Sunteți pe pagina 1din 184

Universitatea din Craiova Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie Catedra de Istorie

ISTORIA CONTEMPORAN

UNI!ERSA"

Curs destinat studen#ilor de la s$eciali%area Istorie-o limb i literatur strin, anul I!

Craiova &''(

CUPRINS

Introducere ............................................................................................. 3 Lumea la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului XX ........... Primul r!"#oi mondial $%&%'-%&%() ...................................................... % Consecin*ele primului conflict +lo#al .................................................... ,, -.olu*ia rela*iilor interna*ionale ntre anii %&%& i %&3& ........................ 3, -conomia mondial! n perioada inter#elic! ........................................ '3 Lumea ntre democra*ie i totalitarism $%&%&-%&3&) ............................. ' /l doilea r!"#oi mondial $%&3&-%&' ) ................................................... 0& Rela*iile interna*ionale dup! %&' . R!"#oiul rece ................................ (' -1pansiunea comunismului n lume ..................................................... &2 -.olu*ia Lumii a 3reia4 de la decoloni"are la postcolonialism 55..5%%% Lumea occidental! dup! %&' ............................................................%,% Pr!#uirea comunismului i sfritul r!"#oiului rece ...........................%32 -.olu*ii culturale n secolul XX ............................................................%'(

Introducere

6eacul trecut este n istoria umanit!*ii perioada cea mai dens! i accelerat!7 ca derulare a faptelor istorice7 contradictorie i comple1!7 fericit! dar i dramatic! prin consecin*ele unor procese i fenomene istorice derulate n plan spiritual7 politico-militar sau social. -ste cel de-al XX-lea secol al erei cretine7 secol n care +eniul uman a in.entat7 a produs cele mai spectaculoase lucruri7 astfel nct aceste cuceriri tiin*ifice i-au permis omului s! 8comprime8 timpul i s! 8scurte"e8 distan*e pentru a putea p!i pe Lun!. 9n acelai timp7 este i secolul n care sute de milioane de oameni au fost .ictimele r!"#oaielor7 re.olu*iilor7 epur!rilor etnice sau reli+ioase i a intoleran*elor ideolo+ice. Secolul XX 8a tre"it cele mai mari speran*e concepute .reodat! de omenire i a distrus toate ilu"iile i idealurile87 dup! cum afirma :e;udi <enu;in. 9nceputul7 dar n e+al! m!sur! finele acestui .eac au marcat profund contiin*a contemporaniet!*ii. Nu pu*ini au fost aceia care7 n =urul anului %&>>7 .or#eau de sfritul unei perioade numit! Belle Epoque i tr!iau an+oasa unui timp ce li se p!rea ostil. /st!"i7 cele#rul istoric #ritanic -ric ?o#s#a@n nu are 8nici o ndoial! cu pri.ire la faptul c! la sfritul anilor (> i nceputul anilor &> s-a nc;eiat o epoc! din istoria omenirii i a nceput alta8. Arancis AuBuCama este mai cate+oric dect istoricul en+le" i afirm! c! 8nu suntem numai martorii sfritului r!"#oiului rece sau al nc;eierii unei anumite perioade a istoriei post#elice ci i ai sfritului istoriei ca atare8. /m putea conc;ide c! fascina*ia i an+oasa secolului XX continu!. Iat! doar cte.a aspecte care conduc nu numai la ne.oia de a cunoate istoria contemporan! uni.ersal!7 ci mai ales la n*ele+erea cau"elor care au determinat o e.olu*ie sau alta din acest! perioad!7 la descifrarea mecanismelor sociale7 politice7 ideolo+ice7 spirituale care s! permit! oamenilor s! nu mai repete erorile 8de parcurs8 n e.olu*ia societ!*ii. Cursul este destinat studen*ilor care i .or face din istorie o profesie dar nu-i propune s! dea r!spuns la toate ntre#!rile pe care e.olu*iile istoriei contemporane uni.ersale le +enerea"! i nici s! pre"inte toate e.enimentele care au a.ut loc n acest timp. Nici nu ar fi posi#il. Se ncearc! s! se aduc! n fa*a studentului pasionat de istorie e.enimentele cruciale care au marcat
3

destinul omenirii n aceast! perioad! i s! pre"inte consecin*ele7 impactul acestora asupra indi.idului i a colecti.it!*ii. Sunt pre"entate muta*iile care au a.ut loc n e.olu*ia societ!*ii la finele secolului XIX i n primii ani ai .eacului7 urmnd descrierea episoadelor principale i a consecin*elor primului r!"#oi mondial. Deceniile de la i"#ucnirea primei confla+ra*ii mondiale pn! la cea de-a doua mare confla+ra*ie sunt a#ordate n liniile sale esen*iale prin trasarea e.olu*iilor din plan politic7 economic i cultural spiritual. -.enimentul cel mai spectaculos a fost .ictoria re.olu*iei #ole.ice din octom#rie %&%2 cnd p!rea c! re+imul li#eral se afl! n mare cri"! i sistemul economic i politic impro.i"at pe ruinele rurale euro-asiatice ale fostului imperiu *arist su# numele de socialism era o solu*ie. Pr!#uirea socialismului so.ietic i consecin*ele sale enorme au ar!tat c! acesta nu numai c! n-a fost o solu*ie7 dar a i +enerat o uria! "on! de incertitudine politic!7 de insta#ilitate7 ;aos i r!"#oi ci.il. -.enimentele de la =um!tatea secolului XX au fost marcate de o alian*! temporar! i #i"ar! a comunismului cu fascismul7 iar apoi cu li#eralismul n lupta cu na"ismul. Sistemul politic li#eral a fost ntr-un fel sal.at de comunism7 adic! tocmai de re+imul pe care dorea s!-l 8n+roape8. Sunt pre"entate n liniile lor esen*iale r!"#oiul rece7 natura7 limitele i deficien*ele fatale ale 8socialismului real87 confruntarea sa cu 8lumea li#er!8. Nu au fost eludate e.olu*iile din domeniul culturii i a ci.ili"a*iei uni.ersale n acest secol. Scopul cursului .a fi atins dac! .a contri#ui la cunoaterea i n*ele+erea liniilor de continuitate7 dar i de discontinuitate7 care au marcat profund lumea contemporan!.

Lumea la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului XX %. Impacul re.olu*iei industriale Lumea de la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul celui urm!tor a fost marcat! de apo+eul celei de-a doua re.olu*ie industriale. Pro+resul industrial s-a reflectat7 n primul rnd7 n apari*ia unor noi surse de ener+ie - petrolul i electricitatea - care au condus la de".oltarea transporturilor i telecomunica*iilor7 electricitatea - care au condus la de".oltarea transporturilor i telecomunica*iilor i au comprimat practic7 timpul i distan*ele. <etalur+ia i industria c;imic! au cunoscut o lar+! di.ersificare a produselor. E*elul i aluminiul au acti.i"at construc*iile de maini. /eronautica i construc*iile na.ale7 n+r!!mintele i materialele plastice7 m!tasea artificial!7 farmacia etc. au transformat radical modul de .ia*! al oamenilor $2F(). /cest fapt a determinat pe unii analiti 8ai duratei lun+i a secolului al XIX-lea8 s! afirme c! omenirea intrase pe deplin ntr-o nou! fa"! a de".oltarii sale - cea specific!7 celui de-al doilea .al8 $l'F33-3 ). Concomitent cu procesul de moderni"are7 economiile statelor au cunoscut i un fenomen de +lo#ali"are su# presiunea acceler!rii di.i"iunii sociale a muncii i creterea re*elelor de sc;im# care le+au diferite "one ale lumii $ F%%o-%%%). Pentru prima dat! comer*ul mondial a crescut mai repede dect produc*ia7 iar in.esti*iile i plasamentele de capital n afara *!rii de ori+ine au cunoscut o ade.!rat! 8.rst! de aur8. Institu*iile economice i financiare i-au modificat n mod esen*ial structura i func*iile ca urmare a pro+resului te;nic7 creterii produc*iei i desc;iderii pie*elor spre e1terior. /pari*ia trusturilor sus*inute de #!nci puternice au dinami"at produc*ia i pia*a7 dar a i falsificat n mod radical =ocul concuren*ei li#ere i e+ale care constituia unul din fundamentele capitalismului li#eral. Er+ani"area i planificarea produc*iei pe de-o parte7 standardi"area pe de alta au impulsionat specialitii i analitii economici s! caute i s! +!seasc! noi modele de de".oltare economic!. /ltfel spus7 caracterul tot mai dinamic al economiilor na*ionale care reclamau nu trud! cu orice pre*7 ci munc! indi.idual! inteli+ent! a cerut continua sporire a cunotin*elor de teorie i practic! economic! $%,F% ). 3ransform!rile i e.olu*iile din economie au produs muta*ii spectaculoase n plan social. 9n *arile a.ansate industrial *aranimea a pierdut teren n fa.oarea fermierului care a c!p!tat alura unui conduc!tor de ntreprindere. Ga"ndu-se pe o forma*ie te;nic! i f!cnd apel la cuceririle re.olu*iei industriale acesta a putut s! nfrunte cu succes pia*a a c!rui ori"ont a de.enit tot mai interna*ional. /cest proces a condus la masi.e de"loc!ri din
5

mediul rural i mi+r!ri c!tre cel ur#an7 care mpreun! cu industriali"area accelerat! .or determina creterea numeric! a lucr!torilor industriali. /cetia s-au constituit pro+resi. ntr-o 8clas!8 social! contient! de specificul i interesele proprii. $2F%%) E alt! consecin*! social! ma=or! a re.olu*iei industriale n 8societatea coului de fum8 H a fost i apari*ia 8+ulerelor al#e8 an+a=a*ii din ser.iciile pu#lice i pri.ate - care au constituit7 pentru ma=oritatea *!rilor a.ansate7 #a"a apari*iei clasei de mi=loc. 9n plan politic re.olu*ia industrial! a facut ca -uropa s! atin+! apo+eul ;e+emonic. Domina*ia european! s-a e1primat7 n primul rnd7 cantitati. dac! a.em n .edere c! <area Gritanie7 Iermania i Aran*a a.eau o pondere de aproape >J n comer*ul mondial7 n timp ce procentul Statelor Unite era de %%J7 adic! mai pu*in de =um!tate din cel #ritanic. /nali"nd modific!rile n raporturile de putere la scar! planetar! Pierre <il"a i Ser+e Gerstein au a=uns la conclu"ia c! suprema*ia european! poate fi caracteri"at!7 pentru aceast! perioad!7 prin patru tr!s!turi4 - principalele *ari industriali"ate europene importau &>J din totalul comer*ului sau produse primare ieftine i e1portau &>J produse manufacturate a c!ror .aloare a crescut prin prelucrare industrial!F - pre*urile comer*ului mondial se fi1au la #ursele de comer* ale #!trnului continentF - stapnirea mi=loacelor de transport7 mai ales maritime7 a asi+urat *!rilor industriali"ate europene un control e1clusi. al c!ilor comerciale implicnduse direct n distri#uirea i redistri#uirea materiilor prime i a celor industrialeF - re*eaua #ancar! european! a diri=at i controlat flu1urile de capitalF Lira sterlin! a fost un instrument eficace pentru pl!*ile interna*ionale i pentru plasamentul capital pe diferite pie*e ale lumii $2Fl3). Suprema*ia -uropei n raport cu alte "one ale lumii a fost dat! de o for*! demo+rafic! remarca#il! $popula*ia s-a multiplicat de ,7 ori n decursul sec.XIX)7 de un a.ans intelectual i te;nolo+ic $din %&>% pn! n %&%3 toate premiile No#el pentru tiin*! au apar*inut *!rilor europene)7 un ritm nalt de industriali"are $-uropa Eccidental! reali"a ''J din produc*ia mondial! industrial! i de o suprema*ie monetar! indiscuta#il!. De remarcat faptul c! n interiorul -uropei au a.ut loc reae"!ri ma=ore n ecua*ia de putere. Dei <area Gritanie r!mne polul financiar al lumii iar Aran*a cunote n 8la Gelle -poKue8 o real! prosperitate7 aceste dou! puteri n-au putut s! fac! fa*! ascensiunii +ermane. n timp ce creterea economic! #ritanic! a ncetinit7 ncepnd cu %((>7 dinamismul economiei +ermane a crescut i a ntrecut net i Aran*a7 care n %&%37 de e1emplu7 nu reali"a dect (J din sc;im#urile interna*ionale. 9n lumea e1traeuropean! impactul re.olu*iei industriale de la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul celui urm!tor a fost ine+al i cu efecte diferite. 9n cele dou! /merici i n "ona /sia Pacific doar dou! state cunosc
-1presie folosit! de /l.in 3offler pentru societatea industrial! a celui de-al 8doilea .al8 din e.olu*ia omenirii.
*

ritmuri spectaculoase4 SU/ i Laponia. Aor*a economiei americane s-a e1primat7 f!r! ndoial!7 n toate ramurile7 ns! creterile spectaculoase s-au nre+istrat n domeniul a+ricol unde s-a reali"at4 o p!trime din produc*ia de +ru7 =um!tate din #um#ac i trei sferturi la porum#F Saltul a fost i n domeniul industrial care a produs4 20J din produc*ia mondial! de c!r#unei 2-J la petrol i de %, J din produc*ia de automo#ile a Aran*ei care ocupa locul secund n lume. Re.olu*ia <ei=i n Laponia a captat dinamismele latente ale societ!*ii tradi*ionale i le-a transpus n lumea industrial! modern! astfel nct paternalismuli ierar;iile de tip a+ricol i feudal au fost asimilate n or+ani"area i conducerea ntreprinderilor. <arile fa#rici i ntreprinderi =apone"e au fost create de marile familii4 <itsui7 <utsu#isc;i7 Sumitomo sau :asuda. n prea=ma primului r!"#oi mondial economia =apone"! pre"enta tr!s!turi de moderni"are. $2F%0-%() /merica Latin! i /frica erau "onele n care nu numai c! re.olu*ia industrial! nu a p!truns ci s-a accentuat de"ec;ili#rul dintre resurse7 popula*ie i structurile economice. /frica nea+r! pre"enta o economie specific! structurilor coloniale n care au predominat mono produc*ia i mono e1portul. /ceeai situa*ie a fost caracteristic! i pentru /merica latin! cu toate c! ea s-a eli#erat7 pn! la =um!tatea sec.XIX7 de su# domina*ia colonial!. /stfel cauciucul i cafeaua repre"enta ,>J din e1portul Gra"iliei. Ma;!rul 2 J din cel al Cu#ei n timp ce /r+entina era un important +rnar pentru -uropa. Un sfert din teritoriul -+iptului era culti.at cu #um#ac7 iar tutunul era principala plant! de cultur! n 3urcia. /sia7 cu toate eforturile de moderni"are ntreprinse de India i C;ina7 n-a reuit s! ias! din napoierea economic!. Imperiul rus7 n contact cu /sia i -uropa a cunoscut o e.olu*ie am#i+u!. Plasat! pe unul din primele cinci locuri ntre puterile europene7 Rusia nu s-a ncadrat ferm pe calea moderni"!rii. -a a.ea toate caracteristicile unei societ!*i de tip ar;aic a c!rei de".oltare industrial! depindea7 la cump!na secolelor XIX i XX7 de mpo.!r!toare mprumuturi e1terne. ,. 6ia*a politic! ntre democra*ie li#eral! i re+imuri autoritare C!tre sfritul .eacului al XIX-lea i7 mai ales7 la nceputul celui urm!tor7 pn! n a=unul primului r!"#oi mondial7 -uropa a fost marcat! mai mult de re.endic!rile economice ale p!turilor sociale defa.ori"ate. /ceast! predominare a economicului n mic!rile sociale arat! c! n principalele state europene - a.em n .edere Aran*a i <area Gritanie - re.endic!rile i aspira*iile cu caracter politic fuseser! satisf!cute n limitele esen*iale. 6otul uni.ersal era introdus n Aran*a i SU/7 dar numai pentru #!r#a*i. 9n <area Gritanie erau e1cluse de la sufra+iu p!turile s!race7 ser.itorii i tinerii adul*i care locuiau cu p!rin*i. 9n nici unul din aceste state democratice femeile nu a.eau drept de .ot7 cu e1cep*ia ctor.a state americane. $&F2,-23)
7

Democra*ia n aceste state a fost7 n aceast! perioad!7 una li#eral! pentru c! a a.ut drept scop men*inerea i ap!rarea li#ert!*ilor indi.iduale cucerite n secolele X6II - XIX. /cesta se concreti"ea"! n4 - li#ertatea politic! ce presupunea li#ertatea presei7 ntrunirilor7 li#ertatea de contiin*!7 dreptul de a-i e1prima n li#ertate opiniile7 si+uran*a de a nu fi arestat f!r! moti.. /ceste li#ert!*i erau +arantate de un sistem poFlitic repre"entati.. $2F,3) - li#ertatea economic!7 fondat! pe ideea c! economia se supune unor le+i naturale i c! statul nu tre#uie s! le pertur#e prin inter.en*ii care ar risca s! le denature"e func*ionarea. Li#eralismul economic proclam! i ap!r! dou! postulate de #a"!4 ini*iati.a indi.idual! i proprietatea pri.at!. $(F%&3) - li#ertatea social!7 strns le+at! de cea economic! era fondat! pe ideea c! statul nu tre#uie s! inter.in! n raporturile dintre patroni i salaria*i7 raporturile sociale se re+lau printr-o armonie natural!. 9n *!rile n care re.olu*ia industrial! a putut s! se manifeste plenar i de".oltarea economiei i pro+resul social s-au afirmat ni.elul de instruire a popula*iei a crescut nc! a fost posi#il ca aceasta s!-i fac! propriile opinii i s! .ote"e. 6otul uni.ersal i ideea democratic! fiind e1presia aspira*iei spre democra*ia parlamentar! n *arile -uropei Eccidentale7 Statele Unite i dominioanele #ritanice.$&F%30-%32) Ideea democratic! refu"! disfunc*iile7 discrimin!rile7 restric*iile pe care li#eralii le =ustificau in.ocnd lipsa de e1perien*!7 imposi#ilitatea aplic!rii 8imediate8 a principiilor7 ntr-un cu.nt 8circumstan*ele8. Democra*ii din aceste *!ri afirmau c! un principiu ca s! fie aplicat nu era suficient ca el s! fie nscris n le+e. 3re#uia .e+;eat n aplicarea lui. Aorma concret! n care s-a manifestat re+imul democrat li#eral a fost diferit de la o *ar! la alta7 func*ie de unele particularit!*i de e.olu*ie cultural! i spiritual!. n Aran*a7 /n+lia i diminioanele #ritanice re+imul a fost parlamentar. Puterea le+islati.! era e1presia .oin*ei celor care i-au trimis repre"entan*ii pentru a le satisface interesele. ?arold LasBi7 cunoscut profesor al Uni.ersit!*ii din Londra7 n primele decenii ale secolului XX7 rele.a utilitatea unor ale+eri periodice a celor c;ema*i s! +u.erne"e. /cesta afirma c! 8Un popor tre#uie s! poat! ale+e periodic pe cei ce i +u.ernea"!7 pur i simplu fiindc! nu e1ist! alt mi=loc pentru ca re.endic!rile sale s! fie luate n considerare. -ste indispensa#il ca puterea conferit! astfel s! nu poat! fi permanent!. Dac! ar fi altfel cei ce ar de*ine-o ar uita repede scopurile pentru care ea le-a fost conferit!7 i +u.ernul nu s-ar mai ocupa dect de #una stare a celor ce l e1ercit!8.$&F%3() 9n Statele Unite ale /mericii a triumfat principiul separa*iei puterilor n stat. 9n afara ctor.a ca"uri cu totul e1cep*ionale puterea e1ecuti.! i cea le+islati.! sunt lipsite de ac*iune una mpotri.a celeilalte. Puterea cu care este in.estit! fiecare dintre ele era n mod automat ec;ili#rat! de celelalte dou!. Aiecare parte are rolul de a controla e1cesele poten*iale ale celorlalte. 8Documentele federaliste8 scrise ntre octom#rie %2(2 i mai %2(( au
8

influen*at opinia pu#lic! i mai ales oamenii politici n a ac*iona permanent asupra Constitu*iei pentru a se aduce amendamente n sensul m#un!t!*irii func*ion!rii puterilor n stat $l3F,,-,3F30-'3). 9ntr-un mare num!r de *ari ale lumii7 condi*iile pentru apari*ia democra*iei nu s-au reali"at. -ste ca"ul unor mari "one ale /fricii i /siei care se +!seau su# domina*ie colonial!. /#sen*a oric!rei su.eranit!*i la aceste popoare a f!cut imposi#il! introducerea unor forme de or+ani"are politic! care le-ar fi permis participarea la +estionarea puterii politice. De remarcat faptul c! ntr-o mare parte a -uropei de -st inclusi. n Romnia7 dei institu*iile re+imului democratic erau pre"ente7 func*ionarea acestuia era departe de standardele occidentale. -conomia n aceste *ari a.ea o structur! ar;aic!7 fondat! pe o a+ricultur! tradi*ional! i pu*in producti.!. Societatea era dominat! de o aristocra*ie funciar! care domnea peste o mas! de *!rani analfa#e*i. De su#liniat i efortul f!cut de elitele politice i intelectuale din aceste *!ri de sincroni"are a Erientului european cu Eccidentul. Lo.inescu i-a pus tul#ur!toarea ntre#are7 care a fr!mntat toate min*ile romneti ale epocii4 8cum este posi#il ce.a nou n 8periferie8N8 Re"ol.area au +!sit-o oamenii politici ncepnd cu /l.I.Cu"a7 Carol I7 Gr!tienii etc. prin potri.irea ritmurilor noastre i de orientare a socit!*ii romneti cu ritmul i direc*ia Eccidentului $%F,' -,03). 9n *!rile cu tradi*ie autoritar! n care re.olu*ia industrial! a antrenat de".oltarea social!7 parlamentele cap!t!7 la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul celui urm!tor7 o tot mai mare importan*! i este tot mai mult contestat! autoritatea su.eranilor. 9n Iermania7 n cadrul Reic;sta+-ului7 ales prin .ot uni.ersal7 +rup!ri tot mai numeroase au reclamat instaurarea unui .erita#il re+im parlamentar care s! pun! cap!t autorit!*i totale de care se #ucura mp!ratul n materie de putere e1ecuti.! i s! fie introdus! r!spunderea cancelarului n fa*a le+islati.ului. La nceputul deceniului al doilea opo"i*ia li#eral! a n.ins n ale+eri #locul conser.ator care sus*inea suprema*ia puterii mp!ratului. 9n l&l, Partidul Social-Democrat a de.enit ma=oritar n parlament i n alian*! cu al*i mari adep*i ai democrati"!rii na*ionalii radicali7 Centrul catolic7 pro+resitii - a ncercat impunerea unor reforme n acest sens $2F,2). E situa*ie7 oarecum similar!7 se ntlnea i n Imperiul austro-un+ar. 9n "ona industriali"at! - Cisleit;ania - li#eralii au f!cut mari presiuni pentru impunerea unui re+im parlamentar n snul unui stat centrali"at i #irocratic. /cetia .or o#*ine unele re.endic!ri cum a fost7 de e1emplu7 proclamarea .otului uni.ersal7 n %&>07 dar7 ca i n Iermania7 mp!ratul nu a acceptat s! se mear+! pn! la a introduce r!spunderea +u.ernului n fa*a parlamentului. /cest lucru ar fi nsemnat deposedarea mp!ratului de esen*a puterii sale. n partea rural! a du#lei monar;ii7 dominat! de aristocra*ia ma+;iar!7 sistemul a r!mas cel parlamentar aristocratic7 mult ndep!rtat de democra*ia li#eral!. 9n Rusia lupta pentru rennoirea sistemului politic a c!p!tat forme dramatice7 .iolente dup! moartea lui /le1andru al II-lea. /cesta a ini*iat o
9

serie de m!suri reformatoare dar urmaii lui7 /le1andru al III-lea i Nicolae al II-lea7 au resta#ilit o autocra*ie f!r! fisuri ce a contrastat puternic cu aspira*iile unor cate+orii sociale ap!rute n Rusia n urma industriali"!rii. Li#eralii i social-democra*ii au ap!rut ca purt!tori de cu.nt ai celor care7 pe fondul cri"elor din anii %&>%-%&> 7 au cerut proclamarea li#ert!*ilor fundamentale i crearea unei DumeH alese. Istoricul <iliuBo. a mers i mai departe cernd un re+im politic de tip occidental. Respin+erea cererilor7 pe fondul cri"ei i a marilor nemul*umiri a condus la re.olu*ia din %&> . /ceasta a de#utat pe ,, ianuarie %&> prin masacrarea mul*imii din SanBt-Peters#ur+ care cerea n fa*a Palatului imperial pine i reforme $&F,3 ). /ceast! ac*iune de for*! a autorit!*ilor imperiale a transformat Rusia ntr-un 8.ulcan +ata s! irump!8. Pentru a stopa .alul re.olu*ionar Nicolae al II-lea7 sf!tuit de ministrul s!u7 Oitte7 a decis s! dea <anifestul din octom#rie care a dat satisfac*ie celor care cereau reforme. Li#ert!*ile fundamentale au fost acordate i a fost aleas! o nou! Dum! imperial!. Dup! n!#uirea insurec*iei de la <osco.a7 n ianuarie %&>07 *arul a re.enit asupra reformelor li#erale proclamate n %&> . Duma aleas! n %&>27 pe #a"a le+ii electorale conser.atoare propuse de ministrul Stolipin7 era total supus! *arului. Pentru c! n-a tiut s! r!spund! ne.oilor de democrati"are real! a *!rii7 *arul Nicolae al II-lea .a pierde orice control asupra mic!rilor reformatoare care se .or radicali"a spre o e1trem! stn+! care ulterior .a prelua puterea i .ainstaura primul re+im comunist din istoria lumii. 9n Laponia7 spre deose#ire de Rusia7 monar;ul i-a dat acordul asupra unor reforme politice de tip occidental n paralel cu de".oltarea re.olu*iei industriale n *ar!. 9n %((,7 mp!ratul <utsu-?ito a ns!rcinat pe contele Ito s! ela#ore"e un plan de Constitu*ie. /cesta a f!cut o c!l!torie de un an i =um!tate n -uropa unde a e1aminat di.erse re+imuri europene7 oprindu-se asupra celui +erman. Constitu*ia ela#orat!7 n %((&7 dup! modelul cele prusace a permis constituirea unei Diete ns! cu puteri reduse. -a a constituit statul ma=or al partidelor care compuneau Dieta. Cum aceste partide repre"entau7 n fapt7 marile familiii aristocratice7 Laponia n-a putut s! de.in! o *ar! de democra*ie li#eral!. Impactul re.olu*iei industriale asupra socialului nu numai n *arile Eccidentale ci i n SU/ a pro.ocat apari*ia unor +rupuri sociale de nemul*umi*i. /cestea su# nriurirea ideilor i curentelor care d!deau importan*! ra*ionalismului7 utopismului ia normalismului7 .or fi suportul unor curente i partide politice radicale i sindicale.$'F%2-30) /cestea considerau c! sufra+iul uni.ersal nu era suficient pentru a re"ol.a pro#lemele sociale. Sa o#ser.at c! e1ist! o anumit! contradic*ie ntre li#eralism i democra*ie. Constrn+erile impuse pentru a se l!sa li#ere mecanismele naturale n plan politic7 economic i social au fa.ori"a*i pe cei mai puternici i mai #o+a*i7 n dauna celor s!raci7 sla#i i mici care se tre"eau stri.i*i. n acest conte1t7 la
*

Duma - denumirea parlamentului rus


10

sfritul secolului al XIX-lea i nceputul celui urm!tor s-a produs un fenomen nou4 intrarea maselor n =ocul politic. -le au ncetat de a mai fi 8turmele incontiente8 de alt! dat! care nu-i cunoteau interesele i nu erau n stare s! le apere. $0F%(() 9n toate *arile industriali"ate s-au de".oltat curente i partide politice spri=inite pe clasa de mi=loc7 pe lumea celor mici7 dar i pe marea mas! a lucr!torilor industriali $,F,>-,3). 9n %&>%7 n Aran*a7 radicalii s-au unit i au format Partidul Repu#lican Radical i Partidul Radical-Socialist7 care .or influen*a scena politic! i +u.ern!rile pn! la primul r!"#oi mondial. 9n <area Gritanie aripa stn+! a Partidului Li#eral n frunte cu LloCd Ieor+e a cti+at puterea n %&>0 i a luat o serie de m!suri n fa.oarea p!turilor defa.ori"ate. 9n SU/ s-a de".oltat un curent 8pro+resist8 care a cunoscut un mare succes n cate+oriile mi=locii sau defa.ori"ate - fermieri7 func*ionari7 ne+ri7 etc. Presiunea acestora a determinat /dministra*ia SU/ s! ia unele m!suri i s! adopte o serie de reforme7 ca impo"itul pe .enit sau ale+erea senatorilor prin .ot uni.ersal. Spre deose#ire de micarea socialist!7 curentele i partidele politice enumerate mai sus n-au militat pentru nl!turarea democra*iei li#erale. -le doreau ca statul s! inter.in! n domeniul economic i social i s! prote=e"e pe cei sla#i. $&F%((-%(&) <icarea socialist! i mai ales radicalii din snul ei7 considernd c! sufra+iul uni.ersal este o fic*iune democratic! a proclamat desfiin*area statului democrat li#eral7 prin intermediul re.olu*iei i al luptei de clas!7 ca unic scop politic. $'F(%) Pentru acest r!"#oi social desc;is7 radicalii socialiti a.eau ca mi=loace de ac*iune demonstra*iile de strad!7 +re.a par*ial! sau total!. Ideea +re.ei +enerale a lansat-o A.Pellantier7 n %(&,. ns! ade.!ratul teoretician a fost Ieor+es Sorel7 n lucrarea 8Refle1ions sur la .iolence8. /ceast! lucrare a e1ercitat o influen*! mare i asupra p!rintelui spiritual al #ole.ismului rus7 6.I.Lenin. $'F(3) Num!rul i influen*a unor asemenea +rup!ri i partide politice n *arile industriali"ate au fost ns! mici. PSecolul al XX-lea nu poate fi n*eles7 dup! cum afirm! -ric ?o#s#a@m7 f!r! cunoaterea rolului i locul acestora n societateQ. $ F&')

3. CENARUN3RRI -CENE<IC- SI DISPU3- P-N3RU CELENII Prin a.ansul lor economic7 te;nic i tiin*ific7 prin puterea lor industrial! i comercial! statele Eccidentale7 la care se .or ad!u+a SU/ i Laponia7 au e1ercitat o influen*! i domina*ie co.ritoare asupra restului lumii. 9ntins! pe cea mai mare parte a planetei7 ;e+emonia marilor puteri a m#r!cat mai multe forme4

11

- imperialismul economic care a .i"at7 n principal7 asi+urarea de 8spa*ii8 pentru o#*inerea de materii prime i alte resurse ieftine pentru industria proprie7 pia*! de desfacere a m!rfurilor industriale i plasamente de capital. - imperialismul politic i militar care a .i"at constituirea unor .aste domenii coloniale controlate direct de metropol!. $2F'') - imperialismul cultural i spiritual ca e1presie a e1portului de modele culturale7 ideolo+ii i reli+ii. St!pnirea unor puncte i "one strate+ice a fost un alt element care a stimulat lupta marilor puteri pentru colonii. Lordul Lamin+ton declara7 n %&>37 c! pentru <area Gritanie 8Iolful Persic $...) ne este necesar ntruct constituie o ap!rare a +rani*ei Indiei8. $%>F3 ) Strate+ii Rusiei *ariste afirmau c! pentru Rusia esen*ial era s! ai#! 8ieire8 la m!rile 8calde8. Italia7 la rndul ei7 calcula a.anta=ele pe care le-ar aduce st!pnirea unor #a"e na.ale n <area Roie i pe *!rmul african al <editeranei. $llF'>) Iermania considera c! pentru de".oltarea sa economic!7 controlul unui 8drum8 spre Persia i India era .ital. 3n!ra mare putere asiatic!7 Laponia7 i dorea o "on! de 8protec*ie strate+ic!8 pn! pe coastele Coreei pentru a #ara e1pansiunea #a"elor militare ruse. -1pansiunea colonial! a fost =ustificat! prin ne.oia de a diminua presiunea demo+rafic! din 8#!trnul8 continent7 de refacerea unui presti+iu 8ifonat8 de nfrn+eri cum a fost ca"ul Aran*ei $3F(0) i Italiei. Emul politic italian afirma4 8La ce #un unitatea7 dac! ea nu poate s! ne asi+ure for*! i +randoareN8 $%%F3&).Nu de pu*ine ori e1pansiunea colonial! a fost pus! pe seama 8misiunii ci.ili"atoare a omului al#8. $2F'() 9n anul %&%'7 mp!r*irea lumii ntre principalele mari puteri era nc;eiat!. /n+lia7 Aran*a i Rusia st!pneau '0J din suprafa*a 3errei i apro1imati. '3J din popula*ia sa. <area Gritanie st!pnea 3> milioane Bm , i '>> milioane de locuitori care cuprindea mare parte din /frica austral! i oriental!7 /ntilele7 CeClonul i India. Aran*a st!pnea lo milioane Bm , i apro1imati. '( milioane de locuitori cuprin"nd un 8#loc african8 $<a+;re#ul7 /frica Eriental! Arance"!7 /frica -cuatorial! Arance"!) i un ansam#lu 8e1trem oriental8 constituit din Uniunea indoc;inea"!. Din -uropa mai posedau colonii Iermania7 Elanda7 Portu+alia7 Italia i Gel+ia. Pe ln+! aceste colonii aceste state mai controlau alte teritorii - semicoloniile - din care f!ceau parte printre alte teritorii cele apar*innd Imperiului Etoman7 C;ina i Persia. /pari*ia noilor puteri industriale - SU/ i Laponia - cu o economie n plin! e1pansiune a influen*at lupta pentru controlul diferitelor spa*ii e1traeuropene. Aidelitatea SU/ fa*! de 8doctrina <onroe8 $%(,3) le face ini*ial s! se ntoarc! spre /merica Latin! i "onele maritime ale 8emisferei occidentale8. SU/ i f!uresc un imperiu n Carai#e i n Eceanul Pacific. Din %(&(7 americanii au ane1at Insulele ?a@ai7 au eli#erat Cu#a la cererea locuitorilor re.olta*i contra Spaniei7 au ane1at Porto Rico i Insula Iuam apoi
12

au cucerit Ailipinele. Statele Unite au inter.enit7 n anul %&>&7 n Nicara+ua i Santo Domin+o. Dup! re.olu*ia <ei=i7 Laponia a intrat i ea n era e1pansiunii teritoriale. Imperiul =apone" a .i"at C;ina n special teritoriile #o+ate din Nord--st. n anul %(&' =apone"ii au distrus flota c;ine"!. n urma acestei ac*iuni au ocupat sudul <anciuriei i au o#*inut recunoaterea posesiunii Insulei Aormosa. Dup! o scurt! confruntare cu Imperiul Rus $%&>' - %&> ) Laponia a o#*inut =um!tatea de sud a insulei Sa;alin i concesiunea Iuan+don+-ului. n %&%> Laponia a ane1at Coreea. Sistemul interna*ional a fost marcat la sfritul secolului XIX i nceputul celui urm!tor de ri.alitatea dintre marile puteri pentru controlul lumii e1traeuropene. n -uropa7 Iermania de.ine principala putere i comportamentul ei pe continent a determinat o e1traordinar! destr!mare i recompunere a alian*elor n raport cu deceniile anterioare $0F% %). Prima micare diplomatic! a lui Oil;elm al II-lea a fost f!cut! n %(&>7 la scurt timp dup! ce-l concediase pe GismarcB7 cnd a respins propunerea diploma*iei ruse de a rene+ocia 3ratatul de Reasi+urare pentru nc! trei ani. /cest fapt a condus la pierderea de c!tre Iermania a controlului asupra /ustro-Un+ariei i a mpins Rusia c!tre o apropiere de Aran*a. 3endin*a Rusiei de a se apropia de Aran*a a fost nt!rit! de un acord colonial nc;eiat ntre Iermania i <area Gritanie semnat la foarte scurt timp dup! refu"ul Tai"erului de a rennoi 3ratatul de Reasi+urare. <area Gritanie a primit de la Iermania i".oarele Nilului i insula Man"i#ar7 iar Iermania insula ?el+oland din <area Nordului i o fie de teritoriu ce le+a flu.iul Mam#e"i de /frica de Sud-6est. E eroare +eopolitica de propor*ii a f!cut Oil;elm al II-lea cnd a apreciat c! Rusia i Aran*a n-au interese fundamentale care s! le apropie i din clipa n care Iermania a trecut ire.oca#il de partea imperiului dualist. Aran*a i Rusia au a.ut de fapt ne.oie una de alta7 indiferent de ct de diferite le-ar fi fost aspira*iile7 fiindc! nici una dintre ele nu-i puteau ndeplini o#iecti.ele de politic! e1tern! f!r! o nfrn+ere U sl!#ire a Iermaniei. Aran*a era con.ins! c! nu poate rec!p!ta /lsacia i Lorena f!r! r!"#oi n timp ce Rusia n-a.ea nici o ans! n Galcani f!r! spri=inul Aran*ei unde se .a ciocni de /ustroUn+aria care era ferm spri=init! de Iermania. La mai pu*in de un an de la refu"ul +ermanilor de a rennoi 3ratatul de Reasi+urare Aran*a i /n+lia au semnat /ntanta Cordial! iar n au+ust %(&, a fost semnat! i con.en*ia militar! franco-rus! care a nsemnat pentru Aran*a sfritul politicii de i"olare pe continent. Dac! Aran*a ieea din i"olare7 Iermania prin lansarea pro+ramului OeltpolitiB a reuit s!-i adune ad.ersari. n primul rnd pe <area Gritanie cnd a formulat i direc*iile strate+ice pentru nf!ptuirea acestuia4 8Politica mondial! ca misiune7 puterea mondial! ca *el i construc*ia flotei ca instrument8 $%>F2(). n %&>,7 Imperiul #ritanic a semnat o alian*! cu Laponia prin care se puneau de acord asupra intereselor reciproce n C;ina i
13

Coreea. n %&>' <area Gritanie a acceptat un tratat de cooperare cu Aran*a n urma reali"!rii unui 8troc8 colonial4 -+ipt contra <aroc7 trecndu-se astfel n plan secundar .ec;ile ri.alit!*i coloniale franco-#ritanice n /frica. /propierea ruso-#ritanic!7 la =um!tatea primului deceniu al secolului XX a fost facilitat! pe de o parte de sl!#irea Rusiei n rela*iile interna*ionale prin nfrn+erile suferite n /sia $%&>' - %&> ) ct i de ne.oia /n+liei de a-i consolida po"i*iile fa*! de ri.alul +erman. n aceste condi*ii a fost semnat! la Petes#ur+7 la %(U3% au+ust %&>27 Con.en*ia ntre Re+atul Unit i Rusia pri.ind Persia7 /f+anistanul i 3i#etul. Cele dou! p!r*i semnatare i-au delimitat sfera de influen*! i interes n "ona asiatic! dnd und! .erde form!rii 3riplei /lian*e. Dup! apari*ia #locului an+lo-franco-rus au r!mas doar dou! for*e n diploma*ia european!4 3ripla /lian*! i 3ripla n*ele+ere. /cestea se .or confrunta pentru ntietate n lumea e1traeuropean!. Prima ciocnire a fost +enerat! de 8cri"a #osniac!8 din %&>( i"#ucnit! ca urmare a ane1!rii de c!tre 6iena a pro.inciei Gosnia-?er*e+o.ina. Iermania a spri=init actul de for*! al Du#lei monar;ii astfel c! protestele Rusiei i re.olta Ser#iei7 au r!mas f!r! ecou. 6iena a refu"at s! p!r!seasc! teritoriile ocupate. 3ripla /lian*! nu era nc! pre+!tit! din punct de .edere militar pentru o confruntare i n consecin*! /n+lia i Aran*a au sf!tuit Rusia 8ofensat!8 s! propun! Ser#iei recunoaterea faptului mplinit $%>F&2-&(). 9n %&%% a fost rndul Iermaniei s! pro.oace Aran*a n cea de-a doua cri"! marocan!H. 9n martie %&%% tri#urile marocane s-au r!sculat mpotri.a sultanului i au asediat oraul Aes. 3rupele france"e au inter.enit nfrn+nd pe r!scula*i su# prete1tul ap!r!rii re"iden*ilor france"i din oraul Aes. Iermania a considerat c! Aran*a a nc!lc!t acordul care a pus cap!t primei cri"e marocane i a ocupat porturile /+adir i <a+ador. Dac! <area Gritanie i-a sus*inut foarte puternic aliatul france" nu acelai lucru l-a f!cut /ustroUn+aria care n-a dorit s!-i rite supra.ie*uirea ca stat de dra+ul unei a.enturi africane. Cti+urile +ermane au fost modeste din nc;eierea 8afacerii marocane8 a.nd n .edere c! au o#*inut doar ,2 .>>> Bm , din Con+o-ul france"7 iar imperiul a.ea preten*ii mondiale. Miarul +erman 8Gerliner 3a+e#latt8 scria n 3 noiem#rie %&%%4 8Practic am riscat un r!"#oi mondial pentru cte.a mlatini din Con+o8 $0F%20). 9n urm!torii ani pe m!sur! ce se .or nt!ri din punct de .edere militar marile puteri din cele dou! #locuri politico-militare i .or asuma ni.eluri de risc nefireti n raport cu interesele lor na*ionale i strate+ice astfel ca n %&%' ra"#oiul mondial n-a mai putut fi e.itat7 cu toate c! cele dou! ta#ere au stat 8departe8 de r!"#oaiele #alcanice $%&%,-%&%3).

GIGLIEIR/AI*

Prima a a.ut loc n %&> .


14

G!descu Ilie7 Timp i cultur7 Gucureti7 %&((. Grou.V Pierre7 Histoire de l'Internaionale Comuniste, 1919-1943 7 Paris7%&&2. Iirardet R.7 'Idee coloniale en !rance de 1"#1 $ 19%&, Paris7 %&2,. Iusti D.7 Comunism, socialism anar'ism, sindicalism i (ole)ism, Gucureti7 l&&3. ?o#s#a@m -ric7 *ecolul e+tremelor, traducere de /nca Irina Ionescu7 -ditura Lider7 Gucureti7 %&&(. Tissin+er ?enrC7 ,iploma-ia, traducere din lim#a en+le"! <ircea Stef!nescu7 Radu Parasc;i.escu7 Gucureti7 %&&(7 ,>>%. <il"a Pierre7 Gerstein Ser+e7 Istoria secolului ../ *01ritul lumii europene, $%&>>-%&' )7 .ol.I7 -ditura /ll7 Gucureti7 %&&(. <!+ureanu 6ir+il7 *tudii de sociolo2ie politic, /l#atros7 Gucureti7 %&&2. Ne+ulescu P.P.7 ,estinul omenirii, Nemira7 Gucureti7 %&&'. Popa N.<ircea7 3rimul r4(oi mondial 1914-191", Gucureti7 %&2&. Renou.in Pierre7 Histoire des relations internationales, tome 6I7 deu1iWme partie7 Paris7 %& . Sai"u I.7 3acu /l.7 Europa economic inter(elic, Institutul -uropean7 Iai7 %&&2. Sc;roeder Ric;ard C.7 IlicB Nat;an7 *curt descriere a sistemului american de 2u)ernm1nt, United States Information /+encC7 %&&%. 3offler ?eidi i /l.in7 54(oi i anti-r4(oi/ *upra)ie-uirea 6n 4orii secolului ..I, traducere de <i;nea Colum#eanu7 -ditura /ntet7 Gucureti7 %&& .

15

PRI<UL RRMGEI <ENDI/L $%&%'-%&%() /le1andru D. Xenopol scria n acele momente dramatice ale i"#ucnirii primei confla+ra*ii mondiale4 8-uropa7 i prin ea omenirea ntrea+!7 trece printr-o clip! dintre cele mai +ra.e ale e1isten*ei ei seculare. Popoarele i statele se pr!#uesc unele asupra celorlalteF toate tra+ sa#ia7 toate ncearc! tunul7 toate fac c;emarea la puterile distru+eriiF pare c! s-ar +r!#i s! r!stoarne7 n pu*in timp7 toat! cl!direa ridicat! cu ncetul prin lun+i .eacuri de munc!8 $ F 32). Dei apar*ineau celor dou! 8ta#ere8 ostile mul*i dintre oameni nu .edea la sfritul r!"#oiului .ictoria *!rii lui ci sfritul lumii i nu erau sin+urii $%F 30). Pn! n %&%' nu mai fusese n -uropa un r!"#oi important care s! fi an+a=at toate marile puteri i toate *!rile europene cu e1cep*ia Spaniei7 Elandei7 -l.e*iei i a celor trei *!ri scandina.e. <ai mult c;iar au fost trimise trupe de peste Ecean pentru a lupta n afara *!rii lor. Canadienii au luptat n Aran*a7 australienii i neo-"eelande"ii n <area -+ee i Iallipoli. Indienii au fost trimii n Erientul <i=lociu i -uropa. Gatalioanele de munc! ale c;ine"ilor au .enit n -uropa7 africanii au luptat n rndurile armatei france"e. Statele Unite au 8nc!lcat8 doctrina <aonroe i au inter.enit n 8afacerile europene8. Dei ac*iunile militare din afara -uropei n-au fost de amploare r!"#oiul na.al ntre cele dou! ta#ere a fost total i +lo#al4 prima lupt! s-a dat n Insulele AalBland iar confrunt!rile decisi.e s-au dat i n adncurile sau la suprafa*a Eceanului /tlantic i <area Nordului. R!"#oiul a fost total i +lo#al pentru c! a an+a=at aproape toate resursele planetei iar confruntarea economic! dintre ta#ere a luat forma unui r!"#oi economic total. %. D-CL/NS/R-/ ES3ILI3RXILER Creterea +radului de nencredere7 multiplicarea cri"elor n diferite p!r*i ale +lo#ului7 accelerarea cursei narm!rilor i creterea efecti.elor militare au creat n -uropa o psi;o"! r!"#oinic!. La nceputul anului %&%' +eneralul Conrad .on ?ot"endorf7 eful Statului <a=or Imperial austro-un+ar scria omolo+ului s!u +erman c! Aran*a i Rusia nefiind pre+!tite pentru o confruntare ma=or! un 8r!"#oi pre.enti.8 mpotri.a Ser#iei era e1trem de necesar $,F % %). 9n iunie %&%' Gallplat"-ul s-a str!duit s! demonstre"e diploma*iei +ermane c! situa*ia du#lei monar;ii n Galcani a de.enit intolera#il! i un r!"#oi pre.enti. impotri.a Ser#iei i a Rusiei era oportun. $3F %(3) De remarcat faptul c! au e1istat n am#ele ta#ere oameni politici luci"i care au 8.!"ut8 consecin*ele nefaste ale implic!rii ntr-un r!"#oi +enerali"at. n Rusia fostul ministru de e1terne Piotr Durno.o a trimis7 cu ase luni de i"#ucnirea r!"#oiului7 un raport *arului n care arat! c! 8principala po.ar! a r!"#oiului .a c!dea pe umerii notri7 dat fiind faptul c! /n+lia - practic - nu e
16

n stare s! =oace un rol considera#il ntr-un r!"#oi continental7 n .reme ce Aran*a7 cu efecti.ele npu*inate7 pro#a#il .a adopta o tactic! defensi.!8. / demonstrat cu ar+umente politice7 militare i strate+ice c! n raport cu cti+urile pe care le-ar o#*ine Rusia pierderile .or fi incalcula#ile. C;iar dac! ar o#*ine controlul Dardanelelor7 reali"area ar fi fost inutil! din perspecti.! strate+ic! deoarece Rusia n-ar o#*ine o ieire la mare. Din punct de .edere economic7 arat! Durno.o7 r!"#oiul .a costa Rusia mai mult dect ar o#*ine. E .ictorie a Iermaniei ar distru+e economia rus!7 n timp ce o .ictorie a Rusiei ar sec!tui economia +erman!7 nemail!snd nimic pentru repara*ii. / pre.!"ut c! 8n *ara care .a pierde r!"#oiul .a i"#ucni o re.olu*ie social! care7 prin ns!i natura lucrurilor7 se .a e1tinde i n *ara ce .a iei n.in+!toare8 $'F %(0). 9n Iermania cancelarul Get;mann-?oll@e+7 cel care a.ea s! duc! *ara n r!"#oi scria7 n %&%37 c! 83re#uie s! *inem Aran*a n a; printr-o politic! prudent! fa*! de Rusia i /n+lia. Airete c! nu asta este pe placul o.inilor i are un caracter nepopular. Dar "!u c! nu .!d alt! solu*ie pentru Iermania n .iitorul apropiat8 $'F %(2). Dac! ar fi pus n aplicare o asemenea strate+ie iar fi sal.at *ara de la de"astrul care a urmat r!"#oiului. Referindu-se la tensiunea de pe continentul european n perioada premer+!toare i"#ucnirii r!"#oiului7 analistul i politolo+ul american ?enrC Tessin+er scria4 8/spectul cu ade.!rat uluitor al i"#ucnirii primului r!"#oi mondial nu este faptul c! o cri"! mai simpl! dect altele care fuseser! re"ol.ate a dus n cele din urm! la declanarea unei catastrofe planetare7 ci c! a durat att de mult pn! s-a aprins scnteia8 $'F %(>). Scnteia care a aprins 8#utoiul cu pul#ere8 a fost asasinarea ar;iducelui Aran"-Aerdinand7 motenitorul tronului austro-ma+;iar7 pe ,( iunie %&%'7 la Sara=e.o de c!tre #osniacul Ia.rilo Princip7 mem#ru al unei or+ani"a*ii teroriste secrete. /tentatul a produs o .ie emo*ie n ntrea+a -urop!. -l a oferit /ustro - Un+ariei prile=ul de a 8re+la conturile8 cu Ser#ia. mp!ratul Aran"-Iosef a trimis mp!ratului Oil;elm al II-lea o scrisoare prin care se cerea a=utorul Iermaniei n re"ol.area 8pro#lemei Galcanilor8. La iulie monar;ul +erman a r!spuns f!r! ec;i.oc4 8Nici o t!r!+!nare n aceast! ac*iune mpotri.a Ser#iei.8 ncura=!ri i-au fost date am#asadorului austriac trimisului special7 contele ?oCos7 de c!tre cancelarul Iermaniei Get;mann?oll@e+. $,F % 3). La %>U,3 iulie %&%' 6iena a dat Ser#iei un ultimatum. /ceasta a r!spuns po"iti. la toate cererile mai pu*in la cele de la punctul 0 care cerea participarea func*ionarilor austrieci la anc;eta desf!urat! n Ser#ia pentru a determina responsa#ilit!*ile asupra atentatului. / doua "i o circular! a +u.ernului +erman c!tre am#asadorii s!i din str!in!tate de".olta o te"! care s! influen*e"e po"i*ia Aran*ei i Rusiei n Galcani4 8conflictul ser#o-austroun+ar este o afacere local! care tre#uie re+lat! e1clusi. ntre /ustro-Un+aria i Ser#ia. Erice inter.en*ie a unei alte puteri dat! fiind di.ersitatea o#li+a*iilor de alian*!7 .a antrena consecin*e incalcula#ile8 $,F % 0).
17

Confirmndu-i palmaresul de *ar! care a n*eles de fiecare dat! pe dos psi;olo+ia poten*ialilor ad.ersari Iermania a cre"ut c! Aran*a i Rusia .or proceda i de data aceasta c! la 8cri"a #osniac!8 din %&>(. /nali"nd situa*ia7 oamenii politici din cele dou! capitale europene au spus cu prea mult! uurin*!4 8De aceast! dat! este r!"#oi8. /ntanta a acceptat confruntarea 8cu o promptitudine de care nsui ad.ersarul a fost surprins8 $0F 32). / urmat o a.alan! de declara*ii reciproce de r!"#oi4 Iermania a declarat r!"#oi Rusiei $%& iulieU% au+ust) Aran*ei $ , iulieU3 au+ust)7 Gel+iei $,, iulieU' au+ust)F <area Gritanie i dominioanele sale Iermanei $,, iulieU' au+ust)F <untene+ruli /ustro-Un+ariei $,, iulieU' au+ust)F Aran*a i <area Gritanie7 /ustro-Un+ariei $,& iulieU%% au+ust i 3> iulieU%, au+ust)F Laponia7 Iermaniei $%>U,3 au+ust). Cine are responsa#ilitatea declan!rii conflictuluiN n mediile politice din prea=ma i din timpul conflictului7 .ino.!*iile au fost aruncate dintr-o ta#!r! n alta iar acu"a*iile reciproce. Istorio+rafia primei confla+ra*ii mondiale este i ea nuan*at! n func*ie de po"i*ia i #locul politico-militar din care a f!cut parte *ara n care au ap!rut lucr!rile respecti.e. Epinia potri.it c!reia responsa#ilitatea re.ine n e+al! m!sur! celor dou! #locuri politico-militare pare s! fie cea mai plausi#il! i mai acceptat! ast!"i $2F 02-0(). 9n ceea ce pri.ete responsa#ilitatea Puterilor Centrale de remarcat c! nu incum#! acelai +rad de .ino.!*ie sau ne.ino.!*ie pentru fiecare din statele componente. S-a pus accentul7 cel mai adesea7 pe rolul Iermaniei s-a pretins c! a e1istat o incontesta#il! le+!tur! ntre tendin*ele imperialiste ale Reic;-ului i setea de putere a mediilor de afaceri +ermane pe de-o parte $ F 30) i declanarea r!"#oiului pe de alt! parte. Sim*indu-se .ino.at de a fi 8a#andonat8 6iena cu oca"ia celui de-al doilea r!"#oi #alcanic $%&%3) Oil;elm al II-lea a plusat n spri=inirea mp!ratului Aran-Iosef n re"ol.area cri"ei sr#eti acceptnd un risc mult prea mare n raport cu interesele Iermaniei n Galcani. / fost influen*at n deci"ia sa de doi factori. <ai nti e1isten*a unor am#i+uit!*i i a lipsei de clar.i"iune n diploma*ia +erman! dup! ce a o#*inut de pe scena politic! p!rintele 8realpolitic-ului87 cancelarul GismaraB. n al doilea rnd7 +ndirea militar! +erman! era dominat!7 su# impactul re.olu*iei industriale asupra armatei7 de ideea r!"#oiului ful+er. Statul <a=or +erman a considerat c! momentul este fa.ora#il Reic;-ului att din punct de .edere politico-diplomatic ct i militar. -lementul predominant n de".oltarea cri"ei l-a a.ut7 f!r! ndoial!7 /ustro-Un+aria care a dorit s! elimine cu orice pre* un o#stacol ma=or n calea e1pansiunii sale n Galcani4 aspira*iile la unitate a sla.ilor de sud. 6iena a cnt!rit riscurile4 r!"#oi local n mod si+ur7 r!"#oi european posi#il dac! nu pro#a#il. /si+utat! de spri=inul f!r! re"er.e al Iermaniei i con.ins! c! pro#lema 8iu+osla.!8 se .a pune oricum7 c;iar dac! s-ar fi +!sit o solu*ie pro.i"orie7 /ustro-Un+aria a ales deli#erat o solu*ie de for*! $2F 0(). Solu*ia a fost n acord cu mentalitatea epocii dar i-a fost fatal!. -a .a dispare n timp ce unitatea sla.ilor de sud .a i"#uti.
18

Pentru a =udeca responsa#ilit!*ile de partea /ntantei tre#uiesc anali"ate atitudinile i politicile statelor care o compuneau. /titudinea Rusiei a fost ;ot!rtoare. Umilit! i aproape i"+onit! din Galcani n r!stimpul %(2(-%&%' Rusia era ;ot!rt! s!-i asume riscurile unui r!"#oi +enerali"at pentru a-i sal.! prote=ata Ser#ie de la ane1are. Dac! ar fi ac*ionat altfel ar fi nsemnat s! piard! definiti. influen*a n sud-estul -uropei. Un eec suferit n aceast! "on! a lumii dup! cel pro.ocat de Laponia n /sia $%&>'-%&> ) ar fi nsemnat o +ra.! lo.itur! dat! re+imului aristocratic al *arului7 sl!#it dup! re.olu*ia din %&> i confruntat cu tensiuni interne. Aran*a con.ins! c! nu poate recupera pro.inciile /lsacia i Lorena f!r! a=utorul unei mari puteri a ac*ionat ener+ic pentru a sus*ine aliatul rus n Galcani. -"it!rile i poliitca am#i+u! a <arii Gritanii dup! declararea cri"ei au ncura=at Puterile Centrale n politica lor de intimidare. <arile puteri au reuit s! transforme o cri"! #alcanic! minor! ntr-un r!"#oi mondial. Interesele erau prea mari i prea di.er+ente7 iar diploma*ia nu era nc! un mi=loc de re"ol.are a cri"elor.

,. D-SARSUR/R-/ ES3ILI3RXILER 9n momentul n care au nceput ostilit!*ile militare #eli+eran*ii am#elor ta#ere au tr!it ilu"ia r!"#oiului scurt. Statele ma=ore ale principalilor actori7 Aran*a7 Iermania i Rusia -7 au ac*ionat n conformitate cu planurile ela#orate din timp de pace su# "odia 8#lit"-Brie+-ului8. Planul +erman 8Sc;lieffen8 pre.edea nfrn+erea Aran*ei prin #!t!lii nimicitoare n 0 s!pt!mni7 nainte ca Rusia s!-i fi putut mo#ili"a poten*ialul ca apoi armata +erman! s! "dro#easc! armatele *ariste. Planul de campanie france" pre.edea i el o ofensi.! ful+er n /lsacia i Lorena i ruperea armatei +ermane n dou! i nimicirea pe p!r*i. Planul de campanie rus a.ea n .edere opera*ii militare simultane mpotri.a Iermaniei i /ustro-Un+ariei $ F %,0-%,2). 9n pofida calculelor statelor ma=ore7 a ilu"iilor nutrite7 n +eneral7 c! r!"#oiul n epoca industrial! se .a termina repede7 r!"#oiul din %&%' s-a do.edit a fi o succesiune de campanii pustiitoare7 pline de nepre.!"ut7 cu uriae sfor*!ri materiale i umane4 dup! campania surpri"elor din %&%'7 au urmat cele din %&% i %&%0 dominate de 8strate+ia epui"!rii8 $(F,>3). Estilit!*ile militare s-au derulat n principal pe uscat dar i pe ap! unde sa purtat un ade.!rat r!"#oi na.al. n au+ust %&%' au fost desc;ise n -uropa trei mari teatre de opera*iuni militare4 Arontul de .est de la frontiera el.e*ian! pn! la <area Nordului pe care s-au nfruntat armatele +ermane cu cele france"e7 #el+iene i #ritaniceF Arontul de est ntre Carpa*i i <area Galtic! pe care au luptat trupele ruse mpotri.a celor +ermane i austro-un+are7 i
19

Arontul #alcanic de la Dun!re i Sa.a unde for*ele ser#o-muntene+rene au nfruntat pe cele austro-un+are. Pe Arontul de 6est armata +erman! a declanat o ofensi.! puternic! i a intrat n Gel+ia7 in.adea"! Nordul Aran*ei pentru ca ulterior s! se ndrepte spre Paris. Dup! 32 de "ile de ofensi.! trupele +ermane au fost oprite i apoi o#li+ate s! se retra+! pn! la lY/isne. <iracolul de pe <arna $au+ustseptem#rie %&%') a sal.at Aran*a. Neputnd nici unul str!pun+e frontul cei doi ad.ersari au ncercat fiecare o ncercuire prin .est. / re"ultat ceea ce n literatura militar! s-a numit 8cursa spre mare8. E succesiune de opera*iuni militare nc;eiat! cu #!t!lia din C;ampa+ne $decem#rie %&%'). Nici unul din ad.ersari n-a o#*inut ns! deci"ia. Arontul s-a sta#ili"at de la <area Nordului la frontiera el.e*ian!. Edat! cu aceasta a murit i ilu"ia r!"#oiului ful+er. Pe Arontul de est7 ruii au declanat7 ofensi.a la 'U2 au+ust %&%'7 ns! a fost oprit! de trupele +ermane n dou! mari #!t!lii4 3annen#er+ $%3U,> %2U3> au+ust) i lacurile <a"uriene $,' au+ustU0 septem#rie - ,U% septem#rie). /rmatele +ermane conduse de +eneralii ?inden#ur+ i Ludendorff au trecut la contraofensi.! producnd mari nfrn+eri trupelor ruseti n Iali*ia care au fost i o#li+ate ! se retra+!. La sfritul anului %&%' i pe acest front se instalase 8r!"#oiul de po"i*ie8. Pe Arontul #alcanic s-au desf!urat o suit! de ac*iuni ofensi.e i defensi.e care au demonstrat c! /ustro-Un+aria era incapa#il!7 sin+ur!7 s! nfrn+! Ser#ia care .a re"ista pn! n anul %&% . /adar7 desf!ur!rile militare din .ara i toamna anului %&%'7 cum remarca n amintirile sale +eneralul -ric; Ludendorff7 8au f!cut complet incert! data termin!rii r!"#oiului8 $&F %>>). /nul %&% a fost marcat de intrarea n r!"#oi a Italiei $%>U,3 mai) al!turi de /ntant! i a Gul+ariei $,3 septem#rie - %% octom#rie) de partea Puterilor Centrale. Sta#ilitatea fronturilor a determinat c!utarea de noi solu*ii pentru o#*inerea .ictoriei. ncerc!rile trupelor an+lo-france"e de a o#*ine a.anta= strate+ic au euat n /rtois i C;ampa+ne. <odificarea concep*iilor strate+ice de la #!t!lia de 8ruptur!8 la cea de 8u"ur!8 nu numai c! n-a adus #eli+eran*ilor .ictoria7 dar r!"#oiul a de.enit un ade.!rat mecanism de masacrare a milioane de .ie*i. G!t!lia de la 6erdun $ianuarie-iunie %&%0) care a durat ase luni a 8podus8 un milion de mor*i n am#ele ta#ere. Efensi.a rus! din Erient ca i intrarea Romniei n r!"#oi nau modificat datele pro#lemei. /nii %&%'-%&%0 au fost marca*i i de importante confrunt!ri n afara -uropei. n /frica7 pn! n %&%07 for*ele franco-#ritanice au nfrnt pe cele +ermane n 3o+o Camerun7 /frica Ierman! de Sud-6est i /frica Ierman! de -st. /c*iuni importante s-au desf!urat n nordul /fricii i Cauca". Pe mare n acest timp confrunt!rile au fost la fel de n.erunate. n au+ust %&%' flota #ritanic! a nfrnt la ?el+oland pe cea +erman!. La sfritul anului %&%' flota +erman! din Pacific a fost distrus! de #ritanici la AalBland. La nceputul anului %&% Iermania a declanat r!"#oiul total
20

su#marin cu unele re"ultate ns! pe ansam#lu for*ele na.ale ale /ntantei r!mneau superioare $ F %'3-%''). /nul %&%2 este cel 8al o#oselii popoarelor8 n fa*a unui conflict ce p!rea ntermina#il. /ceast! stare .a cuprinde att solda*ii ct i spatele frontului. <i"eria i foamea erau la fel de mari i pe front i n spatele s!u. Impasul militar i deteriorarea condi*iilor sociale au condus la creterea curentului pacifist. 3oate *!rile aflate n r!"#oi au cunoscut cri"e. Cea mai profund! s-a produs n Rusia unde su# presiunea nemul*umirilor sociale7 re+imul *arist s-a pr!#uit. <anifest!ri de indisciplin! a trupei se produc i n Aran*a i Iermania. / fost i o tentati.! 8de mar8 c!tre Paris a dou! re+imente din Soisson. Alota +erman! a fost cuprins! de un .al de a+ita*ie datorit! ;ranei proaste i a pri.a*iunilor. Pe ln+! aceste manifest!ri de indisciplin! pe front7 n spate7 *!rile #eli+erante au fost cuprinse de mic!ri sociale. -.enimentul cel mai important al anului 8marii cri"e8 - %&%2 l-a constituit intrarea S.U./.7 n r!"#oi al!turi de /ntant!. /ceasta a modificat radical raportul de for*e pe uscat i mare n fa.oarea /ntantei. -uarea ofensi.ei france"e dintre lYEise i Reinnes condus! de +eneralul Ni.elle a f!cut ca centrul de +reutate al opera*iunilor militare n .est s! cad! pe seama #ritanicilor. Iermanii i-au sc;im#at planul i au mutat centrul de +reutate pe frontul de est. /c*iunile i planurile lor au fost date peste cap de armata romn! n 8triun+;iul mor*ii8 - <!r!ti - <!r!ti-Eitu" - din .ara anului %&%2. 9n sfrit7 cri"a a culminat cu un puternic .al pacifist. La cererea preedintelui american7 Oilson7 din ianuarie %&%2 pentru a se pune cap!t r!"#oiului au r!spuns Carol I7 succesor al mp!ratului Aran"-Losep; la coroana austro-un+ar! iar cancelarul +erman Get;mann-?oll@e+ a ns!rcinat pe consilieri s! studie"e clau"ele unui e.entual 3ratat. n au+ust papa Genedict al X6-lea lansea"! un apel de compromis ntre #eli+eran*i. 3oate ncerc!rile au fost sortite eecului deoarece nici una din marile puteri n-au renun*at la o#iecti.ele pentru care au intrat n r!"#oi. E situa*ie aparte a fost cu Rusia. Datorit! radicali"!rii re.olu*iei7 +u.ernul so.ietic a semnat armisti*iul n decem#ie %&%2 $,F 3&,-3&'). 3. SAZRSI3UL PRI<ULUI RRMGEI <ENDI/L SI 9NC?-I-R-/ PRCII La nceputul anului %&%( am#ele ta#ere #eli+erante nutreau speran*e n pri.in*a o#*inerii .ictoriei. Ilu"iile Puterilor Centrale s-au #a"at pe modificarea raportului de for*e n -st prin ieirea Rusiei din r!"#oi. Se p!rea c! pn! la %&%( +ermanii n-au a.ut 8... condi*ii att de fa.ora#ile unei mari ofensi.e pe frontul Eccidental8 $%>F 3'). Iermanii a.eau superioritate n num!rul di.i"iilor pe frontul occidental. ns! pn! la sfritul anului superioritatea .a fi anulat! datorit! aportului de efecti.e ale coloniilor franco-#ritanice $,F 3&2) i a superiorit!*ii /ntantei n tancuri7 a.ia*ie i alte materiale de lupt!. Desf!urarea opera*iunilor militare ale Reic;ului pe frontul occidental n anul %&%( .a demonstra ns! nc! odat! c! a.ertismentul +eneralului
21

6ernois7 potri.it c!ruia n r!"#oi doi plus doi nu fac ntotdeauna patru7 era =ustificat. n fapt7 proiectele +ermane pentru campania din anul %&%( au fost 8calcule de a.enturieri8 $,F '>')7 deoarece /natanta7 cu a=utorul S.U./.7 era capa#il! s! o#*in! .ictoria7 iar +ermanii i-au suprae.aluat capacitatea militar!. 3imp de trei luni Puterile Centrale au cti+at numeroase #!t!lii de ordin tactic7 dar nu i r!"#oiul. n martie a nceput 8#!t!lia Tai"erului8 de la /miens care7 potri.it planurilor +ermane7 tre#uia s! fie ultima pe frontul de .est7 ns! a fost stopat! la aprilie %&%( i a costat armata +erman! nu mai pu*in de %0>.>>> mor*i. / doua ofensi.! declanat! imediat n sectorul trupelor #ritanice n-a a.ut nici ea mai mult succes. Pe Arontul de est datorit! ieirii Rusiei din r!"#oi situa*ia era su# controlul armatelor Puterilor Centrale. /cestea .or a.ansa adnc pe teritoriul Imperiului *arist n descompunere i p!reau c! se ndreapt! spre .ictorie. -.enimentele din martie-aprilie %&%( de pe frontul Eccidental au ar!tat /ntantei c! pro#lema unui comandament unic era de importan*! .ital! pentru coordonarea ac*iunilor militare. Preedintele Clemenceau a reuit s!-l impun!7 la conferin*a an+lo-france"! din , martie %&%( pe +eneralul Aerdinand Aoc; comandant suprem al frontului aliat $%%F 3%-3'). Pe de alt! parte7 participarea americanilor la r!"#oi a de.enit efecti.! i7 n iulie %&%(7 ,> de di.i"ii - ce nsumau peste milion de oameni - comandate de +eneralul Pers;in+ au fost +ata s! intre n ac*iune. n aceste condi*ii7 a doua #!t!lie de pe <arna $iulie %&%() marc;ea"! o cotitur! n desf!urarea r!"#oiului. Efensi.a comandat! de Aoc; a fost prima mare ntmplare 8urt!8 care7 aa cum recunotea i Ludendorff a desc;is drumul nfrn+erilor +ermanilor i a .ictoriilor pentru /ntant! $&F%0'). ncepnd cu ( au+ust %&%( Aoc; - de.enit ntre timp mareal - a declanat o serie de atacuri care au respins trupele +ermane pn! pe 8linia Sie+fried8. La sfritul lunii septem#rie pe Arontul #alcanic se produce o catastrof! pentru +ermani. Gul+aria a semnat armisti*iul i trupele aliate a=un+ la Dun!re. /cest e.eniment a ridicat pro#leme +ra.e +ermanilor i alia*ilor pentru c! punea su# semnul ntre#!rii i perspecti.a pe celelalte fronturi. 3otui n luna octom#rie trupele +ermane au reuit s! e.ite o catastrof! militar! re"istnd atacurilor aliate mai ales n Alandra i /ra+onne dar nu pot7 totui7 s! p!stre"e 8linia Sei+fried8 i se retra+ pe po"i*ii pe linia flu.iului <euse. Lucru pe care nu l-a putut e.ita armata austro-un+ar! pe frontul italian unde a suferit o +ra.! nfrn+ere la Pia.e din partea armatelor comandate de +eneralul Dia" $octom#rie %&%(). /ustro-Un+aria i tr!ia ultimele "ile. Peste pu*in timp ca i 3urcia7 de altfel7 urmnd e1emplul Gul+ariei7 /ustro-Un+aria a semnat armisti*iul. La noiem#rie +ermanii7 la cap!tul puterilor7 s-au retras pe un front care trecea prin /ntuerpen-Gru1elles-C;arleroi-<e"ieres. /lia*ii erau pe cale de a declana noi atacuri7 printre care o ofensi.! n Lorena. Iermanii ns! i epui"aser! resursele umane i materiale7 nu mai a.eau for*e capa#ile s! opun! o re"isten*a serioas! inamicilor lor $,F '%,). n acest timp Iermania se
22

+!sea i n pra+ul pr!#uirii economice datorit! lipsurilor i de"or+ani"!rii produc*iei. Iermania7 lipsit! de alia*i7 nu mai a.ea alternati.! fiind imperios necesar s! cear! /ntantei armisti*iul i s! accepte condi*iile acesteia. La 2 noiem#rie %&%(7 la cererea <arelui Cartier Ieneral7 politicianul <at;ias -r"#er+er s-a deplasat 8narmat8 cu un stea+ al#7 la CompiW+ne7 pentru a semna armisti*iul. mp!ratul Oil;elm II se adresea"! preedintelui SU/ Oilson cernd un acord pe #a"a celor Paispre"ece puncte. ns! preedintele american a cerut Taiserului s! constituie mai nti un +u.ern pe #a"e parlamentare. n fa*a acestei situa*ii Oil;elm l-a ns!rcinat pe prin*ul <a1 de Gade s! forme"e un +u.ern compus din repre"entan*ii tuturor partidelor. Dou! "ile mai tr"iu $& noiem#rie) a i"#ucnit re.olu*ia la Gerlin care proclam! repu#lica. Prin*ul <a1 de Gade pred! puterea socialistului -#ert. Pe %% noiem#rie %&%(7 n timp ce Taiserul se refu+ia"! n Elanda7 +u.ernul noii Repu#lici +ermane a semnat armisti*iul. E#*ine7 totui7 din partea alia*ilor permisiunea ca armata +erman! s! se retra+! n Iermania pentru a lupt! mpotri.a amenin*!rii re.olu*iei comuniste. Pentru a parcur+e drumul pn! la <arna i napoi armatei Iermane i-au fost necesare % de luni de "ile. GIGLIEIR/AI?ol#s#a@m7 -ric7 *ecolul e+tremelor, traducere de /nca Irina Ionescu7 Gucureti7 %&&'. Popa7 N. <ircea7 3rimul r4(oi mondial/ 1914-191"/ Gucureti7 %&2&. PoincarW7 R.7 7u ser)ice de la !rance/ 8eu0 annees dessau)enirs, .ol.I67 Paris7 %&,0. Tissen+er7 ?enrC7 ,iploma-ia, traducere din lim#a en+le"!4 <ircea tefancu7 Radu Parasc;i.escu7 Gucureti7 %&&(. 5om1nia 6n anii primului r4(oi mondial/ .ol.I7 Gucureti7 %&(2. LacKnes7 Dro"7 es causes de la premi9ere querre mondiale/ Essai d:'istorio2rap'ie, Paris7 %&23. <il"a Pierre7 Ser+e Gerstein7 Istoria secolului ../ *01ritul lumii europene/ ;19<<-194=>, traducere <arius Ioan7 Gucureti7%&&(. ?ard Lidell G.?.7 *trat92ie, Oies#aden $f.a.). Ludendorff. -ric;7 Conduite de la 2uerre et politique, Paris7 %&,,. Renou.in Pierre7 a crise europ9enne et la premiere 2uerre mondiale . $%&>'%&%(). Paris. I. Clemenceau7 ?re-ia i amrciunile unei )ictorii/ ?emorii/ Gucureti $f.a.).

23

CENS-CINX-L- PRI<ULUI CENALIC3 ILEG/L Prima confla+ra*ie mondial! a marcat profund societatea nceputului de secol XX. Consecin*ele r!"#oiului s-au f!cut sim*ite n toate domeniile de la mentalul indi.idual i colecti. pn! la e.olu*ia economic! i politic! a statelor #eli+erante. Dintre acestea dou! s-au manifestat cu for*! i au influen*at e.olu*ia omenirii pentru multe decenii4 flu1ul i reflu1ul re.olu*ionar i declinul -uropei. C;iar dac! nu este mp!rt!it! unanim ideea c! 8Re.olu*ia a fost copilul r!"#oiului din secolul XX8 $%F23) cert este c! -uropa n-ar fi fost marcat! de flu1ul i reflu1ul re.olu*ionar din anii %&%2-%&,>7 dac! n-ar fi trecut prin cataclismul primului r!"#oi mondial. 3ensiunea social! i economic! indus! de primul r!"#oi total cunoscut .reodat! de omenire a fost att de mare7 copleitoare i f!r! precedent7 nct statele au fost mpinse pn! la limita cea mai ndep!rtat! posi#il7 a=un+nd c;iar pn! la pr!#uire. Numai Statele Unite au ieit din r!"#oi aa cum au intrat i c;iar mai #o+ate. Pentru to*i ceilal*i7 n special pentru -uropa sfritul r!"#oiului a nsemnat un .al de re.olu*ii i nceputul declinului n competi*ia cu Lumea Nou!. %. 6/LUL R-6ELUXIEN/R 9N -UREP/ 3riumful re.olu*iei #ole.ice n Rusia a pus n fa*a lumii o ntre#are fundamental!. <odelul de societate dat -uropei i /mericii de Re.olu*ia france"! din %2(& nu mai era .ia#ilN Lenin i adep*ii s!i au cre"ut c! n situa*ia n care aduseser! r!"#oiul societ!*ile europene nu mai era ne.oie dect de un semnal pentru ca popoarele s! se ridice i s! nlocuiasc! capitalismul cu socialismul7 s! transforme astfel suferin*ele f!r! sens ale r!"#oiului n ce.a po"iti.. 3imp de trei ani acesta a ateptat r!"#oiul ca muncitorii europeni s! i se al!ture pentru a e1tinde statul so.ietelor de la Urali la /tlantic $,F%>). Impactul pe care l-a a.ut re.olu*ia #ole.ic! asupra mentalului colecti. n -uropa a fost att de puternic i a produs o impresie att de mare nct un fenomen la fel de important7 re.olu*iile na*ionale7 a trecut7 ne=ustificat n plan secund. 3riumful mic!rilor na*ional-democratice din fostele imperii austroun+ar7 *arist i otoman a nc;eiat un proces nceput n -uropa cu cte.a secole n urm!. 6alul re.olu*ionar care a cuprins #!trnul continent i nu numai7 din aceast! perspecti.! a a.ut dou! componente i mic!ri profund anta+onice. Una de esen*! social! $- #ole.ismul -) i alta de esen*! na*ional!. Dei secolul al XIX-lea a fost numit secolul na*ionalit!*ilor $3F0%)7 -uropa a de.enit cu ade.!rat una a na*iunilor dup! Primul R!"#oi mondial cnd re.olu*ia i principiul na*ionalit!*ilor au n.ins i n -uropa central!7 de est i sud-est. n %&%(7 acea 8sin+ur! c;estiune care e1ista n -uropa8 - n .i"iunea lui
24

<etternic; $3F%'0) s-a re"ol.at prin .oin*a i e1primarea na*ionalit!*ilor oprimate de a tr!i n cadrul unor state ale c!ror frontiere politice s! fie pe ct posi#il suprapuse pe cele etnice. R-6ELUXI/ N/XIEN/LR. Cnd a i"#ucnit r!"#oiul mondial7 n .ara anului %&%'7 cele dou! ta#ere aflate n conflict n-au a.ut un pro+ram i o .i"iune coerent! asupra .iitoarei ar;itecturi a +rani*elor i nici pro#lema statului la polone"i7 ce;oslo.aci7 romni7 estonieni7 finlande"i7 etc. i alte na*iuni asuprite din cadrul unor imperii de.enite anacronice n e.olu*ia istoric! a societ!*ii. Semnalul luptei popoarelor pentru autodeterminare i afirmare na*ional! a fost dat de Conferin*a pe ntrea+a Rusie a partidului #ole.ic care a cerut7 la %' noiem#rie %&%27 8pentru toate popoarele care fac parte din Rusia7 dreptul la autodeterminare i la constituirea de state independente $'F32) i de mesa=ul preedintelui Oilson7 pre"entat la ( ianuarie %&%( Con+resului S.U./7 n care se cerea7 de".oltarea autonomiei popoarelor din /ustroUn+aria i Imperiul Etoman7 retrocedarea /lsaciei i Lorenei7 crearea unei Polonii li#ere...8 $ F2&F&'). La %% fe#ruarie %&%( Oilson ar!ta c!7 n .iitor7 8popoarele i pro.inciile nu tre#uie s! mai fie o#iect de .n"are sau de sc;im#7 sau s! fi tratate ca un simplu eptel ori ca pionii unui =oc de a; $...)7 toate aspira*iile na*ionale clar definite7 tre#uie s! fie satisf!cute7 e.itndu-se crearea de noi elemente de discordie i anta+onism i perpetuarea celor .ec;i8 $0F3 ). n octom#rie %&%(7 /dministra*ia american! s-a referit i la necesitatea recunoaterii dreptului la autodeterminare a popoarelor cotropite de *arism - ucrainieni7 polone"i7 finlande"i7 romni7 estonieni7 lituanieni7 armeni7 etc. $0F30) Dup! pacea de la Grest-Lito.sB $martie %&%() cnd +u.ernul rus a renun*at la su.eranitatea sa asupra Ainlandei7 Poloniei7 *!rilor Galtice7 Ucrainei7 Gasara#iei etc.7 popula*ia din aceste teritorii7 prin adun!ri repre"entati.e au ;ot!rt s!-i or+ani"e"e .ia*a de stat pe #a"ele principiilor na*ionalit!*ilor. La ,& septem#rie %&%27 un consiliu de stat lituanian numit 3arC#a7 a fost creat su# preeden*ia lui /ntonas 3arC#a. La %% decem#rie %&%2 acesta a proclamat independen*a statului lituanian su# protec*ie +erman!. n "iua de %( noiem#rie %&%( a fost proclamat! independen*a Lituaniei. La pu*in timp -stonia s-a proclamat i ea stat independent. 9n "iua de , decem#rie %&%2 Sfatul *!rii - adunarea na*ional! a Gasara#iei a declarat constituirea Repu#licii Democratice <oldo.eneti. La ,' ianuarie %&%( aceasta aceasta s-a proclamat independent!. La ,2 martieU&aprilie %&%( Sfatul *!rii ntrunit la C;iin!u a ;ot!rt n numele popula*iei ma=oritare Unirea Gasara#iei cu Romnia. ?ot!rre care a fost sanc*ionat! ulterior i de Parlamentul *!rii. Ainlanda i-a o#*inut dreptul la e1isten*! n urma unui r!"#oi ci.il ntre adep*ii #aronului <anner;eim i cei ai #ole.icilor care repre"entau interesele imperialiste ale noului stat care se n!tea pe ruinele fostului imperiu.
25

Ucraina i-a proclamat autonomia n iunie %&%2 i s-a considerat practic7 independent! de Rusia. / fost constituit i un parlament na*ional - Rada H. La ,> noiem#rie %&%( Rada a ;ot!rt crearea unei repu#lici na*ionale7 recunoscute de Aran*a i <area Gritanie. Dac! Rusia so.ietelor putea n cel mai r!u ca" s! se mpace cu e1isten*a unei Ainlande total independente7 nici nu putea fi .or#a de aa ce.a n ca"ul Ucrainei7 care era7 nainte de toate7 +rnarul i #a"inul ei car#onifer. In.a"ia armatelor #ole.ice i r!"#oiul ci.il purtat n Ucraina au f!cut ca re.olu*ia na*ional! n aceast! *ar! s! nu ai#! sor*i de i"#nd! ca i n ca"ul altor popoare din "ona -1tremului Erient al fostului imperiu *arist. Ieor+ia7 /rmenia i /"er#aid=an s-au proclamat i ele repu#lici independente7 dar so.ietele ruseti n-au respectat .oin*a na*ionalit!*ilor respecti.e i le-au supus domina*iunii lor. -le s-au con.ins repede c! faimosul cu.nt de ordine al federa*iei lansat de so.iete n-a fost dect o simpl! mane.r! de propa+and! comunist! $3F,'3). Pr!#uirea militar! a Puterilor Centrale i <esa=ul preedintelui Oilson au constituit suportul declan!rii re.olu*iilor na*ionale din cadrul du#lei monar;ii. nceputul a fost marcat de constituirea7 la sfritul lunii septem#rie %&%(7 a Consiliului Na*ional ma+;iar care a dorit constituirea unui stat ma+;iar dar n +rani*ele lui medie.ale. La 3> octom#rie %&%( muncitorii din 6iena au or+ani"at o +re.! +eneral!7 nso*it! de mari demonstra*ii su# lo"inci repu#licane. 6alul re.olu*ionar s-a ntins n ntrea+a /ustrie. n aceast! atmosfer! la %, noiem#rie %&%(7 /dunarea Na*ional! a proclamat Repu#lica /ustria7 dup! ce ultimul mp!rat ;a#s#ur+7 Carol I7 a#dicase i p!r!sise $%% noiem#rie %&%() /ustria. 9n luna octom#rie Consiliul Na*ional Romn a luat deci"ia de a consulta popula*ia romneasc! din 3ransil.ania pentru a se pronun*a cu pri.ire la unirea cu Romnia. La % decem#rie %&%( la /l#a Iulia prin ;ot!rrea repre"entan*ilor lor ndritui*i romnii au cerut unirea pentru .ecie cu Patria mam!. n "iua de ,( noiem#rie %&%( marea adunare na*ional! a romnilor din Guco.ina7 cu care au fost repre"entate toate p!turile sociale a ;ot!rt unirea Guco.inei7 n ;otarele ei istorice7 cu Romnia. La sfritul lunii octom#rie %&%( a i"#ucnit la Pra+a re.olu*ia na*ional! ce;!. Comitetul Na*ional Ce; a proclamat7 la ,( octom#rie7 crearea statului independent i trecerea puterii n minile sale. Dou! "ile mai tr"iu7 la 3> octom#rie7 Consiliul Na*ional a adoptat declara*ia pri.ind ncadrarea Slo.aciei n Statul Ce;oslo.ac Unitar. n Galcani7 armatele franco-sr#eti au eli#erat Gel+radul la % noiem#rie %&%(. -li#erarea Ser#iei i a <untene+rului7 con=u+at! cu formarea de comitete na*ionale re.olu*ionare n Croa*ia7 Slo.enia7 Dalma*ia i 6o=e.odina7 n procesul de de"a+re+are a monar;iei ?a#s#ur+ice a dus la construirea re+atului sr#o-croato-slo.en7 $% decem#rie %&%() la care a aderat <untene+ru7 6o=e.odina7 <acedonia7 Gosnia i ?er*e+o.ina $2F32%).
*

Parlamentul ucrainean
26

<ic!ri cu caracter social i na*ional s-au nre+istrat n acest timp i n teritoriile polone"e. La 2 noiem#rie%&%( s-a format la Liu#lin7 un +u.ern popular7 care a proclamat Repu#lica Polonia7 reali"nd astfel aspira*iile na*ionale ale poporului polone". Sfritul Imperiului Etoman a condus7 su# impactul condi*iilor foarte +rele impuse la Conferin*a P!cii7 la i"#ucnirea re.olu*iei na*ionale turce care a pus #a"ele Statutului na*ional modern turc. Dup! triumful principiului na*ionalit!*ilor ca fundament al construc*iei de stat n -uropa acesta a fost adoptat i de alte na*ionalit!*i i popoare din /sia7 /frica i cele dou! /merici. Dup! nc;eierea r!"#oiului mondial ma=oritatea popula*iunilor asiatice i africane care a.eau o elit! intelectual! pro+resist! au declanat mic!rile de eli#erare na*ional!. Popoarele e+iptean7 marocan7 al+erian i tunisian au reuit7 n urma luptei desf!urate n anii %&%&-%&,07 s! smul+! colonitilor en+le"i7 france"i i spanioli unele concesii politice care .or facilita or+ani"area luptei .iitoare. n Iolful Persic7 n %&,07 I#n Auad a pus #a"ele unui re+at islamic7 /ra#ia Saudit!. n India sa intensificat lupta de eli#erare na*ional!. Conducerea o a.ea Partidului Con+resului Na*ional n frunte cu <a;atma Iand;i. R-6ELUXI/ GELS-6ICR a constituit cea de-a doua component! a .alului re.olu*ionar mondial ap!rut n finele primei confla+ra*ii mondiale. Pentru lumea occidental! aceasta a fost un cataclism care a produs 8o impresie7 mult mai mare dect r!"#oiul mondial8 $0F 0). Re+imul *arist s-a pr!#uit n momentul n care trupele au refu"at s! reprime o manifesta*ie a mul*imii nemul*umite ce cerea7 n esen*!7 pine7 i a fraterni"at cu aceasta. Patru "ile de manifesta*ii stradale ;aotice au pus cap!t imperiului care a fost su#stituit cu un 8+u.ern pro.i"oriu8 i o mul*ime de 8consilii8 - so.iete care au fost7 rapid7 transformate de Lenin n instrumente. Pe % martie7 pentru a-i sal.a dinastia Nicolae al II-lea a a#dicat n fa.oarea fratelui s!u7 marele duce <i;ail. /cesta a renun*at7 la rndul s!u7 la tron pe %0 martie i astfel a luat sfrit dinastia Romano.. C!derea *arismului a condus la o situa*ie confu"! n ceea ce pri.ete +estionarea puterii n *ar!. Pe de-o parte e1ista +u.ernul pro.i"oriu dominat de 8partidele #ur+;e"e8 +rupate n #locul constitu*ional-democrat7 reformator7 li#eral i moderat care .oia s! conduc! Rusia spre un re+im parlamentar de tip occidental iar pe de alt! parte So.ietul din Peters#ur+ care +rupau pe socialist-re.olu*ionari i cele dou! aripi ale social-democra*ilor4 mene.icii i #ole.icii care doreau instaurarea unui re+im re.olu*ionar. 9n aceste condi*ii +u.ernul pro.i"oriu a cunoscut o rapid! u"ur! cu toate c! a luat o serie de m!suri li#erale - li#ertatea presei7 a opiniei7 a ntrunirilor i sociale4 drepturi radicale7 "iua de lucru de opt ore7 e+alitatea n fa*a le+ii. P!turile cele mai defa.ori"ate7 *!ranii i muncitorii - au cerut solu*ionarea pro#lemei a+rare i nc;eierea p!cii. Iu.ernul a cerut n*ele+ere i r!+a" pentru re"ol.area acestor cerin*e n cadrul .iitoarei /dun!ri Constituante care tre#uia s! se pronun*e i asupra noului re+im n Rusia. $ F( )
27

Di.er+en*ele din martie-aprilie %&%2 dintre So.iet i +u.ern pe mar+inea condi*iilor pe care Rusia tre#uia s! le accepte pentru o pace separat! cu Puterile Centrale au pro.ocat o +ra.! cri"! politic! i c!derea +u.ernului. Iu.ernele care i-au succedat lui <iliuBo. conduse de prin*ul L.o. i TerensBei - n-au satisf!cut nici ele atept!rile ma=orit!*ii ruilor. /cest lucru a permis ascensiunea la putere a #ole.icilor de su# conducerea lui Lenin care a re.enit7 n Rusia n aprilie %&%2. $(F33) 9n septem#rie #ole.icii au cucerit ma=oritatea n So.ietele din Petes#ur+ $unde preedinte era 3ro*Bi). Lenin a=un+e la conclu"ia c! a sosit momentul pentru a prelua ntrea+a putere. /cesta a trecut din Ainlanda - unde s-a refu+iat n au+ust din cau"a eecului insurec*iei din iulie %&%2 - i a e1pediat o scrisoare comitetului central al partidului #ole.ic n care e1plica necesitatea prelu!rii puterii i propunerii maselor ceea ce ele ateptau4 pacea i mp!r*irea p!mntului. L.3ro*Bi a pre+!tit cu minu*io"itate insurec*ia care tre#uia s! reueasc! la desc;iderea con+resului so.ietelor din ntra+a Rusie7 pre.!"ut! pentru 2 noiem#rie seara. Cu o sear! nainte7 comisarii politici #ole.ici au luat n st!pnire punctele strate+ice ale Capitalei. Epera*iunile de preluare a puterii s-au derulat f!r! .!rsare de sn+e. Sediul +u.ernului a fost cucerit n diminea*a "ilei de 2 noiem#rie %&%2 iar seara Con+resul panrus al so.ietelor $unde #ole.icii erau ma=oritari) a apro#at 8re.olu*ia din Ectom#rie8 i a destituit +u.ernul TerensBi. Gole.icii au de.enit st!pni pe ntrea+a Rusie. / doua "i acelai Con+res a numit un nou +u.ern7 numit Consiliul Comisarilor poporului care a.ea n fruntea sa pe Lenin7 pe L. 3ro*Bi la e1terne i pe I.6. Stalin la 8na*ionalit!*i8. 9n cte.a s!pt!mni de la instaurarea sa la putere Lenin a redactat i dat dou! decrete - decretul asupra p!cii i cel asupra p!mntului prin care sa a#olit marea proprietate funciar! i o serie de reforme n pri.in*a na*ionalit!*ilor7 separ!rii #isericii de stat7 controlul muncitorilor asupra fa#ricilor i apoi na*ionali"area. n martie %&%( <osco.a a de.enit capital! . Estilit!*ile militare au ncetat pe frontul de est la % decem#rie %&%2 iar ' "ile mai tr"iu s-a semnat armisti*iul cu Puterile Centrale. La 3 martie %&%( a fost nc;eiat! pacea. Lenin i Stalin au n*eles c! n situa*ia dramatic! n care se +!sea Rusia numai pacea separat! putea sal.a re.olu*ia #ole.ic!. n urma p!cii de la Grest-Lito.sB ruii au a#andonat un teritoriu cam o dat! i =um!tate ct Aran*a i apro1imati. un sfert din popula*ia imperiului i trei sferturi din resursele sale de materii prime. /ceste reforme i ac*iuni au determinat pe opo"an*i s! declane"e o ofensi.! mpotri.a capitalei care este respins!7 n cele din urm!7 de 3ro*Bi. -conomia i situa*ia social! au a=uns n situa*ii e1trem de critice. Lenin i-a m!suri e1treme. n iulie %&%( Con+resul al 6-lea al so.ietelor a adoptat o Constitu*ie care a consacrat rolul de unic conduc!tor al partidului #ole.ic n Rusia. /cesta7 datorit! realit!*ilor comple1e din Rusia7 nu-i e1ercita puterea dect asupra unui teritoriu restrns. So.ietele7 ns!7 sunt confruntate cu o
28

situa*ie intern! i e1tern! +ra.!. n plan intern socialitii-re.olu*ionari nu le-au iertat #ole.icilor 8Grest-Lito.sBul8 i i-au nmul*it r!"meri*ele i atentatele7 inclusi. asupra lui Lenin. Pe plan e1tern erau amenin*ate cu o inter.en*ie din partea /lia*ilor care au reproat Rusiei nc;eierea p!cii separate i nerespectarea o#li+a*iilor asumate prin tratate. /cetia i-au mp!r*it "onele de inter.en*ie4 /n+lia n Cauca"7 /sia Central!7 <area /l#!F Aran*a n <area Nea+r!7 Ucraina7 PoloniaF Laponia n Si#eriaF Pri"onierii ce;i eli#era*i au constituit o armat! care au ocupat Si#eria. /lia*ii au trimis corpuri e1pedi*ionare n Rusia pentru a stopa a.ansul re.olu*iei #ole.ice. 9n aceste condi*ii noul re+im de la <osco.a a luat o serie de m!suri dure7 #ote"ate 8comunism de r!"#oi8. n iulie a fost constituit! or+ani"a*ia terorist! C-T/ $comisia e1traordinar! pentru com#aterea contrare.olu*iei i a sa#ota=ului) condus! de polone"ul D"er=insBi7 care a primit misiunea de a elimina #ur+;e"ia ca clas!. $(F %) La , septem#rie %&%( Repu#lica So.ietelor a fost declarat! ta#!r! militar! i a nceput teroarea roie. /rmata Roie condus! de 3ro*Bi este reor+ani"at! i instruit!7 fiind capa#il! s! se lupte cu armatele al# +ardiste. 3eroarea politic! .a fi du#lat! de una economic!. Pentru a com#ate foametea Lenin a or+ani"at 8comitetele *!ranilor s!raci8 pentru a-i supra.e+;ea pe cei #o+a*i i s!-i =udece pe cei ce nu .oiau s! 8predea8 surplusul de cereale. / instituit munca o#li+atorie n u"inele i fa#ricile na*ionali"ate. 9nfrn+erea Puterilor Centrale a .enit la timp i a a=utat la ameliorarea situa*iei +ra.e n care se +!sea puterea #ole.ic! iar confruntarea dintre 8al# +arditi8 i roii se desf!ura n fa.oarea ultimilor a c!ror armat! a a=uns aproape 7 milioane de oameni. $(F20) Ira*ie acestei armate L. 3ro*Bi .a n.in+e n r!"#oiul ci.il cu 8al# +arditii8. 9ntre timp s-a de".oltat o stare de a+ita*ie printre solda*ii alia*i de#arca*i n Rusia7 care7 dup! ani de r!"#oi mpotri.a Puterilor Centrale7 doreau s! se ntoarc! la c!minele lor. / i"#ucnit la 3 aprilie %&%&7 o re.olt! n cadrul marinei france"e din <area Nea+r! i Parisul a fost ne.oit s!-i retra+! Corpul e1pedi*ionar sta*ionat la Edessa. n luna urm!toare en+le"ii au e.acuat oraele GaBu7 /r;an+;elsB i <urmansB $'F ). Sin+ura putere care mai putea s! inter.in! a fost S.U./. ns! for*ele trimise de acestea n-au fost suficiente pentru a re"ol.a ceea ce n-au reuit /n+lia i Aran*a. Nereuind s! e1tirpe"e comunismul n Rusia7 Eccidentul a ncercat s! se apere de acesta cu a=utorul unui cordon sanitar7 l!snd dup! afirma*ia lui Oilson7 ca 8#ole.icii s! fiar#! n suc propriu pn! cnd circumstan*ele a.eau s!-i fac! pe rui mai n*elep*i8 $&F%,%). Un .al de re.olu*ii a str!#!tut -uropa i alte p!r*i ale lumii dup! triumful #ole.ismului n Rusia. Primul ministru #ritanic Ieor+e LloCd declara n %&%& c! 8-uropa ntrea+! este cuprins! de un spirit re.olu*ionar. -1ist! un profund sentiment de re.olt! i nemul*umire al muncitorilor datorit! st!rii sociale. Erdinea social! n aspectele ei politice7 economice i sociale este pus! su#
29

semnul ntre#!rii de la un cap!t la cel!lalt al -uropei de c!tre masele lar+i ale popula*iei8 $(F&2). Re.olu*ia care a str!#!tut astfel toate *inuturile cuprinse ntre 6ladi.ostoB i 6alea Rinului a fost7 n cea mai mare parte7 o re.olt! mpotri.a r!"#oiului7 iar semnarea p!cii a de"amorsat o mare parte din cantitatea de e1plo"i#il pe care o cuprindea. Prima e1plo"ie socialist! are loc n Iermania unde umilin*a nfrn+erii s-a ad!u+at celorlalte nemul*umiri. I"#ucnit! n portul Tiel ca urmare a re.oltei marinarilor7 re.olu*ia s-a e1tins rapid n interior7 la & noiem#rie %&%( declanndu-se la Gerlin. Peste tot se formau7 dup! modelul rusesc7 consilii ale muncitorilor i solda*ilor7 care au preluat puterea ci.il! i militar!. Condui de Rosa Lu1em#ur+ i Tarl Lie#Bnec;t7 re.olu*ionarii de stn+a 8SpartaB-itii8 au a.ut o influen*! mai mare n porturile de la <area Nordului7 n Ru;r7 Sa1onia7 n Ga.aria. La nceputul lunii ianuarie %&%&7 s-a produs la Gerlin o micare de mare amploare condus! de 8SpartaB-iti8. A!cnd u" de o autoritate feroce socialdemocratul NosBe a "dro#it re.olta spartaBitilor. Conduc!torii comuniti ai re.oltei Rosa Lu1em#ur+ i Tarl Lie#Bnec;t au fost ucii la % ianuarie %&%&. nfrn+erea re.olu*iei de la Gerlin n-a nsemnat i sfritul mic!rilor de stn+a n Iermania. n Ga.aria a fost proclamat!7 n cursul lunii aprilie %&%&7 Repu#lica So.ietic! Ga.are"!. Inter.en*ia armatei i asasinarea efului acestei 8repu#lici so.ietice87 - Turt -isner7 au f!cut ca aceast! crea*ie politic! s! nu dure"e mai mult de dou! s!pt!mni. 9n Un+aria re.olu*ia #ole.ic! a i"#ucnit cu a=utor financiar rusesc. Conduc!torul #ole.icilor ma+;iari GVla Tun a recunoscut c! a primit n patru luni ct a +u.ernat Un+aria , milioane de ru#le de la Lenin. <isiunile re.olu*iei ma+;iare erau att de importante pentru Lenin - el credea c! de la Gudapesta7 re.olu*ia se poate r!spndi n Eccident i poate de.eni mondial! - nct a trimis un mem#ru marcant al comunismului interna*ional la Gudapesta pe Cristian RaBo.sBi pentru a-l a=uta pe GVla Tun. Pe ,% martie /dunarea mem#rilor so.ietelor de solda*i i muncitori a anun*at ntronarea dictaturii proletariatului ma+;iar i formarea unui +u.ern condus de un persona= o#scur Sandor Ior#ai. GVla Tun p!stra postul de ministru de e1terne7 n fapt7 el conducea +u.ernul #ole.ic un+ar. /cest +u.ern a comunicat ma+;iarilor i ntre+ii -urope alian*a sa cu Rusia So.ietic! ca i inten*ia sa de a declara r!"#oi repu#licilor #ur+;e"e pentru a impune dictatura proletariatului. Rusia So.ietic! a nre+istrat n acel moment primul s!u succes interna*ional. Primul stat amenin*at a fost cel romn care se afla su# o du#l! amenin*are #ole.ic!. La +rani*a de est7 Rusia so.ietic! nu se putea mp!ca i accepta pierderea Gasara#iei care se unise cu Romnia. GVla Tun a ordonat n +ra#! mo#ili"area pentru a-i ataca pe romni i pe ce;oslo.aci. Dup! o serie de .ictorii mpotri.a armatei ce;oslo.ace Consiliul Interaliat de la Paris a o#li+at Repu#lica Sfaturilor <a+;iare s! nc;eie armisti*iul. Pe ,> iulie %&%&7 GVla Tun a declanat atacul asupra Romniei $%> F ,2%). n "orii
30

"ilei de ,' iulie %&%& s-a declanat contraatacul armatei romne care a distrus armata ma+;iar! #ole.ic!. Pe , au+ust Gela Tun a p!r!sit Un+aria iar a doua "i Capitala a fost ocupat! de armata romn!. n locul re+imului comunist s-a instaurat un re+im de dictatur! su# conducerea lui ?ost;C. ,. D-CLINUL -UREP-I 9N -CU/XI/ <ENDI/LR D- PU3-R-. R!"#oiul mondial $%&%'-%&%&) a costat foarte scump pe #eli+eran*i n special statele europene care au suferit pierderi umane7 materiale i financiare nenc;ipuit de mari la declanarea conflictului. Prin urmare prima mare confla+ra*ie a secolului XX a 8produs8 peste opt milioane de mor*i i apro1imati. 0 milioane de in.ali"i i a condus la un deficit al natalit!*ii7 #!r#a*i adul*i aflndu-se pe front. Rata natalit!*ii n principalele *!ri europene a sc!"ut dramatic ceea ce .a afecta n principal sectorul economic prin micorarea .olumului for*ei de munc!. $%%F'(() Pierderile materiale au fost i ele considera#ile. Distru+erile au afectat toate statele ns! cu prec!dere ele au a.ut o influen*! deose#it! asupra celor pe teritoriul c!rora s-au desf!urat opera*iunile de r!"#oi. Pe aceste teatre de opera*iuni militare totul tre#uia reconstruit4 poduri7 osele7 u"ine7 terenuri de.enite neculti.a#ile. Ieo+raful france" /l#ert Deman+eau anali"nd efectul produs de desf!urarea opera*iunilor militare asupra nordului Aran*ei7 a=un+e la conclu"ia c! 8o "on! a mor*ii lun+! de >> Tm7 lar+! de %> pn! la , Tm care urm!rete linia frontului a fost transformat! n deert8. $ F%> ) Aran*a i <area Gritanie au pierdut 3>J respecti. ,>J din flota lor comercial!. Restul na.elor utili"ate n condi*ii de r!"#oi tre#uiau supuse reno.!rii astfel c! transporturile pe ap! au fost +ra. diminuate n primii ani post#elici. <area "on! de nfrn+eri i con.ulsii cuprins! ntre Iermania n .est i Rusia n est a fost martora unei pr!#uiri spectaculoase a sistemului monetar7 compara#il!7 poate7 numai cu cea care a a.ut loc n *!rile post comuniste dup! %&(&. -uropa n r!"#oiul mondial a tre#uit s! cumpere tot ceea ce-i lipsea pentru a putea duce lupta4 c!r#une7 o*el7 petrol7 arme7 etc. n %&%07 S.U./. i-a li.rat n fiecare lun! arme i muni*ie n .aloare de 3>> de milioane franci. -uropa care7 n perioada ante#elic!7 .indea lumii produsele sale industriale a tre#uit s! recur+! la importuri costisitoare. 9n timpul r!"#oiului dependen*a Iermaniei de pie*ele e1traeuropene pentru a-i asi+ura necesarul de consum a fost de (J7 a Aran*ei de 0>J iar a <arii Gritanii a fost de peste (>J. $ F%>2) -uropenii au fost ne.oi*i pentru a-i finan*a apro.i"ionarea cu material de r!"#oi7 s! renun*e la o parte din re"er.ele lor de aur pentru c! produc*ia de e1port a disp!rut ca urmare a trecerii la economia de r!"#oi. Dar i acest mi=loc de finan*are s-a do.edit insuficient aa c! ma=oritatea statelor europene au recurs la mprumuturi. n ceea ce pri.ete datoria pu#lic! intern! a crescut considera#il n principalele *!ri europene #eli+erante. n Aran*a de la 337 miliarde franci-aur n anul
31

%&%' la ,%& n anul %&%&. n aceeai perioad! n /n+lia datoria pu#lic! a crescut de la %270 la %&070 miliarde iar n Iermania de la 0 la %0& miliarde. $ F%>0) i datoria pu#lic! e1tern! a a.ut salturi spectaculoase. /celeai state europene au mprumutat mai ales din S.U./. Datoria e1tern! a Aran*ei s-a ridicat7 n anul %&%&7 la 33 miliarde franci-aur7 cea a <arii Gritanii la 3, miliarde7 a Italiei la ,> miliarde franci-aur. Un alt element cu consecin*e ne+ati.e asupra sistemului financiar european a fost infla*ia +enerat! de c;eltuielile de finan*are ale r!"#oiului7 de de"ec;ili#re +ra.e ntre cererea ridicat! de produse industriale i de consum i produc*ia insuficient!. n Aran*a7 de e1emplu7 pre*urile n timpul r!"#oiului n raport cu perioada ante#elic! au crescut de patru ori. Infla*ia a afectat moneda na*ional! n aceste *!ri care au suferit deprecieri serioase n raport cu dolarul iar unele nu mai sunt con.erti#ile n aur. n raport cu dolarul n anul %&%&7 francul france" s-a depreciat cu >J din .aloarea sa7 lira sterlin! cu %>J iar marca +erman! cu aproape &>J. /ceste #ul.ers!ri financiare .or duce la in.ers!ri ale po"i*iilor ante#elice n ecua*ia de putere financiar!. -uropa cnd.a #anc;erul lumii7 a fost o#li+at! dup! r!"#oi s! se mprumute din e1terior. S.U./. i-a ram#ursat datoria e1tern! ante#elic! c!tre -uropa i mai mult7 de*innd acum =um!tate din stocurile mondiale de aur7 au de.enit principalul ei creditor. Peste foarte pu*in timp S.U./. a nlocuit -uropa n rolul de #anc;er mondial7 mprumutnd noile state care a.eau ne.oie de capital n de".oltarea economic! i care n trecut apelau la #!ncile europene. R!"#oiul din %&%'-%&%& a rupt le+!turile comerciale7 fireti7 dintre statele europene n raport cu perioada ante#elic!. Dintre cele ce se +!seau n ta#ere opuse7 n mod totalF dintre cele ce s-au +!sit aceleai ta#ere7 n mod relati.7 din cau"a dificul*!*ii transporturilor sau c;iar a imposi#ilit!*ii lor. Iat! de e1emplu7 furniturile de r!"#oi .enite din Aran*a i /n+lia pentru Romnia treceau prin m!rile nordice7 spa*iul Rusiei *ariste i apoi n *ar!. <ulte +arnituri de tren din Rusia pentru Romnia n-au mai a=uns niciodat! la destina*ie. /a stnd lucrurile7 statele industriale din -uropa care i procurau nainte de r!"#oi produsele alimentare i unele materii prime din estul i sudestul continentului au fost silite s! i le procure din S.U./.7 /merica Latin!7 Canada. Ca s! poat! r!spunde cererilor7 neo#inuit de mari din -uropa7 aceste *!ri i-au sporit considera#il produc*ia. Cnd r!"#oiul s-a terminat i rela*iile comerciale au putut rede.eni normale7 statele europene n-au mai a.ut aceeai cerere pentru lumea de peste Ecean pentru c! au nceput s!-i normali"e"e i ele economia. De aici s-a produs un +ra. de"ec;ili#ru al pie*ei europene ca urmare a sc!derilor dramatice de pre*uri pentru toate produsele fie ele a+ricole fie industriale. /cestea au afectat curentul normal financiar prin falimentele din industrie i a+ricultur!. Ceea ce a a+ra.at i mai mult situ*ia economiei europene n raport cu cele e1traeuropene a fost i faptul c! dup! r!"#oi -uropa industrial! nu a mai putut conta la fel de mult pe pia*a de desfacere a coloniilor. Iermania i-a
32

pierdut coloniile i odat! cu acestea i posi#ilitatea de a le alimenta cu produsele sale industriale. i pentru /n+lia s-a restrns7 n #un! m!sur!7 pia*a n colonii. Nu pentru c! i-a pierdut din domeniile coloniale ci pentru c! o parte din colonii i diminioane ncep s!-i nfiripe industria7 mai ales cea uoar!. Pe de alt! parte Laponia de.ene un foarte serios concurent n /sia. 3ot mai mult! lume din -uropa contienti"ea"! faptul c! lumea e1traeuropean! n-a.ea s! accepte la infinit situa*ia de inferioritate economic! ce le-a fost impus! n secolele anterioare. -conomistul i statisticianul +erman /. Reit;in+er scria n %&32 c! 8 ine.ita#ilul s-a produs acum7 i7 pe cnd *!rile de peste m!ri se industriali"ea"!... .ec;iul sistem al sc;im#ului de produse #rute e1tra-europene cu produse manufacturate europene7 este perimat8 $%,F2) Un alt element care a influen*at e.olu*ia ulterioar! a -uropei n ecua*ia de putere a fost re"ol.area 8pro#lemei repara*iilor8 la Conferin*a de Pace de la Paris $%&%&-%&,>). n.inilor7 n special Iermaniei i-au fost impuse sume drept plat! pentru daunele pro.ocate puterilor .ictorioase foarte mari7 dispropor*ionate n raport cu puterea sa real! economic!4 apro1imati. (3 miliarde m!rci-aur. /cest lucru n-a afectat doar e.olu*ia economiei +ermane ci ns!i a continentului european. Lo;n <aCnard TeCnes participant ca e1pert economic n dele+a*ia #ritanic! la Conferin*a de Pace a sesi"at acest aspect. ntruct .ocea sa n-a influen*at Conferin*a a de".oltat ideea sa ntr-o lucrare ap!rut! n %&,>4 8Consecin*ele economice ale p!cii8 n care e1plica de ce nu este posi#il! refacerea economiei europene f!r! o refacere a economiei +ermane $%F%,3). Declinul economic al -uropei n raport cu lumea industrial! european! a fost promt sanc*ionat de S.U./ i Laponia. n ceea ce pri.ete S.U./. au fost printre marile #eneficiare. De acum nainte7 foarte pu*ine domenii industriale .or sc!pa concuren*ei americane. Eamenii de afaceri americani au pus la punct un pro+ram de cucerire a pie*elor e1terne asociind industria7 comer*ul i #!ncile. S.U./ i-au de".oltat flota comercial! pentru a efectua transporturile pe care flota #ritanic! nu le mai putea asi+ura. /=uns! n doi ani pe locul doi n lume ea de.eni un factor de e1pansiune comercial! amenin*nd serios rolul de 8an+rosist8pe care-l 8=uca8 nc! <area Gritanie. Curnd Ne@ :orBul .a lua locul Londrei pe pia*a financiar! a lumii. /simetria dintre de".oltarea S.U./ i restul lumii a produs n primii ani post#elici i un de"ec;ili#ru n economia interna*ional!. Sistemul economic mondial n-a func*ionat optim7 pentru c!7 spre deose#ire de <area Gritanie care fusese centrul lui nainte de %&%'7 S.U./ nu a.eau prea mare ne.oie de restul lumii i7 n consecin*!7 din nou spre deose#ire de /n+lia care a a.ut +ri=! de sta#ilitatea lirei sterline pentru c! pe ea se #a"a sistemul mondial de pl!*i7 S.U./ nu s-au preocupat pentru ca dolarul s! fie sta#ili"ator mondial. / ac*ionat aa din ra*iuni practice. S.U./ nu a.eau ne.oie de restul lumii pentru c! a.eau capital i for*! de munc!.
33

Cea de-a doua mare putere care .a profita de declinul -uropei n ecua*ia de putere a fost Laponia. Din client al continentului n perioada ante#elic! ea a de.enit un serios concurent la pie*ele pe care le a.eau n lumea e1traeuropean! trusturile i companiile europene. Laponia +ra*ie de".olt!rii flotei sale7 a dus o politic! de e1pansiune comercial! n sud-estul /siei7 n C;ina7 i n "ona Pacificului7 n detrimentul europenilor. -1porturile sale au crescut de la 2>> milioane de Ceni n %&%3 la peste dou! miliarde n %&%(. /.nd o e1cedentar! i o cretere nsemnat! a re"er.elor de aur7 Laponia a de.enit dup! primul r!"#oi mondial o *ar! creditoare care a plasat capitaluri pe pia*a european!. /ceste fenomene ne+ati.e din istoria imediat post#elic! a continentului european au fost sesi"ate n epoc! de elitele politice7 i spirituale. Unii au perceput aceast! e.olu*ie ca o alunecare a -uropei7 mai ales a p!r*ii ei apusene7 pe panta pr!#uirii7 a cri"ei totale. Ailo"oful Es@ald Spen+ler a ncercat s! arate n lucrarea 8Declinul Eccidentului8 c! ntrea+a -urop! se afla n pra+ul f!limentului. $%3F,,-,3) <i;ai Ralea7 care i-a f!cut studiile n Aran*a c;iar n acei ani7 ar!ta c! -uropa p!rea7 cel pu*in n partea sa occidental!7 dup! dia+no"ele lui Spen+ler ori TeCserlin+7 8n situa*ia unui muri#und ce are ne.oie de transfu"ie de sn+e8 $%3F,3) /adar n!scnd speran*a ntr-o lume mai #un! i 8for*nd8 realinieri drastice n rela*iile dintre state7 primul r!"#oi mondial poate fi apreciat7 prin consecin*ele sale ca 8un semn de punctua*ie pus istoriei87 ca 8o piatr! de ;otar n istoria omenirii8 $%3F,()7 care a pus umanit!*ii7 -uropei n primul rnd7 pro#leme ma=ore spre re"ol.are7 c;iar dac! climatul post.ersaillesian a fost comple17 pe alocuri c;iar dramatic. GIGLIEIR/AI?a#s#a@m -ric7 *ecolul e+tremelor, traducere /nca Irina Ionescu7 Gucureti7 %&&'. CarrVre dY-ncausse ?Vlene7 Imperiul *pul(erat/ 5e)olta na-iunilor 6n @5** 7 n romnete de /lina Un+ureanu7 Gucureti7 %&&3. Seianu Romulus7 3rincipiul na-ionalit-ilor/ Ari2inile, e)olu-ia i elementele constituti)e ale na-ionalit-ii7 Gucureti7 %&&0. Aontaine /ndrV7 Istoria r4(oiului rece/ ,e la 5e)olu-ia din Actom(rie la r4(oiul din Coreea/ 191#-19=</ )ol I7 Gucureti7 %&&,. <il"a Pierre7 Ser+e Gerstein7 Istoria secolului ../ *01ritul BB umii EuropeneCC/ ;19<<-194=>/ )ol/I7 Gucureti7 %&&(. Iaco#escu <i;ai7 5om1nia i *ocietatea 8a-iunilor, Gucureti7 %&((. Ciac;ir Nicolae7 Istoria popoareloe din sud-estul Europei 6n epoca modern, Gucureti7 %&(2. GrouV Pierre7 Histoire de l:Internationale Comuniste 1919-1943/ Paris7 %&&2. Duroselle L.R.7 ,e Dilson E 5oose)elt7 Paris7 %&0>.
34

Preda Dumitru7 /le1andrescu 6asile7 Prodan Costic!7 6n aprarea 5om1niei ?ari/ Campania armatei romane din 191"-1919, Gucureti7 %&&'. Rein;ard <arcel R.7 /rmen+and /ndrV7 DupaKuier LacKues7 Histoire 29n9rale de la population mondiale, Paris7 %&0(. Reit;in+er7 /7 e )isa2e economique de l:Europe, %&32. Sai"u I.7 3acu /l.7 Europa economic inter(elic, Iai7 %&&2.

35

-6ELUXI/ R-L/XIILER IN3-RN/XIEN/L- 9N3R- /NII %&%& SI %&3& Dup! fiecare conflict ma=or7 de re+ul!7 n.in+!torii au ima+inat i au impus lumii o formul! de or+ani"are a p!cii care la rndul ei a determinat o ar;itectur! a +rani*elor i a +enerat o suit! de institu*ii politice i politicomilitare care s! asi+ure securitatea. /nali"nd acest aspect istoricul I;. I. Gr!tianu a=un+ea la conclu"ia c! n istoria uni.ersal! 8dou! sunt formulele pe care le .om ntlni din timpurile cele mai .ec;i pn! n pra+ul actualit!*ii $%F&). /cestea au alternat n func*ie filo"ofia care a dominat la un moment dat principiile i normele care erau acceptate pentru comportamentul statelor n rela*iile interna*ionale. Definind cele dou! formule7 I;.I.Gr!tianu aprecia c! 8una este formula or+ani"!rii p!cii prin ierar;ie7 prin precump!nirea mai mult sau mai pu*in accentuat!7 mai mult sau mai pu*in radical! a unei puteri7 a unui stat7 cealalt! este formula or+ani"!rii p!cii prin federa*iune7 prin n*ele+ere ntre mai multe state7 ntre mai multe puteri care caut! pe un principiu de paritate s! or+ani"e"e .ia*a popoarelor8 $% F&). nfrn+erea Puterilor Centrale n toamna anului %&%& a pus for*elor /ntantei i a puterilor asociate adaptarea unei formule de or+ani"are a p!cii n -uropa i n lume. %. S-CURI3/3-/ CEL-C3I6R SI LII/ N/XIUNILER ERI/NIM/R-/ PRCII DUPR PRI</ CENAL/IR/XI- <ENDI/LR. 9N

9nc! nainte ca r!"#oiul s! ncete"e pe teatrele de opera*iuni militare7 preedintele american Oilson a anun*at lumii inten*ia S.U./ de a propune o formul! de securitate pentru 8a face ca dreptul s! pre.ale"e mpotri.a oric!ror a+resiuni e+oiste7 pentru a e.ita ca o alian*! s! se ridice contra alteia. $,F3,). /merica dispre*uia conceptul de ec;ili#ru de for*e i considera imoral! practica aa-numitului RealpolitiB. Criteriile ei pentru ordinea mondial! erau democra*ia7 securitatea colecti.! i autodeterminarea7 nici unul dintre ele nestnd la #a"a .reunuia dintre acordurile europene anterioare. SU/ propunea prin urmare4 asocierea tuturor na*iunilor7 f!r! nici o discriminare7 recunoaterea i impunerea dreptului interna*ional 8deasupra tuturor intereselor particulare87 instituirea unei for*e colecti.e7 care 8s! nu mai fie n ser.iciul am#i*iilor politice sau al e+oismelor n complot i al ordinii i p!cii uni.ersale. La %% fe#ruarie %&%( Oilson ar!ta c!7 n .iitor7 8popoarele i pro.inciile nu tre#uie s! mai fie o#iect de .n"are sau de sc;im# sau s! fie tratate ca un simplu eptel ori ca pionii unui =oc de a;8. -l respin+ea doctrina ec;ili#rului puterilor i preci"ia c! orice modific!ri teritoriale s! se fac! 8numai n interesul i profitul popula*iei interesate8F reafirmnd principiul drepturilor popoarelor la autodeterminare7 el declara c! toate aspira*iile na*ionale7 clar
36

definite7 tre#uie s! fie satisf!cute7 e.itndu-se crearea de noi elemente de discordie i anta+onisme i perpetuarea celor .ec;i8. $,F3 ) Proclamnd o distan*are radical! de perceptele i e1perien*ele Lumii 6ec;i7 ideea lui Oilson despre ordinea mondial! pornea din credin*a americanilor n natura uman! esen*ialmente panic! i n fundamental! armonie a lumii. De aici reieea c! na*iunile democratice erau7 prin defini*ie paniceF popoarele c!rora li se +aranta autodeterminarea nu .or mai a.ea moti.e s! intre n r!"#oi sau s! asupreasc! alte popoare. Conduc!torii europeni7 pe de alt! parte7 nu dispuneau de nici un fel de cate+orii ale +ndirii n care s! includ! asemenea .ederi. Nici institu*iile lor interne i nici ordinea interna*ional! nu a.useser! la #a"! teorii politice n care s! se proclame #un!tatea funciar! a fiin*ei omeneti. Diploma*ia european! nu s-a articulat pe caracterul iu#itor de pace al statelor7 ci pe nclina*ia lor spre r!"#oi7 care tre#uia s! fie descura=at! sau contra#alansat!. /lian*ele se formau pentru urm!rirea unor o#iecti.e specifice i defini#ile i nu n ap!rarea unui concept a#stract al p!cii. $3F%&&) /ceste .i"iuni diferite asupra .iitoarei ar;itecturi de securitate pentru lumea post#elic! au afectat for*a i credi#ilitatea edificiului propus pentru ntronarea i men*inerea p!cii nc! de la nceputurile e1isten*ei sale. Instrumentul menit a reali"a i a men*ine securitatea colecti.! a fost n opinia fondatorilor acestei concep*ii7 Societatea Na*iunilor. /cesta a func*ionat pe #a"a unui Pact ne+ociat de Puterile /liate i /sociate la Paris i adoptat de Conferin*a de Pace7 la ,( aprilie %&%&7 cu recomandarea de a fi reprodus ca pream#ul al sistemului tratatelor de pace de la 6ersailles. Pactul con*inea ,0 de articole i o ane1! cu lista celor 3, de state fondatoare i alte %3 *!ri in.itate s! adere la el. Prin acest document se definea scopul Sciet!*ii Na*iunilor care n esen*! era de".oltarea cooper!rii ntre na*iuni7 +arantarea p!cii i si+uran*ei precum i eliminarea r!"#oiului $'F () i modul ei de func*ionare. /rt.( pre.edea c! n scopul men*inerii p!cii7 statele mem#re recunoteau necesitatea reducerii armamentelor na*ionale7 n func*ie de 8situa*ia +eo+rafic! i codi*iile speciale ale fiec!rei *!ri pn! la minimul necesar ap!r!rii ordinii interne. Prin art.%>7 statele mem#re i luau 8ndatorirea s! respecte i s! p!stre"e mpotri.a oric!ror a+resiuni e1terne inte+ritatea i independen*a politic! e1istent!. n art. %%-%2 se indicau mi=loacele i procedeele aplica#ile n ca"ul unor conflicte4 folosirea ar#itra=ului7 respectarea unui termen de 3 luni dup! pronun*area sentin*ei date de instan*a de ar#itra= sau de c!tre Consiliu7 ruperea le+!turilor economice7 financiare i a oric!ror raporturi cu statul .ino.at de nc!lcarea dreptului interna*ional. Contradic*iile din Sistemul rela*iilor interna*ionale din anii imediat nc;eierii primei confla+ra*ii mondiale ca i .i"iunea diferit! asupra ar;itecturii de securitate a principalilor actori care au fundamentat Li+a Na*iunilor au f!cut ca aceasta s! ntmpine dificult!*i n a-i ndeplini rolul i misiunile. n primul rnd S.U./ n-au ratificat actul fondator i a nc;eiat tratate separate de
37

pace cu *!rile n.inse din care lipseau clau"ele pri.itoare la Li+! i a promo.at7 prin Conferin*a de la Oas;in+ton7 propriile interese n conser.area p!cii i securit!*ii n /merica Latin!. n al doilea rnd n or+ani"area Li+ii Na*iunilor n-au fost luate n considerare interesele statelor n.inse. Iermania i Rusia care mpreun! nsemnau mai mult de =um!tate din popula*ia -uropei i de*ineau un important poten*ial de putere. n pro#lema primirii Iermaniei n Li+! po"i*ia n.in+!torilor a fost diferit!. Aran*a a fost cate+oric ostil! admiterii statului +erman i sus*inea c! acest lucru .a fi posi#il numai dup! ce acesta i .a fi ndeplinit toate o#li+a*iile asumate prin tratatul de pace. S.U./ i <area Gritanie doreau o inte+rare mai rapid! deoarece percepeau Aran*a ca unica putere continental! n stare s!-i impun! ;e+emonia n -uropa i astfel ec;ili#rau raportul de for*e. Iermania dorea s! fie primit! n Li+! pe picior de e+alitate cu Aran*a i /n+lia. Neprimind acest statut Repu#lica de la Oeimar a denun*at i atacat sistemul de securitate 6ersailles ca un 8dictat iar Societatea Na*iunilor ca un 8complot ipocrit al inamicilor Iermaniei 8 i 8un instrument iscusit pentru promo.area inten*iilor en+le"e n -uropa8. $,F2>) 9n momentul n care -uropa i edifica sistemul de securitate #a"at pe e1isten*a statelor na*ionale i principiul na*ionalit!*ii ca element fundamental al dreptului interna*ional7 n spa*iul fostului Imperiu *arist re.olu*ia #ole.ic! propunea o alt! .i"iune care a.ea la #a"! teoria statului social al proletariatului. Lenin a i+norat recunoaterea la 6ersailles a acestor principii ca i dreptul popoarelor oprimate din fostele imperii *arist i ;a#s#ur+is de ai afirma statalitatea i .ocea n cadrul Societ!*ii Na*iunilor. Din aceast! perspecti.! a considerat forumul p!cii drept o Interna*ional! Nea+r! destinat! a conser.a ornduirea #ur+;e"!. Conduc!torii statului so.ietic au dat o interpretare proprie principiului na*ional-re.olu*ionar al dreptului popoarelor la autodeterminare7 fa.ora#il! e1clusi. intereselor statului so.ietic. /cetia n-au putut s! se mpace cu ideea c! noul imperiu care se n!tea a tre#uit s! piard! (22.>>> Tm , cu o popula*ie de ,0 milioane de locuitori nerui. /a se e1plic! i declara*ia pe care Lenin a f!cut-o la % octom#rie %&,>4 8Cnd Rusia So.ietic! se .a nt!ri praf i pul#ere se .a ale+e din 3ratatele da le 6ersailles. $0F3 0) Statul so.ietic n-a recunoscut tratatele de pace care consfin*eau apari*ia statelor na*ionale la frontierele sale i a ac*ionat n permanen*! pentru re.i"uirea +rani*elor i a tratatelor. 9ndep!rtndu-se aceste dou! mari state din ecua*ia de securitate a -uropei prin modul cum au fost tratate la Conferin*a p!cii formula re"ultat! na mai putut s! semene n nici un fel cu cea care a asi+urat pacea continentului dup! Con+resul de la 6iena $%(% ). Secolul de pace asi+urat de Con+resul de la 6iena s-a fundamentat pe trei piloni n e+al! m!sur! indispensa#ili4 o pace conciliatoare cu *ara n.ins! - Aran*a7 un ec;ili#ru de for*e i un sentiment comun al le+itimit!*ii. 3ratatul de la 6ersailles nu a ndeplinit nici una din aceste condi*ii. 3ermenii lui au fost prea mpo.!r!tori pentru conciliere7 dar totodat! insuficient de se.eri pentru o su#=u+are
38

permanent!. Parado1al7 .ulnera#ilitatea Aran*ei i a.ansul strate+ic al Iermaniei au fost amplificate de 3ratatul de la 6ersailles n ciuda clau"elor lui puniti.e. 9nainte de r!"#oiul mondial Iermania a.usese .ecini puternici att n .est ct i n est. -a nu se putea e1clude n nici o direc*ie f!r! a da peste un stat important - Aran*a7 /ustro-Un+aria sau Rusia. ns! dup! tratatul de la 6ersailles7 n-a mai e1istat nici o contrapondere a Iermaniei n est. Aran*a sl!#it!7 /ustro-Un+aria disp!rut! ca actor al .ie*ii interna*ionale iar Rusia confruntat! cu fr!mnt!ri i sl!#iciuni interne f!ceau ca estul european s! nu poat! oferi un poten*ial credi#il pentru reec;ili#rarea #alan*ei de putere. 9n aceste condi*ii cola#orarea dintre Iermania nfrnt! n r!"#oi i Rusia So.ietic! i"olat! printr-un cordon sanitar a de.enit necesar! pentru am#ele state i a fost oficiali"at! prin tratatul de la Rapallo $%0 aprilie %&,,). Se resta#ileau rela*iile diplomatice so.ieto-+ermane i se aplica principiul clau"ei na*iunii celei mai fa.ori"ate n sc;im#urile economice. /m#ele state renun*au reciproc la datoriile i repara*iile de r!"#oi. Iermania a f!cut din rela*iile cu URSS un instrument de presiune asupra /n+liei i a Aran*ei pentru a re.i"ui tratatele de la 6ersailles. /menin*nd /n+lia i Aran*a cu o posi#il! alian*! militar! cu Rusia So.ietic!7 Iermania promitea s! intre n Li+a Na*iunilor numai dac! i se acorda statutul de mare putere7 un loc permanent n Consiliu7 conducerea i controlul unor sec*ii ale acesteia i dac! li se acord! dreptul la colonii. -la#orarea Pactului i disputele n =urul modului de or+ani"are i func*ionare a Societ!*ii Na*iunilor n anii %&%&-%&,37 a fost urmat! de intrarea n scena .ie*ii politicii interna*ionale a acestui actor ma=or n care lumea i mai ales *!rile mici i mi=locii i-au pus attea speran*e. n prima fa"! Li+a a re"ol.at pro#leme or+ani"atorice i te;nice pentru #una sa func*ionare. 9ntre anii %&,' i %&,& Societatea Na*iunilor a desf!urat o acti.itate la#orioas! pe multiple planuri. /u fost adoptate m!suri colecti.e pentru reconstruc*ia economico-financiar! a /ustriei7 Un+ariei7 Gul+ariei7 /l#aniei i a altor *!ri su# e+ida Societ!*ii Na*iunilor. Su# e+ida noului or+anism cu .oca*ie uni.ersal! s-a desc;is la ' mai %&,2 Conferin*a -conomic! Interna*ional! la care au participat repre"entan*ii a > de state i care a propus un amplu proiect de cola#orare economic! ntre *!ri. Su# e+ida Li+ii au fost dep!ite i re"ol.ate circa %(-,>.>>> de conflicte i liti+ii ntre state referitoare la delimitarea frontierelor7 interpretarea tratatelor7 diferende comerciale7 economice7 na*ionale7 militare etc. $,F&() Presti+iul Societ!*ii Na*iunilor a fost nt!rit i de inter.en*ia sa n lic;idarea unor conflicte militare - ntre Italia i Irecia $%&, )F 3urcia i Irecia $%&,0)F Irecia i /l#ania $%&,() - de participarea unor o#ser.atori ai statelor nemem#re la pro#leme de interes ma=or pentru ntrea+a lume ca i prin democrati"area institu*iei ca atare. Conferin*a de la Locarno $%&, ) desf!urat! su# e+ida Societ!*ii Na*iunilor a oferit o perioad! de pace i speran*!. Iermania a putut fi primit!7 dup! Locarna7 n Societatea Na*iunilor. De acum ncolo Iene.a p!rea s! fie
39

centrul -uropei ren!scute4 8Concertul8 era n sfrit cu ade.!rat7 8n ton87 iar c;estiunile interna*ionale erau re+lementate prin discu*ii i nu prin "!n+!nitul armelor $2F '). 9n aceast! etap!7 la Iene.a7 n afar! de m!surile i ac*iunile cu un lar+ ecou n lumea politic! i diplomatic! s-au comis i o serie de erori de calcul i po"i*ie care au dus la eecuri. Proiectul Pactului de Iaran*ie <utual! din %&,3 nu a ntrunit dect %( .oturi pentru c! n-a fost semnat7 datorit! contradic*iilor de interese7 dect de %2 din cele > de dele+a*ii care au fost pre"ente la de"#ateri. Crearea7 n anul %&,'7 a unui or+anism special pentru controlul armamentului7 a comer*ului cu arme i a produc*iei de muni*ie n-a condus i la stoparea cursei narm!rilor. /cesta nu a.ea dreptul de a efectua inspec*ii7 ea putea doar s! cear! +u.ernelor informa*ii despre nc!lc!rile n ceea ce pri.ete armamentele7 efecti.ele i dotarea armatei. Comisia a fost desfin*at! n anul %&,2 iar sarcinile ei au fost preluate de Li+a Na*iunilor7 care ns! n-a.ea nici ea nici un mi=loc de .erificare a modului cum erau respectate clau"ele de de"armare. $3F, ,) Pre"en*a unui stat fascist -Italia- ntr-un concern de state democratice a fost o eroare i a ar!tat unor state mici i mi=locii c! or+ani"area Societ!*ii Na*iunilor este lipsit! de realism. La fel de lipsit! de realism politic a fost i n*ele+erea minitrilor de e1terne france" i american - Griand i Tello+ pentru semnarea unui tratat prin care r!"#oiul a fost scos n afara le+ii. Pe ,( au+ust %&,( a fost semnat de c!tre % na*iuni7 cu surle i trm#i*e7 Pactul de la Paris $cunoscut ca Pactul Griand-Tello+)7 prin care s-a denun*at r!"#oiul ca instrument al politicii na*ionale. /mericanii7 #ritanicii i c;iar france"ii i-au adus ulterior attea amendamente nct 8tratatul a fost redus la o simpl! tautolo+ie potri.it c!reia Pactul de la Paris a=uta la men*inerea p!cii atta timp ct pacea era men*inut!8. $3F, ') Contradic*iile an+lo-france"e a constituit i ele unul din factorii care au ar!tat n mod e.ident c! Li+a Na*iunilor i ini*iati.ele sale n domeniul securit!*ii colecti.e n-au ansa de a se impune n ar;itectura de securitate a -uropei. /n+lia a dus7 la Iene.a7 o politic! in.ers! celei france"e n domeniul de"arm!riiF a militat pentru re.i"uirea clau"ei Pactului So.ietic cu pri.ire la men*inerea inte+rit!*ii teritoriale7 ceea ce Aran*a nu accepta. /n+lia a an+a=at tratati.e cu Roma i Gerlinul impunnd Aran*ei diferite sacrificii n fa.oarea Iermaniei i a *!rilor re.i"ioniste. Sl!#iciunile Societ!*ii Na*iunilor s-au datorat i sl!#iciunilor pe care Aran*a le-a a.ut n politica intern! +enerate de cri"a politic!7 de dificult!*ile financiare interne7 de luptele dintre for*ele politice de stn+a7 parti"ane ale cooper!rii cu URSS pentru reali"area securit!*ii colecti.e. i for*ele de dreapta7 nclinate s! apro#e ascensiunea lui ?itler n Iermania ca 8po.a"! mpotri.a #ole.ismului8 $,F%>>)

40

,. D-CLINUL CEL-C3I6-

LIIII

N/XIUNILER

SI

-S-CUL

S-CURI3RXII

9n anul %&,& sistemul de securitate european re"ultat dup! cel primul r!"#oi mondial era nc! o speran*! pentru pacea i linitea continentului i a lumii. Iermania era de"armat!7 "ona renan! demilitari"at!7 n.in+!torii erau aparent uni*i iar propunerea lui Griand7 n cadrul celei de-a "ecea /dunare a Societ!*ii Na*iunilor7 la septem#rie %&,&7 pentru a se crea o Uniune -uropean! p!rea s! fie acceptat! de ma=oritatea spiritelor europene. ns! +u.ernele europene7 n afara Gul+ariei i Iu+osla.iei care au aderat f!r! condi*ii la proiectul france"7 au manifestat serioase re*ineri.$(F%3 ) Dup! un deceniu n care diploma*ia se concentrase asupra -uropei7 Laponia a fost aceea care a demonstrat ntr-un mod surprin"!tor ct de u#rede erau securitatea colecti.! i Societatea Na*iunilor7 transformnd anii [3> ntr-un deceniu al .iolen*elor din ce n ce mai mari. La %( septem#rie %&3%7 for*ele =apone"e au ocupat <anciuria7 care7 le+al7 apar*inea C;inei. C;ina a f!cut apel la Societatea Na*iunilor7 ns! aceasta n-a.ea un mecanism de constrn+ere7 nici m!car pentru sanc*iunile economice preci"ate la art. %0 din Pact. n e"it!rile sale Societatea Na*iunilor a ilustrat dilema fundamental! a securit!*ii colecti.e4 a+resiunea tre#uia sanc*ionat! dar nu a.eau cum s! se aplice sanc*iunile. Nici o *ar! nu era pre+!tit! pentru a intra n r!"#oi cu Laponia i nimeni n-a dorit s! ntrerup! flu1ul comercial cu Laponia care era i n a.anta=ul -uropei. $(F%',-%'() n cele din urm! s-a a=uns la un mecanism su# forma unei comisii de cercetare $Comisia LCtton) - care a demonstrat c! Laponia a a.ut preten*ii =ustificate asupra <anciuriei dar a +reit fiindc! nu a epui"at toate mi=loacele panice de re"ol.are a pro#lemei. Laponia s-a retras din Li+a Na*iunilor n semn de protest. / fost primul pas spre declinul securit!*ii colecti.e. 9n anul %&3,7 Laponia a ocupat C;ina la nord de <arele Mid i a de#arcat la S;an+;ai. -ecul Conferin*ei pentru de"armare7 desf!urat! su# e+ida Societ!*ii Na*iunilor a fost pecetluit de retra+erea Iermaniei de la ne+ocieri la %' octom#rie %&33. ?itler a folosit acest prile= pentru a se lansa ntr-un plan +eneral de narmare. Prete1tul pentru a le+itima un asemenea act a fost declara*ia ministrului de e1terne france" care afirma7 pe %& aprilie %&3'7 c! 8de acum ncolo7 Aran*a i .a asi+ura securitate prin mi=loace proprii8. $2F0&). Iu.ernul france" a declanat startul n cursa narm!rilor dar nu .a reui s-o parcur+!. -ecul conferin*ei pentru de"armare ca i p!r!sirea Li+ii Na*iunilor de c!tre Iermania nu presupunea n mod necesar r!"#oi. <arele puteri europene s-au +ndit c! o corectare a securit!*ii colecti.e cu metodele realpolitiB-ului ar re"ol.a pro#lemele tensionate din -uropa. La ini*iati.a Italiei7 Iermania7 Aran*a i <area Gritanie au ncercat s! constituie un fel de directorat european ce tre#uia s! sta#ileasc! 8re+ulile =ocului8 pentru statele mici i s! fie re"ol.ate pe cale panic! pro#lemele
41

liti+ioase din -utopa. Aran*a sim*indu-se de"a.anta=at! a #oicotat proiectul spre mul*umirea URSS. E asociere a patru mari puteri europene a fost ntodeauna comarul liderilor de la Tremlin care considerau c! o asemenea alian*! ar fi preludiul unei noi inter.en*ii mpotri.a statului so.ietic. E ncercare de a repune n termeni reali ecua*ia de securitate pe continent instituit! dup! prima mare confla+ra*ie s-a f!cut la Stressa n aprilie %&3 . <area Gritanie7 Aran*a i Italia prin repre"entan*ii lor la ni.elul cel mai nalt i-au promis solemn s! men*in! sistemul de tratate e1istent n -uropa i s! re"iste oric!ror ncerc!ri de a-l sc;im#a prin for*!. / fost o etalare de .or#e mari f!r! suport deoarece n raportul de for*e7 Iermania ncepuse marul pentru sc;im#area ierar;iilor. La numai o lun! de la Conferin*a de la Stressa7 ?itler a repudiat ultimele clau"e referitoare la de"armare r!mase din 3ratatul de la 6ersailles. Sistemul de securitate practic nu mai reac*iona. Aran*a a c!utat atunci s! reec;ili#re"e #alan*a i raportul de putere printr-o apropiere de Uniunea So.ietic!. 3ratatul nc;eiat la , mai %&3 ntre Paris i <osco.a pre.edea c! dac! una dintre semnatare .a fi atacat! cele dou! *!ri se .or consulta n #a"a art. %> din Pactul Societ!*ii Na*iunilor i i .or acorda a=utor reciproc. $(F%22). Cnd Italia a atacat /#isinia7 <area Gritanie a f!cut cea mai .i#rant! declara*ie n fa.oarea securit!*ii colecti.e i a cerut ca Li+a Na*iunilor s! ;ot!rasc! sanc*iuni contra a+resorului. <ussolini i-a continuat a+resiunea n ciuda unor propuneri #ritanice care ar fi redus profitul Italiei la =um!tate. La % mai %&30 mp!ratul /#isiniei7 ?aile Selassie a p!r!sit *ara i o s!pt!mn! mai tr"iu <ussolini proclamat ntemeierea unui nou Imperiu Roman. / fost o lo.itur! de moarte dat! /#isiniei dar mai ales securit!*ii colecti.e. Cinci"eci i dou! de na*iuni s-au reunit pentru a re"ista a+resiunii i toate au consim*it ca /#isinia s! fie cucerit!. /facerea a#isinian! a a.ut urm!ri imediate. ?itler a urm!rit cu aten*ie ncordat! conflictul7 tem!tor c! o Li+! triumf!toare ar putea fi folosit!7 mpotri.a Iermaniei. ?itler a ordonat7 la 2 martie %&307 armatei +ermane s! intre n Renania demilitari"at!7 marcnd astfel r!sturnarea ultimului #astion al acordului de la 6ersailles. Potri.it tratatului7 for*ele militare +ermane n-a.eau dreptul s! p!trund! n Renania sau la > Tm est de ea. Iermania confirmase aceast! clau"! la Locarno. Li+a Na*iunilor apro#ase acest tratat iar <area Gritanie7 Aran*a7 Gel+ia i Italia l +arantaser!. $3F,23) Nici de data aceasta democra*iile occidentale care puseser! #a"ele sistemului de securitate colecti.! n-au tiut cum s! reac*ione"e la ac*iunile Iermaniei. Aran*a era pus! n situa*ia de a ac*iona. Gritanicii au insistat asupra folosirii mi=loacelor diploma*iei n locul for*ei. n consecin*! a fost con.ocat Consiliul Li+ii la Londra. Consiliul Li+ii Na*iunilor a ;ot!rt7 dei nu n unanimitate7 c! tratatele de la 6ersailles i Locarna au fost nc!lcate. ?itler a fost in.itat s! ne+ocie"e un nou aran=ament pentru securitatea european! s!-l nlocuiasc! pe cel pe care
42

l distrusese. -l a r!spuns in.ita*iei4 nu a.ea7 8nici un fel de preten*ii teritoriale n -uropa87 dorea pacea i a propus un pact de nea+resiune pe , de ani cu Puterile Eccidentale. Gritanicii au dorit s! o#*in! de la acesta mai multe preci"!ri i au naintat Gerlinului o list! de pro#leme precise. ?itler n-a mai r!spuns. S-a instalat t!cerea. Ultimele r!m!i*e ale sistemului securit!*ii colecti.e disp!ruser!. -ra sfritul unei epoci. Erdinea n ierar;ia ecua*iei de putere sta#ilit! la sfritul primului r!"#oi mondial ntre n.in+!tori i n.ini se r!sturnase. S-a afirmat7 n momentul reocup!rii cu trupe a Renaniei demilitari"ate7 c! 2 martie %&30 a fost un punct de cotitur! n istorie. S-a repetat de c!tre istorici apoi c! atunci7 Aran*a a ratat oca"ia de a opri Iermania i de a mpiedica ororile i sacrificiile f!cute de omenire n cea de-a doua confla+ra*ie mondial!. Din punct de .edere te;nic7 pe ;rtie7 acest lucru a fost ade.!rat4 france"ii posedau o mare armat! iar +ermanii nc! nu-i puseser! la punct maina de r!"#oi. Din punct de .edere psi;olo+ic situa*ia era e1act in.ers!. Popoarele occidentale n-au putut da un r!spuns coerent la ntre#area4 ce puteau faceN /rmata france"! ar fi putut s! nainte"e n Iermania i s! o#*in! promisiuni de #un! purtare din partea +ermanilor7 iar apoi ar fi tre#uit s! plece. Situa*ia ar fi r!mas ca nainte i resentimentele +ermanilor ar fi crescut7 ca i dorin*a de re.an!. /. L. P. 3aClor sus*ine c! 8n realitate na.ea nici un sens atacarea Iermaniei pn! cnd aceasta nu era capa#il! s! se opun!87 pn! cnd n*ele+erea de la 6ersailles nu era eliminat! i Iermania renarmat!. Numai o *ar! care i propune .ictoria poate fi amenin*at! cu nfrn+erea. $2F(2) Din aceast! perspecti.! "iua de 2 martie %&30 are o du#l! semnifica*ie. -a a desc;is calea pentru un succes temporar al Iermaniei7 dar i pentru eecul ei final. Pentru ?itler7 reocuparea Renaniei a desc;is drumul spre -uropa Central!7 att din punct de .edere militar ct mai ales psi;olo+ic. Edat! ce demonstra*iile au acceptat aceast! mane.r! ca pe un fait accompli7 #a"a strate+ic! a opo"i*iei fa*! de ?itler n -uropa de est a disp!rut. 8Dac! pe 2 martie nu .-a*i putut ap!ra pe .oiN8- l-a ntre#at ministrul romn de e1terne7 Nicolae 3itulescu7 pe omolo+ul s!u france" 8cum o s! ne ap!ra*i pe noi n fa*a a+resoruluiN $3F,2(). R!spunsul a fost mai +reu de dat mai ales c! marile democra*ii intraser! i n frene"ia pacifismului. Politica pacifist! pe care Aran*a o aplica a fost urmat! i de /n+lia n rela*iile cu Iermania. n %&327 anul ce-a urmat remilitari"!rii Renaniei7 lordul ?alifa17 pe atunci preedinte al Consiliului Pri.at7 a ilustrat demisia moral! a democra*ilor .i"itndu-l pe ?itler n fort!rea*a lui de la Gerc;ter+aden. -l a elo+iat Iermania na"ist! pe care a numit-o 8reduta european! mpotri.a #ole.ismului8 i a enumerat o serie de c;estiuni7 de care Iermania era .ital interesat!7 la care 8s-ar putea a=un+e la modific!ri pe m!sura trecerii timpului84 $2F%32) Dan"i+ul7 /ustria i Ce;oslo.acia. Sin+ura o#iec*ie a lui ?alifa1 a fost metoda prin care s-ar re"ol.a aceste 8c;estiuni8.
43

3. S-CURI3/3- CU /R</ L/ PICIER Reocuparea "onei demilitari"ate Renane a marcat finalul ar;itecturii de securitate conceput! dup! primul r!"#oi mondial. Instrumentul conceput a o materiali"a - Societatea Na*iunilor - dei7 formal e1ista7 ea practic nu mai a.ea credi#ilitate i nici for*!. Lumea i n special -uropa s-a ntors la sistemul de securitate n care important pentru fiecare stat era locul pe care-l ocupa n ecua*ia de putere. Aiecare stat su.eran7 mare sau mic7 a tre#uit s! se #a"e"e din nou pe for*a armat!7 diploma*ie i alian*e pentru a-i asi+ura propria securitate. Prima mare cri"! a rela*iilor interna*ionale a fost pro.ocat! de un conflict al ideolo+iilor i"#ucnit n Spania - r!"#oiul ci.il. n %&30 Spania de.enise repu#lic!. /le+erile din %&30 au adus la putere o coali*ie format! din radicali socialiti i comuniti. n iulie opo"i*ia fascist! i conser.atoare au declanat o re.olt! armat!. 3a#erele au fost ap!rate n func*ie de natura re+imului cu care se solidari"au4 Arontul Popular - Aran*a7 <area Gritanie7 Uniunea So.ietic!F conser.atorii i fascitii de Italia7 Iermania i alte *!ri cu re+imuri de dictatur!. $(F%&>-%&%) Italia i Iermania .or acorda un spri=in masi. adep*ilor s!i7 pe cnd Arontul Popular7 datorit! acordului de non inter.en*ie semnat de , de *!ri dar nerespectat de statele fasciste7 a primit a=utor doar n material de r!"#oi i foarte pu*ini com#atan*i n raport cu trupele trimise de +ermani i italieni. R!"#oiul ci.il din Spania a fost o .erita#il! cotitur! n rela*iile interna*ionale. / distras aten*ia de la pro#lemele +ra.e determinate de renaterea puterii +ermane i a pecetluit apropierea dintre ?itler i <ussolini. / inau+urat7 pentru marile democra*ii occidentale7 un anumit tip de atitudine non inter.en*ia - care .a nete"i calea puterilor fasciste n aplicarea politicilor de e1pansiune teritorial!. R!"#oiul ci.il din Spania a ad!u+at o nou! 8falie8 ntre Rusia So.ietic! i Puterile Eccidentale. <osco.a +ndea c! politica #ritanic! i-a permis lui ?itler s! se renarme"e7 l-a a=utat indirect pe Aranco s! n.in+! n Spania i7 ulterior7 .a apro#a atacul lui ?itler mpotri.a Uniunii So.ietice. /ceste suspiciuni .or influen*a .iitorul securit!*ii pe continent n urm!torii ,-3 ani. 9n iulie %&327 Laponia transform! conflictul cu C;ina n r!"#oi desc;is. Din nou c;ine"ii au f!cut apel la Societatea Na*iunilor7 ns!7 aceast! institu*ie muri#und! a putut doar s! transfere apelul c!tre o Conferin*! a <arilor Puteri care s-a desf!urat la Gru1elles. /ceasta n-a putut s! fac! nimic pentru C;ina7 datorit! contradic*iilor dintre marile puteri n "on! ca i di.er+en*ele de opinie pri.ind modul de solu*ionare a cri"elor. <area Gritanie care a ncercat s! fie n acelai timp i o mare putere european! i una mondial! a dorit s! se implice. S.U./ erau nenarmate i Roose.elt putea oferi doar certitudine moral!. /cest lucru nu-l doreau Aran*a i <area Gritanie pentru c! le-ar fi
44

le+at minile n ne+ocierile cu ?itler i <ussolini i le-ar fi #locat concesiile pe care7 dealtfel7 le-au f!cut n %&3(-%&3&. Luna noiem#rie %&32 a fost una crucial! pentru e.olu*ia ulterioar! a e.enimentelor n -uropa i n lume. n dou! capitale mari ale lumii s-a discutat ar;itectura +rani*elor i perspecti.a de securitate n aii urm!tori. $2F%3,-%33) La Gerlin7 ?itler i principalii s!i cola#oratori discut! 8<emorandumul ?oss#ac;8 prin care se indicau oportunit!*ile7 c!ile i modalit!*ile prin care Iermania putea o#*ine Le#ens#raum-ul H i s! transforme *ara ntr-o putere dominant! n -uropa. <omentele de cri"! anticipate de documentul de"#!tut i n care Iermania ar fi putut intra n r!"#oi cu succes nu s-au produs. -.olu*iile din sistemul de interese i contradic*ii european au contra"is pre.i"iunile lui ?oss#ac;. ?itler a folosit cu a#ilitate alte momente de cri"! i aran=amente politico-diplomatice pentru a-i atin+e *elurile. La Londra7 primul ministru en+le" Ne.ille C;am#erlain a +ndit i el un plan pentru a e.ita r!"#oiul i a pacifica -uropa. Dei nu a cre"ut n idealismul Societ!*ii Na*iunilor premisele de la care a plecat n sc;i*area pro+ramului omului politic #ritanic erau la fel de nerealiste ca i cele +ndite la Gerlin. Ne.ille C;am#erlain a pornit de la ideea c! puterile n.inse - n special Iermania - a.eau nemul*umiri =ustificate i c! acestea tre#uiau s!-i +!seasc! re"ol.area. -1istau ase milioane de +ermani n /ustria7 a c!ror reunificare na*ional! era nc! inter"is! de tratatele de pace din %&%&7 trei milioane de +ermani n Ce;oslo.acia7 ale c!ror dorin*e nu fuseser! consultate niciodat!7 3 >.>>> +ermani i Dan"i+ul n Polonia care .oiau drepturi na*ionale. Primul ministru en+le" credea c! odat! satisf!cute aceste nemul*umiri ale Iermaniei7 ?itler nu .a fi numai mul*umit ci i recunosc!tor. De aici s-a n!scut politica de conciliere promo.at! de Londra i Paris fa*! de Gerlin n ceea ce pri.ete cri"a austriac! i mai ales Ce;oslo.ac!. 8Re"ol.area8 cri"ei austriece de c!tre ?itler a fost fa.ori"at! i de atitudinea Italiei fasciste. <ussolini era preocupat de a-i consolida influen*a n nordul /fricii i de a o cti+a n <editerana. n acest conte1t el declar! n noiem#rie %&32 c! 8Italia a o#osit s! mai p!"easc! independen*a /ustriei8 $&F3 %)7 ceea ce nsemna pentru ?itler calea desc;is! pentru ane1area /ustriei. Cancelarul austriac Sc;usc;ni++ a ncercat s! se opun! proiectului na"ist i s! or+ani"e"e un ple#iscit pentru a trana pro#lema independen*ei sau ansc;luss-ului. ?itler a cerut telefonic7 prin minitrii s!i cancelarului s! anule"e desf!urarea ple#iscitului. Disperat a cerut a=utor puterilor occidentale care alt! dat! au prote=at independen*a /ustriei. / primit r!spunsuri +laciale. Dei acceptaser! su# presiunile +ermane anularea ple#iscitului Iorin+7 prin telefon7 a cerut nlocuirea lui Sc;usc;ni++ cu na"istul ScCss In+uart. n noaptea de %%-%, martie armata +erman! a in.adat /ustria. Pe %, martie din #alconul prim!riei din Lin"7 ?itler a anun*at ncorporarea /ustriei la Iermania. /nsc;luss-ul a fost ratificat de &2J din
*

spa*iul .ital
45

popula*ia celor dou! *!ri. $&F3 %) Democra*iile s-au mul*umit doar s! proteste"e. Dup! re"ol.area cri"ei 8austriece8 ?itler s-a ntors c!tre Ce;oslo.acia. /cest stat ap!rut ca urmare a sistemului de tratate de la Paris n noul conte1t de securitate era de"a.anta=at n raport cu Iermania de realit!*i +eo+rafice dar i politice. Ieo+rafice pentru c! dispunerea ei o separa de alia*ii care i-au +arantat e1isten*a. Iermania o separa de Aran*a7 iar Polonia i Romnia de Rusia So.ietic!. Dintre .ecini doar Romnia nu-i era ostil!. Politice pentru c! Ce;oslo.acia dei declarat stat na*ional era n fapt unul al na*ionalit!*ilor. Dintre acestea +ermanii sude*i erau cei mai acti.i n a se alipi la Iermania. Pe %, septem#rie7 ntr-un .iolent discurs pronun*at la Nurn#er+7 ?itler a re.endicat oficial sude*ii. / doua "i +ermanii din Sude*i s-au re.oltat ns! ordinea a fost resta#ilit! rapid. Premierul #ritanic a ncercat s! dep!easc! starea de cri"! prin dou! ntlniri cu ?itler. /cesta din urm! plusea"! i cere ocuparea imediat! a sude*ilor deoarece popula*ia este complet masacrat!. Aapt neade.!rat7 ns! ?itler a dorit s! sonde"e reac*ia militar! a puterilor occidentale. R!"#oiul p!rea iminent. n ultimul moment7 C;am#erlain a sperat or+ani"area unei conferin*e interna*ionale iar <ussolini l-a determinat pe ?itler s! accepte. Cei patru lideri s-au ntlnit la <unc;en pe ,& septem#rie i au 8ne+ociat87 ns! termenii au fost cei dori*i de ?itler. La ora , noaptea repre"entan*ii Ce;oslo.aciei au fost con.oca*i de premierii #ritanic i farnce" i li s-a comunicat c! 8era o sentin*! f!r! drept de apel i f!r! o posi#ilitate de modificare8. / doua "i Ne.ille C;am#erlain s-a ntlnit cu ?itler din nou i i-a spus4 8 Sunt foarte mul*umit de re"ultatele o#*inute ieri8 $2F%'2) /poi7 dup! o discu*ie confu"! despre de"armare a propus semnarea unei declara*ii 8care s! arate c! s-a con.enit asupra dorin*ei de m#un!t!*ire a rela*iilor an+lo-+ermane7 ceea ce-ar fi n fa.oarea unei mai mari sta#ilit!*i europene8. La Paris i Londra s-a instaurat ilu"ia p!cii. Primii-minitri france" i #ritanic au fost primi*i cu mare entu"iasm ca sal.atori ai p!cii. Aran*a i /n+lia s-au discreditat n oc;ii alia*ilor est-europeni ca i n oc;ii unor politicieni realiti care au preconi"at c! aceast! pace .a disp!rea n trei luni. Conferin*a de la <unc;en a p!rut unor oameni politici un nou sistem de securitate #a"at pe e+alitate i ncredere reciproc! a celor ' mari puteri care dominau -uropa. Dar pentru ?itler ane1area sude*ilor n-a fost dect o etap! pentru cucerirea ntre+ii Ce;oslo.acii. /cesta a ncura=at Polonia pentru a ncorpora re+iunea 3ec;en. Pe , octom#rie %&3( colonelul GecB7 ministrul de e1terne polone"7 n ciuda protestelor so.ietice i france"e ocup! re+iunea dorit!. La rndul s!u Un+aria o#*ine prin 8ar#itra=ul de la 6iena8 din , noiem#rie %&3( sudul Slo.aciei populat de un+uri. Lo.itura de +ra*ie care a pus cap!t definiti. Ce;oslo.aciei a fost dat! n % martie %&3&7 Preedintele ce;oslo.ac Gene care se opunea secesiunii Slo.aciei a fost c;emat la Gerlin i o#li+at s! 8accepte8 inter.en*ia +erman!
46

care a a.ut loc n aceeai "i. Ulterior *ara a fost transformat! n 8protectorat al Goemiei i <ora.iei8 satelit al Ruc;-ului. Distru+erea Ce;oslo.aciei n-a a.ut efecte +eopolitice ci mai mult psi;olo+ice. N-a modificat raportul de putere n -uropa. Dar din punct de .edere al principiilor sta#ilite la 6ersailles7 ocuparea i de"mem#rarea statului ce;oslo.ac era un punct de cotitur! pentru c! demonstra c! ?itler nu *intea transpunerea n practic! a principiului autodetermin!rii na*ionale ci domina*ia continentului. -l a n+lo#at n Reic; popula*ii non+ermane nc!lcnd principiul autodetermin!rii7 n numele c!ruia i fuseser! tolerate toate a#u"urile unilaterale anterioare. Dup! ocuparea Ce;oslo.aciei i re.endicarea Coridorului Polone"7 opinia pu#lic! occidental! nu mai era dispus! s! tolere"e noi concesii. Din acel moment7 i"#ucnirea celui de-al doilea r!"#oi mondial a de.enit doar o c;estiune de timp. Noua ordine i securitate interna*ional! a.ea s! se pl!m!deasc! n focul celei de-a doua confla+ra*ii mondiale. GIGLIEIR/AIGr!tianu I;eor+;e I7 !ormule de or2ani4are a pcii 6n istoria uni)ersal 7 curs *inut la Aacultatea de Ailo"ofie i litere a Uni.ersit!*ii Gucureti7 %&'3-%&'2. Iaco#escu <i;ai7 5om1nia i *ocietatea 8a-iunilor/ 1919-19&9/ Gucureti7 %&((. Tissin+er ?enrC7 ,iploma-ia7 Gucureti7 %&&(. Duroselle7 L.G.7 Histoire diplomatique de 19=9 E nos Fours, Paris7 %&2(. Gendiner -lmer7 7 time 0or 7n2els/ T'e Tra2icomic HistorG o0 ea2ue o0 8ations, Ne@ :orB7 %&2 Lenin 6.I.7 Apere complete, ed. a ,-a7 .ol. '%7 Gucureti7 %&0 . 3aClor /.L.P.7 Eri+inile celui de-al doilea r!"#oi mondial7 Iai7 %&&&. Duroselle L.G.7 ?istoire diplomatiKue de %&%& a nos =ours. CinKuiVme Vdition7 Paris7 %&2%. <il"a Pierre7 Gerstein Ser+e. Istoria secolului ../ *01ritul H umii EuropeneH/ ;19<<-191=>, .ol.I7 Gucureti7 %&&(.

47

-CENE<I/ <ENDI/LR 9N P-RIE/D/ IN3-RG-LICR Prima confla+ra*ie mondial! ca i pacea care i-a urmat au pus n fa*a popoarelor pro#leme dificile n ceea ce pri.ete refacerea i readaptarea economiilor na*ionale la realit!*ile post#elice. -uropa nu numai c! a pierdut monopolul economic pe care l-a a.ut asupra ntre+ii lumi dar i multele din noile state ap!rute pe scena politic! s-au transformat din clien*i n concuren*i. Sistemul de tratate de la 6ersailles a eliminat r!"#oiul din perspecti.a opera*iunilor militare7 confrunt!rile n plan economic au continuat confirmnd parc! aser*iunea c! popoarele 8alear+! "adarnic dup! un ec;ili#ru care niciodat! nu este a=uns8. $%F0) Refacerea i reconstruc*ia economiilor na*ionale n principalele state europene au necesitat re"ol.area mai multor pro#leme dintre care cele mai importante erau cele referitoare la ale+erea modelului optim de de".oltare economic! i refacerea flu1urilor comercial-financiare intra i e1traeuropene din perioada ante#elic!. %.R-<ED-L/R-/ SI R-A/C-R-/ -CENE<ICR DUPR PRI</ </RCENAL/IR/XI- <ENDI/LR Dup! terminarea r!"#oiului pentru toate statele an+a=ate n conflict7 pro#lema fundamental! a fost +!sirea solu*iilor optime pentru trecerea economiilor la starea de pace. <ulte dintre acestea .or suferi o se.er! cri"! a recon.ersiunii care .a dura7 un timp mai lun+ sau mai scurt7 func*ie de ni.elul de de".oltare economic! al fiec!rei *!ri n parte. Refacerea post#elic!7 prefacerile adnci de restaurare pe #a"e moderne a economiilor noilor state europene7 care tre#uiau s! le asi+ure demnitatea n lume i succesul n competi*ia pe pia*a mondial! cu *!rile industriali"ate din centrul i apusul continentului7 de.eneau posi#ile numai prin promo.area pro+resului te;nic7 prin sporirea in.esti*iilor de capital7 prin accelerarea i di.ersificarea produc*iei de fa#ric! i a ntre+ii economii7 prin creterea ponderii produsului social i a .enitului na*ional7 prin acordarea unei importan*e mai mari factorilor auto;toni - mi=loace #!neti7 for*! de munc! i de conducere - i restrn+erea penetra*iei finan*ei str!ine7 prin sporirea rolului inter.en*ionist al statului i a contri#u*iei n.!*!mntului7 tiin*ei i culturii i acti.itatea economic!. Doar n acest mod se putea a=un+e la administrarea i .alorificarea optim! a resurselor de materii prime i de ener+ie uman! i material! n condi*iile n care ntrea+a lume a intrat n cursa de refacere i de de".oltare economic!. $%F3&-'>) Aaptul c! -uropa a pierdut competi*ia economic! n fa*a 8Lumii Noi8- n special S.U./ i Laponia - iar efortul de reec;ili#rare s-a produs n folosul acestora din urm! a impus nu numai factorilor de deci"ie politic! i capitalitilor din principalele *!ri europene ci i elitei intelectuale din domeniul
48

economicului s! se aplece asupra studierii i +!sirii unor noi modele economice de de".oltare pentru *!rile lor. 3eoreticienii7 dar i analitii economici au atras aten*ia nc! de la finele confla+ra*iei $%&%() c! .ia*a economic! a statelor se ndreapt! spre or+ani"!ri unitare7 n*ele+nd prin aceasta formarea de carteluri7 trusturi7 etc.7 ce.a ce implica principiul solidarit!*ii ntre stat i ntreprinderea economic! particular!. /ceast! solidaritate era cerut! de faptul c! lupta economic! nu se mai desf!ura 8de la persoan! la persoan! ci de la or+ani"are la ora+ani"are8 $,F3). <odelul spre care s-au ndreptat principalele state europene a fost cel american. /spira*ia spre americani"area economic! a -uropei a fost7 n mare parte7 le+itim! c!ci nic!ieri n lume nu s-a e1perimentat mai mult ca n SU/. n ceea ce pri.ete restructurarea ra*ional! a acti.it!*ilor de produc*ie7 sc;im# i de consum7 +estionarea administrati. tiin*ific! a ntreprinderii etc. -uropa a.ea ne.oie de m!rirea .alorii utile a for*ei de munc! mai ales n condi*iile unei accentuate cri"e a #ra*elor de munc! determinat! de pierderea attor .ie*i omeneti n anii confla+ra*iei. Prin introducerea pe continentul european a principiilor taClerismului s-a re"ol.at aceast! pro#lem! deoarece i economiile europene au nceput s! ra*ionali"e"e raporturile dintre folosirea optim! a utila=ului7 di.i"area lucrului dup! criteriul eficien*ei optime7 i consumul de materii prime7 com#usti#il7 finan*e i for*! de munc!. $3F %,) Ne.oia de noi modele pentru economia european! era =ustificat! de <a1 Oe#er prin necesitatea or+ani"!rii ra*ionale a muncii i resta#ili"!rii acti.it!*ilor economice $' F %3-% ). n Romnia o serie de mari spirite ale timpului cereau remodelarea i re+ndirea economiei. Nicolae Ior+a .or#ea la nceputul deceniului patru de adaptarea 8ritmului american n -uropa8 $ F%&') iar <i;ail <anoilescu cerea n Parlamentul Romniei m!suri pentru or+ani"area muncii7 care7 ine.ita#il conducea la ordonarea societ!*ii $%F'3). 9n confruntarea de modele i doctrine n plan teoretic la diferite Con+rese i reuniuni ale specialitilor dar i n plan aplicati. cea mai mare ans! a a.ut-o li#eralismul care a dominat nestin+;erit n economie toat! epoca modern!7 dei +ra.ele consecin*e ale r!"#oiului i-au desc;is perspecti.e sum#re dar pe care le-a dep!it dup! +ra.a cri"! economic! din anii %&,&-%&33. <odelul li#eral a repre"entat .ectorul principal al +ndirii economice7 n confruntarea cu alte doctrine i modele economice c;iar dac! dup! 6ersailles el a tre#uit s!-i adau+e la paradi+mele de #a"! unele particularit!*i cum au fost sporirea inter.e*ionismului etatist n economie7 su#linierea scopului de utilitate pu#lic!7 or+ani"area produc*iei industriale7 compunerea principiului indi.idualismului n folosul statului i al colecti.it!*ii7 sta#ilirea unui re+im de circula*ie i de distri#u*ie apropiat de idealul de dreptate. Prin acestea li#eralismul s-a re+enerat i s-a transformat n neoli#eralism. <odelul se deplasea"! de la clasic la neoclasic n or+ani"area
49

economiei7 de la fa"a atotputerniciei ntreprin"!torului particular la aceea a implic!rii statului. $0F(0) Neoli#eralismul7 deci7 a reprimit #a+a=ul teoretic al li#eralismului7 renun*nd la te"ele circumstan*iale dep!ite i a men*inut tot ceea ce era peren. /cest model7 n noile realit!*i aparente n primii ani post#elici7 era mai apropiat de cerin*ele economiei moderne i dinamice7 i a do.edit c! ridicarea presti+iului material i spiritual al -uropei nu putea a.ea loc dect prin .alorificarea ma1im! a #o+!*iilor naturale i a resurselor umane. Inter.en*ia statului n economic a fost dictat! de noile practici din rela*iile economice mondiale - protec*ionismul n primul rnd7 dar i de atenuarea ar#itrariului pie*ei7 de corel!rile fiscalit!*ii cu infla*ia7 etc. Aormele concrete de inter.en*ie a statului n economie au diferit de la un stat la altul7 n raport de condi*iile i tradi*iile social-economice din fiecare *ar!. <odelul de economie diri=at! a fost inspirat de ideolo+iile totalitare de stn+a - #ole.ismul - i de dreapta - fascismul i na"ismul -. No*iunea i sensurile economiei diri=ate7 ca nou model economic s-au impus n -st prin consolidarea statului so.ietic i n .est n condi*iile apari*iei i declar!rii cri"ei economice mondiale. $%F0') Penetra*ia modelului planific!rii7 influen*at!7 n parte7 de efectele aplic!rii lui n URSS i de eficien*a i rapiditatea cu care fascismul a ac*ionat n timpul cri"ei economice $%&,&-%&33)7 .a determina acumularea de ar+umente pro i contra pentru o disput! ntre adep*ii economiei de pia*! i cei ai economiei planificate. Printre alte modele care au circulat n teoria i practica economic! european!7 a fost corporatismul. /cesta preconi"a asocierea muncitorilor n corpora*ii n opo"i*ie cu sindicatele i conducerea economiei prin metode diri=iste. Corporatismul7 dei teoretic a fost studiat i n alte *!ri dect cea n care a ap!rut- Italia7 n-a a.ut o coeren*! suficient! pentru a constitui calea ideolo+ic! intermediar! ntre li#eralism i etatism. $3F% 2) Din punct de .edere al e.olu*iei principalelor economii n primii ani dup! nc;eierea primei confla+ra*ii mondiale de".oltarea a fost ine+al! i cu efecte diferite de la o *ar! la alta. Do.ad! c!7 n anul %&, 7 fa*! de %&%37 luat ca ni.el ante#elic7 indicele produc*iei a fost de %,%70 la +lo#al7 de %>37 n -uropa i de %'(7o n S.U./. $%F2'). Succesul economiei americane s-a datorat 8a#unden*ei capitalurilor87 creterii puterii de cump!rare i procesului de concentrare a produc*iei i capitalurilor su# raportul pro+resului te;nic i tiin*ific. /#unden*a capitalurilor americane a facilitat plasamentul dolarilor n afara *!rii7 #anc;erii americani dorind s! de.in! i #anc;erii lumii. -dificator este creterea de la 2 miliarde de dolari plasa*i n str!in!tate n %&%& la %2 miliarde n anul %&,&. n afar! de #eneficiile pe care le-au adus aceste capitaluri americanilor7 ele le-au permis acestora s! controle"e sursele de materii prime indispensa#ile *!rii4 petrol7 cauciuc7 cupru7 nitra*i. n <e1ic7 de e1emplu7 =um!tate din ntreprinderile economice apar*ineau7 n acest timp7 americanilor. $2F%3,)
50

-conomia S.U./ a intrat n fa"a 8capitalismului #un!st!rii8. 3oate sectoarele economiei cunosc o de".oltare important!. Cea mai dinamic! a fost industria automo#ilului. De la '>>> de .e;icule care se produceau n %&>>7 ea a=un+e la %. >>.>>> n %&,% i la peste '.(>>.>>> n %&,&. Industria construc*iilor s-a dinami"at n perioada prosperit!*ii i a apari*iei #locurilor 8"+rie nori8. /utomo#ilele7 industria electronic! i a.ia*ia au stimulat de".oltarea noilor surse de ener+ie7 electricitatea i petrolul. Produc*ia de petrol crete de la 33 milioane tone n %&%3 la %3( milioane tone n %&,&. -conomia statelor europene cunoate o perioad! de prosperitate ns! spri=init! pe o funda*ie nepermanent! i precar! care s-a pr!#uit #rusc. $%F23) -a n-a putut s! *in! pasul cu economia american! i pentru c! o mare parte a produc*iei a fost orientat! spre reconstruc*ia a tot ceea ce r!"#oiul a distrus sau ruinat. /.ansul economiei europene luat! ca ntre+ a fost ntr"iat cu opt ani7 aceasta nsemnnd c! .olumul produc*iei din %&,& a totali"at ceea ce s-ar fi reali"at n %&,% dac! n-ar fi fost r!"#oiul i dac! ritmul de cretere anterioare anului %&%' s-ar fi men*inut. Luate ns! separat7 unele state de pe continent au fost mult mai se.er afectate7 ceea ce-a determinat ca ns!i opera de refacere i de de".oltare s! difere prin re"ultate. n <area Gritanie7 de e1emplu7 dificult!*ile economice s-au prelun+it aproape un deceniu. /ici7 cerin*ele de r!"#oi au impus accentuarea inter.en*ionismului de stat ilustrat prin prote=area7 prin m!suri .amale7 unor industrii i pentru control deplin asupra c!ilor ferate i asupra sectorului minier. Dup! r!"#oi7 pn! la apari*ia cri"ei mondiale7 economia en+le"!7 trecut! n re+im de pace7 a a.ut de nfruntat mari dificult!*i n folosirea #ra*elor de munc! demo#ili"ate7 resta#ilirea pro+resului n produc*ia de c!r#une i metalur+ie. Urmarea7 produc*ia de c!r#une a sc!"ut de la ,'> milioane tone n %&,>-%&,' la ,,2. milioane tone n etapa %&, -%&,&. Produc*ia n metalur+ie a sc!"ut de la &7, milioane tone la 073 milioane la font! i de la &72 la 27' milioane tone la o*el pentru aceeai perioad!. Din aceast! pricin! .aloarea e1portului #ritanic a repre"entat doar 32J n anul %&,& din ni.elul anului %&%3. Ponderea de %'J pe care o a.ea /n+lia n comer*ul mondial n %&,( era su# ni.elul ante#elic cu dou! procente. $&F3>) La rndul ei7 Aran*a7 dominat! de ideea c!7 dup! marea re.olu*ie din %2(&7 destinul -uropei era le+at de destinul ei7 a ar!tat interes pentru de".oltarea economic!. Cri"a de readaptare la economia de pace a fost dep!it! pn! n anul %&,'. Dup! aceast! dat! unele ramuri - metalur+ia7 construc*ia de maini7 industria de maini7 aeronautica etc. - au cunoscut creteri semnificati.e. Produc*ia de c!r#une a crescut de la 3'. milioane tone n anii %&,>-%&,' la , milioane n perioada %&, -%&,&7 cea de o*el pentru pentru aceeai perioad!7 de la %7( la &7' milioane tone. Pentru Iermania7 primii ani de dup! confla+ra*ie au fost deose#it de dificili. Redresarea financiar! din %&,' i 8+;iftuirea8 cu capitaluri str!ine a economiei +ermane $& F %>) au determinat creteri importante n sectoare ale
51

economiei +ermane. n inter.alul %&, -%&,&7 Iermania a produs mai mult c!r#une i o*el dect Aran*a i /n+lia la un loc. Alota comercial! a urcat rapid pe locul patru n lume. X!rile mi=locii i mici din -uropa au cunoscut e.olu*ii diferite din punct de .edere economic. Gel+ia7 Elanda7 Danemarca7 Nor.e+ia7 au cunoscut un #oom economic iar n alte perioade mai dificile fiind necesar! inter.en*ia Li+ii Na*iunilor pentru a se redresa 7 cum a fost ca"ul n /ustria i Un+aria. n Romnia politica li#eral! 8prin noi nine87 a condus la o cretere economic! e.ident! i la apari*ia de mari unit!*i industriale4 I./.R. - Grao.F <ala1a GucuretiF U"inele Copa <ic! i Cu+ir etc. De".oltarea economic! a lumii n primul deceniu post#elic a fost #rusc stopat! de cri"a economic! declanat! de marele cra; financiar de pe Oall Street. ,. CRIM/ SI D-PR-SIUN-/ -CENE<ICR DIN %&,&-%&33 /l doilea deceniu inter#elic a nceput cu o puternic! cri"!7 care a a.ut un impact i consecin*e nemaintlnite pn! atunci n economia mondial!. /a numitele cicluri de a.nt i de declin erau cunoscute nc! din secolul al-XXlea. La nceputul anilor \,>7 un economist rus7 N.D. Tondratie.7 ulterior una din .ictimele epur!rilor staliniste7 a descoperit un model de de".oltare economic! ncepnd de la sfritul secolului al X6III-lea printr-o serie de 8.aluri lun+i8. Prin teoria sa7 el a preci"at c! 8.alul lun+8 al economiei mondiale7 tre#uia s! a=un+! n punctul cel mai de =os la sfritul primului deceniu inter#elic. $%>F%>&) Cri"a din %&,&-%&33 a pro.ocat un ade.!rat oc psi;olo+ic. Nedumerirea i pesimismul au pus st!pnire c;iar pe cele mai limpe"i i mai optimiste cu+et!ri. Credin*a ntr-un pro+res nesfrit7 socotit! odinioar! intan+i#il! i indiscuta#il!7 scria RenV IuVnon n anul %&3% - nu mai era admis! unanim. Unii au nceput s! ntre.ad!7 .a+ sau nu7 confu" sau nu7 c! ci.ili"a*ia occidental!7 n loc s!-i continue nentrerupt de".oltarea 7 risca s! a=un+! la un punct mort7 ns!i #a"ele ordinii economice i sociale fiind amenin*ate. 3oate componentele fundamentale ale li#eralismului indi.idualismului7 li#era ini*iati.!7 determinarea pre*urilor prin =ocul concuren*ei - au intrat n derut!. $%F%>0) Cau"ele cri"ei au fost multiple i .ariate ca surse. De"#aterea teoretic! asupra cau"elor i interpret!rilor celei mai mari cri"e a capitalismului modern nc! nu s-a nc;eiat. Cel mai adesea7 cri"a a fost e1plicat! prin dislocarea comer*ului mondial i a economiilor na*ionale n timpul primei confla+ra*ii mondiale. /l*i specialiti au e1plicat cri"a printr-un accident de parcurs al li#eralismului sau prin e1cesul de ra*ionali"are economic!7 ndeose#i n S.U./ i Iermania7 unde ma1imumul de or+ani"are a produc*iei i a muncii a fost nso*it de ma1imumul de oma=. Pierre <il"a i Ser+e Gerstein consider! c! trei factori desta#ili"atori au fost n principal .ino.a*i de apari*ia cri"ei4 un
52

consum nfrnat de permanen*a comportamentului de austeritate i economisire7 moteniri ale unei ci.ili"a*ii rurale ce pri.ea cu suspiciune i c;iar re.olt!tor facilit!*ile de satisfac*ii materiale oferite de produc*ia industrial! de mas!Fefortul de in.esti*ii din anii [,> a fost nso*it de riscuri i de"ec;ili#re ca i derapa=e financiareF a#u"ul de credite de consum i de specula*ii #ursiere care s-a practicat n S.U./ n anii primului deceniu inter#elic. Cri"a s-a manifestat n principal prin sc!derea dramatic! a pre*urilor care la rndul lor au antrenat o puternic! contrac*ie a .alorii produc*iei7 cretere #rusc! a oma=ului i a falimentelor comerciale i industriale. Cu e1cep*ia URSS7 lumea ntrea+! a fost atins!7 i doi ani de cri"!7 cu att mai uor cu ct nu re+!sise dup! un deceniu de la sfritul confla+ra*iei7 un ec;ili#ru economic satisf!c!tor. n aceast! lume neref!cut! dup! r!"#oi7 cele trei puncte sla#e ce caracteri"au prosperitatea anilor [,> au fost pretutindeni pre"ente4 cri"a a+ricol! de supraproduc*ie nso*it! de sc!derea pre*urilor i a .eniturilor *!r!nimiiF cri"a de suprain.esti*ii speculati.e n sectoarele pilot ale economiei i cri"a financiar!. $2F,3,) Cri"a a atins ini*ial economiile +ermanice mai fra+ile dar mai ales mai ales mai dependente de creditul american. n prim!.ara anului %&,%7 falimentul #!ncii Tredit /nstalt din 6iena a antrenat pr!#uirea ntre+ului sistem #ancar austriac. Prin ricoeu7 #!ncile +ermane7 foarte implicate n economia austriac!7 au intrat n rndul lor n cri"!. Cancelarul +erman Grunin+ a decretat nc;iderea tuturor #!ncilor i i"olarea m!rcii de lumea e1terioar!. Dar Iermania n cri"! .a cuceri sistemul #ancar en+le". Edat! cu Londra principalul releu financiar ntre S.U./ i restul lumii a fost atins. Speran*ele asupra lirei au o#li+at +u.ernul #ritanic s! a#andone"e Iold -1c;an+e Standard n septem#rie %&3%. /ceast! deci"ie .a afecta +ra. Ganca Aran*ei i a Laponiei care de*ineau depo"ite de lire n calitate de moned! de sc;im#. *!rile su#de".oltate i n curs de industriali"are au fost cele mai lo.ite7 deoarece economia lor depindea de comer*ul cu produse a+ricole i materii prime. n cinci ani7 din %&,& i pn! n %&337 depresiunea a distrus cei trei piloni ai economiei mondiale4 produc*iaF circula*ia interna*ional! de m!rfuri i capitalF sistemul monetar interna*ional. 3oate statele7 datorit! profun"imii i amplorii pe care a a.ut-o cri"a7 au c!utat solu*ii pentru relansarea economic! i dep!irea dificult!*ilor sociale. /u fost aplicate7 e1perimental7 mai multe solu*ii ns! dou! s-au particulari"at n mod deose#it. Defla*ia a fost solu*ia practicat! n Iermania i Aran*a. /cesta a.ea ca pr+;ie principal! men*inerea ec;ili#rului #u+etar prin reducerea c;eltuielilor pu#lice i sta#ilirea #alan*ei comerciale printr-o sc!dere a pre*urilor de re.enire fa.ora#il! e1portului7 ns! o#*inut! printr-o sc!dere drastic! a salariilor. -1perimentul a fost aplicat n pn! n %&3 cnd a euat. -fectele n-au fost cele dorite deoarece indicele e1portului produselor industriale a co#ort dramatic. n Iermania7 de e1emplu7 ma1imumul de

con.erti#ilitatea lirei n aur


53

ra*ionali"are a fost nso*it7 aa cum s-a mai spus7 de ma1imum de oma=. Defla*ia acolo unde a fost aplicat! nu numai c! nu a reuit s! produc! efecte po"iti.e ci a adncit depresiunea economic! de=a +enerat! de insuficien*a monedei i a creditului. /cceptarea deficitului #u+etar - infla*ia - a fost cea de-a doua cale preconi"at! i care a condus n cele din urm! i la scoaterea economiei mondiale din cri"!. /ceast! solu*ie a ap!rut pe terenul unor ample dispute teoretice n +enera*ia specialitilor deceniului al patrulea care l-a a.ut n fruntea sa7 indiscuta#il pe economistul i +nditorul L.<. TeCnes. $0F'&) Laturile esen*iale ale modelului TeCnesist au fost temeinic studiate aa nct o a#ordare sintetic! este le+itim!. 6om re*ine aici doar esen*a demonstra*iilor sale i aceasta pentru c! s-au produs cnd eecul pro.ocat de marea depresiune a determinat o re.olu*ionare a concep*iilor pri.ind politica economic!7 cele mai importante e1presii ale acesteia fiind na*ionalsocialismul +erman al lui ?itler i Ne@ Deal-ul lui Roose.elt. <ai nti7 anali"nd produc*ia ntr-o alt! manier!7 TeCnes a conc;is sta#ilirea ec;ili#rului economic i utili"area deplin! a for*ei de munc!7 era imperioas! inter.en*ia statului. /ceeai anali"! s-a n+!duit s! cunoasc! mecanismul de func*ionare a produc*iei materiale7 oferind puterii centrale un ndreptar le+itim de inter.en*ie ntr-o .ia*! economic! ntr-o continu! sc;im#are7 f!r! de care nu puteau a.ea loc urm!ri fa.ora#ile pe toate planurile. -sen*a politicii economice diri=iste preconi"ate de L.<. TeCnes a constat n luarea i aplicarea unor m!suri de control menite a determina o concordan*! ntre nclina*ia spre consum i im#oldul la in.esti*ii7 pentru a statornici un .olum +lo#al de produc*ie ct mai apropiat de ni.elul corespun"!tor ocup!rii depline a for*ei de munc!. Peste teorii i principii multe state au apelat la modelul BeCnesist ca la sin+ura alternati.! care ar putea e.ita cutremurele sociale i nlocuirea inte+ral! a li#eralismului cu o economie su# re+im politic autoritar. Iradul7 formele i denumirea diri=ismului7 ca e1presii ale inter.e*ionismului etatist7 au diferit de la un stat la altul n raport de conte1t istoric7 de stadiul de de".oltare i de puterea de n*ele+ere a conceptului. $%F%33) 9n Iermania7 implicarea statului n economie s-a f!cut n numele na*ional-socialismului e1primnd diri=ismul de natur! totalitar!7 mai ales n timpul lui /.?itler7 ridicat pn! la a#erante metode de e1terminare a unor cate+orii de cet!*eni dup! criterii etnice7 rasiale. 9n Italia7 inter.en*ionismul etatist s-a manifestat n .arianta diri=ismului corporati. cu +ra.e nc!lc!ri ale democra*iei. <odelul totalitar al diri=ismului a fost autoritar n Iermania7 Romnia7 Un+aria i corporatist n Italia. 9n URSS7 inter.en*ia statului n economie s-a #a"at pe mecanismul planific!rii economice. /ici planificarea a fost dus! pn! la e1trem prin nlocuirea mecanismelor normale de pia*! i pre*urile .aria#ile cu un set ar#itrar de pre*uri.
54

n statele cu tradi*ii democratice7 ncerc!rile e1treme de control politic n economie nu au dat re"ultate7 ntruct au continuat s! practice7 c;iar n condi*iile aplic!rii modelului diri=ist7 o politic! deri.at! din constitu*ionalismul li#eral. n plus7 dac! noua orientare a cerut statului s! diri=e"e economia7 nu a pretins ctui de pu*in s! su#stituie re+imul capitalist cu unul de sociali"are tip mar1ist sau cu unul totalitar. -1presia cea mai eloc.ent! a diri=ismului li#eral a fost Ne@-Deal-ul american lansat de preedintele Ar. D. Roose.elt. n discursul pronun*at de acesta la Con.en*ia democrat! de la C;ica+o7 pe , iulie %&3,7 lansnd ieea Ne@-Deal-ului afirma4 86! c;em7 i m! an+a=e" eu nsumi7 s! reali"!m o nou! mp!r*ire a c!r*ilor pentru poporul american. Ca to*i cei de fa*! s! fim noi nine profe*ii unei noi ordini7 a competen*ei i cura=ului. -ste mai mult dect o campanie politic!7 este o c;emare su# arme8. $2F,3&) 9n concep*ia preedintelui american fenomenele de cri"! nu puteau fi nl!turate dect prin stoparea sc!derii pre*urilor i creterea profiturilor. E prim! m!sur! a fost luat! la %& aprilie %&33 cnd i S.U./ a#andonea"! etalonul aur7 con.erti#ilitatea dolarului n aur este suspendat!7 i a de.alori"at dolarul cu pn! la >J. /lte m!suri cuprinse n Ne@-Deal4 controlul pre*urilor7 al creditului7 al puterii de cump!rare7 remoneti"area par*ial! a capitalului. 3otodat!7 statul a concentrat uriae fonduri pe calea mprumuturilor #ancare n .ederea su#.en*ion!rii industriei i finan*area de lucr!ri pu#lice7 pentru redresarea oma=ului. Pro+ramul lui Roose.elt a fost apreciat drept 8unul din proiectele cele mai re.olu*ionare i cele mai importante n .ederea controlului industriei ce-a fost .reodat! ela#orat n Statele Unite8. $%F%' ) Re*inem aici7 n conclu"ie7 c!7 pe po"i*ie de plac! turnant!7 cri"a din %&,&-%&33 a orientat societatea spre alte alte modele economice dect cel li#eral7 c! dup! p!rerea multor specialiti7 cri"a economic! a fost de con=unctur! n apusul -uropei7 acolo unde societatea a nre+istrat pro+rese e.idente7 i de repercursiune n estul i sud-estul -uropei7 "one n care procesul respecti. s-a aflat pe alte coordonate. Prin aceasta s-a produs o muta*ie decisi.! n istoria omenirii. Dac! omenirea a sc!pat pn! ast!"i de repetarea cri"ei de tip %&,&-%&337 meritul re.ine7 f!r! ndoial! func*iei noi pe care statul o ndeplinete7 responsa#il principal al #unului mers al mainii economice. $3F %0) Pe de alt! parte tre#uie su#liniat c! urm!rile politice ale cri"ei din %&,&%&33 au fost mai puternice i mai nefaste pentru omenire dect consecin*ele ei economice. Impactul cri"ei cu politica a fost deose#it de dur n Eccident i -uropa central!. n Iermania ea a dus la dictatura na"ist!7 n Aran*a i /n+lia a dus la de"a+re+area e1ecuti.ului i insta#ilitate ministerial! $Paris) i la un reflu1 electoral n fa.oarea conser.atorilor $Londra). 3emerile politice au mpiedicat cooperarea economic!7 esen*ial! n redresarea i restaurarea ncrederii. Preocup!rile pentru ndep!rtarea dificult!*ilor materiale i financiare au distras aten*ia oamenilor de stat de la pericolele politice
55

iminente - re.i"ionismul i re.anardismul - i au i"olat na*iunile7 pre=udiciind speran*a de securitate. Perioada %&,&-%&33 repre"int!7 pentru omenire7 eecul tentati.ei i al efortului de a resta#ili componentele esen*iale ale doctrinei li#erale n economie. Cri"a a ren.iat dificult!*ile ap!rute dup! 6ersailles7 determinnd domolirea .alului de idealism Oilsonian de fraternitate uman! n.edernd c! resortul moral al colecti.it!*ii a fost prea sla# pentru a re"ista ad.ersarilor i perspecti.ei plum#urii care ap!rea la ori"ont. 3. -CENE<I/ 9N P-RIE/D/ PR-<-RIR3E/R- C-L-I D--/ DEU/ </R- CENAL/IR/XI- <ENDI/LR Solu*ionarea marii cri"e n-a dus cu sine i resta#ilirea factorilor care au contri#uit7 anterior declan!rii ei7 la e1tinderea cooper!rii interna*ionale i la o conlucrare normal! a economiilor na*ionale. 6a fi de acum nainte imposi#il de mpiedicat creterea protec*ionismului i disolu*ia sistemului cooper!rii interna*ionale7 fiecare stat n*ele+nd s! duc! numai politica propriilor interese. n opinia istoricilor Pierre <il"a i Ser+e Gerstein dou! +rupe de *!ri se opun7 n plan economic7 din ce n ce mai f!*i4 - 8*!rile #o+ate8 - S.U./7 <area Gritanie7 Aran*a7 care de*in (>J din stocurile mondiale de aur i controlul pie*elor pri.ile+iate mai ales marile imperii colonialeF - 8*!rile s!race8 - Italia7 Laponia7 Iermania7 +reu ndatorate7 lipsite de stocuri de aur dar mai ales f!r! posesiuni coloniale7 se aflau n situa*ia folosirii propriilor resurse care au fost insuficiente pentru a com#ate depresiunea i a se relansa economic. $2F,3 ) De partea 8*!rilor #o+ate8 S.U./7 care prote=a .asta lor pia*! intern! i-a nmul*it acordurile cu statele continentului american ale c!ror monede au urmat n %&3'7 politica de de.alori"are a dolarului. <area Gritanie s-a aflat n fruntea unei "one a lirei sterline constituit! din *!rile care au decis s!-i alinie"e cursul monedei cu cel al de.i"elor #ritanice $Common@ealt;7 *!rile i#erice i scandina.e). <area Gritanie prin acordul de la Etta@a7 din %&3,7 a instituit un sistem de ta1e .amale preferen*iale ntre centrul i periferia imperiului s!u. Aran*a7 la rndul ei7 a luat7 n %&3 7 ini*iati.a form!rii unui 8#loc al aurului8 cu *!rile ce refu"aser! s!-i de.alori"e"e moneda. -ecul n politica defla*ionist! a determinat Aran*a s! se replie"e c!tre imperiul s!u colonial n care .a constitui o "on! a francului sudat! prin le+!turi comerciale i financiare. 9n ceea ce pri.ete 8*!rile s!race87 acestea au fost supuse unor puternice tensiuni care au dus la modele diri=iste autoritare i totalitarcorporatiste. Solu*ia autar;ic! re"ultat! dintr-un diri=ism e1acer#at7 un protec*ionism i un control al sc;im#urilor f!r! fisuri n-a fost suficient! pentru
56

a dep!i cri"a. -a a cerut o #a"! teritorial! l!r+it! care7 n opinia dictatorilor din aceste *!ri7 nu se putea a#*ine dect prin r!"#oi. /ceste *!ri au pus i ele7 n %&3(7 #a"a unei "one a m!rcii n -uropa care ntre*inea rela*ii pri.ile+iate cu Laponia care a.ea i ea un o#iecti. e1pansionist la fel de precis ca Italia i Iermania. Cum7 pe de alt! parte7 Uniunea So.ietic! n-a reuit s! rup! i"olarea economic! n care s-a "#!tut dup! prima mare confla+ra*ie mondial!7 lumea s-a aflat la sfritul anilor [3> se +!sea compartimentat! n "one monetare i comerciale care au de.enit n scurt timp #locuri ri.ale ce se .or confrunta peste foarte pu*in timp. Redimensionarea economiilor na*ionale de la starea de pace la starea de r!"#oi a fost la fel de +rea i costisitoare ca i recon.ersia economiilor de r!"#oi. Aa*! de primul deceniu inter#elic7 cnd 0' de state au c;eltuit pentru nnarmare '>> milioane de dolari7 n urm!torii %> ani s-a f!cut saltul la imensa sum! de %,7 miliarde7 din care 27 miliarde c;eltuite de marile puteri. Din %&3(7 Reic;-ul +erman s-a instalat n fruntea cursei pentru nnarmare cu un ritm de peste %0 ori mai mare dect n %&3,. -a a fost ntrecut! doar de Uniunea So.ietic! a c!rei dinamic! raportat! la acelai an a fost de aproape ,> de ori mai mare. $%%F3 &) <unca producti.! a fost returnat! de la scopurile consumului la cel de r!"#oi f!cndu-se o mare risip! de materiale i ener+ie. Pentru ntre*inerea unui militar aflat n lupt! era necesar s! munceasc! % muncitori n spatele frontului. ntr-un cruci!tor era ncorporat! munca a %(.>>> de oameni pe timp de un an7 iar ntr-un distru+!tor efortul a peste '>.>> de oameni. ntr-o alt! .ariant! de calcul o "i de r!"#oi n %&3& a costat tot att ct #u+etul Romniei pe ntre+ul an financiar. $%%F3>>-30%) Pri.ind +lo#al i n compara*ie re"ultatele7 fi"ionomia economic! a planetei ar!ta n prea=ma celei de-a doua confla+ra*ii mondiale profund sc;im#at! fa*! de %&%3. S.U./7 prima putere industrial! asi+urau o treime din produc*ia total!. Urmau 7 n ordine URSS cu %&J fa*! de 0J ct era ponderea Rusiei nainte de primul r!"#oi mondialF Iermania cu %%JF <area Gritanie cu &J. $%F,%%) Sentimentul pierderii de c!tre -uropa a ntiet!*ii n .ia*a economic! a lumii7 e1primat! dup! terminarea primei confla+ra*ii mondiale7 s-a do.edit a fi .eridic. Statistica arat! c!7 n prea=ma celei de-a doua confla+ra*ii mondiale7 -uropa de*inea ''J din produc*ia industrial! mondial! fa*! de %0J ct a.ea n anul %&%3. n a+ricultur! produc*ia a crescut n -uropa cu ,>-3>J n compara*ie cu ni.elul ante#elic7 iar n S.U./ cu 3>-3(J. n planul comer*ului e1terior mondial 8#!trnul continent8 mai a.ea ca pondere doar '2J fa*! de 0'J n anul %&%3. $%F,%3) Situa*ia nu doar +lo#al!7 ci i la ni.elul statelor indic! diferen*ele de de".oltare economic!. 6om re*ine numai cte.a e1emple. Dup! ieirea din impas7 economia american! a atins n %&3( ni.elul din %&,&. Politica marilor in.esti*ii pu#lice practicat! din %&33 a ameliorat infrastructura *!rii i a condus
57

n cele din urm! i la creterea producti.it!*ii cu ,,J n cei "ece ani. 6enitul na*ional a crescut de la ',7 J la 2,7(J dei nu a mai atins ni.elul anului %&,& cnd a fost de (270J. $2F, >) -conomia =apone"! a cunoscut o redresare i apoi o cretere rapid! dup! adaptarea unei politici infla*ioniste care a dus la de".oltare industrial! i la fa.ori"area e1porturilor. Redresarea a fost spectaculoas! n domeniul industrial. Comen"ile militare au impulsionat industria c;imic!7 metalur+ic! i a construc*iilor de maini7 aeronautica i industria na.al!. Statistic aceasta a crescut n %&32 cu %23J fa*! de anul %&,&. Num!rul muncitorilor a crescut7 p!strnd aceleai repere7 de la %7( milioane de oameni la peste trei milioane. $2F3 () 9n -uropa economia <arii Gritanii a luat a.nt pn! n %&327 cnd produc*ia a repre"entat %,37&J fa*! de %&,&. Dup! un scurt declin ea s-a redresat n conte1tul an+a=!rii n confla+ra*ie. Pericolul pe care l-a perceput Aran*a dinspre militarismul +erman a f!cut ca sensurile economiei s! fie ndreptate spre produc*ia de r!"#oi f!r! ca aceasta s! poat! dep!i cu ade.!rat declinul cri"ei. n %&3&7 ni.elul economiei france"e nu atinsese nc! ni.elul din %&,&. /ceast! stare economic! s-a manifestat printr-o insuficien*! a in.esti*iilor7 care au antrenat n.ec;irea te;nolo+ic! i a frnat capacitatea de produc*ie. Aenomenul a fost mai accentuat n u"inele de armament i te;nic! militar!. La momentul declan!rii celei de-a doua confla+ra*ii mondiale Aran*a nu era economic pre+!tit! pentru r!"#oi. /cest lucru .a determina i capitularea ei deose#it de rapid! n fa*a mainii de r!"#oi +ermane. 9n Iermania7 militari"area economiei pentru a putea duce un r!"#oi ful+er $8#lit"Brie+8) a impus un ansam#lu de m!suri care s! fac! posi#il ndeplinirea o#iecti.elor de politic! e1tern!. S-au luat m!suri pentru creterea produc*iei a+ricole i industriale i limitarea importurilor. Pro+resele industriei c;imice au permis fa#ricarea produselor de nlocuire pentru #en"in!7 cauciuc7 fi#re din #um#ac $8ersat"-uri8). /ceste m!suri au fost du#late de o uria! mo#ili"are a for*ei de munc! prin intermediul corporatismului. Din %&3 7 prestarea unei munci a fost o#li+atorie pentru to*i tinerii de am#ele se1e i eradicarea oma=ului. n %&3&7 Iermania a de.enit7 dup! S.U./7 a doua putere industrial! a lumii. $%F,%') 9n URSS7 politica planurilor cincinale a determinat o cretere a produc*iei industriale de ,7, ori n %&32 fa*! de %&3, i de 7& ori fa*! de %&%3. Interesant c! (>J din ntrea+a produc*ie7 n %&327 era reali"at! n ntreprinderi noi sau total reconstruite7 asi+urnd *!rii un loc al!turi de Iermania ca dinamic! i locul doi n lume ca .olum al produc*iei industriale. Decala=ele de e.olu*ie economic! ca ritm i produc*ie pe de-o parte i autar;ia economic! promo.at! pe de alt! parte au incitat la 8e1tinderea8teritorial! pentru acces i control la #a"e de materii prime i pie*e de desfacere. n momentul punerii pro#lemei remp!r*irii "onelor de
58

influen*!7 din suprafa*a de uscat a +lo#ului7 apte mari puteri de*ineau aproape 0,J. Aa*! de po"i*ia ocupat! n aceast! remp!r*ire a sferelor de influen*! i cea n ierar;ia ecua*iei de putere Iermania7 Laponia i Italia se percepeau nedrept!*ite. Iermania a c!utat s!-i asi+ure accesul la solul i su#solul unor state din -uropa Central! i de Sud -st. Re"ultatele o#*inute la nceput prin penetra*ie pot fi cotate ca aprecia#ile7 dar7 totodat!7 estimate i ca precare7 c!ci au fost do#ndite n cadrul acordurilor de scurt! durat!. Lucrurile s-au a+ra.at de ndat! ce n .ara anului %&3& cercurile conduc!toare en+le"e s-au ar!tat nclinate spre a recunoate Reic;-ului +erman o "on! de influen*! economic! preferen*ial! n -uropa de Sud--st dac! Iermania se an+a=a pe .iitor s! nu mai recur+! la for*!7 ofert! pe care /. ?itler a refu"at-o. $%F,,>) Conduc!torul celui de-al treilea Reic; a dorit ca r!"#oiul s! decid! asupra locului i rolului pe care fiecare dintre marile puteri industriale l a.eau n ierar;ia raportului de for*e i ct re.enea fiec!ruia n procente din "onele de influen*!. GIGLIEIR/AISai"u I.7 3acu /l.7 Europa economic inter(elic/ Institutul european7 Iai7 %&&2. Leon N. I.7 8oile 6ndrumri 6n or2ani4rile economice 7 n 8/nalele statistice i economice87 I7 %&%(7 nr. 3. C;atelet Arancois7 Pisier -.elCne7 Concep-iile politice ale secolului .., Gucureti7 %&&' Oe#er <a17 Etica protestant i spiritul capitalismului, Gucureti7%&&'. Ior+a Nicolae7 !actorii materiali ai epocii contemporane, Gucureti7 %&3%. CarpinsBi /nton7 ,octrine politice contemporane, Iai7 %&&,. <il"a Pierre7 Gerstein Ser+e7 Istoria secolului ../ *01ritul lumii europene/ 19<<-19<=/ Gucureti7 %&&(. RopBe Oil;elm7 :Economie mondiale au+ .I.-e et ..-e siecles, Paris7 IenV.e7 %& &. Gadia Iil#ert7 a 0in de la 5epu(lique 7llemande ;19&9-1933>/ Paris7 %& (. ?o#s#a@m7 -ric. *ecolul e+tremelor/ 3raducere /nca Irina Ionescu7 Gucureti7 %&&'. Dandara Li.ia7 5om1nia 6n )1ltoarea anului 1939, Gucureti7 %&( .

59

60

LU<-/ 9N3R- D-<ECR/XI- SI 3E3/LI3/RIS< $%&%&-%&3&) 9n %&%(7 democra*ia li#eral!7 ieit! .ictorioas! din r!"#oi p!rea s! triumfe. ntr-ade.!r7 imperiile austro-un+ar7 +erman7 rus i otoman7 sim#oluri ale permanen*ei puterilor autoritare s-au pr!#uit7 l!snd loc unor re+imuri parlamentare i unor +u.erne constitu*ionale. 9ns! n realitate7 democra*ia li#eral! se .a ar!ta fra+il!. /menin*at! pe dou! fronturi7 de la stn+a7 de #ole.ism7 de la dreapta7 de mic!rile de tendin*! autoritar!7 aceasta se .a pr!#ui7 n %&337 n unele *!ri mai ales dup! ce /dolf ?itler a de.enit Cancelar al Iermaniei. 9n *!rile cu tradi*ie democratic! s-a urm!rit restaurarea inte+ral! a democra*iei li#erale deoarece r!"#oiul mondial a permis denatur!ri ale li#eralismului $inter.en*ia statului in economie i n raporturile sociale7 sl!#irea controlului parlamentar7 etc.). 9n Aran*a7 de e1emplu7 popula*ia nu mai tolera autoritarismul lui Clemeneau7 iar n <area Gritanie tot mai mul*i ceta*eni se pronun*au la procedurile clasice ale .ie*ii parlamentare anterioare r!"#oiului. %. D-<ECR/XI/ 9N3R- 3R/NSAER<RRIL- LIG-R/LIS<ULUI SI /DEP3/R-/ CENS-R6/3ERIS<ULUI DUPR PRI</ </RCENAL/IR/XI- <ENDI/LR Societatea industrial! a intrat7 dup! terminarea primului r!"#oi mondial7 nu numai ntr-o fa"! de profunde transform!ri politice care au sc;im#at radical .ia*a -uropei i ntr-o oarecare m!sur! i a lumii e1traeuropene7 ci i arena n care s-au nfruntat cele mai di.erse curente i opinii pri.ind or+ani"area i fun*ionarea statului i a societ!*ii din punct de .edere politic $0F%',). /ceast! situa*ie s-a datorat faptului c! n principalele state europene func*iona un re+im constitu*ional care e1ercita un real presti+iu i influen*! asupra celorlalte state inclusi. a celor care au re"ultat dup! pr!#uirea imperiilor austro-un+ar i *arist $(F% ). Noul conte1t politico-=uridic re"ultat n urma primului r!"#oi mondial impune n anali"! preci"!ri despre statele $din "ona +eo+rafic! anali"at!) implicate n aceast! confla+ra*ie7 deoarece unele au fost n.inse $/ustroUn+aria7 Iermania7 3urcia7 Gul+aria) iar altele n.in+!toare $/n+lia7 Aran*a7 S.U./.7 Rusia7 Romnia7 Italia7 Irecia7 Laponia7 etc.). n *!rile n.inse7 precum Iermania7 /ustro-Un+aria7 3urcia .ec;iul re+im monar;ic a fost a#olit fiind nlocuit cu cel repu#lican7 e1cep*ie f!cnd noul stat Un+aria ce-i men*inea monar;ia. Pe ruinele fostului mperiu /ustro-Un+ar s-au creat state noi precum Polonia7 /ustria7 Ce;oslo.acia7 Un+aria. Cros*ia7 Gosnia i ?er*e+o.ian $foste pro.incii ale /ustro-Un+ariei) se .or unifica cu Ser#ia7
61

Slo.enia7 <acedonia7 <untene+ru7 Dalma*ia i 6oi.odina formnd Re+atul Sr#ilor7 Croa*ilor i Slo.enilor7 din %&,& statul denumindu-se Iu+osla.ia. /cest stat i-a p!strat re+imul democrat pn! n %&,&. Romnia i-a rentre+it ;otarele n %&%(7 prin unirea Gasara#iei $ane1at! de Imperiul ?a#s#ur+ic7 apoi de /ustro-Un+ar din %22 7 respecti. %0(2) la patria mam!. Romnia i-a men*inut sistemul democrat pn! la %> fe#ruarie %&3(7 situndo n +rupul *!rilor cu tradi*ie democrat! $(7F%'). Unele din statele nou create au trecut de la a#solutism la democra*ie cum este ca"ul Poloniei $pn! n %&,0)7 /ustriei $pn! n %&3'7 dei tendin*ele autoritare se afirmaser! din %&,2)7 Ce;oslo.acia $n toat! perioada intr#elic!). n alte *!ri acest proces n-a mai a.ut loc. Un+aria trecuse din %&,> la dictatura ;ort;Cst!7 iar 3urcia dup! %&,' la autoritarism. Gul+aria $*ar! n.ins!) i-a men*inut forma de +u.ern!mnt monar;ic!7 inclusi. sistemul democrat pn! n %&3 cu ntreruperile produse de dictaturile lui Stam#olsBi7 *anBo.7 sau M.eno. Irecia7 f!cnd parte din cate+oria *!rilor n.in+!toare7 i-a p!strat forma de +u.ern!mnt monar;ic! pn! n %&,' cnd a fost proclamat! repu#lic!7 a c!rei e1isten*! a durat pn! n %&3 cnd s-a re.enit la monar;ie7 sistemul politic pendulnd ntre democra*ie i dictatur!. /l#ania care a ieit de su# domina*ia Imperiului Etoman i-a o#*inut independen*a n %&%, $recunoscut! pe plan interna*ional n %&%3). n timpul primului r!"#oi mondial a fost ocupat! de trupele Puterilor Centrale7 astfel c! i-a redo#ndit independe*a n %&,>. Aorma de +u.ern!mnt dup! aceast! dat! s-a sc;im#at de la repu#lic! $%&,') la monar;ie $%&,(). Ca re+im politic din %&,' /l#ania a a.ut un sistem autoritar pre"iden*ial transformat ulterior n unul de tip monar;ic. E anumit! e1perien*! democratic! anterioar! primului r!"#oi mondial7 dintre statele #eli+erante ale -uropei centrale i de sud-est o a.eau doar Romnia7 Gul+aria7 Italia7 Irecia. ns! acestea .or a.ea e.olu*ii diferite n ceea ce pri.ete forma de +u.ern!mnt sau sistemul politic7 n func*ie de raportul for*elor politice interne7 de re"isten*a institu*iilor statului precum i de rolul unor personalit!*i n .ia*a politic!. Pentru aceste *!ri credem c! este .ala#il! aprecierea lui Losep; Gart;VlemC7 cunoscut =urist france"7 potri.it c!reia ]r!"#oiul este pro#a institu*iilor7 aa cum focul este pro#a aurului^. 6ictoria marilor puteri democratice asupra monar;iilor a#solutiste n primul r!"#oi mondial a adus re+imului democratic i a constitu*iilor ce-l fundamentau un presti+iu. Un curent puternic n fa.oarea acestei forme de .ia*! politic! s-a de"l!n*uit n opinia pu#lic! din *!rile europene. Pretutindeni se preconi"au i s-au i nf!ptuit reforme democratice naintate. Cu toate acestea7 dup! nici un deceniu de la nc;eierea p!cii7 democra*ia a intrat in cri"! i su# presiunea unor e.enimente i fenomene economice i sociale n unele *!ri a i fost nlocuit! cu re+imuri autoritare i de dictatur!.
62

-.olu*iile politice7 economice i sociale care au marcat -uropa imediat dup! nc;eierea primului r!"#oi mondial au determinat o efe.erscen*! a teoriilor cu pri.ire la sistemul politic i fundamentele sale constitu*ionale. S-au nfruntat ntre ele teoria #ole.ic! din U.R.S.S. care le+itimi"a statul so.ietic7 cu teoria fascist! care fundamenta statul corporatist italian7 teoria na"ist! pe care era croit statul na*ional-socialist +erman i nu n ultimul rnd teoria care le+itimi"a statul democrat. De"#aterile cu pri.ire la .ia#ilitatea or+ani"!rii i func*ion!rii statului i a societ!*ii din punct de .edere politic a a.ut un spectru lar+. /u ap!rut n =urul pro+ramelor i doctrinelor politice7 a discursurilor pronun*ate de diferite personalit!*i politice7 dar i n lucr!rile unor istorici7 sociolo+i7 =uriti sau oameni de litere. Constitu*ia era conceput! att de ideolo+i7 =uriti7 istorici i oameni politici ca o #a"! a tuturor le+ilor unei societ!*i7 ca o ]le+e a le+ilor^. ]Le+ile n n*elesul lor cel mai lar+ _ afirma <ontesKuieu _ sunt raporturile necesare care deri.! din natura lucrurilor $&F%%). /ceast! perspecti.! era acceptat! de ma=oritatea teoreticienilor i oamenilor politici indiferent de con.in+erile politice pe care le a.eau i le promo.au. n Romnia de e1emplu Paul Ne+ulescu definea Constitu*ia ca ]o norm! care cuprinde principiile referitoare la or+ani"area statului i la raporturile de ec;ili#ru ntre diferitele puteri ale statului $0F30(). n Aran*a constitu*ia era ]le+ea suprem! din care tre#uie s! se inspire toate celelalte le+i. -a se afl! mai presus de toate autorit!*ile pu#lice i numai pe ea se ntemeia"! puterea acestora^ $%>F0). Pentru n*ele+erea i aprecierea corect! a locului i rolului pe care l-au a.ut constitu*iile n articularea i func*ionarea sistemului politic n aceste state esen*ial este cunoaterea spiritului7 a ideilor care au stat la #a"a fundament!rii constitu*iilor din aceste state7 deci ce tip de constitu*ie a a.ut o *ar! sau alta n aceast! perioad!7 n numele cui a propus i cum a fost adoptat! le+ea fundamental! n statul respecti.7 institu*iile pe care aceasta le-a +enerat i mai ales sistemul de norme i principii n #a"a c!rora ele func*ionea"! i nu n ultimul rnd sistemul de norme i principii care re+lementea"! rela*ia dintre indi.idul-cet!*ean cu institu*iile statului i ale societ!*ii ci.ile. La ale+erile din %&%& france"ii au luptat pentru o alian*! de centru dreapta reali"at! ntr-un ]Gloc na*ional^. Din %&%& pn! n %&,' aceasta a +u.ernat n spiritul unei democra*ii li#erale i a dus o politic! de reconciliere cu catolicii7 de reprimare a mic!rilor muncitoreti7 care au a#u"at de principiile li#eralimului ncercnd s! introduc! un re+im de tip #ole.ic7. Glocul na*ional .a pierde ale+erile din %&,' i Aran*a .a fi +u.ernat! de un Cartel al stn+ii care nu includea n rndurile sale pe comuniti. /cesta .a duce att pe plan intern ct i e1tern o politic! de stn+a ns! dificult!*ile financiare i ostilitatea mediilor de afaceri .or duce la eecul cartelului. n perioada %&,0-%&3, .a +u.erna o coali*ie de partide care .or cuprinde de la radicali pn! la partide de dreapta. <!surile luate n plan economic i social
63

n-au fost n m!sur! s! satisfac! atept!rile france"ilor. /taamentul fa*! de Repu#lica parlamentar! a suferit consecin*ele acestei de"am!+iri. Re+imul parlamentar a nceput s! fie considerat neputincios i apare o cri"! a ideolo+iei repu#licane. n acest conte1t o alina*! a partidelor de stn+a a=un+e la putere n %&30. Nici ea nu .a reui s! re"ol.e cri"a ideolo+iei repu#licane. /ceasta .a afecta toate partidele7 de la dreapta la socialiti7 trecnd pe la radicali i catolici. /par noi concepte care promo.ea"! limitarea puterilor parlamentului pentru a nt!ri e1ecuti.ul. Iu.ernul Daladier instalat la putere7 n anul %&3(7 .a ilustra perfect aceast! tendin*!. Parlamentul autori"ea"! +u.ernul s! ia deci"ii cu putere de le+e7 acceptnd astfel sa renun*e la o parte din puterile sale pentru a redresa Aran*a. Re+imul .a eua lamenta#il dup! ocuparea Aran*ei de c!tre Iermania. <area Gritanie i-a consolidat7 dup! r!"#oi7 caracterul de stat democratic cu toate c! sistemul rotati.ei +u.ernamentale a #ipartidismului a fost afectat de sci"iunea partidului li#eral. Declinul li#erarilor care au asi+urat rotati.a cu conser.atorii7 .a aduce n prim planul .ie*ii politice pe la#uriti. /le+erile din %&,3 .or aduce primul ca#inet la#urist din istoria <arii Gritanii. Dei .or pierde ale+erile din %&,' la#uritii .or fi mai mereu o alternati.! la putere. Cri"a economic! din anii %&,&-%&33 .a afecta serios doctrina i #a"ele re+ismului li#eral clasic. Ieirea din cri"! se .a face prin alte metode dect cele tradi*ionale i apare doctrina neoli#eralismului. /stfel cri"a nu .a afecta structurile politice tradi*ionale ale <arii Gritanii. /ceasta nu .a cunoate ca alte *!ri europene7 e1tremismul politic i intaurarea re+imului de dictatur!. n %&3, <osleC a transformat or+ani"a*ia sa Ne@ PartC n Gritis; Union of Aascist dup! modelul mussolian7 ns! metodele #rutale ale c!m!ilor ne+re le fac s! fie repere desconsiderate de opinia pu#lic!. La e1trema stn+!7 partidul comunist i la#uriti desiden*i reuni*i n %&32-%&3( ntr-un efemer ]Aront popular^ nu se .or #ucura niciodat! de o audien*! prea mare. 9n fa*a cri"ei re+imului parlamentar din unele *!ri europene Re+atul Unit a f!cut do.ada unei remarca#ile sta#ilit!*i politice $ F,0>). <area Gritanie .a a.ea resurse suficiente pentru a dep!i rapid o cri"! 5.. pro.ocat! de re+ele -duard al 6II _ lea a sal.at #a"ele monar;iei parlamentare #ritanice. Iermania a de.enit dup! r!"#oi o repu#lic! federal! cu institu*ii democratice dar care a r!mas supus! unui e1ecui. puternic. Confruntat cu +ra.e dificult!*i noul re+im a tre#uit s! fac! fa*! traumatismului nfrn+erii i opo"i*iei for*elor sociale i politice ostile parlamentarismului. Pn! n %&,3 tn!ra Repu#lic! de la Oeiman a tra.ersat o cri"! economic! care .a pune re+imul democratic n pericol. Redresarea economic! relati.!7 dup! %&,' pn! n %&,&7 a ntr"iat pentru un timp re+imul de dictatur!. S.U./. a fost +u.ernat! de partidul democrat7 partidul tradi*ional al minorit!*ilor na*ionale i reli+ioase7 al muncitorilor7 fermierilor in+loda*i in datorii7 imi+ran*ilor de dat! recent!. /cesta era pri.it cu ostilitate de /merica ]ae"at!^7 cea a an+lo-sa1onilor7 a protestan*ilor7 a marilor industriai i
64

#anc;eri care .otau n +eneral pentru partidul repu#lican. La sfritul r!"#oiului acestor moti.e de opo"i*ie la adresa democra*ilor li s-a ad!u+at reprourile adresate preedintelui O. Oilson. /cesta a fost acu"at de m!surile de inter.en*ionism economic luate n timpul conflictului mondial7 ce au nesocotit principiile li#erale7 de ruperea ec;ili#rului constitu*ional al Statelor Unite prin limitarea puterilor statelor componente n fa.oarea celor federale7 de puterilor e1or#itante pe care preedintele i le-a aro+at n detrimentul con+resului. /stfel S.U./. .a a.ea o lun+! +u.ernare li#eral! $%&,>-%&3,) care .a readuce economia pe #a"a principiilor li#erale clasice. Cri"a din anii %&,&-%&33 a pro.ocat un eec ustur!tor administra*iei repu#licane n ale+erile din %&3,. Noul preedinte AranBlin D. Roose.elt7 fire .oluntar! i pra+matic!7 a tiut s! inspire ncredere americanilor7 an+a=nduse sa com#at! cri"a prin aplicarea moderat! a principiilor neoli#eralismului TeCnes-ist. Prin trei mari pac;ete de m!suri n domeniul economic i social ntre anii %&33-%&3( preedintele a reuit s! reconcilie"e o societate american! destr!mat! de cri"e i a definit un nou ec;ili#ru al puterilor n stat. Prin aceste m!suri AranBlin D. Roose.elt a prefi+urat o redefinire a democra*iei americane. 9n /sia7 Laponia7 conform constitu*iei7 a.ea un re+im democratic. n realitate structurile politice nu func*ionau iar C;ina .a incerca s!-i +!seasc! ec;ili#rul politic din lupta mai multor curente4 na*ionalism7 democra*ia i comunismul. Laponia n aparen*! a.ea un re+im democratic cu un parlament $Dieta) compus din dou! camere7 ns! mp!ratul de*inea puterea e1ecuti.! i minitrii nu erau responsa#ili dect n fa*a lui. 6erita#ile puteri n *ar! nu erau n fapt nici mp!ratul7 nici consiliul s!u pri.at $+enro)7 nici parlamentul7 ci dou! +rupuri de presiune foarte puternice4 Mai#at"u i armata. Mai#at"u era alc!tuit din partidele conser.ator i li#eral ns! n realitate erau dou! mari familii4 <itsui $conser.atori) i <itsu#is;i $li#eral). /stfel n .ia*a politic! a Laponiei ale+erile falsificate7 corup*ia i asasinatele politice au fost7 n perioada inter#elic!7 frec.ente. ncepnd cu anul %&3%7 armata a c!p!tat o influen*! determinant! n .ia*a politic! =apone"!7 n ciuda eecurilor numeroaselor lo.ituri de stat $%&3%7 %&3,7 %&337 %&330). Di.i"ate n fac*iuni ri.ale adeseori le+ate de +rupuri ultrana*ionaliste7 armata nu .a ]lua puterea^ la propriu niciodat!7 ns! .a face constante presiuni asupra +u.ernelor prin di.erse mi=loace. /scensiunea militarismului a fost nso*it! de o orientare totalitar! a re+imului4 restrn+erea li#ert!*ilor indi.iduale7 sindicale i culturaleF utili"area masi.! a propa+andei pentru de".oltarea ideolo+iei rasiste i a unui anticomunism .irulent. ns! ceea ce a fost denumit ]fascismul nipon^ n-a cunoscut nici cultul liderului7 nici partidul unic ca n -uropa. 9n *!rile care i-au des!.rit unitatea na*ional! sau au ap!rut pe ruinele fostelor imperii a#solutiste7 constitu*iile s-au constituit ntr-un mediu n care ideile i teoriile cu pri.ire la re+imul democratic erau predominante. -dificator
65

n acest sens este pentru Ce;oslo.acia concep*ia omului de stat dar i teoritician politic 3;omas <asarCB. Pentru el democra*ia nu era numai un re+im politic ci i o concep*ie despre lume. Din punct de .edere social ea ]nu este altce.a dect triumful repurtat asupra mi"eriei de+radante. 9n repu#lic!7 n democra*ie7 nu tre#uie s! fie n+!duit nici unui particula7 nici unei clase7 s! tr!iasc! pe socoteala i n dauna cet!*enilor. C!ci ntr-o democra*ie7 omul nu poate s! fie7 pentru om7 um simplu mi=loc^. Prin urmare a fost adoptat!7 n Ce;oslo.acia7 n anul %&,>7 o constitu*ie democratic! n care pluralismul politic era +arantat cunoscndu-se faptul c! partidele politice contri#uie la definirea i e1primarea .oin*ei cet!*enilor. Constitu*ii asem!n!toare au fot adoptate i n celelalte *!ri din centrul i estul -uropei n care domnea spiritul democratic7 /ustria n %&,>7 Iu+osla.ia i Polonia n %&,%7 Romnia n %&,37 /l#ania n %&, $dup! acest an autoritarismul incipient afirmat n ac*iunea i practica politic! determin! sc;im#area ulterioar! a constitu*iei)7 3urcia n %&,% $prin con*inut constitu*ia era democrat! dar n ac*iunea i practica politic! ea apar*inea unui sistem politic autoritar e.ident din %&,2)7 n Gul+aria func*iona constitu*ia din %(2& cu amendamentele aduse ulterior7 iar n Irecia se +u.erna potri.it constitu*iei din %&%%7 iar n %&,2 datorit! sc;im#!rii formei de +u.ern!mnt s-a adoptat o nou! le+e fundamental!. 9n statele n care e1istau curente de idei ostile democra*iei au ap!rut mic!ri mai mult sau mai pu*in .iolente care au dus la nlocuirea re+imului de drepturi indi.iduale i li#ert!*i cet!*eneti cu unul autoritar sau de dictatur!. n aceste state au ap!rut constitu*ii n care un dictator concentra ntrea+a putere _ le+islati.!7 e1ecuti.!7 =udec!toreasc! _ i n care se statua de re+ul! e1isten*a doar a unui sin+ur partid. 9n *!rile care au cunoscut re+imuri autoritare din centrul i sud-estul continentului european n reali"area i aplicarea constitu*iilor au ap!rut i o serie de particularit!*i. n unele dintre acestea _ cum a fost ca"ul Poloniei7 Un+ariei7 Iu+osla.iei _ constitu*iile pre.edeau sistemul pluripartidist dar n esen*! ele statuau un re+im politic autoritar i nu democratic. n altele _ Gul+aria din %&3' i Iu+osla.ia din %&,& pn! n %&3% _ re+imul politic autoritar n-a a.ut ca suport o constitu*ie. n Irecia ca i n Un+aria se p!strea"! constitu*iile din perioada re+imurilor de democra*ie ns! prin sistemul decretelor-le+i emise de e1ecuti.7 normele i principiile constitu*iei au fost ocolite7 nc!lcate sau asimilate i adaptate7 altele care s! fie n acord cu realitatea politic! din *!ra respecti.!. n esen*! acestea ar putea fi clasificate n4 %. *!ri care au adoptat noi constitu*ii specifice noului re+im politic $3urcia %&,'7 /l#ania %&,(7 Iu+osla.ia %&3%7 /ustria %&3'7 Polonia %&3 )F ,. *!ri care au +u.ernat f!r! constitu*ie $Gul+aria7 Iu+osla.ia numai ntre %&,&-%&3%)F 3. *!ri care au men*inut constitu*ii mai .ec;i $Irecia care din %&30 a anulat o multitudine de articole din constitu*ia din %&%% i Un+aria ce-a men*inut statutul din %('(7 dar a adoptat noi le+i cu .aloare constitu*ional! ncepnd cu %&,>).
66

/ceste particularit!*i au fost +enerate de condi*ii politico-sociale7 culturale i psi;osociale specifice unei *!ri sau alteia dar i de ideile fundamentale din pro+ramele partidelor politice dominante n *ara respecti.!. /nali"a pro#lemei constitu*ionale n *!rile din centrul i sud-estul -uropei n perioada inter#elic!7 deci i n Romnia7 conduce la conclu"ia c! ea s-a derulat ca un proces sinuos7 cuprin"nd elemente func*ionale7 sincronice7 e.oluti.e care au contri#uit la statuarea re+imurilor democrat parlamentare ct i elemente disfunctionale7 diacronice7 in.oluti.e care au dus la autodesfiin*area pe parcurs a unor institu*ii parlamentar-democratice spre a se a=un+e la crearea unor institu*ii specifice re+imurilor autoritare sau de dictatur!. ,. CRIM/ D-<ECR/XI-I SI /P/RIXI/ S3/3ULUI 3E3/LI3/R DDR-/P3/ Cu toate pro+resele nre+istrate7 ncet-ncet7 re+imurile electorale repre"entati.e au cedat7 n unele *!ri7 locul celor dictatoriale. n anii %&%(%&,>7 adun!rile le+islati.e au fost di"ol.ate sau au de.enit ineficiente n dou! state europene7 n anii [,> n ase7 n anii [3> n nou!7 n timp ce ocupa*ia +erman! a distrus puterile constitu*ionale n alte cinci state n timpul celui deal doilea r!"#oi mondial. Sin+urele state europene cu institu*ii democratice adec.ate care au func*ionat f!r! ntrerupere n toat! perioada inter#elic! au fost /n+lia7 Ainlanda7 statul li#er Irlanda7 Suedia i -l.e*ia. 9n cele dou! /merici7 situa*ia a fost mai comple1!7 i nu a nre+istrat un pro+res al institu*iilor democratice n afar! de S.U./. Num!rul *!rilor cu ade.!rat constitu*ionale se ridica la cinci4 Canada7 Colum#ia7 Costa Rica7 SU/ i Uru+uaC. 3;ailanda a f!cut c*i.a pai timi"i c!tre un +u.ern constitu*ional ca i 3urcia7 prin re+imul modern instaurat de Temal /taturB7 la nceputul anilor [,>. /ustralia i Noua Meeland! erau democratice. Ct despre restul +lo#ului $/frica7 parte din /sia)7 care consta n mare parte7 la acea dat!7 din colonii ce nu puteau fi7 prin defini*ie li#erale7 acesta s-a ndep!rtat tot mai mult de principiile democratice7 n m!sura n care a a.ut aa ce.a. Democra*ia a #!tut n retra+ere pe tot parcursul perioadei inter#elice7 retra+ere care s-a accelerat dup! ce /dolf ?itler a de.enit Cancelar al Iermaniei n %&33. Dac! n %&,> e1istau apro1imati. 3 de +u.erne constitu*ionale i alese7 pn! n %&'' au r!mas numai %,. De ce a #!tut n retra+ere democra*ia n perioada inter#elic!N Sistemele democratice nu func*ionea"! dect dac! e1ist! un consens fundamental pentru cet!*eni n le+!tur! cu acceptarea sistemului lor de stat i social sau7 cel pu*in7 disponi#ilitatea de a se ne+ocia pentru a se a=un+e la n*ele+eri de compromis. /cestea7 la rndul lor7 sunt mult facilitate de prosperitate. -.iden*a cri"elor economice de la sfritul primului r!"#oi mondial i din anii %&,&-%&33 a f!cut ca aceast! condi*ie s! fie n mare parte
67

a#sent! n multe *!ri. Ca urmare multe re+imuri democratice nu au putut supra.ie*ui marii recesiuni. Confruntate cu pro#leme economice insolu#ile iUsau cu o clas! muncitoare tot mai re.olu*ionar!7 #ur+;e"ia a tre#uit s! recur+! la m!suri de for*! i coerci*ie7 incompati#ile cu principiile democratice de or+ani"are i conducere a societ!*ii. E consecin*! a primului r!"#oi a fost apari*ia unor noi state7 n locul marilor imperii autoritare7 care7 toate .or adopta re+imuri parlamentare #a"ate pe .otul uni.ersal. Lipsa unor tradi*ii7 a e1erci*iului democratic7 e1isten*a unor mase de cet!*eni7 adesea analfa#e*i7 a f!cut ca acestea s! nu poat! participa ntr-o m!sur! eficient! i contient! la .ia*a politic!7 fiind o =uc!rie n minile dema+o+ilor i nota#ilit!*ilor locale care le diri=a .oturile. $ F %%>) /menin*area la adresa democra*iei a .enit i din partea unor curente ideolo+ice7 mai ales dinspre dreapta politic!7 cu prec!dere a dreptei radicale. /scensiunea dreptei radicale7 dup! primul r!"#oi mondial7 a fost o reac*ie la pericolul7 #a c;iar la realitatea re.olu*iei sociale i la puterea clasei muncitoare7 n +eneral7 la Re.olu*ia din Ectom#rie i la leninism n particular. A!r! ele nu ar fi e1istat fascismul. 3re#uie f!cute totui dou! preci"!ri importante n le+!tur! cu afirma*ia c! teroarea dreptei a fost n esen*!7 o reac*ie la ac*iunea stn+ii re.olu*ionare. n primul rnd7 se su#estimea"! impactul primului r!"#oi mondial asupra unei p!turi importante a clasei de mi=loc i a tinerilor solda*i demo#ili"a*i. Cinci"eci i apte la sut! din fascitii italieni din perioada de nceput erau foti militari. Primul r!"#oi mondial a fost un fenomen care a #rutali"at lumea i oamenii acetia doreau s! dea fru li#er #rutalit!*ii lor latente. / doua preci"are este aceea c! de"l!n*uirea deci"iei radicale nu a fost o reac*ie mpotri.a #ole.ismului ca atare7 ci mpotri.a tuturor mic!rilor i mai ales a celor or+ani"ate de clasa muncitoare7 care amenin*au ordinea e1istent! n societate. Sansa fascismului a fost colapsul .ec;ilor re+imuri i o dat! cu ele7 al .ec;ilor clase conduc!toare i al mecanismelor de putere ale acestora7 al influen*ei i al ;e+emaniei lor. /colo unde acestea au r!mas n ordine7 fascismul nu a a.ut succes. n /n+lia7 fascismul nu a putut pro+resa deoarece dreapta tradi*ional! conser.atoare a continuat s! men*in! situa*ia su# control. Nu a a.ut succes nici n Aran*a7 dect dup! nfrn+erea din %&'>7 n fa*a Iermaniei. Aascismul n-a i"#utit nici acolo unde o nou! clas! na*ionalist! conduc!toare sau un +rup a preluat conducerea n noile *!ri independente. n Polonia7 de e1emplu *ara fiind condus! de militari autoritari7 nu au e1istat mic!ri foarte importante7 nici n re+iunea ce;! a Ce;oslo.aciei care era democratic!7 nici n nucleul $dominant) sr# din noua Iu+osla.ie. /colo unde s-au manifestat mic!ri fasciste sau similare n sens strict7 cea a dictatorului $Un+aria7 Ainlanda7 Romnia7 Spania)7 nu au e1istat pro#leme referitoare la men*inerea lor su# control pn! cnd n-au primit spri=in +erman. /ceasta nu
68

nseamn! c! mic!rile na*ionaliste minoritare din .ec;ile sau noile state nu au considerat fascismul atr!+!tor7 fie i numai pentru faptul c! puteau spera la un a=utor politic i financiar din partea Italiei i dup! %&337 i din partea Iermaniei. /cesta a fost ca"ul n Alandra #el+ian!7 n Slo.acia i n Croa*ia. Condi*iile pentru triumful e1tremei drepte au fost4 e1isten*a n stat a unor mecanisme de conducere care nu mai erau n stare de func*ionareF o mas! de cet!*eni de"am!+i*i7 de"orienta*i i nemul*umi*iF mic!ri sociale puternice care amenin*au sau p!reau s! amenin*e cu o re.olu*ie social!7 dar care nu erau7 de fapt7 capa#ile s! o reali"e"e i o atitudine de nemul*umire na*ionalist! fa*! de tratatele de pace din anii %&%&- %&,>. n aceast! situa*ie o serie de elite .ec;i7 nea=utorate au recurs la spri=inul ultraradicalilor7 aa cum au f!cut italienii li#erali cu fascitii lui <usolinii n anii %&,>-%&,, i conser.atorii +ermani cu na*ional- socialitii lui ?itler n %&3,-%&33. n am#ele situa*ii fascismul a .enit la putere prin #un! n*ele+ere7 cu o parte a .ec;ii elite politice. Aascismul7 o dat! a=uns la putere7 a refu"at s! mai fac! .ec;iul =oc politic i a preluat controlul asupra societ!*ii. 3ransferul total al puterii sau eliminarea tuturor ri.alilor a durat mai mult n Italia $%&,2-%&,() dect n Iermania $%&33-%&3')7 dar7 o dat! reali"at7 n-au mai e1istat nici un fel de o#stacole politice interne n fa*a dictaturii unui 8lider8 populist suprem $Ducefu;rer). La #a"a celor dou! totalitarisme au stat doctrina fascist! i cea na"ist!. Naterea re+imurilor totalitare de dreapta s-a produs n Italia care dup! r!"#oi a tra.ersat o cri"! economic! i moral! care s-a transformat n .ara lui %&,> ntr-o ade.!rat! amenin*are re.olu*ionar!. <icarea fascist! a fost fondat! n martie %&%& de fostul socialis Genito <ussolini. La nceput ea n-a fost dect o forma*iune e1tremist!7 f!r! influen*! real!. $ F%( ). Dotat cu mi=loace financiare importante fascismul a nre+istrat o cretere rapid! de efecti.e de la ,>>.>>> n anul %&,% la peste 2>>.>>> n anul urm!tor. /le+erile din %&,% au fost un eec pentru fasciti ns! situa*ia e1plosi.! creat! de stn+a le-au permis cucerirea puterii politice prin for*!. /cest lucru a fost posi#il i datorit! faptului c! o parte din +u.erna*i au cre"ut c! pot utili"a temporar fascismul pentru a ]ns!n!toi statul li#eral n descompunere^7 a ndep!rta amenin*area re.olu*ionar! i a-i restaura pri.ile+iile. 9n aceste condi*ii <ussolini a or+ani"at7 la sfritul lui octom#rie %&,,7 un con+res fascist care a or+ani"at ]<arul asupra Romei^. n fa*a a apro1imati. 3>.>>> de adep*i ai lui G. <ussolini or+ani"area Romei ar fi putut re"ista cu uurin*!. ns! repede 6ictor--manuel al III _ lea7 a refu"at s! proclame starea de asediu pentru ]a e.ita cur+erea de sn+e^ $ F%&>) i a f!cut apel la <ussolini pentru a forma +u.ernul n ,& octom#rie %&,,. De.enit ef al +u.ernului prin for*! i nc!lcnd principiile democra*iei <ussolini a ncercat s! atra+! popula*ia de partea sa i s! +u.erne"e potri.it doctrinei fasciste.
69

Doctrina fascist! a fost7 n sens strict7 cea a dictatorului Genito <usolini. Curentul 8fascism8 este o alu"ie la fascia roman!7 m!nunc;i de nuiele n mi=locul c!rora se punea o secure7 nsemn re"er.at unor ma+istra*i ai Imperiului Roman i din care <ussolini a f!cut sim#olul mic!rii sale. Aenomenul 8fascism8 a sfrit prin a desemna un ntre+ +rup de doctrine analo+e. /nti-in.idualist i anti-ra*ionalist7 fascismul condamna deopotri.! curentul li#ert!*ii 8indi.iduale8 i pe cel al .alorilor 8uni.ersale8 $dreptate7 ade.!r). Doctrina fascist! se poate re"uma7 n concep*ia suprema*iei statului asupra societ!*ii. /cest 8primat8 nu numai morfolo+ic7 ci i ontolo+ic7 a determinat7 pn! n cele mai mici am!nunte7 structura .ie*ii politice i7 n #un! parte7 i pe a celei pri.ate7 su# toate aspectele pe care le poate lua7 afar! de cel confesional. Deci doctrina fascist! a luat ca punct de plecare primatul societ!*ii fa*! de indi.id. Statul tre#uia s! domine totul7 iar indi.idul m!r+init n li#ertatea manifest!rilor lui7 care putea de.eni prime=dioas!7 *inut n fru ca s! nu de.in! anar;ic. $0F3>() 9ntr-un studiu intitulat 8Prelude au <ac;ia.el87 pu#licat n ``Re.ue de Iene.eaa7 n septem#rie %&,'7 <ussolini scria4 8Indi.idul tinde ine.ita#il la atomismul social7 c!utnd s! e.ade"e necontenit7 s! nu se supun! le+ilor7 s! nu pl!teasc! impo"itele7 s! nu fac! r!"#oiul. Pu*in numeroi sunt aceia -eroi sau sfin*i- care i sacrific! eul lor pe altarul statului. 3o*i ceilal*i sunt7 .irtual sau de fapt7 n re.olt! contra statului8. De aceea instrumentul prin care 8autoritatea statului tre#uia s! se e1ercite asupra indi.idului nu putea fi dect for*a. Colecti.itatea nu mai este n slu=#a indi.idului4 dimpotri.!7 indi.idul este ser.itorul colecti.it!*ii. Nu mai e1ist!7 prin urmare7 drepturi7 ci numai datorii indi.iduale8. Doctrina fascist! e1pul"ea"! indi.idul de pe scena dreptului pu#lic i7 n acelai timp7 desfin*ea"! no*iunea drepturilor indi.iduale. $2F%>2) 9ntr-o astfel de societate totul interesea"! statul i statul se interesea"! de tot. <arcel PrVlot su#linia4 8Indiscre*ia statului fascist este complet!. -l p!trunde nl!untrul familiilor7 n mi=locul ntreprinderilor7 n tainele contiin*elor. -l =udec! pn! i inten*iile i a#*inerile.$...) -l este marele7 sin+urul7 unicul animator al ntre+ii .ie*i. $2F %%,-%%') Statul diri=ea"! munca7 dar se ocup! i de aa- numitul timp li#erF el prescrie unele spectacole7 dar prescrie altele7 pe care le comand!F el duce copii n colonii de .acan*! i pe tinerii c!s!tori*i n c!l!torii de nunt!F el poruncete s! se poarte p!l!rii de paie i s! se lun+easc! roc;iile. $2F%%') Pornind de la concep*ia fascist! asupra na*iunii7 prin care aceasta este creat! de stat7 re"ult! o nou! concep*ie asupra desf!ur!rii .ie*ii pu#lice. Dac! na*iunea nu este o e1isten*! autonom! i nu are o personalitate proprie7 atunci7 ea nu mai poate ndeplini7 prin ea ns!i7 nici un act =uridic. n primul rnd7 nu mai poate ndeplini actul fundamental n re+imul democratic7 al ale+erii corpurilor le+iuitoare. n re+imul totalitar7 prin urmare7 corpul parlamentar i parlamentul nu mai au nici un sens i ar tre#ui s! dispar! cu totul. Aascismul n-a mers totui att de departe. -l a modificat re+imul
70

electoral i compunerea parlamentului aa nct s! repun! statul n drepturile lui7 f!r! s! reduc! prea #rusc7 na*iunea la o scl.ie politic! prea e.ident!. Camera Rrepre"entan*ilor n Italia nu mai tre#uie s! recunoasc! repre"entan*ii unor a#strac*ii care sunt partidele politice7 ci s! +rupe"e7 clerul7 corpurile de profesiuni cu dele+a*i muncitoreti i patronali7 a+ricultori. /a se nf!*ia camera mussolinian! a 8fasciilor i corpora*iilor8. 9n fapt7 n e1perien*a mussolinian! corpora*iile n-au fost niciodat! dect instrumentul dictatorului i al atotputernicului s!u partid fascist. Aascismul s-a do.edit a fi o rentoarcere pur i simplu la a#solutism. /de.!ratul s!u fundament a fost o n*ele+ere eronat! a filo"ofiei lui ?e+el7 care tinde s! di.ini"e"e Statul nsui. Statul n concep*ia sa nu este un simplu 8a+re+at de intri+i87 un simplu mi=loc menit s! asi+ure securitatea fiec!ruia7 ci este o realitate mai nalt! i mai esen*ial! dect indi.i"ii. -l este ca un or+anism7 iar indi.i"ii simple or+ane de stat. -l i smul+e pe indi.i"i din e+oismul lor7 introducndu-i ntr-o e1isten*! de de.otament i sacrificii. Statul nu este altce.a dect ncarnarea Spiritului n realitate7 8Dumne"eul real87 8di.inul p!mntesc8 $(F,(0) <ussolini .a l!sa s! su#"iste .ec;ile cadre institu*ionale7 lipisdu-le ns! treptat de autoritate. <onar;ia a fost men*inut! ns!7 sla#ul re+e 6ictor-manuel care a acceptat re+imul atta timp ct coroana nu i-a fost amenin*at! a r!mas ntr-un rol pur decorati.. Senatul ca i Camera deputa*ilor .or fi men*inute ns! f!r! putere de deci"ie. n %&3( Camera deputa*ilor .a fi nlocuit! de o adunare pur consultati.! _ camera fascilor i a corporatilor su# controlul direct al ducelui <ussolini. /de.!ratele pr+;ii ale puterii s-au +!sit n minile Duce-lui $conduc!torul). <inistru al corpora*iilor i eful suprem al armatei el concentra ntrea+a putere7 numea i re.oca minitri care erau de fapt simpli mandatari i le+ifera prin decrete le+i f!r! nici un control al parlamentului. <ussolini era asistat n conducere de <arele Consiliu al fascismului care cuprindea pe fotii lui camara"i7 minitri i c*i.a nal*i func*ionari. Cri"a din anii 3> a consolidat #a"ele totalitarismului n Italia. -pui"area institu*iilor statului i a administra*iei de persoanele nea+reate de re+im *i nlocuirea lor cu fideli ai fascismului .a fi des!.rit!. Inspirat de na"ismul +erman7 <ussolini .a sta#ili drept o#iecti. al fascismului f!urirea ]omului nou^ denumit pri cutuma fascist! i opunndu-se stilului ]decadent al .ie*ii #ur+;e"e^ $ F3%0). ncepnd cu anul %&3( re+imul fascist .a de.eni pur i simplu o imita*ie a na"ismului +erman7 anc;ilo"at i m!cinat de +ra.e contradic*ii. Na"ismul n Iermania s-a instaurat pe fondul cri"ei economice i financiare de la nceputul anilor 3>. Cri"a a luat o amploare neateptat! n iunie-iulie %&3%. Pentru a ncerca s! stope"e cri"a7 +u.ernul Grbnin+ apoi cel al lui 6an Papen au practicat o se.er! politic! defla*ionist!4 sc!derea salariilor7 reducerea aloca*iilor pentru oma=7 creterea impo"itelor.
71

9n acest conte1t printre nenum!ratele forma*iuni na*ionaliste se impune Partidul na*ional-socialist $N.S.D./.P). Dac! la ale+erile din %&3> N.S.D./.Pul a o#*inut 07 milioane de .oturi i %>2 mandate n Parlament n cele iulie %&3, i .or aduce %' milioane de .oturi i ,3> mandate din 0>2. Cu toate acestea n +u.ernul constituit n 3> ianuarie %&33 condus de ?itler na"itii erau minoritari. Pentru a-i atin+e scopul _ cucerirea ntre+ii puteri politice _ la nceput na"itii s-au str!duit s! cucereasc! ncrederea for*elor traditionale i s! dea alia*ilor _ dreapta conser.atoare7 armata7 mediile de afaceri7 antura=ul preedintelui _ ilu"ia unei re.eniri rapide a .ec;iul re+im. 9n realitate ?itler pre+!tea meticulos eliminarea ad.ersarilor s!i i instaurarea dictaturii personale. Prima etap! a fost eliminarea comunitilor7 pui n afara le+ii dup! incendierea Reic;sta+-ului la ,2 fe#ruarie %&33. /ceast! nscenare de incendiu i .a permite lui ?itler s! emit! decretul ]Pentru prote=area poporului +erman^ $,( fe#ruarie %&33) care a de.enit primul suport le+al al dictaturii. Li#ert!*ile pu#lice au fost suspendate7 '>>> de miletan*i de e1trem! stn+! au fost aresta*i i partidul comunist inter"is. /le+erile din martie %&33 sau desf!urat ntr-un climat de reroare politic! ns! na"itii tot n-au o#*inut ma=oritatea a#solut!. n cte.a luni ?liter a cucerit ntrea+a putere politic!. Partidele au fost suprimate sau autodi"ol.ate iar pe %' iulie %&33 N.S.D./.P a fost proclamat partid unic. /dministra*ia a fost supus! epur!rilor iar puterile statului au fost transferate Au;rer-ului. /cesta numea n fruntea fiec!rui Land un Staat;alter care depindea doar de el. n .ara anului %&3' ?itler a eliminat opo"i*ia i concuren*ii sau aspiran*ii la efia suprem!. n noaptea de ,&U3> iunie _ noaptea cu*itelor lun+i _ au fost eliminate circa ,> de persoane. Dup! moartea preedintelui ?inden#ur+ $, au+ust %&3') ?itler .a cumula func*iile de preedinte al Reic;-ului7 de cancelar i de ef al for*elor armate. /ceast! lo.itur! de stat a fost apro#at! de Reic;s@e;r i ]ratificat!^ n cadrul ple#iscitului din %& au+ust %&3' de &>J din ale+!tori. De*in!tor al tuturor puterilor Au;rer-ul a.ea de acum ncolo mn! li#er! s! pun! #a"ele statului totalitar i rasial i s! +u.erne"e n conformitate cu doctrina na"ist!. Ga"a ideolo+ic! a na"ismului a fost fundamentat! pe o serie de idei ale doctrinelor4 social-dar@inismului politic $Etto /mmon7 6ac;er de Lapon+e)7 rasismul $Losep;-/rt;ur de Io#ineau7 ?ouston Ste@art C;am#erlain) ale elitismul politic i ira*ionalismul. 3emele ma=ore ale na"ismului au fost4 rasismul7 antisemitismul7 e1altarea misticului7 teoria spa*iului .ital7 cultul .iolen*ei7 etc. Na"ismul ne+a drepturile i li#ert!*ile sociale i indi.iduale7 cultura umanist!7 definit! drept 8cultur! iudeo-cretin! distru+e statul parlamentar7 partidele politice7 democra*ia. Un loc important l ocupa cultul efului c;arismatic7 fundamental rasial. Au;rerul era sufletul rasei7 dreptul s!u i statul7 este le+ea7 n afara istoriei. Dreptul n .i"iunea na"ist! i a.ea i".orul n ras!. Rasa superioar!7 arian!7 era rasa +erman!. De aici dreptul rasei +ermane era sin+urul drept7 care
72

ducea la ne+area su.eranit!*ii tuturor celorlalte popoare i le+itimea"! politica de +enocid. Concep*ia despre lume a na"ismului7 aa cum a fost formulat! de ?itler n 8<ein Tampf8 i de al*i doctrinari na"iti $Rosem#er+7 -. TriecB) se #a"a pe ideea c!7 comunitatea rasial! - +erman! $6olB) fondat! pe 8sn+e i p!mnt7 lim#! i cultur!7 era superioar! tuturor celorlalte. /plicnd teoriile dar@ineti ale 8luptei pentru .ia*!8 i ale 8selec*iei speciilor8 la istoria omenirii7 ?itler o e1plica pe aceasta prin lupta raselor7 domina*ia lumii tre#uind s! re.in! celei mai dotate dintre rase4 aceea a arienilor #lon"i7 ai c!ror sin+uri repre"entan*i puri erau +ermanii. Din aceste postulate ne#uloase decur+ea toat! doctrina. Un stat fondat pe 8principiile aristocratice ale naturii8 i c!ruia i re.enea sarcina de a asi+ura domina*ia 8rasei de st!pni87 p!strndu-i acesteia puritatea. E societate ierar;i"at!7 ce selec*ionea"! pe 8cei mai #uni8 pentru a-i plasa n posturile de comand!7 i n ntre+ime unit! n =urul efului s!u. E politic! e1tern! .i"nd s! inte+re"e n Reic; toate popoarele de 8cultur! +ermanic!87 apoi s! cucereasc! un 8spa*iu .ital87 necesar de".olt!rii rasei superioare i7 n sfrit s! domine dura#il lumea $tema 8Reic;ului pentru o mie de ani8). $ F3%>) Pentru a atin+e aceste o#iecti.e7 n concep*ia lui ?itler Iermania tre#uia s! poarte un r!"#oi7 ceea ce implica o popula*ie numeroas!7 o tn!r! +enera*ie s!n!toas! i puternic!7 c!lit! prin e1erci*ii fi"ice i +ata oricnd la orice sacrificiu i7 mai ales7 o coe"iune 8rasial!8 o#*inut! prin eliminarea for*elor 8di"ol.ante8 ale societ!*ii +ermane7 n primul rnd a e.reilor. Politica rasial! a celui de-al III-lea Reic; comporta n primul rnd m!suri aa-"ise de 8prote=are a rasei84 ncura=area natalit!*ii la +ermani i sc!derea ei n rndul 8ad.ersarilor arieni87 dar7 de asemenea7 m!suri a#erante7 =ustificate de cercet!rile #iolo+ilor i antropolo+ilor de.ota*i re+imului care au desc;is calea +enocidului4 sterili"area indi.i"ilor 8tara*i87 eliminarea fi"ic! a #olna.ilor incura#ili i #!trnilor neputincioi. / fost pus! n aplicare o le+isla*ie rasial!7 diri=at! n principal mpotri.a israeli*ilor7 acu"a*i pentru toate relele na*iunii +ermane i7 mai ales de a-i distru+e su#stan*a i coe"iunea prin 8intelectualismul8lor7 8interna*ionalismul8 lor i a 8indi.idualismului8 lor. 3rei ani dup! cucerirea puterii7 totalitarismul ;itlerist -8noua ordine8- a fost de=a mai a.ansat i mai #ine pus n practic! dect omolo+ul s!u italian. Peste +u.ernatori atotputernici7 Au;rerul de*inea toat! puterea. <em#rii +u.ernului7 prieteni personali i nal*i demnitari ai partidului nu a.eau dect un rol de e1ecutan*i7 iar Reic;sta+-ul a tre#uit s! se mul*umeasc! cu a-i asculta discursurile i a-i aclama deci"iile. N.S.D./.P7 partidul unic plasat din %&3' su# conducerea lui Rudolf ?ess7 du#lea"! i controlea"! administra*ia local!. <o#ili"area ideolo+ic! a operat prin intermediul unei propa+ande omnipre"ente. Presa7 radioul7 cinemato+rafia7 tip!riturile erau strict supra.e+;eate. Gi#liotecile erau supuse epur!rilor. / fost mpiedicat! orice opo"i*ie intelectual!.
73

Re+imul a folosit marile mi=loace de informare n mas! i importantele parade de la Nurn#er+ sau Gerlin7 pentru a mo#ili"a i fanati"a masele +ermane. Na"itii au procedat la o strict! epurare a personalului didactic7 au re.i"uit manualele colare i e1ercitnd asupra studen*ilor i profesorilor un control ri+uros. C!utau s! forme"e 8corpuri i suflete disciplinate8 dect inteli+en*e culti.ate. ?itler a pus accentul pe or+ani"area tineretului dependent de partid creind n acest scop or+ani"a*ii specifice. /paratul represi. a fost de o eficien*! reduta#il!. /l!turi de S/7 Iestapo i SS - su# ordinele lui ?immler - a creiat un corp de poli*ie7 ns!rcinat cu afacerile murdare ale re+imului i creu"et al unei noi aristocra*ii r!"#oinice constituiau instrumentele unei represiuni de teroare. <etodele au fost de o #rutalitate i s!l#!ticie rare4 asasinate7 torturi7 8sinucideri8 or+ani"ate7 deport!ri n la+!re de concentrare. n aceste condi*ii7 opo"i*ia mpotri.a re+imului a fost treptat eliminat!. Sin+urele for*e r!mase dup! %&30 au fost cea din armata $supus! frec.ent epur!rilor) i cea din snul Gisericii catolice. Na"ismul a fost un fenomen care nu a stat pe #a"e ra*ionale. 3. /P/RIXI/ DIC3/3URILER 9N /L3- XRRI Politica e1pansionismului militarist a+resi. promo.at! cu succes de Italia i Iermania - consolidat! i de cea a Laponiei - a dominat politica interna*ional! a deceniului patru. / fost firesc ca anumite state sau mic!ri s! se simt! atrase i s! se lase influen*ate de fascism dac! doreau s! o#*in! spri=inul acestor state. 9n cea mai mare parte a *!rilor -uropei centrale7 r!s!ritene i mediteraneene7 cri"a economic! a acuti"at tensiunile sociale i a fa.ori"at ascensiunea mic!rilor profasciste sau prona"iste. /deseori7 tocmai pentru a mpiedica accesul acestor or+ani"a*ii la putere au fost instaurate sau consolidate re+imuri e1cep*ionale puse su# controlul claselor conduc!toare. /stfel s-a ntmplat n Lituania lui Ooldemarras i a succesorilor s!i7 n Letonia7 unde eful Uniunii *!r!neti7 Tarlis Ulmaris7 a instaurat n %&3' un re+im autoritar7 n Polonia7 unde re+imul coloneilor i-a succedat celui al lui PilsudsBi7 n %&3 7 n Un+aria7 unde re+imul corporatist i autoritar instalat de Iom#os se confrunt! dup! %&3 cu 8crucile cu s!+e*i8 ale fascistului S"alasi. S-a a=uns deseori la .erita#ile conflicte mesc;ine ntre dictaturile e1ercitate de for*ele conser.atoare i partidele fasciste7 care se spri=inea pe *!r!nime i pe mica #ur+;e"ie. n Romnia7 n fa*a ascensiunii fascismului repre"entat de micarea Iarda de fier7 re+ele Carol al II lea a recurs7 n %&3(7 la o lo.itur! de stat7 urmat! de di"ol.area tuturor partidelor i asasinarea ulterioar! a lui Codreanu7 liderul I!r"ii de fier. n Gul+aria7 +eneralul I;eor+;ie. a di"ol.at7 n %&3'7 partidele tradi*ionale i a instaurat o dictatur! monar;o-militarist!7 compara#il! cu cea instaurat! de +eneralul <eta1a7 doi ani mai tr"iu7 n Irecia.
74

9n /ustria7 cancelarul Dolfus conduce de asemenea7 din %&3'7 un Stat reac*ionar i tradi*ionalist. n %&307 succesorul lui7 Sc;usc;ni++ a eliminat ?eim@e;r-ul7 pe care pn! atunci re+imul se spri=inise. Pretutindeni7 sau aproape7 scenariul este acelai. Glocul conduc!tor reuete s!-i men*in! i s!-i consolide"e domina*ia7 mai nti "dro#ind for*ele stn+ii cu a=utorul mic!rilor fasciste7 apoi a#sor#indu-le sau eliminndu-le pe acestea din urm! i adoptnd7 pentru a spori eficacitatea ac*iunii sale7 o parte din metodele de +u.ernare ale fascismului. Pro#lema franc;ismului i a raporturilor sale cu .erita#ilul fascism spaniol7 cel al Aalan+ei $fondat! n %&33) se pune n termeni identici. n timpul celor trei ani ct a durat r!"#oiul ci.il7 Aranco s-a ser.it de micarea condus! de Lose-/ntonio Prima de Ri.era $fiul fostului dictator)7 Aalan+a7 a c!rei ideolo+ie este apropiat! aceleia a 8primului fascism87 pentru a ralia ta#erei sale masele mic-#ur+;e"e. ns!7 o dat! .ictoria cucerit!7 re+imul pe care l sta#ilete .i"ea"! mai pu*in instaurarea unei noi ordini7 cum o reclam! falan+itii7 ci un sistem autoritar i corporatist ce face trimiteri mai de+ra#! la Portu+alia lui Sala"ar dect la Italia liu <ussolini. Partidul unic se .ede astfel redus la rolul de simpl! curea de transmisie a directi.elor lui Candillo.$ F 3,') 9n *!rile -uropei de Nord sau de 6est unde democra*ia se #a"a pe tradi*ii str!.ec;i i pe spri=inul unei frac*iuni importante a maselor i a clasei de mi=loc7 partidele fasciste i fasci"ante nu reuesc s! cucereasc! puterea. n Gel+ia7 micarea rasist! a lui Leon De+relle7 sus*inut! financiar de <ussolini7 o#*ine un succes ce nu poate fi ne+li=at la ale+erile din %&30 $%%J din .oturi i ,0 de deputa*i). La fel i n Elanda7 micarea na*ional-socialist! a lui /nton <ussert7 mai apropiat! de modelul ;itlerist7 i .ede efecti.ele $'>.>>> de aderen*i n %&33) i electoratul $(J din .oturi n %&3 ) crescnd odat! cu cri"a. 3oate aceste or+ani"a*ii7 au atins apo+eul ntre %&3'-%&30. n sc;im# cele din -l.e*ia7 Danemarca7 Nor.e+ia7 Irlanda7 cunosc un reflu1 rapid dup! %&307 consecin*! a unei relati.e m#un!t!*iri a situa*iei economice. Airete7 n afara -uropei7 condi*iile care au creat mic!rile fasciste de pe #!trnul continent nu e1istau. /numite caracteristici ale fascismului european au +!sit7 ns!7 ecou i n celelalte continente. /r fi fost de mirare ca muftiul de la Ierusalim sau ara#ii care se opuneau coloni"!rii e.reieti din Palestina s! nu fi +!sit antisemitismul lui ?itler pe placul lor7 dei nu a.ea nici o le+!tur! cu modul tradi*ional de coe1isten*! a islamului cu necredincioi de di.erse tipuri. /numi*i ;indui din castele superioare ale Indiei7 cum ar fi e1tremitii sin;ale"i sau din Sri LanBa7 erau contien*i de superioritatea lor de 8arieni8de ast! dat!7 c;iar ori+inal!- fa*! de rasele mai ne+re de pe propriul lor su#continent. i militan*ii #uri care fuseser! interna*i de +ermani n timpul celui de-al doilea r!"#oi mondial7 a.eau i ei anumite afinit!*i ideolo+ice cu ?itler7 att ca na"iti con.ini7 ct i prin intermediul influen*ei teolo+ice a curentelor cal.iniste elitiste de e1trem! dreapt! din Elanda.
75

Lapone"ii7 n marea lor ma=oritate erau i ei ct se poate de con.ini de superioritatea rasei lor i de necesitatea purit!*ii etnice7 credeau cu con.in+ere n .irtu*ile militare i n sacrificiul de sine7 n ascultarea f!r! crcnire a ordinelor7 n o#li+a*ie i stoicism. Erice samurai ar fi su#scris f!r! e"itare la motoul or+ani"a*iei ;itleriste SS4 8<eine -;re ist 3reice87 care se traduce4 8Enoarea nseamn! supunere oar#!8 $3F %0%). Societatea =apone"! era o societate cu o ierar;ie ri+id!7 ncepnd cu supunerea total! a indi.idului fa*! de na*iune i de mp!ratul ei di.in i terminnd cu respin+erea f!*i! a li#ert!*ii i fraternit!*ii. Printre diploma*ii acredita*i pe ln+! puterile europene fasciste7 mai ales printre +rupurile teroriste ultrana*ionaliste destinate s!-i asasine"e pe politicienii insuficient de patrio*i7 n armata de la T@antun+ care cucerea7 st!pnea i nro#ea <anciuria i C;ina7 =apone"ii erau aceeia care recunoteau aceste afinit!*i i se luptau pentru a fi identifica*i mai clar cu puterile fasciste europene. 9n /merica de Nord7 oamenii i mic!rile totalitare de inspira*ie european! nu au a.ut prea mare importan*! n afara comunit!*ilor particulare de imi+ran*i7 ale c!ror mem#ri au adus cu ei ideolo+iile din .ec;ia lor *ar! sau care mai p!strau anumite loialit!*i fa*! de *ara lor de ori+ine. /stfel7 sentimentele americanilor de ori+ine +erman! - mai pu*in ale italienilor americani - au contri#uit la i"ola*ionismul SU/7 dei nu e1ist! nici o do.ad! c! ar fi de.enit fasciti n num!r mare. Mor"oanele mili*iei7 c!m!ile colorate i #ra*ele ridicate nainte n salutul ;itlerist nu f!ceau parte din elementele specifice aripii de dreapta locale7 cu care era foarte familiari"at Tu-Tlu1Tlanul. /ntisemitismul era7 e.ident7 foarte puternic7 dei .ersiunea american! contemporan! a aripii de dreapta7 pro#a#il c! datora mai mult corporatismului aripii drepte de inspira*ie catolic! european!. Influen*a fascismului european a fost pre"ent! n /merica de Sud7 att n rndul unor politicieni indi.iduali ca Lor+e -li"er Iaitan $%(&(-%&'() din Colum#ia i Luan Domin+o Peron $%(& -%&2') din /r+entina7 ct i asupra unor re+imuri ca cel al lui Ietulio 6ar+as7 -stado No.o $Statul Nou) din Gra"ilia $%&32-%&' ). n pofida temerilor SU/ c! na"ismul .a ataca dinspre sud7 efectul principal al influen*ei fascismului n /merica Latin! a r!mas pe loc. n afar! de /r+entina7 care s-a declarat desc;is n fa.oarea /1ei- dar asta c;iar i nainte ca Peron s! preia puterea n %&'37 ca i dup! aceea +u.ernele din emisfera occidental! au intrat n r!"#oi de partea SU/. -ste totui ade.!rat c!7 n anumite *!ri sud-americane7 armatele au fost pre+!tite dup! sistemul +erman fiind pre+!tite de militari +ermani ori c;iar de cadre na"iste. E oarecare influen*! a na"ismului la sud de Rio Irande poate fi e1plicat! uor. 6!"ut de dincolo de /tlantic7 fascismul ar!ta pentru unii politicieni f!r! ndoial! ca po.estea de mare succes a deceniului. Dac! n lume e1ista un model care s! poat! fi imitat de politicienii unui continent care se inspirase ntodeauna de la *!rile ce de*ineau ;e+emonia cultural!7 cu poten*iali lideri ai unor *!ri +ata ntodeauna s! caute o re*et! pentru a de.eni
76

moderni7 #o+a*i i m!re*i7 un astfel de model putea fi +!sit credeau ei7 la Gerlin i la Roma7 ntruct Londra i Parisul nu mai ofereau inspira*ie politic! i Oas;in+tonul era scos din discu*ie. Ceea ce au luat liderii latino-americani de la facsismul european a fost "eificarea liderilor populiti cu reputa*ie de oameni de ac*iune. <asele pe care .oiau s! le mo#ili"e"e i pe care le i mo#ili"au nu erau cele care se temeau pentru ceea ce ar fi putut pierde7 ci cele care nu a.eau nimic de pierdut. i dumanii mpotri.a c!rora le mo#ili"au nu erau str!ini sau +rup!ri e1terne7 ci 8oli+ar;ia8- cei #o+a*i7 clasa conduc!toare local!. Peron i-a +!sit principalul spri=in n clasa muncitoare din /r+entina i maina politic! fundamental! ntr-un fel de partid muncitoresc ridicat din principala micare sindical! de mas!. Ietulio 6ar+as din Gra"ilia a f!cut aceeai descoperire. Clasa muncitoare ur#an!7 c!reia el ia acordat o protec*ie special! n sc;im#ul spri=inului politic7 a fost cea care l-a 8=elit87 numindu-l p!rintele poporului. Re+imurile fasciste din -uropa au distrus mic!rile muncitoreti7 n timp ce liderii latino-americani le-au inspirat i le-au creat. $3F%03-%0') /r fi de.enit fascismul foarte important n istoria omenirii dac! nu ar fi e1istat marea cri"! din perioada inter#elic! N Pro#a#il c! nu. Italia7 de una sin+ur!7 nu era o #a"! promi*!toare de pe care s! se poat! "+udui omenirea. Dup! prosperitatea fra+il! i cri"a politic! a anilor [,>7 n octom#rie %&,&7 cra;ul #ursier de pe Oall Srett a declarat o cri"! economic! mondial! de durat!. Consecin*a politic! a acestor fenomene a fost declanarea unor cri"e a re+imurilor politice de factur! democratic! i instaurarea unor re+imuri totalitare7 dictatoriale. Aormele e1treme de manifestare a acestora au fost4 Italia fascist!7 Iermania na"ist!7 Laponia militarist!7 i Rusia so.ietic!7 la care puteau ad!u+a alte *!ri mici i mi=locii din -uropa i din lume care au copiat sau mimat esen*a acestor re+imuri.

GIGLIEIR/AIDumitru Popo.ici7 3olitolo2ie7 Gucureti7 %&&0. <aurice Du.er+er7 ?odelul democratic7 Gucureti7 %&&%. -ric ?o#s#a@m7 *ecolul e+tremelor7 Gucureti7 %&&'. Morin Mamfir7 Istoria uni)ersal contemporan7 .ol.I7 Gucureti7 %&&&. Pierre <il"aF Ser+e Gerstein7 Istoria secolului ..7 .ol.I7 Gucureti %&&(. P.P.Ne+ulescu7 ,eclinul omenirii7 Gucureti %&&'. <arcel Prelot7 :empire 0asciste7 %&30. Diana Aotescu7 5om1nia, ?itteleuropa i Balcanii7 Gucure*ti7 %&&&. <ontesKuieu7 ,espre spiritul le2ilor7 Gucureti7 %&0' /lain <onc;a#lon7 Cartea cet-eanului7 Gucureti7 %&&%
77

78

/L DEIL-/ RRMGEI <ENDI/L $%&3&-%&' ) Cel de-al doilea r!"#oi mondial nceput n "orii "ilei de % septem#rie %&3& a fost unul din cele mai mari i mai importante e.enimente care i-au pus amprenta n mod decisi. pe =um!tatea secolului XX. R!"#oiul a durat aproape ase ani i n momentul n care s-a sfrit o mare parte a lumii ci.ili"ate a r!mas n ruin!7 peste 3> de milioane de oameni au fost omor*i7 mari imperii au fost distruse7 Coali*ia Na*iunilor Unite a o#*inut .ictoria dar nau cti+at pacea. I. ERIIINIL- SI 9NC-PU3UL C-LUI D--/L DEIL-/ RRMGEI <ENDI/L Scnteia care a aprins .l.!t!ile celui de-al doilea r!"#oi mondial a fost un 8incident8 la frontiera +ermano-polon! petrecut n toamna anului %&3&. Cau"ele7 ns!7 se +!sesc n e.olu*iile politice7 economice i n frustr!rile care au tra.ersat nceputul de secol XX n istoria -uropei. /supra locului7 rolului i a importan*ei unora dintre aceste cau"e n declanarea conflictului istoricii i specialitii n polemolo+ie n-au c!"ut de acord. Istorio+rafia oferind din aceast! cau"! mai multe puncte de .edere. Pentru +enera*ia de dup! r!"#oi7 marcat! profund de traumele luptelor i a sacrificiilor de tot felul7 cea mai simpl! e1plica*ie asupra +ene"ei celei de-a doua confla+ra*ie a fost tendin*a spre re.an! i e1pansiune a Iermaniei na*ional-socialiste conduse de /dolf ?itler. 3ratatul de pace de la Paris6ersailles7 dictat Iermaniei la sfritul primului r!"#oi mondial de c!tre puterile n.in+!toare7 con*inea elemente de r!"#unare i umilire pe care +ermanii n-au putut s! le accepte. P!cii de la Paris i-a lipsit de la nceput .aliditatea moral! $%F3'). Nu numai pentru n.ini dar c;iar i pentru min*ile lucide din ta#!ra n.in+!torilor condi*iile impuse Iermaniei con*ineau sm#urele re.anei. Potri.it afirma*iilor fostului premier #ritanic Oinston C;urc;ill7 marealul france" A. Aoc;7 cnd a au"it c! s-a semnat 3ratatul de Pace i a luat cunotin*! de clau"ele acestuia7 ar fi e1clamat4 8/sta nu e pace. - un armisti*iu pe dou!"eci de ani.8 $,F%2) 9n aceste condi*ii n Iermania au luat natere7 n anii imediat urm!tori nc;eierii primului r!"#oi mondial7 numeroase forma*iuni animate de spiritul re.anard. Printre acestea7 8prin preten*iile sale e1pansioniste7 s-a e.iden*iat Partidul Na*ional-Socialist8. E#iecti.ele politicii e1terne ale na"itilor au fost e1puse de liderul partidului /dolf ?itler n lucrarea 8<ein Tampf8 $Lupta mea)7 de.enit! ulterior carte de c!p!ti a na"ismului. Din aceste considerente unii oameni politici i istorici au atri#uit ntrea+a responsa#ilitate- sau aproape- pentru declanarea r!"#oiului Iermaniei ;itleriste. /.L.P. 3aClor constat! c! i n aceast! 8ta#!r!8 sunt dou! curente. Unii consider! c! ?itler 8a dorit un mare r!"#oi7 de dra+ul r!"#oiului. / dorit un
79

r!"#oi pentru a face din Iermania o <are Putere i el s! de.in! un cuceritor de felul lui /le1andru cel <are sau Napoleon. / fost un ni;ilist7 un maniac7 un al doilea /tila. /l*ii l-au considerat pe ?itler mai ra*ional. -l a ac*ionat dup! un plan care pre.edea instaurarea unui imperiu pentru o mie de ani n -uropa Central! i de Sud--st.8 $%F ) 9n anii [0> au ap!rut lucr!ri i studii care au adus sc;im#!ri considera#ile i re.i"uirea acestei te"e. Se aduc n prim planul anali"ei i erorile s!.rite de marile democra*ii occidentale cum ar fi4 mp!ciuitorismul #ritanic7 spiritul 8munc;ene"8 n Aran*a etc. Sc;im#area s-a produs cu apari*ia unei c!r*i7 care a iscat foarte multe polemici la apari*ia ei 8Eri+inile celui de-al doilea r!"#oi mondial8 $%&0%). /r+umentul principal a lui 3aClor a fost acela c! ?itler a f!cut ceea ce politicienii au presupus c! .a face7 respecti. a ap!rat drepturile statului s!u. Nemul*umindu-se s! +!seasc! n tratatul de pace de la 6ersailles cau"a ma=or! a declan!rii r!"#oiului7 el .a ad!u+a c!7 n fond7 ?itler nu era mai 8tic!los ca al*i oameni de stat europeni ai epocii i c! ra*ionamentele i calculele sale erau la fel de lo+ice ca acelea ale celorlal*i lideri occidentali8. /utorul #ritanic consider! c! despre ori+inile celui de-al doilea r!"#oi mondial sunt destule le+ende. 8Distru+erea le+endelor aprecia"! /LP. 3aClor- nu nseamn! =ustificarea lui ?itler8. $%F0) %. D-CL/NS/R-/ ES3ILI3RXILER La ora '.' n "iua de % septem#rie %&3&7 trupele +ermane $ ' de di.i"ii spri=inite de peste % >> de a.ioane i de ,(>> de tancuri) au trecut la ofensi.! mpotri.a Poloniei conform planului de in.a"ie ela#orat nc! din luna martie a aceluiai an. Comandamentul polone" a reuit s! mo#ili"e"e n +ra#! ,' de di.i"ii de infanterii i ( de ca.alerie. n aceste condi*ii trupele polone"e n-au reuit s! opreasc! for*ele +ermane care se ndreptau .erti+inos spre 6aro.ia $3F0%). /n+lia i Aran*a n conformitate cu +aran*iile de securitate acordate statului polone" au declarat la 3 septem#rie %&3& r!"#oi Iermaniei. SU/ se declara n afara conflictului iar o serie de state din -uropa printre care i Romnia i proclam! starea de neutralitate. 9n urma .ictoriilor ful+er trupele Oe;rmac;tului au ocupat Craco.ia $0 septem#rie) iar +u.ernul s-a retras la Liu#lin. 3ancurile +ermane au a=uns n cte.a "ile la periferia 6aro.iei. La %, septem#rie la Paris7 /n+lia i Aran*a au sta#ilit o strate+ie comun! de ac*iune i constituie Consiliul Interaliat de R!"#oi.$'F% ) La %2 septem#rie %&3& +u.ernul polone" i nal*ii demnitari politici p!r!sesc 6aro.ia asediat! i se refu+ia"! n Romnia. Din -st trupele /rmatei Roii au trecut la a+resiune dep!ind frontiera polono-so.ietic!. Dup! lupte n.erunate trupele polone"e au capitulat n fa*a for*elor Oer;mac;tului la ,( septem#rie %&3&. n aceeai "i la <osco.a minitrii de e1terne +erman i so.ietic au semnat tratatul prin care au mp!r*it
80

statul polone" i sta#ileau frontiera pe cursul rurilor San i Gu+. La Paris s-a constituit +u.ernul polone" n e1il. Pe frontul de .est france"ii au trecut la ofensi.!. Dei de*ineau superioritatea n for*e i armament au fost opri*i n fa*a liniei fortificate Oest@all $ F3(). Aaptele par s! demonstre"e c! nici /n+lia i nici Aran*a nu s-au an+a=at n mod serios n conflict i astfel a nceput un r!"#oi pe care +a"etarii l-au denumit 8r!"#oi straniu8. -1presia a fost lansat! de presa american! pentru a marca o perioad! din istoria celui de-al doilea r!"#oi mondial care a *inut de la c!derea Poloniei pn! la ofensi.a Oer;mac;tului n -st contra URSS. Dup! c!derea Aran*ei7 +ermanii au capturat ar;i.ele i au pu#licat o serie de documente considerate sen"a*ionale n care se putea o#ser.a c! alia*ii au consumat o mare cantitate de timp cu ela#orarea unor planuri nerealiste de ofensi.! mpotri.a Reic;-ului +erman $2F32). 9n -st7 URSS a trecut la materiali"area n*ele+erilor con.enite cu partenerul +erman prin pactul Ri##entrop- <oloto. i a atacat la 3> noiem#rie %&3& Ainlanda. Prete1tul a fost refu"ul statului finlande" de a da curs ultimatumului so.ietic prin care <osco.a a cerut cte.a insule din <area Galtic!7 o parte din peninsula ?anco. <osco.a a mo#ili"at i aruncat asupra statului finlande" &0>.>>> de ostai7 %%.,00 tunuri i arunc!toare de mine i peste 3>>> de a.ioane. Ainlanda cu doar '>>.>>> de ostai7 &>> de tancuri7 % > de a.ioane i ,(> de tunuri n-a putut s! re"iste dect %> "ile. La %, martie %&'> +u.ernul finlande" a capitulat i a semnat tratatul de pace prin care a satisf!cut cererile Tremlinului $0F%>). Ainlanda n-a putut s! fie efecti. ap!rat! de marile puteri occidentale deoarece *!rile nordice $Nor.e+ia i Suedia) fiind neutre n-au riscat s!-i ofere teritoriul pentru tran"itul trupelor pentru a nu da .reun prete1t ruilor sau +ermanilr de a fi atacate. ?itler n-a *inut cont de dorin*ele statelor #altice i a ordonat n martie %&'> ela#orarea planului 8Oesern#un+8 ce pre.edea cucerirea Danemarcei i a Nor.e+iei. La & aprilie %&'>7 Iermania a declarat c! 8ia su# ocrotirea sa8 cele dou! *!ri pentru ca ele s! nu de.in! #a"! de atac asupra Reic;-ului. n fapt ?itler a.ea ne.oie de controlul rutelor care-i asi+urau transportul minereurilor de fier din Suedia pentru economia +erman! de r!"#oi. n diminea*a "ilei de & aprilie %&'> Iermania a dat un ultimatum Danemarcei pe care re+ele Tristian al X-lea l-a acceptat dup! o edin*! a Consiliului de Coroan! dramatic!. Aratele acestuia7 ?aaBon al 6II-lea re+ele Nor.e+iei sus*inut de +u.ern i armat! n-a cedat i a respins cererile de capitulare remise de Iermania. Aor*ele de in.a"ie au fost modeste n raport cu scopul ce le era fi1at de Comandamentul Ierman dar au surprins *ara total nepre+!tit!. Nor.e+ia a decretat mo#ili"area doar cu o "i nainte de a se produce a+resiunea. $2F0') 3rupele france"e i #ritanice .enite n a=utorul nor.e+ienilor au fost insuficiente i n-au putut s! se opun! trupelor +ermane de in.a"ie. Lupte dr"e s-au desf!urat n "ona oraului Nar.ic. ntre timp raportul de for*e s-a sc;im#at n fa.oarea in.adatorului i for*ele
81

e1pedi*ionare au fost o#li+ate s! se retra+! $2 iunie %&'>). Re+ele i +u.ernul se refu+ia"! n /n+lia unde .or forma un +u.ern n e1il. Pe %> mai la Londra n locul lui Ne.ille C;am#erlain a .enit n fruntea ca#inetului Oinston C;urc;ill. Reuita 8#lit"-Brie+8-ului +erman n Nor.e+ia i Danemarca au "druncinat alia*ii din letar+ia lor. Cucerind *!rile nordice7 Iermania a luat su# control importante #a"e maritime i aeriene. /u o#*inut nu numai importante a.anta=e strate+ice ci i #a"e de materii prime cu care i-au asi+urat industria de r!"#oi. ,. IN6/D/R-/ -UREP-I ECCID-N3/L9n diminea*a "ilei de %> mai %&'> 9naltul Comandament Ierman $E.T.O.) a ordonat aplicarea Directi.ei nr.0 8Aall Iel#8 $Planul Ial#en) semnat! nc! din octom#rie %&'> de c!tre /.?itler i care con*inea planul de in.a"ie al -uropei Eccidentale. 3rupele +ermane mp!r*ite n trei +rupuri de armat! $& de di.i"ii)7 ,0>> de tancuri7 30>> a.ioane de lupt! au atacat pe trei direc*ii spre Elanda i Nordul Gel+ieiF direc*ia Lu1em#ur+ i c!tre linia fortificat! de ap!rare a Aran*ei - <a+inot. Raportul de for*e era net superior de partea ap!r!torului dar Comandamentul Ierman i-a surprins ad.ersarii prin mane.r! i folosirea trupelor aeropurtate $2F2,). Dup! o scurt! mpotri.ire armata olande"! a capitulat n "iua de mai %&'>. Re+ina Oil;elmia7 cu consim*!mntul +u.ernului7 a emi+rat n /n+lia. Dou! s!pt!mni de lupte n-au fost suficiente pentru a fi sal.at! Gel+ia i a #ara drumul spre Paris pentru trupele +ermane. La ,2 mai %&'> re+ele Leopold al II-lea a capitulat. Iu.ernul #el+ian n-a acceptat opinia re+elui s-a retras n Aran*a i apoi n /n+lia de unde .a or+ani"a lupta de re"isten*!. 3rupele +ermane au continuat ofensi.a c!tre Paris ocolind linia <a+inot prin /rdenne pe unde france"ii se ateptau cel mai pu*in. La %& mai %&'> a fost ocupat oraul /##e.ille iar dou! "ile mai tr"iu i Calais i"olnd n Alandra apro1imati. ' de di.i"ii aliate. Pn! la ,' mai for*ele aliate sunt nfrnte sistematic i mpinse spre /tlantic. n aceste condi*ii <area Gritanie pune n aplicare opera*ia 8DCnamo8 pentru a-i sal.a for*ele trimise n a=utorul Aran*ei. De la ,2 mai pn! n ' iunie au fost e.acua*i 332.>>> militari dintre care peste %%,.>>> france"i. N-au putut fi sal.ate ,'>> tunuri7 2>> de tancuri i peste %3>.>>> autocamioane care au fost capturate de armata +erman!. Succesul opera*iunii a fost facilitat i de cte.a erori de comandament +ermane dar i de o 8temperare8 de c!tre ?itler a for*elor sale. /cesta potri.it nsemn!rilor unor apropia*i ar fi dorit o pace onora#il! cu Aran*a i un acord cu <area Gritanie $2F(() / fost o +ra.! eroare de percep*ie din partea lui ?itler deoarece n /n+lia nimeni nu mai era dispus s! cede"e. 9n "iua de %> iunie %&'> +u.ernul france" s-a refu+iat la 3ours7 ca urmare a nfrn+erilor suferite de armatele sale. n dup! amia"a aceleiai "ile Italia declar! r!"#oi Aran*ei ne*innd cont de a.ertismentele SU/. Spania se
82

declar! neutr! fa*! de conflictul european. 3rupele +ermane p!trund f!r! s! ntmpine re"isten*! n Paris pe %' iunie %&'>. / doua "i +u.ernul france" se sta#ilete la Gordeau1. /ici primete r!spunsul +u.ernului american la cererea de a=utor c! SU/ .a trimite Aran*ei mari cantit!*i de armament i alte materiale dar i p!strea"! neutralitatea. 9n acest! situa*ie disperat! +u.ernul ReCnaud a demisionat i a fost nlocuit la %2 iunie cu unul condus de marealul P;. PVtain. / doua "i +eneralul C;. de Iaulle7 aflat la Londra7 se adresea"! france"ilor la posturile de radio en+le"e pentru a continua re"isten*a i constituie Comitetul Na*ional Arance" $'F'0). n dup! amia"a "ilei de ,, iunie %&'> la RVt;ondes n p!durea CompiW+ne7 acolo unde marealul Aoc; impusese capitularea trupelor +ermane n primul r!"#oi mondial7 este semnat! con.en*ia de armisti*iu. Aran*a era mp!r*it! n dou!4 partea de nord7 nord-est i .est ocupat!7 restul "on! li#er!. /rmata france"! demo#ili"at! i redus! la %>>.>>> de oameni pentru ordinea intern!. n teritoriul neocupat se formea"! +u.ernul cola#ora*ionist al marealului Petain. La Londra7 Oinston C;urc;ill este numit premier. n aceeai "i respin+e orice propunere f!cut! de ?itler i critic! se.er nc;eierea armisti*iului de c!tre +u.ernul Petain. 3. /N-X/R-/ G/S/R/GI-I7 NERDULUI GUCE6IN-I7 ?-RX-I SI / XRRILER G/L3IC-. 9n condi*iile capitul!rii Aran*ei7 Romnia intra ntr-o 8splendid!8 i"olare i ntr-o "odie a nenorocirilor. Inediat dup! dispari*ia statului france" ministrul so.ietic de e1terne 6. <oloto. i-a declarat ministrului +erman la <osco.a .on Sc;ulem#ur+ c! 8solu*ionarea c;estiunii Gasara#iei nu mai sufer! nici o amnare. Iu.ernul so.ietic caut!7 deocamdat! s! solu*ione"e c;estiunea pe cale panic!7 dar el inten*ionea"! s! utili"e"e for*a n ca"ul n care +u.ernul romn .a respin+e un acord panic8 $0F%,). La ,( iunie %&'>7 URSS a adresat prima not! afirmati.! care a fost luat! n discu*ie de +u.ernul romn. R!spunsul la aceast! not! ultimati.! n-a mul*umit +u.ernul so.ietic care a dat o nou! not! ultimati.!. Romnia7 f!r! nici un spri=in din partea marilor democtra*ii7 a cedat for*ei i a ordonat e.acuarea Garasa#iei i nordului Guco.inei re.endicate de <osco.a. n teritoriile ane1ate prin for*!7 URSS a instaurat un re+im de teroare politic! i e1terminare etnic! prin deport!ri ale romnilor n teritoriul URSS. Pn! la eli#erarea acestor teritorii7 n iulie %&'%7 au fost deporta*i peste ,>>.>>> de romni n Si#eria. Dup! 8re"ol.area liti+iului8 teritorial cu Romnia7 Stalin a ordonat transpunerea n practic! a n*ele+erilor so.ieto-+ermane din Protocolul <oloto.-Ri##entrop cu pri.ire la *!rile Galtice. /nterior ns! prin puternice presiuni din partea Tremlinului7 *!rile Galtice au fost ne.oite s! semne"e tratate de a=utor mutual cu URSS4 -stonia la ,( septem#rie F Letonia la octom#rieF Lituania la %> octom#rie. n iunie %&'> +u.ernul so.ietic a nmnat
83

conduc!torilor Statelor Galtice note ultimati.e n care se cerea nl!turarea +u.ernelor le+itime7 deferirea =usti*iei a unor minitrii7 i consim*!mntul lor de a m!ri nelimitat contin+entul militar so.ietic. Notele ultimati.e so.ietice au facilitat reali"area lo.iturilor de stat e1terne su# controlul unor nal*i func*ionari so.ietici4 6. DeBono"o. $n Lituania)7 /. 6insBi $n Letonia) i /. Ldano. $n -stonia). Stalin a ordonat ulterior desf!urarea de ale+eri i7 parlamentele7 astfel re"ultate au 8cerut8 i la 3- au+ust %&'&. So.ietul Suprem al URSS a decis includerea Lituaniei7 Letoniei i -stoniei n Componen*a URSS ca repu#lici unionale. /stfel au disp!rut de pe ;arta politic! a -uropei cele trei state. 9n aceeai lun!7 Iermania i Italia au impus Romniei Dictatul de la 6iena dnd satisfac*ie Un+ariei fasciste. Lipsit! de posi#ilitatea de a purta un r!"#oi de ap!rare 6est dar i n -st unde era iminent un atac din partea So.ietelor n ca"ul declan!rii ostilit!*ilor cu Un+aria7 Romnia a tre#uit s! cede"e i s! accepte 8ar#itra=ul8 lui ?itler. I-a fost r!pit! o suprafa*! de '3.'&, Tm, cu o popula*ie de ,.0>&.>>2 locuitori din care numai 32 J erau ma+;iari. '. GR3RLI/ P-N3RU /NILI/ ?itler a considerat c! dup! capitularea Aran*ei7 <area Gritanie .a cere pace. Poten*ialul militar al /n+liei era inferior celui +erman la acea dat! ns! conducerea +erman! n-a luat n calcul .oin*a politic! a +u.ernului en+le" i nici posi#ilitatea asocierii la poten*ialul militar propriu cel al dominioanelor cu imensele lor resurse de materii prime. /n+lia mai dispunea de o considera#il! flot! aerian! pe ln+! cea na.al! i era sin+ura *ar! care poseda sistemul de radioloca*ie 8Radar8. $(F3%%) La %0 iulie Au;rer-ul a semnat Directi.a nr.%0 ce pre.edea ela#orarea i e1ecutarea opera*iunii 8Seelo@e8$ Leul de mare). Se preconi"a de#arcarea trupelor +ermane n /n+lia pentru "iua de % septem#rie %&'> i distru+erea a.ia*iei #ritanice. Dup! respin+erea7 din nou7 de c!tre +u.ernul #ritanic7 la ( au+ust %&'>7 a 8ofertei8 de pace7 ?itler a ordonat nceperea opera*iunilor prin #om#ardarea masi.! a oraelor Londra7 Li.erpool7 <anc;ester7 Gristol7 etc. ns! n-a o#*inut mult r.nita suprema*ie aerian!. / fost ne.oit astfel la %2 septem#rie %&'> s! amne e1ecutarea planului de in.adare terestr! pentru a continua #om#ardamentele aeriene. /ceste opera*iuni au produs mari pierderi n rndul popula*iei ci.ile i uriae pa+u#e materiale ns! n-au putut s! sc;im#e situa*ia strate+ic! n fa.oarea Iermaniei. /.ia*ia +erman! s-a do.edit eficace n opera*iuni tactice i nu strate+ice7 iar descoperirea i aplicarea radarului a fost decisi.!. La %& octom#rie %&'>7 ?itler a amnat reluarea opera*iunii 8Seelo@e8. . EP-R/XIUNIL- <ILI3/R- DIN /ARIC/ SI G/LC/NI. DIPLE</XI/ RRMGEIULUI 9N /NII %&'>-%&'%.
84

Italia dorea s! rede.in! o mare putere i s!-i forme"e propriul imperiu colonial. Genito <ussolini nemul*umit c! Ab;rerul +erman n-a fost de acord cu preten*iile sale fa*! de Aran*a n.ins! a declanat la %> iunie %&'> opera*iunea de in.adare a Somaliei #ritanice. n "iua de %' septem#rie %&'> for*ele italiene aflate n Li#ia au declanat o ampl! ofensi.! pentru a ocupa -+iptul. Dup! cte.a luni de ofensi.! italienii au reuit s! ocupe cte.a puncte strate+ice din nordul i estul /fricii. n luna decem#rie ofensi.a italian! a fost oprit!7 trupele #ritanice trecnd la contraofensi.!. Dup! cte.a s!pt!mni italienii au fost i"+oni*i relati. uor din Li#ia $3o#ruB7 Gardia7 Gen+a"i7 etc.) i erau pe punctul de a fi elimina*i complet din /frica. n ianuarie %&'% en+le"ii au trecut la ofensi.! n /frica Eriental! i la ' aprilie au eli#erat /ddis-/#e#a iar n luna mai %&'> trupele italiene dislocate n /frica de -st au capitulat sfrindu-se astfel i .isul 8imperiului italian8 n -tiopia. 9n aceste condi*ii G.<ussolini s-a .!"ut o#li+at s! cear! a=utorul lui ?itler. Scopurile strate+ice ale celui de-al treilea Reic;- eliminarea en+le"ilor din /frica i controlul resurselor petroliere din Erient- l-au determinat pe ?itler s! fie de acord cu cererea italian!. / fost creat i pus su# comanda e1perimentatului +eneral -. Rommel corpul e1pedi*ional 8das Deutsc;e /friBaBorps8 pentru a resta#ili situa*ia. Luate prin surprindere trupele en+le"e n-au f!cut fa*! ofensi.ei +ermane declanate n % martie %&'% i s-au retras din teritoriile ocupate7 mai pu*in din oraul 3o#ruB. 3rupele conduse de Rommel au naintat spre -+ipt ns! au primit ordin s! se opreasc!. Arontul sa sta#ili"at n /frica de Nord7 +ermanii nu a.eau suficiente for*e pentru a cuceri /frica mai ales c! n -uropa lucrurile se precipitau. Efensi.a italian! n Galcani n-a a.ut mai mult succes ca cea din /frica. La cererea de inter.en*ie a Italiei7 Iermania a trimis n Galcani o impresionant! for*! de in.a"ie $2> di.i"ii7 ,>>> de tancuri i circa ,>>> a.ioane). n primele "ile ale lunii aprilie %&'% Iu+osla.ia i Irecia au fost atacate de pe mai multe direc*ii de trupe italiene7 +ermane7 ma+;iare i #ul+are. Romnia dei f!cea parte din /1! a refu"at s! participe la ac*iuni militare. La %3 aprilie Gel+radul a fost ocupat de trupele +ermane i p!r*i din Iu+osla.ia au fost ane1ate de Un+aria7 Gul+aria i Italia7 sau ocupate de Iermania. Dup! scoaterea din lupt! a Iu+osla.iei7 for*ele /1ei s-au n!pustit asupra Ireciei. La ,' aprilie armata elen! din -pir a capitulat7 alte unit!*i +receti s-au retras n insule i nordul /fricii. Pn! la sfritul lunii mai nem*ii au luat su# control #a"inul mediteranean7 flota en+le"! suferind pierderi +rele. Campania din Galcani a fost o reu*it! pentru Oe;rmac;t ns! pe termen lun+ ea a influen*at ne+ati. soarta r!"#oiului pentru c! a ntr"iat cu peste s!pt!mni aplicarea planului 8Gar#arossa8 pentru cucerirea imensului spa*iu so.ietic. $(F3,>) 6ictoriile militare o#*inute n -uropa i n afara ei de Iermania7 Italia i Laponia le-au determinat s!-i mpart! sferele de influen*! n lume i s!
85

cola#ore"e n .ederea instaur!rii unei 8noi ordini8 interna*ionale. n*ele+erile s-au materiali"at n Pactul 3ripartit $,2 sept.%&'>) i n esen*! pre.edea4 8dreptul8 Iermaniei i Italiei de a instaura noua ordine n -uropa7 al Laponiei n /sia. La pact au aderat sateli*ii Iermaniei printre care i Romnia $,3 noiem#rie %&'>) ns! f!r! ca acestea s! poat! influen*a n .reun fel situa*ia politic!. Iermania prin conduc!torul ei a in.itat i URSS s! adere la Pactul tripartit. R!spunsul +u.ernului so.ietic a fost dat la , noiem#rie i era condi*ionat de retra+erea trupelor +ermane din Ainlanda7 acceptul Iermaniei ca URSS s! construiasc! #a"e militare n Galcani i s! controle"e strmtorile Gosfor i Dardanele. ?itler nu s-a +r!#it s! r!spund! cererilor so.ietice dei cola#orarea economic! i c;iar politico-ideolo+ic! a 8func*ionat8 #ine pn! n prea=ma declan!rii ostilit!*ilor n -st. II. -X3IND-R-/ RRMGEIULUI SI <ENDI/LIM/R-/ S/ %. EA-NSI6/ 3RUP-LER I-R</N- 9N -S3 - %&'% Dup! capitularea Aran*ei i reducerea capacit!*ii de ripost! a <arii Gritanii7 ?itler a a.ut ilu"ia c! a o#*inut 8li#ertatea8 de ac*iune n .est i e.itarea unui r!"#oi pe dou! fronturi. Ca urmare la %( septem#rie %&'>7 ETO a apro#at planul 8Gar#arossa8 de ac*iune n -st. /cesta pre.edea distru+erea for*elor so.ietice din "onele apusene ale URSS i cucerirea centrelor .itale pentru economia i ap!rarea *!rii. Ini*ial in.a"ia a fost planificat! pentru 8prim!.ara anului %&'%8 ns! cel care 8a ncurcat socotelile8 a fost <ussolini care a determinat Iermania s! inter.in! n Galcani i s! ntr"ie aplicarea planului Gar#arossa. La ,, iunie %&'%7 la orele 3.3> s-a declanat atacul asupra URSS. Dac! Iermania comitea7 prin prisma dreptului interna*ional pu#lic7 .ala#il n epoc!7 o a+resiune clar!7 urm!rind ane1area unor teritorii ce nu-i apar*inuser! niciodat!7 Romnia i Ainlanda au intrat n r!"#oi pentru a eli#era teritoriile ane1ate de URSS cu un an n urm!. Aor*ele +ermane de*ineau nu numai superioritatea n oameni i te;nic! $(7 milioane oameni la '7, milioane) ci i o e1perien*! de r!"#oi de apro1imati. doi ani care a contat n economia luptei n prima parte a r!"#oiului. E parte a a.ia*iei so.ietice a fost distrus! la sol sau n lupte aeriene. n e1tremitatea nordic! unde au ac*ionat for*e +ermane i finlande"e su# comanda feldmarealului .on Lec; i aripa stn+! a +rup!rii 8Centru8 comandate de feldmarealul .on GocB au naintat ful+er!tor i n %( "ile au a=uns aproape de Lenin+rad. Lo.itura principal! a fost dat! de for*ele comandate de .on GocB n Gielorusia care pn! la & iulie au reuit s! cucereasc! <insBul i cea mai mare parte a teritoriului #ielorus. Irupul de armate 8Sud8 su# comanda feldmarealului .on Rundstedt a ac*ionat n direc*ia Tie.. La aripa de sud a
86

acestu +rup au ac*ionat trupele romne su# comanda direct! a +eneralului Ion /ntonescu cu misiunea de a eli#era Gasara#iei i a nordului Guco.inei. Cau"ele care au dus la r!sun!toarele nfrn+eri suferite de armata so.ietic! n .ara i toamna anului %&'% au fost multiple. Principala cau"!7 n opinia lui Su.oro.7 a fost c! URSS nu era pre+!tit! pentru un r!"#oi de ap!rare ci pentru unul ofensi.. n anul %&&3 a fost dat pu#licit!*ii Planul operati. de r!"#oi al URSS ela#orat n mai %&'% de +eneralul /. 6asile.sBi care urma s! fie semnat de I;. LuBo.7 eful de Stat <a=or al /rmetei Roii i de S. 3imoenBo ministrul ap!r!rii al URSS i pre"entat lui Stalin. /cesta pre.edea atacarea armatei +ermane nainte de mo#ili"area acestuia. 3ermenul limit! pentru nceperea opera*iunilor tre#uia s! fie , iulie %&'%. Prin declanarea planului 8Gar#arossa8 la ,, iunie ?itler i-a surprins 8to.ar!ul8 cu care mp!r*ise -uropa la ,3 au+ust %&3& i i-a pricinuit +ra.e nfrn+eri. $0F,') Dac! pe plan militar n .ara anului %&'% URSS a fost la un pas de catastrof! pe 8frontul diplomatic8 a repurtat primele succese. La ,, iunie %&'% premierul #ritanic O.C;urc;ill a condamnat atacul asupra URSS i a declarat c! o .a spri=ini n lupta cu Iermania. Dou! "ile mai tr"iu SU/ a f!cut o declara*ie asem!n!toare. Prin ne+ocieri i tratate #ilaterale se .or pune #a"ele Coali*iei Na*iunilor Unite. La %, iulie %&'% la <osco.a a fost semnat /cordul so.ieto-#ritanic care pre.edea a=utorul reciproc i o#li+a*ia c! nici una din p!r*i s! nu nc;eie pace separat! cu Iermania $'F&2). La %' au+ust %&'% O. C;urc;ill i A. Roose.elt au semnat la Oas;in+ton Cart! /tlanticului care pre.edea nimicirea tiraniei fasciste i de"armarea a+resorilor7 instaurarea p!cii i securit!*ii dup! nimicirea fascismului. La ,' septem#rie acelai an la Carta ader! i URSS. Un rol important n consolidarea alian*ei celor trei mari puteri l-a a.ut Conferin*a de la <osco.a7 ,& sept. - % oct. %&'% a repre"entan*ilor SU/7 <arii Gritanii i URSS care a a.ut loc n momentul n care se afla n plin! desf!urare 8Epera*iunea 3aifun8 pentru ocuparea <osco.ei. S-a semnat un acord prin care SU/ i <area Gritanie li.rau URSS materiale de r!"#oi i m!rfuri industriale pentru a face fa*! ofensi.ei +ermane. Ulterior alian*a dintre cele trei mari puteri a fost completat! cu alte acorduri i n*ele+eri sta#ilite n conferin*e interna*ionale. G!t!lia pentru <osco.a a nceput n ultimele "ile ale lunii septem#rie %&'% iar la 2 octom#rie trupele so.ietice sau retras pe linia <o=asB pe care nau putut-o men*ine i trupele +ermane a=un+ n a doua =um!tate a lunii noiem#rie la numai , -3> Tm de <osco.a. La % decem#rie a nceput ofensi.a +eneral! i dup! o "i parte din trupele +ermane au a=uns pn! n su#ur#iile <osco.ei unde au fost oprite. 9n "ilele de -0 decem#rie %&'%7 trupele so.ietice au trecut la contraofensi.! "dro#ind for*ele de oc ale +rupului de armate 8Centru8 i au naintat spre .est pe o distan*! de %>>-,>> Tm. /u fost distruse %% di.i"ii +ermane de tancuri7 ' motori"ate i ,, di.i"ii de infanterie. n urma acestor
87

nfrn+eri a fost destituit comandantul Irupului de /rmate Centru7 feldmarealul .on GocB i nlocuit cu feldmarealul .on Tlu+e iar ?itler a preluat func*ia de comandant suprem al for*elor terestre. n fa*a <osco.ei mitul in.incia#ilit!*ii armatelor +ermane a fost spul#erat i a#andonat 8#lit"Brie+8-ul. ,. EA-NSI6/ 3RUP-LER I-R</N- 9N %&', SI CEN3R/EA-NSI6/ SE6I-3ICR. Planurile +ermane pentru anul %&', erau am#i*ioase. Se preconi"a ca n patru etape s! se a=un+! pe Don i 6ol+a pentru a se ncercui Stalin+radul i apoi s! co#oare spre Cauca" pentru a fi luate n st!pnire cmpiile petrolifere ruseti. Pentru reuita acestor opera*iuni Iermania dispunea de un efecti. de apro1imati. 0 milioane de oameni7 3,,& tancuri7 33& a.ioane7 2>> de tunuri. $0F,&) 9n primele "ile ale lunii iulie7 trupele +ermane i romne cuceresc Se.astopolul i continu! ofensi.a spre Stalin+rad i Rosto. pe Don. 3rupele so.ietice iau m!suri pentru ap!rarea Stalin+radului. La %2 iulie au nceput luptele de ap!rare a Stalin+radului. /utorit!*ile so.ietice n-au luat m!suri pentru e.acuarea oraului i au adoptat solu*ia ap!r!rii lui n pre"en*a popula*iei acestui mare centru ur#an. 9n diminea*a "ilei de %& noiem#rie %&', trupele so.ietice declanea"! o .ast! pre+!tire de artilerie. n "iua urm!toare Arontul Stalin+rad a de"l!n*uit contraofensi.a. /p!rarea /rmatei ' romne a fost str!puns!. n "iua de ,> noiem#rie %&', ruii au for*at spre sudul oraului i au reuit s! reali"e"e ncercuirea trupelor +ermane conduse de .on Paulus. La 3> decem#rie Comandantul Suprem So.ietic a ordonat lic;idarea for*elor +ermane ncercuite. La , fe#ruarie %&'3 se termin! una din cele mai mari #!t!lii din istoria celui de-al doilea r!"#oi mondial. Iermania a pierdut ini*iati.a strate+ic! pe uscat dup! ce o pierduser! anterior pe cea aerian!4 Comandantul so.ietic a preluat ini*iati.a strate+ic! i a men*inut-o pn! la sfritul r!"#oiului. 9n cursul aceluiai an7 alia*ii au pre+!tit un plan minu*ios de distru+ere a for*elor +ermane i italiene n nordul /fricii i de preluare a ini*iati.ei strate+ice n Pacific. La sfritul lunii mai %&'3 italienii i +ermanii au declanat luptele care a.eau s! se nc;eie7 pentru ei7 cu de"astrul de la -l /lamein. G!t!lia de la -l /lamein a fost preludiul unei serii de .ictorii ale alia*ilor n /frica de nord i care s-au nc;eiat cu alun+area trupelor +ermano-italiene de pe continentul ne+ru $&F, %). /stfel c! la =um!tatea lunii mai %&'3 peste un sfert de milion de ostai +ermani i italieni au fost f!cu*i pri"onieri7 printre care ,> de +enerali. 9n prim!.ara anului %&', ncep confrunt!rile n Pacific cunoscute ca 8marile #!t!lii de pe teatrul de opera*ii al Pacificului de Sud-6est. $/ustralia7
88

Ailipine7 Noua Iuinee7 ar;ipela+ul Solomon7 GismarcB i Indone"ia). ntre ,0 mai- 0 iunie %&', s-a desf!urat #!t!lia aero-na.al! din "ona atolului <id@aC i a insulelor /leutine dintre flotele =apone"! i american!. Ini*iati.a strate+ic! a trecut decisi. de partea SU/ i a alia*ilor s!i. III. SPR- E 6IC3ERI- / /LI/XILER $%&'3-%&' ) %. SAZRSI3UL RRMGEIULUI 9N -UREP/ Pierderea ini*iati.ei strate+ice de c!tre armatele +ermane i coordonarea mai eficient! a ac*iunilor politico-militare n cadrul Coali*iei Na*iunilor Unite $Conferin*a de la Casa#lanca din %'-%0 ianuarie %&'3) au condus la o#*inerea altor .ictorii decisi.e pe teatrele de opera*iuni din -uropa i Pacific. Pe frontul so.ieto-+erman s-a desf!urat cea mai mare #!t!lie de tancuri din istorie. Comandamentul +erman prin aplicarea planului 8Citadela8 a urm!rit s! reia ini*iati.a strate+ic!7 cu naintarea concomitent! a armatelor +ermane c!tre oraele Erel i Gel+orod i ncercuirea trupelor so.ietice n apropierea oraului TursB. So.ieticii au aflat direc*ia i data lo.iturii i au or+ani"at o ap!rare solid!. naintarea +erman! declanat! la iulie %&'3 a fost oprit! iar la %, iulie so.ieticii au declanat contraofensi.a care se .a nc;eia peste %> "ile cu o +ra.! nfrn+ere pentru +ermani. Dac! #!t!lia de la TursB n-a epui"at ultimele re"er.e ale Iermaniei ea a reuit s! le sl!#easc! definiti. pentru #!t!liile ce urmau s! .in!. Ruii erau acum li#eri s! atace deoarece ei au ales i au alternat lo.ituri de la un cap!t la altul al frontului. nspre nord ei se aflau pe punctul de a da napoi spre Statele Galtice i n cele din urm! spre Prusia de -st. n centrul ei se putea ndrepta spre Polonia i Iermania7 la sud ei se puteau ndrepta spre Galcani i reali"area .ec;iului .is rusesc de nc;idere a Dardanelelor. /u optat pentru toate aceste trei .ariante. 9n toamna lui %&'3 au atacat Irupul de armate Sud de su# comanda lui <anstein. Iermanii au sperat s! treac! frontul de la rul Nipru n =os pentru a men*ine Crimeea. Ruii7 ns!7 i-au mpins napoi de-a lun+ul ntre+ii lun+imi a Niprului i la sfritul lunii noiem#rie %&'3 au i"olat /rmata %2 +erman! n Crimeea. 9n partea de nord ruii au eli#erat Tie.ul. ncercarea trupelor +ermane de a-l recupera printr-o contralo.itur! e1ecutat! la % noiem#rie %&'3 a euat. La =um!tatea lunii decem#rie %&'3 Comandamentul suprem so.ietic a ;ot!rt ca n anul %&'' s! e1ecute "ece opera*ii ofensi.e care s! duc! la nfrn+erea trupelor +ermane i eli#erarea complet! a URSS precum i a altor popoare europene.
89

9n <area <editeran! for*ele aliate au declanat opera*ia 8?usBC8. /rmata 2 american! i /rmata ( #ritanic! sus*inute de puternice for*e #lindate7 a.ia*ie i marin! pornesc de pe coasta african! spre sudul Italiei. Se dau lupte +rele ntre for*ele aliate i italo-+ermane pentru Sicilia. 9n urma .ictoriilor o#*inute de for*ele aliate re+ele 6ictor--manuel ;ot!r!tela sfritul lunii iulie s!-l nlocuiasc! pe Gennito <ussolini cu marealul Gada+lio. Pe , iulie acesta este demis i apoi arestat. /dolf ?itler a definiti.at planul 8/laric8 pri.ind ac*iunile din Italia n care se preconi"au eli#erarea lui <ussolini7 ocuparea Romei i resta#ilirea ducelui n fruntea Statului. La au+ust %&'3 noua conducere a Italiei a an+a=at ne+ocieri secrete cu an+lo-americanii n Sicilia. Pe 3 septem#rie %&'3 s-a semnat armisti*iul ns! .a fi anun*at pe ( septem#rie iar alia*ii au nceput opera*ia de de#arcare n Italia continental!. Pn! la mi=locul lunii octom#rie trupele an+lo-americane eli#eraser! =um!tate din Italia. Un +rup de parautiti +ermani au reuit la %, septem#rie %&'3 s!-l eli#ere"e pe <ussolini. Patru "ile mai tr"iu are loc ntlnirea dintre <ussolini i ?itler la Rasten#ur+. Pe ,3 septem#rie dictatorul italian se rentoarce la reedin*a sa de la Rocca delle Caminatte. Se deplasea"! la Salo unde .a proclama 8Repu#lica Social! italian!8. Pe %3 octom#rie %&'3 +u.ernul italian condus de marealul Goda+lio a declarat r!"#oi Iermaniei. /lia*ii au luat act de po"i*ia de co#eli+eran*! a Italiei n r!"#oiul contra Iermaniei na"iste. n perioada %&-,> octom#rie %&'3 a a.ut loc Conferin*a de la <osco.a care a adoptat 8Declara*ia cu pri.ire la Italia8 i a discutat pro#lema desc;iderii celui de-al doilea front n -uropa. Sa ;ot!rt nfin*area unei Comisii europene consultati.e cu sediul la Londra. La apro1imati. o lun! de la Conferin*a de la <osco.a are loc ntlnirea la .rf de la 3e;eran. La conferin*a s-a discutat coordonarea eforturilor de lupt! mpotri.a Iermaniei i a sateli*ilor ei7 cola#orarea post#elic! i asi+urarea unei p!ci trainice. Conferin*a a spul#erat speran*ele diploma*iei /1ei cu pri.ire la nen*ele+erile dintre marile puteri ale Coali*iei i e.entuala di"ol.are a ei. Epera*iunile militare ale alia*ilor occidentali au fost sus*inute de ample opera*iuni militare ale /rmatei Roii n estul continentului. n luna ianuarie %&'' ruii au declanat o ofensi.! de amploare n nordul *!rii eli#ernd mai multe localit!*i n aa fel nct la nceputul lunii fe#ruarie mari unit!*i so.ietice p!trund pe teritoriul -stoniei. La nceputul lunii martie trupele so.ietice primesc misiuni care dep!esc n mod constant limitele +rani*elor so.ietice. La ,& martie este ocupat oraul Cern!u*i a=un+nd pe Prut i pantele estice ale Carpa*ilor7 intrnd pe teritoriul romnesc. ?itler aduce importante modific!ri n or+ani"area armatei +ermane pe frontul de est pentru a le face mai eficiente ns! nu poate s! modifice raportul de for*e. La 2 aprilie %&'' trupele so.ietice ocup! Gotoaniul iar trei "ile mai
90

tr"iu ocup! i oraul port Edessa. Situa*ia trupelor +ermano-romne n Crimeea este critic!. 3rupele so.ietice se aflau la =um!tatea lunii aprilie pe aliniamentul 6er#a7 Tolomeea7 nord Iai7 Er;ei7 Du#!sari7 <area Nea+r!. n conformitate cu n*ele+erile de la 3e;eran7 la ,3 iunie7 /rmata Roie a declanat la sfritul lunii iunie o ampl! ofensi.! care a mpins trupele +ermane pe o adncime de apro1imati. 0>> Tm fiind ocupate Gielorusia7 Ucraina de .est7 p!r*i din Lituania7 Letonia i Polonia. 9n .est7 Roma a fost eli#erat! la ' iunie %&''. Dou! "ile mai tr"iu pe pla=ele Normandiei o uria! +rupare de for*e s-a re.!rsat asupra 8ine1pu+na#ilului8 8"id al /tlanticului8 desantat! din apro1imati. %%.>>> de a.ioane i >>> de na.e. /cestea au trecut ulterior la ofensi.! desc;i"nd astfel cel de-al doilea front n -uropa. De#arc!rile din nordul i sudul Aran*ei au nr!ut!*it considera#il situa*ia trupelor +ermane. 3rupele aliate au nre+istrat succese importante. Dup! eli#erarea Parisului $,' au+ust) au fost cur!*ate de trupele +ermane oraele Rouen i Dieppe Soissons7 Reims i 6erdun. La 3 septem#rie unit!*i #ritanice au intrat n Gru1elles7 Gel+ia fiind eli#erat! la nceputul lunii noiem#rie %&''. Pe frontul de -st7 Romnia a ieit din /1! la ,3 au+ust %&'' producnd cea mai mare catastrof! militar! armatei +ermane dup! cea de la Stalin+rad. La cte.a s!pt!mni $& septem#rie) Gul+aria s-a al!turat for*elor Na*iunilor Unite declarnd r!"#oi Iermaniei. 3rupele so.ietice .or nainta rapid spre centrul -uropai7 for*ele +ermane fiind n aceast! parte a -uropei incapa#ile de o re"isten*! care s! st!.ileasc! ritmul /rmatei Roii. 9n 6est7 Iermania a ncercat f!r! succes o contra ofensi.! de mari propor*ii- cunoscut! ca G!t!lia din /rdenne $%0 decem#rie %&'' - 3> ianuarie %&' ) - prin care s! determine 8cercurile conduc!toare an+lo-americane - s! recur+! la o n*ele+ere8 $0F' ). -ecul +erman s-a datorat printre altele i ofensi.ei de propor*ii pe care au declanat-o /rmata Roie i trupele romne. <i=locul lunii decem#rie %&'' a nsemnat intrarea trupelor so.ietice pe teritoriul +erman. Cartierul Ieneral Suprem al Corpului -1pedi*ionar al /lia*ilor cu sediul la Paris a planificat urm!toarele opera*ii n -uropa n trei fa"e. n prima7 alia*ii urmau s! se apropie de Rin7 n a doua s! cucereasc! capete de pod de-a lun+ul flu.iului iar cea de-a treia s! se apropie de Iermania. Pentru +ermani situa*ia era deose#it de +rea. Statele satelit p!r!siser! /1a7 Reic;-ul era #om#ardat "iua i noaptea iar for*ele umane erau epui"ate. /rmata +erman! era format! din copii de %' ani i #!trni de peste 0> de ani. Speran*ele lui ?itler le+ate de noile armamente i #om#a nuclear! au fost7 pn! la arm!7 simple ilu"ii. La sfritul lunii fe#ruarie ruii cuceriser! Dan"i+-ul i o parte a Pomeraniei. 6iena a c!"ut n luna aprilie %&''. Iermania la aceast! dat! mai era ca stat doar o fie lun+! i n+ust! de apro1imati. %>> Tm l!r+ime7
91

mer+nd de la coasta Galticii n =os spre Iu+osla.ia i nordul Italiei. La nceputul lunii martie armatele americane erau la Rin. ntre alia*i a nceput cursa pentru cucerirea Gerlinului. <oartea preedintelui Roose.elt a constituit poate ultima ilu"ie a lui ?itler. Credea c! se poate sal.a f!cnd o paralel! cu moartea *arinei -lisa#eta a Rusiei care l-a sal.at pa Arederic cel <are de la in.a"ie. /tacul final al ruilor asupra Gerlinului s-a dat la %, aprilie %&' . /u ncercuit Capitala celui de-al treilea Reic; pe , aprilie. Pe , mai re"isten*a a fost "dro#it!. La ( mai %&' repre"entan*ii Iermaniei n frunte cu amiralul Donit"7 care preluaser! conducerea dup! sinuciderea lui ?itler i a fidelilor s!i7 au semnat capitularea. R!"#oiul mondial se termina pentru -uropa. ,. EP-R/XIIL- DIN P/CIAIC SI CEL/PSUL L/PENI-I. Derularea opera*iunilor din Pacific a nsemnat7 n fapt7 terminarea celui de-al doilea r!"#oi mondial. Alu1ul care se ntorsese contra Laponiei7 n anul %&', s-a amplificat n mod ine1ora#il n perioada imediat urm!toarelor optspre"ece luni. Lun+ile i costisitoarele #!t!lii din insulele Solomon i de-a lun+ul Coastei Noii Iuinee au su#minat n mod continuu .italitatea imperiului nipon. Pierderile suferite n ceea ce pri.ete a.ioanele i pilo*ii au fost foarte +rele. De.enea e.ident c! toate premisele ini*iale ale planului de r!"#oi =apone" au fost incorecte. La nceputul anului %&'' SU/ dispuneau de un poten*ial industrial net superior celui =apone". Dup! ce-au cucerit ar;ipela+ul Iil#ert n noiem#rie %&'3 americanii au distrus #a"ele =apone"e de pe insulele Caroline i din ar;ipela+ul <ars;all. n .ara anului %&'' alia*ii au pus st!pnire pe Noua Iuinee. La % iunie %&''7 #om#ardierele G-,& reuesc7 pentru prima dat!7 s! #om#arde"e Laponia. n ultima parte a lunii octom#rie %&'' au nceput luptele pentru cucerirea Ailipinelor. n ianuarie %&' trupele americane de su# comanda lui <ac /rt;ur ocup! Ailipinele dup! ce-au cti+at cea mai mare #!t!lie aero-na.al! din cel de-al doilea r!"#oi mondial. /ceasta a nsemnat sfritul marinei =apone"e. 9n .ara anului %&' ntre+ul imperiu =apone" a nceput s! se clatine. 3rupele =apone"e erau presate i silite s! se retra+! n Indiile de -st i Girmania. Pe la mi=locul lunii mai %&' acestea sau retras i din sudul C;inei. n urm!toarele dou! luni su# presiunea #om#ardamentelor au fost distruse primele cinci orae =apone"e. <ai r!m!seser! ' orae care nu suferiser! pre=udicii importante. La nceputul lunii au+ust americanii au luat o deci"ie de o +ra.itate e1trem!4 lansarea primei #om#e atomice. Pe data de 0 au+ust ora &.% a fost lansat! prima #om#! atomic! asupra oraului ?iroima. (>.>>> de oameni au murit n cte.a secunde. La ( au+ust URSS a declarat r!"#oi Laponiei. / doua "i a fost lansat! cea de-a doua #om#! nuclear! asupra oraului
92

Na+asaBi. Pe data de %' au+ust %&' Laponia a capitulat. Cel de-al doilea r!"#oi se nc;eiase.

I6. 8RRMGE/I-L-8 DIN IN3-RIERUL C-LUI D--/L DEIL-/ RRMGEI <ENDI/L /l doilea r!"#oi mondial7 n compara*ie cu prima confla+ra*ie mondial!7 a a.ut unele particularit!*i i tr!s!turi care au f!cut ca el s! nu se ncadre"e n desf!urarea clasic! a conflictelor militare. Se poate aprecia c! n 8interiorul8 acestui fenomen s-au derulat cu mai mare sau mai mic! intensitate un 8r!"#oi economic87 un 8r!"#oi psi;olo+ic i propa+andistic8 i un 8r!"#oi al informa*iilor8. 8R!"#oiul economic8 tre#uie n*eles din dou! perspecti.e4 prima face trimitere la eforturile prota+onitilor de a utili"a arma economic! $#locada i #om#ardarea o#iecti.elor economice) n spri=inul ac*iunilor clasice i a doua la strate+iile interne utili"ate de na*iunile an+a=ate n r!"#oi pentru a putea face fa*! costurilor enorme cerute de efortul militar $%>F3&0). Aiecare *ar! implicat! a ncercat s! promo.e"e7 nc! de la nceputul r!"#oiului7 o economie de r!"#oi #a"at! pe posi#ilit!*ile sale ini*iale i pe concep*ia sa teoretic! asupra derul!rii opera*iunilor. Confrunta*i cu realitatea efii politici i militari ai statelor respecti.e au tre#uit s!-i modifice planurile i s! le aplice n conformitate cu sc;im#!rile sur.enite n derularea opera*iilor militare. /stfel7 Iermania a tre#uit s! treac! de la o economie +ndit! pentru un 8#lit"-Trie+8 la o economie a r!"#oiului total. N-a reuit s! fac! acest lucru n timp optim. -ecul militar al Iermaniei se e1plic! i 8prin impro.i"area tardi.! a unei economii de r!"#oi total7 n timp ce ruii i occidentalii i-au demonstrat mai marea adapta#ilitate la constrn+erile unui r!"#oi prelun+it.8 $%>F3&&) URSS7 din iulie pn! n noiem#rie %&'%7 a reuit s! demonte"e din partea european! i s! monte"e % >> de unit!*i de produc*ie n partea asiatic! a URSS. Cu aceast! oca"ie %> milioane de muncitori sunt deplasa*i n noile "one de produc*ie. Statelor Unite le-a tre#uit pu*in timp pentru a de.eni 8arsenalul democra*iilor8. Dup! Pearl ?ar#or o mare industrie de r!"#oi a fost pus! n func*iune cu a=utorul unui diri=ism suplu. S-au nfin*at 8a+en*ii speciale8 pentru reparti*ia materialelor prime i un 8Consiliu al resurselor de r!"#oi8 pentru or+ani"area produc*iei. /cest 86ictorC Pro+ram8 .a conduce SU/ la o net! suprema*ie n raportul de putere n confruntarea cu /1a. 8R!"#oiul psi;olo+ic8 cap!ta noi dimensiuni i e1ploatea"! pro+resele considera#ile n materie de psi;olo+ie social!. Iermania dispunea de o
93

or+ani"are i doctrin! ela#orate nainte de declanarea ostilit!*ilor. Ser.iciul de propa+and! dispunea de posturi de radio7 pres! i studiouri cinemato+rafice. Rol important l-au a.ut aa "isele posturi de radio clandestine din interiorul *!rilor inamice. /u fost lansate pe 8pia*a de consum8 lo"inci i 8teme8care urm!reau s! "druncine moralul ad.ersarului. Propa+anda #ritanic! i ulterior cea american! au 8=ucat8 cartea realismului i sincerit!*ii mi"nd pe cartea 8radio-ului8. La sfritul r!"#oiului7 ser.iciile GGC lucrau "i i noapte i transmiteau n ,3 de lim#i. n partea a doua a confrunt!rii a fost nfin*at! o di.i"ie a r!"#oiului psi;olo+ic ataat! cartierului +eneral a lui D. -isen;o@er. Epernd n /frica de Nord apoi pe continent7 sarcina sa esen*ial! era de a prepara manifeste .i"nd sl!#irea moralului armatelor +ermane. Un e1emplu concludent l a.em pentru Romnia. De la postul de radio GGC a fost lansat! pentru 8consumatorul romn8 lo"inca opririi armatelor romne la Nistru. /ceast! idee a fost o#sesi. folosit! de opo"i*ia romn! n memoriile i protestele adresate marealului Ion /ntonescu. Dac!7 n ansam#lu7 8r!"#oiul psi;olo+ic8 n-a cti+at confruntarea7 el prin ac*iunea sa ra*ional! sau ira*ional! asupra spiritelor i-a accelerat sau ncetinit de"nod!mntul. -l a suscitat sau a su#minat .oin*a de a lupta i n.in+e pentru o ta#!r! sau alta. 8R!"#oiul din um#r!8 s-a caracteri"at prin determinarea i apari*ia unor mic!ri clandestine de re"isten*!. N!scute spontan sau or+ani"ate ca urmare a ac*iunii psi;olo+ice e1ercitate de emisiunile radiofonice emise de sta*iile aliate $GGC Londra7 Goston7 <osco.a)7 s-au nfiin*at +rupe de mem#ri acti.i care au folosit o +am! foarte lar+! de metode i procedee de lupt!. /c*iunea lor a +enerat mic!ri de mas! cum a fost micarea de parti"ani n Iu+osla.ia i alte *!ri europene i re*ele de pres! clandestine deseori foarte dinamice. 9n iulie %&'> en+le"ii au creat Ser.iciul de Epera*iuni Speciale $S.E.-.) ns!rcinat s! promo.e"e su#.ersiunile i sa#ota=ele n -uropa ocupat!. 3rimii n diferite *!ri de pe continent emisarii s!i au constituit +rupe de re"isten*! care or+ani"ea"! ac*iuni de sa#ota= i au e1pediat informa*ii cu caracter militar n ta#!ra /lia*ilor. 9n Iermania re"isten*a a luat forma unei opo"i*ii aristrocratice n snul armatei. -a culminea"! pe ,> iulie %&'' n timpul atentatului ratat al colonelului .on Stauffen#er+ mpotri.a lui ?itler. n Italia7 lupta de re"isten*! a de#utat n %&'3 cu +re.ele de la 3orino or+ani"ate de comuniti. n Romnia S.E.- a a=utat opo"i*ia democrat! s! pre+!teasc! opinia pu#lic! romneasc! pentru r!sturn!rile de situa*ie care se .or produce la ,3 au+ust %&''. /cestea sunt doar cte.a elemente care arat! nu numai particularit!*ile celui de-al doilea r!"#oi mondial ci i de ce acest conflict a a.ut urm!ri cu totul deose#ite. n plan politic polii de putere i deci"ie s-au +!sit total in.ersa*i fa*! de perioada ante#elic!4 puteri uriae i economii ale marilor spa*ii n mare parte e1traeuropene iau locul statelor mi=locii europene. /stfel nc! de la sfritul r!"#oiului7 aceast! +randoare pierdut! conduce la ideea uniunii europene $%>F'02)7 ns! din p!cate pre"en*a /rmatei Roii a condus
94

la de"mem#rarea spiritual! a continentului. Lumea .a e.olua su# semnul #ipolarismului i ;e+emoniei a dou! superputeri SU/ i URSS. Strate+ia terorii aplicat! n desf!urarea conflictelor a +enerat un ir lun+ de tra+edii i orori i un .erita#il oc moral n anii post#elici. Su# domina*ia na"ist! -uropa a fost transformat! ntr-un imens la+!r de concentrare deoarece n 8Spa*iul .ital8 +ermanic unele popoare tre#uiau s! fie e1terminate. Solu*ia final! aplicat! n ca"ul e.reilor a f!cut milioane de .ictime. Inau+urat! de +ermani $Glit"-ul londone") #om#ardarea sistematic! a oraelor a culminat cu distru+erea Dresdei i apocalipsa de la ?iroima i Na+asaBi. n %&' lumea ap!rea profund #ul.ersat!. Pe ansam#lul "eci de milioane de mor*i a fost costul uman al conflictului i spre deose#ire de prima mare confla+ra*ie7 o mare parte din .ictime au fost ci.ili. Distru+erile materiale au fost enorme. R!"#oiul a n+;i*it peste o mie de miliarde de dolari. Aa*! de SU/ i URSS pre*ul cel mai mare l-a pl!tit -uropa . Statele Unite s-au m#o+!*it7 ele au cunoscut un ade.!rat 8#oom8 economic iar URSS a putut s!-i impun! sistemul politic pn! n inima -uropei.

GIGLIEIR/AI/.L.P. 3aClor7 Ari2inile celui de-al doilea r4(oi mondial7 Gucureti7 %&&&. Oinston C;urc;ill7 7l doilea r4(oi mondial7 .ol I7 Gucureti7 %&&0. Lames L. StoBes#urC. *curt istorie a celui de-al doilea r4(oi mondial/ Gucureti7 %&&3. Leonida Lo+;in7 7l doilea r4(oi mondial7 Gucureti7 %&((. LaeKue de LaunaC, ?ari deci4ii ale celui de-al doilea r4(oi mondial/ 1939194&7 .ol I7 Gucureti7 %&((. /natol Petrencu7 Istorie uni)ersal/ Epoca contemporan7 C;iin!u7 %&& . Lidell ?art. Histoire de la seconde 2uerre mondiale, traduit de lYan+lais par L.P.Constantin7 AaCard7 %&23. Prof. uni.. dr. Marin Mamfir. Istoria uni)ersal contemporan7 Gucureti7 %&&&. ?area Con0la2ra-ie a secolului ../ 7l doilea r4(oi mondial . Gucureti7 %&2'. Pierre <il"a7 Ser+e Gerstein7 Istoria secolului ../ *01ritul lumii europene/ 19<<-194=. .ol.I7 Gucureti7 %&&(.

95

R-L/XIIL- IN3-RN/XIEN/L- DUPR %&' . RRMGEIUL R-C-. Discutat! n marile conferin*e interaliate7 ncepnd cu anul %&'3 la 3e;eran7 ideea cre!rii unei or+ani"a*ii interna*ionale pentru pace .a duce7 n anul %&' 7 la crearea E.N.U. La aceast! dat! erau mul*i aceia7 att n est ct i n .est7 care nutreau speran*a c! o pace dura#il! .a urma celui de-al doilea r!"#oi mondial. <arii alia*i erau n"estra*i7 la terminarea confrunt!rilor militare7 cu pro+no"e7 pro+rame7 i strate+ii pentru a putea face fa*! cri"elor pe care le tr!iser!4 cri"a e1isten*ial! a tn!rului stat socialist7 cri"a economic! mondial!7 amenin*area .enit! din partea na*ional-socialismului. -rau ns! insuficient pre+!tite pentru a afla r!spunsuri la noile pro#leme ap!rute n urma nfrn+erii Iermaniei. Pr!#uirea Iermaniei na"iste i ne.oia de umplere a .idului de putere re"ultat au condus la de"inte+rarea parteneriatului din timpul r!"#oiului. /lia*ii au cti+at r!"#oiul dar .or pierde pacea. E#iecti.ele strate+ice ale <arilor alia*i erau di.er+ente i +reu de armoni"at. I. 9NC-PU3UL RRMGEIULUI R-CLa prima ntlnire dintre cei 8trei mari87 Roose.elt7 Stalin i C;urc;ill7 la sfritul lui noiem#rie %&'37 s-au purtat con.or#iri mai mult informati.e n le+!tur! cu ordinea de dup! r!"#oi. S-a conturat ideea de 8Desi+n8 a lui Roose.elt4 lui Stalin i se asi+ura re.enirea asupra +rani*ei de .est a U.R.S.S. din %&'% $ren+lo#area Poloniei de est7 la *!rile #altice7 Gasara#ia i nordul Guco.inei) i renun*area Eccidentului la cordonul sanitar care s!-l separe de Uniunea So.ietic!. n sc;im# +u.ernul so.ietic nu numai c! aderase la 8Declara*ia asupra -uropei eli#erate8 dar se i o#li+ase7 fapt e1trem de important pentru partea american!7 ca s! conlucre"e la crearea ENU. Se p!rea c! <arii alia*i au a=uns la o n*ele+ere asupra pro#lemelor ma=ore. 9ns! n*ele+erile de la :alta i Potsdam au fost doar aparente7 fiecare parte a interpretat re"ultatele acestor conferin*e n alt fel. Partea american! trecea la .isul ei despre 8o lume unitar!8 a principiilor li#erale i democratice7 f!r! a fi luat .reodat! n serios interesele de securitate so.ietice. Conducerea so.ietic! dorea ca n sfera sa de interese democra*ia s! capete forma i e1presia .i"iunii sale politico-ideolo+ice. Stalin i-a e1plicat7 n aprilie %&' 7 loc*iitorului lui 3ito7 <ilo.an D=ilas aceast! preocupare a sa4 8/cest r!"#oi nu mai e acela din trecut. Ericine ocup! un teritoriu impune i propriul s!u sistem social. Aiecare impune propriul s!u sistem social7 pn! unde naintea"! armata lui8 $%F(). La aceast! dat!7 prota+onitii .ie*ii interna*ionale7 n curs de structurare7 p!reau c! i n*ele+ #ine inten*iile i i descifrea"! corect mesa=ele din timpul con.or#irilor #i i multilaterale. Dup! .i"ita la <osco.a7 din octom#rie %&''7 Oinston C;urc;ill i-a transmis liderului de la Tremlin o scrisoare de mul*umire n care afirma4 8N-am fost niciodat! mai optimist ca acum n
96

pri.in*a .iitoarei alian*e a popoarelor noastre. Sper s! tr!i*i nc! mult timp ca s! nl!tura*i ra.a+iile f!cute de r!"#oi i s!-i conduce*i pe to*i ruii prin anii de furtun! n lumina +lorioas! a soarelui str!lucitor. /l dumnea.oastr! prieten i to.ar! de arme din timpul r!"#oiului7 Oinston C;urc;ill8.$,F3&,). La rndul s!u7 preedintele american7 A.D.Roose.elt afirma dup! :alta c! 8... ar tre#ui s! se pronun*e sfritul sistemului ac*iunilor unilaterale7 al alian*elor e1clusi.e7 al sferelor de influen*! al ec;ili#rului puterii i al tuturor celorlalte e1perien*e care au do.ada concret! a faptului c! au fost ncercate .reme de secole i-au dat ntodeauna +re8. $3F32&) Pentru un timp7 acordurile i n*ele+erile au func*ionat cel pu*in pentru e.olu*iile politice din Romnia i Irecia. C;urc;ill a ordonat trupelor #ritanice s! suprime re"isten*a armat! a stn+ii mpotri.a Casei Re+ale de la /tena iar Stalin a l!sat ca fidelii lui discipoli +reci - comunitii - s! fie masacra*i de solda*ii +eneralului Sco#ie. Cnd Stalin a inter.enit7 prin 6insBi7 la Gucureti pentru a impune un +u.ern total aser.it <osco.ei7 C;urc;ill era 8foarte preocupat ca nu cum.a U.L. s! ne reproe"e nc!lcarea n*ele+erii noastre8 i transmitea repre"entan*ilor #ritanici n Romnia instruc*iuni 8s! nu se de".olte acolo un front politic antirus.8 $%F%,') /nali"a e.enimentelor demonstrea"! c! ntre Londra7 Oas;in+ton i <osco.a n-au e1istat n acest moment cri"e de comunicare. Cri"a de comunicare s-a produs pe fondul nen*ele+erii mesa=elor transmise prin mi=loacele de informare n mas! n *!rile c!"ute n sfera de domina*ie a URSS. Iat! cum Declara*ia de la Postdam a preedintelui american f!cut! la postul de radio 6ocea /mericii la , iulie %&' a determinat n Romnia o anumit! conduit! politic! din partea re+elui <i;ai I dei SU/ n-a.eu de +nd s!-i dep!easc! n*ele+erile con.enite cu URSS n ceea ce pri.ete aceast! *ar!. /ceast! declara*ie a fost interpretat! +reit de tn!rul re+e <i;ai I care a luat-o ca pe un ndemn pentru nlocuirea +u.ernului adus la putere de Stalin7 la 0 martie %&' 7 i a ac*ionat n consecin*!. Pentru partidele istorice7 potri.it unei note a S.S.I. din %> au+ust %&' 7 aceast! declara*ie a nsemnat o cretere a optimismului i a speran*elor n re.enirea la re+ulile democratice. Pentru +u.ernul dr. Petru Iro"a declara*ia preedintelui american a a.ut o alt! semnifica*ie7 deoarece de la 8st!pnii de la Tremlin8 a primit prin +eneralul SusaiBo.7 mem#ru al Comisiei /liate de Control $So.ietice) din Romnia7 8c;eia8 mesa=ului i a fost asi+urat c! 8nu i se poate ntmpla nimic8. Prin urmare7 la cererea de demisie7 primul ministru dr. Petru Iro"a i-a r!spuns efului statului7 re+ele <i;ai I7 c! 8+u.ernul s!u nu a fost niciodat! mai puternic ca acum i se #ucur! de tot spri=inul din partea so.ieticilor8 $'F,%) i c! nu demisionea"!.

U.L. c I.6.Stalin7 Uncle Loe


97

Un an mai tr"iu7 <oloto. atac! ntr-un discurs pu#lic pe 8imperialitii nes!*ioi i +rupul de a.enturieri ce insti+! la r!"#oi8 apar*innd claselor dominante 8din str!in!tate care fa.ori"ea"!8 tr!nc!neala periculoas! despre un al 8treile r!"#oi mondial8. La & fe#ruarie %&'0 ntr-un discurs radiodifu"at Stalin afirma4 8/cum .ictoria nseamn!7 nainte de orice7 c! sistemul nostru social so.ietic a n.ins7 c! sistemul social so.ietic a re"istat cu succes ncerc!rii n focul r!"#oiului i i-a do.edit .italitatea total! $...) <ar1itii notri declar! c! sistemul capitalist al economiei mondiale ascunde n el elemente de cri"! i de r!"#oi8.$3F%,') /nali"a de con*inut7 prin compara*ie cu tematica altor discursuri rostite de liderii comuniti de la Tremlin cu diferite prile=uri7 arat! c! acestea se ncadrea"! n 8lim#a=ul de lemn8 o#inuit i nu e1prim! n fapt o sc;im#are de atitudine sau re.enirea URSS la politica ante#elic! 8de confruntare cu Eccidentul8 aa cum a fost perceput! la Oas;in+ton i Londra. $ F%% -%%0) Uniunea So.ietic! a ieit din r!"#oi stoars! i .l!+uit!7 economia ei de pace era la p!mnt. -a a.ea ne.oie de tot a=utorul pe care l putea +!si i7 prin urmare7 nu a.ea nici un interes imediat de a ri.ali"a cu sin+ura putere care i putea oferi acest a=utor7 i anume SU/. Iu.ernul nu mai a.ea aceeai ncredere n popula*ie. Solda*ii so.ietici tra.ersnd7 n lupta cu +ermanii7 teritoriile na*iunilor europene au putut .edea c! .ia*a de aici nu era aa de urt! cum o nf!*ia propa+anda so.ietic! i c! oamenii7 n +eneral7 o duceau mai #ine dect cei din Uniunea So.ietic!. i mai a.ea un moti. de n+ri=orare. R!"#oiul i eli#era pe oameni de comple1ul supunerii i de fric!7 elemente fundamentale pe care se spri=inea re+imul lui Stalin. 8De aceea7 afirma 6alentin Gere=Bo.7 ns!i sistemul era n prime=die i tre#uiau luate m!suri pentru sal.area lui8. $,F,33) A!r! ndoial! c! Stalin7 a fost con.ins c!7 pn! la urm!7 capitalismul .a fi nlocuit cu socialismul7 i coe1isten*a celor dou! sisteme nu putea s! fie .enic! dar era la fel de con.ins c! procesul de nlocuire nu era iminent. Roose.elt i C;urc;ill l-au au"it pe Stalin spunnd c! nu era deloc simplu s! impun! lumii re+imuri comuniste i c!7 de fapt7 are alte pro#leme. $0F ,'>,(%) /titudinea fundamental! a URSS n primii ani de dup! nc;eierea celui de-al doilea r!"#oi mondial n-a fost n opinia unor istorici a+resi.!7 ci una defensi.!. Percep*ia eronat! i interpretarea +reit! a unor teme din discursul i propa+anda oficial! so.ietic! au condus pe unii oameni politici i analiti politici la conclu"ia c! politica de securitate a URSS are la #a"! un e1pansionism nelimitat i c! so.ieticii .or profita de a.anta=ul strate+ic pe care-l a.eau n raportul de putere pe continent dup! nc;eierea celui de-al doilea r!"#oi mondial. C! .or e1ploata dificult!*ile social-economice din *!rile occidentale pentru a-i impune suprema*ia pn! la /tlantic. /.erell ?ariman7 ministrul american la <osco.a7 a trimis7 la ' aprilie %&' 7 Departamentului de Stat7 un lun+ raport n care - dup! ce constata c! partidul comunist i acoli*ii s!i se folosesc pretutindeni de dificult!*ile economice ntmpinate n *!rile
98

plasate su# responsa#ilitatea noastr! pentru a face reclam! concep*iilor i politicii So.ietelor7 su#liniind n acelai timp influen*a alia*ilor occidentali a.ea s! se manifeste +ri=! doar pentru alia*ii notri occidentali i pentru re+iunile plasate su# responsa#ilitatea noastr!...$2F &%) La ,, fe#ruarie un tn!r diplomat din cadrul am#asadei SU/ la <osco.a7 Ieor+e A. Tenan7 trimite faimoasa 8Lon+ 3ele+ram8 $3ele+ram! Lun+!) n care a descris politica e1tern! so.ietic! ca a.nd sursele adnci n nsui sistemul so.ietic. n esen*!7 el ar+umenta c! politica so.ietic! era un amal+am de ideolo+ie comunist! i e1pansionism *arist de mod! .ec;e. La cte.a "ile7 fostul premier #ritanic i 8camarad de arme8 al lui Stalin a lansat un dur rec;i"itoriu la adresa politicii so.ietice7 n cadrul unei conferin*e *inute n campusul uni.ersitar din or!elul Aulton7 <issouri. C;urc;ill a tras semnalul de alarm! n le+!tur! cu e1pansionismul so.ietic7 e1primndu-i con.in+erea 8c! nu e1ist! nimic care s! fie att de admirat de c!tre ei $ruii - n.C.?.) ca for*! i c! nimic nu respect! mai pu*in dect sl!#iciunea militar!8 i considera c! 8ar tre#ui ca popoarele de lim#! en+le"! s! se uneasc! de ur+en*! pentru a nl!tura orice am#i*ie sau a.entur!8.$2F,2) Presa i alte mi=loace de informare .or ncepe s! reac*ione"e n anali"a rela*iilor interna*ionale n conformitate cu 8sindromul 3ele+ramei Lun+i8. 83imes8 a pu#licat n aprilie %&'0 unele aricole ar!tnd c! Iranul7 3urcia i <anciuria 8erau infectate de .irusul comunist iar /ra#ia Saudit!7 -+iptul7 /f+anistanul i India erau i ele 8amenin*ate8 de acelai .irus. Re.ista 8Life8 pu#lic! n iunie %&'07 su# semn!tura lui Dulles o serie de articole n care se atr!+ea aten*ia asupra amenin*!rilor pe care le ascundea 8Pa1 So.ietica8 i a cerut concet!*enilor s!i s! trimit! for*e militare i a=utoare materiale spre re+iunile amenin*ate de URSS. Din acest moment 8dialo+ul8 -st-6est .a fi .irusat de o parte i de alta de e1presii ideolo+ice7 idei preconcepute7 suspiciuni i erori de percep*ii a mesa=elor. /cest fapt .a conduce la declanarea unui proces al du#lelor erori de percep*ie care la rndul lui .a +enera dilema de securitate a c!rei e1presie material! n sistemul rela*iilor interna*ionale .a fi o a#erant! curs! a narm!rilor clasice i nucleare. 6om ilustra acest fapt cu cte.a e1emple ntro succesiune de momenteUsec.en*e care poate c!p!ta o e1primare de tipul urm!tor4 <omentul %4 Liderii de la Tremlin7 n discursul lor ca i propa+anda oficial! so.ietic! reiau aa cum am .!"ut anterior7 unele din temele tradi*ionale pri.ind superioritatea sistemului comunist i necesitatea o#iecti.! a nl!tur!rii capitalismului ca fiind perimat n e.olu*ia umanit!*ii7 etc. Concomitent7 iau m!suri pentru a-i consolida sfera de influen*! re"ultat! n urma n*ele+erilor anterioare. Eccidentul percepe acest lucru ca o dep!ire a n*ele+erilor i ca o re.enire la politica de e1pansiune promo.at! i dus! n perioada inter#elic!.
99

<omentul ,4 Percep*iile i interpret!rile date discursurilor i propa+andei comuniste de.in 8cadrul conceptual pentru a =ustifica opunerea practic! la e1pansionismul so.ietic8 $3F '>&). n plan politic7 /dministra*ia SU/ lansea"! doctrina 3ruman $%% martie %&'2) care n esen*! pre.edea 8sus*inerea popoarelor li#ere care re"ist! ncerc!rilor de aser.ire din partea unor minorit!*i narmete sau presiunilor .enite din e1terior8. La ,, mai %&'27 preedintele 3ruman a semnat le+ea prin care SU/ de.enea lider n cruciada anticomunist!. n #a"a acesteia a=utoare materiale i militare au sosit n Irecia pentru for*ele re+ale n lupta cu +;erila comunist!. n plan +eopolitic i +eostrate+ic7 a fost lansat planul <ars;all i strate+ia CEN3-IN<-N3- ului. La mai pu*in de trei luni de la lansarea doctrinei 3ruman7 secretarul de stat I.<ars;all7 ntr-un discurs rostit la ?ar.ard a lansat un plan economic pentru a a=uta -uropa s!-i redo#ndeasc! s!n!tatea economic!7 sco*nd-o astfel din cri"a de care ar fi putut s! profite micarea comunist! n interesul <osco.ei. Su#secretarul de stat n <inisterul -conomiei a.erti"a /dministra*ia printr-o not! din martie %&'27 c! 8pentru Aran*a i Irecia7 se putea pre.edea c!7 dup! c!derea economic! a.ea s! urme"e preluarea puterii de c!tre comunitiF f!r! un a=utor american de propor*ii starea se .a nr!ut!*i att de f!r! speran*e nct se .a a=un+e la un al treilea r!"#oi mondial8. $(F%3 ) Nu putem ti cu si+uran*! dac! Stalin sesi"ase ceea ce era n curs s! se ntmple7 sau f!cea un =oc .iclean ns! dup! optspre"ece luni de impas i ntlniri tot mai tensionate i pline de suspiciuni de o parte i de alta l-a in.itat pe secretarul de stat I.<ars;all la o ntlnire $, aprilie %&'2)7 n cursul c!reia a su#liniat c! el d!dea o marea importan*! unui acord +eneral cu Statele Unite. i ntruct interlocutorul s!u i e1prima pesimismul n le+!tur! cu perspecti.ele rela*iilor interna*ionale - dup! eecul foarte pro#a#il la acea dat! a Conferin*ei minitrilor de e1terne ai celor Patru <ari asupra 3ratatului cu Iermania7 desf!urat! la <osco.a n perioada %> martie - ,' aprilie %&'2 - Stalin a afirmat c! ar fi +reit s! se interprete"e ntr-un mod tra+ic di.er+en*ele noastre actuale. <omentele de impas i confrunt!rile7 sus*inea liderul so.ietic7 8nu erau dect mpin+erile i m#rncelile de nceput ale for*elor de recunoatere8. Stalin a spus interlocutorului s!u c! se mai putea a=un+e la un compromis n 8toate c;estiunile principale8 i a insistat c! 8era ne.oie s! a.em r!#dare i s! nu de.enim pesimiti.8 $3F'>3) La ntoarcerea sa de la <osco.a7 <ars;all a declarat7 ntr-o alocu*iune radiofonic! adresat! na*iunii7 c! 8de.in e.idente for*ele di"ol.ante. Pacientul este tot mai sl!#it7 n timp ce medicii se sf!tuiesc. De aceea nu cred7 c! a.em .oie s! atept!m un compromis datorat epui"!rii.8 $3F '>3) 3oate for*ele /dministra*iei 3ruman au a=uns la n*ele+erea c! noul pro+ram de ntra=utorare economic! tre#uia lansat imediat. Calculul politic sau eroare de percepere n comunicarea la .rf ntre <osco.a i Oas;in+tonN La o conferin*! de pres!7 din %, iunie %&'27 <ars;all a daclarat c! oferta este .ala#il! pentru 8toate *!rile la .est de /sia8. So.ieticii au peceput acest
100

mesa=7 prin care se in.itau i *!rile din sfera lor de influen*!7 ca pe o penetrare economic! a SU/ n spa*iul de interes propriu7 recunoscut anterior prin n*ele+eri #i i multilaterale. <omentul 34 Reac*ia <osco.ei nu a ntr"iat s! apar! mai nti pe canalele mass-media i discursuri politice. ntr-un comentariu ap!rut n "iarul mosco.it7 8Pra.da8 n "iua de %0 iunie propunerea american! era calificat! ca fiind n fapt 8identic! cu planul 3ruman de amestec n tre#urile interne ale altor state.8 /+en*ia 3/SS respin+ea7 printr-o declara*ie din "iua de ,& iunie %&'27 orice idee a unui plan de ansam#lu7 afirmnd c! pro#lemele economice interne sunt de competen*a popoarelor su.erane nsei. Cte.a "ile mai tr"iu7 ministrul de e1terne so.ietic <oloto. afirma c! *!rile care .or accepta planul <ars;all .or fi plasate su# control i .or pierde - pentru a satisface ne.oile i dorin*ele unor mari puteri - independen*a lor economic! i na*ional!.$2F%>>) 9n planul ac*iunii politice n sfera de interes a URSS7 reac*ia a fost dur! i #rutal!. n primul rnd <osco.a a cerut +u.ernelor est-europene7 su# presiuni7 s!-i retra+! acordurile sau s! refu"e de a participa la Planul <ars;all. Pe & iulie %&'27 +u.ernele iu+osla. i #ul+ar au refu"at participarea. Ultimul7 dup! ce radio <osco.a o anun*ase de=a. / doua "i au f!cut declara*ii asem!n!toare Ce;oslo.acia i Un+aria7 Polonia i Ainlanda. Iu.ernul romn7 prin declara*ia ministrului afacerilor str!ine7 I;. 3!t!rescu7 refu"a in.ita*ia preci"nd c! aplicarea Planului <ars;all 8.a duce fatal la re"ultate care .or nsemna7 pe de-o parte7 o tir#ire a independen*ei pe care *!rile -uropei .or i tre#uie s! o p!stre"e cu pri.ire la politica lor economic!7 iar pe de alt! parte o imi1tiune n afacerile interne ale acestor *!ri.8$&F'23) <osco.a nu mai este acum interesat! nici m!car s! mai sal.e"e aparen*ele n ceea ce pri.ete comunicarea cu Eccidentul i m!rete presiunea asupra *!rilor din sfera sa de domina*ie. Prin urmare7 a ;ot!rt s! cree"e 8#locul *!rilor din est87 ceea ce a.ea s! de.in! foarte curnd *!rile din 8la+!rul socialist8. Unul dintre cei mai apropia*i lideri ai lui Stalin7 la aceea dat!7 /ndrei Ldano. a formulat o strate+ie de lupt! mpotri.a imperialismului occidental care a fost impus! liderilor comuniti est-europeni reuni*i7 la =um!tatea lunii septem#rie %&'27 la S"BlarsBa Pore#a7 n Polonia. Cu acea oca"ie s-a constituit i un centru de coordonare a acti.it!*ii acestor partide - Cominform-ul. 6i"iunea lui /. Ldano. a accelerat procesul de stalini"are n -uropa de r!s!rit. De aici ncolo modelul societ!*ii so.ietice i interpretarea lui a de.enit sin+ura linie directoare pentru toate 8democra*iile populare8. Cum ispitele de tip 8<ars;all8 erau ademenitoare7 Stalin a apreciat c! a sosit momentul s! nu mai accepte nici o ini*iati.! politic! din partea comunitilor locali. Partidele i +rupurile de opo"i*ie care mai e1istau n aceste *!ri au fost eliminate cu totul7 partidele social-democrate au fu"ionat7 dup! epur!ri masi.e7 cu comunitii7 toate institu*iile statului au fost su#ordonate partidului comunist iar conducerile acestuia au fost epurate de
101

liderii care nu pre"entau +aran*ii totale pentru Tremlin. Dup! modelul so.ietic au fost or+ani"ate .ia*a economic! 7 social! i spiritual!. /taamentul fa*! de URSS7- Patria Socialismului 7 com#aterea ;ot!rt! a oric!rei manifest!ri antiso.ietice- cum se su#linia ntr-un document de epoc! a Partidului <uncitoresc Romn- este piatra de ncercare7 criteriul interna*ionalismului proletar7 c;e"!ia principal! a prosperit!*ii i nfloririi *!rilor de democra*ie popular!7 a consolid!rii li#ert!*ii i independen*ei lor na*ionale8. /ceste ac*iuni du#late de o propa+and! e1trem de .iolent! diri=at! de Cominform i desf!urat! de toate partidele comuniste la adresa Eccidentului i-au determinat pe mul*i oameni politici i analiti din SU/ i -uropa s! cread! c! propriile percep*ii pri.ind tendin*ele de e.olu*ie a politicii URSS n sistemul rela*iilor interna*ionale au fost corecte i coerente. <omentul '4 Grutalitatea cu care <osco.a a ac*ionat n sfera sa de influen*! a determinat nt!rirea politicii de CEN3/IN<-N3. Impunerea unor re+iuni nedemocratice7 reprimarea mic!rilor de opo"i*ie real!7 .iolarea drepturilor omului7 a li#ert!*ilor ci.ice n multe din *!rile -uropei Centrale i de -st au fost percepute ca pericole de moarte pentru sistemul democra*iilor occidentale. Statele .est-europene i apoi mpreun! cu SU/ au reac*ionat n plan +eo strate+ic i au creat structuri militare de ap!rare mpotri.a e1pansionismului so.ietic. /stfel7 n aprilie %&'(7 mai multe *!ri .esteuropene au format Pactul de la Gru1elles. /u urmat ne+ocieri cu SU/ i Canada cu scopul de a crea o /lian*! unic! a /tlanticului de Nord7 fondat! pe +aran*ii de securitate i an+a=amente mutuale ntre -uropa i /merica de Nord. Reac*ia <osco.ei la semnarea pactului de la Oas;in+ton a fost7 desi+ur7 de o e1trem! .iolen*! .er#al! i urmat! de alte ac*iuni concrete n sfera sa de influen*!. Lumea se ndrepta c!tre #ipolarism n sistemul rela*iilor interna*ionale. SU/7 care7 mpinse de mpre=ur!ri au fost determinate s!-i e1ercite 8leader s;ip8-ul asupra 8lumii li#ere8 i i-a asumat responsa#ilit!*ile ma=ore n snul /lian*ei /tlantice. URSS7 care7 nainte de crearea pactului de la 6aro.ia n %& 7 a semnat tratate militare cu sateli*ii s!i i s-a str!duit7 din %&'& s!-i inte+re"e economic pe acetia Pactului So.ietic prin intermediul C/-R. Confruntarea indirect! n lumea e1traeuropean! a celor dou! superputeri se .a intensifica. /cordurile de la Iene.a pre.edeau unificarea 6ietnamului ns! ele n-au fost semnate de americani i de .ietname"ii de sud. De o parte i de alta a paralelei %2>d s-a instalat o linie de separa*ie ntre 6ietnamul de Nord comunist condus de ?o-i-<in i de Sud condus de dictatorul N+o Din;-Diem. ncepnd cu %& 0 8consilierii militari87 armamentul i dolarii americani s-au ndreptat spre sud iar 6ietcon+s consilierii militari i armamentul so.ietic. II. D- L/ -C?ILIGRUL 3-RERII L/ CENARUN3/R-/ P-RIA-RICR

102

Prima fa"! a r!"#oiului rece s-a nc;eiat odat! cu moartea liderului comunist Stalin. / urmat un relati. 8de"+;e*8 al rela*iilor interna*ionale. De partea so.ietic!7 ascensiunea unei noi ec;ipe conduc!toare dominat! de Nic;ita ?rucio.7 a coincis cu adoptarea unei linii mai suple fa*! de Eccident. Noul 8num!r8 so.ietic i-a de".oltat propria doctrin! a 8coe1isten*ei panice8 n care .ictoria socialismului n toate *!rile a r!mas7 pe termen lun+7 o#iecti.ul suprem dar pe termen scurt competi*ia cu *!rile capitaliste tre#uia s! se limite"e la domeniile ideolo+ic i economic. /ceast! sc;im#are n politica Tremlinului a fost determinat! de contienti"area consecin*elor posi#ile ale unui r!"#oi nuclear. SU/ i URSS a.eau fiecare n parte suficiente mi=loace de a se distru+e reciproc i de a duce la dispari*ia unei mari p!r*i din omenire. ?ruscio. a sperat c! dac! .a o#*ine o perioad! mare de linite .a reui s!-i materiali"e"e am#i*ioasele proiecte economice i sociale i .a a=un+e din urm! i apoi .a dep!i 8lumea capitalist!8. De partea american! ca i la so.ietici nu a a.ut loc o .erita#il! ruptur! cu prima perioad! a r!"#oiului rece ns! se constat! c! Oas;in+tonul a adoptat un 8Ne@ looB8 diplomatic. /cesta a constat n continuarea politicii de 8containment8 i adaptarea unei noi doctrine strate+ice care n esen*! pre.edea c! un atac comunist asupra oric!rei *!ri nu antrena o ripost! nuclear! american! care ar putea sur.eni n orice punct al la+!rului socialist. $%>F,3,) Ca o consecin*! a acestei relati.e modera*ii ap!rute n po"i*iile celor dou! superputeri7 climatul interna*ional s-a detensionat n urm!torii ani i a culminat cu intlnirea celor Patru <ari de la Iene.a n iulie %& unde s-a ncercat re+lementarea post#elic! n -uropa. De o parte i de alta7 n ciuda acestor uoare semne de destindere7 nencrederea a r!mas puternic!. /nii %& 0-%&0, au alternat n perioade 8de de"+;e*8 cu cele de tensiuni i cri"e. /cum s-a nc;eiat procesul de creare a celor dou! #locuri politico-militare prin apari*ia 3ratatului de la 6aro.ia $mai %& ) care a re+rupat n =urul URSS toate 8democra*iile populare8 din -uropa cu e1cep*ia Iu+osla.iei. Destinderea a supra.ie*uit celor dou! mari cri"e din toamna anului %& 04 Un+aria n 8la+!rul socialist8 i Sue"ul n lumea capitalist!. Prima se .a nc;eia printr-o demonstra*ie de for*! a <osco.ei care a pus cap!t ncerc!rilor conducerii comuniste de la Gudapesta de a reforma sistemul politic socialist. <osco.a nu putea s! lase s! e.olue"e n alt! direc*ie lucrurile n *!rile din sfera ei de influen*! pentru c! i punea su# semnul ntre#!rii nu numai si+uran*a strate+ic! dar i o#iecti.ul fundamentale1tinderea comunismului. /.ea ne.oie7 n continuare de sateli*i pentru c! n ca"ul unei ofensi.e strate+ice asupra lumii capitaliste teritoriile Un+ariei7 Poloniei7 Iermaniei de -st7 Romniei7 Gul+ariei i erau indispensa#ile. $%%F%() Cea de-a doua cri"! i-a +!sit solu*ia ntr-o ac*iune paralel!7 dac! nu c;iar concertat!7 a celor dou! mari puteri- SU/7 URSS- pentru a o#*ine retra+erea fostelor puterii coloniale din -+ipt. Cri"a Sue"ului a marcat
103

ascensiunea /mericii pn! la po"i*ia de conduc!tor al lumii. -a a folosit oca"ia pentru a scoate Aran*a i <area Gritanie din rolurile lor istorice din Erientul <i=lociu i de a prelua 8+estiunea8 securit!*ii n aceast! parte a lumii. Rela*iile so.ieto-americane la sfritul anilor [ > s-au ameliorat. Dificult!*i apar n -1tremul Erient unde C;ina comunist! a #om#ardat insulele euemaC i <atsu ocupate de for*ele na*ionaliste ale +eneralului 3c;an+ Tai-C;ec. Uniunea So.ietic! n-a dorit s! piard! teren n fa.oarea C;inei n /sia i a n!sprit rela*iile cu aceasta. PeBinul i reproa lui N. ?ruscio.7 politica sa de coe1isten*! panic!. /cesta a .i"itat n septem#rie %& & SU/. ntlnirea lui Nic;ita ?ruscio. cu preedintele D. -isen;o@er la Camp Da.id nu s-a materiali"at cu tratate concrete dar a contri#uit la destinderea climatului dintre cele dou! Superputeri $%%F,33) 9nceputul deceniului apte a nsemnat o ntoarcere la r!"#oiul rece. ?ruscio.7 care tre#uia s! fac! fa*! criticilor con=u+ate ale liderilor c;ine"i pentru politica sa de destindere i ale ad.ersarilor politicii sale din interior d! drept prete1t afacerea U, i a #oicotat 8Conferin*a la .rf8 de la Paris din iunie %&0> care tre#uia s! re+lemente"e 8pro#lema8 +erman!. n iunie %&0% liderul so.ietic s-a ntlnit la 6iena cu noul preedinte american L.A.TennedC i l a.erti"ea"! c! URSS consider! semnarea unui tratat de pace cu Iermania imperios necesar. Doreau o re+lementare a 8pro#lemei Gerlinului8 care s! le nt!reasc! po"i*iile n -uropa. URSS a reac*ionat i n noaptea de %,U%3 au+ust %&0% a determinat +u.ernul RDI s! construiasc! un "id de-a lun+ul "onei de demarca*ie sta#ilite de c!tre n.in+!tori la sfritul r!"#oiului. URSS i-a reluat e1perien*ele nucleare n septem#rie %&0%7 ns! cri"a cea mai +ra.! se .a petrece n7 8coasta8 SU/7 n Cu#a. 9n urma .enirii la putere n Cu#a a for*elor re.olu*ionare n frunte cu Aidel Castro7 rela*iile acestei *!ri cu SU/ s-au a+ra.at. /dministra*ia SU/ n-a putut s! tolere"e un re+im ostil la +rani*ele sale. n aprilie %&0% for*e anticastriste spri=inite de CI/ au de#arcat n Cu#a prin Iolful Porcilor. S-a mi"at pe o ridicare +eneral! a ad.ersarilor lui Castro7 care ns! nu s-a produs7 iar in.adatorii au fost r!pui sau f!cu*i pri"onieri. /cest fapt a condus la o apropiere a Cu#ei fa*! de URSS. Pe %% septem#rie %&0, o not! a +u.ernului so.ietic anun*a c! orice atac mpotri.a Cu#ei ar pro.oca un conflict mondial. La %, octom#rie %&0, a.ioanele americane de cercetare au descoperit pe teritoriul cu#ane" rampe de lansare pentru rac;ete care puteau s! transporte nc!rc!tur! nuclear!. La ,, octom#rie preedintele L.A.TennedC s-a adresat poporului american iar o "i mai tr"iu a semnat decretul cu pri.ire la instituirea #locadei maritime n =urul Cu#ei. S-a instaurat starea de alert! i au fost trimise for*e militare i maritime n apropierea Cu#ei. Lumea se +!sea la un pas de o catastrof! nuclear!. URSS a con.ocat Consiliul de Securitate al ENU i s-au intensificat contactele diplomatice. Preocupat s! o#*in! succesul f!r! s! declane"e
Un a.ion spion 8U,8 american a intrat n spa*iul aerian al URSS i a fost do#ort de so.ietici.

104

r!"#oiul TennedC a a.ut +ri=! s! i lase lui ?ruscio. posi#ilitatea de a da napoi f!r! a-i pierde prestan*a. Pe ,( octom#rie %&0, ?ruscio. a decis s! ordone retra+erea rac;etelor din Cu#a. n sc;im# a o#*inut permisiunea c! americanii nu .or in.ada Cu#a i totodat! acestea .or ridica #locada. La ,> noiem#rie %&0, SU/ au ridicat #locada iar a doua "i URSS a ordonat ncetarea st!rii de alarm! pentru trupele sale. Unul din cele mai dramatice e.enimente ale r!"#oiului rece era dep!it. Confruntarea URSS cu SU/ n /sia n-a a.ut aspecte att de dramatice ca n Cu#a dar n-a fost lipsit! de asperit!*i. /dministra*ia SU/ considera c! eficien*a politicii de 8ndi+uire8 a comunismului n /sia era intern le+at! de controlul american n Loas i 6ietnam. ntr-o declara*ie de pres! f!cut! la ,3 martie %&0% TennedC a.erti"a 8securitatea ntre+ii /sii de Sud--st .a fi pus! n pericol dac! Laosul i pierde independen*a i neutralitatea. Propria sa securitate nseamn! securitatea noastr!7 a tuturor8 $3F ( ) La %% mai %&02 Consiliul Na*ional de Securitate a dat o directi.! prin care sta#ilea c! mpiedicarea domina*iei comuniste asupra 6ietnamului de Sud era o#iecti.ul na*ional al /mericii. $3F (() Comunitii .ietname"i controlau aproape trei sferturi din *ar!. Dup! a=un+erea la putere a +eneralului 3;ien americanii i sporesc pre"en*a militar! n "on!. n urma incidentului din au+ust %&0' cnd o na.! de r!"#oi american! este atacat! n +olful 3onBin7 succesorul lui TennedC7 LCndon Lonson cere i o#*ine apro#area Con+resului pentru #om#ardarea 6ietnamului de nord de c!tre a.ioane G. ,. Cri"a din Cu#a ca i celelalte din lumea e1tra european! au demonstrat superputerilor c! pacea poate fi men*inut! f!r! o confruntare direct!. Urmarea a fost c! ele s-au str!duit s! promo.e"e un fel de armisti*iu7 f!r! s! renun*e la cursa narm!rilor nucleare. Se .or str!dui s! limite"e r!spndirea armelor nucleare i s! reduc! riscurile unui 8derapa= nuclear8. n acest sens ia fiin*!7 n iunie %&037 un sistem de comunicare faimosul 8telefon rou8 care s! permit! liderilor de la <osco.a i de la Oas;in+ton s! ia le+!tura direct n ca"ul unei cri"e ma=ore. Ulterior s-au semnat i o serie de documente care limitau folosirea ener+iei nucleare. Pe au+ust %&03 s-a semnat la <osco.a un tratat care inter"icea e1perien*ele nucleare de alt tip dect cele su#terane. 3ratatul de neprofeliferare a armelor nucleare semnat la % iulie %&0( pre.edea ca nici una din p!r*i s! nu a=ute un ter* stat la fa#ricarea #om#ei nucleare. Aran*a i <area Gritanie care tocmai reali"au primele lor #om#e cu ;idro+en au refu"at s! se asocie"e la acest tratat. Destinderea n rela*iile interna*ionale a fost posi#il! dup! reali"area ec;ili#rului militar strate+ic ntre URSS i SU/7 dar i datorit! noilor .i"iuni ale conduc!torilor celor dou! superputeri. De partea so.ietic! Leonid Gre=ne. s-a preocupat mai ales de consolidarea po"i*iilor URSS n sfera sa de influen*! i n lume. Su# conducerea sa Tremlinul a dus o politic! prudent!7 .i"nd s! o#*in! de partea ad.ers! a a.anta=elor necesare i situarea URSS105

ului n postur! de superputere mondial!. De partea cealalt!7 preedintele Ric;ard Ni1on ales preedinte n noiem#rie %&0( i principalul s!u consilier ?ernrC Tissin+er7 contien*i de 8pierderile de ima+ine8 ale SU/ n 6ietnam au adoptat o linie mai supl! n raporturile cu <osco.a. Confrunt!rilor cu -stul iau luat locul ne+ocierile purtate de o asemenea manier! nct s! se instaure"e o 8structur! de pace8 n -uropa asem!n!toare secolului XIX. /cest lucru a presupus ca so.ieticii s! 8accepte8 unele re*ineri n politica e1tern! iar americanii s! promo.e"e politica de containment folosind tactica 8linBa+e8-ului. S! multiplice le+!turile cu URSS pn! cnd o .a face solidar! cu interesele ta#erei occidentale. n acest mod s-a a=uns la .erita#ile tr+uieli la scar! planetar!4 li se propune so.ieticilor s! li se dea satisfac*ie ntr-o anumit! pro#lem! la care acetia *in n sc;im#ul unei compens!ri cu .aloare corespondent!. n cele dou! ta#ere se p!rea c! s-a a=uns la un =oc care elimina 8cruciada8 ns! fiecare din ta#ere i urm!reau o#iecti.ul final. /cet fapt a f!cut posi#il! i politica de 8neutralitate8 adoptat! de SU/ n au+ust %&0( fa*! de in.a"ia trupelor 3ratatului de la 6aro.ia $mai pu*in cele romneti) n Ce;oslo.acia pentru a stopa politica de li#erali"are a re+imului comunist. Noua politic! .a consolida statusKuo-ul n -uropa. n %&0& noul cancelar +erman Oilli Grandt a ini*iat7 cu acordul Oas;in+tonului7 o politic! de desc;idere spre -st7 care n trei ani .a duce la nc;eierea unor acorduri de mare importan*!. n anul %&2> au fost semnate tratatele +ermano-rus $au+ust) i +ermano-polone" $decem#rie) prin care se recunotea in.iola#ilitatea frontierelor europene. Un an mai tr"iu a fost semnat tratatul cu pri.ire la Gerlin prin care URSS a permis tran"itarea m!rfurilor i persoanelor ntre fosta capital! a Reic;ului i RDI. n decem#rie %&2, s-a semnat un tratat de mare importan*! prin care se normali"au rela*iile dintre cele dou! state +ermane admise la ENU n septem#rie %&23. n acelai an sa desc;is Conferin*a pentru Securitate i Cooperare n -uropa7 care se .a nc;eia doi ani mai tr"iu prin acordurile de la ?elsinBi7 confirmnd7 spre marea satisfac*ie a so.ieticilor starea de fapt i frontierele n -uropa re"ultate dup! cel de-al doilea r!"#oi mondial. 6enirea la putere a lui R.Ni1on n S.U./. a nsemnat i o sc;im#are a politicii americane n /sia de Sud--st. Lipsa de popularitate a r!"#oiului din 6ietnam a dus la un sentiment de i"olare a /mericii iar acesta7 la rndul s!u a +enerat n SU/ un slo+an de +enul 8ntoarce-te acas! /merica8. Noul preedinte n cursul unei c!l!torii n Pacific $iulie %&0&) a anun*at condi*iile n care ar putea nceta r!"#oiul din 6ietnam. Un acord pro.i"oriu i precar a inter.enit la nceputul anului %&23 n urma unor lun+i i dificile ne+ocieri. ncetarea focului a fost nc! mult timp .iolat! astfel c! r!"#oiul a mai continuat nc! doi ani7 att n 6ietnam ct i n Cam#od+ia i Loos. 8Pierderile8 diplomatice suferite de SU/ n raport cu <osco.a au fost str!lucit compensate de /dministra*ia Ni1on prin sta#ilirea de rela*ii directe cu C;ina. /cest fapt a modificat conte1tul strate+ic dar nu a ncetinit ofensi.a
106

+lo#al! so.ietic! din a doua =um!tate a anilor [2>. $%,F,,0). Nemaifiind descura=a*i politic de puterea strate+ic! american! so.ieticii i-au amplasat trupe n 6ietnam7 -tiopia7 :emen7 Erientul <i=lociu7 <o"am#ic7 /n+lia. /cumul!rile de armamente strate+ice au atins apo+eul prin nlocuirea rac;etelor cu ra"! medie de ac*iune 8S.S.' i 8S.S. 8 din "ona european! a URSS cu altele perfec*ionate 8SS-,>8. P!rea c! sosise momentul pentru o cotitur! istoric! pentru so.ietici. Situa*ia se .a sc;im#a rapid n defa.oarea so.ieticilor datorit! erorilor de calcul pe care le-au f!cut n politica intern! i interna*ional!. Ludecnd +reit situa*ia istoric!7 ei au for*at ofensi.a dincolo de limitele accepta#ile c;iar i pentru cei mai toleran*i dintre liderii occidentali. n plan intern aceast! narmare a supus resursele so.ietice unor solicit!ri att de mari7 nct sl!#iciunile i corup*ia inerente din sistemul so.ietic au luat forme incontrola#ile. Conduita lor se poate ncadra perfect n conceptul de 8suprantindere imperial!8 lansat de Paul TennedC $%,F,,2) /ceasta a nsemnat i intrarea confrunt!rii -st-6est n fa"a sa final! consumat!7 n mare parte7 ntre anii %&(&- %&&%. III. SAZRSI3UL RRMGEIULUI R-C/ceast! r!sturnare spectaculoas! inter.enit! n rela*iile interna*ionale a a.ut ca punct de plecare trei ca"uri critice de suprantindere so.ietic!. n primul rnd in.a"ia so.ietic! n /f+anistan $dec. %&2&) a fost ;ot!rt! pe #a"a unui calcul +reit al <osco.ei n raport cu reac*ia SU/. /ceasta a pornit de la premi"a c! Oas;in+tonul nu .a reac*iona7 ceea ce s-a do.edit fals. /dministra*ia Carter nu numai c! i-a spri=init imediat pe mu=a;edini dar a i pus la cale7 discret7 o coali*ie- cuprin"nd PaBistanul7 C;ina7 /ra#ia Saudit!7 -+iptul i <area Gritanie- situat! de partea re"isten*ei af+ane. /mploarea i calitatea spri=inului american au crescut constant n timpul administra*iei Rea+an. SU/ a reuit s! nfunde URSS n ceea ce-a fost ec;i.alentul unui alt 6ietnam. So.ieticii n-au tiut s! contracare"e strn+erea rela*iilor c;inoamericane i s-au .!"ut confrunta*i i cu amenin*area unei 8contra ncercuiri8. 9n al doilea rnd7 <osco.a n-a a.ut 8solu*ii8 pentru contram!surile luate de SU/ i principalii s!i alia*i de a instala rac;ete cu ra"! medie de ac*iune n -uropa capa#ile s! ani;ile"e rac;etele 8SS-,>8. Uriaul sistem defensi. pus la punct de americani la nceputul anilor [(>- inclusi. de a promo.a S.D.I nu numai c! i-a ocat pe so.ietici dar le-a epui"at i resursele. nc! nainte de %&( 7 la Tremlin s-a instalat o ade.!rat! spaim! de un r!"#oi considerndu-se c! nu poate fi ani;ilat a.anta=ul primei lo.ituri pe care o a.ea Oas;in+tonul datorit! sistemului S.D.I.
Aor*ele care s-au opus in.a"iei so.ietice. Sistemul de ap!rare Strate+ic! cunoscut opiniei pu#lice ca 8R!"#oiul Stelelor8 deoarece acesta se #a"a pe un sistem de supra.e+;ere i ripost! or+ani"at n a=utorul sateli*ilor.

107

9n*ele+erea acestui fapt s-a con=u+at cu cea de-a treia r!sturnare7 sur.enit! n plan social i ima+olo+ic $%>F,3>). n partea a doua a anilor [2> preedintele LimmC Carter a declanat campania sa pentru drepturile omului7 mai nti n *!rile satelite <osco.ei i apoi i n URSS. Lupta pentru drepturile omului s-a e1tins n Polonia7 stimulat! de ale+erea7 la Roma7 a primului pap! de ori+ine polone". Spre sfritul anilor [2> micarea de mas! Solidaritatea a nceput s! amenin*e re+imul comunist al celui mai important satelit so.ieticPolonia. So.ieticii au fost pe cale de a inter.eni militar n Polonia n decem#rie %&(> i martie %&(%7 ns! mesa=ele .enite f!r! ec;i.oc de la Oas;in+ton care ar!tau c! SU/ nu .a mai a.ea aceeai reac*ie ca la in.a"ia din Ce;oslo.acia i-au determinat s! renun*e. Drept urmare cri"a polone"! sa e1tins pe ntre+ deceniul opt i a contaminat i *!rile comuniste din .ecin!tate. Ronald Re+an a considerat c! drepturile omului tre#uie s! fie nu numai un instrument i mi=loc de st!.ilire a comunismului ciUi de nl!turare a sa7 de democrati"are a societ!*ilor supuse re+imului comunist. Pentru aceasta Re+an a ales i o strate+ie adec.at!4 recompensa pentru statele care promo.au democra*ia i idealurile sociale specific lumii an+lo-sa1one i pedepsirea celor care nu reueau c;iar dac! acestea nu repre"entau nici o pro.ocare sau amenin*are .i"i#il! la adresa /mericii. -c;ipa lui Re+an a ntors pe dos propa+anda so.ietic!4 .alorile democratice7 nu cele cuprinse n <anifestul comunist a.eau s! fie curentul .iitorului. i ec;ipa Rea+an a fost consec.ent!. -a a f!cut presiuni n direc*ia reformei att asupra +u.ernului conser.ator a lui /. Pinoc;et din C;ile ct i asupra celui autoritar a lui A. <arcos din Ailipine. Primul a fost o#li+at s! accepte ale+eri li#ere care l-au nlocuit7 cel de-al doilea a fost r!sturnat cu a=utor american. $3F0&&) Preedintele american R.Rea+an a m#inat optim presiunile militare cu cele umanitare care au domolit ofensi.a so.ietic! i au pro.ocat adncirea cri"ei sistemului comunist. Cele mai multe din cuceririle so.ietice ale anilor [2> au fost anulate. n %&(> a fost pus cap!t ocup!rii Cam#od+iei de c!tre 6ietnam. Pn! la sfritul anului %&&% trupele cu#ane"e s-au retras din /n+ola. Iu.ernul spri=init de comuniti n -tiopia s-a pr!#uit n %&& . n Nicara+ua7 sandinitii au fost o#li+a*i s! accepte ale+eri li#ere7 un risc pe care nici un partid comunist nu fusese .reodat! dispus s! i-l asume. n %&(& au fost retrase trupele din /f+anistan. 3oate acestea au contri#uit la declinul sistemului comunist i la afirmarea presti+iului SU/. E#ser.nd sc!derea influen*ei so.ietice n Lumea a 3reia dar i declinul ideolo+iei comuniste7 noua ec;ip! de la <osco.a n frunte cu <i;ail Ior#acio. a ;ot!rt c! este imperios necesar! reno.area sistemului comunist cu a=utorul unor reforme politice i economice. Ior#acio. a fi1at ac*iunii sale o du#l! direc*ie pe care a definit-o prin cu.intele Ilasnosti i PerestroiBa. Prima definit! prin Ilasnosti a.ea ca o#iecti. s! tre"easc! pe so.ietici din letar+ie printr-un lim#a= i metode ale ade.!rului. / doua cerea
108

un efort de restructurare printr-un set de reforme pentru a se corela socialismul cu democra*ia. Pentru a reforma sistemul comunist i a ae"a rela*iile cu *!rile satelite7 conducerea de la <osco.a a.ea ne.oie de timp. /stfel c! <.Ior#acio. i ec;ipa sa au primit cu #ucurie ramura de m!slin ntins! de R. Rea+an la Conferin*a de la Iene.a din decem#rie %&( . Reformele interne7 conduse ;aotic nu au re.itali"at sistemul so.ietic ci au adus la lumin! sl!#iciunile acestuia. Cursa narm!rilor a epui"at economia so.ietic! n aa fel nct acesta n-a mai a.ut resurse s! se autoreforme"e n sensul dorit de Ior#acio.. Disponi#ilitatea lui Ior#acio. de a tolera ceea ce i ima+ina c! .or fi nite sc;im#!ri n *!rile comuniste satelite nu a condus la apari*ia unor conduceri reformiste n Polonia7 Un+aria i Ce;oslo.acia ci a unora care au pr!#uit re+imul comunist. 9n aceast! situa*ie <osco.a nu a a.ut de ales dect ntre a-i impune cu un ultim efort i cu pre*ul unor masi.e .!rs!ri de sn+e7 propria ima+ine despre reform! sau a accepta reformele n curs. Pentru prima .ariant! <. Ior#acio. nu numai c! era nepotri.it pentru asemenea rol dar nici nu-l putea =uca f!r! s! se discredite"e. -ra confruntat tot mai mult cu ale+erea ntre sinuciderea politic! i erodarea lent! a puterii sale politice. Conducerea reformist! din =urul lui Ior#acio.- flatat!7 curtat! 8c;iar mituit! de Eccident7 iar n fa"a final!7 manipulat! a#il de preedintele Gus; i cancelarul +erman ?elmut; To;l8 $%,F ,3,)- a ales .arianta a doua. Re"ultatul a fost ;aosul din -uropa Central! i de -st i7 apoi7 capitularea. Ior#acio. a =ucat totul pe dou! presupuneri4 c! li#erali"area a.ea s! moderni"e"e Uniunea So.ietic! i c! aceasta .a fi atunci n stare s! se men*in! ca mare putere pe plan interna*ional. Niciuna din aceste atept!ri nu s-au reali"at i #a"a intern! a lui Ior#acio. s-a pr!#uit la fel de repede ca i or#ita sateli*ilor. n %&&% democra*iile au cti+at r!"#oiul rece i confruntarea cu sistemul comunist.

GIGLIEIR/AIIoan C;iper7 Alorin Constantiniu7 /drian Pop7 *o)ieti4area 5om1niei/ 3ercep-ii an2lo-americane/ Gucureti7%&&3. 6alentin Gere=Bo.7 6n um(ra lui *talin/ 3raducere7 /nca Irina Ionescu7 Gucureti7 %&&'. ?enrC Tissin+er7 ,iploma-ia7 Gucureti7 %&&&7 ,>>,. Constantin ?li;or7 3ercep-ii rom1neti asupra con0runtrii Est-Iest la 6nceputul r4(oiului rece/ n 8Dosarele istoriei87 nr. %$0) %&&2.

109

Losep; Ret;sc;ild7 6ntoarcerea la di)ersitate/ Istoria politic a Europei Centrale i de Est dup al doilea r4(oi mondial 7 traducere N. Colum#escu7 Gucureti7 %&&2. ?er#ert Aeis7 C'urc'ill, 5oose)elt, *talin7 Princeto@n %& 2. /ndrV Aontaine7 Istoria r4(oiului rece7 .ol II7 Gucureti7 %&&,. Oilfried Lot;7 Istoria r4(oiului rece, Gucureti7 %&&(. Stelian Nea+oe7 Istoria politic a 5om1niei 6ntre anii 1944-194# . Gucureti7 %&&0. Pierre <il"a7 Ser+e Gerstein7 Istoria secolului ../ umea 6ntre r4(oi i pace/ .ol.II7 Gucureti7 %&&(. 19=%/ E+plo4ia/ 3ercep-ii rom1ne, iu2osla)e i so)ietice asupra e)enimentelor din 3olonia i @n2aria7 Gucureti7 %&&0. M#i+nie@ Gr"e"insBi7 Europa Central i de Est 6n Ciclonul tran4i-iei 7 Gucureti7 %&& . Constantin ?li;or7 Jeopolitic i istorie 6n Europa secolului .. . Gucureti7 %&&&.

110

-XP/NSIUN-/ CE<UNIS<ULUI 9N LU<Dup! consumarea parteneriatului strate+ic necesar n.in+erii Iermaniei i trecerea anilor n care so.ieticii afirmau c! nu inten*ionea"! s! sc;im#e re+imul politic n *!rile pe care le .a 8eli#era87 lucrurile au nceput s! se sc;im#e n *!rile din -uropa central! i de sud-est. n /sia comunitii dup! ce cti+! r!"#oiul ci.il instaurea"! un re+im mar1ist n C;ina. I. INS3/UR/R-/ 8D-<ECR/XIILER PEPUL/R-8. 9nceputul r!"#oiului rece a nsemnat sfritul ilu"iilor oamenilor politici democra*i din *!rile eli#erate de /rmata Roie de a se instaura un re+im democratic dup! nc;eierea celei de-a doua confla+ra*ii mondiale. Stalin a=un+e la conclu"ia c! 8a sosit momentul s! a#andone"e orice retoric! linititoare pri.ind 8fronturile populare i coali*iile na*ionale8$%F ' ) ce-au func*ionat atta timp ct i-au adus un spor de ima+ine n perioada cnd dorea s! do.edeasc! partenerilor s!i apuseni c! URSS este str!in! de 8e1portul de re.olu*ie8. Pentru <osco.a an+a=amentul an+lo-americanilor de a spri=ini for*ele anticomuniste din Irecia i apoi deci"ia de refacere economic! a ntre+ii -urope prin planul <ars;all erau semne clare c! trecuse timpul n*ele+erii cu fotii alia*i #ur+;e"i i 8c!ile na*ionale spre socialism tre#uiau definiti. p!rasite8 $%F' ) <odelul impus -uropei r!s!ritene i de sud-est a constat ntr-o e1trem de .iolent! distru+ere7 social!7 economic! i politic! a .ec;ii ornduiri 8#ur+;e"e87 eliminarea tuturor dumanilor poten*iali sau reali i completa nre+imentare a culturii. n "ona sa de ocupa*ie diploma*ii i militarii so.ietici au instaurat +u.erne total aser.ite <osco.ei. Cucerirea puterii de c!tre comuniti - principalele instrumente de presiune i control ale <osco.ei n sfera sa de influen*! - s-a f!cut cu anumite particularit!*i de la o *ar! la alta. 9n IUIESL/6I/ parti"anii condui de 3ito au ieit din r!"#oiul mpotri.a Iermaniei cu un presti+iu imens n societate. /stfel n ale+erile din noiem#rie %&' Arontul na*ional a lui 3ito a o#*inut &0J din sufra+ii. /dunarea Constituant! s-a reunit la Gel+rad pe data de ,& noiem#rie %&' i a adoptat Decretul pri.ind a#olirea monar;iei i proclamarea Repu#licii Aederati.e Iu+osla.ia. n "iua de 3% ianuarie %&'0 /dunarea Constituant! a adoptat Constitu*ia prin care Statul Iu+osla. era un stat federati.. 9n /LG/NI/7 comunitii s-au folosit cu mult! a#ilitate de nfrn+erile catastrofale suferite de for*ele na"iste n Galcani i la ,3-,' octom#rie %&'' la Garat se ;ot!r!te instaurarea unui +u.ern condus de liderul lor -n.er ?od=a. La % decem#rie %&'' au loc ale+eri pentru /dunarea Constituant!7 f!r! ad.ersari7 comunitii au o#*inut &37((J din totalul sufra+iilor. Noul for a
111

proclamat la %% fe#ruarie %&'0 /l#ania repu#lic! popular! cu o constitu*ie mprumutat! de la Iu+osla.ia. $,F&>) 9n toate celelalte *!ri ale -uropei de -st trecerea la o democra*ie popular! s-a f!cut pe etape i su# presiunea so.ieticilor. ntr-o prim! fa"! 8partidele comuniste7 nc! sla#e7 au tre#uit s! accepte s! cola#ore"e cu celelalte partide i mic!ri politice a c!ror influen*! diferea de la *ar! la *ar! dar care era puternic! n Ce;oslo.acia i Un+aria unde transformarea re+imului a fost mai dificil! i a a.ut loc mai tr"iu. 9n UNI/RI/ s-a constituit7 n decem#rie %&'' Arontul Na*ional Un+ar al Independen*ei n care al!turi de comuniti7 au intrat social-democra*ii7 *!r!nitii7 micii +ospodari i al*ii care au or+ani"at ale+eri. La ,% decem#rie %&'' la De#recen s-a ntrunit /dunarea Na*ional! Pro.i"orie n care comunitii de*ineau ma=oritatea. La % fe#ruarie %&'07 Un+aria a fost proclamat! repu#lic! a.nd pe 3ildi Moltan preedinte i pe a+rarianul Na+C Aerenc ef al +u.ernului. La ale+erile +enerale din 3% au+ust %&'27 prin falsuri i nel!ciuni comunitii +rupa*i n Arontul Independen*ei au o#*inut ma=oritatea parlamentar!. S-a constituit un +u.ern de coali*ie n care comunitii erau predominan*i. 9n PELENI/7 nc! din decem#rie %&''7 acti.a un +u.ern democratpopular adus de tancurile so.ietice dar care nu era recunoscut de puterile occidentale. n iunie %&' a fost alc!tuit +u.ernul de uniune na*ional! prin intrarea a o parte din +u.ernul de la Londra. ns! preponderen*a au a.ut-o comunitii. n ianuarie %&'2 au a.ut loc ale+eri n care a n.ins Glocul Partidelor Democratice dominat de comuniti. Preedinte al 8noului8 parlament $Seimul) a fost ales liderul comunist Golesla@ Geirut7 iar +u.ernul 8democrat popular8 era condus de Losef CCranBie@ic". 9n C-?ESLE6/CI/ +u.ernul cu care s-a ntors preedintele -d@ard Gens7 n luna mai %&' 7 fusese modelat la <osco.a cu toate c! a.ea n componen*a sa minitri necomuniti. Re"ultatele ale+erilor desf!urate pe data de ,0 mai %&'0 au dat cti+ de cau"! comunitilor dar insuficient pentru a +u.erna sin+uri.Postul de premier .a fi ocupat de comunistul Clement Iott@ald. Contien*i de modesta lor influen*! n societatea ce;oslo.ac! n toamna anului %&'27 pe fondul unor lipsuri alimentare n *ar! i a unor tensiuni interna*ionale -st-6est7 comunitii au declanat un atac asupra tuturor celor suspecta*i de a nu fi de acord cu calea comunist! de e.olu*ie. /le+erile urmau s! se desf!oare n luna mai %&'(. 3oat! lumea se atepta la un recul a e1tremei stn+i. Comunitii a=uta*i de <osco.a au trecut la ofensi.!. Pe fondul unor tul#ur!ri sociale diri=ate de Tremlin premierul Iott@ald l-a somat pe preedintele Genes s! accepte demisia minitrilor necomuniti i s! forme"e 8un +u.ern f!r! reac*ionari8 $,F%,,). La 3> mai au a.ut loc ale+eri dup! sistemul listei unice. La ( iunie %&'27 Genes a c!rui s!n!tate fra+il! fusese definiti. marcat! de dram! .a demisiona. 6a muri n luna septem#rie a aceluiai an. /stfel 8comunitii ce;oslo.aci7 care p!ruser!
112

s! fie cei mai 8#ln"i8 din -uropa Central! i de -st7 a.eau s! se rele.e n anii [ > ca partidul cel mai stalinist7 pro#a#il din "on!8 $ F%''). 9n RE<ZNI/7 coali*ia for*elor politice care au r!sturnat re+imul marealului Ion /ntonescu n-a putut s! supra.ie*uiasc! mai mult de cte.a luni de "ile. n octom#rie s-a creat Arontul Na*ional Democrat o tram#ulin! de pe care comunitii .or prelua puterea cu a=utorul <osco.ei. Dup! scenariile care au func*ionat i n alte *!ri de su# tutela <osco.ei la sfritul lunii fe#ruarie comunitii au trecut la asaltul asupra puterii or+ani"nd .iolente manifesta*ii de strad!. Lo.itura mpotri.a +u.ernului N. R!descu a fost diri=at! de /.I. 6insBi care a sosit7 pe ,2 fe#ruarie7 pe neateptate la Gucureti. La nceputul lunii martie /. I. 6insBi a o#li+at pe re+ele <i;ai I s! 8accepte8 formarea unui +u.ern condus de Petru Iro"a dominat de A.N.D. 8Constituirea +u.ernului Iro"a a adus dup! sine totala su#ordonare a for*elor de ordine fa*! de comuniti8$0F 3) fapt ce-a uurat ac*iunea de eliminare a opo"an*ilor din .ia*a politic! mai ales dup! ce acesta a fost recunoscut i de occidentali. /le+erile desf!urate la %& noiem#rie %&'0 prin fraud! au fost cti+ate de comuniti. La 3> decem#rie %&'2 prin a#olirea monar;iei a fost nl!turat i ultimul o#stacol n calea des!.ririi domina*iei so.ietice n Romnia. 9n GULI/RI/7 a doua "i dup! p!trunderea /rmatei Roii7 a a.ut loc o 8insurec*ie8 cu un caracter comunist. n urma acestor e.enimente s-a format un ca#inet n care al!turi de comuniti au intrat i mem#ri ai altor forma*iuni politice. Pentru a-i consolida po"i*iile n .ederea instaur!rii unui re+im totalitarist stalinist7 comunitii s-au +r!#it s! or+ani"e"e ale+eri $%( noiem#rie %&' ) pe care le-au cti+at. Dup! aceea a urmat un lun+ ir de acti.it!*i ini*iate de P.C.G. menite a da su#stan*! re+imului instituit. La ( septem#rie n urma unui referendum7 a fost a#olit! monar;ia i Gul+aria proclamat! Repu#lic! popular!. La ,, noiem#rie %&'07 dup! alte 8ale+eri8 se formea"! un ca#inet condus de un .ec;i cominternist I;eor+;i Dimitro. iar la ' decem#rie %&'2 a fost adoptat! o 8constitu*ie8 care a le+iferat instituirea re+imului dictaturii proletariatului. 9n C?IN/ pe fondul luptei mpotri.a ocupantului =apone" se declanea"! conflictul dintre partidul comunist i partidul na*ional datorit! diferen*elor esen*iale n strate+ia ela#orat! de cele dou! partide pri.ind e.olu*ia C;inei dup! eli#erare. /cordurile dintre conduc!torii celor dou! mari for*e politice din octom#rie %&' 7 <ao i C;ian+ n-au condus la apari*ia unui +u.ern central cum ar fi dorit att SU/ ct i URSS. /u fost doar un para.an i o amnare a marii confrunt!ri ce a.ea s! sfie C;ina c*i.a ani7 dup! aceast! dat!. Pro#lema r!"#oiului ci.il a fost discutat! n decem#rie %&' i n Conferin*a minitrilor de e1terne ai SU/7 URSS i <arii Gritanii. S-a decis retra+erea trupelor so.ietice i americane din C;ina pn! n prim!.ara anului %&'0 pentru a se putea unifica *ara. La %> ianuarie %&'0 cei doi lideri <ao i Lian+ Lies;i au dat pu#licit!*ii un ordin de ncetare a luptalor. ns! am#ele
113

ta#ere se pre+!teau de r!"#oi fiind practic fiecare spri=inite de URSS i respecti. SU/. /stfel7 n iulie %&'07 s-a declanat al treilea r!"#oi ci.il n C;ina. 9n .ara anului %&'2 for*ele armate ale comunitilor au declanat o ofensi.! strate+ic!. /u eli#erat rnd pe rnd <anciuria $nceputul %&'() i au ocupat Gei=in+ul i 3ian=inul. Pn! n .ara anului %&'& comunitii controlau cea mai mare parte a C;inei. La ,% septem#rie %&'& <ao M;edon+ a con.ocat7 la Gei=in+7 prima sesiune a Consiliului politic consultati. popular al C;inei. La % octom#rie %&'& n Pia*a 3ienamin din Gei=in+7 <ao a proclamat Repu#lica Popular! C;ine"!. / doua "i Uniunea So.ietic! a recunoscut noul re+im ai c!ror conduc!tori declaraser!7 cu di.erse prile=uri7 8totala lor apartenen*! la la+!rul socialist7 contra imperialismului8 $'F%(>). Ulterior re+imul a fost recunoscut de 8democra*iile populare8 din -uropa de -st i alte *!ri din /sia. n %& >7 +u.ernul la#urist #ritanic a f!cut acelai lucru. Ulterior *!rile scandina.e7 -l.e*ia7 Elanda i .or urma e1emplul. Nu numai C;ina7 ci i /sia de -st i de Sud--st n totalitatea ei a.eau s! ias! complet transformate din cel de-al doilea r!"#oi mondial. n Indone"ia re.olta comunitilor a fost nnecat! n sn+e. Liderul Partidului Na*ionalist Indone"ian dr. /;med SuBarno a proclamat la %2 au+ust independen*a Repu#licii care .a fi ulterior recunoscut! i de Elanda su# presiunea SU/ i a URSS. Comuni"area 6ietnamului a fost un proces lun+ i e1trem de comple1 care se .a ncadra n tiparele confrunt!rilor din perioada r!"#oiului rece. Situa*ia din Coreea a fost la fel de comple1!. n Coreea paralela 3(d a de.enit n toamna anului %&' o ade.!rat! frontier! ntre "ona de nord controlat! de Uniunea So.ietic! i cea de sud controlat! de SU/. -.olu*iile din Coreea .or duce la instaurarea Repu#licii democrate n nord su# domina*ia comunitilor. 3ransform!rile social-economice au fost creionate n *!rile 8de democra*ie popular! n pro+ramele 8Aronturilor8 sau coali*iilor impuse sau inspirate de <osco.a. Unicul principiu de le+itimi"are a partidelor comuniste din #locul so.ietic a fost ataamentul fa*! de Uniunea So.ietic! i predispo"i*ia de a ndeplini f!r! o.!ire ordinele lui Stalin. -l in.estise partidele comuniste din -uropa de R!s!rit cu deplin! putere i datorit! lui acestea i cti+aser! po"i*iile conduc!toare. Nu erau permise ini*iati.e i m!suri proprii. 9ncercarea lui 3ito de a face acest lucru a determinat o reac*ie .iolent! a lui Stalin. Din acel moment na*ionalismul a fost definit ca opus loialit!*ii fa*! de Uniunea So.ietic! i fa*! de liderul ei dia+nosticat ca o tr!dare a principiilor sacre ale mar1ist-leninismului. Conflictul cu Iu+osla.ia i e1comunicarea lui 3ito din Cominform7 n iunie %&'(7 au dat semnalul unor epur!ri dramatice n rndul partidelor comuniste din -uropa de R!s!rit.
114

<ecanismul epur!rii7 te;nica de #a"! a demonolo+iei staliniste a fost ec;i.alentul modern al .n!torii de .r!=itoare n -.ul <ediu. Procesul a nceput 8moale8 n Polonia unde liderul comunist Oladisla@ IomulBa a fost acu"at n cadrul unei plenare a partidului 8de multiple de.ieri na*ionaliste i dreptiste8 $ F%&0) i nl!turat de la conducere. 6a fi rea#ilitat n %& 0. Epo"an*ii lui Iott@ald n Ce;oslo.acia ai lui De= n Romnia7 ai lui <. RaBosi n Un+aria sau ai lui Dimitro. n Gul+aria7 au fost =udeca*i ca sioniti7 spioni ai imperialismului i condamna*i la moarte sau nc;isoare pe .ia*!. /u fost lic;ida*i Lucre*iu P!tr!canu $Romnia)7 Ra=B $Un+aria) Tosto. $Gul+aria) i al*ii. 9n domeniul economic comunitii au promo.at o politic! de na*ionali"!ri i industriali"are for*at! crendu-se multe ramuri noi4 construc*ia de na.e $Polonia)7 industria c;imic! $Romnia)etc. n a+ricultur!7 n %&'&7 a nceput colecti.i"area +ospod!riilor indi.iduale. R!"#oiul total mpotri.a *!r!nimii a fost esen*ial pentru re+imul stalinist. Din punct de .edere social stalini"area -uropei r!s!ritene a nsemnat distru+erea societ!*ii ci.ile i depersonali"area indi.idului. 9n scopul *inerii su# control a economiilor *!rilor sateli"ate din ordinul lui Stalin s-a nfiin*at7 n ianuarie %&'&7 Consiliul -conomic Reciproc $C/-R). Ca mem#ri fondatori au fost Gul+aria7 Ce;oslo.acia7 Polonia7 Romnia7 Un+aria i URSS. Ulterior au de.enit mem#rii /l#ania $aprilie %&'&)7 RD Ierman! $%& %)7 <on+olia $%&0,)7 Cu#a $%&2,) i 6ietnamul $%&2(). Din ansam#lul e.olu*iilor politice sociale i economice din *!rile satelite <osco.ei se poate tra+e conclu"ia c! procesul de #ole.i"are a acestora a fost nc;eiat n primii ani ai deceniului ase. nainte de moartea lui Stalin partidele comuniste +u.ernau dictatorial i cu e1cep*ia partidului comunist iu+osla. toate erau total supuse <osco.ei. II. D- L/ D-M6EL3/38 8D-<ECR/XI/ PEPUL/RR8 L/ 8SECI/LIS<UL

/ceast! fa"! ncepe cu procesul distru+erii sau aser.irii celorlalte partide sau forma*iuni politice mem#re ale coali*iilor7 n special partidele socialiste7 social democrate i a+rare. n Romnia7 Un+aria7 Gul+aria7 au loc con+rese de unificare a partidelor muncitoreti i crearea partidelor unice7 8condi*ie8 esen*ial! pentru func*ionarea re+imului totalitar comunist. 3oate aceste partde comuniste de*ineau o concep*ie comun! despre interna*ionalism i o filo"ofie similar! a disciplinei de partid. <em#rii de partid tre#uiau s! se supun! or#ete ordinelor sosite de la conducerea comunist!. /ceast! lo+ic! militarist! a fost denumit! centralism-democratic. Partidele a.eau n fruntea lor re.olu*ionari de profesie ma=oritatea forma*i la coala Comintermului. -duca*i 8n +ndirea stalinist! credeau cu to*ii n teoria intensific!rii permanente a luptei de clas! i au f!cut tot ce le-a stat n putin*!
115

pentru a creia un sistem represi. prin care toate tendin*ele critice s! poat! fi imediat eradicate8 $%F0&). /ceti lideri au condus 8democra*iile populare8 n men+;ina stalinismului matur. /cesta era caracteri"at prin imitarea for*at! a institu*iilor politice7 administrati.e i culturale so.ietice7 ar#itrariul politic i #irocratic7 teroarea poli*iei7 pri.a*iuni economice pentru a se reali"a pro+rame am#i*ioase de in.esti*ii7 dependen*! de tip colonial fa*! de URSS7 i"olarea fa*! de lumea li#er!7 etc. <oartea lui Stalin7 pe martie %& 37 a pro.ocat o mare nelinite n URSS. Urmaii acestuia7 au ncercat s! +!seasc! solu*iile pentru a e.ita o nou! dictatur! personal!. nc! din primele "ile i-au propus s! 8rest#ileasc! le+alitatea socialist!8. Distinderea economic! i social! este nso*it! n URSS de o anumit! destindere politic!. n politica e1tern! N.?rucio. insist! pentru reali"area unei politici de destindere care are la #a"! trei principii 8coe1isten*a panic!7 caracterul e.ita#il al r!"#oaielor ntre state cu sisteme politice diferite i pluralitatea c!ilor spre socialism8 $,F3(2). n Uniunea So.ietic! procesul destalini"!rii nu .a pune deloc su# semnul ntre#!rii principiile planific!rii i conducerii centrali"ate ale economiei. -l diminuea"! rolul Comitetului Central ns! nu reduce drastic pri.ile+iile nomenclaturii partidului. Imediat dup! moartea lui Stalin7 conducerea so.ietic! a nceput o ree.aluare a rela*iilor ei cu *!rile satelit. n Gul+aria7 Ce;oslo.acia i Iermania de -st au a.ut loc re.olte pro.ocate de condi*iile de .ia*! i munc!. 3ancurile so.ietice au reprimat demonstra*iile est-+ermane iar conducerea comunist! a *!rii le-a interpretat drept 8insurec*ie fascist!8 $2F ,33). /ceste e.enimente .or determina pe so.ietici ca7 n mai %& 7 s! ntreprind! un nou pas spre institu*ionali"area ;e+emoniei lor n -uropa de -st7 crend Pactul de la 6aro.ia ca o alian*! militar! #a"at! pe afinitate ideolo+ic!. n compunerea acestuia au intrat /l#ania7 $care o p!r!sete n %&0()7 Gul+aria7 Ce;oslo.acia7 Iermania de -st7 Polonia7 Romnia i URSS. 3otui ocul creat de campaniile de destalini"are duse de ?rucio. a afectat *!rile est-europene. Demolarea mitului lui Stalin i apelurile lui ?ruscio. pentru a#ordarea creatoare a doctrinei re.olu*ionare au dat +nditorilor neortodoci cura=ul s! pun! la ndoial! c;iar fundamentele ordinii e1istente. De la sfritul anilor [ > pn! la nceputul anilorY0> toate *!rile esteuropene au cunoscut7 n +rade diferite7 apari*ia unor tendin*e re.i"ioniste n ceea ce pri.ete ideolo+ia mar1ist!. /cestea au fost mai pre+nante n Polonia i Un+aria unde politica de sociali"are a fost nu numai accelerat! i prost pri.it! de popula*ie dar pro.ocase i efecte economice catastrofale. 9n aceste condi*ii secretarul +eneral al partidului <. RaBosi7 stalinist n.eterat a fost ne.oit s! cede"e +u.ernarea unui comunist moderat7 Imre Na+C. /cesta a format un +u.ern de coali*ie $,2 octom#rie %& 0) care i-a propus s! lic;ide"e monopolul unui sin+ur partid. La % noiem#rie Un+aria a amenin*at c! se retra+e din 3ratatul de la 6aro.ia i c! .a promo.a o
116

politic! de neutralitate. La ' noiem#rie %& 0 Iano Tadar a constituit un +u.ern opus lui Na+C i a f!cut apel la /rmata Roie pentru a n.in+e 8Contrare.olu*ia8. 3rupele so.ietice au inter.enit #rutal. Cinci "ile mai tr"iu7 insurec*ia era "dro#it! i .isul un+uresc de li#ertate terminat f!r! ca 6estul7 ncurcat n 8afacerea8 Sue"ului7 i care oricum nu era n stare s! reac*ione"e7 s! fi putut inter.eni altfel dect prin discursuri n fa.oarea Un+ariei. Urm!toarea 8democra*ie popular!8 care apus la ncercare parametrii fle1i#ilit!*ii so.ietice poststaliniste n i peste -uropa Central! i de -st a fost Romnia. Ct! .reme n Polonia decompresiunea poststalinist! fusese facilitat! de moartea lui Geirut7 iar n Un+aria fusese sa#otat! de nere+eneratul RaBosi7 n Romnia ea a fost orc;estrat! de c!tre I;eor+;e I;ior+;iu-De= nsui7 care7 la o plenar! a C.C. al partidului7 n "ilele de %& i ,> au+ust %& 37 a dat tonul autocriticii politice7 ini*iind conducerea colecti.! i recunoscnd fi1a*ia e1cesi.! din trecut asupra industriei +rele n detrimentul a+riculturii i al consumului. Liderii romni au na.i+at cu a#ilitate i pricepere pe 8m!rile furtunoase8 ale anului %& 0. /u parat atacul lui ?rucio. asupra lui Stalin7 cu afirma*ia c! n Romnia pro#lema stalinismului s-a re"ol.at nc! din anul %& ,7 prin de#arcarea trio-ului /na PauBer7 6asile Luca i 3eo;ari Ieor+escu considera*i de.ia*ioniti. Ga"a tensiunilor romno-so.ietice din anii %&0>7 a fost refu"ul comunitilor romni de a accepta aa "isul proiect de moderni"are a C/-R7prin care Romnia de.enea *ar! furni"oare de materii prime i a+ricole pentru *!rile socialiste de".oltate din #loc. /cest fapt i-au ndreptat pe conduc!torii romni c!tre C;ina7 n disputa ideolo+ic! cu URSS dar i c!tre 6est de unde au o#*inut te;nolo+ia necesar! procesului de industriali"are. La nceputul anului %&03 Romnia a ncetat s! mai #ruie"e emisiunile radio ale 6estului i apro#ase pu#licarea unor opere declarate pn! atunci inaccepta#ile ideolo+ic pentru cultura socialist!. 9n Ce;oslo.acia sin+ura re.i"iune a stalinismului pe care /ntonin No.otnC a permis-o7 a fost m!sura de a e1clude imputarea de titoism din acu"a*iile contra lui Rudolf SlansBC i a co-inculpa*ilor acestuia. Unele dintre .ictimele supra.ie*uitoare ale epur!rilor au fost eli#erate discret din nc;isori. Infle1i#ilitatea lui No.otnC a fost facilitat! de sta#ilitatea economic! i de".oltarea de care #eneficiase Ce;oslo.acia n anii [ >. /n+a=amentele lui ?ruscio. de reconciliere cu 3ito i denun*are a lui Stalin de la =um!tatea anilor [ > au fost profund tul#ur!toare pentru conduc!torii al#ane"i. A!cndu-i curte lui 3ito so.ieticii p!reau dispui s! sacrifice securitatea i independen*a /l#aniei l!snd-o la discre*ia Iu+osla.iei. Rela*iile dintre URSS i /l#ania au de.enit e1trem de tensionate7 ?ruscio. ncercnd i o lo.itur! de stat camuflat! mpotri.a lor7 n anul %&0>. Dup! eecul puciului pus la cale URSS a trecut la un atac pu#lic mpotri.a conducerii comuniste al#ane"e. C;ina maoist! a compensat promt /l#ania fa*! de ostraci"area so.ietic! a=utnd-o ideolo+ic7 material i politic.
117

Iu+osla.ia7 ntre anii %& >-%&2>7 a a.ut o e.olu*ie contradictorie. Dup! ce fusese prima *ar! 8aliat clientelar!8 care sfidase <osco.a i e1perimentase un stil diferit de comunism a trecut la o politic! do+matic!7 ncetnd s! fie sin+ura *ar! care f!cea .aluri n lumea comunist!. $ F,0>) Dup! ntlnirea 3ito-?ruscio. din au+ust %& 27 de la Gucureti7 Iu+osla.ia a de.enit prima *ar! din afara7 sferei de influen*! so.ietic! care a recunoscut R.D.Ierman! iar 3ito a nceput s! laude interna*ionalismul proletar i s! critice .e;ement N/3E. /ceste e.enimente p!reau s! semnifice stoparea tendin*elor de c!utare a unor c!i na*ionale spre socialism. /cest lucru este ilustrat i de sus*inerea +u.ernelor staliniste de c!tre C;ina care urm!rea s! se su#stituie URSS la conducerea lumii comuniste. Ca o do.ad! a acestor am#i*ii7 <ao Medon+ a o#*inut n noiem#rie %& 27 n timp ce la <osco.a se s!r#!torea cea de-a '>a ani.ersare a re.olu*iei din octom#rie7 redactarea unei Declara*ii Comune ela#orate de toate partidele comuniste de la putere n care se afirma unitatea la+!rului socialist7 adic! monolitismul. 3ito refu"! s! semne"e declara*ia i ela#orea"! o alta n care insist! pe e+alitate7 independen*a partidelor i neamestecul n tre#urile lor interne. De"acordurile ntre partidele comuniste din URSS i C;ina au de.enit foarte mari i ruptura este f!cut! pu#lic! la Con+resul al XXII-lea al PCUS din %&0%. De aici nainte .a e1ista i o 8cale c;ine"!8 c!tre socialism $,F,&&). C;ina pn! la acest moment s-a inspirat n mare m!sur! din modelul stalinist. -a a adoptat un plan cincinal7 a na*ionali"at ntreprinderile7 a colecti.i"at p!mnturile. n anul %& 3 considernd opera de reconstruc*ie nc;eiat! liderii comuniti c;ine"i au decis s! treac! la o nou! etap! de de".oltare i a#andonea"! modelul so.ietic. La ini*iati.a lui <ao Medon+ a fost lansat! o nou! strate+ie 8<arele salt nainte8 pentru 8a a=un+e din urm! /n+lia n cincispre"ece ani8. Ini*ial se p!rea c! strate+ia .a da roade dar cri"a economic! din anii %& & i %&0% a f!cut ca eecul s! fie total. /cest eec a 8marelui salt nainte8 a scos la ramp! contradic*iile latente din snul conducerii partidului comunist c;ine". Dei <ao a tre#uit s!-i fac! 8autocritica8 n fa*a partidului cu pri.ire la 8marele salt nainte8 el nu i-a pierdut influen*a i rolul decisi. n conducerea partidului. n luna mai %&03 a lansat o campanie pentru a 8ridica8 spiritul re.olu*ionar i a com#ate re.i"ionismul n snul partidului. 9n continuarea 8mic!rii de educa*ie socialist!8 <ao a lansat7 n octom#rie %&0 re.olu*ia cultural!. /ceasta a fost pe punctul de a arunca C;ina n plin! anar;ie datorit! luptei desc;ise ntre adep*ii lui <ao i re.i"ioniti. 6ictoria lui <ao a fost marcat! de eliminarea din partid al ad.ersarului cel mai puternic a lui <ao7 Lin S;ao+i. De".oltarea economic! i social! a *!rilor comuniste n a doua =um!tate a anilor [ > i nceputul anilor [0> a fost ine+al! dei au promo.at ma=oritatea cam aceeai politic! economic!. Una din e1plica*ii a fost i a=utorul preferen*ial al so.ieticilor pentru unele *!ri fr!*eti. Iat!7 de e1emplu7 .n"!rile
118

de petrol so.ietic su#.en*ionat au prote=at economia ce;oslo.ac! pentru un lun+ r!stimp de impactul escalad!rii pre*urilor mondiale la ener+ie. n industrie s-a promo.at n continuare7 de".oltarea ramurilor aa "ise 8+rele8. n a+ricultur! partidele comuniste nu s-au de"is de metoda cooperati.i"!rii compacte a a+riculturii. C!tre nceputul anilor [0> conduc!torii *!rilor est europene7 cu e1cep*ia Poloniei7 au declarat c! n *!rile lor a+ricultura a fost pus! pe #a"e socialiste. n .irtutea faptului c! att n industrie ct i n a+ricultur! po"i*iile dominante erau ocupate de sectoarele de stat7 liderii comuniti au afirmat c! au nc;eiat7 n *!rile lor7 construirea #a"elor socialismului. Pornind de la aceste afirma*ii7 la Con+resul al XXII-lea al PCUS liderii so.ietici au declarat c! este posi#il! trecerea concomitent! a statelor esteuropene la comunism. /ceast! te"! a fost sus*inut! de ma=oritatea partidelor comuniste est-europene. 3. Li.Bo.7 de e1emplu7 declara c! Gul+aria 8la r!scrucea anilor [2>-Y(> .a ncepe trecerea treptat! spre comunism8. Conduc!torii ce;oslo.aci au afirmat c! 8+enera*ia noastr! .a tr!i n comunism8 $2F ,'%). Liderii altor partide au fost mai re"er.a*i n ceea ce pri.ete posi#ilitatea aplic!rii principiului comunist 8De la fiecare dup! posi#ilit!*i7 fiec!ruia dup! necesit!*i8. -ra e.ident nc! de la nceputul anilor [0> c! metodele comuniste de +estionare a economiei .or pune piedici serioase n de".oltarea ei. Iu+osla.ia a n*eles c! este necesar! o reform! economic! ns! ea n-a fost dus! pn! la cap!t. 3otui n anul %&0 o serie de m!suri au fost luate i ele au fost #enefice pe termen scurt. Statul n-a mai acordat #ani ntreprinderilor aflate n dificultate. G!ncile au de.enit independente i Repu#licile au captat o mai mare autonomie n +estiunea economic!7 dar acest lucru n-a condus la eliminarea dispropor*iilor de de"oltare dintre ele. Dificult!*ile economiei polone"e din anii [0> au declanat o serie de +re.e i demonstra*ii de strad!. / fost demis din postul de conduc!tor al partidului O. IomulBa +!sit .ino.at i a fost ales7 n decem#rie %&2>7 -. Iere+. Un+aria a ncercat i ea s! ia o serie de m!suri care s! conduc! la o re.i+orare economic!. Cea mai important! a fost cea prin care o parte din func*iile ndeplinite de ministere au fost cedate ntreprinderilor ns! f!r! s! fie afectat! planificarea centrali"at!. -conomia romneasc! a cunoscut un ritm impresionant de de".oltare n aceast! perioad!. /par ramuri industriale noi i se consolidea"! cele .ec;i. ns! ea a continuat s! fie su#minat! de 8tradi*ionalul c!lci al lui /;ile8- sla#a producti.itate a+ricol!. 86ictoria8 total! a colecti.i"!rii din prim!.ara anului %&0, - dei a fost considerat! un real succes de partid - n-a f!cut dect s! a+ra.e"e pro#lema economic! ntruct fermele colecti.e erau notorii pentru eficien*a i producti.itatea sc!"ut! n raport cu cele particulare. Cu toate c! i n Romnia au e1istat +re.e oca"ionale7 n pro#leme muncitoreti de rutin! acestea nu au catali"at +enul de alian*! ntre muncitori
119

i 8inteli+en*e8 care s! prese"e spre reforme social politice ca n Polonia sau n Ce;oslo.acia. 8Inteli+en*ei8 romneti i-a lipsit aura de contiin*! a na*iunii pe care o posedaser! intelectualitatea ma+;iar! i cea polone"! sau ce;oslo.ac!7 ea r!mnnd destul de departe de suferin*ele muncitorilor i *!ranilor. Nicolae Ceauescu i-a succedat lui I;eor+;e I;eor+;iu-De= la crma partidului dup! decesul acestuia din urm! la %& martie %&0 datorat! unui cancer pulmonar. /ceasta a continuat linia politic! a predecesorului s!u care l definiser! drept un 8na*ional-comunist87 industriali"are rapid!7 nso*it! de o autonomie n politica e1tern!. 8Urm!rind o politic! e1tern! autonom!7 Ceauescu a reuit nu numai s! ofere Eccidentului prile=ul s! e1ploate"e o #re! aparent! n #locul comunist7 dar s! i stimule"e antipatia poporului fa*! de st!pnul so.ietic $0F%,2). Romnia a fost prima *ar! din #locul r!s!ritean care nu a rupt rela*iile diplomatice cu Israelul dup! 8r!"#oiul de 0 "ile8 aa cum a dictat <osco.a. Dei #eneficiar al motenirii r!posatului sau mentor7 Ceauescu s-a distan*at de nim#ul lui Ie;or+;e I;eor+;iu-De= prin denun*area crimelor i a#u"urilor s!.rite de securitate n timpul conducerii sale. n acelai timp romnii ncepuser! s! se #ucure de o m#un!t!*ire a ni.elului de trai7 pe care a sim*it-o7 cu e1cep*ia /l#aniei7 ntrea+a -urop! R!s!ritean! la nceputul anilorY2>. Politica e1tern! a Romniei n anii [0> i [2>7 su# Nicolae Ceauescu a do.edit o continuitate care a lipsit n politica intern!. n politica e1tern! N.Ceauescu a do.edit aceeai ndemnare i in+enio"itate pe care le-au do.edit I;eor+;iu-De= ns! n politica intern! a do.edit opusul acestei atitudini7 de.enind tiranic i insensi#il la ne.oile popula*iei. 6iciile sistemului economic centrali"at au ieit n e.iden*! mai mult n Ce;oslo.acia7 *ar! industriali"at!7 unde sta+narea era e.ident!. Ne.oia de reforme a fost n*eleas! i de o parte a conducerii partidului comunist care a reuit s!-l nl!ture din .rful ierar;iei pe /. No.otnC7 n ianuarie %&0(. Lider al P.C.Ce;oslo.ac a de.enit /.Du#ceB acti.ist .ec;i dar cu idei reformatoare7 care a dorit s! construiasc! un 8socialism cu fa*a uman!8. /u fost nl!turate cen"ura i i-au reluat acti.itatea o serie de partide printre care i P.SocialDemocrat. n aprilie %&0( conducerea PCC a ela#orat un plan care propunea un nou model de societate pentru Ce;oslo.acia. <osco.a i-a e1primat de"acordul i a de.enit alarmat! doar n .ara anului %&0( cnd intelectualii ce;oslo.aci au dat la ,2 iunie %&0( declara*ia 8De dou! mii de cu.inte8. La 3 au+ust liderul so.ietic Leonid Gre=ne. a a.erti"at c! 8nu putem r!mne indiferen*i fa*! de soarta socialismului ntr-o alt! *ar!8. $ F,'2) La mi=locul lunii iulie a a.ut loc o consf!tuire a cinci state mem#re ale E.3.6aro.ia la care Romnia nu a participat care au cerut ce;oslo.acilor s! resta#ileasc! cen"ura7 s! di"ol.e or+ani"a*iile necomuniste i s! ini*ie"e o ofensi.! mpotri.a for*elor antisocialiste. Conducerea ce;oslo.ac! a respins
120

aceste cereri considerndu-le un amestec n tre#urile interne i a declarat c! P.C.C nu .a re.eni la modelul #irocratico-poli*ienesc de conducere. So.ieticii au 8+!sit8 cinci mem#ri din conducerea P.C.C care au 8e1pediat8 o scrisoare prin care acestea cereau a=utorul 8fr!*esc8 i resta#ilirea 8ordinii socialiste8. n noaptea de ,% au+ust %&0( trupele 3ratatului de la 6aro.ia - mai pu*in cele romneti - au in.adat Ce;oslo.acia. /u fost aresta*i conduc!torii ce;oslo.aci i e1pedia*i la <osco.a unde au fost supui la presiuni pentru a sc;im#a cursul e.enimentelor. Mdro#i*i psi;olo+ic i incapa#ili de a mai +!si o solu*ie de a se iei din de"astrul creat prin ocuparea *!rii7 Du#ceB i to.ar!ii lui au cedat presiunilor so.ietice. In.a"ia a declanat o furtun! de proteste n lumea li#er! inclusi. din partea partidelor comuniste. 9n #locul so.ietic7 Romnia a adoptat o atitudine i po"i*ie cura=oas! care a strnit entu"iasmul Eccidentului. Nicolae Ceauescu a criticat .e;ement in.a"ia i a cerut retra+erea trupelor in.adatoare. Aolosindu-se de pre"en*a masi.! a trupelor so.ietice de ocupa*ie7 ad.ersarii reformelor au trecut la ofensi.! n aprilie %&0&. /. Du#ceB a fost destituit din func*ie i nlocuit cu Iusta. ?usaB. /cesta a insistat ca ;ot!rrile Con+resului al XI6-lea al partidului s! fie calificate ca ile+ale iar a+resiunea so.ietic! drept 8a=utor interna*ionalist8. III. S3/3-L- SECI/LIS3- D- L/ INS3/GILI3RXI L/ CRIM9n toamna anului %&0' Nic;ita ?ruscio. a fost nl!turat de la conducere printr-o lo.itur! or+ani"at! de for*ele neostaliniste #irocratice nemul*umite de metodele sale de conducere7 etic;etate ca 8sc;eme nec;i#"uite8 $%F&2). Noii lideri de la Tremlin n frunte cu L.Gre=ne. au luat deci"ia de a restaura uniformitatea ideolo+ic!. /ceasta a fost primit! de to*i conduc!torii comuniti est-europeni7 cu e1cep*ia Romniei7 cu simpatie i interes. Intensificarea conflictului sino-so.ietic i inter.en*ia american! n 6ietnam au fost folosite de propa+anda so.ietic! pentru strn+erea le+!turilor dintre partidele comuniste. Uniunea So.ietic! nu n*ele+ea s! renun*e cu nimic la dominarea acestor *!ri europene 8interesat! fiind7 cu ntietate7 n p!tratul 6aro.ia7 Gerlin7 Pra+a7 Gudapesta7 care era i un poli+on militar cu di.i"ii so.ietice n plin centrul -uropei8$(F&%). De.enise clar c! Uniunea So.ietic! nu .a mai permite nici un e1periment cu su#.ersi.a idee a 8socialismului cu fa*! uman!8. Liderii so.ietici i-au men*inut monopolul interpret!rii mar1ism-leninismului i au condamnat orice form! de de.ia*ie de la .i"iunea lor. URSS a intrat ntr-o perioad! de sta+nare numit! n istorio+rafie i 8#re=ne.ist!8 care a durat aproape ,> de ani. Sistemul institu*ional instaurat prin Constitu*ia din %&22 a pus accent pe unitatea URSS. Reparti"area puterii care era pre.!"ut! a fi +estionat! ntre popor7 stat i partidul comunist era de
121

fapt un monopol al partidului comunist dominat de nomenBlatur!. Leonid Gre=ne. s-a impus pro+resi. n fruntea partidului p!strnd un delicat ec;ili#ru ntre diferite clanuri ale aparatului de partid. n acest r!stimp economia a continuat s! fie ;ipercentrali"at! i neperformant!7 cu e1cep*ia comple1ului militar industrial. /paratul #irocratic a de.enit foarte numeros i neeficient. /cesta s-a transformat ntr-o cast! pri.ile+iat! n timp ce ni.elul de trai se deteriora tot mai mult. -conomia so.ietic! pre"enta un #ilan* e1trem de decep*ionant. n industrie creterea economic! re+resea"! de la 27'J n %&2% la 37'J n %&2&7 n domeniul a+ricol URSS a tre#uit s! importe +ru din SU/ $pn! la , milioane toneUan ntre %&23-%&(>) iar apro.i"ionarea popula*iei se f!cea ane.oie. Raportat la indicatorii statistici ca ni.el de trai sau asisten*! medical! URSS ocupa locul 0> n lume i n multe pri.in*e 8se afla pe aceeai treapt! cu GurBina Aaso7 stat n /frica de 6est8 $2F,'2). Aiecare lider so.ietic de dup! Stalin a c!utat s! +!seasc! o formul! .ia#il! pentru a men*ine URSS n condi*ia de superputere nu numai militar! ci i economic!. 3o*i au euat. L.Gre=ne. care a ela#orat o doctrin! care statua principiile cola#or!rii cu *!rile socialiste7 n principal cele din #locul r!s!ritean. /ceasta =ustifica7 n a#sen*a unei #a"e =uridice interna*ionale7 introducerea de trupe pe teritoriul altui stat su.eran mpotri.a .oin*ei conducerii le+itime a statului respecti.. /r+umentul era simplist4 responsa#ilitatea colecti.! a *!rilor socialiste pentru soarta comunismului. Su.eranitatea statelor n concep*ia lui Gre=ne. i ai adep*ilor s!i trecea pe planul doi. Dup! n!#uirea 8Prim!.erii de la Pra+a8 <osco.a a de"l!n*uit o campanie acer#! de suprimare a tendin*elor reformiste att n URSS ct i n *!rile est-europene. Di.ersitatea de.enise din nou o ere"ie iar n+;e*ul politic i economic repre"enta semnul distincti. al culturii politice neostaliniste. 9n raport cu e.olu*iile politice i economice din URSS conduc!torii statelor socialiste i-au definit teoretic 8noua etap!8 n care *!rile lor au intrat dup! anii [2>. /u fost ela#orate planuri de construire7 ntr-o perioad! scurt! a 8socialismului de".oltat8 sau 8multilateral de".oltat8 i de trecere la comunism. 6ia*! a demonstat c! atin+erea acestor o#iecti.e n condi*iile p!str!rii sistemului e1istent era o utopie. <onopolul puterii partidelor comuniste a fost le+iferat prin constitu*ie. Contopirea aparatului de partid cu cel de Stat7 li#ertatea de ac*iune a poli*iei politice mpotri.a oric!rei forme de opo"i*ie politic!7 re"ol.area pro#lemelor sociale pe calea .iolen*ei etc.7 erau elemente ce caracteri"au 8societ!*ile socialiste8. 3otui au fost i unele particularit!*i. Reformele ncepute la sfritul anilor [0> n Iu+osla.ia au fost oficiali"ate ntr-o nou! constitu*ie promul+at! la ,% fe#ruarie %&2'. Prin aceasta s-a reali"at o sta#ilitate institu*ional! ns! n-a .indecat *ara de cele dou! #oli ale sale nrudite i recalcitrante4 ine+alitatea interre+ional! i tensiunile interetnice. Dup! moartea lui 3ito pro#lema musulman! din Gosnia-?er*e+o.ina i mai ales a al#ane"ilor din Toso.o au nlocuit #eli+eran*a croat! n calitate de cea mai fle1i#il! e1presie
122

a #olii cronice etno-na*ionale a Iu+osla.iei. ntre anii ['> i [(> propor*ia musulman! a popula*iei din Gosnia-?er*e+o.ina a crescut de la apro1imati. 3>J la peste'>J restul fiind sr#i i croa*i ntr-un raport de ,U% dar ce a fost mai important7 musulmanii au nceput s! contienti"e"e faptul c! repre"int! o entitate separat! care are ne.oie de un statut aparte. Pro.ocarea cea mai serioas! la adresa politicii na*ionale iu+osla.e a fost ridicat! de noua emancipare a al#ane"ilor din Toso.o care nu numai c! au cl!tinat delicata #alan*! interrepu#lican! a sistemului federal7 ci au pus su# semnul ntre#!rii slo+anul comunist potri.it c!ruia pro+resul economic calmea"! nemul*umirile etno-na*ionale. n urma +ra.elor re#eliuni din noiem#rie %&0( Gel+radul a ac*ionat cu toat! fermitatea pentru a m#un!t!*i situa*ia economic! din Toso.o i a-i promo.a n po"i*ii de autoritate pe al#ane"i. /ceste m!suri au potolit tensiunile pentru apro1imati. un deceniu pentru a i"#ucni i mai .iolent n prim!.ara anului %&(% cnd a fost necesar! inter.en*ia armatei federale pentru a st!pni situa*ia. /l#ane"ii nu cereau secesiunea ci doar pro.incia s! de.in! repu#lic! i nu pro.incie autonom!. S-a a=uns la o n*ele+ere care a re"ol.at doar aparent pro#lema datorit! sc;im#!rilor n raportul demo+rafic unde al#ane"ii a.eau o rat! a natalit!*ii mult superioar! sr#ilor care7 n declin i p!r!seau +ospod!riile din Toso.o pentru a mi+ra n centrul Ser#iei 8unde po.estirile lor strneau .aluri de furie8.$ F,23). /ceast! pro#lem! nere"ol.at! .a fi 8fitilul8 +ra.elor incidente interetnice de mai tr"iu. Polonia n timpul 8domniei8 lui -. IiereB .a declana o sara#and! a mprumuturilor e1terne din 6est i -st7 f!r! consecin*e n e.olu*ia economic! a *!rii. Practic masi.ele mprumuturi so.ietice i occidentale care s-au re.!rsat n Polonia de-a lun+ul anilor [2> au fost n mare parte irosite7 ele su#.en*ionnd 8doar o or+ie de consumatorism7 corup*ie i in.esti*ii ;iperoptimiste7 +randioase7 necoordonate i n consecin*!7 a#erante8$ F,(3). ntre %&2 i %&(> datoria pu#lic! s-a triplat de la 27' miliarde dolari la peste ,% miliarde7 rata de credit a Poloniei se apropia de epui"are. -fortul tardi. de retranare intern! a pro.ocat confu"ie i frustrare7 directorii unit!*ilor producti.e pomenindu-se prini ntre o#iecti.ele de la centru i nemul*umirile popula*iei. ntre+ul sistem tindea spre anar;ie. Tomitetul pentru /p!rarea <uncitorilor $T.E.R) a de.enit .rful de lance a nemul*umirilor sociale spri=init i de #iserica catolic!. 6alul de +re.e din .ara anului %&(> a adus nu numai o .ictorie istoric! a societ!*ii ci.ile asupra partidului comunist prin semnarea la 3% au+ust a unui acord ntre muncitori i +u.ern ci anun*a i sfritul erei comuniste n -uropa. Lec; Oalesa liderul +re.itilor de la IdansB a o#*inut din partea conducerii nu numai creteri salariale ci i dreptul le+al la +re.!7 dreptul de a or+ani"a sindicate independente7 scutite de controlul partidului7 eli#erarea de*inu*ilor politici etc. La 0 septem#rie partidul l-a nlocuit pe IereB cu S. Tania care n-a reuit nici el s! atenue"e situa*ia. Solu*ia pentru c*i.a ani a
123

fost o dictatur! militar! mascat!7 cu +eneralul Laru"elsBi n fruntea statului i a partidului. Dac! marasmul economic al Poloniei din anii [2> a=utase la sfidarea re+imului comunist de c!tre popula*ie n Un+aria aceluiai deceniu pro+resul i refacerea economiei au ser.it la sta#ili"area i m!rirea accepti#ilit!*ii re+imului comunist. Tadar a c!utat s! o#*in! acceptarea pra+matic! a +u.ernului lui de c!tre societatea un+ar!7 pa calea pro+resului economic i tiin*ific a#*inndu-se s! insiste pentru le+itimarea ideolo+ic! a sistemului comunist. Lo+ica lui Tadar a dus la o serie de reforme care n-au afectat rolul de conduc!tor al partidului i locul i rolul *!rii n #locul comunist. / luat m!suri decentrali"atoare7 ino.a*ii orientate spre pia*!7 adapt!ri ale ntreprinderilor n spiritul pri.ati"!rii i concesii n domeniul li#ert!*ilor ci.ile care i-au adus Un+ariei aprecieri pe plan interna*ional. Ce;oslo.acia7 su# Iusta. ?usaB7 contrasta cu ener+ica Un+arie a lui Tadar. Dei cei doi lideri a.eau acredit!ri ini*iale similare - amndoi comuniti din 8ile+alitatea local! care c!"user! .ictime ale terorii staliniste din anii [ > i ulterior amndoi au accedat la putere su# auspicii so.ietice - atitudinile i politicile lor s-au caracteri"at printr-o acut! di.er+en*!. Ri+id unde Tadar se ar!ta fle1i#il I.?usaB a preferat cu consec.en*! re*etele do+matice n locul riscurilor e1perimentale. /stfel c! n anii [2> societatea ce;oslo.ac! a intrat ntr-o perioad! de sta+nare. Re+imului ?usaB i lipsea att 8.i+oarea ade.!ratului totalitarism7 ct i elanul reformismului real8. Din acest moti.7 s-a sim*it foarte amenin*at de eferfescen*a Solidarit!*ii din Polonia n.ecinat! n anii %&(>-%&(%7 cnd7 in.ersnd rolurile din %&0(7 Pra+a a ndemnat <osco.a s! n!#ue aa "isa 8Contrare.olu*ie de la 6aro.ia8$ F,&&). Strate+ia intern! a re+imului ?usaB a fost caracteri"at! printr-un nalt +rad de sta#ilitate. Cu e1cep*ia ctor.a decese naturale7 ec;ipa care a preluat puterea n %&0(7 su# e+ida <osco.ei a r!mas aceeai pn! la sfritul anilor opt"eci7 de.enind o oli+ar;ie osificat!. 3otui7 pe la sfritul anilorY2> apare n societatea ci.il! o reac*ie la conser.atorismul politic. Carta [22 $fondat! n ianuarie %&22) i Comisia pentru /p!rarea celor Persecuta*i pe Nedrept $ntemeiat! n %&2(). /cestea cereau respectarea drepturilor omului i cele ci.ile7 i re"ol.area unor +ra.e pro#leme economice etc. Gul+aria a fost sin+ura *ar! comunist! din #locul so.ietic al c!rei re+im n-a c!"ut niciodat! n ispita de a sfida ;e+emonia so.ietic! sau de a de.ia de la do+mele mar1iste. n %&2% liderul comunist #ul+ar 3.Li.Bo. s-a sim*it ndea=uns de ncre"!tor i si+ur pe sine pentru a nlocui aa-"isa Constitu*ie Dimitro. din decem#rie %&'2 cu una nou! care a ridicat statutul ideolo+ic al *!rii la acela de 8stat socialist87 identifica e1plicit partidul comunist ca autoritate de +u.ernare i cita prietenia cu URSS ca principiu c!l!u"itor. Cu acest prile= 3. Li.Bo. a de.enit i ef al statului. n %&2& liderul #ul+ar a introdus o imita*ie a noului mecanism economic un+uresc fa.ori"nd loturile *!r!neti pri.ate i in.itnd in.esti*iile apusene anterior refu"ate cu dispre*.
124

Gul+aria a o#*inut o rat! #un! de de".oltare ns! acestea n-au putut s! atenue"e racilele de sistem7 ale comunismului. <arele parado1 al e.olu*iei re+imului de la Gucureti dup! anii [2> a fost c! proasta administrare a tre#urilor interne ale Romniei contrasta foarte puternic cu modul n care a dus politica e1tern!. La nceputul anilor [2> N.Ceauescu se #ucura de respectul pe care comunitatea interna*ional! i le acordase n %&0(7 iar el le-a e1ploatat la ma1imum. Aaptul c! Romnia era folositoare Eccidentului din punct de .edere politic ca 8+;impe8 n 8coasta <osco.ei8 l-a determinat pe acesta s!-i fac! liderului romn tot mai insistent curte. -dificator este +estul politic al preedintelui Ni1on de a .i"ita Romnia n au+ust %&0& iar preedintele Ceauescu a .i"itat SU/ n octom#rie %&2>. /u urmat o serie de fa.oruri economice. n %&2%7 Romnia a fost primit! n /cordul Ieneral pentru 3arife i Comer* $I/33) iar n %&2, a fost acceptat! n A<I i GIRD. De"ilu"ia romnilor n politica intern! a fost le+at! de 8minire.olu*ia cultural!8 declanat! dup! .i"ita liderului comunist n Coreea de Nord i C;ina $%&2%) i eecul economiei romneti prins! pe picior +reit din punct de .edere al strate+iilor de de".oltare de ocurile petroliere de la mi=locul anilor [2> i nceputul deceniului nou!. Inter.en*ia direct! a secretarului +eneral n or+ani"area i conducerea economiei prin 8.i"itele de lucru8 periodice a dus la perpetue a=ust!ri ale politicii i practicii economice care-i n!uceau pe conduc!torii de intreprinderi i pe muncitori7 a.nd un efect opus celui dorit i a sfrit prin ineficien*!. La acesta s-a ad!u+at i ;ot!rrea preedintelui romn de a 8sfida Eccidentul n decem#rie %&(, prin declara*ia c! .a pl!ti datoria e1tern! pn! n %&&>8 $0F% %). Pentru a reali"a acest lucru a introdus un re+im de austeritate f!r! e+al n istoria re+imurilor comuniste est-europene cu cartelarea i ra*ionali"area produselor alimentare i a ener+iei electrice. Epo"i*ia fa*! de m!surile i ineficien*a re+imului au condus la o serie de +re.e la nceputul anilor [(>. <inerii din apte mine metalifere din "ona <aramureului care au declanat o +re.! n septem#rie %&(37 n semn de protest fa*! de noua le+e a salari"!rii. 3rei ani mai tr"iu o +re.! au f!cut i muncitorii de la Aa#rica de maini +rele din Clu=-Napoca. La %0 fe#ruarie %&(2 o mie de an+a=a*i de la u"inele 8Nicolina8 din Iai au protestat mpotri.a sc!derii salariale. 3ul#ur!ri semnificati.e au fost semnalate i n alte "one ale *!rii. Re+imul comunist intrase i n Romnia n fa"a sa final!. Sfritul 8erei maoiste8 n C;ina a fost marcat de o lupt! acer#! pentru putere ntre o te;nocra*ie ncarnat! de M;ou -nlai i apoi de Den+ Xiaopin+ i o tendin*! e1tremist! repre"entat! de 8#anda celor patru8. mpotri.a lui M;ou -nlai i a curentului reformator care domnea al X-lea Con+res al partidului din au+ust %&237 radicalii maoiti au decis s! lupte mpotri.a 8curentului8. 6ictoria lui M;ou -nlai este concreti"at! la cea de-a patra /dunare Na*ional! Popular! reunit! n %&2 care decide s! ia m!suri pentru 8moderni"area att a a+riculturii7 industriei i ap!r!rii na*ionale ct i a tiin*ei
125

i te;nicii de o manier! care s! duc! economia c;ine"! pe primul loc n lume8.$&F,> ) Lupta pentru putere s-a reluat7 n C;ina7 dup! moartea lui M;ou -nlai n ianuarie %&20. n anul %&2( linia pra+maticului Den+ Xiaopin+ a cti+at definiti. iar C;ina s-a lansat ntr-o er! de profunde reforme economice care .or conduce *ara la sc;im#!ri fundamentale. /u fost a#andonate o serie de principii mar1iste i s-a operat o desc;idere treptat! c!tre capitalurile i te;nicile Eccidentale. /ceste reforme pra+matice - cum a fost de e1emplu decolecti.i"area a+riculturii - au pus n mare m!sur! c;estiunea fundamental! a caracterului socialist al economiei. /ceast! societate c;ine"! mai preocupat! de moderni"are i de m#un!t!*iri de ordin material dect de ideolo+ie a r!mas oficial socialist!. Reformele politice ale erei Den+ Xaopin+ au fost moderate i s-au limitat la o restructurare a aparatului administrati. al *!rii cu scopul de a-l face mai eficient $%&2>) i la o reec;ili#rare a raporturilor partid-stat n %&(,. Relati.a li#erali"are a re+imului nu .a mer+e pn! la acceptarea unei .erita#ile sc;im#!ri4 democrati"area. GIGLIEIR/AI6ladimir 3ism!neanu7 5ein)entarea politicului/ Europa rsritean de la *talin la Ha)el7 Iai7 %&&2. Pierre <il"a7 Ser+e Gerstein7 Istoria secolului ../ umea 6ntre r4(oi i pace/ 194=-19#3. Gucureti7 %&((. Prof. uni.. dr. Morin Mamfir7 Istoria uni)ersal contemporan7 .ol.II7 Gucureti7 %&&&. /ndre Aontaine7 Istoria r4(oiului rece/ .ol. II7 Gucureti. %&&,. Losep; Rot;sc;ild7 Istoria politic a Europei centrale i de Est dup al doilea r4(oi mondial, Gucureti7 %&&2. Dennis Deletant7 5om1nia su( re2imul comunist7 Gucureti7 %&&2. /natol Petrencu7 Istoria uni)ersal/ Epoca contemporan7 C;iin!u7 %& . 3itu Ieor+escu7 5om1nia 6n istoria Europei secolului .. 194=-199</ Gucureti7 %&&,. Pierre <il"a7 Ser+e Gerstein7 Istoria secolului .., dup 19#3/ Gucureti7 %&&(.

126

-6ELUXI/ LU<II / PES3CELENI/LIS<

3R-I/ 4

D-

L/

D-CELENIM/R-

L/

%.CRIM/ DE<IN/XI-I CELENI/L9ntre cele dou! r!"#oaie mondiale7 e.olu*ia colonialismului era acceptat! f!r! prea mari pro#leme de ma=oritatea popula*iei. /scensiunea i creterea popularit!*ii for*elor politice na*ionale din cadrul dominioanelor au condus la punerea su# semnul ntre#!rii a sistemului colonial. -.olu*ia imperiului #ritanic spre formarea ]Comman@ealt;-ului na*iunilor^ a fost marcat! de sl!#irea rela*iilor politice cu dominioanele i de o tentati.! de restrn+ere a le+!turilor economice n cea mai mare colonie a Coroanei #ritanice7 India. ns!7 Londra a ntmpinat re"isten*a unui puternic curent na*ionalist condus de Iandlu. Aran*a a fost mai preocupat! s!-i men*in! autoritatea asupra imperiului f!r! s! ntreprind! reforme care s! .in! n ntmpinarea re.endic!rilor na*ionaliste. Primul r!"#oi mondial nu a pro.ocat o declanare a discu*iilor pe mar+inea temeiurilor domina*iei coloniale asupra popoarelor de peste m!ri. /cestea erau con.inse c! sunt ns!rcinate cu o misiune umanitar! i ci.ili"atoare. /spira*iile na*ionale ale popoarelor coloni"ate erau puse su# semnul ndoielii i ne+ate. Pentru omul politic #ritanic7 de e1emplu7 militantul na*ionalist indian Iand;i nu era dect un ]fac;ir pe =um!tate de"#r!cat^ $,F,((). n aceast! perioad! prin scrierile politice7 sociolo+ice i c;iar literare s-a ela#orat o ade.!rat! doctrin! a coloni"!rii care =ustifica pe temeiuri economice7 istorice i morale7 domina*ia european! asupra altor continente. Dac! aceasta a fost dominan*a +ndirii europene la ni.elul elitelor tre#uie ar!tat totui c! dup! nc;eierea primei confla+ra*ii mondiale apar .oci care pun n discu*ie termenele domina*iei coloniale. /ndre IidV denun*! a#u"urile coloniale n cartea sa ]C!l!torie n Can+o^ $%&,(). Ideile lansate de preedintele american O. Oilson7 crearea Societ!*ii Na*iunilor care a nscris n C;arta sa principii +eneroase7 destr!marea imperiilor austro un+ar7 otoman7 *arist i deser.irea procesului de afirmare na*ional! n -uropa au fa.ori"at apari*ia mic!rilor de eli#erare na*ional! n colonii. La ori+inea acestor mic!ri s-au aflat intelectuali7 func*ionari i oameni de afaceri forma*i cu uni.ersit!*i europene4 Iand;i7 Ne;ru n IndiaF Gour+ui#a n 3unisiaF SoeBarno n Indone"ia7 Aer;at /##as n /l+eria. n prima fa"! aceste mic!ri nu i-au propus s! rup! total le+!turile cu metropola ci doar reforme de esen*! n domeniul economic i social. Supunnd mperiul #ritanic la un efort de r!"#oi c!ruia i-a f!cut cu +reu fa*! prima mare confla+ra*ie a secolului XX a su#minat coe"iunea acestuia. <etropola a fost o#li+at! s!-i asocie"e dominioanele la efortul de r!"#oi. Pentru a o#*ine participarea lor7 cu aproape , milioane de com#ata#*i7 Londra a tre#uit s! efectue"e7 o rea=ustare a rela*iilor constitu*ionale ntre p!r*ile componente ale imperiului $,F,&>). /sfel c! la Conferin*a de Pace
127

dominioanele .or face fi+ur! de state aproape independente. Unele dintre ele .or lua atitudini care f!ceau not! aparte fa*! de Aorei+n Effice. la Conferin*a imperial! din %&,0 lordul Galfour a +!sit o formul! accepta#il! - Gritis; Common@ealt; of Nations - prin care se sta#ilesc noi raporturi ntre <etropola i Canada7 Noua Meeland!7 /ustralia7 Irlanda i Uniunea Sud /frican!. Le+!turile care se .or men*ine .or fi aproape sim#olice. Nu acelai statut l .a primii India. Prin ]India /ct^ din %&%& aceasta a primit o mic! autonomie la ni.elul condi*iilor pro.inciale dei n %&%27 s-au promis institu*ii capa#ile s! reali"e"e o +u.ernare responsa#il!. Deasemenea7 indienii care participaser! la efortul de r!"#oi cu aproape un milion de oameni7 .or intensifica micarea de eli#erare na*ional!7 marcat! prin ac*iuni de nesupunere ci.ic! i de protest. 9n Aran*a tema imperial!7 dup! nc;eierea primului r!"#oi mondial7 este e1altat! constant n mass media. Dealtfel imperiul colonial france" atin+e e1tinderea ma1im! acum4 %, milioane de Bmf i peste 2> de milioane de locuitori. <etropola a sta#ilit peste tot un re+im de administrare decent! ce puteau s! *in! n adormire na*ionalismele din imperiul s!u. 3otui ntre cele dou! r!"#oaie mic!ri na*ionaliste apar i se de".olt! i la imperiul colonial france". Ideile liderului na*ionalist c;ine1 Sun :at- Sen au o mare influen*! n Indoc;ina. n %&,2 a fost creat un partid na*ional .ietname" dup! modelul celui c;ine". n %&3> N+uCen /l euae $.iitorul lider comunist cunoscut su# numele ?o Si <in ) a fondat partidul comunist .ietname" care a.ea ca o#iecti. lupta pentru eli#erare de su# domina*ia france"! i o#*inerea independen*ei. 9n <aroc n %&%& micarea na*ionalist! i .a lua sim#olic denumirea de Destour $Constitu*ia). Na*ionalitii .or intreprinde o serie de re.olte mpotri.a domina*iei coloniale4 contra spaniolilor $%&,>-%&,') i apoi mpotri.a france"ilor $%&, -%&,0). la fel de acti.! .a fi i micarea na*ionalist! condus! de Aer;at /##as n /l+eria. Nemul*umirile din Li#an i Siria au m#r!cat forme .iolente. n au+ust %&, au a.ut loc re.olte care au fost reprimate se.er de c!tre +eneralul Sarrail i ordinea a fost resta#ilit! a#ia n anul %&,2 $'F%,%). Siria i Li#anul .or primi7 n urma acestor mic!ri constitu*ii care .or re+lementa .ia*a pu#lic! i politic! n aceste *!ri i promisiunea c! .or o#*ine independen*a n urm!torii trei ani. C!derea Arontului popular de la putere n Aran*a a f!cut ca aceste promisiuni s! nu se materiali"e"e. Dac! n perioada inter#elic! imperiul colonial france" pare #ine articulat n alc!tuirea sa i aparent calm nu aceai situa*ie s-a ntmplat cu imperiul #ritanic care a fost o#li+at s! accepte7 n cele din urm!7 independen*a unor colonii. Dup! e.enimentele din %&%& cnd /f+anistanul a atacat India Gritanic!7 Londra pierde controlul asupra acestei *!ri. n urma unei ne+ocieri foarte dificile7 Londra face o declara*ie prin care proclam! sfritul protectoratului #ritanic asupra -+iptului $fe#r.%&,,). /cesta nu a nsemnat i independen*a *!rii dar s-au pus #a"ele unui acord care .a re+lementa .ia*a
128

politic! a -+iptului i natura raporturilor cu <area Gritanie. /ceasta .a fi o#*inut! n %&30 prin tratatul semnat la Londra n sc;im#ul pre"en*ei trupelor #ritanice de-a lun+ul Canalului de Sue" 7 punct strate+ic de interes .ital pentru <area Gritanie. /ra#ia Saudit!7 n sc;im#7 i-a o#*inut independen*a prin tratatele semnate la ,> mai %&,2. 9n ceea ce pri.ete IraBul7 en+le"ii s-au confruntat cu o mare r!scoal! n re+iunea -ufratului i"#ucnit! ca urmare a impunerii pe tronul *!rii a re+elui Aaisal alun+at de france"i din Siria. n urma ne+ocierilor +u.ernul iraBian a acceptat pe Aaisal n sc;im#ul creerii unui re+at ereditar. n %&,& naltul comisar #ritanic pentru IraB7 Sir Iirl#ert7 a propus +u.ernului iraBian un tratat prin care *ara de.enea independent! i putea s! adere la Li+a Na*iunilor. 3ratatul a fost semnat n %&3> ns! prin acesta /n+lia i men*inea controlul i influen*a7 deoarece a.ea permisiunea de a men*ine #a"e militare iar n timp de r!"#oi putea folosi teritoriul iraBian. n plus a.ea i controlul asupra e1ploat!rii petrolului iraBian. 3ransiordania re+iune cu apro1imati. ,>>.>>> de locuitori detaat! de Palestina de +u.ernul #ritanic n anul %&,, o#*ine independen*a prin acordul semnat la ,> fe#ruarie %&,( cu condi*ia de a instaura un re+im politic constitu*ional i de urma Londra n politica e1tern! i economic!. Interesele petroliere cunosc n perioada inter#elic! o cretere rapid! n orientul <u=lociu. Lun+ii domina*ii turceti i mai scurtei tutele franco-#ritanice le .a succede o nou! form! de imperialism4 cel al marilor companii petroliere en+le"e i americane care i .or mp!r*i prospectarea i e1ploatarea aurului ne+ru din re+iune. /cest fapt .a cunoate o intensitate i mai mare dup! cel de-al doilea r!"#oi mondial cnd practic forma clasic! a colonialismului dispare dar este nlocuit! cu una nou!. ,. <ISC/R-/ D- -LIG-R/R- 9N PRI<II /NI DUPR 9NC?-I-R-/ C-LUI D--/L DEIL-/ RRMGEI <ENDI/L /pari*ia procesului de decoloni"are dup! nc;eierea celei de-a doua confla+ra*ii mondiale a fost unul din fenomenele care au marcat pe termen lun+ istoria secolului XX. Decoloni"area i re.olu*ia au modificat spectaculos ;arta politic! a +lo#ului. Num!rul de state independente din /sia7 recunoscute pe plan interna*ional a crescut de cinci ori . n /frica7 unde n %&3& era un sin+ur stat li#er7 acum erau cinci"eci. C;iar i n /merica7 remarc! -ric ?as#a@im7 unde decoloni"area timpurie din secolul al XIX-lea a.usese drept re"ultat apari*ia a .reo dou!"eci de state li#ere7 acum s-au mai ad!un+at .reo "ece. $%F'>>) Decoloni"area7 n*ele+nd prin aceasta pr!#uireaea domina*iei coloniale a fost n primul rnd o consecin*! ma=or! a celui de-al doilea r!"#oi mondial dar i re"ultatul luptei de eli#erare a popoarelor asuprite i al afirm!rii n sistemul rela*iilor interna*ionale a unor principii morale i democratice. n
129

acest sens7 un rol de ma1im! importan*! l-au a.ut principiile lansate prin Cart;a /tlanticului. /rticolul 3 al C;artei men*iona4 ] -i $Roose.elt i C;urc;ill - n.a) respect! dreptul ce are fiecare popor de a ale+e forma de +u.ern!mnt su# care .rea s! tr!iasc!F ei doresc s! fie redate drepturile su.erane i li#erul e1eci*iu de +u.ernare celor care au fost pri.a*i de ele prin for*!^ $,F 3,3). /stfel <area Gritanie este ne.oit! s! propun! din %&''7 un statut de independen*! Indiei. n /frica de Nord intrasi+en*a metropolei radicali"ea"! i consolidea"! curentele na*ionaliste ostile pre"entei france"e. /frica nea+r!7 care a contri#uit masi. la efortul de r!"#oi7 s-a ar!tat sensi#il! la discursurile eli#eratoare ale ENU. /nticolonialismul a pro+resat din %&' 7 impulsionat din moti.e diferite de cele dou! superputeri care s-au confruntat n perioada r!"#oiului rece - SU/ i URSS. 3reptat edificiul colonial #ritanic s-a surpat7 c;iar dac! Londra a reuit s! men*in! cea mai mare parte a fostelor sale posesiuni n cadrul Comman@ealt;-ului. Dac! Aran*a n-a reuit s! e.ite decoloni"area f!r! .!rs!ri +rele de sn+e7 Indone"ia s-a eli#erat de su# domina*ia olande"!7 de e1emplu7 ntr-un mod mai pu*in sn+eros. Primele seisme care .or anun*a destructurarea sistemului colonial snt percepute de opinia pu#lic! i lumea politic!7 n special7 nc! din perioada de sfrit a r!"#oiului mondial. n /sia de Sud - -st dup! nfrn+erea Laponiei7 europenii nu mai reuesc s! resta#ileasc! ordinea anterioar! ocup!rii statelor din "on! de c!tre militarismul =apone". India7 dintre toate coloniile /siei7 cerea drepturi de consultare i repre"entare n deci"iile care o pri.eau nc! de la i"#ucnirea conflictului. Partidul Con+resului din India a reproat <arii Gritanii de a fi trt *ara n r!"#oi f!r! ca repre"entan*ii acesteia s! fi fost consulta*i. 9n /frica de Nord i orientul /propiat r!"#oiul a reacti.at mic!rile na*ionaliste ai c!ror lideri se impun tot mai pre+nant n fruntea luptei de eli#erare na*ional!. n /frica nea+r! apar elite capa#ile s! impun! puterilor coloniale reconsiderarea raporturilor metropol! - colonie. 9n /SI/7 aa cum s-a men*ionat7 procesul de eli#erare material! s-a consolidat. n India n timpul conflictului mondial s-au format dou! curente4 cel al lui Iand;i7 fa.ora#il unei cola#or!ri cu Laponia n sc;im#ul proclam!rii imediate a independen*eiF cel care a.ea n fruntea sa pe Ne;ru7 parti"an al luptei anti=apone"e i al amn!rii c;estiunii independen*ei pn! dup! sfritul r!"#oiului. 9n noiem#rie %&' 7 n India au a.ut loc ale+eri care au di.i"at lumea politic! ns! acestea n-au afectat lupta anti#ritanic! . n aceste condi*ii +u.ernul de la Londra a dat pu#licit!*ii7 dup! conferin*a de la Simla $iulie %&' )7 o declara*ie n care se preci"au condi*iile trecerii Indiei de la situa*ia de colonie la cea de dominion. Un moment semnificati. pri.ind .iitorul Indiei l-a repre"entat declara*ia f!cut! de L. Ne;ru n /dunarea Constituant! re"ultat! n urma ale+erii din iunie %&'07 prin care a su#liniat necesitatea
130

independen*ei pentru India. La 3 iulie %&'2 parlamentul en+le" a .otat /ctul de independen*! pentru India. La % au+ust India i PaBistanul au fost declarate dou! state independente n cadrul Comman@eat;-ului. n %&'( s-a pu#licat proiectul de Constitu*ie ce .a fi .otat n anul urm!tor. /dunarea Constituant! a ;ot!rt ca India s! r!mn! n cadrul Imperiului Gritanic. primul preedinte al Indiei a fost Sri Ra=endra Prasad. Unul din o#iecti.ele cele mai importante ale noului stat independent a fost nl!turarea domina*iei str!ine din unele teritorii indiene $3F3,2). /stfel printr-un acord cu Aran*a semnat la ,( mai %& 0 au reintrat n componen*a statului Indian Pondic;errC7 TariBal7 Lenan i <a;e. Dei Portu+alia s-a opus7 n cele din urm! teritoriile4 Ioa7 Daman i Dea au fost eli#erate. Popula*ia musulman! din fosta colonie India s-a constituit n ntr-un stat nou PaBistanul $%' au+ust %&'2). Dup! separarea de Uniunea Indian! e.olu*ia PaBistanului a fost contradictorie i comple1!. Dup! mai mul*i ani de fr!mnt!ri politice interne s-a reuit adoptarea unei Constitu*ii $ , martie %& 0) care a pus #a"ele unui stat musulman federati. n frunte cu +eneralul IsBander <r"a. Pe fondul luptei pentru autonomia Gen+alului i a inter.en*iei Indiei in disput! se a=un+e la r!"#oiul de %3 "ile n urma c!ruia pe ;arta /siei mai ap!rea la %0 decem#rie %&2% un stat independent - Repu#lica Popular! Gan+lades; -. 9n /sia de Sud7 <area Gritanie a ncercat s! re"ol.e pro#lemele cerute de popula*iile aflate su# domina*ia ei dar f!r! s! mea+r! pn! la cap!t. Dei n decem#rie %&'0 +u.ernul #ritanic a reuit s! impun! un statut de autonomie Girmaniei7 elitele politice din aceast! *ar! continu! lupta i la %2 octom#rie %&'2 acesta este o#li+at s! recunoasc! independen*a noului stat4 Repu#lica Uniuni Girmane. /cest fapt a+it! spiritele n CeClon care repune n discu*ie planul Sansl#urC din %&' 7 care introducea7 de fapt7 Constitu*ia Gritanic! n insul!. Pentru a e.ita tensiunile Londra a proclamat auto+u.enarea complet! $dec.%&'2) pentru CeClon n cadrul Comman@alt;ului. Datorit! resurselor materiale pe care <alaCe"ia le de*inea7 $staniu7 cauciuc) +u.ernul #ritanic a f!cut tot ce-a fost posi#il pentru a-i men*ine controlul n aceast! *ar!. /stfel7 de a#ia n anul %& 2 a luat natere7 n urma unui lum+ conflict dintre na*ionaliti i administra*ia #ritanic!7 federa*ia <alaCe"ei. Un an mai tr"iu Sin+apore o#*ine autonomia. <ai +reu s-a o#*inut independen*a Indone"iei. Dup! capitularea Laponiei7 eful partidului na*ional din Indone"ia a proclamat independen*a *!rii $%2 au+ust %&' ). Preocupat! de a-i men*ine interesele n ar;ipela+7 Elanda a or+ani"at dou! ]opera*iuni de poli*ie^ mpotri.a tinerei repu#lici $3F%30). Prin acordurile din %0 noiem#rie %&'0 olande"ii au recunoscut noul re+im din insule $Lara i Sumatra) i au admis constituire Statelor Unite ale Indone"iei7 asociate Elandei. Nemul*umit! de re+imul din *ar!7 Elanda .a inter.eni succesi. n Lara i Sumatra $iulie %&'2 i ianuarie %&'(). Inter.en*ia
131

ENU dar i a celor dou! superputeri URSS i SU/ o#li+! Elanda s! accepte n decem#rie %&'& independen*a Statelor Unite ale Indone"iei $'F 3>) . Statele din Indoc;ina i-au o#*inut independen*a n urma unor r!"#oaie dure i de lun+! durat!. La ?anoi7 pe , septem#rie %&' 7 a fost proclamat! Repu#lica Democratic! 6ietnam. Un +u.ern su# preeden*ia lui ?o-Si-<in7 su# protec*ie american! l silete pe mp!ratul Gao Dai s! a#dice. Peste pu*in timp en+le"ii au ocupat sudul *!rii7 iar trupele +eneralului C;ian+ Tai S;i - nordul. Aran*a inter.ine i ea i propune o solu*ie politic! crearea unui stat alc!tuit din Coc;iac;ina7 Cam#od+ia i Laosul su# su.eranitate france"!. Iu.ernul 6ietmin-ului nu accept! compromisul7 decid independen*a. Se declana"! un r!"#oi de decoloni"are. Arance"ii de*ineau oraele i cea mai mare parte a re+iunilor .itale ale *!rii. 6ietnamul duce un r!"#oi de +ueril! o#*innd n cele din urm!7 controlul asupra unor importante re+iuni $ F'>). Aran*a a c!utat s! +!seasc! o personalitate non comunist! n 6ietnam capa#il! s! atra+! n =urul ei ma=oritatea popula*iei i care s! accepte ]Compromisul^. /cesta s-a +!sit n persoana fostului mp!rat Gao Dai. Prin acordurile de la dY /lon+ Aran*a acorda independen*a $ iunie %&'(). /cordurile similare s-au semnat i cu Laosul i Com#od+ia7 recunoscute ca asociate $'F 3,). 9ncepnd cu %& >7 conflictul s-a interna*ionali"at. C;ina inter.ine n a=utorul +u.ernului .ietname". /cesta declanea"! opera*iuni ofensi.e de mare amploare. n %& , +eneralul Iiap nfrn+e trupele france"e din 3onBin7 /nnam i Lass. n aprilie %& 3 este ncercuit! delta 3anBine"!. 3rupele france"e7 c;iar i cu a=utorul acordat de SU/7 nu pot re"ista. nfrn+erea i de"inte+rarea ] Uniunii Arance"e^ din Indoc;ina nu poate fi e.itat!. /cordurile semnate n iulie %& ' la Iene.a de preedintele Consiliului Pierre <endes Arance pun cap!t r!"#oiului. 6ietnamul a fost mp!r*it n dou! state4 la Nord de paralela de %2 ] Repu#lica Democratic! 6ietnamF la sud un +u.ern prooccidental condus de N+o - Din; Diens. /u fost pre.!"ute ale+eri pentru %& 0 care s! permit! popula*iei s! se pronun*e n le+!tur! cu unificarea *!rii. Laosul i Com#od+ia au de.enit independente. n anii urm!tori7 ncepnd cu %& 2 ntre cele dou! 6ietnam-uri ca i n Laos i Cam#od+ia a nceput un r!"#oi ci.il ntre comuniti sus*inu*i de URSS i na*ionaliti prooccidentali. Cnd au de#arcat n insula Lu"on7 n ianuarie %&' 7 trupele americane au +!sit .aste teritorii eli#erate de su# ocupa*ia =apone"!7 de for*ele filipine"e. *ara era scindat! n dou! curente4 comunist i na*ionalist. Dup! ce Con+resul SU/ a sta#ilit rela*ii econimice i a proclamat independen*a Ailipinelor $aprilie %&'0) parlamentul dominat de li#erali a proclamat independen*a ale+nd n fruntea statului pe <anuel Ro1as. Aor*ele controlate de comuniti i nemul*umite de tratamentul acordat *!rii de c!tre SU/ $tratament e+al cu al filipine"ilor n e1ploatare a resurselor7 #a"e militare pe timp de & ani7 etc.) au declanat lupte mpotri.a +u.ernului. /cesta a
132

desf!urat7 cu succes o ofensi.! ]Epera*ia celor patru trandafiri^ care s-a nc;eiat n %& 3 cu nfrn+erea comunitilor. 9n /ARIC/ pr!#uirea sistemului colonial a m#r!cat forme diferite i s-a caracteri"at prin comple1itate. -+iptul dup! nfrn+erea for*elor a cunoscut cretere furtunoas! a luptei pentru cucerirea independen*ei.Conducerea luptei o a.ea Arontul Na*ional. n perioada %&' - %& % au a.ut loc ample demonstra*ii mpotri.a en+le"ilor. 3ensiunile au crescut considera#il n timpul r!"#oiului israelian $mai %&'( - fe#ruarie %&'&) cnd au loc mari manifesta*ii care au continuat i ulterior. n aceste condi*ii parlamentul e+iptean a pus n discu*ie la ( octom#rie %& % clau"ele 3ratatului din %&30 i acordurile din %(&& pri.ind condominismul asupra Sudanului. /ceast! ac*iune a declanat o .erita#il! cri"!. /n+lia a declarat c! refu"! s! ia n considerare o denun*are unilateral! a acordurilor i a trimis nt!riri n -+ipt. SU/7 Aran*a 7 /n+lia i 3urcia au propus crearea unei for*e comune pentru ap!rarea Sue"ului. -+iptul a refu"at planul i situa*ia p!rea f!r! ieire $'F %3). -+iptul a denun*at pe % octom#rie %& % tratatul din %&30 i acordurile din %(&& iar AaruB s-a intitulat re+e al -+iptului i al Li#anului. /n+lia a inter.enit n for*!. Proteste i ciocniri de strad! care au culminat cu o lupt! n.erunat! desf!urat! la Ismailia $, ian %& ,) soldat! cu mor*i i r!ni*i. Re+ele AaruB a ncercat s! tempere"e situa*ia demi*nd +u.ernul. ncerc!rile urm!toarelor ase +u.erne de a ] normali"a^ situa*ia au euat. 9n aceste mpre=ur!ri or+ani"a*ia ]Efi*erii li#eri^ au dat o lo.itur! de stat $,0 iulie %& ,) i au preluat puterea. La %( iunie a fost a#olit! monar;ia i s-a proclamat repu#lica n frunte cu +eneralul <a;omed Na+ui#7 ns! ade.!rata conducere o a.ea Iamal /ldel Nasser. La %& octom#rie %& ' s-a semnat acordul e+ipteano-en+le" prin care se anula 3ratatul din %&30 i se proclama retra+erea for*elor #ritanice pn! n %& 0. Dup! eli#erarea 3unisiei de su# ocupa*ia trupelor italo-+ermane Aran*a ncercat s! o readuc! la statutul anterior cednd doar la unele reforme minore. n aceast! situa*ie la nceputul anului %& , s-a declanat o puternic! +re.! +eneral! cu caracter insurec*ional. n fa*a re"isten*ei tunisiene Aran*a a semnat un acord cu +u.ernul tunisian prin care i se acord! autonomie7 Parisul e1ercitnd n continuare controlul asupra pro#lemelor ap!r!rii na*ionale i a politicii e1terne. Popula*ia n-a fost mul*umit! cu oferta Aran*ei i demonstra*iile au continuat. n urma unor noi tratati.e cu Parisul la ,> martie %& 0 s-a semnat protocolul cu pri.ire la independen*a 3unisiei. 3ratatul din %((% i %((3 pri.ind protectoratul france" asupra *!rii au fost anulate 3unisia de.enind un stat independent. La %, noiem#rie acelai an 3unisia a fost primit! n ENU. 9n <aroc lupta pentru eli#erare na*ional! s-a declanat nc! din perioada ocupa*iei ;itleriste cnd patrio*ii marocani au luptat cot la cot cu france"ii mpotri.a /1ei. ns! cnd Partidul Independen*ei din <aroc a cerut la
133

%% ianuarie %&'' lic;idarea protectoratului france"7 instaurarea unei monar;ii constitu*ionale i intrarea *!rii n ENU7 france"ii au declanat represiunea. 9n aprilie %& % s-a creat Arontul Na*ional <arocan7 care a condus la amplificarea luptei anticoloniale. Re"identul Arance" n <aroc a luat m!suri ener+ice. / detronat pe re+ele <a;omed al 6 lea e1ilndu-l i a di"ol.at +u.ernul nlocuindu-l cu unul docil. Lupta mpotri.a france"ilor a continuat i Parisul a fost o#li+at s! nc;eie la , noiem#rie %& unele acorduri cu <arocul pe #a"a formulei ] independen*! n interdependen*!^. 3ratati.ele ulterioare au condus la semnarea declara*iei de independen*! a <arocului $, martie %& 0). Peste cte.a s!pt!mni Spania a fost ne.oit! s! recunoasc! i ea independen*a <arocului. La % ianuarie %& 2 oraul 3an+er a fost inclus n componen*a <arocului7 nc;eindu-se lupta pentru independen*! i unificare. 9n /l+eria7 lupta de eli#erare na*ional! a cunoscut o intensificare dup! %&', cnd 0 de na*ionaliti al+erieni n frunte cu Aer;at /l#as au pu#licat <anifestul poporului al+erian prin care se cerea lic;idarea re+imului colonial. Instalarea la /l+er a Comitetului Arance" de -li#erare Na*ional! condus de +eneralul C;. de Iaulle au spul#erat ilu"iile al+erienilor. Iu.ernul pro.i"oriu france" a promis i s-a an+a=at la o serie de reforme cu caracter limitat $%&'')7 ns! al+erienii doreau reforme radicale. n prim!.ara anului %&' manifesta*iile antifrance"e i na*ionaliste au c!p!tat caracterul unor re.olte armate. Aran*a a inter.enit i pn! la %, mai acestea au fost n!#uite cu pierderi +rele din partea al+erienilor. 9n prim!.ara anului %&'0 lupta s-a intensificat prin crearea ]Uniunii Democratice a <anifestului /l+erian^ i a ]<ic!rii pentru 3riunful Li#ert!*ilor Democratice^7 care s-au an+a=at plenar n o#*inerea independen*ei. Constitu*ia adoptat! n toamna anului %&'07 potri.it c!reia /l+eria r!mnea unitate administrati.! a Uniunii Arance"e7 iar puterea apar*inea +u.ernatorului france"7 a nemul*umit i mai tare popula*ia. n decem#rie %&'2 n mun*ii Ta#Cliei i /ures s-au constituit primele +rupe de re"isten*! armat!. La %> octom#rie %& ' s-a creat Arontul de -li#erare Na*ional! condus de un Consiliu Na*ional al Re.olu*iei /l+eriene. R!scoala armat! se transform! n r!"#oi de eli#erare na*ional!. n toamna anului %& ia fiin*! /rmata de -li#erare Na*ional! care .a num!ra7 un an mai tr"iu7 peste 0>.>>> de oameni i .a controla circa o treime din teritorul al+erian. -uarea for*elor france"e n ac*iunea declanat! n toamna anului %& 2 .a produce o cri"! politic! n Aran*a i deteriorea"! po"i*ia interna*ional! a statului. Incapacitatea elitei pu#lice france"e de a solu*iona conflictul .a produce parali"ia institu*iilor7 c!derea celei de-a I6a Repu#lici Arance"e $%3 mai %& () i riscul unui r!"#oi ci.il n Aran*a $3F3%2). n aceast! situa*ie +eneralul de Iaulle re.ine n .ia*a politic!. Dup! .ictoria n ale+eri +aullistilor7 el este ales preedinte al celei de-a 6 a Repu#lici. Sarcina sa principal! a fost de a pune cap!t conflictelor din /l+eria. n septem#rie %& & +eneralul de Iaulle recunoate /l+eriei dreptul la autodeterminare iar n
134

iunie anul .iitor s-a pronun*at pentru desc;iderea tratati.elor cu +u.ernul pro.i"oriu al Repu#licii /l+eria. Primele ne+ocieri au euat. Deteriorarea po"i*iei interna*ionale a Aran*ei ca i intensificarea luptei desf!urate de /.-.N. au determinat Parisul s! reia ne+ocierile la ,> mai %&0%. La %( martie %&0, /l+eriei i s-a recunoscut independen*a. La ( octom#rie %&0, tn!ra repu#lic! a de.enit mem#r! a ENU. ,. LU<-/ / 3R-I/ 9N /NII RRMGEIULUI R-C9ncepnd cu epoca r!"#oiului rece *!rile care i-au c!p!tat independen*a dup! primul i cel de-al doilea r!"#oi mondial7 i fac tot mai sim*it! pre"en*a pe scena .ie*ii interna*ionale. Preocupate de a trece de la independen*! politic! la cea economic! i la de".oltare autonom! statele sc!pate de domina*ia colonial! s-au or+ani"at n +rupuri de solidaritate. nc! din prim!.ara anului %&'2 o conferin*! a na*iunilor asiatice ntrunit! la ini*iati.a Indiei a de"#!tut pro#lemele su#de".olt!rii i consecin*ele decoloni"!rii din apro1imati. , de *!ri. Numeroi oratori au acu"at occidentul i au denun*at pericolele unui a=utor economic care risc! s! nlocuiasc! fosta domina*ie prin imperialismul dolarului $3F'%>) Inter.en*ia Elandei n Indone"ia a declanat nu numai un .al de proteste ci i or+ani"area unei Conferin*e Interna*ionale la Ne@ Del;i $ianuarie %&'&) care a condamnat politica de o presiune colonial!. n aceea epoc!7 la ENU *!rile recent eli#erate au alc!tuit un #loc compact denumit ini*ial afroasiatic n care i coordonau po"i*ia fa*! de pro#lemele luate n de"#atere de formul mondial. Coordonarea i cola#orarea *!rilor afroasiatice n pro#lemele ma=ore cu care erau implicate au condus la or+ani"area unei importante Conferin*e interna*ionale care s-a desf!urat n Capitala Indone"iei Gandaun+7 $%( - , aprilie %& ). /u participat ,& de na*iuni7 repre"entnd mai mult de =um!tate din popula*ia +lo#ului dar cu numai (J din #o+!*iile acestuia. Re"olu*ia final! a Conferin*ei afirm! dreptul popoarelor de a dispune de ele nsele7 su.eranitatea i e+alitatea ntre toate na*iunile7 refu"ul in+erin*ei n tre#urile interne ale altor state. -a cerea n mod ;ot!rt re+lementarea7 pe cale panic!7 a tuturor conflictelor7 de"armarea7 inter"icerea armelor de nimicire n mas!. Comunicatul final al Conferin*ei afirm! ca *!rile semnatare s-au pus de acord pentru a declara colonialismul7 su# toate manifest!rile sale7 un r!u c!ruia tre#uie s! i se pun! cap!t rapid7 c! pro#lema popoarelor supuse asupririi str!ine7 domin!rii i e1ploat!rii constituie o ne+are a drepturilor fundamentale ale omului7 este contrar! C;artei Na*iunilor Unite i mpiedic! reali"area p!cii i cooperarii mondiale $3F'%,). Conferin*a a a.ut un imens impact psi;olo+ic asupra lumii. -a a determinat apari*ia ilu"iei c! n luarea marilor deci"ii interna*ionale Lumea a
135

3reia .a a.ea propriul cu.nt i c! n raport cu cele dou! superputeri care se confruntau n timpul r!"#oiului rece ea .a putea s! ai#! propria cale. /stfel se .a nate <icarea de nealiniere. Dup! mai multe ntlniri premer+!toare n "ilele de % - 0 septem#rie %&0% la Gel+rad s-a desf!urat Conferin*a care a pus #a"ele <ic!rii de nealiniere. La ini*iati.a lui I.G.3ito7 Nasser i Ner;u au participat , de state de pe continentul african7 asiatic i /merica Latin!. /u fost adoptate po"i*ii comune cu pri.ire la securitatea interna*ional! i la condi*iile de men*inere a p!cii. 3ema nealinierii a respins lo+ica r!"#oiului rece. Dup! aceast! dat!7 *!rile nealiniate7 dei n-au putut s!-i cree"e o ade.!rat! unitate datorit! di.er+en*elor ideolo+ice i nu numai 7 au fost capa#ile s! +enere"e or+ani"a*ii i institu*ii re+ionale adeseori dinamice . n /sia cele mai cunoscute sunt /S-/N $/socia*ia Na*ional! /siei de Sud--st) i C-/-E $Comisia -conomic! pentru /sia i -1tremul Erient). n /frica pe ln+! EU/ $Er+ani"a*ia Unit!*ii /fricane) mai func*ionea"! U6/C$Uniunea 6amal! a /fricii Centrale) C-/6 $Comunitatea -conomic! a /fricii de 6est) etc. Pe continentul latino-american pe ln+! ES/$Er+ani"a*ia Statelor /mericane) mai func*ionea"! i o serie de asocia*ii re+ionale4 PCC/ $Pia*a Comun! Centro-/merican!)F S-L/ $Sistemul -conomic Latino /merican) etc. E pro#lem! care a fr!mntat ]inteli+en*ele^ din lumea postcolonial! a fost i aceea a re+imului politic intern pe care tre#uia s! l adopte. <ulte din ele au fost tentate s! adopte sisteme politice deri.ate de la .ec;ii st!pni imperiali sau de la cea care i-au cucerit. /lte state au fost nclinate s!-i nsueasc! modelul so.ietic. /ada7 teoretic7 lumea postcolonial! era dominat! de ceea ce p!reau a fi repu#lici parlamentare cu ale+eri contestate plus o minoritate de repu#lici de democra*ie popular! su# conducerea unui sin+ur partid. n practic! asemenea etic;ete indicau cel mult unde doreau aceste state s! se situe"e pe plan interna*ional. n +eneral7 erau la fel de nerealiste ca i constitu*iile oficiale ale repu#licilor din /merica Latin! i din acelai moti. n cele mai multe ca"uri erau lipsite de condi*iile materiale i politice necesare pentru sus*inerea lor $0F'>3) 9n realitate7 preponderen*a re+imurilor militare i autoritare a fost o fost o tr!s!tur! comun! a statelor Lumii a 3reia indiferent de afilierea lor politic! sau constitu*ional!. Condi*iile pentru o inter.en*ie militar! n aceste state au fost ntotdeauna pre"ente i fa.ora#ile datorit! e1isten*ei unor +u.erne insta#ile7 incapa#ile7 corup*iei i a unor st!ri de ;aos i s!r!cie. Lumea a 3reia s-a confruntat cu un fenomen c!ruia n-a putut7 n perioada r!"#oiului rece7 s!-i fac! fa*!4 su#de".oltarea economic! i social!. Popula*ia acestor *!ri7 n ma=oritatea ei tr!ia n mediul rural i era strns le+at! de a+ricultur!. Reforma a+rar! n-a adus re"ultatele scontate n *!rile recent eli#erate. -ric ?o#s#amm a=un+e la conclu"ia c! ]Niciodat! nu au fost pro#a#il mai multe reforme n istoria omenirii dect dup! sfritul celui de-al doilea r!"#oi mondial7 c!ci reforma intra n platforma tuturor partidelor din spectrul politic^.
136

ntre %&' i %& >7 aproape =um!tate din masa uman! tr!ia n *!ri n care se f!cea un anume fel de reform! a+rar! de tip comunist n -uropa r!s!ritean! i dup! %&'&7 n C;ina7 ca o consecin*! a decoloniali"!ri din fostul imperiu #ritanic $0F'%,). Produc*ia a+ricol! a sc!"ut #rust dup! asemenea reforme i n-au putut s! re"ol.e pro#lemele +rele ale economiei aa cum s-au ateptat unii oameni politici. -1plo"ia demo+rafic! care a caracteri"at lumea a 3reia s-a aflat i ea la ori+inea de"ec;ili#relor. Ritmul de cretere demo+rafic! a *!rilor n curs de de".oltare a antrenat o du#lare a popula*iei n mai pu*in de trei"eci de ani n timp ce nainte au fost necesare patru secole pentru a se reali"a o astfel de cretere. Nu mai pu*in .ino.ate de starea de napoiere a Lumii a 3reia au fost i de"ec;ili#rele structurale ale economiei care s-au tradus prin ]dualism^ i ]de"articulare^ care le a+ra.ea"! efectele. Dualismul este dat de coe1isten*a formelor moderne cu cele ar;aice n economie7 iar ]de"articularea^ este +enerat! de insuficien*a sau uneori ine1isten*a rela*iilor care s! pun! n corelare diferite sectoare din economia na*ional!. /cestea s-au manifestat i datorit! eecurilor suferite de unele *!ri n politica lor de industriali"are. Pentru o serie de analiti care s-au ocupat cu studiul lumii postcoloniale su# de".oltarea ]ar fi n mod esen*ial re"ultatul unei inser*ii nefa.ora#ile a economiilor Lumiii a treia ntr-o re*ea planetar! de sc;im#uri #a"ate pe ine+alitate i +eneratoare de dependen*e aflate n contradic*ie cu e1i+en*ele de".olt!rii^. $3F',&) /cest lucru s-ar datora desc;iderii mai mari a acestor *!ri c!tre e1terior dect *!rile industriali"ate. 6aloarea a#solut! a importurilor este mai mare dect a e1porturilor i acest fapt conduce la apari*ia unor mari deficite comerciale. Dac! n %&03 Lumea a 3reia a.ea un deficit de '7 miliarde de dolari7 n %&2>7 n mai pu*in de un deceniu7 acesta a a=uns la 32 miliarde dolari. De"ec;ili#rele inte+r!rii interna*ionale a lumii postcolonialiste au fost amplificate n plan financiar7 fie c! este .or#a de in.esti*ii directe sau de credite interna*ionale. *!rile n curs de de".olare au primit7 n cursul anilor \2> 7 un sfert din stocul mondial al in.esti*iilor directe n str!in!tate7 ns! propriile lor capitaluri nu controlea"! dect J din acest stoc7 iar propriile lor plasamente nu repre"int! adeseori dect simple re*ele ale firmelor multina*ionale ale economiilor dominante. /cestea au in.estit n aceste *!ri pentru a prelua controlul ser.iciilor pu#lice renta#ile $telefoanele de e1emplu) fie pentru a-i procura n condi*ii a.anta=oase materiile prime indispensa#ile acti.it!*ii lor. Urm!rind propriul a.anta= ele repatria"! adeseori pe termen mediu i scurt profituri mai mari dect sumele in.estite ceea ce conduce la noi pre.al!ri asupra economiilor n curs de de".oltare. Lipsa a=utorului financiar a o#li+at Luma a 3reia s! recur+! la credite interna*ionale cu do#n"i i condi*ii politice sau economice ce nu le-au a=utat prea mult n dep!irea su#de".olt!rii. Cri"ele economice care au "+uduit lumea dup! anii \2> au a+ra.at starea Lumii a 3reia. Unele din aceste *!ri au
137

f!cut fa*! ocurilor cri"ei7 altele nu. Pn! n %&(>7 recur+erea la un credit interna*ional a#undent alimentat a permis pentru numeroase state n curs de de".oltare s! amorti"e"e efectele cri"elor. Condi*ia Lumii a 3reia s-a nr!ut!*it net n decursul anilor \(>7 n special ca urmare a e1cesului de datorii care a determinat pe creditori s!-i impun! n fa*a de#itorilor $*!rile su#de".oltate) politici de a=ustare structural!. /cestea n loc s! o fa.ori"e"e arunc! economia lor ntr-o +ra.! recesiune nainte de a +enera fra+ila renoire. GIGLIEIR/AI-ric ?o#s#a@m7 *ecolul e+tremelor7 traducere /nca Irina Ionescu7 Gucureti7 %&&(. Prof. uni..dr. Morin Mamfir7 Istoria uni)ersal contemporan, .ol.,7 %&&&. Pierre <il"a7 Ser+e Gerstein7 Istoria secolului .., umea 6ntre r4(oi i paceK .ol.,7$%&' -%&23). Gucureti7 %&&(. L.G.Duroselle7 Histoire diplomatique de 1919 a nos Fours, CinKuiWme Vdition7 Paris7 %&2%. RaCmond Cartier7 Histoire ?ondiale de l:$pres 2uerre 7 tome second7 %& 3 %&0&7 Paris7 f.a. /le1andru 6ianu7 Constantin Guse7 Morin Mamfir7 I;eor+;e G!descu7 5ela-ii interna-ionale 6n acte i documente .ol.II $%&3& - %&' )7 Gucureti7 %&20.

138

LU<-/ ECCID-N3/LR DUPR %&' Sfritul celei de-a doua confla+ra*ie mondial! a adus cu sine nu numai pacea ci i un lun+ ir de sc;im#!ri n .ia*a economic!7 social!7 politic! i spiritual! care .or face ca lumea de dup! r!"#oi s! nu mai semene cu cea de dinainte. <arile puteri europene7 spre deose#ire de SU/7 au ieit din aceast! uria! ncercare serios afectate. Iermania7 Italia i Laponia nfrnte n r!"#oi7 ruinate economic nu mai repre"entau aproape nimic n ecua*ia de putere. Aran*a i /n+lia au de.enit puteri de cate+oria a doua i erau neputincioase n efortul de reec;ili#rare a raportului de putere pe continentul european a.nd n .edere c! URSS a ieit .ictorioas! i relati. nt!rit! din confla+ra*ia mondial!. Inter.en*ia SU/ pe continentul european a constituit o imperioas! necesitate. Ci.ili"a*ia euro-atlantic! nu era numai o comunitate de .alori spirituale i culturale ci .a de.eni n scurt timp un sumum economic7 politic i militar. I. R-CENS3RUCXI- -CENE<ICR SI -6ELUXI/ S/ PES3G-LICR. %.%. E NEU! ERDIN- -CENE<ICR <ENDI/LR -conomia i finan*ele ap!reau la sfritul r!"#oiului complet de"or+ani"ate. Distru+erile de tot felul au antrenat n mod incontesta#il o parali"ie a acti.it!*ii economice. ntr-o -urop! distrus!7 n.in+!torii i n.inii n e+al! m!sur! tre#uiau s!-i reconstruiasc! economiile7 s!-i resta#ileasc! soliditatea monedelor distruse de infla*ie i s!-i resta#ileasc! flu1urile financiare i comerciale _ -uropa a suferit un recul puternic n economia mondial!. Nu mai este un pol dominant al comer*ului mondial $n %&'2 mai repre"enta doar 32J7 fa*! de '0J ct era ponderea n anul %&32)7 moneda forte - lira - care domina economia ante#elic! nu mai repre"enta aproape nimic n raport cu dolarul. Laponia7 ocupat! de SU/ $8proconsulatul8 +eneralului <ac /rt;ur) nu mai conta industrial n primii ani de dup! r!"#oi pentru pia*a asiatic!. -conomia URSS nu a fost capa#il! s! =oace un rol similar celui politico-militar n "on! datorit! structurii ei. Sin+ura economie care a ieit nt!rit! din r!"#oi a fost cea american!. SU/ concentrau la sfritul confla+ra*iei o for*! producti.! care repre"enta =um!tate din capacitatea mondial!. Dolarul domina pia*a mondial! deoarece repre"enta dou!-treimi din stocul monetar interna*ional. $%F&) Pentru a se iei din de"ordinea economic! +enerat! de r!"#oi tre#uiau puse la punct institu*ii capa#ile s! resta#ileasc! ordinea economic!. /ceasta a fost f!cut! su# presiunea SU/7 URSS neputnd7 din do+matism7 s!-i dea acordul la o reconstruc*ie conform! cu canoanele li#eralismului. Sistemul <onetar Interna*ional $S<I) definit7 n iulie %&''7 la Gretton Ooods statua urm!toarele principii4 li#ertatea n materie de na.i+a*ie i tran"ac*ii interna*ionale i li#erul acces la sursele de materii prime. Din
139

aceast! perspecti.! se preconi"a ntoarcerea ct mai rapid! la li#era con.erti#ilitate a tuturor monedelor ntre ele i fa*! de dolar7 de.i"! c;eie a noului sistem. Pentru a +ira noul sistem i a se .e+;ea la respectarea re+ulilor sta#ilite la Gretton Ooods s-a creat un Aond <onetar Interna*ional $A<I) prin coti"area tuturor *!rilor semnatare n raport cu importan*a lor economic!. <!rimea cotelor a determinat +radul de influen*! a fiec!rui participant. /cest fond monetar era destinat a=utor!rii *!rilor n dificultate cu condi*ia unei resta#iliri rapide a ec;ili#relor lor structurale printr-o +estiune s!n!toas!. /l doilea pilon al li#erali"!rii rela*iilor economice l-a constituit /cordul Ieneral pentru 3arife i Comer* $I/33) semnat la Iene.a n anul %&'2 de ,3 de *!ri. /cesta preconi"a renun*area la pr+;iile .amale protec*ioniste i respectul reciprocit!*ii a.anta=elor constituite dup! principiul de=a .ec;i al clau"ei na*iunii celei mai fa.ori"ate. /lte or+anisme care au condus la apari*ia noii ordini economice au ap!rut su# e+ida sau n strns! cola#orare cu ENU. Er+anismul Na*iunilor Unite pentru Reconstruc*ie i /sisten*! $UNRR/) a acordat n peste un miliard de dolari i peste ,> milioane tone produse de prim! necesitate popula*iilor sinistrate. Romnia a #eneficiat de un asemenea a=utor n urma secetei din %&'0. Su# e+ida ENU a fost creiat i func*ionea"! Consiliul -conomic i Social $-CESEC) care n le+!tur! cu mai multe or+anisme speciali"ate are drept scop s! promo.e"e de".oltarea economic! i social!. 9n aceast! ordine economic! apare un actor central n sistemul rela*iilor interna*ionale4 <arile ntreprinderi care prin cifra de afaceri7 prin masa capitalurilor se manifest! ca centre de putere ce influen*ea"! de o manier! decisi.! in.esti*iile7 produc*ia7 .ia*! social! i uneori deci"iile politice nu numai n *ara de ori+ine ci i n afara ei. Domnia societ!*ilor multina*ionale se anun*! nc! din anii [ >. Noua ordine economic! .a a.ea ca prota+onist i principal a+ent SU/. -ra sin+urul stat care a ieit din r!"#oi mai #o+at dect intrase. 6enitul na*ional a crescut de peste dou! ori. Capitalurile in.estite n afar! au adus SU/ di.idende care au f!cut #alan*a lor de conturi puternic e1cedentar!. /=utorul pe care SU/ l putea da -uropei a fost indispensa#il pentru refacerea economiei mondiale. Industria american! ser.ete lumii drept model prin pre*uri de re.enire sc!"ute7 +ra*ie unei producti.it!*i mai mari de patru ori ca n -uropa. SU/ a intrat c!tre %& > ntr-o er! a produc*iei de mas! a #unurilor de consum prin industria automo#ilului i altor produse electrocasnice i electrice. %., R-CENS3RUCXI/ -CENE<ICR Aa.ori"at! de nnoirea sistemelor de produc*ie7 sus*inut! prin eforturile unei mini de lucru diminuate de r!"#oi ns! puternic mo#ili"ate n ser.iciul unei cereri uriae i stimulat! de o manier! decisi.! n -uropa de a=utorul
140

american reconstruc*ia s-a nf!ptuit mai rapid dect ar fi l!sat s! se ntre.ad! situa*ia de"astruoas! de dup! %&' . 3otui ea s-a reali"at diferit7 func*ie de poten*ialul economic i politica adaptat! de un stat sau altul. 9n ta#!ra n.in+!torilor7 SU/ au reuit recon.ersia economiei lor dar cu pre*ul unei uoare sl!#iri a creterii economice ntre %&'0-%&'&. URSS i-a ref!cut infrastructura pn! n %&'( i cu a=utorul uriaelor pre.al!ri din economia statelor n.inse sau 8aliate8 $,F%,0)7 ns! .a tre#ui s! atepte pn! n anul %& , pentru a se atin+e din nou ni.elul ante#elic n economie. Reconstruc*ia -uropei s-a f!cut cu un ma1im a=utor american. De fapt acesta n-a ncetat dup! terminarea r!"#oiului. *!rile europene au continuat s! o#*in! credite7 condi*ionat de la SU/. n au+ust %&' <area Gritanie a luat un mprumut de 372 miliarde dolari cu condi*ia s! renun*e la sistemul imperial de preferin*e i s! resta#ileasc! con.erti#ilitatea lirei sterline. Aran*a a o#*inut , iar Italia %72 miliarde cu condi*ia de a importa i proiecta anual numeroase filme americane cu scop politic i comercial. Politic deoarece se propa+a ideolo+ia i modul de .ia*! american n rndurile unor societ!*i care ar fi tre#uit s! fie influen*ate de socialism. 3ot SU/ au furni"at n Iermania controlat! de /lia*i +ratuit materii prime i alte #unuri pentru relansarea economic!. Lucru posi#il dup! fu"iunile economice dintre "onele de ocupa*ie en+le"! i american! $8#i-"onia8) la % ianuarie %&'2. Edat! cu .otul Con+resului n fa.oarea creditelor destinate Ireciei i 3urciei7 c!"ute prad! su#.ersiunii comuniste7 ra*iunile politice ale a=utorului american au trecut pe primul plan. La %, martie %&'2 preedintele american 3ruman afirma4 8Semin*ele re+imurilor totalitare sunt ;r!nite de mi"erie i lipsuri. -le cresc i se nmul*esc n solul arid al s!r!ciei i de"ordinii. -le i atin+ ma1ima de".oltare atunci cnd speran*a poporului ntr-o .ia*! mai #un! s-a stins. /ceast! speran*!7 tre#uie ca noi s! o mai ntre*inem n .ia*!8 $3F02). n acest conte1t pu*in dup! nl!turarea minitrilor comuniti din +u.ernele italian i france" $mai %&'2) a fost lansat planul <ars;all. 9ntr-un discurs *inut7 la iunie7 la Uni.ersitatea ?ar.ard7 secretarul de stat Ieor+e C. <ars;all constata c! dislocarea structurilor economice ale -uropei de r!"#oi a fost total! i sunt amenin*ate #a"ele ci.ili"a*iei moderne. -uropa are ne.oie de un a=utor e1terior su#stan*ial f!r! de care ea .a cunoate o deteriorare economic!7 social! i politic! e1trem de +ra.! $'F%( ). Propunerea de a=utorare a .i"at ntrea+a -urop! ns! a fost respins! de URSS pe moti. c! aduce atin+ere su.eranit!*ii na*ionale. La presiunea <osco.ei *!rile satelit au f!cut acelai lucru. ns! %0 *!ri din -uropa Eccidental! n timpul celei de-a doua Conferin*e de la Paris $%,-% iulie) au decis s!-i dea curs i au constituit 8Er+ani"a*ia -uropean! de Cooperare -conomic!8 $E-C-). /ceasta .a lua natere oficial pe %0 aprilie %&'( cu scopul reparti"!rii planului <ars;all. Derulat pe o perioad! de peste trei ani acesta .a fi de peste %> miliarde de dolari principalii #eneficiari fiind <area Gritanie- ,0J7 Aran*a- ,>J7 Iermania de 6est- %%J i Italia- %>J. Er+ani"a*ia -uropean! pentru Cooperare -conomic! .a facilita n mare
141

m!sur! sc;im#urile lor comerciale i finan*area reciproc! n diferite sectoare. n anii %&0&-%&0% E-C- se .a transforma ntr-o 8Er+ani"a*ie pentru Coordonare i De".oltare -conomic! $E-CD) c!reia i se .a al!tura SU/ i Canada. Dup! admiterea Laponiei $%&0')7 Ainlandei $%&0&) i /ustraliei $%&2%) E-CD a de.enit un loc de concentrare a politicilor economice ale *!rilor de".oltate din lumea capitalist!. X!rile europene dup! ce-au dep!it cri"a economic! din anii imediat nc;eierii celui de-al doilea r!"#oi mondial au cunoscut o perioad! de 8#oom8 economic. <area Gritanie n cei treispre"ece ani ai +u.ern!rii conser.atoare a o#*inut creteri constante n produc*ia industrial! atin+nd indici impresionan*i n raport cu anul %&3( i anume4 %& %- %3>J7 %& (- % ,J7 %&0'- %2&J. Cu toate acestea ea n-a reuit s!-i men*in! locul , n ierar;ia mondial! pe care l-a cedat la nceputul anilor [0> Iermaniei $ F%,,). Aran*a a nc;eiat reconstruc*ia economic! n =urul anului %& >. /ceast! rapid! reconstruc*ie a l!sat s! su#"iste +ra.e de"ec;ili#re sociale i financiare care .or afecta mult timp economia france"!. Iermania de su# ocupa*ia /lia*ilor a cunoscut o redresare economic! rapid! dup! ce la ,> iunie %&'( a fost nf!ptuit! reforma monetar! ca urmare a planului <ars;all. De altfel pn! la finele lui septem#rie %& %7 Iermania Eccidental! a primit aloca*ii americane de stat de circa & miliarde de dolari. Ca urmare7 n anul %& 0 .olumul produc*iei industriale s-a du#lat fa*! de %& >7 iar n %&0, s-a triplat. Statisticienii perioadei au constatat c! n anul %&0, R.A. Iermania se nscria pe locul doi n clasamentul marilor puteri industriale $ F%'2). 9n Laponia la finele r!"#oiului7 acti.itatea economic!7 urmare a pierderilor7 era aproape nul!. La sfritul anului %&' produc*ia industrial! nipon! repre"enta doar %37'J n raport cu cea a anului %&3&. n *ar! erau apro1imati. %> milioane de omeri iar .enitul na*ional era de doar %2 dolari. /=utorul american a fost nesemnificati. astfel c! pn! n %&'2 produc*ia industrial! era ref!cut! doar n propor*ie de 3>J. n martie %&' 7 su# supra.e+;erea american! a a.ut loc reforma monetar!7 iar la ,% octom#rie %&'0 reforma a+rar! care a l!r+it rela*iile marf!-#ani7 a dus la creterea cererii de m!rfuri industriale i a stimulat produc*ia economic!. Dup! anul %& >7 Laponia s-a nscris cu ritmurile cele mai nalte de de".oltare economic! din lume7 $ntre -%,J). n perioada %& 3-%&0( produc*ia industrial! a crescut cu ,%J iar e1portul cu 3,J. /cest lucru a f!cut ca Laponia s! ocupe primul loc n lume la construc*ia de na.e7 aparatur! electronic! i maini. %.3 -CENE<I/ 9N3R- CR-S3-R- SI CRIMR. Din anii Y > pn! la mi=locul deceniului opt economia mondial! a cunoscut o cretere puternic! i re+ulat!7 ncetinit! n cte.a rnduri de scurte recesiuni. /cest ritm a permis ca produc*ia s! se du#le"e n numai 3> de ani. /ceast! cretere a fost determinat! de o serie de factori cum ar fi4 un
142

a.nt demo+rafic att cantitati. dar mai ales calitati.F un enorm efort de n.estire $ntre %07&J <area Gritanie7 pn! la ,&7&J Laponia)F li#erali"area sc;im#urilor comerciale i financiare i inter.en*ia moderat! a statului n .ia*a economic!. Lun+a perioad! de cretere economic! s-a caracteri"at printr-o re+ularitate e1cep*ional!. Societ!*ile de".oltate s-au o#inuit s! dispun! n fiecare an de o cantitate de #unuri i ser.icii superioare acelora din anul precedent. -le au intrat ntr-o epoc! a a#unden*ei7 din moment ce n 3> de ani $%& >-%&(>) *!rile capitaliste industriali"ate au oferit cet!*enilor lor mai mult dect o du#lare a produsului anual pe cap de locuitor4 3('% dolari n %& &7 &0(' de dolari n %&(>7 deci o cretere de (' de dolari $%F,>>). Dincolo de aceast! cretere +eneral! se poate o#ser.a c! au e1istat i unele particularit!*i ale principalelor state industriali"ate. Statele Unite ale /mericii au a.ut o cretere economic! moderat! i neuniform! n raport cu *!rile din E-CD. Ritmul de cretere al economiei americane s-a situat su# cel mediu al *!rilor E-CD7 care a fost n =ur de J pe an ntre %& >-%&23. /cest fapt s-a datorat i plasamentului foarte mare de capital n afara pie*ei americane. n ,> de ani SU/ au in.estit %% miliarde de dolari n str!in!tate i a asi+urat ntre dou! treimi i trei sferturi din produc*ia mondial! a ma=orit!*ii #unurilor industriale. n dou! decenii PNG american a crescut de ,73 ori iar n %&2% a dep!it cifra de %>>> miliarde de dolari deci =um!tate din PNG cumulate ale *!rilor E-CD. -conomia #ritanic! care a fost pionier! a primei re.olu*ii industriale a ap!rut incapa#il! s! *in! ritmul impus de celelalte economii ale lumii li#ere. 6olumul muncii depuse i al capitalurilor in.estite au fost punctele sla#e care n-au putut fi contracarate prin politicile economice ale +u.ernelor. -1presia acestei c!deri din 8top8 a fost reculul dramatic al e1porturilor #ritanice. n anul %&'( <area Gritanie repre"enta %%J n comer*ul mondial pentru ca n %&2, s! a=un+! la doar 7&J. Prin puternica lor de".oltare economiile *!rilor n.inse n cel de-al doilea r!"#oi mondial au trecut drept 8miracole8 n deceniile cinci i apte. Laponia i-a re+!sit a.ntul industrial odat! cu r!"#oiul din Coreea. <arile ntreprinderi7 +rupate n carteluri care concentrau puterea economic! s-au reconstituit rapid7 spri=inindu-se pe un .ast sector de su#antepri"! pe care l dominau n ntre+ime. <unca i economisirea au fost fa.ori"ate de o puternic! disciplin! social! care la rndul lor au fost principala surs! de in.esti*ii care a#sor#eau pn! la 3>J din .enitul na*ional. Un alt element fa.ori"ant a fost i ni.elul foarte sc!"ut al c;eltuielilor militare. /stfel c! din %&2> Laponia a de.enit a treia putere economic! mondial!7 a.nd o eficacitate industrial! i comercial! reduta#il!. Iermania a #eneficiat de un a=utor american su#stan*ial dar i-a creat i o serie de atuuri decisi.e prin politici-economice coerente i realiste4 o re*ea #ancar! le+at! eficient de cea producti.! o moned! competiti.! i suficient de solid! pentru a atra+e capitalurile str!ine7 i o situa*ie pri.ile+iat! n Pia*a
143

Comun!. /stfel n aceti ani Iermania care practic la sfritul r!"#oiului disp!ruse din e1porturile mondiale $%7'J n %&'() a a=uns s! tatone"e n %&2, SU/ $%%7,J) i s! i impun! moneda na*ional! $Deutsc;e marcB) ca una din .alutele esen*iale ale S.I.<. Aran*a i Italia cunosc n aceast! perioad! creteri su#stan*iale i reuesc n destule sectoare industriale s! *in! pasul cu ritmurile economiilor cele mai performante. De remarcat7 totui7 c! mecanismele care au sus*inut creterea i e1pansiunea economic! a *!rilor de".oltate au a+ra.at n #un! m!sur! napoierea economic! i s!r!cia celei mai mari p!r*i a re+iunilor su#de".oltate. n 3> de ani creterea produc*iei i a .eniturilor *!rilor celor mai #o+ate a fost de 2> de ori mai mare dect a *!rilor celor mai s!race. n timp ce la primele *!ri .enitul pe cap de locuitor a crescut cu ('3 de dolari la ultimele cu doar (% de dolari $%F,>(). 9n a doua =um!tate a anilor [0> au ap!rut semne premonitorii la cri"a care urma s! .in! ncepnd cu apari*ia unui oma= moderat i tendin*a de cretere a pre*urilor n *!rile industriali"ate. nc! din %&02 SI< intr! ntr-o fa"! de cri"! acut! datorit! unei puternice de.alori"!ri a lirei sterline i a incapacit!*ii SU/ de a finan*a simultan r!"#oiul din 6ietnam i cucerirea cosmosului. Pentru a resta#ili situa*ia SU/ recur+e la m!rirea cu de cinci ori $%&2%) a cantit!*ii de dolari pe pia*! fa*! de necesar $%> miliarde). /cetia au 8mi+rat8 pe pia*a interna*ional! mai ales n -uropa su# forma de 8eurodolari8. Crearea n %&0& a unui nou instrument de pl!*i su# forma Drepturilor Speciale de 3ra+ere $DS3) emise de A<I i su# controlul acestuia n-a reuit s! ndi+uiasc! 8mareea8 eurodolarilor. Pentru a stopa acest mecanism de cri"! preedintele R. Ni1on a anun*at7 pe % au+ust %&2%7 suprimarea con.erti#ilit!*ii dolarului n aur i instituirea unei suprata1e pro.i"orii de %>J pe importurile americane. Ne+ocierea ce-a urmat acestei deci"ii a condus la o a=ustare monetar! ratificat! pe %( decem#rie %&2% prin acordul de la Oas;in+ton. /cesta pre.edea ca n timp ce dolarul era de.alori"at7 marca +erman! i Cenul =apone" s! fie ree.aluate iar francul i lira s! p!stre"e .ec;ea paritateF mar=ele de fluctua*ie erau autori"ate de la % la ,7, J n plus i n minus fa*! de noile parit!*i. /ceast! reform! a fost insuficient! pentru stoparea cri"ei. n aceste condi*ii n %&237 SU/ decid nc! o de.alori"are cu %>J a dolarului ns! statele din CC- nu mai recur+ la ne+ocieri i ree.alu!ri ale principalelor monede deoarece au ela#orat un mecanism al fluctua*iilor limitate cunoscut su# numele de 8arpele monetar european8 $0F2). / urmat o de"ordine +enerali"at! a monedelor care anun*! sfritul SI< instituit dup! cel de-al doilea r!"#oi mondial. 8Primul oc petrolier8 i cri"a din %&2 au fost +enerate de nemul*umirea principalilor e1portatori asupra cti+urilor. /cestea se or+ani"ea"! ntr-un cartel EP-C $Er+ani"a*ia *!rilor e1portatoare de petrol) n scopul opririi de+rad!rii .eniturilor lor. R!"#oiul ara#o-israelian ofer! cartelului EP-C

Sistemul Interna*ional <onetar.


144

prete1tul de a folosi petrolul ca arm! politic! i m!resc n ' luni pre*ul petrolului de ' ori pro.ocnd un 8oc petrolier8. /cest oc declanea"! efecti. un mecanism de cri"! printr-un du#lu efect n aparen*! contradictoriu. *!rile industriale care adaptaser! de=a m!suri de austeritate pentru a stopa puseul infla*ionist din %&2,-%&23 se .!d constrnse n %&2' s! reduc! importurile de petrol de.enit prea scump. /ceasta duce la o se.er! recesiune7 creterea oma=ului i sc!derea ni.elului de trai. <ecanismul cri"ei se autontre*inea. /ceast! contrac*ie a acti.it!*ii industriale mondiale a a.ut drept efect lo+ic reducerea puternic! a cererii de materii prime ale c!ror pre*uri erau n sc!dere amputnd .eniturile de=a modeste ale *!rilor e1portatoare din lumea a treia. *!rile s!race au fost o#li+ate fie s!-i reduc! importurile de #unuri industriale7 pro.ocnd o diminuare suplimentar! a cererii mondiale7 fie s! recur+! la datorii pentru a-i men*ine ni.elul cump!r!turilor. De aici nainte .om a.ea de-a face n acelai timp i cu sc!derea cererii i cu creterea datoriilor. Dup! consumarea 8ocului8. pre*ul petrolului s-a temperat a=un+nd n =urul cifrei de % dolariU#aril ceea ce-a permis 8locomoti.elor8 economiei mondiale $SU/7 Iermania7 Laponia) s! cunoasc! o oarecare relansare economic!. Pn! la cel de-al doilea 8oc petrolier8 pre*urile materiilor prime7 n special al petrolului7 au e.oluat n 8din*i de fier!str!u8 cu creteri dar i cu sc!deri7 este drept nesemnificati.e. Re.olu*ia islamic! din Iran a declanat cel de-al doilea 8oc petrolier8 care a pro.ocat o cri"! economic! +ra.! deoarece a fost nso*it! de o politic! financiar! restricti.!. ntreruperea li.r!rilor de petrol de c!tre Iran a condus la du#larea pre*ului n numai un an. La sfritul lui %&(> pre*ul #arilului era de apro1imati. 3, de dolari. /cest fapt a dus la o ncetinire a creterii economice n %&(>- %&(% i a de.enit ne+ati. n %&(,. Infla*ia atin+e %>J ca i oma=ul la acelai ni.el de %>J din popula*ia acti.!. SU/ a adaptat o politic! economic! ultrali#eral! nso*it! de o politic! monetar! restricti.! nso*it! de do#n"i foarte ridicate. /cest fapt a dus la atra+erea ma=orit!*ii capitalurilor disponi#ile n SU/ i creterea cursului dolarului7 cu efecte asupra *!rilor Lumii a 3reia ne.oite s!-i diminue"e cump!r!turile n detrimentul acti.it!*ilor economice. Pentru c! au f!cut enorm de multe datorii n anii [2> cnd creditul era mai ieftin ocul petrolier din %&(%-%&(, a pus Statele din 8Lumea a 3reia8 ntr-o cri"! dificil! i de durat! pentru c! nu a.eau cu ce s! returne"e datoriile dar nici posi#ilitatea de a contracta altele pentru a pl!ti datoriile scadente. /a dup! cum s-a anticipat7 statele n-au fost afectate n acelai mod de efectele celor dou! ocuri petroliere. *!rile mari produc!toare de petrol de.in principale #eneficiare. /cestea au acumulat re"er.e +lo#ale de 8petro-dolari8 estimate la '>> miliarde n %&(% i s-au implicat n creditul interna*ional 7 =ocul ren.estirii petrodolarilor. SU/ i principalele *!ri industriali"ate c;iar dac! nau mai o#*inut ritmuri mari au cunoscut o real! de".oltare prin aplicarea n for*! a politicilor li#erale.
145

Reluarea creterii economice a fost antrenat!7 ncepnd cu %&(37 de ri+uroas! relansare american! i a fost instituit! de o st!pnire dura#il! a infla*iei n *!rile industriali"ate7 de o moderni"are a structurilor de produc*ie i de comunica*ie odat! cu +enerali"area re.olu*iei informatice. Dup! .ara lui %&&> o nou! recesiune a .enit s! ntrerup! lun+a cretere a *!rilor industriali"ate. Declanat! printr-o cretere a ratei do#n"ilor n *!rile an+losa1one7 ea s-a +enerali"at ulterior n *!rile de".oltate apoi n cele ale Lumii a 3reia. <anifest!rile acestei cri"e au fost clasice4 recul al PNG7 rat! anual! mic! de cretere7 n principalele *!ri industriali"ate7 creterea oma=ului etc. /ceasta arat! c! nnoirile i politicile economice lansate la ni.elul anilor [(> au a.ut limite i caren*e. Prosperitatea f!r! precedent a acti.it!*ilor financiare se #a"ea"! n realitate pe +ra.e de"ec;ili#re n special pe o cretere +eneral! a datoriilor care .or duce ulterior la frnarea creterii economice. II. 3-NDINX- SI -6ELUXII PELI3IC- 9N 8LU<-/ LIG-RR8 ,.%. 6I/X/ PELI3ICR 9N PRI<II /NI DUPR C-L D--/L DEIL-/ RRMGEI <ENDI/L 9N PRINCIP/L-L- XRRI /L- LU<II LIG-RDac! n *!rile n.in+!toare n cel de-al doilea r!"#oi mondial muta*iile n .ia*a politic! intern! i e1tern! n-au fost spectaculoase n cele n.inse ele au fost de esen*!. Re+imurile totalitare au disp!rut n Iermania7 Laponia7 Italia i *!rile satelite /1ei. Din p!cate n -uropa central! i de sud re+imurile de dictatur! i autoritare de dreapta au fost su#stituite cu dictatura comunist! impus! de Uniunea So.ietic!. 9n SU/ dup! moartea lui A.D. Roose.elt $%, aprilie %&' )7 ?arrC 3ruman a fost instalat preedinte. De la nceput acesta a ncercat s! se pre"inte n fa*a americanilor drept un continuator al marelui s!u nainta. n acest scop i-a pre"entat pro+ramul de +u.ernare numit Aair Deal cuprins n mesa=ul adresat Con+resului7 la 0 septem#rie %&' 7 n care propune7 n afara +arant!rii folosirii inte+rale a for*ei de munc!7 un lun+ ir de m!suri sociale pentru cate+oriile defa.ori"ate. -ra o po"i*ie cura=oas! ntr-un moment n care li#eralii doreau o ntoarcere rapid! i complet! la li#eralismul economic7 dorin*! mp!rt!it! i de aripa conser.atoare a partidului democrat. /nii %&'0-%&'2 au fost dificili pentru preedintele 3ruman deoarece n-a putut s!i impun! politica social!. Cu toate acestea el cti+! ale+erile din %&'(. Dup! ale+eri preedintele ?.3ruman a luat ini*iati.a luptei anticomuniste i mpotri.a e1pansiunii acestei ideolo+ii. n e1terior el adopt! cum am ar!tat7 politica de 8containment87 n interior a ordonat o anc;et! asupra loialit!*ii func*ionarilor al c!rui re"ultat a fost 8cur!*area8 aparatului de stat de simpati"an*ii ideilor socialiste. Senatorul de Oisconsin Losep; <ac Cart;C a pornit o campanie pentru denun*area unei aa "ise 8conspira*ii8 comuniste n snul departamentului de stat. Campania sa are re"ultate i o .erita#il! psi;o"! de team! i suspiciune se de".olt! n SU/. nsui preedintele .a fi

9n.oial! cinstit!
146

acu"at de e1tremitii anticomuniti datorit! caracterului social al politicii sale i modera*iei pe care o p!strea"! n fa*a acestui fenomen. Se desc;ide o ade.!rat! .n!toare de .r!=itoare de la cele mai nensemnate locuri de munc! pn! la Studiourile ?ollC@ood-ului. C;arles C;aplin7 n+ri=orat de aceast! psi;o"! se autoe1ilea"! n -l.e*ia i .a denun*a 8maccart;Csm8-ul printr-un film intitulat 8Un re+e la Ne@ :orB8. 9n aceast! atmosfer! moderatul preedinte a luat o serie de deci"ii de importan*! .ital! n lupta SU/ cu re+imurile comuniste. Prin Le+ea din %&'2 a fost nfiin*at Consiliul Na*ional pentru Securitate i /+en*ia Central! de Informa*ii $CI/). $2F%0) Epinia pu#lic! american! se .a calma odat! cu ale+erea ca preedinte7 n %& 37 a lui D. -isen;o@er i ntoarcerea repu#licanilor la putere. <ai pu*in autoritar i mai pu*in preocupat de a ap!ra priorit!*ile pre"iden*iale dect predecesorul s!u el s-a considerat un ar#itru ntre diferite curente i a adoptat politica 8c!ii de mi=loc8. Dup! moartea lui Stalin7 D.-isen;o@er a decis s! ncerce o normali"are a rela*iilor cu URSS. / participat la Conferin*a la ni.el nalt de la Iene.a7 din iulie %& 7 al!turi de /.-den7 -d+ar AaurV7 N. Gul+anin i N.S. ?ruscio. care a pus #a"ele destinderii interna*ionale. Politica intern! dus! de -isen;o@er a a.ut la #a"! doctrina 8noului repu#licanism8. /u fost re"ol.ate o serie de pro#leme dificile cum a fost pro#lema rasial!. n %& ' se+re+a*ia rasial! a fost declarat! ile+al!. /u fost luate m!suri pentru de".oltarea n.!*!mntului i cercet!rii tiin*ifice mai ales dup! ce URSS a lansat7 n %& 27 primul satelit artificial al p!mntului. <area Gritanie7 dup! cti+area ale+erilor de c!tre la#uriti i desemnarea lui C. /tlee ca prim-ministru .a parcur+e o perioad! de transform!ri n plan politic i economic pe care istoricii o .or denumi 8re.olu*ia silen*ioas!8$%F'%) n domeniul economic ei .or proceda la toate na*ionali"!rile nscrise n pro+ramul lor4 Ganca /n+liei i industria minier! $%&'0)7 transporturile i telecomunica*iile $%&'0-%&'2)7 +a"ul i electricitatea $%&'2-%&'()7 siderur+ia $%&'&). Statul en+le" a de.enit astfel cel mai mare utili"ator al for*ei de munc! deoarece controla un num!r mare de sectoare c;eie ale economiei. 9n anii %&' -%&'( +u.ernul C. /tlee a pus n practic! i un important pro+ram de reforme sociale cum ar fior+ani"area de asi+ur!ri sociale $%&'0) care e1cludea sistemul +irat de stat asupra adul*ilor. De asemenea a nfiin*at Ser.iciul Na*ional al S!n!t!*ii asi+urnd +ratuitatea inte+ral! a n+ri=irilor medicale7 un pro+ram de construc*ii de locuin*e i amena=area teritoriului etc. 9n politica sa colonial!7 n*ele+nd sc;im#!rile produse n lume7 +u.ernul la#urist a trecut la crearea unui Common@ealt; nou7 o 8asocia*ie li#er! a unor popoare li#ere8 $ F%,%). /fectat de micarea de decoloni"are $India i cap!t! independen*a n %&'2)7 sl!#it de costul reformelor Re+atul Unit nu mai are mio=loace s! mai =oace un rol de prim plan pe scena interna*ional!. n condi*iile n!spririi 8r!"#oiului rece8 /n+lia ader! la Pactul /tlanticului de Nord. $' aprilie %&'&). /le+erile din %&'&7 dei cti+ate tot de la#uriti au
147

e.iden*iat o sc!dere de popularitate a acestora i o u#re"ire a po"i*iilor politice n lupta cu partidul conser.ator. n octom#rie %& 3 conser.atorii preiau puterea pe care o .or p!stra o perioad! lun+! de timp $%3 ani). 3erminarea conflictului mondial +!sete Aran*a condus! de un +u.ern pro.i"oriu pre"idat de +eneralul C;. de Iaulle care i-a desf!urat acti.itatea pe #a"a pro+ramului adoptat de Consiliul Na*ional al Re"isten*ei. Pro+ramul pre.edea printre altele4 =udecarea i pedepsirea tr!d!torilor i cola#ora*ionitilor7 resta#ilirea le+alit!*ii repu#licane7 na*ionali"area #!ncilor7 m#un!t!*irea condi*iilor de .ia*! etc. n politica e1tern! Aran*a s-a dorit a fi la acea dat! 8.eri+a de le+!tur! ntre cele dou! lumi8$ F %,0) i milita pentru le+!turi de alian*! att cu URSS ct i cu <area Gritanie i SU/. 9n toamna anului %&' au a.ut loc ale+eri i un referendum la care france"ii tre#uiau s! se pronun*e asupra ela#or!rii unei noi Constitu*ii. /a cum a pre.!"ut i +eneralul de Iaulle &0J dintre ale+!tori s-au pronun*at pentru o nou! constitu*ie ceea ce a nsemnat i naterea celei de-a I6 Repu#lici Arance"e. Partidele dominante din cea de-a III-a Repu#lic!7 radicalii i modera*ii au fost stri.ite i ale+erile au fost cti+ate de trei partide n!scute din Re"isten*! sau rennoite prin ea4 partidul socialist7 partidul comunist i <icarea Repu#lican! Popular! $<.R.P.). 9n curnd conflictul dintre partide i +eneralul de Iaulle .a duce la demisia acestuia din urm! i la constituirea unei alian*e tripartite $socialitii7 comunitii i <RP) ce .a +u.erna Aran*a ntre ianuarie %&'0 i mai %&'2. Institu*iile create ca urmare a +u.ern!rii tripartite i ncep acti.itatea n noiem#rie %&'0 nc;eind astfel domnia pro.i"oratului inau+urat! odat! cu eli#erarea. <oartea tripartidismului a fost +enerat! de po"i*iile diferite n re"ol.area unor pro#leme de politic! intern!7 dar mai ales de politic! e1tern!4 pro#lemele decoloni"!rii n Indoc;ina i 6ietnam dar mai ales i"#ucnirea r!"#oiului rece. Aran*a tre#uia s! alea+! ntre URSS i SU/ i e.ident c! aceast! ale+ere nu putea fi dect cea a democra*iei occidentale. ns! aceast! ale+ere a fost incompati#il! cu men*inerea comunitilor n +u.ern care nu ascundeau faptul c! erau pentru modelul so.ietic de societate. 9n %&'2 i %&'( a+ita*ia comunist! f!cea s! domneasc! n Aran*a o .erita#il! atmosfer! de r!"#oi ci.il. Su# impresia 8lo.iturii de stat de la Pra+a8 din fe#ruarie %&'( se p!rea c! i comunitii france"i se pre+!tesc de un lucru similar. Institu*iile celei de-a I6-a Repu#lici ofer! rolul preponderent /dun!rii Na*ionale i instituie un re+im n care for*a partidelor politice este determinat!. Du#la amenin*are pe care a e1ecutat-o asupra re+imului partidul comunist i R.P.A a +eneralului de Iaulle a determinat cel!lalte partide s! se uneasc! ntr-o coali*ie care a luat denumirea de 8/ 3reia Aor*!8 care a +u.ernat Aran*a ntre %&'2-%& > n mi=locul unor contradic*ii care .or duce la de"mem#rarea acestei coali*ii. Dac! n plan intern / 3reia Aor*! n-a putut +u.erna Aran*a dect prin imo#ilism i insta#ilitate n plan e1tern for*ele ce o compuneau au c!"ut de acord. Aran*a este cea care .a ini*ia un acord de ap!rare mpreun! cu
148

/n+lia7 la DunBerKue $iulie %&'2)7 care se .a e1tinde un an mai tr"iu prin aderarea altor state. n aprilie %&'& .a fi la #a"a creeri N/3E. n lupta sa pentru men*inerea coloniilor Aran*a se .a afunda tot mai mult n r!"#oiul din Indoc;ina. Din anii %&'&-%& > lupta cu .ietname"ii lui ?o i <in este tot mai dificil! cu tot spri=inul dat de americani deoarece i .ietname"ii au primit a=utor su#stan*ial de la C;ina. E mare influen*! asupra mersului e.enimentelor a a.ut-o r!"#oiul din /l+eria. -.enimentele din acest! colonie france"! l .or propulsa pe +eneralul de Iaulle n fruntea statului i odat! cu aceasta i cea de-a I6 Repu#lic! a ncetat s! mai e1iste. La ' septem#rie %& ( +eneralul de Iaulle a dat pu#licit!*ii un nou proiect de constitu*ie care .a fi .otat n septem#rie acelai an. Preedintele repu#licii a.ea prero+ati.e sporite i era ales pe 2 ani. /doptarea noii constitu*ii a atras dup! sine noi ale+eri care s-au desf!urat n noiem#rie %& (. /cestea au fost cti+ate de partidul +eneralului de Iaulle - Uniunea pentru Noua Repu#lic!. 9n *!rile n.inse n cel de-al doilea r!"#oi mondial transform!rile politice dup! nc;eierea conflictului au fost radicale. Dup! capitularea necondi*ionat! a celui de-al III-lea Reic;7 pe ( mai %&' 7 Iermania a disp!rut ca stat4 su.eranitatea *!rii a trecut n minile /lia*ilor care au constituit patru "one de ocupa*ie care au fost administrate n conformitate cu n*ele+erile de la Potsdam. ns!7 curnd7 func*ionarea re+imului era tripartit $E Comisie de Control ce reunea comandan*ii "onelor de ocupa*ie) a fost parali"at! de di.er+en*ele ntre /lia*i. /n+lo-americanii au dorit renaterea politic! a Iermaniei ntr-un cadru federal i redresarea economic!7 lucru pe care URSS nu l-a acceptat. Pe % ianuarie %&'2 "onele de ocupa*ie en+le"! i american! au fost unite $Gi"onia) la care pe 3 iunie se al!tur! i Aran*a $3ri-Monia). Cte.a s!pt!mni mai tr"iu7 o important! reform! monetar! n "onele occidentale7 urmate de #locada Gerlinului Eccidental instituit! de so.ietici $,3 iunie %&'(- %, mai %&'&) au accelerat ruperea Iermaniei n dou! state. $'F,'%-,0>) 6ia*a politic! a nceput s! renasc! pu*in cte pu*in n "on occidental! prin or+ani"area de ale+eri locale n %&'0. Potri.it ;ot!rrilor luate la Londra7 pe % septem#rie %&'(7 la Gonn s-a ntrunit Consiliul Parlamentar format din 0 de repre"entan*i ai partidelor politice $,2 democra*i cretini7 ,2 social democra*i7 li#er democra*i7 , comuniti7 , ai centrului i , repre"entan*i ai partidului +erman) care a luat ulterior n de"#atere proiectul Le+ii Aundamentale .est-+ermane. /ceasta a fost .otat! pe ( mai %&'&. Le+ea Aundamental! instituia un stat federal reunind %> landuri fiecare cu parlamentul i +u.ernul s!u cu o lar+! autonomie n administrare i conducere. Puterea le+islati.! era de*inut! de dou! adun!ri4 Gundestrat-ul $alc!tuit din dele+a*i ai +u.ernulor landurilor) i Gundesta+-ul7 ales pe patru ani prin .ot uni.ersal. Cancelarul7 eful puterii e1ecuti.e era ales de Gundesta+. Primul Gundesta+ a fost ales n au+ust %&'& care la rndul s!u a ales primul cancelar n persoana lui Tonrad /denauer. n declara*ia f!cut! n
149

aceeai "i cancelarul federal f!+!duia ap!rarea drepturilor i li#ert!*ilor democratice7 le+isla*ie social!7 de".oltarea economiei etc. 9n planul politicii e1terne +u.ernul nu recunotea linia Eder-Neise ca +rani*! cu Polonia i nici le+alitatea constituirii R.D.Iermane. Pe linia normali"!rii situa*iei Iermaniei n lume7 la & iulie %& > +u.ernele american7 en+le" i france" au notificat +u.ernului .est-+erman7 ncetarea st!rii de r!"#oi cu Iermania iar la %' septem#rie acelai an a fost in.itat s! ia parte la opera de construire a 8Comunit!*ii europene8. La ,0 mai %& , a fost semnat la Gonn 3ratatul Ieneral prin care a fost remis! +u.ernului +erman su.eranitatea teritorial!. La ,3 octom#rie %& ' s-au semnat la Paris tratatele prin care Iermania a aderat la Pactul de la Gru1elles $%&'() i s-a constituit astfel Uniunea -uropei Eccidentale $U-E). n acelai an N/3E a in.itat Iermania s! adere la acest or+anism de ap!rare colecti.!. Urmnd normali"area situa*iei pe plan interna*ional n %& Iermania a sta#ilit rela*ii diplomatice cu URSS. 9nc! nainte de sfritul r!"#oiului administra*ia american! a ela#orat un document intitulat 8Erient!ri pentru o politic! american! aplica#il! dup! capitularea Laponiei8 ela#orat n #a"a declara*iei de la Potsdam. Prin aceasta se spera s! fie atras! popula*ia i liderii ei politici la instituirea unui re+im nou. Preedintele ?. 3ruman a numit pe +eneralul <c /rt;ur n func*ia de Comandant Suprem pentru puterile /liate n Laponia. /cesta cu presti+iul s!u a cti+at foarte curnd ncrederea autorit!*ilor i a popula*iei =apone"e printr-o atitudine corect! i decent!. Din octom#rie %&' americanii au resta#ilit drepturile politice ale poporului =apone". n aceste condi*ii au reap!rut pe scena politic! partidele politice. Dintre acetia .or participa la ale+erile parlamentare din %> aprilie %&'0 Partidul pro+resist $S;impoto)7 Partidul li#eral $LiCnto)7 Partidul socialist $S;aBaito) i Partidul comunist $TCosanto). Partidul li#eral7 care a cti+at al!turi de pro+resiti i socialiti primele ale+eri7 .a conduce7 cu mici intermiten*e7 Laponia ani n ir. Din %&'0 <c /rt;ur a impus Laponiei institu*ii noi. <ai nti a nlocuit Constitu*ia <ei=i cu un proiect ela#orat de ser.iciile sale care supus Parlamentului a fost adoptat cu mici retuuri n mai %&'2. Conform cu aceasta Laponia era proclamat! monar;ie constitu*ional!7 mp!ratul r!mnnd un sim#ol al statului e1presie a 8.oin*ei poporului8 i nu de esen*! di.in!. Er+anul suprem al puterii de stat era Parlamentul $Dieta)7 unicul or+an le+islati. al *!rii. Aoarte important era art.& care inter"icea r!"#oiul i men*inerea for*elor armate $ F % &). n #a"a noii constitu*ii au fost adoptate noile coduri4 penal7 ci.il7 comercial7 etc. 9n "iua de ( septem#rie %& % +u.ernul american a ini*iat Conferin*a de Pace cu Laponia la care a in.itat s! participe7 la San Arancisco7 3 de state la care n-au participat URSS7 C;ina i India. 3ratatul semnat n San Arancisco a permis Laponiei s!-i cucereasc! n mod oficial independen*a sa politic! dar nu i pe cea militar!7 c!ci n aceeai "i un pact de securitate
150

nc;eiat cu SU/ $confirmat n fe#ruarie %& ,) +aranta men*inerea #a"elor i trupelor americane n ar;ipela+. 9n aceast! perioad! Laponia i-a consolidat situa*ia sa interna*ional! ca stat su.eran7 *ara de.enind mem#r! ENU la %( decem#rie %& 0. De asemenea au fost resta#ilite rela*iile cu URSS la %& oct. %& 0 urmate de normali"area rela*iilor cu Polonia i Ce;oslo.acia $%& 2) i cu Romnia i Un+aria $%&0>). Pe fondul manifesta*iilor pacifiste desf!urate n semn de protest fa*! de e1perien*ele nucleare Laponia cere re.i"uirea 3ratatului de securitate =apono-american. La %( ianuarie a fost semnat un nou tratat de cola#orare i securitate reciproc!7 trupele americane r!mn7 pe nc! %> ani7 ns! se introduce o clau"! prin care +u.ernul american tre#uie s!-l consulte pe cel =apone" nainte de a folosi #a"ele militare din Laponia n opera*iuni n /sia. Italia iese din r!"#oi nu numai ruinat! economic dar i "druncinat! din punct de .edere politic. <onar;ia este contestat! i pe , iunie %&'07 'J dintre italieni s-au pronun*at prin referendum pentru repu#lic!. /dunarea Constituant! aleas! n aceeai "i confirm! audien*a celor trei mari partide ale coali*iei antifasciste4 democra*i-cretini7 socialiti i comuniti. E nou! constitu*ie a pus #a"ele unui re+im parlamentar clasic cu un preedinte al Consiliului r!spun"!tor n fa*a parlamentului. n mai %&'2 minitrii comuniti i socialiti au fost demii din +u.ernul democrat-cretinului /lcide de Iasperi i *ara se alinia"! la principiile atlantismului i la construc*ia european!7 dou! op*iuni care .or facilita renaterea economic! i politic! a *!rii n deceniile urm!toare.

,.,. LU<-/ ECCID-N3/LR PZNR L/ SAZRSI3UL RRMGEIULUI R-C/nii de ma1im! prosperitate n lumea li#er! au coincis pentru ma=oritatea statelor cu c!ut!ri i reorient!ri n politica intern! dar mai ales e1tern!. Edat! cu ale+erea celui mai tn!r preedinte din istoria sa - Lo;n Ait"+erald TennedC - 8/merica reali"ea"! o sc;im#are de +enera*ie8 i se lansea"! n cucerirea a ceea ce se .a numi 8noua frontier!87 adic! a tuturor o#stacolelor care mpiedic! SU/ s!-i afirme superioritatea economic! i te;nic! i s! fie recunoscute ca lider al lumii occidentale. TennedC7 con.ins de superioritatea a#solut! a .alorilor ap!rate de *ara sa7 li#ertatea i democra*ia a dorit s! consolide"e puterea american! att pe plan intern ct i e1tern. / implicat i mai mult SU/ n 6ietnamul de sud. /u fost destui care au +ndit c! /merica a suferit un semieec n politica e1tern!. Dar firul .ie*ii preedintelui a fost curmat la ,, noiem#rie %&03 la Dallas. 6icepreedintele LCndon Lo;nson i-a urmat la Casa /l#! i a urmat politica predecesorului s!u. ns! r!"#oiul din 6ietnam i de.i"ea"! pe americani. 3ot mai mul*i
151

cet!*eni doresc oprirea inter.en*iei n 6ietnam. Studen*imea american! ncepe s! conteste .aloarea lui 8/merican OaC of Life8 care este propus ca model. Prima re.olt! este la Uni.ersitatea din GerBelC dar se e1tinde i n alte centre uni.ersitare. 9n acest climat tensionat au loc ale+erile din %&0( cti+ate de repu#licanul Ni1on7 +ra*ie spri=inului dat de clasa de mi=loc. Preedintele Ni1on .a ntoarce SU/ la pra+matism #a"at pe o#iecti.ele clasei de mi=loc. n aceast! optic! preedintele .a a#orda pro#lemele cele mai importante4 r!"#oiul din 6ietnam7 lupta mpotri.a infla*iei i cri"a dolarului. 6a nc;eia pacea n 6ietnam $%&23) i cu a=utorul consiliului s!u7 ?enrC Tissin+er .a ela#ora 8doctrina Ni1on8 n materie de ap!rare a SU/. n acelai an americanii suport! ocul primului scandal politic4 afacerea ]Oater+ate^ datorit! implic!rii /dministra*iei ntr-un scandal pro.ocat de o nre+istrarea ile+al! a con.or#irilor telefonice. Preedintele este constrns de Senat s!-i dea demisia pe & au+ust %&2' i nlocuit cu Ierald Aord. 9n ale+erile din %&20 este propulsat n fruntea /dministra*iei un fost ofi*er de marin! LimmC Carter care a promis re+enerarea politicii americane i c! .a lupta pentru ap!rarea drepturilor omului i mpotri.a rasismului. Pe plan e1tern SU/ suferea un recul. -ste 8ora pasi.it!*ii87 att n /sia unde Bmerii roii iau puterea n Cam#od+ia $aprilie %&2 ) f!r! ca SU/ s! reac*ione"e7 ct i n /frica unde cri"a etiopian! i decoloni"area /n+olei au permis o e1tindere a influen*ei <osco.ei. Dac! se compara ;arta mondial! a "onelor de influen*! so.ietic! i american! n %& > cu aceea din %&(> se poate lesne constata reculul SU/ n fa*a ascensiunii URSS. E cotitur! n politica american! se .a nre+istra odat! cu ale+erea ca preedinte n noiem#rie %&(> a candidatului repu#lican Ronald Rea+an. n plan intern el optea"! pentru o ct mai mare li#ertate n func*ionarea mecanismelor pie*ei i pentru aplicarea 8teoriei ofertei8 $0F2&). n plan e1tern adopt! o politic! opus! predecesorilor s!i n raporturile cu lumea comunist!. -l denun*a URSS ca 8imperiul r!ului8 i apro#! un plan strate+ic ndr!"ne* i de an.er+ur! 8Ini*iati.a /p!r!rii Strate+ice $S.D.I.) pentru a restaura o mar=! de securitate fa*! de URSS8 con.in c! aceasta nu i se .a opune. 3riumf al reales n %&('7 f!r! ca democra*ii s!-i poat! opune un ad.ersar pe m!sura sa7 el .a nc;eia7 n noiem#rie %&((7 un al doilea mandat p!strndu-i o real! popularitate. Infla*ia este controlat!7 oma=ul a sc!"ut de la &7 J la 7'J din totalul popula*iei acti.e. La sfritul anilor [(> /merica 8a tr!it mai #ine dect i putea permite8 $0 (>). Popularitatea lui Ronald Rea+an l-a propulsat n func*ia suprem! pe .ice-preedintele din timpul mandatului s!u4 Ieor+e Gus;. Pe plan intern noul preedinte tre#uia s! 8+estione"e nota de plat!8 a c;eltuielilor pe credit f!cute de administra*ia R.Rea+an. Pro#lem! cu att mai dificil! de re"ol.at cu ct se confrunta cu un Con+res democrat ;ot!rt s! nu-l a=ute pe preedinte. Pe plan e1tern cri"a URSS7 pr!#uirea comunismului i politica
152

de mare conciliere promo.at! de <i;ail Ior#acio. au f!cut din I.Gus; omul care a f!cut din SU/ sin+ura superputere mondial!. /stfel =ucnd rolul de 8=andarm8 al lumii7 ele o#*in o condamnare din partea ENU a a+resiunii IraBului mpotri.a Tu@eitului n au+ust %&&> i preiau conducerea unei coali*ii interna*ionale care .a o#li+a IraBul s! e.acue"e Tu@eitul. Popularitatea preedintelui este la "enit. ns! dificult!*ile economice7 - n %&&% SU/ cunosc7 dup! o lun+! perioad! de pro+res o 8cretere ne+ati.!87 produc efecte sociale ne+ati.e. n momentul n care ncepe campania electoral! popularitatea lui I.Gus; se afla la cota cea mai de =os dei era n.in+!torul n r!"#oiul rece i pierde campania n fa.oarea lui Gill Clinton. Supranumit 8cel mai #un +u.ernator din Statele Unite8 Gill Clinton a ales ca model n ac*iunea sa politic! pe Lo;n TennedC. Aran*a n anii celei de-a I6-a Repu#lici s-a confruntat cu o serie de ur+en*e n plan intern dar mai ales e1tern. Cea mai ur+ent! sarcin! pentru +eneralul de Iaulle a fost s! pun! cap!t r!"#oiului din /l+eria. S!tui de r!"#oi i speria*i de riscurile unei lo.ituri de stat militare cu caracter fascist france"ii au manifestat o ncredere deplin! n eful statului. Spri=init de opinia pu#lic! +eneralul de Iaulle a impus 8o interpretare8 a institu*iilor statului n fa.oarea sa. -l face din institu*ia pre"iden*ial! sin+ura putere real! n Stat7 +u.ernul este redus la rol de e1ecu*ie iar Parlamentul la acele al unei camere de nre+istrare. Semnarea acordurilor de la -.ian7 n martie %&0,7 a fost momentul n care s-a declanat n Aran*a lupta dintre preedinte i partide. /ceasta .a conduce la o +ra.! cri"! care se .a re"ol.a printr-un referendum desf!urat la ,( octom#rie %&0, prin care se modific! Constitu*ia pentru a se sc;im#a procedura de ale+ere a preedintelui. Ieneralul de Iaulle a o#*inut un str!lucit succes n lupta cu partidele politice. Partidul +aullist a cti+at ale+erile din noiem#rie %&0, i astfel de Iaulle a modelat institu*iile celei dea 6-a Repu#lici conform inten*iilor sale. Iaullismul i-a trecut la acti. o remarca#il! e1pansiune economic! i decoloni"area /fricii ne+re. n locul fostului imperiu din /frica a ap!rut un ansam#lu francofon african n care le+!turile economice7 te;nice7 culturale i militare au nlocuit .ec;ile raporturi de dependen*! politic!. Preocupat de a-i oferi Aran*ei ran+ul de mare putere de Iaulle a respins cu ostenta*ie 8protectoratul american8. i-a retras for*a militar! din /lian*a Nord /tlantic! n %&00 i a criticat politica american! n Indoc;ina7 a contestat Sistemul <onetar Interna*ional #a"at pe primatul dolarului. Iesturile Aran*ei de independen*! la adresa SU/ n-au pus n discu*ie /lian*a /tlantic!4 n timpul cri"ei rac;etelor din Cu#a7 Aran*a a f!cut cunoscut spri=inul s!u total ntr-o e.entual! confruntare cu URSS. n ceea ce pri.ete -uropa7 +eneralul contrapunea ideii unei -urope suprana*ionale cea a unei 8-urope a patriilor8. Ieneralul de Iaulle a f!cut fa*! cu succes cri"ei din %&0( ns! n prim!.ara anului %&0& a dorit s! impun! Aran*ei un plan de reforme care urm!reau instituirea unui sistem corporatist sau al 8particip!rii8 care nu poate
153

fi confundat cu cel italian $ F%'>). Respin+erea planului prin referendumul din ,2 aprilie %&0& a dus la demisia lui de Iaulle care a fost nlocuit cu Ieor+e Pompidou. ncepnd cu %&2'7 Aran*a a trecut printr-o cri"! economic! peste care s-a suprapus una politic!. /les preedinte al Repu#licii n %&2'7 6alVrC Iiscard dY-stain+ a fost prins ntre stn+a dominat! de Partidul Socialist i concuren*a +aullitilor condus! de LacKues C;irac. 3entati.a de a re"ol.a cri"a prin mecanisme li#erale au condus la a+ra.area oma=ului i prin cucerirea postului de preedinte de A. <itterand i a ma=orit!*ii n Parlament de socialiti. 6enit! la putere dup! un sfert de .eac stn+a a anun*at un .ast pro+ram de reforme. Nendeplinirea acestui pro+ram .a fi sanc*ionat! prin cti+area ale+erilor din %&(0 de c!tre 8dreapta8 i o#li+area lui A. <itterand de a coa#ita cu ea. Solu*ia 8coa#it!rii8 .a mai func*iona i su# actualul preedinte LacKue C;irac datorit! suple*ei celei de-a 6-a Repu#lici Arance"e. 9n plin mar c!tre 8societatea a#unden*ei8 ncepnd cu anii [ >7 #ritanicii s-au confruntat cu numeroase dificult!*i care i .or co#or de la statutul de 8<are putere8 pe care-l mai a.eau la :alta7 la ran+ul de simpl! putere european! constrns! s!-i le+e soarta de cea a *!rilor Pie*ei Comune. Dup! %3 ani de +u.ernare conser.atoare7 la#uritii a=un+ din nou la putere i a.eau de ndeplinit am#i*iosul pro+ram de m!suri4 sc;im#!ri de esen*! n politica economic! i fiscal!7 asi+urarea unei de".olt!ri economice nentrerupte i a#andonarea politicii conser.atoare 8Stop and Io87 moderni"area industriei etc. Incapacitatea +u.ernului la#urist de a-i respecta promisiunile electorale a dat cti+ de cau"! conser.atorilor n ale+erile din %&2>. Dac! n plan intern noul +u.ern conser.ator a dus aceeai politic! oscilant! i contradictorie n plan e1tern o#*ine intrarea <arii Gritanii n Pia*a Comun! dup! ce ani de-a rndul Aran*a se opusese. Re.eni*i la putere n fe#ruarie %&2' cu un a.ans foarte strns de .oturi ntr-un conte1t de +ra.! cri"! social!7 la#uritii au reuit s! relanse"e acti.itatea econimic! pe =um!tate parali"at! amorsnd o politic! de 8contract social8 cu sindicatele asupra pre*urilor i salariilor. Conser.atorii .ictorioi n ale+erile din %&2& .or renun*a total la diri=ismul la#urist i .or impune n plan intern prin eful partidului i prim ministru n e1erci*iu7 <ar+aret 3;atc;er7 un neoli#eralism c.asia#solut7 ac*iunea +u.ernului reducndu-se doar la controlul monedei. /ceast! sc;im#are de orientare a politicii economice s-a manifestat mai ales printr-o tentati.! de restructurare industrial! $ pri.ati"!ri7 nc;iderea de ntreprinderi nerenta#ile i mine...) i printr-o atitudine ferm! fa*! de sindicate $Union 3rade). Neoli#eralismul t;atc;erist a repre"entat cte.a succese4 sc!derea infla*iei7 a oma=ului7 ns! per ansam#lu aceast! 8re.olu*ie conser.atoare8 a sporit disparit!*ile sociale i re+ionale. <arilor profitori ai restructur!rilor din CitC li s-au opus de"a.anta=a*ii7 .ictime ale m!surilor care au afectat drepturile do#ndite pe timpul +u.ern!rilor la#uriste.
154

Pe plan e1tern 8Doamna de fier8 a o#*inut cte.a incontesta#ile succese. Prin ea <area Gritanie a =ucat un rol important n re+lementarea pro#lemei rodesiene care .a duce la ntemeierea unui nou stat independent7 n aprilie %&(>7 Mim#a#@e. Nu a e"itat s! r!spund! prin for*! ocup!rii insulelor <al.ine $AolBland) de c!tre armata ar+entinian! pe , aprilie %&(,. 6ictoria militar! a Re+atului Unit7 dup! dou! luni i =um!tate de r!"#oi ultramodern i anacronic totodat! a sporit popularitatea premierului <. 3;atc;er i succesul n ale+erile din %&(3. 9n iunie %&(& cu oca"ia ale+erilor pentru Parlamentul european conser.atorii i d-na 3;atc;er au suferit un eec care au antrenat dispute n snul partidului de +u.ern!mnt. /ceste dispute .or culmina cu demisia doamnei <.3;atc;er i formarea unui nou ca#inet condus de Lo;n <a=or. /cesta a continuat n linii mari politica +u.ernului 3;atc;er n plan economic $continuarea pri.ati"!rilor) i e1tern $alinierea la politica SU/ n r!"#oiul din Iolf). n ciuda u"urii puterii conser.atoare Lo;n <a=or a cti+at i ale+erile din aprilie %&&,. 9n contrast cu e.olu*iile contradictorii ale economiei <arii Gritanii7 Iermania Aederal! ap!rea la nceputul anilor [2> n plin a.nt. <iracolul economic +erman a fost7 f!r! ndoial! le+at de o politic! intern! realist! i ec;ili#rat!. Din %&0, pn! n %&00 Partidul Cretin Democrat a cunoscut o perioad! de mari fr!mnt!ri care a culminat cu plecarea de la putere a lui T. /denauer n %&03 i apoi a succesorului s!u L.-r;ard n %&00. Pentru a iei din cri"! cretin democra*ii au format atunci un ca#inet de o mare coali*ie cu socialitii pn! n %&0&. La ale+erile din %&0&7 cretindemocra*ii au r!mas partidul cel mai puternic n Gundesta+ dar socialitii au format +u.ernul cu li#eralii care acced pentru pentru prima dat! la putere. Noul cancelar OillC Grandlt7 fostul primar socialist al Gerlinului7 s-a remarcat mai ales n plan e1tern prin ini*iati.e cura=oase. / recunoscut linia EderNeisse ca +rani*! cu Polonia $%&2>) i a lansat o politic! de desc;idere spre est $EstpolitiB)4 sta#ilirea de rela*ii diplomatice cu Polonia i mai ales normali"area rela*iilor cu RDI $%&2,) care .a desc;ide 8poarta8 intr!rii RAI n ENU. $%&23) Primul oc petrolier afectea"! ntr-o oarecare m!sur! Iermania ns! +u.ernul social-democrat al lui ?elmut Sc;imdt7 care i-a succedat lui L.Grandt n mai %&2'7 a reuit s! dep!easc! fa"a critic! a cri"ei nc! din %&20 printr-o politic! #u+etar! fa.ora#il! relans!rii in.esti*iilor i consumului. Di.er+en*ele dintre socialiti i li#erali i-au determinat pe ultimii s! fac! o coali*ie cu cretin democra*ii. Liderul noii coali*ii7 cretin-democratul ?elmut To;l .a inau+ura etapa unei foarte lun+i perioade de +u.ernare a *!rii n care Iermania se .a impune prin dinamism economic - moneda +erman! .a fi cea de-a doua moned! de re"er.! a lumii - i printr-un rol foarte acti. n dinamica rela*iilor -st-6est i cri"a din -uropa de Sud--st n %&(&-%&&>. C!derea "idului Gerlinului i pr!#uirea Repu#licii Democrate Iermane .or permite cancelarului ?. To;l s! pun! n aplicare cu apro#area celor '
155

mari puteri .ictorioase n cel de-al doilea r!"#oi mondial un plan de unificare a Iermaniei n %> puncte7 ncepnd cu fe#ruarie %&&>. De la % iulie a intrat n .i+oare uniunea economic! i monetar! a celor dou! Iermanii7 n fapt o .erita#il! n+;i*ire a RDI de c!tre RAI care a pl!tit costul unific!rii. Unificarea a intrat oficial n .i+oare n 3 octom#rie %&&>. n decem#rie %&&> primele ale+eri le+islati.e ale Iermaniei reunificate au fost un ade.!rat triumf pentru Coali*ia lui ?elmut To;l. ns!7 dup! climatul euforic din prima perioad! a reunific!rii au ap!rut i unele dificult!*i re"ultate din restructurarea i pri.ati"area economiei est-+ermane. /cestea au fost relati. repede dep!ite7 Iermania unificat! de.enind astfel7 un lider necontestat al Uniunii -uropene. Printr-o politic! constant! de cretere economic! Laponia s-a ridicat din %&0( la ran+ul de cea de-a treia mare putere.$%F32 ) 6ia*a politic! =apone"! a r!mas dominat! de un curent conser.ator aflat n mod constant la putere n perioada post#elic! cu mici intermiten*e. -a s-a caracteri"at prin a#sen*a pasiunilor ideolo+ice7 ma=oritatea popula*iei fiind mai interesat! de de".oltarea economic! a *!rii dect de de"#ateri ideolo+ice. -a nu este animat! dect de pro#leme le+ate de ap!rarea i mai ales de pre"en*a american! n ar;ipela+. Dup! anii [0> diploma*ia nipon! a fost din ce n ce mai condi*ionat! de pro#lemele economice fie c! a fost .or#a de raporturile cu SU/ fie c! a.ea pro#lemele din 8Sfera8 /sia- Pacific care este ntr-o anumit! m!sur! replica pacifist! i economic! a 8sferei de coprosperitate asiatic!8 pe care .oiau s! o construiasc! prin for*a armelor militarii =apone"i. Aa*! de C;ina7 Laponia a utili"at din ce n ce mai mult formula 8separ!rii politicului de economic8. nc! din %&&0 ea a de.enit principalul partener comercial al C;inei comuniste7 iar n %&2, s-au resta#ilit oficial rela*iile diplomatice ntre 3oBio i PeBin. Restructurarea economiei =apone"e n anii [2> a antrenat anumite sc;im#uri n societatea nipon! ns! .ia*a politic! 8pare a r!mne imua#il! i prea pu*in moral!4 scandaluri financiare7 mal.ersa*iuni7 corup*ie ritmea"! o .ia*! parlamentar! destul de ferm! din moment ce partidul li#eral este la putere din %&'(8 $0F,>>). Di.i"at! n forma*iuni anta+oniste $partidul socialist7 Bomeito7 partidul comunist)7 opo"i*ia nu a fost capa#il! s! ofere o alternati.! credi#il! societ!*ii pentru a a.ea acces la +u.ernare. 9n planul politicii e1terne7 Laponia a r!mas mult! .reme condi*ionat! de sl!#iciunea poten*ialului s!u militar. n anii [2>7 n inima unei "one n care se ntlneau interesele a trei mari puteri - URSS7 SU/ i C;ina - Laponia a ncercat s! r!mn! n rela*ii #une cu to*i centrii de putere. n au+ust %&2( Laponia a semnat un tratat de pace i prietenie cu C;ina punnd cap!t st!rii de r!"#oi dintre cele dou! *!ri. De"an+a=area pro+resi.! a SU/ n sud-estul asiatic i-a permis Laponiei s! =oace un rol mai important n aceast! parte a lumii. /#sen*a de la marile deci"ii diplomatice $nu este mem#r! a Consiliului de Securitate ENU) a fost constrns! s!-i urme"e pe occidentali n deci"iile acestora4 astfel n ciuda a#sen*ei an+a=amentului militar7 ea i-a adus o puternic! contri#u*ie financiar! la r!"#oiul din Iolf din %&&%.
156

GIGLIEIR/AIPierre <il"a7 Ser+e Gerstein. Istoria secolului ../ umea 6ntre r4(oi i pace/ 194=-19#37 .ol. II7 Gucureti7 %&&(. /ndrV Aontaine7 Istoria r4(oiului rece, )ol II7 Gucureti7 %&&,. RaCmond Cartier7 Histoire mondiale de l:$pres 2uerre, 194=-19=3, Paris7 f.a. Prof. uni.. dr. Marin Mamfir7 Istoria uni)ersal contemporan, .ol.II7 Gucureti7 %&&&. Pierre <il"a7 Ser+e Gerstein7 op/cit/7.ol.III7 Gucureti7 %&&(. Lo;n Padros7 54(oaiele secrete ale preedin-ilor, traducere Lunona 3uturea7 Gucureti7 %&&&.

157

PRRGUSIR-/ CE<UNIS<ULUI SI SAZRSI3UL RRMGEIULUI R-CPr!#uirea ca i naterea comunismului ca form! de or+ani"are politic! a unei societ!*i au fost n opinia politolo+ilor7 istoricilor dar i a opiniei pu#lice e.enimentele care au marcat n mod deose#it istoria secolului al XX-lea. /rti"anul uneia dintre cele mai semnificati.e re.olu*ii ale timpului s!u a fost <i;ail S.Ior#acio.. -l a distrus Partidul Comunist7 care fusese or+ani"at cu scopul precis de a acapara puterea i de a o men*ine i care controlase de fapt fiecare aspect al .ie*ii so.ietice. n urma acestuia7 Ior#acio. a l!sat sf!rm!turile unui imperiu care fusese asam#lat cu mare efort7 de-a lun+ul a secole ntre+i. $2F2%%). Cau"ele pr!#uirii comunismului nu pot fi reduse la un factor unic. Pentru c! un astfel de proces de dimensiuni istorice s! se produc!7 a tre#uit ca o mul*ime de cau"e s! interac*ione"e i s! cree"e un set de circumstan*e ceau f!cut sc;im#area s! fie ur+ent! i de nee.itat. I. CRIM/ CE<UNIS<ULUI 9N URSS. Cri"a economic! ce-a cuprins URSS ca i ma=oritatea statelor socialiste n anii [2> s-a perpetuat i n deceniul urm!tor. Suro+atele de reform! introduse succesi. de liderii comuniti n-au a.ut nici un efect asupra eficienti"!rii economiei i a detension!rii rela*iilor sociale. Cau"a principal! a nereuitei a constat n sistemul economic socialist falimentelor i n lipsa de democra*ie politic! a modelului socialismului autoritar-#irocratic. <odelul socialismului de tip so.ietic s-a do.edit complet inadec.at n condi*iile n care lumea intra n a treia re.olu*ie industrial!. Dar la fel de important a fost i rolul Eccidentului n 8an.er+ura i repe"iciunea sc;im#!rilor din -uropa de R!s!rit8 $,F%03) i din Uniunea So.ietic!. Eccidentul a ncura=at apari*ia for*elor pluraliste democratice7 interesate ntr-o sc;im#are sistemic! iar Tremlinul i-a pus speran*ele n reformitii care a.eau n pro+ram nu distru+erea i ra*ionali"area mecanismelor economice i politice e1istente. <i;ail Ior#acio. a .enit la putere7 n mai %&( 7 dup! ce timp de c*i.a ani $%&(,-%&( ) succesorii lui L.Gre=ne. n-au reuit s! modifice structurile de conducere i or+ani"are a economiei dei cri"a era e.ident!. Iuri /ndropo. $%&(,-%&(') p!rea a .oi s! pun! n practic! o politic! de reforme7 ns! s-a confruntat cu imo#ilismul structurilor i re"isten*a sistemului #irocratic instaurat de L.Gre=ne.. Noul secretar +eneral <.Ior#acio. s-a ar!tat la nceput de o mare pruden*! plasndu-se ntr-o aparent! po"i*ie continuatoare a predecesorilor s!i. Aoarte curnd ns! a procedat cu mare rapiditate la consolidarea puterii sale7 sc;im#nd n cte.a s!pt!mni ec;ipa conduc!toare i ndep!rtndu-i pe principalii s!i ri.ali. Din acest moment7 Ior#acio. a rupt imo#ilismul eri=at n principii de +u.ernare.
158

<.Ior#acio. a fi1at ac*iunii sale o du#l! direc*ie pe care a definit-o prin dou! concepte4 Ilasnosti i PerestroiBa. Ilasnosti-ul a.ea drept scop s! tre"easc! societatea so.ietic! din letar+ie printr-un lim#a= i metode ale ade.!rului. Prin perestroiBa tre#uia ncura=at! pentru un ansam#lu de reforme prin care se urm!rea reconcilierea socialismului cu democra*ia. -l a ncercat s! sal.e"e sistemul comunist printr-un proces lent de li#erali"are care s! duc! la eliminarea tr!s!turilor sale cele mai odioase ns! f!r! a a#oli fundamentele sale ideolo+ice. Ini*iind aceast! campanie <.Ior#acio. a e1primat interesele politice ale #irocra*iei so.ietice ntre dou! .rste i ale unui anumit +rup de intelectuali din prea=ma partidului7 care a=unseser! s! se mpotri.easc! corup*iei i incompeten*ei din .remea lui Gre=ne.. -l a militat pentru .alorile unei +enera*ii care i asumase ideile celui de-al XX-lea Con+res al PCUS7 inclusi. cele pri.ind reformele politice i economice7 coe1isten*a panic! cu Eccidentul i re.i"uirea +eneral! a modelului utopic comunist n sensul umani"!rii lui. Punerea n aplicare a conceptului de perestroiBa a depins total de spri=inul societ!*ii fa*! de care nu se putea spera c! economia so.ietic! ar putea face pro+rese. ns! contient de o#stacolele ce i se ridicau7 Ior#acio. a luat o serie de m!suri pentru a mpiedica nomenBlatura care ar fi dorit s! stope"e procesul reformelor. /stfel el i adep*ii reformelor se .or decide pentru modificarea institu*iilor. n prim!.ara anului %&(& a fost ales7 la cap!tul unei campanii electorale animate7 un Con+res al deputa*ilor poporului7 dintre care o parte a mem#rilor a fost desemnat! pe #a"a canditaturilor multiple i cteodat! c;iar mpotri.a candida*ilor oficiali ai partidului. /cest or+anism a desemnat Parlamentul $So.ietul Suprem) care tre#uia s!-i desf!oare acti.itatea n inter.alul dintre sesiunile Con+resului. n fruntea So.ietului Suprem a fost ales <i;ail Ior#acio. pe ,( mai %&(&. /stfel el s-a pus la ad!postul unei tentati.e de a fi nl!turat din func*ia de secretar +eneral al partidului. n fruntea armatei7 a TIG-ului i la ministerul de e1terne au fost numi*i fideli ai procesului de perestroiBa7 concomitent cu modificarea structurilor unor or+ane de administrare i conducere ncepnd cu Consiliul de <initrii $+u.ernul) pn! la conducerea unit!*ilor social-economice. 9n .ara anului %&(2 a fost ela#orat! o ;ot!rre prin care s-a trecut la autonomia financiar!. Letar+iei Gre=ne.iste i-a succedat sc;im#area . Li#erali"area intelectual! a permis mi=loacelor de informare n mas! s! se e1prime7 iar so.ieticii au descoperit pro+resi. 8pa+inile al#e8 ale istoriei lor. Destalini"area7 pornit! odinioar! de ?ruscio. a fost reluat! i dus! pn! la consecin*ele sale lo+ice7 rea#ilitarea .ictimelor lui Stalin. /u fost rea#ilita*i Gu;arin7 Mino.ie.7 Tamene.7 PiataBo. i RadoB. 3ro*Bi a ieit din uitare i a fost l!udat pentru c! i s-a opus lui Stalin7 etc. Consecin*e importante a a.ut perestroiBa i n domeniul politicii e1terne a URSS. n aceast! pri.in*! <.Ior#acio. era con.ins c! pro+ramul perestricii nu .a putea fi reali"at dac! rela*iile e1terne ale *!rii nu se .or sc;im#a n mod
159

radical. Pentru aceasta 8tre#uie s! ne sc;im#!m po"i*ia i s! propunem lumii o nou! politic! interna*ional!8 $3F,'2-,'(). ntr-ade.!r URSS-ul i-a sc;im#at liniile esen*iale ale politicii e1terne. n octom#rie %&&( a inter.enit un acord ntre C;ina i URSS asupra traseului frontierei orientale. Propunerile de limitare a armamentelor nucleare i con.en*ionale a.ansate de Ior#acio.7 retra+erea n %&(& a trupelor so.ietice din /f+anistan au f!cut din acesta un om care ofer! +aran*ii de pace. 9n .ara anului %&(&7 Ior#acio. s-a adresat plenului parlamentar al Consiliului -uropean de la Stras#our+. Cu acea oca"ie el a mers mai departe n repudierea doctrinei Gre=ne. pri.ind su.eranitatea limitat!. / admis c! nu e1ista un sistem social imua#il i a su+erat c! astfel de transform!ri ar putea a.ea loc i n -uropa de R!s!rit. Declara*ia lui Ior#acio. de la Stras#our+ a fost lar+ interpretat! ca o lumin! .erde dat! reformatorilor din -uropa de R!s!rit n eforturile lor de a a=un+e la un sistem multipartrinic i la o economie de pia*!7 dar mai ales a nl!turat teama de inter.en*ie a 8fratelui mai mare8 pentru a pune cap!t reformelor. Contradic*iile i limitele perestroicii au f!cut ca sistemul politic s! nu poat! fi reformat. /stfel c! ntre ceea ce i-a dorit ini*iatorul reformelor n URSS i ceea ce a re"ultat n final a fost o mare diferen*!. 6oin*a de a permite o real! li#ertate de e1primare n mass-media a antrenat nu numai o sporire a aspira*iilor pentru li#ertate i democra*ie7 ci i formularea de critici care n-au .i"at numai #irocra*ia ci i sistemul comunist nsui7 e1primnd preferin*a unui p!r*i a societ!*ii so.ietice pentru o democrati"are de tip occidental. Eri <.Ior#acio. n-a a.ut n .edere modelul occidental7 atunci cnd a lansat conceptele de 8Ilasnost8 i 8PerestroiBa8. Pentru el acestea .i"au o perfec*ionare a mecanismului social-economic comunist7 i nicidecum r!sturnarea re+imului politic. Pn! n anul %&&>7 att demersurile ct i ac*iunile politice ale lui Ior#acio.7 pendulau ntre ;ot!rrea pentru reforme radicale i teama c! astfel de reforme .or pr!#ui sistemul comunist. Pe m!sur! ce lupta politic! ntre reformatori i nomenclaturiti s-a intensificat Ior#acio. a n*eles c! tre#uie s! mear+! mai departe. La , iulie %&&> el afirma c! 8ns!i lo+ica perestroicii7 dificult!*ile din domeniul economic i social ne o#li+! s! sc;im#!m n mod fundamental sistemul economic. -ste .or#a de ela#orarea unui nou model economic di.ersificat7 cu forme diferite de +estiune i proprietate7 dotat cu o infrastructur! modern!8 $3F,'3). 9ntrea+a filo"ofie a comunismului7 aa cum e1istase ea de apte decenii a suferit un declin rapid7 ca re"ultat al recunoaterii oficiale a eecului istoric al sistemului e1istent. 3riumful filo"ofiei re.i"ioniste a declanat un proces de eli#erare a na*ionalismului i a confrunt!rilor interetnice. / spul#erat mitul poporului so.ietic. Discursul optimist consacrat poporului so.ietic7 interna*ionalismului i pro+reselor lui7 s-a frnt7 n %&(07 su# lo"inca4 Ta"a;stanul pentru Ta"a;i8 $'F ).
160

/nul %&&> a fost anul n care creterea fr!mnt!rilor p!reau s! duc! la punerea n discu*ie a Perestroicii ca urmare a resur+en*ei sentimentelor na*ionale fapt pe care <. Ior#acio. nu l-a pre.!"ut n planul s!u de redresare a URSS. Confrunt!ri interetnice au i"#ucnit n /"er#ad=an7 Na+orno-Tara#aB;7 Tir+;i"ia7 <oldo.a7 iar conflictele na*ionale amenin*au coe"iunea URSS. Lituania s-a declarat independent! n martie %&&>. I-au urmat imediat -stonia7 Letonia7 Ieor+ia i /rmenia. /lte repu#lici s-au proclamat su.erane4 Aedera*ia Rus!7 /"er#ad=an7 U"#eBistan7 3urBmenia7 3ad=iBistan7 <oldo.a7 Gielorusia7 Ucraina. Le+ile URSS nu mai erau respectate7 conduc!torii repu#licilor cereau ca recru*ii s! nu mai fie ncorpora*i n armata URSS. Contient de pericol <i;ail Ior#acio. a propus n fe#ruarie %&&> un nou tratat sta#ilind o confedera*ie pentru a e.ita secesiunile. Con+resul dele+a*ilor poporului accept! proiectul unui referendum cu pri.ire la apartenen*a la Uniune7 care ar fi tre#iut s! ai#! loc n prim!.ara lui %&&%. Instaurarea unei puteri pre"iden*iale a cnt!rit foarte mult n e.olu*ia rapid! a pro#lemei na*ionale. Preedintele Uniunii So.ietice concentra toate puterile So.ietului Suprem i ale preedintelui s!u i acest lucru a nsemnat deposedarea repu#licilor de autoritatea lor n fa.oarea puterii centrale i .a duce la o i mai mare contradic*ie ntre puterea central! i repu#lici. -conomia So.ietic! a continuat s!-i nr!ut!*easc! starea. 3oate reformele preconi"ate pn! atunci de Ior#acio. nu au reuit dect s! sporeasc! lipsurile de"or+ani"nd an+rena=ele tradi*ionale f!r! a fi nlocuite cu noi circuite. /ceast! situa*ie a +enerat fr!mnt!ri sociale i +re.e. /cest lucru l .a determina pe Ior#acio. s! treac! la m!suri radicale care anun*au moartea sistemului economic socialist. Plenara din fe#ruarie %&&> a apro#at a#andonarea rolului conduc!tor al partidului introducnd astfel multipartidismul i trecerea la un re+im pre"iden*ial democratic. n momentul n care <.Ior#acio. i-a sporit prero+ati.ele o parte din radicalii reformiti se .or distan*a i apoi l .or p!r!si. 9n decem#rie %&&> -.e.arnad"e i-a dat demisia din func*ia de ministru de e1terne pentru a protesta mpotri.a a.ans!rii c!tre dictatur! n URSS. $ F %0(). La rndul lui G.-l*n a criticat n Parlament sporirea prero+ati.elor preedintelui URSS. Imperiul so.ietic a=unsese la o r!scruce. Noul proiect de Uniune era menit s! e.ite de"inte+rarea URSS ns! imperiul era n descompunere. Puciul conser.ator $%(-,% au+ust %&&%) nu .a putea sc;im#a destinul istoric al ultimului imperiu de tip clasic din lume. /nun*area trecerii la economia de pia*! i a#andonarea principiului luptei de clas! au precipitat lucrurile. NomenBlatura n-a mai suportat s! .ad! atin+erile aduse principiilor fundamentale ale mar1ismului. l consider! pe <.Ior#acio. personal responsa#il de pr!#uirea re+imului i destr!marea statului so.ietic. Considernd c! acesta nu mai este demn de a fi eful statului so.ietic ea consider! c! tre#uie nl!turat. /dep*ii men*inerii re+imului
161

comunist i a imperiului so.ietic au nceput prin a-l i"ola pe <.Ior#acio. de principalii s!i spri=initori n reformarea sistemului. Lo.itura de stat se pre+!tete aproape pe fa*!. /ceasta are loc efecti. pe %& au+ust %&&% cu o "i nainte de "iua n care tre#uia semnat noul tratat asupra Uniunii. /utorii lo.iturii de Stat l-au re*inut pe Ior#acio. n reedin*a sa de .acan*! de la Aoros $Crimeea) i 8l-au declarat incapa#il s!-i asume func*iunile din moti.e de s!n!tate8 $ F %0 ). /u numit n fruntea statului pe .icepreedintele URSS I;enadi Ianae. i au or+ani"at un 8Comitet de stat pentru starea de ur+en*!8 format din minitri conser.atori $ap!rare7 interne7 economie7 etc) i eful TIG. Pucitii sperau ca popula*ia s!-i urmea"e i au mi"at pe fra+ilitatea ataamentului acestuia fa*! de democra*ie. Eri7 imediat dup! anun*area pu#lic! a puciului preedintele Aedera*iei Ruse7 Goris -l*n7 a f!cut apel la re"isten*! i a cerut armetei s! se alie"e cu popula*ia pentru a face s! eue"e 8lo.itura de stat reac*ionar!8. Re"isten*a condus! de G.-l*n a descump!nit pe puciti care au fost incapa#ili s! controle"e situa*ia. Ciocnirile dintre for*ele de ordine i popula*ia ieit! n strad! pentru a lupta contra restaura*iei domina*iei re+imului totalitar au condus la descompunerea puterii pucitilor care .or fi aresta*i iar Ior#acio. n noaptea de ,, au+ust %&&% a re.enit la <osco.a i i-a reluat func*iile. NomenBlatura care a sperat c! prin aceast! ac*iune pot s! redea partidului comunist po"i*ia sa predominant! n societate7 a a=uns la alte re"ultate4 Puciul a dat ultima lo.itur! re+imului comunist i a mpins statul so.ietic spre implo"ie. Ca un +est sim#olic al .ictoriei for*elor reformatoare pe ,3 au+ust mul*imea a d!rmat statuia lui D"er=insBi7 fondatorul poli*iei politice secrete7 $str!moaa TIG-ului) i a cerut retra+erea portretului lui Lenin din edificiile pu#lice. Discreditarea partidului comunist7 .ino.at de a fi ncercat a da lo.itura de for*! mpotri.a for*elor reformatoare a fost total!. Cte.a "ile mai tr"iu <.Ior#acio. i-a dat demisia din func*ia de secretar +eneral al P.C.U.S. dup! care a in.itat C.C s! se autodi"ol.e. Partidul comunist a fost inter"is n armat! i n or+anismele statului. Pe ,( au+ust %&&% So.ietul Suprem a suspendat acti.it!*ile partidului comunist n ntrea+a Uniune So.ietic! i a decis s! se autodi"ol.e. S-a a=uns la un .id institu*ional dup! dispari*ia partidului comunist care de*inea efecti. puterea. Pentru a-l umple a fost necesar! ela#orarea unei noi Constitu*ii. Pn! la apari*ia acesteia trei noi institu*ii au condus URSS-ul. Un Consiliu de Stat format din conduc!torii repu#licilor - coordona politica e1tern! i pro#lemele interne comuneF un Comitet interrepu#lican compus din repre"entan*i ai tuturor repu#licilor cu scopul de a coordona +estiunea i reforma economiei i un Consiliu al repre"entan*ilor poporului ns!rcinat cu ela#orarea noii Constitu*ii a Uniunii. TIG-ul a fost reformat n octom#rie %&&% cnd a fost di"ol.at7 ns! practic a fost transformat pe trei ser.icii n .iitor autonome4 Ser.iciul Central independent de ser.icii7 Ser.iciul interrepu#lican de contraspiona= i un Comitet de stat7 pentru ap!rarea frontierelor. Sfritul
162

comunismului n istoria Rusiei a fost marcat de di"ol.area7 n noiem#rie %&&%7 a partidului comunist al Aedera*iei Ruse. n toamna anului %&&% n-au mai e1istat partide comuniste n URSS. Sfritul URSS a sur.enit nu mult timp dup! de"inte+rarea partidului comunist. Puciul ca i n ca"ul re+imului comunist a a.ut pentru Uniune aceleai efecte di"ol.ante. n s!pt!mnile care i-au urmat7 toate repu#licile7 i-au afirmat dorin*a desfacerii le+!turilor care le uneau cu puterea federal!. Pe %2 septem#rie %&&% cele trei repu#lici #altice au fost admise la ENU. 9n conte1tul afirm!rii tot mai accentuate a autorit!*ii repu#licilor a fost ela#orat acordul care a dat natere unei Comunit!*i economice. /cordul s-a semnat la %( octom#rie %&&% de opt repu#lici7 mai pu*in *!rile #altice7 Ucraina7 <oldo.a7 Ieor+ia i /"er#ad=an. n acest timp Consiliul de Stat a pre+!tit un proiect de tratat pentru o Uniune politic! pe #a"e federale. Puterea central! n acest proiect nu mai e1ercita dect func*iile dele+ate de Statele mem#re7 iar aceste func*ii s-ar reduce la diploma*ie i ap!rare. Cel care a dat lo.itura de +ra*ie URSS-ului definiti.nd pr!#uirea ei a fost preedintele Aedera*iei Ruse7 Goris -l*n care la ( decem#rie %&&% mpreun! cu preedintele Ucrainei i a Gelarusului7 a decis s! cree"e o 8Comunitate a Statelor Independente $CSI) la care .or putea adera i alte repu#lici i n cadrul c!ruia ele i coordonau politica monetar! i economic!. Pe %' decem#rie alte cinci repu#lici din /sia Central! s-au raliat la CSI curnd imitate de <oldo.a i /rmenia. Pe %2 decem#rie %&&% Goris -l*n i <i;ail Ior#acio. au anun*at di"ol.area oficial! a URSS7 ncepnd cu 3% decem#rie %&&%. URSS-ul a fost nlocuit de CSI dominat! de Rusia. Lund act de pierderea puterii sale <i;ail Ior#acio. i-a anun*at demisia la tele.i"iune pe , decem#rie %&&%. -l recunotea oficial moartea URSS. n fapt att comunismul ct i imperiul nu mai e1istau de cte.a luni7 iar ultimele sale .esti+ii erau pe cale de dispari*ie. II. SAZRSI3UL CE<UNIS<ULUI 9N -UREP/ D- -S3 3riumful filo"ofiei re.i"ioniste la Tremlin a afectat nu numai imperiul ci i ntrea+a comunitate a 8na*iunilor socialiste8care alc!tuiau #locul so.ietic. Noua po"i*ie so.ietic! a a.ut un impact uria n -uropa r!s!ritean! prin sl!#irea for*elor conser.atoare n conducerile unor *!ri ai c!ror lideri respin+eau pn! i ideea de reform!. Cnd Ior#acio. a lansat conceptele de perestroiBa i +lasnosti *!rile din #locul r!s!ritean n-au reac*ionat n aceeai manier!. Iusta. ?usaB n Ce;oslo.acia7 Nicolae Ceauescu n Romnia7 -ric; ?oneBer n R.D.Ierman! au fost ostili oric!rei sc;im#!ri. n Gul+aria7 3udor Li.Bo. a acceptat o parte din reformele din domeniul economic ns! le-a considerat foarte periculoase pe cele din domeniul politicii. n Un+aria i Polonia7 perestroiBa a fost dep!it! constant prin interpretare i manier! de ac*iune.
163

Polonia a fost prima *ar! din -uropa de r!s!rit unde perestroiBa i +lasnosti-ul +or#acio.ist s-a transformat ntr-o re.olu*ie anticomunist!. Ieirea non.iolent! a Poloniei dintr-un re+im totalitar #a"at pe dictatura ideolo+ic! a partidului comunist a fost posi#il! datorit! e1isten*ei unor +rup!ri att pentru elitele de la putere ct i din opo"i*ie7 care au n*eles necesitatea compromisului. /dep*ii reformelor din cadrul partidului comunist polone" au reuit la plenara din decem#rie %&(( - ianuarie %&(& s! sc;im#e cursul politic al partidului de +u.ern!mnt. / fost luat! ;ot!rrea de a introduce pluralismul politic7 de a ini*ia un dialo+ cu toate for*ele din societate pentru a dep!i cri"a. n fe#ruarie %&(& liderul comunist O.Laru"elsBi a ini*iat un dialo+ cu liderul mic!rii Solidaritatea i au con.enit s! se or+ani"e"e ale+eri parlamentare n care opo"i*ia putea dispune de 3 J din locurile n Diet! iar n Senat ale+erile .or fi li#ere. Se mei pre.edea ale+erea unui preedinte al Repu#licii de c!tre cele dou! camere ale Parlamentului. Dup! o campanie electoral! pasionant! dominat! de candida*ii Solidarit!*ii ale+erile de la ' i %( iunie %&(& se .or nc;eia cu o stri.itoare .ictorie a opo"i*iei. Comunitii au cti+at doar un sin+ur fotoliu n Senat i numai unul dintre cele 3 J din locurile Senatului. / fost ne.oie de a=utorul Solidarit!*ii n al doilea tur de scrutin pentru a se e.ita o cri"! ma=or!. Cele dou! camere l ale+ $cu o ma=oritate de un sin+ur .ot) pe +eneralul O.Laru"elsBi preedinte al Repu#licii i acesta este o#li+at s! ncredin*e"e conducerea +u.ernului unui mem#ru al Solidarit!*ii7 3adeus" <a"o@iecBi. Sa format astfel primul +u.ern necomunist al *!rii dup! cel de-al doilea r!"#oi mondial. La urm!torul $i ultimul) s!u Con+res7 n ianuarie %&&>7 partidul comunist din Polonia s-a scindat7 am#ele forma*iuni nou ap!rute s-au #ote"at cu apelati.e de 8Social-Democrat8$0F33>). ns! acestea la un loc nu mai a.eau dect 02.>>> de mem#ri n raport cu cele mai mult de dou! milioane de mem#rii ct num!ra partidul comunist. Se poate spune din aceast! perspecti.! c! n Polonia7 comunismul a luat sfrit printr-o discreditare total! moral! i politic!. 9ntr-o succesiune destul de rapid!7 ini*ierea re.olu*iei radicale7 panice7 politice i le+ale spre democra*ie i drepturile omului a fost urmat! i apoi nso*it! de o remarca#il! con.alescen*! a economiei polone"e. n .ara anului %&&> +u.ernul polone" a trecut la aplicarea 8terapiei de oc8 o trecere #rusc! de la planificarea socialist! la desc;iderea pie*elor7 impus! de ministrul de finan*e L.Gelcero@ic". Costul imediat al 8terapiei de oc8 a fost suportat de popula*ie care a fost silit! s! se adapte"e la o am#ian*! cu 8pre*uri din Lumea nti i salarii din Lumea a 3reia8. $0F33,) 9n decem#rie %&&> +eneralul Laru"elsBi a demisionat. /le+erile pre"iden*iale i-au dat cti+ de cau"! lui Lec; Oalesa7 dup! un al doilea tur de scrutin. /ceste ale+eri i de"nod!mntul lor au nc;is definiti. era comunist! din istoria Poloniei post#elice. Desc;iderea polone"! din anii
164

%&((-%&(& a a.ut un impact su#stan*ial n ntrea+a re+iune. Speran*ele au ren!scut n Un+aria i Ce;oslo.acia. /#andonul comunismului n Un+aria s-a f!cut su# presiunea a o parte din tinerii comuniti ma+;iari. n mai %&(( a fost nlocuit L.Tadar din fruntea partidului comunist cu o conducere colecti.! n frunte cu Res"o NCers. Secretar +eneral al partidului a fost numit T. Iros" o personalitate tears! curnd contestat! i pus! n plan secund de aripa reformatoare n frunte cu Imre Po"s+aC. Ca i Ior#acio.7 Po"s+aC i-a men*inut con.in+erile comuniste ns! a tras o linie de demarca*ie clar! ntre socialismul 8uman8 i totalitarismul stalinist. NCers7 specialist n pro#lemele economice a pre+!tit un ansam#lu de m!suri care s! duc! la economia de pia*! n Un+aria. n octom#rie %&(& partidul comunist a ;ot!rt s!-i sc;im#e denumirea n Partidul Socialist <a+;iar7 renun*nd la ideolo+ia lui #ole.ic!. 9n anii %&((-%&(&7 n Un+aria au ap!rut cte.a partide politice importante4 Aedera*ia 3inerilor Democra*i $AID-SM)F Aorumul DemocraticF /lian*a Democra*ilor Li#eriF Partidul Social-Democrat7 Partidul Popular Cretin Democrat etc. /cestea au or+ani"at7 n .ara anului %&(& discu*ii cu +u.ernul i s-a a=uns la n*ele+erea cu pri.ire la or+ani"area de ale+eri n %&&>. n prim!.ara anului %&&> au loc ale+erile n Un+aria cti+ate de Aorumul Democratic i astfel comunitii au fost r!sturna*i de la putere prin .oin*a societ!*ii. /cesta s-a pronun*at pentru construirea unui stat de drept7 autoconducere democratic!7 pri.ati"area ntreprinderilor falimentare i pentru trecerea mai rapid! la economia de pia*!. Liderul Aorumului Democratic7 L./ntall a de.enit prim-ministru i a format un +u.ern de coali*ie n care au mai intrat Partidul Independent al <icilor Proprietari. n au+ust a fost ales preedinte al Repu#licii Un+aria /rpad Ionc"7 lider al /lian*ei Democra*ilor Li#eri. /stfel n Un+aria s-a pus cap!t dictaturii comuniste. Reformele economice promo.ate n anii [2>-Y(> au pre+!tit7 n mare m!sur! trecerea accelerat! la economia de pia*!. Din primele luni ale anului %&>> statul a sistat in.esti*iile n a+ricultur!. ntreprinderile industriale au trecut la un rapid proces de pri.ati"are. 9n Ce;oslo.acia pr!#uirea re+imului comunist s-a f!cut prin ceea ce istoricii i opinia pu#lic! au denumit 8re.olu*ia de catifea8. Radicali"area opo"i*iei fa*! de re+imul comunist a de.enit .i"i#il! nc! din ianuarie %&(& cnd au fost or+ani"ate demonstra*ii pentru comemorarea liderului studen*esc Lan Palac;7 care i d!duse foc7 n semn de protest7 cu dou!"eci de ani n urm!. n iunie un +rup de intelectuali7 n frunte cu 6.?a.el7 au redactat un memoriu intitulat - Doar cte.a propo"i*ii - prin care cereau democrati"area imediat! a *!rii. 9n tot timpul .erii anului %&(& demonstra*iile din pie*ele i de pe str!"ile oraelor din Ce;o-Slo.acia au continuat. Scnteia care a aprins #utoiul cu pul#ere a constituit inter.en*ia n for*! a poli*iei la %2 noiem#rie %&(&7 pentru a nl!tura o manifesta*ie a studen*easc! ne.iolent!. Ire.ele i mitin+urile sau +enerali"at n Ce;oslo.acia. La , noiem#rie %&(& conducerea comunist!
165

a demisionat n #loc ns! sc;im#!rile cosmetice n-au con.ins pe nimeni. Sute de mii de oameni s-au adunat iar n Pia*a Oencesla.$...) ca s!-i asculte pe 6aBla. ?a.el i /le1andru Du#ceB denun*nd ncerc!rile neostalinitilor de a r!mne la putere. $,F%&,) n "ilele urm!toare opo"i*ia s-a cristali"at n dou! alian*e4 Aorumul Ci.ic la Pra+a i Pu#licul Slo.ac mpotri.a 6iolen*ei la Gratisla.a. ntr-un document ela#orat de Aorumul Ci.ic se insista pe separarea puterilor n stat7 de".oltarea unei economii de pia*! f!r! inter.en*ie #irocratic!. Ire.a +eneral! din ,2 noiem#rie %&(& a parali"at conducerea politic! i a o#li+at +u.ernul s! accepte cererile opo"i*iei. La ,& noiem#rie /dunarea Aederal! a a#olit pre.ederea constitu*ional! ce asi+ura partidului comunist rolul conduc!tor n societate. Dup! dou! remanieri su# presiunea str!"ii s-a format7 la %> decem#rie %&(&7 o coali*ie +u.ernamental! cu o ma=oritate necomunist!. La ,& decem#rie fondatorul Aorumului Ci.ic a fost ales preedinte al Ce;oslo.aciei. La ' decem#rie %&(& la <osco.a a a.ut loc o ntlnire a Pactului de la 6aro.ia. Tremlinul a recunoscut oficial c! in.adarea Ce;oslo.aciei n au+ust %&0(7 a fost ile+al! i a repudiat doctrina Gre=ne.. S-a dat lumin! .erde for*elor re.olu*ionare pentru a nlocui comunismul nu numai n Ce;oslo.acia ci i n celelalte *!ri satelit. Pr!#uirea comunismului n Iermania de -st a .enit ca o consecin*! lo+ic! a e.enimentelor care se succedau cu repe"iciune n #locul so.ietic dar mai ales ca urmare a ;ot!rrii <osco.ei de a nu mai a=uta re+imurile comuniste neostaliniste aflate n profund! cri"! de sistem. n ciuda marurilor i mitin+urilor cu +ri=! orc;estrate de liderii comuniti est-+ermani n frunte cu -ric; ?onecBer nemul*umirea fa*! de re+im cretea7 ncepnd cu .ara anului %&(&7 pe "i ce trecea. n Gerlinul de -st7 Dresda7 Leip"i+ protestatarii s-au nc!ierat cu for*ele de ordine. Liderul comunitilor est-+ermani a respins micarea de reform! ini*iat! de <.Ior#acio. su#liniind pe de o parte diferen*ele de situa*ie dintre URSS i RDI iar pe de alta imposi#ila corela*ie dintre li#erali"area sistemului i reuita economic!. Pentru a sc!pa de presiunea lui <.Ior#acio.7 ?onecBer a adoptat tactica 8pailor m!run*i8. /ceasta nu mai era adec.at! n mpre=ur!rile desc!tu!rii ener+iilor unor societ!*i *inute7 decenii n ir7 su# presiuni i teroare. Ca i Ce;oslo.acia7 liderii est-+ermani i-au dat seama c! de .reme ce so.ieticii nu numai c! nu mai a+reau folosirea .iolen*ei pentru nn!#uirea nemul*umirilor ci c;iar o descura=au7 ei .or tre#ui s! sacrifice pe duri i s! promit! lansarea imediat! a unor reforme +enerale. La %( octom#rie %&(&7 la doar cte.a "ile dup! 8s!r#!torirea celei de-a '>-a ani.ers!ri a cre!rii R.D.I8 CC al P.S.Unit Ierman l-a eli#erat din func*ie pe -ric; ?onecBer i l-a ales pe -+or Tren". Noul secretar +eneral s-a an+a=at la o serie de reforme. ns! pentru el7 ca pentru ntrea+a conducere a PSUI7 era clar c! mer+erea cu reformele pn! la or+ani"area de ale+eri li#ere i la reformarea sistemului politic7 acestea ar fi dus imediat la dispari*ia
166

re+imului comunist i la RDI ca stat. n aceast! pri.in*! un =urnalist .est+erman scria4 8Doar socialismul prusac spri=in! preten*ia Gerlinului de -st la un stat separat. Renun*nd la aceasta7 nu mai e1ista nici o ra*iune de a fi a Iermaniei R!s!ritene. S! permitem ast!"i ale+eri li#ere i mine .om putea la fel de #ine s! s!r#!torim ansa;luss-ul cu Iermania de 6est.$,F%(() La sfritul lunii octom#rie i nceputul lunii noiem#rie sute de mii de protestatari cereau7 n principalele orae est-+ermane7 le+ali"area mic!rilor de opo"i*ie7 separarea puterilor ntre stat i partidul comunist7 li#ertatea cu.ntului7 ale+eri li#ere i desfin*area S3/SI . La 2 noiem#rie %&(& ntre+ul Girou Politic al PSUI a demisionat7 iar la & noiem#rie 8Midul Gerlinului8 e1presia material! a r!"#oiului rece 7 a fost d!rmat. n fa*a unei impresionante mul*imi de est i .est-#erline"i7 adunate la prim!ria Gerlinului de 6est7 cancelarul ?.To;l a afirmat4 86reau s! le spun tuturor celor din Repu#lica Democrat! Ierman!4 suntem cu .oi7 suntem i r!mnem o sin+ur! na*iune. Suntem un sin+ur popor8.$,F%(&) La =um!tatea lunii noiem#rie %&(& un Con+res e1traordinar al PSUI a recunoscut falimentul partidului. n ncercarea de a se sal.a7 aripa reformist! a sc;im#at denumirea partidului n Partidul Socialismului Democratic i l-a ales n fruntea sa pe a.ocatul Ire+or ICse. /cesta considera c! partidul tre#uia s! rup! cu motenirea stalinist! i s! se an+a=e"e spre .alorile pluralismului i a democra*iei. Nemul*umirea popula*iei era att de mare nct7 n decurs de cte.a luni7 c;emarea la unificarea +erman! a c!p!tat o dimensiune na*ional!7 partidele de opo"i*ie fiind de acord cu accelerarea acestui proces. 9n lipsa spri=inului e1tern n Iermania de -st 8comunismul s-a pr!#uit =alnic i neplns de nimeni8.$,F%&%) 9n Gul+aria7 pentru nceput7 liderul comunist 3odor Li.Bo. a reuit7 prin mane.re a#ile s! lase impresia c! .a imita politica de reforme ini*iat! de <i;ail Ior#acio.. n .ara anului %&(2 a declarat c! atotputernicia unui sin+ur partid .a lua sfrit i c! este ne.oie de 8un model nou al socialismului8 de reforme economice i administrati.-teritoriale. Printr-o re"olu*ie a Giroului Politic a partidului comunist au fost ndep!rtate portretele lui 3.Li.Bo. din locurile pu#lice. 9n %&(( s-a lansat un +rup neoficial pentru drepturile omului. Dei liderii acestuia au fost aresta*i sau e1ila*i n prim!.ara anului %&(& +rupul a c!p!tat o audien*! mai mare7 din el desprin"ndu-se un sindicat independent i alte nou! or+ani"a*ii di"idente. n .ara anului %&(& situa*ia din Gul+aria s-a nr!ut!*it i po"i*ia liderului comunist #ul+ar este n pericol su# presiunea popula*iei nemul*umite. Pe %> noiem#rie %&(& 3udor Li.Bo. a fost nlocuit cu un +rup de 8aparatnici8 n frunte cu Petar <ladeno.. Noul lider7 a+reat de <osco.a7 a anun*at nceperea de reforme pentru ca Gul+aria s! de.in!7 n scurt timp7 8o *ar! modern!7 democrat! i de drept8 $,F%&0).

Unire n lim#a +erman!. Securitatea est-+erman!7 una din cele mai nepopulare poli*ii politice secrete.
167

Dup! c!derea lui 3.Li.Bo. la Sofia i alte orae au a.ut loc mari demonstra*ii de strad!7 n care se cerea nl!turarea dictaturii i trecerea la un sistem multipartidic. La %3 decem#rie %&(& C.C al partidului comunist a ;ot!rt s!-l elimine din rndurile sale pe 3.Li.Bo. iar n ianuarie %&&> acesta a fost pus su# arest la domiciliu. Ulterior partidul comunist din Gul+aria i-a sc;im#at numele n Partidul Socialist Gul+ar7 ca o desp!r*ire sim#olic! de do+mele leniniste. La nceputul anilor [&> /l#ania r!m!sese sin+ura 8pepinier!8 a stalinismului n -uropa. Dei Rami" /lia i-a succedat n fruntea statului i a partidului comunist lui -.?od=a n acelai an n care <.Ior#acio. .enea la putere la <osco.a7 acesta a respins ideea de reform! a re+imului7 considernd-o nerele.ant! pentru /l#ania. Aor*at! de mpre=ur!ri7 conducerea comunist! a procedat la o serie de desc;ideri. n ianuarie %&&> s-a ;ot!rt o rela1are n domeniul conducerii economice7 mai ales n a+ricultur!7 i n ceea ce pri.ete drepturile omului. / permis cet!*enilor s! c!l!toreasc! n afar! i s-a a#ro+at inter"icerea reli+iei. /l#ania a resta#ilit rela*iile diplomatice cu <osco.a7 Gonn-ul i capitalele est-europene7 ieind7 astfel7 din autoi"olare. Conducerea al#ane"! a renun*at la stalinism7 ns! nu i la mar1ismleninism i a acceptat sistemul multipartidic. Partidele politice i "iarele de opo"i*ie7 s-au impus n societate rapid. Lider al opo"i*iei a de.enit Sali Geris;a. Primele ale+eri li#ere se desf!oar! n prim!.ara anului %&&%7 iar n iunie s-a constituit primul +u.ern de coali*ie care-i cuprindea i pe comunitii #ote"a*i acum socialiti.$,F%&0) n Romnia7 spre deose#ire de alte *!ri ale #locului so.ietic comunismul a fost nl!turat printr-o lupt! desc;is!7 .iolent!. Lipsa unei opo"i*ii reale n interiorul partidului comunist a f!cut ca n Romnia s! nu poat! a.ea loc o tran"i*ie panic! de la comunism la democra*ie. Dup! .enirea lui Ior#acio. la putere n URSS7 Nicolae Ceauescu a nceput s! fie tot mai i"olat n plan e1tern. Dup! sc;im#!rile de politic! e1tern! de la <osco.a i adoptarea unui alt comportament al Tremlinului fa*! de *!rile din #locul r!s!ritean7 politica de autonomie i po"i*ia de re#el pe care statul romn o a.ea fa*! de URSS n-au mai impresionat Eccidentul i acest lucru a nceput s! se simt!. n %&(( clau"a na*iunii celei mai fa.ori"ate care se acorda de SU/ Romniei n #a"a /mendamentului LacBson-6anicB n-a mai operat datorit! politicii re+imului de n+r!dire a emi+r!rilor i a nc!lc!rii tot mai mult a drepturilor omului. Liderul comunist romn7 cu .anitatea-i cunoscut! a denun*at clau"a7 nainte de pu#licarea oficial! a ;ot!rrii SU/ i f!r! s! informe"e conducerea partidului sau pe primul ministru. Ir!itor pentru irealismul cu care Nicolae Ceauescu ac*iona n sistemul rela*iilor interna*ionale la sfritul deceniului nou! a fost i po"i*ia sa n cadrul *!rilor socialiste. La =um!tatea anului %&(&7 n consf!tuirea statelor participante la tratatul de la 6aro.ia7 liderul comunist de la Gucureti a
168

condamnat 8rapida alunecare a socialismului din toate *!rile europene7 pe panta pr!#uirii i a cerut m!suri ur+ente pentru sal.area lui n Polonia8. $2F,&,) Pe plan intern7 cu ct situa*ia popula*iei se nr!ut!*ea cu att mai mult cretea po"i*ia ferm! de sin+ur ap!r!tor al socialismului pe care o afia Partidul Comunist din Romnia. 3oat! toamna anului %&(& s-au desf!urat edin*e la ni.el central 8cu factorii de r!spundere8 din ministere7 mari ntreprinderi7 de la sindicate7 pentru strn+erea rndurilor. Scrisoarea adresat!7 la nceputul lui martie %&(&7 de ase foste cadre de .rf ale Partidului Comunist din Romnia lui Nicolae Ceauescu n-a a.ut nici un ecou. Nici c;iar la cel de-al XI6-lea Con+res al partidului7 n ultimul ceas7 n-a fost sc;i*at! .reo idee de reform!7 o ameliorare n pri.in*a li#ert!*ilor cet!*eneti7 a ni.elului de trai. Conducerea partidului a insistat pe ideea de austeritate7 pe construirea de noi i mari o#iecti.e industriale7 etc. Pe durata Con+resului partidului7 i"olarea Romniei Socialiste a fost scoas! n e.iden*! de a#sen*a dele+a*iilor partidelor 8fr!*eti8 din Un+aria7 Italia i spre surprinderea comunitilor de la Gucureti7 din RDI. 8Cu mai pu*in de dou! luni n urm!7 Iermania R!s!ritean! fusese sus*in!torul cel mai apropiat a lui Ceauescu n refu"ul lui ;ot!rt de a accepta reforme. ntre timp ec;ipa -.?onecBer fusese de#arcat! i Iermania de -st luase drumul reformelor. Re.olu*ia romn! a i"#ucnit la 3imioara7 Scnteia a fost aprins! de pastorul reformat al Gisericii cal.iniste L.3oBes i o parte din ma=oritatea etnic! ma+;iar!. /ctul de nesupunere ci.ic! al pastorului reformat a +enerat o re.olt! a nemul*umi*ilor din 3imioara care a fost reprimat!7 la %2 decem#rie %&(&7 de c!tre for*ele de securitate. Nicolae Ceauescu n-a fost dispus s! urme"e modelul est-+erman de a se a#*ine de la utili"area for*ei i .a folosi orice mi=loc pentru a r!mne la putere. La %( decem#rie7 "eci de mii de muncitori timioreni au or+ani"at proteste panice n cur*ile fa#ricilor7 iar la ,> decem#rie7 s-au re.!rsat pe str!"i i au pus efecti. cap!t st!pnirii re+imului comunist n ora. <ul*imea a proclamat 3imioara ora li#er7 iar aceasta s-a ntmplat cu dou! "ile ca Nicolae Ceauescu s! fu+! din Gucureti. $(F%&() Sfidnd +ra.itatea situa*iei7 Ceauescu a f!cut o scurt! .i"it! n Iran. La ntoarcere a f!cut o cascad! de +reeli care au +r!#it sfritul re+imului comunist. Necunoscnd starea de spirit din *ar! i cre"nd c! se #ucur! de asentimentul popula*iei7 a condamnat pe manifestan*ii timioreni7 calificnd demonstra*iile drept8fasciste87 iar pe participan*ii la aceasta drept 8;uli+ani8inspira*i de iredentismul ma+;iar. Ireelile au culminat cu or+ani"area unui mitin+ de spri=in n diminea*a "ilei de ,% decem#rie. / fost momentul n care mul*imea a rupt 8#ariera psi;olo+ic!8 i a condamnat politica re+imului comunist. Ceauescu a fost ;uiduit. Dup! spar+erea mitin+ului7 +rupuri masi.e de manifestan*i au r!mas n Pia*a Uni.ersit!*ii ridicnd o #aricad!. Aor*ele de securitate i mili*ie7 spri=inite de unit!*i ale
169

armatei au ncercat s! spar+! #aricada i s! mpr!tie pe demonstran*i. /cest lucru a fost reuit dup! mie"ul nop*ii dup! ce n rndul manifestan*ilor au c!"ut mor*i i r!ni*i. / doua "i7 mul*imea s-a adunat din nou n Pia*a Uni.ersit!*ii. Su# presiunea mul*imii Nicolae Ceauescu i cu o parte din apropia*ii s!i au p!r!sit sediul C.C al P.C din Romnia la #ordul unui elicopter. n cele din urm! cuplul dictatorial a fost capturat i *inut ntr-o unitate militar! din 3r+o.ite. Un tri#unal impro.i"at a acu"at pe so*ii Ceauescu de +enocid i su#minarea economiei na*ionale7 i e1ecuta*i 8n "iua de Cr!ciun a anului %&(&8. $(F,>>) 9n aceeai "i s-a format Arontul Sal.!rii Na*ionale care a ales n fruntea sa7 ca preedinte7 pe Ion Iliescu7 un opo"ant al lui Ceauescu7 iar pe un tn!r profesor de la Polite;nic!7 Petre Roman7 ca prim ministru. Romnia a ncetat s! mai fie o democra*ie popular! dup! dispari*ia partidului comunist iar partidele istorice au fost renfin*ate. / nceput drumul de tran"i*ie spre o societate democratic!. GIGLIEIR/AI?enrC Tissin+er7 ,iploma-ia, 3raducere din l#. en+le"!4 <ircea tefancu7 Radu Parasc;i.escu7 Gucureti7 %&&(. 6ladimir 3ism!neanu7 5ein)entarea politicului/ Europa 5sritean de la *talin la Ha)el, Polirom7 Iai7 %&&2. <i;ail Ior#acio.7 ?emorii7 Nemira7 Gucureti7 %&&'. ?Vlene Carrere dY-ncausse7 Trium0ul na-iunilor sau s01ritul imperiului so)ietic, n romnete de Sofia L.Eprescu7 Gucureti7 %&&3. Pierre <il"a7 Ser+e Gerstein7 Istoria secolului XX. n c!utarea unei noi lumi. $%&23 pn! n "ilele noastre). .ol. 37 Gucureti7 %&&(. Losep; Rot;sc;ild7 Istoria politic! a -uropei Centrale i de -st dup! al Doilea R!"#oi <ondial7 Gucureti7 edi*ia a-II-a7 %&&2. Dennis Deletant7 5om1nia su( re2imul comunist, Aunda*ia /cademia Ci.ic!7 %&& . -6ELUXII CUL3UR/L- 9N S-CELUL XX <uta*iile produse n de".oltarea material! i tiin*ific! a omenirii 8ocurile8 pe care le-a cunoscut lumea n perioada de sfrit a secolului al XIX-lea i =um!tatea celui urm!tor - prima confla+ra*ie mondial!7 re.olu*ia #ole.ic!7 fascismul i na"ismul7 cri"a economic! din %&,&-%&33 - au afectat puternic e.olu*ia culturii7 artelor i a reli+iei. Cri"a +enerat! de aceste muta*ii a afectat7 n special7 mediile intelectuale i mai pu*in masele care i a#andonea"! pu*in cte pu*in
170

motenirea cultural! de ori+ine rural! pentru o cultur! a consumului i di.ertismentului r!spndit! prin noile te;nici de comunicare. 9n acelai timp conduc!torii .ie*ii reli+ioase e"itau ntre o atitudine conser.atoare7 spri=init! pe tradi*ie i o tratati.! de adaptare la lumea modern!. I. CRIM/ CUL3URII CL/SIC- ECCID-N3/L-. R!"#oiul a marcat profund 8+enera*ia focului8. Aoarte repede intelectualii au de.enit contien*i c! a ap!rut o ade.!rat! cri"! a .alorilor. Paul 6alVrC7 de e1emplu7 a e1primat aceast! percep*ie ntr-o formulare care a de.enit7 apoi7 cele#r!4 8Ct despre noi7 ci.ili"a*iile7 acum7 tim c! suntem muritoare...8$%F%%,) Sentimentul cri"ei ci.ili"a*iei d! un elan sporit unui curent intelectual n!scut nainte de r!"#oi4 micarea Dada. /cesta a ap!rut ca un protest timid i ironic ni;ilist mpotri.a unei lumi conser.atoare i a societ!*ii care i-a dat natere7 inclusi. mpotri.a artei sale. Dadaismul respin+ea orice fel de art!7 nu a a.ut nici un fel de caracteristici #ine definite 7 dei a mprumutat cte.a trucuri de la a.an+ardele cu#iste i futuriste de dinainte de %&%'. n esen*!7 tot ceea ce putea pro.oca apople1ia iu#itorilor #ur+;e"i de art! con.en*ional! era accepta#il pentru dadaiti. Scandalul era principiul lui de coe"iune. /stfel7 e1punerea de c!tre <arcel Duc;amps a unui pioar la e1po"i*ia din %&%2 de la Ne@ :orB a fost ntrutotul n spiritul dadaismului. /cest curent de re.olt! intens! se .a cumin*i curnd7 dnd natere suprarealismului7 la fel de preocupat s! respin+! arta aa cum fusese cunoscut! pn! atunci. /cesta s-a n!scut ca ceea ce s-a numit 8o pledoarie pentru ren.ierea ima+ina*iei7 #a"at! pe su#contient aa cum a fost el de".!luit de psi;anali"!7 precum i un nou accent pus pe ma+ie7 accidental7 ira*ionalitate7 sim#oluri i .ise. $,F,% ) Respin+nd orice control al ra*iunii asupra +ndirii7 orice preocupare estetic! sau moral!7 suprarealitii n*ele+ s! e1pun! fie .er#al7 fie scris7 fie n orice alt! form!7 func*ionarea real! a +ndirii7 ceea ce ei denumeau 8automatismul psi;ic pur8$%F %%'). Suprarealismul a fost o ad!u+ire ori+inal! la repertoriul artelor de a.an+ard! i a influen*at poe*ii i scriitorii de prim! m!rime din Aran*a $P. -luard7 L. /ra+on) Spania $Iarcia Lorca) n -uropa r!s!ritean! i /merica Latin! $Cesar 6alle=o i Pa#lo Neruda). Spre deose#ire de alte a.an+arde Suprarealismul a 8fertili"at8 principala art! a secolului XX- cinemato+rafia. Nu este deloc ntmpl!tor c! cinemato+raful i este ndatorat suprarealismului7 nu numai prin Luis Gunuel $%&>>-%&(3) dar i prin cel mai important scenarist france" al perioadei7 LacKue PrV.ert $%&>>%&22)7 n timp ce foto=urnalismul i este ndatorat prin ?enri-Cartier-Gresson. $n.%&>(). 9n Iermania7 imediat dup! nc;eierea r!"#oiului Oalter Iropius a fondat curentul Gau;aus care preconi"a o estetic! func*ional!7 suprimnd orice
171

distinc*ie ntre art! i arti"anat7 ncura=nd artitii s! se adapte"e ne.oilor societ!*ii industriale prin sta+ii n ntreprinderi i eli#erarea de prototipuri i #re.ete comerciale. Criticat! de conser.atorii de la Oeimar pentru ideile sale 8socialiste8 coala Gau;aus a fost considerat! de na"iti drept anti+erman! i nc;is! n %&33. 3ot n Iermania7 dup! prima confla+ra*ie mondial!7 se afirm! plenar e1presionismul. Respin+nd ca i futurismul italian conformismul 8mic#ur+;e"8 al perioadei 8Gelle -poKue87 e1pansionismul s-a al!turat 8tradi*iei +ermanice8 $Irune@ald) influen*nd att cinemato+rafia ct i teatrul. ns! marea noutate a epocii a fost crearea teatrului politic de .oca*ie popular! c!ruia re+i"orul -r@in Piscator i-a fost att teoretician ct i promotor. Dramatur+i i militan*i7 -rnest 3oller i Gertolt Grec;t .or multiplica ino.a*iile att prin ale+erea su#iectelor7 prin te;nic! ct i prin spiritul unei repre"enta*ii care asocia"! pu#licul ac*iunii. /ceste curente au ap!rut ca o reac*ie la cri"a .alorilor morale pe care o percepeau oamenii de art! i litera*ii. nainte s! piar! n materialitatea ei7 lumea a fost ani;ilat! prin for*a ima+ina*iei. Cu a=utorul intui*iei i al sensi#ilit!*ii7 artitii au fost primii care au pus n practic!7 n domeniul lor7 distru+erea .ec;ii lumi. De attea ori anun*at! la nceputul secolului7 /pocalipsa n cultur! i ci.ili"a*ie s-a materiali"at odat! cu declanarea r!"#oiului. Nimic n-a mai fost7 dup! %&%(7 ca nainte4 acea Gelle -poKue cu fa*ada ei #ur+;e"! aparent sta#il!7 era definiti. nc;eiat!.$3F% ,) Contiin*e care au marcat nceputul secolului XX au ela#orat su# nrurirea lui Niet"sc;e lucr!ri i studii n care erau e1plicate liniile de e.olu*ie ale ci.ili"a*iei occidentale. Es@ald Spen+ler7 pu#lic! la sfritul primului r!"#oi mondial 8Declinul Eccidentului8 n care pune un dia+nostic se.er asupra ci.ili"a*iei occidentale4 condamnare la dispari*ie. Ci.ili"a*ia ca i fiin*a uman! n accep*iunea lui Spen+ler7 este supus! e.olu*iei ciclice. Unei fiin*e omeneti a=uns! la .rsta de o sut! de ani nu-i mai r!mne nici o speran*! de .ia*!. Nici o speran*! nu mai r!mne unei ci.ili"a*ii $sau culturi7 pentru a folosi termenul lui Splen+ler) care a atins .rsta de o sut! de ani. /ceasta era n accep*iunea sa limita #iolo+ic! a ci.ili"a*iilor. Influen*at de Niet"sc;e i Spen+ler7 istoricul i filo"oful Elaf Stapledon a ela#orat lucrarea 8Ultimii i primii oameni8 n care a ncercat s! creione"e e.olu*ia omenirii pe parcursul a dou! miliarde de ani n care se succed ciclurile istorice7 #iolo+ice ntrerupte uneori de cri"e7 de"astre naturale sau pro.ocate de om. De fiecare dat!7 pro+resul triumf! asupra 8sfritului lumii8. Dar acesta .a a.ea totui ultimul cu.nt la terminarea celor dou! miliarde de ani. 3ra+edia artitilor moderni7 de stn+a sau de dreapta7 a fost an+a=area politic! mult mai eficient! a propriilor mic!ri de mas!7 dar respin+erea curentelor lor de c!tre politicieni. Cu e1cep*ia par*ial! a fascismului italian de influen*! futurist!7 noile re+imuri autoritare7 att de stn+a7 ct i de dreapta7 au preferat .ec;ile cl!diri +i+antice monumentale n ar;itectur!7 .ec;ile stiluri
172

n pictur! i sculptur!7 spectacole clasice pe scen!7 accecta#ilitatea ideolo+ic! n literatur!. /rta a.an+ardei europene din prima =um!tate a secolului XX nu insufla dect rareori un sentiment de speran*!. /adar7 a fost o art! creat! cum spunea n.!*atul i poetul clasic /.-.?ousman 8n "ilele n care lumea se pr!#uea7 la ora la care temeliile p!mntului se scufundau8 $'F %3(). Pro+resul tiin*ific7 dar i r!"#oaiele care au #ul.ersat liniile tradi*ionale ale societ!*ii au repus n discu*ie .ec;iul sistem de .alori. /re loc o eli#erare tot mai puternic! de ta#-uri7 de constrn+eri morale sau sociale7 o desc;idere spre incontient7 sunt e1altate instinctul7 for*a7 etc. /par aa dup! cum am ar!tat7 o serie de curente de a.an+ard!. /l!turi de aceste curente7 puternice indi.idualit!*i i-au confirmat n operele lor detaarea7 scepticismul sau ndoiala fa*! de .alorile tradi*ionale4 +ermanul Spen+ler7 france"ul Iide7 italianul Pirandello7 austriacul TafBa. Reac*ia mpotri.a ra*ionalismului7 care triumf! n filo"ofie cu Ger+son i ?eide++er7 poate +enera o renoire a sentimentului reli+ios $<iKuel de Unamuno7 <auriac7 Gernanos). Refu"ul lumii pre"ente poate de asemenea conduce spre c!utarea e.a"iunii n anali"a su#iecti.! $<arcel Proust7 Lames LoCce)7 n c!ut!rile estetice $Paul 6alVrC) sau ntr-un oarecare clasicism $Lean Iiraudeu1). 9n opo"i*ie cu acest refu" al lumii actuale7 numeroi intelectuali nu au e"itat s! se an+a=e"e n operele lor n fa*a marilor pro#leme ale .remii. n Italia7 micarea futurist! a fost una din componentele fascismului n fa"a sa incipient!7 n timp ce n Aran*a micarea suprarealist! a.ea le+!turi politice foarte strnse cu partidul comunist ntre %&, i %&3'. n Uniunea So.ietic!7 scriitori $IorBi7 o;olo.)7 artiti cineati $-isenstein) se pun n ser.iciul Re.olu*iei. n Iermania7 sosirea na"itilor la putere constrn+e la e1il pe ar;itec*ii mic!rii Gau;aus7 ca i numeroi scriitori $Grec;t)7 mu"icieni7 cineati. La sfritul anilor [3>7 de la Stein#ecB7 ?emin+@aC7 /ra+on sau ?a#rause la Celine7 Drieu La Roc;elle sau Grasil#ac;7 scriitorii au ncercat s! +!seasc! n an+a=area politic! un r!spuns la pro#lemele lor. 9n pictur!7 dup! re.olu*ia impresionist! de la sfritul secolului XIX7 6an Io+;7 Iau+uin i Ce"anne desc;id calea unor re.olu*ii picturale ce .or da natere picturii contemporane. Prima este cea a e1alt!rii sen"a*iei i culorii coala #ote"at! 8fau.es8 $<atisse7 DufC7 Derain). / doua a fost cu#ismul $Picasso7 GraKue...). Influen*a acestor dou! coli o re+!sim n e1presionismul +erman7 care caut! ntr-o culoare e1u#erant! mi=locul de e1presie al fr!mnt!rilor interioare $<olde7 <undi) i n pictura a#stract!. Influen*ele cu#ismului7 futurismului7 e1presionismului se manifest!7 att n sculprtur!7 ct i n ar;itectur!. n mu"ic!7 ndr!"nelile unor Stra.insBi7 Sc;gn#er+7 <il;ani sau ?one++er marc;ea"! ruptura cu tradi*ia7 o reac*ie mpotri.a motenirii lui Oa+ner sau De#ussC. <area re.olu*ie mu"ical! din prima =um!tate a secolului XX este f!r! ndoial! apari*ia i de".oltarea =a""-ului7 ori+inar din /merica. $%F30&)
173

Cultura de a.an+ard! era7 la =um!tatea secolului XX7 un concept limitat n -uropa. Pri.irile se ndreptau cu nostal+ie spre Paris i Londra. nc! nu se pri.ea spre Ne@ :orB. Pentru cea mai mare parte a talentelor creatoare din lumea neeuropean! - care nu erau limitate la tradi*iile lor7 nici nu imitau pur i simplu Eccidentul7 sarcina principal! p!rea s! fie descoperirea realit!*ii contemporane a propriilor popoare. /a s-a n!scut o micare care a fost realismul. Din a doua =um!tate a secolului XX7 lucrul cel mai e.ident7 n le+!tur! cu de".oltarea culturii7 a fost mutarea centrelor tradi*ionale de manifestare ale acesteia din -uropa n /merica. Ne@ :orB-ul se mndrea c! nlocuise Parisul ca centru al artelor .i"uale7 prin care n*ele+ea pia*a operelor de art! sau locul n care artitii n .ia*! de.eneau m!rfuri apreciate la cele mai nalte pre*uri. <ai mult c;iar7 =uriul premiului No#el pentru literatur! a nceput s! ia n serios literatura neeuropean! ncepnd cu anii [0>7 dup! ce mai nainte o ne+li=ase complet. $,F 2') E dat! cu nceputul deceniului apte7 epicentrul mic!rii literare ino.atoare se mut! din nou n -uropa7 n special n Aran*a unde influen*a .alului e1isten*ialist a afectat tineri litera*i al c!ror succes pro.ine din practica de a e1prima noile .alori eli#erate de constrn+erile morale i formale impuse de tradi*ie i mai ales de coala 8noului roman8. /utorii care apar*in acestui curent7 /lain Ra##e-Irillet7 <ic;el Gutor7 Lean Ricardon7 Claude Simon7 P;illipe Sollers7 <arKuerite Duras7 pun accentul asupra formelor7 fi+urilor7 lim#a=ului n crea*ia romneasc!7 n defa.oarea po.estirii lineare i a psi;olo+iei persona=elor. /ceast! micare cu caracter de re.olu*ie n literatur! s-a desf!urat mpotri.a realismului i mar1ismului7 care pri.ile+iaser! ac*iunea i an+a=area scriitorului. 8Noul roman8 i 8teatrul a#surdului8 care triumf! n aceeai epoc! $Samuel Gec;ett7 -u+en Ionescu7 Lean Ienet) ce de".olt! pe un fundal al contest!rii +enerale a .alorilor colecti.e i al ruperii le+!turilor ntre opera de cultur! i ideolo+ie7 caracteristice unei perioade de rela1are a tensiunilor sociale i interna*ionale. Reflu1ul .alului 8noul roman8 nu a fost urmat de apari*ia unor noi coli. <arile nume sunt cele ce caracteri"ea"! perioada7 ncepnd cu anii [(>4 france"a <ar+uerite :ourcenar7 el.e*ianul /l#ert Co;en7 italienii -lsa <orante7 /l#erto <ora.ia7 Italo Ial.ino7 spaniolul LosV Ger+amin7 so.ieticul <i;ai olo;o.7 colum#ianul Iarcia <arKue"7 ar+entinianul Lor+e Luis Gor+es7 cu#ane"ul /le=o Carpenter7 e+ipteanul <a+ui# <afou"7 al+erianul 3a;ar Ge=elloun7 =apone"ul :uBio-<is;ima7 etc. C;iar dac! n ultimii ,> de ani ai secolului e1isten*a unor coli de art! a fost mai pu*in contestat!7 curentul rus n care s-au manifestat indi.idualit!*ile culturale a fost numit 8postmodernism8. $,F (() 9n anii [&> e1istau artiti7 filo"ofi7 sociolo+i7 antropolo+i istorici postmoderniti. 3oate 8postmodernismele8 a.eau n comun un scepticism esen*ial asupra unei e1isten*e a realit!*ii o#iecti.elor iUsau posi#ilitatea de a a=un+e la o n*ele+ere a acesteia prin mi=loace ra*ionale. -ra o tendin*! de
174

relati.ism radical. Postmodernismul contest! esen*a unei lumi care se ntemeia"! pe presupuneri contrare4 pe lumea transformat! de tiin*! i de te;nolo+ia #a"at! pe ea i ideolo+ia pro+resului care o reflect!. $,F &>) E pri.ire retrospecti.! asupra culturii din a doua =um!tate a secolului XX ne duce la conclu"ia c;iar a unui declin7 cel pu*in re+ional7 al unor +enuri culturale7 artistice7 care nfloriser! n prima =um!tate a secolul al XX-lea i au supra.ie*uit pn! la =um!tatea lui . n sculptur!7 de e1emplu7 e1presia principal! a acestei arte7 monumentul pu#lic7 s-a stins7 practic7 dup! primul r!"#oi mondial. Pictura nu mai era ceea ce fusese n perioada dintre r!"#oaie. n orice ca"7 ar fi +reu s! se fac! o list! a pictorilor dintre anii %& >%&&> care s! fie accepta*i drept personalit!*i de importan*! ma=or! $adic! s! fie considera*i demni de a fi inclui n mu"eele din alt! parte dect din *ara autorului)7 compara#il! cu una din perioada inter#elic! $Picasso7 <atisse7 C;a+all7 Ronault7 Tlee7 etc). n mu"ica clasic!7 declinul .ec;ilor +enuri a fost ascuns de enorma cretere a num!rului de spectacole. Cu e1cep*ia unor compo"itori din /n+lia i Iermania $?en"e7 Gritteu)7 foarte pu*ini au creat opere mari. /mericanii $Leonard Gernstein7 de e1emplu) au preferat +enul musicalului. n afara ruilor Procofie.7 ostaBo.ici i Stra.insBi7 creatori ai unor simfonii foarte apreciate7 nici un alt nume nu s-a mai distins n reali"area mu"icii instrumentale. i nu tre#uie uitat c! cei trei apar*ineau i se formaser! n prima parte a secolului. Un re+res similar se constat! i n domeniul literaturii n special n ceea ce pri.ete romanul. Declinul +enurilor clasice n cultur! nu s-a datorat lipsei de talente. /u e1istat nc! doi factori care au su#minat cultura de tip clasic4 moartea modernismului i7 mai ales7 triumful uni.ersal al societ!*ii de consum. /cest factor .a +enera 8cultura de mas!87 8popular!8. $%F32>) II. D- L/ CUL3UR/ -LI3IS3R L/ CUL3UR/ D- </SR. Pro+resele democra*iei7 creterea ni.elului de trai7 de".oltarea n.!*!mntului i apari*ia mass media au dus la naterea unor forme ale culturii populare4 reporta=ul7 romanul poli*ist7 #en"ile desenate mesa=ul pu#licitar7 =a""ul7 radioul i mai ales cinemato+raful i tele.i"iunea. 8Reporta=ul8 - termen folosit din %&,& n dic*ionarele france"e i din %&3% n cele en+le"e - a de.enit un +en unanim acceptat al literaturii de critic! social! i al repre"ent!rilor .i"uale din anii [,>. -l s-a r!spndit prin intermediul cinemato+rafului7 tele.i"iunii7 radioului7 presei scrise. Scriitorii7 n special cei din SU/7 nu numai c! se considerau i reporteri7 dar scriau pentru "iare i fuseser! "iariti4 -rnest ?emin+@aC $%(&&-%&0,)7 3;eodore Dreiser $%(2%-%&' )7 Sinclair Le@is $%(( -%& %). E interesant! e.olu*ie a a.ut romanul poli*ist care s-a caracteri"at prin cretere e1traordinar! i e1plo"i.!. Ini*ial7 a fost un +en literar en+le"esctri#utar persona=ului S;erlocB ?olmes al lui Conan DoCle - feminin i con.en*ional n mare m!sur!. Pioniera acestuia7 /+at;a C;ristie $%(&%175

%&20)7 r!mne printre #estseller-uri. /cestea tratea"! aproape e1clusi. crime pre"entate ca un =oc de societate care necesit! o anumit! in+enio"itate pentru a-l re"ol.a. Ienul poate fi considerat drept o ino.a*ie curioas! a unei ordini sociale aflate n prime=die f!r! s! fi fost nc!lcate nc!. Erdinea este resta#ilit! prin ra*iune. /utorii lui7 au fost oameni cu merite literare modeste. Sin+urul scriitor care a transformat po.estirea detecti.! n literatur! ade.!rat! este #el+ianul Ieor+es Simenon $%&>3-%&(&) $,F ,3%). /l!turi de romanul poli*ist7 cele mai citite +enuri sunt romanele de dra+oste pentru femei7 8t;riller8-ele de diferite +enuri pentru #!r#a*i i7 pro#a#il7 scrierile erotice i porno. n ultima parte a secolului7 oamenii care citesc c!r*i la modul serios din alte moti.e dect cele profesionale7 de n.!*!mnt sau n scopuri de culturali"are repre"int! o minoritate. Dei re.olu*ia educa*ional! a m!rit mult cifrele a#solute deprinderea cititului este n declin n *!rile n care lumea este alfa#eti"at!. <otenitoare a unei tradi*ii care co#oar! n prima parte a secolului XIX7 #anda desenat! a cunoscut nc! de la nceputul secolului XX7 un remarca#il succes7 le+at de moda "iarelor ilustrate pentru copii i adolescen*i. n anii [3> apar serialele americane $<icBeC7 3ar"an7 <andraBe <a+icianul7 mai tr"iu Superman i Gatman)7 adoptate curnd sau imitate de desenatorii europeni. Dup! al doilea r!"#oi mondial7 un real succes au produc*iile colii franco#el+iene7 dominat! de desenatorii +rupa*i n =urul pu#lica*iilor 8Lournal de Spirou87 8Lournal de 3intin87 8Lournal de Pif8 i 8Pilote8. La nceputul anilorY0> #anda desenat! american! p!trunde n -uropa cu o serie de produc*ie pentru adul*i profitnd de interesul unei p!r*i a pu#licului pentru sciencefiction i fantastic. /petitul pentru #anda desenat! a fost un fenomen al ci.ili"a*iei care poate fi e1plicat al!turi de un oarecare sno#ism intelectual7 de declinul c!r*ii i de ne.oia de a e.ada din real a multora dintre contemporanii notri. $ F'03) Dac! uni.ersul #en"ii desenate este n mare m!sur! cel al .isului i poate .e;icula mesa=e politice puternic su#.ersi.e7 icono+rafia pu#licitar! concur! la uniformi"area societ!*ilor industriale i este unul din motoarele economiei de pia*!. Cu.intele care domin! societ!*ile de consum nu mai sunt cele din c!r*ile sfinte sau scriitori clasici7 ci denumirile #unurilor care pot fi cump!rate. /cestea sunt imprimate pe tricouri7 ataate la alte o#iecte .estimentare ca nite amulete fermecate cu a=utorul c!rora purt!torul do#ndea apartenen*a spiritual! la un stil de .ia*!. Dup! primul r!"#oi mondial7 de".oltarea radioului7 apoi al discului asi+ur! o difu"are masi.! a informa*iilor7 dar i a culturii populare. Iusturile se uniformi"ea"! i se interna*ionali"ea"!4 =a""ul in.adea"! -uropa n care tan+oul7 onestepul i c;arlestonul concur! .alsul i polBa. Nume ca Louis /rmstron+7 DuBe -llin+ton sau <aurice C;e.alier sunt mondial recunoscute. Cinemato+raful de.ine rapid di.ertismentul popular prin e1celen*!. Aran*a domin! produc*ia cinemato+rafic! pn! la primul r!"#oi mondial7 nainte de a ceda locul SU/ $?ollC@ood7 de unde ies primele @esternuri i
176

marii comici ai filmului mut4 <acB Sennet7 Guster Teaton i C;arlot). n -uropa7 dou! coli marc;ea"! anii [,>4 e1presionismul +erman cu <urnan $Nosferatu7 %&,,)7 Arit" Lan+ $<etropolis7 %&, ) i realismul so.ietic cu -instein $Cruci!torul PotemBin7 %&, ). Dup! apari*ia sonorului $%&,2)7 cinemato+raful cunoate o cotitur! decisi.!. /merica domin! n continuare produc*ia7 mai ales printr-un +en nou7 de mare succes7 comedia mu"ical!7 ns! cinemato+rafia france"!7 produce n anii [3> ['> opere de calitate semnate Lean Renoir7 <arcel CarnV7 Rene Clair. La r!scrucea anilor [ > i [0> se produce o ade.!rat! re.olu*ie a celei de-a aptea arte. -a a a.ut loc n Aran*a4 reac*ia mpotri.a tendin*ei de comerciali"are a produc*iei cinemato+rafice7 .i"nd s! nlocuiasc! printr-un 8cinema de autor8 reali"at cu #u+ete modeste7 produc*iile industriali"ate7 standardi"ate i n mod esen*ial recreati.e care p!reau s! fi cucerit definiti. pia*a o dat! cu trumful societ!*ii de consum. Epere ca 8Le #eau Ser+e8 $Claude C;a#rol7 %& () 8Les '>> coups8 $Arancois 3ruffant7 %& &)7 8/ #out de souffle8 $Lean-Luc Iodard7 %&0>)7 8?iros;ima mon amour8 $/lain Resnais7 %& &)7 etc7 sunt ilustrati.e pentru 8noul .al8. /cesta .a cuprinde o mare parte a cinemato+rafului mondial4 Polonia $/ndre"e= Oa=do7 Roman PolansBi)7 Gra"ilia $Ilau#er Roc;a i IuC Iuerra)7 Canada i Gel+ia $/ndrV Del.au1)7 Italia $6isconti7 Aellini7 /ntonioni7 Rosi7 Gertolucci). /cest curent neo realist ncearc! s! e1prime7 ntr-o manier! +lo#al!7 toate pro#lemele .remii noastre. $ F'0%-'0,) <icul ecran cunoate o de".oltare spectaculoas! i de.ine principalul instrument de comunicare n mas!. -l concurea"! puternic la propa+area unei culturi standardi"ate7 ;r!nite din uni.ersul aseptic al serialelor7 al =ocurilor tele.i"ate i al emisiunilor de .ariet!*i. ns! tele.i"iunea a de.enit totodat! o fereastr! c!tre lume7 +ra*ie ima+inilor din actualitate. <ai mult dect 8cultura elitist!8 $care nu este totui cru*at!) cultura de mas! poate de.eni un instrument n spri=inul unei ideolo+ii. n re+imurile democratice presa7 radioul7 cinemato+raful7 tele.i"iunea suferea mai mult sau mai pu*in influen*a diferitelor for*e politice i +rupuri de presiune7 mai ales financiare. n *!rile cu re+imuri totalitare7 ele de.in puternice instrumente de propa+and! folosite pentru manipularea maselor. Su#liniem n acelai timp faptul c! n aceste re+imuri cultura de.ine un element de e1primare a ne.oilor i aspira*iilor sociale. /rtistul are sentimentul c! oamenii au ne.oie de el. /cest sentiment nu a fost limitat doar la creatorii de cultur! din re+imurile comuniste7 dar i acolo unde intelectualii erau n contradic*ie cu un sistem politic dominant4 /frica de Sud7 /merica Latin! n anii [ > i [0>. 9n acest conte1t7 att n lumea socialist!7 ct i n di.erse "one ale Lumii a 3reia7 produc!torii de cultur! se #ucurau de presti+iu i de o relati.! prosperitate i pri.ile+ii. n lumea socialist!7 ei se puteau num!ra printre cei mai #o+a*i cet!*eni i se puteau #ucura de cea mai rar! dintre li#ert!*ile acestui sistem totalitar7 anume faptul de a c!l!tori sau c;iar de a a.ea acces
177

la cultura occidental!. 3oate acestea se manifestau n perioadele de rela1are a re+imurilor. 9n mare parte re+imurile totalitare au ncercat reprimarea culturii ca form! de manifestare a li#ert!*ii de +ndire i de e1primare. Situa*ia din C;ina7 spre e1emplu7 pn! la sfritul anilor [2> a fost dominat! de o represiune nemiloas!. Re+imul lui <ao 3"edun a atins apo+eul prin 8Re.olu*ia cultural!8 din anii %&00-%&207 o campanie mpotri.a culturii7 o educa*ie i o ndoctrinare f!r! e+al n istoria secolului XX. 3imp de doi ani7 practic7 n.!*!mntul mediu i superior a fost desfin*at. Interpretarea mu"icii clasice $occidentale) a fost inter"is! iar repertoriul na*ional al teatrelor i al cinemato+rafelor a fost redus la circa ase piese cu.incioase7 =udecate de c!tre so*ia <arelui Crmuitor7 $cnd.a actri*! de mna a doua la S;an+;ai)7 care erau repetate la nesfrit. $,F 22) Sfritul 8r!"#oiului rece8 i perioada de destindere care i-a urmat a permis p!trunderea i n aceste spa*ii a produselor culturii de mas!. Consecin*ele acestui fenomen asupra psi;olo+iei colecti.e i asupra identit!*ii culturale a popoarelor sunt considera#ile. -le sunt n e+al! m!sur! contradictorii i +reu de m!surat. Aenomenul fa.ori"ea"! o anumit! uniformi"are a mentalit!*ilor7 conform! unui model $occidental). n %&2,%&237 SU/ controlau peste 0 J7 iar n anii [&> procentul a crescut la (>J din flu1ul mondial de informa*ii. /cest fapt nu putea r!mne f!r! consecin*e asupra manierei n care o #un! parte a locuitorilor planetei .!d lumea $ F' 3). <ult mai nesi+ure sunt efectele o#inuirii oamenilor cu ima+inea reprodus!7 f!r! ncetare7 a mi"eriei7 a .iolen*ei i a mor*ii. /cestea pot7 n acela*i timp7 s! tre"easc! salutare efecte de umanitate7 compasiune i solidaritate dar i s! transforme n #analitate aspectele de"olante din lume7 sau7 i mai r!u7 s! le transforme ntr-un spectacol. De aici i reac*ia7 ap!rut! n anii [0> n SU/ i n celelalte state de".oltate7 su# forma unei critici7 adeseori .irulente7 a societ!*ii de consum i a modelului producti.ist. Desi+ur c! instantaneitatea i mondiali"area informa*iilor sunt fenomene reale7 fireti ntr-o lume care mer+e spre +lo#ali"are. Pro#lema care interesea"!7 dup! opinia noastr!7 din punct de .edere cultural7 este de a se p!stra indi.idualitatea7 creati.itatea7 ori+inalitatea i specifitatea actului artistic. Dac! fiecare om este o fiin*! unic!7 ni se pare firesc ca actul de cultur! s! e1prime aceast! di.ersitate infinit!7 ce d! acestuia frumuse*e7 m!re*ie i +randoare. III. D-M6EL3/R-/ CUL3URII 3-?NIC- SI / S3IINX-LER N/3URII. Dac! din punct de .edere al artelor secolului XX este caracteri"at de o serie ntrea+! de cri"e7 n ceea ce pri.ete tiin*a7 situa*ia este cu totul alta. /ceasta i pentru faptul c! nici o perioad! din istoria omenirii nu a fost att de dependent! de tiin*ele naturii ca secolul XX. Dac! n %&%>7 oamenii de tiin*! din -uropa occidental! erau7 pro#a#il7 n num!r de circa opt mii7 la
178

nceputul anilor [&> num!rul lor era estimat la circa cinci milioane de persoane.$,F &0) E caracteristic! a tiin*ei secolului XX este faptul c! ea a ncetat s! mai fie eurocentric!. Din anii [3> producndu-se un transfer al centrului de +ra.itate al acesteia n SU/7 unde a i r!mas. ntre anii %&>> i %&33 numai apte premii pentru tiin*! fuseser! acordate SU/7 iar ntre %&33 i %&2>7 num!rul acestora a fost de apte"eci i apte. Dup! %&' i alte centre de cercetare independente se afirm!4 Canada7 /ustralia7 /r+entina7 Noua Meeland!7 /frica de Sud. n acelai timp7 afirmarea oamenilor de tiin*! neeuropeni7 mai ales a celor din /sia de -st i din su#continentul indian a fost i"#itoare. Cu toate acestea7 la sfritul secolului7 sunt nc! "one ale +lo#ului care au +enerat pu*ini oameni de tiin*!4 /frica i /merica Latin!. Arapant este faptul c! o treime din laurea*ii asiatici ai premiilor No#el pentru tiin*! nu apar su# stea+ul *!rii lor de ori+ine7 ci su# cel american. $Dintre laurea*ii americani dou!"eci i apte sunt prima +enera*ie de imi+ran*i). ntr-o lume tot mai +lo#ali"at! a a.ut loc i are n continuare loc un proces de concentrare a tiin*elor n relati. pu*ine centre7 care dispun de resurse adec.ate pentru de".oltarea lor7 mai ales n SU/ i unele state occidentale4 Iermania7 /n+lia7 Aran*a. P Creierele Q lumii au fu+it din -uropa din moti.e politice $n perioada anilor [3> - [&>)7 s-au scurs din *!rile s!race spre cele #o+ate din moti.e economice. n anii [2> i [(>7 *!rile de".oltate au c;eltuit aproape trei sferturi din sumele alocate pe plan mondial pentru cercetare i de".oltare7 n timp ce statele s!race $n curs de de".oltare) nu au c;eltuit mai mult de ,-3J $0F %>3). ntr-o lume democratic! i populist!7 oamenii de tiin*! sunt o elit!7 concentrat! n relati. pu*ine centre su#.en*ionate. Aaptul c! secolul XX s-a #i"uit foarte mult pe tiin*! nu tre#uie prea mult ar+umentat. 3e;nolo+ia #a"at! pe teoria tiin*ific! a.ansat! i pe cercetare a determinat 8#oom8-ul economic din lumea de".oltat!. A!r! tiin*a +enetic!7 India i Indone"ia nu ar fi putut produce suficient! ;ran! pentru popula*ia lor n plin! e1plo"ie demo+rafic!. La sfritul secolului #iote;nolo+ia a de.enit un element important att n a+ricultur!7 ct i n medicin!. Descoperirea fusiunii nucleare7 a teoriei moderne a computerelor7 a laserului7 a structurii /DN-ului7 a transmi*!torului fac din secolul XX o perioad! de ma1im! nflorire a tiin*ei. /ceasta a de.enit indispensa#il! i omnipre"ent! - pentru c! pn! i cele mai uitate col*uri ale lumii cunosc radioul cu tran"istori i calculatorul electronic. E pro#lem! de mare actualitate este aceea a raportului dintre de".oltarea tiin*ei i consecin*ele acesteia asupra P!mntului ca ;a#itat al or+anismelor .ii. Cu alte cu.inte se pune pro#lema sta#ilirii unor limite practice i morale ale cercet!rii tiin*ifice. /ceasta datorit! unor pericole reale sesi"ate i semnalate opiniei pu#lice n ultimul sfert de .eac. -ste .or#a de distru+erea stratului de o"on din atmosfera p!mntului de c!tre fluorcar#on $ utili"at n refri+erare i la spraCuri)7 apari*ia 8efectului de ser!8 adic!
179

nc!l"irea necontrola#il! a temperaturii p!mntului din cau"a +a"elor produse de omF moralitatea reproducerii umane n epru#et! i a clon!rii umane7 etc. /nali"a e.olu*iei de".olt!rii culturii tiin*ifice ne face s! afirm!m c! dup! e1plo"ia primei #om#e nucleare din %&' 7 tiin*a de.ine parte component! a contiin*ei comune i nu poate e1ista nici o ndoial! cu pri.ire la faptul c! secolul XX a fost un secol n care tiin*a a transformat i lumea i cunotin*ele noastre despre ea. 6or#ind despre tiin*a secolului XX nu putem s! nu semnal!m faptul c! au e1istat momente de politi"are a acesteia. /u e1istat dou! tipuri de re+imuri politice care s-au amestecat n cercetarea tiin*ific!7 fiind amndou! interesate la ma1imum de pro+resul te;nic nelimitat. ntr-unul din ca"uri7 de o ideolo+ie care se identifica cu tiin*a i saluta cucerirea lumii prin ra*iune i e1periment. n modalit!*i diferite7 att na*ional-socialismul +erman7 ct i stalinismul so.ietic au respins tiin*a7 dei au folosit-o n scopuri te;nolo+ice. /po+eul perioadei tiin*ei politi"ate a fost atins n timpul celui de-al doilea r!"#oi mondial7 cnd sa.an*ii au fost mo#ili"a*i sistematic n scopuri militare. n mod tra+ic7 r!"#oiul nuclear a fost un produs al antifascismului deoarece au fost con.ini sa.an*ii fi"icieni s! accepte s! lucre"e la ela#orarea #om#ei atomice. n acelai timp7 r!"#oiul a con.ins n cele din urm! +u.ernele c! alocarea unor resurse impresionante pentru cercetarea tiin*ific! era necesar!7 #a c;iar esen*ial! pentru .iitor. 9n a doua =um!tate a secolului tiin*a a de.enit mai politic! n "ona de influen*! so.ietic! a +lo#ului. Eamenii de tiin*! so.ietici erau considera*i de c!tre elitele comuniste mai importan*i dect omolo+ii lor occidentali ntruct n concep*ia acestora doar ei puteau face ca o *ar! mai pu*in de".oltat! ca URSS s! poat! nfrunta o superputere ca SU/. /a se e1plic! i faptul c! ei au reu*it s! fac! posi#il ca Uniunea So.ietic! s! dep!easc! pentru un timp Eccidentul n cea mai nalt! dintre te;nolo+ii7 cea a spa*iului cosmic. Primul satelit artificial $SputniB7 %& 2)7 primul "#or spa*ial al unui #!r#at i al unei femei $%&0%7 %&03) i primele ieiri n spa*iu au apar*inut7 toate7 ruilor. Situa*ia s-a sc;im#at radical n deceniile urm!toare n fa.oarea S.U./. De".oltarea tiin*ei n secolul XX s-a reali"at i datorit! faptului c! ma=oritatea statelor au spri=init-o. Dar +u.ernele nu au fost i nu sunt interesate de ade.!rurile ultime7 ci de ade.!rul instrumental. n cel mai #un ca"7 ele pot spri=ini cercetarea 8n sine8 fiindc! s-ar putea ca ntr-o "i s! dea ce.a folositor sau din moti.e care *in de presti+iul na*ional $premiul No#el). /cestea au fost fundamentele pe care s-au n!l*at i au nflorit cercetarea i teoria tiin*ific!7 prin care secolul XX poate fi considerat ca o epoc! a pro+resului uman i nu n ultimul rnd a tra+ediei umane. GIGLIEIR/AI-

180

<il"a Pierre7 Ser+e Gerstein7 Istoria secolului ../ *01ritul lumii europene/ 19<<-194=, .ol. I7 Gucureti7 %&&(. ?o#s#a@m -ric7 *ecolul e+tremelor7 traducere /nca-Irina Ionescu7 Gucureti7 %&''. Goia Lucian7 *01ritul lumii/ A istorie 0r s01rit, Gucureti7 %&&&. D.-. ?ousman7 Collected 3oems and *elected 3rose, Londra7 %&((. <il"a Pierre7 Gerstein Ser+e7 Istoria secolului ../ umea 6ntre r4(oi i pace ;194=-19#3>, .ol. ,7 Gucureti7 %&&(.

181

)I)"IOGRAFIE SE"ECTI! /#lai7 /.7 757BII7 -ditura Stiin*ific!7 Gucureti7 %&0( /ndre@7 C;ristop;er7 Ele+ Iordie.sBi , L/J/B/ I*TA5I7 *EC5ETM 7 A3E57NI@8I A5 *7 E E.TE58E ,E 7 E8I8 7 JA5B7CIAI 7 Gucureti7 -ditura /ll7 %&&' Gesc;loss7 <ic;ael7 Stro#e 3al#ott7 7 CE E ?7I O87 TE 8IIE E 7 Ploieti7 -ditura -lit7 %&&3 Gauer7 -.7 HI*TAI5E CA8TE?3A57I8E ,E 7 ,E@.IP?E J@E55E ?A8,I7 E7 .ol. I _ 6II7 <onaco7 %&00 Gadia7 I.7 HI*TAI5E ,:7 E?7J8E CA8TE?3A57I8E7 .ol. I _ II7 Paris7 %&0, Gu"atu7 I;eor+;e7 ,I8 I*TA5I7 *EC5ETM 7 CE @I ,E-7 ,AI E7 5MQBAI ?A8,I7 7 .ol. I7 -ditura Stiin*ific! i -nciclopedic!7 Gucureti7 %&((F .ol. II7 -ditura -nciclopedic!7 Gucureti7 %&& Idem7 5A?R8I7 SI 5MQBAI@ ?A8,I7 ,I8 1939 T 194=7 Iai7 %&& Gold7 -milian7 ,E 7 IE5*7I E* 7 7@*788E ;1919 T 19&=> 7 -ditura Lunimea7 Iai7 %&20 Constantiniu7 Alorin7 ,E 7 5MQBAI@ !IE5BI8TE 7 5MQBAI@ 5ECE 7 Gucureti7 Corint7 %&&( Carmi7 E"er7 7 J578,E B5ET7J8E ET 7 3ETITE E8TE8TE7 Paris7 Dro"7 %&2, Cartier7 R.7 La Seconde Iuerre <ondiale7 .ol. I _ II7 -d. Larousse7 Paris _ <atc;7 %&0 _ %&00 Carpentier7 Lean7 Aranhois Le#run $coord.)7 I*TA5I7 E@5A3EI7 Gucureti7 ?umanitas7 %&&2 Carr7 -. <.7 THE TDE8TU UE75*: C5I*I*/ 1919 T 19397 London7 Papermac7 %&(3 Campus7 -li"a7 *T7TE ?ICI SI ?IV ACII ,I8 CE8T5@ SI *@,TE*T@ E@5A3EI O8 5E 7NII E I8TE587NIA87 E/ 35I?7 V@?MT7TE 7 *ECA @ @I 7 .. T E77 -ditura Politic!7 Gucureti7 %&(( Ciac;ir7 Nicolae7 I*TA5I7 3A ITICM 7 E@5A3EI ,E 7 873A EA8 7 *T7 I87 -ditura Escar Print7 %&&2 Do#rinescu7 6aleriu Alorin7 5A?R8I7 SI A5J78IQ75E7 3A*TBE ICM 7 @?II/ 194= T 194#7 Gucureti7 -ditura /cademiei7 %&(( Idem7 BMTM I7 ,I3 A?7TICM 3E8T5@ B7*757BI7 7 -ditura Lunimea7 Iai7 %&&% Idem7 5A?R8I7 SI *I*TE?@ T57T7TE A5 ,E 37CE ,E 7 375I* ;1919 T 19&3>7 Institutul -uropean7 Iai7 %&&3 Do#rinescu7 6. A.7 Ion P!troiu7 @ TI?E E @8I ,E 37CE ;?75TIE T 7@J@*T 1939>7 Institutul -uropean7 Iai7 %&&, Duroselle7 L. G.7 HI*TAI5E ,I3 A?7TIW@E ,E 1919 X 8A* VA@5* 7 2e Vdition7 Paris7 Dallo"7 %&2(
182

Aelt;am7 R. I.7 I8T5A,@CE5E O8 ,5E3T@ SI 357CTIC7 ,I3 A?7NIEI7 Gucureti7 -ditura /ll7 %&&2 Aontaine7 /ndrV7 I*TA5I7 5MQBAI@ @I 5ECE7 .ol. I _ I67 Gucureti7 -ditura <ilitar!7 %&&, Lo;nson7 Paul7 7 HI*TA5U A! THE ?A,E58 DA5 ,, !5A? 191# TA THE 19"<s7 Oeidenfeld and Nicolson7 London7 %&(3 Ia1otte7 Pierre7 HI*TAI5E ,E :7 E?7J8E7 Alammarion7 Paris7 %&2 Idem7 HI*TAI5E ,E* !578Y7I*7 Alammarion7 Paris7 %&2, Iallo7 <a17 I*TA5I7 @I ?@**A I8I7 -ditura Politic!7 Gucureti7 %&0& Tissin+er7 ?enrC7 ,I3 A?7NI77 -ditura /ll7 %&&&7 ,>>, LaKueur7 Oalt;er7 E@5A3E *I8CE HIT E57 Pen+uin GooBs7 %&2& LaunnaC7 L.7 ?75I ,ECIQII 7 E CE @I ,E-7 ,AI E7 5MQBAI ?A8,I7 7 .ol. I _ II7 -ditura Stiin*ific! i -nciclopedic!7 Gucureti7 %&(( Loc;7 Oilfried7 O?3M5NI5E7 @?II/ I*TA5I7 5MQBAI@ @I 5ECE/ 1941 T 194=7 -ditura Saeculum %>7 Gucureti7%&&2 Lo+;in7 Leonida7 ?75I CA8!E5I8NE I8TE587NIA87 E ;1939 T 194=> 7 -ditura Politic!7 Gucureti7 %&(& Lupu7 N. M.7 5MQBAI@ IT7 A T ETIA3I787 -ditura Politic!7 Gucureti7 %&(% <il"a7 Pierre7 ,E IE5*7I E* X BE5 I8/ 1919 T 194=7 <asson et Cie7 -d.7 %&2, <adaule7 L.7 I*TA5I7 !578NEI7 .ol. I _ III7 -ditura Politic!7 Gucureti7 %&23 <ali*a7 <ircea7 ,I3 A?7NI77 -ditura Didactic! i Peda+o+ic!7 Gucureti7 %&2 <aisBi7 I. <.7 7?I8TI5I E @8@I 7?B7*7,A5 *AIIETIC7 -ditura Politic!7 Gucureti7 %&02 <urean7 Camil7 I?3E5I@ B5IT78IC7 -ditura Stiin*ific!7 Gucureti7 %&02 <urean7 C.7 /l. 6ianu7 35ESE,I8TE 7 C7*7 7 BM7 -ditura Politic!7 Gucureti7 %&0' <e;met /li7 I*TA5I7 T@5CI A57 -ditura Stiin*ific! i -nciclopedic!7 Gucureti7 %&20 <urp;C7 A. L.7 I*TA5I7 CIII IQ7NIEI 7!5IC78E7 .ol. I _ II7 -ditura <iner.a7 Gucureti7 %&(% H H H 7 5E 7NII E I8TE587NIA87 E 3A*TBE ICE 7 .ol. I _ II7 -ditura Politic!7 Gucureti7 %&(3 H H H 7 5E 7NII I8TE587NIA87 E O8 3E5IA7,7 I8TE5BE ICM 7 -ditura Politic!7 Gucureti7 %&(> H H H 7 5EQI*TE8N7 E@5A3E78M/ 193" T 194=7 .ol. I _ II7 -ditura <ilitar!7 Gucureti7 %&23 _ %&20 Renou.in7 Pierre7 HI*TAI5E ,E* 5E 7TIA8* I8TE587TIA87 E*, III, ,E 1"#1 X 194=7 Paris7 ?ac;ette7 %&&' Ross7 Ira;am7 THE J5E7T 3ADE5* 78, THE ,EC I8E A! THE E@5A3E78 *T7TE* *U*TE?/ 1914 T 194=7 London7 %&(3 Simion7 /uric!7 7J5E*I@8I E 87QI*TE ,I8 E@5A37 O8 78II 193" T 19397 -ditura -minescu7 Gucureti7 %&(3
183

StoBes#urC7 Lames L.7 *C@5TM I*TA5IE 7 CE @I ,E-7 ,AI E7 5MQBAI ?A8,I7 7 -ditura Didactic! i Peda+o+ic!7 Gucureti7 %&&3 S;erman7 Da.id Spector7 Rene Ristel;ue#er7 7 HI*TA5U A! THE B7 L78 3EA3 E*7 3@aCne Pu#lis;ers Inc.7 Ne@ :orB7 %&2% 3roti+non7 E ..e *IPC E 7?Z5IC7I87Gordas7 Paris7 %&2' 3itulescu7 N.7 ,AC@?E8TE ,I3 A?7TICE7 -ditura Politic!7 Gucureti7 %&02 3a#ouis7 I.7 &< ,E 78I ,E TE8*I@8E ,I3 A?7TICM7 -ditura Politic!7 Gucureti7 %&0 :er+in7 Daniel7 7 37I. *7CC7JZE/ E* A5IJI8E* ,E 7 J@E55E !5AI,E ET 7 ,III*IA8 ,E :E@5A3E7 -ditions Comple1es7 Paris7 %& > Oert;7 /l.7 5@**I7 7T D75/ 1941 T 194=7 Garrie and RocBliff7 London7 %&0' Dra+i studenti7 Pentru primul semestru7 re.ine materia pana la sfarsitul celui de-al doilea ra"#oi mondial $pana la pa+ & ). 6a transmit si su#iectele "ilele astea. Sar#atori fericitei D.Liciu

184

S-ar putea să vă placă și