Sunteți pe pagina 1din 59

1

CUPRINS
Memoriu explicativ. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 10 18 29 29 29 31 33 3" 3" 38 39 )0 )0 )2 )) )8 +1 +1 +3 +3 +) +"

Capitolul I. Barbituricele ..

Capitolul II. Benzodiazepinele.. .. Barbiturice.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Capitolul III. Medicamente hipnotice i sedative .. Amobarbital .. .. Ciclobarbital .. .. enobarbital .. .. #auronil .. .. .. .. .. ..

Barbituricele combina!ii .. .. $%i&an .. .. $%traveral .. *itrazepam .. Midazolam ..

'eriva!i de benzodiazepin( .. lunitrazepam .. .. Cinolazepam .. .. 'eriva!i de piperidindion( .. ,lutetimid .. /opiclon .. /olpidem .. .. .. ..

-roduse .nrudite cu benzodiazepinele ....

0ipnotice i sedative .n combina!ii ..

1edocalm .. 1edativ -C .. Biblio&ra2ie .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

+" +8 +9

MEMORIU EXPLICATIV
Hip oticele sunt substan!e medicamentoase cu ac!iune deprimant( asupra sistemului nervos central3 neselectiv(3 care 2avorizeaz( instalarea unui somn similar cu cel 2iziolo&ic3 &r(besc procesul de adormire3 cresc durata total( a somnului i scad durata trezirilor nocturne. Se!ativele sunt substan!e cu ac!iune deprimant( asupra sistemului nervos central3 neselectiv(3 care produc o stare de linite prin diminuarea hipere%citabilit(!ii senzoriale i psihomotorii. Alt2el spus3 efectul hipnotic const( .n 2avorizarea unui somn asem(n(tor cu somnul 2iziolo&ic3 iar efectul sedativ se mani2est( prin deprimare psihomotorie3 cu linitire3 micorarea per2orman!elor3 uneori somnolen!(. 4n num(r mare de substan!e sunt .ncadrate printre hipnotice3 sedative sau tranchilizante. 5ntruc6t3 .n realitate3 e2ectele de acest 2el sunt &reu de delimitat3 depind de doz( i3 de cele mai multe ori se intersecteaz(3 putem aminti aici i tra c"ili#a tele 7efectul tranchilizant este caracterizat prin atenuarea st(rii de an%ietate8. 5n 2unc!ie de doz(3 se poate spune c(9 : dozele mici de hipnotice provoac( sedare; sedativele uneori linitesc an%ietatea3 tranchilizantele pot determina micorarea per2or: man!elor i 2avorizeaz( instalarea somnului : dozele mari de sedative au e2ect hipnotic. 0ipnoticele se administreaz( seara3 .nainte de culcare3 .n doz( unic(3 pe cale oral(. 1edativele se administreaz( .n cursul zilei3 .n cantit(!i reduse3 .n 2: 3 prize3 a<un&6nd .n cursul unei zile la o cantitate apro%imativ e&al( cu

cantitatea de hipnotic. 5n 2unc!ie de structur3 hipnoticele se clasi2ic( .n9 : hipnotice barbiturice = au la baz( structura chimic( a acidului barbituric : hipnotice nebarbiturice = 7benzodiazepine8 = ca structur( chimic( predomin( benzodiazepina. Clasi2icare 2unc!ie de specificitate, utilitatea farmacoterapeutic i structura chimic:

a) Hipnocoercitive (nespecifice)
: au e2ecte deprimante 1*C &radate 7doz(:dependente89 sedare somn hipnotic narcotic com moarte : modi2ic( $>, nocturn( : reduc somnul parado%al : produc ?datorie de somn parado%al@ : e2ect ?rebound@ cu vise deza&reabile 5n aceast( cate&orie se .ncadreaz( urm(toarele medicamente9 $% &ar'ituricele ( enobarbital3 Amobarbital3 Ciclobarbital -entobarbital3 1ecobarbital% )% Urei!e aciclice 7Bromizoval3 Carbromal8 *% Piperi!i !io e 7,lutemida8 +% Alcooli 7Ariclo2os8 ,% Al!e"i!e 7clorhidrat3 paraldehida8 -% C"i a#olo e 7MetaBualona8

b) Hipnoinductoare (specifice)
C anta&oniti la nivelul comple%ului receptor ,ABA 7acid D: aminobutiric8 $% &e #o!ia#epi ele. 7*itrazepam3 lunitrazepam8

)% Imi!a#opiri!i e 7/olpidem8 *% Ciclopirolo e 7/opiclona8

c) Sedative
$% &ar'iturice "ip otice/ la !o#e mici )% &romuri *% Se!ative ve0etale 7Ealeriana3 -assi2lora3 Cratae&us8 -entru a .n!ele&e mai bine mecanismul de ac!iune al medicamentelor hipnotice i sedative3 trebuie men!ionat 2aptul c( s:au 2(cut studii .ndelun&ate. Cercetarea de 2armacolo&ie clinic( a e2ectului hipnotic se 2ace3 de pre2erin!( asupra persoanelor cu insomnie. -entru obiectivarea e2icacit(!ii se 2olosesc chestionare sau se urm(rete traseul electroence2alo&ra2ic .n timpul somnului. Chestionarele permit aprecierea3 .n condi!ii standard3 a duratei i calit(!ii adormirii i somnului3 a st(rii la trezire i .n ziua care urmeaz(. 1e stabilete un scor pentru di2eri!i indici3 compar6nd cu noaptea precedent( sau cu somnul obinuit al persoanei respective. 5nre&istrarea electroence2alo&ra2ic(3 mai complicat(3 necesit( urm(rirea timp de mai multe nop!i i cuprinde un num(r limitat de persoane. $a permite m(surarea laten!ei procesului de adormire3 a num(rului de treziri i duratei acestora3 a duratei totale a somnului3 a duratei stadiilor somnului lent3 a propor!iei somnului lent i rapid. Ciclul de somn 2iziolo&ic cuprinde somnul lent 7.n cadrul c(ruia e%ist( stadiile 1 i 2 cu somn lent i stadiile 3 i )3 somn cu unde lente8 i somnul rapid. $2ectul acestor medicamente se mani2est( di2erit .n cadrul stadiilor de somn. Mecanismul e2ectului hipnotic nu este bine cunoscut. 1e consider( c( ac!iunea principal( const( .n deprimarea sistemului reticulat

"

ascendent activator3 cu micorarea consecutiv( a procesului de vi&ilen!( di2uz(3 care asi&ur( starea de ve&he. 1ubstratul biochimic al e2ectului hipnotic nu este precizat; e%ist(3 .ns(3 ar&umente .n spri<inul unor modi2ic(ri la nivelul mecanismelor de transmisie sinaptic( dependente de ,ABA3 *oradrenalin(3 'opamin( i 1erotonin(. 0ipnoticele sunt 2olosite pentru tratamentul insomniei. Insomnia situaional 7perioade de activitateFodihn( nere&ulate3 bolnavi sau b(tr6ni care dorm ziua3 schimbarea rapid( a 2usului orar3 etc.8 este3 de re&ul(3 trec(toare i nu necesit( tratament. Insomnia provocat de durere3 an%ietate3 depresie sau alte condi!ii medicale3 poate 2i rezolvat( prin tratament cauzal 7de e%emplu3 anal&ezice pentru .nl(turarea durerii3 tranchilizante pentru combaterea an%iet(!ii3 antidepresive pentru atenuarea depresiei8. Insomnia produs de diferite medicamente 7am2etamine3 &luco: corticoizi3 bronhodilatatoare3 b(uturi care con!in ca2ein(3 etc.8 dispare odat( cu oprirea administr(rii substan!elor respective. Aratamentul hipnotic este necesar .n cazurile de insomnie persistent sau cronic. 0ipnoticele trebuie s( 2ie considerate ca medica!ie simptomatic(3 ad<uvant( altor mi<loace terapeutice ce se adreseaz( cauzei de 2ond a insomniei. Bene2iciul principal scontat const( .n ruperea cercului vicios9 insomnie G team( de insomnie G ampli2icarea de natur( emo!ional( a impulselor 2iziolo&ice de ve&he G insomnie. Hip oticele provoac( 2recvent e2ecte nedorite derivate3 .n ma<oritate3 de la .ns(i e2ectul hipnotic i sedativ. Somnolena, buimceala la trezire, sedarea rezidual 3 cu

micorarea per2orman!elor psihomotorii diminea!a3 uneori .n tot timpul zilei urm(toare3 sunt 2recvente i relevante .ndeosebi pentru substan!ele cu e2ect prelun&it. Hareori administrarea este urmat( de o stare de e%cita!ie i con2uzie3 2enomen .nt6lnit .ndeosebi la b(tr6ni sau atunci c6nd insomnia este provocat( de durere 7este tiut 2aptul c( hipnoticele nu au ac!iune anal&ezic(8. olosirea re&ulat(3 timp .ndelun&at3 dere leaz modelul de somn fiziolo ic. Iprirea tratamentului3 .n aceste condi!ii3 provoac( o e%acerbare a stadiilor somnului3 care au 2ost scurtate sub in2luen!a hipnoticelor 7.ndeosebi a somnului rapid8. Apare3 de asemenea3 o tendin!( la insomnie de rebound. Aceste 2enomene3 cu caracter compensator3 sunt intense pentru substan!ele cu e2ect de durat( scurt( sau intermediar(; ele sunt relativ reduse pentru cele cu e2ect de lun&( durat(3 care permit or&anismului adaptarea la lipsa medicamentului. Into!icaia cronic cu hipnotice apare .n condi!iile 2olosirii .ndelun&ate de doze mari. Mani2est(rile constau .ntr:un amestec de 2enomene de deprimare i stimulare psihic(9 &6ndirea devine di2icil(3 aten!ia3 .n!ele&erea3 memorizarea sunt de2ectuoase3 vorbirea este lent( i neclar(3 apare o stare de labilitate emo!ional(3 cu iritabilitate3 ostilitate3 lips( de control a a2ectului. olosirea cronic(3 abuziv(3 dezvolt( o stare de dependen. enomenele sunt asem(n(toare pentru alcool3 barbiturice3 benzo: diazepine i alte substan!e cu e2ecte hipnotice3 sedative i tranchilizante. "olerana are o component( 2armacodinamic( 7micorarea reactivit(!ii nervos:centrale la hipnotice8 i3 .n m(sur( mai mic(3 o

component( 2armacocinetic( 7metabolizarea mai rapid( a acestora8. Sindromul de abstinen se eviden!iaz( prin 2enomene de e%cita!ie care3 .n parte3 arat( interven!ia unor mecanisme compensatorii 2a!( de dere&larea modelului 2iziolo&ic de somn. Apar9 a&ita!ie3 an%ietate sau depresie3 insomnie3 somn anormal cu vise sau comaruri resim!ite nepl(cut3 modi2ic(ri electroence2alo&ra2ice3 tremor i3 .n cazurile severe3 delir i convulsii. Ariada tremor delir convulsii este caracteristic( pentru sindromul de abstinen de tip alcool-barbiturice. 5n cazul hipnoticelor cu e2ect de durat( scurt( sau medie3 tulbur(rile sunt intense i prezint( &ravitatea cea mai mare la 2:3 zile de la oprirea medica!iei. -entru hipnoticele cu e2ect de lun&( durat( simptomatolo&ia este mai modest( i prezint( un ma%imum la ":9 zile. Into!icaia acut cu hipnotice se mani2est( prin com3 care = .n 2unc!ie de substan!( 7barbituricele sunt mai periculoase3 benzodia: zepinele mai pu!in periculoase8 i de doz( = poate 2i mai mult sau mai pu!in pro2und(. Aratamentul const( .n sus!inerea 2unc!iilor or&anismului i 2avorizarea elimin(rii to%icului. Se!ativele deprim( procesele mentale3 scad activitatea motorie3 pot liniti unele reac!ii psihove&etative i3 .n &eneral3 calmeaz( st(rile de e%cita!ie i a&ita!ie psihomotorie. Barbituricele i alte hipnotice au3 .n doze mici3 e2ect sedativ. Mult 2olosite .n trecut pentru linitirea st(rii de e%cita!ie i an%ietate3 sunt actualmente .nlocuite3 .n parte3 prin tranchilizante. Bromurile3 medicamente sedative vechi3 .nc( utilizate3 nu sunt avanta<oase terapeutic deoarece e2ectul se instaleaz( lent i riscurile le&ate de to%icitatea acumulat( sunt mari.

I serie de preparate ve&etale = Valeriana, Passiflora, Crataegus i altele = cunoscute de mult( vreme3 au e2ecte sedative reale minime sau nule3 dar pot realiza bene2icii .n isterie i .n di2erite alte st(ri de hipere%cita!ie. $2icacitatea3 .n cea mai mare parte de natur( placebo3 este 2avorizat( de mirosul i &ustul puternice3 nepl(cute3 impresionante. Aceste substan!e sunt utile3 .n 2elul lor3 mai ales c( sunt lipsite3 practic3 de e2ecte nedorite.

10

CAPITOLUL I &AR&ITURICELE
Barbituricele sunt deriva!i ai acidului barbituric. Acestea3 .n 2unc!ie de doz(3 au ac!iune sedativ(3 hipnotic( sau anestezic( &eneral(. 'eprimarea sistemului nervos central are caracter nespeci2ic. 'ozele mari provoac( sedare3 cu diminuarea per2orman!elor psihomotorii i pot avea un oarecare e2ect antian%ios. 4neori se produce eu2orie i rareori o stare de e%cita!ie. 'ozele ceva mai mari induc somnul hipnotic3 care se men!ine c6teva ore. 'urata e2ectului este .n 2unc!ie de compus i3 .n mare m(sur(3 de cantitatea administrat(. 1e descriu barbiturice cu efect hipnotic de lun durat3 dep(ind 8 ore 7 enobarbital8 i cu efect de durat medie sau scurt, .ntre 2 i J ore 71ecobarbital3 Ciclobarbital3 -entobarbital8. 5n mod caracteristic3 somnul rapid este scurtat at6t ca durat( total( c6t i ca propor!ie; stadiile 3 i ) ale somnului 7somnul cu unde lente8 sunt3 de asemenea3 scurtate. olosirea repetat( .n scop hipnotic3 determin( dezvoltarea toleran!ei. Iprirea tratamentului prelun&it este urmat( de un rebound al somnului rapid. Barbituricele deprim sistemul reticulat ascendent activator. Mecanismul molecular de ac!iune nu este bine cunoscut. 5n a2ara ac!iunii sedativ:hipnotice3 unele barbiturice 7 eno: barbitalul8 au propriet(!i anticonvulsivante3 pentru care sunt 2olosite .n epilepsie i .n alte boli convulsive. Hespira!ia i circula!ia nu sunt in2luen!ate semni2icativ pentru

11

dozele hipnotice. Au 2ost descrise e2ecte inhibitorii asupra motilit(!ii intestinale i secre!iei &astrice3 dar acestea sunt3 probabil3 consecin!a sed(rii i somnului. Barbituricele3 cu e%cep!ia 1ecobarbitalului3 au ac!iune inductoare asupra enzimelor microzomiale i a altor enzime hepatice. $2ectul este mai pronun!at pentru enobarbital i3 .n &eneral3 pentru compuii cu timp de .n<um(t(!ire lun&. $l se instaleaz( dup( 2:3 zile3 este ma%im dup( o s(pt(m6n( de tratament 7sau mai mult8 i se men!ine c6teva zile p6n( la c6teva s(pt(m6ni dup( oprirea administr(rii. Corespunz(tor3 tratamentul cronic cu barbiturice sporete3 p6n( la dublu3 viteza metaboliz(rii unor medicamente i a unor compui 2iziolo&ici; de asemenea3 este &r(bit( .ns(i metabolizarea deriva!ilor barbiturici. Administrate oral3 barbituricele se absorb bine. Eiteza absorb!iei este mai mare c6nd se 2olosesc s(rurile3 care se dizolv( repede i c6nd administrarea se 2ace pe stomacul &ol. Comportarea 2armacocinetic( di2er(3 .n principal3 .n 2unc!ie de liposolubilitate. Compuii bine solubili n grsimi se lea&( par!ial 73+:)+K8 de proteinele plasmatice3 se distribuie repede la creier3 apoi relativ repede de la creier .n !esuturi; sunt epura!i apro%imativ rapid3 predominant prin metabolizare .n 2icat. 5n aceast( cate&orie se .ncadreaz( barbituricele cu efect rapid i de durat scurt3 2olosite ca hipnotice. Compuii mai puin solubili n grsimi se lea&( .n mai mic( m(sur( de proteinele plasmatice3 se distribuie mai lent la creier3 apoi de la creier la alte !esuturi; epurarea se 2ace .ncet3 .n parte prin metabolizare3 .n parte prin eliminare renal(. Ast2el se comport( barbituricele cu efect de lung durat.

12

Aerminarea ac!iunii este .n 2unc!ie de redistribuirea tisular( i de epurare; redistribuirea este important( mai ales pentru compuii cu e2ect de scurt( durat(. Barbituricele trec cu uurin!( .n s6n&ele 2etal. 1unt secretate .n propor!ie mic( .n lapte. Barbituricele hipnotice sunt metabolizate .n 2icat. "impul de #n$umtire este .n &eneral lun&3 2iind cuprins .ntre 8 ore i ) zile3 .n 2unc!ie de liposolubilitatea compuilor. Ealorile timpului de .n<um(t(!ire sunt de 8:1J ore pentru Ciclobarbital3 8:)2 ore pentru Amobarbital3 1+: )0 ore pentru -entobarbital3 1+:)0 ore pentru 1ecobarbital3 care sunt 2olosite ca hipnotice. enobarbitalul are un timp de .n<um(t(!ire de 80: 120 ore. Barbituricele sunt 2olosite .n doze mici pentru efectul sedativ3 .n doze mari pentru efectul hipnotic. 1urata e2ectului 3i !o#ele pe tru c4teva 'ar'iturice 2olo5ite ca "ip otice 3i 5e!ative 1e umirea 'ar'ituricului Ciclo'ar'ital Seco'ar'ital Pe to'ar'ital Amo'ar'ital 7e o'ar'ital 1urata e2ectului scurt( scurt( scurt( medie lun&( 1o#a (m0% "ip otic6 100:200 100 100 100 71008 5e!ativ6 = 30:+0 30 30:+0 1+:30

Sedarea poate 2i util( .ndeosebi relativ la di2eritele implica!ii 2unc!ionale ale sindromului psihovegetativ = st(ri spastice .n domeniul di&estiv3 &rea!(3 vom(3 hipertensiune arterial( oscilant(3 spasme coronariene3 astm bronic3 etc. = unde este curent( 2ormularea de asocia!ii medicamentoase3 care includ i doze mici de barbiturice.

13

$2ectul sedativ este 2olosit i .n strile de a itaie psihomotorie provocat( de di2erite substan!e cu e2ect e%citant central = stimulante psihomotorii3 simpatomimetice3 bronhodilatatoare3 etc. 5ntrebuin!area ca hipnotice este redus(3 dezavanta<ele dep(ind adesea bene2iciul terapeutic. Asocierea cu anal&ezice antipiretice3 .n di2erite preparate ?antinevral&ice@3 nu este <usti2icat(. 4tilitatea barbituricelor hipnotice este limitat( de efectele nedorite. 1edarea are caracter de deprimare nespecific central3 cu senza!ie de oboseal( i micorarea per2orman!elor psihomotorii. $2ectul hipnotic este urmat3 relativ 2recvent3 de buimceal i somnolen la trezire3 mai ales pentru compuii cu e2ect durabil i pentru dozele mari; sedarea rezidual se poate prelun&i .ntrea&a zi care urmeaz(. Icazional se produc 2enomene de e%cita!ie psihomotorie parado%al(3 care pot 2i .nso!ite de stare con2uziv(; acestea sunt mai 2recvente la b(tr6ni3 la debilita!i i .n prezen!a durerii. Alte e2ecte nedorite3 mai rare3 sunt9 starea ebrioas(3 incoordonare motorie 7mai ales la b(tr6ni83 verti<3 ce2alee3 polial&ii. Heac!iile aler&ice sunt relativ rare. $le se pot mani2esta prin edeme i erup!ii cutanate3 2iind 2avorizate de terenul aler&ic. Administrarea .ndelun&at( de hipnotice barbiturice nu este avanta<oas(3 din cauza tulburrilor de somn i datorit( riscului de dependen. Modelul de somn 2iziolo&ic se dere&leaz(3 ca urmare a desincroniz(rii perioadelor circadiene i a scurt(rii 2azelor de somn rapid. #a .ntreruperea medica!iei survine un rebound al acestui tip de somn3 cu caracter nepl(cut3 mai ales pentru compuii cu e2ect de scurt( durat(. "olerana se dezvolt( .ndeosebi .n cazul barbituricelor cu e2ect de

1)

lun&( durat(3 2iind mai pu!in relevant( pentru cele cu e2ect scurt. $a intereseaz( predominant e2ectul sedativ:hipnotic3 mai pu!in pe cel letal = de unde pericolul crescut de into%ica!ie acut(. 'ozele necesare pentru e2ectul hipnotic pot a<un&e de 10:1+ ori mai mari dec6t cele obinuite. Aceasta se datoreaz( creterii procesului de inactivare prin metabolizare i micor(rii reactivit(!ii nervos:centrale. Aoleran!a este .ncruciat( pentru barbiturice3 alte hipnotice3 alcool3 anestezice &enerale i3 .n parte3 pentru tranchilizante. %ependena fizic este cu at6t mai marcat( cu c6t doza zilnic( a 2ost mai mare i tratamentul mai prelun&it. Mani2est(rile sindromului de abstinen constau .n modi2ic(ri electroence2alo&ra2ice3 nervozitate3 a&ita!ie3 insomnie3 tremor i3 .n cazurile &rave3 delir i convulsii. Aceste 2enomene apar precoce 7.n 2) de ore8 i sunt ma%ime la 2:3 zile dup( oprirea barbituricelor cu ac!iune de scurt( durat(; ele se dezvolt( comparativ lent i sunt mai pu!in acute .n cazul barbituricelor cu e2ect durabil. Into!icaia acut cu barbiturice este 2recvent(. Aceste medicamente se situeaz( pe primele locuri .ntre cele 2olosite .n scop de sinucidere. Mai rar3 into%ica!ia se datoreaz( in&estiei accidentale de doze e%cesive3 2avorizat( de starea de dependen!( sau de 2enomenele con2uzive3 care apar uneori .n condi!iile abuzului acut. 1unt mai periculoi compuii cu ac!iune rapid( i de durat( scurt( sau medie3 pentru care dozele poten!ial letale se situeaz( .ntre 1:3&; .n cazul compuilor cu e2ect lent i de lun&( durat(3 dozele poten!ial letale sunt de +:10&. Mani2est(rile clinice se .ncadreaz(3 la .nceput3 .ntr:o 2az( precomatoas(3 cu vorbire incoerent(3 con2uzie mental(3 incoordonare motorie3 ce2alee3 &rea!(3 vom(.

1+

&oma3 care se poate instala brusc3 este linitit(3 pro2und(3 cu rela%are muscular( i are2le%ie osteotendinoas( i cutaneomucoas(3 .nso!it( de hipotensiune arterial( i de bradipnee3 cu .nc(rcare traheo: bronic(. Bolnavul intr( .n colaps3 cu hipotermie i oli&urie. 4neori apar leziuni buloase ale pielii3 cu necroza &landelor sudoripare. 'ac( doza este 2oarte mare3 moartea poate surveni dup( 1:8 zile3 la .nceput prin paralizia respira!iei 7mai ales dac( nu s:au acordat .n&ri<iri medicale83 apoi prin colaps3 cu insu2icien!( renal( acut( sau prin complica!ii pulmonare tardive. 'ia&nosticul se pune .n 2unc!ie de .mpre<ur(rile into%ica!iei i prin decelarea chimic( a barbituricului .n s6n&e i urin(. 'ac( to%icul a 2ost in&erat de cur6nd i bolnavul nu a intrat .nc( .n com(3 se recomand( provocarea vomei3 la nevoie se 2ac sp(l(turi &astrice 7e%ist(3 .ns(3 riscul aspira!iei .n arborele respirator8. Aratamentul la domiciliu const( .n reanimarea respiratorie i instalarea unei per2uzii cu o amin( simpatomimetic( .n solu!ie &lucozat(. Lnto%icatul trebuie transportat rapid la spital. Aici este culcat .n pozi!ie decliv(3 se 2ace aspira!ie traheal(3 intuba!ie i ventila!ie asistat( .n cazurile &rave. $liminarea to%icului trebuie &r(bit( prin alcalinizarea urinei i diurez( 2or!at( = se administreaz( ):8 l de ser bicarbonat .n 2) de ore3 Manitol3 ser &lucozat. Bicarbonatul de sodiu m(rete propor!ia 2ormei ionizate3 micor6nd capacitatea barbituricelor de a trece prin membrane. Consecutiv3 p(trunderea .n neuronii din creier este limitat(. $liminarea urinar( este crescut( prin diminuarea reabsorb!iei tubulare3 2enomen important .n cazul enobarbitalului sau altor barbiturice pu!in

1"

liposolubile3 care se elimin( urinar3 .n parte sub 2orm( neschimbat(. 'ac( doza este prea mare ca s( poat( 2i eliminat( pe cale natural(3 se recomand( hemodializa sau hemoper2uzia. Antibioterapia reduce 2recven!a complica!iilor in2ec!ioase. $%citantele centrale nu sunt recomandabile. Aceast( schem( conservatoare a permis sc(derea mortalit(!ii la 1:2K. Barbituricele sunt contraindicate la bolnavii cu insu2icien!( hepatic(3 insu2icien!( renal( sever(3 leziuni miocardice &rave3 insu2icien!( respiratorie avansat(. 'orfiriile hepatice reprezint( o alt( contraindica!ie = barbituricele pot activa boala i declana crize severe .n por2iria acut( intermitent( i pot induce por2iria cutanat( tardiv(. #a b(tr6ni este necesar( mult( pruden!(3 din cauza riscului apari!iei de st(ri con2uzive. Interaciunile dintre barbiturice3 alcool i alte deprimante centrale pot 2i semni2icative clinic. Competi!ia pentru de&radarea metabolic(3 al(turi de adi!ionarea e2ectelor deprimante centrale3 2ace periculoas( in&estia acut( de cantit(!i mari de b(uturi alcoolice la bolnavii sub tratament barbituric. 5n condi!ii cronice3 toleran!a la alcool i barbiturice este .ncruciat(3 .n parte din cauza induc!iei reciproce a enzimelor metabolizante. !nducia enzimatic e%plic( i alte interac!iuni medicamentoase. Ast2el3 asocierea barbituricelor3 .ndeosebi a enobarbitalului3 la tratamentul cu anticoa&ulante cumarinice3 determin( micorarea concentra!iei plasmatice a acestora3 respectiv diminuarea e2icacit(!ii dozelor utilizate; dup( oprirea administr(rii barbituricelor concentra!ia plasmatic( a anticoa&ulantelor crete3 de unde riscul de accidente

1J

hemora&ice. Aceasta 2ace necesar controlul ri&uros al dozelor de anticoa&ulant 7determinarea activit(!ii protrombinice3 etc.8. Aot datorit( induc!iei enzimatice3 barbituricele pot sc(dea e2icacitatea asocia!iilor estropro&estative3 a antidrepresivelor triciclice3 a unor &lucocorticoizi3 a Chinidinei3 a 'o%iciclinei. $ste de dorit ca .n timpul tratamentului cu aceste medicamente s( nu se administreze repetat barbiturice 7la nevoie3 sunt de pre2erat benzodiazepinele3 a c(ror activitate inductoare enzimatic( este ne&li<abil(8.

CAPITOLUL II

18

&EN8O1IA8EPINELE
I serie de compui cu nucleu benzodiazepinic apar!in &rupei hipnotice = sedative = tranchilizante. Benzodiazepinele de interes terapeutic cuprind un nucleu benzenic condensat cu un heterociclu cu J atomi3 dintre care 2 atomi de azot. -arte dintre benzodiazepine sunt 2olosite mai ales ca hipnotice3 multe sunt 2olosite ca tranchilizante. 5n plus3 ele au propriet(!i miorela%ante3 iar unele sunt anticonvulsivante active. 1e umirile 3i !o#ele u#uale pe tru 'e #o!ia#epi ele 2olo5ite ca "ip otice
1e umire comu 6 i ter a9io al6 1e umiri comerciale 1o#ele u#uale pe tru )+ ore/ oral/ la a!ult ( r. pri#e:#i%

7lu itra#epam 7lura#epam Lormeta#epam Nitra#epam Tema#epam Tria#olam

HohMpnol 1taurodorm *octamin *eozepam Hazedorm Hestoril 0alcion

2 m& 718 1+:30 m& 718 1 m& 718 + m& 718 20 m& 718 032+:03+0 m& 718

4nele benzodiazepine au efect hipnotic i dau impresia unui somn pro2und i revi&orant. $le micoreaz( laten!a instal(rii somnului3 cresc timpul total de somn 7mai ales c6nd acesta este sc(zut83 m(resc pra&ul de

19

trezire i diminueaz( num(rul de treziri. Compuii 2olosi!i ca hipnotice = de e%emplu *itrazepamul3 Ariazolamul = micoreaz( durata stadiului 1 al somnului. 'urata stadiului 2 este crescut( de toate benzodiazepinele. 1omnul cu unde lente = stadiul 3 i mai ales stadiul ) = este scurtat. 5n mod caracteristic3 durata somnului rapid este micorat( numai la dozele mari; la unii insomniaci3 ca i la bolnavii nevrotici sau psihotici3 este posibil( chiar prelun&irea somnului rapid. Cantitatea i ritmul secre!iilor hormonale din timpul somnului = hormon de cretere3 prolactin(3 hormon luteinizant = nu sunt modi2icate. Iprirea tratamentului dup( administrarea .n 2iecare sear(3 c6teva s(pt(m6ni3 determin( un rebound al somnului rapid i al celui cu unde lente3 dar 2enomenul variaz( pentru di2eritele benzodiazepine. 'ei lucrarea de 2a!( are ca subiect principal me!icame tele cu e2ect "ip otic 3i 5e!ativ3 nu putem vorbi despre benzodiazepine 2(r( a aminti i e2ectul lor tranchilizant3 miorela%ant sau anticonvulsivant. 'e aceea3 .n tabelul care urmeaz( se va 2ace re2erire i la acestea. Analiz6nd tabelul de mai sus3 se constat( urm(toarele9 (fectul tranchilizant al unor benzodiazepine poate 2i eviden!iat clinic la bolnavii cu an%ietate. 1tudii controlate au dovedit c( benzo: diazepinele tranchilizante = Clordiazepo%idul3 'iazepamul3 I%azepamul = pot 2i deosebite de placebo c6nd sunt administrate la nevrotici sau .n alte a2ec!iuni .nso!ite de tensiune psihic( i an%ietate. (fectul sedativ3 de deprimare psihomotorie cu caracter &eneral3 este caracteristic pentru benzodiazepinele hipnotice3 2iind evident la dozele mici. 5n cazul tranchilizantelor3 sedarea este relevant( la dozele mai mari dec6t cele uzuale. Benzodiazepinele a2ecteaz(3 cu oarecare electivitate3 sistemele

20

polisinaptice. $le deprim( sistemul reticulat mezence2alic. 'e asemenea3 ac!ioneaz( asupra sistemului limbic i cone%iunilor sale cu hipotalamusul i scoar!a cerebral(. 'eprimarea nervos:central( nu are caracter &lobal. $a realizeaz( doar prote<area scoar!ei 2a!( de stimulii senzoriali i emo!ionali perturbatori. Ac!ioneaz( asupra unor receptori speci2ici din creier3 situa!i la nivelul neuronilor3 mai ales .n scoar!a cerebral(3 sistemul limbic i .n cerebel. (fectul miorela!ant este evident .n condi!ii e%perimentale3 2iind .n rela!ie cu e2ectul tranchilizant. 5n condi!ii clinice rela%area muscular( apare numai la dozele mari3 care provoac(3 .n oarecare m(sur( i ata%ie. Miorela%area se datorete3 probabil3 deprim(rii controlului 2acilit(!ilor al sistemului reticular asupra m(duvei motorii. Ata%ia a 2ost pus( pe seama interes(rii cerebelului. Aoate benzodiazepinele cresc pra&ul la convulsii i pot preveni sau opri convulsiile. 4nele = 'iazepamul3 Clonazepamul = au efect anticonvulsivant marcat3 2iind utilizate terapeutic .n acest scop. 5mpiedicarea convulsiilor este consecin!a deprim(rii procesului de di2uzare subcortical( a desc(rc(rilor convulsivante. Benzodiazepinele au ac!iune inductoare enzimatic( slab(. Aceasta este pu!in important( la om i nu este relevant( clinic .n interac!iuni medicamentoase. -entru unele benzodiazepine ac!iunea autoinductoare enzimatic( se mani2est( prin 2avorizarea propriei metaboliz(ri. Compuii benzodiazepinici se absorb3 .n &eneral3 bine din intestin3 dar viteza absorb!iei di2er( de la o substan!( la alta. 'iazepamul3 Medazepamul3 Ariazolamul i altele3 se absorb .n timp scurt3 realiz6nd concentra!ia plasmatic( ma%im( la 1:2 ore de la administrarea oral(; e2ectul lor apare repede3 ceea ce este avanta<os .n st(ri de an%ietate acut(

21

sau pentru inducerea somnului3 dar v6r2ul plasmatic poate 2i cauz( de somnolen!( 7nedorit(3 atunci c6nd se urm(rete tranchilizarea8. -entru Clordiazepo%id i -razepam absorb!ia este lent( absorb!ia este lent( = concentra!ia plasmatic( ma%im( se ob!ine dup( circa ) ore = ceea ce 2ace ca e2ectul 7dup( o sin&ur( doz(8 s( se instaleze lent. I%azepamul3 #orazepamul i alte benzodiazepine se comport( intermediar. 'isponibilitatea pentru absorb!ia din intestin poate varia i .n 2unc!ie de calitatea substan!ei active i a 2ormei 2armaceutice. 5n cazul in<ect(rii intramusculare3 absorb!ia este lent( i ine&al(. Ln<ectarea intravenoas( realizeaz( concentra!ii plasmatice mari 7care pot 2i utile .n scop anestezic8. Absorb!ia rectal( este 2oarte rapid( la copiii mici3 .n condi!iile introducerii sub 2orm( de solu!ie 7aa cum e%ist( .n 2iole8. Benzodiazepinele se lea&( .n propor!ie mare 78+:99K8 de proteinele plasmatice; unele3 de e%emplu lurazepamul3 se lea&( mai pu!in. Eolumul de distribu!ie este mare = 1:3 lFN& 7mai mult dec6t apa total(8. 'i2uzeaz( bine .n creier3 trec prin bariera placentar( i .n lapte. Hedistribuirea de la creier la alte !esuturi este important( pentru terminarea e2ectului. 5n tabelul urm(tor vom reda timpul ; care 5e reali#ea#6 co ce tra9ia pla5matic6 maxim6 dup( administrarea oral( i timpul !e ; <um6t69ire 7medicament i metaboli!i activi8 pentru c6teva benzodiazepine hipnotice9 'enumirea lunitrazepam *itrazepam Ariazolam Aimp pt. conc. plasm. ma%. 7ore8 1 = 13+ 2 1=2 Aimp de .n<um(t(!ire prin epurare 7ore8 Medicament Metaboli!i activi 1+ = 30 23 = 39 18 = 30 = )=+ 3 = 10

22

Benzodiazepinele sunt metabolizate e%tensiv .n 2icat. 4nele 2ormeaz( metabolii activi3 care pot avea timpul de .n<um(t(!ire lun&3 prelun&ind e2ectul3 altele sunt metabolizate3 .n principal cu 2ormare de metabolii inactivi. -rocesul de metabolizare este .ncetinit la v6rstnici3 la nou:n(scu!ii prematuri i .n bolile hepatice &rave. Metabolizarea este mai rapid( la 2um(tori. $liminarea produilor de metabolizare se 2ace3 .ndeosebi3 pe cale renal(. I parte din cantitatea administrat( se elimin( prin secre!ia biliar(3 reabsorbindu:se din intestin. Lntrarea .n ciclul enterohepatic e%plic( apari!ia unui al doilea v6r2 al concentra!iei plasmatice3 dup( c6teva ore de la administrarea unor medicamente benzodiazepinice. "impul de #n$umtire plasmatic variaz( .n 2unc!ie de medi: cament. 4nele benzodiazepine au timp de .n<um(t(!ire comparativ scurt 73:10 ore83 altele au un timp de .n<um(t(!ire mediu 710:)0 ore8 sau lun 730:90 de ore83 lu6nd .n considerare i eventualii metaboli!i activi. Cele cu e2ect tranchilizant i timp de .n<um(t(!ire scurt trebuie administrate de mai multe ori3 .n 3:) prizeFzi; dac( sunt hipnotice3 administrate seara la culcare nu provoac( sedare rezidual( diurn(. Benzodiazepinele cu timp de .n<um(t(!ire lun& realizeaz( concentra!ii plasmatice constante abia dup( o s(pt(m6n( de tratament sau mai mult. 0ipnoticele care apar!in acestei cate&orii pot provoca o sedare rezidual( diurn( nedorit(. #a oprirea tratamentului prelun&it sunt necesare mai multe zile sau s(pt(m6ni pentru sp(larea or&anismului de moleculele active. Aimpul de .n<um(t(!ire trebuie s( !in( seama de medicamentul administrat i de deriva!ii activi3 care pot rezulta din metabolizare. Ciclul enterohepatic 2ace tabloul 2armacocinetic i mai comple%.

23

1e pot produce inter2eren!e le&ate de autoinduc!ia enzimatic(3 de v6rst(3 de 2unc!ionalitatea 2icatului. Administrarea repetat( determin( acumularea compuilor cu timp de .n<um(t(!ire lun& i metaboli!i activi. Concentra!iile plasmatice nu sunt ri&uros corelate cu e2ectele terapeutice. Concentra!iile care provoac( sedare marcat( sunt apropiate de cele tranchilizante3 de aceea3 chiar pentru benzodiazepinele cu timp de .n<um(t(!ire lun&3 se recomand( 2rac!ionarea dozei atunci c6nd este necesar( administrarea .n timpul zilei3 pentru a evita v6r2urile plasmatice cu consecin!e sedative nepl(cute. Benzodiazepinele se 2olosesc pentru tratamentul insomniei3 indica!ie .n care au .nlocuit3 .n parte3 barbituricele3 mai pu!in avanta<oase terapeutic. 'e asemenea3 pot 2i e2icace pentru combaterea pavorului nocturn i a somnambulismului. $2ectul tranchilizant este util .n di2erite afeciuni neuropsihice #nsoite de an!ietate3 ca i .n afeciuni medicale cu o component psihosomatic sau psihovegetativ important9 boala coronarian(3 boala ulceroas(3 colopatii3 astm bronic3 sindrom premenstrual3 etc. $2ectele tranchilizant i sedativ sunt indicate .n pre tirea preanestezic i preoperatorie3 ca i pentru ngri"irea postoperatorie. -ot 2i realizate bene2icii la alcoolici3 .n combaterea unor mani2est(ri psihotice acute = delirium tremens3 stri confuzionale i onirice; sindromul de abstinen!( al alcoolicilor poate 2i atenuat. 4nele benzodiazepine sunt e2icace .n di2erite stri convulsivante = tetanos3 eclampsie3 convulsii la alcoolici = ca i .n unele 2orme de epilepsie. Ln<ectate intravenos pot 2olosi pentru inducerea3 men!inerea sau completarea anesteziei &enerale. 0ipnoticele i tranchilizantele benzodiazepinice sunt3 .n &eneral3 bine suportate. recven!a reac!iilor adverse este sporit( la b(tr6ni 7la

2)

dublu sau mai mult8. Anumite st(ri patolo&ice = boli ale sistemului nervos central3 bronhopneumopatie obstructiv(3 insu2icien!( hepatic( = cresc riscul reac!iilor to%ice. (fectul nedorit cel mai 2recvent este sedarea3 care poate .nso!i e2ectul tranchilizant3 la dozele mari3 sau urmeaz(3 a doua zi3 somnului hipnotic. Aceasta se mani2est( prin .ncetinire psihomotorie3 .nt6rzierea re2le%elor3 apatie3 somnolen!(3 chiar depresie. -er2orman!ele psihomotorii implicate .n activit(!ile zilnice sunt micorate3 2enomenul 2iind evident mai ales la dozele mari3 c6nd se administreaz( repetat compui cu e2ect de lun&( durat( 7acumulare8 sau c6nd se asociaz( b(uturile alcoolice. Alte efecte nedorite3 relativ 2recvente3 sunt9 sl(biciune3 ata%ie3 ce2alee3 tulbur(ri de vedere3 verti<3 &rea!(3 vom(3 modi2ic(ri ale &ustului3 nepl(cere epi&astric(3 diaree. Mai rare sunt creterea .n &reutate 7datorit( m(ririi apetitului83 diminuarea libidoului i tulbur(rile menstruale. Icazional survin dureri articulare. $%ist( posibilitatea de reac!ii parado%ale3 mani2estate prin an%ietate3 iritabilitate3 ostilitate3 a&ita!ie motorie 7chiar convulsii83 st(ri con2uzionale; acestea sunt mai 2recvente la v6rstnici. Benzodiazepinele pot dezvolta toleran!( i dependen!(3 dar riscul este relativ mic. "olerana se dezvolt( .n cazul administr(rii .ndelun&ate de doze mari i intereseaz( e2ectul anticonvulsivant3 ceva mai t6rziu pe cel hipnotic3 sedativ i antian%ios. %ependena 2a!( de benzodiazepinele hipnotice este rar(3 cea 2a!( de benzodiazepinele tranchilizante este ceva mai 2recvent(. $a este evident( mai ales .n cazul administr(rii continue prelun&ire 78 luni sau

2+

mai mult8. enomenele de abstinen!( apar la mai mult de 2) de ore de la .ntreruperea tratamentului3 pentru compuii cu timp de .n<um(t(!ire scurt i dup( o s(pt(m6n( 7sau mai mult83 pentru cei cu timp de .n<um(t(!ire lun&. Sindromul de abstinen3 de re&ul( minor3 se mani2est( prin depresie3 an%ietate3 a&ita!ie3 tulbur(ri ale somnului i viselor3 tremor3 rareori 2enomene psihotice sau convulsii 7.n cazul benzodiazepinelor antiepileptice8. -entru a evita aceste simptome3 se recomand( ca .ntreruperea tratamentului prelun&it s( se 2ac( prin reducerea treptat( a dozelor. 'ependen!a este .ncruciat( cu cea la barbiturice i3 par!ial cu cea la alcool. 1e recomand( evitarea .n timpul primului trimestru de sarcin(. Administrarea de doze mari .naintea naterii3 impune pruden!( din cauza riscului de deprimare respiratorie la nou:n(scut. Into!icaia acut cu benzodiazepinele 2olosite ca hipnotice sau tranchilizante3 survine rareori. %eprimarea nervos-central este moderat(. Bolnavul vorbete cu &reutate3 prezint( ata%ie3 stupoare3 uneori este .n stare de com( vi&il(. Chiar pentru dozele mari3 asistarea respira!iei nu este obinuit necesar(. Amnezia este 2recvent( la trezire. Bolnavii p(r(sesc spitalul3 .n mod obinuit dup( 2:3 zile. Cazurile severe se .nt6lnesc la persoane cu a2ec!iuni pulmonare sau hepatice i atunci c6nd au 2ost in&erate b(uturi alcoolice sau au 2ost asociate barbiturice. 1in&ura contraindicaie a benzodiazepinelor este miastenia grav3 unde acestea pot .nr(ut(!i starea bolnavului prin ac!iunea miorela%ant(. 1edarea impune pruden!( la o2eri3 dispeceri i3 .n &eneral3 la cei

2"

care m6nuiesc maini de precizie sau periculoase. Aratamentul la v6rstnici impune &ri<( i 2olosirea de doze mici. $ste3 de asemenea3 necesar( pruden!a la bolnavii cu insu2icien!( hepatic(3 la cei cu insu2icien!( respiratorie sever( 7ventila!ia alveolar( poate diminua .n mod periculos8 i la persoanele cu stare de dependen!( medicamentoas( .n antecedente. 1e recomand( evitarea buturilor alcoolice. Asocierea altor deprimante centrale trebuie 2(cut( cu pruden!( i .n doze mici.

CAPITOLUL III ME1ICAMENTE HIPNOTICE =I SE1ATIVE


7prezentare schematic(8

2J

1e umire comu 6 i ter a9io al6 Amo'ar'italum

a) )arbiturice 1e umire 7orma comercial6 2armaceutic6 comprimate comprimate comprimate comprimate

Co ce tra9ie 100 m& 200 m& 200 m& 200 m&

Amobarbital Amital 200 C>clo'ar'italum Ciclobarbital Ciclobarbital sare de calciu #auronil $%i&an $%traveral Nitra#epamum *itrazepam

b) )arbiturice combinaii
comprimate comprimate comprimate 100 m& 23+ m& + m& 2 m& 1 m& J3+ m& 1m&Fml = + ml +m&Fml = 1 ml 1m&Fml = + ml +m&Fml = 1 ml 2+0 m& 2+0 m& J3+ m& J3+ m& 10 m& 10 m& 300 m& 100 m&Fml

c) %erivai de benzodiazepin
comprimate comprimate 7lu itra#epam *ilium comprimate HohMpnol comprimate Mi!a#olamum 'ormicum compr. 2ilmate solu!ie in<ectabil( solu!ie in<ectabil( ulsed in<ection solu!ie in<ectabil( solu!ie in<ectabil( Ci ola#epamum ,erodorm comprimate

d) %erivai de piperidindion
?lutet"imi!um 8opiclo um 8olpi!emum ,lutetimid Als:/opiclon Lmovane /olpidem 1tilno% Bromoval Bromur( de comprimate compr. 2ilmate compr. 2ilmate comprimate comprimate comprimate solu!ie

e) 'roduse #nrudite cu benzodiazepinele

f) *lte hipnotice i sedative


&romi5ovalum Calcii

28

'romi!um

calciu Hedormin 1edocalm 1edativ -C

in<ectabil( comprimate comprimate comprimate

7solu!ie 10K8

) Hipnotice i sedative #n combinaii (e!clusiv barbiturice)

Me!icame te "ip otice 3i 5e!ative


7prezentare &eneral(8

)*+)I",+I&( AMO&AR&ITALUM
1e umire comercial69 Amobarbital3 AmMtal3 'ormital. Pre#e tare 0e eral6 Amobarbitalul este un barbituric cu durat de aciune medie# $2ectul se instaleaz( .n circa 30 de minute de la administrare i se men!ine ):" ore. 1e 2olosete ca atare sau sub 2orm( de sare sodic(3 .n administrare oral(3 100:200 m& la culcare. $ste indicat .n insomniile prin de2icit de men!inere a somnului. -oate 2i cauz( de somnolen!( la trezire. Pre#e tare 2armaceutic69 comprimate con!in6nd amobarbital

29

sodic 100 m&. Ac9iu e terapeutic69 sedativ i hipnotic cu ac!iune de durat( medie 7):" ore8. I !ica9ii terapeutice9 insomnie; st(ri an%ioase; hipere%cita!ie nervoas(; pre&(tirea interven!iilor chirur&icale i a anesteziei &enerale. Mo! !e a!mi i5trare9 un comprimat 7100 m&8 seara la culcare ca hipnotic3 @ A B comprimat de 2:3 oriFzi ca sedativ. Reac9ii a!ver5e9 oboseal(3 diminuarea per2orman!elor3 ame!eli. Hareori a&ita!ie i stare con2uziv( 7mai ales .n prezen!a durerilor rebele3 la b(tr6ni3 la copii cu sindrom hiperNinetic8. $rup!ii cutanate aler&ice. 'ozele mari3 2olosite timp .ndelun&at3 pot determina toleran!( i dependen!(3 tulbur(ri de somn 7modi2ic( modelul 2iziolo&ic de somn83 tulbur(ri psihice. 1upradozarea acut( se mani2est( prin com(. Co trai !ica9ii9 st(ri de deprindere central(3 aler&ie sau intole: ran!( la barbiturice3 por2irie hepatic( acut(3 insu2icien!( respiratorie3 insu2icien!( hepatic( i insu2icien!( renal( avansat(3 leziuni miocardice &rave3 dureri rebele3 alcoolism sau dependen!( medicamentoas( .n antecedente. -ruden!( la b(tr6ni i la copii3 la 2emeile .ns(rcinate i .n perioada de al(ptare. 1e evit( la persoanele cu pro2esii ce impun per2orman!e psihomotorii ri&uroase. -ruden!( la asocierea cu alte deprimante centrale3 inclusiv b(uturile alcoolice 7siner&ism8.

30

-oate sc(dea e2icacitatea anticoa&ulantelor cumarinice3 ,riseo: 2ulvinei3 Hi2ampicinei3 a medicamentelor steroidice3 inclusiv asocia!iile estro:pro&estative3 enitoinei3 2enotiazinelor3 antidepresivelor triciclice 7prin creterea metaboliz(rii acestora8.

CCCLO&AR&ITALUM
1e umire comercial69 Ciclobarbital3 Ciclobarbital sare de calciu. Pre#e tare 0e eral6 Ciclobarbitalul este un barbituric care3 la dozele obinuite3 are efect rapid i de scurt durat = se instaleaz( .n circa 1+ minute i se men!ine 3:+ ore. $ste utilizat ca atare sau sub 2orm( de sare de calciu 7mai stabil( .n timp8. 1e administreaz( oral3 seara .nainte de culcare3 100:200 m& 7la nevoie 300 m&8 la adult3 iar la copii +0:100 m&. $ste indicat .n insomnia prin de2icit de adormire. Pre#e tare 2armaceutic69 comprimate ce con!in ciclobarbital calcic 200 m&. Ac9iu e terapeutic69 sedativ i hipnotic cu ac!iune relativ rapid( i de scurt( durat( 7e2ectul se men!ine 3=+ ore8; are propriet(!i inductoare enzimatice 7mai slabe dec6t pentru enobarbital8.

31

I !ica9ii terapeutice9 insomnii de diverse cauze 7pentru inducerea somnului8; hipere%cita!ie nervoas(; sedare pre: i postoperatorie. Mo! !e a!mi i5trare9 adul!i3 B=2 comprimate 7100=)00 m&8 la culcare ca hipnotic3 @ A B comprimat de 3:) ori Fzi ca sedativ; copii 7peste + ani89 @ A D comprimat 7dup( v6rst(8. Reac9ii a!ver5e9 oboseal(3 diminuarea per2orman!elor3 ame!eli3 rareori a&ita!ie i stare con2uziv( 7mai ales .n prezen!a durerilor rebele3 la b(tr6ni3 la copii cu sindrom hiperNinetic8; erup!ii cutanate aler&ice; dozele mari3 2olosite timp .ndelun&at3 pot determina toleran!( i dependen!(3 tulbur(ri de somn 7modi2ic( modelul 2iziolo&ic de somn83 tulbur(ri psihice; supradozarea acut( se mani2est( prin com(. Co trai !ica9ii9 st(ri de deprindere central(3 aler&ie sau intoleran!( la barbiturice3 por2irie hepatic( acut(3 insu2icien!( respiratorie3 insu2icien!( hepatic( i insu2icien!( renal( avansat(3 leziuni miocardice &rave3 dureri rebele3 alcoolism sau dependen!( medica: mentoas( .n antecedente; pruden!( la b(tr6ni i la copii3 la 2emeile .ns(rcinate i .n perioada de al(ptare; se evit( la persoanele cu pro2esii ce impun per2orman!e psihomotorii ri&uroase. -ruden!( la asocierea cu alte deprimante centrale3 inclusiv b(uturile alcoolice 7siner&ism8; poate sc(dea e2icacitatea anticoa&ulantelor cumarinice3 ,riseo2ulvinei3 Hi2ampicinei3 a medica: mentelor steroidice3 inclusiv asocia!iile estro:pro&estative3 a enitoinei3 2enotiazinelor3 antidepresivelor triciclice 7prin creterea metaboliz(rii acestora8.

32

PHENO&AR&ITALUM
Si o ime. ,ardenal3 #uminal. Pre#e tare 0e eral6 $ste un barbituric cu efect lent i durabil = se instaleaz( .n 30:)+ de minute i se men!ine 8:12 ore. 1e administreaz( ca atare sau sub 2orm( de sare sodic(3 oral sau prin in<ec!ii 7obinuit intramuscular3 2oarte rar intravenos lent i diluat3 pentru unele preparate8. $ste rareori 2olosit ca hipnotic 7100 m& seara la culcare83 deoarece provoac( somnolen!( la trezire i sedare rezidual( marcat(. -oate 2i util ca sedativ .n st(ri de a&ita!ie psihomotorie3 nevrotice sau care apar ca e2ecte nedorite ale unor medicamente stimulante centrale3 ca i .n sindromul psihove&etativ al unor a2ec!iuni medicale sau chirur&icale. 'ozele necesare sunt de 1+ m& de 2:3 ori pe zi3 .n administrare oral(. 5n a2ara e2ectului hipnotic:sedativ3 enobarbitalul are proprieti

33

anticonvulsivante3 2iind 2olosit .n tratamentul epilepsiei i eclampsiei 7A 2(cut parte din tratamentul clasic al epilepsiei3 al(turi de enitoin8. enobarbitalul crete secre!ia biliar(3 m(rind volumul acesteia i eliminarea de s(ruri biliare. $fectul coleretic poate 2i util .n anumite cazuri de colestaz(. 'atorit( ac!iunii inductoare enzimatice3 enobarbitalul stimuleaz( sinteza proteinelor O i / i crete activitatea &lucuronil trans2erazei la nivelul 2icatului; consecutiv3 2avorizeaz( p(trunderea .n hepatocite i con<u&area bilirubinei. Ca urmare a acestor propriet(!i3 poate realiza bene2icii .n icterele con&enitale cronice cu bilirubin( necon<u&at(3 unde se administreaz( .n doze de 1"0:180 m&Fzi3 timp .ndelun&at. 'e asemenea3 este uneori utilizat pentru tratamentul icterului neonatal3 administr6ndu:se la mam( c6teva zile .naintea naterii3 apoi la nou:n(scut 710 m&FN&Fzi3 .n 2:3 prize p6n( la decolorare8. 5n 2olosirea enobarbitalului trebuie avute .n vedere interac!iunile medicamentoase3 datorate .n principal3 induc!iei enzimatice. Porfiria hepatic reprezint( o contraindicaie absolut. Pre#e tare 2armaceutic69 comprimate con!in6nd 2enobarbital 100 m& sau 1+ m&; 2iole a 2 ml solu!ie .n propilen&licol3 pentru in<ec!ii intramusculare3 con!in6nd 2enobarbital 200 m&3 sau )0 m& pentru uz pediatric. Ac9iu e terapeutic69 anticonvulsivant:antiepileptic3 hipnotic cu ac!iune de lun&( durat( 78 ore83 sedativ; are ac!iune inductoare enzimatic(. I !ica9ii terapeutice9 epilepsie 7criz( ma<or(3 crize 2ocale corticale3 stare de r(u

3)

epileptic83

eclampsie3 i

convulsii

2ebrile

la

copii3 cu

convulsii component(

medicamentoase; insomnie 7pentru men!inerea somnului8; st(ri de hipere%cita!ie psihosomatic(3 an%ietate3 a2ec!iuni medicale distonii neurove&etative3 pre&(tirea interven!iilor

chirur&icale i a anesteziei &enerale; icter cu hiperbilirubinemie necon<u&at(3 icter nuclear. Mo! !e a!mi i5trare9 adul!i3 ca antiepileptic 1 comprimat de 100 m& de 1:2 oriFzi sau 1:3 m&FNilocorpF zi 7se .ncepe cu doze mici = +0 m&Fzi8; c6nd este necesar controlul rapid al convulsiilor se in<ecteaz( intramuscular 1:2 2iole a 200 m& 7sau 2:" m&FNilocorp83 continu6nd3 .n ziua urm(toare3 pe cale oral(; ca hipnotic3 1 comprimat a 100 m& seara la culcare; ca sedativ 1 comprimat a 1+ m& de 2:3 oriFzi. Copii9 oral 20: 100 m&Fzi 7dup( v6rst(8 sau 2:) m&FNilocorpFzi; la nevoie se in<ecteaz( intramuscular 20:80 m& sau ):8 m&FNilocorp3 o dat(. Reac9ii a!ver5e9 oboseal(3 somnolen!(3 diminuarea per2orman: !elor3 rareori a&ita!ie i con2uzie 7mai ales la b(tr6ni8; erup!ii cutanate aler&ice 72oarte rar 2orme &rave = dermatit( e%2oliativ(8; .n administrarea .ndelun&at(3 cazuri rare de anemie me&aloblastic( 7se administreaz( acid 2olic83 osteomalacie 7se administreaz( vitamina '83 hemora&ii prin hipoprotrombinemie la nou:n(scu!i de la mame tratate cu enobarbital 7se administreaz( itomenadion(8. Co trai !ica9ii9 st(ri de deprimare central(3 aler&ie sau intoleran!( la barbiturice3 por2irii hepatice3 insu2icien!( hepatic( sau renal( sever(3 leziuni miocardice &rave; se evit( sau pruden!( .n primul trimestru de sarcin( 7.n epilepsie doze minime .ntre zilele 20 i )08; pruden!( la b(tr6ni i la copiii cu sindrom hiperNinetic 7risc de reac!ii parado%ale8; pruden!( la persoane cu pro2esii ce impun concentrarea intens( i prelun&it( a 2unc!iilor psihice. enobarbitalul scade

3+

e2icacitatea anticoa&ulantelor cumarinice3 Chinidinei3 Ciclosporinei3 contraceptivelor hormonale orale3 &lucocorticoizilor3 'o%iciclinei3 Aeo2ilinei prin stimularea metaboliz(rii lor hepatice 7se recomand( doze mai mari din acestea3 iar la oprirea administr(rii barbituricului3 sc(derea dozelor3 eventual se evit( enobarbitalul8; ac!iunea deprimant( central( a enobarbitalului poate 2i crescut( de alcool3 alte barbiturice i sedative3 sul2amide antidiabetice3 Lmipramin( 7pruden!( .n asociere8.

)arbiturice combinaii LAURONIL


Pre#e tare 2armaceutic69 comprimate Rp: 1copolamin( bromhidric( 03" m& enobarbital 100 m& Ac9iu e terapeutic69 sedativ i deprimant motor central cu e2ect intens; antivomitiv; antispastic i antisecretor prin ac!iune parasimpatolitic(. I !ica9ii terapeutice9 st(ri de e%cita!ie cu a&ita!ie motorie marcat(; st(ri convulsive; delirium tremens; eclampsie; parNinsonism; r(u de micare; pre&(tirea anesteziei &enerale. Mo! !e a!mi i5trare9 c6te 1=3 comprimateFzi; 1=2 comprimate .naintea anesteziei &enerale.

3"

Reac9ii a!ver5e9 oboseal(3 somnolen!(3 diminuarea per2orman!elor psihomotorii3 rareori a&ita!ie3 con2uzie3 delir 7mai ales la b(tr6ni sau c6nd se 2olosete .n a2ec!iuni dureroase 2(r( a asocia un anal&ezic8; uneori usc(ciunea &urii3 piele uscat(3 roie i cald(3 tulbur(ri de vedere3 tahicardie3 mic!iune di2icil(3 constipa!ie 7e2ecte anticoliner&ice8; erup!ii cutanate aler&ice3 2oarte rar dermatit( e%2oliativ(; rareori3 la tratament prelun&it3 anemie me&aloblastic(3 osteomalacie. Co trai !ica9ii9 st(ri de deprimare central(3 aler&ie sau intoleran!( la una din componente3 ateroscleroz( cerebral( avansat(3 &laucom cu un&hi .n&ust3 aderen!e or&anizate .ntre iris i cristalin 7consecutiv iritei83 adenom de prostat(3 obstacol mecanic la nivelul tubului di&estiv3 me&acolon3 ileus paralitic3 hernie hiatal( cu re2lu% eso2a&ian3 tahiaritmii supraventriculare3 edem pulmonar acut3 leziuni miocardice &rave3 por2irie hepatic(3 insu2icien!( hepatic( sau renal( avansate; nu se administreaz( .n timpul sarcinii i al(pt(rii. -ruden!( la cardiaci3 hipertiroidieni3 la b(tr6ni3 la copii cu sindrom hiperNinetic; nu este recomandabil ambulatoriu la persoane cu pro2esii care impun concentrarea intens( i prelun&it( a 2unc!iilor psihice. $2ectele deprimante centrale pot 2i crescute e%cesiv prin b(uturi alcoolice3 hipnotice3 sedative3 tranchilizante3 neuroleptice3 opioide; enobarbitalul poate diminua e2icacitatea anticoa&ulantelor cumarinice3 Chinidinei3 Ciclosporinei3 contraceptivelor orale3 corticosteroizilor3 'o%icilinei3 Aeo2ilinei3 prin induc!ia enzimelor metabolizante 7se recomand( doze mari din acestea3 apoi sc(derea dozelor dup( oprirea barbituricului8. C6nd se asociaz(3 Amantadina3 Chinidina3 antidepre: sivele triciclice3 poten!eaz( e2ectele anticoliner&ice ale 1copolaminei.

3J

EXI?AN
Pre#e tare 2armaceutic69 comprimate Rp: $%tract de Ealerian( 0308 & enobarbital 0302 & I !ica9ii terapeutice9 hipere%citabilitate nervoas(; insomnie. Mo! !e a!mi i5trare9 2:3 comprimate pe zi.

38

EXTRAVERAL
Pre#e tare 2armaceutic69 comprimate RpF $%tract uscat de Ealerian( +0 m& $%tract uscat de Cratae&us 30 m& enobarbital 20 m& Ac9iu e terapeutic69 sedativ3 prin e%tractul de Ealerian(3 care are ac!iune sedativ( i prin anticonvulsivant. I !ica9ii terapeutice9 hipere%citabilitate nervoas( 7st(ri de e%cita!ie nervoas(8; insomnii; isterie; hipertiroidie3 tulbur(ri neuro: ve&etative; hipertensiune arterial(. Mo! !e a!mi i5trare9 c6te 1:2 comprimate de 2:3 oriFzi. 5n caz de insomnie se iau seara cu B or( .nainte de culcare 2:3 comprimate o dat(. Reac9ii a!ver5e 3i co trai !ica9ii9 aler&ie la barbiturice3 por2irii hepatice; pruden!( c6nd se 2olosete ambulator de c(tre persoane a c(ror pro2esie impune per2orman!e psihomotorii ri&uroase. enobarbital3 care are e2ect sedativ i

39

Co trai !ica9ii9 insu2icien!( hepatic( i renal( &rave3 copii.

%(+I-*.I %( )(/01%I*0('I/2 NITRA8EPAMUM


1e umire comercial69 $unoctin3 *eozepam3 *itrazepam. Pre#e tare 0e eral6 *itrazepamul este o benzodiazepin( cu propriet(!i hipnotice evidente. $ste3 de asemenea3 activ ca miorela%ant3 are e2ect antian%ios moderat. Lnduce i asi&ur( un somn asem(n(tor cu cel 2iziolo&ic3 cu o durat( de ":8 ore. 'ozele obinuite nu modi2ic( semni2icativ durata somnului rapid; durata somnului cu unde lente este micorat(3 dar secre!ia sporit( de hormon de cretere3 care caracterizeaz( acest stadiu de somn3 nu este in2luen!at(. Administrat pe cale oral(3 se absoarbe .n propor!ie de aproape 80K3 cu varia!ii individuale mari. Healizeaz( concentra!ia plasmatic( ma%im( .n circa 2 ore. 1e lea&( de proteinele plasmatice .n propor!ie de 8JK. Aimpul de .n<um(t(!ire este .n <ur de 2" de ore. 1e metabolizeaz(3

)0

practic3 .n totalitate. Administrarea repetat( determin( prelun&irea e2ectului p6n( la 20 de ore. 5n aceste condi!ii3 sedarea posthipnotic( este relativ 2recvent( i poate 2i resim!it( nepl(cut. A 2ost semnalat( o inciden!( crescut( a viselor3 uneori cu caracter de comaruri 7mai ales .n prima s(pt(m6n( de tratament8. Hiscul de supradozare este mic3 cazurile de dependen!( sunt rare. 1e impune pruden!( c6nd *itrazepamul se administreaz( ambulatoriu3 din cauza consecin!elor nedorite ale sed(rii diurne3 .ndeosebi .n pro2esii care solicit( prelun&it 2unc!iile psihomotorii. Consumul de b(uturi alcoolice trebuie evitat. 'ozele recomandate sunt de +:10 m& seara la culcare3 mai pu!in la v6rstnici 723+:+ m&8. Pre#e tare 2armaceutic69 comprimate3 nitrazepam 23+ m&. Ac9iu e terapeutic69 sedativ3 hipnotic i miorela%ant benzodia: zepinic; e2ectul se instaleaz( dup( B:1 or( i dureaz( ":8 ore. I !ica9ii terapeutice9 insomnie3 mai ales c6nd este provocat( de an%ietate. Mo! !e a!mi i5trare9 seara la culcare3 2:) comprimate 7+:10 m&8 la adul!i3 1:2 comprimate la copii i la b(tr6ni. Reac9ii a!ver5e9 este .n &eneral bine suportat3 dere&leaz( mai pu!in ca hipnoticele barbiturice modelul 2iziolo&ic al somnului; uneori somnolen!( sau buim(ceal( la trezire 7mai ales c6nd se administreaz( repetat8; b(tr6nii pot prezenta st(ri con2uzionale 7se recomand( doze mici8; mai rar sc(derea libidoului3 hipotonie muscular(3 ame!eli3 artral&ii 7tratament .ndelun&at cu doze mari8. 4tilizarea abuziv( prelun&it( poate 2i cauz( de dependen!( de tip barbituric. Co trai !ica9ii9 aler&ie la benzodiazepine3 insu2icien!( pulmonar( acut(3 deprimare respiratorie3 miastenie &rav(.

)1

-ruden!( sau se evit( .n primul trimestru de sarcin(; pruden!( la b(tr6ni3 bolnavi cu insu2icien!( respiratorie cronic( i cu ateroscleroz( cerebral( avansat( 7doze mici8. *u se administreaz( ambulatoriu persoanelor cu pro2esii care solicit( concentrarea intens( i prelun&it( a 2unc!iilor psihice 7o2eri3 dispeceri etc.8; b(uturile alcoolice trebuie evitate -ruden!( .n asocierea cu barbiturice3 neuroleptice3 sedative3 anal&ezice opioide 7poten!area e2ectului deprimant8.

7LUNITRA8EPAM
1e umire comercial69 0Mpnodorm3 *ilium3 HohMpnol. Pre#e rate 0e eral6 lunitrazepamul are propriet(!i asem(n(toare *itrazepamului. $ste indicat ca hipnotic 71:2m&8. 5n in<ec!ii intramusculare poate 2i 2olosit .n cadrul premedica!iei anestezice3 iar in<ectat intravenos este utilizat pentru inducerea anesteziei sau pentru narcoanal&ezie 7.n asociere cu un opioid8. Pre#e tare 2armaceutic69 2iol( a 2 m& 2lunitrazepam P 1 2iol( a 1 ml dizolvant 7pentru diluare e% tempore i in<ectare i.m. sau i.v. lent8. Ac9iu e terapeutic69 hipnotic i sedativ intens3 precum i an%iolitic3 miorela%ant3 anticonvulsivant 7caractere speci2ice seriei benzodiazepinice8. -rovoac( un somn pl(cut3 re&ulat i durabil. *u e%ercit( in2luen!( notabil( asupra 2unc!iilor cardio:respiratorii c6nd este administrat corect. I !ica9ii terapeutice9

)2

insomnii de diverse etiolo&ii; .n premedica!ia anestezic( 7suprim( an%ietatea preoperatorie i asi&ur( bolnavilor un somn reparator8 sin&ur sau asociat cu alte produse utilizate .n cadrul anesteziei 7neuroleptice3 sedative3 anal&ezice3 anticoliner&ice83 precum i .n provocarea narcozei prin inhala!ie. Mo! !e a!mi i5trare9 cu aviz medical3 .n raport cu v6rsta pacientului3 starea &eneral( i 2orma insomniei. 5n premedica!ia anestezic(9 1:2m& 70301+:0330m&FNilocorp3 i.m.8; .n provocarea narcozei 7.n scop anestezic89 1:2 m& 70301+:03030 m&FN&3 i.m. sau i.v. lent8. Reac9ii a!ver5e9 toleran!( e%celent(3 at6t .n ceea ce privete comprimatele3 c6t i 2iolele. 4neori pot ap(rea9 somnolen!(3 hipotonie muscular(3 oboseal(. -oten!eaz( ac!iunea unor medicamente asociate 7neuroleptice3 tranchilizante3 antidepresive3 hipnotice3 anal&ezice3 anestezice8. 'in aceleai motive3 b(uturile alcoolice sunt interzise .n decursul tratamentului. 1e recomand( cu pruden!( conduc(torilor auto. pacien!ilor .n v6rst(. Co trai !ica9ii9 este contraindicat .n miastenia &ravis. iolele i.v. in<ectate prea repede pot e%ercita e2ecte respiratorii tranzitorii asupra

)3

MI1A8OLAMUM
1e umire comercial69 'ormicum; ulsed in<ection. Pre#e tare 2armaceutic69 comprimate a J3+ m& i 1+ m&3 con!in6nd midazolam sub 2orm( de maleat; 2iole a 1 ml 7+ m&83 3 ml 71+ m&83 + ml 72+ m&8 i 10 ml 7+0 m&83 con!in6nd midazolam pentru utilizare i.m.3 i.v. i intra:rectal( 72(r( solvent or&anic3 &ata de in<ectare8. Ac9iu e terapeutic69 'ormicum este un inductor al somnului3 caracterizat printr:un debut rapid al ac!iunii3 remanen!( scurt( .n or&anism3 e2icacitate constant( i dozare uoar(. $%perimentele clinice controlate3 ca i testele .n laboratoare specializate au ar(tat c( 'ormicum scurteaz( adormirea i prelun&ete durata somnului .n a2ara oric(rei modi2ic(ri cantitative a H$M. aza de ve&he este redus(3 iar calitatea somnului este .mbun(t(!it(. 5n &eneral3 timpul scurs .ntre administrarea 'ormicum i adormire este mai mic de 20 de minute3 iar durata somnului revine3 de re&ul(3 la o durat( normal( corespunz(toare v6rstei pacientului.

))

#a trezire3 pacientul se simte proasp(t i odihnit. 'up( o dozare adecvat( i un somn de durat( normal( nu a 2ost observat( nici o diminuare a per2orman!elor sau a reac!iilor pacientului. Midazolamul3 substan!a activ( a medicamentului3 are3 de asemenea3 propriet(!i anticonvulsivante3 an%iolitice i miorela%ante. 5n unele cazuri3 midazolamul a 2ost administrat peste 1+0 de zile 2(r( a se constata 2enomene de toleran!( sau acumulare. Cercet(rile to%icolo&ice au demonstrat mar<a terapeutic( lar&( a acestui medicament3 chiar i .n doze de c6teva sute de ori mai mari dec6t cele recomandate terapeutic. *u au 2ost raportate e2ecte embrioto%ice3 terato&ene sau muta&ene. I !ica9ii terapeutice9 tulbur(ri ale ritmului somnului i toate 2ormele de insomnie; .n particular3 .n tulbur(rile de adormire3 ini!iale sau dup( trezirea prematur(; sedarea .n premedica!ia dinaintea interven!iilor chirur&icale sau a procedurilor dia&nostice. Mo! !e a!mi i5trare9 doza uzual( pentru adult este de J3+:1+ m&. 'in cauza remanen!ei scurte a midazolamului .n or&anism3 'ormicum poate 2i luat .n oricare moment al zilei3 av6nd ca rezultat cel pu!in ) ore de somn netulburat. *u trebuie s( e%iste nici temerea c( ar putea ap(rea e2ecte reziduale. 'atorit( debutului rapid al ac!iunii3 'ormicum trebuie luat imediat .nainte de culcare. Comprimatul trebuie luat .ntre&3 cu lichid su2icient. I !ica9ii 5peciale9 la pacien!ii .n v6rst( sau debilita!i3 doza recomandat( este de J3+ m&. Aceeai doz( se aplic( i pacien!ilor cu insu2icien!( renal( iFsau hepatic(. Ca premedica!ie3 se administreaz( oral 1+ m& 'ormicum3 cu 30:"0 de minute .naintea opera!iei3 cu

)+

e%cep!ia cazurilor .n care este pre2erat( calea i.v. Reac9ii a!ver5e9 'ormicum este .n &eneral bine tolerat i are mar<( terapeutic( lar&(. *u au 2ost semnalate modi2ic(ri ale tabloului san&uin sau ale 2unc!iei renale ori hepatice. Harele reac!ii adverse .nre&istrate se datoreaz( e2ectului sedativ al medicamentului i sunt dependente de doz(. $le dispar .n &eneral la reducerea dozei. 5n cazul unei terapii de lun&( durat(3 pot ap(rea 2enomene de toleran!( la pacien!ii predispui3 ca la toate celelalte medicamente hipnotice3 sedative i tranchilizante. 5n cazuri rare3 la pacien!ii care au 2ost trezi!i prin stimuli neobinui!i .n timpul primelor 2:3 ore de somn de la administrarea medicamentului3 s:a putut observa o pierdere a memoriei 7episod amnezic8 privind activitatea de zi cu zi3 .n timpul acestei 2aze de trezire 7de e%emplu3 pre&(tirea unei mese3 scrierea unei scrisori8. 5n scopul de a putea stabili susceptibilitatea pacientului 2a!( de acest 2enomen este de pre2erat ca prima doz( de 'ormicum s( 2ie luat( .n mediul 2amilial. I terac9iu i9 .n timpul test(rilor clinice3 'ormicum a 2ost administrat .mpreun( cu medicamente variate precum9 antidiabetice orale3 anticoa&ulante3 a&en!i cardio:vasculari. *u au 2ost constatate interac!iuni. 1e recomand( precau!ie atunci c6nd 'ormicum este luat .mpreun( cu sedative centrale iFsau alcool3 datorit( ac!iunii de poten!are reciproc(. Co trai !ica9ii9 'ormicum nu este indicat .n tratamentul primar al insomniei3 .n psihoze i .n depresiile psihice severe. 5n aceste cazuri3 su2erin!a de baz( trebuie tratat( ini!ial. Ca i pentru alte sedative3 se recomand( aten!ie sporit( la pacien!ii cu su2erin!e cerebrale or&anice3 insu2icien!( respiratorie sever( sau cei la

)"

care starea &eneral( a s(n(t(!ii este precar( 7hipersensibilitate la medicamente8. #a pacien!ii cu miastenia &ravis3 c(rora li se prescrie 'ormicum3 trebuie avut( .n vedere sl(biciunea muscular( pree%istent(. 5n cazul 'ormicum3 se va !ine cont de principiul medical &eneral de a nu se administra medicamente .n stadiile ini!iale de evolu!ie ale sarcinii3 cu e%cep!ia cazurilor c6nd ele sunt absolut necesare. Atunci c6nd medicamentul este utilizat .n concordan!( cu instruc!iunile date3 nu se constat( e2ecte secundare. -acien!ii trebuie aten!iona!i s( nu conduc( autovehicule sau s( manevreze maini periculoase3 .n primele " ore de la administrarea medicamentului.

)J

CINOLA8EPAMUM
1e umire comercial69 ,erodorm Pre#e tare 2armaceutic69 comprimate3 cinolazepam )0 m& per comprimat. I !ica9ii terapeutice9 tulbur(ri de somn cu di2erite etiolo&ii3 care necesit( tratament medicamentos3 pe c6t este posibil dup( eliminarea cauzelor somatice i de mediu. Mo! !e a!mi i5trare9 Cinolazepam se .n&hite .ntre&3 cu ap(3 cu apro%imativ 30 minute .nainte de ora dorit( pentru declanarea somnului. *u trebuie in&erat dup( mas(. Aratamentul trebuie corelat cu necesit(!ile individuale i durata acestuia trebuie redus( la minimum. 'oza uzual( pentru adul!i este 1 comprimat. #a pacien!ii .n v6rst(3 pentru care doza ini!ial( este de B comprimat3 este recomandat un doza< 2oarte atent 7pericol de apari!ie a reac!iilor parado%ale8. 1unt necesare precau!ii i .n cazul maladiilor hepatice i renale3 al

)8

st(rilor de debilitate 2izic( i al hipoalbuminemiei. -rodusul nu este adecvat tratamentului de lun&( durat(. 5n prezent nu e%ist( date e%perimentale despre tratamente mai lun&i de 3 s(pt(m6ni. 5ntreruperea tratamentului trebuie 2(cut( prin reducerea pro&resiv( a dozei. Reac9ii a!ver5e9 modi2ic(ri de comportament9 pierderea capacit(!ii de concentrare3 somnolen!(3 modi2ic(ri .n activitatea motorie3 a&ita!ie3 st(ri depresive3 con2uzie; sistem nervos ve&etativ9 usc(ciunea &urii3 &rea!(3 v(rs(turi3 diaree; aparat cardiovascular9 lipotimie3 ame!eli3 hipotensiune3 tahicardie; altele9 dureri de cap3 prurit3 senza!ie de 2oame3 a&ita!ia picioarelor. 'oar rareori determin( la trezire somnolen!(3 ame!eli3 dureri de cap i sl(biciune muscular(. Cel mai adesea sunt a2ecta!i pacien!ii cu debilitate 2izic( sau cei v6rstnici3 cu capacit(!i metabolice i e%cretorii reduse. 1poradic au 2ost observate reac!ii parado%ale sub 2orma st(rilor de a&ita!ie cu con2uzie i delir. 1unt de ateptat i pentru Cinolazepam e2ectele secundare care .nso!esc tratamentul cu benzodiazepine3 cum ar 2i amnezia antero&rad(. $2ectul ?reboundQ dup( .ntreruperea brusc( a administr(rii medicamentului9 iritabilitate3 insomnie3 an%ietate3 transpira!ie e%cesiv(3 tremor3 tonus muscular crescut i convulsii. 'atorit( utiliz(rii .ndelun&ate i neautorizate se poate instala dependen!a 2izic( i psihic(. Co trai !ica9ii9 hipersensibilitate la benzodiazepine; into%ica!ie acut( cu alcool3 hipnotice3 anal&ezice3 neuroleptice3 antidepresive sau litiu; abuz sau dependen!( 2a!( de alcool i medicamente3 chiar .n antecedente. -recau!ii .n caz de miastenia &ravis3 dis2unc!ii hepatice i renale3

)9

insu2icien!( cardiovascular(3 la pacien!ii cu a2ec!iuni cerebrale3 .n v6rst( sau cu debilitate 2izic( avansat(. *u a 2ost stabilit( si&uran!a administr(rii la copii. *u se administreaz( .n timpul sarcinii i al(pt(rii. I terac9iu i me!icame toa5e9 creterea e2ectului datorit( administr(rii concomitente de sedative3 antidepresive 7.n special de tipul Amitriptilinei83 anestezice3 anal&ezice centrale3 antihipertensive3 mio: rela%ante i datorit( in&estiei de alcool. 5n cazul administr(rii simultane de opioide sau hipnotice3 depresia respiratorie nu poate 2i e%clus(. Precau9ii9 la .ntreruperea brusc( a tratamentului pot ap(rea tulbur(ri de somn. 5ntreruperea tratamentului trebuie s( se 2ac( treptat3 deoarece la oprirea brusc( a administr(rii pot ap(rea e2ecte de rec(dere somatic( i psihic(. 1ensibilitatea la Cinolazepam poate 2i accentuat(3 .ndeosebi la pacien!ii .n v6rst( i la pacien!ii cu leziuni cerebrale sau insu2icien!( respiratorie.

+0

%(+I-*.I %( 'I'(+I%I/%I1/2 ?LUTETHIMI1UM


1e umire comercial69 ,lutetimid3 Hi&eno%. Pre#e tare 0e eral6 ,lutetimida are efect hipnotic rapid i de durat scurt . 1cade timpul de somn rapid i de somn cu unde lente 7.ndeosebi stadiul )83 2(r( s( modi2ice 7pentru dozele terapeutice8 timpul total de somn i num(rul de treziri. 5n plus3 are aciune anticolinergic peri2eric( central(. Are proprieti inductoare enzimatice marcate. -rezint( numeroase interac!iuni medicamentoase3 similare celor ale barbituricelor. ,lutetimida provoac( rareori somnolen!( la trezire3 iar sedarea rezidual( este minor(. Icazional poate 2i cauz( de &rea!(3 v(rs(turi3 oscila!ii tensionale3 erup!ii cutanate. Hiscul de dependen!( este relativ mare. Lnto%ica!ia acut( are aceleai mani2est(ri; deprimarea respiratorie este obinuit mai slab(3 dar

+1

deprimarea circulatorie poate 2i mai pronun!at( dec6t pentru barbiturice; blocarea coliner&ic( se mani2est( prin usc(ciunea &urii3 atonie &astrointestinal( i vezical(3 midriaz( marcat(3 hipertermie. 'ozele poten!ial letale sunt de 8:20 &. 1e administreaz( oral3 doza hipnotic( 2iind de 2+0:+00m&. -rezint( aceleai dezavanta<e ca barbituricele. $ste contraindicat( la bolnavii cu por2irie hepatic(. Pre#e tare 2armaceutic69 comprimate a &lutetimid( 032+&. I !ica9ii terapeutice9 insomnii; premedica!ie .n chirur&ie i obstetric(. Mo! !e a!mi i5trare9 c6te 1:2 comprimate 7032+ :03+&8 la culcare sau .n seara dinaintea interven!iei chirur&icale3 eventual cu o or( .naintea acesteia. Reac9ii a!ver5e9 ocazional buim(ceal( la trezire3 &rea!(3 vom(3 oscila!ii tensionale3 erup!ii cutanate aler&ice; 2oarte rar reac!ii aler&ice severe3 por2irie3 discrazii san&uine 7purpur(3 trombocitopenie3 anemie aplastic(3 leucopenie8. Aratamentul .ndelun&at abuziv poate determina dependen!(. Co trai !ica9ii9 aler&ie la &lutetimid(3 &laucom cu un&hi .n&ust. 1t(ri de deprindere central(3 aler&ie sau intoleran!( la barbiturice3 por2irie hepatic( acut(3 insu2icien!( respiratorie3 insu2icien!( hepatic( i insu2icien!( renal( avansat(. Contraindicat3 de asemenea3 .n leziuni miocardice &rave3 dureri rebele3 alcoolism sau dependen!( medicamentoas( .n antecedente. -ruden!( la b(tr6ni i la copii3 la 2emeile .ns(rcinate i .n perioada de al(ptare. 1e evit( la persoanele cu pro2esii ce impun per2orman!e psiho:

+2

motorii ri&uroase. -ruden!( la asocierea cu alte deprimante centrale3 inclusiv b(uturile alcoolice 7siner&ism8. -oate sc(dea e2icacitatea enitoinei3 anticoa&ulantelor cumarinice3 ,riseo:2ulvinei3 Hi2ampicinei3 a medica: mentelor steroidice3 inclusiv asocia!iile estro:pro&estative3 acestora8. 2enotiazinelor3 antidepresivelor triciclice 7prin creterea metaboliz(rii

'roduse #nrudite cu benzodiazepinele 8OPICLONUM


1e umire comercial69 Als:/opiclon3 Lmovane. Pre#e tare 2armaceutic69 comprimate a J3+ m& zopiclone. Ac9iu e terapeutic69 sedativ3 anticonvulsivant i rela%ant muscular din clasa cMclopMrolonelor. -rodusul este un 2oarte bun hipnotic = 2avorizeaz( instalarea somnului3 prelun&ete perioada total( a acestuia3 reduce num(rul de .ntreruperi ale somnului i asi&ur( o stare bun( la trezire. /opiclonum nu modi2ic( 2azele somnului i nu determin( e2ect rebound dup( .ntrerupere. 5n &eneral la doza terapeutic(3 de J3+ m&3 produsul este 2oarte bine tolerat3 2(r( a determina e2ecte reziduale a doua zi dup( utilizare 7sedare3 tulbur(ri psihomotorii3 modi2ic(ri co&nitive8. I !ica9ii terapeutice9 insomnii trec(toare sau cronice3 di2icult(!i .n instalare sauFi men!inerea somnului. Mo! !e a!mi i5trare9 per os3 seara J3+ m&3 la nevoie doza put6nd

+3

crete la 1+ m&. Reac9ii a!ver5e9 sunt reduse3 pot ap(rea rar senza!ie de &ur( uscat(3 dezorientare3 somnolen!(3 necoordonare neuro:muscular(3 depresii3 ce2alee. Precau9ii9 la persoanele care e2ectueaz( activit(!i ce necesit( o bun( coordonare neuro:motorie. Co trai !ica9ii9 nu se cunosc.

8OLPI1EMUM
1e umire comercial69 /olpidem3 1tilno%. Pre#e tare 2armaceutic69 comprimate 2ilmate3 divizabile3 con!in6nd 10 m& zolpidem. Ac9iu e terapeutic69 hipnoinductor. I !ica9ii terapeutice9 tratamentul de scurt( durat( al insomniei .n situa!ia c6nd aceasta este handicapant( i insuportabil( pentru pacient. Ca i pentru oricare alt hipnotic3 utilizarea de lun&( durat( nu este recomandat(3 iar durata unui tratament nu trebuie s( dep(easc( ) s(pt(m6ni. Mo! !e a!mi i5trare9 per os. Adul!i sub "+ ani9 10 m& .nainte de culcare. -acien!ii cu v6rst( mai mare de "+ ani9 B comprimat .nainte de culcare i3 la nevoie3 se poate a<un&e la ma%imum 1 comprimatFzi. Co trai !ica9ii9 hipersensibilizare la produs3 copii sub 1+ ani3 2emei .n cursul sarcinii i 2emei care al(pteaz(. Reac9ii a!ver5e9 rela!ia e2ectelor nedorite ale zolpidemului .n raport cu doza de utilizare este evident(3 mai ales .n cazul unor reac!ii

+)

ale sistemului nervos central3 ca de e%emplu9 somnolen!( diurn(3 reac!ii lente3 con2uzie3 oboseal(3 dureri de cap3 ame!eal(3 sl(biciune muscular(3 ata%ie3 diplopie. Aceste 2enomene pot3 de obicei3 s( apar( la .nceputul tratamentului. Aulbur(ri &astrointestinale3 de libido sau reac!ii cutanate au 2ost semnalate ocazional. I amnezie antero&rad( poate surveni utiliz6nd dozele terapeutice3 riscul 2iind ma<orat .n cazul unor doze mai mari. $2ectele amnezice pot 2i asociate cu un comportament neobinuit. Heac!ii psihiatrice sau parado%ale9 reac!ii de tip nelinite3 insomnie a&ravat(3 a&ita!ie3 iritabilitate3 a&resivitate3 accese de pesimism3 comaruri3 halucina!ii3 comportament neobinuit3 somnambulism. Aceste reac!ii sunt rare i mai probabile la persoanele v6rstnice. C6nd /olpidemul este 2olosit potrivit recomand(rilor .n ceea ce privete posolo&ia3 durata tratamentului i precau!iile3 riscul 2enomenului de dependen!( ori de revenire a insomniei este minim. Aotui .n cazul pacien!ilor cu antecedente de alcoolism sau utilizare de dro&uri3 ori cu tulbur(ri psihice3 la utilizarea /olpidemului3 nerespect6nd recomand(rile medicului3 au 2ost observate 2enomene de intoleran!(3 dependen!( sau revenire a insomniei. I depresie latent( poate 2i observat( .n timpul 2olosirii /olpidemului. Cum insomnia poate 2i un simptom al depresiei3 starea pacientului trebuie reevaluat( de c(tre medic dac( insomnia persist(. Precau9ii9 se impun precau!ii .n administrare .n caz de a2ectare a 2unc!iilor renale i hepatice3 la pacien!ii cu miastenia &ravis3 alcoolici.

++

Hipnotice i sedative #n combinaii (e!clusiv barbiturice) SE1OCALM


Pre#e tare 2armaceutic69 produs natural ob!inut dintr:un amestec de plante medicinale i ulei volatil3 condi!ionat sub 2orm( de comprimate. Compo#i9ie9 RpF Chelidonium ma<us 0Mssopus o22icinalis Iri&anum vul&are #eonurus cardiaca Cratae&us mono&Mna Ailia species Arnica montana Aetheroleum oeniculi Ac9iu e terapeutic69 2itocomple%ul de principii active din

+"

asocierea de plante medicinale al produsului 1edocalm determin( .n or&anism o ac!iune moderat sedativ( i antispastic( la nivelul sistemului nervos ve&etativ. 5n paralel3 determin( i o uoar( ac!iune hipotensiv(. I !ica9ii terapeutice9 .n st(ri de hipere%citabilitate nervoas(; an%ietate; distonie neurove&etativ(; tulbur(ri de clima%; la persoanele care lucreaz( .n condi!ii de stres3 cu predispozi!ie la sindromul de suprasolicitare3 este indicat a se 2olosi pro2ilactic. Mo! !e a!mi i5trare9 intern3 la adul!i3 pro2ilactic9 1:2 comprimateFzi timp de J zile; curativ9 1:) comprimateFzi3 timp de 1) zile. Co trai !ica9ii9 hipotensiune3 a2ec!iuni renale &rave.

+J

SE1ATIV PC
Pre#e tare 2armaceutic69 comprimate con!in6nd remedii .n dilu!ii homeopate3 .n cantit(!i e&ale 703+ m&89 RpF Aconitum napelus "C0 Belladonna "C0 Calendula o22icinalis "C0 Abrus precat. "C0 Chelidonium ma<us "C0 Eiburnum opulus "C0 I !ica9ii9 st(ri de an%ietate i de emotivitate; tulbur(ri de somn; 2olosirea .n e%ces a computerului. Mo! !e a!mi i5trare9 se su& lent c6te 2 comprimate de 3 oriF zi. aa 03+ m&

+8

&I&LIO?RA7IE
$. 1umitru 1o're5cu = ? armacoterapie@ vol. L i vol. LL3 $ditura Medical(3 Bucureti 1990 ). Co 5ta ti i!i Bucureti3 199) *. Cor elia 7ica A ? -roduse 2armaceutice rom6neti 2olosite .n practica medical(@3 $ditura Medical(3 Bucureti 198+ +. Stroe5cu V. A ? armacolo&ie clinic(@3 $ditura Medical(3 Bucureti 19J2 ,. Al. 1umi ic6 Moi5e5cu A ?Modul de administrare al medicamentelor@3 $ditura Medical(3 Bucureti 1990 -. At"a a5iu = ?$lemente de psiholo&ie medical(@3 $ditura Medical(3 Bucureti3 1993 E. Cucu = ?Medicina psihosomatic(@ $ditura Medical(3 Bucureti3 199) F. ?. Io e5cu = ?-sihosomatica@ $ditura Rtiin!i2ic( i M. A ? armacolo&ie = manual pentru .nv(!(m6ntul sanitar postliceal@3 $ditura 'idactic( i -eda&o&ic(3

+9

$nciclopedic(3 Bucureti3 1990 G. Pro2. !r. 1a ?eor0e5cu = -roduse 2armaceutice 200+3 $ditura *a!ional3 Bucureti3 200+ $H. IIIII = A&enda Medical( 200+ $$. Pro2. !r. 1a ?eor0e5cu = ?-roduse 2armaceutice 200+@3 $ditura *a!ional3 Bucureti 200+

$). IIIII = ?*omenclator de medicamente@ $di!ia 200)