Sunteți pe pagina 1din 61

Nume: Facultatea: Agronomie Specializare: Controlul si expertiza produselor alimentare Anul III, grupa 939

CUPRINS
3

CAPITOLUI I -INTRODUCERE 1.1 Memoriu justificativ 1. Pre!e"tare com#a"ie 1.$ %a&rica T"uva 1.' Pre!e"tare #ro(us 1.'.1 De"umire #ro(us 1.'. Uti)itate #ro(us 1.'.$ Structura sortime"ta)a 1.'.' T"uva-Cam#a"ia (e i"formare (es#re ca)itatea euro#ea"a CAPITOLUL II- DESI*N PRODUS .1 Caracteristici)e #ro(usu)ui.Pro#ietati a)ime"tare .1.1 Pro#rietati or+a"o)e#tice .1. Pro#rietati fi!ico-c,imice .1.$ Ca)orii)e iaurtu)ui .1.' -a)oarea "utritiva.(ietetica si tera#eutica a iaurtu)ui . /e"eficii)e iaurtu)ui .$ Te,"o)o+ia (e fa&ricatie a iaurtu)ui .' Materii #rime si i"+re(ie"te CAPITOLUL III-DESI*N AM/ALA0 $.1 $. $. .1 3.2.2 Cu)oarea #re(omi"a"ta a am&aju)ui Materia)e)e fo)osite )a fa&ricarea am&a)aju)ui Mo( (e am&a)are. i"c,i(ere si eta"sare a iaurtu)ui T"uva Etic,etare. tra"s#ort

CAPITOLUL I--CALITATEA DE PRE1ENTARE A IAURTULUI TNU-A '2 *RASIME IN COMPARATIE CU ALTE PRODUSE LACTATE SIMILARE '.1 '. '. .1 '. . '. .$ '. .' '.$ '.' '.4 Cum a aju"s T"uva i" to#u) #rimi)or #ro(ucatori (e iaurt Ca)itatea (e #re!e"tare a iaurtu)ui T"uva com#arativ cu iaurturi)e Mi))i.Da"o"e.O3e./re"ac T"uva si Mi))i T"uva si Da"o"e T"uva si O3e T"uva si /re"ac A)e+erea #ro(usu)ui o#tim E)eme"tu) "outate-T"uva S)imPromovarea iaurtu)ui T"uva.%isa (e #romovare

Mi-am a)es aceasta tema (atorita #)acerii (e a citi si a (esco#eri )ucruri "oi si i"teresa"te (es#re )a#te si (erivate)e (i" )a#te5i" mo( s#ecia) (es#re iaurt6. Iaurtu) a fost (i"tot(eau"a recoma"(at (e "utritio"isti #e"tru "umeroase)e sa)e &e"eficii. Cor#u) "ostru are "umai (e casti+at i" urma fo)osirii iaurtu)ui. Iata cateva (i"tre motive)e #e"tru care ar tre&ui sa ma"a"ci iaurt ce) #uti" o (ata #e !i7 -(atorita "ive)u)ui ri(icat (e ca)ciu. vitami"e si mi"era)e. iaurtu) este co"si(erat &e"efic #e"tru or+a"ismu) "ostru. Acesta "e ofera u" #)us (e e"er+ie. ajuta )a i"tarirea (i"ti)or si oase)or si ajuta )a o mai &u"a fu"ctio"are a i"imii. Proiectu) (e fata #re!i"ta si a"a)i!ea!a #ro(usu) )actatic 8Iaurtu) meu fi". '2+rasime9 (e )a TNU-A. T"uva va ofera Iaurtu) meu fi" :" varia"te)e (e '2 +rasime. ;2 +rasime - co"stituie o im#orta"ta sursa (e ca)ciu si su"t :" ace)asi tim# &o+ate :" #rotei"e )actate ce au ca im#act u" Tri#)u) efect7 oase re!iste"te. musc,i vi+urosi si u" cor# #uter"ic. Am a)es iaurtu) T"uva #e"tru ca este #referatu) meu<

PREZENTARE COMPANIE
Pro(use)e T"uva su"t fa&ricate (u#a retete )oca)e si su"t a(a#tate sti)u)ui (e viata a) co"sumatori)or (i" Roma"ia. Acestea su"t #ro(use i"tr-o fa&rica co"struita i" co"formitate cu e=i+e"te)e sta"(ar(e im#use (e catre U"iu"ea Euro#ea"a. T"uva Roma"ia a fost fo"(ata i" a"u) ;;$ (e catre T"uva Israe) > cea mai mare com#a"ie #ro(ucatoare (e )actate #e #iata (i" Israe) > i" #arte"eriat cu /a"ca Euro#ea"a #e"tru Reco"structie si De!vo)tare. O&iectivu) com#a"iei este sa (evi"a u"u) (i"tre cei mai im#orta"ti jucatori (e #e #iata com#etitiva a )actate)or (i" Roma"ia. #ri" ca)itatea si i"te+ritatea mu"cii )or. -or sa (ove(easca acest )ucru co"tri&ui"( i" mo( activ )a cresterea sta"(ar(e)or (e ca)itate a #ro(use)or )actate si )a revita)i!area i"(ustriei (e #rofi) (i" Roma"ia. #or"i"( (e )a cresterea &ovi"e)or si #a"a )a #ro(usu) fi"a). Pe"tru a rea)i!a
5

acest )ucru. s-au (emarat #roiecte > co"struirea (i" teme)ii a u"ei fa&rici (e )actate si re"ovarea u"ei ferme (e &ovi"e. Am&e)e #roiecte au fost fi"a)i!ate i" iu"ie ;;? si au "ecesitat #a"a i" #re!e"t o i"vestitie (e #este 44 mi)ioa"e euro. fa#t care (emo"strea!a (evotame"tu) )or #e"tru im&u"atatirea ca)itatii vietii fiecarei fami)ii (e roma"i.I"vestitia (i" Roma"ia este #rimu) #roiect (e o aseme"ea am#)oare i" afara Israe)u)ui. Pe #iata (i" Israe) com#a"ia este ce) mai mare #ro(ucator (e )actate. acumu)a"( e=#erie"ta si maturitatea care justifica #)a"uri)e (e e=ti"(ere #e #iata euro#ea"a. Am fost &ucurosi sa #utem i(e"tifica Roma"ia ca fii"( cea mai &u"a o#ortu"itate (e a "e i"ce#e #rocesu) (e e=ti"(ere. T"uva vi"e i" Roma"ia cu #este @; (e a"i (e e=#erie"ta si tra(itie #e #iata a)ime"tara. T"uva este com#usa (i" mai mu)te (ivi!ii #ro(uca"( si comercia)i!a"( o )ar+a varietate (e #ro(use a)ime"tare #roas#ete sau i"+,etate (e cea mai &u"a ca)itate. cu va"!ari a"ua)e (e #este 1.4 mi)iar(e (e (o)ari. T"uva. ce) mai mare #ro(ucator (e )actate (i" Israe). a(uce #e #iata (i" Roma"ia 3"oA-,oA-u) acumu)at i" @; (e a"i (e e=#erie"ta. a#)icat )a toate "ive)uri)e. (e )a materia #rima fo)osita. )a #ro(uctie. (istri&utie. va"!are si mar3eti"+. %a&rica (e )a Po#esti-Leor(e"i si %erma (e &ovi"e (e )a A(u"atiiCo#ace"i su"t u" a(evarat e=em#)u i" aceasta i"(ustrie. T"uva Roma"ia i"(e#)i"este 1;;2 sta"(ar(e)e euro#e"e (e ca)itate #e"tru fiecare #ro(us (i" #ortofo)iu. I" Roma"ia. T"uva este o com#a"ie )oca)a. #e"tru ca majoritatea a"+ajati)or este (e "atio"a)itate roma"a. iar materia #rima #ri"ci#a)a 5)a#te)e6 este )oca)a. T"uva Roma"ia a fost fo"(ata i" a"u) ;;'. Sco#u) com#a"iei este sa (evi"a u"u) (i"tre cei mai im#orta"ti jucatori (e #e #iata foarte com#etitiva a )actate)or (i" Roma"ia. #ri" cresterea sta"(ar(e)or (e ca)itate #e"tru #ro(use)e )actate si #ri" revita)i!area (ome"iu)ui #ro(uctiei (e )actate (i" Roma"ia. T"uva este u" &ra"( mo(er". cu va)ori aute"tice traite i" ritmu) !ie)e)or "oastre si a(a#tate sti)u)ui (e viata roma"esc7 ca)itate su#erioara. (ra+oste si (aruire i" #re#ararea #ro(use)or. co"si(eratie si res#ect #e"tru co"sumator si #e"tru c)ie"t i" re)atii)e cu acestia. *ama (e #ro(use T"uva este re!u)tatu) ate"tiei si im#)icarii com#a"iei i" sectoru) )actate)or si a) cresterii a"ima)e)or. Acesta este u" #roces co"sta"t. af)at i" #)i"a (esfasurare. Este o #arte ese"tia)a (i" vi!iu"ea si va)ori)e T"uva7 sa a(uca u" #)us (e va)oare comu"itatii roma"esti. sa ofere #ro(use #roas#ete si (e ca)itate #e"tru o viata mai &u"a a fiecarei fami)ii (i" Roma"ia. !i (e !i. Res#ecta"( re)atia (e i"cre(ere #e care a c)a(it-o cu co"sumatorii sai i"ca (e )a i"ce#ut. T"uva co"ti"ua sa-i i"tam#i"e cu +rija si ate"tia cu care i-a
6

o&is"uit (eja. oferi"(u-)e #ro(use (e cea mai i"a)ta ca)itate. (i" )a#te )a sta"(ar(e euro#e"e. a) caror +ust si savoare sa )e satisfaca ce)e mai rafi"ate e=i+e"te. C,iar (aca #iata )actate)or traversea!a o situatie (ifici)a. (atorata situatiei eco"omice se"si&i)e. T"uva Roma"ia me"ti"e sta"(ar(e)e e=i+e"te (e ca)itate #e"tru i"trea+a +ama (e #ro(use. Astfe). i"(ifere"t (e (ificu)tati)e si #rovocari)e acestei #erioa(e. co"sumatoru) #oate a)e+e aceste #ro(use #e"tru fami)ia sa ava"( i"tot(eau"a si+ura"ta sta"(ar(u)ui (e ca)itate si #)acerea +ustu)ui cu care T"uva )-a o&is"uit (eja.Toate #ro(use)e su"t (e!vo)tate si fa&ricate )oca). #e &a!a u"or retete +a"(ite s#ecia) #e"tru +ustu) si sti)u) (e viata a) co"sumatori)or.

FABRICA TNUVA
%a&rica (e #ro(use )actate T"uva este #rima i"itiativa a u"ei mari com#a"ii (e rea)i!are a u"ui #roiect +ree"fie)( i" i"(ustria (e )actate.

Investitie greenfield
Pe )a"+a o i"vestitie (e am#)oare. fa&rica T"uva este si u" #roiect i"ovator. A fost co"struita (i" teme)ii )a ; (e 3m (ista"ta (e /ucuresti. i" )oca)itatea Po#esti Leor(e"i. fii"( #roiectata si rea)i!ata astfe) i"cat sa asi+ure ce) mai e=i+e"t "ive) (e ca)itate #e"tru #ro(use)e "oastre. )a #returi accesi&i)e.

Standarde euro ene


Ec,i#ame"te)e u)tra mo(er"e su"t i" co"formitate cu sta"(ar(e)e U"iu"ii Euro#e"e. #ermita"( o&ti"erea )a scara i"(ustria)a atat a #ro(use)or )actate tra(itio"a)e cat si a #ro(use)or cu u" +ra( ri(icat (e i"ovatie.

Te!nologii erfor"ante
Toate #rocese)e te,"o)o+ice su"t ate"t su#rave+,eate astfe) i"cat sa se asi+ure )a fi"a)u) )i"ei (e #ro(uctie ce)e mai &u"e #ro(use #e"tru viata (e !i cu !i a co"sumatori)or "ostri. Nu (oar i"vestitia i" te,"o)o+ii #erforma"te co"tri&uie )a aceasta. ci mai a)es +rija ce)or #este 1;; (e oame"i im#)icati i" #rocesu) (e #ro(uctie. care a(au+a cate #uti" (i" (ra+ostea si +rija )or i" fiecare #ro(us.

PREZENTARE PRO#US
#enu"ire rodus
De"umirea #ro(usu)ui a)es #e"tru stu(iu) (e fata este 8Iaurtu) meu fi" '2 +rasime9 #ro(us (e T"uva si face #arte (i" cate+oria #ro(use)or )actate.

Utilitate rodus
T"uva a )a"sat i" )u"a "oiem&rie a (oua cam#a"ie im#orta"ta (e #romovare a co"sumu)ui (e iaurturi sim#)e. Pro(usu) BIaurtu) T"uva9 este u" #ro(us sa"atos. o s#ecia)itate iaurt #otrivit #e"tru a)ime"tatia co#ii)or. *ustos si ,ra"itor. co"ti"C"( '2 +rasime. acest iaurt fi" este si o sursa "atura)a (e ca)ciu. Este fa&ricat (u#a o reteta s#ecia)a. cu mu)ta (ra+oste si fo)osi"(u-"e (e :"trea+a "oastra e=#erie"ta. IAURTUL MEU %IN este (is#o"i&i) atCt #e"tru co"sum i"(ivi(ua) :" am&a)aj (e 14;+r. cCt si #e"tru :"trea+a fami)ie :" #a,are (e ';;+r. 8Iaurtu) meu fi" '2 +rasime9 T"uva e &o+at i" i" #rotei"e si re#re!i"ta o sursa im#orta"ta (e ca)ciu. Protei"e)e ajuta musc,ii sa (evi"a mai vi+urosi. i" tim# ce Ca)ciu) ajuta oase)e sa (evi"a mai re!iste"te. Astfe). iaurtu) T"uva to"ifia!a cor#u) si i) ajuta sa fie mai #uter"ic. Co"sumu) (e iaurt este recoma"(at !i)"ic #e"tru a o&ti"e musc,i vi+urosi si oase re!iste"te i"tr-u" cor# sa"atos<9. a s#us Dr. Lua"a Sa,ia". Me(ic i" Me(ici"a *e"era)a. Co"su)ta"t i" Pro&)eme (e Nutritie si Estetica Cor#ora)a.
8

Este u" iaurt c)asic. sim#)u. cu '2 +rasime. )a"sat :" urma cu cCteva )u"i.

Stru$tura sorti"entala
Pro(use)e T"uva au )a &a!a )a#te (e cea mai &u"a ca)itate. ce)e mai ate"t se)ecio"ate i"+re(ie"te si co"stituie o im#orta"ta sursa (e ca)ciu. La#te)e fo)osit :" #rocesu) (e #ro(uctie este 1;;2 (e ca)itate A. Pe"tru res#ectarea sta"(ar(e)or UE si ati"+erea #arametri)or (e ca)itate A. )a#te)e #rovi"e (i" ferma #ro#rie (e )a A(u"atii Co#ace"i si (e )a ferme mari. mo(er"e. care asi+ura u" #roces (e #ro(ucie ce res#ecta co"(itii)e (e i+ie"a si trasa&i)itate a )a#te)ui. Circuitu) :"c,is a) )a#te)ui #C"a )a sistemu) (e stocare si racire asi+ura re(ucerea )a mi"im a a#aritiei riscu)ui (e co"tami"are. Toate #ro(use)e T"uva su"t (is#o"i&i)e :" am&a)aje atCt #e"tru co"sum i"(ivi(ua) cCt si #e"tru :"trea+a fami)ie. Am&a)aju) fiecarui #ro(us (eta)ia!a toate i"formatii)e (es#re acesta. ve"i"( astfe) :" :"tCm#i"area co"sumatori)or

Tnuva % Ca" ania de infor"are des re $alitatea euro eana


I" )u"a octom&rie. T"uva a )a"sat o cam#a"ie (e i"formare a co"sumatori)or (es#re cum sa a)ea+a #ro(use)e )actate care i"(e#)i"esc sta"(ar(e)e euro#e"e7 sa caute #e am&a)aju) #ro(use)or )actate stam#i)a ova)a care +ara"tea!a res#ectarea tuturor "orme)or euro#e"e (e ca)itate. T"uva (eti"e stam#i)a ova)a7 L 41 Pro(use)e a) caror am&a)aj "u i"c)u(e stam#i)a ova)a. ci stam#i)a rotu"(a. "u su"t co"forme i" tota)itate cu sta"(ar(e)e euro#e"e si #ot fi comercia)i!ate "umai #e teritoriu) Roma"iei.

#ESI&N PRO#US

Cara$teristi$ele rodusului'Pro rietati ali"entare' Pro rietati organole ti$e


CARACTERISTI CI ASPECT SECTIUNE *UST SI MIROS CONDITII DE ADMISI/ILITATE METODEDE ANALI1A

Com#o!itie com#acta. a)&a. cremoasa. Lactat aci(. :"viorator. Omo+e"a cu cua+u)u) (esfacut (u#a #roce(eu) (e ferme"tare :" re!ervor. Cu cua+u)u) "e(esfacut (u#a #roce(eu) (e ferme"tare :" termostat. Se a(mite formarea +a!u)ui :" forme (e &u)e u"itare. co"(itio"ata (e microf)ora "orma)a.Pe su#rafata #ro(usu)ui )actat aci( se o&serva o se#ararea "e:"sem"ata a !eru)ui. ma=imum 2 (i" vo)umu) #ro(usu)ui.

CONSISTENTA SI ASPECT EDTERIOR

Pro rietati fi(i$o%$!i"i$e


CARACTERISTICI CONDITII DE ADMISI/ILITATE METODE DE

10

ANALI1A Su&sta"te +rase 2 MAD Su&sta"ta uscata Aci(itate Tem#eratura )a iesirea (e )a :"tre#ri"(ere STAS E;F4G -?$ STAS E;F4G4-?@ STAS E;F4G'-@1 STAS E;F4GE-?'

' 1 .4- ?.; @;-1'; 1;

Caloriile iaurtului "eu fin Tnuva )* grasi"e


1;; +rame Ca)orii Protei"e Li#i(e Car&o,i(rati %i&re F? $.4 ' '.F ; ;; +rame Ca)orii Protei"e Li#i(e Car&o,i(rati %i&re 1$' ? @ E. ; $;; +rame Ca)orii Protei"e Li#i(e Car&o,i(rati %i&re ;1 1;.4 1 1$.@ ;

Valoarea nutritiva dieteti$a si tera euti$a a iaurtului Tnuva


Pro#rietati)e (ietetice a)e #ro(use)or )actate aci(e su"t co"(itio"ate (e actiu"ea favora&i)a asu#ra or+a"ismu)ui uma" a microf)orei )actice si a su&sta"te)or 5 aci( )actic. CO . a)coo). a"ti&iotice. vitami"e. etc. 6 care se formea!a ca re!u)tat a) #rocese)or &ioc,imice care au )oc )a ferme"tarea )a#te)ui. -a)oarea (ietetica a iaurtu)ui re!u)tH (i" mo(ificarea #I-u)ui :" tu&u) (i+estiv su& o )imita )a care (e!vo)tarea &acterii)or (e #utrefactie este o#rita. Astfe). se :m#ie(ica #rocese)e (e #utrefactie (i" tu&u) (i+estiv. se re(uce ca"titatea (e to=i"e re!u)tate (i" aceste #rocese si se evita se"si&i)itatea #recoce #rovocata (e #re!e"ta :" or+a"ism a #ro(use)or (e #utrefactie. S-a urmarit actiu"ea a"timicro&ia"a a tu)#i"i)or (e stre#tococi si )acto&aci)i fata (e (iferite &acterii #ato+e"e7 Sta#,J)ococcus a)&us. Sta#,J)ococcus aureus. PJocJa"eus. E"terococcus. Di#,terae. Sa)mo"e))a #aratJ#,i A si /. S11

a sta&i)it ca atCt iaurtu) #roas#at cat si ce) vec,i e=ercita actiu"e a"timicro&ia"a asu#ra +erme"i)or #ato+e"i cercetati.

BENEFICII+E IAURTU+UI
Iaurtu) - (e)icios si sa"atos < Iaurtu) este u" a)ime"t com#)et. Ofera #rotei"e (e ca)itate. ca)ciu usor asimi)a&i). #otasiu 5com#ara&i) cu &a"a"e)e6. ma+"e!iu. vitami"e (i" +ru#u) / si &acterii #ro&iotice. *)uci(e)e (i" iaurt su"t asimi)ate mai usor si au o to)era"ta mai &u"a #e"tru or+a"ism. #ri" tra"sformarea )acto!ei i" aci( )actic i" #rocesu) (e ferme"tare. Iaurtu) co"ti"e +rasimi care asi+ura satietate si +ust &u". /acterii)e #ro&iotice "orma)i!ea!a f)ora i"testi"a)a. E)e au efecte (e mo(u)are a sistemu)ui imu". re(uc riscu) (e a)er+ii. cresc re!iste"ta )a (iversi +erme"i. si su"t uti)e i"c)usiv )a &o)"avii cu II- care au (eficie"te c)are a)e imu"itatii. Pri" (eco"ju+area si secretia saruri)or &i)iare. iaurtu) #ro&iotic sca(e co)estero)u) rau si i) creste #e ce) &u". Iaurtu) ajuta )a tratarea (iverse)or afectiu"i i"testi"a)e. #recum (iareea (u#a a"ti&iotice. atat )a co#ii. cat si )a a(u)ti. a u)ceru)ui. actio"a"( im#otriva &acteriei Ie)ico&acter PJ)ori. (ar si a &o)ii i"f)amatorii i"testi"a)e. Iaurtu) re(uce "ive)u) (e muta+e"i (i" tu&u) (i+estiv si fur"i!ea!a vitami"e im#orta"te. #ri"tre care si aci(u) fo)ic. Re!u)tatu)7 (e)iciosu) iaurt re(uce si riscu) (e ca"cer #e co)o". Iaurtu) sca(e si te"siu"ea arteria)a. ava"( ro) &e"efic i" #reve"irea &o)ii (e i"ima. Peste ';;; (e stu(ii #u&)icate #a"a i" #re!e"t au eva)uat &e"eficii)e iaurtu)ui si a)e c,efiru)ui. I" co"ti"uare su"t #re!e"tate #e scurt o serie (e motive #e"tru a co"suma iaurtu). &a!ate #e o a"a)i!a a ce)or mai rece"te stu(ii (i" (ome"iu. 16 Iaurtu) este &o+at i" #rotei"e. ava"( a#ro=imativ $ +rame (e #rotei"e )a 1;;+ (e iaurt. Iaurtu) este &u"a sursa (e ca)ciu 5are (e ce) #uti" ori mai mu)t ca)ciu (ecat o ca"a cu )a#te (e+resat6 si co"ti"e #otasiu )a fe) (e mu)t ca si &a"a"e)e. Potasiu) este o su&sta"ta mi"era)a vita)a. care ajuta )a "orma)i!area &atai)or ritmu)ui i"imii si me"ti"e u" "ive) a(ecvat (e a#a i" cor#. Iaurtu) este si o sursa e=ce)e"ta (e vitami"e (i" +ru#u) / 5/1./ ./F6. cu ro) i" fu"ctio"area creieru)ui si i" meta&o)i!area +)uci(e)or. 6 Iaurtu) are "umeroase &e"eficii (i+estive. E) ajuta )a (i+estie. im&u"atateste tra"!itu) i"testi"a). #revi"e co"sti#atia. Este toto(ata u" &u" reme(iu im#otriva (iareei. S#re (eose&ire (e )a#te)e (u)ce. iaurtu) #oate fi co"sumat si (e #ersoa"e)e cu i"to)era"ta )a )acto!a. Persoa"e)or cu
12

i"to)era"ta )a )acto!a )e )i#seste (e #e su#rafata mucoasei i"testi"a)e o e"!ima 5)acta!a6 care are ro)u) (e a Ks#ar+eK mo)ecu)e)e (e )acto!a i" !a,aruri mai mici s#re a fi a&sor&ita. La acestia )acto!a "u este (i+erata si aju"+e i" i"testi"u) +ros si aco)o :" co"tact cu &acterii)e #rovoaca (iaree. cram#e. &a)o"ari etc. Tot )a "ive)u) tu&u)ui (i+estiv. iaurtu) #rotejea!a (e ca"ceru) (e co)o". $6 Iaurtu) co"ti"e &acterii )actice &e"efice. #recum Lacto&aci))us si /iL(o&acterium. /acterii)e )actice im#ie(ica i"mu)tirea +erme"i)or i" i"testi" 5(e mare ajutor i" ca!u) u)ceru)ui. iaurtu) im#ie(ica"( (e!vo)tarea Ie)ico&acter PJ)ori. &acteria im#)icata i" a#aritia ma)a(iei6 si im&u"atatesc tra"!itu). Daca ai urmat u" tratame"t cu a"ti&iotice. ar fi &i"e sa ma"a"ci !i)"ic. #e"tru o #erioa(a. cate u" iaurt ce co"ti"e ferme"ti vii. #e"tru a-ti reface f)ora i"testi"a)a. Lacto&aci)ii &e"efici (i" iaurt e=ista i" mo( "orma) i" cor#u) tau i"ca (i" #rime)e !i)e (e viata. I" tim# e)e (is#ar si microf)ora sa"atoasa creata (e e)e este i")ocuita. i" fu"ctie (e o&iceiuri)e a)ime"tare. cu o microf)ora "esa"atoasa. (e #utrefactie. De aceea. iaurtu) cu &ifi(o-&acterii este o so)utie i(ea)a #e"tru sa"atate. Microor+a"isme)e (i" iaurt i")ocuiesc microf)ora (au"atoare. (e #utrefactie. care co"(uce )a a#aritia u"or meta&o)iti foarte #ericu)osi si care i" tim# #ot (a "astere ca"ceru)ui i"testi"u)ui +ros. '6 Iaurtu) iti i"tareste sistemu) imu"itar. Te im&o)"avesti mai rar (aca ma"a"ci !i)"ic iaurt. Iaurtu) cu &acterii active stimu)ea!a sistemu) imu"itar. fa#t evi(e"tiat #ri" i"re+istrarea cresterii susti"ute a a"umitor cito3i"e. A"umite &o)i autoimu"e #ot fi #reve"ite #ri" co"sumu) (e iaurt. E=ista u"e)e stu(ii care arata efectu) &e"efic a) iaurtu)ui i"c)usiv asu#ra (ia&etu) (e ti# 1. Si &oa)a i"f)amatorie i"testi"a)a &e"eficia!a (e #e urma co"sumu)ui (e iaurt. Aceste &e"eficii su"t vi!i&i)e si )a &o)"avii cu imu"itate a)terata. #recum cei cu II- sau cei care urmea!a tratame"te imu"osu#resive #e"tru ca"cer sau a)te ma)a(ii. 46 Iaurtu) are u" ro) &e"efic i" #reve"irea a)er+ii)or. E) sca(e "ive)u) (e I+E 5imu"o+)o&u)i"a E. u" a"ticor# im#)icat i" a#aritia a)er+ii)or6 si creste "ive)u) (e IL-1; 5i!o)eu3i"a 1;. o cito3i"a cu efecte i"f)amatorii usoare6. A(mi"istrarea )a co#ii cu a)er+ii si ec!eme I+E me(iate a (us )a ame)iorarea sim#tome)or. F6 Iaurtu) com&ate osteo#oro!a. O femeie (i" (oua si u" &ar&at (i" o#t vor (e!vo)ta ca"(va osteo#oro!a 5#ier(erea re!iste"tei su&sta"tei osoase oase)e (evi" mu)t mai fra+i)e si se vor fractura )a traumatisme mi"ore6. Ca"titatea mare (e ca)ciu ajuta )a me"ti"erea re!iste"tei sistemu)ui osos. Toto(ata. ca)ciu) (i" iaurt este mai &i"e asimi)a&i) (ecat ce) (i" )a#te. ?6 Iaurtu) re(uce riscu) (e ca"(i(o!a va+i"a)a. Co"sumarea re+u)ata a iaurturi)or care co"ti" )acto&aci))us aci(o#)i)us sca(e co)o"i!area va+i"u)ui cu ciu#erci. Iaurtu) a fost fo)osit si )oca). #e"tru a trata aceste ca"(i(o!e.
13

@6 Iaurtu) te ajuta (aca ai ,i#erte"siu"e arteria)a. %iecare #a,ar (e iaurt iti ofera ca"titati im#orta"te (e ca)ciu. #otasiu si ma+"e!iu - mi"era)e "ecesare u"ui &u" co"tro) a) te"siu"ii arteria)e. Stu(ii)e efectuate #e #acie"ti cu ,i#erte"siu"e au aratat ca iaurtu) (uce )a o (imi"uare sem"ificativa a te"siu"ii arteria)e. E6 Iaurtu) iti re(uce co)estero)u) rau si creste "ive)u) co)estero)u)ui &u". E=ista i" me(ie o sca(ere a co)estero)u)ui rau cu 42 si o sca(ere a co)estero)u)ui tota) cu '2. U" stu(iu a (at o cifra sem"ificativ mai mare. arata"( o re(ucere (e @.'2 a co)estero)u)ui rau )a #acie"ti o&e!i. (ar acestia avusesera si o oarecare re(ucere a +reutatii i" ca(ru) stu(iu)ui. Iaurtu) sim#)u T"uva ajuta )a fortificarea sistemu)ui osos. )a o (i+estie &u"a. )a asi+urarea u"ei #arti (i" "ecesaru) (e #rotei"e. Lacto&aci)us. u"u) (i" +erme"ii iaurtu)ui. ajuta )a refacerea i"testi"u)ui. creste a&sor&tia u"or factori "utritivi. asi+ura sa"atatea i"testi"u)ui si sta&i)i!ea!a sistemu) imu"itar. Procesu) cresterii acestor +erme"i (uce )a tra"sformarea )acto!ei :" aci( )actic. De foarte mu)te ori. oame"ii care au (eficie"ta (e )acto!a. e"!ima care (i+era !a,aru) (i" sa"+e. "u au #ro&)eme atu"ci cC"( ma"C"ca iaurt. (eoarece cea mai mare #arte a )acto!ei a fost #re)ucrata :" tim#u) ferme"tarii si a fost tra"sformata :" aci( )actic. Este u" a)iat im#orta"t #e"tru si)ueta. fii"( sarac :" ca)orii. (ar &o+at :" e)eme"te "utritive. Iaurtu) sim#)u T"uva co"ti"e (oar 'E (e ca)orii )a 1;; +r. ce) (e+resat $@ (e ca)orii. :" tim# ce iaurtu) #ro(us (i" )a#te i"te+ra). co"si(erat ce) mai ca)oric. are (oar F' (e ca)orii )a 1;; +r. Asa(ar. se #oate ma"ca iaurt. c,iar (aca se ti"e u" re+im (e s)a&ire. I" acest ca! se recoma"(a a)e+erea u"ui iaurt sim#)u5iaurtu) meu fi" (e )a T"uva6 .

TE,NO+O&IA #E FABRICARE A IAURTU+UI


14

La#te)e #roas#at.(u#a ce a fost &i"e strecurat se fier&e .Pri" fier&ere se urmareste (istru+erea microor+a"isme)or si e)imi"area u"ei #arti (i" a#a i" ve(erea o&ti"erii u"ui iaurt cu co"siste"ta cremoasa . La#te)e este #asteuri!at )a tem#eraturi i"a)te tim# (e 14-$; mi"ute. co"ce"trarea rea)i!a"(u se i" vi(. Du#a #asteuri!are se fier&e.se raceste )a tem#eratura (e ferme"tare5'4 +ra(e C6 si se i"sama"tea!a cu cu)tura.I"tro(ucerea cu)turii i" vasu) i" care se af)a )a#te)e racit se face i" jet su&tire.amesteca"( e"er+ic i"trea+a masa (e )a#te.Du#a i"sama"tare se re#arti!ea!a i" &orca"e (e stic)a 51;- 4 L6&i"e s#a)ate (e!i"fectate si se su#u"e ferme"tarii i" termostate.)a tem#eratura (e ' -'F +ra(e Ce)sius. Durata (e termostatare a iaurtu)ui este (e -$ ore.#ro(usu) ferme"tat #re!e"ta"( u" coa+u) &i"e )e+at si fara e)imi"are (e !er. Ime(iat (u#a termi"area ferme"tarii &orca"e)e cu iaurt tre&uie racite cat mai re#e(e.)a i"ce#ut c a#a rece si a#oi cu a#a cu +,eata.Racirea este "ecesara #e"tru o#rirea #rocesu)ui (e ferme"tare si acrire.

15

16

MATERII PRIME SI IN&RE#IENTE

Materia #rima #e"tru fa&ricarea iaurtu)ui este )a#te)e. Iaurtu) se #re#ara (i" )a#te (e vaca5i" ca!u) iaurtu)ui T"uva '2 +rasime6. (e oaie. (e ca#ra sau (e &ivo)ita. #asteuri!at sau fiert si :"sama"tat cu cu)turi se)ectio"ate (e &acterii )actice s#ecifice 5Lacto&aci))us &u)+aricum si Stre#tococcus t,ermo#,i)us6. La#te)e (e oaie si )a#te)e (e vaca se fo)osesc :" amestec cu ma=imum $;2 )a#te (e &ivo)ita.. M"tai (e toate. (esi o&ti"ut #ri" ferme"tarea )a#te)ui. iaurtu) "u este u" )a#te ferme"tat o&is"uit. Numai :" #re!e"ta u"or ferme"ti s#ecifici )a#te)e (evi"e iaurt. Iar toate ca)itati)e )ui #rovi" (e aici. fara e=ce#tie. C,iar si aroma s#ecifica iaurtu)ui si +ustu) sau su"t (atorate :" mo( e=c)usiv actiu"ii acestor ferme"ti. Atat (e im#orta"ti su"t acestia i"cat sta"(ar(e)e i"ter"atio"a)e co"(tiio"ea!a (e"umirea (e Biaurt9 (e #re!e"ta i" iaurt. (u#a fa&ricare si #C"a )a e=#irarea terme"u)ui (e va)a&i)itate. a cu)turi)or active (e ferme"ti s#ecifici i"tr-o #ro#ortie (e 1; mi)ioa"e )a u" +ram (e iaurt. %erme"tii su"t (e fa#t &acterii )actice care. i" #rocesu) )or (e meta&o)ism. actio"ea!a asu#ra )a#te)ui tra"sforma"(u-) i"tr-u" a)ime"t mai sa"atos si mai ,ra"itor. Iaurtu) are u" a#ort co"si(era&i) (e ca)ciu usor asimi)a&i). iar cat (e im#orta"t este ca)ciu) #e"tru sa"atate #ro&a&i) "ici "u mai tre&uie s#us. Stim ca i"tareste sistemu) osos si #revi"e osteo#oro!a. De )a iaurt i"sa "u se #rimeste "umai ca)ciu. c,iar (aca acesta este Bfi)o"u)9 #ri"ci#a). Ma+"e!iu). fosforu). #recum si foarte mu)te vitami"e. cum ar fi ce)e
17

(i" com#)e=u) /. su"t #re!e"te :"tr-o #ro#ortie foarte mare i" iaurt si su"t (e aseme"ea re!u)tate :" urma actiu"ii ferme"ti)or. Iata aaa(ar cum ferme"tii vii fac (i" iaurt o sursa (e e)eme"te "utritive si &e"efice sa"atatii or+a"ismu)ui. I" #)us. #ersoa"e)e care ma"ifesta i"to)era"ta )a )acto!a #ot co"suma iaurt fara #ro&)eme. ferme"tii tra"sforma"( )acto!a i" aci( )actic. &i"e to)erat (e or+a"ism. Desco#erim astfe) ca)itati fi!io)o+ice a)e iaurtu)ui care i) fac cu atat mai va)oros cu cat este si u" a)ime"t +ustos si foarte ,ra"itor.

#ESI&N AMBA+AToate #ro(use)e T"uva su"t (is#o"i&i)e i" am&a)aje atat #e"tru co"sum i"(ivi(ua) cat si #e"tru i"trea+a fami)ie. Am&a)aju) fiecarui #ro(us (eta)ia!a toate i"formatii)e (es#re acesta. ve"i"( astfe) i" i"tam#i"area co"sumatori)or. T"uva (eti"e o caracteristica s#ecifica7si a"ume +ustu) (ra+ostei care este #re!e"t i" #ro(use)e marcii t"uva.T"uva #astrea!a savoarea +ustu)ui (ra+ostei si #ros#etimea acestuia.

Culoarea a".ala/ului
Cu)oarea am&a)aju)ui iaurtu)ui T"uva sim#)u5iaurtu) meu fi" '2 +rasime6 este #re(omi"a"t a)&astru ce su+erea!a #ros#etime."atura)ete.co"ce#tu) (e o"estitate.si+ura"ta.ca)m.ceva (iafa".usor si sa"atate.cu)oarea fii"( (esti"ata sa co"so)i(e!e ima+i"ea u"ei i"tre#ri"(eri (e i"cre(ere.care este (em"a (e fi(e)itatea co"sumatori)or. Lo+o-u) este (e ti# com#)e=.usor (e recu"oscut si (isti"ctiv.co)oritu) acestuia fii"( rosu) care sem"ifica (i"amis.a)&astru) ce sem"ifica #ros#etimea si "atura #ro(usu)ui ce se af)a i" co"cor(a"ta si cu marca.ver(e)e e=#rima "atura)ete.iar a)&u) #uritatea )a#te)ui. si i+ie"a. Iaurtu) T"uva se am&a)ea!a :" #a,are (e #)astic (e (iferite +ramaje. avC"( ro)u) (e a #roteja co"ti"utu)) i" tim#u) (e#o!itarii.tra"s#ortu)ui si uti)i!arii si (e a asi+ura usuri"ta i" uti)i!are sau (e#o!itare . Am&a)aju) este e=trem (e im#orta"t #ri" fa#tu) ca joaca u" ro) sem"ificativ i" #rocesu) (e comu"icare cu co"sumatoru) c,iar (aca materia)u) cu care este am&a)at #ro(usu) #oate #area &a"a) marca T"uva i"cearca sa tra"simta va)ori #recum ca)itatea )a#te)ui si a iaurturi)or.(ar si #ri" co)oritu) am&a)aju)ui care #oate fi format (i" (iverse cu)ori #re(omi"a"( a)&astru) (ar si su+era"( co"ti"utu) #ro(usu)ui.U"e)e ima+i"i (e #e am&a)aj i"cearca sa
18

star"easca i" i"terioru) suf)etu)ui co"sumatoru)ui se"time"tu) (e iu&ire si (e #rotejare.

Materialele folosite la a".ala/'Mod de a".alare0de in$!idere si etansare a rodusului'


Am&a)aju) tre&uie sa ref)ecte e=act ceea ce este #ro(usu).#e"tru ca a)tfe) a#are o )i#sa (e cre(i&i)itate i" fata co"sumatoru)ui. Iaurturi)e T"uva su"t am&a)ate i" am&a)aje (e (esfacere7#a,are (e #)astic5#o)istire"G#o)i#ro#i)e"a6 (e (iferite +ramaje.i"c,ise eta"s #ri" termosu(are cu ca#ace (i" #o)i#ro#i)e"a.#erso"a)i!ate care co"fera i(e"titate #ro(usu)ui.cu res#ectarea "orme)or sa"itare i" vi+oare. Du#a com#ortarea )a i"ca)!ire aceste materia)e su"t materia)e termo#)astice care su#use i"ca)!irii e i"moaie si #ot fi #re)ucrate #ri" #resare.va)tuire.etc.Du#a racire se so)i(ifica.iar #ri"tr o "oua i"ca)!ire (evi" (i" "ou #)astice.#rocesu) acesta #uta"( fi re#etat. Pe"tru straturi)e i"terioare termosu(a&i)e se uti)i!ea!a #o)ieti)e"a sau #o)i#ro#i)e"a.iar #e"tru e=terior #o)iesteru).#o)i#ro#i)e"a.etc. Am&a)aje)e fo)osite tre&uie sa fie i" &u"a stare.curate.si fara miros strai"e.etic,etate co"form re+)eme"tarior )e+a)e i" vi+oare. Am&a)aju) iaurturi)or si a a)tor #ro(use tre&uie sa ai&a urmatoare)e fu"ctii7 fu"ctia (e #rotectie5#rotectie meca"ica.c,imica si fi!icoNc,imica.#rotectia im#otriva microor+a"isme)or6 co"sta i" asi+urarea i"te+ritatii ca"titative si ca)itative a #ro(use)or #e tim#u) ma"i#u)arii.tra"s#ortu)ui.(e#o!itarii si #astrarii )or #ri" #reve"irea s#ar+eri)or.co"tra actiu"ii microor+a"isme)or.#rafu)ui.im#uritati)or.etc. fu"ctia )o+istica ce i"c)u(e (e#o!itarea.ma"i#u)area.tra"s#ortu) si recu#erarea si recic)area (eseuri)or. fu"cita (e mar3eti"+ fu"ctia eco"omica Iaurtu) "ecesita steri)i!are.asa ca materia)e)e (esti"ate am&a)aju)ui acestuia tre&uie sa i"(e#)i"easca o serie (e ceri"te7 termosu(a&i)itate &ariera fara (e o=i+e" im#ermea&i)itate )a va#orii (e a#a. Materia)e)e #)astice re!iste"te )a tem#eraturi ri(icate51$4 +ra(e Ce)sius6co"ti"7#o)i#ro#i)e"a si #o)iami(a sau #o)iester.Astfe) (e am&a)aje asi+ura a)ime"te)or am&a)ate o sta&i)itate a ca)itatii #e o #erioa(a i"(e)i"+ata
19

(e tim#. si asi+ura o 8&ariera9 fata (e va#orii (e a#a.+a!e.su&sta"te vo)ati)e.ra(iatii.microor+a"isme. Materia)e)e #)astice (i" care su"t fa&ricate am&a)aje)e #e"tru iaurturi su"t usoare si im#ermea&i)e.ti"!a"( sa (evi"a u" i")ocuitor a) stic)ei. Datorita mari)or ava"taje te,"ice si eco"omice.te"(i"ta (e uti)i!are a am&a)aje)or co"fectio"ate (i" materia)e #)astice este i" crestere. Materia)e)e #)astice su"t (estu) (e iefti"e.#re!i"ta re!iste"ta e=ce#tio"a)a )a actiu"ea #ro(use)or (e am&a)at si a me(iu)ui am&ia"t.sta&i)itate )a cu)oare."u su"t a)terate (e umi(itate.#re!i"ta re!iste"ta meca"ica 5im#act. sfasiere. tractiu"e6. #ermea&i)itate varia&i)a si se)ectiva )a va#ori. +a!e. arome. etc. re!iste"ta c,imica ri(icata atat fata (e (iferite me(ii coro!ive. cat si fata (e #ro(use)e a)ime"tare. Materia)e)e #)astice or+a"ice uti)i!ate i" (ome"iu) am&a)aje)or #ot fi #e &a!a (e #ro(use (e co"(e"sare5rasi"i fe"o)ice6.#ro(use (e #o)imeri!are5rasi"i #o)ivi"i)ice.#o)istire"ice.#o)ieti)e"ice6.#o)imeri "atura)i mo(ificati c,imic5rasi"i #e &a!a (e ce)u)o!a.rasi"i #roteice6. Com#)e=e)e (i" materia)e)e #)astice si fo)ii (e a)umi"iu se o&ti" #ri" asocierea fo)ii)or su&tiri (i" a)umi"iu cu u"u) sau (oua materia)e #)astice. 8Ca#acu)9 iaurtu)ui este o fo)ie (e a)umi"iu sau fo)ie o#ercu) (i" com#o!it ,CrtieGmeta)G#)astic .materia) termosu(a&i).im#ermea&i) )a va#ori (e a#a.+a!e si re!iste"ta )a steri)i!are. A".ala/ul ase ti$ $ontine1 1. Po)ieti)e"a > #rotejea!a im#otriva umi(itatii e=ter"eO . Po)ieti)e"a > strat a(e!ivO $. %o)ie (e a)umi"iu > &ariera im#otriva o=i+e"u)ui si a )umi"iiO '. Po)ieti)e"a > strat a(e!ivO 4. Po)ieti)e"a > #rotejea!a (irect a)ime"tu).

Eti$!etare0 a".alare0 trans ort'


a6 Am&a)aju). Acest factor im#)icat :" (efi"irea ca)itatii este tot o marfa. E) se o&ti"e :" :"tre#ri"(eri s#ecia)e. (i" materii #rime (iferite. :" forme. marimi si cu)ori variate. :" fu"ctie (e #ro(usu) am&a)at. Ro)u) am&a)aju)ui este ace)a (e a asi+ura i"te+ritatea #ro(usu)ui am&a)at si (e a co"tri&ui )a me"ti"erea ca)itatii acestuia #e toata #erioa(a fo)osirii )ui. Marcarea este factor (e ca)itate cu (u&)u ro)7 (e i"formare > i(e"tificare a #ro(usu)ui si estetic. (etermi"at (e varietatea so)utii)or. Ca factor care i"f)ue"tea!a ca)itatea. marcarea co"tri&uie )a cresterea va)orii #ro(usu)ui. tre!i"( toto(ata curio!itatea cum#aratoru)ui. Materia)e)e fo)osite #e"tru am&a)are su"t avi!ate (e Mi"isteru) Sa"atatii. Toate #ro(use)e T"uva su"t (is#o"i&i)e :" am&a)aje
20

atCt #e"tru co"sum i"(ivi(ua) cCt si #e"tru :"tra+a fami)ie. Am&a)aju) fiecarui #ro(us (eta)ia!a toate i"formatii)e (es#re acesta. ve"i"( astfe) :" :"tCm#i"area co"sumatori)or. &6 Tra"s#ortu) co"stituie u" sector im#orta"t a) eco"omiei "atio"a)e. care are ro)u) (e me"ti"e ca)itatea #ro(use)or #e #erioa(a efectuarii acesteia. Pastrarea este im#orta"ta o eta#a im#orta"ta a circu)atiei marfuri)or. cu ro) (etermi"a"t asu#ra ca)itatii #ro(use)or. Se face :" s#atii s#ecia) ame"ajate. Ceri"te)e (e #astrare #re!i"ta #articu)aritati #e +ru#e (e #ro(use. a caror "eres#ectare re(uce #erioa(a (e +ara"tie acor(ata (e #ro(ucator. Ca)itatea #ro(use)or si me"ti"erea ei este i"f)ue"tata si (e "ive)u) (e #re+atire a )ucratoru)ui (i" i"(ustrie si comert. Tra"s#ortu) #ro(usu)ui se face cu ve,icu)e fri+orifice. cuarte. uscate. (e!i"fectate. cu certificare )a !i a s#a)arii si (e!i"fectiei. fara miros strai". )a tem#eratura (e ma=im P@QC. Docume"te)e ce :"sotesc marfa i" tra"s#ortare su"t7 &u)eti"u) (e a"a)i!a. certificatu) (e +ara"tie si certificatu) (e ca)itate. /u)eti"u) (e a"a)i!a este u" (ocume"t (e certificare a ca)itatii #ri" care se face o (escriere (eta)iata a a"umitor caracteristici fi!ice. meca"ice a)e #ro(usu)ui.

A".ala/ul folosit la iaurtul Tnuva1

21

22

CUM A A-UNS TNUVA IN TOPU+ PRIMI+OR PRO#UCATORI #E IAURT

Sa+it T!ur La,av. vice#rese(i"te mar3eti"+ a) T"uva Roma"ia La mai #uti" (e u" a" (e #re!e"ta #e #iata roma"easca. +ru#u) israe)ia" (i" i"(ustria )actate)or T"uva si-a i"(e#)i"it #ri"ci#a)u) o&iectiv7 "otorietatea. Au aju"s )a u" +ra( (e cu"oastere (e #este ?;2 i" ra"(u) co"sumatori)or si c,iar (aca "u comu"ica "icio cifra )e+ata (e va)oarea sau vo)umu) va"!ari)or.
23

a+e"tii)e (e cercetare a #ietei arata (eja ca au i"trat i" to# trei cei mai mari #ro(ucatori (e iaurturi (i" Roma"ia. o #iata i" juru) a $;; mi)ioa"e euro. Care este e2 li$atia3 O #o)itica (e mar3eti"+ a+resiva. (istri&utie "atio"a)a. u" &u+et (e #romovare (e cateva mi)ioa"e (e euro care riva)i!ea!a cu ce) a) mu)ti"atio"a)e)or Da"o"e si %ries)a"( si u" #ortofo)iu (e #ro(use care se sc,im&a ce) #uti" o (ata #e trimestru. Cu toate acestea. #o!itii)e (e )i(er a)e Da"o"e 5#e iaurturi6. res#ectiv %ries)a"( 5)a "ive)u) i"tre+ii #iete6 vor fi +reu (e (etro"at. i" co"(itii)e i" care fra"ce!ii au i" co"ti"uare ce)e mai va"(ute (oua marci (e iaurt (i" #iata. #otrivit a+e"tiei (e cercetare a #ietei MEMR/. iar %ries)a"( (eti"e u" #ortofo)iu care +e"erea!a va"!ari a"ua)e (e #este 1 ; mi)ioa"e euro. Potrivit stu(ii)or MEMR/. i" #erioa(a ia"uarie-martie a acestui a". T"uva se situa #e )ocu) trei i" to#u) #ro(ucatori)or (e iaurturi sim#)e si cu fructe. (u#a Da"o"e si %ries)a"(. si #e )ocu) (oi i" to#u) #ro(ucatori)or (e sa"a. (u#a %ries)a"(. I" ceea ce #riveste ce)e mai va"(ute &ra"(uri (e iaurturi sim#)e si cu fructe. T"uva se situea!a cu Ro#)ait #e )ocu) #atru. (u#a Nutri(aJ si Casa /u"a 5Da"o"e6 si Na#o)act 5%ries)a"(6 si #e #rimu) )oc (i" #u"ct (e ve(ere a) va"!ari)or (e sa"a. cu &ra"(u) T"uva. I" urma i"trarii #e #iata iaurturi)or. T"uva a scos (i" to#u) #rimi)or ci"ci #ro(ucatori (e iaurturi sim#)e si cu fructe #ro(ucatoru) /rai)act. i" tim# ce )a "ive)u) ce)or mai va"(ute ci"ci &ra"(uri (e iaurt a scos %rutisima 5Da"o"e6 (i" com#etitie si a (e#asit Mi))i. I" tim# ce #iata iaurturi)or sim#)e si cu fructe s-a majorat cu 42 i" va)oare i" #rime)e trei )u"i a)e acestui a" fata (e aceeasi #erioa(a a a"u)ui #rece(e"t. va"!ari)e (e sa"a a#roa#e ca s-au (u&)at i" #rimu) trimestru (i" ;;? fata (e #erioa(a ia"uarie-martie ;;F. cresterea fii"( im#u)sio"ata si (e i"trarea +ru#u)ui israe)ia" #e aceasta #iata. %iecare #as a) israe)ie"i)or este foarte &i"e +a"(it. iar (u#a cum s#u"e Sa+it T!ur La,av. vice#rese(i"te mar3eti"+ T"uva. strate+ia (e )a"sare a fiecarui #ro(us (i" #ortofo)iu este co"struita cu ce) #uti" sase )u"i i"ai"te (e a#aritia #e #iata. KStiam ca i" )u"i)e (e vara co"sumu) (e )actate tra(itio"a)e sca(e. asa ca "eam #re+atit (i" tim#K. s#u"e ea. Asa au a#arut #e #iata iaurturi)e cu #e#e"e rosu. sa"a cu +ust (e fructe sau fra##e-u). va"!ari)e u)time)or (oua cresca"( cu #este $;2 sa#tama"a). KE(itii)e s#ecia)eK su"t cuvi"te (e or(i"e #e"tru (e#artame"tu) (e mar3eti"+ a) T"uva. care se +a"(este i" #erma"e"ta )a ti#uri)e (e #ro(use care
24

'

mai #ot fi a(use #e #iata )oca)a. KCre( ca (oar (oua. trei retete su"t simi)are cu ce)e (i" Israe). i" rest su"t #ro(use rea)i!ate e=c)usiv #e"tru #iata roma"easca. E=ista i"sa so)icitari (i" #artea co)e+i)or "ostri (i" Israe) (e a fo)osi retete)e #e"tru a"umite #ro(use. asa ca s-ar #utea sa )e +asim si #e rafturi)e (i" Israe)K. s#u"e Sa+it T!ur La,av. Si ca"( vi"e vor&a (es#re Israe). vice#rese(i"te)e T"uva me"tio"ea!a ca i"c)usiv a)e+erea "ume)ui com#a"iei (i" Roma"ia a fost u" #roces i"te"s (e!&atut. KNe-am +a"(it ca T"uva e u" "ume mai +reu (e #ro"u"tat (e catre co"sumatorii roma"i. i"sa am (ecis sa ve"im cu acest &ra"(. #e"tru ca astia su"tem "oi si "u "e #utem sc,im&a "ume)e. De mu)te ori i"sa. co"sumatorii roma"i #ro"u"ta mai corect "ume)e com#a"iei (ecat o fac cei (i" Israe)K. s#u"e ea. Pro(ucatoru) T"uva Roma"ia si-a #us )a #u"ct #ro#riu) sistem (e (istri&utie a #ro(use)or )actate si vi!ea!a e=ti"(erea aco#eririi (e )a rete)e)e i"ter"atio"a)e (e comert #a"a )a ma+a!i"e)e tra(itio"a)e. Distri&utia a fost e=ti"sa #ro+resiv. o&iectivu) fi"a) a) #ro(ucatoru)ui israe)ia" fii"( aco#erirea i"tre+u)ui teritoriu a) tarii. La i"ce#utu) acestui a". #ro(use)e T"uva aco#ereau E;2 (i" su#rafata tarii. aju"+a"( )a a#ro=imativ 14.;;; (e c)ie"ti. Proce"tu) #e care re#re!e"ta"tii T"uva i) a)oca ce)or (oua se+me"te (e #iata. comertu) mo(er" si comertu) tra(itio"a) este e+a). o&iectivu) com#a"iei fii"( (e a #astra u" ec,i)i&ru i"tre ce)e (oua sectoare. I" #)us. )a "ive) (e #re!e"ta )a raft. T"uva a i"c,eiat #arte"eriate cu rete)e i"ter"atio"a)e (e comert. ca Metro Cas,S CarrJ. Se)+ros Cas,S CarrJ. Rea) IJ#ermar3et sau /i))a si a)te )a"turi (e su#ermar3eturi (i" /ucuresti. T"uva (eti"e #ro#ria f)ota (e camioa"e si trei (e#o!ite. i" /ucuresti. C)uj-Na#oca si Timisoara. si si-a format si o ec,i#a (e oame"i (e va"!ari. (ori"( sa co"tro)e!e astfe) i"tre+u) )a"t (e (istri&utie. Pro(ucatoru) israe)ia" "u a ve"it (e )a i"ce#ut cu u" #ortofo)iu e=ti"s (e #ro(use. ci a )a"sat tre#tat "oi +ame care aco#era i" #re!e"t mai mu)te se+me"te (e #iata. Desi a #or"it a"u) trecut (e )a (oar trei #ro(use. sma"ta"a. iaurt si sa"a. T"uva ar #utea fi #re!e"ta #e rafturi)e ma+a!i"e)or cu ce) #uti" $ (e #ro(use comercia)i!ate su& &ra"(uri)e T"uva si Ro#)ait. Pe"tru acest )ucru. israe)ie"ii scot i" co"ti"uare (estu) (e mu)ti &a"i (i" &u!u"are si asta se ve(e i" #o!itia a treia #e care o ocu#au (u#a #rime)e #atru )u"i i" to#u) i"vestitori)or i" #romovare (i" )actate. (u#a Da"o"e si %ries)a"(. Dar "ici "u se #utea a)tfe). #e o #iata #e care fra"ce!ii (e )a Da"o"e co"tro)au )a fi"a)u) a"u)ui trecut #este 4;2 (i" va"!ari)e (e iaurturi.

25

CA+ITATEA #E PREZENTARE A IAURTU+UI TNUVA )* &RASIME IN COMPARATIE CU A+TE IAURTURI SIMI+ARE


iaurtul Milli 405* grasi"e iaurtul #anone )06* grasi"e iaurtul O7e 8* grasi"e

Tnuva si Milli
26

Iaurtul Milli
E"itatorul1 com#a"ia care (eti"e i" #ortofo)iu marca Mi))i7 Su&si(iar a) %ries)a"( Co&erco DairJ %oo(s (i" O)a"(a. %ries)a"( Roma"ia SA este ce) mai mare #ro(ucator (e #e #iata )a#te)ui (e co"sum. cu (oua &ra"(uri im#orta"te :" #ortofo)iu Mi))i si O3e< 5Ka(useK :" RomC"ia (e #e ce)e)a)te #iete ce"tra)-euro#e"e u"(e activea!a +ru#u)7 Ce,ia. S)ovacia si U"+aria6. Ce)e (oua aco#era )i"ii (e #ro(use (e )a#te. #ro(use #roas#ete si &rC"!eturi. O #arte (i" #ro(use)e #roas#ete a)e +ru#u)ui su"t comercia)i!ate su& marca auto,to"a Na#o)act. Activitatea (e ma"a+eme"t (e &ra"( a %ries)a"( #are sa fie #uter"ic )imitata (e u" &u+et re(us. (ar +ra(u) ri(icat (e #e"etrare a) #ro(use)or reuseste sa co"fere "otorietate ri(icata #e"tru Mi))i si O3e< Mi))i face mi"ime eforturi sa se #o!itio"e!e ca u" &ra"( (e mij)oc 5)a#te UIT si #asteuri!at si #ro(use #roas#ete cu u" ra#ort #retGca)itate o#tim6. iar O3e< ca u" &ra"( &u(+et 5)a#te #asteuri!at si &ra"!eturi iefti"e6. Anali(a "ar$ii1 trasaturi (e #erso"a)itate > I" )umea Mi))i. +rija este u" e)eme"t firesc si toto(ata i"+re(ie"tu) mi"u"e. Mi))i e a#roa#e (e ti"e ca"( vrei sa ai +rija (e cei (ra+i oferi"(u-ti o +ama )ar+a (e #ro(use "atura)e i" am&a)aje co"ve"a&i)e si +usturi atractive. i(e"titatea marcii > E)eme"te)e (e i(e"titate ver&a)a si vi!ua)a se "umara #ri"tre #uti"e)e )ucruri care sc,itea!a #o!itio"area Mi))i. Nume)e este u"u) #ro#riu. cu ro) (e (imi"utiv sau (e a)i"t. su+era"( a#ro#riere si fami)iaritate. Desi foarte sim#)a. i(e"titatea vi!ua)a Mi))i este (e o ca)itate &u"a. cu #a)ete mo"ocrome s#ecifice #er #ro(us si u" )o+oti# cu majuscu)e mo(er"e. i"forma)e. #uter"ic co"(e"sate si (e (ime"siu"i (iferite. i" #atru "ua"te vii (e a)&astru. +a)&e". ver(e si rosu. comu"ica"( astfe) vese)ie si co"vivia)itate. ti#u) (e marca > Mi))i este o maraa +ama (eoarece. ofera mai mu)te ti#uri (e #ro(use (i" aceeasi cate+orie su& ace)asi &ra"(7 )a#te (u)ce. iaurt sim#)u. iaurt cu fructe. etc. Po(itionarea "ar$ii1 I" mi"tea co"sumatoru)ui "u e=ista suficie"te i"formatii #e"tru a-) (etermi"a sa ac,i!itio"e!e u" #ro(us (i" +ama Mi))i. Acesta este i"(ecis. "ei"cre!ator ca"( este vor&a (e aceasta marca.

A".ala/ul Iaurtu) este am&a)at :" #a,are (e #)astic (e (iferite +ramaje6.


27

Du#a cum se stie. am&a)aju) are u" ro) foarte im#orta"t si :" #romovarea #ro(usu)ui. fii"( #rimu) )ucru cu care co"sumatoru) i"tra i" co"tact. #rimu) e)eme"t (e care c)ie"tu) este atras. Mi))i are u" am&a)aj vioi. co)orat care co"ti"e si e)eme"te "atura)e ce su+erea!a vese)ie. #ros#etimea "aturii #e care o #rimesti co"suma"( #ro(use)e Mi))i. Mai i"ta)"im si u" co#i) sau o fami)ie ce "e (uce cu +a"(u) si )a mesaju) marcii B+rija #e"tru fami)ie9. Anali(a "esa/elor u.li$itare1 Co"ti"utu) mesaju)ui - mesaju) s#otu)ui T- co"ti"e o ar+ume"tatie emotio"a)a. (eoarece. #u"e acce"t #e )atura se"time"ta)a. Pri" co"sumarea acestui iaurt. (evii creativ. #)i" (e ima+i"atie si "u te #)ictisesti "icio(ata. Mesaju) #u"e acce"t #e afectivitatea mem&ri)or fami)iei. care au +rija u"ii (e a)tii. oferi"(u-si ce este mai &u" si "atura) > #ro(usu) Mi))i. O.ie$tivele $o"uni$arii1 O&iective)e cam#a"iei su"t comu"icarea "ou)ui #ro(us cu i"+re(ie"te "atura)e. i"taarirea ima+i"ii (e &ra"(. )oia)i!area co"sumatori)or actua)i. cresterea co"sumu)ui si im#)icit a va"!ari)or. Strate+ia (e a(vertisi"+ a fost structurata #e i(eea ca mame)e au +rija (e cei (ra+i. asa cum "oi)e #ro(use Mi))i au +rija (e sa"atatea fami)iei. Tinta $o"uni$arii1 S#otu) se a(resea!a i" s#ecia) tar+etu)ui Mi))i - femei active :"tre 4-$4 (e a"i. care )ocuiesc :" me(iu) ur&a". cu ve"it me(iu s#re mare. care au +rija sa cum#ere #e"tru fami)ia )or ce)e mai &u"e si mai "atura)e #ro(use. si care vor sa isi ofere si )or u" mome"t (e rasfat. Mi))i face mi"ime eforturi sa se #o!itio"e!e ca u" &ra"( (e mij)oc 5 iaurturi #roas#ete cu u" ra#ort #retGca)itate o#tim6.

Iaurtul Tnuva
6'E"itatorul1 Com#a"ia #ro(ucatoare (e )actate T"uva. T"uva Roma"ia a fost fo"(ata i" a"u) ;;$ (e catre T"uva Israe) > cea mai mare com#a"ie #ro(ucatoare (e )actate #e #iata (i" Israe) > i" #arte"eriat cu /a"ca Euro#ea"a #e"tru Reco"structie si De!vo)tare. 8'Anali(a "ar$ii trasaturi (e #erso"a)itate-T"uva (eti"e o caracteristica s#ecifica7si a"ume +ustu) (ra+ostei care este #re!e"t i" #ro(use)e marcii t"uva.T"uva #astrea!a savoarea +ustu)ui (ra+ostei si #ros#etimea acestuia.
28

i(e"titate7 T"uva. sau Te"uva,. 5 e&raica 9:;<=. fructe sau

#ro(use6aceasta re#re!e"ta"( com#o"e"ta ver&a)a a i(e"titatii marcii. Cu)oarea cu care se i(e"tifica firma este #re(omi"a"t a)&astru ce su+erea!a #ros#etime."atura)ete si sa"atate.Lo+o-u) este (e ti# com#)e=.usor (e recu"oscut si (isti"ctiv.co)oritu) acestuia fii"( rosu) care sem"ifica (i"amis.a)&astru) ce sem"ifica #ros#etimea si "atura #ro(usu)ui ce se af)a i" co"cor(a"t a si cu marca.ver(e)e e=#rima "atura)ete.iar a)&u) #uritatea )a#te)ui. ti#u) (e marca7 T"uva este o marca +ama (eoarece aco#era mai mu)te )i"ii fii"( u" a"sam&)u omo+e" (e #ro(use5iaurt sim#)u. iaurt cu fructe. iaurt (e &aut. sma"ta"a. iaurt crema. )a#te cu cafea etc.6 4'Po(itionarea "ar$ii %irma T"uva este "oua #e #iata roma"esca #atru"!a"( #ri"tr-o cam#a"ie a+resiva (e #romovare e=act :" mome"tu) :" care vC"!ari)e +ru#u)ui fra"ce! erau afectate (e Ksca"(a)u) (io=i"aK.I" #re!e"t T"uva (eti"e )ocu) trei atat i" vo)um cat si i" va)oare . )' A".ala/ul Am&a)aju) este (iferit #e"tru fiecare ti# (e #ro(us :" #arte 5 iaurtu) :" #a,are (e #)astic (e (iferite +ramaje6. ava"( ro)u) (e a #roteja co"ti"utu) i" tim#u) (e#o!itarii.tra"s#ortu)ui si uti)i!arii si (e a asi+ura usuri"ta i" uti)i!are sau (e#o!itare. Am&a)aju) este e=trem (e im#orta"t #ri" fa#tu) ca joaca u" ro) sem"ificativ i" #rocesu) (e comu"icare cu co"sumatoru) c,iar (aca materia)u) cu care este am&a)at #ro(usu) #oate #area &a"a) marca T"uva i"cearca sa tra"simta va)ori #recum ca)itatea iaurtu)ui (ar si #ri" co)oritu) am&a)aju)ui care #oate fi format (i" (iverse cu)ori #re(omi"a"( a)&astru) (ar si su+era"( co"ti"utu) #ro(usu)ui.U"e)e ima+i"i (e #e am&a)aj i"cearca sa star"easca i" i"terioru) suf)etu)ui co"sumatoru)ui se"time"tu) (e iu&ire si (e #rotejare.

5' Anali(a "esa/elor u.li$itare T"uva fo)oseste i" #ri"ci#a) #u&)icitatea (e ti# emotio"a) u"(e mesaju) este co"struit i" juru) u"or e)eme"te (e atractie (e "atura
29

afectiva5fami)ia6.E)eme"te)e (e co(ificare ver&a)a su"t #re!e"te su& forma (e su"et si mesaj ver&a).iar e)eme"te)e (e co(ificare "o"-ver&a)a #u" acce"t #e mimica fetei astfe) i"cat sa tra"smita co"sumatoru)ui "otiu"ea (e fami)ie si ca )a#te)e este foarte im#orta"t i" a)ime"tatie.T"uva fo)oseste )a fiecare ti# (e #ro(us u" "ou s)o+a" su+era"( i(eea (e #osesie5e=7TTIaurtu) meu fi"TT6(etermi"a"(u-) #e co"sumator sa i) ac,i!itio"e!e. Po(itionarea dorita in ur"a $a" aniei de $o"uni$are Po!itio"area (orita i" urma cam#a"iei este aceea (e a fi=a i" mi"tea co"sumatoru)ui ima+i"ea (e fami)ie.+ustu) #roas#at si ,ra"itor a) iaurtu)ui. O.ie$tivele $o"uni$arii O&iectivu) "ostru este sa co"tri&uim )a im&u"atatirea vietii !i)"ice a fiecarei fami)ii (e roma"i. Sa co"tri&uim )a reco"structia i"(ustriei )oca)e (e #ro(use )actate. sa fim )i(eri (e #iata5o&iectiv co+"itive6 si sa oferim fami)ii)or (i" Roma"ia o viata mai &u"a.Sa co"tri&uim )a #ros#eritatea si re"ume)e com#a"iei T"uva. Pe"tru a res#ecta sta"(ar(e)e (e ca)itate im#use si #romisiu"i)e (e e=ce)e"ta facute co"sumatoru)ui roma". i"ca (e )a i"ce#utu) activitatii i" Roma"ia "e-am sta&i)it u" set (e va)ori care se refera )a #ro(use)e T"uva. )a comu"itate. )a a"+ajatii T"uva. )a #arte"erii "ostri si. mai a)es. )a co"sumatori. isi #ro#u"e sa isi me"ti"a "ive)u) (e #iata casti+at #e"tru ;;E. focusa"(u-se i" mo( s#ecia) #e co"so)i(area &ra"(u)ui. A"u) acesta com#a"ia a (e)istat u"e)e #ro(use "e#erforma"te. )a"sa"( i" ace)asi tim# 1F "oi #ro(use. -a"!ari)e ra#ortate (e T"uva Roma"ia au crescut cu #este 1;2 i" i"terva)u) ia"uarie-se#tem&rie. Tinta $o"uni$arii Iaurtu) T"uva este (esti"at #ersoa"e)or (i" me(iu) ur&a". #oate fi co"sumat c,iar (e )a o varsta foarte fra+e(a fara o )imita sta&i)ita.cu ve"ituri me(ii si mari.i"(ifere"t (e se= si (e starea civi)a.cu stu(ii me(ii si su#erioare.Perso"a)itatea co"sumatoru)ui re!i(a i" (i"amism .sti)u) (e viata fii"( u"u) activ.Pro(usu) este cum#arat cu o frecve"ta (e 1- !i)e.)ocuri)e (e u"(e #ot fi cum#arate fii"( su#ermar3eturi)e si ,J#ermar3eturi)e.etc.

Ase"anari si deose.iri rivind "ar$ile Milli si Tnuva1 Asema"ari Deose&iri

30

Am&e)e marci se a(resea!a i" s#ecia) fami)iei fo)osi"( s)o+a"uri #recum7T%ii "atura) ca si +rijaT5Mi))i6OTPastrea!a +ustu) (ra+osteiT5T"uva6 Au cote (e #iata re)ative a#ro#iate.au u" tre"( eco"omic asce"(e"t %o)osesc ace)easi me(ii #u&)icitare Cu)oarea am&a)uju)ui marci)or T"uva si Mi))i este #re(omi"a"t a)&astra.

Mi))i (eti"e o "otorietate mai mare #e #iata roma"easca fata (e T"uva (atorita vec,imii marcii Mi))i are o +ama (e #ro(use mu)t mai variata (ecat T"uva Mi))i fo)oseste o cam#a"ie (e mar3eti"+ mai (e!vo)tata fata (e T"uva U Desi+"u) am&a)aje)or Mi))i "u co"ti"ua (i" #acate )i"ia im#usa (e )o+oti#. #acatui"( fie #ri" &a"a)itate. fie #ri" !+arce"ie i)ustrativa.

31

Exigente privind etichetarea produsului I"ai"te (e vA"!are. #ro(use)e a)ime"tare tre&uie sa fie etic,etate astfe) :"cAt co"sumatorii sa ai&a toate i"formatii)e cu caracter o&)i+atoriu #reva!ute (e acte)e "ormative :" vi+oare. Etic,eta tre&uie sa co"ti"a i"formatii c)are si usor (e i"te)es #rivi"( caracteristici)e #ro(usu)ui. Etic,eta u"ui #ro(us a)ime"tar tre&uie sa co"ti"a7 (e"umirea su& care este va"(ut a)ime"tu) )ista i"+re(ieti)or ca"titatea "eta #e"tru #ro(use)e a)ime"tare #ream&a)ate (ata )imita (e co"sum #e"tru a)ime"te)e cu #erisa&i)itate micro&io)o+ica

32

co"(itii (e (e#o!itare sau (e fo)osire. atu"ci ca"( acestea "ecesita i"(icatii s#ecia)e "ume)e si se(iu) 5a(resa #osta)a6 #ro(ucatoru)ui. a) am&a)atoru)ui sau a) (istri&uitoru)ui O "ume)e si se(iu) 5a(resa #osta)a6 im#ortatoru)ui sau a)e (istri&uitoru)ui i"re+istrat i" RoaC"ia.i:" ca!u) a)ime"te)or (i" im#ort i"structiu"i (e uti)i!are.(aca este "ecesar. Etic,eta #oate fi orice materia) scris. im#rimat. )ito+rafiat. +ravat sau i)ustrat. care co"ti"e e)eme"te (e i(e"tificare a #ro(usu)ui si care :"soteste #ro(usu) sau este a(ere"t )a am&a)aju) acestuia. La iaurtu) Mi))i si T"uva etic,eta este )i#ita (e am&a)aj.(ifere"ta este aceea ca )a T"uva etic,eta este (i" #)astic.(e aceea are u" as#ec mai frumos.mai )ucios ce atra+e #riviri)e co"sumatori)or.#e ca"( )a Mi))i este (i" ,artie. La iaurtu) Mi))i fo)ia sau 8ca#acu) am&a)aju)ui9 este (i" a)umi"iu )acuit.i" sc,im& )a iaurtu) T"uva com#o!itu) fo)iei o#ercu) e formata (i" ,artieG#)asticGmeta)5a)umi"iu.etc6.

Ca si ro rietati organole ti$e ave" ur"atoarele deose.iri1


La iaurtu) Mi))i7+ustu) este &i"e #ro"u"tat fara astri"+e"ta .ti#ic sortime"tu)ui.cu)oarea a)&a cores#u"!ator sortime"tu)ui.co"siste"ta omo+e"a fara (efecte majore iar mirosu) s#ecific (e iaurt (i" )a#te (e vaca.#uti" mai acru ca )a iaurtu) T"uva. La iaurtu) T"uva7+ustu).)actat aci( i"viorator.fi" ti#ic sortime"tu)ui.cu)oarea a)& cremoasa.com#o!itie com#acta.co"siste"ta omo+e"a cu se#arare "ei"sem"ata a !eru)ui iar mirosu)u) s#ecific sortime"tu)ui. La iaurtu) Mi))i #roce"tu) (e +rasime este (e $.42 iar )a T"uva este (e '2. Mi))i are i" #)us )a i"+re(i"te aci!ii +rasi ome+a $.iar T"uva are sma"ta"a.

33

#anone si Tnuva Iaurtul #anone


I' E"itatorul DANONE a a#arut i" a"u) 1E1@ ca"( s#a"io)u) Isaac Carasso . stu(ii"( )ucrari)e )ui Meci"icov. a :"ce#ut #ro(ucerea i"(ustria)a a iaurtu)ui :" )a&oratoru) sau. Nume)e (e Da"o"e i )a (at i" ci"stea fecioru)ui sau.Da"ie). I"trucat cereea #e"tru iaurturi era u"a mare si (u#a ' a"i i" S#a"ia cererea #e"tru iaurturi a ati"s cota (e 1;;; (e oa)eGa" au i"ce#ut sa fie )ivrate si )a curtea re+a)a. ca a#oi fra"ce!ii au #re)uat aceasta te,"o)o+ie. iar asta!i firma Da"o"e este #re!e"ta i" 14; (e tari. este )i(er mo"(ia) #e #iata #ro(use)or )actate #roas#ete 5Da"o"e6 si "umaru) mo"(ia) i" (ome"iu) a#ei im&ute)iate 5Evia"6 si a) a)ime"te)or #e"tru "utritia i"fa"ti)a 5/)e(i"a. Mi)u#a6 si c)i"ica 5Numico6. Da"o"e. a i"trat #e #iata roma"easca i" 1EE?. i"itia) cu #ro(use im#ortate. I" urma u"ei i"vestitii (e 14 mi)ioa"e USD :" rete,"o)o+i!area fa&ricii #re)uate (e )a Miorita :" 1EE@. :" a#ri)ie 1EEE a :"ce#ut #ro(uctia #ro#rie. II' Pu.li$itatea 6' Medii si su orturi u.li$itare Ce)e mai utit)i!ate forme (e #u&)icitate su"t7 s#oturi)e T-. #ri"turi)e i" reviste. #a"ouri #u&)icitare stra(a)e. cata)oa+e (e s#ecia)itate. Au fost fo)osite aceste me(ii (eoarece su"t ce)e mai accesi&i)e #u&)icu)ui. ava"( si ce) mai mare im#act asu#ra )ui. 8' Anali(a "esa/elor u.li$itare Co"ti"utu) mesaju)ui > mesaju) s#otu)ui T- are o ar+ume"tatie emotio"a)a. arata"( trairi)e i"te"se #e care )e simti savura"( 8"e&u"ia fructe)or9 care te (eco"ectea!a (e me(iu) stresa"t a) )ocu)u)ui (e mu"ca. Structura mesaju)ui > c)i#u) #u&)icitar (e&utea!a cu #re!e"tarea u"ei !i)e mo"oto"e )a servici. P)ictisi"(u-se. a"+ajata i"cearca iaurtu) %rutissima. care este si"+uru) ce te rei"cara cu e"er+ie si te &i"e(is#u"e. Aceasta stare euforica este mo)i#sitoare i"trucat si sefu) (u#a ce isi cearta su&or(o"ata. i"cearca #ro(usu) si este cu#ri"s (e aceeasi B"e&u"ie9. Co"c)u!ia s#otu)ui este ca "ou) iaurt cu fructe. este o a(evarata B"e&u"ie9 (e iaurt cu fructe. care te va sur#ri"(e (e fiecare (ata.

34

C)i#u) are o me)o(ie a"tre"a"ta. vese)a. care su+erea!a e"er+ia +e"erata (e co"sumu) iaurtu)ui %rutissima. %orma mesaju)ui > e)eme"tu) ver&a) este format (i" vocea (e )a sfarsitu) s#otu)ui care co"c)u!io"aea!a mesaju). I" acest c)i#. re)eva"te su"t +esturi)e si mimica actori)or care su"t i" aceeasi "ota cu me)o(ia. 4' O.ie$tivele $o"uni$arii O&iective)e cam#a"iei su"t comu"icarea "ou)ui #ro(us cu i"+re(ie"te "atura)e. :"tarirea ima+i"ii (e &ra"(. )oia)i!area co"sumatori)or actua)i. cresterea co"sumu)ui si im#)icit a vC"!ari)or. )' Tinta $o"uni$arii > re$e torul Pu&)icu) ti"ta este o ti"ta mu)ti#)a. (eoarece #ro(usu) se (resea!a tuturor #ersoa"e)or. care (oresc sa fie e"er+ice si sa se &ucure (e savoarea u"ui iaurt "atura). Pu&)icu) ti"ta este format (i" #ersoa"e (e se= femi"i" si mascu)i". ti"eri si (e varsta a (oua. cu ve"ituri me(ii si mari. (i" me(iu) ur&a". 5' Anali(a "ar$ii1 Trasaturi (e #erso"a)itate7 (a"o"e re#re!i"ta #e"tru co"sumatorii sai sursa !i)"ica (e e"er+ie si #ortia (e sa"atate #e care tre&uie sa o co"sume #e"tru a fi mereu i" forma. Da"o"e i"(eam"a )a o viata sa"atoasa. arata"( ca iaurtu) te ajuta sa te #astre!i i" forma. sa-ti #astre!i vita)itatea. sa te simti co"forta&i). sa fii #uter"ic. sa cresti sa"atos. sa te ,ra"esti activ si "u i" u)timu) ra"( sa te &ucuri (e +ustu) e=ce)e"t a) iaurturi)or cu fructe. I(e"titate7 marca Da"o"e se i(e"tifica cu #re"ume)e #rimu)ui &aiat a) )ui I. Carasso. Da"ie)> Da" O"e. A fost u"a (i"tre #rime)e u"itati i"(ustria)e ce a (eve"it recu"oscuta #e mu)te #iete a)ime"tare (i" )ume. Lo+o-u) Da"o"e este u"u) com#)e=. este format (i" )itere (e ti#ar (e cu)oare a)&a. #e u" fo"( a)&astru. fii"( i"ca(rat (e o co"fi+uratie vi!ua)a. Nume)e marcii este su&)i"iat (e o )i"ie rosie su& forma u"ui !am&et. ti#u) (e marca7 Da"o"e este o marca +ara"tie. (eoarece aco#era mai mu)te marci )i"ie 5iarut sim#)u. iaurt cu fructe. iaurt (e &aut. sma"ta"a. iaurt crema. etc.6 ava"( ro)u) (e a asi+ura co"sumatoru) i" )e+atura cu ca)itatea #ro(usu)ui. ?' A".ala/ul Am&a)aju) acestui #ro(us este u"u) mo(er" si #riete"os. su& forma (e #a,are (i" #)astic (e (iferite +ramaje. Por"i"( (e )a o i(ee sim#)a si (e )a ce)e ? &e"eficii a)e co"sumu)ui (e iaurt #e care "ou) Nutri(aJ )e a(uce co"sumatori)or. ec,i#a (e )a Ma=imi!e Commu"icatio"s a (e!vo)tat u" am&a)aj mo(er" si #riete"os #e"tru "ou) Nutri(aJ. Pri" i(e"titatea vi!ua)a si (esi+"u) am&a)aju)ui s-a casti+at atat u"ificarea ce)or (oua marci su& u" si"+ur "ume cat si o #o!itio"are a
35

#ro(usu)ui #ri" comu"icarea ce)or ? &e"eficii a)e co"sumu)ui (e iaurt. u" e)eme"t ese"tia) a) re)a"sarii Natura) si Savoarea su& marca Nutri(aJ. Ce)e ? &e"eficii su"t e"u"tate #e am&a)aj su& forma u"or :"(em"uri #e"tru o viata sa"atoasa. aratC"( ca iaurtu) te ajuta sa te #astre!i :" forma. sa-ti #astre!i vita)itatea. sa te simti co"forta&i). sa fii #uter"ic. sa cresti sa"atos. sa te ,ra"esti activ si "u :" u)timu) rC"( sa te &ucuri (e +ustu) e=ce)e"t a) iaurturi)or Nutri(aJ. Pe"tru a i)ustra aceste ? &e"eficii au fost create ? ico"-uri. ? omu)eti care arata fiecare (i"tre e)eme"te)e u"ei "utritii sa"atoase. !i (e !i.

Eti$!etarea rodusului (e"umirea su& care este va"(ut a)ime"tu) )ista i"+re(ie"ti)or Da"o"e Natura) NutriDaJ La#te #asteuri!at. +rasime (i" )a#te. )a#te #raf. ferme"ti se)ectio"ati (e iaurt -a)aore e"er+etica7 F43ca) > FE 3j. $. + #rotei"e. $.?+ +)uci(e. '.1 +rasime. Ca > 1 ;m+ 5 12 (i" D1R6 14 !i)e Da"o"e sr). /ucuresti str7 N. CC"ea Nr7 EF A se #astra )a tem#eraturi :"tre si FVC

va)oare me(ie "utritiva G 1;;+ #ro(us

(ata (ura&i)itatii mi"ima)e "ume)e si se(iu) #ro(ucatoru)ui i"structiu"i (e uti)i!are. (aca este "ecesar

36

Iaurtul Tnuva
6' E"itatorul T"uva. ce) mai mare #ro(ucator (e )actate (i" Israe). a(uce #e #iaa (i" RomC"ia 3"oA-,oA-u) acumu)at :" @; (e a"i (e e=#erie"a. a#)icat )a toate "ive)uri)e. (e )a materia #rima fo)osita. )a #ro(ucie. (istri&uie. vC"!are i mar3eti"+. %a&rica (e )a Po#eti-Leor(e"i i %erma (e &ovi"e (e )a A(u"aii-Co#ace"i su"t u" a(evarat e=em#)u :" aceasta i"(ustrie. T"uva RomC"ia :"(e#)i"ete 1;;2 sta"(ar(e)e euro#e"e (e ca)itate #e"tru fiecare #ro(us (i" #ortofo)iu. 8' Anali(a "esa/elor u.li$itare S#otu) tv a"a)i!at este ce) a) #ro(usu)ui BIaurtu) meu fi"97 8Primu) +ust #e care ti-) ami"testi e +ustu) (ra+ostei. Ai (esco#erit-o :" &rate)e mamei. :" #rime)e c)i#e (e viata. Dra+ostea avea +ust a)&. catife)at si moa)eW o :"+,iteai +ra&it. cu su+,ituri. CCteo(ata mirosea a :"ce#ut (e som" usor. CC"( ai crescut. (ra+ostea a crescut si ea. Ai re(esco#erit-o )C"+a tata) tau "oua si #roas#ata. cu +ust (e iaurt fi". Iaurtu) T"uva #astrea!a :"trea+a savoare a )a#te)ui #roas#at. *ustos si ,ra"itor. co"ti"C"( '2 +rasime. acest iaurt fi" este si o sursa "atura)a (e ca)ciu. Este fa&ricat (u#a o reteta s#ecia)a. cu mu)ta (ra+oste si fo)osi"(u-"e (e :"trea+a "oastra e=#erie"ta. IAURTUL MEU %IN este (is#o"i&i) atCt #e"tru co"sum i"(ivi(ua) :" am&a)aj (e 14;+r. cCt si #e"tru :"trea+a fami)ie :" #a,are (e ';;+r.9 Co"ti"utu) mesaju)ui - mesaju) s#otu)ui T- co"ti"e o ar+ume"tatie emotio"a)a. (eoarece. #u"e acce"t #e )atura se"time"ta). Mesaju) #u"e acce"t #e afectivitatea mem&ri)or fami)iei. care au +rija u"ii (e a)tii. oferi"(u-si ce este mai &u" si "atura) > #ro(usu) T"uva. Structura mesaju)ui > s#otu) T- (e&utea!a cu #ortretu) u"ei fami)ii. A#oi urmea!a ima+i"i i" #ara)e) a)e mamei cu co#i)u). a#oi a)e tata)ui cu co#i)u). Difere"ta se re+aseste i" starea co#i)u)ui. fii"( )i"istit si fericit cu mama sa si "e)i"istit si trist cu tata) #a"a ca"( acesta i) ,ra"este cu iaurtu) T"uva. Actorii "u au re#)ici #ro#rii. iar mesaju) tra"smis i" fi"a)u) s#otu)ui este7 BDra+ostea e (e mai mu)te fe)uri9 %o"(u) mu!ica) este u"u) )i"istitor. su+era"( ca)(ura si afectivitatea u"ui cami". %orma mesaju)ui > "eava"( e)eme"te ver&a)e. e)eme"tu) "o"-ver&a) ce) mai sem"ificativ. i) re#re!i"ta mesaju) tra"smis i" fi"a)u) s#otu)ui #u&)icitar.. 4' O.ie$tivele $o"uni$arii O&iective)e cam#a"iei su"t comu"icarea "ou)ui #ro(us. :"tarirea ima+i"ii (e &ra"(. )oia)i!area co"sumatori)or actua)i. cresterea co"sumu)ui si
37

im#)icit a vC"!ari)or. Strate+ia (e a(vertisi"+ a fost structurata #e i(eea ca #ari"tii au +rija (e co#ii. asa cum #ro(use)e T"uva au +rija (e satisfactia co#ii)or. )'Tinta $o"uni$arii > re$e torul S#otu) se a(resea!a i" s#ecia) #ari"ti)or cu co#ii mici care )ocuiesc :" me(iu) ur&a". cu ve"it me(iu s#re mare. care au +rija sa cum#ere #e"tru co#ii )or ce)e mai &u"e si mai "atura)e #ro(use #e"tru a ii ti"e tot tim#u) fericiti. 5' Anali(a "ar$ii1 Trasaturi (e #erso"a)itate > T"uva este u" &ra"( mo(er". cu va)ori aute"tice traite :" ritmu) !ie)e)or "oastre i a(a#tate sti)u)ui (e viaa romC"esc7 ca)itate su#erioara. (ra+oste i (aruire :" #re#ararea #ro(use)or. co"si(eraie i res#ect #e"tru co"sumator i #e"tru c)ie"t :" re)aii)e cu acetia. i(e"titatea marcii > E)eme"te)e (e i(e"titate ver&a)a si vi!ua)a se "umara #ri"tre #uti"e)e )ucruri care sc,itea!a #o!itio"area T"uva. Desi foarte sim#)a. i(e"titatea vi!ua)a T"uva este (e o ca)itate &u"a. cu #a)ete mo"ocrome s#ecifice #er #ro(us si u" )o+oti# cu majuscu)e mo(er"e. i"forma)e. #uter"ic co"(e"sate. Ti#u) (e marca > T"uva este o marca +ama (eoarece. ofera mai mu)te ti#uri (e #ro(use (i" aceeasi cate+orie su& ace)asi &ra"(7 )a#te (u)ce. iaurt sim#)u. iaurt cu fructe. etc. ?' A".ala/ul Am&a)aju) este (iferit #e"tru fiecare ti# (e #ro(us i" #arte 5se am&a)ea!a iaurtu) i" #a,are (e #)astic (e (iferite +ramaje6 . ava"( ro)u) (e a #roteja #ro(usu) si (e a-i #astra ca)itati)e tim# i"(e)u"+at. Ava"( i" ve(ere #ro(usu) #e care )-am a)es. T"uva > 8Iaurtu) meu fi"9. am&a)aju) este u"u) (i" #)astic (e forma u"ui #a,ar. Du#a cum se stie. am&a)aju) are u" ro) foarte im#orta"t si i" #romovarea #ro(usu)ui. fii"( #rimu) )ucru cu care co"sumatoru) i"tra i" co"tact. #rimu) e)eme"t (e care c)ie"tu) este atras. T"uva are u" am&a)aj vioi. co)orat care co"ti"e si u" cu#)u su+era"( vese)ie. #ros#etime si sa"atate

38

Ase"anari si deose.iri a "ar$ilor #anone si Tnuva Am&e)e marci (e iaurt fo)osesc i" mare #arte ace)easi mij)oace (e comu"icare (ori"( ca mesaju) tra"smis sa aju"+a cat mai &i"e )a #u&)icu) ti"ta vi!at. Mij)ocu) (e comu"icare #e care ce)e (oua marci #u" ce) mai mu)t acce"t este #u&)icitatea T-. S#oturi)e ce)or (oua marci susti" i(eea u"ui mo( (e viata sa"atos si #ro#u" co"sumarea #ro(use)or )or #e"tru a avea #arte (e e"er+ie si &u"a (is#o!itie. Cu toate acestea. #u&)icu) ti"ta vi!at este (iferitO Da"o"e se a(resea!a i" s#ecia) #ersoa"e)or care au "evoie (e e"er+ie si care (oresc sa sca#e (e mo"oto"ia (e )a &irou. iar T"uva are i" ve(ere ca #u&)ic ti"ta #ari"tii cu co#ii mici.

39

La iaurtu) Da"o"e si T"uva etic,eta este )i#ita (e am&a)aj.(ifere"ta este aceea ca )a T"uva etic,eta este (i" #)astic.(e aceea are u" as#ec mai frumos.mai )ucios ce atra+e #riviri)e co"sumatori)or.#e ca"( )a Da"o"e este (i" ,artie. La iaurtu) Da"o"e fo)ia sau 8ca#acu) am&a)aju)ui9 este (i" a)umi"iu )acuit.i" sc,im& )a iaurtu) T"uva com#o!itu) fo)iei o#ercu) e formata (i" ,artieG#)asticGmeta)5a)umi"iu.etc6.
40

Ca si ro rietati organole ti$e ave" ur"atoarele deose.iri1


La iaurtu) Da"o"e7+ustu) este fi".mai cremos ca iaurtu) T"uva.ti#ic sortime"tu)ui.cu)oarea a)&a cores#u"!ator sortime"tu)ui.co"siste"ta omo+e"a.fara e)imi"are (e !er fara &u)e (e +a!e iar mirosu) s#ecific (e iaurt (i" )a#te (e vaca. La iaurtu) T"uva7+ustu).)actat aci( i"viorator.fi" ti#ic sortime"tu)ui.cu)oarea a)& cremoasa.com#o!itie com#acta.co"siste"ta omo+e"a cu se#arare "ei"sem"ata a !eru)ui iar mirosu)u) s#ecific sortime"tu)ui. La iaurtu) Da"o"e #roce"tu) (e +rasime este (e '.12 iar )a T"uva este (e '2.

Co" aratie a iaurtului Tnuva si O7e Iaurtul O7e


Nume)e artificia) si e=c)amativ re#re!i"ta o scriere i(iosi"cratica a e"+)e!escu)ui BOX9 ce i"cearca sa im#rime vivacitate &ra"(u)ui i"tr-o ma"iera mu)t mai sim#)ista (ecat T"uva. De ca)itate s)a&a. )o+oti#u) O3e< su#ra#u"e "ume)e re(at cu caractere mo(er"e. fara serife. #e u" co"tur e)i#soi(a) su&tire. O "ua"ta i"c,isa (e a)&astru este uti)i!ata #e"tru )o+o. iar sc,eme (e cu)oare mo"ocrome su"t atri&uite #e"tru fiecare (i"tre #ro(use)e O3e< Sti)u) +rafic este sim#)u. cu su#rafete mo"ocrome mari si fara e)eme"te i)ustrative. am&a)aju) #uta"( fi cu i"+a(ui"ta (escris ca mi"ima)ist. O3e< "u #ar sa fie 5sau sa fi fost vreo(ata6 s#riji"it (e u" efort (e comu"icare )a "ive) "atio"a). %ries)a"( "u s#u"e astfe) "imic roma"i)or (es#re acest &ra"( #refera"( sa ) )ase sa se (isti"+a #ri" mutism. #erva!ivitate. ca)itate si #ret. Marci)e )oca)e a)e %ries)a"( Roma"ia. cum ar fi Na#o)act. "u #ar sa re#re!i"te #e"tru com#a"ie "iste #u"cte (e #or"ire i" (e!vo)tarea u"or &ra"(uri "oi. (esi e)e au (e#asit (e catava vreme u" "ive) #ur re+io"a) (e (istri&utie si i"teres. Desi+"u) am&a)aje)or iaurturi)or "u co"ti"ua (i" #acate )i"ia im#usa (e )o+oti#. re!u)ta"( &a"a)itate si !+arce"ie i)ustrativa. Activitatea (e ma"a+eme"t (e &ra"( a %ries)a"( #are sa fie

41

#uter"ic )imitata (e u" &u+et re(us. (ar +ra(u) ri(icat (e #e"etrare a) #ro(use)or reuseste sa co"fere "otorietate ri(icata O3e< .O3e face mi"ime eforturi sa se #o!itio"e!e ca u" &ra"( &u(+et 5iaurturi iefti"e6.

42

La iaurtu) O3e etic,eta este im#rimata #e am&a)aj.#e ca"( )a iaurtu) T"uva este )i#ita (e am&a)aj si #)astificata. La iaurtu) O3e fo)ia sau 8ca#acu) am&a)aju)ui9 )a fe) ca )a iaurtu) T"uva com#o!itu) fo)iei o#ercu) e formata (i" ,artieG#)asticGmeta)5a)umi"iu.etc6.

Ca si ro rietati organole ti$e ave" ur"atoarele deose.iri1


La iaurtu) O3e7+ustu) este &i"e s)a& #ro"u"tat .cu u" usor +ust (e fiert si si se#arare "ei"sem"ata (e !er.cu)oarea a)&-+a)&uie.co"siste"ta mai #uti" omo+e"a cu #uti" !er.fara (efecte majore iar mirosu) este usor (e fiert.aroma s)a&a (e iaurt.

43

La iaurtu) T"uva7+ustu).)actat aci( i"viorator.fi" ti#ic sortime"tu)ui.cu)oarea a)& cremoasa.com#o!itie com#acta.co"siste"ta omo+e"a cu se#arare "ei"sem"ata a !eru)ui iar mirosu)u) s#ecific sortime"tu)ui. La iaurtu) O3e #roce"tu) (e +rasime este (e 2 iar )a T"uva este (e '2

A+E&EREA PRO#USU+UI OPTIM


Alege rodusele la$tate1 6@ Motive

44

Stii ca iti #)ac si ca "u tre&uie sa )i#seasca (i" (ieta ta !i)"ica... (ar "u ai toate i"formatii)e referitoare )a im#orta"ta co"sumu)ui (e )actateY Stii ca iti #)ac. stii ca "u tre&uie sa )i#seasca (i" (ieta ta !i)"icaW (ar "u ai toate i"formatii)e referitoare )a im#orta"ta co"sumu)ui (e #ro(use )actateY 1. Pro(use)e )actate ofera or+a"ismu)ui #rotei"e (e cea mai &u"a ca)itate. La#te)e co"ti"e toti ami"oaci!ii ese"tia)i. (eci este o sursa (e #rotei"e )a fe) (e &u"a #recum #este)e sau car"ea. U" #a,ar (e )a#te sau $; + (e &ra"!a co"ti" @ +rame (e #rotei"e. La#te)e semi(e+resat este u"a (i"tre ce)e mai usoare surse (e #rotei"e. Lector u"iv. (r. LJ+ia A)e=a"(rescu > co"su)ta"t "utritie. atra+e ate"tia asu#ra asocierii a)ime"te)or i"com#ati&i)e )a aceeasi masa7 Cor#u)ui tre&uie sa ii oferim e)eme"te)e ese"tia)e (e!vo)tarii. (ar cea mai mare ate"tie tre&uie acor(ata asocierii (e e)eme"te. i" asa fe) i"cat sa #ote"tam starea "oastra (e sa"atate. Este foarte #osi&i) sa te ,ra"esti corect. (ar or+a"ismu) sa "u &e"eficie!e (e acesti "utrie"ti tocmai (i" cau!a i"terfere"tei a)ime"te)or i"com#ati&i)e )a aceeasi masa > (e aceea. i"cearca sa "u com&i"i. #e cat #osi&i). #ro(use)e )actate cu ce)e care fac #arte (i" a)te +ru#e a)ime"tare. . La#te)e re#re!i"ta o sursa e=traor(i"ara (e ri&of)avi"a. o vitami"a (i" +ru#a / "ecesara i" #rocesu) (e tra"sformare a ,ra"ei i" e"er+ie. U" #a,ar (e iaurt asi+ura 42 (i" "ecesaru) !i)"ic. $. Lactate)e su"t ce)e mai &u"e surse (e ca)ciu #e"tru or+a"ismu) "ostru. O ca"a (e )a#te asi+ura $;2 (i" "ecesaru) !i)"ic a) u"ui om o&is"uit. Di" )a#te. ca)ciu) se a&soar&e mu)t mai re#e(e (ecat (i" a)te surse. E) ajuta )a c)a(irea masei osoase si )a me"ti"erea (e"sitatii oase)or. Di" acest motiv. )actate)e su"t ,ra"a #otrivita i" )u#ta #e"tru #reve"irea osteo#oro!ei. iDietaCoac, A"ca Da". fi!io3i"etotera#eut. )e sfatuieste #e mem&re)e comu"itatii iDieta.ro sa se +a"(easca (i" tim# )a #reve"irea osteo#oro!ei7 Preve"irea osteo#oro!ei ar tre&ui sa se faca i"ce#a"( cu varsta (e $; a"i. Du#a aceasta varsta. masa osoasa i"ce#e sa sca(a. Tre&uie sa avem i"sa +rija toata viata )a "ive)u) ca)ciu)ui. La o femeie care a avut (i" co#i)arie u" (eficit (e ca)ciu. (e&utu) osteo#oro!ei se va face mai (evreme (ecat "orma). Ava"( o a)ime"tatie &o+ata i" #ro(use )actate. #utem sa fim si+ure ca su"tem #rotejate im#otriva acestei &o)i.
45

'. La#te)e este o sursa (e vitami"a D. "utrie"t cu u" ro) ese"tia) i" a&sor&tia o#tima a ca)ciu)ui si i" mi"era)i!area oase)or. U" #a,ar (e iaurt sau )a#te asi+ura 42 (i" "ecesaru) !i)"ic. 4. La#te)e este e=ce)e"t #e"tru a fi &aut (u#a e=ercitii)e fi!ice. Co"ti"e a#a #e"tru ,i(ratare. ca)ciu si e)ectro)iti. #recum #otasiu) si so(iu). #e"tru a i")ocui ce s-a #ier(ut #ri" tra"s#iratie. car&o,i(rati #e"tru a reface e"er+ia (i" musc,i si #rotei"e #e"tru a acce)era recu#erarea. iDietaCoac, *a&rie) -asi)e. i"structor (e fit"ess si co"su)ta"t (e "utritie. recoma"(a mem&re)or comu"itatii iDieta.ro sa co"sume )actate #e"tru a se reface (u#a efortu) fi!ic7 Cor#u) u"ei femei care face s#ort este su#us u"ui efort su#)ime"tar. Co"suma"( #ro(use )actate. ea isi asi+ura sa"atatea si &u"a fu"ctio"are a sistemu)ui osos si muscu)ar. U" iaurt &aut )a masa (e seara ajuta or+a"ismu) sa se refaca i" tim#u) som"u)ui. F. Ma"ca"( #ro(use )actate semi(e+resate re(ucem riscu) a#aritiei u"or ti#uri (e ca"cer. #recum ca"ceru) (e co)o". (e #)ama"i. (e stomac sau ca"ceru) cervica).

Ali"entatie sanatoasa $u TNUVA


Ai 1; motive sa a)e+i )actate)e. Dar (e ce ai a)e+e tocmai T"uva Y Uite 1 motiv care face cat 1; 7 #ro(use)e T"uva res#ecta 1;;2 sta"(ar(e)e euro#e"e. ?. I"c)u!a"( )actate)e semi(e+resate i" (ieta ta !i)"ica. #revii cresterea te"siu"ii arteria)e. @. La#te)e se "umara #ri"tre #uti"e)e surse (e ,ra"a (eose&it (e &o+ate i" "utrie"ti. Co"ti"e ca"titati sem"ificative (i" "oua "utrie"ti. #ri"tre care se "umara #rotei"e)e. ca)ciu). fosforu). #otasiu). vitami"a D. vitami"a A. ri&of)avi"a. vitami"a /1 si car&o,i(ratii. iDietaCoac, Costi O#risa". &ucatar-sef )a restaura"te)e La Mama. im#artaseste mem&re)or iDieta.ro secretu) ma"caruri)or +ustoase si sa"atoase7 Pe"tru a (a savoare ma"caruri)or si #e"tru a asi+ura u" a#ort o#tim (e "utrie"ti. fo)osim i" #re#arate)e "oastre o +ama )ar+a (e #ro(use )actate. i" s#ecia) sma"ta"a si iaurt. Cu ajutoru) )or. sa)ate)e ca La Mama acasa cu #ui. sos (e sma"ta"a si usturoi. #uiu) cu sma"ta"a. cior&e)e. c)atite cu #ui si ciu#erci su"t mu)t mai +ustoase si mai
46

a#reciate. E. Lactate)e i) ajuta #e co#i)u) tau sa se co"ce"tre!e )a scoa)a. (atorita &e"eficii)or asu#ra sistemu)ui "ervos. (ar si i" tim#u) )i&er. #e tere"u) (e joaca. actio"a"( #o!itiv si asu#ra sistemu)ui sau osos si muscu)ar. Lector u"iv. (r. LJ+ia A)e=a"(rescu > co"su)ta"t "utritie. vor&este (es#re &e"eficii)e ca)ciu)ui asu#ra micutu)ui tau7 Este &i"ecu"oscut ro)u) ca)ciu)ui i" sa"atatea oase)or. musc,i)or si i" coa+u)area sa"+e)ui. Sursa #ri"ci#a)a (e ca)ciu (i" a)ime"te este co"stituita (e #ro(use)e )actate. Care"ta (e ca)ciu se ma"ifesta #ri" ,i#oca)cemie. care +e"erea!a afectiu"i )a "ive)u) sistemu)ui osos si tu)&urari a)e sistemu)ui "euromuscu)ar. 1;. Iaurtu) este o +ustare #erfecta #e"tru micutu) tau. U" iaurt #e !i ii im&u"atateste sistemu) imu"itar si #revi"e a#aritia race)i)or. fe&rei si a a)tor i"fectii. Motive #e"tru care se ac,i!itio"ea!a iaurtu) T"uva Caracteristici Motive (e co"sum #ro(usu) iaurtu) T"uva 2 Diete F; 2 *rija (e sa"atate 1'; 4 2 A)te motive ?; F2

47

.Prove"ie"ta iaurtu)ui T"uva Caracteristici Prove"ie"ta iaurtu)ui T"uva 2 Su#ermar3et si ,J#ermar3et ;; ?'2 Mi"i mar3et 4; 1E2 A)te)e 5/outiZue. A)ime"tara6 ; ?2

E+EMENTU+ NOUTATE >TNUVA S+IM%


Uita de foa"e $u Tnuva Sli"A Cor#u) fiecarei #ersoa"e este o masi"arie u"ica a) carei com&usti&i) este a)ime"tu). O (ieta formata (i" a)ime"te (iverse. &o+ate i" su&sta"te)e ,ra"itoare ese"tia)e. #rotei"e. +)uci(e. +rasimi. mi"era)e si vitami"e. asi+ura &u"a fu"ctio"are a or+a"ismu)ui. Pro(use)e )actate tre&uie sa faca #arte (i" (ieta !i)"ica. #e"tru ca e)e co"ti" mari ca"titati (e #rotei"e cu va)oare &io)o+ica su#erioara. co"ti" toti ami"oaci!ii ese"tia)i. com#)e=u) (e vitami"e /. vitami"a D si su"t cea mai &u"a sursa (e ca)ciu. I" aceasta #rimavara. "oua +ama T"uva S)im te ajuta sa ai mai mu)ta +rija (e ti"e si fami)ia ta si iti #u"e )a (is#o!itie o a)ter"ativa ec,i)i&rata. ,ra"itoare si usoara )a +ustari)e (i"tre mese7 o serie (e )actate semi(e+resate. &o+ate i" "utrie"ti si re!u)tate (i" )a#te (e cea mai &u"a ca)itate7 Iaurtu) T"uva S)im 1.@2 +rasime. Iaurtu) T"uva S)im cu %i&re 1.@2 +rasime. Iaurtu) (e &aut T"uva S)im cu fi&re 12 +rasime. /ra"!a #roas#ata Cotta+e T"uva S)im 2 +rasime si La#te)e T"uva S)im ;.42 +rasime. Ele"entul de noutate a&so)uta a) +amei T"uva SLIM este i"u)i"a. o fi&ra ve+eta)a i"te+rata i" iaurtu) T"uva S)im cu fi&re 1.@2 +rasime si i" iaurtu) (e &aut T"uva S)im cu fi&re 12 +rasime. Inulina este u" #re&iotic "atura) care co"tro)ea!a a#etitu) si favori!ea!a i"sta)area se"!atiei (e satietate #e"tru mai mu)t tim#. fii"( asfte) u" a)iat (e "a(ej(e i" (ieta (e s)a&ire si i" me"ti"erea +reutatii. Co"suma"( iaurturi)e T"uva S)im cu fi&re se"!atia (e foame #oate fi i"tar!iata. ca"titatea (e a)ime"te (e #e #arcursu) !i)ei se va re(uce. iar ca"taru) iti va (eve"i #riete". Stu(ii)e c)i"ice au aratat ca i"u)i"a mai are si mu)te a)te &e"eficii7 creste
48

a&sor&tia ca)ciu)ui. ajuta )a sca(erea "ive)u)ui co)estero)u)ui seric si a +)icemiei. com&ate co"sti#atia. fii"( u" #romotor a) sa"atatii co)o"u)ui si im&u"atateste fu"ctio"area sistemu)ui imu"itar. I"u)i"a are +ust (u)ce si va)oare ca)orica re(usa 51.4 3ca)G+6. fii"( u" &u" i")ocuitor #e"tru !a,ar. De aseme"ea. i"u)i"a are u" im#act mi"im asu#ra +)icemiei. )actate)e T"uva S)im cu fi&re #uta"( fi co"sumate si (e (ia&etici. O (ieta saraca i" +rasimi saturate ajuta )a me"ti"erea sa"atatii car(iovascu)are #ri" re+)area "ive)u)ui co)estero)u)ui (i" sa"+e si asi+ura o +reutate cor#ora)a "orma)a si o stare +e"era)a (e &i"e. I" acest se"s. &ra"!a #roas#ata Cotta+e T"uva S)im 2 +rasime. cu co"ti"ut mai sca!ut (e so(iu. sursa (e #rotei"e si cu #uti"e ca)orii. #oate co"stitui o masa #ri"ci#a)a ,ra"itoare i"tr-o !i #)i"a )a &irou sau o +ustare (e)icioasa si sa"atoasa i" orice mome"t a) !i)ei. Cu u" a#ort sca!ut (e +rasimi. i"sa cu u" +ust (e)icios. toate )actate)e T"uva S)im co"ti" ace)easi ca"titati (e #rotei"e si ca)ciu ca si )actate)e i"te+ra)e. Usor (e co"sumat acasa sau )a serviciu. i" masi"a sau )a facu)tate. "e #utem &ucura (i" #)i" (e &e"eficii)e )actate)or T"uva S)im. "oua +ama care "e ajuta toto(ata sa ati"+em sau sa "e me"ti"em forma (orita.

49

PROMOVAREA BIAURTU+UI MEU FIN0 )* &RASIMEC TNUVA' FISA #E PROMOVARE A PRO#USU+UI


T"uva ataca #iata )actate)or (i" RomC"ia Cam#a"ia (e #romovare a "oi)or #ro(use )actate T"uva. )a"sata su& s)o+a"u) BPastrea!a +ustu) (ra+ostei9 (emara!a cu u" s#ot T- 5sem"at (e McCa""6 si #ri" #u&)icitate OOI. Asa cum a"u"ta a"u) trecut. T"uva a i"trat oficia) #e #iata )actate)or (i" RomC"ia. Astfe). cam#a"ia (e #romovare a "oi)or #ro(use a (emarat asta!i. 1F au+ust. #e mici)e ecra"e. cu s#otu) KNastereaK. sem"at (e McCa""-Eric3so". KNe-am (orit u" s#ot care sa fie o afirmatie #uter"ica si care sa ce)e&re!e ve"irea #e #iata :" sti) mare a ce)or (e )a T"uvaK. a (ec)arat A(ria" /ota". Re+io"a) Creative Director )a McCa""-Eric3so". Asa(ar. su& s)o+a"u) BPastrea!a +ustu) (ra+ostei9. cam#a"ia (e comu"icare (emarea!a cu #re!e"tarea s#otu)ui BNasterea9 #e "oua ca"a)e T-. avC"( a(resa&i)itate si )a "ive) "atio"a). T"uva se a(resea!a co"sumatori)or si :" mo( (irect. #ri" activitati s#ecia)e )a #u"cte)e (e vC"!are. (ar si #ri" #u&)icitate OOI. 8 Este u" mome"t foarte im#orta"t :" istoria com#a"iei T"uva7 mome"tu) :" care facem cu"osti"ta oficia) cu :"trea+a comu"itate romC"easca. Ne (orim sa avem u" ro) im#orta"t #e #iata #ro(use)or )actate. (e aceea am i"vestit foarte mu)t efort #e"tru a fi #re!e"ti :" toate )oca)itati)e (i" RomC"ia. Cam#a"ia (e comu"icare ref)ecta acest )ucru. atCt #ri" am#)oare cCt si #ri" mesaj9. (ec)ara Sa+it T!ur-La,av. -P Mar3eti"+ T"uva RomC"ia. Potrivit re#re!e"ta"ti)or. ro)u) ec,i#ei (e creatie McCa"" Eric3so" a fost ace)a (e a tra"smite catre #u&)icu) )ar+ ese"ta &ra"(u)ui T"uva. S#otu) re!u)tat com#ara se"time"tu) #e care :) are u" "ou-"ascut cC"( se af)a :" &rate)e mamei cu +ustu) ,ra"itor si se"!atia (e &i"e i"(use (e co"sumu) (e #ro(use )actate #roas#ete. s#u" acestia. 8A fost u" &rief (estu) (e +reu. :"trucCt c)ie"tu) "e-a cerut o cam#a"ie care sa faca )e+atura :"tre T"uva si (ra+ostea (e fami)ie aute"tica. Ori. :" aceasta cate+orie. toata )umea u!ea!a si a&u!ea!a (e cuvi"te care (efi"esc afectiu"ea :"tre mem&rii fami)iei. M" aceste co"(itii. "e-am temut ca "-o sa "e #utem (ifere"tia :" ocea"u) (e !Cm&ete cu toti (i"tii si (e :m&ratisari (e rec)ama care #o#u)ea!a #eisaju) #u&)icitatii "oastre9. (ec)ara A)e=a"(ru Dumitrescu. Associate Creative Director. McCa"" Eric3so"

50

Pu.li$itatea outdoor a $res$ut van(arile iaurtului Tnuva in luna august


Cam#a"ia (eru)ata i" )u"a au+ust #e #a"ouri)e #u&)icitare (i" #arcari)e u"ora ,i#ermar3eturi (i" tara a crescut va"!ari)e cu #a"a )a @F2. fata (e )u"a a"terioara. T"uva a fo)osit i" aceasta cam#a"ie u" "umar (e 1 4 (e #a"ouri #u&)icitare am#)asate i" #arcari)e Carrefour -ita"tis - /ucuresti. Cora Pa"te)imo" - /ucuresti. Carrefour %ocsa"i. Carrefour /rai)a. Rea) /acau. se arata i" comu"icatu) (e #resa. Cam#a"ia a fost a&or(ata i"itia) ca u" e=#erime"t. #e"tru ca re#re!e"ta"tii T"uva "u co"si(erasera i"ai"te acest me(iu (re#t u"u) cu #ote"tia) +e"eros. Potrivit re#re!e"ta"ti)or S#ectacu)ar. com#a"ia care s-a ocu#at (e cam#a"ia T"uva. #a"ouri)e au fost am#)asate i" #arcari)e ,i#ermar3eturi)or atat (i" "evoia (e vi!i&i)itate. cat si #e"tru a Ba"tre"a9 mi"tea co"sumatoru)ui cu cateva mi"ute i"ai"te ca e) sa-si ia cosu) (e cum#araturi si sa i"ti"(a (ecis ma"a catre u" a"umit &ra"(. La acestea s-a a(au+at "evoia (e a a(uce i"strume"te)e (e comu"icare OOI 5". re(. - out of ,ome6 aco)o u"(e oame"ii su"t mai #re(is#usi )a i"(em"uri #u&)icitare. De aseme"ea. (eci!ia a fost )uata si i" co"(itii)e i" care co"ce#tu) (e Bretai) a(vertisi"+9 5". re(. - mesaje #u&)icitare am#)asate i" #ro=imitatea rafturi)or u"(e co"sumatoru) ia i" mo( s#o"ta" (eci!ia (e cum#arare6 are o vec,ime (e cativa a"i #e #iata. iar s#atii)e (e e=#u"ere (i" ma+a!i"e au aju"s sa fie sufocate cu mesaje #u&)icitare su& (iverse forme. ceea ce re(uce vi!i&i)itatea acestora.

Pro"ovarea Tnuva
Deoarece #e #iata "u este (e aju"s (oar sa ai #ro(use (e ca)itate. com#a"ia a i"vestit foarte mu)t i" tot ceea ce i"seam"a #u&)icitate si a avut (e #artea ei. re"umita com#a"ie McCa"" Eric3so" care are i" #ortofo)iu) (e c)ie"ti &ra"(-uri (e re"ume #recum7 -o(afo"e Roma"ia. T,e Coca-Co)a Com#a"J. Nest)e. I"ter&reA sau Xa"(ia-E=ce)e"t. Cam#a"ia i"te+rata (e comu"icare a #re!e"tat T"uva co"sumatori)or roma"i )a (oar cateva )u"i (e ca"( #ro(use)e au i"trat #e #iata si a fost (e!vo)tata (e catre com#a"ii)e +ru#u)ui McCa"". aco#eri"( toate (isci#)i"e)e (e comu"icare. (e )a me(ia. PR. creatie. )a /TL si re)atii cu co"sumatorii. Desi ce)e mai eficie"te s-au (ove(it a fi s#oturi)e #u&)icitare )a T-. com#a"ia "u
51

re"u"ta )a #romovarea #e i"ter"et. )a cea i"(oor si out(oor co"si(erate a fi si acestea foarte im#orta"te. I" ceea ce #riveste iaurturi)e. T"uva s-a asociat cu Ro#)ait. o com#a"ie i"(e#e"(e"ta (eti"uta i" comu" (e catre PAI si So(iaa) 5cea mai mare coo#erativa (e )actate (i" %ra"ta6 si astfe) au )a"sat i" Roma"ia o +ama foarte (iversa (e iaurturi cu fructe. Pe )a"+a acestea. a fost co"ce#uta si o +ama (e #ro(use i" e(itie )imitata care sa fie i" co"formitate cu sti)u) (e viata a) roma"i)or7 e(itie s#ecia)a (e Craciu" 5iaurt cu +ust (e BMAR COPT CU SCORTISOARA9 si BCO1ONAC CU NUCA96O e(itie )imitata (e Pasti 5iaurt cu +ust (e BPASCA CU STA%IDE96Oe(itie )imitata (e vara 5iaurt cu +ust (e BPEPENE *AL/EN PAR%UMICIOS9 si BPEPENE -ERDE 1EMICIOS96.

TNU-A -ROPLAITIAURT IN EDITIE SPECIALA DE CRACIUN BMAR COPT CU SCORTISOARA9 SI BCO1ONAC CU NUCA9 Pri" ce)e (oua sortime"te BIAURT MAR COPT CU SCORTISOARA9 si BIAURT CO1ONAC CU NUCA9. TNU-A (oreste sa ofere roma"i)or u" #ro(us Pro(usu) "ostru se a(resea!a tuturor cate+orii)or (e varsta cu o si"+ura e=ce#tie. co#iii su+ari. iar i" ceea ce #riveste ve"ituri)e. vi!am #ersoa"e)e care se i"ca(rea!a i"tr-u" ve"it me(iu si #este me(iu. %a#tu) ca iaurtu) i" e(itie s#ecia)a (e Craciu" este si"+uru) (e acest +e" #e #iata are atat ava"taje cat si (e!ava"taje ce "u #ot fi "e+)ijate. Primu) si ce) mai im#orta"t ava"taj i) co"stituie fa#tu) ca #ro(usu) "u are co"cure"ta. fii"( u"ic iar (atorita com#o!itiei. tre!este i" #rimu) ra"( curio!itatea co"sumatori)or #e"tru ca este u" iaurt ce iese (i" ti#ar. Si totusi a#aritia u"ui "ou #ro(us #e #iata "u este i"tot(eau"a i"cu"u"ata cu succes (atorita fa#tu)ui ca mu)ti co"sumatori su"t refractari )a "ou iar #ro(usu) i" cau!a este u"u) i"e(it. %oarte #uti"i su"t aceia care se i"ca(rea!a i" cate+oria Bi"ovatori)or9 si acce#ta riscu) (e a i"cerca ceva "ou. Daca si factoru) #ret este u"u) "u tocmai sca!ut si accesi&i) #e"tru toate cate+orii)e (e ve"it. "umaru) (e #ersoa"e)e (is#use sa #)ateasca #e"tru #ro(us si sa isi asume riscu) (e a "u fi satisfacuti sca(e foarte mu)t. I" ceea ce #riveste #ro(usu) BIAURT MAR COPT CU SCORTISOARA9 si BIAURT CO1ONAC CU NUCA9. T"uva s-a asi+urat (e &u"a #romovare a
52

acestuia i"ca (e )a )a"sarea )ui #e #iata i" (ecem&rie ;;? #ri" s#oturi #u#)icitare )a tv. A fost a)easa aceasta meto(a (e #romovare (eoarece stu(ii)e arata ca rece#toru) reti"e 4;2 (i" ceea ce ve(e si au(e (aca ima+i"i)e se misca si su"t i"sotite e)e+a"t si (e su"et. Pe"tru a"u) ;;E "e-am #ro#us sa atra+em mai mu)ti co"sumatori si im#)icit u" #roce"t mai mare (e va"!ari fo)osi"( ca te,"ica #romtio"a)a esa"tio"u) +ratuit sau mai &i"e s#us sam#)i"+u). %o)osi"(u-"e (e aceasta meto(a #utem a&or(a co"sumatori (i"tre cei mai retice"ti care "u ar cum#ara #ro(usu) (aca "u ar fi si+uri (e uti)itatea )ui. Dorim sa oferim #osi&i)itatea (e+ustarii +ratuite a #ro(usu)ui #e"tru a co"vi"+e astfe) #ote"tia)ii c)ie"ti (e #ro#rietati)e si (e satisfactia #e care o ofera acest iaurt. O&iectivu) major #e care i) vi!am este cresterea va"!ari)or )a acest #ro(us. cu u" #roce"t (e $;2 fata (e a"u) #rece(e"t. ;;@. Pro(usu) este i" e(itie )imitata astfe) ca e) va fi (is#o"i&i) i" ma+a!i"e (oar i" #erioa(a Noiem&rie ;;E-14 %e&ruarie ;1;. O.ie$tive ro"otionale adia$ente1 Rei"tro(ucerea cu succes #e #iata a #ro(usu)ui BIAURT MAR COPT CU SCORTISOARA9 si BIAURT CO1ONAC CU NUCA95(eoarece este i" e(itie )imitata6. #o#u)ari!area &ra"(-u)ui TNU-A i" ra"(u) fami)ii)or roma"esti #ri"tr-u" #ro(us cu s#ecificO Pe"tru a #utea eva)ua cat mai &i"e re!u)tate)e #e care )e vom o&ti"e i" urma activitatii (e sam#)i"+ am )uat i" ca)cu) si urmatoare)e as#ecte7 Pun$te tari1 - #ro(us u"ic #e #iata - i(ee i"ovatoare - #ro(us (e ca)itate su#erioara O ortunitati - )i#sa co"cure"tei - im#u"ere #e #iata - #o#u)ari!area &ra"(u)ui A"enintari - co"sumatorii retice"ti )a "ou - a#aritia u"ui #ro(us simi)ar Pun$te sla.e1 - Pretu) (e .4 Ro" 5#oate (escuraja #e acei co"sumatori care "u su"t co"vi"si (e uti)itatea #ro(usu)ui6

53

$ mai ;1; > T"uva RomC"ia )a"sea!a Ro#)ait Stru+ure A)& Du)cios. #ro#u"C"( o "oua com&i"aie. i"e(ita. (e +usturi i se"!aii7 o sume(e"ie (e &oa&e (e stru+ure a)& ce co#)esesc va)uri)e (e iaurt cremos si se tra"sforma :"tr-u" (e)iciu u"ic. I"ovatoare i mereu (is#usa sa :m&o+aeasca sti)u) (e viaa a) co"sumatori)or sai. T"uva RomC"ia tra"sforma fiecare "ou #ro(us :"tr-o i"vitaie (e a (esco#eri o "oua e=#erie"a si o "oua #)acere. 9Racoritor si (u)ce. "ou) Ro#)ait Stru+ure A)& Du)cios ofera ace)e 4 mi"ute (e #)acere suficie"te sa )umi"e!e orice mome"t a) !i)ei. Pri" com&i"atia u"ica (i"tre iaurt cremos si stru+ure. Ro#)ait co"ti"ua sa a(uca #e #iata iaurtu)ui fructe si arome "oi. #e"tru a sur#ri"(e (i" "ou co"sumatorii.9. a (ec)arat A(ria"a Io"escu. Mar3eti"+ Director T"uva RomC"ia.

T"uva Roma"ia )a"sea!a co)ectia (e #rimavara-vara ;;@ Ro#)ait Car"ava). #ro#u"a"( #e"tru acest se!o" com&i"atii i"ovatoare (e +usturi si se"!atii (e)icioase. i" trei varia"te7 mi= #a#aJa. mi= #ortoca)a rosie si mi= (e cocos. Su"tem a#reciati (e co"sumatori (atorita ca)itatii su#erioare a #ro(use)or "oastre. (ar si (atorita curaju)ui (e a e=#erime"ta si #ro#u"e com&i"atii i"(ra!"ete si +usturi i"e(ite. Ne &ucura e"tu!iasmu) )or ca"( (esco#era u" "ou +ust T"uva si astfe). cautam co"sta"t #e"tru ei mo(uri "oi (e a ii sur#ri"(e. Ne face #)acere sa "e jucam cu fructe e=otice. mi=uri "oi. te=turi "oi. se"!atii "oi. toate ava"( ace)asi sco#7 i"(e#)i"irea ce)or mai frumoase (ori"te a)e co"sumatori)or9. a (ec)arat Sa+it T!ur-La,av. -ice#rese"(i"te (e Mar3eti"+ )a T"uva Roma"ia.
54

Ro#)ait Cerea)e este. (e aseme"ea. o "oua com&i"atie (e succes i"tro(usa (e T"uva7 iaurt (e cea mai &u"a ca)itate. mi= (e cerea)e si fructe im&o+atite cu fi&re. i(ea) #e"tru o +ustare sau #e"tru o masa (e)icioasa. Co"sumatorii i"te)e+ im#orta"ta )actate)or si cerea)e)or i"tr-o (ieta ec,i)i&rata astfe) ca am remarcat u" tre"( i" crestere i" co"sum si o oferta (i" ce i" ce mai &o+ata (e astfe) (e #ro(use9.a a(au+at Sa+it T!ur-La,av. Toate aceste +ame "oi su"t (e!vo)tate si #ro(use )oca). )a ce)e mai i"a)te sta"(ar(e euro#e"e (e ca)itate. i" fa&rica T"uva (i" Po#esti-Leor(e"i. u" #roiect +ree"fie)(. rea)i!at i" co"formitate cu ce)e mai e=i+e"te "orme a)e U"iu"ii Euro#e"e. La#te)e (i" care su"t facute este co)ectat atat (e )a ferme ate"t se)ectate (e com#a"ia T"uva. cat si (e )a ferma #ro#rie (i" A(u"atiiCo#ace"iO este )a#te (e cea mai i"a)ta ca)itate > cate+oria A. fii"( verificat (e catre s#ecia)istii T"uva atat )a sursa cat si #e i"tre+u) f)u= (e co)ectare si #rocesare. Ro#)ait Car"ava) si Ro#)ait cerea)e vor fi #re!e"te i" toate orase)e (i" Roma"ia. cu ajutoru) e=ti"sei rete)e (e (istri&utie si (e va"!ari a com#a"iei. Cam#a"ia (e comu"icare i"c)u(e s#ot T- si actiu"i (e /TL. Ca" ania i"te+rata (e comu"icare a ca)itatii euro#e"e T"uva a (emarat cu vi!ite )a fa&rica si ferma. sam#)i"+ )a "ive) "atio"a). si i"c)u(e s#ot T-. o")i"e. #ri"t si cam#a"ie (e re)atii #u&)ice. Vi(itele )a ferma T"uva. A(u"atii Co#ace"i Ca #arte a cam#a"iei (e comu"icare. T"uva si-a i"vitat co"sumatorii sa af)e #ovestea )a#te)ui (e ca)itate euro#ea"a si (rumu) #arcurs (e acesta (e ca"( este mu)s si #a"a aju"+e #e mese)e )or su& forma (e )a#te #roas#at sau iaurturi fi"e. Tim# (e ' sa#tama"i. co"sumatorii T"uva au vi!itat ferma T"uva (e )a A(u"atii Co#ace"i. i" urma i"scrierii care s-a facut #e site-u) T"uva7 ,tt#7GGAAA.t"uva.roGcom#a"ieGferma.

Ca" anie online


[e&site-u) AAA.T"uva.ro a fost re)a"sat. oferi"( mai mu)t su#ort #e"tru a i"forma co"sumatorii (es#re ca)itatea Euro#ea"a a #ro(use)or T"uva. Site-u) T"uva cu#ri"(e si sectiu"i "oi7 u"a (es#re ca)itatea euro#ea"a a #ro(use)or si u"a u"a cu artico)e si i"formatii (es#re "utritie. sem"ate (e )ector u"iversitar (r. LJ+ia A)e=a"(rescu. s#ecia)ist i" "utritie. De aseme"ea. site-u) a +a!(uit si u" joc o")i"e i" care. #e"tru a casti+a #u"cte. #artici#a"tii au res#ectat i"tocmai sta"(ar(e)e euro#e"e atat )a ferma cat si i" #rocesu) (e #ro(uctie a )actate)or. ,tt#7GGAAA.t"uva.roGme(ia-ce"terme(ia-ce"terGjoaca-teGjoc

55

I" #)us. site-u) ofera tururi virtua)e a)e fermei 5,tt#7GGAAA.t"uva.roGcom#a"ieGferma6 si fa&ricii 5,tt#7GGAAA.t"uva.roGcom#a"ieGfa&rica6. i" care se #ot vi!io"a i" #a"orame (e $F; (e +ra(e #ri"ci#a)e)e o&iective (i" ferma si fa&rica. Primu) &)o+ T"uva7 AAA.mic(eju"sa"atos.eu. u"(e (oritorii au #utut #osta retete (e mic (eju" care co"ti" u" #ro(us T"uva si au #utut casti+a sa#tama"a) u" ceas i"e(it. De aseme"ea. &)o++eri au testat retete)e #ro#use (e co"sumatori si )e-au come"tat. Pu.li$itatea Medii si su orturi u.li$itare Ce) mai fo)osit ca"a) (e #romovare este te)evi!iu"ea. #este E@2 (i" #u&)icitatea (i" mass-me(ia )a iaurturi)e T"uva fii"( a)ocata acestui me(iu.oferi"(u-)e i"formatii (es#re acesta si #osi&i)itatea (e a-) vi!ua)i!a. Su& s)o+a"u) BPastrea!a +ustu) (ra+ostei9. cam#a"ia (emarea!a cu #re!e"tarea s#otu)ui BNasterea9 #e "oua ca"a)e T-. ava"( o a(resa&i)itate foarte )ar+a )a "ive) "atio"a). T"uva..S#oturi)e T- su"t (ifu!ate :" s#ecia) )a statii)e Pro T-. Acasa. A"te"a 1.Rea)itatea T-. Xa"a) D .Ia))mar3. /1 T-. ProCi"ema. Natio"a) *eo+ra#,ic. T-R1. T-R . Prima T-. Di"tre reviste. #ri"turi)e T"uva su"t #re!e"te :" #u&)icatii #recum7 Ava"taje. %ami)ia Mea. Li&ertatea #e"tru %emei. Mami. Su#er&e&e. /a&J. Ioa"a si Lumea %emei)or Ma+a!i"u) Pro+resiv. Pro T- Ma+a!i".Cosmo#o)ita" si Ce se :"tCm#)a. (octoreY au atras ce)e mai co"siste"te come"!i. De aseme"ea se uti)i!ea!a si #u&)icitatea rea)i!ata #ri" &rosuri a)e su#ermar3et-uri)or si ,J#ermar3et-uri)or si #u&)icitatea #ri" #a"ouri #u&)icitare. Toate am&a)aje)e iaurturi)or sim#)e T"uva vor afisa u" )o+o s#ecia) creat #e"tru a )e face mu)t mai usor (e recu"oscut (e catre co"sumatori. M" #)us. ca #arte (i" serviciu) T"uva a(resatco"sumatori)or. site-u) com#a"iei AAA.t"uva.ro si T"uva ca)) ce"ter 5A)o T"uva7 ;@;; @; @;E;6 vor fi )a (is#o!itia co"sumatori)or care vor (ori sa #u"a :"tre&ari sau sa af)e mai mu)tei"formatii (es#re &e"eficii)e co"sumu)ui !i)"ic (e )actate si. :" s#ecia). (e iaurturi. Pro"otii > #ac,et &o"us 5)a iaurtu) sim#)u se oferea o ca"titate cu 1;2 sau ;2 mai mare )a ace)asi #ret6 Pro uneri ale altor te!ni$i ro"otionale Pro#u"eri)e su+erate (e "oi #rivi"( uti)i!area a)tor te,"ici #romotio"a)e.(i" #ers#ective comu"icarii i"te+rate (e mar3eti"+ ar fi te,"ica oferta \#ro(us i" #)usT.aceasta co"sta"( 7 )a ac,i!itio"area u"ei cutii (e )a#te T"uva vei #rimi +ratuit o cutie (e )a#te cu cacao ceea ce va mari vo)umu) va"!ari)or atat (e )a#te sim#)u cat si (e ce) cu cacao.O a)ta
56

su+estie (e #romovare ar mai fi oferirea (e mostre )a )ocu) va"!arii si rea)i!area u"ui co"curs #romotio"a) ce co"sta i" cum#ararea (e #ro(use )actate i" va)oare (e 14 )ei #e"tru #artici#area )a acesta .Se casti+a automat urmatoare)e #remii7ca"i.tricouri.um&re)e.mi"+ii.

57

58

Pe C#%ul de "ai /os a" adaugat re$la"e ale iaurtului Tnuva si anu"e1
8Nasterea9 8Iaurtu) meu fi".'2 +rasime9 T"uva cotta+e cu marar si usturoi Ro#)ait fructe5(iverse sortime"te6 Ro#)ait cu ca#su"i

Alte sorti"ente din ga"a TNUVA1

59

I !I"#$AFIE SE!EC%I&A
1.ROMULUS SCOREI-Rolul esteticii i !ust"i#le i #si$u"#"e# c#lit#tii #li%e telo"&

60

2.'()REI OC*'+I'( ,'R'SC-I+ESCU-M# #$e%e tul c#lit#tii %#".u"ilo" #li%e t#"e& 3./ELICI' )R'0OMIR-Mic"o1iolo$i# #li%e telo"& 4.M'RIUS 0IOR0I US*UROI-*e2 olo$i# l#3telui si # 3"o!uselo" !e"i4#te& 5.0. SCOR*ESCU50. 0-I(*ESCU-*e2 olo$i# l#3telui si # 3"o!uselo" l#ct#te& +ol 1 6. 6otle" ,2. 7 M# #$e%e tul %#"8eti $ului&5 E!itu"# *eo"#5 9ucu"esti5 1997 7. :U0'('RU M'RI'(' 7 *eo"ie si 3"#ctic# ; ce"cet#"e !e %#"8eti $&5 E!itu"# E<3e"t5 9ucu"esti5 1998 8. /LORESCU C.5 M'LCOME*E ,E*RE 5 ,O, 'LE='()RU (ICOL'E 7 )ictio #" e<3lic#ti4 !e %#"8eti $&5 E!itu"# Eco o%ic#5 9ucu"esti5 2003 9.>>>I(*ER(E*? @@@."e$ieLi4e."o 5 @@@.sc"i1!."o 5 @@@.t u4#."o 5 @@@."e.e"#te."o

61