Sunteți pe pagina 1din 236

DRAGO CRNECI

DEMASCAREA SECOLULUI:
CE FACE DIN NOI CREIERUL? Introducere n neurotiinele dezvoltrii

PREFA!"#$ %& DINSPRE E'O(ERIC SPRE )(IIN!ELE *IOLO+ICE# , -&-& .N C"U(AREA SUFLE(ULUI#, ii -&/& APARI!IA PSI0OLO+IEI#1 -&2& CE ES(E )(IIN!A?# -/ r -&3& CU4 SE FACE )(IIN!"#-2 -&$& IN(ROSPEC!IA 5 O 4E(OD" EFICIEN("?# /67 -&8& 9RELA!IA CO+NI!IE 5 E4O!IE:#/-&,& CREIERUL ; O COLEC!IE DE 4ODULE#/,7 9 -&<& O4UL 5 SPECIA CU INS(INC(ELE DE .N="!ARE )I INS(INC(ELE DE +>NDIRE CELE 4AI NU4EROASE#26 /& INS(INC(E DE .N="!ARE PERCEP!IA FE!ELOR )I LI4*A?UL#28 i /&-& PERCEP!IA FE!EI U4ANE#28 @& /&-&-& SIS(E4E NEURALE SPECIALI'A(E .N PROCESAREA FE!EI U4ANE?# 28 i /&-&/& DE'=OL(AREA PROCES"RII FE!EI U4ANE#21 /&-&/&-& PERCEP!IA FE!ELOR LA NOUAN"SCU!I# 21 /&-&/&/& PERCEP!IA FE!ELOR .N PRI4UL AN DE =IA!"#3/&-&/&2& PERIOADA lA/ ANI# 3, /&-&2& SIS(E4E NEURALE ADI!IONALE I4PLICA(E .N PERCEP!IA FE(ELOR#3< /&-&3& DE LA PROCESAREA FE!ELOR LA PROCESAREA IN(EN!IONALI("(n#$6 B /&-&$& LE+"(URA DIN(RE ASPEC(ELE 9(0EORC OF 4IND: )I SOCIALI'ARE#$? /&/& LI4*A?UL&$8 D /&/&-& E4ER+EN!A )I DE'=OL(AREA LI4*A?ULUI .N PRI4E / ANI DE =IA!"#$87D /&/&-&-& PREFERIN!A PEN(RU S(I4ULI =ER*ALI LA NOUA N"SCU!I# $87 E& /&/&-&/& .N="!AREA PRI4ELOR CU=IN(E# $< 9D /&/&/& NEURO*IOLO+IA LI4*A?ULUI#867&E7 /&/&/&D PROCESAREA OR(O+RAFIC" )I FONE(IC"# 86 /&/&/&/& PROCESAREA SE4AN(IC"#8/&/&/&2& ROLUL A(EN!IEI .N PROCESAREA =I'UAL" A CU=IN(ELOR# 82 B /&/&2& 9RELA!IA LI4*A?A4E4ORIE:#8$

CUPRINS

/&/&3& PLAS(ICI(A(EA COR(ICAL" .N DEPRINDEREA CI(IRII )I .N .N="!AREA LI4*ILOR& 81 /&/&$& 4ODELUL 9DECLARA(I=FPROCEDURAL: AL LI4*A?ULUI#,/ /&/&$&- DO=E'I PSI0OLIN+=IS(ICE# ,3 /&/&$&/& DO=E'I NEUROI4A+IS(ICE#,$ /&/&$&2& DO=E'I FURNI'A(E DE (UL*UR"RILE DE DE'=OL(ARE#,8 2& IN=ES(I+A!IA PSI0OLO+IC" .N(RE REALI(A(E )I ILU'IE#,1 2&-& SUN( PRO*ELE DE IN(ELI+EN!" UN PREDIC(OR AL SUCCESULUI .N =IA!"?# ,1 2&/& O )(IIN!" SPECIALI'A(" .N REDESCOPERIRI?# <3 2&2& SI4!UL CO4UN CA )I SURS" DE (EORII )(IIN!IFICE#<, 2&3& CORELA!IE CO4POR(A4EN(AL" SAU .NRUDIRE SE4AN(IC"?# <1 2&$& LI4*A?UL PSI0OLO+IC ; REFOR4ULARE A RELA!IILOR LO+ICE DIN LI4*A?UL CO4UN?#16 2&8& CLASIFICAREA (UL*UR"RILOR DE CO4POR(A4EN( PUS" SU* SE4NUL .N(RE*"RII#12&,& CLASIFIC"RI DIA+NOS(ICE 9SPONSORI'A(E:#13 2&<& UN SECOL DE CORELA!II#18 3& A(EN!IE SAU 4E4ORIE?# -66 3&-& A(EN!IA SELEC(I=" 5 IS(ORIA 4ODELELOR FIL(RA?ULUI#-66 3&/& 4ODELUL LA4INAR AL IN(E+R"RII (R"S"(URILOR#-6/D 3&2& A(EN!IA EGECU(I="#-6$ 3&3& A(EN!IA CA SIS(E4 DE RESURSE CO+NI((=E#-6< 3&3&-& *"("LIA PEN(RU RESURSE .N(RE CO+NI(I= )I E4O!IONAL#-61 3&$& 4ODELUL LA4INAR AL 4E4ORIEI DE LUCRU#--2 3&8& PROCESELE EGECU(I=E ALE 4E4ORIEI DE LUCRU#--3 3&8&-& 4NE'ICFEGECU(I=#--3 3&8&/& 4EN!INEREF4ANIPULARE#--, $& CON(ROLUL CO+NI(I= )I 4ANA+E4EN(UL CO4POR(A4EN(ULUI ORIEN(A( SPRE UN SCOP# --1 $&-& AR0I(EC(URA NEURAL" A CON(ROLULUI CO+NI(r=#--1 $&/& CO4PONEN(ELE CON(ROLULUI CO+NI(I=# -/2 $&/&-& DE'AN+A?AREA )I REAN+A?AREA# -/2 $&/&/& 4ONI(ORI'AREA )I COREC(AREA ERORILOR# -/3 $&/&2& 4E4ORIA DE LUCRU 5 4EN!INERE )I 4ANIPULARE#-/< H $&/&3& 4ECANIS4ELE I4PLICA(E .N LUAREA DECI'IIOR# -23 $&2& EGE4PLIFICARE A ROLULUI UNOR CO4PONEN(E ALE CON(ROLULUI CO+NI(I= .N CO4POR(A4EN(UL CO(IDIAN# -2< 8& CU4 =" PLACE?# -32 I 8&-& SIS(E4UL DE C"U(ARE A RECO4PENSELOR#-32 8&/& CIRCUI(ELE PL"CERII#-38 8&2& SJEE( DREA4S ARE 4ADE OF (0ESE# -$/ 8&3& S(I4UL K RECO4PENS" ; .N="!ARE?# -$2 8&$& 9UNDE DAI )I UNDE CRAP": SAU 4O(I=A!IA DEPENDEN(" DE 4E4ORIA SPA!IAL"# -$$ 8&8& INCER(I(UDINEA PRI4IRII RECO4PENSEI ; DRO+?# -86

8&,& .N="!AREA 4EDIA(" DE RECO4PENS" 5 SU*S(RA(UL 9EG(RA=ERSIUNIP?# -8/LMHr 8&<& ALELA A/ ; INSA(ISFAC!IE CON(INU"# -88 N ,& (UL*UR"RILE CO4POR(A4EN(ULUI ORIEN(A( SPRE RECO4PENS"#-,6 2 ,&-& DEPRESIA#-,6 ,&/& (UL*UR"RILE DE CO4POR(A4EN(#-,< ,&/&-& (UL*URAREA DE DEFICI( A(EN!IONALF0IPERAC(I=I(A(E#-,< E ,&/&-&-& PAR(ICULARI("!I NEUROANA(O4ICE )I NEUROFUNC!IONALE ALE AD0D#-,<O ,&/&/& (UL*UR"RI DE CO4POR(A4EN( ASOCIA(E AD0D#-<<& AU(ORE+LAREAACO4PONEN(A (E4PERA4EN(ULUI# -1C <&-& AU(ORE+LAREA )I COR(EGUL PREFRON(AL# -1/ I& <&/& ROLUL A(EN!IEI .N AU(ORE+LARE# -13 <&2& SARCINILE DE (IP S(ROOP 5 4"SUR" A DE'=OL("RII A(EN!IEI EGECU(I=E# -1$ <&3& IN0I*AREA R"SPUNSULUI PREPO(EN( 5 CONDI!IE ESEN!IAL" .N CON(ROLUL CO4POR(A4EN(ULUI# -11 <&$& EFOR(UL =OLUN(AR )I PROCESUL DE SOCIALI'ARE#/63 1& CEI#2 ANI DEAACAS"#/6, 1&-& DI4ENSIUNI (E4PERA4EN(ALE (I4PURII )I ROLUL LOR .N PSI0OPA(OLO+IA CO4POR(A4EN(AL" A COPILULUI )I ADOLESCEN(ULUI# /6, 1&/& DE LA COPILUL CU AD0D LA ADUL(UL CU AD0D# /61 1&2& LE+"(URA DIN(RE PROCESAREA SPA!IALI("!II )I CON(ROLUL CO4POR(A4EN(ULUI#/-6 1&3& DE'=OL(AREA FOR4A!IUNILOR COR(ICALE )I SU*COR(ICALE DREP(E )I ROLUL LOR .N PROCESUL DE SOCIALI'ARE#/-/ 1&$& DO=E'I ALE CAU'ELOR *IOLO+ICE ALE PSI0OPA(OLO+IEI CO4POR(A4EN(ALE#/-3 -O& ANGIE(A(EA LA IN(ERSEC!IA DIN(RE +ENE )I 4EDIU#/-, -6&-& ANGIE(A(EA ="'U(" PRIN PRIS4A DE'=OL("RII#/-, -6&-&-& REAC(I=I(A(EA CO4POR(A4EN(AL"#/-, -6&-&-&-& RSA )I AC(I=I(A(EA =nH# /-, -6&-&-&/& AGA 0PA&/-< -6&-&/& (ENDIN!ELE AFEC(I=E#/-1 -6&-&2& IN0I*I!IA CO4POR(A4EN(AL"#/-1 -6&-&3& RELA!IA ANGIE(A(E 5 (IPURI DE A(A)A4EN(#//-6&-&$& CONCLU'II#/// -6&/& E(IOLO+IA (UL*UR"RILOR DE ANGIE(A(E#//2 -6&/&-& .NN"SCU( )I DO*>NDI(#//2 -6&/&/& PRE'EN( LA NA)(ERE SAU NU?# //3 E -6&/&2& IS(ORIA S(UDIILOR +ENE(ICE PRI=IND ANGIE(A(EA#//$ P -6&/&3& IPO(E'A SERO(ONER+IC"#//$ -6&/&$& S(RESUL )I S(RUC(URAREA CREIERULUI .N PRI4II DOI ANI DE =IA!"#//<

-6&2& NEURO*IOLO+IA (UL*UR"RILOR ANGIOASE#/2/ -6&2&-& PRINCIPALELE S(RUC(URI I4PLICA(E .N ANGIE(A(E#/2/ A@ -6&2&-&-& NUCLEU (RUNC0IULUI CERE*RALA /2/ E -6&2&-&/& CO4PLEGUL A4I+DALIAN#/23 A -6&2&-&2& 0IPOCA4PUL#-&/36 9 -6&2&-&3& COR(EGUL PREFRON(AL#/32 -6&2&-&$& NUCLEUL ACCU4*ENS#/38 Q -6&2&/& *IOC0I4IA ANGIE("!II#/38 -6&2&/&-& CO4PLEGUL +A*A 5 *EN'ODIA'EPIN"A&/38 -6&2&/&/& +LU(A4A(UL#/3< ED -6&2&/&2& NORADRENALINA#/31 @ -6&2&/&3& SERO(ONINA#/31 -6&2&/&$& DOPA4-NA#/$6 -6&2&/&8& ACE(ILCOLINA )I SO4A(OS(A(INA#/$-6&2&/&,& SIS(E4UL 0IS(A4INER+IC#/$- E -6&2&/&<& SIS(E4ELE OPIACEE#/$-6&2&/&1& COLECIS(ORININA#/$-6&2&/&-6& 0OR4ONUL ELI*ERA(OR AL COR(ICO(ROPINEI#/$/7 -6&2&/&--& (AC0IRININELE#/$/ E -6&2&/&-/& AC(I=A(ORUL PLAS4INO+ENULUI (ISULAR#/$/ -6&2&/&-2& +ALANINA#/$2 -6&2&/&-3& *O4*ESINELE#/$2 -6&3& NEURO*IOLO+IA PRINCIPALELOR (UL*UR"RI ANGIOASE#/$2 -6&$& E=IDEN!E I+NORA(E?# /$8 --& DE i?JAI?DDr(A(FACONC4E(UAI" LA ANALI'AI /$< --&-& PROFILUL EGECU(I= AL AU(IS4ULUI# /$< --&/& CA'UL FENILCE(ONURIEI .N LOC DE 9IS SC"'U(: LA 9DEFICI(E DOPA4INER+ICE .N CIRCUI(ELE CDLPF 5 CCA:# /86 --&2& 9SCANAREA: CREIERULUI F"R" SCANNER# /8/ --&2&-& PRO*E NEUROPSI0OLO+ICE U(ILI'A(E .N E=ALUAREA COPIILOR .N(RE 8A-/ LUNI#/8/ --&2&-&- (ES(E DE 4E4ORIE DE LUCRU )I CON(ROL IN0I*I(OR7 CARE !IN DE FUNC!IONAREA COR(EGULUI DORSOLA(ERALAPREFRON(AL TCDLPFU# /8/ --&2&-&/& (ES(E CARE NU NECESI(" AN+A?AREA 4E4ORIEI DE LUCRU )I A CON(ROLULUI IN0I*I(OR# /82 --&2&/& PRO*E NEUROPSI0OLO+ICE U(ILI'A(E .N E=ALUAREA COPIILOR .N(RE -$26 LUNI# /82 --&2&/&-& (ES(E DE 4E4ORIE DE LUCRU )I CON(ROL IN0I*I(OR7 CARE !IN DE FUNC!IONAREA COR(EGULUI DORSOLA(ERALAPREFRON(AL&/82 --&2&/&/& (ES(E CARE NU NECESI(" AN+A?AREA 4E4ORIEI DE LUCRU )I A CON(ROLULUI IN0I*I(OR&/82 --&2&2& PRO*E NEUROPSI0OLO+ICE U(ILI'A(E .N E=ALUAREA COPIILOR .N(RE 2 )I , ANI&/83 --&2&2&-& (ES(E DE 4E4ORIE DE LUCRU )I CON(ROL IN0I*I(OR7 CARE !IN DE FUNC!IONAREA COR(EGULUI DORSOLA(ERALAPREFRON(AL#/83

--&2&2&/& (ES(E CARE NU NECESI(" AN+A?AREA 4E4ORIEI DE LUCRU )I A CON(ROLULUI IN0I*I(OR#/83 --&3& PROFILUL PE CO4PONEN(E AL AD0D AU 9DEFICI(E A(EN!IONALE: COPIII CU DEFICI( A(EN!IONALF0IPERAC(I=I(A(E?# /8$ --&$& CE NU4I4 DE FAP( 9ANGIE(A(E#:? /8< --&$&-& (ENDIN!E A(EN!IONALE#/81 --&$&-&-& DO(APRO*E )I A4ORSA? NE+A(I=#/81 --&$&-&/& S(ROOPAUL E4O!IONAL#/,2 --&$&/& (ENDIN!E 4NE'ICE#/,$ --&$&/&-& ASCUL(AREA DI0O(O4IC"#/,$ --&$&/&/& 4E4ORIA A4ORSA?ULUI TPRI4IN+U#/,8 --&$&/&2& 4E4ORIA EPISODIC"#/,< -/& CONCLU'II#/<-/&-& CU4 SE R"SPUNDE COREC( LA .N(RE*AREA 9DE CE#?:&/<-/&/& CO4POR(A4EN(ELE SUN( O REALI(A(E SAU O (EN(A(I=" A 4IN!II NOAS(RE DE A I4PUNE O COEREN!"?# /<< -/&2& DAC" 9LA .NCEPU( A FOS( CU=>N(UL:7 AR FI CA'UL S" DEP")I4 .NCEPU(URILE#/16 -/&3& FINAL /12

PREFA!"& LucrHreH de VH HWordeHz cXtevH YuWiecte de HctuHlitHte Hle cercetrilor MYiZolo[ice7 YuWiecte cHre n ceH \Hi \Hre MHrte Ye nYcriu n YVerH neurotiinelor& Pentru HceYte do\enii7 n ulti\ii Hni7 Hutorul H doWXndit o HdevrHt MHYiune7 eVectuXnd inveYti[Hii e]Meri\entHle i MuWlicXnd n Hr i n YtrintHte \Hi \ulte Ytudii cHre Hu VoYt HMreciHte de ctre YMeciHliti& Pri\ul cHMitol eYte conceMut MrintrAo reuit n[e\nHre H unei HWordri eYeiYtice i H uneiH Ytrict tiiniVice7 cititorul Viind invitHt Y MHrcur[ n cXivH MHi Ye\niVicHtivi7 Me dru\ul unor te\e MYiZolo[ice7 Mornind de lH ViloYoVie YMre tiinele Wiolo[ice7 HceYteH din ur\ Viind conYiderHte 9tiinele tHri: cHre Hu oVerit \odele e]MlicHtive unor cercetri din YVerH neuroMYiZolo[iei i MYiZolo[iei co[nitive& Prin HceHYt \odHlitHte eYeiYticoA tiintiVic Hutorul l cucerete Me cititor i7 HMoi7 l HtrH[e YMre lecturH ur\toHrelor cHMitole7 cHre7 dHtorit li\WH@ului din do\eniul neurotiinelor7 MHr H Vi \Hi Hride7 dHr deoYeWit de intereYHnte Mrin Wo[iH i ri[urozitHteH inVor\Hiei& Prin ViltrHreH critic i YintetizHreH inVor\Hiilor din lucrri tiiniVice de dHt recent7 \Hi HleY Hn[loAYH]one7 Yunte\ invitHi Y Mtrunde\ 9\iYterele: [enezei i dezvoltrii unorH dintre MroceYele MYiZice i tulWurrile MYiZice& AYtVel7 n cHMitolul /7 WHzXnduAYe Me MHrHdi[\ele i Me recentele deYcoMeriri din do\eniul neurotiinelor dezvoltrii7 Hutorul trHteHz te\e Mrecu\ inYtinctele de nvHre TMerceMiH Veei u\Hne i neuroWiolo[iH li\WH@uluiU7 MlHYticitHteH corticHl n deMrindereH citirii i n nvHreH li\Wilor7

\odelul declHrHtivFMrocedurHl Hl li\WH@ului7 YHu le[turH dintre 9(Zeor^ oV \ind: i YociHlizHre& Autorul Hduce Hr[u\ente Mrivind Urnitele inveYti[Hiilor MYiZolo[ice n VoloYireH cZeYtionHrelor i H teYtelor de inteli[en Mrecu\ i li\itele diH[noYticului oWYervHionHl din DS4 Tn cHdrul cHMitolului 2U Mentru H Ye evitH Me cXt MoYiWil MlHYHreH inveYti[Hiilor MYiZolo[ice ntre iluzie i reHlitHte7 Yu[erXnd neceYitHteH YMoririi vHliditii Mredictive H MroWelor de MYiZodiH[noYtic& .n cHMitolul 37 cititorul [Yete cele \Hi noi teorii i \odele e]MlicHtive reVeritoHre lH relHiile dintre Htenie i \e\orie7 inYiYtXnd HYuMrH Hteniei e]ecutive i HYuMrH MroceYelor e]ecutive Hle \e\oriei de lucru7 toHte HceYteH HnHlizHte Me WHzH unor inVor\HiiArecente deYMrinYe din cercetrile neuroi\H[iYtice& Ur\toHrele cHMitole cuMrind inVor\Hii neuroWiolo[ice i neuroMYiZolo[ice de dHt recent deYMre controlul co[nitiv i \HnH[e\entul co\MortH\entului orientHt YMre un YcoM TcHM& $UD YiYte\ul @ieuroMYiZolo[ic de cutHre H reco\MenYelor TcHM& 8UD deMreYie i AD0D7 tulWurri de co\MortH\ent HYociHte cu AD0D TcHM& ,UD relHiile dintre Hutore[lHre7 te\MerH\ent i Htenie e]ecutiv TcHM& <UD i\MlicHiile trYturilor te\MerH\entHle n MYiZoMHtolo[iH co\MortH\entHl H coMilului i HdoleYcentului7 HnHlizXnduAYe \Hi HleY AD0D i Hn]ietHteH A9lH interYeciH dintre [ene i \ediu: TcHM& 1 i -6U& Autorul e\ite cXtevH MroMuneri Mrivind deMireH HctuHlelor tH]ono\ii Hle VHcultilor \entHle T\e\orie de lucru7 Htenie e]ecutiv7 control co[nitiv7 Hutore[lHreU& .n cHMitolul -6 Hutorul Mrezint Hr[u\ente Yolide Mrivind neceYitHteH oMti\izrii vHliditii conceMtuHle H unor MroWe de MYiZodiH[noYtic7 Me WHzH HnHlizei co\MoneniHle H MroceYelor MYiZice i\MlicHte n rezolvHreH HceYtorH& .n HceYt conte]t7 cititorul [Yete dHte neuroWiolo[ice i neuroMYiZolo[ice intereYHnte deYMre 9MroVilul e]ecutiv Hl HutiY\ului:7 deYMre Venilcetonurie7 Mrecu\ i deYMre utilitHteH unorH dintre MroWele neuroMYiZolo[ice n evHluHreH coMiilor de lH vXrYtH de 8 luni MXn lH , Hni7 MroWe cHre Mer\it o 9YcHnHre H creierului: Vr H recur[e lH to\o[rHVie& PreocuMHt n \Hre \Yur de inveYti[HreH MYiZolo[ic H coMiilor cu AD0D7 Hutorul MledeHz Mentru reHlizHreH unui MroVil Me co\Monente Hl AD0D Mrin utilizHreH unor MroWe MYiZolo[ice HdecvHte7 MroWe Me cHre n Mrezent Hutorul le etHloneHz Mentru H Vi HMlicHte de MYiZolo[ii din HrH noHYtr& Din cHMitolele HceYtei lucrri Ye evideniHz cXtevH MreocuMri Hle Hutorului7 de \Hre i\MortHn Mentru evoluiH cercetrilor MYiZolo[ice7 dintre cHre H\inti\ li\itele VoloYirii YintH[\elor deYcriMtive Mentru e]MlicHreH co\MortH\entelor7 MroWle\H \ecHniY\elor co[nitive MoYtulHte H e]iYtH iHr HMoi conYiderHte reHle i cu vHloHre e]MlicHtivD deYco\MunereH co\MortH\entelor n co\Monente \ini\Hle i inveYti[HreH cHuzHlitii Viecrei co\Monente& AceHYt cHrte incitHnt Ye ncZeie cu cXtevH concluzii7 cHre invit lH MroVunde reVlecii7 lH cutHreH unor noi MHrHdi[\e i \odele e]MlicHtive7 Mrecu\ i lH elHWorHreHFHdHMtHreH de noi MroWe MYiZolo[ice i \Hi HleY

neuroMYiZolo[ice7 cHre Y Mer\it YMorireH eVicienei inveYti[Hiilor tiiniVice Hle MerYoHnelor cu diVerite tulWurri co\MortH\entHle i e\oionHle& CHrteH de VH Ye HdreYeHz MYiZolo[ilor7 MYiZoMedH[o[ilor7 \edicilor neurolo[i i MYiZiHtrii7 Ytudenilor n MYiZolo[ie i MYiZoMedH[o[ie YMeciHl7 Mrecu\ i tuturor celor intereYHi de noile evoluii Hle neurotiinelor co[nitive7 co\MortH\entHle i HVective7 H neurotiinelor dezvoltrii i MYiZodiH[noYticului& Clu@ANHMocH7 ProV& Dr& =HYile PredH /< noie\Wrie /662

-& DINSPRE E'O(ERIC SPRE )(IIN!ELE *IOLO+ICE -&-& .N C"U(AREA SUFLE(ULUI& Cu -266 de Hni nHinte de CZriYtoY7 VHrHonul A_ZenHton T-2$2A-228U nViinH Mri\H 9)coHl H \iYterelor: HteYtHt docu\entHr& Aici erHu iniiHi Mreoii e[iMteni n reli[ie7 \H[ie7 HYtrono\ie7 HYtrolo[ie7 HlcZi\ie7 nu\erolo[ie7 [eo\etrie YHcr7 \edicin i Hlte tiine 9clHYice: YHu oculte& Cunotiinele ce Ye MredHu Hici erHu7 Ye MHre7 \Hi vecZi decXt iYtoriH E[iMtului7 i MroveneHu de lH o civilizHie diYMrut o dHt cu YVXritul ulti\ei [lHciHiuni THMro]i\Htiv -/$66 Hni n ur\U& Ele\ente Yi\ilHre Hle reYMectivei civilizHii Hu VoYt [Yite Me tot cuMrinYul lu\ii Hntice 5 n IrH_7 LiWHn7 4HltH7 A\ericH CentrHl i de Sud7 IndiH YHu (iWet& CXtevH Yute de Hni \Hi tXrziu7 ViloYoVii7 \Hte\Hticienii7 iYtoricii i [eo[rHVii [reci Hu nceMut Y Ye iniieze n E[iMt duM nvturile Mreoilor de lH 0elioMoliY& Pri\ii Hu VoYt (HleY din 4illet T8/3A$3<U i Solon T836A$$<U& AceYtH din ur\ H duY n +reciH le[endH AtlHntidei7 Me cHre PlHton H MrezentHto n 9(i\eeH: i 9CritiH:& PitH[orH H YtudiHt n te\Mlele e[iMtene -/ Hni7 iHr HMoi H VondHt n ItHliH de Hzi o 9coHl H \iYterelor: duM \odelul e[iMteHn& IYtoricul Diodor din SiciliH YAH iniiHt n E[iMt n \iYterele lui OYiriY7 StrHWon H VrecventHt te\Mlele e[iMtene ti\M de -2 Hni7 iHr n Yecolul = nHinte de CZriYtoY7 0erodot H vizitHt i el E[iMtul Ycriind HMoi deYMre rituHlurile Mreoilor e[iMteni& .n Hnul 22- nHinte de CZriYtoY7 duM cucerireH E[iMtului de ctre Ale]Hndru 4Hcedon7 Ye nHte cetHteH Ale]Hndriei& AvXnd o WiWliotec de HMro]i\Htiv $6666 de volu\e7 eH devine centrul culturHl cel \Hi i\MortHnt din re[iune Viind o conVluen H culturii e[iMtene7 cu ceH [reHc i cretin7 eWrHic i MerYHn& Aici Hu luHt nHtere curentele [noYtice Mrintre cHre i neoMlHtoniY\ul& PitH[orH7 colit HH cu\ H\ YMuY de ctre e[iMteni n (Hinele SolHre7 MoYedH cunotine HYtrono\ice re\HrcHWile Mentru eMocH YH& Dei H trit cu ,66 de Hni nHinte de [noYtici7 el H e]MlicHt \Hi clHr decXt HcetiH ori[ineH e]trHtereYtr H zeilor i Viinelor o\eneti deoMotriv& PitH[orH H deYcriY UniverYul cH Me un or[HniY\ Hni\Ht de un YuVlet i MtrunY de o inteli[en YuMre\ H crui evoluie \HteriHl i YMirituHl Yunt n \icHre MHrHlel i concordHnt& CXt Mrivete YuVletul o\eneYc7 PitH[orH YMuneH c el Mrovine dintrAo ordine YMirituHl YuMerioHr i neYcZi\WtoHre7 cH i dintrAo evoluie

\HteriHl HnterioHr7 dintrAun YiYte\ YolHr YtinY i cHre H Ylluit n \ulte HYe\eneH YiYte\e YolHre& Fiind un oHYMete Me HceYt M\Xnt7 deYtinul u\Hnitii Hr Vi HcelH de H evoluH dincolo de orWitele celor \Hi ndeMrtHte MlHnete ntorcXnduAYe n lu\eH YH de WHtin ce Ye HVl deMHrte de YiYte\ul noYtru YolHr THMud LePH[e7 -118U& Doctrinele MitH[oreice Mrivind UniverYul i cltoriH nentreruMt H o\enirii Mrin HceYt UniverY7 de lH o YteH lH HltH i n vHluri YucceYive de rHYe diVerite THcele rHYe ti\Murii cHre Hu YMri@init rHYele HMrute ulteriorU Hu VoYt trHnY\iYe )colilor 4iYterelor ivite \Hi tXrziu i Ye reVlect n \ulte Ycrieri ezoterice din Orient i Occident7 MXn n zilele noHYtre& PlHton7 cHre YAH inYMirHt din doctrinele MitH[oreice i lAH Hvut cH \entor Me SocrHte Te]ecutHt Mentru convin[erile YHle neortodo]e Mrivind univerYulU YMuneH c YuVletul eYte ne\uritor7 el Hre un nceMut Hrit\etic i YtrWHte ntre[ul corM de @ur \Mre@ur Mornind din centru cH i cu\ Hr MHrcur[e dou cercuri diVerite& Unul dintre cercuri el l nu\ete 9ciclul vieii: 5 reMrezentXnd \icHreH YuVletului7 iHr cellHlt 9cercul YolHr: 5 cHre reMrezint \icHreH UniverYului& El YMuneH c n HceYt \od7 YuVletul eYte MuY n le[tur cu e]teriorul TAndreHY i DHvieY7 /666U& AriYtotel7 n MluY7 vorWete deYMre Mneu\H cH i HMHrHt ce Yervete dreMt inter\ediHr ntre truM i YuVlet& El YMune c HceYt 9HMHrHt: eYte Hlctuit din YMirit TMneu\HU din cHre Yunt Vcute Ytelele& Un HYtVel de \ecHniY\ oVer condiiile neceYHre ntru rezolvHreH contrHdiciei dintre corMorHl i incorMorHi el eYte HtXt de YuWtil7 ncXt Ye HMroMie de nHturH i\HteriHl H YuVletului i totui eYte un corM cHre MoHte intrH cH HtHre n contHct cu lu\eH YenYiWil TCuliHnu7 -111U& AceHYt MroWle\Htic H YuVletului i H relHiei YHle cu corMul H VoYt continuHt de curentele [noYtice din Mri\ele Yecole Hle \ileniului I& AYtVel7 [nozH vul[Hr din Yecolul II vorWeH deYMre doctrinH HYtrolo[ic H 9Yorilor: TMrecu\ _Hr\H ZinduYU7 trHnYVor\XndAo ntrAo HdevrHt trecere H YuVletului Mrintre MlHnete7 YuVletul HYi\ilXnd HYtVel concreiuni din ce n ce \Hi \HteriHle7 cHre l leH[ de truM i de lu\eH noHYtr& AceYtH eYte un MroceY de 9coruMie: H YuVletului7 MroceYul HvXnd i un reverY duM \oHrte7 duM cu\ HMHre n MrinciMHlH cHrte H ezoteriY\ului CorMuY 0er\eticu\7 o cule[ere de te]te YcriYe n li\WH [reHc ntre Hnii -66 i 266 duM CZriYtoY7 i inYMirHte din \itolo[iH e[iMteHn7 Viind conYiderHte nvturile trHnY\iYe de ctre zeul (otZ Viului Yu& (otZ H VoYt nu\it de ctre [reci 0er\eY7 iHr MrinciMiile \H[ice HtriWuite lui Hu VoYt nu\ite er\etice TCuliHnu7 -111U& Curentele neoMlHtonice din Yecolul Hl G=AleH cHre Hu Mre[tit RenHtereH Hu continuHt HceYte dezWHteri& AYtVel7 4HrYilio Ficino T-322A-311U YMuneH n trHtHtul Yu (eolo[iH MlHtonic 9SuVletul eYte e]tre\ de Mur i Ye HcuMleHz cu HceYt truM denY i M\XnteYc cHreAi eYte HtXt de ndeMrtHt& Prin nHturH lui7 Mrin inter\ediul unui corMuYcul VoHrte YuWtil i lu\inoY7 nu\it YMirit7 [enerHt de cldurH ini\ii din MHrteH ceH \Hi YuWiHt H YXn[elui7 de unde Mtrunde ntre[ul truM& SuVletul7 inYinuXnduAYe n HceYt YMirit Ye MroMH[ MeYte tot ntrAnYul i HMoi Mrin inter\ediul lui n ntre[ul corM7 conVerinduAi viH i \icHre9 THMud CuliHnu7 -111U& 4edicul (eoMZrHYtuY von 0oZenZei\ T-312A-$3-U7 cunoYcut \Hi HleY YuW nu\ele de PHrHcelYiuY7 MreiH MrinciMiul er\etic Hl corMului eteric i MoYtuleHz c toHte Wolile HMHr n

duWlurH eteric inviziWil& Printre diYciMolii lui YAH nu\rHt i 0einricZ RZunrHtZ din 0H\Wur[ T-$86A-86$U cHre H YcriY o lucrHre er\etic VundH\entHl n eMocH YH nu\it A\MZitZeHtru\ YHMentiHe Heterne& El H Hvut le[turi cu nHturHliYtul en[lez ?oZn Dee T-$/,A-86<U7 MroVeYor lH univerYitile din CH\Wrid[e i Leuven7 cHre H YcriY celeWrH lucrHre 4onHY 0iero[l^MZicH 5 o ncercHre de H reMrezentH tiinH er\etic duM MrinciMiile \Hte\Htice7 HYtrono\ice i nu\erolo[ice7 ntrAo Yin[ur Vor\ul7 HYe\ntoHre unei Vor\ule H lu\ii& Dee H crezut c H deYcoMerit Mrin Ziero[liVele 4onHY Yecretul \H[iei creHtoHre H n[erilor7 i H redHctHt DicionHrul li\Wii n[ereti TAndreHY i DHvieY7 /666U& CuvXntul 9\onHY9 T9\onHY9 n [reHc nYeH\n 9unitHte:U l vo\ ntXlni \Hi tXrziu lH +iordHno *runo i LeiWnitz& LeiWnitz T-838A-,-8U H conceMut [rHndioYul Yu conceMt \etHVizic Hl \onHdelor& Prin HceYteH7 el nele[eH Mri contiente i MurttoHre de ener[ie Hle YuVletului7 cHre reMrezint ViecHre Mentru Yine un ntre[ ncZiY7 un \icrocoY\oY7 ViecHre dintre HceYte centre Viind lH rXndul Yu o o[lind vie H UniverYului& 4onHdele din oH\eni Hu diVerite nivele de dezvoltHre7 de lH cele inVerioHre7 cu cunotine VoHrte reduYe7 MXn lH cele YuMerioHre deYvXrite din Munct de vedere YMirituHl7 cHre Yunt HHAnu\itele MurttoHre Hle YcXnteii divine THMud AndreHY i DHvieY7 /666U& -&/& APARI!IA PSI0OLO+IEI& Din \odelul lui LeiWnitz YAH inYMirHt i ?un[ Htunci cXnd vorWeH deYMre 9Vore YuVleteti dinH\ice:& CHri +uYtHv ?un[ H VoYt lH nceMut VHYcinHt de [noYticiY\ i HMoi de HlcZi\ie& El H \erY HtXt de deMHrte ncXt n -1-8 H YcriY nu\ele [noYticului *HYilideY deHYuMrH unui trHtHt elHWorHt de el 5 SeMte\ Ser\oneY HY 4ortuHY T)HMte Mredici ctre cei \oriU& ?un[ H Hvut unele diViculti cu HceHYt lucrHre i \Hi tXrziu H deYcriYAo cH 9McHt Hl tinereii:& .n HceHYt cHrte el vorWete deYMre YuMrHeu 5 conceMt cunoYcut n toHte colile \iYterelor 5 el Viind zeul cluzitor Hl o\ului ctre cHre Ye VHce lun[H cltorie H YuVletului duM \oHrte THMud AndreHY i DHvieY7 /666U& De HltVel7 \odelul MirH\idHl Hl MYiZicului MroMuY de MYiZHnHliti HvXnd IdAul lH WHz7 E[oAul lH \i@loc iHr deHYuMrH SuMrHE[oAul7 eYte de inYMirHie ezoteric& El Hre cH \odel triun[Ziurile oculte n cHre o\ul eYte reMrezentHt cH i cHrne i rHiune Viind n relHie de YuWordonHre cu SuMrHeul Aeul Yu HYtrHl 5 Yin[urul cHre Hre HcceY lH H\intirile din vieile HnterioHre i Mre[tete \o\entele din viHH Mrezent n HH Vel ncXt Y Ye deYvXreHYc \MlinireH YMirituHl H MerYoHnei 5 conceMte MreluHte din 0induiY\ Tvezi RHr\HU TLePH[e7 -118U& IHr conceMtul de 9incontient colectiv: MroMuY de ?un[ Hre cH inYMirHie conceMtul Cronicii A_HYZH7 Mo\enit n Ycrierile YHnYcrite i reAlHnYHt nD Yecolul GIG de doH\nH *lHvHtY_^7 nte\eietoHreH unei 9coli H \iYterelor:& De HltVel7 lH HMHriiH YH cH tiinH Hutono\ n Yecolul Hl GlGAleH7 MYiZolo[iH iAH MroMuY cH YcoM Ytudiul YuVletului TYHu YMiritului7 de lH [receYcul 9MY^cZe:U& ErH deci o tiin cu YcoMul declHrHt H Ye ocuMH cu HYMectele ineVHWile Hle YuVletului7 i Vor\ele Mrin cHre el Ye \HniVeYt n conduitH o\ului 5 YHu7 cu\ YMuneH SocrHte7 9\tile: Me cHre le Murt\ cu toii TMerYonH ; \HYc n [receteU& DHt Viind HceHYt 9\otenire: YHu continuitHte7 unH dintre Mri\ele dezWHteri VundH\entHle din MYiZolo[ie7 cHre H do\inHt

HMroHMe ntre[ Yecolul Hl GGAleH7 H VoYt ceH H relHiei MYiZicAcreier& JilZel\ Jundt T-<2/A-1/6U eYte conYiderHt nte\eietorul MYiZolo[iei7 Mri\ul cHre H lHnYHt ter\enul de MYiZolo[ie e]Meri\entHl7 i cHre H nViinHt Mri\ul lHWorHtor de MYiZolo[ie e]Meri\entHl lH LeiMzi[& El H VoYt inVluenHt de e]Meri\entele de MYiZoVizic Hle lui 0el\Zoltz i FecZner7 dHr YMre deoYeWire de HcetiH iAH HleY YuWiectul de Ytudiu contiinH& .n YenY lHr[7 e\MiriY\ul i HYociHioniY\ul Yecolului Hl GlGAleH Yunt reVlectHte n YiYte\ul lui& SMre deoYeWire nY de HceYte curente7 Jundt nu eYte de Hcord cu tezH conVor\ creiH ele\entele contiinei Yunt entiti YtHtice7 Hto\i Hi \inii7 le[Hi n \od MHYiv Mrin MroceYe \ecHnice de HYociere& El YMune c HceHYtH eYte Hctiv n HAi or[HnizH MroMriul coninut7 deci YtudiereH ele\entelor7 H coninutului7 YHu H Ytructurii contiinei Hr VurnizH doHr un nceMut Hl nele[erii MroceYelor MYiZice& Jundt nu\ete cHMHcitHteH de HutoAor[HnizHre H \inii YHu H contiinei voluntHriY\7 cHre deriv din cuvXntul voliie7 deVinit cH i Hct YHu Mutere H dorinei& =oluntHriY\ul YAHr reVeri lH MutereH voinei de H or[HnizH coninutul \inii n MroceYe YuMerioHre THMud ScZultz i SZultz7 -11/U& DeoHrece MYiZolo[iH lui Jundt eYte o tiin H e]Merienei contiente7 \etodH ei treWuiH Y i\Mlice oWYervHreH Hcelei e]Meriene 5 introYMeciH Viind \etodH conYiderHt de el HdecvHt e]H\inrii Ytrii \entHle H unei MerYoHne& AceHYt \etod nu eYte nou7 eH Viind VoloYit nc de lH SocrHte7 inovHiH lui Jundt conYtXnd n HMlicHreH unui control e]Meri\entHl HYuMrH condiiilor n cHre Ye deYVurH introYMeciH& AcelHi intereY Mentru Ytudiul \inii i H contiinei VoloYind introYMeciH Ye re[Yete i n YtructurHliY\ul lui (itcZener T-<8,A-1/,U7 diVerenH Viind Hccentul MuY Me ele\entele contiinei7 de unde i nu\ele curentului& Un MroteYt lH HdreYH introYMeciei H VoYt HduY de VuncionHliY\7 cHre7 inVluenHt de [XndireH MrH[\Htic H lui Pierce7 H MuY Hccentul Me VunciH HdHMtHtiv H MroceYelor \entHle7 Yu\H lor reHlizXnd ceeH ce JilliH\ ?H\eY T-<3/A-1-6U nu\eH Vlu]ul contiinei& 4etodH MroMuY erH oWYervHiH n \ediul nHturHl7 unde MroceYele \entHle Ye reHlizeHz inYtinctuHl& .n lucrHreH YH PrinciMleY oV PY^cZolo[^ T-<16U 5 unH dintre crile cHre Hu YtHt lH WHzH MYiZolo[iei e]Meri\entHle 5 JilliH\ ?H\eY vorWete \ult deYMre inYtincte& AceYt ter\en lAH VoloYit Mentru H Ye reVeri lH circuite neurHle YMeciVice7 co\une Viecrui \e\Wru Hl unei YMecii i cHre Yunt MroduYul evoluiei YMeciei reYMective& LuHte \Mreun7 HceYte circuite conYtituie TlH YMeciH noHYtrU ceeH ce nu\i\ 9nHturH u\Hn:& A VoYt Ti eYteU oWinuit Y [Xndi\ c Hlte Hni\Hle Yunt [ZidHte de 9inYtincte:7 n ti\M ce oH\enii iAHu Mierdut inYtinctele i Ye [ZideHz duM 9rHiune:7 de HceeH noi Yunte\ \Hi Vle]iWili i \Hi inteli[eni decXt Hni\Hlele& JilliH\ ?H\eY Hre o Mrere contrHr& El YMune c noi Yunte\ \Hi inteli[eni i \Hi Vle]iWili Mentru c Hve\ \Hi \ulte inYtincte decXt Hni\Hlele& Noi Hve\ tendinH de H nu le oWYervH7 toc\Hi Mentru c ele lucreHz HtXt de Wine 5 Mentru c ele MroceYeHz inVor\HiH HtXt de Huto\Ht i Vr eVort& ?H\eY YMune c ele ne YtructureHz [XndireH HtXt de Muternic ncXt Hr Vi [reu Y ne i\H[in\ cu\ Hr Vi Vr ele& CH rezultHt7 nou ni Ye MHr unele co\MortH\ente 9nor\Hle:7 9Vireti:& Nu reHliz\ c HceYte co\MortH\ente 9nor\Hle: Hr treWui cu\vH e]MlicHte& AceHYt 9orWire VH de inYtincte: 5 cu\ o nu\ete el 5 VHce

MYiZolo[iH HtXt de [reu de YtudiHt& Pentru H deMi HceHYt MroWle\7 ?H\eY Yu[ereHz c noi Hr treWui Y VHce\ 9nor\Hlul Y MHr YtrHniu: 9EYte nevoie de o \inte deYcZiY neceYHr MroceYului de H VHce nor\Hlul Y MHr YtrHniu7 HYtVel ncXt Y Mune\ ntreWHreH de ce lH ViecHre dintre co\MortH\entele u\Hne& DoHr lH un \etHViziciHn HMHr ntreWri Mrecu\ De ce Htunci cXnd Yunte\ veYeli zX\Wi\ i nu ne ncrunt\? De ce nu Mute\ vorWi lH Vel de uor unei \uli\i cH unui Mrieten? De ce ne ndr[oYti\ de un Hnu\it tiM de Vete? O\ul Yi\Mlu Hr YMune DeYi[ur c zX\Wi\7 deYi[ur c ne WHte ini\H cXnd vorWi\ unei \uli\i7 deYi[ur c ne ndr[oYti\ de VHtH HceeH HtXt de Vru\oHYN )i7 MroWHWil7 lH Vel Yi\te ViecHre Hni\Hl deYMre ce Hr treWui Y VHc n MrezenH unor oWiecte VH\iliHre# Leului i Ye vH MreH nor\Hl cH leoHicH Y Vie MHrtenerH YH7 iHr urYului urYoHicH& Unei [ini i YAHr MreH MroWHWil \onYtruoY Y e]iYte o creHtur creiH un cuiW Mlin de ou Y nu i Ye MHr cevH VHYcinHnt de Me cHre nu treWuie Y te ridici niciodHt& Deci treWuie Y Vi\ Yi[uri c oricXt de \iYterioHYe ne MHr nou unele inYtincte Hle Hni\Hlelor7 inYtinctele noHYtre le vor MreH lH Vel de \iYterioHYe i lor&: T?H\eY7 -<16U =enind lH rXndul Yu cH o contr HduY YtructurHliY\ului i VuncioA nHliY\ului7 WeZHvioriY\ul iAH Vi]Ht cH int MrediciH i controlul co\MortH\entului& ?oZn JHtYon T-<,<A-1$<U H renunHt lH H \Hi VoloYi ter\eni Mrecu\ contiin7 Ytri \entHle7 \inte7 coninut veriVicHWil Mrin introYMecie7 i\H[erie &H& El YMuneH c totul MoHte Vi Vor\ulHt n ter\eni de Yti\ul i rYMunY7 n ter\eni de Vor\Hre H unei deMrinderi i inte[rHreH unor deMrinderi& PYiZolo[ul treWuie Y nceHM Mrin H HcceMtH c o\ul i Hni\Hlul Ye HYeH\n7 Ye HdHMteHz lH Vel lH \ediu Mrin ecZiMH\entul lor ereditHr i Mrin deMrinderi7 YMuneH JHtYon& AceHYt HdHMtHre MoHte Vi HdecvHt YHu nu7 iHr Yti\ulii din \ediu declHneHz rYMunYurile unui or[HniY\7 oricHre Hr Vi el THMud ScZultz i ScZultz7 -11/U& ProWHWil7 lH vre\eH reYMectiv7 WeZHvioriY\ul H VoYt Yin[urul curent cHre H Hvut Wunul Yi\ YAi YtHWileHYc intH inveYti[Hiei n do\eniul ce MuteH Vi HcoMerit de inYtru\entHrul tiiniVic& *eZHvioritii nu Hu YMuY niciodHt c oMerHiile \entHle nu conteHz7 ci doHr c ele nu Mot Vi oWiectivHte& -&2& CE ES(E )(IIN!A? Atunci cXnd Ne`ton YMuneH 9YtHu Me u\erii unor [i[Hni:7 el Ye reVereH lH HceiH cHre lAHu MrecedHt i Me H cror \unc el H VoYt cHMHWil YAi nte\eieze YiYte\ul tiiniVic& 4uli dintre noi Hu idei Yi\ilHre Htunci cXnd [XndeYc deYMre Mro[reYul unei tiine& Crede\ c ViecHre nou deYcoMerire eYte Mur i Yi\Mlu Hdu[Ht celor vecZi iHr rezultHtul eYte o Hcu\ulHre [rHduHl de cunotine& (Zo\HY RuZn H HVir\Ht Mri\ul c HceHYt viziune eYte [reit& El YMuneH c7 de VHMt7 tiinH trece MrintrAo Yerie de revoluii& Ulterior Viecrei revoluii7 Ye inYtituie un nou YiYte\ i o nou \etod tiiniVic& Noul YiYte\ Ye nu\ete 9MHrHdi[\:7 Hdic un Yet de HYu\Mii ce [ZideHz HctivitHteH tiiniVic7 MXn cXnd o nou revoluie7 i deci YcZi\WHre7 n MHrHdi[\ Hre loc& PerioHdH YtHWil dintre dou HYe\eneH revoluii eYte conYiderHt de

ctre RuZn H Vi 9tiinH:7 iHr eH eYte MerceMut de ctre oH\enii de rXnd cH Viind un MroceY de rezolvHre de MroWle\e& RuZn vede tiinH cH deYVurXnduA Ye ntotdeHunH YuW u\WrelH unei Hnu\ite MHrHdi[\e TRuZn7 -18/U& CH e]e\Mlu Hl rolului unei MHrHdi[\e7 ZHidei Y MreYuMune\ c Yuntei un individ cHre VHce Zri7 nHinte de deYcoMerireH TYHu redeYcoMerireHU A\ericii de ctre Colu\W& Ai deYenH MroWHWil Zrile cH i cu\ P\Xntul Hr Vi MlHt7 Mentru c HceHYtH eYte viziuneH curent HcceMtHt& CH i deYenHtor de Zri7 nu v [Xndii Y Munei n diYcuie HceHYt credin& AMoi7 Ye ntX\Ml ceeH ce n viziuneH unui deYenHtor de Zri nYeH\n o 9revoluie tiiniVic:& PHrHdi[\H Ye YcZi\W YMunXnd c P\Xntul eYte rotund& CH deYenHtor de Zri7 Hcu\ vei deYenH Zrile cH i cu\ P\Xntul eYte rotund7 MXn cXnd vH HveH loc o Hlt revoluie& AceHYt revoluie H conYtHt n nlocuireH P\Xntului cH centru Hl SiYte\ului YolHr de ctre SoHre& Atunci Ye vH YcZi\WH i \uncH cHrto[rHVului n rHMort cu cunotinele curente deYMre lu\e& RuZn HVir\ c oH\enii de tiin lucreHz Me WHzH unui Yet de credine7 YHu MHrHdi[\e7 MXn cXnd HceYteH Yunt nlocuite de o revoluie TRuZn7 -18/U& Sir RHrl PoMMer iAH dedicHt ceH \Hi \Hre MHrte H cHrierei YHle [Yirii rYMunYului lH ntreWri Mrecu\ 9Ce eYte tiinH? Cu\ Ye deYVoHr eH?: Dei HceYte ntreWri MHr lH Mri\H vedere uoHre7 ZHidei Y ne [Xndi\ lH do\enii Mrecu\ HYtrolo[iH YHu MYiZHnHlizH& AceYte HWordri Mot Vi conYiderHte tiiniVice? De ce nu? FHlYiVicHWilitHteH eYte nu\ele dHt \odHlitii n cHre PoMMer conYiderH c treWuie Y Ye deYVoHre o tiin& PrinciMiul VHlYiVicHWilitii YMune c tiinH treWuie Y Ye MreocuMe de reYMin[ereH YHu VHlYiVicHreH teoriilor& Cu\ Ye VHce HceYt lucru? 4Hi ntXi7 un o\ de tiin treWuie Y enune o iMotez VHlYiVicHWil& 6 iMotez VHlYiVicHWil eYte unH cHre MoHte Vi de\onYtrHt c eYte VHlY& De e]e\Mlu7 iMotezH 9vH MlouH n Clu@ANHMocH luni /$ Hu[uYt /662: eYte VHlYVicHWil 5 dHc nu Mlou n HceH zi7 iMotezH Ye vH dovedi VHlY& LH Vel iMotezH 9toHte oWiectele indiVerent de [reutHteH lor cHd Me M\Xnt cu HceeHi vitez: eYte VHlYiVicHWil 5 eH MoHte Vi teYtHt e]Meri\entHl& (otui7 o iMotez Mrecu\ 9e]iYt rencHrnHre: nu eYte VHlYiVicHWil& DHc HceHYt iMotez nu eYte Vor\ulHt ntrAo Vor\ ce MoHte Vi VHlYiVicHt7 eH nu MoHte Vi teYtHt& .n Hl doileH rXnd7 o dHt ce un o\ de tiin enun o iMotez VHlYiVicHWil7 YHrcinH YH eYte de H elHWorH o \etodH de H o teYtH& DHc n ur\H teYtrii iMotezH Ye dovedete H Vi VHlY7 eYte enunHt o nou iMotez& FoloYind HceYt \odel7 PoMMer vede tiinH cH Me un MroceY de eli\inHre H teoriilor VHlYe& DHc HcceMt\ Yu[eYtiH c toHte cercetrile MYiZolo[ice Yunt de nHtur inductiv7 treWuie Y conclude\ c rolul ei \H@or eYte VHlYiVicHreH teoriilor incorecte& AceYt rHionH\ent ne duce lH concluziH c tiinH7 n MHrticulHr MYiZolo[iH7 niciodHt nu 9de\onYtreHz: o iMotez& ConVor\ lui PoMMer7 tiinH doHr ne HrHt c iMotezele nu YAHu dovedit H Vi VHlYe& Ql7 n -&3& CU4 SE FACE )(IIN!"N Ce deoYeWete o tiin de o nonAtiin Ti de o MYeudoAtiinU? DiVerenH conYt n cHlitHteH e]MlicHiilor i n \etodele HMlicHte Mentru H Mroduce HceYte e]MlicHii& E]MlicHiile tiiniVice diVer n cXtevH \oduri

VundH\entHle de Hlte tiMuri de e]MlicHii7 cu\ Hr Vi cele WHzHte Me Yi\ul co\un YHu Me credine& IHt cHrHcteriYticile e]MlicHiilor tiiniVice n contrHYt cu cele MroMuYe de Yi\ul co\un YHu de credinele H Mriori -& Ele Yunt e\Mirice& O e]MlicHie eYte e\Miric dHc eH Ye WHzeHz Me evidenele VurnizHte de Yi\urile noHYtre YHu de HMHrHte de \Yur& Pentru H Vi tiiniVic7 o e]MlicHie treWuie Y Ye WHzeze Me oWYervHii YiYte\Htice i oWiective7 deYVurHte n condiii Htent controlHte& Eveni\entele oWYervHte i condiiile n cHre YAH deYVurHt oWYervHiH treWuie Y MoHt Vi veriVicHte de ctre Hlii7 iHr e]Meri\entul Y MoHt Vi reMetHt& Unele ntreWri MHr H Vi e\Mirice dHr Yunt Vor\ulHte MreH vH[ Mentru H Vi YtudiHte HdecvHt& S lu\ e]e\Mlul ur\tor 9CoMiii creYcui ntrAun \ediu Mer\iYiv Yunt \Hi Muin diYciMlinHi?: nHinte de H rYMunde lH HceHYt ntreWHre7 treWuie MuYe cXtevH ntreWri Mreli\inHre ce eYte un \ediu Mer\iYiv? Cu\ MoHte Vi el \YurHt? Ce nYeH\n MreciY 9liMYH de diYciMlin:7 i cu\ Mute\ evideniH cXnd eYte Mrezent diYciMlinH i cXnd nu? PXn nu vo\ YMeciVicH ce nYeH\n Hceti ter\eni i cu\ Y \Yur\ vHriHWilele Me cHre ei le reMrezint7 nu Mute\ rYMunde lH ntreWHreH iniiHl& DeVinireH vHriHWilelor n ter\enii oMerHiilor neceYHre Mentru \YurHreH lor nYeH\n H Vor\ulH deViniii oMerHionHle Hle HceYtor vHriHWile& ProceYul Ye nu\ete oMerHionHlizHreH vHriHWilelor& FoloYireH deViniiilor oMerHionHlizHte ne Mer\ite Y \Yur\ YtHreH celor dou vHriHWile n diYcuie i Y deter\in\ dHc e]iYt relHiH dintre ele Me cHre o MreYuMuneH\& AceHYt MrecizHre totui i\Mlic unele coYturi& OMerHionHlizHreH vHriHWilelor reYtrXn[e [enerHlitHteH rezultHtelor oWinute& 9At\oYVerH Mer\iYiv: nu MoHte Vi oWYervHt n Yine7 ci Hnu\ite co\MortH\ente Yunt deVinite cH Viind Mer\iYive& DiYciMlinH nu eYte nici eH oWYervHWil direct7 ci Hnu\ite co\MortH\ente o indic& DHc vo\ \YurH n Hlt Vel cele dou vHriHWile7 oMerHionHlizXnduAle HltVel7 Mute\ oWine Hlte rYMunYuri lH ntreWHreH MuY& Fr ndoiHl nY7 dHc nu VoloYi\ oMerHionHlizHreH nu vo\ MuteH rYMunde lH ntreWHreH MuY& /& Sunt rHionHle& 6 e]MlicHie eYte rHionHl dHc eH Ye YuMune re[ulilor lo[icii i eYte con[ruent cu Hlte VHMte cunoYcute& DHc o e]MlicHie VHce HYu\Mii cHre Ye cunoHte c Yunt VHlYe7 co\ite erori de lo[ic n trH[ereH concluziilor din HceYte HYu\Mii7 YHu eYte incon[ruent cu VHMte de@H YtHWilite7 Htunci eH nu eYte tiiniVic& 2& Sunt teYtHWile& O e]MlicHie eYte teYtHWil dHc ncredereH n eH MoHte Vi MuY lH ndoiHl Mrin eecul n H oWYervH rezultHtul MreconizHt& CinevH Hr treWui Y Vie cHMHWil Y i\H[ineze rezultHte ce nu Yunt YuYinute de ctre e]MlicHiH reYMectiv& 3& Sunt MHrci\onioHYe& DeYeori Yunt oVerite \Hi \ulte oWYervHii Mentru un Hnu\e co\MortH\ent oWYervHt& CXnd Ye ntX\Ml HceYt lucru7 oH\enii de tiin o MreVer Me ceH \Hi Muin co\Mle]7 YHu Me ceH cHre neceYit cele \Hi Muine HYu\Mii& AceYt tiM de e]MlicHie eYte nu\it e]MlicHie MHrci\onioHY& $& Sunt [enerHlizHWile& OH\enii de tiin MreVer e]MlicHii ce Hu o lHr[ Mutere e]MlicHtiv7 celor cHre Ye HMlic doHr unui Yet li\itHt de

circu\YtHne& AYe\eneH e]MlicHii Ye Mot HMlicH dincolo de oWYervHiH li\itHt Me cHre treWuiHu Y o e]Mlice iniiHl& 8& E]MlicHiile tiiniVice Yunt cZeYtionHWile& Cercettorii Mot HveH ncredere n e]MlicHiile lor7 dHr ei treWuie Y Vie deYcZii lH MoYiWilitHteH cH ele Y Vie [reite& AceHYt Htitudine H VoYt ntrit n Yecolul GG cXnd YAH conYtHtHt c nici \cHr conceMiH lui Ne`ton deYMre UniverY7 unH dintre cele \Hi Muternice Muncte de vedere din iYtoriH tiinei7 nu H YtHt n MicioHre7 treWuind Y Vie nlocuit Htunci cXnd Hu ieit lH lu\in dovezi c Mrediciile YHle Yunt [reite& ,& Sunt evHluHte ri[uroY& AceHYt cHrHcteriYtic deriv din Hlte cHrHcteriYtici \Hi YuY \enionHte7 dHr eYte YuVicient de i\MortHnt Mentru H \eritH Y Vie trHtHt YeMHrHt& E]MlicHiile tiiniVice Yunt n \od conYtHnt evHluHte Mrivind con[ruenH lor cu dovezile i MrinciMiile cunoYcute7 Mentru MHrcino\ie i [enerHlitHte& Se VHc tentHtive Mentru H e]tinde YcoMul e]MlicHiilor7 Mentru H HcoMeri o Hrie \Hi lHr[ i H include \Hi \uli VHctori& Pe \Yur ce HMHr HlternHtive7 HceYteH Yunt 9MuYe n contrHMoziie: cu vecZile e]MlicHii7 ntrAo Mer\Hnent 9luMt: n cHre YuMrHvieuiete ceH \Hi Wun& In HceYt Vel7 cZiHr e]MlicHiile cHre Hu VoYt HcceMtHte7 Mot Vi 9deWHrcHte: n VHvoHreH unorH \Hi [enerHle7 \Hi MHrci\onioHYe YHu \Hi con[ruente cu oWYervHiile HnterioHre THMud *ordenY i AWWott7 -11-U& .n ti\Mul e]Merienelor de zi cu zi7 noi dezvolt\ e]MlicHii Hle eveni\entelor cHre Ye deYVoHr n @urul noYtru& .n \Hre \Yur7 HceYte e]MlicHii Yunt WHzHte Me inVor\Hiile li\itHte diYMoniWile deYMre eveni\entul oWYervHt i Me e]MerienH noHYtr HnterioHr& AceYte e]MlicHii Yunt nu\ite e]MlicHii Hle Yi\ului co\un deoHrece ele Yunt WHzHte Me ceeH ce crede\ noi c eYte HdevrHt deYMre lu\eH n cHre tri\& DeYi[ur7 e]MlicHiile tiiniVice i cele Hle Yi\ului co\un Hu cevH n co\un H\Wele nceM cu oWYervHreH unui eveni\ent& (otui7 cele dou tiMuri de e]MlicHii diVer lH nivelul dovezilor neceYHre Mentru H YuYine e]MlicHiH& Se tinde cH e]MlicHiile Yi\ului co\un Y Vie HcceMtHte lH Mri\H vedere7 n ti\M ce cele tiiniVice Yunt YuWiectul unor cercetri ri[uroHYe& SMre e]e\Mlu7 iHt cHzul lui Ritt^ +enoveYe7 o Ve\eie din Ne` Cor_ cHre H VoYt n@un[ZiHt n locuinH YH ti\M de HMro]& 36 de \inute& .n ti\Mul HtHcului7 MeYte 26 de vecini iAHu HYcultHt Ytri[tele7 totui niciunul nu YAH oWoYit Y cZe\e MoliiH& AceYt co\MortH\ent neceYit evident o e]MlicHie& LH Mri\H vedere7 Ye MHre c vecinilor Mur i Yi\Mlu nu leAH MYHt de YuVerinH HceYteiH7 \HniVeYtXnd ceeH ce YAH nu\it 9HMHtie urWHn: T*ordenY i AWWott7 -11-U& De VHMt7 9HMHtiH urWHn: H VoYt Mri\H e]MlicHie ToVerit de \HYYA\ediHU Mentru co\MortH\entul \Hrtorilor VH de o cri\& Dei HceHYt e]MlicHie MHre \ulu\itoHre lH \odul intuitiv7 cXivH VHctori o deYcHliVic n Mri\ul rXnd7 e]MlicHiH 9HMHtiei urWHne: nu YAH WHzHt Me o oWYervHie Htent7 YiYte\Htic 5 eH YAH WHzHt Me ceeH ce oH\enii credeHu H Vi HdevrHt Mrivind viHH ntrAun \Hre orH7 deci eH YAH WHzHt Me dovezi deVor\Hte7 inco\Mlete YHu li\itHteD n Hl doileH rXnd7 nu YAH e]H\inHt dHc eH eYte con[ruent cu Hlte oWYervHii HVlHte lH diYMoziie Ade e]e\Mlu7 dHc o 9HMHtie: Yi\ilHr HMHre i n orHe \ici YHu lH HrD n Hl treileH rXnd7 nu YAH Vcut nici un eVort Y Ye

evHlueze e]MlicHii HlternHtive MlHuziWileD n Hl MHtruleH rXnd7 nu YAHu Vcut nici un Vel de Mredicii Me WHzH e]MlicHiei7 cHre Y Vie ulterior teYtHteD n Vine7 nu YAH ncercHt Y Ye deter\ine cXt de Wine Ye MoHte HMlicH HceHYt e]MlicHie lH co\MortH\ente Yi\ilHre T*ordenY i AWWott7 -11-U& Pe Ycurt7 e]MlicHiH H VoYt HcceMtHt deoHrece MreH Y e]Mlice co\MortH\entul i erH con[ruent cu unele credine Mree]iYtente& Din HceYte \otive7 e]MlicHiile Yi\ului co\un e MoYiWil Y Vie inco\Mlete7 incon[ruente cu Hlte dovezi7 ne[enerHlizHWile i MroWHWil [reite& Ulterior YAHu Vcut cercetri ce Hu evideniHt c \Hrtorii unor HYe\eneH eveni\ente deYeori YuVer un Muternic Yenti\ent de vinovie i Hn]ietHte7 Mentru c YtHu i nu intervin7 deci nu Yunt HMHtici& Ei Yunt deYeori MHrHlizHi de conVlicte \orHle7 Vric i rHionHlizri THMud *ordenY i AWWott7 -11-U& E]MlicHiile co\MortH\entului Mrovin deYeori nu din oWYervHiH co\un YHu din ceH tiiniVic7 ci Ye dHtoreHz VHMtului c unul YHu \Hi \uli indivizi Yunt convini de Hdevrul unor credine MerYonHle& Pute\ Y Vi\ YHu nu de Hcord cu HceYte credine7 dHr treWuie Y Vi\ contieni c e]MlicHiile oVerite de tiin i cele WHzHte Me credine Yunt VundH\entHl diVerite e]MlicHiile WHzHte Me credine Yunt HcceMtHte deoHrece ele Mrovin dintrAo YurY de ncredere YHu MHr Y Vie con[ruente cu o YcZe\ \Hi lHr[& Ele nu neceYit dovezi7 iHr dHc e]iYt dovezi cHre Yu[ereHz c e]MlicHiH eYte incorect7 Htunci dovHdH eYte reYMinY YHu reinterMretHt Mentru H o VHce Y MHr con[ruent cu credinH& De e]e\Mlu7 Hnu\ite reli[ii YuYin c P\Xntul H VoYt creHt doHr Hcu\ cXtevH \ii de Hni& DeYcoMerireH VoYilelor de dinozHuri7 vecZi de zeci de \ilioHne de Hni7 H MuY n diYcuie HceHYt credin& Pentru H e]MlicH e]iYtenH HceYtor VoYile7 unii oH\enii i HMr credinH7 YMunXnd c HceYte VoYile Yunt roci ce YeH\n cu nite oHYe YHu c Yunt r\iele victi\elor PotoMului& AYtVel7 n loc Y Mun credinH n diYcuie7 Ye VHc interMretri cHre Y Vie con[ruente cu eH& (endinH de H HMlicH o e]MlicHie MoYtAZoc TMoYterioHr unui VHMtU Mentru H reconciliH oWYervHiile cu credinH7 conduce lH e]MlicHii neMHrci\onioHYe7 ne[enerHlizHWile7 \Miedic lHnYHreH de Mredicii teYtHWile deYMre eveni\ente viitoHre7 i deYeori VHc HMel lH MrezenH Yi\ultHn i i\MroWHWil H \Hi \ultor eveni\ente T*ordenY i AWWott7 -11-U& Nicieri contrHYtul nu e \Hi \Hre ntre cele dou HWordri 5 ceH tiiniVic i ceH WHzHt Me credine 5 decXt n dezWHterile dintre Wiolo[ii evoluioniti i HHAnu\iii 9oH\eni de tiin creHioniti:7 H cror e]MlicHie Mrivind VoYilele toc\Hi H VoYt MrezentHt& Pentru H luH un e]e\Mlu7 Y H\inti\ recentele deYcoMeriri WHzHte Me Yecvenele de [ene7 cHre evideniHz [rHdul de Yi\ilHritHte [enetic ntre YMecii& AceYte oWYervHii7 Mrecu\ i unele HYu\Mii Yi\Mle deYMre rHtH de \utHie n \HteriHlul [enetic7 Mer\it Wiolo[ilor Y dezvolte 9HrWori [eneHlo[ici: cHre indic cu cXt ti\M n ur\ YAH YeMHrHt o YMecie de HltH& Aceti 9HrWori: conYtruii Me WHzH dHtelor [enetice Yunt YurMrinztor de Yi\ilHri cu 9HrWorii: conYtruii Me WHzH VoYilelor7 i Mrediciilor Vcute Me WHzH lor& Prin contrHYt7 deoHrece creHionitii VHc HYu\MiH c toHte Hni\Hlele de HYtzi Hu Hvut dintotdeHunH Vor\H HctuHl7 iHr VoYilele reMrezint r\iele Hni\Hlelor o\orXte de PotoM7 teoriH lor nu H Mutut Mrezice relHiile [Yite n \HteriHlul [enetic7 treWuind Y inventeze nc

o e]MlicHie MoYtAZoc Mentru H VHce HceYte noi deYcoMeriri Y MHr con[ruente cu credinele lor T*ordenY i AWWott7 -11-U& .n MluY lH diVerenele deYcriYe MXn Hcu\7 cele dou HWordri diVer i Mrin cZeYtionHWilitHte& .n ti\M ce e]MlicHiile WHzHte Me credine Ye conYider din YtHrt H Vi HdevrHte7 e]MlicHiile tiiniVice Yunt HcceMtHte deoHrece ele Yunt con[ruente cu dovezi oWiective i Hu reziYtHt Hltor e]MlicHii HlternHtive Mrin teYtri ri[uroHYe& Cercettorii HcceMt MoYiWilitHteH cH Y HMHr o nou e]MlicHie \Hi Wun cHre Y HrHte c ceH HctuHl eYte inHdecvHt& Cele dou HWordri diVer i lH nivelul do\eniilor n cHre e]MlicHiile Yunt oVerite& E]MlicHiile tiiniVice Ye HdreYeHz doHr do\eniilor cHre Mot Vi inveYti[Hte Mrin \etode tiiniVice& De e]e\Mlu7 ce Ye ntX\Ml cu o MerYoHn duM \oHrte eYte e]MlicHt de reli[ie7 dHr un HYe\eneH YuWiect r\Xne Tcel Muin deocH\dHtU n HVHrH do\eniului tiinei7 din liMYH unor \etode de teYtHre oWiectiv H Veno\enului& (otui7 cXnd Ye Mot Vor\ulH ntreWri Me WHzH unor oWYervHii oWiective7 e]MlicHiile tiiniVice VurnizeHz l\uriri \Hi YHtiYVctoHre i VoloYitoHre Privind co\MortH\entul decXt cele VurnizHte de o credin H Mriori& .n Vor\ulHreH unor e]MlicHii tiiniVice vHlide e i\MortHnt Y evit\ cHMcHnH MYeudoe]MlicHiilor& .n tentHtivH de H cutH e]MlicHii Mentru unele co\MortH\ente7 uneori MYiZolo[ii oVer HVir\Hii7 teorii i e]MlicHii cHre nu VHc HltcevH decXt Y Vurnizeze o eticZet HlternHtiv Mentru eveni\entul reYMectiv& Un e]e\Mlu de notorietHte eYte de\erYul de H e]MlicH H[reYivitHteH Mrin conceMtul de inYtinct& AYtVel7 oH\enii Ti Hni\HleleU YAHr MurtH H[reYiv dHtorit unui inYtinct H[reYiv& Dei HceHYt e]MlicHie lH Mri\H vedere MHre n re[ul7 eH nu Yervete ceH e]MlicHie tiiniVic& AceHYt Vor\ de e]MlicHie Ye nu\ete circulHr7 YHu ttHutolo[ie& EH nu VurnizeHz o HdevrHt e]MlicHie7 ci \Hi de[rHW VurnizeHz o HHlt eticZet T9inYtinct:U Mentru o clHY de co\MortH\ente oWYervHte TMe cHre le denu\ete Mrin ter\enul 9H[reYivitHte:U& Ani\Hlele Yunt H[reYive deoHrece ele MoYed inYtincte H[reYive& De unde ti\ c MoYed inYtincte H[reYive? DeoHarece ele Ye co\Mort H[reYiv& AYtVel7 tot ceeH ce YMune\ de VHMt eYte c HnirHiHlele Yunt H[reYive dHtorit unei tendine de H Ye MurtH H[reYiv& Evident HceHYtcH nu eYte o e]MlicHie T*ordenY i AWWott7 -11-U& =AHi MuteH HteMtH cH doHr novicii n Hle MYiZolo[iei Y VoloYeHYc MYeudoe]MlicHiile& (otui7 cZiHr i MroVeYionitii Hu MroMuY 9e]MlicHii: deYMre Hnu\ite Veno\ene7 cHre de VHMt Yunt MYeudoe]MlicHii& 4Hrtin Seli[\\ H MroMuY ntrAun Hrticol din -1,6 conceMtul de 9MrediYMoziie Wiolo[ic2: Tn en[l& 9MreMHredneYY:U cHre Hr e]MlicH de ce un Hni\Hl MoHte nvH unele HYociHii \Hi uor Tcu\ Hr Vi [uYtul neMlcut Hl unui Hli\ent nouU iHr Hlte HYociHii c u \Hi \Hre diVicultHte Tcu\ Hr Vi un Hli\ent cu un oc electricU& ConVor\ lui Seli[\Hn7 Hni\Hlele Mot Vi MrediYMuYe Wiolo[ic Y nvee unele HYociHii THceleH Me cHre le nvH rHMidU i neMrediYMuYe Y le nvee Me Hltele Tcele Me cHre le nvH \Hi [reuU& AYtVel7 unele Hni\Hle Hr MuteH Y HiW diViculti n H reHlizH o HYociHie ntre un [uYt i un oc electric deoHrece ele nu Yunt MrediYMuYe Tn en[l& 9contrHMreMHred:U de ctre evoluiH nHturHl Y

le HYocieze Me cele dou THMud *ordenY i AWWott7 -11-U& CH i VoloYireH 9inYtinctului: Mentru e]MlicHreH 9H[reYivitii:7 continuu\ul de 9MrediYMoziii nHturHle: MHre intuitiv corect7 ntrAHdevr7 el MoHte Yervi cH o e]MlicHie MoteniHl vHlid Mentru diVerenele oWYervHte n MroceYul de nvHre& DHr7 el nu eYte o e]MlicHie HdevrHt& DHc ne ntoHrce\ lH e]e\Mlul Hnterior i nlocui\ 9H[reYivitHte: cu 9HYociHie doWXndit rHMid YHu [reu:7 i 9inYtinct: cu 9MrediYMoziie nHturHl:7 oWYerv\ c e]MlicHiH Mrin 9MrediYMoziie nHturHl: eYte circulHr& Ani\Hlele nvH o Hnu\e HYociHie cu diVicultHte deoHrece nu Yunt MrediYMuYe nHturHl Y o nvee& De unde ti\ c nu Yunt MrediYMuYe? Pentru c Hu diViculti n H nvH& Cu\ Mute\ evitH Y MroMune\ i Y HcceMt\ MYeudoe]MlicHii? Atunci cXnd evHlu\ o e]MlicHie MroMuY7 Y ne ntreW\ dHc cercettorul H VurnizHt YHu nu \Yuri indeMendente Hle co\MortH\entului vizHt Tcu\ Hr Vi 9diVicultHteH de H nvH o HYociHie:U dHr i Hle conceMtului e]MlicHtiv MroMuY Tcu\ Hr Vi 9MrediYMoziiH Wiolo[ic:U& De e]e\Mlu7 dHc [Yi\ o \Yur indeMendent H MrediYMoziiei ce nu i\Mlic HWilitHteH Hni\Hlului de H reHlizH HYociHii Tde e]e\Mlu o denYitHte \Hi \Hre H receMtorilor N4DA lH nivelul YinHMYelor neuronilor i\MlicHi n nvHreH [uYturilor neMlcuteU7 Htunci e]MlicHiH n ter\eni de MrediYMoziie Hr Vi HdevrHt& DHc Mute\ deter\inH 9MrediYMoziiH: Hni\Hlului doHV oWYervXnd& 9HWilitHteH: YH de H reHlizH o Hnu\it HYociHie THdic duM cXte ncercri nvHU7 e]MlicHiH MroMuY eYte circulHr& .n loc Y e]Mlice diVeritele rHte Hle nvrii7 HVir\HiH Yervete doHr lH H deVini tiMurile de MrediYMoziii T*ordenY i AWWott7 -11-U& .n loc Y YurMrinde\ o cHuzHlitHte YurMrinde\ o relHie de Ye\niVicHn& G nu cHuzeHz C ci G eYte un conceMt cHre Mentru noi Ye\niVic C& 9(i\iditHteH: nu cHuzeHz roeH7 WXlWXiHl7 tre\urturi Hle \Xinilor etc7 ci toHte HceYte Yi\Mto\e Hu VoYt eticZetHte cu conceMtul 9ti\iditHte:& CXnd deYcrie\ un o\7 HMel\ lH HYe\eneH conceMte7 Mentru c eYte \Hi Yi\Mlu7 ele YuWYu\Xnd o Yi\Mto\Htolo[ie cunoYcut7 neViind neceYHr Y \Hi enu\er\ toHte reHciile i co\MortH\entele& .ntre 9ti\iditHte: i Yi\Mto\e eYte o relHie de Ye\niVicHn& DHr cXnd ntreW\ de ce roete MerYoHnH reYMectiv eYte [reit Y ne ntoHrce\ lH conceMtul inventHt Mentru H denu\i Yi\Mto\ele7 i HAl VoloYi cH i cHuz Mentru Yi\Mto\e& RelHiile Me cHre le Mute\ identiVicH ntrAo cercetHre Mot Vi de dou cHte[orii cHuzHle i corelHionHle& .ntrAo relHie cHuzHl7 \odiVicrile HduYe unei vHriHWile Mroduc \odiVicri Hle Hltei vHriHWile& Un lHn direct de eveni\ente conduc de lH o cHuz lH un eVect& DHc HccidentHl i YcHMi o cr\id Me Micior7 i\MHctul cr\izii vH declHnH o Yerie de eveni\ente 5 Yti\ulHreH receMtorilor din Micior7 o HvHlHn de i\MulYuri nervoHYe MleHc de lH Micior Mrin \duvH YMinrii YMre creier7 HceYtH nre[iYtreHz durereH7 iHr tu vei YcoHte un Ytri[t 5 cHre vH le[H Yti\ulul de rYMunY& .n HceYt cHz7 Moi conclude c VHMtul c Hi YcMHt cr\idH Me Micior H cHuzHt Ytri[tul& Dei \ulte vHriHWile Yunt le[Hte cHuzHl7 Hltele Mot Vi relHionHte doHr corelHionHl& .ntrAo relHie corelHionHl7 vHlorile vHriHWilelor Yunt de HYe\eneH le[Hte ntrAun Hnu\it \od& De e]e\Mlu7 Ycorurile IS i \ediile

colHre tind Y creHYc i Y deYcreHYc \Mreun& CXnd vHriHWilele Ye \odiVic \Mreun n HceYt Vel7 YMune\ c ele covHriHz& (otui7 HYe\eneH covHriHie nu nYeH\n neHMrHt c \odiVicrile n vHlorile uneiH dintre vHriHWile Hu cHuzHt \odiVicrile celeilHlte vHriHWile& Nu\rul \eciurilor de VotWHl i nu\rul XnHrilor tind Y covHrieze TH\Wele vHlori creYc Mri\vHrH i deYcreYc lH YVXritul toH\neiU7 totui nu Mute\ conclude c XnHrii Yunt o cHuz H \eciurilor YHu viceverYH& .n -1827 LeonHrd Eron H reHlizHt o inveYti[Hie vizXnd MoYiWilH le[tur dintre e]MunereH coMiilor lH e\iYiuni (= violente i nivelul lor de H[reYivitHte VH de coMiii de HceeHi vXrYt& Pentru H e]H\inH HceHYt relHie7 el H YtrXnY inVor\Hii deYMre co\MortH\entele H[reYive i MreVerinele (= H <,$ de coMii din clHYH H IlIAH& InVor\Hiile Mrivind co\MortH\entul H[reYiv Hu VoYt colectHte MunXnduAi Me cole[ii lor YAi evHlueze7 iHr dHtele Mrivind MreVerinele (= MunXnduAle ntreWri Mrinilor7 aXnd cele dou tiMuri de dHte Hu VoYt MrelucrHte YtHtiYtic7 Eron H vzut c erH o le[tur ntre ele n rXndul Wieilor7 cu cXt erHu \Hi HccentuHte MreVerinele Mentru e\iYiuni violente7 cu HtXt erH \Hi H[reYiv co\MortH\entul lor n clHY i lH @oHc& IntereYHnt eYte c HceleHi evHluri co\MortH\entHle Hu VoYt oWinute i cXnd YAH reluHt Ytudiul -6 Hni \Hi tXrziu& Deci7 cu cXt Yunt \Hi HccentuHte MreVerinele Mentru e\iYiuni (= violente Hle Wieilor n clHYH H IlIAH7 cu HtXt eYte \Hi H[reYiv co\MortH\entul lor n HdoleYcen& Evident7 Me WHzH HceYtor dHte Mute\ trH[e i\MortHnte concluzii Mrivind inVluenH televiziunii HYuMrH co\MortH\entului YociHl THMud *Hron7 *^rne i +riVVitt7 -1,3U& 4etodH Ytudiului corelHionHl Mrezint deci HvHntH@ul oWinerii unor dHte VoHrte Yi\Mlu i eVicient& EH eYte i VoHrte HdecvHt Ytudiului unui co\MortH\ent n \ediul Yu nHturHl& Din McHte nY7 \etodH corelHionHl YuVer de unele dezHvHntH@e cHre i deMeYc Munctele vHloroHYe n Mri\ul rXnd7 dHtele Me cHre le i oWine\ Yunt H\Wi[ue n MrivinH relHiei cHuzAeVect T*Hron7 *^rne i +riVVitt7 -1,3U& EP De e]e\Mlu7 n Ytudiul lui Eron7 [YireH unei corelHii Mozitive ntre MreVerinele Mentru e\iYiuni violente i nivelul de H[reYivitHte MoHte nYe\nH c -U e]MunereH lH e\iYiuni violente duce lH cretereH nivelului de H[reYivitHte n rXndul Wieilor7 YHu /U cu cXt eYte \Hi H[reYiv un WiHt7 vH MreVerH e\iYiuni (= \Hi violente& Evident7 Mri\H vHriHntH eYte \Hi MrovocHtoHre din Munct de vedere tiiniVic7 dHr un Ytudiu corelHionHl nu vH MuteH niciodHt Y trHneze ntre cele dou& -&$& IN(ROSPEC!IA 5 O 4E(OD" EFICIEN("? Se YMune deYeori c oMerHiile co[nitive YuMerioHre cu\ Hr Vi deciziH7 evHluHreH i @udecile de vHloHre Yunt reMrezentHte lH nivelul contiinei i Mot Vi evideniHte Mrin introYMecie& Frecvent7 MYiZolo[ii clinicieni i roH[ MHcienii Y verWHlizeze HceYte MroceYe 9CHre eYte MrinciMHlul lucru cHre te derHn@eHz n cYtorie?D De ce HceYt HYMect Hl YituHiei i e]HcerWeHz Hn]ietHteH?: (otui7 trecXnduAYe n reviYt dHtele oWinute din HceYte rHMoHrte7 YAH oWYervHt c HceYte oMerHii 9YuMerioHre: Yunt de VHMt incontiente7 YuWiecii Viind deYeori i\Mrecii n H le verWHlizH TNiYWett i JilYon7 -1,,D HMud JilliH\Y i colHW&7 -1<<U& Din HceYte dHte7 NiYWett i

JilYon Hu trHY concluziH c nivelul contiinei Ye li\iteHz lH MroduYul HceYtor MroceYe \entHle7 n ti\M ce MroceYele n Yine nu Yunt HcceYiWile introYMeciei& RHMoHrtele verWHle nu Ye WHzeHz Me o introYMecie HdevrHt7 ci Me teorii cHuzHle H Mriori7 i\Mlicite7 \ediHte culturHl7 Mrivind MoYiWilele oMerHii co[nitive i\MlicHte& ConVor\ HceYtui Munct de vedere7 MHcienii Hn]ioi vor YMune7 de e]e\Mlu7 c devin tenYionHi n YituHiile YociHle deoHrece ei HnticiMeHz c e MroWHWil cH oH\enii YAi critice& (otui7 ei YMunXnd HYtH ne relev doHr o teorie H lor H Mriori i nu WHzH co[nitiv reHl H e\oiilor lor TNiYWett i JilYon7 -1,,7 HMud JilliH\Y i colHW&7 -1<<U& Un MrinciMiu [enerHl Hl contientei eYte Vor\ulHt n Vor\H ur\toHre coninutul contientei eYte deter\inHt de MroceYe cHre nu Yunt HcceYiWile contientei TRiZlYtro\7 -1<,U& AVir\HiH c doHr MroduYul HceYtor MroceYri eYte diYMoniWil contiinei7 n ti\M ce MroceYrile n Yine r\Xn incontiente MoHte Vi nY criticHt din \otive lo[ice7 duM cu\ oWYerv JilliH\Y i colHW& T-1<<U& Din \o\ent ce nu e]iYt o deViniie YHtiYVctoHre deYMre MroduYe i MroceYe \entHle7 nu e]iYt criterii7 YMun ei7 Mentru cH un eveni\ent \entHl Y Vie deVinit cH HMHrinXnd vreunei cHte[orii& RiYc\ Y Vi\ circulHri dHc decide\ Y VoloYi\ contiinH cH Me un criteriu Mentru H VHce HceHYt diYtincie7 denu\ind tot ce devine contient cH Viind MroduY i orice HltcevH cH Viind MroceY& AMoi7 treWuie Y diYtin[e\ ntre e\oii incontiente i MroceYe e\oionHle incontiente& DuM cu\ YMune LeDou] T-113HU 9e\oiile Yunt Ytri contiente e]MerieniHte YuWiectiv i ncrcHte HVectiv:& Deci7 e\oiile Yunt Ytri contiente& AYtVel7 n ti\M ce nu e]iYt e\oii incontiente7 totui e\oiile Yunt MroduYul unor MroceYe incontiente& -&8& 9RELA!IA CO+N(I(E 5 E4O!IE: n HWordHreH co[nitiv H lui *ec_7 un rol centrHl l Hu YcZe\ele co[nitive& ScZe\ele co[nitive do\in YiYte\ele de MrelucrHre de inVor\Hii7 inVluenXnd YeleciH7 encodHreH inVor\Hiei7 YtocHreH i reHctuHlizHreH ei& .n MYiZoMHtolo[iH co[nitiviYt7 Yi\Mto\ele Hn]ioHYe Yunt rezultHtul Vuncionrii unor YcZe\e co[nitive dezHdHMtHtive7 nu\ite uneori co[niii irHionHle& LH YVXritul Hnilor E<6 ClHr_ i *ec_ Hu MroduY o Vuziune ntre conceMtele MYiZHnHlitice i cele WeZHvioriYte n Vor\ulHreH terHMiei lor co[nitiv 5 co\MortH\entHle& Ei Hu YMuY c HceYte YcZe\e co[nitive Ye Vor\eHz n YMeciHl n coMilrie i declHneHz rYMunYuri e\oionHle n \od Huto\Ht& .n ti\M ce YcZe\ele HdecvHte Yunt neceYHre Mentru o reHcie e\oionHl YMontHn7 cele diYVunionHle conduc lH rYMunYuri e\oionHle neHdecvHte7 i treWuie Y Vie \odiVicHte Mrin intervenie co[nitiv i co\MortH\entHl& DintrAun Hnu\it \otiv e\oiile Hu VoYt o victi\ H revoluiei co[nitive& E\er[enH tiinelor co[nitive H \utHt intereYul celor MreocuMHi de relHiH e]iYtent ntre Vunciile MYiZolo[ice i \ecHniY\ele lor neurHle YMre MroceYe Mrecu\ MerceMiH i \e\oriH ce erHu Mrivite n ter\enii unor oMerHii Hle co\Muterului& .nc din YtHrt7 co[nitivitii Hu HVir\Ht c do\eniul lor nu Yunt e\oiile7 i HYtVel intereYul VH de HceYteH Hl celor cHre lucrHu n MYiZolo[ie i tiinele creierului H Yczut& CH o ironie nY7 tiinele co[nitive cHre Hu conduY lH ne[li@HreH cercetrilor Mrivind e\oiH Hu H@utHt ulterior lH

reHWilitHreH HceYtui do\eniu7 VurnizXnd YtrHte[ii ce Mer\it YtudiereH e\oiilor indeMendent de e]MerienH YuWiectiv& EYte MoYiWil7 de e]e\Mlu7 Y ntreW\ cu\ creierul MroceYeHz inVor\HiH e\oionHl Tde e]e\Mlu detectHreH i rYMunYul lH MericolU Vr H rezolvH iniiHl MroWle\H Mrivind unde Ye Vor\eHz Yenti\entele7 cH triri contiente& .n Velul HceYtH YAH deMit HWordHreH MYiZolo[iei u\HniYte cHre Ye centrH Me Ytudiul e]Merienei e\oionHle& Dei cele \Hi \ulte cercetri Mrivind e\oiile i le[turH lor cu creierul Ye VHc Me Hni\Hle7 Me cHre eYte i\MoYiWil de YtudiHt e]MerienH YuWiectiv e\oionHl7 diYcuiile teoretice deYMre e\oii i YuWYtrHtul lor cereWrHl7 lHnYHte de curentul \Hi YuY Mo\enit7 YAHu ntorY de ViecHre dHt lH MroWle\H Yenti\entelor i lH dile\H MYiZicAcreier cHre H devenit de ViecHre dHt o Miedic n cHleH Mro[reYului tiiniVic TLeDou]7 /666U& .n HceYt conte]t treWuie Y \enion\ c Ytudiul tulWurrilor e\oionHle Mrin MriY\H e]Merienei YuWiective nuAi Hre ori[inile n MYiZolo[ie i MYiZiHtrie7 ci HMHre nc din cele \Hi vecZi Ycrieri Hle o\enirii i HMoi lH nu\eroi ViloYoVi Hntici7 \edievHli YHu \oderni& AYtVel7 cuvXntul 9Hn]ietHte: deriv din cuvXntul indo[er\Hnic 9An[Z:7 cHre Ye\niVic 9H HMYH7 H YtrHn[ulH:7 dHr i 9necHz:& Pri\ele HMHriii YcriYe Hle HceYtui Yenti\ent Hu VoYt n EMoMeeH Yu\eriHn H lui +Zil[H\e T\ileniul Hl IIIAleH nHinte de CZriYtoYU7 n cHre +Zil[H\e i e]Mri\ te\erile Mrivind \oHrteH YH THMud No^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& .nc din HnticZitHte oH\enii Hu ncercHt Y e]Mlice i Y trHteze Hn]ietHteH& DeYeori YAH crezut c eH eYte cHuzHt de zei7 YMirite rele YHu de vr@itori& 'eul [rec PHn7 de e]e\Mlu7 Ye YMuneH cAi MHnicH Me cltori& +recii \Hi Muin YuMerYtiioi ncercHu YAi controleze Hn]ietHteH Mrin teZnici de relH]Hre THtHrH]iHU& ConVor\ lui De\ocrit din AWderH TYec& = duM CZriYtoYU 9YtHreH de linite reMrezint YVXritul oricrei Hciuni7 o YtHre n cHre YuVletul Ye HVl ntrAun cHl\ continuu i Muternic7 nederHn@Ht de Vric YHu YuMerYtiii7 YHu de oricHre Hlt e\oie: THMud No^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& EYcZil conYiderH c Hn]ietHteH eYte ur\HreH conVlictului dHtorHt neceYitii de H Hle[e ntre \Hi \ulte HlternHtive7 PlHton VceH deli\itHreH dintre [Xndire i MHYiune7 AriYtotel YMuneH c 9VricH MoHte Vi deVinit cH o durere YHu tulWurHre Mrovenit din i\H[ineH \entHl H unui ru i\inent:7 iHr Cicero H VoYt Mri\ul cHre H Vcut diYtinciH dintre 9Hn[or: 5 cH i YtHre trectoHre7 i 9Hn]ietHY: cH i tendin conYtHnt& FiloYoVii [reci i HMoi ro\Hni Hu ncercHt Y trHteze Hn]ietHteH Mrin EMicureHniY\7 Hl crui MreceMt erH c ntre[ co\MortH\entul eYte direcionHt ctre reducereH durerii i VriciiD i Mrin StoiciY\ cHre YtHtuH c o\ul treWuie Y HcceHd n viH Mrin ecZidiYtHn THMud No^eY i 0oeZnA SHric7 -11<U& .n orient7 WudiY\ul nceHrc Y reduc Hn]ietHteH Mrin cultivHreH HcceMtrii MHYive H MroMriei YoHrte i indiVerenH VH de durere i Mlcere7 iHr tHoiY\ul Mrin \einereH Hr\oniei cu univerYul& DuM ConVuciuY7 H VHce lucrul Motrivit eliWereHz o\ul de Hn]ietHte 9o\ul neleMt eYte liWer de ndoieli7 cel virtuoY de Hn]ietHte7 cel curH@oY de Vric:& O\ul treWuie Y VHc ceeH ce eYte \orHl indiVerent dHc vH reui YHu nu n ceeH ce VHce& CretiniY\ul H introduY noiuneH de 9McHt:& Pentru cretini Hn]ietHteH eYte cHuzHt de eecul n HAi ndeMlini reYMonYHWilitile7 YHu de vin Tvezi ConVeYiunile SV\tului Au[uYtinU& RenHtereH H MlHYHt ori[ineH Hn]ietii n interiorul MerYoHnei7 ncurH@Xnd

HutoAe]H\inHreH& 4ontHi[ne H lHnYHt celeWrul 9lucrul de cHre \ te\ cel \Hi \ult eYte VricH:7 ce H devenit7 ntrAo Vor\ \odiVicHt7 un Ylo[Hn n ti\Mul celui de Hl doileH RzWoi 4ondiHl& SMinozH HVir\H c VricH eYte direcionHt ctre viitor YMre un deYtin cHre nc nu YAH reHlizHt& El YMuneH 9Nu e]iYt YMerHn neAH\eYtecHt cu Vric7 cu\ nu e]iYt Vric neA H\eYtecHt cu YMerHn: THMud No^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& In Yecolul G=III7 ?H\eY Lon[ H introduY ideeH c neYi[urHnH MoHte duce lH Hn]ietHte& Un Yecol \Hi tXrziu7 Rier_e[HHrd H diYtinY dou tiMuri de Hn]ietHte7 Hnu\e 9HMreZenYiuneH: HYociHt cu cutHreH Hventurii i Hn]ietHteH HYociHt cu deciziile& El YMuneH c o\ul eYte liWer7 i n HcelHi ti\M reYMonYHWil7 de H decide dintrAo \ultitudine de MoYiWiliti& AYtVel7 Hn]ietHteH Hr Vi un Hco\MHniH\ent neceYHr Hl reHlizrii individuHle& Rier_e[HHrd H \Hi deYcriY i 9VricH de ni\ic:7 Mrovenind nu doHr din H\eninHreH \orii dHr i din liMYH de YenY H e]iYtenei cuivH& El YMuneH 9Hdevrul e]iYt Mentru un Hnu\it individ doHr dHc el lAH MroduY Mrin Hciunile YHle& ReHlizHreH Yinelui deMinde de cHMHcitHteH individului de HAi nVruntH Hn]ietHteH i H \er[e nHinte: THMud No^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& )i Hli ViloYoVi e]iYteniHliti Mrecu\ SHrtre Hu e]Mri\Ht idei Yi\ilHre& Deci7 MXn Hcu\7 ni\ic nou YuW YoHreN Cel Muin MXn n ulti\ii /6 de Hni& ConcluziH Ytudiilor de neuroViziolo[ie din HceHYt MerioHd eYte HceeH c 9e\oiH: nu eYte o Vuncie H creierului ci o eticZet ce Ye reVer lH un Yet de Vuncii Hle HceYtuiH& Creierul nu deine un YiYte\ cHre Y \edieze e\oiH7 ci YiYte\e ce \ediHz VricH7 VuriH7 dez[uYtul YHu MlcereH& .n Hnii E<6 LeDou] Ytudiind condiionHreH HverYiv lH Yti\uli Huditivi H de\onYtrHt e]iYtenH H dou ci neurHle i\MlicHte n \ecHniY\ul HceYtei condiionri TYocotit cH Viind unul dintre \ecHniY\ele VoWiilorU& UnH ce leH[ tHlH\uYul direct de H\i[dHl7 i unH ce MleHc din tHlH\uY YMre corte]ul Huditiv Mri\Hr7 HMoi zonele HYociHtive Huditive iHr de Hici din nou lH H\i[dHl& Din corte]ul de HYociHie MleHc Ye\nHle i ctre corte]ul MerirZinHl ce tri\ite eVerene ctre H\i[dHl7 i7 n Vine7 ctre ZiMocH\MuY cHre7 lH rXndul Yu7 tri\ite eVerene ctre H\i[dHl& SiYte\ul tHlH\oAH\i[dHliHn eYte cu cXtevH YinHMYe \Hi Ycurt decXt cel tHlH\oAcorticHl7 oVerind HYtVel Mri\ului un HvHntH@ te\MorHl n MroceYHreH Yti\ulilor7 cZiHr dHc nivelul de MroceYHre eYte unul YuMerViciHl& CXtevH \iliYecunde \Hi tXrziu intr n H\i[dHl inMuturi co\Mlet MroceYHte din corte] i ZiMocH\M TLeDou]7 -11$U Tvezi Fi+& LU THceYte lucruri vor Vi MrezentHte n e]tenYo ulteriorU& AceYte Ytudii Yunt deYeori citHte cH dovezi Hle MroceYrii e\oionHle MreAco[nitive i MreAcontiente& DHc MroceYHreH tHlH\oAH\i[dHliHn eYte MreAco[nitiv YHu nu7 eYte n Vuncie de unde conYider\ c nceMe co[niiH 5 n corte] YHu tHlH\uY& Oricu\7 indiVerent dHc HceHYt MroceYHre eYte MreAco[nitiv YHu nu7 eYte n \od Yi[ur incontient TLeDou]7 -113HU& InterHciunile dintre co[niie i e\oie treWuie Y HiW loc lH nivel neuronHl& ConceMte [loWHle Mrecu\ 9co[niie: i 9e\oie: Yunt MreH deMHrte de Vunciile reHle Hle creierului Mentru H Yervi cH Muncte de reVerin n HnHlizH interHciunii lor& DuM cu\ YMune LeDou]7 9dHc dori\ Y nele[e\ HceYte interHciuni treWuie Y ne concentr\ HYuMrH unor MroceYe

co[nitive i e\oionHle YMeciVice cHre HMro]i\eHz n cel \Hi nHlt [rHd Vunciile creierului: TLeDou]7 -113WU& 4cNHll^ T-11<U 5 de HltVel MYiZolo[ co[nitiviYt7 unul dintre nu\ele i\MortHnte n Ytudiul tendinelor \nezice relHionHte cu Hn]ietHteH i deMreYiH AconYider c Yunt dou \otive MrinciMHle dHtorit crorH MYiZolo[iH e]Meri\entHl co[nitiv H evitHt orice YMeculHie Mrivind relHiH dintre Hnor\Hlitile n MroceYHreH inVor\Hiei YMeciVice n Hn]ietHte i VuncionHreH creierului& .n Mri\ul rXnd7 HYe\eneH MYiZolo[ilor co[nitiviti trHdiionHli7 MYiZoMHtolo[ii Hu Vcut HMel lH MHrHlelH ntre creier i co\Muter Mentru H @uYtiVicH ne[li@HreH neuroWiolo[iei& Anor\Hlitile n MroceYHreH inVor\Hiei Hu VoYt vzute cH deVecte de YoVt`Hre i nu de ZHrd`Hre& AH cu\ o eroHre de Mro[rH\Hre nu i\Mlic o deVeciune de ZHrd`Hre7 HH i tendinele co[nitive nu i\Mlic Woli Hle creierului& AceYt Munct de vedere nu i\Mlic totui VHMtul cH YcZi\Wrile co[nitive Y nu Vie Hco\MHniHte de YcZi\Wri n YuWYtrHtul neuroWiolo[ic n cHre ele VuncioneHz7 ci nYeH\n c HceYte YcZi\Wri Mot Vi vzute cH diYVuncionHliti \Hi de[rHW lH unul dintre nivele7 decXt lH cellHlt& .n Hl doileH rXnd7 unii MYiZolo[i clinicieni Hu evitHt Y le[e MHrticulHritile co[nitive din Hn]ietHte de VuncionHreH creierului dHtorit unor te\eri Mrivind Hutono\iH diYciMlinHr viYAAviY de MYiZiHtrie& Dei MYiZoMHtolo[ii co[nitiviti Hu conceMtuHlizHt tulWurrile Hn]ioHYe n ter\eni de MroceYHre H inVor\Hiei Tvezi JilliH\Y i colHW&7 -1<<U7 o\olo[ii lor din MYiZiHtrie Hu conceMtuHlizHt HceYte YindroH\e cH Woli Hle creierului& AYtVel7 orice eVort de H Mune n le[tur7 H trHnYlHtH YHu reduce tendinele co[nitive lH diYVuncii Hle creierului Hr Vi conduY lH concluziH c MYiZolo[ii Ye ocuM doHr de identiVicHreH unor eMiVeno\ene7 curioziti Hle unor tulWurri \edicHle7 de H cror inveYti[Hre i trHtHre Ye ocuM MYiZiHtrii& =zXnd Hnor\Hlitile co[nitive cH i e]tre\e Hle Vuncionrii 9nor\Hle: i HccentuXnd7 de e]e\Mlu7 continuitHteH Me HceeHi H] dintre Ytudenii cu Ycoruri ridicHte lH Hn]ietHteH cH trYtur i MHcienii cu tulWurri Hn]ioHYe7 MYiZolo[ii Hu reziYtHt lH ceeH ce ei nu\eHu 9\edicHlizHreH unor MroWle\e de viH: YHu 9HWordrii reducioniYtAWiolo[izHnte H o\ului:& StHtiYticile cHre eYti\eHz rYMXndireH unei Hnu\ite tulWurri n MoMulHie reMrezint i ele o YurY de diYtorYiuni7 deoHrece iHu n cHlcul doHr nu\rul MerYoHnelor cHre Hu VoYt YMitHlizHte7 Hu Mri\it \edicHie YHu Hu HMelHt lH vreun Vel de conYiliere& DHr ti\ cu toii cXt de Vrecvent ntXlni\ Me YtrHd oH\eni cHre ne evit MrivireH 5 un \Hr_er HcceMtHt Hl unei YuMrHAHctivri H H\i[dHlei7 Yi\Mto\ co\un n tulWurrile Hn]ioHYe& Cu toii cunoHte\ nu\eroi oH\eni cHre nu Mot dor\i noHMteH nHinteH unui e]H\en7 YHu Hu VoWie de nli\e7 YHu Ye nVurie uor lH \eciuri7 i niciunul dintre ei nu iH \edicHie7 nu HMeleHz lH MYiZoterHMie7 i nu intr n nici o YtHtiYtic& CeH \Hi \Hre MHrte H tulWurrilor MYiZice Ye nYcriu n MoMulHie ntrAun continuu\ cH i YeveritHte7 Viind diVicil de trHY o linie ntre Hn]ietHteH 9clinic: i ceH 9nor\Hl:7 VoloYind cH i criteriu doHr VHMtul c unii oH\eni Yunt \Hi inVor\Hi i H@un[ Y Ye trHteze& E]iYt nY \otive YerioHYe de H conteYtH oMortunitHteH YeMHrrii n continuHre H MYiZoMHtolo[iei e]Meri\entHle co[nitive de neurotiine&

E\oiile Mentru H HveH loc Hu nevoie de un corM7 9eYenH lor nu MoHte Vi diYtilHt 5 cu\ YMune 4cNHll^ 5 ntrAun Mro[rH\ de co\Muter:& Punctul de vedere conVor\ cruiH MYiZoMHtolo[iH Hn]ioHY TMrecu\ i ceH deMreYivU eYte rezultHtul Vuncionrii unor YcZe\e dezHdHMtHtive YHu co[niii irHionHle i[nor VHMtul c Yi\Mtornele cHrHcteriYtice Hn]ietii Yunt identiVicHWile nc din Mri\ele luni de viH i Ye dovedeYc YtHWile n ti\M& De HYe\eneH7 Yi\Mto\e cHrHcteriYtice Hn]ietii HMHr i n Hlte tulWurri Mrecu\ unele Vor\e de YcZizoVrenie7 HutiY\7 tulWurri neurolo[ice7 eMileMYie YHu cH& Ur\Hre H conYu\ului de Hlcool YHu dro[uri MYiZoYti\ulHnte& 6 Hlt te\ din MYiZolo[iH co[nitiv trHdiionHl eYte HceeH c dei YAHr MuteH Y e]iYte o MrediYMoziie nnYcut YMre Hn]ietHte7 YcZe\ele co[nitive o HccentueHz YHu o MreciMit& Ori7 dHtele neuroWiolo[ice din ulti\ii -6A-$ Hni Hu dovedit VHMtul c ru\inHiile7 HnticiMrile cHtHYtroVice i dezH\Wi[uHreH unui Yti\ul inoVenYiv ntrAo \Hnier H\enintoHre Yunt toc\Hi rezultHtul unor diYVuncii YtructurHle i VuncionHle Hle YiYte\elor VrontoAli\Wice i\MlicHte n \e\oriH de lucru i controlul e]ecutiv7 i reMrezint ele nYle Yi\Mto\ele H ceeH ce nu\i\ conceMtuHl 9Hn]ietHte:& Anu\ite MHrticulHriti \nezice7 MerceMtive i HtenionHle Hle Hn]ioilor Hu VoYt e]MlicHte de co[nitiviti Mrin e]iYtenH HceYtor YcZe\e co[nitive7 i[norXnd VHMtul c e]iYtenH YcZe\elor H VoYt MoYtulHt toc\Hi cH ur\Hre H dHtele e]Meri\entHle oWinute Mrin YHrcini MerceMtive7 HtenionHle i \nezice& Deci7 YcZe\ele Yunt e]MlicHte Mrin tendine n MroceYHreH inVor\Hiei7 iHr tendinele Mrin YcZe\e co[nitive dezHdHMtHtiveN )i HYtH lYXnd lH o MHrte e]MlicHiile de [enul o MerVor\Hn YMeciVic H Hn]ioilor ntrAo MroW HtenionHl Ye dHtoreHz unei tendine HtenionHle THttentionHl WiHYU& Adic un individ Hre o Hnu\it MerVor\Hn ntrAo MroW de Htenie dHtorit VHMtului c Hre tendinH de H HveH Hcel tiM de VuncionHre HtenionHl n YHrcinH reYMectiv& Nu Yunte\ deMHrte de de\erYul cHre e]MlicH co\MortH\entul H[reYiv Mrin inYtincte H[reYive i tendinH unor Hni\Hle de H nvH \Hi uor o Hnu\it HYociere dintre doi Yti\uli Mrin MrediYMoziiH nHturHl de H VHce HYe\eneH HYocieri TduM cu\ VceH Seli[\Hn n -1,8U& )i7 nu n ulti\ul rXnd7 unele co\MortH\ente YMeciVice Hn]ioilor7 cu\ Hr Vi co\MortH\entul evitHtiv7 Yunt HtenuHte Mrin Hd\iniYtrHreH unor \edicH\ente TMrecu\ clHYH SSRIU7 \edicH\ente teYtHte iniiHl7 WineneleY7 Me Hni\Hle& Ave\ HcelHi co\MortH\ent TcHre n etolo[ie eYte un indice Hl condiionrii HverYiveU7 cHre eYte H\eliorHt de HcelHi \edicH\ent HtXt lH o\ cXt i lH oHrece7 i e]Mlic\ HMHriiH co\MortH\entului lH o\ Mrin e]iYtenH YcZe\elor irHionHle dezHdHMtHtive& )i Htunci lH oHrece? SHu Hr treWui Y nu Hve\ Mre@udeci i Y HtriWui\ i oHrecilor co[niii irHionHle? -&,& CREIERUL ; O COLEC!IE DE 4ODULE& ?err^ Fodor eYte MroWHWil cel \Hi inVluent i controverYHt7 n HcelHi ti\M7 9ViloYoV Hl \inii: din [enerHiH YH& El iAH HduY ceH \Hi i\MortHnt contriWuie lH reconciliereH reHliY\ului Yi\ului co\un cu nHturHliY\ul tiiniVic& ConVor\ lui Fodor T-1,$U ntreWHreH VundH\entHl n tiinele co[nitive eYte 9Cu\ Hr MuteH Vi un \ecHniY\ rHionHl?:& RYMunYul Me cHre l d el eYte ur\torul 9Hr MuteH Vi rHionHl dHc Hr Vi un inYtru\ent de

de\onYtrHre H unor iMoteze7 HYtH nYe\nXnd un \ecHniY\ ce Hre cHMHcitHte de reMrezentHre 5 Hdic Hr HveH Ytri \entHle ce reMrezint Ytri Hle lu\ii 5 i Hr MuteH oMerH HYuMrH HceYtor Ytri \entHle Mrin inter\ediul MroMrietilor YHle YintHctice:& Deci7 conVor\ lui Fodor T-1,$U7 ideeH de WHz n tiinele co[nitive eYte ideeH de\onYtrrii unor teorii7 ceeH ce nYeH\n Yi\ulHreH unor relHii Ye\Hntice 5 n MHrticulHr relHii Ye\Hntice ntre [Xnduri AMrin MroceYe YintHctice& Dei YMune c creierul u\Hn eYte o 9YMecie de co\Muter:7 el eYte VoHrte critic Mrivind cercetrile din do\eniul inteli[enei HrtiViciHle7 n YMeciHl Hl Yi\ulrilor neuro\i\etice7 Hdic Hl neocone]ioniY\ului lHnYHt n -1<8 de Ru\elZHrt i 4cClellHnd7 HVir\Xnd c \odelele neocone]ioniYte nu Mot Yi\ulH rHionHlitHteH [Xndirii& El YMune c oH\enii Yunt deYtul de Wuni lH H eYti\H relevHnH unui lucru7 n ti\M ce co\Muterele7 deYtul de YlHWe lH HceHYtH& Atunci cXnd HcZiziion\ noi convin[eri7 noi nu le Hdu[\ Mur i Yi\Mlu lH cele de@H e]iYtente7 ci le Hr\oniz\ cu cele vecZiD cXnd ne YcZi\W\ Munctele de vedere7 tinde\ Y \odiVic\ Hcele convin[eri cHre YA Hu dovedit centrHle MXn n Hcel \o\ent& AYe\eneH @udeci Mrivind relevHnH Yunt MHrte din Yi\ul noYtru co\un7 iHr diVicultHteH de H reHlizH o \Hin cHre Y Vuncioneze cu un HYe\eneH WHc_[round YAH dovedit cel \Hi YtXn@enitor lucru Mentru tiinele co[nitive clHYice YHu Mentru roWotic TFodor7 /66-HU& Fodor declHr 9dHc VizicH nu nceHrc Y conYtruiHYc o \Hin cHre Y Yi\uleze univerYul7 de ce Hr treWui Y ncerce MYiZolo[iH Y conYtruiHYc o \Hin cHre Y Yi\uleze \inteH u\Hn?: TFodor7 /66-U& Pro[reYele teZnolo[ice i tiiniVice din Hnii de duM rzWoi Hu duY lH HMHriiH unor noi \oduri de [Xndire7 cHre HMroMiHu [XndireH u\Hn de ceH HrtiViciHl TH co\MuterelorU& Pentru H reHlizH Mro[reYe n HceYte do\enii7 YAH trecut lH o HWordHre 9\oleculHr: H [Xndirii7 nceMXnduAYe cu MroceYele cele \Hi Yi\Mle7 cu\ eYte MerceMiH& Pro[reYele din HceYt do\eniu TincluYiv Pre\iul NoWel luHt de 0uWell i JieYel Mentru Ytudiile Mrivind MerceMiHU Hu conduY YMre Vinele Hnilor E,6 lH MoYtulHreH e]iYtenei unor circuite nervoHYe 9ncHMYulHte:7 VoHrte YMeciVice7 cu VuncionHre Huto\Ht i incontient7 cHre Hu VoYt nu\ite 9\odule:& SAH MoYtulHt e]iYtenH unor \odule cHre Y MroceYeze \icHreH7 culoHreH7 diYtHnH7 te]turH etc& .n cHrteH YH (Ze 4odulHrit^ oV4ind T-1<2U7 Fodor HMr o 9verYiune Muternic: H VHcultHioniY\ului n MYiZolo[ie conVor\ creiH \inteH u\Hn conYt n \odule MerceMtive 9WHzHle:7 9ncHMYulHte inVor\HionHl:7 cHre ZrneYc cu inVor\Hii MroceYele co[nitive YuMerioHre nonA\odulHre& El HVir\ c doHr HceYte MroceYe \odulHre Mot Vi YtudiHte tiiniVic TFodor7 -1<2U& EYte MroWHWil7 YMune el7 cH Hnu\ite Mri reYtrXnYe i MeriVerice Hle \inii Y Vi HcZiziionHt inVor\Hii detHliHte deYMre lu\e Mrin Yelecie nHturHl7 Mentru H doWXndi un Ytoc de cunotine Mrivind reHlitHteH7 cu\ Hr Vi MerceMiH YMHiului YHu H oWiectelor7 cunotine cHre Y Ye trHnY\it [enetic TFodor7 /666U& Co\Mro\iYul cu Munctul de vedere ori[inHl Hl unei 9tiine H MYiZicului: H VoYt unul nu VoHrte \Hre7 MoYtulXnduAYe e]iYtenH unor 9VHctori inte[rHtori:7 YHu de 9YuMervizHre: H Hctivitii HceYtor \odule7 Hceti VHctori Viind cei rYMunztori de 9[XndireH HdevrHt7 HWductiv: H o\ului& El Hr[u\enteHz HceHYtH ridicXnd 9MroWle\H inMutAului:7 cHre YMune c treWuie Y e]iYte un

\ecHniY\ nonA\odulHr [enerHl7 cHre Y clHYiVice cHre inMut \er[e YMre cHre \odul& Se Mune7 HMoi7 i MroWle\H7 YMune el7 H inte[rrii 9ntrAun VinHl7 \inteH treWuie Y inte[reze rezultHtul HceYtor MroceYri \odulHre i nu vd cu\ Hr MuteH e]iYtH un \odul cHre Y VHc HYtH#7 dHc7 Me Ycurt7 e]iYt o co\unitHte de co\Mutere ce trieYc n cHMul \eu7 Htunci7 de HYe\eneH7 Hr treWui Y Vie cinevH cHre Y le YuMervizeze7 i7 Mentru Du\nezeu7 Hr Vi \Hi Wine Y Viu eu HcelHN: TFodor7 /666U& E]iYt dou cHte[orii de [Xndire7 YMune Fodor unH eYte 9rHionHl: n YenYul c MYtreHz Hdevrul n virtuteH Vor\elor lo[ice Hle reMrezentrilor7 HceYt tiM de [Xndire Ye deYVoHr lH nivelul \odulelor cu Yeturi YMeciVice de inVor\Hii7 iHr HceYte MroceYe Mot Vi neleYe Mrin Yi\ulrile reHlizHte n MHrHdi[\H C(4 TCo\MutHionHl (Zeor^ oV 4indU YHu H neocone]ioniY\ului cu\ \Hi eYte denu\itD o HltH eYte [loWHl7 HWductiv7 HnHlo[ic7 i HcoMer Vor\ele de rHionH\ente MrHctice cHre neceYit lHr[i reYurYe inVor\HionHle& AceHYt Vor\ de [Xndire7 YMune el7 eYte HdevrHtH [Xndire7 eYte Mrin deViniie nonA\odulHr7 i nu MoHte Vi \odelHt de ctre C(4 TFodor7 /666U& DHc lu\ n diYcuie MerceMiH vizuHl e]MerienH YuWiectiv ne YMune c H vedeH eYte Yi\Mlu 5 deYcZide\ ocZii7 lu\inH H@un[e lH retin7 i 5 voilXN B =ede\& EYte Yi\Mlu7 Huto\Ht7 Yi[ur7 rHMid7 incontient i nu neceYit inYtruciuni 5 ni\eni nu treWuie Y \eHr[ lH coHl Mentru H nvH Y vHd& DHr HceHYt Yi\MlitHte HMHrent eYte neltoHre& RetinH eYte un ceHrHV Widi\enYionHl de celule YenYiWile ce HcoMer interiorul [loWului oculHr7 n MHrteH YH din YMHte& CH Y ne d\ YeH\H ce oWiecte tridi\enYionHle e]iYt n lu\eH ncon@urtoHre WHzXnduAne doHr Me reHciile cZi\ice deMendente de lu\in ce HMHr n HceYte celule7 neceYit rezolvHreH unor MroWle\e HtXt de co\Mle]e7 ncXt MXn Hcu\ nici un in[iner nu H Mutut creH un roWot cHre Y vHd HH cu\ vede\ noi& Noi vede\ cu creierul7 nu doHr cu ocZii7 iHr creierul conine un reMertoriu vHYt de circuite YMeciVice7 ViecHre YMeciHlizHt n rezolvHreH unei co\Monente diVerite H MroWle\ei de HnYH\Wlu& Ave\ nevoie de tot Velul de circuite Mentru H o vedeH Me \H\H \er[Xnd Mrin cH\er& Ave\ circuite ce Yunt YMeciHlizHte n -U HnHlizHreH Vor\ei oWiectului7 /U detectHreH \icrii7 2U detectHreH direciei \icrii7 3U HMreciereH diYtHnei7 $U HnHlizHreH culorilor7 8U identiVicHreH oWiectului cH Viind un o\7 ,U recunoHtereH Veei cH Viind H \H\ei7 i nu H HltcuivH& FiecHre circuit individuHl tri\ite inVor\Hie lH un circuit de nivel YuMerior7 cHre veriVic dHtele [enerHte de un circuit co\MHrHtiv cu dHtele [enerHte de Hlte circuite7 rezolvXnd MoYiWilele contrHdicii& IntuiiH noHYtr ne MoHte nelH& E]MerienH noHYtr contient H unei Hctiviti 9uoHre: YHu 9nHturHle: ne MoHte conduce lH H YuWeYti\H [roYolHn co\Mle]itHteH circuitelor cHre VHc vedereH MoYiWil& EH eYte uoHr7 Huto\Ht7 Yi[ur i rHMid toc\Hi deoHrece Hve\ toHt HceHYt \Hinrie co\MlicHt i YMeciHlizHt& Un MrinciMiu in[inereYc de WHz eYte HcelH c HceeHi \Hin rHreori eYte cHMHWil H rezolvH lH Vel de Wine dou MroWle\e diVerite& CorMul noYtru eYte \Mrit n or[Hne7 cu\ Yunt ini\H i VicHtul7 din e]Hct HcelHi \otiv& Po\MHreH YXn[elui Mrin corM i deto]iViereH YXn[elui de otrvuri Yunt dou MroWle\e diVerite& AH c o\ul Hre dou \Hini diVerite Mentru rezolvHreH

ViecreiH& DeYi[nul ini\ii eYte YMeciHlizHt Mentru Mo\MHreH YXn[elui iHr Hl VicHtului eYte YMeciHlizHt Mentru deto]iViereH YXn[elui& FicHtul nu MoHte VuncionH Mrecu\ o Mo\M7 iHr ini\H nu Ye MriceMe lH deto]iViereH YXn[elui& Creierul treWuie Y Vie Hlctuit dintrAo colecie \Hre de circuite7 ViecHre YMeciHlizHt Mentru rezolvHreH H diVerite MroWle\e& Pute\ vedeH ViecHre dintre HceYte circuite cH Me un \iniAco\Muter dedicHt rezolvrii unei Yin[ure MroWle\e& AYe\eneH \iniAco\Mutere YMeciHlizHte Yunt nu\ite uneori 9\odule:& Deci7 Mute\ vedeH creierul cH Me o colecie de \iniAco\Mutere YMeciHlizHte 5 o colecie de \odule& DeYi[ur treWuie Y e]iYte circuite Hl cror deYi[n Y Vie YMeciHlizHt n inte[rHreH outMutAurilor HceYtor \iniAco\Mutere YMeciHlizHte n YcoMul Mroducerii co\MortH\entelor& CoMiii YuW un Hn7 Htunci cXnd oWYerv interHciuneH unor oWiecte diYtin[ eveni\entele cHuzHle de cele nonAcHuzHle cHre Hu HceleHi MroMrieti YMHioA te\MorHle& Ei diYtin[ oWiectele cHre Ye \ic doHr Htunci cXnd Ye HcioneHz HYuMrH lor7 de cele cHre Yunt cHMHWile Y Ye \ite Yin[ure TdiYtinciH 9Hni\HtFneAHni\Ht:U& Ei VHc HYu\MiH c \icHreH oWiectelor Hni\Hte7 cHre Ye \ic Yin[ure7 eYte cHuzHt de Ytri interne inviziWile 5 YcoMuri YHu intenii 5 H cror Mrezen treWuie inVerHt7 din \o\ent ce Ytrile interne nu Ye vd& CoMiii \Hi \Hri MoYed un YiYte\ de 9citire H \inii:7 cHre VoloYete direciH Mrivirii Hltei MerYoHne T9@oint Httention:U i \icHreH Mentru H inVerH ce vor Hlii7 ce tiu ei YHu ce cred& CXnd HceYt YiYte\ eYte HVectHt 5 Mrecu\ lH Hutiti 5 coMilul nu MoHte inVerH ce cred Hlii& CXnd un Hdult YcoHte un Yunet HYe\ntor unui cuvXnt n ti\M ce indic YMre un oWiect nou coMilul VHce HYu\MiH c Hcel cuvXnt Ye reVer lH Hcel oWiect7 lH tot oWiectul nu lH o MHrte din el& Un coMil cu HutiY\ cHre Hre un IS nor\Hl i YiYte\e MerceMtive intHcte7 eYte nY incHMHWil Y VHc inVerene Yi\Mle deYMre Ytrile \entHle Hle HltorH& CoMiii cu Sindro\ JilliH\Y Yunt MroVund retHrdHi \entHl i Hu diViculti n H nvH cZiHr i o YHrcin YMHiHl Yi\Ml7 dHr ei Yunt Wuni lH H inVerH Ytrile \entHle Hle Hltor oH\eni& Unele dintre \ecHniY\ele lor de H rHionH Yunt HVectHte7 dHr YiYte\ul lor de H citi \inteH oH\enilor eYte intHct& ProWle\e diVerite neceYit \ecHniY\e diVerite& Cunotinele deYMre intenii7 convin[eri i dorine7 cHre ne Mer\it Y VHce\ inVerene deYMre co\MortH\entul oH\enilor7 nu eYte HdecvHt YAl HMlic\ lH oWiecte neAHni\Hte& AceHYtH Yu[ereHz c \ulte dintre \ecHniY\ele co\MutHionHle Yunt YMeciVice unui Hnu\it coninut inVor\HionHl7 ele Mot Vi HctivHte n unele YituHii dHr nu n Hltele& E]iYt dHte Mrivind e]iYtenH circuitelor YMeciHlizHte n MroceYHreH oWiectelor7 cHuzHlitii Vizice7 nu\erelor7 convin[erilor i \otivHiilor Hltor MerYoHne7 Mrecu\ i H interHciunilor YociHle& Se tie c \ecHniY\ele nvrii cHre [uverneHz HcZiziiH vocHWulHrului Yunt diVerite de cele ce [uverneHz HcZiziiH [rH\Hticii7 i H\Wele Yunt diVerite de \ecHniY\ele ce [uverneHz HcZiziiH VoWiei de erMi& -&<& O4UL 5 SPECIA CU INS(INC(ELE DE .N="!ARE )I Q INS(INC(ELE DE +>NDIRE CELE 4AI NU4EROASE AtXt nHinte cXt i duM DHr`in7 o idee lHr[ rYMXndit Mrintre ViloYoVi i oH\eni de tiin erH HceeH c \inteH u\Hn YeH\n cu o tHWl neYcriY7 Vr nici un coninut Me eH MXn ce HceYtH nu eYte YcriY de \XnH e]Merienei&

(o\H dEAbuino r 2- YMuneH 9nu e]iYt n \inteH noHYtr ni\ic ce nu H trecut \Hi ntXi Mrin Yi\urile noHYtre:& LucrXnd n HceHYt MHrHdi[\7 E\MiriY\ul En[lez Tcu\ Hr Vi DHvid 0u\eU i YucceYorii lor Hu elHWorHt teorii deYMre cu\ e]MerienH7 reVrHctHt Mrin cXtevH Mroceduri \entHle nYcute7 nYcrie coninuturi inVor\HionHle Me tHWlH \inii& DeAH lun[ul Hnilor7 \etHVorH teZnolo[ic VoloYit Mentru H deYcrie YtructurH \inii u\Hne H VoYt n \od conYtHnt 9uMAdHtHt:7 de lH tHWl neYcriY lH \Hin de cHlcul i HMoi co\Muter7 dHr ideeH de WHz H E\MiriY\ului H r\HY HceeHi7 re[YinduAYe cH teoriH ceH \Hi ortodo] n HntroMolo[ie7 Yociolo[ie i cele \Hi \ulte Hrii Hle MYiZolo[iei& ConVor\ cu HceHYt teorie 9ortodo]:7 tot coninutul \inii u\Hne i Hre ori[ineH n e]terior 5 n \ediu i lu\eH YociHl 5 iHr HrZitecturH \inii conYt doHr7 YHu Mredo\inHnt7 ntrAun nu\r \ic de \ecHniY\e cu YcoM [enerHl cHre nu deMind de un coninut Hnu\e7 nu\ite 9nvHre:7 9inteli[en:7 9i\itHre:7 9rHiune:7 9nevoiH de cultur:& ConVor\ HceYtui Munct de vedere7 Ye conYider c HceleHi \ecHniY\e [uverneHz HcZiziiH li\WH@ului7 recunoHtereH e]MreYiilor e\oionHle7 \odul n cHre [Xndi\ deYMre nclcHreH unor nor\e YociHle7 Velul cu\ doWXndi\ Htitudini deYMre Mrieteni7 ntoHrcereH unui Yerviciu Atotul7 \Hi Muin MerceMiH& AceHYtH Mentru c \ecHniY\ele cHre [uverneHz [XndireH7 nvHreH i \e\oriH Ye conYider c oMereHz uniVor\7 duM MrinciMii Vi]e7 indiVerent de coninutul HYuMrH cruiH oMereHz 5 de HceeH Ye nu\eYc indeMendente de coninut& AYe\eneH \ecHniY\e7 Mrin deViniie7 nu MoYed coninuturi MreAe]iYtente Ydite n Mrocedurile lor7 nu Yunt MroiectHte Y oMereze \Hi uor HYuMrH unor inVor\Hii decXt HYuMrH HltorH7 i nu Hu trYturi YMeciHlizHte n MroceYHreH unui Hnu\it tiM de inVor\Hie& AceYtH eYte 4odelul StHndHrd Hl )tiinelor SociHle 5 conVor\ cruiH \inteH u\Hn reMrezint o conYtrucie YociHl7 iHr tiinele YociHle Yunt Hutono\e i YeMHrHte co\Mlet de orice VundHie MYiZoWiolo[ic i evoluioniYt TduM CoY\ideY i (ooW^7 -11,U& (rei decenii de Mro[reYe i conver[ene n MYiZoZolo[iH co[nitiv7 Wiolo[iH evoluioniYt i neurotiine Hu HrtHt c HceYt Munct de vedere Mrivind \inteH u\Hn eYte rHdicHl deVectuoY& Fodor nc din -1<2 VceH o YeMHrHre clHr ntre MYiZolo[ie i neurotiine7 Viind de Mrere c MroMrietile neuronHle Yunt nerelevHnte Mentru MroMrietile co[nitive& .ntrAun interviu din /66-7 el reiterH HceYt lucru YMunXnd 9nu Ye cunoHte ni\ic deYMre cu\ deMinde \inteH noHYtr de YtructurH creierului& Ni\eni nu tie cHre cHMHcitHte co[nitiv de cHre Ytructur H creierului deMinde& Nu e]iYt nici un \otiv Mentru cHre o teorie H \inii Hr treWui Y Vie o teorie H relHiei \inteFcreier& EYte o ntreWHre r\HY deYcZiY dHc neurolo[iH oVer un vocHWulHr HdecvHt Mentru conYtruireH unor teorii MYiZolo[ice& PrereH \eH eYte c nuN .n ulti\ii $6 de Hni YAHu nre[iYtrHt Mro[reYe intereYHnte n MYiZolo[iH co[niiei7 n ti\M ce neurolo[iH YAH dovedit oMHc& DHc Du\nezeu YAHr oVeri Y ne rYMund lH ceH \Hi MroVund ntreWHre lH cHre neAH\ MuteH [Xndi Mrivind relHiH \inteFcreier7 nu H\ ti ce ntreWHre YAI Mune\ TFodor7 /66-U:& .n Hnii E16 YAH conYtituit un curent nou 5 PYiZolo[iH evoluioniYt 5 Mrin VuzionHreH ideilor din Wiolo[iH evoluioniYt7 cu neurotiinele co[nitive i

co\MortH\entHle7 Mrecu\ i cu HntroMolo[iH culturHl& AceYt curent ne VurnizeHz un cHdru HlternHtiv cHre nceMe YAl nlocuiHYc Me cel vecZi& Din Munct Yu de vedere7 toHte creierele u\Hne nor\Hle dezvolt o colecie YtHndHrdizHt de circuite de MroceYHre i re[lHre YMeciHlizHte VuncionHl i7 n \ulte cHzuri7 YMeciVice unui Hnu\it coninut inVor\HionHl& AceYte circuite or[HnizeHz \odul n cHre interMret\ e]Merienele de viH7 9in@ecteHz: \otivHie n viHH noHYtr \entHl7 i VurnizeHz cHdre univerYHle ce ne Mer\it Y nele[e\ Hciunile i inteniile HltorH& Cu\ Hu H@unY MYiZolo[ii evoluioniti lH HceYt Munct de vedere? Atunci cXnd re[Xndeti un do\eniu7 uneori eYte neceYHr Y \er[i nHMoi lH Mri\ele MrinciMii7 Y Mui ntreWri de WHz Mrecu\ 9Ce eYte co\MortH\entul?: 9Ce nele[e\ Mrin 9\inte9?: 9Cu\ H Mutut cevH HtXt de intHn[iWil Mrecu\ 9\inteH9 Y evolueze7 i cHre eYte relHiH YH cu creierul?:& RYMunYurile lH HYe\eneH ntreWri VurnizeHz cHdrul n cHre oMereHz MYiZolo[iH evoluioniYt& IHt cXtevH HYe\eneH e]e\Mle de rYMunYuri TduM CoY\ideY i (ooW^7 -11,U 9MYiZolo[iH eYte HceH rH\ur H Wiolo[iei cHre YtudiHz -U creierul7 /U cu\ MroceYeHz creierul inVor\HiH i 2U cu\ MroceYHreH inVor\Hiei de ctre HceYtH [enereHz co\MortH\entul& O dHt ce reHliz\ c MYiZolo[iH eYte o rH\ur H Wiolo[iei7 rHionH\entele dezvoltHte de Wiolo[ie 5 teoriile YHle7 MrinciMiile i oWYervHiile 5 Mot Vi VoloYite lH H nele[e MYiZolo[iH:& *ineneleY7 Hutorii \enionHi7 cXnd YMun 9MYiZolo[ie:7 Ye reVer lH cercetHreH VundH\entHl nu lH rH\urile ei de HMlicHre YociHl7 induYtriHl7 or[HnizHionHl7 colHr etc& De HltVel7 ntrAun interviu din -11<7 4icZHel PoYner ntreWHt Viind dHc crede c ntrAo zi MYiZolo[iH vH Vi reduY lH neurotiinte H rYMunY 9YAHr MuteH cH ceeH ce HYtzi nu\i\ 9MYiZolo[ie co[nitiv9 Y Ye nu\eHYc n viitor 9neurotiin co[nitiv9 YHu 9neuroWiolo[ie9& AceHYtH eYte o MroWle\ de Molitic ntre diYciMline cine vH cXti[H? DHr n ce Mrivete coninutul celor dou do\enii7 cred c teoriile vor treWui Y reMrezinte conYtrXn[erile i\MuYe de coninuturile celor dou& Nu cred c ele vor Vi 9reduYe9 n YenY intelectuHl7 dHr MroWHWil vor Vi n YenY Hd\iniYtrHtiv& DeMHrtH\entele de PYiZolo[ie Ye vor nu\i MoHte DeMHrtH\ente de *iolo[ie ntrAo zi& IHr Mentru HlocHreH de [rHnturi de cercetHre7 HceYtH vH Vi un lucru WunN: TPoYner7 -11<U& Creierul eYte un YiYte\ Vizic Hle crui oMerHii Yunt [uvernHte de le[ile Vizicii i cZi\iei& Ce nYeH\n HceHYtH? .nYeH\n c toHte [Xndurile7 YMerHnele7 viYele i Yenti\entele Yunt MroduYe de ctre reHciile cZi\ice din creier& FunciH creierului eYte de H MroceYH inVor\HiH& Cu Hlte cuvinte7 el eYte un co\Muter Vcut din co\Mui or[Hnici TMe WHz de cHrWonU i nu din cZiMAuri de Yiliciu& Creierul eYte Hlctuit din celule neuroni i celulele cHre i YuYin 5 celule [liHle& Neuronii Yunt celule YMeciHlizHte n trHnY\itereH inVor\Hiei7 iHr reHciile cZi\ice Mroduc deYcrcrile neuronilor& ReceMtorii YenzoriHli Yunt celule YMeciHlizHte n YtrXn[ereH inVor\Hiilor din lu\eH e]terioHr i din Hlte Mri Hle corMului& Ne Mute\ Yi\i Yto\Hcul cXnd Ye dilHt Mentru c Hve\ receMtori lH nivelul Yu7 dHr nu ne Mute\ Yi\i MHncreHYul7 Mentru c el nu Hre receMtori& ReceMtorii Yunt conectHi lH neuroni cHre trHnY\it inVor\HiH ctre creier& Ali neuroni tri\it inVor\HiH de lH creier lH neuronii \otori&

Neuronii \otori Yunt conectHi lH \ucZiD ei Mroduc \icrile \uYculHre& AceYte \icri Yunt ceeH ce nu\i\ co\MortH\ent& A YMune c VunciH creierului eYte de H [enerH co\MortH\entul cHre eYte 9HdecvHt: \ediului n cHre tri\ nu nYeH\n VoHrte \ult7 dHc nu deVini\ ce nYeH\n 9HdecvHt:& IHt un e]e\Mlu relevHnt din Wiolo[iH evoluioniYt7 inYMirHt din CoY\ideY i (ooW^ T-11,U& 9AdecvHt: MoHte HveH Ye\niVicHii diVerite Mentru or[HniY\e diVerite& Ave\ receMtori cHre Yunt Yti\ulHi de vedereH i \iroYul e]cre\entelor 5 cu Hlte cuvinte Mute\ vedeH i \iroYi o WHle[ de vHc& LH Vel MoHte i o \uYc de Wle[Hr& DHr n detectHreH Mrezenei e]cre\entelor n \ediu7 ceeH ce eYte co\MortH\ent HdecvHt Mentru noi diVer de ce eYte HdecvHt Mentru o \uYc de Wle[Hr& LH \iroYul WHle[ii7 co\MortH\entul HdecvHt Mentru o Ve\el de \uYc de Wle[Hr eYte Y Ye ndreMte YMre WHle[H reYMectiv7 Y Hterizeze Me eH7 i YAi deMun oule& *Hle[H reMrezint \XncHre Mentru lHrvele \utei 5 de HceeH7 co\MortH\entul HdecvHt Mentru lHrvH reYMectiv eYte de H le \XncH& )i7 deoHrece Ve\elH de \uYc de Wle[Hr i Metrece \ult ti\M n @urul e]cre\entelor7 co\MortH\entul \HYculului eYte de H zWurH n @urul HceYtor e]cre\ente7 ncercXnd Y Ye \MerecZezeD Mentru el o [r\Hd de Wle[Hr eYte un Wun loc 9de H[Ht:& DHr Mentru noi7 e]cre\entele Yunt o YurY de Woli contH[ioHYe& Pentru noi7 ele nu Yunt de \XncHt7 nu Yunt un loc de creYcut coMiii i nici un loc Wun de dHt ntXlniri& DeoHrece o [r\Hd de Wle[Hr eYte o YurY de Woli contH[ioHYe Mentru oH\eni7 co\MortH\entul HdecvHt eYte de H ne ndeMrtH de YurYH \iroYului& ProWHWil \ucZii Veei Vor\eHz e]MreYiH de dez[uYt 5 univerYHl lH toHte culturile 5 n cHre nHYul Ye ncreete Mentru H Ye Mrote@H i H Mrote@H ocZii de YuWYtHnele volHtile duntoHre& Pentru noi o [r\Hd de Wle[Hr eYte 9dez[uYttoHre:& Pentru o Ve\el de \uYc de Wle[Hr7 n cutHreH unei zone Vru\oHYe Mentru HAi VHce o cHY i HAi crete coMiii7 o [r\Hd de Wle[Hr reMrezint un viY Vru\oY& IdeeH eYte c \ediul nu YMeciVic Mrin el nYui un co\MortH\ent HdecvHt& Cu Hlte cuvinte7 nu Mute\ YMune 94ediul \AH Vcut Y VHc HYtHN: i [HtH& .n MrinciMiu7 un co\Muter YHu circuit MoHte Vi MroiectHt Y conecteze orice Yti\ul din \ediu7 cu orice co\MortH\ent& CHre co\MortH\ent declHnHt de un Yti\ul reMrezint o Vuncie H circuitelor neurHle Hle creierului& AceHYtH nYeH\n c dHc Hi Vi un MroiectHnt de creiere i Hi MuteH Y VHci un creier Y rYMund n ce Vel doreti tu7 Y le[e orice inMut din \ediu cu orice co\MortH\ent 5 Htunci Hi MuteH Y VHci o MerYoHn YAi lin[ Wuzele i YAi Hterne \HYH Htunci cXnd \iroHYe o Hdiere de Wle[Hr MroHYMt& DHr ce H Vcut de VHMt 9MroiectHntul: creierului7 i de ce? De ce [Yi\ Vructele cH Viind dulci i WHle[H dez[uYttoHre? Cu Hlte cuvinte7 cu\ H\ oWinut circuitele Me cHre le Hve\7 i nu Me cele Me cHre le Hre \uYcH de Wle[Hr? Atunci cXnd vorWi\ deYMre un co\Muter7 rYMunYul lH HceHYt ntreWHre eYte Yi\Mlu circuitele YHle Hu VoYt MroiectHte de un in[iner7 iHr in[inerul leAH MroiectHt n HH Vel ncXt Y rezolve MroWle\ele Me cHre el H dorit Y le rezolveD MroWle\e Mrecu\ HdunHreH YHu YcdereH7 YHu HcceYHreH unei

Hnu\ite HdreYe YtocHte n \e\oriH co\Muterului& Circuitele noHYtre Hu VoYt MroiectHte de HYe\eneH Mentru H rezolvH MroWle\e& DHr ele nu Hu VoYt YelectHte de un in[iner ci Hu VoYt MroiectHte Mrin MroceYe evolutive7 iHr YeleciH nHturHl reMrezint VorH ceH \Hi MroWHWil de H creH \Hinrii cu o or[HnizHre co\Mle]& PoHte c iniiHl7 unii oH\eni [YeHu e]cre\entele cH Viind HMetiYHnte& DHr7 MerYoHnele cHre vor \XncH e]cre\ente Ye vor \Wolnvi i vor \uri7 YHu nu vor \Hi Vi n \Yur H Ye reMroduce& CH rezultHt7 cei ce \nXnc e]cre\ente vor HveH \Hi Muini ur\Hi decXt cei ce le vor evitH& Cu\ circuitele neurHle Hle coMiilor tind Y Ye\ene cu Hle Mrinilor vor Vi \Hi Muini 9\Xnctori de e]cre\ente: n [enerHiile ur\toHre7 decXt de 9neA\Xnctori:& ProceYul continuXnd7 [enerHie duM [enerHie7 \Xnctorii vor diYMreH din MoMulHie& De de? Ei Hu \XncHt e]cre\ente i Hu \urit& Au r\HY n MoMulHie doHr cei cH noi 5 deYcendenii celor cHre Hu evitHt e]cre\entele& Nu H \Hi r\HY ni\eni dintre cei cHre HveHu circuite nervoHYe ce VceHu e]cre\entele delicioHYe& ContinuXnd oMticH VuncionHliY\ului7 evoluionitii YMun c 9inYtinctele: Yunt vzute deYeori cH YituXnduAYe lH cHMtul oMuY Hl 9[Xndirii: i 9nvrii:& 0o\o YHMienY eYte conYiderHt un 9Hni\Hl rHionHl:7 o YMecie Hle crei inYtincte Hu VoYt terYe de evoluie7 Viind nlocuite de cultur& DHr circuitele [Xndirii i nvrii Hu ur\toHrele MroMrieti -U Yunt YtructurHte co\Mle] n vedereH rezolvrii unui tiM Hnu\e de MroWle\e7 /U Ye dezvolt lH toi oH\enii nor\Hli7 2U Ye dezvolt Vr vreun eVort contient i n HWYenH oricrei inYtrucii7 3U Ye HMlic Vr cH o\ul Y contientizeze lo[icH lor VuncionHl& Cu Hlte cuvinte7 ele Hu toHte cHrHcteriYticile H ceeH ce H\ MuteH nu\i n \od nor\Hl 9inYtincte:& De VHMt7 Mute\ vedeH HceYte YiYte\e co\MutHionHle YMeciVice cH Viind nite inYtincte de [Xndire i inYtincte de nvHre& CoY\ideY i (ooW^ T-11,U YMun c Ytudenii deYeori ntreHW dHc un co\MortH\ent eYte cHuzHt de 9un inYtinct: YHu 9eYte nvHt:? O ntreWHre \Hi Motrivit Hr Vi 9cHre inYtinct H deter\inHt nvHreH co\MortH\entului reYMectiv?: Creierul treWuie Y HiW o Hnu\it Ytructur Mentru H MuteH nvH7 deci treWuie Y e]iYte \ecHniY\e cHre Y cHuzeze nvHreH& Cu\ nvHreH nu HMHre n HWYenH \ecHniY\elor cHre o Mroduc7 \ecHniY\ul n Yine treWuie Y nu Vie nvHt 5 treWuie Y Vie 9nnYcut:& De HceeH7 \ecHniY\ele nvrii treWuie Y reMrezinte HYMecte Hle HrZitecturii noHYtre co[nitive& .n HceYt YenY7 noi treWuie Y ne [Xndi\ dHc Hve\ 9\ecHniY\e Hle nvrii nnYcute: YHu 9inYtincte nnYcute: cH Y reveni\ lH un HYMect MrezentHt Hnterior7 i dHc ele Yunt YMeciHlizHte Mentru un Hnu\it tiM YMeciVic de nvHre YHu Yunt [enerHle? /& INS(INC(E DE .N="!ARE PERCEP!IA FE!ELOR )I LI4*A?UL /&-& PERCEP!IA FE!EI U4ANE /&-&-& SIS(E4E NEURALE SPECIALI'A(E .N PROCESAREA FE!EI U4ANE? O ntreWHre VundH\entHl n Ytudiile deYMre MroceYHreH Veei u\Hne eYte dHc e]iYt un YiYte\ corticHl YMeciVic7 n ter\eni Hi -U locHiei HnHto\ice iFYHu /U YMeciHlizrii MerceMtive7 diVerit de YiYte\ul corticHl YMeciHlizHt n MroceYHreH oWiectelor? Nu eYte o e]H[erHre Y YMune\ c \H@oritHteH Ytudiilor i Mun HceHYt ntreWHre7 n \od direct YHu indirect& AH

c7 vo\ MrezentH n continuHre o Ycurt trecere n reviYt H Ytudiilor eVectuHte Me Hduli Mrivind HceYt YuWiect THMud De 0HHn7 /66-U& IMotezH Hriei corticHle H Veei& ConVor\ HceYtei iMoteze7 e]iYt zone corticHle dedicHte e]cluYiv MroceYrii Veei& PrinciMHle dovezi cHre YuYin HceHYt iMotez Yunt ur\toHrele -& PrezenH lH \Hi\ue H neuronilor cHre rYMund lH Vee Anu\ii neuroni din loWii te\MorHl i VrontHl Yunt YenYiWili lH Vee7 ei deYcrcXnduAYe \Hi \ult n MrezenH Veelor decXt H Hltor tiMuri de Yti\uli& Studii co\MHrHtive cZiHr recente eVectuHte Me oH\eni i \Hi\ue \HcHbue7 VoloYind R4NAul VuncionHl7 Hu evideniHt VHMtul c HceYte \Hi\ue Hu circuite YMeciVice Mentru MroceYHreH Veelor7 Y Hre n \ri\eH relHtiv i nu\r cu cele Hle oH\enilor& AceYte circuite Yunt cuMrinYe n cHdrul corte]ului YenYiWil lH oWiecte7 i Ye e]tind din HriH vizuHl =3 YMre zonH te\MorHl roYtrHl Tcu\ Hr Vi HriH //U& AceHYt re[iune rYMunde \Hi \ne iH i\H[ineH oWiectelor intHcte Mrin co\MHrHie cu cele YMHrte7 MrezentXnd MHtternun de HctivitHte diVerite VH de cHte[orii de oWiecte diVerite7 lH Vel cH i lH oH\eni TlYHo i colHW&7 /662U& /& DiYociereH ntre MroceYHreH Veelor i H oWiectelor Studiile neuroMYiZolo[ice Hu de\onYtrHt c unii MHcieni cu trHu\e Hle creierului Mrezint diViculti n recunoHtereH Veelor dHr nu i H oWiectelor TMroYoMH[nozieU n ti\M ce Hlii Mrezint un MHttern inverY& AceYt tiM de duWl diYociere H deVicitelor H celor dou HWiliti eYte interMretHt cH dovHd c cele dou Ye WHzeHz Me YuWYtrHte neurHle diVerite& 2& ActivHreH cereWrHl lH oH\eni cH rYMunY lH Vee RezultHtele H nu\eroHYe Ytudii de neuroi\H[iYtic VoloYind o vHrietHte de teZnici Mrecu\ to\o[rHViH cu e\iYie de Mozitroni TPE(U7 rezonHnH \H[netic nucleHr de tiM VuncionHl TR4NVU7 \H[netoenceVHlo[rHViH T4E+U i MoteniHlele evocHte relHionHte cu Yti\ulul TERPYU Hu HrtHt c Hnu\ite Hrii corticHle occiMitote\MorHle7 n \od MHrticulHr [iruYul VuYiVor\ THriH -1U7 Yunt HctivHte doHr de ctre Vee YHu Yunt HctivHte \Hi \ult de ctre Vee co\MHrHtiv cu Hlte oWiecte Tvezi Fi[& /U& IMotezH encodrii relHionHleFconVi[urHleFZoliYtice& ConVor\ HceYteiH7 tiMul de inVor\Hie cHre eYte encodHt i re\e\orHt n cHzul Veelor diVer de ce eYte encodHt i re\e\orHt n cHzul oWiectelor& DiVerene n nHturH MroceYrilor H VoYt deYcriY n nu\eroHYe \odHliti7 dHr eYenH eYte c oWiectele Yunt reMrezentHte n ter\eni de trYturi izolHte YHu Mri7 n ti\M ce Veele Yunt reMrezentHte n ter\eni de MHttern [loWHl YHu relHii ntre Mri& Cele \Hi Muternice dovezi n YuYinereH HceYtui Munct de vedere Yunt VurnizHte de ctre eVectul Veei inverYHte inverYHreH Yti\ulului THdic MrezentHreH rYturnHtU HVecteHz diYMroMorionHt MroceYHreH Veelor co\MHrHtiv cu H oWiectelor& InverYiuneH HltereHz \Hi \ult MroceYHreH Veelor decXt H oWiectelor deoHrece inverYiuneH HltereHz \Hi \ult encodHreH t relHionHl decXt ceH WHzHt Me Mri& IMotezH e\iYVerei dreMte& ConVor\ HceYtei iMoteze7 e\iYVerH dreHMt eYte \Hi rHMid i \Hi eVicient decXt ceH YtXn[ n MroceYHreH unor HYMecte

Hle inVor\Hiei VHciHle Mrecu\ identitHteH i e\oiile& Cele \Hi elocvente dovezi Yunt ur\toHrele -& Studiile divizrii cX\Mului vizuHl Atunci cXnd eYte MrezentHt o VH e\iYVerei dreMte TMrezentXndAo VoHrte Ycurt n cX\Mul vizuHl YtXn[U7 eH eYte recunoYcut \Hi reMede i \Hi HcurHt decXt dHc eYte MrezentHt doHr e\iYVerei YtXn[i& /& LocHlizHreH leziunilor lH MHcienii MroYoMH[nozici Studiile ce Hu e]H\inHt locHlizrile leziunilor corticHle lH MroYoMH[nozici Hu indicHt c o trHu\ cZiHr li\itHt H e\iYVerei dreMte eYte YuVicient Mentru H cHuzH deVicite n MroceYHreH Veei7 indicXnd c HceHYt Hrie eYte neceYHr Mentru MroceYHreH nor\Hl H Veei& 2& ActivHreH \Hi Muternic n e\iYVerH dreHMt lH MrezentHreH Veelor unele Ytudii VoloYind teZnici neuroi\H[iYtice Hu evideniHt o \Hi Muternic HctivHre n e\iYVerH dreHMt co\MHrHtiv cu YtXn[H n ti\Mul MroceYrii Veelor& E]iYt dou e]MlicHii MrinciMHle Mrivind \Hi MuternicH i\MlicHre H e\iYVerei dreMte n MroceYHreH Veelor& UnH dintre ele eYte HceeH c diVerenele intere\iYVerice HMHr deoHrece encodHreH relHionHl eYte \ediHt n MrinciMHl de e\iYVerH dreHMt iHr encodHreH WHzHt Me trYtur eYte \ediHt de ctre ceH YtXn[& O Hlt e]MlicHie eYte HceeH c diVerenele intere\iYVerice HMHr deoHrece MroceYHreH inVor\Hiei YociHlFe\oionHle eYte \ediHt n MrinciMHl de e\iYVerH dreHMt& (oHte cele trei iMoteze 5 HriH corticHl H Veei7 encodHreH relHionHlFconVi[urHlFZoliYtic i H e\iYVerei dreMte 5 Yu[ereHz c YiYte\ul de MroceYHre H Veei lH Hdult eYte locHlizHt n Hnu\ite Hrii occiMitoAte\MorHle7 n YMeciHl n e\iYVerH dreHMt7 i eYte neceYHr Mentru MroceYHreH nor\Hl H Veelor TdHr nu H oWiectelorU7 cel Muin dHtorit VHMtului c el \ediHz MroceYHreH conVi[urHiilor& O HWordHre Mrin MriY\H dezvoltrii eYte neceYHr n MroWHreH HceYtor iMoteze deoHrece eH Hr Mer\ite evHluHreH HYociHiilor YHu diYociHiilor n e\er[enH diVeritelor co\Monente Hle recunoHterii vizuHle& De e]e\Mlu7 dovezile c MroceYHreH Veelor i oWiectelor HMHr lH \o\ente diVerite YHu Ye dezvolt n rit\uri diVerite Hr YuYine iMotezH c cele dou Ye WHzeHz Me dou \ecHniY\e neuroco[nitive diVerite& .n MluY7 HceYt tiM de de\erY Hr Mer\ite YtudiereH co\Monentelor YiYte\ului de recunoHtere ntrAo \Hnier cHre nu eYte MoYiWil lH Hdult& De e]e\Mlu7 dHc YiYte\ul de recunoHtere H Veelor Ye dezvolt nHinteH YiYte\ului de recunoHtere H oWiectelor7 Htunci Hr Vi MoYiWil YtudiereH YiYte\ului Veelor izolHt i e]H\inHreH cHrHcteriYticilor YHle unice ntrAo \Hnier cHre nu eYte MoYiWil lH Hdult& .n YVXrit7 un HYtVel de de\erY Hr MuteH VurnizH inVor\Hii deYMre rolul e]Merienei n e\er[enH YiYte\ului de MroceYHre H Veelor& De e]e\Mlu7 e]iYt o diYtincie Mrezent lH nHtere ntre MroceYHreH Veei i H oWiectelor7 YHu eH Ye dezvolt conYecutiv e]Merienelor vizuHle cu Vee? /&-&/& DE'=OL(AREA PROCES"RII FE!EI U4ANE /&-&/&-& PERCEP!IA FE!ELOR LA NOUAN"SCU!I&

NouAnYcuii i \ic ocZii i cXteodHt cHMul7 n \Hi \Hre \Yur Mentru H ur\ri MHtternuri ce YeH\n cu o VH7 co\MHrHtiv cu Hlte MHtternuri& Se MHre c tot ce eYte neceYHr Mentru HceHYtH eYte o verYiune YcZe\Htic H unei Vee doHr un HrHn@H\ent triun[ZiulHr cu trei linii Mentru ocZi i [ur T?oZnYon7 -11/U& Unii Hutori Hu HVir\Ht c HceYte dHte Mot Vi e]MlicHte Mrin iMotezH YenzoriHl& ConVor\ HceYteiH7 nu e]iYt un YiYte\ cHre YAl VHc Me coMil Y ur\reHYc n \od YMeciVic Vee7 ci HceHYtH eYte O& ConYecin H unui \ecHniY\ \Hi [enerHl de [ZidHre H Hteniei vizuHle& De e]e\Mlu7 n \odelul YiYte\ului liniHr Hl Hteniei inVHntile7 MreVerinele vizuHle din Mri\ele luni de viH Yunt WHzHte Me H\Mlitudinile YMectrHle Hle Yti\ulilor THdic H cHntitii de ener[ie H unui MHttern7 deVinit de H\MlitudineH i orientHreH Vrecvenelor YMHiHle Hle co\MonenteiU& AYtVel7 YAH HVir\Ht c nouA nYcuii Hr MreVerH MHtternuri Yi\ilHre cu o VH deoHrece ele tind Y HiW \Hi \ult ener[ie lH nivelul Vrecvenelor YMHiHle lH cHre ei Yunt \Hi YenYiWili& Prin contrHYt7 Hlii e]Mlic HceHYt MreVerin MrintrAo iMotez YociHl& ConVor\ HceYteiH7 coMiii diYMun de o MreVerin nnYcut Mentru Yti\uli [en VH cHre eYte WHzHt nu nu\Hi Me viziWilitHteH HceYtorH dHr i Me cunotine \Hi YMeciVice deYMre conVi[urHiH unei Vee7 YtocHte lH nivel YuWcorticHl& Studii recente cHre Hu de\onYtrHt c nouAnYcuii PreVer MHtternuri VHciHle cZiHr \Hi \ult decXt Hltele de Hlt tiM cHre Yunt \Hi viziWile YuYin iMotezH YociHl& Cu\ coMiii Mrezint HceHYt MreVerin lH cXtevH ore duM nHtere7 ori nvH VoHrte reMede7 ori Hu tendine nnYcute& CHre Yunt WHzele neurHle Hle MreVerinei YMre Vee u\Hne Hle nouA nYcuilor? UnH dintre iMoteze eYte HceeH c MroceYul eYte \ediHt de o cHle vizuHl YuWcorticHl nu\it retinotectHl Tretin 5 nuclei [eniculHi lHterHli tHlH\ici 5 colicul YuMerior Acorte] vizuHl Mri\Hr HriH -,U Tvezi Fi[& 2U& De e]e\Mlu7 nouAnYcuii Mrezint MreVerinH doHr n condiiile n cHre Yunt HntrenHte YiYte\ele YuWcorticHle vizuHle THtunci cXnd Yti\ulii Ye \ic i Ye HVl lH MeriVeriH cX\Mului vizuHl i nu n centrul HceYtuiHU& 4Hi \ulte dovezi e]Meri\entHle YuYin HceHYt iMotez7 HrtXnd c nouAnYcuii i orienteHz HteniH \Hi \ult YMre MHtternuri Yi\ilHre cu o VH i nu YMre o VH inverYHt7 dHc le Yunt MrezentHte n zonH te\MorHl i nu nHzHl H cX\Mului vizuHl& )tiut Viind c circuitul YuWcorticHl retinotectHl Mri\ete inMuturi de lH cX\Mul vizuHl te\MorHl Tco\MHrHtiv cu circuitul corticHl Vor\Ht din retin Anuclei [eniculHi lHterHli tHlH\ici 5 corMi YtriHi 5 Hrii te\MoroMHrietHle 5 corte] vizuHl Mri\Hr7 cHre Mri\ete din zonH nHzHlU7 HceHYt HYi\etrie n MreVerin eYte con[ruent cu i\MlicHreH YuWcorticHl T?oZnYon7 -11/U& NouAnYcuii nu Hu doHr o MreVerin YMre H ur\ri Vee7 ci ei Yunt cHMHWili Y i MroceYeze inVor\Hii deYMre identitHteH Veei& LH doHr cXtevH ore duM nHtere ei MriveYc \Hi \ult VHH \H\ei decXt VHH unui Ytrin TcZiHr cXnd Hlte ele\ente cHre YAi indice identitHteH Mrecu\ \iroYul YHu voceH Yunt eli\inHteU& AceYte oWYervHii reMrezint o conteYtHre HtXt H iMotezei YenzoriHle cXt i H celei YociHle7 din \o\ent ce eH de\onYtreHz c nc de lH nceMutul vieii e]iYt un \ecHniY\ i\MlicHt n MroceYHreH Veei cHre eYte YenYiWil lH e]MerienH cu Vee individuHle& AceHYt nvHre Mrecoce Hr MuteH Vi \ediHt de ZiMocH\M7 din \o\ent ce HceHYt Vor\Hiune Ye tie c eYte

i\MlicHt n \e\orie7 eYte VuncionHl VoHrte devre\e co\MHrHtiv cu zonele \e\oriei din neocorte]7 i \ediHz nvHreH n YHrcinH de co\MHrHre H MerecZilor& AceYt YiYte\ eYte MroWHWil unul [enerHl vHlHWil i nu eYte deYi[nHt n \od YMeciVic Veelor7 Mentru c nouAnYcuii Yunt cHMHWili Y recunoHYc i Hli Yti\uli cu cHre Ye ZHWitueHz7 nu nu\Hi Vee T'eineZ i colHW&7 /662U& .n ti\M ce nouAnYcuii Yunt cHMHWili Y nvee Y recunoHYc Vee individuHle7 reMrezentrile lor deYMre identitHteH Hdulilor diVer de Hle Hdulilor& AceYt lucru H VoYt de\onYtrHt ntrAun Ytudiu cHre H HrtHt c HcetiH MriveYc \Hi \ult YMre VHH \H\ei decXt YMre H unui Ytrin7 doHr dHc eYte MrezentHt toHt VHH7 nu doHr trYturile interne TocZi7 nHY7 [urU& AceYte rezultHte Yu[ereHz c recunoHtereH Ye WHzeHz Me trYturile e]terne7 cu\ Hr Vi conturul Veei i Mrul7 i nu Me trYturile interne& AceYt MHttern eYte oMuY celui Hl Hdulilor7 Mentru cHre trYturile interne Yunt \Hi i\MortHnte& Se MoHte cH re[iunile e]terne Y HtrH[ \Hi \ult HteniH Mentru c ele Mrezint un contrHYt \Hi viziWil7 HceYt 9eVect e]tern: oWYervXnduAYe H nu Vi YMeciVic doHr Veelor7 coMiii de MXn lH / luni tinzXnd Y nu oWYerve un MHttern YHu Vor\ HVlHte ntrAun cHdru \Hi lHr[ THMud De 0HHn7 /66-U& RezultHtele unor Ytudii TField i colHW&7 -1</ i -1<2D duM De 0HHn7 /66-U Yu[ereHz c nouAnYcuii Yunt cHMHWili Y MroceYeze i inVor\Hie deYMre e]MreYiH VHciHl& .n HceYte Ytudii7 coMiilor de o zi @u\tHte leAHu VoYt MrezentHte o VH veYel7 triYt YHu YurMrinY H unei Ve\ei ViecHre ti\M de / Yecunde& IntereYul Me cHre lAHu HlocHt coMiii H creYcut Htunci cXnd e]MreYiH Ye YcZi\WH7 Yu[erXnd c ei MuteHu diYcri\inH ntre e]MreYii& Deci7 cel Muin unele dintre inVor\Hiile coninute n trYturile interne Hle Veei Yunt MroceYHte& CZiHr \Hi i\MreYionHnt7 coMiii nu doHr HrtHu diYcri\inHre vizuHl ntre e]MreYii dHr i i\itHu e]MreYiH Yi\ulHt de Hdult& /&-&/&/& PERCEP!IA FE!ELOR .N PRI4UL AN DE =IA!"& O YcZi\WHre i\MortHnt n HteniH Me cHre o Hloc coMiii Veelor HMHre lH HMro]i\Htiv < YMt\Xni& LH HceHYt vXrYt7 MreVerinH Mentru Vee cHre Ye \ic lH PeriVeriH cX\Mului vizuHl YcHde i HMHre o MreVerin Mentru H Vi]H Vee7 co\MHrHtiv cu Hlte MHtternuri MrezentHte n centrul cX\Mului vizuHl TnHzHlU& AceHYt YcZi\WHre Ye PreYuMune H Vi deter\inHt de dezvoltHreH VuncionHl H cii vizuHle corticHle cHre inZiW MreVerinH Mentru rYMunYul de H ur\ri i \ediHz nouH MreVerin de H Vi]H T?oZnYon7 -11/U& 4Hi \ult decXt HtXt7 lH HceHYt vXrYt reMrezentrile Veelor MHr Y Vie diVerite de Hle Hdultului Mrin HceeH c Ye WHzeHz Mri\ordiHl Me ocZi i nu Me conYtelHiH de trYturi Hle Veei& De e]e\Mlu7 cXnd coMiilor de / luni li Ye Mrezint Vee YcZe\Htice HYociHte cu Vee Hle cror trYturi Yunt H\eYtecHte TocZii n locul [urii YHu [urH n locul nHYuluiU YHu Mrezint Mri liMY7 ei vor Mrivi lH Vel de \ult lH VHH ntreH[ i lH VHH cHre Hre doHr ocZi7 i lH Vel de lun[ lH HceYte dou tiMuri de Vee co\MHrHtiv cu Veele cHre nu Hu ocZi& 4Hi \ult decXt HtXt7 MoziiH ocZilor nu eYte i\MortHnt7 dei ei Yunt cHMHWili Y diYcri\ineze ntre Veele cu ocZi cHre HMHr n locHii diVerite7 duM un oHrecHre HntrenH\ent& AYtVel7 lH / luni ocZii reMrezint ceH \Hi i\MortHnt trYtur H Veei7 indiVerent unde Yunt ei MoziionHi& I\MortHnH ocZilor eYte de HYe\eneH oWYervHWil n interHciunile lor YociHle zX\Wetul lor nceteHz dHc Yunt HcoMerii ocZii Hdultului cHre

interHcioneHz cu ei7 i revine duM ce eYte reYtHWilit contHctul oculHr& AWiH duM 3A8 luni7 coMiii nceM Y HiW o reMrezentHre H Veelor Yi\ilHr cu H Hdultului7 i Y rYMund lH Vee indiVerent de co\Mle]itHteH Veei7 i cu o \Hi \Hre Htenie HlocHt i celorlHlte trYturi& (otui7 cZiHr YilH 8 luni reMrezentrile lor diVer de Hle Hdulilor& Studiile VoloYind ERP Hu HrtHt c MoteniHlul N-,6 cHre HMHre lH HMro]& -/6A/66 \Y duM MrezentHreH Yti\ulului n zonele occiMitoAte\MorHle THriH -1U Tvezi Fi[& 2U reVlectXnd YtHdiul iniiHl Hl encodrii Veelor Hre o H\Mlitudine \Hi \Hre i o lHten \Hi lun[ lH Hduli Htunci cXnd li Ye Mrezint Vee inverYHte7 ei Viind i \Hi leni n H le recunoHte n HceHYt YituHie& AceYt eVect eYte YMeciVic lH Hduli Mentru Veele u\Hne i nu HMHre Mentru Vee de \Hi\u YHu de oi& LH coMiii de 8 luni7 MoteniHlul P366 cHre HMHre lH HMro]& 2$6a$6 \Y duM Yti\ul7 eYte7 Yi\ilHr lui N-,67 HVectHt de inverYiuneH Yti\ulului7 dHr HceYt MoteniHl diVer de N-,6 de lH Hdult& 4Hi recent Mrin \H[netoenceVHlo[rHVie T4E+U YAH evideniHt un rYMunY neuronHl lH Vee ce HMHre lH doHr -66 \Y duM MrezentHre Tnu\it 94-66:U7 ,6 \Y \Hi devre\e decXt Ytudiile HnterioHre TLiu7 0HrriY i RHn`iYZer7 /66/U& Autorii Yu[ereHz c MroceYHreH Veelor Hre dou YtHdii unul iniiHl Hl cHte[orizrii Veelor i unul ulterior n cHre eYte e]trHY identitHteH Veei& CoMiii Mrezint un eVect lH inverYiune Mentru Veele u\Hne dHr7 YMre deoYeWire de Hduli7 ei Mrezint HceYt eVect i Mentru Veele de \Hi\u7 dHr doHr lH nivelul e\iYVerei YtXn[i& AceYte dHte Yu[ereHz VHMtul cHlH 8 luni YiYte\ul de MroceYHre Hl Veelor rYMunde lH o cHte[orie \Hi lHr[ de Yti\uli& FHMtul c HMHre un eVect Hl inverYiunii n cHzul Veelor de \Hi\u doHr lH nivelul e\iYVerei YtXn[i7 Ye MoHte dHtorH YMeciHlizrii \Hi rHMide H e\iYVerei dreMte n MroceYHreH Veelor u\Hne co\MHrHtiv cu ceH YtXn[ TDe 0HHn7 /66-U& Unele Ytudii Hu evideniHt c HceeHi zon H [iruYului VuYiVor\ THriH -1U cHre Ye HctiveHz lH MrezentHreH Veelor7 Ye HctiveHz lH Hduli lH MrezentHreH unor cHte[orii de Yti\uli vizuHli cu cHre YuWiecii Hu \Hre e]Merien TYunt e]Meri n HceH cHte[orieU& De HceeH YAH MreYuMuY c MroceYele de doWXndire H e]Mertizei vizuHle i cel de MroceYHre H Veelor Y Ye deYVoHre n MHrHlel& AceHYt iMotez H VoYt inVir\Ht MHriHl7 de VHMtul c MroceYHreH Veelor o dHt cu dezvoltHreH devine \Hi YMeciVic7 \Hi li\itHt Tde lH orice tiM de Vee lH Vee u\HneU7 iHr MroceYul de HcZiziie H unei e]Mertize Hre un cHrHcter de e]MHndHre Tde lH HctivHre doHr lH cHte[oriH Vee lH HctivHre i VH de Hlte cHte[orii de oWiecteU& LH HMro]i\Htiv / luni7 HMHr Hnu\ite \odiVicri n MroceYHreH vizuHl cHre HVecteHz MroceYHreH identitii VHciHle& UnH dintre HceYte \odiVicri eYte HceeH c Hceti coMii devin \Hi YenYiWili lH trYturile interne Hle Veelor& De e]e\Mlu7 lH /A2 luni ei Yunt cHMHWili Y \e\oreze Vee doHr duM trYturile interne cZiHr duM un intervHl de / MXn lH /3 de ore de H\XnHre7 Mrezint MreVerin de H Mrivi YMre VHH \H\ei cZiHr dHc i Yunt HrtHte doHr trYturile interne7 i Mot recunoHte o VH VH\iliHr MrezentHt din Hlt un[Zi doHr duM trYturile interne& CoMiii Hloc Hcu\ \Hi \ult Htenie trYturilor interne7 n YMeciHl

ocZilor& Unele teorii Hu MoYtulHt VHMtul c Hdulii encodeHz identitHteH VHciHl VoloYind relHiile YMHiHle dintre trYturi& SenYiWilitHteH creYcut VH de ele\entele interne le Mer\ite coMiilor Y encodeze VHH ntrAo \odHlitHte \Hi Yi\ilHr cu H Hdultului7 HceHYt \odHlitHte7 de Hlt\interi7 HMlicXndAo i lH Hlte MHtternuri decXt Vee& O H douH YcZi\WHre n MroceYHreH Veelor ce HMHre lH HceHYt vXrYt eYte HceeH c ei nceM Y Mun n le[tur inVor\Hiile \Hi \ultor Vee individuHle& Pentru Hduli7 un HYMect i\MortHnt Hl encodrii identitii VHciHle l reMrezint [rHdul de diVereniere dintre HceH VH i reMrezentHreH \odHl YHu MrototiMHl H Veelor& RezultHtele Ytudiilor Me coMiii Hu indicHt c duM ce ei Ye VH\iliHrizeHz cu 3 Vee individuHle7 coMiii de 2 luni7 co\MHrHtiv cu cei de o lun7 Yunt cHMHWili Y recunoHYc HtXt ViecHre VH cXt i o VH cHre ntrunete trYturile co\une Hle tuturor& ScZi\WHreH cHre Yurvine ntre - i 2 luni reVlect dezvoltHreH VuncionHl H Hriilor te\MorHle i H cone]iunilor lor cu ZiMocH\Mul& 4e\oriile de lH - lun reVlect o Vor\ de encodHre YMeciVic ZiMocH\Mului7 n cHre inMutul nu eYte inVluenHt de Hlte MroceYri corticHle& AceHYtH iAHr Mer\ite coMilului Y nvee deYMre Vee lH \odul individuHl7 Vr Y MroceYeze relHiile dintre diVerite Vee i trYturile lor co\une& 6 dHt cu e]MerienH Hcu\ulHt n Mri\ele luni7 circuitele neocorticHle Hle cii vizuHle ventrHle Mot e]trH[e ele\entele conYtHnte Hle Veelor lH cHre coMiii Yunt e]Mui i Y deYcoMere YtructurH HceYtei cHte[orii de Yti\uli7 \odiVicXnd HYtVel inMuturile ctre ZiMocH\M& AceHYt \odiVicHre nu eYte YMeciVic Veelor7 lH 2 luni coMiii MutXnd Vi cHMHWili YAi Vor\eze cHte[orii MerceMtive nHturHle YHu HrtiViciHle T0HYe[H`H i 4i^HYZitH7 /66/U& Studiile ERP Hu evideniHt lH coMiii de 8 luni o HYi\etrie e\iYVeric7 e\iYVerH dreHMt Viind \Hi HctivHt Htunci cXnd ei i recunoYc \H\H7 n ti\M ce HctivHreH lH acunoHtereH unei @ucrii VH\iliHre eYte WilHterHl& AceYte rezultHte Yu[ereHz c ntre B 1 luni e\iYVerH dreHMt eYte de@H \Hi eVicient decXt YtXn[H n recunoHtereH Veelor& DiVerenH interAe\iYVeric n MroceYHreH Veelor Hr MuteH Vi le[Ht de diVerene n&c nHturH encodrii Veelor7 co\MHrHtiv cu Hli Yti\uli& AceHYt iMotez eYte de\onYtrHt de Ytudiile VoloYind MrocedurH divizrii cX\Mului vizuHl7 cHre Hu HrtHt c YuWiecii Yunt \Hi cHMHWili Y detecteze o \odiVicHre YMHiHl Tde e] \ri\eH ocZilorU H unei Vee MrezentHt n cX\Mul vizuHl YtXn[7 n ti\M ce n detectHreH \odiVicrii unei trYturi Tde e] un ocZi diVeritU e]iYt un HvHntH@ Yi\ilHr Hl cX\Mului vizuHl dreMt& AceYt tiM de HvHntH@ nu eYte unic doHr Veelor7 ci Ye HMlic i lH Yti\uli [eo\etrici7 coMiii detectXnd \Hi uor YcZi\Wri YMHiHle Hle trYturilor cu e\iYVerH dreHMt i YcZi\Wri n nHturH trYturilor cu ceH YtXn[ THMud De 0HHn7 /66-U& CoMiii Yunt cHMHWili Y diYcri\ineze ntre diVerite e]MreYii VHciHle e\oionHle& De e]e\Mlu7 coMiii de 2 luni teYtHi cu MrocedurH ZHWituHreA dezZHWituHre YAHu dovedit cHMHWili Y diYcri\ineze ntre Veele veYele de cele YurMrinYe7 zX\WitoHre de ncruntHte7 dHr MrezentHu diViculti n diYcri\inHreH Veelor triYte co\MHrHtiv cu celelHlte vHriHnte7 cel Muin MXn lH , luni& DHte recente Yu[ereHz cHlH , luni7 cH i Hdulii7 coMiii Mrezint o MerceMie

cHte[oriHl H e]MreYiilor e\oionHle& Pentru H YtudiH MerceMiH cHte[oriHl7 YA Hu VoloYit Voto[rHVii cHre erHu \odiVicHte Me cHlculHtor [rHduHl7 o e]MreYie trHnYVor\XnduAYe n HltH& .n VHH HceYtor Yti\uli7 Hdulii diYcri\ineHz \Hi uor Veele ce Mrezint o trecere n Hlt cHte[orie e\oionHl7 co\MHrHtiv cu cele cHre Yunt Vizic lH Vel7 dHr Yunt MHrte din HceeHi cHte[orie e\oionHl& )i coMiii de , luni Mrezint HceYt MHttern Hl MerceMiei cHte[oriHle TDe 0HHn7 /66-U& AceYte dHte7 conVir\ iMotezH c MerceMiH cHte[oriHl H Veelor HMHre relHtiv ti\Muriu7 i Yi\ilHr cu MerceMiH cHte[oriHl H Hltor Yti\uli Tde e] culorileU Hre o WHz nnYcut& Studiile reHlizHte VoloYind ERP Hu evideniHt c rYMunYul cereWrHl lH Vee cu e]MreYie e\oionHl diVer de cel lH Vee cu e]MreYie neutr& PoteniHlul cel \Hi ti\Muriu relHionHt cu e]MreYiile e\oionHle HMHre n zonele te\MoroAocciMitHle i MerYiYt Hcolo ti\M de cXtevH Yute de \Y& Co\MonentH N-,6 eYte Ye\niVicHtiv \Hi \ic lH MrezentHreH Veelor veYele YHu triYte co\MHrHtiv cu Vee neutre& AceHYt diVeren MerYiYt ti\M de /66A 366 \Y n cHzul e]MreYiilor e\oionHle lH nivelul zonelor te\MoroAocciMitHle THriH -1U7 HceYte Vee evocXnd i un MoteniHl tXrziu Mozitiv P2W cHre HMHre lH HMro]& $/6 \Y7 n HriH orWitoVrontHl YtXn[ THriile -- i 3,U T0Hl[ren i 4Hrin_ovic7 -11$U Tvezi Fi[& 3U& Studiile reHlizHte Me coMii Hu HrtHt c unele co\Monente Hle Ycenei MerceMtive ce Mrezint Vrecven YMHiHl reduY7 Ye [ruMeHz n conVi[urHii [loWHle ce MoHrt indicHtori e\oionHli7 n ti\M ce Vrecvenele YMHiHle nHlte Yunt neceYHre n HnHlizH detHliHt H inVor\Hiilor Vine7 cu\ Yunt cele i\MlicHte n recunoHtereH unei Vee& CHleH \H[nocelulHr 5 nuclei MulvinHri 5 H\i[dHl7 ne Mer\ite Y recunoHte\ Mericolul YHu indicii e\oionHli HceH cHte[orieU& De HceeH YAH MreYuMuY c MroceYele de doWXndire H e]Mertizei vizuHle i cel de MroceYHre H Veelor Y Ye deYVoHre n MHrHlel& AceHYt iMotez H VoYt inVir\Ht MHriHl7 de VHMtul c MroceYHreH Veelor o dHt cu dezvoltHreH devine \Hi YMeciVic7 \Hi li\itHt Tde lH orice tiM de Vee lH Vee u\HneU7 iHr MroceYul de HcZiziie H unei e]Mertize Hre un cHrHcter de e]MHndHre Tde lH HctivHre doHr lH cHte[oriH Vee lH HctivHre i VH de Hlte cHte[orii de oWiecteU& LH HMro]i\Htiv / luni7 HMHr Hnu\ite \odiVicri n MroceYHreH vizuHl cHre HVecteHz MroceYHreH identitii VHciHle& UnH dintre HceYte \odiVicri eYte HceeH c Hceti coMii devin \Hi YenYiWili lH trYturile interne Hle Veelor& De e]e\Mlu7 lH /A2 luni ei Yunt cHMHWili Y \e\oreze Vee doHr duM trYturile interne cZiHr duM un intervHl de / MXn lH /3 de ore de H\XnHre7 Mrezint MreVerin de H Mrivi YMre VHH \H\ei cZiHr dHc i Yunt HrtHte doHr trYturile interne7 i Mot recunoHte o VH VH\iliHr MrezentHt din Hlt un[Zi doHr duM trYturile interne& CoMiii Hloc Hcu\ \Hi \ult Htenie trYturilor interne7 n YMeciHl ocZilor& Unele teorii Hu MoYtulHt VHMtul c Hdulii encodeHz identitHteH VHciHl VoloYind relHiile YMHiHle dintre trYturi& SenYiWilitHteH creYcut VH de ele\entele interne le Mer\ite coMiilor Y encodeze VHH ntrAo \odHlitHte \Hi Yi\ilHr cu H Hdultului7 HceHYt \odHlitHte7 de Hlt\interi7 HMlicXndAo i lH Hlte MHtternuri decXt Vee&

6 H douH YcZi\WHre n MroceYHreH Veelor ce HMHre lH HceHYt vXrYt eYte HceeH c ei nceM Y Mun n le[tur inVor\Hiile \Hi \ultor Vee individuHle& Pentru Hduli7 un HYMect i\MortHnt Hl encodrii identitii VHciHle l reMrezint [rHdul de diVereniere dintre HceH VH i reMrezentHreH \odHl YHu MrototiMHl H Veelor& RezultHtele Ytudiilor Me coMiii Hu indicHt c duM ce ei Ye VH\iliHrizeHz cu 3 Vee individuHle7 coMiii de 2 luni7 co\MHrHtiv cu cei de o lun7 Yunt cHMHWili Y recunoHYc HtXt ViecHre VH cXt i o VH cHre ntrunete trYturile co\une Hle tuturor& ScZi\WHreH cHre Yurvine ntre - i 2 luni reVlect dezvoltHreH VuncionHl H Hriilor te\MorHle i H cone]iunilor lor cu ZiMocH\Mul& 4e\oriile de lH - lun reVlect o Vor\ de encodHre YMeciVic ZiMocH\Mului7 n cHre inMutul nu eYte inVluenHt de Hlte MroceYri corticHle& AceHYtH iAHr Mer\ite coMilului Y nvee deYMre Vee lH \odul individuHl7 Vr Y MroceYeze relHiile dintre diVerite Vee i trYturile lor co\une& 6 dHt cu e]MerienH Hcu\ulHt n Mri\ele luni7 circuitele neocorticHle Hle cii vizuHle ventrHle Mot e]trH[e ele\entele conYtHnte Hle Veelor lH cHre coMiii Yunt e]Mui i Y deYcoMere YtructurH HceYtei cHte[orii de Yti\uli7 \odiVicXnd HYtVel \Muturile ctre ZiMocH\M& AceHYt \odiVicHre nu eYte YMeciVic Veelor7 lH 2 luni coMiii MutXnd Vi cHMHWili YAi Vor\eze cHte[orii MerceMtive nHturHle YHu HrtiViciHle T0HYe[H`H i 4i^HYZitH7 /66/U& Studiile ERP Hu evideniHt lH coMiii de 8 luni o HYi\etrie e\iYVeric7 e\iYVerH dreHMt Viind \Hi HctivHt Htunci cXnd ei i recunoYc \H\H7 n ti\M ce HctivHreH lH recunoHtereH unei @ucrii VH\iliHre eYte WilHterHl& AceYte rezultHte Yu[ereHz c ntre B 1 luni e\iYVerH dreHMt eYte de@H \Hi eVicient decXt YtXn[H n recunoHtereH Veelor& DiVerenH interAe\iYVeric n MroceYHreH Veelor Hr MuteH Vi le[Ht de diVerene n nHturH encodrii Veelor7 co\MHrHtiv cu Hli Yti\uli& AceHYt iMotez eYte de\onYtrHt de Ytudiile VoloYind MrocedurH divizrii cX\Mului vizuHl7 cHre Hu HrtHt c YuWiecii Yunt \Hi cHMHWili Y detecteze o \odiVicHre YMHiHl Tde e] \ri\eH ocZilorU H unei Vee MrezentHt n cX\Mul vizuHl YtXn[7 n ti\M ce n detectHreH \odiVicrii unei trYturi Tde e] un ocZi diVeritU e]iYt un HvHntH@ Yi\ilHr Hl cX\Mului vizuHl dreMt& AceYt tiM de HvHntH@ nu eYte unic doHr Veelor7 ci Ye HMlic i lH Yti\uli [eo\etrici7 coMiii detectXnd \Hi uor YcZi\Wri YMHiHle Hle trYturilor cu e\iYVerH dreHMt i YcZi\Wri n nHturH trYturilor cu ceH YtXn[ THMud De 0HHn7 /66-U& CoMiii Yunt cHMHWili Y diYcri\ineze ntre diVerite e]MreYii VHciHle e\oionHle& De e]e\Mlu7 coMiii de 2 luni teYtHi cu MrocedurH ZHWituHreA dezZHWituHre YAHu dovedit cHMHWili Y diYcri\ineze ntre Veele veYele de cele YurMrinYe7 zX\WitoHre de ncruntHte7 dHr MrezentHu diViculti n diYcri\inHreH Veelor triYte co\MHrHtiv cu celelHlte vHriHnte7 cel Muin MXn lH , luni& DHte recente Yu[ereHz cHlH , luni7 cH i Hdulii7 coMiii Mrezint o MerceMie cHte[oriHl H e]MreYiilor e\oionHle& Pentru H YtudiH MerceMiH cHte[oriHl7 YA Hu VoloYit Voto[rHVii cHre erHu \odiVicHte Me cHlculHtor [rHduHl7 o e]MreYie trHnYVor\XnduAYe n HltH& .n VHH HceYtor Yti\uli7 Hdulii diYcri\ineHz \Hi uor Veele ce Mrezint o trecere n Hlt cHte[orie e\oionHl7 co\MHrHtiv cu cele cHre Yunt Vizic lH Vel7 dHr Yunt MHrte din HceeHi cHte[orie e\oionHl& )i

coMiii de , luni Mrezint HceYt MHttern Hl MerceMiei cHte[oriHle TDe 0HHn7 /66-U& AceYte dHte7 conVir\ iMotezH c MerceMiH cHte[oriHl H Veelor HMHre relHtiv ti\Muriu7 i Yi\ilHr cu MerceMiH cHte[oriHl H Hltor Yti\uli Tde e] culorileU Hre o WHz nnYcut& Studiile reHlizHte VoloYind ERP Hu evideniHt c rYMunYul cereWrHl lH Vee cu e]MreYie e\oionHl diVer de cel lH Vee cu e]MreYie neutr& PoteniHlul cel \Hi ti\Muriu relHionHt cu e]MreYiile e\oionHle HMHre n zonele te\MoroAocciMitHle i MerYiYt Hcolo ti\M de cXtevH Yute de \Y& Co\MonentH N-,6 eYte Ye\niVicHtiv \Hi \ic lH MrezentHreH Veelor veYele YHu triYte co\MHrHtiv cu Vee neutre& AceHYt diVeren MerYiYt ti\M de /66a66 \Y n cHzul e]MreYiilor e\oionHle lH nivelul zonelor te\MoroA occiMitHle THriH -1U7 HceYte Vee evocXnd i un MoteniHl tXrziu Mozitiv P2W cHre HMHre lH HMro]& $/6 \Y7 n HriH orWitoVrontHl YtXn[ THriile -- i 3,U T0Hl[ren i 4Hrin_ovic7 -11$U Tvezi Fi[& 3U& Studiile reHlizHte Me coMii Hu HrtHt c unele co\Monente Hle Ycenei MerceMtive ce Mrezint Vrecven YMHiHl reduY7 Ye [ruMeHz n conVi[urHii [loWHle ce MoHrt indicHtori e\oionHli7 n ti\M ce Vrecvenele YMHiHle nHlte Yunt neceYHre n HnHlizH detHliHt H inVor\Hiilor Vine7 cu\ Yunt cele i\MlicHte n recunoHtereH unei Vee& CHleH \H[nocelulHr 5 nuclei MulvinHri 5 H\i[dHl7 ne Mer\ite Y recunoHte\ Mericolul YHu indicii e\oionHli \Hi rHMid i Vr i\MlicHre HtenionHte7 i de HYe\eneH \ediHz HWilitile vizuHle Hle coMiilor n Mri\ele luni de viH7 cHre Mot VoloYi Vrecvenele YMHiHle @oHYe Mentru H detectH indicii e\oionHli Hi Veelor7 nHinte cH YiYte\ul lor vizuHl corticHl Y Ye \Htureze T=uilleu\ier i colHW&7 /662U& LH Hduli7 n YcZi\W7 circuitul i\MlicHt n MroceYHreH e]MreYiilor e\oionHle eYte corticHl7 MlecXnd din HriH vizuHl =I YMre corte]ul e]trHYtriHt7 incluzXnd [iruYul VuYiVor\ Hl Veelor i YulcuYul te\MorHl YuMerior7 iHr HMoi H\i[dHlH TPeYYoH i colHW&7 /66/U& Fi[urH $ A\i[dHlH i ZiMocH\Mul& Studii recente reHlizHte Me Hduli Yu[ereHz c MerceMiH diVeritelor tiMuri de e]MreYii e\oionHle Hre WHze neurHle diVerite& De e]e\Mlu7 H\i[dHlH Tvezi Fi[& $U eYte i\MlicHt n MroceYHreH e]MreYiei de Vric i triYtee7 dHr nu i H Veelor VurioHYe YHu dez[uYtHte TAdolMZY7 /66/U& 4Hi e]Hct7 n cHzul e]MreYiei de triYtee Ye HctiveHz H\i[dHlH YtXn[7 Molul te\MorHl dreMt i [Hn[lionii WHzHli dreMi& A\i[dHlH YtXn[ i orWitoVrontHlul dreMt reHcioneHz lH Vee YMeriHte \Hi Muternic decXt ceH dreHMt7 cHre Ye i oWinuiete \Hi uor cu Hceti Yti\uli TAdolMZY7 /66/U& A\i[dHlH dreHMt rYMunde \Hi Muternic lH Vee veYele7 iHr \ri\eH eVectului coreleHz cu trYturH de e]trHverYiune TCHnli i colHW&7 /66/U& +Hn[lionii WHzHli dreMi i corte]ul inYulHr rYMund lH e]MreYiH de dez[uYt TAdolMZY7 /66/U7 iHr corte]ul orWitoVrontHl i corte]ul cin[ulHt Hnterior lH Vurie T0Hr\er i colHW&7 /66-U& .n [enerHl YAH YtHWilit c H\i[dHlH YtXn[7 orWitoVrontHlul dreMt i corte]ul te\MorHl Yunt i\MlicHte n MroceYHreH e]MreYiilor ne[Htive TIidH_H i colHW&7 /66-U& /&-&/&2& PERIOADA lA/ ANI& E]iYt dovezi ce Yu[ereHz c reMrezentrile \entHle Hle Veelor diVer lH coMii de Hle Hdulilor i duM Mri\ul Hn de viH& UnH dintre cile Mrin cHre

YAH de\onYtrHt HceHYtH Yunt eVectele 9Hltor rHYe: i 9Hltor YMecii:& AceYte eVecte Ye reVer lH VHMtul c Hdulii Yunt \Hi deVicitHri n recunoHtereH Veelor indivizilor ce HMHrin Hltor rHYe YHu YMecii& AceYt lucru Ye ntX\Ml7 MroWHWil7 Mentru c Veele HMHrinXnd MroMriei YMecii i rHYe Yunt vzute \Hi deY i HYtVel Mot Vi \Hi uor i eVicient relHionHte cu MrototiMul Vor\Ht Mrin e]MerienH cotidiHn& Prin contrHYt7 coMiii nu Mrezint HcelHi MHttern coMiii de 8 Hni de rHY cHucHziHn recunoYc lH Vel de Wine \e\Wrii MroMriei rHYe cXt i Hi rHYelor HYiHtice& Deci reMrezentrile deYMre Vee Hle coMiilor de 8 Hni Yunt \Hi vH[i i \Hi Muin YMeciVice MroMriei rHYe& O H douH \etod Mrin cHre Hu VoYt YtudiHte reMrezentrile \entHle deYMre Vee eYte Mrin evHluHreH dezvoltrii 9eVectelor trYturii diYtinctive: n recunoHtereH Veelor& Adulii [YeYc \Hi uor de \e\orHt Veele deoYeWite& AceHYtH deoHrece Veele tiMice Ye [ruMeHz n @urul unui MrototiM i HYtVel Yunt \Hi uor conVundHte unH cu HltH& CoMiii de 8A, Hni nu recunoYc \Hi Wine Veele HtiMice co\MHrHtiv cu cele tiMice7 Yu[erXnd c reMrezentrile lor \entHle diVer de Hle Hdulilor iFYHu ei nu VoloYeYc MrototiMurile Mentru H encodH inVor\HiH deYMre Vee n HcelHi \od Mrecu\ o VHc Hdulii THMud De 0HHn7 /66-U& =XrYtH de -6A-/ Hni reVlect o MerioHd de trHnziie n MroceYHreH Veelor& LH HceHYt vXrYt HMHr diVerene ntre Ye]e7 cu un HvHntH@ Hl Vetelor7 iHr Mro[reYele conYtHnte cHre Ye VHc nceMXnd de lH $ Hni7 H@un[ lH un MlHtou n HceHYt MerioHd& EYte de neconteYtHt c \e\oriH identitii VHciHle Ye dezvolt deAH lun[ul coMilriei7 recunoHtereH Veelor VH\iliHre H@un[Xnd lH nivelul Hdulilor relHtiv ti\Muriu7 to 3 Hni7 dHr recunoHtereH celor neVH\iliHre doHr \ult \Hi tXrziu n coMilrie& Ce r\Xne incert eYte \ecHniY\ul ce Yt lH WHzH HceYtor YcZi\Wri& UnH dintre cele \Hi lHr[ HcceMtHte iMoteze eYte HceeH H HdXnci\ii MroceYrii& 4e\oriH Veelor lH Hduli eYte \Hi Wun dHc n ti\Mul MroceYului de nvHre ei VHc @udeci \Hi 9ProVunde: cu\ Hr Vi o Hnu\it trYtur de MerYonHlitHte Tde e] cinYteHU H unei ed decXt dHc ei VHc o @udecHt \Hi 9YuMerViciHl: WHzHt Me cHrHcteriYtici Vizice e e] culoHreH Mrului7 Ye]ulU& EncodHreH \Hi MroVund nu duce n \od neceYHr lH o \e\orHre YuMerioHr celei oWYervHte Htunci cXnd li Ye YMune YuWiecilor doHr Y in \inte o Vi[ur7 indiVerent cu\ o VHc7 Yu[erXnd c Hdulii Ye Hn[H@eHz n \od nHturHl n MroceYri \Hi MroVunde& 4otivul e]Hct Hl WeneViciului encodrii \Hi MroVunde nu eYte cunoYcut7 dHr Ye Yu[ereHz c eH Hr duce lH o encodHre Ye\Hntic H Veei iFYHu o MroWHWilitHte creYcut de H encodH trYturile diYtinctive& EYte MoYiWil cH7 YMre deoYeWire de Hduli7 coMiii Y H@un[ \Hi [reu7 [rHduHl7 lH o VoloYire Huto\Ht H YtrHte[iilor oMti\e de encodHre7 i de HceeH recunoHtereH Veelor neVH\iliHre Y Ye \WunteHYc [rHduHl n coMilrie& AceYte \odiVicri Ye MoHte Vie le[Hte de \HturizHreH corte]ului MreVrontHl inVerior YtXn[ i\MlicHt lH Hduli n encodHreH Veelor neVH\iliHre TDe 0HHn7 /66-U& /&-&2& SIS(E4E NEURALE ADI!IONALE I4PLICA(E .N e PERCEP!IA FE!ELOR&

SiYte\ele neurHle HdiionHle Yunt e]tenYii Hle YiYte\ului de MerceMie H Veelor& Se cunoHte din dHtele neuroi\H[iYtice c YiYte\ele neurHle i\MlicHte n HteniH YMHiHl i MerceMie7 locHlizHte n re[iunile YulcuYului intrHMHrietHl i cX\Mul VrontHl oculHr THriile 26 reYMectiv <U7 MroceYeHz i inVor\Hie deYMre Vee7 cu\ eYte direciH Mrivirii i MoziiH cHMului ce [enereHz eVectul de 9@oint Httention:& SiYte\ele neurHle i\MlicHte n co\MreZenYiuneH verWHl Huditiv locHlizHte n [iruYul te\MorHl YuMerior THriH 36U MHrticiM i lH MroceYHreH \icrilor Wuzelor le[Hte de vorWire7 MroWHWil e]tr[Xnd inVor\HiH Vonetic& SiYte\ele neurHle i\MlicHte n reMrezentHreH cunotinelor eMiYodice locHlizHte n loWul te\MorHl Hnterior TZiMocH\MU Tvezi Fi[& $U MHrticiM lH reHctuHlizHreH nu\elor i Hltor inVor\Hii eMiYodice HYociHte cu o VH THMud 0H]W^7 0oVV\Hn i +oWWini7 /66/U& 0H]W^7 0oVV\Hn i +oWWini T/66/U Hu MroMuY un \odel Hl MerceMiei Veei cHre MreYuMune interHciuneH dintre \Hi \ulte re[iuni cereWrHle7 HH cu\ H\ HrtHt Hnterior& ProceYHreH inVor\Hiei YMHiHle coninute de Mrivire i MoziiH cHMului MreYuMune MHrticiMHreH coordonHt H re[iunilor YenYiWile lH Vee din YulcuYul te\MorHl YuMerior THriH 36U i H YiYte\ului Hteniei YMHiHle din YulcuYul intrHMHrietHl THriH 26U& CitireH Wuzelor MreYuMune MHrticiMHreH coordonHt H re[iunilor i\MlicHte n HnHlizH vizuHl H \icrilor Wuzelor i n HnHlizH Vonetic& PerceMiH e]MreYiilor e\oionHle i\Mlic MHrticiMHreH coordonHt H re[iunilor i\MlicHte n HnHlizH vizuHl H e]MreYiilor VHciHle7 Mrecu\ i H celor i\MlicHte n reMrezentHreH i MroducereH e\oiilor& AYtVel7 o Vuncie deVinit co[nitiv7 Mrecu\ citireH Wuzelor7 nu i\Mlic o re[iune cereWrHl YMeciHlizHt Mentru HceHYt Vuncie7 ci HctivitHteH concertHt H re[iunilor ce MroceYeHz co\Monente Hle HceYtei Vuncii& AceleHi re[iuni Mot MHrticiMH i n Hlte Vuncii interHcionXnd cu Hlte YiYte\e& De e]e\Mlu7 re[iunile intrHMHrietHle ce HcioneHz \Mreun cu YulcuYul te\MorHl YuMerior lH \ediereH co\utrii Hteniei YMHiHle cH rYMunY lH MrivireH Hltei MerYoHne T@oint HttentionU7 Yunt i\MlicHte i n direcionHreH YMHiHl H Hteniei cH rYMunY lH Hli Yti\uli vizuHli7 Huditivi i MroWHWil Yo\HtoYenzoriHli& AceYt \odel VurnizeHz o deYcriere H YuWYiYte\elor VuncionHle ce YtHu lH WHzH unor HYMecte Hle co[niiei YociHle& DHtele deYMre concentrHreH Hteniei Hltei MerYoHne YMre un Hnu\it loc Yunt HYociHte cu interHciuneH dintre YulcuYul te\MorHl YuMerior )i YulcuYul intrHMHrietHl& ProceYHreH i reHcionHreH lH Ytrile e\oionHle Hle Hltei MerYoHne Yunt HYociHte cu interHciuneH dintre YulcuYul te\MorHl YuMerior7 H\i[dHl i Hlte Ytructuri i\MlicHte n e\oii& .n MHrticulHr7 MHrticiMHreH H\i[dHlei n MroceYHreH Veelor @oHc un rol relevHnt n Yenti\entul de H te Yi\i relH]Ht YHu nu n YituHii YociHle& RYMunYul e\oionHl lH MrivireH direct H celuilHlt 5 un Ye\nHl YociHl cHre MoHte nYe\nH Vie HtrHcie Vie MrovocHre 5 eYte HYociHt MHriHl cu interHciunile dintre YulcuYul te\MorHl YuMerior i H\i[dHl& A\i[dHlH eYte AMlicHt n @udecile de ncredere cXt ncredere i inYMir Vi[urH unei MerYoHne Ytrine& Cei cu H\i[dHlH lezHt Ye ncred n orice Vi[ur u\Hn7 iHr

cei cu H\i[dHlH YuMrHAHctivHt Tcu\ e n Hn]ietHteU Yunt VoHrte nencreztori& Atunci cXnd @udec\ o VH cH neAinYMirXnd ncredere Ye HctiveHz7 Me lXn[ H\i[dHl7 YulcuYul te\MorHl YuMerior7 corte]ul orWitoVrontHl Tvezi Fi[& 8U i corte]ul inYulHr THMud AdolMZY7 /662U& Senti\entul de H Vi 9n [Hrd: cu Ytrinii i relH]Ht cu Mrietenii MoHte Vi HYociHt cu interHciunile dintre [iruYul VuYiVor\ THriH -1U7 re[iunile te\MorHle HnterioHre TZiMocH\MU i H\i[dHl T0H]W^7 0oVV\Hn i +oWWini7 /66/U& A\i[dHl eYte i\MlicHt i n @udecile Mrivind HtrHctivitHteH unei Vee7 Hlturi de corte]ul orWitoVrontHl i corMii YtriHi ventrHli THMud AdolMZY7 /662U7 HceYt circuit Viind de VHMt i\MlicHt n MroceYHreH vHlorii \otivHionHle H Yti\ulilor vizuHli Tel Ye HctiveHz i cXnd WrWHii MriveYc \Hini YMort Mrin co\MHrHie cu \Hinile de VH\ilie YHu de orH 5 Er_ i colHW&7 /66/U& /&-&3& DE LA PROCESAREA FE!ELOR LA PROCESAREA IN(EN!IONALI("!II& OH\enii MoYed HWilitHteH inerent de H nele[e \inteH HltorH& AceYt MroceY eYte o co\Monent H ceeH ce Ye nu\ete 9(Zeor^ oV \ind:& Studiile MYiZoViziolo[ice Hu evideniHt VHMtul c \icHreH Wiolo[ic eYte MroceYHt cH o cHte[orie YMeciHl7 creiH7 nc lH o vXrYt VrH[ed7 oH\enii i HtriWuie Ytri \entHle Mrecu\ inteniile& SulcuYul te\MorHl YuMerior THriH 36U eYte i\MlicHt n detectHreH \icrii Wiolo[ice& AceHYt zon Mri\ete inVor\Hii conver[ente HtXt de lH cHleH vizuHl ventrHl cXt i dorYHl7 reMrezentXnd o interVH ntre MerceMiH n YcoMul identiVicrii i MerceMiH Hciunii& CoMiii HtriWuie intenii i unor Yti\uli WHzHli Mrecu\ YMoturi lu\inoHYe \ictoHre YHu MerYonH@e Hni\Hte Yi\Mle7 HtXt ti\M cXt \icHreH lor eYte 9Hni\Ht: 5 Hdic eYte HutoAMroMulYHt7 nu eYte liniHr i MoYed YcZi\Wri Wrute de vitez& SulcuYul te\MorHl YuMerior i corte]ul MreVrontHl \ediHn Yunt HctivHte Htunci cXnd Ye HtriWuie Ytri \entHle unor Yti\uli n \icHre& AceYte zone Yunt7 de HYe\eneH7 HctivHte de YHrcini de 9(Zeor^ oV \ind: n cHre YuWiecii [XndeYc deYMre Ytrile \entHle MroMrii YHu Hle HltorH& *lH_e\ore i Decet^ T/66-U MroMun un \odel nu\it 9For`Hrd \odel: cHre e]Mlic HtriWuireH unor intenii Me WHzH oWYervrii unor Hciuni& AceYt \odel MoYtuleHz e]iYtenH unor Ytructuri neurHle cHre Hr YtocH Mredicii Hle conYecinelor unei Hciuni7 iHr HceYte reMrezentri Hr Vi reHctivHte Htunci cXnd oWYerv\ \icrile cuivH i i eYti\\ inteniile& AceYt \ecHniY\ YAHr WHzH Me Yi\ulHreH Hciunii oWYervHte i eYti\HreH inteniilor unui MerYonH@7 Me WHzH reMrezentrilor MroMriilor intenii& E]iYt dovezi e]Meri\entHle c Yi\ulHreH i i\itHreH VHciliteHz HtriWuireH inteniilor T*lH_e\ore i Decet^7 /66-U& Re[iunile cereWrHle i\MlicHte n MroceYHreH li\WH@ului Hu VoYt MroMuYe cH MHrte co\Monent H YuWYtrHtului neurHl Hl 9(Zeor^ oV \ind:& (otui7 dHtele e]Meri\entHle de lH YuWiecii cu tulWurri de li\WH@ Hu indicHt VHMtul c HceYte zone nu reMrezint co\MonentH centrHl H 9(Zeor^ oV \ind:7 ci Yunt coA oMtHte n HceHYtH& Re[iunile VrontHle cHre YerveYc Vunciilor e]ecutive Hu VoYt de HYe\eneH i\MlicHte n 9tZeor^ oV \ind:7 dHr Ytudiile reHlizHte Me MHcieni cu leziuni VrontHle Hu indicHt c i ele reMrezint doHr un YiYte\ coAoMtHt& Alte re[iuni coAoMtHte Yunt cele i\MlicHte n MroceYHreH vizuoAYMHiHl din e\iYVerH dreHMt& DHtele oWinute Me coMiii Hutiti i Me Mri\Hte MHr Y indice

c H\i[dHlH reMrezint o co\Monent centrHl H 9(Zeor^ oV \ind:7 dHr e\er[enH HceYteiH MreYuMune i\MlicHreH Hlturi de H\i[dHlH H YiYte\elor coAoMtHte TSie[Hl i =Hrle^7 /66/U& E]iYt i Hli VHctori cHre Yunt cruciHli n e\er[enH 9(Zeor^ oV \ind:7 e]MerienH converYHionHl Viind unul dintre ei7 eH Mer\iXnd coMilului Y HiW HcceY lH cunotine deYMre Ytrile \entHle Hle HltorH lH \o\entul cXnd YiYte\ele neurHle coAoMtHte Ye \HturizeHz TSie[Hl i =Hrle^7 /66/U& /&-&$& LE+"(URA DIN(RE ASPEC(ELE 9(0EORC OF 4IND: )I SOCIALI'ARE& ConceMtul de 9(Zeor^ oV \ind: H VoYt lHnYHt de Pre\Hc_ n Hnii E,6 i H VoYt VoloYit ulterior de *HronACoZen lH nceMutul Hnilor E<6 Mentru H e]MlicH unele deVicite oWYervHte lH coMiii Hutiti7 iHr n Hnii E16 de Stone Mentru H e]MlicH HceleHi deVicite lH MHcienii cu leziuni VrontHle& El eYte o di\enYiune H co[niiei YociHle7 i reMrezint WHzH neceYHr ntrAun nu\r \Hre de YHrcini YociHle cu\ Hr Vi [ZicireH H ce Ye HteHMt un HYculttor YAi YMune\7 creHreH unei nHrHiuni coerente i co\MreZenYiWile7 conVir\HreH c Hi neleY MroMoziiH Vor\ulHt de o Hlt MerYoHn7 reHciH lH diYtreYul e\oionHl Hl Hltei MerYoHne YHu co\MortH\entul de diYi\ulHre TMreVHcereU& SZHllice T/66-U H VoloYit dou YHrcini de tiM 9(Zeor^ oV \ind: Mentru H inveYti[H WHzele neurHle Hle HceYteiH Me MHcieni cu leziuni VrontHle& A\Wele YHrcini YolicitHu MHcienilor Y VHc unele inVerene deYMre locHiH unei \in[i YHu \onede Me cHre nu le vedeHu7 inXnd cont de direciH YMre cHre MriveH e]H\inHtorul& .n Mri\H YHrcin erHu doi e]H\inHtori cHre MriveHu YMre locHii diVerite& PHcientul treWuiH Y reHlizeze c dHc YtteH cZiHr lXn[ e]H\inHtor HceYtH nu HveH cu\ Y vHd \in[eH7 deci el treWuiH Y Ye WHzeze Me ce indicH cellHlt e]H\inHtor& PHcienii cu trHu\e VrontHle Hu Vcut un nu\r \Hre de [reeli7 co\MHrHtiv cu lotul de control& A douH YHrcin i\MlicH co\MortH\entul de Yi\ulHre& Aici erH doHr un e]H\inHtor cHre indicH cu MrivireH7 dHr el indicH \ereu n direciH [reit& .nele[ereH inducerii n eroHre de ctre o MerYoHn Te]H\inHtorulU deMinde de HWilitHteH de H nele[e inteniile HltorH7 i YAH dovedit n HceYt Ytudiu H HveH cH YuWYtrHt neurHl zonH MreVrontHl \ediHn dreHMt Hriile <7 1 i -6 din @urul corte]ului cin[ulHt Hnterior TSZHllice7 /66-U *ertZoz i colHW& T/66/U Hu VoloYit R4NAul VuncionHl Me YuWieci nor\Hli Mentru H identiVicH YiYte\ele neurHle i\MlicHte n MroceYHreH nclcrii nor\elor YociHle& SuWiecii Hu VoYt inYtruii YAi i\H[ineze ce Hr Yi\i dHc Hr Vi n YituHiH deYcriY ntrAo MoveYtire ce conineH -U o YituHie YociHl nor\HlD /U o nclcHre neAintenionHt H re[ulilor YociHle i 2U o nclcHre intenionHt& FiecHre MoveYte HveH dou vHriHnte de MrezentHre cH i cu\ Hr Vi trit MerYonHl de YuWiect7 YHu cH i cu\ Hr Vi VoYt \Hrtor lH eH& Nu YAHu oWYervHt diVerene ntre cele dou vHriHnte 5 MerYonHl i i\MerYonHl 5 ci doHr ntre YituHiH de nclcHre H re[ulilor intenionHtFneintenionHt& AYtVel7 YAH oWYervHt o Muternic HctivHre n zonH corte]ului MreVrontHl \ediHn THrile 87 < i 1U i n Molul te\MorHl THriH 2<U& A\Wele zone Ye YuMrHMun MeYte cele de\onYtrHt H Vi i\MlicHte n HYMecte Hle 9(Zeor^ oV \ind: 5 reMrezentHreH Ytrilor \entHle Hle HltorH& De HYe\eneH7 YAH \Hi oWYervHt o HctivHre n

corte]ul orWitoVrontHl YtXn[ THriile -6 i 3,U cHre Ye tie c rYMunde de e]Mri\HreH Vuriei& AceHYt zon eYte de HYe\eneH i\MlicHt n \ecHniY\e e]ecutive de control Hl i\MulYului i inZiWHreH rYMunYului7 \YurHte Mrin MroWe de tiMul +oFNoA[o i JiYconYin& SHnVe^ i colHW& T/662U Hu YcHnHt7 VoloYind R4NAul VuncionHl7 creierul unor YuWieci nor\Hli n ti\M ce HcetiH @ucHu Ulti\Hte +H\e Mentru H inveYti[H YuWYtrHtul neurHl Hl MroceYelor co[nitive i e\oionHle i\MlicHte n deciziile econo\ice& .n HceYt @oc7 doi @uctori \MHrt o Yu\ de WHniD unul dintre ei MroMune o Hnu\e \Mrire iHr cellHlt MoHte HcceMtH YHu reYMin[e HceH oVert& Autorii Hu VoYt Hteni lH rYMunYul creierului lH oVerte corecte i incorecte& OVertele incorecte HctivHu corte]ul inYulHr Hnterior i dorYolHterHlul MreVrontHl& AceYte dHte Yu[ereHz un rol i\MortHnt @ucHt de corte]ul inYulHr Hnterior n MroceYrile e\oionHle conco\itente Yenti\entului YuWiectiv de 9incorect:& Alte Ytudii Hu HrtHt c HtXt Yenti\entul de @en declHnHt de nclcHreH unei nor\e YociHle7 cXt i HMreciereH unorului7 MerceMiH unor Yti\uli erotici i declHnHreH Hltor e\oii \orHle7 toHte HctiveHz corte]ul MreVrontHl \ediHn& Rolul corte]ului orWitHl \ediHn i Hl re[iunii cin[ulHtului Hnterior TroYtrHl i YuW[enuHlU n \onitorizHreH i re[lHreH e\oiilor YociHle eYte con[ruent cu dHtele ce HrHt HctivHreH HceYtor zone n interHciunile ce Hu loc ntre Htenie7 contiin i e\oie THMud AdolMZY7 /662U& Deci7 MroceYHreH violrii re[ulilor YociHle i\Mlic YiYte\ele neurHle ce in de 9(Zeor^ oV \ind: i rYMund lH e]MreYiile e\oionHle Hle HltorH7 dHr HceleHi YiYte\e Yunt i\MlicHte i n \e\oriH de lucru7 controlul i\MulYului )i luHreH de decizii& *ecZHrH T/66/U i Mune ntreWHreH dHc Mute\ deYco\Mune co[niiH YociHl n HceYte \ecHniY\e WHzHle7 dHt Viind c \ulte dintre co[niiile YociHle i\Mlic @udeci de vHloHre i luHre de decizii Mrivind conveniile YociHle7 \teniile Hltor MerYoHne7 ncredereH7 \orHlH7 eticH i HH \Hi deMHrte? UnH dintre cele \Hi VoloYite YHrcini de \YurHre H 9(Zeor^ oV \ind: eYte SHrcinH FHlYei Convin[eri TFHlYe *elieV tHY_U T*enYon i colHW&7 -112U& ScoMul HceYteiH eYte de H evideniH HWilitHteH YuWiectului de H VHce rHionH\ente deYMre cfnvin[erile Hltei MerYoHne Hle crei convin[eri Yunt diVerite de Hle YuWiectului& AWilitHteH de H deMiYtH HYe\eneH convin[eri eYte conYiderHt MiHtrH de te\elie H 9(Zeor^ oV \ind:& IHt o deYcriere H YHrcinii YuWiectul HYcult o MoveYtioHr iluYtrHt cu Moze YHu deYene& AYMectul MrinciMHl Hl MoveYtioHrei eYte HcelH c unul dintre MerYonH@e crede un lucru deYMre cHre YuWiectul tie c eYte VHlY& DuM HYcultHreH MoveYtioHrei7 YuWiectul eYte ntreWHt dHc i d YeH\H c -U MerYonH@ul Hre o convin[ere VHlY i /U co\MortH\entul MerYonH@ului vH Vi [uvernHt de HceH convin[ere VHlY& Nivelul de diVicultHte Hl YHrcinii MoHte vHriH7 introducXnduAYe diYtinciH dintre rHionH\ente de ordinul I i rHionH\ente de ordinul II& RHionH\entul de ordinul I i\Mlic evHluHreH reMrezentrilor Me cHre o Hlt MerYoHn le Hre deYMre lu\e Te] )tie DHn c&?UD rHionH\entul de ordinul II i\Mlic evHluHreH reMrezentrilor Me cHre le Hre o MerYoHn deYMre reMrezentrile deYMre lu\e Hle unei H treiH MerYoHne Te] )tie DHn c 4riH tie c# .U&

SuWiecii cu Sindro\ Do`n dHu \Hi Muine rYMunYuri corecte lH ntreWrile MuYe decXt coMiii de HceeHi vXrYt Vr Sindro\ Do`n7 de\onYtrXnd VHMtul c HcetiH Hu o dizHWilitHte n H rHionH deYMre reMrezentrile \entHle Hle unei MerYoHne cHre Hre convin[eri diVerite de Hle lor7 iHr HceHYtH HWilitHte eYte \Hi YlHW decXt HWilitHteH de H VHce rHionH\ente nonverWHle \YurHte de YuWteYtele ScHlei StHnVordA*inet TAWWeduto i colHW&7 /66/U& AceYt tiM de MerVor\Hn e]Mlic dHtele oWYervHionHle cHre evideniHYer VHMtul c YuWiecii cu Sindro\ Do`n Yunt li\itHi n cHMHcitHteH de H nele[e [rHniele i\MuYe YociHl i7 dei Yunt cHMHWili YAi deH YeH\H de e\oiile celorlHli7 YtrHte[iile Me cHre le VoloYeYc diVer de H oH\enilor nor\Hli TJood7 *ellu[i i LicZtenWer[er7 -111U& AutiY\ul eYte o tulWurHre de dezvoltHre cHre continu i lH vXrYtH Hdult& *oHlH i VHce HMHriiH nHinte de 28 de luni7 Wieii Yunt \Hi HVectHi decXt Vetele7 rHMortul Viind de 3F-& FrecvenH tulWurrii eYte eYti\Ht lH - din -666 de indivizi& LH nivel YtructurHl i VuncionHl YAHu evideniHt Hno\Hlii n diVerite zone 5 cereWel7 loW te\MorHl \ediHn7 orWitoVrontHl7 corte] cin[ulHt Hnterior7 nucleu cHudHt7 Hrii ventriculHre& CoMiii cu HutiY\7 YMre deoYeWire de cei cu retHrd \entHl i Hlte dizHWiliti de dezvoltHre7 de\onYtreHz o lHr[ vHriHie n MerVor\HnH co[nitiv din diVerite do\enii& Cercetrile Hu evideniHt un MroVil neuroMYiZolo[ic YMeciVic ce MreYuMune HWiliti intHcte \otorii i n MroceYrile vizuoAYMHiHle i deViciene lH YHrcinile ce neceYit MroceYe conceMtuHle de nivel nHlt Mrecu\ rHionH\ent7 interMretHre7 inte[rHre YHu HWYtrHctizHre& De HYe\eneH7 e]iYt o diYociere ntre MroceYrile de inVor\Hii Yi\Mle i co\Mle]e n do\eniile li\WH@ului7 \e\oriei7 tunciilor e]ecutive7 cititului7 \Hte\Hticii7 HWordrii unei noi MerYMective i unor HWiliti \otorii& .nvHreH eYte n [enerHl cHrHcterizHt de diViculti n oWYervHreH relHiilor dintre ite\i7 identiVicHreH MHtternului centrHl YHu te\ei de WHz7 diYtinciei dintre relevHnt i nerelevHnt i [YireH unei Ye\niVicHii& Indivizii cu HutiY\ tind Y Vie orientHi Me detHlii7 dHr Hu diViculti n vedereH HnYH\Wlului7 i nu Mot trece de HYMectul literHl Hl vorWirii THMud OzonoVV7 /66-U& 4Hi \ulte Ytudii Hu MuY n eviden Hnor\Hliti Hle Hteniei& Pri\ele inveYti[Hii n HceYt do\eniu Hu Yu[erHt o diYVuncie H YiYte\elor de HrouYHl7 ce conduce lH Ytri de ZiMoi ZiMerHrouYHl& Studii ulterioHre VoloYind ERP Hu conVir\Ht c orientHreH YMre Yti\uli noi i MroceYHreH HceYtorH eYte reduY lH Hutiti& Alt HYMect tiMic Hl Hteniei eYte cel Hl Vi]rii Me o int& AceYt lucru H VoYt inveYti[Ht VoloYind MHrHdi[\H lui PoYner cHre H MoYtulHt 2 co\Monente Hle orientri Hteniei dezHn[H@HreH din locHiH curent7 deMlHYHreH YMre o nou locHie i reAHn[H@HreH Hteniei Me HceHYtH& Studii recente Hu evideniHt c co\utHreH Hteniei eYte MroWle\Htic lH Hutiti& AceYt MHttern HtenionHi i diYtin[e Me Hutiti de coMiii cu AD0D 5 o Hlt tulWurHre de dezvoltHre cHre i\Mlic diYVuncii HtenionHle 5 cHre nu Hu diViculti n co\utHreH Hteniei ci n YuYinereH ei Mrecu\ i n controlul i\MulYurilor& AceYte dHte ne Mer\it Y trH[e\ concluziH c Hutitii Hu MroWle\e n Velul n cHre YelecteHz vizuHl Yti\ulii din \ediu YMre H Vi MroceYHi7 Mrecu\ i n co\utHreH Hteniei de lH un Yti\ul Me Hltul TOzonoVV7 /66-U& Con[ruente cu Hnor\Hlitile n co\utHreH Hteniei Hu VoYt conVir\Hte i deVicite vHYte n HteniH e]ecutiv& FuncionHreH

e]ecutiv eYte un conYtruct VoloYit iniiHl Mentru H deYcrie deVicitele MHcienilor cu leziuni VrontHle& El Ye reVer lH HWiliti neceYHre n Mre[tireH i e]ecutHreH co\MortH\entelor co\Mle]e Mrecu\ MlHniVicHreH7 inZiWHreH unor co\MortH\ente YuMrHnvHte7 or[HnizHreH7 HutoA\onitorizHreH7 Vle]iWilitHteH co[nitiv i reMrezentHreH \entHl H YHrcinilor i YcoMurilor& DiYVunciile e]ecutive Yunt Mrezente lH \Hi \ulte nivele Mrecu\ i lH diVerite vXrYte lH YuWiecii cu HutiY\& .n conte]tul de\erYului de identiVicHre H co\Monentelor Vuncionrii co[nitive ce Ye HYcund YuW u\WrelH conceMtului 9(Zeor^ oV \ind:7 H VoYt inveYti[Ht relHiH dintre deVicitul n HWordHreH unei MerYMective diVerite THdic Hl Munctului de vedere Hl HltuiHU i deVicitele de co\utHre H Hteniei& .ntrAun Ytudiu ce veriVicH HWilitHteH de H i\Mle\entH YtrHte[ii de Yi\ulHre TMreVHcereU7 YuWiecii Hutiti Hu VoYt nvHi Y @oHce un @oc n cHre ei concurHu cu e]H\inHtorul Mentru o ciocolHt& CiocolHtH erH MlHYHt ntrAunH dintre dou cutii cHre HveHu un Merete trHnYMHrent Pentru cH YuWiectul Y MoHt vedeH ce conine ViecHre7 dHr e]Meri\entHtorul nu PuteH& OWiectivul @ocului erH cH YuWiectul YAl McleHYc Me e]Meri\entHtor7 U-tXnduAYe ctre cutiH [oHl7 nu ceH cu ciocolHtH& SuWiectului i erH e]MlicHt c dHc Ye uit ctre cutiH [oHl cXti[7 iHr dHc Ye uit ctre cutiH cu ciocolHt Plerde& SAH oWYervHt c7 cZiHr duM \Hi \ulte ncercri7 Hutitii nu erHu cHMHWili YH PriveHYc ctre cutiH [oHl7 cZiHr dHc nele[eHu conYecinele& IniiHl7 HceYt co\MortH\ent H VoYt HtriWuit unui deVicit n HWordHreH MerYMectivei unei Hlte Pei9SoHne& Ulterior7 YuWiecii Hu VoYt inYtruii Y indice Mur i Yi\Mlu ctre cutiH LfHl Mentru H cMtH ciocolHtH7 dHr YAH dovedit c ei MerYiYt n HcelHi COSlMortH\ent de H Vi]H cutiH cu ciocolHt& AYtVel7 YAH renunHt lH e]MlicHreH Mrin 9 aPoYiWilitHteH HdoMtrii unei Hlte MerYMective:7 iHr HceYt tiM de co\MortH\ent H VoYt HtriWuit unui deVicit n HAi dezHn[H@H HteniH de lH oWiect i H VoloYi re[uli [enerHte intern Mentru HAi [ZidH co\MortH\entul Tdeci un deVicit HtenionHi duWlHt de unul e]ecutivU THMud OzonoVV7 /66-U& /&/& LI4*A?UL Q /&/&-& E4ER+EN!A )I DE'=OL(AREA LI4*A?ULUI TQ .N PRI4II / ANI DE =IA!"? E3 /&/&-&-& PREFERIN!A PEN(RU S(I4ULI =ER*ALI LA NOUAN"SCU!I& Studiile Mrivind MerceMiH Ye\nHlelor HcuYtice Hu relevHt c Vtul Hre oMortunitHteH de HAi e]erYH YiYte\ul Huditiv cu trei luni nHinte de nHtere& ProceYele eMi[enetice ti\Murii @oHc un rol VundH\entHl n YtHWilireH unei YenYiWiliti VH de vorWire7 Mrin or[HnizHreH cone]iunilor din corte]ul Huditiv& ProceYele 9n HteMtHreH e]Merienei:7 univerYHle i YMeciVice7 Hu rolul de H conYolidH WHzH Mentru viitoHreH MroceYHre lin[viYtic& AceYte MroceYe [enereHz MreVerinH ti\Murie Mentru vorWire co\MHrHtiv cu Hlte Yunete i diYcri\inHreH Vone\elor [enerHle Hle li\WH@ului& AcordHreH lH cHrHcteriYticile li\WH@ului nHtiv i VoloYireH HceYtei YenYiWiliti HMHrte Mentru MroceYHreH cuvintelor Ye WHzeHz Me MroceYele \Hi MlHYtice 9deMendente de e]Merien:7 cHre deci deMind de e]Merienele de cHre WeneViciHz ViecHre individ n Mri\ii doi Hni de viH TJer_er i =oulou\HnoY7 /66-U&

Studiile HnHto\ice Hu evideniHt c creierul coMiilor n Mri\ul Hn de viH Mrezint cXtevH dintre cHrHcteriYticile YtructurHle lH nivelul HYi\etriei e\iYVerice cunoYcute lH Hdult& (otui7 Ytudiile co\MortH\entHle i electroViziolo[ice Yunt deYtul de neconcludente n H de\onYtrH lH Hceti coMii o YMeciHlizHre VuncionHl e\iYVeric n MroceYHreH li\WH@ului& Unele YHrcini de HYcultHre diZoto\ic Hu indicHt c nouAnYcuii i cei de / luni Mrezint un HvHntH@ urecZe dreHMtFe\iYVer YtXn[ n detectHreH unei YcZi\Wri de ordin Vonetic co\MHrHtiv cu un HvHntH@ urecZe YtXn[Fe\iYVer dreHMt n detectHreH unei YcZi\Wri ntrAo linie \elodic& Studiile de i\H[iYtic cereWrHl VoloYind teZnicH MoteniHlelor evocHte relHionHte cu Yti\ulul TERPU Yu[ereHz c e]iYt o or[HnizHre [rHduHl H YiYte\elor neurHle i\MlicHte n MroceYHreH li\WH@ului& =orWireH MoHte Vi deYcriY n ter\enii unui co\Mle] de unde HMHrinXnd de VrecvenH VundH\entHl7 cHre coreYMunde n \Hre nli\ii Yunetului7 i cXtevH rezonHne n WHnde de Vrecven nHlt nu\ite Vor\Hni& Co\MHrXnduAYe nre[iYtrrile electroViziolo[ice lH MrezentHreH unei YilHWe TdHU i izolHt H Vor\Hnilor Yi conYtitutivi lH nouAnYcui7 lH 2 luni i lH 8 luni YAH oWYervHt c lH nouAnYcui HtXt [ruMHreH celor 2 Vor\Hni cXt i Vor\Hnii individuHli7 declHneHz MoteniHle cereWrHle WilHterHle Yi\ilHre& .ntre 2 i 8 luni nY7 YilHWele de\onYtreHz un HvHntH@ n MroceYHre din MHrteH e\iYVerei dreMte& AceHYt HYi\etrie e\iYVeric H VoYt oWYervHt i Mentru Hl doileH i Hl treileH Vor\Hnt7 n ti\M ce rYMunYul lH Mri\ul Vor\Hnt H VoYt WilHterHl& AYi\etriH e\iYVeric VH de YilHWe i Vor\Hni YuMeriori MoHte reVlectH o YMeciHlizHre [rHduHl H Ytructurilor neurHle i\MlicHte n MroceYHreH li\WH@ului& Studiile Mrivind contrHYtele n HrticulHreH YilHWelor i n diYcri\inHreH vocHlelor Yu[ereHz c e]iYt nc de lH nHtere7 i MroWHWil i nHinte de nHtere7 o HYi\etrie H MroceYrii& ERPAurile Hu o H\Mlitudine \Hi H\Ml lH nivelul e\iYVerei YtXn[i decXt Hl celei dreMte n YHrcinile de diYcri\inHre H YilHWelor n cHre vHriHz \odHlitHteH de HrticulHre H conYoHnei iniiHle& 6 HYe\eneH lHterHlizHre ti\Murie YAH oWYervHt i n Ytudiile Mrivind diYcri\inHreH vocHlelor TJer_er i =oulou\HnoY7 /66-U& DeZHeneALH\Wertz T/666D duM Jer_er i =Wulou\HnoY7 /66-U H de\onYtrHt c n ti\M ce diYcri\inHreH YilHWelor i H tonurilor co\Mle]e Vor\Hte din $ Hr\onice coreleHz cu o HctivHreH \Hi \Hre H e\iYVerei YtXn[i lH 3 luni7 totui rYMunYul lH cele dou cHte[orii de Yti\uli diVer toMo[rHVic HctivHreH eYte YituHt lH nivel centrHl i occiMitHl Mentru tonuri7 n ti\M ce YilHWele Mroduc o HctivHre \Hi VrontHl i te\MorHl7 Yu[erXnd c n MroceYHreH li\WH@ului verYuY H nonAli\WH@ului Yunt i\MlicHte re[iuni diVerite Hle loWului te\MorHl& Alte Ytudii Vcute Me coMii de 8 luni Hu de\onYtrHt c MoteniHlele cereWrHle lH cuvinte MrezentHte nor\HlFMrezentHte inverY nceM Y diVere duM -$6A/66 \Y de lH MrezentHreH Yti\ulului7 MoteniHlele declHnHte de cuvintele MrezentHte inverY HtenuXnduAYe duM HceYt intervHl& DeZHeneALH\Wertz i colHW& T/66/U Hu YtudiHt Mrin R4N VuncionHl reHciH creierului lH coMiii de 2 luni i lH Hduli7 n YtHre de ve[Ze i de Yo\n7 lH cuvinte nor\Hle i MrezentHte inverY& Ei Hu de\onYtrHt o lHterHlizHre te\MorHl YtXn[ Yi\ilHr lH Hduli i coMii VH de H\Wele cHte[orii de Yti\uli7 n MluY oWYervXnduAYe o

HctivHre lH coMii n YtHre de ve[Ze H corte]ului MreVrontHl dreMt lH MrezentHreH nor\Hl H cuvintelor& Deci7 dovezile e]Meri\entHle Yu[ereHz c de lH 3 YHu 8 luni creierul encodeHz MroMrietile YMeciVice vorWirii YuVicient Mentru H diVereniH vorWireH de Hlte Ye\nHle HcuYtice VoHrte Yi\ilHre& Dovezi n YMri@inul unei YMeciHlizri n MroceYHreH li\WH@ului vin i dinYMre Ytudiile cHre de\onYtreHz c Hceti coMii HYcult diVerit vorWireH co\MHrHtiv cu Hli Yti\uli& De e]e\Mlu7 nouA nYcuii Yunt \Hi cHMHWili Y diYcri\ineze Yunete neYi\ilHre MrezentHte YuW Vor\H unor YilHWe Tde e] 9tHM: verYuY 9MHt:U decXt MrezentHte YuW Vor\H unor niruiri de conYoHne T9tYM: verYuY 9MYt:U& CoMiii de 3 luni HrHt o MreVerin n H HYcultH vorWireH co\MHrHtiv cu Hlte Yunete cu\ Hr Vi Yunete HlWe YHu \uzic7 Yu[erXnd o tendin YMre HYe\eneH MroceYHre7 cHre MoHte VHcilitH HteniH ctre cHrHcteriYticile YMeciVice Hle vorWirii Jer_er i =oulou\HnoY7 /66-U& (oHte HceYte dHte nu treWuie Y ne conduc YMre concluziH c li\WH@ul eYte lnnYcut7 ci VurnizeHz dovezi n VHvoHreH e]iYtenei unor cHMHciti YelectHte Mrin evoluie cHre Mot Vi e]MloHtHte ulterior n YcoMuri VunctiornHle YMeciVice& SiYte\ele noHYtre MerceMtive Yunt YetHte Mentru H oWYervH \odiVicrile7 nu conYtHntele inMuturilor& DHr dHc YiYte\ul Hr rYMunde n \od e[Hl lH toHte \odiVicrile YenzoriHle ce HMHr7 Hr Vi i\MoYiWil 9deYcZidereH Morilor: YMre HcZiziiH li\WH@ului& Din Vericire7 Ye MHre c YiYte\ele MerceMtive Yunt MroiectHte Y detecteze eVicient doHr Hcele YcZi\Wri cHre Yunt i\MortHnte Mentru coMil Mentru HcZiziiH lH un \o\ent dHt H cXte uneiH dintre co\Monentele li\WH@ului& NouAnYcuii YAH HrtHt c diYtin[ li\WH nHtiv de Hlte li\Wi7 MreVer voceH \H\ei \ VHH Hltor voci Ve\inine7 diVereniHz YilHWele duM tiMul i nu\rul lor i diVereniHz cuvintele de le[tur de cuvintele le]icHle& Pentru un coMil cHre Ye conVrunt cu YHrcinH de HAi conYtrui un YiYte\ Vonolo[ie n li\WH YH nHtiv7 diYtinciH li\Wii nHtive de celelHlte li\Wi eYte VoHrte i\MortHnt& De HceeH7 YenYiWilitHteH \Hi lHr[ H nouAnYcutului VH de vorWire7 dovedit nHinteH doWXndirii unei e]Meriene \ H HYcultH li\WH7 eYte rHMid \odelHt de inMuturile lH cHre el eYte e]MuY& .n Mri\ele zile i YMt\Xni de viH7 coMiii de\onYtreHz HtXt diYcri\inHre cXt i MreVerin Mentru li\WH nHtiv& .ntre 3 i , luni7 ei nceM Y Vie YenYiWili lH VrHze n li\WH nHtiv& LH 8 luni7 MerceMiH vocHlelor nceMe Y de\onYtreze inVluenH inM:uturilor vorWirii nHtive& /&/&-&/& .N="!AREA PRI4ELOR CU=IN(E& LH -6 luni nY7 coMiii nu \Hi Mrezint HceeHi HcuitHte de diYcri\inHre nHtivFnonAnHtiv lH nivelul Vone\elor7 Mentru c lH HceHYt vXrYt ei tiu deYtule deYMre li\WH nHtiv Mentru H diVereniH cuvintele i H detectH inYerHreH unei Vor\e 9Ytrine: HMrute ntrAo MroMoziie n locul unei cuvXnt nHtiv TJer_er i =oulou\HnoY7 /66-U& Studii \Hi recente Hu HrtHt nY c e]MunereH7 cZiHr Ycurt7 lH o li\W Ytrin eYte YuVicient Mentru H YtoMH declinul n HWilitHteH MerceMerii unitilor Vonetice Hle Hltei li\Wi TRuZl i colHW&7 /662U& EYte intereYHnt c H:eYt eVect Ye oWine doHr dHc Hre loc o interHciune ntre vorWitor i coMil7 nu i dHc li\WH eYte MrezentHt Hudio YHu

video7 indicXnd VHMtul c interHciuneH YociHL MoHte Vi vitHl Mentru nvHreH Vonetic lH vXrYtH de 1 luni& Adulii de HYe\eneH Mrezint o re\HrcHWil HWilitHte diYcri\inHtiv n ce Mrivete diVerenele Vonetice Mrezente n li\WH lor nHtiv i YenYiWilitHte Mrivind contrHYtul nHtivFnonAnHtiv& PerceMiH Vone\elor li\Wii nHtive eYte cHte[oriHl i eYte MroceYHt de zone YMeciHlizHte din e\iYVerH YtXn[& Prin contrHYt cu YenYiWilitHteH de\onYtrHt de coMiii \ici nY7 Hdulii Hu diViculti n Pce Mrivete diYcri\inHreH diVerenelor Vonetice \ini\e cHre nu Yunt VoloYite n li\WH nHtiv& Adulii @HMonezi cHre Hu o Yin[ur Vone\ inter\ediHr ntre en[lezeYculFrFi ViF7 Hu diViculti de H diYcri\inH diVerenH dintreFrHFiFlHF& Adulii en[lezi Hu diViculti n H diYcri\inH ntre retroVle]ul ZindiFDHFi dentHlul ZindiFdHF7 YHu contrHYtul din diHlectul (Zo\MYonF_EiF5FbEiF& ScurtXnd nY intervHlul dintre Yti\ulii MrezentHi YMre co\MHrHre7 YHu eVectuXnd un trHinin[7 Hdulii de li\W en[lez Mot diYcri\inH ntreFDHFiFdHF& Si\ilHr7 @HMonezii nceM Y diYcri\ineze ntreFrFiFlF& De HYe\eneH7 en[lezii Hduli Mot VHce diYcri\inri nonAnHtive dHc YilHWele din diHlectul (Zo\MYon nu Yunt MrezentHte n cHdrul unei MroMoziii7 ci Yunt MrezentHte cH Viind 9Micturi de HM: TJer_er i =oulou\HnoY7 /66-U& .n ti\M ce Ye HcordeHz lH cHrHcteriYticile li\Wii nHtive7 i MroWHWil cH i MHrte co\Monent H HceYtui MroceY7 coMiii i dezvolt un Yet de deMrinderi ceAi Mre[teYc Mentru conectHreH Yunetelor cu Ye\niVicHiH HceYtorH i nvHreH cuvintelor& LH 3 luni7 coMiii i Mot detectH MroMriul nu\e ntrAo converYHie7 lH , luni ei Mot YeMHrH cuvinte coninXnd co\WinHiH de YilHWe 9MuternicFYlHW: Te] DOCtorU ntrAo converYHie& LH -6 luni7 ei Mot YeMHrH ntrAo converYHie [ruMri de YilHWe de tiMul 9YlHWFMuternic: Te] 9[ui(AR: ; cZitHrU& Dei coMiii Mot recunoHte cuvinte nHinte de -/ luni7 HceYt MroceY devine \Hi rHMid i Huto\HtizHt ntre -$ i /6 de luni& LH -/ luni7 coMiii nv cel \Hi Wine cuvinte noi cHre Yunt MrezentHte lH VinHlul unei MroMoziii ntrAo vorWire direcionHt ctre el7 dHr cXtevH luni \Hi tXrziu ei Mot nvH cu uurin cuvinte noi ntrAo vHrietHte de YituHii& A\ vzut c lH -6A-/ luni coMiii Yunt YenYiWili doHr lH detHliile Vonetice cHre Yunt VoloYite Mentru H diVereniH Ye\niVicHii n li\WH@ul nHtiv& AceHYt YenYiWilitHte Vonetic7 cuMlHt cu HWilitHteH e\er[ent de H recunoHte cuvinte7 Hr treWui YAi Mre[teHYc n VoloYireH YenYiWilitii MerceMtive YMeciVice MroMriului li\WH@ YMre H YeMHrH7 encodH i reMrezentH noile cuvinte Me cHre le nvH& SAH de\onYtrHt c lH , luni7 coMiii Hu reMrezentri Vonetice detHliHte& (eYtHi cu ProcedurH StHWilirii PreVerinei Mrin ntoHrcereH CHMului Mentru H YtHWili MreVerinele lor VH de Hnu\ite cuvinte cu cHre Hu VoYt iniiHl VH\iliHrizHi7 YAH oWYervHt c Viind VH\iliHrizHi cu cuvinte Mrecu\ 9do[: i neAcuvinte Mrecu\ 9tuM:7 ei Hu HrtHt MreVerin Mentru H le HYcultH7 dHr nu Hu MrezentHt MreVerin VH de cuvinte Vonetic Yi\ilHre Mrecu\ 9Wo[: i 9cuM: THMud Jer_er i =oulou\HnoY7 /66-U& .ntrAo YHrcin de nvHre e]Mlicit H cuvintelor7 coMiii Yunt VH\iliHrizHi cu dou HYocieri cuvXntAoWiect7 HMoi li Ye teYteHz HWilitHteH de H detectH vreo YcZi\WHre n HceYte MerecZi& De e]e\Mlu7 Yunt VH\iliHrizHi cu CuvXntul A HYociHt oWiectului n \icHre H7 i cu CuvXntul * HYociHt cu oWiectul n \icHre W7 HMoi teYtHi ntrAo YituHie identic TAH i *WU i o YituHie

YcZi\WHt TAW i *H?& LH -3 luni7 dHr nu i lH <7 -6 YHu -/7 coMiii Mot nvH HYociereH dintre dou cuvinte i dou oWiecte Htunci cXnd oWiectele Yunt diVerite iHr cuvintele Yunt Vonetic diVerite Te] 9liVE i 9nee\9U& DHc Yunt VH\iliHrizHi doHr cu o PerecZe7 cZiHr i cei de < luni Mot diYcri\inH o YcZi\WHre H cuvXntului Te] *HU YHu H oWiectului Te] AWU7 de\onYtrXnd c ei Mot diYcri\inH detHliile HtXt Hle cuvXntului cXt i Hle oWiectului TJer_er i =oulou\HnoY7 /66-U& (otui7 coMiii de -3 luni Htunci cXnd e vorWH de H diYcri\inH ntre dou cuvinte Yi\ilHre Vonetic 9WiZ9 de 9diZ:U& Studiile VoloYind ERP Mentru H relevH rYMunYul cereWrHl lH cuvinte i neAcuvinte7 Hu de\onYtrHt c lH -2A-, luni HceHYt diVeren eYte YeYizHt de ctre H\Wele e\iYVere7 lH nivel VrontHl te\MorHl i MHrietHl& LH /6 de luni eH Ye reYtrXn[e n e\iYVerH YtXn[ 5 loWii te\MoroAMHrietHl i zonH ventrolHterHl MreVrontHl THriH 3$U TRo\HnY_i i +old\HnARH_ic7 /66-U7 Yu[erXnd e\er[enH lH HceHYt vXrYt H YiYte\elor cereWrHle de MroceYHre H li\WH@ului& CZein i Fiez T/66-U VoloYind R4NAul VuncionHl Hu deYcoMerit c zonele Mre\otorii i \otorii YuMli\entHre7 Mrecu\ i VrontHle inVerioHre YtXn[i7 Ye HctiveHz Htunci cXnd \enine\ inVor\Hie n \e\oriH de lucru verWHl7 Viind i\MlicHte n reMetiiH HrticulHtorie& LH -, luni7 coMiii cu un vocHWulHr dezvoltHt Td -$6 cuvinteU Mrezint un rYMunY ERP locHlizHt n e\iYVerH YtXn[7 n ti\M ce coMiii cu un vocHWulHr \Hi YrHc Tg $6 cuvinteU Mrezint un rYMunY \Hi e]tinY7 indicXnd VHMtul c locHlizHreH \Hi e]Hct H rYMunYului ERP oWYervHt lH coMiii \Hi \Hri reVlect cunotine le]icHle \Hi YoViYticHte& AceYte rezultHte Yunt interMretHte cH indicXnd YtHWilireH unor YiYte\e neurHle YMeciHlizHte n nvHreH cuvintelor cH i cHuz H dezvoltrii vocHWulHrului TJer_er i =oulou\HnoY7 /66-U& LH vXrYtH de -<A/6 de luni Hre loc o nvHre rHMid i eVicient H cuvintelor& AceHYt 9e]Mlozie: n doWXndireH li\WH@ului eYte Hco\MHniHt de o YMeciHlizHre H YiYte\elor neurHle i\MlicHte n nvHreH cuvintelor7 i o dHt cu YtHWilireH HceYtor YiYte\e7 devine din nou MoYiWil HteniH ctre detHliile Vonetice& ConYtHnH interAindividuHl H dHtelor e]Meri\entHle Mrivind nvHreH cuvintelor Yu[ereHz c Hnu\ite Hrii cereWrHle Yunt \Hi HdecvHte VuncionHl decXt Hltele i e \Hi MroWHWil Y Ye ocuMe de HceYt MroceY& /&/&/& NEURO*IOLO+IA LI4*A?ULUI /&/&/&-& PROCESAREA OR(O+RAFIC" )I FONE(IC"& Atunci cXnd citeYc cuvinte7 oH\enii recur[ lH MroceYri \ultiMle7 Mrecu\ cele orto[rHVice i\MlicHte n HnHlizH vizuHl H literelor i Vor\ei cuvintelor7 cele Vonolo[ice i\MlicHte n HnHlizH Vone\ic H cuvintelor7 i cele Ye\Hntice i\MlicHte n HnHlizH conceMtuHl H cuvintelor& .n ti\Mul citirii unui te]t7 dintrAo Yin[ur Vi]Hie7 un cititor e]Meri\entHt oWine inVor\Hie Ye\Hntic din doHr unul YHu dou cuvinte& AceYte Vi]Hii dureHz n \edie /,$ \Y& DuM ce HceYt MroceY de\HreHz7 ti\Mul MXn cXnd ocZii Ye \ic din nou eYte inVluenHt de lun[i\eH7 Ye\niVicHiH i VrecvenH cuvXntului Vi]Ht TPoYner i 4cCHndliYY7 -111U& Pri\ele Ytudii Vcute Mrin ERP Hu MrezentHt YuWiecilor cuvinte i iruri de litere Vr Ye\niVicHie n 3 condiii -U oWYervHre MHYiv7 /U detectHreH unor linii n[roHte din cHdrul

unor cuvinte7 2U detectHreH unor neMotriviri de tiMul DOCtor7 YHu YcAr7 i 3U decizie le]icHl& SAH oWYervHt c HMHre lH nceMut7 duM $6 \Y7 un MoteniHl Mozitiv nu\it P-66 n e\iYVerH dreHMt7 indiVerent de tiMul YHrcinii& SAH Yu[erHt c HceYt MoteniHl reVlect o HnHliz H trYturilor vizuHle co\un MerceMiei oricrui inMut vizuHl& LH -$6 \Y duM MrezentHreH Yti\ulilor HMHre un MoteniHl ne[Htiv nu\it NI lHterHlizHt n e\iYVerH YtXn[ zonele MoYterioHre7 cHre eYte \Hi MronunHt n cHzul cuvintelor decXt Hl irurilor de litere Vr YenY& AceYt MoteniHl eYte relHionHt de MerceMiH re[ulHritilor orto[rHVice Hle irurilor de litere i nu reVlect identiVicHreH unor cuvinte7 iHr \ri\eH YH eYte relHionHt direct cu [rHdul de Yi\ilitudine Hl irurilor de litere cu cele VoloYite uzuHl n li\WH en[lez TYAHu VoloYit YuWieci vorWitori de li\W en[lezU TCo\Mton i colHW&7 -11-D HMud PoYner i 4cCHndliYY7 -111U& Alte Ytudii ulterioHre Hu conVir\Ht HceHYt iMotez7 de\onYtrXnd c irurile de ciVre HctiveHz Hriile MoYterioHre YtXn[i iHr ciVrele HrHWe HctiveHz Hrii din H\Wele e\iYVere Tvezi Fi[& -6U& E]iYt dovezi conYiderHWile c YHrcinile Vonolo[ice MrovoHc HctivHreH corte]ului MreVrontHl YtXn[7 dHr \Hi MoYterior celei oWYervHte n YHrcinile Ye\Hntice7 cZiHr lXn[ HriH lui *rocH THriH 33U T+HWrieli7 PoldrHc_ i DeY\ond7 -11<U dHr i H corte]ului MHrietHl YuMerior \ediHn THriH 2-U TOtten7 0enYon i Ru[[7 /66/U& /&/&/&/& PROCESAREA SE4AN(IC"& Studiile de i\H[iYtic cereWrHl VoloYind to\o[rHViH cu e\iYie de Mozitroni TPE(U i R4NAul VuncionHl Hu identiVicHt \odiVicri Hle Vlu]ului YHn[vin n diVerite Hrii Hle creierului n ti\Mul unor YHrcini de MroceYHre Ye\Hntic& Atunci cXnd YuWiecii Yunt Mui Y VHc o decizie le]icHl7 de e]e\Mlu Y YMun lH ce Ye VoloYete un YuWYtHntiv MrezentHt de e]H\inHtor HMHr Hctivri n ur\toHrele zone -U corte]ul lHterHl inVerior MreVrontHl YtXn[ THriH lui *rocH7 Hriile 3$ i 3,UD /U corte]ul cin[ulHt Hnterior THriile 2/7 /3UD 2U corte]ul te\MoroAMHrietHl YtXn[ THriH lui Jernic_e AHriH 3/U i 3U cereWelul lHterHl dreMt Tvezi Fi[& 1U& ActivHreH corte]ului cin[ulHt Hnterior reVlect cerinele HtenionHte Hle YHrcinii i Vi]HreH Hteniei Me Ye\niVicHiH ceH \Hi MroWHWil H cuvXntului& ActivHreH HceYtei zone HMHre ntrAo vHrietHte de YHrcini cu Hr Vi MroceYele de YuMervizHre HtenionHl YHu de deMiYtHre H conVlictelor co[nitive TerorilorU THMud AWdullHev i PoYner7 -11<U& ActivHreH VrontHl inVerioHr YtXn[ THriile 3,7 3,U HnterioHr Hriei lui *rocH THriH 33U HMHre lH HMroHMe //6 \Y de lH HMHriiH Yti\ulului& AceHYt zon eYte l(nMlicHt n orice HnHliz \Hi elHWorHt H Ye\niVicHiei vreunui cuvXnt7 MrezentHt Vie =lzuHl Vie Huditiv& De e]e\Mlu7 eH Ye HctiveHz Htunci cXnd YuWiecii Yunt ru[Hi Y ater\ine dintrAun Yet de cuvinte cele cHre deYe\neHz un Hni\Hl7 co\MHrHtiv cu condiiH de H oWYervH MHYiv cuvinte& LH Vel7 dHc YuWiecii Yunt ru[Hi Y clHYiVice YuWYtHntive cH Viind concreteFHWYtrHcte7 YHu nHturHleFVcute de o\& AriH lui Jernic_e din zonH te\MoroAMHrietHl H e\iYVerei YtXn[i eYte de HYe\eneH relHionHt cu MroceYHreH Ye\Hntic& Leziuni lH nivelul HceYtei zone Ye tie c duc lH HVHzie& ActivHreH HceYtei zone HMHre ulterior celei VrontHle THMro]& 866 \YU eH Viind i\MlicHt n inte[rHreH Ye\niVicHilor

cuvintelor Mentru H oWine Ye\niVicHiH [enerHl H unei VrHze7 MroMoziii YHu Hlte uniti \Hi co\Mle]e decXt un Yi\Mlu cuvXnt& SHrcinile le]icHle duc lH o HctivHre \Hi Muternic H re[iunii MreVrontHle YtXn[i n ti\M ce nele[ereH MroMoziiilor duce lH o HctivHre \Hi Muternic n HriH Jernic_e THMud AWdullHev i PoYner7 -11<U& SAH \Hi oWYervHt i o HctivHre WilHterHl H corte]ului inYulHr7 lH HMro]& <66A--66 \Y7 \Hi YMeciVic e\iYVerei dreMte7 cHre nu HMHre n YHrcinile Ye\Hntice ci n YHrcinile de citire7 Yu[erXnd c HceHYt zon eYte i\MlicHt n MlHniVicHreH \icrilor HrticulHtorii Hle outMutAului verWHl THMud AWdullHev i PoYner7 -11<U& DHMretto i *oo_Zei\er T-111U VoloYind R4NAul VuncionHl Hu evideniHt i\MlicHreH [iruYului VrontHl inVerior YtXn[ THriile 3,7 3$ i 33U HtXt n MroceYHreH Ye\Hntic cXt i n ceH YintHctic7 dHr cu unele diVerene HYtVel7 n MroceYHreH Ye\Hntic eYte Hctiv zonH HnterioHr nu\it MHrY orWitHliY7 iHr n MroceYHreH YintHctic eYte i\MlicHt HriH lui *rocH THriH 33U& LezHreH Hriei lui *rocH Mroduce diViculti n MroducereH li\WH@ului i \Hi Muin n nele[ereH lui7 HriH lui Jernic_e THriH 3/U Viind ceH cHre Ye ocuM cu HceHYtH din ur\& (ur_eltHuW i colHW& T/662U Hu YtudiHt VoloYind R4NAul VuncionHl \odiVicrile Hctivitii cereWrHle ce Yurvin o dHt cu vXrYtH n nvHreH citirii7 Me YuWieci ntre 8 i // de Hni& Ei Hu evideniHt c nvHreH citirii eYte HYociHt cu dou MHtternuri de \odiVicri n HctivitHteH cereWrHl o cretere H Hctivitii n zonH te\MorHl \i@locie i din [iruYul VrontHl inVerior H\Wele din e\iYVerH YtXn[7 conco\itent cu o deYcretere H Hctivitii n Hriile inVerote\MorHle dreMte& ActivitHteH din zonH YulcuYului te\MorHl YuMerior YtXn[ H coMiilor de 8 Hni eYte HYociHt7 YMun Hutorii7 cu \HturHreH HWilitilor lor de MroceYHre Vonolo[ic& /&/&/&2& ROLUL A(EN!IEI .N PROCESAREA =I'UAL" A CU=IN(ELOR& Deci7 n ti\Mul citirii Hre loc o Yerie de MroceYe ntrAo Hnu\it ordine7 dHr YiYte\ele HtentionHle Mot Vi VoloYite Mentru H reAHctivH oricHre dintre zonele HnHto\ice i HYtVel Y i\Mun o nou ordine de Mrioriti H oMerHiilor co[nitive i\MlicHte& AceYte MroceYe Yunt reVlectHreH unei MroceYri deYcendente HtentionHle i nu H Hctivrii YenzoriHle& E]iYt nu\eroHYe dovezi c Hriile cereWrHle MoYterioHre 5 cZiHr cele YenzoriHle 5 Mot Vi HctivHte Vie de inMuturi YenzoriHle7 Vie de Htenie& De e]e\Mlu7 Ytudiile de i\H[erie vizuHl Yu[ereHz c YuWiecii i Mot HctivH corte]ul vizuHl TcZiHr corte]ul vizuHl Mri\HrU n HWYenH unui inMut YenzoriHl& CXnd YuWiecii Yunt ru[Hi Y Ye [XndeHYc lH culoHreH cel \Hi deY HYociHt cu un cuvXnt cHre le eYte MrezentHt Tde e] 9WHnHnA[HlWen:U7 Ytudiile PE( Hu relevHt c Ye HctiveHz corte]ul e]trHYtriHt i\MlicHt n MroceYHreH culorilor THriH -<U THMud PoYner i 4cCHndliYY7 -111U& PoYner i colHW& .n -11< THMud PoYner i 4cCHndliYY7 -111U Hu eVectuHt un Ytudiu n cHre YuWiecilor leAHu VoYt MrezentHte HceleHi cuvinte dHr cu / Yeturi de inYtruciuni diVerite7 Mentru H Ye \HniMulH ordineH oMerHiilor co[nitive Me cHre le eVectueHz n YHrcin& ?u\tHte dintre cuvinte HveHu o liter n[roHt i ?u\tHte HMreHu cu Vonturi nor\Hle& .n MluY7 @u\tHte

dintre ele reMrezentHu fWiecte TPIANU iHr @u\tHte Viine T4"RU& .ntrAun Yet de inYtruciuni7 YuWiecii erHu ru[Hi Y iH o decizie Ye\Hntic 5 Y YMun dHc cuvXntul reMrezentH un fWiect YHu o Viin7 iHr n Yetul cellHlt de inYtruciuni YHrcinH erH de H deMiYtH o trYtur n[roHt Tde e] PIANU& .n Hlt zi7 YuWiecii Hu e]ecutHt YHrcinH de CutHt litere n[roHte i HMoi Hu VoYt ru[Hi Y HMeYe o tHYt cXnd HMHr cuvinte ce Hu o liter n[roHt dHr Yunt n HcelHi ti\M oWiecte& AceYte dou inYtruciuni \Mreun cu e]MerienH YuWiecilor din YHrcinH HnterioHr Hr treWui YAi VHc Y cHute ntXi trYturH Vizic i HMoi Y VHc o HnHliz Ye\Hntic& .ntrAo Hlt zi7 YuWiecii Hu eVectuHt ntXi YHrcinH Ye\Hntic7 HMoi Hu treWuit Y cHute oWiecte cHre HveHu i o liter n[roHt& De dHtH HceHYtH inYtruciuneH \Mreun cu e]MerienH lor HnterioHr n YHrcinH Ye\Hntic H MlHYHt MrioritHteH iniiHl Me HnHlizH Ye\Hntic i HMoi Me ceH Vizic& (i\Mii de reHcie oWinui Yu[ereHz c inYtruciunile Hu Hvut YucceY n HAi VHce Me YuWieci Y HYi[neze Mrioriti diVerite& CXnd Hu VoYt inYtruii Y deH MrioritHte literei n[roHte7 YuWiecii Hu VoYt \Hi rHMizi n rYMunY cXnd liMYeHu HceYteH7 decXt Htunci cXnd HceYteH Ye [YeHu n cuvinte din cHte[oriH [reit7 i inverY dHc YHrcinH Ye\Hntic HveH MrioritHte& ERP nre[iYtrHte n Hriile VrontHle Hu HrtHt o \Hi \Hre H\Mlitudine cXnd i Ye ddeH MrioritHte YHrcinii Ye\Hntice7 iHr zonele MoYterioHre TMHrietHleU HrtHu o \Hi \Hre HctivitHte Htunci cXnd Ye ddeH MrioritHte YHrcinii Vizice& AlocHreH Hteniei ctre un tiM Hnu\e de inVor\Hie MoHte Vi vzut cH Viind inYtHlHreH unui circuit te\MorHr de lH nivele YuMerioHre ctre zonele inVerioHre& In HceYt YenY7 HteniH MoHte controlH ordineH MroceYelor7 cu\ Hr Vi n YHrcinile de decizie Ye\HnticFdeMiYtHreH unei trYturi Vizice& h /&/&2& 9RELA!IA LI4*A?A4E4ORIE: VinQ hQ AH cu\ H\ \eionHt Hnterior7 Ytudiile PE( i R4N VuncionHl Hu [Yit Hctivri Hle zonelor MreVrontHle inVerioHre YtXn[i HYociHte HnHlizei Ye\Hntice Hle cuvintelor& De e]e\Mlu7 un Ytudiu R4N VuncionHl H [Yit o \Hi \Hre HctivHre MreVrontHl YtXn[ THriile 3$7 38 i 3,U Htunci cXnd YuWiecii VceHu @udeci Ye\Hntice deYMre cuvinte de tiMul eticZetrii n 9concrete: T\HYU YHu 9HWYtrHcte: THdevrU7 co\MHrHtiv cu YituHiH cXnd ei VceHu @udeci Mrivind tiMul Vonturilor cu cHre erHu YcriYe cuvintele 5 \H@uYcule TSCAUNU YHu nor\Hle TdrH[oYteU TDe\W i colHW&7 -11$U& Si\ilHr7 un Ytudiu PE( H [Yit o \Hi \Hre HctivHre MreVrontHl YtXn[ Htunci cXnd YuWiecii VceHu decizii Mrivind cuvinte cHre reMrezentHu oWiecte verYuY Viine7 co\MHrHtiv cu YituHiH cXnd cutHu o Hnu\it liter& 88DrH[o C>RNECl 6 HctivHre identic H corte]ului MreVrontHl inVerior YtXn[7 H corte]ului cin[ulHt Hnterior i H cereWelului dreMt7 H VoYt evideniHt cXnd YuWiecii treWuiHu Y [enereze un verW TH \XncHU lH un YuWYtHntiv MrezentHt de e]H\inHtor TMr@iturU7 co\MHrHtiv cu YituHiH cXnd treWuiHu doHr Y citeHYc cuvintele THMud +HWrieli7 PoldrHc_ i DeY\ond7 -11<U& AceeHi HctivHre H MreVrontHlului YtXn[ i H cereWelului dreMt eYte evideniHWil Vie c treWuie Y [ener\ verWe lH un YuWYtHntiv MrezentHt TvizuHl YHu HuditivU7 YHu Y VHce\

@udeci Ye\Hntice deYMre cuvinte YHu deYene7 deci7 HceYte Hctivri MHr Y reVlecte MroceYe MYiZolo[ice i\MlicHte n HnHliz Ye\Hntic n YHrcini cu \HteriHl verWHl7 i\H[iYtic7 vizuHl YHu Huditiv7 intenionHte YHu nu& EYte WinecunoYcut VHMtul c \e\orHreH unor cuvinte eYte YuMerioHr Htunci cXnd encod\ \HteriHlul Ye\Hntic TduM Ye\niVicHieU decXt dHc le encod\ duM HMHren TtrYturi ViziceU& EncodHreH Ye\Hntic duce lH o \Hi \Hre HctivHre H zonelor MreVrontHle YtXn[i THriile 3$7 38U i MHrietHle inVerioHre \ediHne THriH 26U TOtten7 0enYon i Ru[[7 /66/U& 4e\orHreH cuvintelor eYte7 de HYe\eneH7 YuMerioHr Htunci cXnd Ye [enereHz cuvinte co\MHrHtiv cu YituHiH cXnd doHr Ye citeYc cuvintele7 iHr HceYt MrinciMiu Ye HMlic i Htunci cXnd [ener\ verWe verYuY doHr citi\ YuWYtHntivele& AYtVel7 HctivHreH MreVrontHl MHre Y reVlecte MroceYe i\MortHnte n \e\orHre T+HWrieli7 PoldrHc_ i DeY\ond7 -11<U& ActivitHteH neurHl ce HMHre n ti\Mul crerii unei noi \e\orii MoHte Vi oWYervHt Mrin R4N VuncionHl& ReWer i colHW& T/66/U Hu evideniHt c corelHtele R4NV Hle inteniei de H encodH un cuvXnt Yunt diVerite de corelHtele R4NV Hle YucceYului encodrii& ActivHreH MreVrontHl eYte \Hi Muternic HYociHt cu inteniH de H encodH verWHl7 n ti\M ce HctivHreH zonelor te\MorHle \ediHne YtXn[i TZiMocH\MU THriH /<U eYte cruciHl Mentru encodHreH cHre H conduY lH Vi]HreH cuvintelor n \e\orie7 veriVicHt MrintrAo teYtHre ulterioHr Tvezi Fi[& --U& EVectul de recent te\MorHl H \HteriHlului verWHl Ye \YoHr Mrin 9MHrHdi[\H @udecii recentei:7 cHre conYt n YtudiereH unei liYte de cuvinte MrezentHte YecveniHl7 cu MHuze ntre ele7 HMoi le Yunt MrezentHte YuWiecilor dou dintre cuvinte Viind ru[Hi Y YMun cHre dintre ele Hu VoYt MrezentHte \Hi recent& RoniYZi i colHW& T/66/U7 VoloYind R4NAul VuncionHl7 Hu relevHt n HceHYt YHrcin \ultiMle Hctivri MreVrontHle7 incluzXnd corte]ul lHterHl THriH 38U inVerior THriile 3$7 3,U7 cel Hnterior THriH -6U7 Mrecu\ i Hle corte]ului te\MorHl \ediHn TZiMocH\MU7 zone relHionHte cu reHctuHlizHreH din \e\orie& DHtele de \Hi YuY Ye reVer lH \e\oriH declHrHtiv YHu e]Mlicit \YurHt Mrin MroWe de reMroducere i recunoHtere& Prin contrHi7 \e\oriH i\Mlicit eYte \YurHt Mrin \odiVicrile induYe de e]Merien n MerVor\HnH lH teYte indirecte7 cHre nu VHc reVerinH lH e]Merien& O HYtVel de \etod eYte H\orYH@ul reMetitiv TreMetition Mn\\[U& .ntrAo HYtVel de YHrcin7 YuWiecii Yunt e]Mui ntrAo VHz de nvHre lH cuvinte YHu i\H[ini& AMoi7 ntrAo VHz teYt li Ye cere Y nvee Yti\uli Yi\ilHri TYHu identiciU cu cei din VHzH ntXi H\eYtecHi cu Yti\uli co\Mlet noi& A\orYH@ul reMetitiv Ye reVer lH diVerenH n MerVor\Hn7 \YurHt Mrin vitez YHu HcurHtee7 dintre Yti\ulii vecZi i cei noi& AceHYt diVeren reVlect \e\orii i\Mlicite doWXndite n VHzH de nvHre& PHcienii H\nezici Mrezint o \e\orie i\Mlicit nor\Hl \YurHt Mrin7 HYe\eneH YHrcini7 deci H\orYH@ul reMetitiv eYte \ediHt de un YiYte\ \nezic7 r\HY intHct n H\nezie7 Hltul decXt cel ce YuYine \e\oriH declHrHtiv cHre eYte HVectHt n H\nezie& O diYtincie VundH\entHl n H\orYH@ul reMetitiv eYte ceH dintre H\orYH@ul MerceMtuHl Tce reVlect Vor\H Yti\ululuiU i cel Ye\Hntic YHu conceMtuHl7 cHre reVlect Ye\niVicHiH Yti\ulului& Studiile Vcute Me MHcieni cu leziuni Hu indicHt c H\orYH@ul vizuHl

MerceMtuHl deMinde de corte]ul occiMitHl& De HYe\eneH7 Ytudiile PE( Hu evideniHt o Ycdere H Hctivrii n HceYte zone lH MroceYHreH Yti\ulilor H\orYHi Hnterior cH ur\Hre H H\orYH@ului vizuHl7 co\MHrHtiv cu Yti\ulii noi& A\orYH@ul Ye\Hntic eYte YtudiHt ru[XnduAi Me YuWieci Y VHc @udeci de tiMul concretFHWYtrHct7 Mentru Yeturi HlternHtive de cuvinte7 unele reMetXnduA Ye Hltele Viind co\Mlet noi& SuWiecii VHc @udeci \Hi rHMide Mentru cuvintele reMetHte7 iHr HceYt MroceY eYte HYociHt cu o Ycdere H Hctivrii n corte]ul MreVrontHl YtXn[ Mentru cuvintele reMetHte TDe\W i colHW&7 -11$U& AcelHi lucru Ye oWYerv dHc recur[e\ lH o YHrcin de [enerHre de verWe lH YuWYtHntive MrezentHte T+HWrieli7 PoldrHc_ i DeY\ond7 -11<U& Studii \Hi recente Hu evideniHt Hctivri i lH nivelul zonei te\MorHle 5 [iruYul te\MorHl YuMerior i [iruYul te\MorHl \i@lociu THriH 36U TO@er\Hnn7 ScZoenVieldA4cNeill7 /66/U& O deYcoMerire ciudHt H Mri\elor Ytudii Mrivind HctivHreH MreVrontHl YtXn[ lH HnHliz Ye\Hntic H VoYt H Hctivrii conco\itente H cereWelului dreMt& 4Hi \ult decXt HtXt7 Htunci cXnd YuWiecii [enerHu verWe lH YuWYtHntive n \od reMetHt7 Ye \icorH HtXt HctivHreH MreVrontHl cXt i ceH cereWelHr& IdeeH c re[iunile MreVrontHle YtXn[i i cereWelHre dreMte Yunt co\Monente Hle unei reele interHctive eYte con[ruent cu rHMoHrtele clinice Mrivind un ZiMo\etHWoliY\ cereWelHr conYecutiv unei lezri contrHlHterHle VrontHle7 i H unui ZiMo\etHWoliY\ VrontHl conYecutiv unei lezri cereWelHre& PHcienii cu trHu\e cereWelHre deYeori Mrezint Yi\Mto\e Yi\ilHre cu H celor cu trHu\e VrontHle7 evideniHWile Mrin teYte de inZiWiieFMerYeverHre7 Vluen verWHl7 MlHniVicHre7 nvHre HYociHtiv7 Mrecu\ i H[rH\HtiY\e& Dei Hctivrile VuncionHle din corte]ul MreVrontHl Yunt corelHte cu cele Hle cereWelului contrHlHterHl7 eYte i\MroWHWil cH cele dou Vor\Hiuni Y e]ecute ProceYri identice& .n YHrcinile n cHre YuWiecii co\MleteHz cu Mri\ul cuvXnt cHre le vine n \inte rdcinH Vor\Ht din 2 litere H unui cuvXnt7 cHre Vie MoHte HveH \Hi \ulte MoYiWiliti de co\MletHre Te] 9YtH:U Vie \Hi Muine vHriHnte Te] 9PYH:U7 ei co\MleteHz \Hi deY i \Hi rHMid rdcinile cu \Hi \ulte vHriHnte Te] YtHll7 YtHr7 YtH\M7 YtHllion7 YtHnd7 YtHVV7 YtHteU& CXnd ei co\MleteHz rdcinile ce Hu \Hi Muine vHriHnte7 MroWle\H cu cHre Ye conVrunt ei eYte unH de YuYinere H cutrii MXn lH [YireH unui rYMunY corect7 i \Hi Muin unH de YelectHre H rYMunYului& SAH oWYervHt c re[iunile VrontHle YtXn[i Yunt \Hi Hctive Htunci cXnd YuWiecii Hu de co\MletHt rdcini cu \Hi \ulte vHriHnte7 n ti\M ce cereWelul dreMt H VoYt \Hi Hctiv cXnd HveHu de co\MletHt n YituHiH cu \Hi Muine vHriHnte& Deci7 zonele MreVrontHle Ye ocuM de YeleciH unui rYMunY verWHl7 n ti\M ce zonele cereWelHre Ye ocuM de YuYinereH cutrii unui rYMunY T+HWrieli7 PoldrHc_ i DeY\ond7 -11<U& 6 HctivHre YMeciVic n cHzul rdcinii cu \Hi Muine vHriHnte7 eYte ceH din [iruYul VrontHl \i@lociu THriH -6U& Se MHre c HceHYt Hrie eYte i\MlicHt n YMeciHl n MroceYele de reHctuHlizHre le]icHl i nu Ye\Hntic7 deoHrece YuWiecii HveHu de reHctuHlizHt un cuvXnt Me WHzH unei rdcini Vor\Ht din trei litere i nu H unui indicHtor Ye\Hntic& AceHi HctivHre H \Hi VoYt oWYervHt Htunci cXnd eYte neceYHr detectHreH unei litere cuMrinY ntrAun cuvXnt verYuY ntrAun ir de litere Vr YenY& A\Wele YHrcini neceYit YeleciH

inVor\Hiei Ye\niVicHtive i YuMri\HreH inVor\Hiei nerelevHnte deYMre Hlte tiMuri de co\Mletri YHu deYMre Ye\niVicHiH irului de litere T+HWrieli7 PoldrHc_ i DeY\ond7 -11<U& +HWrieli7 PoldrHc_ i DeY\ond T-11<U Hu lHnYHt iMotezH c Hctivrile MreVrontHle YtXn[i deYcriYe Hnterior Ye\niVic MroceYe YMeciVice Hle \e\oriei de lucru verWHle& AceHYt iMotez Hre lH WHz ideeH e\iY de +old\HnARH_ic cu\ c Hriile MreVrontHle \ediHz reMrezentrile \e\oriei de lucru cHre [ZideHz Hciunile n HWYenH Yti\ulilor MerceMtivi7 e]terni& Activrile YMeciVice unui Hnu\it do\eniu Hle \e\oriei de lucru Hu VoYt evideniHte cH Viind locHlizHte n corte]ul MreVrontHl dreMt Mentru YHrcinile YMHiHle7 i n corte]ul MreVrontHl inVerior YtXn[ Mentru YHrcinile verWHle& De HYe\eneH7 corte]ul inVerior MreVrontHl YtXn[ eYte HctivHt n \YurH n cHre inVor\HiH Ye\Hntic treWuie \eninut te\MorHr n \e\oriH de lucru Mentru H rYMunde lH o Hnu\it ntreWHre Ye\Hntic& AYtVel7 \Hi \ult inVor\Hie treWuie inut Hctiv n \inte Mentru H [enerH un verW decXt Mentru H citi un YuWYtHntiv YHu Mentru H rYMunde lH o ntreWHre deYMre Ye\niVicHiH unui cuvXnt THWYtrHctFconcret YHu oWiectFViinU decXt Mentru H dH un rYMunY deYMre cu\ Yun un cuvXnt Tde e] dHc dou cuvinte ri\eHzU YHu deYMre ce cHrHctere Yunt VoloYite T\H@uYcule YHu nor\HleU& 4Hi \ult inVor\Hie Ye\Hntic TYHu le]icHlU treWuie inut n \inte Htunci cXnd o MerYoHn treWuie Y Yelecteze unul dintre \Hi \ulte rYMunYuri HdecvHte decXt dHc treWuie Y cHute doHr un rYMunY MoYiWil e]iYtent& .n toHte HceYte cHzuri7 Hctivrile corte]ului MreVrontHl YtXn[ reVlect o \Hi \Hre cHntitHte7 o \Hi lun[ durHt7 YHu \Hi \ulte Yelecii H inVor\Hiilor Ye\Hntice inute n \e\oriH de lucru& 4Hi \ult7 cu cXt oH\enii Ye [XndeYc \Hi \ult lH Ye\niVicHiH unui cuvXnt cu HtXt \Hi Wine i Hduc H\inte de el \Hi tXrziu Ao encodHre eMiYodic YuMerioHr& /&/&3& PLAS(ICI(A(EA COR(ICAL" .N DEPRINDEREA CI(IRII )I .N .N="!AREA LI4*ILOR& RHicZle i colHW& T-113U THMud PoYner i 4cCHndliYY7 -111U Hu HrtHt c e]erYXnd o YHrcin de [enerHre H do\eniului de VoloYire H unor YuWYtHntive dintrAo liYt7 Ye H@un[e lH Huto\HtizHre& (i\Mii de reHcie VH de cuvintele e]erYHte Yunt \Hi rHMizi7 rYMunYurile devin \Hi YtereotiMizHte iHr YuWiecii [YeYc YHrcinH cH Viind \Hi uoHr decXt n cHzul unor YuWYtHntive noi& 4odiVicrile lH nivelul creierului Hu VoYt ur\rite VoloYind PE( nHinte i duM HntrenH\ent& SAH oWYervHt c HctivHreH n zonele VrontHle lHterHle YtXn[i i zonele MoYterioHre7 Mrecu\ i n corte]ul cin[ulHt Hnterior Ye reduce o dHt cu HntrenH\entul7 dHr HctivHreH crete n YcZi\W n corte]ul inYulHr7 H@un[Xnd MXn lH nivelul de HctivHre cHrHcteriYtic unei YHrcini de citire cu voce tHre& CXnd YuWiecii treWuie Y [YeHYc noi do\enii de VoloYin Mentru HceleHi cuvinte7 HctivHreH Ye HccentueHz n e\iYVerH dreHMt 5 zonele VrontHle i WilHterHl MoYterioHre te\MoroAMHrietHle THctivHreH din dreHMtH H VoYt Yi\etric Hriei lui Jernic_e din e\iYVerH YtXn[U& AceYte rezultHte conVir\ ideeH lHnYHt Hnterior de Ytudiile co[nitive i cele reHlizHte Me MHcieni cu leziuni c HYocierile neAuzuHle neceYit reYurYe de MroceYHre

HdiionHle din e\iYVerH dreHMt& AceYte reYurYe i\Mlic re[iunile te\MoroA MHrietHle dreMte Yi\etrice Hriei lui Jernic_e7 iHr MroceYul Hre loc lH HMro]& 866 \Y duM MrezentHreH cuvintelor& .n cHdrul Hriilor HnterioHre i MoYterioHre i\MlicHte n MroceYHreH Ye\Hntic7 diVerite Moriuni Yunt Hctive cXnd MroceY\ cHte[orii Ye\Hntice diVerite& PrezenH Hriilor Ye\HnticAYMeciVice indic VHMtul c creierul Hr utilizH HceleHi MrinciMii de or[HnizHre Mentru H \HnH[eriH relHiile Ye\Hntice Me cHre le VoloYete n or[HnizHreH inVor\Hiei YenzoriHle7 dei or[HnizHreH e]Hct H cHte[oriilor individuHle n cHdrul Hriilor HnterioHre i MoYterioHre MHre Y diVere de lH o MerYoHn lH HltH& O i\MlicHie i\MortHnt H HceYtui MrinciMiu de or[HnizHre cereWrHl eYte HceeH c HntrenH\entul unei re[iuni Hnu\e MoHte conduce lH 9e]MHndHreH corticHl: H Hcelei re[iuni& De e]e\Mlu7 dovezile YtrXnYe Mrin nre[iYtrri celulHre lH \Hi\ue de\onYtreHz c HntrenH\entul n YHrcini de diYcri\inHre tHctil MoHte conduce lH e]MHndHreH Hriilor corticHle din corte]ul Yo\HtoYenzoriHl Mri\Hr& PHre MoYiWil cH un Veno\en Yi\ilHr Y HMHr i lH niveluri \Hi nHlte Hle reMrezentrilor corticHle& De e]e\Mlu7 un HntrenH\ent intenY MoHte induce o cretere te\MorHl H \HYei eYutului neurHl HlocHt unei Hnu\ite cHte[orii Ye\Hntice& DHc eYte HdevrHt7 HceHYtH Hr MuteH conYtitui o e]MlicHie de ce HlocXnd Htenie unui Hnu\it Yet de idei7 Vie ele [Xnduri ne[Htive TMrecu\ n deMreYieU YHu dHte de i\H[iYtic cereWrHl TcH n redHctHreH HceYtui \HteriHlU7 Hr crete MroWHWilitHteH de H ne H\inti ulterior VoHrte deY7 n \od YMontHn HceYte toMici7 [Xndurile noHYtre Viind do\inHte de doHr cXtevH cHte[orii Ye\Hntice& PoHte cel \Hi i\MortHnt do\eniu de Ytudiere H inVluenelor Me cHre le e]ercit e]MerienH HYuMrH circuitelor neurHle eYte HcZiziiH citirii& DeMrinderile de citire reMrezint o invenie culturHl cu o iYtorie relHtiv Ycurt n iYtoriH evoluiei YMeciei noHYtre& StudiereH relHiei dintre e]MerienH ti\Murie n citit i dezvoltHreH circuitelor neurHle ce YuYin citireH Vluent neA Hr MuteH VurnizH o veri[ cHre Y le[e YcZi\Wrile deMendente de e]Merien de lH nivel corticHl de dezvoltHreH HWilitilor co[nitive YuMerioHre& 0olco\W7 CoVVe^ i Neville T-11/U THMud PoYner i 4cCHndliYY7 -111U Hu de\onYtrHt c MHtternul ERP [enerHl lH MrezentHreH vizuHl H unor cuvinte Ye \odiVic n lHten i H\Mlitudine o dHt cu vXrYtH& .n MluY7 ei Hu de\onYtrHt lH coMiii de < Hni c co\MonentH N366 H ERP eYte YenYiWil lH violrile de ctre un cuvXnt H conte]tului unei MroMoziii7 HrtXnd deci cu\ Hceti coMii deriv Ye\niVicHiH cuvintelor i H te]tului& PoYner i 4cCHndliYY Hu evideniHt e]iYtenH lH Hduli H unui MoteniHl electric Mozitiv rHMid7 cH rYMunY HtXt lH MrezentHreH unor cuvinte cunoYcute7 cXt i H unorH noi7 dHr nu i lH MrezentHreH unor iruri de litere Vr YenY7 de\onYtrXnd e]iYtenH unei Vor\e de encodHre orto[rHVic n YiYte\ul vizuHl reYMonYHWil cu MroceYHreH Yti\ulilor de tiMul cuvintelor& Dei coMiii de -6 Hni Mrezint7 de HYe\eneH7 un MHttern ERP lH HMHriiH cuvintelor7 cu un curY te\MorHl i toMo[rHVic Yi\ilHr7 MoteniHlul Mozitiv ti\Muriu HMHre doHr n cHzul cuvintelor cunoYcute7 nu i Hl cuvintelor noi& AceYte dHte Yu[ereHz c n ti\Mul Mri\ilor Hni Hi HcZiziiei cititului7 YiYte\ul cHre Ye ocuM de MroceYHreH vizuHl H cuvintelor codeHz cuvinte YMeciVice7 iHr o dHt cu Htin[ereH nivelului de e]Merien Hl Hdultului7

HceYt YiYte\ nceMe Y codeze MHtternuri \Hi HWYtrHcte Hle co\WinHiilor de litere cHrHcteriYtice orto[rHViei din li\WH reYMectiv& In ti\Mul HceYtor Mri\i Hni7 coMiii Mot HveH HWilitHteH de H inte[rH rHMid litere n cuvinte7 dHr HceHYt HWilitHte MHre Y Vie reYtrXnY doHr lH ite\i VH\iliHri& Pentru cei neVH\iliHri7 ei treWuie Y VHc HMel lH \Hi lentele MroceYe de decodHre Vonolo[ic& AceYte MroceYe Vonolo[ice Yunt nre[iYtrHte de ctre ERP c HMHr lH 266 \Y de lH HMHriiH cuvXntului lH coMiii de -6 Hni7 i continu MXn lH 3$6 \Y& AceYte Ytudii ridic ntreWri i\MortHnte Mentru teoriile co[nitive Hle recunoHterii cuvintelor i HcZiziiei citirii& De e]e\Mlu7 cHre Hr Vi \ecHniY\ul reYMonYHWil de trHnziiH YiYte\ului de MroceYHre vizuHl H cuvintelor de lH codHreH YMeciVic H coMiilor lH codHreH HWYtrHct orto[rHVic H Hdultului? O MoYiWilitHte Hr Vi HceeH cH YiYte\ul Y Ye \odiVice cH i rezultHt Hl creterii Vluenei n HWilitHteH de decodHre Vone\ic& Pe \Yur ce coMilul devine \Hi Vluent n decodHreH [rHVe\elor n Vone\e7 el nceMe YAi \odiVice MroceYHreH deYcendent din cHdrul YiYte\ului de MroceYHre vizuHl H cuvintelor7 creYcXnd HcurHteeH codrii unor uniti orto[rHVice \Hi \ici n detri\entul codrii ntre[ii Vor\e vizuHle H cuvXntului& DezvoltHreH Vluenei decodrii Vonolo[ice lAHr MuteH ncurH@H Me coMil YA i \odiVice \odul de H Mrivi cuvintele n ti\Mul encodrii HYtVel \odiVicXnd MrelucrHreH HYcendent H HceYtuiH TPoYner i 4cCHndliYY7 -111U& .nvHreH vocHWulHrului reMrezint unul dintre nivelurile lH cHre e]MerienH MoHte \odiVicH HctivHreH corticHl VH de cuvinte MrezentHte vizuHl& ProWHWil7 Hctivrile HYociHte cu recunoHtereH Vluent H cuvintelor cunoYcute Yunt diVerite de MroceYrile Me cHre le HMlic\ Htunci cXnd ne ntXlni\ cu un cuvXnt neVH\iliHr& .n YMt\Xni YHu luni de nvHre7 HceleHi cuvinte cHre lH un \o\ent dHt MHr Vr neleY Ye trHnYVor\ n inMuturi rHMid HcceYiWile n le]iconul noYtru& 4Hi \ult decXt HtXt7 \Hi \ulte Ytudii Yu[ereHz c Htunci cXnd deYtule cuvinte cHre Hu o Hnu\it orto[rHVie Yunt nvHte MXn lH Munctul n cHre le recunoHte\ rHMid7 nvHreH relHionHt cu re[ulHriti orto[rHVice \Hi HWYtrHcte MoHte inVluenH Velul n cHre noi MroceY\ iruri de litere cHre Vie Ye conVor\eHz Vie ncHlc HceYt YiYte\& .nvHreH cu YucceY H MHtternurilor orto[rHVice HWYtrHcte eYte de\onYtrHt Htunci cXnd cititorul eYte cHMHWil Y MroceYeze \Hi rHMid MYeudocuvinte decXt iruri de litere diYMuYe HleHtor& Studiile de neuroi\H[iYtic Mot Vi VoloYite Mentru H ur\ri cu\ Ye deYVoHr n ti\M HceYte MroceYe de nvHre n diVerite zone Hle creierului& AYe\eneH inveYti[Hii Mot oWYervH cu\ Hctivrile relHionHte cu un coninut Ye\Hntic i& PHttern orto[rHVic Ye \odiVic Me \Yur ce un Yet de cuvinte noi devine \Hi VH\iliHr i \Hi Mlin de Ye\niVicHii7 i Me \Yur ce noile YiYte\e orto[rHVice Yunt HntrenHte MXn lH Munctul cXnd re[ulHritile oWYervHte de ctre HceYte YiYte\e inVlueneHz MroceYHreH& 4cCHndliYY7 PoYner i +ivon T-11,U THMud PoYner i 4cCHndliYY7 -111U Hu YtudiHt \odiVicrile cHre Hu loc n circuitele neurHle n ti\M ce YuWiecii Hu Metrecut cXtevH YMt\Xni nvXnd cuvinte noi din Hlt li\W i HMoi Hu VoYt Mui Y le recunoHYc lH Vel de rHMid cH i Me cele en[lezeti& Cuvintele noi ce treWuiHu nvHte Hu VoYt Vor\Hte Mrin re[uli orto[rHVice HrtiViciHle cHre

co\Win litere n cuvinte conVor\ unui Yet de re[uli& AceYte cuvinte noi erHu uor de MronunHt dHr conineHu \ulte Wi[rH\e i tri[rH\e ce nu Yunt uzuHle li\Wii en[leze7 Ye\nXnd \Hi \ult cu YMHniolH YHu itHliHnH& ?u\tHte dintre ele Hu VoYt VoloYite Mentru H Vor\H un li\WH@ n \iniHtur de 8< de cuvinte nu\it Re_i& CeHlHlt @u\tHte Hu VoYt MYtrHte cH [ruM de control& Fiecrui cuvXnt Re_i iAH VoYt HYi[nHt o Ye\niVicHie coreYMunztoHre unui cuvXnt deY VoloYit n en[lez Te] 9[il4: ; MHYre7 9Men_H: ; ne[ruU& Un [ruM de Ytudeni Hu nvHt MrintrAun Mro[rH\ tutoriHl Me cHlculHtor ti\M de / ore Me zi7 $ zile Me YMt\Xn7 $ YMt\Xni& SAH oWYervHt c HtXt cuvintele _e_i cXt i cele _e_i de control Hu MroduY lH e]Munere HcelHi eVect ERP duM /66 \Y n zonele MoYterioHre cH i cuvintele en[lezeti& 4ri\eH HceYtui eVect nY H VoYt \Hi \ic decXt Mentru cuvintele en[lezeti& Autorii YMun c HceYt rYMunY de\onYtreHz o YenYiWilitHte VH de YtructurH intern H irurilor de litere7 rYMunYul cel \Hi H\Mlu oWYervXnduAYe lH YuWiecii cu e]MerienH orto[rHVic ceH \Hi ridicHt Tn cHzul cuvintelor din li\WH en[lezU7 un rYMunY \Hi \ic dHr Ye\niVicHtiv lH irurile WHzHte Me o orto[rHVie YMeciVic dHr Yi\ilHr TRe_i i Re_i controlU7 i rYMunYul cel \Hi YlHW VH de iruri HleHtoHre de litere& DuM $6 de ore de HntrenH\ent7 rYMunYul ERP lH cuvintele Re_i H VoYt ecZivHlent cu cel lH cuvintele en[lezeti7 i Ye\niVicHtiv diVerit de Re_i control i irurile HleHtoHre de litere& CH i diVerenele dintre eVectul lH cuvinte en[lezetiFiruri HleHtoHre7 diVerenH eVectului dintre Re_iFRe_i control H VoYt lHr[ diYtriWuit n zone VrontHle i MoYterioHre cereWrHle& AceYte dHte conVir\ VHMtul c7 n Mri\ele /66 \Y Hle MroceYrii vizuHle Hle unui cuvXnt7 MroceYHreH orto[rHVic inVlueneHz MroceYHreH ulterioHr7 HceYt MroceY Viind unul Huto\Ht i ne\odiVicHWil Mrin HntrenH\ent& DuM 266 \Y7 eVectele nvrii Yunt oWYervHWile lH nivelul corte]ului VrontHl i te\MoroAMHrietHl7 eVectul Viind cel \Hi Muternic cXnd YuWiectul MroceYeHz Ye\niVicHiH cuvXntului TPoYner i 4cCHndliYY7 -111U& d ttD /&/&$& 4ODELUL 9DECLARA(I=FPROCEDURAL: AL LI4*A?ULUI& DHtele MrezentHte Hnterior Hu conduY lH elHWorHreH unor noi \odele Hle li\WH@ului& Pre\iYH de WHz H \odelului declHrHtivFMrocedurHl TUll\Hn7 /66-U eYte HceeH c HYMectele diYtinciei vocHWulHrF[rH\Htic Yunt le[Hte de diYtinciH dintre dou YiYte\e \nezice 5 \e\oriH declHrHtiv i \e\oriH MrocedurHl 5 cHre Yunt i\MlicHte n Vunciile li\WH@ului HtXt lH o\ cXt i lH Hni\Hle Tvezi Fi[& -/U& SiYte\ul \e\oriei declHrHtive eYte i\MlicHt n nvHreH7 reMrezentHreH i VoloYireH cunotinelor deYMre oWiecte7 conceMte Tcunotine Ye\HnticeU i eveni\ente Tcunotine eMiYodiceU& AceHYt \e\orie MHre YtrXnY le[Ht de YiYte\ul vizuHl ventrHl& EYte i\MortHnt n YMeciHl n nvHreH ite\ilor HrWitrHr relHionHi AHdic Mentru conectHreH HYociHtivFconte]tuHl H inVor\Hiei& AceYte cunotine Mot Vi reH\intite contient Te]MlicitU7 i nu Yunt de Vor\ \odulHr TncHMYulHtU7 ci Yunt HcceYiWile de ctre YiYte\e \entHle \ultiMle& 4e\oriH declHrHtiv eYte deYervit de re[iuni din loWul te\MorHl \ediHn 5 n YMeciHl de ZiMocH\M 5 cHre Yunt conectHte cu re[iuni te\MorHle i te\MoroAMHrietHle& LoWul te\MorHl \ediHn eYte neceYHr Mentru conYolidHreH Ti reHctuHlizHreHU \e\oriilor7 dei ele Mot deveni indeMendente

de loWul te\MorHl \ediHn i deMendente de re[iuni neocorticHle7 n MHrticulHr cele te\MorHle7 dHr i VrontHle Mre\otorii& Alte Ytructuri cu\ Hr Vi corte]ul MreVrontHl Yunt i\MlicHte n reHctuHlizHreH Yelectiv H inVor\Hiilor7 n ti\M ce Hltele7 cu\ Hr Vi cereWelul dreMt7 Yunt i\MlicHte n eVortul de cutHre H inVor\Hiilor YtocHte n \e\orie& Fi[urH -/ 4e\oriH eMiYodic7 ceH Ye\Hntic i ceH MrocedurHl& SiYte\ul \e\oriei MrocedurHle eYte i\MlicHt n nvHreH i controlul HYuMrH HWilitilor \otorii YHu co[nitive& El eYte MHrte din \e\oriH nondeclHrHtiv TYHu i\MlicitU Hlturi de \e\oriH condiionrilor HVective7 H H\orYH@ului i H reVle]elor \uYculHre& .nvHreH i reHctuHlizHreH HceYtor Mroceduri Yunt incontiente Ti\MliciteU& OiYte\ul MrocedurHl Hre o VuncionHre \odulHr TncHMYulHtU7 Viind n \ic \Yur HcceYiWil de ctre Hlte YiYte\e \entHle& AceYt YiYte\ eYte YituHt n unele zone VrontHle uncluzXnd HriH lui *rocH i Hriile \otorii YuMli\entHre 5 8 i 3U7 [Hn[lionii WHzHli7 cfrte]ul MHrietHl i nucleul dentHt Hl cereWelului& El eYte relHionHt cu circuitul zuHl dorYHl i eYte i\MortHnt n nvHreH YHu MroceYHreH HWilitilor ce MreYuMun& C=ene de Hciuni& E]ecutHreH HceYtorH MHre Y Vie [ZidHt n ti\M reHl de corte]ul letHl MoYterior THriH ,U7 cHre Hre cone]iuni YtrXnYe cu corte]ul VrontHl& Re[iunile tetHle inVerioHre Hr MuteH Yervi cH i zone de YtocHre H cunotinelor deYMre& P \deri7 incluYiv H inVor\Hiilor deYMre Hnu\ite Yecvene te\MorHle& Si\ilHr7 a ?t:le din [Hn[lionii WHzHli Yunt HrHn@Hte n MHrHlel i Yunt YeMHrHte VuncionHl7 Yrd rS eae ProiectXnd Mrin tHlH\uY ntrAo re[iune corticHl MHrticulHr7 n& ClHl din corte]ul VrontHl& ConVor\ \odelului declHrHtivFMrocedurHl7 YiYte\ul \e\oriei declHrHtive circu\Ycrie vocHWulHrul Tle]iculU7 n ti\M ce YiYte\ul MrocedurHl circu\Ycrie [rH\HticH& AYtVel7 \e\oriH declHrHtiv eYte o \e\orie HYociHtiv ce YtocZeHz nu nu\Hi dHte i eveni\ente7 ci i cunotine le]icHle7 incluYiv Yunetul i Ye\niVicHiH cuvintelor& .nvHreH de noi cuvinte Ye WHzeHz n \Hre Me Ytructurile loWului te\MorHl \ediHn& Cunotinele deYMre cuvinte Mot deveni indeMendente de HceYte Ytructuri i deMendente de Hlte Hrii neocorticHle7 n MHrticulHr cele te\MorHle i te\MoroAMHrietHle& LoWul te\MorHl eYte i\MortHnt \Hi HleY n YtocHreH Ye\niVicHiei cuvintelor7 n ti\M ce re[iunile te\MoroAMHrietHle Yunt \Hi i\MortHnte n YtocHreH Yunetului HYociHt unui cuvXnt& 4e\oriH le]icHl nu eYte inVor\HionHl \odulHr7 ci eYte HcceYiWil de ctre \ultiMle YiYte\e \entHle TUll\Hn7 /66-U& Pe de Hlt MHrte7 \e\oriH MrocedurHl deYervete nvHreH i\Mlicit i VoloYete o [rH\Htic \HniMulHnt de Yi\Woluri n \Hi \ulte YuWdo\enii cu\ Hr Vi YintH]H7 \orVolo[iH i MoYiWil VoneticH Tcu\ Yunt co\WinHte YuneteleU& AceYt YiYte\ eYte i\MortHnt n YMeciHl n conYtruireH de Ytructuri [rH\HticHle 5 Hdic n co\WinHreH de tiM YecveniHl i ierHrZic n Ytructuri co\Mle]e H Vor\elor Ye\Hntice YtocHte T9`Hl_: K&

B Ed:U i H reMrezentrilor HWYtrHcte& .nvHreH re[ulilor deMinde de Mri Hle HceYtui YiYte\& Unul YHu \Hi \ulte circuite dintre [Hn[lionii WHzHli i Hnu\ite re[iuni VrontHle deYerveYc MroceYHreH [rH\HticHl i Mer\it incluYiv diYtincii Vine Mrecu\ ceH \orVolo[ic verYuY YintHctic& Din HceYt Munct de vedere7 corte]ul VrontHl i [Hn[lionii WHzHli YuWYerveYc MroceYe [enerHle lin[viYtice i nonAlin[viYtice7 dHr conin i circuite MHrHlele7 YMeciVice unui Hnu\it do\eniu TUll\Hn7 /66-U& /&/&$&-& DO=E'I PSI0OLIN+=IS(ICE& CXtevH Ytudii Hu [Yit eVecte Hle Vrecvenei Mentru Vor\ele nere[ulHte de ti\M trecut n li\WH en[lez dHr nu i Mentru cele re[ulHte& Un contrHYt Yi\ilHr H VoYt [Yit i ntre MlurHlul nere[ulHt i cel re[ulHt din li\WH [er\Hn& AceYte dHte indic VHMtul c reMrezentrile Mentru ti\Mul trecut Vor\H nere[ulHt Yunt reHctuHlizHte din \e\orie7 dHr nu i Mentru Vor\H re[ulHt& (otui7 eVectele Vrecvenei Mentru unele Vor\e re[ulHte Hle ti\Mului trecut7 cu\ Hr Vi cele n cHre rdcinH ri\eHz cu rdcinH Vor\ei nere[ulHte Te] [lideA[lidedD co\MHrHtiv cu ZideAZid i rideArodeU indic VHMtul c cel Muin cXtevH Vor\e re[ulHte Mot Vi YtocHte& AceYte eVecte indic VHMtul c7 n [enerHl7 Yunt \e\orHte reMrezentrile Vor\elor nere[ulHte nu cele re[ulHte& (otui7 MroceYHreH unei re[uli n ti\M reHl MoHte Vi de HYe\eneH e]H\inHt direct& UnH dintre \etodele cele \Hi VoloYite eYte H\orYH@ul TMri\in[U& Studiile Mrivind ti\Mul trecut din li\WH en[lez i MlurHlul i MHrticiMiul din li\WH [er\Hn Hu de\onYtrHt c rdcinH unui cuvXntAint T`Hl_U eYte n \od conYtHnt H\orYHt HtXt de Vor\H YH re[ulHt T`Hl_edU cXt i cuvXntul nYui T`Hl_UD dHr HceYt lucru nu Ye ntX\Ml Mentru Vor\ele nere[ulHte& AceYte dHte ne HrHt c Vor\ele re[ulHte Yunt deYco\MuYe n rdcinile lor7 ceeH ce nu Ye ntX\Ml cu Vor\ele re[ulHte& Co\MunereH n ti\M reHl H Vor\elor re[ulHte H VoYt YtudiHt Mrin e]H\inHreH cHMHcitii li\itHte de YtocHre H \e\oriei de lucru& Nu\rul de ite\i Me cHre eYte MoYiWil YAi ine\ HctivHi conco\itent n \inte eYte relHtiv \ic& DHc cuvintele re[ulHte T`Hl_edU Yunt co\MuYe n ti\M reHl din \ultiMle MieYe indeMendente T`Hl_ i AedU7 Htunci \eninereH lor n \e\oriH de lucru Hr i\MlicH \eninereH Viecrei MieYe co\Monente& Prin contrHYt7 Mentru Vor\ele cHre Yunt HYociHte cu o Yin[ur reMrezentHre \e\orHt TVor\ele nere[ulHteU7 Hr treWui Y \enine\ doHr un ele\ent& De HceeH Hr treWui Y Vie MoYiWil Y reine\ \Hi Muine Vor\e co\MuYe din dou YHu \Hi \ulte MieYe indeMendente7 decXt Vor\e co\MuYe dintrAo Yin[ur MieY& .ntrAHdevr7 MerVor\HnH ntrAo YHrcin de \e\orie de lucru eYte \Hi YlHW Mentru ti\Mul trecut re[ulHt decXt Mentru ti\Mul trecut nere[ulHt& AceYt lucru YuYine iMotezH co\Munerii Vor\elor re[ulHte n ti\M reHl din rdcinile lor MluY YuVi]ul T`Hl_ K AedU TUll\Hn7 /66-U& /&/&$&/& DO=E'I NEUROI4A+IS(ICE& CXtevH Ytudii VoloYind PE( i R4NAul VuncionHl Hu inveYti[Ht MHtternurile de HctivHre cereWrHl n ti\Mul MroceYrii li\WH@ului& ProceYHreH le]icHl i ceH Ye\Hntic Yunt HYociHte cu HctivHreH re[iunilor te\MorHleFte\MoroAMHrietHle7 incluzXnd loWul te\MorHl \ediHn TZiMocH\MulU& In MluY7 YeleciH YHu reHctuHlizHreH cunotinelor le]icHle YHu Ye\Hntice

conduc lH HctivHreH corte]ului MreVrontHl& Prin contrHYt7 YHrcinile MroiectHte Mentru H veriVicH MroceYHreH YintHctic7 HctiveHz MreVereniHl HriH lui *rocH7 HriH \otorie YuMli\entHr i [Hn[lionii WHzHli YtXn[i Tnucleul cHudHtU& ProceYHreH cunotinelor le]icHle YtocHte YintHctic eYte Hco\MHniHt de HctivHreH loWului te\MorHl& Studiile de i\H[iYtic Hu e]H\inHt MroducereH Vor\elor re[ulHte i nere[ulHte Hle ti\Mului trecut din en[lez i Hle ti\Mului trecut i MHrticiMiu din li\WH [er\Hn& AceYte Ytudii Hu evideniHt diVerene n Hctivrile din zonele VrontHle i te\MorHle Mentru cele dou Vor\e& Un Ytudiu Vcut cu li\WH VinlHndez H [Yit o \Hi \Hre HctivHre n HriH lui *rocH Mentru cuvintele co\Mle]e cu Vor\ \orVolo[ic re[ulHt7 YuYinXnd iMotezH c HceHYt re[iune YAHr ocuMH cu MroceYHreH \orVolo[ic WHzHt Me re[uli THMud Ull\Hn7 /66-U& Studiile ERP Hu evideniHt c MroceYHreH Ye\Hntic H cuvintelor HctiveHz zonele MoYterioHre WilHterHl TYtructurile loWului te\MorHlU7 lH HMro]& 366 \Y de lH HMHriiH Yti\ulului TN366U& ProceYHreH YintHctic [uvernHt de re[uli HctiveHz Ytructurile VrontHle YtXn[i7 lH HMro]& -$6A$66 \Y& CXtevH Ytudii ERP Hu e]H\inHt \orVolo[iH Vor\elor re[ulHte i nere[ulHte din li\Wile [er\Hn7 itHliHn i en[lez& (oHte HceYte Ytudii Hu evideniHt MHtternuri ERP diYtincte Mentru Vor\ele re[ulHte co\MHrHtiv cu cele nere[ulHte& In ti\M ce o liMire neHdecvHt H YuVi]ului lH Vor\ele re[ulHte duce lH o HctivHre H corte]ului MreVrontHl YtXn[7 Yi\ilHr cu ceH oWYervHt n cHzul Hno\Hliilor YintHctice TYuWliniind un \ecHniY\ neurHl co\unU7 \odiVicHreH inVle]iunii nere[ulHte duce lH o HctivHre \Hi centrHl7 HYe\ntoHre MoteniHlului N366& For\ele de trecut re[ulHte Hle verWelor HctiveHz \Hi \ult zonele VrontHle decXt Vor\ele nere[ulHte7 dHr Vor\ele nere[ulHte HctiveHz \Hi \ult re[iunile te\MorHle YtXn[i7 ntrind diZoto\iH loW te\MorHlFloW VrontHl MreziY de \odelul declHrHtivFMrocedurHl& /&/&$&2& DO=E'I FURNI'A(E DE (UL*UR"RILE DE DE'=OL(ARE& E]iYt cel Muin / clHYe VundH\entHle de HVHzii HnterioHr i MoYterioHr& CeH HnterioHr eYte HYociHt cu trHu\e Hle re[iunilor VrontHle YtXn[i 5 n YMeciHl HriH lui *rocH 5 Mrecu\ i [Hn[lionii WHzHli i Moriuni din MHrietHlul inVerior& Aceti YuWieci Mrezint H[rH\HtiY\7 dHr nu Hu \Hri MroWle\e n VoloYireH cuvintelor dHc nu treWuie le[Hte ntre ele& Ei Hu MroWle\e n MroducereH7 citireH7 YcriereH duM dictHre7 reMetHreH i HnHlizHreH Vor\elor re[ulHte Mrin co\MHrHie cu cele nere[ulHte Hle verWelor7 HtXt n ce Mrivete ti\Mul trecut cXt i MlurHlul& AVHziH MoYterioHr eYte HYociHt cu trHu\e Hle re[iunilor te\MorHle YtXn[i i te\MoroMHrietHle& SuWiecii cu HVHzie MoYterioHr Mrezint deVicite n MroducereH7 citireH i recunoHtereH Yunetelor i Ye\niVicHiei cuvintelor& Ei Mroduc MroMoziii Wine YtructurHte i nu Hu MroWle\e cu ti\Mul trecut Hl verWelor n li\WH en[lez TA edU7 dHr Hu MroWle\e cu Vor\ele nere[ulHte Hle verWelor lH trecut YHu lH MlurHl THMud Ull\Hn7 /66-U& AceYte dHte 9leH[: Vor\ele nere[ulHte de \e\oriH le]icHl Ye\Hntic din zonele te\MorHle i te\MoroMHrietHle7 iHr Vor\ele re[ulHte de YintH] YHu \e\oriH MrocedurHl7 cu locHlizHre n corte]ul VrontHl YtXn[ i [Hn[lionii WHzHli TUll\Hn7 /66-U&

AH cu\ H\ \Hi YMuY7 indivizii cu Sindro\ Do`n Mrezint o relHtiv YlHW \e\orie Huditiv7 HWilitile de receMie H li\WH@ului Yunt \Hi dezvoltHte decXt cele de e]MreYie7 Hdic Yunt \Hi cHMHWili Y neleH[ ce li Ye YMune decXt Y vorWeHYc7 ei nu Mot MerceMe Yunetele \oi YHu unii indici Vonetici YuWtili7 Hu o HWilitHte n H Ye e]Mri\H Mrin [eYturi VoloYind \Xinile TJood7 *ellu[i i LicZtenWer[er7 -111U& Cu Hlte cuvinte7 Yunt \Hi cHMHWili n H vedeH i VHce lucruri decXt n H HYcultH i vorWi& DiVicultile n e]Mri\Hre HMHr de VoHrte devre\e n dezvoltHre7 dHt Viind VHMtul c lH Hceti coMii HMHre o ntXrziere H trecerii de lH lHlHie lH cuvinte7 iHr deVicitul Ye HdXncete n coMilrie& O MroW VoloYit Mentru teYtHreH receMtrii li\WH@ului eYte (eYtul de Co\MreZenYiune Auditiv H Li\WH@ului 5 =HriHntH Revizuit T(ACLARU TCHrro`A JoolVol_7 -1<$U THMud AWWeduto i colHW&7 /66/U& AceHYtH eYte o MroW VoHrte deY VoloYit n cHre YuWiectul treWuie Y deYeneze dintrAun Yet de 2 ite\i Me cel cHre Ye Motrivete cu cel Me cHre l deYcrie e]H\inHtorul& (ACLAR eYte or[HnizHt n 2 YuWteYte CHte[orii de cuvinte i RelHii ntre cuvinte7 cHre Ye H]eHz Me vocHWulHrD +rH\Htic7 cHre Ye H]eHz Me MroMoziii i le[HreH \orVe\elor cu\ Hr Vi ti\Mul trecut i MlurHlulD i ElHWorHreH de MroMoziii7 cHre Ye H]eHz Me diVerite MHtternuri YintHctice Vor\Hte din \Hi \ulte cuvinte7 cu\ Hr Vi diHtezH MHYiv i intero[Hiile& CoMiii cu Sindro\ Do`n teYtHi cu (ACLAR Hu Ycoruri \Hi \ici co\MHrHtiv cu coMiii de HceeHi vXrYt Vr Sindro\ Do`n i de HYe\eneH7 YuW MerVor\HnH lor nonverWHl \YurHt cu YuWteYtele YcHlei StHnVordA*inet TAWWeduto i colHW&7 /66/U& O MroW cHre evideniHz HWilitile de e]Mri\Hre eYte SuWteYtul de E]Mri\Hre OrHl din ScHlele Li\WH@ului OrHl i ScriY TOJLSU TCHrro`AJoolVol_7 -11$U THMud AWWeduto i colHW&7 /66/U& AceYtH eYte un teYt relHtiv recent n cHre YuWiectul eYte MuY de ctre e]H\inHtor Y deYcrie diVerite i\H[ini& DeYcriereH MoHte vHriH de lH un Yin[ur cuvXnt MXn lH o MroMoziie YHu cZiHr un Ycurt MHrH[rHV n cHzul MerVor\Hnei YuMerioHre& !intH teYtului eYte de H evideniH HWilitile Ye\Hntice7 YintHctice i de HrticulHre H cuvintelor& Prin contrHYt cu (ACL Hici eYte MoYiWil cHlculHreH Ycorului doHr Mentru ntre[ teYtul OJLS nu i YeMHrHt Mentru do\eniul inveYti[Ht de YuWteYtul reYMectiv& CoMiii cu Sindro\ Do`n teYtHi cu OJLS Hu Ycoruri \Hi Yczute co\MHrHtiv cu coMiii de HceeHi vXrYt Vr Sindro\ Do`n i7 de HYe\eneH7 YuW MerVor\HnH lor nonverWHl \YurHt cu YuWteYtele YcHlei StHnVordA*inet& 4Hi \ult decXt HtXt7 MerVor\HnH lH OJLS eYte \Hi YlHW decXt lH (ACLAR7 diVerenH cHre nu Ye oWYerv lH coMiii nor\Hli& Deci MroWle\ele de e]Mri\Hre le deMeYc Me cele de receMtHre H li\WH@ului& DeVicitele lor n e]Mri\Hre Ye re[YeYc doHr n condiii de co\Mle]itHte YintHctic7 deVicitul Mri\Hr Viind deci de nHtur [rH\HticHl TAWWeduto i colHW&7 /66/U& Sindro\ul JilliH\Y eYte o WoHl con[enitHl rHr ce HMHre o dHt lH /$666 de nHteri7 diH[noYticHt Me WHzH unei ntXrzieri n dezvoltHre7 unei Vee cHrHcteriYtice i unei Hno\Hlii cHrdiHce TYtenozH YuMrHvHlvulHr Hortic i YtenozH Hrterei Mul\onHre MeriVericeU& (eYtele neuroMYiZolo[ice Hu de\onYtrHt c YuWiecii ce Mrezint HceYt Yindro\ Mrezint o diYcreMHn evident ntre MerVor\Hnele verWHle i ISAul [enerHl& Co\MHrHtiv cu coMiii de

HceeHi vXrYt i coMiii cu Sindro\ Do`n7 coMiii cu Sindro\ JilliH\Y Hu HWiliti YintHctice i le]icHle HMroHMe nor\Hle7 dHr o MerVor\Hn vizuoA YMHiHl Yczut& Aceti coMii7 dHr i Hdulii cu Sindro\ JilliH\Y7 Hu MroWle\e cu Vor\H nere[ulHt H ti\Mului trecut Tn li\WH en[lezU Tdi[Adu[ verYuY loo_A loo_edU i H MlurHlului Tde e] \ouYeA\ice verYuY rHtArHtYU& Cele \Hi \ulte erori Yunt YuMrH[enerHlizri Tcu\ Yunt di[[ed YHu \ouYeYU7 Yunt deci deVicite de nHtur [rH\HticHl THMud Flint7 -111U& Su\HrizXnd7 Ytudiile VoloYind diVerite \etodolo[ii Hu e]H\inHt HcZiziiH7 MroceYHreH i WHzele neurHle Hle vocHWulHrului i [rH\Hticii7 centrXnduAYe Me \orVolo[iH re[ulHt i nere[ulHt din diverYe li\Wi& DHtele colectHte Hu conVir\Ht diYocierile i HYocierile MreziYe de \odelul declHrHtivFMrocedurHl& AceYte dHte Hu o deoYeWit HMlicHtivitHte clinic& OH\enii cu tulWurri Hle YiYte\ului [rH\HticHlFMrocedurHl Hr treWui recuMerHi Mrin \e\orHreH unor Vor\e co\Mle]e VoloYind \e\oriH le]icHlFdeclHrHtiv7 cu\ eYte cHzul YuWiecilor cu (ulWurri SMeciVice de Li\WH@ TSLIU& DeoHrece li\WH@ul eYte un do\eniu co[nitiv relHtiv Wine cunoYcut7 teoriile lin[viYtice i diYciMlinele i\MlicHte n YtudiereH li\WH@ului Hr treWui YAi ndreMte HteniH HYuMrH Ytudiilor Mrivind \e\oriH declHrHtiv i ceH MrocedurHl& .n cercetrile MYiZolo[ice deYMre co[niie7 eYte cevH oWinuit cH YMeciHlitii Y Ye centreze Me do\enii Mrecu\ li\WH@ul7 \e\oriH de lucru7 \e\oriH 9declHrHtiv Ye\Hntic7 YHu ceH i\Mlicit& (otui7 creierul i \inteH nu Yunt n \od neceYHr or[HnizHte n HcelHi \od n cHre cercettorii \MHrt do\eniile co[nitive& .ntrAHdevr7 unH dintre YHrcinile neuroi\H[iYticii eYte de H relevH or[HnizHreH nHturHl H creierului i \inii& Dei \Hi eYte nc \ult de neleY deYMre oMerHiile A\entHle \ediHte de corte]ul MreVrontHl YtXn[7 cu\ H Vi nu\rul de oMerHii diYtincte dHr HdiHcente cHre HMHr n HceH zon7 Ye MHre c Hcele oMerHii Hr Vi identice7 indiVerent c ele Yunt conYiderHte n conte]tul li\WH@ului7 Hl \e\oriei de lucru7 \e\oriei declHrHtive7 YHu Hl celei i\Mlicite& DuM cu\ YMun +HWrieli i colHW& T-11<U 9corte]ul MreVrontHl inVerior YtXn[ Yervete cH interYecie ntre li\WH@ i \e\orie97 YHu H\ MuteH Vor\ulH HltVel7 li\WH@ul e]Mri\Ht reMrezint MroceYrile \e\oriei de lucru verWHle7 cHre \Win n \od Vericit VuncionHreH YiYte\elor \nezice Ye\Hntice i MrocedurHle7 n rHMort cu YcoMurile i cu conte]tul& 9A V& R En te VHc din nHi 2& IN=ES(I+A!IA PSI0OLO+IC" .N(RE REALI(A(E )I ILU'IE 2&-& SUN( PRO*ELE DE IN(ELI+EN!" UN PREDIC(OR AL SUCCESULUI .N =IA!"? .ntrAo Hnecdot7 Se^\ore SHrHYon 5 MYiZolo[ lH UniverYitHteH CHle7 MoveYtete c Mri\H YH YHrcin de Yerviciu H VoYt Y Hd\iniYtreze cXtevH teYte de inteli[en ntrAo coHl YMeciHl Mentru coMiii cu ZHndicHM \entHl& AcetiH nY Hu HVlHt c vor Vi teYtHi i Hu reuit Y treHc de YiYte\ele de YecuritHte deYtul de YoViYticHte Hle colii i Y Vu[& DuM ce Hu VoYt Hdui nHMoi7 SHrHYon leAH Hd\iniYtrHt teYtul LHWirintul PorteuY7 un teYt de inteli[en creionAZXrtie cHre MreYuMune [YireH dru\ului Mrin cHre Y iei dintrAun lHWirint& SMre YurMrindereH YH7 el H deYcoMerit c HceiHi coMii cHre Hu

VoYt cHMHWili Y YcHMe din coHl nu Hu VoYt cHMHWili Y iHY din lHWirint TduM SternWer[ i colHW&7 -11$UN CZiHr cele \Hi oMti\iYte Muncte de vedere Mrivind relHiH dintre Ycorurile lH teYtele de inteli[en i MerVor\HnH din viHH cotidiHn Hu oWYervHt c ceH din ur\ nu eYte MreziY decXt n \ic \Yur de ctre Mri\ele& CoeVicientul \ediu de corelHie dintre HWilitile co[nitive lH teYte i \YurH MerVor\Hnelor MroVeYionHle eYte de 67/ TduM SternWer[ i colHW&7 -11$U& LH HceYt nivel Hl vHliditii7 doHr 3i din MerVor\HnH MroVeYionHl eYte HcoMerit de HWilitile lH teYtele de inteli[en& CoeVicientul \ediu de vHliditHte dintre HWilitile co[nitive \YurHte de teYte i \YurH MerVor\Hnei n Mro[rH\ele de trHinin[ MroVeYionHl eYte nY duWl T673U7 ceeH ce Yu[ereHz c MrediciH Hre vHloHre \Hi ridicHt dHc intervine vHriHWilH 9colHrizHre: TYHu HMtitudini Mentru nvHreU TSternWer[ i colHW&7 -11$U& AceYte dHte nici nu Hr treWui Y ne YurMrind7 dHt Viind c AlVred *inet H Mri\it lH Vinele Yecolului Hl GlGAleH cH YHrcin de lH \iniYterul VrHncez Hl nv\Xntului Y reHlizeze un inYtru\ent cHre Y Mrezic YucceYul colHr n clHYH I7 iHr el i (Zeodore Si\on iAHu reHlizHt YcHlH luXnd cH \odel Mro[rH\H colHr& De HltVel7 eYte celeWru rYMunYul lui *inet lH ntreWHreH 9Ce eYte inteli[enH?:& DHc un coMil treWuie Y Vie inteli[ent Mentru H Vi colHrizHWil ntrAo coHl de \HY7 Htunci 9inteli[enH eYte ceeH ce \YoHr teYtul \euN: YMune *inet& ConceMtul de 9inteli[en [enerHl: H VoYt Yu[erHt Mri\H oHr de FrHnciY +Hlton Tvrul lui DHr`inU n -<817 iHr Mri\ele de\erYuri de \YurHre i teoretizHre H ei YAHu Vcut n -163 de ctre CZHrleY SMeHr\Hn& FHctorul 9[: HMHre HYtVel Mentru Mri\H oHr n teoriH ener[iei \intHle H lui SMeHr\Hn& DuM SMeHr\Hn7 VHctorul YMeciVic 9Y: Hr coreYMunde dezvoltrii i or[Hnizrii unui [ruM MHrticulHr de neuroni7 iHr VHctorul [enerHl 9[: eYte dHtorHt ener[iei Mrovenite din ntre[ul corte]& 4Hi tXrziu7 HceHYt interMretHre Viziolo[ic nHiv H VoYt nlocuit de SMeHr\Hn Mrin teoriH MroceYelor neo[enetice7 WHzHt Me le[eH nele[erii e]Merienei MroMrii7 H YtHWilirii relHiilor i H YtHWilirii corelHtelor& DuM HceHYt teorie7 9[: Hr \YurH neo[enezH& (oHte YcHlele cHre Hu ur\Ht YcHlei *inetrSi\on Tvezi StHnVordA*inet7 JAISAul YHu JISCAulU Hu MreluHt cH \odel YtructurH YcHlei *inetrSi\on7 HVir\Xnd nY c Yunt o \Yur H 9inteli[enei [loWHle:7 iHr 9inteli[enH [enerHl: \YurHt Mrin MroWe Mrecu\ 4Htricile Pro[reYive RHven 5 cHre Yunt de VHMt o \Yur H rHionH\entelor vizuoAYMHiHle de tiM inductiv TJHltz i colHW&7 -111U 5 Hr reMrezentH o \Yur H YucceYului n orice HctivitHte Tcel Muin cHre nu neceYit HWiliti verWHleUN OH\enii Hduli de oWicei oWYerv o cretere n HWilitile MrHctice deAH lun[ul ti\Mului7 cZiHr dHc HWilitile lor HcHde\ice YcHd& JilliH\Y7 Denne^ i ScZHdler T-1<2U TduM SternWer[ i colHW&7 -11$U Hu intervievHt WrWHi i Ve\ei cu vXrYtH MeYte 8$ de Hni7 deYMre MerceMiH lor Mrivind YcZi\Wrile ce Hu HMrut o dHt cu vXrYtH n HWilitHteH lor de H [Xndi7 rHionH i rezolvH MroWle\e& Dei MerVor\HnH lH MroWele ce \YoHr n \od trHdiionHl HWilitile co[nitive TYHu 9inteli[enH:U Htin[e un vXrV lH VinHlul colHrizrii Tde e]e\Mlu H liceuluiU7 ,8i dintre ei credeHu c HWilitile lor de H [Xndi7 rHionH

i rezolvH MroWle\e Hu creYcut deAH lun[ul Hnilor7 n ti\M ce /6i nu oWYervHYer YcZi\Wri7 i doHr 3i Hu oWYervHt un declin o dHt cu vXrYtH& CXnd Hu VoYt conVruntHi cu rezultHtele oWinute lH MroWe de inteli[en cHre Ye HMlic n \od YtHndHrd n coHl7 i cHre Hcu\ erHu \Hi Yczute decXt VuYeYer n MerioHdH colHrizrii7 YuWiecii Hu YMuY c ei Ye reVereHu lH rezolvHreH MroWle\elor cotidiene i VinHnciHre7 nu H celor din teYtele ce \YoHr HWiliti co[nitive TSternWer[ i colHW&7 -11$U& ConVor\ teoriei inteli[enei Vluide i criYtHlizHte H lui 0orn i CHttell T-188U7 HWilitile Vluide Yunt neceYHre Mentru H VHce VH YHrcinilor noi7 cu\ Hr Vi [ZicireH ur\toHrei litere cHre vH Vi [enerHt duM o re[ul Hnu\e ntrA un ir de litere7 n ti\M ce HWilitile criYtHlizHte reVlect cunotine doWXndite culturHl7 cu\ Hr Vi Ye\niVicHiH unui cuvXnt \Hi rHr VoloYit& EYte intereYHnt c teoriile \oderne Hle \e\oriei denu\eYc HWilitHteH de H [Zici re[ulH de [enerHre H unei litere \e\oriH re[ulilor TYHu H [rH\Hticilor HrtiViciHleU TSbuire i Rno`lton7 -11$U7 Viind i\MlicHt n li\WH@ n HcZiziionHreH re[ulilor [rH\HticHle TUll\Hn7 /66-U& E& 4Hi \ulte Ytudii Hu HrtHt c HWilitile Vluide Yunt vulnerHWile lH un declin o dHt cu vXrYtH dHr HWilitile criYtHlizHte Yunt \eninute deAH lun[ul MerioHdei Hdulte TduM SternWer[ i colHW&7 -11$U& SternWer[ i colHW& T-11$U HVir\ c HWilitile Vluide Yunt \Hi relevHnte n rezolvHreH MroWle\elor HcHde\ice decXt n rezolvHreH MroWle\elor cotidiene7 MrHctice& Ei YMun c Mro[reYul oWYervHt de ctre oH\enii \Hi n vXrYt n HWilitile MrHctice 5 VoloYite n rezolvHreH MroWle\elor cotidiene 5 Hr reVlectH contriWuiH inteli[enei criYtHlizHte7 cHre Ye \enine deAH lun[ul vieii& Studiile HrHt c MerVor\HnH lH YHrcinile trHdiionHle de rezolvHre de MroWle\e YcHde lineHr duM /6 de Hni7 n ti\M ce MerVor\HnH lH YHrcinile de rezolvHre de MroWle\e MrHctice crete Htin[Xnd un vXrV lH 36A$6 de Hni7 HMoi nceMe Y YcHd TduM SternWer[ i colHW&7 -11$U& Autorii citHi conYider c ele\entul deVinitoriu Hl unui individ cu inteli[en MrHctic eYte HcZiziionHreH rHMid i VoloYireH cunotinelor tHcite& Cunotinele tHcite reMrezint cunotine orientHte YMre HctivitHte7 doWXndite Vr H@utorul HltorH7 ce Mer\it individului YAi reHlizeze YcoMurile dorite& AcZiziiH i VoloYireH unor HYe\eneH cunotine MHre Y Vie deoYeWit de i\MortHnt n doWXndireH co\Metenei neceYHre n viHH cotidiHn& AceYte cunotine tHcite Hr HveH trei cHrHcteriYtici -U ele Yunt de nHtur MrocedurHl7 /U Yunt relevHnte Mentru Htin[ereH unui YcoM7 i 2U Yunt doWXndite Vr H@utorul HltorH TYHu n \Hi \ic \YurU& Ele Yunt le[Hte n \od inti\ de Hciune7 luXnd \Hi de[rHW Vor\H de 9H ti cu\:7 decXt Vor\H 9H ti c:& AceHYt Vor\ de 9H ti cu\: eYte denu\it cunotin MrocedurHl7 i contrHYteHz cu cunotinele declHrHtive T9H ti c:U TSternWer[ i colHW&7 -11$U& ConVor\ teoriilor \oderne Hle \e\oriei nY7 HceYte cunotine MrocedurHle Yunt diVerite de cele i\MlicHte n nvHreH [rH\Hticilor HrtiViciHle i Hr conYtH ntrAo co\WinHie cuMrinzXnd nvHreH MroWHWiliYtic H clHYiVicrilor7 nvHreH MrototiMurilor i H cHte[oriilor 5 H\Wele MHrte din \e\oriH nonAdeclHrHtiv TSbuire i Rno`lton7 -11$U7 MroceYe Hle \e\oriei declHrHtive eMiYodice TIIU7 Mrecu\ i HYMecte Hle (Zeor^ oV \ind TPre\Hc_ i JoodruVV7 -1,<U&

DHt Viind HceHYt inVlHie ter\inolo[ic7 n ulti\ii Hni7 YMeciHlitii din neurotiine7 Htunci cXnd Yunt YolicitHi Y ntreMrind o veriVicHre H Hctivitii creierului relHionHt cu MerVor\HnH ntrAo YHrcin co[nitiv oHrecHre7 i[nor de \ulte ori WHzH teoretic H Mroiectului i Ye concentreHz HYuMrH Mrocedurii de lucru7 din cHre Mot \Hi uor i Yi[ur deMiYtH cHre eYte intH inveYti[Hiei T=Hid^H7 /662D co\unicHre MerYonHlU& .n -1117 JHltz i colH*& Au eVectuHt un Ytudiu Me MHcieni cu leziuni cereWrHle7 )i Hu conYtHtHt c Yunt eYeniHle n rezolvHreH 4Htricilor Pro[reYive StHndHrd RHven zonele dorYolHterHle MreVrontHle cHre n \od oWinuit Yunt i\MlicHte n YHrcini de \e\orie de lucru de tiM nAWHc_& Autorii Hu concluzionHt c oMerHiile lo[ice de tiM inductiv ce treWuie Y iH n cHlcul \Hi \ult de dou relHii dintre oWiecte Hu HcelHi YuWYtrHt cu cel Hl \e\oriei de lucru& AceYt rezultHt H VoYt conVir\Ht i de Ytudiul lui +rH^7 CZHWriY i *rHver T/662U cHre Hu evideniHt Mrin R4N VuncionHl o relHie direct ntre MerVor\HnH lH 4Htricile RHven AvHnYHte i YHrcinH de \e\orie de lucru 2A WHc_ tHY_& Autorii HVir\ c relHiH dintre VHctorul [ i MerVor\HnH n YHrcinH de \e\orie de lucru eYte \ediHt de corte]ul lHterHl MreVrontHl i corte]ul MHrietHl7 HceHYt reeH conYtituind YuMortul neurHl Hl VHctorului [& PoYtZu\H i colHW& T/66/U evideniHYer i ei VHMtul c di\enYiuneH 94e\orie de Lucru: din YcHlH JAIS 5 III R coreleHz cel \Hi Ye\niVicHtiv cu volu\ul creierului din loWii VrontHli7 ei [Yind o corelHie de 6&/$ TMg6&6$U ntre volu\ul de YuWYtHn cenuie i VHctorul [7 i o corelHie de 6&/3 TMg6&6$U ntre volu\ul de YuWYtHn HlW i VHctorul [7 ntrind HYtVel rezultHtele oWinute Mrin Ytudii neuroi\H[iYtice& Ei VHc i o MHrHlel ntre coeVicienii de ZeritHWilitHte Hi volu\ului creierului T6&<$U i Hi VHctorului [ T6&<6U7 Mrecu\ Ye vede VoHrte Yi\ilHri& De HltVel7 corelHiH Me cHre ei Hu [Yito ntre volu\ul creierului i VHctorul [ eYte de 6&36& Alte Ytudii Hu venit Y conVir\e le[turH dintre HceYte dHte neuroHnHto\ice i dHtele Mrivind YcdereH n MerVor\Hn lH MroWele de inteli[en [enerHl& AYtVel7 So`ell i colHW& T/662U VoloYind R4N i Hl[orit\ii de 4HtcZin[ CorticHl Hu relevHt o Ycdere n denYitHteH YuWYtHnei cenuii duM vXrYtH de , Hni7 Mro[reYiv ctre <$ de Hni7 rHtH ceH \Hi \Hre Viind ntre , i 86 de Hni n zonele VrontHle i MHrietHle7 HtXt de Me VHH lHterHl H e\iYVerelor cXt i intrHe\iYVeric& Ei Hu \Hi oWYervHt c n zonH te\MorHl MoYterioHr YtXn[ TlXn[ HriH lui Jernic_eU continu cretereH n denYitHte H YuWYtHnei cenuii MXn lH 26 de Hni7 iHr HMoi nceMe Y YcHd rHMid& DHc HceYte Ytudii VoloYind MroWH RHven Tce Yolicit eVectuHreH unui rHionH\ent inductiv nonverWHlU i MroWe de \e\orie de lucru Mrecu\ nAWHc_ i Di[it SMXn Hu evideniHt i\MlicHreH zonelor dorYolHterHle MreVrontHle i MHrietHle7 Htunci cXnd YAH inveYti[Ht rHionH\entul deductiv YAH oWYervHt c Yunt i\MlicHte Hlte zone 5 [iruYul \ediHn MreVrontHl7 HriH lui *rocH i zonH nvecinHt Hriei lui Jernic_e THceYteH Yunt zonele ce Ye HctiveHz indiVerent de nHturH ite\ilor7 HltVel HMHr i diVerene n Vuncie de coninutul verWHlFi\H[iYticU T4oreno i 0irYcZ7 /66/U& )i HceYte dHte Hu YuMort din MHrteH Ytudiilor [enetice7 cHre evideniHYer VHMtul c VHctorii [enetici inVlueneHz Ye\niVicHtiv Ytructurile corticHle din HriH lui *rocH i HriH lui Jernic_e Tr ; 6&<7 Mg6&6$U T(Zo\MYon i colHW&7 /66-U& IHr Htunci cXnd YAH

inveYti[Ht HctivitHteH creierului n rezolvHreH unor MroWle\e Mrecu\ (urnul din LondrH i n YHrcini de MlHniVicHre Mrecu\ LHWirinturile YAH oWYervHt o HctivHre n Hlte zone 5 n YMeciHl n zonH VrontoAMolHr \ediHn i zonH Mre\otorie TNe`\Hn i colHW&7 /66/U T*rHver i *on[iolHtti7 /66/U& CXnd VHce\ MroceYri Ye\Hntice Ye HctiveHz zonH inVerioHr MreVrontHl YtXn[ T[iruYul VrontHl inVeriorU iHr cXnd VHce\ MroceYri YintHctice 5 HriH lui *rocH7 nvecinHt zonei \enionHte Hnterior T+HWrieli7 PoldrHc_ i DeY\ond7 -11<D DHMretto i *oo_Zei\er7 -111U& CXnd treWuie Y diYtin[e\ diVerenele dintre dou cHte[orii de oWiecte eYte i\MlicHt corte]ul MreVrontHl lHterHl7 n YcZi\W cXnd treWuie Y decide\ HYuMrH HMHrtenenei unui oWiect lH o cHte[orie7 eYte i\MlicHt zonH inVerote\MorHl T0HYe[H`H i 4i^HYZitH7 /66/U& De HYe\eneH7 Yunt diVerene ntre YHrcini de cHte[orizHre H unor oWiecte verYuY Viine TFHrHZ i RHWino`itz7 -111U iHr dHc eYte vorWH deYMre rotireH unor oWiecte n \inte Mentru H le recunoHte i H le \HniMulH ulterior eYte i\MlicHt corte]ul MHrietHl MoYterior TJilYon i FHrHZ7 -111U& AMoi7 dHt Viind YuMrHMunereH VuncionHl dintre ceeH ce unii denu\eYc Htenie intern iHr Hlii \e\orie de lucru7 reelele HenionHle VrontoAMHrietHle Hu VoYt relHionHte cu VHctorul [ TRHn`iYZer i Jo@ciuli_7 /666U7 iHr zonH din creier i\MlicHt n deMiYtHreH i controlul erorilor n derulHreH unei YHrcini i Hre locHiH n corte]ul cin[ulHt Hnterior T*rHver i colHW&7 /66-D CHrter i colHW&7 /66/U& AYtH cH Y trece\ n reviYt cXt \Hi \ulte dintre tiMurile de oMerHii cHre Yunt de oWicei coninute n MroWele de 9inteli[en:& SurMrizH ceH \Hi \Hre H venit recent& Si\ul co\un ne YMune c 9@ocuri Hle \inii: Mrecu\ HZul i +O Yunt \Yuri Hle nivelului de inteli[en Hl unei MerYoHne& Ori7 dou Ytudii neuroi\H[iYtice eVectuHte n SUA TAtZerton i colHW&7 /662U i CZinH TCZen i colHW&7 /662U Hu evideniHt c zonele din creier HYi[nHte 9inteli[enei [enerHle: Yunt inHctive n ti\Mul HceYtor @ocuri7 iHr zonele cHre Ye HctiveHz diVer n Vuncie de @oc 5 Viind i\MlicHt n YMeciHl e\iYVerH dreHMt n +O i ceH YtXn[ n HZ& Autorii celor dou Ytudii concluzioneHz c MerVor\HnH lH cele dou @ocuri Ye WHzeHz Me HntrenH\ent7 Me e]Merien n VoloYireH diVeritelor YtrHte[ii7 i nu Me 9inteli[en:& Ce concluzie Hr treWui Y trH[e\ din toHte HceYte dHte e]Meri\entHle7 cHre Mot Vi WulverYHnte? 4HreH eroHre YAH Vcut Htunci YAH reHlizHt 9YHltul: de lH MerVor\HnH lH unele MroWe ce erHu e]trHYe din curriculH colHr7 lH conceMtul de 9inteli[en: TMrovenit din [receYcul 9interAle[ere:7 Hdic 9H nele[e:7 deci tot cu rdcini ViloYoViceU& SAH MoYtulHt e]iYtenH unei VHculti \entHle cHre eYte reYMonYHWil de MerVor\HnH co[nitiv H individului7 HtXt n coHl cXt i n Hlte Hctiviti ce neceYit rezolvHreH unor MroWle\e& AMoi7 ViecHre YuWteYt din cHdrul unei YcHle TinYMirHt de HltVel din curriculH colHrU H VoYt HYi[nHt unei VHculti \entHle YMeciVice MoYtulHte H e]iYtH 5 rHionH\ent7 MlHniVicHre7 rezolvHre de MroWle\e7 \e\orie7 li\WH@7 orientHre vizuoAYMHiHl7 Htenie YuYinut7 Htenie diYtriWutiv etc& (oHte HceYte VHculti \entHle Tnu\ite oMerHiiU Hu VoYt deYMrinYe din Yi\ul co\un YHu din [XndireH ViloYoVic7 iHr YHrcinile HleYe H le \YurH YAHu vrut H Vi un decuMH@ din reHlitHte 5 dHc rezolvi un lHWirint7 Htunci te vei deYcurcH )i ntrAo YituHie cotidiHn de

orientHre n YMHiu7 Mentru c MreH de Wun Yi\ c H\Wele Yunt reVlectHreH HceleiHi 9HWiliti YMHiHle:& O dHt cu cHrto[rHViereH Vunciilor creierului Mrin neuroi\H[iYtic YAH H@unY lH concluziH c zonele din creier i\MlicHte diVer n Vuncie de tiMurile de oMerHii neceYHre rezolvrii unei YHrcini7 de re[ul ntrAo MroW de inteli[en \Hi co\Mle]7 cu\ eYte JISCAul7 Viind i\MlicHt HMroHMe ntre[ul creier& 'onele corticHle i YuWcorticHle neceYHre rezolvrii unei YHrcini co[nitive Yunt YMeciVice Hcelei YHrcini Ti celor VoHrte Yi\ilHreU i diVer de cele i\MlicHte n rezolvHreH unor YituHii din viHH de zi cu zi7 cH i de cele i\MlicHte n unele 9@ocuri Hle \inii:& Sin[urH co\Monent co\un eYte ceH H \e\oriei de lucruFHteniei interne 5 duM cu\ vo\ vedeH o co\Monent VundH\entHl H YuMervizrii co\MortH\entului 5 cHre i eH MoYed circuite YMeciVice n Vuncie de nHturH Yti\ulilor7 de nu\rul lor i de nu\rul MHilor neceYHri rezolvrii unei YHrcini& O diVeren VundH\entHl eYte HceeH c n YituHiile cotidiene7 VuncionHreH HdecvHt H \e\oriei de lucru eYte deMendent 5 iHr duM cu\ vo\ vedeH 5 de MroceYe e\oionHlA\otivHionHle i de cHMHcitHteH de control HYuMrH diYtrHctorilor7 HceYteH VcXnd de \ulte ori diVerenH ntre oH\eni Mrivind YucceYul ntrAo HctivitHte& ProWHWil7 n viitor Ye vH renunH lH HceYte conceMte [loWHliYte Mrecu\ 9inteli[en:7 Mrecu\ i lH MoYtulHreH unor HWiliti \entHle \Mru\utHte din Yi\ul co\un& +XndiiAv cu\ H VoYt clHYiVicHt \e\oriH n MYiZolo[iH trHdiionHl n 9\e\orie de VoHrte Ycurt durHt:7 9de Ycurt durHt: i 9de lun[ durHt:& Adic oH\enii Hu oWYervHt c Mot ine \inte un nu\r de teleVon / \inute MXn l Ycriu undevH7 Mot ine \inte nite curYuri 2 zile MXn lH e]H\en7 YHu Mot ine \inte unele eveni\ente Hni de zile& Pe WHzH HceYtor trei tiMuri de MerVor\Hne \nezice YAH MoYtulHt e]iYtenH H trei tiMuri diVerite de \e\orii7 Vr H Ye luH n cHlcul ce Veno\ene Yunt i\MlicHte n encodHre YHu reHctuHlizHre7 YHu de Veno\enele de H\orYH@& (uturor le Yunt VH\iliHre HceYte MerVor\Hne \nezice7 MYiZolo[ii nu Hu Vcut decXt Y le reAdeYcoMere i Y le introduc n tH]ono\ii& 2&/&6 )(IIN!" SPECIALI'A(" .N READESCOPERIRI? E nc din Hnii E,67 MYiZolo[ii Hu oWYervHt diVerite YurYe de erori n evHluHreH MYiZolo[ic7 n YMeciHl Htunci cXnd Ye VoloYeYc cZeYtionHre& .ntrAun Hrticol din -11/7 0Hrold Relle^ 5 un nu\e VoHrte cunoYcut din MYiZolo[iH YociHl7 cu cercetri n teoriile HtriWuirii 5 H trecut n reviYt HceYte MroWle\e7 ridicXnd un Ye\n de ntreWHre Mrivind eVicienH i crediWilitHteH inveYti[Hiei MYiZolo[ice& IHt un Mri\ e]e\Mlu citHt din Relle^ ntrAun Ytudiu deYVurHt n Hnii E<67 ?oZn 0ouYton H conYtruit un cZeYtionHr de /- de ntreWri Mrivind diverYe HYMecte relHionHte cu \e\oriH i nvHreH& Ite\ii Hu VoYt Vor\ulHi n li\WH@ cotidiHn i Ye reVereHu lH Veno\ene Mrecu\ e]tinciH unei condiionri7 or[HnizHreH YuWiectiv H \HteriHlului n \e\orie7 ntririle i condiionrile oMerHnte& De e]e\Mlu7 ite\ul deYMre nivelul de MroceYHre YunH cH\ HH CHre Hr Vi cel \Hi Motrivit \od de H te [Xndi lH un cuvXnt dHc Hi vreH YAl \e\orezi? AU Y te [Xndeti cu\ Yun el Tde e]e\Mlu unde cHde Hccentul7 YHu dHc conine literH 9r:UD WU Y te [Xndeti cu\ HrHt cuvXntul TcXte YilHWe Hre YHu dHc conine litere de Vor\ curWilinieUD cU Y te [Xndeti lH Ye\niVicHiH

cuvXntului THdic dHc eYte Mlcut YHu nu7 dHc iAHr ncMeH n MHl\ YHu nuUD dU toHte HceYte \odHliti Hr Vi lH Vel de eViciente& 0ouYton H Hd\iniYtrHt \Hi ntXi cZeYtionHrul unui [ruM de $6 de Ytudeni de Hnul ntXi de lH MYiZolo[ie7 nHinte cH HcetiH Y Vi nvHt lH coHl deYMre HceYte MrinciMii Hle MYiZolo[iei co[nitive& LH -$ din cei /- de ite\i7 Hu rYMunY corect \Hi \uli Ytudeni decXt Hr Vi VoYt de HteMtHt lH nivelul HnYei& Pentru H reduce MroWHWilitHteH cH HceYte rezultHte Y Vie HtriWuiWile HWilitilor de H rYMunde lH cZeYtionHre YHu MoYiWilitii cH Hceti Ytudeni Y Vi Huzit cu\vH de HceYte inVor\Hii7 0ouYton H Hd\iniYtrHt cZeYtionHrul lH $6 de MerYoHne Me cHre iAH ntXlnit n MHrcul orHului ntrAo duM H\iHz de du\inic& AcetiH Hu rYMunY corect7 MeYte nivelul HnYei7 lH -8 ite\i& E]e\Mlul cu nivelul de MroceYHre H VoYt Mrintre cele lH cHre YAH rYMunY corect cel \Hi Vrecvent de ctre H\Wele [ruMuri& ConcluziH lui 0ouYton H VoYt c 9\ulte dintre MrinciMiile MYiZolo[iei Yunt evidente& A\ Yenti\entul inco\od c noi neAH\ ocuMHt MXn Hcu\ cu lucruri evidente i nu neAH\ dHt YeH\H de HYtH: THMud Relle^7 -11/U& AceHYt MroWle\ H 9evidenei: HMHre Htunci cXnd oMerHionHliz\ un conceMt& .n cercetrile cHre Ye WHzeHz Me rHMoHrte verWHle7 VHMtul c un conceMt tiiniVic H VoYt 9\Mru\utHt: din li\WH@ul co\un ne VHce YAl VoloYi\ n ntreWrile din cZeYtionHr& De e]e\Mlu7 cu\ H\ MuteH evHluH 9i\MlicHreH: Viecrui MHrtener ntrAo relHie? O \etod evident Hr Vi HceeH de HAi ntreWH& FoloYind n cZeYtionHr HceYt ter\en T9i\MlicHre: HMHre n li\WH@ul cotidiHn Hl oH\enilor reYMectiviU7 i vo\ ntreWH Mur i Yi\Mlu 9CXt de i\MlicHt n HceHYt relHie Yuntei?: RHreori cei cZeYtionHi vor ntreWH ce nYeH\n 9i\MlicHre:7 MroWHWil deoHrece ei vor MreYuMune c noi ne HteMt\ cH ei Y cunoHYc cuvXntul reYMectiv& LH Vel YtHu lucrurile cu \ulte conceMte din MYiZolo[ie cHre HMHr n cZeYtionHre7 Mrecu\ 9YociHWil:7 9do\inHnt:7 9Mer\iYiv:7 9HutocrHt: etc& .n oMerHionHlizHreH unui conceMt7 MYiZolo[ii de cele \Hi \ulte ori nceHrc Y elHWoreze un Yet de ite\i7 MreluXnd un cuvXntD din li\WH@ul co\un i ncercXnd YAl e]e\MliVice n diverYe \oduri& O Mrocedur lHr[ rYMXndit eYte de H oWine idei din cercetri HnterioHre& De e]e\Mlu7 n de\erYul Yu de H elHWorH o YcHl de \Yur Mentru 9drH[oYte: verYuY 9Yi\MHtie:7 RuWin T-1,6U THMud Relle^7 -11/U H trecut n reviYt literHturH Mrivind drH[oYteH i cercetrile Mrivind HtrHciH interAMerYonHl& AMoi7 H ru[Ht Ytudenii i cole[ii Y Yorteze ite\ii n cHte[oriile 9drH[oYte: i 9Yi\MHtie:& AceHYt Mrocedur rezonHWil MoHte cXteodHt conduce lH rezultHte neoWYervHte i nedorite7 cu\ Hr Vi HcelH cH Yetul de indicHtori Y includ vHriHWile ce \YoHr Hntecedentele iFYHu conYecinele vHriHWileiAint& De e]e\Mlu7 YcHlH de Yi\MHtie H lui RuWin T-1,6U include nu doHr ite\i direci Mrecu\ 9cutHre eYte unH dintre cele \Hi Mlcute MerYoHne Me cHre le cunoYc: dHr i ite\i Mrivind 9inteli[enH lui cutHre: i 9con[ruenH cu Yine H lui cutHre: 5 ite\i cHre inveYti[ZeHz Hntecedentele cHre te VHc YAl MlHci Me cutHre& De HYe\eneH7 ite\i Mrecu\ 9lAH votH Me cutHre: \YoHr o conYecin H VHMtului c l MlHci Me cutHre& AceHYt includere H Hntecedentelor i conYecinelor ne HrHt cu\ reeHuH de HYociHii ce e]iYt n @urul unui

conceMt din li\WH@ul co\un include nu doHr Yinoni\e Ye\Hntice dHr i teorii i\Mlicite Mrivind reeHuH cHuzHl n cHre eYte i\MlicHt Veno\enul inveYti[Ht TRelle^7 -11/U& .n Vor\ulHreH iMotezelor lor teoretice7 MYiZolo[ii YociHli i Hi MerYonHlitii Yunt inVluenHi7 i\Mlicit YHu e]Mlicit7 de e]Merienele lor cotidiene i de idei cHre Yunt MHrte din culturH de \HY& (er\enii iMotezelor lor Ye WHzeHz n MHrte Me li\WH@ul co\un THH cu\ H\ HrtHt \Hi YuYU7 Mrecu\ i Me relHii cHre Yunt MoYtulHte H e]iYtH ntre vHriHWile7 n Vuncie de unele covHriHii cHre Yunt oWYervHte inVor\Hi YHu eticZetHte YociHl& Le[turH dintre Yi\ul co\un i MYiZolo[iH tiiniVic relevHt de cele de \Hi YuY ridic \ulte MroWle\e& ?o^nYon n -1,3 THMud Relle^7 -11/U oWYervH cu H\rciune c 9Ye MHre c MYiZolo[iH eYte o tiin cHre YAH YMeciHlizHt nu n deYcoMerire ci n reA deYcoMerire:& El i WHzH HceHYt HVir\Hie Me ce H\ diYcutHt Hnterior7 i Hnu\e c MYiZolo[iH tiiniVic i e]trH[e teoriile din nivelul \ediu Tcel Hl interHciunilor interAindividuHleU Hl vieii cotidiene7 oH\enii din HVHrH MYiZolo[iei oWYervXnd c eH relev VHMte Me cHre de@H le tiHu& .n HVHr de HceHYtH7 indiVerent de YurYH iMotezelor tiiniVice7 i\enYul volu\ de inVor\Hii de lH nivelul \ediu VHce cH \ulte dintre dHtele tiiniVice deYcoMerite lH HceYt nivel Y Vie recunoYcute de oH\enii neAYMeciHliti& UnH dintre conYecinele HceYtei recunoHteri eYte c HMHr ndoieli Mrivind vHloHreH de\erYului tiiniVic el nu relev dHte noi7 ci doHr ceeH ce de@H oH\enii cunoteHu din e]MerienH cotidiHn& .n MYiZolo[iH YociHl e]iYt un ter\en ce denu\ete ceeH ce de@H eYte cunoYcut Mrivind co\MortH\entul u\Hn 5 9WuWWH MY^cZolo[^: TWuWWH nYeH\n n CiddiYZ 9Wunic:U& E]iYt o Hnecdot deYMre un MYiZolo[ cHre MoveYtinduAi Wunicii YHle deYMre tezH YH de doctorHt7 eH H deYcoMerit rHMid n lucrHre cunotine Me cHre le tiH din e]MerienH YH de viH i H re\HrcHt YHrcHYtic 9Moi YA\i YMui cevH ce nu tiH\ de@H?:& 2&2& SI4!UL CO4UN CA )I SURS" DE (EORII )(IIN!IFICE& Unii dintre MYiZolo[ii YociHli nceHrc Y evite HceHYt 9WuWWH MY^cZolo[^:7 YHu cu\ Ye YMune 9nceHrc Y o YurMrind Me WunicH:& CinevH cHre eticZeteHz o HVir\Hie cH Viind 9evident: MroWHWil c HveH de@H e]MlicHiH Mrivind YuWiectul Hcelei HVir\Hii& DHr7 HceH MerYoHn Hr MuteH Y oWYerve c i reverYul HVir\Hiei reYMective eYte lH Vel de 9evident:N IHt un e]e\Mlu THMud Relle^7 -11/U n Hnii E$67 cXnd StouVVer leAH MrezentHt co\HndHnilor \ilitHri dHtele culeYe de el Mrivind oMiniile YoldHilor H\ericHni din ti\Mul celui deAHl doileH RzWoi 4ondiHl7 HcetiH Hu rYMunY c ei de@H tiHu toHte HceYte lucruri& Cu Hlt ocHzie nY7 StouVVer H inverYHt dHtele rHMortului7 i H Mri\it din MHrteH Hltor co\HndHni HcelHi rYMunY 9noi tiH\ de@H HceYte lucruri:N AceYtH eYte un e]e\Mlu deYMre cXt de verYHtili Mot Vi oH\enii n H e]MlicH HtXt un Yet de dHte cXt i oMuYul lor& IHt deci cu\ nivelul \ediu Hl interHciunilor interAu\Hne7 Hl 9evidentului:7 conine deYtule HVir\Hii contrHdictorii& DuM cu\ YMune Relle^ T-11/U7 unH dintre YtrHte[iile cHre Ye VoloYeYc Mentru HAi i\unizH Me Ytudeni VH de eticZetHreH n \od necritic H unor HVir\Hii cH Viind 9evidente:7 eYte de H le MrezentH o liYt de HVoriY\e cHre Yunt contrHdictorii7 cu\ Hr Vi 9cine

Ye HYeH\n Ye Hdun: verYuY 9contrHriile Ye HtrH[:7 YHu 9o\ul cXt triete nvH: verYuY 9nu \Hi Moi nvH \ecZerii un cXine WtrXn:7 YHu 9[XndeteAte de dou ori nHinte de H VHce cevH: verYuY 9cine nu riYc nu cXti[:& FHMtul c Yi\ul co\un eYte Mlin de idei contrHdictorii Hr treWui Y Vie e]H\inHt n lu\inH co\entHriilor din MYiZolo[iH tiiniVic Mrivind eVectul 9toHte iMotezele rezonHWile e MroWHWil Y Vie vHlide:7 YHu ntrAo Hlt Vor\ulHre \Hi MlHYtic 9oMuYul unui \Hre Hdevr eYte7 de HYe\eneH7 HdevrHt:& AtXt Yi\ul co\un cXt i MYiZolo[iH tiiniVic identiVic deYeori relHii ntre vHriHWile cHre Yunt vHlide doHr n Hnu\ite circu\YtHne& Do\eniul totHl Hl circu\YtHnelor7 nY7 include i YituHii n cHre inverYul relHiilor eYte vHlHWil& DerivHt din HceHYtH7 YAH YMeculHt WHzH enor\ de convin[eri HVlHte n Yi\ul co\un Mentru H [Yi \etode Mrin cHre Y VHci tiinH \Hi intereYHnt7 YHu diYcurYul )tiiniVic \Hi eVicient& 4urrH^ DHviY T-1,-U THMud Relle^7 -11/U HVir\H c o teorie eYte conYiderHt Wun nu Mentru c eYte HdevrHt7 ci Mentru c eYte intereYHnt& El YPuneH 9toHte teoriile intereYHnte conYtituie un HtHc lH certitudinile MuWlicului CHre le citete YHu Hude:& DHc o teorie nu contrHzice ideile i MrHcticile de@H e]iYtente7 Htunci MuWlicul cZiHr dHc o vH conYiderH HdevrHt7 nu o vH conYiderH vHloroHY& For\H [enerHl H unei HVir\Hii intereYHnte7 conVor\ lui DHviY7 eYte HceeH n cHre eH iniiHl YMune ce MHre H Vi HdevrHt deYMre un Veno\en7 iHr HMoi YMune ce eYte de VHMt HdevrHt& De e]e\Mlu7 ideeH de WHz H teoriei diYonHnei co[nitive H lui FeYtin[er Ye Vor\uleHz HYtVel 9ce MHre H Vi i\MortHnt n co\MortH\ent eYte MroceYul MreAdecizionHlD ce eYte de VHMt i\MortHnt eYte MroceYul MoYtA decizionHl:& Din Munctul de vedere Hl lui DHviY7 [eniHlitHteH unei teorii i\MortHnte conYt n HWilitHteH ei de H recunoHte 9convin[erile: unui MuWlic7 i HAi MlHYH HVir\Hiile n contrHMoziie cu HceYteH& PXn lH un Hnu\it [rHd7 convin[erile Yi\ului co\un reVlect HcurHt e]Merienele cotidiene oWYervHte i encodHte7 Vie n e]MerienH direct H unui individ Vie n e]MerienH colectiv7 iHr MYiZolo[iH Ye WHzeHz Me HceYte convin[eri cH inVor\Hii Mrivind reHlitHteH& AceYt lucru Hre \ulte WeneVicii7 cHre in de econo\iH unei cercetri7 de oWinereH unor inVor\Hii deYMre eveni\ente MrivHte i neAoWYervHWile n Hlt \od7 deYMre eveni\ente MericuloHYe YHu inco\ode cHre nu Hr Vi etic Y Vie creHte YHu oWYervHte& .n HceYt do\eniu Yunt incluYe cXtevH YurYe de inVor\Hii7 cu\ Hr Vi HU rHMoHrtele oH\enilor Mrivind ceeH ce ei YHu cunoYcuii lor VHc YHu Hu Vcut n Hnu\ite YituHii7 WU Mrediciile Me cHre le VHc oH\enii Mrivind ceeH ce ei YHu cunotinele lor Hr VHce n Hnu\ite YituHii7 cotidiene YHu iMotetice7 i cU convin[erile oH\enilor Mrivind ce Hr VHce Hnu\ite cHte[orii de oH\eni n Hnu\ite YituHii& CeH din ur\ i\Mlic diverYe Mroceduri cu\ Yunt 9YituHiile iMotetice:7 9YcenHriile: YHu 9Yi\ulrile:& .n [enerHl7 Me \Yur ce ne deMlHY\ de lH YurYH H lH c din liYtH de \Hi YuY7 \etodele Ye deMlHYeHz de lH cele WHzHte Me rHMoHrtele din \e\orie Mrivind eveni\ente ntX\MlHte lH cele WHzHte Me convin[erile oH\enilor deYMre 9ce Hr VHce Hlii:7 HceYteH din ur\ reMrezentXnd co\MonentH de Mreri i convin[eri H Yi\ului co\un& Convin[erile Yi\ului co\un e \Hi MroWHWil Y Vie veridice cXnd Ye reVer lH HHAnu\itul nivel \ediu Hl Veno\enelor co\MortH\entHle7 Hl eveni\entelor

VH\iliHre7 Me cHre oH\enii le oWYerv n MrinciMiu Mentru c Mrezint intereY Mentru ei& De e]e\Mlu7 co\MortH\entul de H H@utH o victi\ H unui Hccident7 o MerYoHn WolnHv7 n vXrYt7 Yunt eveni\ente cu cHre toi neAH\ conVruntHt YHu iAH\ vzut Me Hlii VcXndAo& .n HceYte cHzuri7 convin[erile Mrivind co\MortH\entul oH\enilor Mot Vi veridice7 dHr nu HcelHi lucru Ye MoHte YMune deYMre HHAnu\itul nivel \icro7 cHre i\Mlic unele reVle]e condiionHte7 oWinuine7 deMrinderi HtenionHle etc& TRelle^7 -11/U& De e]e\Mlu7 YAH oWYervHt c Htunci cXnd HlMteHz7 \H\ele Hu tendinH YAi le[ene coMiii dHc ei nceM Y MlXn[& E]Meri\entHl YAH dovedit cH HceYt le[nHt ntXrzie co\MortH\entul de H Yu[e Hl coMilului7 deci lH HceYt nivel convin[erile Yi\ului co\un nu Ye dovedeYc eViciente THMud Relle^7 -11/U& Fi 2&3& CORELA!IE CO4POR(A4EN(AL" SAU .NRUDIRE& SE4AN(IC"? (eoriile e\iYe de MYiZolo[ie deYMre relHiile dintre diverYe vHriHWile Mot Vi inVluenHte de convin[erile e]Mlicite Hle Yi\ului co\un Mrivind cHuzele i conYecinele co\MortH\entului& (otui7 teoriile Me cHre eH le elHWoreHz Mot Vi de HYe\eneH HVectHte i de relHii i\Mlicite coninute n ter\enii cotidieni& ReeHuH de Ye\niVicHii n cHre Yunt 9YcuVundHi: ter\enii din li\WH@ul co\un include ntotdeHunH idei YuWtile deYMre ce Ye HYociHz cu cutHre lucru i ce cHuzeHz cutHre lucru& =orWind lH \odul Vi[urHt7 ter\enii MYiZolo[ici din Yi\ul co\un MoHrt cu ei ter\eni HYociHi i o teorie i\Mlicit Mrivind o Yecven cHuzHl n cHre HMHre Veno\enul YtudiHt& FoloYireH HceYtor ter\eni i VHce Me oH\eni Y Ye [XndeHYc n MHtternuri de Ye\niVicHii HYociHte i \odele cHuzHle& Au VoYt HduYe dou tiMuri de critici MroduYelor MYiZolo[iei tiinViVice cHre Ye WHzeHz Me Veno\enele deYcriYe \Hi YuY& A\Wele Mun n eviden VHMtul c Hnu\ite relHii Me cHre MYiZolo[iH tiiniVic le iH cH Viind dHte reHle Mrivind co\MortH\entul i Hu ori[ineH n ter\enii Yi\ului co\un& AceYte critici HVir\ c HU MHtternuri de Yi\ilHritHte Ye\Hntic Hu VoYt luHte cH reMrezentXnd MHtternuri de co\MortH\ente reHle i WU relHiile cHuzHle i\MlicHte n conceMtele Yi\ului co\un Hu Vor\Ht WHzele unor 9le[i Hle co\MortH\entului: cHre7 de VHMt7 Yunt Vie deYcriMtive7 Vie tHutolo[ice i oricu\7 neAVHlYiVicHWile TRelle^7 -11/U& +XndiiAv lH e]MlicHiH dHt de PiH[et vizXnd MerVor\HnH coMiilor MXn lH ,A1 luni lH YHrcinH de HYcundere H unui oWiect& Ei Hu MerVor\Hn YlHW Mentru c nu Hu HtinY 9YtHdiul Mer\Hnenei oWiectului:& Cu Hlte cuvinte7 ei nu Yunt contieni c oWiectul reYMectiv eYte n continuHre Me \HY7 dei YAH MuY un MHrHvHn ntre ei i oWiect7 Mentru c nu Hu HtinY YtHdiul n cHre Yunt contieni c oWiectul eYte n continuHre Hcolo THdic eYte Mer\Hnent HcoloU7 YtHdiu nu\it din HceYt \otiv Hl 9Mer\Hnenei oWiectului:& Cu Hlte cuvinte deYcrie\ MrintrAo YintH[\ 9teZnic: co\MortH\entul ntrAo YHrcin7 i l e]Mlic\ HMoi Mrin YintH[\H reYMectiv& Unul dintre cei ce Hu MuY n eviden MHtternurile de Yi\ilHritHte Ye\Hntic H VoYt SZ`eder 5 un HntroMolo[ cHre7 n -1,$7 H eVectuHt un Ytudiu n cHre Hu VoYt ru[Hi oH\eni de diVerite MroVeYii Y [YeHYc Yi\ilHritile Ye\Hntice dintre&

PerecZi de ite\i Hi unei YcHle de MerYonHlitHte Mrin oWYervHie co\MortH\entHl& a- H de\onYtrHt c \HtriceH @udecilor Mrivind Yi\ilHritHteH TConceMtuHl Si\ilHrit^ `Htri]U coreYMunde VoHrte \ult cu \HtriceH corelHiilor interAite\i oWinui Htunci& CXnd ite\ii YcHlei Yunt VoloYii Mentru H oWine evHluri co\MortH\entHle TRHted eZHvior 4Htri]U& SZ`eder H concluzionHt c dHtele oWinute Mrin cZeYtionHre eYeori reVlect \Hi de[rHW Yi\ilHriti Ye\Hntice decXt covHriHii co\MorHtnentHle 9& FHctorii deYcrii n evHluri reMrezint MroMrieti Hle ter\enilor trYturi de MerYonHlitHte cH ele\ente lin[viYtice Vr H Vi MroMrieti Hle MerYoHnelor deYcriYe de ctre Hceti ter\eni:& ?udecile Yi\ului co\un Mrivind 9ce YeH\n cu ce: Yunt reYMonYHWile de inVerenele Vcute n MYiZolo[iH tiiniVic Mrivind 9ce coreleHz cu ce: TduM Relle^7 -11/U& AcelHi lucru Ye ntX\Ml cXnd HMlic\ unor YuWieci o YcHl de 9introverYiune: i unH de 9Hn]ietHte YociHl:7 YHu unH de 9Yti\ de Yine: i unH de 9deMreYie:& OWine\ n Mri\ul cHz Ycoruri ridicHte lH H\Wele7 cHre coreleHz YtHtiYtic7 i YMune\ c e]iYt o relHie direct ntre 9introverYiune: i 9Hn]ietHteH YociHl:7 iHr unii Mot \Min[e lucrurile MXn lH H YMune c oH\enii introveri Yunt \Hi MrediYMui lH Hn]ietHte YociHl7 deci o relHie cHuzHlN 2&$& LI4*A?UL PSI0OLO+IC ; REFOR4ULARE A REIA(ELOR LO+ICE DIN LI4*A?UL CO4UN? )l& RelHionHt cu MroWle\H HnterioHr7 dHr MunXnd Hccentul Me Yecvenele cHuzHle i\Mlicite din Hnu\ii ter\eni7 S\edYlund T-1,<U i OYYorio T-1<-U THMud Relle^7 -11/U Hu HVir\Ht c 9teoriile MYiZolo[ice Yunt deYeori e]MlicHii Hle relHiilor conceMtuHle ce Ye [YeYc n li\WH@ul co\un& AceHYt reeH conceMtuHl eYte HnterioHr HtXt oWYervHiei cXt i teoretizrii& O conYecin H HceYtui Munct de vedere eYte HceeH c7 n \Hre MHrte7 cercetHreH MYiZolo[ic eYte Vr YenY din \o\ent ce eH nceHrc Y veriVice Mrin \etode e\Mirice HVir\Hii lo[ic neceYHre:& AceYt lucru eYte iluYtrHt Mrin e]H\inHreH Vor\ulei 9FruYtrHreH conduce lH H[reYivitHte:& EH MoHte Vi reVor\ulHt cH 9MrovocHreH e\iY de O declHneHz un rYMunY oYtil din MHrteH lui P&: AceHYtH nu reMrezint nici o deYcoMerire e\Miric i nici o deViniie7 ci o Vor\ulHre MHriHl H conceMtului ultrHAcunoYcut Hl Vuriei& Autorii identiVic reeHuH cHuzHl i\Mlicit coninut de ter\enul 9Vurie:7 HvXnd MrovocHreH cH Hntecedent i rYMunYul oYtil cH i conYecin& O Hlt iluYtrHre eYte HceeH VurnizHt de S\edYlund T-1,,U THMud Relle^7 -11/U H trHducerii teoriei HutoAeVicHcitii H lui *HndurH ntrAun Yet de teore\e Hle Yi\ului co\un& AYtVel7 HVir\HiH centrHl H teoriei cu\ c 9triH convin[erilor unei MerYoHne n MroMriH YH eVicien inVlueneHz tendinH YH de H Ye HdHMtH lH o 9 Hnu\it YituHie97 MoHte Vi reVor\ulHt HYtVel 9dHc P dorete Y VHc cevH i eYte&7 Yi[ur c MoHte VHce Hcel lucru7 Htunci P vH ncercH Y VHc Hcel lucru9& AceHYtH teore\ eYte 9lo[ic neceYHr9 Mrin i\MlicHiile YHle coninute n verWul 9H ncercH9 i Hnu\e c P i dorete Y VHc cevH i crede c MoHte& I\MlicHiile cHuzHle Hle conceMtului 9H ncercH9 l

leH[ de dou Hntecedente 9H dori9 i 9H crede c Hre HWilitHteH9& A deYcrie 9H ncercH97 un verW7 cH Me o conYecin H lui 9H dori9 i H lui 9crede c Moi9 eYte Mur i Yi\Mlu H VurnizH ceeH ce toi vorWitorii de li\W ro\Xn lAHr vedeH cH 9o e]MlicHie rezonHWil9& AceHYt teore\ MoHte Vi uor vHlidHt dHc VoloYi\ HVir\HiH contrHr7 Hdic VHMtul c 9H ncercH9 reVlect liMYH de dorin iFYHu convin[ere H unei MerYoHne7 HVir\Hie cHre nu MoHte Vi conYiderHt HcceMtHWil& ConcluziH lui S\edYlund eYte HceeH c dHc 9deYMuie\: ter\enii de @Hr[onul teZnic7 o dHt r\HYe Vr HceYte ZHine HYeriunile nu VHc decXt Y reVlecte nite i\MlicHii lo[ice HYcunYe n ter\enii Yi\ului co\un& ConcluziH Me cHre noi o trH[e\ eYte HceeH c luHte YeMHrHte i trHduYe n ter\enii Yi\ului co\un7 ceH \Hi \Hre MHrte H teoriilor MYiZolo[iei trHdiionHle vor HMreH cH Viind nite truiY\e& Un e]e\Mlu ediVicHtor eYte HcelH Hl 9MrH[ului de tolerHn lH VruYtHre:& AceYt conceMt eYte lHr[ utilizHt7 Mrin el e]MlicXnduAYe diVerenele interAindividuHle Mrivind rYMunYul n YituHii VruYtrHnte& Deci7 G vH Vi \Hi uor de VruYtrHt ntrAo Hnu\it YituHie7 Mentru c Hre un MrH[ de tolerHn lH VruYtrHre \Hi Yczut7 co\MHrHtiv cu C cHre Hre un MrH[ \Hi ridicHt& DHr ce nYeH\n de VHMt 9tolerHn lH VruYtrHre:? 9FruYtrHre: eYte nu\ele dHt unei Ytri e\oionHle Me cHre o Yi\i\ Htunci cXnd YcontH\ c Mri\i\ o reco\MenY i HceYt lucru Ye H\Xn YHu ni Ye reVuz& )i Htunci7 -U 9tolerHn lH VruYtrHre: nYeH\n c 9toler\: \Hi uor HceHYt YtHre? SHu /U unii oH\eni dezvolt \Hi [reu HceHYt YtHre7 Yunt \Hi Muin derHn@Hi de reVuz YHu H\XnHre? De@H Yunt dou lucruri diVerite& DHc reveni\ lH 9e]MlicHiH: HnterioHr7 reVor\ulXndAo Mute\ YMune c unii oH\eni devin \Hi uor VruYtrHi Mentru c Yunt \Hi YenYiWili lH neA HcordHreH unei reco\MenYe7 iHr HceH YenYiWilitHte Hre un MrH[ Tn vHriHntH /U& DHr de ce Hu un MrH[ de YenYiWilitHte \Hi Yczut7 H\ MuteH ntreWH? CXt deYMre vHriHntH - Hr YunH cH\ HH ei devin \Hi uor VruYtrHi Mentru c i derHn@eHz \Hi \ult VHMtul c Yunt VruYtrHi i nu Mot controlH HceHYt YtHre& ?ucXnduAne n Velul HceYtH Mute\ H@un[e lH circulHriti de [enul unii oH\eni H@un[ Y Vie VruYtrHi de VHMtul c Yunt VruYtrHi& CH\ HH ne @uc\ cu YintH[\ele n MYiZolo[ieN 2&8& CLASIFICAREA (UL*UR"RILOR DE CO4POR(A4EN( PUS" SU* SE4NUL .N(RE*ARE& Acu\ Y trece\ n reviYt7 HvXnd n \inte toHte cele \enionHte Hnterior7 cXtevH din YurYele de erori Mrezente n cel \Hi utilizHt \HnuHl de diH[noYtic clinic DS4 I=7 i ne vo\ H]H Me ceH \Hi rYMXndit tulWurHre de co\MortH\ent lH coMil i lH tulWurrile conYiderHte HYociHte ei& B DeVicitul AtenionHlF0iMerHctivitHteH TAD0DU nu eYte YuVicient de Wine deVinit& De e]e\Mlu7 n DS4AI= T\HnuHlul n cHre HMHre Mentru Mri\H dHt ter\enul de Attention DeVicitF0^MerHctivit^ DiYorderU7 e]iYt criterii Mrecu\ 9nu reuete Y Hcorde Htenie detHliilor:7 9uor de diYtrHY de Yti\uli e]terni:7 9diViculti n HAi \enine HteniH HYuMrH Hctivitii: YHu 9evit

Hctivitile ce neceYit eVort \entHl YuYinut:& A\Wi[uitHteH HceYtor Vor\ulri lHY diH[noYticul lH nde\XnH idioYincrHziilor de interMretHre Hle cliniciHnului& .n MluY7 Yunt e]MuYe YeMHrHt7 dei ele nu Yunt indeMendente unul de Hltul7 creYcXnd HnYH cH tulWurHreH Y Vie 9YuMrHdiH[noYticHt:& 4Hi \ult de HtXt7 ter\enii Ye YuMrHMun ntre AD0D i Hlte tulWurri7 VcXnd diH[noYticul diVereniHl i \Hi diVicil& SMre e]e\Mlu7 unul dintre criteriile Mentru AD0D eYte 9diViculti n or[HnizHreH Hctivitii:7 n ti\M ce unul dintre criteriile Mentru YcZizoVrenie eYte 9co\MortH\ent Muternic dezor[HnizHt:& (otui eYte [reu de HVir\Ht c diVerenH MrinciMHl dintre HceYte dou tulWurri conYt doHr n [rHdul de 9dezor[HnizHre: TRHrHte_in7 /66-U& EYte Wine Y ne Hduce\ H\inte c ter\enii VoloYii n criteriile diH[noYtice reVlect \odul de [Xndire Mredo\inHnt n MYiZolo[iH co[nitiv i clinic lH \o\entul cXnd YAH Vor\ulHt criteriul reYMectiv& Criteriile Mentru AD0D Hu VoYt inVluenHte de 9teoriH Viltrelor HtenionHle: cHre H do\inHt Ytudiile Mrivind HteniH din Hnii E86 i E,67 Hdic n Hnii cXnd YAHu Vor\ulHt Mri\H oHr HceYte criterii& DuM cu\ YMune RHrHte_in T/66-U7 DS4Aul eYte HYe\eni unui Yite HrZeolo[ic n cHre ur\ele unei civilizHii YAHu HezHt MeYte ur\ele HlteiH deAH lun[ul Yecolelor& (er\enul HctuHl de 9deVicit HtenionHlFZiMerHctivitHte: nu eYte YHtiYVctor& El ne Yu[ereHz c e]iYt un deVicit de Htenie7 n ti\M ce diVicultHteH VundH\entHl H MerYoHnelor cu HceHYt tulWurHre conYt n re[lHreH Hteniei n ti\M i n liMYH unor reco\MenYe i\ediHte7 Mrecu\ i n inte[rHreH YcoMurilor cu HciuneH7 n [YireH i i\Mle\entHreH YtrHte[iilor TRHrHte_in7 /66-U& AMoi7 Ye tie c e]iYt o Hnu\it 9linie de dezvoltHre: ntre tulWurrile de co\MortH\ent \H@oritHteH coMiilor cu tulWurri de conduit TCDU Hu un trecut de tulWurHre oMoziioniYtAYVidtoHre TODDU7 coMiii cu AD0DKCD Mrezint riYc creYcut de H dezvoltH tulWurHre de MerYonHlitHte HntiYociHl TAPDU YHu HWuz de YuWYtHn TSUDU7 MreHdoleYcenii i\MulYivi i cu 9PHtZolo[icHl +H\Wlin[: Mrezint riYcul de H dezvoltH tulWurHre de MerYonHlitHte HntiYociHl TAPDU etc& S nu uit\ c i n cHzul AD0D n Yine e]iYt o linie de dezvoltHre 5 YuWtiMul Co\WinHt Viind MrecedHt de cel 0iMerHctivFI\MulYiv& De HYe\eneH7 rHtH ridicHt de coA\orWiditHte ntre HceYte tulWurri7 Mrecu\ i ntre ele i cele de tiM Hn]ietHte i deMreYie Tcel Muin duM clHYiVicHreH DS4U ne tri\ite YMre o WHz neuroWiolo[ic ce Mrezint \ulte Muncte co\une& DHc HnHliz\ criteriile diH[noYtice din DS4AI= Mentru tulWurrile de co\MortH\ent Mo\enite \Hi YuY7 Mute\ oWYervH c7 n \Hre7 Hve\ MHrte de HceleHi vHriHWile denu\ite doHr diVerit& SMre e]e\Mlu7 ntXlni\ 9i Mierde uor cu\Mtul:7 9Ye ceHrt deYeori cu Hdulii:7 9eYte VoHrte uor derHn@Ht de Hlii:7 i 9Ye nVurie uor i eYte rzWuntor: Mentru ODD7 Mentru APD [Yi\ 9iritHWilitHte i i\MulYivitHte:7 de HYe\eneH 9iritHWilitHte cXnd i Ye cere7 YHu nceHrc Y renune lH @ocuri: lH PHtZolo[icHl +H\Wlin[7 iHr lH AD0D 5 9deYeori i ntreruMe Me Hlii ntrAo converYHie YHu @oc:& .n toHte cHzurile Mute\ inVerH HcelHi VHctor co\un AMrediYMoziie YMre VruYtrHre& SHu7 ntXlni\ 9deYeori i derHn@eHz Me Hlii n \od intenionHt: lH ODD i 9deYeori i

Zruiete7 H\enin YHu inti\ideHz Me Hlii: lH CD& CH VHctor co\un Mute\ inVerH 5 9H[reYivitHteH:& De HYe\eneH7 n \ulte cHzuri ntXlni\ HceleHi Yi\Mto\e 5 H[reYivitHteH VH de oH\eni7 Hni\Hle YHu VH de Yine HMHre HtXt lH ODD7 cXt i lH CD i APDD nereYMectHreH re[ulilor YHu cerinelor 5 lH ODD7 CD7 SUD i APDD \inciunH i nvinovireH HltorH Mentru MroMriile [reeli 5 lH ODD7 APD7 CD i PHtZolo[icHl +H\Wlin[D Vurtul 5 lH CD7 APD i PHtZolo[icHl +H\Wlin[D incHMHcitHteH de H MlHniVicH i or[HnizH HctivitHteH T\Hi HleY o HctivitHte YuYinutU 5 lH AD0D i APDD ireYMonYHWilitHteH 5 lH APD7 SUD i PHtZolo[icHl +H\Wlin[& ConceMtuHlizXnd tulWurrile de co\MortH\ent ntrAun cHdru teoretic \Hi unitHr7 cHre Y reVlecte nivelul HctuHl de cunotine7 VcXnd co\MHrHii \Hi directe ntre tiMurile YMeciVice de tulWurri HtenionHle7 luXnd n conYiderHre YuWtiMurile Me WHzH Yi\ilHritilor n deVicitul co[nitiv VundH\entHl7 H vHriHWilelor MYiZoViAziolo[ice i neuroHnHto\ice i nu H unor deYcriMii Veno\enolo[ice i\MreciYe7 Mrecu\ i inveYti[Xnd conYecinele VuncionHle Hle diVeritelor tiMuri de tulWurri co\MortH\entHle n viHH cotidiHn7 vo\ MuteH conYtrui \odele \Hi reHliYte Hle HceYtor tulWurri cHre Y ne Mer\it un diH[noYtic \Hi HcurHt& 2&,& CLASIFIC"RI DIA+NOS(ICE 9SPONSORI'A(E: 9 E E n -1<67 AYociHiH PYiZiHtrilor A\ericHni TAPAU iAH revizuit YiYte\ul YtHndHrd de diH[noYtic n ediiH H treiH H \HnuHlului Yu TDS4AIIIU& .n HceYt \HnuHl7 YAH 9ridicHt un zid: ntre deMreYie i Hn]ietHte7 tulWurri cHre nHinte erHu vzute cH Viind unH i HceeHi7 dHr cu vHriHnte de \HniVeYtHre& Pentru redHctHreH DS4AIII7 APA H deYe\nHt co\iYii diVerite reYMonYHWile de Hn]ietHte i deMreYie i H HVir\Ht c orice YuMrHMunere ntre cele dou Hr treWui conYiderHt cH i coA \orWiditHte TYHu tulWurHre HYociHtU& Dei HceHYt YeMHrHre H VoYt conteYtHt lH vre\eH reYMectiv7 DS4AIII H devenit noYolo[iH MYiZiHtric ceH \Hi rYMXndit7 iHr vHriHntele YHle ulterioHre continu Y do\ine MeiYH@ul HctuHl& .ntrAun Hrticol recent MuWlicHt n *ritiYZ 4edicHl ?ournHl7 SZorter i (^rer VHc nY ur\toHrele oWYervHii @ -& ConceMtul 9deMreYie \H@or: eYte MreH etero[en Mentru H Vi eVicient&D /& .\MrireH Hn]ietii n \icroAdiH[noYtice Mrecu\ HtHc de MHnic7 Hn]ietHte @ YociHl etc& EYte diYcutHWil& I 2& De\HrcHiH dintre Hn]ietHte i deMreYie i[nor VHMtul c ceH \Hi Vrecvent Vor\ H tulWurrilor HVective eYte un H\eYtec de Hn]ietHte i deMreYieD jTSZorter i (^rer7 /662U& OViciHl7 criteriile diH[noYtice Yunt MroMuYe Mrin conYenY tiiniVic de ctre Or[HnizHiH 4ondiHl H Sntii i APA& Co\iYii reYtrXnYe de e]Meri decid dHc7 de e]e\Mlu7 YcZizoVreniH eYte o WoHl YHu \Hi \ulte7 iHr MroceYul de decizie Hr treWui Y Vie trHnYMHrent i WHzHt Me dovezi tiiniVice YerioHYe& DHr uneori dovezile Yunt 9YuWiri: i Muternic inVluenHte de induYtriH VHr\Hceutic& EH e]ercit o inVluen \H@or Mrin YMonYorizHreH MuWlicrii unor YuMli\ente Hle \Hrilor reviYte7 YuMli\ente cHre Yunt YuMerViciHl controlHte de ctre co\unitHteH tiiniVic7 i n cHre Ye Mro\oveHz trHtH\ente neAHMroWHte& AceYte YuMli\ente Yunt Mline de Hrticole Mrivind Hn]ietHteH i deMreYiH7 iHr cele dou reMrezint cele \Hi trHtHte tulWurri

TSZorter i (^rer7 /662U& Se YMune c induYtriH VHr\Hceutic MreVer HWordHreH din DS4 oricrei Hltei HWordri& AceHYtH deoHrece Ytilul DS4 de H YeMHrH tulWurrile reMrezint 9nie diH[noYtice: Mentru nu\eroHYe Miee n[uYte& FiecHre nou diH[noYtic reMrezint o oMortunitHte Mentru o nou licen de \edicH\ente& Co\MHniile treWuie doHr Y HrHte eVicienH unui \edicH\ent deHYuMrH nivelului MlHceWo Mentru o tulWurHre nou diH[noYticHt Me MoMulHiH clinic& SAH conYtHtHt7 duM cu\ HrHt SZorter i (^rer T/662U7 o cretere H diH[noYticrii Hn]ietii i deMreYiei conco\itent cu o Ycdere H Mroduciei de noi \edicH\ente& Dei HceHYt HYociere YAHr MuteH Y nu Vie cHuzHl7 totui eH ridic o ntreWHre lH ce H@ut HceHYt \odHlitHte de diH[noYticHre? 4edicH\entele de WHz VoloYite Mentru trHtHreH Hn]ietii i deMreYiei Hu VoYt deYcoMerite n Hnii E$6 i E86 YHu cZiHr nHinte 5 Hcidul vHlMroic H VoYt deYcriY Mri\H dHt n -<</& .n Hnii E,6 Hu VoYt MHtentHte doHr 3 \edicH\ente THltele decXt WenzodiHzeMinele i inZiWitorii Yelectivi Hi rencorMorrii YerotonineiU7 co\MHrHtiv cu -$ \edicH\ente n Hnii E86& AceYte 3 \edicH\ente Hu VoYt 5 WuMroMion7 WuYMiron7 \odHVinil i \irtHzeMinul 5 HceYtH din ur\ Viind un HnHlo[ Hl \iHnYerinului MHtentHt n -18,& .n Hnii E<6 Hu VoYt MHtentHte doHr 3 \edicH\ente 5 dou ZiMnotice TzHleMlon i zolMide\U7 venlHVH]ine7 i inZiWitorul Yerotoninei 5 YertrHlin& Din -116 nu H VoYt MHtentHt nici un \edicH\ent Mentru Hn]ietHte i deMreYie Me MiHH H\ericHn TSZorter i (^rer7 /662U& De ce H H@unY lH un HYe\eneH 9VinHl: elHWorHreH de \edicH\ente Mentru tulWurrile e\oionHle? Autorii citHi cred c HceYt lucru eYte le[Ht de YeMHrHreH HrtiViciHl dintre Hn]ietHte i deMreYie& .nHinteH DS4AIII7 trHtH\entele Ye HdreYHu Yi\Mto\elor7 nu tulWurrilor& 4edicH\entele YcoHYe nHinteH HceYtui \HnuHl7 incluzXnd H\VetH\inele7 WenzodiHzeMinele i HntideMreYivele triciclice Hu VoYt VoloYite Mentru H trHtH HtXt deMreYiH cXt i Hn]ietHteH& DuM HMHriiH HceYtuiH7 MreYcriMiile \edicH\entoHYe Hu VoYt Vcute n Vuncie de tulWurHre7 HYtVel ncXt HntiMYiZoticele7 Hn]ioliticele i HntideMreYivele Hu devenit cHte[orii reciMroc e]cluYive& ClHYiVicHreH din DS4 H devenit dintrAo dHt VHctorul Mri\Hr n MreYcriereH unui \edicH\ent& InduYtriH H VoYt ncurH@Ht Y Mroduc HntideMreYive7 dHr \Hi HcurHt Hr Vi treWuit nu\ite 9\edicH\ente HntiA oWoYeHl:7 9tonice: YHu 9ener[izHnte:& Cercetrile VHr\Hceutice din Hnii E,6 Hu conduY lH o tendin de H HWHndonH \edicH\entele HnterioHre Mentru H Mrote@H noile \edicH\ente MHtentHte HMrute Me MiH& .n ciudH dovezilor c WenzodiHzeMinele YAHu dovedit eViciente7 YAH renunHt lH ele7 Viind nu\ite 9\edicH\ente Mentru Ve\ei nevrotice: cHre conduc lH Hdicie& AntideMreYivele triciclice Hu VoYt condH\nHte dHtorit eVectelor lor HdverYe7 iHr n -11< YAH H@unY lH un conYenY cH HceYte \edicH\ente Y Vie Hd\iniYtrHte doHr MHcienilor YMitHlizHi7 iHr ceilHli Y Mri\eHYc inZiWitori Hi rencorMorrii Yerotoninei& .nY7 n ti\M ce elHWorHreH de \edicH\ente YtH[neHz7 H continuHt MroliVerHreH de 9nie diH[noYtice: i diH[noYtice \i]te& De e]e\Mlu7 ViecHre nou diH[noYtic Hl Hn]ietii MHre Y creeze o oMortunitHte de Mro\ovHre H unei noi MreYcriMii terHMeutice& AH YAH MroMuY MHro]etinH Mentru Hn]ietHteH YociHl7 Vluvo]H\inH Mentru tulWurHreH oWYeYivAco\MulYiv TOCDU7 i

YertrHlin Mentru YtreYul MoYtAtrHu\Htic TP(SDU& .n YMHtele HceYtei Ycene de MroMunere H noi diH[noYtice e]centrice7 induYtriH VHr\Hceutic H VoYt VoHrte 9ocuMHt: Y YMeculeze noile nie de MiH& De e]e\Mlu7 n \Hi -1<37 RoWert SMitzer7 eVul ecZiMei de editHre H DS4AIII i DS4AIII R7 H convocHt o ntXlnire H [ruMului de Ytudiu H Hn]ietii7 coAYMonYorizHt de 9PY^cZoMZHr\Hcolo[^ Unit oV tZe DiviYion oV 4edicHl AVVHirY oV tZe UM@oZn Co\MHn^:& DiYcuiH YAH H]Ht Me relHiH dintre HtHcul de MHnic i H[orHVoWie7 iHr n VinHlul ei SMitzer H HnunHt c 9YAH H@unY lH un conYenY n VHvoHreH \odelului MroMuY de UM@oZn Co\MHn^:& ReviYtH USA (odH^ H eYti\Ht c n $$i dintre ntXlnirile H diVerite co\iYii de HvizHre din cHdrul Ad\iniYtrHiei FederHle H Ali\entelor i 4edicH\entelor TFDAU7 9\Hi \ult de @u\tHte din \e\Wrii FDA MrezentHu conVlicte de intereYe: TduM SZorter i (^rer7 /662U& Uneori7 relHiH dintre MYiZiHtrii din \ediul HcHde\ic i induYtrie trece dincolo de liniH HcceMtHWilitii n Vor\H 9Hrticolelor VHnto\: 5 cercettorii 9\Mru\utXnduA i: nu\ele Mentru un Hrticol YcriY de oH\enii unei co\MHnii& AceYt lucru Ye ntX\Ml nc din Hnii E$67 dHr doHr Hnul trecut un MroVeYYor vienez 5 Sie[Vried RHYMer 5 H VoYt identiVicHt n MreYH HuYtriHc cH Ye\nHtHr Hl unui 9Hrticol VHnto\: elHWorHt de induYtriH VHr\Hceutic Mrivind un HntideMreYiv THMud SZorter i (^rer7 /662U& P 2&<& UN SECOL DE CORELA(E& FHcultHioniY\ul lui AriYtotel YMuneH c o\ul deine diverYe 9VHculti \entHle: i ele Yunt reYMonYHWile de conduitH YH o\ul [Xndete Mentru c Hre o VHcultHte nu\it 9[Xndire:7 HcioneHz Mentru c Hre o VHcultHte nu\it 9voin: etc& Pre\Hc_7 ntrAun Vel H redeYcoMerit HceYt lucru7 lHnYXnd n Hnii E,6 conceMtul de 9(Zeor^ oV \ind: cHre Ye reVereH lH HWilitHteH de H Vi contient c ceeH ce VHc ceilHli oH\eni i Hre ori[ineH n \inteH lor7 Hdic n e\oiile7 [Xndurile7 inteniile lor Tele\ente WHzHle de 9tZeor^ oV \ind: Ye re[YeYc i lH unele Hni\Hle7 de HltVelU& AceYt conceMt H VoYt HMoi MreluHt n Hnii E<6 de cei cHre YtudiHu HutiY\ul7 Hici cXti[XnduAi ceH \Hi \Hre MoMulHritHte& Puini nY Hu VoYt cei cHre iAHu MuY MroWle\H Ytudierii i\MHctului Me cHre l Hre n inveYti[HreH MYiZolo[ic HceHYt HWilitHte de H inVerH 9teorii Mrivind cHuzH co\MortH\entului HltorH:& AWiH ulterior7 ti\id7 unii HntroMololo[i i MYiZolo[i YociHli Hu re\HrcHt VHMtul c inveYti[HreH VoloYind cZeYtionHrele Mentru H HVlH dHte deYMre unele di\enYiuni Hle MerYonHlitii eYte 9viruYHt: de teoriile i\Mlicite Mrivind cHuzHlitHteH co\MortH\entului u\Hn7 teorii 9HYcunYe: n cZiHr unii ter\eni din li\WH@ul cotidiHn& Cu Hlte cuvinte7 cZeYtionHrele cHre i MroMuneHu Y veriVice corelHiile dintre diVerite di\enYiuni Hle MerYonHlitii7 de VHMt veriVicHu diverYele HYMecte Hle unui 9inYtinct: TYHu inYtincteU cHre Yunt cuMrinYe YuW u\WrelH conceMtului de 9tZeor^ oV \ind:7 i reVlectHu doHr [rHdul de HYi\ilHre H WHzei de cunotine Mrivind reHciile oH\enilor ntrAo YituHie dHt Ti nu\rul de Yinoni\e Hle unui ter\en VoloYit cu HceHYt ocHzieU& PYiZolo[ii Vie Hu oWYervHt MHtternuri co\MortH\entHle7 HVective i co[nitive YMeciVice unor oH\eni n Hnu\ite YituHii7 Vie leAHu MreluHt Me cele de@H e]iYtente n Yi\ul co\un7 HMoi leAHu reWotezHt cu ter\eni noi 9MYiZolo[ici:7 i Hu MoYtulHt o 9VHcultHte \entHl: reYMonYHWil de Hcel MHttern TVHcultHte nu\it 9trYtur:7 9HMtitudine:7

9HWilitHte: etcU& Ulterior Hu dezvoltHt cZeYtionHre n cHre Ye deYcriHu YituHiile n cHre oWYervHYer c Ye \HniVeYtH MHtternul reYMectiv7 i e]MlicHu Ycorul YuWiecilor cHre co\MletHu cZeYtionHrul VcXnd HMel lH VHcultHteH \entHl Hnterior MoYtulHt& Deci7 n ceH \Hi \Hre MHrte7 MYiZolo[iH trHdiionHl YAH WHzHt Me YcZe\ele e]MlicHtive HYi\ilHte culturHl7 i nvHte Me WHzH unor 9inYtincte:7 Yin[urH YHrcin H Ytudenilor Viind HceeH de H nvH noile conceMte THdic un o\ nu roete Mentru c eYte 9e\otiv: ci Mentru c Hre 9VoWie YociHl:7 i ur\Xnd HceeHi lo[ic unii oH\eni Ye Yinucid Mentru c Yunt deMreYivi7 Hlii Hud voci Mentru c Yunt YcZizoVreni etcU& .n Hnii E<67 unii MYiZolo[i YociHli oWYervHu de@H cu triYtee c MYiZolo[iH iAH e]trHY iMotezele de lucru Ti deci teoriile e]MlicHtiveU din Yi\ul co\un7 i YAH deli\itHt de HceYtH doHr Mrin noii ter\eni MroMui& Dei n Hnii de VHcultHte Ye nvH conYtrXn[erile Me cHre le i\Mune un de\erY Mentru H Vi 9tiiniVic:7 iHr unele dintre ele Yunt THH cu\ H\ HrtHtU e\MiriY\ul7 evitHreH tHutolo[iilor7 conteYtHreH credinelor7 i H nu Ye conVundH corelHiH cu cHuzHlitHteH7 MXn n zilele noHYtre ceH \Hi \Hre MHrte H 9e]MlicHiilor MYiZolo[ice: Yunt de VHMt reWotezri Hle unor ter\eni din Yi\ul co\un7 deYcrieri Hle unui Veno\en cu Hlte cuvinte7 tHutolo[ii i YMeculHreH unor relHii cHuzHle din dHte corelHionHle& Cu Hlte cuvinte7 cZeYtionHrele reMrezint un Vel de WHz de dHte de nHtur oWYervHionHl i deYcriMtiv Mrivind co\MortH\entul u\Hn& Pe WHzH dHtelor culeYe cu un cZeYtionHr7 Mute\ deYcrie un individ i Mute\ VHce Mredicii7 \Hi \ult YHu \Hi Muin HcurHte7 Mrivind reHciile YHle viitoHre ntrAo Hnu\it YituHie& AceYtH nY eYte nivelul orizontHl Hl unei tiine& DHtele introYMective i oWYervHionHle nu Yunt YuViciente Mentru H YtHWili relHii cHuzHle7 ci doHr corelHionHlel (I4P DE UN SECOL7 PSI0OLO+IA NU A R"SPUNS APROAPE NICIODA(" COREC( LA .N(RE*AREA 9DE CE?: (i\M de decenii7 eH H YtrXnY o enor\ WHz de dHte Mrivind HceYte MHtternuri7 Me cHre HMoi leAH [ruMHt Me tH]ono\ii7 HH cu\ [ruMeHz ornitolo[ii MYrile Me YMecii7 YuWYMecii7 [enuri7 YuW[enuri i rHYe& DHr HH cu\ zoolo[iH H oWYervHt o dHt cu HMHriiH Ytudiilor [enetice c Hnu\ite e]e\MlHre de VHMt Hu VoYt MuYe ntrAo cHte[orie [reit7 doHr Mentru c Ye\nHu cu celelHlte7 HH Ye MoHte ntX\MlH n orice tiin cHre Ye WHzeHz doHr Me \etode oWYervHionHle& SAHr MuteH YMune7 9*ine7 dHr n MYiZolo[ie Ye VHc i e]Meri\enteN: E HdevrHt7 dHr dHtele culeYe Yunt 9e]MlicHte: HMoi tot Mrin teorii derivHte din Yi\ul co\un oWYervHionHl YHu Mrin MoYtulHreH unor 9VHculti: \entHle7 HH cu\ tendinH de H \e\orH cu Mredilecie cuvinte ne[Htive H VoYt MuY Me YeH\H unor 9YcZe\e co[nitive: MoYtulHte7 iHr tendinH de H Ye nVuriH uor H VoYt e]MlicHt VoHrte 9MlHYtic: Mrin e]iYtenH unui 9MrH[ Yczut de tolerHn lH VruYtrHre:7 YintH[\ ce H Hvut MroWHWil dreMt \odel de inYMirHie Ytudiile Mrivind MrH[ul de YenYiWilitHte MerceMtiv& .nc de lH nceMut7 Ytudiile MYiZoViziolo[ice de\HrHte de 0el\Zoltz i FecZner7 i continuHte de WeZHvioriti YHu de neuroMYiZolo[i Tcu\ erH LuriHU nu Hu VoYt luHte VoHrte n YerioY7 HducXnduAliAYe criticH de Vi \etode cu vHloHre li\itHt de [enerHlizHre TYtudiHu MroceYe Viziolo[ice WHzHle7 YHu erHu Vcute Me Hni\Hle YHu oH\eni cu leziuni cereWrHleU& De HltVel7 MYiZiHtriH7

neuroMYiZolo[iH i Hlte diYciMline cone]e Hu VoYt nViinHte i HcceMtHte cH HvXnd oWiect de Ytudiu oH\eni cu 9Woli Hle creierului:& Deci7 Mentru H nele[e co\MortH\entul unui o\ 9nor\Hl: nu Hi nevoie de HnHto\ie i Viziolo[ie7 ci doHr n cHzul unuiH cu trHu\e YHu ZHndicHMuri \entHle de vreun Vel& De ce? ProWHWil Mentru c n HceYte cHzuri nu HveH\ lH nivel de 9tZeor^ oV \ind: e]MlicHii& De oWicei nu crete\ Mrintre Hutiti YHu YcZizoVreni YHu coMii cu Yindro\ Do`n& AceYteH Yunt cHzuri reYtrXnYe7 iHr YMeciH nu H dezvoltHt 9\ecHniY\e: de relHionHre cu ele& AHdHr7 n HceYte cHzuri Mute\ HcceMtH e]MlicHii HlternHtive7 cu\ Hr Vi unele de nHtur HnHto\ic7 WiocZi\ic YHu [enetic7 HH cu\ Mute\ HcceMtH HceYte cHuze ntrAo WoHl de VicHt YHu Yto\Hc& Puini oWYerv c dHc Yi\Mto\Htolo[iH HceYtor oH\eni eYte dHtorHt AY zice\ 5 HVectrii unui circuit doMH\iner[ic7 HcelHi circuit Viind YntoY lH ceilHli oH\eni7 controleHz HcelHi tiM de co\MortH\ente7 dHr n cHzul HceYtorH n \od HdecvHt& Oricine MoHte oWYervH c7 cZiHr co\MortH\entul oH\enilor nor\Hli eYte HVectHt te\MorHr de conYu\ul de Hlcool7 dro[uri YHu \edicH\ente7 iHr conYu\ul de durHt duce lH \odiVicri Hle 9MerYonHlitii: MerYoHnei reYMective& Ori toHte HceYteH Yunt Hciuni lH nivelul Wiolo[ic& EinYtein YMuneH7 lH \i@locul Yecolului GG7 c tiinH eYte7 n \Hre MHrte7 o Yu\ or[HnizHt de credine7 iHr teoriH eYte ceH cHre deter\in ce Y oWYervi din reHlitHte& Un Wun e]e\Mlu eYte DS4Aul7 cHre include cH i criteriu diH[noYtic Mentru unele tulWurri co\MortH\entHle7 HVective i de MerYonHlitHte tendinH de H HveH e]Meriene Ye]uHle cu MHrteneri \ultiMli& Prin deViniie7 WoHlH reMrezint o Yu\ de diYVuncii cHre \Miedic individul HA i deYVurH viHH YHu HctivitHteH n \od nor\Hl7 ori Hceti oH\eni YAHr zice c7 din HceYt Munct de vedere7 VuncioneHz din Mlin7 Yin[urH Hcuz Viind unH ce deriv din \orHlH reli[ioHYN Pe de Hlt MHrte7 9PHtZolo[icHl +H\Wlin[: eYte tH]Ht cH i tulWurHre de co\MortH\ent7 dHr co\MortH\entul 9WHnHl: Hl unor oH\eni de H Ye YtrXn[e n ViecHre `ee_Aend Mentru H @ucH cri Me cZiWrite eYte Yocotit o \odHlitHte de YociHlizHre7 de \eninere H relHiilor cu [ruMul7 i[norXnduAYe \ecHniY\ul co\un ce Yt lH WHzH celor dou AHdiciH& Deci7 Mri\ul eYte Yocotit MHtolo[ic doHr Mentru c MoHte conduce lH Mierderi Wneti7 din nou un criteriu \orHlN Alte e]e\Mle Yunt \Hi ZilHre Mentru c dovedeYc cZiHr HnHcroniY\ul7 9neoVoWiile: YHu 9teZnoVoWiile: celor cHre MroMun criterii Mentru tulWurrile MYiZiceN AYtVel7 dHc o MerYoHn Metrece zile n ir Ycriind o cHrte YHu MictXnd7 eYte invidiHt i dHt e]e\Mlu de MerYiYten n YHrcin7 n ti\M ce o Hlt MerYoHn dHc Yt zile n ir n VHH cHlculHtorului cutXnd Me Internet7 Ye Yocotete c Hre o 9Hdicie de cHlculHtor: Tc^WerHddictionU& Nici cZiHr YMeciHlitii din neurotiine nu Hu VoYt Ycutii de [HVe7 de\onYtrXnd c HceYte tendine nu in de nivelul de inVor\Hre ci reMrezint7 MroWHWil7 un \ecHniY\ 9inYtinctuHl:& AYtVel7 e]iYt Vor\ulri de [enul 9o MerYoHn eYte \Hi MrediYMuY lH H VHce condiionri HverYive dHtorit unei diYVuncii H nucleilor WHzolHterHli H\i[dHlieni7 dHr eH i MoHte do\inH rYMunYul evitHtiv deoHrece Hre un Wun control e]ecutiv:& Aici Ye \Win dou MlHnuri 5 unul Viziolo[ic i unul conceMtuHl& ConceMtul de 9control e]ecutiv: H

VoYt MroMuY n Hnii <6A16 Mentru H denu\i TMrintre HlteleU cHMHcitHteH de \HnH[e\ent Hl YituHiilor @enHnte YHu MericuloHYe TPoYner i PeterYen7 -116U& Deci7 cu cXt un individ reuete Y Ye deYcurce \Hi Wine ntrAo HYe\eneH YituHie Ye YMune c 9Hre un Wun control e]ecutiv: Tde HltVel7 YintH[\H 9control e]ecutiv: eYte uor MleonHYticU& AceiHi Hutori Hu MroMuY ulterior TPoYner i RotZWHrt7 -11<U cH YuWYtrHt Wiolo[ic Hl HceYtui tiM de control e]ecutiv7 circuitul inZiWitor e]iYtent ntre corte]ul cin[ulHt Hnterior i nuclei WHzolHterHli H\i[dHlieni& Cu\ H\i[dHlH eYte i\MlicHt n HtHcul de MHnic i VoWie TDHviY i JZHlen7 /66-U7 iHr cin[ulHtul Hnterior o controleHz inZiWitor7 HceHYt inZiWiie Hr \MiedicH declHnHreH HtHcului de MHnic YHu H co\MortH\entului evitHtiv VH de Yti\ulul VoWie& RezultHtul eYte neA declHnHreH Yi\Mto\elor reYMective7 iHr YenzHiH YuWiectiv eYte de 9control: HYuMrH lor& S ne ntoHrce\ de unde H\ MlecHt rezultHtul co\MortH\entHl i e\oionHl Hl Vuncionrii HceYtui circuit neuroWiolo[ic H VoYt nu\it conceMtuHl 9control e]ecutiv:7 iHr HceYt conceMt eYte VoloYit HMoi Mentru H e]MlicH VHMtul c el e]iYtN De HltVel7 YAH oWYervHt c teoriile Mrivind VuncionHreH creierului i iHu deYeori cH \odel re[ulile de interHciune YociHl7 or[Hni[rH\ele unor Vir\e7 MrinciMii din Vizic YHu cZiHr din \eteorolo[ieN CXnd le vorWeYc Ytudenilor deYMre HceYte lucruri7 MHr H le MlHce deoYeWit de \ult7 iHr \HteriH li Ye MHre uoHr i diYtrHctiv& )i nu Hu n [enerHl MroWle\e H nele[e Hr[u\entele HduYe& Deci WucHtH cu 9A)A NU: din de\erYul MYiZolo[ic o HdoMt i\ediHt& CXnd nY trec lH WucHtH cu 9A)A DA:7 deci lH cu\ treWuie e]MlicHt corect co\MortH\entul7 co[niiile7 e\oiile YHu MerVor\HnH lH teYte7 Htunci nceM MroWle\ele& Din \o\entul HcelH7 Me \uli dintre ei i 9Mierd:7 Mentru c e]MlicHiile MreYuMun \Hi \ult decXt lo[icH Wunului Yi\ i cunotinele de cultur [enerHl& .nceMXnd cu cHMitolul ur\tor cHrteH vH HveH un Hlt HYMect din Munct de vedere Hl coninutului7 iHr Mentru H o nele[e treWuie Y v deYMrindei de Yi\ul co\un i Y v concentrHi HYuMrH inVor\Hiei7 ncercXnd Y VHcei cone]iuni ntre cHMitole YHu Mri din ele& UitHi c citii o cHrte de MYiZolo[ie i ncZiMuiiAv c eYte de \edicin7 Vizic YHu co\Mutere& Adic cevH YerioYN *L ti 3& A(EN!IE SAU 4E4ORIE? AteniH nu eYte un conceMt unitHr7 doHr Mentru c n li\WH@ul cotidiHn eYte VoloYit un Yin[ur cuvXnt cu reVerin lH eH& EH MoHte Vi conceMtuHlizHt cH i 9Htenie Yelectiv: 5 nceMXnd de lH JilliH\ ?H\eY7 continuXnd cu LuriH i NeiYYer i MXn lH (reiY\HnD MoHte Vi vzut cH i 9YiYte\ e]ecutiv: 5 cu diVeritele YHle vHriHnte AMroMuYe de *Hddele^7 Nor\Hn7 SZHllice7 PoYner YHu RotZWHrtD YHu cH i 9YiYte\ de reYurYe: 5 cu verYiuneH ceH \Hi cunoYcut H vi[ilenei 5 teorie Hi crei MHrtizHni Yunt RHZne\Hn7 DeZHene7 ScZneider i SZiVVrin7 SeHr[eHnt YHu PHrHYurH\Hn& +Hr\ez^ oWYervH n -1,, c HtXteH Ye\niVicHii Yunt HtriWuite conceMtului de 9Htenie: VoloYit cH i ter\en [loWHl7 ncXt Ye Mroduc nu\eroHYe conVuzii& Din -1,, unele lucruri YAHu YcZi\WHt7 Hltele nu& +ruMHreH diVeritelor Veno\ene HtenionHle n trei [ruMuri Tcontrolul HtenionHi

HYuMrH YMHiului7 HYuMrH Hltor MroceYe co[nitive i HYuMrH ti\MuluiU MoHte reduce [rHdul de conVuzie& Dovezile de MXn Hcu\ indic VHMtul c HceYte [ruMuri Ye reVer lH MroceYe co[nitive diYtincte \ediHte de circuite neurHle diVerite7 dHr MHriHl YuMrHMuYe& (otui7 VoloYireH Hteniei cH i conceMt [loWHl Mentru H deYcrie toHte HceYte MroceYe7 din cHdrul unui [ruM i dintre [ruMuri7 continu Y creeze conVuzie& PXn cXnd nu Ye vor YtHWili Mrin inveYti[Hii e\Mirice relHiile dintre HceYte MroceYe eYte MreVerHWil Y vede\ HteniH7 HH cu\ YMune RHrHte_in T/66-U7 cH Me un Yet de MroceYe MHriHl relHionHte i nu cH Me un conYtruct unitHr& 3&-& A(EN!IA SELEC(I=" 5 IS(ORIA 4ODELELOR FIL(RA?ULUI& Studiul e]Meri\entHl Mrivind HteniH Yelectiv Ye conYider H Vi de\HrHt o dHt cu \uncH lui CZerr^ T-1$2U& .ntrAo Yerie de Ytudii7 el H e]H\inHt HWilitHteH MHrticiMHnilor de H Vi Hteni lH unul dintre dou Ye\nHle Huditive MrezentHte Yi\ultHn& Ei HveHu Me urecZi cti7 n ViecHre cHYc7 Viind diVuzHt un \eYH@ verWHl diVerit7 Viind inYtruii Y Vie Hteni doHr lH unul dintre ele& CZerr^ H oWYervHt c Htunci cXnd erHu ntreWHi duM e]Meri\ent deYMre coninutul Ye\Hntic Hl \eYH@ului Me cHre treWuiYer YAl i[nore7 ei erHu cHMHWili YAi reH\inteHYc doHr cHrHcteriYtici Vizice Hle Hcelui \eYH@& Pe WHzH HceYtor dHte7 DonHld *roHdWent T-1$<U H elHWorHt teoriH ViltrH@ului n HteniH Yelectiv& ConVor\ lui *roHdWent7 cHrHcteriYticile Vizice [roYiere Hle Yti\ulilor e]terni Yunt HnHlizHi n MHrHlel7 iHr rezultHtul HceYtei HnHlize MreAHtenionHle eYte YuWiectul unui Viltru Yelectiv& Rolul Viltrului eYte de H HYi[urH MroceYHreH ulterioHr doHr H YurYelor relevHnte de inVor\Hie ntrAo \Hnier elHWorHt7 reHlizHt cu reYurYe li\itHte& CH i rezultHt7 \odelul ViltrH@ului MroMuY de *roHdWent H devenit cunoYcut cH 9\odelul ViltrH@ului ti\Muriu:& DuM MuWlicHreH HceYtui \odel7 \Hi \uli cercettori Hu Yu[erHt c HcceYuL& LH Ye\niVicHiH Yti\ulului MoHte7 de VHMt7 HMreH i n cHzul Yti\ulilor nerelevHni& De e]e\Mlu7 Adelle (reiY\Hn n -186 THMud 4illi_en i colHW&7 -11<U H oWYervHt c MHrticiMHnii lH e]Meri\ent deYeori erHu cHMHWili YAi co\ute HteniH ctre \eYH@ul ce VuYeYe Hnterior i[norHt i YAl continue Me WHzH coninutului Yu Ye\Hntic7 Yu[erXnd c ei HvuYeYer HcceY \Hi devre\e lH Ye\niVicHiH HceYtuiH THceYt lucru Ye ntX\MlH dHc ei erHu ru[Hi Y VHc HceHYt co\utHre WruYc n ti\Mul e]Meri\entuluiU& AceYte dHte Hu conduY lH \odele HlternHtive Hle Hteniei Yelective Mrecu\ \odelul Yeleciei rYMunYului H lui DeutYcZ i DeutYcZ T-182U i \odelul ViltrH@ului HtenuHnt H lui (reiY\Hn T-183U& .n \Hre7 HceYte teorii diVer de H lui *roHdWent7 dHr i unH de ceHlHlt7 Mrin rolul Me cHre l MroMun HnHlizei Yti\ulilor nerelevHni7 nY toHte cele trei \odele cHrHcterizeHz inVor\HiH i[norHt Mrin reVerire lH nivelul reMrezentrilor doWXndit de HceHYtH nHinte cH vreo Vor\ de ViltrH@ Y E HiW loc& Dincolo de HceYt MrH[ critic7 Ye MreYuMuneH c reMrezentrile inVor\Hiei i[norHte nu \Hi Yunt MroceYHte& AYtVel7 diYtinciH VundH\entHl dintre inVor\HiH lH cHre Yunte\ Hteni i ceH i[norHt eYte c7 dincolo de un MrH[ critic7 continu MroceYHreH Mri\ei i nceteHz MroceYHreH celei de H douH& .n HceYt cHdru teoretic7 HteniH Hr conYtH n continuH H\MliVicHre H Ye\nHlului Yti\ulului relevHnt& AceHYt H\MliVicHre MoHte conduce lH un nivel de HctivHre \Hi ridicHt H reMrezentrii

Yti\ulului7 iHr HceYt nivel \Hi ridicHt de HctivHre Hr declHnH o MroceYHre Ye\Hntic \Hi elHWorHt H YH& AYtVel7 recunoHtereH unui cuvXnt YAHr reHlizH Htunci cXnd reMrezentHreH YH Htin[e un Hnu\e MrH[ de e]citHre& DHr7 YMun 4illi_en i colHW& T-11<U7 HMlicHreH HceYtei teorii conduce lH o Yi\Ml reAdeYcriere H MroceYului Yelectiv Hl Hteniei HteniH Yelectiv Mentru un Hnu\e Yti\ul Tnu\it intU HVlHt Mrintre Hli Yti\uli Tnu\ii diYtrHctoriU YAHr MreYuMune c HMHre Htunci cXnd reMrezentrile intei Yunt \Hi HctivHte decXt Hle diYtrHctorilor& (otui7 nu Ye YMeciVic de ce reMrezentrile intei Yunt \Hi HctivHte& CHre eYte MroceYul cHre conduce lH HceHYtH? (eoriH YMune c 9HteniH:N )i HMoi7 \Hi eYte o MroWle\& ProceYele de \Hi YuY7 de VHMt7 Ye Mot deYVurH n dou \oduri MoYiWile YeleciH YAHr VHce Mrin continuH MroceYHre e]citHtor@e ?L intei7 YHu MoHte i\MlicH HtXt MroceYri e]citHtorii Hle intei cXt i i diYtrHctorilor& SHu i o \odHlitHte i ceHlHlt7 n Vuncie de YMun Con`H^ i colHW& T-111U& Si\Mlele dHte co\MortH\entHle oWinute Mrin YHrcini HtentionHle nu Yunt YuViciente Mentru H clHriVicH HceHYt dile\& .n ulti\ii Hni7 Ytudiile neuroi\H[iYtice Hu HduY \Hi \ulte clHriVicri n HceYt do\eniu& AYtVel7 YAH H@unY lH ur\toHrele concluzii -U HteniH HVecteHz MroceYHreH unui Yti\ul cZiHr din cel \Hi ti\Muriu YtHdiu Hl Yu Tde e]e\Mlu HctivitHteH nucleilor lHterHli tHlH\ici7 n cHzul Yti\ulilor vizuHliU TOEConnor i colHW&7 /66/UD /U HteniH nu doHr \oduleHz oWinereH inVor\Hiei7 dHr MoHte i Hdu[H un Ye\nHl corticHl deYcendent cHre Y creHYc HctivitHteH din zonele corticHle YenzoriHle Mri\Hre i YecundHre TDriver i FritZ7 /666D SHenz7 *urHcHY i *o^nton7 /66/UD 2U HteniH MoHte YelectH locHii7 trYturi7 oWiecte YHu o co\WinHie H lor TCHntiY i colHW&7 /66/D IWH i SH`H[ucZi7 /662UD 3U re[iuni vHYte din zonele VrontHle7 MHrietHle i te\MorHle TcHre HMHrent Yunt YurYH Ye\nHlelor deYcendenteD Mentru Hriile vizuHle i HuditiveU Vor\eHz reele7 i\MlicHte n Yeturi etero[ene de YHrcini HtentionHle TFernHdezADubue i PoYner7 /66-U& SAH conYtHtHt c Vunciile cHre Hu VoYt HYi[nHte HceYtor reele Yunt i\MlicHte nu doHr n Htenie vizuHl i coordonHre vizuoA\otorie Tde e]e\MluU7 ci i n \e\orie de lucru YMHiHl YHu verWHl7 HWiliti \Hte\Htice7 reMrezentHreH HlternHtivelor n decizie7 i cZiHr n HHAnu\itul 9VHctor [: THMud RHn`iYZer i Jo@ciuli_7 /666U& 3&/& 4ODELUL LA4INAR AL IN(E+R"RII (R"S"(URILOR& Dintre Hriile corticHle7 cele cHre Mrezint cHrHcteriYticile unei HrZitecturi Me 8 YtrHturi Yunt clHYiVicHte cH 9izocorte]: Tvezi Fi[& -2U& (otui7 nu toHte re[iunile corticHle Yunt un izocorte] Me 8 YtrHturi& AceleH cHre MoYed \Hi Muin de 8 YtrHturi Ye nu\eYc 9Hlocorte]:7 cHre include Ytructuri Mrecu\ ZiMocH\Mul i zonH din @urul H\i[dHlei& E]iYt7 de HYe\eneH7 re[iuni de trHnziie 9Mroizocorte]ul: cHre \r[inete HdevrHtul izocorte] i nu MoYed YtrHtul I= 5 el include Hriile nvecinHte cu corMul cHloY i corte]ul entorinHl TMoHrtH de intrHre H inVor\Hiilor n ZiMocH\MU& Dintre zonele MreVrontHle7 Hriile lHterHle i orWitoVrontHle roYtrHle Hu 8 YtrHturi7 n ti\M ce n Hriile orWitoVrontHle cHudHle7 YtrHtul I= eYte HWYent YHu doHr inciMient& Corte]ul \otor Mri\Hr reMrezint un cHz inter\ediHr intereYHnt dei oWolHnii Hduli Mrezint n HceHYt zon YtrHtul I=7 nuAl \Hi re[Yi\ lH Mri\Htele Hdulte& Nou nYcuii u\Hni de HYe\eneH MoYed HceYt YtrHt7 cHre diYMHre [rHduHl duM

nHtere THMud RHizHdH i +roYYWer[7 /662U& Fell\Hn i =Hn EYYen T-11-U THMud RHizHdH i +roYYWer[7 /662U Hu MroMuY o teorie conVor\ creiH Mroieciile VeedAVor`Hrd tind Y HiW cH ori[ine YtrHturile YuMrH[rHnulHre Hle Hriilor corticHle inVerioHre i Y H@un[ n YtrHtul I= Hl Hriilor corticHle YuMerioHre7 iHr cone]iunile de tiM VeedAWHc_ tind Y HiW ori[ineH n YtrHturile inVrH[rHnulHre Hle Hriilor YuMerioHre i Y H@un[ n YtrHtul I i MoYiWil n YtrHtul =I Hl Hriilor inVerioHre& *HrWHY i colHW& T/666U THMud RHizHdH i +roYYWer[7 /662U Hu e]tinY i rHVinHt HceYte Ytudii Hle conectivitii lH\inHre7 HrtXnd c n Hriile VrontHle i te\MorHle HnterioHre7 [rHdul de deVinire lH\inHr din cHdrul unei Hrii eYte Mredictiv Mentru YtrHturile de ori[ine i cele ter\inuY Hle conectivitii corticoAcorticHle& 4Hi YMeciVic7 ei Hu HrtHt c o Hrie Muternic lH\inHt tinde Y Mroiecteze din YtrHtul IIFIII YMre YtrHturile F=A=I Hle unei Hrii cu o lH\inHritHte \Hi Muin deVinit7 iHr n YcZi\W7 o Hrie \Hi Muin lH\inHt tinde Y Mroiecteze din YtrHturile =A=I YMre YtrHturile IAIII Hle unei Hrii cu o \Hi Muternic deVinire lH\inHr& .n \odele ulterioHre Hle Hteniei7 (reiY\Hn T-1<6D -1<<U THMud RHn`iYZer i Jo@ciuli_7 /666U H HWordHt MroWle\H 9\Winrii: TWindin[ MroWle\U7 Hdic H inte[rrii trYturilor& ConVor\ HceYtor \odele7 trYturile vizuHle Yi\Mle7 cu\ Hr Vi orientHreH7 culoHreH YHu \icHreH7 Yunt HnHlizHte MreAHtenionHl i n MHrHlel& Co\utrile YeriHle Hle Hteniei YMHiHle ctre locHiH Viecrui oWiect Mer\ite \WinHreH unor HtriWute reMrezentHte YeMHrHt n reMrezentri coerente Hle oWiectului& (rYturi cHre Yunt Mrezente n locHiH lH cHre Yunte\ Hteni7 devin inte[rHte \Mreun ntrAo Vor\ YtHWil Mrin reVerire lH o 9ZHrt H locHiilor:7 cHre eYte conectHt lH 9ZHrtH trYturilor:& .n HceYte \odele7 corte]ul MHrietHl Ye MreYuMune H reMrezentH 9ZHrtH locHiilor: i de HceeH Hr @ucH un rol Mrivile[iHt n \WinHre& AceYte \odele Mun Hccent Me locHie cH i unitHte H Yeleciei7 i conYecutiv Me corte]ul MHrietHl cH i locuY Hl inte[rrii7 Mrin co\MHrHie cu YeleciH oWiectelor7 cHre Hr HveH cH locuY corte]ul VrontHl THMud RHn`iYZer i Jo@ciuli_7 /666U&N Corte]ul Hre HWilitHteH de H inte[rH inVor\Hii dintrAun nu\r re\HrcHWil de YurYe -U Ye\nHle HYcendente Mrovenite de lH receMtori7 /U VeedAWHc_Auri deYcendente MurtXnd inVor\Hii deYMre YcoMuri de lH Hriile corticHle YuMerioHre i 2U Ye\nHle orizontHle MurtXnd inVor\Hii conte]tuHle de lH re[iuni ce Ye nvecineHz n cHdrul HceleiHi Hrii corticHle& AceYte trei tiMuri diYtincte de Ye\nHle nu doHr coe]iYt n cHdrul unei Yin[ure Hrii corticHle dHr7 de HYe\eneH7 interHcioneHz i i \odeleHz MroceYHreH unul HltuiH& De e]e\Mlu7 RoelVYe\H i colHW& T-11<U THMud RHizHdH i +roYYWer[7 /662U Hu [Yit dovezi c MroceYHreH HtenionHl deYcendent n HriH =I lH \Hi\uele \HcHbue Ye MroMH[ orizontHl deAH lun[ul reMrezentrii neurHle H unei curWe ur\rite cu MrivireH7 iHr HteniH Ye ntinde ntre Ye[\entele curWei ce Ye conecteHz unul cu cellHlt7 dHr nu i ntre Ye[\entele curWei ce nu YHtiYVHc HceHYt MroMrietHte H MrinciMiului [eYtHltiYt Hl 9Wunei continuri:& AceHYt 9HcoMerire HtenionHl: eYte un Mredictor Hl MerVor\Hnei \Hi\uelor reYMective ntrAo YHrcin de ur\rire cu MrivireH H unei curWe& Per\iXnd Ye\nHlelor HtenionHte deYcendente i celor lHterHle conte]tuHle Y interHioneze reciMroc7 corte]ul i e]tinde \HYiv li\itele de MroceYHre Me

cHre le MoHte i\Mle\entH& (otui7 VHMtul c Ye\nHle din diVerite YurYe Ye Mot H\eYtecH n cHdrul HceluiHi circuit corticHl7 ridic diVicilH MroWle\ H diYtinciei ntre MreAHtenionHl i HtenionHi7 ntre e]tern i intern corte]ul treWuie YAi deH YeH\H de diVerenH dintre HctivitHteH cu Mrivire lH oWiectele din \ediu i HctivitHteH ce rezult din MroceYrile deYcendente& Pentru Htenie7 HceHYt MroWle\ Ye Vor\uleHz n Velul ur\tor HteniH deYcendent MoHte HccentuH YHu YuMri\H deYcrcHreH celulelor ce Yunt de@H Hctive7 dHr dHc treWuie MroduY o HctivitHte MeYte MrH[ul de e]citHre n HWYenH unui inMut retineHn7 Htunci creierul YAHr HVlH n Mericolul de H creH ZHlucinHii& ActivitHteH din Hriile YenzoriHle vH trece n Hriile YuMerioHre indiVerent cu\ H VoYt eH [enerHt7 iHr HceYte Hrii nu vor HveH cu\ Y diYtin[ ntre Ye\nHlele [enerHte e]tern YHu intern TRHizHdH i +roYYWer[7 /662U& UnH dintre \odHlitile Mrin cHre creierul Hr rezolvH HceHYt MroWle\ Hr Vi7 n viziuneH Hutorilor \Hi YuY citHi7 Mrin ntrireH re[ulii ur\toHre Hr treWui Y le Vie Mer\iY Y Vie Hctive doHr Hcelor celule Hle cror cX\Muri receMtive clHYice TCRFYU Mri\eYc Yti\ulri HYcendente directe& (otui7 Wo[Htele MroceYri conte]tuHle Me cHre le i\Mle\enteHz creierul Hr Vi HVectHte de o HYe\eneH re[ul7 HH cu\ MoHte Vi iluYtrHt n e]e\Mlu ur\tor din MroceYHreH vizuHl HceHYt re[ul nu Hr Vi ur\Ht de neuronii ce rYMund de contururile iluzorii Hle Vi[urilor tiMARHnizYH Tneuronii din zonH inVerote\MorHlU& O \odHlitHte HlternHtiv Hr Vi HceeH cH creierul Y Mer\it MroceYrilor lHterHle conte]tuHle Y Mroduc HctivitHte [enerHt intern ntrAo zon CRFY neYti\ulHt TMrecu\ n cHzul iluziilor de tiM RHnizYHU7 dHr Y interzic MroceYrilor& AtenionHle deYcendente Y VHc lH Vel& De HYe\eneH7 el Hr treWui Y Vie cHMHWil Y diYtin[ ntre Ye\nHlele ce Yunt [enerHte de ctre HceYte dou Vor\e diYtincte de MroceYri7 Mer\iXnduAle Y i interHcioneze& SHrcinH de H YHtiYVHce HceYt HMHrent conVlict eYte ceeH ce RHizHdH i +roYYWer[ T/662U denu\eYc MroWle\H interVeei MreHtenionHlAHtenionHl& AceYt nu\e Yu\HrizeHz \odelul reVeritor lH circuitele corticHle lH\inHre ce i\Mle\enteHz HceYte conYtrXn[eri Mrin VoloYireH n co\un H unor circuite nu\ite 9interVH:& Circuitele co\une H@ut HtXt lH YelectHreH celor \Hi Muternice [ruMri Vor\Hte MreHtenionHl7 dHr i lH YuMri\HreH celor \Hi YlHWe7 lYXnd HteniH Y \oduleze HceYt MroceY de Yelecie& SeleciH [ruMrilor Vor\Hte MreHtenionHl eYte reHlizHt Mrin Wucle intrHcorticHle de tiM VeedAWHc_ YituHte ntre YtrHturile IIFIII7 =I7 I= i nHMoi lH YtrHtul IIFIII& 4odulHreH HtenionHl eYte reHlizHt Mrin Wucle intercorticHle YituHte ntre YtrHtul =I Hl unei zone corticHle YuMerioHre YMre YtrHturile =I7 I= i IIFIII Hle unei zone corticHle inVerioHre& InterVHH HMHre ntre YtrHturile =I i I=7 unde HteniH MoHte inVluenH [ruMHreH YelectHt& AceYt \odel YMune7 de HYe\eneH7 c Hr e]iYtH un \otiv \Hi MroVund Mrivind e]iYtentH unei HYe\eneH interVee interHciuneH Mer\ite corte]ului Y Ye dezvolte i Y nvee ntrAun \od YtHWil& Autorii MoYtuleHz c \ecHniY\ele ce HYi[ur dezvoltHreH YtHWil H circuitelor corticHle lH coMil n Mri\ele luni de viH7 e]ercit conYtrXn[eri

Muternice HYuMrH nvrii MerceMtive7 [ruMrii ele\entelor MerceMtive i Hteniei lH Hdult TRHizHdH i +roYYWer[7 /662U& 3&2& A(EN!IA EGECU(I="& ConceMtul de 9Htenie e]ecutiv: Ye reVer lH controlul i inte[rHreH cunotinelor7 [Xndurilor i Hciunilor& AceYt tiM de Htenie Hre \Hi \ulte nu\e7 Mrecu\ 9co\Monent centrHlAe]ecutiv: T*Hddele^7 -11$U7 9Htenie e]ecutiv: TPoYner i PeterYon7 -116U7 9YiYte\ de YuMervizHre: TNor\Hn i SZHllice7 -1<8U YHu 9control voluntHr: TRuVV i RotZWHrt7 -118U& .n \Hre7 HteniH e]ecutiv MreYuMune controlul voluntHr YHu coordonHreH7 n YMeciHl n YHrcini n cHre rYMunYul nu eYte deter\inHt totHl de ctre Yti\ul& SiYte\ul e]ecutiv MHrticiM n YHrcini de YcZi\WHre H Yetului \entHl7 control inZiWitor7 rezolvHreH conVlictului detectHreH erorilor i HlocHreH de reYurYe HtenionHle& De HYe\eneH7 eYte i\MlicHt n MlHniVicHre i HYi[ur eVortul neceYHr MroceYrii Yti\ulilor noi i e]ecutrii Hciunilor noi TFernHndezADubue i PoYner7 /66-U& Studiile neuroi\H[iYtice Hu HrtHt Hctivri Hle unei reele de Hrii cereWrHle n YHrcinile ce Yolicit YuWiecilor Y rezolve conVlicte co[nitive7 Y detecteze erori7 n YHrcini noi YHu Hlte YHrcini ce neceYit MroceYri co[nitive diVicile& AceYte Hrii de oWicei includ corte]ul cin[ulHt Hnterior7 HriH \otorie YuMli\entHr7 corte]ul orWitoVrontHl7 corte]ul dorYolHterHl MreVrontHl i Moriuni din [Hn[lionii WHzHli i din tHlH\uY TFernHndezADubue i PoYner7 /66-U& .nc de lH nceMut7 YAH oWYervHt c diYtinciH dintre HceYte tiMuri de control HtenionHi7 Vunciile e]ecutive i \e\oriH de lucru eYte neclHr& .n \odelul \e\oriei de lucru Hl lui *Hddele^ 9co\MonentH centrHlAe]ecutiv Hre n Mri\ul rXnd o Vuncie HtenionHl:& 4eYulH\ T-11<U THMud RHrHte_in7 /66-U vede \e\oriH de lucru cH Viind un 9un tiM YMeciHl de MroceY HtenionHi:& Alii TDeYi\one7 -11<D HMud RHrHte_in7 /66-U Hu MuY Hccentul Me YuMrHMunereH dintre circuitele neurHle cHre \ediHz \e\oriH de lucru i HteniH7 oWYervXnd c \e\oriH de lucru YMHiHl eYte \ediHt de HteniH YMHiHl intern TA`Z i ?onideY7 -11<U THMud RHrHte_in7 /66-U& ?ZH T/66/U VoloYind ERPEY H@un[e lH concluziH c HteniH Yelectiv \HniVeYtHt lH nivel MerceMtiv eYte utilizHt Me MHrcurYul ntre[ii MerioHde de \eninere Hctiv H inVor\Hiei YMHiHle n \e\oriH de lucru& .n YcZi\W7 \e\oriH de lucru eYte VundH\entHl Mentru cele \Hi \ulte dintre Vunciile e]ecutive& De HceeH7 eYte MHrcino\ioY Y conYider\ controlul HtenionHi7 \e\oriH de lucru i Vunciile e]ecutive cH Viind cH\ HcelHi lucru TRHrHte_in7 /66-U& Cele \Hi \ulte dintre cercetrile Mrivind HteniH e]ecutiv YAHu WHzHt Me diYocierile oWYervHte lH MHcienii cu leziuni Hle loWului VrontHl7 cHre dovedeHu o MerVor\Hn Muternic HlterHt n Hctivitile cotidiene dHr continuHu Y HiW un Ycor nor\Hl lH teYtele de inteli[en& 4uli dintre ei HveHu diViculti cu rezolvHreH de MroWle\e i luHreH deciziilor7 encodHreH inVor\Hiei conte]tuHle7 cu \e\oriH de lucru7 elHWorHreH de YtrHte[ii7 [XndireH HWYtrHct7 Vle]iWilitHteH co[nitiv7 inZiWiie7 HdHMtHreH lH YituHii noi i HutoAre[lHre& Cu ti\Mul7 Yetul de MroceYe co[nitive HVectHte lH Hceti MHcieni H Mri\it nu\ele de 9MroceYe e]ecutive:& Ulterior7 YAHu oWYervHt deVicite Yi\ilHre i lH MHcieni cu leziuni YuWcorticHle& AceYte dHte7 \Mreun

cu Ytudiile neuroHnHto\ice ce Hu dezvluit cone]iunile reciMroce dintre diVeritele re[iuni Hle creierului i Ytudiile de neuroi\H[iYtic ce Hu HrtHt zonele e]tinYe ce Ye HctiveHz n diVerite YHrcini7 Hu YuWliniHt interconectivitHteH dintre loWii VrontHli i reYtul creierului n YHrcinile e]ecutive& IYtoric vorWind7 MHcienii cu diverYe diYVuncii e]ecutive Hu VoYt iniiHl nu\ii 9Yindro\ de loW VrontHl:& .n ulti\ii Hni7 cercetrile \enionHte Hu duY lH o ter\inolo[ie \Hi Muin locHlizHioniYt Mentru YindroH\ele neuroco\AMortH\entHle& (er\enul 9YiYte\ e]ecutiv: eYte VoloYit Mentru H denu\i Hcele ci neurHle ce i\Mlic re[iuni corticHle VrontHle dHr i cone]iunile lor cu corte]ul MHrietHl7 loWul te\MorHl \ediHn7 tHlH\uYul7 [Hn[lionii WHzHli i YuWYtHnH neH[r TStern i ProZHY_H7 -118U& +old\HnARH_ic T-11<U THMud RHrHte_in7 /66-U7 cHre deVinete \e\oriH de lucru cH Viind HWilitHteH de H \enine reMrezentri HctivHte 9onAline:7 vede HceYt MroceY cH Me o Vuncie MrinciMHl H corte]ului MreVrontHl iHr Vunciile e]ecutive cH reMrezentXnd o MroMrietHte e\er[ent H unor \ultiMle circuite inte[rHte \e\oriei de lucru& .n \od Yi\ilHr7 FuYter T-11$U THMud RHrHte_in7 /66-U HVir\ c \e\oriH de lucru eYte HWilitHteH de H inte[rH H\intireH eveni\entelor trecute cu HciuneH n deYVurHre7 Mrecu\ i cu Mre[tireH Hciunilor viitoHre7 H YcoMurilor& El YMune c zonH MreVrontHl Ye YitueHz lH cel \Hi nHlt nivel Hl ierHrZiei MroceYrii inVor\Hiei iHr VunciH YH MrinciMHl eYte or[HnizHreH te\MorHl H co\MortH\entului& 4odelul Hteniei cH YiYte\ de YuMervizHre Hl lui SZHllice i *ur[eYY T-11-U THMud RHrHte_in7 /66-U Ye WHzeHz Me cercetrile din MYiZolo[iH co[nitiv& Autorii HVir\ c teoriH lor H luHt nHtere din Ytudiile neuroMYiZolo[ice Hle lui LuriH i Me Munctul HceYtuiH de vedere conVor\ cruiH loWii VrontHli reMrezint un YiYte\ de Mro[rH\Hre7 re[lHre i veriVicHre H Hctivitii& Ei HdHu[ c HteniH cH YiYte\ de AYuMervizHre MoHte Vi vzut cH o MoYiWil reHlizHre H teoriei lui LuriH n ter\eni Hi7 MroceYrii inVor\Hiei& DezvoltXnd HceYt \odel7 ei Hu dorit nu doHr Y e]Mlice Tunele rezultHte din neuroMYiZolo[ie oWinute Me MHcienii cu leziuni Hle loWului VrontHl7 dHr i Y e]Mlice unele Veno\ene e\Mirice oWYervHte n Ytudiul Hteniei de ctre MYiZolo[iH e]Meri\entHl& SZHllice i *ur[eYY MoYtuleHz e]iYtenH H dou YiYte\e ce Ye ocuM de controlul HtenionHi HYuMrH Hciunilor& Unul i\MlicHt n controlul Hciunilor rutiniere i unul de YuMervizHre ce Ye HctiveHz Htunci cXnd rutinele nu Yunt YuViciente7 Hdic YituHii noi7 MericuloHYe YHu diVicile& .\Mru\utXnd din HceYt \odel i e]tinzXnd vecZiul conceMt Hl 9\e\oriei de Ycurt durHt:7 *Hddele^ T-112U H MroMuY ulterior un \odel ce include -U WuVVeri te\MorHli ce \enin inVor\HiH indiVerent de tiMul ei TverWHl YHu YMHiHlU7 /U \ecHniY\e de reMetiie ce \enin HctivHt n \inte coninutul HceYtor WuVVeri7 i 2U o co\Monent 9centrHlAe]ecutiv: ce coordoneHz Hctivitile WuVVerilor i controleHz HteniH& Co\MonenH cenrHlAe]ecutiv reMrezint7 YMune *Hddele^7 un YiYte\ cu cHMHcitHte li\itHt reYMonYHWil de reHlizHreH cone]iunii dintre cele dou YiYte\eAYclHvi TvizuoYMHiHl i Vonolo[ieU i \e\oriH de lun[ durHtD HceYtH eYte i\MlicHt n YeleciH YtrHte[iilor i n MlHniVicHre T*Hddele^7 -11$U& AceHYt co\Monent centrHl eYte vzut cH Viind de nHtur HtenionHl i eYte co\MuY dintrAun

Yet de MroceYe Mrecu\ HteniH Yelectiv i diYtriWutiv& *Hddele^ YMune nY c e]iYt Mericolul cH un conceMt Mrecu\ co\MonentH centrHlAe]ecutiv Y nu reVlecte ni\ic \Hi \ult decXt un Zo\unculuYD el ndeH\n lH YMHr[ereH HceYtui conceMt n diverYele YHle Vuncii i nele[ereH lor7 HYtVel ncXt HceYt Zo\unculuY Y devin redundHnt i Y Vie 9YcoY lH MenYie: T*Hddele^7 -11$U& I E 3&3& A(EN!IA CA SIS(E4 DE RESURSE CO+NI(I=E& Prin contrHYt cu \odelul Hteniei cH YiYte\ e]ecutiv7 o Hlt HWordHre eYte HceeH H Hteniei cH i 9ener[ie: YHu 9YiYte\ de reYurYe co[nitive:& ConVor\ cu \odelul lui RHZne\Hn Hl reYurYelor T-1,2U THMud RHrHte_in7 /66-U7 HteniH deMinde de un nu\r li\itHt de reYurYe ce Mot Vi HlocHte n Vuncie de cerinele unei YHrcini& Nivelul [enerHl Hl reYurYelor unei MerYoHne eYte relHionHt cu nivelul de HrouYHl7 ntrAo \Hnier curWilinie& CXnd nivelul de HrouYHl eYte MreH Yczut eYte HlocHt un nivel inHdecvHt7 iHr cXnd eYte MreH ridicHt individul nu MoHte HlocH reYurYe eVicient i Hre diViculti n H VHce diYtinciH ntre Yti\ulii relevHni i cei nerelevHni& AlocHreH de reYurYe deMinde HtXt de VHctori e]terni TMroMrietile Yti\ululuiU cXt i interni TYcoMuriU& *Hzele neuroWiolo[ice Hle Hlocrii reYurYelor Ye MreYuMune H include interHciuni ntre corte]ul MreVrontHl7 tHlH\uY i Vor\HiuneH reticulHt \ezenceVHlic TDeZHene7 RerYzWer[ i CZHn[eu]7 -11<U THMud RHrHte_in7 /66-U& .n HceHYt HWordHre Ye VHce diYtinciH ntre YHrcini ce neceYit reYurYe \Hi \ulte YHu \Hi Muine7 i ntre YHrcini ce Ye WHzeHz Me MroceYri 9Huto\Hte: YHu 9voluntHre: TScZneider i SZiVVrin7 -1,,U THMud PoYner i RotZWHrt7 -11<U& 4Hi \ulte cercetri Hu VoYt ntreMrinYe Mentru H \YurH volu\ul de reYurYe co[nitive neceYHr n diVerite YHrcini& O \Yur VoloYit n HceYt YcoM eYte dilHtHreH MuMilelor n cHdrul unei YHrcini7 cHre crete YiYte\Htic MXn lH un Munct7 cH i Vuncie H cerinelor de Htenie YuYinut YolicitHte de YHrcin& De e]e\Mlu7 PeHvler T-1,3U THMud RHrHte_in7 /66-U H HrtHt c dilHtHreH MuMilelor lH Hdultul nor\Hl crete n ti\Mul unei YHrcini Di[itYMHn MXn lH HMro]i\Htiv 1 ciVre7 duM cHre Ye inYtHleHz un MlHtou& AceYt MHttern Hl MerVor\Hnei Yu[ereHz c indivizii 9cZeltuiete: un nivel tot \Hi ridicHt de reYurYe HtenionHle Mentru H \e\orH ciVrele7 dHr doHr MXn n Munctul n cHre Hdu[HreH de noi reYurYe nu \Hi \Wuntete MerVor\HnH \nezic& CHlicott i colHW& T-111U THMud RHrHte_in7 /66-U Hu VoloYit YHrcinH rcAWHc_ i YcHnHreH Mrin R4NAul VuncionHl Mentru H YtudiH WHzele Viziolo[ice Hle li\itelor cHMHcitii HtenionHle& .n HceHYt YHrcin7 YuWiecilor li Ye Mrezint o Yuit continu de Yti\uli i treWuie Y decid dHc cel Mrezent n \o\entul reYMectiv eYte HcelHi cu cel MrezentHt cu n e]Muneri n ur\& Ei Hu [Yit c MerVor\HnH n YHrcin i HctivHreH corte]ului dorYolHterHl MreVrontHl Yunt lH nceMut Muternic corelHte& Pe \Yur nY ce ncrcHreH \nezic nceMeH YAi coMleeHYc Me YuWieci7 HceHYt corelHie YcdeH& AceYte dHte Yunt con[ruente cu ideeH c 9cZeltuireH: de reYurYe co[nitive crete YiYte\Htic o dHt cu cerinele YHrcinii dHr MXn n Munctul n cHre cerinele deMeYc reYurYele YiYte\ului&

AceYt curent eYte deYeori VoloYit Mentru H e]MlicH unele dHte oWinute n Ytudiile de neuroi\H[iYtic7 HH cu\ voi MrezentH n YuWcHMitolul ur\tor& B& 5 3&3&-& *"("LIA PEN(RU RESURSE .N(RE A PQE& P& CO+NI(I= )I E4O!IONAL& InveYti[HreH Hctivitii cereWrHle n ti\Mul unei YHrcini de tiM StrooM VoloYind teZnicile de i\H[iYtic cereWrHl TPE( i R4N VuncionHlU din Hnii E16 Hu MuY n eviden VHMtul c MerVor\HnH lH StrooMAurile e\oionHle eYte HYociHt cu HctivHreH zonei roYtrHle H corte]ului cin[ulHt Hnterior TMHrte din ceeH ce Ye nu\ete 9diviziH e\oionHl: H corte]ului cin[ulHtU7 iHr MerVor\HnH lH StrooMAurile nonAe\oionHle eYte HYociHt cu HctivHreH zonei dorYHleFcHudHle H corte]ului cin[ulHt Hnterior Tnu\it i 9diviziH co[nitiv: H HceYtuiHU Tvezi +eor[e i colHW&7 -113D JZHlen i colHW&7 -11<U& AceYte Ytudii Hu conduY lH iMotezH e]iYtenei unor YuWdiviziuni HVective i co[nitive Hle corte]ului cin[ulHt7 ViecHre HctivXnduAYe cH rYMunY lH Yti\uli YMeciVici 5 e\oionHli YHu nonAe\oionHli7 deci reHlizXnd \HnH[e\entul conVlictului n YituHii e\oionHle YHu nonAe\oionHle& Alte Ytudii reHlizHte n HceeHi MerioHd i trecute n reviYt de DrevetY i RHicZle T-11<U Hu relevHt c i\MlicHreH n YHrcini \nezice7 de li\WH@ YHu vizuoAYMHiHle duce lH inZiWHreH re[iunilor i\MlicHte n MroceYHre e\oionHl7 i vice verYH& Dei WHzH neurHl H HceYtor Veno\ene r\Xne Muin cunoYcut7 elucidHreH \ecHniY\elor ce YtHu lH WHzH unor HYe\eneH interHciuni Hr MuteH luH n conYiderHre co\MetiiH Mentru reYurYe de MroceYHre ce MHre Y e]iYte ntre Ytrile e\oionHle i Hlte YHrcini co[nitive ce Yolicit reYurYe HtenionHle& AYtVel7 dezHctivHreH unor Hnu\ite re[iuni MoHte Vi con[ruent cu \odelul 9cHMHcitii li\itHte de MroceYHre:7 conVor\ cruiH7 volu\ul e]ceYiv inVor\HionHl cruiH treWuie YAi VHc VH creierul neceYit o vHrietHte de \ecHniY\e HtenionHle ce YelecteHz ntre diVerite MroceYe \entHle HVlHte n co\Metiie& AceYt MroceY de H\MliVicHre Yelectiv H unui Ye\nHl MoHte7 n unele cHzuri7 Y i\Mlice YuMri\HreH inAMutAurilor YHu H MroceYrii inVor\Hiei irelevHnte TDrevetY i RHicZle7 -11<U& Studiile HnHto\ice7 electroViziolo[ice i Me leziuni Hu de\onYtrHt c n Hriile i\MlicHte n MroceYHreH e\oionHl 5 Mrecu\ H\i[dHlH7 corte]ul orWitHl MoYteroA\ediHn i corte]ul cin[ulHt Hnterior ventrHl 5 crete Vlu]ul YHn[vin n Ytrile e\oionHle induYe e]Meri\entHl YHu n cele MHtolo[ice7 dHr deYcrete n ti\Mul MerVor\Hnei n unele YHrcini co[nitive& Prin contrHYt7 n Hriile i\MlicHte n \e\oriH de lucru verWHl i vizuoAYMHiHl Tcu\ eYte corte]ul dorYolHterHl MreVrontHlU i n cele i\MlicHte n HteniH Yelectiv i iniiereH Hctelor \otorii TMrecu\ corte]ul cin[ulHt Hnterior dorYHlU crete Vlu]ul YHn[vin n ti\Mul MerVor\Hnei lH YHrcini ce neceYit HceYte Vuncii7 dHr deYcrete n ti\Mul inducerii e]Meri\entHle H unor Ytri e\oionHle7 YHu n Ytrile e\oionHle MHtolo[ice& AYtVel7 YAH oWYervHt c Vlu]ul YHn[vin re[ionHl crete n corte]ul cin[ulHt Hnterior ventrHl n ur\toHrele YituHii e]HcerWHreH [Xndurilor oWYeYive i H Hn]ietii lH YuWiecii cu OCD n ur\H e]Munerii lH Yti\ulul VoWieD inducereH unei Ytri deMreYive lH YuWieci Yntoi VoloYind reH\intireH unor eveni\ente triYte Yi\ultHn Viind e]Mui lH Vee cu e]MreYie triYtD inducereH

unei Ytri Hn]ioHYe lH YuWieci nor\Hli Mrin HnticiMHreH unei Yti\ulri electrice dureroHYeD YenzHiH VoWic cH ur\Hre H e]Munerii n vivo lH un Yti\ul relevHnt induY lH Hni\Hle VoWiceD co\MHrHie ntre YuWieci deMreYivi i Yntoi n YtHre de reMHuY THMud DrevetY i RHicZle7 -11<U& Flu]ul YHn[vin re[ionHl deYcrete n HceeHi zon n ti\Mul MerVo\Hnei lH (eYtul LHWirintului PerceMtiv To YHrcin vizuoAYMHiHlU7 n ti\Mul YHrcinii ProceYrii RHMide de InVor\Hii =izuHle Tce neceYit Htenie YuYinut i \e\orie de lucru vizuoA YMHiHlU7 Mrecu\ i n YHrcinile n cHre treWuiHu nvHte Yecvene co\MlicHte de \icri voluntHre Hle de[etelor THMud DrevetY i RHicZle7 -11<U& Flu]ul YHn[vin re[ionHl YAH oWYervHt H crete n corte]ul orWitHl MoYteroA \ediHn n ur\toHrele YituHii e]HcerWHreH [Xndurilor oWYeYive i H Hn]ietii lH YuWiecii cu OCD Mrin e]MunereH lH Yti\ulul VoWieD inducereH unei Ytri deMreYive lH YuWieci nor\Hli VoloYind reH\intireH unor eveni\ente triYte Yi\ultHn Viind e]Mui lH Vee cu e]MreYie triYtD inducereH unei Ytri Hn]ioHYe lH YuWieci nor\Hli Mrin HnticiMHreH unui Yti\ul electric dureroYD YtHre VoWic declHnHt lH Hni\Hle VoWice Mrin e]MunereH n vivo lH Yti\ulul VoWie Mrezent ntrAun contHinerD co\MHrHie ntre YuWieci deMreYivi i Yntoi n YtHre de reMHuY THMud DrevetY i RHicZle7 -11<U& Flu]ul YHn[vin YAH oWYervHt H deYcrete n HceHYt zon Htunci cXnd Ye citeYc cuvinte 5 co\MHrHtiv cu e]MunereH MHYiv lH cuvinteD cXnd Yunt \onitorizHte oWiecte Mentru H deMiYtH \odiVicri n culoHre7 Vor\ YHu vitez de deMlHYHreD cXnd treWuie nvHte Yecvene co\MlicHte de \icHre H de[etelorD cXnd treWuie e]ecutHt o YHcHd n MHrteH oMuY unui YtX\ulAint MrezentHt MeriVeric THntiAYHcHdU7 n YHrcinH LHWirintului PerceMtiv i n YHrcinile ce neceYit MroceYHreH relHiilor YMHiHle dintre oWiecte& .n \H@oritHteH HceYtor Ytudii7 deYcretereH Vlu]ului YHn[vin HMHre conco\itent cu deYcretereH Vlu]ului YHn[vin n corte]ul cin[ulHt ventrHl TduM DrevetY i RHicZle7 -11<U& Studiile neuroi\H[iYtice eVectuHte Me YuWieci Yntoi Hu evideniHt HctivHreH H\i[dHlei n YHrcinile n cHre Yunt evHluHi Yti\uli e\oionHli& Rei\Hn i colHW& T-112U THMud DrevetY i RHicZle7 -11<U Hu oWYervHt o cretere H Vlu]ului YHn[vin lH nivelul H\i[dHlei Htunci cXnd YuWiecii erHu e]Mui lH Vil\e coninXnd Ycene violente& DeMreYiH \H@or eYte HYociHt cu un Vlu] YHn[vin n YtHre de reMHuY Hnor\Hl de ridicHt Mrecu\ i un \etHWoliY\ Hnor\Hl Hl [lucozei lH nivelul H\i[dHlei& 4H[nitudineH Hnor\Hlitii VuncionHle n H\i[dHlH YtXn[ coreleHz cu YeveritHteH Yi\Mto\elor deMreYive Tvezi Fi[& -3U7 iHr YcdereH \etHWoliY\ului din ti\Mul trHtH\entului cu HntideMreYive coreleHz cu \WuntireH Ytrii YuWiective& FHMtul c deMreYivii Mrezint o cretere H Hctivitii H\i[dHliene co\MHrHtiv cu nonA deMreYivii7 cZiHr dHc ei nu evHlueHz n \od e]Mlicit Yti\ulii e\oionHli7 Yu[ereHz c HceYte dHte reVlect un corelHt MHtoViziolo[ic Hl tulWurrii deMreYive TDrevetY i RHicZle7 -11<U& Flu]ul YHn[vin eYte reduY Ye\niVicHtiv n YHrcinile n cHre Ye [enereHz verWe lH YuWYtHntive MrezentHte vizuHl T9H WHte: lH MrezentHreH unui ciocHnU7 n YHrcinile HtenionHle n cHre treWuie luHte decizii n Vuncie de Hnu\ite cHrHcteriYtici Hle Yti\ulilor7 dHr cZiHr i n YHrcinile n cHre Ye introYMecteHz [Xnduri triYte n HWYenH unei Yti\ulri YenzoriHle7 ceeH ce Yu[ereHz c MroceYHreH e\oionHl ce i\Mlic

\HniMulHreH reMrezentrilor interne Hle Yti\ulilor7 n contrHYt cu evHluHreH unui Yti\ul Mrezent7 eYte n \Hi \ic \Yur deMendent de H\i[dHl THMud DrevetY i RHicZle7 -11<U& Flu]ul YHn[vin re[ionHl crete lH nivelul corte]ului cin[ulHt Hnterior dorYHl n ur\toHrele YituHii [enerHreH de verWe lH YuWYtHntive MrezentHte vizuHl YHu HuditivD [enerHreH H \ultiMle cuvinte ce nceM cu HceeHi liter cH i un cuvXnt MrezentHt HuditivD \icHreH voluntHr H de[etelorD YHrcini StrooMD diYcri\inHreH \odiVicrilor n culoHreH7 Vor\H i vitezH de deMlHYHre H unor oWiecteD co\MletHreH rdcinii unor cuvinte Tde e] \HcA ; \HcHrHUD reMroducereH liWer H unor cuvinte dintrAo liYt MrezentHt HuditivD rezolvHreH (eYtului LHWirintului PerceMtiv THMud DrevetY i RHicZle7 -11<U& ProceYHreH e\oionHl n [enerHl nu conduce lH HctivHreH HceYtei zone& Sin[urH YHrcin de inducere H unei Ytri e\oionHle cHre 3&$& 4ODELUL LA4INAR AL 4?alviURlliiU0i L& UJRU d A nc din -1<,7 PHtriciH +old\HnARH_ic VceH MroMunereH c zonH MreVrontHl nu Ye diVereniHz n re[iuni YeMHrHte duM Vunciile Me cHre le ndeMlinete7 ci7 n eYen7 reMrezint o reeH H \e\oriei de lucru ce Vor\eHz HYocieri ntre YcoMuri7 Yti\uli e]terni i cunotine YtocHte n \e\orie& ConVor\ HceYtui Munct de vedere7 diVerenele oWYervHte n MerVor\HnH lH diVerite YHrcini Ye dHtoreHz VHMtului c Hrii corticHle diVerite \ediHz HceleHi Vuncii Hle \e\oriei de lucru7 dHr Mentru inMuturi diVerite TduM 4etzler i PHr_in7 /666U& .n HceYt conte]t7 \odelele lH\inHre Hle corte]ului cHre i e]Mlic VuncionHreH Mrin cone]iunile dintre YtrHturi neuronHle i nu ntrAo \Hnier locHlizHioniYt THdic H cone]iunilor dintre zone Hle corte]ului VrontHlU Hu tot \Hi \uli HdeMi& .n continuHre7 vo\ MrezentH o e]tenYie H \odelului lH\inHr Hl Hteniei TRHizHdH i +roYYWer[7 /662U7 cu tri\itere aH \e\oriH de lucru& SAH oWYervHt lH \Hi\ue c H]onii colHterHli intrinYeci Hi neuronilor SuMrH[rHnulHri MirH\idHli din corte]ul MreVrontHl Ye ntind orizontHl cXivH \ili\etri i dHu nHtere lH cluYteri de H]oni ter\inHli de Vor\H unor Wenzi ce YtrWHt YtrHturile IAIII7 VcXnd YinHMY \Hi HleY cu dendritele neuronilor e]citHtori& Neuronii MirH\idHli ce i Hu ori[ineH n Hceti H]oni Ye HrHn@eHz7 de HYe\eneH7 YuW Vor\ de Wenzi& SAH Yu[erHt c HceYte cone]iuni Yunt reYMonYHWile de i\Mle\entHreH circuitelor reverWerHnte e]citHtorii Hle \e\oriei de lucru7 \eninXnd deYcrcrile neuronilor MreVrontHli n HWYenH Yti\ulrilor e]terne& O HlternHtiv MoYiWil Hr Vi HceeH c inVor\Hiile din \e\oriH de lucru Yunt YtocHte de ci intrHcorticHle verticHle de tiM VeedAWHc_7 cu\ Yunt cele dintre YtrHturile =I7 I= i IIFIII7 n ti\M ce cone]iunile orizontHle Hr [ruMH ite\ii YtocHi n \e\oriH de lucru n 9cZun_YAuri YecveniHle:7 HH cu\ Yunt cele ce reMrezint cuvinte& Rolurile duHle @ucHte de cone]iunile interi intrHlH\inHre de -U [ruMHre H inVor\Hiilor diYtriWuite YMHiHl i /U de i\Mle\entHre H Wuclelor reverWerHnte Hle \e\oriei de lucru7 nu Yunt \utuHl oMuYe7 ele MutXnd reMrezentH HYMecte co\Mle\entHre Hle HceluiHi MroceY co\MutHionHl THMud RHizHdH i +roYYWer[7 /662U& 3&8& PROCESELE EGECU(I=E ALE 4E4ORIEI DE LUCRU 3&8&-& 4NE'ICFEGECU(I=&

DuM cu\ rezult din \odelul lui *Hddele^7 \e\oriH de lucru include dou co\Monente YtocHreH Me ter\en Ycurt Tde ordinul H cXtevH YecundeU i unele MroceYe e]ecutive ce oMereHz HYuMrH coninutului YtocHt& SHu7 cu\ YMun S\itZ i ?onideY T-111U o co\Monent \nezic i unH e]ecutiv& Co\MonentH \nezic cuMrinde dou tiMuri de MroceYe encodHreH i reHctuHlizHreH TYHu YeleciH din \e\oriH de lun[ durHtU T*rHver i colHW&7 /66-WU& InVor\HiH MerceMut eYte MroceYHt n Hrii corticHle or[HnizHte ierHrZic7 conducXnd lH reMrezentri or[HnizHte Mro[reYiv Me diVerite niveluri7 reMrezentri cHre YiQnt inte[rHte i HYociHte n \e\orii n cHdrul \e\oriei de lun[ durHt& Controlul deYcendent HYuMrH encodrii eYte VurnizHt de corte]ul MreVrontHl i cuMrinde MroceYri Ye\Hntice elHWorHte Tn zonele HnterioHre Hle corte]ului ventrolHterHl MreVrontHlU iFYHu Vonolo[ice Tn zonele MoYterioHre Hle corte]ului ventrolHterHl MreVrontHlU Hle reMrezentrilor din \e\oriH de lun[ durHt& InterHciuneH dintre corte]ul MreVrontHl i loWul te\MorHl \ediHn ce Hre loc n ti\Mul encodrii eYte \odulHt de tiMul \HteriHlului& E\iYVerH YtXn[ eYte \Hi HctivHt n cHzul cuvintelor7 e]iYt o HctivHre WilHterHl n cHzul oWiectelor cunoYcute7 iHr HctivHreH eYte Mredo\inHnt n e\iYVerH dreHMt n cHzul Veelor neVH\iliHre& Pe WHzH tiMului de YHrcin7 Yunt YMeciVicHi i elHWorHi indici de reHctuHlizHre n corte]ul ventrolHterHl MreVrontHl7 Viind VoloYii lH cutHreH YtrHte[ic H reMrezentrilor YtocHte n \e\oriH de lun[ durHt& Prin VoloYireH unui MroceY de co\MletHre de MHtternuri7 ce Ye deYVoHr n HVHrH controlului co[nitiv7 indicii de reHctuHlizHre Yunt co\MHrHi cu reMrezentrile YtocHte MXn Ye H@un[e lH o coreYMonden i eYte identiVicHt o H\intireAcHndidHt& AceHYt reMrezentHre eYte reHctuHlizHt i \eninut onAline de ctre corte]ul ventrolHterHl MreVrontHl n ti\M ce diVerite MroceYe de \onitorizHre i veriVicHre Yunt deYVurHte de ctre corte]ul dorYolHterHl MreVrontHl& InVor\HiH reHctuHlizHt eYte co\MHrHt cu criteriile de reHctuHlizHre YMeciVicHte iniiHl7 iHr dHc HceYte criterii Yunt YHtiYVcute H\intireH vH deveni diYMoniWil contiinei& InterHciuneH dintre corte]ul MreVrontHl i loWul te\MorHl \ediHn eYte \Hi co\Mle] n ti\Mul reHctuHlizrii& Corte]ul MreVrontHl Mrezint un rYMunY [rHduHl ce reVlect Vie dovHdH reHctuHlizrii co\Mlete H detHliilor ite\ilor reHctuHlizHi7 Vie o reHctuHlizHre inter\ediHr TYenti\entul de H ti c tiiU7 Vie o reHctuHlizHre li\itHt H detHliilor THdic Yenti\entul de H nu tiU& LoWul te\MorHl \ediHn diVereniHz ntre reHctuHlizHreH co\Mlet TZiMocH\MulUD i o reHctuHlizHre MHriHl YHu nereuit TYenti\entul de 9VH\iliHritHte: 5 corte]ul MerirZinHlD YHu de H nuAi H\intiU THMud Si\onY i SMierY7 /662U& ConVHWulHiile reMrezint un Yi\Mto\ HYociHt \ultor tulWurri MYiZiHtrice i rezult dintrAo EP conVuzie ntre inVor\HiH Mrezent i relevHnt7 Me de o MHrte i H\intirile nerelevHnte7 Me de HltH& 4Hi e]Hct7 HceHYt conVuzie MHre Y rezulte din eecul n H YuMri\H H\intiri cHre Ye HctiveHz dHr Yunt nerelevHnte 5 YHu un deVicit Hl E MroceYului de \onitorizHre H reHlitii Mrezente& AceYte Yi\Mto\e HMHr dHtorit E unor diYVuncii Hle corte]ului orWitoVrontHl MoYterior TnvecinHt cu ventrolHterHlulE MoYterior7 dHr Me VHH \ediHn H e\iYVerelorU7 Hle Ytructurilor li\Wice HnterioHre conectHte direct cu el7 i H diVerite Moriuni din [Hn[lionii WHzHli TScZnider7 /662U&

S\itZ i ?onideY T-111U YMun c dou dintre MroceYele e]ecutive VundH\entHle E Yunt HteniH Yelectiv i \HnH[e\entul YHrcinii7 H\Wele HctivXnd corte]ul cin[ulHt Hnterior i corte]ul dorYolHterHl MreVrontHl Tvezi Fi[& -8U& PoYtle7 *er[er i DEEYMoYito T-111U n ur\H Ytudiului lor VoloYind R4NAul VuncionHl7 HVir\ c MroceYele e]ecutive ce contriWuie lH \e\oriH de lucru Yunt \ediHte n MrinciMHl de corte]ul MreVrontHl THriile 17 387 337 3$ i 3,U7 n ti\M ce MroceYele \nezice neceYHre Ytocrii Yunt \ediHte de \ecHniY\e cu locHlizHre MoYterioHr 5 corte]ul MoYterior MeriY^lviHn YtXn[ THriile //7 21 i 36U i unele re[iuni MoYterioHre dreMte& Ei YMun c Hriile // i 36 Yunt YenYiWile lH [rHdul de 9ncrcHre: H \e\oriei de lucru ntrAo YHrcin verWHl& )i corte]ul cin[ulHt Hnterior eYte YenYiWil lH [rHdul de 9ncrcHre: H \e\oriei de lucru7 YeYizXnd nevoiH de HlocHre de reYurYe HtenionHle7 deci detectHreH nevoii de control co[nitiv T*un[e i colHW&7 /66-U& *un[e i colHW& T/666U conYider c MroceYele e]ecutive Hle \e\oriei de lucru Yunt ur\toHrele coordonHreH YHrcinilor \ultiMle7 YcZi\WHreH Yetului \entHl7 rezolvHreH interVerenelor i uMAdHteAul \e\oriei& FoloYind R4NAul VuncionHl7 ei Hu [Yit c ntrAo YHrcin de \e\orie de lucru verWHl Tde tiMul duHlAtHY_U U8 Ye HctiveHz corte]ul MreVrontHl THriile 17 -67 387 3$7 33 i 8U7 corte]ul MHrietHl THriile -1 i 36U7 cereWelul i ocHzionHl corMii YtriHi 5 toHte conYiderHte co\Monente Hle \e\oriei de lucru& DuM cu\ Ye oWYerv7 zonele din corte]ul MreVrontHl Ye \MHrt n dou dorYolHterHl MreVrontHl i \ediHn MreVrontHl& Autorii Yu[ereHz c dorYolHterHlul THriile 387 3$7 33& )i 8U eYte recrutHt n YHrcini de \e\orie de lucru ce i\Mlic doHr \eninereH HctivHt H inVor\Hiei7 Htunci cXnd 9ncrcHreH: \e\oriei deMete li\itele de MroceYHre Hle zonei \ediHne THriile 1 i -6U& +HrHvHn i colHW& T/666U7 VoloYind R4NAul VuncionHl7 Hu YtudiHt MerVor\HnH ntrAo YHrcin MroiectHt H izolH unH dintre Vunciile e]ecutive ele\entHre Hle \e\oriei de lucru 5 HlocHreH de reYurYe HtenionHle& Ei Hu vHriHt VrecvenH cu cHre treWuiH co\utHt HteniH ntre ite\ii verWHli din \e\oriH de lucru& AceYte cerine e]ecutive Hle YHrcinii Hu duY lH HctivHreH unor re[iuni VrontHle Mrecu\ Hriile 17 -6 i 87 dHr i H unor e]tinYe zone MHrietHle THriile , i 36U7 n YMeciHl din e\iYVerH YtXn[7 te\MorHle THriile -1 i 21U7 cereWelHre i H unor Ytructuri YuWcorticHle incluzXnd nucleul cHudHt i nucleul dorYo\ediHn Hl tHlH\uYului 5 nucleu ce MroiecteHz n corte]ul MreVrontHl& E]iYtenH Hctivrii lH nivel MHrietHl contrHzice teoriile HnterioHre cHre HYi[nHu HceYtei zone doHr un rol n YtocHreH \HteriHlului verWHl& Autorii e]Mlic HceHYt HctivHre Mrin HceeH c MHrietHlul eYte i\MlicHt n co\utHreH Hteniei de lH reMrezentHreH unui ite\ lH HltH7 Wlocurile din ti\Mul YHrcinii ce neceYitHu \Hi \ulte co\utri Hle Hteniei Viind conYiderHte \Hi diVicile& Ce VHce din noi creierul? LA-, B P E 3&8&/& 4EN!INEREF4ANIPULARE V& JH[ner i colHW& T/66-U Hu H@unY lH concluziH c e]iYt n cHdrul corte]ului MreVrontHl lHterHl YuWre[iuni HnHto\ice YeMHrHte cu Vuncii diYtincte corte]ul ventrolHterHl @oHc un rol \Hi i\MortHnt n \odulHreH MroceYrii YHu reMrezentrilor din re[iunile MoYterioHre7 n ti\M ce corte]ul

dorYolHterHl \oduleHz MroceYrile YHu reMrezentrile din corte]ul ventrolHterHl& 4ecHniY\ele ventrolHterHle THriile 337 3$ i 3,U YuYin HcceYul lH inVor\Hie i \eninereH HctivHt H reMrezentrilor unor ite\i7 n ti\M ce \ecHniY\ele dorYolHterHle THriile -67 1 i 38U oMereHz HYuMrH reMrezentrilor ce Yunt \eninute Hctive YHu HYuMrH MroceYului de \eninere nYui7 \onitorizXnd reMrezentrile i YuYinXnd YeleciH inVor\Hiei concordHnte cu YcoMurile& AceYte dHte Yunt con[ruente cu cele Hle lui RHn[HnHtZ7 ?oZnYon i DEEYMoYito T/666U cHre VoloYind ERPAR4N VuncionHl Hu [Yit c re[iuneH HnterioHr MreVrontHl YtXn[ THriile -6 i 38U eYte Hn[H@Ht n \onitorizHreH i evHluHreH cHrHcteriYticilor \nezice YMeciVice din MroceYul de reHctuHlizHre H inVor\Hiei oWiectuHle7 Mrecu\ i cu dHtele lui SHYH_i7 Ro`e i PHYYin[ZH\ T/66/U ce Hu de\onYtrHt c HriH 38 eYte i\MlicHt n Mrote@HreH de diYtrHctori H inVor\Hiei Htunci cXnd eH eYte \eninut Hctiv n \e\oriH de lucru& )i Hlte Ytudii Hu dovedit i\MlicHreH [iruYului VrontHl \i@lociu THriH 38U i H [iruYului VrontHl inVerior THriile 3$ i 3,U n HWilitHteH de H rezolvH interVerenele T*un[e i colHW&7 /66-U& AriH -6 YHu VrontoAMolHr YAH dovedit H Vi i\MlicHt i n \onitorizHreH i \HnH[e\entul YuWAYcoMurilor Htunci cXnd inVor\HiH eYte \eninut Hctiv n YHrcini cu MHi \ultiMli7 Mrecu\ MlHniVicHreH7 rezolvHreH de MroWle\e7 rHionH\ente YHu reHctuHlizHreH din \e\oriH eMiYodic T*rHver i *on[iolHtti7 /66/U& UnH dintre cele \Hi recente Yinteze reHlizHte Me HceHYt te\7 ceH H lui Si\onY i SMierY T/662U7 H@un[e lH concluziH c re[iuneH ventrolHterHl eYte i\MlicHt n MroceYele elHWorHte de encodHre H inVor\Hiei YuW HYMect eMiYodic7 Mrecu\ i n YMeciVicHreH indicilor de reHctuHlizHre i n \eninereH HctivHt H inVor\Hiei reHctuHlizHte& AceHYt re[iune Ye divide n MoriuneH HnterioHr i ceH MoYterioHr7 cHre ndeMlineYc Vuncii Ye\Hntice i reYMectiv Vonolo[ice& Corte]ul dorYolHterHl MreVrontHl eYte i\MlicHt n or[HnizHreH \HteriHlului nHinteH encodrii7 dHr i n veriVicHreH7 \onitorizHreH i evHluHreH reMrezentrilor ce Hu VoYt reHctuHlizHte din \e\oriH de lun[ durHt i Yunt \eninute HctivHte de ctre corte]ul ventrolHterHl MreVrontHl& AceYte MroceYe MoYtAreHctuHlizHre Yunt n MluY YuYinute de zonH VrontoA MolHr7 HceHYt zon reHlizXnd i o Vuncie YuMerioHr de control 5 MroceYHreH inVor\Hiei [enerHte intern& .n concluzie7 Mute\ YMune c7 din Munct de vedere MroceYuHl7 conceMtele 9Htenie e]ecutiv: 9YiYte\e de YuMervizHre: i 9co\MonentH e]ecutiv H \e\oriei de lucru: Ye YuMrHMun MHriHl& Co\MonentH e]ecutiv H \e\oriei de lucru oMereHz Mrin MroceYe de \eninere HctivHt H inVor\Hiei i YuYinere H Hteniei Te]terneU7 Mrecu\ i Mrin MroceYe de \HniMulHre H inVor\Hiei7 cHre Ye reHlizeHz Mrin co\utHreH Hteniei Tinterne i e]terneU de Me un ite\ Me Hltul7 YHu de Me o YHrcin Me HltH& 4eninereH HctivHt H inVor\Hiei MreYuMune i controlul diYtrHctorilor TYHu interVerenelorU& AteniH e]ecutiv i YiYte\ul de YuMervizHre Yunt nY conceMte \Hi e]tinYe7 cHre Ye re[YeYc n ceeH ce Hli Hutori nu\eYc 9control co[nitiv:7 conceMt cHre7 Hlturi de co\Monentele \e\oriei de lucru \enionHte7 \Hi conine i Hlte co\Monente Me cHre le voi MrezentH n cHMitolul ur\tor& $& CON(ROLUL CO+NI(I= )I&

4ANA+E4EN(UL CO4POR(A4EN(ULUI& ORIEN(A( SPRE UN SCOP $&-& AR0I(EC(URA NEURALA A CON(ROLULUI CO+NI(I=& OH\enii7 cH i Hni\Hlele7 Mot VHce \ult \Hi \ult decXt Y reHcioneze n \od reVle] lH inVor\HiH YenzoriHl cHre HMHre WruYc n \ediu YHu e Ye\niVicHtiv Ane Hn[H@\ n co\MortH\ente co\Mle]e i e]tinYe cHre ne MoHrt ctre YcoMuri7 deYeori7 VoHrte ndeMrtHte& Pentru H VHce HceHYtH7 neA H\ dezvoltHt \ecHniY\e ce Mot deMi reHciile noHYtre reVle]e i oWinuinele7 YMre H ne YuMervizH co\MortH\entul n Hcord cu inteniile Me cHre le Hve\& AceYte \ecHniY\e Yunt vzute cH Viind de nHtur 9co[nitiv: iHr VunciH lor eYte de H controlH oMerHiile de nivel inVerior YenzoriHle7 \nezice iFYHu \otorii& AYtVel7 controlul co[nitiv eYte eYeniHl Mentru ceeH ce nu\i\ 9co\MortH\ent inteli[ent:& DuM cu\ YMun DreZer i *er\Hn T/66/U7 controlul co[nitiv reMrezint HWilitHteH de H ne HdHMtH n \od Vle]iWil co\MortH\entul lH cerinele curente Mrin Mro\ovHreH inVor\Hiei relevHnte YcoMurilor noHYtre i Mrote@HreH HceYteiH de interVerene iFYHu Hlte inVor\Hii neHdecvHte YcoMului HctuHl& Studiile neuroViziolo[ice din ulti\ii -6 Hni Hu e]MlorHt WHzele neurHle Hle controlului co[nitiv7 indicXnd c VunciH \H@or H corte]ului MreVrontHl eYte de H e]trH[e inVor\Hiile Mrivind re[ulHritile ce HMHr n e]Merienele noHYtre i de H [Yi re[uli ce Mot Vi VoloYite n [ZidHreH [Xndurilor i Hciunilor noHYtre& Co\MortH\entul orientHt YMre YcoMuri neceYit reHlizHreH de Mredicii deYMre eveni\ente7 deYMre Ytrile interne i Hciunile cHre e MroWHWil Y conduc lH oWinereH unui oWiectiv& DHr7 Mentru H VHce HceYte Mredicii7 treWuie Y reHliz\ HYocieri ntre reMrezentrile lor interne& SuWYtrHtul neurHl Hl unei YHrcini eYte deci co\MuY din neuroni H cror HctivitHte reVlect relHii HYociHtive nvHte ntre ele\entele relevHnte ndeMlinirii unui YcoM7 cHre Ye nu\eYc contin[enele YHrcinii& Neuronii MreVrontHli Hu HceHYt MroMrietHte 5 ei nvH Y HYocieze indicii din \ediu cu Hciunile voluntHre i reco\MenYele& Ei cZiHr Mrezint cHMHcitHteH de H nvH re[uli co\Mle]e de [ZidHre H co\MortH\entului7 deci H@ut lH Vor\HreH unor 9HnYH\Wluri neurHle: ce i reMrezint re[ulHritile YituHionHle i deYcriu MrinciMiile neceYHre Mentru doWXndireH unui Hnu\e oWiectiv ntrAo YituHie MHrticulHr T4iller7 /666U& Corte]ul MreVrontHl nY nu HcioneHz Yin[ur& El eYte interconectHt cu Hlte Ytructuri ce i Hduc o contriWuie i\MortHnt lH co[niie& De e]e\Mlu7 ZiMocH\Mul 9Vi]eHz: inVor\HiH n \e\orii Me ter\en lun[ deYMre eMiYoHde YMeciVice el MoYed neuroni ce Yunt YenYiWili lH coAocurenH unor trYturi YenzoriHle& Prin contrHYt7 corte]ul MreVrontHl nuAi reMrezint eMiYoHdele YMeciVice7 ci re[ulHritile dintre diVerite eMiYoHde cHre deYcriu re[ulile unei YHrcini& 4Hi \ult decXt HtXt7 el eYte \Hi Vle]iWil7 YMre deoYeWire de ZiMocH\M el conYolidXnd Mer\Hnent cone]iunile neocorticHle7 YelectXnd n \od dinH\ic ntre cile e]iYtente& +Hn[lionii WHzHli i cereWelul Yunt7 de HYe\eneH7 Ytructuri i\MortHnte n Huto\HtizHreH unor co\MortH\ente i rutine co[nitive7 n YMeciHl n YincronizHreH lor te\MorHlD iHr \ecHniY\ele ce deter\in cXnd Y Vie e]ercitHt controlul deMind de corte]ul cin[ulHt Hnterior

T4iller7 /666U& Corte]ul MreVrontHl MroceYeHz i \enine HctivHt inVor\HiH neceYHr Hle[erii unui rYMunY HdecvHt7 n ti\M ce corte]ul cin[ulHt Hnterior VHciliteHz i\Mle\entHreH Hciunii YelectHte& De HYe\eneH7 el eYte i\MlicHt n detectHreH erorilor YHu n \onitorizHreH conVlictului co[nitiv n ti\Mul e]ecuiei unei YHrcini& SuMrHMunereH VuncionHl H do\eniilor \otorii7 co[nitive i de HrouYHl VHce cH HceHYt zon Y Ye diYtin[ de Hlte re[iuni corticHle& De VHMt7 HceHYt YuMrHMunere MlHYeHz corte]ul cin[ulHt ntrAo Moziie unic de trHducere H inteniilor n Hcte7 MHrticiMXnd lH controlul voluntHr Hl co\MortH\entului TPHuY7 /66-U& .n cel \Hi recent \odel Hl HrZitecturii controlului co[nitiv MuWlicHt n noie\Wrie /662 n Science7 RoecZlin7 Od^ i RouneiZer MroMun un \odel \odulHr7 MoYtulXnd VHMtul c CLPF Tcorte]ul lHterHl MreVrontHlU eYte or[HnizHt cH o ierHrZie H reMrezentrilor ce MorneYc din corte]ul Mre\otor i MroceYeHz Ye\nHle diYtincte i\MlicHte n H controlH YeleciH celor \Hi HdecvHte HYociHii Yti\ulArYMunY& AYu\MiH de WHz H \odelului o reMrezint diYtinciH dintre MroceYele de control ce oMereHz Vie n Vuncie de conte]tul MerceMtiv Vie de eMiYodul te\MorHl n cHre HcioneHz o MerYoHn& 4Hi YMeciVic7 Hutorii e\it iMotezH c controlul co[nitiv i\Mlic cel Muin trei nivele de MroceYHre ce Yunt i\Mle\entHte de zone diYtincte din corte]ul VrontHl& 4Hi ntXi7 controlul YenzoriHl i\MlicHt n YeleciH Hctelor \otorii cH rYMunY lH Yti\uli i HvXnd cH YuWYtrHt re[iunile Mre\otorii THriH 8UD HMoi controlul conte]tuHl HvXnd cH YuWYtrHt re[iunile nu\ite cHudHle Hle CLPF THriile 17 33 i 3$U i\MlicHte n YeleciH reMrezentrilor Mre\otorii THdic HYocieri Yti\ulArYMunYU conVor\ cu Ye\nHlele conte]tuHle e]terne ce Hco\MHniHz HMHriiH Yti\ulilorD i n Vine7 controlul eMiYodic ce Hre cH YuWYtrHt re[iunile nu\ite roYtrHle Hle CLPF THriH 38U i\MlicHte n YeleciH reMrezentrilor din zonH cHudHl THdic Yeturi de HYocieri Yti\ulArYMunY evocHte n HcelHi conte]tU conVor\ cu eMiYodul te\MorHl n cHre HMHr Yti\uli7 Hdic n Vuncie de eveni\entele ce Hu HMrut Hnterior YHu de YcoMurile din Hcel \o\ent& Cele trei niveluri de MroceYHre YAH MreYuMuY H Mri\i inVor\Hie deYMre Yti\uli7 conte]te i eMiYoHde de lH Hriile HYociHtive MoYterioHre& 4odelul MroMune e]iYtenH unei cHYcHde de controHle deYcendente TtoMAdo`nU dinYMre zonele roYtrHle YMre cele cHudHle i Mre\otorii& Controlul eMiYodic YAH MreYuMuY H Ye deYVurH n Vuncie de eveni\entele trecute TeMiYodiceU neceYHre Mentru H YelectH Yeturile de YHrcini7 Htunci cXnd HMHr Yti\ulii& Si\ilHr7 controlul conte]tuHl YAH MreYuMuY H Ye deYVurH n Vuncie de Ye\nHlele conte]tuHle Mrivind Yeturile de YHrcini7 Htunci cXnd HMHr Yti\uli& Controlul YenzoriHl YAH MreYuMuY H Ye deYVurH n Vuncie de Yti\uli Mrivind rYMunYurile \otorii& 4odelul 9cHYcHd: Mrezice c cele trei tiMuri de control Hu contriWuii cu\ulHtive lH controlul co[nitiv7 ce Ye nYu\eHz [rHduHl dinYMre re[iunile roYtrHle YMre cele cHudHle i Mre\otorii& FoloYind R4NAul VuncionHl i dou e]Meri\ente n cHre Hu vHriHt nevoiH de control YenzoriHl7 conte]tuHl i eMiYodic7 RoecZlin i colH*& Au MroWHt \odelul lor7 iHr dHtele oWinute Hu conduY lH conVir\HreH Mrediciilor& AYtVel7 re[iunile VrontHle ce Hu MrezentHt HctivHre lH Yti\uli Hu VoYt corte]ul Mre\otor WilHterHl THriH 8U7 n ti\M ce re[iunile ce Hu reHcionHt lH conte]t i nu lH Yti\uli Hu VoYt cele cHudHle WilHterHle THriile 33F3$U iHr cele ce Hu

MrezentHt HctivHre lH eMiYoHde i nu lH Yti\ul YHu lH conte]t Hu VoYt zonele roYtrHle WilHterHle THriH 38U& .n HVHrH corte]ului VrontHl Hu VoYt oWYervHte eVecte Hle Yti\ulilor n loWului MHrietHl inVerior YtXn[ THriH 36U i tHlH\uYul YtXn[7 eVecte Hle conte]tului n MrecuneuYul dreMt THriH ,U7 loWului MHrietHl inVerior YtXn[ THriH 21U7 MutH\enul dreMt i tHlH\uYul dreMt7 iHr eVecte eMiYodice n loWului MHrietHl inVerior WilHterHl THriH 36U7 MrecuneuY THriH ,U i [iruYul te\MorHl \i@lociu YtXn[ THriile /-7 2,U& DeoHrece \odelul VceH HYu\MiH c Ye e]ercit controlul eMiYodic dinYMre roYtrHl YMre Mre\otor7 YAH Vcut o HnHliz de cHle ce H conVir\Ht o diVeren ntre roYtrHlul YtXn[ i cel dreMt i o cretere H coeVicienilor dinYMre roYtrHl YMre cHudHl7 ntre cHudHlul YtXn[ i cel dreMt i WilHterHl dinYMre cHudHl YMre Mre\otor& Autorii trH[ concluziH c re[iunile roYtrHle Hle CLPF i e]ercit controlul HYuMrH celor cHudHle dHr nu i direct HYuMrH reMrezentrilor din re[iunile Mre\otorii& Controlul eYte e]ercitHt dinYMre roYtrHl YMre cHudHl i nu inverY7 re[iunile roYtrHle YelectXnd aMrezentrile din re[iunile cHudHle ce HYociHz Ye\nHle conte]tuHle i Yeturile de YHrcini i \ediind YeleciH Yeturilor de YHrcini n Vuncie de Ye\nHlele conte]tuHle& Re[iunile cHudHle YelecteHz reMrezentrile din zonele Mre\otorii t& Ce HYociHz Yti\ulii cu rYMunYurile \otorii i \ediHz YeleciH rYMunYurilor \otorii n Vuncie de Yti\uli& CH Y nele[e\ \Hi Wine HceYte dHte7 iHt un e]e\Mlu un coMil nvH \Hi ntXi c Htunci cXnd Yun teleVonul treWuie Y rYMund 5 o HYociere Yti\ulArYMunY co\MortH\entHl TMroceY reHlizHt de HriH Mre\otorie 8UD HMoi7 duM HceHYt HcZiziie7 nvH c Htunci cXnd eYte n vizit7 deci n Hlt conte]t7 nu treWuie Y VHc HceYt lucru Mentru cHre erH reco\MenYHt HcHY TMroceY reHlizHt de zonH cHudHl7 Hriile 33F3$UD n YcZi\W7 dHc ulterior Viind n vizit7 [HzdH i YMune Y rYMund lH teleVon dHc o vede intrXnd n WHie Mentru c HteHMt un teleVon i\MortHnt7 eYte vorWH de un control eMiYodic i\Mle\entHt de HriH 38 roYtrHl TcHre i\Mle\enteHz un control HYuMrH unui co\MortH\ent nvHt iniiHl HYociHtiv Yti\ulArYMunY7 ulterior nvHt c treWuie inZiWHt n HceYt conte]t7 dHr o nou re[ul i YMune c eYte totui Mer\iY n Vuncie de un eveni\ent Hnterior oWYervHtU& RezultHtele oWinute e]Mlic MHtternurile Hctivitii MreVrontHle oWYervHte n cXtevH MHrHdi[\e e]Meri\entHle7 Mrecu\ nvHreH7 \e\oriH eMiYodic7 \e\oriH de lucru YHu tHY_ Y`itcZin[& .n toHte HceYte MHrHdi[\e YA Hu oWYervHt Hctivri Hle zonelor roYtrHle i cHudHle Hle CLPF7 n Vuncie de condiiH cH HceYt control co[nitiv HYuMrH co\MortH\entului Y Ye WHzeze Vie Me Ye\nHle conte]tuHle Vie eMiYodice& .n MHrHdi[\ele nvrii7 YAHu oWYervHt Hctivri Hle zonei roYtrHle cXnd YuWiecii nvHu Yecvene de Hciune Mrin ncercHre i eroHre7 i Mri\eHu VeedWHc_Auri ce le inVluenH MerVor\HnH ulterioHrD n MHrHdi[\ele \e\oriei eMiYodice7 YAH oWYervHt HctivHreH zonei roYtrHle n VHzele de reHctuHlizHre7 cXnd YuWiecii YelectHu Hciuni Me WHzH HMHriiei unor eveni\ente HnterioHreD n MHrHdi[\ele \e\oriei de lucru YAH oWYervHt HctivHreH zonei cHudHle cXnd YuWiecii \enineHu HctivHte n \e\orie Yeturi de Hciuni Mrivind YHrcinH7 i Hctivri roYtrHle Htunci cXnd treWuiHu Y Yelecteze Hciuni Me WHzH inVor\Hiei \e\orHteD n MHrHdi[\ele

tHY_AY`itcZin[ YAH oWYervHt HctivHre cHudHl Htunci cXnd YuWiecii co\utHu de Me o YHrcin Me HltH n Vuncie de Yti\uli vizuHli7 i HctivHre roYtrHl cXnd ei i Mre[teHu Yeturile Mentru co\MortH\entele ulterioHre YHu cXnd YHrcinH neceYitH control YuMli\entHr HYuMrH unor Yecvene Hle ei7 Yecvene ce ur\Hu Ye\nHlului de co\utHre THMud RoecZlin7 Od^ i RouneiZer7 /662U& Activrile zonei cHudHle Me cHre RoecZlin i colHW& LeAHu oWYervHt n zonH roYtrHl indic VHMtul c HctivHreH ei deMinde de [rHdul de interVerene& Deci7 re[iuneH roYtrHl reMrezint eMiYoHdele HVlHte n deYVurHre YHu MlHnurile Mrivind re[uli co\MortH\entHle YMeciVice& AceYte rezultHte Yunt con[ruente cu Ytudiile HnterioHre ce Hu HrtHt c zonele HnterioHre celei roYtrHle 5 cele VrontoMolHre THriH -6U Yunt i\MlicHte n controlul Hctivrii YuWeMiYoHdelor MHrte dintrAun eMiYod co\MortH\entHl7 ele e]ercitXnd control HYuMrH reMrezentrilor din re[iuneH roYtrHl& AYtVel7 9\odelul cHYcHd: MoHte Vi e]tinY lH re[iuneH VrontoMolHr cHre e]ercit control HYuMrH reMrezentrilor roYtrHle& 94odelul cHYcHd: co\Win Munctele de vedere n VHvoHreH or[Hnizrii ierHrZice H MroceYrilor n zonH VrontHl ce \ediHz or[HnizHreH te\MorHl& El [enerHlizeHz teoriH clHYic H controlului e]ecutiv WHzHt Me un YiYte\ centrHl e]ecutiv ce controleHz \ultiMle YiYte\e 9YclHv:7 YMre o HrZitectur n 9cHYcHd \ultiYtHdiHl:& FiecHre YtHdiu \enine Hctive reMrezentrile ce Yunt controlHte de YtHdii YuMerioHre i e]ercit control HYuMrH reMrezentrilor din YtHdiile inVerioHre& .n HceHYt HrZitectur7 Hutorii HrHt c Hn[H@HreH corte]ului MreVrontHl deAH lun[ul unei H]e MoYterioAHnterioHre nu Ye WHzeHz Me co\Mle]itHte YHu [rHdul de ncrcHre H \e\oriei7 ci Me YtructurH te\MorHl H reMrezentrilor ce YtHu lH WHzH controlului e]ecutiv& AYtVel7 \odelul VurnizeHz o interMretHre co\MutHionHl i cHuzHl H conceMtului MYiZolo[ic de 9control co[nitiv:& Controlul co[nitiv MHre Y Vie [uvernHt de le[i MYiZoVizice Yi\ilHre cu le[eH JeWerAFecZner din MerceMie7 Yu[erXnd cH MroceYHreH inVor\HionHl din cHdrul controlului co[nitiv i ceH din MerceMie YAHr YuMune unor MrinciMii co\une Hle Vuncionrii neurHle TRoecZlin7 Od^ i RouneiZer7 /662U& $&/& CO4PONEN(ELE CON(ROLULUI CO+NI(I= $&/&-& DE'AN+A?AREA )I REAAN+A?AREA& SHrcinile ce \YoHr Vle]iliWitHteH co[nitiv TtHY_ Y`itcZin[U Hu MuY n eviden dou co\Monente Hle controlului co[nitiv -U reAHn[H@HreH n YHrcin duM o ntreruMere7 i /U dezHn[H@HreH dintrAo YHrcin e]ecutHt Hnterior THMud DreZer i *er\Hn7 /66/U& Atunci cXnd YuWiecii Ye reAHn[H@eHz ntrAo YHrcin duM o ntreruMere7 e]iYt o cretere n ti\Mul de rYMunY 5 nu\it 9coYtul reMornirii: 5 cHre eYte Mrezent indiVerent dHc YHrcinH n cHre Ye reAHn[H@eHz YuWiectul eYte Yi\ilHr YHu nu cu ceH e]ecutHt Hnterior ntreruMerii& A douH co\Monent conYt n dezHn[H@HreH YuWiectului dintrAo YHrcin Me cHre toc\Hi o e]ecutH 5 nu\it 9WHc_`Hrd inZiWition:& AceHYt Vor\ de inZiWiie r\Xne Hctiv Mentru o MerioHd i treWuie deMit Htunci cXnd devine neceYHr reAHn[H@HreH n YHrcinH reYMectiv& PrezenH HceYtei WHc_`Hrd inZiWition eYte de\onYtrHt co\MortH\entHl de VHMtul c

co\utHreH ctre o YHrcin ce H VoYt e]ecutHt recent7 i deci eYte i\MroWHWil Y Ye Vi recuMerHt co\Mlet din inZiWiie7 aUreHz \Hi \ult decXt co\utHreH ctre o YHrcin e]ecutHt nu VoHrte recent& EVectul WHc_`Hrd inZiWition eYte un lucru i\MortHnt deoHrece inZiWiiH H VoYt deYeori MroMuY cH Viind o co\Monent H controlului e]ecutiv& DreZer i *er\Hn T/66/U Hu relevHt Mrin R4N VuncionHl c reA Hn[H@HreH n YHrcin HctiveHz Yelectiv corte]ul cin[ulHt Hnterior THriH 2/U7 n ti\M ce corte]ul MreVrontHl lHterHl dreMt THriile 3$ i 1F38U Yunt i\MlicHte n deMireH inZiWiiei reziduHle H unei YHrcini e]ecutHte Hnterior& DeMireH inZiWiiei de HYe\eneH HctiveHz corte]ul occiMitHl THriH -1U i re[iuneH te\MorHl inVerioHr YtXn[ THriH 2,U7 HceYte Hctivri reVlectXnd deMireH inZiWiiei lH nivel MerceMtiv ntrAo \Hnier HnHlo[ eVectului co[nitiv oWYervHt n corte]ul lHterHl MreVrontHl& Autorii conYider i\MortHnt Y \enioneze c cele dou zone 5 corte]ul MreVrontHl lHterHl i corte]ul cin[ulHt Hnterior 5 HMHrin de dou 9curente citoAHrZitectonice: diVerite din cHdrul loWului VrontHl& 'onele lHterHle Ye dezvolt \Hi tXrziu decXt cele \ediHne HtXt onto[enetic cXt i Vilo[enetic7 iHr rezultHtele celor doi Yu[ereHz c HceHYt cHMHcitHte de H deMi inZiWiiH unei decizii curente HMHre \Hi tXrziu decXt HWilitHteH de H Ye reAHn[H@H ntrAo Yecven de Hciuni7 cHre Hr reMrezentH un \ecHniY\ \Hi Mri\itiv& Con[ruent cu rolul corte]ului MreVrontHl lHterHl n deMireH inZiWiiei reziduHle7 Yunt i dHtele oWinute Me coMii7 Mui de \Hi\ue i \Hi\ue cu leziuni Hle HceYtei zone cHre Hu MerVor\Hn Yczut n YHrcinile de control inZiWitor THMud DreZer i *er\Hn7 /66/U& Cele dou tiMuri de co\Monente Yunt i\MlicHte n co\MortH\entul cotidiHn n iniiereH unei noi Hciuni Tcin[ulHtul HnteriorU7 i n YtoMHreH uneiH HVlHt n curY de deYVurHre TdorYolHterHlul MreVrontHl inVeriorU& Q $&/&/& 4ONI(ORI'AREA )I COREC(AREA ERORILOR& OH\enii i Mot \onitorizH Hciunile i co\MenYH erorile& .n -1127 +eZrin[ i colH*& Au HnHlizHt MoteniHlele relHionHte cu Yti\ulul TERPYU n ti\Mul eVecturii unei YHrcini n cHre YuWiecii treWuiHu Y YtrXn[ nite WHloHne de cHuciuc cu \XnH YtXn[ YHu dreHMt conVor\ cu identitHteH unei litere T0 YHu SU ce HMreH n centrul unui ecrHn& Ei Mri\eHu MedeMYe VinHnciHre Mentru [reeli i WonuYuri Mentru rYMunYurile cHre deMeHu n vitez un Hnu\it MrH[& AnHlizH MoteniHlelor H relevHt un curent ne[Htiv relHionHt cu erorile 5 ERN declHnHt n zonele VrontHle HYociHt cu deMiYtHreH [reelilor7 dovHd H unor MroceYe neurHle H cror HctivitHte eYte YMeciVic HYociHt cu \onitorizHreH i co\MenYHreH co\MortH\entului [reit& ERNAul erH \rit cXnd YuWiecii i ddeHu YilinH Y nu [reeHYc i erH di\inuHt cXnd ei rYMundeHu \Hi reMede dHr HveHu o MerVor\Hn \Hi Muin HcurHt& FoloYind HceeHi teZnic7 DeZHene7 PoYner i (uc_er T-113U Hu oWYervHt c ERN i Hre Yediul n zonH corte]ului cin[ulHt Hnterior i H Hriei \otorii YuMli\entHre TS4AU7 HctivHreH HceYtor zone reVlectXnd e]iYtenH unui YiYte\ ce \onitorizeHz onAline MerVor\HnH7 el intrXnd n @oc Htunci cXnd eYte detectHt o eroHre Mentru H Vi i\Mle\entHt o corecie& Autorii leH[ HceYte rezultHte de rolul MoYtulHt Hl corte]ului cin[ulHt Hnterior n 9HteniH Mentru Hciune: THttention Vor HctionU& 4er[Xnd n continuHreH HceYtui de\erY7

+eZrin[ i colHW& T-11$U concluzioneHz c relHiH dintre H\MlitudineH ERN i \H[nitudineH erorii indic o MoYiWil relHie ntre MroceYele \HniVeYtHte de ERN i inZiWiiH rYMunYului [reit o H\Mlitudine \Hi \Hre H ERN Hr Vi HYociHt cu inZiWHreH unui rYMunY [reit& Ei leH[ dHtele lor de dHtele lui SHYH_i i +e\WH T-1<8U cHre Hu rHMortHt e]iYtenH unor MoteniHle n corte]ul MreVrontHl Hl \Hi\uelor evideniHt n \o\entele NoA[o Hle unei YHrcini +oFNoA[o& AceYte MoteniHle nu Ye re[YeHu n \o\entele +o& .ntrAun Ytudiu ulterior T-1<1U7 HceiHi Hutori Hu Yti\ulHt n \o\entele +o zonele VrontHle ce MroduceHu MoteniHlele NoA[o& Sti\ulHreH H YuMri\Ht YHu ntXrziHt \icrile din \o\entele +o& .nre[iYtrrile ERPY eVectuHte Me oH\eni ce e]ecutHu o YHrcin Yi\ilHr Tde ctre HceiHi HutoriU Hu HrtHt un MoteniHl ne[Htiv n \o\entele NoA[o \H]i\ n zonele VrontHle i centrHle TcoordonHtH CzU& AceYte zone coreYMund \orVolo[ic cu dHtele ERN7 deci MroceYHreH unui Yti\ul NoA[o Mrezint HceleHi cHrHcteriYtici cu MroceYHreH unui rYMunY [reit7 deci YMun +eZrin[ i colHW T-11$U MoteniHlul NoA[o MoHte Vi conYiderHt relHionHt cu ERN& .ntrAo HdunHre HnuHl H Societii de Neurotiine Co[nitive din -1117 +eZrin[ i FencYi_ concluzioneHz 9MroceYele reVlectHte de ERN Mot \onitorizH YHu detectH conVlictul dintre rYMunYul [reit i corectHreH rYMunYului7 i nu relHiH dintre MroducereH erorii i MroducereH rYMunYului corectD MroceYul reVlectHt de ERN MoHte Vi i\MlicHt n iniiereH Hctivitii co\MenYHtorii TconVor\ cu rolul corte]ului cin[ulHt Hnterior n iniiereH HciuniiUD iHr ERN eYte MroWHWil i\MlicHt i n unele MroceYe ce evHlueHz Ye\niVicHiH e\oionHl H erorii7 duM ce eH eYte detectHt7 corectHreH erorii Viind iniiHt cH rYMunY lH HceHYt HctivitHte evHluHtiv Tcon[ruent cu rolul corte]ului cin[ulHt n MroceYHreH HVectivU& Ulterior7 cercetrile lui +eZrin[ YA Hu H]Ht Me interHciuneH dintre corte]ul cin[ulHt Hnterior i corte]ul MreVrontHl n \onitorizHreH co\MortH\entului& AYtVel7 n /666 \Mreun cu Rni[Zt H H@unY lH concluziH c cin[ulHtul deMinde n VuncionHreH YH de corte]ul MreVrontHl7 n MroceYHreH inVor\Hiei neceYHre H diYtin[e ntre erori i rYMunYuri corecte& ConVor\ HceYtui Munct de vedere7 corte]ul cin[ulHt \onitorizeHz conVlictul ntre rYMunYuri YHu erori7 iHr Hlte YiYte\e i\Mle\enteHz co\MortH\entul co\MenYHtor& Corte]ul MreVrontHl Hr \enine reMrezentrile ce deVineYc le[turile HdecvHte conte]tuHl dintre Yti\ulArYMunY VoloYite n luHreH deciziei& Fr HYe\eneH reMrezentri7 corte]ul cin[ulHt nu Hr Vi cHMHWil Y deter\ine ce H VoYt corect i ce nu& Corte]ul MreVrontHl Hr e]ercitH controlul Mrin reMrezentHreH Yolicitrilor YHrcinii Tde e]e\Mlu cHre Yunt Yti\uliiAint YHu cHre Yunt di\enYiunile relevHnte Hle Yti\ululuiU& AceYte reMrezentri Hr VHvorizH MroceYHreH inVor\Hiei relevHnte n YHrcin7 Mer\iXnd HceYtuiH Y YuMri\e inVor\HiH irelevHnt HctivHt de diYtrHctori incon[rueni7 i HYtVel Y reduc conVlictul ntre rYMunYuri& LezHreH corte]ului MreVrontHl Hr YlWi reMrezentHreH YHrcinii7 HYtVel Hr crete conVlictul7 cZiHr n cHzul \o\entelor corecte Hle YHrcinii T+eZrin[ i Rni[Zt7 /666U& - )i VoloYireH Hltor teZnici Mrecu\ R4NAul VuncionHl H conVir\Ht i\MlicHreH corte]ului cin[ulHt n \onitorizHreH conVlictului7 iHr H zonei ventrHle MreVrontHle n rezolvHreH conVlictului MroWHWil Mrin \eninereH

HctivHt H inVor\Hiei relevHnte n YHrcin TCHYe^ i colHW&7 /666U& Autorii Yu[ereHz c rolul corte]ului cin[ulHt Hnterior Hr conYtH n HlocHreH controlului HtenionHi Mentru deMiYtHreH unor eveni\ente rHre dHr Ye\niVicHtive& AceYt YiYte\ Hr Vi reYMonYHWil de coordonHreH rYMunYurilor HtentionHle Mrin HctivHreH rYMunYurilor co\MHtiWile i inZiWHreH celor inco\MHtiWile& *rHver i colHW& T/66-HU H@un[ lH HceeHi concluzie MroMunXnd c cin[ulHtul Hnterior Yervete cH detector Hl conVlictului ce HMHre Htunci cXnd treWuie e]ecutHte rYMunYuri cHre Hu o Vrecven Yczut& Ei nY concluzioneHz n ur\H Ytudiului lor7 VoloYind R4N VuncionHl7 c n cHdrul corte]ului cin[ulHt e]iYt YMeciHlizri VuncionHle Me YuWre[iuni& Ei Hu deMiYtHt o HctivHre YuMerioHr cHudHl e]tinzXnduAYe n HriH \otorie YuMli\entHr cHre Ye HctiveHz Htunci cXnd HMHr eveni\ente cu Vrecven reduY ce neceYit un rYMunY7 Mrecu\ i o HctivHre n zonH inVerioHr roYtrHl conYecutiv detectrii unei erori& Alte Ytudii \MriYer corte]ul cin[ulHt n trei YuWdiviziuni VuncionHle zonH cHudHl7 roYtrHl MoYterioHr i roYtrHl HnterioHr& *HzHt Me HceHYt deli\itHre7 re[iuneH YenYiWil lH Vrecven eYte locHlizHt lH [rHniH dintre zonH cHudHl i ceH roYtrHl MoYterioHr7 n ti\M ce zonH YenYiWil lH erori eYte locHlizHt n roYtrHlul Hnterior T*rHver i colHW&7 /66-HU& Studiile \Hi recente Hu venit cu unele corecturi i co\Mletri Hle HceYtei i\H[ini& AYtVel7 CHrter i colHW& T/66/U Hu evideniHt Mrin ERPEY c zonH cHudHl H corte]ului cin[ulHt Ye HctiveHz HtXt n cHdrul deMiYtrii conVlictului cXt i n deMiYtHreH erorilor& 'onele roYtrHle Ye HctiveHz ulterior Ye\nHlului ERN HMrut n zonH cHudHl i Hr reMrezentH rYMunYul e\oionHl lH co\itereH erorii& Autorii concluzioneHz c HctivitHteH n zonH cHudHl H cin[ulHtului Hnterior reVlect Hn[H@HreH n \onitorizHreH MerVor\Hnei Mrin deMiYtHreH conVlictelor co[nitive& AceYt MroceY eYte unul i\Mlicit i VoHrte rHMid i VurnizeHz inVor\Hii unui YiYte\ e]Mlicit de \onitorizHre contient H co\MortH\entului& FoloYind tot ERPEY7 S`ic_ i (ur_en T/66/U Hu H@unY lH concluziH c eYte vorWH de un YiYte\ \Hi co\Mle] ce \ediHz \onitorizHreH erorilor7 YiYte\ ce cuMrinde zonele roYtrHle7 YuW[enuHle i dorYHle Hle cin[ulHtului Hnterior7 corte]ul lHterHl MreVrontHl7 corte]ul orWitoVrontHl7 [Hn[lionii WHzHli i corte]ul \otor YuMli\entHr& Ei YMun c [Hn[lionii WHzHli reHlizeHz co\MHrHiH dintre rYMunYul intenionHt i cel MerVor\Ht iHr outA MutAul HceYtei MroceYri 5 ce Ye ter\in n cin[ulHtul Hnterior cHudHl 5 Mroduce ERN& ERN Hr Vi co\MuY de VHMt din dou Ye\nHle unul din zonH roYtrHl H cin[ulHtului Hnterior TYMeciVic deMiYtrii eroriiU i unul din zonH cHudHl i H Hriilor \otorii YuMli\entHre cHre Hr reHlizH \onitorizHreH [enerHl H co\MortH\entului& IMotezH celor doi Hutori eYte HceeH c detectHreH conVlictului Hr HveH loc n corte]ul lHterHl MreVrontHl i [Hn[lionii WHzHli7 iHr circuitul Vor\Ht din HceYteH dou Hr tri\ite Ye\nHle cin[ulHtului Hnterior cHudHl i zonelor \otorii YuMli\entHre cHre YAHr ocuMH cu i\Mle\entHreH rezolvrii conVlictului& Ei YMun c dHtele lor MHr Y contrHzic Hlte dHte oWinute Mrin R4N VuncionHl7 deoHrece teZnicH de rezonHn \H[netic Hr deMiYtH HctivHreH cin[ulHtului Hnterior ce HMHre duM MroceYul de detectHre H conVlictului& Studii din /662 TIto i colHW&U Hu conVir\Ht i\MlicHreH cin[ulHtului Hnterior roYtrHl n \onitorizHreH conYecinelor unei

Hciuni7 HceYte dHte Viind \Hi HMroMiHte de iMotezH Mrivind rolul HceYtei zone n controlul erorilor7 n Vuncie de vHloHreH de reco\MenY YHu MedeHMY& AceHYt co\Monent Ye \HniVeYt n viHH cotidiHn n YMeciHl n YuMrHve[ZereH co\MortH\entului n YituHii noi7 nc neAHuto\HtizHte7 i n cele n cHre treWuie Y rYMunde\ lH Yti\uli cHre HMHr rHr i i\MredictiWil& $&/&2& 4E4ORIA DE LUCRU 5 4EN!INERE )I 4ANIPULARE& Controlul co[nitiv Hl co\MortH\entului Ye reVer lH un Yet i\MortHnt de Vuncii MYiZolo[ice HWilitHteH de H dezvoltH i deYVurH MlHnuri e]tinYe Mrivind Hciunile7 n YMeciHl cele noi7 H VHce HceYt lucru n HWYenH Yti\ulilor YenzoriHli7 de H reziYtH diYtrHctorilor YHu interVerenelor i de H VHce un uMA dHte Hl YcoMurilor i YuWYcoMurilor ntrAo \Hnier Vle]iWil& El nu eYte doHr HutoAre[lHtor7 dHr i intenionHl i conYu\Htor de reYurYe& Controlul co[nitiv n \od cert nu eYte un MroceY unitHr7 ci eYte rezultHtul coordonrii \Hi \ultor YuWVuncii7 cu\ Hr Vi \e\oriH de lucru7 inZiWiiH7 HteniH i \onitorizHreH co\MortH\entului& 4e\oriH de lucru7 YHu \eninereH i \HniMulHreH inVor\Hiei n \inte reMrezint un HYMect i\MortHnt Hl controlului co[nitiv7 eH lH rXndul ei HvXnd YuWco\Monente& .n /6667 +Ho7 Rri\er i +old\HnARH_ic HrtHu c WHzH neuronHl Mentru o HctivitHte YuYinut n corte]ul MreVrontHl MreYuMune e]citHie recurent ntre neuronii MirH\idHli din YtrHtul $7 cHre eYte \odulHt de doMH\in& DoMH\inH \oduleHz n \od direct neurotrHnY\iYiH e]citHtorie n circuitele locHle interAMirH\idHle ce \ediHz e]citHiH recurent& EVectul direct Hl eliWerrii [lutH\Htului HYuMrH trHnY\iYiei YinHMtice e]citHtorii Ye Mroduce MrintrAun \ecHniY\ MreYinHMtic ce i\Mlic receMtorii Dl doMH\iner[ici& Autorii H@un[ lH concluziH c rolul doMH\inei eYte de H conYtrXn[e HctivitHteH neuronHl n ti\Mul unei YHrcini de \e\orie de lucru Mrin inZiWHreH cone]iunilor neuronHle e]citHtorii reHlizHt de ctre receMtorii Dl& De HYe\eneH7 DurYte`itz7 SeH\HnY i Se@no`Y_i T/666U Hu HrtHt c doMH\inH \oduleHz HtXt HctivitHteH neuronHl YuYinut Tn ti\Mul \eninerii inVor\Hiei n \e\oriH de lucruU cXt i MerVor\HnH co\MortH\entHl ntrAo YHrcin de \e\orie de lucru7 Mrin inter\ediul receMtorilor Dl& DoMH\inH YtHWilizeHz reMrezentrile neurHle n corte]ul MreVrontHl n ti\Mul YHrcinilor de \e\orie de lucru7 Mrote@XnduAle \MotrivH Yti\ulilor interVereni& AceHYt YtHWilizHre Ye reHlizeHz HtXt Mrin \eninereH ionilor de NH i H conductHnei receMtorului N4DA7 cXt i Mrin reducereH conductHnei receMtorului A4PA& DuM Yti\ulHreH receMtorului Dl Hre loc o cretere H conductHnei receMtorului +A*AA ce Mrevine co\utHreH Hctivitii neuronHle YMre Ytri de YuMrHHctivHre Tcu\ Hr Vi HctivHreH YMontHn H reMrezentrilor nerelevHnte n YHrcinH curentU& StHWilitHteH Hctivitii neuronHle ce encodeHz inVor\HiH relHionHt cu YcoMul eYte o MrerecZizit eYeniHl H oricrui co\MortH\ent orientHt YMre un YcoM ce neceYit o deYVurHre ntrAo MerioHd \Hi e]tinY de ti\M& SeH\HnY7 FloreYco i PZilliMY T-11<U trH[ concluziH c receMtorul Dl @oHc un rol i\MortHnt n dou HYMecte diVerite Hle Vuncionrii \e\oriei de lucru -U n HWilitHteH de H \enine HctivHtE inVor\HiH Mentru o MerioHd de ti\M i /U n reH\intireH inVor\Hiei dintrAun& *uVVer de \e\orie MrintrAun circuit deYcendent ce leH[ corte]ul

MreVrontHl de ZiMocH\M7 HceYt lucru Viind neceYHr inte[rrii inVor\Hiei ntrAo YtrHte[ie MroYMectiv de rYMunY& ReceMtorii Dl HcioneHz cH o MoHrt ce controleHz outMuturile neuronilor din YtrHtul $ Hl corte]ului MreVrontHl& Strile e\oionHle Mot \odulH co\Monentele controlului co[nitiv Mentru HAMer\ite H\MliVicHreH te\MorHr i HdHMtHtiv H unorH dintre YuWA Vuncii n& Detri\entul HltorH& .n \odelul lor neuroco\MutHionHl7 +rH^ i *rHver T/66/U Mrezint nu\eroHYele dovezi cHre Yu[ereHz c e]iYt o inte[rHre H Ytrilor e\oionHle i H controlului co[nitiv lH nivelul corte]ului MreVrontHl lHterHl& AceHYt concluzie Ye WHzeHz Me eVectele Yelective Hle e\oiei induYe HYuMrH MerVor\Hnei a co\MortH\entHle i HYuMrH Hctivitii creierului& O inte[rHre H e\oiei i co[niiei MoHte @ucH un rol co\MutHionHl i\MortHnt7 YMun Hctorii7 n HutoAre[lHre& Un \ecHniY\ Hl inte[rrii Hr Mer\ite o re[lHre Yelectiv deMendent de YtHreH e\oionHl7 cHre lH rXndul ei deMinde de evHlurile YituHiei& Strile de HWordHreFevitHre Mot \odulH n \od diVereniHt YuWYiYte\ele \e\oriei de lucru Mentru H dH MrioritHte unor YcoMuri ntrAo \Hnier YenYiWil lH eveni\entele HVlHte n deYVurHre& Strile e\oionHle Mot HveH eVecte neAYelective HYuMrH controlului co[nitiv& 4odelele reYurYelor HtenionHle YHu co[nitive Mrezic VHMtul c Ytrile e\oionHle neceYit reYurYe cHre nu \Hi Yunt HYtVel lH diYMoziiH MroceYelor co[nitive YuMerioHre& 4ulte dHte e]Meri\entHle Yunt con[ruente cu HceHYt iMotez& Un Hlt tiM de eVect neYelectiv eYte cel \otivHionHl o Hnu\it e\oie MoHte crete YHu deYcrete dorinH de Hn[H@Hre ntrAo YHrcin diVicil7 HYtVel inVluenXnd n HceeHi \Yur toHte Vor\ele de MroceYe controlHte voluntHr& E\oiH MoHte Yervi cH i un Ye\nHl ce redirecioneHz co[niiH Y oMereze HYuMrH unei noi H[ende Ye\nHlHte de YcZi\WHreH Ytrii e\oionHlA \otivHionHle T+rH^7 /66-U& De HYe\eneH7 e\oiile Mot \odulH co\Monentele controlului co[nitiv n \od Yelectiv7 Me unele H\MliVicXnduAle7 Me Hltele di\inuXnduAle conVor\ cu neceYitile Ytrii e\oionHle& De e]e\Mlu7 inZiWiiH co\MortH\entHl MoHte Vi \Hi i\MortHnt n YituHiH unei MoYiWile H\eninri TcHre Mroduce Ytri e\oionHle relHionHte cu evitHreHU7 dHr MoHte Vi totHl neHdecvHt n ti\Mul cutrii unei reco\MenYe T+rH^7 /66-U& Unul dintre \odurile de reHlizHre H eVectului Yelectiv l reMrezint \odulHreH Hctivitii e\iYVerelor cereWrHle& Funciile \odulHte de ctre Ytrile e\oionHle Mot include7 de e]e\Mlu7 \eninereH Hctiv i HcordHreH Mrioritii YcoMurilor relHionHte cu HWordHreH verYuY celor relHionHte cu evitHreHD HteniH ctre Yti\uli noi verYuY inVor\HiH VH\iliHrD iniiereH7 YecvenHreH i controlul inZiWitor Hl co[niiei i HciuniiD i7 n Vine7 controlul \icrilor Vine verYuY Hl celor [roYiere T+rH^7 /66-U& E]Meri\entHl YAH de\onYtrHt c e\oiile Mlcute tind Y VHciliteze MerVor\HnH n YHrcini deMendente de corte]ul MreVrontHl YtXn[7 n ti\M ce e\oiile neMlcute tind Y VHciliteze MerVor\HnH n YHrcini deMendente de corte]ul MreVrontHl dreMt TduM +rH^7 /66-U& O MerYMectiv HlternHtiv eYte ceH MroMuY de (o\Hr_en i Reener T-11<U7 Hnu\e c e\oiile relHionHte cu HWordHreH YHu evitHreH WiHYeHz HWilitHteH corte]ului MreVrontHl de H or[HnizH co\MortH\entul& IdeeH [enerHl eYte HceeH c e\oiH H@ut lH \ediereH Mrioritilor& IMotezH celor doi eYte HceeH c e\oii YMeciVice i\Mun Mrioriti HYuMrH unor Vuncii

YMeciVice Hle corte]ului MreVrontHl& AceYte Vuncii includ \eninereH continuitii \otivHiei TincluzXnd \e\oriH retroYMectiv i MroYMectivU7 YuMri\HreH interVerenelor i YcZi\WHreH YtrHte[iilor& AYtVel7 YcoMurile Mot Vi conYiderHte cH Viind reMrezentri ce Mot controlH co\MortH\entul i WiHYH MroceYHreH Hltor inVor\Hii& Un YiYte\ ce MroceYeHz inVor\HiH cHMHWil de H oWine WeneViciu din YcoMuri neceYit nu doHr o \odHlitHte de H le \enine HctivHte7 dHr i o \odHlitHte de H le \odulH YHu inVluenH Htunci cXnd nu Yunt HdecvHte YituHiei& AceYte conYiderHii Yu[ereHz c un YiYte\ de \HnH[e\ent Hl YcoMurilor treWuie Y incorMoreze \ecHniY\e HtXt Mentru \eninereH HctivHt cXt i Mentru re[lHreH Yelectiv& 4e\oriH de lucru eYte VoHrte HdecvHt H VurnizH \eninereH HctivHt H YcoMurilor i H Hltor inVor\Hii cHre HcioneHz cH i conYtrXn[eri HYuMrH co[niiei i co\MortH\entului& Strile e\oionHle Yunt croite HdecvHt Mentru re[lHre7 HcionXnd7 n interHciune cu \otivHiH7 HYuMrH inZiWrii YHu Hccenturii YcoMurilor ntrAo \odHlitHte con[ruent cu YituHiH& 4eninereH Hctiv H YcoMurilor MoHte Vi i\Mle\entHt7 YMune +rH^ T/66-U7 MoYedXnd o YMeciHlizHre e\iYVeric Mentru YcoMuri de HWordHre Te\iYVerH YtXn[U i de evitHre Te\iYVerH dreHMtU HYtVel cH re[lHreH Mrin Ytri e\oionHle Y Vie cXt \Hi Yi\Ml& Rezult de Hici o co\Mle\entHritHte H rolurilor @ucHte de \e\oriH de lucru i de ctre e\oii n \HnH[e\entul eVicient Hl YcoMurilor \e\oriH de lucru Hr \enine Hctive YcoMurile7 iHr Ytrile e\oionHle Hr re[lH YcoMurile n Vuncie de YituHie7 HcordXnd MrioritHte n \od Yelectiv YcoMurilor de HWordHre YHu de evitHre& +rH^ i *rHver T/66/U Hu MroMuY o co\MHrHie lH nivel conceMtuHl ntre YHrcinH nAWHc_ de \e\orie de lucru i HutoAre[lHre7 co\MHrHie VHcilitHt de deYcriereH H\Welor n ter\eni de \eninere H inVor\Hiei conte]tuHle7 cHre inVor\Hie i\Mune conYtrXn[eri YHu WiHYri HYuMrH MroceYelor co[nitive i co\MortH\entelor HVlHte n deYVurHre& .n YHrcinH nAWHc_7 YuWiectul treWuie Y e]trH[ inVor\HiH relevHnt TverWHl YHu nonAverWHlU din Yti\ulul MrezentHt7 Y i& O co\MHre cu Yti\ulul inut n \inte din MrezentHreH HnterioHr7 Y deMiYteze o Motrivire YHu neMotrivire7 i HMoi Y VHc un uMAdHte lH Yetul de ite\i inui n \inte YMre H Vi Mre[tit Mentru MrezentHreH ulterioHr& .n YHrcinH nAWHc_7 un Yti\ul verWHl YHu nonAverWHl Yervete cH i conte]tD n MroceYul de HutoAre[lHre un oWiectiv de H HWordH YHu de H evitH o YituHie Yervete cH i conte]t& ConVor\ \odelului lui +rH^ i *rHver T/66/U7 Ytrile de HWordHre Hr VHvorizH MerVor\HnH lH YHrcinile nAWHc_ verWHle deoHrece HU e\oiile relHionHte cu HWordHreH HctiveHz Vunciile \e\oriei de lucru locHlizHte n e\iYVerH YtXn[7 e\iYVer ce \enine YcoMurile relHionHte cu HWordHreH i WU \e\oriH de lucru verWHl deMinde n \Hre \Yur de HcelHi YuWYiYte\ i\MlicHt n \eninereH Hctiv H inVor\Hiei verWHle& Strile de evitHre Hr treWui Y HVecteze \e\oriH de lucru verWHl7 inZiWXnd HceYt YuWYiYte\ Mentru H inZiWH YcoMurile de HWordHre& Prin contrHYt7 Mentru H re[lH YcoMurile de evitHre7 Ytrile e\oionHle de HWordHre Hr treWui Y i\Mieteze HYuMrH Vunciilor YuWYtrHtului Viziolo[ic i\MlicHt n \eninereH inVor\Hiei nonA verr locHlizHt n e\iYVerH dreHMt7 n ti\M ce Ytrile e\oionHle de evitHre Hr treWui Y o VHciliteze& AteniH YuYinut eYte \ult \Hi i\MortHnt n Ytrile de

evitHre Mentru H VHcilitH o MroceYHre e]tinY H unui MoYiWil Mericol& Un eec n HAi YuYine HteniH YHu vi[ilenH ntrAo HYe\eneH YituHie Hr Vi dezHYtruoY& AteniH YuYinut i orientHreH Hteniei Yunt Mredo\inHt locHlizHte n e\iYVerH dreHMt7 iHr dovezile e]Meri\entHle HrHt o VHcilitHre H Hteniei YuYinute n Ytrile de evitHre THMud +rH^ i *rHver7 /66/U& 4odelul celor doi Ye WHzeHz n \Hre \Yur i Me dHtele oWinute de +rH^ T/66-U cHre H VoloYit o YHrcin nAWHc_ cu dou tiMuri de inYtruciuni 5 verWHl i YMHiHl 5 e]ecutHt YuW inVluenH H dou Ytri e\oionHle induYe 5 de HWordHre i de evitHre& El H de\onYtrHt c MerVor\HnH YMHiHl H VoYt \Hi Wun ntrAo YtHre de evitHre i HVectHt de o YtHre de HWordHre7 n ti\M ce MerVor\HnH verWHl H VoYt VHcilitHt de o YtHre de HWordHre i \Hi YlHW ntrA o YtHre de evitHre& De HYe\eneH7 el H \Hi oWYervHt c YuWiecii cu Ycoruri \Hri lH cZeYtionHrul *IS T*eZHviorHl InZiWition S^Yte\U Hu Hvut ceH \Hi Wun MerVor\Hn lH YHrcinH YMHiHl duM inducereH unei Ytri de evitHre& SuWiecii cu Ycoruri \Hri lH *AS T*eZHviorHl AMMroHcZ S^Yte\U Hu Hvut MerVor\Hn \Hi YlHW lH YHrcinH YMHiHl7 duM inducereH unei Ytri de evitHre& Scorurile lH *IS coreleHz direct cu neuroticiY\ul i S(AItrYtur7 n ti\M ce Ycorurile *AS coreleHz ne[Htiv cu HceYteH& SHrcinile nAWHc_ Yunt VoloYite Mentru H evideniH HctivHreH \e\oriei de lucru n Ytudiile de neuroi\H[iYtic i7 n \od clHr7 Yunt relHionHte cu controlul co[nitiv& DiVerenele individuHle n MerVor\HnH lH HceYte YHrcini Ye conYider H reVlectH diVerenele n MroceYrile ce neceYit control voluntHr& AYtVel7 dHtele lui +rH^ Yu[ereHz c \e\oriH de lucru eYte un cHndidHt Muternic n de\erYul de identiVicHre H inVluenelor e\oionHle HYuMrH controlului co[nitiv& Ulterior7 +rH^ i *rHver T/66/U Hu teYtHt iMotezH cH e\oiH cH trYtur Y Vie relHionHt cu HctivHreH zonei cHudHleFdorYHle H corte]ului cin[ulHt Hnterior n ti\Mul unei YHrcini de \e\orie de lucru& IMotezH lor erH unH contrHAintuitiv7 deoHrece HceHYt zon Ye credeH c eYte unH co[nitiv i nu HVectiv Tvezi YintezH lui DrevetY i RHicZle7 -11<U& FoloYind R4NAul VuncionHl7 ei Hu \YurHt HctivitHteH corte]ului cin[ulHt H unor YuWieci YelectHi duM Ycorurile lH cZeYtionHrul *ISF*AS7 n ti\M ce HcetiH e]ecutHu o YHrcin nAWHc_7 HVlHi Viind YuW inVluenH unor Ytri e\oionHle induYe TveYele7 Hn]ioHYe i neutreU& RezultHtele lor Yu[ereHz c HctivitHteH corte]ului cin[ulHt Hnterior cHudHl eYte YenYiWil lH e\oiH cH trYtur& AceHYt zon eYte MHrte dintrAo reeH \Hi e]tinY i\MlicHt n controlul co[nitiv7 iHr dHtele lui +rH^ i *rHver HrHt c cel Muin unele co\Monente Hle reelei deMind VuncionHl de e\oiH cH trYtur& E\oiH Ye MHre c nu eYte HYociHt doHr cu reHctivitHteH YHu HctivitHteH cereWrHl n YtHre de reMHuY7 ci i cu diVerenele n controlul co[nitiv& Autorii interMreteHz HceYte dHte Mrin teoriH eVicienei MroceYrii7 cHre MoYtuleHz c Hn]ioii Hr e]ercitH un eVort \Hi \Hre Mentru H HveH HcelHi nivel de MerVor\Hn ntrAo YHrcin de \e\orie de lucru& DeoHrece HctivHreH zonei cHudHle H cin[ulHtului indic nevoiH de control YHu e]ercitHreH controlului7 o HctivitHte creYcut Hr reVlectH un eVort de co\MenYHre& .n eHntionul lor7 o HctivitHte \Hi creYcut H HceYtei zone Tdeci un control co\MenYHtor \Hi \HreU H VoYt relevHt n YMeciHl lH indivizii introveri Tcu Ycoruri \Hi Yczute lH *ASU i n \Hi \ic \Yur lH Hn]ioi Tcu

Ycoruri ridicHte lH *ISU& DiVerenele individuHle n controlul co[nitiv treWuie n viitor Y Vie inte[rHte din Munct de vedere teoretic cu e\oiH cH trYtur& UnH dintre MoYiWiliti Hr Vi HceeH de H e]tinde iMotezH \onitorizrii conVlictului cHre HtriWuie corte]ului cin[ulHt Hnterior VunciH de \onitorizHre H rYMunYurilor Yi\ultHn inco\MHtiWile& O HctivitHte creYcut H HceYtei zone Hr indicH un nivel \Hi ridicHt Hl conVlictului i Hr Ye\nHlH nevoiH Hn[H@rii MroceYelor de control Mentru H rezolvH conVlictul& AceHYt iMotez7 YMun +rH^ i *rHver Hr treWui Y Vie [enerHlizHt Mentru H include conVlictul e\oionHl7 Mentru c dHtele lor indic n \od clHr VHMtul c zonH cHudHl H corte]ului cin[ulHt Hnterior eYte YenYiWil lH inte[rHreH Ye\nHlelor co[nitive i e\oionHle& IMotezH lor eYte YMri@init de dHte cHre Hu HrtHt cH dile\ele \orHle cHre VHc HMel lH 9triH de cHrHcter: H unei MerYoHne i declHneHz e\oii Muternice7 Hn[H@eHz cin[ulHtul Hnterior7 orWitoVrontHlul7 YulcuYul te\MorHl YuMerior i corMii YtriHi ventrHli AYtructuri i\MlicHte HtXt n rezolvHreH conVlictului7 cXt i n HMreciereH vHlorii \otivHionHle H unui Yti\ul7 n luHreH deciziilor i HtriWuireH de Ytri \entHle Hltor MerYoHne THMud AdolMZY7 /662U& PerlYtein7 ElWert i Sten[er T/66/U Hu e]H\inHt cu H@utorul R4NAului VuncionHl inVluenele HVective HYuMrH \e\oriei de lucru teYtXnd ur\toHrele iMoteze -U dHc HctivitHteH corte]ului dorYolHterHl MreVrontHl ce reVlect \e\oriH de lucru eYte inVluenHt de cHlitile e\oionHle Hle Yti\ulilor7 dHr doHr cXnd Yunt \eninui HctivHi de ctre cerinele YHrcinii i /U dHc HctivitHteH corte]ului dorYolHterHl MreVrontHl i Hl corte]ului orWitoVrontHl Yunt corelHte inverY n Vuncie de vHlenH e\oionHl H Yti\ulilor& Ei Hu oWYervHt c HctivitHteH corte]ului dorYolHterHl MreVrontHl THriH 1F38U relHionHt cu \e\oriH de lucru H VoYt \odulHt de vHlenH e\oionHl H Yti\ulilor Tn \Hi \Hre \Yur de Yti\ulii Mlcui7 i n \Hi \ic \Yur de cei neMlcui7 H\Wii co\MHrHi cu Yti\ulii neutriU7 cZiHr i cXnd YuWiecii nu treWuiHu Y Ye [XndeHYc lH vHlenH Yti\ulilor& Deci7 Hutorii YMun c HceHYt re[iune Hr Vi YenYiWil lH Yti\uli Mozitivi& Prin contrHYt7 corte]ul orWitoVrontHl THriH -6F--U eYte i\MlicHt n MroceYHreH inVor\Hiei neMlcute7 reVlectXnd HctivitHteH unui YiYte\ deVenYiv& De HYe\eneH7 MerVor\HnH H corelHt direct cu HctivHreH corte]ului dorYolHterHl7 HctivitHteH n condiii de Yti\uli Mlcui Viind \Hi Wun& AceYte dHte de\onYtreHz o diYociere VuncionHl ntre corte]ul \ediHn i cel lHterHl MreVrontHl7 Htunci cXnd treWuie \eninut HctivHt o inVor\Hie e\oionHl& DeoHrece H\i[dHlH Ye tie c eYte YenYiWil lH Yti\uli H\enintori i eYte YtrXnY conectHt cu corte]ul orWitHl eYte MroWHWil cH inMuturile de lH HceHYtH Y Vie i\MortHni n MroceYHreH \otivHionHl H Yti\ulilor de ctre corte]ul orWitHl7 cHre lH rXndul Yu Y \oduleze HctivitHteH corte]ului dorYolHterHl7 unde Hr HveH loc o inte[rHre H MroceYrilor co[nitive i \otivHionHle TPerlYtein7 ElWert i Sten[er7 /66/U& Se Yu[ereHz c YtreYul Hr VuncionH cH i co\utHtor ce 9ncZide: corte]ul MreVrontHl i trece controlul lH zonele YuWcorticHle7 HMrXnd HYtVel o deconectHre H Ytructurilor \otivHionHle7 Mrecu\ H\i[dHlH7 de Ytructurile i\MlicHte n co[niii YuMerioHre7 Mrecu\ dorYolHterHlul MreVrontHl7 HceHYt deconectHre HvXnd cH eVect Mro\ovHreH unor co\MortH\ente Huto\Hte7 reVle]e7 ZHWituHle7 ceeH ce

Hr e]MlicH YlHWH MerVor\Hn Htunci cXnd YuWiecii treWuie Y \enin HctivHt inVor\Hie neMlcut& 4ecHniY\ul WiocZi\ic Hr Vi reMrezentHt de cretereH eliWerrii de doMH\in n corte]ul dorYolHterHl7 MXn lH un nivel ce deMete oMti\u\ul TPerlYtein7 ElWert i Sten[er7 /66/U& .ntrAun e]Meri\ent Yi\ilHr7 PocZon i colHW& T/66/U Hu YtudiHt Mrin R4N VuncionHl relHiH dintre \e\oriH de lucru T\YurHt MrintrAo YHrcin nAWHc_U i reco\MenY THcordHreH de WHniU& Studiul lor H evideniHt o HctivHre YMeciVic n Hriile 1F38 din dorYolHterHlul MreVrontHl n cHzul \e\oriei de lucru7 Mrecu\ i H zonei VrontoMolHre lHterHle THriH -6U7 dHr HceHYtH din ur\ nu\Hi n condiiile cele \Hi diVicile Hle YHrcinii T2AWHc_U& RezultHtele Yu[ereHz cH zonH MreVrontHl lHterHl eYte or[HnizHt ntrAun continuu\ cHudHloAroYtrHl7 n Vuncie de YMorireH neceYitii controlului e]ecutiv& AMoi7 inducereH reco\MenYei H MroduY o HctivHre H HcelorHi zone HctivHte de YHrcinH nAWHc_7 dHr n MluY i H Molului VrontHl \ediHn THriH -6U7 indiVerent de [rHdul de diVicultHte Hl YHrcinii& Autorii Yu[ereHz c Molul VrontHl \ediHn @oHc un rol i\MortHnt n \onitorizHreH vHlorii de reco\MenY H MroceYelor co[nitive HVlHte n deYVurHre& .n Hl treileH rXnd7 YAH detectHt o dezHctivHre H zonelor orWitoVrontHle lHterHle THriile -- i 3,U i H corte]ului YuW[enuHl THriH /3U7 relHionHt HtXt cu cretereH cerinelor co[nitive cXt i cu HcordHreH de reco\MenYe& AceHYt dezHctivHre Hr reMrezentH7 YMun Hutorii7 o ViltrHre e\oionHl n vedereH inZiWrii Ye\nHlelor ne[Htive i H \H]i\izH nivelul de MerVor\Hn& .n HceeHi ordine de idei7 +rH^7 *rHver i RHicZle T/66/U Hu VoloYit R4NA ul VuncionHl Mentru H teYtH iMotezH cH Ytrile e\oionHle Y MoHt inVluenH n \od Yelectiv HctivitHteH neurHl din corte]ul lHterHl MreVrontHl relHionHt cu co[niiH7 cH dovHd H unei inte[rri n HceHYt zon H co[niiei cu e\oiH& SuWiecii lor Hu ur\rit Ycurte Vil\ulee Mentru H li Ye induce Ytri e\oionHle TMlcuteFrelHionHte cu HWordHreH i neMlcuteFrelHionHte cu evitHreH7 Mrecu\ i neutreU& DuM ViecHre Vil\7 creierul lor H VoYt YcHnHt n ti\Mul e]ecutrii unei YHrcini 2AWHc_ VoloYind cH Yti\uli Vie cuvinte Vie Vee& Autorii Hu oWYervHt c Yin[urH re[iune cereWrHl YenYiWil lH inte[rHreH e\oiei cu co[niiH eYte corte]ul lHterHl MreVrontHl THriH 1U& AceYte rezultHte indic VHMtul c e\oiH i co[niiH YuMerioHr Mot Vi inte[rHte ntrAun Hnu\it Munct Hl MroceYrii7 YMeciHlizHreH VuncionHl diYMrXnd iHr cele dou contriWuind n \od e[Hl lH controlul [Xndirii i co\MortH\entului& Cele dou co\Monente Yunt rYMunztoHre de 9coninutul \inii: noHYtre lH un \o\ent dH(& .n Vuncie de HceYt coninut7 noi Yunte\ HVectHi Mlcut YHu neMlcut i ne [Xndi\ Y lu\ un tiM de decizii YHu Hltul& LH HceYt nivel oMereHz HtXt conte]tele lH cHre Yunte\ e]Mui7 YuWYtHnele MYiZoHctive cXt i teZnicile MYiZoterHMeutice& FO= $&/&3& 4ECANIS4ELE I4PLICA(E .N LUAREA DECI'IIOR& *ecZHrH7 DH\HYio i DH\HYio T/666U VHc diYtinciH ntre i\MulYivitHte \otorie i co[nitiv& I\MulYivitHteH \otorie eYte n \od uzuHl YtudiHt Me Hni\Hle YuW u\WrelH 9inZiWiiei rYMunYului:& DuM ce Ye YtHWilete o oWinuin de H rYMunde lH un Yti\ul ce Mrezice o reco\MenY7 Ye VHce o

YcZi\WHre WruYc n contin[enele YHrcinii ce neceYit inZiWHreH rYMunYului reco\MenYHt Hnterior& SHrcinile +oFNoA[o7 DelH^ed HlternHtion i de co\utHre H rYMunYului Yunt e]e\Mle de deYi[nuri co\MortH\entHle ce \YoHr HceYt tiM de co\MortH\ent i\MulYiv& LH oH\eni7 co\MortH\entul i\MulYiv eYte deYeori YtudiHt cu H@utorul YHrcinilor neuroMYiZolo[ice ce detecteHz 9erorile MerYeverHtive:7 cu\ Hr Vi JiYconYin CXrd Sortin[ (HY_7 YHu n YHrcinile e]Meri\entHle de tiMul DelH^ed HlternHtion& I\MulYivitHteH co[nitiv7 cHre eYte relHionHt cu inHWilitHteH de H ntXrziH HlocHreH unei reco\MenYe7 reMrezint o Vor\ \Hi co\Mle] de co\MortH\ent dezinZiWHt& I\MulYivitHteH co[nitiv MoHte Vi iluYtrHt cu e]e\Mlul coMilului cHre vede o ciocolHt n VHH lui Me \HY7 i i Ye YMune 9nu7 treWuie Y HteMi 26 de \inute nHinte de H luH ciocolHtH7 HltVel vei Vi MedeMYit:& CoMilul nele[e inVor\HiH i Ye HWine o vre\e7 dHr duM / \inute nu \Hi MoHte ntXrziH HlocHreH reco\MenYei7 nu \Hi MoHte Y reziYte lH tentHie i YAi inZiWe rYMunYul de H HMucH ciocolHtH& Co\MortH\entul MHcienilor cu trHu\e n zonH orWitoVrontHl ventro\ediHn THriH --U Tvezi Fi[& -<U7 n YHrcinile de 9[H\Wlin[:7 dHr i n viHH cotidiHn7 MoHte Vi vzut cH Viind Yi\ilHr cu i\MulYivitHteH co[nitiv H coMilului cu ciocolHtH& Atunci cXnd HceYtor MHcieni le eYte MrezentHt un MHcZet de cri cHre dHc eYte HleY duce lH o \Hre reco\MenY7 cZiHr dHc el MoHte nYe\nH o \Hre Mierdere n viitor7 ei MHr incHMHWili YAi ntXrzie HlocHreH reco\MenYei \ult ti\M& (endinH lor de H Ye ntoHrce reMede i \Hi deY lH crile cHre conduc lH o reco\MenY i\ediHt MHre Y Yu[ereze un HYe\eneH \ecHniY\ T*ecZHrH7 DH\HYio i DH\HYio7 /666U& FoloYind co\MortH\entul i\MulYiv Hl coMilului cu ciocolHtH cH Me un e]e\Mlu iluYtrHtiv7 Mute\ vedeH conVlictul creHt de deciziH de H HMucH YHu nu ciocolHtH& E]iYt Ytri Yo\Htice Mozitive [enerHte de reco\MenYH i\ediHt TciocolHtHU7 YHu de o Yu\ \Hre de WHni n YHrcinH de [H\Wlin[& Pe de Hlt MHrte7 e]iYt Ytri Yo\Htice ne[Htive [enerHte de MedeHMYH Mro\iY de Mrinte7 YHu de MoYiWilH Mierdere de WHni& DHc H\eninHreH MedeMYei eYte deYtul de Yever7 Htunci Ytrile ne[Htive evocHte de HceHYtH vor contrHcHrH Ytrile Yo\Htice Mozitive MroduYe de reco\MenYH i\ediHt& Ale[ereH reco\MenYei vH Vi HYtVel \HrcHt de o vHloHre ne[Htiv7 iHr rYMunYul de H HMucH reco\MenYH i\ediHt vH Vi inZiWHt& (otui7 dHc YituHiH H i\MlicHt o MedeHMY \oderHt7 cHre lHY reco\MenYH i\ediHt Y deMeHYc MedeHMYH ulterioHr7 Ytrile Yo\Htice ne[Htive declHnHte de MoYiWilH MedeHMY nu vor Vi YuVicient de Muternice Mentru H contrHcHrH Ytrile Mozitive declHnHte de reco\MenYH i\ediHt& .n HceYt cHz7 Hle[ereH vH Vi \HrcHt de vHloHreH Mozitiv& .n e]e\Mlul noYtru7 coMilul vH HMucH ciocolHtH iHr co\MortH\entul vH Vi conYiderHt nor\Hl7 HvHntH@oY i nu i\MulYiv& AceYte e]e\Mlu iluYtreHz dou interMretri diVerite Hle HceleiHi YituHii i\MlicXnd o reco\MenY i\ediHt i o MedeHMY viitoHre& DiVerenH eYte HceeH c7 n unH dintre YituHii7 inZiWHreH Hciunii de H cutH reco\MenYH Hr treWui inZiWHt deoHrece MedeHMYH viitoHre vH deMi reco\MenYH i\ediHt7 n ceHlHlt YituHie HciuneH de H cutH reco\MenYH nu vH Vi inZiWHt deoHrece reco\MenYH i\ediHt deMete MedeHMYH viitoHre& ConceMtele 9i\MulYivitHte: i 9inZiWHreH rYMunYului: nu e]Mlic cXnd Ye

inZiW un rYMunY i cXnd nu& ActivHreH Ytrilor Yo\Htice VurnizeHz Ye\nHlul ce conduce YHu nu lH inZiWHreH rYMunYului n YituHiH reYMectiv7 HVir\ *ecZHrH7 DH\HYio i DH\HYio T/666U& (eoriH \Hr_erilor Yo\Htici H VoYt MroMuY de DH\HYio n Hnii E16& El H MlecHt de lH ideeH c re[iunile VrontHle YAHu dezvoltHt Mentru H YelectH rYMunYurile cele \Hi HvHntH@oHYe Mentru un or[HniY\ HVlHt ntrAun \ediu YociHl co\Mle]& =HloHreH Mri\Hr VoloYit n MroceYul de Yelecie Hr Vi Ytrile Yo\Htice7 Hdic o co\WinHie de Ytri Hle viYcerelor7 neurotrHnY\itorilor i \uYculHturii YcZeletice& Se\nHlul Mri\Hr VoloYit Mentru YeleciH rYMunYului Hr Vi \Hr_erul Yo\Htic 5 o YtHre Yo\Htic corelHt te\MorHl cu o Hnu\it reMrezentHre co[nitiv cHre eYte 9\HrcHt: de HceHYtH& Autorul MoYtuleHz c \HinriH neurHl recrutHt Mentru H reHlizH YeleciH rYMunYurilor ntrAo \Mre@urHre YociHl Hr Vi cooMtHt Mentru H reHlizH Yelecii i n Hlte do\enii H@utXnd lH luHreH de decizii n [enerHl7 [ZidHreH YHrcinilor cu MHi \ultiMli7 MlHniVicHre YHu creHtivitHte THMud DH\HYio i AnderYon7 -112U& DrevetY T/666U concluzioneHz c oH\enii cu leziuni orWitHle Hu MerVor\Hn YlHW lH YHrcinile cHre neceYit inVor\Hii relHionHte cu reco\MenYH i MedeHMYH Tn YMeciHl inZiWHreH rYMunYului Hnterior reco\MenYHt7 cHre Hcu\ nu \Hi eYteU7 Hu MroWle\e n YcZi\WHreH YtrHte[iilor intelectuHle cH rYMunY lH YcZi\WHreH Yolicitrilor7 Mrecu\ i co\MortH\ent MerYeverHtiv n YtrHte[iile cHre Hu devenit& NeHdecvHte& PerYoHnele cHre VHc HWuz de YuWYtHnH Ye co\Mort Yi\ilHr cu MHcienii cu trHu\e ventro\ediHne7 Htunci cXnd Yunt conVruntHi cu o Hle[ere cHre Hduce o reco\MenY i\ediHt TluHreH unui dro[U7 cZiHr cu riYcul HVectrii reMutHiei YHu Mierderii Ylu@Wei7 cHYei7 VH\iliei7 ei Hle[ reco\MenYH i i[nor conYecinele viitoHre T*ecZHrH7 DH\HYio i DH\HYio7 /666U& Studile cHre Hu VoloYit YHrcini de tiM [H\Wlin[ YHu de luHre de decizie Hu indicHt VHMtul c lH WHzH MroWle\ei HceYtor oH\eni Yt un deVicit n luHreH deciziilor TduM *ecZHrH7 DH\HYio i DH\HYio7 /666U& Si\ilHr7 MroVilul de MerYonHlitHte Hl MHcienilor cu trHu\e ventro\ediHne Mrezint HYe\nri Muternice cu MerYonHlitHteH MYiZoMHt7 HtXt de Muternice ncXt DH\HYio i colHW& FoloYeYc ter\enul 9YocioMHtie doWXndit: Mentru H deYcrie YtHreH MHcienilor cu trHu\e ventro\ediHne& CHliVicHtivul 9doWXndit: indic VHMtul c Yi\Mto\ele HceYtor MHcieni Yunt conYecutive unor trHu\e cereWrHle7 i HMHr lH MerYoHne H cror MerYonHlitHte i conduit YociHl erHu Hnterior nor\Hle& Aceti MHcieni de oWicei nu Yunt deYtructivi YHu Mericuloi VH de Yine YHu Hlii7 o trYtur ce diYtin[e ntre Vor\H 9doWXndit: H tulWurrii de Vor\H YtHndHrd cHre HMHre n coMilrie& Dovezi recente HrHt c7 cu cXt eYte \Hi Mrecoce trHu\H7 cu HtXt eYte \Hi Yever co\MortH\entul HntiYociHl7 Yu[erXnd c o diYVuncie Mrecoce H corte]ului MreVrontHl cHuzeHz o dezvoltHre Hnor\Hl H co\MortH\entului YociHl i \orHl& IMotezH \Hr_erului Yo\Htic eYte e]tinY de Hutori i lH Hlte tulWurri Mrecu\ PHtZolo[icHl +H\Wlin[7 deMreYie i AD0D T*ecZHrH7 DH\HYio i DH\HYio7 /666U& DiYVuncii Hle corte]ului orWitoVrontHl i Hle corMilor YtriHi YAHu oWYervHt lH MHcienii cu OCD cHre Mrezint co\MortH\ente co\MulYive Yi\ilHre celor Hle MHcienilor cu Hdicie VH de Hnu\ite dro[uri& 4Hi \ult7 lH MHcienii cu

Yindro\ (ourette7 HMHr Yi\Mto\e Mrecu\ oWYeYii7 co\MulYii i i\MulYivitHte7 Yi\Mto\e Mrezente i lH MHcienii cu Hdicie de dro[uri7 Yi\Mto\e HYociHte cu o HctivitHte \etHWolic creYcut n corte]ul orWitoVrontHl i corMii YtriHi& SAH \Hi oWYervHt c MHcienii cHre Mrezint co\MortH\ent MHtolo[ic de Vurt de \Hini7 HceYt co\MortH\ent induce o YenzHie Mlcut de 9eliWerHre: THMud =ol_o` i Fo`ler7 /666U& Studii recente VoloYind PE( Hu indicHt WHzele neurHle Hle MroceYului de luHre H unei decizii n condiiile Hle[erii unui oWiect TVel de \XncHreU MreVerHt dintre dou HMroHMe lH Vel de dezirHWile TArHnH i colHW&7 /662U& AYtVel7 YAH oWYervHt c H\i[dHlH Ye HctiveHz de ViecHre dHt cXnd YuWiectul Mrivete o \XncHre MreVerHt7 cZiHr dHc nu treWuie Y iH nici o decizie& AMoi7 HctivitHteH din corte]ul orWitHl \ediHn THriH --U crete Htunci cXnd treWuie luHt o decizie n VHvoHreH unei HlternHtive VoHrte dezirHWile7 iHr orWitoVrontHlul lHterHl THriile 3$ i 3,U Ye HctiveHz Htunci cXnd YuWiectul treWuie YAi inZiWe rYMunYul VH de un ite\ dezirHWil HlternHtiv7 Mentru HAl YelectH Me cel MreVerHt& E intereYHnt c HceeHi re[iune orWitoVrontHl lHterHl eYte i\MlicHt n YcZi\WHreH Yetului lH JCS(7 lH inZiWHreH rYMunYului \otor n +oFNoA[o7 lH uitHreH intenionHt H unor cuvinte YHu n controlul Vuriei& AceYt YuWcHMitol ne indic o reVor\ulHre H conceMtului de 9i\MulYivitHte:7 n ter\enii \ecHniY\elor neurHle ce MroceYeHz vHloHreH HVectiv H unei YituHii i\ediHte Mrecu\ i H conYecinelor unor Hciuni7 nclinXnd 9WHlHnH: ntrAo MHrte YHu HltH7 Mrin HctivHreH unor inVor\Hii i inZiWHreH HltorH& In Vuncie de ce VurnizeHz ele Hltor zone i\MlicHte n \eninereH i \HniMulHreH inVor\Hiei7 Ye iniiHz co\MortH\entele ulterioHre& $&2& EGE4PLIFICARE A ROLULUI UNOR CO4PONEN(E ALE CON(ROLULUI CO+NI(I= .N CO4POR(A4EN(UL& CO(IDIAN B 02RO& Luu7 CollinY i (uc_er T/666U Hu inveYti[Ht VoloYind ERPY le[turH dintre controlul erorilor i Hnu\ite di\enYiuni Hle MerYonHlitii Mrecu\ AVectele Ne[Htive i E\oionHlitHteH Ne[Htiv& Indivizii cu Ycoruri Yczute lH AVecte Ne[Htive TANU diVer de cei cu Ycoruri ridicHte Mrin YtrHte[iile de coMin[ VoloYite 5 cei cu Ycoruri ridicHte tind Y VoloYeHYc YtrHte[ii Mrecu\ HWHndonHreH YcoMurilor i HWHndonHreH n viYe cu ocZii deYcZii n condiii de YtreY& ConceMtul de E\otivitHte Ne[Htiv TENU Ye cHrHcterizeHz Mrin HlienHre7 H[reYivitHte i reHctivitHte creYcut lH YtreY& Luu7 CollinY i (uc_er Hu oWYervHt c YuWiecii cu Ycoruri ridicHte lH EN Yunt \Hi MrediYMui Y Ye dezHn[H@eze din YHrcin7 deoHrece Yunt \Hi YenYiWili lH MerVor\Hn neYHtiYVctoHre7 n ti\M ce cei cu AN Yczut Yunt \Hi MerYiYteni i \Hi YtHWili n MerVor\Hn& SuWiecii cu AN ridicHt Hu MrezentHt un MHttern co\MortH\entHl de YuMrHAHn[H@Hre n YHrcin i HMoi de dezHn[H@Hre7 din MerYMectivH controlului erorilor7 cu ti\Mul Viind tot \Hi Muin contieni de [reelile Vcute& ERN H Hvut o H\Mlitudine \Hi ridicHt lH HcetiH7 dHr doHr n Mri\ul Wloc de ncercri7 HMoi7 o dHt cu dezHn[H@HreH7 HceYtH H Yczut Ye\niVicHtiv& ERN eYte relHionHt cu AN7 +eZrin[7 0i\le i

NiYenYon T/666U relevXnd VHMtul c YuWiecii cu tulWurHre oWYeYiv co\MulYiv Mrezint un ERN \Hi H\Mlu7 iHr YeveritHteH Yi\Mto\elor coreleHz direct cu H\MlitudineH ERN& AceHYt tulWurHre7 YMun Hutorii7 MoHte Vi vzut cH o inHWilitHte de dezHn[H@Hre din [Xnduri i co\MortH\ente YtreYHnte& Alte Ytudii TDi_\Hn i AlenD HMud Luu7 CollinY i (uc_er7 /666U Hu deYcoMerit c indivizii cu Ycoruri Yczute lH YcHlH de SociHlizHre din CPI Mrezint un ERN \Hi Yczut n YHrcinile cHre MenHlizeHz rYMunYurile [reite& RelHiH [Yit de Luu7 CollinY i (uc_er ntre AN i tulWurHreH oWYeYiv co\MulYiv eYte evident 5 Hn]ietHteH& (otui7 relHiH dintre YcHlH de YociHlizHre din CPI i AN eYte \Hi Muin evident& AnHlizH VHctoriHl H CPI H relevHt VHMtul c CPI MoHte Vi Yu\HrizHt n 2 VHctori7 iHr YcHlH de SociHlizHre eYte cuMrinY n VHctorul OrientHre YMre =Hlori& AceYt VHctor eYte relHionHt cu EN din YcHlH 4PS H lui (elle[en i JHller THMud Luu7 CollinY i (uc_er7 /666U& A\MlitudineH ERN nu eYte relHionHt7 YMun Hutorii7 cu i\MulYivitHteH7 ceH din ur\ Viind HYociHt cu o MerVor\Hn rHMid dHr inHcurHt7 HceYt MHttern MroWHWil Viind cHuzHt de Hlt MroWle\ decXt un deVicit de \onitorizHre H erorilor TLuu7 CollinY i (uc_er7 /666U& Ei Hu concluzionHt c controlul i evHluHreH YuWiectiv H erorilor reVlect HctivitHteH corte]ului cin[ulHt Hnterior7 iHr VunciH re[lHtoHre H controlului erorilor i evHluHreH HceYtorH7 cH i Vuncii e]ecutive7 Yunt circu\YcriYe HYMectelor co[nitive i \otivHionHle Hle conceMtului E\oionHlitHte Ne[Htiv7 HH cu\ Ye relHioneHz HceYtH cu diYtreYul MYiZolo[ic& .n ter\eni de tulWurri clinice Mrecu\ Hn]ietHteH TtulWurHreH oWYeYiv co\MulYivU i deMreYiH THYMectele YHle ru\inHtiveU7 Ye MoHte cH dere[lHreH \ecHniY\elor \otivHionHle Y conduc lH o Hn[H@Hre e]ceYiv TYHu lH inHWilitHteH de H Ye dezHn[H@HU H HceYtor Vuncii e]ecutive& Autorii Yu[ereHz c MroWHWil de HceeH lezHreH corte]ului cin[ulHt eYte HtXt de eVicient7 n unele cHzuri7 n HtenuHreH co\Monentelor e\oionHle Hle HceYtor tulWurri7 ulterior oWYervXnduAYe i HtenuHreH Yi\Mto\elor co[nitive& 'onH \ediHn MreVrontHl7 incluzXnd corte]ul cin[ulHt THriH 2/U Mrecu\ i corte]ul MolHr \ediHn THriH -6U7 Mrezint un Vlu] YHn[vin re[ionHl T\YurHt Mrin PE(U \Hi ridicHt n YtHre de reMHuY lH MerYoHnele cu Ycoruri \Hri lH AN7 indicXnd c HceYte zone @oHc un rol n conectHreH evHlurii e\oionHle cu rYMunYurile ve[etHtive T'Hld7 4HttYon i PHrdo7 /66/U& PHcienii cu leziuni n HceYte zone nu reueYc Y HiW rYMunYuri ve[etHtive nor\Hle lH Yti\uli e\oionHli YHu YociHli Ye\niVicHtivi& 4Hi \ult7 Hceti MHcieni Mrezint un MHttern Hl AN Yczut7 ei nu reueYc Y HMrecieze riYcuri viitoHre i nu declHneHz rYMunYuri ve[etHtive lH MoteniHle reco\MenYe YHu MedeMYe& 'onH ventro\ediHl MreVrontHl7 ce cuMrinde HceYte zone MluY Hltele Me cHre le voi MrezentH ulterior7 Mrezint n \od nor\Hl o Ycdere H Vlu]ului YHn[vin re[ionHl Htunci cXnd YuWiecii trec de lH o YtHre de reMHuY lH Htenie YuYinut& AceHYt deAHctivHre eYte inverY corelHt cu nivelul de Hn]ietHte e]MerieniHt de YuWiecii HVlHi ntrAo YtHre Hctiv& De e]e\Mlu7 Htunci cXnd HnticiMeHz un oc electric7 cei ce e]MerieniHz niveluri ridicHte de Hn]ietHte nu Mrezint \odiVicri Hle Vlu]ului YHn[vin n HceHYt zon7 n ti\M ce YuWiecii cHre e]MerieniHz niveluri Yczute Mrezint reduceri YuWYtHniHle

TSi\MYon i colHW&7 /66-U& 'onH MreVrontHl \ediHn ce include HriH -6 TVrontoAMolHrU eYte de\onYtrHt TVoloYind R4NAul VuncionHlU H Vi i\MlicHt n inte[rHreH YuWAYcoMurilor cu coninutul \e\oriei de lucru7 HceYte \HnH[e\ent Hl YuWAYcoMurilor Viind neceYHr n YHrcini Mrecu\ MlHniVicHreH7 rezolvHreH de MroWle\e YHu rHionH\entul T*rHver i *on[iolHtti7 /66/U& O YuMrHAHctivHre H HceYtei zone Hr conduce MroWHWil lH un YuMrHAcontrol HYuMrH Hctivitii viitoHre i lH HnticiMri de tiM cHtHYtroVic lH YuWiecii Hn]ioi& AceYte dHte Yu[ereHz un MoteniHl \ecHniY\ Mrin cHre HctivitHteH ln YtHre de reMHuY n zonH ventro\ediHn MreVrontHl MoHte Vi relHionHt direct cu o vulnerHWilitHte de H e]MerieniH HVecte ne[Htive7 indivizii reYMectivi MrezentXnd o \Hi \Hre diVicultHte n H YuMri\H HctivitHteH corte]ului ventro\ediHn MreVrontHl Mentru H \ini\izH Hn]ietHteH YHu Hlte HVecte ne[Htive T'Hld7 4HttYon i PHrdo7 /66/U& Indivizii cu Ycoruri ridicHte lH YcHlH (enYiuneAAn]ietHte din cZeYtionHrul PO4S Hu7 HH cu\ H\ YMuY7 niveluri \Hi ridicHte Hle Hctivitii YHn[vine n zonH corte]ului MolHr \ediHn dreMt7 dHr i n YulcuYul te\MorHl YuMerior dreMt THriH 21U7 [iruYul VrontHl inVeriorF\i@lociu YtXn[ THriH 3$ i 38U7 Mrecu\ i n corte]ul retroYMleniHl THriH /1 i 26U& (oHte HceYte Ytructuri Hu VoYt Hnterior identiVicHte cH MHrte dintrAo reeH cHre eYte \Hi Hctiv n ti\Mul reMHuYului7 decXt n ti\Mul vreunei Hciuni YHu Yti\ulri YenzoriHle T+uYnHrd i RHicZle7 /66-U& DHtele oWinute de 'Hld i colHW& Su[ereHz c HctivitHteH n cHdrul unor co\Monente Hle HceYtei reele eYte HYociHt cu tonul e\oionHl curent n YtHre de reMHuY& Corte]ul MolHr Ye tie c eYte HYociHt cu HctivitHteH HutoAreVereniHl T+uYnHrd i colHW&7 /66-U7 iHr corelHiH cu HctivitHteH n corte]ul retroYMleniHl eYte intereYHnt dHt Viind VHMtul c HceHYt zon Ye HctiveHz n ti\Mul e]Munerii lH Yti\uli e\oionHli7 n YMeciHl Hn]io[eni& AYtVel7 HctivitHteH n corte]ul retroYMleniHl MHre Y Vie relHionHt cu VHctorii e\oionHli ne[Htivi7 HtXt n MrezenH cXt i n HWYenH Yti\ulilor direci& AceYt MHttern eYte n contrHYt cu zonH ventro\ediHn MreVrontHl H crei HctivitHte nu vHriHz o dHt cu nivelul de Hn]ietHte \o\entHn din YtHre de reMHuY T'Hld7 4HttYon i PHrdo7 /66/U& DuM cu\ H\ YMuY Hnterior7 +uYnHrd i colHW& T/66-U VoloYind R4NAul VuncionHl Hu evideniHt c zonH dorYHl H corte]ului \ediHn MreVrontHl THriile <7 1 i -6U Mrecu\ i MHriHl zonH cin[ulHtului Hnterior THriH 2/U Ye HctiveHz Htunci cXnd Ye VHc MroceYri de tiMul MlcutAneMlcut reVeritor lH unele Moze7 co\MHrHtiv cu MroceYri de tiMul interiorFe]terior Hl unei cHYe MrezentHte ntrAo Moz& Autorii Yu[ereHz c HceYte zone \ediHle MreVrontHle dorYHle Yunt i\MlicHte n orice HctivitHte introYMectiv cu\ Hr Vi \onitorizHreH i evHluHreH Ytrilor interne7 H [Xndurilor7 H diYcurYului ce ur\eHz H Vi e]Mri\Ht i H e\oiilor7 i\H[erie7 reverii i HYociHii liWere& De HYe\eneH7 n HceHYt cHte[orie intr i H\intireH unor eveni\ente de viH declHnHte Mrin inducereH unor Ytri e\oionHle& ActivitHteH HceYtor zone YcHde cH rYMunY lH Yti\ulHreH de ctre eveni\ente e]terne7 HceHYt zon HvXnd rol n 9Yi\ulHreH co\MortH\entului:7 un Vel de reMetiie intern n virtuteH oMti\izrii Mro[rH\elor co[nitive i co\MortH\entHle Me cHre individul intenioneHz Y le e]ecute i n MroceYHreH reMrezentrilor ce include HYMecte Hle Yinelui 5 n MHrticulHr nHrHtive i HutoWio[rHVice T+uYnHrd i colHW&7 /66-U& CZriYtoVV i

+HWrieli T/666U THMud *rHver i *on[iolHtti7 /66/U Yu[ereHz c corte]ul VrontoAMolHr THriH -6U Hr Yervi lH \onitorizHreH inVor\Hiei [enerHte intern& Ei Hu MroMuY un YiYte\ ierHrZic n cHre corte]ul dorYolHterHl eYte i\MlicHt n evHluHreH inVor\Hiei [enerHte e]tern7 iHr corte]ul VrontoAMolHr eYte recrutHt HdiionHl Htunci cXnd treWuie evHluHt inVor\HiH [enerHt intern7 cu\ H Vi n YHrcinile ce neceYit \e\orie eMiYodic& Studiile clinice VoloYind SPEC( Hu HrtHt c o HctivitHte creYcut n corte]ul cin[ulHt Hnterior eYte HYociHt cu [Xnduri reMetitive Mrivind YtHreH e\oionHl lH YuWiecii cu tulWurri Hn]ioHYe TA\en7 /66/HU7 iHr Ytudiile Me YuWieci deMreYivi Hu HrtHt c ZiMerHctivitHteH cin[ulHt THYociHt cu ceH din tHlH\uY i [Hn[lionii WHzHliU Ye \HniVeYt Mrin triYtee7 Yenti\ente ne[Htive7 iritHWilitHte7 inVle]iWilitHte co[nitiv i n[ri@orHre7 ulti\ele dou reMrezentXnd un MHttern de H r\Xne WlocHt n [Xnduri ne[Htive Tvezi Fi[& -1U TA\en7 /66/WU& O Hlt cHte[orie i\MortHnt de MroceYri o reMrezint HtriWuireH de Ytri \entHle Hltor MerYoHne& .nele[ereH inducerii n eroHre de ctre o MerYoHn Te]H\inHtorulU deMinde de HWilitHteH de H nele[e inteniile HltorH7 i YAH dovedit n HceYt Ytudiu H HveH cH YuWYtrHt neurHl zonH MreVrontHl \ediHn dreHMt Hriile <7 1 i -6 din @urul corte]ului cin[ulHt Hnterior TSZHllice7 /66-U& *ertZoz i colHW& T/66/U Hu VoloYit R4NAul VuncionHl Me YuWieci nor\Hli Mentru H identiVicH YiYte\ele neurHle i\MlicHte n MroceYHreH nclcrii nor\elor YociHle& SuWiecii Hu VoYt inYtruii YAi i\H[ineze ce Hr Yi\i dHc Hr Vi n YituHiH deYcriY ntrAo PoveYtire ce conineH -U o YituHie YociHl nor\HlD /U o nclcHre neAintenionHt H re[ulilor YociHle i 2U o nclcHre intenionHt& FiecHre MoveYte HveH dou vHriHnte de MrezentHre cH i cu\ Hr Vi trit MerYonHl de YuWiect7 YHu cH i cu\ Hr Vi VoYt \Hrtor lH eH& Nu YAHu oWYervHt diVerene ntre cele dou vHriHnte 5 MerYonHl i i\MerYonHl 5 ci doHr ntre YituHiH de nclcHre H re[ulilor intenionHtFneintenionHt7 n cHre YAH oWYervHt o Muternic HctivHre n zonH corte]ului MreVrontHl \ediHn THrile 87 < i 1U& DiVerite zone Hle corte]ului MreVrontHl \ediHn Yunt i\MlicHte n diVerite HYMecte Hle relHionrii noHYtre cu reHlitHteH 5 de lH controlul [reelilor7 lH YuMrHve[ZereH Ytrii noHYtre HVective din \o\entul reYMectiv7 reHctuHlizHreH inVor\Hiilor HutoWio[rHVice relHionHte cu HceHYt YtHre YHu cu conte]tul7 Mro[rH\HreH Hciunilor Mrin HnticiMri i co\MHrHie cu dHtele din \e\oriH eMiYodic7 reMetHreH Vrecvent H Yecvenelor de co\MortH\ent YHu de diYcurY Me cHre intenioneHz Y le VHce\7 i7 nu n ulti\ul rXnd7 eVectuHreH de @udeci Mrivind Ytrile \entHle Me cHre le Hu MroWHWil Hlte MerYoHne i corectitudineH co\MortH\entului lor& OH\enii cHre Hu YuMrHAHctivHte HceYte zone vor HveH i HceYte Vuncii \Hi HccentuHte TVoHrte HccentuHte lH cei cu tulWurri Hn]ioHYe7 vo\ vedeHU7 iHr cei cu deVicite VuncionHle vor HveH un co\MortH\ent \Hi 9YuMuY [reelilor:7 \Hi Muin inVluenHt de VeedWHc_Aul celorlHli7 YHu de conYecinele Me ter\en lun[ HYuMrH lor YHu Hltor MerYoHne7 vor Vi \Hi Muin YenYiWili lH 9tonul lor e\oionHl:7 i \Hi Muin HMlecHi HYuMrH reMetrii n \inte H ceeH ce ur\eHz Y YMun YHu Y VHc& Ulti\ul Mortret7 duY lH e]tre\ eYte cHrHcteriYtic MHtolo[iei co\MortH\entHle7 de lH AD0D7

ODD i CD7 MXn lH APD7 VHzele ZiMo\HniHcHle Hle Worderline YHu tulWurHreH WiMolHr n VHzH \HniHcHl& Ni 9V: 8& CU4 =" PLACE? 8&-& SIS(E4UL DE C"U(ARE A RECO4PENSELOR7 AWordHreH \odern H Ytructurilor neuroWiolo[ice Hle e\oiei H VoYt revoluionHt de HYeriuneH lui +rH^ cu\ c 9vHriHiile n rYMunYurile indivizilor lH ntriri Mozitive i ne[Htive reVlect HctivitHteH YiYte\elor \otivHionHle intrinYeci cHre Hu WHze neuroWiolo[ice: T+rH^7 -1,2U& Unul dintre YiYte\ele MroMuYe7 eYte cel deYcriY relHtiv recent cH YiYte\ul de cutHre TPHn_YeMM7 -11<U& SiYte\ul de cutHre circu\Ycrie \otivHiH de HWordHre7 Yervind lH [ZidHreH co\MortH\entului YMre Yti\uli YHu e]Meriene reco\MenYHtorii& AceYt YiYte\ eYte diYtinct de cel cHre \ediHz Ytrile conYu\Htorii ce Hco\MHniHz doWXndireH reco\MenYei& AYtVel7 Hlturi de YiYte\ul de cutHre ce \ediHz Yenti\entul de 9dorin:7 YA H Yu[erHt c e]iYt n cHdrul co\MortH\entului direcionHt YMre reco\MenY o co\Monent HVectiv WHzHt Me HtHH\ent cHre circu\Ycrie Yenti\entele i co\MortH\entele ce HMHr Htunci cXnd o reco\MenY H VoYt doWXndit& AceHYt co\Monent H VoYt denu\it 9co\MortH\ent conYu\Htor: YHu 9YHietHte: TPHn_YeMM7 -11<U& Cu\ vo\ vedeH7 cele dou co\Monente Yunt Wiolo[ic diYtincte7 dezvoltHreH lor Hre loc YeMHrHt i [rHduHl 5 coMilul Viind n Mri\ul Hn n VHzH 9conYu\Htorie:7 Hdic de HtHH\ent T\ediHt de YiYte\ele oMiodide endo[eneU VH de MerYoHnele HMroMiHte i \ediul Mro]i\Hl7 iHr n Hl doileH Hn To dHt cu dezvoltHreH inervHiei doMH\iner[ice H corte]ului VrontHlU nceMXnd Y e]Mloreze noi \edii7 noul Viind cevH reco\MenYHtor& LH WtrXnee To dHt cu di\inuHreH Hctivitii cHtecoAlH\inelorU MroceYul eYte unul inverY7 noul Viind conYiderHt cevH 9YtreYHnt: i deci evitHt7 o\ul ntorcXnduAYe lH ele\entele VH\iliHre de cHre eYte HtHHt& De HYe\eneH7 e]iYt deoYeWiri ntre oH\enii \Hturi din Munctul de vedere Hl Hctivitii celor dou co\Monente 5 unii Viind \Hi orientHi YMre cutHreH noului i H Mrovocrilor7 iHr Hlii YMre MYtrHreH YtHtuY buoAului& AH Ye e]Mlic co\MortH\entul unor oH\eni de HAi nelH conYtHnt MHrtenerul7 cutXnd \ereu YenzHii n Hlt MHrte7 dHr r\XnXnd HtHHi e\oionHl de el Vr Y Ye [XndeHYc HAl MrYi& SiYte\ul de cutHre7 HH cu\ eYte el reMrezentHt n deYcriereH MerYonHlitii7 eYte cHrHcterizHt de Yenti\entul de e]citHre7 Hn[H@Hre Mozitiv i dorin de e]MlorHre H \ediului YHu HWordHre& El eYte MHriHl reVlectHt de di\enYiuneH 9e]trHverYiune: n deYcriereH MerYonHlitii cu H@utorul trYturilor7 Mrecu\ i de unii deYcriMtori te\MerH\entHli cu\ Hr Vi 9HctivitHte: YHu 9Mlcere de intenYitHte creYcut: TRotZWHrt i AZHdi7 /66-U& LH Hduli7 HceHYt YtHre HVectiv Yervete lH Hle[ereH co\MortH\entelor n condiiile n cHre Yunt dorite reco\MenYe cHre nu Yunt Mrezente& NeuroHnHto\iH i neurocZi\iH MroceYelor co\MortH\entHle ce Yunt incluYe n YiYte\ul de cutHre Hu VoYt e]H\inHte Me lHr[ n Ytudiile Me Hni\Hle& 4Hi \ulte [ruMuri de cercetHre Hu e]tinY ulterior HceYte cercetri lH o\7 Yu[erXnd un rol VundH\entHl Hl doMH\inei n Mro\ovHreH co\Monentelor HVective Hle YiYte\ului de cutHre&

PXn n Mrezent Hu VoYt identiVicHte 1 [ruMuri de celule doMH\iner[ice n creierul \H\iVerelor7 denu\ite de lH A< lH A-$7 MluY un YiYte\ retineHn& AceYte [ruMuri celulHre Yunt locHlizHte n YMeciHl n re[iunile \ezenceVHlice i dienceVHlice i Ye \MHrt n YiYte\e HYcendente7 deYcendente i locHle& +ruMul \ezenceVHlic eYte co\MuY n \Hre din Mroiecii HYcendente7 dou dintre HceYteH MrezentXnd intereY n conte]tul de VH Tvezi Fi[& /6U Mri\ul [ruM i Hre ori[ineH n YuWYtHnH neH[r7 conine YiYte\ul A1 i MroiecteHz n corMii YtriHi dorYHli i ventrHliD Hl doileH i Hre ori[ineH n HriH ventrHl te[\entHl \ezenceVHlic T=(AU i conine neuroni A-6& AVerentele din HceHYt Hrie Yunt direcionHte YMre Ytructurile li\Wice incluzXnd WulWul olVHctiv7 nucleul Hccu\WenY7 H\i[dHlH7 ZiMocH\Mul i YeMtu\ul7 i Hu VoYt trHdiionHl denu\ite 9Mroiecii doMH\iner[ice \ezoli\Wice:& Proieciile din =(A YMre corte] Yunt \Hi Muin denYe7 cu e]ceMiH celor cHre inerveHz re[iunile \otorii Mri\Hre i cele MreVrontHle& .n MluY7 YiYte\ul \ezoli\Wic i \ezocorticHl doMH\iner[ic7 cu\ eYte el denu\it7 include corte]urile entorinHl7 cin[ulHt i orWitoVrontHl THMud LuciHnH7 /66-U& .n ti\M ce Mroieciile ni[roYtriHte doMH\iner[ice \ediHz diVerite HYMecte Hle inte[rrii Yenzorio\otorii7 cele ce MroiecteHz n Ytructurile li\Wice HnterioHre reMrezint YuWYtrHtul \otivHiei de HWordHre& Rolul doMH\inei n Vunciile de HutoYti\ulHre Ye reHlizeHz Mrin cHleH =(AAnucleu Hcu\WenY7 i H VoYt vHlidHt Mrin diVerite \etodolo[ii de lHWorHtor& SiYte\ul =(AAnucleu Hccu\WenY Mrin intercone]iunile cu Hlte re[iuni WHzHle HnterioHre Mrecu\ H\i[dHlH7 ZiMocH\Mul i corte]ul orWitoVrontHl7 inte[reHz \otivHiH de reco\MenYHre cu Hlte HYMecte Hle co\MortH\entului& DHt Viind oWiectivul Mri\Hr Hl YiYte\ului de cutHre7 Hnu\e de H Hduce or[HniY\ul n Mro]i\itHteH unei YurYe de reco\MenY diYtHle7 e]tenYiile YHle co[nitive Yunt [ZidHte Yi\ilHr& De e]e\Mlu7 Mentru H Ye HYi[urH c HWordHreH eYte relHionHt HdHMtHtiv cu eveni\entele din \ediu7 eYte nevoie de o cutHre YeriHl n \ediu H unor YurYe de reco\MenY7 o lr[ire H reYurYelor HtenionHle TcZiHr duY uneori MXn lH diYtrHctiWilitHteU Mentru H VHcilitH HYe\eneH cutHre7 HWiliti YMHiHle Mentru H conYtrui Zri Hle YMHiului e]trHMerYonHl i Mentru H oWine oWiectele reco\MenYHtorii ce Hu VoYt identiVicHte7 \e\orie neceYHr H VHce cone]iuneH ntre diYtHnele YMHiHle i te\MorHle ce ne YeMHr de oWiectul dorit& UMA dHtHreH contin[enelor rYMunYAntrire din curYul co\MortH\entului de cutHre7 ne HYi[ur c ceeH ce VHce\ eYte HdecvHt n conte]tul curent TLuciHnH7 /66-U& Pri din YiYte\ul \ezoli\Wic7 Mrecu\ nucleul Hccu\WenY i Mroieciile YHle YMre MHllidu\Aul ventrHl Yunt MrinciMHlele cHuze Hle Mlcerilor YenzoriHle& 4ulte Ytudii Hu indicHt c Mroieciile doMH\iner[ice ctre HceYt YiYte\ reMrezint YuWYtrHtul Mentru Yenti\entul de 9H dori:7 incluzXnd nu\eroHYe tiMuri de reco\MenYe \XncHre7 Ye]7 Zeroin7 cocHin i Hlte dro[uri nrudite7 Yti\ulri electrice Hle creierului7 interHciuni \Hterne7 WHni YHu @ocuri video Tvezi Fi[& /-U THMud *errid[e7 /662U& Studiile neuroi\H[iYtice Hu de\onYtrHt incluYiv dHte ocHnte Mrecu\ VHMtul c HceleHi zone li\Wice7 YtriHte ventrHle i ventrolHterHle MreVrontHle Ye HctiveHz HtXt cXnd Yunte\ Hlturi de MerYoHnH iuWit cXt i Htunci cXnd lu\ dro[uri oMiHcee Tvezi YuWcHMitolele

ulterioHreU& AceYte dHte iAHu Vcut Me ziHritii de lH London (i\eY Y co\enteze ironic c Hr treWui Y ni Ye interzic Y ne ndr[oYti\7 HceYt lucru r\XnXnd Mer\iY doHr MerYoHnelor YMitHlizHte cu dureri intenYe i celor WolnHve n VHzH ter\inHl 5 Hdic celor cHre li Ye Hd\iniYtreHz n \od nor\Hl \orVinN 8&/& CIRCUI(ELE PL"CERE& Nucleul Hccu\WenY Tn YMeciHl \iezul YuU contriWuie lH condiionHreH PHvloviHn H co\MortH\entului \otivHionHl7 el \ediind HYMectele co\MortH\entului MreMHrHtor7 diYtHnt te\MorHl de YcoMul co\MortH\entului TMrin oMoziie de co\MortH\entul conYu\Htor7 HMroMiHt te\MorHl de YcoMU& Prin \HniMulri Hle nucleului Hccu\WenY YAH HrtHt c lezHreH HceYtuiH duce lH reducereH HYMectelor MreMHrHtorii Hle co\MortH\entului direcionHt ctre ZrHn YHu Ve\ele reYMonYive Ye]uHl TlH \HYculiU7 dHr nu H VoYt HVectHt co\MortH\entul conYu\Htor THMud CHrdinHl i colHW&7 /66/U& Nucleul Hccu\WenY MHre Y YuYin HWilitHteH de H ne conduce YMre reco\MenYe ntXrziHte7 o e]MlicHie MoYiWil Viind HceeH c el VurnizeHz \otivHiH de H Hle[e o reco\MenY viitoHre7 nu i\ediHt TCHrdinHl i colHW&7 /66/U& CHrdinHl i colHW& T/66-U Yu[ereHz c nucleul Hccu\WenY eYte i\MortHnt n HWilitHteH noHYtr de H luH decizii rHionHle Htunci cXnd Yunte\ Mui n YituHiH de H Hle[e7 lezHreH YH conducXnd lH decizii i\MulYive& Ei Yu[ereHz c nucleul Hccu\WenY eYte unul dintre YiteAurile Hciunii RitHlinului cHre \odiVic VuncionHreH doMH\iner[ic lH HceYt nivel i H\elioreHz Yi\Mto\ele co\MortH\entHle Hle AD0D& Aici treWuie YMuY c nucleul Hccu\WenY7 MHrte din corMii YtriHi ventrHli7 H VoYt \Mrit din Munct de vedere HnHto\oA VuncionHl n \iez i cHMYul& 4Hi recent7 nY7 YAH dovedit e]Meri\entHl c neuronii din nucleul centrHl Hl H\i[dHlei Mrezint HceleHi cHrHcteriYtici Mrecu\ \iezul nucleului Hccu\WenY7 cele dou7 \Mreun cu YtriH ter\inHliY VcXnd MroWHWil MHrte din HHAnu\itH H\i[dHl e]tinY& .n YcZi\W7 cHMYulH nucleului Hccu\WenY eYte conYiderHt YtriHtHl7 ZiYtolo[ic vorWind TPHr_inYon i colHW&7 /666U& Studii de HceYt [en Mun n diYcuie deli\itrile HnHto\oA VuncionHle e]iYtente7 \H@oritHteH7 Hlturi de Hriile lui *rod\Hnn7 HvXnd o vecZi\e de \Hi Wine de un Yecol& E]iYt ci Vor\Hte din doHr cXtevH YinHMYe cHre MorneYc din Hccu\WenY i HVecteHz YiYte\ele corticHle& AYtVel7 neuronii din cHMYulH nucleului Hccu\WenY MroiecteHz YMre MHllidu\Aul ventrHl Tn YMeciHl MoriuneH YH \ediHnU7 cHre lH rXndul Yu MroiecteHz YMre nucelul \ediodorYHl tHlH\ic7 cHre n VinHl MroiecteHz direct n re[iuni din corte]ul MreVrontHl cHre Yunt i\MlicHte n reHcii HVective AMrecu\ corte]ul \ediHn MreVrontHl7 ventro\ediHn MreVrontHl i cin[ulHtul Hnterior roYtrHl i YuW[enuHl THMud *errid[e7 /662U& Nucleul \ediodorYHl tHlH\ic MroiecteHz7 de HYe\eneH7 YMre corte]ul inYulHr cHre MroceYeHz YenzHiile [uYtHtive i HVectele i co[niiile relHionHte cu HceYteH& Corte]ul inYulHr VurnizeHz o cHle Mrin cHre Ye induce n cHMYulH Hccu\WenYului YenzHiH de 9Mlcere: induY Mrin oMioide7 YenzHie cHre inVlueneHz Yenti\entul de Mlcere ce devine contientizHt Mrin HctivitHteH re[iunilor li\Wice Hle neocorte]ului 5 cin[ulHtul YuW[enuHl i ventro\ediHlul MreVrontHl THMud *errid[e7 /662U& LH rXndul lor7 HceYte

YiYte\e neocorticHle re[leHz reHciile HVective din Hccu\WenY Mrin Ye\nHle deYcendente7 Mer\iXnd HYtVel declHnHreH unor e\oii Mrin [Xnduri Mrecu\ i inZiWHreH voluntHr H reHciilor e\oionHle THMud *errid[e7 /662U& Nucleul MHrHWrHZiHl eYte interconectHt cu cHMYulH nucleului Hccu\WenY7 Mrecu\ i cu ZiMotHlH\uYul i H\i[dHlH& CHMYulH nucleului Hccu\WenY tri\ite Ye\nHle ctre nucleul MHrHWrHZiHl MrintrAo Yin[ur YinHMY Mrin ZiMotHlH\uYul lHterHl7 iHr re[iunile [uYtHtive i cele VrontHle Hle neocorte]ului MroiecteHz direct ctre HceYt nucleu& .n YcZi\W7 nucleul MHrHWrHZiHl tri\ite Ye\nHle ctre Ytructurile YuMerioHre Mrin dou ci unH H@un[e n neocorte]ul [uYtHtiv Mrin tHlH\uY7 iHr HltH \er[e direct n nucleul Hccu\WenY i MHllidu\Aul ventrHl& AYtVel7 nucleul MHrHWrHZiHl eYte MHrte dintrAun circuit \Hi H\Mlu i\MlicHt n MlcereH [uYtului7 i HcioneHz Mrin inter\ediul YiYte\ului +A*AFWenzodiHzeMine THMud *errid[e7 /662U& PHllidu\Aul ventrHl eYte conYiderHt de *errid[e T/662U cH Viind Yin[urH Ytructur HWYolut neceYHr Mentru [enerHreH unei reHcii HVective nor\Hle lH un [uYt Mlcut& Studiile electroViziolo[ice Me Hni\Hle Hu oWYervHt HctivHreH HceYtei zone lH Hd\iniYtrHreH unor reco\MenYe de tiM ZrHn7 cocHin7 YHu Yti\ulri electrice Hle creierului& LH oH\eni7 Yti\ulHreH electric H MHllidu\A ului ventrHl induce \Hnie7 cHre MoHte durH cXtevH zile& De HYe\eneH7 HrouYHlAul Ye]uHl i cel de co\Metiie MrovoHc HctivHreH HceYtei zone& Deci7 MHllidu\Aul ventrHl @oHc un rol i\MortHnt n reHciile HVective Mozitive i eYte conYiderHt MrinciMHlH zon neceYHr Mentru declHnHreH unei reHcii lH Mlcere YenzoriHl THMud *errid[e7 /662U& El eYte intH neuronilor din cHMYulH Hccu\WenYului i MroiecteHz \Hi deMHrte n tHlH\uYul \ediHl i corte]7 eYte interconectHt cu nucleul MHrHWrHZiHl i conYtituie o MoHrt YMre reHlizHreH reMrezentrilor corticHle Mrivind MlcereH T*errid[e7 /662U& DiVerite divizii Hle H\i[dHlei \ediHz diVerite tiMuri de HYocieri Yti\ulA reco\MenY& LezHreH nucleului WHzolHterHl HVecteHz MerVor\HnH lH YHrcini ce neceYit conectHreH unui oWiect cu o reco\MenY curent& Neuronii din nucleul WHzolHterHl7 HYe\eni celor din corte]ul MreVrontHl7 Mrezint un MHttern de deYcrcHre ce include rYMunYuri YMeciVice VH de oWiecte MHrticulHre7 cu\ Hr Vi ZrHnH& AceYt MHttern de deYcrcHre MoHte Vi \odulHt Htunci cXnd Ye \odiVic TYcHdeU vHloHreH unei reco\MenYe& LezHreH nucleului centrHl7 HVecteHz nY condiionHreH MHvloviHn H co\MortH\entului de HWordHre YHu evitHreH Yti\ulilor Hnterior condiionHi& PHcienii cu leziuni WilHterHle Hle H\i[dHlei Hu MerVor\Hn YlHW lH YHrcinile de tiMul @ocurilor de noroc T[H\Wlin[ tHY_YU& SMre deoYeWire de MHcienii cu trHu\e MreVrontHle 5 cHre Yunt de HYe\eneH YlHWi n HceYte YHrcini AMHcienii cu trHu\e H\i[dHliene nu reueYc Y [enereze rYMunYuri nor\Hle Hle conductHnei Mielii YHu Hlte rYMunYuri ve[etHtive Htunci cXnd ei 9cXti[: YHu 9Mierd: WHni& InHWilitHteH lor de H nvH o YtrHte[ie de H cXti[H rezult din inHWilitHteH de H [enerH o YtHre HVectiv HdecvHt Tvezi i MHrH[rHVul cu corte]ul orWitoVrontHlU T*H]ter i 4urrH^7 /66/U& SiYte\ul doMH\iner[ic \ezoli\Wic din corMii YtriHi ventrHli ce Mri\ete HVerente de lH nucleul Hccu\WenY Hre rol n Ye\nHlizHreH erorilor HMrute n MrediciH reco\MenYelor TPH[noni i colHW&7 /66/U& Corte]ul YuW[enuHl

MreVrontHl i H\i[dHlH Hu Mroiecii YMre corMii YtriHi 9li\Wici: Hlctuii din nucleul cHudHt ventro\ediHn i nucleul Hccu\WenY TDrevetY7 On[ur i Price7 -11<U& LHu`ere^nY i colHW& T/66/U Hu identiVicHt neuroni n nucleul cHudHt Hl \Hi\uelor ce creeHz o tendin de rYMunY YMHiHl Yelectiv ce deMinde de reco\MenYH HteMtHt& Neuronii din nucleul cHudHt i \odiVic deYcrcrile nHinte de HMHriiH intei vizuHle& Autorii concluzioneHz c HceYt \ecHniY\ neuronHl creeHz o tendin ce VHvorizeHz un rYMunY YMHiHl Htunci cXnd el eYte HYociHt cu o vHloHre ridicHt H unei reco\MenYe& AceYte dHte Yunt con[ruente cu Hlte cercetri ce Hu evideniHt rolul nucleului cHudHt ventrHl n nvHreH unei HYocieri YMHiHle noi TCHYe^ i colHW&7 /66/U7 Mrecu\ i cu rolul Yu T\Mreun cu corte]ul inYulHrU n deMiYtHreH violrii re[ulii de HMHriie H unor Yti\uli HteMtHi TCHYe^ i colHW&7 /666U& Studiile& SPEC( Hu HrtHt c o HctivitHte creYcut n [Hn[lionii WHzHli YtXn[i eYte HYociHt cu iritHre YHu Vurie TA\en7 /666U& (oHte HceYte rezultHte i\Mlic HceHYt zon n \ecHniY\ul VruYtrrii declHnHt de neHcordHreH unei reco\MenYe YcontHte Tvezi \odelul *IS Hl lui +rH^7 -113U& Nucleul cHudHt Hre un volu\ reduY lH MHcienii cu tulWurHre deMreYiv \H@or& Corte]ul orWitoVrontHl [ZideHz co\MortH\entul Me WHzH vHlorii HnticiMHte Hle diVeritelor HciuniD el Hre cone]iuni e]tinYe i reciMroce cu nucleul WHzolHterHl Hl H\i[dHlei& PHcienii cu trHu\e Hle HceYtei zone Hu HVectHt MerVor\HnH lH o Yerie de teYte Hle reHctivitii e\oionHle lH Yti\uli7 i Yunt incHMHWili Y iH decizii corecteD ei Ye HYeH\n cu MHcienii cu leziuni Hle H\i[dHlei& DH\HYio i colH*& Au eVectuHt nu\eroHYe e]Meri\ente VoloYind YHrcini de tiM 9[H\Wlin[: n cHre YuWiecii treWuiHu Y HleH[ ntre dou MHcZete de cri de @ocD Hle[ereH din unul dintre MHcZete erH ur\Ht de reco\MenYe \ici dHr conYtHnte7 ocHzionHl cu unele Mierderi \ici7 n ti\M ce Hle[ereH din cellHlt MHcZet erH ur\Ht de reco\MenYe VoHrte \Hri7 dHr ocHzionHl cu Mierderi cHtHYtroVice& SuWiecii nor\Hli nvH Y MreVere MHcZetul \Hi Yi[ur7 i dezvolt un rYMunY ve[etHtiv TincluYiv conductHnH Mielii ASCRU ce Mrecede Hle[erile i eYte MronunHt n \od YMeciHl Htunci cXnd ei Ye Mre[teYc Y HleH[ din MHcZetul 9riYcHnt:& PHcienii cu leziuni orWitoVrontHle nu dezvolt SCR HnticiMHtive i Hu MerVor\Hn conYtHnt YlHW& DH\HYio7 DH\HYio i Lee T-111U Hu Yu[erHt c HceYte rYMunYuri ve[etHtive reMrezint nite 9\Hr_eri Yo\Htici:7 un Ye\nHl ce HcioneHz YMre HccelerHreH i \WuntireH MroceYului de luHre H deciziilor7 i Mrevenind lHnYHreH n Hciuni neVHvorHWile& CH i MHcienii cu leziuni orWitoVrontHle7 cei cu leziuni H\i[dHliene Hu MerVor\Hn YlHW i Yunt incHMHWili Y dezvolte SCR Htunci cXnd Ye lHnYeHz n Hle[eri riYcHnte& (otui7 MHcienii cu trHu\e orWitoVrontHle Yunt cHMHWili Y [enereze SCR Htunci cXnd Mri\eYc o reco\MenY YHu MedeHMY7 n ti\M ce cei cu leziuni H\i[dHliene nu& PHcienii cu leziuni orWitoVrontHle Yunt cHMHWili Y [enereze SCR lH Yti\uli vizuHli HYociHi cu un Yunet HverYiv ntrAo YHrcin de condiionHre MHvloviHn7 n ti\M ce cei cu leziuni H\i[dHliene nu TDH\HYio7 DH\HYio i Lee7 -111U& Corte]ul orWitoVrontHl eYte un cHndidHt Muternic i\MlicHt n reMrezentHreH vHlorii unei reco\MenYe7 iHr neuronii lui rYMund rHMid lH YcZi\Wri Hle vHlorii reco\MenYei TCHrdinHl i colHW&7 /66/U& Leziuni Hle HceYtei zone lH \Hi\ue

HVecteHz HWilitHteH lor de HAi YcZi\WH co\MortH\entul cH rYMunY lH YcZi\WHreH Ye\niVicHiei e\oionHle H Yti\ulilor TRollY7 -11$U& (re\WlH^ i ScZultz T/666U Hu identiVicHt lH \Hi\ue Hriile --7 -2 i -3 din corte]ul orWitoVrontHl cH Viind i\MlicHte n MroceYHreH inVor\Hiei Mrivind reco\MenYH7 contriWuind lH controlul \otivHionHl Hl co\MortH\entului direcionHt YMre un YcoM& Neuronii din HceYte zone Ye HctiveHz nHinteH HMHriiei reco\MenYei HnticiMHte i i nceteHz HctivitHteH duM HMHriiH ei& SHu7 duM cu\ YMune RollY T-11<U7 neuronii din orWitoVrontHl nvH Y HYocieze diVerite YituHii cu reco\MenYH7 iHr HMHriiH unui Yti\ul conte]tuHl cHre Hnterior H VoYt HYociHt cu o reco\MenY eYte trHduY ntrAun Ye\nHl cHre eYte interMretHt de ctre YiYte\ cH indicXnd ur\torul \eYH@ 9Hle[e Hciunile neceYHre doWXndirii YcoMului cHre VHce Y Ye deYcHrce neuronii din corMii YtriHi ventrHli: YMre cHre tri\it inAMutAuri orWitoVrontHlul i H\i[dHlH& AVerentele [lutH\Hter[ice de lH corte]ul MreVrontHl i nucleul WHzolHterHl H\i[dHliHn ctre cHMYulH nucleului Hccu\WenY reMrezint cHleH de e]Mri\Hre H co\MortH\entului \otor declHnHt de Yti\uli relevHni e\oionHli& InervHiH doMH\iner[ic H nucleului Hccu\WenY eYte i\MlicHt n \ediereH co\MortH\entului orientHt YMre un YcoM i eYte neceYHr Mentru e]MreYiH rYMunYului co\MortH\entHl e]MlorHtor lH HYocieri de tiM Yti\ulA reco\MenY7 HYocieri reHlizHte de nucleul WHzolHterHl H\i[dHliHn& ?Hc_Yon i 4o[ZHddH\ T/66-U Hu de\onYtrHt7 c7 dei Yti\ulHreH H\i[dHlei MoHte HctivH inAMutAurile [lutH\Hter[ice ctre toiD neuronii doMH\iner[ici din =(A7 HctivHreH conco\itent H trHnY\iYiei7 [lutH\Hter[ice n corte]ul MreVrontHl contreHz Yelectiv HceYt eVect e]citHtor Hl7 neuronilor doMH\iner[ici ce MroiecteHz YMre nucleul Hccu\WenY& AYtVel7 MroceYrile co[nitive YMeciHlizHte Hle corte]ului MreVrontHl7 cu\ Hr Vi \eninereH7 onAline H inVor\Hiei [enerHte intern Tco\MonentH de \enienere H \e\oriei de lucruU7 Mot inVluenH rYMunYul co\MortH\entHl lH Yti\uli e\oionHli declHnHt de H\i[dHlH Mrin inZiWHreH doMH\inei n Hccu\WenY& RezultHtele celor doiD Yu[ereHz c HWYenH HceYtui control Hl corte]ului MreVrontHl MoHte conduce lH rYMunYuri co\MortH\entHle HWerHnte n ti\Mul Hctivrii H\i[dHliene i co\MortH\ent MerYeverHtiv duM diYMHriiH Yti\ulilor& (HnH_H i colHW& T/66/U Hu relevHt Mrin R4N VuncionHl c n MrediciH reco\MenYei i\ediHte Yunt i\MlicHte corte]ul orWitoVrontHl THriile -- i 3,U i corte]ul inYulHr7 iHr n MrediciH reco\MenYei viitoHre Yunt i\MlicHte corte]ul dorYolHterHl MreVrontHl THriile 1 i 38U7 corte]ul Mre\otor THriile 1 i 8U7 corte]ul cin[ulHt Hnterior THriile /3 i 2/U7 nucleul cHudHt7 [loWuY MHlliduY7 YuWYtHnH neH[r i cereWelul ventrolHterHl& AceYte rezultHte dovedeYc VHMtul c e]iYt reele diVerite n MrediciH reco\MenYei viitoHre i H celei i\ediHte& .n MHrticulHr7 i\MlicHreH corte]ului dorYolHterHl MreVrontHl i cin[ulHt Hnterior n MrediciH reco\MenYei viitoHre eYte con[ruent cu oWYervHiile din Ytudiile eVectuHte Me MHcienii cu leziuni& Un deVicit n YiYte\ul Yerotoner[ic eYte deYeori le[Ht de co\MortH\entul i\MulYiv& Cone]iunile reciMroce dintre corte]ul \ediHn MreVrontHl i nucleul rHVeului dorYHl Alocul Yecreiei Yerotoninei 5 Hr Vi i\MlicHte n re[lHreH Mrediciei reco\MenYei viitoHre7 HVir\ (HnH_H i colHW& T/66/U&

-$/t 8&2& SJEE( DREA4S ARE 4ADE OF (0ESE& 4odelul nu\it Hl 9re[ulii de nvHre H celor trei VHctori: TcitHt duM Pic_erin[ i +rH^7 /66-U deYcrie \odiVicrile de durHt lH nivel YinHMtic ce YuYin nvHreH HMetitiv THdic inverYul condiionrii HverYiveU& 9Re[ulH celor trei VHctori: eYte denu\it HH deoHrece eH YuYine c7 Mentru H HveH loc o \odiVicHre YinHMtic7 Yunt neceYHre trei co\Monente& DHc HMlic\ HceHYt re[ul YMeciVic lH nivelul YinHMYelor cHre VHc @onciuneH dintre inAMutA urile corticHle ter\inHle i dendritele neuronilor din corMii YtriHi7 Htunci conYolidHreH YinHMYelor HMHre cXnd -U eYte HctivHt de inAMutAuri corticHle ter\inHlul MreYinHMtic7 /U neuronul YtriHt MoYtYinHMtic eYte Muternic deMolHrizHt i 2U un Ye\nHl de ntrire H@un[e lH YinHMY ntrAun intervHl de ti\M HdecvHt& AceYt Ye\nHl eYte trHnYMortHt de ctre Mroieciile doMH\iner[ice \ezoli\Wice& Jic_enY i Rotter T-11$U THMud Pic_erin[ i +rH^7 /66-U Hu MroMuY un Yet de \ecHniY\e neuroViziolo[ice Mrin cHre deYcrcrile celulelor doMH\iner[ice \ezoli\Wice HcioneHz cH i Ye\nHl de ntrire& AYtVel7 o co\Monent \H@or eYte le[HreH doMH\inei lH un receMtor MoYtYinHMtic de tiMul Dl7 locHlizHt Me dendritele neuronilor din corMii YtriHi& Le[HreH lH HceYt receMtor eYte declHnHt de deYcrcrile VHzice Hle celulelor doMH\iner[ice HYcendente& AceYte 9eveni\ente doMH\iner[ice: TVHctorul 2U interHcioneHz cu MroceYele ce Ye deYVoHr n Hlte YinHMYe locHlizHte Me HceleHi dendrite Hle neuronilor YtriHi& DeYcrcrile neuronilor corticHli TVHctorul -U eliWereHz [lutH\Htul n HceYte YinHMYe corticoAYtriHte iHr HceYtH Ye leH[ de receMtorii N4DA HVlHi lH nivelul dendritelor& ActivHreH receMtorilor N4DA conduce lH deMolHrizHreH celulelor YtriHte TVHctorul /U i lH o cretere H concentrHiei de cHlciu lH nivelul dendritei& InterHciuneH dintre HceYte MroceYe doMH\iner[ice i [lutH\Hter[ice Ye MreYuMune c conduce lH o conYolidHre YinHMtic TYHu 9MotenHre:U H YinHMYelor corticoAYtriHte& DHc MroceYele HctivHte de [lutH\Ht nu Yunt ur\Hte lH un intervHl de ti\M coreYMunztor de o deYcrcHre doMH\iner[ic7 Htunci YinHMYele corticoAYtriHte Mot YuVeri o 9YlWire: de durHt TYHu 9deMreYie:U& E]Meri\entHl YAH dovedit c Mentru H HveH loc o nvHre de tiM HMetitiv7 eYte neceYHr coAHctivHreH receMtorilor Dl i H receMtorilor N4DA& AYociereH unui Yti\ul din \ediu cu \XncHreH HctiveHz cHleH doMH\iner[ic H\i[dHlAcorMi YtriHi7 iHr YeleciH rYMunYului co\MortH\entHl HdecvHt Ye reHlizeHz Mrin cHleH MreVrontoAYtriHt& Pentru H Ye creH o HYociere de tiM HMetitiv7 eYte neceYHr o \odiVicHre MlHYtic H receMtorilor N4DA HtXt n nucleul Hccu\WenY7 cXt i n H\i[dHl i corte]ul MreVrontHl TS\itZARoe i Relle^7 /666U& ReceMtorii Dl Mro\oveHz HceYt tiM de HYociere HMetitiv7 n ti\M ce HctivHreH receMtorilor D/ o WlocZeHz TE^n^ i 0orvitz7 /662U& .n /6667 DeZHene i CZHn[eu] Hu trecut n eviden diVeritele \odele neuro\i\etice MroMuYe YMre H e]MlicH MroceYele de evHluHre i decizie ce Hu loc n corte]ul MreVrontHl7 Mrecu\ i WHzele lor neuronHle i \oleculHre& (oHte HceYte \odele includ o i\Mle\entHre YHu o Yi\ulHre H unui \ecHniY\ ele\entHr Hl reco\MenYei& IMotezH lor centrHl eYte c re[ulile co\MortH\entHle7 cHre Yunt encodHte de [ruMuri de neuroni din corte]ul

MreVrontHl7 Yunt YelectHte YHu reYMinYe Me WHzH unei evHluri H Ye\nHlului reco\MenYHtor7 declHnHt de ctre neuronii doMH\iner[ici \ezenceVHlici cu cHre corte]ul MreVrontHl eYte YtrXnY interconectHt& Pe de Hlt MHrte7 ntririle ne[Htive Hu eVect de deYtHWilizHre H [ruMurilor neuronHle ce encodeHz re[ulH curent& ActivitHteH vHriHz n \od YMontHn de lH un [ruM YMre Hltul7 dXnd or[HniY\ului HnYH Y deYcoMere i Y nvee o re[ul nou& AYtVel7 Ye\nHlele reco\MenYHtoHre VuncioneHz cH un Yelector eVicient Hl Ye\nHlelor ce Vie \enin Vie YuMri\ reMrezentrile curente din corte]ul MreVrontHl n Vuncie de [rHdul lor de HdecvHre& .ntrAunui dintre \odele7 RerYzWer[ THMud DeZHene i CZHn[eu]7 /666U7 VHce diYtinciH ntre dou YMHii co\MutHionHle din cHdrul creierului un YMHiu unic [loWHl co\MuY dintrAo reeH diYtriWutiv i cu Muternice intercone]iuni Vor\Ht din neuroni cu H]oni lun[i i un Yet de MroceYoHre YMeciHlizHte7 cu VuncionHre \odulHr 5 MerceMtive7 \otorii7 \nezice7 evHluHtive i HtenionHle Tvezi \odelul lui Fodor din cHMitolul HnteriorU& DeZHene i CZHn[eu] MoYtuleHz VHMtul c neuronii [loWHli Yunt \oWilizHi n YHrcini diVicile Mentru cHre MroceYorii YMeciHlizHi nu Yunt YuVicieniD ei \oWilizeHz YHu YuMri\ Yelectiv HctivitHteH MroceYorilor YMeciVici7 Mrin cone]iuni deYcendente& .n curYul unei YHrcini7 neuronii [loWHli devin coAHctivHi n \od YMontHn7 Vor\Xnd MHtternuri YMHioAte\MorHle diYcrete i vHriHWile cHre Yunt \odulHte de Ye\nHlele HtenionHle i YelectHte de ctre Ye\nHlele reco\MenYHtoHre& ActivHreH neuronilor [loWHli din corte]ul MreVrontHl i corte]ul cin[ulHt Hnterior Hr crete n ti\Mul deYVurrii unei YHrcini noi7 n YHrcinile diVicile YHu duM co\itereH unor erori7 iHr HceHYt HctivHre Hr Vi deMendent de Ye\nHlele Mrovenite de lH \ecHniY\ele i\MlicHte n reco\MenY& 8&3& S(I4UL K RECO4PENS" ; .N="!ARE? (eoriile nvrii HVir\ c noi nv\ c un Yti\ul eYte HYociHt cu o reco\MenY doHr dHc7 iniiHl7 nu ne HteMtH\ lH HceHYtH 5 Hdic treWuie Y e]iYte o 9eroHre de Mredicie: Mentru H HveH loc nvHreH& JHelti i colHW& T/66-U Hu HrtHt c neuronii doMH\iner[ici \ezenceVHlici MHr Y ur\eze HceHYt re[ul& (eoriile clHYice Hle nvrii YMuneHu c nvHreH HMHre oricXnd un Yti\ul eYte HYociHt cu o reco\MenY7 i HceYt lucru MHre intuitiv& DHr e]Meri\ente \Hi recente Hu conduY lH ideeH c eH HMHre doHr Htunci cXnd eYte Mrezent o eroHre de Mredicie& AceYt lucru MoHte Vi HrtHt VoloYind ceeH ce Ye nu\ete o 9Mrocedur de WlocHre:& Adic7 \Hi ntXi un Hni\Hl nvH7 Mrin ncercri reMetHte7 c Yti\ulul A 5 un cloMoel 5 eYte ntotdeHunH ur\Ht de o reco\MenY 5 un Yuc de Vructe& DuM o vre\e7 Hni\Hlul vH lin[e oriViciul unde cur[e Yucul de ViecHre dHt cXnd Hude cloMoelul& DHc Hni\Hlul vede HMoi un Wec colorHt TYti\ulul GU \Mreun cu cloMoelul nHinteH 9livrrii: Yucului7 neAH\ MuteH HteMtH cH el Y nvee Y HYocieze lu\inH cu Yucul7 i Y lin[ oriViciul cZiHr dHc HMHre doHr lu\inH& DHr HceYt lucru nu Ye ntX\Ml7 deoHrece Yucul eYte de@H MreziY co\Mlet de ctre cloMoel7 nu e]iYt nici o eroHre de Mredicie7 deci Hni\Hlul nu vH nvH niciodHt Y HYocieze lu\inH cu Hd\iniYtrHreH Yucului& JHelti i colHW& T/66-U Hu nre[iYtrHt HctivitHteH neuronilor doMH\iner[ici \ezenceVHlici n ti\Mul HceYtui tiM de trHinin[7 VoloYind diverYe Vor\e colorHte Me MoYt de Yti\uli&

ActivitHteH doMH\iner[ic7 HH cu\ H\ HrtHt7 eYte i\MortHnt n \ecHniY\ele de reco\MenY7 i Yunt dovezi c HctivitHteH neuronilor doMH\iner[ici encodeHz eroHreH Mrediciei& Autorii \enionHi7 Hu oWYervHt cH Hceti neuroni doMH\iner[ici H VoYt HctivHt de Yti\ulul A 5 ce HnticiMH reco\MenYH7 dHr nu i de Yti\ulul ce nu H VoYt HYociHt cu reco\MenYH& Atunci cXnd Hu HntrenHt Hni\Hlele VoloYind MrocedurH de WlocHre7 Hu vzut c Yetul co\MuY din A i G HctiveHz neuronii doMH\iner[ici7 dHr G Yin[ur nuAi HctiveHz& Prin contrHYt7 dHc un Hlt Yti\ul * 5 o Hlt lu\in colorHt 5 nu eYte n \od nor\Hl HYociHt cu reco\MenY7 dHr HMoi * i un Yti\ul C Tun VluierHtU Yunt HYociHte \Mreun cu Yucul7 Hni\Hlul vH nvH c C Mrezice Yucul cZiHr n HWYenH lui *& AceHYtH deoHrece * nu erH un Mredictor Mentru reco\MenY7 deci Htunci cXnd cei / Yti\uli Yunt HYociHi cu Yucul7 e]iYt o eroHre de Mredicie7 cHre conduce lH nvHre& DuM trHinin[7 neuronii doMH\iner[ici Hi Hni\Hlelor Hu VoYt Muternic HctivHi lH HMHriiH Yti\ulului C& Neuronii doMH\iner[ici MHr Y nvee HYocieri Yti\ulAreco\MenY7 iHr rYMunYurile lor Ye conVor\eHz teoriei erorii Mrediciei& .nvHreH neuronHl neceYit MrezenH unei erori H Mrediciei iHr rYMunYurile neuronHle MHr Y encodeze HceHYt Mredicie& Reco\MenYele ce Mroduc Mredicii Hle erorii \Hi \Hri induc o deYcrcHre doMH\iner[ic \Hi Muternic i o nvHre \Hi Wun H Yti\ulului ce Mrezice reco\MenYH& (eoriile HtenionHle Hle nvrii HVir\ c eroHreH Mrediciei unei reco\MenYe \oduleHz nHreH n \od indirect MroducXnd o nvHre HtenionHl H Yti\ulului7 nvHre ce controleHz HYociereH YH ulterioHr cu o reco\MenY TJHelti i colHW&7 /66-U& Cercetri neuroWiolo[ic recente Hu identiVicHt Ytructurile cereWrHle i\MlicHte n HYe\eneH nvri HtenionHle& LHu`ere^nY i colHW& T/66/U Hu de\onYtrHt c neuronii din nucleul cHudHt Hl \Hi\uelor i YcZi\W deYcrcrile cZiHr nHinteH HMHriiei unei inte7 HceYt \ecHniY\ neurHl creXnd o 9tendin HtenionHl: ce VHvorizeHz un rYMunY YMHiHl dHc el H VoYt HYociHt cu o reco\MenY& De HYe\eneH7 PH[noni i colHW& T/66/U Hu evideniHt Mrin R4N VuncionHl c MroceYHreH de tiMul erorii de Mredicie H unei reco\MenYe Hre loc lH oH\eni n nucleul Hccu\WenY& 4Hi recent7 Fiorillo i colHW& T/662U Hu oWYervHt c Htunci cXnd un Yti\ul eYte Vie ntotdeHunH HYociHt cu o reco\MenY7 Vie niciodHt HYociHt7 nu e]iYt nici un Vel de incertitudine& Prin contrHYt7 incertitudineH eYte \H]i\ Htunci cXnd MroWHWilitHteH reco\MenYrii eYte de $6i7 i n HceYt cHz rYMunYul neuronilor doMH\iner[ici din corMii YtriHi ventrHli eYte cel \Hi Muternic& PHre deci c n curYul unui trHini[7 HceeHi MoMulHie de neuroni encodeHz dou HYMecte diVerite Hle MroWHWilitii unei reco\MenYe unH ce coreYMunde erorii de Mredicie7 de cHre vorWeYc JHelti i colHWorHtorii Yi7 i unH ce reMrezint o \Yur H incertitudinii& Cel deAHl doileH HYMect Hre i corelHte n teoriile nvrii& AYtVel7 HteniH deMinde de incertitudineH unei ntriri7 iHr nvHreH deMinde de Htenie& .ntrAo YituHie reHl7 incertitudineH unui Hni\Hl Mrivind reco\MenYHreH unei Hciuni H YH7 YHu vHloHreH de reco\MenY H unui eveni\ent7 nYeH\n inYuVicient inVor\Hie Me WHzH creiH Y VHc o Mredicie 5 deci el vH HcordH \Hi \ult Htenie rezultHtului

Hcelei Hciuni& Neuronii doMH\iner[ici VurnizeHz un Ye\nHl ce VHciliteHz HteniH7 i HYtVel nvHreH THMud ?oneY7 /662U& 8&$& 9UNDE DAI )I UNDE CRAP": SAU 4O(I=A!IA DEPENDEN(" DE 4E4ORIA SPA!IAL"& Studii \Hi recente eVectuHte Me oHreci Hu de\onYtrHt c ntrAo YHrcin de \e\orie de lucru de tiM delH^ed HlterHtion7 doMH\inH HctiveHz receMtorii Dl din corte]ul \ediHn MreVrontHl7 iHr HceHYt HctivHre deter\in \odiVicri Hle Vuncionrii receMtorilor D/ i D2 din diVerite YuWre[iuni Mreli\Wice i Hle corte]ului cin[ulHt Hnterior T+lic_Ytein7 0oV i ScZ\HuYY7 /66/U& LuciHnH7 CollinY i DeMue T-11<U Yu[ereHz c YHrcinile diVicile cu\ Hr Vi cele ce neceYit inte[rHreH inVor\Hiilor \nezice deAH lun[ul unei MerioHde de ti\M TYHu de ntXrziere Yti\ulArYMunYU7 Yunt nu doHr o \Yur H MroceYelor \e\oriei de lucru7 ci i H Hltor MroceYe YuMerioHre Mrecu\ HteniH YuYinut i controlul inZiWitor7 MroceYe i\MortHnte Mentru \eninereH HctivHt H reYurYelor \otivHionHle neceYHre eVortului YuYinut& JilliH\Y i +old\HnA RH_ic T-11$U THMud LuciHnH7 CollinY i DeMue7 -11<U Hu evideniHt VHMtul c HVectHreH receMtorilor D/ nu inVlueneHz HctivitHteH cX\Murilor neuronHle i\MlicHte n MroceYele \nezice& LuciHnH7 CollinY i DeMue T-11<U YMun c HceHYt oWYervHie eYte con[ruent cu dHtele cHre HrHt c receMtorii D/ Yunt \Hi deni n YtrHturile III i I=7 unde MroceYrile inVor\HionHle Ye deYVoHr deAH lun[ul unor vHYte reele corticoAcorticHle7 corticoAYtriHte i corticoAli\Wice& AYtVel7 Ye MHre c rolul receMtorilor D/ eYte de H \odulH eVortul inte[rrii reYurYelor YenzoriHle7 \otorii7 \nezice i \otivHionHle7 neceYHre MerVor\Hnei ntrAo YHrcin de \e\orie de lucru& De HYe\eneH7 Ytudii \Hi recente Hu evideniHt i\MHctul receMtorilor D3 n inZiWHreH neuronilor MirH\idHli +A*Aer[ici din corte]ul MreVrontHl7 cu rol VundH\entHl n re[lHreH \e\oriei de lucru TJHn[7 'Zon[ i CHn7 /66/U& ReceMtorii D3 Yunt e]Mri\Hi Mredo\inHnt n corte]ul VrontHl i corte]ul cin[ulHt Hnterior7 re[iuni ce Mri\eYc inMuturi denYe de lH neuronii doMH\iner[ici \ezoli\Wici Tdin corMii YtriHi dorYHli i [loWuY MHlliduYU i Yunt HYociHte cu MroceYe co[nitive i e\oionHle& RezultHtele lui RuWinYtein i colHW& T/666U Yu[ereHz c Hceti receMtori VuncioneHz cH nite \odulHtori inZiWitori Hi Hctivitii [lutH\Htului n corte]ul VrontHl& ActivHreH lor conduce lH ZiMerMolHrizHreH celulelor7 iHr deViciene lH nivelul HceYtor receMtori conduc lH o inHWilitHte H doMH\inei de HAi e]ercitH inVluenH YH inZiWitorie HYuMrH neuronilor MirH\idHli MreVrontHli7 H@un[XnduAYe lH o ZiMere]citHWilitHte H HceYtorH& ConVir\Xnd HceYte dHte7 JHn[7 'Zon[ i CHn T/66/U Hu HrtHt c HctivHreH receMtorilor D3 n neuronii MirH\idHli din corte]ul MreVrontHl inZiW receMtorii +A*AA Mrin re[lHreH co\Mle]ului PRAFPP- TMrotein _inHzH AFMrotein VoYVHtHzH -U7 HYtVel \odulXnduAYe HctivitHteH neuronHl din corte]ul MreVrontHl& Studii din Hnii E16 Hu MuY n eviden VHMtul c HtXt neuronii doMH\iner[ici \ezoli\Wici cXt i neuronii din corte]ul dorYolHterHl MreVrontHl Yunt HctivHi MreVereniHl de Yti\uli HtrHctivi i reco\MenYHtori7 Yu[erXnd o cone]iune doMH\iner[ic ntre \e\oriH de lucru i \ecHniY\ele YuWcorticHle Hle reco\MenYei T4uller7 von CrH\on i Poll\Hnn7 -11<U& DuM cu\ YMune LuciHnH n /66-7 dHt Viind c oWiectivul Mri\Hr Hl YiYte\ului de

cutHre eYte de H Hduce or[HniY\ul n Mro]i\itHteH unei YurYe diYtHle de reco\MenYe7 e]tenYiile YHle co[nitive Yunt Mro[rH\Hte Y YcHneze \ediul n \od YeriHl7 Y HiW o deYcZidere HtenionHl lHr[ Mentru H VHcilitH cutHreH7 Y HiW deMrinderi YMHiHle Mentru H conYtrui Zri Hle \ediului7 Mrecu\ i \e\orie de lucru7 Mentru cH inVor\Hiile YMHiHle Y Vie le[Hte n ti\M7 lucru neceYHr unei [Xndiri YtrHte[ice cHre Y Mer\it unui individ Y YtrWHt diYtHnele YMHiHle i te\MorHle cHreAl YeMHr de oWiectul dorit& O uMAdHtHre Mer\Hnent H contin[enelor dintre YurYele de reco\MenY i rYMunYul co\MortH\entHl Hr HYi[urH HdecvHreH co\MortH\entului lH conte]tul curent7 YMune LuciHnH& De HltVel7 Ytudii ulterioHre Hu HrtHt c reele diVerite Yunt i\MlicHte n MrediciH reco\MenYei i\ediHte i H reco\MenYei viitoHre& .n cHzul celei de H douH7 YAH dovedit H Vi i\MlicHte Ytructuri cHre Yunt n \od trHdiionHl i\MlicHte n \e\oriH de lucru7 cu\ Yunt corte]ul dorYolHterHl MreVrontHl7 corte]ul Mre\otor7 corte]ul cin[ulHt Hnterior7 nucleul cHudHt i [loWuY MHlliduY T(HnH_H i colHW&7 /66/U& -$<DrH[o C>RNEC* n ulti\ii Hni7 Mrin Ytudii neuroi\H[iYtice YAH YtHWilit YuWYtrHtul neuroHnHto\ic Hl \e\oriei de lucru YMHiHle TFi[& /2U& AYtVel7 Ro`e i colHW& T/666U VHc diYtinciH ntre \eninereH HctivHt H ite\ilor YMHiHli i YeleciH unui ite\ din \e\orie Mentru H [ZidH rYMunYul ntrAo YHrcin YMHiHl& SeleciH eYte HYociHt cu HctivHreH Hriei MreVrontHle 38 din corte]ul dorYolHterHl dreMt7 iHr \eninereH eYte HYociHt cu HctivHreH Hriei MreVrontHle <7 H corte]ului intrHMHrietHl i \ediHn MHrietHl7 H corte]ului VrontHl ventrHl dreMt i orWitHl& Ariile din HVHrH corte]ului dorYolHterHl MreVrontHl HctivHte de YHrcinile de \e\orie de lucru YMHiHl Yunt \Hi Wine deli\itHte n Ytudiul lui O`en i colHW& T-11<U& AYtVel7 Hu VoYt identiVicHte Mrin R4N VuncionHl Hrii MHrietHle 36 i ,7 Hriile Mre\otorii 8 i <7 HriH 2, te\MoroA occiMitHl7 Mrecu\ i din zonH VrontHl \ediHn Hriile < i 2/ Tcorte]ul cin[ulHt HnteriorU& PoYtle T/666U YMune c HriH < eYte li\itHt lH \eninereH HctivHt H inVor\Hiei YMHiHle7 dHr eH nu YuYine Vunciile e]ecutive non\nezice7 cHre Yunt YuYinute de corte]ul dorYolHterHl& .n MluY7 Ro`e i PHYYin[ZH\ T/66-U7 conVir\ VHMtul c HriH < i corte]ul intrHMHrietHl Yunt HYociHte cu \enienereH locHiei unor ite\i dHr i H ordinei lor te\MorHle7 iHr YelectHreH unei locHii conVor\ cu ordineH Yti\ulilor eYte HYociHt cu HriH 387 corte]ul ventrolHterHl MreVrontHl7 corte]ul cin[ulHt Hnterior i corte]ul MHrietHl \ediHn& Ei HVir\ c HriH 38 Hre rol n YelectHreH HtenionHl7 incluYiv YeleciH din \e\oriH de lucru& 4Hi recent7 Suzu_i i colHW& T/66/U HVir\ c e]iYt n cHdrul conte]tului YMHiHl7 dou tiMuri de inVor\Hie YMHiHl locul unde individul H e]MerieniHt un eveni\ent TcH\erH7 de e]e\MluU i locHiH unde H HMrut Yti\ulul n conte]tul reYMectiv TYtXn[H YuY7 de e]e\MluU& Ei Hu YtudiHt reelele neurHle rYMunztoHre de HceYte MroceYe VoloYind R4NAul VuncionHl& Pri\ul MroceY eYte HYociHt cu HctivHreH WilHterHl H corte]ului retroYMleniHl THriile /27 /17 267 2- i -1U7 MrecuneuY THriH ,U7 [iruYul YuMerior YtXn[ i VrontHl \i@lociu THriile 87 1 i -6U i [iruYul occiMitHl YuMerior THriH -1U& Al doileH MroceY eYte HYociHt cu HctivHreH WilHterHl H loWulului MHrietHl inVerior THriH 36U7 H loWulului MHrietHl YuMerior dreMt THriH ,U7 H [iruYului VrontHl \i@lociu YtXn[ THriH 8U7 WilHterHl MrecuneuYul THriH ,U i [iruYul occiMitHl

YuMerior THriH -1U& Autorii trH[ concluziH c reele neurHle diVerite Yunt \oWilizHte Mentru diVerite tiMuri de \e\orii YMHiHlAconte]tuHle7 Ytructurile VrontHle 5 retroYMleniHle \ediHne Mentru reHctuHlizHreH inVor\Hiei YMHiHle conte]tuHle7 iHr o reeH MHrietoAVrontHl Mentru reHctuHlizHreH locHiei Yti\ulului& .n ce Mrivete le[turH dintre cutHreH YMHiHl i reco\MenY7 S\Hll i colHW& T/66/U VoloYind R4NAul VuncionHl Hu relevHt i\MlicHreH corte]ului orWitoVrontHl \ediHn i H corte]ului cin[ulHt MoYterior n co\utrile HnticiMHtive Hle Hteniei YMHiHle Htunci cXnd Ye HnticiMeHz HMHriiH unei reco\MenYe7 Yu[erXnd c HceYte re[iuni \ediHz [ZidHreH \otivHionHl H Hteniei& .nvHreH YMHiHl eYte \ediHt de nucleul Hccu\WenY7 dHr nu deMinde de HceYtH TCHrdinHl i colHW&7 /66/U& FunciH \e\oriei de lucru YMHiHle nu MreYuMune doHr deMrinderi YenzoriHle7 MerceMtive i \otorii HdecvHte7 dHr7 de HYe\eneH7 oMereHz cH i un [eYtHlt 5 VunciH [enerHl Viind \Hi i\MortHnt decXt Yu\H Mrilor co\Monente& 4e\oriH de lucru YMHiHl Hre7 cH i YuWYtrHt VundH\entHl7 o MronunHt co\Monent HVectiv7 ce Yervete lH conectHreH HdecvHt H Yti\ulilor cu reco\MenYH7 lH \eninereH HceYtei cone]iuni n ti\Mul unor diYtHne te\MorHle i YMHiHle7 i lH uMAdHtHreH contin[enelor Htunci cXnd Ye \odiVic& AceHYt co\Monent HVectiv eYte MHrte din YiYte\ul de cutHre H reco\MenYelor de cHre H\ vorWit7 i reMrezint un deYi[n YMeciVic reHlizHt de nHtur n cHre HtXt co\MortH\entul de HWordHre cXt i \e\oriH de lucru YMHiHl Yunt \odulHte doMH\iner[ic& AceYt deYi[n Mer\ite cH reYurYele \otivHionHle i co[nitive Hle unui or[HniY\ Y Vie Hn[H@Hte ntrAo \Hnier coordonHt Htunci cXnd eYte nevoie TLuciHnH7 /66-U& I\MortHnH VuncionHl H YiYte\ului doMH\iner[ic A-6 n cHdrul MroceYelor \nezice YMHiHle H VoYt de\onYtrHt de \Hi \ulte Ytudii& LezHreH =(A HVecteHz \e\oriH de lucru YMHiHl7 iHr Mroieciile doMH\iner[ice ctre corte]ul MreVrontHl MHr Y Vie critice n \ediereH HceYtui eVect& SAH de\onYtrHt Mrin \icrodiHliz n vivo c crete concentrHiH e]trHcelulHr de doMH\in n corte]ul dorYolHterHl Hl \Hi\uelor Htunci cXnd ele eVectueHz o YHrcin de tiM DelH^ed HlterHtion THMud LuciHnH7 /66-U& DoMH\in MHre Y @oHce un rol YMeciVic n HnticiMHreH unei reco\MenYe7 HH cu\ H\ HrtHt7 Htunci cXnd o[HniY\ul Ye HVl ntrAo YtHre de neYi[urHn Mrivind Mri\ireH reco\MenYei YcontHte7 HH cu\ Ye ntX\Ml n intervHlul de ti\M dintre Yti\ul i rYMunY n YHrcinile de ntXrziere H rYMunYului& Rolul doMH\inei n corte]ul dorYolHterHl MreVrontHl eYte o o[lind H Vunciei [enerHle Me cHre eH o @oHc n creier Mrivind inte[rHreH locHiei cu HYMectele \otorii Hle co\MortH\entului de cutHre de reco\MenYe& AH cu\ H\ HrtHt7 HceYt eVect eYte \H]i\ n condiii de neYi[urHn Mrivind Mri\ireH unei reco\MenYe7 con[ruent cu i\MlicHreH YiYte\ului de cutHre n YcoMurile diYtHle7 i nu i\ediHt Mrezente TLuciHnH7 /66-U& Unii indivizi tolereHz neYi[urHnH \Hi Wine decXt Hlii& !inXnd cont c celulele doMH\iner[ice continu Y Ye deYcHrce n conte]tul neYi[urHnei Mri\irii reco\MenYei7 9Mer\HnenH HVectiv: TdeVinit cH Viind 9\eninereH \otivHiei n condiii de diYtHn te\MorHl YHu YMHiHl:U vH Vi \eninut7 dHr MrH[ul oMti\ de

HctivHre doMH\iner[ic diVer de lH un individ lH Hltul TLuciHnH7 /66-U& Indivizi cHre VuncioneHz lH nivele diVerite deAH lun[ul HceYtui continuu\ e\oionHl7 Hr treWui Y Mrezinte MHtternuri diVerite Hle \odulrii doMH\iner[ice H co[niiei7 n YMeciHl H \e\oriei de lucru YMHiHle& Indivizii cHre Yunt cHrHcterizHi Mrin niveluri ridicHte Hle \otivHiei de HnticiMHre Hr treWui Y HiW MerVor\Hn \Hi Wun lH YHrcinile de cutHre YMHiHl i \e\orie de lucru YMHiHl7 dHtorit covHriHnei dintre nivelul de HctivHre doMH\iner[ic din MreVrontHl i re[iunile li\Wice i YtriHte& AceiH cHre Hu niveluri Yczute Hle HceYtei 9trYturi: Hr treWui Y HiW MerVor\Hn \Hi YlHW7 Vie dHtorit unui nivel \Hi Yczut Hl doMH\inei din YiYte\ul li\Wic TconducXnd lH o \otivHie deVicitHrU Vie dHtorit MroWle\elor de inte[rHre H HceYtei inVor\Hii n cHdrul corte]ului MreVrontHl TLuciHnH7 /66-U& 8&8& INCER(I(UDINEA PRI4IRII RECO4PENSEI ; DRO+? .& RelHionHt cu ulti\H MHrte H YuWcHMitolului 8&3&7 treWuie Y H\inti\ c SZultz T/662U THMud SMinne^7 /662U Yu[ereHz c o Htenie creYcut MoHte Vi lH Vel de reco\MenYHtorie cH i luHreH unui dro[& OH\enii Hcord Htenie oWiectelor din \ediu cHre Ye YcZi\W YHu YHu co\Mort i\MredictiWil7 i[norXnd oWiectele VH\iliHre& Unele dro[uri Mrecu\ H\VetH\inH Mot HveH un eVect de lr[ire H cX\Mului HtenionHi Hl individului7 HYtVel ncXt el devine WruYc contient i de ele\entele VH\iliHre din @urul Yu7 i[norHte n \od nor\Hl& .n HceYt YenY7 HceYte dro[uri7 \Hi de[rHW decXt H Vi ZHlucino[ene7 Hu un eVect de 9e]MHndHre: H \inii7 eVect cHre conduce lH o cretere H creHtivitii TSMinne^7 /662U& DoMH\inH eYte HYociHt cu reco\MenYH i cu HdiciH& CretereH Hctivitii doMH\iner[ice n MrezenH incertitudinii7 dHc Ye dovedete H Vi reco\MenYHtorie Hr MuteH e]MlicH de ce Hni\Hlele MreVer un orHr de Mri\ire H reco\MenYelor vHriHWil7 i nu unul Vi]& De HYe\eneH7 Hr e]MlicH de ce @ocurile de noroc 5 n cHre reco\MenYele Yunt Mrin deViniie neYi[ure 5 Yunt HtXt de MoMulHre YHu cZiHr Mot deveni Hdictive Tvezi PHtZolo[icHl +H\Wlin[U TFiorillo i colHW&7 /662U& Se tie c unii oH\eni tolereHz \Hi Wine decXt Hlii incertitudineH& 9Per\HnenH HVectiv: n conte]tul incertitudinii unei reco\MenYe eYte \eninut n \YurH n cHre celulele doMH\iner[ice continu Y Ye deYcHrce7 iHr MrH[ul oMti\ de HctivHre doMH\iner[ic diVer ntre indivizi TLuciHnH7 /66-U& 4ecHniY\ele celulHre ce YuYin diVerenele individuHle n ce Mrivete reHctivitHteH doMH\iner[ic MreYuMun7 MroWHWil7 diVerene n denYitHteH i nu\rul celulelor doMH\iner[ice TLuciHnH7 /66-U& FHrde7 +uYtHvYYon i ?onYYon7 -11,U THMud Pic_erin[ i +rH^7 /66-U Hu [Yit o corelHie ne[Htiv ntre denYitHteH receMtorilor D/ din e\iYVerH YtXn[ i trYturH de 9iritHWilitHte:& Pic_erin[ i +rH^ T-113U THMud Pic_erin[ i +rH^7 /66-U Hu [Yit de HYe\eneH o corelHie ne[Htiv ntre denYitHteH receMtorilor D/ din e\iYVerH YtXn[ i Ycorurile lH YcHlH de PYiZoticiY\ H cZeYtionHrului EPS& De HYe\eneH7 trYturH de 9i\MulYivitHte HntiYociHl 5 cutHre de YenzHii: H VoYt HYociHt cu un YuW tiM Hl receMtorului D3& 4Hr_erul receMtorului D3 conYt n Hlele cu / MXn lH < reMetiii H Yecvenei WHzeiAMerecZe 3< n e]onul III Hl [enei de Me cro\ozo\ul -- ce codeHz receMtorul D3& Nu\rul de

reMetiii \odiVic lun[i\eH celei de H treiH Wucle citoMlHY\Htice Hle receMtorului& Alelele \Hi Ycurte Tcu / MXn lH $ reMetiiiU encodeHz un receMtor \Hi eVicient n H le[H doMH\inH decXt Hlelele \Hi lun[i Tcu 8 MXn lH < reMetiiiU& Din HceYt \otiv7 [enotiMul receMtorului D3 eYte de oWicei HnHlizHt Mrin co\MHrHreH indivizilor ce Hu dou Hlele Ycurte TcHre Yunt dou trei\i din MoMulHieU cu cei cHre Hu unH YHu dou Hlele lun[i To trei\e din MoMulHieU& Indivizii cHre Hu cel Muin o Hlel lun[ H receMtorului D3 reMetHt Mrezint Ycoruri \Hi ridicHte lH YcHlH de CutHre H Noului din cZeYtionHrul lui Clonin[er T-1<,U THMud Pic_erin[ i +rH^7 /66-U& CXtevH Ytudii Hu [Yit o corelHie ntre reMetHreH de , ori H Hlelei lun[i H receMtorului D3 TDRD3A,U i AD0D TS`HnYon i colHW&7 /666D Din[ i colHW&7 /66-U& +enele ce codeHz receMtorii D/7 D2 i D3 Mrezint Yecvene de nucleotide Yi\ilHre i Mot HveH Vuncii Viziolo[ie Yi\ilHre 5 toi Hceti receMtori Yunt conYiderHi de tiMul D/ B AH c deYeori Yunt ntXlnite Moli\orViY\e n cHre Yunt HVectHi cel Muin doi dintre receMtori& Studii Vcute Me oHreci de tiMul S0R TcHre reMrezint un \odel Hni\Hl oWinut Mrin in[inerie [enetic Hl AD0DU7 Hu evideniHt c \etilVenidHtul TRitHlinU Mroduce o nor\HlizHre H Hctivitii receMtorilor D/7 D2 i D3 n nucleul cHudHt i nucleul Hccu\WenY TCHre^ i colHW&7 -11<U& Studii \Hi recente7 de HYe\eneH Me oHreci7 Hu H@unY lH concluziH c7 MroWHWil7 e]iYt o denYitHte \Hi Yczut H receMtorilor D3 n nucleul Hccu\WenY lH coMiii cu AD0D T'ZHn[ i colHW&7 /66/U& De HYe\eneH7 Ytudiile neuroHnHto\ice Vcute Me oH\eni7 Hu evideniHt c YuWiecii cu AD0D Hu un volu\ \Hi reduY Hl corte]ului VrontHl7 corMilor YtriHi dorYHli i [loWuY MHlliduY7 Hdic H zonelor cele \Hi Wo[Hte n receMtori D3 TduM JHn[7 'Zon[ i CHn7 /66/U& Autorii Yunt de Mrere c \etilVenidHtul Mrelun[ete ZiMerMolHrizHreH neuronilor MirH\idHli din HceYte re[iuni7 Mrin HctivHreH \Hi YuYinut H receMtorilor D37 HYtVel reducXnduAYe \HniVeYtrile de i\MulYivitHte i ZiMerHctivitHte& S`HnYon i colHW& T/666U Hu evideniHt n Ytudiul lor c [enotiMul DRD3A, nu Mroduce deVicite e]ecutive 5 \YurHte Mrin MroWe de tiM StrooM7 orientHreH ctre o int i inZiWiie \otorie 5 lH coMiii diH[noYticHi cu AD0D YuWtiMul Co\WinHt& AceYte deVicite Hu VoYt [Yite n lotul de YuWieci cu AD0D cHre nu MrezentHu [enotiMul DRD3A,& DHtele Yu[ereHz c [enotiMul DRD3A, cHrHcterizeHz un YuW[ruM ce Mrezint Yi\Mto\ele co\MortH\entHle dHr nu i co[nitivAe]ecutive Hle AD0D& Autorii MroMun cH e]MlicHie MoYiWil HYociereH [enei DRD3A, cu o YituHre e]tre\ Me o di\enYiune H MerYonHlitii 5 9e]trHverYiune: B SHu te\MerH\entHl Mrecu\ 9cutHreH noului: Tnovelt^ Yee_in[U& CoMiii ce MrezentHu [enotiMul DRD3A, Ye MlictiYeHu uor n HWYenH unui \ediu VoHrte Yti\ulHnt7 MrezentHu HverYiune VH de H\Xnri7 nu le MlceHu YituHiile de HteMtHre7 i HveHu un HccentuHt co\MortH\ent \otor& Se cunoHte MrediYMoziiH coMiilor cu AD0D de H HveH o HctivitHte creYcut n YituHiile nonAYti\ulHnte7 co\MortH\entului ZiMerHctiv HYi[nXnduAiAYe VunciH de 9Yti\ulHtionAYee_in[: TAntroM i colHW&7 /666U&

4Hi \ulte Ytudii TO_u^H\H i colHW&7 /6667 RonHi i colHW&7 /66-7 Din[ i colHW&7 /66-U Hu evideniHt o le[tur ntre DRD3A, i trYturH de 9novelt^ Yee_in[:& De HYe\eneH7 Din[ i colHW& T/66-U Hu YtHWilit c HceYt Moli\orViY\ eYte cel \Hi recent dintre Moli\orViY\ele receMtorului D3 5 HMro]i\Htiv 36 666 de Hni co\MHrHtiv cu 266 666 de Hni n cHzul DRD3A3 5 iHr e]tindereH HceYtuiH n MoMulHie eYte eVectul unei Yelecii Mozitive7 i nu H unor \utHii HleHtorii& PerioHdH iYtoric de cXnd H nceMut cretereH Vrecvenei HceYtui Moli\orViY\ coreYMunde cu vHlurile de \i[rHie din AVricH H lui 0o\o SHMienY YHMienY n PHleoliticul YuMerior& Indivizii cu HceYt tiM de MerYonHlitHte Hu VoYt Mrintre cei \Hi \uli n HceYte vHluri de \i[rHie7 Mrintre cei \Hi Hctivi i \Hi MrediYMui lH H HveH relHii Ye]uHle cu \Hi \uli MHrteneri& Se Mune totui MroWle\H7 de ce HceYt Moli\orViY\ cHre eYte eVectul unei Yelecii Mozitive7 i cHre Hre MroWHWil un rol i\MortHnt n e]tindereH YMeciei u\Hne Me [loW7 eYte HYtzi HtXt de diYMroMorionHt Mrezent lH coMiii cu AD0D? UnH dintre e]MlicHiile MroMuYe de Din[ i colHW& T/66-U eYte c [enH eYte rYMunztoHre doHr de o MHrte H Yi\Mto\Htolo[iei 5 n YMeciHl ceH co\MortH\entHl& Cei ce Mrezint HceYt [enotiM Ye ZHWitueHz rHMid cu Yti\ulii7 Hu nevoie de Yolicitri YuMli\entHre7 Yi\t nevoiH Y intervin HYuMrH \ediului i Y oWin reco\MenYe i\ediHte n ur\H Hciunilor lor& IroniH eYte c HceYte trYturi cHre Hu VHvorizHt lH nceMuturi YMeciH7 Hcu\ Mot interVerH cu conYtrXn[erile \ediului colHr7 dezHvHntH@ nduAi Me Hceti coMii7 cHre Mot Vi 5 cel Muin unii AdiH[noYticHi n \od MriMit cH HvXnd AD0D& ScZ\idt i colHW& T/66-U Hu re\HrcHt c [enH DRD3 contriWuie lH ntre[ YMectrul Vuncionrii HtenionHle i nu doHr lH cHzurile e]tre\e& Deci7 Ye MHre c diH[noYticul clinic Hl AD0D reMrezint o Moriune HleHY HrWitrHr dintrAun continuu\ de HWiliti HtenionHle i nu eYte o entitHte MHtolo[ic diYtinct7 declHnHt [enetic& AceYte dHte Hr e]MlicH de ce rHtH de diH[noYticHre H AD0D YAH YcZi\WHt HtXt de \ult n ulti\ii Hni& 8&,& .N="!AREA 4EDIA(" DE RECO4PENS" ASU*S(RA(UL 9EG(RA=ERSIUN0:? 'uc_er\Hn T-11$U Yu[erH c oH\enii 9cuttori de YenzHii: Hr HveH un nivel oMti\ \Hi ridicHt Hl Hctivitii cHtecolH\iner[ice7 decXt cei cu Ycoruri Yczute lH HceHYt di\enYiune& El YMuneH c nivelul Yczut de norHdrenHlin cHre H VoYt evideniHt lH Hceti YuWieci Tde ctre *Hlen[er i colHW&7 -1<2D HMud 'uc_er\Hn7 -11$U Hr indicH VHMtul c ei Yunt YuWHctivHi TunderHrouYedU cronic7 i Hr cutH YenzHii Mentru HAi HctivH YiYte\ul& AceHYt teorie H 9nivelului oMti\: diVer de Munctul de vedere Hl lui E^Yenc_ T-18,U Mrivind e]trHverYiuneH7 Mrin HceeH c MroMune HrouYHlul corticHl cH Viind YurYH de reco\MenY H Hctivitii de cutHre de YenzHii& 'uc_er\Hn YMune c un YiYte\ doMH\iner[ic \Hi reHctiv Hr Vi un VHctor n de\erYul Zedonic Hl cuttorilor de YenzHii i Hl e]trHverilor& El Ye WHzeHz7 n HceHYt concluzie7 Me dHtele oWinute de DeMue i colHW& T-113U THMud 'uc_er\Hn7 -11$U cHre Hu evideniHt o relHie Mozitiv ntre eVectul H[onitilor doMH\inei i e]trHverYiune7 Yu[erXnd o HctivitHte doMH\iner[ic \Hi ridicHt lH e]trHveri& .n -1117 DeMue i CollinY Hu MroMuY un \odel Hl e]trHverYiunii cu ur\toHrele dou cHrHcteriYtici -U Hn[H@Hre interMerYonHl7 cHre conYt Me

de o MHrte n HViliere7 i Me de Hlt MHrte n do\inHn7 HYertivitHte7 e]ZiWiioniY\7 i ncredere n Vorele MroMrii i /U i\MulYivitHte7 cHre e\er[e din interHciuneH e]trHverYiunii cu o trYtur indeMendent nu\it 9conYtrXn[ere:& AVectele Mozitive TcHre Yunt o co\WinHie de Yenti\ente Mozitive i \otivHieU Yunt HYociHte n HceYt \odel cu e]trHverYiuneH& E]trHverYiuneH YAHr WHzH Me \otivHii Mozitive7 de HWordHre& Autorii VHc o MHrHlel ntre e]trHverYiune i YiYte\ul de HWordHre co\MortH\entHl T*ASU T+rH^7 -1</U Hl Hni\Hlelor7 YiYte\ cHre Ye WHzeHz Me \otivHiH de HWordHre7 i i\Mlic o reeH neuroHnHto\ic i \odulHtoHre cHre Ye ocuM de MroceYHreH reco\MenYelor& DiVerenele individuHle n VuncionHreH HceYtei reele HMHr din vHriHiile VuncionHle Hle Mroieciilor doMH\iner[ice din HriH ventrHl te[\entHl7 cHre Yunt i\MlicHte n \od direct n encodHreH intenYitii \otivHiei de HWordHre& CollinY i DeMue T-111U YMun c Hr e]iYtH trei YurYe Hle diVerenelor interAindividuHle n VuncionHreH doMH\iner[ic \ezoli\Wic -U [enetice7 9e]MerieniHlAe]MectHnte: i 9e]MerieniHlA deMendente:& ?eVVre^ A& +rH^ MroMuneH n -1</ e]iYtenH H ceeH ce el nu\eH YiYte\ de HctivHre co\MortH\entHl T*ASU Tdevenit ulterior YiYte\ul de HWordHre co\MortH\entHlU cHre Hr rYMunde lH Yti\uli HYociHi cu reco\MenYH& El YMuneH c Htunci cXnd *ASAul unei MerYoHne eYte HctivHt de HceYte inMuturi YMeciVice7 HMHr conYecine \otivHionHle Hdic crete HrouYHlul7 Yunt ener[izHte toHte co\MortH\entele de HWordHre7 iHr HceYte eVecte Ye Mot oWYervH n \od nHturHl Htunci cXnd cinevH eYte Hn[H@Ht ntrAun co\MortH\ent de H HWordH Yti\ulul cHre H HctivHt *ASAul& Pe WHzH *ASAului7 ulterior el H Vor\ulHt teoriH YenYiWilitii lH reco\MenY TRS(U7 cHre Ye dorete o HWordHre H trYturilor VundH\entHle de MerYonHlitHte n ter\enii diVerenelor individuHle n reHctivitHteHFYenYiWilitHteH YiYte\elor neurHle WHzHle7 de H rYMunde lH Yti\uli reco\MenYHtori& Co\MonentH de MerYonHlitHte H teoriei MroMune c WHzele Wiolo[ice Hle unei di\enYiuni VundH\entHle H MerYonHlitii coreYMund vHriHiilor interAindividuHle n ce Mrivete YenYiWilitHteHFreHctivitHteH *ASAului lH Yti\ulii cHreAl HctiveHz TPic_erin[ i +rH^7 /66-U& Se Yu[ereHz7 de HceeH7 c oH\enii cHre Hu niveluri \Hi ridicHte Hle trYturii de MerYonHlitHte relHionHte cu *ASAul Hr HveH un *AS \Hi Hctiv7 iHr ei Hr Vi \Hi MrediYMui lH H e]MerieniH conYecinele \otivHionHle i reco\MenYHtoHre Hle Hctivrii *ASAului7 decXt oH\enii cu niveluri \Hi Yczute Hle HceYtei trYturi& Pic_erin[ i +rH^ T/66-U Yu[ereHz c *ASAul eYte locHlizHt n re[iunile creierului Wo[Ht inervHte de Mroieciile doMH\iner[ice HYcendenteD HYtVel7 WHzele Wiolo[ice Hle trYturii relHionHte cu *ASAul Hr Vi7 cel Muin n MHrte7 doMH\iner[ice& = H\intii c n cHMitolul Hnterior H\ vorWit deYMre \odelul 9re[ulii de nvHre H celor trei VHctori:& Cu\ Ye relHioneHz HceHYt diYcuie Mrivind neuroViziolo[iH \odiVicrilor YinHMtice din corMii YtriHi cu teoriH YenYiWilitii lH reco\MenY i7 n MHrticulHr7 cu rolul *AS n Vor\HreH unor HYocieri WHzHte Me reco\MenY? *ro`n i colHW& T-111U THMud Pic_erin[ i +rH^7 /66-U ne VurnizeHz o HYe\eneH cone]iune& Ei Yu[ereHz c Ye\nHlele Mrivind o reco\MenY Mri\Hr iHu nHtere iniiHl n ZiMotHlH\uYul lHterHl7 iHr outMutul

ZiMotHlH\ic HctiveHz HtXt corMii YtriHi ventrHli cXt i nucleul MedunculoA Montin te[\entHl TPP(NU& PP(N eYte7 de HYe\eneH7 HctivHt indirect de outMuturile Mrovenite de lH corMii YtriHi ventrHliD HceYte outMuturi inZiW [loWuY MHlliduY ventrHl i7 HYtVel7 dezinZiW PP(N& AMoi7 PP(N tri\ite Mroiecii YMre YuWYtHnH neH[r MroducXnd HYtVel o deYcrcHre doMH\iner[ic& (otui7 celulele doMH\iner[ice tri\it Mroiecii HtXt lH MHrteH dorYHl cXt i ventrHl H corMilor YtriHi& *ro`n i colHW& SMun c n corMii YtriHi ventrHli7 eliWerHreH doMH\inei HcioneHz cH i Ye\nHl de ntrire ce Mer\ite condiionHreH Yti\ulilor YenzoriHli HYociHi cu HMHriiH reco\MenYei& 4Hi YMeciVic7 Hutorii MroMun c neuronii corticHli ce MroceYeHz Yti\uli YenzoriHli VHc YinHMY cu dendritele neuronilor din corMii YtriHi ventrHli7 iHr HceYte YinHMYe corticoA YtriHte Yunt ntrite Htunci cXnd doMH\inH ce Ye eliWereHz n YuWYtHnH neH[r eYte declHnHt de o reco\MenY Mri\Hr& .n HceYt \od7 Yti\ulul condiionHt7 Mrin el nYui7 devine cHMHWil Y Hctiveze neuronii din corMii YtriHi ventrHli i7 HYtVel7 Mrin cHleH corMi YtriHi ventrHli 5 [loWuY MHlliduY ventrHl 5 PP(N 5 YuWYtHnH neH[r7 MoHte declHnH deYcrcHreH doMH\inei n YuWYtHnH neH[r& DHc VuncionHreH *AS deMinde de deYcrcHreH HceYtor celule doMH\iner[ice7 HH cu\ eYte n \Hre \Yur HcceMtHt7 Htunci vHriHiile interA individuHle n VuncionHreH *AS Hr inVluenH [rHdul n cHre Hceti Yti\uli devin HYociHi cu reco\MenYele& Pic_erin[ i +rH^ T/66-U Yu[ereHz c MroWHWil e]iYt o vHriHie n nu\rul iFYHu VuncionHreH receMtorilor Dl lH nivelul dendritelor neuronilor din corMii YtriHi& AH cu\ H\ HrtHt7 Hceti receMtori Yunt reYMonYHWili de VunciH reco\MenYHtoHre H Mroieciilor doMH\iner[ice HYcendente& De HceeH7 o reHctivitHte \Hi creYcut H *AS Hr Mroveni dintrAun nu\r \Hi \Hre7 iFYHu o HVinitHte \Hi creYcut H cuMlrii doMH\inei lH Hceti receMtori& Au VoYt identiVicHte vHriHii [enotiMice n YtructurH receMtorilor Dl7 iHr HceYte Moli\orViY\e YAHu dovedit H Vi le[Hte de co\MortH\ente relHionHte cu *AS Mrecu\ Vu\Htul i [H\Wlin[Aul TCo\in[Y i colHW&7 -11,D HMud Pic_erin[ i +rH^7 /66-U& Prin deViniie7 ntririle Mozitive creYc MroWHWilitHteH unui rYMunY cu cHre Yunt contin[ente& DHc rYMunYul unui Hni\Hl nVo\etHt eYte ur\Ht de o reco\MenY [en ZrHn TYHu un Yunet Hnterior HYociHt cu ZrHnHU7 Htunci el e \Hi MroWHWil Y e\it Hcel rYMunY din nou n circu\YtHne Yi\ilHre& DHc un coMil Hle[e YAi \MHrt @ucriH cu un Mrieten iHr co\MortH\entul Yu eYte ur\Ht de un zX\Wet HMroWHtor Hl Mrintelui7 Htunci coMilul e \Hi MroWHWil YA i \MHrt n viitor @ucriile& 4odiVicrile n co\MortH\ent reMrezint nvHre n condiii de ntriri Mozitive TYHu ne[Htive7 n cHzul condiionrii HverYiveU& Cu cXt eYte \Hi reHctiv *ASAul cuivH7 cu HtXt \Hi rHMid i Muternic vH nvH HceH MerYoHn HYocieri n condiii de ntriri Mozitive& AceHYtH eYte MrediciH teoriei RS( cu cXt eYte \Hi ridicHt nivelul unei trYturi relHionHte cu *AS7 cu HtXt \Hi Wine vH nvH HceH MerYoHn n condiii de reco\MenY TPic_erin[ i +rH^7 /66-U& Autorii \enionHi Yu[ereHz c ter\enul cutHre HntiYociHl i\MulYiv de YenzHii TI\MASSU Hr reMrezentH o eticZet \Hi HdecvHt Mentru trYturH relHionHt cu *ASAul& (otui7 Hlte teorii cHre Hu luHt n cHlcul trYturi relHionHte cu *ASAul HVir\ c e]trHverYiuneH Hr Vi o

eticZet \Hi Motrivit& CollinY i DeMue T-111U Yu[ereHz c \Yurile I\MASS coreleHz uneori cu \Hr_erii doMH\iner[ici doHr Mentru c \Yurile I\MASS reMrezint un Mro]i\ Hl e]trHverYiunii& Ei concluzioneHz c HYociereH dintre e]trHverYiune i doMH\in Hr Vi \Hi Muternic7 i \Hi deY ntXlnit n rHMoHrte de cercetHre7 decXt HYociHreH dintre I\MASS i doMH\in7 n ti\M ce Pic_erin[ i +rH^ T/66-U YMun c eYte Mre\Htur Y concluzion\ c e]trHverYiuneH Hr Vi \Hi Muternic iFYHu \Hi conYtHnt HYociHt decXt I\MASS cu VuncionHreH doMH\iner[ic& I\MulYivitHteH eYte MHrte HtXt din \odelul Novelt^ See_in[ Hl lui Clonin[er T-1<,U cXt i din \odelul CollinY i DeMue T-111U Hl e]trHverYiunii7 iHr conceMtul de 9CutHre H Noului: eYte YtrXnY relHionHt cu cel de 9CutHre I\MulYiv de SenzHii: Hl lui 'uc_er\Hn TSenYHtionY See_in[ ScHle 5 'uc_er\Hn7 -1,1U7 i coreleHz Muternic cu \YurH e]trHverYiunii din YcHlH EPS H lui E^Yenc_ T-18,U THMud 'uc_er\Hn7 -11$U& AYMectul de 9HntiYociHl: reMrezint doHr un [rHdient7 o e]tre\ H conceMtului de cutHre i\MulYiv de YenzHii& O li\it H HceYtor Ytudii o reMrezint rHMortHreH dHtelor neuroi\H[iYtice7 Wio\oleculHre i [enetice lH Ycorurile unor cZeYtionHre& CZeYtionHrele Hu VoYt elHWorHte Mentru H YtudiH HYocieri ntre YituHii i \oduri de [Xndire7 HVecte i co\MortH\ente& AceYte [ruMH@e Hu VoYt HMoi e]MlicHte Mrin e]iYtenH trYturilor& Ori7 diverYele li\ite Hle HceYtei HWordri Hu VoYt MrezentHte n CHMitolul 2& Un \i@loc de deMire H MroWle\elor ridicHte n Ytudiile MrezentHte7 Hr Vi HcelH Hl relHionrii dHtelor neuroWiolo[ice cu co\Monente \ini\Hle Hle co\MortH\entului orientHt YMre reco\MenY i Hle controlului co[nitiv7 evHluHte Mrin Hlte \etode decXt cZeYtionHrele de HutoA evHluHre& AltVel7 HceYt de\erY nu VHce decXt Y Ye conYtituie ntrAo tentHtiv de vHlidHre Wiolo[ic H unor conceMte& For\ulri de tiMul 9corelHte neuroWiolo[ice Hle e]trHverYiunii: reMrezint un e]e\Mlu& Cu Hlte cuvinte7 nu\i\ un Hnu\it 9tHWlou co\MortH\entHl: cu un cuvXnt TH Ye citi trYturU7 elHWor\ un cZeYtionHr cHre evideniHz tHWloul reYMectiv7 Me WHzH Ycorurilor lH el ne VHce\ loturile de YuWieci7 Me cHre HMoi i YcHn\ cu PE(7 iHr diVerenele oWYervHte le MroMune\ cH dovezi Hle e]iYtenei trYturii& De VHMt7 neuroWiolo[iH ne oVer YuWYtrHtul co\MortH\entelor oWYervHte YHu evideniHte Mrin cZeYtionHre& FiecHre circuit rYMunde de un tiM de reHcie co\MortH\entHl YHu HVectiv& AceYte tiMuri de reHcii Ye ntX\Ml Y Ye [ruMeze duM cu\ i Moli\orViY\ele Ye [ruMeHz7 i duM cu\ circuitele creierului Yunt interdeMendente& DHr ele nu Ye [ruMeHz ntotdeHunH i eYte riYcHnt Y le vede\ cH MHrte dintrAun MHttern \H@or 5 trYtur& (iMurile de de\erYuri MrezentHte de\onYtreHz c tiinele creierului Yunt nc lH nceMut7 i MreiHu din 9McHtele: MYiZolo[iei trHdiionHle& 8&<& ALELA A/ ; INSA(ISFAC!IE CON(INU"& *lu\ i colHW& T-118U Hu lHnYHt iMotezH unui YuWYtrHt Wiolo[ic co\un Mentru unele tulWurri Mrecu\ HlcooliY\ul7 HWuzul de YuWYtHn7 \XncHtul co\MulYiv7 AD0D7 Yindro\ul (ourette i PHtZolo[icHl +H\Wlin[7 YuWYtrHt conYtXnd ntrAun YiYte\ celulHr i \oleculHr ce VurnizeHz Mlcere n MroceYul reco\MenYrii Hnu\itor co\MortH\ente&

SenzHiH de reco\MenY eYte relHionHt cu un co\Mle] de reHcii n cHYcHd7 ce i\Mlic cXivH neurotrHnY\itori i Ytructuri din YiYte\ul li\Wic& RezultHtul VinHl Hl HceYtui MroceY conYt n HctivHreH cii \ezoli\Wice doMH\iner[ice cHre Mornete din HriH ventrHl te[\entHl i YVXrete n receMtorii D/ Hi \e\WrHnei celulHre Hi neuronilor din nucleul Hccu\WenY i ZiMocH\M& *lu\ vede HceYt MroceY cH Mornind n ZiMotHlH\uY7 o dHt cu HctivitHteH e]citHtorie H neuronilor eliWerHtori Hi Yerotoninei7 ce conduce lH eliWerHreH n =(A H \eten_eVHlinei To MeMtid oMioid endo[enU cHre lH rXndul ei inZiW HctivitHteH neuronilor ce eliWereHz +A*A Tun neorotrHnY\itor inZiWitorU& DezinZiWHreH neuronilor doMH\iner[ici din =(A le Mer\ite eliWerHreH doMH\inei n nucleul Hccu\WenY i Hnu\ite Mri Hle ZiMocH\Mului7 Mer\iXnd co\MletHreH cHYcHdei i HMHriiH YenzHiei de reco\MenY T*lu\ i colHW&7 -118U& LH oH\eni7 i MroWHWil i lH Hlte YMecii7 Htunci cXnd nivelul de doMH\in YcHde n neuronii MoYtAYinHMtici Hi cii \ezoli\Wice7 Vie dHtorit unui deVicit de Mroducere H doMH\inei n =(A7 Vie dHtorit reducerii nu\rului de receMtori D/ n nucleul Hccu\WenY i ZiMocH\M7 condiiile nor\Hle7 nHturHle devin inYuViciente H [enerH YenzHii Mlcute YHu Yenti\entul de 9Wine:& Atunci7 individul nceMe Y cHute HlternHtive ce Mot eventuHl crete eliWerHreH doMH\inei n YiYte\ul li\Wic& AceYte HlternHtive Yunt reMrezentHte Vie de \odiVicri Hle co\MortH\entului7 cHre Mrezint n [enerHl cHrHcteriYtici 9MerverYe:7 YHu de conYu\ul HWuziv Hl unor YuWYtHne cZi\ice& DHr rezultHtele Yunt deYeori doHr trHnzitorii7 de HceeH7 nevoiH de cZi\icHle YHu Htitudini MerverYe tinde Y creHYc Mentru H oWine YenzHiH de Mlcere i H Ye eliWerH de YtHreH de VruYtrHre7 deMreYie YHu Hn]ietHte& AceHYt YituHie7 de nHtur co\MenYHtorie7 *lu\ o denu\ete Sindro\ Hl DeVicitului de Reco\MenY TRDSU& Autorii conYider c Hu identiVicHt cel Muin o HWerHie [enetic ce conduce lH Hlterri n cile reco\MenYei& EH eYte o vHriHnt H [enei ce codeHz receMtorul D/7 nu\it HlelH Al& ReceMtorul D/ eYte codHt de o [en nu\it A7 locHlizHt Me WrHul lun[ Hl cro\ozo\ului --& +enH A Mrezint MHtru vHriHnte YHu Hlele Al7 A/7 A2 i A3& A2 i A3 Yunt e]tre\ de rHre& AlelH Al eYte Mrezent lH HMro]i\Htiv /$i din MoMulHie7 n ti\M ce HlelH A/ lH HMroHMe ,$i& AlelH Al devine7 uneori n ti\Mul vieii7 dHr n [enerHl n coMilrie i HdoleYcen7 reYMonYHWil de reducereH nu\rului de receMtori D/& DHte YtHtiYtice HrHt c unele Hno\Hlii co\MortH\entHle cu\ Hr Vi Conduct diYorder Tn cHre coMiii violeHz nor\ele YociHle i dreMturile HltorHU i MerYonHlitHteH HntiYociHl TecZivHlentul Hdult Hl Conduct diYorderU Yunt deYeori HYociHte cu MroWle\e de Hlcool i dro[uri& CXtevH inveYti[Hii Hu oWYervHt c co\MortH\entul YocioMHt Hl coMiilor Mrezice o tendin YMre MerYonHlitHteH HntiYociHl7 conYu\ de Hlcool i dro[ ulterior n viH TScZuWert i colHW&7 -1<<U THMud *lu\ i colHW&7 -118U& Un Ytudiu din -112 ntreMrinY de NoWle i colHW& THMud *lu\ i colHW&7 -118U H deYcoMerit c HMro]i\Htiv $/i din YuWiecii cu Hdicie de cocHin HveHu HlelH Al7 co\MHrHtiv cu /-i lH cei Vr Hdicie& IncidenH Hlelei Al crete Ye\niVicHtiv Tcu MXn lH <,iU o dHt cu MrezenH H trei VHctori de riYc HlcooliY\ul MHrentHl i HWuz de dro[uri7 cHlitHteH cocHinei VoloYite i co\MortH\entul

deviHnt ti\Muriu7 Mrecu\ Conduct diYorder& Deci7 o tulWurHre de co\MortH\ent inVHntil MoHte Ye\nHlizH o MrediYMoziie [enetic YMre Hdicie de dro[ i Hlcool& PHcienii cu Hdicie de cocHin Hu \Hi Muini receMtori D/ n corMii YtriHi7 iHr HceHYt deYcretere eYte HYociHt cu un \etHWoliY\ \Hi Yczut n orWitoVrontHl i cin[ulHtul Hnterior T=ol_o` i Fo`ler7 /666U& (ulWurHreH de PHtZolo[icHl +H\Wlin[7 n cHre individul devine oWYedHt de HctivitHteH de H riYcH WHni YHu Hlte MoYeYiuni Mentru un cXti[ \Hi \Hre7 HMHre ntrAo rHt de /i n MoMulHie& Dei eYte ceH \Hi HcceMtHt YociHl dintre Hdicii7 PHtZolo[icHl +H\Wlin[ Mrezint \ulte HViniti cu HWuzul de Hlcool i dro[uri& StHreH de euVorie H unui @uctor eYte Yi\ilHr cu ceH H unui conYu\Htor de cocHin& ?uctorii Mrezint i Yenti\entul de H 9tXn@i: duM YenzHiH din ti\Mul @ocului7 dezvolt tolerHn Yi\ind nevoiH Y rite Yu\e tot \Hi \Hri Mentru H Yi\i YenzHiH de e]citHie7 i \HniVeYt Yi\Mto\e de Hn]ietHte i iritHre dHc treWuie Y renune YHu dHc nu HMHre YituHiH de @oc T=olWer[ i SteHd\Hn7 -1<<U THMud *lu\ i colHW&7 -118U& Un Ytudiu din -118 TCo\in[Y i colHW&7 -118U THMud *lu\ i colHW&7 -118U H [Yit un MrocentH@ de $671 i Hl Mrezentei Hlelei Al lH cei cu PHtZolo[icHl +H\Wlin[& Cu cXt eYte MroWle\H \Hi Yever7 cu HtXt eYte \Hi MroWHWil MrezenH HceYteiH7 \er[Xnd MXn lH ,8i& De HYe\eneH7 Co\in[Y i colHW& T-11-U TduM *lu\ i colHW&7 -118U Hu deYcoMerit un MrocentH@ de inciden H Hlelei Al de 31i lH coMiii cu AD0D& Alele Al nu reMrezint doHr un VHctor de riYc Mentru Hdicie i AD0D7 dHr i Mentru co\MortH\entul HntiYociHl7 Conduct diYorder i co\MortH\entul H[reYiv YHu violent7 Viind Mrezent n MroMorie de 86i lH HdoleYcenii ntre -/ i -< Hni diH[noYticHi cH 9violeni MHtolo[ic: T*lu\ i colHW&7 -118U& De ce indivizii Murttori Hi Hlelei Al Yunt MrediYMui lH un YMectru de tulWurri HYociHte cu Sindro\ul DeVicitului de Reco\MenY? Ei Hu cu MXn lH 26i \Hi Muini receMtori D/ decXt cei Murttori Hi A/& Cu\ [enele receMtorului D/ controleHz MroducereH HceYtuliH7 dHtele Yu[ereHz c HlelH Al eYte reYMonYHWil de HceHYt reducie& PrezenH Al reduce e]Mri\HreH [enei D/ co\MHrHtiv cu MrezenH Hlelei A/& 4Hi Muini receMtori D/ Ye trHduc n niveluri \Hi Yczute Hle Hctivitii doMH\iner[ice n Hcele zone Hle creierului i\MlicHte n reco\MenY Tvezi Fi[& /3U& Purttorii Hlelei Al nu Yunt YuVicient reco\MenYHi de Yti\uli Me cHre Murttorii Hlelei A/ i [YeYc YHtiYVctori& AceHYtH Ye MoHte trHduce n inYHtiYVHcie i ntrAun co\MortH\ent de cutHre MerYiYtent7 \Hi \ult7 deoHrece Ye tie c doMH\inH reduce YtreYul7 indivizii Murttori Hi Al Hu diViculti de coMin[ lH MreYiuneH nor\Hl H vieii& CH rYMunY lH YtreY YHu inYHtiYVHcie7 ei vor recur[e lH Hlte YuWYtHne YHu Hctiviti cHre eliWereHz cHntiti YuMli\entHre de doMH\inH ntrAo ncercHre de H oWine o uurHre te\MorHr& Alcoolul7 cocHinH7 nicotin i cHrWoZidrHii TMrecu\ ciocolHtHU toHte duc lH eliWerHreH doMH\inei i lH o YenzHie de uurHre \o\entHn& AceYte YuWYtHne Mot Vi VoloYite individuHl YHu n co\WinHii& De HYe\eneH7 @ocurile de noroc i Hctivitile le[Hte de Ye] duc lH eliWerHreH de doMH\inH n circuitul \ezoli\Wic T*lu\ i colHW&7 -118U&

AceYt cHMitol nu eYte uor de cititN AceHYtH deoHrece VHce HMel lH cunotine dincolo de Yi\ul co\un7 cHre [reu Mot Vi \eninute HctivHte n \e\oriH de lucru YuVicient Mentru H vedeH cone]iunile dintre ele7 YHu 9tZe Wi[ Micture: cu\ YMune en[lezul& (otui7 ce concluzii Mute\ trH[e? Ave\ circuite i\MlicHte n nvHreH HMetitiv7 n HnticiMHreH unei reco\MenYe i n MroceYHreH vHlorii de reco\MenY H unor Yti\uli& DHr7 HceYte circuite diVer n Vuncie de tiMul \o\entul Mri\irii reco\MenYei i\ediHt YHu viitor i de tiMul reco\MenYei Mri\Hre YHu doWXndite Mrin condiionHre& E]iYt diVerene interAindividuHle n ce Mrivete [rHdul de MroceYHre H reco\MenYelor Ai\ediHte YHu H vHlorii reMrezentHte H celor viitoHre unii le 9trieYc: \Hi intenY Hlii \Hi HtenuHt7 unii \Hi \ult ti\M Hlii \Hi Muin& AMoi7 \ecHniY\ele i\MlicHte n condiionHreH HMetitiv Yunt interconectHte cu \ecHniY\ele HtenionHle iHr eVicienH MroceYului deMinde de [rHdul de incertitudine H Mri\irii reco\MenYei Mrecu\ i de rolul de 9Mredictor Hl erorii: @ucHt de Yti\ulii cHre HnticiMeHz reco\MenYH& Unii oH\eni Yunt \Hi MrediYMui lH H reHlizH condiionri HMetitive7 iHr co\MortH\entul lor eYte n \Hi \Hre \Yur 9\odelHWil: Mrin reco\MenYHre& .n ce Mrivete HnticiMHreH reco\MenYelor7 e]iYt o relHie HnHto\oA VuncionHl ntre circuitele neurHle i\MlicHte n \e\oriH de lucruFHteniH YuYinut YMHiHl i circuitele i\MlicHte n HnticiMHreH reco\MenYelor diYtHle7 YHu \Hi MreciY YMuY7 i\MlicHte n \eninereH ti\M ndelun[Ht H vHlorii \otivHionHle H unei reco\MenYe diYtHle7 \Hi HleY n condiii de incertitudine& )i n HceYt do\eniu Yunt diVerene interAindividuHle7 HceYtH Viind unul dintre \ecHniY\ele Wiolo[ice VundH\entHle le[Hte de ceeH ce culturHl nu\i\ 9YucceY n cHrier:7 9cu\MtHre:7 9ecZiliWru e\oionHl: etc& AceYte diVerene interAindividuHle lH nivel HnHto\oAVuncionHl Hu7 n ceH \Hi \Hre MHrte7 deter\inHre [enetic7 totul deYVurXnduAYe lH nivel de YiYte\e doMH\iner[ice i Yerotoner[ice nu\r de neuroni7 nu\r de receMtori7 HVinitHteH receMtorilor7 YintezH neurotrHnY\itorilor7 rencorMorHreH neurotrHnY\itorilor din YMHiul YinHMtic7 YHu de[rHdHreH lor o]idHtiv n YMHiul YinHMtic& (oHte HceYte lucruri reMrezint ceeH ce Ye ntX\Ml n reHlitHte Htunci cXnd ne dori\ cevH7 Mri\i\ Hcel cevH YHu nu7 lu\ decizii7 VHce\ unele lucruri cH Y H@un[e\ lH ce ne dori\7 YHu H\Xn\ unele co\MortH\ente de HceYt [en Htunci cXnd YituHiH neAo cere& ReYtul7 cu\ Yunt trYturile7 reMrezint \odHliti Ye\Hntice de co\unicHre H ceeH ce oWYerv\ co\MortH\entHl YHu Yi\i\ YuWiectiv deYMre toHte HceYte lucruri7 YHu MHrteH viziWil Ti co[noYciWil lH nivel de YMecieU H iceWer[ului& ,& (UL*UR"RILE CO4POR(A4EN(ULUI& ORIEN(A( SPRE RECO4PENS" g\ \i ,&-& DEPRESIA& .I& DHvidYon i colHW& T/66/U tr[eHu concluziH c indivizii deMreYivi7 ce Mrezint ZiMoHctivHre n diVerite re[iuni Hle corte]ului MreVrontHl7 Mot Vi

deVicitHri n i\Mle\entHreH co\MortH\entului orientHt YMre un YcoM i n deMireH rYMunYurilor Huto\Hte7 ceeH ce Ye \HniVeYt Mrin MerYeverHre n HVectele ne[Htive i Htitudini diYVuncionHle& AYe\eneH deVicite Hr Vi de HteMtHt Y HMHr n YituHii n cHre luHreH de decizii eYte H\Wi[u i n cHre eYte neceYHr \eninereH co\MortH\entului orientHt YMre un YcoM7 Mrin contrHYt cu o Hlt HlternHtiv7 Muternic7 de rYMunY& Atunci cXnd HYe\eneH HlternHtiv de rYMunY i\Mlic HVecte7 i de cele \Hi \ulte ori Ye ntX\Ml HceYt lucru7 eYte i\MlicHt corte]ul ventro\ediHn MreVrontHl& 4HiWer[ i colHW& T-11,U THMud DrevetY7 /666U Hu oWYervHt c YuWiecii cu iYtorie de tulWurHre deMreYiv \H@or T4DDU HVlHi n re\iYie MrezentHu o Hnor\HlitHte de Vlu] YHn[vin n ti\Mul unei Mroceduri de inducere H Ytrii de triYtee n zonH corte]ului MreVrontHl YuW[enuHl THriile /3 i /$U nu\it i corte] inVrHli\Wic& AceHYt Mrocedur de inducie conYt n conte\MlHreH unui \HteriHl HutoWio[rHVic triYt7 i n \od nor\Hl conduce lH YuWiecii nor\Hli lH o cretere H Vlu]ului YH[vin n corte]ul YuW[enuHl& Dintre Hriile orWitoVrontHle7 HriH /3 H [iruYului cin[ulHt Hnterior TMHrte H corte]ului YuW[enuHlU Mri\ete ceH \Hi denY inervHie doMH\ine[ic7 n MrinciMHl din HriH ventrHl te[\entHl T=(AU& LH oHreci7 Yti\ulHreH [lutH\Hter[ic H corte]ului MreVrontHl \ediHn7 ce include zonH YuW[enuHl7 conduce lH deYcrcHreH celulelor doMH\iner[ice din =(A i crete eliWerHreH doMH\inei n nucleul Hccu\WenY TDrevetY7 /666U& DeYcrcrile neuronilor doMH\ine[ici i creteri n eliWerHreH doMH\inei HMHr n \od nor\Hl cH rYMunY lH reco\MenYe Mri\Hre TMXn ce ele Ye oWinU7 Mrecu\ i lH Yti\uli ce Mrezic reco\MenYH& Prin contrHYt7 dHc o reco\MenY HnticiMHt nu HMHre7 neuronii doMH\iner[ici Yunt inZiWHi e]Hct n \o\entul de ti\M cXnd reco\MenYH Ye HteMtH Tdin e]MerienH HnterioHrU Y HMHr& AYtVel7 neuronii doMH\iner[ici MHr Y MHrticiMe lH encodHreH inVor\Hiei Mrivind Yti\ulii ce Mrezic reco\MenYH Mrecu\ i neconcordHnele dintre MrediciH i HMHriiH de VHMt H reco\MenYei TDrevetY7 /666U& AceYtH Hr Vi \ecHniY\ul neurHl Mrin cHre diYVunciile corte]ului YuW[enuHl Hr HlterH MerceMiile Zedonice7 Yi\Mto\ co\un n tulWurrile deMreYive& Studiile PE( Hu evideniHt c \etHWoliY\ul [lucozei eYte Hnor\Hl de Yczut lH MHcienii deMreYivi n corte]ul YuW[enuHl7 dHr creYcut n VHzH \HniHcHl lH MHcienii cu tulWurHre WiMolHr7 ceeH ce l conduce Me DrevetY T/666U lH ur\toHrele concluzii n deMreYie o HctivitHte reduY H corte]ului YuW[enuHl eYte HYociHt cu o Yti\ulHre doMH\iner[ic di\inuHt n circuitul \ezoli\Wic7 conducXnd lH o HWYen H MroceYrii reco\MenYelor7 HMHtie i HnZedonie7 n ti\M ce cretereH Hctivitii n YtHreH \HniHcHl rezult dintrAo Yti\ulHre e]ceYiv H eliWerrii doMH\inei n YiYte\ul \ezoli\Wic7 \HniVeYtHt MrintrAo e]H[erHre H rYMunYurilor Zedonice i \odiVicri n co\MortH\entul orientHt YMre reco\MenYe& De HltVel7 tulWurHreH WiMolHr Hre \ulte n co\un cu tulWurHreH de MerYonHlitHte Worderline Tcu cHre eYte i HYociHt n DS4 I=U7 HtXt cH i \HniVeYtri co\MortH\entHle cXt i din Munctul de vedere Hl YuWYtrHtului Wiolo[ic7 cele dou MroWHWil reMrezentXnd Vie \HniVeYtri diVerite Hle HceleHi tulWurri de WHz7 Vie unH i HceeHi tulWurHre cu [rHde diVerite de YeveritHte&

Studii Volodind R4N Hu deYcoMerit o reducie n volu\ul YuWYtHnei cenuii din corte]ul YuW[enuHl lH MHcienii cu tulWurHre WiMolHr cHre HveHu rude de [rHdul ntXi cu tulWurri deMreYive7 Mrecu\ i lH MHcienii cu tulWurHre deMreYiv \H@or TOn[ur7 DrevetY i Price7 -11<U& DeVicitul de YuWYtHn cenuie eYte HYociHt cu o reducie n celulele [liHle& ReduciH n celulele [liHle MHre Y Ye e]tind ventrHl dincolo de HriH /3 n Meretele ventro\ediHn MreVrontHl YtXn[& Celulele [liHle conYtituie \H@oritHteH celulelor din YiYte\ul nervoY centrHl7 trei dintre YuWtiMurile \H@ore de celule [liHle Viind i\MlicHte n diVerite Vuncii& Nu eYte clHr nc dHc un Hnu\e YuWtiM eYte i\MlicHt n \odiVicrile oWYervHte lH deMreYivi& (otui7 o \odiVicHre Yelectiv n \ri\eH nucleului HceYtor celule de ,$A-$6 \icro\etrii MtrHi H VoYt oWYervHt lH MHcienii cu tulWurHre WiMolHr VH\iliHl7 ceeH ce indic VHMtul c n HceHYt tulWurHre eYte HVectHt un Hnu\it tiM de celule TOn[ur7 DrevetY i Price7 -11<U& Pentru H nele[e rolul HceYtor \odiVicri n tulWurrile deMreYive7 treWuie Y Ytudie\ detHliHt relHiile dintre HceYte celule i HYtrocite& AYtrocitele Yunt eYeniHle Mentru \eninereH ecZiliWrului Zo\eoYtHtic Hl MotHYiului n licZidul e]trHcelulHr7 Mentru cuMlHreH Hctivitii neurHle cu \etHWoliY\ul ener[etic7 i Mentru incorMorHreH [lutH\Htului eliWerHt n VHntH YinHMtic& O cHMHcitHte Yczut de H YtocH e]ceYul de MotHYiu e]trHcelulHr eliWerHt n ti\Mul Hctivitii neurHle Hr duce lH cretereH deMolHrizrii neuronHle7 ceeH ce duce lH o cretere H Hctivitii neurHle i lH \odiVicri VuncionHle TduM On[ur7 DrevetY i Price7 -11<U& Celulele [liHle e]Mri\ receMtorii H diVerii neurotrHnY\itori7 incluYiv receMtorul Yerotoner[ic IA i @oHc un rol i\MortHnt n \i[rHreH neurHl din ti\Mul dezvoltrii corte]ului& Ele Mot MroliVerH n vivo n Hnu\ite circu\YtHne7 nu\rul lor VluctuXnd n Vuncie de condiiile de dezvoltHre deAH lun[ul vieii& Se tie c un nu\r de VHctori Hu i\MHct HYuMrH MroliVerrii [liHle7 cu\ Hr Vi HctivHreH corte]ului din ti\Mul dezvoltrii7 \oleculele Hdeziunii celulHre neurHle7 YHu [lutH\Htul& Alterri Hle HceYtor VHctori Mot duce lH \odiVicrile oWYervHte lH deMreYivi TOn[ur7 DrevetY i Price7 -11<U& 'onH YuW[enuHl Tvezi Fi[& /$U Hre cone]iuni e]tinYe cu H\i[dHlH7 ZiMotHlH\uYul lHterHl7 nucleul Hccu\WenY7 HriH ventrHl te[\entHl7 YuWYtHnH neH[r7 nucleii rHVeului dorYHl7 locuY coeruleuY7 zonH MeriMeductului cenuiu i nucleii din truncZiul cereWrHl& Cu\ HceYte Ytructuri Yunt i\MlicHte n diverYe HYMecte Hle co\MortH\entului e\oionHl7 eYte MroWHWil c interHciunile YinHMtice Hnor\Hle i\MlicXnd Mroieciile dintre HceYte Hrii i zonH YuW[enuHlaHr reMrezentH diYVunctile n eliWerHreH \onoH\inelor7 Vunciile neuroendocrine i re[lHreH ve[etHtiv oWYervHte lH deMreYivi TDrevetY7 On[ur i Price7 -11<U& Diorio i colHW& T-112U THMud DrevetY7 On[ur i Price7 -11<U Hu evideniHt c lezHreH corte]ului \ediHn MreVrontHl lH oHreci TMoriuni Mreli\Wice i inVrHli\Wice Hle corte]ului cin[ulHt HnteriorU duce lH creteri Hle AC(0Aului MlHY\Htic i H corticoYteronului n condiii de YtreY& Autorii concluzioneHz c receMtorii [lucocorticoizilor din HceYte zone Yunt i\MlicHi ntrAun eVect de VeedWHc_ ne[Htiv Hl [lucocorticoizilor n condiii de YtreY7 VeedWHc_ reHlizHt lH nivelul H]ei ZiMotHlH\uYAZiMoVizHroAHdrenHle T0PAU& Cu\ deMreYiH \H@or eYte HYociHt

cu niveluri ridicHte Hle cortizolului WHzHi7 creteri Hle eliWerrii nocturne Hle cortizolului7 un VeedWHc_ ne[Htiv ntXrziHt Hl cortizolului7 i dere[lri Hle rYMunYului cortizonHl lH YtreY7 Ye i\Mune o Ytudiere \Hi HMroVundHt H relHiei dintre diYVunciile YuW[enuHle i HctivitHteH H]ei 0PA TZiMotHlH\uY 5 [lHndH MituitHr 5 [lHndele HdrenHleU n deMreYie TDrevetY7 On[ur i Prive7 -11<U& Alturi de zonH YuW[enuHl7 YAHu \Hi [Yit diYVuncii i n Hlte zone MreVrontHle 5 Mrecu\ corte]ul VrontoMolHr7 ventrolHterHl MreVrontHl i corte]ul cin[ulHt Hnterior dorYHl& .ntrAun Ytudiu din -11,7 +eor[e i colHW&7 VoloYind R4NAul VuncionHl7 Hu de\onYtrHt c YMre deoYeWire de [ruMul de control cHre MrezentHu o HctivHre H corte]ului cin[ulHt YtXn[ lH e]ecutHreH unei YHrcini StrooM7 MHcienii deMreYivi MrezentHu HctivHre YlHW H cin[ulHtului dreMt i n YcZi\W7 o Muternic HctivHre H MreVrontHlului ventrolHterHl YtXn[& ContinuXnd HceYt tiM de de\erY7 *lu\Wer[ i colHW& T/662U Hu oWYervHt c Ytrile diYMoziionHle Hcute lH MHcienii cu tulWurHre WiMolHr Yunt HYociHte cu Hctivri diVerite n corte]ul ventrolHterHl MreVrontHl Tvezi Fi[& /8U TMHrteH de @onciune dintre Hriile -6 i 3, Hle lui *rod\HnnU n ti\Mul e]ecutrii unei YHrcini StrooM& AYtVel7 HctivHreH HceYtei zone din e\iYVerH dreHMt eYte HYociHt cu YtHreH de \Hnie7 iHr HctivHreH HceYtei zone din e\iYVerH YtXn[ 5 cu YtHreH de deMreYie& 'onH din e\iYVerH YtXn[ reVlect Hnor\HlitHteH cH i trYtur Mentru MHcienii cu tulWurHre WiMolHr7 YMun Hutorii& Corte]ul ventrolHterHl MreVrontHl @oHc un rol VundH\entHl n HWilitHteH de H deMi un rYMunY MreMotent THnterior reco\MenYHt7 ntritU& Se tie c indivizii cu leziuni n HceHYt zon MerYevereHz cu rYMunYuri 9[o: n YHrcinile 9+oFNoA[o:& RYMunYul lH StrooM n vHriHntH incon[ruent neceYit inZiWHreH rYMunYului MreMotent THdic de H citi cuvXntulU i deMireH rYMunYului ntrit de vHriHntH con[ruent& InZiWHreH rYMunYului verWHl neceYit HctivHreH corte]ului vetrolHterHl MreVrontHl YtXn[& DiYVuncii n MroceYHreH neurHl din HceHYt zon Mot contriWui lH cretereH ti\Mului de rYMunY7 i lH deVicitele de HctivHre n HceHYt zon oWYervHte lH MHcienii cu tulWurHre WiMolHr T*lu\Wer[ i colHW&7 /662U& AceHYt diYVuncie eYte rYMunztoHre de Veno\enul de 9ru\inHie:7 Hdic H liMYei de control HYuMrH [Xndurilor ne[Htive7 HYociHte cu idei de eec7 Yuicid7 neHdecvHre MerYonHl etc& InVor\Hiile eMiYodice Mrecu\ i HnticiMrile din \e\oriH de lucru i re[YeYc Hici MroceYHreH Ye\Hntic7 MHcientul Viind incHMHWil YAi YtoMeze HceYte MroceYri TYi\Mto\ co\un tulWurrilor deMreYive i Hn]ioHYeU& .n cHdrul corte]ului ventrolHterHl MreVrontHl7 re[iunile HYociHte cu HnorA \Hlitile cH YtHre i trYtur Hle MHcienilor cu tulWurHre WiMolHr diVer cH locHie& Re[iunile \Hi dorYHle i HnterioHre Yunt HYociHte cu trYturH i Yunt conectHte Ytrucuturile izocorticHle Tcu\ Yunt corte]ul dorYolHterHl MreVrontHl i te\MoroMHrietHl lHterHlU7 i Ye ocuM cu Vuncii YenzoriHle de HYociHie i corticHle YuMerioHre& Re[iunile \Hi ventrHle7 n cHre Hu VoYt detectHte Hnor\Hliti relHionHte cu YtHreH7 reMrezint o conver[en H inMutAurilor li\iWice YMre corte]ul MreVrontHl& EH Hre cone]iuni denYe cu H\i[dHlH7

ZiMocH\MuYul i ZiMotHlH\uYul i eYte HYociHt cu MroceYri e\oionHle i viYceroYenzoriHle& AceYte dHte Yu[ereHz7 YMun Hutorii7 c tulWurHreH WiMolHr eYte HYociHt cu Hnor\Hliti n corte]ul ventrolHterHl dreMt ce Ye re[YeYc n MroceYrile co[nitive YuMerioHre7 n ti\M ce i\MlicHreH zonelor \Hi ventrHle Hle HceYtei re[iuni eYte relHionHt cu tulWurrile e\oionHle i neurove[etHtive oWYervHte n eMiYoHdele Hcute Hle HceYtei Woli T*lu\Wer[ i colHW&7 /662U& SAHu oWYervHt Hnor\Hliti n HctivitHteH i \orVolo[iH neuronilor nucleului Hccu\WenY lH MHcienii deMreYivi& De HYe\eneH7 e]Meri\entele de inducere H 9neH@utorrii doWXndite: i H Hltor Vor\e de YtreY7 HctiveHz trHnYcriMiH CRE Tele\entelor de rYMunY Hle HdenozinA\onoVoYVHtului c^clicU n nucleul Hccu\WenY THMud *Hrrot i colHW&7 /66/U& 0iMerHctivitHteH CRE* TMroteinH cHre Ye leH[ lH& CREU din HceHYt re[iune induce Ytri de HnZedonie i YcdereH reHctivitii e\oionHle lH Yti\uli reco\MenYHtori& De e]e\Mlu7 deMreYiH Yever eYte cHrHcterizHt Mrin reHctivitHte e\oionHl Yczut THMud *Hrrot i colHW&7 /66/U& O HctivHre H Mroieciilor H\i[dHlei ctre corMii YtriHi ventrHli TincluYiv nucleul Hccu\WenYU YtoMeHz co\MortH\entul orientHt YMre un YcoM7 Yu[erXnd un \ecHniY\ neurHl de YtoMHre H \otivHiei YHu H co\MortH\entului orientHt YMre reco\MenY din ti\Mul eMiYoHdelor deMreYive \H@ore THMud DrevetY7 /666U& Se tie c deMreYivii7 YHu MerYoHnele nor\Hle HVlHte ntrAun \o\ent deMreYiv7 nu [YeYc ni\ic Mlcut n @urul lor i n viH n [enerHl7 Yunt incHMHWili de HnticiMri Mozitive7 eYte diVicil Y le dHi un lucru de cHre 9Y Ye H[Hte:7 Hdic YAi \otiveze& .n deMreYiH \H@or Hu VoYt oWYervHte i Hnor\Hliti YtructurHle i VuncionHle Hle H\i[dHlei& 4Hi \ulte Ytudii Hu rHMortHt o HYociHie ntre cretereH volu\ului H\i[dHlei i deMreYie& AceHYt HYociHie H VoYt evideniHt lH MHcienii cu tulWurHre WiMolHr i lH cei cu tulWurHre deMreYiv \H@or TlH HcetiH din ur\ volu\ul H\i[dHlei YtXn[i eYte \Hi \Hre decXt Hl celei dreMteU THMud DHvidYon i colHW&7 /662U& De HYe\eneH7 YAH oWYervHt o cretere Hnor\Hl H Vlu]ului YHn[vin re[ionHl n YtHre de reMHuY i o cretere H \etHWoliY\ului [lucozei HtXt n ti\Mul Yo\nului cXt i n YtHre de ve[Ze7 lH MHcienii cu tulWurHre deMreYiv \H@or VH\iliHl THMud DHvidYon i colHW&7 /662U& DenYitHteH receMtorilor Yerotoner[ici $A0(/ eYte Ye\niVicHtiv \Hi \Hre lH MHcienii deMreYivi cHre Hu co\iY Yuicid THMud DHvidYon i colHW&7 /662U& DuM re\iYiH \edicH\entoHY H deMreYiei YAH oWYervHt c HctivHreH H\i[dHlei YcHde lH nor\Hl7 dHr MerYiYt lH MHcienii cu tulWurHre VH\iliHl7 Yu[erXnd c n Hnu\ite tiMuri de deMreYie diYVunciH H\i[dHliHn eYte relHionHt cu trYturH7 nu cu YtHreH THMud DHvidYon i colHW&7 /662U& .n [enerHl7 Ye conYider c MHcienii cHre Mrezint o re[lHre inHdecvHt H HVectelor Yunt cHrHcterizHi Mrin diYVuncii Hle ZiMocH\Mului& Con[ruente cu HceHYt iMotez7 Ytudiile \orVo\etrice VoloYind R4NAul Hu evideniHt un volu\ ZiMocH\MHl \Hi reduY lH MHcienii cu deMreYie \H@or7 tulWurHre WiMolHr7 YtreY MoYttrHu\Htic i tulWurHre de MerYonHlitHte de tiM Worderline THMud DHvidYon i colHW&7 /662U& ReduciH n volu\ul ZiMocH\MHl Ye nYcrie ntre < i -1i i coreleHz cu YeveritHteH Wolii i cu vXrYtH7 dHr nu\Hi lH

WrWHi THMud DHvidYon i colHW&7 /662U& Studii HnterioHre HrtHYer c e]MunereH reMetHt lH YtreY Hre conYecine \orVolo[ice HYuMrH creierului7 MroducXnd HtroVieri Hle dendritelor n zonH CA2 ZiMocH\Mic7 dHr i cu \oHrteH neuronHl n HceeHi re[iune THMud 4ce`en7 -11$U& SAH MreYuMuY cH i cHuz H HceYtui Veno\en ZiMerYecreiH de [lucocorticoizi7 dHt Viind c niveluri ridicHte de cortizol Yunt HYociHte cu deMreYiH i HVectHreH Vunciilor co[nitive& E]Meri\entele Vcute Me oHreci Hu de\onYtrHt c niveluri ridicHte Hle [lucocorticoizilor i YtreYul reMetHt duc lH HtroViereH neuronilor ZiMocH\MHli THMud& 4ce`en7 -11$U& DeoHrece ZiMocH\Mul eYte i\MlicHt n re[lHreH Yecreiei de cortizol MrintrAun \ecHniY\ de VeedAWHc_ ne[Htiv7 diYVunciile ZiMocH\MHle conduc lH o Ycdere H re[lrii inZiWitoHre H H]ei ZiMotHlH\uYA [lHnd ZiMoVizA[lHnde HdrenHle7 cHre lH rXndul Yu conduce lH ZiMercorticozole\ie TDHvidYon i colHW&7 /662U& Deci7 eYte vorWH de un cerc vicioY7 n cHre YtreYul Mroduce o Yecreie de cortizol7 cHre diYtru[e celulele ZiMocH\Mice7 ceeH ce duce lH o Yecreie i \Hi creYcut i lH o HVectHre i \Hi \Hre& DHt Viind HceYt \ecHniY\7 YAH MreYuMuY c VluctuHiile n nu\rul de neuroni ZiMocH\MHli Hr Vi un VHctor i\MortHnt HtXt n HMHriiH deMreYiei cXt i n re\iYiH ei& AYtVel7 4HlWer[ i colHW& T/666U Hu de\onYtrHt c Hd\iniYtrHreH unui HntideMreYiv de tiM Vlue]etin TProzHcU conduce lH o cretere H MroliVerrii celulHre lH nivel ZiMocH\MHl& Ulterior7 YAHu Vcut MHi i\MortHni n deMiYtHreH \ecHniY\ului Mrin cHre Ye reHlizeHz HceYt lucru7 SHntHrelli i colHW& T/662U HrtXnd c \ecHniY\ul neuro[enezei n ZiMocH\M eYte deMendent de receMtorul Yerotoner[ic $A0(lA7 iHr lH MerYoHnele cu deMreYie \H@or eVectul terHMeutic Hl Vluo]etinei eYte \Hi eVicient Ti YeveritHteH Yi\Mto\elor \Hi reduYU lH MerYoHnele MurttoHre Hle Hlelei A$--( TMoziiH A$-- reMrezentXnd re[iuneH Mro\otoHre H [enei interleu_inei TILU AlWetH TCoun[er i colHW&7 /662U& Alte Ytudii [enetice lon[itudinHle7 Mrecu\ cel Hl lui CHYMi i colHW& T/662U Hu teYtHt VHctorii Mrin cHre e]Merienele YtreYHnte de viH conduc lH deMreYie lH unii oH\eni& Ei Hu deMiYtHt un Moli\orViY\ n re[iuneH Mro\otoHre H [enei trHnYMortHtorului Yerotoninei T$A0( (U cHre \odereHz HceHYt inVluen H VHctorilor de YtreY& Indivizii cu unH YHu dou coMii Hle Hlelei Ycurte H Mro\otorului $A0( Mrezint \Hi \ulte Yi\Mto\e deMreYive7 Hu deMreYie diH[noYticHt i tendine YuicidHle cH rYMunY lH eveni\ente YtreYHnte7 decXt cei cu HlelH lun[& AceYt Ytudiu VurnizeHz dovezi Hle interHciunii [eneA\ediu7 n cHre rYMunYul unui individ eYte \oderHt de zeYtreH YH [enetic& De HYe\eneH7 *Hrret i colHW& T/662U Hu deYcoMerit o HYociHie ntre Moli\orViY\ul n re[iuneH $E H [enei +AMroteinA receMtor _inHzH 2 T+RR2U i YuYceMtiWilitHteH de H dezvoltH tulWurri WiMolHre& .n HVHrH Ytudiilor ce Hu cH YuWiect dere[lri lH nivelul YiYte\ului li\Wic7 RoZ i colHW& T/662U Hu deYcoMerit c tulWurrile WiMolHre Yunt HYociHte cu Hnor\Hliti Tniveluri VoHrte ridicHteU Hle Mroteinei cHre re[leHz receMtorul doMH\iner[ic D/7 i Hnu\e neuronHl cHlciu\ YenYorA-7 lH nivelul corte]ului dorYolHterHl MreVrontHl& ReceMtorul D/ eYte i\MlicHt n \ecHniY\ele \otivHiei7 Hdiciei7 dHr i n coMin[ul lH YtreY&

4odelele conYolidrii \e\oriilor Yu[ereHz cH ZiMocH\Mul Yervete lH Vor\HreH reMrezentrilor YenzoriHle7 cHre Yunt \eninute te\MorHr lH nivelul loWului te\MorHl \ediHn7 nHinteH Ytocrii lor n \e\oriH de lun[ durHt& AYtVel7 [rHdientul de neuroni MoliYiHlilHi din cHdrul circuitului corticoA ZiMocH\MHl Hr @ucH un rol VuncionHl direct n coAHctivHreH cone]iunilor reciMroce7 n vedereH conYolidrii lor Mrin \odiVicri lH nivel YinHMtic& DiYtriWuiH neuronilor MoliHYiHlilHti din cHdrul HceYtui circuit corticoA ZiMocH\MHl i HctivHreH lor conYecutiv nvrii i\Mlic e]iYtenH unei ci neuroMlHYtice n cHdrul creiH neuroMlHYticitHteH \ediHt de \oleculH Hdeziunii neurHle TNCA4U eYte neceYHr conYolidrii \e\oriilor TRe[Hn7 -11<U& E]iYt dovezi conYiderHWile cu\ c nvHreH i\Mlic \odiVicri neuroMlHYtice n VunciH de recunoHtere H celulelor7 \odiVicri deMendente de \oleculele Hdeziunii celulHre& TCA4YU& +licoMroteinele i\MlicHte n HdeziuneH celulelor neurHle HMHrin uneiH dintre cele trei VH\ilii YtrcuturHle \H@ore AYuMerVH\iliH i\uno[loWulinelor7 cHdZerinele i inte[rinele 5 cHre Yunt e]Mri\Hte n neuroni i celule nonAneurHle& I\MlicHreH lor n dezvoltHreH MHtternurilor conectivitii YinHMtice H conduY lH Yu[eYtiH c HceYt \ecHniY\ Hr YuYine MroceYele de conYolidHre n \e\orie Mrin creHreH de YinHMYe& Un e]e\Mlu Hr Vi rolul @ucHt de nu\rul de \olecule Hle Hdeziunii celulHre neurHle TNCA4U 5 MHrte H YuMerVH\iliei i\uno[loWulinelor 5 HtXt n dezvoltHre cXt i n nvHreH lH vXrYtH Hdult& 4oleculele Hdeziunii celulHre neurHle Yunt i\MlicHte n inducereH i \eninereH Motenrii Me ter\en lun[ TL(PU7 MroceY VundH\entHl n nvHre cHre conduce lH re\odelri YinHMtice THMud Re[Hn7 -11<U& Re[Hn T-11<U H evideniHt o cretere n YecreiH de NCA4 din licZidul cereWroYMinHl Hl MHcienilor cu tulWurHre uniMolHr i WiMolHr7 Mrecu\ i deYcretereH e]Mri\rii Hcidului MoliYiHlic Hl NCA4 n ZiMocH\Mul victi\elor Yuicidului& Aceti MHcieni Ye tie c Hu deVicite n HteniH YuYinut i Mrezint o ZiMoVrontHlitHte& DeoHrece corte]ul VrontHl eYte i\MlicHt n encodHreH inVor\Hiei 5 MroceY VundH\entHl n nvHre AHutoHreH Yu[ereHz c HceYte Hnor\Hliti WiocZi\ice reMrezint YuWYtrHtul Hnu\itor diYVuncii co[nitive YMeciVice tulWurrilor deMreYive7 cu\ Hr Vi YlHWH cHMHcitHte de nvHre& Aici treWuie YMuY cXte cevH deYMre terHMiH co[nitivAco\MortH\entHl i eVicienH YH n trHtHreH deMreYiei& Se tie c HceYt tiM de intervenie7 de HltVel ceH \Hi VoloYit7 eYte eVicient n deMreYiH uoHr i \edie i neAeVicient n ceH Yever7 cXnd Ye reco\Hnd \edicHie& DHr7 HceYt tiM de intervenie7 cH i \H@oritHteH Hltor teZnici7 Ye WHzeHz Me MroceYul de nvHre 5 l nvei Me MHcient Y HYocieze un conte]t cu un co\MortH\ent HdHMtHtiv i nu cu cel dezHdHMtHtiv Me cHre el l Mro\ovH& DHr7 duM cu\ Ye vede din MHrH[rHVul de \Hi YuY7 ceeH ce nu\i\ 9deMreYie: Ye \HniVeYt i Mrin deVicite n Vi]HreH inVor\Hiei 5 Hdic n nvHre& Deci7 Mute\ trH[e concluziH c noi ncerc\ Y vindec\ Mrin nvHre o tulWurHre cHre nYeH\n deVicit de nvHre7 i oWYerv\ c HceYt lucru VuncioneHz lH cei lH cHre deMreYiH THdic deVicitul de nvHreU eYte uoHr YHu \oderHt i nu VuncioneHz lH cei lH cHre eH eYte Yever7 Hdic \ecHniY\ele i\MlicHte n Vi]HreH inVor\Hiei MrezentHte Yunt VoHrte deVicitHreN ,&/& (UL*UR"RILE DE CO4POR(A4EN(

,&/&-& (UL*URAREA DE DEFICI( A(EN!IONALF0IPERAC(I=I(A(E& AD0D eYte unH dintre cele \Hi Vrecvente tulWurri de co\MortH\ent din coMilrie i HdoleYcen7 cuMrinzXnd ntre $ MXn lH -6i din MoMulHie& Si\Mto\ele de WHz Hle AD0D includ niveluri diVerite de neHtenie7 ZiMerHctivitHte i i\MulYivitHte& PHrte dintre ele Yunt Mrezente nc din MerioHdH MrecolHr7 i Ye \HniVeYt n toHt MerioHdH colii Mri\Hre i [i\nHziHle& Si\Mto\ele Mrivind neHteniH Ye reVer lH co\MortH\ente Mrecu\ [reeli cHuzHte de ne[li@en7 diVicultHte n \eninereH YuYinut H Hteniei7 MroWle\e n H HYcultH MerYoHnH cHre i Ye HdreYeHz7 n H ter\inH o YHrcin nceMut7 n HAi or[HnizH HctivitHteH7 evitHreH Hctivitilor cHre neceYit Htenie YuYinut7 MroWle\e n H Mune oWiectele lH locul lor7 diYtrHctiWilitHte i tendinH de H uitH ce Hre de Vcut& Si\Mto\ele de ZiMerHctivitHte i i\MulYivitHte Yunt [ruMHte \Mreun n DS4AJ& 0iMerHctivitHteH Ye \HniVeYt cH neHYtX\Mr7 inHWilitHteH de H YtH @oY ti\M ndelun[Ht7 \icri e]ceYive TMHre \ereu Me Micior de MlecHreU7 MroWle\e n H MYtrH liniteH cXnd eYte Hn[H@Ht ntrAo HctivitHte7 vorWire e]ceYiv& I\MulYivitHteH Ye \HniVeYt Mrin co\MortH\ente Mrecu\ H rYMunde nHinte de H Ye ter\inH de MuY ntreWHreH7 diViculti n H HteMtH cevH7 ntreruMereH HltorH ntrAo converYHie YHu HctivitHte& AD0DAul Mrezint trei YuWtiMuri -& SuWtiMul Mredo\inHnt neHtent TADDU n cHre Yunt Mrezente 8 dintre cele 1 Yi\Mto\e de Me YcHlH de 9NeHtenie:& /& SuWtiMul Mredo\inHnt ZiMerHctivFi\MulYiv T0FIU n cHre Yunt Mrezente 8 dintre cele 1 Yi\Mto\e de Me YcHlH de 9ZiMerHctivitHteFi\MulYivitHte:& 2& SuWtiMul co\WinHt TC(U n cHre Yunt Mrezente 8 dintre Yi\Mto\ele de Me H\Wele YcHle& AceYt YuWtiM eYte cel \Hi HYe\ntor cu clHYiVicHreH AD0D din DS4 5 IIIR& ,&/&-&-& PAR(ICULARI("!INEUROANA(O4ICE )INEUROFUNC!IONALE ALE AD0D& DiVerite Ytructuri 5 corte]ul VrontHl i Hriile \otorii YuMli\entHre7 corte]ul MHrietHl7 ver\iYul cereWelHr7 corte]ul cin[ulHt Hnterior7 loWul te\MorHl7 nucleul Hccu\WenY7 tHlH\uYul Ye conYidHr H Vi i\MlicHte n HceHYt tulWurHre& Studiile VoloYind teZnici Mrecu\ MoteniHlele evocHte relHionHte cu Yti\ulul TERPYU i to\o[rHViH cu e\iYie H unui Yin[ur Voton TSPEC(U Hu evideniHt un nivel \Hi Yczut de VuncionHre H Ytructurilor dorYolHterHle MreVrontHle7 H corte]ului cin[ulHt Hnterior i H cone]iunilor VrontoAYtriHte& +lucozH eYte MrinciMHlH YurY de ener[ie H creierului7 deci \YurH conYu\ului ei eYte un indicHtor Hl nivelului de HctivitHte H creierului& Cercettorii Hu [Yit diVerene i\MortHnte ntre YuWiecii cu AD0D i cei Vr& LH cei cu AD0D7 Hriile creierului ce controleHz HteniH VoloYeYc \Hi Muin [lucozH7 indicXnd deci c Yunt \Hi Muin Hctive TS\Hlle^7 /666U& AceYte dHte coreleHz cu Hltele oWinute Mrin Hlte teZnici& De e]e\Mlu CHYe^ i colHW& T-11,WU7 VoloYind R4NAul YtructurHl7 Hu [Yit c inZiWiiH co\MortH\entHl H coMiilor cu AD0D coreleHz cu un volu\ Hnor\Hl n re[iunile MreVrontHle

dreMte7 H nucleului cHudHt i [loWuY MHlliduY7 de HYe\eneH7 din MHrteH dreHMt& FoloYind cH \Yur ntrAun Ytudiu PE( Tto\o[rHVie cu e\iYie de MozitroniU \etHWoliY\ul cereWrHl Hl [lucozei7 YAH oWYervHt c lH Hduli corte]ul VrontHl YtXn[ eYte \Hi Muin Hctiv7 dei n rXndul HdoleYcenilor cu AD0D dHtele Yunt \Hi Muin Ye\niVicHtive TErnYt i colHW&7 -11<U& SMre deoYeWire de dHtele oWinute Me Hduli i HdoleYceni7 un Ytudiu VoloYind SPEC( Me coMii cu AD0D H evideniHt un Vlu] YHn[vin re[ionHl \Hi Yczut n re[iunile te\MorHle i cereWelHre7 i un Vlu] \Hi ridicHt n re[iunile YuWcorticHle i tHlH\ice7 dHte cHre corelHu Ye\niVicHtiv cu MerVor\Hne \otorii \Hi YlHWe i cu rezultHte YlHWe lH JISC T+uYtHVYYon i colHW&7 /666U& AcelHi Ytudiu H [Yit un Vlu] YHn[vin re[ionHl \Hi ridicHt n re[iunile VrontHle i MHrietHle dreMte7 cHre coreleHz cu Yi\Mto\ele co\MortH\entHle& Autorii T+uYtHVYYon i colHW&7 /666U Yu[ereHz c n AD0D Hr e]iYtH cel Muin dou diYVuncii7 unH ce ine de dezvoltHreH neurHl H loWilor VrontHli7 n YMeciHl din e\iYVerH dreHMt7 relHionHt cu Yi\Mto\ele co\MortH\entHle7 i o HltH ce ine de inte[rHreH inVor\Hiilor lH nivelul loWilor te\MorHli7 H cereWelului i H Ytructurilor YuWcorticHle7 relHionHt cu MlHniVicHreH \otorie i unele HYMecte Hle co[niiei& Pe de Hlt MHrte7 CHrdinHl i colHW& T/66-U Yu[ereHz c nucleul Hccu\WenY Tdin corMii YtriHi ventrHliU Hr Vi i\MortHnt n HWilitHteH de H luH decizii rHionHle Htunci cXnd Yunte\ conVruntHi cu controlul unei Hle[eri i\MulYive& RezultHtele lor e]Meri\entHle indic nucleul Hccu\WenY cH Yite Hl Hciunii RitHlinului7 cHre \odiVic VuncionHreH doMH\iner[ic i H\elioreHz Yi\Mto\ele AD0D& Alte Ytudii Hu evideniHt Hnor\Hliti n VHzH RE4 H Yo\nului lH coMiii de $A, Hni cu AD0D7 cHre Ye conYider c Yunt relHionHte cu YeveritHteH Yi\Mto\elor co\MortH\entHle TOE*rien i colHW&7 /662U7 Mrecu\ i deVicit n MerceMiH ti\Mului7 deVicit cHre le HVecteHz MerVor\HnH YociHl n YHrcini ce neceYit MlHniVicHre i YincronizHre T4eHu] i CZeloniY7 /662U& CHYtellHnoY T-11,U HVir\ c circuitele doMH\iner[ice ce conecteHz corte]ul MreVrontHl7 [Hn[lionii WHzHli i cereWelul Ye \HturizeHz \Hi tXrziu n AD0D& E]iYt dovezi c YuWtiMul 0iMerHctivFi\MulYiv din Munct de vedere Hl dezvoltrii eYte MrecurYorul YuWtiMului Co\WinHt& SuWtiMul 0iMerHctivFi\MulYiv HMHre lH coMiii MrecolHri n ti\M ce YuWtiMul Co\WinHt eYte reMrezentHtiv coMiilor colHri cH i YuWtiMul ADD T*Hrc_le^7 -11,U& PHtternul ZiMerHctivFi\MulYiv HMHre devre\e7 nc nHinte de [rdini7 n ti\M ce Yi\Mto\ele de neHtenie HMHr cXivH Hni \Hi tXrziu& 4Hi \ult decXt HtXt7 MroWle\ele de Htenie YMeciVice YuWtiMului ADD HMHr cZiHr \Hi tXrziu decXt cele HYociHte co\MortH\entului ZiMerHctivAi\MulYiv T*Hrc_le^7 -11,U& Studii VoloYind R4NAul VuncionHl eVectuHte n Hnii 16 Hu HrtHt diVerene n VuncionHreH circuitelor VrontoAYtriHte ntre coMiii cu AD0D i cei nor\Hli& AYtVel7 =Hid^H i colHW& T-11<U Hu MuY dou [ruMuri de coMii7 cu AD0D i de control7 Y e]ecute o YHrcin +oFNoA[o7 YuW \edicHie cu \etZilVenidHt TRitHlinU i Vr& CoMiii cu AD0D Hu Hvut MerVor\Hn \Hi YlHW n H\Wele condiii7 dHr HctivHreH circuitelor VrontoAYtriHte lH e]ecutHreH YHrcinii Vr \edicHie H diVerit ntre cele dou [ruMuri cei cu AD0D Hu Hvut o HctivHre

\Hi Muternic H zonei VrontHle i \Hi YlHW H corMilor YtriHi& Ad\iniYtrHreH \edicH\entului H duY lH MerVor\Hne \Hi Wune lH H\Wele [ruMuri7 H duY lH cretereH Hctivrii n MHrteH VrontHl lH H\Wele [ruMuri7 dHr H MroduY i cretereH Hctivrii n corMii YtriHi doHr lH cei cu AD0D7 i YcdereH ei lH coMiii Yntoi& AceYte rezultHte Yu[ereHz c AD0D eYte cHrHcterizHt MrintrAo VuncionHre HtiMic VrontoAYtriHt iHr \etilVenidHtul HVecteHz HctivHreH corMilor YtriHi diVerit lH cei cu AD0D i lH coMiii nor\Hli& RezultHte Yi\ilHre Hu VoYt [Yite VoloYind i Hlte YHrcini de inZiWHre H rYMunYului 5 cu\ eYte StoMA Yi[nHl7 cHre HctiveHz [iruYul VrontHl inVerior dreMt iHr HctivHreH YH i MerVor\HnH n YHrcin eYte inVluenHt de Hd\iniYtrHreH de \etilVenidHt TAron i colHW&7 /662U7 iHr Hlte Ytudii Hu evideniHt \ecHniY\e co\MenYHtorii ce Ye HctiveHz n HceYte cHzuri& AYtVel Ytudiul lui RuWiH i colHW& T/66/U H [Yit o Ycdere H Hctivrii n corte]ul orWitoVrontHl i inVerior MreVrontHl dreMt n ti\Mul e]ecutrii YHrcinilor +oFNoA[o7 StoMAYi[nHl i StrooM7 dHr conco\itent o HctivHre \Hi Muternic n MreVrontHlul YtXn[ i re[iunile MoYterioHre Hle creierului& .n ti\Mul co\utrii ce neceYit inZiWHreH rYMunYului Hnterior7 lH cei cu AD0D Ye HctivH \Hi HleY loWul te\MorHl \i@lociu YtXn[7 n ti\M ce lH lotul de control 5 loWul te\MorHl \i@lociu dreMt& Autorii lHnYeHz iMotezH Hctivrii unui \ecHniY\ co\MenYHtor lH coMiii cu AD0D din e\iYVerH YtXn[ Mentru H co\MenYH deVicitul de VuncionHre Hl celei dreMte& ErnYt i colHW& T-11<U Hu lHnYHt iMotezH c deVicitul Mri\Hr n AD0D Ye HVl lH nivelul corMilor YtriHi dHr YiteAul diYVunciei Ye deMlHYeHz ulterior YMre corte]ul MreVrontHl Mrin \ecHniY\e neurHle co\MenYHtorii YHu Mrin \odiVicri dHtorHte nvrii Tvezi cHMitolul ur\torU& AD0D eYte de cele \Hi \ulte ori diH[noYticHt duM vXrYtH de , Hni THceHYtH eYte i cerinH DS4 I=U7 Htunci cXnd coMiii nceM Y HiW diViculti de HdHMtHre lH \ediul colHr& (otui7 coMiii cu AD0D diVer de ceilHli nc de lH vXrYte VrH[ede& De e]e\Mlu7 ei Mrezint ntXrzieri n dezvoltHreH \icrilor Vine7 n YMeciHl cele i\MlicHte n nvHreH MrocedurHl TRHrHte_in7 /66-U& CoMiii cu AD0D7 de HYe\eneH7 Mrezint ntXrzieri n coordonHreH \icrilor Vine i n Mri\ii Hni de coHl TDen_lH i Rudei7 -1,<U& EYte diVicil de YMuY dHc HceYte ntXrzieri Yunt e]Mri\HreH unei diYVuncii doMH\iner[ice H circuitelor VrontoAYtriHte cHre \ediHz controlul \otor i nvHreH MrocedurHl7 i dHc HceYte circuite YtHu lH WHzH unor deVicite e]ecutive ce HMHr \Hi tXrziu n dezvoltHre& Un Hlt Ytudiu cHre vine Y YuYin iMotezH \ecHniY\elor co\MenYHtorii eYte cel H lui Pue^o i colHW& T/662U cHre7 HnHlizXnd Mrin R4N HdoleYceni cu AD0D7 Hu oWYervHt un [rHd \Hi ridicHt de \ielinizHre H re[iunii VrontHle dreMte7 \ielinizHre MoYiWil HMrut cH un \ecHniY\ de co\MenYHre H diYVunciilor VrontoAYtriHte dreMte YMeciVice AD0D& ActivitHteH YinHMtic corticHl i YuWcorticHl evideniHt Mrin PE( n nu\eroHYe Ytudii H YtHWilit un MlHtou n HdoleYcenH ti\Murie T-6A-$ HniU nHinte Y YcHd MXn lH nivelul de lH Hdult& .n MHrHlel cu HceYte YcZi\Wri dHtorHte \Hturrii ce reVlect MroceYul de Mrunin[7 YAH de\onYtrHt lH Mri\Hte i o rHVinHre VuncionHl H circuitelor neuronHle MreVrontHle n MreAMuWertHte

TJoo i colHW&7 -11,U& AceHYt reor[HnizHre HVecteHz YtrHturile YuMerViciHle Hle corte]ului MreVrontHl unde denYitHteH H]onilor doMH\iner[ici eYte ceH \Hi \Hre& DeoHrece7 din Munct de vedere Hl dezvoltrii7 denYitHteH YinHMYelor doMH\iner[ice MHre Y Htin[ un vXrV nHinte de HceHYt reor[HnizHre MreA MuWerHl7 eYte MroWHWil cH doMH\inH Y inVlueneze \HturHreH neuronHl& .n cHzul AD0D7 HceYte YcZi\Wri dHtorHte \Hturrii Mot Y contriWuie YMre 9co\utHreH: diYVunciei doMH\iner[ice din \ezenceVHl 5 lH coMil 5 n corte]ul MreVrontHl 5 lH HdultD Mrunin[ul YinHMtic din [Hn[lionii WHzHli MutXnd co\MenYH nivelul MreYinHMtic creYcut de DOPA decHrWo]ilHz din \ezenceVHl lH coMiii cu AD0D i declHnH deVicitul VuncionHl doMH\iner[ic din corte]ul MreVrontHl lH Hdultul cu AD0D TErnYt i colHW&7 -11<U& AlternHtiv7 reducereH Vuncionrii doMH\iner[ice n corte]ul MreVrontHl MoHte Yervi lH co\MenYHreH Hnor\Hlitii doMH\iner[ice din \ezenceVHl TdeAHVerentHreH Mroieciilor doMH\iner[ice MreVrontHle Ye tie c re[leHz VuncionHreH doMH\iner[ic din [Hn[lionii WHzHliU& EYte7 de HYe\eneH7 MoYiWil cH deVicitul doMH\iner[ic MreVrontHl Y Vie eVectul unui eVect neuroto]ic Hl doMH\inei ce eYte eliWerHt n concentrHii Hnor\Hle n neuronii MreVrontHli dHtorit unei dere[lri doMH\iner[ice YuWcorticHle TErnYt i colHW&7 -11<U& ,&/&/& (UL*UR"RI DE CO4POR(A4EN( ASOCIA(E AD0D& Cele \Hi Vrecvente tulWurri HYociHte Yunt cele de conduit TCDU i ceH oMoziioniYtAYVidtoHre TODDU T26A$6iU& (ulWurrile de conduit TCDU i oMoziioniYtYVidtoHre TODDU MHr Y Vie \Hi Vrecvent HYociHte lH YuWtiMul Co\WinHt i 0iMerHctivFI\MulYiv TS\Hlle^7 /666U& LH HMro]i\Htiv 26i din cHzurile cu& AD0D Tn YMeciHl lH cei cu tulWurHre HYociHt de conduit 5 CDU7 tulWurHreH Ye MoHte dezvoltH n CD YHu HWuz de YuWYtHne TSUDU TRHrHte_in7 /66-U& Cei \Hi \uli dintre coMiii cu CD Hu un trecut de ODD7 iHr indivizii cu CD i cei cu tulWurHre de MerYonHlitHte de tiM HntiYociHl TAPDU Yunt \Hi e]Mui lH HWuz de YuWYtHne T+HWel i colHW&7 -111U dHr i Hlte cHte[orii de indivizi cHre Mrezint Ycoruri ridicHte lH trYturH de MerYonHlitHte 9cutHreH noului: T+HWel i colHW&7 -111U& E]iYt dou tiMuri de tulWurri de conduit (iMul - cHrHcterizHt de H[reYivitHte HVectiv necontrolHt i MreYuMune deMreYie i Hnor\Hliti n VuncionHreH Yerotoner[ic7 iHr (iMul / eYte cHrHcterizHt Mrin 9H[reYivitHte rece: i Ye dezvolt lH Hdult n MerYonHlitHte HntiYociHl T+er\ine7 -111U& (ulWurrile de conduit Yunt relHionHte cu AD0D cu cHre \MHrt HcelHi Moli\orViY\ [enetic7 dHr MreYuMun i un Moli\orViY\ Hl [enei receMtorului de Yerotonin& SAH dovedit e]iYtenH unei HYociHii ntre co\MortH\entul H[reYiv i diYVunciH Yerotoner[ic lH MHcienii diH[noYticHi Me A]H - H DS4AI= cu Vor\e \edii de co\MortH\ent H[reYiv TStHnle^ i colHW&7 /666U& Studii Vcute Me Hni\Hle7 cu\ Hr Vi \Hi\uele \HcHbue7 Hu MuY n eviden o relHie ntre VuncionHreH Yerotoner[ic reduY i i\MulYivitHte7 HtXt lH \HYculi cXt i lH Ve\ele TJeYter[HHrd i colHW&7 /662U7 n ti\M ce Me oHreci YAH oWYervHt c Htunci cXnd un oHrece eYte MlHYHt n cucH HltuiH7 rezidentul l HtHc7 iHr HceHYt H[reYiune eYte Hco\MHniHt de o cretere n rHtH cHrdiHc i doMH\inei n nucleul Hccu\WenY TFerrHri i colHW&7 /662U& Nucleul Hccu\WenY

eYte i\MortHnt n \ediereH co\MortH\entului e\oionHl i \otivHionHl7 incluYiv H H[reYivitii& FerrHri i colHW& T/662U Hu oWYervHt cH oHrecii cHre VuYeYer H[reYivi n ziuH Mrecedent7 cu /6 de \iN& .nHinte cH intruYul Y Vie introduY din nou n cucH lor7 MrezentHu o cretere H doMH\inei n nucleul Hccu\WenY7 Mrecu\ i o Ycdere H Yerotoninei n nucleul Hccu\WenY n \o\entul cXnd intruYul erH HteMtHt Y intre n cuc& Studii ulterioHre Hu evideniHt nY VHMtul c o VuncionHre reduY H YiYte\ului Yerotoner[ic dei eYte cHrHcteriYtic indivizilor ce \HniVeYt co\MortH\ent H[reYiv7 HutoAH[reYiv7 tulWurHre de tiM Worderline i HWuz de Hlcool7 eYte rYMunztoHre de co\MonentH i\MulYiv7 i nu de co\MortH\entul H[reYiv n Yine& A[reYivitHteH eYte relHionHt cu concentrHii ridicHte de teYtoYteron i Yczute de cortizol TDolHn i colHW&7 /66-U& Por[eY T-1<2U H dezvoltHt un \odel MYiZoViziolo[ic Hl te\MerH\entului ce Ye centreHz Me re[lHreH centrHl H reVle]elor Hutono\e i rolul \ediHtor Hl YiYte\ului nervoY n coordonHreH HceYtor reVle]e Mentru H VHce VH cerinelor interne Hle or[HniY\ului i Mrovocrilor e]terne& Por[eY oMerHionHlizeHz HctivitHteH nervului vH[ Mrin Hrit\iH reYMirHtorie YinuYHl TRSAU7 cHre Ye reVerH lH creteri i deYcreteri trectoHre Hle rHtei ini\ii o dHt cu inYMirHiH i e]MirHiHARSA eYte controlHt de ctre nucleul H\Wi[uu TNAU7 MHrte H rH\urei dreMte H nervului vH[7 i de HceeH eYte notHt cu =nH& Por[eY vede nivelul de WHz Hl =nH cH indicXnd re[lHreH cu YucceY H MroceYelor interne viH YiYte\ele nervoHYe de VeedAWHc_ i Yu[ereHz c or[HnizHreH rYMunYurilor reHctive eYte o Vuncie H nivelului de WHz Hl Vuncionrii =nH& Niveluri Yczute Hle =nH lH coMil n Mri\ul Hn de viH Hr indicH rYMunYuri dezor[HnizHte lH niveluri \oderHte de YtreY7 iHr coMiii cu niveluri ridicHte Hle =nH Hr reHcionH Mrin rYMunYuri HdecvHte7 or[HnizHte& AYociereH dintre =nH i reHctivitHteH ridicHt lH Yti\uli HverYivi n Mri\ul Hn de viH Yu[ereHz c niveluri ridicHte Hle =nH Mot VHcilitH rYMunYul HVectiv VH de Yti\ulii e\oionHli& CXnd Ye e]Mri\ HdecvHt cH rYMunY lH eveni\ente HverYive7 reHctivitHteH ne[Htiv MoHte Vi un Ye\nHl Mentru Mrinte Mrivind YtHreH e\oionHl H coMilului& O intervenie eVicient H Mrintelui n co\WinHie cu o HctivitHte vH[Hl ridicHt H coMilului MoHte conduce lH o or[HnizHre neuroco\MortH\entHl oMti\& LH YVXritul Mri\ului Hn de viH7 Hceti coMii vor Vi \Hi cHMHWili de H rYMunde lH Yti\uli i de H Ye cHl\H \Hi uor TFo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& =nH eYte inZiWHt n ti\Mul YtreYului7 H Hteniei YuYinute YHu H eVortului& .ndeMrtHreH HceYtei 9VrXne vH[Hle: VHciliteHz o cretere inYtHntHnee H outAMutului cHrdiHc& InZiWHreH =nH eYte controlHt de Ytructuri corticHle TorWitoVrontHlul dreMtU i YuWcorticHle TH\i[dHl i \ezenceVHlU conectHte cu nucleul H\Wi[uu7 HYtVel VHvorizXnd inVluenH MroceYelor co[nitive i HVective HYuMrH =nH& O inZiWHre HdecvHt H =nH n VHH Hnu\itor Yti\uli Ye HYociHz cu un rYMunY co\MortH\entHl oMti\ TFo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& CoMiii de 2 luni cHreAi inZiW =nH \Hi uor n cHdrul e]Meri\entelor de lHWorHtor7 Yunt evHluHi de \H\ele lor cH HlocXnd \Hi \ult ti\M Htenie unui oWiect nou7 zX\Wind i rXzXnd \Hi \ult7 Viind \Hi uor de cHl\Ht7 n co\MHrHie cu cei cHre nu reueYc YAi inZiWe =nH& Un eec conYtHnt de HAi re[lH =nH n YHrcini

ce neceYit eVort YHu Htenie MoHte conduce lH diViculti n ce Mrivete dezvoltHreH unui MHttern HdecvHt de interHciune YociHl& Por[eY T-118U H de\onYtrHt c Hcei coMii cHre Hu Hvut diViculti n HAi inZiWH =nH n ti\Mul unei YHrcini de Htenie YociHl lH 1 luni Hu Hvut Ye\niVicHtiv \Hi \ulte MroWle\e de co\MortH\ent lH 2 Hni7 co\MHrHtiv cu coMiii cHre Hu reuit inZiWHreH =nH& A\ MrezentHt HceYt \odel Hl lui Por[eY Mentru H MuteH nele[e \Hi Wine e]Meri\entul ur\tor& AYtVel7 *eHucZHine i colHW& T/66-U Hu teYtHt diVerite corelHte Viziolo[ice co\MHrXnd un [ruM de HdoleYceni Wiei cu AD0D 5 YuWtiMul ZiMerHctivFi\MulYiv7 un [ruM de AD0D HYociHt cu CD TAD0DKCDU7 Mrecu\ i un [ruM de control n ti\M ce e]ecutHu o YHrcin \otorie reMetitiv n cHre erHu HcordHte iniiHl reco\MenYe iHr ulterior Ye renunH lH ele& DuM HceHYt YHrcin7 YuWiecii ur\reHu o cHYet video MrezentXnd un conVlict ntre HdoleYceni& SAH oWYervHt c HtXt YuWiecii cu AD0D cXt i cei cu AD0DKCD MrezentHu un rYMunY electroder\Hl TEDRU \Hi Yczut7 EDR dovedinduAYe H Vi un \Hr_er nonYMeciVic Hl dezinZiWiiei co\MortH\entHle& Un EDR Yczut Ye MreYuMune H Vi e]MreYiH unui YiYte\ de inZiWiie co\MortH\entHl T*ISU YuWHctivHt& De HYe\eneH YAH oWYervHt o reduY HctivitHte WetHAHdrener[ic H YiYte\ului nervoY Yi\MHtic TSNSU \YurHt Mrin HctivitHteH i reHctivitHteH cHrdiHc TMerioHdH MreAe@ecie PEPU n cHzul AD0DKCD& 4Hr_erul PEP Ye conYider H reVlectH HctivitHteH YiYte\ului co\MortH\entHl de HWordHre T*ASU& E]iYt nu\eroHYe dovezi e]Meri\entHle cHre relHioneHz cretereH Hctivitii *AS lH YuWiecii H[reYivi cu AD0DKCD& .n \od YMeciVic7 unii Hutori T'uc_er\Hn i Co\o7 -1<2U Hu Yu[erHt c H[reYivitHteH reMrezint o Vor\ de cutHre de YenzHii rezultHnt dintrAun HrouYHl cronic reduY7 reVlectHt ntrAo rHt cHrdiHc n reMHuY \Hi Yczut& O interMretHre H HceYtor rezultHte eYte HceeH c o rHt cHrdiHc reduY reVlect o YenYiWilitHte Yczut VH de reco\MenYe7 deci7 un YiYte\ *AS YuWHctivHt& PerYoHnele cu HceHYt cHrHcteriYtic Ye Hn[H@eHz n Hcte H[reYive Mentru H oWine YtHreH de YHtiYVHcie YMeciVic oWinerii unei reco\MenYe& Pute\ concluzionH c inVluenH SNS HYuMrH Vuncionrii cHrdiHce eYte un inde] Hl Hctivitii *AS7 rezultHtele HceYtui Ytudiu YMri@inind iMotezH cutrii de YenzHii TYee_in[ YenYHtionYU T*eHucZHine i colHW&7 /66-U& .n Vine7 YAH oWYervHt o reduY HctivitHte H nervului vH[ \YurHt Mrin Hrit\iH reYMirHtorie YinuYHl TRSAU lH YuWiecii cu AD0DKCD7 HceYt rezultHt Viind conVor\ cu teoriile ce i\MlicHu o HYe\eneH ZiMoHctivitHte cu co\MortH\entul H[reYiv& !inXnd cont nY c HceeHi cHrHcteriYtic o Hu i YuWiecii cu tulWurri Hn]ioHYe7 Mute\ concluzionH c eYte vorWH deYMre un \Hr_er Hl unui deVicit de re[lHre e\oionHl& SMre deoYeWire de YuWiecii H[reYivi cHre Mrezint HtXt un *AS cXt i un *IS Yczute7 cei cu tulWurri Hn]ioHYe Hu o HctivitHte e]ceYiv H *IS T+A rH^7 -113U& (oHte cele trei tiMuri de HnHlize Viziolo[ice reHlizHte de *eHucZHine i colHW& T/66-U Hduc clHriVicri MrivitoHre lH rHtele ridicHte i HYi\etrice Hle coA \orWiditHii ntre CD i AD0D YuWtiMul ZiMerHctivFi\MulYiv& DeoHrece YuWiecii cu AD0D Yunt i\MulYivi dHtorit unei deViciene n VuncionHreH *IS7 [rHdul de reHctivitHte Hl nervului vH[ i e]Mune lH riYcul lHWilitii e\oionHle7 reVlectHt

Hn co\MortH\entul H[reYiv T*eHucZHine i colHW&7 /66-U& DHtele HceYtui Ytudiu vin Y contrHzic rHtele MrevHlentei AD0DKCD TeYti\Ht ntre 26A$6iU Yin[urul YiYte\ ce YAH dovedit H Vi dere[lHt n AD0D T*ISU Viind de HYe\eneH dere[lHt n cHz\l CD7 deci YuWiecii cu CD Hr treWui Y Mrezinte toi i Yi\Mto\Htolo[iH ADUC Studiul Mrezint nY i unele li\ite Viind teYtHi doHr Wiei7 iHr relHiH RSAAco\MortH\ent eYte net diVerit ntre WrWHi i Ve\ei7 iHr reiHi iile EDRAco\MortH\ent i PEPAco\MortH\ent Yunt inYuVicient YtudiHte lH Ve\ei& Un Hlt Ytudiu7 reHlizHt de 0erMertz i colHW& T/66-U7 Mrin \YurHreH corelHtelor neuroViziolo[ice YMeciVice MerYonHlitii HntiYociHle i MYiZoMHtiei 5 conductHrnAAH electric Yczut H Mielii lH Yti\uli HcuYtici noi7 lH Yti\uli HverYivi7 Mrecu\ ki ZHWituHreH rHMid H conductHnei lH Yti\uli HverYivi 5 Me un [ruM de coMii de <A-2 Hni cu AD0D i un [ruM cu AD0DKCD7 H evideniHt c HceYte cHrHcteriYtici Ye ntXlneYc doHr lH [ruMul AD0DKCD& Autorii concluzioneHz c tendinH de H dezvoltH lH \HturitHte tulWurHre de MerYonHlitHte HntiYociHl TduM DS4 I=U o Hu doHr coMiii cu AD0D cHre Hu i CD HYociHt& ScZHcZHr7 Lo[Hn i (Hnnoc_ T/666U VoloYind MHrHdi[\H YtoMAYi[nHl elHWorHt de Lo[Hn i Co`Hn n -1<3 Hu eVectuHt un e]Meri\ent Me coMii diH[noYticHi cu AD0D7 cu CD i AD0DKCD& CoMiii treWuiHu Y rYMund rHMid i corect HMYXnd o tHYt de ViecHre dHt cXnd HMreH Me ecrHn o liter7 orice liter& (otui7 n /$i din e]Muneri7 treWuiHu YAi oMreHYc rYMunYul7 lH Huzul unui Yunet& InZiWiiH erH \YurHt cHlculXnd ti\Mul lor de rYMunY lH Yunetul ce le cereH Y Ye oMreHYc& SMre deoYeWire de coMiii cu AD0D7 cei cu AD0DKCD i CD nu Hu MrezentHt MerVor\Hn Yczut7 n \od Ye\niVicHtiv& AceYte dHte Mot MreH ciudHte dHt Viind VHMtul c deVicite de inZiWHre H rYMunYului cHrHcterizeHz indivizi cu o vHrietHte \Hre de tulWurri de co\MortH\ent7 nu doHr AD0D TLo[Hn7 ScZHcZHr i (Hnnoc_ n -11, Hu de\onYtrHt c YuWiecii Hduli cu Ycoruri \Hri lH YuWYcHlH de I\MulYivitHte H EPS Hu ti\Mi de rYMunY \Hi \Hri lH Ye\nHlul de oMrireU& Pe WHzH HceYtor dHte7 Hutorii Yu[ereHz c AD0DKCD Hr reMrezint o vHriHnt H CD i nu H AD0D& SiYte\ul de inZiWiie co\MortH\entHl T*ISU H VoYt MoYtulHt de +rH^ n -1</ cH Viind Vor\Ht din corte]ul te\MorHl MolHr7 [iruYul MHrHZiMocH\Mic7 ZiMocH\MuY i H\i[dHl7 i reHcionXnd lH indicHtori Hi MedeMYei i neA Hcordrii unei reco\MenYe YcontHte& AceYt YiYte\ YAH Yu[erHt c Hr Mroduce Hn]ietHte i inZiWHreH co\MortH\entului HVlHt n deYVurHre n MrezenH Yti\ulilor noi7 H celor cHre n \od nHturHl Mroduc VricH Mrecu\ i n MrezenH Ye\nHlelor ce indic o MedeHMY& .n MYiZoMHtie TAPDU Ye MoYtuleHz o VuncionHre reduY H *IS i cH ur\Hre o liMY de inZiWiie dHtorit Vricii& Unele Ye\ne Hle diYtreYului Mrecu\ o e]MreYie VHciHl triYt MoHte Vi conceMtuHlizHt cH un Ye\n Hl MedeMYei iHr o liMY de YenYiWilitHte VH de HceYte e]MreYii Mrecu\ i VH de cele de Vric eYte YMeciVic indivizilor MYiZoMHi i Yunt interMretHte cH un indicHtor Hl unui *IS YuWHctivHt& Studii VoloYind R4N TLHH_Yo i colHW&7 /66-U Hu indicHt VHMtul c volu\ele re[ionHle deAH lun[ul H]ei HnterioAMoYterioHre Hle ZiMocH\MuYului Yunt corelHte cu [rHdul de MYiZoMHtie& E]iYt Muternice corelHii ne[Htive ntre @u\tHteH

MoYterioHr H ZiMocH\MuYului TWilHterHlU i Ycorurile lH cZeYtionHrele de MYiZoMHtie TPY^cZoMHtZ^ CZec4iYtAReviYedU& AceYte dHte vin Y YMri@ine iMotezH c lezHreH ZiMocH\MuYului dorYHl HVecteHz HcZiziiH Vricii TcondiionHreH HverYivU7 deci unH dintre trYturile VundH\entHle Hle MYiZoMHtiei o reMrezint deVicitul n condiionHreH HverYiv& Alte Ytudii T0oVV\Hn7 /666U Hu MuY n le[tur co\MortH\entul MYiZoMHt cu leziuni Hle H\i[dHlei7 de HYe\eneH un ele\entAcZeie n reHlizHreH condiionrii lH Vric7 n MerceMiH e]MreYiei de Vric7 H tonului YMeriHt Hl vocii7 Mrecu\ i n controlul HrouYHlului& Din Munct de vedere WiocZi\ic7 un *IS YuWHctivHt eYte e]MreYiH unul nivel Yczut de \onoAH\inoAo]idHz T4AOU& 4onoAH\inoAo]idHzH eYte o enzi\ cHre de[rHdeHz o]idHtiv \onoA\inele lH nivelul YMHiului YinHMtic& Niveluri creYcute Hle 4AO duc lH concentrHii \Hi Yczute de \onoAH\ine Tn YMeciHl cHtecolH\ineU n ti\M ce niveluri Yczute Hle 4AO duc lH eVectul inverY& Niveluri Yczute Hle 4AO Yunt relHionHte lH o\ cu cutHreH de YenzHii i e]trHverYiuneH7 incluzXnd cri\inHlitHteH7 conYu\ul de Hlcool7 tutun7 dro[uri7 co\MortH\ent Ye]uHl HccentuHt i cu MHrteneri \ultiMli7 do\inHn YociHl i YociHWilitHte T'uc_er\Hn7 -11$U& .n \odelul AlternHtive Five T'uc_er\Hn7 -113U niveluri Yczute Hle 4AO Yunt HYociHte cu ur\toHrele trYturi cutHre i\MulYiv de YenzHii7 YociHWilitHte i H[reYivitHteFoYtilitHte& AtXt lH Hdulii cu tulWurHre de MerYonHlitHte de tiM Worderline i cu APD7 cXt i lH coMiii cu AD0D i cei cu CD7 YAH [Yit un nivel Yczut de \onoAH\inoAo]idHz T4AOU T'uc_er\Hn7 -11$U& Nivelul MlHcZetHr Hl 4AO eYte un deter\inHt [enetic i inVlueneHz dezvoltHreH creierului ntrA un YenY YHu Hltul \odulXnd MerceMiH e]Merienelor de viH& Nu\eroHYe Ytudii Hu indicHt VHMtul c H[reYivitHteH eYte HYociHt cu o VuncionHre HlterHt H corte]ului orWitoVrontHl& DHvidYon7 PutnH\ i LHrYon T/666U Hu MroMuY o dere[lHre H circuitului orWotiVrontHlAcorte] cin[ulHt HnteriorAH\i[dHl7 circuit rYMunztor de re[lHreH e\oionHl7 cH Viind i\MlicHt n H[reYivitHte i violen& Un deVicit YtructurHl YHu VuncionHl Hl orWitoVrontHlului dreMt eYte HYociHt cu diViculti n recunoHtereH e]MreYiei VHciHle de Vurie i dez[uYt7 n rYMunYul YiYte\ului nervoY Hutono\7 co[niie YociHl i H[reYivitHte& PHcienii cu tulWurHre de MerYonHlitHte de tiM Worderline ce Mrezint deVicite n re[lHreH HVectelor7 controlul i\MulYurilor7 MroWle\e de relHionHre interMerYonHl7 i\H[ine de Yine i tendin de H VoloYi diYociereH n condiii de YtreY7 Mrezint o VuncionHre HlterHt H H\i[dHlei i orWitoVrontHlului TScZore7 /66-WU& Studiile de i\H[iYtic cereWrHl Hu de\onYtrHt un \etHWoliY\ Yczut n orWitoVrontHl lH MYiZoMHi TAPDU& FoloYind R4NAul7 RHine i colHW& T-11$U Hu oWYervHt o reducere cu --i n volu\ul de YuWYtHn cenuie n HceHYt zon lH MHcienii cu APD& Autorii HVir\ c HceHYt reducere Hr deter\inH un deVicit n controlul HrouYHlAului cHre iAHr conduce Me indivizi YMre H co\MenYH Mrin Hn[H@HreH n co\MortH\ente de 9cutHre de YenzHii:7 HntiYociHle& AceHYt zon eYte de HYe\eneH HYociHt cu HWilitHteH de H luH decizii corecte7 iHr deVicitul de VuncionHre i Mune Me Hceti indivizi n MoYturH de H nu luH decizii corecte7 de H Ye Hn[H@H n YituHii riYcHnte7 ceeH ce conduce lH

cunoYcutele cHrHcteriYtici Hle APD Ai\MulYivitHte7 nclcHreH re[ulilor7 co\MortH\ent ireYMonYHWil TRHine i colHW& -11$U& LHPierre i colHW& T-11$U Hu [Yit c MYiZoMHii Hu o MerVor\Hn \Hi YlHW lH YHrcini ce MreYuMun VuncionHreH zonelor orWitoVrontHle i ventro\ediHne& Se MHre c e]iYt un deVicit de VuncionHre Hl HceYtor zone cHre conduce YMre dezinZiWiie7 diYtrHctiWilitHte i co\MortH\ente de cutHre de YenzHii7 Hceti indivizi ne[li@Xnd conYecinele Me ter\en lun[ Hl Hciunilor lor7 Viind tentHi Y HleH[ o [rHtiVicHie i\ediHt n locul unei MlHniVicri Htente TLHPierre i colHW&7 -11$U& O le[tur ntre trHu\e Mrecoce Hle corte]ului MreVrontHl i co\MortH\entul MYiZoMHt H VoYt YtHWilit i de Ytudii \Hi recente TDH\HYio7 /666U& O tulWurHre MYiZiHtric cHrHcterizHt Mrin H[reYivitHte i\MulYiv diYMroMorionHt cu MrovocHreH eYte nu\it (ulWurHre E]Mloziv Inter\itent TIEDU& PHcienii cu IED Mrezint HcelHi MHttern de co\MortH\ent cu MHcienii cu leziuni Hle zonei orWitHleF\ediHne MreVrontHle T*eYt i colHW&7 /66/U& Studii HnterioHre T*ecZHrH i colHW&7 -11<U evideniHYer VHMtul c YuWiecii cu leziuni Hle zonei ventro\ediHne MreVrontHle Hu MerVor\Hn HVectHt n cHzul deciziei ntrAo YHrcin de [H\Wlin[ T@oc de criU& FoloYind PE( Me YuWieci nor\Hli7 Ro[erY i colHW& T-111U Hu veriVicHt HctivitHteH cereWrHl ntrAo YHrcin de [H\Wlin[ n cHre Ye \HniMulH nivelul reco\MenYei i MroWHWilitHteH ei de HMHriie& SHrcinH conYtH n H Mrezice cHre dintre dou rezultHte \utuHl e]cluYive vH HMreH7 tiind c reco\MenYH Ti MedeHMYHU ceH \Hi \Hre eYte HYociHt cu MroWHWilitHteH de HMHriie ceH \Hi \ic7 n ti\M ce reco\MenYH Ti MedeHMYHU ceH \Hi \ic eYte HYociHt cu MroWHWilitHteH de HMHriie ceH \Hi \Hre& RezolvHreH HceYtor decizii 9conVlictuHle: H VoYt HYociHt cu trei locuYuri n cHre YAH oWYervHt cretereH Vlu]ului re[ionHl cereWrHl din cHdrul corte]ului MreVrontHl orWitHl i inVerior dreMt lHterHl7 n MHrteH HnterioHr \i@locie H [iruYului VrontHl \ediHn THriH -6U7 n [iruYul orWitHl THriH --U i MoYterior7 n MHrteH HnterioHr H [iruYului VrontHl inVerior THriH 3,U& Prin contrHYt7 cretereH [rHdului de conVlict Hl deciziilor H VoYt HYociHt cu \odiVicri n HctivitHteH corte]ului orWitoVrontHl i H corte]ului cin[ulHt Hnterior& 4Hi recent7 VoloYind ERPY7 +eZrin[ i Jillou[ZW^ T/66/U Hu MuY n eviden lH YuWieci nor\Hli o MolHritHte ne[Htiv \Hi ridicHt n cHzul cXnd7 ntrAo YHrcin de [H\Wlin[7 o Hle[ere conduce lH Mierdere decXt Htunci cXnd eH conduce lH cXti[& AceHYt MolHritHte ne[Htiv e [enerHt n zonH \ediHl VrontHl7 lXn[ corte]ul cin[ulHt Hnterior& Autorii HVir\ c Hle[erile Vcute conYecutiv unei Mierderi Yunt \Hi riYcHnte i Yunt HYociHte cu o \Hi \Hre HctivitHte cereWrHl ce e]Mri\ MierdereH7 iHr cone]iunile \ediHneAVrontHle contriWuie lH [enerHreH unor Ytri ce inVlueneHz deciziile lH nivel nHlt& AceYte Hrii YAH conVir\Ht H Vi i\MlicHte7 Hlturi de zone li\Wice i te\MorHle YuMerioHre7 n YenYiWilitHteH \orHl& FoloYind R4NAul VuncionHl7 4oli i colHW& T/66/U Hu de\onYtrHt c HtXt e\oiile WHzHle cXt i cele de ordin \orHl HctiveHz H\i[dHlH7 tHlH\uYul i \ezenceVHlul YuMerior& .n cHzul e\oiilor \orHle Ye HctiveHz YuMli\entHr zone orWitHle i \ediHle MreVrontHle i zone din YulcuYul te\MorHl YuMerior& AceYte dHte indic YectoHrele orWitHle i i&

4ediHne Hle corte]ului MreVrontHl i YulcuYul te\MorHl YuMerior cH zone critice n ce Mrivete MerceMiH i co\MortH\entul YociHl7 @ucXnd un rol centrHl n evHluHreH \orHl& .n YHrcinile de tiM +H\Wlin[7 HH cu\ H\ \Hi YMuY7 MHcienii cu leziuni Hle corte]ului ventro\ediHn MreVrontHl nu [enereHz rYMunY [HlvHnic Hl Mielii T+SRU7 nHinte de H Hle[e din MHcZetul 9dezHvHntH@oY: Tcel cu HnYe \Hi \Hri de Mierdere \H@orU7 YMre deoYeWire de YuWiecii cHre Ye deYcriu cH Viind oH\eni crorH le MlHce riYcul7 cHre Hle[ n MroMorie de /6i din HceYt MHcZet i [enereHz +SR7 cZiHr dHc \Hi \odeYt decXt cei cHre MreVer MHcZetul Yi[ur T*ecZHrH i colHW&7 /666U& AceYte dHte iAHu conduY Me *ecZHrH i colHW& T/666U lH concluziH c cele dou cHte[orii de oH\eni Yunt diYtincte& Atunci cXnd i HYu\i un riYc7 Ytrile Yo\Htice Ye\nHlizeHz MoYiWile conYecine ne[Htive7 Me cHre le Moi eventuHl deMi Mrin MroceYe co[nitive YuMerioHre& .n cHzul MHcienilor cu trHu\e7 HceYte Ytri Yo\Htice nu Ye declHneHz i nu MHrticiM lH luHreH deciziei& Autorii YMun deci c THYu\HreH riYcului nu eYte HcelHi lucru cu deVicitul n luHreH deciziei& ConcluziH lor eYte ntrit i de Hlte Ytudii Vcute Me MHcieni cu trHu\e VrontHle cHre erHu i\MulYivi i deVicitHri n luHreH deciziilor dHr nu MrezentHu co\MortH\ente de riYc T4iller7 -11/D HMud *ecZHrH i colHW&7 /666U& CH MoYiWil e]MlicHie Mentru liMYH [enerrii +SR7 Hutorii MroMun iMotezH cH trHu\ele zonei ventro\ediHne Y YlWeHYc HWilitHteH de H reAe]MerieniH o e\oie ne[Htiv Tde VricU YtocHt n \e\oriH de lun[ durHt& .n MluY7 YAH YtHWilit c Hceti MHcieni Hu o YlHW HWilitHte de H MroceYH HtriWutele unui Yti\ul e\oionHl YHu de H e]MerieniH e\oiH HYociHt cu Hcel Yti\ul& AceYte deVicite Hr contriWui lH eecul n H declHnH Ytri Yo\Htice Htunci cXnd ei deliWereHz Mrivind oMiunile unei decizii T*ecZHrH i colHW&7 /666U& .n YHrcinH Io`H +H\Wlin[ (HY_7 YuWiecii cu IED continu Y HleH[ cri din MHcZetul 9dezHvHntH@oY: n tot decurYul MroWei7 Mrin co\MHrHie cu lotul de control cHre nvH din e]Merien i renun Y HleH[ din MHcZetul reYMectiv& Aceti MHcieni MHr incHMHWili Y reziYte unei reco\MenYe MoYiWile din MHcZetul reYMective indiVerent de conYecinele ne[Htive7 ei HvXnd HcelHi MHttern cH i MHcienii cu leziuni orWitoVrontHle \ediHne YHu Hle H\i[dHlei T*eYt i colHW&7 /66/U& .n ti\M ce YuWiecii din lotul de control dezvolt rYMunY [HlvHnic Hl Mielii T+SRU nHinteH Hle[erii din MHcZetul dezHvHntH@oY7 MHcienii cu leziuni orWitHle \ediHne YHu Hle H\i[dHlei nu& *eYt i colHW& T/66/U trH[ concluziH c MHcienii cu IED Hu diViculti n H nvH Y evite deciziile cHre Hu VoYt Hnterior HYociHte cu MedeHMY7 n viHH cotidiHn7 Hceti oH\eni continu Y VoloYeHYc YtrHte[ii de rezolvHre de MroWle\e ce MreYuMun H[reYiune7 cZiHr dHc HceYt lucru eYte neHdecvHt YociHl i conduce Vrecvent lH rni YHu HreYtHre& IED7 YMun Hutorii7 reMrezint o Vor\ \oderHt H trHu\elor orWitoVrontHle \ediHne7 YHu o Hnor\HlitHte [enetic iFYHu de dezvoltHre& Studiile Vcute Me [e\eni Hu relevHt o co\Monent [enetic YuWYtHniHl H H[reYivitii i\MulYive7 iHr YuWYtrHtul [enetic Hr MuteH Vi \ediHt de un deVect Hl [enei ce encodeHz YerotoninH& A[reYivitHteH i\MulYiv Hr Vi HYtVel relHionHt cu diYVuncii Hle Mroieciilor inZiWitorii dinYMre zonH orWitHlF\ediHn MreVrontHl ctre H\i[dHl& AceYte diYVuncii Hu deci

YuWYtrHt neurocZi\ic Yerotoner[ic7 MHcienii MrezentXnd o HctivitHte Yerotoner[ic MreYinHMtic iFYHu MoYtYinHMtic reduY7 i Viind trHtHi cu inZiWitori Yelectivi Hi rencorMorrii Yerotoninei THMud *eYt i colHW&7 /66/U& StHtiYticile HrHt c 26i din cei diH[noYticHi cu PHtZolo[icHl +H\Wlin[ YuVer de AD0D& *lHYzcz^nY_i i colHW& T-11,U Hu evideniHt c tulWurHreH de tiM PHtZolo[icHl +H\Wlin[ eYte HYociHt cu conYtructul i\MulYivitHteFMYiZoMHtie& Niveluri ridicHte de i\MulYivitHte i MYiZoMHtie Yunt un Mredictor n ce Mrivete riYcul de PHtZolo[icHl +H\Wlin[& I\MulYivitHteH evHluHt de Hutori conYt ntrAo incHMHcitHte de H MrevedeH conYecinele ne[Htive i o inHWilitHte de HAi oMri rYMunYul n ciudH contin[enelor neVHvorHWile& AceYte rezultHte Yu[ereHz c indivizii dezinZiWHi cu deVicite n \odulHreH rYMunYului tind Y dezvolte tulWurri de control Hl i\MulYului de tiM PHtZolo[icHl +H\Wlin[& ContinuXnd Ytudiul \enionHt Hnterior7 Steel i *lHYzcz^nY_^ T-11<U Hu de\onYtrHt c ceH \Hi \Hre MHrte din YuWiecii cu MroWle\e de tiM 9[H\Wlin[: Mot Vi ncHdrHi n cluYterul * de tulWurri de MerYonHlitHte Hl cZeYtionHrului PDSAR& AceYt cluYter i\Mlic cHrHcteriYtici Mrecu\ i\MulYivitHte7 dezinZiWiie7 inYtHWilitHte HVectiv \HrcHt Mrin YcZi\Wri \HrcHnte n diYMoziie cH rYMunY lH Yti\ulii din \ediu7 Yenti\ent de HlienHre7 criticiY\ i intolerHn lH VruYtrHre& Autorii Hu lHnYHt conYtructul de 9i\MulYivFHntiYociHl: Hle crui cHrHcteriYtici leAHu oWinut VoloYind MrocedurH de rotHie oWlic HMlicHt dHtelor oWinute de Hceti YuWieci lH YuWYcHlH de i\MulYivitHte H lui E^Yenc_ TEISU i cZeYtionHrul PDSAR& ProVilul oWinut cuMrinde Ycoruri ridicHte lH YcHlele de i\MulYivitHte i HYu\HreH riYcului din EIS7 MHtru tiMuri de MerYonHlitHte din cluYterul * \enionHt Hnterior THntiYociHl7 Worderline7 ZiYtrionic i nHrciYiYtU7 Mrecu\ i cluYterul C cuMrinzXnd cHte[oriile MerYonHlitHte deMendent7 evitHtiv i MHYivA H[reYiv& DuM cu\ H\ HrtHt n HceYt YuWcHMitol T,&/U7 diVerite diYVuncii Hle YiYte\elor doMH\iner[ic i Yerotoner[ic Ti\MlicXnd receMtori7 MroceYe o]idHtive YinHMtice7 denYitHte neuronHl7 nu\r de YiMHnYeU lH nivelul corte]ului orWitoVrontHl \ediHn7 corte]ului cin[ulHt roYtrHl i YuW[enuHl7 corMilor YtriHi ventrHli i Hl nucleului Hccu\WenY7 H\i[dHlei i ZiMocH\Mului7 Mrecu\ i Hle cone]iunilor dintre HceYteH7 HVecteHz diVerite tiMuri de MroceYHre H inVor\Hiei )i Mrin HceHYtH co\MortH\entul orientHt YMre reco\MenY& 4Hi e]Hct7 Yunt HVectHte \ecHniY\ele de MerceMere H riYcului7 H lurii deciziilor7 H tolerHnei incertitudinii Hcordrii unei reco\MenYe7 H tolerrii neHcordrii unei reco\MenYe YcontHte7 PerceMereH [reelilor7 nvHreH re[ulilor YociHle Mrin MedeHMY7 dezHn[H@rii Hteniei de Me inVor\HiH YtreYHnt& Prin cone]iunile cu nucleul H\Wi[uu Hl nervului vH[7 eYte HVectHt VuncionHreH SN= Tcu i\MlicHii n [enerHreH HrouYHlului H rYMunYului [HlvHnic Hl Mielii i H diVeriilor \Hr_eri Yo\Htici Hi VriciiU7 Mrin cele cu H]H 0PA7 YecreiH de cortizol T9Zor\onul de YtreY:7 cHre indic [rHdul de ncredere n cHMHcitile MroMrii n VHH unei YituHii MericuloHYeU& DHc lH HceYt tHWlou Hdu[\ diYVuncii ZiMocH\Mice7 rezult o Yczut HdHMtHre lH YtreY7 dHc Hdu[\ diYVuncii Hle nucleului cHudHt7 [loWuY MHlliduY i cereWelului 5 rezult ZiMerHctivitHte \otorie7 dHc Hdu[\ diYVuncii Hle

corte]ului cin[ulHt dorYHl rezult MroWle\e cu \oWilizHreH Hteniei YuYinute7 dHc Hdu[\ diYVuncii Hle corte]ului dorYolHterHl MreVrontHl dreMt Tn YMeciHl H Hriei <U i Hle MHrietHlului MoYterior7 rezult YlHWe HWiliti Hle \e\oriei YMHiHle &H&\&d& .n continuHre7 vo\ vedeH cu\ HMHr HceYte diYVuncii7 cu\ evolueHz ele de lH coMil lH Hdult i Mrin ce YHrcini Mot Vi ti\Muriu deMiYtHte& E0 <& AU(ORE+LAREA 5 CO4PONEN(A (E4PERA4EN(ULUI& ConceMtul de 9te\MerH\ent:7 din lHtinul te\MerH\entu\7 YAH reVerit iniiHl lH rHMortul dintre diVeritele u\ori Hle corMului7 i H luHt Vor\H MroMuY de 0iMocrHte Hcu\ /666 de Hni H tiMurilor coleric Tcu Mredo\inHn H Wilei [HlWeneU7 YHn[vinic Tcu Mredo\inHn H YXn[eluiU7 Vle[\Htic Tcu Mredo\inHn H Vle[\eiU i \elHncolic Tcu Mredo\inHn H Wilei ne[reU& AceHYt tiMolo[ie H VoYt HcceMtHt MXn n eMocH \odern7 nu\e cunoYcute Mrecu\ E^Yenc_ T-18,U i Hlii VcXnd tri\itere lH eH n \odelele lor teoretice& CeH \Hi recent tH]ono\ie H te\MerH\entului eYte ceH oVerit de CHYMi T/666U cHre cuMrinde tiMul WineAHdHMtHt ToH\eni cHMHWili de Hutocontrol Htunci cXnd YituHiH o cere7 ncreztori n Yine lH \odul HdecvHt7 i cHre nu Yunt derHn@Hi de MrezenH MerYoHnelor noi YHu n YituHii noiU7 tiMul necontrolHt Ti\MulYivi7 ne[Htiviti7 diYtrHctiWili i lHWili n rYMunYurile e\oionHleU i tiMul inZiWHt Treticeni YociHl7 Vricoi i derHn@Hi de MrezenH YtrinilorU& Pe lXn[ HceYte tiMuri VoHrte Vrecvente7 Hu \Hi VoYt identiVicHte dou tiMuri inter\ediHre7 \Hi Muin Vrecvente tiMul ncreztor TzeloY7 oHrecu\ i\MulYiv7 dornic de H e]MlorH i teYtH7 uor de HdHMtHt lH YituHii de teYtHre dHr Vr H Vi ne[HtiviYt i inYtHWil n YHrcini Mrecu\ tiMul necontrolHtU i tiMul rezervHt Tti\id i inconVortHWil n YituHii de teYtHre7 dHr Vr H HveH reHciile e]tre\e Hle tiMului inZiWHt i Vr cH HtitudineH YH Y interVereze cu YHrcinH de rezolvHtU& Dei iniiHl YAH crezut c te\MerH\entul eYte o co\Monent [HtH Vor\Ht lH nHtere i cHre YuVer \ici YcZi\Wri ulterior T*uYY i Plo\in7 -1,$U7 cercetrile din ulti\ii -6 Hni Hu de\onYtrHt c YiYte\ele cHre l Vor\eHz Ye dezvolt n Mri\ii 2 Hni de viH& RotZWHrt deVinete te\MerH\entul cH reMrezentXnd diVerenele conYtituionHle individuHle lH nivelul reHctivitii i Hutore[lrii& ReHctivitHteH te\MerH\entHl eYte or[HnizHt n concordHn cu YiYte\ele \otivHionHlAe\oionHle \H@ore ce includ VricH7 VuriH7 HVectele Mozitive i HnticiMHreH7 Mrecu\ i HViliereH& PHtternurile \otivHionHle Yunt incorMorHte n HceYte YiYte\e Hlturi de e\oii& Pentru ViecHre YiYte\7 e]iYt reele HtenionHle cHre re[leHz reHctivitHteH lH nivel centrHl7 controlul HtenionHi Viind ele\entul ce HYi[ur ecZiliWrul TRotZWHrt7 -113HU& <&-& AU(ORE+LAREA )I COR(EGUL PREFRON(AL& DeoHrece dezvoltHreH corte]ului MreVrontHl i Hutore[lHreH HMHr n HceeHi VereHYtr te\MorHl din Mri\ii Hni de viH7 YtHdiile Mro[reYive Hle Hutore[lrii Mot Vi ncHdrHte n e\er[enH co\Metenelor co[nitive [uvernHte de corte]ul MreVrontHl& DezvoltHreH loWilor VrontHli eYte rHMid n Mri\ii / Hni& Ur\toHreH cretere7 dHr \Hi Muin HccentuHt7 Hre loc ntre 3 i , Hni7 iHr

ulti\H Ye deYVoHr [rHduHl n HdoleYcen i lH Hdultul tXnr T*@or_lund i 0HrniYZeVe[er7 -11$U& DezvoltHreH loWilor VrontHli iH cXtevH Vor\e \Hi ntXi e vorWH de cretereH n \ri\e i co\Mle]itHte H neuronilor7 HMoi de \ielinizHreH zonelor VrontHle7 cHre dei nceMe devre\e continu MXn lH vXrYtH Hdult7 Mrecu\ i de denYitHteH YinHMYelor7 cHre Htin[e un vXrV ntre i / Hni7 n HceYte zone T*@or_lund i 0HrniYZVe[er7 -11$U& EYte evident c eYte neceYHr un Hnu\it nivel Hl dezvoltrii co[nitive Mentru lH Ye trHnYVerH controlul re[lrii de lH YurYele e]terne ctre cele interne& De I e]e\Mlu7 RoMM T-1</U THMud Fo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U deYcrie HWilitile - co[nitive VundH\entHle neceYHre Mentru cH un coMil Y MoHt internHlizH HteMtrile IMrintelui n vedereH iniierii unui control co\MortH\entHl& AceYte HWiliti includ intenionHlitHteH YHu orientHreH YMre un YcoM7 Mer\HnenH oWiectului7 diVereniereH Yinelui de celelHlte MerYoHne7 reMrezentrile \entHle7 \e\orie eMiYodic7 HutoA\onitorizHreH i iniiereH inZiWiiei \otorii i H li\WH@ului& De e]e\Mlu7 Mentru H Ye YuMune unei re[uli co\MortH\entHle i\MuYe de Mrinte7 un coMil treWuie Y Vie cHMHWil Y MYtreze n \e\orie re[ulH ntrAo Vor\ inteli[iWil7 cHre YAi Mer\it ulterior reHctuHlizHreH ei Yelectiv i HMlicHreH n YituHiH Motrivit TreMrezentri \entHle i \e\orie eMiYodicU& .n MluY7 coMilul treWuie Y Vie cHMHWil YAi YuMrHve[Zeze co\MortH\entul n vedereH recunoHterii [reelilor THutoA \onitorizHreU7 YAi oMreHYc co\MortH\entele neHdecvHte TinZiWHreH rYMunYuluiU7 i Y i\Mle\enteze n \od Vle]iWil rYMunYuri HlternHtive cHre MHr HcceMtHWile TMlHniVicHre i \onitorizHreH rezultHtelorU& Si\ilHr cu re[lHreH co\MortH\entului7 re[lHreH e\oiilor MoHte Vi deYco\MuY n co\Monente ce includ recunoHtereH7 deVinireH i reMrezentHreH cHuzei diYtreYului7 evHluHreH trYturilor conte]tuHle Hle unei YituHii i Vor\HreH unui MlHn co\MuY dintrAo YecveniHlitHte de Hciuni Mentru \odiVicHreH YituHiei7 n vedereH reducerii diYtreYului TRoMM7 -1<1D HMud Fo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& AYe\eneH MroceYe co[nitive Yunt MHrte din \Hrele [ruM Hl Vunciilor co[nitive nu\ite 9e]ecutive:7 YuWliniind rolul lor n controlul7 YHu re[lHreH tendinelor reHctive WHzHle& DezvoltHreH Vunciilor e]ecutive eYte HtriWuit \odiVicrilor YtructurHle i VuncionHle lH nivelul corte]ului MreVrontHl din Mri\ii Hni de viH& Dei ter\eni Mrecu\ 9HutoAre[lHre: i 9VuncionHre e]ecutiv: Yunt vzui deYeori cH Viind HcelHi lucru7 Fo]7 0enderYon i 4HrYZHll T/66-U conYider c Vunciile e]ecutive Yunt neceYHre dHr nu i YuViciente Mentru o Hutore[lHre eVicient& .n \od YMeciVic7 Hutore[lHreH reMrezint reVleciH co\MortH\entHl H i\Mle\entrii MroceYelor e]ecutive7 dHr HceHYt i\Mle\entHre i7 MroWHWil7 dezvoltHreH HceYtor MroceYe de control7 Yunt inVluenHte de MroceYe \otivHionHle i de HrouYHlul e\oionHl YHu reHctivitHteH& Autore[lHreH7 din Munctul de vedere Hl teoriilor te\MerH\entului7 reVlect interYectHreH e\oiei cu co[niiH& AceHYt idee eYte YuYinut7 HtXt lH nivel co\MortH\entHl cXt i neuroHnHto\ic7 de cone]iunile reciMroce dintre centrii i\MlicHi n reHctivitHteH te\MerH\entHl TYtructuri li\Wice7 n YMeciHl H\i[dHlHU i re[lHre Tre[iuni Hle corte]ului MreVrontHl i Hle corte]ului cin[ulHt HnteriorU7 i de cercetrile Vcute Me MHcieni lH cHre niveluri ridicHte Hle e\oiei 9inund: YiYte\ul7 \MiedicXnd

i\Mle\entHreH YtrHte[iilor de control T(uc_er i Derr^Werr^7 -11/D HMud Fo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& F <&/& ROLUL A(EN!IEI .N AU(ORE+LARE& Dou MroceYe co[nitive 5 HteniH e]ecutiv i inZiWHreH rYMunYului 5 MHr Y Vie eYeniHle n e\er[enH iFYHu diVerenele individuHle n Hutore[lHre& .nY Mri\ele eVecte Hle controlului Hteniei HYuMrH HVectelor ne[Htive Ye vd n Mri\ele luni de viH7 o dHt cu HMHriiH reVle]ului de orientHre i H MreVerinei Mentru noutHte& DiVerenele individuHle n ce Mrivete concentrHreH i co\utHreH Hteniei7 Hu VoYt relHionHte cu indicii te\MerH\entHli Hi Hutore[lrii7 nceMXnd din Mri\ul Hn de viH i MXn lH vXrYtH Hdult& De e]e\Mlu7 coMiii de 3 luni cHreAi dezHn[H@eHz HteniH \Hi uor dintrAun Munct centrHl de Vi]Hie lH MrezentHreH Hltui Yti\ul lH MeriVeriH cX\Mului MerceMtiv7 Hu VoYt deYcrii de \H\ele lor cH Viind \Hi [reu de YtreYHt i \Hi uor de cHl\Ht7 co\MHrHtiv cu cei cHre reueHu \Hi [reu YAi dezHn[H@eze HteniH TRotZWHrt i PoYner7 /66-U& PoYner i colHW& T-111U Hu evideniHt VHMtul c e]iYt ntre 2 i 8 luni o Muternic tendin de H HlocH Htenie unui Yti\ul nou7 dHc el HMHre ntrAo locHie nou& DurHtH intereYului HrtHt unui Yti\ul nou coreleHz Mozitiv cu zX\Wetul i rXYetul coMilului THMud RotZWHrt i PoYner7 /66-U7 dHr dezvoltri n YiYte\ul de orientHre H Hteniei nu coreleHz cu dezvoltHreH ulterioHr H Hteniei e]ecutive7 cele dou MrXnd H Vi indeMendente TRotZWHrt i PoYner7 /66-U& PXn lH 2 luni7 \H\ele oWinuieYc YAi cHl\eze coMilul luXnduAl n WrHe i le[nXnduA-& Pe lH trei luni7 n YMeciHl n culturH occidentHl7 ele nceHrc Y diYtrH[ HteniH coMilului cH \od de HAl cHl\H& 0Hr\Hn i colHW& T-11,U THMud PoYner i RotZWHrt7 -11<U Hu iniiHt un Ytudiu Mrivind \odHlitile de cHl\Hre H coMiilor ntre 2 i 8 luni& IniiHl coMiii Hu VoYt YtreYHi cu un z[o\ot Muternic7 duM cHre erH MrezentHt un Yti\ul nou7 intereYHnt& CoMiii i orientHu HteniH ctre el i7 n ti\Mul HceYtui MroceY7 e]MreYiH VHciHl Ye \odiVicH i MlXnYul ncetH& OrientHreH Hteniei durH HMro]i\Htiv - \inut7 duM cHre7 de cele \Hi \ulte ori7 diYtreYul reveneH& EVicHcitHteH unui Yti\ul nou de H YuYine intereYul coMilului eYte \H]i\ lH 2A 3 luni7 i Ye reduce lH 8 luni& DezvoltHreH Hteniei e]ecutive i H HWilitii de H i\Mle\entH HteniH e]ecutiv Mentru un YcoM Hnu\e7 deMinde de o co\WinHie de VHctori \HturHreH neurolo[ic i e]Merienele YociHle TFo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& 4Hi YMeciVic7 dezvoltHreH Hteniei e]ecutive eYte HtriWuit \Hturrii unei reele Vor\Hte din Hnu\ite Mri Hle corte]ului MreVrontHl7 corte]ul cin[ulHt Hnterior i Hriile \otorii YuMli\entHre TRotZWHrt i PoYner7 /66-U& Corte]ul cin[ulHt Hnterior eYte deoYeWit de relevHnt n Ytudiul te\MerH\entului7 deoHrece el MHre Y YerveHYc dreMt Munct de inte[rHre H inVor\Hiilor viYcerHle7 HtenionHle i HVective7 cHre Vor\eHz WHzele Hutore[lrii TPHuY7 /66-U& .n MluY7 Hn[H@HreH Vle]iWil i intenionHt H Hteniei7 cHrHcterizeHz \ulte dintre interHciunile Mrecoce ce Hu loc ntre coMil i \H\& .n cHdrul HceYtei interHciuni7 Hdultul Hn[H@eHz i dezAHn[H@eHz HteniH coMilului n vedereH \HniMulrii nivelului de HrouYHl Hl HceYtuiH& Strile de Hn[H@Hre H Hteniei Yunt HYociHte cu @ocul i YtHreH [enerHl de

Wine& CXnd HteniH eYte Hn[H@Ht7 nivelul de HrouYHl eYte ridicHt7 Mrin dezA Hn[H@HreH ei Hdultul dXnduAi coMilului ocHziH de HAi reduce nivelul de HrouYHl& DHc Mrintele rYMunde conYtHnt lH nevoile coMilului Hn[H@XnduAi i dezA Hn[H@XnduAi HteniH n cHdrul interHciunilor YociHle7 coMilul vH nvH deYMre eVicHcitHteH controlului HtenionHi cH i \i@loc de Hutore[lHre TFo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& 4H\ele din rile YcHndinHve Hu tendinH de H evitH Y interHcioneze cu coMiii Htunci cXnd HcetiH Yunt VoHrte YtreYHi7 n ti\M ce \H\ele @HMoneze r\Xn Mer\Hnent n contHct cu HceYtH& Deci7 n EuroMH nordic coMiii e \Hi MroWHWil Y dezvolte YtrHte[ii de HutoAre[lHre i cHl\Hre ce nu neceYit interHciuneH cu Mrintele7 n ti\M ce n ?HMoniH cHl\HreH unui coMil Ye VHce ntotdeHunH cu H@utorul Mrinilor TRotZWHrt7 -113WU& 4Hi \ulte Ytudii Hu evideniHt VHMtul c diYtreYul eYte HYociHt cu HctivHreH H\i[dHlei Tvezi Ir`in i colHW&7 -118U& E]iYt dovezi nu\eroHYe c H\i[dHlH eYte controlHt inZiWitor de corte]ul \ediHl MreVrontHl7 n YMeciHl de corte]ul cin[ulHt Hnterior T4or[Hn i colHW&7 -112U& Corte]ul cin[ulHt Hre7 de HYe\eneH7 un rol i\MortHnt n orientHreH Hteniei ctre un Yti\ul nou TPoYner7 -11$U7 Mrecu\ i n HlocHreH de reYurYe co[nitive neceYHre MroceYrii HMroVundHte H Yti\ulului T*un[e i colHW&7 /66-U& .ntrAun YiYte\ WHzHt Me [eYtionHreH de reYurYe Tvezi YuWcHMitolul 3&3&U7 Mentru cH o Ytructur Y Hcioneze treWuie Y 9MreiH: din reYurYele HlocHte n Hcel \o\ent HlteiH& AMHriiH unui Yti\ul nou7 necunoYcut eYte o MrioritHte iHr MroceYrii YHle i Ye vor HlocH MrioritHr reYurYe& AceYt MroceY eYte Huto\Ht i dureHz MXn HMHre ZHWituHreH& PoYner i RotZWHrt T-11<U MroMun circuitul cin[ulHtAH\i[dHlH cH Viind 9cZeiH: re[lrii diYtreYului& LH coMil7 HceHYt cZeie eYte n \XnH Mrintelui7 dHr cu ti\Mul coMilul nvH Y VoloYeHYc HceYt \ecHniY\7 ce devine ulterior o co\Monent H ceeH ce Ye nu\ete 9control co[nitiv:& Adulii cHre Hu o Wun HWilitHte de HAi concentrH i de HAi co\utH HteniH e]MerieniHz n \Hi \ic \Yur HVecte ne[Htive& (erHMiH co[nitiv Ye WHzeHz7 de HYe\eneH7 Me controlul ideHiei ne[Htive Mrin co\utHreH Hteniei TPoYner i RotZWHrt7 -11<U& <&2& SARCINILE DE (IP S(ROOP 5 4"SUR" A DE'=OL(ARE A(EN!IEI EGECU(I=E& UnH dintre cele \Hi utilizHte tiMuri de YHrcini cHre evideniHz dezvoltHreH Hteniei e]ecutive Yunt YHrcinile de rezolvHre H conVlictului co[nitiv cu\ eYte StrooMAul7 n cHre rYMunYul MreMotent treWuie inZiWHt& Pentru coMiii \ici7 Hu VoYt elHWorHte YHrcini de rezolvHre H conVlictului nonA verWHle TRotZWHrt i PoYner7 /66-D DiH\ond7 /66-U& Si\ilHr cu dHtele oWinute de 'elHzo7 DiH\ond i colHW& T-113U HMud DiH\ond7 /66-U concluzioneHz c MerVor\HnH YlHW H coMiilor de 2A3 Hni n YHrcinile de rezolvHre H conVlictului eYte cHuzHt de o inHWilitHte de HAi inZiWH rYMunYul MreMotent7 i nu de o inHWilitHte de H nvH YHu \e\orH o re[ul& FoloYind o YHrcin cZiHr \Hi Yi\Ml Mentru coMiii de /3 de luni7 +erHrdi THMud PoYner i RotZWHrt7 -11<U H oWYervHt un Munct de trHnziie n @urul vXrYtei de 26 de luni7 n HWilitHteH de H inZiWH un rYMunY MreMotent7 MerioHd de vXrYt cHre eYte con[ruent i cu Hlte oWYervHii Mrivind o dezvoltHre rHMid H Hutore[lrii& AYtVel7 Mentru teYtHreH coMiilor de /A2 Hni Ye Mrezint un oWiect VH\iliHr ntrAo lHtur H unui

\onitor T\Hr[ineH YtXn[ YHu dreHMtU coMilul treWuind Y rYMund lH Yti\ulul MrezentHt Mrin HMYHreH unui Wuton& *utonul MoHte Vi de HceeHi MHrte cu Yti\ulul TvHriHntH cHre Ye nu\ete 9con[ruent:U YHu de MHrteH oMuY TvHriHntH 9incon[ruent:U& RYMunYul MreMotent Hl coMilului eYte Y HMeYe M: Wutonul de Me MHrteH cu Yti\ulul7 indiVerent ce Vel de Yti\ul eYte& DHr7 MroWH i cere YAi inZiWe HceYt rYMunY MreMotent i Y HMeYe Me Wuton n Vuncie de identitHteH Yti\ulului& De e]e\Mlu7 dHc HMHre un urYule Y HMeYe Me Wutonul de Me MHrteH cu urYuleul7 dHr dHc HMHre o [irHV Y HMeYe Me Wutonul HVlHt n MHrteH oMuY [irHVei& AWilitHteH de H rezolvH HceYt conVlict eYte \YurHt Mrin HcurHteeH i vitezH rYMunYului TPoYner i RotZWHrt7 -11<U& PerVor\HnH coMiilor de / Hni Ye cHrHcterizeHz Mrin tendinH de H reMetH rYMunYul Hnterior& AceYt co\MortH\ent MerYeverHtiv eYte HYociHt cu diYVuncionHlitHteH Hriilor VrontHle7 i eYte con[ruent cu iMotezH c Vunciile e]ecutive relHionHte cu rezolvHreH conVlictului Yunt nc i\Hture lH / Hni& CoMiii rYMund corect n HMro]& ?u\tHte din e]Muneri7 dHr MrezentXnd totui o diVeren Ye\niVicHtiv ntre e]Munerile con[ruente i incon[ruente T82iF$2iU& LH YVXritul celui de Hl treileH Hn i nceMutul Hnului 3 HcurHteeH rYMunYurilor crete HtXt Mentru e]Munerile con[ruente cXt i incon[ruente T1/iF<2iU& =itezH de reHcie lH e]Munerile incon[ruente eYte cu 26i \Hi \ic& (rHnziiH dintre cele dou MHtternuri de MerVor\Hn Ye reHlizeHz7 HH cu\ H\ YMuY7 n @urul vXrYtei de 26 de luni& LH HceHYt vXrYt $6i dintre coMii Hu o MerVor\Hn Yi\ilHr cu cei de / Hni7 HMro]& 26i Hu MerVor\Hn Yi\ilHr cu H celor de MeYte 2 Hni7 i cH\ -6i dintre coMii rYMund e]cluYiv lH locHiH Yti\ulului7 indiVerent de identitHteH YH TPoYner i RotZWHrt7 -11<U& O YHrcin ce MreYuMune un conVlict i \Hi diVicil eYte @ocul Si\on SH^Y Tun @oc cHre Ye MrHctic i n [rdiniele noHYtreU n cHre coMiii treWuie Y e]ecute inYtruciuneH dHt de o YurY Tde e]e\Mlu un urYuleU i YAi inZiWe rYMunYul lH inYtruciuneH dHt de o Hlt YurY Tun eleVHntU& PoYner i RotZWHrt T-11<U Hu oWYervHt c MerVor\HnH coMiilor de 3/ de luni eYte lH nivelul HnYei7 n ti\M ce lH 33 de luni7 o reHlizeHz HMroHMe MerVect& De\HYcHreH Yecolului ce VHce din noi creierul? SHrcinH de tiM StrooM elHWorHt de DiH\ond eYte nu\it 9'iFNoHMte: i Yolicit coMilului Y in n \e\orie dou re[uli Y YMun 9noHMte: cXnd i Ye HrHt o cHrte cu un YoHre7 i Y YMun 9ziu: Htunci cXnd i Ye HrHt o cHrte cu o lun& Deci7 ei treWuie YAi inZiWe tendinH de H YMune ceeH ce cHrteH reMrezint de VHMt7 YMunXnd contrHriul& CoMiii de 2A3 Hni [YeYc HceHYt YHrcin VoHrte diVicil7 n ti\M ce lH 8A, Hni o rezolv Vr MroWle\e& Cei \Hi \ici de 8 Hni [reeYc Vrecvent7 n ti\M ce lH 8A, Hni Yunt coreci n MroMorie de 16i& CoMiii de 2A3 Hni Hu un ti\M de lHten de /Y iHr cei \Hi \Hri de .Y& PerVor\HnH n HcurHtee crete continuu de lH 2 lH , Hni7 iHr n ce Mrivete YcdereH lHtenei7 Mro[reYul cel \Hi elocvent eYte ntre 2 i 3 Hni TDiH\ond7 /66-U& Pentru H teYtH dHc neceYitHteH de H ine n \inte dou re[uli eYte o cHuz YuVicient H MerVor\Hnei YlHWe H coMiilor7 DiH\ond H teYtHt o verYiune n cHre ViecHre cHrte conineH unul YHu dou deYene HWYtrHcte& CoMiii Hu VoYt inYtruii Y YMun 9ziu: cXnd i Ye HrHt unul dintre deYene7 i 9noHMte: celuilHlt& Deci7 ei treWuiHu Y in \inte dou re[uli7 dHr nu treWuiHu YAi

inZiWe tendinH de H YMune ceeH ce reMrezentHu de VHMt deYenele7 deoHrece nu Ye\niVicHu ni\ic& LH HceHYt YHrcin7 cZiHr coMiii de 2 Hni YAHu deYcurcHt VoHrte Wine T+erYtHdt7 0on[ i DiH\ond7 -113U THMud DiH\ond7 /66-U& 4Hi \ult decXt HtXt7 diVicultHteH coMiilor de H rYMunde lH YHrcin deMinde de VHMtul dHc rYMunYul cHre treWuie dHt eYte relHionHt Ye\Hntic cu cel cHre treWuie inZiWHt& CXnd YAHu VoloYit HceleHi cri 9ziFnoHMte:7 dHr coMiii Hu VoYt inYtruii Y YMun 9cXine: uneiH i 9Morc: HlteiH7 cZiHr cei de 2 Hni YAHu deYcurcHt Vr MroWle\e& !inereH n \inte H dou re[uli i inZiWHreH tendinei nHturHle de H rYMunde eYte nY un lucru [reu de reHlizHt Mentru Hceti coMiii7 ei HvXnd nevoie de \Hi \ult ti\M Mentru H rYMunde corect TDiH\ond7 /66-U& Studiile VoloYind R4NAul VuncionHl i to\o[rHViH cu e\iYie de Mozitroni Hu HrtHt i\MlicHreH corte]ului cin[ulHt Hnterior THriile /3 i 2/U Tvezi Fi[& /<U n MerVor\HnH lH YHrcinile de tiM StrooM T+eor[e i colHW&7 -113U& E]iYt dovezi c MerVor\HnH coMiilor ntre $ i -8 Hni lH YHrcinile ce neceYit control HtenionHi coreleHz n ti\M cu dezvoltHreH HceYtor Hrii7 n YMeciHl din e\iYVerH dreHMt TCHYe^ i colHW&7 -11,U& De HYe\eneH7 Ytudiul ERPYAR4N VuncionHl Hl lui 4HcDonHld i colHW& T/666U H evideniHt c Hriile /3 i 2/ Yunt i\MlicHte n \onitorizHreH conVlictului7 iHr HriH 1 din dorYolHterHlul MreVrontHl YtXn[ eYte i\MlicHt n i\Mle\entHreH controlului n rYMunYul YuWiectului& PerVor\HnH lH HceYte YHrcini StrooM \odiVicHte coreleHz Mozitiv cu MerVor\HnH coMiilor reYMectivi lH Hlte YHrcini ce neceYit control inZiWitor7 Mrecu\ i cu rHMoHrtele Mrinilor Mrivind controlul voluntHr7 i coreleHz ne[Htiv cu rHMoHrtele Mrinilor Mrivind HVectele ne[Htive TRotZWHrt i PoYner7 /66-U& Adulii cHre Hu MerVor\Hn Wun lH YHrcinile de conVlict YMHiHl Hu niveluri \Hi reduYe Hle Hn]ietii i Hu un \Hi Wun control HtenionHi THMud RotZWHrt i PoYner7 /66-U& <&3& IN0I*AREA R"SPUNSULUI PREPO(EN( A CONDI!IE ESEN!IAL" .N CON(ROLUL& CO4POR(A4EN(ULUI& O Hlt co\Monent H Vuncionrii e]ecutive HvXnd le[turi conceMtuHle YtrXnYe cu Hutore[lHreH7 eYte HWilitHteH de H controlH Hciunile7 YHu de H inZiWH tendinele MreMotente Hle unei Hciuni& FoloYireH MlHniVicrii le Mer\ite coMiilor Y HiW un control HYuMrH co\MortH\entului i H \ediului& AceYt lucru MreYuMune dou MroceYe THMud Fo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U Pri\ul eYte reMrezentHt de nele[ereH i reMrezentHreH unei re[uli YHu H unei contin[ene YMeciVicXnd relHiH dintre un Yti\ul i rYMunYul HteMtHt& Al doileH MroceY MreYuMune VoloYireH reMrezentrii unei re[uli Mentru H [ZidH co\MortH\entul& AceHYt trHnYlHie H reMrezentrii n Hciune deMinde de \HturHreH MroceYelor corticHle7 n MHrticulHr H celor relHionHte cu inZiWHreH unui rYMunY YHu H unui co\MortH\ent neHdecvHt& AWilitHteH de H e]ercitH un control contient HYuMrH co\MortH\entului WHzHt Me reMrezentHreH co[nitiv H MroMrietilor unui Yti\ul7 e\er[e n \od [rHduHl n Mri\ii Hni de viH7 cu o dezvoltHre rHMid H HWilitii de H VoloYi re[uli Mentru [ZidHreH co\MortH\entului n ti\Mul celui de Hl treileH Hn TFo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& 'elHzo i colHW& T-11$U THMud Fo]7

0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U Hu oWYervHt c7 duM Mri\ii doi Hni de viH7 coMiii Mot ine n \e\oriH de lucru un Yet Yi\Mlu de re[uli duM cHre treWuie Y Yorteze un Yet de cri n dou [r\ezi7 i HMoi de H VoloYi HceYt Yet de re[uli Mentru H YMune cu Mrecizie e]Meri\entHtorului ViecHre cHrte crei [r\ezi i HMHrine& (otui7 MXn lH 28 de luni7 ei nu Mot VoloYi HYe\eneH re[uli Mentru HAi [ZidH co\MortH\entul& AYtVel7 MerVor\HnH n HYe\eneH YHrcini MHre Y Vie li\itHt nu de inHWilitHteH de H nele[e7 de HAi reMrezentH contin[enele7 YHu de H le ine n \e\oriH de lucru7 ci \Hi de[rHW de HWilitHteH de H VoloYi HceHYt nele[ere n controlul co\MortH\entului& DiYocieri Yi\ilHre ntre cunotine i Hciune Hu VoYt evideniHte de \Hi \ulte Ytudii Mrivind dezvoltHreH controlului rYMunYului& SHrcinH AAnotA* 5 cu rYMunY ntXrziHt neceYit \eninereH inVor\Hiei n \e\oriH de lucru Tunde H VoYt HYcunY oWiectul ulti\H dHtU i inZiWHreH unui rYMunY 9MreMotent: Tcel cHre H VoYt Hnterior ntritU& .n @urul vXrYtei de ,A< luni7 coMiii indic corect locHiH A duM o ntXrziere de 2 Yecunde& CXnd oWiectul eYte HYcunY n locHiH *7 coMiii VHc eroHreH de HAl indicH n continuHre cH Viind n locHiH A& O dHt cu HvHnYHreH n vXrYt7 coMiii reueYc Y e]ecute corect i duM ntXrzieri \Hi \Hri de 2 Yecunde7 lH vXrYtH de 1 luni de e]e\Mlu7 Y [YeHYc corect oWiectul HYcunY duM MHrHvHnul A TVcXnd nY eroHreH AAnotA*U duM ntXrzieri de $ Yecunde7 iHr lH -6 luni duM ,A< Yecunde TDiH\ond7 /66-U& .n YHrcinH de RecuMerHre H OWiectului nu eYte ni\ic HYcunY i nu HMHre nici o ntXrziere& 6 @ucrie eYte MlHYHt ntrAo cutie trHnYMHrent7 cHre Hre o deYcZiztur ntrAo MHrte& DiVicultHteH HMHre Htunci cXnd coMilul vede @ucriH Mrin unH dintre Veele ncZiYe Hle cutiei& CoMilul treWuie Y inte[reze dou tiMuri de inVor\Hie H vedeH @ucriH MrintrAo VH H cutiei7 i H o HMucH Mrin HltH& E]iYt o tendin Muternic de H ncercH Y HMuce @ucriH direct Mrin Mereii cutiei7 HceYt rYMunY 9MreMotent: treWuie inZiWHt Htunci cXnd deYcZizturH Ye HVl ntrAo MHrte lHterHl& .n HceHYt YHrcin Yunt \HniMulHte ur\toHrele vHriHWile -U cHre MHrte H cutiei eYte deYcZiY7 /U diYtHnH de lH @ucrie lH deYcZiztur7 2U MoziiH cutiei relHtiv lH Meretele din VH Hl cutiei7 3U \ri\eH cutiei7 $U trHnYMHrenH cutiei& =HriHWilele e]Meri\entHle deter\in Mrin cHre MHrte H cutiei eYte vzut @ucriH& IniiHl7 coMilul nceHrc Y H@un[ lH @ucrie direct din MHrteH din cHre Mrivete Tdirect Mrin cutie7 VrontHlU& El treWuie Y Ye uite Mrin deYcZiztur i Y ncerce Y H@un[ lH @ucrie& Pe \Yur ce HvHnYeHz n vXrYt7 \e\oriH coMilului i Mer\ite Y deMiYteze deYcZizturH7 i HMoi Y Ye ntoHrc n MoziiH iniiHl7 i Y ncerce Y H@un[ lH @ucrie Mrin deYcZiztur7 dHr Mrivind Mrin MHrteH din VH7 ncZiY& .ntre 8 i -/ luni7 coMiii trec MrintrAo dezvoltHre Ye\niVicHtiv cHre le Mer\ite n VinHl Y H@un[ lH @ucrie Vr H \Hi Vi nevoie Y MriveHYc Mer\Hnent Mrin cutie ntreH[H oMerHie TDiH\ond7 /66-U& PerVor\HnH lH cele dou tiMuri de YHrcini \er[e n MHrHlel7 \WuntinduAYe n HcelHi intervHl ntre 8 i -/ luni TDiH\ond7 /66-U& Dei e]iYt vHriHii interindividuHle conYiderHWile n rHtH n cHre diVerii coMii i \WunteYc MerVor\HnH lH HceYte dou YHrcini7 vXrYtH lH cHre un coMil H@un[e n 9VHzH -*: lH YHrcinH de recuMerHre H oWiectului eYte VoHrte HMroHMe

de vXrYtH lH cHre HcelHi coMil MoHte deYcoMeri un oWiect HYcunY n YHrcinH AA notA* cu rYMunY ntXrziHt& AceYte Mro[reYe Yunt relHionHte cu HceleHi \odiVicri n MHtternurile EE+ n zonele VrontHle7 i n concordHnH EE+ dintre VrontHl i MHrietHl& A\Wele YHrcini7 de HYe\eneH7 deMind de zonH nu\it dorYoAlHterHlul MreVrontHl TDLAPFCU i Yunt YenYiWile lH nivelul de doMH\in din HceYte zone& Nu e]iYt YHrcini co\MortH\entHle7 Hltele decXt cele dou MrezentHte7 \Hi YtrXnY le[Hte de HctivitHteH DLAPFC& Leziuni Hle HceYtei zone HVecteHz MerVor\HnH lH H\Wele YHrcini TDiH\ond7 /66-U iHr leziuni Hle Hltor Hrii cereWrHle nu HVecteHz MerVor\HnH lH cele dou YHrcini7 n HceeHi \Yur& *locHreH receMtorilor doMH\iner[ici din DLAPFC Mroduce deVicite n YHrcinH de AAnotA*FrYMunY ntXrziHt lH Vel de Yevere cH i cu\ HceHYt zon H creierului Hr Vi VoYt co\Mlet e]tirMHt& De HYe\eneH7 lezHreH neuronilor doMH\iner[ici din HriH ventrHl te[\entHl ce MroiecteHz n DLAPFC7 HVecteHz MerVor\HnH lH cele dou YHrcini7 iHr HctivHreH VHr\Hcolo[ic H receMtorilor doMH\iner[ici D/ duce lH \WuntireH MerVor\Hnei lH HceYte YHrcini THMud DiH\ond7 /66-U& .n MerVor\HnH lH YHrcinH AAnotA* ntXrziereH rYMunYului eYte VoHrte i\MortHnt7 deoHrece cZiHr coMiii VoHrte \ici Hu MerVor\HnH Wun dHc nu e]iYt ntXrziere& AceYt lucru ne Yu[ereHz c HWilitHteH de H ine n \e\orie inVor\HiH Mrivind locHiH unde H VoYt HYcunY oWiectul eYte critic Mentru YucceYul n HceHYt YHrcin& InVor\HiH ce treWuie inut n \inte eYte relHionHl TUlti\H dHt oWiectul H VoYt HYcunY n locHiH din dreHMtH YHu din YtXn[H? 9StXn[H: eYte unicH HlternHtiv lH 9dreHMtH:D lH Vel 9ulti\H dHt: MreYuMune o relHie de nHinteAduMU& AceYt lucru Ye leH[ de eroHreH Me cHre o VHc n \od oWinuit coMiii7 Hdic de H Mrivi ctre locHiH corect TcH i cu\ iAHr H\inti c oWiectul eYte HcoloU dHr n HcelHi ti\M Y indice ctre ulti\H locHie cHre H VoYt corect& Deci7 Mute\ trH[e concluziH c YucceYul lH HceHYt YHrcin E MreYuMune reziYtenH lH7 YHu inZiWHreH7 tendinei de H reMetH rYMunYul cHre H VoYt Hnterior corect& Pute\ Y \icor\ nu\rul de erori7 Vie dHc \icor\ d MHuzH dintre HYcundere i rYMunY7 Vie dHc MHrHvHnul VoloYit eYte unul trHnYMHrent7 l& LH Vel7 n cHzul YHrcinii RecuMerHreH OWiectului7 coMiii de ,A1 luni reueYc - \Hi Wine Htunci cXnd cutiH Mrezint deYcZizturH n MHrteH VrontHl7 din cHre Ye Y uit coMilul& .n YcZi\W MerVor\HnH eYte YlHW Htunci cXnd deYcZizturH eYte ntrAoD MHrte lHterHl7 coMilul ncercXnd Y H@un[ lH oWiect direct Mrin Meretele cutiei& LH d HceHYt vXrYt7 MerVor\HnH eYte \Hi Wun dHc cutiH eYte oMHc7 nu trHnYMHrent7 t Ei nvH Y Ye uite n cutie Mrin deYcZiztur Htunci cXnd HceHYtH eYte Me lHturHD dreHMt YHu YtXn[ i i VoloYeYc \XnH din MHrteH oMuY Mentru H HMucH oWiectul7 Y AceYt tiM de HWordHre VoHrte inco\od YuWliniHz i\MortHnH cHMHcitii de HAi inZiWH MuternicH tendin de H H@un[e lH oWiect Mrin MHrteH din cHre Mrivete7 i de HYe\eneH7 i\MortHnH de H ine n \e\orie locHiH deYcZizturii Htunci cXnd Mrivete YMre oWiectul dorit7 de H ine n \e\orie oWiectul Htunci cXnd Mrivete YMre deYcZiztur7 Mrecu\ i de H inte[rH cele dou tiMuri de inVor\Hie& CoMiii de <A1 luni reueYc n HceHYt YHrcin doHr dHc Ye HMleHc i MriveYc YMre deYcZiztur7 HYtVel ncXt deYcZizturH i oWiectul Y Vie Me

HceeHi linie cH Y MoHt Vi vzute n HcelHi ti\M7 liniH Mrivirii YuMrHMunXnduA Ye cu liniH HMucrii oWiectului THMud DiH\ond7 /66-U& LH 2 Hni7 nc e]iYt re\iniYcene Hle erorii AAnotA* dHr oWYervHWile ntrA o YHrcin Muin \Hi diVicil 5 JiYconYin CXrd Sortin[ (eYt TJCS(U& JCS( eYte o MroW VoloYit Mentru H \YurH toHte HYMectele ce in de Yetul de rYMunY i co\MortH\entul MerYeverHtiv& SuWiectul Mri\ete un Yet de cHrtonHe i eYte inYtruit Y le Yorteze HezXnduAle YuW un cHrtonH \Hi \Hre 5 cHrtonHulA cZeie& B CHre Hre deYenHt Me el Vie un triun[Zi rou7 Vie dou Ytele verzi7 Vie trei cruci [HlWene7 Vie MHtru cercuri HlWHYtre& CHrtonHele Me cHre le Mri\ete YuWiectul Hu deYenHte Me ele diVerite co\WinHii Hle HceluiHi nu\r de oWiecte7 culori7 i Vor\e [eo\etrice7 cHre Ye [YeYc Me cHrtonHulAcZeie& SHrcinH YuWiectului conYt n H YortH cHrtonHele TduM culoHre7 nu\r YHu Vor\U Me WHzH unui criteriua de e]H\inHtor& Criteriul nu eYte co\unicHt YuWiectului7 dHr cHrtonHulAcZeie& SuWiectul treWuie Y [ZiceHYc criteriul n Vuncie de VeedWHc_Aul Me cHre iAl d e]H\inHtorul7 [en 9corect: YHu 9[reit:7 lH cHrtonHul Me cHre HceYtH l HeHz YuW cHrtonHulAcZeie& SuWiectul treWuie7 n Mri\H inYtHn7 Y [ZiceHYc re[ulH de YortHre7 Y o \enin7 i HMoi Y YeYizeze YcZi\WHreH criteriului7 Htunci cXnd e]H\inHtorul VHce HceYt lucru& ScZi\WHreH criteriului Ye VHce duM -6 rYMunYuri corecte7 Vr HAl HvertizH Me YuWiect TStern i ProZHY_H7 -118U& CoMiii de 2 Hni [reeYc Htunci cXnd treWuie Y YcZi\We criteriul de YortHre7 de e]e\Mlu Htunci cXnd crile YortHte iniiHl duM culoHre treWuie YortHte duM un Hlt criteriu TVor\ YHu nu\rU7 Yi\ilHr cu\ coMiii de ,A1 luni [reeYc lH YHrcinH AAnotA* cXnd treWuie Y cHute oWiectul ntrAo nou locHie& Dei ei [reeYc n YortHreH duM noul criteriu7 Yunt cHMHWili Y YMun corect cHre eYte noul criteriu de YortHre TDiH\ond7 /66-U& Si\ilHr7 coMiii de ,A1 luni Mot uneori Y MriveHYc YMre nouH locHie unde H VoYt HYcunY oWiectul Tn YHrcinH AAnotA*U dHr continu Y indice YMre MoziiH unde H VoYt ulti\H dHt HYcunY& Atunci cXnd Yunt doHr dou criterii de YortHre TculoHre i Vor\U i doHr dou vHlori Mentru ViecHre TrouFHlWHYtru i cruceFYteHU coMiii Hu MerVor\Hn Wun cZiHr lH 3A$ Hni& DHc YHrcinH Ye co\Mlic Hdu[Xnd un Hl treileH criteriu7 coMiii e]ecut corect doHr lH $A8 Hni TDiH\ond7 /66-U& Se MHre c MroWle\H conYt n diVicultHteH de H relHionH dou YHu \Hi \ulte di\enYiuni cu un Yin[ur Yti\ul TY Ye [XndeHYc lH el cH Viind Vie rou Vie HlWHYtru7 i de HYe\eneH7 c eYte Vie cruce Vie YteHU i YAi inZiWe tendinH de H reMetH rYMunYul cHre YAH dovedit Hnterior corect n cHte[orizHreH Yti\ulului TDiH\ond7 /66-U& Studiile Me leziuni Hu Yu[erHt c JCS( HctiveHz Hriile -67 --7 3,7 /3 i 2/7 i reMrezint o \Yur YenYiWil H diYVunciilor zonelor ventrolHterHl orWitoVrontHle i \ediHne MreVrontHle TFreed\Hn i colHW&7 -11<U& Alte Ytudi7 dHr VoloYind R4NAul VuncionHl7 Hu evideniHt c duM Mri\ireH unui VeedWHc_ ne[Htiv 5 9[reitN: AceeH ce Ye\nHlizeHz o YcZi\WHre n YtrHte[ie7 crete HctivitHteH n zonH ventrolHterHl dreHMt H corte]ului MreVrontHl THriile 33 i 3$U7 n DLAPFC THriile 1 i 38U7 n corte]ul cin[ulHt Hnterior THriH 2/U7 corte]ul MHrietHl MoYterior THriH ,U7 nucleul cHudHt TMHrte din [Hn[lionii WHzHliU i n MHrteH dorYHl H tHlH\uYului& .n nucleul cHudHt YAH oWYervHt o cretere n

HctivitHte i n ti\Mul Hctivitii de MlHniVicHre lH cHre recur[eH YuWiectul TRoniYZi i colHW&7 -111D 4oncZi i colHW&7 /66-U& Ariile VrontHle dreMte cHre Ye HctiveHz n \o\entul YcZi\Wrii criteriului lH MroWH JCS( Ye YuMrHMun MHriHl MeYte Hriile cHre YAH dovedit c Ye HctiveHz n cHdrul MroWei +oFNoA[o n \o\entul n cHre YuWiecii treWuie YAi inZiWe rYMunYul \otor TdoHr c vXrVul de HctivHre HMHre \Hi rHMid n +oFNoA[o 5 duM $Y 5 decXt n JCS( 5 duM ,YU& AceYte dHte i\Mlic Hriile inVerioHre MreVrontHle dreMte T33 i 3$U n inZiWHreH H diverYe inte 5 H rYMunYului \otor n +oFNoA[o i n rYMunYul lH YcZi\WHreH criteriului n JCS( TRoniYZi i colHW&7 -111U& SHrcinile de tiM +oFNoA[o MreYuMun cH YuWiectul Y e]ecute un rYMunY \otor Ade re[ul HMYHreH Me o tHYt 5 Htunci cXnd Mri\ete un Ye\nHl de 9[o: i YAi inZiWe rYMunYul cXnd Mri\ete un Ye\nHl 9noA[o:& .n \od curent7 YuWiecii e]ecut de dou ori cXte un rXnd de 9[o: i HWiH HMoi Ye trece i lH YucceYiuneH [oFnoA[o& Se VHce HceYt lucru Mentru H deter\inH dHc YuWiectul eYte cHMHWil Y YtHWileHYc7 Y \enin i YAi YcZi\We Yetul de rYMunY& Aceti MHrH\etri treWuie inui YuW control7 Mentru H MuteH HMoi e]MlicH MerVor\HnH lH YHrcinH doHr Mrin MHrH\etrii inZiWiieFdezinZiWiie \otorie TStern i ProZHY_H7 -118U& CoMiii n vXrYt de 2 Hni Hu MerVor\HnH Yczut lH YHrcini +oFNoA[o Mentru c nuAi Mot inZiWH rYMunYul& Ei MHr Y neleH[ i Y in \inte inYtruciunile YHrcinii Se Mot verWHlizHU dHr nu le HMlic coreYMunztor& ReuitH i lH HceYt tiM de YHrcini HMHre lH $A8 Hni TDiH\ond7 /66-U& Studiile de i\H[iYtic Hu evideniHt c rYMunYul de tiM noA [o HctiveHz YulcuYul VrontHl inVerior dreMt THriile 3,7 3$ i 33U TRoniYZi i colHW&7 -11<U& E]iYt i diVerene ntre Hduli i coMii n ce Mrivete zonele cereWrHle \oWilizHte n HceHYt YHrcin HYtVel7 HtXt Hdulii cXt i coMiii i HctiveHz re[iunile VrontHle inVerioHre7 dorYolHterHle i MHrietHle lH rYMunYurile noA[o7 cu diVerenH c HctivHreH eYte \Hi Muternic lH coMii& .nY7 n ti\M ce lH Hduli YcHde HctivHreH n corte]ul MreVrontHl ventrHl7 cin[ulHt Hnterior i MHrietHl YuMerior cH i ur\Hre H unui nu\r tot \Hi \Hre H rYMunYurilor de tiM [o HnterioHre lui noA[o7 lH coMii nu HMHre HceYt eVect TDurYton i colHW&7 /66/U& Autorii H@un[ lH concluziH c circuitele VrontoYtriHte Yunt i\MlicHte n inZiWHreH rYMunYului co\MortH\entHl7 indiVerent dHc Hcel rYMunY H VoYt YHu nu ntrit Hnterior& SHrcinH tHMMin[ H lui LuriH T-188U neceYit -U \e\orHreH H dou re[uli i /U inZiWHreH rYMunYului Me cHre eti nclinHt YAl dHi7 VcXnd e]Hct oMuYul& DHc e]Meri\entHtorul WHte n \HY o dHt7 tu treWuie Y WHi de dou ori7 i inverY& EroHreH ceH \Hi Vrecvent H coMiilor eYte de H WHte ntotdeHunH o dHt7 YHu ntotdeHunH de dou ori& AceHYt [reeHl H oWYervHtAo LuriH i lH MHcienii Yi Hduli cu leziuni VrontHle7 Htunci cXnd li Ye cereH Y deYeneze HlternHtiv un cerc i o cruce7 ei nceMeHu Wine7 duM cHre ur\Hu doHr un criteriu TdeYenXnd doHr cercuri YHu doHr cruciU& Alte [reeli Me cHre le VHc coMiii reVlectXnd un control inZiWitor neHdecvHt Yunt de H WHte de \Hi \ulte ori decXt treWuie YHu de H reMetH e]Hct \icHreH e]Meri\entHtorului& A\Wele leAH oWYervHt LuriH lH MHcienii Yi7 cHre dei MuteHu verWHlizH re[ulH i nceMeHu corect7 rYMunYul Ye deteriorH n ti\M7 lH Vel cH lH coMiii de trei Hni& PerVor\HnH coMiilor lH HceHYt YHrcin Ye \Wuntete ntre 2 i , Hni7 HtXt

n ce Mrivete vitezH cXt i HcurHteeH7 cel \Hi Ye\niVicHtiv Mro[reY Viind lH 8 Hni THMud DiH\ond7 /66-U& 4ulte dintre Mro[reYele Me cHre le VHce un coMil de $A, Hni VH de vXrYtH de 2A3 Hni7 reVlect dezvoltHreH HWilitii de H ine HctivHte n \e\orie \Hi \ult de un lucru7 i de H reui YAi inZiWe tendinH de rYMunY cHre eYte ceH \Hi Muternic lH un \o\ent dHt& Dovezi c un coMil de 2A3 Hni Hre diViculti n H ine n \inte dou lucruri n HcelHi ti\M7 YHu c tinde Y Ye concentreze doHr HYuMrH unui Yin[ur HYMect Hl MroWle\ei7 Mot Vi oWYervHte n -U eecul lui n MroWele de conYervHre H volu\ului unui licZid Tnu iH n conYiderHre i li\eH i [roYi\eH vHYelor7 ci doHr nli\eHUD /U diVicultHteH Me cHre o ntX\Min n YHrcinile de YcZi\WHre H unei MerYMective unde treWuie Y \HniMuleze \entHl o Ycen Mentru H YMune cu\ Hr HrtH dintrAo Hlt MerYMectiv7 i[norXnd HYMectele MrezenteD 2U diVicultHteH de H co\MHrH o idee vecZe cu unH nou i de H deMiYtH o contrHdicieD 3U diVicultHteH de H rezolvH o MroWle\ ce MreYuMune doi MHi& LH $ YHu 8 Hni7 coMiii Yunt cHMHWili Y VHc HceYte lucruri TDiH\ond7 /66-U& Q <&$& EFOR(UL =OLUN(AR )I PROCESUL DE $L SOCIALI'ARE Vi& Dei HWilitile co[nitive YuMerioHre Mrecu\ HteniH e]ecutiv i inZiWHreH rYMunYului Yunt n \od nor\Hl vzute cH i \odulHtori Mrecoce Hi MHtternurilor reHctivitii te\MerH\entHle7 HceHYt reHctivitHte MoHte inVluenH dezvoltHreH \ecHniY\elor re[lHtorii n cel Muin dou \oduri& .n Mri\ul rXnd7 dHte Viind cone]iunile reciMroce dintre Ytructurile corte]ului MreVrontHl i YiYte\ul li\Wic7 eYte MoYiWil cH diVerenele individuHle n reHctivitHteH YiYte\ului li\Wic7 n MHrticulHr H H\i[dHlei Tce Ye crede H YtH lH WHzH diVerenelor individuHle n reHctivitHteH te\MerH\entHlU Y inVlueneze dezvoltHreH cone]iunilor inZiWitorii dintre corte]ul MreVrontHl i YiYte\ul li\Wic& .n Hl doileH rXnd7 diVerenele individuHle n reHctivitHteH te\MerH\entHl vor inVluenH cHntitHteH i cHlitHteH interHciunilor YociHle cu Mrinii i Hli \e\Wrii Hi \ediului din @urul coMilului& AYtVel7 eYte de HteMtHt cH indivizi diVerii te\MerH\entHl Y MoYede iYtorii diVerite Mrivind Hn[H@HreH i dezAHn[H@HreH Hteniei7 i HWiliti diVerite de H VoloYi re[uli Mentru [ZidHreH co\MortH\entului7 conducXnd n [rHde diVerite lH inZiWHreH unui co\MortH\ent YHu reHcii e\oionHle MreMotente TFo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& =HriHWilH te\MerH\entHl relHionHt cu dezvoltHreH Hteniei e]ecutive eYte denu\it 9eVort voluntHr: TeVVortVul controlU i reMrezint HWilitHteH de H inZiWH un rYMunY do\inHnt n vedereH e]ecutrii unuiH nedo\inHnt& EVortul voluntHr eYte eYeniHl n nele[ereH inVluenei Me cHre o Hre te\MerH\entul HYuMrH co\MortH\entului& SiYte\ele cHre Ye ocuM de eVortul voluntHr Mer\it HWordHreH unor YituHii cHre MHr MericuloHYe YHu inconVortHWile i evitHreH TYHu H\XnHreHU YituHiilor n cHre eYte Mrezent o reco\MenY dHc conte]tul o cere TRotZWHrt i& PoYner7 /66-U& Din HceYte \otive7 eVortul voluntHr eYte i\MortHnt n MroceYul de YociHlizHre& Controlul voluntHr Hre o dezvoltHre Ye\niVicHtiv ntre / i 3 Hni7 dHr HceYt MroceY continu deAH lun[ul coMilriei MXn n

HdoleYcen7 Mer\iXnd doWXndireH unor Vor\e \Hi YoViYticHte Hle Hutore[lrii WHzHte Me inVor\Hie verWHl7 reMrezentri Hle Yinelui i Mroiecii Hle Hciunilor n viitor TRotZWHrt i PoYner7 /66-U& PHrHdi[\H 9ntXrzierii reco\MenYei: H lui 4iYcZel eYte conYiderHt o Munte ntre inZiWiiH co[nitiv i ceH co\MortH\entHl& 4iYcZel T-1<2U THMud 4unH_HtH i 0HrniYZVe[er7 -113U H oWYervHt c nu\rul de Yecunde cu cHre un coMil MrecolHr i ntXrzie HlocHreH unei reco\MenYe Mrezente eYte un Mredictor Hl Hteniei YuYinute dHr i Hl re[lrii HVectelor ne[Htive Htunci cXnd HcetiH H@un[ lH HdoleYcen& RocZHnY_H T-11,U H [Yit c diVerenele individuHle n ce Mrivete controlul inZiWitor Hu i\MlicHii n inZiWHreH co\MortH\entului HntiYociHl i n HcZiziiH co\MortH\entului MroYociHl& CoMiii cHre i Mot utilizH HteniH n \od eVicient Mentru HAi re[lH co\MortH\entul7 vor Vi \Hi n \Yur YAi inZiWe rYMunYurile MreMotente TH VurH7 H loviU luXnd n conYiderHre eVectul Hciunilor lor HYuMrH celorlHli7 deci VHcilitXnd internHlizHreH YtHndHrdelor co\MortH\entului MroYociHl& Scoruri ridicHte lH Control =oluntHr T\YurHte Mrin C*SU coreleHz cu tendinH de H e]MerieniH vinHFruineH i de H Vi e\MHtici& Controlul voluntHr eYte inverY relHionHt cu H[reYivitHteH7 HceHYt relHie Viind \ediHt nY i de Hli VHctori Mrecu\ o \Hi Wun cHMHcitHte de control H reHciilor \otorii i H HVectelor ne[Htive7 ei Viind \Hi HWili n HAi ndreMtH HteniH YMre HltcevH decXt Yti\ulii relHionHi cu VuriH TRotZWHrt i PoYner7 /66-U& De HYe\eneH7 E^YenWer[ i cole[ii ei T-113U THMud RotZWHrt7 AZHvi i EvHnY7 /666U Hu oWYervHt c Wieii de 3A8 Hni cu un Wun control HtenionHi tind YAi controleze \Hi Wine VuriH VoloYind \etode verWHle neAoYtile n detri\entul celor H[reYive& .ntXrziereH n HlocHreH reco\MenYei nY MoHte Vi i o reVlectHre H inZiWiiei co\MortH\entHle& InZiWiiH co\MortH\entHl eYte o co\Monent H Vricii i reMrezint un VHctor i\MortHnt Hl controlului co\MortH\entului7 MutXnd Vi utilizHt7 de HYe\eneH7 n YociHlizHre7 coMiii cu o inZiWiie co\MortH\entHl ridicHt HvXnd un co\MortH\ent \ediHt de VricH de MedeHMY YHu de H nu dezH\[i TRocZHnY_H7 -11,U& AH cu\ YMune RocZHnY_H T-11,U7 i VricH reMrezint o \odHlitHte de H dezvoltH lH coMil co\MortH\entul MroYociHl i co\MliHnH& DiVerenele individuHle n reHctivitHteH de tiM Vric reMrezint o YenYiWilitHte creYcut lH MedeHMY i noutHte7 coMiii Vricoi Yunt \Hi YenYiWili lH cerinele \H\ei7 deci \Hi co\MliHni& Deci7 dou YiYte\e diVerite7 i oHrecu\ oMuYe 5 un control voluntHr ridicHt i VricH 5 Mot contriWui n e[Hl \Yur lH internHlizHreH re[ulilor YociHle conducXnd lH Vor\HreH contiinei \orHle& P^ vAv @U e HYe\eneH7 diVerenele individuHle n ce Mrivete eVortul voluntHr Yunt corelHte cu unele HYMecte Hle 9\etHco[niiei: Mrecu\ (Zeor^ oV \ind& Controlul inZiWitor i (Zeor^ oV \ind Hu o dezvoltHre co\un7 cu Mro[reYe Ye\niVicHtive ntre / i $ Hni& 4Hi \ult7 YHrcinile ce neceYit inZiWHreH unui rYMunY MreMotent coreleHz cu YHrcinile de (Zeor^ oV \ind7 cZiHr Htunci cXnd nu Yunt i\MlicHi Hli VHctori Mrecu\ vXrYtH7 inteli[enH i \e\oriH de lucru TPoYner7 RotZWHrt i +erHrdiACHulton7 /66-U& .n MrinciMiu7 9inteli[enH YociHl: eYte o 9inteli[en Molitic:& .n YocietHteH u\Hn7 MreYiuneH de H cooMerH i H concurH cu Hli \e\Wrii Hi [ruMului MoHte Vi

vzut cH Viind Vor \otivHionHl H 9inteli[enei YociHle:& AceHYt 9inteli[en: neceYit controlul i\MulYului Ye]uHl7 Hl celui H[reYiv i Hlte i\MulYuri e\oionHle7 MlHniVicHreH Hciunilor7 HnticiMHreH Hciunilor HltorH i7 deYeori7 inducereH n eroHre H \e\Wrilor Hltui [ruM& AYe\eneH 9inteli[en:7 dei co\Mle]7 Hre cH i co\Monent HWilitHteH de H inZiWH un rYMunY MreMotent T*@or_lund i 0HrniYZVe[er7 -11$U& AceYt cHMitol YAH dorit H Vi o trecere ntre cele cHre MrezentHu co\Monentele controlului co[nitiv T37 $ i 8U i tulWurrile co\MortH\entului orientHt YMre reco\MenY T,U7 YMre cele cHre vor MrezentH dezvoltHreH tulWurrilor de co\MortH\ent i H celor Hn]ioHYe TcHMitolele 1 i -6U& El reMrezint HceHYt Munte Mrin inter\ediul Ytudiilor Mrivind MerVor\HnH lH teYtele e]ecutive T\Yuri Hle controlului co[nitivU i corelHtele co\MortH\entHle lH coMii7 nceMXnd din Mri\ul Hn de viH i MXn lH 8 Hni7 HcoMerind intervHlul de vXrYt cHre7 duM cu\ vo\ vedeH7 eYte VundH\entHl n ce Mrivete criYtHlizHreH te\MerH\entului i dezvoltHreH creierului& EYte i\MortHnt Y reinei HceYte dHte co\MortH\entHle Hle coMilului nor\Hl7 i Y VHcei le[turH cu cHMitolele 37 $ i 8 Mentru H nele[e \Hi Wine cHMitolul ur\tor& 44 COiEiiQ 1& CEI#2 ANI DEAACAS" 1&-& DI4ENSIUNI (E4PERA4EN(ALE (I4PURII )I& ROLUL LOR .N PSI0OPA(OLO+IA CO4POR(A4EN(AL"7 V @& A COPILULUI )I ADOLESCEN(ULUI 9@& CHYMi i SilvH T-11$U THMud CHYMi7 /666U Hu evideniHt c di\enYiuni YeMHrHte Hle te\MerH\entului n cHzul co\MortH\entului necontrolHt Ti\MulYiv7 reHctiv e\oionHl7 uor de VruYtrHt i ZiMerHctivU cXt i Hle co\MortH\entului HdecvHt YociHl TYociHWil7 vorWre i dornic Y e]Mloreze conte]te neVH\iliHreU Mot Vi e]trHYe din evHlurile Vcute coMiilor lH vXrYtH de 2 Hni& AceYte dou di\enYiuni Mrezic cHrHcteriYtici diVerite Hle MerYonHlitii Hdultului7 Mri\ul tiM Viind n \Hi \Hre \Yur HYociHt cu MroWle\ele co\MortH\entHle& Co\MortH\entul necontrolHt MHre \Hi YtrXnY le[Ht de \odelul deVicitului de inZiWiie elHWorHt de *Hrc_le^ T-11,U n vedereH e]Mlicrii AD0D& .n MluY7 n e]Meri\entele de lHWorHtor YAH conYtHtHt o le[tur ntre HMreZenYiuneH oWiectelor de ctre coMilul de - Hn i ulterioHrele \Yuri Hle I\MulYivitii7 Control InZiWitor Yczut i niveluri ridicHte Hle FurieiFFruYtrrii i A[reYivitii \YurHte de cZeYtionHrul C*S& Predicii Yi\ilHre Hu VoYt evideniHte n ce Mrivete nivelul de HctivitHte7 zX\Wetul i rXYul n Mri\ul Hn i ulterioHrele AnticiMri Mozitive7 I\MulYivitHte i Control InZiWitor deVicitHr TRotZWHrt7 Derr^Werr^ i colHW&7 -113U& Din Munct de vedere Hl dezvoltrii7 9SiYte\ul de HWordHre co\MortH\entHl: T*ASU Hl lui +rH^ T-1</U eYte relHionHt cu e]trHverYiuneH7 incluzXnd HnticiMHreH Mozitiv i nivelul de HctivitHte& (otui7 el eYte de HYe\eneH relHionHt cu MoYiWile MroWle\e de control Mrecu\ i\MulYivitHteH7 VurieFVruYtrHre i control inZiZitor Yczut& De HYe\eneH7 RotZWHrt7 AZHdi i EvHnY T/666U Hu evideniHt c un deVicit de control inZiWitor i de cHMHcitHte HtenionHt Yunt MreziYe de vitezH Yczut de H HMucH oWiecte \ici H coMilului de - Hn& Autorii nY

\enioneHz c nu eYte cert dHc tendinele de HWordHre vor deter\inH controlul HtenionHi ce Ye dezvolt ulterior7 YHu controlul /6< DrH[o C>R4Vl[ HtenionHi eYte de@H reVlectHt n tendinH Yczut H coMilului de H HWordH oWieetV eE CoMiii cu AD0D7 n co\MHrHie cu cei Vr7 Hu \Hi \ulte diViculti n HAi conFaH co\MortH\entul conVor\ unei inYtruciuni Mri\ite7 n HAi ntXrziH HlocHreH ISi reco\MenYe YHu H reziYtH tentHiilor& Se MoHte MoYtulH din HceYte dHte un a Ye\niVicHtiv de inZiWiie H rYMunYului i\MulYiv7 n YMeciHl n YituHiile n reco\MenYH eYte 9lH vedere: T*Hrc_le^7 -11,U& CHYMi T/666U H [Yit corelHii intereYHnte ntre di\enYiuni te\MerH\entHle \YurHte lH 2 Hni i Ytruct%irH MerYonHlitii lH -< Hni& LH -< Hni7 cei cHre Hu VoYt 9eticZetHi: cH necontrolHV H 2 Hni7 Ye deYcriu Me ei nii cH Viind ne[li@eni THutoAcontrol YczutU i cu tendiIe YMre Hctiviti MericuloHYe TevitHreH Mericolului YczutU& De HYe\eneH7 le @MN Ce Y Mroduc diYconVort HltorH TH[reYivitHteU7 Ye Yi\t Vrecvent nelHi7 trdHnD Hu MroYt trHtHi de Hlii THlienHreU& Studiul lui CHYMi de HYe\eneH H evideniHtcH Hceti coMiii necontrolHi Ye evHlueHz lH /- de Hni cH HvXnd conVlicte i reela-tenYionHte cu \e\Wrii VH\iliei i cu MHrtenerii7 HvXnd MroWle\e lH coHl7 oor-aE deMenden de Hlcool7 tentHtive de Yuicid7 condH\nri7 i MrediYMoziie YlEre MerYonHlitHte HntiYociHl& =itHrio i colHW& T/666U Hu oWYervHt c rHMoHrteLe HutoAevHluHre Hle i\MulYivitii Mrecu\ i MerVor\HnH ntrAo YHrcin de YortHiQ H crilor TtiM JiYconYinU lH -/A-3 Hni Mrezic viitoHrele MroWle\e de 9PHtZolo& +@ +H\Wlin[: din HdoleYcenH tXrzie7 indeMendent de vHriHWilele YocioAde\o[rHV@eE Mrecu\ i Hlte MroWle\e Mrecu\ H[reYivitHte i i\MulYivitHte& .ntrAo trecere n reviYt H dHtelor Mrivind MYiZoMHtiH @uvenil7 SHltHriY TaOa H@un[e lH concluziH c HtXt MrediYMoziiile te\MerH\entHle cXt i HWilitHteH diH Vor\H HtHH\ente cu Mrinii Yunt i\MlicHte n \HniVeYtHreH trYturilor MYiZoM3ieE Cele \Hi YerioHYe dovezi Hle HceYtor relHii vin dinYMre Ytudiile reHlizHte Pe MYiZoMHii Hduli condH\nHi Mentru delicte [rHve& AceYte Ytudii Hu VoloYit H-a deYi[nuri e]Meri\entHle cXt i YcHle de HutoevHluHre i Hu indicHt o inYenYiWil itlte VH de HYMectele interMerYonHle ce eYte conectHt cu un rYMunY \odeYtEH contin[enele YociHle7 i o liMY de MreocuMHre VH de Winele celorlHli& UnH dirFe iMotezele lHnYHte de HutoHre eYte HceeH c liMYH Vricii lH coMilul \ic TcH i co\MoneP te\MerH\entHlU7 9Hterne MHtul: Mentru dezvoltHreH MYiZoMHtiei7 iHr HtHH\ent Yervete cH \ediHtor ce MoHte n unele cHzuri H@utH lH 9reconectHreH: HceYEr coMii ce Hu tendine de detHHre interMerYonHl& DHr7 YMune eH7 YAHr MuteH H HceeHi MrediYMoziie nnYcut ce conduce lH Ytilul te\MerH\entHl YMeci-E6 MYiZoMHilor7 Y contriWuie lH inHWilitHteH lor de H Vor\H HtHH\ente7 contrHzic viziuneH trHdiionHl conVor\ creiH te\MerH\entul i HtHH\entul Hr di\enYiuni diYtincte7 unH Mredo\inHnt Wiolo[ic iHr ceHlHlt deMendent de \eF TSHltHriY7 /66/U& 1&/& DE LA COPILUL CU AD0D LA ADUL(UL CU AD0D& DuM HceYte corelHii7 Y Mrivi\ Muin ctre evoluiH Yi\Mto\elor AD0D& Ele Ye \odiVic Me \Yur ce individul crete& PrecolHrii cu AD0D Ye diYtin[ cH Viind H[reYivi7 nonco\MliHni7 certrei7 ZiMerHctivi i ne[li@eni& .n coHlH Mri\Hr7 ei tind Y HiW diViculti n H ter\inH Hctivitile YolicitHnte7

nu Ye nele[ Wine cu ceilHli7 i nceM Y dezvolte tulWurri HYociHte Tco\MortH\ent oMoziioniYtAYVidtorU& (ulWurHreH MerYiYt n HdoleYcen n $6A<6i din cHzuri T*Hrc_le^7 -11,U& LH HdoleYceni7 ZiMerHctivitHteH eYte nlocuit de neHYtX\Mr& Si\Mto\ele clinice Mredo\inHnte n HceHYt MerioHd Yunt dezor[HnizHreH7 liMYH de YuMrHve[Zere H MerVor\Hnei ntrAo YHrcin7 co\MortH\ente riYcHnte7 liMY de concentrHre i izWucniri e\oionHle& Deci7 Ye MHre c e]iYt o continuitHte diH[noYtic ntre coMilul i HdoleYcentul cu AD0D& .n HMro]i\Htiv 36i din cHzuri7 Yi\Mto\ele continu ntrAo Vor\ clinic YHu YuWclinic lH Hdult7 Hco\MHniHte de o vHrietHte de MroWle\e YociHle i e\oionHle& .ntrAo trecere n reviYt elHWorHt de FHrHone i colHW& T/666U Ye evideniHz c Hdulii i\MulYivi7 neHteni i 9Vr HYtX\Mr: Mrezint Yi\ilHriti clinice cu coMiii cu AD0D& CH i HcetiH7 \uli dintre Hdulii cu AD0D YuVer de tulWurri HntiYociHle7 deMreYive i Hn]ioHYe& De HYe\eneH Mrezint eec colHr7 MroWle\e lH Yerviciu i Hccidente de \Hin& .nY7 concentrHiH YHn[vin i lH nivelul licZidului cereWroYMinHl de Hcid Zo\ovHnilic Tun \etHWolit Hl doMH\ineiU eYte Hnor\Hl lH coMiii cu AD0D dHr nu i lH Hduli& Ori[ineH Hcidului Zo\ovHnilic din licZidul cereWroYMinHl eYte n Ytructurile ni[roYtriHte7 deci HceYte dHte Yu[ereHz c nucleii doMH\iner[ici YuWcorticHli Yunt \Hi HVectHi lH coMii decXt lH Hduli TErnYt i colHW&7 -11<U& De HYe\eneH7 Ytudiile PE( Hu evideniHt MHtternuri diVerite Hle rHtei de \etHWolizHre H [lucozei lH nivel cereWrHl7 ntre HdoleYcenii i Hdulii cu AD0D& Dei Hnor\Hl de Yczut lH Hduli7 rHtH [loWHl nu eYte HlterHt lH HdoleYceni& (otui cXnd rHtH re[ionHl eYte nor\HlizHt TrHMortul re[ionHlF[loWHlU7 YAH evideniHt c corte]ul MreVrontHl YtXn[ eYte cel \Hi HVectHt lH Hduli i lH HdoleYceni TErnYt i colHW&7 -11<U& DeoHrece dHtele Wiolo[ice diVer lH Hdulii i coMiii cu AD0D7 ErnYt i colHW& T-11<U Yu[ereHz c deVicitele doMH\iner[ice Hle Hdulilor cu AD0D nu reMrezint deVicitul MHtolo[ic Mri\Hr ci \Hi de[rHW rezult din interHciuneH dintre un deVicit neurHl Mri\Hr i MroceYele de \HturHre& Adulii cHre continu Y Mrezinte criteriile Mentru AD0D Yunt \Hi Muin ZiMerHctivi dHr Hu n continuHre tulWurri de Htenie& AceHYt evoluie clinic Yu[ereHz7 YMun Hutorii7 c MoHte HMHre o nor\HlizHre H Ytructurilor ce controleHz HctivitHteH \otorie T[Hn[lionii WHzHliU Vie MrintrAun \ecHniY\ neuronHl co\MenYHtor Vie MrintrAo co\WinHie de MroceYe nvHte i \odiVicri Wiolo[ice induYe de vXrYt& 1&2& LE+"(URA DIN(RE PROCESAREA SPA!lALI("!II )I Q7& CON(ROLUL CO4POR(A4EN(ULUIN: RHine i colHW& T/66/U Hu evideniHt ntrAun Ytudiu lon[itudinHl c co\MortH\entul HntiYociHl MerYiYtent evHluHt lH -- Hni TindiVerent de Ye]U7 coreleHz Ye\niVicHtiv cu MerVor\HnH YMHiHl7 i nu cu ceH verWHl7 \Hi YlHW lH vXrYtH de 2 Hni TMerVor\HnH Viind \YurHt Mrin MroWe Mrecu\ AYH\WlHreH de cuWuri i CoMiereH Vor\elorU& AceYte rezultHte ridic un Ye\n de ntreWHre HYuMrH Munctului de vedere clHYic Mrivind i\MortHnH deVicitului verWHl Tle[Ht de e\iYVerH YtXn[U n etiolo[iH co\MortH\entului HntiYociHl7 Yu[erXnd un MoYiWil rol Hl deVicitelor YMHiHle ti\Murii Se[Hte de e\iYVerH dreHMtU& AH cu\ H\ HrtHt ntrAun cHMitol Hnterior7 Ytudiile de i\H[iYtic

cereWrHl Hu relevHt c YtocHreH inVor\Hiei YMHiHle n \e\orie HctiveHz corte]ul Mre\otor din e\iYVerH dreHMt TS\itZ i ?onideY7 -111U& Ro`e i colHW& T/666U VHc diYtinciH ntre \eninereH HctivHt H ite\ilor YMHiHli i YeleciH unui ite\ din \e\orie Mentru H [ZidH rYMunYul7 ntrAo YHrcin de \e\orie de lucru YMHiHl& SeleciH eYte HYociHt cu HctivHreH Hriei MreVrontHle 38 din corte]ul dorYolHterHl MreVrontHl dreMt7 H corte]ului orWitHl dreMt i ventrHl MreVrontHl dreMt7 iHr \eninereH cu HctivHreH Hriei MreVrontHle < TWilHterHlU i H corte]ului intrHMHrietHl i \ediHn& AH cu\ H\ HrtHt n CHMitolul /7 re[iunile intrHMHrietHle ce HcioneHz \Mreun cu YulcuYul te\MorHl YuMerior lH \ediereH co\utrii Hteniei YMHiHle cH rYMunY lH MrivireH Hltei MerYoHne T@oint HttentionU Tvezi SuWcHMitolul /&-&2&U7 Yunt i\MlicHte i n direcionHreH YMHiHl H Hteniei cH rYMunY lH Hli Yti\uli vizuHli7 Huditivi i MroWHWil Yo\HtoAYenzoriHli& In Hcord cu cunoYcutH i\MlicHre H e\iYVerei dreMte n Htenie i 9@oint Httention:7 eYte tentHnt Y Yu[er\ c e]Merienele de 9@oint Httention: din Mri\ul Hn de viH YerveYc lH cHWlHreH \ecHniY\elor HtenionHle din e\iYVerH dreHMt TRin[Ytone7 FrieYer i +HzzHni[H7 /666U& CoMiii cu AD0D Mrezint un deVicit VuncionHl Hl YiYte\elor HtenionHle din e\iYVerH dreHMt7 ce duce lH diViculti Hle \eninerii Hteniei n ti\M i lH deVicite de inZiWiie& Niveluri ridicHte Hle doMH\inei din corMii YtriHi ventrHli dreMi Tcu\ eYte nucleul Hccu\WenYU ce controleHz HteniH7 Yunt corelHte cu YeveritHteH HceYtor Yi\Mto\e TScZore7 /66-WU& RHine i colHW& T/66/U HVir\ c deVicitele YMHiHle Mot Vi un \Hr_er Hl diYVunciei e\iYVerice dreMte7 diYVuncii ce i\Mlic7 de HYe\eneH -U ProWle\e n recunoHtereH e\oiilor7 conducXnduAi Me coMii YMre rYMunYuri inHdecvHte n \ediul YociHl7 \er[Xnd MXn lH H[reYivitHte& PHcienii cu IED VHc \ulte erori n teYtele de recunoHtere H e\oiilor VHciHle ne[Htive7 n YMeciHl H Vuriei i dez[uYtului& De HYe\eneH7 ei Yunt \Hi MrediYMui Y eticZeteze o VH cu e]MreYie neutr cH e]Mri\Xnd Vric YHu dez[uYt T*eYt i colHW&7 /66/U& /U DeVicite Hle YiYte\ului de inZiWiie co\MortH\entHl T*ISU T+rH^7 -1</U7 YiYte\ ce declHneHz retrH[ereH din VHH Yti\ulilor HverYivi YHu Mericuloi& O VuncionHre \Hi reduY H e\iYVerei dreMte i deci H *IS i VHce Me coMii \Hi Muin YenYiWili lH Mericol7 lH MerceMiH riYcului i crete MroWHWilitHteH co\MortH\entelor HntiYociHle& AH cu\ H\ \Hi YMuY7 din Munct de vedere WiocZi\ic7 un *IS YuWHctivHt eYte e]MreYiH unul nivel Yczut de \onoAH\inoA o]idHz T4AOU& Niveluri Yczute Hle 4AO Yunt HYociHte cu ur\toHrele trYturi cutHre i\MulYiv de YenzHii7 YociHWilitHte i H[reYivitHteFoYtilitHte& AtXt lH Hdulii cu Worderline i cu APD7 cXt i lH coMiii cu AD0D i cei cu CD7 YA H [Yit un nivel Yczut de \onoAH\inoAo]idHz T4AOU T'uc_er\Hn7 -11$U& Nivelul MlHcZetHr Hl 4AO eYte un deter\inHt [enetic i inVlueneHz dezvoltHreH creierului ntrAun YenY YHu Hltul \odulXnd MerceMiH e]Merienelor de viH& CHYMi i colHW& T/66/U Hu YtudiHt un lHr[ eHntion de coMii Wiei de lH nHtere i MXn lH vXrYtH Hdult Mentru H deter\inH de ce unii dintre coMiii cHre Hu VoYt HWuzHi Vizic dezvolt ulterior co\MortH\ent HntiYociHl7 n ti\M ce Hlii nu& Ei Hu deYcoMerit c un Moli\orViY\ VuncionHl lH nivelul [enei cHre encodeHz \onoAH\inoAo]idHzH A T4AOAU \odereHz

eVectele HWuzului& CoMiii HWuzHi HvXnd un [enotiM ce le conVereH niveluri ridicHte Hle 4AOA Hu VoYt \Hi Muin MrediYMui lH H dezvoltH MroWle\e HntiYociHle7 YMre deoYeWire de cei cu niveluri Yczute Hle 4AOA& 2U CondiionHre HverYiv reduY TdeMendent de Ytructurile VrontoA li\Wice dreMteU7 YuWiecii cu co\MortH\ente HntiYociHle tiut Viind c nvH VoHrte [reu Y HYocieze un Yti\ul cu YenzHiH de Vric& 3U Un MrH[ Yczut lH durere7 cHre i VHce Me Hceti coMii cu tendine H[reYive \Hi Muin YenYiWili lH MedeMYe corMorHle& $U n ulti\ inYtHn7 Ytudiile VoloYind R4NAul VuncionHl Hu HrtHt c YHrcinile ce MreYuMun inZiWHreH rYMunYului HctiveHz circuitele VrontoAYtriHte dreMte TCHYe^ i colHW&7 -11,HU7 deci coMiii cu deVicite Hle e\iYVeri dreMte Yunt \Hi Muin cHMHWili YAi inZiWe rYMunYurile co\MortH\entHle& CHYe^ i colHW& T-11,WU7 VoloYind R4N7 Hu de\onYtrHt o corelHie Ye\niVicHtiv ntre MerVor\HnH lH o YHrcin HtenionHl nonverWHl ce neceYit un control creYcut Tn co\MHrHie cu unH ce nu neceYitU i dezvoltHreH corte]ului cin[ulHt Hnterior dreMt Tco\MHrXnd volu\ul HceYtuiH lH coMii ntre $ i -8 HniU7 ceeH ce i\Mlic HceHYt Ytructur n HlocHreH de reYurYe HtenionHle i control co[nitiv7 VHctori eYeniHli n controlul co\MortH\entului n YituHii nonA rutiniere& AH cu\ H\ HrtHt n cHMitolul Hnterior7 unH dintre YHrcinile co[nitive cHre i\Mlic n \Hre \Yur VuncionHreH corte]ului cin[ulHt Hnterior eYte StrooM7 iHr Ytudiile Vcute Me coMiii de 2 Hni Hu HrtHt c MerVor\HnH lH YHrcinile de tiM StrooM YMHiHl TcHre MreYuMun rezolvHreH unui conVlict YMHiHlU coreleHz Mozitiv cu controlul e\oiilor ne[Htive TRotZWHrt i PoYner7 /66-U7 HtXt lH 2 Hni7 cXt i ulterior n MreHdoleYcent& /-< DrH[o 9tLJd9 1&3& DE'=OL(AREA FOR4A!IUNILOR COR(ICALE )I 6 SU*COR(ICALE DREP(E )I ROLUL LOR .N PROCESUL 9ii DE SOCIALI'ARE& R4 9Q E\iYVerH cereWrHl dreHMt eYte do\inHnt cH i VuncionHre MXn lH vXrYtH de 28 de luni7 ceH YtXn[ nceMXnd Y Ye dezvolte HccelerHt n @urul vXrYtei de -< luni7 i devenind 9do\inHnt: n Hl treileH Hn de viH TScZore7 /66-HU& Ariile H\i[dHliene7 n YMeciHl nucleii centrHl i \ediHn7 Yunt ntrAo MerioHd critic de \HturHre nceMXnd din ulti\ul tri\eYtru Hl YHrcinii ce continu n Mri\ele dou luni de viH MoYtnHtHle7 MerioHdH ti\Murie H 9Wondin[Aului: nu\it de 9MreAHtHH\ent:& In HceYt \ediu MoYtnHtHl7 interHciuneH \H\AcoMil vH inVluenH \HturHreH deMendent de e]Merien H intercone]iunilor dintre H\i[dHlH dreHMt i nucleii ZiMotHlH\ici MHrHventriculHri Hle coMilului7 \HturHre cHre lH rXndul ei vH Mer\ite re[lHreH vHYoMreYinului TrYMunztor Hlturi de teYtoYteron de e]Mri\HreH do\inHnei i H[reYivitii lH Wiei7 Viind un corelHt Hl iritHWilitii i Vuriei 5 *uc_7 -111U i H Zor\onului Hnti YtreY 5 ocitocinH& AceHYtH eYte o MerioHd critic n ce Mrivete or[HnizHreH YiYte\ului H\i[dHloAZiMocH\Mic7 YiYte\ n cHdrul cruiH inVor\Hiile YenzoriHle MroceYHte de H\i[dHlH Mri\eYc o 9ncrctur: Mozitiv YHu ne[Htiv i Yunt HMoi tri\iYe ctre diVerii nuclei ZiMotHlH\ici TScZore7 /66-HU&

.n Mri\ul Hn de viH7 MHrteH dreHMt H creierului coMilului eYte YetHt Y Ye HutoAor[Hnizeze Mrin MerceMereH unor MHtternuri de inVor\Hii e]teroceMtive Acu\ Hr Vi Yti\ulii vizuHli i Huditivi [enerHi de VHH zX\WitoHre H \H\ei i de ctre rXYetele YHu cuvintele HceYteiH& .n diHdH \H\AcoMil7 VHH \H\ei [enereHz cretereH HrouYHlAului doMH\iner[ic i conco\itent o YtHre de Wucurie n creierul coMilului& Neuronii doMH\iner[ici din HriH ventrHl te[\entHl H Vor\Hiunii reticulHte HnterioHre Yunt i\MlicHi n reco\MenY i e\oionHlitHte i rYMund lH Yti\uli vizuHli7 Huditivi i tHctili co\utXnd din YtHreH de 9cHl\: YMre ceH de 9HctivHre: cH rYMunY lH Yti\ulii Ye\niVicHtivi din \ediu TYti\ulHreH YenzoriHl [enerHt de ctre \H\U TScZore7 /66-HU& E\iYVerH dreHMt eYte7 de HYe\eneH7 do\inHnt n MerceMereH 9\icrii cu Ye\niVicHie Wiolo[ic:& EYte vorWH7 de e]e\Mlu7 de @ocul dintre \H\ i coMil7 HceYtH reMrezentXnd un eveni\ent MYiZoAneuroAWiolo[ic cHre declHneHz 9izWucniri HVective: n cHre Yunt H\MliVicHte Ytrile de intereY i Wucurie& PHn_YeMM T-11<U HVir\ c @ocul MoHte HveH eVecte troVice directe HYuMrH creterii neuronHle i YinHMtice n Hnu\ite zone Hle creierului7 i Yu[ereHz c el Hre un rol HdHMtHtiv n or[HnizHreH inVor\Hiilor HVective n circuite e\oionHle& ScZore T/66-HU MroMune cH \ecHniY\ e]MlicHtiv Hl celor HVir\Hte \Hi YuY inducereH Mroduciei de neurotroVine n creierul coMilului7 cu\ Hr Vi VHctorul M& NeurotroVic derivHt Hl creierului T*DNFU& +ri@H \Htern H VoYt de\onYtrHt H crete nivelul de VuncionHre Hl receMtorului de NA\etilA DHYMHrtHt TN4DAU7 HYtVel rezultXnd niveluri ridicHte Hle *DNF i Hle YinHMto[enezei& AceYt VHctor troVic7 cHre eYte re[lHt de inMuturi vizuHle7 conduce lH cretereH MlHYticitii n MerioHdH MoYtnHtHl& *DNF reMrezint7 de HYe\eneH7 un VHctor de cretere Hl neuronilor doMH\iner[ici \ezenceVHlici7 iHr doMH\inH ce HctiveHz receMtorii de N4DA eYte tiut H @ucH un rol n cretereH MoYtnHtHl H corte]ului7 n YMeciHl Hle Hriilor corticoAli\Wice ce tri\it H]oni ctre dendritele HceYtor neuroni doMH\iner[ici7 re[lXnduAle HYtVel HctivitHteH TScZore7 /66-HU& ContHctul inti\ dintre \H\ i coMil eYte re[lHt de HctivHreH reciMroc H YiYte\elor lor oMiHcee 5 niveluri ridicHte de WetHA endorVine creYcXnd YenzHiH de Mlcere n creierele celor doi& EYte dovedit c endorVinele HccentueHz co\MortH\entul ludic i creYc deYcrcrile neuronilor doMH\iner[ici \ezoli\Wici TScZore7 /66-HU& Corte]ul orWitoVrontHl Hre o MerioHd critic de cretere ntre ulti\ul YVert Hl Mri\ului Hn MXn lH \i@locul celui de Hl doileH7 intervHl ce coreYMunde cu nceMutul YociHlizrii7 i eYte \Hi dezvoltHt n e\iYVerH dreHMt7 HvXnd rolul de control e]ecutiv HYuMrH corte]ului dreMt& *rotZerY T-11,U deYcrie circuitul li\Wic cuMrinzXnd corte]ul orWiVrontHl7 [iruYul cin[ulHt Hnterior7 H\i[dHlH i Molul te\MorHl cH VuncionXnd HYe\eni unui 9editor YociHl: YMeciHlizHt n MerceMereH inteniilor celorlHli Mrin evHluHreH e]MreYiilor i [eYturilor Ye\niVicHtive i HntrenHreH reYtului creierului n H MroceYH detHliile \ediului YociHl& AceYt editor HcioneHz cH un YiYte\ unitHr YMeciHlizHt n H rYMunde lH Ye\nHle YociHle de toHte [enurile7 un YiYte\ ce conduce n cele din ur\ lH creHreH reMrezentrilor YociHle& 4eYulH\ T-11<U HVir\ c Hriile MreVrontHle

i\MlicHte n \odulHreH HVectiv i n Vunciile HtenionHle H@ut lH creHreH unei 9verYiuni editHt YuWiectiv H lu\ii ncon@urtoHre:& Corte]ul orWitoVrontHl eYte i\MlicHt n Vuncii critice Mrecu\ H@uYtHreH YociHl i controlul diYMoziiilor7 H i\MulYurilor i reYMonYHWilitii7 trYturi ce Yunt cruciHle n deVinireH 9MerYonHlitii: unui individ TScZore7 /66-HU& Circuitele VrontoA li\Wice Yunt i\MlicHte n YituHii n cHre reMrezentrile HVective [enerHte intern @oHc un rol critic7 n MroceYHreH i\Mlicit i nvHreH MrocedurHl H inVor\Hiei YocioAe\oionHle& SiYte\ul orWitoVrontHl eYte deYcriY cH o zon nodHl i\MortHnt n 9HYH\WlHreH: i \onitorizHreH e]Merienelor Mrezente i trecute7 incluzXnd vHloHreH lor HVectiv& Neuronii din zonH orWitoVrontHl Yunt YMeciHlizHi n \e\oriH de lucru7 cHre conYt ntrAo MroceYHre YecveniHl n ti\M reHl H inVor\Hiei& AceYte Mroceduri includ encodHreH e]MreYiilor VHciHle e\oionHle7 \eninereH lor HctivHt i YelectHreH unui rYMunY din \e\orie7 cH rezultHt Hl HceYtor oMerHii corte]ul orWitoVrontHl Viind i\MlicHt n doWXndireH unor cunotine YMeciVice neceYHre re[lrii co\MortH\entului interMerYonHl i YociHl TScZore7 /66-HU& SiYte\ul orWitoVrontHl eYte YMeciHlizHt Y Hcioneze n conte]te de neYi[urHn i i\MredictiWilitHte 5 o deViniie oMerHionHl H YtreYului THMud ScZore7 /66-HU& FuncionHreH YH \ediHz \odiVicrile Ytrilor HVective i H co\MortH\entului cH rYMunY lH VluctuHiile Ye\niVicHiei e\oionHle Hle Yti\ulilor& .n concluzie7 Mrin cone]iunile Me cHre le Hre cu Molul te\MorHl7 corte]ul cin[ulHt Hnterior7 H\i[dHl i nucleii WioH\inHr[ici ZiMotHlH\ici7 corte]ul orWitoVrontHl @oHc un rol eYeniHl n Zo\eoYtHz i re[lHreH HVectelor7 VuncionHreH nor\Hl H HceYtui circuit ducXnd lH o trecere Vluid i Vle]iWil de lH o YtHre e\oionHl lH HltH i lH o YtHre \otivHionHl HdecvHt conte]tului& Ir 1&$& DO=E'I ALE CAU'ELOR *IOLO+ICE ALE gi PSI0OPA(OLO+IEI CO4POR(A4EN(ALE r? E ProVilul de MerYonHlitHte Hl MHcienilor cu trHu\e Hle Hriei orWitoVrontHle ventro\ediHne Mrezint HYe\nri Muternice cu MerYonHlitHteH MYiZoMHt TAPDU7 HtXt de Muternice ncXt *ecZHrH i colHW& FoloYeYc ter\enul 9YocioMHtie doWXndit: Mentru H deYcrie YtHreH MHcienilor cu trHu\e ventro\ediHne& CHliVicHtivul 9doWXndit: indic VHMtul c Yi\Mto\ele HceYtor MHcieni Yunt conYecutive unor trHu\e cereWrHle7 i HMHr lH MerYoHne H cror MerYonHlitHte i conduit YociHl erHu Hnterior nor\Hle& Aceti MHcieni de oWicei nu Yunt deYtructivi YHu Mericuloi VH de Yine YHu Hlii7 o trYtur ce diYtin[e ntre Vor\H 9doWXndit: H tulWurrii de Vor\H YtHndHrd cHre HMHre n coMilrie& Dovezi recente HrHt c cu cXt eYte \Hi Mrecoce trHu\H cu HtXt eYte \Hi Yever co\MortH\entul HntiYociHl7 Yu[erXnd c o diYVuncie Mrecoce H corte]ului MreVrontHl cHuzeHz o dezvoltHre Hnor\Hl H co\MortH\entului YociHl i \orHl T*ecZHrH7 DH\HYio i DH\HYio7 /666U& De HYe\eneH7 e]MunereH lH Hlcool n ti\Mul YHrcinii MoHte conduce lH \odiVicri n creierul coMilului Mrecu\ un volu\ \Hi reduY Hl cereWelului Tn YMeciHl Hl ver\iYului cereWelHrU7 reduceri Hle \HYei corMului cHlloY7 HVectHreH corte]ului cin[ulHt Hnterior Tn YMeciHl H zonei ventrHleU7 H ZiMocH\Mului i H

jYintezei Yerotoninei& (oHte HceYteH Ye e]Mri\ Mrin ceeH ce Ye nu\ete Sindro\ul Q Alcoolic FetHl TFASU7 cHrHcterizHt7 Mrintre Hltele7 Mrin neHtenie7 ZiMerHctivitHte i t MroWle\e de co\MortH\ent Yi\ilHre AD0D TStreiYY[utZ7 /66-U& S E]MunereH Vtului lH cocHin conduce lH o YlHW MerVor\Hn ulterioHr lH - YHrcinile de Htenie deMendente de zonH MreVrontHl \ediHn i H corte]ului Q cin[ulHt Hnterior7 MerVor\Hn Yi\ilHr cu H coMiilor cu AD0D& AWuzul de cocHin - H \H\ei conduce lH dere[lHreH Hctivitii receMtorului doMH\iner[ic Dl din YiYte\ul \ezoli\Wic TincluYiv nucleul Hccu\WenYU i\MlicHt n MroceYHreH reco\MenYelor7 cHre lH rXndul Yu duce lH HVectHreH Hctivitii n circuitul ni[roYtriHtHl7 MroceYe ce Mot contriWui lH MHtolo[ie co\MortH\entHl Mrecu\ AD0D i SUD7 dHr i deMreYie& E]MunereH lH cocHin n MerioHdH MrecolHr conduce lH diYtrHctiWilitHte7 MroWle\e cu MerYiYtenH n YHrcin i YenYiWilitHte ridicHt lH YtreY TStHn`ood7 /66-U& ProWle\e de Htenie HMHr i n ur\H Hne\iei TdeVicitului de VierU7 iHr YlHWe HWiliti Hle \e\oriei de lucru vizuoAYMHiHle n ur\H deVicitului nutriionHl Hl zincului T+eor[ieVV7 /66-U& (o]inele din \ediu7 cu\ Hr Vi Mlu\Wul7 Mot MerturWH dezvoltHreH creierului YHu i Mot HVectH MroceYele& Unele Ytudii Me Hni\Hle Yu[ereHz c Muii e]Mui lH Mlu\W Mot dezvoltH Yi\Mto\e HYociHte cu AD0DAul& 0HuYer i colHW& T-112U Hu MuY n eviden o HYociere ntre AD0D i o Hno\Hlie [enetic YMeciVic i WinecunoYcut de tiM Hutozo\Hl do\inHnt7 reYMectiv reziYtenH [enerHlizHt lH Zor\onul tiroidiHn& AYtVel7 H VoYt MuY n eviden n reziYtenH [enerHlizHt lH Zor\onul tiroidiHn le[turH [enei receMtorului WetHAtiroidiHn cu cro\ozo\ul 2& AceHYt HYociere Ye cHrHcterizeHz MrintrAo cretere H concentrHiei Yerice H tiro]inei i triAiodoA tironinei i MrintrAo di\inuHre H rYMunYului ZiMoVizHr i H eYuturilor MeriVerice7 lH Zor\onul tiroidiHn& Unii coMii ce Hu Hvut enceVHlit YAH oWYervHt c Mrezint H[reYivitHte7 co\MortH\ent conVruntHtiv7 Yunt [reu de diYciMlinHt7 e]ceYiv de e\oionHli YHu MHYionHli7 i cu o YlHW concentrHre n HctivitHte& Printre celelHlte cHrHcteriYtici \enionHte7 Hceti coMii Yunt ZiMerHctivi i uor diYtrHctiWili THMud S\Hlle^7 /666U& Sindro\ul G VrH[il eYte o tulWurHre [enetic relHionHt cu cro\ozo\ul G7 \Hi e]Hct cu \odiVicHreH [enei F4R- de Me cro\ozo\ul G7 \odiVicHre ce induce o Hlun[ire e]ceYiv H Yecvenei reMetitive C++ Tcitozin7 [uHnin7 [uHninU H trinucleotidelor ce HlctuieYc \oleculH de ADN& AceHYt Hlun[ire oMrete VuncionHreH [enei cHre nu \Hi Mroduce MroteinH F4RP& F4RP Ye [Yete n concentrHii \Hri n YiYte\ul nervoY centrHl& AceYt Yindro\ Ye cHrHcterizeHz7 Mrintre Hltele Mrin incidenH \Hi creYcut H MroWle\elor co\MortH\entHle7 H ZiMerHctivitii i MroWle\elor de Htenie TAWWeduto i colHW&7 /66/U&

Sindro\ul JilliH\Y eYte cHuzHt de o ter[ere H unei Mri H cro\ozo\ului ,b i7 Me lXn[ eVectele lH nivel co[nitiv7 HMHr ele\ente co\MortH\entHle i de MerYonHlitHte cu\ Hr Vi interHciuni YociHle inHdecvHte i ZiMerHctivitHte TFlint7 -111U& .n Vine7 Ye cunoHte c Ve\eile cu Sindro\ (urner 5 cHuzHt de o \onoYo\ie totHl YHu MHriHl H cro\ozo\ului G 5 Hu un deVicit n HWilitile nonAverWHle YHu n cele YMHiHle7 cHrHcteriYtice e\iYVerei dreMte& SuWiecii cu Yindro\ (urner Ye \MHrt n cei ce Hu cro\ozo\ul G de lH \H\ TG\U i cei cHre l Hu de lH tHt TGMU& In teYtele de inZiWiie co\MortH\entHl n cHre YuWiecii iniiHl nvH o HYociere TY YMun 9unu: cXnd vd ciVrH -U i HMoi YA i inZiWe HceYt rYMunY TY YMun 9doi: cXnd vd ciVrH -U7 Ycorurile Vetelor cu GM Yunt \Hi \Hri decXt Hl celor ci G\7 MerVor\HnH HceYtorH din ur\ Viind Yi\ilHr cu H coMiilor cu AD0- AD0DKCD YHu cu Ycoruri ridicHte lH YcHlele de i\MulYivitHte TFlint7 -111U& DuM cu\ Ye oWYerv din HceYte dHte7 Yi\Mto\Htolo[iH Yi\ilHr AD0D YHi Hltor tulWurri co\MortH\entHle eYte VurnizHt de VHctori diVerii 5 [enetic7 Hli\entHri7 virHli7 VizicoAtrHu\Htici YHu MYiZoHctivi 5 toi HvXnd n co\un cHrHctenl de HVectHre neuroHnHto\ic i VuncionHl H creierului& *ineneleY7 HceYte cHzuii conduc lH tulWurri clinice de co\MortH\ent 5 e]tre\e 5 dHr \ecHniY\ul eYte identic lH oH\enii 9nor\Hli:7 MrediYMoziiH YMre reHcii i\MulYivAH[reYive YHY H[reYive neMrovocHte Viind [enerHt de diYVuncionHliti Hle Vor\Hiunilor orWitoAli\Wice7 diYVuncii \otenite [enetic7 YHu 9doWXndite: Mrin MroceYe e]citoto]ice n Mri\ii / Hni i @u\tHte de viH& Cert eYte c lH [rdini7 cel Muin7 HceYte Yi\Mto\e Yunt identiVicHWile7 iHr evoluiH Me un Hnu\it MHlier de co\MortH\ente H individului eYte MrevizionHWil& -6& ANGIE(A(EA LA IN(ERSEC!IA DIN(RE +ENE )I 4EDIU -6&-& ANGIE(A(EA ="'U(" PRIN PRIS4A DE'=OL(ARE -6&-&-& REAC(I=I(A(EA CO4POR(A4EN(AL"& 4odelele Viziolo[ice Hle te\MerH\entului MoYtuleHz VHMtul c vHriHiile individuHle n reHctivitHteH co\MortH\entHl reVlect diVerenele individuHle lH nivelul YiYte\elor Viziolo[ice de rYMunY7 deVinind or[HnizHreH intern i HdHMtHreH lH cerinele \ediului& LiterHturH de YMeciHlitHte n HceYt do\eniu eYte do\inHt de dou tiMuri de \Yurtori HctivitHteH nervului vH[ cH indice Hl reHctivitii Hutono\e i cortizolul cH \Yur H Hctivitii H]ei ZiMotHlH\uYAZiMoVizA[lHnde HdrenHle& -6&-&-&-& RSA )I AC(I=I(A(EA =nH& LH nou nYcui7 un nivel \Hi ridicHt decXt cel de WHz Hl reHctivitii YiYte\ului nervoY ve[etHtiv7 oMerHionHlizHt Mrin RSA THrit\iH reYMirHtorie YinuYHlU ce reVlect HctivitHteH =nH TNervul =H[ANucleul H\Wi[uuU7 eYte HYociHt cu o reHctivitHte creYcut lH Mroceduri invHzive Mrecu\ circu\ciziH YHu in@eciile7 dHr i cu o reHctivitHte co\MortH\entHl creYcut i iritHWilitHte VH de Mroceduri \Hi Muin YtreYHnte cu\ Hr Vi Hd\iniYtrHreH ScHlei de EvHluHre Co\MortH\entHl H NouAnYcutului TFo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& FuncionHreH Mrecoce H =nH reMrezint un Mredictor Hl co\MortH\entului i MroceYelor co[nitive de \Hi tXrziu& O VuncionHre \Hi

ridicHt H =nH lH nouAnYcui eYte HYociHt cu Ycoruri ulterioHre \Hi ridicHte lH indicii dezvoltrii co[nitive& CoMiii de $ luni cu =nH \Hi ridicHt Yunt \Hi reHctivi HtXt VH de Yti\uli Mozitivi cXt i ne[Htivi co\MHrHtiv cu coMiii cu =nH Yczut& .n MluY7 coMiii cHre Hu Hvut o =nH \Hi ridicHt lH $ luni Hu un ti\M de lHten \Hi Ycurt lH HMHriiH unui Ytrin YHu H unei @ucrii noi7 n evHlurile co\MortH\entHle Vcute lH -3 luni TFo] i StiVVer7 -1<1U& -6&-&-&/& AGA 0PA& Un Hlt YiYte\ Viziolo[ic cHre H VoYt intenY YtudiHt n relHie cu te\MerH\entul lH coMii eYte YiYte\ul ZiMotHlH\uYAZiMoVizA[lHnde HdrenHle T0PAU& ActivitHteH 0PA& EYte evHluHt \YurXnd concentrHiH YHlivHr H cortizolului& Din nucleul MeriventriculHr ZiMotHlH\ic Ye Yecret CR0 TZor\onHl eliWerHtor Hl corticotroMineiU cHre7 H@un[Xnd lH [lHndH MituitHr7 declHneHz YecreiH de AC(0 THdenocorAticotroMinAZor\onU Tvezi Fi[& /1U7 cHre Mroduce lH nivelul [lHndelor HdrenHle eliWerHreH de cortizol& Fi[urH /1 Nucleu ZiMotHlH\uYului i [lHndH MituitHr A ActivitHteH 0PA eYte relHionHt cu rYMunYurile HVective lH Mrovocirile din \ediu7 de HceeH o concentrHie creYcut H cortizolului H VoYt iniiHl HYociHt cu reHctivitHteH e\oionHl ne[Htiv i diYtreYul& +unnHr i colHW& T-1<1U nY Hu oWYervHt o relHie inverY ntre e\otivitHteH ne[Htiv i nivelul WHzHi de cortizol lH coMiii de -2 luni7 dei e\otivitHteH ne[Htiv eYte Mozitiv corelHt cu creteri Hle nivelului WHzHi Hl cortizolului n ti\Mul YeMHrrii de \H\ ntre 1 i -2 luni AceHYt diYociere ntre HctivitHteH 0PA i rYMunYul e\oionHl ne[Htiv H concluY YMre concluziH c HctivHreH 0PA reVlect \Hi Wine cHrHcterul de noutHte7 YHu de diYcreMHn Hl unei YituHii7 i nu e]MreYiH HVectelor ne[Htive THMud Fo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& +unnHr i colHW& T-1<1U YMun c nu HtXt cHrHcterul de neVH\iliHritHte YHu incertitudine eYte i\MortHnt7 ci \Hi de[rHW incertitudineH Mrivind MoYiWilitHteH de H controlH YHu inVluenH o YituHie YtreYHnt& Alte Ytudii Me coMii \Hi \Hri Hu Yu[erHt c nivelul de cortizol MoHte Vi relHionHt cu eecul YtrHte[iilor de coMin[& NHcZ\iHY i colHW& T-118U THMud Fo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U e]H\inXnd nivelul de cortizol Hl coMiilor de -< luni evHluHi n cHdrul teYtului 9StrXn[e SituHtion: elHWorHt de AinY`ortZ Hu [Yit c cei cHre erHu \Hi inZiWHi i HrtHu HtHH\ent neYi[ur Tvezi continuHreH HceYtui cHMitolU HveHu cel \Hi ridicHt nivel Hl cortizolului& AceYte creteri n nivelul cotizolului lH coMiii inZiWHiAneYi[uri erHu \Hi \Hri decXt Hl celor neAinZiWHi7 indiVerent dHc HcetiH erHu HtHHi ntrAo \Hnier Yi[ur YHu nu& -6&-&/& (ENDIN!ELE AFEC(I=E n HVHrH celor dou corelHte Viziolo[ie MrezentHte7 un Hlt indice te\MerH\entHl l conYtituie tendinele HVective evHluHte Mrin EE+& E]iYt nu\eroHYe dHte cHre YuYin iMotezH c e]iYt o relHie ntre HYi\etriH EE+ VrontHl i tendinele HVective& DHvidYon i Fo] T-1<1U Hu evideniHt c YuWiecii n vXrYtH de -6 luni cHre MrezentHu o HYi\etrie EE+ VrontHl YtXn[ Yunt \Hi Muin MrediYMui Y MlXn[ i Y Mrezinte diYtreY Htunci cXnd Yunt YeMHrHi Mentru Ycurte MerioHde de \H\7 n co\MHrHie cu cei cHre Hu HYi\etrie EE+ VrontHl dreHMt& ReMlicXnd HceYt Ytudiu7 Fo] i colHW& T-11/U Hu oWYervHt c HceYt MHttern Hl HYi\etriei VrontHle MHre H Vi o cHrHcteriYtic YtHWil n ceH deAH douH @u\tHte H Mri\ului Hn de

viH& Cercetrile lui DHvidYon Me MoMulHii clinice Hu evideniHt o le[tur ntre tendinH MronunHt YMre condiionHre HverYiv i durHtH lun[ H e]tinciei HceYteiH i o HYi\etrie EE+ VrontHl dreHMt TDHvidYon7 -11$U7 iHr CHl_inY i colHW& T-118U Hu relHionHt HYi\etriH EE+ VrontHl dreHMt lH coMiii din Mri\ul Hn de viH cu o reHctivitHte creYcut VH de Yti\uli noi i cu o tendin de H e]Mri\H HVecte ne[Htive& Co\WinHiH dintre reHctivitHteH co\MortH\entHl i HVectele ne[Htive reVlectHt n HYi\etriH EE+ VrontHl reMrezint deci un Wun Mredictor Hl Vor\rii te\MerH\entului n Mri\ii 3 Hni de viH TFo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& -6&-&2& IN0I*I!IA CO4POR(A4EN(AL"& CoMiii inZiWHi co\MortH\entHl Mrezint ur\toHrele cHrHcteriYtici Htunci cXnd Yunt conVruntHi cu YituHii neVH\iliHre oMrireH din HctivitHte7 lHten lun[ lH co\MortH\entul de HWordHre7 evitHre Hctiv7 tcere YHu co\MortH\ent vocHl di\inuHt i HMroMiere de MerYoHnele VH\iliHre T\H\U TFo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& AYMectele inZiWiiei co\MortH\entHle cH reHcie lH Yti\uli noi YHu neVH\iliHri HMHr n @urul vXrYtei de <A1 luni& (otui7 o MrediYMoziie HccentuHt YMre diYtreY7 Hco\MHniHt de MlXnYet lH 3 luni Mrezice inZiWiiH co\MortH\entHl de \Hi tXrziu TRotZWHrt7 -113WU& InZiWiiH co\MortH\entHl eYte relHionHt nu nu\Hi cu inZiWHreH co\MortH\entului de HWordHre dHr i cu inZiWHreH e]Mri\rii HVectelor Mozitive TH Wucuriei de e]e\MluU TRotZWHrt7 -113WU& ScZ\idt i Fo] T-11<U Hu evideniHt c coMiii de 1 luni YelecionHi duM Hceti indici Hi inZiWiiei co\MortH\entHle e \Hi MroWHWil Y Mrezinte un reVle] de treYrire e]H[erHt lH HMHriiH unui Hdult neVH\iliHr& DuM Hlte cercetri7 coMiii cHre Hu VoYt clHYiVicHi cH inZiWHi lH /- de luni7 HveHu o vHriHWilitHte H rHtei cHrdiHce T0PU \Hi Yczut decXt coMiii neAinZiWHi7 HtXt lH /- de luni cXt i ulterior lH 3 i $7$ Hni THMud Fo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& RH[Hn i colHW& T-1<1U Hu [Yit c Hceti coMii inZiWHi tind Y Mrezinte \Hi \Hri Ycderi Hle 0P lH YtreYori7 co\MHrHtiv cu coMiii neAinZiWHi& .nceMXnd de lH /de luni i MXn lH ,7$ Hni7 coMiii inZiWHi e \Hi MroWHWil Y Mrezinte o Ycdere H 0P7 teYtHi Viind cu diVerite teYte co[nitive& Ei Hu e]H\inHt i relHiH dintre 0P i inZiWiiH co\MortH\entHl i Hu oWYervHt c HtXt lH /- de luni7 cXt i lH 37 $7$ i ,7$ Hni 0P7 HtXt n ti\Mul YHrcinilor ce Ye deYVoHr n linite cXt i n cele Hctive7 coreleHz ne[Htiv cu inZiWiiH co\MortH\entHl& .n MluY7 coMiii ce Hu VoYt clHYiVicHi cH iniZiWHi lH toHte intervHlele de evHluHre7 Hu Hvut cele \Hi Yczute \edii Hle 0P lH ViecHre vXrYt7 n ti\M ce coMiii conYtHnt neA inZiWHi Hu Hvut cele \Hi nHlte \edii Hle 0P& .n ce Mrivete VuncionHreH H]ei 0PA7 RH[Hn i colHW& T-1<,U Hu [Yit niveluri creYcute de cortizol lH coMiii de $7$ Hni cHre Hu VoYt clHYiVicHi cH i inZiWHi co\MortH\entHl lH /- de luni& Co\MortH\entul inZiWHt lH $7$ Hni eYte de HYe\eneH HYociHt cu nivelul creYcut de cortizol \YurHt lH HceeHi vXrYt& .n MluY7 coMiii de 3 Hni cHre Hu MrezentHt cele \Hi ridicHte niveluri de Hn]ietHte i co\MortH\ent reticent n @ocul cu Hli coMii Ytrini Hu Hvut i cele \Hi ridicHte concentrHii \HtinHle Hle cotizolului YHlivHr THMud Fo]7 0enderYon i 4HrYZHll7 /66-U& Dei reHciH de Vric lH HMHriiH unui oWiect Ytrin YHu MerYoHne Ytrine7 cHre Ye MoHte oWYervH de lH ,A1 luni7 eYte vzut cH MHrte din dezvoltHreH

nor\Hl7 totui Ytudii recente Hu de\onYtrHt diVerene ntre coMii7 diVerene ce Hu lH WHz Moli\orViY\e Hle unor receMtori doMH\iner[ici i Yerotoner[ici& AYtVel7 LH_HtoY i colHW& T/662U Hu de\onYtrHt c rYMunYul lH noutHteH YociHl eYte inVluenHt de o co\WinHie H [enotiMurilor DRD3 i $A0((LPR& CoMiii cu vHriHntH lun[ H [enei trHnYMortorului Yerotoninei T$A0((LPRU i HlelH reMetHt de , ori H receMtorului D3 doMH\iner[ic TDRD3U Yunt MrediYMui Y interHcioneze cu un Ytrin i Yunt \Hi Muin Hn]ioi decXt coMiii cu Hlte co\WinHii [enotiMice& Cei cu HcelHi Moli\orViY\ Hl DRD3 dHr cu Vor\H Ycurt H $A0((LPR Yunt \Hi Hn]ioi i Mrezint reziYten lH H iniiH o interHciune cu un Ytrin& CoMiii inZiWHi co\MortH\entHl H lui RH[Hn7 lH [rdini YtHu izolHi de ceilHli coMii i reVuz Y Ye Hn[H@eze n interHciuni YociHle& Ei \HniVeYt i un nu\r Hnor\Hl de \Hre de Vrici cu\ Hr Vi de Hni\Hle \Hri7 de HM7 de H YtH Yin[ur HcHY7 de \Hini7 de coMii Ytrini7 de H \er[e lH coHl7 de (= i de Vil\e cu \ontrii& CoMii neAinZiWHi de oWicei Mrezint doHr Vric de Hni\Hle \Hri i de ntuneric& O trei\e din [ruMul de inZiWHi Ye trezeHu noHMteH cu YenzHii de teroHre& Din HceYt [ruM7 36i iAHu di\inuHt ti\iditHteH o dHt cu cretereH n vXrYt7 dHr doHr cXivH Hu H@unY lH co\MortH\entul tiMic Hl unui coMil neAinZiWHt& (rYturH YAH dovedit H deveni YtHWil lH ,7$ Hni& *ieder\Hn i colHW& T-112U Hu de\onYtrHt c riYcul de H dezvoltH tulWurri de HtHc de MHnic i VoWie YociHl eYte \Hi creYcut Mentru coMiii inZiWHi co\MortH\entHl Hi cror Mruii MrezentHu un trecut cu tulWurri Hn]ioHYe& 4ei: -6&-&3& RELA!IA ANGIE(A(E 5 (IPURI DE A(A)A4EN( r j\ nc din Hnii E$67 *o`lW^ H YuYinut i\MortHnH HtHH\entului n dezvoltHreH e\oionHl i co\MortH\entHl7 el vzXnd MHtternurile neHdecvHte de HtHH\ent cH i cHuz H tulWurrilor Hn]ioHYe& 4er[Xnd Me HceeHi linie7 AinY`ortZ i colHW& T-1,<U Hu identiVicHt 2 tiMuri de HtHH\ent Yi[ur TtiM *U7 neYi[urFevitHtiv TtiM AU i neYi[urFreziYtent TtiM CU& PHtternul de HtHH\ent evitHtiv YAH MoYtulHt c YAHr dezvoltH cH rezultHt Hl reYMin[erii YHu liMYei conYtHnte de rYMunY din MHrteH Hdulilor7 n ti\M ce MHtternul H\WivHlent YHu reziYtent Hr Vi ur\HreH unui rYMunY inconYiYtent& Ulterior 4Hin i Solo\on T-1<8U Hu Hdu[Ht i tiMul neYi[urFdezor[HnizHtFdezorientHt TtiMul DU& (iMul C H VoYt relHionHt cu dezvoltHreH ulterioHr H co\MortH\entului inZiWHt Hn]ioY iHr tiMul D cu dezvoltHreH de P(SD T4Hin i Solo\on7 -1<8U& O reHctivitHte i iritHWilitHte ridicHte7 Mrecu\ i \oVturi Vrecvente lH coMil n Mri\ul Hn de viH Yunt un Mredictor Hl tiMului C THMud *erenYon7 -118U& .n MluY7 VricH7 inZiWiiH co\MortH\entHl7 co\MortH\entul ludic li\itHt i co\MetenH YociHl li\itHt Yunt lH Vel7 corelHte cu tiMul C& Studii Volo`AuM Vcute Me Hceti coMii n MerioHdH MrecolHr i H colii Mri\Hre Hu de\onYtrHt YtHWilitHteH n ti\M H Ytilului neYi[urFreziYtent& .n MluY7 lH HceHYt vXrYt7 coMiii cHre VuYeYer clHYiVicHi n tiMul C Yunt \Hi deMendeni de Mrini7 Yunt inZiWHi n YituHii YociHle7 YuW\iYivi i Yin[urHtici TduM *erenYon7 -118U& Ei vorWeYc \Hi deY cu oWiecte YHu @ucrii decXt cu ceilHli coMii i rHr iniiHz interHciuni cu ceilHli& LH -6A-- Hni Yunt \Hi izolHi YociHl i deYeori Yunt reYMini de [ruM& Se evHlueHz n [enerHl ne[Htiv7 Ye Yi\t n neYi[urHn n

orice YituHie YociHl7 unde Mrezint Hn]ietHte& In [i\nHziu Ye ndoieYc Vrecvent de co\MetenH i de vHloHreH lor n [enerHl& LH HdoleYcen Yunt \Hi Muin cHMHWili Y Ye deYcurce n YituHii de trHnziie7 de YcZi\Wri7 i Yunt reVrHctHri n H deveni Hutono\i de Mrini& Ei \HniVeYt totui H\WivHlen n HtitudineH VH de Mrini7 deYeori \Xnie i Hu deYeori relHii conVlictuHle& Studenii din Mri\ul Hn de cole[iu clHYiVicHi n coMilrie n tiMul C Yunt uor de VruYtrHt7 Ye deco\MenYeHz uor lH YtreY7 Mrezint un viziWil diYconVort n YituHii neYi[ure YHu co\Mle]e7 ru\inHii i Yunt MreocuMHi de [rHdul lor de HdecvHre n Hnu\ite YituHii YociHle THMud *erenYon7 -118U& (Vi -6&-&$& CONCLU'II v AceYte YuWcHMitole YAHu dorit o trecere n reviYt H Ytudiilor cHre evideniHz VHMtul c MrediYMoziiH YMre dezvoltHreH de tulWurri Hn]ioHYe eYte Mrezent lH nHtere i devine din ce n ce \Hi evident duM lunH H 3AH& AceHYt MrediYMoziie eYte YtHWil7 i n ceH \Hi \Hre MHrte H cHzurilor Ye trHnYVor\ duM , Hni n Yi\Mto\Htolo[iH cHrHcteriYtic unui tiM de tulWurHre Hn]ioHY& Ni\eni nu H@un[e Hn]ioY WruYc lH /6 de Hni dintrAo YMerietur7 YHu o dHt cu YcZi\WHreH Yerviciului TduM ce H VoYt toHt coMilriH un dezinZiWHtU YHu [rHie unor YcZe\e co[nitive dezHdHMtHtive nvHte de lH Mrini& Co[nitivitii Mun Hccent Me HYu\Miile condiionHle cuMrinzXnduAl Me 9treWuie: T9(reWuie Y VHc VH n orice YituHie:7 9(reWuie Y \ MlHc toHt lu\eH:U7 cHre l VHc Me individ YAi [uverneze viHH ntrAo \Hnier dezHdHMtHtiv7 YtreYHnt7 MHto[en& .ncercHi YAl nvHi un co\MortH\ent [uvernHt de 9treWuie: Me un coMil cu CD YHu ODD7 i vei vedeH a cXt de [reu reuii7 dHc reuii7 i dHc HceYt coMil devine7 cH ur\Hre7 Hn]ioY& A\ YN DHt HceYt e]e\Mlu Mentru H evideniH cHMetele oMuYe Hle unei H]e& (iMurile de& ( HYu\Mii \enionHte Yunt e]MreYiH tendinelor e]H[erHte de H controlH \ediul7 de H H nuAi derHn@H Me ceilHli7 de H nu Vi reYMinY7 de H Ye Yi\i vulnerHWil7 tendine cHuzHte Ng de \ecHniY\e Wiolo[ice ce declHneHz MroceYri inVor\HionHle incontiente Ql Mrecu\ i reHcii Viziolo[ice7 reHcii Me cHre individul le denu\ete7 nceHrc Y le e]Mlice n Vuncie de WH[H@ul Yu culturHl i Y reHcioneze co\MortH\entHl& IncluYiv reHciH co\MortH\entHl lH HceYte YituHii eYte unH cHrHcteriYtic 5 evitHtiv 5 [enerHl HtXt lH oH\eni cXt i lH Hni\Hle7 i declHnHt tot de \ecHniY\e Wiolo[ice YuMrHAHctivHte cHre Ye i\Mun n co\Metiie cu celelHlte \ecHniY\e reYMonYHWile de Hlte co\MortH\ente MoYiWile& De HltVel7 Ye cunoHte c HctivHreH YMontHn H H\i[dHlei Mroduce o YtHre HYe\ntoHre Vricii YHu Hn]ietii n HWYenH oricrui Yti\ul e]tern YHu intern& De VHMt7 VricH i Hn]ietHteH deYeori Mreced HtHcurile Q eMileMtice Hle loWului te\MorHl cHre Yunt de oWicei HYociHte cu o HctivitHte electric Q Hnor\Hl H H\i[dHlei THMud DHviY i JZHlen7 /66-U& Un Hlt e]e\Mlu eYte cel Hl ru\inHiilor Me te\e ne[Htive YHu cHtHYtroVice 5 un Yi\Mto\ Vrecvent Hl tulWurrilor Hn]ioHYe i deMreYive 5 cHre H VoYt interMretHt tot cH o

9nvHre inHdecvHt de relHionHre cu Yine i cu lu\eH:& AceYt Yi\Mto\ H VoYt trHtHt Ytrict din Munct de vedere Hl cliniciHnului cHre elHWorH teorii e]MlicHtive Me WHzH diYtreYului Me cHre l vedeH n ti\Mul edinelor YHu Me WHzH MlXn[erilor clientului& DHc Hr Vi cutHt \Hi MroVund7 MYiZoterHMeuii Hr Vi HVlHt c oH\enii cHre Yunt \Hi MrediYMui lH H dezvoltH tulWurri Hn]ioHYe i lH H Ye n[ri@orH \Hi Vrecvent Ti HAi roHde un[Ziile YHu creioHneleU Hu i tendinH de H 9r\Xne H[Hi: de un cXntec Me cHre l Hud n di\ineHH reYMectiv7 i Me cHre nu reueYc Y 9iAl YcoHt din cHM: TJood7 /662U& AceHYtH eYte o dovHd clHr H VHMtului c ei 9ru\ineHz: i Me te\e neutre7 Vr le[tur cu viHH i MroWle\ele lor7 iHr ceeH ce nu\i\ 9ru\inHie: reMrezint7 HH cu\ vo\ vedeH7 o MroWle\ de control inZiWitor lH nivelul zonei ventrolHterHle MreVrontHle YtXn[i i\MlicHt n MroceYri Ye\Hntice TcHre Hlturi de Hriile te\MorHle \i@locii eYte i\MlicHt i n MroceYHreH \uziciiU7 i cHre Mrin Ytudii neuroi\H[iYtice YAH dovedit H Vi YuMrHctivHt lH Hn]ioi i deMreYivi& -6&/& E(IOLO+IA (UL*UR"RILOR DE ANGIE(A(E -6&/&-& .NN"SCU( )I DO*>NDI(& DiYMutH deYMre 9contriWuiH relHtiv: din ti\Mul dezvoltrii ntre 9\otenireH [enetic: i 9doWXndire Mrin nvHre: eYte unH dintre cele \Hi HMri[e din MYiZolo[ie& E]iYt cXtevH HYMecte diVerite Hle relHiei 9[eneticA doWXndit: cHre Yunt de oWicei YcoHYe YMre dezWHtere& ArZitecturH co[nitiv7 cH de HltVel toHte HYMectele VenotiMului7 de lH dini MXn lH circuitele \e\oriei7 eYte MroduYul co\un Hl [enelor i \ediului& PYiZolo[iH \odern nu conYider c [enele @oHc un rol \Hi i\MortHnt n dezvoltHre decXt @oHc \ediul7 YHu c 9VHctorii nnYcui: Yunt \Hi i\MortHni decXt 9nvHreH:& +eneticH co\MortH\entHl nceHrc Y rYMund lH ntreWri de [enul dHt Viind o MoMulHie ce triete ntrAun \ediu YMeciVic7 n ce \Yur diVerenele dintre Hceti oH\eni Yunt deter\inHte de diVerenele dintre [enele lor? LH HceHYt ntreWHre de oWicei Ye rYMunde cHlculXnd un coeVicient de ZeritHWilitHte7 WHzHt Me Ytudiile Vcute Me [e\eni identici YHu nu& 9Ce contriWuie \Hi \ult lH HYe\nHreH dintre ei7 [enele YHu \ediul?: nu Hre un rYMunY Vi] 9eritHWilitHteH: unei trYturi MoHte vHriH de lH un loc lH Hltul7 toc\Hi dHtorit VHMtului c \ediul HVecteHz dezvoltHreH& CoeVicientul de ZeritHWilitHte \YoHr YurYH vHriHiei ntrAo MoMulHie Tde e]e\Mlu7 ntrAo Mdure de Yte@Hri7 n ce \Yur diVerenele n nli\e coreleHz cu diVerenele n e]MunereH lH YoHreU& El nu i YMune ni\ic deYMre ce H cHuzHt dezvoltHreH unui individ& S YMune\ c Mentru nli\e7 <6i din vHriHiH unei Mduri de Yte@Hr eYte cHuzHt de vHriHii n [enele lor& AceHYtH nu nYeH\n c nli\eH Yte@Hrului din [rdinH tH eYte 9<6 i [enetic:& TCe Hr MuteH Y nYe\ne HceHYtH? +enele contriWuie \Hi \ult lH nli\e decXt lu\inH? Ce Mrocent din nli\e H VoYt deter\inHt de Hzotul din Yol? SHu de MloHie? SHu de concentrHiH de CO/?U AMlicHte lH un individ7 HceYte MrocentH@e Yunt Vr YenY7 deoHrece toi Hceti VHctori Yunt neceYHri Mentru H VHce un coMHc Y creHYc& DHc nltur\ unul7 nli\eH YH vH Vi zero& ConVundXnd individul cu MoMulHiH7 unii Hu deVinit MroWle\H [eneticAdoWXndit n \HnierH ur\toHre Ce eYte \Hi i\MortHnt n deter\inHreH VenotiMului unui or[HniY\7 [enele YHle

YHu \ediul Yu? Orice YMeciHliYt n Wiolo[iH evoluioniYt tie c HceHYtH eYte o ntreWHre Vr YenY& Orice HYMect Hl unui or[HniY\ eYte MroduYul co\un Hl [enelor YHle i Hl \ediului Yu& S ntreWi ce eYte \Hi i\MortHnt eYte cH i cu\ Hi ntreWH 9Ce eYte \Hi i\MortHnt n deter\inHreH Hriei unui dreMtun[Zi7 lun[i\eH YHu li\eH?: YHu 9Ce eYte \Hi i\MortHnt cH Y \eHr[ o \Hin7 \otorul YHu WenzinH?: +enele Mer\it \ediului Y inVlueneze dezvoltHreH unui VenotiM TCoY\ideY i (ooW^7 -11,U& AvXnd o ZHrt cHuzHl H \ecHniY\elor de dezvoltHre H unui or[HniY\7 Mute\ YcZi\WH VenotiMul YcZi\WXnd \ediul n cHre el Ye dezvolt& S ne i\H[in\ c MlHnt\ o Y\Xn de lH o MlHnt de WHlt n HM7 iHr o Y\Xn [enetic identic n M\Xnt uYcHt& CeH MlHntHt n HM vH VHce Vrunze lHr[i7 iHr ceH MlHntHt n M\Xnt Vrunze n[uYte& AceYtH eYte rYMunYul HceYtui tiM de or[HniY\ lH condiiile de \ediu7 dHr nu nYeH\n c orice HYMect Hl \ediului MoHte HVectH \ri\eH Vrunzelor MlHntei reYMective& 4ri\eH nu vH Vi HVectHt dHc i citi\ MlHntei Moezii& InVluenXnd \ediul7 nu nYeH\n c Mute\ VHce Y creHYc Vrunzele reYMectivei MlHnte n orice \od7 de e]e\Mlu Y iH Vor\H unei nHve YMHiHle& Q -6&/&/& PRE'EN( LA NA)(ERE SAU NU? P Uneori oH\enii cred c dHc un HYMect Hl VenotiMului eYte MHrte din 9HrZitecturH: or[HniY\ului noYtru7 el treWuie Y Vie Mrezent de lH nHtere& AceHYtH nYeH\n Y conVunzi 9YtHreH iniiHl: H or[HniY\ului cu HrZitecturH YH conYtitutiv& CoMiii nu Hu dini lH nHtere 5 ei HMHr lH o Wun MerioHd duM nHtere& DHr HYtH nYeH\n c ei 9nvH: Y HiW dini? Ce Y \Hi YMune\ deYMre YXni? SHu WHrW? Or[HniY\ele MoYed \ecHniY\e cHre Yunt HdHMtHtive ntrAun YtHdiu MHrticulHr Hl vieii lor& .n Vond7 nouAnYcuii Hu MroWle\e diVerite de cele Hle HdoleYcenilor& AceHYt [reeHl conduce Vrecvent lH Hr[u\ente [reite& De e]e\Mlu7 oH\enii cred c dHc e]iYt n culturH noHYtr inVor\Hii deYMre co\MortH\entul noYtru7 Htunci HceH inVor\Hie eYte cHuzH Hcelui co\MortH\ent& DuM e]e\Mlul lui CoY\ideY i (ooW^ T-11,U7 dHc vede\ lH (= c WrWHii Yunt vzui MroYt cXnd MlXn[7 nYeH\n c HceYt e]e\Mlu de conduit i VHce Me Wiei Y le Vie Vric Y MlXn[& DHr cHre eYte cHuzH i cHre eYte eVectul? FHMtul c WrWHii nu MlXn[ lH (= i nvH Me Wiei Y nu MlXn[7 YHu HceYt lucru reVlect \odul n cHre Ye dezvolt nor\Hl Wieii? Fr H ntreMrinde o inveYti[Hie tiiniVic7 nu Hve\ cu\ Y ti\& Tvezi SuWcHMitolul -&3&U SHu7 ncercHi Y v [Xndii ce uor Hr Vi Y Hr[u\entezi c Vetele nvH Y HiW YXni& LuXnd n conYiderHie MreYiuneH YociHl din ti\Mul HdoleYcenei Mentru H HveH YXni dezvoltHi 5 e]e\Mlul vedetelor (= YHu din reviYte Ai ntreH[H cultur ntrete ideeH c Ve\eile treWuie Y HiW YXni7 HH c# ? HdoleYcentele nvH YAi creHYc YXnii? De VHMt7 un HYMect Hl HrZitecturii noHYtre conYtitutive MoHte7 n MrinciMiu7 Y Ye \Hturizeze n oricHre Munct Hl ciclului vieii7 iHr HceYt MrinciMiu Ye HMlic i lH Mro[rH\ele co[nitive Hle creierului lH Vel cu\ Ye HMlic lH Hlte HYMecte Hle VenotiMului& -6&/&2& IS(ORIA S(UDIILOR +ENE(ICE PRI=IND ANGIE(A(EA&

Un nu\r de Ytudii Hu indicHt c Hnu\ii loci Hi unor cro\ozo\i Yunt HYociHi cu e\oionHlitHte creYcut i cu MrediYMoziiH lH condiionHre HverYiv& .n Hnii E16 Flint i colHW& THMud +or\Hn i colHW&7 /666U Hu de\onYtrHt c trei loci H cro\ozo\ilor -7 -/ i -$ de lH oHrece Yunt HYociHi cu un nivel Yczut de HctivitHte i o cretere H deVecHiei dHc Yunt Mui ntrA un \ediu nou& Autorii Hu concluzionHt c Hceti loci Yunt reYMonYHWili de o 9e\oionHlitHte: creYcut7 i Hu YMeculHt c 9e]iYt \otive Y crede\ c WHzH [enetic H e\oionHlitii eYte Yi\ilHr i lH Hlte YMecii7 iHr HceYt lucru ne tri\ite ctre H inVerH o MrediYMoziie lH o\ ctre Hn]ietHteH cH trYtur:& In Hlte Ytudii7 HtXt Jerner cXt i CHlderone THMud +or\Hn i colHW&7 /666U Hu relevHt loci HYociHi cu condiionHreH HverYiv lH oHreci Me cXivH cro\ozo\i7 H\Wele [ruMuri [Yind i\MlicHt cro\ozo\ul -& .ntrAun Ytudiu recent7 +reer i CHMeccZi T/66/U relev VHMtul c oHrecii cu o \utHie nul H [enei nu\it 0o\eoWo] T0o]*<U de Me cro\ozo\ul -- Hu un co\MortH\ent e]ceYiv de [roo\in[7 VurnizXnd un \odel de Ytudiu Hl co\MortH\entului Hnor\Hl de [roo\in[ lH oH\eni& Ei Hu [Yit niveluri nHlte de e]Mri\Hre H [enei 0o\eoWo] n cXtevH re[iuni Hle creierului cHre Yunt i\MlicHte n co\MortH\entul de [roo\in[ i lH Hlte YMecii de \H\iVere& Studiile de i\H[iYtic cereWrHl Hu detectHt Hnor\Hliti n HceYte re[iuni lH MHcienii cu tulWurri oWYeYivAco\MulYive TOCDU& -6&/&3& IPO(E'A SERO(ONER+IC"& Pri\ele Ytudii i\MlicXnd o Hnor\HlitHte trHnY\iY [enetic H Vuncionrii Yerotoner[ice HYociHt cu Hn]ietHteH Hu VoYt Vcute de LeYcZ i colHW& T-118U7 cHre Hu [Yit o HYociere ntre neuroticiY\ i un Moli\orViY\ n re[iuneH re[lHtoHre H [enei cHre Ye ocuM de trHnYMortul Yerotoninei& Recent7 0Hriri i colHW& T/66/U Hu evideniHt VHMtul c oH\enii cu un Moli\orViY\ Hl uneiH YHu H dou coMii Hle Hlelei Ycurte din zonH Mro\otorului [enei trHnYMortorului Yerotoninei TSLC8A3U AMoli\orViY\ HYociHt cu o e]Mri\Hre reduY H trHnYMortorului Yerotoninei 5 Mrezint co\MortH\ente Hn]ioHYe7 co\MHrHtiv cu indivizii cHre nu Hu HceYt Moli\orViY\& .n MluY7 Hceti indivizi Mrezint o HctivitHte creYcut lH nivelul H\i[dHlei ToMerHionHlizHt MrintrAun conYu\ de o]i[en creYcutU cH rYMunY lH Yti\uli H\enintori& AceYte dHte Ye leH[ de cele Hle lui ScZ`Hrtz i colHW& T/662U cHre Hu [Yit c Hdulii cHre VuYeYer cHte[orizHi lH vXrYtH de / Hni cH Viind inZiWHi7 MrezentHu un Ye\nHl de rYMunY Hl H\i[dHlei \Hi ridicHt T\YurHt Mrin R4N VuncionHlU lH Vee noi verYuY Vee VH\iliHre7 co\MHrHtiv cu cei cHte[orizHi cH neAinZiWHi& Stutz\Hnn i LeDou] T-111U Hu de\onYtrHt c inMuturile [lutH\Hter[ice ctre nucleul lHterHl H\i[dHliHn Mot Vi \odulHte de ctre Yerotonin Mrin HctivHreH interneuronilor +A*Aer[ici& Ei Hu oWYervHt Me oHreci c Htunci cXnd Ye HMlic Yerotonin Me neuronii HctivHi de [lutH\Ht7 eH inZiW HctivitHteH e]citHtorie H [lutH\Htului& AceHYt \odulHre MoHte HveH eVecte Ye\niVicHtive HYuMrH Vlu]ului [enerHl de inVor\Hii de lH nivelul H\i[dHlei7 i HYtVel Y inVlueneze HWilitHteH H\i[dHlei de H controlH rYMunYurile Hutono\e7 endocrine i co\MortH\entHle lH Yti\uli H\enintori& Sti\ulii TincluzXnd YtreYorii din \ediuU ce creYc nivelul de Yerotonin n H\i[dHl HctiveHz receMtorii Yerotoner[ici din neuronii

+A*Aer[ici7 VHcilitXnd HYtVel eliWerHreH +A*A n neuronii ce MroiecteHz n nucleii lHterHli H\i[dHlieni& DiYVuncii Hle YiYte\ului Yerotoner[ic Yunt HYociHte HH cu\ H\ \Hi HrtHt cu diVerite tulWurri Hn]ioHYe7 YHu le[Hte de YtreY7 iHr HceHYt HYociere eYte con[ruent cu diYVunciH \odulrii Yerotoner[ice n H\i[dHl& O Ycdere n VuncionHreH Yerotoner[ic MoHte conduce lH o \odulHre +A*Aer[ic deVicitHr H HVerentelor YenzoriHle e]citHtorii7 Mer\iXnd HYtVel cH Yti\uli inoVenYivi Y Vie MroceYHi de ctre nucleii lHterHli H\i[dHlieni cH Viind H\enintori TStutz\Hnn i LeDou]7 -111U& E]iYt dovezi conYiderHWile Mrivind o VuncionHre Hnor\Hl H receMtorului +A*AA n HtHcul de MHnic& PHcienii cu tulWurri Hn]ioHYe Mrezint o YenYiWilitHte Yczut VHt de H[onitii WenzodiHzeMinei i o YenYiWilitHte creYcut VH de HntH[oniti& Studiile de i\H[iYtic cereWrHl Hu de\onYtrHt o YlHW cuMlHre H receMtorului WenzodiHzeMinei T*'RU n unele zone corticHle lH MHcienii cu HtHc de MHnic7 n YMeciHl n H\i[dHl i ZiMocH\M 5 zone i\MlicHte n condiionHreH HverYiv TAnH[noYtHrHY i colHW&7 -111U& AceYte dHte iAHu conduY Me CreYtHni i colHW& T-111U Y YuYMecteze c o VuncionHre +A*Ae[ic Hnor\Hl dHtorHt unei \utHii 5 ter[ereH YuWunitii [H\H / H receMtorului +A*AA lH oHreci 5 Y \HYcHreH Yecolului ce VHce din noi creierul? //, reMrezinte un MoYiWil \odel e]MlicHtiv Hl Hn]ietii& AceHYt YuWunitHte VHce cH receMtorul Y Ye [ruMeze i Y locHlizeze HdecvHt YinHMYH& CreYtHni H de\onYtrHt c oHrecii cu YuWunitHteH [H\H / liMY de\onYtreHz un nivel creYcut de Hn]ietHte7 lH teYtele cHre evHlueHz VricH lH Yti\uli nnYcui i nvHi& Ei HveHu tendinH de H evitH WrHele deYcZiYe Hle unui lHWirint7 MrezentHu o condiionHre HverYiv creYcut cZiHr i Mentru Yti\ulii condiionHi MHriHl Tdeci o tendin creYcut de H VHce HYocieri ne[HtiveU7 o tendin YMre evitHre MHYiv i un deVicit n H diYcri\inH ntre Yti\ulii condiionHi i cei H\Wi[ui Tdeci de H interMretH Yti\ulii H\Wi[ui cH Viind H\enintoriU& 'onele n cHre YAH oWYervHt n ceH \Hi \Hre \Yur inHWilitHteH receMtorului +A*Aer[ic de H Ye [ruMH Hu VoYt corte]ul VrontHl7 corte]ul cin[ulHt7 corte]ul MiriVor\7 zonele CAI i CA2 ZiMocH\Mice7 YeMtu\ul lHterHl i unii nudei tHlH\ici& 'one n cHre YAH oWYervHt n \Hi \ic \Yur HceYt eVect Hu VoYt corMii YtriHi7 [loWuY MHlliduY7 [iruYul dentHl TMHrte din ZiMocH\MuYU i ceH \Hi \Hre MHrte H H\i[dHlei TCreYtHni i colHW&7 -111U& AceYte dHte Ye leH[ de rezultHtele oWinute de +ilWertYon i colHW& T/66/U cHre7 ntrAun Ytudiu Me [e\eni \onozi[oi7 Hu [Yit c un volu\ ZiMocH\Mic \Hi \ic conYtituie un VHctor de riYc Mentru dezvoltHreH de YtreY MoYttrHu\Htic7 iHr YeveritHteH tulWurrii lH MHcienii cHre VuYeYer e]Mui lH trHu\e corelH ne[Htiv cu volu\ul ZiMocH\Mic HtXt Hl lor7 cXt i Hl VrHilor lor [e\eni cHre nu VuYeYer e]Mui lH trHu\e& Autorii trH[ concluziH c volu\ul reduY ZiMocH\MHl eYte un VHctor MrediYMozHnt lH tulWurrile relHionHte cu YtreYul7 i nu eYte un eVect Hl YtreYului& 4Hi recent7 +roYY i colHW& T/66/U Hu YtudiHt le[turH dintre receMtorul Yerotoner[ic IA T$A0(-ARU i co\MortH\entul Hn]ioY lH oHreci& Se tie c inHctivHreH totHl H HceYtui receMtor duce lH co\MortH\ente Hn]ioHYe lH oHrecele Hdult& Ei Hu oWinut o linie de Hni\Hle \utHnte cu receMtorul

inHctivHt7 dHr lH cHre HceYt receMtor MoHte Vi reHctivHt Yelectiv n zonele din MHrteH HnterioHr WHzHl H creierului7 conducXnd HYtVel lH co\MortH\ente nor\Hle cH rYMunY lH YituHii Hn]io[ene& AceYte rezultHte indic VHMtul c Mentru H inverYH VenotiMul Hn]ioY7 nu eYte neceYHr HctivitHteH $A0(-AR n Hlte re[iuni n cHre Ye e]Mri\ n \od nor\Hl7 cu\ Hr Vi nucleul rHVeului dorYHl din truncZiul cereWrHl& O Hlt MroMrietHte H HceYtei linii de Hni\Hle 9YHlvHte de Hn]ietHte: eYte HceeH c e]Mri\HreH $A0(-AR MoHte Vi oMrit din nou Mrin trHtHreH oHrecilor cu un HntiWiotic Mrecu\ do]^ciclinH& +roYY i colH*& Au co\MHrHt eVectele inHctivrii receMtorului n ulti\H MHrte H MerioHdei e\WrionHreFMri\H MHrte H MerioHdei MoYtnHtHle cu inHctivHreH YH lH oHrecii Hduli& DHc receMtorul H VoYt inHctivHt lH Hduli7 rYMunYul HceYtor oHreci lH Yti\uli Hn]io[eni nu Ye deoYeWeH de Hl oHrecilor nor\Hli& Prin contrHYt7 dHc receMtorul erH inHctivHt n ti\Mul dezvoltrii7 oHrecele Hdult Ye co\MortH Hn]ioY7 cZiHr dHc receMtorul erH HMoi HctivHt n H /- zi MoYtnHtHl& AceYte rezultHte7 co\WinHte cu oWYervHiH c e]Mri\HreH $A 0(-AR nceMe n H $AH zi MoYtnHtHl7 indic VHMtul c e]iYt o MerioHd critic ntre ziuH H $AH i H /-AH cXnd $A0(-AR eYte neceYHr n creierul Hnterior WHzHi Mentru H Ye YtHWili niveluri nor\Hle de rYMunY lH Yti\uli Hn]io[eni& Eecul n e]Mri\HreH HceYtui receMtor n HceHYt MerioHd duce lH co\MortH\ent Hn]ioY e]ceYiv lH oHrecele Hdult7 n ti\M ce e]MreYiH HceYtui receMtor lH oHrecele Hdult nu eYte neceYHr Mentru H \enine un rYMunY nor\Hl lH HYtVel de Yti\uli& DHt Viind c $A0(-AR eYte i\MlicHt n YinHMto[enezH din ZiMocH\MuY i corte]7 rezult c el eYte i\MlicHt MroWHWil n YtHWilireH circuitelor neurHle neceYHre Mentru reHlizHreH unui rYMunY nor\Hl lH Yti\uli Hn]io[eni T+roYY i colHW&7 /66/U& Rn -6&/&$& S(RESUL )I S(RUC(URAREA CREIERULUI .N PRI4II EQ DOI ANI DE =IA!"& .n corte]ul VrontHl \ediHn YAH dovedit c e]iYt o triMl conver[en H ViWrelor Yerotoner[ice7 +A*Ar[ice i doMH\iner[ice& SerotoninH e]ercit o Hciune neuroMlHYtic HYuMrH ViWrelor doMH\iner[ice din corte]ul MreVrontHl \ediHn7 o Ycdere H Hctivitii neuronilor Yerotoner[ici ducXnd lH o deYcretere H denYitii neuronilor doMH\iner[ici cHre MroiecteHz din HriH ventrHl te[\entHl n corte]ul MreVrontHl \ediHn T*eneY7 /66-U& De HYe\eneH7 receMtorul Yerotoner[ic $A0(/ eYte i\MlicHt n Vor\HreH interneuronilor +A*Aer[ici T*eneY7 /66-U& Or[HnizHreH MoYtnHtHl H creierului i 9HnYH\WlHreH: Mro[reYiv MoYtnHtHl H circuitelor li\WicoAve[etHtive Ye deYVoHr duM un Hnu\it MHttern& .n ti\Mul unei MerioHde critice de cretere H creierului7 VHctorii [enetici Ye e]Mri\ MrintrAo YuMrHMroducie H YinHMYelor& AceHYtH eYte ur\Ht de un MroceY de Mrunin[ TdiYtru[ere H YinHMYelor conYiderHte neA neceYHreU7 MroceY deMendent de e]MerienH de viH7 cHre \ediHz \eninereH YinHMYelor i or[HnizHreH circuitelor VuncionHle& AceYt MroceY de or[HnizHre7 re[lHt de VHctori [enetici i din \ediu7 eYte deMendent de ener[ie i MoHte Vi HlterHt n YMeciHl n ti\Mul MerioHdei critice de cretere TScZore7 /66-WU&

A\i[dHlH eYte ntrAo MerioHd critic de \HturHre nceMXnd din ulti\ul tri\eYtru Hl YHrcinii i cHre continu n Mri\ele / luni MoYtnHtHle& Prin cone]iunile deMendente de e]Merien dintre H\i[dHlH dreHMt i nucleii MeriventriculHri dreMi ZiMotHlH\ici7 inVor\Hiile YenzoriHle MroceYHte de H\i[dHlH Mri\eYc un ton HVectiv THMud ScZore7 /66-HU& A\i[dHlH eYte ceH cHre re[leHz n HceHYt MerioHd i HctivitHteH YiYte\ului nervoY ve[etHtiv i YiYte\ele de HrouYHl& O YenYiWilitHte e]ceYiv H H\i[dHlei VH de Yti\uli e]terni 5 Me cHre i interMreteHz cH H\enintori 5 duce lH o cretere n \etHWoliY\ul doMH\inei din HriH ventrHl te[\entHl cHre HctiveHz locuY coeruleuY i crete HYtVel HctivitHteH norHdrener[ic7 deci nivelul de HrouYHl& Niveluri e]ceYive de doMH\in HctiveHz cuMlHreH [lutH\Htului de receMtorul de N4DA& AceYt neurotrHnY\itor e]citHtor re[leHz inVlu]ul MoYtYinHMtic Hl cHlciului n corte] i crete nivelul intrHcelulHr Hl cHlciului lH nivelul neuronului7 MroceY cHre MoHte conduce lH diYtru[eri intrHceAlulHre i \oHrteH celulelor 5 MroceY nu\it 9HMoMtoz: THMud ScZore7 /66-WU& DoMH\in i [lutH\Htul Mot Vi neuroto]ice Mrin [enerHreH de rHdicHli liWeri Tn YMeciHl rHdicHli Zidro]ilU cHre diYtru[ \e\WrHnH celulHr& .n ti\Mul MerioHdei critice de cretere n zonH YiYte\ului li\Wic7 MroduciH de ADN eYte VoHrte creYcut iHr YtreYul e]citoto]ic 5 cHre Ye cunoHte c Mroduce diYtru[ereH o]idHtiv H ADNAului7 \e\WrHnei liMidice i Mroteinelor 5 HVecteHz ne[Htiv YiYte\ele [enetice din HceHYt zon& Niveluri creYcute de YtreY n ti\Mul HceYtei MerioHde critice de cretere duc lH HlterHreH Mer\Hnent H receMtorilor de oMioide7 cortizol7 CR07 doMH\in7 norHdrenHlin i Yerotonin7 lYXnd n ur\ o reHctivitHte Viziolo[ic Mer\Hnent H YiYte\ului li\Wic7 Hdic MrediYMoziiH YMre H dezvoltH o MYiZoMHtolo[ie ulterioHr TduM ScZore7 /66-WU& ProceYele WiocZi\ice \enionHte Hnterior duc lH un MroceY de ZiMer\etHWoliY\ ur\Ht de unul de ZiMo\etHWoliY\ ce HVecteHz WioYintezH YinHMYelor7 declHnXnduA Ye un MroceY encodHt [enetic de YuWMroducere H YinHMYelor& AceYt MroceY de Mrunin[ e]ceYiv duce lH [enerHreH unor deVicite YtructurHle n YiYte\ul li\Wic i n cone]iunile dintre Vor\Hiunile ce l Vor\eHz& RezultHtul VuncionHl vH Vi o diYVuncie H YiYte\elor i\MlicHte n coMin[ul lH YtreY THMud ScZore7 /66-WU& .ntre / i 3 luni Hre loc dezvoltHreH n rit\ HccelerHt H corte]ului cin[ulHt Hnterior7 iHr ntre , i -6 luni nceMe \HturHreH YiYte\elor MHrHYi\MHtice de lH nivelul cin[ulHtului7 MroceY cHre coreYMunde cu inZiWiiH co\MortH\entHl i retrH[ereH n VHH Yti\ulilor noi7 H YituHiilor H\enintoHre i H MerYoHnelor neVH\iliHre 5 Hdic ceeH ce Ye nu\ete 9Vric VH de Ytrini:& Acu\ HMHre 9Hn]ietHteH de YeMHrHre:7 o dHt cu cHMHcitHteH cin[ulHtului Hnterior de H dezvoltH HnticiMri& Studii recente TE^YenWer[er7 LieWer\Hn i JilliH\Y7 /662U Hu dovedit c zonH ventrHl dreHMt H corte]ului MreVrontHl eYte HctivHt Htunci cXnd o MerYoHn eYte e]cluY dintrA o HctivitHte YociHl YHu dintrAun @oc7 iHr HctivHreH coreleHz ne[Htiv cu diYtreYul Me cHre l reYi\te MerYoHnH& AceHYt HctivHre eYte \ediHt i de ctre corte]ul cin[ulHt Hnterior7 Yu[erXnd c zonH ventrHl MreVrontHl dreHMt re[leHz diYtreYul HYociHt cu e]cludereH YociHl inVluenXnd ne[Htiv HctivitHteH cin[ulHtului Hnterior& AceYte Hrii cereWrHle Yunt HctivHte i n cHzul MerceMerii unei dureri Yo\Htice7 HceHYtH Viind e]MlicHiH Mentru durereH Vizic

ce Hco\MHniHz o Mierdere e\oionHl 5 indiVerent c eYte vorWH de MierdereH unei MerYoHne iuWite YHu de re@ectHreH de ctre [ruMul YociHl TE^YenWer[er7 LieWer\Hn i JilliH\Y7 /662U& (ot n HceHYt MerioHd7 n MHrHlel cu corte]ul cin[ulHt7 Ye dezvolt i corte]ul inYulHr7 cHre eYte i\MlicHt n MroceYHreH e]MreYiilor e\oionHle Tn YMeciHl de dez[uYtU7 n inte[rHreH tonului unei MerYoHne cu HtitudineH YH7 Mrecu\ i n Vunciile viYcerHle i Hutono\e ce \ediHz [enerHreH i\H[inii deYMre YtHreH Vizic de \o\ent& Corte]ul inYulHr \Hi eYte i\MlicHt7 cH i corte]ul cin[ulHt7 n MerceMiH durerii i Yervete cH YiYte\ de HlHr\ HlertXnduAl Me individ cu Mrivire lH Yti\ulii viYceroceMtivi YtreYHni7 Me cHre i 9inveYtete: cu Ye\niVicHie ne[Htiv& 4HturHreH deMendent de e]Merien H HceYtei Ytructuri Yt lH WHzH Vor\rii i\H[inii corMorHle MroMrii7 dHr i H Hn]ietii de Ytrini7 n colHWorHre cu corte]ul cin[ulHt THMud ScZore7 /66-HU& 4HturHreH corte]ului cin[ulHt lH \i@locul Mri\ului Hn7 conduce lH controlul ierHrZic HYuMrH H\i[dHlei7 YcZi\WXnduAYe conVi[urHiH YiYte\ului li\Wic do\inHt iniiHl de H\i[dHl& Un MroceY de nHtur e]citoto]ic Yurvenit n \i@locul Mri\ului Hn duce lH inZiWHreH dezvoltrii corte]ului cin[ulHt i Hl cone]iunilor YHle cu H\i[dHl& AceYt lucru vH interVerH ulterior cu dezvoltHreH YiYte\elor de coMin[ Hle coMilului7 deoHrece deVicite n VuncionHreH corte]ului cin[ulHt conduc lH eliWerHreH Mrelun[it de AC(0 i n HVectHreH Mer\Hnent H HrouYHlului e\oionHl& De HYe\eneH7 i\MHctul ne[Htiv HYuMrH corte]ului inYulHr Hre un rol i\MortHnt n HVectHreH reMrezentrilor deYMre YtHreH Vizic H or[HniY\ului7 Mrecu\ i H i\H[inii corMorHle THMud ScZore7 /66-WU& SVXritul Mri\ului Hn i nceMutul celui deAHl doileH reMrezint o MerioHd critic de cretere H YinHMYelor corticoAli\Wice& Corte]ul orWitoVrontHl intr ntrAo dezvoltHre HccentuHt din ulti\ul YVert Hl Mri\ului Hn MXn n \i@locul celui deAHl doileH THMud ScZore7 /66-HU& El reMrezint centrul YuMerior de control Hl unui YiYte\ Vor\Ht din Molul te\MorHl7 corte]ul cin[ulHt i H\i[dHl& A\i[dHl Yervete cH i MoHrt de intrHre H Ye\nHlelor YenzoriHle7 dHr MroceYHreH YH eYte unH rHMidH i YuMerViciHl7 n co\MHrHie cu MroceYrile ce Hu loc n zonele coticoli\Wice ce Ye dezvolt ulterior& OrWitoVrontHlul Hre cone]iuni reciMroce cu neuronii norHdrener[ici i cu nervul vH[7 Mrecu\ i cu Hriile lHterHle Hle ZiMotHlH\uYului7 Vor\Xnd HYtVel un circuit ntre YiYte\ul li\Wic lHterHl te[\entHl i \ezenceVHl7 circuit rYMunztor de declHnHreH unor Ytri inZiWitorii7 de re[lHreH HVectelor i cHre eYte HYociHt cu evitHreH i coMin[ul MHYiv& InterHciunile dintre orWitoVrontHl i H\i[dHl Mer\it individului Y evite Hle[erile HYociHte cu rezultHte ne[Htive7 Vr H Vi nevoie Y e]Merienieze \Hi ntXi HceYte conYecine ne[Htive& .n conte]te oMti\e7 orWitoVrontHlul MreiH Vunciile H\i[dHlei& ProceYele e]citoto]ice ce Mot Yurveni ntre YVXritul Mri\ului Hn i \i@locul celui deAHl doileH duc lH o YtructurHre deVicitHr H orWitoVrontHlului7 lH o 9MHrcelHre: H YH7 lH cone]iuni \Hi Muternice din MHrteH H\i[dHlei i7 n conYecin7 lH un co\MortH\ent do\inHt de H\i[dHl7 WHzHt Me inZiWiie co\MortH\entHl TScZore7 /66-WU& O HYe\eneH MHrcelHre H orWitoVrontHlului lHterHl i H circuitului deYcriY Hnterior

conduce lH o li\itHt cHMHcitHte de H inZiWH Ytrile de ZiMerHrouYHl7 cu\ Hr Vi YtHreH de teroHre i VuriH THMud ScZore7 /66-WU& Nervul vH[7 dei VuncionHl lH nHtere7 evoleHz ntrAo \Hnier deMendent de e]Merien n Mri\ii doi Hni& Un Mro[reY VuncionHl Ye nre[iYtreHz ntre \i@locul Mri\ului Hn i \i@locul celui deAHl doileH& Pro[reYul Ye reVlect n co\utHreH din re[lHreH interHctiv H Ytrilor ne[Htive YMre Hutore[lHre& AceHYt reHlizHre reMrezint evoluiH lH -< luni H circuitului inZiWitor MHrHYi\MHtic 5 YiYte\ li\Wic lHterHl te[\entHl i \ezenceVHl7 circuit do\inHt de orWitoVrontHlul dreMt THMud ScZore7 /66-HU& .n cHzul unor HWuzuri Vizice YHu H ne[li@rii conYtHnte H coMilului7 \Hi HleY n \o\entele de diYtreY7 HceYte eVecte MrezentHte Hnterior Ye HcutizeHz7 HVectrile cereWrHle \H@ore HvXnd loc lH nivelul Vor\Hiunilor HVlHte n dezvoltHre n \o\entul trHu\ei& CH ur\Hre7 Ye criYtHlizeHz un MHttern de HtHH\ent de tiM D TneYi[urFdezor[HnizHtFdezorientHtU cu MrediYMoziie YMre dezvoltHreH de P(SD n YMeciHl7 dHr i H Hltor tulWurri TMrecu\ Worderline7 MYiZoMHtie YHu Hle]iti\ieU TScZore7 /66-WU& .n cHzul P(SD Ye cunoHte c Yunt HVectHte cone]iunile orWitoAcin[ulHt cu reYtul YiYte\ului li\Wic7 n YMeciHl cu H\i[dHl7 \etHWoliY\ul n HceYte zone Viind \Hi ridicHt lH coMiii i HdoleYcenii cu P(SD& De HYe\eneH7 e HVectHt HriH \idYH[itHl cHre reMrezint intercone]iuneH \H@or dintre cele dou e\iYVere7 Mrecu\ i re[iunile \i@locii i MoYterioHre Hle corMului cHloY7 cHre Yunt \Hi \ici lH Hceti coMii TDe*elliY7 -111U& Se cunoHte c volu\ul intrHcrHniHn crete MXn lH vXrYtH de -6 Hni7 dHr H@un[e lH ,$i din volu\ul creierului Hdult lH / Hni7 iHr ulti\ul Mro[reY \H@or Hre loc MXn lH $ Hni& Deci7 Mro[rH\ele YuMortive i terHMeutice HvXnd cH int coMiii cu riYc n H dezvoltH P(SD eYte e]tre\ de i\MortHnt Y Ye deYVoHre MXn lH $ Hni TDe*elliY7 -111U& .n cHzul unor trHu\e7 cu\ Yunt cele MerinHtHle TZiMo]ii7 MreYiuni HYuMrH crHniului etc&U unele eVecte Ye vd HWiH \Hi tXrziu& AceYte trHu\e HVecteHz zonH orWitoVrontHl7 MerYoHnele reYMective H@un[Xnd lH HdoleYcen Y Vie incHMHWile de coMin[ lH YtreY7 cu\ eYte cHzul celor cu Worderline TScZore7 /66-WU& -6&2& NEURO*IOLO+IA (UL*UR"RILOR ANGIOASE& An]ietHteH nu eYte rezultHtul diYVuncionHlitii unui Yin[ur YiYte\7 ci Hl interHciunii dintre \Hi \ulte YiYte\e Mrecu\ nucleii din truncZiul cereWrHl7 YiYte\ul li\Wic7 corte]ul MreVrontHl i cereWel& ContriWuiH diVerit H HceYtor YiYte\e \odereHz rYMunYul Hn]ioY lH Yti\uli e]terni i interni7 iHr diVerenele n diYVuncionHlitHteH HceYtor YiYte\e Yunt reYMonYHWile de diverYitHteH tulWurrilor Hn]ioHYe& -6&2&-& PRINCIPALELE S(RUC(URI I4PLICA(E .N ANGIE(A(E -6&2&-&-& NUCLEU (RUNC0IULUI CERE*RAL& Nivelul de HrouYHl eYte7 n \Hre \Yur7 controlHt de HceiHi nuclei din truncZiul cereWrHl cHre Yunt i\MortHni n Wiolo[iH Hn]ietii& AcetiH Yunt locuY coeruleuY TYurYH norHdrenHlineiU7 nucleii rHVeului dorYHl TYurYH YerotonineiU i nucleu MHrH[i[HntocelulHr& Pri\ele teorii Wiolo[ice Hle Hn]ietii YuYineHu c locuY coeruleuY @oHc un rol centrHl n Hn]ietHte Tvezi Fi[& 2-U& Sti\ulHreH HceYtuiH cu ^oZi\Win 5

un HntH[oniYt Hl HutoreceMtorului HlVHA/AnorHdrener[ic 5 crete HctivitHteH n locuY coeruleuY i Mroduce n HcelHi ti\M Hn]ietHte& ClonidinH7 un H[oniYt Hl HceYtui HutoreceMtor7 reduce HctivitHteH n locuY coeruleuY i di\inueHz Hn]ietHteH T0oeZnASHric i colHW&7 -1<-D HMud No^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& EVecte Hn]iolitice Yunt oWinute i cu Hlte \edicH\ente cHre reduc HctivitHteH HceYtui nucleu7 cu\ Hr Vi WenzodiHzeMinele i oMiHceele& Deci7 HceYte Mri\e Ytudii Yu[erHu c Hn]ietHteH eYte direct relHionHt cu nivelul de HctivitHte Hl locuY coeruleuY& Studii \Hi recente Hu evideniHt rolul locuY coeruleuY n vi[ilen i MroceYHreH Ye\nHlelor YenzoriHle& DHr7 nucleul MHrH[i[HntocelulHr Mri\ete Mri\ul HVerentele YenzoriHle& De HceeH7 el Ye HVl ntrAo Moziie Mrivile[iHt Mentru H inte[rH o [H\ lHr[ de inVor\Hii de lH YurYe interne i e]terne7 i de H coordonH HctivitHteH lui locuY coeruleuY i H nucleilor ce controleHz YiYte\ul nervoY Yi\MHtic TNo^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& Nucleul MHrH[i[HntocelulHr conine receMtori norHdrener[ici7 Yerotoner[ici7 coliner[ici i [lutH\Hter[ici7 dHr i cZe\oreceMtori i\MlicHi n \onitorizHreH dio]idului de cHrWon& Nivelul de HrouYHl eYte controlHt de nucleii rHVeului dorYHl7 de CR07 de YiYte\ul li\Wic i de corte]ul MreVrontHl& Nucleii truncZiului cereWrHl7 n YMeciHl locuY coeruleuY7 MHr H Vi \Hi de[rHW un YiYte\ de H\MliVicHre i nu YurYH Mri\Hr H Hn]ietii TNo^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& AriH li\Wic \ezenceVHlic eYte ori[ineH YiYte\elor HYociHte cu evitHreH i HWordHreH& AceYte YiYte\e Yunt or[HnizHte ierHrZic7 eVectul de MedeHMY Viind \ediHt de YiYte\ul MeriventriculHr cHre trece din \ezenceVHl Mrin ZiMotHlH\uYul ventro\ediHl YMre YeMtu\ i orWitoVrontHl T*uc_7 -111U& Cone]iunile directe dintre ZiMotHlH\uY i H\i[dHl \ediHz eliWerHreH norHdrenHlinei i cortizolului n ti\Mul YituHiilor e\oionHle& DuM HceHYtH7 Hceti Zor\oni i e]ercit HciuneH n YiYte\ul nervoY7 n YMeciHl lH nivelul H\i[dHlei T*ucZHnHn i AdolMZY7 /66/U& -6&2&-&/& CO4PLEGUL A4I+DALIAN& Cercetrile din ulti\ii /6 de Hni Hu dovedit c H\i[dHlH eYte unH dintre re[iunile creierului ce @oHc un rol centrHl n Wiolo[iH Hn]ietii TDHviY7 -11/D LeDou]7 -113WU& EH eYte i\MlicHt n HcZiziiH i e]MreYiH Vricii condiionHte7 n encodHreH i reHctuHlizHreH inVor\Hiei declHrHtive e\oionHle i n identiVicHreH e]MreYiilor e\oionHle& De HYe\eneH7 Ytudii cu H@utorul R4N VuncionHl Me YuWieci nor\Hli Hu HrtHt c H\i[dHlH YtXn[ i corMul inYulHr Ye HctiveHz Htunci cXnd YuWiecilor li Ye Mrezint eveni\ente relHionHte verWHl7 i nu e]MerieniHl7 cu un rezultHt HverYiv7 deci treWuie YAi reMrezinte vHloHreH HverYiv H Yti\ulului TPZelMY i colHW&7 /66-U& .n concluzie7 H\i[dHlH eYte i\MlicHt n reMrezentHreH \entHl H Vricii7 incluYiv lH oH\enii Yntoi& AdoleYcenii i coMiii cu Hn]ietHte [enerHlizHt Mrezint un volu\ Hnor\Hl de \Hre Hl H\i[dHlei dreMte TScZore7 /66-WU& Sti\ulHreH electric H H\i[dHlei Mroduce Hn]ietHte7 Vric7 reH\intireH unor eveni\ente trHu\Htice i cretereH Yecreiei de cortizol& O HctivHre H\i[dHliHn e]ceYiv H zonei MeriHMeductHle cenuii conduce lH n[ZeHre co\MortH\entHl TVreezin[U7 HtHc de MHnic7 cretereH YenYiWilitii lH durere7 retrH[ere YociHl7 i

cretereH Hctivitii HrouYHlului& O HctivHre H\i[dHliHn e]ceYiv H ZiMotHlH\uYului lHterHl i H locuY coeruleuY conduc lH cretereH Hctivitii Yi\MHtice7 H HrouYHlului i inYo\nii THMud DrevetY7 /666U& Co\Mle]ul H\i[dHliHn Hre di\enYiuneH de -/F-$ \\ TlH o\U i eYte Vor\Ht din -/ re[iuni diVerite7 ViecHre MutXnd Vi \Mrit n cXtevH YuWre[iuni TLeDou]7 /666U& 'onele cele \Hi relevHnte n condiionHreH HverYiv Yunt nucleul lHterHl TLAU7 nucleul WHzHi T*U7 nucleul WHzHi HcceYor TA*U i nucleu centrHl TCEU7 Mrecu\ i cone]iunile dintre HcetiH& .n Hlte clHYiVicri7 nucleul WHzHi eYte nu\it WHzolHterHl iHr cel WHzHi HcceYor 5 WHzo\ediHl& (er\enul 9co\Mle] WHzolHterHl: Ye reVer cXteodHt lH nucleii lHterHli i WHzHli TcXteodHt i WHzHi HcceYorU \Mreun& Studii eVectuHte Me diVerite YMecii 5 oHreci7 MiYici i Mri\Hte 5 Yunt toHte de Hcord Mrivind cone]iunile dintre LA7 *7 A* i CE& Pe Ycurt7 LA MroiecteHz YMre *7 A*7 i CE7 iHr * i A* MroiecteHz YMre CE TLeDou]7 /666U& .n CE Ye [YeYc n YMeciHl HVerente doMH\iner[ice i norHdrener[ice7 n ti\M ce HVerentele Yerotoner[ice Ye [YeYc Me ntre[ cuMrinYul H\i[dHliHn7 iHr cele coliner[ice Yunt Mredo\inHnt n * i e]cluYe n CE& .n cHdrul CE n zonele cu HVerentHie H\iner[ic e]iYt o conYiderHWil YuMrHMunere conver[ HVerente ce conin neurotenYin7 Yo\HtoYtHtin7 MoliMeMtidH vHYoHctiv inteYtinHl i Mroen_eVHlin& .n cHdrul CE Ye \Hi [YeYc YeMHrHt neuroni ce conin Yo\HtoYtHtin7 CRF i YuWYtHnH P T*loo\7 -11$U& .n condiionHreH HverYiv7 inMuturile Yti\ulului condiionHt TSCU H@un[ lH H\i[dHl Me cXtevH ci& Cele \Hi \ulte Ytudii YAHu eVectuHt Me Yti\uli Huditivi i7 n \Hi \ic \Yur7 Me vizuHli& (oHte cHte[oriile de inMuturi H@un[ lH H\i[dHl n LA i lezHreH LA duce lH HVectHreH condiionrii HverYive VH de SC Huditivi TLeDou]7 -11$U& InMuturile Huditive H@un[ lH LA HtXt de lH nucleii Huditivi tHlH\ici cXt i de lH corte]ul Huditiv7 iHr condiionHreH HverYiv VH de un Yti\ul Huditiv Yi\Mlu eYte \ediHt de ViecHre dintre HceYte ci TLeDou]7 /666U& .n ce Mrivete Yti\ulii vizuHli7 Yti\ulii Yunt trHnY\ii YMre LA Vie Mrin Mroiecii directe tHlH\oA H\i[dHliene Tnucleul lHterHl MoYterior tHlH\ic 5 nucleul lHterHl H\i[dHliHnU Vie Mrin ci tHlH\oAcorticoAH\i[dHliene TcorMii [eniculHi lHterHli tHlH\ici 5 corte] te\MorHl 5 corte] MerirZinHl 5 nucleu lHterHl H\i[dHliHnD YHu nucleul lHterHl MoYterior tHlH\ic Acorte] te\MorHl 5 corte] MerirZinHl 5 nucleu lHterHl H\i[dHliHnU TSZi i DHviY7 /66-U& CondiionHreH HverYiv VH de conte]tul n cHre H HMrut Yti\ulul HverYiv neceYit HtXt H\i[dHl cXt i ZiMocH\MuYul& 'onele CAI ZiMocH\Mic i YuWiculu\ ZiMocH\Mic MroiecteHz YMre * i A* iHr lezHreH HceYtor zone interVereHz cu condiionHreH HverYiv conte]tuHl TLeDou]7 /666U& DuM reHlizHreH unei condiionri HverYive crete HctivitHteH undelor tZetH dintre H\i[dHl lHterHl i zonH CAI ZiMocH\Mic7 iHr HceHYt cretere rit\ic YicronizHt eYte i \Hi Ye\niVicHtiv n ti\Mul conVruntrii ulterioHre cu Yti\ulul condiionHt HverYiv i H declHnrii reHciei de n[ZeHre co\MortH\entHl TVreezin[U TSeidenWecZer i colHW&7 /662U& CondiionHreH HverYiv Hre loc lH nivelul LA Mrin MroceYul nu\it e]citHre Me ter\en lun[ YHu L(P& .n HceYt MroceY eYte i\MlicHt MrinciMHlul e]citHtor din SNC 5 [lutH\Htul& Pentru cH L(P Y HiW loc7 treWuie ndeMlinite dou condiii

[lutH\Htul Y Vie Mrezent lH nivelul YinHMYei iHr Yti\ulii Y deMolHrizeze MHriHl \e\WrHnH neuronului MoYtYinHMtic& DeMolHrizHreH ndeMrteHz Wlocurile de \H[neziu de lH nivelul receMtorului [lutH\Htului7 Wlocuri ce \Miedic intrHreH cHlciului n celul& O dHt ce HceYtH intr7 el iniiHz o cHYcHd de reHcii ce conduc lH e]citHreH Me ter\en lun[ H YinHMYei& CZiHr i Yti\ulii YlHWi ce nu Yunt cHMHWili de o e]citHre YuYinut devin eVicieni Htunci cXnd Yunt HctivHi conco\itent de ctre un inMut \Hi Muternic Mrovenit dintrAo cHle conver[ent& AYe\eneH HYociere te\MorHr ntre diveri Yti\uli MoHte Vor\H WHzH unui rYMunY condiionHt& AtXt lH Hni\Hle cXt i lH oH\eni7 WlocHreH VHr\Hcolo[ic H receMtorului N4DA TNA\etilADAHYMHrtHtU Tun receMtor Hl [lutH\Htului lH nivelul cruiH Hre loc L(PAulU Mrevine HcZiziionHreH unui rYMunY condiionHt HverYiv Tvezi Fi[& 23U TNo^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& CondiionHreH HverYiv conte]tuHl duce lH cretereH rHtei de incorMorHre H [lutH\Htului i H e]Mri\rii \e\WrHnHre H trHnYMortorului [lutH\Htului EEAC- n HriH CAI TLevenYon i colHW&7 /66/U& DoMH\inH intervine n inducereH L(P n H\i[dHlH lHterHl Mrin YuMri\HreH inZiWiiei de tiM VeedVor`Hrd e]ercitHt de interneuronii locHli T*iYYiere7 0u\eHu i LutZi7 /662U& Autorii \enionHi Hu deYcoMerit c YuMri\HreH inZiWiiei VeedVor`Hrd reMrezint un \ecHniY\AcZeie Mentru inducereH MlHYticitii YinHMtice n H\i[dHlH lHterHl& FHctorul de trHnYcriMie CRE* 5 VH\ilie de Mroteine cHre Ye HcuMleHz lH ele\entele de rYMunY Hle Hdenozin \onoVoYVHtului ciclic TcA4PU 5 eYte VundH\entHl n MroceYul de conYolidHre Hl \e\oriilor HverYive7 dHr nu eYte i\MlicHt n encodHreH HceYtorH YHu n reHctuHlizHreH lor& De HYe\eneH7 el eYte eYeniHl n YtHWilitHteH \e\oriile HverYive reHctuHlizHte7 dei MroceYele trHnYcriMionHle neceYHre Mentru YtHWilitHteH \e\oriilor iniiHle i H celor reHctivHte diVer TRidH i colHW&7 /66/U& Din nucleul centrHl H\i[dHliHn TCEU MorneYc eVerene YMre diVerii nuclei ZiMotHlH\ici i din truncZiul cereWrHl ce Yunt i\MlicHi n e]MreYiH condiionrii HverYive THMud DHviY7 -11/U& AYtVel -& SMre ZiMotHlH\uYul lHterHl Ye HctiveHz YiYte\ul nervoY Yi\MHtic ce Mroduce tHZicHrdie7 rYMunY [HlvHnic Hl Mielii7 MHloHre VHciHl7 dilHtHreH MuMilei7 cretereH MreYiunii YHn[vine& De\HYcHreH Yecolului ce VHce din noi creierul? /2, /& SMre rH\urH dorYHl H nervului vH[ i nucleul H\Wi[uu Ye HctiveHz YiYte\ul nervoY MHrHYi\MHtic ce Mroduce YenzHii [HYtrice7 urinHre7 deVecHie i WrHdicHrdie& 2& SMre nucleul MHrHWrHZiHl Ye Mroduce HccentuHreH reYMirHiei& 3& SMre HriH ventrHl te[\entHl7 locuY coeruleuY i nervul lHterHl dorYHl te[\entHl Ye HctiveHz YecreiH de doMH\in7 norHdrenHlin i Hcetilcolin7 ceeH ce conduce lH cretereH HrouYHlAului i ZiMervi[ilen& $& SMre nucleul reticulHr cHudHl Montin Ye HccentueHz reVle]ele7 conducXnd lH reVle]ul de treYrire& 8& SMre zonH MeriHMeductului cenuiu conducXnd lH n[ZeHreH co\MortH\entHl TVreezin[U&

,& SMre nervii tri[e\en i VHciHl ce inVlueneHz deYcZidereH [urii i \icrile \HndiWulei MroducXnd e]MreYiH VHciHl de Vric& <& SMre nucleul MeriventriculHr ZiMotHlH\ic ce eliWereHz AC(0 Aui cHre lH rXndul Yu eliWereHz cortizolul& CE Hre o Mroiecie direct ctre nucleul MHrHventriculHr ZiMotHlH\ic Hi crui neuroni conin CR07 vHYoMreYin i ocitocin7 YuWYtHne ce declHneHz eliWerHreH de AC(0 din ZiMoViz& 1& CE Hre Mroiecii i YMre nucleul MHt Hl Ytriei ter\inHliY T*NS(U& 0iMocH\Mul MroiecteHz Mrin trHctul corticoAZiMotHlH\ic YMre nucleul MeriventriculHr ZiMotHlH\ic i YMre nucleul MHt Hl Ytriei ter\inHliY7 cHre lH rXndul lui MroiecteHz YMre nucleul MeriventriculHr ZiMotHlH\ic inVluenXnd HctivitHteH H]ei ZiMotHlH\uY 5 ZiMoViz 5 [lHnde HdrenHle& .n HceYt \od7 ZiMocH\Mul i H\i[dHlH Hu eVecte indeMendente HYuMrH nucleului MeriventriculHr ZiMotHlH\ic7 iHr inVluenele lor conver[ente YHu conVlictuHle Yunt YortHte lH nivelul nucleului MHt Hl Ytriei ter\inHliY T4ce`en7 -11$U& Nucleul MHt Hl Ytriei ter\inHliY eYte cunoYcut cH H\i[dHlH lHterHl e]tinY& AYtVel7 Yti\ulHreH electric YHu cZi\ic H CE nu HctiveHz doHr Mroieciile YMre ZiMotHlH\uY i truncZiul cereWrHl dHr i celulele din CE ce MroiecteHz n *NS( TDHviY i JZHlen7 /66-U& -6& EliWerHreH de norHdrenHlin n neuronii \otori7 Mrin HctivHreH de ctre *NS( H locuY coeruleuY7 YHu Mrin Mroieciile ctre neuronii Yerotoner[ici Hi reVeului dorYHl7 conduce lH HccentuHreH MerVor\Hnei \otorii n ti\Mul Vricii7 deoHrece HtXt norHdrenHlin cXt i YerotoninH VHciliteHz e]citHreH neuronilor \otori TDHviY i JZHlen7 /66-U& .n MrezenH Yti\ulilor H\enintori7 H\i[dHlH controleHz HtXt e]Mri\HreH Vricii dHr i HctivitHteH neuronHl MreVrontHl& +HrciH i colHW& T-111U Yu[ereHz c o \odulHre H\i[dHliHn Hnor\Hl H Hctivitii MreVrontHle MoHte Vi i\MlicHt n MHtoViziolo[iH Hnu\itor Vor\e Hle Hn]ietii& .nY HceHYt relHie eYte Wiunivoc7 n Ytudii Vcute Me oHreci7 4or[Hn i colHW&7 T-112U THMud LeDou]7 /666U Hu evideniHt c o condiionHre HverYiv ce diYMHre uor n \od nor\Hl7 MoHte Vi trHnYVor\Ht ntrAunH [reu de YtinY lH oHrecii cu leziuni Hle corte]ului \ediHl MreVrontHl& AceYte dHte Yu[ereHz c o HlterHre n or[HnizHreH re[iunilor MreVrontHle \ediHle i MoHte MrediYMune Me oH\eni 5 n Hnu\ite YituHii Mrecu\ cele YtreYHnte 5 Y Ye condiioneze HverYiv ntrAun \od diVicil de YtinY& AceYte \odiVicri n VuncionHreH corte]ului \ediHl MreVrontHl Ye Mot dHtorH unor VHctori [enetici7 de \ediu YHu unei co\WinHii TLeDou]7 /666U& ConVir\Xnd HceYte dHte7 0enr^ i +HrciH T/66/U ntrAun Ytudiu ce H inveYti[Ht relHiH dintre MlHYticitHteH YinHMtic i e]tinciH unei condiionri HverYive Me oHreci7 Hu de\onYtrHt c e]tinciH n[Zerii co\MortH\entHle TVreezin[U lH un Yti\ul condiionHt Huditiv Tun ton Hnterior HYociHt cu oc electricU eYte rezultHtul unor Yecvene de deMreYie i e]citHre H eVicienei YinHMtice n corte]ul \ediHl MreVrontHl& Deci Hnu\ite \odiVicri Hle MlHYticitii YinHMtice lH nivel MreVrontHl \oduleHz e]tinciH unei condiionri HverYive& InveYti[Xnd \ecHniY\ele celulHre ce YtHu lH WHzH controlului inZiWitor e]ercitHt de corte]ul MreVrontHl HYuMrH H\i[dHlei7 RoYen_rHntz i +rHcel T/66/U Hu evideniHt c Yti\ulHreH MreVrontHlului inZiW

neuronii ce MroiecteHz n nuclel lHterHl H\i[dHliHn TLAU Mrin trei \ecHniY\e o ZiMerMolHrizHre \ediHt de ionii de clor7 o deYcretere MerYiYtent n reziYtenH neuronHl lH inMuturi7 Mrecu\ i o WlocHre H MoteniHlelor YinHMtice YMontHne& (oHte HceYte eVecte Yunt HtriWuite interneuronilor inZiWitori& ActivHreH receMtorului doMH\iner[ic D/ crete reziYtenH neuronHl lH inMuturi MrintrAun \ecHniY\ MoYtYinHMtic i YuMri\ HMHriiH YMontHn H MoteniHlele YinHMtice lH nivelul corte]ului MreVrontHl Mrin inter\ediul receMtorilor doMH\iner[ici Dl& 4HrYicHno i colHW& T/66/U Hu evideniHt c receMtorul - Hl endocHnHWinoidelor endo[ene TC*-U eYte eYeniHl n MroceYul de deMreYie Me ter\en lun[ TL(DU \ediHt de curentul inZiWitor +A*Aer[ic lH nivel de nucleu WHYolHterHl H\i[dHliHn& Autorii HVir\ c endocHnHWinoidele endo[ene VHciliteHz e]tinciH \e\oriilor HverYive Mrin eVectul lor Yelectiv HYuMrH reelelor inZiWitorii locHle din H\i[dHl& RYMunYul condiionHt HverYiv lH un Yunet HYociHt cu un oc electric diYMHre dHc Yunetul eYte MrezentHt n \od reMetHt n HWYenH ocului& .n HceYt MroceY nu eYte vorWH deYMre o 9ter[ere: H HYocierii Yunet 5 oc electric7 ci deYMre o nou nvHre Hco\MHniHt de inZiWHreH rYMunYului condiionHt Hnterior& Corte]ul MreVrontHl ventro\ediHn7 n \od MHrticulHr HriH /$7 eYte neceYHr Mentru reH\intireH e]tinciei duM o MerioHd \Hi lun[ de ti\M TSuir_ i colHW&7 /666U& DHtele oWinute de Hutorii \enionHi Yu[ereHz un rol Hl corte]ului MreVrontHl E ventro\ediHn n reH\intireH conte]tului n cHre H Hvut loc e]tinciH& AceYt MroceY Hre loc Mrin inVluenH Vor\Hiunii H\intite Tn YMeciHl H zonei YHle cHudHleU HYuMrH nucleului centrHl Hl H\i[dHlei TCEU& A\i[dHlH7 n HVHrH rolului @ucHt n condiionHreH HverYiv7 Hre un rol i\MortHnt n encodHreH7 conYolidHreH i reHctuHlizHreH \e\oriilor e\oionHle declHrHtive& Pri\ul Ytudiu cHre H e]H\inHt rolul H\i[dHlei u\Hne n Vor\HreH \e\oriilor e\oionHle VoloYind i\H[iYticH cereWrHl H VoYt reHlizHt de CHZill i colHW& T-118U& SuWieci Yntoi Hu VoYt ru[Hi Y MriveHYc Vil\e e\oionHle i neutre7 n HceYt ti\M Viind YcHnHi cu un PE(& (rei YMt\Xni \Hi tXrziu Hu VoYt ru[Hi YAi H\inteHYc cXt \Hi \ulte dintre inVor\Hiile Me cHre leAHu vzut n Vil\e& AnHlizH corelHionHl H relevHt o corelHie Mozitiv ntre rHtH de \etHWolizHre H [lucozei n H\i[dHlH dreHMt i nu\rul de Yecvene e\oionHle H\intite& .n ce Mrivete Yecvenele neutre7 nu H VoYt [Yit nici o corelHie Ye\niVicHtiv& AceYte rezultHte Yu[ereHz c H\i[dHlH eYte HctivHt HtXt n encodHreH eveni\entelor e\oionHle cXt i n trHnYVerul HceYtorH n \e\oriH de lun[ durHt& Dou Ytudii \Hi recente ce Hu VoloYit PE( T0H\Hnn i colHW&7 -111U i R4NAul VuncionHl TCHnli i colHW&7 -111U THMud *ucZHnHn i AdolMZY7 /66/U Hu e]H\inHt HctivitHteH H\i[dHlei n ti\Mul encodrii i \e\orrii HtXt H Yti\ulilor Mlcui cXt i neMlcui7 Mrecu\ i H unor Yti\uli intereYHni7 dHr Vr ncrctur e\oionHl& ActivitHteH H\i[dHlei H VoYt creYcut lH encodHreH ite\ilor e\oionHli din H\Wele cHte[orii7 cHre Hu VoYt reHctuHlizHi n \Hi \Hre \Yur 3 YMt\Xni \Hi tXrziu& Un Ytudiu ulterior VoloYind R4NAul VuncionHl Hl lui CHnli i colHW& T/666U THMud *ucZHnHn i AdolMZY7 /66/U H de\oYtrHt c i\H[inile cHre Hu VoYt conYiderHte de YuWieci 9e]tre\ de e\oionHle: Hu VoYt reH\intite n \Hi \Hre \Yur7 iHr HctivHreH

H\i[dHlei YtXn[i n \o\entul encodrii lor H VoYt Ye\niVicHtiv \Hi \Hre& IniiHl YAH conYiderHt c H\i[dHlH eYte i\MlicHt doHr n HcZiziiH i conYolidHreH inVor\Hiei7 dHr un Ytudiu \Hi recent Hl lui DolHn i colHW& T/666U THMud *ucZHnHn i AdolMZY7 /66/U VoloYind PE( H iluYtrHt o HctivitHte creYcut H H\i[dHlei YtXn[i n ti\Mul recunoHterii unor i\H[ini e\oionHle& AceYte dHte Yu[ereHz deci c H\i[dHlH @oHc un rol i n reHctuHlizHreH eveni\entelor e\oionHle& Au VoYt de\onYtrHte i diVerene ntre Ye]e7 o HctivitHte H H\i[dHlei YtXn[i \Hi intenY Viind corelHt cu o \Hi Wun MerVor\Hn \nezic lH Ve\ei7 n ti\M ce lH WrWHi eH eYte corelHt cu HctivitHteH H\i[dHlei dreMte TCHZill i colHW&7 /66-U& .n ce Mrivete YuWYtrHtul WiocZi\ic Hl HceYtor MroceYe7 CHZill i colHW& T-113U THMud *ucZHnHn i AdolMZY7 /66/U Hu [Yit c YuWiecii ce Hu Mri\it YuWYtHne ce WlocHu YiYte\ul WetHAHdrener[ic nu MrezentHu o MreVerin n H \e\orH Yti\uli e\oionHli7 n ti\M ce [ruMul ce Mri\iYe MlHceWo7 HveH o HYe\eneH MreVerin& Deci7 HctivitHteH WetHAHdrener[ic @oHc un rol n H\MliVicHreH \e\orrii Yti\ulilor e\oionHli7 iHr Ytudii ulterioHre Hu evideniHt c eYte vorWH de YiYte\ul Hdrener[ic centrHl7 iHr cretereH Hctivitii Hdrener[ice duce lH H\MliVicHreH \e\orrii Yti\ulilor e\oionHli TOECHrroll i colHW&7 -111U THMud *ucZHnHn i AdolMZY7 /66/U& De HYe\eneH7 *ucZHnHn i LovHllo T/66-U THMud *ucZHnHn i AdolMZY7 /66/U Hu Yu[erHt c niveluri MreH creYcute Hle cortizolului HVecteHz n \od ne[Htiv \e\orHreH \HteriHlelor e\oionHle& Sti\ulHreH nervului vH[ nY duce lH cretereH MerVor\Hnei \nezice& 4Hi YMeciVic7 lH oH\eni7 Yti\ulHreH HceYtuiH i\ediHt duM nvHreH unui \HteriHl verWHl Vr vHlen HVectiv duce lH o \Hi Wun recunoHtere ulterioHr H HceYtuiH& SAH Yu[erHt c HctivitHteH nervului vH[ duce lH cretereH HrouYHlului Mrin HctivHreH H\i[dHlei7 Mrecu\ i lH YecreiH MeriVeric de norHdrenHlin cHre inVlueneHz Vor\HreH \e\oriilor e\oionHle n H\i[dHl THMud *ucZHnHn i AdolMZY7 /66/U& DetectHreH i e]MerieniereH unei e\oii crete MroceYHreH Yti\ulilor e\oionHli Mrin centrHreH Hteniei Me ei7 i HctivHreH YiYte\elor de rYMunY endocrin i \otor& A\i[dHl @oHc un rol i\MortHnt n HceHYt H\MliVicHre Mrin inVluenele Me cHre le e]ercit HYuMrH ZiMocH\Mului7 ZiMotHlH\uYului7 nucleilor truncZiului cereWrHl i neocorte]ului& Se MHre c unH dintre HceYte ci eYte reMrezentHt de inVluenH Me cHre o e]ercit eH HYuMrH Hctivitii loWului te\MorHl \ediHn7 nucleului cHudHt i MutH\enului7 i\Mre[nXnd \e\oriile ce Ye Vor\eHz Hici cu tonuri HVective T*ucZHnHn i AdolMZY7 /66/U& Studii Vcute Me Hni\Hle Hu de\onYtrHt c Yti\ulHreH nucleilor WHzolHterHli crete L(PAul n [iruYul dentHt TMHrte din ZiMocH\MU i n corte]ul inYulHr7 iHr WlocHreH Hctivitii WetHAHdrener[ice n H\i[dHl WHzolHterHl reduce L(PAul n [iruYul dentHt THMud *ucZHnHn i AdolMZY7 /66/U& A\i[dHl eYte YenYiWil n YMeciHl lH incertitudineH contin[enelor dintre doi Yti\uli& CH rYMunY lH incertitudine7 eH \oduleHz YtHreH de vi[ilen7 cu i\MlicHii i\MortHnte n MYiZoMHtolo[ie7 tiut Viind VHMtul c ZiMervi[ilenH eYte un Yi\Mto\AcZeie Hl tulWurrilor Hn]ioHYe TDHviY i JZHlen7 /66-U&

DiVerite Ytudii Hu evideniHt o Ycdere H Hctivrii H\i[dHlei 5 n& SMeciHl H zonei YHle ventrHle 5 cH ur\Hre H e]Munerii lH Yti\uli cu vHlen e\oionHl Mozitiv7 Mrecu\ i n ur\H trHtH\entelor de HcuMuncturH YHu H e]erciiilor de \editHie THMud DHviY i JZHlen7 /66-U& -6&2&-&2& 0IPOCA4PUL&D ?& A& +rH^ T-1</U H MoYtulHt e]iYtenH unui 9YiYte\ de inZiWiie co\MortH\entHl: T*ISU cHre \ediHz Hn]ietHteH i eYte locHlizHt n dou re[iuni li\Wice conectHte ntre ele 5 YeMtul i ZiMocH\Mul Tnu\it din HceYt \otiv i YiYte\ul YeMtoAZiMocH\MicU& AceYt YiYte\ Ye WHzH Me dHte cHre HrtHu c n ti\Mul unui HtHc de MHnic YHu H Hn]ietii HnticiMHtorii HMHr \odiVicri n Vlu]ul YHn[vin locHl n re[iuneH Molului te\MorHl TMHrte din YiYte\ul li\Wic i conectHt cu ZiMocH\MulUD de HYe\eneH Ye \Hi cunoteH VHMtul c o HctivitHte \etHWolic HlterHt n zonH [iruYului MHrHZiMocH\Mic MrediYMune lH HtHcuri de MHnic7 iHr Hd\iniYtrHreH de WenzodiHzeMine n zonH YeMtoAZiMocH\Mic lH oHreci duce lH di\inuHreH Yi\Mto\Htolo[iei Hn]ioHYe& SiYte\ul YeMtoAZiMocH\Mic Hr Mri\i HVerente deYMre YtHreH curent H or[HniY\ului din re[iunile YenzoriHle Hle corte]ului Mrin inter\ediul [iruYului MHrHZiMocH\Mic i inVor\Hii deYMre rezultHtele HnticiMHte TYHu MlHnuriU de lH corte]ul MreVrontHl& +rH^ YMune c YuWiculu\ ZiMocH\Mic lucreHz cH un co\MHrHtor7 ce HnHlizeHz YtHreH HctuHl cu rezultHtele HnticiMHte& *ISAul eYte YenYiWil lH Ye\nHle de MedeHMY7 Hle neAHcordrii unei reco\MenYe HnticiMHte7 lH Yti\uli noi i lH Yti\uli cHre n \od nHturHl Mroduc Vric& OutdMutAurile *IS Yunt inZiWiiH co\MortH\entHl7 cretereH HrouYHlAului i H Hteniei T+rH^7 -113U& .n co\MletHre lH YiYte\ul YeMtoAZiMocH\Mic7 +rH^ H Yu[erHt c trHcturile norHdrener[ice ce leH[ locuY coeruleuY de YiYte\ul YeMtoAZiMocH\Mic i cile Yerotoner[ice ce leH[ nucleii rHVeului dorYHl de HcelHi YiYte\ Yunt i\MortHnte n controlul *IS& .ntrAo YituHie H\enintoHre7 HceYte ci Mot Vi HctivHte i inVlueneHz unele zone cereWrHle7 incluYiv YiYte\ul YeMtoAZiMocH\Mic7 creYcXnd HWilitHteH YH de co\MHrHtor& DHte Viind dHtele ce dovedeYc i\MortHnH H\i[dHlei n condiionHreH lH Vric7 n HrouYHl i detectHreH Yti\ulilor noi i HverYivi7 H dHtelor ce leH[ HctivitHteH zonei MeriHMeductHle cenuii n Vreezin[7 Mrecu\ i i\MlicHreH Mroieciilor H\i[dHliene YMre HriH ventrHl te[\entHl n YuMri\HreH co\MortH\entului HVlHt n deYVurHre lH HMHriiH unui Yti\ul H\enintor TA\orHMHntZ i colHW&7 -111U7 \odelul lui +rH^ Ye dovedete H Vi o YuMrHYi\MliVicHre& (otui7 dHt Viind rolul ZiMocH\Mului n condiionHreH HverYiv conte]tuHl i n MroceYHreH YMHiHl Tn interVH cu reelele MerceMtive i HtenionHle MHrietHleU7 HceYt YiYte\ MroWHWil eYte i\MlicHt n dezvoltHreH H[orHVoWiei cu YHu Vr HtHc de MHnic TRooYevelt7 -11/U& Con[ruent cu teoriH unui ZiMocH\M ZiMerHctiv n Hn]ietHte7 Ruit i NeHVYe^ T-116U Hu de\onYtrHt c Yti\ulHreH electric YHu cZi\ic H Mrii ventrHle H ZiMocH\Mului lH oHreci inVlueneHz HctivitHteH YiYte\ului nervoY ve[etHtiv& DHte Viind cone]iunile reciMroce VoHrte denYe dintre ZiMocH\M i corte]ul orWitoVrontHl TntrAun circuit ncZiY ZiMocH\MAorWitoVrontHl \ediHnA corte] entorinHlU7 ei Yu[ereHz c ZiMocH\Mul MoHte inVluenH

co\MortH\entele YMeciVic Hn]ioHYe Mrin VHMtul c Hre rol n \onitorizHreH HtenionHl H MroceYelor e\oionHle n con@unie cu orWitoVrontHlul \ediHn& LH Mri\Hte orWitoVrontHlul \ediHn 9li\Wic: eYte Vor\Ht din Hriile -2 i /$ Hle YuMrHVeei cHudHle orWito\ediHne i Hriile /37 /$ i 2/ Hle YuMrHVeei cHudHle vetro\ediHne& Corte]ul orWitoVrontHl \ediHn Hre cone]iuni e]tinYe cu Ytructurile loWului \ediHn te\MorHl& El Mri\ete Mroiecii de lH [iruYul MHrHZiMocH\Mic TVor\Ht din corte]urile entorinHl i MerirZinHlU i de lH zonH CAI TYuWiculu\ ZiMocH\MicU& OrWitoVrontHlul \ediHn i ZiMocH\Mul Yunt conectHte cu nucleii coliner[ici WHzHli Hnteriori7 iHr orWitoVrontHlul \ediHn i cu nucleii coliner[ici lHterodorYHli i MedunculoMontini din YuWYtHnH reticulHt H truncZiului cereWrHl7 nucleul trHctului YolitHr7 \edulH roYtrHl ventrolHterHl7 nucleul MeriHMeductHl cenuiu7 nucleii MeriWrHZiHli i nucleul \otor Hl nervului vH[& Q%: TJHll i 4eYYier7 /66-U Ev EYte intereYHnt c doMH\inH TDAU i HcetilcolinH TAcZU e]ercit eVecte oMuYe HYuMrH Hn]ietii i \e\oriei de lucru n ZiMocH\M i orWitoVrontHlul \ediHn& AYtVel7 Mroieciile doMH\iner[ice din HriH ventrHl te[\entHl i cele coliner[ice din nucleii WHzHli H lui 4einert Hu i\MHct ViecHre n Vel oMuY HYuMrH rYMunYurilor co[nitivAco\MortH\entHle declHnHte de circuitul ZiMocH\MAorWitoVrontHl \ediHn& Ad\iniYtrHreH de H[oniti Hi receMtorului D/ doMH\iner[ic n corte]ul MreVrontHl \ediHn lH oHreci inVlueneHz n \od ne[Htiv \e\oriH de lucru7 iHr Hd\iniYtrHreH de HntH[oniti o inVlueneHz n \od Mozitiv& Prin contrHYt7 H[onitii D/ Hd\iniYtrHi n ZiMocH\Mul ventrHl \WunteYc \e\oriH de lucru7 iHr HntH[onitii o YlWeYc TJHll i 4eYYier7 /66-U& DoMH\inH MHre Y inVlueneze Hn]ietHteH n corte]ul MreVrontHl \ediHn7 Hd\niYtrHreH de H[oniti Hi doMH\inei Viind Hn]io[en iHr Hd\iniYtrHreH de HntH[oniti Viind Hn]iolitic& Nu e]iYt dHte lH nivelul ZiMocH\Mului& .n ce Mrivete AcZ7 n ti\M ce WlocHreH receMtorului \uYcHrinic 4l n corte]ul orWitoVrontHl eYte Hn]iolitic7 n ZiMocH\M eYte Hn]io[en7 iHr Hd\iniYtrHreH de H[oniti Hi 4l lH nivel de ZiMocH\M eYte Hn]iolitic TJHll i 4eYYier7 /66-U& .n ti\M ce cretereH trHnY\iYiei coliner[ice n ZiMocH\Mul dorYHl e]ercit eVecte Hn]iolitice7 cretereH lH nivelul corte]ului MreVrontHl \ediHn e]ercit eVecte Hn]io[ene& AceYte eVecte contrHre HYuMrH receMtorului 4l n ZiMocH\M verYuY MreVrontHlul \ediHn7 Yu[ereHz o conectivitHte VuncionHl H circuitului ZiMocH\M 5 orWitoVrontHlul \ediHn cu rol n re[lHreH co\MortH\entului Hn]ioY& Sti\ulHreH de tiM VoWie H YuWiecilor u\Hni inVueneHz Vlu]ul YHn[vin locHl TrC*FU n ZiMocH\M7 orWitoVrontHl i corte]ul cin[ulHt TFredri_Yon i colHW&7 -11,U& De HYe\eneH7 rYMunYul cHrdiovHYculHr HYociHt cu eVortul \entHl YtreYHnt eYte HYociHt cu \odiVicri Hle rC*F n re[iunile \ediHle MreVrontHle i te\MorHle7 HceYte re[iuni Viind deci i\MlicHte n Ytrile e\oionHlA\otivHionHle YMeciVice eVortului \entHl YuYinut TCritcZle^ i colHW&7 /666U i7 n Vine7 dHte PE( i R4N VuncionHl Hu de\onYtrHt c ZiMocH\Mul i orWitoVrontHlul \ediHn Yunt i\MlicHte n detectHreH Yti\ulilor noi7 trYtur \enionHt i n \odelul *IS TRni[Zt i NH_HdH7 -11<U& E 9v_4iJ

-6&2&-&3& COR(EGUL PREFRON(AL& Cele \Hi \ulte Ytudii EE+ Hu evideniHt Ycderi n HctivitHteH undelor cereWrHle HlVH7 Hccelerri Hle Vrecvenei HlVH7 i creteri n HctivitHteH undelor WetH HYociHte cu Ytrile de Hn]ietHte7 HtXt lH indivizii nor\Hli7 cXt i lH neurotici& De HYe\eneH7 YAH [Yit o HctivitHte de tiMul undelor lente deltH7 tZetH i HlVH lente n Ytrile Hn]ioHYe TNo^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& AtXt dHtele EE+ cXt i cele oWinute Mrin teZnici de i\H[iYtic cereWrHl Yu[ereHz c corte]ul dreMt @oHc un rol \Hi i\MortHnt n MerceMiH i reHciH lH e\oii ne[Htive TRodri[uez i colHW&7 -1<1U& AceYte dHte coreYMund cu cele Hle lui DHvidYon T-11/U cHre7 e]H\inXnd HYi\etriH undelor HlVH Mrin EE+ lH YuWiecii nor\Hli7 H deYcoMerit c o HctivHre \Hi ridicHt n re[iuneH MreVrontHl YtXn[ duce lH o e]tincie \Hi rHMid H condiionrilor HverYive i o \Hi eVicient inZiWHre H reVle]elor deVenYive7 co\MHrHtiv cu o HctivitHte \Hi ridicHt n MreVrontHlul dreMt& AH cu\ H\ \Hi HrtHt7 YiYte\ul li\Wic \odiVic HctivitHteH corte]ului MreVrontHl n ti\M ce corte]ul MreVrontHl inVlueneHz YiYte\ul li\Wic& O relHie Yi\ilHr e]iYt i cu locuY coeruleuY& AceYtH \odiVic nivelul corticHl de HrouYHl n ti\M ce corte]ul MreVrontHl inVlueneHz HctivitHteH locuY coeruleuY TNo^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& E\iYVerH dreHMt7 de HYe\eneH7 [enereHz rYMunYuri Viziolo[ice cH rYMunY lH Yti\uli YtreYHni& Studiile EE+ i de i\H[iYtic cereWrHl Hu dovedit c Htunci cXnd Yunt Mrezente ele\ente co[nitive7 Hn]ietHteH HctiveHz MreVrontHlul dreMt T0HrriY i 0oeZnASHric7 -11$U& Pentru MHcienii cu VoWie de erMi7 [Xndul lH HcetiH crete rC*F n MHrteH VrontHl dreHMt TRHucZ i colHW&7 -11$U& ScZ\idt T-111U H MuY n eviden VHMtul c ti\iditHteH eYte HYociHt cu o HYi\etrie EE+ n nivelul WHzHi de VuncionHre H corte]ului VrontHl dreMt& Indivizii cu Ycoruri ridicHte lH cZeYtionHrele ce \YoHr nivelul YuWiectiv de ti\iditHte Hu o HctivitHte EE+ WHzHl \Hi ridicHt co\MHrHtiv cu cei cu Ycoruri Yczute& De HYe\eneH7 el H \Hi HrtHt c YuWiecii ti\izi7 dHr n HcelHi ti\M YociHWili7 diVer lH nivelul Vuncionrii WHzHle EE+ VrontHle de cei cHre nu Yunt ti\izi i Yunt YociHWili7 Mrecu\ i de cei cHre nu Yunt ti\izi dHr nici YociHWili& Cei ti\izi i neAYociHWili Mrezint o HYi\etrie EE+ WHzHl \Hi Mre[nHnt lH nivelul VrontHlul dreMt& Studii \Hi recente Hu HrtHt c cereWelul MHrticiM lH VuncionHreH loWilor VrontHli i MoHte \odiVicH rYMunYul Hn]ioY& In Ytudiile Me Hni\Hle7 MierdereH rYMunYului de Vric i reducereH co\MortH\entului H[reYiv YAHu oWYervHt duM lezHreH cereWelului \ediHl& .n Ytudiile de i\H[iYtic \entHl7 YAH oWYervHt o HctivitHte creYcut n Ytructurile ver\iY i MHrHver\iculHre lH MHcienii cu tulWurri oWYeYiv co\MulYive THMud 0HrriY i 0oeZnASHric7 -11$U& Si\MYon i colHW& T/66-U \YurXnd rC*F Me YuWieci nor\Hli Hu oWYervHt c HceYtH deYcrete n ti\Mul Hn]ietii de HnticiMHre n dou re[iuni Hle corte]ului MreVrontHl \ediHn Hriile -6F2/ i /3F/$& AceYte Ycderi Hle Vlu]ului YHn[vin Yunt inverY corelHte cu rHMoHrtele YuWiective Hle nivelului de Hn]ietHte7 Viind cu HtXt \Hi Yczut cu cXt YuWiecii Hu VoYt \Hi Muin Hn]ioi7 n ti\M ce YuWiecii \Hi Hn]ioi Hu MrezentHt cZiHr o uoHr cretere H rC*F& AceYte rezultHte Yunt conYiYtente cu iMotezH c YcdereH rC*F reVlect un ecZiliWru dinH\ic ntre HteniH centrHt Me Yti\ul i Hn]ietHteH YuWiectului7 iHr

diVerenele Yunt e]MreYiH unui \od MHrticulHr de VunionHre WHzHl Mrii \ediHle MreVrontHle7 n YMeciHl Hl corte]ului cin[ulHt Hnterior& Petit i colHW& T-11<U Hu de\onYtrHt n ti\Mul MerioHdei de ntXrziere cHrHcteriYtic YHrcinilor de \e\orie de lucru o HctivitHte YuYinut n corte]ul cin[ulHt Hnterior7 reVlectXnd VHMtul c HctivitHteH corte]ului ventro\ediHn MreVrontHl duce lH Htenie YuYinut i Mre[tire Mentru rYMunYul \otor WHzHt Me reMrezentHreH din \e\orie H inVor\Hiei oWiectuHle i YMHiHle& Re[iuneH MHrHcin[ulHt din corte]ul ventro\ediHn MreVrontHl TYHu YuW[enuHlU eYte i\MlicHt n \onitorizHreH Ytrilor e\oionHle lH oH\eni TJHll i 4eYYier7 /66-U7 n YuMrHve[ZereH co\MortH\entului TProc^_ i colHW7 /666U i controlul erorilor T+eZrin[ i Rni[Zt7 /666U& De HYe\eneH7 eYte i\MlicHt n controlul inZiWitor HYuMrH H\i[dHlei contriWuind lH eli\inHreH diYtreYului i \oWilizHreH reYurYelor YMre reelele HtenionHle TPoYner i RotZWHrt7 -11<U& Niveluri ridicHte Hle circulHiei YHn[vine n zonH corte]ului Mre[enuHl cin[ulHt Hnterior eYte HYociHt cu Vric i MHnic THMud DrevetY7 /666U& LezHreH zonei dorYo\ediHne MreVrontHle T@onciuneH dintre Hriile 1 i 2/U conduce lH un rYMunY e]H[erHt Hl rHtei cHrdiHce VH de Yti\ulii condiionHi HverYiv& AceHYt zon tri\ite eVerene ctre HriH HMeductHl cenuie controlXnd HYtVel rYMunYul cHrdiovHYculHr HYociHt cu co\MortH\entul n YituHii de YtreY THMud DrevetY7 /666U& Corte]ul orWitoVrontHl \ediHn eYte YituHt ideHl Mentru H Yervi cH i reeH inte[rHtiv n controlul HtenionHi HYuMrH \e\oriei de lucru& Inte[rHreH HYociHtiv H inVor\Hiilor Yo\Htice Mri\ite de lH H\i[dHl7 ZiMotHlH\uY i nucleii truncZiului cereWrHl Ye reHlizeHz n HceHYt re[iune& 4Hi \ult decXt HtXt7 cone]iunile reciMroce dintre orWitoVrontHlul \ediHn i Hriile YenzoriHle corticHle7 cH i cone]iunile cu ZiMocH\Mul Tvezi 0IPOCA4PULU Mer\it o continu uMAdHtHre i inte[rHre H inVor\Hiilor e]terne e\oionHle i H reMrezentrilor interne e\oionHle TJHll i 4eYYier7 /66-U& DeVicitele YtructurHle de tiMul unei MHrcelri e]ceYive H Hriilor orWitoVrontHle \ediHne i H circuitului inZiWitor \ediHn Hnterior te[\entHl conduce lH o li\itHt cHMHcitHte de H inZiWH Ytrile YtreYHnte de ZiMerHrouYHl7 cu\ Hr Vi cele de teroHre i Vurie TScZore7 /66-HU& Dei cele \Hi \ulte cone]iuni directe Yunt ntre corte]ul orWitHl i H\i[dHl7 i Hlte re[iuni MreVrontHle Mot interHcionH cu HceHYtH7 Mrecu\ corte]ul ventrHl i dorYHl Mrin Mroieciile reciMroce Me cHre le Hu cu corte]ul orWitHl7 Mrecu\ i Mrin /AZ circuitele tHlH\ice i YtriHte& In ti\M ce corte]ul orWitHl eYte cel \Hi \ult i\MlicHt n reMrezentri 9inVerioHre: Hle vHlorii reco\MenYelor YHu MedeMYelor7 cel lHterHl eYte i\MlicHt n VHcilitHreH unor rYMunYuri co\MortH\entHle HdHMtHtive co\Mle]e lH YcZi\Wrile n vHloHreH reco\MenYelor YHu MedeMYelor Tvezi cHMitolul cu CON(ROLUL CO+NI(I=U& De HceeH7 HWilitHteH de H \odulH e]Merienele e\oionHle i rYMunYurile co\MortH\entHle deMinde de interHciunile dintre H\i[dHlH i corte]ul MreVrontHl lHterHl T0Hriri i colHW&7 /662U& Proieciile corticHle ctre H\i[dHlH i Hu ori[ineH n YtrHturile YuMerioHre7 de tiM VeedVor`Hrd7 Hle corte]ului i H@un[ lH interneuronii inZiWitori H\i[dHlieni& Prin contrHYt7 Mroieciile

H\i[dHlei H@un[ n YtrHturile MroVunde7 de tiM VeedWHc_ Hle corte]ului MreVrontHl& AYtVel7 H\i[dHlH eYte YituHt n MoziiH din cHre MoHte inVluenH direct outAMutAurile corticHle MreVrontHle7 n ti\M ce corte]ul MreVrontHl eYte YituHt HYtVel ncXt Y MoHt \odulH rYMunYul H\i[dHliHn Mrin cone]iuni inZiWitoHre indirecte T0Hriri i colHW&7 /662U& 0Hriri i colHW& T/666U THMud 0Hriri i colHW&7 /662U Hu oWYervHt c MroceYHreH MerceMtiv H Ycenelor H\enintoHre eYte HYociHt cu un Muternic rYMunY H\i[dHliHn WilHterHl7 n ti\M ce evHluHreH co[nitiv TeticZetHreHU H HcelorHi Yti\uli eYte HYociHt cu o HtenuHre H rYMunYului H\i[dHliHn i cu o cretere H Hctivrii MreVrontHlului ventrolHterHl dreMt i H corte]ului cin[ulHt Hnterior& Ei Hu \Hi oWYervHt i o corelHie Mozitiv ntre rYMunYul H\i[dHlei YtXn[i i H Hriei lui *rocH& AceYt lucru MoHte reVlectH7 YMun Hutorii7 YMeciVicul YHu eVortul co[nitiv HYociHt cu MroceYHreH Yti\ulilor e\oionHli7 cu\ Hr Vi trHducereH verWHl H inVor\Hiei MerceMtive& DiVerite Ytudii VoloYind R4NAul VuncionHl i evHluXnd eticZetHreH i evHluHreH Yti\ulilor e\oionHli YHu Hutore[lHreH rYMunYului e\oionHl Hu dovedit i\MlicHreH corte]ului MreVrontHl ventrolHterHl dreMt i H corte]ului cin[ulHt Hnterior THMud 0Hriri i colHW&7 /662U& An[H@HreH zonei ventrolHterHle dreMte H VoYt HYociHt cu inZiWHreH rYMunYului Tvezi AD0DU i H YcZi\Wrii Yetului lH JCS( Tvezi AU(ORE+LAREAU& RezultHtele oWinute de 0Hriri i colHW& T/662U Hlturi de HceYte dHte Yu[ereHz i\MlicHreH HceYtor zone n \odulHreH rYMunYului co\MortH\entHl n YituHii e\oionHle7 \Hi YMeciVic n \odulHreH rYMunYului H\i[dHlei i7 HYtVel7 H YiYte\ului ve[etHtiv& .n Velul HceYtH7 oH\enii i Mot controlH rYMunYul e\oionHl Mrin eticZetri contiente i Mrin evHluHreH e]Merienelor MerYonHle7 iHr dere[lri Hle HceYtor interHciuni Mot contriWui lH tulWurri Mrecu\ Hn]ietHte7 HtHc de MHnic7 VoWii YHu P(SD THMud 0Hriri i colHW&7 /662U& Un \etHWoliY\ creYcut n corte]ul orWitHl MoYterior THriH --U7 ventrolHterHl MreVrontHl THriH 3,U i n corte]ul inYulHr eYte HYociHt cu inducereH e]Meri\entHl de triYtee i Hn]ietHte THtXt lH Hn]ioi cXt i lH oH\enii YntoiU7 Mrecu\ i cu inducereH de Hn]ietHte i Ytri oWYeYive lH MHcienii cu OCD7 P(SD7 VoWii Yi\Mle i HtHc de MHnic THMud DrevetY7 /666U& -6&2&-&$& NUCLEUL ACCU4*ENS 9dE LH e]MunereH lH YituHii Hn]io[ene7 crete e]MreYiH CRE* \eYH[er7 cretere cHre eYte HYociHt cu co\MortH\entele Hn]ioHYe T*Hrrot i colHW&7 /66/U& Co\Mle]ul corMilor YtriHi reMrezint o YtructurAcZeie n controlul inVor\Hiei YenzorioA\otorii& FunciH de interVH H YtriHtului dorYHl eYte e]tinY i HYuMrH Vor\Hiunilor \Hi li\Wice 5 cu\ eYte nucleul Hccu\WenY 5 cHre7 lH rXndul Yu7 @oHc rolul unei interVee ntre \otivHie i Hciune& E]iYt o inVluen \H@or H Hccu\WenYului HYuMrH rYMunYului co\MortH\entHl lH Yti\uli e\oionHli TindiVerent de nHturH lorU& UnH dintre Vunciile cHMYulei nucleului Hccu\WenY eYte ceH de ViltrHre H rYMunYului co\MortH\entHl lH Yti\uli e\oionHli Mrin controlHreH intenYitii neceYHre Yti\ulului Mentru H Mroduce e]Mri\HreH unei e\oii HdecvHte7 Vuncie Me cHre o inVlueneHz HctivitHteH locHl H CRE*& ActivitHteH locHl H CRE* HVecteHz YenYiWilitHteH lH \odiVicri Hle \ediului7 cu\ Hr Vi o lu\in Muternic TYituHie Hn]io[enU7

iHr HceYt eVect eYte dHtorHt inAMutAurilor din YtriH ter\inHliY7 cHre7 Ye tie7 Hre rol n controlul Hn]ietii T*Hrrot i colHW&7 /66/U& -6&2&/& *IOC0I4IA ANGIE("!II -6&2&/&-& CO4PLEGUL +A*A 5 *EN'ODIA'EPIN"& Acidul [H\H H\ino Wutiric T+A*AU& Se YintetizeHz din MrecurYorul Yu AHcidul [lutH\ic 5 de ctre o enzi\ YMeciVic nu\it decHrWo]ilHzH Hcidului [lutH\ic T+ADU e]iYtent n neuronii +A*Aer[ici7 Mrecu\ i n cXtevH Hlte celule din HVHrH SNC& +A*A HcioneHz HYuMrH H trei clHYe de receMtori din \e\WrHnH neuronilorAint Ti HYuMrH neuronilor +A*Aer[ici nii 5 cHre Ye nu\eYc HutoreceMtoriU +A*AA7 +A*A* i +A*AC& Cei \Hi nu\eroi Yunt receMtorii +A*AA& AcetiH \ediHz MoteniHlul i curentul inZiWitor MoYtYinHMtic Mrin cretereH conductHnei \e\WrHnei Htorit deYcZiderii cHnHlelor de clor& EVectul Mredo\inHnt Hl curentului inZiWitor MoYtYinHMtic conYt n ZiMerMolHrizHreH neuronilor MoYtYinHMtici cH rezultHt Hl inVlu]ului ionilor de clor& Co\Mle]ul cHnHlAreceMtor +A*AA reMrezint un ZeteroA oli[o\er TMentH\erU co\MuY din trei YuWuniti 5 HlVH7 WetH i [H\H cHre Yunt diYMuYe n @urul unui Mor HctivHWil& ReceMtorul de WenzodiHzeMine T*'RU MoHte Vi deVinit cH o YuWunitHte Mroteic H co\Mle]ului cHnHlAreceMtor +A*AA cHre MoYed YiteAul de cuMlHre Hl WenzodiHzeMinei i Hl Hltor YuWYtHne Yi\ilHre& AceHYt YuWunitHte contriWuie lH Vor\HreH cHnHlului i MoHte deine i Hlte YiteAuri de cuMlHre T0HeVel^7 -11/U& (oHte \oleculele ce Ye cuMleHz lH *'R Yunt nu\ite li[Hnzi *'R& Ele diVer nu nu\Hi n ce Mrivete YtructurH lor cZi\ic dHr i n HVinitHteH Mentru receMtor7 i7 cel \Hi i\MortHnt7 n eVicHcitHteH lor intrinYec& EVicHcitHteH intrinYec Ye reVer lH HWilitHteH li[Hnzilor de H YcZi\WH conVor\HiH i VunciH receMtorilor duM ce Ye HcuMleHz lH YiteAul HceYtorH& SuWYtHnele H[oniYte Hu ceH \Hi ridicHt eVicHcitHte7 HntH[onitii Hu eVicHcitHte zero 5 ei cuMlXnduAYe lH receMtor Vr H induce un eVect ci doHr WlocXnd HcceYul Hltor li[Hnzi 5 iHr H[onitii MHriHli Hu o eVicHcitHte intrinYec undevH ntre H[oniti i HntH[oniti& EVectul H[onitilor i H[onitilor MHriHli Hi *'R eYte de H crete HVinitHteH receMtorului +A*AA VH de +A*A i de H VHcilitH VunciH de deYcZidere H cHnHlului Me cHre o e]ercit +A*A T0HeVel^7 -11/U& *'R nY MoHte induce i eVectul inverY7 deYcreYcXnd VunciH de deYcZidere H cHnHlului de ctre +A*A T\odulHre ne[HtivU7 e]ercitHt de ctre HHAnu\iii H[oniti inveri& A[onitii inveri Hi *'R Hu Vuncie Hn]io[en iHr H[onitii Vuncie Hn]ioliticX& *'R Ye [YeYc n \ulte re[iuni cu\ Hr Vi neocorte]ul7 YiYte\ul li\Wic7 cereWel i unii nuclei Hi truncZiului cereWrHl7 cu\ e locuY coeruleuY& +A*A eYte MrinciMHlul inZiWitor din SNC& El eYte i\MlicHt n \Hi \ulte tiMuri de YinHMYe inZiWitorii7 cele \Hi i\MortHnte n conte]tul Hn]ietii Viind cele reHlizHte de ctre interneuronii +A*Aer[ici n inZiWiiH de tiM VeedAWHc_& Aceti interneuroni tri\it un VeedAWHc_ inZiWitor lH neuronul ce iAH HctivHt7 MroceY vitHl n MrevenireH ZiMere]citHWilitii& AceYt tiM de circuit Ye [Yete n ceH \Hi \Hre MHrte H YuWYtHnei cenuii7 \Hi HleY n corte] i ZiMocH\MuY T0HeVel^7 -11/U& e4 v9 aH:7 -6&2&/&/& +LU(A4A(UL E QF?:7

EYte MrinciMHlul neurotrHnY\itor e]citHtor i eYte lHr[ rYMXndit n creier7 \Mreun cu YiYte\ul +A*Aer[ic7 \enine un ecZiliWru ntre Ytrile e]citHtive i inZiWitive& El contriWuie lH HrouYHl i Hn]ietHte7 tiut Viind VHMtul c HntH[onitii [lutH\Htului Yunt Hn]iolitici TNo^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& EYte neceYHr n HcZiziionHreH \e\oriilor i n HcZiziionHreH condiionrilor HVective7 Mrecu\ i n e]tinciH lor TDHviY7 -11/U& Rolul Yu n condiionHreH HverYiv Ye reHlizeHz Mrin inter\ediul L(P lH nivelul nucleilor lHterHli Hi H\i[dHlei Tvezi CO4PLEGUL& A4I+DALIAN?& B S&PDg -6&2&/&2& NORADRENALINA& SiYte\ul norHdrener[ic TNAU i Hre ori[ineH n nucleul locuY coeruleuY din truncZiul cereWrHl& LocuY coeruleuY eYte conectHt cu YiYte\ul nervoY Yi\MHtic H\Wele Mri\ind inMuturi de lH nucleul MHrH[i[HntocelulHr7 o zon cZeie n controlul Hctivitii Yi\MHtice& LocuY coeruleuY tri\ite Mroiecii ctre corte]7 ZiMocH\MuY7 tHlH\uY truncZi cereWrHl7 cereWel i \duvH YMinrii& ActivitHteH HceYtui nucleu crete nivelul de HrouYHl i YMorete diYcri\inHreH YenzoriHl& AYtVel7 Ye\nHlele relevHnte Yunt ntrite iHr HctivitHteH neurHl nerelevHnt eYte YuMri\Ht n Hnu\ite re[iuni Hle creierului THMud No^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& E]iYt o clHr relHionHre ntre rHtH de deYcrcHre H locuY coeruleuY i MerVor\Hn& 4Hi\uele cu rHte Ycute Yunt neHtente i Yo\nolente7 cele cu rHte inter\ediHreYunt Htente i MerVor\Hnte n YHrcini7 iHr cele cu rHte creYcute Yunt diYtrHctiWile i dezor[HnizHte ntrAo HctivitHte TPoYner i colHW&7 -111U& ActivitHteH locuY coeruleuY eYte7 de HYe\eneH7 reduY n ti\Mul unor Hctiviti cHre nu neceYit HlocHreH de Htenie HYuMrH \ediului7 Mrecu\ [roo\in[ul i \XncHtul& Cele \Hi nHlte niveluri de HctivitHte HMHr n ti\Mul co\MortH\entului de orientHre YHu cXnd co\MortH\entul eYte ntreruMt de un Yti\ul TPoYner i colHW&7 -111U& Neuronii din locuY coeruleuY Yunt uor de condiionHt7 HYtVel MutXnd H@un[e Y rYMund cZiHr lH Yti\uli de intenYitHte Yczut& SiYte\ul norHdrener[ic interHcioneHz YtrXnY cu Hlte YiYte\e7 n YMeciHl cel Yerotoner[ic7 o \odiVicHre ntrAunui MroducXnd \odiVicri i n cellHlt& O HctivitHte Hnor\Hl de ridicHt H locuY coeruleuY7 YHu H Ytructurilor cHre tri\it inMuturi YMre el7 duce lH HtHcuri de MHnic THMud No^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& -6&2&/&3& SERO(ONINA& SiYte\ul Yerotoner[ic T$AZidro]itriMtH\inH YHu $A0(U i Hre ori[ineH n nucleii rHVeului dorYHl i tri\ite Mroiecii YMre YiYte\ul ni[roYtriHtHl7 li\Wic i corte]& EYte un YiYte\ VoHrte co\Mle] HvXnd cel Muin -3 receMtori diVerii7 [ruMHi n , VH\ilii T*uc_7 -111U& AVectHreH YiYte\ului Yerotoner[ic7 Mroduce creteri n rYMunYul lH MedeHMY lH Hni\Hle& LH oH\eni7 WlocHreH receMtorilor Yerotoner[ici induce Hn]ietHte& Studiile Vcute Me Hni\Hle Yu[ereHz VHMtul c7 n [enezH Hn]ietii7 Yunt i\MlicHi diVerite YuWtiMuri de receMtori Yerotoner[ici& Si\ilHr7 lH oH\eni7 receMtorul $A0( lH Hre eVect Hn]iolitic n ti\M ce $A0( Ic7 $A0(/ i $A0(2 Hu eVecte Hn]io[ene& ReceMtorul $A0(3 cHre Hre ceH \Hi \Hre denYitHte n YiYte\ul li\Wic Hre7 de HYe\eneH7 eVecte Hn]iolitice& ReceMtorul $A0(lH H VoYt cel \Hi intenY YtudiHt& LH nivel

MreYinHMtic el Ye [Yete \Hi HleY n nucleii rHVeului \ediHn i dorYHl iHr MoYtYinHMtic n YiYte\ul li\Wic i MHrteH HnterioHr H creierului TNo^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& ReceMtorii MreYinHMtici Yunt HutoreceMtori ce deYcreYc HctivitHteH neuronilor Yerotoner[ici i Hu eVecte Hn]iolitice7 n ti\M ce receMtorii MoYtYinHMtici Mroduc eVecte Hn]io[ene& SerotoninH HVecteHz eliWerHreH norHdrenHlinei i doMH\inei n ZiMocH\MuY i corte]ul MreVrontHl& AYtVel7 YerotoninH reduce YHu crete Hn]ietHteH Vie direct Vie HlterXnd VuncionHreH Hltor neurotrHnY\itori& Prin eVectul HYuMrH locuY coeruleuY eH YtHWilizeHz HrouYHlul i Mrevine HtHcurile de MHnic& EH MoHte HtenuH HctivitHteH MreVrontHl reducXnd HYtVel \HniVeYtrile co[nitive Hle Hn]ietii T0HrriY i 0oeZnASHric7 -11$U& AtXt +rH^ T-1<,U cXt i Clonin[er T-1<,U Hu i\MlicHt YiYte\ul Yerotoner[ic n evitHreH Mericolelor i n Hn]ietHteH cH trYtur7 dHr +rH^ HVir\ c YerotoninH \ediHz n Hn]ietHte n Mri\ul rXnd eVectul de inZiWiie co\MortH\entHl i nu Me cel de HrouYHl& LH MHcienii cu HtHc de MHnic7 nivelul Yerotoninei eYte YuW cel nor\Hl7 unul dintre cele \Hi VoloYite \edicH\ente 5 ProzHcul 5 HcionXnd toc\Hi n YenYul creterii $A0( lH nivel YinHMtic& ProzHcul eYte un inZiWitor Yelectiv Hl reAuMtH_eAului $A0( TSSRIU i inZiW MroteinH reYMonYHWil de trHnYMortul $A0( nHMoi n neuronul MreYinHMtic7 VcXnd $A0( \Hi \ult ti\M diYMoniWil n YMHiul YinHMtic& 4edicH\entele de tiM SSRI HcioneHz HYuMrH ZiMotHlH\uYului reducXnd YecreiH de CR0 i deci de cortizol7 i HYuMrH H\i[dHlei Tnucleul lHterHlU reducXnd inMuturile e]citHtorii Yerotoner[ice Mri\ite de lH corte] i tHlH\uY T+or\Hn i colHW&7 /666U& 4* WVi4^b a itVli or[iHnYiVHY( P -6&2&/&$& DOPA4INA va7 9li a7:? dD r& SiYte\ul doMH\iner[ic TDAU Ye \MHrte n MHtru YuWdiviziuni7 cel \ezoli\Wic i ni[roYtriHtHl Viind i\MortHnte n conte]tul de VH& SiYte\ul \ezoli\Wic i Hre ori[ineH n HriH ventrHl te[\entHl din \ezenceVHl i inerveHz Hriile tuWerculilor olVHctivi7 nucleul Hccu\WenY7 H\i[dHlH i YeMtu\ul iHr cel ni[roYtriHtHl i Hre ori[ineH n YuWYtHnH neH[r \ezenceVHlic i MroiecteHz n Hriile corticHle7 incluzXnd MreVrontHlul& SiYte\ul \eYoli\Wic eYte i\MlicHt n YMeciHl n \otivHie i co\MortH\entul e]MlorHtor7 iHr cel ni[roYtriHtHl n Vuncii co[nitive YuMerioHre Mrecu\ \e\oriH de lucru TPrevic7 -111U& StreYul conduce lH eliWereHreH de doMH\in n corte]ul MreVrontHl7 dHr HceYt lucru nu eYte HYociHt neHMrHt cu Hn]ietHteH7 doMH\in Viind reYMonYHWil \Hi de[rHW n cretereH \otivHiei i doWXndireH de YtrHte[ii de coMin[ TNo^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& ReceMtorii doMH\iner[ici Dl \ediHz condiionHreH HverYiv7 iHr unii Hutori Yu[ereHz c Yi\Mto\ele Hn]ioHYe conYecutive Hd\iniYtrrii de dro[uri MYiZoYti\ulHnte TH\VetH\inH i cocHinU Ye dHtoreHz H\MliVicrii Hctivitii DA lH nivelul nucleilor \ediHni Hi H\i[dHlei T+elo`itz i Ro__inidiY7 -111U& ReceMtorii Dl i D/ Hu rol n controlul inZiWitor Hl corte]ului \ediHn MreVrontHl HYuMrH nucleului WHzolHterHl H\i[dHliHn7 inVluenXnd HYtVel e]tinciH condiionrii HverYive Tvezi CO4PLEGUL A?=D+DALIANU& D *h\HYcHreH Yecolului ce VHce din noi creierul? /$? :i -6&2&/&8& ACE(ILCOLINA )ISO4A(OS(A(INA&

AcetilcolinH TAcZU eYte MrinciMHlul trHnY\itor i\MlicHt n Vunciile MerceMtive i n \e\oriH de lucru& Studii din Hnii E16 Hu evideniHt o interHciune YtrXnY lH nivelul ZiMocH\Mului i H\i[dHlei ntre ACZ i o neuroMeMtid nu\it Yo\HtoYtHtin TSS-3U& AciuneH lui SS-3 lH nivelul receMtorului coliner[ic \uYcHrinic duce lH o VHcilitHre H eVectului ACZ7 creYcXnd de MXn lH 3 ori H\MlitudineH curentului 4 THMud *loo\7 -11$U& AceHYt dinH\ic dintre ACZ i Yo\HtoYtHtin Mrezint intereY n conte]tul Hctivitii lH nivelul H\i[dHlei i H outMutAurilor H\i[dHlei7 cHre tri\ite Mroiecii coliner[ice ctre YtrHturile Wo[Hte n Yo\HtoYtHtin din neocorte]& .n MluY7 SS-3 coe]iYt lH nivelul YinHMYelor cu +A*A7 iHr rYMunYul +A*Aer[ic MoYtYinHMtic eYte unul dintre \ecHniY\ele \edicHiei Hn]iolitice T*loo\7 -11$U& -6&2&/&,& SIS(E4UL 0IS(A4INER+IC& EYte i\MlicHt n HrouYHl Mrin inter\ediul receMtorului 0I7 HctivitHteH neuronilor ZiYtH\ine[ici Viind \H]i\ n YtHreH de ve[Ze& StreYul crete nivelul de ZiYtH\ine n creier& AntiZiYtH\inele induc YedHre i Hu eVecte Hn]iolitice THMud No^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& -6&2&/&<& SIS(E4ELE OPIACEE& OMiHceele endo[ene cuMrind WetH endorVinele7 en_eVHlinH i d^norVinele& StreYul HltereHz concentrHiH lor lH nivelul ZiMotHlH\uYului7 corMilor YtriHi i Hriilor te[\entHle \ezenceVHlice& AceHYtH Yu[ereHz c YiYte\ele oMiHcee \oduleHz rYMunYul lH YtreY MoYiWil Mrin inVluenHreH Yecreiei Hltor neuroMeMtide cu\ Hr Vi CR0& DeAHYe\eneH7 ele HtenueHz HctivitHteH locuY coeruleuY i eliWerHreH de norHdrenHlin& In@ectHreH de oMioide TcH i de +A*A i neuroMeMtid CU n nucleii H\i[dHlieni duce lH YuMri\HreH condiionrii HverYive i H Hltor eVecte Hn]ioHYe T*loo\7 -11$U& SeMHrHreH \H\ei de Mui conduce lH YcdereH drH\Htic H concentrHiei de oMioide n corte]ul cin[ulHt7 orWitoVrontHlul dreMt i YeMtu\7 iHr HnticiMHreH HceYtei YeMHrri MrovoHc MHnic T*uc_7 -111U& SAH oWYervHt c MHcienii cu HtHc de MHnic Yunt \Hi Muin MrediYMui lH H declHnH HceYte crize n MrezenH MerYoHnelor iuWite YHu VoHrte VH\iliHre T+or\Hn i colHW&7 /666U7 cXnd YecreiH de oMioide eYte creYcut iHr HceYteH Mot ine YuW control HctivitHteH H\i[dHlei i H locuY coeruleuY& -6&2&/&1& COLECIS(ORININA& EYte o neuroMeMtid rYMXndit n corte]7 H\i[dHl i ZiMocH\MuY i MoHte MrovocH Hn]ietHteH i HtHcurile de MHnic7 eH creYcXnd rC*F n zonH MoYtero\ediHn H nucleului Hccu\WenY& AceYt eVect eYte contrHWHlHnYHt de WenzodiHzeMine TNo^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& -6&2&/&-6& 0OR4ONUL ELI*ERA(OR AL COR(ICO(ROPINEI& CR0 eYte un VHctor coordonHtor i\MortHnt Hl H]ei ZiMotHlH\uYA[lHnd ZiMoVizA[lHnde HdrenHle T0PAU& CH rYMunY lH YtreY7 CR0 eYte eliWerHt din nucleul MeriventriculHr ZiMotHlH\ic TP=NU i HctiveHz receMtorii de CR0 Hi ZiMoVizei HnterioHre7 ceeH ce Mroduce VoYVorilHreH VHctorului de trHnYcriMie CRE* i eliWerHreH n circulHiH YHn[vin de Zor\on HdrenocorticotroMic TAC(0U& AC(0 lH rXndul Yu HctiveHz receMtorii Yi din corte]ul HdrenHl HYtVel creYcXnd YintezH i eliWerHreH de [lucocorticoizi 5 cu\ eYte cortizolul&

ReceMtorii CR0 5 nu\ii CR0- i CR0/ 5 Yunt rYMXndii n tot YiYte\ul nervoY i lH MeriVerie& CR0 Hre o HVinitHte \Hi ridicHt Mentru CR0- iHr urocortinul TUcnU 5 o MeMtid nrudit cu CR0 5 eYte li[Hndul CR0/ T*Hle i colHW&7 /666U& CR0- Hre rol Hn]io[en7 iHr CR0/ rol Hn]iolitic TRiYZi\oto i colHW&7 /666U& CR0 crete HctivitHteH locuY coeruleuY i duce lH Yi\Mto\e Hn]ioHYe7 iHr Hd\iniYtrHreH de HntH[oniti Hi CR0 Hre eVecte Hn]iolitice THMud No^eY i 0oeZnASHric7 -11<U& CR0 eYte i\MlicHt n reHciH de diYMerHre cHuzHt de izolHreH de MerYoHnele relevHnte Tn YMeciHl lH vXrYte VoHrte VrH[edeU i cu Yi\Mto\ele de 9Wurnout:7 Mrecu\ i cu Yi\Mto\Htolo[iH relHionHt cu YevrH@ul duM diVerite dro[uri Mrecu\ Hlcool7 cocHin7 oMiHcee i cHnHWiY T*uc_7 -111U& -6&2&/&--& (AC0IRININELE& +enH (Hci cHre encodeHz neuroMeMtidele de tiMul tHcZi_ininelor TYuWYtHnH P i neuro_ininH AU reMrezint un Muternic \oderHtor Hl co\MortH\entelor Hn]ioHYe i deMreYive& Studiile reHlizHte Me oHreci \utHni cu HceHYt [en liMY7 Hu evideniHt un co\MortH\ent \Hi Hctiv n condiiile ilu\inrii Muternice H WrHelor deYcZiYe Hle unui lHWirint TYituHie Hn]io[enU i \Hi \ulte interHciuni YociHle n \edii HverYive T*il_eiA+orzo i colHW&7 /66/U& -6&2&/&-/& AC(I=A(ORUL PLAS4INO+ENULUI (ISULAR& SerinAMroteHzH nu\it ActivHtorul PlHY\ino[enului (iYulHr TtPAU eYte HctivHt n nuclei centrHl i \ediHn H\i[dHlieni de ctre YtreY7 i Mro\oveHz lH HceYte niveluri re\odelri neurHle relHionHte cu YtreYul& (PA eYte HMoi inZiWHt de ctre inZiWitorul - Hl ActivHtorului PlHY\ino[en TPAIA-U& AceYte eveni\ente Mreced HMHriiH lH oHreci H co\MortH\entelor Hn]ioHYe induYe de ctre YtreY TPH`lH_ i colHW&7 /662U& -6&2&/&-2& +ALANINA , E NeuroMeMtidH nu\it +HlHnin coe]iYt cu YerotoninH i norHdrenHlinH n YiYte\ele neurHle ce \ediHz e\oiile& +HlHnin e]ercit Hciuni Hn]iolitice Mrin inter\ediul receMtorului +ALAR- n condiiile unui YtreY ridicHt T0ol\eY i colHW&7 /662U& -6&2&/&-3& *O4*ESINELE a tV& Cele \Hi cunoYcute MeMtide de tiMul Wo\WeYinei Yunt PeMtidH eliWerHtoHre H [HYtrinei T+RPU i Neuro\edinH * TN4*U& )oHrecii cu deVicit Hl receMtorului N4*AR Mrezint o MerceMie HlterHt H riYcului7 iHr cei deVicieni n receMtorul +RPAR Mrezint un co\MortH\ent HlterHt lH introducereH unui intruY n \ediul Yu& Cele dou tiMuri de receMtori Yunt i\MlicHi n re[lHreH YiYte\ului Yerotoner[ic n condiii de YtreY7 iHr +RPAR interHcioneHz i cu YiYte\ul +A*AAFWenzodiHzeMin TCH\HdH i colHW&7 /66/U& SZu\^HtY_^ i colHW& T/66/U Hu deYcoMerit c H\i[dHlH lHterHl conine un circuitAWucl ce i\Mlic neuronii Yi MrinciMHli i +RPAR ce conin interneuroni inZiWitori& Aceti interneuroni re[leHz inVor\HiH relHionHt cu VricH Me cHre o MroceYeHz neuronii MrinciMHli& Atunci cXnd Ye deYcHrc neuronii MrinciMHli7 ei eliWereHz Mrintre Hlte \olecule7 +RP7 cHre interHcioneHz cu +RPAR lH nivelul interneuronHl i i HccentueHz inZiWiiH neuronilor MrinciMHli 5 deci un circuitAWucl de VeedWHc_ ne[Htiv& )oHrecii deVicieni de +RPAR Mrezint o

H\intire H eveni\entului trHu\Htic \Hi Muternic i ti\M \Hi ndelun[Ht& AcetiH nu Yunt totui Hn]ioi n [enerHl& Cu Hlte cuvinte7 WuclH de VeedWHc_ ne[Htiv \ediHt de +RPAR de lH nivelul H\i[dHlei MHre Y Vie i\MlicHt n \od YMeciVic n conYolidHreH e]Merienelor trHu\Htice n \e\orie TSZu\^HtY_^ i colHW&7 /66/U& -6&3& NEURO*IOLO+IA PRINCIPALELOR (UL*UR"RI Yk ANGIOASE PQ7 U& DuM DS4AP=7 Yunt clHYiVicHte -2 tulWurri de Hn]ietHte HtHcul de MHnic7 H[orHVoWiH7 MHnicH Vr H[orHVoWie7 H[orHVoWiH Vr iYtoric de MHnic7 VoWiH YMeciVic7 VoWiH YociHl7 tulWurHreH oWYeYivAco\MulYiv7 YtreYul MoYttrHu\Htic7 YtreYul Hcut7 Hn]ietHteH [enerHlizHt7 tulWurHreH Hn]ioHY dHtorHt unei condiii \edicHle [enerHle7 tulWurHreH Hn]ioHY induY de o YuWYtHn i tulWurHreH Hn]ioHY Vr Hlt YMeciVicHie& IniiHl YAH crezut c HtHcul de MHnic Hre o ori[ine Mur MYiZo[en7 dHr Ytudii \Hi recente VoloYind PE( Hu conduY lH concluziH c e]iYt o WHz neuroWiolo[ic H HceYtei tulWurri& Rei\Hn i colHW& T-1<8U THMud *i[ler i Cle\ent7 -11,U Hu de\onYtrHt ire[ulHriti Hle rC*F n re[iuneH MHrHZiMocH\Mic7 cH i Hlte HWerHii \etHWolice lH MHcienii cu HtHc de MHnic& De HYe\eneH7 YAH oWYervHt c MHcienii cHre Hu Hlte MHtolo[ii ce i\Mlic loWul te\MorHl dreMt Mrezint Yi\Mto\e de Hn]ietHte i HtHc de MHnic& An]ietHteH H VoYt HYociHt cu leziuni Hle e\iYVerei dreMte7 n ti\M ce Hn]ietHteH HYociHt cu deMreYiH 5 cu leziuni Hle e\iYVerei YtXn[i& Un Ytudiu VoloYind R4N VuncionHl H evideniHt Hnor\Hliti de VuncionHre H loWului te\MorHl \ediHnQ dreMt lH MHcienii cu HtHc de MHnic TOntiveroY i colHW&7 -1<1D HMud *i[ler i Cle\ent7 -11,U& Alte Vor\Hiuni i\MlicHte n HtHcurile de MHnic Yunt locuY coeruleuY7 cZe\oreceMtorii \edulHri centrHli i nucleul rHVeului dorYHl din \ezenceVHl& O ZiMerYenYiWilitHte H cZe\oreceMtorilor \edulHri VH de CO/ duce lH o Yti\ulHre e]ceYiv H locuY coeruleuY VHcilitXnd o YtHre de MHnic TCutler i 4HrcuY7 -111U& Neuronii Yerotoner[ici \edulHri Yunt Yti\ulHi de cretereH concentrHiei de CO/& Ei Yunt MoziionHi ideHl Mentru H deMiYtH nivelul de CO/ din YXn[e7 HvXnd rolul de H \enine Zo\eoYtHzH Ye\nHlizXnd creierului orice cretere MeYte nivelul nor\Hl Hl CO/ T*rHdle^ i colHW&7 /66/U& SenzHiH de YuVocHre i ZiMerventilHiH Yunt Yi\Mto\e centrHle Hle HtHcului de MHnic& .n coordonHreH \HniVeYtrilor HtHcului de MHnic \Hi Yunt i\MlicHte H\i[dHlH7 tHlH\uYul7 nucleul MeriHMeductHl cenuiu7 nucleul MHrHWrHZiHl i ZiMotHlH\uYul T+or\Hn i colHW&7 /666U& AH cu\ H\ \Hi HrtHt Tvezi SERO(ONINAU lH MHcienii cu HtHc de MHnic7 nivelul Yerotoninei eYte YuW cel nor\Hl7 unul dintre cele \Hi VoloYite \edicH\ente 5 ProzHcul 5 HcionXnd toc\Hi n YenYul creterii $A0( lH nivel YinHMtic& PrediYMoziiH YMre HtHc de MHnic Ye trHnY\ite [enetic7 [e\enii \onozi[oi HvXnd HnYe \Hi \Hri de H dezvoltH HceHYt tulWurHre THMro]& 2-iU co\MHrHtiv cu cei dizi[oi YHu cu VrHii oWinuii T+or\Hn i colHW&7 /666U& *Hzele neuroWiolo[ice Hle tulWurrii oWYeYivAco\MulYive TOCDU Hu VoYt inveYti[Hte Mrin teZnici de i\H[iYtic cereWrHl& AceYte Ytudii YAHu centrHt Me dou Vor\Hiuni loWii VrontHli i nucleul cHudHt& Studii PE( Hu de\onYtrHt un \etHWoliY\ creYcut n corte]ul orWitHl i n cHMul nucleului cHudHt& De

HYe\eneH7 YAH oWYervHt Mrin Ytudii SPEC( un rC*F creYcut n MHrteH MreVrontHl \ediHn& Unele teorii MoYtuleHz o diYVuncie iniiHl lH nivelul Vor\Hiunilor YtriHte i YecundHr o ZiMerHctivitHte corticHl& AYtVel7 diYVunciH Hr Vi undevH n circuitul VrontHlAYuWcorticHl ce leH[ orWitoVrontHlul de nucleul cHudHt i [loWuY MHlliduY TInYei7 -11/D HMud Cutler i 4HrcuY7 -111U& O Hlt Ytructur i\MlicHt eYte corte]ul cin[ulHt& Sti\ulri electrice Hle HceYtuiH Mroduc \icri YtereotiMe7 iHr Ytudii PE( Hu HrtHt o cretere \etHWolic n HctivitHteH corte]ului cin[ulHt Hnterior WilHterHl lH MHcienii cu HceHYt tulWurHre THMud Cutler i 4HrcuY7 -111U& +eZrin[ i colHW& T/666U VoloYind ERPY Hu oWYervHt o ne[HtivitHte relHionHt cu erorile AHdic un MoteniHl Hl creierului ce reVlect MroceYul de \onitorizHre Hl unei Hnu\e Hctiviti 5 \Hi creYcut lH indivizii cu OCD& 4H[nitudineH HceYtei creteri e relHionHt cu YeveritHteH Yi\Mto\elor7 iHr locuYul HceYtui Veno\en coreYMunde cu zonH MreVrontHl \ediHn7 MoYiWil corte]ul cin[ulHt Hnterior& Co\MortH\entele co\MulYive Yunt HnHlo[e cu unele co\MortH\ente Hni\Hle Mrecu\ [roo\in[ul YHu n[roMHreH de \XncHre 5 co\MortH\ente ce Ye H\MliVic Htunci cXnd Hni\Hlul eYte ntrAun conVlict& AceYteH Yunt co\MortH\ente Mri\itive HdHMtHtive ce Yunt HctivHte neHdecvHt n OCD& Corte]ul cin[ulHt Hnterior Ye\nHleHz erorile TcHre Yunt Yinoni\ul unui conVlict co[nitivU i tri\ite Ye\nHle de corectHre H lor corte]ului dorYolHterHl MreVrontHl7 Mrecu\ i Ye\nHle ctre [Hn[lionii WHzHli Mentru H Mre[ti \icrile de i\Mle\entHre H unei Hciuni de corectHre T+eZrin[ i colHW&7 /666U& Din Munct de vedere WiocZi\ic7 MHcienii cu OCD rYMund diVerit lH SSRI ceeH ce Yu[ereHz VHMtul c HceHYt tulWurHre Hre un YuWYtrHt WiocZi\ic diVerit de celelHlte tulWurri Hn]ioHYe TRooYevelt7 -11/U& LH MHcienii cu YtreY MoYttrHu\Htic TP(SDU HMHr unele diYVuncii Viziolo[ice Mrecu\ o cretere H Hctivitii Yi\MHtice7 o cretere H Hctivitii H]ei ZiMotHlH\uYFZiMoVizF[lHnde HdrenHle7 o diYVuncie H YiYte\elor de oMioide endo[ene TCutler i 4HrcuY7 -111U7 o diYtrHcie H \HYei neuronHle din zonH CA2 ZiMocH\Mic TSHMolY_^7 Uno7 ReWert i FincZ7 -116D HMud *i[ler i Cle\ent7 -11,U Mrecu\ i o diYVuncionHlitHte H unor Ytructuri Mrecu\ orWitoVrontHlul7 corte]ul cin[ulHt Hnterior i H\i[dHlH TScZore7 /66-WU& CoMiii \HltrHtHi cu P(SD Yecret \Hi \ult cortizol i cHtecolH\ine7 iHr HceYte Yi\Mto\e coreleHz cu durHtH trHu\ei i cu [Xndurile intruzive7 ZiMerHouYHlul i co\MortH\entul evitHtiv& De HYe\eneH7 coMiii \HltrHtHi i HdoleYcenii cHre Hu dezoltHt P(SD Mrezint o reducie H volu\ului intrHcrHniHn i cereWrHl de ,A<i& =entriculii dreMt7 YtXn[ i lHterHl nY Yunt diYMroMorionHt \Hi \Hri lH HcetiH& =olu\ul intrHcrHniHn coreleHz Mozitiv cu vXrYtH lH cHre YAH inYtHlHt tulWurHreH i ne[Htiv cu durHtH HWuzului& Si\Mto\e Mrecu\ [Xnduri intruzive7 co\MortH\ent evitHtiv7 ZiMerHroHuYHl i diYociere coreleHz ne[Htiv cu volu\ul intrHcrHniHn i \ri\eH corMului cHlloY TDe*elliY7 -111U& Unele Ytudii Vcute Me veterHni din =ietnH\ Hu MuY n eviden VHMtul c cei cHre Hu dezvoltHt P(SD e]MerieniHYer \Hi \ulte eveni\ente trHu\Htice HnterioHre7 incluzXnd HWuzuri Vizice YHu Ye]uHle n coMilrie7 co\MHrHtiv cu veterHnii ce nu HveHu P(SD7 iHr rHtH de HMHriie H tulWurrii erH \Hi \Hre

Mrintre [e\enii \onozi[oi THMud *i[ler i Cle\ent7 -11,U& De HYe\eneH7 YtHtiYticile HrHt c doHr 2$i dintre Ve\eile cHre Yunt violHte dezvolt P(SD TAnH[noYtHrHY i colHW&7 -111U& Se MoHte deci vorWi de o MrediYMoziie nnYcut YHu Vor\Ht n Mri\H MerioHd de viH YMre H dezvoltH HceHYt tulWurHre& AH cu\ H\ \Hi HrtHt7 coMiii i HdoleYcenii cu Hn]ietHte [enerHlizHt T+ADU Hu un volu\ creYcut Hl H\i[dHlei dreMte i Hl corte]ului cin[ulHt Hnterior dreMt TScZore7 /66-WU& O \odiVicHre n YenYul ZiMere]citHWilitii ZiMocH\Mului lH Yti\uli YenzoriHli de tiMul inVor\Hiei YMHiHle eYte vzut cH i cHuz H H[orHVoWiei TRooYevelt7 -11/U& ProceYul denu\it 9_indlin[: H VoYt MroMuY Mentru H e]MlicH Hn]ietHteH HMrut lH Hlcoolici duM \Hi \uli Hni de conYu\ de Hlcool& AcetiH7 duM \Hi \ulte eMiYoHde de renunHre lH Hlcool dezvolt un eVect de _indlin[ 5 o cretere H YenYiWilitii neuronHle MroduY de Yti\ulri reMetHte de tiM eMileMtic Hle unor Ytructuri din loWul te\MorHl \ediHn TCutler i 4HrcuY7 -111U& Unele dro[uri MYiZoYti\ulHnte Mrecu\ cocHinH i H\VetH\\H HctiveHz cile centrHle Hle Vricii MrovocXnd Hn]ietHte& +elo`itz i Ro__inidiY T-111U Yu[ereHz c HceHYt e]MreYie H Hn]ietii conYecutiv conYu\ului de dro[uri eYte \ediHt de HctivitHteH doMH\iner[ic \ezoli\Wic7 cHre eYte creYcut de ctre HceYte dro[uri& Cercetrile Vcute Me oHreci Hu HrtHt c Hd\iniYtrHreH cronic de MYiZoYti\ulHnte Hre o inVluen e]citHtiv HYuMrH condiionrii HverYive7 iHr Hd\iniYtrHreH Me ter\en lun[ de H\VetH\inH Mroduce Veno\ene de _indlin[ lH nivelul H\i[dHlei i H Hriei ventrHle te[\entHle& AYtVel YAHr e]MlicH Yi\Mto\ele de MHrHnoiH Hle celor cHre Yunt deMendeni de cocHin& Il -6&$& E=IDEN(E I+NORA(E? ( E 5 E 9 Pute\ YMune c dHtele cu\ulHte Mrin HMortul \Hi \ultor diYciMline YHu rH\uri diYciMinHre Mrecu\ MYiZolo[iH e]Meri\entHl co[nitiv7 MYiZolo[iH dezvoltrii7 MYiZolo[iH clinic7 MYiZiHtriH7 neuroViziolo[iH7 Wiolo[iH \oleculHr i [eneticH7 MYiZoVHr\Hcolo[iH7 etolo[iH i Hltele7 ne Mer\it Y trH[e\ concluziH c tulWurrile Hn]ioHYe7 n \HreH lor \H@oritHte7 Yunt rezultHtul unor MrediYMoziii [enetice& AceYte MrediYMoziii HVecteHz n Mri\ inYtHn VuncionHreH unor Ytructuri li\Wice reYMonYHWile de reHctivitHteH Viziolo[ic VH de Yti\uli neVH\iliHri7 MerceMiH Yti\ulilor e\oionHli7 controlul HrouYHlului i condiionHreH HverYiv7 iHr HceHYt VuncionHre eYte evideniHWil nc de lH nHtere& AceYt YuWYtrHt reMrezint o WHz de MlecHre YMre o YtructurHre deVicitHr H YiYte\elor corticoAli\Wice cu rol n MerceMiH \ediului YociHl7 H MroMriei MerYoHne i n coMin[ul lH YtreY& ProceYul eYte unul n treMte7 Ye deYVoHr n Mri\ii doi Hni de viH7 ViecHre treHMt Viind evideniHWil Mrin teZnici YMeciVice nceMXnd din lunH H 3AH& IniiHl Ye MoHte vorWi de criYtHlizHreH unei Ytructuri te\MerH\entHle cu reHctivitHte Viziolo[ic creYcut i cu deVicite de Hutore[lHre7 HceHYt Ytructur Viind clHr lH 2 Hni i \HniVeYt n ur\torii Hni7 ur\Xnd cH n \H@oritHteH cHzurilor Y Ye H@un[ lH ,A,7$ Hni lH un MHttern de co\MortH\ent Hn]ioY YtHWilizHt& O dHt cu cretereH n vXrYt7 ViecHre MerYoHn trece Mrin Hcu\ulri MerYonHle

YMeciVice7 de HceeH ViecHre deYcrie n \od YMeciVic ceeH ce Yi\te7 i dezvolt YtrHte[ii co\MenYHtorii YMeciVice7 HceHYt not de YMeciVic Viind YeYizHWil n interviuri YHu n \odHlitHteH de co\MletHre H unor cZeYtionHre& 4ult \Hi e]Hcte7 Videle i neHVectHte culturHl Yunt unele MroWe co[nitive Hle cror YuWYtrHte Hu VoYt identiVicHte Mrin \etodele neurotiinelor7 i cHre YurMrind [rHdul de VuncionHlitHte Hl reelelor neurHle HVectHte Tvezi cHMitolul ur\torU& 4odul n cHre YAHu YtructurHt HceYte reele n Mri\ii Hni de viH Mrin interHciuneH dintre VHctorii [enetici i cei din \ediu conduce lH o e]Mri\Hre Viziolo[ic7 co[nitiv i co\MortH\entHl diVerit7 Hdic lH cHte[oriile de tulWurri Hn]ioHYe deYcriYe n \HnuHlele de diH[noYtic& S nu uit\ nY c 9Hn]ietHteH: eYte un conYtruct7 unul \enionHt din cele \Hi vecZi ti\Muri Tvezi EMoMeeH lui +Zil[H\eU i cH orice conYtruct eH nu eYte cHuz Mentru ni\ic7 reMrezentXnd doHr un nu\e HcordHt unei Yi\Mto\Htolo[ii& CHuzele Yi\Mto\Htolo[iei Yunt cele deYcriYe n HceYt \HteriHl7 iHr HceHYt Yi\Mto\Htolo[ie MoHte Vi ntXlnit i n Hlte tulWurri cu\ Yunt cele de MerYonHlitHte T(ulWurHreH de tiM EvitHtivU7 de co\MortH\ent TAD0DU7 tulWurri Ye]uHle T(ulWurHreH de AverYiune Se]uHlU7 tulWurri deMreYive7 n unele tiMuri de YcZizoVrenie TMHrHnoidU7 n HutiY\7 n unele YindroH\e neurolo[ice TS^denZH\U7 YindroH\e [enetice \onozo\Hle TG VrH[il i JilliH\YU7 cH ur\Hre H unor trHu\e cereWrHle7 Hccidente iYcZe\ice7 eMileMYie7 conYu\ e]ceYiv de dro[uri YHu Hlcool etc& EYte ele\entHr din Munct de vedere lo[ic Y YMune\ c n toHte HceYte cHzuri eYte vorWH de HVectHreH7 din cHuze diVerite7 H unor circuite nervoHYe7 iHr n Vuncie de [rHdul de e]tindere H HceYtei HVectri Tdeci de tiMul Ytructurilor i Hl neurotrHnY\itorilor i\MlicHiU Yi\Mto\Htolo[iH Ye e]Mri\ Mrin ele\ente YMeciVice clHYiVicHte n \HnuHle de diH[noYtic lH ruWrici diVerite& --& DE LA =ALIDI(A(EA CONCEP(UALA LA ANALI'A CO4PONEN(ELOR --&-& PROFILUL EGECU(I= AL AU(IS4ULUI& DHt Viind c Vunciile e]ecutive Yunt \YurHte de YHrcini cHre n [enerHl neceYit \Hi \ulte oMerHii co[nitive Mentru H Vi rezolvHte7 n vedereH identiVicrii co\Monentei diYVuncionHle dintrAo Yerie de co\Monente i\MlicHte n MerVor\HnH lH YHrcinH reYMectiv eYte neceYHr ceeH ce Ye nu\ete HnHlizH co\Monentelor MroceYului& De e]e\Mlu7 unH dintre cele \Hi cunoYcute YHrcini e]ecutive7 JiYconYin CXrd Sortin[ (eYt TJCS(U7 conYiderHt un teYt Hl Vle]iWilitii co[nitive7 Mentru H Vi rezolvHt neceYit \eninereH Hteniei Me o Hnu\e di\enYiune H ite\ilor7 cHMHcitHteH de H clHYiVicH ite\ii conVor\ unor MrinciMii HWYtrHcte7 inZiWHreH rYMunYului cHre YAH dovedit corect Hnterior i VoloYireH VeedWHc_Aului verWHl Me cHreAl oVer e]H\inHtorul& O MerVor\Hn YlHW lH HceYt teYt neceYit identiVicHreH co\MonenteiFco\Monentelor cHre Hu contriWuit lH eH& Prin HnHlizH co\Monentelor MroceYului7 OzonoVV T/66-U H identiVicHt MroVilul diYVunciilor e]ecutive cHrHcteriYtic Hutitilor& AYtVel7 YHrcinile de tiM JCS( Hu evideniHt un deVicit lH nivelul co\utrii de lH un conceMt YHu Yet conceMtuHl lH Hltul7 deci Hl Vle]iWilitii conceMtuHle& RelHionHt cu HceHYtH dHr VoloYind MHrHdi[\H +oFNoA[o7 eH H MrezentHt Me un ecrHn de cHlculHtor dou Vor\e 5 un cerc i un MtrHt7 YuWiecii Viind nvHi

Y rYMund lH unH dintre ele i n HcelHi ti\M YAi inZiWe rYMunYul lH ceHlHlt& DuM cXtevH Yerii de HceYt Vel7 li Ye ddeH inYtruciuneH inverY7 Y rYMund lH ce treWuiHu Y nu rYMund Hnterior7 i inverY& AMoi7 Ye reveneH lH Yetul iniiHl i tot HH de cXtevH Yute de ori& SuWiecii cu HutiY\ Hu MrezentHt o MerVor\Hn YlHW lH HceHYt YHrcin7 dovedind liMY de Vle]iWilitHte lH trecereH de lH un Yet lH Hltul n cHre treWuiHu YAi inZiWe rYMunYul nvHt Hnterior& 4ecHniY\ele inZiWitorii Hu VoYt teYtHte VoloYind o YHrcin StoMAYi[nHl i unH de H\orYH@ ne[Htiv& .n Mri\H7 YuWiecii treWuiHu Y cHte[orizeze cuvinte cH Viind YHu nu \e\Wre Hle unei cHte[oriiAint Te] Hli\enteU& .n ti\Mul derulrii YHrcinii7 din cXnd n cXnd erH MrezentHt un Ye\nHl Huditiv cHre i HnunH Y nu VHc ni\ic& Autitii YAHu dovedit cHMHWili n H Ye oMri lH Ye\nHl din oMerHiuneH de cHte[orizHre7 \HniVeYtXnd deci o Wun inZiWiie \otorie& .n YHrcinH de H\orYH@ ne[Htiv7 Hu VoYt MrezentHte un ir de $ litere Me un ecrHn7 YuWiecii treWuind YAi Vi]eze HteniH Me H douH i H MHtrH liter i Y i[nore celelHlte litere& .n Mri\ VHz ei treWuiH Y indice dHc H douH i H MHtrH liter erHu lH Vel YHu nu7 HMYXnd o tHYt& .n unele Yerii7 literele cHre treWuiHu Vi]Hte erHu lH Vel cu cele cHre Hu treWuit i[norHte n YeriH HnterioHr& Cercetrile eVectuHte Me YuWieci nor\Hli Hu HrtHt c Hcei ite\i cHre Hu treWuit i[norHi n YeriH ] Yunt \Hi lent MroceYHi n YeriH ] K-& Autitii Hu HrtHt i ei HceYt tiM de MHttern7 MroceYXnd \Hi lent Yti\ulii din YeriH ] K cHre Hu VoYt i[norHi n YeriH ] THdic HnterioHrU& Deci7 MrezentXnd un H\orYH@ ne[Htiv nor\Hl7 ei dovedeYc un \ecHniY\ inZiWitor co[nitiv dezvoltHt lH HcelHi nivel cu coMiii nor\Hli& IniiHl7 Yu[erHreH unei diYVuncii lH nivelul \e\oriei de lucru H venit cH ur\Hre H Ytudiilor eVectuHte cu YHrcinile (urnul din 0Hnoi i (urnul din LondrH& AceYte YHrcini Yunt conYiderHte \Yuri clHYice Hle MlHniVicrii7 i deci7 intuitiv7 Hle \e\oriei de lucru& SHrcinile H\intite neceYit un cHlcul HnticiMHtiv Mrin [enerHreH i \eninereH HctivHt H \icrilor MoYiWile7 luXnd n cHlcul conYecinele ViecreiH i Hle[Xnd ntre HlternHtive& OMerHiH Yi\ultHn de \eninere HctivHt H reMrezentrilor i VoloYireH lor n [ZidHreH co\MortH\entului Yu[ereHz c YHrcinile oVer o \Yur indirect H MerVor\Hnei \e\oriei de lucru& 4Hi \ulte inveYti[Hii Me coMii Hutiti VoloYind cele dou YHrcini Hu evideniHt MerVor\Hne Ye\niVicHtiv inVerioHre coMiilor nor\Hli7 i cZiHr inVerioHre coMiilor cu retHrd \entHl& SAH H@unY lH concluziH c HceYt tiM de YHrcini reMrezint cel \Hi Muternic inYtru\ent de identiVicHre H diYVunciilor e]ecutive lH Hutiti& Din HceYte Ytudii trH[e\ concluziH c Hutitii Mrezint deVicite lH nivelul MlHniVicrii i Vle]iWilitii co[nitive& Alte Ytudii Hu \Hi MuY n eviden deVicite lH coMiii i Hdulii Hutiti n YHrcinile ce \YoHr co\MonentH de \eninere HctivHt H \e\oriei de lucru verWHle& .n [enerHl7 YAH conYtHtHt c Hutitii Yunt \Hi HVectHi lH nivelul \e\oriei de lucru verWHle i \Hi Muin HVectHi n YHrcinile YMHiHle TduM OzonoVV7 /66-U& 9Fle]iWilitHteH co[nitiv: i 9MlHniVicHreH: reMrezint conceMte MYiZolo[ice7 dHr ele Ye WHzeHz VuncionHl Me Hnu\ite \ecHniY\e

neuroWiolo[ice& Din Munctul de vedere Hl HnHlizei co\Monentelor co[nitive i\MlicHte n rezolvHreH diVeritelor YHrcini7 Mute\ concluzionH c HutiY\ul eYte cHrHcterizHt Mrin deVicite n \eninereH HctivHtFMroteciH VH de interVerene H inVor\Hiei Tn YMeciHl H celei verWHleU7 diViculti n co\utHreH Hteniei de lH o cHte[orie lH HltH i diViculti n inZiWHreH unui rYMunY Hnterior reco\MenYHt& RelHionHt cu ulti\H conYtHtHre7 eYte intereYHnt c YHrcinile Hd\iniYtrHte de e]H\inHtori7 deci cHre neceYit un [rHd de interHciuni YociHle Mentru H indicH rYMunYul corect7 H\MliVic un deVicit co[nitiv Hl Hutitilor cHre Hlt\interi Hr Vi \Hr[inHl& AceHYt oWYervHie Yu[ereHz c deVicitul centrHl Hr conYtH n HWilitHteH de H reHcionH lH VeedWHc_ Htunci cXnd el eYte VurnizHt n conte]tul unei interHciuni verWHle7 YociHle& AceHYt iMotez eYte con[ruent cu teoriH HVectrii loWului VrontHl lH Hutiti7 tiut Viind VHMtul c zonH orWitoVrontHl @oHc un rol i\MortHnt n nvHreH HYociHiilor de tiM Yti\ulAreco\MenY TOzonoVV7 /66-U&7 Hi7 ti S( --&/& CA'UL FENILCE(ONURIEI .N LOC DE 9IS eol SC"'U(: LA 9DEFICI(E DOPA4INER+ICE .N CIRCUI(ELE CDLPF 5 CCA: ProWle\H VundH\entHl n Venilcetonurie TPRUU eYte o \utHie H [enei de Me cro\ozo\ul -/ T-/b//A-/b/3&-U ce encodeHz enzi\H nu\it VenilHlHninAZidro]ilHz& FenilHlHninAZidro]ilHzH eYte eYeniHl Mentru Zidro]ilHreH TYHu convertireHU H\inoHcidului VenilHlHnin TPZeU n H\inoHcidul tirozin T(^rU& LH HMro]i\Htiv - din -6666 de oH\eni ce Ye nHYc cu PRU7 HctivitHteH VenilHlHninAZidro]ilHzei eYte Vie HWYent Vie VoHrte reduY& De HceeH7 PRU eYte \e\Wr H clHYei de tulWurri nu\ite 9erori nnYcute de \etHWoliY\:& .n cHzul PRU eYte vorWH deYMre \etHWoliY\ul PZe& Pentru c VoHrte Muin PZe eYte \etHWolizHt7 nivelul HceYteiH din YXn[e H@un[e MericuloY de ridicHt& DHc PRU nu eYte trHtHt7 nivelul YHn[vin Hl PZe deMete de -6 ori nor\Hlul& Pentru c nu \Hi eYte MroduY (^r din PZe7 nivelul YHnvin Hl (^r eYte Yczut DHc dezecZiliWrul YHn[vin Hl PZe i (^r nu eYte corectHt rHMid7 duce lH trHu\e cereWrHle e]tinYe i retHrdHre \entHl Yever& PRU eYte unH dintre cele \Hi Vrecvente cHuze WiocZi\ice Hle retHrdrii \entHle& LH coMiii cu PRU ce ur\eHz o diet conYtituind n reducereH Hcu\ulrii de PZe i YuMli\entHreH \oderHt H (^r Ye oWYerv niveluri ridicHte \oderHte Hle PZe i reduYe \oderHte Hle (^r n circulHiH YHn[vin& DHt Viind c dietH conYtXnd n concentrHii Yczute Hle PZe nu conduce lH niveluri nor\Hle Hle PZe i (^r7 Ye MHre c MroWle\H continu Y e]iYte& Nu\eroHYe Ytudii Hu evideniHt deVicite co[nitive Ye\niVicHtive lH coMiii cu PRU ce ur\HYer o diet HdecvHt Tvezi DiH\ond7 /66-U& De e]e\Mlu7 ISAul HceYtor coMii eYte de cele \Hi \ulte ori \Hi Yczut decXt Hl celor de HceeHi vXrYt& CoMiii cu PRU cZiHr dHc ur\eHz o diet HdecvHt i\ediHt duM nHtere7 Hu un IS de <6 YHu 16 YuW Ycorul \ediu de -66 Hl celor Vr PRU7 dei HceYte Ycoruri i ncHdreHz totui lH un nivel HcceMtHWil Hl inteli[enei& Studiile eVectuHte n Hnii E<6 Hu evideniHt MroWle\e Mrivind \eninereH inVor\Hiei HctivHte n \e\oriH de lucru7 rezolvHreH de MroWle\e i n Vunciile e]ecutive lH coMiii cu PRU cHre ur\HYer diet& AceYte MroWle\e Yunt Yi\ilHre cu deVicitelor oWYervHte conYecutiv unor trHu\e

cereWrHle Hle corte]ului MreVrontHl& (rHu\e Hle corte]ului MreVrontHl n \od tiMic conduc lH o Ycdere lH ISAului lH <6A167 Hdic HceleHi vHlori oWYervHte lH coMiii cu PRU trHtHi dietHr& I\MHctul HceYtor dHte H VoYt nY \ic lH vre\eH reYMectiv7 Mentru c cercettorii nu Hu Yu[erHt nici un \ecHniY\ Mrin cHre Vunciile co[nitive deMendente de corte]ul MreVrontHl Hr MuteH Vi HVectHte lH coMiii cu PRU trHtHi7 n ti\M ce Hlte Vuncii r\Xn nor\Hle& Cercettorii din neurotiine ce Ye ocuMHu de YiYte\ul doMH\iner[ic VrontHl lH oHreci i MediHtrii ce trHtHu PRU nu tiHu ni\ic unii de ceilHli7 HH c nu YAH Mutut VHce o centrHlizHre H dHtelor n VoloYul celor din ur\& CoMiii cu PRU trHtHi i\ediHt duM nHtere i continuu Mrezint o cretere \oderHt H rHMortului YHn[vin PZeF(^r& (^r eYte un MrecurYor Hl doMH\inei& Proteinele din diet Mroduc VenilHlHnin7 cHre eYte trHnYVor\Ht de VenilHlHninAZidro]ilHz n tirozin7 cHre lH rXndul ei eYte trHnYVor\Ht de tirozinAZidro]ilHz n DOPA iHr HceHYtH Mrin DOPAAdecHrWo]ilHz trece n doMH\in& AceYt dezecZiliWru \oderHt HVecteHz n \od Yelectiv MroieciH doMH\iner[ic n corte]ul MreVrontHl TDiH\ond7 /66-U& DiH\ond T/66-U H oWYervHt c Hcei coMii cu PRU cHre Hu Mri\it o diet YrHc n PZe din Mri\H lun de viH7 dHr cHre Hu niveluri \oderHt ridicHte Hle PZe Tde 2A$ ori \Hi \Hri decXt nor\HlulU Mrezint MerVor\Hn \Hi Yczut lH YHrcinile ce neceYit HtXt \eninereH inVor\Hiei n \e\oriH de lucru cXt i inZiWHreH unui rYMunY do\inHnt7 H\Wele YHrcini deMendente de corte]ul dorYolHterHl MreVrontHl TCDLPFU i Hl corte]ului cin[ulHt Hnterior TCCAU TA not *7 recuMerHreH oWiectului7 StrooMAul 'iFNoHMte7 (HMMin[ teYtU& PerVor\HnH nu eYte HVectHt n YHrcinile ce neceYit doHr \e\orie de lucru T8 CutiiU Tvezi YuWcHMitolul ur\torU& FHMtul c cZiHr i coMiii de 8 luni Mrezint HceYte HVectri Hle MerVor\Hnei Yu[ereHz c inervHiH doMH\iner[ic H corte]ului MreVrontHl eYte i\MortHnt Mentru e]Mri\HreH HceYtor HWiliti cZiHr din Mri\ul Hn de viH& AceYte deVicite Hle \e\oriei de lucru i controlului inZiWitor deMendente de corte]ul CDLPF i CCA Hu HMrut lH toi coMiii indiVerent de Hlte vHriHWile ce in de YtHreH Yntii lor YHu Hlte cHrHcteriYtici Hle \ediului din cHre Mrovin7 cHre Hu VoYt co\MHrHi cu coMii cu PRU cu niveluri \Hi Yczute Hle PZe7 cu VrHii lor i cu [ruMuri de control& Cu cXt eYte \Hi ridicHt nivelul curent Hl PZe THdic rHMortul PZeF(^rU7 cu HtXt Yunt \Hi YlHWe MerVor\Hnele lH YHrcinile ce neceYit conco\itent \e\orie de lucru i control \otor& CoMiii cu niveluri Hle PZe \eninute lH /A8\[FdL Hu o MerVor\Hn co\MHrHWil cu H [ruMurilor de control& Deci VHMtul c Hceti coMiii YAHu nYcut cu PRU nu nYeH\n Huto\Ht un deVicit co[nitiv& EVectul nivelului ridicHt Hl PZe MHre Y Vie unul Hcut7 nu cronic MerVor\HnH lH HceYte YHrcini eYte corelHt Ye\niVicHtiv cu nivelul curent Hl PZe YHn[vin nu cu nivelul \ediu Hl PZe deAH lun[ul Mri\ului Hn de viH7 YHu Mri\ei luni de viH& .n ti\M7 YcZi\Wri Hle nivelului PZe lH HcelHi coMil Yunt Hco\MHniHte de \odiVicri n MerVor\HnH lH YHrcinile \enionHte& Nivelul de doMH\in lH nivelul corte]ului MreVrontHl vHriHz conco\itent cu rHMortul PZeF(^r7 \odiVicrile lH nivel co[nitiv Viind de nHtur VuncionHl nu YtructurHl& CoMiii ce Hu nre[iYtrHt MerVor\Hne YlHWe lH YHrcinile de \e\orie de lucru i inZiWHreH rYMunYului do\inHnt Hu Hvut totui o MerVor\Hn Wun lH

YHrcinile deMendente de Hlte YiYte\e neurHle cu\ Hr Vi corte]ul MHrietHl YHu loWul te\MorHl \ediHn TDiH\ond7 /66-U& Deci7 cZiHr dHc nivelul PZe eYte de 8A-6 \[FdL7 eVectele co[nitive Yunt Yelective& AceHYtH Ye dHtoreHz YenYiWilitii unice H neuronilor doMH\iner[ici ce MroiecteHz n Hriile MreVrontHle lH reduceri cZiHr i \oderHte Hle concentrHiei MrecurYorului doMH\inei 5 tirozinH& .n continuHre7 voi MrezentH o WHterie de evHluHre cHre evideniHz VuncionHlitHteH circuitelor nervoHYe i\MlicHte YHu nu n \eninereH inVor\Hiei n \e\oriH de lucru cXt i inZiWHreH unui rYMunY do\inHnt THMud DiH\ond7 /66-U& Fi --&2& 9SCANAREA: CREIERULUI F"R" SCANNER Ve --&2&-& PRO*E NEUROPSI0OLO+ICE U(ILI'A(E .N 9 PE E=ALUAREA COPIILOR .N(RE 8A-/ LUNI T& S --&2&-&-& (ES(E DE 4E4ORIE DE LUCRU )I CON(ROL IN0I*I(OR7 CARE a !IN DE FUNC!IONAREA COR(EGULUI DORSOLA(ERALPREFRON(AL TCDLPFU AAnotA*& EYte o YHrcin de HYcundere H oWiectului cHre neceYit Vuncii Hle \e\oriei de lucru i inZiWiiH rYMunYului ntrit Hnterior& SuWiecii vd cXnd oWiectul Areco\MenY e HYcunY duM un MHrHvHn TYunt dou MHrHvHne identiceUD duM un Hnu\it ti\M7 YuWiectului i Ye Mer\ite Y cHute oWiectulA reco\MenY7 duM unul dintre MHrHvHne& RYMunY ntXrziHt& UtilizeHz un oWYtHcol din \HteriHl trHnYMHrent& SuWiectul MoHte vedeH oWiectul Areco\MenY Mrin oricHre din Mereii cutiei7 cHre Yunt trHnYMHreni7 dHr MoHte H@un[e lH oWiect doHr Mrin MHrteH deYcZiY H cutiei& RecuMerHreH oWiectului --&2&-&/& (ES(E CARE NU NECESI(" AN+A?AREA 4E4ORIEI DE LUCRU )I A CON(ROLULUI IN0I*I(OR& DiYcri\inHre YMHiHlEYte o YHrcin de \e\orie i nvHre HYociHtiv& SuWiectul nu vede cXnd eYte HYcunY oWiectulD treWuie Y in \inte c reco\MenYH eYte ntotdeHunH HYcunY7 Vie n MHrteH dreHMt7 Vie n ceH YtXn[ Tcele dou locuri Yunt identiceUD duM o Hnu\it ntXrziere ntre YituHii7 YuWiectului i Ye Mer\ite Y cHute oWiectul& Co\MHrHie vizuHl ntre MerecZiEYte o YHrcin de recunoHtere n cHre eYte MrezentHt un Yti\ul7 ur\eHz o ntXrziere7 duM cHre YuWiectul eYte MuY Y HleH[ ntre Yti\ulul MrezentHt i un Yti\ul nou&--&2&/& PRO*E NEUROPSI0OLO+ICE U(ILI'A(E .N E=ALUAREA COPIILOR .N(RE -$ 5 26 LUNI --&2&/&-& (ES(E DE 4E4ORIE DE LUCRU )I CON(ROL IN0I*I(OR7 CARE& (INDE FUNC!IONAREA COR(EGULUIDORSOLA(ERALAPREFRON(AL& AAnotA* cu \utHreH locHiei oWiectului7 Vr cH YuWiectul Y vHd& O YHrcin de \HYcHre H oWiectului cHre neceYit \e\orH reH locHiei n cHre H VoYt \utHt ulti\H oHr oWiectul i inZiWHreH rYMunYului Hnterior ntrit& Si\ilHr YHrcinii AAnotA*7 Mentru coMiii ntre 8 i -/ luni7 dHr cHre nu coreleHz direct cu HctivitHteH corte]ului MreVrontHl&

--&2&/&/& (ES(E CARE NU NECESI(" AN+A?AREA 4E4ORIEI DE LUCRU )I A CON(ROLULUI IN0I*I(OR 2 cutii TYunt H\eYtecHte duM ViecHre deYcoMerireU O YHrcin de \e\orie n cHre YuWiecii treWuie Y ncerce Y deYcZid toHte cutiile7 V r H reMetH Hle[ereHD Ye HYi[ur un ti\M de lHten ntre dou condiii& SuWiectul treWuie YAi H\inteHYc culoHreHFVor\H cutiilorD locHiH lor YMHiHl e irelevHnt&2 cutii TVi]eU In HceYt cHz7 YHrcinH eYte Y deYcoMere ordineH YMHiHl H cutiilor& A\XnHre i neMotrivire cu Yti\ululO YHrcin de recu noHtere7 n cHre YuWiectul e reco\MenYHt Mentru [YireH Yti\ulului cHre nu Ye Motrivete cu Yti\ulul MrezentHt cu Muin ti\M nHinte& RelHionHt cu HctivitHteH loWului te\MorHl \ediHn7 Me WHzH cercetrilor Vcute Me \Hi\ue RZeYuY i din dHtele HYuMrH MHcienilor H\nezici& +loWHl vS& LocHl TMrocedur de MerceMere MreVereniHlU O YHrcin de Htenie vizuoAYMHiHl& 4YoHr HteniH ndreMtHt YMre cHrHcteriYticile [loWHle YHu YMre cele de detHliu Hle Yti\ulilor co\Mleci Te& +& LiterH 0 deYenHt din \Hi \ulte litere SU& Si\ilHr unei YHrcini cHre i\Mlic corte]ul MHrietHl TrezultHt Hl cercetrilor Me MHcieni cu leziuni cereWrHleU i cu o YHrcin relHionHt cu HctivitHteH corte]ului MHrietHl Me WHzH rezultHtelor oWinute Mrin R4N VuncionHl lH Hduli&/83 --&2&2& PRO*E NEUROPSI0OLO+ICE U(ILI'A(E IN E=ALUAREA COPIILOR .N(RE 2 )I , ANI --&2&2&-& (ES(E DE 4E4ORIE DE LUCRU )I CON(ROL IN0I*I(OR7 !IN DE FUNC!IONAREA COR(EGULUI DORSOLA(ERALAPREFRON(AL& StrooM 9NoHMteA'i:NeceYit reinereH H / re[uli i control inZiWitor& SuWiectul treWuie Y YMun 9NoHMte: cXnd i Ye indic o cHrte cu un YoHre i7 inverY7 Y YMun 9zi:7 cXnd i eYte indicHt o cHrte neH[r HvXnd deYenHt o lun& (HMMin[SHrcin WHzHt Me conVlict7 neceYitXnd reinereH H / re[uli n \inte i control inZiWitor& LH o WtHie n \HY H e]Meri\entHtorului7 YuWiectul treWuie Y WHt de / ori7 i inverY& RelHionHt cu HctivHreH corte]ului MreVrontHl7 Me WHzH cercet Hrilor lui LuriH Me MHcieni cu leziuni&2 cuieSuWiectului i Ye Mrezint o MlHnet n cHre Yunt nViMte 2 cuie HrHn@Hte n ordineH rou7 [HlWen i verde& SuWiectului i Ye cere Y le reHeze n ordineH rou7 verde7 [HlWen& AceHYtH MreYuMune cH YuWiectul Y in n \inte ordineH cerut i Y Ai inZiWe tendinH de H HrHn@H cuiele n ordineH lor iniiHl&--&2&2&/& (ES(E CARE NU NECESI(" AN+A?AREA 4E4ORIEI DE LUCRU )I A CON(ROLULUI IN0I*I(OR& SHrcin de \e\orHre H ordinii te\MorHle T(eYtul CorYiA4ilnerU SuWiectului i Ye Mrezint7 Me rXnd7 o Yerie de YoE\uliD HMoi i Ye HrHt / dintrYti\ulii reYMectivi i eYte ntreWHtMe cHre dintre cei doi Yti\uli lH vzut ulti\H dHt& RelHionHt cu HctivitHteH corte]ului MreVrontHl7 Me WHzH cercetrilor Me Hduli u\Hn cu leziuni cereWrHle&8 cutii TH\eYtecHte duM ViecHre deYcoMerireU SHrcin \nezic n cHre YuWiectul treWuie Y ncerce Y deYcZid toHte cutiile7 Vr E& Reveni HYuMrH Hle[erilorD eYte neceYHr un ti\M de lHten ntre dou reuite& Si\ilHr unor YHrcini relHionHte de HctivitHteH corte]ului MreVrontHl7 Me WHz cercetrilor Me \\ue RZeYuY i Ytudii Me leziuni lH Hduli u\Hni& StrooM control conditionNeceYit nvHreH i \eninereH n \inte H / re[uli7 cH i n StrooMil Hnterior deYcriY7 dHr nu

neceYit inZiWiie7 YMre deoYeWire de HceYtH& Se VoloYeYc doi Yti\ul HrWitrHri Tde e]e\Mlu o Vund i o tHWl de HZU lH unul7 YuWiectul treWuie YH YMuni 9'i:7 iHr lH cellHlt 9NoHMte:& (eYtul CorYiA4ilner de recunoHtereSuWiectului i Ye Mrezint o Yerie de i\H[ini i eYte ru[Ht7 HMoi7 cH dintre Hlte douD i\H[ini ce i Yunt MrezentHt Y o indice Me ceH Me cHre H \Hi vzuto& RelHionHt cu HctivitHteH loWului te\MorHl \ediHn7 Me WHzH rezultHtelor oWinute dii Ytudii Me MHcieni cu leziuni&8 cutii TVi]eU (reWuie [Yit ordineH YMHiHl H cutiilor& +loWHlAlocHl TMrocedur cu rYMunY i\MuYU SHrcin de Htenie vizuoAYMHiHl& 4YoHr HteniH ndreMtHt YMre cHrHcteriYtici [loWHle i de detHliu Hle unor Yti\u& Co\Mleci& RelHionHt cu VuncionHreH corte]ului MHrietHl7 Me WHzH cercetrilor Me MHcieni ci leziuni cereWrHle i H R4N VuncionHl lH Hduli nor\Hli& 4i@locul linieiSHrcin de MerceMie YMHiHl& SuWiectului i Ye Mrezint \Hi \ulte linii i i cere Y indice \i@locul Viecrei linii& RelHionHt cu HctivitHteH corte]ului MHrietHl7 Me WHzH cercetrilor Me MHcieni ci leziuni& Secolului ce VHce din noi creierul? --&3& PROFILUL PE CO4PONEN(E AL AD0D AU 9DEFICI(E A(EN!IONALE: COP\ CU DEFICI(& A(EN!IONALFVVlPERACn=I(A(E? (rei dintre YuWteYtele JISC 5 Arit\etic7 4e\oriH nu\erelor i Codul * Hu VoYt [ruMHi n ur\H HnHlizei VHctoriHle n VHctorul nu\it 9ProteciH VH de diYtrHctori:7 conYtHtXnduAYe c Yunt YuWteYtele cele \Hi ediVicHtoHre Mrivind MerVor\HnH coMiilor cu AD0D& .n MluY7 cercetrile Vcute cu coMii ZiMerHctivi Hu HrtHt c terHMiH \edicH\entoHY Tcu RitHlinU duce lH deYcretereH diYtrHctiWilitii i \WuntireH \e\oriei i H MerVor\Hnelor Hrit\etice TRe^noldY i RH\MZHuY7 -116U& De HYe\eneH7 coMiii cu AD0D Mrezint n [enerHl o MerVor\Hn \Hi YlHW lH Ycorul totHl lH YcHlH RAA*C7 dHr cel \Hi Ye\niVicHtiv deVicit l Hu lH YcHlele de ProceYHre SecveniHl T4icrile \Xinilor7 4e\oriH nu\erelor i OrdineH cuvintelorU& AceYte dHte evideniHz c Hceti coMii VHc VH ite\ilor din YuWteYtele ProceYrii Yi\ultHne TncZidereH Vor\ei7 (riun[Ziuri7 AnHlo[ii cu \Htrici7 4e\orie YMHiHl i Serii de Voto[rHViiU7 dHr nu i celor din YuWteYtele YecveniHle7 cHre neceYit \Hi \ult Htenie i concentrHre TRe^noldY i RH\MZHuY7 -116U& LH teYtele de coordonHre ocZiA\Xn T*ender +eYtHlt i *ender SHntucciU coMiii cu AD0D Mrezint deVicite n controlul \icrilor Vine Tn e]ecuiH cerculeelorU7 deVicite de or[HnizHre n coMiereH Vi[urilor co\Mle]e7 Mrecu\ i linii n[roHte i ZHuri TDruu7 -1,$U& Anu\ite deVicite n HteniH Yelectiv vizuHl Hu VoYt evideniHte lH coMiii cu AD0D n MroWele de cutHre vizuHl TduM RHrHte_in7 /66-U7 Mrecu\ i n MHrHdi[\H H\orYH@ului ne[Htiv YMHiHl ce \YoHr orientHreH intern H Hteniei& RHrHte_in T/66-U HVir\ c e MoYiWil cH HceYte deVicite Y Vie induYe \Hi de[rHW de o MroceYHre ineVicient H Yti\ulilorAint7 decXt de diYtrHctiWilitHte YHu MroceYHreH Yti\ulilorAdiYtrHctori& 4HcLeod T-1<1U TduM RHrHte_in7 /66-U H evideniHt de HYe\eneH deVicite lH coMiii cu AD0D n YHrcinile de H\orYH@ ne[Htiv YMHiHl& .n YcZi\W7 unele dintre Ytudiile ce Hu veriVicHt o Hlt co\Monent H Hteniei Yelective7 i Hnu\e inZiWHreH reA

ntoHrcerii TinZiWition oV returnU7 Hu oWYervHt c HceHYtH eYte Yi\ilHr cu ceH nor\Hl7 cel Muin lH vXrYtH de -/ de Hni7 doHr \ri\eH eVectului Viind \Hi reduY TLi7 CZHn[ i Lin7 /662U& Dei diVicultile n HteniH YuYinut reMrezint unul dintre criteriile de diH[noYtic Mentru AD0D7 MerVor\HnH indivizilor cu HceHYt tulWurHre lH YHrcinile de MerVor\Hn continu jCP(U eYte YurMrinztor de controverYHt i diVicil de interMretHt& .n HceHYt MroW7 Me ecrHnul unui cHlculHtor7 o lu\ini rotund trHverYeHz n \ici YHlturi un cerc Vor\Ht din Muncte& Uneori eH nu e]ecut un YHlt duWlu THdic Yrind MeYte dou Muncte din cHre eYte Vor\Ht cercul7 HH cu\ VHce de oWiceiU7 YuWiectul treWuind Y rYMund lH HceYt eveni\ent HMYXnd o tHYt& Se cuHntiVic ti\Mul de reHcie i nu\rul de erori& Cercetrile iniiHle Hu Yu[erHt c indivizii cu AD0D Hu MerVor\Hn Yczut lH CP(& (otui7 \ulte Ytudii Hu re\HrcHt c H VoYt VoloYit cH vHriHWil deMendent MrinciMHl MerVor\HnH [enerHl7 lH ntre[ul teYt& CH rezultHt7 YAH inVerHt e]iYtenH unui deVicit Hl Hteniei YuYinute7 Vr H Ye de\onYtrH o Ycdere H MerVor\Hnei n ti\M& DuM ce Hu YtudiHt n e]tenYo literHturH e]iYtent deYMre MerVor\HnH lH CP(7 Cor_u\ i Sie[el T-112U TduM RHrHte_in7 /66-U Hu concluzionHt c nu e]iYt dovezi n YMri@inul unui deVicit n AD0D T\YurHt MrintrAo Ycdere n ti\M H MerVor\HneiU& (otui7 coMiii cu AD0D VHc \Hi \ulte o\iYiuni i Hu Ycoruri d \Hi Yczute co\MHrHtiv cu [ruMurile de control i Hu MerVor\Hn \Hi Yczut cXnd eYte neceYHr HlocHreH de reYurYe co[nitive YuMli\entHre dHtorit unor Yolicitri \Hi diVicile din MHrteH YHrcinii& Indicele d reMrezint SenYiWilitHteH PerceMtiv cHre Ye reVer lH HWilitHteH de H diYtin[e ntre int i diYtrHctori& LH YHrcinile de Htenie e]ecutiv7 indivizii cu AD0D Hu o MerVor\Hn diVerit de loturile de control TduM S\Hlle^7 /666U& .ntrAo trecere n reviYt H dHtelor e]Meri\entHle e]iYtente7 YAHu MroMuY 8 do\enii Hle Hctivitii VrontHle cHre Hr MuteH MrezentH diVerene ntre YuWiecii cu AD0D i loturile de control -U YcZi\WHreH Yetului \entHl TJiYconYin CXrd Sortin[ (eYt7 (rHil 4H_in[ (HY_U7 /U MlHniVicHre j(urnul din 0HnoiU7 2U \e\orie de lucru TCountin[ SMXnU7 3U \e\orie conte]tuHl7 $U inZiWiie TStrooM7 +oFNoA[oU i 8U Vluen& .n cele -< Ytudii7 [ruMurile cu AD0D Hu HrtHt deVicite e]ecutive conYtHnte doHr n trei dintre HceYte do\enii (CHil 4H_in[7 (urnul din 0Hnoi Mrecu\ i StrooM i Hlte YHrcini de inZiWiie \otorie& )i Hlte Ytudii neuroi\H[iYtice Hu HrtHt diYVuncii Hle diviziei co[nitive H cin[ulHtului Hnterior THriile /3 i 2/ dorYHleU lH YuWiecii Hduli cu AD0D teYtHi cu Countin[ StrooM T*uYZ i colHW&7 -111U& Alte Ytudii Hu de\onYtrHt deVicite Me lXn[ teYtele de MlHniVicHre i lH or[HnizHreH inVor\Hiei7 \e\orie de lucru7 Mrecu\ i lH teYtele de \e\orie cHre neceYit utilizHreH de YtrHte[ii \nezice& Studiile eVectuHte Me coMiii cu AD0D cu vXrYte cuMrinYe ntre 8 i -2 Hni VoloYind YHrcini de Htenie7 \e\orie de lucru i inZiWHreH rYMunYului T+oFNoA[oU Hu rHMortHt deVicite HtXt lH Wiei cXt i lH Vete TCHYtellHnoY i colHW&7 /666U& .ntrAun Ytudiu din /66-7 Lev^ i FHrro` H@un[ lH concluziH c deVicitul VundH\entHl n AD0D Ye HVl lH nivelul \e\oriei de lucru7 MroMunXnd i un MoYiWil YuWYtrHt Wiolo[ic HctivitHteH tonic H doMH\inei n corMii YtriHi ventrHliFnucleu Hccu\WenY Viind reYMonYHWil de controlul inZiWitor Hl Hctivitii7 iHr Mrin cone]iunile dintre

dorYolHterHlul MreVrontHl i corte]ul MHrietHl reHlizXnduAYe \eninereH HctivHt H inVor\Hiei n \e\oriH de lucru7 neceYHr ndeMlinirii unui YcoM& .n ce Mrivete JiYconYin CXrd Sortin[ (eYt7 lucrurile nu Yunt VoHte clHre7 unele Ytudii [Yind deVicite lH YuWiecii cu AD0D n ti\M ce Hltele Hu evideniHt doHr o rHt \Hi \Hre de erori nonAMerYeverHtive THMud RHrHte_in7 /66-U& Ariile VrontHle dreMte T3$ i 33U cHre Ye HctiveHz n \o\entul YcZi\Wrii criteriului lH MroWH JCS( Ye YuMrHMun MHriHl MeYte Hriile cHre YAH dovedit c Ye HctiveHz n cHdrul MroWei +oFNoA[o n \o\entul n cHre YuWiecii treWuie YAi inZiWe rYMunYul \otor TdoHr c vXrVul de HctivHre HMHre \Hi rHMid n +oFNoA[o 5 duM $Y 5 decXt n JCS( 5 duM ,YU& AceYte dHte i\Mlic Hriile inVerioHre MreVrontHle dreMte n inZiWHreH H diverYe inte 5 H rYMunYului \otor n +oFNoA[o i n rYMunYul lH YcZi\WHreH criteriului n JCS( TRoniYZi i colHW&7 -111U& CoMiii cu AD0D Hu o MerVor\Hn Yczut lH H\Wele YHrcini iHr MerVor\HnH Ye H\elioreHz duM Hd\iniYtrHreH de RitHlin TAron i colHW&7 /662D =Hid^H i colHW&7 -11<U& Ar\Ytron[7 0H^eY i 4Hrtin T/66-U VoloYind R4NAul VuncionHl n ti\Mul e]ecutrii H diVerite YHrcini co[nitive Me YuWieci cu vXrYte cuMrinYe ntre -$ i 28 de Hni7 H@un[ lH concluziH c e]iYt trei YuWtiMuri Hle AD0D Mri\ul YuWtiM7 cel \Hi Vrecvent7 nu Mrezint deVicite Ye\niVicHtive neuroco[nitive7 dHr Hu MerVor\Hn YlHW lH YHrcinH CP(D Hl doileH YuWtiM Hre deVicite n vitezH de MerceMie vizuoYMHiHl i \e\oriH de lucru YMHiHlD iHr Hl treileH YuWtiM Mrezint deVicite n vitezH de MroceYHre n [enerHl7 YlHW control HtenionHi i deVicite n nvHre i rezolvHreH de MroWle\e& Alturi de Mri\ul YuWtiM7 i celelHlte dou Hu MerVor\Hn YlHW lH CP(& InZiWiiH eYte o Hlt Vuncie ce H VoYt intenY YtudiHt n AD0D& SAH oWYervHt c7 n [enerHl7 YuWiecii cu AD0D Hu diViculti n HAi inZiWH \icrile cXnd Mri\eYc co\HndH de H o VHce Tcu\ Yunt YHrcinile +oFNoA[o7 StoMAYi[nHl7 SHcHde ntXrziHte i AntiAYHcHdHU& SHrcinile de tiM +oFNoA[o MreYuMun cH YuWiectul Y e]ecute un rYMunY \otor 5 de re[ul HMYHreH Me o tHYt 5 Htunci cXnd Mri\ete un Ye\nHl de 9[o: i YAi inZiWe rYMunYul cXnd Mri\ete un Ye\nHl 9noA[o:& .n \od curent7 YuWiecii e]ecut de dou ori cXte un rXnd de 9[o: i HWiH HMoi Ye trece i lH YucceYiuneH [oFnoA[o& Se VHce HceYt lucru Mentru H deter\inH dHc YuWiectul eYte cHMHWil Y YtHWileHYc7 Y \enin i YAi YcZi\We Yetul de rYMunY& Aceti MHrH\etri treWuie inui YuW control7 Mentru H MuteH HMoi e]MlicH MerVor\HnH lH YHrcin doHr Mrin MHrH\etrii inZiWiieFdezinZiWiie \otorie TStern i ProZHY_H7 -118U& CoMiii n vXrYt de 2 Hni Hu MerVor\HnH Yczut lH YHrcini +oFNoA[o Mentru c nuAi Mot inZiWH rYMunYul& Ei MHr Y neleH[ i Y in \inte inYtruciunile YHrcinii 6e Mot verWHlizHU dHr nu le HMlic coreYMunztor& ReuitH i lH HceYt tiM de YHrcini HMHre n \od nor\Hl lH $A8 Hni TDiH\ond7 /66-U& SZue i Dou[lHY T-11/U TduM RHrHte_in7 /66-U Hu ntreMrinY un e]Meri\ent n cHre Hu co\MHrHt /3 de coMii diH[noYticHi cu AD0D cu vXrYte cuMrinYe ntre <A-/ Hni cu un lot de control HvXnd HceeHi vXrYt7 Ye] i nivel de vocHWulHr& Dintre teYtele Hd\iniYtrHte7 cele cHre Hu evideniHt cele \Hi \Hri diVerene Hu VoYt cele de inZiWiie T\otorie i verWHlU7 (rHil 4H_in[ (HY_

* i JiYconYin CXrd Sortin[ (eYt& +ruMul cu AD0D H Hvut MerVor\Hn Yi\ilHr cu H unor coMii de B , Hni7 i H HrtHt HcelHi MHttern de MerVor\Hn cu Hl Hdulilor cu diYVuncii VrontHle& SZue i Dou[lHY concluzioneHz c n cHzul AD0D eYte vorWH de o diYVuncie VrontHl evideniHt de un YlHW control HtenionHi i inZiWitor7 YlHW MerVor\Hn n rezolvHreH de MroWle\e7 VoloYireH YtrHte[iilor i YenYiWilitHteH lH VeedAWHc_& SMre deoYeWire de HceYt Munct de vedere7 RuYYel *Hr_le^ T-11,U conYider c deVicitul VundH\entHl n AD0D l reMrezint inZiWiiH co\MortH\entHl& ConVor\ cu HceHYt iMotez7 inZiWiiH co\MortH\entHl Ye reVer lH trei MroceYe interArelHionHte HU inZiWHreH unui rYMunY iniiHl MreMotent VH de un eveni\ent7 WU oMrireH rYMunYului HVlHt n deYVurHre7 ceeH ce Hloc \Hi \ult ti\M deciziei de H rYMunde7 i cU MroteciH n HceHYt MerioHd de ntXrziere VH de interVerene T*Hr_le^7 -11,U& Autorul HVir\ c n decurYul dezvoltrii7 ceH \Hi YtHWil co\Monent eYte ceH co\MortH\entHl H controlului i\MulYului i nu ceH co[nitiv H i\MulYivitii& Ar[u\entul lui *Hr_le^ eYte VurnizHt de cercetrile Me coMii \ici cHre Hu evideniHt o corelHie Mozitiv ntre reziYtenH lH o tentHie Mrezent i \e\oriH de lucru YMHiHl& AceHYt le[turH e]iYtent ntre inZiWiiH co\MortH\entHl i \e\oriH de lucru rezult i din VHMtul c7 duM cu\ Ye cunoHte n AD0D e]iYt un deVicit de \e\orie de lucru7 iHr RitHlinul crete MerVor\HnH lH Hceti coMii n YHrcinile de \e\orie de lucru YMHiHl7 dHr reduce i Yi\Mto\Htolo[iH lor co\MortH\entHl& AYtVel7 4etilVenidHtul TRitHlinU reduce Vlu]ul YHn[vin cereWrHl re[ionHl n dorYolHterHlul MreVrontHl i n MHrietHlul MoYterior n ti\Mul derulrii unei YHrcini de \e\orie de lucru YMHiHl7 i conco\itent Ye nre[iYtreHz o \Hi Wun MerVor\Hn T4entH i colHW&7 /666U& CH i HteniH7 conceMtul de 9inZiWiie: eYte unul co\Mle]& (eYte creHte Y \YoHre inZiWiiH Mot de VHMt Y evidenieze HverYiuneH VH de ntXrziere7 dorinH de H rYMunde lH o YolicitHre7 HWilitHteH de H inZiWH un rYMunY HVlHt n derulHre YHu unul reVle]7 YHu interVerene de lH nivelul \e\oriei de lucru& Su\HrizXnd7 Mute\ YMune c n AD0D MrinciMHlele deVicite conYtHu n \e\oriH de lucru THdic n [enerHreH i \eninereH HctivHt H unor YtrHte[iiFcontrolul diYtrHctorilor7 controlul erorilorU7 inZiWHreH rYMunYului \otor7 inZiWHreH unui rYMunY Hnterior reco\MenYHt i n H\XnHreH rYMunYului VH de reco\MenYe Mrezente& .n MluY7 Hu HWiliti \Hte\Htice \Hi Yczute7 Mrecu\ i MroWle\e cu \e\oriH de lucru YMHiHl& --&$& CE NU4I4 DE FAP( 9ANGIE(A(E:? PYiZolo[iH co[nitiv e]Meri\entHl H Hnilor E<6 i E16 H MuY n eviden Hnu\ite cHrHcteriYtici MerceMtive7 HtentionHle i \nezice Hle oH\enilor cu diVerite tulWurri Hn]ioHYe& Ulterior neurotiinele Hu YtHWilit YuWYtrHtul Wiolo[ic Hl HceYtorH& De\HYcHreH 1hlului ce VHce din noi creierul? /81 Lt 9QP --&$&-& (ENDIN!E A(EN!IONALE d E --&$&-&-& DO(APRO*E )I A4ORSA? NE+A(I= Vl 4HcLeod7 4HtZe`Y i (HtH T-1<8U THMud JilliH\Y i colHW&7 -11,U7 VoloYind o YHrcin nu\it DotAMroWe7

Hu de\onYtrHt o HHAnu\it 9tendin HtenionHl: Mentru Yti\uli relHionHi cu H\eninHreH7 lH YuWiecii cu tulWurHre de Hn]ietHte [enerHlizHt T+ADU& AcetiH Hu VoYt inYtruii Y HMeYe o tHYt ori de cXte ori o Wulin nlocuiH unul dintre cuvintele ce HMreHu Me un ecrHn Mentru Ycurt ti\M7 n MerecZe7 unul deHYuMrH celuilHlt& .n unele cHzuri7 unul dintre cuvinte HveH o Ye\niVicHie H\enintoHre& Co\MHrHtiv cu YuWiecii Yntoi7 MHcienii cu +AD Hu Hvut o vitez de rYMunY \Hi \Hre lH Wulinele cHre nlocuiHu cuvintele H\enintoHre7 i \Hi \ic lH Wulinele cHre nlocuiHu cuvintele neutre& Autorii Hu MoYtulHt o HHAnu\it 9tendin HtenionHl: VH de cuvintele H\enintoHre H MHcienilor cu +AD7 cHre le \WunteH MerVor\HnH HceYtorH de H rYMunde lH locHiH unde VuYeYe un HYe\eneH Yti\ul& .ntrAun Hlt e]Meri\ent7 4HtZe`Y i colHW& T-116U THMud 4cNHll^7 -11<U Hu teYtHt YuWieci Yntoi7 YuWieci cu +AD i YuWieci cHre HvuYeYer +AD dHr erHu n re\iYie7 ntrAo YHrcin ce conYtH n deMiYtHreH unei inte ce MuteH HMreH n diVerite locHii Me un ecrHn& SAH dovedit c MrezenH oricrui diYtrHctor7 indiVerent de vHlenH YH7 crete ti\Mul de rYMunY lH deMiYtHreH intei Mentru MHcienii cu +AD dHr nu i Mentru cei HVlHi n re\iYie7 YHu Mentru cei Yntoi& (otui7 cuvintele diYtrHctoHre cu Ye\niVicHie H\enintoHre HVectHu HtXt MerVor\HnH celor cu +AD cXt i H celor n re\iYie& 4HtZe`Y i colH*& Au concluzionHt c HteniH eYte cHMtHt n YMeciHl de Yti\uli H\enintori7 iHr +AD eYte relHionHt nu doHr cu o tendin HtenionHl Mentru H\eninHre7 ci cu o diYtrHctiWilitHte [enerHl& DHr7 o reMlic H HceYtui e]Meri\ent iAHu conduY Me cercettori YMre o Hlt concluzie& 4HtZe`Y i colHW& T-11$U THMud 4cNHll^7 -11<U teYtXnd un [ruM de MHcieni cu +AD nHinte i duM o terHMie co\MortH\entHl ce YAH dovedit eVicient7 Mrecu\ i duM 2 luni de lH terHMie7 Hu deYcoMerit c nHinte de terHMie MrezentHu tendin HtenionHl VH de diYtrHctori H\enintori7 iHr duM terHMie nu& Deci7 terHMiH HveH eVect HYuMrH HceYtui tiM de MroceYHre& RelHionHt cu MroWle\H diYtrHctiWilitii [enerHle H YuWiecilor Hn]ioi7 Fo] T-113U THMud JilliH\Y i colHW&7 -11,U H inveYti[Ht HceYt lucru VoloYind o YHrcin de H\orYH@ ne[Htiv YMHiHl& A\orYH@ul ne[Htiv Ye reVer lH cretereH lHtenei unui YuWiect de H rYMunde lH o locHieAint Tnu\it 9MroWe:U7 dHc Hnterior HceHYt locHie H VoYt unH ce treWuiH i[norHt TMroceY nu\it 9Mri\e:U& .n e]Meri\entul lui Fo]7 YuWiecii Hn]ioi nu Hu de\onYtrHt HceYt eVect de H\orYH@ ne[Htiv& Un e]Meri\ent ulterior VoloYind Yti\uli H\enintori cH i int Mentru MrezentHreH iniiHl TMri\eU i Yti\uli H\enintori i neutrii Mentru MrezentHreH ulterioHr TMroWeU H HrtHt c Hn]ioii nu MrezentHu H\orYH@ ne[Htiv duM Yti\ulii H\enintori& Fo] H concluzionHt c Hn]ietHteH eYte HYociHt cu un deVicit [enerHl de H inZiWH inVor\HiH diYtrHctoHre& Studiile eVectuHte Me MHcieni cu leziuni cereWrHle Hu MuY n eviden VHMtul c n YHrcinile de H\orYH@ ne[Htiv YMHiHl Yunt i\MlicHte n YMeciHl zonH \ediHn MreVrontHl dreHMt TincluzXnd corte]ul cin[ulHt HnteriorU i MHrietHlul MoYterior dreMt TStuYY i colHW&7 -111D 4etzler i PHr_in7 /666U& CHYe^ i colHW& T/666U Yu[ereHz c HriH < din FEF TVrontHl e^e VieldU dreMt \Mreun cu MHrietHlul MoYterior dreMt THriH ,U i zone din cereWel reMrezint

YiYte\ul vizuoYMHiHl HtenionHi cu rol n orientHreH Hteniei ctre zonH YMHiHl relevHnt TintU Mrin orientHreH Mrivirii ctre HceHYtH& .n cHdrul reelelor VrontoAMHrietHle ce controleHz [enerHreH YHcHdelor7 FEF Hre un rol VundH\entHl n ceeH ce Ye nu\ete 9Yetul MreMHrHtor:7 codXnd HtXt inteniH de H e]ecutH o Hnu\e \icHre cXt i [rHdul de Mre[tire H e]ecutrii ei TConnoll^ i colHW&7 /66/U& De HYe\eneH7 corte]ul dorYolHterHl MreVrontHl @oHc un rol i\MortHnt n YelectHreH intelor vizuHle n vedereH [Zidrii Hctelor \otorii orientHte YMre un YcoM iHr zone diVerite din cHdrul Yu Yunt i\MlicHte n YelectHreH intelor din coordonHte vizuoYMHiHle YMeciVice& 4Hi \ult7 HceHYt Vuncie MHre Y i\Mlice HtXt MroceYri HtenionHle deYcendente THctiveU cXt i deYcendente TMHYiveU de control Hl inVor\Hiei diYtrHctoHre TIWH i SH`H[ucZi7 /662U& El ViltreHz locHiile cHre treWuie i[norHte7 nc dintrAun YtHdiu ti\Muriu Hl MroceYrii 5 HYMect i\MortHnt Hl Hteniei Yelective TEverlin[ i colHW&7 /66/U& Alturi de corte]ul dorYolHterHl MreVrontHl7 un rol i\MortHnt n diYcri\inHreH unei inte ncon@urHte de diYtrHctori7 o Hre corte]ul MHrietHl7 HceHYt MroceYHre HvXnd loc VoHrte ti\Muriu7 nHinteH celei de lH nivel VrontHl TFried\HnA0ill i colHW&7 /662U& Studii PE( Hu de\onYtrHt o le[tur ntre MHrietHlul MoYterior i zone YuWcorticHle7 Vor\Xnd un circuit reYMonYHWil de co\utHreH Hteniei n reVle]ul de orientHre& AYtVel7 zonH MHrietHl MoYterioHr dreHMt Hre rol n dezHn[H@HreH Hteniei de Me o zonAint7 colicului YuMerior eYte reYMonYHWil de co\utHreH Mrivirii YMre o nou locHie7 iHr nucleii MulvinHri tHlH\ici Hu rol n Vi]HreH Mrivirii Me nouH locHie TPoYner7 -11$U& LH YuWiecii nor\Hli7 Htunci cXnd treWuie Y i[nore o locHie nerelevHnt7 YAH conYtHtHt o cretere \etHWolic lH nivelul nucleilor MulvinHri tHlH\ici din MHrteH oMuY zonei reYMective TdreHMt dHc zonH erH n YtXn[HU THMud PoYner7 -11$U& DiVerite Ytudii Hu HrtHt c YeleciH YHcHdelor i Hre ori[ineH n FEF i zonH lHterHl intrHMerironeHl H corte]ului MHrietHl7 H\Wele MroiectXnd ctre colicului YuMerior THMud 0i_oYH_H7 (Hri_H`H i RH`H[oe7 /666U& 'onele VrontHle i MHrietHle Yunt conectHte cu [Hn[lionii WHzHli cHre controleHz direct orientHreH Hteniei Mrin cone]iunile lor de tiMul nucleul cHudHt 5 YuWYtHnH neH[r 5 colicului YuMerior& De HYe\eneH7 [ZidHreH YHcHdelor n Vuncie de o inVor\Hie HVlHt n \e\oriH de lucru Ye reHlizeHz Mrin circuite de tiM Wucl dintre [Hn[lionii WHzHli7 tHlH\uY i corte]& DHc controlul inZiWitor e]ercitHt de ctre [Hn[lionii WHzHli HYuMrH coliculului YuMerior Mrin inter\ediul YuWYtHnei ne[re eYte YlHW7 Htunci inAMutAuri e]citHtorii din diVerite zone Hle creierului conduc lH outAMutAuri YHcHdice inHdecvHte T0i_oYH_H7 (Hri_H`H i RH`H[oe7 /666U& ?H[lH i colHW& T/66-U Hu de\onYtrHt ntrAun Ytudiu ce nre[iYtrH \icrile oculHre MeriVerice i HctivitHteH YHcHdic lH MHcienii cu HtHc de MHnic7 VHMtul c \icrile lor YHcHdice Yunt \Hi inHcurHte decXt Hle lotului de control& De HYe\eneH7 MoteniHlele relHionHte cu \icrile oculHre HveHu o durHt \Hi lun[ Htunci cXnd Yunt nre[iYtrHte n HriH < TFEFU i Mrezint o lHten \Hi Mrelun[it Htunci cXnd Yunt nre[iYtrHte n zonH MHrietHl MoYterioHr& Autorii e]Mlic HceYte dHte Mrin ZiMere]citHWilitHteH receMtorilor din colicului YuMerior i tHlH\uY lH MHcienii cu HtHc de MHnic&

Pute\ deci concluzionH c 9diYtrHctiWilitHteH [enerHl: de\onYtrHt de YuWiecii cu tulWurri Hn]ioHYe n YHrcinile de cutHre HtenionHl i de H\orYH@ ne[Htiv Ye dHtoreHz unei ZiMerVuncionHlitti H circuitului i\MlicHt n orientHreH Hteniei Mrin YHcHde oculHre7 circuit Vor\Ht din nucleii tHlH\ici i \ezenceVHlici7 MHrietHlul MoYterior dreMt i zonH FEF dreHMt& AceYte rezultHte nu Ye Mot [enerHlizH i lH Hlte cHte[orii clinice7 de e]e\Mlu n cHzul AD0D 9diYtrHctiWilitHteH: HvXnd Hlte cHuze& Pute\ oWYervH deci cu HceeHi MroW co[nitiv HcelHi rezultHt7 dHr e]MreYie H dou \ecHniY\e diVerite& .\WinXnd Yti\uli ce Hu VoYt condiionHi HverYiv TVee u\HneU i YHrcinH DotAMroWe7 Ar\on^ i DolHn T/66/U7 VoloYind R4NAul VuncionHl Me YuWieci Yntoi7 Hu YtudiHt corelHtele co\MortH\entHle i HnHto\ice Hle Hteniei YMHiHle& Ei Hu \YurHt ti\Mul de reHcie lH deteciH unei inte MeriVerice ce erH MrecedHt de YcurtH MrezentHre H unui Yti\ul vizuHl condiionHt Vie n HceeHi MHrte7 Vie n MHrteH oMuY H cX\Mului vizuHl& SAH oWYervHt c7 n cHzul HMHriiei Yti\ulilor condiionHi HverYiv7 HteniH eYte HYociHt cu HctivHreH unei reele lHr[i cuMrinzXnd Hrii VrontHle i MHrietHle cunoYcute H Vi i\MlicHte n HteniH YMHiHl Tvezi CorWettH i colHW&7 /666U7 dHr i HctivHreH corte]ului orWitoVrontHl lHterHl THriH --U& AceYtH eYte MlHYHt ideHl Mentru H reHlizH o interVH ntre HteniH YMHiHl i MroceYHreH e\oionHl Mrin cone]iunile Me cHre le Hre cu H\i[dHlH7 cu zonH FEF THriH <U i cu corte]ul MHrietHl MoYterior& Din HceYte \otive7 celulele corte]ului orWitoVrontHl tri\it inVor\Hii Mrivind vHloHreH HVectiv H Yti\ulilor Mri\ite de lH H\i[dHlH YMre Hriile corticHle ce YerveYc HteniH TDolHn i Ar\on^7 /66/U& E]iYt nu\eroHYe ci neuronHle7 directe i indirecte7 dinYMre H\i[dHlH cHre Mot inVluenH MroceYHreH YenzoriHl& RHMM T-11/U THMud JZHlen7 -11<U H MroMuY un \odel cHre Ye WHzeHz Me le[turH VuncionHl e]iYtent ntre H\i[dHlH i nucleul WHzHi Hl celulelor lui 4e^nert din YuWYtHnH inno\inHtH TSIU& Neuronii din HceYt nucleu Hu lHr[i Mroiecii corticHle7 \uli dintre ei Viind neuroni YenzoriHli coliner[ici vizuHli7 Huditivi i Yo\HtoYenzoriHli ce YerveYc lH detectHreH Yti\ulilor din \ediul e]tern i intern& AcetilcolinH eliWerHt n neuronii corticHli viH nucleul WHzHi H lui 4e^nert VHciliteHz rYMunYul HceYtor neuroni& Sti\ulii ce HctiveHz H\i[dHlH inVlueneHz e]citHWilitHteH neuronilor YenzoriHli corticHli Mrin HctivHreH neuronilor din SI7 cHre7 lH rXndul lor7 eliWereHz HcetilcolinH n neuronii YenzoriHli corticHli TJZHlen7 -11<U& Deci7 i\ediHt duM ce H\i[dHlH detecteHz un Yti\ul Ye\niVicHtiv n \ediu7 neuronii corticHli vor de\onYtrH un MrH[ \Hi Yczut de detecie H inVor\Hiei ulterioHre& JZHlen i colHW& T-11<WU Hu de\onYtrHt c i Ye HctiveHz n cHzul MerceMiei Yti\ulilor e\oionHli7 HtXt ne[Htivi cXt i Mozitivi7 iHr HctivHreH ei @oHc un rol i\MortHnt n YtHreH de HrouYHl i vi[ilen cH rYMunY lH Yti\uli Ye\niVicHtivi& 4ecHniY\ul Mrin cHre i \ediHz MroceYele HtenionHle eYte reMrezentHt de inMuturile [lutH\Hter[ice cHre HcioneHz HYuMrH receMtorilor N4DA HctivXnd Mroieciile coliner[ice corticHle7 HceHYt HctivHre ducXnd lH YeleciH i H\MliVicHreH MroceYrii unui Yti\ul Hnu\e T(urcZi i SHrter7 /66-U& InMuturile coliner[ice YMre corte]ul \ediHn MreVrontHl inVlueneHz MroceYul de \eninere H Hteniei HYuMrH unui Yti\ul Ye\niVicHtiv7 i 9Mrote@HreH:

MroceYrii HceYtuiH n detri\entul MroceYrii inVor\Hiei ncon@urtoHre T+ill i colHW&7 /666U& Studiile co\MortH\entHle Hu indicHt c e]iYt o HHAnu\it 9tendin YMre ne[Htiv: n Velul n cHre Yunt MroceYHte eveni\entele din @uR& .n \od MHrticulHr7 YAH de\onYtrHt c eveni\entele ne[Htive declHneHz rYMunYuri \Hi rHMide i \Hi Muternice decXt eveni\entele cHre nu Yunt ne[Htive& AceYt lucru H VoYt de\onYtrHt e]Meri\entHl i de CHrretie i colHW& T/66-HU7 cHre7 VoloYind teZnicH ERPY Me YuWieci Yntoi7 Hu evideniHt c MoteniHlul P/66 HveH o H\Mlitudine \Hi \Hre lH HMHriiH unor Yti\uli ne[Htivi decXt lH HMHriiH unorH Mozitivi& Ei Hu concluzionHt c HYMectele de intenYitHte Hle MroceYelor HtenionHle relHionHte cu P/66 Yunt i\MlicHte n HceHYt tendin YMre ne[Htiv& 4er[Xnd \Hi deMHrte cu inveYti[Hiile7 CHrretie i colHW& T/66-WU Hu VoloYit o MHrHdi[\ HtenionHl indicHtorFint TcueFtHr[etU Mentru H inveYti[H HtXt MroceYele HtenionHle relHionHte cu e]MectHnH Yti\ulilor7 cXt i cele reYMonYHWile de MroceYHreH HceYtorH& Ei Hu VoloYit Yti\uli Muternic Mozitivi7 ne[Htivi7 relH]Hni i neutri& SAH oWYervHt un MoteniHl relHionHt cu e]MectHnH N/<1Mre n corte]ul cin[ulHt Hnterior THriile /3 i 2/U Mrecu\ i n HriH -6 din corte]ul VrontHl MolHr7 H crui H\Mlitudine H VoYt ceH \Hi Yczut n cHzul Yti\ulilor ne[Htivi& Corte]ul cin[ulHt Hnterior Ye HctiveHz n HnticiMHreH eveni\entelor HVective& El Ye \MHrte din Munct de vedere VuncionHl ntrAo divizie HVectiv TventrHlU i unH co[nitiv TdorYHlU Tvoi inYiYtH HYuMrH HceYtui HYMect ulteriorU& .n Ytudiul lui CHrretie7 Munctul cel \Hi HctivHt H VoYt n vecintHteH diviziei HVective H corte]ului cin[ulHt7 iHr concluziH HceYtui Ytudiu eYte c HctivHreH n zonH corte] cin[ulHt HnteriorFcorte] \ediHn MreVrontHl YcHde Htunci cXnd Yunt HnticiMHte eveni\ente ne[Htive Tcel Muin n cHzul YuWiecilor Yntoi7 n cHzul Hn]ioilor nre[iYtrXnduAYe o uoHr cretere H Hctivrii 5 vezi cHMitolul cu Ytructurile i\MlicHte n Hn]ietHteU& AceYte Hrii Yunt reYMonYHWile de or[HnizHreH reHciilor lH eveni\ente ce Yunt HnticiMHte Y Ye ntX\Mle& AMHriiH eveni\entului ne[Htiv crete rYMunYul HtenionHi reVlectHt n MoteniHlul P/66MoYt 5 locHlizHt n zonele MoYterioHre Hle [^ruYului te\MorHl \ediHn THriile 2, i 21U 5 oWiectivul HceYtui MroceY HtenionHi Mrecoce Viind nu o MroceYHre MroVund ci doHr un rYMunY rHMid7 ve[etHtiv i \otor TCHrretie i colHW&7 /66-WU& Proieciile norHdrener[ice i coliner[ice dinYMre nucleii trucZiului cereWrHl YMre orWitoVrontHlul \ediHn i corte]ul cin[ulHt Hnterior Hu rol7 HH cu\ H\ HrtHt7 n H\MliVicHreH rYMunYului neurHl VH de Yti\ulii relevHni& Se Yu[ereHz c o cretere YuYinut n eVlu]ul Hceltilcolinei n corte]ul MreVontHl reVlect o H\MliVicHre H MroceYrilor HtentionHle neceYHre cXnd Ye HnticiMeHz unele eveni\ente7 YHu Yolicitri YuMli\entHre TJHll i 4eYYier7 /66-U& FHcilitHreH MroceYrii Yti\ulilor H\enintori de ctre Hn]ioi eYte reVleciH ZiMerHctivitii zonei H\i[dHliene7 cin[ulHte i orWitoVrontHle reYMonYHWile de detectHreH inVor\Hiei H\enintoHre7 de [enerHreH de Mredicii7 YHu HnticiMri7 Hle locHiilor viitoHre Hle Yti\ulilor H\enintori& AcelHi \ecHniY\ de HnticiMHre Hre loc n cHdrul \e\oriei de lucru n

declHnHreH de YcenHrii cHtHYtroVice i Hlte HnticiMri ne[Htive7 MHrte H ceeH ce co[nitivitii nu\eYc co[niii irHionHle7 dezHdHMtHtive& d A --&$&-&/& S(ROOPAUL E4O!IONAL& O Hlt MHrHdi[\ VoloYit7 de dHtH HceHYtH Mentru H de\onYtrH cu\ tendinele HtentionHle HYociHte cu Hn]ietHteH reduc MerVor\HnH ntrAo YHrcin HtenionHl7 eYte StrooMAul e\oionHl& Nu\eroHYe Ytudii eVectuHte n Hnii E<6 i E16 Hu de\onYtrHt c diVerite [ruMuri de MoMulHii cu tulWurri Hn]ioHYe Mrezint o ncetinire H ti\Mului de reHcie n denu\ireH culorii lH StrooM7 dHc HMHr cuvinte H\enintoHre& .ntrAo trecere n reviYt H Ytudiilor Vcute Me diVerite cHte[orii de Hn]ioi TdHr i Me deMreYiviU JilliH\Y i colHW& T-118U Mrezint eVectul oWYervHt lH cuvintele H\enintoHre cHrHcteriYtice Viecrui tiM de tulWurHre7 indiVerent dHc MrezentHreH Hre loc YuMrHYHu YuWli\inHl7 Me cHrtoHne YHu \onitor de cHlculHtor7 Mrecu\ i \WuntireH MerVor\Hnei duM trHtH\ent \edicH\entoY YHu co[nitivFco\MortH\entHl& AYtVel7 Me loturi de MHcieni clinici cu Hn]ietHte [enerHlizHt Yunt citHte Ytudiile eVectuHte de 4HtZe`Y i 4HcLeod T-1<$U7 4o[[ i colHW& T-1<1U7 4Hrtin i colHW& T-11-U7 +olo\Wo_ i colHW& T-11-U7 4o[[ i colHW& T-112U i 4HtZe`Y i Rlu[ T-112U& Pe YuWieci nonAclinici cu Ycoruri \Hri lH S(AI cH trYtur Yunt citHte Ytudiile eVectuHte de DH`_inY i FurnZH\ T-1<1U7 RicZHrdY i 4ill`ood T-1<1U7 4o[[ i colHW& T-116U7 RicZHrdY i FrencZ T-116U7 4o[[ i 4Hrden T-116U7 4Hrtin i colHW& T-11-U7 RicZHrdY i colHW& T-11/U7 4HcLeod i RutZerVord T-11/U7 4o[[ i colHW& T-112U i Fo] T-112U& Pe YuWieci cu P(SD Yunt citHte e]Meri\entele eVectuHte de 4cNHll^ i colHW& T-116U7 FoH i colHW& T-11-U7 CHYYidH^ i colHW& T-11/U7 4cNHll^ i colHW& T-112U i RHYMi i colHW& T-11$U& Pe MHcieni cu HtHc de MHnic Hu VoYt eVectuHte Ytudii de ctre EZlerY i colHW& T-1<<U7 4cNHll^ i colHW& T-116U7 4cNHll^ i colHW& T-11/U i 4cNHll^ i colHW& T-113U& PHcieni cu OCD Hu VoYt inveYti[Hi de FoH i colHW& T-112U i LHv^ i colHW& T-113U& 0oMe i colHW& T-116U7 4HttiH i colHW& T-112U Hu eVectuHt Ytudii Me YuWieci cu VoWie YociHl7 iHr Me VoWii YMeciVice Yunt \enionHte Ytudiile lui JHttY i colHW& T-1<8U7 4Hrtin i colHW& T-11/U7 4HtZe`Y i SeWHYtiHn T-112U i LHv^ i colHW& T-112U& EVectul terHMiei HYuMrH MerVor\Hnei H VoYt evideniHt de 4HtZe`Y i colHW& T-11$U Me YuWiecii clinici cu Hn]ietHte [enerHlizHt7 de 4HttiH i colHW& T-112U ur\rind di\inuHreH interVereelor duM trHtH\entul cu inZiWitori Hi 4AO i terHMie co[nitivFco\MortH\entHl HYuMrH YuWiecilor cu VoWie YociHl7 i de ctre JHttY i colHW& T-1<8U Me YuWieci cu VoWii YMeciVice TVoWie de MiHn@eniU& Studiile din Hnii E16 VoloYind diVerite teZnici de i\H[iYtic cereWrHl Hu evideniHt c YHrcinile StrooM HctiveHz toHte HceeHi zon H MreVrontHlului Acorte]ul cin[ulHt Hnterior& *uYZ i colHW& T-11<U VHc o trecere n reviYt H HceYtor Ytudii7 oWYervXnd c toHte YHrcinile de tiM StrooM nonAe\oionHl HctiveHz zonH dorYHl i cHudHl H corte]ului cin[ulHt TCorWettH7 -11-D PeterYen7 -1<<D RHicZle7 -113D FritZ7 -11-D PHuY7 -112D 4urtZH7 -118D PHrdo7

-116D (H^lor7 -113D DerW^YZire7 -11,D CHrter7 -11$D *uYZ7 -118 i +eor[e7 -11,U n ti\M ce YHrcinile StrooM e\oionHl HctiveHz zonH ventrHl H corte]ului cin[ulHt Hnterior TDrevetY7 -11, 5 Me YuWieci cu deMreYie unii WiMolHrD 4H^Wer[7 -11, 5 Me YuWieci deMreYiviD RHucZ7 -118 5 Me YuWieci cu P(SDD *reiter7 -118D RHucZ7 -11$ 5 Me YuWieci cu VoWii YMeciViceD JZHlen7 -11,D +eor[e7 -113 i RHucZ7 -113 5 Me YuWieci cu OCDU& Studiile Vcute cu H@utorul unei vHriHnte nu\it Countin[ StrooM einterVerenH Ye creeHz ntre nu\rul de Yti\uli MrezentHi i Ye\niVicHiH lor Tde e]e\Mlu7 de trei ori ciVrH 37 YuWiectul treWuind Y nu\ere Yti\uliiUO Hu HrtHt HceeHi HctivHre H Mrii dorYHle H corte]ului cin[ulHt Hnterior T*uYZ i colHW7 -11<U iHr vHriHntH e\oionHl Tde trei ori unul YuW Hltul cuvXntul 9cri\:U HctiveHz zon ventrHl TJZHlen i colHW&7 -11<WU& )i n cHzul YHrcinilor StrooM YMHiHl7 tot HceeHi zonH H creierului Ye HctiveHz T*Hr[Z i colHW&7 /66-U& 4Hi YMeciVic7 cXnd YuWiectul eYte n YHrcin7 e]iYt dou \o\ente YeYizHreH incon[ruenei duce lH HctivHreH Hriilor /3 i 2/ Hle corte]ului cin[ulHt7 iHr denu\ireH culorii7 deci i\Mle\entHreH rYMunYului HctiveHz HriH 1 din dorYolHterHlul MreVrontHl T4HcDonHld III i colHW&7 /666U& Deci corte]ul cin[ulHt Hnterior eYte reYMonYHWil de deMiYtHreH unui conVlict co[nitiv YHu HVectiv7 de Mre[tireH rYMunYului lH HceYtH Ttri\iXnd Ye\nHle lH dorYolHterHlul MreVrontHl i [Hn[lionii WHzHliU T+eZrin[ i Rni[Zt7 /666U i de \onitorizHreH Hciunii de rYMunY TMrin interHciuneH cu zonH 1F38 din dorYolHterHlul MreVrontHlU T+eZrin[ i Rni[Zt7 /666U& 'onH ventrHl H corte]ului cin[ulHt THriile /3H7 /3W i 2/U eYte denu\it DiviziH HVectiv H corte]ului cin[ulHt TMrin contrHYt cu MHrteH dorYHl nu\it DiviziH co[nitivU i Hre e]tinYe cone]iuni cu zone li\Wice i MHrHli\Wice cu\ Yunt H\i[dHlH i orWitoVrontHlul TJZHlen i colHW&7 -11<HU& AceHYt zon YAH dovedit Tn Ytudiul lui 4H^Wer[ citHt \Hi YuYU c rYMunde lH \edicHiH HntideMreYiv7 HctivHreH YH n StrooMAul e\oionHl creYcXnd duM trHtH\ent& JZHlen i colHW& T-11<HU HYi[neHz o Vuncie re[lHtoHre HceYtei zone7 reYMonYHWil de detectHreH conVlictului e\oionHl i de controlul inZiWitor Hl H\i[dHlei& Un Ytudiu PE( eVectuHt de IYenWer[ i colHW& T-111U Me YuWieci Yntoi VoloYind o MroW StrooM cu cuvinte H\enintoHre7 H de\onYtrHt o HctivHre H H\i[dHlei TWilHterHlU i H [iruYului MHrHZiMocH\Mic YtXn[& ActivHreH [iruYului MHrHZiMocH\Mic reMrezint7 YMun Hutorii7 \odulHreH de ctre H\i[dHlH H cii vizuHle ventrHle Mrin cHre eYte trHnY\iY inVor\HiH Mrivind Mericolul7 Ye\niVicHt de cuvintele din YHrcin& 4oWilizHreH Diviziei HVective H corte]ului cin[ulHt Hnterior Hre rol n 9YtMXnireH: vHlenei e\oionHle H Yti\ulului7 iHr deVicitul de \oWilizHre H ei 5 n cHzul Hn]ioilor 5 duce lH diViculti n i\Mle\entHreH controlului e]ecutiv7 lH i\MoYiWilitHteH de H HlocH 9Htenie: TH Ye citi MroceYHreU Hltei inVor\Hii decXt celei H\enintoHre TJZHlen i colHW&7 -11<HU& --&$&/& (ENDIN!E 4NE'ICE& ContrHr cu oWYervHiile Veno\enolo[ice7 cercetrile rHr Hu detectHt tendine \nezice Mentru inVor\HiH H\enintoHre lH MHcienii cu tulWurri Hn]ioHYe& Nu YAHu [Yit dHte n HceYt YenY lH YuWiecii cu +AD7 cu VoWie YociHl i VoWie de MiHn@eni THMud 4cNHll^7 -11<U& .n YcZi\W7 veterHnii din

=ietnH\ cu P(SD Mrezint o tendin de HAi H\inti cuvinte ne[Htive7 iHr unele cercetri Hu evideniHt c MHcienii cu HtHc de MHnic Hu tendine \nezice n MrivinH inVor\Hiei H\enintoHre7 dHr dHtele nu Hu VoYt ntotdeHunH conVir\Hte de ctre Hlte Ytudii THMud 4cNHll^7 -11<U& --&$&/&-& ASCUL(AREA DI0O(O4IC"& Pentru H trHnH HceHYt MroWle\7 Otto i colHW& T-113U THMud 4cNHll^7 -11<U Hu VoloYit o YHrcin de HYcultHre diZoto\ic Mentru H deter\inH dHc e]iYt HYi\etrii Huditive lH MHcienii cu +AD i HtHc de MHnic& Dei nu H deMiYtHt Mer HnYH\Wlu tendine \nezice VH de inVor\HiH H\enintoHre7 totui ei Hu [Yit c o HctivHre \Hi \Hre H e\iYVerei YtXn[i co\MHrHtiv cu ceH dreHMt Mrezice o HYe\eneH MrediYMoziie lH MHcienii cu +AD i HtHc de MHnic7 co\MHrHtiv cu lotul de control& Deci7 o WiHYHre YMre lHterHlitHte YtXn[ MoHte conVeri un HvHntH@ Mentru MroceYHreH verWHl7 n encodHreH i reHctuHlizHreH \HteriHlului cu relevHn e\oionHl TOtto i colHW&7 -113U& AceYte dHte Mrivind relHiH dintre o HctivHre \Hi Muternic H e\iYVerei YtXn[i i MrediYMoziiH \nezic Mentru cuvinte YHu eveni\ente HverYive lH MHcienii Hn]ioi eYte conYiYtent cu Ytudiile ce indic o cretere H Hctivitii e\iYVerei YtXn[i n Ytrile de ru\inHie T4cNHll^7 -11<U& CHrter i colHW& T-1<8U THMud No^eY i 0oeZnASHric7 -11<U Hu [Yit c ru\inHiile7 unH dintre \HniVeYtrile Hn]ietii7 Yunt HYociHte cu o HctivitHte [enerHl corticHl \Hi ridicHt i cu o HctivHre \Hi Muternic H e\iYVerei YtXn[i& Ru\inHiH conYt ntrAo tentHtiv verWHl de H controlH Yi\Mto\ele Hn]ioHYe7 HceYt lucru Viind e]Mri\Ht n HceHYt HctivHre& 'onH ventrolHterHl MreVrontHl YAH dovedit Mrin Ytudii PE( c Ye HctiveHz Htunci cXnd YuWiectul MroceYeHz \HteriHle cu relevHn MerYonHl7 le reHctuHlizeHz YHu VHce HYociHii cu ele THMud DrevetY i RHicZle7 -11<U& Un Vlu] YHn[vin \Hi ridicHt n zonH ventrolHterHl YtXn[ eYte e]MreYiH unor [Xnduri ne[Htive de tiM ru\inHtiv 5 reHctuHlizri7 HYocieri Ye\Hntice i HnticiMri cHtHYtroVice 5 i nu reMrezint o reVlectHre H unei Ytri e\oionHle TDrevetY i RHicZle7 -11<U& AceYte concluzii Yunt YuYinute de Ytudiile reHlizHte Me YuWieci Yntoi VoloYind R4NAul VuncionHl cHre Hu HrtHt c ventrolHterHlul MreVrontHl THriile 3$7 38 i 3,U Yunt i\MlicHte n \e\oriH de lucru verWHl7 HvXnd rol n reMetHreH \HteriHlului n vedereH encodrii Tn YMeciHl HriH 3$U7 n HYociHiile Ye\Hntice interAite\i THriile 3$ i 3,U7 n reHctuHlizHreH Yelectiv H inVor\Hiei Ye\Hntice Tn YMeciHl HriH 38U T*rHver i colHW&7 n curY de MuWlicHreU7 Mrecu\ i cu HWilitHteH de H inZiWH inVor\HiH nerelevHnt TYHu controlul interVerenelorU T*un[e i colHW&7 /66-U& --&$&/&/& 4E4ORIA A4ORSA?ULUI TPRI4IN+U Cercetrile HYuMrH tendinelelor VH de inVor\HiH H\enintoHre H \e\oriei i\Mlicite Hu duY lH rezultHte contrHdictorii& Pri\ele Ytudii Hu HrtHt c MHcienii cu +AD Hu un Mri\in[ ridicHt lH co\MletHreH rdcinii cuvintelor cHre Hu Ye\niVicHie H\enintoHre T4HtZe`Y i colHW&7 -1<1U THMud 4cNHll^7 -11<U dHr HceYte dHte nu Hu Mutut Vi reMlicHte& De HYe\eneH7 dHtele Mrivind un Mri\in[ ridicHt Hl MHcienilor cu +AD nu Hu VoYt evideniHte Me cei cu P(SD THMud 4cNHll^7 -11<U& Ulterior7 YAHu Vcut de\erYuri Mentru H teYtH MHrticulHritile Mri\in[ului VoloYind MHrHdi[\H 9`Zite noiYe:& A\ir i colHW& T-118HU THMud 4cNHll^7 -11<U Hu teYtHt dHc MHcienii cu HtHc de MHnic Yunt

cHrHcterizHi de o tendin \nezic Mentru \HteriHlul cu Ye\niVicHie H\enintoHre& .n HceYt Ytudiu7 Hn]ioii i lotul de control Hu HYcultHt o Yerie de MroMoziii H\enintoHre T9Fe\eiH Hn]ioHY YAH MHnicHt n \H[Hzin:U i neutre T94rul rou Yt Me \HY:U& Ulterior7 MHrticiMHnii Hu Huzit HceYte MroMoziii H\eYtecHte cu Hltele noi7 lH Vel H\enintoHre i neutre7 ViecHre Hco\MHniHt de un Yunet Hl crui volu\ vHriH& Ei Hu VoYt inYtruii Y HMrecieze volu\ul Yunetului ce Hco\MHniH ViecHre MroMoziie& SAH conYiderHt c e]iYt o \e\orie i\Mlicit Mentru MroMoziiile Huzite n Mri\H VHz dHc YuWiecii HMreciHu Yunetul cHre Hco\MHniH HceYte MroMoziii cH Viind \Hi Muin Muternic decXt cel cHre Hco\MHniH noile MroMoziii7 iHr o \e\orie i\Mlicit H inVor\Hiei H\enintoHre Ye MoHte inVerH7 dHc diVerenH dintre evHlurile Yunetului ce Hco\MHniH cuvintele noi i cele vecZi7 eYte \Hi \Hre Mentru MroMoziiile H\enintoHre decXt Mentru cele neutre& A\ir i colH*& Au [Yit c MHcienii cu HtHc de MHnic Hu Hvut un Mri\in[ \Hi ridicHt Mentru MroMoziiile H\enintoHre7 n ti\M ce lotul de control H \HniVeYtHt un MHttern oMuY& Un MHttern HYe\ntor de rezultHte H VoYt [Yit i n cHzul veterHnilor din =ietnH\ cu P(SD TA\ir i colHW&7 -118WU THMud 4cNHll^7 -11<U& Studiile ce Hu inveYti[Ht rYMunYul unor [ruMuri de neuroni lH Yti\uli Huditivi co\Mleci7 cu cHrHcter Ye\Hntic7 Hu identiVicHt HctivHreH corte]ului ventrolHterHl MreVrontHl TRo\HnY_i i +old\HnARH_ic7 /66/U& AutoHrele Hu concluzionHt c HceHYt zon eYte MHrte dintrAun YiYte\ e]ecutiv Ye\Hntic ce contriWuie lH \enineHreH onAline H inVor\Hiei Ye\Hntice& Pri\in[ul reMetitiv YAH dovedit c eYte Hco\MHniHt de deYcretereH Hctivitii n corte]ul MreVrontHl YtXn[ VH de cuvintele reMetHte7 co\MHrHtiv cu MrezentHreH lor iniiHl T+HWrieli i colHW&7 -11<U& De HYe\eneH7 Hlte Ytudii Hu evideniHt \odiVicri Hle Hctivitii neuronHle n MHrteH MoYterioHr H [iruYul te\MorHl YuMerior i \i@lociu din e\iYVerH YtXn[ TO@e\Hnn i colHW&7 /66-U& .n YHrcinile n cHre YuWiecii treWuie Y VHc @udeci co\MHrXnd MroMrieti Hle unor Yti\uli vecZi cu Hle unor Yti\uli noi MrezentHi7 YAH dovedit Mrin ERPYAR4N VuncionHl c7 n cHzul n cHre YuWiecii Yunt Yi[uri de @udecHtH Me cHre o VHc iHr rYMunYul eYte i corect7 Ye HctiveHz n MrinciMHl corte]ul cin[ulHt MoYterior7 Mrecuneul i corte]ul MHrietHl lHterHl T0enYon i colHW&7 -111U& Se cunoHte c HctivitHteH n corte]ul cin[ulHt MoYterior i Mrecuneu eYte HYociHt cu MroceYul de orientHre 5 \onitorizHre H \ediului Tn YMeciHl de lH \Hr[ineH cX\Mului vizuHl 5 -6 [rHde de lH H]H centrHl7 MroceY nu\it i MerceMie MHrHVoveHlU Mrecu\ i cu MroceYHreH e\oionHl i \e\oriH eMiYodic TduM +uYnHrd i RHicZle7 /66-U& Cele dou zone Hdun n \od continuu inVor\Hii din \ediul ncon@urtor Mrecu\ i YenzHii Yo\Htice& AceYte MroceYe Ye deYVoHr Huto\Ht7 Vr HlocHreH contient de reYurYe HtenionHle7 Viind de o evident i\MortHn ecolo[ic n deMiYtHreH MoYiWilelor Mericole TMrdtori7 de e]e\MluU& CXnd HMHre o YcZi\WHre n \ediu Te]tern YHu internU ele co\ut YMre YtHreH de vi[ilen i Htenie YuYinut T+uYnHrd i RHicZle7 /66-U& Ele HcioneHz \Mreun cu corte]ul MoYterior lHterHl dreMt THriile 21 i 36U7 loWul te\MorHl dreMt THriH //U i corte]ul occiMitHl dreMt THriH -1U7 zone i\MlicHte n deteciH unor Yti\uli ce HMHr n locHii neHteMtHte7 YHu H unor \icri noi7 orientXnd HteniH YMre HceYte locHii& Ariile Yi\ilHre din

e\iYVerH YtXn[7 Yunt i\MlicHte n reHctuHlizHreH unor inVor\Hii Ye\niVicHtive din \e\oriH eMiYodic T+uYnHrd i RHicZle7 /66-U& AH cu\ H\ HrtHt Hnterior7 zonele MHrietHle lHterHle7 dorYHle i intrHMHrietHle dreMte7 Mrecu\ i corte]ul cin[ulHt dreMt Yunt YuMrHctivHte lH Hn]ioi7 WeneViciind de Mroiecii norHdrener[ice din locuY coeruleuY& AYtVel Vunciile lor Yunt ZiMerHctivHte7 iHr MroWele de H\orYH@ reMetitiv Mun n eviden toc\Hi HceYt lucru& A\orYH@ul ridicHt coreleHz cu ZiMervi[ilentH HtenionHl7 cu HWilitHteH de H deMiYtH orice \icHre din zonH MeriVeric H cX\Mului vizuHl7 cu rYMunYul de treYrire HccentuHt lH HceYte YcZi\Wri THceHYt inVor\Hie MeriVeric Viind MrelucrHt de Hriile \oWilizHte n MroceYHreH e\oionHlU Mrecu\ i cu unele tendine \nezice ru\inHtive7 [rHie unei ZiMerHctivri i YlHW control Hl interVerenelor lH nivelul zonei ventrolHterHle MreVrontHle cHre [eYtioneHz MroceYHreH Ye\Hntic H inVor\Hiei& A --&$&/&2& 4E4ORIA EPISODIC" YSv& 4cNHll^ i colHW& T-113U Hu MuY n eviden VHMtul c veterHnii din =ietnH\ Hu diViculti n HAi HcceYH Hnu\ite H\intiri cH rYMunY lH H\orYe Mozitive i ne[Htive7 n YMeciHl duM ce Hu VoYt e]Mui lH vizionHreH unui eveni\ent trHu\Htic Tun Vil\ cu Ycene de rzWoiU THMud 4cNHll^7 -11<U& .ntrAo inveYti[Hie ulterioHr7 4cNHll^ i colHW& T-11$U Hu [Yit c veterHnii din =ietnH\ cu P(SD Hu diViculti n HAi HcceYH H\intiri MerYonHle7 n YMeciHl cele H\orYHte de cuvinte ce deYe\nHu trYturi7 Vie Mozitive T9loiHl:U7 Vie ne[Htive T9vinovHt:U& Prin contrHYt7 veterHnii ce nu HveHu P(SD nu Hu Hvut HceYte MroWle\e i HveHu tendinH de HAi H\inti n YMeciHl H\intirile H\orYHte de trYturi Mozitive7 THMud 4cNHll^7 -11<U& ReHctuHlizHreH din \e\oriH eMiYodic MreYuMune un Yet de MroceYe cu YuWYtrHte neurHle diVerite& Ariile ventrolHterHle MreVrontHle T3$ i 3,U Mrecu\ i VrontoMolHre THriH -6U Yunt eYeniHle n HceYt MroceY THMud Si\onY i SMierY7 /662U& Corte]ul VrontoMolHr THriH -6U Ye HctiveHz HtXt lH reHctuHlizHreH \HteriHlului verWHl cXt i H celui nonAverWHl7 n ti\M ce zonele \Hi MoYterioHre VrontHle Ye HctiveHz HtXt n cHzul reHctuHlizrii7 cXt i H MroceYrii \HteriHlului verWHl T*rHver i colHW&7 /66-U& AceHYt HctivHre MoYterioHr e cu HtXt \Hi Muternic cu cXt reHctuHlizHreH eYte \Hi diVicil& .n [enerHl7 zonele VrontHle Ye ocuM de YtrHte[iile reHctuHlizrii& ReHctuHlizHreH MoHte Vi iniiHt Htunci cXnd \odulHreH deYcendent de lH corte]ul VrontHl interHcioneHz cu reMrezentHreH YenzoriHl H H\orYelor ce declHneHz reHctuHlizHreH7 n cHdrul unei reele ce include corte]ul MHrietHl YtXn[ Tvezi MHrteH cu H\orYH@ul reMetitivU cHre Ye\nHlizeHz dHc reMrezentHreH reYMectiv eYte recent YHu vecZe T*uc_ner i JZeeler7 /66-U& Un Yenti\ent de VH\iliHritHte MoHte HMreH Htunci cXnd re[iunile VrontHle i MHrietHle Yunt HctivHte Vr o reHctivHre YenzoriHl H Hriilor YenzoriHle ci doHr H corte]ului MerirZinHl7 n ti\M ce o reHctuHlizHre contient detHliHt Ye WHzeHz Me o HctivitHte \Hi e]tinY i\MlicXnd ZiMocH\Mul TEldrid[e i colHW&7 /666U& .n [enerHl7 toHte circuitele i\MlicHte n reHctuHlizHre reMrezint cone]iuni reciMroce ntre neocorte]7 re[iuneH MHrHZiMocH\Mic i ZiMocH\MuY& Re[iuneH MHrHZiMocH\Mic \ediHz conver[enH inVor\Hiilor i Hre rol n

MerYiYtenH reMrezentrilor \nezice lH nivelul neocorte]ului TEicZenWHu\7 /666U& +urvitz i colHW& THMud 4cNHll^7 -11<U Hu MuY n eviden VHMtul c veterHnii din =ietnH\ cu P(SD Mrezint o di\inuHre H \HYei ZiMocH\Mice TWilHterHlU7 co\MHrHtiv cu veterHnii cHre nu HveHu P(SD YHu cu YuWiecii cHre nu Hu VoYt n rzWoi& Autorii concluzioneHz c un volu\ ZiMocH\Mic di\inuHt eYte relHionHt cu P(SD7 i nu cu un trecut trHu\Htic& AceHYt diYtru[ere de \HY ZiMocH\Mic7 n HriH CA2 n YMeciHl7 eYte ur\HreH unei concentrHii creYcute de cortizol7 cHre Hre eVect to]ic HYuMrH neuronilor T4ce`en7 -11$U7 i eVect inZiWitor HYuMrH L(P 5 MroceYul \oleculHr i\MlicHt n nvHre T4cE`en7 -11$U& Ori7 Ye cunoHte c MHcienii cu P(SD Hu concentrHii creYcute de cortizol TDe*elliY7 -111U& AceYte dHte vin Y clHriVice eecul n reHctuHlizHreH inVor\Hiei eMiYodice lH YuWiecii cu P(SD7 eec \Hi Mre[nHnt duM e]MunereH lH Ycene trHu\HtizHnte7 cXnd YecreiH de cortizol crete& De HYe\eneH7 Ytudiile VoloYind R4NAul VuncionHl Hu evideniHt o HctivitHte \Hi Yczut H corte]ului MreVrontHl ventro\ediHn lH MHcienii cu P(SD7 Htunci cXnd HcetiH Yunt e]Mui lH Yti\uli Yi\ilHri cu cei Me cHre iAHu e]MerieniHt cH trHu\HtizHni THMud Suir_ i colHW&7 /666U& Studile de i\H[iYtic Hu HrtHt c HceHYt Hrie eYte i\MlicHtH n reHctuHlizHreH unui conte]t VH de cHre YAH nvHt Hnterior o e]tincie H unei condiionri HverYive TSuir_ i colHW&7 /666U& .n teoriH teYtelor Ye tie c Ye Hcord o Htenie deoYeWit vHliditii conceMtuHle TYHu de conYtrucieU& AceHYt 9VH H vHliditii: unui teYt Ye reVer lH \YurH n cHre inYtru\entul reYMectiv \YoHr e]Hct conceMtul Me cHre H VoYt deYi[nHt HAl \YurH Hdic inteli[enH [enerHl7 H[reYivitHteH7 YociHWilitHteH7 conVor\iY\ul etc& (eZnicile neuroi\H[iYtice Hu evideniHt nY ceeH ce \YoHr de VHMt inYtru\entele diH[noYtice7 lH nivel de Ytructuri i reele de Ytructuri& .n Velul HceYtH7 corelXnd dHtele HceYteH cu dHtele Mrivind rolul HceYtor circuite nervoHYe n MroceYHreH inVor\Hiei i controlul co\MortH\entului7 HtXt n condiii nor\Hle cXt i MHtolo[ice7 vHliditHteH conceMtuHl nu i \Hi Hre locul& ProWele MYiZolo[ice nu \Hi \YoHr conceMte7 ci reHliti oWiectivHWile& *ineneleY7 HceYte circuite Hu Mri\it denu\iri deMiYtHreH conVlictelor co[nitive7 \onitorizHreH /<6I(P!? erorilor7 inZiWHreH rYMunYului MreMotent7 \eninereH HctivHt H inVor\Hiei etc&7 2 i InY HceYte eticZete Hu HcoMerire7 cci ele rezult din ceeH ce H VoYt relevHt Mrini eteZnici neuroi\H[iYtice n ti\Mul e]ecutrii unei YHrcini co[nitive7 deci de\erYuliHYen vine dinYMre rezultHtele e]Meri\entHle7 nu dinYMre unele VHculti \entHle THdici4Wg conceMteU MoYtulHte Tvezi CHMitolul 2U& -/& CONCLU'II -/&-& CU4 SE R"SPUNDE COREC( LA .N(RE*AREA 9DE CE?: 2 Pdt& E]iYt \Hi \ulte \odHliti de H YtudiH co\MortH\entul u\Hn7 unele Viind HcceYiWile tuturor7 iHr Hltele nu& De HceeH7 Ytudiul MYiZolo[iei YeH\n oHrecu\ cu iniiereH n tiinele ezoterice& CeH \Hi Vrecvent utilizHt \etod eYte oWYervHiH& FoloYind HceHYt \etod Mute\ trH[e concluziH c7 de e]e\Mlu7 MrecolHrii cu AD0D Ye diYtin[

cH Viind H[reYivi7 nonco\MliHni7 certrei7 ZiMerHctivi i ne[li@eni& .n coHlH Mri\Hr7 ei tind Y HiW diViculti n H ter\inH Hctivitile YolicitHnte7 nu Ye nele[ Wine cu ceilHli7 VHc [reeli Vrecvent7 Hu diViculti n \eninereH YuYinut H Hteniei7 Hu MroWle\e n H HYcultH MerYoHnH cHre li Ye HdreYeHz7 n H ter\inH o YHrcin nceMut7 n HAi or[HnizH HctivitHteH7 evit Hctivitile cHre neceYit Htenie YuYinut7 Hu MroWle\e n H Mune oWiectele lH locul lor7 Yunt uor de diYtrHY i Hu tendinH de H uitH ce Hu de Vcut7 Mrezint neHYtX\Mr7 inHWilitHteH de H YtH @oY ti\M ndelun[Ht7 Hu \icri e]ceYive TMHr \ereu Me Micior de MlecHreU7 Hu MroWle\e n H MYtrH liniteH ntrAo HctivitHte7 vorWeYc e]ceYiv7 rYMund nHinte de H Ye ter\inH de MuY ntreWHreH7 Hu diViculti cXnd treWuie Y HteMte cevH7 i ntreruM Me Hlii ntrA o converYHie YHu HctivitHte& De HltVel7 Mrin HceHYt \odHlitHte YAHu YtHWilit i criteriile de diH[noYticHre din DS4 Tde unde Yunt MreluHte cele de \Hi YuYU& (ot Mrin oWYervHie Mute\ Y VHce\ i Ytudii co\MHrHtive& AYtVel7 Mute\ vedeH c \uli dintre Hdulii cu AD0D YuVer de tulWurri HntiYociHle7 deMreYive i Hn]ioHYe& De HYe\eneH Mrezint eec colHr7 MroWle\e lH Yerviciu i Hccidente de \Hin& 26i din Hdulii diH[noYticHi cu PHtZolo[icHl +H\Wlin[ YuVer de AD0D& Indivizii cu CD7 cei cu tulWurHre de MerYonHlitHte HntiYociHl TAPDU7 dHr i Hlte cHte[orii de indivizi cHre Mrezint Ycoruri ridicHte lH trYturH de MerYonHlitHte 9cutHreH noului: Yunt \Hi e]Mui lH HWuz de YuWYtHne& (oHte HceYteH Yunt doHr conYtHtri7 Me WHzH oWYervHiilor YiYte\Htice& Ele Mot Vi Vcute HtXt de un MYiZolo[ YHu Yociolo[7 cXt i de o nvtoHre YHu Mrinte& De HltVel7 cu toii VHce\ cevH HYe\ntor trind Mrintre oH\eni& InY7 MXn Hcu\7 nu Mute\ vorWi de vreo cHuzHlitHte& Nu Mute\ YMune c AD0D cHuzeHz PHtZolo[icHl +H\Wlin[7 YHu Novelt^ See_in[ cHuzeHz HWuz de YuWYtHne7 YHu AD0D cHuzeHz ZiMerHctivitHte YHu diYtrHctiWilitHte& DHc VHce\ HceHYtH riYc\ tHutolo[ii& Noi H\ nu\it HceYte Yi\Mto\e cu eticZetH de AD0D7 CD YHu PHtZolo[icHl +H\Wlin[& 6 9luM: cHre ne conduce \Hi deMHrte n Ytudiul co\MortH\entului eYte cutHreH corelHiilor dintre diVerite co\Monente Hle Vuncionrii co[nitive i diVerite co\MortH\ente& EYte ceeH ce Ye ntX\Ml Vrecvent n MYiZolo[iH dezvoltrii7 de e]e\Mlu& Pe WHzH HceYtor Ytudii YAH evideniHt VHMtul c Hcei coMii de 3 luni cHreAi dezHn[H@eHz HteniH \Hi uor dintrAun Munct centrHl de Vi]Hie lH MrezentHreH Hltui Yti\ul lH MeriVeriH cX\Mului MerceMtiv7 Hu VoYt deYcrii de \H\ele lor cH Viind \Hi [reu de YtreYHt i \Hi uor de cHl\Ht7 co\MHrHtiv cu cei cHre reueHu \Hi [reu YAi dezHn[H@eze HteniH& SAH \Hi oWYervHt c duM Mri\ii doi Hni de viH coMiii Mot ine n \e\oriH de lucru un Yet Yi\Mlu de re[uli duM cHre treWuie Y Yorteze un Yet de cri n dou [r\ezi7 i HMoi de H VoloYi HceYt Yet de re[uli Mentru H YMune cu Mrecizie e]Meri\entHtorului ViecHre cHrte crei [r\ezi i HMHrine& (otui7 MXn lH 28 de luni7 ei nu Mot VoloYi HYe\eneH re[uli Mentru HAi [ZidH co\MortH\entul& SHu7 nu\rul de Yecunde cu cHre un coMil MrecolHr i ntXrzie HlocHreH unei reco\MenYe Mrezente eYte un Mredictor Hl Hteniei YuYinute dHr i Hl re[lrii HVectelor ne[Htive Htunci cXnd HcetiH H@un[ lH HdoleYcen& )i \Hi deMHrte7 diVerenele individuHle n ce Mrivete 9controlul inZiWitor: Hu i\MlicHii n inZiWHreH co\MortH\entului HntiYociHl i n HcZiziiH 9co\MortH\entului

MroYociHl:& CoMiii cHre i Mot utilizH HteniH n \od eVicient Mentru HAi re[lH co\MortH\entul7 vor Vi \Hi n \Yur YAi inZiWe rYMunYurile MreMotente TH VurH7 H loviU luXnd n conYiderHre eVectul Hciunilor lor HYuMrH celorlHli& AceYte corelHii dintre diVerite \Yuri oWYervHionHle Yunt VoloYitoHre7 i MreYuMun un [rHd de Mre[tire MroVeYionHl7 MreYuMun Ytudiul lon[itudinHl7 i uneori condiii de lHWorHtor& DHr7 ele r\Xn doHr nite corelHii7 nu ne Mer\it e]MlicHreH Hcelor co\MortH\ente& (ot Ytudii corelHionHle Yunt i cele cHre coreleHz co\MortH\entele reYMective cu Ycorurile oWinute lH diVerite cZeYtionHre& CH e]e\Mlu7 YAH conYtHtHt c Ycoruri ridicHte lH VHctorul te\MerH\entHl 9Control =oluntHr: T\YurHt Mrin C*SU coreleHz cu tendinH de H e]MerieniH vinHFruineH i de H Vi e\MHtici& Controlul voluntHr eYte inverY relHionHt cu H[reYivitHteH7 iHr Wieii de 3A8 Hni cu un Wun control HtenionHi tind YAi controleze \Hi Wine VuriH VoloYind \etode verWHle neAoYtile n detri\entul celor H[reYive& Alte Ytudii Hu vzut c tulWurHreH de tiM PHtZolo[icHl +H\Wlin[ eYte HYociHt cu conYtructul i\MulYivitHteFMYiZoMHtie& Niveluri ridicHte de i\MulYivitHte i MYiZoMHtie Yunt un Mredictor n ce Mrivete riYcul de PHtZolo[icHl +H\Wlin[& CeH \Hi \Hre MHrte din YuWiecii cu MroWle\e de tiM 9[H\Wlin[: Mot Vi ncHdrHi n cluYterul * de tulWurri de MerYonHlitHte Hl cZeYtionHrului PDSAR& AceYt cluYter i\Mlic cHrHcteriYtici Mrecu\ i\MulYivitHte7 dezinZiWiie7 inYtHWilitHte HVectiv \HrcHt Mrin YcZi\Wri \HrcHnte n diYMoziie cH rYMunY lH Yti\ulii din \ediu7 Yenti\ent de HlienHre7 criticiY\ i intolerHn lH VruYtrHre& (iMul 9i\MulYivFHntiYociHl: cuMrinde Ycoruri ridicHte lH YcHlele de i\MulYivitHte i HYu\HreH riYcului din cZeYtionHrul EPI7 MHtru tiMuri de MerYonHlitHte din cluYterul * \enionHt Hnterior jHntiYociHl7 Worderline7 ZiYtrionic i nHrciYiYtU7 Mrecu\ i cluYterul C cuMrinzXnd cHte[oriile MerYonHlitHte deMendent7 evitHtiv i MHYivAH[reYiv& AceHYt \etod eYte ceH \Hi deY VoloYit n MYiZolo[ie& De HltVel7 nici nu treWuie Y Vii MYiZolo[ cH Y HMlici nite cZeYtionHre7 Y le cotezi duM \HnuHl i Y citeti cHrHcterizHreH MHtternului [Yit7 tot din HcelHi \HnuHl& Orice o\ cu Ytudii \edii MoHte VHce HceYt lucru& DHr7 Y nu uit\ c cZeYtionHrele de MerYonHlitHte Mun n eviden corelHii ntre o YituHie i un tiM de co\MortH\ent7 YHu ntre un tiM de co\MortH\ent i Hltul lH HcelHi individ7 YHu ntre tHWloul clinic Hl unei tulWurri i Ycorurile lH un cZeYtionHr cHre Ye reVer lH un Hnu\e conYtruct& AceYte \etode elHWorHte de YtHtiYtic VHc doHr corelHii ntre co\MortH\ente7 iHr uneori VHctorii Me cHre ele le deYcoMer Yunt Yi\Mle HnHlize Ye\Hntice7 HH cu\ H\ vzut n CHMitolul 2& AceYt nivel eYte unul de YtHWilire Hl HYociHiilor co\MortH\entHle7 de denu\ire H MHtternurilor [Yite cu diVerite conceMte i de [ruMHre H HceYtor conceMte Me cHte[orii 5 H Ye citi tH]ono\ii& Nu Mute\ nY YMune c i\MulYivitHteH conduce lH dezinZiWiie co\MortH\entHl YHu lH co\MortH\ent de [H\Wlin[ MHtolo[ic Mentru c H@un[e\ Y e]Mlic\ un lucru Mrin el nYui& CXnd deYco\Mune\ conceMtul de 9i\MulYivitHte: n co\MortH\ente7 Mute\ vedeH c Hceti oH\eni Hu un control \Hi YlHW HYuMrH co\MortH\entului TYHu nuAi Mot inZiWH MornirileU n YituHiH cXnd eYte Mrezent o reco\MenY YHu HnticiM HcordHreH uneiH Tcu\ eYte n @ocurile de norocU& SHu dHc ne uit\ lH

criteriile din DS4 AI= Hle tulWurrii de MerYonHlitHte de tiM Worderline vo\ vedeH c Hceti oH\eni Hu MroWle\e cu controlul i\MulYurilor deci n nici un cHz nu Mute\ YMune c 9MerYonHlitHteH de tiM Worderline: conduce lH i\MulYivitHte YHu PHtZolo[icHl +H\Wlin[7 ci H\ nu\it HceYt MHttern co\MortH\entHl 9Worderline:& Un Hlt tiM de de\erY corelHionHl eYte cel Hl YtHWilirii unei corelHii ntre un tiM de tulWurHre i Ycorurile lH unele teYte de MerVor\Hn& AceHYtH eYte7 din nou7 unH dintre cele \Hi VoloYite \etode de Ytudiu& Prin HceHYt \etod YAH YtHWilit c trei dintre YuWteYtele JISC 5 Arit\etic7 4e\oriH nu\erelor i Codul * Mot Vi [ruMHte n ur\H HnHlizei VHctoriHle n VHctorul nu\it 9ProteciH VH de diYtrHctori:7 conYtHtXnduAYe c Yunt YuWteYtele cele \Hi ediVicHtoHre Mrivind MerVor\HnH coMiilor cu AD0D& De HYe\eneH7 coMiii cu AD0D Mrezint n [enerHl o MerVor\Hn \Hi YlHW i lH Ycorul totHl Hl teYtului RAA*C7 iHr cel \Hi Ye\niVicHtiv deVicit l Hu lH YcHlele de ProceYHre SecveniHl T4icrile \Xinilor7 4e\oriH nu\erelor i OrdineH cuvintelorU& AceYte dHte evideniHz VHMtul c Hceti coMii VHc VH ite\ilor din YuWteYtele ProceYrii Yi\ultHne TncZidereH Vor\ei7 (riun[Ziuri7 AnHlo[ii cu \Htrici7 4e\orie YMHiHl i Serii de Voto[rHViiU7 dHr nu i celor din YuWteYtele YecveniHle& (ot ce Mute\ VHce VoloYind dHtele din HceYte de\erYuri Yunt Mredicii Mrivind MerVor\HnH colHr H HceYtor coMii7 Mentru c teYtele de MerVor\Hn Hu VoYt Hlctuite Me WHzH cerinelor colHre& SHu cu Hlte cuvinte7 Mute\ vedeH unde Mot ntX\MinH [reuti cXnd vor \er[e lH coHl7 i cH\ HtXt& Nu Mute\ YMune de ce vor ntX\MinH [reuti& Nu Mute\ YMune c vor Vi YlHWi lH \Hte\Htic Mentru c Hu Ycoruri \ici lH YcHlele Arit\etic i 4e\oriH nu\erelor din teYtul JISC7 Mentru c HceYte YcHle conin YHrcini MreluHte toc\Hi din Mro[rH\H colHr7 nu identiVic \ecHniY\ele cHre YtHu n YMHtele YHrcinilor& PYiZolo[iH co[nitiv H trecut de lH HWordHreH 9\olHr: H Vuncionrii MYiZice lH ceH 9\oleculHr:& Cu Hlte cuvinte7 H ncercHt Y deYco\Mun MroceYele MYiZice n co\Monente7 Mentru H [Yi \ecHniY\ele WHzHle& SHrcinile VoloYite Yunt \Hi YMeciVice decXt Hle teYtelor de MerVor\Hn& FoloYinduAYe HceYt tiM de de\erY7 YAH oWYervHt c MerYoHnele cu AD0D Mrezint deVicite conYtHnte n trei tiMuri de YHrcini (rHil 4H_in[7 (urnul din 0Hnoi Mrecu\ i StrooM i Hlte YHrcini nu\ite de inZiWiie \otorie& Alte Ytudii Hu de\onYtrHt deVicite Me lXn[ 9teYtele de MlHniVicHre: i lH teYtele cHre \YoHr 9or[HnizHreH inVor\Hiei:7 9\e\oriH de lucru:7 Mrecu\ i lH 9teYtele de \e\orie cHre neceYit utilizHreH de YtrHte[ii \nezice:& SuWiecii cu AD0D Hu diViculti n HAi inZiWH \icrile cXnd Mri\eYc co\HndH de H o VHce Tcu\ Yunt YHrcinile +oFNoA[o7 StoMAYi[nHl7 SHcHde ntXrziHte i AntiA YHcHdU& AceYte rezultHte Hu VoYt HMoi coroWorHte cu cele oWinute de ctre oH\enii Yntoi& AYtVel7 Ytudiile Vcute Me coMiii de 2 Hni Hu HrtHt c MerVor\HnH lH YHrcinile de tiM& StrooM YMHiHl TcHre MreYuMun rezolvHreH unui conVlict YMHiHlU coreleHz Mozitiv teu controlul e\oiilor ne[Htive7 iHr Hdulii cHre Hu MerVor\Hn Wun lH YHrcinile ide conVlict YMHiHl Hu niveluri \Hi reduYe Hle Hn]ietii i Hu un \Hi Wun control

THtenionHi& )i Hici7 corelHiile ntre tiMuri de YHrcini i tiMuri de MHtolo[ii Yunt 9VoloYite HWundent YHrcinile ce neceYit inZiWHreH unui rYMunY MreMotent coreleHz cu YHrcinile de (Zeor^ oV \indD YuWiecii Hduli cu Ycoruri \Hri lH YuWYcHlH de i I\MulYivitHte H EPS Hu ti\Mi de rYMunY \Hi \Hri lH Ye\nHlul de oMrire n YHrcinH g StoMAYi[nHlD iHr n YHrcinH Io`H +H\Wlin[ (HY_ YuWiecii cu IED continu Y HleH[ Tcri din MHcZetul 9dezHvHntH@oY: n tot decurYul MroWei7 Mrin co\MHrHie cu lotul - de control cHre nvH din e]Merien i renun Y HleH[ din MHcZetul reYMectiv& E ProWle\H VundH\entHl H co[nitiviY\ului eYte nY ceH H MoYtulrii unor \ecHniY\e co[nitive7 cu\ Hr Vi rezolvHreH de MroWle\e7 MlHniVicHreH7 luHreH deciziilor7 Vle]iWilitHteH co[nitiv7 H\orYH@ul ne[Htiv etc& DHc o YHrcin Mrecu\ (urnul din& 0Hnoi reMrezint 9o MroWle\: nYeH\n c MerVor\HnH n HceYt cHz eYte o \Yur H MroceYului de 9rezolvHre de MroWle\e:& IHr cu\ rezolvHreH de MroWle\e neceYit 9MlHniVicHre:7 rezult c (urnul din 0Hnoi eYte o YHrcin cHre \YoHr rezolvHreH de MroWle\e i MlHniVicHreH7 iHr coMiii cu AD0D Yunt deVicitHri lH MlHniVicHre i rezolvHre de MroWle\e& (recXnd MeYte cHrHcterul de evident Toricine lucreHz cu Hceti coMii tie c ei Ye deYcurc \Hi YlHW lH rezolvHt MroWle\e ce neceYit ti\M i eVort i Hu un co\MortH\ent 9dezor[HnizHt: 5 de HltVel7 HceYte lucruri HMHr i n DS4U7 Y nu uit\ c rezolvHreH unei MroWle\e i\Mlic Huto\Ht MlHniVicHre deci cele dou Yunt YuMrHMuYe7 iHr ceeH ce Ye vede cu ocZiul liWer H Vi 9rezolvHreH unei MroWle\e: nu i\Mlic Huto\Ht e]iYtenH unei co\Monente co[nitive YHu neuronHle YMeciHlizHt n HceYt lucru& DHc crede\ HceHYtH7 riYc\ o HWordHre VHcultHioniYt Y MoYtul\ e]iYtenH unei VHculti \entHle reYMonYHWil de un tiM de co\MortH\ent decuMHt HrWitrHr de noi din reHlitHte 5 rezolvHreH (urnului din 0Hnoi reMrezint o MroWle\7 noi l Mute\ rezolvH7 er[o Hve\ \ecHniY\e co[nitive cHre Ye ocuM de rezolvHt MroWle\e& CurHt tiiniVicN .n ce Mrivete cHrHcterul HrWitrHr Hl denu\irii unei YHrcini cH Viind de 9rezolvHre de MroWle\e:7 nu uitHi e]e\Mlul din CHMitolul 2 cu HZul i @ocul +o 5 H\Wele Viind vzute cH VoloYind YtrHte[ii de rezolvHre de MroWle\e 5 i cHre HctiveHz n creier Hlte re[iuni decXt (urnul din 0Hnoi& )i Htunci7 cu\ Mute\ ti ce \YoHr o YHrcin7 deci ce deVicite co[nitive Hu Hceti oH\eni? .ntrAun Yin[ur Vel YcHn\ creierul unei MerYoHne n ti\M ce rezolv HceH YHrcin i l co\MHr\ cu HctivitHteH cereWrHl n YtHreH de reMHuY& 0Hi Y d\ un e]e\Mlu ntrAo YHrcin de +H\Wlin[ n cHre Ye \HniMuleHz nivelul reco\MenYei i MroWHWilitHteH ei de HMHriie7 YHrcinH conYtH n H Mrezice cHre dintre dou rezultHte \utuHl e]cluYive vH HMHre7 tiind c reco\MenYH Ti MedeHMYHU ceH \Hi \Hre eYte HYociHt cu MroWHWilitHteH de HMHriie ceH \Hi \ic7 n ti\M ce reco\MenYH Ti MedeHMYHU ceH \Hi \ic eYte HYociHt cu MroWHWilitHteH de HMHriie ceH \Hi \Hre& Studiile VoloYind R4NAul VuncionHl Hu relevHt VHMtul c rezolvHreH HceYtor

decizii 9conVlictuHle: H VoYt HYociHt cu trei locuYuri n cHre YAH oWYervHt cretereH Vlu]ului re[ionHl cereWrHl din cHdrul corte]ului MreVrontHl orWitHl i inVerior dreMt lHterHl7 n MHrteH HnterioHr \i@locie H [iruYului VrontHl \ediHn THriH -6U7 n [iruYul orWitHl THriH --U i MoYterior7 n MHrteH HnterioHr H [iruYului VrontHl inVerior THriH 3,U& Prin contrHYt7 cretereH [rHdului de conVlict Hl deciziilor H VoYt HYociHt cu \odiVicri n HctivitHteH corte]ului orWitoVrontHl i H corte]ului cin[ulHt Hnterior& Alte Ytudii Hu MuY n eviden lH YuWieci nor\Hli o MolHritHte ne[Htiv \Hi ridicHt n cHzul cXnd7 ntrAo YHrcin de [H\Wlin[7 o Hle[ere conduce lH Mierdere decXt Htunci cXnd eH conduce lH cXti[& AceHYt MolHritHte ne[Htiv e [enerHt n zonH \ediHn VrontHl7 lXn[ corte]ul cin[ulHt Hnterior& Autorii conYider c Hle[erile Vcute conYecutiv unei Mierderi Yunt Yocotite \Hi riYcHnte i Yunt HYociHte cu o \Hi \Hre HctivitHte cereWrHl ce e]Mri\ MierdereH7 iHr cone]iunile \ediHneA VrontHle contriWuie lH [enerHreH unor Ytri ce inVlueneHz deciziile lH nivel nHlt& U7 u i&7O h PJ8 a: DuM ce H\ YtHWilit HceYte lucruri7 trece\ lH H coroWorH HceYte dHte cu Hltele& Prin HceYte co\MHrHii7 HceYte Hrii YAH conVir\Ht H Vi i\MlicHte7 Hlturi de zone li\Wice i te\MorHle YuMerioHre7 i n YenYiWilitHteH \orHl& FoloYind R4NAul VuncionHl7 YAH de\onYtrHt c HtXt e\oiile WHzHle cXt i cele de ordin \orHl HctiveHz H\i[dHlH7 tHlH\uYul i \ezenceVHlul YuMerior& .n cHzul e\oiilor \orHle Ye HctiveHz YuMli\entHr zone orWitHle i \ediHle MreVrontHle i zone din YulcuYul te\MorHl YuMerior& AceYte dHte indic YectoHrele orWitHle i \ediHne Hle corte]ului MreVrontHl i YulcuYul te\MorHl YuMerior cH zone critice n ce Mrivete MerceMiH i co\MortH\entul YociHl7 @ucXnd un rol centrHl n evHluHreH \orHl& ContinuXnd coroWorHreH dHtelor Y YMune\ c Mrin teZnici neuroi\H[iYtice YAH evideniHt c YHrcinile de tiM StrooM HctiveHz corte]ul cin[ulHt Hnterior dorYHl7 iHr n cHzul YHrcinilor StrooM e\oionHl Ye HctiveHz corte]ul cin[ulHt Hnterior roYtrHl& Rolul corte]ului cin[ulHt Hnterior dorYHl conYt n HlocHreH controlului HtenionHi Mentru deMiYtHreH unor eveni\ente rHre dHr Ye\niVicHtive& AceYt YiYte\ Hr Vi reYMonYHWil de coordonHreH rYMunYurilor HtenionHle Mrin HctivHreH rYMunYurilor co\MHtiWile i inZiWHreH celor inco\MHtiWile& .n YcZi\W7 e]iYt un YiYte\ \Hi co\Mle] ce Ye ocuM cu \onitorizHreH erorilor7 YiYte\ ce cuMrinde zonele roYtrHle7 YuW[enuHle i dorYHle Hle cin[ulHtului Hnterior7 corte]ul lHterHl MreVrontHl7 corte]ul orWitoVrontHl7 [Hn[lionii WHzHli i corte]ul \otor YuMli\entHr& Dile\ele \orHle cHre VHc HMel lH 9triH de cHrHcter: H unei MerYoHne i declHneHz e\oii Muternice7 Hn[H@eHz cin[ulHtul Hnterior7 orWitoVrontHlul7 YulcuYul te\MorHl YuMerior i corMii YtriHi ventrHli 5 Ytructuri i\MlicHte HtXt n rezolvHreH conVlictului7 cXt i n HMreciereH vHlorii \otivHionHle H unui Yti\ul7 n luHreH deciziilor i HtriWuireH de Ytri \entHle Hltor MerYoHne& O Hlt YHrcin deY VoloYit n evHluHreH co\Monentelor deVicitHre n tulWurrile de co\MortH\ent eYte JiYconYinAul& SHrcinH de YortHre H crilor JiYconYin TJCS(U HctiveHz Hriile -67 --7 3,7 /3 i 2/ i reMrezint o \Yur YenYiWil H diYVunciilor zonelor ventrolHterHl orWitoVrontHle i \ediHne

MreVrontHle& Alte Ytudi7 dHr VoloYind R4NAul VuncionHl7 Hu evideniHt c duM Mri\ireH unui VeedWHc_ ne[Htiv 5 9[reitN: 5 ceeH ce Ye\nHlizeHz o YcZi\WHre n YtrHte[ie7 crete HctivitHteH n zonH ventrolHterHl dreHMt H corte]ului MreVrontHl THriile 33 i 3$U7 n DLAPFC THriile 1 i 38U7 n corte]ul cin[ulHt Hnterior THriH 2/U7 corte]ul MHrietHl MoYterior THriH ,U7 nucleul cHudHt TMHrte din [Hn[lionii WHzHliU i n MHrteH dorYHl H tHlH\uYului& .n nucleul cHudHt YAH oWYervHt o cretere n HctivHre i n ti\Mul Hctivitii de MlHniVicHre lH cHre recur[eH YuWiectul& )i n HceYt cHz YAH trecut lH co\MHrHreH dHtelor oWinute din YHrcini Yi\ilHre i YAH oWYervHt c Hriile VrontHle dreMte cHre Ye HctiveHz n \o\entul YcZi\Wrii criteriului lH MroWH JCS( Ye YuMrHMun MHriHl MeYte Hriile cHre YAH dovedit c Ye HctiveHz n cHdrul MroWei +oFNoA[o n \o\entul n cHre YuWiecii treWuie YAi inZiWe rYMunYul \otor TdoHr c vXrVul de HctivHre HMHre \Hi rHMid n +oFNoA[o AduM $Y 5 decXt n JCS( 5 duM ,YU& AceYte dHte i\Mlic Hriile inVerioHre MreVrontHle dreMte T3, i 3$U n inZiWHreH H diverYe inte 5 H rYMunYului \otor n +oFNoA[o i n rYMunYul lH YcZi\WHreH criteriului n JCS(& CHre eYte le[turH dintre zonele i\MlicHte n rezolvHreH HceYtor YHrcini i co\MortH\entul YociHl? Studiile VoloYind R4NAul VuncionHl Hu relevHt diVerene Ye\niVicHtive n HctivHreH unor re[iuni cereWrHle ntre o YituHie de nclcHre H re[ulilor YociHle intenionHt verYuY unH neintenionHt& AYtVel7 Me lXn[ Hlte zone7 YAH oWYervHt o HctivHre n corte]ul orWitoVrontHl YtXn[ THriile -6 i 3,U cHre Ye tie c rYMunde de e]Mri\HreH Vuriei& AceHYt zon eYte de HYe\eneH i\MlicHt n \ecHniY\e e]ecutive de inZiWHre H rYMunYului MreMotent i inZiWHreH rYMunYului \otor \YurHte Mrin MroWe de tiMul +oFNoA [o i JiYconYin& *unN DHr ce Ye ntX\Ml cu HceYte re[iuni cereWrHle lH oH\enii cu MroWle\e de co\MortH\ent7 n ti\M ce e]ecut HceYte YHrcini? Studiile VoloYind R4NAul VuncionHl n ti\Mul e]ecutrii unei YHrcini +oFNoA[o Hu HrtHt c tulWurHreH AD0D eYte cHrHcterizHt MrintrAo VuncionHre HtiMic VrontoA YtriHt iHr \edicH\entul cel \Hi Vrecvent Hd\iniYtrHt 5 RitHlinul 5 HVecteHz HctivHreH corMilor YtriHi diVerit lH coMiii cu AD0D i lH coMiii nor\Hli& RezultHte Yi\ilHre Hu VoYt [Yite VoloYind i Hlte YHrcini de inZiWHre H rYMunYului 5 cu\ eYte StoMAYi[nHl7 cHre HctiveHz [iruYul VrontHl inVerior dreMt iHr HctivHreH YH i MerVor\HnH n YHrcin eYte inVluenHt de Hd\iniYtrHreH de \etilVenidHt& AMoi7 YuWiecii cu leziuni Hle zonei ventro\ediHne MreVrontHle Hu MerVor\Hn HVectHt n cHzul deciziei ntrAo YHrcin de [H\Wlin[& IHr MHcienii cu IED7 n ti\Mul unei YHrcini de [H\Wlin[ Mrezint HcelHi MHttern de Hle[eri cH i cei cu leziuni orWitoVrontHle \ediHne YHu Hle H\i[dHlei& Deci e]iYt o le[tur ntre zonele i\MlicHte n rezolvHreH HceYtor YHrcini i controlul co\MortH\entului? Se tie cevH deYMre relHiH dintre VuncionHreH HceYtorH i MHtolo[iH co\MortH\entHl? Nu\eroHYe Ytudii Hu indicHt VHMtul c H[reYivitHteH eYte HYociHt cu o VuncionHre HlterHt H corte]ului orWitoVrontHl& O dere[lHre H circuitului orWitoVrontHl 5 corte] cin[ulHt Hnterior 5 H\i[dHl7 circuit rYMunztor de re[lHreH e\oionHl7 eYte i\MlicHt n H[reYivitHte i violen& Un deVicit YtructurHl YHu VuncionHl Hl

orWitoVrontHlului dreMt eYte HYociHt cu diViculti n recunoHtereH e]MreYiei VHciHle de Vurie i dez[uYt7 n rYMunYul YiYte\ului nervoY ve[etHtiv7 co[niie YociHl7 Mrecu\ i H[reYivitHte& Alte Ytudii Hu oWYervHt o reducere cu --i n volu\ul de YuWYtHn cenuie n zonH orWitoVrontHl lH MHcienii cu APD& IHr MHcienii cu tulWurHre de MerYonHlitHte de tiM Worderline ce Mrezint deVicite n re[lHreH HVectelor7 controlul i\MulYurilor i MroWle\e de relHionHre interMerYonHl7 Mrezint o VuncionHre HlterHt H H\i[dHlei i orWitoVrontHlului& Atunci Mute\ YMune c YHrcinile MrezentHte Yunt un indicHtor Hl VuncionHlitii re[iunilor cereWrHle i\MlicHte n controlul co\MortH\entului YociHl& DHr de ce VuncioneHz Hnor\Hl HceYte zone lH oH\enii cHre Mrezint tulWurri de co\MortH\ent? Studiile de Wiolo[ie \oleculHr i MYiZoVHr\Hcolo[ie Hu dovedit e]iYtenH unei HYociHii ntre co\MortH\entul H[reYiv i diYVunciH Yerotoner[ic lH MHcienii diH[noYticHi Me A]H - H DS4AI= cu Vor\e \edii de co\MortH\ent H[reYiv& Studiile Vcute Me [e\eni Hu relevHt o co\Monent [enetic YuWYtHniHl H H[reYivitii i\MulYive7 iHr YuWYtrHtul [enetic Hr MuteH Vi \ediHt de un deVect Hl [enei ce encodeHz YerotoninH& A[reYivitHteH i\MulYiv Hr Vi HYtVel relHionHt cu diYVuncii Hle Mroieciilor inZiWitorii dinYMre zonH orWitHlF\ediHn MreVrontHl ctre H\i[dHl& AceYte diYVuncii Hu deci YuWYtrHt neurocZi\ic Yerotoner[ic7 MHcienii MrezentXnd o HctivitHte Yerotoner[ic MreYinHMtic iFYHu MoYtYinHMtic reduY& )i tulWurrile de conduit TCDU MreYuMun un Moli\orViY\ Hl [enei receMtorului de YerotoninH& Studii ulterioHre Hu evideniHt nY VHMtul c o VuncionHre reduY H YiYte\ului Yerotoner[ic dei eYte cHrHcteriYtic indivizilor ce \HniVeYt co\MortH\ent H[reYiv7 HutoAH[reYiv7 tulWurHre de tiM Worderline i HWuz de Hlcool7 eYte rYMunztoHre de co\MonentH i\MulYiv7 i nu de co\MortH\entul H[reYiv n Yine& Acu\ Mute\ rYMunde lH ntreWHreH de ce unii oH\eni Ye co\Mort i\MulYiv? DHtorit unei \odiVicri [enetice H Vuncionrii Yerotoner[ice n circuitele neuronHle cHre leH[ zonH orWitoVrontHl \ediHn de YiYte\ul li\Wic& IHr YHrcinile de tiM +H\Wlin[7 JiYconYin7 +oFNoA[o YHu de A\XnHre H Reco\MenYei evideniHz HceYt deVicit& -/&/& CO4POR(A4EN(ELE SUN( O REALI(A(E SAU O - (EN(A(I=" A 4IN!II NOAS(RE DE A I4PUNE O COEREN!"? AceHYt e]MlicHie eYte vHlHWil doHr n cHzul reHciei HVective lH neA HcordHreH unei reco\MenYe Mrezente YHu YcontHte& )i Ye MHre c diYVunciH Yerotoner[ic eYte reYMonYHWil de VHMt de incHMHcitHteH de H controlH e\oiile ne[Htive declHnHte de neHcordHreH unei reco\MenYe7 n ti\M ce tendinH de H Vi uor de VruYtrHt eYte induY de cuMlHreH deVicitHr H doMH\inei de receMtorul D/ n corMii ventrHli YtriHi i7 n YMeciHl7 nucleul Hccu\WenY7 din e\iYVerH YtXn[& OH\enii lH cHre YAH evideniHt HceHYt diYVuncie Yunt \Hi uor de iritHt& CH YecveniHlitHte7 HceHYtH eYte Mri\H VHz7 iHr ceH induY de diYVunciH Yerotoner[ic eYte H douH& .nY co\MortH\entul nu\it 9i\MulYiv: n YituHiH neHcordrii unei reco\MenYe treWuie Y Vie vzut YeMHrHt de deVicitul de MerceMie H riYcului& Unii oH\eni Yunt incHMHWili Y [enereze YHu Y MerceHM [enerHreH unui

rYMunY ve[etHtiv lH HnticiMHreH conYecinelor ne[Htive Hle Hciunilor lor TdHtorHte unor trHu\e ventro\ediHne MreVrontHle YHu H\i[dHlieneU& Deci ei nu MerceM riYcul7 nY Hlii l MerceM7 dHr Mentru ei HceYt rYMunY ve[etHtiv reMrezint o YurY de reco\MenYe Tn orice MrovocHre vHloHreH 9diYtrHciei: H Ytrii de Wine deMind vHloHreH MericoluluiU dHtorit unui deVicit de 4AO cHre conduce lH o Hciune Mrelun[it H cHtecolH\inelor lH nivel YinHMtic& (ot din cHte[oriH H douH7 H celor cHre Hu nevoie de un YurMluY de Yti\ulHre Mentru H Yi\i reco\MenYele7 VHc MHrte cei cu HlelH Al ce encodeHz deVicitHr denYitHteH receMtorului doMH\iner[ic D/ din zonele \ezoli\Wice7 i cHre Hu un deVicit de MroceYHre H reco\MenYelor din \ediu7 n condiii 9nor\Hle: de viH Yi\induAYe \ereu VruYtrHi& Alii Hu nevoie \ereu de Yti\uli noi7 ei Ye oWinuieYc VoHrte reMede cu cei Mrezeni7 Ye MlictiYeYc iHr YurYH de reco\MenY o conYtituie YcZi\WHreH& Indivizii cHre Hu cel Muin o Hlel lun[ H receMtorului D3 reMetHt Mrezint Ycoruri \Hi ridicHte lH YcHlH de CutHre H Noului& Cei ce Mrezint [enotiMul DRD3A, Ye MlictiYeYc uor n HWYenH unui \ediu VoHrte Yti\ulHnt7 Mrezint HverYiune VH de H\Xnri7 nu le MlHc YituHiile de HteMtHre7 i Hu un HccentuHt co\MortH\ent \otor e]MlorHtor& ReceMtorii D3 Yunt e]Mri\Hi Mredo\inHnt n corte]ul VrontHl \ediHn i corte]ul cin[ulHt Hnterior7 re[iuni ce Mri\eYc inMuturi denYe de lH neuronii doMH\iner[ici \ezoli\Wici Tdin corMii YtriHi dorYHli i [loWuY MHlliduYU i Yunt HYociHte cu MroceYe co[nitive i e\oionHle& Aceti receMtori VuncioneHz cH nite \odulHtori inZiWitori Hi Hctivitii [lutH\Htului n corte]ul VrontHl& ActivHreH lor conduce lH ZiMerMolHrizHreH celulelor7 iHr deViciene lH nivelul HceYtor receMtori conduc lH o inHWilitHte H doMH\inei de HAi e]ercitH inVluenH YH inZiWitorie HYuMrH neuronilor MirH\idHli MreVrontHli7 H@un[XnduAYe lH o ZiMere]citHWilitHte H HceYtorH& Corte]ul VrontHl \ediHn i cin[ulHt Hnterior roYtrHl @oHc un rol i\MortHnt n \onitorizHreH vHlorii de reco\MenY H MroceYelor co[nitive HVlHte n deYVurHre i Ye tie c YuWiecii cu AD0D Hu un volu\ \Hi reduY Hl corte]ului VrontHl \ediHn7 corMilor YtriHi dorYHli i [loWuY MHlliduY7 Hdic toc\Hi H zonelor cele \Hi Wo[Hte n receMtori D3& Studiile MYiZoVHr\Hcolo[ice Hu HrtHt c RitHlinul Mrelun[ete ZiMerMolHrizHreH neuronilor MirH\idHli din HceYte re[iuni7 Mrin HctivHreH \Hi YuYinut H receMtorilor D37 HYtVel reducXnduAYe \HniVeYtrile de i\MulYivitHte i ZiMerHcAtivitHte& Ali oH\eni Hu o tolerHn Yczut lH HteMtHreH unei reco\MenYe YcontHte7 \Hi HleY n condiii de neYi[urHn Tdeci cXnd nu Ye tie e]Hct dHc o Mri\eYcU& AceHYt tolerHn Yczut eYte deter\inHt de o denYitHte Yczut H receMtorilor D/ din nucleul Hccu\WenY7 i H Mroieciilor neuronilor ce MroiecteHz din HceHYt zon n Hriile MreVrontHle \ediHne& CH ur\Hre7 ei vor declHnH co\MortH\ente Vie de dezHn[H@Hre din YHrcin Vie de 9VorHre H notei: 5 cHte[orizHte cH 9i\MulYive:7 n Vine7 unii Hu deVicite n \eninereH HctivHt H tuturor vHriHntelor MoYiWile Hle iei Hciuni7 YHu n HnticiMHreH H cXt \Hi \ultor MHi viitori Hi Hciunii 5 deVicite nivelul co\Monentelor \e\oriei de lucru cHuzHte de o Ycdere H Hctivitii n irte]ul dorYolHterHl MreVrontHl i corte]ul MolHr7 HctivitHte cHre Hr MreYuMune ]itHie recurent ntre neuronii MirH\idHli din YtrHtul $7 i cHre eYte \odulHt . doMH\in Mrin receMtorul Dl& )i ei vor HveH HVectHte \ecHniY\ele

deciziei7 HniVeYtXnd un co\MortH\ent ce MoHte MreH 9i\MulYiv:& De HYe\eneH7 ei vor reH i o MerVor\Hn YlHW lH (urnul din 0Hnoi i7 oWYervXnd cele dou7 H\ ieH Vi tentHi Y trH[e\ concluziH c 9i\MulYivitHteH conduce lH deVicite n izolvHreH de MroWle\e: concluzie cHre MoHte MreH rezonHWil7 dHr cHre nu Ye @Hte [enerHlizH lH celelHlte \ecHniY\e MrezentHte Hnterior& SAHr MreH c HcelHi tiM de co\MortH\ent MoHte Vi declHnHt din cHuze iVerite7 cHre Mot Vi e]MreYiH unor MHtolo[ii diVerite& De VHMt7 reelele neuronHle int reYMonYHWile de lHnuri de reHcii diYtincte7 nlnuireH HceYtorH reHlizXnduAYe oHr n \inteH noHYtr lH \odul YuWiectiv7 educHt culturHl& PHtolo[iH nu o aMrezint co\MortH\entul i\MulYiv 5 el Viind doHr o eticZet Mentru ce oWYerv\ i VHce un o\ ntrAo YituHie dHt 5 ci HceYte diYVuncionHliti lH nivel YinHMtic7 ir rezultHtul treWuie HnHlizHt lH nivelul Viecrei Yecvene7 nu Mrivind HctivitHteH idividului duM nor\e culturHle YHu \orHle&7 Q: -/&2& DAC" 9LA .NCEPU( A FOS( CU=>N(UL:7 AR FI 9 CA'UL S" DEP")I4 .NCEPU(URILE gQ Li\WH@ul eYte unH dintre MrinciMHlele Miedici n cHleH Mro[reYului n YiZolo[ie& De HltVel7 [XndiiAv cu\ VoloYi\ i n viHH cotidiHn cuvintele lH \odul WerHnt dou cuvinte oMuYe 9H\[it: i 9dezH\[it: Hu Mentru noi HceeHi e\niVicHie ne[Htiv7 dei n \od nor\Hl YMune\ c 9H dezH\orYH: eYte oMuYul oi 9H H\orYH:7 9dez[ZeH: H lui 9n[ZeH: &H&\&d& Ur\Xnd HceHYt lo[ic7 Hr reWui YAi Vi\ recunoYctori cuivH cHre neAH dezH\[it7 Mentru c nYeH\n c nHinte erH\ H\[ii& +XndiiAv lH Vrecventele cHzuri cXnd ntrAo e\iYiune (= YYte invitHt un MYiZolo[ Mentru H e]MlicH co\MortH\entul delincvent Hl unui ]i\inHl Ti uneori \oderHtorul eYte \Hi coerent n e]MlicHii decXt MYiZolo[ulU&U e \ulte ori vei Huzi [enul ur\tor de e]MlicHie 9HceYt co\MortH\ent cri\inHl YYte cHuzHt de un deVicit de YociHlizHre:& LH Mri\H vedere totul MHre OR& DHr IHc vede\ ce Ye HVl n YMHtele cuvintelor vo\ oWYervH ur\toHrele lucruri LU nu\i\ 9YociHlizHre: MroceYul Mrin cHre un individ nvH re[ulile YociHle7 /U nd HceYt MroceY eYte ter\inHt7 o\ul Ye nu\ete 9YociHlizHt: 5 deci nu\i\ YociHlizHt un individ cHre cunoHte i HMlic re[ulile YociHle7 2U nu\i\ 9delincvent: un individ cHre ncHlc re[ulile YociHle7 3U MXn Hici Mute\ trH[e concluziH lo[ic delincvent ; neYociHlizHt7 YHu cu Hlte cuvinte7 delincvent ; cu un deVicit de YociHlizHre& Deci 9delincvent: i 9deVicit de YociHlizHre: de VHMt Yunt ter\eni Yinoni\i7 i n nici un cHz nu Ye Mot e]MlicH reciMroc& AltVel riYc\ Y YMune\ c un individ ncHlc le[eH Mentru c nu YAH VinHlizHt MroceYul Mrin cHre nvH Y nu o ncHlceN LH Vel cH n cHzul HcZiziiei YtHdiului 9Mer\Hnenei oWiectului:7 cXnd coMilul nu eYte contient c @ucriH YH H r\HY Me \HY7 cZiHr dHc YAH MuY un MHrHvHn n VHH lui7 Mentru c nu H HtinY YtHdiul cXnd e contient de HceYt lucru 5 nu\it din HceYt \otiv 9YtHdiul Mer\Hnenei oWiectului:& PuneiAv n YituHiH n cHre v luHi un (= i duM / Hni WH Mornete WH nu Mornete7 co\Mlet HleHtoriu& Ce VHcei? CZe\Hi un YMeciHliYt n televizoHre& DHr ce Hi crede dHc HceYt YMeciHliYt intrXnd n YuVrH[erie vede \HrcH televizorului7 v ntreHW de cXnd l Hvei7 i Vr \cHr HAi dH @oY cHMHcul o Y v YMun 9E

nor\HlN AceYt tiM de (= duM / Hni intr n YtHdiul incertitudinii Vuncionrii7 de HceeH Ye co\Mort HHN: Un Hlt e]e\Mlu elocvent eYte 94odelul co[nitiv Hl MHnicii cu H[orHVoWie: H lui Si\oY T/66/U& .n HceYt \odel7 Hutorul MoYtuleHz VHMtul c Yti\ulii e]terni i TMrecu\ locurile HYociHte cu H[orHVoWiHU declHneHz Mredicii Hn]ioHYe cHre conduc ? LH Hn]ietHte7 iHr Yti\ulii interni TYenzHii neutre7 i\H[ini etc&U Mroduc interMretri c cHtHYtroVice cHre i ele conduc lH Hn]ietHte& LH rXndul ei7 Hn]ietHteH conduce lH i co\MortH\ente evitHtive i lH ZiMervi[ilenH& .n HceYt \odel7 nu eYte clHr dHc g Hn]ietHteH eYte vzut cH i tulWurHre YHu cH i YtHre YuWiectiv& DHc eYte luHt cH P i tulWurHre Htunci eYte o tHutolo[ie Mentru c nu\i\ toHte HceYte Yi\Mto\e i Hn]ietHte TinterMretri cHtHYtroVice7 co\MortH\ente evitHtive7 ZiMervi[ilenHU7 nu ele conduc lH Hn]ietHte& DHc eYte luHt cH i YtHre YuWiectiv Htunci -U i[nor\ VHMtul c 9Mredicii Hn]ioHYe: i 9interMretri cHtHYtroVice: Yunt de VHMt Yinoni\e t i Ye reVer lH 9i\inenH unor eveni\ente ne[Htive7 MericuloHYe:7 /U MoYtul\ VHMtul c YtHreH YuWiectiv cHuzeHz ZiMervi[ilenH HtenionHl7 dei n e[Hl \Yur H\ MuteH MoYtulH VHMtul c interMretHreH ntrAo \Hnier cHtHYtroVic H unor Yti\uli interni neutri Hr Vi rezultHtul Ytrii de ZiMervi[ilenH& AceYt \odel eYte HtXt H\Wi[uu din Munct de vedere Ye\Hntic cXt i YMeculHtiv Mrin VorHreH unor \ecHniY\e cHuzHle& )i e Mun MYiZolo[iH Tn YMeciHl ceH co[nitivU de HYe\eneH \odeleN OH\enii Hu tendinH de H denu\i Veno\enele Me cHre le oWYerv7 iHr HMoi de H VoloYi denu\ireH cH i entitHte 5 H Ye citi VHcultHte \entHl n MYiZolo[ie 5 i H o introduce n relHii cHuzHle& A\ oWYervHt c unii oH\eni Yunt \Hi deYcZii lH Yu[eYtii7 iAH\ denu\it 9Yu[eYtiWili: i H VoYt MoYtulHt e]iYtenH unei VHculti \entHle cHre H VoYt nu\it 9Yu[eYtiWilitHte:& SAH oWYervHt c Hceti oH\eni Yunt \Hi uor de ZiMnotizHt7 i H VoYt MuY HceYt Veno\en Me YeH\H 9Yu[eYtiWilitii:& SAHu Vcut YcHle de evHluHre H Yu[eYtiWilitii7 iHr HMoi H devenit rutin de\erYul @ /1/ E de [enul ur\tor de unde ti\ c G eYte \Hi uor de ZiMnotizHt? Pentru c eYte& I\Hi Yu[eYtiWil& Cu\ veriVic\ dHc ntrAHdevr eYte \Hi Yu[eYtiWil? =zXnd cXt E de uor l ZiMnotiz\& OWYerv\ c unii oH\eni Ye YuMun \Hi uor re[ulilor unui [ruM& Adic Ye conVor\eHz re[ulii7 cu Hlte cuvinte& Ii nu\i\ 9conVor\iti:7 iHr 9HMoi MoYtul\ e]iYtenH VHcultii \entHle nu\it 9coVor\iY\97 cH i MHrte H 9MerYonHlitii9 TcH i 9Yu[eYtiWilitHteH:U& IHr cXnd vede\ c ntrAo YituHie Hnu\e -/$i din lotul noYtru nu ur\eHz re[ulile [ruMului YHu indicHiile liderului7 YMune\ D c VHc HYtH Mentru c Yunt 9neconVor\iti:& FHce\ teYte Mrin cHre teYt\ tot Velul de HWiliti \entHle Hle coMiilor TMe cHre le YuWYu\\ conceMtului de 9inteli[en:U7 cHlcul\ MerVor\HnH n Muncte7 o trHnYVor\\ ntrAun coeVicient TMe cHre l denu\i\ 9de inteli[en:U7 oWYerv\ c MerVor\HnH coMiilor TcHre VHc VH Mro[rH\ei colHreU lH Hcele

teYte Ye YitueHz cel Muin lH nivelul coeVicientului e[Hl cu ,$7 l denu\i\ 9de li\it:7 tot ce eYte deHYuMrH nu\i\ 9nor\HlitHte: iHr ce eYte dedeYuWt 9Hnor\HlitHte: YHu 9ZHndicHM \entHl:& IHr HMoi7 cXnd teYt\ un coMil i oWYerv\ c Hre un IS;8$7 iHr Mrinii ne ntreHW 9de ce?: YMune\ 9Mentru cH Hre un ZHndicHM \entHl:& IHr cXnd ne ntreHW directoHreH 9de ce Hi YMuY c G Hre ZHndicHM \entHl?: rYMunde\ 9Mentru c Hre un IS;8$:& E]e\Mlele Hr MuteH continuH lH neYVXrit& Putei VHce HcelHi lucru7 cH e]erciiu7 luXnd toHte trYturile de MerYonHlitHte7 de cHrHcter7 o Wun MHrte H e]MlicHiilor din MYiZolo[iH YociHl7 din MYiZolo[iH co[nitiv e]Meri\entHl &H&\&d& =ei YMune 9i Htunci7 MYiZolo[iH YociHl nu e]Mlic ni\ic corect?:& 0Hidei Y lu\ un e]e\Mlu& DHc ntreW\ de ce oH\enii n [enerHl ur\eHz re[ulile unui [ruM7 MYiZolo[iH YociHl ne vH rYMunde corect dHc o VHce n Velul ur\tor Mentru c le eYte Vric H nu Vi MedeMYii7 H nu Vi reYMini7 Mentru c Hu i\MreYiH c dHc vor Vi coreci vor Vi trHtHi n viH lH Vel& .nY eH nu MoHte rYMunde corect n MrivinH diVerenelor interindividuHle ceAl VHce Me G YAi Vie \Hi Vric decXt celorlHli rc vH Vi reYMinY? Noi Mute\ cZeYtionH o MerYoHn de ce H Vcut un lucru7 i ne vH rYMunde 9de Vric:& Pute\ vedeH cu ocZii notrii cZiHr cXnd cuivH i e Vric& DHr nu Mute\ vedeH de ce lui i e \Hi Vric decXt HltuiH7 i nici ntreWXnduAl nu vo\ deYcoMeri HYtH& InYtru\entele MYiZolo[iei YociHle7 Hle diH[noYticului clHYic7 Hle YHrcinilor din MYiZolo[iH co[nitiv nu ne Mer\it HceYt lucru7 Mentru c rYMunYul nu Yt lH nivel co\MortH\entHl i nici lH cel Hl introYMeciei7 ci eYte n creierN Co\MortH\entul reMrezint rYMunYul declHnHt n ur\H MerceMiei unei YituHii7 H HnHlizei ei7 H co\MHrrii cu ce Hve\ YtocHt n \e\orie Mrivind YituHii Yi\ilHre i rYMunYul dHt Htunci7 H declHnrii unor YcenHrii7 H HnHlizrii conYecinelor MoYiWile i H lurii unei decizii& DiVerenele dintre noi n ce Mrivete VHctorii cHre inVlueneHz co\MortH\entul Yunt Wiolo[ice i culturHle& .nY i \odul n cHre MerceMe\ YituHiH7 reHctuHliz\ din \e\oriH eMiYodic7 volu\ul H cXt Mute\ \enine n \e\oriH de lucru7 \odul cu\ Mute\ \HniMulH vHloHreH HVectiv H unei inVor\Hii n vedereH lurii unei decizii7 YuMrHve[ZereH \odului cu\ HMlic\ deciziH n co\MortH\ent7 cXt ti\M o VHce\ n Vuncie de reco\MenYele Mri\ite YHu HnticiMHte7 Mrecu\ i MrediYMoziiH de H nvH n Vuncie de reco\MenYe YHu MedeMYe7 Yunt toHte inVluenHte de Wiolo[iH noHYtr& Deci7 i\Mle\entHreH culturHlului n co\MortH\ent eYte \ediHt Wiolo[ic& DoHr HvXnd lH nde\Xn dHtele din neuroi\H[iYtic Mute\ Y e]Mlic\ co\MortH\entul unei MerYoHne YHu MerVor\HnH ei ntrAo YHrcin co[nitiv& Pentru c doHr Htunci vo\ ti ce \YoHr YHrcinH i ce Hnu\e controleHz e]ecutHreH co\MortH\entului reYMectiv& -/&3& FINAL? AceHYt cHrte nu Hre MreteniH de H e]MlicH totul& .nc nici nu eYte MoYiWil i nici nu H Hvut HceYt oWiectiv& OWiectivul H VoYt doHr de H HrtH cu\ treWuie Vcut i cu\ nu treWuie Vcut& Pe de o MHrte7 iHr Me de HltH H lYH Y Ye vHd \cHr cu coHdH ocZiului i\enYH cHntitHte de inVor\Hie YtrXnY n HH nu\itH 9decHd H creierului: T-116A/6667 nu\it Mrin decretul Con[reYului A\ericHn i H Mreedintelui +eor[e *uYZU7 cu YcoMul de H [Yi HdevrHtele

cHuze Hle co\MortH\entului7 nor\Hl i MHtolo[ic7 Mrecu\ i \odHlitile de HAl corectH Htunci cXnd eYte cHzul& Deli\itHreH tiine e]HcteFtiine YocioA u\Hne TcH i cu\ unele tiine Hr HcceMtH Mrin deViniie c Yunt ine]HcteU nu Ye \Hi HMlic n neurotiintele co[nitive& Unii YMun c nivelul Wiolo[ic nu reMrezint ulti\H treHMt H e]MlicHiilor& DHr ni\eni nu H YMuY c tiinH Ye vH oMri HiciN I\MortHnt eYte Y HWord\ dru\ul corect7 ur\Xnd re[ulile cercetrii tiiniVice7 Me cHre leAH\ HcceMtHt cu toii n \o\entul cXnd neAH\ luHt e]H\enul de \etodolo[ie e]Meri\entHl din Hnul I de VHcultHte& PoHte Ye vH dovedi lH un \o\ent dHt c VHctorii cHre re[leHz e]Mri\HreH [enelor Yunt inVluenHi de cX\Murile noHYtre ener[etice i diVeritele lun[i\i de und Hle HceYtorH re[leHz e]Mri\HreH [enetic n \od YMeciVic& In Vond7 i Zinduii YMuneHu c cZH_rele re[leHz ViecHre n MHrte Hlt MroceY MYiZic MerceMiH7 e\oiile7 Ye]ul7 curH@ul etc& IHr H\Hnii vorWeYc de e]iYtenH cXtorvH 9corMuri eterice: cHre Ye ocuM ViecHre de HltcevH7 n cHdrul MYiZicului noYtru& PoHte Ye vH dovedi c eYte cevH Hdevr n HceYte trHdiii7 i n \o\entul HcelH Ye vor conciliH cele dou curente 5 cel Hl YuVletului i cel Hl Wiolo[icului& DHr7 i\MortHnt eYte cH HceYt de\erY Y Ye VHc reYMectXnd re[ulile @ocului7 HltVel Ye vH H@un[e doHr lH iluziH Hdevrului i H e]MlicHiei& Curentele ViloYoVice i ezoterice YAHu dovedit ineViciente n H e]MlicH corect co\MortH\entul7 dei Yunt vecZi de \ii de Ani& ProWHWil c le liMYeH o veri[7 i Hnu\e \odul cu\ ceeH ce ei nu\eYc corMuri ezoterice Ye leH[7 HdecvHt YHu nu7 de corMul Vizic& E]iYt i HYe\eneH YMeculHii n literHturH de HYtzi& DHc leAH\ i[norH H Mriori Hr nYe\nH Y nu ne \enine\ deYcZii lH toHte iMotezele MoYiWile7 Hdic Y Hve\ credine& S nu conVund\ YceMticiY\ul tiiniVic cu credinH c nu MoHte Vi HHN )i Y nu ne [rWi\ Y trH[e\ concluzii Vr Y Vi teYtHt iMotezele& )i Y Hve\ rWdHre MXn vH deveni MoYiWil Y VHce\ HYtH&

SF>R)I(

S-ar putea să vă placă și