Sunteți pe pagina 1din 5

REFERAT LA CHIMIE Subiectul referatului: POLUAREA AERULUI,A APEI SI A SOLULUI

Numele elevului:Nicolovici Ro!a"a Maria Cla#a:a $ a % Numele &rofe#orului:'ava" Simo"a

POLUAREA AERULUI,A APEI SI A SOLULUI ( %e la a&aritia #a,omul a i"flue"tat me)iul #i a im&licat eco#i#temele,i" #co&ul i")e&li"irii "ece#itatilor #ale* O )ata cu cre#terea &o&ulatiei,multe eco#i#teme "aturale # au tra"#format i" eco#i#teme ale a#e+arilor uma"e,cu urmatoarele co"#eci"te: )i#tru,erea #au afectartea bioce"o+elor "aturalemo)ificarea calitatii aerului,a&ei,#olului &ri" )iferite )e#euri )e ori,i"e me"a.era,i")u#triala #i a,ricola/,u"oaie,)eter,e"ti,&e#tici)e,)e#euri ra)ioactive,re+i)uuri i")u#triale etc*0i"tro)ucerea )e #&ecii "oi )e &la"te #i a"imale etc* ( Poluarea co"#ta i" im&urificarea me)iului cu )iferite #ub#ta"te &olua"ti )atorita activitatilor uma"e*Ea actio"ea+a i" atmo#fera,a&a #i #ol* ( Poluarea atmo#ferei ( Aerul e#te i+vorul )e o!i,e" al vietuitoarelor,"ece#ar re#&iratiei*El e#te ,e"eratorul )e e"er,ie &ri" ar)erile )iferitelor #ub#ta"te*I" acela#i tim& aerul e#te #ur#a )e )io!i) )e carbo" "ece#ar foto#i"te+ei,#ur#a )e a+ot "ece#ar &la"telor etc* ( Poluarea aerului #e &ro)uce &ri" emi#ia u"or ,a+e #i &ulberi #oli)e fi"e i" atmo#fera /&rove"ite )i" ar)erile )iferitilor combu#tibili ca#"ici,combu#tibili i")u#triali,combu#tibili &e"tru motoarele ma#i"ilor )e tra"#&ort etc*0 ( I" atmo#fera au fo#t &u#e i" evi)e"ta &e#te 122 #ub#ta"te &olua"te )i"tre care mai im&orta"te #u"t:

)io!i)ul )e #ulf #i o!i+ii )e a+ot care im&reu"a cu a&a )au "a#tere &loilor aci)e ce co"ti" aci) #ulfuric #i a+otic-ace#tea ar) te#uturile #u&erficiale ale &la"telor,)etermi"a") i" cele )i" urma u#carea ace#tora-irita or,a"ele )e #imt-mo)ifica &H ul #olului etc* )io!i)ul )e carbo" i" e!ce# favori+ea+a reti"erea cal)urii la #u&rafata &ama"tului,im&ie)ica") reflectarea ei i" #traturile atmo#ferice-#e &ro)uce a#a "umitul efect )e #eara,cu im&licatii mari la "ivelul &la"etei/to&irea ,3etarilor &olari,i"u")atii etc*03i)rocarburile florurate #au clorurate,care afectea+a #tratul )e o+o" cu rol i" filtrarea #i reti"erea ra)iatiilor ultraviole"tealti o!i+i,)ar mai ale# a"3i)ri)a #ulfurica,care i" co")itii )e umi)itate a)mo#ferica i" &re+e"ta u"ui #trat )e aer cal),imbo,ate#te atmo#fera #ub forma )e aero#oli,forma") u" com&u# to!ic "umit #mo,/ceata0*Ace#ta i",reu"ea+a re#&iratia vietuitoarelor #i )imi"uea+a e!&u"erea la #oare/foto#i"te+a0* ( Ca ma#uri im&otriva &oluarii atmo#ferice mai im&orta"te #u"t: )imi"uarea emi#iilor )e ,a+e #i &ulberi i" aer cu a.utorul filtrelor #i a u"or #i a u"or te3"olo,ii mo)er"e a&licate i" i")u#triaeco"#truirea )e ve3icule cat mai &uti" &olua"te&la"tarea u"or +o"e ver+i )e &rotectie)otarea ec3i&ame"telor i")u#triale &olua"te cu i"#talatii )e reti"ere/filtre0#au "eutrali+at a &olua"tilor atmo#ferici&ro)ucerea e"er,iei &ri" &roce)ee "e&olua"te/#olar,eolia"0utili+area carbura"tilor "e&olua"ti )e catre autove3icule #au )otarea ace#tora cu filtre #&ecialee!ti")erea #i &rote.area #&atiilor ver+i,a &arcurilor,a ,ar)urilor vii etc*&rote.area &a)urilori"ter+icerea cla!o"atului #i a altor #ur#e ,e"eratoare )e +,omot etc* ( Poluarea a&ei ( A&a e#te "ece#ara vietii*Ea e#te folo#ita a&roa&e i" toate #ectoarele )e activitate ale omului,i" co"#umul ca#"ic,i" &ro)ucerea )e e"er,ie,ca mi.loc )e tra"#&ort etc* ( Sca)erea calitatii a&ei #e )atorea+a: a&elor re+i)uale i")u#trialea&elor me"a.ere)iferitelor #ub#ta"telor folo#ite i" a,riculturaimbo,atirii cu #ub#ta"te or,a"ice ca urmare ca urmare a )e&o+itelor )e ,u"oaie #i re#turi me"a.ere,a &reluarii u"or i",ra#ami"te etc* ( Poluarea a&elor )uce la )imi"uarea &ro)uctiei )e bioma#a,u"eori afecta") &a"a la )i#&aritie u"ele or,a"i#me-)e a#eme"ea,&uter"ica )e+voltare a fito&la"to"ului &oate )uce la )e,ra)area eco#i#temelor re#&ective ca urmare a li&#ei )e o!i,e" care #e ma"ife#ta* ( Cele mai im&orta"te ma#uri im&otriva &oluarii a&ei #u"t urmatoarele: co"#truirea )e bara.ee&urarea a&elor re+i)uale/cu a.utorul filtrelor,a u"or #ub#ta"te c3imice #au a u"or bacterii bio)e,ra)a"te etc*0-

co"#truirea )e ba+i"e #&eciale )e colectare a )e#eurilor #i re+i)uurilor,&e"tru a im&ie)ica )ever#area )irecta a ace#tora i" a&ele )e #u&rafataco"#tructia )e +o"e )e &rotectie a a&elorco"#truirea u"or #tatii )e e&urare a a&elor re+i)uale ale localitatilore!ecutia lucrarilor )e i")i,uire #i )e co"#truire a u"or bara.e#a "u #e aru"ce #i #a "u #e )e&o+ite+e &e maluri #au i" albiile raurilor )e#euri )e orce fel etc* ( Poluarea #olului ( Solul e#te #&atiul )e viata &e"tru "umeroa#e vietuitoare,)ar #i ba+a )e co"#tructie &e"tru a#e+arile uma"e,)rumuri etc* ( Poluarea #olului e#te #tra"# le,ata )e &oluarea aerului #i a a&ei*Ea #e &ro)uce i"#a,mai ale#,cu &e#tici)e #i i",ra#ami"te c3imice &e ba+a )e a+ot #i fo#for*O &arte )i"tre ace#tea a.u", i" cor&ul a"imalelor #i al omului,altera") fu"ctia )iferitelor or,a"e* ( %i"tre ma#urile im&otriva &oluarii #olului mai im&orta"te #u"t: co"#tructia u"or +o"e )e )e&o+ite a ,u"oaielor)imi"uarea ero+iu"ii #olului &ri" &la"tarea arborilorfolo#irea .u)icioa#a a i",ra#ami"telor,&e#tici)elor,&recum #i a meto)elor a,rote3"ice care #&ore#c fertilitatea #olurilor etc* co"#truirea )e #&atii )e e&urare a a&eimo)er"i+area ,ro&ilor )e ,u"oiri)icarea "ivelului )e #ecuritate "uclearaco"trolul &oluarii i")u#triale #i a #ub#ta"telor c3imice utili+ate i" &roce#ele i")u#trialeme"ti"erea #u&rafetelor im&a)urite #i utili+area lem"ului &a)urilor "umai i" limita a&robata &ri" le,ecombaterea ero+iu"ii #oluluicolectarea re+i)uurilor me"a.ere i" reci&ie"te #&eciale,&e #ortime"te/#ticla,metal,3ar4tie,material &la#tic etc*0 #i reciclarea ace#tora etc* ( Poluarea e#te re+ultatul activitatilor uma"e,mai ale# )i" i")u#trie,a,ricultura,tra"#&orturi*Ea are ca efect )e,ra)area me)iului i"co".urator*Poluarea mo)ifica circuitele bio,eoc3imice )i" "atura,cu co"#eci"te ,rave &e"tru i"trea,a &la"eta* ( Poluarea "aturala e#te &rovocata )e cau+e "aturale:i"u")atii,alu"ecari )e tere",)e&o+ite #e)ime"tare &ro)u#e )e va"t etc* ( Poluarea artificiala a&are ca efect al activitatii omului*Sur#ele )e &oluare #u"t cu"o#cute )e la &oluarea aerului,a&ei,#olului* ( Poluarea cu i",ra#ami"te c3imice/mai ale#,cu a+ot #i fo#for0are efect "e,ativ a#u&ra:fertilitatii,#tructurii #i ca&acitatii #olului )e reti"ere a a&ei,&recum #i a#u&ra or,a"i#melor )i" #ol* (

A&licarea e!ce#iva a i",ra#ami"telor )e&a#e#te ca&acitatae )e ab#orbtie a &la"telor #i a#tfel,a+ot+tii #au fo#fatii a.u", i" a&ele freatice #i )e aici,i" cor&ul &la"telor #au al a"imalelor/vite,&e#ti etc*0#i,i" fi"al,i" cor&ul omului* ( Situatiile )e &oluare cu"o#cute )e "oi #u"t:ce"u#a,carbu"ele "ear#,&ulberi,&raful re+ultat )i" #faramarea )rumurilor,mi.loacele )e tra"#&ort,)e#euriile i")u#triale #i ,a+ele )e e#a&ame"t* ( Factorii &olua"ti )i" +o"a i" care locuim #u"t:carbu"ele,,a+ele )e e#a&ame"t #i mi.loacele )e tra"#&ort* ( Co"#ervarea me)iului i"cu".urator re&rer+i"ta u" a"#amblu )e ma#uri ce trebuie luate &e"tru &reve"irea #i i"laturarea &oluarii,a )imi"uarii efectelor ei a#u&ra me)iului &ri" folo#irea celor mai &otrivite te3"olo,ii "e&olua"te,&ri" actiu"i care #a limite+e efectele )i#tru,atoare ale u"or fe"ome"e "aturale*Ma#urile &e"tru )imi"uarea actiu"ilor &olua"te a ,a+elor &ro)u#e &ri" ar)erea combu#tibililor fo#ili #u"t: tevile )e e#a&ame"t ale automobilelor #u"t &reva+ute cu co"vertoare catalice,care tra"#forma ,a+ele &olua"te i" &ro)u#i "e)au"atoritoate ma#i"ile vor fu"ctio"a cu carbora"ti fara &lumbcarbu"ii vor fi &relucrati i"ai"te )e a fi utili+ati la i"cal+irea locui"telor"oile termoce"trale#u"t &reva+ute cu )i#&o+itive &e"tru a reti"e )io!i)ul )e #ulf* ( Pe &la" i"ter"atio"al # au luat urmatoarele ma#uri: U"iu"ea Euro&ea"a a )at )i#&o+itie ca,&a"a i" a"ul 5226,toate ce"tralele)i" Euro&a #a re)uca cu 728 emi#ia )e )io!i) )e carbo"i" a"ul1995, la co"feri"ta )e la Rio )e :a"eiro,1;2 )e tari au 3otarat ca i" a"ul 5222,emi#ia )e ,a+e care &ro)uc efectul )e #era #a fie re)u#a la "ivelul a"ului 1992* ( Pe"tru a me"ti"e i" #tare "ealterata/a co"#erva0 factorii )e me)iu/a&a,aer,#ul0,a &reve"i #i combate fe"ome"ele "e)orite care &ro)uc &oluarea e#te "ece#ar #a #e re#&ecte &reve)erile Le,ii &rotectiei me)iului: am&la#area obiectivelor i")u#triale,a #tatiilor )e e&urare #i )e&o+itelor )e )e#euri me"a.ere la &eriferia localitatilor #au i" +o"ele )i" afara lorme"ti"erea,i"treti"erea #i )e+voltarea #&atiilor ver+i,a &arcurilor,arborilor #i arbu#tilor )e &rotectie #tra)alai"treti"erea #i i"frumu#etarea cla)irilor,a curtilor #i im&re.urimilor ace#tora,a #&atiilor ver+i )i" curti #i )i"tre cla)irii"treti"erea curata a luciilor )e a&a/a lacurilor,#a"turilor0 )i" &arcuri,+o"e )e a,reme"tb #i )e i"tere# turi#tic&rotectia &ei#a.ului #i me"ti"erea curate"iei #tra)ale* ( Lu&ta im&otriva &oluarii e#te o )atorie a "oa#tra,a tuturor,cei care )orim #a "e bucuram )e aer curat,)e le,ume,fructe #i &la"te #a"atoa#e,)e a&a bu"a )e baut,)e me)ii acvatice "e&olu"te* Toti oame"ii &la"etei trebue #a lu&te &e"tru folo#irea e"er,iei atomice i" #co&uri &a#"ice*Poluarea ra)ioactiva are u" im&act )i#tru,ator ra&i) a#u&ra uma"itatii< ( <<<Com&ortarea fiecaruia )i"tre "oi e#te )eci#iva i" &a#trareami"u"atei "oa#tre &la"ete*Toti trebuie #a "e #imtim re#&o"#abili #i #a lu&tam im&otriva &oluarii<<<

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate