Sunteți pe pagina 1din 1

Sanctuary / Renado's House

Legend of Zelda: Twilight Princess


Written by: Koji Kondo
Arranged by: Rachel Bell

L L 3
L L /
G G G G
5
a 4 F F. F F. F F. F G G F.
G G

F. F. L F. F. F. F. L F. F.
bL L 3
/
L L4

L L X
L L F G G /
10 15
a F. F G G F. F.
F. F G G

F. F. L F. F. F. F. L F. F.
bL L
/
L L