Sunteți pe pagina 1din 79

nlr fosr'lrlrson A I tlll 'l'AINICE

r..t

l/
r|V

dl$'
\

1tr sfl

,i,,'

I'RIi'I':

8 rEr

Va recomandam din colectia

"EL si EA":
)

713. CASA,DULCE CASA 714. DMGOSTE PE FIRULAPEI 716, O LUPTA PIEFDUTA 717. UN BARBAT FORMIDABIT 718. O INSULA DE VIS 719. FLOAREA ATBA A DRAGOSTEI 720. PIERDUTI IN FURTUNA 721, MA TEM SA TE IUBESC 722. FANTANA LEGAMINTELOR 723. IUBIRE NEIMPARTASITA 724. FLOAREA NEMURIRII 725. TACRIMI DE AUR

- EveWilrcn
lantce Mrynard

Capitoloil 1

- Yalede Zayne
JeanneWorley MarcyStewut
Faye Morgan

- Leona e x|rt de mindrl! Uit['te la eat.,. ' il tateaza pe


tlietul Henry ca gi cum ar fi doar un vierme. Cum poate fi
tle crudi?
as,a

-,lnnloseplron

- Nicialhompon

- Renee Shann
- MaqdeContlno - Eliz.abeth Renier - HelenCuta - MaryAnn Gibbs - Rachelilann

Leona nu e interesati de birba.ti, deocamdati. O

si';i

glseascl in curind perechea qi atunci se va schimba'

726. CELMAI ROMANTIC

ORAS

nu se uiti la niciun birbat. Degeaba roiesc cu totii in jurul ei' [)e ce nu arlt eu caea?., , Mi-aq fi glsit un milionar. Ai observat
cum s-a purtat cu Oliver,

- Nu,futeleg de ce a creat'o natum atit de frumoasi, daci

727. CINE MA ASTEAPTA ACASA 728. BINECWANTAREA ZEITOR

RosanarySimon

siptimina trecuti, laYacht Club? L-a ignorat de cum i-a adresat primul cuvint, $i cAnd te gAndeqti cll doar cu citeva zile inainte o cefuse de nevasti... Probabil
cil, httr-adevir, nu vrea si se cisltoreascl, aqa cum a spus de
ncnumarate ori.

ANN.IOSEPHSON

I)IANURI TAINICE

- Ah, ce-a; mai rlde sa-si gaseasca ur-r birbat care s-o faca sa
stea in genunchi

rle salvamar, a inceput sI

rldl

de mine.

in fap lui.

-Am

fost tot timpul sigura cahabar n-ai si ino1i.

-ffi,

o vezi pe Leona in genunchiinfalacuiva? N-o cunoqti,

Altir dati, in timp ce-;i lua ceaiul in sufragerie, cu bunica ei,


:rcci$ta

atunci. Nu-i adevirat ce se spune

ci

clragostea

te face si-ti

ii spuse cu ingrijorare:

piezi mindria.

Nu stiu ce va fi cu tine

dupi

ce n-o

si mai fiu, dragamea,

Eu cred ca a fost deceptionatl la un lnoment dat, si de

l)cntru ca eqti ingrozitor de indlritnici si doar eu te in{eleg.

asta e asa.

-Ah, o s'i mai fim inca multi vreme impreuni.


;i arogantl.

Nu-i decAt mAnclra

Acestea erau genurile de remarce cafe se faceau de fiecare data, la aparitia Leonei in public.

- Dar am optzeci si opt de ani. - UitI cle anul in care te-ai niscut, bunico, qi traiqte vArsta
l)c care o ai in suflet. Pentru mine, ai clouazeci de ani, iubito.

pIr de culoarea mierii ;i ochii de un albastru foarte intens, Leona era o fatd, de o frumusete atit de
Destul de inalta, cu un

BitrAna surise afiuzata de aceasti exagerare a nepoatei


si-si aranja cu

griji parul cirunt.

mare,

incit toati lumea care o vedea o c<-rnsidera perfecti.

A; vrea, Leona dragtr, si incepi sa ai o alti atitudine fala


Nu-1i face sperante ca voi vrea vreodati

fraslturile felei erau extrem de armonioase, iar pometii inalti


si aristocratici aveau culoarea piersicii.

rlc birbafii care te curteaza.

si mi clsitoresc,

Birbalii erau cu tofli la picioarele ei, clar Leona ii privea


obicei doar ca pe niste creaturi inferioare. Asta

de

lrrrnico, rispunse Leona pe un ton complet schimbat. Dar am

din

cauza faptului ca,

o data, unul dintre tinerii din

rnli .'orbit despre asta de multe ori pinii acum. Nu mi voi t:isitori nicioclata, pentru ca niciun birbat nu se ridica la
ruiltimea idealurilor mele. Daca
as

cercurile familiei o invitase la o plimbare cu iahtul, iar dupli


aceea incepuse sii-i

fi facut parte din genera(ia

faci niste aransuri foarte ru;inoase, dupa

l;i saLl a mamei mele, a; fi putut gisi pe cineva care sa mi


lr':ltczr cu respect. Cineva capabil sa vada in mine mai mult
r

cum considerase ea.


Bineinteles ciJ impinsese peste bord.

lt't'it o bucilici proaspiti buni doar si-i

satisfaca

dorinlele in

- M-a trintit in apa, afurisita, ii spuse el mai tiziu, unui


lrrieten. Si pe urmi, dupi ce am venit din nou pe iaht, aiutat

p:rl.

- l.cona dragi., a$ vrea sa fii mai delicati.

Trebuie si-ti spun

ANNJOSEPHSON

l')l,INURI TAII{ICE

ca ceri prea mult de la un birbat. Nu-1i imagina ca pe vremea

mea birbatii erau altfel. Sentimentele lor erau ca gi a celor


de-acum.

- Leona, draga, casa asta nu e a mea. - Nu e ata? Dar. ,


.

- Dar sunt sigura ca ;tiau si ;i le stapineasca mai bine,


raspunse Leona, amintindu-si incidentul de pe iaht.
astea, barbalii nu mai sunt capabili

in zilele

si

se staptneascl.

BitrAna oftd:

Ne-a fost permis si toati clurata r,iefli, dar dupi ce eu voi muri, ltlrltrietadi vor avea dreptul si faci ce doresc cu ea. , rcui,r aici, pe Leona se albi la faEi. Aceasta casi pe care o iubea atdt cle rrrrrlt si in care se glncrise s?i rimAni toatadytata-

,rc'uieste acum undera

- Nu' E a unei famiri pentru cafe a rucrat bunicur tdu gi care


in sudur Angriei.

E foarte frumos

si ai pe ciner,a al tiu. in plus, draga

mea,

trebuie sI ai copii. Nu e bine sI


Mama ta mi-a datatit de

rimii singuri la batrinete.


e rnai

multi fericire in viatl

Da, dar ai

;i suferit ingrozitor din cauza ei, asa ci

bine si n-ai copii, bunico.

Am suferit, era normal sI sufar cincl ea

;i tatil tlu au
vocea

murit in acel accident teribil, spuse batrina cu


mult timp.

tremurAnd, dupi care niciuna dintre ele nu mai spuse nimic,

$i-apoi, Leona, spuse bitrdna dupa un timp, uite

clt

de

fericitl sunt acum ci te am pe tine. Daci nu m-as fi casatorit,


cum te aveam?...

- Te rog, bunico, inlelege cI nu vreau si ma cisiuoresc gi


si nu mai vorbim despre
asta.

nu era a ror. Duninezeule, bunico, clar nu.mi imaginez cum m-a$ ;rrrrca obisnui sI triiesc inartd,pafte. chiar va trebui sd prec de .rrti? se interes;i ea, dar i;i didu seanta imediat cAt de r11)steascri era inffebalea pe care o prrsese. I Ilra foarte clar cii acreviratii proprietari ai casei nu vor ,t'r,ite u.ei persoarle pe care nici n-o cun,$teau si continue .,r locuiasci in tot acel lu. De altfel, nici ea n-ar mai fi putut. . . \l:irr,-iria ei nu i-ar ingiclui asta nicioclati. Inima insi se strlnse cu putere cind incercd si-si rrrr;lgi,eze'iitorur ei. sc vizu, astfer, intr-un apaftament mic si :,r r';ic;icios, ficindu-si singuri menajul.

Va trebui

szi_mi

gisesc

o slujbl, atunci,

spuse

ea,

- Nu e o atitudine rczonabila, scumpo. - Draga nlea, nu vreau si ,ri rasi singuri toati ziua. N.am - Bunico, hai si vorbim despre ceva mult mai interesant. ,t' ,i,re,i altcineva, ;tii foarte bine acest rucru. Nu spus
Urma o alta ticere, dupi care batrinavorbi din nou, cu {i-am

10

ANN.IOSEPHSON

I'I,ANURI TNNICE

11

tot ceea ce ti-am spus ca sl-ti gise$ti o slujb?i,

Iira pentru prima oari zi,

cind Leona rcalizacu adevarat

l,Arsta

Dar va trebui
Te vei putea

si invil sl-mi cigtig exisrenta intr-o

lrrrnicii ei. PAna atunci, nu se g/indise decit la dragostea pe care


r-o l)urta femeii care-i fusese qi mama

bunico.

;i

tata, care se ingrijise


Paris

cisitori, ii raspunse batrina, impacientati.

s;r-i clea cea mai buna educatie

si care o trimisese la

- A,p putea si fac un curs practic, bunico? - Cel mai bun curs practic pe care po{i siJ faci e sa sa incepi
sa te

|)('ntru a-gi dcfinitiia studiile.

Nu cred ca-ti vei putea gasi acolo un sot, Leona. . . Pe cine

uiti in jurul tiu pentru un birbat potrivit. Astfel, tei

avea

o viati imbe$ugati. Nu poli si devii o subalterni in vreun


birou oarecare. De altfel, nu prea te vid ascultind de orclinele unui qef, ftti mult prea mAndri ca sa poti indura
Sii fie sub comanda
asta.

ficuti sa traiesti intr-o casa rrrrrl;la, draga mea. Te-ai nascut $i ai trait intr-o locuinla
,u l)utea cunoa$te acolo? Nu esti
n-ai fost nicioclati in altfel de locuri, MAndria ta se 'pk'ndida si rl:rtoreazi gi rnodului de trai pe care l-ai ar,ut. .. Nu te vei putea

Da, isi spuse Leona. Uitase de acest aspect al situatiei.

lrpsi de acest lux. Batlina ticu o clipi, apoi ad'iugi cu un


z,urrbet mic, clar

unui barbat!. . . De neconceputl. . . L-ar

plin de caldura:
ca

trimite lanaiba, de la primul ordin.

Si pentru ca veni vorba, iubito, as \Tea sa-1i spun

mea.

Da, e adevarat, bunico, asa ca e exclus sa-mi iau o slujbi.

rrr;indria ta nia ingrijoreaz:i, totusi. E mult prea

mare gi asta

Dar va trebui si-mi cAstig existenta, intr-un fel,

tro spune o femeie care la rAndul ei a fost toata viata efirem

Doar cisitoria poate rezolva lucrurile in cazul tiiu, draga

,k' rnlindra. Totusi, cAnd


rrrt

mAnclria se transformlr-n aroganti,

cpi sl fii inconjurata de dusmani, nu de prieteni.


l.cona isi privi lung bunica...

Leona igi strAnsl buzele cu nemulqumire, dar se gindi totusi

la

ttnirul

Geoffrey Se,vmour, cu care luse cina de cAteva ori.

t,iti dreptate ayeal, . . Fusese crescuti intr-o atmosfcra


,rristrx'ratici si-i va fi foarte greu sa-si schimbe modul de via1i.

Ce-ar

fi si mergem intr-un weekend la


Scofla?

casa de vAnzitoare

care mi-a

rimas delatata, in

lrr t cca ce priveste aroganta de care diduse dovadl p/inl


.rrurrci, aceasta se manifestase cloar

Bitrina doamni isi ridici mina la pirul alb si-l aranji din nou cu mare griji, in timp ce fata plinl de riduri i se intuneca
de tristete.

in relaliile cu birbalii.

l'rrst'sc modul ei de a se apara impotrila modului agresiv in


, ,U'('

o curtau tinerii din lurul ei.

l)l,r\NURI TAINICE

t3

Apoi, Lcona isi intreba bunica despre familia care ar,ea in proprietate casa in care locuiau ele.

Hai si r,orbim despre altcoa, bunico, nu-mi place aceasti

orrvefsatie.

- De fapt, e un singur om care a mai ramas in l,iati si care


a mostcnif tot ceea ce fusese in posesia vechii familii despre care ti'am vorbit. E un verisor mai inclepartat al lor, un tlniir pe

-'lrebuie si
rrtr voi mai

discutam despre toate astea, fetito, pentru ca


cLl tine.

fi multa vreme

jumitate grec.

l3a da, r,ei

fi, burico, nu-mi vorbi a;a, te rog. .. Nu-mi pot

rrrurgina,',iata fara tine. Esti tot ce am. Vei trai o suta cle ani, asa
grec? intreba Leona, uimita.

-Jumitate

ctrrn ai spus chiar tu, cle atAtea oli.

- Da, mama lui e grecoaici. - Si triieste cu fiul ei aici, in Anglia?

- Am spns asta, clar era inainte de. .

Din c1te stiu eu, lnama lui locuieste in Grecilr. Dupi


Si

inaintc de cc? o intrerupse speriatl Leona. Spune-mi,


Fetito, raspunse femeia, extrerrl de selioasii. De ce crezi
facut-o

lrrrrrico. ..

moartea sotului ei, a ales sa se-ntoarci in tara ei de bastini.

fiul ei uncle locuieste?

,r rurl cleschis aceasta disculie astizi, desi n-am


Lcona se albi la fa1a, dintr-o datl.

- O parte din an locuieste si el in Grecia, dar are o cas:i ir.r


suclul Angliei. Da, se gAndi Leona.

rrit'iodati cu ateta insistenta.

..

Era foarte departe de Derbl,shire.

- Nu.,. te simti bine?

Dar de unde stii toate acestea, bunico?

- Siptimina trecuti, clind ai f<lst sa faci acea plimbare pe


l;r(, ru'll chemat cloctorul.

- Tinem legatura prin avocatii nostr-i. tsanii obtinuti cle pe


urma fermei imi revin in parte mie, pentru tot ceea ce a\rm nevoie, dar restul sunt trimisi proprietarului. asa e de cincizeci
cle ani.

- Dar nu mi-ai spus nimic despre asta, clind m-arn intors. t


r

t' . . Ce nu e bine? Vreau sa spun. ,.


lot tot"/
Am arut un atac de cord.

De ce ai trimis dupit
Leona.

inteleg, spuse Leona gAnclitoare, realizind, cI, clupa

Nu.,, Nu ma intrerupe,

moaftea bunicii, ea nu va avea nimic.

;r first foalte grav,

;i

acum fac un tratament, aga ca ma simt


cle situatie si sa te a$tepti la

Am economosit totuqi ceva pentru tine, spuse bitrina, parci citindu-i gindurile.

lrrrrt'. 'l'rebuie

insi

sa

fii corytienti

,r'r( (', (le acum inainte.

-t6

ANNJOSEPHSON

PIANURI TAINICE

t7

trisituri fine, aristocratice qi pielea ciocolatie, atit de a:r:actlil, Dqi nu-l vdzuse decAt o singuri dati, imaginea lui ii apiru infalica;i cum l-ar fi cunoscut de ani de zle. Era,laciteva mile de llrm acum, gi tinlra se gindi, punind brusc capit reflec$ilor sale anterioare, si aprindl lampa, dupl
imaginea lui, cu
care si-qi facl un ceai.

tlimineaql, cflnd voi porni din nou.


novice.

Mi voi descurca, nu sunt o

- A, da? Bine, atunci.. . Noapte buni, spuse birbatul gi


l,cona se uita lung spre Odysseus, vasul care-i atrlsese atenlia

rlc multe ori, datoriti eleganqei lui deosebite.

Apoi, deodati, o cuprinse spaima... Plecase... O lisase singuri in mijlocul unei

miri

care se

Cdnd se intoarse insl pe punte, constati cu uimire cI

sI bati un vint destul de puternic, iar pe cer se strinseseri deja o mulflme de nori. igi incheie mai bine jacheta, dupi care se uiti in larg, la muea intunecata gi
incepuse
ameningitoare.

llrcgitea si se rascoleasci din adAncuri... $i numai cuvintele ei arogante il indeplrtaserd. $tia asta lcum, fclarte bine.

Dar... totugi, cum putuse s-o lase prada unei astfel de


ritualii?.,.
O

ii
venise

era fricl?... Nu... Dar nu putu domina, totuqi,


fi fost mai bine si riminl la vl1i
se

alti dovadl cI birbatii erau doar niste fiinge inferioare, i;i niduf. intre timp doar un punct abia vizibil,la

sentimentul de solitudine dezolanti, care pusese stipinire pe


ea. N-ar

nl)use ea, cu

intrebi ea. Ce-i

Odysseus deveni

si iasl in larg, la acea ofi?

orizont, dupi care fu inghilit, cu totul, de intuneric,

$i atunci, ca venind din neant, atui o voce strigind ceva spre ea.,, O recunoscu imediat. Avea un timbru
inconfundabil.

in acel moment, leona simfi cum inima incepe sI i se zbatl


piept cu o violenql salbatic'i, a;a ciqi duse miinile la piept.
Voi inghela

pini dimineafi,

igi spuse ea,

inspiimintatd.

Apoi, cerul fubr-.zrJat de o luminl puternici gi Leona

Ce naiba cauli pe mare pe o astfel de rryeme?

i;i

Apoi, uitindu-se mai bine, adiugl:

- A, egti fata de pe Nausica.., la te uit[,., Cine s-ar fi


gindit?

Nu-tr face giji din pricina mea. O si stau aici

pinl miine

rklici privirile, ascultind incordati sunetele noptii, l'rin suiertatul subflre al vtntului care se.ntetea tot mai rrrrrlt, fata auzi cu gtoui bubuitul indepirtat al unui tunet... Se apropia furtuna..:

t,I \NI]RI TAINICI .'( ,rirzi


cLr
:

T9

claritatc in bezna deasa,

1te cleasultra

lalurilor rcci

$i

rrrlrrri;tte

lli,
r

Domnisoara Inclcltenclenta acceptii aculu ajutorul

lcu/
l.t'ona sinrti c;i ise ridicli singclc la cap, la auzultonului lui
,.rtir

roritor. Auzi!. . . Donrnisoara Inclependcnta!

..

. Mai binc

nur'('tr, clcclit sir acccpte ajtrtolul unuia ca cll... I)leacri naibii cle aici, stri.r;li ca, ncnmitinincl

cont

clc

Capitolul 2

,rtu;rtir in cirre se afla, ci cloar de ceca ce-i dicta rnirtrlria. Dc ce


.r

rr('l)uit s:i tc intrtrci sisli nui plictiscsticu intrebarile talc? 'l'c plictisesc? strigl cl infuriat. 'l'r'ebuic cli esti ncbun:i!.

Leona se trase c/itiva pasiinapoi, intbrzitisindu-si umerii.

l'lcaci. am spusl
r\nr vcnit sli tc iau pc iahtul lncu,
r
ASA

I)klaia incepu sI cadli clintr-o clatli cu ateta putere, inciit


riimase cu filta spre cer, teribil de uinriti.

ci

te rog sli incctezi

n ,r( ('rstli atitLriline, n-am chcf


\

sl-rnipierd tinrpulclcgeaba, 1tc

Ar li plrtut sa mcargii in cabinl't, clat't'imtisese pc pllntc,


fost in stare sa opreusci urgia.
Era cleja uda

ca

[
,

t('il)C Ca aStA.
N-rri

si curn, astfel, uitiintlu-sc t'ttglitoare spre cerul nemilos, ar fi


lrr

intclcs cc ti-anl spus? Pleacl de aici! suieri ea plintrc


s,{

rtr,

lrottiritti

nu acceptc nici in ruptLrl caltului si fie salr,atli

pin:i la pielc ;i dintii-i cl;intaneau cle ma

focului cincl, coborindu-si ochii pcste lrafea intunecatli,

{t( un llridiran. Nu-ti mai lticrde tinrpull continn:i ca. Nu voi \ ( ill ('u [ille l insi cra deja pe punte, lingi ca si, mai inaintc ca l '.n,r si altuce s;i se opuni, o luii in brate si o travers:i pe
It,rrlr:rtul
r

in dcpartare o lurninita.
Dcgi era

atit

clc mica si

atit de <leparte inclit ar fi putut fi t

sinrph-r lampas, Leona stiu imediat ca era Odysseus.

rlrtrrl lui.

t,rrrn inclriznesti si te comporti asa cu mine? tipa ea cu


t,

',tl.l l)ulr't'cil.

ANN.IOSEPHSON

PIANURI TAINICE
Peste o

21.

Tacl-ti gura! riposti birbatul.


ea

ori, furtuna

era

inci la fel de puternicl, iar iahrul se


acum. Acest domn

- Nu tac! strigi

din nou, dar dupi ce privi cu grozl furia

lcgiina in toate direcgiile.

valurilor inspumate, iqi

lisi

prlvirile-n jos qi adlugl incet:

Leona era

insi mult mai liniqtiti,

ci

Mulpmesc.

Wyndham ii inspira incredere. Indiscutabil, era un birbat de o

Era pentru prima se simfea

dati in viala ei, de cind i;i aducea aminte,

for$ deosebiti,
ltunci nu

i;i spuse ea observlndu-i spatele lat qi


birbalii pe care-i cunoscuse pini
uscate in cabini, de ce nu

ingrozitor de mici;i de neajutorati.

ntusculos. Niciunul dintre


avea un fizic

Totugi, cAnd vorbi, aroganta ei obiqnuiti igi scoase din nou

atit de bine clidit.

coltii:

fi putut, oricum, sI mi descurc qi singuri,

Tr-am spus

ci sunt n$te haine

-&
-

plni miine

mcrgi si te schimbi? spuse domnul V/yndham, intorcindu-se

dimineatL Iahtul

dcodati spre ea.

tiu nu va mai exista miine dimineagi.


Leona, care nici micar nu putea

Leona nu se migcl

insi qi-atunci, privind-o ca qi cum ar fi

-Ah, cum si nu? se revolti


concepe o astfel de situagie.

fttst intr-un mare pericol, domnul l(ryndham exclaml, nervat:

- Iieci imediat in cabini. $i si nu te mgti de acolo pini


C0nd

Ialrtul acela eru un cadou de la bunica ei gi, in plus,


cistigase
pierde.

nu te voi chema eu. De fapt, pind,cdnd nu vom ajunge ln

o rnullime de intreceri cu el, il

iubea,

port.

Vei gisi in cabini cu ce

si te qtergi, spuse birbatul,

- Atunci. . . e$ti sigur ci vom aiunge cu bine in port? - Da, o incredtri el. Acum, du-te in cabind,pentru cadaci
fl.al str te duci, o si te car eu si nu cred

nu mai avea niciun chef s-o contrazicl. $i, dac-a; fi in locul


mi-a; fi schimba gi hainele.

cI o sl-gi placa.

Icona igi pleci ochii, supusi, astfel incAt nu putu sa nu


iB.ntrcbe ce fel de putere avea acest om ci o Hcea sI se simti

-Ah, nu pot si le dau jos.


Birbatul o privi lung, dupi care se ocupl de ancori.

ln[crloari.

Cobori aqadar scirile gi cind ajunse

in

salon, caldura

blnclilcitoare dinluntru o ficu si recunoasci imediat ci fusese 0 prtxuti si nu vinl aici din primul moment in care-i spusese

22

ANNJOSEPHSON

I'I \NIIRI TAINICE

23

el.

,lr ltrric
care care
I

carc utma:

i\poi, plivincl curioasi in jur, fu uimita cle luxul donrnea in incapere, doradri sigura a bogiliilor dc
clispunea proprietarul.

Ilsti o nebuna, asta e! . . . De ce nu ti-ai schiniblt hainele


,,u

rr lrcLun? I-iai, scoate-le pi pe urmi poti si le;ini cit vrei, cap

1r,rlr':rt CC

estil Sau poate ai chef si-1i trag citera la fundul tau cunl as fi facu cu sora nrea, intr-o situatie ca asta.
care se pr:ibusi

Pe marginea peretilor erau asczate douir canapclc


imbietoare si Leona se siniti tcntata sa se aseze, clar isi cl:idu

r rrrilt'zcsc,

l,t'ona
l,r pr xlc:t.

il privi cu ochi mari si speriati, dupi

ci nu putea face asta cu hainele ude, astfcl incit isi frccn degetcle ingtretate pentru a le restabili circulatia. Pe urma,
seama

?ncercl sl-qi descheic nasturii jachetei, ciar obsen,a intrase

ci barbatul

;i

el in cabini, clupa ea.

Astfel, Leona se opri instirtctit, rlin clemersul irtccpttt, tlar el

o urgenti, cu un gest gribit, clin mlini.

in accl moment, desi ploaia se mai linistisc si t'alttrile nu


mai erau atlit de puternice, iahtul se tnclini foarte tarc

(,;rntl se trezi, priyi o clipa in jur', dupi care str/inse dintii


,lrrr r;ruztr dureriicle cap puternicc, apoi isi cobori pleoapele la
l,

;i Leona

ftl trintiti in bratele bzirbatului care incepu si rldli arnllzat.

,,

oltr lsitli.

Baia e clupa u$a aceca) spuse el, aratlnclu-i zimbind

l rrrlc cla? Nu se a\zea niciun sllnet. Doar zgomotul


rrrrir,rilol' din capul ei.

directia in care trebuia sa mearg:i. \tei gisi si haine uscate in


cabina amplasata de partea cealalti a salonului. schimba, r'ei putea sI te-ntinzi plltin.

Dupi cc te vei r,
'-

It.orlr ,ircerca s:i se miste, clar simti brusc o clulere


ulx

de

rltttt in tot capul.

Deodata, Leona simti ca nu se mai poate tine pe picioare si


fata

I'lt'o;rllclc ii fluturari din nou


il

;i tinira

se

uiti

atent peste

ii deveni ingrozitor de palkla.

r ,tl)('t'(';l itt care se afla.


\lr, rllr, isi aminti ea, l,rlrtrrl....

- Ce s-a intimplat? intrebl b;irbatul, prir,ind'o ctt atentie. - Ma sirnt. . ,f. . .foarte rau, ingiirna ea, abitt euzit.
Nu se asteptase ca el s-o cornpitimeascl, clar nicila acccsul

Itrrrrrrrt'zcule, ce noapte ingrozitoare, se gAncli apoi,

24

ANNJOSEPHSON

PI"ANURI TAINICE

25

ascultand din nou sunetele din jur.

Atunci,

a.uc:i

pe cineva, miqcflndu-se u$or, dupi care pagi

- Nu mi-ai spus ce.ai ciutat pe mare ui-noapte, continui


t'l,

apropiindu-se.

Da.. . Blrbatul acela. .. Domnul Ifyndham.


Pe

N-am considerat necesar.

urmi,

Leona igi

pipli uqor trupul, acoperit cu o piturl

Eqti cea mai nemanierati femeie pe car-am intilnit-o

vrcodati, replici el, rar gi apisat. Cineva rebuie si vinl de hac, tn slhrgit, mindriei tale nemisurate, adiugi el cu riceali. Ce pilclt ci ai fost in stare de incongtieng ctnd te-am dezbricat.

groasi.

Ah, nu, incepu ea si plAngI, incet, in timp ce obrajii i se

aprinserl brusc. Nu era tdevilrat, continui ea si reflecteze. Nu era posibil a$a ceva... N-o dezbricase!

Altr

1i-ar mai

fi tiiat din orgoliu.

igi spuse Leona

enervati,

N-ai arut niciun drept


ce

si mi atingi, riposti

fata,

lnro$indu-se, A fost o ofensl de neiertat.

constatind cI birbatul o imbrlcase doar cu o bluzi de pijama, foarte largi gi mare, care mai era gi deschisl la togi nasturii,
astfel

picat cI n-am avut ocuiasi fac asta in llmp ce erai corytienti, spuse el, surtzAnd cu ironie.

- Dumnezeule,

incit ii llsa trupul descoperit aproape complet. Profitase desigur de situalie, pentru a se uita la mlne,
ea

- Nu ti,ap fi permis si mI atingi. - Nu? $i cum ai fi reuqit si mi opre$ti?


'l'f,nira se incrunti, enervati, dar nu rdspunse gi adiugi cu

continui

si

se gindeasci,

plinl

de furie.

- Deci, te-il trezit in sfdr;it, spuse domnul Wyndham, cu


nonqalan,ti. Cum te simli?

mhllfirflIciri:
-'[i-am cerut sI pleci, pentru cI vreau si ml.mbrac. Bunica
tltca se va ingrijora foarte tare dacd,nu voi fi la micul dejun.

- Mi. . . simt bine, mingi ea. A$ vrea sI merg acasi, - Cum ar fi fost dacilaifi rimas singuri, in mijlocul apelor
pe o noapte ca.astt?

- Micul dejun? o intrebi el ridicindu.gi o sprAnceanl.


nU.lldai seama ce orl
e?

Dar

-M-ag fi descurcat, rispunse ea, ridicindu-gi bdrbia. Vrei, rog, sI mi laqi singuri citeva minute? Vreau si mi-mbrac
spuse ea cu asprime gi dldu

Nu,.,
H

aproape ora prinzului.

si

se

ridice, dar durerea pe care

- Ora prflnzului?!

exclami ea, ridicindu.se in capul oaselor.

resimli imediat in tot corpul, o fort! si se-ntindi din nou.

htnlca mea cred ci e speriati de moarte, acum... Te rog si

26

ANNJOSEPHSON

I'I \NI]RI TNNICE

)1

ieqi din cameri, ca

si m:i pot imbraca. Uncle-,ri sunt haincle?


r

I)a, claci ai anuntat politia, nu inteleg cunr cle n-a aflat


l,rr.it'1r otrI.

intreba ea, uitAnclu-se prin camera, fdri si se mai gincleasca la faptul ca i se clesflcuse cle-a binelea ciimasa la picpt.

pinl

acum uncle sunt. sper

ci.,.

n-a fiicut un atac cle

- Locuie;ti cu bunica ta? - Da, te rog dzi-mi hainele. - Si ea unde e acum? o intreb;i el, ignorincl cererea ei. - ln vila noastra, de liingi port.

Iin atac de cord?


I)lr.

fue optzeci ;i opt

cle ani. Dctctorul a a!.ertizat-o c,i e

I'r.rrtc l)oln2r,i $i ca trebuie sli

aibi griji si nu sc oboseasci.

Atunci, e ciuclat

ci

n-a intrebat nimeni

pini

acum d

enigmli pcntnt nrinc, s1-ruse el, privinclu-i cn rrr'.rsrt'r)tli fata ingrijolati si total schimbati, in acelmoment. iti
\, )r ,t( lucc hainele.

Iisti

clomnisoara Leona Brlrce

imi cunosti numele?


De

l)rrpt o clip;i, insi, auzincl<t ofttnd, se-nto:use:


(.e s-a-nt1mplat? o intrebti el, cu o \,oce atet cle cakl:i,

clnd frecventez clubul de aici, l-am auzit de rnulte ori


ur-r surAs amuzat.

inclt

replici el, cu

lr ,;lf i ii piru

c:i yorbeste cl alti pcrsoani. Te cloaLe cer,a'l

Cred c:a ai auzit lucruri foarte distractivc despre mine


ea privindu-l lung.

replici

l)lr, admise ea, invingindu-si cu greu manclria. E foar-te ,lrrrcros cI bunica mea e atit dc bolnar,.i. Crecl

ci i

s-a

E adevarat, rlspunsc el si Leona se inrosi pinir-n vli

rrrr,rrrrltl;rt c$,a, altfel ar

fi fost aici, pina acum.

urechilor. Oricum, trebuie sa te anunt c:i am fost la politie,

\stu in cazul in care a fost contactati de catre politic.

in siguranti ;i si-i informez asullra locului i care vei putea fi gisita, in cazul in care rei fi czrutatir cle
Ie spun
esti

ci

,\lr, in nrod sigur au c:iutat-o. Vila noastra e la citil,a pasi

rlr

lr rn nrod sigur e o problema cu ea, trebuie sir ajung clt


putinti la-i,ili, spllse Leona
si lacrirnile

rucli.

rrr,rr rr'1rc(lc cu
.

incepuri

- Ce le-ai spus exact, despre mine? - Le-am explicat ca tc-am giisit pe mare ;i cI te-am luat
iahtul meu, pentru

r r s(' scurgi siroaie pe obraji. Adu-rni, te rog, hainele, ,,rr'uli ea;i dldu si se r-iclicc, clar simti imediat o multime
in tot corpul.
tare.

ci

erai in pericol. Le-am mai spus

ci

,1, rrt('l)lituri

lesinat, dupa care ai adonnit, asa ca nu poti fi transportata aici, o vreme.

\lr, cc e cu mine? adiiugi Leona plAngind si mai \'lrr rrri, te rog, hainele, insisti ea.

30

ANN

ci bunica ta a aflat imediat dupi asta ci s-a sfrrtrnat, iar tu n-ai fost glsiti niciieri.
astfel
Daci, ar

ambarcaliu

fi acceptat ajutorul lui de prima data, se gindi nu s-ar fi imbolnivit pi asrfel ar fi ajuns acasi cu mult inainte bunica ei si se ffezeascd,,se gindi Leona. Numai mlndria ei nemisurati a dus la toate acestea,.,

Trebuie si mI duc si-mi

vid bunica,

spuse ea, uitAnd

spre doctor,

Nu vei putea pir{si acest pat o siptimini,

rI

acesta.

Capitolul 3

Dar bunica $tie, acum, cI. n-am pitit nimic? Da, rispunse doctorul, in tirnp ce incepu si scrie
ce voi pleca de-aici.

Vi voi trimite o sorl foarte curind, dupi

DupI trei zrle,Leonaincepu si se simtl ceva mai bine.


Sora care yeni s-o ingrijeascl, se

- Mult-urnesc, spuse domnul V/yndham. - Vi mulqumesc ;i eu, spuse incet gi Leona, cind
se

instali pe canapeaua de pe

pregiti de plecare.
Apoi, imediat ce rimase singurl cu pr-oprietarul iahtului,

mlfllalt perete, astfel incit Leona presupuse ci domnul Vynrlham isi improvizase un pat undeva pe vas, dar n-ar fi
pttfut spune cu exactitate in ce loc. A patra zi, doctorul o examina din nou si-i permise si se dtllcc rlin pat timp de o ori.

indrepti ochii plini de recunogtinfi spre el:

Mulgumesc, qi-mi pare

riu pentru

toate problemele

care le-am creat.

Birbatul o privi citeva clipe lung, dar nu spuse nimic. urmi, ieqi din salon, gtnditor.

Irona

se

plimbi pu{in prin cabina eleganti, dar

se intoarse se

ln pat inainte ca orl in care-i fusese ingiduit si se miste

tlmtlniue. ln ultimul timp, domnul Wyndham igi schimbase total

$ltttrllnca fali de ea, comportindu-se mult mai cald decit

hilntc,

iar Leona observi

ci

acest lucru se-ntimplase

dupi

ce

32

OLTNTiruTAINICE

33
,

fusese la spital, pentru a o vedea pe bunica ei.


Degi nu-i vorbise foarte mult despre aceastd,intfllnire,

0 ,tt'

czltare.

- Bunica ta nu e aroganti. E mflndri, desigur, dar intr-o

dedusese cu uEurinil

ci

se inleleseseri foar.te bine am6ndoi.

Bunica ta se simte din ce in ce mai bine, ii,spuse el in

ffianieri eleganti gi atractivi. Este deosebit de gralioasl, ceea t}mi amintegte de faptul cI a existat o perioadl in care tramnele erau cu adevifat..'. doamne. M[ tnleleg foarte bine lU'btrni.a ta, domniqoari Bryce, dar mindri a ta e de-adreptul fleluferiti.

de-a qasea zi a gederii sale acolo. Va iegi din spital imediat ce

vei intoarce gi tu acasi.

Dar poate

si iasi

deia, dacit se simte bine,

Leona. Avem menajeri, la Da, gtiu, dar buniea

vili.
te

ll' -

Domnute,.. \Xryndham, rispunse Leona cu r[ceall Nu

u preferfl s[ stea in spital, pinl intoarce gi tu acasd, decit si stea singurfl cu llceasti me
de care mi-ai vorbit.

flt

intrr.r.ud, pdrerea... dumitale, continui ea. Insist insi

l'flspune cI nu sunt aroganti.

"
aqa?

Ba da, . . $i nu egti onesti deloc. Nu inleleg cum n,a reugit

Bunica mea nure prea prietpno4q{cu,servitorii,

hnlca ta sl-qi

mocleleze caracted, astfel incflt sd te

faci si

Leona.

devli mai atractiyil,din acest punct de vedere.

Da, e qi ea mflndrI, nu.i

replffi domnul
rl,,'r r
i

NIJJ.)ZA|.

'

Bunica face pafie dinu-o familie foare veche


: r' rl .
i

- Nu mi cunoqti, domnule \Xryndham. r' ' - Nu vrei sl-mi rispunzi la-ntrellare? ( 'l - Bunfi nu e responsabill de caracterul meu.
I

'

respectabili.

' - Ereditatea joacd, unrrol important, domniqoari , dair dacd,

-Da?
Leona i$i aminti apoi, brusc,
I

cI fudalo,Hall,,nu era

casa

lor

Continui totupi sl.i vorbeasci despre aceasni,proprietate,

. Crezic[ faptul c[ trliXi intr.o sasi de deosebiti,Itidi'dreprul si te comporgi cu atira aroganli !


te rog,
,

- Spune.mi,

'

hnlca fl-ar fi dat din cind in cAnd niqte patne, icum ai fi fost fttrlt mai pldcutl. Ieona simqi cum ii fierbe singele-n vene, dar, pentru ci se
purtase atdt de

gijuliu

cu ea

clt

fusese bolnavi gi pentru

cI o

Cetlalli?, * Itlu sunt arogantl, domnule

'L ' f ;.

,i ,r,' r;r ;

r ,1,1

hhase, incercl si'se stipineasci. 1l privi insi cu o curiozitate


liecllsimulatl.

r.,r

.:

Wyndh,am, rispunse ea,

Probabil avea vreo treizeci de ani, igi spuse teona,

3'l

,\NN
(

I'I \\IIIII 'I'AINICI

_11

;tdutitintlrt-i fat:t fntnroas:i, cu sr-u'e dc o scuzLllrlitatc e.\treul


atractiv barbat lle carcJ intilnisc vreoclrrt:i.

I):r, rrrr loc foarte fiunros, mspunsc cl. kisindu-i imprcsia

llcccntuatri. Oricum, contillu.i elr sri rcflcctezc. crrr ccl llr

, r Iust'se lcokl. Nu'l intrcbl nimic, totusi, rlcsplc


,r rr
r

acest fupt,

I'r, l, rrr)(l sli-si c<tntinue relatarca clesprc ctrstr pc care o itrbclr

La ce tc gindcstiT o intreb:i

cl surizind. cllu cum l.coir


c

,lt'rrrtrlt.

Cee;r cc c foartc intefesxnt,

c cli toti cci cttrc

ltr-r

luu stiLl cc sli nispturcli, barl;atnl continua iunuzAt: te-ntrcl

rl'.uul in(r'-o vrcnle sau altlr aceastli cllidirc, i-au adliLrstt citc binc cu cclclaltc.
ll.rrlr:rtrrl itrccpLr sli rirlti

tlacli sttttt irtsttrat'/.,. Nu. nu sunt. N-aru rtici col)ii, puntr.r


arn clccis
s','r

, ,rrl),r, rlrrr ctrrc sc annonizcttzifotrrc


cLr

nu fiu niciorlatri

tatl-r.

ltolii:

Leona sc inrosi pinii-n

rirl'ul ureclllor, Iruscsc chiar atit rl

\r'rt'rlc cli toti cei clrre


,,,.rrr,lrr, r't'trurrcii el. Spunc
I

au locuit acolo au fost extrent rlc

trenspercntri? (,um Dunrnczcu ghicisc unrlc-i zbumserr


gindurilc?'

nrti rlepltrtc.

,n,r t olttinuli clescricrclt cltsci, ignorind cclc spusc dc cl, nrindria Ocultantil0r ci.

Sptrnc-rli ceva nrai nrulte lucnrri clcsprc casa in

ca

rr lr r,,rlu|lr cu

locr:iesti, continLrli cl. schinibincl brusc subiectul. Si cu

rrrrr

\rt rrr cito'a taltiserii originalc fo:rrte valorortsc, in hol


rrr',rtlr,rqt'l'ic.
\ orlrt slc-nri plrtin cicsl)l'c canlera ta,

casi in stil 'l'urlor.

- Cast noitstrii c ir-rconjurttri


brirbatul

clc o ctrrtc rrncnsir, inccptr ca


c

ii ccru cl.

cu o strilucirc nou:i in ochi, obscntnrl, in acelasi tinrlr

lI)r,rlr
It.rr
I

lr^tcise cololari usilr:

asculti cLi Lu.r intcres lirartc viu. (,ll-ulirca e

rlt'(c tc ilttct'escazli asta?'

corttirinatie cxtraorclinari clc negrtr si alb. ccca cc c tipic, r a[tlel, pentru prinn perioailtr a stiiuiui 'l'uckrr, arlaugli c
glinclindLr-sc

ri,nr)ul \\'t,r,lhtun czitri o clipti, dupzi care spuse surizinrl:


lu( ( r( s;i nri tc inragincz in panrl tliu.

lit

terasa inrprtr.litoare, nergr:i, clin lemn, ce

\l Ir,,

,rr r,rzrrt rlcja

in pat, rlispunsc ca, rlesi stia clr exactitllte

rnconlrlra toxtlr casa.

Uilln)( 5('t'cicrisc el.

l.ocuiesti in Dcrbyshirc, r.m-i

:rsa?

rrr t sli irr pat. Esti pe o ltanchetli, acunt, ceca ce nu putin uimitli cli s
,, , I

- Da, in l)ove Valley, r:ispunse Leona,


din ce ltrcalitate era ea. ,\poi, insi,
cliscutase desprc toate accstca cu bunica ei

r,r lur nr, r\i lcelgen dc 1t:rt foarte larg, cn tibliisculptatcT ',n,r nu t':lsl)unse. Nu sc a$teptase la o astfcl de intrebare
rrr,rr rrrt:ii. cli drlrctr
.

isi spusc

ci prol
,

I(

, r,,

intr-arler,ir sa stie in ce felclc casli

36

IIIAI\TJRI TAINICE

)/

locuia, dar intrebarea aceasta era de cu totul alti naruri

DupI cAteva zile,Leonase intoarse laArdale Hall, iar acum

gindi

ea.

rffi intrebi el; vizindu-i perplexitatea.


cle obignuit.

irr sufragerie, citindu-i bunicii ei, care se oprise din croqetat

Te-ai ru;inat? o

;rl privca

in gol, peste umerii nepoatei sale.

intimplareafacesi am un pat destul


E genul de casl

Nu

-- llunico, cltt'sc,

mi

asculli?. . .Dacanu te mai intereseazi, nu mai

si gtii mai multe desprc casi, domnule \flyndham?

-Bada...
eu lnsuml.

in care mi-ar pllcea si locui

'l'iinira se uiti apoilt ceasul de pe perete:

sI spun cI e rnoderna, clar n-are pati


casa

Oricum, e deja ora ceaiului. Dar ce e cu tine, iubito? La ce

Dumneata locuiesti intr-o casl modeml? N-a$ putea


a

le giintleq;ti?

liunt ingrijorati, rispunse bitrffna.

extfaordinari

yremurilor pe care o are

in care smi ru.

- ingrijorata?
-

De ce? intrebi Leona,

dqi

gtia foarte bine

- Ai putea si.-ti cumperi o casi ca a noastrl - Ah, nu prea cred ci se mai gisesc in bunl stare, astfel
CASC.

l0rpttnstrl, pentru ci, in climineltaaceea, doctorul o vizitase

tlln ttou pe bunica ei, dupi care-i spusese, foafte preocupat:


Astiizi nu e deloc bine, domni;oari Bryce. E foarte ciudat,

-Dacilvei ciuta in aceasti zond,,veiglsi cu siguranlil - Nu qtiu dacl mi intereseazl cu adevirat, pentru ci
locuiesc in Anglia tot timpul.

Fnlnr cii in ultimele ztle slnltatea ei se restabilise foarte fttmos, 'l'rebuie sI te pregitqti pentru ce-i mai rau,
dlttttttlpoarii. *., - Nu! exclami ea.,. Nu

- ln1eleg.. . 9i... atunci... uncle e casa ta? - Cind sunt ill Anglia, locuiesc aici, in Essex.
Leona

e posibil, doctore... Face

lffllurtrcnt, asa ci va fi mai bine. Oamenii traiesc ani buni, cu


desi

il privi lung, dar ezita sa-l intrebe mai mult,

binuiali firavi i se strecura incet in suflet.

ilfillclnrcnte. * Ntr persoane care au deia optzeci gi opt de ani,


lkilnnl$rrrii.

' - ll, , , din cauza qocului pe care l-a avut, cind a ctezut cd
ill mtrrlt? intrebi Leona, deqi qtia foarte bine rispunsul.
{llnrrir llrrnicii ei se deteriorase de atunci si acest fapt Leona

I'lANllll,l lAINICE

nu $i-l putea ierta. Acurn, ins?i, a$a cum spusese trebuia si se pregiteasci pentru atacul de cord care ta pu
capit viegii femeii pe care o iubea atAt de rnult.

trr r t'l

rnult o luni.

l,t'ona simfl cI se pribqegte. Aceasti triste[e le va ucide pe


'il ILlr l( l( )Uii. (
r

- Cind... credeti ci... va fi...? intrebi ea, sffirsiti.


luni.
Nu qtiu. . . S-ar putea si mai triiasci, totugi, cinci sau

) luni? repetl Leona, indignati. Dar cum a putut

si

ne

t"tt',t :t;:t ccva?

(,rctl

ci

se gtndegte ca ne putem muta intr-un

- S-ar putea?... - Crecl cavatr:ai pAni atunci... Dar... nu mai mult.


Leona se retrisese in camera ei,

rtlr,tr'lill[cllt cu chirie. va trebui si te interesezi de asta, iubito.

pe urmi igi spusese


tine companie bunicii.

ci

plingind cu dispemre, doctorul s-ar putea si

Acest... barbat... care ne-a cerut asta, e chiar lrrulrlit'urnrl? Ai spus ca traie;te in Grecia. De ce are, brusc, llror(' tlc casa asta?
lr irr r\nglia, acum, pentru o perioacli. Locuiqte in aceasti

Alungindu-si astfel tristelea, se intorsese in salon penrru

rr'[1ilil(', rrlri nou, ;i cum

s-a

indragostit de fudale Hall, vrea

sa

Da, iubito, sunt ingrijorati, continui

bltrina, imi

fac gri

rl

nrrrt(' irnccliat. Se pare ci-gi doregte asta de mult, dar a tot

pentru noi.,.

rllllill lltl.

Pentru... noi, bunico?...Pentru mine... si pen


I

Zit'i cri c-n Anglia, acum? intrebi Leona, gindindu-se cI

tine?... Trebuie si plecim de-aici... Proprietarul casei vrea si

rr put(';r irrtihi, pentru a-i explica rrl'1l.ttrir r lnrine pr$n mutarea.

starea bunicii ei gi a-i cere

mute cit mai curind posibil in aceasti clldire.

t"

,,;,, l,-anr vzizut in

ziua

in care am fost sI vorbesc cu

- Nu. . . in{eleg. . . Ai spus cd ai dreptul si locuiesti


Yta[a.

aici t

rnrn,tlrrl ulcr.r, cLl ceva timp in urmi. Mi-a spus ci nu mai poate

drllpl,r. Mi-rt spns ca eu voi


tt
I

trli cu siguranli o suta de ani,


adresat

--,{qa am crezLr\ dar ayocatul mi-a spus acum ci. bunicul


a specificat

in contract o limiti de timp,

at2rt

cit a crezut el

l'h(' r;rt ri tt;t cloamni, amuzatd. Ilorur iqii d;iclu seama ci fusese un compliment
tl

e posibil s,{

triirn..,

A semnat pentru... cincizeci de ani glsim altacasd., draga

Irtttrtr

li,

lx'r'ltil,l forta efiraordinari pe care o aritase

pini

aceasta datd,a expirat. Trebuie sI ne

trUrl,lIrt,ttlt trccutii, cind flcuse acel infarct.

40

I \NtIIII IAINICE

41

- il voi intAlni oricum, bunico, spuse Leona, cu


Sunt siguri ci-l pot face sa se rizgAndeasci. UndeJ pot $tii cum il chearni?
O tlcere profundl se liisii in cameri, prel de citeva minu

,rr

r'

\r lu asta. Oh, clraga mea, sunt atatea de fircut, intr-un timp

,rt

,lr st'r.lrt.,.
t

Toate lucrurilc noastre...


se frAnse brusc.

li.,.
iniml..

\ ,,t t'rr

llitriinei

)lr, Lcona, continui ea, duclndu-si mina la

dupi

care b.{trina rlspunse foarte rar.

l, rhr ;ur)cntele mele.. . Repecle,.,Repede!

Proprietarul acestei case, Leona, estc clomnul\Xtyndl

lhrnico. ., Dlaga mea.,

care ti-a salvat viata si care, clupa cum


clisplace foarte mult.

miai mlrturisit,
t
r

i\lt'rlicluncntele, Leoru, dacii nu vrei s;i lllol',..


rrrr

nrinute nlai

tiniu, in incapere
fati ca un cearsaf..
.

se restabili calniul.

- Domnul Wyndham? Imposibil! Oh, iubito, spune-mi


ntr e adevarat. Nu poate

r,n,r rns:i, cra alba la


lhrrrrr';r nu trcbuia

fi

posibil ca

o creaturi atit
,r

si plece clin acesta

cas.i, hotari ea.

nesuferiti si fie stlpinul acestei case atet de frumoase.

Voi urrbi cu clomnul Vynclliam, bunico, Stii unde


urr'\t('/ irrtreba Leona, desi nu putea sa nu se gtncleasca la
rl,rrrl t ,r-i rorbise acestiri barbat clespre Ardale Hall ca si cum
rr lr

Mi tem ci

e posibil, draga mea.

Nr, bunico, rdspunse Leona aproape plingAncl, nu putea suporta gindul ci birbatul acela va locui in casa in
am cfescut.

l.rr

;tsll ci, Ce s-o mai fi amuzat

in sinea lui, igi spuse fata,

rrrrlrrrrl ( unl i sc

imbujorezi obrajii.

E casa

lui, ii rearninti bitrAna, linistiti.

Pari sa nu te sinchisesti prea mult cii trebuie sa plecam

\1,.r, (lolunna Mortimer o informa cli clomnul Konon trrrrllr,rn lc va face o vizita mline dirnineal?i si o sfitui pe
r

aici, bunicuto.

,r.r

,,,1

s(' lx):lrte cutiinci<-ls cu cl.


szi

Nu e adevirat, micuto, rlar incerc sl-mi plstrez cal

',rr

nu-i r,'ci cerc

ne

pennitl

sd mai

locuim aici, aclauga

pentru cI cea mai mica enervare irni poate fi fataLi, acum.

rI

lrr,rrlc rlornic sa se mute aici. It,r, rrri-:l ltus si mie o serie intreagi de intrebiri legate de

- Ah, bunico, te rog, nu vorbi asa, stii cit ma doarc.

imi pare rziu. Nu vreau sI te rlnesc, clraga mca,


a

rr,r l'rt,lr,rlril cli i-am vorbit atit cle frumos clespre tot ceea ce
rl,

trebuie si privim lucrurile in fati. Nu mai putem ranrine


L-am rugat si pe avocat

ilr(,rr il lrotliriit cii nu.si mai poate amlina mutafea.

si ne gaseasca

ceva, dar crerl cii

\lrt'

rrri-lr ltlticut foarte

mult acest om gi ne.am inleles

l'l \l!l rltl 'l'T|lNICII

+)

rr lrilrtt' lililtuscule ;i Iipsitc de insemnatate, I )ul),r irstlr, tinara intri in baia parfumata. prcgatitli cu grij;i r.rtr(' ut)1r rlintte seruitoare, iar 1tc utrui sc irnbracii intr.o
1,,r,, lrt rlc lxrntalonialbieio jachctii sclll'til, tivit:i cr-r algintiu, I ),r ( ()ntinLl;i ca slt Lellecteze, r,or fi folrrte multi cci cafe se
,

,r
r

I rr

rr

rll

trl'llincl c,i extlaordilmra propt'ietatc, fuclale lJall, nu

, r ,r r l{. l,tl)t ctrslr ncpoatci cloamnei Nlortinicr.

,.rrrrlul

iizlturi

inrccliat la Clea l3rookes, al carei logodnic ii

Capitolul 4

I r,

rr,.r r rrrtr', ilu clincl ea


rrr

il nrgase

s,i l1u.i nlai acor(le niciun

lcl

l,
A dotra zi climineati, Leona se trezi clr o senzatie ciuclat,i

rrlrt'sisli sc ocupc de logodnica lui, b;irbatul, ncstatomic

,lrrr lrrr', st't:istitorise cLt alta fatli. Apoi, colac peste pup,izti,
tr rr,
ii

lr

,r,r

lt'ilsi Clca Brookes se iudf,igosti (le ca, (lup;i

Lul

inconfrrrt si clitcva sccuncle mai tArziu, nrintea ei rcfticu

,,rl, ,l.rr rl rt'lirzase si pc acesta, care piir,isisc ilpoi localitatca,

intregi*re imagi.ca alistocratica


Wynclhanr.

a cr.rn,ului Krr
..

*rrt.ln( lr st' irr ;rlti llarte. Irrrr , zi vei, sufcripelltrLt toate inimilc pc cltrc le.ai frlint,

Ah, . . Sonlrul. . . Ce cxtraotlinarii protcctie minuna&i, trasii pcste r.ealitatea


Pcste cloar

.. Ce corti

,, .l,r',r rr'(,lt'll ittfr-oZi,"

ulitli

si cluteroasa.

llrr l)urrt trrl ci cle veclcre, insi, Leona era con\,ins,i cti
1,r,,, (l,r.,r't tlt'('ct, pclltl'rt cI Nlauricc Cort n-arfi luat.cl ol'iclutl lr rrr \,r,r,t 1rt' (,lctr, iar flLatele ei se caslitorisc clupa doar o lun,i rirrlrru,r , rro lrlot,cll superb:i, cu cafe sc intclege extfcm de
1,, ,r ( lt',r \('lstcptasc, prolrabil, ca ca sa.si pt'ezinte scuze

rlo,ii

ore

pc care o ura cel rnai firrrlt pe lurnea asta rii cafe se folosea putefea lui lrentrlt a o da afara clin casa pe care o iu

'a

trebui si se c<lnfnrntc cu persoa

imprcuni cu llunica ei bolnavi.


Ce intorsitur';i rlc situagie, sc

gi,cli

Lcona si ce rrclr nrai

cu toui de ea, clup;i cc fusesc intotclcauna crc o nrflnrlric

atit

t,'

rrnr ,,'lc rttirrrltllttc, Leona, ucsintUt)du.se yinovata,


t,r

iq;i

nrarc, inclit ii trarasc pe to{i ceilalti ca si cunr ar.fi filst doar nis

,,,1r,

rll,l

lrltt'llitt

CLI

ntlin(lrie si CleClltraSC cii n.ai,Ca cle

Ce Sii

46

EPIIS

\\I
I

III 'I'AINICE

+l

rlsl;unrli pcr)tnr prostia celor ckti birbati.

).:rn)lt1i Mortinrer, sl)Llse cl plin dc gratic, itrtrtrcinrlLr-sc


ir-r

Au f.st i,ck'lig'stiti cle ti,e, [.cc,r:I,

ii

s1^rscse Clea,

rr

r ,r t olltul sltrc lrnrl


\1,,rr, rlul)a

cafc em asezati btitrina.

t[istcte. Nu t-anr iltctrr;rjat cleloc, r-:is1;trnsesc Le.nir. r\tunci, te nrr rnl-r acllztr pcntrLr lipsa lor rle clisccrnlinrint.
Dlr, isi repetii Leona, arur-rcinrl
r

cc aceinta

ii

intinsc luina, hlirltattrl u:irisc

rlrrrr l.r lrrrzc, cl;rr i.eona oltscl",,ti intcclilrt

cit dc stinghcr lir

clea va fi cu sigurantl f<rarte


allu.

ultin,i privire in oglin bucur,lsli crc situatia in carc

intintltl;rsc sliJ lacli, llinli atullci. I r, ' rnn:t \{urtintcr insi, zintlti cu clelicatetc si ing;irhtinti. r .rt rlc nrult nri lxrcrrr sli vi rcr,:icl, spuse rlonlrul
rrrl lrri, scntr-r cli l-tu se 1;rea
r

'

, llr.r

S1;cr cti r,li sinrtiti ltine.

,,,

ll

I).r inlr-lder';ir, nli simt mul[ rn;li ltirrc, ckrmnulc r.rr r'li rtusi. spusc ca ctr trn oft;rt, nui intristctrz:i ideca cli
r

,,, I rrL, ',,r rrr:j ntLlt ile aici. \/li intclcg desigur llotivclc, rlar astt

, ,
ii spusc bunica ci, o ori si jrrnlitatc nrai tirziu, i timp cc stlitcau anrlndou:i pe canapcaua rlin sufrager

A r-enit,

, rrrur.t ('li r:sic nlti putin (lrlreros pentfLr rninc. Dac;i as r,, r ,r l,,r rrl rlunrnea\()astrli, ln-as fi.r4ribit llr lel clc rnrrlt sli ' r ,, l,()\( 5i:r uncicase atit rlc cleclseltite.'liltttsi, eu llnt avllt

,,
1

privind rei:xate pc lcrcastri lantrilc cAre se intinclcau in krr, inaintc rlc a incelte plidLrrca. La

l, ,,rrrl .,,r-rrri l)ctrcc al)foal)e

tottli l,iata lrici.

\,1;r

intreb insli

ll

rrrl:irrrlllti cLi ncpoata ntelr. Lcona... Pentru ltiat:r


cr

|r

a,zul

Irl,trrl ci

neyoita sli f-ilccc clc-aici c un acleyrirat soc.

cttlinteklr ci, Lco,a, extte,-I clc cm,tio,lt

inccpu s;i trcrnurc usor.

r, ,,rrr rsr lrlt't'i plii.irile. ii displticea foarte niult situatia in , , rll.r rl:rl rru;n,ea de ales.

Dupii citer.,a rnomerlte, se a,zi s,,eria cle la int'tre, i trna r[intlc sen,itrxrre strigincl
:

,,'

l,,,n,r (lrrrrrnelrvoilstr:i clrlrgi. spuse cl si se intoarse spre , , r, rrrr inrlnizni sli-si ridice prir,irilc, de rusine. Deci,

Drtninul Wyndhanr, clornnisoari

,,
in tinrp

rrrr

rlrrit <lin ltou, domnisoari Bq,ce, aclliugi


a letei, cafc sc-nl'osi toati.

cl,
Si

Blrbatul se indreprti incet spre sufiagcrie,


sclitoarea inchisc cu atentic usa in urma lui.

, ,,,lrr ., lrrrrri l;r f]rtlt lrumoasa

L,

,rr1 nr.u lrrrrt'/ cotrtit-tttl el, sltrizincl.

__,-

,i

tt

_ AryryJ$ltry{)
Da, sunt contltlct rcstulrilitti, ntrltLrnrcsc, \, ( \t \('n)incu lr fost construit

+9

clulli clcstuI tlc nrult tinrlr


I]

- \'li nlg sli luati krc, inten'cni cloantna


clrf

trkrrtinrcr
a<lur
,

lr
rr,

rr unn):rrclr

cllirlirii, sl)use cl si l.cona iI priri uinritli.


sa

iutliclrrdu-i ur) sctrur). l-conlr, stnli, tc rog, s;i nc flc


cana
Irata

lr \\ t'sl lrxrcolt. prcciz:i cl si l'ci putca

vczi si rtltc

lttcrri

,1, lrrr

rr lltrlc

Park.

inctn'iintli si se inrlLclttir sprc cltlpotclul rlc urrr rle

( l),u(' (';i aycti o rttttltinrc dc cunostintc iti clontcnitt,


s,lr, r

rruistrl:i. 1lc crrlc-l sctrturli urur'.

l,,,rlr, itlitir-t<ltt-i
)l)r\nru('s( s;i

accentttl.

Nclrorttrt nrca vir

la lrittr

i:aslr

olicinrl tlorrti.

sltrr

liu atcnt la crclt ce nli

inconjtxtrt,

rlrxrl'ul"vt Mortinrcr, cltrllli cu sc atltrsc calclur;r. r\s

Ii vt'rrit si eu
1r':l0j

,,rr , , r.r llni-'t'. []ntlc e ltrltlititec:r rle cltrc-nti i'rtrbclti'l

rlltr surrt. ltfcrt nrtrllc scliri rlc Llrrirt. llu rui-lrrn


dolnritrlru[
lrr

I ,lrr.r ;rici, slttrsc

ea, strtrlr-rinrlrt-se si-izintbcrtscri. rltrpri

partcr, cunr crctl

c';l r'-anr
e

slxrs ticjrr

',
[);ii,
srr

,1, ,, lrr.,r'USlr si.l invit.li inliUntnr.

Drt. irni ltrnirttcsc, sllusc

I, stir'[rirul rliri

t;rli:r

\,
l,,r,tr

r r,,rsr ,r(('st

qut dc lalturi doar

ll I'alatul \\'estntinstcr.

g:rta chirrr ltcuu),

dontrtistxtri

Ur1'cc.

,\trrnci, rnrl urnnti? \lrlrrr irrccllc ctr ili[;liott'ur

Irr ',rrr ,r\tir, rcplici cl, strrprinzirxl-o din nott.

itct,ltsta.

- (,urn rlorcsti, rcplicli cl.


Duprt cc inchiscn'i usa sirfi':tgcrici, l.corlr se intrxrrsr slrrt:

ltlimbli rle-rt lungul raltttrilor, oprinclu-sc l. lrrrl r ,ul)r,r tilltrrilor clrrtilor lergrtc in pie lc.
I( (,rr;r il ;rl'itli in salonLrl principal, ai clirLti l)crcti ,,i lilll' rrr,,rtr ( rr o scric intrcagli rle trtb[ortri, rlcosrlrit de
l,rlrrtt

rt"'|r l,,rrIr.rtrrl se

trcmurinrl tlc ihric

l)c cc nrr rni-ati

spLrs cri

srrntcli proprictarrrl ;rccstcI c;rsci


crrslr

r rlr

Dlci

ti-as

fi s1;us cli c

llrell. n-lrs li .rrirt l)lttc (lc

r'|, r rr rlrr.r, Lt'ontr rtrt nxri spLtsc lrinric, ltscttltintl


r', r n,1,
,r r t,,,1|
|

drxtr

lcscricre lrtlit tlc intcrt'slirrttr.

lrr

lt'qrrtc

rlr ltictttlile ccIc rnlli rcl)rczcrttltivc

Dttlli;tstrt, blirbattrIsc uitt-i lung in jur, cciccttirrrlctr lrtcnt


holrrl, Ochii i se oprir;r pc sernir.rrrrl inrprrnlitor'. rlin rn:rniru rrlbli, pc rt crirtti sttl;rirlirtri clltLr sculpl,rIc o scric irrtic;igi
crq)ctc dc rtrtiumle.

',

1,

rlr, {.tl( \:l rnirtr.ttc, donrntrl \\iyndllun sc intlrcptri

Ir,llt.l

' i r, ., rrun rcrl(' I)ilrtca asta inrll:itluriti?

ANN

,\Nl rl{l I'AINICE

5r

- Bowers Moor Wood. - $i lacul, unde e? - E in partea de vest. Se poate veclea din alte camere. - $i riul Der.nent? E in est, nu-i a;a?
Dar. . . pari si cunosti foarte bine regiunea.

ll t,rl rrr:ri convingatoare...


Nrr vrr mai trebui

si agteptali mult, clomnule Vyndham.


gase

rlrrll;'i curn m-a informat azi cloctorul, bunica mea se va


1l rrr

nrtxl sigur in maximurn

luni. A; vrra s-o am alituri

rrril rrrrrlli ani, continui ea cu tristele, dar se pare I'tl\lil $lilrsli.


llitrlrirtrrl o prinse de birbie abia simtit, incercAnd
ur lrl Srrr'prirrsa
szi

ci

n-am

Pii, cea mai mare parte a acestor locuri. . . e proprieta

mea. Probabil

;tii

asta.

i se uite

Leona incuviinti..

- Da... Dar... ati fi putut avea mai multi griji de


astea.

insi de acest gest, fata se trase inapoi, speriata,


atingeqi? 1i-am atins

gi

!lr Llnl;l lirrioasa:

Ar fi trebuit si locuiesc aici, pentru a mi putea ocu

(,rrrrr Ntr

irxlrizni[i si mI

pcrsonal de tot ceea ce am. imi sugerezi, cumva, si


casa asta? intrebii el,

mi mut

li ritlicold., abiaclaci

birbia.

ficindu-i cu ochiul. Leona ezita mri intii, dar apoi i;i lul inima-n dingi

lnrrur i5i cobori pleoapele. (,rt'rlt'(i cri ne-a[i putea ingiidui sa mai rlmAnem aici

sase

cu hotiirire:

lrl/ il)us('

ca incet. Putem ocupa doar sufrageria din spatele

Domnule V/yndharn... Dupi cum $titi, bunica foarte bolnavi, Doctorul mi-a spus ca nu va trai mai mult
;ase luni. . , PAni acum, a crezut

iil'l
rllul nu spuse nimic gi Leona se sirnti ingrozitor de lircrin<l aceasti cerere, a;a ci in urmitoarele minute ruhltrl hrrrtc putin. De fapt, vorbi cloar el. Cu rlceall qi
tult,thrltl;rlt', c:r un adevirat stapAn, etalindu4i cu emfazi Itltlr,h' ( unof tir)te de arhitectura, pictura, istorie sau

ci aceasti casi, in care trli


1

de mai bine de cincizeci de ani, i-a fost dati in folosinli intreaga viag:i... De scurt timp,
n-au

insi, a descoperit ci lucru stat chiar asa. Ati putea si ne ingiduili si riminem
.
.

data previzuti in contract?.

*huluptc
ht ,r,,'tt,' trltinrc minute, Leona simli cu certitudiue,ci tot
la o modalitate

Deja

a1i

deplqit acest termen, ii aminti el.

Leona

i;i frimtnti miinile, gindindu-se

r(' \lrus('s(' rklmnul \flyndham

fusese

gindit in

aqa fel

EP}{

53
r

incit si

lovcasc:i in minclria ci.

rl,rlrr,rrt , st ltirtrbincl subiectul. Am lisat-o ltre:r mult singLrrii


l ,r

r,zuti toate clclruiitoarele cle Ia etaj si galeril d tabkturi, cei doi coboriri rlin nou in hol. unde clontn \\'rndham cercet;i indcluns annelc pc carc era inc
Dupa ce

rrrtr .t

ill('ll.
Br1,cc?

\r ,lr r t'rriI rlitr nou arogal]tli, clornnisoara

, .r

('

rrit'irrn rost

si

stiun aici si s;i discutim in


.

blazonulfamilici lui.

,,rr r,Irr I,rirr, rlor.nltulc \Y1,nclhltnt, fiispttnsc tiinlila.


\I
r

Ce stii clesltrc toate accsteiri o irrtl.ebi cl, 1te un ton

r rr

lr,r. ;rlosAntti, inrltulsit,'i.

. Ce alte. . .,,calitati" la fel suntem cli rtu ne ntai


1te bunica ttr.

rle su1;clioritate.

, , I nurrrrt' rr):ri lti, tlornnisoari Bn,ttn?'


llrrrrrr
c

- Vrcti si r,;r spun ccea cc stiui intrclli c;1. nevcninclu-i


creacli cli nu er:r la fcl rle binc inlilrmat rlcsprc acclc lucruri dcspre ccle clinlintc.

,l \(' \'a irttrclta tttttlc


(lornnulc \\'t'ntllranr.
,r ,rr

,r. i

rr
r

r r, ,l
r

rlczunigit-o foartc mtrlt

-'l'e

rog.

r r .rr lr'\ ill'ilt.

Fata isi iltccpu exltlictrtiilc,

tllr rlup;i prirnelc frazc,


sirnplist in care r
t,

\r r,l, r rlc t'c-1ul yrr:t sli-ti vlid exprcsitr fctei cincl nti-ai

inccpu sti

ricli cu polti dc rnodLrl


.

,, , , \ rr |,-il

:ri pc bunica ta clr tinc inc:i nrrrlti ani clc-acturl

dcsprc senrnele inscrisc pe blrrzon.

- r\ti sltus ci. . - Am crczut cli, intr-adci'irL, nu inte legcti toate ace ste . .
-'l'i-ai inclriltuit c:i nu-nri
cultosc propriul hlantnt

rr l n
I

\,

rr rrr(t'leg ce

vreti si slturtcti.

r,lrurl l;tttr...ca sli-ti vtid privirea... r\i nistc


lr

rrchi

'l'e-a

trrrrrr,,.,t I)lu'llstil ti s-a sltt-ts tle nrulte ori.

intreltat rloar dlrci stii ce inselrntna accstc sentnc. Nu


:lstcplan] insri sli-nri cxplici ca unui irliot, ckrninisorr;r []rtcc.

r,

lr slllil
Wr.nclham. Vrlrltearl desytre
care \Laln spus

r rr rt rotrrl <lcsl)re tinc. la Yaclrt (llul;.


\rr,lrr.ri:rt, rlonrnrtle

- Dar lni-;rti ccnrt sri r"i sptrn cce;r ce sliu. . . Natural, nt


gindit ci nu cunoasteti acestc lucr.uri.

,
a

| . ,,

lrrl.r nlt'i in rnclrlcntul in

cit ltiai are

Anr folosit armelc faniilici vremc dc citiva


Vreti sli nc intoarccm

,, r,r l,|iltr .l ll)(.:1.

clonrnisoara, iar blazonul e expus si pe botul nrasinii mele.

in sufragcriel

intrebu ca

Ir, .rrr r,r rriti rtrnt:r de atoganta sau nlendfiein ochii ,! , rrr r rrl s:i-i vicl ntai ltinc, astfel. Erau plini d<tar

54

IIII I'AINICE l(otrort Wyndham o privi drept in ochi:

55

de dragostea mare pe care o ai pentru bunica ta. Erau extraordinar de atractivi, asa. Intrim? o intrebi el prinzind-o de brag, dupi care deschise uga sufrageriei.
Leona simg un fior scurt pe ;ira spinirii ;i-l privi cu

* l)1, rklmnisoari Bryan. Existl persoane


tril'lt' hinc din primul moment

care se inleleg

in care se-ntilnesc si asta

ochiului.

,ttliinrpllt cu rnine si cu bunica dumitale. $i ('u toate acestea, domnule Wyndham, pofi sl-i ceri
llfitlt ll rrrt:lc si plece din aceasti casi, deqi e bolnavi?

Era un bdrbat foarte puternic,


extrem de zvelt.

in ciuda faptului ci
si
se-

- l,r'orut, tlraga mea, trebuie si nu uiti ci domnul !flyndham


llt'voit' rlc aceasti casi.
Anr rriitcptat cleja foarte mult, rispunse acesta.

Puterea. . . Era oare acesta motivul care o ficea

de plicere la atingerea lui?

Ia

Nu te simgi bine? cl intrebi el, vizindu-i expresia

ll'r lrrir sc intrcba insl de ce acest om atat de bogat, care mai

loc...

il lltt' t':rsc in proprietate,

la fel de frumoase, chiar daci

Da...Mi voi afeza pudn. - Ei bine? spuse bdtrdna doamni, dupi ce se amindoi infatraei. Cum vi place viitoarea dumneavoastri

illlll (h nr:rri, trebuia si stea neaplrat la Ardale Hall. l,{ (;r('irtnroor Hall, de pildi, mobila era extrem de
rttrrii $i

rlc confortabiltr, iar unele documente susfin,

se

domnule Wyndham?

t'tl, r';i cxistase o perioadi in care acolo locuiseri nu mai

incintiroare.

tlc t'irrt'izcci cle servitori.

muti privirile de al unul Ia altul, sirntind c.{-, ceva in conversaqia lor, dincolo de cuvintele pe care
Leona isi

Uliltr rrtr irrtcleg de ce nu mai poate

a$tepta,

iqi spuse

,,,

I'rxrtc am gre;it cind i-am spus

ci

sper s-o am pe

rostiseri.

l0rtgri rninc

incl vreo cetiva ani.

Piregi

a fi doi prieteni foarte vechi, comenti

fi'trl

giirrrl

il

speriase, poate. isi dorea prea mult aceasti

continuind sl-i priveasci.

- Am devenit prieteni foarte buni in perioada in care


fost in spital, replicl

llt nlru :t rrvri vrea sa a;tepte atAt de mult timp. ,lln0n, st' inlrcnrpse brusc din aceste reflectii, pentru cI ;r'lvlrilc cclur doi atintite dintr-o dati spre f$il, lritrirut rltxtmnii spuse incet si ezitanti
ea.

bdtina.

ln doar patruzile?

5ti

,\NN JOSIPHS

59

l)ropLlnere cle rtlacerc si nintic tttai

tlult.
rt pirr:rsi :tccrt clts:i.

,,lr llrl
I r,,, rtr
r

Lcona isi anrinti lrrr.tsc rtgitlttia bunicii ei, itr ntotlctttttl

l/

cuc-i xlrbisc despre ncccsitatcrt clc

rrrrr

I \\ r r rrllxrnr fu inretliat

lingi

fcmeia a cirei sufcrinti

Spuneti-nri, vt rog, rtti rot'bit tlcsprc lcrastli ltosiltilitate nrLrlt nr:ti crtlmli acLlnt. l)cntru cl-t soltttitt 1tro1;trsti
cca

,r,t, u r ( u l)ut('l'e pc lata

ltrizdtrtli de rirluri.

altli tlatli?

r 1,,,r ,rjrrl:r ctr co'a'/

intrelli el, ingrijor:rt.


sc

Ilrr

rltirnnul \\ilnrlhrul rezolvrt rttit prolrlertut ci, citt si pc

,, ,rrrrltlnrrcsc. Lconlt inti vlt arlrtcc nreclicamentclc. I ,, r,r ,r rrrlit'a imediat, ilrr rlr-r1li doar cito,a monlelltc

brrnicii sale. Docton:l ii spuscsc crt irittrirul ntl trcl)uirt srl sttfi
rriciLrn ltlt soc. Asatlar, soiu'tlt fcrneii cltt'c o crcsctlsc crit ilc

,
I

, rr

l,rlrrlrlc si cr-t r-rn ltahrrr cu apri.

in nriinile ei.

Cc anr-tnrc te-;t fticut

si

rti

o astlcl tlc itlcc, Lctlrttt tlra


clc

l)uni(o, sl)use ca, inminindu-i bitrlinei rlorui ,r ,1r nrrrrrrsr ulc. l\,laimultli api, ittbitil, pcntrll a-si fltcc nrai ,l,,l,rtrtl.. |
,rr

rrr

irttrclxi tlollttttt:t Ilorlitttcr'.


l.corra nu risprtnse, cl:tr contir-u.ui si-si tlLttc ltririri[c
runul la ccliilalt, irrccrclncl sli lrflc turti ntr-tlt

urL( r
r
,,r

\UI)USC.

r,
,

tt

rrtirrz.i ltcr_tnt, putill?)


rr

tlccit ct'att ci tlisp


ct-t

r',1,r

rtt' rlolln.ura trltlrtinrcr cu hotlirirc. N{i sinrt nrai


tu'ea

sli-i ciczviluie. in accl nx)1r('nt.

,, \,,r (l.r toltul, iLrbito. atita yrenlc cit vei rnai


lttittc, Lct
,, ,1, ililil('

-,\trtnci...

Irsti clc acortl slt tc clislitoresti

intrcbi blirbatul, cu ochii sclipirrtl.

\, ,,,, , ,,,,

Stii cli te iultcsc, nu i'clrlti pc tontrl

lista.

(,it tle sigur crt


nr.r sc

cri clrtgostclt pcutru ltunic;t ci o vlt lltcc

,
r

trr r.,r r)(('l)r.r sti plingli, inrlrremtti.


, ,l ,

mai grinrlcascli Ia nrrnic ltltcct'a si sri rtccelttc ptol)tll

r ,
,,r,ll

,r r \ ,u

r(

I privirile atclltc lrlc donrntrltri \Vvndhaltr, isi

Iui, isi spuse Lconlt, cluixi carc, ritlicitrdrt-si crtpttl ctt tttirtcl
rerplicli raspicat:

lr, r,rrrrlr si-si l'irlicl ciin nou capul,

in

atitudinea ci

- Nu... Nu stitt
Ilatrina isi
dLrsc

cLull \'-ati putut gintli lu


.

:rstlel

posibilitate, ar.'inrl in r,eclcre cri. .

|,r rrrr plt'cl trcutlt, spuse barbatul, ttitlilrclu-se cr.t , ,,,, ,r, lr).unn1t Mortitttcr. Spcr cli t,li veti sintti nrai
,1

brusc nrina la picpt, devenirttl ft

Irrrrrrl

60

r\liN

SEPII

6t

Dcja nra simt nrti binc, surlsc aceilstir. Leonrr. condu-I,

,1, ( r,r ;tlitltilr olasului, clar plcea ric aici era acllincli
r,r, ,il
r

si

rog pc clonrnul \\1'nrlhlim. inri p:rre atrit de mu. rlonrnule, Iucrurilc nu s-lrll aranjat in scnsul glndit cle noi, clar nu pu
ignrira dorinta Leonci. Vi pxlmit solcmn cli, in ccl lnult o lu
\'()111

:lsl cl.lltl lirscse rlcsigur clintotrlcatrnt.

,,rrr,ltrtt'-lr
t'i.
{

ll

ofcrta ntca, spLlsc llirixtul, altlccinclu-se


Nr"t stiarn

r, 'r,rr,rlll
,rr 1 ,l
1 .1,.,s

pltfasl accastlt casa.

| ( .r\,ttorie rlc conyrrrientti?


t

c,i sc

poate

Ilirbatul cziti o clilra, apoi, ollsen'anrl cs,rr in irri


bzin:inei. spusc calur:

t't:t, itr

t'e

alitatc.

rrrr,llnl)lii ltr[cscori in tallt manrci mclc.


,,rrrrt lt'r"ititc, accstc clistitoriii

- Nlulttrincsc,

cloamnit Nklrtimcr. La rcr'cclcre, adauga

',r
Ir

icri, irrsotit tle Lconrr.

Cind ajunsrri in
slrrc el, ruglitrxtrc:

l'atrr rrsii rle l;r intrarc, f'ata intoarsc c

r I rrrr lrrcni intcleltt. r rr,u( \(. . . clt irrtrul citsitoric rtonnllli'i


rt l;r(i:r

I ,r r lrir r,un,rst irnplrsiltilli.

Donrnule \\!rrclham, chirtr ntt mai ilLrteti astel]tlr clit Iunii' Nu vli rlati scal'nlr ciit dc ntlllt o cost:i l)c bunica nlea
pririse:tscri eccrtsti
crrsrlT

lril c ct-ntr-o c;islitrlric nomrirlli, slttrsc el, | ,,,|,.rrr,.,r lrurq:i (,lislitoria noastri, insi, P0atc flrnrinc

Irr

, I'r,,1 'lr rn.l rlt. ttlttccri.

-i\m nooic clc o iocuint.i, cktmnisoali.


alti

NLr

irot astcptlr i

l', , r \r( r5;l [c clislitorcsticrtnrirte,

cl<tntnrtlc WyndlrtrntT

lni

l)crltrLr a ir)tra in poscsia crrsci nre

le .

Crccl cii intclegi

clc norrual e s:i vrcau

si locrticsc in

1l'o1rri;t r]rea clrsi.

,,

\.r r rrr r.r rrrritivc, rcplicli cl clt franclrctc, in ltrirnLtl r:ind, ,, I r r\ \r'(';r ur llrnica ta se ltlcce rle lrici. in al tloilea

- Doctrlrul a spus ca llLrnica nu va t[rii nrai nlult de sase


Ilu
as

I |,, ,,rrrr (,r \liu cit clc grcu ti-:rr fl sa te acoln(xlczi in lltli
rl rr, rlr',r, l)('ntl'rr Cti hLrilica ta c litartc ilttririjortrtli in r rr i lrot rrl llirr ri :rs t,t'etl s-o l)utctlt liltisti, ilt ltccltst.i
,,,11

t'rcA sii tr:iiascli incli ani bruri, clar nu cretl cli ckrrinta

se vtt implini.

inri I'ace rxtrtc ratr sli ltstcpt clt cinevrt s:i n.r
f

clomnisoari, aslr cti vorn fircc clll]t atrl lrouiriit tlcilr. Sltcl cI intclegc, asacllrr,
cal am

ns'oic

sri nui

rnut in cflsrr mea.

,, , l,llr(,1 tt-tr rrlr'llit tlcsl;fc ttccitstli tcntcLc lt ci. rr r \ ult rllt lrttrtc s-o l:tc:t. Cc se r,a intarnpllr cll tinc,
I

i-eona isiintoarsc privirile sprc' clc;ilurile invcrzite. Di

, , r i,,rf r,t rf f,ti lii

62

\Ntrlil l"\lNlcE

63

- O sa-mi iau o slujbi. Oricum, voi face asta ciit cle c


Birbatul nu mai spuse nimic citcva rnonrcnte, rlupl adlugi incet:

Inr

1orr \\'y,nrlltam

cobori o treapta, dar se intoarse apoi spre

I r r rn,r ,.r

r r orlri cxact la nivelul fetei ei:

lr,rr,r rr-:ri incrcdere in mine cli vcli respecta intelegcrca,


rh

Gindeqte-tc la propunerea mea. Eu sunt un bi

neinsurat, nu pot sI locuicsc in aceeasi casa cu o femeie,

fi clislitoriti. Acesta a fost url alt motiv pentfll care tc-an

lrillr \,r lr sl)un cli te inseli amarnic. Sunt uu orn de onoafe r,rlt rricirxlatli cuvAntul, atliugi el si se inclepart:i cu ur p,r., ,rt,rt rlt'sl)rinten, incit Leona se uit:t dupa elpinl cind
rl r
1.11

in clsitorie, pentru ca nu tin cu tot dinaclinsul sli te scot


cle-aici,
.
.

rnll,ilIl in masini.

Existi iru;i nigtc reguli sociale cAre se cer respecta


gAndesc la binele unei femei, nu la raul

\g,,,1 rrr|lrisc glinclitoare usa si se intoarse

in

sufragerie.

imi placc si ma

ei..

ll
l

rlrrtr

r['

,r urtril,

insi,

se

opri o clip:i locului si respirn adlnc.


ea bunica, imediat ce

- Esti sentimental?
i,rtr-un fel,
cla. cles

rrrrr

tt'sirnti acum? i;i intrebil

intri.

r il

rt rlrr,rtr'-n ltiCllt./

Leona se gindi atunci cri auzise de foarte multe ori


cele cloua fete ale naturii grecilor.

lrrr \rlrt ltinc.


Irrrr p,rrt' r';itt, tlraga ntea, c,i t)'am

putut rezoltn problema lfyndham, sptlse

gi, pe urml, daca voi locui intr-o casa atit de

fiu

u, r,rt,r rrr lrlrrl l)ropus cle tine


,,r,r',r,',trtrltl-s('.

qi de domnul

mai bine si am si o femeic care sa-i intregeasca irnaginea. plus, e nornral sa rna gtndesc la tine pentru asta, de vreme
stai aici cle.,.

\rr rl

nr;ri

{inrlila

asta. Vom giisi tt alta solutie.

\l,t',rrrrl r irtot,;ttit.

- Anr douizeci si doi de ani, acum. Credeam ci-mi cu


virsta. Dar.. , nu cred ci vei fi fericit cu o astfel de relatie.

'irr trclrrrit', tlraga mea. La urma uflnei, nu trebuie ,,h rtltr t ,h rlr.tqttl nteu. Nu-rnidatorezi nimic, iubito.

sa te

Nu yoi fi fericit, suta la sutl, dar voi fi multumit. Vei fi, intr-adel'ir?
sa spui ca accepti
sa

lr r,rr,r rsr lrrivi hunictr lung si cu foarte multa atentie. in rrkll,l r Irr,;1117i1ic llsese o tonalitate care o ficu sa creada ci
lrltr,trr,r rll,unn,r t'onsiclcra, cle fapt, ca-i era datoare in n$te
l,rtr
rI

-Vrei

lrropunerea nrea?
discutam unul cu celalalt de

Nu. Nu mai avem ce

Irtr I r,r
rrtttrr rr

,rr

k'r':tmt, tlcsigur, dar nu s'ar fi asteptat ca bunica


;l( ('S[ lttCfU.

incolo, domnule Wyndham. La revedere.

r,l I

/('

64

ANN

IIII INNICE

65

Da,.. ii datora foarte mult. Dar cisdtoria era altceva. N putea cisitori cu un birbat ca domnul Sfiyndham, , . il d -Yezi, bunico, mi tem ci domnul Wyndham nu-gi
cuvAntul.
va

ttrtui r:opac, Leona ii povesti doamnei Mortimer cit de


ctrrroiitinfe avea Konon Vyndham in domeniul picturii

${iltrcturii,
Dltdlna o

lisi si povesteasci, dar, dupi un timp, ctnd


frrI nicio legituri
cu cele

- Ce vrei si spui?
Nu cred ci va accepta carelatianoastra sI

un nroment prielnic, ii spuse

rimini

tlc ncpoata ei:

una cle afaceri.

,r

Nu vrcau

si te influenfez ln niciun fel,

draga mea, dar

Crezi

cI vrea si.i fii sotie. , ,cu adevirat?

Leona incuviinli,

Nu cred ci e omul ficut si trliascl,,. celibatar, Si nu crezi

tl tr lsigur ci. domnul Vyndham iqi va line orice cuvAnt $n'll l-:r tlat. r l)n, rtccla$ilucru mi l-a spus;i el. Mi-a spus ci e un om de
'

totdeauna.
I
l

ctr. . .

'r ltlri inrkriali cI este,

l I

Bitrina doarnni

se intinse

dqti

paharul cu

alli

pe

rk

pnrc cii te-a fermecat cu totul, bunico.

adusese Leona mai devreme.

0n, c adevfuat. Yezi, dupi ce-am

trlit in

aceasti casi

-'l'e

simli bine, bunico?...

rle ani, nu-mi poate fi indiferent cine va locui aici, mai $tltr cii 1ie iti displace persoana lui, dar nu v<ri inlelege

Doamna Mortimer flcu un semn scurt din cap, in


n-avea nicio

problemi.

rlc t'c. in ciuda acestui fapt, insi, sper

si admi{i ci

- Si nu cred ce? continui Leona. - Si lisim astea, draga mea, e timpul sii ne luim
Sunt pregititi, Leona o privi suspicioasi, penttu

gilrivitli persoanl pentru aceasti casi.


rttritse u{ior... Cum ar fi fost bunica ei, daca n-ar fi

It'r'nrlil casii'/ La u(ma urmei, sotul ei fusese un simplu

ci.i cunogteafoarte

ln rltrflrr pr<lprietarilor acestei vaste mo;ii.

obiceiurile, Niciodati, pind atunci, nu acceptase si ia inainte de ora unu.


Mai tAuiu, in timp ce erau in

L tt tr g/indqti,

dragamea?
calitate,

ill
gridini, stAnd pe o

tkvenlt o doamni de cea mai desivirgiti


,,

, ( }rnr ai fost inainte?

66

I r1ltrtil I \lNlCIi

67

- Ca fata? Ah, am fost o pacoste pentru parintii mei. - O pacoste?


- Am fost singura fat:i intr-o farnilie
si spun mai niult?
cu sapte copii. 'l

r r r,r ilt;rr hine sI faci? Desigur, nu se mai putea gAndi !i rrr l.r ( .r rrs:isi... Va trebui sa-si urmeze glasul constiintei.
I
l rr l.rlrr, n-:rvcl de ce sa se teama

si

se marite cu Lln biirbat

, r ,l,rrrrrrrl \\r'ntlltatn,
,,,, ,

se

glndi

ea.

in plus, oricit de rnult


clecAt

ar

Nu nii te pot imagina astfel, bunico.

r,

r, nu

\(' lx)lllc imagina triind in alti parte

laArdale

Eli, a fost demult. Plrinlii mei ur-au gisit intr'-o zi

llrll

bratele bunicului t;iu si tatil nleu a declarat iniecliat ca t sli ne cisiitorim, ani eram deja

firi

nicio alti discutie. A;a ca, la

sais

mlritati.
ca n-ai facut nimic r;iu, ca sii

-Ah, clar sunt sigura


sa te casatofesti asa,

fii

in pripi.

- E;ti foarle loiali, iubito, raspunse batrlina dupi o ti


clestul de lungi. M-ai

ficut foarte fericiti in toti


care

acesti xni,

ll i,' rlr
I
,, .

,1111),r

,rni;rzll urmatoare, Leona se duse la Bakelvell

l,rr

nistc cumparituri, clup;i care intra in cafeneaua

clncl suntem impreuna. Nu trebuie sa te superi ca aduc


vorba de

i, , r , ,| rr',ru liil sli-si bea cafeaua ori de cAte ori ie;ea in oras.

viitod tiu,

mI ingrijoreazafoarte mult. Nu

rrl

t,t tt /.t lilarte frumoasi, mesele crau toate ocupate,

sa suport gAnclul ca eu.

nu vei avea o casi a ta, dupi ce voi

,r ' '',lr,rt;u'il1t o invita la una dintre mesele cle linga 4a, ,,r,,lr I .lt r t,t (lo;tt'tt tiffifi:
r m,

Voi ar,ea un apartament, sau o casa mai micl, in care

',t,, r : ilrl,tr
r,l
,

,,,r

r,r l:rt'ri plzicere

si stati impreuna, spuse ospatarita


Ne

vom muta

pini

intr-o luni, bunico.

Sper. $i mai sper ca tristetea pe care

mio prt
.

r, r,

1,r

olrlcnui, replici tindra de pe scaun.

gindul mutarii din aceasti


Mai

casa nu-mi va fi fatala.

Te rog, draga mea, oprefte-te, nu mai vorbi astfel,

,,t,, r,rr nr nu l .ls;t, l.cona? Vom avea ce sa vorbim. r r nr,u l:rti, Clea? intreba Leona, a$ezandu-se cu
li

tiziu, in camera

ei, in tirnp ce se schimba pentru

llrl rtr

\r.r(r li llrrtc bine.

Leona isi prinse capul in mAini si incepu

si plingi.

ilrrllrrnrr

rt

Nrr ltot sa spun insa acelasi lucru despre tine,

rl!l!
.{-ffLr

ll lf

(rtl

OSEPI]

| \ ,r r(t I \l\l(,li

69

Leona. Irs,ti palid;i si pari spcriati. It ccva-n ncrcgulli la Ard


I Iall?

\ r r,lrrt rrrrcrlirtt si brittsele, cltlmtlistlari liryxt. Vor


,1.l,
r l, ,,il
r

fi

l(

l)ut)C.

- Ce anunrc ar plrtea fi in neregulli?


-,\h...
Sc zvonestc

, lr rlt

rrrrt r( , r'llsputlse Leotra.

rrrrrlr l)t)t rtvea acestc irtlilrmatiii cLl cafactcl' privat?' cli pcrioa<la in carc i-a fost pennis bunicii tale sli krcuiascl ,, ,,, l, r ( lr .r l)r' lrt sen'itori. desigttr. Notta ta sen'itoarc e r, , r r r u (,t'il(L'. sen'itoarea troastr;i. scn'itoarca ta alc acca casli a erlrirat. spusc tinlirl, cLl satisf,rctic.
lter

ci trcbuie si plccati dc;lcokl,

lr,

Ochii Lconci licririr;i ca doui smrtmkle: cinc


orasul cu astfel rle vrrbc? Kortnrt \\ 1rrtllxurt r)-it\ r':t rticittrr irrtcrt's clc r-rcmc ce
bun:-r searui.
1r s:i lrtcri accst lrtc

, , ,rrl . r .r.,r rrllt,

1te

la usi.
ta?

rrr ( l,,r :ri obicciul sli stai la taifas cu sclittlarea ,, l,rIrrrl.t (rt il'0nig.

ccnrt-o rle ncr'asri. i\ltcino:r rt sptrs totul,

,, r ,

ru,r \orbit tlesllrc tolltc

astea

icri. in tintp cc'ttti

,,,1,1,,,,r1

lalq.

Nu crerl ca inteleg l;t cc te rcfcli, spuse l.conlr

., r ,r, { l)u :lt nrinince si ntt ntai sl)use llinlic. isi plcci
,t , l, r'rrr,lrtr,;tt't'. clttltli cerc sorbicLl atcntic cliu ccasca clc

- r\h, ba da. intclcgi

foartc bine, Lcor.ur. I)unrr-rczcule

c.tt

nrindni csti, chiar in accastli situlrtic. Nu vci rnai avca insi ce sri fii ,ltat (lc nrindti pestc o lrrna, nu-i ;rslr? iti amir,.,r'sti
ti-ani sptts clnrlva cli Vci arc;r rlc sufcrit l)cntrLl ccca ce intimplat cu nrine si cu frlrtclc lucu-/ IJi, binc, dr'.rga

I r l,, rrrr r,rt rrti, ltstizi. De olticci, lltl lllai l)utelt nil)lclli I r , r ,lrn lrnt rna lirrbii talc asclltite.
r

r ,,

lr, ,t ltt'it it'ctl Sl)l'c ea.

prictcni, cxact asta sc va intitlltla. Vl trcbui


l)errtr"Lr a-ti castige cxistenta

si

munc

si nultrai Dunrnezcu stie curn

1,,r , r tt rrruirttri n)ai mttlt sli ltttlntllclgltezi. r , r rr rr ,lr rrr:inrlt'i intotdcauua si tLl crai tintttli in casa l, rrrrlr \rrrlo:tt't'u nt,i \oi ltttcura s:i tc t'lrd lllecatli tlc

l)utea sr4x)rta asta. cind toatll viata ai

triit fiiri nicio grijli.

r,, rl r lrrrrrr',t tt'-;r

ttrit l)entfll

afoganta ta.

De undc ai accste infrlrnratii? intrelta Leona, rlar nu

Lr

l, t rt I

llnn('il nl-a Utit, (,lea?

continr"l,j, l)cntru ca tocnraiattrnci sc lrprr4tic clc cle os1'xiti

cu o tAvi cu sanclyisuri.

,,,r ,1, rrrlr'pr'r.\olnc, ot'ictlrtt. Cit se \'or nlai bucttra . r,, r. ,l,r r rl,r,, ,lc t'titrc aclcvimtul proprietar. in ltrcul

-r{*hEc

qi

Si...

cle ce ti-a

ficut atit

cle

riu

aceasti listi?
sa

Nu pot sa mI mut de aici Leona. , . incerc

liu pu

sI inteleg situatia, dar pur si simplu nu suport gAndul

mutari. .. La virsta mea, s-o iau de la caplt cu toate?...

Nu va trebui sa te muti niciunde dc aici, bunico,

Leona aruncind ziarul in foc. M-arn hotirAt sI

nii

cdsato

domnulWyndham.

Capitolul 6

i,,

l, rlorr;i siptamini dupi ,,t,l,,,,,trrl


l,,rrrrr

cisatoria ei, Leona nu-si

, , r, 1,, rrtrrr r ii llr cloar citeva ore de la ceretlonie, el a ;r i, r l, r,r l)('t)ll'u a-si rezolva ni;te prclbleme cle afaceri
,

l,rr l,
r,,

11;11roll;iltlC.

ru r( rlt'r'lnjeze

ca trebuie sa plec

atlt de curlncl.

: ,

,,r , il,

rlrs,r, r'liltiSe apOi, CU Unlof.


lr

i.
,,

,, rr r, rrrl

)r r)ul)tial era previzut ca vor fi intcltdeauna

, ,, '1, ,ri,rlrt;rlt'sr cli nu vor AVea niciun fel de obligaqii


ea Sa gtie, tOtU;i,

.,llrtl,l,,,l,rl.rlt ' rr,,l t, rr I illlr);u1'c?r vfu ! r,,l,,rr.r,,.tlrt,tilIttti.


!

!,,,rrr,

r I cont'i, KononVryndham se intoarse

exactin

t)
ziuaincare-i spusese, iar in acea sear[ luari pentru prima
cina in trei. foarte elegant gi dansase

pini-nzoi. de petrecere se gflndi si meargi, o lunl

mai

Doamna Motimer
cu domnul Vyndham.

nu mai an$ese nici cea mai


se va

pcntru care avu cu sotul ei primulconflict de dupi

problemi cu inima, de cind Leona o anuntase ci

dln seri, dupl ce mflncaseri de cini si doamna

Nu e niciun dubiu, spuse ea acum, preZen,ta unui


e,sti

duse la culcare, Leona se

imbrici intr-o rochie

in casi e extrem de importanti. Nu


Leona dragii

de acord cu

la care asorti un colier de perle absolut superb

blroul lui Kon pentru a-l informa cd merge la o

Da,

adevilrat, bunico.

in

aceste wemuri in

intflmpli

atAt de

multe lucruri, ptezenqunui birbat in


de securitate exffaordinar.

di un sentiment
Sogul ei,

hgl inluntru , a;acilla$teptl destul de mult timp, veni in sfiqit, Leona se grlbi sI plece.
tnst o

ciruia incepu si-i spuni simplu, Kon, a;a

lul

uqor de bral qi o a;ezl intr-un,fotoliu,

spusese mamalui, incepu sil

ridi, Lmrnat
lacarete-u

nu e de acord si iasi singuri, acum ci e sotia

Sper

ci voi fl pe-aproape atunci, daci va fr


lvcm o clsitorie adevdrati", riposti ea. E doar o cI vei putea si te aperi singurl, intr-un caz

necesar sl-1i acord genul de protecgie Eu sper

N poti merge unde wei


O rrei face.
..

gi

eu...

lacarc te-ai gflndit, interveni doamna Mortimer, rinind

dar eu nu yoi merge niciunde singur,

deamraati.
Cina fi.rsese, oricum, una dintre cele mai

plech... N-am lipsit niciodata de la aceasti


se

irata ei, iar dupi masi, cind biltrirm doamni


culcare, Leona fu extrem de mulqumitl

speciall, care are loc o dati la doui luni la

ci

exista o
stea de,

Brrrton. unde se line aceast[ petrecere. Vreau

atitde plicuti tn viala ei gi ci are cu cine si mai


in loc sI se duci in pat atirtde deyreme. Desigur, fusese de desrule

cI fie vlzutl ca o pemoani respectabill.

dlti

qi la petreceri la

iirispunse cI nu depindea de nimeni

gi

ci

76

ANNJOSEPI

77

cra proplia ei st:iplinli.

l,

- Nu nr-tun ciislitorit cLl tinc cu intclrtilr rle a nli corril


ca o mare rnosiercasi, spusc ea, clultii carc-si anrnci ncrr cltpa pc umcfl.

1,, ,rrrrt rrsi () ltrllllcil l)C Canapea. , ,, I 1,11r;r I;r rricio l)ctfccerc cler una singuri. Nici azi si

,lr r ,l rr r ltr rrrr:rrtirlczi cc vor spunc


, i I r,

olntcltiii cicspre rninc,


Vtzir]d cu

\Ut( )tit;rtclr nrclt irt rcgir,tne l'a scticlca

Kon sc rtsezi imcclirtt in usli, inchizinrlrr-i calca.

- Pot sn trec, te r0g?


Birbatul continui
s-r.r

,,.
prii'cascli

r,

r)(lr('l)tli spre us:i, riar cinrl sli iasli, ltiirbatr-rl ii

liiri

sa nispunrlli.

,,r, lr, r, trrr ,r rrritittii cl-l)tt'-o nte nglilnli.

-r\m spurs. . Pot sii trcc. tc rog...? -r\m rtuzit ce-ai spus. Nrr strnt suld. iri ruluc amintc, i ci rticiunul dintre noi nu trcbuie si faca ninric cc i-ar
1

I r, rrr,,lr,rl rrr:ru)iic rle 1tc rtrint, Sl)usc ca, ltrintrr rliilti. t I ,rr, rril1 \l-:trrt ltttrtltt t'tt tirtt' run) :lrlt ptttttt rttlti
,lrr ,lrr,r rrrtt'pi eu clc-astca, rna Yoi pufia si eLr altfcl.

cauzlt vrcLln niri celtrilalt"

, I

, uu rrrrl\rrl. tlur

roi

avca grij:i Sli-ti rilnt:se ruinclria.

E o sinrpl;i

ptrblenri de rfirce rc, Kon. . . I;iccare rlitrtre

,, , rr r
,u

tul . NLr esti in (ilccia ltici, ct-t rttlt tlintre


.

poate s:i facii ceea cc clorestc. Aslr anr surbilit... Dc ce sli schimbiur lucrurilc. acunr'/

L, r,

l
r

rr( r(,u'('lrrt irttlftizncsc stt se rcvolte in nicittn fel,

.rrlrrr rt'r rtllttt'i(tt'. .


|

- E neccslrr, dc vrcrnc ce uua din pirti intentionclu:i


cornporte intr-ur) mtxl carc nu f'ace clecit sli conrplice celuilalt, neastcptat de nrult.
l.eona isi cllidLr scanllr irncrliat t:ti

SA

,,,
!lir!rl,llrlll

,r

,r

'.tt

^rr

c:rstti

fcllllrcli

a ci.

rlulli

care-i sltr,tsc ctt

.: cxcrcitc pLrtcrcir. In rnorl natural, itstlr ii tncoli rnind


Lcona fu gatir sa dca cu cl tottc blitiiliilc.

cl nu

clorea rlecit

' | ,

,1;( ril (,uilr'r'l

11

si-ti |ei rllt ios accastlt rocltic. Vci

rrr r{ lr\,1 ln (cvit tulti 1'ltttin elaborat.

r,rr r ,r

,, rlrlxirlrsc
lr )iu

lacrirtrile

, dar sr stllidui sli le

i\dont sli lie :rchrriratli si nrr vl l"cnuntll lu asta, cloar pe


crl fiicr"rse un corrtract clc eiislitune.

,l

,.r (

.i

rtl0f

ltttt-ti bltfbat?

,lrtr
I

Mzi

vci obliga sa tc rlau la o 1:rtrtc, spllsc ea, cu rieea

Kon striuse clin tfinti, rlar nu splrsc ninric. in schimb, ii

', I r r I r r.I l,tttC:t lllCC;t, llLl-i ,tsa| r , r, ,, r ', lrurrln. coboali irr sufrrgcrie,'fc astcitt

TNNICE
I

79

acolo. Am cumpirat nigte discuri noi, a;a

ci

vom

il

cunoscuse cu citeva minute inainte,

la bar, iar

muzici, seara
t,

asta. a se duce

o conducea mulgumit spre ringul de dans, sub in camera ei,


Ittvldioase ale multor blrbagi, aflagi

Leona

urci scirile pentru

in

acea seard" la

de faptul

ci soqul ei o privea cu arentie. Va rlmine propria ei stipflni, i;i spuse ea, asuind toaletl Niciun birbat nu e destul de pu
capa,

o rurprizi pentru nimeni in tirnpurile de faql cind

fata mesei de

cra nefericitr. Ca de

pildi in czul

frumoasei

pentru a-i comanda ei.

0lcveland, care locuia nu departe de fudale Hall.

Cu aceste ginduri, iqi puse sclrile qi ieqi afad, tecdnd in

pe umeri, cobori

in care muzica se opri, Leona refuzi, invitatia


dc it.l insoli din nou labu, preferind sI stea pe un

virful picioarelor pe lingi

intredeschisi a sufrageriei. Cele doul servitoare, aflate

llngil peretele silii, de unde Rosemary ii frcea semne


del, Leona, vreau sI vorbim. Cum de-ai venit

camerl aliUrati,, erau prea concentrate asupra


pentru a-i fi observat plecarea, igi spuse ea.

frri

Isi scoase apoi magina, din guaj qi, peste citeva


conducea cu un aer triumfitor pe stmda principali.
Discuri?

ic

intcresd. tdnira,

ef,, Am auzit

in momentul in care Leona se cd a fost plecat vreo doui siptlmAni,

Ha... SI le asculte singur!...

lnton, A plecat din nou?


lncepu sI

ridl

filt gpr se duce vorba intr-o localitate atitde mici. lnumc ai avitdespre mine, in ultimul timp? , lG tipune cI fudale Hall nu mai era a voastra qi de
Clea o privi exrem de amuzatl,

in momentul in care

f$t

ridici ochii spre ea cu o privire prin

care-gi

in sala de bal, insoliti de unul dintre cei mai noi districtului, un tinir cu pirul rogu gi cu cei mai albagtri
carei vizuse weodati.

penilu cuvintele pe care le spusese... niciodati extrem de apropiate, dar intotdeauna


ntl sc

intilneasci, astfel inctt Leona se hotiri sd-i

BO

ANN

r\r\t(

ul

spuna folltli poycstclt.

r r r'r'r't:t cirtrl tc i'ci ilttoarccl


1,,

- ,\h. Dunrnezetrle, crclanli Rclscnlrn,, srrnti ca un fantastic... Da. Si lrcun'r, llcrst l),il-l);lt riclico], cal.e :lre un spirit

r, rr,l i irr i unrcra


I

lLri

cinrl nli voi into;rrcc.


Irtr srrnt fixtrte

l, rrrtr,lrr,, (,r l)()ti fi rt;rt rlc siguri pc tine.


lr

rlictator inll'rnrrl, isi inclril;uie cri-nri poatc comancla niie. intcrzis sli yin in searr asra :rici. clar m"lm strccrrat afhrzi

ntsinrtitc. . . iti inraginczi


lac ceur cc tlolcscT

c'ii nr;i poatc

cino':r opri, r.reoclati,

Itoscnrarf, incepu s;i rirla.

. .r,r tprrs rrirttit' rlt:spt'c tinC. l'r, ,rr l)r('il ;un cc si spttn. [)rrr';i as fl arrrt... , r, | ,( ,,1,1 1l1; r111 . i;u l.eorllt ii ttrrnliri ltrilirilt, cttLittltsli: , , , ll r urtorli 1tr lrccl tinlrr/ irrticl;;-r clt. l)cnlt'Ll L;i crll
I , rrrrl l)( (,u('1.(:()t]tl il pliflisi
|
, 'r l r

-.,lltirl,rt
-sase

riclicol". . . (.c.rrxlclc a-tidcscric s'tuldr:pli


.

ct't'lt

ttlti (lc\,fcntt:. l)clttfU

l r tl l

,l

s:llttlinlini cle la ct-rsljtoric.


Suntenr

cisitoriti

clc sasc

sliptinrini si trei zile, rispu

[.con:r.

- Sltui astlr clt si cunr ti s-trr pirea dcja prca mtrlt. Ce s-al lrucum (.lea si trtrrll ltsta... Nu pier.rlc nicitrn 1;rilej sd
l.lrrr1l'lscli.

I lrri,,l r,rllrrorcl D;t. I.-lltn cttrtoscut la o pctl'cccrc cll , il,r rr ru rrr rrrrrti, c;intl tti iost tu Ia Esscx. ,\nt icsit , rl r,',rl)( ,lttrti Alttli. cttrlottli slil.;tlirnini in trnnli, a rr,,J', tlr't '\st;l ..;t filst...
I',, ,r r l I ,t:l,l n.;, lUltf-tt itt scltttti. | ',rr rr r I ,r/t ( \il fll ltici.

- Dai, Sr cc-a mai sltus intcrcslurt"i


-- r\ sltus

I
s

r.1r

ui sottrl tlirr r

(l;rr ll

;rccst gcrt rlc ll;ir.l;;rt, :rtLtrtr:i nr;ri ltine

1tc jurulitate grec si cli. . . in

.,,r,,lr,rtr,l

tr-li {.risit pcrcchea. Grccii sunt lhimosi in toaui lunrca r ro'cstclc str[r p.r1rtrc.

c;i-si

,\h. ur li trcltuit s:i li lirst Lln grec nrult ltrtri (lestept, pe

lt-rrri llrrtt',r torrr:tn(l:l rrric.

- \'rci sli sltui eli ai 1;lcclrt fiir,;i s:r-i spuii - Drr.

|,, t,,,rtr I),rr r iolrtc inttrc:artt ein<l irrer'pi si-l ,, \'rr 1,,.,r 1)ulnt iltdrligostitli rlc el. 'l , rurcl,rrnif'1 Nu-ti iolriseste l;t nlllllc sa , , r, rr l'( nrirl(' rr"o s;i nui ltrinzi niciotl;ttlt tn Srtuatra
t,r, r rrrzirr .. Irsti clrj;r n.Iliritatli cU acest grcc,.,

.!

u2

8J
,

llsli cits;itoritli. . . <le convcnicntli. - Ah. Iloscrnln'.. . (,e ti-lnr s1;Lrs trzi. rrcaLr sli ninlinti
n()1.

li rrlr,rtri rru nrrritli nici rruicar atit. Srrnt tloar nistc


,r rrrrrrr':rZi

,,,,1,

, rr,

irrstinctcle. N-att nicittti

lcltle corrtrol.

r,, r' , Lr,,nr('t)1. (,lclt sc ttltropic clc clc, sltttrtirtclcLl o \'occ

Stii cli nu rluc nicitxlatli

xlrllr.

r'lisltunsc l{oscrr

,11

inrlisnrttli.

I)lr

ltrrncrt rlcja vorltcstc ca tc-ai c:islitot'it rlolrr ca

,,r

1,

l1lrr

r11,1

ri

cLt la disctttilt

t'ttastrli'/,\ttl ttllsctlat cli steti

poti rinrinc Lr ,\rrlrrlc I{all. Sc sl)Lu'rr cir lttuticlr ta il lrlr


totrrl.

l rt, \.r rrrrrtutt,[tuttc. I , 1 ,rr( .r ( (.r rrliri intrrcsltntli rt clisctttiei lt rtYttt tlcj:i l()c.
L
rr I r rt rt0t'liL',

IJr.urica 1r \ rLtt

intr-ll(lcuinrr
la

lrce

lrstli clislitrtric, tllrr

inteleg clc cc sc anrcstc('li altii in tolrtc trccstr ltrtiltlcntc...

rrr,r r,r rl('ohicei. Aslr csti si cu sotul tlitr? Dc cc

lltl

-,\srt c cinrl triicsti

tari

, | ,r
nli rrrjste clc cti
, ,

,, ,rr,r ,rstlr/

Nrt-nririne sli crctlcli tc-lt lltsltt singuri.

(-rcd cri totul a plccat clc llr (,lca. c;tre

rtrl

cu polestca ctr logorlnicttl r:i.

rl

,r( I .l\r' ('11 Ctf 1Xl[tI. I , r,lt r c jttnt:itltte cnglez, totttsi, intcrt'e ni

- I)a, stiu. - Nit cra dccit rtrt prost iniatulrt, r)-1r {bst intlrigostit
rtrirre.

rrl,r lt' {r'cc 1;rcclonrinli in t'cnelc ILri, sltuse Clelt, ., l,r,,rrt,

| ,

[)a, cra un l)rost. probabil, ilur tu tc priccpi lrtit (le bi Roseman',

, r r.r ,lt'schise gLltlt pcl]tl'u :t-i sl)tutc


i

ccvit

sa atnrgi brirbatii.

,,,,1 rl

tc rog sri nrr


.

Yorbesti asa rlcsltrc rnl


sli-i atrlrg.
.
.

,i, , '

\.uu l)c David (iilmorc prinzintl-o dc itrat. rr.\i pirr:i-rr vlirlLrl urechilor si-i sltuse incet
;t( Lllll.

ntspt-tnsc Leonrt. lirriolrsli. Ntr

nlr intereselzl

:ttnt rtccl gcrr tlt' Ii'rrrt'ie


nrinrlrie?

I rr, ,,t t( \

- lti place chiar atit rle nrult sri tc coml)ot'ti cu il


Da. Asta e aclo'llrat.

|,,
't'l"rtt,l

,,1 rl, .r st sri stcil cu (.lca. ochii ltti crau

tttir)tititot

imi place sri-i lrun

1tc

birbati la pur

,r

,,

,,,, rurli invitlitxrsci Clea, Lcon;r iizinibi cit

- Cred ci uuisti [rirblrtii, nu-i asa'/

r\NN

u7

Srrnt lbartc surltrinsa cle comportalnerltul tliu, Kon. t('-lun crezllt, cind nii-ai spus c;i r,oni avea o cis;itorie
L'nicnt;i.

r r,l.rrt'lzi-tc, pentfu numele lui Dumnezeu... '. , il, r l.rr I l';rrr la sanatate... Uiti-te la stelele astca r,,,r,lrrr,rt li o noapte speciala. Nu suut tnulte ltopti c,t
ll,
,,

si este, clar m.ai umilit, iar ltozitia mea aici 'cl. Nr-r xti accepta sI picrcl respcctul oamenilor
r\sa
tti zon:i clin cauza ta.

,rr \rr,,lr,r ,\t uttl, in Grgcia..

I r rr rrrr .,urrl. . . illtefesatti dc Grecia. ..

rr r )',.r rt irl(lfiigostesti de tAra


,r

asta,

cind o Vei i,edea.


sli

(,unr te-aln umilit? Fata aceea care te prir,ea rizind trrnri, Lcona isi didu seama ci ceea ce se intin4ll ;t':rri va stami rAsetele intregului sat. Ochii i se umpl
'rirrr i.

r u ,r n r( trgt, niCiOClatii aCOlO.

lrrtr utrrrnt

z s;i xtrbesc cu bttnica ta si sli-i propun

,,,

'

\ r'.urt.t rrr (irccitt. Vreau sli le cunosti pe ttlarua si pe rr ,.rrrr lirlrrsi, culn nu sunt cut'ioasli s;i [e ctlnosc,
ltr accasti iclee.

rrrrr

\rrnlri colnportatnentul tiu a fost de vini pentru t<tt c -;r intimplat, intotdeauna. Minch.ia ta i-a rinit pc m
;rslir ar

, r ,, r r, nunl:t
\r

fi putut fi foarte linistiti, claci nu incercai si

iilil , ,rr rrt'l'r'ols',-r, clar vom cliscuta altli datli clespfe , ,, ,' ,rr.r \:trrltri-mi cleci sfatul ;i bucur;i-te clc acest
r..'r,
, rr

nr'zi lrutoritatea.
rr

rr t .lr.t pt'itt l)(xlpte.


r rrr.r
r.,,
I

stiut intotdeauna ci o sa-si giseascti nasul,' ii

I rllll I rllllil'l

lruu.u'cind stiu ca vorn ayea probleme cAnd


i

hi, cuvintcle pline cle ironie ale Cleei.

ur se uitli clin nou spre birbatul dc lingli


('r':r
r:i.

ea.

,1,,

ri,rrrrlt'sti cli vom avea probleme. Ai cle gincl

si

l)cntnl prinra dati cind o f;icea si sirnui ci-i

,,, ,r . r lrot,u',u)r

rrtr.ltlo,;ir posibil s:i-sifi gisit perechea, cum ii

, , r r*, r,lr, r
lr,l

cc fel de rclatie vom avea, l)clltfu r r r ,l( ('('ilsi cltsli flir:i s;i tttai avcm pfobleme.

\rr

rt,l

trr stt nrcrgi pe clrttmul tlu, iar eu pe al

t'

srisca niciun birbat pe lumea asta, care

sa-i

Si t'rr

trtit rnai putin un str:iin..

89

Atunci, presupun

ci pot sI ies in oras cu una

r ir,,r r rl,r r

u lnilre . Nu suut ircsponsabili.


cle

r,'cchile mele iubite, Iirra ca asta sa te afecteze.

,,r' lt,rr s:r lrur-rci un tlnalr in apa, e o clorada


l,,,rr. rl,rlrl.tlt'/

Una clintre ele? Nu mi-ai spus ca trebuie sa pls

lparentele? spuse Leona, gindin<lu-se


rlac;i l-ar r,edea pe birbatul ei cu o
Si

cit ar mai ride

alti

femeie,

\lr ,rr .rrrzrt rlcsltrc nrine sialte povestiinteresante la club l, r ',r .r\r,r irrsc;uun;i ca n-ai fost atenta la modul de a te
i*1,"r

tu ctezi ca nu l,oi mai pistra aparcntele dacir voi i

il

orls cll rrna dintre prietenele mele aristocrate'i

\ rr
,irri,il

it'llrtc. in ltrimul rind, it filst de vin;i arogan[a r .r,lrn rrrrrnclc tliu pc l;rtzcle tutul'of si n-as putea sa
rr

r s()t

1rsta.

Ilunica mea ar fi foarte dezamagitir dac;i ar auzi ci ai

i :,,r , I

rrr ,rr ilt t trvinte

dc Iaudii la adrcsa ta. Clit tirnp ai fost

Kon incepu sI rAdi foarte tare si-siintoarse fata spre

* Mi irrtreb
tau.

daca rcalizezi

cit

de edificator a fost

ris

il,r .l\lrl irrtltortanta poatc, clar acum esti sotia nlca. r r i , lr ,l rr r I ,t'orrir ilryan s-a vorbit urit, desllre Leona ,, ll,rrrr rrr lrrlt'sll se t,orbeltscli numai cu l'esl)cct.
\ rr r ',,r ,,;rrri

ui rlcsple Leona Bruan

s-a

vrlrbit fiira rcspect?

- Nu inteleg ce vrei sa spui.


Vei intclege, intr-o zi.
CAnd ajunseri acasi, Leona intentionli camera ei, dar Kon o opri.

ri
l, 1, rr

r ',rrrr rlt' cc nu rnerit lcspectul t,iu, pentrLl cli l-anr

si rneargi

cli

1" iln il('(ioltlit, aruncinclu-lin apli,.. lr, .1,r rr l,rlrtrrl c;i ai linutsi-i ol'eri olec(ie pcntflt modul
r lrur r.rr, ( ltrr" r-rtt fespcct

,r,

matiicra in carc-ai f;icut-o. Nu


Ltrmi, contiuu:i el, c o ntarc

Stai, Leona, trebuie

si vorbim, ai uitat? miczi intentie

rr ',,r

tl

onrlictLti aslt.

l),e

linara nu

avea

insl nici cea nrai

polemizeze cu el atunci, asa cii spuse, hotlirlta:

,1,r, rnrrr' ;rccl indriigristit puipirtlit $i sotrrl tiiu, care I i ll "ilr (' Pt'rs0eni cu cll'e Vine-tt contact, , . r\sta
.,il,rI
r ,r , r

Vreau si ma odihnesc, Kon.

l( rl)r('tli

irfrplicit;i

1tc sofla

lui.

Birbatul insa o trase usol'dupi el si intrara in sufi'


Haide, spune ce ai de spus, continui el, fortinct-o
aseze pe

, q,,l ,,r rrrr ;rjLrngcru nicaieli cu aceasti disculie, spusc

un scaull, dupi care voi spune si eu.

L,

- in primul rAnd, nu mai vreau sI aclopti aceasti atit

r rrrrr.-( ( orrlirrtlrbilin fotoliulsriu, i,. l,l' r, ilt ,,il( ('t';ll.t st:ntintentcle lr-tillentftt

ca,

lllirti

acunr

90

ANN

lAlNtili
0e.61 r;lrrs?

9r

le flnuse total sub control, pentru

ci

Leona n-ar fi purut

nimic despre toate acestea.

intrebi ea, cu tofi mugchii in tensiune, rlc rrtmclsfera incircatl la maximum, pentru ci

Deodati, o senzafle ciudati puse stipinire pe ea


incepu sI se-ntrebe: il admira, oare, pe acest birbat?

gi

lul crir lilarte mare, iar mindria ei, de asemenea.

lt tltlicii la rindul lui, dar nu ficu niciun pas spre ea.


fllrrtirse lut,
q;i

E foarte important
ea.

si

clarificlm poziliile pe

ea locului, aqteptind

imobili ca o statuie

situim, continui

Insi, repet, nu voi renunta niciodati

fiu propria stipini. Ti-ar fi mult mai uqor drcd ai accepta hptul ci oricirui om se schimbi odati ce se cisitore;te ;i ci reguli
se face

tpttr

sri

vii aici!.

Ttt'rul eli n-am auzit bine. Nu mi cuno;ti, Kon, pentru

simqiti chiar intr-o cisitorie ca a noastrl.

fllt ll.li rnli pierde timpul incerctnd si mi domini. liltntrtrttrl urmltor, birbatul ajunse dintr-un salt llngi
l-o tlc incheietura

si-gi intre bine

in cap, o dati pentru totdeauna:

nu

miinii

care incerca

si deschidi

acord si mergi la niciun fel de acfluni publice,


observat, cred,

firi

cI dacl qti vizutd singuri tot timpul,


acest lucru,

hqrlrnc sl)rc centrul inciperii. krtr sc apropie din nou de ea gi-i scutura cu putere

rele nu inceteud sI cleveteasci. De$i se

vizu nevoitd si recunoascl


seama

didu totugi

ci nu va putea accepta nici in ruptul


mele,

llt lilrrtc aproape de legin. Pur qi simplu nu-i (f, I sc l)uteau intimpla ei toate acestea.
Ur[m! scrisni ea prinue dinti, atinsa
ptrrrt't

venea

ordinele lui.

ln cel mai

Eu sunt

hotiritilsi rlmfln la pirerile

adiugl

rl rnindriei

ei.

cu aroganti. Po1i, dacl vrei, sI

mi contrazici, dar te

vei obosi mult mai repede decit mine si

rimti

la ati

llttnul in asemenea hal, de citre un birbat!. . . ttl trri ;i nrai mult daci nu-fi vei schimba atitudinea,

Spunflnd acestea, Leona se ridici


Kon spuse rispicat:

plinl de grag

Ittfu tlc rninie. Si-g inre bine in capul tiu plin

de

indrepti spre uql. in momentul in care puse mAna pe


tl iu'eh, inciperea incepu sI se-nvirti cu ea
gi

-Vino

aici!

,rrhii.

Nimeni, pina atunci, n-o ficuse sli se simti atit de

Incercind sa-;i revini, totusi, Leona deschise ochii gi.l


clrept in fati. Chipul lui era de o cruzime absolut diar
clar ochii

ii erau adumbriti intr-un fel extrern

cle misterios.

Mai bine te-ai cluce la culcare acum, spuse el cu o


Nu ;tiu ce anume incerci sa faci cu mine, clar e sigur

joasd;i rigqitii.
un plan, rispunse ea, tremurAnd de furie.

Intentionez sa te fac

si

renunti Ia aceasta ati

mAndri si arogantd, rispunse el clupl care o privi lung in prel cle cAteva minute bune. Nu doar si rerlunti. , . S-o in pentru totcleauna,

Capitolul

l,l .r rruirr,ll)(' nrindria... Putea spcra el mult;i bine astal I$ rl,rri, I r r,n,r, ;rtinuinclu-si instinctiv bratul. Durerea era incei

rhrlrl ,h

rl*tltl

l,rrtrrrrit'ir, astfel incit, nr \ul,l s,rsi rttingl mlina.

in mod incon;tient,

tf,nara

lrlrr.r

rlr,rri,r, tc rklare bratul? E adoua oara astazi

ci

ti-l

tHurr
#ttltr

.,;'rtrt' rnqrijorata doamna Mortimer, privincl-o ctl

I r l.,l,,rr,r lt rrrt'i sc allau acum in salonul cu vedere spre


;t*lrrr,

:-\u l,urrrto, lispttnse Leona, privincl gtnclitoarc pc h*t'ttr.l t r lr l r ,l ,rnl inceput sa am un tic,

rr

rr

ut nr( l(xlltt;i tictri, clraga mea.

lf ril,r

r.,l

rtlil,ils(' trchii Spfe ea. ..

!l !!!!

l!

9+

95

Cr:nr rcusisc ecest sot lrl ci.

xtit dc

oclios,

si cistige
r

rrr ,
1,r

r ( ,r rt'i ln't'tt nct-oie tle fiilrte tlrttlti scri'itu|t.


r r ,r nu c tlillcil si glistsc lterstttllt[. ltici.
r rr:r
rr

rtnci ltmci nlilrLlnlttc cullr c[a bLrnica eii

\u vr intclegc niciorlatli, isi spusc ur, itrivintlu-i [r


ntonrcntul irt carc-l zttt'i1tc Kon irrlrirrrcl in clrurrni.

.\h, Kon. spusc llitrina rltxtntnli, spcr cli ltintii


Dacli

sli

l)clltftl (,ci ,,,,1, ,l,,rrrr',tri(' nrti rtrttlti tlirttrc tilleri prell'rli sli sc
Ir

, ,r

. l(t)ll. Oarttcrtii titt se tltlti ltngaitltzlt

csriul cu noi.

,,r r'. Ir, slrllllii utult


,

ulti

nt;tt'i.

vI

iacc pliccrc. r'oi n-uuinc, splrse cl. uitir

splc Lcona.
llunicrt nrcrt c intotrlcaunn brrcrtrtxtsi (lc prczenta tt

( I,,on sc conrltortl-t clt si cttttl tttt st intitllrlllltse ,,, ,r rIrl ( u () SCtlfli ittltitfl.c. r' , ,r \,,rrr q;isi ltrt'sotltl l)clltrtl trcllttrilc cltsttice. t-ttt
r

,,

, ,1

,\rtinrkrtui nc [rttcttr:iur sri-l r cdcrn, iLrbito.

,r,

rltxrnr na trlortinrcr'.

(,liilrr tc bucuri'/ intrclli Kon, inlurcinrlu-sc sl)rc sotia


IJincintclcs, nispr-rnsc c:r. cLt ironie.

r I t I rl r r r {ilsi crt siqurlttllli citivlt tloritori,


r

l, ,, lrr,lr' :lt't'l Irx- 1-lttttttt lttrltlit. l,rrlt rrr :tnuttjlt colltltttrtttori. \Iei tllt ttrt ltrtutit itt
spltsc
l

l,,t llllt(

,\m first la (irclrtrloor II;rll,


linrtc nrultc posibilitliti

continLr;i

'

t r,

,r\,r, r':ts[)unsc cl, drrltli carc sclritrtbli \,t( ,rrrl;t


rrrrrt r'

sullitetttl.

sunrlitor.
Sunt
lrcrlkt.

r I Ir
,,,, r
re

i|t (ifcCia.

\l

sc 1ltlit:i tlc-li tIrcptul ctrtttziltstlrati tlc

Sper cli nu vrci s;i nc rllrtrinr

tlc trici, intcncni

[.conrt, spcrintl totusic,i el sc va ntuta sli krcuiascl'i lrco[o, si [rrrnica ci

si triiascli linistite la ,\rclale IIall.

- Nu, nr-t se va comptrnr niciorlatti cu :rcclisti cllsi. - Sunt rlc acurcl. rcplicti blitrina. - NIi g/indesc s-o rcstlurrcz, rlul'xi care s-o rlcschicl
public.

I I , ,l rrn, ,lr;rt cli ll[)ia ,tstcllptli sli se r.lttlli ltctllo. | , Ir,r,,r(lttt:tr. sltttsc elt. N-alll lilst niciotl:ttli irl l, rrrr r .rl,rtolit tlestttl clc nlttlt. iu titlcretelt llltll' 1\lll r,1,,,,,1 I ( ()r);t cl'lt Iascilallr ltcoltt^ ltlll lilst inrttstrilt, ! r rrr t,rct i:l (.iintl vonr ltleclti' Si cit vottt st;ti'
, , rrrrrlr,tt ttislc haitrc tttli. l,etltla, trcllLtic si trri

(lc irlec cxcelcntril sc cntrrziasnri rltxunnl Mortinrcr.

, , r
,

,1,,,,,1 ,rrr l,r \l:tni'ltestcr. slt iac niste cttttllllirlttttri.

, , rr 'i

horr llir:ura r-tn clort vizibil sa lltl

iNNJ0SIiPII izbucnclscli in rlis. -- Ilunico, rlar crctl cri c ruult ntri binc
[:icut trccst plarr
sri

97

, | ,)
stirtt ;t*isi
K

r r :r sii flu:a aceasH

cilitor:ic.

,,,|,rr , rr rltictrlrulsi mi-a spus ca nn c niciun ltcticol.

[ir:i si
srt-tr

nur intrclle ltinric. I: ttn clrtrm lung,

ti-iir liu:c binc. -cll. *- CLulT lltr te lnrr:uLi? Dlrl rle ct,. irrltito't,\r

,,,1 ,,, ," lrili hine ca batrAnii sri tfiiasca rt Viatn 1,, ,, ,,,, irisrlnl bunica ta aici?'Nu-ti dai sclullA {-c
1rc
lr l,i illtrl(',1,'

\u

crll c;rzrrl

ccl' trc pircrea, l{ol;irir:ilc astclr le

,
ii
rninrurat

r ,r
r, rll

, L1:i

u1l 1,1'n1)tri

cilitorie

ce it.sta. 'l'i-lttn slltts cli

I lir'i'L:

r,rzi tallr asttr Itr cc pirnc lr Gnrcici locuicstt l':rnrililr

tll,int

L
,i

n,
111

.l'(

trll Lal tr irtt'lttaf o

i,.rctic importantli,

rlorLmnt Morlimcr. tritinrlrr-sc s1;rc Kon, Nrr nr.;r intc

ftiartr nrr:lt uslrr, plnri in nlorlcr)trrl in clrlr


{iicrrsc :rsta la urt scrnn ai lLri Korr.

nLr

nri-lr spLrs.,

Dolrnna i\{ortimer sc riltri ltnrsc, i;rr Lconl olrscn,a


- i)r'cc-;ri irrtrcrLrltt-o7 (-c lrrtrrrrc i-ui sliLrs i.lI r-lri
Itselr)cllctr intcrcts pcl)lrul ( ircci;r?

ti.r:

ilatlinl, --'l'Lr iti irntintcsti, I(ori7 intrclll Lconir cu innic -.NIlr tcni cii nu Lrrnr tr sllrrs si Iruniur t,r. url un itrcr'u
nti"lr slttrs, irrgllrnli

* r\lr, nrr stiu (c luLlntc

,, r ,; rlii irr.i s;i tc schirllri, dr-,litt:/ iri,r,.,r,rlrrl! rr un rrr;ri sltus c;i n-turt nrai intrilnit nicio I'enreier '1 : , I ri ,lc rilltincntal'r. (lrrm le lloticonlporta atit ric , , rrrr,r, I \l l)r.tliill lninc si petltl'u bltnir:;i ta. , ,,l rr rr lrrroir':r nte;t clesprc atitrtdinel rnfx fati (lc
,iL, tnlr
r,lll

l11it1'

,,],

tlr

iri rltr lr"tlrr rlli.

,rrrll

il\, , \iiUs ci e fitarte iirgriior'afii rlin caltzlt ' , , nu-r.)r irnf angaj;tnri'nttrlsli-tinraitiustcz t,, (,r'r,riti lcnteile tu (i :ttil.l,l(lirtr: lnirlt lllri
t,

Lconlr iusii isi ltlrinllli

lrririlrle ilc lrt rirrLrl lu rrllltrk, sim


1;r,rst_.irrsri

Ir, l,tlt

,
r,

t;i r

r,orlxi (lc () (olrsl,inrtrc. Nrr nuu

irnlrlicit, lnlrlt rnai iltriu'tivc.


)irr(' :l('(.rstc ltterttri?

nicio intr:

rlr

rlar sc rlccisc s;t-i urrn;irclscli urlri irtrrlt (lc atrtur intr.rlo.

Nu lnli rrilcresclrz;i cc-iri ltLts l;r t_lrlc crr ltrntic;t rr sllusc I.(:(il);t ilti Kr;rr, st:;rr'lt, (lltllit ur rlciilrnrr;t I,kN'limeL
rctfas(: ln ,u)itrttrrirctttlll (.t. ]btLrli, ill'rtrnirl c [irartc lrurg, ai;fl

l,r rlrlrtl !,,1,1,,, r," s;i l(' compllr

r:r-r

fcrrieile pe care le-am

Em arlevirat? Chiar

nLr

100

rtNN JOSEPI

101

conccntrri toata atentia asupra animaltrlui.

, r,,l.,tt pc{lrrur a-l primi


r.,izita pentrLr

DupI asta, Lcona se intoarsc in casi


cloctoruI bLrnicii sale. cru'e-si anuntase
climineatli.

r,!,r,

r
'r
,

r rt rlt'ti cli tttt Yit a\rea nicio problema, clacal'a


,r rr

.,,,.lrrrrrr
,,
1"

,lt'ltntg'i.

\ .r

\|ur)

ilsta, inainte cle a o exatnina. Totttsi' as

(llnd

acesta sosi. ca de sriricci iirarrrr prrur:turl, prt

dcxunni \Vi,nrlharn il invit:j in bibliotet:ri, pentrul ;r vorbi c

; , , r,:,irr r.r \lurl tlcplirerccatrebLrieslilepermitemsi ',,, 1,,, ,r \,ust:r sli trai:tscti o tr:ttli cat se poate de
.,,,1.

in particular, inairite de a o exarnin;r pc vechra lrri yncic

Vreau sli

vi

inu'r:b tlaci <Jurrineauiasfri considcrati

!,

rrI

bunica me,r ar

llirtel slil]orta u c;r[liloric irr (ir er:ia.


:

l rrrr, rr [,,on. , rrrt, r \ t.tl,t rlUltofe.

'l'otusi, nlli tcn] ca accastli cliliutlrie

Doctonrl ziirnlli iuuuz:if

'

, ,, ,
r

r',r r r,r

li
t

sr

cotti:lttzia mea (lllpal cc o

rtli examilla

lli lti lti-u rn;ii spun clornnului \Wndham c;i o astfel de


-- Din Arnttl tttnnil"l5', 6lcrlrre
contraindicrta in caztil bunieii durnrrraxrastri.

degraba

cril;itori

,!

r r, ( ( ,l ('lto|ic si f'acli acest (lrunl. ,,r ilr, r|r' s;t-tni vid pacieota.
,

Acum, dacli'mi

',.,,1
i

rrl,,rilr,r,r1ioi r:isotul ei vreasa'i\oflleascidupacc

l.eone sc innrsi llin:i-n virtul rrreclrikir irr lrta rnerlicului, dal isi rirlic;i bririril si spusr dcgtijrrr:

,,i,!,, r 1,,, lil,llnt[t ]1Oftitffef. ,

,,r.rl,lrrrr. ;ulltugi ca. daf voi

trinlitc dupli el. de venirea

XIi astcpt sii-mi spuncti, cu fermitlltcl

cLrilr

rr fi nrai
\1/v
n-rt

!ii,,, ,1,,rrr,' r \\ t rtrlhanl.

pentru llrnica nrea.

i ,
t,,

rr, | il|ilrrlt, Ltona isi inforfra stltul

nrcle.

IJincintclcs. Voi fuce irit(x'rnai, cLxrnrrri

risl-tttnsr acfsf;r si arliuga rhrpi o par,rzri: Ati ohsrn';rf ci f:icut nicitin atac, in ultinurl tinrp.
Da. . . tJltimul a fost cu

|,. i,,r 1,,ilr:,t


ca

r(

uil), irf SUflagefiatniC;i.

doui sipt;imfuri inaintea

!i.,,, i

rri, sit trlrbesc cu el imediat. Du calul in ,,r,,,,'r , l ,r,lrt r;lrrrltt-se h.ri l'lromason, unul dintre
, r ,r,

Eract. (,is:itoria dunlncaroastri a rcnx)ntat-o.


asaT

r I 1, , ,r r,u( Lriutltse pinzi atul-lci. Nu-l voi caliri


| , r r,lrrrr,.r,lr.rzlilttl.

simte destnl dc binc, nu-i

Pilulelc si-au fircut efectul,

t02
Leona

A.NN

IOSI

I I il lll I \l\l(

103
os.

il

prir.,i cu coacla ochiului. Era

intr-o formir exc


cle bunir dispozi

,lrrr I'rrrc Nu nri-ltttt rupt niciun

in acea zi,

kr fata lui frumoasa strilucea

,ll r l),,rnrrrrlui! Nl-tti bligat in toti spcrietii, fctitttl


,lrrtr.r',.r'
trrrrr rrrlr lt

Bitrina cloamna prirni acordul cloctoruhi de avizita


si astepta aceasta avcnturi cu suflctul plin cle emotie.

Nrr irtteleg,

ins:i... cum aiclizut... Crecleam

Vizindo atlt de agitata, Kon incercli

s-o mai tcmpe de

,t

tl
l
r

i,tl.trrsll
n

Da, voi

fi mai linistitli, Kon draui, iti plomit. Cit

rni sirnt si vid

ca are cineva grijli de casli si de toate

aranjamente privind clrlitoriile, clupa ce atAt de multi ani

* n r,u t .rl:irit irtainte, clar se parc ca am mai uitat. \ r, r rr urr l tlin ntttt pe cal, sau prcfcri sir mergipe jos, r, rn ,rr ,,1 rrlri ltirte, sa tc iau in bratc.
t,,,,,r,
rr,r ()

ocupat singuri de toate acestell. Desigtrr, Leona


sllecial in perioaclele in care am fost bolnavl.

(lipli, gindindu-se cit dc niult i-ar fi plicut

intotdeauna o copilti extraordinar:i;i nt-a ajutat foartc m

arfia\utprcltrnttltclcsufcrit,

-rUr. din pacate

n-am facut nirnic spccial, bunico..,

:::,'l': ,,,,,,,,,',.,,,l,rlrrlrnrlriaei ,r t , ', nu (' n('('csar. Pot s:i merg fiir:i nicio ltroblemli.
,, \ r, r,,,t r .rl,rrt,sti tlin ntttt'/

nu-i

Oricum. iubito, atr] a\ut o viali frumoaszi in accastl


asa?'

I
=,,,
I

rrr,lrrr,lrr ,r r.r rrrt'rsrtl pe joS

Cl

va felUa, LeOna fefuZa

Sli

intr-u,ra rlintre dimineti,


Leona

in timp ce cilireau inr

cuula un mourcnt dat de pe cal si nu mica-i fu

I,, r.rl i,rl Kon ii prinse de cliplistru pe cei cloicai. lr.lrrll trr, lrr r, u l.trtrlt't'tc.

r,,r,'

cAncl

il

vizu pe Kon imediat linga ea, spunlind

r, rrr r r rl, ,lrrp:r t'rt,;ipifliturile

din Manchester, pe cafc

ulllfl,ofafc:

- Leonal. . . Esti binc?


ln primul moment ar fi vrut
s;i-i spurur ca

t, r,, , l,rrrrr, ,r t i lc l'ticusefti cu mttri cmotii, tloamna !1 ,rr,r,, , 1,r.,, l( l( ilit, in timp cc-si luau cina:
il,r rrIr,rrr,t \ rt()llrc, lle \/fcmea asta, \'olr fi in (irecia. Nu

nu

avea

problema, dar pe urma, sirntindu-i bratul ltuternic ridici se sirnti atat de bine, incAt nu mai spuse nirnic, ingid
cloar s-o ajute.

,i,

,,r, ri ,,'lrr nr{ r,,rl.rl;r t':r roi clillit<)ri cu aYionlrl, lavirsta mea.

li,.r,r r.r l,rru


. iti
I

lrrrrq sotul, clupa care

ctlmenti cu un suris

intr-un tiruit, totusi, spuse cu un zAmbct destul

cle

tr, l,.rrr,r n.r nr;ri clillitttrit nicioclatli cu un astfel de

I l,t l\!

\ir

105

mi.iloc de transport"

1,,, r l, r,', rit tlltr


,r

i;lt';i lui emu nrtrlt nrai atnigatoalc

Doamna N{ofi inrr:r obsen,;i irnerdiat ingri jorar"ca


ei, asa cri interveni gril-.'iti; Nu r,oi ave;t nicio problcmi, clraga nrea.

l, r r

r ,rlt,li, rittrtitrt[i

Lct.rnil

si rel]ectcZc:

clltcli 0 r'll
CLI

, l rr r , ,r ,rrli r',tiilt, r'a tt"eitUi S-0 accellte asa CUll) r1'A,


,,r,11l|l

Bineintclcs

car

nu, rcirlici si Kurr" Nri

ri

sc i,a

nintic rau. de yrcnre ce reli fi e ti uoi

, ,

lrrr r rlrri ir{irr sl)rii prolilLrlatat dc lttl'acti\,ltlsotttlLti

Leonei nu-i sc;ip;i r-.rpresia stranic rlc pe fata lui,


nronrentul

in

r:are rosti ;tg'ste' cuyirttr:, &h.i iizrrse

itniirli in or hii lui si arurnte in cli care'i vrlrbise desprc irrobk:nri:lc hunir:ii ri, in clirniner
singura dati accrtsti

\r r, ,i, i i i,t ( r,t ril:ri lt)rl)oftlttttli latttfli ., 1,,, ll|r ,r ,,, ( tIl], ll'i (ir.tcl tr u pritc;t, crtt rtt:iltclria.

it

dupii noaptea in carc o salvasr-:.

, rr r lrrlrl(ii[!,I l.':l;l('euit, irtsli, rlu tfeltuia sli Se tDai , 1 r, r, ,. , ir ltu.i'rtri^ isi sllrrsc ca apoi, atintinchr-si
I

Nu te ingrijora, I-eona. o sfhtui e[ imcdiat dupa cina,

,,

1l r,

,rllr

ur;titc ditf StnfittCt-t.

ramaseli singuri in srtfragcric. Blirbatul arunca a1;oi urt lemn gro-. pe titc, i:u"llcste

rr.r ., ,r ,til:lliltizr Cu slirlnt:cntlc riclicate, L r rir, .r.l)r:ilr l;t trlt sl)ttst,dc cl ctt Citcvtt ntinr-ttc
,r

clipc puse un ilisc, ca r.le obicei


l.eona

ii umari miscirile si-n oelrii ri apiru, pentru


,
.

oAri, un licrrr cle tanclrete. Odati r:rr r:l insi, in.tufletul


instala si o clurere nort:i.
,

r lr; rrr:r iitgiijlli'cz. l(olt. l)acli sc vit intampla I i , r.l rii(ti(I(ilii;l ftrptrrl cti ;rtn fost de acord sli
Lt

lr ,l ii:itr:,.

Iira dcsigur nrinunat, sli irthcsti D;tt'oarr'l

Kcri
"
.

.o

ia
, l, r i ,

,,
I

li,r ii.,r
,lr.l.

r;Ilii

ci

ito;r1c suporta cllitur:ia.

iubi vreodata? Fusese atlit dc aroguntri

cLr

cl.

Nu-i aratase niciodati niciun fel ile rr:cunostinta pen


o sali,asc clin ghearele furtunii si nici pentil.r solutia gasitli,

i ,

lr

,li.iiir1 ,;riitr
,r iilti

;ltit (lc ingrijrtltrti ltcntrut cli

t I "i.l

le pcmrisese si nu piriiseasc;i acea casi.

in plus, nu

vrl pntca nita

niciolati clit rJc mr.rlt o ri

, ,,,

,,;,r

i, lriii'.i t.li. ltLttintltr,l iri ochi.

Ce frcea? Flirta cu e[, sau ce?.

Leona intoarse apoi capul, privind

in alti parte.

Nu-$i

ingidui o astfel de atitudine. Nu.i era specifici.

- Da, replici el, qi tonul lui avea ceva din duritatea


metal. Vocea

lui o rini, desigur, in

acea situatie, dar iqi

ridicl

nou capul, zdmbind usor, dupd care lui de pe masl


pampanie gi sorbi indelung.

Abia mai tirziu, in camera ei, in timp ce era asezatd,in

oglinzii de la masa de toaleti, durerea aceasta i se ivi in


puterea ei pe fap tinari, gi atrlgitoare.

Capitolul

I
Leona incerci

Ochii i se adumbriri. si i se ingustari vizibil, in i

oglindl.
Kon nu pirea si fie atras de ea. in plus, birbatul si

'llilfir,l,r rt' in jos, pe hubloul avionului,

si-;i

siguran.ti puterea pe care


ridicase,

avea. asupra

ei,

de

dnrlll('r'itcva lucruri pe care le citise de-a lungul anilor M,tlr';r klnici, a cirei intindere se infitisa acum
ff

ingiduia s-o umileasctra;a.cum ficuse si in acea seari,

ll,

r'rr o claritate de cristal.

pur

;i simplu dintr-o dati s,i-i spusese flri

pr',u'(' :t plasat chilia

intereseze ce dorea ea:

lui Prospero aici... Ducele de r-;r ruiscut intr-un palat din aceasti zond, iat
lilis:rlrcta a Austriei numea aceffitd, insuli...cel

Eu

mi

duc in pat, Leona. Noapte buni.

O lisase acolo, singuri in fap gemineului, ficind-o

n hx'rlt' pe plmdnt.

simti pierduti, cum nu mai fusese niciodati in viata ei.

I ilfi

,1,' lnrrrros aici, spuse doamna

Mortimer, in timp ce

u, lltl{;rl(,;r <le ateizare. Cdtd bogilie de culori!... E tls rt rlrr'grtrrl rnirific...Uitagi-vi doar la verdele pidurii

tdt' \r' vt'tlc in depirtare, continui ea, plini

de

I'I \NIII(I 'TNNICE


Kon incuviingl zAmbind qi-9i indrepti privirile spre sotia
\rr i s-au

109

intilnit.

Da. Culoarea ochilor Leonei. O nuanti incredibil

t )lr...asta era'i

frumoasl, de verde-albastru. Leona i9i pleci pleoapele, iar obrajii

l,rlrtrrl Leonei se nurneste Nausica, interveni doamna

se inrc

\lrirtrrrrt r'. Dar probabil


r rlr,rr

i1i arnintesti asta, de vreme

ce-ai

binelea la acest compliment atat de nea$teptat.

l
\lr

ur tinrp ce se afla in mijlocul marii cu acest iaht.

- Mi gAncleam cu cAteva minute inainte la nfte I care le-am citit despre aceste locuri, spuse
indreptdndu-9i din nou ochii spre hublou.
11

l,rlrtrrl lLri Kon se numeste Oclysseus.


rlu'/ Ce interesant, rzispunse

batlina doamna. Nausica

trrl1...,r'us

tr

fost iubili, daca-mi amintesc bine.

Dal intrebl Kon, cu o curiozitate nedisimulati.

I \,r( l, rispunse Kon.

anume? se interesa el, surAzAnd,

\lr
l,rtl, lrrl
,rt

lron dtagi, vreau sii-1i mulqumesc ca mi.ai oferit


cstci excursii, spllse cloarnna Mortirner cu un glas

in prirnul rind, la fapnrl ci ducele de Edin

nascut la Corfu, rlspunse Leona, pe un ton ;colaresc.

1,hrr,1, t,rrrrlrctc si de recunoftin$.

Kon inccpu si rAdi si o intrebi daci asta era tot ce citise interesant despre aceasti insuli.

\',tt

1rr st-r-mi

spuneti asta

dupi

ce

yom cobod din avionul

cei mai mulli oameni uiti mereu acest considerlnduJ pe ducele de Edinburgh.,. englez
pentru
replici tAnira, gAnditoare.

- Nu, bineinleles ci nu, dar asta mi-a ramas in mi


ci

In r ,u, lrt lrrrie sal luzirn imecliat ce aterizeaza acesta. ^rrr r, lrrt)[)lcm:i. NIi simt minunat. Nu [1-am simtit mai

ht,,

rrrr

rorlllt:-t
rrr

in

viata nea, surise bitrina doamni,

lflt,lrr,lrr

',,

ocltiilui.

uur unt, trcbuie si fili mai atenta, sa nu va mai extaziali,

Da. .. Ntceva? Ce ti-a mai venit in minte?

intrebi

l+*

I rlr |'rrlrrr rrr;ri calma, o sfatui el.

nou, cu o voce calda, ca qi cum i-ar fi r'orbit unui copil.


Leona

\lrrrr,r lrrr lr,or) trimisese o magina la aeroporl, pentru ei si,


thr;,'1 , r .,,,1t'rrrl ir

ii spuse

gi Kon

adiugi dupi o pauza:

saluti;i.i ajuti

sa

puna valaele in portbagaj,

- Ce-ai citit despre Nausica qi Odysseus?


Leona

llrtt lrlr rt | 't ('/('t)t''filc.


l;,,,1 ,,, ur( ,ll';t cu totii in magina gi porniri.

il privi frri

sa

inleleagl

- Ce vrei si spui?

I ,tl,l ,rlrrn\('r'll l)e $oseaua principali, Leona

i;i

privi

cu

-/-

110

IIRI'I'AINICE
st' rriciodati

111

ingrijorare, bunica, dar aceasta nu pirea deloc Dimpotrivi, era exrem de animati, ceea ce o frcu pe si-gi spuni cd atit Kon
dreptate:

dupl ce-i salvase

via1a, dar o ficuse acum,

Iu ,r('(';rstli excursie oferitl bunicii ei. lhrrt rrutnrci lui Kon, o vili albl cu arcade, se afla la capid
nk'l strijuite de o mulqime de flori multicolore. lhutrrrrur Wyndham

cit ;i doctorul avuseseri era mult mai bine si li se permiti ;i oamenilor


gi Kon, d

vArsti sL triiasci o viali normali.


Pe

;i

fiica ei, Eugenia, alergari. imediat

utmi, ma;ina coti pe o stradl mai ingustl

,rt h rr

pi Kon

ficu prezentarile.

stitea lingi sofer, se intoarse spre cele doul


anun.tindu-le:

lfirrrn i;i rlli<lu seama imediat cit de mAndru era Kon in trl in care o prezentl mamei sale gi inima ii tresiri de

mele.

Peste

un minut sau doui, vom ajunge la

casa

'
lh

Arlt'r':irul eracd nu a\usese niciodati prilejul sa arate

tttrrlt sc mindrea cu ea, pentru

ci nu iegiseri impreuna

Leona se uiti cu aten[ie in jur. Satul pirea destul de frumos, iar casele, a;ezate la

, lr,lnir irtunci. Fuseseri invitali, desigur, dar Kon gasise

ntr rl;rtri o scuzi pentru a nu le da curs.

unui deal inalt, erau foarte ingrijite.

Iunt('nr lirarte fericite sI va cunoa$tem pe amAndoui,


rlrr,lrrrnl Wyndham, dind mina cu bitrina doamna
;r slrutind-o apoi pe Leona pe ambii obraji.

Dupi citeva momente, Kon ii ceru qoferului si Apoi coborirl cu totii, pentru aadmkapanorama.

- ffi, e incredibil de frumos, spuse doamna Mortimer


Leona qi sot-ul ei schimbari imediat priviri surizitoare,

l'1, t';rrc semina foarte mult

*Jd rrr sprrtcle

cu Kon, agteptase ei, imbralfindu-gi fratele, dupi care


cildurl

Leona iqi imbriqigi bunica, dupa care se uiti iar spre De data asta, cu o expresie de gratitudine,
Era pentru prima oaril

t'rt rtr,irr:t cu bunica Leonei. Uitindu-se apoi cu

ptu,rspctci sale cumnate, Eugenia o sarutl scurt, pe

ci blrbatul putu ziri pe fata


Leona, spuse el, stri

t*uitr h'll, t' tirnpul sI intrim in casi acum, spuse Kon,


urr;r rlc umeri,

un astfel de sentiment.

braq.

Egti o

f*ifoarte ciudati,

in timp ce aceasta il privi

cu

intr-adevir, foarte ciudati.

llrrrrtlo, t'c-ar fi sI mergi direct in camera care !i-a fost


spusese asta pentru

Leona se gflndi arunci

cI-i

cI

ll rJ lt' otlihnesti,

putin?

111

ANN JOSEPII
,

1t5
rr( r( ' prr il rlcttti. Daczi asta e clorinttt ta. . !,rlrrrrrrr .,t (,rrrc e dulapr,rl pe carc-l potfblosi cu? intrebti
rr
.

- Nu, clar e aclevirat. - Si casele slrnt asa dc intercsantc.


cle

Crcrl cli e un slrf

tot ccca

cc: Am

cunoscut plini acum.


ca, cr.r rcspitrtia

:,,r
I

- \brn nrerge

miine si-[ r,'ederu, spusc cl, surazintl.

r.,lu s(' urrrcl la el cind sitre dulapurilc intinse ,,1r..,,r, lrrr rlrnsllt'c ttsli.
lt' \l(
|

de-a

Putem

si rnergcrl pe jos? intrcbli

irrtrctritatr-t,

in tinrp ce e[ o plinse rlc niljlcic.

l1rrr,

.rtUrrt

i il l.oi folosi pe accsttr, spLlsc ca,


.

Da, clac:i rrci, dar astrt inseamnl

so lasam pe
astrr

!.

rr

r,lr ,,r sl)l'r Lrnul clintrc rlulalturilc aflatc foarte

acasli, arl;iug:i Kon, analizinrl-o cu atcntic.

Ah, ai clreptatc, arn uitat o clip;i rlc

Vom m

masina, atunci, replicli Leona continLrilld sa pfr\tasca


rlcprrrtare.

,i,, ,l( il r{r.il, ;t in inciipere ,.t.unlrl,r r:Lr ea? sc intrebi Leona. Nu sc mai .r {, , rrr, rotlllllr in viata ci astfcl. Nu mai cra rlcloc

,, . !.
,
t,
i

,,, i',url,r r:rrc-i refuzasc ajutorul cincl o gisise pe

Barbatul nu mai spLlsc nimic si intra in camerr

, ,I
,,

rr.r(,U

((^1t

care accel)tase

sI se rnarite cu cl,

cle

- Ah, hainclc mcle , sl.rusc Lcorra fiiri si"l prirtasllir, imc ce intri si ca in incipere. Ii mai bine sa lc las aici, nu-i
\/re au sli spur-r. ^ . Dacir lc l'oi lisa in canrcra ccalalti, scn,it<

.,,,llll

lr r,rr

rt' irrtlrigostit:i, acurn.


st

0 ferneic cArc a\rca

,,rrrl r r s,r i inrltirtiiseasci sentimentclc. Cum


r,rr

ar putea brinui c;i...

!
,,,

ruI

rrtrt cl-I 0

clinsl iubestc, ntt-i putea ar;ita

- Da, e rlai bine sa le lasi aici. rri rlreptate, r"rispurnsc c


Lln

.i.

toll rlestul

cle rcce. uitinclu-se pe de:tsupra ei, ganclitt

- 8... c o situatie stranic, ntr? surise ea, putin incurc - Da, clestul de stranie, risltunse cl l:rconic.
-\kri
rlcspachcta, aclrl.r1, clacl n-ainimic inrpotrira, sc ca brusc subiectul.

l, , r l)r rrrrrillrtca n-o lisa si faca ea printul pas. Nri . . :, ,,rrt.r rrt( lotltrta Ia niirfdfie, in asenrctrea ntistfi. r l, ' r r .r, I t ( l;rcc bunica, sl)Llse ea iniecliat ce tenninli
.,

l,rr, l, rrrtlttlltll.
t,,,rr,,,1.rt,r, rsi tllidu seamaclitdc slabaerainfatalui

Urmi o tlcere lung:i. dupa care Kon spusc fotrte


tirnp cc se asez;i pe unul dintre fotolii.

i , , r r, , ,lrr t..r t'\itct ceea ce dorea. . , , ri ,, ,l rt r t'\ :r/ o intfcba el, pfivind<r cu atctrtic. \,,, t,,r., ,lo:rr ci tna duc sii vid cc face ltttnica.
1

116 Poate vrea sd-i despach etez vahzele.

ANN

EPH

I'I.ANT]RI TAINICE

tt7
a$

Eo

cisltorie de conveniengi, bunico, cum

putea sa md.

-Julia

e cu ea,

aqacilin mod sigur a ajutat-o.

rrrrnport altfel,

in

acestcaa?

Mi duc oricum pi'nil la ea. Ne vedem la ceri,

- $i crezi ci o astfel de cisitorie poate dura ani gi ani?


hrlrcbi doamna Mortimer, cu un oftat adinc.

Leona, dar rimase locului, privinduJ cu atentie.

- Bine.
Leona rlmase in continuare locului,
si inchise usa incet in urma ei.

l.cona

nu spuse nimic, dar gindul la o

asemenea

dupi

care se in

Srspectivi ii didu un fior in tot corpul. Nu.., Nu ;tiu, raspunse Leona intr-un ttniu, evitAnd

Doamna Mortimer era la fereastri

cind intri

Leona

prlvirile bunicii ei, care o scruta cu ochii ei cercetltori.

incdpere, admirind entuziasmati priveliqtea. Hainel


fuseseri intr-adevi.r despachetate qi agezate cu griji in d

* Pe de altd,parte, * Ah, ce vorbe

cred

ci

sogul

tiu

ar fi mai mulqumit daci

Stt rrri-aimai acorda atitaatengie gi ai sta mai

mult cu el.

Eqti

sigurl ci nu esti obositi, bunico? Nu vrei si stai o

ciudate, bunico... Ai vreun motiv special

in pat? intrebi Leona, grijulie ca de obicei.

*,nri spui asta? intrebd"Leona, suspicioasl.

- Nu, mi simt atit de fericiti, rispunse bdtrdna


N-ar fi picat si-mi petrec timpul in pat, cind sunt atdtde

N-am niciun motiv special, draga mea, rlspunse

bitrina

ezitare, continuind

sI priveasci pe fereastri, dar e

lucruri noi pe care sunt curioasl si le vid?


Leona surise cu afectiune.

tliu ;i mi se pare normal s[ gindeasci a;a.

unul dintre cei mai

llunico, dar nu e sopl meu cu adevdrat... Nu inleleg de

-Ai

fost intotdeauna un copil atitt de bun. Ce zici de

Irr,ri;ti

atit pe aceasd problemi, cAnd cunogti


.

adevdrata

Nu-i asa

cI

e qi el nemaipomenit? E

mai generosi oameni pe care i-am

intilnit in viala mea.

llc in care ne aflim. (,onvenien1i, neconvenienfi.


rlrrirnina Mortimer. Ai avut o

. e sotul tiu, rispunse

O umbri uqoari acoperi brusc expresia Leonei.

nunti foute frumoasi, de;i

De ce-ai pus aceasti intrebare, bunico? in


Pentru ci in fiecare zivild

tr citclru restrtns... Cu excep[ia propriei mele nun,ti, a

susprqoasa.

fl.|

rruri frumos moment din viata mea.

cit

de multe lucruri face

Al tlorit din tot sufletul

si mI

cisltoresc cu Kon,

noi, iar tu

rlmii tot timpul

extrem de rece.

t, lrtrnico? intrebi Leona, analiaindfala bunicii sale cu

118

PI,ANURI TAINICE

ttg

o expresie plini de interes,

lnll)ortant in strilucirile acelea albastre.


asta?

-Eatiltde riu cilandorit


incet, frecindu-gi miinile.

- Sper din tot sufletul cd nu fl-l vei face dusman pe sotul


lrlrr,

- $tiu ca te-ti temut pentru viitorul nostru, replicl


- Nu pentru viitod
al meu m-am temut, dtaga.mea, ci

tlrmi o

altd.pauzd",

dupi

care

baffinacontinui:
Leona...

- Am observat ci e un om bun... E... minunat,


;l.qri

tiu. Am vrut si te vld fericitl... Vreau... si te vid

l)oamna Mortimer se agezi incet pe scaunul de litngd, ea


cuprinse capul in palme.
- Dar,

inainte de a muri.

Nu mI pirisi, bunico, qopti Leona, in timp

ce

continui ea, nu trebuie si fii nu qtiu cit de intuitiv

grele incepurl si i se scurgl pe obraji. Nu vreau sI

mi

fi.li dai seama de partea diavoleascl adormiti in


tillrrrlqte-te la originile
tt'.I rruri riu in Kon.
l,cona

el.,,

niciodatl.

lui... Mlndriata"va

trezi in timp tot

Oh, biatz mea copill, rispunse baaina,

faga... Cu mine, mindria ta dispare cu totul... Ce

i;i simli dintr-o dati,buzele


si gtie ci

uscate, aqa cd,le umezi

dacilaifi aga;i cu ceilal.ti, Numai...

htllrrctiv.

-Dr?
Doamna Mortimer se

I
sale,

l{ur posibil ca bunica ei

ea, Leona, simfise

deiape

uitl adincin ochii nepoatei

rlrriir-i piele, aceasti. . .,,parte diavoleascl" L catactefltlui

lui

erau acum mai mult albagtri decit vezi qi care, in plus,

plini de bunltate in acel moment.

-tlfl,r, . . Kon e gi el foar"te mindru, spuse Leona, intr-un


t,

- igi aminteqti cI fi-am spus de-atdtea ori ci e i


cind mindria
se

f(i

tatez:d, cu raceald, si. , . uneori. . . $i-a pierdut firea,

transformi in uogant!?

ffll1ia cu mine.,.

Da, imi amintesc.

ll

t'irrtlat, intr-adevlr, iqi spuse ea, cum mindria ei nu se

* Ji-am mai spus cdaqa igi faci foarte mulli dugmani.


-Da.
UrmI o ticere lungi, in care doamna Mortimer iqi privirile in ochii Leonei, ca gi cum ar

' rriciodati simlitl in relalia cu bunica

sa.

illit, fi ciutat ceva

continud, ea

sI reflecteze, pentru ci nici ea nu


mindiaeiar

se

rrlrrsc

niciodrta iltfel decit deosebit de cald.

Dacd, ea ar

r('('(' cum era Kon, in mod sigur

fl ribufnit.

120

ANN gi-a iegit din fire cu rine?

- Cum? intrebi bdtrilna, uimitl


ficuse, acum trebuia

Leona regrett imediat ci-i spusese acele lucruri, dar dacd,

si

dea unele explicatii.

spun

$i ai continuat si te compo4i cu elca mai inainte? adi

doamna Mortimer. imi vine sa

rid,

Leona,

Dar... trebuie

ci aayutdreptate, pentru ci niciun birbat n-ar fi su


lui si iasl in fiecare seari si pe el siJ lase acasl, cum

ca sotia

facut tu.

Dar n-am iesit in fiecare seari, bunico, rispunse indignati. Stii foarte bine ci n-am fost niciodati ca alte fete

Capitolul 9

ci

n-am iesit in fiecare seari nici inainte de a fi clsatorita.

Bine, rispunse doamna Monimer incercind

sili pist

calmul. Nu vorbim acum, totusi, de ceea ce ai flcut sau

frcut inainte de cisitorie. O cisitorie schimbi intot multe lucruri, asa ci nu te astepta sa fiu de partea ta si
condamn pe Kon cA s-a purtat
meritat.

fu senit pe una dintre terase, legati de sufrageria I'rrrrr rlxtlii. Leona observa imediat serviciul chinezesc de o
r rlrt,rt('cxceptionali, ca si

( t';riul

tacimurile vechi, de argint.

urit cu tine. Ai a\,.ut ceea

Vorbe;te-mi despre povestea voastri, Leona, spuse ,l,,murir Vflyndham. Kon e atit de putin comunicativ, incAt
rr ,rrrr

Kon ti-a spus ce s-a intAmplat intre noi, dupi ce n

lrutut sa aflu multe lucruri de la el, adaugaea zimbind cu

,ll,lrrr.:r
N

ceftat?

Nu. Nu,

in mod

sigur n-a vrut


dacd,

si mi amestece

rr rrrcIpea

nicio indoiala ca mama lui Kon se bucura foarte

rlrrlr

problemele voastre, Totusi,

fi ficut-o, nu ti-as fi ti partea) nu uita asta, Leona. Leona o privi uimiti. Nici
ar
era cu totul cucerita de Kon.

pAni atunci bunica ei nu-i vorbise pe un astfel de ton. Ca si

bitrinadoamni

rlt'cisitoria fiului ei. | ,rrrr intAlnit pentru prima oarl pe Kon pe mare, intr-o ili,.rl,r(' r rr o fuftuni puternica. Am fost in pericol atunci. . . qi ,l rrr .r s;rlvat, spuse ea privinduJ pe Kon, care efa aogajat
trrrr

llst Lttie cu sora lui.

-4/
Desi auzise

ANN

III^NURI TNNICE

123

in mod sigur explicaga


si.

ei, birbatul nu
,r

De ce nu? rlspunse tdndra, fin?nd. Sunt siguri

ci

Leona

nimic. Leona ii observi insi privirea fugari pe care i-o


asa
cd.

inteles exact ce am vrut

si spun.

se

hotiri

spunl tot adevirul.

- Bineinleles, Eugenia dragd,, rispunse Leona cu cilduri,


lr('ntru ca atAt ea cdt gi mama lui Kon ii inUaseri deja in suflet. l)oamna Wyndham mai ales, care ayea in intregime singe
llrl'('(lsc,

a;a

Ma tem

ci nu m-am purtat prea cuviincios cu el

ci m-a numit ,, Domnigoara Independenqi", ceea ce rlnit foarte mult in mAndria mea. - Te-a rlnit? intrebl doamna Wyndham si toati lu incepu sI ridi. Kon abordi o expresie ca gi cum ar fi vrut sa spuna ci
mai amintea de acest fapt.

ii ficu o impresie cu totul

aparte. Feminini,

in mod

rr rr lt'nt deosebit de cultivati , era, chiar si la acea

vtrsti, extrem

rk' :tlractivi.

l\'lutindu-;i privirile spre sopl ei, Leona observi ci acesta

Dar nu era ceva care si te supere, dtaga mea, conti

u' rrita la ea cu foarte mult interes. Instinctiv, qtiu ci-i citise girrtltrrile si inlelese imediat motivul pentru care finuse s-o
nrlrrli trcolo.
l)orise s-o cunoascd, neapirat pe mama

doamna Ifyndham.

A spus-o doar aqa... Uneori, Kon

comporti cu multi superioritate, dar n-are un suflet rlu, plcat si nu inlelegi asta. Totqi, totul e bine cAnd se te

lui si si descopere

cu bine. Spune mai departe, surise cu cilduri,


!(Iyndham. Acest lucru era

rllrlln' ce gen de frumusele ii vorbise el. O frumusete care llrrr',r nuri mult de spirit decit de aspectul fizic gi din care nu
llrrt',r o anume formi de umilinqi extrem de feminini, care
htllrg,;,:ca

insi extrem de dificil pentru

ea, dat

firi

niciun fel de indoiall farmecul femeilor din

faptul ci nu stia cit anume din toate cele cite se intim

It',t
()

zrrni.
rrtlrrsese aici pentru a.i da o lecfle. pentru a se imbiba de

ii fuseserl relatute inainte. Cum Leona intinie sa raspunda, Eugenia


discutie, privind cind spre Kon, cind spre tenira

htttrrrst'tca caracterului mamei sale gi de energia pozitiva pe

t*t'

r ('r rum

a aceasta permanent.

-Ah,
meu.

eu cred

ci

ai avut mare noroc si-l intAlnesti pe

lr,lrrrhrrile acestea, insi, o infuriari peste misurl. Dorise,

)*lar,
Oh, Eugenia, replici el, imediat. Nu se ficea si spui

s;r lie

o copie a mamei lui, sau ce? Cum indriznise sI-i


a

'rt' ttxrte aceste lucruri, pentru

face,

pe

ea, soqia

lui,

t24
sI se simti umilitl si neinsemnati?

At''{N

EPH

I'I,ANURI TAINICE

r25
ca cei doi soli sI-si petreacd acea zi

;rceasti

hotirire pentru ci

inci una din tacticile lui, pentru a o mindria de care diduse dovadi pini atunci? Minia ii inro;i obrajii, iar dinfli i se strinseri insti Oclrii ei deveniri dintr-o datl extrem de verzi, a$a cum
Fusese

rirrguri.

Se pare

perspectiva de a face aceasti

cllitorie doar in

lonrpania mea
p;rr<lcsiul.

nu te incinta prea mult, spuse Kon in

rrromentul in care Leona se duse in camera lui pentru a-qi lua

intimpla ori de cite ori


Kon
toate aceste gAnduri.
Leona

se infuria.

i;i ingusti la rf,ndul lui ochii, ca gi cum i-ar fi


i;i cobori
pleoapele.

I)c fapt, sentimentele ei erau extrem de confuze. Pe de o


lr,u'lc era foarte bucuroasi sa

poatl petrece o zi doar cu el, dar


ca o adusese aici

in mod sigur,

ceea ce-i trec

1rl rlc

alti

parte eru

inci extrem de supirati

prin minte sofului ei atunci, era departe de a fi foarte lini

rlrr;rl pentru a-i da rltk'r'it almamei lui.

o leclie, aritAndu-i comportamentul total

Nu inleleg de ce-ai spus asta, comenta ea, privindu-l lung,

Nu esti sinceri, Leona, raspunse el, deschizind unul


rllrrtn'scrtarele dulapului;i lutnd de acolo o batistl, pe care o
trhr rrr l;uzunarul jachetei.

Pentru ca Leona qi Kon

Mortimer se hotlri plinuiserl initial.


La

si

si aibi o zi numai a lor, nu-i insoteasci in turul pe


tltnltr

Nu sunt sinceri?
[:1,rci egti gata,

putem pleca, spuse el, aritAndu-qi togi

inceput vorbiseri sI mearga cu totii in ma;ina

I'r'slt' cAteva minute, se aflafi. astfel in drum spre sat, unde

Wyndham, dar in dimineata zilei cu pricina, mama lui Kon

puflni
qi

febrd, rar Eugenia decise

ci

va

rimine cu
se

ea.

tlulr,r lx'ntru cnteva minute la unul dintre maguine, iar lslrr,r r:LunpIri de acolo o po$etl brodatd, in genul celei

ultimul moment, bunica Leonei declari ci

gindise mai

liltttr
hlttt,

l;r sora

lui Kon. Era un cadou pentru Rosemary,

ci

va

rimine

acasil, pentru a nu se obosi prea mult. seama imediat

Alxrr plecari
rrr,rlt',

la Corfu, unde, intr-una din

cafenelele

Leona isi

didu insi

cabdtrinadoamni

blurd cu pofti tsintsibira.

l'l,rNURI TAINICE

15

Bunico!...strigi Leona insplirnAntati,

in tirnp ce

:rncorat

lacrimile incepuri si-i curgi ;iroaie pe obraji. Problemele cu locuinta, viitorul ei sumbru, nimic nu mai a'ea importanqi in fala durerii pe care o simti la gi,dul ci va pierde fiinta care o crescuse.

lingl Harwich, unde

bunica ei cumparase o vili;oara,

n) care obignuiau sa stea

din cAnd in cAnd, pe perioada verii.

Ah, dar daci nu te simti bine, bunico, nu-i deloc inlelept acolo. Nu m-am inscris in nicio cursi care are

\r rlergem pini

- $tiu ce simti, draga mea, spuse batra^na cu vocea ei modulati atat de frumos gi de cald. E mai bine insl si stii
adevirul. Astfel, ceea ce va ufma nu-ti va pfovoca un soc atit de mare.

in perioada

asta.

Vom merge totusi, hotiri venerabila doamna. N-avem


cd.

rriciun mcltiv sa stam acasa. Vremea e superbi, asa lrrofitam

vreau si

cit mai mult de acest

fapt.

Leona, insd, continui


fusese atat de activi si de

si

Arsaclar, Leona,

bltrAna doamni si Bertha, servitoarea care le

pli,i

plinga, indureratd. Bunica ei de viati, intotdeau,a. Nu putea

n)sotea pretutindeni, plecari spre Harwich


r

cu

masina,

orrrlusl de tinira domnisoari, ca de obicei.


Sc ficuse deja seari

crede ca o va pierde in curAnd. Nu, nu putea

fi

cind ajunsera in mica vila, astfel ci,


si prepare cina.

adevarut, isi spuse ea, plingAncl si rnai tare.

Pdna asfrzi, bunica

ii piruse

firi

rrrrcdiat ce se facuri comode, Bertha incepu

vArsti, dar acum.

Totu;i, se gindi ea, oamenii pot si triiasci inci multi ani, cu ajutorul medicamentelor. Da, dar nu pefsoane care au

Dupi ce mlncarl, batrina se duse la culcare, iar Leona se


rlt'r'ise sa iasi totusi putin rrr;rrgini rubateau

implinit deja opaeci si opt de ani, ii spuse o alti voce, Trei siptimini mai tirziu, batrina doamni o anunti,
zirnbind cu cilduri:

pini

in larg. Apa era linistiti, iar de pe la ea rAsetele tinerilor afla1i pe alte

r,rlrturi. ancorate la mal.

l.eona era
t

navigatoare inraita,

cu o serie intreagi

de

oncursuri la activ, pe care le cfutigase cu brio, spre invidia

asta?

Vom pleca la casa noastri devaru, in weekencl. Ce zici cle

Nu participi la nicio cursI, pe vremea asta atat d,e

rnrrltor birbati, cu exceptia acelui misterios domn Wyndham,


(

,u'c o felicitase ca

un adevarat sportiv. accentul strain, desi

frumoasd?

Batrdnadoamni ii diruise nepoatei sale un mic iaht, cu doi ani in urmi, cAnd aceasta implinise douizeci cle ani. Era

isi aminti vocea lui frumoasi ;i

l,;rrlxrtul vorbea o englezi perfecti. Ce ciudat, isi spuse ea,

cit

,lt'binc i se impregnase in memorie timbrul acelei voci qi

28

ANN JOSEPT{SON

\\IIITI

1'AINICE

)n

- NLr poli sri Ie irnbraci, incii, Sunt udc. Dc ce nu te-luri atlus


aici inrecliat cc te-am vizut pc n'lrlrc, nu-lttclcg. Acunt n-ai fi lbst

ll,l,llll;ll):t.
t

slilltirnriini, sopti Leona... IlLrnica tnet... Cc


ca?

s-a

in starca asta, aclliugi clpuninrlu-i o ntlirvi pe ftunte 'l-flnira sc simti atlit dc binc in acel ntotucttt, incit plinti
,

,,
si
r

r,rnl)llt crr
t
cr rloi

intlelti tinlira, uitlnrlu-se sltrc proprietlurrl

rlrrrlrri. irr rnoil sigtrr stiiclc ce n-l venit sli rni t,aclli.

grija in lcgiitura cu buuic;t ei se clirninLra viziltil,


Apoi, clintr-o clat',t, simti cunt cadc tlin ttittt in uitare
.

lrarblti schinr[r;uii o ltrivirc scntnifictrtir':i. clupa carc


Ilr-t,cc
ca

l, ,r toI

ul sltLtsc iucct:

llrriiclt drrntitalc... rlornnisolri


1,rt,rl rrr rlrrrrirrcata astlr. Din

a fost

rlLrsli la

ltolitia s:-r ajung,;i r r ',llurr;r t;l estiirr si1],urantli, cineva i-ll sltus clt nn ialtt nuntit ui',r(,r,r ;r lirst rlistrus rlc Iurtunll, :rzi-ntxrl"rtc. (ilinclul c-al

llicatc, intrilttc

,,rrr |,l

l)to\()Cilt ltLrnicii rlurnitltlc ul] iltilc tle crlrtl.

(,ind

Lconrt rlcscltisc

ocliii din nou, lfuigl ta se afl;t rtn

I )r,rrrr)ul

\\rvntlhltm isi il)toarsc privirile sprc fitta intinsl

1te

llilbat in r'lrstli, cu plir:ul cirunt.


Domnul \\/r'urlhrtnt ert si cl in inciperc. irtsl co,a tttai
clcpartc:

l, rr , ,tr(. sc trllli, rlirrtr-o dat;i:


l'ir

rrrit';l lnt.il", .

l ,r,

runiit' inceltrrri sli

sc rostogulclrsc;i pc itbraji

cu

-Am

chcnrat doctorul, iispr:sc cl, z,lmbindu-i cu bllnde1c.

,,1,r,'t(illll('... Ilrnr( :r nrur, repctli ea, cll clurcrc. $i.


rr

r\i fost din nou inconsticntli.

c in 1:crricol? reusi

Ar trebui sI fii intcrnatri, splrsc ckrctolul, clar, pe clc alta

,,rr.r ..,r rrqtrinte il'rtf-ult

tirziu.

parte. ar [i

mti lrine sri rtu tc nristi tlin

1tat.

I l, i
,
,,

l,ru

lt'

ltolnar.,li, clar
cloctorul.

e in afara ol'icanri pcricol,


intrcbli clt, uitllnclu-se
sl)l'e

i}ir:llatLrl sc irltolu'sc rtpoi sltre tlotunttl \\tn<lltant, tlar


Lcona nu reusi sir clesluscasca ceJ intr:clt;r
uispnr-rsu[:

, r r, l,rl.r, r';lsltuttse

in

schimlt, auzi

l).r
,r ,r

int' i-;r (llit

trcea veste'i

rl \\

r r rr

Illrrn

Ai fost la politie fbartc cle tlimineati. trccsta, p0litia nLl s-tr rlliscat prca
a dus vcstea

- Sigur cii poatc. Va tr:cbui insli sri trinritcti o inlirniierit. - Da, binciutcles. Vrt trebrti, ittsit, s,i stca aici mli bine cle

Irilr l);l(;rtt'. r'tisllrrnsc


, i,,
,

l,

( r r('\;r r;rrr ti-tt recLtnoscllt iahtul

in glrt,

OSEPHSO

t'I \Nt I{I'I'AINICE


t,u,, ( ,r :ri rcfltrzat, prinia clata, ajutorul lui.

43

extraordinar de bine. Dar..

. suntenl,

totusi stt',iini. Iar

afaceri nu exista sentimente. Ne-a permis cu toate acestea

t rt'tl cli omul


|

acesta ti-a

intlat pe sub piele, bunico, in

locuim aici multi ani peste preveclerilc contractului, ceea ce


fost o ctovacla de rnare generozitate din partea lui.

',

r r{ ,,r(

l;r in care te-a vizitat la spital.

Nrr, rlraga mea, clar


<

nu pot uita ca ti-a salvat r.'iata.

Ne-ar mai fi lisat

incl mult

5i bine, raspunse LeonA,

rlu tlt-ar fi-ntAlnit si daca nu i-as fi i,orbit clespre casa asta i


termenii in care i-am vorbit. Cc proasta am mai putut si fiul
ce te-a Licut sii-i r,orbesti asa? Abia l-ai cunoscut.

-Dar

- Pentru ci am fost intotcleauna


care locuiesc... Am vrut sn-i arat
Dumnezeule!.
.

etet cle mAndra

cle

ci nu sunt o oarecafe.

. Dac-as fi stiut cu cine r,orbesc..

Dar. , . mr ti-ai cllt searna ca poarta un nume grecesc'/

Nu, nu facuse legatura. N-ar Ii fiicut niciodata nici cea

sirnpll legiiturl intre Alclale Hall li domnulW1,n,15nn . Totusi. Leona, bitbatul acesta ti-a salvat viata, cum

putut sal la;i si inteleaga cri nu-l simpatizezei? Mi-a spus chi

el ca a obsenat ci-1i e extrem cle antipatic. Nu crezi


trebuit sa te porticu mai multa consideratie?

ci

ar

oari.

M-a plictisit din momentul

in care [-am intAlnit pri

Te-a tacut szi sirnli cumv:t

L-am

urit tot
.
.

ci esti prea mindri, iubito? timpul. Mi-a spus... ,,Domniq


asta.

Independenti".

Nu crecl cI aveai de ce sal conclamni pentru

56

- Domnul Vyndham are o solulie, care ar fi exrem


convenabili atit pentru mine cit gi pentru tine, Leona:

si,.. si te casatoresti

cu

el.,.

Capitolul 5

S,l m.i clsitoresc... cu el? ingiimi Leona, ,rrlttrlrt-i sli creadi, dupi care ramase cu privirea alintiti

rt lr;lrhltului puternic qi atAt de stipAn pe el, intins


lfiilrrrtrtlrtl irr lotoliul de lflngi
ea,

n! lnrt plrt foafie riu, domni;oarI Bryan, spuse el, rupind


r'

fft,rt riu('s('ir$ternuse inue ei, Mi tem ci n-a fost cea mai tlk rl rtrcrc in ciszitorie, dat fiind faptul ci bunica

ll.l

rrrrbit pentru prima dati de aceasti intenlie

-. Ah, r't'Hrt't, rispunse bltrdna doamni, m-a luat gura pe

..

Nrt llr
r

t' rrinric... Cum spuneam,

domnigoard Bryan,

elt're n-lrre nimic romantic, pentru

ci e doar o

'r r \r til l \lNl(.11


tau

71 SpUSe ea.
.

la

sta desigur acolo, sotia lui.

li

,,rr rlr,,r lil'(ll si cU, iSi

Sotia lui? E insurat?

intlebi Leona, neputandu-si


,i

,l ,,lrtl o nt'ltjtttOrata..
lrr
r, r I

curiozitatea.
Crecl

nr()nr('nt, sc auzi o bitaie scurtain u;ii

;i Bertha, care

ci da. Se spune ca e foarte bine frcut. Daca totusi la insura cu mine? Cum
ar fi sa

n,
I
I

r',.r

lor rlt'Zcce ani, cleschiSe incet

U$a:

e casatorit gi se

mI vezi sti

r,'ilIil\o;r|lt Leona... Bunica dumnearroastra... e...


'ln.r\.ri rrrtrcbl Leona inrosinclu-se cle spaiml, in timp
rrr lrrq:t

in casa pe care o aclori? Ai muri de invidie, nu-i a;a? $i cle


asta nu ti-ar mai flne

.,lrr ir
It,

si-mi furi logodnicul.


cte

in momentul urmitor, Leona se ridica griibiti din


Se duse

la masi, o

, ,,1,,,1 r

sclrile.

Ur-rde e?

pc ospataril.i gi, dupi ce-i puse in pahni citiva banuti,


cafenea.

ln.rrlr.nir't'ic.
llrrrrrr r ,, r

rl;urri Lcona, intrincl in inczipcre:t ltxclasa.


r-l

apoi direct in parcare ;i

intri in masina eleganti,

lr,,rrrrrr,r

\lollintef zlicea 1te cAr]apea, cu capul lasat pe


intrcbli ea, ingrozitor de speriati.

care fusese de asemenea fclarte mindra, intotdeau


'l'remura. Pentru prima dati in viata ei, mlindria de care diid

l,

rrrrtr r,rrr/

dovadi lnereu) fuscse aproape spulberata.


Aproape.

ll, rrlr,r rrrr';r rltrt medicamentele, tlar clurerea continua.

inci nu cu totul,

isi spuse ea, ridicAndu-li

bi

,,,r,, l,r rr.r lrro.rstli ncbuna, aclaugi ea. cite$te. .. ziarul...

Era inca Leona Bryan, de Ia Ardale Hall.

Cind ajunse acasa, inca mai tremura.


ipi parci masina in garaj si urci in camera ei, unde clesc larg fereastra, pentru a privi gridina si nuferii de pe lac,

r\.t irrrnalul cizut lingi pat, dar nu reugi sa i1111 1 1111,r11 pt' llrginile lui, din cauziL lacrimilor care-i t,,,rrr
,rlr.,r

,,',,,,1tt t,,, llll

inci o luna... Nu... Mai putin de o luna. Ce slujbi isi va putea gisi ;i unde va pleca de acolo?
va supofta bunica ei aceasti drastica schimbare?

\r, r rr rrl r,r roi nrtri...adiugi batrina, $optit. il l, tilri, rrtllitO, tltl... ''1,,,r lrr,,,l zr.rrrrl in mliini, r'azu ci era cleschis la o pagini

Au rnai fost si alte fete in aceasta situatie si s-au d

t ill[| lt,til ( ,rst' si :l1laftnmente,.. r rrl lt.r,t,ltts Zl:tfttlT \,,r rtrrl .rr rrnr o jtttuitate de ori.

84

Ir
Ollservrinrl-o, (.lc;r ii sltuse inrcrli;rt hri I)lurrl:

rl{l l\l\l(.1

ni
s:itc conil-lrlrti ctt ntiltc irt ltsttlttcttca htll?

,,r

rr ur,lr,rzrrit

\'rci si rlansinri

,,1r,1,1

Dlvid insll sc aproltit-,ck'l.corra si o inritti ltr rl;rns. r\c rLjrlu s;i sc rirlir:c, rllrr ltriiirilc i st, oprir:i inlellrritc
intrtrca in
s;rl:r

tlc lltl:

.. sol)ti clr, nevcnirr<ltr-i str-si cri:;rrllj oc'hilor. Irurios din calc-aftui. lxirbtrtul sc apnrltie rle
Kolr.
S-e

'i , ,lr, l,t' irtt;itttpltitor, sLll-)t sotllIt1il.l. r r ,,rrrl rnt u rlo;rr tle folnr;t. 'li-rtnt slttts tlirtairttc ctl ttti ,,, l,r ,l,r,r n)('.t stilliltli. \Itltll torhi ltcltsil, l)elltfll cat ,, ,, Irrlr(,lnt rtistt lLtcrttri.
|'

, r ,1rr

r,

,r

lri lrr:;t1t;itAt, rr'tsltttttsc el crt rlicealli.

spttrr rcgin< l.

,, ,r,r , lrr,,r

intinrplat cci lr crr burriclr rncli intrclli Ltona irnr (,urn li ilt<lr;lzrrit s;r-lli calt'i t:rrvtirrlrrl/ suicrir cl.'l'i

rll tirrt. eslt cli 1'loti sli rentlllti llt lccst ttttr. r rr rrrr rll rrrint:l/inclr Irtt, tlltr tl:tci tci ctttttitttttt sli te
rrl,

r ,r

I rtr.tlUnql,site

tcttti.

intclzis sli plccirle lrcasa IIlri, ntisc;i-ti lirrtrlul rlc-liii I)crsrilnele allatc irr jtrnrl krr ii ltrivit':i cu uirnir.r si l.co irrltxrrse ctrlttrl sltrc (,lelr, clrrr: ritlcl, c\tt(.llt rlc:rrr.nrzltlj.
-- [)cci, ln]t lrvLlt rllt,1'rfltc, conrerrtli

l, r,r,,l .,,i rrr;r blrtii',\i rtirrtt c;lllttniclt lttcll loctliestc cLl

, ,,
rr

1, ,trrl

lr

l)LtfC, ilslt Cli l)Ot grisi ttn loc ttntlc rttt ltc
.

(.lcl

ctr i,rxtc scliztrtti

r ,rirrr rr \rr ititlt. Lttrtl:t .


il(
I
rr

Stiu lixrrtc binr cunt i;rtll. Ntt ttllti

- I.t:orurl stl'igli Korr, riz;inrl ctr tinlirr nLr sc ur.ncstc dir.r


['ri intrrliat t'c ti-aln sltLrsl

\.1\l;1.

r.rrrt'sli I rr'\'rtstlti/ r'cl)ctli e lt. irrfirr


!

Ilraliztlnrl cu tlacti nu sc slll)r.lrrea. Kon;rr fl unrilit-o nrrrlt. [.cona isr rirliili hirltia si st, intL't,ptli sltrc iesirc.
Irncclilrt cc se vt'iztrri atlu'i. Kon o ltrinsc

I I r,, rrrlc rtr lr:glitttrlt ctt rnine i,, r,Irrrr ,l,rr rrr.t rnai sltttse nitnic. ttstlcl irtcit rtsttrl
| ,, I l, r, rr',( t,t ltt l:it:Cft'"

tlr rnina

si ti

rplt'

nr;lsirrlt Itti lrtro;trrl.

,
l,

rrl,
l,r r,

1, ,,r)lt

il

1rr"it'i

cu coe(llt ochirtlLti.

\iasiru t'l pollte sti rlntinli ;lici. \'oi tl.rnritt: rlupi cti ml
ct.:

, ,, l, rrl, rl rr o rt rl,lscsc ltina tttttnci la tltcere.

[)trpi
r\1'roi.

sr lrstz;rr;i l)e s('llult(,. nit.iturrrl rlintrc ci nrr s

rr

rl, .

Ir,lt \(' ;ltt()ilfsc rl cliltli

sl)fe

c1t:

rrintic. rlrrltli ylcnrc.

rrcrlarltrrtind si sc :rlttinti. Leonlr izhrrcni

, r r,, ,| ,r rI l,,,ll lil(;l tu rtill) \t-('i

'l'c r0g sli tttt ttiti cli ntt srtllt ,rr l,rr'rrl. l,r ona.
,

98

ANhi

I r ! ,l lrl l\lNl(

l,

99

suporta si-l auclir rorbind rlesprc alte fenrei?'


i,',cercase

lrr, r
lrlrlr

lrrrrrrr.r

nlrtt at sti cttrn yorbesti cu tninc, ar fi


SlrLr

so fac:i s:i sc simtli mica si ncinsernnatli pc ia

inc.rcase s-o faca sli sc simtli mica si neinsenrnat;i in


b;rl. . . Acum, o cornl)arlrsc cu femcilc pc carc lc cturosc

lr ,
,

1,

r1r rrrit'

esti ptttin gelttas:i pe llrictcni:r lllca ctl

,1',, I r'.r..,, I :ll)luzll.t.

(ilccia. din acclcasi nrotivc.


Seara. la

,r

rr

lr

lo.rsii, rlar nu inteleg cunt ai

pllttlt

s-o cucefesti

cini, l.cona isi privisotul cu aclniratie.

Se iml;nicasc intr-un costur)r alb, inraculat, care-i


clcsclscbit cle bine"

, lr, l,rr, (:t e... CCt'a.. intt'ef'Oi. I ,, r 1 rrrr( noi/ (.c nclruniiiti lnai tfec acum prin cltp?
\ rr r
si

,,rrr,l ,r vorltit cle Grecia, aiintrerultt-o brusc.

Nu trebuie s:i ne schinrblnr ncapirat pcntnl


.,

i11 rrrrl,.r ,lo;rr rlcspre faptul


I r, , r, r

ci

cloctclrul consicleri cii

comenti ckxunna Moftimer. Suntern intrc noi. Dar eu


(,onsicler, totusi,

,l\l.t t;tllttttfiC.
Ytli llleCa.
asta, (leocamdati.

lllcLl am prins acest obicei in mumentul in care arn i,enit

, ,,{,

rilil ( llt)u

ci

e interesant si nc inrbr;icant

seara...Nu-i asa, Koni' Iremeilc tin s'i aratc l)ine chiar


optzeci si opt cle ani. Mai tirziu, cAnd rimaseni singuri, Leona il intreb;i:

tr, rr r {.r \()nl ltlcca faritine? ' ,, r , r rrrr rruri vurbitn dcspre
I,,

,1, rr.u t,llrir.l, Kon era trfari, cu ntlul siu cal, pe L,,,,1, rr.t,,( (lr'l;t tttt Scotiitn.

Cum i1i par

fali de fcmeile rlin Grecia?

\1, rr r ,1, lrrrrrrosl


,,1 rrrrl

cxclama Lcona vazinclu-l.

Ah, mai ai mult

pini

sa

le ajungi.

lrr lo.ult' pllicttt surprins cle cntlziasrnul sotici


rl
,r

Leona simti ca explcldeaz:i dc ftlrie. Niciun birbat


spuscse, niciodata.
r,T

eo fiaza ji.qnitoare cu prit,ire [a pu

,,,u

r,

ul )t ;tlt'ge fCa tffea.

(lc atractic.

r,r,r ,rtr

1,

, ,l,ll'tr'-lrr li interesat,
,,r r,ru

claci n-a; fi aprobat?

Dlrc;i

lc sunt inferioarir, dc ce nu tc-ai clislit

LL,ttl,t

grecoaica?

r,,,, 1'l

r\h, mandria, din nou.... Cum o sa scot eu

' r l,
r,

sinuurdeciziiatitdeimpoftante,darsunt

rl,r.lrr l)rrtcttt sa calirim impreuna, cle acuni

tine?. . ..

'r,

r, ( l ,( t lt' rttiitrc climincala, spuse el, dupl carc isi

-f
ANN
Fl,trtrr rril 'IAINICE

1L3

- Air, in niciun caz, rispunse doamna Mortimer, c


sprinten alituri de mama lui Kon,

rdrr,rllr r se aprinserd., ca si cum ar

fi cuprins-o febra dintr-o

rht,t

Interiorul casei era de o eleganqi desivflrgiti, degi in stil total diferit de cel de la Ardale Hall. Leona isi didu t
seama ca posesia

( ,rrrrt'r;r rezervati pentru ea qi Kon era deosebit de


tf *f lr r.rs;r, t'u o

rnobili eleganti, tapisatd in alb. Carpeta era de

sopl ei era un om bogat inci inainte de a i proprietllilor din Anglia. cI


e mai bine sI

rtsr,ulrrr';r ulb:i,
t

iar draperiile de la ferestrele largi erau

de

ldu'tr r',t l ili;rcului.

vi relaxali cu to{ii pufin spuse doamna Wyndham bitind u;or din palme, pentru chema pe una dintre seryitoare. Am ficut cum mi-ai Kon, qi am pregatit pentru tine;i Leona camera cea mai
Ah, cred

Ilrrrr,r privi cu interes in jur, comparAnd totul cu casa in

tlft ur':r us('ria. pril'lnt si lrici.


Irhr,lr',r z;rrnbi

Desi nu era in acela.;i stil, bunul-gust domnea

din partea de sud.

- Multumesc, mamI, spuse el gi se intoarse amuzat


Leona. Bagajele noastre au fost duse deja acolo?

in

Da,le-a dus Davos, Camera doamnei Mortimer e

incintati, uitAndu-se apoi spre usa inalti ;i fuu,t,t r.rn' tl:idea spre terasa spatioasi, plinl de flori. hH rrrrrrl ,hrr colturi, Leona observi imediat ovaziinalti, plini f$ ttwrtl,rliri llbi.
Alr.
r

lirngdavoastri. Are doui paturi, a;acaleona poate sI d


aceeaqi cameri

t'trmeri driguqi, exclami Leona

;i

ce terasl

cu bunica ei daci dore;te,

aqa c

}lmn,,

r,rrc l)ot si ies putin si atlmir priveligtea?

lilnlrrrlr'lt's, spuse el, deschizAndu-i usa.


l+,rrrr,r

precnat in scrisoare. Doamna Mortimer o urmi pe seruitoare, iar Kon se de Leona,

tmi pt' tcrasi, iar Kon o urma atit de aproape, incAt

dupi

rtrrrlt lr:rrlti:r in

pir.
SOtie, atasd.

care urcarl incet scara interioari.

Va

fi dificil si dorm in fiecare seari cu bunica,

I r, hrr rrrirrttnat, Spuse ea,.. Sunt mislini, pe dealurile


Itttt

ll r,t t;irxira

mama ta si-;i dea seama de asta.

de ineditul zonei in care

Poli aranjapatul in fiecare diminea$ in a;a fel incAt


Da, aga voi face, rispunse Leona

observe servitoarele ca ai dormit acolo.

! lht r,r rrr lolli (irecia, rise el.


E

flri

si-l

il trrr r,irrrt niciodata o mare cu o culoare mai frumoasi ll ,r rrr,rr sllus cineva asta?

126
E doar bere de ghirnbir, spuse Leona

ANN

PTANURI TAINICE

t27

surprinsl,

lmpuls de afectivitate, il prinse de mnni.

se a$teptase la cu totul altceva, dupl numele inscris


eticheti.

dupl o scurti ezitue, i;i retrase mina,llsAnd-o pe a ei sa-icadilpe lingi corp.


Kon insi,

Da, enfluii au adus-o aici impreunl

cu

Obrajii Leonei se inrogiri brusc.


Apoi, iqi spuse
cd.

rispunse el zimbind.
Ochii ti rlmaseri insl la fel de reci qi Leona se gAndi i

era

primul lui semn de rcfiu, ceea ce nu

mca ntmlc.

ci ar fi timpul si-i spunl ci


Curnnd, insl,

gtie de ce a adus-o in Grecia.

- Sfinta Theodora a fost sofia impdratului Theophilis, ii


preotul, la pugin timp dupl intrarea lor
i si vedeli moaqtele, intr-adevir?
l.cona incuviinqi uqor din cap.

uiti de acest gind, pentru ci

atmosfera

in

catedrald.

mult prea frumoasi. De acolo se indreptarl spre marginea oragului, unde


una dintre strizile cele mai inguste pe care le vizuse
viaga ei, se

Eqti siguri? Nu e prea

pllcut

sd.veziaceste lucruri, ii spuse

inllp un castel de o eleganli

deosebiti.

apropiindu-qi gura de urechea ei.

-Acesta este unul dintre cele mai irnpresionante castel tip venefian. Doamnele puteau privi de la balcon duel

,l*ona scuturI din nou din cap;i preotul ii conduse spre o mare de sticll, pe care o deschise cu griji. !cona,&p didu

prinlilor, pe ctmpul din apropiere.


Leona privi cu interes dldirea veche, dar gtndul

un pas inapoi, la

vederea trupului

ii

dar preotul se apleci qi siruti mflna innegritl, ca de

apoi imediat, la modul in care ar putea si-i spuni lui


credea, in

legiturl cu venirea ei aici.


qi

ule mare, iqi spuse Leona, inmlrmuritl,


gestul preotului. N-aq putea face asta niciodati.

Pierdu insi gi acest prilej, pentru cI dupi asta


duse

si vadi"unadintre catedralele din apropiere

'l'rcbuie

si sirutali mina sfintei, spuse preotul,

interesd daca puteau intra iniuntru.

spre cei doi vizitatori.


se

-Vrei si ne rugim la moagtele


Agadar, mintea

sfintei Theodora? in

didu din nou inapoi.

birbalilor nu era permanent la sex, igi

$el moment, o femeie din apropiere, pe care Leona o


ntid deweme ingenuncheatl pentru rugiciune ceva mai

ea privindu-l cu coada ochiului,

dupl care, impinsi'

t28
cleparte, se apropie si siruta greu de descris in cuvinte.

ANNJOSEPHSON

I'I.,\NURI TNNICE

129

mina mumificati, cu o

evlavie
.rr

- Cred ci poporul grec e foarte nair,, spuse Leona, dar isi


o1)eri repede gura cu
1

mina. N-ar fi trebuit

sa spun asta,

nu-i

Preotul intinse mina si femeia isi deschise po$eta, cle unde


scoase o monedi, pe care i-o inmina surlzind. Preotul insi

,rr,t

- Pentru mine nu e nicio problemn, rise Kon. Eu nt-am


r

continui si tini mina intinsa. Femeia mai scoase o monedl, care scoase un clinchct usor, atingencltt-se cle cealalti. I'otu;i,
preotul continua
szi

orrsidefrt intotdeauna mai mult englez, decit grec. 'ltrtusi,


spune mamei acest lucru, rise el cu poftzi.

rrrr r

astepte,

Nu, nici nu m:i gindesc sit-i spun cel? ce stiu ca nu i-ar

Cit trebuie

sa-i clea? intreba Leona uitinclu-se

lung spre

I,rr

r' ltlicc[e.

Kon. E clezgustitor, acliuga ea.

Femeia

ii

hon continui s-o tinli de mAnli si Lcona isi drtri ca acelc

mai puse

moneda

in palmi. dupa care se

, lr1r1 si1

nrt se nrai sfirsertsca niciodatd.

indeparti.

(rrvintele pe care ',


rrrr;r

ile

spusese bunica

ei cle atltea ori ii

Pentru biserica, explicii preotul, uitindu-se cind

Kon, clind spre Leona, clupa care vAd moneclele in buzunar,

rlintr-o data, obsesii,, in minte: ,,E atit rle bine si ai pe r rrlr \.1 lllefeU apf0ape."

Urmitoarea bisericl pe care o vizitara fu SfAntul Spiriclon, patronul insulei.


1,

h.rr ii propuse apoi si meargi imprcuna sa ia prinzul la rl.rlr ' rilizabeth.


\t urn e trn cazinou, acolo si un restaurant foarte frumos. Ir

Dar de data asta, cincl unuldintre preoti se apropie de ei

[e spuse ca erau invitati sa sarute picioarele


sfAntului, Kon igi lua sotia de mAna si o trase afari.

moas

,nir
r';r

SC asteptase clesigur

la cei,a special, dar

cincl
De

rtun\,
I

:rcok), fu uimita cle alnesteculde stiluri al

clidirii.

De ce fac astaiE oribil, spuse Leona.


E un obicei destul de barbar, tecunosc.

tctoriall la cel bizantin, \'enetian si renascentist.

Ce metodl sd faci banil.

. Lrploatincl
uflni.

r,,nrlrrr,rliit nu
ramirsitele u
rrr
1'1,11 111

ise p:iru deklc fericitli Leonei, care se uitli

srrrl;rinsi in jurul ei.

persoane moafte cu sute cle ani in

Problema e ca nimeni nu stie daci accste mumii

It.r tt' inteleg, spuse Kon rAzlind, obsen'linclu-i expresia. l-tr ',, rrrt;ir)t1tli cind constnlctorii au rnulti bani, clar fbarte

autenticc, replica birbatul.

.-7
I'I.ANURI TAINICE

13r

Mi surprinde tot mai mult

aceastd

insuli, replici

A fost o zi extraordinara, Kon, spuse Leona surizind.

- Tonul tiu mi face sa cred ci tu ai dirlma fericiti,


acestea.

l\lrrltumesc.

lllrbatul o privi cu o mirare sinceri.


l,cona simfi cum i se inrosesc obrajii.

Nu inleleg cum a putut fi aprobati aceasti


ea,

replicl
Abia

continuind si cerceteze din priviri clidirea.

I)in nou isi aduse aminte


,,rrrrrltumesc", pentru faptul

ci nu spusese

niciodati un

intrarl iniuntru, ci Leona i;i expriml din nou s

ci o salvase.

si nemultumirea:

Cerule!. . . $i toti ace$ti heruvimi odio;i, care im

pefefii!. . ,.
A-steaptl strvezi fresca lui Ahile.
.
,

Dupi

asta, urcara pe terasa restaurantului, unde,

in
carc

Leona se declari

mulpmiti, uitindu-se la panorama


ea. Pacat

intindea inaintea lor.

Ce

gridini frumoase! exclama

ci sunt im

\',rt';r.ti se sfrr;i mult mai repede decit ar fi vrut Leona. l irrs:i Kon o anunti ci mama si sora rui vor veni in Anglia 'Irrl ()riciun, ntlu toatl lumea surAse fericitd. l[
Alriir agrept

cu toate acele statui oribile.


Da, se pare caimpiriteasa El:zabetha fost o femeie

si vid

casa

lui Kon, spuse doamna Wyndham.

ll.r
Ihl

ciudati.

Arrglia... Am stat foarte mulli ani acolo, dar am locuit in u, t r':ii mi-e rugine s-o spun, trebuie sI recunosc faprul ci
h

- Cred ctera nebuna, replica Leona. Ce s-a intimplat - A fost asasinata. Pe urml, kaizerul a preluat clidi
facut-o resedinfa lui de varl.

|trrr

rst

niciodati in nord.

- Ah, nu-mi imaginez ci o persoani normali ar


locuiasca intr-un loc ca acesta.
Se frcuse deja

l);rr in nord e mai frumos, replici Leona, care nu )6'1, r,'r,' rriciodati de ce striinii care veneau in Anglia nu-si |rr',,,, s,r v.di nordul, in special in Derbyshire e extraordinar

ll,',,,,rs, r'ru-i aqa, Kon?

intuneric, cind Kon opri in faga casei

l! r'.t,r zilubi

amtJzat de entuziasmul ei, dar rispunse doar

lui.

Itttr ,r,lt'r,ir, era o tatd.foar-te frumoasi.

132 Erau doar de

ANN

PTANURI TAINICE

r33
qi-i spuse la revedere.

doui zile din nou acasi, cflnd Kon o anu

Leona

iizimbi

ci

va pleca la Essex.

Kon deschise gura si spuni ceva, dar o inchise imediat la


krc,

- Intenlionez si'mi vind iahtul qi mi voi intilni cu


cumplritor miercuri.

dupi care porni.

Leona rimase locului, uitindu.se cum se indeplrta gi


lntrebAndu-se daci

-Vrei si vinzi iahtul? intrebl ea uimiti. - Da... Acum n-am timp si mai navighez qi, in plus,
iarna. Anul viitor voi cumpira unul mult mai mare.

sopl ei o privea prin oglindi.

iiva face cu mdna?


Nu-i

ficu niciun semn,.,

- Ah, da, ar fi foarte frumos, spuse ea, cu ochii scli


Avem vila aceea a bunicii la Essex, aqa

$i nici ea...
Ar fi trebuit sd plec cu el, isi spuse Leona cu tristele. Acum, Alria

ci nu e nevoie

dormim pe iaht, adauga ea, Bunica va fi foarte fericiti si

insi, era preatdniu. Ma;ina dispiru din vizorul

ei.

aibi allturi.

intrati in casi, Leona vilzu pe fereastra sufrageriei o

- Nu, rispunse Kon, uitindu-i-se-n ochi... Bunica


mai fi cu noi anul viitor.

*tncic care se apropiade casa lor.


tlltindu-se cu mai multl atenfie, observi ca eraRosemary.
h voi putea da acum cadoul, se gAndi Leona.

inziuaurmitoare, dupi prinz, Kon pleci. il conduse p?rndla masini;i, deqi ;i-ar fi dorit mult si meargd, cu el, nu indrizni sl-i spuni. Ar fi vrut
Leona

- Ah, Rcnemary, spuse doamna Mortimer,


l,t'ona
ll,f ;l?

in momentul in

ii dldu

vestea. N,ai vizut-o de foarte mult timp,

si-i fi spus ca dorqte sl-i flni companie, dar n-o facu. Totu;i, se gindi ea, in mod sigur n-ar fi putut
pariseasci bunica, acum

,. Nrr, r,{spunse aceasta,frtd,sil-i spuni nimic despre o vazuse ultima dati si in care Kon o umilise
nt;ri ie;ise niciunde dupd. acea seari, pentru

seara

cI i-a rimas atAt de pugin

at?n de

trIit.
Ai SnjI de tine, Kon, spuse ea cind acesta se porneascl. Te vei intoarce miine searl?

cI nu

slr se mai intAlneasci nici


to(ttl ei.

in ruptul capului cu

Kon incuviinli., dar nu porni imediat, privind-o ca Ei

Irlt't':rre asistaserl laaceascenl. Acum, nu mai vroia si

fi asteptat ceva.

L-

134 Kon le anuntase de curtnd cilva.dao petrecer foarte


gi

PtANUru TAIMCE mama ta.

135

Irona

se entuziasmd,de

rceastiperspectivl. Ia fel

;i

kona puse un scaun lingi foc qi-Ei inviti prietena si


a$eze.

se

ei.

- Eu mi duc in camera mea, siml odihnesc pu$n,


Sper

- Ce s-a intimplat,
Da,

Rosemary? E

in legiturl cu David?

ci nu te deranjeazi.

incuviinlihta. misuli
gi,

kona aruncl din nou o privire pe fereastri.


tocmai intra pe poarti.

Leona suni apoi din clopolelul de pe

cind una

dlntre seryitoare deschise uga, kona comandi ceaiul.

- Nu te simli bine, bunico? - Mi simt bine, dar puSn obositi. O orl in pat mI va
pe picioare

Am fost o nebuni

si

ml-ndrlgostesc de el, dar ne

atilt de bine, pdni in momentul in care a


Clea. M-am

intilnito

gindit...
te-a incurafat

kona

ipi privi bunica, exffem de ingrijorati. Pas,ii bltr

Dar

eI...

in weun fel?

doamne nu mai eraurtfutde sprinteni caaltidati^. E doar pufin obositi, se

Nu chiar, dar ne simfeam foarte bine impreuni. Avem

atit

imbirbnd kona, refuzind

multe lucruri in comun, spuse fata, dupitcare, dintr-o dati,

gindeascl laaltcsra.
Rosemary urca deja

scirile gi Leona se duse si-i

ii atinse ugor umerii, cu compasiune.

ufa.

Cit de fericitl sunt si te vid! exclami


ieqit si
ea, dar

Nu mai pot si ies niciieri, adiugiiRosemary, Hrd,vlagd.. merg, dau de David gi de Clea.

privirea prietenei ei se opri brusc. S-a intimplat ceva r{u?

ticu, amintindu;gi cum Drvid o ignorase complet pe

-Am
ideea

mi plimb pugin prin

sat,

dupl

care mi

in

seara

in care fusese ea la bal, indreptindu-gi toati


atit de mult la el, cind

si trec pe [a tine.

asupra ei.

Leona o

inviti in sufrageria micl, unde, apropii

Dar, Rosemtr!, de ce te gindegti clar

de gemineu, Rosemary spuse Lptoape goptit:

ci e tipul ciruia-i

place

si schimbe mereu faa cu

Sunt aga de nefericiti, Leona... Am simtrit

tntilnegte?
asta

vorbesc cu cineva. Sunt lucruri pe care nu le pofl di

pentru ci$-aficut gi 1ie curte, insearuuil

136 Leona incuviinta.

ANN.IOSEPHSON

I'I.NURI TAINICE

r37

- Da, dar eu nu voi merge.


Daci vom merge irnpreuni si vei constatacatoati,atentia
lrri se

O si-ti

gisqti

pe cineva potrivit pentru tine, Rosemary.

Probabil Rosemary auzise de povestea ei cu Kon, din seara

muti brusc spre mine, te vei convinge


el?

ca nu trebuie sa

in care

se

vizusera ultima dati, i5i spuse Leona, uitAndu-se cu

It' rwd gAndegti la

atentie la expresia fetei prietenei sale.

Vrei si mergi labal,

dupI.. , dupi ror ce U s-a intAmplatl


aceea odioasa,

David nu e prea sigur de sentimentele

lui

niciodatl,

- Ah, deci ai auzit.. . Am fost sigurl cd fiinp


r,u'r' c Clea, nu va piercle

continua Leona.

prilejul sI por,rsteasci mai departe

- Ah, Clea e asa de atractiva.


-Dar

r',| 1g s-2 intAniplat,

si tu esti atractivd, raspunse Leona.

In plus, tu ai si u

Atunci,.. mergi la bal diseari? intreb;i Rosemary dupa o

caracter foarte frumos, ceea ce e

mult mai impomant

ptv;i.
I)a, daca afa te voi putea convinge ca nu trebuie sa.ti mai
l,,

frumusetea fizici. Cel pufin, aqa vad eu lucrurile.

- Asa crezi ru, dar birbatii se uita doar la fiumusetea

rt'rlc

David,

Acel gen de birbaqi nu merita sii le acozi nicio aten

[)lrr... sotul tziu?


lrl c plecat de aclusi pAna miine. E la Essex, cu ueburi.

rispunse Leona, gindindu-se


cineva care
fizice.

cit de rnult igi clorise ea


calititi ale ei, nu doar
pe

si

aprecieze qi alte

Si.., nu vaafla?
Nu

vid de la cine.

David e o persoana extrem de interesanti. iti dai

,Ur, bine. O
I t,rr

si fiu foarle fericiti si vid cllm o paraseste

I I

de asta abia

dupi ceJ cunosti mai bine.


Oricum, sunt sigura ca daci

rrl pe Clea, imecliat ce te va vedca pe tine.

- Da, mi-ai mai spus asta. - Da, ;tiu, dar e adevarat.


Leona igi

Surt convinsa de asta, dar pc mine mI intcreseazii cloar


i,l
1r r l,ri

tl
I

tu seama ce fel cle om e acest Davicl si ca nu meriti

sa

veni tu labal, David o va lisa pe Clea imecliat.

didu seama imediat unde batea prietena ei ql


obicei la data
asta?

r, rr,r ll'tintenfi pentru el. \trrr ci nu mi ctezi, clar Davkl e o persoanl minunatd,

irrtrebi cu un zimbetfugar:

rl,l\(
l)(

li( )selnary cu

convingere,

E bal, discara, ca de

\r nu era de aceea$i pilere, Leona nu mai facu niciun

- "-..*-.ery{

138

ANNJOSEPHSON

I'IANURI TAINICE

r39

comentariu.

Cum Leona ii promise imediat, David ii spuse ci fusese ceva acea seari,

Totusi,
petrecerea

in

la

bad

hotelului unde avea loc


cu Rosemary, stAnd de

It'.r;at

de piminturile lor, o afacere in care era implicat si tatil

;i unde intrase impreuni

(,lcei. Astfel, fusese nevoit

si incerce

s-o influent eze peClea

si

vorbi cu el, Leona isi schimbi radical parerea despre el. Astfel,
fu de acord cu prietena sa, ci David era o persoana extrem de
agreabila, imediat ce se obisnuia cu cineva.

rrrtcrvini pe

lingi tatil ei. A trebuit si fac asta, pentru a-mi ajuta tatil.

Oricum,

rrrrcdiat ce problema era rczolvati,,


a

cleanu mai juca niciun rol

in momentul in care prietena ei se ridicl pentru

vorbi

rrr viata mea.

nfte cunoscuti, Leona profiti de acest prilej

pi-l intrebi:

Dar mai esti Nu.

inci totusi cu Clea.

- i1i place Rosemary?


Da, foarte mult, raspunse birbatul, uitAndu-se in di

Rosemary crede

ci da, de

asta n-a mai luat legitura cu

fetei, care tocmai se intAlnise cu una dintre verisoarele ei.

trnt'. Mi'n spus

ci nu rezisti sa te vadi cu clea tot timpul,


i
i

Din cite gtiu, ati fost o vreme impreuni.


Da, rlspunse el scurt,
V-a1i certat?

fiind ci Rosemary n-af ayeanimic de r rlrit'ctrt. Nu in acest caz,incare David dorea ca lucrurile clintre
'
tr
r

r,rsl)unse Leona, convinsi

\;i se clarifice.

Nu, deloc.

Ah, atunci de asta n-am mai intilnit-o. Am vrut si-i


l.lirrrez, dar se pare canu are telefon. fu vrea atit d,emult rclatia noastri. Sper

- Nu te supira, te rog, ca te-am intrebat toate acestea,


Rosemary mi-e tare dragi si, normal, as vrea sa

si

;tiu cum

rr lrr;rnr

ci mi

poate iertr.

lucrurile intre voi, acum. Daca te deranieaza, poti rispunzi.


David incepu apoi si-i spuna ca arusese Rosemary, dar

si

i\r trebui si fii convins de


Arn stiut

asta.

ginduri

serioase

ci esti o fatd.grozavi, Leona, inci din prima clipi ilr (,il'(' te-am intilnit. Am sperat ci te voi putea cunoaste mai
lrlrr. si

in

viaqa

lui intervenise apoi ceva nea$teptat


spusese

uamgatasi nu mai vorbesc deloc cu clea. Nu stiu

daca

lucrurile luaseri astfel o alttr cale.


David

,rl r rlrst.lV2t.

ii ceru apoi ca ceea ce ii

si rimAni

confidentinal.

ci nu prtr',r s:i nu aprecieze fapful ca, desi David fusese atras de

l);r, am observat, rispunse Leona zimbind, pentru

140

ANN IOSEPHSON

PLANURI TAINICE

t4t
indici

fizicul ei ca mai toli birbaqii pe care-i intdlnise pdni atunci,


dorise totusi si-i cunoasci si sufletul. Leona nu se gAndise niciodati
fusese la dans

Leona nu-i rispunse si se asezala masa pe care le-o

tinira chelnerili,

ci sotul ei va putea afla

- Deci, a$a, spuse Kon, agezindu-se pe scaunul din fala ei.


NI-ai

in lipsa lui. Cu toate acestea, aflase.

tridat imediat ce m.am intors cu spatele, Foarte bine,


intrari in casi, Kon igi varsi asupra

La doar o zi de la intoarcerea lui din Essex, Kon isi expri

\/om discuta acasi, spuse el furios.

in mod surprinzitor dorinla de a o insoti la cumpardturi


Bakewell.

Si, intr-adevir, de cum

ci toati furia retinuta ptni atunci, de la aflarca vegtii care l-a


rrrlxirat atit de mult.

Trebuie sa cumpar gi eu ceva de la farmacie, spuse el.

plus, vreau si-mi caut ni;te cimigi.

rl;urs

Dar nici micar nu m.ai lisat si.1i spun de ce am fost la

Astfel, plecaserl impreuni, iar doamna Mortimer


acasa,

in lipsa ta, spuse ea, pdnile sughigrile de phns.

- Nu e nevoie. $tiu. Mindria ta odioasi a fost de vind., ca


si conduci
altcinera, spuse Leona
rrrtotdeauna. Nu.i
aga?

Ce plicut e

cdteva minute de la urcarea

in masini.

l.cona nu rispunse.

- Totu;i, bunica ta s-a bucurat, desigur, ca ;tii si cond - Ah, da, bineinteles. - Ce zici si ne oprim gi si bem o cafea? - Minunat, rlspunse Leona, firi si-i treacd, prin cap ci
putea

r'l

Am intrebat... nu.i

asa?

l.cona se

didu un

pas inapoi, dar el o trase

din nou lingi

l,eona simli

ci

se

sufoci de furie. Ceea ce nu-i putea ierta,

intilni cu Clea la acea ori,

acolo,

Leona! se auzi ea strigati, imediat ce

ospltirila ii

lr,r lirptul ca o oprise in momentul in care dorise si-i explice rh't't'sc dusese la bal.
Voi scoate eu mAndria asta din tine,
r r r lt

la una din mesele de lAngl fereastra. Ce surprizi! Te-ai si

ricni el, scuturind-o

bine la dans, martea trecuta? Din picate, eu n-am reugit


merg, dar am auzitcd.tu ai fost, spuse ea, uitdndu-se lung

xltil puterea,

l.t'r rna

nu mai simtise o asemenea frici niciod

attin viala

ei,

Kon, Cred ci soqului


la bal singurl.

tlu nu-i place si danseze, daci ru

\r' li vrut s.o strige pe bunica sa, dar stia rhr'grllrtc lui Kon,

ci i-ar fi dat

742
kona
se

ANN

PTANTIRI TNNICE

143
aga?

indrepti spre camera ei ;i, in mod surprinz[tc

prea mAndrl pentru aface primul pas, nu-i


i

birbarul nu-i mai spuse

nimic.

Leona simli

ci i se inrogesc obrajii,

Dar n-a fost mindrie! Na fost mindrie! qopti ea obsesi


imediat ce se vizu in camera ei. Daci m-ar fi lisat sI vorbes

Kon nu

mea?

mi iubeqte... Atunci, de ce i-ag xda dragostea rlspunse Leona, dupi care, simlind, dintr-o dati
6a
sufrageriei, se intoarse brusc spre el.

N fiviz:stce-a fost. Kon nu mI va iubi niciodatl, iqi spuse ea apoi.Dacd, iubit-o cit de cdt, n-ar fi putut s-o bruscheze, cum a ficut-o.
Cu bunica ei era intotdeauna

prezen[Asogului ei in

De cAt timp era acolo? se intrebi ea, pllind. Apoi, se ridicl


gi ieqi

din sufragerie.

afectuos...

E atit de plicut si ai atenlia unui blrbat, ii aceasta intr-o searl. Ai obsenat cum mi-a pus una di pernele de pe c"napea.la spate, ieri-searfl? Sau... cind m
adus un pahar cu

limonadl?
intrebd doamna Morti

.l

Leona incuviin{ase, absenti. $i ea ficuse toate aceste

inainte, darbiltimdoamnl pirea sI nu-gi mai aminteascii

- Cum vi mai merge impreuni?


zimbind.

- Ce vrei si, spui, bunico? - PIi, gtii ci vreau sI te vid fericiti, inainte de a. . - Sunt fericiti, bunico: - Nu, nu egti atitt de fericitl cum ai putea fl.
-Nu sunt oarbil,

Urmi o pavdscurtl, dupi care birtrfrrnaadilugd:

Nu inteleg ce.

Leona. .

,(

-Badt. iryelegi

foarte bine. Egti indrigostitl de el,

PTANURI TNNICE

145

intrebi ea, furioasi.

- Pentru cI m-am gindit la voi... [a tine gi la bunica ta.


(lisitoria pfueasafie cel mai mare ajutor pentru voi, in situa{ia irr care era1i. li-am spus oricum ci nu voi fi fericit cu o ciisitorie de convenienli., ix acum imi parc de-a dreptul
lntolerabili, in ceea ce ne privegte.
Leona igi intoarse privirile spre fereastri, uitindu-se lung

tprc dealurile impldurite.

Capitolul 10

Atunci, mi-ai spus ci vei fi totu$i mulpmit.

Kon

ticu o vreme, dupi

care spuse cu

hotirire:
tu seama

- M-am inselat. Nu sunt mulqumit. E cea mai nefireascl


Trecuse o

slptlmAni de la ceartalor, cind Kon o chemfl dupi ce acesta


se intoarse de la

lrgilturl care poate exista si, cu timpul,


tttr rlreptate.
Kon o privi apoi lung

i1i vei da gi

ci

Leona in sufragerie,

ei calare.

in ochi qi addugtr:

Trebuie si vorbim, Leona, spuse el cu riceald,

- Ne vom glsi fiecare dintre noi pe altcineva. Ptni atunci,

Instinctiv, tinfuagtiu cI va trebui sI asculte ceva

trrr li dejadivo4ali,

asa

ci vom fi liberi si urmim alt drum.

neplicut,
tnainte ca sotul ei si inceapi si vorbeasci, Leona il ochi mari qi speriatri:

pune aceasticasipe numele tau, plus ferma qi tot ce e aici.

- Nu, rispunse ea aproape neauzit, pentru cI gura i se


iii pieptul ii fu
A1rri,

stribltut de o durere frrdmaryini.

- M.,.mi

pirlseqti?

cuprinsl de un atac de mAndrie, Leona ii rispunse ca

Da, E o decizie pe care am luat'o

dupl ce m'am

firrriine acolo doar atatatimp citvamaitrli bunica ei, dupa


t,;t lllcca.

foarte bine, Acest tip de cisitorie caceape care o avem poate fi fericiti.

astea mai di

Vonr vorbi despre asta atunci,

replici

el. Eu voi pleca de

Dar... de ce nu te'ai gindit la toate

ln rhi r'.1itul

siptimdnii.

146

ANN

PTANURI TAINICE

147

- La sf.. sfirqitul siptiminii?


trezi din el gi totul va fi altfel.

repeta ea.

Urma o tlcere lungi, timp in care umerii lui se adunaru


incet. A;adar, ii plsa ce va simli bunica ei, dacd,le va pirisi..
.

Nu, nu putea fi adevarat... Era un co$mar doar..'Se


Totugi. . , Birbatul din fap ei era foame real. Nu putea

Cuvintele
lUllUZat.

lui o surprinseri, insi, ca gi zimbetul

ugor

din aceasti situagie decAt intr-un singur mod'.. MAndria ei fi insi foarte afectattr, dacd'vaface ceea ce'i trecuse acum gind.

Va fi bine. Nu-1i face probleme pentru ea. Am vorbit deja

t'u ea qi a fost de acord. Mi-a spus cI inlelege suferea


solu1ie.

ci

aceasta e unica

Nu,.. Kon nu va sti niciodati cit de mult


pricina deciziei lui.

Leona

i;i simli inima stripunsi

de o durere cumpliti.

iqi vor gisi pe altcineva? El, sigur' Ea, insl, nu mai


nevoie de nimeni.
Astfel, dupi ceJ privi o clipi cu disprel, pirasi inciperea
(

- Cum?...
-A
ir a

Nu-i pasi cI vei pleca?

inleles cu exactitate tonrl. $i ea e convinsi ca o legiturd

noastri, mai devreme sau mai timiu trebuie si ia sfAr;it.


Bunica tine foarte mult la tine, Kon. . . Nu-mi vine si cred

capul sus.
Abia in hol igi dadu seama ca nu se gAndise deloc la

r ;r ;r

primit aceasti veste cu calmul cu care mi la;i tu si ingeleg.

ei, Ea va fi distrusl, daci intr'adevir Kon va pleca de la Hall.

Kon

ridici din umeri, cu

nepi.sare: crezi.

intreab-o, dacl nu

mi

Gindindu-se la toate acestea, dupi o clipd de ezitate


intoarse in sufragerie.

r\poi, se intoarse din nou spre fereastri..

Kon alusese dreptate. Bunica ei eru perfect de acord cu


rlt't'izia lui:

Kon era la fereastri, uitindu'se peste gridini.

Cind o auzi,
se-ntoarci?...

se intoarse incet spre ea

si...

Ce fusese

lumina pe fala lui, ca

;i cum s'ar fi a$teptat ca

puternic. Nu ;tiu cum te-ai a;teptat si Ir rlrreze la nesfir;it o cisitorie ca cea" pe care o are cu tine.
lr un
gi

blrbat tinir

l)ar a acceptttaceasti condiqie in momentul in care mi-a

- Bunica, spuse Leona incet, privinduJ cu insistenli.


gindit ce se va intAmpla cu ea?

rllrrt

sri-i

fiu

sogie,

replici Leona, enervatl. Nu-gi onorezi

ltturrrisiunile.

PIIINTIRI TAINICE

t49

- Nu cred cd"n-aficut,
normalitate.

pfinl acum,

ceea ce 1i.a promis.

I;i

imagini apoi ce vor spune prietenii qi cunoscu{ii ei


Era de aqteptat, cu mAndria ei. Ce bi,fuat ar

convinsi insi ci a sperat ca"aceasti,cisitorie si intre in timp

despre acest fapt:

fi

putut

Nu mi-a dat niciodati vreun semn ci ar dori asta.

suporta?

- $i dac-ar fi ficut-o? intrebi doamna Mortimer dupi


pauzd.

A avut intotdeauna succes hbirbaqi, dar un so[... e cu

totul altceva...
.
.

Nu gtiu, bunico. . . Pentru ci el. . . nu mI iubeste.

-Are
Peste

ceea ce a meritat..

- N-ai cum si gtii asa. Vrei si spui... ci intentionezi


respecfl datoriile de sogie?

in mod sigur, Clea se va bucura din toati inima.


alte citeva momente, insi, iqi spuse ci nu trebuia si
fie interesatl de ceea ce spune lumea.

-Am spus... ci nu qtiu. Vrei si spui cd,daci'.. voi avea


soful meu owagilnormali... nu ya mai pleca?...

Apoi, realizi cu surprizit cil intr-adevir de mAndria ei


alesese

se

Da, oract

astz"

e ceea ce gAndesc,

kona, spuse

praful, exactLqL cum ii spusese Kon cI yaavea el gnji

Mortimer, dupi care i;i intoarse brusc fafa, ca qi cum n-ar m

si se-ntAmple.

fi suporat privirile nepoatei

sale.

ln

noaptea dinaintea plecirii lui, Leona alu impresia

ci

toate simlurile nimic, nici

ii

erau atrofiate. Nu putea

si

se

ginderccila

sI pl.#tngisau si sufere. Asta ptnd in momentul in care LlJzi nigte zgomote in


isi impacheta cumva Kon, lucrurile? Inima incepu silibatit

camera ildtrxatil.

'

Peste citeva zile, Kon

o anunli cil va pleca sAm


ci
se va stabili la casa

cu o violen$ ingrozitoare gi o durere de nespus i se install tn

dimineaga de la Ardale Hall gi sudul Angliei.

lui

tot corpul. lqi impachetaintr-adevilr, lucrurile? se intrebl ea din nou,

Leona

trili un

adevilrat calvar

dupl

acest anu

cu disperare.

intrebindu-se cum vafivialtei dupi ce Kon nu va mai fi

Miine, pe vremea asta, camera lui va fi goalit?

150
Zgomonrl urmltor

ANN

PLANTIRX TNNICE

r51

o ficu si

se ridice din pat qi sI

normall? intrebi Leona, dupi care incepu si plingi. Voi hce tot ce vrei. . . Tot ce-mi vei cere, numai nu mI pirlsi. . . T. . .te

apropie de uga comunicantl, pentru aauzimai bine. tgi

cu dosul palmei transpiraqia care i se sffanse pe frunte asculti cu mai multi atentie. Mindria ei displruse astfel cu totul, dar nu mai
importanli. Doar un singur lucru mai conta in aceaclipd... Bitu
agadar incet la

implor... sI nu mI pirlsegti... Nu pot si triiesc


Kon...
Leona iqi acoperi obrazul cu palmele gi continul, mai

firi tine,
firi
si-gi

porti controla

vorbele

upl

Nu se auzi insi niciun rlspuns gi-atunci bltu inci o


mai tare. Kon deschise uqa, surprins.
Ca qi ea, -era

$tiu cI nu mI poli iubi, dar rryeau si fiu sogia ta... cum e normal si fie o sofie...

A$a

- kona, spuse el qi o strinse cu putere la piept, ca pi cum


ar

fi vrut so pistreze acolo pentru totdeauna. Oh, marea mea


,
.

incl imbrlcat in flnua cu care


ce doreqti?

fusese la

dragoste! Ce greu 1i-a fost sl-mi spui toate acestea!.


Vocea lui tremura

degi era deja miezul noptii.

qor

s,i

Leona

i;i ridicl spre el ochii plini

Da,

kona,

intrebl el privind-o cu rIcealI,

de lacrimi:

kona simli ci - Kon...

este la fel de tensionat cum era ea.

- Ai. . . spus. . .cI sunt. . . marea a dragoste?


ron

fri

sI spuni

ceva, dar emolia

puremici fl impiedici.

-Dt,kona?

Arunci se stranseri doar cu putere,

pini cind, in sfArpit, Kon

Eu...Noi... Vreau sI spun...

Bunica...

rlspunse:

cd...drci... dacil...amayeao cisltorie normall... tu nu mai plrisi..,


Blrbanrl ii ridicl bdrbir, for,tind-o sI i se uite in ochi.

-Ti-afosqatit de greu sI treci peste mindritapinilacum, thagostea mea. Da, iubirea mea, m-am indrigostit de tine din primul moment in care te-amvizut.

Yrei

si

n-o mai amesteclm pe bunica in asdel

probleme?
Leona iqi

- Din... primul moment? '- M-am clsltorit cu tine pentru ci te iubesc mai mult decit
orice pe lume, spuse el, zimbindu-i simplu.

frimnnti r$tatimiinile.
cu mine, Kon, dacL . . vom avea o

-Vei.

..

rlmine

cI

MA. . . iubegti? Din

primul moment? Ah, nu cred ci a fost

152

ANN JOSEPHSON

PTANURI TAINICE

153

posibil, pentru ca m-am compulat de-a dreptul oribil,

- Nu pot si te contruic, in acest sens, spuse el, rizind.


Oricum, m-am indrigostit de tine cea reali, nu de cea care
se

o au marea majoritate a fcmcilor din Grecia, in sensul acesta m-am referit la lectia de umilinli pe care trebuie s-o
care

primesti. Tu ai crezut intotdeauna

ci

urnilinta e ceva foarte

vedea la suprafa$. Cred ca mi-am dat seama cu adevirat ce

rusinos si n-ai realizat ca e de fapt o mare virtute, la o femeie,

inimi mare ai in momentul in

care mi-ai vodrit despre bunica

- Da, mi-ai vorbit despre asta si inainte, dar mi.a fost greu
si inteleg, pina acum.
Kon ii prinse atunciobrajiiin palme si incepu s-o sarute cu

ta, pentru prima oara. Eram pe iahtul meu,

iti amintesti?

- Da. .. Eram foarte speriata atunci, perltru ca nu ;tiant de


ce nu ma cautase

pini in acel moment. Da...Ceea ce am vizut atunci in ochii

o pasiunc noui, pe care Leona n-o mai cunoscuse niciodati


inainte.

tii

atit

de

frumosi...
Kon se opri din vorbit, pentru a-i saruta ochii, rAncl pc rAnd, apoi continui:

- Kon, murmuri ea, cind elii lisi buzele, pentru o clipi. - Iubito? - Bunica stia ci tu mi iubesti, cind m-ai cerllt de ne\asti,
ntr-iasa?

- Mi-au aritat ca am gasit-o pe fata mea. - Atunci. . . mamA ta a stiut ca tu te-ai indrigostit
de cum m-ai r,izut...

de mine
(

- Bineinteles, draga mea. I-am spus intr-una clin zilele in


iu'e am vizitat-o la

spital... De

asemenca, i.am explicat

ci tu
o

- Bineinteles.

rrr:i detesti,

dati fiind prima noastri intilnire. CAnd i-am spus

- M-am gindit ca doar i-ai spus mamei tale asa... Si mI


intrebam cum mai poti s-o privesti in ochi, dupa ce-ai mintit-o astfel,..

r;r rruffu

si mi cisitoresc cu tine, am precizat ci ra fi

,,rs;itorie de convenienta la inceput, din cauza sentimentelor

r.rlt'fhti de mine.

Kon nu rispunse

;i

Leona se gindi atunci ca cra un


(

- Oh, Kon, a fost de neiertat modul lipsit de gratirudine in


,il

moment foarte potrivit sal intrebe daca o luase in Grecia doaf pentru a-i da o lectie, vizincl modul de a fi al marnei lui.

(' m-am comportat cu tine, clupi tot ceea ce-ai facut pentru

rurrt'. Mi-e ru;ine, Kon, ca m-am comportat astfel. Ah, uncle a disparut toata acea mindrie a ta, dragostea
rrrr',r1

t<rt

Nu m-am ginclit

sa

fie o lecqie, iubito. . . Am dorit insi tlin


p

sufletul strvezi frumuselea ei interioara. Il cl frumusete

o inuebl el

rizind.

1,54

ANN.IOSEPHSON
S-a

PTANURI TAINICE

155

sfirimat in mii de bucilele, pe care le-am ingropat.

de tine pentru totdeauna.

Kon incepu si
CAt de

ridi
.

foafie tare.

mult il iubea, se gindi Leona qi cit de mindrl va fi

Ochii lui negri o priviri cu tandrefe ;i, mai inainte ca Leona sd-;i dea seama ce se intlmpli, Kon puse stipanire pe buzele
ei si o

de el, intotdcauna..

siruti din nou,

cu arcloare.

si continui, adauga el, dupi ce i-anr spus bunicii tale ca te iubesc gi vreau si te iau de nevastd, ea mi-a sugerat si-ti spunem ci aceasta casi i-a fost dati in folosinli cloar

Si, ca

usor.

Alr, cAti bitaie de cap v-am dat,rise Leona, retragindu-se

- Erai impotriva cisitoriei, in general, iti amintesti? Dar. .


spune-mi iubito, tu in ce moment airealizatca nu poti
mine?

pentru o perioadl de cincizeci de ani.

traifrri

Vrei sa spui. . . ctri-a fost dati pentru toatayiata? Ah, cit de smecheri a fost.. . De fapt, amAndoi ati iucat
dar a fost foarte bine asa.

-Da...

Mi-am dat seama de asta de ceya vreme, dar cred ci m-am

indrigostit de tine de cind te-am vizut la club, i1i aminte;ti?

foarte bine. ,.

- Ah, cit timp am pierdut, iubito, spuse el si o siruti


('tou.

din

-Da,

Leona incepu

si

rAda

;i

se vazu nevoita

si admiti cd era

- Sper ci n-am fost prea antipaticd,,


Nu, mi-am dat seama
cd.

atunci.

extrem de bucuroasi, acum.

aroganta ta e doar un scut. A fost

- $i... atunci...bunica nu e chiar atAt de bolnavl?...

- Nu, nu e atat de grav, de asta am propus s-o luam in


Grecia. E adevdrat ca s-a simtit puqin

o masci foarte urdti, Leona si am fdcut mult efort pentru a o putea inliiura.

slibiti intr-o vreme si asta

- E adevirat, recunoscu

ea.

i-adatideea si-1i spunem ci a alut un atac de cord, ca sI te facii

Apoi, Leona incepu sl-i spuni de ce se dusese la bal si cum

si te gindesti mai serios la cisitoria cu mine.

reu;ise sa-i faca pe Rosemary si pe David


mi-ar putea facc

si fie din

nou

- Ah, nu m-am gAndit niciodata ci bunica


asa ceva.

irnpreunL

-Dar si te vad;i
rrrbito?

de ce nu mi-ai vorbit despre toate astea de la inceput,

Te iubeste foarte mult, Leona. N-a vrut decit

cisi.toritl cu un barbat care sI te iubeasca si care si aibi grijl

Dar cum si-ti spun, daci nu m-ai lisat nici micar si

r56
deschid gura?

ANNJOSEPHSON

PTANURI TAINICE

L57

Ce

driguli

esti. . .Rusinoasi;i naira. Pii. . , nu cred ca am

Oh, iubito, imi pare atat de riu, spuse el gi o saruti pe

intAlnit niciodata pir;rdla tine o femeie pe care s-o doresc atnt


de mult.

obraji, apoi pe buze si pe curbura gAtului. Mi poli ierta?

in loc de raspuns, Leona il siruti cu tandrele pe arntndoi


obrajii, dupi care incuviinli usor din cap.

- Dar ai spus ca ai ar,ut multe femei in Grecia.


-.Aqa am spus'/ rAse el. A fost o minciuni.

- Stii, continua ea, in ziua aceea in care bunica a vrut si


spuni ceva in legituri cu localitatea in care triieste mama ta fi a afirmat ca n-a fost interesatl de asta p?nala un moment dat,

Adevirat?

Nu.., Nici in Grecia si nici aici n-am cunoscut


Dar citeva, tot ai ar.ut. ..
Una, sau doua, da. E;ti geloasi? Pentru cele din trecut, nu.

foarte

multe fete.

cind tu nu $tiu ce i-ai cerut,., Am stiut atunci


e un secret pe cafe eu nu trebuia

ca intre voi doi

si-l aflu, pentru ci tu i-ai facut

semn si nu mai continue fraza.

.. Dar daca,..

- Nu. N-ai qtiut, iubito. Doar ai presupus. .. - Da... Totusi.. . dac-as fi ;tiut ca mi iube;ti. .. - Nu puteam si-1i spun, pentru ci era necesat, mai intii si
te vindec de aroganla ta infiolatoare.

Buzele lui ii acoperirii gura gi se sirutara, iaraqi si iarisi, cu

patimi.

$tii, ti-am bltut

in u;a, pentru ca am crezut cI-$

impachetezi hainele. . . Asta faceai?

- De fapt, intotdeauna am cautat pe cineva care sa vadl


interiorul meu, nu doar fizicul meu... Pe tine nu
intereseaza sexul gi asta..
.

te

- Nu. Am plimbat doar pufln vallzele pe duqumea... - Cum?... N-ai avut de gind si te muti?
Nu. A fost din nou ideea bunicii tale sl-1i spunem ci plec,

- Ce? intrebi el uimit.


ca. . .

pentru ci a descopcrit ca mi iubesti.


aqa

Am vrut sa spun. . . ca ai arut ribdare si ma schimb, magindeam ca nu te intereseaza sI faci sex, continui

Da, recunoscu ea. Oh, dar bunica mea e a;a de gmechera,

ea,

rAse ea, Am

triit

alzituri de ea atilia ani si nu mi-am dat seama

desi se inro;i pinl-n virful urechilor, spunind toate

astea,

cle asta niciodata,

pina acum. N-ai alut

cle

gind

sa pleci, iar eu

Sau... ca nu te interesezl si faci sex cu orice pret.. , Nu


$tiu...

an fost in agonie, la glindul c:i o vei face.

Da, am suferit anrinrloi, iubita mea.

.A

158

ANN IOSEPHSON

-Acum, toate acestea au trecut, rlspunse ea cu fervoare gi, uitindu-se in ochii soglui ei, fu cuprinsi de o emolie extraordinarl,vizind citdtandrege era in ei.

Sfrhr;it