Sunteți pe pagina 1din 207
Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

CUPRINS

I.

INFORMAŢII

ASUPRA

SISTEMULUI

CU

DE MANAGEMENT ŞI ASUPRA PRIVIRE LA PREVENIREA

1

ORGANIZĂRII

ACCIDENTELOR MAJORE……………………………………………………………

AMPLASAMENTULUI

A. Politica de prevenire a accidentelor majore …………………………………….…1

B. Sistemul de management al securităţii …………………………………………… 4

1. Organizare şi personal

2. Identificarea şi evaluarea pericolelor majore …………………………………………7

3. Controlul operaţional …………………………………………………………………….9

4. Managementul pentru modernizare…………………………………………………

5. Planificarea pentru situaţii de urgenţă ……………………………………………….14

13

5

6. Monitorizarea performanţei ………………………………………………… ………

15

7. Audit şi revizuire ……………………………………………

………………………

17

II. PREZENTAREA MEDIULUI ÎN CARE ESTE SITUAT AMPLASAMENTUL…

18

A. Descrierea amplasamentului şi a mediului acestuia……………………… ………

18

B. Identificarea instalaţiilor şi a altor activităţi de pe amplasament care ar putea

prezenta un pericol de accident major…………………………………………………………

35

C.

Descrierea zonelor unde se poate produce un accident major

42

III. DESCRIEREA INSTALAŢIEI……………………………………………………………

46

A. Descrierea activităţilor care au importanţă din punctul de vedere al

securităţii……………………………………………………………………………… 46

B. Descrierea proceselor

C. Descrierea substanţelor periculoase 84

51

1. Inventarul substanţelor periculoase…………………………………………… 84

2. Caracteristici fizico-chimice, toxicologice, eco-toxicologice şi pericole, atât imediate cât şi pe termen lung, pentru om şi mediu………………………………………… 87

IV. IDENTIFICAREA ŞI ANALIZA RISCURILOR DE ACCIDENTE ŞI METODELE

DE PREVENIRE…………………………………………………………………………….107

A. Descrierea detaliată a scenariilor posibile de accidente majore……………… 107

B. Evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore

identificate ………………………………………………………………………………….124

C. Descrierea parametrilor tehnici şi a echipamentului utilizat pentru securitatea

instalaţiilor …………………………………………………………………………………178

V. MĂSURI

DE

PROTECŢIE

ŞI DE INTERVENŢIE PENTRU LIMITAREA

182

instalat

consecinţelor accidentelor majore; ……………………………………………………….182

CONSECINŢELOR UNUI ACCIDENT …………………………………………………

A.

Descrierea

echipamentului

pe

amplasament

pentru

limitarea

B. Organizarea alertei şi a intervenţiei ……………………………………………. 185

C. Descrierea resurselor ce pot fi mobilizate intern şi extern …………………….200

D. Rezumatul elementelor descrise la lit. A, B şi C ……………………………… 204

Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda

i

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

ANEXE Anexa 1. Harta zonei de amplasare Anexa 2. Zona de amplasare iaz Central Anexa 2b. Amplasarea obiectivelor vulnerabile Anexa 3. Planul zonei de amplasare al Uzinei Anexa 4. Zona de amplasare iaz Aurul Anexa 5. Amplasarea obiectivelor vulnerabile Anexa 6. Schema fluxului tehnologic iaz Central Anexa 7. Schema fluxului tehnologic Anexa 8. Schema de urmărire a parametrilor de operare Anexa 9. Schema sistemului constructiv al iazului Aurul Anexa 10. Schema fluxului de epuare ape iaz Aurul Anexa 11. Plan de situaţie Uzina de tratare a sterilelor Anexa 12. Planul de situaţie al halei de fabricaţie Anexa 13. Planul de amplasare conducte Anexa 14. Plan de situaţie iaz Aurul Anexa 15. Planul instalaţiei de epurare ape iaz Aurul Anexa 16. Distanţe de siguranţă Anexa 17. Zona afectată de explozia rezervorului de oxigen lichid Anexa 18. Zone de securitate Anexa 19. Schema de înştiinţare şi comunicare la alarmare Anexa 20. Planul de amplasare a unităţilor de intervenţie

ATESTATE S.C. OCON ECORISC S.R.L.:

Certificat de înregistrare în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 105. Certificat de atestare pentru efectuarea Bilanţurilor de Mediu R-BM-05-

36/22.10.2008.

Certificat de atestare pentru elaborarea Studiilor de Evaluare a Impactului asupra Mediului R- EIM- 05-38-22.10.2008. Certificat de atestare nr. 233/2009 pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor. Certificat ISO 9001 – Managementul Calităţii nr. 1659

Elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda

ii

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

I. INFORMAŢII ASUPRA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ŞI ASUPRA

ORGANIZĂRII OBIECTIVULUI ÎN VEDEREA PREVENIRII ACCIDENTELOR

MAJORE

A. Politica de prevenire a accidentelor majore

Politica de prevenire a accidentelor majore este pentru SC Romaltyn Mining SRL un

angajament pentru o dezvoltare durabilă orientată către protecţia sănătăţii oamenilor, a

mediului natural şi o economie prosperă. Baza acestei politici este aplicarea unor măsuri

tehnice consacrate pe plan mondial şi fezabile economic pentru o protecţie ridicată a mediului

în întreaga activitate desfăşurată.

Siguranţa în operare reprezintă un obiectiv strategic, care are drept scop reducerea

incidentelor legate de producţie, instalaţiile deţinute, activităţile de pe amplasament şi

activităţile conexe ce se desfăşoară înspre / dinspre propriul amplasament. Pentru

conformarea cu acest obiectiv strategic, se va implementa un sistem propriu de management

al siguranţei, care va fi impus şi partenerilor de afaceri.

În acest context principalele obiective avute în vedere sunt:

- reducerea la minim a potenţialelor riscuri de mediu;

- asigurarea conformării la normele şi reglementările legale ;

- pregătirea întregului personal în vederea cunoaşterii riscurilor şi problemelor de

mediu pe care activitatea lor o implică.

Aplicarea acestei politicii este responsabilitatea tuturor compartimentelor societăţii

sub coordonarea responsabilului de mediu care răspunde pentru implementarea şi

comunicarea acesteia către angajaţi. Comunicarea permanentă între compartimentele

funcţionale stă la baza implementării eficiente iar monitorizarea prin audituri de mediu

periodice asigură identificarea eventualelor corecţii necesare şi implementarea lor .

Politica generală pentru prevenirea, pregătirea pentru, şi responsabilitatea în cazul

accidentelor industriale este bazată pe următoarele principii:

- prevenirea care presupune organizarea activităţilor în aşa fel încât să se prevină

dezvoltarea necontrolată a operaţiilor anormale, consecinţele eventualelor accidente să fie

minime şi să fie în acord cu cele mai bune tehnici de securitate disponibile;

- identificarea şi evaluarea pericolelor majore prin studii sistematice de

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 1 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

periculozitate şi de operabilitate şi analize de securitate detaliate pentru fiecare din cazurile

individuale identificate;

- evaluarea necesităţilor de securitate ierarhizate funcţie de “tipul şi anvergura

pericolului posibil ” pe baza cantităţilor de substanţe periculoase şi a activităţilor industriale

susceptibile şi relevante pentru accidente;

- prioritate pentru protecţia şi salvarea vieţii oamenilor.

În aplicarea acestor principii, SC Romaltyn Mining SRL va desfăşura următoarele

activităţi:

- va aloca resursele necesare pentru dezvoltarea sistemelor de management a

securităţii în derularea operaţiunilor sale;

- va comunica în permanenţă cu toate părţile interesate pentru a aplica cele mai

bune tehnologii disponibile pe plan mondial şi fezabile economic pentru a asigura o protecţie

ridicată pentru mediu şi populaţie în întreaga activitate desfăşurată;

- va conştientiza şi disemina în comunitatea locală problemele specifice care pot

genera situaţii de urgenţă, asigurând pregătirea populaţiei pentru o reacţie imediată;

- va avertiza imediat populaţia asupra riscurilor de poluare şi contaminare a

zonelor limitrofe unităţii şi va interveni cu forţele şi mijloacele de care dispun pentru protecţia

populaţiei şi înlăturarea efectelor poluării.

Declaraţia managementului firmei privind politica în domeniul securităţii este

prezentată în continuare:

„SC Romaltyn Mining SRL, o companie română ce produce aur, recunoaşte că un

management perfect al securităţii şi sănătăţii reprezintă o parte integrantă a activităţii sale.

Politica de securitate şi sănătate a Romaltyn Mining constituie fundamental

angajamentului companiei de a îmbunătăţi performanţa sănătăţii şi securităţii. Romaltyn

S.R.L se obligă să dezvolte şi să implementeze programe pro-active de sănătate, securitate şi

bunăstare ce vor asigura:

Un sistem de lucru sigur;

Echipament şi uzină sigure;

Incinta sigură – la intrare, în timpul serviciului şi la plecare;

Angajaţi şi supervizori calificaţi şi competenţi.

Un director va fi responsabil cu managementul general al afacerilor pe linie de

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 2 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

securitate, sănătate şi mediu, raportând directorului general şi unei subcomisii a Consiliului de

Administraţie, care va fi subordonată de un director non-executiv.

Consiliul de Administraţie cere ca întreaga companie să respecte această politică, iar

acest lucru va fi monitorizat prin rapoarte de audit regulate prezentate sub-comisiei

Consiliului de Administraţie.

Pentru realizarea acestora Romaltyn Mining va realiza următoarele:

Asigură un mediu de lucru care favorizează sănătatea şi siguranţa; va prelua

strategia Uniunii Europene privind sănătatea şi siguranţa în muncă, respectând toate

dispoziţiile 89/391 CEE DIRECTIVA CADRU , EN 1050/96 STANDARD EUROPEAN

şi prevederile legale naţionale .

Atribuirea managementului siguranţei şi sănătăţii profesionale ca o primă

responsabilitate a liniei de conducere, de la Directorul executiv până la prima linie a nivelului

de supraveghere.

Implicarea personalului şi consultarea cu angajaţii şi/sau reprezentanţii lor

pentru a realiza angajamentul în implementarea politicii.

Asigurarea resurselor necesare pentru a permite respectarea acestei politici.

Respectarea tuturor legilor, regulamentelor şi standardelor relevante .

In absenţa unei legislaţii adecvate, vor fi adoptate standardele care reflectă cea

mai buna practică.

Adoptarea unei abordări ce presupune o toleranţă zero la implementarea

standardelor şi procedurilor.

Implementarea unui sistem de management a securităţii şi sănătăţii pe baza

unor standarde recunoscute internaţional şi evaluarea acestuia prin audituri periodice.

Conducerea evaluărilor de risc necesare pentru reducerea şi controlul riscurilor

profesionale.

Promovarea iniţiativelor pentru reducerea continuă a riscurilor de securitate şi

sănătate asociate cu activităţile de afaceri.

Stabilirea unor obiective de securitate pe baza unui plan strategic vast şi

măsurarea performanţei.

Monitorizarea efectelor activităţilor operaţionale ale companiei cu privire la

securitatea şi sănătatea angajaţilor şi a altor persoane şi conducerea revizuirii regulate a

performanţei .

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 3 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

Asigurarea echipamentului de protecţie individual necesar.

Stabilirea şi întreţinerea unui sistem de supraveghere medicală a tuturor

angajaţilor .

Comunicarea deschisă despre problemele de sănătate şi securitate cu angajaţii.

Asigurarea că angajaţii de la toate nivelele beneficiază de pregătire adecvată şi

sunt capabili să-şi îndeplinească sarcinile şi responsabilităţile.

Cere contractanţilor să respecte aceasta politică.

B. Sistemul de management al securităţii

Obiectivul managementului societăţii este obţinerea de performanţe economico-

financiare, în condiţii de protecţie a mediului înconjurător şi de securitate şi sănătate optime

pentru salariaţi şi populaţie, care să asigure prevenirea şi reducerea riscurilor de accidente.

In domeniul Securităţii, managementul Romaltyn Mining se angajează în următoarele

direcţii de acţiune:

o

Conformarea la legislaţia actuală de securitate şi a oricărei evoluţii a acesteia,

referitoare la activităţile desfăşurate;

o

Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de securitate pentru prevenirea

accidentelor;

o

Pregătirea şi conştientizarea întregului personal privind respectarea

măsurilor tehnice şi organizatorice precum şi a legislaţiei în vigoare, ce

reglementează activitatea la fiecare loc de muncă;

o

Reducerea sau înlăturarea riscurilor de accidente, prin stabilirea de măsuri

preventive de lucru, asigurându-se o îmbunătăţire permanentă a nivelului de

securitate;

o

Analiza periodică a activităţii de securitate.

SC Romaltyn Mining SRL recunoaşte faptul că , prin natura activităţilor specifice

desfăşurate care implică utilizarea, vehicularea şi depozitarea de substanţe toxice şi potenţial

nocive, obiectivul pe care îl gestionează poate constitui sursa unui accident major cu efecte

negative pentru angajaţi, public, mediul natural şi antropic, fapt pentru care îşi asumă

responsabilitatea luării tuturor măsurilor pentru controlul acestui pericol.

Potenţialul de pericol deosebit al activităţii este generat de :

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 4 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

- existenţa unor tehnologii şi instalaţii care utilizează substanţe nocive sau periculoase

(în special cianuri şi metale grele);

- vehicularea unor cantităţi importante şi existenţa unor stocuri mari de materiale

conţinând substanţe cu potenţial nociv;

- amplasarea celor trei incinte tehnologice în locaţii aflate la mare distanţă între ele şi

existenţa unor magistrale lungi de hidrotransport al unor substanţe hazarduoase ;

- existenţa de persoane care lucrează zilnic şi posibilitatea erorii umane în operare.

Managementul securităţii acoperă următoarele aspecte: organizare şi personal,

identificarea şi evaluarea pericolelor majore, managementul pentru modernizare, adoptarea şi

punerea în aplicare a procedurilor de identificare a situaţiilor de urgenţă previzibile,

monitorizarea performanţei, controlul operaţional.

1. Organizare şi personal

SC Romaltyn Mining SRL este conştientă de importanţa folosirii de resurse suficiente

şi adecvate şi de necesitatea implicării directe a conducerii la toate nivelele ierarhice, în

scopul îndeplinirii cu succes a obiectivelor de siguranţă. Drept urmare, conducerea societăţii

certifică şi comunică rolurile şi responsabilităţile, prevede mijloacele necesare şi se asigură că

fiecare angajat este conştient de responsabilitatea sa privind siguranţa.

Conducerea dezvoltă şi păstrează permanent actualizată organigrama societăţii, lista

cu atribuţiuni (fişa postului) pentru fiecare funcţie implicată în asigurarea siguranţei şi lista cu

responsabilităţi relevante pentru aceste funcţii precum şi orice posibil instrument de

organizare ( comitet, grup de lucru, etc.) ce va participa la implementarea şi menţinerea

sistemelor de siguranţă.

Conducerea numeşte responsabilul în domeniul managementului securităţii cu

atribuţii în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor legislaţiei în vigoare privind controlul

asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase .

Intervenţia personalului ce deţine atribuţii în situaţii de urgenţă, se adaugă

responsabilităţilor operaţionale ale acestei categorii de personal. Structura de intervenţie

pentru situaţii de urgenţă este integrată în organigrama societăţii şi este detaliată în Planul de

urgenţă internă .

Pentru personalul implicat în managementul şi intervenţia de urgenţă, pe lângă

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 5 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

activitatea permanentă vizând prevenirea, o prioritate este şi pregătirea permanentă a

intervenţiei în cazuri de urgenţă. Aceasta se realizează în baza unui program de măsuri

specifice care sunt redate în tabelul de mai jos:

Nr.

   

crt.

Denumire măsură

Periodicitate

1

Efectuare de exerciţii tactice de alarmă locală falsă (fără oprire utilaje ) la nivelul secţiilor, serviciilor, atelierelor, instalaţiilor.

semestrial

2

Efectuare de exerciţii tactice de alarmă chimică generală falsă pe întreg amplasamentul.

anual

3

Examinarea întregului personal muncitor asupra cunoştinţelor pe linie de alarmă chimică cu ocazia verificării cunoştinţelor de protecţia muncii, cu consemnare în fişa individuală de instructaj şi în procesul verbal de instruire.

semestrial

4

Păstrarea completă a inventarului şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de protecţie şi intervenţie.

permanent

5

Prelucrarea cu tot personalul a instrucţiunilor de utilizare a mijloacelor de protecţie individuală, cu consemnare în fişa individuală de instructaj şi în procesul verbal de instruire.

semestrial şi

la angajare

6

Instruirea echipelor de intervenţie cu consemnare în procesul verbal de instruire.

semestrial

7

Instruire pe linie de alarmă chimică a noilor angajaţi, a vizitatorilor, delegaţilor, echipelor speciale pentru diverse lucrări , înainte de a intra în unitate.

permanent

8

Dotarea cu toate materialele prevăzute în barem a truselor de prim ajutor

permanent

9

Actualizarea evidenţei şi componenţei a echipelor de intervenţie, cu persoane prezente la serviciu şi instruite.

permanent

10

Afişarea în locuri vizibile a tabelelor nominale cu componenţa echipelor de intervenţie

permanent

11

Prelucrarea cu tot personalul din subordine a fişelor toxicologice ale substanţelor nocive/periculoase, modul de recunoaştere organoleptic sau cu ajutorul aparatelor speciale şi a măsurilor ce se impun pentru prevenirea eventualelor intoxicaţii precum şi măsurile de primul ajutor , cu consemnare în fişa individuală de instructaj şi în procesul verbal de instruire.

semestrial

12

Reactualizarea instrucţiunilor de lucru şi protecţia muncii pentru manevrele tehnologice şi intervenţiile mecanice pe linie de substanţe periculoase din planul de intervenţie şi instruirea personalului în acest scop.

La trei ani şi ori de câte ori este nevoie

13

Reactualizarea instrucţiunilor pentru cooperare între secţii

La trei ani şi ori de câte ori este nevoie

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 6 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

14

Aprovizionarea cu necesarul de piese de schimb pentru aparatele şi echipamentele de intervenţie conform planului de intervenţie

Anual şi ori de câte ori este nevoie

15

Instruirea teoretică şi practică a echipelor de salvare.

Semestrial

16

Reactualizarea permanentă a schemelor tehnologice şi de legături pentru produsele periculoase

Ori de câte ori este nevoie

17

Iluminarea corespunzătoare a locurilor de muncă, a estacadelor magistrale şi a căilor de acces

permanent

18

Verificarea dotărilor PSI şi completarea materialelor de stins din cadrul pichetelor locale

semestrial

19

Listele nominale ale membrilor comandamentului general, comandamentelor locale şi schemele de înştiinţare se verifică şi completează cu persoanele aflate în funcţie la momentul respectiv.

semestrial

2. Identificarea şi evaluarea pericolelor majore

Depozitarea, utilizarea şi vehicularea unor cantităţi mari de materiale periculoase, în

anumite condiţii poate duce la situaţii de risc major.

Pericolul de accident major este determinat de coexistenţa mai multor factori de risc :

Pericolul

Factorul de risc probabil

Chimic

-

stocare şi vehiculare de substanţe toxice şi potenţial periculoase ;

degajări sau deversări curente şi accidentale de substanţe toxice sau nocive pentru mediu.

-

Explozie

formare accidentală de amestecuri de gaze cu aer peste limitele de explozie ; -recipienţi şi instalaţii sub presiune.

-

Incendiu

stocare de substanţe inflamabile (cărbune activ, ambalaje, motorină, etc.) ;

-

- utilizare gaze inflamabile (gaz metan ) ;

- existenţa re ţ elelor electrice .

Identificarea pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

are ca punct de plecare inventarierea substanţelor periculoase care se află pe amplasament şi

notificarea autorităţilor publice investite la nivel regional în acest sens, în conformitate cu

legislaţia în vigoare privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt

implicate substanţe periculoase.

Cu toate că activitatea desfăşurată de SC Romaltyn Mining SRL este complexă,

prezenţa cianurilor este aspectul definitoriu al managementului siguranţei şi ca atare concepţia

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 7 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

acestuia se bazează în principal pe un bun management al cianurii. Principalele principii

utilizate în controlul efectelor cianurii asupra mediului sunt:

- folosirea cantităţii minime necesare de cianură pentru extragerea aurului şi

maximizarea reciclării;

- evacuarea cianurii într-un mod care să minimizeze impactul ei asupra mediului;

- monitorizarea tuturor operaţiilor, evacuărilor de cianură şi a mediului pentru a

detecta orice scăpare de cianură şi pentru a interveni pentru minimalizarea efectelor acesteia.

Pentru identificarea şi evaluarea riscurilor a fost luată în consideraţie şi contribuţia

unor factori externi precum:

- contaminarea istorică şi curentă mediului în zona de amplasare a instalaţiilor

tehnologice ale obiectivului;

- condiţiile climatice anormale (precipitaţii, temperatură, activitate seismică, vânt,

alunecări de teren, inundaţii);

- reţele de transport, construcţii inginereşti învecinate;

- activităţile industriale şi publice învecinate.

În procesul de identificare şi evaluare a pericolelor majore sunt şi vor fi utilizate studii

de risc şi de impact asupra mediului, monitorizarea tehnologică şi de mediu (în special

bilanţul apei) precum şi rezultatele investigaţiilor efectuate urmare a eventualelor incidente şi

accidente produse. Se asigură o legătură cât mai clară între riscul identificat şi măsurile luate,

printr-o abordare ierarhică, cu scopul evitării accidentelor majore sau în ultimă instanţă

reducerii la minim a efectelor prin aplicarea de practici de siguranţă la fiecare loc de muncă.

Procedura de identificare sistematică şi evaluare a pericolelor de accident major în

care sunt implicate substanţe periculoase are la bază identificarea mediului în care este situat

amplasamentul, a instalaţiilor, proceselor şi a altor activităţi de pe amplasament care ar putea

prezenta un pericol de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase prezente pe

amplasament şi constă în :

- descrierea detaliată a scenariilor posibile de accidente majore şi probabilitatea

producerii acestora sau condiţiile în care acestea se produc, inclusiv un rezumat al

evenimentelor care pot juca un rol în declanşarea fiecăruia dintre aceste scenarii,

considerându-se atât cauze interne, cât şi externe pentru instalaţie;

- evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore identificate cu

indicarea zonei afectate

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 8 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

Identificarea şi evaluarea pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe

periculoase se revizuieşte periodic, o dată cu raportul de securitate , în condiţiile stipulate de

reglementările în vigoare.

3. Controlul operaţional

Operarea în siguranţă a instalaţiilor , proceselor, echipamentelor , inclusiv activitatea

de mentenanţă, atât în condiţii normale de funcţionare cât şi în situaţii de oprire temporară se

fac în conformitate cu documentaţia tehnologică şi regulamentele de funcţionare specifice

stabilite.

Controlul operaţional în cadrul societăţii cuprinde două laturi principale şi anume

monitorizarea tehnologică şi monitorizarea factorilor de

Monitorizarea tehnologică constă în măsurarea şi controlul permanent al parametrilor

fizico-chimici şi tehnici ai procesului de operare, în conformitate cu prevederile

regulamentului de fabricaţie, pentru realizarea performanţelor tehnice impuse precum şi

pentru asigurarea siguranţei în funcţionare. Rezultatele acestei monitorizări permit depistarea

operativă a unor eventuale avarii sau funcţionări anormale şi stau la baza unor decizii privind

aplicarea de măsuri corective, de oprire parţială sau totală a activităţii sau chiar la declanşarea

procedurilor de alarmare chimică şi intervenţie.

Monitorizarea tehnologică se va axa în special pe controlul strict al cantităţii de

cianură dozată, a pH-ului şi al cianurii în fluxul tehnologic şi anume:

- la dozarea cianurii de sodiu în tancurile de leşiere din procesul CIP-CIL ,

corespunzător concentraţiilor de metale nobile în tulbureala de steril şi în concordanţă cu

consumurile specifice anticipate. Sistemul de control al dozării cianurii în această fază constă

în măsurarea continuă a conţinutului de cianură liberă în primul tanc de leşiere, funcţie de

care se face dozarea automată a cianurii.

- la determinarea concentraţiei de cianură liberă în tulbureala evacuată din tancurile de

leşiere la instalaţia de decianurare, unde pH - ul va avea o valoare cuprinsă între 10 - 10,5 şi

cianura liberă va avea o concentraţie de cca. 150-200 ppm

- măsurarea continuă a concentraţiei de cianură WAD la evacuarea materialului tratat în

instalaţia de decianurare spre Iazul de decantare Aurul. În cazul în care concentraţia cianurii

libere în tulbureală este sub limita maxim admisă se va permite pomparea spre iaz, în caz

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 9 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

contrar se comandă trecerea soluţiei în tancul de decianurare de rezervă pentru o tratare

suplimentară.

Sistemul de control al pH- ului include dispozitive de măsurare continuă al acestui

parametru, dotate cu sisteme de alarmă care se vor declanşa în cazul deviaţiilor de la

intervalul optim de desfăşurare a procesului.

In fiecare rezervor de reacţie al instalaţiei de decianurare este montată câte o sondă cu

electrod ion selectiv redox care va măsura potenţialul de oxidare al tulburelii decianurate,

verificând astfel nivelul de concentraţie al cianurii libere. Dozarea reactivilor va fi controlată

în funcţie de debitul de tulbureală şi conţinutul de cianură , astfel încât să se asigure o calitate

constantă a tulburelii evacuate spre iazul Aurul.

Controlul operaţional al evacuării apelor uzate din Staţia de epurare se realizează în

conformitate cu Regulamentul de funcţionare al acesteia şi constă în monitorizarea continuă a

debitelor de apă limpezită intrate în staţie, a compoziţiei acesteia, controlul pH-ului prin

dozarea de lapte de var, monitorizarea debitului de hipoclorit (dozat funcţie de conţinutul de

cianuri) , monitorizarea dozării reactivilor ( sulfat de cupru, apă oxigenată, clorură ferică)

funcţie de compoziţia apei supusă tratării şi monitorizarea continuă a calităţii şi debitelor de

apă epurată evacuată spre emisar .

Măsurători şi acţiuni de control operaţional deosebit de importante pentru prevenirea

accidentelor majore sunt cele prevăzute în Regulamentul de Exploatare Iazului Aurul şi

constau în:

- urmărirea zilnică a funcţionării sistemului de drenaj şi măsurarea debitelor colectate;

- păstrarea înălţimii de gardă de min. 1,2 m şi a plajei de minim 20 m;

- măsurarea din 3 în 3 ore a nivelului apei în iaz (la puţurile sondelor inverse);

- inspectarea stării tehnice a digului de contur şi de amorsare (de 2 ori pe schimb);

- analiza granulometrică a materialului din diguri şi plaje (săptămânal);

- ridicarea topometrică completă a iazului şi întocmirea profilului pe secţiuni

echidistante (lunar);

- calculul zilnic al bilanţului de apă cu determinarea volumului de apă liberă

înmagazinată.

Sistemul pentru urmărirea comportării construcţiei (sistemul UCC), realizat pe baza unui

proiect de urmărire specială a iazului, cuprinde:

debitmetre electromagnetice montate la cele două extremităţi ale conductei care transportă

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 10 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

amestecul de steril şi apă tehnologică de la uzină la iaz care permit atât controlul

funcţionării conductei cât şi al cantităţilor de steril şi apă intrate în iaz;

volumele de apă ieşite din iaz se monitorizează la staţia de pompare ape limpezite;

aparate pentru măsurarea parametrilor climatici care participă la bilanţul de ape din iaz

(pluviometru, rigle pentru înregistrarea grosimii stratului de zăpadă , vaporimetru, etc.);

miră hidrometrică pentru controlul nivelului apei limpezite;

opt foraje piezometrice pentru monitorizarea regimului şi calităţii apelor subterane;

zece secţiuni de măsurători piezometrice pentru controlul nivelului apei subterane pe

conturul depozitului;

patru cămine pentru măsurarea debitelor captate prin sistemul de drenaj.

Controlul stării tehnice a reţelei de conducte de hidrotransport este altă componentă

deosebit de importantă a procesului de monitorizare tehnologică în ceea ce priveşte prevenirea

accidentelor majore şi constă în:

- inspecţia vizuală a etanşeităţii şi a funcţionării compensatorilor lenticulari (de 6 ori

pe schimb);

- măsurarea săptămânală, prin control nedistructiv a grosimii pereţilor conductelor de

vehiculare;

- efectuarea probelor de presiune (de două ori pe an);

- expertizarea anuală a întregului sistem de conducte.

Pentru depistarea operativă a eventualelor defecţiuni pe reţeaua de conducte, există un

sistem telemetric de detecţie şi avertizare electronică.

Monitorizarea factorilor de mediu constă în efectuarea de analize continue sau

periodice a calităţii apelor şi aerului din zona amplasamentului şi verificarea conformării cu

standardele de mediu. Rezultatele acestei monitorizări permit depistarea operativă a unor

eventuale avarii sau funcţionări anormale şi stau la baza unor decizii privind aplicarea de

măsuri corective sau chiar la declanşarea procedurilor de alarmare chimică şi intervenţie. În

cazul producerii unor avarii soldate cu accidente majore , se realizează o monitorizare

continuă a zonelor afectate , până la remedierea totală a efectelor acestora.

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 11 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

Programul pentru monitorizarea calităţii factorilor de mediu este:

Parte din

Factor de mediu/element de mediu

Indicatori

Locaţii de

Frecvenţa

instalaţie

prelevare

Iaz

Apa subterană

pH, Cu, Pb, Zn, As, Cd, Mn, cianuri totale

Puţuri de

1 dată pe lună

Central

hidroobservaţie

 

Aer în imisie

HCN

4 locaţii situate la colţurile incintei

 

1

dată pe

săptămână

 

pH, Cu, Pb, Zn, As, Cd, Mn, cianuri totale

Puţuri de

 

Apa subterană

hidroobservaţie

1 dată pe lună

Uzina de

   

Evacuarea din tancurile de leşiere Evacuarea din instalaţia de decianurare

 

retratare

pH, Cianură

 

continuu

Tulbureală de

WAD,

steril

 
 

Evacuarea din

 

Cianură totală,

Cianură WAD

instalaţia de

decianurare

1 probă compusă la 8 h

 

Aer în imisie

HCN

4 locaţii situate pe conturul incintei

 

1

dată pe

săptămână

 

pH, Cu, Pb, Zn, As, Cd, Mn, cianuri totale

Puţuri de

 

Iazul

Apa subterană

hidroobservaţie

1 dată pe lună

Aurul

Apa din drenuri

debit

 

1

dată pe zi

Apa evacuată din sondele inverse spre staţia de epurare

Debit, pH, Cu, Pb, Zn, As, Cd, Mn, cianuri totale

Evacuarea din

 

sondele inverse

1 probă la 8 h

Staţia de

Apa uzată

Debit, pH, Cu, Pb, Zn, As, Cd, Mn, Cianuri totale

la intrarea în staţia de epurare

1 dată pe zi

epurare

Apa epurată evacuată în emisar

Debit, pH, Cu, Pb, Zn, As, Cd, Mn, Cianuri totale

la evacuare în râul Lăpuş

1 dată pe zi

Determinările

se

vor

efectua

de

control/calibrare) de laboratoare acreditate.

către

laboratorul

propriu

şi periodic (pentru

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 12 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

4. Managementul pentru modernizare

Managementul pentru modernizare în cadrul SC Romaltyn Mining SRL are în vedere

planificarea şi controlul tuturor schimbărilor la nivelul conducerii, angajaţilor, instalaţiilor,

proceselor tehnologice şi a parametrilor de operare, a materialelor şi materiilor prime utilizate,

a echipamentelor tehnice de măsură şi control precum şi a celor de protecţie, a regulamentului

de exploatare şi a instrucţiunilor de lucru, software, şi acolo unde este cazul, a schimbărilor

determinate de circumstanţe externe care sunt capabile să afecteze controlul riscului la

accident major. Se au în vedere schimbările permanente, temporare sau urgenţe.

Principiile aplicate pentru implementarea sistemului de management pentru

modernizare adoptat constau în:

- identificarea şi definirea schimbărilor propuse cu reţinerea şi documentarea

aprofundată a celor ce constituie o modificare semnificativă;

- alocarea responsabilităţilor pentru iniţierea schimbărilor şi autorizare (funcţie de

specificul şi domeniul vizat de schimbarea propusă);

- evaluarea şi prioritizarea implicaţiilor pentru mediu şi siguranţă ale schimbărilor

propuse (cu eventuala colaborare a specialiştilor dinafara societăţii) ;

- definirea şi documentarea măsurilor de control a impactului modificărilor propuse

asupra mediului şi siguranţei;

- aprobarea, alocarea resurselor necesare şi apoi implementarea cu efectuarea

verificărilor post implementare.

În procesul de iniţiere a schimbărilor va fi implicat tot personalul societăţii,

documentarea va fi realizată de personalul tehnic de specialitate, eventual în colaborare cu

specialişti externi. Aprobarea şi alocarea resurselor este atribuţiunea conducerii executive,

realizarea efectivă se va face (de obicei) de către societăţi specializate iar implementarea

(inclusiv informarea, instruirea personalului de execuţie şi monitorizarea ) este sarcina

managerului din sectorul de activitate unde se efectuează schimbarea.

Principiile managementului pentru modernizare enunţate mai sus se aplică inclusiv

schimbărilor efectuate în timpul proiectării şi construcţiei noilor instalaţii, procese sau

facilităţii de stocare.

Problemele de siguranţă şi ergonomie în exploatare sunt luate în considerare din

primele stagii ale proiectării, pentru a garanta că modificările sunt proiectate, instalate

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 13 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

şi testate corespunzător pentru a evita riscul unui accident major şi pentru a limita

consecinţele în cazul producerii unui astfel de accident, pe baza unei analize serioase a

riscului.

Principiile managementului pentru modernizare enunţate mai sus se aplică inclusiv

schimbărilor efectuate în timpul proiectării şi construcţiei noilor instalaţii, procese sau

facilităţii de stocare.

Orice schimbare semnificativă implementată în cadrul societăţii implică revizuirea şi

dacă este cazul modificarea sistemului de Management pentru Siguranţă precum şi informarea

autorităţilor competente.

5. Planificarea pentru situaţii de urgenţă

Planurile pentru situaţii de urgenţă sunt integrate într-un sistem unitar şi coerent de

abordare a managementul de control al riscului de accidente majore iar obiectivele stabilite

sunt specifice, măsurabile şi pot fi realizate operativ. Ele au în vedere analiza sistematică a

consecinţelor oricărui accident ce poate apare şi prevăd măsurile de intervenţie necesare

pentru diminuarea şi înlăturarea efectelor acestora.

Planul de urgenţă internă şi Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

sunt întocmite în conformitate cu reglementările legale în vigoare sunt documentele de bază în

planificarea pentru situaţii de urgenţă şi conţin:

- Scenarii accidentale posibile şi clasificarea lor;

- Tipologia de urgenţă şi clasificarea lor;

- Notificarea, informarea şi alarmarea - inclusiv responsabilii desemnaţi ;

- Declararea şi introducerea stării de urgenţă;

- Organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie;

- Dotarea;

- Comunicaţiile;

- Logistica;

- Monitorizarea factorilor de mediu;

- Încetarea stării de urgenţă;

- Comunicarea cu mass-media şi informarea publică;

- Exersarea planului.

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 14 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

Aceste planuri sunt prelucrate cu tot personalul propriu şi cu personalul

subcontractaţilor care îşi desfăşoară activitatea pe amplasament .

Este prevăzută revizuirea periodică a acestor planuri (ori de câte ori este necesar) ,

ţinând cont de:

- avansarea cunoştinţelor tehnice în domeniu;

- cunoştinţe acumulate ca rezultat al eventualelor accidente produse pe amplasament

sau în afara acestuia;

- lecţii învăţate în perioada de implementare a planurilor de urgenţă;

- schimbări semnificative;

- comportamentul uman ca răspuns la situaţiile de criză.

6. Monitorizarea performanţei

Pentru monitorizarea performanţei sunt instituite proceduri de identificare,

inspecţie şi testare a instalaţiilor, proceselor, utilajelor, construcţiilor şi instrumentelor de

măsură critice precum şi pentru evaluarea conformării cu instruirea, procedurile şi

practicile de lucru importante pentru prevenirea accidentelor majore.

Deciziile privind orice aspect al instalaţiei, echipamentului, etc. şi ce procedură sau

activitate trebuie monitorizată, cu ce frecvenţă şi în ce profunzime, sunt bazate şi pe

consideraţii de risc şi sunt luate de conducerea executivă a societăţii.

Se va realiza o monitorizare activă în relaţie cu activitatea de control a riscurilor

majore , incluzând:

- inspecţia sistematică a instalaţiilor, echipamentelor, instrumentelor şi sistemelor

de control care sunt importante pentru controlul operaţional continuu şi efectiv, în relaţie cu

prevenirea accidentelor majore;

- observarea sistematică şi directă a muncii şi comportamentului angajaţilor pentru

evaluarea conformării cu acele proceduri şi reguli de siguranţă care sunt importante pentru

controlul accidentelor majore;

- examinarea periodică a documentelor de înregistrare a rezultatelor monitorizării

operaţionale şi de mediu pentru a verifica dacă standardele de siguranţă sunt respectate;

- verificarea de către manageri a calităţii activităţii de monitorizare derulată de

personalul din subordine.

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 15 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

Se va realiza şi o monitorizare reactivă a performanţei care oferă oportunitatea de a

învăţa din greşeli şi astfel va conduce la îmbunătăţiri în siguranţă. Pentru aceasta vor fi

înregistrate, cunoscute, raportate şi utilizate în procesul de îmbunătăţire a siguranţei

următoarele aspecte:

- accidentele majore ce vor avea eventual loc;

- orice incidente relevante şi cazuri de îmbolnăviri;

- orice evenimente semnificative care conduc la o agresare a mediului;

- alte incidente (inclusiv comportamente individuale cu potenţial pentru

agresarea mediului şi în special cele cu potenţial de accident major);

- slăbiciuni şi omisiuni în sistemul de control al riscului care sunt importante pentru

prevenirea accidentelor majore.

În evaluarea şi valorificarea rezultatelor monitorizării reactive se va ţine cont de locul

de apariţie, natura şi cauza evenimentului, potenţiale consecinţe, gravitatea acestora şi

costurile induse, iar concluziile vor avea în vedere evoluţia performanţelor (îmbunătăţire sau

înrăutăţire) şi stabilirea măsurilor corective necesare a fi eventual luate .

Monitorizarea culturii pentru siguranţă implementată în cadrul societăţii este o

parte importantă a procesului de monitorizare a performanţei de siguranţă. Aceasta constă în

evaluarea comportamentului angajaţilor de la toate nivelele ierarhice din cadrul societăţii,

privind modul de control, comunicare, cooperare precum şi a competenţelor personalului

implicat în managementul siguranţei.

Investigarea eşecurilor identificate prin monitorizarea activă şi reactivă a performanţei

de siguranţă constă în:

- evaluarea preliminară pentru identificarea riscurilor imediate şi acţiunea promptă în

aceste cazuri (se realizează de către conducătorii locurilor de muncă cu raportarea ulterioară

pe linie ierarhică);

- determinarea cauzelor directe şi a aspectelor de management legate de acestea (se

realizează de către conducătorii compartimentelor executive şi se raportează conducerii );

- decizia conducerii societăţii privind aprofundarea investigaţiilor, nivelul de detaliere

şi natura acestora (bazate mai ales pe consideraţii potenţiale decât pe actualul rezultat) precum

şi a responsabilităţilor de realizare.

La investigarea eşecurilor vor fi luate în considerare toate aspectele relevante inclusiv

factorul uman iar rezultatele se vor concretiza sub forma unui raport scris care se prezintă

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 16 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

conducerii executive care dispune acţiunea corectivă necesară îmbunătăţirii performanţei de

siguranţă.

In cazul producerii unui accident major Responsabilul cu managementul securităţii al

informează autorităţile în conformitate cu Procedura de notificare a unui accident major

prevăzută de reglementările în vigoare.

7. Audit şi revizuire

Un management al securităţii eficient presupune şi o evaluare periodică , sistematică a

politicii de prevenire a accidentelor majore şi a oportunităţii şi eficienţei Sistemului de

management al securităţii. Această evaluare se realizează prin monitorizare internă continuă

(inclusiv prin controlul operaţional şi monitorizarea factorilor de mediu) dar şi prin evaluări

periodice realizate de auditori independenţi (inclusiv prin inspecţiile instituţiilor de stat

abilitate).

Responsabilitatea pentru programul de audit ca întreg revine conducerii executive şi

pentru fiecare audit din cadrul programului conducerea va desemna un responsabil intern.

Auditul va fi realizat de auditori independenţi, şi care au făcut dovada experienţei şi

competenţei iar pentru realizarea auditului, societatea alocă toate resursele materiale şi

personalul necesar, ţinând cont de necesităţile de expertiză, independenţa operaţională şi

suport tehnic. Raportarea rezultatelor auditului se va face în scris şi va conţine procedurile,

standardele şi referinţele utilizate, metodologia de lucru, investigaţiile şi măsurătorile

efectuate , concluziile şi recomandările.

Rezultatul auditului va fi supus analizei de către personalul tehnic al societăţii care va

formula consideraţii asupra justeţii concluziilor rezultate din audit iar apoi unei verificări

independente ( de către instituţiile abilitate ) pentru a confirma încrederea auditului

efectuat.

În final rezultatele auditului sunt folosite la evaluarea eficacităţii Sistemului de

management al securităţii în atingerea obiectivelor propuse prin Politica de prevenire a

accidentelor majore şi de control a riscului (realizată cel puţin o dată pe an de către

conducerea societăţii). Această evaluare stă la baza procesului de actualizare şi eventual

revizuire a politicii şi strategiei de prevenire a accidentelor majore şi de control a riscului în

cadrul SC Romaltyn Mining SRL.

Elaborat de S.C OCON ECORISC S.R.L., Turda

Page 17 of 205

Ediţia RAPORT DE SECURITATE Iunie 2010
Ediţia
RAPORT DE SECURITATE
Iunie 2010

II. PREZENTAREA MEDIULUI ÎN CARE ESTE SITUAT OBIECTIVUL

A. Descrierea amplasamentului şi a mediului acestuia

SC Romaltyn Mining SRL Baia Mare este o societate comercială, cu sediul în Baia

Mare, Str. Victoriei, Nr. 77 B, înmatriculată la Registrul Comerţului cu

nr.J24/1506/2.10.2006. Obiectul principal de activitate este producţia de metale preţioase (aur,

argint) cod CAEN 0729 – „extracţie prelucrare şi preparare minereuri neferoase rare”.

Procesul tehnologic constă în recuperarea metalelor preţioase (Au, Ag) prin procedeul CIP-CIL.

SC Romaltyn Mining SRL

tehnologic, şi anume:

Iazul Central

Uzina de tratare a sterilelor

Iazul de decantare AURUL

îşi desfăşoară activitatea în trei incinte interconectate

1. Localizarea amplasamentului

Oraşul Baia Mare este situat în depresiunea omonimă, pe cursul mijlociu al râului

Săsar, la altitudinea medie de 188 m faţă de nivelul mării, având ca şi coordonate geografice

47º39' - 47º48' latitudine nordică şi 23°10'- 23° 30 ' longitudine estică.

La nord se învecinează cu Munţii Ignişului (1292 m), la vest cu localităţile Recea cu

localităţile şi Săsar, la sud cu localităţile Cătălina şi Groşi, la est cu localitatea Tăuţii de Sus

şi cu oraşul Baia Sprie şi la vest cu comuna Tăuţii Măgherăuş. Baia Mare se află pe calea

ferată la o distanţă de 625 km de Bucureşti, la 194 km de Cluj – Napoca şi la 59 de km de

Satu Mare, iar pe şosea la 150 km de Cluj-Napoca, la 65 km de Sighetul Marmaţiei (DN 18)

şi la 68 km de Satu Mare (DN 19).

Suprafaţa teritoriului administrativ al oraşului Baia Mare însumeaz