Sunteți pe pagina 1din 113

The Naked Face by Sidney Sheldon copyright 1970, 1991 by Sheldon Literary Trust 1994 by Editura !

"#N Toate drepturile asupra acestui titlu apar$in editurii ' copyright gra(ic) Editura !"#N& Traducere de arinela *o+ocaru ,ucure-ti 1994 *hipul ()r) %asc)

i%n&&

.nu *u /ece %inute 0nainte de ora unspre/ece di%inea$a cerul erupse 0ntr1o e2plo/ie de con(eti albe care 0n3)lui 0ntregul ora-& 4)pada pu(oas) se trans(or%) pe str)/ile de+a 0nghe$ate din anhattan 0ntr1o /loat) cenu-ie, iar 35ntul rece de dece%brie 0i goni pe cei care 0-i ()ceau cu%p)r)turile de *r)ciun spre con(ortul din aparta%entele -i casele lor& 6e Le2ington 73enue, b)rbatul 0nalt, slab, 0%br)cat 0ntr1un i%per%eabil galben, se %i-ca prin %ul$i%ea gr)bit) 0ntr1un rit% al s)u& ergea repede, dar nu cu pasul rapid al celorlal$i pietoni care 0ncercau s) scape de (rig& 8-i $inea capul sus -i nu p)rea s) le dea aten$ie trec)torilor care se lo3eau de el& Era liber, dup) o 3ia$) 0ntreag) tr)it) 0n iad, -i se 0ndrepta spre cas) pentru a1i spune lui ary c) totul se ter%inase& Trecutul 3a (i 0ngropat -i uitat, 3iitorul era lu%inos -i %inunat& Se g5ndea la cu% 3a str)luci chipul ei atunci c5nd 0i 3a da 3estea cea %are& 7+ung5nd la col$ul str)/ii Fi(ty1ninth, se%a(orul 0-i schi%b) culoarea 0n ro-u -i se opri -i el 0n acela-i ti%p cu %ul$i%ea ner)bd)toare& La c5$i3a %etri, un o- *r)ciun al 7r%atei Sal3)rii1 st)tea aplecat peste un ceainic uria-& ,)rbatul scoase din bu/unar c5te3a %one/i, o o(rand) adus) /eilor, 0n acea clip), cine3a 0l i/bi 0n spate, o lo3itur) brusc), ustur)toare, care 0l ()cu s) se clatine& 9reun be$i3an prea plin de entu/ias%, 0ncerc5nd s) (ie prietenos& Sau ,ruce ,oyd& ,ruce, care niciodat) nu1-i cunoscuse ade3)rata putere, a35nd obiceiul copil)resc de a1l r)ni (i/ic, 0ns) pe ,ruce nu1l %ai 3)/use de %ai bine de un an& ,)rbatul 3ru s)1-i 0ntoarc) capul pentru a 3edea cine 0l lo3ise, dar spre surpri/a lui, genunchii 0ncepur) s)1i cede/e, 0ntr1o %i-care lent), pri3indu1se parc) de la distan$), 0-i 3)/u corpul pr)bu-indu1se pe trotuar& :urerea surd) pe care o si%$ea 0n spate 0ncepu s) se e2tind), 0i 3enea greu s) respire& Era con-tient de parada de panto(i care de(ilau pe l5ng) (a$a lui, 0n/estra$i parc) 1& 7r%ata Sal3)rii; organi/a$ie religioas) (ilantropic) 0n 7nglia -i S&.&7& cu o 3ia$) a lor& #bra/ul 0ncepu s)1i a%or$easc) din cau/a as(altului 0nghe$at& <tia c) nu trebuie s) /ac) aici& :eschise gura pentru a cere cui3a s)1l a+ute -i un r5u cald, ro-u, $5-ni a(ar), scurg5ndu1se 0n /)pada care se topea& .luit -i (ascinat, 0l ur%)ri cu% tra3ersea/) trotuarul pier/5ndu1se 0n canal& 7cu% durerea era %ult %ai puternic), dar nu1i prea p)sa, pentru c) 0-i aduse brusc a%inte de 3estea lui cea %are& Era liber, 0i 3a spune lui ary c) e liber, 0nchise ochii pentru a1i (eri de albul orbitor al cerului& Ninsoarea se trans(or%) 0n lapo3i$), dar el nu %ai si%$ea ni%ic&& :oi

*arol "oberts au/i u-a de la recep$ie deschi/5ndu1se= -i 0nchi/5ndu1se, b)rba$ii p)-ind 0n)untru -i, chiar 0nainte s)1-i ridice pri3irea, putu s) %iroas) ce anu%e erau& Erau doi& .nul dintre ei a3ea ca% peste patru/eci de ani& .n tip solid, de peste un %etru opt/eci, nu%ai %u-chi& 73ea un cap %asi3, ochi alba-tri, reci ca o$elul, ascun-i 0n (undul capului, -i o gur) se3er), obosit) -i plictisit)& 7l doilea b)rbat era %ai t5n)r& .n chip cu tr)s)turi sensibile, bine pronun$ate& 73ea ochi c)prui -i 3ioi& *ei doi b)rba$i erau co%plet di(eri$i -i, totu-i,1 0n ce o pri3ea pe *arol, se%)nau ca dou) pic)turi de ap)& Erau doi copoi& Le si%$ise bine %irosul, 0n ti%p ce se apropiau de biroul ei, pic)turi de transpira$ie 0ncepur) s)1i curg) de la subsuoar), 0n ciuda protec$iei o(erite de deodorant& 0nnebunit), %intea ei trecu 0n re3ist) toate posibilele tr)d)ri -i sl)biciuni& *hick> :u%ne/eule, de sase luni reu-ise s) se $ip) departe de toate neca/urile& :in noaptea petrecut) 0n aparta%entul lui c5nd 0i ceruse s) se c)s)toreasc) cu el -i 0i pro%isese s) p)r)seasc) banda& Sa%%y> Era unde3a peste ocean la o ba/) a For$elor 7r%ate -i, dac) s1ar (i 0nt5%plat ce3a cu (ratele ei, nu i1ar (i tri%is doi copoi ca s) o anun$e& Nu, 3eniser) s) o 0nha$e& 73ea iarb) 0n po-et) -i 3reun c)c)cios cu gur) %are ciripise prea %ulte& :ar de ce doi> *arol 0ncerca s)1-i spun) c) nu au cu% s)1i (ac) 3reun r)u& Nu %ai era o t5r() neagr) -i prostu$) din ?arle%, pe care s) o poat) speria& 7cu%, nu& 7cu% era secretara unuia dintre cei %ai %ari psihologi din $ar)& 0ns), pe %)sur) ce cei doi b)rba$i se apropiau de ea, panica lui *arol era tot %ai puternic), 0n %intea ei 0nc) %ai e2istau a%intirile su%bre din prea nu%ero-ii ani 0n care se ascunsese prin aparta%ente ie(tine, 0nghesuite -i 0%pu$ite, 0n ti%p ce legea albilor sp)rgea u-i, t5r5nd pe sc)ri un tat), o sor) sau un 3)r& 8ns) ni%ic din /buciu%ul ei nu i se 3)/u pe (a$)& La o pri%) pri3ire, detecti3ii nu 3)/ur) dec5t o atr)g)toare t5n)r) negres), 0ntr1o elegant) rochie de culoare be+& 9ocea 0i era cal%) -i i%personal)& @ *u ce 3) pot a+uta> 0ntreb) ea& 8n clipa aceea, locotenentul 7ndreA cBrea3y, cel %ai 0n 35rst), obser3) pata de transpira$ie care continua s) se l)rgeasc) sub bra$ul ei& 7uto%at o 0nregistra ca pe o in(or%a$ie interesant) care ar putea (i (olosit) 0n 3iitor& Secretara doctorului era (oarte 0ncordat)& cBrea3y sedase a(ar) un porto(el cu o legiti%a$ie u/at), lipit) de i%ita$ia de piele cr)pat) 0n %ai %ulte locuri& @ Locotenent cBrea3y, Sec$ia de poli$ie nou)spre/ece& 7r)t) spre partenerul lui& :etecti3ul 7ngeli& Sunte% de la :eparta%entul de *ri%inalistic)& :eparta%entul de *ri%inalistic)> .n %u-chi 0n bra$ul lui *arol /35cni in3oluntar& *hickC 7 ucis pe cine3a& <i1a 0nc)lcat pro%isiunea ()cut) -i s1a 0ntors la band)& 7 luat parte la un +a( 0nar%at -i a 0%pu-cat pe cine3a sau el era cel 0%pu-cat> ort> :e aceea au 3enit> Si%$ea cu% pata de transpira$ie se l)rge-te tot %ai %ult& <i, brusc, *arol de3eni (oarte con-tient) de ea& cBrea3y 0i pri3ea (a$a, dar -tia c) -i eC o obser3ase& Ea -i cei ca cBrea3y nu a3eau ne3oie de cu3inte& Se recuno-teau dintr1o singur) pri3ire& Se -tiau bine de sute de ani& @ 7% dori s) discut)% cu doctorul Dudd Ste3ens, spuse detecti3ul %ai t5n)r& 9ocea 0i era pl)cut), politicoas), -i se potri3ea cu 0n()$i-area lui& *)ror obser3) abia acu% c) a3ea 0n %5n) un pachet %ic 0n()-urat 0n h5rtie %aronie -i legat cu s(oar)& Trecu o secunda p5n) pricepu sensul cu3intelor lui& :eci nu era *hick& Sau Sa%%y& Sau iarba& @ 8%i pare r)u, spuse ea, ascun/5ndu1-i cu greu senti%entul de destindere& :octorul Ste3ens este ocupat cu unul din pacien$ii s)i&

@ Nu1l 3o% deran+a dec5t c5te3a %inute, spuse cBrea3y& 9re% sa1i pune% c5te3a 0ntreb)ri& F)cu o pau/)& # pute% (ace aici sau ia sec$ia de poli$ie& 6entru o clip) 0i pri3i, ui%it), pe a%5ndoi& *e dracu= ar putea dori de la doctorul Ste3ens doi detecti3i de la *ri%inalistic)> !ndi(erent ce1ar crede poli$ia, doctorul nu ()cuse nici un r)u& 0l cuno-tea prea bine& *5t ti%p a trecut de atunci> 6atru ani& Totul 0ncepuse 0ntr1o noapte, la tribunal&&& Era ora trei a&%& -i becurile de deasupra s)lii de -edin$e a tribunalului le d)deau tuturor celor pre/en$i o paloare boln)3icioas), 0nc)perea era 3eche, depri%ant) -i ne0ngri+it), 0%b5csit) de %irosul r5nced al (ricii care se acu%ulase de1a lungul anilor, lipindu1se de pere$i ca un strat de 3opsea scoro+it)& Era ghinionul a(urisit al lui *arol ca +udec)torul urphy s) (ie cel care se ocupa de ca/uri&,Fusese adus) 0n (a$a lui doar cu dou) s)pt)%5ni 0n ur%) -i sc)pase cu o eliberare condi$ionat)& Era la pri%a abatere& 7sta 0nse%n5nd c) era pri%a dat) c5nd tic)lo-ii o prinseser)& :e data asta, -tia c) +udec)torul 3a cere respectarea legii& *a/ul care se +udeca 0naintea ei era aproape pe ter%inate& .n b)rbat 0nalt, cu o 0n()$i-are cal%), st)tea 0n (a$a +udec)torului spun5ndu1i ce3a despre clientul s)u, un b)rbat gras, cu c)tu-e la %5ini, care tre%ura din tot corpul, 0-i i%agin) c) b)rbatul lini-tit trebuie s) (ie a3ocat& E2ista ce3a 0n (elul 0n care ar)ta, un aer de 0ncredere 0n sine care o 1 ()cu s) si%t) c) b)rbatul cel gras era norocos s)1l aib) de partea lui& Ea nu a3ea pe ni%eni& ,)rba$ii se 0ndep)rtar), iar *arol 0-i au/i nu%ele strigat& Se ridic), lipindu1-i genunchii aproape unul de cel)lalt pentru a1i 0%piedica s) tre%ure& 7produl o 0%pinse u-or 0nainte spre scaunul +udec)torului, Secretarul puse dosarul ei pe %asa din (a$a +udec)torului& Dudec)torul urphy pri3i spre *arol, apoi la h5rtiile din dosar& @ *arol "oberts& 6rostitu$ie pe str)/i, 3agabonda+, de$inere de %ari+uana -i opunere de re/isten$) 0n %o%entul arest)rii& .lti%a acu/a$ie era o porc)rie& 6oli$istul o 0nghiontise -i1ea 0l lo3ise 0n testicule& La ur%a ur%ei, era cet)$eanc) a%erican)& @ 7i %ai (ost aici acu% c5te3a s)pt)%5ni, nu1i a-a, *arol> Ea se str)dui s)1i r)spund) cu o 3oce nesigur), @ *red c) da, #norat) !nstan$)& @ <i te1a% eliberat condi$ionat> @ :a, do%nule& @ *5$i ani ai> 7r (i trebuit s)1-i dea sea%a c) o 3or 0ntreba& @ <aispre/ece& 7st)/i e /iua %ea de na-tere& La %ul$i ani, spuse ea& <i i/bucni 0n lacri%i, hohotele de pl5ns /guduindu1i tot trupul& ,)rbatul 0nalt -i lini-tit era l5ng) o %as) lateral) adun5nd ni-te h5rtii -i pun5ndu1le 0ntr1o ser3iet) de piele& 7u/indu1i hohotele de pl5ns, ridic) pri3irea -i o cercet) atent& 7poi 3orbi cu +udec)torul urphy& 7cesta propuse suspendarea -edin$ei -i cei doi b)rba$i disp)rur) 0n biroul +udec)torului, unde b)rbatul cel lini-tit 3orbea sincer -i (oarte serios cu +udec)torul urphy& @ E-ti o (at) norocoas), *arol, spuse +udec)torul urphy& Ei se 3a acorda 0nc) o -ans)& Tribunalul te 0ncredin$ea/) spre supra3eghere doctorului Ste3ens& :eci tipu= )sta 0nalt nu e un a3ocat 1 e un 3raci& Lui *arol nu i1ar (i p)sat nici dac) ar (i (ost Dack Spintec)torul& Nu 3oia dec5t s) plece c5t %ai repede din sala aia& 0%pu$it), 0nainte s)1-i dea sea%a cine3a c) nu era /iua ei de na-tere& :octorul o duse cu %a-ina la aparta%entul lui, 3orbind despre (leacuri, nepun5nd nici o 0ntrebare, d5ndu1i posibilitatea lui *arol s)1-i re3in) -i s)1-i l)%ureasc) 3

proble%ele personale& #pri %a-ina 0n (a$a unei cl)diri %oderne de pe strada Se3enty1 (irst, care d)dea spre East "i3er& *l)direa a3ea un portar -i un li(tier -i, dup) (elul cal% 0n care 0l salutar) pe doctor, 0$i 3enea s) cre/i c) 0n (iecare /i 3enea acas) la ora trei di%inea$a, 0nso$it de o prostituat) neagr) de -aispre/ece ani& *arol nu %ai 3)/use niciodat) un aparta%ent ca acela al doctorului& Su(rageria era 0n alb, cu dou) canapele lungi -i +oase, acoperite cu un %aterial de tAeed de culoarea o3)/ului, 0ntre canapele era o i%ens) %as) p)trat) +oas) acoperit) cu sticl) groas), 6e ea se a(la o tabl) de -ah cu (igurine 3ene$iene sculptate& 6e pere$i at5rnau picturi %oderne& !n (oaier, pe ecranul unui tele3i/or cu circuit 0nchis, se 3edea intrarea 0n cl)dire, 0ntr1un col$ al su(rageriei se g)sea un bar cu sticl) (u%urie, pe ra(turile c)ruia se a(lau pahare -i cara(e de cristal& 6ri3ind pe (ereastr), *arol 3)/u 0n dep)rtare %icile a%barca$iuni care pluteau pe East "i3er& @ S)lile de tribunal %) (ac 0ntotdeauna s)1%i (ie (oa%e, spuse Dudd& *e1ar (i s) preg)tesc 0n grab) o %ic) cin) pentru a s)rb)tori /iua ta de na-tere> <i o duse cu el 0n buc)t)rie, unde 0l ur%)ri cu% preg)te-te cu 0nde%5nare o o%let) %e2ican), carto(i (ran$u/e-ti, p5ine pr)+it), o salat) -i ca(ea& @ E unul din a3anta+ele de a tr)i singur, spuse el& 6ot s) g)tesc atunci c5nd a% che(& :eci tr)ia singur, ()r) nici o p)s)ric) 0n cas)& :ac) 0-i 3a +uca bine c)r$ile, 3a da, probabil, peste o %in) de aur& :up) ce ter%inar) de %5ncat, o duse 0n ca%era de oaspe$i& Era /ugr)3it) 0n albastru -i 0n centru do%ina un %are pat dublu acoperit cu o cu3ertur) albastr) 0n carouri& L5ng) (ereastr), o %)su$) de toalet) +oas), dintr1un le%n 0nchis la culoare, cu 0ncrusta$ii de ala%)& @ 6o$i s)1$i petreci noaptea aici, spuse el& !$i 3oi c)uta o pi+a%a& 8n ti%p ce *arol pri3ea prin ca%era aran+at) cu gust, prin %inte 0i treceau tot (elul de g5nduri& *aroF, (eti$oC 7i dat lo3ituraC Tipu= )sta caut) un popone$ negru toc%ai sc)pat de la 0nchisoare& !ar tu e-ti cea care i1l 3a o(eri& Se de/br)c) -i 0-i petrecu sub du- ur%)toarea +u%)tate de or)& *5nd ie-i a(ar), cu un prosop 0n()-urat 0n +urul trupului ei lucios, 3oluptuos, 3)/u c) bietul a%)r5t pusese pe pat,o pi+a%a& "5se, sigur) de sine, -i o l)s) acolo& 7runc) +os prosopul -i intr) 0n su(ragerie& Nu era& 6ri3i prin u-a deschis) care d)dea spre o ca%er) %ai retras)& El st)tea la un birou %are, con(ortabil, cu un aba+ur de%odat pus deasupra& *a%era era 0nc)rcat) de c)r$i, din podea p5n) 0n ta3an& Se opri 0n spatele lui -i 0l s)rut) pe g5t& @ ?ai s) 0ncepe%, scu%pule, -opti ea& Sunt a-a de e2citat) c) nu %ai re/ist, 0-i lipi corpul de al lui& *e %ai a-tep$i, (ru%osule> :ac) nu %i1o 0n(igi c5t %ai repede, o s)1%i ies din %in$ile astea 0ndobitocite de str)%o-i care au cules bu%bacul& El o pri3i o secund) cu ochi g5nditori, de un gri 0nchis& @ Nu ai destule neca/uri> o 0ntreb) el bl5nd& Nu e 3ina ta c), te1ai n)scut neagr), dar cine $i1a spus c) trebuie neap)rat s) (ii o t5r() de -aispre/ece ani, 3agaboand) -i (u%)toare de %ari+uana> Ea se holb) la el, 0ncurcat), 0ntreb5ndu1se unde gre-ise& 6oate c) a3ea ne3oie s) se %onte/e %ai 0nt5i -i s) o biciuiasc) ca s) se e2cite& Sau poate era partea aceea cu re3erendul :a3idson, 0i 3a predica (undului ei negru, o 3a re(or%a -i apoi o 3a regula, 0ncerc) din nou& 0-i strecur) %5na 0ntre picioarele lui, %5ng5indu1l -i -optind; @ ?aide, (ru%osule& 95r)1%i1o& El se eliber) cal% de bra$ele ei -i o a-e/) pe un (otoliu& *arol nu %ai (usese niciodat) at5t de /)p)cit)& Nu ar)ta ca un poponar, dar 0n /ilele astea ni%ic nu era sigur& @ *e1$i place, (ru%osule> Spune1%i cu% sa te bag 0n c)lduri -i o (ac& @ 8n regul), spuse el& ?ai s) ciripi%& 4

@ 9rei s) spui @ s) 3orbi%> @ E2act& <i au 3orbit& Toat) noaptea& *ea %ai ciudat) noapte din 3ia$a lui *arol& :octorul Ste3ens trecea %ereu de la un subiect la altul, cercet5nd1o, test5nd1o& 0i ceru p)rerea despre 9ietna%, ghetouri -i %ar-urile studen$e-ti& :e (iecare dat) c5nd *arol credea c) descoperise ce anu%e ur%)rea, doctorul schi%ba subiectul& 7u 3orbit despre lucruri de care ea nu %as au/ise niciodat) -i despre proble%e 0n care se considera cel %ai %are e2pert din 0ntreaga lu%e& *u %ulte luni %ai t5r/iu, obi-nuia s) r)%5n) trea/) 0n pat, 0ncerc5nd s)1-i a%inteasc) cu35ntul, ideea, (ra/a %agic) care o schi%base, 0ns) nu reu-ise niciodat) pentru c), p5n) la ur%), 0-i d)duse sea%a c) nu e2istase, de (apt, nici un cu35nt %agic& :octorul Ste3ens ()cuse ce3a (oarte si%plu& St)tuse de 3orb) cu ea& 0ntr1ade3)r discutaser)& Ni%eni nu %ai ()cuse a-a ce3a& # tratase ca pe o (iin$) o%eneasc), un egal al s)u, ale c)rei p)reri -i senti%ente contea/) pentru el& 1 La un %o%ent dat, 0n ti%pul nop$ii, *arol 0-i d)du brusc sea%a c) st) goal) 0n (a$a iui, intr) 0n dor%itor -i 0%br)c) pi+a%aua& El 3eni dup) ea, se a-e/) pe %arginea patului -i au continuat s) 3orbeasc)& 7u discutat despre ao Tse1tung, hula hoop 1, -i pilulele anticoncep$ionale& <i despre cu% e s) ai o %a%) -i un tat) care nu s1au c)s)torit niciodat)& *arol 0i po3esti lucruri pe care nu le %ai spusese ni%)nui niciodat) 0n 3ia$a ei& Lucruri care (useser) ad5nc 0ngropate 0n subcon-tientul ei& <i c5nd, 0n s(5r-it, ador%i, se si%$i co%plet secat)& :e parc) i se ()cuse o opera$ie -i un r5u de otra3) se scursese din ea& 8n di%inea$a ur%)toare, dup) %icul de+un, doctorul 0i 0ntinse o bancnot) de o sut) de dolari& Ea e/it), apoi spuse; @ 7% %in$it& Nu e /iua %ea de na-tere& @ <tiu, /5%bi el& :ar nu1i 3o% spune +udec)torului& 9ocea i se schi%b)& 6o$i s) iei banii )-tia -i s) pleci, -i ni%eni nu te 3a bate la cap, p5n) data 3iitoare, c5nd poli$ia te 3a aresta& F)cu o pau/)& 7% ne3oie de o secretar)& *red c) ai (i (oarte potri3it)& Ea 0l pri3i ()r) s)1i 3in) s) cread)& @ 8$i ba$i +oc de %ine& Nu -tiu stenogra(ie -i habar n1a% s) scriu la %a-in)& @ 7i putea 0n3)$a dac) te 0ntorci ia -coal)& *arol 0l pri3i o clip), apoi e2cla%) entu/ias%at); @ Nici nu %1a% g5ndit la a-a ce3a& E o idee e2celent)C 7bia a-tepta s) plece naibii din acest aparta%ent cu cei o sut) de dolari -i s)1i (luture sub nasul b)ie$ilor -i (etelor de la Fish%an=s :rug Store din ?arle%, unde banda 0-i a3ea sediul& *u banii )-tia 1, cercG %are pentru dansul haAaian hula putea s) cu%pere destul) %ari+uana, ca s)1i a+ung) o s)pt)%5n) 0ntreag)& *5nd intr) 0n Fish%an=s :rug Store, se si%$i de parc) nici n1ar (i (ost plecat), 9)/u acelea-i chipuri de/a%)gite -i au/i aceea-i 3orb)rie goal) -i l)ud)roas)& Era acas)& *ontinua s) se g5ndeasc) la aparta%entul doctorului& Nu %obila era cea care ()cea ca totul s) par) at5t de di(erit& Era at5t de curat& <i lini-tit& *a o %ic) insul), unde3a 0ntr1o alt) lu%e& !ar el 0i o(erise un pa-aport& *e a3ea de pierdut> 6utea s) 0ncerce, doar ca s) se distre/e, s)1i arate doctorului c) gre-ea, c) nu 3a reu-i niciodat)& Spre propria1i suprindere, *arol se 0nscrisese la ni-te cursuri serale, 0-i p)r)si ca%era %obilat) s)r)c)cios, cu o chiu3et) p)tat) de rugin), toaleta spart), roletele 3er/i, rupte, -i patul de (ier plin de noduri, unde 0-i ()cea %eseria -i interpreta di(erite roluri& Era o (ru%oas) prin$es) 0n 6aris, Londra sau "o%a, iar b)rbatul care se 5

/35rcolea peste ea era un prin$ (ru%os -i bogat care ardea de dorul de a se c)s)tori cu ea& <i, dup) ce (iecare dintre b)rba$i a+ungea la orgas% -i se t5ra de pe ea, 3isul ei %urea& 65n) data 3iitoare& 8-i p)r)si ca%era -i to$i prin$ii, ()r) s) arunce nici o pri3ire 0n ur%a ei, -i se 0ntoarse acas) la p)rin$i& :octorul Ste3ens 0i o(eri bani pentru a putea studia& Ter%in) liceul cu note %a2i%e& La absol3ire, 3enise -i doctorul, ochii lui cenu-ii str)lucind de %5ndrie& *ine3a credea 0n ea& 7+unsese o persoan) i%portant) pentru cine3a, 0-i lu) o slu+b) -i ur%) cursurile de secretar), seara& 7 doua /i, dup) ce le ter%in), doctorul o anga+a -i 0n cur5nd 0-i putu per%ite s)1-i cu%pere un aparta%ent& 8n cei patru ani care trecuser) de atunci, doctorul Ste3ens se purtase cu ea cu aceea-i bun)3oin$) plin) de 0n$elegere pe care i1o ar)tase -i 0n pri%a noapte& La 0nceput a-teptase ca el s) (ac) 3reo re(erire la ce (usese ea, -i la ce a+unsese, 0ns), p5n) la ur%), 0-i d)du sea%a c) el o 3)/use 0ntotdeauna a-a cu% era acu%& Nu ()cuse dec5t sa o a+ute s) se descopere singur)& #ri de c5te ori a3ea o proble%), el 0-i g)sea %ereu ti%pG s) discute cu ea& 0n ulti%a 3re%e, se g5ndea %ereu s)1i spun) ce se 0nt5%plase cu ea -i cu *hick -i s)1l 0ntrebe dac) s)1i spun) ade3)rul lui *hick, dar continua s) a%5ne aceast) discu$ie& 9oia ca doctorul Ste3ens s) (ie %5ndru de ea& 7r (i ()cut orice pentru el& S1ar (i culcat cu el, ar (i ucis pentru el&&& <i acu% au 3enit ace-ti doi $ipi de la *ri%inalistic) ca s) 3orbeasc) cu el& cBrea3y era tot %ai ner)bd)tor& @ Ei, ne anun$i, do%ni-oar)> 0ntreb) el& @ 7% ordin s) nu1l deran+e/ atunci c5nd 0n)untru se a(l) un pacient, spuse *arol& 9)/u e2presia din ochii lui cBrea3y& 0ns) 0l 3oi anun$a c) sunte$i aici& "idic) receptorul -i ap)s) pe butonul interiorului& :up) trei/eci de secunde de lini-te, 3ocea doctorului se au/i la receptor& @ :a> @ 7u 3enit doi detecti3i s) discute o proble%)& Sunt de la :eparta%entul de *ri%inalistic)& 7scult) pentru a obser3a o schi%bare 0n 3ocea lui&&& 0ncordare&&& (ric), 0ns) nu au/i ni%ic deosebit& @ S) a-tepte, spuse ei, -i 0nchise tele(onul& # str)b)tu un 3al de %5ndrie& 6oate c) pe ea o puteau speria, 0ns) nu1l 3or (ace niciodat) pe doctor s)1-i piard) siguran$a de sine& 0i pri3i s(id)tor& @ 7$i au/it ce1a spus& @ *5t ti%p 3a %ai r)%5ne 0n)untru pacientul> 0ntreb) 7ngeli, cel %ai t5n)r& Ea pri3i la cea-ca de pe %as)& @ 8nc) dou)/eci -i cinci de %inute& Este ulti%ul lui pacient ast)/i& *ei doi au schi%bat o pri3ire& @ 9o% a-tepta, o(t) cBrea3y& , <1au a-e/at pe scaune& cBrea3y o studia atent& @ 8%i pari cunoscut), spuse el& Ea nu se l)s) 0n-elat)& Tipu= pornise la 35n)toare& @ <ti$i cu% se spune, replic) *arol& To$i negrii arata la (el& 6este e2act dou)/eci -i cinci de %inute, *arol au/i deschi/5ndu1se u-a lateral) care ducea direct de pe coridor 0n cabinetul doctorului& *5te3a clipe %ai t5r/iu, u-a cabinetului se deschise -i doctorul Dudd Ste3ens p)-i 0n sala de a-teptare& E/it) 3)/5ndu11 pe cBrea3y& @ Ne1a% %5i 0nt5lnit, spuse ei& Nu1-i putea aduce a%inte unde anu%e& cBrea3y d)du din cap, nep)s)tor& @ :a&&& Sunt locotenentul cBrea3y& 7r)t) spre 7ngeli& :etecti3ul Frank 7ngeli& 6

Dudd -i 7ngeli -i1au dat %5na& @ 6o(ti% 0n)untru& ,)rba$ii intrar) 0n cabinet -l u-a se 0nchise 0n ur%a lor& *arol 0i pri3i 0ncerc5nd s) 0n$eleag) ce se 0nt5%pla& :etecti3ul cel 3oinic p)rea ca% sup)rat pe doctorul Ste3ens& :ar, probabil, c) 0n asta consta (ar%ecul lui personal& *arol nu era sigur) dec5t de un singur lucru& "ochia ei trebuia tri%is) ia cur)$)torie& *abinetul lui Dudd era %obilat ca o su(ragerie dintr1o cas) de $ar) (ran$u/easc)& Nu e2ista un birou, 0n schi%b, scaune con(ortabile -i %)su$e +oase cu aba+ururi 3echi -i 3aloroase erau 0%pr)-tiate 1 peste tot prin ca%er)& La cel)lalt cap)t al cabinetului o u-) ducea direct spre coridor& 6e podea se a(la un %inunat co3or cu desene de EdAard Fields -i 0ntr1un col$ o canapea o3al), con(ortabil), acoperit) cu da%asc& cBrea3y obser3) c) nu e2istau diplo%e pe pere$i& !ns) 3eri(icase 0nainte de a 3eni aici& :ac) doctorul Ste3ens ar (i 3rut, -i1ar (i putut acoperi pere$ii cu diplo%e -i atestate& @ Este pri%ul cabinet al unui psihiatru 0n care a% p)-it 3reodat), spuse 7ngeli, pro(und i%presionat& 7- 3rea ca -i casa %ea s) arate la (el, @ "ela2ea/) pacien$ii, spuse Dudd, bine3oitor& <i, (iindc) 3eni 3orba, sunt psiholog& @ 8%i cer scu/e, spuse 7ngeli& *are e di(eren$a> @ *a% cinci/eci de dolari pe or), spuse cBrea3y& 6artenerul %eu nu se prea pricepe la lucrurile astea& 6artener& <i Dudd 0-i a%inti dintr1odat)& 6artenerul lui cBrea3y (usese 0%pu-cat -i ucis, iar cBrea3y, r)nit 0n ti%pul unui (urt la un depo/it de b)uturi alcoolice, acu% patru sau poate cinci ani& .n 3agabond ne0nse%nat, pe nu%e 7%os 4i((ren, (usese arestat -i acu/at de cri%)& 73ocatul lui 4i((ren 0l declarase ne3ino3at sus$in5nd c) este handicapat %intal& Dudd (usese che%at ca e2pert al ap)r)rii -i i se ceruse s)1l e2a%ine/e pe 4i((ren& :escoperise c) era nebun, ()r) posibilitatea de a (i tratat, -i su(erea -i de pare/) a3ansat)& 6e ba/a %)rturiei lui Dudd, 4i((ren sc)pase de pedeapsa cu %oartea -i (usese tri%is la un spital de boli %intale& @ 8%i a%intesc acu%, spuse Dudd& *a/ul 4i((ren& 7$i pri%it trei gloan$eH partenerul du%nea3oastr) a (ost ucis& @ <i eu 0%i a%intesc, replic) cBrea3y& !1a$i per%is cri%inalului s) scape& @ *e pot (ace pentru du%nea3oastr)> @ 73e% ne3oie de ni-te in(or%a$ii, doctore, spuse cBrea3y& 0nclin) din cap spre 7ngeli& 7ngeli 0ncepu s) des(ac), ne0nde%5natic, s(oara pachetului& @ 7% dori s) identi(ica$i ce3a pentru noi, spuse cBrea3y, 9orbea prudent, 3ocea lui netr)d5nd ni%ic& 7ngeli reu-ise s) des(ac) pachetul& Einea 0n %5n) un i%per%eabil galben& @ L1a$i %ai 3)/ut unde3a> @ Sea%)n) (oarte %ult cu al %eu, spuse Dudd, surprins& @ Este al du%nea3oastr)& 6e o etichet) din)untru este scris Dudd Ste3ens& @ .nde l1a$i g)sit> *ei doi nu %ai p)reau nep)s)tori& 6e (e$ele lor se produsese o schi%bare e3ident)& Dudd 0l studie o clip) pe cBrea3y, apoi lu) o pip) de pe o %)su$) lung) -i +oas) -i 0ncepu s) o u%ple cu tutun& @ *red c) ar (i %ai bine s)1%i spune$i despre ce este 3orba, rosti el 0ncet @ Este 3orba despre acest i%per%eabil, doctore Ste3ens, spuse cBrea3y& :ac) 3) apar$ine, a% 3rea s) -ti% unde l1a$i pierdut& @ Nu e nici un %ister& 6loua a/i1di%inea$) c5nd a% 3enit la cabinet& ?aina %ea de ploaie este ia cur)$)torie, a-a c) a% luat i%per%eabilul galben, 0l p)stre/ pentru 7

pescuit& .nul dintre pacien$i nu a 3enit cu u%brel) sau hain) de ploaie, 0ncepuse s) ning) puternic, a-a c) i1a% 0%pru%utat i%per%eabilul& Se opri, brusc 0ngri+orat& *e s1 a 0nt5%plat cu el> @ *e s1a 0nt5%plat cu cine> 0ntreb) cBrea3y, @ *u pacientul %eu @ Dohn ?anson& @ *orect, spuse 0ncet 7ngeli& 7$i ni%erit drept la $int)& oti3ul pentru care do%nul ?anson nu 31a putut aduce 0napoi i%per%eabilul este c) a %urit& Dudd si%$i un %ic -oc trec5ndu1i prin corp& @ 7 %urit> @ *ine3a i1a 0%pl5ntat un cu$it 0n spate, spuse cBrea3y& Dudd 0i pri3ea 0n%)r%urit& cBrea3y lu) i%per%eabilul de la 7ngeli -i 0l 0ntoarse pentru ca Dudd s), 3ad) t)ietura %are -i ur5t)& 6artea din spate a i%per%eabilului era acoperit) cu pete %ate, staco+ii& 6e Dudd 0l cuprinse grea$a& @ *ine ar ti dorit s)1l ucid)> @ Spera% c) ne pute$i spune du%nea3oastr), doctore, spuse 7ngeli& *ine s) -tie dac) nu psihologul lui> Dudd cl)tin) din cap, depri%at& @ *5nd s1a 0nt5%plat> 8i r)spunse cBrea3y& @ La ora unspre/ece, a/i1di%inea$)& 6e Le2ington 73enue, la un bloc distan$) de acest cabinet& 4eci de oa%eni trebuie s)1l (i 3)/ut c)/5nd, dar se gr)beau s) a+ung) acas) pentru a s)rb)tori na-terea lui *ristos, a-a c) l1au l)sat s) s5ngere/e 0n /)pad), p5n) a %urit, Dudd str5nse puternic %arginile %esei, pu%nii Sui 0n3ine$indu1 se& @ La ce or) a (ost aici ?anson> 0ntreb) 7ngeli& @ La /ece& @ *5t durea/) o -edin$)> @ *inci/eci de %inute& @ 7 plecat i%ediat ce s1a ter%inat> @ :a& 7-tepta% un alt pacient& @ ?anson a ie-it prin sala de a-teptare> @ Nu& 6acien$ii %ei intr) prin sala de a-teptare -i pleac) pe u-a aceea& 7r)t) spre u-a care ducea spre coridor, 0n (eluC acesta nu se 0nt5lnesc unii cu al$ii& cBrea3y d)du din cap& @ :eci ?anson a (ost ucis la c5te3a %inute dup) ce a plecat de aici& :e ce 3enea Sa du%nea3oastr)> Dudd e/it)& @ 8%i pare r)u& Nu pot discuta despre pacien$ii %ei& @ *ine3a l1a ucis, spuse cBrea3y& Ne1a$i putea a+uta s)1l g)si% pe uciga-& 6ipa lui Dudd se stinsese& <i1o aprinse din nou, (oarte 0ncet& @ :e c5t ti%p 3enea la du%nea3oastr)> :e data asta 0ntrebase 7ngeli& # ade3)rat) %unc) de echip) a doi poli$i-ti& @ :e trei ani, r)spunse Dudd& @ *e proble%) a3ea> Dudd e/it)& <i1l a%inti pe ?anson a-a cu% ar)tase 0n di%inea$a aceea; /5%bind plin de entu/ias%, dornic s) se bucure de noua lui libertate& @ 7 (ost ho%ose2ual& @ 8nc) unul din ca/urile acelea tr)snite, spuse cBrea3y, cu a%)r)ciune&

@ 7 (ost ho%ose2ual, spuse Dudd& ?anson s1a 3indecat& 7/i1di%inea$) i1a% spus c) nu e ne3oie s) %ai 3in) la %ine& Se putea 0ntoarce la (a%ilia lui& 7re 1 a3ea o so$ie -i doi copii& @ .n ho%ose2ual cu (a%ilie> 0ntreb) cBrea3y& @ Se 0nt5%pl) deseori& @ 6oate c) unul din prietenii lui ho%i-ti nu a 3rut s)1i dea dru%ul& S1au b)tut& 7cesta s1a 0n(uriat -i i1a 0n(ipt un cu$it 0n spate& Dudd r)%ase pe g5nduri& @ Este posibil, spuse eC prudent, dar eu nu cred& @ :e ce nu, doctore Ste3ens> 0ntreb) 7ngeli& @ 6entru c) ?anson nu a a3ut nici un contact ho%ose2ual de %ai bine de un an& 6robabil c) cine3a a 0ncercat s)1l +e(uiasc)& ?anson era genul de o% care s1ar (i luptat cu cura+& @ .n ho%ose2ual 3itea/ -i 0nsurat, rosti cBrea3y, pe un ton aspru, 0-i scoase o $igar) -i -i1o aprinse& .n singur lucru nu se potri3e-te cu aceast) teorie& 6orto(elul nu i1a (ost atins& Erau peste o sut) de dolari 0n el& .r%)ri reac$ia lui Dudd& @ :ac) a% c)uta un nebun, ar (i %ult %ai u-or, spuse 7ngeli& @ Nu neap)rat, se 0%potri3i Dudd& Se 0ndrept) spre (ereastr)& 6ri3i$i la %ul$i%ea de +os& .nul din dou)/eci este, a (ost sau 3a (i 0ntr1un spital de nebuni& @ :ar dac) e nebun> @ Nu e absolut necesar s) par) nebun, e2plic) Dudd& 6entru (iecare1 ca/ clar de nebunie e2ist) cel pu$in /ece ca/uri ()r) diagnostic 0nc)& cBrea3y 0l studia pe Dudd cu un interes e3ident& @ <ti$i %ulte despre natura u%an), nu1i a-a, doctore> @ Nu e2ist) a-a ce3a, spuse Dudd& 7-a cu% nu e2ist), spre e2e%plu, natur) ani%al), 0ncerca$i s) co%para$i un iepure cu un tigru& Sau o 3e3eri$) cu un ele(ant& @ :e c5t ti%p sunte$i psiholog> 0ntreb) cBrea3y, @ :e doispre/ece ani& :e ce> cBrea3y ridic) din u%eri& @ Sunte$i un b)rbat cu o 0n()$i-are pl)cut)& 6un r)%)-ag c) %ul$i dintre pacien$ii du%nea3oastr) sunt 0ndr)gosti$i de du%nea3oastr), nu> Dudd 0l pri3i cu r)ceal)& @ Nu 0n$eleg sensul 0ntreb)rii& @ Ei, haide, doctore& Sunt con3ins c) 0n$elege$i& 7%5ndoi sunte% oa%eni de lu%e& .n ho%ose2ual 3ine la trata%ent -i d) peste un doctor t5n)r -i atr)g)tor& 9ocea 0i de3eni con(iden$ial)& <i 3re$i s) spune$i c) 0n trei ani petrecutI pe canapea, ?anson nu 31a ()cut nici un a3ans> Dudd 0l pri3i cal%& @ 7sta 0n$elege$i du%nea3oastr) prin a (i o% de lu%e, locotenente> cBrea3y ar)ta netulburat& @ S1ar 0i putut 0nt5%pla& <i 3) %ai spun ce anu%e s1ar (i putut 0nt5%pla& l1a$i spus lui ?anson c) nu %ai 3re$i s)1l 3ede$i& 6oate c) nu i1a pl)cut treaba asta& 7+unsese s) depind) de du%nea3oastr) 0n ace-ti trei ani& <i 31a$i certat& *hipul lui Dudd se 0ntunec) de (urie& 7ngeli risipi 0ncordarea& @ *unoa-te$i pe cine3a care ar a3ea 3reun %oti3 s)1l urasc), doctore> Sau pe cine3a pe care el l1a ur5t> @ :ac) ar e2ista o ast(el de persoan), spuse Dudd, 31a- 0i in(or%at de+a, *red c) -tiu destul de %ulte despre Dohn ?anson& Era un o% (ericit& Nu ura pe ni%eni -i nu cunosc pe ni%eni care s)1l (i ur5t& 9

@ *e bine de el& Trebuie s) (ie un doctor al naibii de gro/a3, spuse cBrea3y& 8i 3o% lua (i-a cu noi& @ Nu& @ 6ute% ob$ine un ordin de la procuratur)& @ 9) pri3e-te& Nu e2ist) ni%ic 0n (i-a lui care s) 3) (ie de 3reun a+utor& @ 7tunci de ce nu ne1o da$i> 0ntreb) 7ngeli& @ 6entru c) i1ar putea (ace r)u so$iei lui ?anson -i copiilor lui& 7$i pornit pe o pist) gre-it)& 9e$i descoperi c) ?anson a (ost ucis de un str)in& @ Nu cred, se r)sti cBrea3y& 7ngeli 0%pacheta din nou i%per%eabilul -i 0n()-ur) s(oara 0n +urul lui& @ 9i1l aduce% 0napoi dup) ce %ai (ace% c5te3a teste& @ 6)stra$i1iH spuse Dudd& cBrea3y deschise u-a care d)dea spre coridor& @ 9o% $ine leg)tura cu du%nea3oastr), doctore& !e-i a(ar)& 7ngeli 0nclin) din cap 0n direc$ia lui Dudd -i 0l ur%)& Dudd st)tea ne%i-cat, cu %intea 0nce$o-at)& *arol intr) 0n cabinet& @ Totul e 0n regul)> 0ntreb) ea, prudent)& @ Dohn ?anson a (ost ucis& @ .cis> @ 8n+unghiat, spuse Dudd& @ :u%ne/euleC :ar de ce> @ 6oli$ia nu -tie& @ 8ngro/itorC 0l pri3i -i 3)/u su(erin$a din ochii Sui, 9) pot a+uta cu ce3a> @ 9rei s) 0nchi/i tu cabinetul, *arol> 6lec la doa%na ?anson& 7- 3rea s) o anun$ eu 0nsu%i& @ Nu 3) (ace$i proble%e& 7ran+e/ eu totul, spuse *arol& @ ul$u%esc, <i Dudd plec)& 6este trei/eci de %inute *arol ter%inase de aran+at dosarele -i le 0ncuiase 0n biroul ei, c5nd au/i u-a de la coridor deschi/5ndu1se& Era trecut de ora -ase -i cl)direa se 0nchisese& *arol ridic) pri3irea 0n ti%p ce b)rbatul /5%bi -i 3eni spre ea& ary ?anson era ca o p)pu-)H %ic), (ru%oas), cu un trup superb& :up) 0n()$i-are, p)rea o (e%eie din sud, (e%inin), nea+utorat), bl5nd)& !n realitate, era o& c)$ea a(urisit)& Dudd o 0nt5lnise la o s)pt)%5n) dup) ce 0ncepuse terapia so$ului ei& Se luptase ca o leoaic) pentru a1l 0%piedica pe Dohn s) 3ad) un psiholog, iar Dudd o rugase s) discute cu el& @ :e ce 3) opune$i at5t de puternic ca so$ul du%nea3oastr) s) ia parte la aceste -edin$e> @ Nu 3reau ca prietenii %ei s) spun) c) %1a% %)ritat cu un nebun, 0i spusese ea lui Dudd& Spune$i1i s) di3or$e/eH apoi, poate s) (ac) indi(erent ce 3rea& Dudd 0i e2plicase c) 0n acel %o%ent un di3or$ 11ar distruge co%plet pe so$ul ei, @ Nu a %ai r)%as ni%ic de distrus, uria-e ary, :ac) a- (i -tiut c) e ho%ose2ual, crede$i c) %1a- (i %)ritat cu el> So$ul %eu e (e%eie& @ 8n (iecare b)rbat e2ist) ce3a dintr1o (e%eie, spuse Dudd& 7-a cu% 0n (iecare (e%eie e2ist) ce3a dintr1un b)rbat& !ar 0n ca/ul so$ului du%nea3oastr), anu%ite proble%e psihologice trebuie dep)-ite, 0ns) el 0ncearc), doa%n) ?anson& *red c) i1o datora$i lui -i copiilor s) (ace$i tot posibilul s)1l a+uta$i& 10

ai %ult de trei ore 0ncercase s) o con3ing) -i, 0n cele din ur%), acceptase, ca% ()r) che(, s) renun$e pentru %o%ent la di3or$, 0n lunile care au ur%at, de3enise tot %ai interesat) -i apoi se i%plicase -i ea 0n b)t)lia pe care o ducea so$ul ei& Dudd 0-i ()cuse o regul) s) nu trate/e perechi c)s)torite, 0ns) ary 0l rugase s) o accepte ca pacient), -i el descoperise c) asta 0l a+uta 0n tratarea lui Dohn& !ar pe %)sur) ce 0ncepea s) se 0n$eleag) -i s)1-i dea sea%a unde gre-ise ca so$ie, 3indecarea lui Dohn se accelerase 0ntr1un rit% rapid& <i acu% Dudd era aici pentru a1i spune c) so$ul ei (usese ucis ()r) nici un sens& Ea 0l pri3i, incapabil) s) 0n$eleag) cu3intele lui, con3ins) c) e 3orba de o glu%) %acabr)& <i apoi, brusc, totul 0i de3eni clar& @ Niciodat) nu se 3a %ai 0ntoarce la %ineC $ip) ea& Niciodat) nu se 3a %ai 0ntoarce la %ineC :isperat), 0ncepu s)1-i s%ulg) hainele de pe ea, ge%5nd ca un ani%al r)nit& 7u ap)rut -i cei doi ge%eni de -ase ani& <i din acea clip) totul s1a trans(or%at 0ntr1un co-%ar& Dudd reu-i s) lini-teasc) copiii -i s)1i duc) 0n casa unui 3ecin, 0i d)du doa%nei ?anson un cal%ant -i 0i che%) pe doctorul (a%iliei& :up) ce se asigur) c) nu %ai putea (ace ni%ic, plec)& Se urc) 0n %a-in) -i porni la dru% ()r) o $int) anu%e, pierdut 0n g5ndurile sale& ?anson se luptase din toate puterile pentru a sc)pa de iad, iar 0n clipa 3ictoriei&&& Era o %oarte stupid)& S1ar putea s) (i (ost un ho%ose2ual cel care l1a atacat> 9reun (ost iubit (urios c) ?anson l1 a p)r)sit> Era posibil, bine0n$eles, 0ns) Dudd nu credea a-a ce3a& Locotenentul cBrea3y 0i spusese c) ?anson (usese ucis ia un bloc distan$) de cabinetul lui& :ac) uciga-ul ar (i (ost un ho%ose2ual, i1ar (i cerut o 0nt5lnire lui ?anson, 0ntr1un loc c5t %ai retras, (ie pentru a 0ncerca s)1l con3ing) s) se re0ntoarc) la el, (ie pentru a1i aduce 0n3inuiri 0nainte de a1l ucide& Nu s1ar (i %ul$u%it s)1i 0n(ig) un cu$it 0n spate pe o strad) aglo%erat), -i apoi s) dispar)& La col$ul str)/ii 3)/u o cabin) tele(onic) -i 0-i a%inti c) pro%isese s) ia cina cu doctorul 6eter ?adley -i so$ia lui, Norah& Erau cei %ai buni prieteni ai s)i, 0ns) acu% nu &era dispus s) 3orbeasc) cu ni%eni, #pri %a-ina la %arginea trotuarului, intr) 0n cabin) -i (or%) nu%)rul iui ?adley& 0i r)spunse Norah& @ 7i 0nt5r/iat& .nde e-ti> @ Norah, spuse Dudd, %) te% c) nu 3oi 3eni 0n seara asta& @ Nu se poate, se t5ngui ea& 7% aici l5ng) %ine o blond) se2y care abia a-teapt) s) te cunoasc)& @ ")%5ne pe alt) dat), spuse Dudd, 7st)/i nu %) si%t 0n stare& Te rog s) %) ier$i& @ :octoriC pu(ni Norah& 7-teapt) pu$in s)1ti che% prietenul& 6eter 3eni la tele(on& @ S1a 0nt5%plat ce3a, Dudd> Dudd e/it) 0nainte de a1i r)spunde& @ :oar o /i (oarte grea, 6eter& 0$i po3estesc %5ine& @ 9ei pierde o delicioas) s%orgasJorc(1 scandina3)& 7dic) (ru%oas)& @ # 3oi cunoa-te cu alt) oca/ie, pro%ise Dudd& 7u/i o -oapt) gr)bit), apoi din nou 3ocea lui Norah& @ 9a (i aici -i de *r)ciun, Dudd& Nu 3rei s) 3ii> E/it)& @ 9orbi% alt) dat), Norah& 0%i pare r)u pentru seara asta& 0nchise tele(onul& 7r (i 3rut s) cunoasc) o %odalitate c5t %ai plin) de tact pentru a o 0%piedica pe Norah s) (ac) pe pe$itoarea& Dudd se c)s)torise 0n ulti%ul an de studen$ie& Eli/abeth (usese student) la -tiin$e sociale, o t5n)r) inteligent) -i 3esel), -i a%5ndoi erau tineri, (oarte 0ndr)gosti$i -i plini de planuri %inunate pentru a schi%ba lu%ea pentru 3iitorii lor copii& <i 0n ti%pul pri%ului *r)ciun al c)s)toriei lor, Eli/abeth -i copilul pe care 0l purta 0n p5ntece au 11

(ost uci-i 0ntr1un & accident de %a-in)& Dudd se 0ngropase co%plet 0n %unca lui -i, cu ti%pul, a+unsese unul dintre cei %ai 1 %as) preg)tit) din %ai %ulte (eluri de %5ncare picante, reci -i calde re%arcabili psihologi din $ar)& :ar nici acu% nu se si%$ea capabil s) s)rb)toreasc) /iua de *r)ciun 0%preun) cu al$i oa%eni, 0ntr1un (el, de-i -tia c) nu are dreptate, /iua aceea 0i apar$inea lui Eli/abeth -i copilului lor& 8%pinse u-a cabinei tele(onice& # 3)/u pe t5n)ra care st)tea a(ar) a-tept5nd ca el s) ter%ine& Era (oarte dr)gu$ 0%br)cat), cu un pulo3er str5ns pe corp, o (ust) %ini -i o hain) de ploaie 0n cu0orh3ii& !e-i din cabin)& @ 8%i pare r)u, 0-( ceru el scu/e& Ea 0i /5%bi cu c)ldur)& @ Nu1i ni%ic& 6e chip i se a-ternu o pri3ire 3is)toare& Dudd %ai 3)/use aceast) pri3ire& Singur)tatea 0ncerc5nd s) sparg) /idul pe care, incon-tient, 0l ridicase 0n +urul lui& :ac) Dudd -tia c) are 3reo calitate care s)1l (ac) atr)g)tor (e%eilor, acest lucru era bine ascuns 0n subcon-tientul lui& Niciodat) nu anali/ase aceast) situa$ie& Era %ai degrab) un handicap dec5t unC a3anta+ (aptul c) %a+oritatea pacientelor lui set 0ndr)gosteau de el& 0i ()ceau 3ia$a (oarte di(icil)C c5teodat)& Trecu pe l5ng) (at), salut5nd1o prietenos& Si%$i c) 0l ur%)re-te cu pri3irea 0n ti%p ce se urca 0n %a-in) -i de%ar)& 6orni pe East "i3er :ri3e 0ndrept5ndu1se spre errit 6arkaAay& 6este o or) -i +u%)tate se a(la peH *onnecticut Turnpske& 4)pada din NeA Kork era %urdar) -i se trans(or%ase 0n /loat), 0ns) aceea-i ninsoare trans(or%ase peisa+ul din *onnecticut 0ntr1un $inut de bas%& Trecu pe l5ng) Lestport -i :anbury, ()c5ndu1-i inten$ionat %intea s) se concentre/e la -oseaua care se 0ntindea 0n (a$a lui -i la (eeria care 0l 0ncon+ura& :e (iecare dat) c5nd g5ndurile lui se 0ntorceau la Dohn ?anson, se obliga s) se g5ndeasc) la altce3a& *onduse %a-ina prin 0ntunericul din regiunea *onnecticut -i, c5te3a ore %ai t5r/iu, sec)tuit e%o$ionaC, 0ntoarse, 0n cele din ur%), %a-ina -i porni spre cas)& ike, portarul, ro-u la (a$), care de obicei 0l 0nt5%pina /5%bind, p)re1a preocupat -i distant& 6roble%e de (a%ilie, presupuse Dudd& :e cele %ai %ulte ori, Dudd se oprea s) discute cu el despre (iul lui adolescent -i (etele lui c)s)torite, 0ns) 0n seara asta Dudd nu prea a3ea che( de discu$ii, 0i ceru lui ike s)1i tri%it) %a-ina la gara+& @ !%ediat, do%nule Ste3ens& ike parc) ar (i 3rut 1 s) %ai adauge ce3a, apoi se r)/g5ndi& Dudd intr) 0n cl)dire& ,en Mat/, ad%inistratorul i%obilului, tra3ersa holul, 0l 3)/u pe Dudd, 0i ()cu un se%n ner3os cu %5na, apoi disp)ru gr)bit 0n aparta%entul lui& *e s1a 0nt5%plat cu to$i 0n seara asta> se 0ntreb) Dudd& Sau nu sunt dec5t ner3ii %ei> !ntr) 0n ascensor& Eddie, li(tierul, 0l salut) cu r)ceal)& @ ,un) seara, do%nule Ste3ens& @ ,un) seara, Eddie& Eddie 0nghi$i greu -i pri3i 0n alt) parte& @ S1a 0nt5%plat ce3a, Eddie> Eddie scutur) repede din cap, dar ()r) s)1l pri3easc)& :u%ne/eule, 0-i /ise Dudd, 0nc) un candidat pentru canapeaua %ea& *l)direa parc) se u%pluse de ei& Eddie deschise u-a -i Dudd ie-i din ascensor& 6orni spre aparta%entul s)u& Nu au/i 0nchi/5ndu1se u-a ascensorului, a-a c) se 0ntoarse& Eddie se holba la el& *5nd d)du s) 12

3orbeasc), Eddie 0nchise brusc u-a& Dudd a+unse 0n (a$a aparta%entului, descuie -i intr)& Toate lu%inile erau aprinse& Locotenentul cBrea3y deschidea un sertar din su(ragerie& 7ngeli ie-ea din dor%itor& Dudd si%$i cu% 0l cuprinde (uria& @ *e c)uta$i 0n aparta%entul %eu> @ 9) a-tepta%, doctore Ste3ens, spuse cBrea3y, Dudd se 0ndrept) spre el -i tr5nti sertarul, aproape peste degetele lui cBrea3y& @ *u% a$i intrat> @ 73e% ordin de perche/i$ie, spuse 7ngeli& Dudd 0l pri3i uluit& @ #rdin de perche/i$ie> 6entru aparta%entul %eu> @ *e1ar (i s) pune% noi 0ntreb)rile, doctore> Se r)sti cBrea3y& @ Nu sunte$i obligat s) r)spunde$i, inter3eni 7ngeli, dec5t 0n pre/en$a a3ocatului du%nea3oastr)& <i trebuie s) -ti$i c) tot ce spune$i 3a putea (i (olosit ca %)rturie 0%potri3a du%nea3oastr)& @ 9re$i s) 3) che%a$i a3ocatul> 0ntreb) cBrea3y& @ N1a% ne3oie de a3ocat& 91a% spus c) i1a% 0%pru%utat lui ?anson i%per%eabilul %eu -i nu l1a% %ai 3)/ut p5n) nu %i l1a$i adus 0napoi 0n di%inea$a asta& N1a- (i putut s)1l ucid& 7% a3ut pacien$i toat) /iua& :o%ni-oara "oberts poate con(ir%a& cBrea3y -i 7ngeli au schi%bat o pri3ire& @ .nde a$i plecat dup) ce a$i p)r)sit cabinetul> 0ntreb) 7ngeli& @ La doa%na ?anson& @ <ti% asta, spuse cBrea3y& :up) aceea& Dudd e/it)& @ 1a% pli%bat cu %a-ina& @ 6e unde> @ 6rin /ona *onnecticut& @ .nde 31a$i oprit s) cina$i> 0ntreb) cBrea3y& @ N1a% cinat& Nu %i1a (ost (oa%e& @ :eci nu 31a 3)/ut ni%eni> Dudd se g5ndi o clip)& @ *red c) nu& @ 6oate 31a$i oprit s) lua$i ben/in), 0i suger) 7ngeli& @ Nu, spuse Dudd& Nu %1a% oprit& *e i%portan$) are unde a% (ost 0n noaptea asta> ?anson a (ost ucis a/i1di%inea$)& @ 91a$i 0ntors la cabinet 0n seara asta> "osti cBrea3y, cu o 3oce lipsit) de e2presie& @ Nu, r)spunse Dudd& :e ce> @ S1a p)truns (or$at 0n cabinetul du%nea3oastr)& @ 6o(ti%> *ine a (ost> @ Nu -ti%, spuse cBrea3y& 7- dori s) 3eni$i cu noi -i s) arunca$i o pri3ire& Ne pute$i spune dac) 3) lipse-te ce3a& @ ,ine0n$eles, replic) Dudd& *ine 31a anun$at> @ 6a/nicul de noapte, spuse 7ngeli& 6)stra$i ce3a ci,e 3aloare 0n cabinet, doctore> ,ani> :roguri> *e3a ase%)n)tor> @ Foarte pu$ini bani, spuse Dudd, Nici un %edica%ent& Nu e2ist) ni%ic care s) %erite s) (ie (urat& Nu are nici un sens& @ 8n regul), spuse cBrea3y& S) %erge%& 8n ascensor Eddie 0l pri3i pe Dudd parc) cer5ndu1-i iertare& Dudd ti 0nt5lni ochii -i d)du din cap 0n se%n c) 0n$elege& 13

*u siguran$), poli$ia nu poate s)1l b)nuiasc) c)1-i (or$ase propriul cabinet, 0-i /ise Dudd& Totul ar)ta de parc) cBrea3y era hot)r5t s)1l g)seasc) 3ino3at de ce3a pentru a se r)/buna pentru %oartea partenerului s)u& :ar asta se 0nt5%plase acu% cinci ani& Se poate ca 0n tN$i ace-ti ani cBrea3y s) (i a3ut %ereu g5nduri negre, consider5ndu1 l pe el r)spun/)tor> 7-tept5nd un prile+ (a3orabil ca s)1i (ac) t)u> La c5$i3a %etri de intrarea 0n cl)dire se a(la b %a-in) a poli$iei& 7u urcat 0n ea -i au plecat spre cabinet 0n t)cere& *5nd au a+uns la cl)direa 0n care se a(la biroul s)u, Dudd se%n) 0n registrul de intrare& ,igeloA, pa/nicul, 0i pri3i (oarte ciudat& Sau 0-i i%agina doar> 7u luat ascensorul p5n) la eta+ul cincispre/ece -i au pornit pe coridor p5n) la cabinetul lui& !n (a$a u-ii se a(la un poli$ist 0n uni(or%), 0l salut) pe cBrea3y -i se d)du la o parte& Dudd 0-i c)ut) cheia& @ E deschis, spuse 7ngeli, 0%pinse u-a -i intrar) 0n)untru,=Dudd (iind pri%ul& Sala de a-teptare era 0ntoars) pe dos& Toate sertarele (useser) trase a(ar) -i podeaua era plin) de h5rtii& Dudd pri3i cu ochi %ari 0n +urul s)u, ne3enindu1i s) cread), -ocat de aceast) p5ng)rire a 3ie$ii sale& @ *e crede$i c) doreau s) g)seasc), doctore> 0ntreb) cBrea3y& @ Nu1%i pot da sea%a, spuse Dudd& Se 0ndrept) spre u-a din interior, deschi/5nd1o, ur%at 0ndeaproape de cBrea3y& 8n cabinetul s)u, dou) %ese (useser) r)sturnate, o la%p) spart) /)cea pe podea, iar co3orul Fields era 0%bibat de s5nge& 8n col$ul 0ndep)rtat al ca%erei, r)stignit grotesc, se a(la corpul lui *arol "oberts& Era goal)& 5inile 0i erau legate la spate cu cor/i de pian -i i se turnase acid peste (a$), s5ni -i 0ntre coapse& :egetele de la %5na dreapt) erau rupte& # batist) ()cut) cocolo- 0i era 0ndesat) 0n gur)& *ei doi detecti3i 0l ur%)reau pe Dudd holb5ndu1se ia cada3ru& @ Sunte$i palid, spuse 7ngeli& Lua$i loc& Dudd cl)tin) din cap -i respir) ad5nc de c5te3a ori& *5nd 3orbi, 3ocea 0i tre%ura de (urie& @ *ine 1 cine a putut (ace a-a ce3a> @ 7sta ur%ea/) s) ne spune$i du%nea3oastr), doctore Ste3ens, replic) cBrea3y& Dudd 0-i ridic) pri3irea spre el& @ Ni%eni n1ar (i putut dori s)1i (ac) a-a ce3a lui *arol& Niciodat) 0n 3ia$a ei nu a ()cut 3reun r)u cui3a& @ *red c) a 3enit 3re%ea s) schi%ba$i placa, spuse cBrea3y& Ni%eni nu a 3rut s)1i (ac) 3reun r)u lui ?anson, dar i1au 0%pl5ntat un cu$it 0n spate& Ni%eni nu a 3rut s)1i (ac) 3reun r)u lui *arol, dar au acoperit1o cu acid -i au torturat1o p5n) a %urit& 9ocea 0i de3eni aspr)& <i a3e$i tupeul s) ne spune$i c) ni%eni nu ar (i dorit s) le (ac) 3reun r)u& *e se 0nt5%pl) cu du%nea3oastr)> Sunte$i surd, idiot sau orb> Fata asta lucrea/) de patru ani pentru du%nea3oastr)& Sunte$i psiholog& 9re$i s) spune$i c) nu cunoa-te$i sau nu 3) p)sa deloc de 3ia$a ei personal)> @ Fire-te c)1%i p)sa, spuse Dudd, cu din$ii str5n-i, 73ea un prieten cu care ur%a s) se c)s)toreasc)& @ *hick& 7% discutat de+a cu el& @ 8ns) el niciodat) nu ar (i ()cut a-a ce3a& E un b)iat de treab) -i a iubit1o pe *arol& @ *5nd a$i 3)/ut1o pe *arol ulti%a dat) 0n 3ia$)> 0ntreb) 7ngeli& @ 91a% spus& *5nd a% plecat= de aici pentru a1i (ace o 3i/it) doa%nei ?anson& 7% rugat1o pe *arol s) 0nchid) cabinetul& 9ocea i se (r5nse, 0nghi$i 0n sec -i trase ad5nc aer 0n piept& 14

@ 73ea$i progra%at -i un alt pacient ast)/i> @ Nu& @ *rede$i c) e opera unui psihopat> 8ntreb) 7ngeli& @ Trebuie s) (i (ost un psihopat, dar chiar -i un nebun are ne3oie de un %oti3& @ 7-a cred -i eu, spuse cBrea3y, Dudd pri3i spre locul unde /)cea trupul lui *arol& 73ea 0n()$i-area trist) a unei p)pu-i din c5rpe, des(igurate, u/ate -i aruncate 0ntr1un col$& @ *5t ti%p o 3e$i %ai l)sa s) /ac) a-a> 8ntreb) Dudd, (urios& @ 9a (i dus) acu%, spuse 7ngeli& edicul legist -i cei de la *ri%inalistic) au ter%inat de+a& Dudd se 0ntoarse spre cBrea3y& @ 7$i l)sat1o a-a pentru %ine> @ 8h0, spuse cBrea3y& 9) 0ntreb din nou& E2ist) ce3a 0n acest cabinet pe care cine3a s)1l (i dorit at5t de %ult ca s) 1 ar)t) spre *arol 1 (ac) a-a ce3a> @ Nu& @ <i dosarele pacien$ilor du%nea3oastr)> Dudd cl)tin) din cap& @ Nu e ni%ic deosebit 0n ele& @ Nu ne prea a+uta$i, doctore, nu1i a-a> Spuse cBrea3y& @ *rede$i c) eu nu 3reau s)1l g)si$i pe cel care a ()cut asta> se r)sti Dudd& :ac) 0n dosarele %ele ar (i ce3a care 31ar putea (i de 3reun a+utor, 31a- (i spus i%ediat, 0%i cunosc pacien$ii& Nu e2ist) nici unul printre ei care s) (i (ost capabil s) o ucid)& 7ltcine3a e uciga-ul& @ :e unde -ti$i c) nu 31au c)utat dosarele> @ Nu s1a u%blat !a ele& cBrea3y 0l pri3i cu interes cresc5nd& @ :e unde -ti$i> 0ntreb) el& Nici %)car nu 31a$i uitat& Dudd se duse la peretele din spate& !n ti%p ce cei doi 0l pri3eau, ap)s) pe un seg%ent din la%briuri -i /idul se deschise, d5nd la i3eal) %ai %ulte r5nduri de ra(turi /idite 0n perete& &Erau pline de casete& @ 8nregistre/ (iecare -edin$) a pacien$ilor %ei, spuse Dudd& *asetele le p)stre/ aici& @ Nu s1ar putea s) o (i torturat pe *arol pentru a le spune unde sunt casetele> @ Nu e2ist) ni%ic i%portant pe aceste casete& 7 (ost ucis) dintr1un alt %oti3& 6ri3i din nou corpul plin de r)ni al lui *arol -i1l cuprinse o (urie oarb), de nest)p5nit&& Trebuie s)1l g)si$i pe cel care a ()cut astaC @ Este -i inten$ia %ea, spuse cBrea3y& 6ri3ea spre Dudd& 6e strada pustie din (a$a cl)dirii 35ntul su(la puternic& cBrea3y 0i ceru lui 7ngeli s)1l duc) pe Dudd acas)& @ ai a% un dru% de ()cut, spuse cBrea3y& Se 0ntoarse spre Dudd& Noapte bun), doctore& Dudd ur%)ri silueta uria-), %i-c5ndu1se greoi& @ S) %erge%, spuse 7ngeli, 7% 0nghe$at& Dudd urc) 0n (a$) l5ng) el -i %a-ina se 0ndep)rt) de trotuar& @ Trebuie s) anun$ (a%ilia &lui *arol, spuse Dudd& @ 7% (ost de+a acolo& Dudd d)du din cap, epui/at& :orea totu-i s) 3orbeasc) cu ei, dar nu era urgent& 7%5ndoi t)ceau& Dudd se 0ntreb) ce proble%) %ai a3ea de re/ol3at cBrea3y la aceast) or) a di%ine$ii& :e parc) i1ar (i citit g5ndurile, 7ngeli spuse; @ cBrea3y e un poli$ist bun& *rede c) 4i((ren ar (i trebuit s) a+ung) pe scaunul electric pentru c) i1a ucis partenerul& 15

@ 4i((ren era nebun& 7ngeli 0n)l$) din u%eri& @ 9) cred pe cu35nt, doctore& 8ns) cBrea3y nu1l credea, 0-i /ise Dudd& Se g5ndi la *arol -i 0-i a%inti de str)lucirea -i a(ec$iunea ei, de %5ndria de a (i sc)pat din noroi, -i 7ngeli 0i spunea ce3a, iar eC obser3) c) au a+uns 0n (a$a blocului 0n care se a(la aparta%entul s)u& 6este cinci %inute, Dudd era de+a 0n cas)& Nici nu putea (i 3orba de so%n& 0-i turn) un coniac -i intr) 0n ca%era sa de lucru, 0-i a%inti de noaptea c5nd *arol intrase aici, goal) -i (ru%oas), (rec5ndu1-i de el trupul ei cald -i suplu& Se purtase rece -i distant pentru c) -tia c) era singura -ans) de a o a+uta, 0ns) ea nu1-i d)duse niciodat) sea%a c5t) 3oin$) 0i trebuise pentru a nu (ace dragoste cu ea& Sau -tiuse> "idic) paharul -i1l goli& orga ar)ta ca oricare alt) %org) la ora trei di%inea$a, doar c) cine3a pusese o coroan) de 35sc deasupra u-ii, *ine3a, 0-i /ise cBrea3y, care (ie c) deborda de entu/ias%ul s)rb)torilor de iarn), (ie c) a3ea un %acabru si%$ aC u%orului& cBrea3y a-tept) ner)bd)tor pe coridor p5n) se ter%ina autopsia& *5nd %edicul legist 0l che%) la el, intr) 0n sala boln)3icios de alb)& :octorul 0-i sp)la %5inile 0n chiu3eta %are, aib)& Era un b)rbat %ic de statur), se%)n5nd cu o pas)re, cu o 3oce ascu$it), pi$ig)iat) -i cu %i-c)ri repe/i, ner3oase& ")spunse la toate 0ntreb)rile lui cBrea3y 0ntr1un rit% rapid -i sacadat, apoi plec)& cBrea3y r)%ase pe loc 0nc) c5te3a %inute, absorbit de ceea ce a(lase& 7poi ie-i 0n aerul 0nghe$at al nop$ii, 0ncerc5nd s) g)seasc) un ta2i& Nu se 3edea nici unul& Tic)lo-ii naibii 0-i petrec s)rb)torile 0n insulele ,er%ude& 6utea s) stea 0n (rig p5n) 0i 0nghe$a (undul& 4)ri o %a-in) de patrulare a poli$iei, 0i ()cu se%n s) opreasc), 0i ar)t) legiti%a$ia %ucosului de la 3olan -i 0i ordon) s)1l duc) la sec$ia nou)spre/ece& Era 0%potri3a regula%entului, dar la dracu=& .r%a s) (ie o noapte lung)& *5nd cBrea3y a+unse la sec$ie, 7ngeli 0l a-tepta de+a& @ Toc%ai au ter%inat autopsia lui *arol "oberts, spuse cBrea3y& @ <i> @ Era 0ns)rcinat)& 7ngeli 0l pri3i consternat& @ Trei luni& 6u$in ca% t5r/iu pentru a (ace un a3ort ()r) proble%e, -i prea de3re%e pentru a se 3edea& @ *re/i c) asta are 3reo leg)tur) cu %oartea ei> @ # 0ntrebare bun), spuse cBrea3y& :ac) a aran+at1o prietenul ei -i ur%au s) se c)s)toreasc) 1 ce e a-a de teribil> Se c)s)toresc -i copilul se na-te peste c5te3a luni& Se 0nt5%pl) 0n (iecare /i a s)pt)%5nii& 6e de alt) parte, dac) a aran+at1o si nu a 3rut s) se c)s)toreasc) cu ea 1 nici asta nu e ce3a at5t de 0ngro/itor& Ea r)%5ne cu copilul -i ()r) so$& Se 0nt5%pl) de dou) ori 0n (iecare s)pt)%5n)& @ 7% discutat cu *hick& :orea s) se 0nsoare cu ea& @ <tiu, replic) cBrea3y& 7-a c), trebuie s) ne 0ntreb)% unde ne duce asta& Ne duce ta o negres) care era 0ns)rcinat), 0i spune tat)lui despre copil -i el o ucide& @ 7r trebui s) (ie nebun& @ Sau (oarte -iret& <i eu asta presupun& ?ai s) anali/)% situa$ia din acest punct de 3edere; s) presupune% c) *arol s1a dus la tat) -i l1a anun$at despre copil, in(or%5ndu1l c) nu are de g5nd s) (ac) un a3ortH 0i 3a p)stra copilul& 6oate c) se (olose-te de acest %oti3 pentru a1l -anta+a s) se c)s)toreasc) cu ea; 0ns) s)

16

presupune% c) el nu se poate 0nsura cu ea pentru c) e de+a c)s)torit& Sau poate c) e un alb& S) /ice%, un doctor (ai%os cu o clientel) din 0nalta societate& :ac) s1ar a(la a-a ce3a, i1ar distruge i%ediat 0ntreaga carier)& *ine s1ar %ai duce ia un psihiatru care s1a culcat cu secretara lui -i a trebuit s) se 0nsoare cu ea> @ Ste3ens e doctor, spuse 7ngeli& 7r (i putut1o ucide 0n /eci de (eluri ()r) s) atrag) aten$ia asupra sa& @ 6oate da, spuse cBrea3y, poate nu& :ac) ar (i (ost totu-i b)nuit -i i s1ar (i g)sit o 3in) c5t de %ic), i1ar (i (ost al naibii de greu s) scape cu (a$a curat)& *u%p)r) otra3) 1 cine3a 0-i a%inte-te& *u%p)r) o (r5nghie sau un cu$it 1 e u-or s) i se g)seasc) ur%a& :ar uit)1te la 0nscenarea asta istea$)& .n nebun p)trunde 0n cabinet, 0i ucide secretara ()r) nici un %oti3 logic, iar el este patronul lo3it de durere care 0i cere poli$iei s)1l g)seasc) pe cri%inal& @ Sun) ca% neserios& @ 8nc) n1a% ter%inat& S)1l lu)% pe pacientul lui, Dohn ?anson& # alt) cri%) ()r) sens s)35r-it) de un nebun necunoscut& !$i spun ce3a, 7ngeli& Nu cred 0n coinciden$e& <i dou) ast(el de coinciden$e 0ntr1o singur) /i %) (ac (oarte ner3os& 7-a c) %1a% 0ntrebat ce leg)tur) poate (i 0ntre %oartea lui Dohn ?anson -i cea a lui *arol "oberts -i dintr1odat) nu %i s1a %ai p)rut o coinciden$) a-a de %are& S) /ice% c) negresa intr) 0n cabinetul lui Ste3ens -i 0i d) 3estea teribil) c) 3a (i t)tic& .r%ea/) o ceart) cu%plit) -i ea 0ncearc) s)1l -anta+e/e, 0i spune c) trebuie s) se c)s)toreasc) cu ea, s)1i dea bani, nu are i%portan$) ce anu%e& Dohn ?anson e 0n sala de a-teptare, ascult5nd atent& 6oate c) Ste3ens nu e sigur c) a au/it ce3a p5n) ce acesta nu se a-ea/) pe canapea& 7tunci ?anson 0l a%enin$) c) 3a da totul 0n 3ileag& Sau 0ncearc) s)1l (ac) s) se culce cu el& @ 6rea %ulte presupuneri& @ :ar totul se potri3e-te& :up) ce ?anson pleac), doctorul se (uri-ea/) 0n ur%a lui -i 0l 0n+unghie pentru ca el s) nu 3orbeasc)& 7poi trebuie s) se 0ntoarc) -i s) scape de (at)& 7ran+ea/) ca s) par) c) a ()cut1o un nebun, apoi trece pe la doa%na ?anson -i (ace o pli%bare prin *onnecticut& !ar acu% proble%ele lui s1au re/ol3at& St) (ru%os la locul lui, iar poli$ia alearg) cu li%ba scoas) s) g)seasc) un cri%inal psihopat& @ Nu %i se pare deloc con3ing)tor, 0ncerci s) aduci o acu/a$ie de cri%) ()r) nici o do3ad) concret), spuse 7ngeli& @ *e 0n$elegi tu prin Odo3ad) concret)G> 0ntreb) cBrea3y& 73e% dou) cada3re& .nul este o $ip) 0ns)rcinat) care lucra pentru Ste3ens, *el)lalt este unul dintre pacien$ii s)i, ucis la c5$i3a %etri distan$) de cabinetul lui& 9ine la el s) se trate/e pentru c) e ho%ose2ual& *5nd 0i cer ben/ile re(u/) s) %) lase s) le ascult& :e ce> 6e cine ap)r) doctorul Ste3ens> L1a% 0ntrebat dac) cine3a -i1ar (i putut dori ce3a din cabinetul lui& 7tunci poate a% (i putut n)scoci o teorie c) negresa i1a prins -i au torturat1o pentru a 0ncerca s) a(le unde se g)se-te acel %isterios ce3a& 0ns) ce s) 3e/i> Nu e2ist) nici un %isterios ce3a& ,en/ile lui nu (ac nici dou) parale& Nu are %edica%ente 0n cabinet& Nici bani& 7-a c) noi c)ut)% un a(urisit de nebun& :a> :oar c) eu nu accept asta& *red c) Ste3ens este 3ino3at& @ !ar eu cred c) $i1ai pus 0n g5nd s)1l g)se-ti 3ino3at cu orice pre$& *hipul lui cBrea3y se 0nro-i de (urie& @ 6entru c) este 3ino3at& @ 8l 3ei aresta>

17

@ 8l 3oi l)sa liber ca s)1-i (r5ng) singur g5tul, spuse cBrea3y& <i 0n ti%pul )sta 3oi scotoci prin 3ia$a lui c)ut5nd toate lucrurile co%pro%i$)toare& !ar c5nd 0l 3oi aresta, nu 3a %ai a3ea nici p sc)pare& cBrea3y se 0ntoarse -i plec)& 7ngeli pri3i, g5nditor, 0n ur%a lui& :ac) nu 3a (ace ni%ic, e2ista o %are -ans) ca cBrea3y s)1l des(iin$e/e pe Ste3ens& <i el nu putea per%ite a-a ce3a& 8-i not) 0n g5nd s) discute %5ine di%inea$) cu c)pitanul ,ertelli& 4iarele de di%inea$) au pre/entat pe pri%a pagin) sen/a$ionala %oarte prin tortur) a lui *arol "oberts& Dudd (usese tentat s)1-i sune pacien$ii -i s) anule/e toate -edin$ele din /iua aceea& Nu dor%ise, iar ochii 0i erau obosi$i -i ro-ii, 0ns) re3)/5nd lista cu pacien$i, 0-i d)du sea%a c) doi ar (i (ost dispera$i dac) ar (i anulat -edin$ele, trei ar (i (ost (oarte sup)ra$i, iar ceilal$i %ai puteau a-tepta& ?ot)r0 c) ar (i %ai bine s)1-i continue rutina /ilnic), 0n parte pentru binele pacien$ilor, -i 0n parte pentru c) era o bun) terapie pentru el s) nu se g5ndeasc) la tot ce se 0nt5%plase& Dudd sosi la cabinet de3re%e, dar coridorul era de+a plin de reporteri de la /iare -i tele3i/iune -i de (otogra(i& "e(u/) s)1i lase s) intre, nu accept) s) dea nici o declara$ie -i, 0n cele din ur%), reu-i s) scape de ei& :eschise 0ncet u-a cabinetului, ad5nc tulburat de ceea ce 3a g)si acolo, 0ns) co3orul 0%bibat de s5nge (usese 0ndep)rtat -i toate erau la locul lor& *abinetul ar)ta ca 0ntotdeauna& :oar c) t5n)ra *arol nu 3a %ai intra niciodat) aici, /5%bind, plin) de po(t) de 3iat)& Dudd au/i deschi/5ndu1se u-a s)lii de a-teptare& Sosise pri%ul pacient& ?arrison ,urke era un b)rbat distins, cu p)r argintiu care ar)ta ca %odelul des)35r-it al unui i%portant director e2ecuti3, ceea ce, de (apt, -i era; 3icepre-edinte la !nternational Steel *orporation& *5nd Dudd 0l 3)/use pentru pri%a oar), se 0ntrebase dac) (unc$ia lui crease i%aginea stereotip) sau i%aginea crease (unc$ia, 0ntr1o /i 3a scrie o carte despre se%ni(ica$ia chipurilor u%ane; co%portarea unui doctor la patul unui bolna3, (a$a -i silueta unei actri$e, 3ioiciunea unui a3ocat 0n sala de procese @ etaloane uni3ersale 0n +udecarea unui o%; i%aginea de supra(a$) -i nu 3alorile de ba/)& ,urke se 0ntinse pe canapea, iar Dudd 0-i 0ndrept) aten$ia asupra lui& ,urke (usese tri%is la Dudd de doctorul 6eter ?adley 0n ur%) cu dou) luni& Lui Dudd 0i trebuiser) /ece %inute pentru a stabili c) ?arrison ,urke era un paranoic cu 0nclina$ii spre cri%)& 4iarele de di%inea$) co%entaser) pe larg cri%a care a3usese loc 0n acest cabinet, dar ,urke nici nu po%eni de ea& Era ce3a tipic pentru condi$ia 0n care se a(la& Era preocupat 0n 0ntregi%e doar de persoana lui& @ <tiu c) nu %1ai cre/ut, dar acu% a% do3ada c) sunt pe ur%ele %ele, spuse ,urke& @ *redea% c) a% stabilit c) nu e bine s) ai p)reri preconcepute 0n aceast) pri3in$), ?arrison, replic) Dudd, precaut& !eri a% a+uns la conclu/ia c) i%agina$ia poate s)1$i +oace (este& @ Nu e i%agina$ia %ea, strig) ,urke& Se ridicase 0n picioare, cu pu%nii str5n-i& 0ncearc) s) %) ucid)C @ *e1ar (i s) te 0ntin/i -i s) 0ncerci s) te rela2e/i> 8i suger), cal%, Dudd& ,urke $5-ni 0n picioare& @ :oar at5t po$i s) spui> Nici nu 3rei s) -tii ce do3ad) a%C 0-i %ic-or) ochii& :e unde s) -tiu c) nu e-ti unuC dintre ei> @ <tii (oarte bine c) nu sunt, spuse Dudd& Sunt prietenul t)u& 0ncerc s) te a+ut& Se si%$i cuprins de de/a%)gire& 6rogresul pe care credea c)1l ()cuse 0n ti%pul ulti%ei luni, disp)ruse co%plet& 6ri3ea acu% la acela-i paranoic 0ngro/it care intrase 0n biroul lui 0n ur%) cu dou) luni&

18

,urke 0ncepuse s) lucre/e pentru !nternational Steel ca b)iat care duce coresponden$a, 0n dou)/eci -i cinci de ani, 0n()$i-area lui distins) -i teiul de1a (i, a(abil -i prietenos, 0l ()cuser) s) urce aproape p5n) 0n (runtea conducerii corpora$iei& .r%a s) (ie ur%)torul pre-edinte& 7poi, acu% patru ani, so$ia -i cei trei copii au pierit 0ntr1 un incendiu la casa lor de 3ar) din Southa%pton& ,urke (usese cu a%anta 0n !nsulele ,aha%as& Tragedia 0l %arcase %ult %ai puternic dec5t 0-i putuse i%agina cine3a& Educat 0n spirit catolic, nu reu-ise s) scape de po3ara 3ino3)$iei, 0ncepuse s) aib) %ereu g5nduri negre -i se 0nt5lnea tot %ai rar cu prietenii& Serile -i le petrecea acas), retr)ind agonia so$iei -i a copiilor care arseser) de 3ii, 0n ti%p ce, 0ntr1o alt) parte a %in$ii lui, se re3edea 0n pat cu a%anta& *a un (il% pe care 0l proiecta din nou -i din nou 0n %intea lui& Se considera singurul 3ino3at de %oartea, (a%iliei lui& :ac) ar (i (ost cu ei, i1ar (i putut sal3a& B5ndul acesta de3enise o obsesie& Era un %onstru& # -tia el -i o -tia -i :u%ne/eu& *u siguran$), o obser3au -i ceilal$iC Era (iresc s)1l urasc) a-a cu% se ura -i el& #a%enii 0i /5%beau -i se pre()ceau c)1i 0n$eleg durerea, 0ns) tot ti%pul a-teptau ca el s) se dea de gol, a-teptau s)1l prind) 0n capcan)& :ar el era %ult %ai 3iclean, 0ncet) s) se %ai duc) 0n sala de %ese a directorilor -i 0ncepu s) ia pr5n/ul 0n biroul s)u& E3ita pe toat) lu%ea c5t %ai %ult posibil& & *u doi ani 0n ur%), c5nd co%pania a3usese ne3oie de un nou pre-edinte, consiliul de conducere trecuse peste ?arrison ,urke -i anga+ase un o% str)in de co%panie& 6este un an r)%)sese liber postul= de 3icepre-edinte e2ecuti3 -i (usese 0ncredin$at unui aCt o%& 7cu% a3ea toate do3e/ile necesare c) e2ist) o conspira$ie 0%potri3a lui, 0ncepuse s)1i spione/e pe oa%enii din +urul lui& Noaptea ascundea1caseto(oane 0n birourile celorlal$i directori& *u -ase luni 0n ur%), (usese prins& Nu (usese concediat doar din cau/a po/i$iei lui -i 5 ti%pului 0ndelungat petrecut 0n cadrul co%paniei& 8ncerc5nd s)1l a+ute -i s)1i u-ure/e %unca, pre-edintele co%paniei 0ncepuse s)1i dea tot %ai pu$ine responsabilit)$i& !ns) 0n loc ca asta s)1l a+ute, 01 con3insese pe ,urke c) ei 3oiau s)1i (ac) r)u, se te%eau de el pentru c) era %ai de-tept dec5t ei& :ac) el ar (i a+uns pre-edinte, ei -i1ar (i pierdut slu+bele pentru c) erau ni-te idio$i, 0ncepuse s) (ac) tot %ai %ulte gre-eli& *ine3a 0i %odi(ica rapoartele, schi%b5nd ci(rele -i statisticile, 0ncerc5nd s)1l discredite/e, 0n cur5nd 0-i d)du sea%a c) nu doar cei din co%panie erau pe ur%ele lui& <i a(ar) e2istau spioni& Era 0ncontinuu ur%)rit pe str)/i, 0i ascultau con3orbirile tele(onice, 0i citeau coresponden$a& Se te%ea s) %)n5nce, ca nu cu%3a %5ncarea s)1i (ie otr)3it)& Sl)bise 0ntr1un %od alar%ant& 6re-edintele co%paniei, 0ngri+orat de starea lui, 0i aran+a o 3i/it) la doctorul 6eter ?adley -i insist) ca el s) discute cu doctorul& :up) ce petrecuse o +u%)tate de or) cu el, doctorul ?adley 0i tele(ona lui Dudd& Dudd a3ea (oarte %ul$i pacien$i, 0ns) c5nd 6eter 0i spuse cat de urgent este, Dudd accept), ()r) nici o tragere de ini%) s) se ocupe de acest ca/& 7cu% ?arrison ,urke era a-e/at pe canapeaua de da%asc, cu pu%nii str5n-i de o parte -i de alta a pieptului& @ 6o3este-te1%i despre do3ada ta& @ 7u intrat 0n casa %ea a/i1noapte& 7u 3enit s) %) ucid)& :ar eu sunt prea de-tept pentru ei& :or% 0n debara -i a% yale 0n plus la toate u-ile, pentru ca ei s) nu poat) a+unge !a %ine& @ 7i raportat spargerea la poli$ie> 0ntreb) Dudd& @ Fire-te c) nuC 6oli$ia e cu ei& 7u ordin s) %) 0%pu-te& :ar nu ar 0ndr)/ni s) o (ac) c5t ti%p sunt oa%eni 0n +urul %eu, a-a c) eu sunt atent s) (iu %ereu 0ncon+urat de oa%eni& @ ) bucur c) %i1ai dat aceast) in(or%a$ie, spuse Dudd& @ *e 3ei (ace> 0ntreb) ,urke, curios -i e2citat& 19

@ 7scult (oarte atent tot ce1%i spui, replic) Dudd& 7r)t) spre caseto(on& 7% totul pe casete, a-a c) dac) te 3or ucide, 3o% a3ea do3ada unei conspira$ii& *hipul lui ,urke se lu%in)& @ :u%ne/eule, ce idee bun)C *aseteC 7sta 0i 3a pune la punctC @ :e ce nu 3rei s) te 0ntin/i oGin nou> 0i propuse Dudd& ,urke d)du din cap -i se l)s) pe spate, 0nchise ochii& @ Sunt obosit& N1a% dor%it de luni de /ile& Nu 0ndr)/nesc s) 0nchid ochii& Nu -tii ce 0nsea%n) c5nd to$i sunt pe ur%ele tale& Nu -tiu> se g5ndi cBrea3y& @ #%ul de ser3iciu n1a au/it c5nd $i1au intrat 0n aparta%ent> 0ntreb) Dudd& @ Nu $i1a% spus> replic) ,urke& L1a% concediat acu% dou) s)pt)%5ni Dudd trecu repede 0n re3ist) celelalte -edin$e cu ?arrison ,urke& :oar cu trei /ile 0n ur%), ,urke 0i descrisese cearta pe care o a3usese cu o%ul de ser3iciu& :eci si%$ul ti%pului 0i (usese dereglat& @ Nu1%i aduc a%inte s)1%i (i spus a-a ce3a, r)spunse Dudd, pe un ton obi-nuit& E-ti sigur c) i1ai dat dru%ul acu% dou) s)pt)%5ni> @ Eu nu (ac gre-eli, se r)sti ,urke& *u% dracu= cre/i c) a% a+uns 3icepre-edintele uneia dintre cele %ai %ari corpora$ii din lu%e> 6entru c) a% o %inte str)lucit), doctore, -i te rog s) nu ui$i asta, @ :e ce l1ai concediat> @ 7 0ncercat s) %) otr)3easc)& @ *u%> @ *u un platou de -unc) -i ou)& 7coperit din plin cu arsenic& @ 7i gustat> 0ntreb) Dudd& @ Fire-te c) nu, pu(ni ,urke, @ 7tunci de unde -tii c) era otr)3it> @ 7% %irosit otra3a& @ *e i1ai spus> 6e chipul lui ,urke se a-ternu o pri3ire plin) de satis(ac$ie& @ Nu i1a% spus ni%ic, 01a% tras o b)taie sor) cu %oartea& 6e Dudd 0l cuprinse un senti%ent de /)d)rnicie& :ac) ar (i a3ut %ai %ult ti%p !a dispo/i$ie, era sigur c) l1ar (i putut a+uta pe ?arrison ,urke& !ns) ti%pul se ter%inase, 0n psihanali/) e2ista 0ntotdeauna pericolul ca, sub in(luen$a liberei asocieri, leg)tura (ragil) dintre realitate -i subcon-tient s) dispar) co%plet, l)s5nd s) scape a(ar) toate pasiunile -i e%o$iile pri%iti3e care se 0nghesuie 0n %intea cui3a, ca ni-te (iare s)lbatice, 0ngro/ite de l)sarea 0ntunericului& E2pri%area liber) era pri%ul pas 0n trata%ent, 0n ca/ul lui ,urke, aceasta se trans(or%ase 0ntr1un bu%erang& <edin$ele eliberaser) toate ostilit)$ile latente care (useser) $inute ascunse 0n %intea lui& Starea lui ,urke p)rea s) se 0%bun)t)$easc) cu (iecare -edin$), el a+ung5nd s) (ie de acord cu Dudd, c) nu e2ist) nici o conspira$ie 0%potri3a lui, c) era doar e2tenuat din cau/a %uncii intense -i epui/at e%o$ional& Dudd si%$ise c) 0l conduce pe ,urke spre un punct de unde puteau s) 0nceap) o anali/) %)i pro(und) -i s) atace r)d)cinile proble%ei lui& 8ns) ,urke 0l %in$ise tot ti%pul cu 3iclenie, 0l testase pe Dudd, p)c)lindu1 l pentru a 0ncerca s)1l prind) 0n curs) -i s) descopere dac) era unul dintre ei& ?arrison ,urke era o bo%b) cu e(ect 0nt5r/iat care se %i-ca 0n libertate, gata s) e2plode/e 0n orice secund)& Nu e2ista nici o rud) care s) (ie in(or%at)& #are Dudd trebuia s)1l sune pe pre-edintele co%paniei -i s)1i spun) p)rerea lui> :ac) o 3a (ace, 3a distruge co%plet 3iitorul lui ,urke& 9a trebui dus la un a/il de boli %intale& Era, oare, corect diagnosticul lui c) ,urke e un posibil paranoic cri%inal> 7r (i 3rut -i o alt) opinie 20

0nainte de a tele(ona, 0ns) ,urke nu ar (i (ost niciodat) de acord& Dudd -tia c) 3a trebui s) hot)rasc) singur& @ ?arrison, 3reau s)1%i pro%i$i ce3a, spuse Dudd& @ *e anu%e> 0ntreb) ,urke, nelini-tit& @ :ac) 3or s) te p)c)leasc), 3or dori ca tu s) (aci ce3a 3iolent, ca s) te poat) 0nchide&&& :ar tu e-ti prea de-tept pentru a-a ce3a& !ndi(erent 0n ce %od te 3or pro3oca, 3reau s)1%i pro%i$i c) nu le 3ei (ace ni%ic& !n (elul acesta nu te pot atinge& #chii lui ,urke se lu%inar)& @ :u%ne/eule, ai dreptateC spuse el& :eci )sta e planul lorC Ei bine, noi sunte% %ult %ai de-tep$i, nu1i a-a> Dudd au/i cu% u-a s)lii de a-teptare se deschide -i se 0nchide, 0-i pri3i ceasul& .r%)torul pacient sosise de+a& Dudd ap)s) 0ncet pe butonul caseto(onului& @ *red c) a+unge pentru ast)/i, spuse ei& @ 7i 0nregistrat totul pe band)> 0ntreb) ,urke cu ner)bdare& @ Fiecare cu35nt, spuse Dudd& Ni%eni nu 3a putea s)1$i (ac) nici un r)u& E/it)& Nu cred c) ar trebui s) %ai %ergi la birou ast)/i& ai bine du1te acas) -i odihne-te1te& @ Nu pot, -opti ,urke, cu o 3oce 0nc)rcat) de disperare& :ac) nu sunt la birou, 0%i 3or -terge nu%ele de pe u-) -i 0l 3or pune pe aC altcui3a& Se aplec) spre Dudd& Fii atent& :ac) 3or a(la c) e-ti prietenul %eu, 3or 0ncerca s) te ucid) -i pe tine, ,urke se 0ndrept) spre u-a care d)dea spre coridor& # deschise 0ncet -i pri3i de1a lungul coridorului& 7poi se (uri-) a(ar), gr)bit -i speriat& Dudd pri3i 0n ur%a lui, 0ndurerat de ceea ce trebuia s) (ac) cu 3ia$a lui ?arrison ,urke& 6oate dac) ar (i 3enit la el cu -ase luni %ai de3re%e&&& 7poi un g5nd nea-teptat 0l ()cu s)1i 0nghe$e s5ngele 0n 3ene& Era, oare, ,urke de+a un cri%inal> Era, oare, posibil ca el= s) (ie i%plicat 0n %oartea lui Dohn ?anson -i a iui *arol "oberts> ,urke -i ?anson erau pacien$ii lui& <i s1ar (i putut 0nt5lni cu u-urin$)& :e %ai %ulte ori 0n ti%pul ulti%elor luni, -edin$e lui ,urke le1au ur%at pe cele ale lui ?anson& !ar ,urke 0nt5r/iase de %ai %ulte ori& S1ar (i putut 0nt5lni cu ?anson pe coridor& <i, 3)/5ndu1l (rec3ent, ar (i putut s)1i declan-e/e paranoia, s)1l (ac) s) si%t) c) ?anson 0l ur%)re-te, c) repre/int) o a%enin$are pentru el& 0n ce o pri3ea pe *arol, ,urke o 3)/use de (iecare dat) c5nd intrase 0n sala de a-teptare& #are %intea lui bolna3) percepuse 3reo a%enin$are din partea ei care nu putea (i 0ndep)rtat) dec5t prin %oartea ei> :e c5t ti%p era ,urke bolna3 %intal> So$ia -i cei trei copii 0i %uriser) 0ntr1 un incendiu& 7ccident sau nu> :intr1odat) i se p)ru necesar s) a(le %ai %ulte& 6orni spre u-a care d)dea spre sala de a-teptare -i o deschise& @ 6o(ti% 0n)untru, spuse el& 7nne ,lake se ridic), plin) de gra$ie, -i 3eni spre el, un /5%bet prietenos lu%in5ndu1i (a$a& Dudd si%$i acela-i +unghi 0n ini%) ca atunci c5nd o 3)/use pri%a oar)& :e la %oartea lui Eli/abeth i se 0nt5%pla pentru pri%a dat) s) si%t) o e%o$ie puternic) pentru o alt) (e%eie& Nu se%)nau absolut deloc& Eli/abeth (usese blond), %ic) -i cu ochi alba-tri& 7nne ,lake a3ea p)rul negru, ochi incredibil de 3iole$i, %)rgini$i de gene lungi -i negre& Era 0nalt) -i cu un corp superb cu rotun+i%i 3oluptuoase& 73ea o inteligen$) 3ie -i o (ru%use$e clasic)& 7ceasta ar (i ()cut1o s) par) inaccesibil) dac) nu ar (i e2istat c)ldura din ochii ei& 73ea o 3oce +oas) -i pl)cut), u-or r)gu-it)& 7nne se apropia de trei/eci de ani& Era, ()r) 0ndoial), cea %ai (ru%oas) (e%eie pe care Dudd o 3)/use 3reodat)& !ns) pe Dudd 0l (er%ecase acei ce3a ce e2ista dincolo de (ru%use$ea ei& # (or$) aproapeG palpabil) 0l atr)gea spre ea, o reac$ie ine2plicabil)

21

care11 ()cea s) si%t) c) o cunoa-te dintotdeauna& Tr)iri, pe care le cre/use de%ult %oarte, ie-ir) din nou la supra(a$), surprin/5ndu1l prin intensitatea lor& 7p)ruse cu trei s)pt)%5ni 0n ur%) 0n cabinetul lui Dudd, ()r) s) se (i anun$at dinainte& *arol 0i e2plicase, c) progra%ul doctorului era ,%ult prea 0nc)rcat -i c) nu putea lua un nou pacient& !ns) 7nne 0ntrebase 0ncet dac) poate a-tepta& ")%)sese dou) ore 0n sala de a-teptare -i, p5n) la ur%), lui *arol i se ()cuse %il) de ea -i i1o pre/entase doctorului, 9)/5nd1o, Dudd si%$ise o e%o$ie at5t de puternic), 0nc5t 0n pri%ele %inute nici nu 0n$elesese ce anu%e 0i spune, 0-i a%intea c) 0i ceruse s) se a-e/e -i c) ea 0i spusese nu%ele, 7nne ,lake& Nu lucra nic)ieri& Dudd o 0ntrebase ce proble%) are& Ea e/itase, -i 0i r)spunsese c) nu e sigur)& Nu -tia nici %)car dac) are o proble%), 0ntr1ade3)r& .n prieten de1al ei, doctor, 0i spusese c) Dudd este cel %ai str)lucit psiholog din $ar), 0ns) c5nd Dudd o rugase s)1i spun) nu%ele acestui doctor, 7nne s1a eschi3at de la un r)spuns& :up) c5te putea Dudd s)1si dea sea%a, 7nne i1ar (i putut lua nu%ele din cartea de tele(on, 0ncercase s)1i e2plice c5t de co%plicat este progra%ul lui, c), pur -i si%plu, nu1-i putea per%ite s) ia nici un alt pacient& Se o(erise s)1i reco%ande 3reo -ase al$i psihologi, 0ns) 7nne insistase, cal%), ca el s) o trate/e, 0n (inal, Dudd acceptaseH 0n e2terior, e2cept5nd (aptul c) era 0ntr1o stare de 0ncordare, p)rea per(ect nor%al), -i era con3ins c) proble%a ei e una si%pl), -i cu u-urin$) de re/ol3at, 0-i 0ncalc) regula de a nu lua pacien$i ()r) reco%andarea unui %edic -i renun$) la pau/a de %as) pentru a discuta cu 7nne& 0n ulti%ele trei s)pt)%5ni, 3enise la el de dou) ori pe s)pt)%5n), iar Dudd -tia doar cu (oarte pu$in %ai %ult dec5t atunci c5nd 3enise pentru pri%a oar)& 7(lase, 0n schi%b, ce3a despre el 0nsu-i& Se 0ndr)gostise @ pentru pri%a dat) de la %oartea lui Eli/abeth& 8n ti%pul pri%ei -edin$e, Dudd o 0ntrebase dac) 0-i iube-te so$ul -i se detest) pentru (aptul c)1-i dorise s) o aud) spun5nd c) nu& 0ns) ea /isese; @ :a& Este un b)rbat bun -i (oarte puternic& @ *re/i c) pentru tine repre/int) i%aginea unui tat)> o 0ntrebase Dudd& 7nne 0-i 0ntoarse spre el incredibilii ei ochi 3iole$i& @ Nu& Nu c)uta% i%aginea unui tat)& 7% a3ut o 3ia$) (oarte (ericit) 0n copil)rie& @ .nde te1ai n)scut> @ 8n "e3ere, un %ic ora- l5ng) ,oston& @ 6)rin$ii t)i %ai tr)iesc> @ :oar tata& a%a a %urit de in(arct c5nd a3ea% doispre/ece ani& @ a%a -i tat)C t)u au (ost (erici$i 0%preun)> @ :a& Se iubeau (oarte %ult& Se 3ede pe tine, se g5ndi Dudd, (ericit& 6e l5ng) toate bolile, abera$iile -i %i/eriile pe care le 3)/use, pre/en$a lui 7nne 0n cabinetul lui era ca o adiere proasp)t) de pri%)3ar)& @ ai ai (ra$i -i surori> @ Nu& Sunt singurul copil& # %ucoas) r5/g5iat)& 8i /5%bi& :eschis, prietene-te, ()r) nici o ur%) de -iretenie sau a(ectare& 8i po3esti c) tr)ise 0n str)in)tate 0%preun) cu tat)l ei, care lucra la inisterul de E2terne, iar c5nd el se rec)s)torise -i se %utase 0n *ali(ornia, ea 0ncepuse s) lucre/e ca translator la #N.& 9orbea (luent (rance/a, italiana -i spaniola, 0-i cunoscuse 3iitorul so$ 0n !nsulele ,aha%as, 0n ti%pul unei 3acan$e& Era proprietarul unei (ir%e de construc$ii& Nu se si%$ise atras) de el, 0ns) el (usese insistent -i con3ing)tor& La dou) luni dup) ce s1au cunoscut, 7nne se c)s)torea cu el& :e atunci trecuser) -ase luni& Locuiau la o proprietate din NeA Dersey&

22

:oar at5t reu-ise Dudd s) a(le de1a lungul celor -ase -edin$e cu ea& Nu a3ea cel %ai 3ag indiciu despre proble%a ei& 73ea un bloca+ e%o$ional 0n pri3in$a discut)rii ei& 0-i a%inti de c5te3a dintre 0ntreb)rile pe care i le pusese 0n ti%pul pri%ei -edin$e& @ 6roble%a pe care o ai este legat) de so$ul t)u> Nici un r)spuns& @ Sunte$i co%patibili (i/ic, tu -i cu so$ul t)u> @ :a& Stingherit)& @ ,)nuie-ti cu%3a c) ar a3ea o a3entur) cu o alt) (e%eie> @ Nu& 7%u/at)& @ 7i tu o a3entur) cu un b)rbat> @ Nu& Sup)rat)& Dudd e/it), 0ncerc5nd s)1-i dea sea%a care era cea %ai bun) %odalitate de a1i 0n(r5nge re/isten$a& Se hot)r0 pentru o tehnic) de 0ntreb)ri 0n ra(al); 3a atinge (iecare do%eniu i%portant p5n) 3a ni%eri o coard) sensibil)& @ 9) certa$i din cau/a banilor> @ Nu& E (oarte generos& @ 9reo proble%) cu rudele> @ El e or(an& Tat)l %eu locuie-te 0n *ali(ornia& @ Tu -i so$ul t)u a$i (ost 3reodat) to2ico%ani> @ Nu& @ 8l suspecte/i pe so$ul t)u c) ar (i ho%ose2ual> .n r5s gra3, a(ectuos& @ Nu& Dudd insist), pentru c) trebuia& @ 7i a3ut 3reodat) o rela$ie se2ual) cu o (e%eie> @ Nu& .n ton de repro-& *ontinuase cu 0ntreb)ri re(eritoare la alcoolis%, (rigiditate, o sarcin) posibil) de care ea se te%ea 1 tot ceea ce1i trecu prin %inte& <i, de (iecare dat), ea 0l pri3ise cu ochii g5nditori, inteligen$i, -i doar cl)tinase din cap& #ri de c5te ori 0ncercase s)1i de(ineasc) proble%a, ea 0l 0nt5%pina cu; OTe rog s) ai r)bdare cu %ine, Las)1%) s) o (ac a-a cu% cred euG& *u oricine altcine3a, Dudd ar (i renun$at de%ult, 0ns) -tia c) trebuie s) o a+ute& <i trebuia s) continue s) o 3ad)& # l)sase s) 3orbeasc) despre orice subiect dorea& 7nne c)l)torise printr1o %ul$i%e de $)ri 0%preun) cu tat)l ei -i 0nt5lnise oa%eni (ascinan$i& 73ea, o %inte iute -i un nea-teptat si%$ al u%orului& :escoperi c) le plac acelea-i c)r$i, aceea-i %u/ic), acelea-i piese de teatru& Era 0n$eleg)toare -i prietenoas), dar Dudd niciodat) nu obser3) nici cel %ai %ic se%n c) ar reac$iona la pre/en$a lui alt(el dec5t ca 0n (a$a unui doctor& *e ironie a%ar), 0n subcon-tientul s)u c)utase ani de /ile pe cine3a ca 7nne, iar acu%, c) ea intrase 0n 3ia$a lui, %eseria 0i cerea s) o a+ute s)1-i re/ol3e proble%a, indi(erent care ar (i (ost ea, -i s) o tri%it) 0napoi la so$ul ei, *5nd 7nne p)-i 0n cabinetul lui, Dudd se 0ndrept) spre scaunul de l5ng) canapea, a-tept5nd ca ea s) se 0ntind) pe ea, @ 7st)/i nu, spuse ea 0ncet& 7% 3enit doar s) 3)d dac) nu te pot a+uta cu ce3a& Ei o pri3i cu ochi %ari, r)%5n5nd pentru o clip) ()r) glas& 0n ulti%ele dou) /ile trecuse prin ni-te e%o$ii at5t de tulbur)toare, 0nc5t si%patia ei nea-teptat) 0l l)s) ()r) 3lag)& 0n ti%p ce se uita la ea, si%$i o dorin$) s)lbatic) s)1i dest)inuie tot ce se 0nt5%plase& S)1i po3esteasc) despre co-%arul care pusese st)p5nire pe el, despre cBrea3y -i presupunerile lui idioate& :ar -tia c) nu o poate (ace& El era doctorul -i ea era pacienta lui&

23

@ ai r)u& # iubea, iar& ea era (e%eia de care nu se putea apropia pentru c) apar$inea so$ului ei& Ea st)tea 0n (a$a lui, ur%)rindu1l atent)& Dudd d)du doar din cap, ne0ndr)/nind s) 3orbeasc)& @ *arol %i1a (ost (oarte drag), spuse 7nne& :e ce ar (i ucis1o cine3a> @ Nu -tiu,, spuse Dudd& @ 6oli$ia nu b)nuie-te ni%ic> *u% s) nuC 0-i /ise Dudd, cu a%)r)ciune& :ac) 7nne ar -tiC Ea 0l pri3ea ciudat& @ 6oli$ia are c5te3a teorii, spuse Dudd& @ <tiu c5t de groa/nic trebuie s) te si%$i& Nu a% 3rut dec5t s) 3in s)1$i spun c5t de r)u 0%i pare& Nu era% sigur) c) te 3oi g)si aici& @ Nu a3ea% de g5nd s) 3in, spuse Dudd& :ar 1 uite, sunt aici& <i din %o%ent ce a%5ndoi sunte% aici, ce1ar (i s) %ai discut)% pu$in despre tine> 7nne e/it)& @ Nu cred c) %ai a3e% despre ce s) discut)%& Dudd si%$i cu% 0i tresare ini%a& :u%ne/eule, te rog, nu o (ace s)1%i spun) c) nu o 3oi %ai 3edea niciodat), @ S)pt)%5na 3iitoare plec 0n Europa cu so$ul %eu& @ inunat, se au/i el replic5nd& @ ) te% c) te1a% ()cut s)1$i pier/i ti%pul cu %ine, doctore, -i 0%i cer scu/e& @ Te rog s) nu o (aci& spuse Dudd, :escoperi c) 3ocea 0i era sugru%at) de e%o$ie, 0l p)r)sea& 8ns) bine0n$eles c) ea nu -tia asta& Se purta copil)re-te& intea 0i reac$iona logic 0n ti%p ce sto%acul 0l chinuia din cau/a durerii (i/ice c) o 3a pierde& 6entru totdeauna, 7nne 0-i deschise po-eta -i scoase ni-te bani& #bi-nuia s)1i pl)teasc) dup) (iecare 3i/it), spre deosebire de ceilal$i pacien$i care 0i tri%iteau cecuri& @ Nu, spuse Dudd, repede& 7i 3enit ca prieten)& <i eu 0$i sunt recunosc)tor, Dudd ()cu ceea ce nu %ai ()cuse niciodat) cu un pacient& @ 7- 3rea s) %ai 3ii 0nc) o dat), spuse el& Ea 0l pri3i, t)cut)& @ :e ce> 6entru c) nu suport s)1$i dau dru%ul at5t de repede, 0-i /ise el& 6entru c) niciodat) nu 3oi %ai 0nt5lni pe cine3a ca tine& 6entru c) a- 3rea ca eu s) te (i cunoscut pri%ul& 6entru c) te iubesc, 0ns) cu 3oce tare spuse; @ ) g5ndea% c) ar trebui s) g)si% o 0ncheiere& S) %ai discut)% pu$in pentru a (i siguri c) $i1ai dep)-it proble%a& Ea 0i /5%bi cu -iretenie& @ 7dic), s) %ai 3in o dat) pentru a trece e2a%enul de diplo%)> @ *a% a-a ce3a, spuse el& 9ei 3eni> @ :ac) asta 3rei, (ire-te& Se ridic)& Nu $i1a% dat nici o -ans), 0ns) -tiu c) e-ti un doctor e2celent& :ac) 3reodat) 3oi a3ea ne3oie de a+utor, 3oi 3eni la tine& 8ntinse %5na -i el i1o lu)& Str5ngerea ei de %5n) (u (er%), c)lduroas)& Dudd si%$i din nou aceea-i atrac$ie ire/istibil) care e2ista 0ntre ei -i se %ir) c) ea nu si%te ni%ic& @ Ne 3ede% 3ineri, spuse ea& @ 7tunci, pe 3ineri& # ur%)ri ie-ind prin u-a care d)dea spre coridor -i se ias) s) cad) pe scaun& Niciodat) 0n 3ia$a lui nu se %ai si%$ise at5t de singur, 0ns) nu putea s) /ac) aici, ()r) s) (ac) ni%ic& Trebuia s) e2iste o e2plica$ie -i, dac) cBrea3y nu inten$iona s) o g)seasc), 3a trebui s) o descopere el 0nainte ca cBrea3y s)1l distrug)& 6artea 24

0ngro/itoare era c) locotenentul cBrea3y 0l suspecta de dou) cri%e pe care nu putea do3edi c) nu Ce1a co%is& 6utea (i arestat 0n orice clip), iar asta 0i 3a distruge cariera& Era 0ndr)gostit de o (e%eie c)s)torit) pe care o 3a %ai 3edea doar o singur) dat)& Se (or$) s) se g5ndeasc) 0a lucruri %ai pl)cute, 0ns) ni%ic nu1i 3eni 0n %inte& "estul /ilei trecu (oarte 0ncet& *5$i3a dintre pacien$i a%intir) de uciderea lui *arpC, dar cei cu ade3)rat bolna3i erau prea tulbura$i -i preocupa$i doar de persoana (or, pentru a se %ai g5ndi -i la altce3a& Dudd 0ncerc) s) se concentre/e, 0ns) g5ndurile 0i /burau %ereu 0n alt) parte, c)ut5nd r)spunsuri la ceea ce se 0nt5%plase& 9a re1 asculta ben/ile %ai t5r/iu pentru a 3edea dac) nu1i sc)pase ce3a& La ora -apte, dup) ce Dudd 0-i conduse a(ar) -i ulti%ul pacient, se 0ndrept) spre dulapul cu b)uturi -i 0-i turn) un coniac %are& ,)utura 0i ()cu s) tresar) -i 0-i a%inti, brusc, c) nu luase nici %icul de+un, nici pr5n/ul& B5ndul la %5ncare 0i pro3oc) grea$)& Se a-e/) pe un scaun -i se g5ndi la cele dou) cri%e& Nu e2ista ni%ic 0n dosarele pacien$ilor s)i care s) indice c) unul dintre ei ar (i capabil de cri%)& .n -anta+ist ar (i 0ncercat, poate, s) le (ure& :ar -anta+i-tii sunt ni-te la-i care se ba/ea/) pe sl)biciunile altora, iar dac) *arol l1ar (i surprins pe unul, -i acesta ar (i ucis1o, ar (i ()cut1o repede, cu o singur) lo3itur)& Nu ar 0i torturat1o& Trebuia s) e2iste o alt) e2plica$ie& Dudd r)%ase %ult ti%p 0n cabinetul s)u, %intea lui anali/5nd 0ncet e3eni%entele din ulti%ele dou) /ile& 0n cele din ur%), o(t) -i renun$)& 6ri3i ceasul de pe perete -i 0i surprinse (aptul c) era at5t de t5r/iu& 65n) plec) din cabinet era trecut de+a de ora nou)& !e-ind din holul cl)dirii -i p)-ind pe strad), 0l i/bi o ra(ala de 35nt rece& 0ncepuse din nou s) ning)& 4)pada c)dea din cer rotindu1se 0n 35rte+uri, -terg5nd u-or contururile cl)dirilor, -i totul ar)ta de parc) ora-ul ar (i (ost pictat pe o p5n/) care 0nc)Pnu se uscase, tar 3opselele curgeau +os, topind /g5rie1nori -i str)/i 0n gri1uri -i alburi (luide& !n 3itrina unui %aga/in, de cealalt) parte a lui Le2ington 73enue, o recla%) 0n alb -i ro-u a3erti/a; ai sunt N /ile de cu%p)r)turi p5n) la *r)ciun& @ *r)ciunul, 0-i 0ndep)rt) cu hot)r5re g5ndurile de la eC -i porni pe strada care era pustie, cu e2cep$ia unui pieton 0n dep)rtare, gr)bindu1se acas) la so$ie sau iubit)& Dudd se tre/i 0ntreb5ndu1se ce ()cea 7nne& Era, probabil, acas) cu so$ul ei, discut5nd despre /iua lui la birou, curioas) -i plin) de a(ec$iune& Sau erau de+a 0n pat -i&&& #pre-te1teC 8-i spuse el& Nu se 3edea nici o %a-in) pe strada b)tut) de 35nt, a-a c), 0nainte de a a+unge la col$, Dudd porni s) o tra3erse/e 0n diagonal), 0ndrept5ndu1se spre gara+ul 0n care 0-i $inea %a-ina 0n ti%pul /ilei& 7+ung5nd 0n %i+locul str)/ii, au/i un /go%ot 0n spatele lui -i se 0ntoarse& # li%u/in) %are, neagr), cu (arurile stinse, 3enea spre el, cauciucurile str)duindu1se s) 0nainte/e prin pulberea (in) a /)pe/ii& Era doar la trei %etri de el& ,e$i3an idiot, 0-i spuse Dudd& :erapea/) -i 3a %uri 0ntr1un accident& Dudd se r)suci -i porni 0napoi spre trotuar -i siguran$)& ,otul %a-inii se 0ndrept) spre el, %a-ina acceler5nd& Dudd 0-i d)du sea%a %ult prea t5r/iu c) %a-ina 3rea s) treac) peste el& .lti%ul lucru pe care -i1l a%inti a& (ost ce3a dur lo3indu1se de pieptul lui -i o ciocnire asur/itoare care 0i sun) 0n urechi ca un bubuit de tunet& Strada 0ntunecat) se lu%in) brusc de str)lucitoare (ocuri de arti(icii care e2plodar) 0n capul lui& 0n (rac$iunea de secund) a acelei ilu%in)ri, Dudd descoperi r)spunsul la tot ce se 0nt5%plase& <tia de ce au (ost uci-i Dohn ?anson -i *arol "oberts& 0l cuprinse o e2altare s)lbatic)& Trebuia s)1i spun) lui cBrea3y& 7poi lu%ina p)li -i r)%ase doar t)cerea 0ntunericului u%ed& :e a(ar), sec$ia nou)spre/ece de poli$ie se%)na cu cl)direa 3eche, d)r)p)nat) a unei -coli cu patru eta+e; c)r)%id) cenu-ie, tencuial) de ghips -i corni-e albite de %urd)riile unor genera$ii 0ntregi de poru%bei& Sec$ia nou)spre/ece r)spundea de 25

/ona anhattan, de la strada *inci/eci -i nou) la #pt/eci -i -ase, -i de la Fi(th 73enue la East "i3er& Tele(onul de la spital prin care se anun$a un accident de %a-in) (u 0nregistrat la c5te3a %inute dup) ora /ece -i trans(erat i%ediat la brigada de detecti3i& Sec$ia nou)spre/ece a3ea o noapte agitat)& :in cau/a 3re%ii crescuse nu%)rul 3iolurilor -i al (urturilor& Str)/ile pustii de3eniser) o $ar) 0nghe$at) a ni%)nui, unde +e(uitorii 0i pr)dau pe hoinarii ne(erici$i care se r)t)ciser) pe teritoriul lor& *ei %ai %ul$i detecti3i erau pe teren 0n patrulare, iar biroul lor era gol, cu e2cep$ia detecti3ului Frank 7ngeli -i a unui sergent, care interoga un suspect de incendiu& *5nd tele(onul sun), 7ngeli r)spunse& Era o sor) care a3ea 0n gri+) o 3icti%) a unui accident de %a-in)& 6acientul dorea s) 3orbeasc) cu locotenentul cBrea3y& cBrea3y era plecat 0n %isiune& *5nd ea 0i spuse lui 7ngeli nu%ele pacientului, acesta o asigur) c) 3a 3eni c5t %ai repede& 7ngeli toc%ai punea receptorul 0n (urc), c5nd cBrea3y p)-i 0n)untru& 7ngeli 0i po3esti repede despre tele(onul pri%it& @ 7r (i bine s) %erge% c5t %ai repede la spital, spuse 7ngeli& @ Las= c) nu %oare& ai 0nt5i 3reau s) 3orbesc cu poli$istul de la sec$ia unde s1a produs accidentul& 7ngeli 0l ur%)ri (or%5nd nu%)rul de tele(on& Se 0ntreb) dac) c)pitanul ,ertelli 0i po3estise lui cBrea3y despre discu$ia a3ut) cu el& Fusese scurt) -i ia obiect& @ Locotenentul cBrea3y este un poli$ist bun, spusese 7ngeli, dar cred c) se las) in(luen$at de ce s1a 0nt5%plat acu% cinci ani& *)pitanul ,ertelli 0i aruncase o pri3ire lung) -i rece& @ 8i acu/i c)1i 0nscenea/) un proces doctorului Ste3ens> @ Nu 0l acu/ de ni%ic, c)pitane& 7% cre/ut doar c) ar trebui s) (i$i la curent cu aceast) situa$ie& @ #&M&, acu% sunt <i discu$ia lor se ter%inase& *on3orbirea tele(onic) a lui cBrea3y dur) trei %inute, ti%p 0n care acesta %or%)i -i 0-i not) ce3a, iar 7ngeli se pli%b), ner)bd)tor, 0ncoace -i 0ncolo& 4ece %inute %ai t5r/iu, detecti3ii erau 0ntr1o %a-in) de patrulare, 0n dru% spre spital& *a%era 0n care se a(la Dudd era la eta+ul -ase, Sa cap)tul unui coridor lung -i %ohor5t, i%pregnat de %irosul dulce1boln)3icios speci(ic tuturor spitalelor& Sora care tele(onase 0i conducea spre ca%era lui @ 8n ce stare se a(l)> 0ntreb) cBrea3y& @ 7sta 3) 3a spune doctorul, r)spunse ea 0n$epat)& 7poi continu), obligat) s)1i in(or%e/e; E o %inune c) o%ul acesta nu a (ost ucis& 7re, probabil, o co%o$ie cerebral), c5te3a 35n)t)i 0n regiunea coastelor -i e r)nit la bra$ul drept& @ E con-tient> 0ntreb) 7ngeli& @ :a& <i ne este (oarte greu s)1l (ace% s) r)%5n) 0n pat& Se 0ntoarse spre cBrea3y& Spune %ereu c) trebuie s) 3orbeasc) cu du%nea3oastr)& 7u intrat 0n ca%er)& 7ici se a(lau -ase paturi, toate ocupate& Sora le ar)t) un pat de l5ng) col$ul 0ndep)rtat care a3ea perdeaua tras), iar 7ngeli se 0ndrept) spre el, ridic5nd1o& Dudd era 0ntins, spri+init de perne& *hipul 0i era palid -i a3ea un banda+ pe (runte& ,ra$ul st5ng 0i era prins 0ntr1o e-ar()& cBrea3y 3orbi pri%ul& @ 7% au/it c) a$i a3ut un accident& @ Nu a (ost un accident, spuse Dudd& *ine3a a 0ncercat s) %) ucid)& 9ocea 0i ora slab) -i nesigur)& @ *ine> 0ntreb) 7ngeli& 26

@ Nu -tiu, dar toate se potri3esc& Se 0ntoarse spre cBrea3y& .ciga-ii nu1i ur%)reau pe ?anson -i pe *arol& 6e %ine %) 3oiau %ort& cBrea3y 0l pri3i surprins& @ *e 3) (ace s) crede$i a-a ce3a> @ ?anson a (ost ucis pentru c) purta i%per%eabilul %eu galben& 6robabil %1au 3)/ut intr5nd 0n cl)dire 0%br)cat 0n acel i%per%eabil& *5nd a ie-it ?anson 0%br)cat cu el, l1au con(undat cu %ine& @ E posibil, spuse 7ngeli& @ ,ine0n$eles, /ise cBrea3y& Se 0ntoarse spre Dudd& <i c5nd au descoperit c) au ucis pe cine nu trebuia, au intrat 0n birou, au s%uls hainele de pe tine -i au descoperit c) erai, de (apt, o %icu$) negres), -i s1au 0n(uriat a-a de tare, c) te1au o%or5t 0n b)taie& @ *arol a (ost ucis) pentru c) au g)sit1o acolo c5nd au 3enit dup) %ine, spuse Dudd& cBrea3y 0-i 35r0 %5na 0n bu/unarul de la +achet) -i 0-i scoase, 0nse%n)rile& @ Toc%ai a% discutat cu c)pitanul de la sec$ia unde s1a 0nt5%plat accidentul& @ Nu a (ost un accident, @ *on(or% raportului poli$iei, treceau strada pe ro-u& Dudd se holb) la ei& @ Trecea% pe ro-u> repet) el, ()r) 3lag)& @ 7$i tra3ersat prin %i+locul str)/ii, doctore& @ Nu se 3edea nici o %a-in) -i eu&&& @ Era o %a-in), 0l corect) cBrea3y& :oar c) nu a$i 3)/ut1o& Ningea -i 3i/ibilitatea era slab)& 7$i ap)rut de nic)ieri& <o(erul a pus (r5n), a derapat -i 31a lo3it& 7poi a intrat 0n panic) -i a (ugit de !a locul accidentului, @ Nu a-a s1a 0nt5%plat -i %a-ina a3ea (arurile stinse, @ <i crede$i c) asta e o do3ad) c) i1a ucis pe ?anson -i pe *arol "obert> @ *ine3a a 0ncercat s) %) ucid), insist) Dudd& cBrea3y, cl)tin) din cap& @ N1o s)1$i %earg), doctore, @ *e n1o s) %earg)> 0ntreb) Dudd& @ *hiar le1ai a-teptat ca eu s)1%i pierd 3re%ea c)ut5nd un uciga- %isterios pentru ca tu s) scapi de orice b)nuial)> ,rusc, tonul 3ocii lui de3eni (oarte aspru& <tiai c) secretara era 0ns)rcinat)> Dudd 0nchise ochii -i 0-i l)s) capul s) cad) pe perne& :eci despre asta 3oia *arol s) discute cu el& 7proape c) ghicise& !ar acu%, cBrea3y 3a crede&&& :eschise ochii& @ Nu, spuse el, obosit& N1a% (ost eu& *apul 0ncepu s)1i /35cneasc) din nou& :urerea 0i re3enea, 0nghi$i pentru a 0nl)tura grea$a care 0l cuprinsese& 7r (i 3rut s) che%e sora, dar nici nu10 trecea prin cap s)1i dea 3reo satis(ac$ie !ui cBrea3y& @ 7% studiat dosarele de la tribunal, spuse cBrea3y& *e1ai /ice dac) $i1a- spune c) %icu$a -i si%patica ta secretar) 0ns)rcinat) a (ost o prostituat), 0nainte de a (i anga+at) la tine> :urerea de cap de3enea tot %ai puternic)& 7i -tiut asta, doctore Ste3ens> Nu e ne3oie s)1%i r)spun/i& # 3oi (ace eu 0n locul t)u& 7i -tiut pentru c) tu ai cules1o de la tribunal cu patru ani 0n ur%), c5nd a (ost arestat) pentru acostarea unor b)rba$i& Nu este pu$in ca% deplasat pentru un doctor respectabil s) anga+e/e ca secretar) o (ost) prostituat), %ai ales 0ntr1un cabinet pentru 0nalta societate> @ Nici o (e%eie nu se na-te prostituat), spuse Dudd& 7% 0ncercat doar s)1i dau o -ans) unui copil de -aispre/ece ani& 27

@ <i, pe de alt) parte, s)1$i (aci rost de o %icu$) negres) pe gratis& @ Tic)los a(urisitC cBrea3y 0i /5%bi sardonic& @ .nde ai dus1o pe *arol dup) ce ai luat1o de ia tribunal> @ 7cas) la %ine& @ <i a dor%it acolo> @ :a& cBrea3y r5n+i, @ E-ti, 0ntr1ade3)r, un e2e%plar rarC 0$i alegi o t5r() t5n)r) -i dr)gu$) ia tribunal -i o duci s)1-i petreac) noaptea 0n aparta%entul t)u& La ce1$i trebuia 1 ca partener) de -ah> :ac) /ici c) nu te1ai culcat cu ea, atunci e2ist) %ari -anse s) (ii ho%ose2ual& <i ia ghice-te de cine te leag) asta> E2act& Dohn ?anson& :ac) 0ns) te1ai culcat cu *arol, atunci 0nsea%n) c) ai %ai ()cut1o -i alt)dat), p5n) c5nd ai l)sat1o 0ns)rcinat)& <i ai tupeul s) /aci acolo -i s)1%i spui o po3este cusut) cu a$) alb) despre un %aniac care1-i petrece ti%pul ucig5nd oa%eni> cBrea3y se 0ntoarse -i ie-i din ca%er), cu (a$a ro-ie de (urie& Lo3iturile de ciocan pe care Dudd le si%$ea 0n cap de3enir) o agonie 0ngro/itoare& 7ngeli 0l pri3ea 0ngri+orat, @ 9) si%$i$i bine> @ Trebuie s) %) a+u$i, spuse Dudd& *ine3a 0ncearc) s) %) ucid)& Suna ca o la%enta$ie p5n) -i pentru urechile sale& @ *ine ar a3ea 3reun %oti3 s) 3) ucid), doctore> @ Nu -tiu& @ 73e$i du-%ani> @ Nu& @ 91a$i culcat 3reodat) cu so$ia sau cu prietena altui b)rbat> Dudd cl)tin) din cap, regret5nd i%ediat %i-carea, @ 73e$i 3reo %o-tenire de pri%it 1 rude care ar dori s) 3) eli%ine> @ Nu& 7ngeli o(t)& @ #&M& :eci, nu e2ist) nici un %oti3 s) 3) ucid) cine3a& :ar pacien$ii> *red c) ar (i bine s) ne da$i o list) pentru a1i putea 3eri(ica& @ Nu pot (ace a-a ce3a& @ Nu 3) cer dec5t nu%ele lor& @ 8%i pare r)u& 0i era tot %ai greu s) 3orbeasc)& :ac) a- (i dentist sau pedichiurist, 31a- da1o i%ediat& :ar nu 0n$elege$i> #a%enii )-tia au proble%e& *ei %ai %ul$i, proble%e (oarte serioase& :ac) a$i 0ncepe s) le pune$i 0ntreb)ri, nu nu%ai c) le1a$i distruge ner3ii, i1a$i (ace chiar s)1-i piard) 0ncrederea 0n %ine& Nu a- %ai (i capabil s)1i trate/& Nu pot s) 3) dau o ast(el de list)& 7ngeli 0l pri3i t)cut, apoi 0ntreb); @ *u% a$i nu%i du%nea3oastr) un o% care crede c) to$i 3or s)1l ucid)> @ 6aranoic, r)spunse Dudd, 9)/u e2presia de pe chipul lui 7ngeli& :oar nu cre/i c),&&> @ 6une$i13) 0n locui %eu, spuse 7ngeli& :ac) eu a- (i acu% 0n acel pat -i a- 3orbi a-a cu% 3orbi$i du%nea3oastr), iar du%nea3oastr) a$i (i doctorul, ce a$i crede despre %ine> Dudd 0nchise ochii din cau/a 3alurilor de durere din capul s)u& 7u/i 3ocea !ui 7ngeli continu5nd; @ cBrea3y %) a-teapt)& Dudd deschise ochii& 28

@ # clip) doar, :)1%i o -ans) s) do3edesc c) spun ade3)rul& @ *u%> @ !ndi(erent cine a 0ncercat s) %) ucid), 3a 0ncerca din nou& 9reau pe cine3a l5ng) %ine& :ata 3iitoare, c5nd 3or 0ncerca, 0i 3a prinde& 7ngeli 0l pri3i drept 0n ochi& @ :octore Ste3ens, dac) cine3a 3rea, 0ntr1ade3)r, s) 3) ucid), nu1l 3or putea opri toi poli$i-tii din lu%ea asta& :ac) nu 3a reu-i 0ntr1un (el, 3a 0ncerca 0n altul& :ac) nu ast)/i, atunci %5ine& Nu are i%portan$) dac) e-ti rege, pre-edinte sau un o% obi-nuit& 9ia$a este un (ir (oarte sub$ire& Nu1$i trebuie dec5t o secund) ca s)1l rupi, @ <i nu se poate (ace absolut ni%ic> @ 6ot s) 3) dau un s(at, 6une$i13) yale noi la u-ile aparta%entului -i asigura$i13) c) (erestrele sunt bine 0nchise& Nu l)sa$i pe ni%eni s) intre 0n aparta%ent Nu%ai dac) 0l cunoa-te$i& Nici un b)iat 3enit s) 3) aduc) ce3a, doar dac) a$i ()cut o co%and)& Dudd d)du din cap& B5tul 0i era uscat -i 0l ustura& @ *l)direa 0n care locui$i are un portar -i un li(tier, continu) 7ngeli& 6ute$i a3ea 0ncredere 0n ei> @ 6ortarul lucrea/) acolo de /ece ani& Li(tierul de opt& i1a- 0ncredin$a 3ia$a 0n %5inile lor, 7ngeli 0ncu3iin$) d5nd din cap& @ ,ine, *ere$i1le s) (ie %ult %ai 3igilen$i& :ac) 3or (i cu ochii 0n patru, 3a (i (oarte di(icil s) se (uri-e/e cine3a 0n aparta%entul du%nea3oastr)& *u% r)%5ne cu cabinetul> 9e$i anga+a o alt) secretar)> Dudd se g5ndi la cine3a str)in st5nd la biroul lui *arol, pe scaunul ei, 0l /gudui un spas% de (urie nea+utorat), @ Nu chiar acu%& @ B5ndi$i13) s) anga+a$i un b)rbat, spuse 7ngeli& @ ) 3oi g5ndi& 7ngeli se 0ntoarse s) plece, apoi se opri& @ 7% o idee, spuse el e/it5nd, dar s1ar putea s) nu 0nse%ne %are lucru& @ :a> Dudd detest) ner)bdarea din propria1i 3oce, @ Tipu= care l1a ucis pe partenerul lui cBrea3y&&& @ 4i((ren& @ 7 (ost, 0ntr1ade3)r, nebun> @ :a& 7 (ost tri%is la spitalul atteAan State pentru cri%inali bolna3i %intal& @ 6oate c) 3) 0n3ino3)$e-te pe du%nea3oastr) pentru c) a a+uns acolo& 9oi 3eri(ica& :oar pentru a (i siguri c) nu a sc)pat sau nu i@ au dat dru%ul& Suna$i1%) %5ine di%inea$)& @ ul$u%esc, spuse Dudd, recunosc)tor& @ 7sta e %eseria %ea& :ar dac) sunte$i 3ino3at, 0l 3oi a+uta pe cBrea3y s) g)seasc) toate do3e/ile 0%potri3a du%nea3oastr)& Se 0ntoarse s) plece& Se opri din nou& Nu e ne3oie s)1i spune$i lui cBrea3y c)1l 3eri(ic pe 4i((ren& @ Nu o 3oi (ace& *ei doi b)rba$i 0-i /5%bir)& 7ngeli plec)& Dudd r)%ase din nou singur& :ac) situa$ia lui i se p)ruse su%br) di%inea$a, acu% era -i %ai 0ngro/itoare& Dudd -tia& c) ar (i (ost de%ult arestat pentru cri%), dac) nu ar (i e2istat caracterul lui cBrea3y& cBrea3y dorea r)/bunare -i -i1o dorea at5t de %ult 0nc5t 3oia s) se asigure c) are 0n posesia sa toate do3e/ile pentru a1l inculpa& S) (i (ost, 0ntr1ade3)r, un accident> Strada (usese acoperit) de /)pad), iar %a-ina derapase -i1( lo3ise din gre-eal), 0ns) atunci de ce nu a3usese (arurile aprinse> <i de unde ap)ruse at5t de nea-teptat> 29

Era con3ins c) un asasin lo3ise -i 3a %ai lo3i din nou, *u g5ndul acesta 0n %inte, ador%i& 7 doua /i dis1de1di%ineat), 6eter -i Nora ?adley 0i ()cur) o 3i/it) la spital& 7u/iser) despre accident la -tirile de di%inea$)& 6eter era de 35rsta lui Dudd, %ai scund dec5t el, -i e2agerat de slab& 7%5ndoi erau din acela-i ora-, din Nebraska, -i ()cuser) 0%preun) (acultatea de %edicin)& Norah era engle/oaic) ,lond),, cu obra+i buc)la$i -i un bust generos, ca% %are pentru cei un %etru cinci/eci ai ei& Era plin) de 3iat), 0ndr)gind pe toat) lu%ea, -i dup) cinci %inute petrecute 0n co%pania ei, oa%enii si%$eau c) o cunosc dintotdeauna, @ 7r)$i 0ngro/itor, spuse 6eter, studiindu1l critic pe Dudd& @ 7sta 0%i place, doctore& # atitudine lini-titoare& :urerea de cap aproape c) disp)ruse, iar 0n corp nu si%$ea dec5t ni-te +unghiuri u-oare, suportabile& Norah 0i 0ntinse un buchet de garoa(e, @ Ei1a% adus ni-te (lori, scu%pule, spuse ea& S)r%anul de tine& Se aplec) -i 0l s)rut) pe obra/& @ *u% s1a 0nt5%plat> 0ntreb) 6eter& Dudd e/it) o clip)& @ .n accident stupid& @ Neca/urile se $in lan$, nu1i a-a> 7% citit despre *arol& @ E 0ngro/itor, spuse Norah, 0%i era a-a de drag)& Dudd /ise cu 3ocea g5tuit); @ <i %ie, @ E2ist) 3reo -ansa s) (ie prins tic)losul care te1a lo3it> 0ntreb) 6eter, @ 6oli$ia 0ncearc), @ 8n /iarul de di%inea$) scrie c) un anu%e locotenent cBrea3y este (oarte aproape de a (ace o arestare& <tii cu%3a despre ce e 3orba> @ 6u$in, spuse Dudd, sec& Lui cBrea3y nu 0i place s) %) tin) ia curent, @ Nu1i dai sea%a c5t de %inuna$i sunt poli$i-tii dec5t atunci c5nd ai ne3oie de ei, spuse Norah& @ :octorul ?arris %i1a dat 3oie s) arunc o pri3ire peste radiogra(iile tale& 7i c5te3a 35n)t)i ur5te, dar nu e rupt ni%ic& 9ei pleca de aici peste c5te3a /ile& 0ns) Dudd -tia c) nu are ti%p de pierdut& .r%)toarea Du%)tate de or) -i1au petrecut1o discut5nd despre (leacuri, e3it5nd cu gri+) s) po%eneasc) de *arol "oberts, 6eter -i Norah nu -tiau c) Dohn ?anson a (ost un pacient de1ai iui Dudd& :in %oti3e cunoscute doar de el, cBrea3y nu trans%isese presei aceast) in(or%a$ie& *5nd s1au preg)tit s) plece, Dudd si ceru (ui 6eter s) 3orbeasc) 0ntre patru ochi& 0n ti%p ce Norah a-tepta a(ar), Dudd 0i po3esti lui 6eter despre ?arrison ,urke& @ 8%i pare r)u, spuse 6eter, *5nd D1a% tri%is ia tine, -tia% c) e 0ntr1o stare deplorabil), dar spera% c) 0nc) %ai e2ist) ti%p pentru a (i a+utat& ,ine0n$eles c) 3a trebui s)1l tri%i$i ia un a/il& *5nd o 3ei (ace> @ :e 0ndat) ce ies de aici& spuse Dudd& !ns) -tia c) %inte& Nu 3oia s)1l tri%it) pe ?arrison ,urke la un spital de nebuni& Nu 0nc)& ai 0nt5i 3oia s) a(le dac) ,urke putuse co%ite cele dou) cri%e& @ :ac) te pot a+uta cu ce3a, prietene, d)1%i un tele(on& 7poi 6eter plec)& Dudd r)%ase 0ntins 0n pat, pl)nuindu1-i ur%)toarea %i-care& :in %o%ent ce nu e2ista nici un %oti3 logic s)1i doreasc) cine3a %oartea, era e3ident c) a%bele cri%e au (ost co%ise de un bolna3 psihic, de cine3a care1l considera r)spun/)tor pentru o 30

nedreptate& Singurii care ar (i putut intra 0n aceast) categorie ar (i (ost ?arrison ,urke -i 7%os 4i((ren, cel care 0l ucisese pe partenerul lui cBrea3y& :ac) ,urke nu a3ea nici un alibi pentru di%inea$a 0n care ?anson (usese asasinat, atunci Dudd 0i 3a cere detecti3ului 7ngeli s)1l 3eri(ice %ai a%)nun$it& :ac) ,urke a3ea un alibi, atunci se 3a concentra asupra lui 4i((ren& Senti%entul de disperare 0ncepu s)1l p)r)seasc)& Si%$ea c), 0n s(5r-it, (ace ce3a& :intr1odat) de3eni teribil de ner)bd)tor s) plece c5t %ai repede din spital& *he%) sora -i 0i spuse c) dore-te s) 3orbeasc) cu doctorul ?arris& 6este /ece %inute, Sey%our ?arris intr) 0n ca%er)& Era un b)rbat (oarte %ic de statur), cu ochi alba-tri str)lucitori -i s%ocuri de p)r negru pe obra/& Dudd 0l cuno-tea de (oarte %ult ti%p -i a3ea un %are respect pentru el& @ 7-a deciC Fru%oasa ador%it) s1a tre/it, 0n s(5r-it&& 7r)$i groa/nic& Dudd se ca% s)turase s) o tot aud)& @ ) si%t bine, %in$i el& 9reau s) plec& @ *5nd> @ 7cu%& :octorul ?arris 0i arunc) o pri3ire 0nc)rcat) de repro-uri& @ 7bia ai 3enit& :e ce nu 3rei s) %ai pier/i 3re%ea pe aici 0nc) 3reo c5te3a /ile> 0i tri%it c5te3a surori ni%(o%aniace ca s)1i $in) co%panie& @ ul$u%esc, Sey%our, :ar trebuie s) plec, :octorul ?arris o(t)& @ #&M& Tu e-ti doctorul, doctore, 0n ce %) pri3e-te, nu %i1a- l)sa nici pisica s) ias) pe strad) dac) ar ar)ta ca tine& 0l pri3i p)trun/)tor& Te pot a+uta cu ce3a> Dudd cl)tin) din cap& @ # tri%it pe do%ni-oara ,edpan s)1ti aduc) hainele& # +u%)tate de or) %ai t5r/iu, (ata de la recep$ie che%) un ta2i pentru el, 7+unse la cabinet la /ece -i cincispre/ece& 6ri%ul !ui pacient, Teri Lashburn, a-tepta pe coridor& 7cu% dou)/eci de ani, Teri (usese unui dintre cele %ai %ari staruri ale ?ollyAood1ului& *ariera ei se ter%inase peste noapte, ea se c)s)torise cu proprietarul unui depo/it de cherestea -i disp)ruse de pe scena public), :e atunci, Teri %ai (usese c)s)torit) de 3reo cinci sau -ase ori, iar acu% locuia ia NeA Kork, cu ulti%ul ei so$, un i%portator, 9)/0ndu11 pe Dudd pe coridor, se ridic) -i1l pri3i (urioas), @ Ei,&, spuse ea& :iscursul de repro- pe care 0l e2ersase 0i 0nghe$) pe bu/e c5nd 0i 3)/u (a$a& *e s1a 0nt5%plat cu tine> 0ntreb) ea& 7r)$i de parc) ai (i ni%erit 0ntr1un %ala2or e2citat& @ 7% a3ut un %ic accident, 0%i pare r)u c) a% 0nt5r/iat& :escuie u-a -i o po(ti pe Teri 0n sala de a-teptare& Scaunul -i biroul iui *arol se i3ir), a%enin$)tor, 0n (a$a !ul, @ 7% citit despre *arol, spuse Teri& 8n 3oce i se si%$i o not) de surescitare& 7 (ost o cri%) pasional)> @ Nu, replic) Dudd, scurt& :eschise u-a cabinetului s)u& 8ncepe% peste /ece %inute& !ntr) 0n cabinet, 0-i consult) progra%area -i 0ncepu s) ie tele(one/e pacien$ilor, anul5nd -edin$ele pentru restul /ilei& "eu-i s) 3orbeasc) cu to$i 0n a(ar) de trei dintre ei, 6ieptul -i bra$ul 0l dureau la (iecare %i-care, iar durerea da cap re3enise& Lu) dou) pastile dintr1un sertar -i le 0nghi$i cu ap)& Se duse !a u-) -i o deschise pentru Teri& Se sili s)1-i goleasc) %intea, pentru ur%)toarele cinci/eci de %inute, de orice altce3a, cu e2cep$ia proble%elor pacientei sale& Teri se 0ntinse pe canapea, (usta i se ridic) 0n sus -i ea 0ncepu s) 3orbeasc)& 31

*u dou)/eci de ani 0n ur%), Teri Lashburn (usese o (ru%use$e r)pitoare, iar ur%e aCe ei erau 0nc) 3i/ibile& 73ea cei %ai %ari, %ai bl5n/i -i %ai inocen$i ochi pe care Dudd 0i 3)/use 3reodat)& Bura sen/ual) a3ea c5te3a cute ad5nci 0n +urul ei, dar era 0nc) ade%enitoare, iar s5nii erau rotun/i -i (er%i sub tricoul str5ns pe corp& Dudd b)nuia c) 0-i ()cuse o in+ec$ie cu silicon, dar a-tepta ca ea s) i1o spun)& *orpul 0i era 0nc) 0ntr1o (or%) e2celent) -i a3ea ni-te picioare gro/a3e& ai de3re%e sau %ai t5r/iu, cele %ai %ulte dintre pacientele lui Dudd a+ungeau s) cread) c) sunt 0ndr)gostite de el, un trans(er a(ecti3 natural de la pacient1doctor la pacient1protector1iubit& :ar ca/ul lui Teri era di(erit, 0ncercase s) aib) o a3entur) cu Dudd din pri%a clip) c5nd intrase 0n cabinetul lui& 0ncercase s)1l e2cite (olosindu1se de toate trucurile care 0i trecuser) prin %inte, -i Teri era o e2pert)& 65n) la ur%) se purtase destul de re/onabil cu el; 0l studia cu aten$ie, str)duindu1se s)1i g)seasc) c)lc5iul lui 7hile& .n e%inent doctor engle/ i1o tri%isese pe Teri dup) un de/gust)tor scandai interna$ional petrecut 0n 7ntibe& .n /iarist (rance/ care scria o rubric) de scandal o acu/ase pe Teri c) -i1ar (i petrecut s(5r-itul de s)pt)%5n) pe iahtul unui %are %agnat grec cu care era logodit), -i c) s1ar (i culcat cu cei trei (ra$i ai lui, 0n ti%p ce acesta era la "o%a pentru a re/ol3a ni-te a(aceri& 6o3estea (usese repede %u-a%ali/at), /iaristul retractase public ceea ce scrisese, apoi (usese concediat& La pri%a -edin$), Teri se l)udase c) po3estea ar (i (ost ade3)rat)& @ E o nebunie, 0i spusese Teri& 7% ne3oie de se2 tot ti%pul& Nu %) %ai satur, 0-i (recase pal%ele de -olduri, ridic5ndu1-i 0n sus (usta -i 0l pri3ise pe Dudd cu inocen$)& <tii la ce %) g5ndesc, dragule> 0l 0ntrebase ea& :e la acea pri%) 3i/it), Dudd a(lase (oarte %ulte despre Teri& Se n)scuse 0ntr1un %ic ora- %inier din 6ennsyl3ania& @ Tata a (ost un polone/ cretin& Nu1i pl)cea dec5t s) se 0%bete 0n (iecare s5%b)t) noaptea -i s) o snopeasc) 0n b)t)i pe %a%a& La treispre/ece ani, Teri a3ea corpul unei (e%ei -i chipul unui 0nger& :escoperise c) putea s) c5-tige c5$i3a bani 0n plus dac) %ergea cu %inerii 0n spatele gr)%e/ilor de c)rbuni, 0n /iua 0n care tat)l ei a(lase, intrase 0n %ica lor barac), url5nd incoerent 0n polone/), -i o a/35rli se a(ar) pe %a%a lui Teri, 0ncuiase u-a, 0-i scosese cureaua groas) de la pantaloni -i 0ncepuse s) o bat) pe Teri, *5nd se satur) de b)taie, o 3iol)& Dudd o ur%)rise 0n ti%p ce ea 0i descria scena& *hipul ei era lipsit de orice e2presie& @ 7tunci i1a% 3)/ut ulti%a oar) pe %a%a -i pe tata, @ 7i (ugit, spuse Dudd& Teri, 0ntins) pe canapea, se r)sucise spre ei, surprins)& @ 6o(ti%> @ :up) ce tat)C t)u te1a 3iolat&&& @ S) (ug> spuse Teri& 0-i d)du capul pe spate -i i/bucni 0ntr1un hohot de r5s& i1a pl)cut& Scorpia aia de %a%a %1a dat a(ar)C 7cu% Dudd porni caseto(onul& @ :espre ce1ai 3rea s) discut)%> 0ntreb) el& @ :espre regulat, spuse ea& *e1ar (i s) te anali/)% pe tine -i s) 3ede% de ce e-ti a-a corect> Dudd ignor) re%arca& @ :e ce ai cre/ut c) %oartea iui *arol poate (i legat) de un atac se2ual> @ 6entru c) totul 0%i a%inte-te de se2, scu%pule& Se 0n35rti pe canapea -i (usta10i alunec) -i %ai sus, @ Trage1$i (usta, Teri& Ea 0i arunc) o pri3ire inocent)& @ Scu/e&&& 7i pierdut o petrecere gro/a3) du%inic) noaptea, doctore& 32

@ 6o3este-te1%i despre ea, Ea e/it), 0n 3oce ap)r5ndu1i o not) nea-teptat) de 0ngri+orare, @ Nu %) 3ei ur0> @ Ei1a% spus c) nu ai ne3oie de aprobarea %ea& Singura persoan) de a c)rei aprobare ai ne3oie e-ti iu 0ns)$i *orect sau gre-it, sunt reguli pe care le stabili% noi 0n-ine pentru a putea respecta +ocul cu al$i oa%eni& F)r) reguli, nici un +oc nu este posibil& :ar nu uita niciodat) @ regulile sunt arti(iciale, 0n cabinet se ()cu lini-te& 7poi Teri 3orbiH @ 7 (ost o petrecere dansant)& Solul %eu a anga+at o (or%a$ie de -ase %u/ican$i& El a-tept)& Se r)suci ca s)1i pri3easc)& @ E-ti sigur c) nu1ti 3ei pierde respectul (a$) de %ine> @ 9reau s) te a+ut& To$i a% ()cut lucruri de care ne e ru-ine, dar asta nu 0nsea%n) c) trebuie s) continu)% s) le (ace%& Ea 0l studie o clip), apoi se l)s) din nou pe canapea& @ Ei1a% spus c) 0l b)nuiesc pe so$ul %eu, ?arry, c) ar (i i%potent> @ :a& ereu 3orbea despre asta& @ Nu prea s1a %ai culcat cu %ine de c5nd ne1a% c)s)torit, 0ntotdeauna g)se-te cate o scu/) 0%pu$it)&&& Ei bine&&& Bura i se str5%b), sc5rbit)& Ei bine& Ei bine&&& S5%b)t) noaptea %1a% regulat cu 0ntreaga (or%a$ie, iar ?arry a pri3it, 0ncepu s) pl5ng)& Dudd 0i 0ntinse ni-te -er3e$ele de h5rtie -l r)%ase ne%i-cat, ur%)rind1oO Niciodat) 0n 3ia$a ei Teri nu pri%ise ni%ic pentru care s) nu (i pl)tit cu 35r( -i 0ndesat& *5nd a+unsese la ?ollyAood, se anga+ase chelneri$) 0ntr1un restaurant a%)r5t -i cheltuise cea %ai %are parte a salariului pentru a ur%a ni-te cursuri de dra%) $inute de un pro(esor de %5na a treia& :up) o s)pt)%5n), pro(esorul o ()cuse s) se %ute la el, s) se ocupe de locuin$a !ul, -i redusese lec$iile de dra%) la patul din dor%itor& 6este c5te3a s)pt)%5ni, c5nd Teri 0-i d)duse sea%a c) el nu1i putea o(eri un rol nici ar (i 3rui, 0i p)r)sise -i se anga+ase casier) la %aga/inul unui hotel din ,e3erly ?ills& .n produc)tor de (il%e ap)ruse 0n ulti%a clip), 0n a+unul *r)ciunului, pentru a cu%p)ra un cadou pentru so$ia lui& 0l d)du lui Teri cartea lui de 3i/it) -i 0i spuse s)1i tele(one/e& # s)pt)%5n) %ai t0r/iu, Teri 0-i d)dea pri%a prob) 0n (a$a aparatului de (il%at& Era st5ngace -i lipsit) de e2perien$), dar o a3anta+au trei lucruri; a3ea un chip sen/a$ional, un corp e2traordinar, aparatul de (il%at o iubea, <i produc)torul o p)str)& 8n pri%ul r5nd Teri Lashburn ap)ru 0n roluri ne0nse%nate, 0ncepu s) pri%easc) scrisori de la ad%iratori& "olurile ei au crescut 0n i%portan$)& La s(5r-itul pri%ului an, bine()c)torul ei %urise de un atac de cord -i Teri se te%ea c) studioul o 3a concedia, !ns) noul produc)tor o che%ase la el -i 0i spusese c) are %ari planuri pentru ea& Teri a se%nat un nou contract, salariul i1a (ost %)rit -i a pri%it un aparta%ent %ai %are, cu oglind) deasupra patului din dor%itor& "olurile ei au de3enit tot %ai i%portante, p5n) a+unsese s) +oace roluri principale 0n (il%e din categoria ,& 7poi, 0n s(5r-it, pentru c) publicul 0-i ar)ta dragostea (at) de ea, cheltuindu1-i banii pentru a 3edea (iecare (il% 0n care +uca Teri Lashburn, a pri%it roluri principale 0n (il%e de categoria 7& Toate astea se 0nt5%plaser) cu %ult ti%p 0n ur%), iar lui Dudd 0i p)rea r)u pentru ea, 3)/5nd1o acu% 0ntins) pe canapea, str)duindu1se s)1-i controle/e hohotele de pl5ns& @ 9rei pu$in) ap)> 0ntreb) el& @ Nu, spuse ea& )&&& %) si%$ bine& Scoase o batist) din po-et) -i 0-i su(l) nasul, 0%i cer scu/e, %) port ca o idioat)& Se ridic)& 33

Dudd a-tept) cal% ca ea s)1-i re3in)& @ :e ce %) %)rit cu oa%eni ca ?arry> @ # 0ntrebare bun)& 7i 3reo idee de ce> @ :e unde dracu= 3rei s) -tiuC $ip) Teri& Tu e-ti doctorul& :ac) a- -ti c) sunt a-a, cre/i c) %1a- %)rita cu nenoroci$i ea )-tia> @ Tu ce cre/i> Ea se holb) la el, -ocat)& @ 9rei sa spui c) a- (ace1o oricu%> Se ridic) 0n picioare, (urioas)& Tic)los 0%pu$itC *re/i c) %i1a pl)cut s) %) regule/ cu 0ntreaga (or%a$ie> @ Ei1a pl)cut> Ener3at), apuc) o 3a/) -i d arunc) spre el& Se sparse de o %as)& @ Te %ul$u%e-te r)spunsul> @ Nu& 9a/a te cost) dou) sute de dolari& Ei1i trec 0n nota de plat)& Ea se uit) la el, nea+utorat)& @ i1a pl)cut, oare, 0ntr1ade3)r> -opti ea& @ Tu s)1%i spui& 9ocea ei abia dac) se %ai au/i& @ 6robabil c) sunt bolna3), spuse ea& :u%ne/eule, sunt bolna3)& Te rog, Dudd, a+ut)1%)& 7+ut)1%)C Dudd 3eni spre ea& @ 9a trebui ca tu s) %) a+u$i, ca sa te pot a+uta& Ea d)du din cap, ()r) s) %ai rosteasc) nici un cu35nt& @ 9reau s) %ergi acas) -i s) te g5nde-ti la ceea ce si%$i, Teri& Nu 0n ti%p ce (aci lucrurile astea, ci 0nainte& B5nde-te1te de ce 3rei s) le (aci& *5nd 3ei -ti asta, 3ei cunoa-te %ult %al %ulte despre tine 0ns)$i& Ea 0l pri3i o clip), apoi (a$a i se rela2a, 0-i scoase batista -i 0-i su(l) din nou nasul& @ E-ti un tip dat dracului, doctore, spuse ea& 8-i lu) po-eta -i %)nu-ile& Ne 3ede% s)pt)%5na 3iitoare> @ :a, spuse el& S)pt)%5na 3iitoare& :eschise u-a spre coridor -i Teri plec)& <tia de+a r)spunsul la proble%a lui Teri, dar 3a trebui ca ea singur) s) g)seasc) solu$ia& 9a trebui s) 0n3e$e c) nu poate cu%p)ra dragostea, c) aceasta se o(erea& <i nu 3a putea accepta (aptul c) -i ei i se putea o(eri, p5n) nu 3a 0n3)$a s) cread) c) este de%n) de a pri%i dragostea cui3a& 65n) atunci, Teri 3a continua s) 0ncerce s) o cu%pere, (olosind singurul %i+loc de plat) pe care 0l a3ea ia dispo/i$ie; trupul ei& *uno-tea Gagonia prin care trecea, ad5nca disperare a dispre$ului de sine, -i 0l durea ini%a pentru ea& :ar singurul %od de a o a+uta era s) par) nei%plicat -i deta-at& <tia c) pacien$ilor s)i atitudinea !ui la p)rea distant) -i rece, 0%p)r$ind 0n$elepciune de la o 0n)l$i%e oli%pian), 0ns) era o parte 3ital) a terapiei, 0n realitate, proble%ele pacien$ilor s)i 0l preocupau enor% de %ult& 7r (i r)%as surprin-i dac) ar (i -tiut c5t de des acei de%oni, care 0ncercau s) distrug) scutul (ragil aC e%o$iilor lor, ap)reau 0n co-%arul lui Dudd& 8n pri%ele -ase luni din practica lui de psihiatru, din cei doi ani necesari pentru a a+unge psiholog, Dudd su(erise de 0ngro/itoare dureri de cap& 0-i 0nsu-ise -i retr)ia si%pto%ele tuturor pacien$ilor s)i, -i 0i trebui aproape un an pentru a1-i canali/a -i controla i%plicarea a(ecti3)& 7cu%, dup) ce pusese la loc caseta cu -edin$a lui Teri Lashburn, g5ndurile i se 0ntoarser) la propria sa dile%)& "idic) receptorul -i (or%) nu%)rul Sec$iei nou)spre/ece& Tele(onista (i ()cu i%ediat leg)tura cu brigada de detecti3i& 7u/i la tele(on 3ocea de bas a lui cBrea3y, 34

@ Locotenent cBrea3y& @ *u detecti3ul 7ngeli, 3) rog& @ ")%5ne$i ta aparat& Dudd au/i cu% cBrea3y pune +os receptorul& 6este o clip) 7ngeli 3eni la tele(on, @ :etecti3ul 7ngeli, @ Dudd Ste3ens, 7- 3rea s) -tiu dac) ai ob$inut de+a acea in(or%a$ie& .r%) o scurt) e/itare& @ 7% ()cut o scurt) 3eri(icare, spuse, precaut, 7ngeli& @ Nu trebuie s)1%i r)spun/i dec5t prin da sau nu& !ni%a lui Dudd b)tea s)1i& sparg) pieptul, 0i ceru un e(ort s) pun) 0ntrebarea ur%)toare& 4i((ren e 0nc) ia atteaAan> ! se p)ru o eternitate p5n) ce 7ngeli (i r)spunse& @ :a, E 0nc) acolo, .n 3ai de disperare 0l cuprinse pe Dudd& @ :a, 0n$eleg& @ 8%i pare r)u& @ ul$u%esc, spuse Dudd, 0ncet, 0nchise tele(onul, 7sta 0nse%na c)1i r)%5ne ?arrison ,urke, un paranoic incurabil, care era con3ins c) toat) lu%ea dore-te s)1l ucid)& Se hot)r5se ,urke s) lo3easc) pri%ul> Dohn ?anson plecase din acest cabinet la /ece cinci/eci -i (usese ucis c5te3a %inute %ai t5r/iu& Dudd trebuia s) a(le dac) ?arrison ,urke se a(la 0n biroul lui 0n acel inter3al de ti%p, *)ut) nu%)rul de tele(on -i 0l (or%)& @ !nternational Steel& 9ocea a3ea ti%brul rece -i i%personal al unui robot& @ *u do%nul ?arrison ,urke, 3) rog&& @ :o%nul ?arrison ,urke&&& # clip), 3) rog& Dudd spera s)1i r)spund) secretara lui ,urke, :ac) ea plecase -i 0i r)spunde ,urke&&& @ ,iroul do%nului ,urke& Era 3ocea unei (ete, @ Sunt doctorul Ste3ens& 7- dori o in(or%a$ie, dac) se poate, @ #h, da, do%nule Ste3ens& 0n 3ocea ei se si%$ea o not) de rela2are, a%estecat) cu tea%)& <tia, probabil, c) Dudd era analistul lui ,urke, 7-tepta a+utorul lui> #are ce ()cuse ,urke ca ea s) (ie nec)+it)> @ Este 3orba despre nota de plat) a do%nului ,urke&&& 0ncepu Dudd& @ Nota de plat)> Nu ()cu nici un e(ort s)1-i ascund) de/a%)girea& Dudd continu) repede; @ Secretara %ea nu %ai lucrea/) -i 0ncerc s)1%i aran+e/ registrele& 9)d c) l1a trecut pe do%nul ,urke pentru o -edin$) lunea aceasta, la nou) trei/eci, -i %) 0ntreb dac) nu a$i putea 3eri(ica 0n agenda lui> @ 7-tepta$i o clip), spuse ea& 7cu% 3ocea 0i era de/aprobatoare& <e(ul ei 0-i pierdea %in$ile -i doctorul iui se g5ndea doar la banii pe care i1i datora& "e3eni la tele(on peste c5te3a %inute& @ ) te% c) secretara du%nea3oastr) a ()cut o gre-eal), doctore Ste3ens, spuse ea pe un ton aspru& :o%nul ,urke nu putea (i 0n cabinetul du%nea3oastr) luni di%inea$a& @ Sunte$i sigur)> insist) Dudd& E scris 0n agenda ei @ Nou) trei/eci& @ Nu1%i pas) ce scrie acolo& Era (urioas) acu%, ener3at) de cru/i%ea lui& :o%nul ,urke a luat parte la o -edin$) a %e%brilor e2ecuti3i care a durat toat) di%inea$a de luni& 7 0nceput la ora opt& @ Nu se poate s) (i plecat pentru o or)> 35

@ Nu, doctore, spuse ea& :o%nul ,urke nu1-i p)r)se-te niciodat) biroul 0n ti%pul /ilei& Tonul 0i era acu/ator& Nu1$i dai sea%a c) e bolna3> *e (aci ca s)1l a+u$i> S)1i spun c) 11a$i sunat> @ Nu e ne3oie, spuse Dudd& ul$u%esc& 7r (i 3rut s) adauge c5te3a cu3inte pentru a o lini-ti -i consola, dar nu1i putea spune ni%ic, 0nchise tele(onul& :eci asta era& Eli%inase cele dou) posibilit)$i& :ac) nici 4i((ren, nici ?arrison ,urke nu 0ncercaser) s)1l ucid) 1 nu putea (i ni%eni altcine3a care s) aib) un %oti3& Se 0ntorsese de unde plecase& # persoan) 1 sau %ai %ulte 1 0i uciseser) secretara -i pe unul dintre pacien$i& 7ccidentul de %a-in) putea (i 0nt5%pl)tor sau inten$ionat& 7tunci c5nd se petrecuse, i se p)ruse inten$ionat& :ar, anali/5ndu1l cu s5nge rece, Dudd recunoscu 0n sinea sa c) se l)sase in(luen$at de e3eni%entele din ulti%ele /ile& 0n starea lui de tulburare, putuse (oarte u-or trans(or%a un accident 0n ce3a sinistru& 7de3)rul era c) nu e2ista ni%eni care s) aib) un %oti3 logic ca s)1l ucid)& Era 0n rela$ii e2celente cu to$i pacien$ii s)i, a3ea leg)turi a(ectuoase cu to$i prietenii& Niciodat), cel pu$in din c5te -tia el, nu ()cuse r)u ni%)nui& Tele(onul sun)& "ecunoscu i%ediat 3ocea +oas) -i 3ibrant) a lui 7nne& @ E-ti ocupat> @ Nu& 6ute% 3orbi& 8n 3ocea ei se si%$ea 0ngri+orarea& @ 7% c)/ut c) ai a3ut un accident 7% 3rut s) te sun %ai de3re%e, dar nu -tia% unde s) te caut& El se str)dui si1i r)spund) pe un ton lipsit de gri+i, @ N1a (ost gra3& ) 3a 0n3)$a %inte s) nu %ai tra3erse/ pe ro-u& @ 8n /iare scrie c) %a-ina a plecat de la locul accidentului& @ 7-a este& @ L1au g)sit pe -o(er> @ Nu& 7 (ost, probabil, un pu-ti pus pe n)/b5tii& 8ntr1o li%u/in) neagra cu (arurile stinse, @ E-ti sigur> 0ntreb) 7nne, 0ntrebarea 0i lu) prin surprindere, @ *e 3rei s) spui> @ Nu -tiu nici eu& 9ocea u era nesigur)& :oar 1 doar (aptul c) *arol a (ost ucis)& <i acu% 1 accidentul& :eci -i ea 3)/use o leg)tur), @ *a -i cu% un %aniac se 0n35rte prin prea+%a sa, @ :ac) este a-a, o asigur) Dudd, poli$ia 0l 3a prinde& @ E-ti cu%3a a%enin$ai de ce3a> !ni%a lui tres)ri de e%o$ie, @ Fire-te c) nu, .r%) o t)cere ap)s)toare& 73ea at5t de %ulte s)1i spun), dar nu putea& Nu trebuia s) considere un tele(on prietenesc drept ni%ic altce3a dec5t 0ngri+orarea nor%al) a unui pacient pentru doctorul lui, 7nne era genul de o% care ar suna pe oricine ar (i a3ut neca/uri& 7cest tele(on nu 0nse%na ni%ic %ai %ult @ Ne %ai 3ede% 3ineri, nu> 0ntreb) el& @ :a& # not) ciudat) se ()cu si%$it) 0n 3ocea ei inten$iona, oare, s) se r)/g5ndeasc)> @ 7tunci a3e% o 0nt5lnire, spuse el repede, 0ns), (ire-te, nu era o 0nt5lnire a unui b)rbat 0ndr)gostit& Era o 0nt5lnire 0ntre pacient -i doctor& @ :a& La re3edere, doctore Ste3ens, @ La re3edere& ul$u%esc c) %1ai sunat& ul$u%esc (oarte %ult& 0nchise& <i se g5ndi la 7nne& <i se 0ntreb) dac) so$ul ei 0-i d)dea sea%a c5t de incredibil de norocos era& 36

#are cu% ar)ta so$ul ei> :in pu$inele lucruri pe care 7nne i le po3estise despre el, Dudd 0-i (or%ase i%aginea unui b)rbat atr)g)tor -i 0n$eleg)tor& Era sporti3, inteligent, un o% de a(aceri plin de succes, dona bani 0n (olosul artei& 6)rea s) (ie genul de o% care iui Dudd i1ar (i pl)cut s)1l aib) prieten, 0n circu%stan$e di(erite& *are putea (i oare proble%a lui 7nne de se te%ea s) discute cu so$ul ei> Sau eu psihologul ei> 6entru cine3a cu caracterul iui 7nne, era, probabil, 3orba de un cople-itor senti%ent de 3ino3)$ie din cau/a unei a3enturi pe care o a3usese (ie 0nainte de c)s)torie, (ie dup)& Nu -i1o putea i%agina a35nd a3enturi senti%entale cu al$i b)rba$i& 6oate c) 0i 3a spune 3ineri& *5nd o 3a 3edea pentru ulti%a oar)& "estul dup)1a%ie/ii trecu repede& Dudd discut) cu pacien$ii, ale c)ror -edin$e nu reu-ise s) le anule/e& *5nd plec) -i ulti%ul dintre ei, lu) caseta de la ulti%a -edin$) cu ?arrison ,urke -i o ascult) din nou, t)c5ndu1-i c5te3a 0nse%n)ri& :up) ce ter%in), 0nchise caseto(onul& Nu a3ea de ales& Trebuia s)1l sune %5ine di%inea$) pe -e(ul lui ,urke -i s)1l, in(or%e/e de starea acestuia& 6ri3i spre (ereastr) -i r)%ase ui%it de (aptul c) a(ar) se 0ntunecase& Era aproape ora opt seara& 7cu%, c) 0ncetase s) se %ai concentre/e la %unca lui, se si%$ea anchilo/at -i obosit& 8l dureau coastele, iar bra$ul 0i /35cnea& 9a %erge acas) -i 3a (ace o baie (ierbinte& 7-e/) la loc toate casetele, e2cept5nd1o pe cea a lui ,urke, pe care o 0ncuie 0n sertarul unei %ese& # 3a pre/enta unui psihiatru dese%nat de tribunal, 0-i lu) pardesiul -i era de+a la +u%)tatea dru%ului spre u-), c5nd sun) tele(onul& Dudd se 0ntoarse -i ridic) receptorul, @ :octorul Ste3ens, spuse el 0n aparat& La cel)lalt cap)t al (irului nu se au/i nici un r)spuns& :oar o respira$ie greoaie -i na/al)& @ 7lo> Nu1i r)spunse ni%eni& Dudd 0nchise& ")%ase o clip) pe loc, 0ncrunt5ndu1se& Bre-eal), 0-i /ise el& Stinse lu%inile din cabinet, 0ncuie u-ile -i porni spre ascensoare& To$i ceilal$i care lucrau 0n cl)dire plecaser) de%ult acas)& Era prea de3re%e pentru cei care ()ceau cur)$enie -i, cu e2cep$ia lui ,igeloA, pa/nicul de la intrare, cl)direa era p)r)sit)& Dudd a+unse l5ng) ascensor -i ap)s) pe buton& Nu se 0nt5%pl) ni%ic& 7p)s) 0nc) o dat)& Ni%ic& <i 0n clipa aceea se stinser) toate lu%inile de pe coridor& <apte Dudd r)%ase 0n (a$a ascensorului, 3alul de 0ntuneric i/bindu1l cu o 3iolen$) (i/ic), 0-i si%$i ini%a b)t5nd %ai tare, apoi puls5nd tot %ai rapid& :intr1odat) corpul li (u str)b)tut de o spai%) pri%iti3) -i 0-i b)g) %ina 0n bu/unar c)ut5nd o cutie de chibrituri& # l)sase 0n cabinet& 6oate c) lu%inile (unc$ionau 0nc) la eta+ele in(erioare& i-c5ndu1se 0ncet -i cu gri+), pip)i cu %5na dru%ul p5n) la u-a care d)dea 0n casa sc)rilor& # 0%pinse& <i aici era 0ntuneric& Ein5ndu1se atent de balustrad), 0ncepu s) coboare 0n be/n)& Dos, la %are distan$), 3)/u ondul5ndu1se 0n sus pe sc)ri ra/a de lu%in) a unei lanterne& Se lini-ti brusc& ,igeloA, pa/nicul& @ ,igeloAC strig) el& ,igeloA& Sunt doctorul Ste3ensC 9ocea 0i rico-a 0n /idurile de piatr), r)sun5nd cu un ecou sinistru prin casa sc)rilor& Silueta care $inea lanterna continua s) urce 0ncet, necru$)toare& *ine1i acolo> strig) Dudd& Singurul &r)spuns (u ecoul cu3intelor lui& <i, brusc, Dudd -tiu cine se a(la acolo& 7sasinii s)i& Trebuiau s) (ie cel pu$in doi& .nul 0ntrerupsese curentul de la subsol, 0n ti%p ce cel)lalt p5ndea pe casa sc)rilor pentru a1l 0%piedica s) scape& 37

"a/a de lu%in) se apropia tot %ai %ult, era doar cu dou) sau trei eta+e %ai +os, urc5nd rapid, 0nghe$) de (ric)& !ni%a 0ncepu s)1i bat) ca un ciocan %ecanic -i abia %ai st)tea pe picioare& Se 0ntoarse repede -i urc) sc)rile p5n) la eta+ul lui& :eschise u-a -i r)%ase pe loc ascult5nd& :ar dac) cine3a 0l a-tepta 0n be/na de pe coridor> 4go%otul pa-ilor care urcau sc)rile se au/ea tot %ai puternic& Bura i se usca& 6)-i pe coridorul negru ca s%oala& *5nd a+unse la ascensor, 0ncepu s) nu%ere u-ile birourilor& *5nd se opri 0n (a$a cabinetului s)u, au/i deschi/5ndu1se u-a de la casa sc)rilor& *heile 0i alunecar) printre degetele ner3oase -i c)/ur) pe podea& *otrob)i, 0nnebunit, dup) ele, le g)si, deschise u-a de la sala de a-teptare -i intr), 0ncuind de dou) ori u-a 0n ur%a lui& 7cu% ni%eni nu o 3a %ai putea deschide 1 ()r) o cheie special), :e pe coridor au/i Sunetul pa-ilor care se apropiau& !ntr) 0n cabinetul s)u -i 0n35rti butonul 0ntrerup)torului& Nu se 0nt5%pl) ni%ic& Nu e2ista curent 0n toat) cl)direa, 0ncuie -i aceast) u-), apoi se 0ndrept) spre tele(on& *)ut) cu degetele ro/eta -i (or%) nu%)rul centralei& Se au/ir) sunete lungi, repetate, apoi 3ocea tele(onistei, singura lui leg)tur) cu lu%ea de a(ar)& 9orbi 0ncet; @ 7% o urgen$)& Sunt doctorul Dudd Ste3ens& 9reau s) 3orbesc cu detecti3ul Frank 7ngeli de la sec$ia nou)spre/ece& 9) rog, gr)bi$i13)C @ Nu%)rul du%nea3oastr), 3) rog> Dudd i1l spuse& @ # clip), 3) rog& Dudd au/i cu% cine3a 0ncearc) u-a dinspre coridor a cabinetului s)u& 6e acolo nu puteau intra pentru c) nu e2ista clan$) pe dina(ar)& @ 9) rog, gr)bi$i13)C @ # clip), 3) rog, replic) 3ocea re/er3at), indi(erent)& 6e (ir se au/i un b5/5it, apoi 3ocea centralistei de la poli$ie; @ Sec$ia nou)spre/ece& !ni%a lui Dudd /35cni de e%o$ie& @ *u detecti3ul 7ngeli, spuse el& E urgentC @ *u detecti3ul 7ngeli&&& un %o%ent, 3) rog& 7(ar) se 0nt5%pl) ce3a& 7u/ea 3oci 3orbind 0n surdin)& *ine3a se al)turase pri%ului b)rbat& *e pun la cale> # 3oce cunoscut) 0i r)spunse la tele(on; @ :etecti3ul 7ngeli nu este aici& Eu sunt partenerul lui, locotenent cBrea3y& *e&&& @ 7ici Dudd Ste3ens& Sunt 0n biroul %eu& Lu%inile s1au stins -i cine3a 0ncearc) s) sparg) u-a -i s) %) ucid)& La cel)lalt cap)t al (irului se l)s) o t)cere a%enin$)toare& @ 7scult), doctore, spuse cBrea3y, *e1ar (i s) 3ii aici -i s) discut)%> @ Nu pot 3eni acolo& Dudd %ai c) url)& *ine3a 0ncearc) s) %) asasine/e& .r%) o nou) t)cere& cBrea3y nu1l credea -i nu inten$iona s)1l a+ute& :e a(ar), Dudd au/i o u-) deschi/5ndu1se, apoi 3oci 0n sala de a-teptare& 6)trunseser) 0n sala de a-teptareF Era i%posibil ()r) l o cheie, 0ns) 0i au/ea %i-c5ndu1se, 3enind spre u-a de ia cabinetul s)u& cBrea3y 0i spunea ce3a la tele(on, dar Dudd nu1i %ai d)du aten$ie& Era prea t5r/iu& 6use +os receptorul& Nu %ai a3ea i%portan$) nici dac) cBrea3y ar (i acceptat s) 3in), 7sasinii erau aiciC 9ia$a este un (ir (oarte sub$ire -i nu1ti trebuie dec5t o secund) ca s)1l rupi& Frica ce1l cuprinsese se trans(or%) 0ntr1o (urie oarb)& "e(u/a s) se lase %)cel)rit, ca ?anson -i *arol& Se 3a lupta& 6ip)i prin +ur 0n 0ntuneric c)ut5nd o posibil) ar%)& # scru%ier)&,, un cu$it de deschis scrisorile&&& nu a3ea nici un sens& 7sasinii 38

a3eau, cu siguran$), pistoale& Era un co-%ar dintr1un ro%an de Ma(ka& Era conda%nat, ()r) nici un %oti3, de c)l)i ()r) (at)& 8i au/i 3enind %ai aproape de u-a cabinetului -i -tiu c) %ai are doar un %inut sau dou) de tr)it& !ntr1o stare de ciudat) indi(eren$) -i cal%, de parc) ar (i (ost propriul lui pacient, 0-i e2a%ina ulti%ele g5nduri, 0-i a%inti de 7nne -i 0l str)b)tu o sen/a$ie de pierdere dureroas)& Se g5ndi ia pacien$ii s)i -i la cit de %are ne3oie a3eau de el& ?anson ,urke, Tres)ri 0ndurerat, a%intindu1-i c) 0nc) nu1l in(or%ase pe -e(ul iui ,urke c) acesta 3a trebui 0nchis 0ntr1un institut de boii %intale& 9a pune ben/ile 0ntr1un loc unde s) poat) (i&&& !ni%a 0i /35cni puternic& 6oate c) totu-i a3ea o ar%) 0%potri3a lor& 7u/i pe cine3a ap)s5nd pe clan$a de ia u-)& Era 0ncuiat), dar era o u-) sub$ire, Era u-or pentru ei s) o sparg), 0-i c)uta, gr)bit, prin 0ntuneric dru%ul spre %asa unde pusese caseta !uC ,urke& 7u/i cu% u-a este 0%pins) 0ncet& 7poi cu% cine3a 0ncearc) s) descuie yala& :e ce nu o sparg, pur -i si%plu> 0-i /ise el, .nde3a, 0ntr1un col$ al %in$ii, si%$i c) r)spunsul e i%portant, dar nu a3ea acu% ti%p s) se g5ndeasc) la a-a ce3a& *u degetele care1l tre%urau descuie sertarul 0n care se g)sea caseta, # trase a(ar) din cutia de plastic -i se 0ndrept) spre caseto(on, 0ncerc5nd s) o derute/e& Era o -ans) ne0nse%nat), dar singura pe care o a3ea& St)tea 0n picioare, concentr5ndu1se, str)duindu1se s)1-i a%inteasc) e2act con3ersa$ia lui cu ,urke& *rescu presiunea e2ercitat) asupra u-ii& Dudd spuse repede 0n g5nd o rug)ciune& @ 8%i pare r5u c) s1a 0ntrerupt curentul, rosti el cu 3oce tare& :ar sunt sigur c) 3a re3eni peste c5te3a %inute, ?arrison, *e1ar (i s) te 0ntin/i -i s) te rela2e/i> 4go%otul de la u-) 0ncet) brusc& Dudd ter%inase de derulat banda& 7p)s) pe butonul de pornire& Ni%ic& Fire-teC *urentul se 0ntrerupsese 0n toat) cl)direa, 0i au/i cu% 0ncep din nou s) %e-tereasc) la 0ncuietoare, 0l cuprinse disperarea& @ 7-a e %ai bine, spuse el tare& F)1te c5t %ai co%od& ,5+b5i dup) cutia cu chibrituri, o g)si pe %as), scoase un b)$ -i 0l aprinse& Einu (lac)ra aproape de caseto(on& E2ista un buton pe care era scris ObaterieG& 7p)s) pe el, apoi porni din nou caseto(onul 0n clipa aceea, se au/i pocnetul brusc al yalei deschise& :isp)ruse -i ulti%ul scutC 7poi 3ocea lui ,urke r)sun) 0n ca%er)H O@ :oar at5t po$i s) spui> Nici nu 3rei s) -tii ce do3ad) a%& :e unde s) -tiu c) nu e-ti unuC dintre ei>G Dudd 0nle%ni, ne0ndr)/nind s) &se %i-te, ini%a bubuindu1i ca un tunet& O@ <tii (oarte bine c) nu sunt, spuse 3ocea lui Du de pe band), Sunt prietenul t)u, 0ncerc s) ie ai 6o3este-te1%s despre do3ada taG, O@ 7u intrat 0n casa %ea a/i1noapte, 7u 3enit s) %) ucid)& :ar eu sunt prea de-tept pentru ei& :or% to debara -i a% yale 0n plus la toate u-ile, pentru ca el s) nu poat) a+unge la %ineG& Sunetele de a(ar) 0ncetaser)& 9ocea lui Dudd din nou& O@ 7i raportat spargerea la politie>G O@ Fire-te c) nuC 6oli$ia e cu ei, 7u ordin s) %) 0%pu-te& :ar nu ar 0ndr)/ni s) o (ac) c5t ti%p sunt oa%eni 0n +urul %eu, a-a c) eu sunt atent s) (iu %ereu 0ncon+urat de oa%eniG& O@ ) bucur c) %i1ai dat aceast) in(or%a$ie&G O@ *e 3ei (ace cu ea>G O@ 7scult (oarte atent tot ce1%i spui& 7% totul&&,G 0n acea clip) un se%nal de alar%) porni s) sune strident 0n creierul iui DuddH ur%)toarele cu3inte erau pe casete& 6lon+a spre caseto(on -i1l 0nchise& 39

@ 8n %intea %ea, continu) Dudd cu 3oce tare& <i 3o% g)si cea %ai bun) %odalitate de a re/ol3a aceast) proble%)& Se opri& Nu putea s) dea din nou dru%ul la band) pentru c) nu -tia de unde s) reia& Singura tui speran$) era ca b)rba$ii de a(ar) s) se (i con3ins c) Dudd era cu un pacient 0n cabinetul s)u& 0ns) chiar dac) credeau a-a ce3a, 0i 3a opri asta> @ 7st(el de ca/uri, spuse Dudd, ridic5nd 3ocea, sunt %uCt %ai (rec3ente dec5t 0$i po$i i%agina, ?arrison& L)s) s)1i scape o e2cla%a$ie de ner)bdare& 7- 3rea s) 3in) din nou lu%ina& <tiu c) -o(erul te a-teapt) 0n (a$a cl)dirii& Se 3a 0ntreba, probabil, ce s1a 0nt5%plat -i 3a urca& Dudd se opri -i ascult)& :e a(ar) se au/eau -oapte de cealalt) parte a u-ii& *e hot)rau> :e +os, din strad), au/i dintr1odat) sunetul insistent al unei sirene care se apropia& <oaptele 0ncetar)& 7sculta atent a-tept5nd s) se 0nchid) u-a de ia coridor, dar nu au/i ni%ic, Erau tot aici, preg)ti$i de atac& .rletul sirenei era tot %ai puternic& Se opri 0n (ata1cl)dirii& <i, brusc, se aprinser) toate lu%inile& @ *e3a de b)ut> cBrea3y cl)tin) din cap, indispus, studiindu1i pe Dudd& 7cesta 0-i turn) ai doilea pahar de coniac 0n ti%p ce cBrea3y 0l ur%)rea ()r) s) (ac) 3reun co%entariu& 5inile lui Dudd 0nc) tre%urau& 6e %)sur) ce c)ldura coniacului i se 0%pr)-tia prin corp, si%$i cu% 0ncepe s) se rela2e/e& cBrea3y a+unsese ia birou ia dou) %inute dup) ce se aprinseser) lu%inile& 7dusese cu el un apatic sergent de poli$ie care acu% st)tea +os ()c5nd 0nse%n)ri 0ntr1 un carneteC& cBrea3y 3orbi& @ S) %ai recapitul)% o dat), doctore Ste3ens, Dudd trase ad5nc aer 0n piept -i 0ncepu din nou, p)str5ndu1-i 0n %od inten$ionat 3ocea c5t %ai cal%) -i %ai re/er3at), @ 7% 0ncuiat cabinetul -i %1a% dus spre ascensor& Lu%inile de pe coridor sQau stins, 1a% g5ndit c) poate (unc$ionea/) lu%inile de la celelalte eta+e, a-a c) a% pornit 0n +os pe sc)ri& Dudd e/it), retr)indu1-i spai%a& 7% 3)/ut pe cine3a urc5nd sc)rile, cu o lantern) 0n %5n)& 7% strigat, *redea% c) e ,igeloA, pa/nicul& Nu era el, @ *ine era> @ Ei1a% spus doar& Nu -tiu& Ni%eni nu %i1a r)spuns& @ *e te (ace s) cre/i c) 3eneau s) te ucid)> Lui Dudd 0i (lutur) pe bu/e o replic) aspr), dar se opri la ti%p& Era esen$ial ca cBrea3y s)1l cread)& @ 1au ur%)rit p5n) 0n cabinet, @ *re/i c) erau doi b)rba$i care doreau s) te ucid)> @ *el pu$in doi, spuse Dudd& i1a% au/it -optind& @ 7i spus c) atunci c5nd ai !ntrat 0n sala de a-teptare ai 0ncuiat u-a de la coridor, 7% 0n$eles bine> @ :a& @ <i c5nd al intrat 0n acest cabinet ai 0ncuiat u-a care d) spre sala de a-teptare& @ :a& cBrea3y se 0ndrept) spre u-a care ()cea leg)tura 0ntre saia de a-teptare -i biroul lui Dudd, @ 7u 0ncercat s) (or$e/e u-a> @ Nu, recunoscu Dudd, 0-i a%inti cu% asta 0l nedu%erise -i pe el& @ 8n regul), spuse cBrea3y& *5nd se 0nchide u-a de la saia de a-teptare care d) spre coridor, aceasta nu poate li deschis) dec5t din a(ar) cu o cheie special)& Dudd e/ita, <tia ce ur%)rea cBrea3y& @ :a& @ *ine are cheia> 40

Dudd si%$i cu% ro-e-te& @ Eu -i *arol& 9ocea Sui cBrea3y era politicoas), @ <i cu% r)%5ne cu cei care (ac cur)$enie> *u% intr) aici> @ 7% ()cut cu ei un aran+a%ent special& *arol 3enea %ai de3re%e de trei ori pe s)pt)%5n) -i 0i ias) 0n)untru& Ter%inau 0nainte de sosirea pri%ului pacient& @ i se pare destul de inco%od& :e ce nu puteau intra 0n acest cabinet atunci c5nd ()ceau cur)$enie 0n celelalte birouri> @ 6entru c) dosarele pe care le p)stre/ aici sunt (oarte con(iden$iale& 6re(er acest de/a3anta+ (aptului ca ni-te str)ini s) (ie pre/en$i aici c5nd ni%eni nu e prin prea+%)& cBrea3y pri3i spre sergent pentru a sa asigura c) notea/) totul, ul$u%it, se 0ntoarse din nou spre Dudd& @ *5nd noi a% intrat 0n saia de a-teptare, u-a era descuiat)& Nu (or$at), descuiat)& Dudd nu spuse ni%ic& cBrea3y continu); @ Toc%ai %i1ai spus c) du%neata -i *arol sunte$i singurii care a3e$i cheia de la aceast) u-)& !ar cheia lui *arol este ia poli$ie& ai g5nde-te1te, doctore Ste3ens& *ine %ai are cheia de la u-)> @ Ni%eni altcine3a& @ 7tunci, cu% cre/i c) au intrat acei oa%eni> !ar Dudd 0-i d)du, brusc, sea%a& @ 7u ()cut o copie dup) cheia lui *arol 0n ti%p ce o torturau& @ E posibil, recunoscu cBrea3y& 6e bu/e 0i ap)ru un /5%bet trist& :ac) au ()cut o copie, 3o% g)si ur%e de para(in) pe cheie& 9oi cere laboratorului s) (ac) un test& Dudd d)du din cap& Se si%$ea de parc) ar (i %arcat un punct 3ictorios, 0ns) senti%entul s)u de satis(ac$ie dur) scurt ti%p& @ :eci, dup) p)rerea du%itale, spuse cBrea3y, doi b)rba$i @ s) presupune% deoca%dat) c) nu e i%plicat) nici o (e%eie @ au ()cut o copie dup) cheie pentru a putea intra 0n acest cabinet cu inten$ia de a te ucide& :a> @ :a, spuse Dudd& @ 7i spus c) atunci c5nd ai intrat 0n cabinet ai 0ncuiat u-a care d) spre sala de a-teptare& Este ade3)rat> @ :a, spuse Dudd& 9ocea lui cBrea3y era aproape bl5nd)& @ :ar a% g)sit -i u-a aceasta descuiat)& @ 6robabil c) au a3ut o cheie -i pentru u-a asta& @ <i atunci, dup) ce au descuiat1o, de ce nu te1au ucis> @ Ei1a% spus de+a& 7u au/it 3ocile de pe band)& @ 7ce-ti doi uciga-i dispera$i 0-i dau silin$a s) 0ntrerup) curentul, te prind aici 0ntr1 o curs), p)trund 0n cabinet 1 -i apoi se (ac ne3)/u$i, ()r) s)1i ating) un (ir de p)r din cap> 9ocea 0i era plin) de dispre$& # (urie cu%plit) puse st)p5nire pe Dudd& @ *e 3rei s) spui> @ Te l)%uresc i%ediat, doctore& Nu cred c) cine3a a (ost aici -i nu cred c) cine3a 0ncearc) s) te ucid)& @ Nu e ne3oie s) %) cre/i pe cu35nt, 0i r)spunse Dudd, ener3at& <i lu%inile> <i pa/nicul ,igeloA> @ E 0n hol& Dudd si%$i c) i se opre-te ini%a 0n loc& @ ort> @ *5nd l1a% 3)/ut noi nu era, S1a ars un (ir de la 0ntrerup)torul principal& ,igeloA a cobor5t la subsol ca s)1l 0nlocuiasc)& 7 ter%inat e2act c5nd a% a+uns noi& 41

Dudd 0l pri3i ui%it& @ #h, spuse el, 0n cele din ur%)& @ Nu -tiu care i1e +ocul, doctore Ste3ens, spuse cBrea3y, dar de acu% 0ncolo nu %) %ai pune la socoteal)& Se 0ndrept) spre u-)& <i ()1%i un ser3iciu& Nu %) %ai c)uta 1 te g)sesc eu& Sergentul 0-i 0nchise cu /go%ot carne$elul -i 0l ur%) pe cBrea3y& E(ectul coniacului disp)ruse& Starea de eu(orie trecuse -i 0l cuprinse o ad5nc) disperare& ?abar n1a3ea ce ar %ai (i trebuit s) (ac)& Era 0n %i+locul unei enig%e -i nu a3ea nici un punct de reper& Se si%$ea ca un b)iat care strig) O3ine lupulG, doar c) lupii erau (anto%e ne3)/ute -i distrug)toare, -i de (iecare dat) c5nd ap)rea cBrea3y, p)reau s) se e3apore& Fanto%e sau&&& E2ista doar o singur) alt) e2plica$ie& Era ce3a 0ngro/itor pentru el 0nsu-i (aptul c) a+unsese s) o ia 0n considerare, 0ns) trebuia& Trebuia s) (ac) (a$) posibilit)$ii c) de3enise paranoic& # %inte %ult prea obosit) putea s) dea na-tere unor ilu/ii care s) par) absolut reale& uncise prea %ult& Nu1-i %ai luase o 3acan$) de ani de /ile& Era u-or de i%aginat c) %oartea lui ?anson -i a iui *arot s) (i (ost catali/atorul care s)1i (i aruncat %intea !ntr1un abis e%o$ional, ast(el 0nc5t e3eni%entele s) 0 se par) a%pli(icate -i deplasate& #a%enii su(erin/i de paranoia tr)iau 0ntr1o lu%e unde lucruri obi-nuite, de (iecare /i, repre/entau terori de nedescris& Spre e2e%plu, accidentul de %a-in)& :ac) ar (i (ost o 0ncercare pre%editat) de a1l ucide, cu siguran$) c) -o(erul ar (i cobor5t de Da 3olan pentru a se asigura c) 0-i ter%inase treaba& <i cei doi b)rba$i care 3eniser) aici 0n aceast) sear), Nu -tia, de (apt, dac) a3useser) ar%e la ei& #are nu un paranoic ar (i presupus c) 3or s)1l ucid)> Era %ult %ai logic s) (i (ost ni-te ho$i& B5nd au au/it 3ocile din cabinet, au luat1o la (ug)& Fire-te, dac) ar (i (ost asasini, ar (i deschis u-a -i l1ar (i ucis& *u% putea, oare, s) descopere ade3)rul> <tia c) nu a3ea nici un sens s) apele/e la poli$ie& Nu e2ista ni%eni c)ruia s)1i cear) a+utorul& 8i 3eni o idee& N)scut) din disperare, 0ns) cu cit p e2a%ina %ai %ult, cu at5t i se p)ru %ai logic)& Lu) cartea de tele(on, paginile galbene& La ora patru, 0n dup)1a%ia/a ur%)toare, Dudd ie-i din cabinetul s)u -i porni spre o adres) din partea de sud a cartierului Lest Side, 7+unse la o cl)dire cu aparta%ente, 3eche -i ca% d)r)p)nat)& #prind %a-ina 0n (a$a /idurilor 0n ruin), Dudd 0ncepu s) aib) 0ndoieli& 6oate c) gre-ise adresa& 7poi un carton de la o (ereastr) de ia eta+ul 0nt5i 0i atrase aten$ia; N#" RN 4& ##:K :etecti3 particular Satis(ac$ie garantat) Dudd cobor0 din %a-in)& Era o /i u%ed) -i rece, 35ntul b)tea puternic -i se anun$a ninsoare 0n cursul serii, tra3ers) cu b)gare de sea%) trotuarul alunecos -i intr) 0n 3estibulul cl)dirii& 7ici 0l 0nt5%pin) duhoarea %5nc)rii r5ncede -i a urinei& 7p)s) pe butonul pe care scria ONor%an 4& oodyG, -i peste o clip) se au/i un $5r5it& !ntr) -i g)si aparta%entul 1& 6e u-) se putea citi; Norrnan 4S oody :etecti3 particular S.N7E! <l !NT"7E! Dudd sun) -i intr)& Era e3ident c) oody nu era genul de b)rbat care sa1-i (oloseasc) banii pentru a tr)i 0n lu2& ,iroul ar)ta de parc) (usese %obilat de un -obolan str5ng)tor, orb -i su(erind de hipertiroidie& ,oar(e -i 3echituri se 0ngr)%)deau pe (iecare centi%etru liber1al ca%erei& 8ntr1un col$ se a(la un para3an +apone/ /dren$uit, L5ng) el, un (elinar

42

indian -i 0n (a$a iui, o %as) dane/) %odern) -i /g5riat)& 6este tot se 3edeau teancuri de /iare -i re3iste 3echi, # u-) s)ri 0n l)turi -i or%an 4& oody 0-i ()cu apari$ia& 73ea ca% un %etru cinci/eci -i cinci -i peste o sut) de kilogra%e& Se rostogolea 0n ti%p ce %ergea -i lui Dudd 0i a%inti de un ,uddha care prinsese 3ia$), 73ea o (a$a rotund), +o3ial), cu ochi %ari, ne3ino3a$i Hde un albastru deschis& Era co%plet chel -i capul 0i era 0n (or%) de ou& Era i%posibil s)1(i dai sea%a ce 35rsta are& @ :o%nuC Ste3enson> 0i 0nt5%pin) oody& @ :octor Ste3ens, spuse Dudd& @ Lua$i loc, lua$i loc& ,uddha cu accent sudist& Dudd pri3i 0n +urui s)u dup) un scaun& Lu) un teanc de re3iste 3echi de nudis% -i body1buiding de pe un (otoliu de piele cu aspect deteriorat, cu (5-ii s%ulse din ei, -i se a-e/) precaut& oody 0-i cobor0 %asa de carne 0ntr1un balansoar enor%& @ 7-a deciC *e pot (ace pentru du%neata> Dudd 0-i d)du sea%a c) ()cuse o gre-eal)& La tele(on 0i d)duse lui oody nu%ele lui 0ntreg& .n nu%e care ap)ruse 0n ulti%ele /ile pe pri%a pagin) a (iec)rui /iar din NeA Kork& <i reu-ise s) dea peste singurul detecti3 particular din 0ntreg ora-ul care nu au/ise niciodat) de el& 0-i storcea creierii 0n c)utarea unei scu/e pentru a pleca& @ *ine %1a reco%andat> 0l 0nde%n) s) 3orbeasc) oody& Dudd e/it), nedorind s)1l +igneasc)& @ 7% g)sit anun$ul 0n paginile galbene& oody r5se& @ Nu -tiu ce %1a- (ace ()r) paginile galbene, spuse el& *ea %ai %are in3en$ie de la lichiorul de poru%b, "5se din nou scurt& Dudd se ridic)& 73ea de1a (ace cu un %are idiot& @ 8%i pare r)u c) 31a% deran+at, do%nule oody, spuse ei& 7- 3rea s) %) %ai g5ndesc 0nainte s)&&& @ Fire-te, (ire-te, 0n$eleg, spuse oody& 9a trebui s)1%i pl)ti$i totu-i aceast) 3i/it)& @ ,ine0n$eles, spuse Dudd& 95r0 %5na 0n bu/unar -i scoase c5te3a bancnote& *5t> @ *inci/eci de dolari& @ *inci/eci> &Dudd 0nghi$i 0n sec, (urios, trase c5te3a bancnote -i le tr5nti 0n %5na lui oody, 7cesta le nu%)r) atent& @ ul$u%esc (oarte %ult, spuse oody& Dudd porni spre u-), si%$indu1se ca un prost& :octore&&& Dudd se 0ntoarse& oody 0i /5%bea bine3oitor, 0ndes5nd banii 0n bu/unarul de la 3est)& @ :in %o%ent ce te1a% ta2at de cinci/eci de dolari, spuse el prietenos, ai putea s) stai +os -i s)1%i spui ce proble%) ai& 0ntotdeauna a% spus c) ni%ic nu te cal%ea/) %ai %ult dec5t s)1$i deschi/i su(letul 0n (a$a cui3a& !ronia acestei (ra/e, rostit) de b)rbatul prostu$ din (a$ada, aproape c)11 ()cu pe Dudd s) i/bucneasc) 0n r5s& 0i studie o clip) pe oody& *e a3ea de pierdut> 6oate c) discu$ia cu un str)in 0l 3a a+uta, 0ncet, se 0ntoarse 0napoi -i se a-e/) pe scaun& @ 7r)$i de parc) por$i 0n spate neca/urile 0ntregii o%eniri, doctore, 0ntotdeauna a% spus c) patru u%eri sunt %ai puternici dec5t doi& Dudd nu era sigur c5te dintre a(oris%ele lui oody 3a %ai (i 0n stare s) suporte& oody 0l cerceta atent& @ *e te1a adus aici> Fe%eile sau banii> 0ntotdeauna a% spus c) dac) eli%ini (e%eile -i banii, cele %ai %ulte proble%e ale lu%ii s1ar re/ol3a de la sine& oody 0l pri3ea curios, a-tept5nd un r)spuns& @ *red 1 cred c) cine3a 0ncearc) s) %) ucid)& 43

#chii alba-tri clipir) des& @ *re/i> Dudd se ()cu c) nu aude 0ntrebarea& @ 6oate ai putea s)1%i dai nu%ele cui3a care s1a speciali/at 0n ast(el de proble%e& @ ,ine0n$eles c) pot, spuse oody& Nor%an 4& oody& *el %ai bun din tar)& Dudd o(t) cu disperare& @ *e1ar (i s)1%i po3este-ti totul, doctore> 6ropuse oody& S) 3ede% dac) noi doi nu reu-i% s)1i d)% de cap)t& Dudd /5%bi ()r) s) 3rea& 6arc) se au/ea pe el 3orbind& :oar 0ntinde1te -i spune, indi(erent ce1$i trece prin %inte& :e ce nu> Trase ad5nc aer 0n piept -i, cat %ai concis posibil, 0i po3esti lui oody e3eni%entele din ulti%ele c5te3a /ile& 6e %)sur) ce 3orbea, uita de pre/en$a lui oody& 8-i 3orbea de (apt sie-i, e2pri%5nd 0n cu3inte 0nt5%pl)rile enig%atice care a3useser) loc& E3it) cu gri+) s) po%eneasc) despre te%erile pri3ind s)n)tatea lui %intal)& *5nd Dudd ter%in), oody 0l pri3ea (ericit& @ 7i intrat 0ntr1o 0ncurc)tur) teribil), doctore& #ri cine3a 3rea s) te ucid), ori te te%i c) 3ei a+unge un paranoic schi/o(renic& Dudd 0l pri3i surprins& .nu la /ero pentru Nor%an 4, oody& 7cesta continu); @ 7i spus c) sunt doi detecti3i care in3estighea/) acest ca/& 0$i a%inte-ti nu%ele lor> Dudd e/it)& Nu1i prea 3enea s) aib) 0ncredere 0n acest o%& Nu1-i dorea dec5t s) plece& @ Frank 7ngeli, r)spunse ei, -i locotenentul cBrea3y& E2presia de pe chipul lui oody su(eri o schi%bare aproape i%perceptibil)& @ *e %oti3 ar a3ea cine3a s) te ucid), doctore> @ ?abar n1a%& :in c5te -tiu eu, nu a% du-%ani& @ Ei, haide acu%& Fiecare dintre noi are c5$i3a du-%ani prin +ur, 0ntotdeauna a% spus c) du-%anii sunt sarea -i piperul 3ie$ii& Dudd se str)dui s) nu se cutre%ure& @ *)s)torit> @ Nu, spuse Dudd& @ E-ti ho%ose2ual> Dudd o(t)& @ 7% trecut prin toate astea cu cei de ia poli$ie -i&&& @ 8h5& :oar c) pe %ine %) pl)te-ti ca s) te a+ut, spuse oody, netulburat :atore/i bani cui3a> @ Nu%ai notele de plat) lunare& @ <i pacien$ii> @ *e1i cu ei> @ 6ai, 0ntotdeauna a% spus c) dac) 3rei s) cau$i scoici, trebuie s) te duci pe %alul %)rii& 6acien$ii t)i sunt o gr)%ad) de $icni$i& 7-a1i> @ Nu1i a-a, spuse Dudd, t)tos, Sunt oa%eni cu proble%e& @ 6roble%e a(ecti3e pe care nu le pot re/ol3a singuri& Nu s1ar putea ca unul dintre ei s)1(i poarte ranchiun)> #h, nu pentru un %oti3 logic, ci poate cine3a care te consider) 3ino3at de ce3a 0n i%agina$ia lui& @ 6osibil, :oar c) %are parte din pacien$ii %ei se a(l) sub gri+a %ea de un an sau chiar de %ai %ult ti%p, 0n aceast) perioad) a% a+uns s)1i cunosc ia (el de bine c5t poate o (iin$) o%eneasc) s) o cunoasc) pe alta& @ Nu se 0n(urie niciodat) din cau/a ta> 8ntreb) oody, inocent& @ *5teodat)& :ar noi nu c)ut)% pe cine3a care este sup)rat pe %ine& *)ut)% un cri%inal paranoic care a ucis de+a cel pu$in doi oa%eni -i a ()cut %ai %ulte 0ncerc)ri 44

s) %) ucid) -i pe %ine, E/it), apoi se (or$) s) continue& :ac) a% un ast(el de pacient -i eu nu -tiu, atunci 0i ai 0n (at) pe cel %ai inco%petent psiholog care a e2istat 3reodat)& "idic) pri3irea -i1l 3)/u pe oody studiindu1l& @ 8ntotdeauna a% spus c) lucrurile trebuie luate pe r5nd, replic) oody, 3esel& 6ri%ul lucru pe care trebuie s)1l (ace% este s) descoperi% dac) cine3a 0ncearc) s)1i (ac) de petrecanie sau dac) nu e-ti nebun cu%3a& Nu1i a-a, doctore> 6e chip i se a-ternu un /5%bet larg, 0ndep)rt5nd +ignirea din cu3intele lui& @ *u%> 0ntreb) Dudd& @ Si%plu, spuse oody& 6roble%a ta e c) ai prea %ulte pe cap, nu po$i s) le re/ol3i pe toate -i nu -tii dac) cine3a ti1a pus g5nd r)u& ai 0nt5i 1 trebuie s) 3ede% 0n ce (el de +oc ai intratH apoi s) 0i descoperi% pe ceilal$i +uc)tori& 7i %a-in)> @ :a& & Dudd uitase s) %ai plece -i s) caute un alt detecti3 particular, 0-i d)dea sea%a acu% c), sub chipul bl5nd, inocent -i dincolo de i%aginea si%plist), se ascundea un o% inteligent -i talentat& @ *red c) e-ti epui/at ner3os, spuse oody& 9reau s)1$i iei o %ic) 3acan$)& @ *5nd> @ 5ine di%inea$)& @ E i%posibilC protest) Dudd& 7% pacien$i progra%a$i&&& oody nu1l lu) 0n sea%a& @ 7nulea/) progra%)rile& @ :ar ce rost are> @ 8$i spun eu cu% s)1$i (aci %eseria> 8ntreb) oody& :up) ce pleci de aici, 3reau s) te duci direct Sa o agen$ie de 3oia+& *ere1le s)1$i re/er3e un loc la 1 se g5ndi o clip) @ Brossinger=s& E un dru% pl)cut prin *atskills&,, *l)direa 0n care locuie-ti are un gara+> @ :a, @ #&M, Spune1le s)1$i preg)teasc) %a-ina pentru c)l)torie& Nu 3reau s) ai de(ec$iuni pe dru%& @ Nu s1ar putea s)pt)%5na 3iitoare> 5ine e o /i&&& @ :up) ce ter%ini la agen$ie, te 0ntorci ia birou -i 0$i suni pacien$ii& Spune1le c) ai o urgen$) -i te 0ntorci peste o s)pt)%5na& @ 4)u c) nu pot, spuse Dudd& Este %ult prea&,& @ ai bine sun)11 -i pe 7ngeli, continu) oody& Nu 3reau ca poli$ia s) te caute c5t ti%p 3ei ti plecat& @ :e ce s) (ac a-a ce3a> 0ntreb) Dudd& @ 6entru a1$i prote+a cei cinci/eci de dolari& <i, (iindc) 3eni 3orba, %ai a% ne3oie de un a3ans de dou) sute de dolari& 6lus cinci/eci de dolari pe, /i -i cheltuielile, oody 0-i t5r0 %asa de carne a(ar) din balansoar& @ 9reau ca %5ine s) porne-ti la dru% (oarte de3re%e, spuse ei, pentru a a+unge 0nainte de a se 0ntuneca& 6o$i pleca pe la -apte di%inea$a> @ *red 1 cred c) da& *e 3oi g)si acolo> @ *u pu$in noroc, r)spunsul la o 0ntrebare& *inci %inute %ai t5r/iu, Dudd se urca, g5nditor, 0n %a-in), 0i spusese lui oody c) nu poate pleca -i nu1-i poate p)r)si pacien$ii, a-a, dintr1odat)& !ns) -tia c) o 3a (ace& "eal%ente 0-i punea 3ia$a 0n %5inile acestui Falsta(( ai lu%ii detecti3ilor particulari& *5nd s) plece, cartonul din (ereastra lui oody 0i atrase pri3irea& S7T!SFR*E!E B7"7NT7TT 7r (i bine s) ai dreptate, 0-i /ise Dudd, 0n3er-unat& 45

6lani(icarea c)l)toriei se des()-ur) ()r) nici o proble%)& Dudd se opri la o agen$ie de 3oia+ de pe adison 73enue, l1au re/er3at o ca%er) la Brosssinger=s -i i1au o(erit o hart) a regiunii -i bro-uri colorate cu i%agini din *atskills& 7poi tele(ona centralistei cl)dirii 0n care se a(la cabinetul -i aran+a cu ea s)1i sune pe pacien$i, anul5ndu1le progra%)rile p5n) la o dat) care le 3a (i co%unicat)& Tele(ona la sec$ia nou)spre/ece -i1l ceru pe detecti3ul 7ngeli& @ 7ngeli e acas), bolna3, 0i spuse o 3oce i%personal)& 9re$i s) 3) dau nu%)rul de acas)> @ :a& 6este c5te3a clipe discuta cu 7ngeli& :up) c5t de r)gu-it) 0i era 3ocea, 7ngeli r)cise /dra3)n& @ 1a% hot)r5t s) plec din ora- pentru c5te3a /ile, spuse Dudd& 6lec %5ine di%inea$)& 7% 3rut doar s) te anun$& .r%) o t)cere, 0n ti%p ce 7ngeli anali/a situa$ia& @ S1ar putea s) (ie, o idee bun)& .nde pleci> @ 1a% g5ndit s) (ac un dru% p5n) la Brossinger=s& @ 8n regul), spuse 7ngeli& Nu1$i (ace proble%e, 0i e2plic eu lui cBrea3y& <o3)i& 7% au/it ce s1a 0nt5%plat 0n cabinetul t)u asear)& @ 9rei s) spui c) ai au/it 3ersiunea iui cBrea3y, spuse Dudd& @ 7i reu-it s)1i 3e/i pe cei care au 0ncercat s) te ucid)> :eci, cel putin 7ngeli 0l credea& @ Nu& @ Ni%ic din ce ne1ar putea a+uta s)1i g)si%> *uloarea p)rului, 35rsta, 0n)l$i%ea> @ 8%i pare r)u, replic) Dudd& Era 0ntuneric& 7ngeli pu(ni de/a%)git& @ #&M& 9oi %ai cerceta& 6oate 3oi a3ea ni-te 3e-ti bune pe c5nd te 0ntorci& 7i gri+) de tine, doctore& @ 9oi a3ea, spuse Dudd, recunosc)tor& <i 0nchise& 7poi 0l sun) pe -e(ul lui ?arrison ,urke -i 0i e2plic) pe scurt situa$ia anga+atului s)u& Nu %ai e2ista alt) solu$ie dec5t s) (ie tri%is la un spital de boli %intale& 7poi Dudd 0i tele(ona lui 6eter, 0i e2plic) c) trebuie s) plece pentru o s)pt)%5n) din ora- -i 0i ceru s) (ac) (or%alit)$ile necesare pentru ,urke& 6eter accept)& Era preg)tit de lupt)& Lucrul care 0l deran+a cel %ai %ult pe Dudd era (aptul c) nu o 3a %ai putea 3edea 3ineri pe 7nne& <i s1ar putea s) nu o %ai 3ad) niciodat)& !n dru% spre aparta%entul s)u, se g5ndi la Nor%an 4& oody, ,)nuia ce punea oody la cale& F)c5ndu1l pe Dudd s)1-i anun$e pacien$ii c) 3a pleca, oody se asigura c) 0n ca/ul 0n care cri%inalul era unul dintre ei 1 dac) e2ista un cri%inal 1 0l 3a prinde 0n curs), (olosindu1l pe Dudd ca %o%eal)& oody 0l instruise s)1-i lase adresa centralistei -i pa/nicului cl)dirii& 9oia ca toat) lu%ea s) -tie unde 3a pleca Dudd, *5nd Dudd opri %a-ina 0n (a$a blocului s)u, ike ie-i s)1l salute& @ 6lec 0ntr1o c)l)torie %5ine di%inea$), ike, 0l in(or%) Dudd& 9rei sa ai gri+) s) %i se 3eri(ice %a-ina -i s) %i se (ac) plinul> @ ) 3oi ocupa i%ediat, doctore Ste3ens, La ce or) 3e$i a3ea ne3oie de %a-in)> @ 6lec la -apte& Dudd si%$i cu% ike 0l ur%)re-te cu pri3irea& 7+ung5nd 0n aparta%ent, 0ncuie u-ile -i 3eri(ic) atent (erestrele& Totul p)rea s) (ie 0n ordine& Lu) dou) pilule de codein), se de/br)c), d)du dru%ul apei (ierbin$i -i 0-i cobor0 cu gri+a 0n cad) corpul chinuit de dureri, si%$ind cu% i se rela2ea/) %u-chii spatelui -i ai 46

griului& ")%ase 0n apa (ierbinte, binecu35ntat de lini-titoare, -i se g5ndi& :e ce 0l a3erti/ase oody s) nu aib) o de(ec$iune pe dru%> 6entru c) era cel %ai potri3it loc pentru a (i atacat, unde3a pe -oseaua singuratic), pustie,, care trecea prin *atskills> <i ce 3a (ace oody dac) Dudd ar (i atacat> oody re(u/ase s)1i spun) care era pianul s)u @ dac) a3ea 3reun plan& *u c5t Dudd e2a%ina %ai %ult 0ntreaga situa$ie, cu at5t era %ai con3ins c) 3a intra 0ntr1o capcan)& oody 0i spusese c) o preg)tea pentru ur%)ritorii lui Dudd& 0ns), indi(erent de c5te ori trecea totul 0n re3ist), a+ungea ine3itabil la aceea-i conclu/ie; capcana p)rea ()cut) pentru a1l prinde pe Dudd& :ar de ce> *e interes ar a3ea oody s)1l 3ad) ucis> :u%ne/eule, 0-i /ise Dudd& 7% luat la 0nt5%plare un nu%e din paginile galbene ale c)r$ii de tele(on din anhattan -i a% a+uns s) cred c) 3rea s) (iu ucisC Sunt paranoicC Si%$ea cu% i se 0nchid ochii& 6ilulele -i baia (ierbinte 0-i ()cuser) e(ectul& !e-i e2tenuat din cad), 0-i -terse cu gri+) corpul plin de 35n)t)i -i lu) o pi+a%a& Se culc) -i puse ceasul s) sune la ora -ase& Sleit de puteri, c)/u 0ntr1un so%n ad5nc, La ora -ase, c5nd sun) ceasul, Dudd se tre/i i%ediat& :e parc) nu s1ar (i scurs nici o perioad) de ti%p, pri%ul lui g5nd a (ost; Nu cred 0ntr1o serie de coinciden$e -i nu cred c) unul dintre pacien$ii %ei este un uciga- 0n %as)& Ergo, sunt (ie paranoic, (ie pe cale s) de3in unul& F)r) 0nt5r/iere, trebuia s) consulte un alt psihiatru, 0i 3a tele(ona doctorului "obbie& <tia c) asta 0nse%na s(5r-itul carierei sale de doctor, dar nu %ai a3ea ce s) (ac)& :ac) su(erea de paranoia, 3a trebui s) (ie 0nchis& ,)nuia, oare, oody c) a3ea de1a (ace cu un bolna3 %intal> :e aceea 0i propusese o 3acan$)> Nu pentru c) presupunea c) cine3a dorea s)1i ucid), ci pentru c) 3)/use se%nele unei cri/e de ner3i> 6oate c) lucrul cel %ai 0n$elept ar (i s) ur%e/e s(atul lui oody -i s) plece 0n *atskills pentru c5te3a /ile& Singur, ()r) proble%ele /ilnice, 3a putea s)1-i e3alue/e cu cal% 0ntreaga situa$ie, 3a putea 0ncerca s) descopere %oti3ele pentru care %intea lui o luase ra/na, c5nd 0ncepuse s) piard) contactul cu realitatea& 7poi, dup) ce se 3a 0ntoarce, 0-i 3a (i2a o 0nt5lnire cu doctorul "obbie -i se 3a l)sa pe %5inile lui& Era o hot)r5re di(icil de luat, dar, odat) luat), Dudd se si%$i %ai bine& Se 0%br)c), 0-i puse 0n 3ali/) c5te3a haine care s)1i a+ung) pentru cinci /ile -i ie-i din aparta%ent pornind spre ascensor& Eddie nu era 0nc) de ser3iciu -i ascensorul (unc$iona singur& Dudd cobor0 la gara+ul de la subsol, 0l c)ut) din pri3iri pe Lilt, 0ngri+itorul, dar nu se 3edea prin prea+%)& Bara+ul era pustiu& Dudd 0-i /)ri %a-ina parcat) 0ntr1un col$, l5ng) /idul de ci%ent& 6orni spre ea, 0-i puse 3ali/a pe bancheta din spate, deschise u-a din (a$), se a-e/) la 3olan, *5nd 0ntinse %5na spre cheile de contact, un b)rbat se i3i brusc l5ng) el& Dudd si%$i cu% i se opre-te ini%a 0n loc& @ E2act la ti%p& Era oody& @ Nu -tia% c) ai de g5nd s) %) conduci, spuse Dudd& oody 0l pri3ea 0nc5ntat, pe chipul lui angelic a-tern5ndu1se un /5%bet larg& @ N1a% a3ut ni%ic %ai bun de ()cut -i n1a% putut dor%i& :intr1odat), Dudd 0i (u (oarte recunosc)tor pentru (elul 0n care, plin de tact, se ocupa de persoana lui& Nici o re(erire la (aptul c) Dudd era un bolna3 %intal, ci doar propunerea ingenioas) de a pleca unde3a pentru a se odihni& Ei bine, lui Dudd nu1i r)%5nea dec5t s) se pre(ac) c) totul decurge nor%al& @ 7% a+uns la conclu/ia c) ai dreptate& 9oi pleca la dru% -l 3oi g)si un r)spuns& @ #h, nu e ne3oie s) pleci nic)ieri pentru a-a ce3a, spuse oody& Lucrurile s1au li%pe/it& 47

Dudd 0i arunc) o pri3ire uluit)& @ Nu 0n$eleg& @ E si%plu, 0ntotdeauna a% spus c) dac) 3rei s) a+ungi la r)d)cina a ce3a trebuie s) 0ncepi s) scor%one-ti& @ :o%nule oodyC oody se spri+ini de u-a %a-inii& @ <tii ce %i s1a p)rut curios la %ica ta proble%), doctore> Se p)rea c) din cinci 0n cinci %inute cine3a 0ncearc) s) te ucid) 1 poate& Ei bine, acest OpoateG %1a (ascinat& Nu putea% (ace ni%ic p5n) nu clari(ica% dac) te1ai t5%pit sau e2ista, 0ntr1ade3)r, cine3a care dorea s) te trans(or%e 0ntr1un cada3ru, Dudd 0i pri3i ui%it& @ <i atunci, dru%ul la *atskills&&& spuse el ()r) 3lag)& @ #h, nici 3orb) s) %ergi acolo, doctore& :eschise u-a %a-inii& !e-i a(ar), .luit, Dudd cobor0 din %a-in)& @ <tii, dru%ul ia *atskills a (ost doar recla%), 0ntotdeauna a% spus c) dac) 3rei s) prin/i un rechin, trebuie s) 0ns5ngere/i apa %ai 0nt5i& Dudd 0i pri3ea chipul& @ ) te% c) niciodat) n1ai (i a+uns la *atskills, spuse oody bl5nd& 0ncon+ur) %a-ina p5n) la capot), b5+b5i ia 0ncuietoare -i o ridic), Dudd 3eni l5ng) el& 6e una din $e3i erau lipite trei buc)$i de dina%it)& :ou) (ire sub$iri at5rnau liber& @ # bo%b) ascuns), spuse oody& Dudd se uit) nedu%erit la el& @ :ar cu% ai&&& oody r5n+i& @ Ei1a% spus, nu prea a% so%n& 7% a+uns aici ca% pe ia %ie/ul nop$ii, l1a% dat ni-te bani pa/nicului de noapte, pentru a pleca s) se distre/e, -i a% a-teptat ascuns 0n 0ntuneric& 6a/nicul de noapte te cost) 0nc) dou)/eci de dolari, ad)ug) el& N1a% 3rut s) se spun) c) e-ti /g5rcit& Dudd si%$i brusc un senti%ent de a(ec$iune pentru b)rbatul %ic -i gras& @ 7i 3)/ut cine a pus bo%ba> @ Nu& 7 (ost pus) aici 0nainte de sosirea %ea& La ora -ase di%inea$a, %1a% g5ndit c) nu 3a %ai ap)rea ni%eni, a-a c) a% aruncat o pri3ire& 7r)t) spre (irele care at5rnau& 6rietenii t)i sunt dr)gu$i& 7u %e-terit -i o a doua bo%b)& :ac) ai (i ridicat capota %a-inii, (irele astea ar (i detonat dina%ita& 7cela-i lucru s1ar (i 0nt5%plat dac) ai (i 0ntors cheia de contact& E2ist) destul) dina%it) aici pentru a distruge +u%)tate din gara+& Lui Dudd i se ()cu r)u& oody 0l pri3i cu si%patie& @ ,ucur)1te, spuse el& .ite ce progrese %ari a% ()cut& <ti% dou) lucruri& ai 0nt5i, c) nu e-ti $icnit& <i, 0n al doilea r5nd, @ /5%betul 0i pieri de pe (a$) @ -ti% c) cine3a este (oarte hot)r5t s) te ucid), doctore Ste3ens& 4ece Se a(lau 0n su(rageria din aparta%entul lui Dudd -i discutau, corpul enor% al iui oody re3)rs5ndu1se pe canapeaua %are& oody pusese cu gri+) piesele de%ontate ale bo%bei 0n portbaga+ul %a-inii sale& @ Nu ar (i trebuit s1o la-i acolo pentru ca poli$ia s) o e2a%ine/e> 0ntreb) Dudd& @ 8ntotdeauna a% spus c) ideile cele %ai con(u/e sunt generate de prea %ulte in(or%a$ii @ :ar asta i1ar (i do3edit locotenentului cBrea3y c) spun ade3)rul& @ #are>

48

Dudd 0n$elese unde bate& 0n ce1i pri3ea pe cBrea3y, Dudd putea (oarte bine s) (i pus el 0nsu-i bo%ba 0n propria1i %a-in)& :e-i, i se p)ru ciudat ca un detecti3 particular s) ascund) o do3ad) poli$iei& 73ea senti%entul ca oody era ca un enor% aisberg& *ea %ai %are parte a lui era ascuns) sub 0n()$i-area de prost)nac bl5nd -i ino(ensi3, 0ns) acu%, ascult5ndu1l pe oody 3orbind, i s0 ridic) %oralul& Nu era nebun -i lu%ea nu se u%pluse pe nea-teptate de coinciden$e ie-ite din co%un& .n asasin se pli%ba liber& .n asasin 0n carne -i oase& <i, dintr1un anu%it %oti3, 0l alesese pe Dudd drept $int)& :u%ne/eule, 0-i /ise Dudd& *5t de u-or poate (i distrus) personalitatea cui3a, 0n ur%) cu c5te3a %inute, (usese preg)tit1s) recunoasc) c) era paranoic, li datora enor% lui oody& @ &&& tu e-ti doctorul, spunea oody& Eu nu sunt dec5t un copil b)tr5n& 0ntotdeauna a% spus c) dac) 3rei %iere, du1te la stupul de albine& Dudd 0ncepea s) 0n$eleag) argoul lui oody& @ 9rei p)rerea %ea despre genul de b)rbat, sau b)rba$i, pe care s)1l c)ut)%& @ 7sta e, r)spunse oody, 0nc5ntat& 73e% oare de1a (ace cu un cri%inal %aniac sc)pat de la casa de nebuni> Spital de boii %intale, se g5ndi Dudd, auto%at& @ &&& sau e 3orba despre ce3a %ult %ai serios> @ *e3a %ult %ai serios, spuse i%ediat Dudd& @ *e te (ace s) cre/i asta, doctore> @ ai 0nt5i, doi b)rba$i au 0ncercat s) p)trund) 0n cabinetul %eu& 7- putea 0nghi$i teoria cu un alienat %intal, dar doi aliena$i %intali, e prea %ult& oody d)dea din cap aprob5ndu1i& @ 8n al doiCea r5nd, o %inte bolna3) poate su(eri de o obsesie, dar aceasta (unc$ionea/) dup) un anu%it tipar& Nu -tiu de ce au (ost uci-i ?anson si *arol "oberts, dar, doar dac) nu %)10n-el, eu sunt progra%at s) (iu a treia -i ulti%a 3icti%)& @ *e te (ace s) cre/i c) 3ei (i ulti%ul> 0i 0ntreb) oody, curios& @ Faptul c), replic) Dudd, dac) ur%au s) aib) loc -i alte cri%e, atunci c5nd au dat gre- s) %) ucid) pri%a oar), ar (i continuat cu indi(erent cine s1ar %ai (i a(lat pe lista lor& 8n schi%b, 0ns), s1au concentrat doar asupra %ea, 0ncerc5nd totul pentru a %) asasina& @ <tii, /ise oody, apreciati3, ai instinctul natural aC unui detecti3& Dudd se 0ncrunt)& @ E2ist) c5te3a lucruri care nu au nici un sens& @ Spre e2e%plu> @ 8n pri%ul r5nd, %oti3ul, spuse Dudd& Nu cunosc pe ni%eni care&&& @ 9o% re3eni la asta& 7ltce3a> @ :ac) cine3a este, intr1ade3)r, at5t de ner)bd)tor s) %) ucid), atunci c5nd %a-ina %1a lo3it, -o(erul nu trebuia dec5t s) dea 0napoi -i s) treac) peste %ine& Eu era% !ncon-tient, @ 7ha& 7ici intr) 0n scena do%nul ,enson& Dudd 0l pri3i ()r) s) priceap)& @ :o%nul ,enson este %artorul care a asistat la accidentul t)u, 0i e2plic) oody, bine3oitor, l1a% g)sit nu%ele 0n raportul poli$iei -i %1a% dus &s) discut cu eC dup) ce ai p)r)sit biroul %eu& Ta2iul te cost) trei cinci/eci& #,M&> Dudd d)du din cap, ()r) a %ai a3ea puterea s) 3orbeasc)& @ :o%nul& ,enson este bl)nar, asta (iindc) 3eni 3orba& 7re o %ar() e2celent)& :ac) 3reodat) 3rei s)1i cu%peri ce3a iubitei, tale, pot s) aran+e/ o reducere& :eci, %arti seara, c5nd a a3ut ioc accidentul, ie-ea din cl)direa unda lucrea/) cu%nata lui& 7 trecut pe la ea cu 49

ni-te %edica%ente pentru c) (ratele s)u, care este co%is13oia+or, a3ea grip) -i ea ur%a s)1i duc) pilulele acas)& Dudd 0-i st)p5ni ner)bdarea& :ac) or%an 4& oody a3ea che( s) stea acolo -i s)1i recite toat) lista drepturilor o%ului, el 0i 3a asculta& @ 7-a c) do%nul ,enson 0i ducea pilulele -i toc%ai ie-ea din cl)dire, c5nd li%u/ina se 0ndrepta spre tine& ,ine0n$eles c) nu -tia c) e-ti tu& Dudd d)du din cap& @ a-ina ca% aluneca 0ntr1o parte -i din unghiul 0n care se a(la ,enson lui i se 1 p)ru c) derapea/)& *5nd a 3)/ut c) %a-ina te1a lo3it, a 0nceput s) alerge spre tine s) 3ad) dac) nu te poate a+uta& Li%u/ina s1a dat 0n spate pentru a ter%ina treaba& <o(erul l1a 3)/ut pe ,enson -i %a-ina a disp)rut %5nc5nd p)%5ntul& Dudd 0nghi$i 0n sec& @ :eci, dac) ,enson nu s1ar (i 0nt5%plat s)&&& @ :a, r)spunse oody, bl5nd& 6o$i (i sigur c) noi doi nu ne1a% (i 0nt5lnit niciodat)& Tipii )-tia nu -tiu de glu%)& Sunt gata de orice ca s) te scoat) din circula$ie& @ <i atacul de la cabinetul %eu> :e ce nu au spart u-a> @ E o enig%)& 7r (i putut intra cu u-urin$), ucig5ndu1te pe tine -i pe indi(erent cine %ai era acolo, ()r) s)1i 3ad) cine3a, 0ns), cre/5nd c) nu e-ti singur, au plecat& Nu se potri3e-te cu restul ac$iunilor lor& 8ncepu s)1-i %u-te bu/a de +os& :oar dac)&&& spuse ei& @ :oar dac) ce> # e2presie %editati3) se a-ternu pe chipul iui oody& @ ) 0ntreb&&& rosti el& @ *e> @ :eoca%dat) nu 3reau s) spun ni%ic& 7% o idee, dar nu are nici o logic) p5n) c5nd nu g)si% un %oti3& Dudd ridic) din u%eri, nea+utorat& @ Nu cunosc pe ni%eni care s) aib) un %oti3 s) %) ucid)& oody r)%ase pe g5nduri& @ :octore, nu e2ist), oare, un sacreC pe care s)1l (i 0%p)r$it cu acest pacient al t)u, an-on, -i cu *arol "oberts> *e3a ce doar 3oi trei -tia$i> Dudd scutur) din cap& #a%eni, proble%e& @ Singurele %ele secrete sunt secretele pro(esionale& <i nu e2ist) ni%ic 0n dosarele pacien$ilor care s) +usti(ice o cri%)& Nici unul dintre pacien$ii nu este agent secret, spion str)in sau e3adat dintr1o 0nchisoare& Sunt oa%eni obi-nui$i de a(aceri, (unc$ionari da b)nci c)rora nu le pot (ace (at)& oody 0l 0ntreb) deschis; @ <i e-ti sigur c) printre pacien$ii t)i nu se a(l) nici un cri%inal paranoic> Dudd 0i r)spunse (er%& @ Foarte sigur& !eri s1ar (i putut s) nu (i (ost at5t de con3ins& *a s) (iu sincer, a% 0nceput s) cred c) eu sunt cel care su(er) de paranoia -i c) $i s1a ()cut %il) de %ine& oody 0i /5%bi& @ i1a trecut -i %ie prin %inte, spuse el& :up) ce %i1ai tele(onat -i ai cerut s) discuri cu %ine, te1a% 3eri(icat pu$in& !1a% sunat pe c5$i3a doctori cunoscu$i, buni prieteni de1ai %ei& 7i o reputa$ie gro/a3)& :eci, acel Odo%nule Ste3ensonG ()cuse parte1din rolul de prost)nac& @ :ac) %erge% acu% ia poli$ie, spuse Dudd, cu ceea ce a% a(lat p5n) acu%, pute% cel pu$in s) ie cere% s)1l caute pe acel cine3a care se a(l) 0n spatele 0ntregii a(aceri& 50

oody 0l pri3i sincer surprins& @ 7-a cre/i> :e; (apt, nu prea arn a(lat %ulte, nu1i a-a, doctore> Era ade3)rat& @ Eu nu %) las descura+at, spuse oody& *red c) a% ()cut progrese %ari& 7% reu-it s) eli%in)% ntal %ulte posibilit)$i, # not) de (rustrare se strecur) 0n 3ocea lui Dudd& @ Fire-te, 7r putea (i oricine de pe teritoriul Statelor .nite& oody r)%ase o clip) ne%i-cat, conte%pi0nd ta3anul, 0n cele din urrn), cl)tin) din cap& *hipul %asc) @ Fa%iliile, o(t) el& @ Fa%iliile> @ :octore, te cred c5nd spui c) 0$i cuno-ti (oarte bine pacien$ii& :ac) spui c) nu ar (i capabili s) (ac) a-a ce3a, trebuie s) accept& E stupul t)u -i tu p)/e-ti %ierea& Se aplec) 0n (a$)& :ar spune1%i ce3a& *5nd iei un pacient, discu$i -i cu (a%ilia iui> @ Nu& *5teodat) (a%iliile nici nu sunt !a curent c) o rud) de1a lor este tratat) de un psiholog& body se ias) pe spate, satis()cut& @ Ei, 3e/i> spuse el& Dudd 0l pri3i ui%it& @ *re/i c) un %e%bru ai (a%iliei unui pacient 0ncearc) s) %) ucid)> @ U1ar putea, @ N1ar a3ea %ai %ulte %oti3e dec5t 0nsu-i pacientul& 6oate chiar %ai pu$ine& oody se 0%pinse cu greu 0n sus& @ Niciodat) nu po$i (i sigur, nu1i a-a, doctore> .ite ce1a- 3rea s) (aci& :)1%i o list) a tuturor pacien$ilor pe care i1ai tratat 0n ulti%ele patru sau cinci s)pt)%5ni& 6o$i s) 0acl asta> Dudd e/it)& @ Nu, spuse eC, 0n (inal& @ *hestia aia cu rela$ia con(iden$ial) 0ntre pacient -i doctorul s)u> 6oate c) a 3enit 3re%ea s) renun$i la a& E 0n +oc 3ia$a ta& @ *red c) te a(li p(e o pist) gre-it)& *eea ce s1a 0nt5%plat nu are nici o leg)tur) cu pacien$ii %ei sau cu (a%iliile lor& :ac) ar (i e2istat un ca/ de alienare %intal) 0n (a%iliile lor, a- (i a(lat 0n ti%pul Sidney Sheldoo trata%entului& *l)tin) din cap& 0%i pare r)u, oody& Trebuie s)1%i prote+e/ pacien$ii& @ 7i spus c) 0n dosare nu se g)se-te ni%ic i%portant& @ Ni%ic1i%portant pentru noi& Se g5hdi la %aterialul 51

din dosare& Dohn ?anson, ag)$0nd %arinari 0n barurile pentru ho%ose2uali d' pe Thsrd 7yenue& Teri Lashburn, 0)c5nd dragoste cu o (or%a$ie 0ntreag)& E3eiyn Larshak, da paispre/ece ani, prostituata din clasa a noua&&& 0%i pare r)u, spuse eC din nou& Nu1$i pot ar)ta dosarele& oody 0n)l$) din u%eri& @ #&M& spuse ei& #&M& 7tunci 3a trebui ca tu s) (aci o parte din %unca %ea& = = &1*e 3rei s) ( ac> @ la casetele tuturor celor care Di1au stat pe canapea 0n ulti%a lun)& 7scu(t)1le pe (iecare cu=(oarte %are aten$ie& :oar c), de data asta, nu ca doctor, 1 ascult) ca un detecti3, 0ncearc) s) descoperi cel=%ai ne0nse%nat iucru care pare neobi-nuit& @ # (ac oricu%& E %eseria %ea& @ F)1o 0nc) o dat)& <i $ine1$i ochii bine deschi-i, Nu 3reau sa te pierd p5n) nu re/ol3 c)/ui acosta& 0-i lu) pardesiuC -i se lupt) sa intre 0n ol, %i-c)rile ()c5ndu1i s) arat' ca un ele(ant la o iect; b)iet& Se spune c) oa%enii gra-i ar (i plini =de c =;1&, 0-i /ise Dudd& dar oody nu intra 0n aceast) cate ie, @ <tii care1i cei %ai straniu lucru cin toat) harababura asta> 0ntreb), oody, dus pe g5nduri& @ *are> @ 7i pus punctul pe OiG atunci c5nd ai spus c) erau *hipul ()r) %asc) doi b)rba$i& 6oate c) unuC ar putea a3ea o po(t) gro/a3) e)1Di (ac) de petrecanie, dar de Ve doi> @ Nu -tiu&& & oody 0i studie o clip), cu o e2presie %editati3) 0ntip)rit) pe chip& @ :u%ne/euleC spuse el 0n5r1un (inal& 1*e este> @ C1a 3enit o idee ne%aipo%enit)& :ac) &a% dreptate, s1ar putea s) e2iste %ai %ult de doi b)rba$i care s)1i doreasc) %oartea, Dudd se holb) la ei@ ()r) s)1i 3in) s) cread)& 1 @ 7dic), o band) 0ntreag) de %aniaci care 3or s) %)&lichide/e> E ce3a lipsit de logic)& 6e (a$a lui oody se 3edea cu% 0i cre-te entu/ias%ul& @ :octore, cred c) -tiu cine este arbitruC acestui +oc& 6ri3i spre Dudd, ochii str)lucindu1i&& Nu -tiu 0nc) cu%, sau de ce @ dar s1ar putea s) -tiu cine& 1*ine> (9!oBdy datin) din cap, @ 1ai tri%ite&la nebuni dac) i1a- %)rturisi& 0ntotdeauna a% spus c) dac) 3rei s) 0rnpu-ti ce3a, asigur)1t- %ai 0nt5i c) ar%a $i1e 0nc)rcat)& Las)1%) s) (ac c5te3a trageri de 0ncercare& :ac) sunt pe dru%ul ceC bun, te anun$ i%ediat& 52

@ Sper c) e-ti, spuse Dudd, sincer& oody 0l pri3i& @ Nu, doctore& :ac) (ii la 3ia(a ta, roag)1ta s) gre-esc& <i oody plec)& Sidaey Slieldoa Lu) un ta2i p5n) !a cabinetul s)u& Era 3ineri la pr5n/ -C nu %ai r)%)seser) dec5t trei /ile p5n) la *r)ciun, iar str)/ile erau pline de cu%p)r)tori 0nt5r/ia$i, 0n(o(oli$i 0n haine groase, din cau/a 35ntului puternic care b)tea dinspre r5ul ?udson& 9itrinele erau lu%inate -i decorate (esti3, cu po%i de *r)ciun 0%podobi$i -i (igurine sculptate care pre/entau Na-terea :o%nului& 6ace pe p)%5nt& *r)ciunul& <i Eii/abeth, -i copilul nen)scut& !n5r1o /i, c50 de cur5nd @ dac) supra3ie$uia @ 3a trebui -i eS s)1-i g)seasc) lini-tea interioar), s) sa elibere/e tis trecutul %ort -i s)1-i continue 3ia$a& <tia c) 0%preun)= cu 7nne ar (i reu-it&&& 0-i stopa (er% g5ndurile& *e sans a3ea s) 3ise/e la o (e%eie c)s)torit) care ur%a s) plece cu so$ul ei, pe care 0l iubea> Ta2iul opri 0n (a$ cl)dirii, iar Dudd ie-i a(ar), pri3ind ner3os 0n +uruC s)u& 0ns) ce1ar putea descoperi> ?abar n1a3ea care 3a (i ar%a cri%ei sau cine o 3a %5nul& 7+uns 0n cabinet, 0ncuie u-a=de a(ar), se 0ndrept) spre peretele unde erau ascunse casetele -i ap)s) pe butonul care deschidea dulapul& *asetele erau aran+ate cronologic, sub nu%ele (iec)rui pacient& Le alese pe cele %ai recente -i ie duse l5ng) case0o(on, 6entru c) 0-i anulase toate progra%)rile, 3a a3ea ti%p s) 0ncerce s) g)seasc) 3reun a%)nunt care s) i%plice prieteni sau (arnlliiie pacien$ilor& ,)nuia c) sugestia lui oody era deplasat), dar a3ea prea %ul respect pentru el, ca s) o ignore& *hipul ()r) %asc) 6un5nd pri%a caset), 0-i aduse a%inte de ulti%a oca/ie c5nd (olosise aparatul& :oar noaptea trecut)> 0l p)trunse din nou sen/a$ia de teroare a co-%arului& *ine3a pl)nuise s)1l ucid) aici, 0n aceast) ca%er), unde *arol (usese asasinat)& 0-i o=)ciu, brusc, sea%a c) nu se g5ndise& deloc la pacien$ii s)i de la spital, unde lucra o di%inea$) pe s)pt)%5n)& 6oate pentru c) uciga-ii se 0n35rtiser) 0n +urul acestui birou, -i nu la spital& Totu-i,&& Se duse din nou ia a=uiap, cercet) ra(tuC pe care era scris *L!N!*7 -i a0ase 3reo -ase case0er # puse pe pri%a 0n case0o(on& 1 "ose Braha%& Q &&& un pacient, doctore& Nancy pi0nge (oarte rnult& 7 (ost 0ntotdeauna un copil pl5ng)cios, a-a c) atunci c5nd o lo3esc, e pentru binele ei& @ 7i 0ncercat 3reodat) s) a(li de ce Nancy pi0nge at5t o=e %ult> 0ntreb) 3ocea lui Dudd& @ 6entru c) e r)s()$at)& Tat)l ei a r)s()$a01o 0ngro/itor, apoi a plecat -i ne1a p)r)sit& Nancy a crs/u00%ereu c) e (eti$a lui t)ticu=, dar&c5t de %ult a iubit1o ?arry, dac) a (ost 0n stare s) plece a-a> @ Tu -i ?arry nu a$i (ost c)s)toriiC, nu1i a-a> @ 6)i, tr)ia% 0%preun)& 73ea% de g5nd s) ne c)s)tori%& = @ *it ti%p a$i tr)it 0%preun)> @ 6atru ani& @ La c5t ti%p dup) ce ?arry te1a p)r)sit i1ai rupt bra$ui lui Nancy> 53

1*a%=la o s)pt)%5n), cred& N1a% 3rut s) o (ac& :oar c) nu 3oia s) 0ncete/e cu s%iorc)ie0iie, a-a c) Sidney Sheldoa

a% pus %5na pe bara de (a perdeie -i arn 0nceput s1o bat& @ *re/i c) ?arry a iubit1o %ai %uit pe Nancy dec(t pe tine> 11Nu& ?arry era nebun dup) %ine, @ 7tunci, de ce cre/i c) te=1a p)r)sit> @ 6entru c) e b)rbat& <i -tii cu% sini b)rba$ii> Ni-te ani%aleC lo+i sunte$i a-a> 7r trebui s) (i+i 0n+unghia$i ca ni-te porciC ?ohote de pi0ns&&; Dudd 0nchise caseto0onuC -i se g5ndi la "os1e Braha%& &Su(erea de o psiho/) %i/antropic) -t de doua ori aproape c)1-i o%or5se 0n b)lai (eti$a de -ase ani& 0ns) tiparul cri%elor nu se potri3ea cu psiho/a lui "ose Braha%& 6use a doua caset)& 7ie2ander Fa(ion& @ 6oli$ia a(ir%) c) C1ai atacat cu un cu$it pe doninui *ha%pion& @ Nu a% ()cut dec5t ce %i s1a spus, Q *ine3a $i1a spus s)1C uci/i pe do%nui *ha%pion> @ El r%i1a spus s) o (ac& @ El> !*T5 n e is PPPP P PP@PP FQPP*hipul ()r) %asei @ <i asta te1a sup)rat> @ Fire-teC 1a sup)rat 0ngro/itor& Nu 0nelegi ce 0nsea%n) asta> # cuno-tea carnal, *5nd a%G ie-it din acea sa0) de teatru, %1a% si%$it de parc) a- (i plecat din Socto%a -i Bo%ora&= Ei trebuiau pedepsei& @ 7-a c) ai ho0)r5t s)10 uci/i& @ Nu eu a% ho0)r5t :u%ne/eu a ho0)r5t& Eu n1a% ()cut dee00 sa1i 0ndeplinesc poruncile, @ :u%rH 3reu 3orbe-te deseori cu tina> @ :oar nd 0n3)$)tura iui trebuie r)sp5ndit)& 1a ales pe %i&=r1& s) (iu instru%en5ui Lui, 1pentru c) eu s0n5 pur& <tii c;1; %) (ace pur> <tii care ;W cei %ai puri(icator u Hru din lu%e> S)11 rn)ce@ X-ti pe cei 3icio-iC a conclu/ia lui Fa?on se ,idi(Yrent cine 70e2anciar Fa0ion& Trei/eci -i cinci de ani, a+utor de brutar& Fusess tri%is pentru -ase iunZ la un sanatoriu de boii= %ir1Le, apoi i se d)duse c?=rnul& Se putea, oare, ca 0 ine/eu s)1i (i spus sl1i distrug) pe ?anson, iH 1&o%ose2ual, pe *aro(, piostituat)+ -i pe 54

Dudd, i rac)torui lor> Dudd a+i c) nu era 0ibil& odui de g5ndir derula 0n 0 s%s scurte, dureroar pl)nuise crnr&0o, era (oarte %etodic& r(ilor s)i da la i care 0l c)uta& ai ascult) dta3a casete aie pa clinic), da( nici unul nu intra10n tiparu Nu& Nu se a(ia printre ei& ; 0-i pri3i din nou casetele cu paeieH de la cabinet -i un nurne i=;Gase a,tenia& Skset B &=in& 6use ca1&&,s&& @ =neaa( doctore& *u% 0Ii p5ace aceast) / Sid5iey Sheldon splen1di1d) pe care a% pl)s%uit1o pentru tina> @ Te si%$i bine ast)/i& @ :ac) a- 0ndr)/ni s) %) si%t -i %ai bine, %1ar 0nchide i%ediat, i1ai 3)/ut spectacolul de asear)> @ Nu& 0%i pare t)u& Nu a% putut& @ 7% (ost colosal Dack Bould %1a nu%it 1Ocel %ai si%patic co%ediant din 0ntreaga lu%eG& <i cina sunt eu s) contra/ic un geniu ca Dack Bouid> 7r (i trebuit s) au/i pubiicuiC 7plaudau ca nebunii& <tii1ce do3ede-te asta> @ *) pot s) 3ad) cartoanele pe care scrie O7plau/eG> @ E-ti iste$, dia3ble& 7sta1%i place @ un doctor de $icni$i cu si%$ul u%orului& .lti%ul pe care 11a% a3ut era plictisitor -i ca% ciudat& 73ea o barb) uria-) care %) ener3a teribil& @ :e ce> @ 6entru c) era (e%eieC "5se /go%otos& @ Te1a% prins de data asta, nu1i a-a, cocob)tr5n> 4)u, oa%eni buni, unui dintre %oti3ele pentru care %) si%5 a-a gro/a3 este c) a% trans%is un %ilion de dolari @ ia gtnde-te1te; un %ilion de dolari 1 pentru a a+uta copiii din ,ia(ra& @ Nu1i de %irare c) te si%$i bine& 1Te credC 6o3estea asta a a+uns pe &pri%a pagin) a /iarelor din toat) lu%ea& @ <i asta e i%portant> @ *u% adic) O7sta e i%portant>G *5$i $ipi %ai trans%it a3erea asta> ) bucur c)1%i pot per%ite s) trans%it bani& D %asc) L

55

@ Spui %ereu Oa trans%iteG& Te re(eri la Oa daG> @ 7 trans%ite @ a da @ care1i di(eren$a> Trans%i$i un %iiion @ dai c5te3a %ii 1i t' pup)1n (und&&& Ei1a% spus c) ast)/i e ani3ersarea c)s)toriei %eia> @ Nu& Felicit)ri& @ ul$u%esc& *incispre/ece ani %inuna$i& N1ai 0nt5lnit1o niciodat) pe SaSly, *ea %ai dulce %uiere care a c)icat pe p)%5ntuC creat de :u%ne/eu& 7% a3ut %are noroc 0n c)snicie& <tii ce pacoste pot (i rudele, nu1i a-a> Ei bine, Saily are doi (ra$i, ,en -i *hariey& Ei1a% po3estit despre ei& ,en e cei care 0%i scrie progra%ele de tele3i/iune -i *hariey e produc)torul rneu& Sunt ni-te genii& :e1-apte ani sunt&l5& tele3i/iune, 2 <i sunte% %ereu printre pri%ii /ece din topul Nielssn& 7% (ost de-tept c) %1a% 0nsurat cu cine3a dintr1o ast(el&de (a%ilie, ce /ici> *sie %ai %ulte (e%ei se 0ngra-) -i a+ung -lea%pete dup) ce pun %5na pe un b)rbat, :ar Sally, (ie1i su(letul bineeu35ntat, e %ai sub$ire acu% dectt 0n /iua 0n care ne1a% c)s)torit& *e %ai da%)C 7i o $igar)> @ 6o(ti%& 7% cre/ut c) te1ai l)sat de (u%at& @ 7% 3rut doar s)1%i de%onstre/ c) a% destul) 3oin$), a-a c) %1a% l)sat& 7cu% (u%e/ pentru c) a-a 3reau&&& 7% 0ncheiat un nou contract cu canaiul de tele3i/iune, Le1a% tras clapa, S1a ter%inat -edin$a> @ Nu& E-ti nelini-tit, Skeet> @ Sincer s) (iu, dragul %eu, %) si%t at5t de gro/a3, c) nu -tiu de ce dracu= %ai 3in pe aici& @ Nu rnai ai proble%e> @ Eu> Lu%ea e o scoic) -i eu sunt perla din ea& Trebuie s) recunosc, 1ai a+utat (oarte %ult& E-ti o%ul Sidney Sheldon %eu& *u banii pe care1i c5-tigi, poate c) rnQa- si%$i tentat s) te concure/ -i s)1%i (ac -i eu o (ir%), h%> 7sta 0%i aduce a%inte de o poant) gro/a3) cu un tip care %erge la un doctor de c)p)+0ni, dar e a00t de ner3os c) st) doar 0ntins pe canapea -l nu scoate un cu35nt& La s(5r-i0ul unei ore, doctorul 0i spune; OTe cost) cinci/eci de dolariG& Ei, -i treaba asta continu) ani la r5nd, ()r) ca tl%pitui s) spun) ce3a, !n cele din ur%), %ititelul deschide gura -i spune; O:octore, pot s)1<i pun o 0ntrebare>G OFire-teG, spuse doctorul, 0ar tipu= 0i /ice; ON1ai 3rea un partener>G "5s /go%otos& @ 7i, 3reo aspirin)> @ ,ine0n$eles& Te doare din nou capul> @ Nirnic gra3, prietene&&& ul$u%esc& 7eu% o s)1%i treac)& @ *e cre/i e)1i pro3oac) durerile de cap> @ 0ncordarea obi-nuit) din lu%ea spectacolelor,&& 5ine dup)1%as) citi% nouC scenariu& @ <i asta te (ace ner3os> @ 6e %ine> 6e naiba, nu& :e ce a- (i ner3os> :ac) poantele sunt idioate, %) str5%b, le (ac cu ochiul 56

spectatorilor -i ei le 0nghit& #ric5t de slab ar 11 progra%ul, b)tr5nui Skeet scap) cu (a$a curat)& @ :e ce cre/i c) ai 0n (iecare s)p5)%5n) aceste dureri de cap> @ :e unde dracu= 3rei s) -tiu> Tu e-ti doctorul& Tu s)1%i spui& Nu te pl)tesc ca s) stai pa (undul t)u %are o or) 0ntreag) -i s)1%i pui 0ntreb)ri stupide& !suse, dac) un cretin ca tine nu poate 3indeca o durere de cap, ar trebui s) te bage la /dup, nu s) te ira& %asc) lase s) 0ncurci 3ie$ile oa%enilor& :e= unda $i1ai Cuat diplo%a de doctor> :e la (acultatea de 3eterinari> Nu (i1a- da pe %5n) nici a(urisitele rne0e de pisici& E-ti un -arlatan in(ectC Singurul %oti3 pentru care a% 3enit !a tine e c) Saiiy %1a b)tut 0a cap& :oar a-a a% reu-it s) scap de gura ei& <tii ce consider eu c) e iadul> S) (ii c)s)torit cincispre/ece ani cu o cotoroan$) ur5t) -i si)b)noag)& <i dac) %ai 3rei doi i%becili pe care s)1i tragi pe s(oar), ia1i pe cei doi idio$i de (ra$i ai ei, pe ,en -i pe *harley& ,en, cel care 0%i scrie dialogurile, nu -tie nici %)car de care cap)t s)&$in) creionul, -i (ratele lui e -l %ai t5%pit& 7- 3rea ca to$i s) crape dracului& ) calc) pe ner3i& *re/i c)1%i placi> E-ti un 0%pu$itC E-ti a-a de 0ncre/ut, cu% stai acolo -i pri3e-ti de sus la toat) iu%ea&STu n1ai proble%e, nu1+ a-a> <i -tii de ce> 6entru c) nu e2i-ti cu ade3)rat& E-ti pe dina(ar)& Nu (aci dec5t s) stai pe (und toat) /iua -i s) lei banii oa%enilor bolna3i& Ei, las), te aran+e/ eu, tic)Cosule& Te 3oi recla%a la&&& ?ohote de pl5ns& @ 7- 3rea s) nu trebuiasc) s) %erg 0a citirea scenariului& Lini-te& @ Ei @ capul sus& Ne 3ede% s)p5)rn5na 3iitoare& Dudd&0nchise case=to(onul& Skeet Blbson, ceC %ai iubit co%ic ai 7%ericii, ar (i trebuit tri%is la un spital da boli %inta0e cu /eca ani 0n ur%)& 6re(erin$ele lui erau s) snopeasc) 0n b)t)i (ete tinere, blonde, -i s) ia parte Sa scandalurile din baruri& Skeet era un b)rbat scund, 0ns) (usese lupt)tor -i -tia cu% s)1 -i (oloseasc) (or+a& .nul dintre sporturile s)i' (a3orite Sidaey She0doi0 era s) intre 0ntr1un bar de ho%ose2uali, s) ade%eneasc) unul la toalet) -i s)1l lo3easc) p5n) 0l l)sa ia0& Skeep (usese arestat de %ai %ui0e ori, 0ns) incidentele au (ost 0ntotdeauna %u-a%ali/ate& Era doar ceC %ai iubit co%ic aC 7%ericii& Skee0 era des0uC de paranoic pentru a dori ga ucid) -i era capabii de cri%) 0n5r1un acces de 0urie& :ar Dudd nu credea c) a3ea destul s0nge rece pentru a pune ia cale aceast) 3endet) %eticulos pi)nuit), <i toc%ai asta, credea Dudd, era cheia proble%ei, indi(erent cine 0ncerca s)1i ucid), nu o ()cea sub i%pulsul (uriei, ci %etodic -i pre%editat& .n de%ent& *are nu era nebun& *hipul ()r) %asc) Tele(onul sun)& Era centralista& "eu-ise s)1i anun$e pe to$i pacien$ii lui, cu e2cep$ia lui 7nne ,iake& Dudd 0i %ul$u%i tele(onistei -i 0nchise& :eci 7nne ur%a s) 3in) ast)/i& Se si%$i r)scolit de c5t de ine2plicabil de (ericit era ia g5ndul c) o 3a 3edea& 9a trebui neap)rat s)1-i a%inteasc) c) ea 3a 3eni pentru c)

57

el o rugase, ca doctor al ei& B5ndurile 0i /burar) la 7nne& *5t de %ulte -tia despre ea -i c5t de pu$ine& 6use caseta lui 7nne -i o ascult)& Era una din Sidney Sheldon L 9 pri%ele ei 3i/ite& @ Te si%$i con(ortabil, doa%n) ,5ake> @ :a, %ul$u%esc& @ "ela2at)> 1:a& @ 0$i st5ngi pu%nii& @ 6oa0e sunt pu$in 0ncordat)& P @ *are este cau/a> # t)cere lung)& 1& 6o3este-te1rni despre 3ia$a ta& E-ti c)s)torit) de -ase iuni& @ :a& @ *ontinu)& @ Sunt c)s)torit) cu un o% %inunat& Locui% 0ntr1o cas) (ru%oas)& @ *e (eC de cas)> @ 0n -tiC (rance/&&& .n palat 3echi -i splendid& Spre el duce o alee lung) -i 0ntortocheat)& Sus, pe acoperi-, e2ist) un coco- de bron/, 3echi -i caraghios, c)ruia 0i lipse-te coada& *red c) un 35n)tor a tras 0n ea cu %ult ti%p 0n ur%)& 73e% pa0ru acri de p)%5nt, p)dure 0n cea %ai %are parte& Fac lungi pli%b)ri, 0%i place s) tr)iesc ia Dar)& @ 8Di place 3ia$a 0n aer liber> @ Foarte rnuit& @ <i so+ului t)u> @ *red c) da& Q & @ .n o% nu cu%p)r) cinci acri de p)%5nt unde3a la 1$ar), dac) nu1i place s) tr)iasc) acolo& @ ) iube-te, l1ar (i cu%p)rat pentru %ine& E (oarte generos& *hipul %asc) @ ?ai s) discut)% despre ei, T)cere& @ Este un b)rbat atr)g)tor> @ 7n5hony arat) (oarte bine& Dudd sirrr(i o 0%puns)tur) de gelo/ie, de ne0n$eles -i 0n total de/acord cu pro(esia iui& @ Sunte$i potri3i$i (i/ic> :e parc) -i1ar (i atins cu li%ba uri dinte dare 0l durea& @ :a& <tia cu% ar (i 0n pat; e2citant), (e%inin) -i generoas)& :u%ne/eule, 0-i /ise, renun$) la subiectul )sta& @ 9rei copii> @ #h, da& 58

@ So$ul 3rea copii> @ :a, (ire-te& # t)cere lung) 0n care se au/i doar banda derul5ndu1se& 7poi; @ :oa%n) ,(ake, ai 3enit la %ine pentru c) %i1ai spus c) ai o proble%) di(icil)& Se re(er) la so+ul t)u, nu1i a-a> @ Lini-te& @ Ei bine, eu b)nuiesc c) da& :in ce %i1ai spus %ai@ de3re%e, a% &0n$eles c) 3) iubi$i,13) sunte$i credincio-i unui altuia, a%5ndoi dori$i copii, locui$i 0ntr1o cas) (ru%oas), so$ul t)u este atr)g)tor, un o% de succes -i te r)s(al)& <i e-ti c)s)torit) doar de -ase luni& ) tern c) sun) ca o 3eche&glu%); O*e %) doare, doctore>G :in nou lini-te -i /u%/etul caseto0onuiui& 0n ce(e din ur%), ea 3orbi;

Sidi0ey Sheldoa @ 0%i&&& 0%i este greu s) 3orbesc despre asta& 7% cre/ut c) 3oi putea discuta cu un str)in, dar @ Dudd 0-i a%intea (oarte bine curn se r)sucise pe canapea pentru a se uita la el cu ochii ei %ari, enig%atici 1 este (oarte co%plicat& 9e/i, @ 3orbea acu% %ai repede, 0ncerc5nd s) treac) de bariera care o ()cea s) tac) @ a% au/it ce3a din gre-eal) -i eu @ eu s1ar putea s) (i tras o conclu/ie gre-it)& @ *s3a 0n leg)tur) cu 3ia$a personal) a so$ului t)u> # (e%eie> 1Nu& @ 0n leg)tur) cu a(acerle lui> @ :a&&& @ *re/i c) a %in$it 0n5r1o pri3in$)> *) a 0ncercat s)1l p)caieasc) pe unul din ciien$ii lui> @ *a% a-a ce3a& Dudd g)sise un cap)t de (ir& @ <l asta Di1a /druncinat 0ncrederea 0n e0c Ei1a ar)tat o tr)s)tur) a iui pe care n1ai cunoscut1o 0nainte& @ Nu @ nu pot discuta despre asta& Si%t c)&>l1a% tr)dat doar prin (aptul c) sunt aici& Te rog, doctore, nu %) %ai 0ntreba ni%ic ast)/i& <l a-a se s(5r-ise -edin$a& Dudd 0nchise case1to(onui& :eci, so+u0 iui 7nne ()cuse o a(acere necinstit)& 6oate c) %in+ise 0n pri3in$a ta2elor& Sau obligase ps cine3a s) dea (ali%ent& Fire-te c) 7nne era sup)rat)& Era o (e%eie sensibil), 0-i pierduse 0ncrederea 0n sa+uC ei& S' g5nai la so$ul iui 7nne ca la un posibiC suspect& Lucra 0n do%eniul construc$iilor& Dudd nu1i 0nt5lniss *hipul ()r) %asc) 59

liciodat), 0ns), indi(erent 0n ce proble%) de a(aceri era i%plicat, nu se putea, prin nici un e(ort al i%agina$iei, s) aib) 3reo leg)tur) cu Dohn ?anson, *aroi "oberts sau Dudd& <i 7nne> S) (ie ea o psihopat)> # cri%inai)> Dude se l)s) pe sp)tarul scaunului -i 0ncerc) s) se g5ndeasc) la ea 0n %od obiecti3& u -tia ni%ic despre ea, 0n a(ara iucrurilor pe car' ea i le spusese& Trecului ei putea (i in3entat, se putea ca ea s) -i1l (i i%aginat, dar ce a3ea dec5-tigat> :ac) toata astea erau o -arad) %(nu+ios pus) la punct pentru a acoperi un cri%inal, trebuia s) e2iste -i un %oti3& 7%intirea chipului -i a 3ocii ei 0i inund) %intea -i -tiu c) ea nu poate a3ea nici o leg)tur) cu ce i se 0nt5%pSase lui& Era 0n stare=s) pun) %5na 0n (oc pentru ea& !ronia (ra/ei 0l ()cu s) /5%beasc), E2a%ina casetele lui Teri Lashburn& 6oate c) e2ista ce3a ce lui 0i sc)pase& 0n ulti%ul ti%p, Teri 3enea %ai des, pentru c) a-a dorise ea& # ap)sa ce3a pe su(let -i nuli %)rturisise lui> :in cau/a per%anentelor ei preocup)ri legate de se2, era di(icil de stabilit cu preci/ie progresul pe care 0l ()cuse& <i, totu-is de ce 0i ceruse, insistent, s) 3in) %al des ia -edin$ele@ de anali/)> Dudd lu) la 0nt5%plare una din casetele1ei -i o puse 0n case0o(on& @ S) discut)% despre c)s)toriile tale, Teri& 7i (ost %)ritat) de cinci ori& @ :e -ase, dar cine Se rnai nu%)r)> @ Le1ai (ost credincioas) soiCor t)i> ?ohot de r5s& Sid5ie3 Shelon @ 0$i ba$i +oc de %ine& Nu e2ist) b)rbat pe lu%ea asta care s) %) satis(ac)& E o chestie (i/ic)& @ *e 0n$elegi prin Ochestie (i/ic)>G @ 7dic), a-a sunt ()cut)& 7% o gaur) (ierbinte care trebuie u%plut) tot ti%pul& @ *re/i a-a ce3a> 1 @ *) trebuie u%plut) tot ti%pul> @ *) e-ti di(erit) din punct de 3edere (i/ic de oricare alt) (e%eie& @ ,ine0n$eles& i1a spus1o doctorul studioului, 0n ieg)tur) cu glandele, sau ca% a-a ce3a& # pau/)& Tipu= era groa/nic ia pat& @ Ei1a% 3)/ut toate anali/eleH Fi/iologic, corpuC t)u este nor%aC 0n toate pri3in$ele& @ La naiba cu anali/ele& :e ce nu descoperi singur> = @ 7i (ost 3reodat) 0ndr)gostit), Teri> @ 1a- putea 0ndr)gosti de tine& Lini-te, @ Nu te %ai uita a-a !a %ine& Nu %) pot st)p5ni& Ei1a% spus de+a& 7-a sunt ()cut), 0ntotdeau 0n(o%etat)& @ Te cred& :ar nu trupuC t)u este 0n(o%etat& E 3orba de e%o$iiie taie& @ NQa% (ost niciodat) regulat) 0n e%o$ii& 9r s) 60

(aci o 0ncercare> @ Nu& @ *e 3rei atunci> 1S)te a+ut& @ :e ce nu 3ii aici s) te 0ntin/i Mng) %ine> @ 7% ter%inat pentru ast)/i& *hipul ()r) %asc) Dudd scoase caseta, 0-i a%inti de una din discu$iile ior, c5nd Teri 0i po3estise despre cariera ei de %are star -i ei o 0ntrebase de ce p)r)sise ?oilyAood1ul& @ La o petrecere i1arn tras o pal%) unui idiot resping)tor, 0i spusese ea& <i apoi, a% descoperit c)= era un produc)tor (oarte i%portant& 1a obligat s) plec din ?oiryAood& Dudd nu insistase pentru ca atunci (usese %ai interesat de trecutul ei de (a%ilie, -i n;au %ai discutat niciodat) despre acest subiect& 7cu% 0i s0c5iau 0ndoielile& 7r (i trebuit s) cercete/e %ai departe& Niciodat) nu se interesase de ?ollyAood, dec5t poate a-a cu% doctorul Louis Leakey sau argaret ead s1ar (i interesat de b)-tina-ii din 6atagonla& *ine i1ar putea po3esti despre Teri Lashburn, str)lucitoarea stea> Norah ?adley era o e2pert) 0n cine%atogra(ie& Dudd 3)/use o colec$ie de re3iste de cine%a 0n casa 0or -l glu%ise cu 6eier pe sea%a lor& Norah 0-i petrecuse toat) seara lu0nd ap)rarea ?oC!yAood1ului& "idic) receptorul -i le (or%) nu%)rul& 0i r)spunse Norah& @ ,un), spuse Dudd& @ DuddC 9ocea 0i era caid) -i prietenoas), 0%i tele(one/i ca s)1%i spui c5nd 3ei 3eni la cin)& @ *5t de cur5nd& @ 7i gri+) ce (aci, spuse ea& l1a% pro%is lui !ngrid& E (oarte (ru%oas)& Dudd era con3ins c) era& :ar nu 0n (elul 0n care 7nne era (ru%oas)& Sheldoi0 @ ai renun$i la o 0nt5inire cu ea -i ne tre/i% 0n r)/boi cu Suedia& @ Nu se 3a %ai 0n50%p5a& @ Ei1ai re3enit dup) acei accident> @ #h, da& @ *e lucru 0ngro/itor& 0n 3ocea iui Norah sa si%$i e/itarea& @ Duddr 0n leg)tur) cu /iua de *r)ciun& 6eter -i cu rnine a% dori s) $i1l petreci cu noi& Te rug)%& Dudd si%(i 0n piept cunoscuta 0ncordare& Treceau prin asta 0n (iecare an& 6eter -i Norah erau cei %ai buni prieteni ai s)i -i nu le pl)cea s)1l 3ad) petrec5ndu1-i singur (iecare *r)ciun, pCi%b5ndu1se printre str)ini, pier/5ndu1se printre necunoscu$i, (or$0ndu1-i corpui s) se %i-te p5n) era prea e2tenuat pentru a g5ndi& Era de parc) o(icia o liturghie pentru cei %or$i, l)s0nd durerea s) pun) st)p5nire pe ei -i s)1i s(5-ie su(letul, tortur5ndu1l -i pro3oc5ndu1i re%u-c)ri 0ntr@ un (el de ritual str)3echi asupra c)ruia nu a3ea nici un control& :ra%ati/e/i, 0-i spuse eX, obosit 61

1Dudd&&& 0-i drese1glasul& @ 0%i pare r)u, Norah& <tia c) $ine la e(& 6oate anul 3iitor& Ea 0ncerc) s)1-i ascund) de/a%)girea& @ 0n regul), 0i 3oi spune lui 6ete& @ ul$u%esc, 0-i a%inti, brusc, %oti3ul pentru care sunase& Norah, -tii cu%3a cine e Teri Lashburn> @ 7cea Teri Lashburn> Starul> :e ce %) 0ntrebi> @ 7%&&& a% 3)/ut1o pe adison 73enue a/i1di%inea$)& *hipul ()r) %asc)

; @ 0n carne -i oase> 6e cu35nt> Era ca un copil entu/ias%at& *u% arat)> ,)tr5n)> T5n)r)> Slab)> Bras)> @ 7rat) bine& 7 (ost un star destul de %are, nu1i a-a> @ :estul de %are> Teri Lashburn a (ost cea %ai %are stea @ din toate punctele de 3edere, dac) 0n$elegi la ce %) re(er& @ <i ce1a putut1o (ace s) p)r)seasc) ?o?yAood1uC> @ N1a- spune c) l1a p)r)sit& 7 (ost dat) a(ar)& :eci Teri 0i spusese ade3)rul& Dudd se si%$ea %ai lini-tit& @ 9oi, doctorii, 3) inei capetele ascunse 0n nisip, a-a1i> Teri Lashburn a (ost i%plicat) 0n unul dintre cele %ai gro/a3e scandaluri pe care ie1a a3ut ?oiCyAood1uC 3reodat)& @ Serios> spuse Dudd& *e s1a 0nt5%piat> @ <i1a ucis prietenul& 0ncepusa din nou s) ning)& :e pe strada a(lat) cu cincispre/ece eta+e %ai +os, /go%otela tra(icului pluteau 0n sus, 3oalate de (u0gii aCbi, pu(o-i, care dansau 0n 35n5ul de ghea$), 0n biroul lu%inat, da cealalt) parte a str)/ii, 3)/u chipul esto%pat aC unei secretare, pri3ind 0n +os pe (ereastr)& @ Norah, e-ti sigur)> @ *5nd e 3orba de ?oilyAood, 3orbe-ti cu o enciclopedie a%bulant)& Teri tr)ia cu -e(ui de la *ontinental Studios, dar %ai a3ea 0n secret -i un *hipul Scasc) slsten5 de regie& L1a prins 0ntr1o noapte 0n-ei0nd1o -i C1a ucis 0n+ungh5indu1l cu un cu$it& <e(ul studioului a tras o %ul$i%e de s(ori, a pC)tit o %ul$i%e de oa%eni -i a(acerea s1a %u-a%a(i/at, consider5ndu1se c) a (ost un accident, l s1a cerut s) p)r)seasc) ?ollyAood1ul -i s) nu se&%ai 0ntoarc) niciodat)& <i nu a %ai 0)cut1o& Dudd pri3ea, 0ncre%enit, te(e(onui& @ Duo=d, e-ti 0nc) acolo> 62

@ :a& @ 9ocea 0+i sun) ciudat& @ .nde ai au/it toate astea> @ S) le aud> S1a scris despre asta 0n toate /iarele -i re3istele& Toat) lu%ea era ia curent& *u e2cep$ia lui& @ uCu%esc, Norah& Salut)1l pe 6eter din partea %ea& 0nchise& :eci, aceasta era O0nt5%plarea obi-nuit)G& Teri Lashburn ucisese un o% -i nu1i po%enise ni%ic& <i dac) ucisese o dat)&&& :us pe g5nduri, iu) o (oaie de h5rtie -i scrise pe ea OTeri LashburnG& Tele(onul sun)& Dudd ridic) receptorui& @ :octor Ste3ens&&& @ 9eri(ica% doar dac) totul este 0n ordine& Era detecti3ul 7ngeli& 9ocea 0i era 0nc) r)gu-it) din cau/a r)celii& 6e Dudd 0l c1&prinse un senti%ent de recuno-tin$)& *ine3a era d@ partea lui& @ *e3a nou> Dudd e/it)& Nu 3edea nici un %oti3 s) nu1i spun) de bo%b)& Sheldon @ 7u 0ncercat din nou& Dude 0i po3esti lui 7ngeli despre oody -i despre bo%ba care (usese plasat D 0n %a-ina iui& 7sta i1ar putea con3inge pe cBrea3y, &0ncheie el& @ .nde e bo%ba> 9ocea lui 7ngeli era surescitat)& Dudd -o3)i& @ 7 (ost de%ontat)& @ 7 (ost ce> 0ntreb) 7ngeli, ()r) s)1i 3in) s) cread)& *ine a ()cut1o> @ oody, EC a cre/ut c) nu e ce3a i%portant& @ S) nu (ie i%portant> *e crede el, pentru ce e2ist) poli$ia> 7% (i putut s) ne d)% sea%a cine a %ontat1o, doar uit5ndu1ne la ea& 73e% un dosar cu &#&1uri& @ &#&1uri> @ odus operandC&& #a%enii a+ung s) lucre/e dup) un tipar, atunci c>nd e 3orba da bo%be& :ac) lucrea/) 0ntr1un anu%it (el pri%a oar), e2ist) %ari -anse s) lucre/e 0n continuare la (eS @ nu trebuie s)1i e2plic $ie asta& @ Nu, spuse Dudd, re(lect5nd la cele au/ite& oody, trebuie s) (i -tiut despre asia& S) aib) el un %oti3 pentru a nu1i ar)ta bo%ba lui cBrea3y> @ :octore Ste3ens, cu% l1ai anga+at pe oody> @ L1a% g)sit 0n paginile galbene, ii suna ridicol chiar 0n ti%p ce o spunea, 0l au/i pe 7ngeli 0nghi$ind& @ 7ha& 7tunci nu -tii absolut ni%ic despre el& @ 7rn 0ncredere 0n el& :e ce> 63

@ 0n clipa de (a$), spuse 7ngeli, nu cred c) ar (i bine s) ai 0ncredere 0n cine3a& @ :ar oody nu poate a3ea nici o leg)tur) eu *hipul ()r) %asc) toate astea& :u%ne/euleC L1a% ales la 0nt5rnpiare din cartea de tele(on& @ Nu %) interesea/) unde l1ai g)sit& *e3a nu1%i %iroase a bine& oody spune c) a 0ntins o curs) pentru a1i prinde pe cei care sunt pe ur%eie taie, dar nu 0nchide cursa p5n) nu 0ndep)rtea/) %o%eala, ca noi s) nu pute% a(la ni%ic& 7poi 0$i arat) o bo%b) 0n %a-ina ta, pe care se putea (oarte bine s) o (i pus el acolo& <i 0$i c5-tig) 0ncrederea& 7-a este> @ 6resupun c) se poate interpreta -i a-a, spuse Dudd& :ar&&& @ Se poate ca prietenul= t)u, oody, s) (ie un o% cinstit, dar la (el de bine se poate s) (ie un escroc& 9reau s) (ii (oarte atent p5n) a(l)% despre ce este 3orba& oody, du-%anul iui> 0i 3enea greu s) o cread)& <i, totu-i, 0-i a%inti de 0ndoielile de ia 0nceput, c5nd cre/use c) oody 0i tri%ite 0ntr1o a%buscad)& @ *e anu%e 3rei s) (ac> 0ntreb) Dudd& @ *e1ai /ice s) pleci din ora-> 7dic), s) pleci cu ade3)rat& & @ Nu pot s)1%i p)r)sesc pacien$ii& @ :octore Ste3ens&&& @ <i apoi, ad)ug) Dudd& n1ar re/ol3a ni%ic, nu1i a-a> Nici %)car n1a- -ti de ce anu%e (ug& *5nd %) 3oi 0ntoarce, totul 3a porni de (a cap)t& .r%) un %o%ent de t)cere& @ 7i drepta0s& 7ngeli o(t) -i o(tatul se trans(or%) 0ntr1un h5r5i0 gutural& 9ocea 0i era teribil do r)gu-it *5nd ur%ea/) ca oody 1s)1Di tele(one/e din nou> @ Nu -tiu& i1a spus c) are o idee ca% cine s1ar Sidney Sheldon a(la 0n spatele acestor cri%e& @ Ei1a trecut prin %inte c), indi(erent cine se a(l) 0n spate, 0i poate pl)ti lui oody rnai %uit dec5t tine> 0ntreb) 7nge(i, insist5nd asupra (iec)rui cu35nt& :ac) 0+i cere s) te 0nt5lne-0i cu ei, sun)1%), 0n ur%)toarele dou) /iCe 3oi sta acas) 0n pat& #rice ai (ace, doctore, nu te 0nt5lni singur cu 'iC @ Faci din D0n$ar ar%)sar, par) Dudd, doar pentru c) oody rni1a de%ontat bo%ba din %a-in)& @ E 3orba despre ce3a %ai %uit, spuse Rngeli& 7% o presi%$ire c) nu ai ales o%ul potri3it& @ Te anun( dac) %) 3a suna, pro%ise Dudd& 0nchise, r)3)-it, tele(onul& Era, oare, 17ngeli e2agerat de suspicios> Era ade3)rat c) oody 0l putuse %in$i 64

pe Dudd 0n pri3in$a bo%bei, doar pentru a1i c5-tiga 0ncrederea& 7poi, ur%)torul pas era1u-or& Nu1i r)%5nea dec5t s)1C sune pe Dudd -i s)1i &cear) sa se 0nt5ineasc) 0ntr1un ioc p)r)sitH sub prete2tul c) are ns-0e do3e/i pentru ei& 7poi&&& Dudd se cutre%ur)& S) se (i 0n-elat, oare, 0n pri3in$a caracterului iui oody> 0-i a%inti de reac$ia iui atunci c5nd 0l 3)/use pentru pri%a dat)& *re/use c) era incapabil -i nu (oarte inteligent& 7poi 0-i d)duse sea%a c) sub %asca prost)nacului se ascundea o %inte ager) -i ascu$it)& :ar asta nu 0nse%na c) poate s) aib) 0ncredere 0n ei&:e-i&&& 7u/i pe cine3a intr5nd 0n sala de a-teptare -i 0-i pri3i ceasul& 7nneC 0-i 0ncuie repede casetele, se 0ndrept) spre u-) -i o deschise& 7nne a-tepta 0n picioare& Era 0%br)cat) 0ntr1un taior elegant de un albastru 0nchis -i pe cap purta o p)l)rie %inunat), care 0i 0ncadra (a$a& St)tea *hipul ()r) %asc) 3is)toare, =pierdut) 0n propriile ei g5nduri, ignor5nd (aptul c) Dudd o pri3ea& El o&studie, co35r-it de (ru%use$ea ei, 0ncerc5nd s) g)seasc) o c5t de %ic) i%per(ec$iune, un %oti3 ca s) se poat) con3inge c) nu era potri3it) pentru el, c), 0ntr1 o /i, 3a g)si pe altcine3a care s)1i atrag) %ult %ai %ult& 9ulpea -i strugurii& Nu Freud era p)rintele psihiatriei& *i Esop& @ ,un), spuse el& Ea 0-i ridic) pri3irea, tres)rind surprins)& 7poi /5%bi& @ ,un)& @ 6o(ti% 0n)untru, doa%n) ,lake& !ntr) 0n cabinet trec5nd pe i0ng) eC, corpul ei ating5ndu1l u-or pe ai lui& Se 0ntoarse -i 0l pri3i cu ochii aceia incredibili& @ L1au g)sit pe autorul accidentului de %a-in)> 6e chipul ei se citea 0ngri+orarea, interesul sincer& Dudd si%$i din nou i%pulsul nes)buit de a1i po3esti totul& !ns) -tia c) nu o poate (ace& !n cel %ai bun ca/, ar (i (ost un -iretlic ie(tin de a1i c5-tiga si%patia, 0n cei %ai r)u, ar putea1o i%plica 0n5r1un pericoi necunoscut& @ 0nc) nu& 0i ar)t) un scaun& Rnne li pri3ea (a$a& @ 7r)$i obosit& N1ar (i trebuit s) te odihne-ti pu$in> #h, :u%ne/eule& Nu credea c) ar 0i 0n stare s) suporte %ila cui3a& Nu acu%& <i nu a ei& Spuse; @ ) si%t bine& i1a% anuiat progra%)rile pentru ast)/i& *entralista nu a putut s) te g)seasc)& # e2presie nelini-tit) trecu pe chipul ei& Se te%ea c)1C deran+ea/)& 7nne @ s)1i deran+e/eC @ 0%i pare T)u, 6oate ar (i %ai bine s) plec&&& 1UY Sidney Sheldon @ Te rog, nu, spuse eC repede& ) bucur c) nu ai putut (i g)sit)& Era, poate, pentru ulti%a oar) c5nd o 3edea& *u% te rnai si%$i> 0ntreb) el& 65

Ea e/it), 0ncepu s) spun) ce3a, apoi se r)/g5ndi, @ 6u$in con(u/)& Se uita ciudat ia el -i e2ista ce3a 0n pri3irea ei, e3a ce atinse o coard) sensibil), de%ult uitat) 0n su(letul lui, pe care aproape c) -i1o a%intea, de-i (oarte 3ag& Si%$i ardoarea re3)rs0ndu1se din ea, o dorin$) (i/ic) cople-itoare, -i, brusc, 0-i d)du sea%a ce tece& 0i atribuia ei propriile iui e%o$ii& <i, pentru o clip), se l)sase p)c)lit, ca un student 0n anul 0nt5i ia psihiatrie& @ *5nd pleci 0n Europa> 0ntreb) el& @ 0n di%inea$a de *r)ciun& @ :oar tu -i so$ul t)u> Se si%$ea ca un idiot tr)nc)nind despre (leacuri& *a un persona+ din Sinclair LeAis& .nde 3ei c)l)tori> @ Stockhol% @ 6aris @ Londra @ "o%a& i1ar pl)cea s)1$i ar)t "o%a, 0-i /ise ei& 6etrecuse un an acolo, ca doctor la spitalul a%erican& L5ng) Br)dinile Ti3oli e2ista un (antastic restaurant 3echi, nu%it *yb)le, situat sus pe %unte, 0n apropierea unui altar p)g5n, unde puteai s) stai la soare -i s) pri3e-ti sutele de poru%bei s)lbatici 0ntunec5nd cerul deasupra st5ncilor cenu-ii& !ar 7nne pleca la "o%a cu so$uC ei& @ 9a (i o a doua lun) de %iere, spuse ea& Se si%$ea 0ncordare 0n 3ocea ei, 0ns) at5t de 3ag), 0nc5t el aproape c) -i1ar (i putut1o i%agina& # ureche n preg)tit) nu ar (i sesi/at1o& Dudd o pri3i %ai atent& La supra(a$), p)rea %), *hipul ()r) %asc) nor%al), dar eC li obser3) tensiunea ner3oas)& :ac) aceasta era i%aginea unei tinere 0ndr)gostite, 0n dru% spre Europa, 0ntr1o a doua lun) de&%iere, atunci ce3a 0i lipsea acestei i%agini& <i, brusc, 0-i d)du sea%a ce era de (apt& 7nne nu era entu/ias%at) de aceast) c)l)torie& Sau dac) era, un senti%ent %ult %ai puternic u%brea acest entu/ias%& Triste$e> "egret> 0-i d)du sea%a c) se uit) (i2 la ea& @ *5t @ c5t ti%p 3ei (i plecat)> Se b5lb5ia din nou& .n /5%bet (ugar se a-ternu pe chipul ei, de parc) -tia prin ce trecea el& @ Nu sunt sigur), r)spunse ea gra3& 6lanurile iui 7nthVny sunt destui de 3agi& @ 0n$eleg& Dudd pri3i 0n +os spre co3or, si%$indu1se %i/erabil& Trebuia s) pun) punct& Nu putea s) o lase pe 7nne s) p5ece, cre/5nd c) este un idiot& Trebuia s) o i/goneasc)& @ :oa%n) ,lake&&& 0ncepu el& 7:a> 0ncerc) s)1i 3orbeasc) c5t %ai nep)s)tor& @ Te1a% che%at din %oti3e (alse& Nu era necesar s) %ai 3ii 0nc) o dat)& 7% 3rut doar s) @ s)1%i iau r)%as bun& Q O 1 *iudat, ine2plicabil, o parte a 0ncord)rii ei p)ru s) dispar)& 1 66

@ <tiu, spuse ea 0ncet& <i eu a% 3rut s)1%i iau r)rnas bun& *e3a din 3ocea ei 0i %erse drept la ini%)& Se ridic) s) plece& @ Dudd&, Se uit) la el, sus$in5ndu1i pri3irea, -i el 3)/u 0n ochii ei ceea ce ea trebuie s) (i 3)/ut 0n ai lui& Era o proiec$ie 0n oglind) a unei iubiri care 0i atr)gea Siduey She0doi0 ca un %agnat& Dudd ()cu un pas spre ea, apoi sa opri& Nu putea s) o i%piice 0n perico0uC care lC a%enin$a pe e0& *5nd, 0n s(5r-l5, 3orbi, Dudd reu-i s) se st)p5neasc), @ Tri%ite1%i o ilustrat) din "o%a& Ea continua s)10 pri3easc)& @ te rog, Dudd, ai gri+) de tine& El d)du din cap, ne0ndr)/nind s) 3orbeasc), Sar ea plec)& Tele(onul sun) de treC ori, G0nainte ca1Dudd s)1= aud)& "idic) receptorul& 1&Tu&e-ti, doctore> Era oody& 9ocea1tul, practic r)bu(ni din receptor, (re%)t5nd e2altat)& Est; singur> r :a& 0n e2altarea lui oody e2ista o not) strania p1car) Dudd nu reu-i s) o identi(ice e2act& 6ruden$)= Tea%)> @ :octore, 0$i a%inte-ti c) <i1a% spus c) arn o b)nuial) ca% cine ar putea (i 0n spatele acestor !nt5%pi)ri> @ :a&&& @ 7% a3ut dreptate& Dudd 0nle%ni& @ <tii cine i1a ucis pe ?anson -i pU *arol> @ (%5, <tiu cine& <i -tiu de ce& Tu ur%e/i, doctore& @ Spur3e1%i& @ Nu Sa tele(on, spuse yoody& 7r 0l %al bine s) n' (nt5ini% unde3a -i s) discut)%& 19ino singur, DudeC pri3i $int) receptorul din %5na iui& 9ino singurC @ ) au/i> 0ntreb) 3ocea Sui oody& @ :a, r)spunse Dudd, repede& *e1i s()tuise 7ngsii> !ndi(erent ce (aci, doctore, nu te 0nt5lni singur cu el& :e ce nu ne pute% 0ntllni aici> 0ntreb) el, tncerc5nd s) c5-tlge ti%p& @ *red c) a% (ost ur%)rit& 7% reu-it s) scap de ei& Te sun de ia *o%pania de a%balare a 1c)rnii (F3s Star& E pe 1strada TAenty1third, la 3est de& Tenth R3enue, 00ng) docur5& Lui@ Dudd 0nc) 0i era i%posibil s) cread) c) oody 1C atr)gea 0ntr1o curs)& Se hot)r5 s)1i teste/e, @ 0i aduc pe 7ngeli cu %ine, 9ocea lui oody de3eni aspr)& @ Nu aduci pe ni%eni& 9ino singur& :eci asta era& 67

Dudd se g(ndi la gr)su$ui ,uddha de Ea cel)lalt cap)t ai (irului& Ne3ino3atul iui prieten care li ta2a de cinci/eci de dolari pe /i, plus ctieituieiile, -i care acu% 0i punea ia cais uciderea& 9ocea iui Dudd r)%ase neschi%bat)& S ()cu o 3orba, de :on @ !n regul), spuse el& 9oi 3eni irnedis1 0ncercare& E-ti sigur c) -tii despre oody> @ Foarte sigur, doctore& 7i au/it 3rec 9inion> <i oody 0nchise& Dudd r)%asa ne%i-cat, 0ncerc5nd s) anali/e/e ( u> tuna de e%o$ii care pusese st)p5nire pe el& *)ut) lu%)rul de tele(on de acas) al iui 7ngeli -i 0l (or%)& Sidney Sheldon Tele(onul sun) de cinci ori -i Dudd se si%$i din5r1odat) cuprins de o spai%) 0ngro/itoare c) 7ngeli s1ar putea s) nu (ie acas)& S) 0ndr)/neasc) s) se 0nt5lneasc) cu oody> 7poi au/i 3ocea na/al) a lui 7ngeli& 17lo> @ Dudd Ste3ens& oody toc%ai a sunat& 9ocea lui=7ngeli e2pri%a un interes cresc5nd& @ *e1a spus> Dudd -o3)i, p)truns de p uiti%) r)%)-i$) de loialitate ine2plicabil) -i @ da, a(ec$iune @ (a$) de roto(eiul plin de i(ose care pl)nuia s)1i ucid) cu s0nge rece& @ i1a cerut s) ne 0nt50ni% la *o%pania de a%balare a c)rnii Fi3e Star& E pe strada TAenty1third, i0ng) Tenih 73enue& i1a spus s) %) duc singur& 7ngeli r5se ()r) 3eselie& <i @ <tia% eu c) asta 3a (ace& Nu te %i-ca din cabinet, doctore, 0l 3oi suna pe locotenentul cBrea3y& 9o% yeni a%5ndoi s) te lu)%& @ 0n regul), spuse Dudd& 0nchise 0ncet& Norrnan 4& oody& .n ,uddha 3esel din paginile galbene& 8L 0n3)lui o triste$e nea-teptat), 0i pl)cuse i ocdy& a3usese 0ncredere 0n el& !ar acurn, oody 0l a-tepta pentru a1C ucide& *hipul ()r) %asc) 6este dou)/eci de %inute, Dudd descuia cabinetul pentru a1i l)s=a 0n)untru pe 7ngeli -i pe cBrea3y& #chii iui 7ngeli erau ro-ii -i 0nl)cri%a$i& 9ocea10i era r)gu-it)& Dudd regret) pe %o%ent c)1i ()cuse s) sa scoate din pat& Saiutui iui cBrea3y (usese scurt -i ostil& @ i1arn po3estit locotenentului cBrea3y daspre tele(onul lui Nor%an oody, spuse 7ngeli& @ ?%& ?ai s) 3ede% despre ce dracu= e 3croa, spuse cBrea3y, t)ios&

68

Sidney Sheldon *inci %inute %ai t5r/iu, erau 0ntr1o %a-in) ()r) 0nse%nele poli$iei, 0n dru% spre Lest Side, 7ngeli era Sa 3oian& Ninsoarea u-oar) se oprise, iar palidele ra/e ale soarelui de dup)1a%ia/) cedaser) 0n (a$a stratului ap)s)tor al norilor care anun$au (urtuna -i care str)b)teau cerul anhattan1ului& !n dep)rtare se au/i un puternic bubuit de tunet, apoi sabia (ulgerului, /i%$at)=[i str)lucitoare& 6ic)turi de ploaie 0ncepur) s) 0%proa-te parbri/ul& 6e %)sur) ce %a-ina 0nainta, /g5rie1norii uria-i, a35nta$i spre cul%i, cedar) locuC cl)dirilor %ici, de/olante, 0nghesuite una 0n5r1alta, parc) pentru a se (eri de (rigul %u-c)tor& a-ina 0ntoarse pe strada TAerrty1third, 0u0nd1o spre 3est 0n direc$ia r5uiui ?udson& 7u intrat 0ntr1o /on) a cur$ilor pline de gunoaie, a %aga/5neior prost lu%inate, a barurilor pr)(uite, apoi, treclnd de ele, spre gara+e, plat(or%e cu ca%ioane -i co%panii de transport& *5nd %a-ina se apropie de col$ul cu Tenth 73enue, cBrea3y 0i ceru lui 7ngeli s) opreasc) ling) trotuar& @ 6orni% de aici& cBrea3y se 0ntoarse spre Dudd& oody nu i1a spus dac) 3a %ai (i cine3a cu ei> @ Nu& cBrea3y 0-i des()cu nasturii de la palton -i 0-i %uia pistolul din tocul de la u%)r 0n bu/unarul paltonului& 7ngeli 11 ur%) e2e%plul& @ ")%5i !n spatele nostru, 0i porunci !3!cBrea3y tui Dudd, *ei trei b)rba$i au pornit la dru%, (erindu1-i capetele de ploaia biciuit) de 35nt& La +u%)tatea str)/ii au da0 peste o cl)dire d)r)p)nat), cu o pancart) (i + *hipul ()r) %asc) -tears) deasupra u-ii pe care era scris; *# 67N!7 F=!9E ST7" Nu se 3edeau nici %a-ini, nici ca%ioane, nici iu%ini, nici un se%n de 3ia$)& *ei doi poli$i-ti s1au 0ndreptat spre u-)( (iecare de clte o parte& LlcBrea3y 0ncerc) u-a& Era 0ncuiat)& 6ri3i 0n +ur, dar nu 3)/u nici o soneria& 7scultar)& Lini-te, cu e2cep$ia pic)turilor de pioaie& @ Se pare c)1i 0nchis, spuse 7ngeli& @ 6robabil c) este, replic) cBrea3y E 3inerea de dinaintea *r)ciunului *ele %ai %ulte co%panii le dau dru%ul anga+a$ilor 0n +urul pr5n/ului& @ Trebuie s) e2iste o ra%p) pentru 0nc)rcare& Dudd 0i ur%) 0n ti%p ce ei se %i-cau, pruden$i, spre cap)tul cl)dirii, str)duindu1se s) ocoleasc) b)l$ile cu ap)& 7u a+uns la o alee de ser3iciu -i, pri3ind de1a iungui ei, au putut 3edea o plat(or%) de 0nc)rcare, ca%ioanele (iind parcate 0n (a$a ei& Nu se 3edea nici un (el de acti3itate& 7u pornit din nou a+ung5nd l5ng) plat(or%)& @ #&M&, 0i spuse cBrea3y lui Dudd& Strig)1C& Dudd e/it), si%$indu1se ine2plicabil de trist c) 0i tr)dea/) pe (3toody& 7poi 0-i ridic) 3ocea; @ oodyC Singurul r)spuns (u urletul unui %otan deran+at !n c)utarea unui ad)post uscat& oodyC La cap)tul plat(or%ei se 3edea o u-) %are de le%n care se deschidea alunec5nd, (olosit) pentru transportarea %)r(urilor din interiorul depo/itului spre /ona unde se 69

0nc)rcau ca%ioanele& cBrea3y se s)lt) deasupra, surprin/)tor de agiC pentru un b)rbat a-a de 3oinic& !! ur%) 7ngeli, apoi Dudd& 7ngeli %ersa Sidney Sheldott

la u-a de le%n -i o 0%pinse& Nu era 0ncuiat)& .-a ss deschise rui0nd, cu& un scr5-net de protest puternic -i ascu$it& otanul 0i r)spunse plin d' sperar&$), uit5nd de ad)post& !n depo/it era 0ntuneric be/n)& @ 7i adus o lantern)> 0i 0ntreb) cBrea3y pe 7ngeli& @ Nu& & @ La dracu=i 0naintar) 0ncet, cu grp, prin be/na de nep)truns& Dudd strig) din nou; @ oodyC Sunt Dudd Ste3ens& Nu se au/ea ni%ic altce3a dec5t &sc5r$0ituC sc5ndurilor pe care p)-eau& cBrea3y scotoci prin bu/unare -i scoase o cutie de chibrituri& 7prinse unuC -i 0l inu 0n sus& Lu%ina lui slab) arunc) o sc5nteie tre%ur)toare 0n ceea ce p)rea a (i o enor%) pe-tes) pustie& *hibritul se stinse& @ B)se-te a(urisitul )la de 0ntrerup)tor, spuse cBrea3y& 7cesta a (ost ulti%ul %eu chibrit& Dudd putea s)1l aud) pe 7ngeli pip)ind de1a lungul pere$ilor, c)ut5nd 0ntrerup)torul& Dudd contir&ua s) se %i-te 0nainte& Nu1i 3edea pe ceilal$i doi& @ oodyC strig) el& 7u/i 3ecea lui 7nge?& @ 7% g)sit 0ntrerup)torul, li 0n35rti& Nu se 0nt5%pl) ni%ic& @ 6oate c) au scos siguran$ele, spuse cWrea3y& Dudd se lo3i de un perete, Lu0ndu1-i ini%a 0n din$i, 0ntinse %ina -i degetele lui apucar) o &clan$), 0%pinse 0n +os -i trase& # u-) %asi3) se deschis' -i un su(lu de aer 0nghe$at 0l lo3i& *hipul ()r) %asc) @ 7% g)sit o u-), strig) el& 6)-i peste un prag -i 0nainta cu pruden$)& 7u/i u-a 0nchi/5ndu1se 0n ur%a lui -i ini%a 0ncepu s)1i bat) nebune-te& :e-i p)rea i%posibil, aici era -i %ai 0ntuneric dec5t 0n csatelt) ca%er), de parc) ar (i intrat 0ntr1o be/n) -i %ar ad5nc)& @ oodyC oodyC # lini-te grea, ap)s)toare& oody trebuia s) 0ie pe aici Gpe unde3a& :ac) nu era, Dudd -tia ce 3a crede cBrea3y, *a b)iatul care strigase din nou c) 3ine lupul, Dudd ()cu 0nc) un pas 0nainte -i dintr1odat) si%$i carne race lipindu1i1se de (a$)& 0n(rico-at, se s%uci 0ntr1o parte, iar (iorui de groa/) care1l str)b)tu 0i ()cu p)ruC %)ciuc)& :e3eni con-tient de %irosul 0n$ep)tor aC s0ngelui -i al %or$ii, 0ntunericul ad)postea ce3a cu%piit, ce a-tepta s) se arunce asupra iui& 6ielea de pe cap 0i (urnica din cau/a spai%ei -i ini%a 0i /35cnea at5t de repede, 0nc5t respira cu greu& *u degete tre%ur5nde, c)ut) 0n pai0on=o cutie de chibrituri, o g)si -i aprinse unul& 0n lu%ina iui 3)/u un enor% ochi %ort i3indu1se a%enin$)tor 0n (a$a lui -i trecu o secund) oribil) p5n) s)1-i dea sea%a c) pri3ea o 3ac) t)iat), at5rn5nd de un c5r=ig& 4)ri dintr1o pri3ire (ugar) -i alte hoituri de ani%ale at5rn5nd de c5riige, -i cadrul unei u-i la 70

cel)lalt cap)t al 0nc)perii, 0nainte ca chibritul s) se sting)& .-a ducea, probabil, la un birou& Se putea ca oody s)1l a-tepte acolo& Dudd 0-i continu) dru%ul prin interiorul ca3ernei negre, 0ndreptlndu1se c;;ro u$)& Si%$i din nou a0ineisrea rece a c)rnii %oarte de ani%ai& F)cu Sidney Sheldon repede un pas lateral, continu0nd s) 0nainte/e prudent spre u-)& @ oodyC Se 0ntreb) unde sunt 7ngeli -i cBrea3y& Trecu pe l5ng) st5r3urile de ani%aie, si%$ind cu% cine3a, cu un %acabru si%$ ai u%orului, ()cea o gCu%) orlbii), de%en$ial)& :ar cine -i de ce, era peste puterea !ul de 0n$elegere& 7propilndu1se de u-), se lo3i de un aCt hoit care at5rna& Dudd se opri pentru a1-i da sea%a unde se a(l)& 0-i aprinse ulti%ul chibrit& !n (a$a lui, tras 0n c5r(ig -i %i+ind obscen, se a(la trupul lui Nor%an 4& oody& *hibritul se stinse& *hipul ()r) %asc) #a%eniI procuraturii 0-i 0ncheiaser) cercet)rile -i plecaser)& *orpul lui oody (usese luat -i toat) lu%ea p)r)sise cl)direa, cu e2cepia lui Dudd, a lui 7ngeli si cBrea3y& Erau a-e/a$i 0n birouC directorului, decorat cu c5te3a i%po/ante calendare cu nuduri, o %as) 3eche, un scaun rotitor -i dou) dulapuri %ici& Lu%inile erau &aprinse -i (unciona -i un radiator electric, :irectorul co%paniei, un anu%e do%n 6aul 1 oret5=i, (usese g)sit -i adus de ia o petrecere de 0don dinaintea *r)ciunului, pentru a r)spunde ia c5ie3a 0ntreb)ri& Le e2plicase c) din %o%ent ce era 3acan$) de s)rb)tori, le d)duse dru%ul la pr5n/ anga+ator s)i& 0ncuiase totul te dou)spre/ece trei/eci -i, din c5le -tia ei, atunci nu %ai r)%)sese ni%eni 0n cl)dire& :o%nul oretti era beat -i ar$)gos, iar c5nd cBrea3y 0-i d)duse sea%a c) riu le %ai putea (i de nici un a+utor, g)sise pe cine3a s)1i duc) acas)& Dudci era 3ag con-tient&de ce se 0nt5%pia 0n ca%er)& B5ndDii0e 0i /burau %ereu ia oody, un o% at5t de 3eseC -i piin=tie 3ia$), %urind 0ntr1un %od at5t de crunt& <i Ducid se considera 3ino3at, :ac) nu l1ar (i i%plicat pe %icu$ul detecti3 0n proble%ele iuiFacesta ar %ai (i (ost -i acu% 0n 3ia$)& Era aproape %ie/ul nop$ii, Dudd repetase obosit, pentru a /ecea oar), po3estea tele(onului pri%it d1Y la oody& cBrea3y, 0n(o(olit 0n paStonu0 s)u, st)tea -l1i pri3ea, %cl()ind (urios dintr1un trabuc, 0n cele din ur%), spuse; @ *ite-ti c)r$i posiiiste> Z Dudd 0i pri3i surprins& @ Nu& :e ce> @ 0$i spun eu de ce& *red c) e-ti %uCt prea gro/a3 pentru a (i real, doctore Ste3ens& :e ia bun 0nceput a% -tiut c) e-ti 35r5t p5n)1n g5t 0n a(acerea asta& <i $i1a% -i spus1o& :eci, ce se 0nt5%pia> :Sn5T1oo=at) te trans(or%i 0n $int), &0n ioc de uciga-& ai 0nt5i pretin/i c) te lo3e-te o %a-in) -i&&& @ # %a-in), 0ntr1ade3)r, l1a lo3it,10i rea%inti 7ngeli& @ 9reun pu-ti ne0nde%5natic, se r)sti cBrea3y& 7r 71

*hipul .r) %asc) (C putut (( aran+at de un co%plice al doctorului& Se re0ntoarse spre Dudd& 6e urrn), 0l suni pe detecti3ul 7ngeli spun5ndu1i o po3este cusut) cu a+) alb) despre doi oa%eni care 3or s)1Di p)trund) 0n cabinet -i s) te ucid)& & 1 @ 7u p)truns, 0ntr1ade3)r, spuse Dudd& @ Nu, n1au ()cut1o, se r)sti cBrea3y& 7u intrat (olosindu1se de o cheie special)& 9ocea i se +n)spri& 7i spus c) e2ist) doar dou) chei (a u-a de la cabinet @ a ta -i a iui *arol "oberts& @ E2act& <i a% spus c) au& ()cut o copie dup) cheia lui *sro(& 1 <tiu (oarte bine ce %i1ai spus& 7rn ()cut un test de para(ina& :up) cheia lui *arol nu s1a ()cut nici o copie& F)cu o pau/) pentru ca sensul cu3intelor lui s) (ie bine 0neles& <i, din %o%ent ce noi a3ern cheia ei, 0nsea%n) c) doar a ta putea (i (olosit), nu1i a-a> Dudd se uit) la el, ()r) s) poat) articula nici un sunet& @ 6entru c) eu nu accepta% teoria cri%inalului psihopat, anga+e/i un detecti3 din paginile galbene, iar ei, 0n %od con3enabil, g)se-te o bo%b) 0n %a-in)& :oar c) eu nu o %ai pot 3edea pentru c) nu %ai e acolo unde a (ost pus)& 7poi, hot)r)-ti c) a 3enit ti%pul s)1rni %ai pase/i un cada3ru -i pui ia cale toat) -arada asta despre un tele(on de la& oody, care -tie cine este acest nebun %isterios care a decis s) te udd)& <i ce se 0nt5%pl)> 9eni% aici -l1l g)si% at5rn5nd 0n c10rlig& Dudd tre%ura de (urie& Sidiiey Sheldon @ Nu sunt r)spun/)tor pentru ce s1a 0nt5%plat& cBrea3y 0l 0n3rednici cu o pri3ire lung), p)trun/)toare, @ <tii care 'ste unicul %oti3 pentru care nu te1a% arestat 0nc)> 6entru c) nu arn g)sit 0nc) nici o logic) 0n aceast) enig%)& :ar 3oi g)si, doctore, 0$i pro%it& Se ridic) 0n picioare& Dudd 0-i a%inti brusc& @ @ Stai pu$inC spuse el& :ar acest :on 9inton> @ *e e cu el> @ oody %i1a spus c) eC este ceC care a pus la cale totul @ *uno-ti pa cine3a care se nu%e-te :on 9inton> @ Nu, spuse Dudd :ar @ dar presupun c) trebuie s) (ie cunoscut de poli$ie& \== @ Niciodat) nu a% au/it de el& cBrea3y se 0ntoarse spre 7ngeli& 7cesta cl)tin) din cap& 72

@ #&M& *aut)1;C pe acest :on 9in5on& La F,!& interpol& La departa%entele de poli$ie din toate %arile ora-e din 7%erica& 6ri3i spre Dudd& ul$u%it> Dudd 0nclin) din cap& indi(erent cine era ei, trebuia s) aib) un ca/ier& Nu putea (i greu de identi(icat& Se g5ndi din nou la oody, la a(oris%ele lui gata preg)tite -i Sa %intea lui ager)& Fusese ur%)rit& Era greu de cre/ut c) %ai spusese cui3a despre aceast) 0nt5lnire, pentru c) accentuase ca ea s) (ie $inut) 0n secret& Bel pu$in acurn cuno-teau nu%ele b)rbatului pe care 0l c)utau& 6rae%onitus, prae%unitas& 6a/a bun) trece pri%e+dia rea& *hipul ()r) %asc) "elat)ri despre %oartea lui or%an 4& oody ocupau pri%ele pagini ale /iarelor din di%inea$a ur%)toare& Dudd cu%p)r) unuC 0n dru% spre cabinetul s)u& Era -i ei a%intit pe scurt ca %artor care descoperise cada3rul, 0%preun) cu s, i$ia, 0ns) cBrea3y reu-ise s) ascund) presei !ni@ ,H+C ade3)r& cBrea3y diri+a lucrurile 0n (a3oarea sH & Dudd se 0ntreb) ce 3a crede 7nne& Era s0%b)ta 0n care Dudd 0-i ()cea de obicei, 3i/itele la clinic)& 7ran+ase s)1S 0nlocu0scc) cine3a& .rc) spre cabinetul s)u, singur 0n ascensor, asigur5ndu1se c) ni%eni nu st) la p5nda pe coridor& Se 0ntreba, chiar 0n ti%p ce studi=a atent coridorul, c50 ti%p poate tr)i cine3a a-a, a-tept5nd ca un asasin s) lo3easc) 0n brice clip)& :e 3reo /ece ori 0n ti%puC di%ine$ii, 3ru s) ridice receptorul -i s)1C sune= pe detecti3ul 7ngeli pentru a1C 0ntreba dac) a(lase ce3a despre :on 9inton, dar, de (iecare dat), 0-i 0n(r5n) ner)bdarea& 7ngeli 0l 3a anun$a, cu siguran$), de 0ndat) ce 3a -ti ce3a& Dudd 0-i stoarse creierii c)ut5nd s) descopere care ar putea (i %oti3ul obsesiei acestui :on 9inton& .n pacient pe care Dudd 0i tratase, cu %ui$i ani 0n ur%), poate chiar 0n pri%ii ani de practic)& *ine3a care si%$ea c) Dudd 0i d(epre$uise sau 0l +ignise 0n5r1un (el sau altul& :ar nu1-i putea a%inti un pacient ps nu%e 9inton& La pr5n/ au/i pe cine3a 0ncerc5nd s) deschid) 1u-a de la coridor& Era 7nge(l&=Dudd nu1-i,putea da&sea%a Sidney She0don de ni%ic, dup) e2presia (e$ei lui, doar c) ar)ta %ai bolna3 -i %ai obosit& Nasul 0i era ro-u -i 0n(undat& !ntr) 0n cabinet -i se pr)bu-i pe un scaun, (r5nt de oboseal)& @ 7$i g)sit ce3a re(eritor ia :on 9inton> 0ntreb) Dudd, cu ner)bdare& 7ngeli d)du din cap& @ 7% pri%it tele2uri de la F,!, de la departa%en tele de poli$ie din toate %arile ora-e ale 7%ericii -i de la interpol& Dudd a-tepta, tern5ndu1se s) respire& Ni%eni n1a au/it 3reodat) de :on 9inton& Dudd 0l pri3i, ()r) s)1i 3in) s) cread), si%$ind c) ini%a 0i sare a(ar) din piept& @ :ar este i%posibilC 7dic) @ cine3a trebuie s) (i au/it de el& .n o% care a (ost capabil s) (ac) toate astea n1a ap)rut din seninC @ 7-a a spus -i cBrea3y, replic) 7ngeli& :octore, eu -i oa%enii %ei ne1a% petrecut toat) noaptea 73

3eri(ic5ndu1i pe to$i cei pe care 0i chea%) :on 9inton 0n anhattan -i 0n 0%pre+uri%i& 7% a+uns chisr p5n) 0n NeA Dersey -i *onnecticut, Scoase din bu/unar un sui de h5rtie -i i1l ar)t) lui Dudd& 7% g)sit unspre/ece :on 9inton 0n cartea de tele(on care 0-i scriu nu%ele, OtonG, patru care 0l scriu OtenG -i doi care 0l scriu O$inG& 7% 0ncercat p5n) -i consider5ndu1l un nu%e 0ntreg& 7% restr5ns nu%)rul suspec$ilor la cinci -i i1a% 3eri(icat pe (iecare 0n parte& .nul e paralitic& .nui e preot& .nul e 3icepre-edintele unei b)nci& .nuC e po%pier care a (ost de ser3iciu c5nd s1au petrecut cele dou) cri%e& <i a %ai r)%as unul& E proprietarul unui %aga/in de ani%ale de cas) -i trebuie s) aib) *hipul peste opt/eci de ani& Lui Dudd i se usca g5tul& 0-i d)du sca%a dintr1odat) c5t de %ul5 se ba/ase pe ()ptui c) poli$ia trebuia s) descopere ce3a& ,ine0n$eles c) oody nu i1ar (i spus acest nu%e dac) nu ar (i (ost sigur de ceea ce a(lase& <i nu1i spusese c) :on 9in5on ar (i (ost un co%pliceH era cei care conducea din u%br) 0ntreaga opera$iune& Era de neconceput ca poll+la s) nu aib) un ca/ier ai unui ast(el de o%& oody (usese ucis pentru c) descoperise ade3)rul& !ar acu%, c) oddy (usese eli%inat, Dudd era din nou co%plet singur& 65n/a de p)ian+en se str5ngea 0n +urul lui& @ 0%i pare r)u, spuse 7ngeli& Dudd 0l pri3i -i 0-i aduse brusc a%inte c)17ngeli nu plecase acas) toata noaptea& @ 8Di %ul$u%esc c) ai 0ncercat, spuse recunosc) tor& 7ngeli se aplec) 0nainte& @ E-ti sigur c) l1ai au/it bine pe oody> @ :a& Dudd 0nchise ochii, concen5r5ndu1se& 0l 0ntrebase pe oody dac) era (errn con3ins c) -tie cine este 0n spatele 0ntregii a(aceri& 7u/i din nou 3ocea lui oody& 7bsolut sigur& 7l au/it 3reodat) da :on 9in5on> :on 9inton& :eschise ochii& :a, repet) el& 7ngeli o(t)& @ 7tunci a% a+uns la un punct %ort& "5se cu a%)r)ciune& N1a% 3rut s) (ac un +oc de cu3inte& Str)nut)& @ 7r (i %ai bine s) %ergi acas) -i s) te bagi 0n pat&& 7ngeli se ridic)& Sidaey Sheldon @ :a, 6robabil& Dudd e/it)& @ :e &c5t ti%p e-ti partenerul lui cBrea3y> @ 7cesta este pri%ul ca/ la care lucr)% 0%preun)& :e ce> @ 0l cre/i capabil s) %) acu/e de= &ri%)> 7ngeli str)nut) din nou& 74

@ *red c) s1ar putea s) ai dreptate, doctore& 7r 0i bine s) %) bag 0n pat& 6orni spre u-)& @ S1ar putea s) a% un (ir, spuse Dudo, 7ngeli se opri -i se 0ntoarse& @ *ontinu)& Dudd >i po3esti despre Teri& 7d)ugarea 0i 3a 3eri(ica pe c5(i3a din (o-tii prieteni ai lui Dohn ?anson& @ Nu rni se pare ce3a interesant, 0i spuse 7ngeli sincer, dar b)nuiesc c) e %ai %ult dec5t ni%ic& @ 1a% s)turat p5n) peste cap s) (iu o $int)& 9oi lupta& <i 3oi 0ncepe prin a1i c)uta& 7ngeli 0l pri3i atent& @ *u%> Ne lupt)% cu o u%br)& @ *5nd %artorii descriu un suspect, poli$ia 0ace un portret 0nsu%5nd toate descrierile ()cute& 7% dreptate> 7ngeli 0nclin) din cap @ .n portret robot& Dudd 0ncepu s) %)soare ca%era cu pa-i %ari, surescitat -i tulburat& @ 0$i 3oi (ace un portret robot ai personalit)$ii celui care a pus totul la cale& @ *u% ai putea (ace a-a ce3a> Nu l1ai 3)/ut niciodat)& 7r putea (i oricine& *hipul ()r) %asc) @ Nu, n1ar putea, 0l corect) Dudd& *)ut)% pe cine3a (oarte, (oarte deosebit& @ *ine3a care e nebun& @ Nebunia e doar un cu35nt ()r) 0n$eles& Nu are o se%nl(icaie deter%inat) clar din punct de 3edere rhedicai& Echilibrul %intal este doar capacitatea %in$ii de a se adapta realit)$ii& :ac) nu ne pute% adapta, (ie c) ne ascunde% de realitate, (ie ea ne consider)% deasupra 3ie$ii, drept ni-te (iin$e supranaturale, care nu trebuie s) respecte nici o regul)& @ #%ul nostru crede c) este superior tuturor& @ E2act, 0ntr1o situa$ie periculoas) oa%enii au, de obicei, de ales 0ntre trei posibilit)$i& S) (ug), s) (ac) un co%pro%is sau s) atace& #%ul nostru atac)& @ :eci e un alienat %intal& @ Nu& 7liena$ii %intali rareori ucid& 6uterea lor de concentrare este e2tre% ds scurt)& Noi a3e% de1a (ace cu cine3a care este %ult %ai co%plicat& 6oate (i so%atic, hipo(renic, schi/oid, cicioidal @ sau orice co%bina$ie 0ntre acestea& 6oate c) e 3orba despre altce3a @ a%ne/ie te%porar) precedat) de acte ira$ionale, 0ns) esen$ialul 1este c) 0n()$i-area -i co%portarea sa 3or p)rea tuturor per(ecte& @ :eci, nu a3e% nici un indiciu& @ Bre-e-ti& 73e%, o %ul$i%e de indicii, 0$i pot (ace 75

chiar -i o descriere (i/ic), spuse Dudd& 0-i %i+i ochii, eoneen5r5ndu1se& :on 9in5on este peste 0n)l$i%ea %edie, bine propor$ionat, -i are corpul unui atlet& 7re o10n()$i-are 0ngri+it) -i este %eticulos 0n tot ce (ace& Nu are nici un talent artistic& Nu pictea/), nu scrie -i nu c5n5) ia plan& Sidiiey Sheldon 7ngeli se holba la eC cu gura deschis)& Dudd continu), 3orbind %ai repede, subiectul 0n3ior5ndu1l& @ Nu (ace parte din nici un club sau organi/a$ie& :ac) nu e cel care le conduce& E un o% care 3rea s) controle/e totul& E ne%ilos -i nu are r)bdare& Ticiukr,te planuri grandioase& Spre e2e%plu, nicio dat) nu se 3a i%plica 0n (urti-aguri& :ac) are ca/ier, 3a antru atac asupra unei b)nci, r)pire sau cri%), Er as%uC lui Dudd cre-tea& !%aginea din %intea ss, en& c %ai clar)& *5nd 0l 3e$i prinde, 3e$i a(la, proba$iC& c) a (ost respins de unul din p)rin$i 0n copil)rie& 7ngeli 0i 0ntrerupse& @ :octore, nu 3reau s)1$i de/u%(lu balonul, dar s1ar putea s) (ie un to2ico%an drogat care&&& @ Nu& *el pe care 0l c)ut)% nu ia droguri& Dudd 3orbea (oarte sigur de el&& <i 0$i %ai spun ce3a despre el& 7 practicat sporturi dure 0n -coal)& Fotbal sau hochei& Nu1l interesea/) -ahul, scrable sau rebusurile& 7ngelici ur%)rea sceptic, @ 7u 0ost %ai %ul$i, nu doar unul, obiect) el& *hiar tu ai spus1o& @ li (ac o descriere a acestui :on 9inton, spuse Dudd, *eC care e creierul& <i 0nc) ce3a despre el& E de origine latin)& @ *e te (ace s) cre/i> @ :in cau/a %etodelor (olosite pentru a ucide& .n cu$it @ acid @ o bo%b)& E un sud1a%erican, italian sau spaniol& "espir) ad5nc& 7cesta este portretul robot& 7cesta este b)rbatul care a co%is trei cri%e si se *hipul ()r) %asc) preg)te-te s) %) ucid) -i pe %ine, 7ngeDi 0nghi$i 0n sec& @ :e unde naiba -tii toate astea> Dudd se a-e/) -i se aplec) spre 7ngeli& @ E %eseria %ea& @ 6artea %intal), da& :ar cu% po$i s)1%i (aci o descriere (i/ic) a unui o% pe care nu l1ai 3)/ut niciodat)> @ 6rin eli%inare& .n doctor pe nu%e Mretsch%er a descoperit c) opt/eci -i cinci la sut) dintre cei care 76

su(er) de paranoia au corpuri atietice, bine construite& #%ul nostru este, e3ident, un paranoic& Su(er) de iiu/ia grandorii& Este un %egalo%aniac care crede c) se situea/) deasupra legii& @ 7tunci de ce nu a (ost 0nchis cu %ult ti%p 0n ur%)> @ 6entru c) poart) o %asc)& @ 6o(ti%> @ Te+i purt)% %)-ti, 7ngeli& :in %o%entul 0n care trece% de la copil)rie, sunte% 0n3)$a$i s) ne ascunde> ade3)ratele senti%ente, s) ne ca%u(l)% (rica -i ura& 9ocea 0i era autoritar)& :ar supus unei solicit)ri ner3oaae, :on 9inton 0-i 3a arunca %asca -i 0-i 3a ar)ta ade3)rata (a$)& @ 0n$eleg& @ Ego1ui s)u este punctul lui 3ulnerabil& :ac) este a%enin$at @ 0ntr1ade3)r a%enin$at @ 3a claca& 7cu% se a(l) 0a %arginea pr)pastlei& 0nc) pu$in -i 3a c)dea& E/it), apoi continu), 3orbind parc) cu eC 0nsu-i& Este un o% cu %ana& 1*u ce> Sidney Sheldon @ ana& .n ter%en (olosit de oa%enii pri%iti3i pentru un o% care e2ercit) in(luen$) asupra celorlaCi din cau/a de%oniior din eC, un o% cu o personalitate cople-itoare& @ 7i spus c) nu pictea/), nu scrie -i nu c5nt) ia pian& :e unde -tii asta> @ Lu%ea e plin) de arti-ti care sunt schi/o(renici& *ei %ai %ul$i reu-esc s)1-i duc) 3ia$a ()r) nici o 3iolen$), pentru c) %unca lor le per%ite s) se descarce& #%ul nostru nu are aceast) -ans) de eliberare& Singura %odalitate de a sc)pa de presiunea din ei es0e s) erup); ?anson @ *arol 1 oody& @ 9rei s) spui c) astea au (ost doar cri%e ()r) sens care s)&&& @ Nu erau lipsite 1de sens pentru el& :i%potri3)&&& intea 0i (unc$iona rapid& ai %ulte a%)nunte ale enig%ei 0ncepur) s)1i (ie clare& Se bleste%) 0n g5nd pentru c) (usese prea orb -i speriat, pentru a ie 3edea& Eu sunt cel pe care :on 9inton 0l dore-te %ort @ $inta principal)& Dohn ?anson a (ost ucis din gre-eal), pentru c) a (ost con(undat cu %ine *5nd uciga-ul -i1a descoperit gre-eala, a 3enit la cabinet pentru a 0ncerca din nou& Eu plecase% de+a, dar a g)sit1o pe *arol& 9ocea 0i de3eni aspr)& @ <i a ucis1o pentru ca ea s) nu1l poat) identi(ica& @ Nu& ,)rbatul pe care 0l c)ut)% nu este un sadio 77

*arol a (ost torturat) pentru c) ei dorea ce3a& S) /ice%, o do3ad) incrirninatoris !ar ea nu a 3rut @ sau nu a putut @ s) i1o o(ere @ *e (el de do3ad)> se interes) 7ngeli @ ?abar n1a%& spuse Dudd :ar este cheia 0ntregii *hipul $ara %asc) proble%e& oody a g)si0 r)spunsul -i de aceea a (ost ucis& @ E2ist) 0nc) ce3a ce pare c(e ne0n$eles& :ac) te1ar (i ucis pe strad), nu ar 1(i= a3ut do3ada& Nu se potri3e-te cu restul teoriei tale, insist) 7ngeli& @ ,a da& S) presupune% c) do3ada se a(l) pe una din casetele %ele& 0n ea 0ns) poate (i ce3a co%plet lipsit de i%portan$), dar dac) este legat de a0te 0nt5%pi)ri, ar putea de3eni o a%enin$are& 7-a c) nu e2ist) dec5t dou) posibilit)$i&1Fie s)1%i (ie luat), (ie s) (iu eli%inat pentru a nu o putea ar)ta ni%)nui& ai 0nlsi au 0ncercat s) %) eli%ine& :ar au ()cut o gre-eal) -i l1au ucis pe ?anson& 7poi, au apeiat ia a doua alternati3)& 7u 0ncercat s) o ob$in) de la *arol, 6entru c) nu 5u reu-it, s1au hot)r5t s) 0ncerce din nou s) %) ucid), 0n accidentul de %a-in)& 7% (ost, probabil, ur%)rit c5nd %1arn dus &Gia oody, iar el, ia r5nduC !ui, a (ost ur%)rit& *5nd a descoperit ade3)rul, l1au ucis& 7ngeli 0l pri3i, 0ncrunt5ndu1se u-or& @ :e aceea uciga-ul nu se 3a opri p5n) nu 3oi %uri -i eu& Dudd trase conclu/ia 0ncet& 7 de3enit un +oc aC %or$ii -i b)rbatul pe care l1a% descris nu suport) s) piard)& 7ngs(i 0l studia, c5ntarind ceea ce i se spusese& @ :ac) ai dreptate, replic) el, 0n cele din ur%), 3ei a3ea ne3oie de protec$ie, 0-i scoase pistolul, s)0t) 0nc)rc)torul pentru a se asigura c) este plin& @ ul$u%esc, 7ngeli, dar n1a% ne3oie de un pistol& ) 3oi lupta cu ei cu propriile %ele ar%e Se au/i deschi/5ndu1se u-a de la sala de a-teptare @ 7-teptai pe cine3a> Sid5iey Shetdoii Dudd c)itin) din cap, @ Nu& Nu a% nici un pacient 0n aceast) dup)1 a%ia/)& *u pistolul 0n %5n), 7ngeli p)-i repede spre u-a care ducea 0n sala de a-teptare& Se d)du ia o parte -i o deschise brusc, 0n (a$a u-ii se a(la 6eter ?adley, cu o e2presie uluit) 0ntip)rit) pe chip& @ *ine e-ti> se r)sti 7ngeli& Dudd 3eni i0ng) u-)& @ E 0n regul), spuse eC repede& Este un prieten de1al %eu& 78

@ EiC *e dracu se 0nt5%pl) aici> 0ntreb) 6etdr& @ 0%i pare r)u, 0-i ceru scu/e 7ngeli& 0-i puse ar%a la loc& @ 7cesta este doctorul 6eter ?adley @ detecti3ul 7ngeli& @ *e (el de cas) de $icni$i ai tu aici> 0ntreba 6eter,= @ 7u (ost ni-te proble%e, 0i e2plic) 7ngeli& S1a&&& s1a p)truns prin (or$) 0n acest cabinet -i ne1a% g5ndit c), indi(erent cine a ()cut1o, s1ar putea s) se 0ntoarc)& Dudd 0n$elese alu/ia& @ :a& Nu au g)sit ceea ce c)utau& @ 7re 3reo leg)tur) cu %oartea lui *arol> 0ntreb) 6eter& 7ngeli 3orbi 0nainte ca Dudd s)1i poat) r)spunde& @ Nu sunte% siguri& :eoca%dat) i s1a cerut doctorului Ste3ens s) nu discute despre acest ca/& @ 0n$eleg, spuse 6eter, 6ri3i spre Dudd& ai lu)% pr5n/ul 0%preun)> Dudd 0-i d)du sea%a c) uitase& @ Fire-te, spuse el repede& Se 0ntoarse spreQ *hipul ()r) %asc) 7nge(i, *red c) a% discutat toate proble%ele& @ <i 0nc) cu%, (u de acord 7ngeli& E-ti sigur c) nu 3rei&&& 7r)t) spre pistol, Dudd cl)tin) din cap& @ Nu, %ul$u%esc& @ #&M& 7i gri+), spuse 7ngeli& @ 9oi U13ea, pro%ise Dudd& 9oi pieca& Dudd (u preocupat 0n ti%pul pr5n/ului -i 6eter 0i l)s) 0n pace& 7u discutat despre prietenii co%uni, despre pacien$ii pe care 0i trataser) 0%preun), 6eter 0i po3esti iui Dudd c) 3orbise cu -e(ul lui ?arrison ,urke -i se aran+ase c5t %ai discret ca lui ,urke s) i se (ac) un e2a%en psihiatric& .r%a s) (ie tri%is 0n5r1un #Spici., La ca(ea, 6eter spuse; @ Nu -tiu ce (el de neca/uri ai, Dudd, dar dac) te pot a+uta cu ce3a&&& Dudd ci)tin) din cap& @ ul$u%esc, 6eter& Este o proble%) pe care 3a trebui s) o re/ol3 singur, 0$i 3oi spune despre ce e 3orba c5nd toate se 3or ter%ina& @ Sper s) (ie c5t %ai cur5nd, spuse 6eter, pe un ton dega+at, <o3)i& Dudd, e-ti cu%3a 0n pericol> @ E0ine0n$eies c) nu, replic) Dudd& , :ac) n1ar (i (ost 3orba de un uciga- paranoic care co%isese de+a trei cri%e -i era hot)r5t s)1l (ac) pe Dudd a patra sa 3icti%)& S aey Sheldon Z\ \ 79

:up) pr5n/, Dudd se re0ntoarse 0n cabinetul s)u& 9eri(ic) din nou totul cu (oarte %are gri+), asigur5ndu1se c) se e2punea unei %ini%e pri%e+dii& :ac) asta %ai 3alora ce3a& 0ncepu s) asculte din nou caseteie, c)ut5nd ce3a ce i1ar (i putut o(eri un (ir pentru de/legarea enig%ei& :e parc) ar (i da0 dru%ul unui torent de gra((lti 3erbal& <u3oiul de sunete care se re3)rs) era& plin de ur)&&& per3ersiune&&& (ric)&&& autoco%p)ti%ire&&& %egalo%anie&&& singur)tate&&& de/n)de+de&&& durere& *hipu0 !ar) %asc) La s(5r-itu( a trei ore g)sise doar un singur nu%e pe care s)1D adauge listei sale; ,ruce ,oyd, ultirnuC b)rbat cu care tr)ise Dohn ?anson& 6use din nou caseta lui ?anson, O@ *red c) %1a% 0ndr)gostit de ,ruce din pri%a clip) 0n care l1a% 3)/ut& *eC %ai (ru%os b)rbat din citi a% cunoscut& @ Era partenerul pasi3 sau do%inant, Dohn> 1 :o%inant& 7cesta a (ost unul dintre lucrurile care %1au atras la el& Este (oarte puternic& :e (apt, %ai 00r/iu, c5nd a% de3enit arnani, ne certa% %ult din aceast) cau/)&, @ :e ce> @ ,ruce nu1-i d)dea sea%a c50 este de puternic, #bi-nuia s) 3in) 0n ur%a %ea -i s) %) lo3easc) pe la spate& Ei considera aceasta un gest de a(ec+iune, dar 0ntr1o /i, aproape c) %i1a rupt -ira spin)rii, 0%i 3enea s)1C o%or& *5nd str5ngea %5na, 0i /drobea degeteC'& 0ntotdeauna pretindea c)1i pare rad, dar lui ,ruce 0l pl)cea s) (ac) oa%enii s) su(ere& Nu a3ea ne3oie de bici& E (oarte puternic&&&G Dudd opri casetb(onul -i r)%ase dus pe g5ndur5& Tiparul de ho%ose2ual nu se potri3ea cu teoria iui pri3Fndu1l pe uciga-, 0ns), pe de alt) parte, ,oyd 0l cunoscuse pe ?anson -i era un sadic -i un egoist& 6ri3i ia cele dou) nu%e de pe list); Teri Lashburn, care ucisese un o% 0n ?ollyAood -i nu1i spusese ni%ic despre astaH -i ,ruce ,oyd, uSti%uC iubit al lui Dohn ?anson& :ac) era unul dintre ei 1atunci care anu%e> Sideey Sheidon Teri Lashburn locuia 0ntr1un aparta%ent iu2os din Sutton 6aiace& TotuC era de un ro/ -ocant; pere$ii, %obila, draperiile& 6rin ca%er) erau 0%pr)-tiate lucruri de 3aloare, iar pere$ii acoperi$i de i%presionistC (rance/i& Dudd recunoscu doi anet, doi :egas& un onet -i un "enoir, 0nainte ca Teri s) intre 0n carnera 0n care el o a-tepta& !i tele(onase ca s)1i spun)1c) dorea s)1i (ac) o 3i/it)& !ar ea se preg)tise pentru el& 6urta un negli+a ro/, (oarte sub$ire, -i ni%ic pe dedesubt& @ 7i 3enit, 0ntr1ade3)rC e2cla%) ea (ericit)& @ 7&rn 3rut s) 3orbesc cu tine& G@ Fire-te& 9rei s) bei ce3a> @ u, %ul$u%esc& @ Eu 0%i 3oi preg)ti o b)utur) pentru c) arn ce s)rb)tori, spuse Teri& Se 0ndrept) spre barul 0n (or%) de scoic) din col$ul 0ndep)rtat ai i%ensei su(ragerii& Dudd o ur%)ri, dus pe g5nduri& Se 0ntoarse cu un pahar 0n rn5n) -i se a-e/) ling) el pe canapeaua ro/& 80

@ :eci, penisul t)u te1a adus, 0n s(5r-it, aici, scu%pule, spuse ea& <tia% c) nu1i 3ei re/ista %icu$ei Teri& Sunt nebun) dup) tine, Dudd& 7- (ace orica pentru tine& Nu trebuie dec5t s) spui& Tu %) (aci s) si%t c) to$i b)rba$ii pe care i1a% cunoscut 0n 3ia$a %ea sunt ni%ic pe i0ng) tine& 0-i puse +os paharul -i 0-i a-e/) %5na pe pantalonii lui& Dudd 0i lu) %5inile 0n ale lui& * pu0 ()r) %asc) @ Teri, spuse el 7% ne3oie de a+utorul t)u& intea ei /bur) 0a cu totul altce3a& @ <tiu, dragul %eu,Gge%u ea& Te 3oi regula cu% n1ai %ai (ost regulat niciodat) 0n 3ia$a ta, 1Teri, ascul()1%)C *ine3a 0ncearc) s) %) ucid)C #chii ei ar)tau u-or surprin-i& Duca teatru @ sau era ea 0ns)-i> Dudd 0-i a%inti de una din scenele +ucate de ea 0n ulti%ele ei (il%e& 7t5t de natural)& Era bun), dar nu chiar o actri$) e2celenta, @ 6entru :u%ne/euC *ine @ crne ar dori s) 0e ucid)> && = @ S1ar putea s) (ie cine3a cunoscut de pacien$ii %ei& @ :ar @ !suse @ de ce> 1 @ Toc%ai asta 0ncerc s) a(lu, Teri& Ni%eni dintre prietenii t)i nuQa discutat 3reodat) despre cri%)> 6oate la o petrecere, ca a%u/a%ent> Teri scutur) din cap& 1Nu& = & @ *uno-ti pe cine3a nu%it :on 9inton> # pri3i atent& @ :on 9inton> ?%& 7r trebui> @ @ Teri, ce p)rere ai tu despre cri%)> .n %ic (ior trecu prin corpuC ei& 0i $inea %5inile -i si%$i cu% i se accelerea/) pulsul& Te e2cit) cri%a> @ Nu -tiu& @ B5nde-te1te, insista Dudd& Te e2cit) g5ndul ia o cri%)> 6ulsul ei b)tea tot %ai neregulat, @ NuC ,ine0n$eles c) nuC @ :e ce nu %i1ai spus despre b)rbatul pe care i1ai Sidney She0don ucis la ?ollyAood> F)r) nici un se%nal de a3ertis%ent, ea 0ntinse %5inile s)1i /g5rie (aa cu unghiile ei lungi& El 0i apuc) str5ns 0ncheieturile& @ Tic)los 0%pu$itC 7sta s1a 0nt5%plat acu% dou)/eci de ani&&& :eci de aceea ai 3enit& !e-i a(ar)& !e-i a(ar)C Se pr)bu-i pe canapea pl5ng5nd isteric& Dudd o ur%)ri un %o%ent& Teri era capabil) de o cri%) pasional)& Nesiguran$a ei, totala lips) de respect (a$) de ea 0ns)-i ar (ace1o o prad( u-oar) pentru oricine ar dori s) se (oloseasc) de ea& Era ca o bucat) %oaie de argil) /)c5nd 0n %ocirl)& *el care o ridica de acolo o putea %odela 0ntr1o statuie (ru%oas) @ sau 0ntr1o ar%) (atal), 0ntrebarea era, cine o culesese ulti%a oar)> :on 9inton> 81

Dudd se ridic) 0n picioare& @ 0%i pare r)u, spuse el& <i ie-i din aparta%entul ro/& ,ruce locuia 0ntr1o cas) trans(or%at) din5r1un (ost gra+d, dincolo de parcul din Breen3ich 9iilage& .-a 0i (u deschis) de un %a+ordo% (ilipine/& Dudd 0-i spuse nu%ele -i (u in3itat s) a-tepte 0n (oaier& a+ordo%ul disp)ru& *a% peste /ece, cincispre/ece %inute, Dudd 0ncepu s)1-i piard) r)bdarea, 0-i st)p5ni ener3area& 6oate ar (i trebuit s)1 l anun$e pe 7ngeli c) 3enea aici& :ac) teoria lui Dudd se ade3erea, ur%)torul atac 3a a3ea loc (oarte cur5nd& !ar asasinuC se 3a asigura de *hipul ()r)& %asc) succesui 0ncerc)rii sale& a+ordo%ul reap)ru, @ :o%nul ,oyd 3) poate pri%i, spuse el& 0l conduse pe Dudd sus pe sc)ri, 0ntr1un birou (ru%os a%ena+at, apoi se retrase discret& ,oyd era la %as), scriind& Era un b)rbat (ru%os, cu tr)s)turi pronuna0e -l delicate, un nas ac3iiin, o gur) p5in), sen/ual)& 73ea un p)r blond, ondulat& Se ridic) 0n picioare c5nd intr) Dudd& 73ea peste un %etru opt/eci, pieptul -i u%erii unui +uc)tor de (otbal, Dudd se g5ndi la portretul robot, l se potri3ea lui ,oyd& Dudd 0-i dori %ai %ult ca oric5nd s)1i (i spus iui 7ngeli unde aplecat& 9ocea lui ,oyd era pl)cut) -i culti3at)& @ Te rog s) %) ier$i c) te1a% ()cut s) a-tep$i, doctore Ste3ens, spuse el prietenosFEu sunt ,ruce ,oyd& 0ntinse %5na& = Dudd d)du s) o apuce -i ,oyd &0l i/bi 0n gur) cu un pu%n de granit& Lo3itura 3eni at50 de nea-teptat, 0nc5t i%pactul cu ea 0l a/35rli pe Dudd 0ntr1o la%p) de citit, r)sturn5nd1o c5nd corpul lui c)/u la podea& @ 0%i pare r)u, doctore, spuse ,oyd, pri3ind 0n +os spre el& # %eritai& 7i (ost un b)ie$el (oarte neascult)tor, nu1i a-a> "idic)1te -i1t+ preg)tesc ce3a de b)ut& Dudd 0-i scutur) capul, bui%)cit, 0ncepu s) se 0%ping) 0n sus& *5nd a+unse aproape 0n picioare, ,oyd 0i lo3i 0n testicule cu 35r(ul panto(ului, iar Dudd c)/u la podea /35rcolindu1se de durere& @ Te a-tepta% s) 3ii, spuse ,oyd& *hinuit de agonia care 0i 0ntuneca 3ederea, Dudd 1* Sidney Sheldon pri3i !n sus spre silueta care se 0n)l$a deasupra Cu0& 0ncerc) s) 3orbeasc), dar nu reu-i s) scoat) nici un cu3lnt, @ Nici %)car nu 0ncerca s) 3orbe-ti, 0i spuse ,oyd, pe un ton 0n$eleg)tor& Trebuie s) doar)& <tiu de ce e-ti aici& 7i 3enit s) %) 0ntrebi despre Dohnny, Dudd 3ru s) dea din cap -i ,oyd 0l lo3i peste (a$)& 9)/u ro-u 0naintea ochilor -i au/i 3ocea lui ,oyd 3enind de unde3a &de la distan$), ca printr1un (iltru de bu%bac, c5nd %ai aproape, c5nd %ai departe& ]

82

Q Ne1a% iubit (oarte %ult c5t ti%p n1a 3enit ia tine, L1ai ()cut; s) se si%t) ca un %onstru, L1ai ()cut sa cread) c) iubirea dintre noi era obscen)& <tii cine e ()cut1o s) (ie a-a, doctore Ste3ens> Tu& Dudd si%$i ce3a tare /drobindu1i coastele, tri%l$0nd& un 3al de durere 0ngro/itoare prin 3enele lui& 9edea totul acu% 0n %inunate culori, ca, -i cu% capul 0 s1ar (a u%plut de curcubee str)lucitoare& @ *ine $i1a dat dreptul s) le spui oa%enilor cu% s) iubeasc), doctore> Stai 0n cabinetul t)u ca un (el da /eus conda%n5ndu1i pe to$i cei care nu g5ndesc1la tei ca tine& Nu e ade3)rat, r)spundea Dudd, unde3a 0n creierul s)u& an-on nu a a3ut niciodat) posibilitatea de a alege& Eu& i1a% o(erit1o& !ar el nu te1a ales pe tine, Q 7cu% Dohnny e %ort, spuse gigantul biond de deasupra sa& Tu C1ai ucis pe Dohnny& !ar acu% eu te 3oi ucide pe &tine& ; Dudd si%$i o nou) lo3itur) dup) ureche -i 0ncepu s)1-i piard) cuno-tin$a, # parte a %in$ii lui ur%)rea cu un interes deta-at cu% restul trupului s)u porne-te *hipul ()r) %asc) spre %oarte, F)r5%a i/olat) a inteligen$ei iui continua &s) (unc$ione/e, i%pulsurile ei lu%in5nd 3agi %odele de g5ndire, 0-i repro-a ca nu descoperise ade3)rul %ai de3re%e, Se a-teptase ca uciga-ul s) (ie tipul latin, brunet, -i el era blond& Fusese sigur c) uciga-ul nu putea (i ho%ose2ual, -i gre-ise, 0-i g)sise paranoicul cu inten$ii cri%inale -i acu% pl)tea cu 3ia$a& Le-in)& 9, Sidney Sheldon <aispre/ece 9ag -i din dep)rtare, o parte a %in$ii lui 0ncerca s)10 trans%it) un %esa+, 0ncerca s)1i co%unice ce3a de o i%portan$) 3ital), dar /35cnirile puternice din $east) erau at5t de agoni/ante, 0nc5t nu se putea concentra absolut deioc& :e unde3a din apropiere, se au/ea un sc5ncet strident ca al unui ani%al s)lbatic r)nit, 0ncet, dureros de greu, Dudd deschise ochii& Era 0ntins 0ntr1un pat dintr1o ca%er) str)in)& !ntr1un col$ al ca%erei, ,ruce pl5ngea, incapabil s) se opreasc)& Dudd 3ru s) se ridice& !n(ernala durere din corp 00 in3ada %e%oria cu1a%intirea a ceea ce se 0nt5rnpiase cu eC, -i 0l str)b)tu o (urie crunt), s)Sbatic)&\ ,oyd se r)suci au/indu11 pe Dudd %i-c5ndu1se& 9eni spre pat& @ E 3ina ta, boiborosi eX& :ac) n1ai (i (ost tu, Dohnny ar (i (ost 0nc) l5ng) %ine& F)r) s) 3rea, 0nde%nat de un instinct de r)/bunare, ad5nc 0ngropst -i uitat de%ult, Dudd cuprinse g5tu+ lui ,oyd, degete+e lui ap)sar) traheea, str5ng5nd din toate puterile& ,oyd nu ()cu nici o %i-care pentru a se ap)ra& St)tea ne%i-cat, lacri%ile -iroindu1i pe obra/& Dudd 0l 7pri3i 0n ochi -i se tre/i pri3ind 0n ad5ncurile iadului, 0ncet, %5inile 0i c)/ur) 0n Dos& :u%ne/eule, 0-i /ise eC, sunt doctor& .n o% bolna3 %) atac) -i eu 3reau s)1F o%or& Se uit) la ,oyd -i 3)/u un copil distrus -i bui%)cit& <i, brusc, 0-i d)du sea%a de ceea ce subcon-tientul 0ncercase s)1i spun); ,ruce ,oyd nu era :on 9inton& :ac) ar 0i (ost, atunci Dudd nu ar %ai (i tr)it& ,oyd era incapabil s) co%it) o cri%), :eci, a3usese dreptate 0n pri3in$a lui, nu se potri3ea cu portretul robot& Era o consolare a%ar), = 83

@ :ac) n1ai (i (ost tu, Dohnny ar %ai (i -l acu% 0n 3ia$), hohoti ,oyd& 7r (i r)%as l5ng) %ine -i eu i1a- (i prote+at& @ Nu i1a% cerut lui Dohn an-on s) te p)r)seasc), spuse Dudd, obosit, 7 (ost ideea lui& @ in$iC @ Lucrurile %ergeau prost 0ntre 3oi 0nainta ca el s) 3in) la %ine& .r%) o lung) t)cere& 7poi ,oyd d)du u-or din cap& @ :a, Ne&&& ne certa% tot ti%pul& 1c Siduey Sheldon @ 0ncerca ')1-l g)seasc) propria identitate, iar instinctul 0> spunea %ereu c) 3rea s) se 0ntoarc) la so$ia -i ia copiii iui& 0n adtncul su(letului lui, Dohn dorea s) $ie heterose2ual @ :a, -opti ,oyd& #bi-nuia =s) 3orbeasc) tot ti%pul despre asta, -i eu a% cre/ut c) o t)cea doar s) %) pedepseasc)& 6ri3i spre Dudd& 0ns) 0ntr1o /i, %1a p)r)sit& S1a&&& %utat,&pur -i Gsi%plu,& 7 0ncetai s) %) rnai iubeasc)& 9ocea li suna disperat)& @ Nu a 0ncetat sa te iubeasc), spuse Dudd& :ar &nu%ai ca=prieten& @Q G 1 ,oyd 00 (i2a cu pri3irea& @ 9rei s) %) a+utZ> #chii 0i erau 0nc)rca$i de su(erin$)&&17+ut)@ %), te rog& Trebuie s) %) a+u$iC Era un strig)t de durere& Dudd !! studie &%ai %ulte dipe, @ :a,@ spuse el Te 3oi a+uta& @ 9oi a+unge nor%al> @ Nu e2ist) a-a ce3a& Fiecare dintre noi duce cu el propria1i nor%alitate -i ni%eni nu sea%)n) cu celsH&1=G& @ ) po$i (ace heterose2ual> @ 7sta depinde de cit de %ult 0$i dora-ti =sD 6ute% s) 0ncerc)% prin psihanali/)&& @ <i dac) nu d) nici un re/ultat> = Q :ac) descoperi% c) 0$i este sortit si (ii ho%ose2ual&, cei pu$in 3ei (i %ai bine preg)tit pentru asta& @ *5nd pute% 0ncepe> 0ntreb) ,oyd& <i Dudd se tre/i aruncat din nou 0n realitate& St)tea aici discut5nd despre trata%entul unul pacient c5nci, putea (oarte bine s) (ie ucis 0n ur%)toarele dou)/eci -i@ patru de ore& <i 0nc)& nu descoperise cine era :on *hipul ()r) %asc) 9inton& # eli%inase pe Teri -i acu% pe ,oyd, ulti%ii suspec$i& Nu -tia %ai %ult dec5t atunci c5nd 0neepuso :ac) 0l anali/ase bine pe uciga-, acu% era do%inai de+a de o (urie oarb)& .r%)torul atac 3a 3eni (oarte, (oarte cur5nd& @ Sun)1%) luni, spuse el& 0n ti%p ce ta2iul 0l ducea acas), Dudd 0-i1e3alua -ansele de supra3ie$uire, Nu prea e2istau& *e putea el 84

=a3ea ca :on 9inton s)1-i doreasc) at5t de rnuit s) ob$in)> <i cine era :on 9inton> *u% de nu a3ea ca/ier> Folosea un alt nu%e> Nu& oody rostise (oarte clar O:on 9intonG& 0i =era greu s) se concentre/e& Fiecare %i-care a %a-inii, tri%itea spas%e de durere !n corpuC s)u b)tut Dudd se glndi la cri%ele -i 0ncerc)rile de cri%) 0n()ptuite p(n) 0n pre/ent, c)ut5nd un tipar care s1) aib) c5t de di o togic), # 0n+unghiere, o cri%)= prin tortur)H un OaccidentG de %a-in), o bo%b), strangulare& Nu e2ista ni%ic dintr1un tipar pe care s)1l poat) pricepe& :oar 3iolen$) -i cru/i%e& u a3ea de unde=s) -tie ce (or%) 3a Cua urc)torul atac& Sau cine 3a (i agresorul 6unctul lui ceC %ai 3ulnerabil erau cabinetul -i aparta%entul, 0-i a%inti de s(atul lui 7ngeli& 9a trebui s)1-i pun) /)3oare %ai sigure la u-ile aparta%entului, 0i 3a pre3eni pe ike, portarul, -i pe Eddle, li(tierul, s) (ie cu ochiZ !n patru, 0n ei putea a3ea 0ncredere, Ta2iul opri !n (a$a blocului cu aparta%ente& 1c Sidney She0don 6ortarul deschise u-a& Era un b)rbat co%plet necunoscut& *hipul (5r) %asc) .n b)rbat soCid, oache-, cu (a$a ciupit) de 3)rsat -i ochii du-i 0n (undul capului& N 3eche cicatrice 0i br)/da g50u0& 6urta uni(or%a lui ike -i era prea stri%t) pentru el& Ta2iul plec) -i Dudd r)%ase singur cu el 0l str)b)tu un 3al de durere& :u%ne/eule, nu acu%C Str5nse din din$i& @ .nde e ike> 0ntreb) el& @ 7 plecat 0n concediu, doctore :octore& :eci b)rbatul -tia cine este ei& <i ike 0n Sidney Sheldon concediu> 0n dece%brie> 6e chipul b)rbatului ap)ru un %ic /5%bet de satis(ac$ie& Dudd pri3i 0n dreapta -i !n s00nga str)/ii b)tute de135nt, dar era co%plet pustie& 7r putea tncerca s) o ia la (ug), 0ns) 0n starea 0n care era nu a3ea nici o -ans)& Trupul 0i era lo3it -i 0l durea 0ngro/itor1 de (iecare data c5nd respira& @ 7r)$i de parc) ai (i a3ut u=n accident, 9ocea b)rbatuluuera aproape a%abil)& Dudd&se 0ntoarse ()r) s) %ai r)spund), pornind spre ho0uC cl)dirii, Se putea ba/a pe a+utorul lui Eddie& 6ortarul 0l ur%)& Eddse era 0n asSensor, cu spatele a si& Dudd= se 0ndrept) spre eC,&&(iecare pas (iind o agonie cu%plit)& <tia c) acurn nu1-i putea per%ite s) -o3)ie& *el %ai i%portant lucru era s) nu1i dea 3oie +d1l surprind) singur& Se 3a te%e de %artori& 1@ EddieC strig) Dudd& ,)rbatul din ascensor se 0ntoarse, &&&G+ dd nu11 %ai 3)/use niciodat)& Era o &3ersiune rna a portarului, dar ()r) cicat(ice& Era clar c) W(&(l && se opri,& prins !n curs) 0ntr) cei doi& Erau sin i 0n hol&

85

HH) urc)%, spusa b)rbatul d5n ascensor& 73ea ac Hi /l%bet satis()cut ca -i (ratele s)u& & + c i acestea erau chipurile %or$ii& Dudd era ccH1,H&ns c) nici unuC din ei nu era creierul a1ceea ce sa H =1t5%pia& Erau uciga-i pro(esioni-ti anga+a$i pentru o 3 S&5& 0l 3or ucide 0n hoC sau 3or pre(era s) o (ac) !n ap&&&= &&a%entui lui> !n aparta%ent, ra$iona ei& 7sta le 3a per%ite sa dispar) ptn) 3a (i descoperit cada3rul& *hipul ()r) %asc) Dudd ()cu un pas spre birouC ad%inistratorului, @ Trebuie s) 3orbesc cu do%nul Mat/ despre&&& *el rnai 3tn+os dintre ei li btoe) dru%ul @ & @ :o%nul Mat/ este ocupat, doctore,, spuse ei 0ncet @ S) %erge% sus& @ Nu, spuse Dudd, Eu,&&& @ F) ce $i se spune& 9ocea b)rbatului era lipsit) de orice in(le2iune& Se si%$i un su(iu de aer rece c5nd u-a de la intrare se deschise& :oi b)rba$i -i dou) (e%ei se gr)bir)=s) intre, r5/5nd -i 3orbind, 0n(o(oli$i 0n paltoane, @ E %ai, r)u ca 0n Siberia, spuse una dintre (e%ei, *eC care o $inea de bra$, a3ea o (a$) buc)lat5 -i 3orbi cu un accent din idAestern& @ Nu1$i 3ine s)1(i la-i nici c5ineie a(ar)& Brupul se apropia1de ascensor, 6ortarul -i li(tierul schi%bar) o pri3ire 0n t)cere& *ea de1a doua (e%eie 0ncepu s) 3orbeasc)& : %icu$) blond) platinat) cu accent sudistH @ 7 (ost o sear) de 3is& ul$u%esc (oarte %ult Tri%itea b)rba$ii ia pli%bare& =*ei de1ai doilea b)rbat scoase un $ip)t de protest& @ :oar nu1ne ia-i s) plec)% ()r) s) ne o(eri un rnic p)h)rel, nu1i a-a> @ Este 0ngro/itor de t5r/iu, Beorge, sur(se a(ectat pri%a (e%eie& @ :ar a(ar) e cu %ult sub /ero, Trebuie s) ne o(eri un antigeS& *el)lalt b)rbat ad)ug) -i rug)%intea luiG @ :oar un p)h)rel -i apoi plec)%& Sid50ey Sheidon 16)i&&& Dudd 0-i $inea respira$ia& Te rogC ,londa platinat) se 0nduplec)& @ 0n regul)& :ar nu%ai un pahar, a$i au/i0> "5/5nd, grupul p)-i 3esel 0n ascensor& Dudd 0i ur%) repede& 6ortarul r)%ase pe loc, nesigur, pri3ind spre (ratele s)u& *e0 din ascensor ridic) din u%eri, 0nchise u-a -i porni ascensorul& 7parta%entul lui Dudd era la eta+ul cinci& :ac) grupul ie-ea 0naintea lui, nu 3a %ai a3ea cu% s) scape& :ac) 3or cobor5 dup) el, a3ea o -ans) c5t de %ic) s) a+ung) la el 0n aparta%ent, s) se baricade/e -i s) cear) a+utor& @ La ce eta+> = icu$a blond) chicoti; 86

@ Nu -tiu ce1ar /ice so$ul %eu dac) %1ar 3edea in3it5nd doi str)ini 0n aparta%entul %eu, Se 0ntoarse spre li(tier& 4ece, Dudd d)du dru%ul aerului din piept -i abia acu% 0-i d)du sea%a c) uitase s) %ai respire, Spuse repede; @ *inci& Li(tierul 0l 0n3rednici cu o pri3ire st)ruitoare, pisn) de 0n$eles -i deschise u-a la eta+ul cinci& Dudd p)-i=pe culoar& .-a se 0nchise& Dudd porni sp+e aparta%entul iui, poticnindu1se din cau/a durerii, 0-i scoase cheia, descuie u-a, intr), ini%a b)t5ndu1i puternic& 73ea cel %ult cinci %inute la dispo/i$ie, 0nainte s) 3in) s)1l ucid), 0ncuie u-a -i 3ru s) pun) 0an$ul de la siguran$)& ")%ase cu el 0n %5n), 0l pri3i -i 3)/u c) +usese t)iat, 0l arunc) +os -i se ^0N YG *hipul ()r) %asc) 0ndrept) spre tele(on, 0l cuprinse a%e$eala& ")%ase pe loc, lupt5ndu1se cu durerea, $in5ndu1-i ochii 0nchi-i, 0nstirnp ce treceau secunde pre$ioase& F)c5nd un e(ort, porni din nou spre tele(on, %i-c5ndu1se %ai 0ncet& Singura persoan) pe care 0i trecu prin %inte s) o che%e era 7ngeli, 0ns) 7ngeli era acas), bolna3& <i apoi, ce1ar (i putut spune> 73e% un nou portar -i un nou li(tier, -i cred c) 0ncearc) s) %) ucid)> 0ncet, reali/) c) (inea receptorul 0n %5n), ne%i-cat, prea a%e$it pentru a %ai (ace ce3a& Bo%o$ie cerebral), 0-i /ise el& ,oyd s1ar pu0ea s) %) (i ucis totu-i& 9or intra -i1D 3or g)si a-a @ nea+utorat, 0-i a%inti de pri3irea din ochii b)rbatului %ai solid& Trebuia s)1i p)c)leasc), s)1i surprind) prin ce3a& :ar, :u%ne/eule, cu%> :eschise %onitorul tele3i/orului care ar)ta i%aginea holului& ?olul era p)r)sit& :urerea se 0ntoarse, trec5nd prin trupul lui 0n 3aluri chinuitoare, ()c5ndu1C s) si%t) c) 3a le-ina, 0-i (or$) creierul obosit s) se concentre/e, Era 0ntr1un %are pericol, un ca/ de e2tre%) urgen$)&&&= da&&& .rgen$)& Trebuia s) ia %)surile corespun/)toare& :a& 9edea din nou ca prin cea$), 0-i (i2) ochii asupra tele(onului& .rgen$)&&& :use tele(onul c5t %ai aproape de ochi pentru a 3edea bine nu%erele, 0ncet, chinuitor, 0ncepu s) (or%e/e un nu%)r& La al cincilea apel 0i r)spunse N 3oce& Dudd 3orbi, articui0nd cu3intele neclar -i cu di(icultate& # %i-care pe ecranul tele3i/orului 0i atrase atenta& *ei doi b)rba$i, ()r) uni(or%e, str)b)teau holul -i se 0ndreptau spre ascensor& =Sidney Sheldon Ti%pul lui e2pirase& & *ei doi b)rba$i se %i-cau !ar) /go%ot snclrept5ndu1se spre aparta%entul lui Dudd -i se oprir) de o parte -i de alta a u-ii, *el %ai robust dintre eir"ocky, 0ncerc) u-or u-a& Era 0ncuiat), Scoase un carton de celuloid -i 0l 0n35rti 0n /)3or, li ()cu se%n cu capul (ratelui s)u -i a%5ndoi 0-i scoaser) pistoalele cu a%orti/oarele (i2ate& "ocky ()cu s) alunece cartonul de celuloid 0n /)3or&=-i 0%pinse cu gri+) u-a& !ntrar) 0n antreu, 1cu ar%ele, 0n %5n)& Se@ tre/ir) 0n (a$a a trei u-i 0nchise& Dudd nu se@ 3edea nic)ieri& Fratele %ai %ic, Nick, 0ncerc) pri%a u-a& Era 0ncuiat), li /5%bi (ratelui s)u, puse pistolul la /)3or -i ap)s) pe tr)gaci& .-a unui dor%itor se deschise !ar) /go%ot& *ei doi1p)-ir) 0n)untru, pli%bindu1-i ar%ele@ prin ca%er)& Nu era ni%eni& Nick 3eri(ic) dulapul 0n tirnp ce "ocky se 0ntoarse !n su(ragerie& Se %i-cau ()r) grab), -tiind c) Dudd era pe unde3a prin aparta%ent, ascun/5ndu1se, ()r) -ans) de sc)pare, & i-c)rile lor lente tr)dau o de=s()tare pre%editat), de parc) sa3urau clipele dinaintea cri%ei&

87

Nick 0ncerc) a doua u-)& Era 0ncuiat)& Trase 0n /)3or -i intr)& Era biroul& Bol, 0-i r5n+ir) unul altuia -i se 0ndreptar) spre a treia u-), Trec5nd prin (a$a tele3i/orului, "ocky 11 apuc) de bra$ pe (ratele s)u& 6e ecran se 3edeau trei b)rba$i tra3ers0nd gr)bi$i holul :oi dintre ei erau 0%br)ca$i 0n uni(or%a aib) a 3 =O O ( onp, +& ,1O , O , 1$ (lDW ! @1 *hipul iar) %asc) in(ir%ieriior -i 0%pingeau o targa pe rotile& 7C treilea a3ea 0n %5n) o geant) de doctor& QQ *e %a%a draculuiC & @ S0ai lini-tit, "ocky& :eci cine3a e bolna3& Sunt peste o sut) de aparta%ente 0n cl)direa asta .r%)reau (ascina$i ecranul tele3i/orului, pri3ind cu% cei doi in(ir%ieri puneau targa 0n 1ascensor& Brupul disp)ru 0n)untru -i u-a ascensorului se 0nchise& , @@= @ S) a-tept)% c5te3a %inute, 9orbise Nick& S1ar putea s) (ie un accident& 7sta 0nsea%n) c) 3or 3eni -i copoii& @ Fir1ar aC naibii de ghinionC @ Nu1$i (ace proble%e,& Ste3ens n1are unde s) dispar)& .-a aparta%entului /bura 0n l)turi, iar doctorul -i cei doi in(ir%ieri intrar) 0n)untru, 0%ping5nd targa 0n (aa ior& 0n 1%are grab) cei doi uciga-i 0-i ascunser) pistoalele 0n bu/unarele sacourilor& :octorul 3eni repede spre ei, 17 %urit> @ *ine> 1&Sinuciga-ul, 71%urit sau %ai tr)ie-te=7 *ei &doi uciga-i se pri3ir), /)p)ci$i @ 7$i gre-it aparta%entul :octorul trecu pa l5ng) ai 1-i &0ncerca u-a dor%ito1nDui @ E 0ncuiata& 7+uta$i1% ) s) o sparg *ei doi (ra$i ur%)rir), ()r) sa %ai poat) inter3eni, cu% in(ir%ierii 0%pingeau u-a cu u%erii "eu-ir) s) o deschid) :octorul intr)& Sidney Sheidon @ 7duce$i targa& Se apropie de patul pe care Dudd era 0ntins& *u% te si%$i> Dudd ridic) ochii, str)duindu1se s) se concentre/e& @ Spital, %ur%ur) el&, @ 7% -i plecat& .ciga-ii pri3ir), ne%ul$u%i$i, cu% in(ir%ierii duser) targa 0n dor%itor, 0l a-e/ar) pe Dudd cu gri+) deasupra ei -i 0l 0n3elir) 0n p)turi& @ S1o -terge%, spuse "ocky& :octorul 0i pri3i plec5nd& 7poi se 0ntoarse spre Dudd, 0ntins pe targa, cu chipul alb ca 3arul -i desco%pus de durere& @ E-ti 0n regul), Dudd> 0ntreb) el, pe un ton 0ngri+orat& Dudd 0ncerc) s) /i%beasc), dar nu1i reu-i& 88

@ ) si%t gro/a3, spuse el& 7bia dac) 0-i au/ea 3ocea& ul$u%esc, 6ete& 6ete se uit) la prietenul s)u, apoi le ()cu se%n in(ir%ierilor& @ S) %erge%C *liipiil (lr) %asc) *a%era de spital era di(erit), sora era aceea-i& 0ncruntat) -i de/aprobatoare& 7-e/at) l5ng) patuC lui, ea (u pri%u0 iucru pe care Dudd 0l 3)/u c5nd deschise ochii& @ Ei& Ne15% tre/it, spuse ea 0n$epat)& :octorul ?arris 3rea s) 3) 3orbeasc), 0i 3oi spune c) 31a$i re3enit& !e-i b)$oas) a(ar) din ca%er)& Dudd se ridic), %i-c5ndu1se cu gri+)& O"e(le2ele bra$elor -i p+cioarelor erau ca% 0ncete, dar cel pu$in (unc$ionau, 0ncerc) s)1-i concentre/e pri3irile asupra Sidney Sheldon scaunului din cealalt) parte a ca%erei, 0nchi/5nd pe , r5nd c5te un ochi& i%aginea era doar pu$in 0nce$o-at)& @ 9rei s) te consult> 6ri3i 0n sus& :octorul Sey%our ?arris intrase (a ca%er)& @ *a s)=3e/i, spuse el 3eselC, ai a+uns unul dintre 2 cei %ai buni clien$i ai %ei& <tii c5t o s) te coste cus)turile pe care $i le1a% ()cut> :ac) ,,continui toi, a-a, %ai bine ia1$i abona%ent la spital&,&= Bu% ai dor%it, Dudd> Se a-e/) pe %arginea patului& @ *a un bebelu-& *e %515i dat> @ 9reo c5te3a in(ec$ii, 1*5t e ora>= = @ E a%ia/)& @ :u%ne/eule, spuse Dudd, Trebuie s) plec de aici, :octorul ?arris scoase (oaia de obser3a$ie d=&r dosarul pe care 0i a3ea !n %5n), @ :espre ce pre(eri s) 3orbi% %as 0nt5i> *o%o$se=i= ")ni> *ontu/ii> @ ) si%t bine& :octorul puse (oaia de obser3a$ie la locuC ei 0 3orbi cu %ult) serio/itate @ Dudd, corpul t)u a (ost pedepsit 0n(ior)tor& ul %ai gra3 dec5t 0$i dai tu sea%a, :ac) $i1a %al r)%sH un pic de %inte, r)rn5i 0n pat 3reo c5te3a /ile& 7poi i& 3ei lua o 3acan$) de o lun) @ ul$u%esc, Sey%our,& @ 7dic), %ul$u%esc,, dar nu> @ Trebuie s) re/ol3 o proble%), :octorul ?arris o(t),& = = Sidney Sheldon 3)/u o sor) iriande/), (ru%oas), aduc5nd un platou& @ 91aDi tre/it, doctore Ste3ens& 0i /5%bi& @ *5t este ora> 1<ase& :or%ise toat) /iua& 89

Sora a-e/) platoul pe patul lui& @ 0n seara asta e un ade3)rat (estin @ curcan& 5ine e a+unul *r)ciunului& @ <tiu& Nu a3u nici un che( de %5ncare p5n) nu lu) pri%a 0nghi+itur) -i descoperi dintr1odat) c) era lihnit de (oa%e& :octorul ?arris 0i 0nchisese tele(onul de l5ng) pat, a-a c) r)%ase 0ntins -i lini-tit, ()r) s) (ie deran+at, adun5ndu1-i (or$ele, re0a20ndu1se& 5ine 3a a3ea ne3oie de toat) energia de care era capabil& La ora /ece, 0n di%ineaa ur%)toare, doctorul ?arris d)du bu/na 0n ca%era lui Dudd& @ *urn se %ai si%te bolna3ul %eu pre(erat> "adia de (ericire& 7proape c) ar)$i ca o (iin$) u%an)& @ 7-a %) -i si%t, /5%bi Dudd& @ 7tunci e bine& 7i un 3i/itator& N1a- (i 3rut s) o ia la (ug) dup) ce te 3ede& 6ete&r& <i, probabil, Norah& 0n ulti%ul ti%p a3eau o ocupa$ie constant); 0i ()ceau 3i/ite la spital& :octorul ?arris continu); @ Te c5u0) un locotenent cBrea3y& Dudd si%$i cu% ini%a i se scu(und) 0n piept& @ E (oarte ner)bd)tor s) 3orbeasc) cu tine& 9ine ia spital& 9oia s) (ie sigur c) te1ai tre/it& *a s51l poat) aresta& 7ngeli (iind acas) bolna3, cBrea3y era liber s) %ane3re/e do3e/ile -i s)1l acu/e de cri%)& <i odat) ce cBrea3y 3a pune rn5na *hipul iar) %asc)= pe el, nu1i %ai r)%5nea nici o speran$)& Trebuia s) dispar) 0nainte de sosirea lui cBrea3y& @ 9rei s) rogi sora s) che%e b)rbierul> spuse Dudd& 7- 3rea s) %) b)rbiereasc)& 6robabiC c) 3ocea 0i sunase ciudat, pentru c) doctorul ?arris 0i pri3ea consternat& Sau 0i spusese cBrea3y despre ei> @ Fire-te, Dudd& <i piec)& 0n clipa Fn care u-a se 0nchise, Dudd cobor5 din pat -i se ridic) 0n picioare& *eie dou) nop$i de so%n ()cuser) %iracole& Era 0nc) pu$in nesigur pe picioare, dar asta 3a trece& 7cu% trebuia s) se %i-te c5t %ai repede, 0i trebuir) trei %inute ca s) se 0%brace& :eschise puin u-a, se asigur) c) ni%eni care s) 0ncerce s)1C opreasc) nu era prin prea+%), -i porni spre sc)rile de ser3iciu& *5nd a+unse (a ele, se deschise u-a ascensorului (i 0l 3)/u pe cBrea3y p)-ind pe culoar -i lu0nd1o spre ca%era pe care toc%ai o p)r)sise& ergea repede, -i 0n spatele (ui 3eneau un poiiist 0n uni(or%) -l aii doi detecti3i& Dudd porni gr)bit 0n +os, spre intrarea arnbu>anetor& La pri%ul coi( opri un ta2i& cBrea3y intr) 0n ca%era de spital -i arunc) doar o pri3ire spre patul gol -i dulapul deschis& @ *)u0a$i1l, le spuse ei celorlal$i, S1ar putea s)1( %ai prinde$i 0nc), 0nh)) receptorul, *entralista 0i ()cu leg)tura cu poli$ia& Sidney&Sheidon @ cBrea3y ia tele(on, spuse el rapid& Trans%ite$i i%ediat tuturor %a-inilor de patrulare& .rgent&&& :octor Ste3ens Dudd, ,)rbat& Tip cauca/ian& 95rsta&&& 90

Ta2iul opri 0n $a$a cl)dirii 0n care se atla cabinetul s)u& :e acu% 0nainte, nic)ieri nu 3a %ai ti 0n siguran$)& Nu se putea 0ntoarce la aparta%entul s)u, 9a trebui s)1-i g)seasc) o ca%er) la hotel& Era periculos s) se 0ntoarc) te cabinet, dar trebuia s) o tac)& 73ea ne3oie de un nu%)r de tele(on& 6l)ti -o(erului -i intr) 0n hol& 0l durea (iecare %u-chi din corp& Se gr)bea& <tia c) are (oarte pu$in ti%p Sa dispo/i$ie&& Era greu de cre/ut ca ei s) b)nuiasc) c) se 3a re0ntoarce 0n cabinet, dar nu 3oia s) ri-te& 7cu% proble%a era cine 0i 3a g)si %ai 0nt5i& 6oli$ia sau asasinii& *5nd a+unse ia cabinetul s)u& deschise u-a, intr) -i 0ncuie 0n ur%a iui& Sala de a-teptare i se p)ru ciudat) -l ostil), -i Dudd -tiu c) nu1-i 3a %ai putea trais pacien$ii aici& 0i 3a supune unui pericol prea %are, 0l str)b)tu un 3ai de (urie g5ndindu1se ce (ace :on 9inton din 3ia$a lui& 0-i putea i%agina scena care a3usese loc c5nd cei doi (ra$i se 0ntorseser) -l anun$aser) c) nu reu-iser) s)1l ucid)& :ac) desci(rase corect caracterul lui :on 9inton, la ora asta era st)p5nit de o (urie 3iolent)& .r%)torul atac putea a3ea ioc 0n orice clip)& *hipul ()r) %asc) Dudd tra3ers) ca%era pentru a lua nu%)rul iui 7nne& 6entru c) 0n spital 0-i a%intise dou) lucruri& *5te3a din -edin$ele iui 7nne (useser) progra%ate chiar 0naintea celor ale lui Dohn ?anson, Sar 7nne -i *arol discutaser) de %ulte oriH era posibil ca *arol s)1i (i 0ncredin$at, inocent), o in(or%a$ie (atal) pentru 7nne& :ac) a-a era, 7nne se a(la 0ntr1o %are pri%e+die& 0-i lu) agenda din5r1un sertar, c)ut) nu%)rul lui 7nne -i 0l (or%)& Se au/ir) trei apeluri, apoi o 3oce ine2presi3), @ S0n$ tele(onista de ser3iciu& *e nu%)r c)uta$iH 3) Dudd 00 spuse= nu%)rul 6este c5te3a clipe, tele(onista10i&r)spunse din nou; 1 0%i pare r)u& Nu%)rul de tele(on este gr=e-it& 9eri(ica$i 0n cartea de tele(on sau 0ntreba$i ia in(or%a$ii, @ ul$u%esc, spuse Dudd, 0nchise& ")%ase o clip) pe g5nduri, a%intindu1-i ce1i spusese centralista 0n ur%) cu c5te3a /iie& FF anun$ase pe to(i pacien$ii, cu e2cep$ia lui 7nne& Era posibil s) (i 0ncurcat1nu%erele c5nd -i le notase10n agend)& *)ut) 0n cartea de tele(on, dar nu o g)si nici pe ea &-i nici pe so$ul ei& Si%$i dintr1odat) c) era (oarte i%portant s) 3orbeasc) cu 7nne, li copie adresa din agend); N17 Loodside 73enue, ,ayohne, NeA Dersey, 6este cincispre/ece %inute era ia ghi-eul unei agen$ii FLFs, pentru a 0nchiria o %a-in), 0n spatele ghi-eului scria; OS0n5e% pe tocul al doilea,@ deci ne str)dui% %ai %ultG&& 73e% acelea-i proble%e, 0-i /ise =Dudd, H, Sid5iey Sheldon *5te3a %inute %ai t5r/iu, ie-ea din gara+, 0ncon+ur) cl)direa -i constat), satis()cut, c) nu1i ur%)rea ni%eniH porni spre podul Beorge Lashington, 0n direcia NeA Dersey& 7+uns 0n ,ayonne, se opri la o sta$ie de ben/in) pentru a 0ntreba 0ncotro s) o ia& @ La col$ul ur%)tor spre st5nga 1r a treia strad)& @ ul$u%esc& Dudd 0-i continu) dru%ul& La g5ndul c) o 3a re3edea pe 7nne, b)t)ile ini%ii i se 91

accelerar)& *e1i 3a spune ()r) s) o alar%e/e> 9a (i pre/ent -i so$ul ei> Dudd 0ntoarse ia st5nga pe Loodside 73enue& 6ri3i nu%erele& 7+unsese ia Y00& *asele de pe a%bele p)r$i aC_ str)/ii erau %ici, 3echi -i degradate& 7+unse p5n) la nu%)rul 700& *asele p)reau s) de3in), treptat, tot %ai 3echi -i %ai %ici& 7nn' locuia 0ntr1o (ru%oas) cas) 0n apropierea unei p)duri& 7ici nu e2ista, practic, nici un copac& *5nd Dudd a+unse la adresa dat) de 7nne, era aproape preg)tit pentru ceea ce 3edea& N17 era un teren 3iran acoperit de buruieni& *hipul ()r) %asc) :ou)spre/ece ")%ase 0n %a-in) 0n (a$a terenului 3iran, 0ncerc5nd= s)1-i adune g5ndurile& Nu%)rul de tele(on putea s) (ie gre-it& Sau adresa putea s) (ie gre-it)& :ar nu a%5ndou)& 7nne 0l %in$ise 0n %od inten$ionat& <i dac) %in$ise 0n pri3in$a a cine era -i unde locuia, cea0te %inciuni 0i %ai spusese> Se (or$) s) e2a%ine/e obiecti3 tot ce -tia despre ea& 7proape ni%ic& 9enise neanun$at) 0n cabinetul s)u -i insistase s)1i de3in) pacient), 0n cele patru s)pt)%5ni de c5nd 3enea la el, reu-ise cu gri+) s) nu1i de/3)luie care era proble%a Sidney She0don

J, -i apoi, pe nea-teptate, anun$ase c) aceasta s1a re/ol3at -i c) ur%a s) pCece din $ar)& :up) (iecare -edin$) 0i p5)tise cu bani ghea) pentru a nu (i descoperit)& :ar c' %oti3 ar (i putut a3ea s) se pre(ac) drept pacient) -i apoi s) dispar)> Nu e2ista dec50 o singur) e2plica$ie& <i, c5nd 0n$elese, !ui Dudd i se ()cu r)u& :ac) cine3a dorea s)1l ucid), dorea s) -tie care era rutina dup) care se des()-ura 3ia$a lui de la cabinet,&dorea s) -tie cu% ar)ta pe din)untru cabinetul lui, ce cale de acces %ai sigur) ar (i putut gasC dec5t aceea de a1i de3eni pacient> :on 9inton o tri%isese, 7(lase tot ce 3oia, apoi disp)ruse ()r) ,ur%), Totul nu (usese dec5t o pre()c)torie -i cit de dornic (usese ei s) (ie 0n-elat& *5t de rnuS0 trebuie s) (i r5s 7nne, c5nd se 0ntorcea s)1i raporte/e Sui :on 9inton despre idiotui 0ndr)gostit care 0-i spunea psiholog -i pretindea c) este e2pert 0n a anali/a senti%entele o%ene-tiC Era 0ndr)gostit p5n) peste cap de o t5n)r), aC c)rei unic interes pentru el era s)1i trans(or%e 0ntr1un cada3ru& *e ru-ine pentru un e2pert 0n caractere, *e lucrare a%u/ant) s1ar putea seri' pentru !nsti0utuC 7%erican de 6sihiatrie& :ar dac) nu era ade3)rat> :ac), 0ntr1ade3)r, 7nne a 3enit la el a35nd o proble%) gra3), a (olosit un nu%' (icti3 pentru c) se te%ea s) nu st5n+eneasc) pe cine3a> *u ti%pul, proble%a se,re/ol3ase de la sine -i ea hot)r5s' c) nu %ai are ne3oie de a+utorul unuX psiholog, 0ns) Dudd -tia c) era %ult prea si%plu&& E2ista un (actor O`G 0n leg)tur) cu 7nne, care trebuia descoperit& Sar Dudd a3ea o presi%$ire (oarte *hipuC ()r) %asc) puternic) c) acel (actor necunoscut era r)spunsul la tot ce se 0nt5%pla& Era posibil s) (i (ost obiigat) sa ac$ione/e 0%potri3a propriei 3oin$e& :ar chiar 0n ti%p ce se g5ndea !a a-a ce3a, -tiu c) se co%port) proste-te, 0ncerca s) o distribuie 0n rolul de

92

t5n)r) inocent) -i nea+utorat), iar pe el 0nsu-i, drept un ca3aler 0n ar%ur) str)lucitoare& 7+utase la uciderea lui> Trebuia s) a(le, indi(erent cu%& # b)tr5n) 0ntr1un halat de cas) /drenuit ie-ise pe strad) -i se holba la el, Dudd 0ntoarse %a-ina -i porni spre podul Beorge Lashington, .n -ir lung de %a-ini se a(la 0n spatele lui& #ricare din ele putea (i cea care 0l ur%)rea& :ar de ce l1ar ur%)ri> :u-%anii lui -tiau unde s)1l g)seasc)& Nu putea s) stea cu %5inile 0n s0n -i s) a-tepte ca el s)1C atace& Trebuia sa1i atace el, s)1i ia prin surprindere, s)1l scoat) din s)rite pe :on 9inton pentru a1( obliga s) (ac) o ga() -i s)1 l 0n(r5ng) ast(el& <i trebuia s) o (ac) 0nainte ca cBrea3y s)1l prind) -i s)1l 0nchid)& Dudd o lu) spre anhattan, Singura solu$ie ia re/ol3area acestei proble%e era 7nne @ -i ea disp)ruse ()r) ur%)& 6oi%5ine nici nu 3a %ai (i 0n ()r)& <i 0-i d)du, brusc, sea%a c) poate e2ista o -ans) de a o g)si& & Era a+unul *r)ciunului -i birourile co%paniei aeriene 6an17% erau ticsite de c)l)tori -i de cei care a-teptau, lupt5ndu1se pentru un loc 0n a3ioanele care Sidney Sheldon /burau spre toate col$urile lu%ii& Dudd 0-i croi dru% p5n) la unul din ghi-ee prin %ul$i%ea care a-tepta la r5nd -i ceru s) 3orbeasc) cu %anagerul& T5n)ra 0n uni(or%) 0i arunc) un /5%bet codi(icat pro(esional -i 0i ceru s) a-tepteH %anagerul 3orbea la tele(on& Dudd r)%ase pe loc au/ind o babilonie de (ra/e& @ 9reau s) plec din !ndia pe cinci& 19a ( i rece ia 6aris> @ 9reau s) %) a-tepte o %a-in) ia Lisabona& Si%$i o dorin$) disperat) s) se urce10ritr1un a3ion -i s) plece oriunde, 0-i d)du sea%a dintr1odat) cit e de e2tenuat, (i/ic -i e%o$ionaC& :on 9inton p)rea s) aib) o ar%at) la dispo/i$ia sa, dar Dudd era singur, *e -anse&a3ea 0ntr1o lupt) cu el> @ *u ce 3) pot a+uta> P Dudd se 0ntoarse, 0n spatele ghi-eului st)tea un b)rbat 0nalt, palid ca un cada3ru& & @ Sunt Friendly1, spuse ei& 7-tept) ca Dudd s) aprecie/e glu%a& Dudd /5%bi ascult)tor& *harles Friendly& *u ce 3) pot a+uta> @ Sunt doctorul Ste3ens& 0ncerc s) g)sesc o pacient) de1a %ea, 7re re/er3at un bilet pentru /borul de %5ine spre Europa& @ u%ele>& @ 7nne ,lake& E/i$i, S1ar putea ca biletul s) (ie re/er3at sub nu%ele de do%nul -i doa%na ,lake, @ Spre ce ora- e cursa> 1& prietenos *hipul ()r) @ Nu @ nu s0n5 sigur& @ 7u re/er3ate locurile ia una din cursele de di%inea$) sau la cele de dup)1a%ia/)> @ Nu sunt sigur nici %)car dac) /boar) cu aceast) linie aerian), spuse Dudd& 6rietenia disp)ru din ochii do%nului Friend5y& 93

@ 7tunci, %) te% c) nu 3) pot a+uta& Dudd intr) 0n panic)& @ Este ce3a urgent& Trebuie neap)rat s) o g)sesc 0nainte s) plece& @ :octore, co%pania 6an17%erican are una sau %ai %ulte curse care pleac) /ilnic spre 7%sterda%, ,arcelona, ,erlin, ,ru2elles, *openhaga, :ublin, :usseldor(, Frank(ur5, ?a%burg, Lisabona, Londra, unchen, 6aris, "orna, Stuttgart -i 95ena& *a -i cele %ai %uite dintre co%paniile aeriene interna$ionale& 9a trebui s) discuta$i cu (iecare 0n parte& <i %) 0ndoiesc c) 3) 3or putea a+uta, dac) nu le spune$i destina$ia -i ora /borului, l se citea ner)bdarea pe chip& 9) rog s) %) scu/a$i&&& Se 0ntoarse s) plece& @ # clip)C spuse Dudd& *u% s)1i e2plice c) era, probabil, ulti%a lui -ans) de a r)%5ne 0n 3ia$)> .lti%a speran$) de a a0ia cine 0i pune la caie asasinareaH Friendly 0l pri3ea ascun/5ndu1-i cu greu iritarea& 1:a> Dudd se c)/ni s) /5%beasc) -i se detest) pentru asta& @ Nu a3e$i un siste% central co%puteri/at&&& 0ntreb) el, unde s) (ie trecute nu%ele pasagerilor&&&> @ :oar dac) 0%i spune$i nu%)rul cursei, /ise do%nulFriendly& Se 0ntoarse -i plec)& r Sidney Sheldon Dudd r)%ase 0n (a$a ghi-eului, si%$ind c)1i 3ine r)u& <ah -i -ah@ %at& Era 0n3ins, Nu %ai putea (ace nicio %i-care& 0n 0nc)pere d)du bu/na un grup de preo$i italieni, piini de neast5rnp)r, 0%br)ca$i 0n robe Cungi negre care (luturau 0n +urul lor, -i p)l)rii largi, tot negre, ar)t5nd de parc) ar 0i descins din E3ul ediu, Erau 0nc)rca$i cu 3ali/e ie(tine de carton, cutii cu cadouri -i co-uri cu (ructe& 9orbeau cu 3oce tare 0n italian) -i era e3ident c)1l tachinau pe cel %ai t5n)r %e%bru aC grupului lor, un b)iat care nu p)rea s) aib) %ai %ult de optspre/ece1nou)spre/ece ani& Se 0ntorceau, probabil, la "o%a, dup) o 3acan$), 0-i /ise Dudd, ascult5ndu1le p)l)3r)geala& "o%a,&, unde 3a (i -i 7nne&&& din nou 7nne& 6reo$ii 3eneau spre ghi-eu& @ E %alta bene di ritornare a casa, QSi, d=accordo& @ Signore, per pl)cere, guardate%i& @ Tutto 3a bene> QSi,%a, @ :Fo %Fo, do3e sono i %iei biglletti> @ *retina, hai perduto i blglietti& 17h, eccoli& 6reo$ii 0-i 0ntinser) biletele celui %ai t5n)r dintre el, care se 0ndrept), ru-inos, spre 0ata de la ghi-eu& Dudd pri3i spre ie-ire& .n b)rbat solid 0n5r1o hain) gri se pli%ba alene prin (a$a intr)rii, T5n)ru0 preot discuta cu (ata de la ghi-eu& @ :ieci& =:ieci& 94

Ea 0l pri3ea ()r) s) priceap) ni%ic& 6reotul ()cu *hipul ()r) %asc) apel la toate cuno-tin$ele sale de engle/) -i rosti (oarte gri+uliu; @ 4ece& ,igliets& ,eelete& 0%pinse biletele spre ea& Fata 0i /5%bi (ericit) -i 0ncepu s) controle/e biletele& *eilal$i preo$i i/bucnir), 0nc5nta$i, 0ri strig)te de apreciere la adresa talentului ling3istic al colegului lor -i 0l lo3ir), %ul$u%i$i, pe spate& Nu %ai a3ea nici un sens s) r)%5n) aici& ai de3re%e sau %ai t5r/iu, 3a trebui s) 0n(runte ceea ce1l a-tepta a(ar)& Dudd se 0ntoarse 0ncet -i trecu pe l5ng) grupul de preo$i& & @ Buardate che ha (atto ii :on 9inton& Dudd se opri, si%$ind cu% i se taie r)su(larea& Se r)suci spre preotul %ic -i gras ca un butoi care 3orbise -i 0l apuc) de= bra$& @ Scu/a$i1%), spuse el& 9ocea 0i era r)gu-it) -i nesigur)& 7$i spus cu%3a O:on 9intonG> 6reotul ridic) pri3irea spre el, ne0n$eleg5nd ni%ic, apoi 0l %5ng5ie u-or pe bra$ -i d)du s) se 0ndep)rte/eH Dudd 0l apuc) %ai str5ns& @ # clip), 3) rogC spuse el& 6reotul 0l pri3ea agitat& Dudd se sili s) 3orbeasc) cal%& @ :on 9inton& *ine este> 9) rog s) %i1l ar)ta$i& To$i preo$ii se /g5iau acu% la Dudd& icu$ul preot pri3i spre 0nso$itorii s)i& @ E un a%ericano %atio& *a la co%and), to$i 0ncepur) s) 3oci(ere/e 0n italian)& *u col$ul ochiului, Dudd 3)/u c) Friendly 0l ur%)rea atent din spatele ghi-eului& Friendly deschise u-a -i porni spre el& Dudd se lupta s)1-i controle/e 3& Sidney Sheldon panica care punea st)p5nire pe el& :)du dru%ul bra$ului preotului -i spuse 0ncet -i distinct; @ :on 9inton, icu$ul preot 0i pri3i chipul un %o%ent, apoi pe (a$a lui se r)s(r5nse un /5rnbet a%u/at , @ :on 9intonC anagerul se apropia rapid de ei& Dudd 0ncu3iin$) din cap, 0ncura+ator, 6reotul ar)t) cu degetul spre t5n)ruC preot; @ & @ :on 9inton Q o% i%portant& <i dintr1odat) enig%a se re/ol3)& *hipul ()r) %asc) :ou)/eci @ *al%ea/)1te, 3orbe-te %ai rar, rosti 7ngeli cu 3ocea lui h5r5it)& Nu 0n$eleg nici un cu35nt& @ Scu/)1%), spuse Yudd& Trase ad5nc aer !n piept& 7% g)sit r)spunsul& Era a-a de %ul$u%it s) aud) la tele(on 3ocea lui 7ngeli, 0nc5t se b5lb5ia& <tiu cine 3rea s) %) ucid)& <tiu cine este :on 9inton& 95

Tonul lui 7ngeli era sceptic& @ Noi n1a% putut g)si nici un :on 9inton& @ <tii de ce> 6entru c) nu este un o% @ este o denu%ire& @ 9rei s) (ii %ai clar> 9ocea lui Dudd tre%ura din cau/a surescit)rii& @ :on 9inton nu este un nu%e& Este o, e2presie italian), 0nsea%n) O6E"S#7NT ! 6#"T7NTTG& 7sta a 0ncercat oodyGs)1%i spun)& *) aceast) O6ersoan) !%portant)G %i1a pus g5nd r)u& @ Nu %ai 0n$eleg ni%ic, doctore& @ Nu are nici o se%ni(ica$ie 0n engle/), spuse Dudd, dar c5nd o spui 0n italian), nu1 $i sugerea/) ni%ic> # organi/a$ie de cri%inali condus) de o O6ersoan) !%portant)G> , La cap)tul (irului ur%) o t)cere lung)& @ La *osa Nostra> @ *ine altcine3a ar putea a3ea un grup de uciga-i -i ast(el de ar%e> 7cid, bo%be, pistoaleC 0$i a%inte-ti c) $i1a% spus c) o%ul pe care 0l c)ut)% este de origine latin)> Ei bine, este italian& @ 6are ()r) sens& :e ce ar 3rea *osa Nostra s) te ucid)> @ N1a% nici cea %ai 3ag) idee& :ar a% dreptate, Sunt con3ins c) a% dreptate& <i se potri3e-te cu ce3a ce %i1a spus oody, *a un grup de oa%eni 0%i dore-te %oartea& @ Este cea %ai tr)snit) teorie pe care a% au/it1o 3reodat), spuse 7ngeli& .r%) o pau/), apoi ad)ug); :ar presupun c) e posibil& Dudd se lini-ti brusc& :ac) 7ngeli nu ar (i acceptai s)1l asculte, nu ar %ai (i a3ut ia cine apela& @ 7i discutat cu cine3a despre asta>& @ Nu, spuse Dudd& @ Nici s) n1o (aciC Tonul lui 7ngeli era insistent& :ac) ai dreptate, de asta depinde 3ia$a ta& Nu te apropia de cabinet sau de aparta%ent& @ Nu o 3oi (ace, pro%ise Dudd& 0-i a%inti brusc; <tii c) cBrea3y are un %andat pentru arestarea %ea> @ :a& 7ngeli e/it)& :ac) te 0nha$) cBrea3y, nu 3ei %ai a+unge 3iu la sec$iaG=de poli$ie& :u%ne/euleC :eci a3usese dreptate 0n pri3in$a lui cBrea3y& :ar nu putea crede c) cBrea3y era creierul 0ntregii a(aceri, 0l diri+a cine3a&&& :on 9inton& O6ersoana !%portant)G& @ ) au/i> Dudd 0-i si%$i gura uscat)& @ :a& .n b)rbat 0ntr1o hain) gri a-tepta l5ng) cabina tele(onic) pri3ind spre Dudd& Era, oare, acela-i pe care 0l 3)/use -i %ai de3re%e> @ 7ngeli> @ :a> @ Nu -tiu cine sunt ceilal$i& Nu -tiu cu% arat)& *u% s) r)%5n 0n 3ia$) p5n) 3or (i prin-i> ,)rbatul de a(ar) 0l (i2) cu pri3irea& La tele(on se au/i 3ocea lui 7ngeli& @ erge% direct la F,!& 7% un prieten care are leg)turi sus1puse& 9a a3ea gri+) s) (ii prote+at p5n) c5nd 3ei (i 0n siguran$)& #&M&> 9ocea lui era con3ing)toare& @ #&M&, spuse Dudd, recunosc)tor& BenunchiC i se 0n%uiaser)& @ .nde e-ti> 96

@ 8ntr1o cabin) tele(onic) din holul cl)dirii 6an17%& @ Nu te %i-ca de acolo& 7i gri+) s) (ii %ereu 0ncon+urat de oa%eni& 6ornesc chiar acu%& <i se au/i tele(onul 0nchi/5ndu1se& 6use1+os receptorul pe %asa biroului sec$iei de poli$ie, si%$indu1se (oarte tulburat& 6e parcursul anilor, se obi-nuise s) aib) de1a (ace cu uciga-i, bandi$i, per3er-i de toate (elurile, -i, 0ntr1un (el, cu ti%pul, 0-i (or%ase un scut protector, care 0i per%itea s) continue s) cread) 0n de%nitatea -i bun)tatea oa%enilor& :ar un poli$ist corupt era cu totul altce3a& .n poli$ist corupt 0nse%na %urd)rirea tuturor celor dintr1o sec$ie de poli$ie, 3iolarea principiilor pentru care poli$i-tii cinsti$i luptau -i %ureau& ,iroul sec$iei era plin de agita$ie, picioare care treceau gr)bite, %ur%ur de 3oci, dar el nu au/ea ni%ic& :oi poli$i-ti 0n uni(or%) trecur) pe coridor duc5nd 0ntre ei un be$i3an uria-, cu %5inile prinse 0n c)tu-e& .nul dintre poli$i-ti a3ea un ochi 35n)t, iar cel)lalt 0-i $inea batista la nasul 0ns5ngerat& 5neca uni(or%ei era pe +u%)tate rupt)& 6oli$istul 3a trebui s) -i1o aran+e/e pe cheltuiala lui& 7ce-ti oa%eni erau gata s)1-i ri-te 3ia$a 0n (iecare /i -i noapte a anului& :ar nu asta ap)rea pe pri%a pagin) a /iarelor& *i un poli$ist corupt& .nul singur 0i %urd)rea pe to$i& 6ropriul lui partener& Se ridic) obosit -i porni pe condorul 3echi spre biroul c)pitanului& ,)tu 0n u-) o singur) dat) -i intr)& *)pitanul ,ertelli era a-e/at 0n spatele unei %ese de birou u/ate -i g)urite de %ucurile de $igar), de at5$ia ani& 0n ca%er) se %ai a(lau doi agen$i F,! 0n costu%e -i cra3at)& *)pitanul ,ertelli 0-i ridic) ochii au/ind u-a deschi/5ndu1se& @ Ei> :etecti3ul d)du din cap& @ Se potri3e-te& 6oli$istul de ser3iciu1a spus c) el a 3enit s) 0%pru%ute cheia lui *arol "oberts, %iercuri dup)1a%ia/), -i a adus1o 0napoi %iercuri noaptea, (oarte t5r/iu& :e aceea testul de para(in) a (ost negati3 @ a intrat 0n cabinetul doctorului Ste3ens (olosind cheia original)& *ei de ser3iciu nu l1a luat la 0ntreb)ri pentru c) -tia c) lucra la acest ca/& @ <tii unde e acu%> 0ntreb) ceC %ai t5n)r dintre agen$ii F,!& @ Nu& i1a% dat o u%br), dar l1a% pierdut& 7r putea (i oriunde& @ 6robabil c)1l 35nea/) pe doctorul Ste3ens, spuse ceC de1ai treilea agent F,!& *)pitanul ,ertelli 0i 0ntreb) pe cei doi agen$i; @ *e -anse are doctorul Ste3ens de a r)%5ne 0n 3ia$)> @ :ac) 0l g)sesc 0naintea noastr), nici una& *)pitanul ,ertelli d)du gra3 din cap& @ Trebuie s)1l g)si%& 9ocea 0i era tot %ai aspr)& <i 3reau ca -i 7ngeli s) (ie adus 0napoi& Nu1%i pas) cu% pune$i %5na pe eC& Se 0ntoarse spre detecti3& Nu1l l)sa s)1ti scape, cBrea3y& "adioul din %a-in) 0ncepu s) trans%it) un %esa+ sacadat; @ *od 4ece&&& *od 4ece&&& *)tre toate %a-inile, trece$i pe cinci&&& 7ngeli 0nchise radioul& @ <tie cine3a c) a% 3enit s) te iau> 0ntreb) elH @ Ni%eni, 0l asigur) Dudd& @ N1ai discutat cu ni%eni despre *osa Nostra> @ :oar cu tine& 7ngeli d)du din cap, satis()cut& Tra3ersau podul Beorge Lashington 0ndrept5ndu1se spre NeA Dersey& :ar totul se schi%base, 0nainte (usese %)cinat de nelini-te& 7cu%, cu 7ngeli l5ng) el, nu se %ai si%$ea 35nat& Era el 35n)torul& !ar g5ndul acesta 0l u%plu de satis(ac$ie&

97

La propunerea lui 7ngeli, Dudd 0-i l)sase %a-ina 0nchiriat) 0n anhattan -i c)l)torea acu% 0n cea a lui 7ngeli& 7cesta o luase spre nord pe 6alisades !nterstate 6arkAay -i ie-ise prin #rangeburg& Se apropiau= de #ld Tappan& @ 7 (ost (oarte inteligent din partea ta, doctore, s)1$i dai sea%a de ce se 0nt5%pl), spuse 7ngeli& Dudd cl)tin) din cap& @ 7r (i trebuit s)1n$eleg i%ediat ce a% -tiut, c) sunt %ai %ul$i oa%eni i%plica$i 0n toat) po3estea asta& Trebuia s) (ie =o organi/a$ie care (olosea uciga-i pro(esioni-ti& *red c) oody a b)nuit ade3)rul c5nd a descoperit bo%ba din %a-ina %ea& 7u acces la tot (elul de ar%e& <i 7nne& Era o parte a 0ntregii opera$iuni, in(or%5ndu1se asupra lui pentru ca ei s)1C poat) ucide& <i, totu-i, nu o putea ur0& !ndi(erent ce ()cuse, &niciodat) nu o 3a putea ur5& 7ngeli ie-ise de pe autostrad)& Strecur) cu de2teritate %a-ina pe un dru% lateral care ducea spre o /on) 0%p)durit)& @ 6rietenul t)u -tie c) 3eni%> 0ntreb) Dudd, @ l1a% tele(onat& 7bia a-teapt) s) te cunoasc)& 8n (a$a lor ap)ru brusc o alee pietruit) -i 7ngeli 0ntoarse %a-ina& *onduse ca% un kilo%etru, apoi 1r5n) 0n (a$a unui gard electric& Dudd obser3) deasupra por$ii o discret) ca%er) 3ideo& Se au/i un /go%ot -i poarta se deschise, apoi se 0nchise 0n ur%a lor& 7u pornit pe o alee lung), 0ntortocheat)& 6rintre copacii din (a$), Dudd /)ri acoperi-ul 0nclinat al unei case i%ense, 0n 35r(ul lui, str)lucind 0n soare, se a(la un coco- de bron/& 73ea coada rete/at)& -i unu !n sala de co%unica$ii a centrului de poli$ie, lu%inat) puternic -i i/olat) (onic, /ece poli$i-ti 0n c)%a-) %5nuiau giganticul tablou de co%and)& <ase operatori erau a-e/a$i de1o parte -i de alta a tabloului de co%and), 0n %i+locul lui era o band) pneu%atic)& 6e %)sur) ce sunau tele(oanele, operatorii scriau un %esa+, 0l puneau pe band) -i 0l tri%iteau sus ia dispecer, pentru a (i trans%is i%ediat la o sec$ie de poli$ie sau la o %a-in) de patrulare& Tele(oanele sunau ne0ncetat& Sunetul lor se re3)rsa /i -i noapte, ca un r5u al tragediei 3enind din partea cet)$enilor uria-ei %etropole& ,)rba$i -i (e%ei care erau 0nsp)i%5nta$i&&& singuri&&& dispera$i&&& be$i&&& r)ni$i&&& Era o scen) de ?ogarth, pictat) 0ns) 0n strig)te (ebrile -i dureroase -i nu 0n culori& 8n aceast) dup)1a%ia/) de luni, at%os(era era -i %ai 0ncordat)& Fiecare operator 0-i ()cea %eseria cu %a2i%) concentrare, de-i to$i erau con-tien$i de agen$ii F,! care intrau -i ie-eau din sal), pri%ind -i d5nd ordine, %uncind e(icient -i 0n lini-te 0n ti%p ce 0ntindeau o i%ens) plas) electronic) pentru doctorul Dudd Ste3ens -i detecti3ul Frank 7ngeli& i-c)rile tuturor erau repe/ii 0ntr1un ciudat rit% sacadat, de parc) 0ntreaga opera$iune ar (i (ost diri+at) de un p)pu-ar ner3os -i 0nd5r+it& *)pitanul ,ertelli discuta cu 7llen Sulli3an, %e%bru al *o%isiei pentru pre3enirea cri%elor, 0n clipa 0n care cBrea3y intr) 0n birou& cBrea3y 0l %ai 0nt5lnise pe Sulli3an& Era dur -i cinstit& ,ertelli 0-i 0ntrerupse discu$ia &-i se 0ntoarse spre detecti3, 0ntreb5ndu1l din pri3iri& @ Lucrurile 0ncep s) se li%pe/easc), spuse cBrea3y& 7% g)sit un %artor ocular, un pa/nic de noapte care lucrea/) 0n cl)direa din (a$a cabinetului lui Ste3ens& iercuri noaptea, c5nd cine3a a p)truns 0n cabinetul doctorului, pa/nicul toc%ai 0-i ter%inase

98

tura& 7 3)/ut doi b)rba$i intr5nd 0n cl)dire& .-a de la strad) era 0ncuiat) -i ei au deschis1o cu o cheie& <i1a i%aginat c) lucrea/) acolo& @ Ei1a ()cut o descriere a celor doi> @ L1a identi(icat pe 7ngeli dintr1o (otogra(ie pe care i1a% ar)tat1o& @ iercuri noaptea 7ngeli ar (i trebuit s) (ie 0n pat, bolna3 de grip)& @ E2act& @ <i cel de1al doilea b)rbat> @ 6a/nicul nu l1a 3)/ut prea bine& .n operator ap)s) pe unul din nenu%)ratele becule$e ro-ii care p5lp5iau pe tabloul de co%and) -i i se adres) c)pitanului ,ertelli; @ 6entru du%nea3oastr), do%nule& :e la patrula din NeA Dersey& ,ertelli apuc) repede receptorul& @ *)pitan ,ertelli& 7scult) un %o%ent& E-ti sigur> ,ineC *hea%) toate %a-inile disponibile& F) un bara+& 9reau ca 0ntreaga /on) s) (ie acoperit)& Eine1%) la curent&&& ul$u%esc& Se pare c) a% dat peste ce3a& .n poli$ist dintr1o %a-in) de patrulare a /)rit %a-ina lui 7ngeli pe un dru% lateral l5ng) #rangeburg& 7u pornit -i alte %a-ini s) cercete/e /ona& @ <i doctorul Ste3ens> @ Era 0n %a-in) l5ng) 7ngeliC 9iu& Nu1$i (ace proble%e, li 3or g)si& cBrea3y scoase dintr1un pachet dou) $ig)ri, 0i o(eri una lui Sulli3an, care 0l re(u/), i1o 0ntinse lui ,ertelli, -i pe cealalt) -i1o 35r5 0ntre din$i& @ .n singur lucru e 0n (a3oarea noastr)& :octorul Ste3ens pare s) aib) -apte 3ie$i& 7prinse un chibrit -i apoi cele dou) $ig)ri& Toc%ai arn discutat cu un prieten de1al lui @ doctorul 6eter ?adley, care %i1a spus c) atunci c5nd a (ost 0n cabinetul lui Ste3ens pentru a1l lua la %asa de pr5n/, l1a g)sit acolo pe 7ngeli cu o ar%) 0n %5n)& 7ngeli a n)scocit o po3este stupid), cu% c) ar a-tepta un ho$& 6)rerea %ea e c) sosirea doctorului ?adley i1a sal3at 3ia$a lui Ste3ens& @ *u% ai a+uns s)1l b)nuie-ti pe 7ngeli> 0i 0ntreb) Sulli3an& @ Totul a 0nceput cu ni-te /3onuri 0n leg)tur) cu unii negustori de la care ciupea bani, spuse cBrea3y& *5nd %1a% dus s) 3eri(ic, 3icti%ele nu 3oiau s) 3orbeasc)& Erau speria$i, dar nu1 %i d)dea% sea%a de ce& Nu i1a% spus ni%ic lui 7ngeli& :oar a% 0nceput s)1l ur%)resc %ai atent& :up) uciderea lui ?anson, 7ngeli a 3enit la %ine -i %1a 0ntrebat dac) 3reau s) lucr)% 0%preun) a acest ca/& i1a spus ni-te t5%penii, despre c5t de %ult %) ad%ir) -i c5t de %ult -i1a dorit %ereu s)1%i (ie partener& <tia% c) trebuie s) aib) un %oti3, a-a c), cu per%isiunea c)pitanului ,ertelli, i1a% ()cut +ocul& Nu e de %irare c) dorea s) lucre/e la acest ca/ @ era i%plicat 0n aceast) cri%)C La 3re%ea aceea nu era% 0nc) sigur dac) doctorul Ste3ens era -i el i%plicat 0n uciderea lui ?anson -i a lui *arol "oberts, dar %1a% hot)r5t s) %) (olosesc de ei pentru a1i 0ntinde o curs) lui 7ngeli& 7% g)sit ni-te argu%ente (alse pentru a1i acu/a pe Ste3ens -i i1a% spus lui 7ngeli c) 3oi (ace tot posibilul ca s)1l tri%it la 0nchisoare& 1a% g5ndit c) dac) 7ngeli se 3a si%$i 0n siguran$), se 3a rela2a -i 3a (ace o gre-eal)& @ <i ai reu-it> @ Nu& 7ngeli %1a surprins al naibii de %ult c5nd& s1a luptat din toate puterile pentru a1l $ine pe Ste3ens c5t %ai departe de 0nchisoare& Sulli3an 0l pri3i nedu%erit& @ :ar de ce s) (ac) asta> @ 6entru c) 0ncerca s)1i (ac) de petrecanie -i nu o putea (ace dac) Ste3ens ar (i (ost 0nchis&

99

@ *5nd cBrea3y a 0ntins coarda, spuse c)pitanul ,ertelli, 7ngeli a 3enit la %ine, insinu5nd c) cBrea3y are p)reri preconcepute 0n pri3in$a lui Ste3ens& @ Era% con3in-i c) ne a(l)% pe calea cea bun), spuse cBrea3y& Ste3ens a anga+at un detecti3 particular, pe nu%e Nor%an oody& L1a% 3eri(icat pe oody -i a% descoperit c) %ai a3usese de1a (ace cu 7ngeli c5nd unul din clien$ii lui a (ost ridicat de acesta la o ra/ie antidrog& oody a(ir%ase c) 7ngeli 0i acu/ase pe nedrept clientul& <tiind tot ce -tiu acu%, cred c) oody spunea ade3)rul& @ :eci oody a descoperit ade3)rul chiar de ia 0nceput @ :a& oody a (ost o %inte str)lucit)& <tia c), probabil, 7ngeli era i%plicat& *5nd a g)sit bo%ba 0n %a-ina doctorului Ste3ens, a predat1o la F,! -i le1a cerut s) o 3eri(ice& @ Se te%ea c) dac) 7ngeli pune %5na pe ea, 3a g)si o %odalitate s) o (ac) disp)rut)> @ 6resupun c) da& :ar cine3a a ()cut o ga() -i o copie a raportului i1a (ost tri%is) lui 7ngeli& <i1a dat i%ediat sea%a c) oody -tia ade3)rul& :ar singurul indiciu cu ade3)rat i%portant l1a% a3ut atunci c5nd oody a po%enit de O:on 9intonG& @ Nu%ele dat de *osa Nostra unei O6ersoane @ :a, :intr1un anu%it %oti3, cine3a din *osa Nostra 0i dorea %oartea doctorului Ste3ens& @ *u% ai reu-it s) (aci leg)tura 0ntre 7ngeli -i *osa ostra> @ 1a% 0ntors la negustorii pe care 7ngeli 0ncercase s)1i -anta+e/e, *iad a% po%enit de *osa Nostra, au intrat 0n panic), 7ngeli lucra pentru una din (a%iliile din *osa Nostra, dar de3enise laco% -i %ai lucra -i pe cont propriu& @ :e ce ar 3rea *osa Nostra s)1l ucid) pe doctorul Ste3ens> 0ntreb) Sulli3an& @ Nu -tiu& 0nc) %ai c)ut)% %oti3ul& #(t) obosit& 7% a3ut dou) ghinioane a(urisite& 7ngeli i1a p)c)lit pe cei care 0l ur%)reau, iar doctorul Ste3ens a (ugit de la spital, 0nainte s)1l pot pre3eni 0n pri3in$a lui 7ngeli -i s)1 i o(er protec$ia poli$iei& .n becule$ ro-u se aprinse pe tabloul de co%and)& .n operator ridic) un receptor -i ascult) o clip)& @ *)pitane ,ertelli& ,ertelli se repe/i la tele(on& Nu spuse ni%ic -i ascult) atent, apoi puse 0ncet receptorul +os -i i se adres) lui cBrea3y& @ Le1au pierdut ur%a& :ou)/eci -i doi 7nthony :e arco a3ea %ana& Dudd si%$ea (or+a cople-itoare a personalit)$ii lui tra3ers5nd ca%era spre el 0n 3aluri care li i/bir) cu o putere s)lbatic)& *5nd 7nne 0i spusese c) so$ul ei era (ru%os, nu e2agerase& :e arco a3ea un chip cu tr)s)turi ro%ane, clasice, un pro(il sculptat per(ect, ochi negri de t)ciune -i (ire argintii 0n p)rul negru care 0i d)deau o 0n()$i-are atr)g)toare& 73ea 0n +ur de patru/eci -l cinci de ani, era 0nalt -i atletic, -i se %i-ca cu gra$ia unei (eline& 9ocea 0i era ad5nc) -i seduc)toare& @ 9rei s) bei ce3a, doctore> Dudd cl)tin) din cap, (ascinat de b)rbatul din (a$a lui& #ricine ar (i +urat c) :e arco este un o% per(ect nor%al, (er%ec)tor, o ga/d) a%abil) 0nt5%pin5nd un oaspete bine3enit& Se a(lau cinci oa%eni 0n biblioteca (ru%os a%ena+ata; Dudd, :e arco, detecti3ul 7ngeli -i cei doi care 0ncercaser) s)1l ucid) pe Dudd 0n aparta%entul lui, "ocky -i Nick 9accaro& For%aser) un cerc 0n +urul lui Dudd& 6ri3ea chipurile ina%icului, tr)ind un 100

senti%ent de satis(ac$ie sinistr), <tia, 0n s(5r-it, cu cine a3ea de luptat& :ac) Oa SuptaG era cu35ntul potri3it& !ntrase singur 0n capcana lui 7ngeli& ai r)u& 0i tele(onase lui 7ngeli -i 0i ceruse s)1l a+uteC 7ngeli, un luda, care1l adusese aici pentru a (i ucis& :e arco 0l studia cu %are interes, (i25ndu1l cu ochii negri, p)trun/)tori& @ 7% au/it (oarte %ulte despre tine, /ise el& Dudd nu spuse ni%ic& @ !art)1%) c) te1a% adus aici sub aceasta (or%), dar este necesar s)1$i pun c5te3a 0ntreb)ri& 45%bi politicos, radiind bun)3oin$), Dudd, -tia ce 3a ur%a, iar %intea i se preg)ti pentru atac& @ :espre ce1ai discutat cu so$ia %ea, doctore Ste3ens> Dudd se ar)t) surprins& @ So$ia ta> Nu1(i cunosc so$ia& :e arco cl)tin) din cap cu repro-& @ 8n ulti%ele trei s)pt)%5ni i1a ()cut 3i/ite la cabinet de dou) ori pe s)pt)%5n)& Dudd se 0ncrunt) 0ncurcat& @ Nu a% nici o pacient) pe nu%ele :e arco&&& :e arco d)du din cap, 0n$eleg)tor& @ Se poate s) (i (olosit un alt nu%e& 6oate nu%ele ei de (at)& ,lake @ 7nne ,lake& Dudd se pre()cu din nou surprins& @ 7nne ,lake> *ei doi (ra$i 9accaro ()cur) un pas spre Dudd& @ Nu, spuse :e arco, t)ios& Se 0ntoarse spre Dudd& 7titudinea prietenoas) disp)ruse& :octore, dac) 0ncerci s)1$i ba$i +oc de %ine, 0$i 3oi (ace ni-te lucruri care nici %)car nu1$i trec prin %inte& Dudd pri3i 0n ochii lui -i 0l cre/u& <tia c) 3ia$a lui at5rna de un (ir de a$)& Se sili s)1i r)spund) indignat; @ 6o$i s) (aci ce1$i place& 65n) 0n clipa asta, n1a% -tiut c) 7nne ,lake este so$ia ta& @ S1ar putea s) (ie ade3)rat, spuse 7ngeli& EL& :e arco 0i ignor) pe 7ngeli, @ :espre ce1ai discutat cu so$ia %ea ti%p de trei s)pt)%5ni> 7+unseser) ia %o%entul ade3)rului& :in secunda 0n care Dudd /)rise coco-ul de bron/ de pe acoperi-, totul 0i de3enise (oarte clar& 7nne nu1l %(n5ise& Era o 3icti%) ca -i el& Se c)s)torise cu 7nthony :e arco, proprietarul plin de succes ai unei %ari (ir%e de construc$ii, ()r) s) -tie cine era 0n realitate& 7poi, probabil c) se 0nt5%plase ce3a care1i tre/ise b)nuiala c) so$ul ei nu este ceea ce pare a (i, c) e i%plicat 0n a(aceri %urdare -i oribile& Nea35nd cu cine s) 3orbeasc), se adresase unui psiholog, un o% co%plet str)in, 0n care putea a3ea 0ncredere, 0ns) 0n& cabinetul iui Dudd, loialitatea (a$) de so$ul ei o 0%piedicase s)1-i discute spai%ele& @ N1a% prea discutat despre %ulte lucruri, spuse Dudd cal%& So$ia ta a re(u/at s)1%i spun) ce proble%e are& #chii lui :e arco erau a$inti$i asupra lui, cercet5ndu1i, c5nt)rindu1i spusele& @ Str)duie-te1te s) in3ente/i ce3a %ai bun& :e arco trebuie s) (i intrat 0n panic) atunci c5nd a(lase c) so$ia lui %ergea la un psiholog @ so$ia unui conduc)tor din *osa Nostra& Nu era de %irare c) :e arco ucisese 0n 0ncercarea lui de a pune %5na pe dosarul lui 7nne ,lake& @ Nu %i1a spus dec5t c) se si%te ne(ericit) dintr1un anu%it %oti3, replic) Dudd, dar nu %i1a de/3)luit acel %oti3& @ 7sta trebuie s) (i durat /ece secunde, spuse :e arco& <tiu e2act c5t ti%p -i1a petrecut 0n cabinetul t)u& :espre ce1ai 3orbit ti%p de trei s)pt)%5ni cu ea> 6robabil c) $i1a spus cine sunt& 101

@ i1a spus c) e-ti proprietarul unei (ir%e de construc$ii& :e arco 0l studia cu r)ceal)& Dudd si%$i cu% i se (or%au pe (runte pic)turi de transpira$ie, @ 1a% docu%entat 0n pri3in$a %eseriei taie, doctore& 6acien$ii discut) despre tot ce le trece prin %inte& @ Este o parte a terapiei, spuse Dudd, cu 3oce plictisit)& :e aceea nu reu-ea% ni%ic cu doa%na ,lake @ doa%na :e arco& ) preg)tea% s) renun$ la ea ca pacient), @ :ar n1ai ()cut1o& @ Nu a (ost ne3oie, *5nd a 3enit 3ineri Sa %ine, %i1a spus c) pleac) 0n Europa, @ 7nne s1a r)/g5ndit Nu %ai 3rea s) plece 0n Europa cu %ine& <tii de ce> Dudd 0l pri3iZ sincer nedu%erit, @ Nu& @ :in cau/a ta, doctore& !ni%a lui Dudd /35cni puternic& ")spunse cu gri+), ()r) s)1-i de/3)luie e%o$ia& @ Nu 0n$eleg, @ Eu cred c) da, 7nne -i cu %ine a% a3ut o lung) discu$ie noaptea trecut)& Ea crede c) a ()cut o gre-eal), 0n pri3in$a c)s)toriei cu %ine& Nu=G%ai e (ericit) ling) %ine, dar i se pare c) tu 0i placi, :e arco 3orbi !ntr1o -oapt) hipnotic)& 9reau s)1%i po3este-ti tot ce s1a 0nt5%plat c5nd 3oi doi era$i singuri 0n cabinet -i ea era pe canapeaua ta& Dudd 0-i controla e%o$iile puternice care 0l str)b)teau& :eci 7nne si%$ea ce3a pentru eiC 0ns) cu ce1i putea a+uta asta> :e arco 0l pri3ea, a-tept5nd un r)spuns& @ Nu s1a 0nt5%plat ni%ic& :ac) te1ai docu%entat 0n pri3in$a psihanali/ei, atunci -tii c) (iecare pacient) trece printr1un trans(er e%o$ionat& ai de3re%e sau %ai t5r/iu, toate a+ung s) cread) c) sunt 0ndr)gostite de doctorul lor& Este o etap) trec)toare& :e arco 0i s(redelea cu pri3irea& @ :e unde -tii c) 3enea s) %) 3ad)> 0ntreb) Dudd, ()c5nd ca 0ntrebarea s) sune c5t %ai banal& :e arco 0l 0n3rednici cu o c)ut)tur) lung), apoi se 0ndrept) spre biroul %are -i lu) un cu$it de des()cut scrisori, ascu$it -i 0n (or%) de pu%nal& @ .nul dintre oa%enii %ei a 3)/ut1o intr5nd 0n cl)dire& Sunt o %ul$i%e de doctori de copii acolo -i -i1au 0nchipuit c) 7nne 0%i ascunde ce3a& 7u ur%)rit1o p5n) 0n cabinetul t)u& Se 0ntoarse spre Dudd& Se ascundea 0ntr1ade3)r& 7u descoperit c) se ducea la un psihiatru& <otia lui 7nthony :e arco po3estindu1i unui -arlatan 3iata %ea personal)& @ Ei1a% spus c) nu %i1a&&& G:e arco continu) pe un ton sc)/ut; @ *o%%(esione a $inut o 0ntrunire& 7u 3otat ca eu s) o ucid, a-a cu% ucide% un tr)d)tor& Se pli%ba 0ncoace -i 0ncolo prin ca%er), a%intindu1i lui Dudd de un ani%al periculos, 0nchis 0n cu-c)& :ar ei nu pot s)1%i dea ordine ca unui soldat obi-nuit& Eu sunt 7nthony :e arco, un *apo& Le1a% pro%is c) dac) a discutat despre a(acerile noastre, 0l 3oi ucide pe b)rbatul care a ascultat& *u aceste dou) %5ini& "idic) pu%nii, $in5nd pu%nalul 0ntr1unul din ei@ <i acela e-ti tu, doctore, :e arco se pli%ba acu% 0n +urul lui 0n ti%p ce discuta -i, de (iecare dat) c5nd trecea prin spatele s)u, Dudd, 0n %od incon-tient, 0-i 0ncorda toate puterile, , @ Bre-e-ti dac)&&, 0ncepu Dudd, @ Nu& <tii cine gre-e-te> 7nne 0l studie pe Dudd din cap p5n)1n picioare& 6)rea sincer consternat& *u% poate s) cread) c) e-ti %ai gro/a3 ca %ine> 102

F1ra$ii 9accaro chicotir)& @ E-ti un ni%ic& .n t5%pit care %erge 0n (iecare /i la cabinet -i c5-tig) 1 c5t> Trei/eci de %ii pe an> *inci /eci> # sut)> Eu c5-tig %ai %ult 0ntr1o s)pt)%5n)& asca lui :e arco aluneca tot %ai repede acu%, erod5ndu1se sub presiunea e%o$iilor sale& 8ncepuse s) 3orbeasc) 0n r)bu(niri scurte, agitate, e2presia hidoas) a (e$ei de(or%5ndu1i tr)s)turile (ru%oase& 7nne nu1l 3)/use dec5t sub %ascarada nor%alit)$ii& Dudd se uita la ade3)rata (a$) a unui cri%inal paranoic& Tu -i t5r(a aia 31a$i 0ndr)gostit unui de altulC @ Nu este ade3)rat, spuse Dudd& :e arco 0l s)geta cu o pri3ire (urioas)& @ Nu 0nsea%n) ni%ic pentru tine> @ Ei1a% spus& Este doar o pacient)& @ #&M&, /ise :e arco, 0n cele din ur%)& 7tunci spune1i1o& @ *e s)1i spun> @ Spune1i c) nuQ$i pas) de ea& # 3oi tri%ite +os& 9reau s) 3orbe-ti cu ea& 9) las singuri& 6ulsul lui Dudd 0ncepu s) bat) neregulat, l se d)dea o -ans) de a se sal3a pe el 0nsu-i, -i pe 7nne, :e arco pocni din degete -i ceilal$i b)rba$i ie-ir) din ca%er)& Se 0ntoarse din nou spre Dudd& #chii 0ntuneca$i 0i erau pe +u%)tate 0nchi-i& 45%bi, u-or, %asca re3enind la loc& @ 7t5ta ti%p c5t 7nne nu 3a -ti ni%ic, 3a tr)i& Tu o 3ei con3inge c) trebuie s) plece 0n EuropaG cu %ine& Dudd si%$i brusc c) i se usuc) gura& 0n ochii lui :e arco se 3edea o sclipire triu%()toare& Dudd -tia de ce& 0-i subesti%ase ad3ersarul& 8ntr1un %od (atal& :e arco nu era un +uc)tor de -ah -i totu-i (usese destul de inteligent s)1-i dea sea%a c) de$inea un pion care1( ()cea neputincios pe Dudd& 7nne, !ndi(erent ce1ar (i spus el, 7nne se a(la 0n pericol :ac) o tri%itea 0n Europa cu :e arco, Dudd era con3ins c)1i 3a pune 3ia$a 0n pri%e+die& Nu credea c) :e arco o 3a l)sa s) tr)iasc), *osa Nostra nu1i 3a per%ite, 0n Europa, :e arco 3a aran+a un OaccidentG& :ar dac) 0i 3a spune s) nu plece -i dac) ea 3a a(la ce ur%a s) se 0nt5%ple cu ei, 3a 0ncerca s) inter3in), -i asta 0nse%na i%inenta ei %oarte& Nu e2ista sc)pare; doar posibilitatea de ) alege 0ntre dou) capcane& :e la (ereastra dor%itorului ei de la eta+ul al doilea, 7nne ur%)rise sosirea lui Dudd -i a lui 7ngeli, 6entru o clip), cre/use, plin) de speran$), c) Dudd 3enise s) o Gia cu el, s) o sal3e/e din situa$ia 0ngro/itoare 0n care se a(la& :ar apoi 0l 3)/u pe 7ngeli sco$5nd ar%a -i oblig5ndu1i pe Dudd s) intre 0n cas)& 7(lase ade3)rul despre so$ul ei doar 0n ulti%ele dou)/eci -i patru de ore& 0nainte, a3usese doar o b)nuial) 3aga, at5t de incredibil), 0nc5t 0ncercase s) o 0nl)ture& Totul 0ncepuse 0n ur%) cu c5te3a luni, c5nd ea plecase la un spectacol de teatru 0n anhattan -i se 0ntorsese acas) nea-teptat de de3re%e pentru c) actorul principal (usese beat, iar cortina cobor5t) 0n %i+locul actului doi& 7nthony 0i spusese c) 3a a3ea acas) o 0nt5lnire de a(aceri, dar c) se 3a ter%ina p5n) c5nd se 3a 0ntoarce ea, *5nd 7nne sosise, 0nt5lnirea 0nc) nu se ter%inase& <i, 0nainte ca so$ul ei, uluit, s) poat) 0nchide u-a bibliotecii, 7nne au/ise pe cine3a strig5nd (uriosH @ Eu 3ote/ ca s) lo3i% (abrica ast)/i -i s)1i aran+)% pe tic)lo-i o dat) pentru totdeauna& Fra/a 0n sine, 0n()$i-area dur) a str)inilor din ca%er) -i tulburarea lui 7nthony la 3ederea ei, o speriaser) pe 7nne, 7scultase e2plica$iile super(iciale ale lui& 103

7nthony aproape con3ins), pentru c) dorea cu disperare s)11 cread), 0n cele -ase luni ale c)s)toriei lor, el (usese un so$ tandru -i (oarte atent cu ea& :e c5te3a ori obser3ase -i i/bucniri ale unui te%pera%ent 3iolent, dar el reu-ise 0ntotdeauna s) se controle/e& La c5te3a s)pt)%5ni dup) acel incident, 7nne ridicase receptorul -i au/ise, ()r) s) 3rea, 3ocea lui 7nthony 3orbind de la cel)lalt tele(on din cas), @ 6relu)% o 0nc)rc)tur) din Toronto 0n noaptea asta& Tri%ite pe cine3a s) se ocupe de pa/nic& Nu e de1al nostru& 7nne 0nchisese, -ocat)& OS) prelu)% o 0nc)rc)tur)GOs) se ocupe de pa/nicG& Fra/e cu c se%ni(ica$ie a%enin$)toare, dar puteau (i doar (ra/e ne3ino3ate re(eritoare la a(aceri& *u %ult) gri+) -i ()r) s) par) c) acord) o prea %are i%portan$), 0ncerc) sa discute cu 7nthony despre a(acerile iui& <i parc)1 un /id de o$el s1ar (i 0n)l$at 0ntre ei doi& Se tre/ise 0n (a$a unui str)in (urios care 0i spusese s) aib) gri+) de casa lui -i s) nu1-i bage nasul 0n treburi care nu o pri3esc& S1au certat cu%plit, iar 0n seara ur%)toare ei 0i o(erise urs colier e2cesi3 de scu%p -i 0-i ceruse scu/e plin de tandre$e& 6este o lun) a a3ut (oc un aC treilea incident, 7nne (usese tre/it) la patru di%inea$a de o u-) tr5ntit) cu putere 0-i pusese un halat -i cobor5se s) 3ad) ce se 0nt5%pl)& 7u/ise 3oci 3enind din bibliotec), 3oci care se certau& 6ornise spre u-), dar se opri 3)/5ndu1l pe 7nthony acolo discut5nd cu 3reo -ase str)ini, Te%5ndu1se c) el se 3a 0n(uria ia apari$ia ei, urc) 0n lini-te sc)rii -i se culc)& 7 doua /i, la %icul de+un, 0l= 0ntreb) cu% dor%ise& @ E2celent& 7% ador%it pe la /ece -i nu %1a% tre/it nici %)car o singur) dat)& !ar 7nne 0-i d)du sea%a c) nu era 0n regul) ce3a& :ar nu -tia ce &anu%e se schi%base -i c5t de gra3)& era proble%a c)reia trebuia s)1i (ac) (a$)& Nu -tia& dec5t c) so$ul ei o %in$ise din %oti3e pe care nu le putea pricepe& *e (el de a(aceri conducea so$ul ei de trebuiau aran+ate 0n &secret, 0n %i+locul nop$ii -i cu oa%eni care ar)tau ca ni-te gangsteri> Se te%ea s) discute despre acest subiect cu 7nthony& 0ncepu s) (ie tot %ai 0nsp)i%5ntat)& Nu a3ea cu cine s) 3orbeasc)& *5te3a seri %ai t5r/iu, la un dineu dat &la unul din cluburile, ai c)ror %e%bri erau, cine3a adusese 3orba despre un psiholog pe nu%e Dudd Ste3ens -i po3estise c5t de str)lucit era& @ E un (el de psiholog aC psihologului, dac) 0n$elege$iG, ce 3reau s) spun& .n b)rbat teribil de atr)g)tor, dar, nici o -ans) 1 e unul din tipii )ia dedica$i %eseriei lor& 7nne 0-i notase cu gri+) nu%ele -i 0n s)pt)%5na ur%)toare li ()cuse o 3i/it)& 6ri%a 0nt5lnire cu Dudd 0i 0ntorsese pe dos 0ntreaga 3ia$)& Se si%$ise atras) 0ntr1un 35rte+ e%o$ionai care o r)3)-i co%plet& .i%it) -i 0ncurcat), abia dac) reu-i s) 3orbeasc) cu eC, -i plecase si%$indu1se ca o -col)ri$), pro%i$5ndu1-i c) nu se 3a re0ntoarce& :ar se 0ntoarse, pentru a1-i do3edi c) nu (usese dec5t o 0nt5%plare, un accident, 0ns) ia a doua 0nt5lnire cu Dudd, reac$ia ei (usese -i %ai puternic)& Se cre/use 0ntotdeauna o (iin$) ra$ional) -i realist), sar acu% se purta ca o pu-toaic) de -aptespre/ece ani, 0ndr)gostit) pentru pri%a oar)& :escoperi c)1i este i%posibil s) discute cu Dudd despre so$ul ei, a-a c) 3orbiser) despre alte lucruri, -i, dup) (iecare -edin$), 7nne se tre/ea tot %ai 0ndr)gostit) de str)inul prietenos -i sensibil& <tia c) totul este ()r) speran$), pentru c) niciodat) nu 3a putea di3or$a de 7nthony, *onsiderase c) trebuie s) su(ere de un Gde(ect 0ngro/itor, ca doar la -ase luni dup) c)s)torie s) se 0ndr)gosteasc) de un alt b)rbat& 7+unsese la conclu/ia c) ar (i %ult %ai bine dac) nu l1ar %ai 3edea pe Dudd, <i atunci 0ncepuser) s) se petreac) o serie de 0nt5%pl)ri ciudate& *arol "oberts (usese ucis), iar Dudd a3usese un accident de %a-in)& *itise 0n /iare c) Dudd (usese 104

pre/ent c5nd se descoperise cada3rul lui oody la depo/itul Fi3e Star& ai 3)/use nu%ele acestui depo/it& 6e o (actur) de pe birouC !ui 7nthony& <i o b)nuial) 0ngro/itoare 0ncepuse s)1i 0ncol$easc) 0n %inte& 6)rea incredibil ca 7nthony s) poat) (i i%plicat 0n aceste lucruri 0n(ior)toare, de-i,,& 6arc) ar (i (ost prins) 0ntr1un co-%ar 0n(rico-)tor -i nu e2ista nici o cale de sc)pare& Nu putea s)1-i discute b)nuielile cu Dudd -i se te%ea s) le discute cu 7nthony& 0-i spusese c) suspiciunile ei sunt ne+usti(icate; 7nthony nici %)car nu -tia de e2istenta lui Dudd& 0ns), cu patru/eci -i opt de ore 0n ur%), 7nthony intrase 0n dor%itorul ei -i 0ncepuse s)1i pun) 0ntreb)ri 0n leg)tur) cu 3i/itele la Dudd& 6ri%a ei reac$ie (usese (uria pentru c) o spionase, dar 0n cur5nd se l)sase prad) tuturor spai%elor care 0i chinuiau su(letul, 6ri3indu1i chipul schi%onosit de (urie, 0n$elesese c) so$ul ei era capabil de orice& *hiar -i de cri%)& 8n ti%pul interogatoriului, ()cuse o enor%) gre-eal)& !! l)sase s) 0n$eleag) ce si%te ea pentru Dudd& #chii lui 7nthony se 0ntunecaser) -i 0-i %i-case capul ca pentru a se (eri de o lo3itur)& :oar atunci, c5nd r)%)sese singur), 0-i d)duse sea%a 0n ce pericol se a(la& Dudd, -i c) nu1l putea p)r)si, 0i spusese lui 7nthony c) nu 3a %erge cu el 0n Europa& !ar acu%, Dudd era aici, 0n aceast) cas)& "isca s)1-i piard) 3ia$a, -i asta, din cau/a ei& .-a dor%itorului se deschise -i 7nthony intr) 0n)untru& ")%ase pe loc, pri3ind1o un %o%ent& Te a-teapt) cine3a, spuse el& 7nne intr) 0n bibliotec), 0%br)cat) 0ntr1o (ust) -i o blu/) de un galben deschis, cu p)rul c)/andu1i peste u%eri& Era tras) ia (a$) -i palid), dar din 0n()$i-area ei e%ana un aer de siguran$) -i cal%& Dudd era 0n ca%er), singur& @ ,un), doctore Ste3ens& i1a spus 7nthony c) e-ti aici, Dudd a3usese i%presia c) interpretea/) o pies) pentru un public ne3)/ut -i necru$)tor& !ntuise c) 7nne este con-tient) de 0ntreaga situa$ie -i 0-i pusese toat) 0ncrederea 0n el, gata s)1i ur%e/e orice ini$iati3)& <i nu putea (ace ni%ic altce3a dec5t s) 0ncerce s) o %ai $in) pu$in 0n 3ia$)& :ac) 7nne re(u/a s) plece !n Europa, :e arco ar (i ucis1o i%ediat& <o3)i, aleg5ndu1-i cu gri+) cu3intele& Fiecare cu35nt putea (i la (el de periculos ca -i bo%ba pus) 0n %a-ina lui, @ :oa%n) :e arco, so$ul t)u este (oarte sup)rat pentru c) te1ai r)/g5ndit 0n pri3in$a plec)rii 0n Europa& 7nne a-tept), ascult)H cu%p)ni a(ir%a$ia lui& @ 8%i pare r)u, spuse ea& @ <i %ie& *red c) ar trebui s) pleci, spuse Dudd, ridic5nd 3ocea& 7nne 0i studie (a$a, citind ade3)rul 0n ochii lui& @ <i dac) re(u/> :ac), pur -i si%plu, plec de aici> Dudd se alar%) brusc& @ S) nu (aci a-a ce3a& Niciodat) nu 3a p)r)si 3ie aceast5 cas)& :oa%n) :e arco, continu) Dudd, cu %ult) pruden$), so$ul t)u sre (alsa i%presie c) te1ai 0ndr)gostit de %ine& Ea deschise gura s) spun) ce3a, dar el nu o l)s) s) 3orbeasc), i1a% e2plicat c) este o parte obi-nuit) a terapiei @ un trans(er e%o$ionai prin care trec to$i pacien$ii& Ea 0n$elese i%ediat& @ <tiu& ) te% c) a (ost o prostie din partea %ea s) 3in la cabinet& 7r (i trebuit s) 0ncerc s)1%i re/ol3 singur) proble%a& #chii ei 0i spuneau c5t de %ult ar dori s) (i (ost 105

a-a -t cit de %ult regreta (aptul ca1l e2pusese unui ast(el de pericol& 1a% g5ndit %ult la asta& 6oate c) o 3acan$) 0n Europa %s1ar (ace (oarte bine& Ei o(t) u-urat, 7nne 0n$elesese, :ar nu Ga3ea cu% s) o pre3in) de riscul pe care -i1l asu%a plec5nd 0n Europa& Sau -tia de+a> <i chiar dac) ar (i -tiut, ar (i putut (ace ce3a> 6ri3i pe l5nga 7nne spre (ereastra bibliotecii prin care se 3edeau copacii 0nal$i de la %arginea p)durii, 0i po3estise c) 0i pl)cea s) se pli%be pe acolo Se putea ca ea s) (i cunoscut o %odalitate de a e3ada& :ac) ar (i reu-ii s) a+ung) p5n) la p)dure&,&, 0-i cobor5 3ocea, gr)bii& @ 7nne&&& @ 7$i 0ncheiat %ica 3oastr) discute> Dudd se r)suci& :e arco intrase pe (uri- in ca%er), 0n spatele lui se a(lau 7ngel0 si (ra$ii 9aecsro 7nne i se adres) so$ului ei& @ :a, spuse ea& :octorul Ste3ens e c ca$ere c) ar trebui s) plec 0n Europa cu tine S 3o@ ur%a s(atul& :e arco /5%bi -i pri3i spre Dudd& @ <tia% c) %) potG ba/a pe tine, doc;o>e& :ega+a (ar%ec, e2altat de satis(ac$ia, plin) de e2uberant), unui o% care a repurtat o 3ictorie co%plet) Se p)rea c) incredibila energie care e%ana din :e arco putea (i con3ertit) prin 3oin$), dintr1o (or$) 0ntunecat) a r)ului 0ntr1o a(ec$iune plin) de entu/ias%, ade%enitoare& Nu era de %irare c) 7nne se l)sase p)c)lit) deG el& 65n) -i lui Dudd 0i 3enea greu s) cread), 0n aceast) clipa, c) acest 7donis, bine3oitor -i prietenos, era un cri%inal cu s5nge rece, un psihopat& :e arco 0i spuse lui 7nne; @ 9o% pleca %5ine di%inea$), draga %ea& *e1ar (i s) %ergi sus -i s)1$i (aci baga+ele> 7nne e/it)& Nu 3oia s)1l lase pe& Dudd singur cu ace-ti oa%eni& 6ri3i, nea+utorat), spre Dudd& 7cesta 0nclin) u-or din cap& @ 8n regul), spuse 7nne& 8i 0ntinse %5na lui Dudd& @ La re3edere, doctore Ste3ens& Dudd 0i lu) %ina& @ La re3edere& <i, de data asta, 0-i luau cu ade3)rat r)%as bun& Nu %ai e2ista nici o sc)pare& Dudd o ur%)ri cu% se 0ntoarce, &0i salut) scurt pe ceilal$i -i iese a(ar) din ca%er)& :e arco pri3i 0n ur%a ei, @ Nu1l a-a c)1i (ru%oas)> # e2presie stranie i se 0ntip)ri pe chip& !ubire, posesiune 1 -i 0nc) ce3a& "egret> 6entru ceea ce ur%a s)1i (ac) lui 7nne> @ Ea nu -tie ni%ic, spuse Dudd& Nu o a%esteca& Las1o s) plece& .r%)ri trans(or%area din :e arco& Far%ecul disp)ru -i ura se re3)rs) 0n ca%er), un -u3oi 0ndreptat spre Dudd, ()r) s) ating) pe ni%eni altcine3a& Fi/iono%ia iui e2pri%a e2ta/, des(r5nare& @ S) %erge%, doctore& Dudd pri3i 0n +urul s)u, e3alu5ndu1-i -ansele de sc)pare& *u siguran$), :e arco ar 0i pre(erat s) nu1C ucid) 0n cas)& 7cu% sau niciodat)& Fra$ii 9accaro 0l ur%)reau laco%i, sper5nd ca el s) (ac) o %i-care& 7ngeli se a(la l5ng) (ereastr), cu %5na l5ng) pistolul de la centur)& @ Eu n1a- 0ncerca, spuse :e arco, 0ncet& E-ti un o% %ort @ dar o 3o% (ace a-a cu% 3reau eu& 8l 0%pinse pe Dudd spre u-)& *eilal$i se apropiar) de el -i se 0ndreptar) spre ie-ire& 106

*5nd 7nne a+unse pe palierul de sus, a-tept) ling) balustrad), pri3ind spre holul de +os& Se trase 0n spate c5nd 0i 3)/u pe Dudd -i pe ceilal$i pornind spre u-a de la intrare& 7lerg) 0n dor%itorul ei -i se uit) pe (ereastr)& ,)rba$ii 0l 0%pingeau pe Dudd spre %a-ina lui G7ngeli& 7nne ridic) repede receptorul -i (or%) nu%)rul; centralistei, l se p)ru o eternitate p5n) i se r)spunse& @ 7lo, da$i1%i poli$iaC "epede& Este o urgen$)C <i %5na unui b)rbat ap)ru 0n (a$a ei, 0ntrerup5nd leg)tura& 7nne scoase un $ip)t scurt -i se r)suci, 0n spatele ei se a(la Nick 9accaro, r5n+ind& 7ngeli aprinse (arurile& Era ora patru dup)1a%ia/a, dar soarele se ascunsese !n spatele norilor cu%uSus care pluteau deasupra Sor, 0%pin-i de 35ntul 0nghe$at, a-ina gonea pe -osea de %ai bine de o or)& 7ngeli era la 3olan, "ocky 9accaro se a(la l5ng) el, Dudd era pe bancheta din spate l5ng) 7nthony :e arco& La 0nceput, Dudd sperase c) 3a /)ri o %a-in) a poli$iei -i c) 3a tace o 0ncercare disperat) de a le atrage aten$ia, 0ns) 7ngeli conducea pe dru%uri laterale care erau aproape pustii& 7u ocolit ora-ul orristoAn, au trecut pe -oseaua ^0N&-i s1au 0ndreptat spre sud, spre c5%piile pu$in populate, de/olate din NeA DerseyZ *erui cenu-iu se des()cu -i porni s) &se re3erse o ploaie cu /)pad), rece, 0nghe$at), lo3ind parbri/ul 0n rit%ul 0ndr)cit aC unui r)p)it de tobe& @ 8ncetine-te, porunci :eFarco& Nu e ca/ul s) (ace% un accident, 7scult)tor, 7ngeli 0-i ridic) piciorul de pe accelerator, :e arco i se adres) lui Dudd& @ 7ici gre-esc cei %ai %ul$i oa%eni& Nu plani(ic) lucrurile dinainte, a-a ca %ine, Dudd 0i pri3i, studiindu1l ca un %edic, #%ul su(erea de %egalo%anie, dep)-ind orice ur%) de ra$iune sau logic)& Nu putea (i 0nduio-at, 0i lipsea orice sens al %oralit)$ii -i asta 0i per%itea s) ucid) ()r) nici o re%u-care& 7cu%, toate cele 0nt5%plate 0i de3eniser) clare lui Dudd, :e arco co%isese cri%ele cu propriile iui rhlini,H dintr1un senti%ent al datoriei 1 o r)/bunare siciliana, pentru a -terge pata pe care el credea c) so$ia !ui o aruncase asupra 3ie$ii lui -i a (a%iliei sale, *osa Nostra& li ucisese pe Dohn ?anson din gre-eal)& *5nd 7ngeli 0i raportase cele petrecute, :e arco 3enise la cabinetul s)u -i o g)sise pe *arol& S)r%ana *arol& Nu putea s)1i dea casetele doa%nei :e arco, pentru c) nu o cuno-tea pe 7nne sub acest nu%e& :ac) :e arco -i1ar 0i st)p5nit te%pera%entul, s1ar (i putut ca t5n)ra *arol s)1-i (i dat sea%a ce i se cereaH dar era o parte a bolii Sui1 s) nu tolere/e insuccesul, -i, nea35nd ni%ic, turbase de (urie, iar *arol %urise, 0ntr1un %od oribil& :e arco (usese ceC care 0ncercase s)1C calce cu %a-ina, iar %ai t5r/iu 3enise la cabinetul lui 0%preun) cu 7ngeli, preg)tit s)1l ucid)& Dudd (usese uluit de (aptul c) nu p)trunseser) cu (or$a 0n cabinetul s)u& 0ns) acu% 0-i d)dea sea%a c), din %o%ent ce cBrea3y 0l considera 3ino3at, hot)r5ser) ca %oartea lui s) par) o sinucidere corni-) din cau/a %ustr)rilor de con-tiin$)& 7sta ar (i oprit ancheta poli$iei& <i oody, s)r%anul oody, *5nd Dudd,0i spusese nu%ele celor doi poli$i-ti care se ocupau de ca/, 0-i i%aginase c)1l 3)/use reac$ion5nd la nu%ele de cBrea3y @ 0ns), de (apt, (usese 3orba de 7ngeli& oody a(lase c) 7ngeli lucra pentru *osa Nostra -i dedusese restul pornind de aici&,& 6ri3i din nou spre :e arco& @ *e se 3a 0nt5%pla cu 7nne> @ Nu1$i (ace proble%e& 9oi a3ea eu gri+) de ea, spuse :e arco& 7ngeli /5%bi& @ #h, da& 6e Dudd 0l cuprinse (uria pentru c) nu putea (ace ni%ic& 107

@ Nu ar (i trebuit s) %) c)s)toresc cu cine3a din a(ara (a%iliei, spuse :e arco, cu p)rere de r)u& Str)inii nu 3or putea niciodat) s) 0n$eleag) ce 0nsea%n) s) (aci parte din (a%ilie& Niciodat)& Treceau acu% printr1o /on) aproape pustie, plin) de terenuri 3irane, 0n dep)rtare, c5te o (abric) se reiie(a pe cerul 0ntunecat& @ Sunte% aproape, anun$) 7ngeli& @ 7i ()cut o treab) bun), spuse :e arco& Te 3o% ascunde unde3a p5n) se 3or li%pe/i lucrurile& .nde ai 3rea s) pleci> @ 8%i place Florida& :e arco d)du din cap aprobator, @ 8n regul)& 9ei locui la unul din (a%ilie& @ *unosc c5te3a (ete gro/a3e pe acolo, /5%bi 7ngeli& :e arco 0i /5%bi -i el 0n oglind)& @ Te 3ei 0ntoarce cu (undul bron/at, @ Sper c) doar cu asta %) 3oi 0ntoarce& "ocky 9accaro i/bucni 0n r5s& La %are distan$), pe dreapta, Dudd 3)/u cl)dirile 0ntinse aCe unei (abrici care scotea (u%& 7u a+uns la un dru% lateral care ducea spre (abric)& 7ngeli 0ndrept) %a-ina spre el -i conduse p5n) 0nt5lnir) un /id 0nalt& 6oarta era 0nchis)& 7nge(i ap)s) pe cla2on -i 0n spatele por$ii ap)ru un b)rbat 0%br)cat 0ntr1o pelerin) de ploaie, *5nd 0l /)ri pe :e arco, 0l salut) din cap, descuie poarta -i o deschise& 7ngeli intr) 0n)untru, iar poarta se 0nchise 0n ur%a lor& Sosiser)& La sec$ia de poli$ie nou)spre/ece, locotenentul cBrea3y se a(la la el 0n birou, studiind, o list) cu nu%e, 0%preun) cu trei detecti3i, c)pitanul ,ertelli -i cei doi agen$i F,!& @ Este lista (a%iliilor *osa Nostra din estul Statelor .nite& To$i cei i%portan$i sunt trecu$i aici& 6roble%a e c) nu -ti% pentru care din ei lucrea/) 7ngeli& @ *5t ti%p 3a lua pentru a1i 3eri(ica> 0ntreb)G ,ertelli& 8i r)spunse unul dintre agen$ii F,! @ Sunt peste -ai/eci de nu%e trecute aici& Ne1ar trebui cel pu$in dou)/eci -i patru de ore, dar,& Se opri& cBrea3y ter%in) propo/i$ia 0n locul !ui& @ :ar doctorul Ste3ens nu 3a %ai (i 0n 3ia$) peste dou)/eci -i patru de ore& .n t5n)r poli$ist 0n uni(or%) deschise gr)bit u-a& <o3)i 3)/5nd grupul de oa%eni& & @ *e s1a 0nt5%plat> 0ntreb) cBrea3y& @ *ei din NeA Dersey nu -tiau daca este i%portant, locotenente, dar ne1a$i Gcerut s) 3) anun$)% dac) se petrece ce3a neobi-nuit, S1a pri%it, un tele(on de la o (e%eie cer5nd, speriat),&&poli$ia& 7 spus c) este ce, 3a urgent, apoi s1a 0ntrerupt& #peratorul a a-teptat, dar tele(onul nu s1a repetat, @ :e unde s1a pri%it tele(onul> @ :intr1un ora- nu%it #ld Tappan, @ 7 reu-it s) ob$in) cine3a nu%)rul> @ u&& Leg)tura s1a 0ntrerupt prea repede, @ Bro/a3, spuse sup)rat cBrea3y& @ Las1o balt), /ise ,ortelii& EraH probabil, 3reo b)tr5nic) 0nsp)i%5ntat) c) -i1a pierdut pisica& Tele(onul din biroul iui cBrea3y sun)& .n apei lung, insistent "idic) receptorul

108

@ Locotenent cBrea3y, *eilal$i din 0nc)pere ur%)rir) cu% i se 0n)spresc tr)s)turile (e$ei, 0n regul), spune1le s) nu (ac) nici o %i-care p5n) nu a+ung -i eu acolo& 6ornesc chiar acu%C Tr5nti +os receptorul& # %a-in) din patrulare a /)rit %a-ina lui 7ngeli lu0nd1o pe -oseaua ^0N, aproape de illestone& @ 7u pornit 0n ur%)rire> 0ntreb) unul din agen$ii F,!& @ 6atrula %ergea 0n direc$ie opus)& 65n) au a+uns s) 0ntoarc), 7ngeli disp)ruse& *unosc /ona& Nu e2ist) ni%ic acolo, doar c5te3a (abrici& Se 0ntoarse spre unul din agen$ii F,!& 6oi s)1%i (aci repede o list) cu (abricile care sunt acolo -i cine sunt proprietarii> @ !%ediat& 7gentul F,! puse %5na pe receptor& @ 6ornesc 0ntr1acolo, spuse cBrea3y& Sun)1%) c5nd ai ter%inat& Li se adres) celorlal$i& S) %erge%C Se n)pusti spre u-), ur%at de cei trei detecti3i -i de un agent F,!& Rngeli conduse %a-ina pe l5ng) baraca pa/nicului de S0ng) poart) -i 0-i continu) drurnui spre ni-te construc+ii ciudate care se 0n)l$au spre cer& Erau co-uri 0nalte de c)r)%id) -i +gheaburi gigantice, (or%ele tor curbate deslu-indu1se prin ploaia %)runt) ca ni-te %on-tri, preistorici dintr1un peisa+ arhaic, pri%iti3& a-ina rul) spre un co%ple2 de e3i %ari -i= transportoare pe band) -i se opri& 7ngeli -i 9accaro ie-ir) din %a-in), iar 9accaro deschise u-a dinspre partea lui Dudd& 0n %5n) a3ea un pistol& @ *oboar), doctore& 8ncet, Dudd ie-i din %a-in), ur%at de :e arco& 0i& 0n50%pin) 35ntul -i un /go%ot 0nsp)i%5nt)tor& *a% la opt %etri 0n (a$a lor sa a(la o i%ens) conduct), prin care aerul aspirat -uiera 3iolent, absorbind prin gura deschis) -i laco%) tot ce se apropia de ea& @ Este una dintre cele %ai %ari conducte din $ar), se l)ud) :e arco, ridic0ndu1-i 3ocea pentru a se (ace au/it& 9rei s) 3e/i cu% (unc$ionea/)> Dudd 0i pri3i ne3enindu1i s) cread)& :e arco +uca din nou ro0ul ga/dei per(ecte, con3ers0nd cu unul dintre oaspe$i& Nu 1 nu +uca un rol& Tr)ia un rol& 7sta era partea 0ngro/itoare& :e arco era pe cale s)1l ucid) pe Dudd -i pentru el asta era doar o tran/ac$ie de a(aceri, ce3a ce trebuie re/ol3at, cu% ar (i renun$area la un echipa%ent u/at, 0ns) 3oia s)1l i%presione/e %ai 0nt5i& @ ?aide, doctore& Este ce3a interesant& Se 0ndreptar) spre conduct), cu 7ngeli 0n (runte, :e arco l5ng) Dudd -i "ocky 9accaro 3enind 0n ur%a lor& @ Fabrica asta aduce un pro(it de peste cinci %ilioane de dolari pe an, spuse :ei3larco, %5ndru& Este 0n 0ntregi%e auto%ati/at)& 6e %)sur) ce se apropiau de conduct), /go%otul de3enea tot %ai puternic, p5n) a+unsese aproape de nesuportat& *a% la un %etru distan$) de ea, pe o band) iat), erau transporta$i bu-teni gigantici spre o %a-in) de t)iat, lung) de -ase %etri -i 0nalt) da doi, cu -ase (ier)straie e2tre% de ascu$ite& Le%nele t)iate erau apoi duse 0n sus spre un rotor puternic, pre3)/ut cu cu$ite& 6rin aer /bura ru%egu- a%estecat cu ploaie, absorbit de conduct)& @ Nu are i%portan$) c5t sunt de %ari bu-tenii, spuse :e arco, plin de sine& a-inile 0i tale e2act la di%ensiunea de nou)/eci de centi%etri& Scoase din bu/unar un pistol *oli de calibruC YU -i strig); @ 7ngeli& 7cesta se 0ntoarse spre el& @ *)l)torie pl)cut) spre Florida& :e arco ap)s) pe tr)gaci -i 0n pieptul lui 7ngeli e2plod) o gaur) ro-ie& 7ngeli se holba la :e arco, /5%bind ui%it, de parc) a-tepta r)spunsul la o ghicitoare pe care toc%ai o au/ise& :e arco trase din nou& 7ngeli se 109

pr)bu-i la p)%5nt& :e arco 0i ()cu se%n lui "ocky 9accaro, iar acesta ridic) corpul lui 7ngeli -i1l arunc) peste u%)r pornind spre conduct)& :e arco i se adres) lui Dudd; @ 7ngeli a (ost un prost, 0l caut) politia din toat) $ara& :ac) S1ar g)si, asta i1ar aduce la %ine& .ciderea cu s0nge rece a lui 7ngeli a (ost un -oc cu%plit, dar ceea ce a ur%at a (ost -i %ai 0ngro/itor& Dudd ur%)rea cu oroare cu% 9accaro ducea corpul lui 7ngeli la gura giganticei conducte& 9acuu%ul de aer prinse cada3rul, absorbindu1l cu l)co%ie& 9accaro a trebuit s) se agate de un %5ner de %etal pentru a nu (i tras !n ucig)torul ciclon de aer, Dudd %ai 3)/u pentru o cCip) corpul lui 7ngeli ro0indu1se 0n 35rte+ul de ru%egu- -i bu-teni, apoi disp)ru& 9accaro 0ntinse %5na spre supapa de l5ng) %arginea conductei -i o 0ntoarse& .n capac alunec) peste gura conductei, i/o00nd ciclonul de aer& Lini-tea brusc) era asur/itoare& :e arco ()cu un pas spre Dudd -i ridic) pistolul& 6e chip 0i ap)ruse o e2presie e2altat), %istic), iar Dudd 0-i d)du sea%a c) pentru el cri%a era o e2perien$) religioas)& .n act puri(icator& Dudd -tiuse c) sosise clipa %or$ii& Nu se te%ea de ea, ci era %istuit de (urie c) acest o% 3a tr)i, o 3a ucide pe Rnne -i 3a distruge -i aCDi oa%eni ne3ino3a$i -i cinsti$i, 7u/i un %5r5it, un gea%)t de ur) -i neputin$) -l 0-i d)du sea%a c) ie-ea din gura lui& Era ca un ani%aC prins 0n curs), obsedat de dorin$a de a1! ucide pe ce0 care1l prinsese 0n capti3itate, :e arco 0i /5%bi, citindu1l g5ndurile @ Te 3oi 0%pu-ca 0n burt), doctore, 9ei %uri %ai 0ncet, dar 3ei a3ea %ai %uSt ti%p la dispo/i$ie ca s) te g5nde-0i la ce se 3a 0nt5%pla cu Rnne& E2ista o singur) speran$)& .na (oarte1%ic), cine3a ar trebui s) se g5ndeasc) la ea, spuse Dudd, Nu a a3ut niciodat) parte de un b)rbat& # sclipire ap)ru 0n ochii lui :e arco, Dudd 0ncepu s) $ipe, str)duindu1se s)1! (ac) pe :e arco s)1l asculte& @ <tii ce este penisulC t)u> 6istolul pe care 0i $ii 0n %5n)& F)r) pistol sau cu$it, e-ti o (e%eie& 9)/u (a$a lui :e arco str5%b5ndu1se de (urie, @ E-ti un la- :e arco, F)r)1pistolul acela, e-ti un ni%ic& # pelicul) ro-ie se ias) peste ochii lui :e arco, ca un drapel ai %or$ii& 9accaro ()cu un pas 0nainte :e arco 0l opri ridic5nd %5na& @ Te 3oi &ucide cu rn5iniie goale, spuse :e arco, arunc5nd +os ar%a& *u aceste dou) %5inl, 0ncet, ca un ani%aC puternic, se 0ndrept) spre Dudd, Dudd se 0ndep)rt) de ei& <tia c) nu1are nici o -ans) 0ntr1o lupt) corp la corp& Singura iui speran$) era s) lo3easc) 0n %intea lui bolna3), s) o 0%piedice s) (unc$ione/e& Trebuia s) $inteasc) 0n punctul iui ceC %ai 3ulnerabil @ %5ndria b)rb)$iei lui& @ E-ti un ho%ose2ual, :e arco, :e arco r5se -i se repe/i la el& Dudd se %i-c), sc)p5nd de %5inile lui& 9accaro ridic) ar%a de +os& @ <e(u=C Las)1%) s)1l ter%in eu& @ N1a% ne3oie de tine& tun) :e arco, *ei doi b)rba+i 0-i d)deau t5rcoale, c)ut5nd o po/i$ie de atac& Dudd alunec) pe un %or%an de ru%egu- ud -i :e arco se n)pusti asupra lui ca un taur 0n(uriat 6u%nul lui uria- 0l lo3i 0n gur) pe Dudd, ()c5ndu1l s) se aplece& Dudd 0-i re3eni -i se arunc) asupra lui :e arco i/bindu1i 0n (a$)& :e arco se roti, apoi ()cu un pas 0nainte -i 0-i tri%ise pu%nii 0n sto%acul lui Dudd& DKei lo3ituri ni%icitoare 0i t)iar) respira$ia lui Dudd&

110

0ncerc) s) 3orbeasc) pentru a1l 0nt)r5ta pe :e arco, dar nu reu-i s) articule/e nici un cu35nt& :e arco era aplecat, a%enin$)tor, deasupra lui, ca o pas)re de prad)& @ ")su(li ca% greu, doctore, r5se el& 7% (ost bo2er& <i 0$i 3oi da e0te3a lec$ii, 0$i 3oi /drobi rinichii, apoi capul -i ochii, 0$i 3oi scoate ochii, doctore& <i c5nd 3oi ter%ina, %) 3ei i%plora s) te 0%pu-c, Dudd 0l cre/u, 0n lu%ina sinistr) care se re3)rsa din cerul acoperit d' nori, :e arco ar)ta ca un ani%aC (ioros& Se n)pusti din nou asupra lui Dudd, i/bindu1C cu pu%nul, crest5ndu1i obra/ul cu piatra %are a inelului& Dudd se& arunc) asupra lui, lo3indu1i 0n (a$) cu a%5ndoi,pu%nii& :e arco nici %)car nu clipi& :e arco 0ncepu s) stri3easc) rinichii lui Dudd, %5inite lui %i-c5ndu1se ca dou) pistoale& Dudd sc)p) de pu%nii lui,&, durerea ustur)toare cuprin/5ndu1i tot corpul& @ N1ai obosit, nu1i a-a, doctore> 9eni din nou spre ei& Dudd -tia c) trupul nu1i 3a re/ista& Trebuia s) continue s) 3orbeasc)& Era singura lui -ans)& @ :e arco&&& Nu %ai a3ea aer& :e arco se pre()cu c) atac) -i Dudd se cl)tin) spre el, 0ncerc5nd s)1l lo3easc)& :e arco se (eri, r5se -i1l i/bi cu 3iolen$) 0ntre picioare& Dudd se chirci de durere, str)b)tut de o incredibil) agonie -i c)/u la p)%5nt& :e arco era deasupra iui, strangadu1i de g5t& @ *u %5inile goale, url) :e arco& !i 3oi scoate ochii, 0-i 35r5 pu%nii uria-i 0n ochii lui Dudd& Boneau pe l5ng) ,ed%inste( 0ndrept5ndu1se spre sud 0n direc$ia -oselei ^0N c5nd se au/i apelul de la radioul %a-inii& @ *od Trei&&& *od Trei&&& *)tre toate %a-inile&&& Brupa :ou)/eci -i trei NeA Kork&&& Brupa :ou)/eci -i trei NeA Kork&&& cBrea3y lu) %icro(onul radioului& @ :ou)/eci -i trei NeA Kork&&& 6e recep$ieC 8n radio se au/i 3ocea surescitat) a c)pitanului ,ertelli& @ !1a% g)sit, ac& ia doi kilo%etri sud de illstone e2ist) o (abric) de $e3i& 7par$ine lui Fi3e Star *orporation 1 aceea-i co%panie de care apar$ine -i depo/itul de carne& .nul din para3anele (olosite de Tony :e arco& @ Se potri3e-te, spuse cBrea3y& erge% acolo& @ La ce dep)rtare te a(ii de (abric)> @ *incispre/ece kilo%etri& @ ult noroc& @ :aC = cBrea3y 0nchise radioul, porni sirena -i ap)s) pe accelerator& Berul se 0n35rtea deasupra lui 0n cercuri u%ede -i ce3a 0i /drobea oasele, s(5-iindu1 i corpul, 0ncerc) s) 3ad), dar 1ochii 0i erau prea u%(la$i -i nu1i putea deschide& .n pu%n 0l i/bi 0n coaste -i si%$i durerea atroce a oaselor rupte& "espira$ia (ierbinte a lui :e arco, sacadat) -i e2citat), 0i ardea (a$a& Se str)dui s)1l 3ad), dar era cu(undat 0n be/n)& :eschise gura, siiind cu3intele s) treac) pe l5ng) li%ba 0ncleiat)& @ 9e/i&&& a% a3ut&&& dreptate, -uier) ei& 6o$i&&& po$i lo3i un o%=@ doar c5nd e aa p)%5nt&&& "espira$ia (ierbinte se opri& Si%$i cu% 0l apuc) dou) %5ini -i 0l trag 0n picioare& @ E-ti un o% %ort, doctore& <i te1a% ucis cu %5inile goale& Dudd se 0ndep)rt) de 3oce& @ E-ti&&& e-ti un ani%al, spuse el, respir5nd greu& .n psihopat&&& 7r trebui s) (ii 0nchis 0ntr1un spital de nebuni& 9ocea lui :e arco era 0ngro-at) de (urie& 111

@ in$iC @ Nu, nu %int, spuse Dudd, continu0nd s) 0nainte/e cu spatele& *reierul&&& t)u&&& este bolna3&&& intea&&& %intea 0$i 3a plesni&&& -i 3ei (i&&& ca un copil idiot& Dudd se 0ndep)rta de el ()r) s) poat) 3edea 0ncotro %erge& !n spatele lui au/i /u%/etul slab al conductei 0nchise, p5ndind ca un uria- so%noros& :e arco se arunc) asupra lui Dudd, pal%ele lui %ari 0ncon+ur5ndu1i beregata& @ 8$i rup g5tuiC :egetele lui enor%e 0i ap)sar) cu putere traheea& Dudd si%$i cu% i se 0n35rte-te capul& Era ulti%a lui -ans)& !nstinctul urla 0n el s) 0nha$e %5inile lui :e arco -i s) 0l 0ndep)rte/e de g5tul lui pentru a putea respira, 0ns), cu un ulti% e(ort suprao%enesc, 0-i duse %5inile la spate, c)ut5nd supapa conductei, 0i 3eni s) le-ine -i, 0n acea clip), degetele lui g)sir) supapa& *u o i/bucnire disperat) de energie, 0n35rti %inerul -i se r)suci brusc 0n a-a (el ca trupul lui :e arco s) (ie c5t %ai aproape de deschi/)tur)& # teribil) und) de aer co%pri%at e2plod) brusc 0n +urul lor, 0ncerc5nd s)1i atrag) 0n 35rte+ul conductei& Dudd se apuc) str5ns de supap) cu a%bele %5ini, lupt5ndu1se cu (uria de ciclon a 3antului& Si%$i eu% degetele lui :e arco se 0n(ig %ai ad5nc 0n g5tul lui pe %)sur) ce acesta era tras spre conduct)& :e arco ar (i putut s) se sal3e/e, dar 0n 0n3er-unarea sa lipsit) de ra$iune, re(u/a s) elibere/e g5tul lui Dudd& 7cesta nu1i 3edea (a$a, dar 3ocea era ca urletul unui ani%al 0nnebunit, ulti%ele cu3inte p5er/5ndu1se 0n ra(alele de 35n5& :egetele lui Dudd 0ncepur) s) alunece pe %5ner, 9a (i -i el tras 0n conduct) 0%preun) cu :e arco& Spuse repede 0n g5nd o ulti%) rug)ciune -i 0n clipa aceea si%$i degetele lui :e arco de/lipindu1se de g5tul lui, Se au/i un $ip)t lung ce r)sun) ca un ecou& apoi doar /go%otului conductei& :e arco disp)ruse& Dudd r)%ase pe loc, epui/at, incapabil s) se %i-te, a-tept5nd ca 9accaro s) trag)& 6este o clip) se au/i o 0%pu-c)tur), Dudd nu %i-c), 0ntreb5ndu1se de ce nu1l ni%erise 9accaro& 6rin 3)lul a%e$itor ai durerii, au/i (i alte 0%pu-c)turi, apoi sunetul unor pa-i, -i i se p)ru c)1-i aude nu%ele strigat& 7poi cine3a 0-i puse bra$u0 !n +urul lui -i 3ocea lui cBrea3y spunea; @ :u%ne/eule %areC .it)1te la (a$a luiC ,ra$e puternice 0l a+utar) s) se ridice -i s) se 0ndep)rte/e de conducta uciga-)& *e3a u%ed 0i curgea pe (a$) -i nu -tia dac) e s0nge, ploaie sau lacri%i=, -i nici nu1i p)sa& Se ter%inase, Se c)/ni s)1-i deschid) un ochi -t, prsntr1o t)ietur) 0ngust), ro-iatic), 0i 3)/u ca prin cea$) pe cBrea3y, @ 7nne e 0n, cas), spuse Dudd& So$ia iui :e arco& Trebuie s) o scoate$i de acolo, cBrea3y 0l pri3ea ciudat, iar Dudd 0-i d)du sea%a c), de (apt, nu rostise nici un cu35nt, 0-i ridic) gura spre urechea lui cBrea3y, -i 3orbi rar, cu 3oce r)gu-it); @ 7nne :e arco&,, E 0n cas)&&& a+utor, cBrea3y porni spre %a-ina poli$iei, lu) %icro(onul radioului -i trans%ise ordine& Dudd r)%ase pe Soc, nesigur pe picioare, cl)tin5ndu1se 0nc) din cau/a lo3iturilor lui :e arco, i)s0ndu1be 0n b)taia 35ntului rece& !n (ata iui se a(la un corp 0ntins la p)%5nt, -i -tiu c) e "ocky 9accaro& 7% c5-tigat, 0-i /ise el& 7% c5-tigat "epet) (ra/a de %ai %ulte ori 0n %intea lui& <i, chiar 0n ti%p ce -i1o spunea, -tiu c) e lipsit) de sens& *e (el de 3ictorie era asta> Se cre/use un o% bun, ci3ili/at @ un doctor, un t)%)duitor @ -i se trans(or%ase 0ntr1un ani%al s)lbatic %istuit de po(ta de a ucide& Tri%isese un bolna3 spre pr)pastia nebuniei -i apoi 0l ucisese& Era o po3ar) 0ngro/itoare cu care 3a trebui s) tr)iasc) de acu% 0ncolo& 6entru c), de-i 0-i putea spune c) o ()cuse 0n legiti%) ap)rare, -tia c) se 112

bucurase ()c5nd1o& <i pentru asia nu se 3a Gputea ierta niciodat)& Nu era cu ni%ic %ai bun dec5t :e arco, sau dec5t (ra$ii 9accaro, sau dec5t ceilal$i& *i3ili/a$ia era doar o spoial) sub$ire, periculos de (ragil), -i, atunci c5nd cr)pa, o%ul a+ungea din nou o bestie, c)/5nd 0napoi 0n %ocirla abisului pri%ordial, de unde el cre/use, tru(a-, c) se ridicase& Dudd era prea1obosit ca s) se %ai g5ndeasc) la a-a ce3a& 7cu% nu 3oia dec5t s) (ie sigur c) 7nne se a(la 0n siguran$)& cBrea3y 3eni l5og) el, adres0ndu1i1se ciudat de bl5nd& @ # %a-in) a politiei e 0n dru% spre casa ei, doctore Ste3ens& #&M&> Dudd d)du din cap, recunosc)tor& cBrea3y 0i lu) bra$ul -i 0l conduse spre %a-in)& l-c5ndu1se 0ncet, chinuit de durere, prin curtea (abricii, 0-i d)du sea%a c) ploaia 0ncetase& !n dep)rtare, norii cenu-ii (useser) alunga$i de 35ntul

113