Sunteți pe pagina 1din 34

rt'cfuffiffi

ffiru!
l -!t! t ,J

,. L *.

x.
|l

hatmwfu"ffi ffi

ffi1
g
?( 'It
N{ g

t,

lt
!: )

ffi
I E,; l

"=r-'ffi#?
6ra-sjrunrt,*,$ ,,
@l

Cuprins

lam

Introducere

#q

qrd,,.1d

Fiecare etapda civilizaliei, de Iastrivechi la modern, a fost martora multorcreatii, pe cAtde bizare pe atAtde extraordinare. Aceste creatii aufost uneori realizate de m6naomului darmultedintreelesuntrezultatul inexplicabil al naturii. in oricare dintrecazuri, aceste,,Minuni aleLumii,,au reufitintotdeauna si ne surprindi qisi ne captiveze imaginatia, cufrumusetea, splendoarea sau misterul ce le inconioarS. Aceste au reprezentat intotdeauna modulsigur ,,minuni" de a captiva atentiacititorilortineri.Copiii adori si fie intrigali de lucruri care ?igocheazi sausuntmaipresus de o explicalie plauzibilS. Volumul de fati, 2oode intrebiriqi Rispunsuri - Minunile Lumii, Iisteazi ciuditenii legate de unele dintrecelemaiuimitoare minuni ale naturii sauficute de mAna omului. Elevor satisface cu siguranti curiozitatea tinerilorcititori.Cartea estela indemAna oricui care vreas; sedocumenteze rapid, fiind structuratisubformi de intreb;ri si rdspunsuri.

c_?l:i uqor de rn-t:les. B" _f":LllYl1:tl :?pit"le ' Fiecare capitol listeaz; datecu un anumit
qile explic5 conlinut cu aiutorul ilustraliilor qial imaginilor. I

?* (rdsprnr'duri

1.Cettimp a fostnecesar pentru


constlultea

4. De cea fostconstruitmonumentulAbu Simbel? Abu Simbel a fostconstruit de cetre faraonul Ramses II pentrua-ii
lmpfeslona

piramidei din Giza? A fost coDstiuita pentru a servi drept moImant

suPu$rr cu grandoarea acestuia $i pentrua


insufla teami formidabililor dugmani care ameninlaugranila de sud a Egiptului. 5. Care sunt celemai semnificativePagode Bagan? Celemai semnificative Pagode Bagansunt Templele Thatbyinnl'u, Ananda 9i Shwezigon. Thatbyinnyuestecel mai inalt, Ananda,careeste

faraonuluiegiptean Khufu, din a patra dinastie. Constructia acesteia a duratmaimult de 20 de ani,fiind termiaatiin juul anului2560 BC. 2, Cea deterrninat distrugerea Colosuluidin Rtrodos? Colosul din Rhodos a statin picioare timp de 54 de ani, pind cdnd Rhodosul a fostlovit deun

putin maimic, este unul dintrecelemai vechi, dar totugicelmai binepistrat

snitdela genunchi gi s-apribu$itla


sparti. statuiaera ince foarte mulli oameni cilitoreau

templu.Shwezigon estecel mai sfantHcag. Moattele lui Buddha suntpestrate intr un chedi aurit impresionant, subforme de clopot. 6, Din ceesteficuti statuia lui Zeus?
staluialui 7eu\ esre ficuradin fildep li placara

dist 3. De

u a o vedea.

Gridinile
Babilonau fost

cu aur.Tronul estedin lemnde cedru, incrustat cu filde$, aur abanos gipietre preuoase. 7. Cinea conslruitPersepots? Persepolis a fostconstruit decatreDariuscel Mare.in jurul anuJui 5l8 BCti au fost necesari 100deani pentrua li terminat. 8. Cinea distrusTemplullui Artemis? Tempiullui Artemis din Ephesus a fost distrusin datade 2l iulie356BC,prin incendierc, de citre Herostratus. Potrivit legendei, motivatia

consftui facepe copacii$i

II pentrua
em dor de

acestuia a fost faima cu orice pret, de unclevine ti termenul de ,,faimi herostratici':

12, Care esteceamai intelesante caracteristici a complexului Acropolis din Atena?

caractedsticiale Mausoleului Maussollosdin Halicarnassus? AcestmoDument are aproximativ49 de metri iDillime, fiind impodobit pe toatecelepatru pi4i de sculpturi. 10. Ce a determinat ingroparea Oratului antic Pompeii? Ped a t ad ( 2 4 du g u .l q A D.MUnlcle V e/ur: \.t erupt intr un mod atat de catastrofic incat virful gigantica] vulcanului a explodat pur $i simplu.Exploziati restudlearuncatein aer au ingropatacestora$roman, cAndva infloritor 11. De ce a fost construit Farul din Alexandria? Iarul din Alexandriaa fost construit cu scopul ,p r eport.Oglin,/rle d e a g h i dana ve le \al( strilucitoare,carese aflauin virf, serveau intocmai acestuiscop.

Ceamai interesantlcaracteristicia complexuJui Acropoliso reprezinti Parthenonul impresionant. in traducere acesta senliifice tasa fecioarei'l9i a lost ridicat pentru a o onora pe Athena,zeitaprotectoare a ora9ulu1. 13. Unde estelocalizat Aanjar? Aanjar estesituatla 58 de kilometri de Beirut. Esteexemplulperfectde ruine dispuse in formi de patrulaterin mijlocul unui oragde altfel bogat,precum esteLebanoi.

,\Iinuni Antice

l. Ce diferentiazi CasaDavis Alpine de alte lucriri aseminAtoare? CasaDavis Alpine esleo clidire care beneficiazi deo tehnologie inteligentir, de exemplu,gurile de aerisireselltchid automai cAndincepesi ploud,un labirint subteranclin cilnenl tice$teacrul inalntede d fi evacuaL, e!c. 2. De ce a fosl denumit Institutul Medical Howard Hughesparadisr oricirui cercetAtor?

4. Care estesemnificalia Apple Store (magazinului de mere) de pe Fifth Avenue? Apple Store esteo clidire din sticli, inalti de 9,6 metli, careare forma ul ui cub.Are o scari din sticli $i depi$e$te cu mult r tima creatiede acest lel. 5. Care estecalacteristicatocanti a Federal Building din San Francisco? gocantia Cliidirii Federale Caracteristica din SanFrancisco o reprezinti designulindr;znel $i agend:r sociali. Experienlaunici oferiti, gridinile suspendate $i scaradescltisiajuti :rngE?r{ii se interactioneze. 6. Ce a f6cut Ansamblul National din Wales exlrern de durabil? Irnptulci esteconstniit din materjale

Institutul Medical Howard Hu


denumiL Paradistll oric,uui cercctdk)r deoarece clidirea include apartaneDte

renegerabile $iutilizeazi sisteme naturalc de ventilatie, il lacesi cattige fblrrlenlulte durxbiUtate.


7. Care eslesursade inspira{ie in construitea CaseiBig Dig? CasaBig Dig estejlspirati de ceacu aceiali nume di11 Bostonfi a fost proiectatA astfe]incat resturilede ciment ii olel provenitede la alteproiectenari de iDfrastructurS, si fie utilizatela construirea acesteia.

pcntruyizitarea oamenilor deltiinFl, o sali de giun laborator conferi[1d ltLng de300demetri. 3. Careclidire a fostprima carea primit discul de Dlatind di oarteaLEED? ClidireaG1enn, ceamaieficientidin punctde vedere primaclil1 energeti, este Statele Uniteale

w,;ii
:i'il:tt
',1, l1t1 il

iiiii;ll

st$

t3 i,tt.tt

8. Undeeste localizate ceamai mareareni de fotbal?


Noul stadion Wembleydin Londra este cea ma1male areDi de fotbal din lume. Are o caPacitate de 90.000de locuri. O structureidentice,de 130de metri, susline5000de tone din cele7000de tone cat cantire$te acopedful retractabil. 9, Care a fo6t scopul conslrui-rii Podului Donghai? Scopul <onslruiriia(eslui pod a fosl\a asigure o

ll. Cenda fost lnceput Ansamblul General al

\aliunilor Unile? Ansamblul Ceneral al NatiLrnilor Unite a

fostconstruit in 1952. Are un turn cu 39 de etaje, cu camere pentruoficiahteli. Organizalia NatiunilorUnitea fostfondatiln 1945, dupi cel de-alDoileaRizboiMondial,cu scopul de a
menline paceaiD lume. 12. Ce estePentagonul?

w;
M,.$f S'"dd

Pentagonul este sediulcentralal Departamentului deApirarea StatelorUnite ale AmericiiSieste localizat in Arlington, Virginia. Este un simbol al armateiStatelor Unite, iar termenulde
estedeseorifolosit pentru a face ,,Pentagonul"

ruti mai sigura pentru malini, intr o regiune puternic afectati de taifunuri ii valuri uda$e. proiectat Poduleste in formede S,$iareI benzicareseintind pe o suprafale de32 de kilometri. 10.Unde estelocalizat cel mai lung pbd transoceanic? Hangzhou BayBridge este un pod din cablud caretraverseaza golful Hangzhou, de a lungul coastei deesta Chinei.A fostterminat in datade 14iunie2007ti conecteaze municipalitatea din (u cea Shanghai din Ningbo, din provincia Zhejiang,

referirela Departamenhrl de Aperare$i n


clidirca in sine. 13. Cine a DroiectatSalaMare a SalaMare a Poporului a fost proie Bo. Cladireaseintinde pe o su

1.800

de metripitrali, are356de 206,5 metri lefme. Pateace inebme. 14.Cateetajeare


Clidirea Hearstare 46 de etaje$i este, de culoare

tr
metn

Cadrul este p

Minuni

l. Care este

hesitura ceamai
remarcabilaa

4. Cale estecel mai grandios proiect impotdva inundatiilor?

Turnului Eiffel? Tirrnul Eiffel are 300demetri inillime $i cantereSte aproximativ 10.000 detone.Turnul Eiffeloferdo panoramA pitoreascd de 360de grade asupm ora$0lui Paris. 2. Cine a proiectat Podul Brooklyn? Podula fostproiectat de cetre JohnA. Roebling. Podul Brooklyn, ceamai marerealizarea lui Roebling,
Ilece peste

Baderade proteclieimpotriva inundaliilor de la Veneliaremanecel mai mare proiect de acest fel \e aflala Venetia. din lume. Aceasta bariera in Italia. 5. Unde estelocalizat cel mai mare lift extedor?

Liftul Bailong este cel maimarelift exterior din lume.Avendpeste 326demetri inillime, acest lift urcecu mult partea peste mediane a pe careeste stancii construit. Este fabricat in marepartedin sticli. 6. Careeste
controversa din jurul celui mai mare barai hidloelectric? Cel mai mare baraj hidroelectric,The Three Corges Dam.este criticat penlru faptulca a di.locatrnilioar)e de o.rmeni carelraiauin zonii pentru a fi construit,cai $i pentru faptul cAa dus la crefterea niveiului apei.

raulEast Si unefte Manhattanul

terminareaconstrucliei,podul, care
consldera
"-l
.t.,]

de 1825de metri, a fost

lungpodruspendat din lume.


at Podul Rio-Antido? la datade 7 august200,1,

3. CAniliz Podula

cu o sAptimand inaintede inceperea


limpiadei

:rrede

olimpice au fost pr

podulpe toati lung

7. De ce estefaimos Proiectul Toshka? ProiectulToshkaesteextraordinarprin faptul cA i$i prcpune setransformeaproximativjumitate de milion de teren de$erticin arabil. Va canaliza mii de metri cubi de ape

10. Care este denumirea celui rnai lnalt pod din lume?

Cel mai inalt pod din lume estedemrmit Viaductul Millau.Inil;imeasadeaproape 343demetri9ilungimea de2460demetri il

pe ori. VaajutaEgiptulseredea populatrei o \uprafat; deaproximaliv 250o din delert 8. Careestelungimea Podului Suspendati PodulSuspendat a fostinaugurat in 1937. Lungimea saintreturnuri este de 1280 de metri. Constructorii au fostnevoilisi ddiceaceste turnuri din barjele reului. 9. Undeeste localizat Tower Bridge(Turnul Podului)? Tower Bddgeeste o combinalie intreun pod suspendat situatin Londra, 9i unulbasculant, MareaBritanie,pe riul Tamisa. Estesituat aproape deTirrnulLondrei, faptcei-a dat denumirea actuali.A devenit un simbolal Londreiin timp.
More, dintre Norvegia ti Easington, e consideraticeamai lunge conducti subacvaticidin lume. Va asigura urmi 207o din necesarul de gaz conectand Anglia la cel mai gaz mplex

recomandi. Acesta pareci atinge cateodate


no 1, I 1. De ce este faimos ansamblul More Pipeline?

din Eurcpa printr-unsi


ce seintinde pe o 12. De ce este semnificativBig

Dig? BigDig masivd

l. Cinea ficut sculptura lui


Khafle? Pictorul !rancis Bacona ficut sculptura

5. Ce infili$eazi pictudle mulale din Aiantal Picturile murale din peiteri inflFgeazi sceDe djo alelui Buddha.Acestea de vietile anterioare asemenea prezinti aspecte din viata strivechilor iDdieni,a pustlricilor,a pisirilor, elefanqilor, regilot dansatorilot reginelorli a cameristelor goale. depravate ti aproape 6. Care estecontdbulia lui Giotto in picturi? Giotto a adus un plus de greurare $r consistenliin arla picturii, lucru carenu rnai fusese realizatpdnd atunci.In aceste ptcturt sepot ghici $i simli semnificatiile fi dimensiunileartei. 7. Care estesemnificalia operei Ghent dterpiece de ]an Van Eyck? f'olosind straturi transparente de cuioare, conbinate cu ulei, Janvan Eycka redat o textdrl halucinantdlucririlor sale. $i o suprafaleaproape bijuteriilor firele din barbi, penele Strdlucirea din aripile ingerilor,toateapar in operelesalegi inci impresioneazipe oricine le vedeii admiri.

Khafre, Faraonului din dioritaneagri. Sculptura areo forli arhitecturali irnpresionante caie
nu a mai putut fi egalatiin 5000de ani. 2. Ce pictor faimos a pictat,,Tragedid'?
:

pictate de Pablo
Picasso in 1903. Picturaapar!inei etapeialbastre din viaja pictorului. Este pictati in ulei.

Midmea acesteia este .: de aproximativ : ' :-i . 1l 7ll6x21 lll('1nci.

-.

::

3. Unde eslelocalizati Armata de Teracoti? Armata de Teracotl a lbst scoasila lumini din fanturile uDcle era ingropati in 1916. Estelocalizati in Xi'an, China. O intreagearrnateeste careau murit asteptarea supenor se

8. Ce infiti$eazi ,,Cinaceade taini"? ceade taini" lnIaliteaziultimele ,,Cina zileale lui Isus, a$a cum suntscrise in Evanghelia dupi Ioan. cind lsus a anuntrt caunuldinlre cei doisprezece apostoli il vatreda.Cinaceadetaini

ll. Din ceeste formati spirala neagri (The Jetty Spiral)?


Spiralaneagri esteo rdmi. Sculpturaa fost createde cetreamedcanulRobert Smithson. Aceasta este fonnati din noroi, apa, cristalede sare, roci bazaltice Si pimant de pe

esteo picturb murali , gi a fost creati de Leonardo Da Villci. 9, Care este cel mai inalt dintre obeliscurile din Axum? Cel mai lnalt obelisc, cel al Regelui Ezana,are 24

coastele din Utah. Fonna acestei sculpturi este circulari $i spiralati. 12.Careestesemniffcalia lucrarii Running Fence (gardul care ruleazi)? Aceasti lucraresemnificativd a fost foarte controversati. A fost creati ti instalate de citre Christo SiJeanneClaude.Totuqi,sculptorii au indeparlal o ei rntiii dupanumdi l4 lile. Ace\l gard traversa14 drumuri. Gardul a inspirat;i un film documentarin 1978,"Gardul careruleaza':

demetri iniltime $i este ciopliti firi u9ili ferestre. Obeliscurile aufostcreate decdtre vechiul regatetiopian al lui d\um. Acestea rePrezinte dovadavie a moduluiin care un monument dearte poate atribuilocului in careseafli putere gi mirefie. 10.Cinea creatLinguraGigantici gi Cireaga?
in formade lingurdticirea;a a fo.t ..Podul

Aceaste lucrare este incecomemorata in l''; Califbrnia.

,,. u"i"l ,..,

Flower Puppy'lcnfelugul de fl ori)?,r,-rt,r,,,


. Catelupul' lui lefi Koons a fost expus pentru pdma dati in StateleUnite ale Americii la New York,

".n".

p"rrtop.i-u 4#Th"

comandat Pentru Centrul WalherArt, in 1985.


Luclalea a fost instalati

in Centrul Peste 70.000 de


cresc$t aceaste stl

in Gddina
S(ulpturilordinMinneapolis. in 1c88. Acea!la

dati in st creati de
us Boschin

lucmrc esteuna dintre celedoui fentani scu.lptate de Oldenburg$i sotiaac van Bruggen. Minuni

1. Unde sunt localizatePetterile Aianta Ellora? Pe$terile Ajanta Ellora sunt localizate in apropierea ola$ului Aurangabad, in Maharashtra. Ele sunt sancruare taiate in piatre, manual, ti reprezinti uneledinke celemai spectaculoase mo$teniri arhitecturale lisate de vechea civilizalieindiani. In prezentsunt 34 de petteri la Ellora ti 29la Ajanta. 2. Care estesemnificatia arhitecturali a pegterilor din Altamila? Pe$terile din Altamira sunt localizate in virful unui munte calcaros ce flancheazd valea in care esteaEezat oraqul Santillana. Singura intrare in pelteri este catrenord si seallela l5b orienlala

4. Unde estelocalizat Caucazul? un lanI munlosdin A.ia.depe Caucazul. teritoriul Rusiei,se intinde de la nord la vest$i de la sud la est,de la Stramtoarea Kerch pinb la Marea Caspici, avdnd o lungime de 1100 de kilomet o amploarede 160de kilometri. 5. Ce reprezinti sculpturile de la Dazu Rock? Sculptuile de la Dazu Rock reprezinti pentru celepeste50.000de denumireageneralA $i

figurinesculptate in 74 de locatii dife te de a lungul linutului Dazu.Colectia de statui,localizatdla poaleleDealului Baoding$i al Dealului de Nord,
este cea mai mare ca dimensiune ti cea

mai importanta ca valoare artistici. 6. Ce a dus la descopedreapetterilol Lascaux? Datorim descoperirea pegteriiLascaux, una pelteripreislnrice. dinlrecelemai frumoase norocului si unuigrup de (opii. A fostpura inlSmplare ca un fuJger a lovit un copac, carein momentul prebu$irii a lisat sAse vadi groapa ce Pietrele Carnac conlin multe roci a$ezate in pozi!ie verticali. Acesteasunt uneori dispuse in linie sauin se afla sub ridicinile lui. Cei patru copii carese ;ucau prin apropiere, au descopedt absolut accidental pegtera in 1940.

cerc. Pot varia ca inillime, de la 0,8 metri la 6,5 metri Eiuneori girudle de pietre se pot intinde pe distanlede pesteun kilometru.

12

Minuni fabricate din piatri

7. Care estelungimea muntelui Drakensberg? MunteleDrakensberg din Africa de Sudare 200 de kilometri lungime. Acesta esteconsiderat situl de patdmoniu al lumii. 8. Unde este localizat cel

ll. Careeste trisitura distincdvi a Stancii din Gibraltar?

este indreptatd citre Stramtoarea Gibraltar ti se une$te cu Spania ptntr-un istm ingust. Stenca din Gibraltar este impozanti dar misoari mai pulin defapte kilometri pitrali. 12.Undeeste localizatcelmai maremonolit din lume? StAnca Ayers uluru, celmai maremonolitdin lumeeste un sit sacru al abodgenilor din Australiati celmai faimosrepernatuml al acestui continent. Monolituleste localizat in zonacentrali a Australiei,aproximativin inima Teritoriului deNord. 13.Careeste semnificalia geologicia pegterilor Waitomo? Pe$terile Waitomosunt teritoriul in atotstipanitor,avandsutede kilom
labidntice,stalactite $i stalagmite fomaliuni calcaroase.

mai lung complex de pefteri de pe pimant? Cel nai lung complexde pe$teridin lume este Mammoth. locabza t in sudul regiunii !i centrul Kentucky. ParculNa{ionalMammoth contine cateva dintrecelemairemarcabile minuni ale nafuril 9. Care esteceamai distinctivi caracteristici a varfului Matterhorn? Matterhorn estecel mai distinctiv varf muntos din lume datorite formei sale piramidale atatde evidenti. Partea cea mai inalti are448demetri.A fostescaladat pentruprima dati in 1865. 10.Unde estelocalizat cel mai inalt munte din Japonia? Muntele Fuji, avdnd o iniltime de 3776d,e metd este cel mai inalt din Japonia.
Muntele

Mogao?

Fuji esteun \,rlcan inactiv $i seafli provinciile Yamanashi li Shi Minuni fabricate

t din 492de de 135.000 de

L De unde si-a primit numele ceamai inalti cascadi din lume? Ceamai inalti cascadd din lume, Cascadir Ingerilor, a fost denumiti dupAlirnmy Angel,un pilot din Missouri. 2. Care estemisterul asociatTriunghiului Bermudelor? Misterul extraordinar inconjoaie acest 10c este ce oamenii, vapoareti avioaneau disp;rut in mod straniuin liiunghiul Bermudclor Multe teorii, precum prezentaeitratere$trilor, cristalele reziduale, oa1nenii diabolici etc,sunt emisepentm a explicamisterui. 3. Care sunt caracteristicileCascadeiNiagara? Cascada Niagaracurgede Laestla vest,din regiunea nordice LaurentiansauScutulcanadian allat ia aproximativ161 de kilometri nord de Toronto,Ontado sptesudul Podigului Allegheny, careformeazi bazaMulrtiior Adirondack 9i ai Munlilor Appala$i.

4. Cind gi unde a fost construit lac{rl de acurnulale Tre.lli? I-aculde acumulare Trevi reprezintd partea terminali a apeductului Aqua Virgo, construit in anul 199BC. Aduce api tocmai de la izvorul Salone |i aprovizioneazitoate fAntinile din Ron-ri. 5, Ce a delerrninal formarea Viii Great Rift? Acum 20 de nilioane de ani, scoa4apementului s ir sldbit$i s-adespicat, creando ffsuri,lungi de catevamii de kilometri, cle-a lungul continentuluiafrican.Pimantul de ambelepi4i s a cripat creeDd munli \,'ulcaDici impundtorj, in timp ce parteade jos a viii s a scuflLndat gradual,devenindjoasi $i neteda. 6. Care sunt dimensiunile Lacului Gatrm? Lacul Gatun esteunul diDtrecelemai mari lacuri a rt if i. ia lc d in lrrn e . A c L , p e ra o . . rp f a t . rli mai mare de 425 de kilometri pitrali ti a fost format cu ajutorul unui dig de-alungul Lacului Chagres. 7. De ce estefaimoasi Insula Pagtelui? Insula Pa$teiui estenotabilapentru pietrelesale, (denumite$i moai) reprezentend statuiLrmane

scuiptate din roci \.ulcenice. Sunt in nontir de 1000ti sunt dispuse de a lungul deaiului deasupra malLLrjlor stdncoase. Ceamai mare statuiein picioareare l0 nletri inallime.

Minunile Apei

8. Unde estelocalizat Lacul Titicaca? I aculTiti(aca careseallain Muntii Anti. pe

I I . Din ce este formati Cascada Iguazu?

Altiplano bolivian, intre cordillera de est $i ceadevest. Este celmai marelac navigabildin lume gi seafli
la o altitudinede 3821de metri. Lacul are o lungime de aproximativ 177de kilometd $i o hlime de aproximativ 56 de kilometri. 9. De ce este Bora Bora o destinafie turistici faimoasi? Bora Bora este faimoasi numetoasele speciide pe$ti tropicali divers

Cascada Iguazu, Gitul Dmcului,care are formi circularS, este dedeparte ceamai
spectaculoasi. Esteceamai puternici cascadi din lume, iar \"uietul ei neincetat esteasurzitot,

teriffaot. Cascada Iguazu este formati din aproximativ 275d,ecederi deapi maimici,ceseformeazide-alungul cu$ului riului. Acestnumer esteredusla jumetate in timpul sezonului ploios, cdnd ostroavele stancoase depe malurilecascadei se scufundi. 12.Ce fel deviali duc oameniidin Bali?
CombinAndelemente ale Hinduismului cu cele

aleBuddhismului credinle legbte de ri cu vechiLe


animale, religia oamenilor din Bali in

colorafi cepot fi intalnitiin apele albastru, turcoaz alelocului.Apaeste cildu[i $i existi multe plajecu nisip alb,sprcincentarea celor care vor sA gi seface inoate plaii. 10. De cea fost construit Batajul Aswan? Barajul Aswan a fostconstruit pentrua regla nivelul irundatiilor dealungul rdului Nil gi
pentru a creaun lezervor de api necesar prevenirii foameteiin perioadele secetoase.

toateaspectele vietii de zi cu zi. Cul


influenlati de citre guvernatod $i invadatorii striini.

13.Cinea denumitCascada DavisLivingstone a denumit Cascada Victoria in onoarea


RegioeiAngliei.

inaintefusese denumiti
Frazer?

ide de minuni
tropicale,

plajeinfinite, Minunile Apei

1. Unde este localizat Pdau? Palauestelocdlizat in Oceanul Pacific,la aproximativ 500 de mile in largul coastei Insulelorlilipineze ;i la 2000de mile sud de Toldo.

5. Ce sunt eudle de aedsire hidrotermale?

O guri deaerisire hidrotermalieste o fisuri in scoa4a terestripe unde iese apefierbinte provenitidin strifundurile
pemantului.Astfel de guri de aerisiresepot intdlni in specialin zoneleactivedin punct de vederevulcanic. 6. Care esteimportanla ecologici a Insulelor Galapagos? .unl o reler\aliemarin; In.uleJe Calapago. decldrdl,i unJepor fi inldlnite igudne marine, broalte lesroase $1 albatro;i printre alte speciide animale exoticece pot fi gisite aici. 7, Care sunt mineralele din Marea Ro$ie? Sedimentele rofii din mare sunt bogatein cua4, migne/iu.gipc.mrcir. nannfosile. computi l.ulcanici $i altele.

2. Careeste tunelulsubacvatic aflatla ceamai mareadincime? Tunelul Eiksund este localizat in apropierea oragului Volda, din NoNegia. Tunelul are7765 demetrilungimeti 287demetri adencime. Este pentru transportulpublic Aia fost dat in Lrtilizat folosinliin februarie 2008. Acesta este celmai adaoc tunelsubacvatic din lume. celmai marerecifdin 3. Cirui scopseryeqle
lume? Marea Barieri este un ecoslstem complexcare adiposte$te mii de specii marine. Aceasta

Channel Tunnel esteun tunel subacvatrc pentru

transpoltul Ierovtarcare
une$te Marea Britanie de Franla.Trecepe

localizatLochNess? 8. Undeeste LochNess este ]ocalizat in nordulScoliei $ieste unul dintr-osede delacuriconectate, care se intindede a ]irngulGreen GIen. Green Gleneste o tiieturecareseintindede a lungulintregiitiri o zonageologice deseparare de 9i reprezinte mari dimensiuni. Minuni Subacvatice

regiunea Kent din ldngi Calais,din nordul

t6

9. Cine a descoperitYonaguni-]ima din Japonia? Yonaguni-Jima a fost descoperidacum 20 de ani de cdtreun ghid turistic. Existi multe controverce in iurul piramidei de hnge coasta laponiei. structuri separe ci au fost sipate in rocd in urma unui procesde formare a faliei. 10.Ce peisai a fost descoperitde curend in apropiereaMirii Noldului? Un peisajnatural izolat a fost descoperit de curdnd in MareaNordului, cindr.a ocupatde vanetori $i culegetori, acum apror.imativ10.000 de ani. Ceeace erauodatd raut1, lacuri !i oceane sunt acum pe ful dul mirii. Oamenii de $tiinti sunt de pererece acest pei'i! con\erval incredibil de binea iostinima unei vechii civilizatii cares a rispindit pe teritodul ELuopei. I 1. Unde estelocalizat Klran Phayao? Un templu tailandezvechi de 500 de ani sti pe fundul Lacului Phayao. Lacul a fost . creat in mod deliberat acum 70 de ani, ti s a discutat de curind ca templul si fie restaurat, costudle Minuni Subacvatice

ridicandusela cateva miliarde de dolari. Totu$i, nrinelesunt habitatul multorspecii depeqtiqidii


acest moliv unii cred ci ar trebui si rim neatrns.

tn=;
i.i fjri,J(b

12.Ce .pecii de animalere gA.esc in recifuldin Belize? Reciful barieri din Belize are un ecoslstern loarte divers 9i este habitatul multot specii de corali, peiti gi nevertebnte. 13. Unde sunt localizateGridinile subacvatice din Pacific? Acestegridini sunt localizate in portul Victoria, British Colombia,Canada. Esteo minune a naturii de 45 de metri. Accesulin gridini pentru vizitatori se f:tcepe o scarA carecoboari 4,5 metri sub nivelul oceanului14.Care estecel mai mare lac cu api dulce din lume? Lacul Baikal este cel mai mare lac cu aPa dulce din lum9, conlinand

inhegn lumi.

17

1. De ceeste Pedurea Atlanticului denumiti rezervade biosferi a lumii? Pedurea Atlanticului este in prezent desemnate cafiind rezerva debiosferia lumii. In acest loc treiesc un numarmaredespecii pe calede disparilie, inclusiv marmoselii qileul aunu. 2. Care sunt conditiile climatice din iurul pidurii uscatedin Okanagan? Temperatura medieanuah estede aproximativ 7"C$itemperaturile din timpulverii sunt cuprinseintre 15'Cti 30'C, in timp ce iarnasuntin jur de. -2,5"C. Nivelulanual

4. De ceau fost tiiali copacii Larchesdin Germania? Copacii Larches au fostplantaliin 1938 decitre un adepl infocal al lui Hitler. iarmesajulscris rn acest mod devine vizibil doardin avion, cind frunzele ingilbenesc petimpul toamnei. Copacii au fost teiali deoarece s a crezutcevor devem Iocdepelerinaj pentruadep$i neo nazi$ti. 5. Unde estelocalizati Pidurea Ursului? Pedurea Ursului esteo pidure tropical lemperata,localizard in padurea tropicali a
Pacificului,in

partea centralia coastel Canadei, in Bdtish Colombia, Acoperi64.000 dekilometripetrali. Aceaste zoneeste habitatul a sutedespecii delupi $i semlnole. 6, Ce sunt ,,pidurile regale"? O ,,pidureregali"este un concept de management forestier ln Anglia. Acest concept paresefi fost

pAni la 400mm pe metrupitrat. rezerveforestierelnseamni a este un parc . A fostdesemnati drept depatrimoniu pidurii umele
: ;l !t':t) t:l:::t,i...

naF Rezervi mondial inseamn

introdus de cetre eurcpeni. o pidure regalise refere la o anume porliunede pdmant asupra ceruia un monarh sauun anslocral exerciti anumitedreptud. 7, Care 6unt caracteristicilespecialeale unei piduri E-D? O pidurc E-D (exposure-defocus) reprezintiun grup dearboricaresuntun instrument dle litografice. Acest grup fomeazi cantitativi de comparatie in interpretirile grafice.Esteo modalitateesenliali pentru unile funglei

8. Ce sunt ,pidurile nor"? ,,Pidu Ie nor" sunt in generalpidurile tropicale sau sub-tropicale de conifere care se cancterizeaziprin niveluljos al norilor ce se

1I . Ce esteatet de straniu la Pedurea Kokerboom? Be$tina$ii din Namaqualand, nevoie delemnpentrusageFile lor
otdvite, au teiat pitore$tilor arbori de aloe care creqteau pestetot in vestul Capului Nordic ai in sud

formeazideasupra coronamentului. piduri mai Aceste suntcunoscute ti sub denumirea de de ,,pidurileacopedte mugchi" din cauza abundentei muschiului depddure careacoperi vegetalia solului. 9. Care sunt caracteristicileunice ale Parcului Na(ional Denali? Parcul na{ional DenalipAstreazi ca.racteristicile munlilor inalti din America de Nord, Precum Muntele McKinley. Parcul Denaliaremai mult de6 milioane de acd.De asemenea cuprinde un intregecosistem sub polar,rcprezentat de mamiferemari precumur$ii grizzly. 10.De ce sunt Pidurile Rogii denumite astfel? Pidurea Rogiea fost denumiti inilial Pidurea viermelui delemn gisereferila copacii care pe o suprafati cresc de l0 kilometdpitmli in jurul Centralei Nucleare dela Cernobil. Denumireavine de la culoarea portocaliu matonie a pinilor, dupece au murit ca urmarea absorbtieiunui nivel ridicat de radiatii in urmaaccidentului dela Cerno Minunile ]

vestulNamibiei.Acestcopacestenumit Kokerboom9i,de aici vine denumireapedurii. 12.Undeeste Oazaceloro suti de copaci? este denumirea uneioaze de ,,Osuti de copaci" la marginea nordici a degertuluiGobi.Acestloc gi asigurihrani Siapi debiut pentruciobani turmelelor 13.Ce esteneobignuit la Dealurile de Ciocolati? Dealurilede ciocolati reprezinti o formaqi.ilne geologice neobitnuild care seallain Boh<il;

Filipine.Este

p dealuri maronie
14.

Pidurea intre 35-40

panA h 50
a esteformati

19

1. Careesteceamai vechecatedrali din nordul Europei? Catedrula Aachen, cunoscuta $i sub denumireade
CatedralaImperiali, esteceamai vechedin nordul Europei. 2. Care este semnificatia Catedralei din

5. Unde estelocalizati cea mai mare Chedi budisti din lume? Borobudur estecel mai mare chedi budist din lume 9i este localizat in Indonezia,ffind construit in jurul

secolului al VIII lea. 6, Ce a dus la distrugerea celei mai mari catedrale din Franfa aparfinend erei gotice? Catedmla din Amiens este ceamai maregi mai clasici dintre catedralele goticealeFmnlei.A fost construite in 1152. Fulgerelecareau lovit-o in mod repetat au dusla distrugereatemplului in 1218. 7, Cine a autorizat construi-reaMirnistirii Horezu (Hurezi)? Construirea ministirii a dulat $apte ani,intre 16901697$i a fostavizate de doi demnitad importanli dela curteaBrancoveanu: Per\,.u Cantacuzino $i Cernica$tirbei. 8. Careestetrisdtura arhitectonici specifici Catedralei Maicii Domnului din Chartres? Catedrala Maicii Domnului din Chartres este localizatiin Chartres, la aproximativ 80 de kilometri de Paris. Esteconsidetate celmai bun exemplual stilului goticdin arhitecturA. Aceaste catedrali medievale gotice din Franlaare aproape 200de geamuride culoare deschisi.

Cologne? Catedrala este inima Oragului Cologne. Formeazi centrulgi reprezintipunctulde reperpentru orice altceva.Are o lungime de aproximativ 144de me t ri,8 0 d em e t r i l d!i me ,lo i sp i ra l a i n a l ta d e 157 de metd. Estea$ezati pe un dealplat carcfusese un loc de cult de-alungulistoriei. 3. Care estecaracteristica unici a Templului Dawn? Trisitura unice a acestuitemplu estepagodade
79 de metri care a fost

construitA in stil Khmer. Sepoateurcap;mi sus pentru a admira p oPra


1n

raului
splr

chinezesc.

4. Cine
Mosch ale Ahmed.

Albastri? tre reperelemarcante ti de citre Sultanul


a inceput construc{ia

1609ti

uni Spirituale

9. De cati ani a fbst neloie pentru a se construi Templul Katnak? TemplulKarnal drn LLLxor. Egipt.rredimen\iuni enorme.Celemai mari trei catedrale din lume ar incipea in el. Construirealui a durat un mileniu, Templul linend cont de dimensiunileacestuia.

Ternplulde Aur igi ia denumirea deIa domul auritprecum ti dela peretiie{eriori caresuntacopedti cu o foiti de aur in partea superioari. Templul de

afl

'#?

5rr.do

Aurdin Am r itsar \ilur tin mijlocul e5le unei pielelargi,fiind inconjurat din toate pirlile decledirideun albstrelucitor. 12.Cinea construit Caledrala din Speyer? A lostconstruitid cetre impirali $i proiectaticalicat de veci,simbolal pute i celorcareau construito. Lucrulla aceasta construclie a inceput in jurul anului1030 subcomanda impiratuluiSalic Konrad ll ti a fostterminate in 1061. Subdomnialui HeinrichIV s aufecutrenovari $i extinderi. 13,Cea inspiratMinistirea din Alcobaca? MAnistirea a fostconstruite in stilulClairvau,\, leaginulOrdinuluiCistercian. Inima abaliei este Biserica Sfanta Maria.Interiorulnobil,austei al bisericii este de dimensiuni impozante.

Karnak a fostcentrulspiritual al poporului Egiptean. 10.Cinea construitceamai matemoschee din


Asia? JamaMasjid este ceamai mare moschee din Asia este $1 consideratio extravaganli arhitecturali a irnpdratului Shah denumiti fahande Mughal. Estede asemenea i JahanNuma'. ,,fahan"inseamni ,,lume", ,,Mas.iid iar ,,Numa"inseamne,,vizibil'lEstesituati la aproximatiy un sfert de mili de Red lort. A fost proiectati ca fiind moscheea principald a impiratului ShahJahan. I l. De ce a fost Templul de Aur denumit astfel?

l. Ce a dus la reducerea

dimensiunii tranzistorilol? Intela anunlat de curend cAun elementnumit Hafnium$ialte aliaje vor ajuta la reducerea merimii cipuluidela 65 de nanometri la 45 de nanometri. Acest lucruajuti la cretterea eficienlei energetice a cipurilor. 2. Cum ne va ff de folos clonareamaimulelol Rhesus? Shoukhrat Mitalipovimpreune cu echipa saau clonato maimuleRhesus pentrucrearea de celulestem. stem Celulele pot fi te Pen
o Succe atarea

4. Undeeste localizatcelmai mareobservator din lume? Ceimai mareobservator din lume,Observatorul MaunaKea, este localizat qigizduitpevirful MaunaI(ea, la 4200 de metri altitudine.Este cel mai mare obseNator astronomic infrarogu 9i submilimetric. 5. Cine a creatun material transpalent la fel de rezistent precum olelul? Cercetitorii in inginede de la Universitatea din Michigan au creatun materialsimilar cu aluminiu transparent. Acestmaterialesteformat din particule nanometdce incredibil de
rezNlente,

6. Careestecaracteristicaspeciali a tlenului Maglev? qi TrenulMagleva fost conceputin Japonia Nu Germania. areroli ti nici motoare ti se poate deplasa cu o viteze de pani la 581 km/ori. pe Functioneazi o perni deaet deasupm unei singuretine de caleferate.Este foarteeficientdin punct devedercal consumului deenergie. 7. Careplaneti a fost descoperiti de citre Urdy 9i echipasa? Urdy qi echipasaau descoperit doui planete la o distanlede aproximativ20 de ani planetieste de Pimant.Aceasti capabili
suslna vrala.Je rore$re rn lurur unel

incercdrirevolulionare va aiuta
procesuluide clonarecare

Ia
lmp

de razeultraviolete$i de
delicatele celule.

c
$rmar

ai rezistenti,mai duri ida $i lutul la


eraturi inalte.

din apantele

incheieturilor.

22

$tiinfiffce

stelerofii, denumiti Gliese581.Aceasii descoperire estefolositi in scopulde a gasi$i alte planetecu aceleaticaractedstici. 8. Cine a descoperitKevlarul $i care este utilizarea acestuia?

cale cauzeaze problema nivelului ridicat de zaharurila celulele roqii din grupeleA2.B3 $i

Un om de$tiintede
onglne amencana, pe nume Stephanie Kwolek a descoperit KeYlarul. Este o fibri foarte

Aceste enzime, adevarate matinirii moleculare, suntproduse de o bacterie gipot transforma, teoretic, odcetip desenge in grupa

o1.
12.De ceste faimoasiAurota I? AuroraI este ca$tigetoarea cuhei mondiale
Solari'l ,,Provocarea din 1999,cares-a desliguratla Adelaide. Esteo magini solardcu celule fotovoltaice pe caPota. Acestecelule transformelumina solari ln electricitate care ajutema$inasAsemitte cu o vitezede 120 km/ori. 13. Care om de $(iinli a reutil sAloloseasce

rezistenti,dar foarteufoari. Aceasta este rezistenti la glont,la focAila tiiere qi arefoartemulteutiliziri 9. Pot plantele produceplasticul? Plasticul care poate fi produsdeplante senume$te PHB. Este un material biodegradabil. Este obtinut de cetre oamenii de$tiinte atunci cAnd injecteazi o bacterie lntr-o

planti denumiti ,,mouseearedctess':

@HH @IE TIEE


10.Poate fi genomul uman reprezentat grafic? Da,oamenii de$tiinli pot reprezenta grafi c genomul uman.A durat13ani,dar acumti au reugit, aceasti descoperire poateajuta enormdomeniul

celule din miduva spinitii pentru a le face si functioneze precum valvele inimii? Dr. MagdiYa(oub sade la Colegiul $iechipa lmperial din I ondra.rureulit sddezrolre din

celule slemdin madu\aspinariiun le\ul

<ardior a.cularu man functional. Yacoub a sperat

calesutul si poati ff dezvoltat intr:


inimii folosind un colagenspecJ

14.Cesuntmetalele cu
Metalelecu memorie sunt indoite dar atunci cAnd

fi capata
e

formainiliau. Acest pentruo anteni in spaliu.

23

1. Unde este Walt Disney localizat? Walt Disney este localizat in

4. Careestedescriereastatiunii Winter Place? de ski Staliunea este WinterPlace in Ghent, localizate Virginiadevest. Aici segesesc 27 de trasee deservite de9 statiideteleschi. Efsti $i o suprafati de 3000de metd petrali, situati la mijlocul muntelui,denumiti Casa servimasa. Muntelui, cu o zoni undesepoate 5. Unde estelocalizat ,fhe SleepingGiant" (Gigantuladormit)? Gigantuladormit esteo formatiunedin Peninsula Sibleycareseamini cu un gigantcare vizibil daci ne steintins pe spate, lucru careeste uitem dinspreveshi sprenord-vestulGolfi ui Tunetului,din Ontado, Canada. 6. Care estetrisitura unici a oDinner in the sky" (Cineidin cer)? ,Cina din cer" esteun evenimentunic in timpul ciruia poli transformao masi intr-o experienti de o viati. Acest

Florida. Orlando, Esteun complexde staliuni careseintinde pe o suprafali de 75de kilometri. Aceasti staliuneincludepatru parcuri tematice, trei parcud acvatice, terende golf cu 99 de gluri. Are o zoneunde un spaliuexteriorpentru rela-xare, sepot facecumpireturi ti clubud de noapte. 2. Ce esteLondon Eye (Ochiul Londrei)? LondonEyeeste ceamai mareroati-observator din lume, $i are135 de metri inAllime.
Serotegte;

incet timp

i ::::#i
o priveli$tespectaculoase
Esteproiectatasi reflecte ele t1m

aleapei,pimantului $i i il reprezinti un cercde


din mijloc Ai

evenlment are loc la o masa 50 suspendate demetri deasupra pimentului. Intrcagaprocesiune dureazi 8 ore iar la masi pot hcipea 22 deoameni. 7. Cend a devenit Teotihuacanun centru religios proeminent? Teotihuacan s a remarcatcaun nou centru religios din zonamuntoasa a Mexicului, camin pe perioadiin care a treit Hristos aceea$i pimant. Oralul a fost construit caurmarea

mdturd 3. Prin

de ll5 demetri.
din Sydney?

Operadia Sydney este situatl in

orizont a Podul reprezinteapa Operei creeazi o

zoni, in ulma mitcirii populatieicitre acea loatirii resurselor naturale, a cre$terii


agdcole, a invenliilor tehnologice $i a

de sisteme de comercializare. uni Turistice

24

8, De ce eslefaimos Golful Fundy? Golful Fundy se afli pe coastaAtlanticului din Anerica de Nord, in parteade nord estr

12.Cands-aformat Craterul Manicouagan?


Impactul care a format craterul a avut loc acum aproximativ210 milioane de

Goltului
Maine.Acest golfeste cunoscut pentru nivelul inalt al maleel.

*u#?
",i. gtro

Craterul Manicouagan este unul dintrecele mai mari depe suprafala pimintului. 13.Careloc este de asemenea denumitMecca turistici a Poloniei? Mina de sare Wieliczka din Cracovia mai este cunoscuti $i drept Mecca Polor, iei. Turittii coboari sub pamiint
aprorimativ 327 de metd in parteaceamai vechea minei de sare$i viziteazi muzeul subteran,lucrucaredureazi aproape trei ore. 14. De ce sunt "Cele o suti de insule" faimoase?

9. Cinea construitAnskor Wat?


Angkor Wat a fost construit in primii ani ai secolului12 de cAtre Suryavaram II, in onoarea zeului hindus Vishnu fi reprezinte un simbol al cosmologiei hinduse. 10.Careeslecealaltidenumirea Aurorei Boleale? Aurora Boreal5mai estecunoscuti gi sub denumireade Lumina Nordului. Estedemrmiti ata pentru ci poatefi vizuti doar pe cerul din parteanordice a pimdntului, in emisfera nordici. Sevedeca o sursd luminoasi

puternicipe cerulnoptii,de obiceiln zona polari.


11. Care estecel mai mare parc din Indonezia? ParculNalional Gunung Leuserestelocalizatin parteade nord a Sumatrei. A fost denumit tropicali" a acestei ,,mo$tenirea !iri. Recent, parcul a fost inclus in lista UNESCO a locurilor declarale proleiale. AceslParc\ational are multe speciipe calede disparitiecetotifi intehite in Indonezia. MinuniTurislice l:i '.:::':,.i''

tni

''

rn partea

atractie
lnl]' rsre

! ostroave care
esteideal pentru

25

5. Care estedenumirea celui mai inalt tuln din

ffil*tT
Taipei, Taiwan este ceamai deocamdatd inalti dedire locuite din lume. Aceasta misoare 509,2metri. A fost construitede cetre firma C.Y Lee ti Partenerii,in 2004.

lume?

Burj Dubaieste un zgerie-nori din Dubai, ArabeUnite. Emiratele A fostterminat in 2009 gieste mai inalti cea structuriconst.uiti vreodatd de om. 6. Careeste celmai lnalt copac?
Mendocino. ur sequoid Copacul 'emper\iren\. estecel mai inalt copacdin lume. Poatefi gisit in Rezervalia de stat Montgomery,in apropiere de Ukiah, California,Statele Unite ale Americii. Acestcopacmisoari 110metri inalUme, avandun diametru

inspirate in maremisuredin Arhitectura saeste culturachinezi. 2. Care estecel mai mare oragdin luJne? Cairo,capitala Egiptulul este celmai mareora$ inci din anul5000 din lume.Istoriasadateaze B.C, 3. Care esteceamai mare insuli din lumel
estecea Groenlanda mai mare insulddin lume. A.reacela$i habita
ca $l

1998. de3 metri in septembrie ord. 7. Ce suslinestelpulteleviziuniiKVYL? metahci. Este Firele tip sprijini structura un turn detransmisie localizat la 48 dekilometride UnitealeAmericii. Nord Dakota, Statele metd. Inillimea saeste deaproximativ 628,8 8. Ce llr de iarbi cregtecel mai inalt? Iarbagiganticide Bermuda este ceamaiinalti. Poate cregepenela I metruin inellime. bunapentru Constituie o sursi dehrani foarte foarterezistentA Ia substantele animale $i este qiIa cilduri. alcaline

mare
Cea
dlmens

din lumeareurmdtoarele metri diametru, 34 candri 10-12


kilograme.Poatefi

metri p

in din $i Borneo.

dezvolte din

9. Care este cea mai mare ta.ri dil ls-Ee? Rusia stecea mai dare Fra din lume. Seintinde pe o suprafale de 17.075.400 d,e kilometd pitrafi. Este o Fre federale compusi din mai multe federatii. Are ceamai mare lezerve

12. Cine estecel mai inalt om din lume? Potrivit CA4ii este in prezenL cel mai inallom din lume.

AYand 2 metri
$15J Oe

centimetd, acest ucralntana ctescut excesivinci de cXnd avea 12ani. Creftereaa fost cauzati de un dezechilibru hormonal carea afectatcentrul cregteriide la nivelul creierului. El cantirette aprcximativ 220 de kilograme. 13.De ce esteCaretta caretta faimoasi? CaretlacaretLa esle(ea mai mare te\loasacu carapace din lume. Poateatingeo lungime de l.2m de cenlimetri. Esteun animalorDlivorli poate fi intalnit in toate habitaturile acvatrcecu exceptia regiunilor polare. 14. Unde este localizat cel mai mare stadion din lume?

forestieddin lume. 10. Careesteceamai inalti sferi de api din lume? IncAdin 1964, TheUnion,SGra deapi din New delinerecordul Jersey de ceamai inalti sferi de apedin lume, ridicendu-se la 63,6 metd deasupra pdmentului.Sfemde api esteinspectati$i revopsitila fiecare doi ani, iar in prezent funclioneaze ca$iun turn telefonic.Chiar in partea de sud-vest a turnuluiseafl6 rezervorulde api The GreenUnion. I l. Careeste celmai mareou din lume? Celmai mareou depasiredin lumeeste celal unui strut.Ouile de stru{au 15-20 de centimetri tungrme. Datodti merimii$i densiteUi cojilor le trebuie40
de minute

May Day estesitsat in Nord.Acest stadion poate penoane, avand un teren 22.500 demetd pitrali. peste 207.000 de extremitaFle de
, rat

si fiarb
tari. Greutatea medie a unui mascul ad

strufulfiind cea mai marepasire.di


de 1,10 de kilograme.

Celemai halte

1. Undesegisesc celemai mici seminledin lume? Cateva orhidee epiffticedin pidurea tropicaliproduccele mai mici seminledin lume.O simanla a 35-a cantiregte milioani partedintr-o uncie.Uneleseminle suntde doar85de in suntdispersate deorhidee microni.Seminlele particulele depraf sausporii aerprecum
unicelulari. 2. Care planti produce cele mai mici fructe din

4. Care sunt dimensiunile celeimai mici ma$inidin lume? Ceamaimice, maginidin lume aremai pulin de patrunanometri ca dimensiune. osie$i Are $asiu, pe pivo,ti.Rolile sunt fabricatedin suspensie pur gi conlin60 deatomifiecare. carbon 5. Care estedenumirea celui mai mic stilou din lume? denumit Celmai mic stiloudin lumeeste trasa linii foartesubfiri, Poate sondi,': ,,stiloul camde aprcximativ40 de nanometri$i are penLru a evitafolosirea propriulrezervor inclu\iv avand tipuridecerneala. diferitelor modele de diferite pigmenlipentrupictarea li deProietare organice matedale Pentrusenzorii 6. Cum arati cel mai mic lobot? Oameniide $tiinli au Proiectatutt robotel atat demic,incat ai nevoiede un microscop pentrua-l vedea. MicuFl rcbot mesoarl aproximativ60 de microni in hlime (camcetlilimea unui ffr dePir uman), llindcelmd mic 250demi(ronilungime. coDstruit controlabil microrobot ti independent vreodati. celmai mic cunoscut 7. Subcedenumireeste mamifer din lume? Cel mai mic mamiferdin lume esteliliaculbondardin Tailanda. mai CantereSte pulin decato monedide-uncent.
mlq mlnunl

lume? Wolffia produce cele mai mici fructedin lume.


Fiecate fruct

t dintr-o

sam dim
mlcro

demasi (0.3mm unui bob desare


tire$te aproximativ 70 de

dintr-ouncie). 400.000
a celui mai mic Ai mai

3.
u$or Cel

lume? r telefoncelulardin lume te "Modu: Acesta Este te 42 degrame. 1cu fele care
intre ele i$i 1n

8. Careeste denumir<a ai-a: din lume?


aa-.:-: a:-i ::- :::

irtrebfu
cunosailta iuf denirmirea de micoplasma. Diametrul acesteia
i- -i: ,--:= ii:

00

'#

mai auEn- sunt cei mai mici oameni din lume. Ei triiesc in Republica Congo3. Care estecel mai mic cooac din lume? Salciapitici, care poate fi intalnitd in Groenlanda, estecel mai mic copac din lume. Creqtein tundri $i in zonele mhgtinoasedin munli $i crelte de obicei panah 1-6 centimetri in inailiime.Estecel mai desintaL'riignrF de salciipitice agataioare. 11.Careplantearecelemai mii bobiled. polen? Bobuldepolene.te.tructuraLJretranspori gameliimasculini a _.. i catre paneafemeias; ,,Florilede nu me uita" au celemai mici bobiie de polen. Acestea au 0,006mfn in diametru.

estede 0,0001mm. Ceamai mici celuli din corpul uman estecelulace formeazi

sperrnatozoidul. 9. Careeste cea mai mici lari din lume? OratulVatican este cea mai mici laredin lume. MisoarA 0,32de kilometripitrali.
Populaliasa estede 770 9i niciunul dintre acefti oameni nu are rczidenlepermanente. 10.Care esteceamai mici insuli din lune? StdncaEpiscopului estecunoscuti drept cea mai micl insula din lume. Seafld in parteaceamai de sudvest a Regatului Unit al Madi Britanii. Este una dintre cele 1040 de insule din jurul tirii li doar un far se

poategisi pe suprafalaacesteia. 11. Cine a dezvoltat cel mai mic frigider dirl lume? a InstitutulNalionaldeStandarde 9iTehnologii proiectatcel mai mic frigider din lume, avind poate r;ci I rigiderul doar25pe I5 microni.
pini la -459 de gradeFahrenheit(-272 obiectele

grade Celsius).

1.Canda fost fondat Castelul Wartburg? Castelul Wartburgeste situatpe un deal abrupt,la o lniltime de370 demetd, odentat citrc ora$ul Eisenach din Thuringia.

4. Careestesemnificalia Castelului Turku? Castelul Tirrku estesituatla gura dului Aura. Istoriaacestui castel dateazi incedin 1280. De a lungul secolelor, o bazi fortifrcatea fost construitepentru guvernatorulregalal Finlandei $i trupelesale,fiind treptat extins[ intr-un castel

din piatre
gri, de mari dimensiuni. In zilele noastre, aici au loc festivale gi medievale se tragecu arcul,

Castelul a fostfondatin 1607 decetrclordul Ludwig, derSpringer.


2. Care este forma actuali a Palatului Topkapi? Palatul lopkapidin lstambul. Tur.ia.estein

prezent un muzeu deprimi chsecare exPune averi\)

semenancd turud ale ti seorganizeaze castelului. 5. Careera scopulPalatului Regaldin Amsteldam in trecut? Palatul Regal din Amsterdam a gizduitinitial Primiria oratului.Toate acestea s auschimbat cenda venitNapoleon si-l transforme ti a decis in regedinla sa.

3 . D e< Pala

construitPalatulSchonbrunn? construit pentrua rivaliza cu


esca $i ftumusele importanla

Pal baro atatea


Mai

de Habsburg nu a detinut tot incatsi-$iintreacd rivalii, a dreptre$edinti de tori din Casa de

vari p
Habs

6. Cale estetrisitura arhitecturaE de bazi a Castlului Neuschwanstein? Castelul a fostconstruit in secolul a XIX leadar precum a fostproiectat castelele medievale fanteziste, derecreere alesecolului al XIl lea. castelului arecamere frumosdecorate,
din scenele de operi,
l

Castele $i Palate

7. Ce simbolizeazi PalatulPotalain timpurile moderne?


Palatul Potala, reprezentind roluriie politice li religioase ale lui Dalai Lama, simbolizeazirehlia simbiotici dintre convingerilereligioase ale Lhasa. $i seculare 8. Care sunt caracteristiciledominante ale

10. Cine a cumpitat CastelulLeedsin secolulal XVII-lea?

construit o propdetate pe cea mai mareinsuli depe laculLeeds. Casa a fostmai apoivendute fam iliei Culpeper din ur mi a ajuns in $i in cele proprietatea Doamnei Baillie. 11.Cum aratapatcul Palatuluide Cristal? Palatul deCristala fostin mareparteeclipsat de parculin careseafla,care gizduiegte o serie de

fanteni
magnilicecu 12.000 de jeturi individuale. Cel tnai mare dintre acestea poatearuncaapala o inillime de 75 de metri.453.600de litri de apecurg prin aces;e \i\lemec;nd suntlJ Lapactrarea mr!im;. 12.Cine a construitCastelul Con\r ? Ca"telut orrrr s.ic u-r'Ll .j:i::r -,.:- -.i construitede EdrrardI in !.olr- : l!-lt,lea pentru a mentinepac.a in teri:(rri,lsDcr cuceritedin Tara Galilor.Casrelul a fct con'lruit pelocul uneimanaqtiri fi senurai: printrenumeroasele ca.tele de mari dimen.iuer aflate in jurul Muntelui Snowdon.

PalatuluiMalbork? Palatul Malborkeste exemplul clasic al unei


fortArete medievale, fiind una dintre celemai emblematice de acest fel din intreagaEuropi. Are un sistem format din mai multe ziduri de aparare cu poti $i turnud, ce se intinde pe aprorimativ 80 de acri. 9. Care estettisitura dominanti a Castelului Edinburgh? Caslelul fdinburghe.{eunul dintrecelemci Yizitatemonumentedin Marea Britanie.De pe zidurile castelului po{i vedeapanoramaoragului

rornDurgn,ln interiorul zidurilor, existe o fortireali extraordinari, rarrosta re$edinle


regah este intesati de i\to e. Castelulesteun mo istoric $i de asemenea sediulde

Castele $i

1. Caresunt
caractedsticile dominante ale Golden Gate Bridge (Podul Golden Gate)? Golden Gate Bridge arein total

5. Ce anumeproteieaziCHdirea Transameica in cazde cutremur? are ClidireaTransamerica formi piramidali. de260de lniltimea saeste mult este metri,iar baza mai lati decetverful. Acest detaliu o facerezistenti la cutremuregi previne resturnarea. 6. Care estecealalti denumire pentru Podul Campo Volantin? denumit Podul Zubizuri estede asemenea delCampo sauPuente Campo Volantin in partea de pod arcuit$ilegat Acest Volantin. susseintindepeste din rdulNervion, Bilbao, unind malul dreptundeseafli localitateaCampo Volantin cu Uribitarte, de pe malul stang. 7. Care a fost prima clidire cu cadru de o{el din StateleUnite ale Americii? de Sinitate Lovell este Clidirea LovellsauCasa mare$imodemi,proiechte$i o re$edinfi intre 1927Neutra construitidecetrcRichard

pentru benzidecirculalie li tlotuare $ase Podularein sensuri demers. pietonipe ambele de nituri. total 1.200,000 2. Cine a proiectat clidirea The Empire State? CladireaThe EmpireStatea fost proiectatede citre Gregory Johnson $ifirma sade Lamb$i Harmon. arhitectureShreve, termenul"ItaiPu"? 3. Celnseamnd luatdela o insuli Termenul de ,,Itaipu'este aflatain
aProprerea unul; gantierde construcfii, In limba.:Guarani,

tea domurilor sub

formi Datori

urile ajuHL la zlpezii grele fl a apelcare sePoate

seafleh numirul4616,Strada 1929. Casa California. Dundee din LosAngeles, 8. Unde estelocalizati Clidirea Seagram? din New un zgarie-noti Seagram este Clddirea in Park York,localizat Aveoue375,intle stada 52 9i shada53 in cenhul MaDlattanului.A fost proiectati de citle un arhitectde origine gelmara.

a pe un.
ale asemenea

de plicut. Vasili Catedralei in s construite

Lunm
Curiozitatea reprezintd un factor determinant careii conducespreo sferAexnsiainva copiilor di de ce4i de ( unoa5lere Deli o marevarielate

volum de informalii, piatd prezind un mare pe carecopiiiajun intrebirilor rdspundd


ad Seriade 200 de intrebdrigi rdspunsuri de volume diferite care contin fie Acestevolume, care includ: Lum

plantelor,Cosmosul,PlanetaP Cili Inventiigi descoperiri,


lumii, MaEini gi unelte, Anatomie, Clidiri istor

T celebri, Oameni
lumii gi im Statele
prini copiilor,

nilj|ffiffilflilfiil
722-399095 bution@yahoo.com