Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea Cretin Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic i Comercial

Agenia de turism Christian Tour

Coordonator: Lector univ Gheorghe Ciobota

Student: Mustatea Adrian-Mugurel Grupa 307

CUPRINS

CAPITOLUL I PREZENTAREA AGENIEI DE TURISM..................................................3 CAPITOLUL II LICENIEREA AGENIEI.........................................................................4 CAPITOLUL III BREVETUL DE MANAGER...................................................................10 CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORIC A AGENIEI.................................12 CAPITOLUL V ORGANIGRAMA.....................................................................................17 CAPITOLUL VI ATRIBUIILE PERSONALULUI............................................................17 CAPITOLUL VII REALIZAREA UNUI PRODUS TURISTIC...........................................20 CAPITOLUL VIII ACIUNI DE PROMOVARE I DISTRIBUIE A PRODUSULUI........22

Capitolul I Prezentarea ageniei de turism


Agen ia de turis! repre"int# o societate co!ercial# cu rol de inter!ediar$ %ntre agen ia econo!ic#& prestatorii direc i de servicii turistice 'i turi'ti( Activitatea sa const# %n organi"area& o)erirea 'i co!erciali"area unor pachete de servicii sau co!ponente ale acestora( *up# !odul de reali"are 'i co!erciali"are a produselor turistice agen ia de turis! se %!parte %n dou# categorii: agen ie de turis! touroperatoare 'i agen ie de turis! detailist#( Agen ia de turis! touroperatoare are ca obiect de activitate organi"area 'i v+n"area pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a co!ponentelor acestora& direct sau prin inter!ediar$& pe c+nd agen ia detailist# vinde sau o)er# spre v+n"are %n contul unei agen ii de turis! touroperatoare& pachetele de servicii sau co!ponente alea acestora( ,otul a %nceput acu! !ai bine de 1- ani& c+nd %!preun# cu al i entu"ia'ti a! descoperit !untele( A! descoperit senti!entul de libertate pe care i-l d# )iecare loc nou %n care a.ungi 'i bucuria evad#rii din agita ia urbana( ,rei ani !ai t+r"iu a! luat atitudine 'i a! %n)iin at 'coala de ghi"i /Christian Adventure0( 1roia! s# le arat#! oa!enilor c+t de accesibile sunt aceste clipe !inunate( 2n !od )iresc& pasul ur!#tor presupunea s# ie'i! din grani ele 3o!+niei( Ast)el& a! %n)iin at agen ia de turis! Christian ,our( Acest lucru se %nt+!pla %n 1447( 5entru c# nu inten ion#! s# uit#! %nceputurile& logoul brandului proasp#t creat trebuia s# con in# cel !ai i!portant si!bol al acelor clipe !inunate de la !unte: S)in6ul din 7ucegi(1

http:88999(turistdero!ania(ro8!unti8s)in6ul-din-bucegi8

999(christiantour(ro

Capitolul II Li enierea ageniei


Agen ia de turis! este o societate co!ercial# speciali"at# %n v+n"area produselor turistice( A'a cu!& de e6e!plu& cabinetele !edicale private sau de stat sau cele notariale& pentru a putea )unc iona& trebuie sa %ndeplineasc#& pe de o parte& cerin ele Legii nr( 31 privind societ# ile co!erciale 'i& pe de alt# parte& s# )ie autori"ate 'i acreditate de !inisterele de specialitate& respectiv Ministerul S#n#t# ii 'i Ministerul :usti iei& 'i %n cadrul agen iilor de turis!& Ministerul ,uris!ului acord# la cerere licen # de )unc ionare pentru agen ie 'i brevetul de turis! pentru conduc#torul sau8'i personalul de specialitate( 2n vederea ob inerii licen ei de turis!& operatorii econo!ici care doresc s# des)#'oare activitatea speci)ic# agen iilor de turis!& trebuie s# %ndeplineasc# cerin ele prev#"ute de ;G nr( 12<782010 'i =rdinul M*3, nr( 10-182011( Activit# ile de o)ertare 'i co!erciali"are a serviciilor 'i8sau pachetelor turistice se pot reali"a 'i sub )or!# electronic#& prin inter!ediul site-urilor sau on-line& nu!ai %n ba"a licen ei de turis! eliberate de autoritatea ad!inistra iei publice centrale responsabil# %n do!eniul turis!ului& M*3, prin *G, > Serviciul Autori"are( 5e teritoriul 3o!+niei& pot )unc iona 'i ob ine licen # de turis! 'i persoanele .uridice %nregistrate %ntr-un stat !e!bru ?@ sau al S@@( Ace'tia %n ba"a unei prealabile noti)ic#ri vor in)or!a M*3,& de inten ia %nceperii activit# ii pe teritoriul 3o!+niei( Aoti)icarea va cuprinde %n !od obligatoriu in)or!a ii re)eritoare la garan ia )inanciar# 'i la asigurarea de responsabilitate civil# a operatorului econo!ic( 2n ca"ul %n care intervin !odi)ic#ri ale ele!entelor din noti)icare& agen ia de turis! prev#"ut# la alin( B3C are obliga ia s# re%nnoiasc# noti)icarea %n )iecare an& dac# %'i propune s# e6ercite activitate %n cursul anului respectiv( !nregistrarea do umentaiei *ocu!enta ia se trans!ite Ministerului *e"volt#rii 3egionale 'i ,uris!ului > *irec ia General# ,uristic# > Serviciul Autori"are( Cererea solicitantului este precesat# %n cel !ai scurt ter!en& dar nu !ai !ult de 30 de "ile calendaristice de la data depunerii declara iei standardi"ate %nso ite de docu!enta ia co!plet#( ,er!enul poate )i prelungit o singur# dat#& pentru o perioad# de !a6i!u! 1- "ile calendaristice( 1alabilitatea docu!entelor depuse ini ial nu este a)ectat# de prelungirea dispus# de autoritatea co!petent#( 5relungirea ter!enului de eliberare a licen ei de turis!& precu! 'i durata acestei prelungiri trebuie !otivate %n !od corespun"#tor 'i noti)icate solicitantului %nainte de e6pirarea ter!enului ini ial( 2n ca"ul unei docu!enta ii inco!plete& solicitantul este in)or!at %n cel !ai scurt ti!p& dar nu %n !ai pu in de - "ile lucr#toare de la pri!irea ei& cu privire la necesitatea trans!iterii de docu!ente supli!entare& precu! 'i cu privire la consecin ele asupra ter!enului de procesare a docu!enta iei( 2n situa ia %n care solicitantul nu %ndepline'te condi iile pentru eliberarea licen ei de turis!& autoritatea e!itent# co!unic# %n scris %n ter!en !otivul neacord#rii acestuia( Cerine Agentul econo!ic trebuie s# aib# prev#"ut %n obiectul de activitate Dservicii turistice0 codurile CA@A: 7411 Activit# i ale agen iilor turistice 7412 Activit# i ale tur-operatorilor 7440 Alte servicii de re"ervare 'i asisten # turistic# Starea cl#dirii s# )ie bun# 'i salubr#E A!plasarea agen iei de turis! %n cl#dire: la de!isol& parter& !e"anin sau la eta.ul F& u'or accesibil#E Supra)a a agen iei de turis! s# )ie de !ini!u! 1< !p(E G

Grup sanitar propriu pentru personal sau cu acces )acilE 5ersonal cali)icat ca agent de turis! care de ine certi)icat de absolvire a unui curs de specialitate organi"at de c#tre un )urni"or de )or!are pro)esional# autori"at sau docu!ente legale care atest# dob+ndirea e6perien ei pro)esionale corespun"#toare %n do!eniu& de !ini! 3aniE Asigurarea cu ghi"i posesori ai atestatului de ghid de turis!E 5oli a de asigurare de garantare a pl# ii cheltuielilor de repatriere a turi'tilor 'i8sau ra!bursarea su!elor achitate de turi'ti pentru achi"i ionarea serviciilor8pachetelor turistice& %n ca"ul nee6ecut#rii integrale sau par iale a serviciilor8pachetelor turisticeE Hir!a cu denu!irea agen iei de turis! iar %n ca"ul a!plas#rii acesteia %n i!obile cu spa ii de locuit8activit# i econo!ice& aplicarea unui autocolant sau a unei pl#cu e la intrarea %n i!obil cu denu!irea agen iei de turis!E Mobilier adecvat activit# ii des)#'urateE Mi.loace de co!unicare: co!puter& )a6& tele)on& acces internetE A)i'area pe site-urile agen iilor de turis! a datelor de identi)icare& con)or! prevederilor Legii nr( 3181440 privind societ# ile co!erciale& republicat& cu co!plet#rile 'i !odi)ic#rile ulterioare& a nu!#rului brevetului de turis! apar in+nd persoanei care asigur# conducerea operativ# a agen iei& a nu!#rului licen ei de turis! eliberat# agen iei& a nu!#rului 'i ter!enului de valabilitate ale poli ei de asigurareE Supra)a a co!ercial# s# )ie )olosit# %n e6clusivitate pentru activitatea de turis!E 5ersoana care asigur# conducerea operativ# a agen iei de turis! sau a )ilialei8sucursalei8sediului secundar8repre"entan ei a acesteia trebuie s# )ie anga.at# cu contract individual de !unc#& %nregistrat %n registrul de eviden # a salaria ilor 'i s# de in# cel pu in unul dintre ur!#toarele docu!ente: certi)icat de absolvire a unui curd de )or!are !anagerial# %n do!eniu& organi"at de un )urni"or de )or!are pro)esional# autori"at& diplo!# de licen #8!aster8doctorat privind absolvirea de cursuri universitare8postuniversitare %n do!eniul turis!ului& brevet de turis! speci)ic )unc iei( 1( Acordarea licen ei de turis! Licen a de turis! se eliberea"# de c#tre Ministerul *e"volt#rii 3egionale 'i ,uris!ului& la cererea operatorilor econo!ici& iar aceasta este valabil# pe perioad# nedeter!inat#& cu e6cep ia situa iior pre"entate %n pre"entul articol( 2n vederea ob inerii licen ei de turis!& operatorul econo!ic depune ur!#toarele docu!ente: aC declara ia standarti"at# dat# pe propria raspundereE bC certi)icat constatator e!is de o)iciul registrului co!er ului %n ba"a Legii nr( 2<81440 privind registrul co!er ului& republicat#& cu !odi)ic#rile 'i co!plet#rile ulterioare& din care s# re"ulte activit# ile autori"ate a )i des)#'urate la punctul de lucru 'i codul8codurile CA@A corespun"ator8corespun"atoare& pentru agen ia de turis! respectiv#& con)or! art( 1- din Legea nr( 3-48200G privind si!pli)icarea )or!alit# ilor la %nregistrarea %n registrul co!er ului a persoanelor )i"ice& asocia iilor )a!iliale 'i persoanelor .uridice& %nregistrarea )iscal# a acestora& precu! 'i la autori"area )unc ion#rii persoanelor .uridice& cu !odi)ic#rile 'i co!plet#rile ulterioareE cC copia poli ei valabile de asigurare de garantare a pl# ii cheltuielilor de repatriere a turi'tilor 'i8sau ra!burs#rii su!elor achitate de turi'ti pentru achi"i ionarea serviciilor 'i8sau pachetelor de servicii %n ca"ul nee6ecut#rii integrale sau par iale a serviciilor8pachetelor turisticeE -

dC noti)icarea con)or! prevederilor art( 10& alin(BGC din hot#r+re& %n ca"ul agen iilor de turis! cu sediul %ntr-un stat !e!bru al ?niunii @uropene sau Spatiul @cono!ic @uropean care vor des)asura activitate de o)ertare 'i co!erciali"are a serviciilor 'i pachetelor de servicii turistice pe teritoriul 3o!+nieiE eC copia contractului care atest# dreptul de proprietate8alt drept real sau de )olosin # asupra spa iului n care se des)a'oar# activitatea agen iei de turis!E )C certi)icat valabil de ca"ier .udiciar apar in+nd asocia ilor8ac ionarilor& !anagerului8ad!inistratorului agen iei de turis!( 2( Schi!barea sediului agen iei de turis! 2n vederea eliberarii licentei de turis! si8sau a ane6ei licentei de turis! pentru pentru )iliala8sucursala8repre"entanta8sediul secundar al acesteia& in situatia schi!barii sediului agentiei de turis!& operatorul econo!ic va depune la sediul autoritatii ad!inistratiei publice centrale responsabila in do!eniul turis!ului& declaratia standardi"ata data pe propria raspundere& con)or! !odelului pre"entat in ane6a < la pre"entele nor!e& insotita de ur!atoarea docu!entatie: aC certi)icat constatator& in original& sau copie legali"ata e!is de =)iciul 3egistrului Co!ertului in ba"a Legii nr( 2<81440 privind registrul co!ertului& republicata& cu !odi)icarile si co!pletarile ulterioare& din care sa re"ulte in)or!atii privind datele co!plete de identi)icare ale operatorului econo!ic& precu! si in)or!atii re)eritoare la durata de )unctionare declarata& activitatea principala& activitatile secundare& capitalul social si activitatile autori"ateE bC licenta de turis! eliberata anterior si ane6a licentei de turis! pentru )iliala8sucursala8repre"entanta8sediul secundar al acesteia& dupa ca"& in originalE cC copia contractului care atesta dreptul de proprietate8alt drept real sau de )olosinta asupra spatiului in care se des)asoara activitatea agentiei de turis!E dC copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si8sau ra!bursarii su!elor achitate de turisti pentru achi"itionarea serviciilor si8sau pachetelor de servicii in ca"ul nee6ecutarii integrale sau partiale a serviciilor8pachetelor turistice 3( Fnscrierera sediului secundar8repre"entantei8)ilialei8sucursalei 5entru inscrierea )ilialei& sucursale& repre"entantei& sediului secundar al unei agentii de turis!& operatorul econo!ic va depune la sediul M*3, ur!atoarele docu!ente: aC copie certi)icata dupa copia licentei de turis! bC declaratia standarti"ata data pe propria raspundereE cC certi)icat constatator e!is de o)iciul registrului co!ertului in ba"a Legii nr( 2<81440 privind registrul co!ertului& republicata& cu !odi)icarile si co!pletarile ulterioare& din care sa re"ulte activitatile autori"ate a )i des)asurate la punctul de lucru si codul8codurile CA@A corespun"ator8corespun"atoare& pentru agentia de turis! respectiva& con)or! art( 1- din Legea nr( 3-48200G privind si!pli)icarea )or!alitatilor la inregistrarea in registrul co!ertului a persoanelor )i"ice& asociatiilor )a!iliale si persoanelor .uridice& inregistrarea )iscala a acestora& precu! si la autori"area )unctionarii persoanelor .uridice& cu !odi)icarile si co!pletarile ulterioareE <

dC copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si8sau ra!bursarii su!elor achitate de turisti pentru achi"itionarea serviciilor si8sau pachetelor de servicii in ca"ul nee6ecutarii integrale sau partiale a serviciilor8pachetelor turisticeE eC noti)icarea con)or! prevederilor art( 10& alin(BGC din hotar+re& in ca"ul agentiilor de turis! cu sediul intr-un stat !e!bru al ?niunii @uropene sau Spatiul @cono!ic @uropean care vor des)asura activitate de o)ertare ai co!erciali"are a serviciilor si pachetelor de servicii turistice pe teritoriul 3o!anieiE )C copia contractului care atesta dreptul de proprietate8alt drept real sau de )olosinta asupra spatiului n care se des)asoara activitatea agentiei de turis!E gC certi)icat valabil de ca"ier .udiciar apartinand asociatilor8actionarilor& !anagerului8ad!inistratorului agentiei de turis!( G( 5reschi!barea licentei de turis! Fn vederea eliberarii licentei de turis! si8sau a ane6ei licentei de turis! pentru )iliala8sucursala8repre"entanta8sediul secundar al acesteia& in situatia preschi!barii acesteia& operatorul econo!ic va depune la sediul autoritatii ad!inistratiei publice centrale responsabila in do!eniul turis!ului& licenta de turis! si8sau ane6ele acesteia a caror perioada de valabilitate e6pira& insotita de docu!entatia preva"uta la punctul acordarea licentei& aceasta cerinta trebuie indeplinita inainte de e6pirarea valabilitatii !entionate in licenta( Fn situatia in care au aparut !odi)icari cu privire la indeplinirea conditiilor si criteriilor care au stat la ba"a eliberarii licentei de turis! si a sediilor secundare8repre"entantelor acesteia& operatorul econo!ic va solicita autoritatii ad!inistratiei publice centrale responsabile in do!eniul turis!ului eliberarea unei noi licente de turis!& in ter!en de !a6i!u! 30 de "ile de la data aparitiei !odi)icarilor( -( Schi!barea denu!irii agentiei de turis! Fn vederea eliberarii licentei de turis! si8sau a ane6ei licentei de turis! pentru )iliala8sucursala8sediul secundar8repre"entanta acesteia& in situatia schi!barii denu!irii agentiei de turis!& operatorul econo!ic va depune la sediul autoritatii ad!inistratiei publice centrale responsabila in do!eniul turis!ului& ur!atoarea docu!entatie: aC cerere din care sa re"ulte noua denu!ire a agentiei de turis!E bC licenta de turis! si& dupa ca"& ane6a licentei de turis! in originalE cC copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si8sau ra!bursarii su!elor achitate de turisti pentru achi"itionarea serviciilor si8sau pachetelor de servicii in ca"ul nee6ecutarii integrale sau partiale a serviciilor8pachetelor turistice <( Schi!barea operatorului econo!ic Fn vederea eliberarii licentei de turis! si8sau a ane6ei licentei de turis! pentru )iliala8sucursala8sediul secundar8repre"entanta acesteia& in ca"ul schi!barii titularului licentei de turis!& operatorul econo!ic va depune la sediul autoritatii ad!inistratiei publice centrale responsabila in do!eniul turis!ului licenta de turis! eliberata anterior in original& insotita de docu!entatia preva"uta la capitolul acordare licenta de turis!( 7

7( 3adierea licentei de turis! Fn ca"ul incetarii activitatii agentiei de turis! si8sau a sediilor secundare8repre"entantelor acesteia& operatorul econo!ic in cau"a are obligatia sa solicite autoritatii ad!inistratiei publice centrale responsabile in do!eniul turis!ului radierea licentei de turis! si8sau a ane6elor la aceasta si sa restituie licenta de turis! si ane6a8ane6ele in original& prin posta cu con)ir!are de pri!ire& sau prin depunerea acestora la registratura autoritatii ad!inistratiei publice centrale responsabile in do!eniul turis!ului( *ocu!entele necesare pentru radierea agentiei de turis! si& respectiv& a sediului secundar8repre"entantei acesteia sunt ur!atoarele: aC cerereE bC licenta de turis! si& respectiv& ane6a licentei de turis!& in original( Aecon)or!area se sanctionea"a cu a!enda de la I(000 lei la 10(000 lei& con)or! art( art(1- lit( oC din ;G nr(12<782010( I( 5ierderea8distrugerea licentei de turis! Fn vederea eliberarii duplicatului licentei de turis! si8sau a ane6ei licentei de turis! pentru )iliala8sucursala8repre"entanta8sediul secundar al acesteia& operatorul econo!ic va depune la sediul autoritatii ad!inistratiei publice centrale responsabila in do!eniul turis!ului& ur!atoarea docu!entatie: aC cerere privind eliberarea duplicatului licentei de turis! si8sau a ane6ei licentei de turis!E bC dovada publicarii n presa a pierderii licentei de turis! si8sau a ane6ei licentei de turis! pentru )iliala8sucursala8repre"entanta8sediul secundar alacesteia 4( 3etragerea licentei de turis! 3etragerea licentei de turis! se )ace de catre Ministerul *e"voltarii 3egionale si ,uris!ului& prin *irectia generala control( Fn situatia in care& la veri)icarea e)ectuata de repre"entantii Ministerului *e"voltarii 3egionale si ,uris!ului *irectia generala control constata ca: aC o)ertarea& co!erciali"area serviciilor8pachetelor de servicii turistice )ara respectarea regle!entarilor legale in vigoareE bC atunci cand operatorul econo!ic co!unica autoritatii ad!inistratiei publice centrale responsabile in do!eniul turis!ului& din proprie initiativa& renuntarea la des)asurarea activitatii de turis!E LFC@A,A *@ ,?3FSM @S,@ A@,3AASMFSF7FLA cC atunci cand titularul unei licente de turis! trans!ite licenta si8sau ane6a8ane6ele la aceasta in scopul utili"arii de catre alt operator econo!ic( 5e linaga !asura retragerii licentei de turis!& titluarul licentei nu !ai poate des)asura activitate de turis! prin agentia de turis! si8sau prin sediile secundare8repre"entantele acesteia ti!p de 2 ani de la data retragerii( I

Fn perioada in care licenta de turis! este retrasa& operatorul econo!ic nu are dreptul sa des)asoare activitati turistice si sa incase"e venituri din e6ploatarea agentiei de turis!( Fn situatia in care au )ost re!ediate de)icientele pentru care licenta de turis! si8sau ane6a8ane6ele la aceasta au8a )ost retrase8retrasa& operatorul econo!ic solicita reluarea activitatii printr-o cerere scrisa adresata ad!inistratiei publice centrale responsabile in do!eniul turis!ului( 3estituirea licentei de turis! si8sau a ane6ei8ane6elor la aceasta se va )ace dupa ce personalul cu atributii de control din cadrul ad!inistratiei publice centrale responsabile in do!eniul turis!ului constata re!edierea de)icientelor& in ter!en de 1- "ile de la data inregistrarii cererii scrise a solicitantului( Fn situatia in care nu au )ost re!ediate de)icientele pentru care s-au8s-a retras licenta de turis! si8sau ane6a8ane6ele la aceasta in con)or!itate cu prevederile art( 1G alin( B1C lit( aC& operatorul econo!ic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licente de turis! si8sau unei8unor ane6e pentru agentia de turis! in cau"a& pana la re!edierea de)icientelor !entionate in actul de control prin care au8a )ost retrase8retrasa licenta de turis! si8sau ane6a8ane6ele la aceasta( Autoritatea ad!inistratiei publice centrale responsabila in do!eniul turis!ului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprin"and agentiile de turis! carora le-au )ost retrase licentele de turis! si& respectiv& lista celor carora le-au )ost restituite licentele de turis!( Haptele preva"ute la art( 1- lit( pC si rC din ;G nr(12<782010& se sanctionea"a cu a!enda de la -(000 lei la 10(000 lei& ast)el: pC neasigurarea de ghi"i atestati pentru derularea in bune conditii a progra!elor turistice& con)or! regle!entarilor in vigoareE JC utili"area de autocare neclasi)icate( Legislatie aplicabila in vigoare: - ;otararea de Guvern nr( 12<7 din I dece!brie 2010 privind eliberarea certi)icatelor de clasi)icare& a licentelor si brevetelor de turis!& publicata in Monitorul =)icial nr( I<< din 22 ianuarie 2011E - =rdinul M*3, nr(10-182011 privind aprobarea Aor!elor !etodologice privind eliberarea certi)icatelor de clasi)icare& a licentelor si brevetelor de turis!& publicata in Monitorul =)icial nr( 1I2 din 1- !artie 2011(

Capitolul III "re#etul de manager


Fn pri!ul rand brevetul de turis! este de ur!atoarele tipuri:

!anager in activitatea de turis! director de agentie de turis! touroperatoare director de agenti de turis! detailista director de hotel director de restaurant cabanier Ac ! "!c!#$%! &

1.Cerere + xerox 2.C.V 3.Cartea de identitate - copie xerox 4 .Diploma de licenta - copie xerox 5.Carte de munca, sau act constitutiv - copie xerox 6.Atestat de lim a straina! poate "i de la #$%& ' .Ca(ier )udiciar. Dosarul se depune la *inisterul #ransporturilor, Constructilor si #urismului! vis- a - vis de +ara de ,ord, -ucuresti, %omania&, pe partea stan.a, poarta +, parter, in stan.a la %/+01#%A#2%A. ,ota 3 nu se plateste nici o taxa. Veti primi inapoi copia xerox a cererii cu un un numar de inre.istrare #ermen de procesare 3 24 - 25 (ile 2ltima actuali(are3 26 noiem rie 2444

10

11

Capitolul I$ Stru tura organizatori % a ageniei


*in co!petenta unei agentii de turis! !ari )ac parte !ai !ulte birouri& co!parti!ente si o)icii( Acestea sunt: 7iroul secretariat& cu sarcini %n e)ectuarea de: o lucrari de secretariat pentru directorul tehnicE o %nregistrarea corespondentei sosite si trierea ei pentru diversele birouri si o)icii si care necesita se!natura directorului tehnicE o instruirea si coordonarea !uncii pa"nicilor& curierilor& co!isionarilor( 7iroul de"voltare& cu rolul de asigurare a cresterii v+n"arilor( La conducerea acestui birou trebuie sa se a)le un e6pert %n relatii publice& care sa cunoasca %n pro)un"i!e !ediul industrial& co!ercial si )inanciar national& sa )ie o persoana in)luenta si cu relatii %n r+ndul oa!enilor de a)aceri( 5ersonalul anga.at %n acest birou trebuie sa inspire %ncredere si si!patie& sa cunoasca te!einic serviciile v+ndute de agentie& sa-si dea sea!a rapid de psihologia clientului& sa stie li!bi straine( Acest birou trebuie sa aiba %ntoc!it un )isier general al %ntreprinderilor si persoanelor cu care agentia are str+nse legaturi de a)aceri pentru a le putea e6pedia progra!e& scrisori& o)erte etc( = vasta docu!entatie trebuie sa stea la dispo"itia biroului Bghiduri pro)esionale& anuare publice si private& buletine tehnice etc(C& pentru a )i posibila cunoasterea nu nu!ai a nu!elor si titlurilor diverselor persoane ce trebuie contractate& dar si i!portanta pe care acestea o au %n !ediul lor( 7iroul transporturi& organi"at pe doua sectii cu atributii speci)ice( Sectia contracte: o %ncheie contracte cu )urni"orii de servicii de transportE o stabileste conditiile si tari)ele de v+n"are a biletelor& precu! si co!isioanele agentieiE o %ntoc!este toate instructiunile cu privire la v+n"area titlurilor& la contabili"area si plata lorE o tratea"a toate proble!ele de principiu cu )urni"orii %n cea ce priveste aplicarea e6acta a nor!elor contractuale( Sectia !ateriala: o se %ngri.este de atragerea biletelor si de distribuirea acestora catre )iliale si sucursale& %!preuna cu !aterialul de e!itere Btari)e& orare& !anuale& breviare etc(C& c+nd nu este stabilit alt)el %n contractE o se %ngri.este de %ntoc!irea registrelor de stoc de bilete si raspunde de gestionarea biletelor( 12

7iroul turis! este organi"at %n doua co!parti!ente Bo)iciiC: Co!parti!entul productie& )or!at din trei sectii: K Sectia progra!are generala& care se ocupa cu studiul progra!elor de voia. Be6cept+nd congreseleC& cuprin"+nd ur!atoarele operatiuni: o )or!area itineraruluiE o alcatuirea devi"ului esti!ativ al costului pe ba"a in)or!atiilor si tari)elor preluate din docu!entatia agentiei sau din acordurile sociale )acute cu )iliale& )urni"ori sau agentii corespondente& pentru serviciile prestate si pentru preturile aplicate )iecarui tip de serviciuE o constituirea de Lallotte!entsL BcontingenteC - re"ervari anticipate ale !i.loacelor de transport sau ale ca!erelor de hotel %n li!itele contractualeE o e)ectuarea eventualelor plati anticipate %n nu!erar pentru re"ervarea contingentata de servicii Bca %n ca"ul voia.urilor spre localitati ce nu au o capacitate receptiva su)icienta si unde hotelurile cer plati anticipate& deseori %nse!nate& pentru re"ervarea ca!erelor& sau ca %n ca"ul re"ervarii de locuri pe navele de croa"ieraCE o !odalitati de e6ecutare si de v+n"are a voia.urilorE o progra!ul provi"oriu sub )or!a diverselor tipuri de publicatii B)ascicole& pliante& reviste etc(C( K Sectia operativa generala se ocupa& %n acord cu sectia progra!e& de punerea %n e6ecutie a voia.urilor %n grup& progra!ate& cu o)erta catre public( K Sectia operativa congrese si pelerina.e se ocupa de voia.urile colective cu caracter pro)esional si religios( Co!parti!entul receptie - consta %n organi"area serviciilor de receptivitate& de pri!ire si de acces( @l cuprinde trei sectii: K Sectia contracte pentru servicii receptive& care: o %ncheie contracte cu hoteluri si restauranteE copia contractului este trans!isa 7iroului tari)e& care co!pletea"a )isa hoteliera ce va )i tri!isa tuturor birourilor directionale si punctelor de v+n"are Bsi care contin toate conditiile si tari)ele pentru serviciiCE o %ncheie contracte cu )urni"orii de diverse servicii receptive: localuri& agentii de spectacole etc(E o %ncheie contracte cu agentiile corespondente& adica acele agentii de voia. straine care operea"a %n localitati %n care nu e6ista birouri ale agentiei& pentru )urni"area serviciilor de receptivitate de pri!ire& de acces si diverse Bre"ervari de locuri %n !i.loacele de transport etc(CE copia contractului se tri!ite sectiei de tari)e( K Sectia receptiva generala& care: o %ndeplineste toate operatiunile re)eritoare la )or!area devi"elor esti!ative cerute din a)ara pentru voia.urile cu itinerare particulare neprogra!ateE 13

o studia"a serviciile agentiei& adica deter!ina serviciile de pri!ire %n diverse localitati turistice de acces& cu personalul speciali"at %n %nsotire( K Sectia operativa generala %ndeplineste toate operatiunile de re"ervari si de prestari de servicii catre clientela sosita %n diversele localitati vi"itate& prin inter!ediul instructiunilor trans!ise )ilialelor& sucursalelor si agentiilor corespondente( 7iroul tra)ic accesoriu este co!pus din: K Sectia servicii bancare& care: o e)ectuea"a schi!bul valutar Bschi!bul !onedei e6terne cu cea nationalaCE o reparti"ea"a valuta e6terna re"identilor ce pleaca %n strainatateE o e!ite carti de credit( K Sectia asigurari diverse si e6pedieri baga.e& care: o e!ite si vinde polite de asigurare Bbaga.e& avionCE o se ocupa cu organi"area generala a serviciului de e6pediere a baga.elor( K Sectia servicii diverse& care %ncheie acorduri pentru v+n"area de: bilete la spectacole& articole de librarie Bghiduri& harti topogra)ice si auto!obilisticeC& suveniruri( 7iroul tari)e si docu!entare& )or!at din: K Sectia tari)e& care %ntoc!este& tipareste si di)u"ea"a )ise& breviare si tabele de tari)e pentru servicii turistice de orice tip& pentru u"ul diverselor )iliale si sucursale ale agentiei( K Sectia docu!entare agentiala& care %ntoc!este& tipareste si di)u"ea"a pentru )iecare localitate de interes turistic )ascicule sau )oi !obile cuprin"+nd toate in)or!atiile necesare pentru organi"area opti!a a serviciilor si pentru un serviciu opti! de in)or!are a clientelei( K Sectia docu!entare neagentiala& care procura toate orarele& anuarele& publicatiile editate de )urni"orii de servicii si de %ntreprinderi turistice si le di)u"ea"a periodic catre )iliale si sucursale& pentru o opti!a des)asurare a !uncii agentiei( 7iroul de publicitate este )or!at din: K Sectia contracte& care %ncheie contracte si pregateste planurile publicitare& devi"ele si co!en"ile pentru publicitatea activa si pasiva& copiile acestora )iind trecute la contabilitate pentru e!iterea )acturilor si pentru %ncasarea lor( K Sectia redactionala& unde se pregatesc nu nu!ai te6tele publicitatii pasive& dar se si inserea"a te6tele publicitatii active %n publicatiile agentiei& ur!arindu-se si redactarea si tiparirea publicatiilor Breviste& rubrici de stiri& brosuri& etc(C( 7iroul di)u"are si )isier general se ocupa cu e6pedierea %ntregului !aterial de serviciu& a !aterialului publicitar si a corespondentei care-i parvine de la diverse sectoare si birouri& dispun+nd de: 1G

o !asini pentru punerea %n plicuri a !aterialului& pentru tiparirea adresei destinatarului si pentru ti!brarea pliculuiE o )otocopiatoare( Se ocupa cu centrali"area co!unicatiilor tele)onice interurbane si internationale& a celor telegra)ice& a celor )acute prin inter!ediul tele6urilor& )a6urilor( 2ntoc!este )isierul general al clientilor& adus la "i %n per!anenta Bprin placuta !etalica ce se introduce apoi %n !asina de i!pri!at adrese& care le tipareste pe plicuriC( Agentiile i!portante poseda si tipogra)ie proprie( = agentie !are de voia. intra %n relatii cu doua categorii de )urni"ori: de servicii pri!are si de servicii secundare( Hurni"orii de servicii pri!are sunt )urni"orii serviciilor de: K transportE K receptivitate Bsi cele au6iliare ane6eCE K asistenta turistica locala Bpri!ire si accesC( Acordul %ntre agentia de voia. si )urni"orul de servicii cuprinde: K natura si categoriile serviciilor prestateE K conditiile si tari)ele la care vor )i prestate serviciileE K clau"e !inoreE K durata acordului( = data %ncheiat acordul& toate in)or!atiile re)eritoare la conditii si tari)e sunt reunite sintetic %n prospecte reproduse %n at+tea e6e!plare c+te birouri ur!ea"a sa le utili"e"e( Acestea )urni"ea"a partea !a.oritara si secreta a docu!entatiei agentiei& ceea ce va per!ite tuturor )ilialelor sa aplice aceleasi preturi pentru aceeasi localitate( Hurni"orii de servicii secundare BcorespondentiiC *oua agentii de voia. sunt %n raport de corespondenta c+nd una din ele )urni"ea"a propriile ei prestatii clientilor celeilalte sau vinde %n "ona sa .urisdictionala& %n virtutea unui acord scris %ntre parti& servicii co!ple6e produse de cealalta agentie( Se poate deci de)ini LcorespondentaL acea agentie de voia. care asista clientela altei agentii de voia. sau vinde servicii organi"ate de acestea( 2nainte de a se!na un acord& agentia !are trebuie sa cercete"e toate in)or!atiile utile despre agentia care doreste sa devina LcorespondentaL sa %ntr-o "ona deter!inata& si anu!e: e)icienta organi"arii sale& date despre personal& solvabilitate )inanciara(

1-

Structura agentiei Christian ,our Co!pania noastra are patru departa!ente distincte:

1( ,icMeting Aici ne ocupa! de gasirea solutiei ideale pentru calatoria ta( Ae vo! ocupa de plani)icarea calatoriei& de e)ectuarea re"ervarilor si de e!iterea biletelor de catre co!paniile de transport aerian si rutier( Siste!ele de re"ervari )olosite de noi ne per!it sa va o)eri! servicii rapide& e)iciente si de %ncredere( =)eri! bilete de avion si de autocar pentru orice destinatie din lu!e& la cele !ai co!petitive tari)e de pe piata( A=? N 5ute! e)ectua re"ervari si e!ite bilete pentru curse de )err$-boat(

2( ,uris! intern Fti o)eri! re"ervari la hotelurile din 3o!ania si i!preuna vo! gasi pachetul turistic care se potriveste dorintei si posibilitatilor tale )inanciare( Fn continuare ne vo! ocupa si de servicii adiacente& ca de e6e!plu rent-a-car la cele !ai prestigioase co!panii din do!eniu(

3( ,uris! @6tern 3e"ervari individuale la hotelurile din strainatate si circuite turistice& servicii de rent-a-car& croa"iere pe !arile si oceanele lu!ii& si !ulte alte progra!e te!atice(

G( ,uris! de a)aceri si eveni!ente A! conceput acest departa!ent pentru a putea veni in inti!pinarea nevoilor clientilor nostri corporatisti( Fti o)eri! pachete standard& dar si servicii personali"ate pentru con)erintele& congresele& se!inariile& training-urile si %nt+lnirile tale de a)aceri

5e langa cele de !ai sus& Christian ,our iti asigura nu!eroase alte servicii supli!entare: livrarea biletelor direct la sediul )ir!ei tale& %ncheierea de asigurari !edicale pentru calatorii %n strainatate si posibilitatea de a plati in rate prin )ir!a sau prin credit bancar(

1<

Capitolul $ 'rganigrama
Christian ,our s-a e6tins din dori ta de a )i c+t !ai aproape de tine( 2n 7ucuresti ne gasesti pe 7d( M( Oogalniceanu la nu!arul 23& pe 7d( Ste)an cel Mare nu!arul -& pe Calea Mosilor nu!arul 144& la Libert$ Center si Cit$ Mall( *in acest an ne gasesti si in ,i!isoara& pe Str( Lucian 7laga la nu!arul 1G si pe 7d( 1< *ece!brie( Ae gasesti si in Clu. pe 7d( @roilor 3-(

Agen ie de turis!

Agen ie de tiMeting

Capitolul $I Atri(uiile personalului


Structura personalului unei agentii de turis! este )or!ata din: Personalul administrativ-%ndeplineste sarcini de gestiune generala Bcontabili& casieri etc(C si este co!pus din: K personal cu )unctii de conducereE K personal ordinarE K personal de ordineE K personal de %ngri.ireE Personal tehnic, )or!at din: K personal cu )unctii de conducereE 17

K personal destinat v+n"arilorE K personal de e6ecutieE Cerintele pentru un director tehnic turistic sunt: K cunoasterea de li!bi straineE K e6perienta %n activitateE K capacitatea de a )i un ani!atorE K capacitatea de a conduce personalul& de a suscita entu"ias!E K capacitatea de a )or!a LechipeL cu v+n"atorii si cu ceilalti e6ecutanti& de a reali"a coe"iunea( Cerintele pentru personalul destinat v+n"arilor sunt: K cunoasterea %n pro)un"i!e a serviciilor v+nduteE K per)ecta cunoastere a li!bii vorbite de clientE K capacitatea de a inspira %ncredere si si!patieE K pre"enta si educatie ireprosabileE K %ntelegere si toleranta %n con)runtarile cu clientii cei !ai neavi"atiE K spirit de initiativa si adaptare la cele !ai insolite cerinteE K capacitatea de a intui i!ediat psihologia clientului( Cerintele pentru personalul de e6ecutie Bconstituit din personalul care lucrea"a %n Lspatele ghiseuluiLC constau %ntr-o buna cunoastere a li!bilor straine si a serviciilor care se v+ndE adesea ei sunt che!ati sa %nlocuiasca si sa a.ute personalul de v+n"are si ast)el au !ari sanse sa )ie trans)erati Lla ghiseuL daca reusesc sa %ndeplineasca cerintele necesare( Personalul specializat Bsau de asistenta turisticaC& )or!at din: Curieri - pro)esionistii ce %nsotesc turistii %n voia.uri& pun+ndu-le la dispo"itie serviciile co!andate cu anticipatie de catre agentie& pentru ca voia.ul sa se des)asoare con)or! progra!ului )i6at& iar clientii sa nu aiba nici o preocupare vi"+nd utili"area !i.loacelor de transport si pentru ca acestia sa se bucure de diversele bunuri si servicii %n localitatile de tran"it sau de destinatie( Asistentele turisti e - )e!ei tinere care %ndeplinesc rolul de ga"da per)ecta pentru clientii din avioane& trenuri& nave sau autobu"ele de linie& pe care %i a.uta sa petreaca o calatorie c+t !ai agreabila& )urni"+nd in)or!atii si adesea re)eriri e6plicative asupra localitatilor parcurse( )hizi turisti i - pro)esionisti care se ocupa cu %nt+!pinarea turistilor %n localitatile de destinatie pentru a-i %nsoti %n vi"itarea acestora si a le pre"enta )ru!usetile naturale& obiectivele arheologice& artistice& )olclorice si istoria localitatilor( 1I

Interpreti - pro)esionisti care se ocupa cu %nt+!pinarea clientilor %n localitatile de sosire sau de tran"it& pun+ndu-se la dispo"itia lor pentru a-i a.uta %n di)erite operatiuni ce trebuie e)ectuate pentru a a.unge la locurile unde vor trebui sa utili"e"e serviciile receptive sau alte !i.loace de transport pentru a continua voia.ul(

14

Capitolul $II Realizarea unui produs turisti


Piua 1( 7?C?3@Q,F- 1F@AA- A7A,FA M@LO- ,F3=L BGG- M!C 5re"entare %n Aeroportul 7ucure'ti =,=5@AF la ora 0-(30 pentru "bor 7ucure'ti- 1iena cu co!pania HLRAFOR( *up# ateri"are& %!barcare %n !icrobusul de trans)er pentru 5iata Maria ,ere"a in plin centrul capitalei austriece( ,i!p liber la dispo"itie pana dupa pran"( Fntalnire cu ghidul si autocarul( ,ur panora!ic cu autocarul: 3ingstrasse& 5ia a Maria ,ere"a& Primria, Parlamentul, Palatul Hofburg( Ae %ndrept#! spre FnnsbrucM& capitala ,irolului( 5e traseu vo! ad!ira splendoarea barocului austriac& Abatia Melk( Ca"are %n regiunea ,irol din Austria( Piua 2( FAAS73?CO- CAST ! ! !"#$ %H&' (i # )SCH*A#ST "# B2G0 M!C Mic de.un( 5lecare spre FnnsbrucM& unul din cele !ai )ru!oase ora'e austriece& pentru un tur pietonal( Pi libera in FnnsbrucM& sau e6cursie optionala B20 euroC in 7avaria( 2ncepe! circuitul Castelelor 7avariei descoperind lu!ea )ante"iei %n care tr#ia Ludovic de 7avaria 'i vi"it#! renu!itul 5alat Linderho)( ?r!ea"# Castelul Aeusch9anstein& superb a!plasat %ntr-un cadru natural unic( Ca"are %n regiunea ,irol( Piua 3( S,( M=3F,P+ LAG= di C=M=- M"!A#& B3-- M!C Mic de.un( *eplasare spre renu!ita sta iune St( Morit"& apoi parcurgind sudul @lve iei trece! in regiunea Lo!bardia din Ftalia si ur!a! dru!ul pe !alul Lacului Co!o& c#tre ca"area din "ona 1arese( =ptional B1- euroC& e6cursie in capitala Lo!bardiei- Milano& unde se vi"itea"#: Castelul S)or"esco& &pera Scala& Galeriile 1ictor @!anuel 'i $omul& superb decorat %n e6terior& cul!inand cu )atada sa i!punatoare din !ar!ura alba( Fntoarcere in "ona 1arese pentru ca"are( Piua G( P@3MA,,- MATT %H&%#+ M=A,3@?S- LA?SAAA@ BG<- M!C *up# !icul de.un& reveni! in Tara Cantoanelor& unde parcurge! "one !ontane de o )ru!use e rar# catre ,asch pt( urcare cu trenule ul la Per!att& sta iune turistic# prote.at# ecologic Bvehicule !otori"ate sunt inter"iseC( =p ional ascensiune la cota 3II3 !( 5riveli'tea !agni)ic# a celor 3I de piscuri de peste G000 !& va )i Lreco!pensa0 pentru te!erarii care s-au aventurat s# Lpluteasca0 cu telecabina deasupra crevaselor ghe arului Matterhorn( *eplasare spre Montreu6& o pl#cut# sta iune pe !alul lacului Le!an unde se vi"itea"# renu!itul Castel Chillon( Fncheie! "iua cu un tur pietonal in Lausanne& catre Catedrala din centrul istoric( Ca"are in "ona 7ellegarde( Piua -( G@A@1A- Cha!oni6-Mont 7lanc >,f- Aiguille $u Midi ./012 m3 B27- M!C Mic de.un( 5lecare spre Geneva pentru un tur de ora': Catedrala St(5ierre& 5lace Aeuve& Primria, Maison Tavel& iar searasediul &#)( ,i!p liber %n Geneva sau e6cursie op ional# B2- euroC spre t#r+!ul st+ncilor ve'nic %n"#pe"ite( *ac# vre!ea per!ite& se urc# din Cha!oni6 la cea !ai %nalt# sta ie de telecabin# din lu!e Aiguille du Midi 3777 !& %n apropiere de Mont 7lanc( 2ntoarcere %n 7ellegarde pentru ca"are( Piua <( 7@3AA- FA,@3LAO@A- LF@C;S,@AS,@FA BG4- M!C Mic de.un( *eplasare spre 7erna& capitala @lve iei& unde vo! vi"ita: %athaus& MarMtgasse 'i Ora!gasse& Catedrala St( 1icen iu( Continua! cu FnterlaMen& celebra sta iune !ontan# superb a!plasat# %ntre 2 lacuri la poalele Alpilor( Se tran"itea"# apoi Liechstenstein& cu o scurt# oprire %n capitala 1adu"& apoi ca"are %n "ona *orbirn- Austria( Piua 7( SA#4T 5A!! # + CASCA$A %"#)!)" + 6)%"CH + !)C %#A B3G- M!C Mic de.un( ,i!p liber in "ona *orbirn& sau e6cursie optionala Bin total 3- euroC la SanMt Gallen& unde opri! pentru a vi"ita renu!ita Abatie 7enedictina( Hondata in anul <13& aceasta a )ost ti!p de !ulte secole principal Abatie 7enedictina din @uropa& )iind inclusa si in patri!onial ?A@SC=( @6cursia optionala continua spre Purich( 5e traseu oprire la Scha))hausen pentru a ad!ira spectaculoasa cascad# a 3hinului( 2n Purich %ncepe! turul pietonal: Gross!unster 20

Bcatedral# protestant#& )ondat# de Carol cel MareC& Hrau!unster Bcu vitraliile re!arcabile ale lui Marc ChagallC 'i 7ahnho)strasse& principala arter# co!ercial# a ora'ului( Fncheie! e6cursia optionala la Lucerna pentru un tur de ora': Oapellplat"& %athaus& St( 5etersMapeele& OapellbrucMe& Uassertur!( Seara intoarcere pentru ca"are %n "ona *orbirn( Piua I( M?AC;@A- SALP7?3G B3G0 M!C Mic de.un( Fntra! in Ger!ania& trecand pe !alul lacului Constan"( Aunge! la Munchen& unde ne vor incanta: Marienplat"&Primaria& cu renu!itul ceas !edieval si 'rauenkirche( *eplasarea continua spre Sal"burg& ora'ul !u"icii& do!inat de )ort#rea a ;ohensal"burg& pentru un tur pietonal: Gr#dinile Mirabell& $omul, Casa lui Mozart& =ra'ul vechi( Ca"are la o pitoreasc# pensiune din "ona Sal"burg( Piua 4( SALP7?3G- LFAP- 1F@AA B240 M!C Mic de.un( 5lecare spre 1iena cu o scurt# oprire %n Lin"& pentru un tur de oras in centrul istoric( ,rans)er la aeroportul din 1iena Bin .urul orei 14(00 pentru "bor la 7ucure'ti( Sosire la 7ucure'ti %n .urul orei 00(10(

S@31FCFF FACL?S@ V 7ilet avion 7ucuresti- 1iena7uc(& "bor HLRAFOR Borele sunt locale 'i pot su)eri !odi)ic#ri V transport cu autocar cli!ati"at& clasi)icat !in( 2W V I ca"#ri cu !ic de.un %n hoteluri de 3WWW 'i 2WWE V ghid %nso itor dupa intalnirea cu acesta din 1ienaE ,3AAS5=3, =biectivele !arcate cu rosu se vor vi"ita doar pe e6terior( Copiii bene)icia"# de reducere pentru ca"are %n ca!er# cu doi adul i( 5entru e6plica iile la obiectivele turistice& grupul va putea apela la serviciile ghi"ilor locali( Grup !ini! 2- pers( 7uc( > =,=5@AF HLRAFOR decolare ora 07(20 Ateri"are 1F@AA - 07(G1F@AA cursa HLRAFOR decolare ora 21(G0

S@31FCFF A@FACL?S@ V asigurarea !edical#& intr#rile la obiective 'i ghi"ii locali V telecabina %n Cha!oni6& trenule ul din ,asch si cele spre :ung)rau.och 'i Matterhorn& vapora'ul la FnterlaMen& urcarea la Aeusch9anstein 'i e6cursiile op ionale BCast( 7avariei& Milano& Cha!oni6& Purich -Lucerna -toate !ini! 30 pers( V ta6e aeroport X trans)er aeroport- hotel- aeroport 1G- euro(

21

Ateri"are =,=5@AF - 00(10

Capitolul $III A iuni de promo#are *i distri(uie a produsului


Cresterea puternica a volu!ului si diversi)icarea o)ertei turistice a trans)or!at piata turis!ului international dintr-o piata a v+n"atorului %ntr-o piata a cu!paratorului& %n aceste conditii cel care decide este cu!paratorul de produse turistice& iar organi"atorii si prestatorii trebuie sa-si adapte"e o)erta lor de servicii la gustul clientelei potentiale& pentru a putea asigura co!erciali"area produsului turistic( 3e"ulta de aici necesitatea studierii con.uncturii si a tendintelor evolutiei pietei turistice interne si internationale( Se poate spune ca piata turis!ului a a.uns din !ulte puncte de vedere %ntr-o po"itie si!ilara cu a altor piete de !ar)uri( =)erta prestatorilor de servicii turistice trebuie sa %n)runte deci si concurenta o)ertei a nu!eroase bunuri de consu!& care nu au nici o legatura cu turis!ul& dar care pot constitui uneori o alternativa pentru cu!pararea unei calatorii de vacanta( ,in+nd cont de speci)icul pietei turistice si de al v+n"arilor %n turis!& ca si de riscurile !ai !ari %n procesul de cu!parare turistica dec+t cele %nregistrate %n procesul de cu!parare al bunurilor !ateriale& orice %ntreprindere turistica indi)erent de !ari!e& este interesata %n aplicarea tehnicilor de !arMeting(

22

"i(liogra+ie,
http:88999(christiantour(ro http:88999(scritube(co!8geogra)ie8turis!8AG@A,FA-*@-,?3FSM--122101(php http:88999(in)otravelro!ania(ro8inde6(ht!l http:88anat(ro8anat(ht!l http:88999(.uristnet(ro8inde6(phpYpageZtu-licenta http:88ro(9iMipedia(org89iMi85agina[principal\CG\I3

23