostih cslc: ,,I-uptele lui Arsenie cflnt. Al lui Gherasim". CAntarea I

Antifon I al glasului

Irmos:

,rPe faraon cel ce se

purta in car...".

Prochimenul: Cinstit[ este inaintea Domnului moartea Cuviosului Lui. Stih :Fericit blratul care se teme de Domnul.
Toatir sullarca..., Eranghelia Sf. Sava (5 dec.), l)salmul 50

Primind lumina Dumnezeirii celei una qi in trei sori, rlczleagl, Pirinte, noaptea cea flri de luni a min(ii mele cu rni,ilocirile tale, Arsenie, ca sI cint cu vrednicie virtufile 9i lrrinunile petrecerii tale celei nevoitoare.

intreagi dq.rirea sufletului, Arsenie, cu neintoarsl


Ziditorul tuturor ai tins-o; pentru lucoca, petrecut-ai ca un firi de trupr Pirinte, dulcea pitimire n lrupului urffnd, ca unul ce ai rivnit cele mai presus de minte'
rtrinte,

Slar5... Pentru ruglciunile cuviosului Tiu...


$i itcu nt. . . Pentru ruglciunile Niscdtoarei...
Idiomela, glas 6 Stih: Miluiegte-mi, Dumnczeule...

cltre Dumirezeu

qi

Zdrobindu-(i trupul t[u cu ale nevoin(ei osteneli, Itrlrinte, gi omorand toate mipclrile patirnilor, sufletul (i-ai
l'ilcut locaq primitor al nepfltimirii, gi de la Dumnezeu primit-ai
hu

rul minunilor, Arsenie.

A Nlscitoarei Purtitorule de Dumnezeu Arsenie, piqind pe cirarea cea strimtl qi necdjiti, ciile cele flri de rinduialI ale vrijmagului cu l[rgimea virtufilor ai strimtorat 9i in lSrgimea raiului sildqluindu-te, al veqnicelor bunit[(i moqtenitor tePurtfltor de trup pe Cuvffntul cel mai inainte flri de lrrrp gi de un scaun cu Tatil, Care firea Sa nu a schimbat' ttrliilcuit niscutu-L-ai, Cea fir[ de prihanfl, Care, pentru rrrikrstivirea milei, Ia vechea vrednicie [umea din striclciune tt inlors.

ai ficut, vizAnd gi bucurindu-te de cele mai presus de cuvAnt. Pentru aceea te ruglm: nu inceta, Pirinte, mijlocind,
ca gi noi parte

si

avem de fericirea cea vecuitoare.

44

45

CAntarea 3

A Niscitoarei
Prin Dumnezeiescul Duh, mai dinainte, de demult pe line te-a vilzut Proorocul munte dumnezeiesc, impodobit cu haruri gi virtufi; clci Dumnezeu din tine, Cea cu totul liiri de prihanl, a ieqit gi lumea cea pieritl mflntuit-a; pe Acesta roagl, Intru-tot-liudati, sd se dea noul curi{ire de
grcqeale qi dumnezeiasci

Irmos: ,,Cel Ce a intlrit la inceput...".


Ridicind pe umeri crucea, pe urmele Mintuitorului cu
neclintiti minte ai umblat, cele din lume ca stricdcioase lepidflnd' Arsenie, qi spre nestriclciune cu sdlguin{i gdbindu-te.

mili.

Dumnezeiegtile cuvinte ale Evangheliei plinind, cugetltorule de Dumnezeu, cu impreuni pitimire pe cei neputincioqi timiduiegti qi uiurare celor ce cumplit pltimcsc le dai, cu fapta gi cuvintul, ca un adevdrat invi(icel al lui Hristos, Pirinte.
Cu ruglciuni preaincortlate gi privegheri qi osteneli ale infrflnlrii luminAnd, dc Dumnezeu purtitorule, celor firl de minte povdf uitor gi tuturor cinstit te-ai arltat, Arsenie, pentru desiv6rqirea faptei bune.
A Nlscitoarei

CAntarea 4

Irmos: ,,Tu eqti tiria mea...',. Cu legea lui Dumnezeu rflnduindu-(i toatl via(a, ca un preaiscusit al faptei bune lucritor, plin te-ai fficut de lumina cea
dumnezeiasci, gi cu- cunoqtin{a celor viitoare imbogdfindu-te, Arsenie Pdrinte, mai dinainte ai vizut cele de departe ca unele ce sunt de fa{i, de Dumnezeu cugetitorule, llmurit ar[tffnd mai rlinainte cele ce vor si fie.

Din pAntecele tlu cel firi de prihani, CuvAntul Cel mai presus de fiin{[ luind a oamenilor fiin(i' pentru milostivirea indurlrilor pe om l-a indumnezeit, Fecioari Ndscitoare de Dumnezeu, a tuturor muritorilor scipare.
Sedealna, glas 3

Noroiul patimilor, Arsenie, scuturffndu-l' gi cur[findu-(i sufletul gi trupul cu curgerile lacrimilor qi cu rugiciuni' livadi a rrcpltimirii a mir mirositoare te-ai trdtat, Cuvioase, nrireasmi de via!5 dflnd gi totdeauna alungflnd mirosul

sfltuirilor

prearele.

Podobie: Mlrturisirea dumnezeieEtii credinlei...

infrfinlrii luminat-ai,

Cu dragostea dumnezeiascl strilucindu-te, cu faptele qi uneltirile vrijmagului le-ai nimicit, qi vie{uirea celor de demult Pirinti acum o ai rAvnit, Arsenie; cu care impreunl mijloceqte la Domnul, Cel ce te-a slivit pe tine, ca mare mill noul sI se dlruiascl.

intreaga minte spre Hristos avffnd, Cuvioase, intreg terui aritat dumnezeiesc chip de petrecere, $i luind din cer darul rninunilor, cu harul tiu faci bine celorce la tine aleargd, Pirinte, ryi lieclruia ii dai a sufletului mintuire 9i a trupului.

A Niscitoarei

46

47

Ap[ a vie(ii, ca ceea ce eqti izvor plin de har, Cea

cu

Cflntarea 6

totul nevinovati, milostivirile cereqti le izvorSgte sufletului meu celui smerit, gi stinge, Curatfl, vlpaia patimilor ce mi necljesc, qi di-mi, Fecioarfl, porniri de poclin{d, cur[(indumi de gflndurile cele pltimage.
CAntarea 5

Irmos: ,,Milostiv fii mie, Mffntuitorule"'"'

Dinrlslritcaosteanouluminatirlslrit-ai'cuale
vie{uirii trrle razeaprinzfl al patimilor intuneric.

nd u-ne, Arsenie C uvioase, qi risi pi nd

Irmos:

,rPentru ce m-ai lePldat...".

Cu pricepere duhovniceasci impodobindu-te, Cuvioase' cure(i petete .rfl"t"lo. cu cuvflntul harului qi tuturor ard(i' Arsenie, nem[surata bunitate a lui Hristos"

De o petrecere cu nevoitorii din vechime te-ai triltat, Arsenie Cuvioase, rflvnind in vremurile de pe urmI virtutea lor gi via{a cea cu a ingerilor deopotrivi; pentru aceea' arltatu-te-a Hristos, Plrinte, intocmai cu aceia intru slavd.

RIbdfrnd mari lupte, Arsenie Plrinte, te-ai aritat vestit prin fapte imbunltfl(ite, cu faceri de minuni 9i in felurite chipuri binefrcflnd celor ce cu credin{i de tine se

aProPie'

Lucrflnd inimile uscate cu cuvintul t[u, le curi(e;ti' Arsenie, de spinii qi ciulinii Earpelui, qi le giteqti ca bine si lucreze risadurile fir' de moarte qi frumoase ale credin(ei
celei drcpte.

t
o *ur"rtoarei

Ca pe un vlSstar bine inflorit qi ca pe un pom cu totul roditor al dumnezeieqtii nevoin{e te fericeqte Capadocia, Arsenie Cuvioase, primind sudorile 9i ale tale osteneli, Pirinte, gi cu ale ,tale scutece dumnezeieqti se laudi.

Nlscut-ai mai presus de fire din singiurile tale firi de prihani pe Cel Ce toate din nimic alcfltuitu-le-a, Fecioar[' ii pe noi ne-a pllsmuit din nou qi la vechea strilucire ne-a intors.
Condac, glas 4 Podobie: Cel Ce Te-ai

inlltat

pe cruce...

A Nlscitoarei

Omorit fiind de rlutate, la miilocirea ta de via{[ flcitoare am alergat qi cu clldurl (ie strig: Cea care Via{a cea firl de moaf,te ai nlscut, viu fi-mi, binecuvflntatl Nlscitoare de Dumnezeu' Ei spre cir[ri drepte mI
indrepteazi.

Floarea cea nou slditI a Capadociei 9i vasul cel de mult pref al virtu{ilor, sfin{itul Arsenie sI fie cAntat de mine' Cici acesta' ca un inger in trup vie(uind, in ceata tuturor sfin{ilor a ajuns, impreuni cu care mijloceqte la Hristos totdeauna, si ne dea noul iertare a gre;elilor'

48

+9

Icos

intreagl dorirea gi miqcdrile sufletului, PIrinte, dindule lui Hristos, urmatu-I-ai prin vie{uire fird de prihanl; gi ficflndu-te implinitor al cuvintului Siu, trupul ai omorfft cu luptele nevoitoare gi sufletul {i-ai luminat cu strllucirea nepitimirii gi cu dumnezeiegtile suiquri qi cu impirtigiri nematerialnice; gi chipurilor vie(uirii Cuviogilor de altidati rflvnind, invrednicitu-te-ai de hirizirea gi harul lor; clci locag luminat al lucririi Duhului te-ai arltat qi pe mul{i ii izbivegti de suplrlri cu preamulte minuni; cI Mintuitorul pe Care ai sllvit, Iuminat te-a proslivit, Arsenie Cuvioase, pe Care pururea roagi-L sI se diruiascl noufl iertare de
gregeale.

SINAXAR

in ziua a 10-a a aceleiagi luni, pomenirea cuviosului gi de Dumnezeu purtitorului Plrintele nostru Arsenie Capadocianul, care a adormit in anul 1924.
stih:
P^rin nevoin(d pe Hristos sldvind, Arsenie, Invrednicitu-te-ai de slova mai presus de cuget. inletege cd lui Arsenie, tn a zeceo zi, via(a tle pe pdmfrnt s-a luat.

imbrlcflnd schima monahilor in ministirea de acolo a cinstitului inaintemergitor, a luat numele de Arsenie in loc de Teodor, cum s-a numit mai inainte. Acolo s-a dat pe sine preaincordatei nevoin(e, zibovind qi topindu-gi trupul in postiri gi privegheri, qi lacrimi, 9i rugiciuni neincetate, qi Iuminflndu-qi sufletul cu tainice vederi 9i Iuminlri dumnezeieqti. Pentru aceea Domnul, risplitindu-i ostenelileo i-a dat har bogat de minuni; clci pe mul(i neputincioqi ii timiduia, qi izbivea de chin pe cei indrici(i, revlrsflnd bogi(ia facerii de bine asupra celor credincioqi 9i necredincioqi. $i, slujind in Sion cele preo(eqti cu al(i preo{i (clci luase harisma preo{iei), a strllucit fa{a lui, revirsAnduse peste ea harul qi strilucirea cea dinl5untrul lui. Petrecffnd via(a in chip cuvios Ei fird de prihani, 9i vestit gi liudat ficflndu-se prin sporirile 9i inaintlrile in virtute, a venit in Grecia impreuni cu to(i cregtinii din Asia Mici, in anul 1924, luna august, flcindu-se schimb de popula(ii, qi s-a agezatin insula Cherchira; apoi, dupi patruzeci dc zile, bolind pu{in gi spunflndu-gi mai dinainte moartea, s-a mutat la locagurile cereqti qi veqnice, in l0 noiembrie, anul mintuirii 1924, fiind de 83 de ani. Trecflnd 34 de ani' s-a flcut aducerea cinstitelor sale moaste, care s-au gi aqezat in sfinta mlnistire de maici a Sfintului Ioan Teologul, care este aproape de Suroti, lingl
de ani.

Tesalonic.

Acest fericit qi nou zriltat intre Sfin(ii Pirin{i a iegit din rislrit, fiind niscut din pirin{i dreptcredinciogi, Elefterie qi Varvara cu numele, in anul 1840, intr-un sat aproape de Cesareea, numit indeobgte Farasa. FIcflndu-se invlfat intru toate gi iubind din tot sufletul gi inima pe Domnul, I-a urmat cffnd a ajuns la vffrsta de 26

$i era cuviosul la infifigarea trupului inalt de staturi, uscat Ia fafi din pricina incordatei nevoin(e; avea pir des, asemenea qi sprflncenele, iar barba ii ajungea pinl la piept; ochii erau mari qi fruntea lati, iar la obiceiuri era adunat, cu luare aminte qi aspru, ca unul ce rrvede pe Cel nevizut", dupl
dumnezeiescul Pavel. Cu ale lui rugiciuni, Hristoase Dumnezeule, miluieqtene qi ne mffntuieqte. Amin.

5o

5r

ChntareaT

Irmos: rrTinerii

evreieqti...".

Pe mine, cel intinat de petele pdcatului, cu mijlocirea ta curl(itoare, in(elepte, spali-md, gi strlluceqte-mI cu cunoqtin{a poclin.tei, ca si petrec pllcut lui Dumnezeu a vie(ii mele vreme, Arsenie.

Luminfind cu razele nepitimirii, te-ai arltat bine grlitor credinciogilor gi necredinciogilor, Arsenie, ca un slujitor al lui Hristos, timiduind pe fiecare la a sa vreme potriviti. Prin ostenelile nemisurate ale nevoinfei, la cea fIrI de osteneal5 via{i te-ai mutat acum, a noastri toati osteneala qi durerea ugurind, Arsenie fericite, a celor ce cu credin{i te cinstim.
Ca un inger la inf5{iqare arltatu-te-ai, qi lumindfa{ata a luminat, Pirinte, cffnd in sfintul Sion lui Dumnezeu,Arsenie, jertfa nesingeroasd ai adus.

Neintinatl vie(uire sivflrqind Ei cu harurile sfin{ilor imbogi(indu-te, in{elepte, te-ai ariltat chip al sfin(eniei, Arsenie, qi cu cetele sfin{ilor te-ai unit dupd dumnezeiescul

tiu

sfArpit.

A Nlscltoarei
Pe Cel din tine intrupat in chip de necuprins, pe Dumnezeul tuturor, Fecioard,in pflntece purtatu-L-ai, pe Care cu sirguinfl roagi, Preanevinovati, iertare a gregealelor si dea, Fecioari, noul, celor ce te sllvim pe tine.
!

AN5scItoarei

Cintarea 9 Irmos:rrinfricogatu-s-a tot auzul...".

Flcutu-te-ai a lumii mflntuire, pe Hristos implratul intrupflnd, pe Cel Ce din inqellciune iariqi ne-a chemat, Curati, gi mffntuieqte pe cei care cAnti: Bucurd-te, Cea plinl
de har. CAntarea 8

Ca un preot smerit gi cuvios Ei bl6nd, Arsenie, Stipflnului a toate preo{ind in chip cuvios gi cu credin(i dreaptl, Acestuia adusu-I-ai, ca pe o jertfi gi prinos, faptele vie(uirii tale; pentru aceea' prosllvit ai fost ca unul deopotrivi cu sfin{ii intru cinstire.

Irmos:

,,Pe Dumnezeu, Cel Ce S-a

preaslivit...".

Ministirea Apostolului, pe care mai mult decflt pe


ceilal{i iubitu-l-a Hristos, pururea o acoperi, Cuvioase, qi in{elegitor de sus o binecuvinteazd, care cu moaqtele tale

poruncilor dumnezeieqti, tu, purtltorule de Dumnezeu, qi plin fiind de-ale harului quvoaie, apa timlduirilor o izvorigti, Arsenie, celor care te laudi.

in viala ta te-ai aritat cu scumpltate plinitor

cinstite, Arsenie, ca qi cu o comoarl din cer dat[ se imbogl(eqte, qi slvArqeqte cu credin(I, sfinte, sfin(iti
pomenirea ta.

52_

53

in ceruri, in clmara cea de nuntl cu totul luminati


locuind Arsenie, de Dumnezeu purtltorule, qi frumuse(ea cea nemegtequgitl a lui Hristos vdzflnd, qi indumnezeindu-

LA LAUDE
Punem 4 stihuri $i cdntdm urmdtoarele stihiri:

te prin impirtigirea scinteierii intreit preastr[lucite'


primegte-a mea cflntare, qi lumina cea dumnezeiasci ceremi, cu ale tale purtitoare de luminl rugiciuni.

Glas 8 Podobie: O, uimitoare minune...

A Niscitoarei
striluciri de aur, scaun cu aur imbricat in chip de foc, MaicI cea plinfl de har, Curatfl, a Dumnezeului Atot(iitor, care mai presus de fire din pffntecele t[u ieqit-a, inalfl din gunoiul patimilor mintea mea spre a viefii luminate impirtlqire.
Prealuminate sfegnice cu

strflmtl gi necijicioasi neab[tut piqit-ai prin credin(i, Arsenie, Plrinte Cuvioase, qi mai presus de patimi prin cugetul ceresc fiind, te-ai aritat slllqluire a nepitimirii; p"ntrul"eea, ale tale osteneli primind Hristos' slavei 9i strllucirii mai presus de minte te-a invrednicit'
Pe calea

Luminflnda, glas 2 Podobie: Femei, asculta(i...

Prin lupte ale nevoin(ei, in anii de pe urmi la a desivirgirii in5I(ime te-ai ridicat, PIrinte, 9i ai vorbit cu
Dumnezeu, Arsenie, qi de la Dffnsul harul minunilor, Sfinte, ai luat, ca iconom al sufletelor 9i de luminl plin.

Cu suflet preacurat, Arsenie Pdrinte, lui Dumnezeu' arltat'Si ca Cuvioase, preolind,preot de Dumnezeu cuprins te'a cu credin{i bune faptelortale o jertfr Lui Uinepriiliti, isprivile dumnezeieqti I-ai adus; pentru aceea, impreunl cu ale sfin{ilor laolalti' cete te-ai numirat, fficAndu-te locuitor cu d6nqii
De Dumnezeu cugetitorule, Arsenie Plrinte' cu luptele infrflnlrii mintea curilind, umplutu-te'ai de luminarea diruirii de patimi Duhului $i, Iuflnd har de minuni, cu rugiciunea feluri grlitor ingerii-mpreuni cu ceruri ai t[mlduit; pentru aceasta-n ajuns-ai, mili qi har cerflnd [Eil pentru noi' via{5 Arsenie Pirinte cu totul fericite, in lume, fericiti trecflndu-le pimffnt pe de nepoticnit ai petrecut, Cuvioase, cele presus de lume cu vedereal pentru aceea' citre slava cea mai slujitor' cu bucurie alergat-ai, ca un preacald al lui Hristos tale dumnezeieqtile care noi, rugflndu-te totdeauna pentru
moaqte

A N[scltoarei Neispititi de blrbat nlscut-ai pe Cel Ce numai cu cuvflntul pe toate din cele ce nu sunt le-a fIcut, Fecioari, Niscitoare a lui Dumnezeu, qi neamul omenesc de striclciune l-ai sclpat; pentru aceea te mlrim qi a ta caldi mijlocire in fiecare zi o cerem.

imbri(iqim. Slavi ..., glas 8


55

54

Stadiul nevoin(ei cu voie negoviitoare sIvffrEind, cinstea vie(ii celei veqnice cu vrednicie ai luat de la Hristos, Arsenie Pirinte Cuvioase. CIci neputin(a firii tale cu nidejdea celor ce vor si fie bunit[{i ai intlrit, ale ciror arltiri in chip tainic le-ai primit. $i acum slava Unuia Niscut Fiu al lui Dumnezeu vizffnd, nu inceta, sfinte, rugindu-t, ca si ne izbivim de a vrijmagului sminteli qi sufletele
noastre

Mlrimuri
Bucuri-te, urmitorule aI cuviogilor gi podoaba cea

sfin{iti a Kapadociei; bucurl-te, cel ce dai fieclruia


dumnezeiesc har, ca unul ce egti de Dumnezeu

sllvit, Plrinte

Arsenie.

si

se mflntuiasci.

Distih:

Pe

Arsenie cel nou tntre cuvioSi Gherasim l-o cdntut cu cfrnidri dumnezeieSti,

$i acum...
Cele cereqti te
noi

cflntl, Maici nenuntitl plinl de har,

qi

slivim naqterea ta cea neurmatl; mijlocegte, de-Dumnezeu Niscitoare, sufletele noastre si se mAntuiasci.

LALITURGHIE
La Fericiri, cintarea 3 qi 6 din canonul cuviosului, cele doui tropare
condacul.
gi

La Apostol,
ProchimenulQte
un glas

Stih: Cdntali Domnului iinture

grav): rt

duda-se-vor cwioSiiintruslavd".

noud.

Galateni: ,rFra(ilor, roada Duhului este dragostea...". (Cautd tn sdmbdta sdptdmdnii 27.) Evanghelia Sf. Sava

Chinonic: Intru pomenire

veqnicd

va

ji

dreptul.

56

57