Sunteți pe pagina 1din 76

STATUTUL 1 PENTRU ORGANIZAREA I FUNCIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMNE

CUPRINS Dispoziii g ! "#$ PARTEA I O"g#!iz#" # CAPITOLUL I Organizarea central Dispoziii comune SECIUNEA I Organismele centrale deliberative A. Sfntul Sinod B. Sinodul Permanent 14 C. Adunarea aional! Bisericeasc! SECIUNEA a II-a Organismele centrale executive A. Patriar#ul B. Consiliul aional Bisericesc C. Permanena Consiliului aional Bisericesc SECIUNEA a III-a Organismele centrale administrative A. Cancelaria Sfntului Sinod B. Administraia Patriar#al! CAPITOLUL II O"g#!iz#" # $o%#$& D sp" p "so!#$i'#' # ()"i*i%& SECIUNEA I A. Paro#ia B. Paro#ul C. Adunarea paro#ial! D. Consiliul paro#ial '. Administrarea (unurilor (iserice)ti *. Comitetul paro#ial a. Serviciul social b. Serviciul misionar c. Serviciul cultural
1

4 5 9 9 10 10 15 1" 1" 19 $0 $1 $1 $$ $% $% $4 $5 $" $& $9 $9 %0 %0 %1

+io$ ' + adnot!ri )i note e,plicati-e A$,#s'") -! ' .' + amendamente apro(ate de Sfntul Sinod ulterior datei de 1& fe(r. $011 .e,tul cuprinde amendamentele /"o/)0 apro(ate de Sfntul Sinod 1n )edina de lucru din 1& fe(ruarie $0112 prin #ot!rrea nr. %354$011 i 1n edina de lucru din 13 martie $0112 prin #ot!rrea nr. $0&44$011

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

d. Serviciul pentru tineret e. Serviciul administrativ-gospodresc SECIUNEA a II-a A. Protopopiatul /protoieria0 B. Protopopul SECIUNEA a III-a 5icariatul /6rtodo, 7crainean0 SECIUNEA a IV-a A. 8!n!stirea B. Conducerea m!n!stirii SECIUNEA a V-a A. 'par#ia /ar#iepiscopia )i episcopia0 B. C#iriar#ul /ar#iepiscopul sau episcopul epar#iot0 C. Adunarea epar#ial! D. Consiliul epar#ial '. Permanena Consiliului epar#ial *. Cancelaria )i Administraia epar#ial! SECIUNEA a VI-a A. 8itropolia B. Sinodul mitropolitan. Organizare i atribuii C. 8itroplitul PARTEA a II-a D sp" %$ " CAPITOLUL I 9n-!!mntul teolo:ic pentru pre:!tirea clerului. Predarea reli:iei. ;colile confesionale CAPITOLUL II R %")'#" # p "so!#$)$)i ,is "i% s% SECIUNEA I Numirea pers nalului bisericesc SECIUNEA a II-a Alegerea ierar!il r "n #iserica Ort d x $ m%n A. Ale:erea Patriar#ului B. Ale:erea mitropolitului C. Ale:erea ar#iepiscopului sau episcopului epar#iot D. Ale:erea episcopilor<-icari patriar#ali2 episcopilor<-icari )i ar#iereilor<-icari '. Ale:erea ierar#ilor de la epar#iile ortodo,e romne din afara :ranielor !rii *. =irotonia )i 1ntronizarea SECIUNEA a III-a &espre vacan'e CAPITOLUL III SECIUNEA I Asisten'a religi as "n #iserica Ort d x $ m%n

%1 %1 %1 %$ %% %4 %5 %& %& 40 41 4% 45 4" 4& 43 49 49 49 51 5$ 5% 55 5& 59 "0 "0 "0

"1

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12! SECIUNEA a II-a

Asisten'a s cial (i medical "n #iserica Ort d x $ m%n SECIUNEA a III-a &espre c n)erin'ele clerului SECIUNEA a IV-a &istinc'iile biserice(ti CAPITOLUL I+ Dis%ip$i!# %$ ")$)i PARTEA a III-a I!s'i')ii ,is "i% /'i %) s%op 1isio!#" A. Institutul Biblic i de Misiune Ortodox B. Instituii media . entre sociale! medicale! culturale i educaionale ". asa de a#utor reciproc a clerului i salariailor bisericeti PARTEA
A

"1 "% "% "5 &0 &0 &1 &1 &1 &1 &1 &% &% &5 &5 &" &" && && &&

IV-A

Dispoziii *i5 "s A. Dispoziii pri-ind patrimoniul (isericesc B. Dispoziii cu pri-ire la edificiile (iserice)ti )i cimitirele paro#iale I. $di%iciile bisericeti II. imitirele paro&iale! mnstireti i epar&iale C. Dispoziii pri-ind c#eltuielile (iserice)ti )i a>utorul Statului D. Dispoziii pri-ind dreptul de succesiune al ierar#ilor )i al mona#ilor '. Dispoziii pri-ind stemele )i si:iliile epar#iale *. Dispoziii pri-ind Buletinul 6ficial )i re-istele centrale (iserice)ti ?. Dispoziii pri-ind incompati(ilit!i 1n or:anismele de conducere Dispoziii 0i!#$

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA I FUNCIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMNE3


Dispoziii g ! "#$ A"'7 14 + Biserica 6rtodo,! @omn! este comunitatea cre)tinilor ortodoc)i 62 clerici2 mona#i )i mireni2 constituii canonic 1n paro#ii )i m!n!stiri din epar#iile Patriar#iei @omne aflate 1n interiorul )i 1n afara :ranielor @omniei2 care m!rturisesc pe Dumnezeu 1n Sfnta .reime2 .at!l2 *iul )i Du#ul Sfnt2 pe temeiul Sfintei Scripturi )i al Sfintei .radiii )i particip! la -iaa Bisericii prin acelea)i Sfinte .aine2 slu>(e litur:ice )i rnduieli canonice. A"'7 3 + /10 Biserica 6rtodo,! @omn!2 de ori:ine apostolic!2 este )i r!mne 1n comuniune )i unitate do:matic!2 litur:ic! )i canonic! cu Biserica 6rtodo,! uni-ersal!5. /$0 Biserica 6rtodo,! @omn! este autocefal! )i unitar! 1n or:anizarea )i 1n lucrarea sa pastoral!2 misionar! )i administrati-!. A"'7 4 + /10 Biserica 6rtodo,! @omn! are conducere sinodal! ierar#ic!2 potri-it 1n-!!turii )i canoanelor Bisericii 6rtodo,e )i tradiiei sale istorice. /$0 Biserica 6rtodo,! @omn! se administreaz! 1n mod autonom prin or:anisme proprii reprezentati-e2 constituite din clerici )i mireni2 potri-it Sfintelor Canoane2 dispoziiilor prezentului statut )i altor dispoziii ale autorit!ii (iserice)ti competente. A"'7 6" + /10 Biserica 6rtodo,! @omn! este autonom! fa! de Stat& )i fa! de alte instituii3. /$0 Biserica 6rtodo,! @omn! sta(ile)te relaii de dialo: )i cooperare cu Statul )i cu diferite
Statutul pentru rganizarea (i )unc'i narea #isericii Ort d xe $ m%ne a fost apro(at de Sfntul Sinod prin #ot. nr. 4&"34$3 noiem(rie $00& )i2 1n temeiul Ae:ii 4394$00" pri-ind li(ertatea reli:ioas! )i re:imul :eneral al cultelor2 a fost recunoscut de ?u-ernul @omniei prin =.?. nr. 5%41" ianuarie $0032 )i pu(licat 1n Monitorul O%icial nr. 504$$ ianuarie $003. .e,tul acestui Statut este 1n -i:oare cu toate amendamentele aduse de Sfntul Sinod al Bisericii 6rtodo,e @omne. % Articol modificat succesi- prin #ot. A B nr. 90344$" septem(rie 1990 )i prin #ot. Sf. Sinod nr. 4&"34$3 noiem(rie $00&. 4 Cf. *apt. 112 $$B 1%21B 142 $&B 152 4B C Cor. 12$B 142 %%B C Petru 52 1%B Apoc. 12 42 11B %2 1B $$2 1". 5 Bis "i%# O"'o*o.& s' o %o1)!i)! * Bis "i%i $o%#$ % s #0$& -!'"8o s'"2!s& i!' "* p !* !& *og1#'i%&9 %)$'i%& /i %#!o!i%&2 )i care se distin: 1ntre ele 1n special prin :radul lor de autonomie (isericeasc!. Astfel2 1n 6rtodo,ie2 a-em Biserici locale autoce%ale )i Biserici locale autonome /care depind 1nc! de Biserica lor 8am!0. 9n plus2 datorit! importanei istorice sau politice a scaunului 1ntist!t!torului ei2 o Biseric! local! ocup! un loc precis 1n ordinea de preceden! /DEFGH0 a Bisericii 6rtodo,e. Potri-it acestei ordini de preceden!2 Bisericile locale autoce%ale suntI Patriar#ia Constantinopolului2 Patriar#ia Ale,andriei2 Patriar#ia Antio#iei2 Patriar#ia Cerusalimului2 Patriar#ia ?eor:iei2 Patriar#ia 8osco-ei2 Patriar#ia @omn!2 Patriar#ia Bul:ar!2 Patriar#ia Sr(!2 Ar#iepiscopia Ciprului2 Ar#iepiscopia ?reciei2 Ar#iepiscopia Al(aniei2 8itropolia Poloniei2 8itropolia Ce#iei )i Slo-aciei. Bisericile locale autonome suntI Biserica Sinaiului /su( autoritatea Patriar#iei Cerusalimului02 Biserica 6rtodo,! a *inlandei /su( autoritatea Patriar#iei Constantinopolului02 Biserica 6rtodo,! Japonez! /su( autoritatea Patriar#iei 8osco-ei0 )i Biserica 6rtodo,! C#inez! /su( autoritatea Patriar#iei 8osco-ei0. " Articol modificat succesi- prin #ot. A B nr. 10534" martie $00% )i prin #ot. Sf. Sinod nr. 4&"34$3 noiem(rie $00&. & 'cleziolo:ia ortodo,! precizeaz! c! Biserica se manifest! 1n cadrul societ!ii umane2 care este or:anizat! 1ntr <o comunitate politic!2 )i pentru aceasta locul Bisericii este 1ntotdeauna 1n interiorul Statului. Baza acestui tip de relaionare 1ntre Biseric! )i Stat este fundamentat! pe 1n-!!tura ortodo,!2 conform c!reia Biserica este att o realitate du#o-niceasc!2 mistic!2 ct )i o realitate instituional!2 social!2 iar omul + ca su(iect al istoriei + aparine att 9mp!r!iei Cerurilor2 ct )i celei a Cezarului /cf. 8atei $$2 1&< $$0. Acest tip de raport se desf!)oar! doar 1ntre anumite limite )i se fundamenteaz! pe (aza unor condiii in-ocate 1n mod reciproc. A)adar2 1o* $)$ o"'o*o. * " $#i -!'" Bis "i%& /i S'#' i1p)! #'2' #)'o!o1i# Bis "i%ii 0#& * #)'o"i'#' # po$i'i%&9 %2' /i o %o$#,o"#" *is'i!%'&9 -! spi"i' * " sp %' " %ip"o%9 -!'" % $ *o)& i!s'i')ii /cf. can. %02 34 ap.2 % 5CC ecum.0. 3 Dup! 19392 Sfntul Sinod al Bisericii 6rtodo,e @omne2 prin #ot. nr. 90344$5 septem(rie 19902 a apro(at eliminarea tuturor acelor pre-ederi statutare )i re:ulamentare care contra-eneau principiului autonomiei (iserice)ti.
$

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

instituii pentru 1mplinirea misiunii sale pastorale2 spiritual<culturale2 educaionale )i social<filantropice. A"'7 : + /10 Biserica 6rtodo,! @omn! cuprinde pe cre)tinii ortodoc)i din ar! )i pe cre)tinii ortodoc)i romni din afara :ranielor !rii2 precum )i pe cei primii canonic 1n comunit!ile ei. /$0 Biserica 6rtodo,! @omn! este naional! )i ma>oritar! 9 potri-it -ec#imii apostolice2 tradiiei2 num!rului de credincio)i )i contri(uiei sale deose(ite la -iaa )i cultura poporului romn. Biserica 6rtodo,! @omn! este Biserica neamului romnesc. PARTEA I O"g#!iz#" # A"'7 ; < /10 Biserica 6rtodo,! @omn! este or:anizat! ca Patriar#ie2 cu titulatura =P#'"i#">i# Ro12!&K. /$0 Patriar#ia @omn! cuprinde epar#ii10 /ar#iepiscopii )i episcopii0 :rupate 1n mitropolii2 precum )i alte unit!i 1n interiorul sau 1n afara :ranielor @omniei2 dup! cum urmeaz!I I7 Mi'"opo$i# M)!' !i i /i Do,"og i2 cuprinzndI 1. Ar#iepiscopia Bucure)tilor2 cu sediul 1n municipiul Bucure)ti. $. Ar#iepiscopia .omisului2 cu sediul 1n municipiul Constana. %. Ar#iepiscopia .r:o-i)tei2 cu sediul 1n municipiul .r:o-i)te. 4. Ar#iepiscopia Ar:e)ului )i 8uscelului2 cu sediul 1n municipiul Curtea de Ar:e). 5. Ar#iepiscopia Buz!ului )i 5rancei2 cu sediul 1n municipiul Buz!u. ". Ar#iepiscopia Dun!rii de Jos2 cu sediul 1n municipiul ?alai. &. 'piscopia Slo(oziei )i C!l!ra)ilor2 cu sediul 1n municipiul Slo(ozia. 3. 'piscopia Ale,andriei )i .eleormanului2 cu sediul 1n municipiul Ale,andria. 9. 'piscopia ?iur:iului2 cu sediul 1n municipiul ?iur:iu. 10. 'piscopia .ulcii2 cu sediul 1n municipiul .ulcea. II7 Mi'"opo$i# Mo$*o5 i /i B)%o5i! i2 cuprinzndI 11. Ar#iepiscopia Ca)ilor2 cu sediul 1n municipiul Ca)i. 1$. Ar#iepiscopia Suce-ei )i @!d!uilor2 cu sediul 1n municipiul Sucea-a. 1%. Ar#iepiscopia @omanului )i Bac!ului2 cu sediul 1n municipiul @oman. 14. 'piscopia =u)ilor2 cu sediul 1n municipiul =u)i. III7 Mi'"opo$i# A"* #$)$)i2 cuprinzndI 15. Ar#iepiscopia Si(iului2 cu sediul 1n municipiul Si(iu. 1". Ar#iepiscopia Al(a Culiei2 cu sediul 1n municipiul Al(a Culia11. 1&. 'piscopia 6rtodo,! @omn! a 6radiei2 cu sediul 1n municipiul 6radea1$. 13. 'piscopia Co-asnei )i =ar:#itei2 cu sediul 1n municipiul 8iercurea Ciuc. 19. 'piscopia De-ei )i =unedoarei2 cu sediul 1n municipiul De-a1%. I+7 Mi'"opo$i# C$)()$)i9 M#"#1)" /)$)i /i S&$#()$)i142 cuprinzndI
',presia LBiserica Ortodox 'om(n este naional i ma#oritar K a fost introdus! 1n Statut prin #ot. A B nr. %00414 ianuarie 1994. 10 $par&ia /MNOPQN02 din punct de -edere administrati-2 reprezint! unitatea administrati-<(isericeasc! ce se afl! su( autoritatea unui episcop )i care este compus! din paro#iile )i m!n!stirile ce se :!sesc pe acel teritoriu. .ermenul de L epar&ieK a fost 1mprumutat din lim(a>ul >uridic roman. 9mp!ratul Constantin cel 8are /%0"<%%&0 + urmnd e,emplul predecesorului s!u2 1mp!ratul Diocleian /$35<%050 + a 1mp!rit Cmperiul 1n ) pre%ecturi2 ce se su(di-ideau 1n dioceze. Diocezele erau alc!tuite din mai multe pro-incii2 care2 1n lim(a :reac!2 erau identificate prin termenul de epar#ii / MNOPQNG0. De aici2 termenul de Lepar&ieK a trecut ulterior 1n lim(a>ul (isericesc2 la 1nceput cu 1nelesul de L provincieK /mitropolie02 iar mai apoi cu cel actual de LepiscopieK. 11 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 34" i nr. 33"41& fe(ruarie $01$. 1$ Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 34" i nr. 33"41& fe(ruarie $01$. 1% Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 33"41& fe(ruarie $01$. 14 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 45$%4$0 octom(rie $0052 nr. 13&413 ianuarie $00"2 nr. 34" i nr. 33"41& fe(ruarie $01$.
9

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

$0. Ar#iepiscopia 5adului2 *eleacului )i Clu>ului2 cu sediul 1n municipiul Clu>< apoca. $1. 'piscopia 6rtodo,! @omn! a 8aramure)ului )i S!tmarului2 cu sediul 1n municipiul Baia 8are. $$. 'piscopia S!la>ului2 cu sediul 1n municipiul Ral!u. +7 Mi'"opo$i# O$' !i i2 cuprinzndI $%. Ar#iepiscopia Craio-ei2 cu sediul 1n municipiul Craio-a. $4. Ar#iepiscopia @mnicului2 cu sediul 1n municipiul @mnicu 5lcea. $5. 'piscopia Se-erinului )i Stre#aiei2 cu sediul 1n municipiul Dro(eta<.urnu Se-erin. $". 'piscopia Slatinei )i @omanailor2 cu sediul 1n municipiul Slatina. +I7 Mi'"opo$i# B#!#')$)i2 cuprinzndI $&. Ar#iepiscopia .imi)oarei2 cu sediul 1n municipiul .imi)oara. $3. Ar#iepiscopia Aradului2 cu sediul 1n municipiul Arad. $9. 'piscopia Caranse(e)ului2 cu sediul 1n municipiul Caranse(e). +II7 Mi'"opo$i# B#s#"#,i i9 #)'o!o1& /i * s'i$ 5 %>i /i E.#">#' #$ P$#i)"i$o"152 cuprinzndI %0. Ar#iepiscopia C#i)in!ului2 cu sediul 1n municipiul C#i)in!u1". %1. 'piscopia de B!li /fost! a =otinului02 cu sediul 1n ora)ul B!li1&. %$. 'piscopia Basara(iei de Sud /fost! de Cetatea Al(!<Csmail02 cu sediul 1n ora)ul Cantemir13. %%. 'piscopia 6rtodo,! a Du(!sarilor )i a toat! .ransnistria /fost! 8isiunea 6rtodo,! @omn! din .ransnistria02 cu sediul la Du(!sari19. +III7 Mi'"opo$i# O"'o*o.& Ro12!& # E)"op i O%%i* !'#$ /i M "i*io!#$
15

$0

2 cuprinzndI

Mitropolia Basarabiei a fost creat! dup! 8area 7nire din 1913 prin decizia Sfntului Sinod al Bisericii 6rtodo,e @omne luat! 1n )edina sa de lucru din 15 noiem(rie 19$%. 9n timpul ocupaiei so-ietice din 194041941 )i2 mai apoi2 su( re:imul so-ietic din perioada 1944<19912 Mitropolia Basarabiei )i<a 1ncetat acti-itatea2 fiind 1nlocuit! de $par&ia &iinului aflat! su( autoritatea Patriar#iei 8osco-ei. Dup! proclamarea independenei @epu(licii 8oldo-a /$& au:ust 199102 ca urmare a Actului *atriar&al i Sinodal nr. 3090 din 19 decem(rie 199$2 Sinodul Permanent al Bisericii 6rtodo,e @omne2 la solicitarea mem(rilor Adun!rii epar#iale2 1n edina din 19 decem(rie 199$2 a #ot!rt reacti-area Mitropoliei Basarabiei /cf. #ot. nr. 3090419 decem(rie 199$0. Prin #ot!rrea nr. 3090 din 19 ianuarie 199%2 Sfntul Sinod al Bisericii 6rtodo,e @omne )i<a 1nsu)it )i apro(at Actul *atriar&al i Sinodal i #ot!rrea Sinodului Permanent din 19 decem(rie 199$. Prin #ot!rrea nr. &4$&4 $4 octom(rie 19952 Sfntul Sinod a apro(at modificarea titulaturii 8itropoliei Basara(iei astfelI +Mitropolia Basarabiei! autonom i de stil vec&i! i $xar&at al *laiurilor,. 1" Ar&iepiscopia &iinului2 cu sediul 1n municipiul C#i)in!u /@epu(lica 8oldo-a02 a fost creat! la 3 martie 19$%2 reacti-at! la % octom(rie 1995 )i 1nre:istrat! ca persoan! >uridic! )i parte component! a Mitropoliei Basarabiei din cadrul Patriar#iei @omne prin Certificatul nr. $003 din 1 decem(rie $0042 emis de Serviciul de Stat pentru *roblemele ultelor de pe ln:! ?u-ernul 8oldo-ei. Sfntul Sinod al Bisericii 6rtodo,e @omne2 prin #ot!rrea nr. 45554$$ octom(rie $00&2 a apro(at 1nscrierea acestei epar#ii 1n Statutul pentru organizarea i %uncionarea Bisericii Ortodoxe 'om(ne . 1& $piscopia de Bli /fost! a =otinului02 cu sediul 1n ora)ul B!li /@epu(lica 8oldo-a02 a fost creat! la 3 martie 19$%2 reacti-at! la 14 septem(rie 199$ )i 1nre:istrat! ca persoan! >uridic! )i parte component! a Mitropoliei Basarabiei din cadrul Patriar#iei @omne prin Certificatul nr. $01& din 1& decem(rie $0042 emis de Serviciul de Stat pentru *roblemele ultelor de pe ln:! ?u-ernul 8oldo-ei. Sfntul Sinod al Bisericii 6rtodo,e @omne2 prin #ot!rrea nr. 45554$$ octom(rie $00&2 a apro(at 1nscrierea acestei epar#ii 1n Statutul pentru organizarea i %uncionarea Bisericii Ortodoxe 'om(ne . 13 $piscopia Basarabiei de Sud /fost! de Cetatea Al(! + Csmail02 cu sediul 1n ora)ul Cantemir /@epu(lica 8oldo-a02 a fost creat! la 3 martie 19$%2 reacti-at! la 14 noiem(rie $00" )i 1nre:istrat! ca persoan! >uridic! )i parte component! a Mitropoliei Basarabiei din cadrul Patriar#iei @omne prin Certificatul nr. $$54 din 14 noiem(rie $00"2 emis de Serviciul de Stat pentru *roblemele ultelor de pe ln:! ?u-ernul 8oldo-ei. Sfntul Sinod al Bisericii 6rtodo,e @omne2 prin #ot!rrea nr. 45554$$ octom(rie $00&2 a apro(at 1nscrierea acestei epar#ii 1n Statutul pentru organizarea i %uncionarea Bisericii Ortodoxe 'om(ne . 19 $piscopia Ortodox a "ubsarilor i a toat -ransnistria /fost! 8isiunea 6rtodo,! @omn! din .ransnistria02 cu sediul la Du(!sari /@epu(lica 8oldo-a02 a fost creat! la 15 au:ust 194$2 reacti-at! la $5 noiem(rie $004 )i 1nre:istrat! ca persoan! >uridic! )i parte component! a Mitropoliei Basarabiei din cadrul Patriar#iei @omne prin Certificatul nr. $$55 din 15 noiem(rie $00"2 emis de Serviciul de Stat pentru *roblemele ultelor de pe ln:! ?u-ernul 8oldo-ei. Sfntul Sinod al Bisericii 6rtodo,e @omne2 prin #ot!rrea nr. 45554$$ octom(rie $00&2 a apro(at 1nscrierea acestei epar#ii 1n Statutul pentru organizarea i %uncionarea Bisericii Ortodoxe 'om(ne. $0 9n anul 19&$2 Sfntul Sinod a ratificat #ot!rrea Sinodului Permanent din data de 10 martie 19&$2 ca L $par&ia Ortodox 'om(n pentru $uropa OccidentalK2 cu sediul la Paris2 s! fie primit! 1n cadrul Bisericii 6rtodo,e @omne /cf. #ot. Sf. Sinod nr.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

?
$1

%4. Ar#iepiscopia 6rtodo,! @omn! a 'uropei 6ccidentale2 cu sediul la Paris . %5. 'piscopia 6rtodo,! @omn! a Ctaliei2 cu sediul la @oma$$. %". 'piscopia 6rtodo,! @omn! a Spaniei )i Portu:aliei2 cu sediul la 8adrid$%. IX7 Mi'"opo$i# O"'o*o.& Ro12!& # G "1#!i i9 E)"op i C !'"#$ /i * No"*$42 cuprinzndI %&. Ar#iepiscopia 6rtodo,! @omn! a ?ermaniei2 Austriei )i Au,em(ur:ului2 cu sediul la Srn(er:$5. %3. 'piscopia 6rtodo,! @omn! a 'uropei de ord2 cu sediul la StocT#olm$". X7 /%90 A">i pis%opi# O"'o*o.& Ro12!& # % $o" *o)& A1 "i%i2 cu sediul la C#ica:o$&. XI7 /400 Epis%opi# D#%i i F $i.2 cu sediul administrati- 1n 5r)e2 1n >urisdicia direct! a Patriar#iei @omne$3. XII. /410 Epis%opi# O"'o*o.& Ro12!& *i! U!g#"i# 2 cu sediul 1n ?Uula2 1n >urisdicia direct! a Patriar#iei @omne$9. XIII7 /4$0 Epis%opi# O"'o*o.& Ro12!& # A)s'"#$i i /i Noii Z $#!* 2 cu sediul la 8el(ourne2 1n >urisdicia direct! a Patriar#iei @omne%0. XI+7 +i%#"i#')$ O"'o*o. U%"#i! #!2 cu sediul 1n municipiul Si:#etu 8armaiei2 1n >urisdicia direct! a Patriar#iei @omne%1.
115&4$3 aprilie 19&$0. 9n 19&42 Sfntul Sinod a #ot!rt ridicarea acestei epar#ii la ran: de ar#iepsicopie cu titulatura de LAr&iepiscopia Ortodox 'om(n pentru $uropa entral i Occidental K /cf. #ot. Sf. Sinod nr. 1104$41$ decem(rie 19&40. 9n 4 iulie $0042 Sfntul Sinod a apro(at ridicarea Ar#iepiscopiei la ran: de mitropolie2 cu titulatura L Mitropolia Ortodox 'om(n a $uropei OccidentaleK. $1 9nfiinat! 1n 1949 su( autoritatea episcopului 5isarion Puiu2 L $par&ia Ortodox 'om(n pentru $uropa Occidental Ka fost primit! oficial 1n Biserica 6rtodo,! @omn! 1n anul 19&$ /cf. #ot. Sf. Sinod nr. 115&4$3 aprilie 19&$0. Doi ani mai trziu2 aceast! epar#ie a fost ridicat! la ran: de ar#iepiscopie cu titualtura de L Ar&iepiscopia Ortodox 'om(n pentru $uropa entral i OccidentalK /cf. #ot. Sf. Sinod nr. 1104$41$ decem(rie 19&40. $$ $piscopia Ortodox 'om(n a Italiei a fost 1nfiinat! 1n anul $00&2 prin #ot!rrea Sf. Sinod nr. $&054$0 iunie $00&. $% $piscopia Ortodox 'om(n a Spaniei i *ortugaliei a fost 1nfiinat! 1n anul $00&2 prin #ot!rrea Sf. Sinod nr. 453&4$$ octom(rie $00&. $4 9n anul 199%2 Sfntul Sinod2 prin #ot!rrea nr. 4%"4$$ ianuarie 199%2 a apro(at 1nfiinarea L Mitropoliei Ortodoxe 'om(ne pentru .ermania i $uropa K. Prin #ot. nr. 4%3$4$" noiem(rie $00$2 Sfntul Sinod a apro(at completarea titulaturii 8itropoliei astfelI LMitropolia Ortodox 'om(n pentru .ermania! $uropa entral i de /ord K. $5 Prin #ot. nr. 53$%4$9 ocom(rie $0032 Sfntul Sinod a apro(at modificarea titulaturii acestei epar#ii astfelI L Ar&iepiscopia Ortodox 'om(n a .ermaniei! Austriei i 0uxemburguluiK. $" $piscopia Ortodox 'om(n a $uropei de /ord a fost 1nfiinat! de c!tre Sfntul Sinod prin #ot. nr. 453"4$$ octom(rie $00&. $& Ca urmare a solicit!rii -enite de la romnii ortodoc)i din America2 Sfntul Sinod a #ot!rt 1n anul 19%0 crearea L $piscopiei Misionare Ortodoxe 'om(ne 1n America K /cf. #ot. Sf. Sinod 10$1941 noiem(rie 19%00. 9n anul 19&42 Sfntul Sinod a ridicat aceast! epar#ie la ran: de ar#iepiscopie /cf. #ot. Sf. Sinod 140&941$ decem(rie 19&40. 9n anul 19912 s<a #ot!rt eliminarea termenului de LmisionarK din titulatur!2 epar#ia urmnd s! se numeasc! L Ar&iepiscopia Ortodox 'om(n a celor dou AmericiK. $3 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. &%0%4$9 octom(rie $009 $9 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. &%0%4$9 octom(rie $009. %0 Sfntul Sinod al Bisericii 6rtodo,e @omne2 prin #ot!rrea nr. 1$394$" iunie$00"2 a apro(at 1nfiinarea L 2icariatului Ortodox 'om(n pentru Australia i /oua 3eeland K2 cu sediul la 8el(ourne /Australia0. Prin #ot!rrea nr. 4&034$$ octom(rie $00&2 Sfntul Sinod a apro(at ridicarea acestui -icariat la ran: de episcopie cu titulatura L $piscopia Ortodox 'om(n a Australiei i /oii 3eelandeK2 precum )i 1nscrierea acesteia 1n Statutul pentru or:anizarea )i funcionarea Bisericii 6rtodo,e @omne ca epar#ie depinznd direct de Patriar#ia @omn!. %1 Pn! 1n anul 19432 populaia ucrainean! din @omnia era2 1n ma>oritate2 de confesiune :reco <catolic!. Dup! acest an2 credincio)ii ucraineni2 trecui la 6rtodo,ie2 au fost or:anizai 1ntr<un -icariat cu sediul la Si:#etu 8armaiei />udeul 8aramure)02 care cuprindea paro#ii din 8aramure)2 .ransil-ania2 Cri)ana )i Banat. 9n anul 195$2 2icariatul Ortodox 4crainean a fost transformat 1n protopopiat ortodo, ucrainean de coordonare2 cu sediul 1n comuna Poienile de Su( 8unte2 >udeul 8aramure)2 aflat 1n su(ordinea 'piscopiei 6rtodo,e a Clu>ului. 9n aceast! or:anizare2 protopopiatul a funcionat pn! 1n anul 19902 primind spri>in financiar de la Patriar#ia @omn!. Dup! 19392 prin decizia Sfntului Sinod nr. 14%$41$ fe(ruarie 19902 s<a re1nfiinat 2icariatul Ortodox 4crainean2 cu sediul la Si:#et2 or:anizat 1n dou! protopopiateI Si:#et )i Au:o> />ud. .imi)02 care cuprind %% de paro#ii cu %% de l!ca)uri de cult 1n care slu>esc $9 de preoi )i % m!n!stiri /@ona de Sus )i @usco-a < >ud. 8aramure)B Pereu<Cricio-a < >ud.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

X+7 R p" z !'#! /i %o1)!i'&i #$ P#'"i#">i i Ro12! -! s'"&i!&'#' I @eprezentana Patriar#iei @omne la Aocurile Sfinte /A)ez!mntul @omnesc de la CerusalimB A)ez!mntul @omnesc de la Ceri#on cu Centrul de Studii )i Pelerina>e +S%(ntul uvios Ioan Iacob,2 A)ez!mntul @omnesc de la Cordan02 @eprezentana Patriar#iei @omne pe ln:! instituiile europene /Bru,elles02 @eprezentana Patriar#iei @omne de la Sofia /Bul:aria02 Comunitatea 6rtodo,! @omn! din .urcia /Cstan(ul02 Comunitatea 6rtodo,! @omn! din Africa de Sud /Jo#annes(ur:02 Comunitatea 6rtodo,! @omn! din Cipru / icosia02 @eprezentana Patriar#iei @omne de la .oTUo /Japonia0 i %$ Comunitatea 6rtodo,! @omn! din 6saTa /Japonia0!%%2 Comunitatea 6rtodo,! @omn! din Siria /Damasc0 )i altele2 1nfiinate conform principiilor 1nscrise la art. 3 alin. /10 )i art. 14 lit. l0 din prezentul statut%4. X+I7 U!i'&i o"'o*o. "o12! *i! s'"&i!&'#' 9 %#" p&s'" #z& $ g&')"i spi"i')#$ /i %)$')"#$ %) P#'"i#">i# Ro12!&I A)ez!mintele @omne)ti din Sfntul 8unte At#os /Prodromu2 Aacu )i alte sc#ituri sau c#ilii02 precum )i alte unit!i asem!n!toare acestora%5. A"'7 ? + /10 9nfiinarea2 desfiinarea2 modificarea teritorial! )i sc#im(area titulaturii mitropoliilor2 ar#iepiscopiilor )i episcopiilor se fac prin #ot!rri ale Sfntului Sinod %" innd seama de cerinele pastoral<misionare )i lund 1n considerare or:anizarea administrati-<teritorial! a statului%&. /$0 .itulatura mitropoliilor2 ar#iepiscopilor )i episcopilor este cea a mitropoliei sau a epar#iei 1n care p!storesc%3. .itulatura episcopilor<-icari patriar#ali2 a episcopilor<-icari )i a ar#iereilor<-icari se sta(ile)te de Sfntul Sinod2 la propunerea Patriar#ului pentru episcopii<-icari patriar#ali )i a c#iriar#ului locului pentru episcopii<-icari )i ar#iereii<-icari. /%0%9 Cerar#ii epar#ioi din unele scaune c#iriar#ale cu trecut istoric recunoscut )i cu importan! pastoral<misionar!2 administrati-! )i cultural<naional!2 care s<au distins printr<o slu>ire c#iriar#al! deose(it! )i 1ndelun:at! a Bisericii2 la propunerea Patriar#ului2 f!cut! 1n consultare cu Sinodul Permanent2 pot primi2 cu apro(area Sfntului Sinod2 ran:uri cu titlu personal2 de mitropolit onorific cei dintre ar#iepiscopi )i de ar#iepiscop onorific cei dintre episcopi402 epar#ia p!strndu<)i 1n continuare locul sta(ilit 1n dipticele41 canonic )i administrati- al Bisericii 6rtodo,e @omne 4$. De asemenea2 episcopiile -ec#i pot de-eni ar#iepiscopii2 pe (aza unei moti-aii temeinice.
.imi)0. um!rul credincio)ilor este de circa 5%.%00. Din punct de -edere canonic2 5icariatul este 1n >urisdicia Patriar#iei @omne. Specific credincio)ilor ucraineni este folosirea calendarului pe stil -ec#i. %$ @an:ul de reprezentan! a fost acordat prin #ot. Sf. Sinod nr. 1145 din 1& fe(ruarie $01$. %% 9nfiinate prin #ot!rrile Permanenei Consiliului aional Bisericesc din 5 au:ust )i $4 septem(rie $0032 ratificat! prin #ot. Sf. Sinod nr. &%594$9 octom(rie $003 i modificat prin #ot. Sf. Sinod nr. 1145 din 1& fe(ruarie $01$. %4 Para:raf completat 1n conformitate cu #ot. Sfntului Sinod nr. %59$4$9 octom(rie $003. %5 N)1&")$9 'i')$#')"# /i "#!g)$ p#">ii$o" *i! #% s' #"'i%o$ #) 0os' 1o*i0i%#' s)%% si5 prinI #ot. A B nr. %1"14$" fe(ruarie 19502 nr. $$354410 noiem(rie 19512 nr. 35&"410 iunie 19&%2 nr. 4$14$% ianuarie 19912 nr. "$$&45 octom(rie 199%2 1&9 )i 34&4411 ianuarie 19942 "444 )i &4%5415 fe(ruarie 199"2 %04341" iulie 19932 $9444$4 fe(ruarie $0002 nr. "0$41 fe(ruarie $0012 nr. "14"4$1 fe(ruarie $0012 nr. 5504" martie $00%2 9"04" martie $00%2 nr. 545411 fe(ruarie $0042 nr. 3"%44 martie $0052 nr. 13&41 martie $00"2 nr. &04414 fe(r. $00&2 precum )i prin #ot. Sf. Sinod nr. 45$"4$$ octom(rie $00&2 nr. 4&"34$3 noiem(rie $00&2 nr. 94"4$" fe(ruarie $0092 nr. %"$1419 iunie $0092 nr. 4191419 iunie $009 )i nr. &%0%4$9 octom(rie $009. %" Cf. can. 14 ap.2 1" Antio#ia. %& Cf. can. 1& C5 ecum. )i %3 trulan. %3 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 450$4$$ octom(rie $00&. %9 Articol conform #ot. Sf. Sinod nr. 450$4$$ octom(rie $00&2 completat prin #ot. Sf. Sinod nr. %"$1419 iunie $009. 40 Cf. can. & C ecum.2 1$ C5 ecum. 41 9n trecut2 termenul de diptice /D VQMDWPN0 1nsemna un fel de t!(li! du(l! ce se putea plia 1n dou! + adesea decorat! pe e,terior )i cu inscripii 1n interior +2 pe care cre)tinismul a folosit<o pentru a nota numele celor care aparineau Bisericii2 -ii sau mori. Atunci cnd un mem(ru al Bisericii de-enea eretic2 acesta era imediat )ters din aceast! list!. Ast!zi2 1n diptice sunt 1nscrise toate Bisericile locale ortodo,e 1n ordinea lor onorific! /DEFGH0. 9nscrierea unei Biserici locale 1n diptice demonstreaz! c! aceasta este 1n comuniune canonic!2 do:matic! )i cultual! cu Biserica 6rtodo,! )i indic! locul ei e,act 1n ordinea de preceden! /DEFGH0. De asemenea2 1n interiorul fiec!rei Biserici locale autonome sau autocefale e,ist! un diptice canonic )i administrati- 1n care sunt 1nscrise2 potri-it ordinii proprii de preceden!2 epar#iile ce alc!tuiesc respecti-a Biseric!. 4$ Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 450$4$$ octom(rie $00&.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


4%

/40 8em(rii Sfntului Sinod c!rora li se acord! ran:uri onorifice cu titlu personal -or fi 1nscri)i 1n lista mem(rilor Sfntului Sinod )i pomenii la slu>(ele reli:ioase dup! mitropoliii2 respecti-2 dup! ar#iepiscopii din ordinea administrati-! a Bisericii 6rtodo,e @omne44. /5045 Succesorii 1n scaunul ar#iepiscopilor )i episcopilor care au primit ran:uri onorifice cu titlu personal nu preiau dreptul de a folosi aceste ran:uri4". /"0 =ot!rrile luate 1n temeiul pre-ederilor alin. /102 /$0 )i /%0 din prezentul articol se comunic! ministerului de resort4&. A"'7 @ + /10 6r:anizarea canonic! )i pastoral! a credincio)ilor ortodoc)i romni din afara :ranielor @omniei se asi:ur! de c!tre Sfntul Sinod al Bisericii 6rtodo,e @omne43. /$0 'piscopiile2 ar#iepiscopiile2 mitropoliile )i alte unit!i (iserice)ti din afara :ranielor !rii sunt or:anizate )i funcioneaz! 1n conformitate cu statutele proprii2 apro(ate de Sfntul Sinod2 concordante cu Statutul pentru or:anizarea )i funcionarea Bisericii 6rtodo,e @omne. /%0 9n cazul 1nfiin!rii de noi epar#ii 1n afara :ranielor !rii2 mitropolitul locului sau dele:atul Sfntului Sinod -a proceda la or:anizarea epar#iilor nou<1nfiinate2 inclusi- 1ntocmirea statutelor epar#iilor respecti-e2 informnd periodic Patriar#ia @omn! despre stadiul misiunii sale. CAPITOLUL I Organizarea central A"'7 A + 9n Biserica 6rtodo,! @omn!2 la ni-el central funcioneaz!I I7 O"g#!is1 % !'"#$ * $i, "#'i5 B A7 Sfntul Sinod2 B7 Sinodul Permanent2 C7 Adunarea aional! Bisericeasc!. II7 O"g#!is1 % !'"#$ . %)'i5 B A7 Patriar#ul2 B7 Consiliul aional Bisericesc2 C7 Permanena Consiliului aional Bisericesc. III7 O"g#!is1 % !'"#$ #*1i!is'"#'i5 B A7 Cancelaria Sfntului Sinod2 B7 Administraia Patriar#al!. Dispoziii %o1)! A"'7 1C + /10 6r:anismele centrale deli(erati-e )i e,ecuti-e (iserice)ti sunt -ala(il constituite cu prezena a cel puin dou! treimi din num!rul mem(rilor lor6A )i iau #ot!rri cu >um!tate plus unu din -oturile -alide2 cu e,cepia cazurilor pre-!zute de art. 14 lit. :02 T02 m0 + ale:erea de Patriar#2 p0 )i X0 din prezentul statut. Pentru situaiile care pri-esc ale:erile sau retra:erile de ierar#i2 -otul or:anismelor centrale deli(erati-e sau e,ecuti-e este secret2 iar pentru situaii de procedur!2 -otul este desc#is. /$0 5alidarea sau in-alidarea mandatelor mem(rilor clerici )i mireni ale)i se face de c!tre Adunarea aional! Bisericeasc!.
Alineat modificat potri-it #ot. Sf. Sinod nr. 450$4$$ octom(rie $00&. Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 450$4$$ octom(rie $00&. 45 Alineat modificat potri-it #ot. Sf. Sinod nr. 450$4$$ octom(rie $00&. 4" Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 450$4$$ octom(rie $00&. 4& Cf. #ot. A B nr. 90344$5 sept. 1990 )i a #ot. Sf. Sinod nr. 4&"34$3 noiem(rie $00&. 43 Cf. can. %4 ap. Articol modificat succesi- prin #ot. A B nr. 90344$5 sept. 1990 )i a #ot. Sf. Sinod nr. 4&"34$3 noiem(rie $00&. 49 Cf. can. " C ecum.B #ot. A B nr. %1"14$" fe(ruarie 1950 i nr. 90344$" septem(rie 1990.
44 4%

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

1C

/%0 Con-ocarea or:anismelor centrale deli(erati-e2 cu precizarea ordinii de zi2 se face de c!tre pre)edinte502 cu cel puin 14 zile calendaristice 1nainte de data fi,at! pentru )edin!2 iar2 1n cazuri e,cepionale2 1n cel mai scurt timp posi(il. /40 Desc#iderea )i 1nc#iderea )edinelor de lucru ale or:anismelor centrale deli(erati-e )i e,ecuti-e se face de c!tre pre)edinte51. /50 Procesul<-er(al al fiec!rei )edine de lucru a or:anismelor centrale deli(erati-e )i e,ecuti-e se semneaz! de pre)edinte5$ )i de secretarii desemnai. /"0 =ot!rrile or:anismelor centrale deli(erati-e )i e,ecuti-e sunt o(li:atorii pentru 1ntrea:a Biseric! 6rtodo,! @omn!5%. SECIUNEA I Organismele centrale deliberative A7 S02!')$ Si!o* A"'7 11 + Sfntul Sinod este cea mai 1nalt! autoritate a Bisericii 6rtodo,e @omne2 1n toate domeniile ei de acti-itate54. A"'7 13 + /10 Sfntul Sinod se compune dinI Patriar# )i toi mitropoliii2 ar#iepiscopii2 episcopii epar#ioi2 episcopii<-icari patriar#ali2 episcopii<-icari )i ar#iereii<-icari 1n funciune 55. Cerar#ii 1n funcie au 1ndatorirea de a<)i desf!)ura acti-itatea 1n cooperare sinodal!2 supunndu<se #ot!rrilor Sfntului Sinod5" )i pre-ederilor prezentului statut. De asemenea2 ierar#ii retra)i din funcie au 1ndatorirea de a p!stra disciplina canonic! sinodal!. /$0 Pre)edintele Sfntului Sinod este Patriar#ul 5&. 9n a(sena Patriar#ului2 pre)edinte al Sfntului Sinod este2 1n ordine2 mitropolitul 8oldo-ei )i Buco-inei2 mitropolitul Ardealului2 mitropolitul Clu>ului2 Al(ei2 Cri)anei )i 8aramure)ului2 mitropolitul 6lteniei2 mitropolitul Banatului2 ceilali mitropolii2 ar#iepiscopi sau episcopi 1n conformitate cu ordinea canonic! a epar#iilor din Patriar#ia @omn! /diptice053. /%0 Secretarul Sfntului Sinod este unul dintre episcopii<-icari patriar#ali desemnat de plenul acestuia2 la propunerea Patriar#ului. A"'7 14 + Sfntul Sinod se 1ntrune)te anual 1n cel puin dou! )edine de lucru 1n perioadele de prim!-ar! )i toamn!592 iar 1n )edine e,traordinare2 ori de cte ori este ne-oie. Sfntul Sinod se poate 1ntruni )i 1n )edine solemne. A"'7 16 + /10 Atri(uiile Sfntului Sinod sunt urm!toareleI #D p!streaz! unitatea do:matic!2 litur:ic! )i canonic!2 statutar! )i re:ulamentar!2 1n Biserica
Cf. can. 19 C5 ecum.2 3 5C ecum.2 $0 Antio#ia. Cf. can. 4 C ecum.2 9 )i 1& C5 ecum.2 19 )i $0 Antio#iaB cf. #ot. Sf. Sinod nr. 90344 $" sept. 1990. 5$ Cf. can. 4 C ecum. 5% Cf. can. 1 C5 ecum.2 1 trulan )i 1 5CC ecum. 54 Cf. *apte 152 1<$1B can. 14 )i %4 ap.2 & CCC ecum.2 9 )i 1" Antio#ia. 55 Cf. can. &" Carta:inaB #ot. A B nr. nr. %1"14$" fe(r. 1950. 9n Biserica 6rtodo,! @omn! reacti-area instituiei episcopului< -icar la ar#iepiscopie )i a ar#iereului<-icar la episcopie s<a apro(at prin #ot!rrea Sfntului Sinod nr. &"1"419"&. Prin #ot!rrea Sfntului Sinod nr. 1"31419"9 s<au sta(ilit atri(uiile de principiu ale acestora2 1n (aza c!rora ace)tia primesc din partea c#iriar#ului Decizia de atri(uii care se apro(! de Sfntul Sinod. Prin #ot!rrea nr. 41594$009 a Sfntului Sinod s<a #ot!rt ca Ltoi c&iriar&ii care au 1mplinit v(rsta de 56 de ani i care nu au episcop-vicar sau ar&iereu-vicar s propun statutar! 1n timp de 7 luni de la data comunicrii acestei &otr(ri! candidai pentru a %i alei 1n aceste posturi! recomandabil tineri 81ntre 79- )6 ani:! eligibili pentru aceast demnitate bisericeascK. 9n aceea)i #ot!rre se preciza )i faptul c! L episcopul-vicar i ar&iereul-vicar au 1ndatorirea pastoral i misionar de a %i prezeni pe teren! cel puin 7 8trei: zile pe sptm(n K. 5" Cf. can. %4 ap.2 9 Antio#ia. 5& Cf. can. %4 ap.2 4 C ecum.2 9 )i 1& C5 ecum.2 19 )i $0 Antio#ia. 53 Alineat modificat succesi- prin #ot. A B nr. %1"1419502 nr. 35&"410 iunie 19&% )i nr. 90344 $" sept. 1990. 59 Cf. can. %& ap.2 5 C ecum.2 19 C5 ecum.2 3 trulan2 " 5CC ecum.2 $0 Antio#ia.
51 50

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


"0

11

6rtodo,! @omn!2 precum )i comuniunea cu 1ntrea:a Biseric! 6rtodo,! B ,D promo-eaz! coresponsa(ilitatea2 consultarea )i cooperarea 1ntre ierar#ii s!i2 1n timpul )i 1ntre )edinele de lucru2 prin conslu>ire la diferite e-enimente (iserice)ti centrale )i re:ionale2 prin scrisori de felicitare2 prin conlucrare permanent! 1ntre sinoadele mitropolitane 1n-ecinate2 la ni-el pastoral< misionar2 social<filantropic )i cultural2 prin 1ntra>utorarea fr!easc! a epar#iilor mai s!race din interiorul )i din afara :ranielor !rii )i prin solidaritate spiritual! )i material! e,primat! 1n cazuri de ur:en! /dezastre2 calamit!i naturale etc.0"1B %D e,amineaz! orice pro(lem! de ordin do:matic2 litur:ic2 canonic )i pastoral<misionar2 pe care o soluioneaz! 1n conformitate cu 1n-!!tura Bisericii 6rtodo,e )i #ot!r!)te2 potri-it Sfintelor Canoane2 asupra pro(lemelor (iserice)ti de orice natur!"$B *D se 1n:ri>e)te de sfinirea 8arelui 8ir2 potri-it cerinelor pastoral<misionare din Biserica 6rtodo,! @omn!"%B D apro(! canonizarea sfinilor )i emite tomosul sinodal"4 de canonizare"5B 0D e,prim! poziia oficial! a Bisericii 6rtodo,e @omne asupra proiectelor de acte normati-e ale statului referitoare la acti-itatea cultelor2 la 1n-!!mntul teolo:ic )i reli:ios2 la asistena social! )i reli:ioas!2 la patrimoniul cultural<naional2 1n special cel (isericesc2 precum )i 1n alte domenii de interes (isericesc )i social""B gD apro(!2 prin -ot desc#is2 cu o ma>oritate de dou! treimi din num!rul mem(rilor prezeni "&2 Statutul pentru or:anizarea )i funcionarea Bisericii 6rtodo,e @omne )i #ot!r!)te 1n pri-ina modific!rii acestuia"3B >D apro(!2 prin -ot desc#is2 re:ulamentele (iserice)ti 1ntocmite 1n conformitate cu prezentul statut )i #ot!r!)te 1n pri-ina modific!rii acestora"9B iD iniiaz! )i apro(! acorduri )i parteneriate cu statul )i cu alte instituii 1n domenii de interes :eneral (isericesc&0B (D e,prim! poziia oficial! a Bisericii 6rtodo,e @omne 1n pro(leme de interes :eneral ale societ!ii&1B ED apro(!2 cu o ma>oritate de dou! treimi din num!rul mem(rilor prezeni &$2 1nfiinarea2 desfiinarea2 modificarea teritorial!&% )i sc#im(area titulaturii mitropoliilor2 ar#iepiscopiilor )i episcopiilor din cadrul Patriar#iei @omne&42 iar2 1n cazul 1nfiin!rii de noi epar#ii2 emite tomosul sinodal de 1nfiinare&5B $D are dreptul )i 1ndatorirea de a se 1n:ri>i de p!storirea credincio)ilor ortodoc)i romni din str!in!tate&"2 1n care scop apro(! sau retrimite2 moti-at2 spre amendare statutele mitropoliilor2 ar#iepiscopiilor )i episcopiilor )i ale altor unit!i (iserice)ti din afara :ranielor @omniei )i adreseaz!
Cf. can. %& ap.2 & CCC ecum.2 95 Carta:ina. Cf. can. %4 ap.2 9 Antio#ia2 95 Carta:ina. "$ Cf. can. %& ap.2 95 Carta:ina. "% Cf. can. " Carta:ina. "4 To1os)$ si!o*#$ este actul oficial care se apro(! )i se emite de c!tre Sfntul Sinod pentru proclamarea canonizrii de s%ini i pentru 1n%iinarea de noi epar&ii /cf. #ot. Sf. Sinod nr. 41394$9 octom(rie $0090. "5 Cf. can. " 5CC ecum. "" Cf. can. %& ap.2 " 5CC ecum.2 13 Carta:ina. "& Cf. can. " C ecum. "3 Cf. can. %& ap. "9 Cf. can. %& ap. &0 Cf. can. %0 ap.2 342 % 5CC ecum. &1 Cf. can. %& ap.2 " 5CC ecum.2 13 )i 95 Carta:ina. &$ Cf. can. " C ecum. &% Cf. can. 5% )i 93 Carta:ina. &4 Cf. can. %& ap. &5 Cf. can. 1& C5 ecum.2 $5 trulanB #ot. Sf. Sinod nr. 41394$9 octom(rie $009. &" Cf. can. %4 ap.
"1 "0

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


&&

13

acestora 1ndemnuri pastorale B 1D ale:e2 cu dou! treimi din totalul -oturilor -alide2 pe Patriar#2 iar cu >um!tate plus unu din totalul -oturilor -alide2 pe mitropoliii2 ar#iepiscopii )i pe episcopii epar#ioi pentru epar#iile aparin!toare Patriar#iei @omne&3B !D ale:e2 cu >um!tate plus unu din totalul -oturilor -alide2 pe episcopii<-icari patriar#ali2 pe episcopii<-icari )i pe ar#iereii<-icari&9B oD emite :ramata sinodal!30 pentru 1ntronizarea Patriar#ului31B pD #ot!r!)te2 cu o ma>oritate de dou! treimi din num!rul mem(rilor prezeni2 cu pri-ire la retra:erea ierar#ilor )i sta(ile)te drepturile acestora3$B FD #ot!r!)te2 cu o ma>oritate de dou! treimi din num!rul mem(rilor prezeni2 cu pri-ire la trimiterea 1n >udecat! canonic! a acelora dintre mem(rii s!i care sunt 1n-inuii de a(ateri de la 1n-!!tura )i disciplina Bisericii3%B "D sta(ile)te criteriile dup! care ar#imandriii sau preoii -!du-i /prin deces0 sunt eli:i(ili pentru slu>irea de ar#iereu34B sD apro(! propunerile pri-ind componena Consistoriului Superior Bisericesc35 i a Consistoriului Superior Bisericesc 8ona#al3"B 'D3& apro(! sau respin:e #ot!rrile Consistoriului Superior Bisericesc i ale Consistoriului Superior Bisericesc 8ona#al pri-ind recursurile clericilor de mir i din cinul mona#al 33 1n materie de caterisire )i se pronun! asupra cererilor de iertare ale acestoraB )D 1ndrum! )i supra-e:#eaz! ca acti-itatea or:anismelor deli(erati-e )i e,ecuti-e de la episcopii2 ar#iepiscopii2 mitropolii )i Patriar#ie s! se desf!)oare potri-it pre-ederilor statutare )i re:ulamentare (iserice)ti39B 5D iniiaz! )i culti-! relaii fr!e)ti interortodo,e2 relaii de dialo: )i cooperare intercre)tin! )i interreli:ioas! pe plan naional )i internaional90B GD apro(!2 la solicitarea c#iriar#ului2 1nfiinarea2 or:anizarea2 funcionarea )i desfiinarea unit!ilor de 1n-!!mnt teolo:ic preuni-ersitar /)coli de cnt!rei (iserice)ti4)coli de arte )i meserii2 seminarii teolo:ice liceale0 )i uni-ersitar /facult!i de teolo:ie0 )i a altor unit!i de 1n-!!mnt or:anizate de Biserica 6rtodo,! @omn!2 precum )i normele pri-ind predarea reli:iei 1n )colile de stat2 particulare )i confesionale. Sta(ile)te normele pri-ind 1n-!!mntul confesional de toate ni-elurile2 precum )i pro:ramele pentru cate#izarea tinerilor )i adulilor91B .D apro(! 1nfiinarea )i desfiinarea instituiilor media scrise /re-iste2 ziare )i periodice oficiale0 )i audio-izuale /radio2 tele-iziune )i altele0 ale Patriar#iei @omne )i ale centrelor epar#iale2 la propunerea temeinic moti-at! a Patriar#ului @omniei sau a c#iriar#ilor epar#iilor din ar! )i din afara

Cf. can. 95 Carta:ina. Cf. can. " C ecum. &9 Cf. can. " C ecum. 30 G"#1#'# si!o*#$& este actul apro(at )i emis de c!tre Sfntul Sinod pentru 1ntronizarea Patriar#ului @omniei /cf. #ot. Permanenei Consiliului aional Bisericesc din 1$ noiem(rie $0090. 31 Cf. Cf. *apte 152 1<$1B can. 14 ap.2 1" Antio#iaB #ot. A B nr. 35&"410 iunie 19&%. 3$ Cf. can. " C ecum. 3% Cf. can. &4 ap.2 " CC ecum.2 9 C5 ecum.2 142 15 )i 1& Antio#ia2 1 Constantinopol /%940. 34 Cf. $ Cor. 42 $B 52 11B "2 4B can. 5& Aaodiceea. 35 Cf. can. 5 C ecum.2 " Antio#ia2 14 Sardica2 11 Carta:ina. 3" Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 35"14$5 octom(rie $011. 3& Cf. can. 5 C ecum.2 " Antio#ia2 14 Sardica2 11 Carta:ina. 33 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 35"14$5 octom(rie $011. 39 Cf. can. %4 )i %& ap.2 9 Antio#ia. 90 Cf. can. %& ap.2 95 Carta:ina. 91 Cf. can. %4 ap.2 19 trulan2 9 Antio#ia2 $" )i 40 Aaodiceea2 95 Carta:ina.
&3

&&

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

14

:ranielor !rii2 1n scopul p!str!rii2 promo-!rii )i ap!r!rii unit!ii de credin! )i a unit!ii -ieii (iserice)ti9$B HD apro(! normele acti-it!ii misionar<pastorale )i pe cele pentru promo-area -ieii reli:ioase )i morale a clerului9%B zD sta(ile)te normele acti-it!ii de asisten! social<filantropic! pentru 1ntrea:a Biseric! 6rtodo,! @omn! )i apro(! m!surile pentru or:anizarea asistenei reli:ioase 1n armat!2 penitenciare2 spitale2 c!mine pentru copii )i pentru (!trni2 a)ez!minte sociale )i medicale destinate persoanelor defa-orizate etc.94B #1D apro(! 1nfiinarea2 or:anizarea )i desfiinarea asociaiilor )i fundaiilor (iserice)ti cu caracter naional care sunt constituite )i conduse de c!tre Biserica 6rtodo,! @omn!95B ,1D acord! sau retra:e (inecu-ntarea /apro(area scris!0 pentru 1nfiinarea2 or:anizarea )i2 respecti-2 desfiinarea asociaiilor )i fundaiilor cu caracter naional2 altele dect cele (iserice)ti2 care au fondator unic sau mem(ri asociai unit!i de cult2 a-nd conducere proprie format! din cre)tini ortodoc)i2 )i contri(uie la opera misionar!2 social!2 cultural!2 educati-! din Patriar#ia @omn!2 acti-nd 1n epar#iile acesteia9"B %1D iniiaz!2 autorizeaz! )i supra-e:#eaz! traducerea2 diortosirea2 editarea )i difuzarea Sfintei Scripturi2 tip!rirea )i r!spndirea c!rilor de cult )i acatistelor2 a calendarului (isericesc2 manualelor de teolo:ie )i a manualelor de reli:ie9&B supra-e:#eaz! din punct de -edere do:matic2 litur:ic )i canonic2 lucr!rile de ar#itectur!2 pictur!2 sculptur! )i alte forme de art! (isericeasc! ortodo,! )i ia m!surile cu-enite 1n caz de a(ateri93B *1D apro(! anual modul de constituire )i de repartizare a *ondului central misionarB instituie fonduri speciale )i sta(ile)te modul de constituire )i destinaia acestora99B 1 D interpreteaz!2 1n form! definiti-! )i o(li:atorie2 pentru toate or:anismele (iserice)ti2 dispoziiile statutare sau re:ulamentare100. /$0 Asociaiile )i fundaiile menionate la lit. a10 )i (10 au o(li:aia de a prezenta Cancelariei Sfntului Sinod2 de dou! ori pe an /prim!-ara )i toamna01012 rapoarte pri-ind acti-itatea desf!)urat! )i2 o dat! pe an2 raportul pri-ind situaia financiar!10$. Patriar#ia @omn!2 prin Corpul de control financiar i audit2 poate -erifica inopinat situaia financiar! i patrimonial! a respecti-elor asociaii sau fundaii2 1mpreun! sau separat de cenzor sau comisia de cenzori. 9n cazul 1n care constat! deficiene i lipsuri2 Patriar#ia @omn! adopt! m!suri pentru remedierea acestora10%. A"'7 1:104 + /10 Pentru studierea )i formularea propunerilor asupra pro(lemelor ce urmeaz! a se supune deli(er!rii2 Sfntul Sinod ale:e2 dintre mem(rii s!i2 4 comisii sinodale. /$0 *iecare comisie este prezidat! de un mitropolit )i are un raportor. Ceilali mitropolii sunt copre)edini ai comisiilor 1n care sunt repartizai de Sfntul Sinod. /%0 Comisiile Sfntului Sinod suntI
Cf. can. %4 ap.2 19 trulan2 9 Antio#ia2 $" )i 40 Aaodiceea2 95 Carta:ina. Cf. can. %4 )i %9 ap.2 19 trulan2 9 Antio#ia2 $" )i 40 Aaodiceea2 95 Carta:ina. 94 Cf. *apt. 112 $9<%0B $42 1&B @om. 152 $5<$"B C Cor. 1"2 1B $ Cor. 32 14B ?al. $2 10B can. %42 %&2 41 )i 59 ap.2 $5 Antio#ia2 95 Carta:ina. 95 Cf. Cf. can. %& ap.2 95 Carta:ina. 9" Cf. Cf. can. %& ap.2 13 )i 95 Carta:ina. 9& Cf. 1 .im. %2 $B $ .im. $2 $2 $4B .it 12 9B can. %4 ap.2 & CCC ecum.2 9 Antio#ia. 93 Cf. 1 .im. %2 $B $ .im. $2 $2 $4B .it 12 9B can. %4 ap.2 & CCC ecum.2 3$ trulan2 9 Antio#ia. 99 Cf. *apt. 112 $9<%0B $42 1&B @om. 152 $5<$"B C Cor. 1"2 1B $ Cor. 32 14B ?al. $2 10B can. %42 %&2 41 )i 59 ap.2 $5 Antio#ia2 95 Carta:ina. 100 Cf. *apte 152 1<$1B can. 14 )i %4 ap.2 & CCC ecum.2 9 )i 1" Antio#ia. 101 Cf. can. %& ap.2 5 C ecum.2 19 C5 ecum.2 3 trulan2 " 5CC ecum.2 $0 Antio#ia. 10$ Cf. 95 Carta:ina. 10% Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 35&34$5 octom(rie $011. 104 Coninutul 1ntre:ului articol este conform cu #ot Sf. Sinod nr. 195&4" iulie $001 i #ot. A B nr. 195&41 martie $00".
9% 9$

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

16

#D Comisia pastoral!2 mona#al! )i social!2 ,D Comisia teolo:ic!2 litur:ic! )i didactic!2 %D Comisia canonic!2 >uridic! )i pentru disciplin!2 *D Comisia pentru comunit!i e,terne2 relaii interortodo,e2 intercre)tine )i interreli:ioase. /40 Sfntul Sinod decide dac! o pro(lem! tre(uie e,aminat! 1n comun de dou! sau mai multe comisii. /50 Pentru anumite pro(leme2 cu caracter permanent sau temporar2 Sfntul Sinod decide instituirea unor su(comisii speciale afiliate uneia din cele 4 comisii105. Din su(comisii pot face parte )i ierar#i din alte comisii )i pot fi cooptai profesori de teolo:ie2 clerici2 mona#i2 mireni2 speciali)ti 1n domeniul a(ordat2 dup! modelul Su(comisiei pentru canonizarea sfinilor romni. A"'7 1; + Sfntul Sinod poate in-ita la lucr!rile comisiilor sale2 pentru consult!ri2 profesori de teolo:ie )i speciali)ti din alte domenii. B7 Si!o*)$ P "1#! !'1C; A"'7 1? + /10 Sinodul Permanent este or:anismul central deli(erati- care funcioneaz! 1n timpul dintre )edinele Sfntului Sinod2 cnd importana unor pro(leme impune e,aminarea lor f!r! 1ntrziere. /$0 Sinodul Permanent se compune din Patriar# )i toi mitropoliii 1n funcie de la epar#iile din ar! )i din afara :ranielor @omniei. Din Sinodul Permanent fac parte )i ali % ierar#i epar#ioi /un ar#iepiscop )i $ episcopi0 desemnai anual de Sfntul Sinod. /%0 Pre)edintele Sinodului Permanent este Patriar#ul. 9n lipsa Patriar#ului2 )edinele Sinodului Permanent sunt prezidate 1n ordinea pre-!zut! de art. 1$ alin. /$0 din prezentul statut. /40 Con-ocarea Sinodului Permanent2 cu precizarea ordinii de zi2 se face de c!tre Pre)edinte2 ori de cte ori este ne-oie. /50 Secretarul Sfntului Sinod este )i Secretarul Sinodului Permanent. /"0 Sinodul Permanent ia #ot!rri -ala(ile prin consens sau cu -otul a >um!tate plus unu dintre mem(rii prezeni. /&0 Dispoziiile art. 1" din prezentul statut se aplic! )i cu pri-ire la )edinele Sinodului Permanent. A"'7 1@ < /10 Sinodul Permanent e,ercit!2 1n timpul dintre )edinele Sfntului Sinod2 urm!toarele atri(uiiI e,prim! poziia oficial! a Bisericii 6rtodo,e @omne 1n relaiile ei cu Statul )i 1n pro(leme de interes :eneral ale societ!iiB spri>in!2 1n diferite forme2 predarea reli:iei 1n )colile de stat2 particulare )i confesionaleB iniiaz! )i spri>in! traducerea2 diortosirea2 editarea )i distri(uirea Sfintei Scripturi )i a c!rilor de cult2 inclusi- a acatistelor2 a calendarului (isericesc2 a manualelor de teolo:ie )i a manualelor de reli:ieB semnaleaz! Sfntului Sinod literatura teolo:ic! )i spiritual! sincretist! )i confuz!. /$0 Sinodul Permanent2 la solicitarea Patriar#ului sau a mem(rilor s!i2 e,amineaz! )i formuleaz! propuneri pri-ind pro(leme ce urmeaz! a fi aduse 1n dez(aterea Sfntului Sinod. /%0 Sinodul Permanent e,ercit! )i alte atri(uii date de c!tre Sfntul Sinod sau prin statut )i re:ulamente. /40 Sinodul Permanent aduce la cuno)tin! Sfntului Sinod2 pentru ratificare2 #ot!rrile luate 1n
Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 4"10415 iunie $0042 #ot Sf. Sinod nr. 195&4" iulie $001 i #ot. A B nr. 195&41 martie $00". Cnstituia Sinodului permanent nu este pre-!zut! 1n mod e,pres 1n te,tul Sfintelor Canoane2 ci a luat na)tere 1n primul mileniu cre)tin2 din raiuni specifice situaiei din Cmperiul (izantin. 8ai precis2 dup! ocuparea Patriar#iilor Antio#iei )i Ale,andriei de c!tre ara(i2 muli episcopi aparinnd acestor Biserici2 neamaia-nd posi(ilitatea rezidenei 1n scaunul lor episcopal2 au r!mas la Constantinopol )i au participat la Sinodul de episcopi al Patriar#iei Constantinopolului. Acest tip de sinod ce cuprindea att episcopii din Patriar#ia Constantinopolului2 ct )i pe episcopii rezideni / YVZ[\YD]H0 temporar 1n Constantinopol a fost numit Sinod endemic /YVZ[\^N ^_Y\V\H0. De la acest tip de sinod s<a dez-oltat ulterior 1n 6rtodo,ie Sinodul permanent2 adic! actualul or:anism central deli(erati- al fiec!rei Biserici 6rtodo,e locale autocefale2 alc!tuit dintr<un num!r redus de episcopi2 ce funcioneaz! 1ntre )edinele de lucru ale Sinodului plenar de episcopi.
10" 105

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

1:

timpul dintre )edinele acestuia. C7 A*)!#" # N#io!#$& Bis "i% #s%&1C? A"'7 1A + Adunarea aional! Bisericeasc! este or:anismul central deli(erati- al Bisericii 6rtodo,e @omne2 pentru pro(lemele administrati-e2 sociale2 culturale2 economice )i patrimoniale. A"'7 3C + /10 Adunarea aional! Bisericeasc! este alc!tuit! din cte trei reprezentani ai fiec!rei epar#ii2 un cleric )i $ mireni2 dele:ai de adun!rile epar#iale2 pe termen de 4 ani. 'i pot fi dele:ai pentru cel mult dou! mandate. /$0 Cerar#ii Sfntului Sinod particip! la lucr!rile Adun!rii aionale Biserice)ti. /%0 Pre)edintele Adun!rii aionale Biserice)ti este Patriar#ul. 9n lipsa Patriar#ului2 )edinele sunt prezidate 1n ordinea pre-!zut! de art. 1$ alin. /$0 din prezentul statut. /40 =ot!rrile Adun!rii aionale Biserice)ti de-in e,ecutorii dup! ratificarea lor de c!tre Sfntul Sinod. A"'7 31 + Adunarea aional! Bisericeasc! se 1ntrune)te o dat! pe an 1n )edin! de lucru2 iar 1n caz de necesitate2 ori de cte ori este ne-oie. Adunarea aional! Bisericeasc! se 1ntrune)te )i 1n )edine solemne. A"'7 33 + Atri(uiile Adun!rii aionale Biserice)ti sunt urm!toareleI #D susine drepturile )i acti-it!ile Bisericii 6rtodo,e @omneI ,D a-izeaz! re:ulamente de aplicare ale prezentului statut cu pri-ire la domenii de acti-itate date 1n competena sa de c!tre Sfntul SinodB %D la propunerea Patriar#ului2 ale:e mem(rii Consiliului aional BisericescB *D adopt! m!suri :enerale pentru spri>inirea a)ez!mintelor culturale2 social<filantropice2 economice )i fundaionale ale BisericiiB D sta(ile)te mi>loacele de a>utorare ale or:anismelor )i instituiilor centrale (iserice)tiB 0D e,amineaz! )i apro(! @aportul :eneral anual al Consiliului aional Bisericesc2 pri-ind acti-itatea din Biserica 6rtodo,! @omn! )i #ot!r!)te cu pri-ire la m!surile ce tre(uie luate pentru (una desf!)urare a -ieii (iserice)tiB gD apro(! contul de e,ecuie (u:etar! )i (ilanul financiar<conta(il al Administraiei Patriar#ale2 al Cnstitutului Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,! )i al instituiilor centrale (iserice)ti cu scop misionarB >D apro(! (u:etul :eneral al Administraiei Patriar#ale2 al Cnstitutului Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,! )i al instituiilor centrale (iserice)ti cu scop misionarB iD apro(! m!suri unitare pri-ind administrarea (unurilor mo(ile )i imo(ile2 aflate 1n proprietatea sau folosina unit!ilor de cult din 1ntrea:a Biseric! 6rtodo,! @omn!2 precum )i a celor fundaionaleB (D apro(! proiecte sociale2 culturale2 educaionale )i comunicaionaleB ED sta(ile)te mi>loacele de a>utorare a romnilor din afara :ranielor !riiB $D e,ercit! )i alte atri(uii care 1i sunt date prin statut2 prin re:ulamentele (iserice)ti sau de c!tre Sfntul Sinod. A"'7 34 + /10 Pentru studierea pro(lemelor )i formularea propunerilor ce urmeaz! a fi supuse deli(er!rii2 Adunarea ale:e2 la 1nceputul fiec!rui mandat de 4 ani2 dintre mem(rii ei clerici )i mireni2 5 comisii de lucru permanente2 care au cte un pre)edinte2 -ice<pre)edinte )i raportor desemnai de plen2 la propunerea Pre)edintelui. Comisiile Adun!rii aionale Biserice)ti suntI #D Comisia administrati-<>uridic! )i de -alidare2
10& Adunarea /aional Bisericeasc reprezint! un sinod mi,t2 adic! un sinod alc!tuit din episcopi 1ntrunii 1mpreun! cu reprezentani ai credincio)ilor /clerici )i laici0. Practica acestor sinoade este atestat! de o mulime de date istorice2 att 1n Biserica de @!s!rit2 ct )i 1n cea de Apus2 1ncepnd cu Sinodul apostolic2 precum )i de te,tele unor canoane ce nu intr! 1ns! 1n colecia fundamental! de canoane /corpus canonum0 a Bisericii 6rtodo,e. Sinodalitatea mi,t! nu contrazice cu nimic sinodalitatea episcopal!2 dup! cum nici sinodalitatea episcopal! nu contrazice sinodalitatea mi,t!2 ci amndou! sunt forme complementare autentice )i canonice ale sinodalit!ii sau ale modului 1n care s<a aplicat )i se aplic! constant principiul sinodal 1n Biseric!.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

1;

,D Comisia social! )i pentru comunicaii media2 %D Comisia cultural! )i educaional!2 *D Comisia economic!2 (u:etar! )i de patrimoniu imo(iliar /(unuri (iserice)ti02 D Comisia pentru romnii ortodoc)i de peste #otare )i pentru relaii e,terne (iserice)ti. /$0 Aa lucr!rile Comisiei pentru romnii ortodoc)i de peste #otare )i pentru relaii e,terne (iserice)ti pot fi in-itai )i reprezentani clerici )i mireni ai epar#iilor ortodo,e romne din afara :ranielor !rii2 cnd ordinea de zi impune acest lucru. /%0 Aa con-ocarea Pre)edintelui2 comisiile Adun!rii aionale Biserice)ti se pot 1ntruni )i 1ntre )edinele acesteia2 potri-it cerinelor. SECIUNEA a II-a Organismele centrale executive A7 P#'"i#">)$*+, A"'7 36 + Patriar#ul este 9ntist!t!torul;9< 1ntre ierar#ii Bisericii 6rtodo,e @omne )i pre)edintele or:anismelor centrale deli(erati-e )i e,ecuti-e (iserice)ti;;9. A"'7 3: + /10 Patriar#ul Bisericii 6rtodo,e @omne este )i Ar#iepiscopul Bucure)tilor )i 8itropolitul 8unteniei )i Do(ro:ei111. /$0 .itulatura sa esteI =P" #0 "i%i" # S#11$9 P" #0 "i%i')$ P&"i!' JND9 A">i pis%op)$ B)%)" /'i$o"9 Mi'"opo$i')$ M)!' !i i /i Do,"og i9 Lo%ii'o")$ '"o!)$)i C z#" i C#p#*o%i i /i P#'"i#">)$ Bis "i%ii O"'o*o. Ro12! K sau =P#'"i#">)$ Ro12!i iK. /%0 Cn conformitate cu Sfintele Canoane2 cu tradiia panortodo,! )i cu practica Bisericii 6rtodo,e @omne2 la ser-iciile reli:ioase Patriar#ul este pomenit de c!tre mitropolii2 mitropoliii sunt pomenii de c!tre ierar#ii sufra:ani2 iar ar#iepiscopii )i episcopii sunt pomenii de c!tre preoii slu>itori11%. /40 Patriar#ul poart! ca 1nsemne distincti-eI o cruce )i dou! en:olpioane2 #aine de culoare al(!I re-erend! )i ras!2 culion )i camilafc! a-nd cruce. /50 Patriar#ul e,ercit! drepturile )i 1ndepline)te 1ndatoririle pre-!zute de Sfintele Canoane1142 de prezentul statut )i de re:ulamentele (iserice)ti. /"0 9n e,ercitarea drepturilor )i 1ndatoririlor sale2 Patriar#ul emiteI tomosuri patriar#ale 1152

103 9n Sfintele Canoane2 termenul de L patriar&K apare pentru prima oar! a(ia 1n canoanele Sinodului trulan /can. $2 & )i %"02 1ns! pre-ederi referitoare la 1ntist!t!torul /MO D\H0 unei Biserici locale se re:!sesc 1n multe alte canoane /cf. can. %4 ap.2 42 " )i & C ecum.2 $ )i % CC ecum.2 1 )i 3 CCC ecum.2 $5 )i $3 C5 ecum.2 %" )i %9 trulan2 11 5CC ecum. 92 19 )i $0Antio#ia2 5$ )i 55 Carta:ina2 14 )i 14 C<CC Constantinopol2 1$ Aaodiceea2 " Sardica0. 109 Potri-it ecleziolo:iei ortodo,e2 1ntist!t!torul unei Biserici locale /MO D\H0 este 1ntotdeauna considerat ca un episcop printre episcopii sinodului acelei Biserici. Acesta este primul2 1ns! primul 1ntre e:ali /cf. can. %4 ap.2 9 Antio#ia02 c!ci2 1n cazul slu>irii unui 1ntist!t!tor2 este -or(a despre o diaconie )i nu despre o putere. .otu)i2 sfintele canoane pre-!d pentru 1ntist!t!torul unei Biserici locale )i anumite pri-ile:ii2 cum ar fi2 spre e,emplu2 dreptul de a con-oca )i prezida lucr!rile Sfntului Sinod /cf. can. 4 C ecum.2 9 )i 1& C5 ecum.2 19 )i $0 Antio#ia02 dreptul de a supra-e:#ea lucr!rile importante din Biserica sa /cf. %4 ap.2 9 Antio#ia02 dreptul de de-oluiune /cf. can. 11 5CC ecum02 dreptul de a efectua -izite canonice )i pastorale 1n epar#iile din Biserica sa local! /cf. can. 5$ Carta:ina02 etc. 110 Cf. can. %4 ap.2 42 " C ecum.2 $ CC ecum.2 9 Antio#ia. 111 Articol modificat prin #ot. A B nr. 90344$" septem(rie 1990. 11$ Cf. #ot. Sin. Permanent nr. %01%41$ au:ust 1950. 11% Cf. can. 14 CCC Constantinopol. 114 A se -edea notele 4&2 43 )i 49. 115 To1os)$ p#'"i#">#$ este actul oficial emis de c!tre Patriar#ul @omniei pentru ridicarea 1n rang a unei epar&ii2 care se apro(! de c!tre Sfntul Sinod /cf. #ot. Sf. Sinod nr. 41394$9 octom(rie $0090.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


11" 11& 113

1?

:ramate patriar#ale 2 acte patriar#ale 2 decizii )i dispoziii patriar#ale2 acte de acordare a unor ordine2 distincii )i ran:uri (iserice)ti1192 pre-!zute de prezentul statut )i de re:ulamentele (iserice)ti1$0. A"'7 3; + Patriar#ul Bisericii 6rtodo,e @omne are urm!toarele atri(uiiI #D con-oac! )i prezideaz! or:anismele centrale deli(erati-e )i e,ecuti-e (iserice)ti 1$1 )i -e:#eaz! pentru ducerea la 1ndeplinire a #ot!rrilor acestora1$$B ,D con-oac! Sfntul Sinod 1n cel mult trei zile2 1n cazuri de ur:en! )i de for! ma>or!1$%B %D cnd constat! c! aplicarea unei #ot!rri a Sfntului Sinod nu mai este fa-ora(il! -ieii (iserice)ti2 con-oac! Sinodul Permanent2 1ntr<o )edin! e,traordinar!2 pentru a formula )i propune Sfntului Sinod2 spre dez(atere )i apro(are2 o nou! #ot!rre prin care se modific! sau se completeaz! #ot!rrea precedent!136B *D dispune m!surile necesare2 potri-it #ot!rrii Sfntului Sinod2 pentru pre:!tirea )i sfinirea 8arelui 8ir la Patriar#ia @omn!1$5B D reprezint! Patriar#ia @omn! 1n relaiile cu autorit!ile pu(lice centrale )i locale2 1n >ustiie )i fa! de teri2 personal sau prin dele:ai 1mputernicii1$"B 0D reprezint! Biserica 6rtodo,! @omn! 1n relaiile cu celelalte Biserici 6rtodo,e surori2 personal sau prin dele:ai1$&B gD reprezint!2 personal sau prin dele:ai2 Biserica 6rtodo,! @omn! 1n relaiile cu celelalte Biserici cre)tine2 or:anizaii intercre)tine2 or:anizaii reli:ioase )i interreli:ioase2 din ar! )i de peste #otare1$3B >D adreseaz! scrisori pastorale pentru 1ntrea:a Biseric! 6rtodo,! @omn!2 cu 1ncu-iinarea Sfntului Sinod sau a Sinodului Permanent1$9B iD efectueaz! -izite canonice /statutare0 1n epar#iile Bisericii 6rtodo,e @omne2 la in-itaia c#iriar#ilor acestora1%0B (D efectueaz! -izite irenice la celelalte Biserici 6rtodo,e )i adreseaz! scrisori irenice 1ntist!t!torilor acestora2 1n scopul meninerii unit!ii 6rtodo,iei )i al promo-!rii comuniunii fr!e)ti1%1B ED efectueaz! -izite oficiale la alte Biserici cre)tine2 la or:anizaii cre)tine2 reli:ioase )i ci-ile 1n folosul Bisericii 6rtodo,e @omne1%$B
G"#1#'# p#'"i#">#$& este actul oficial emis de c!tre Patriar#ul @omniei pentru 1ntronizarea mitropolitului sau pentru acordarea de ranguri onori%ice unor ierar&i /cf. #ot. Sf. Sinod nr. 41394$9 octom(rie $0090. 11& A%')$ p#'"i#">#$ este emis de c!tre Patriar#ul @omniei ca urmare a unei #ot!rri a Sfntului Sinod pentru anunarea public a alegerii de episcopi-vicari patriar&ali! episcopi-vicari i ar&ierei-vicari /cf. #ot. Sf. Sinod nr. 41394$9 octom(rie $0090. 113 D %izi# p#'"i#">#$& este emis! de c!tre Patriar#ul @omniei pentruI stabilirea datei alegerilor pentru organismele bisericeti= con%irmarea i dizolvarea adunrilor epar&iale= instituirea de corporaii bisericeti provizorii! 1n cazuri excepionale= stabilirea atribuiilor episcopilor-vicari patriar&ali= numirea i stabilirea cadrului de activitate a unor persoane de conducere sau execuie din instituiile centrale bisericeti= instituirea omisiei de examinare a pictorilor i zugravilor bisericeti /cf. #ot. Sf. Sinod nr. 41394$9 octom(rie $0090. 119 Acestea suntI Dis'i!%i# p#'"i#">#$&2 Dip$o1# p#'"i#">#$& )i O"*i!)$ p#'"i#">#$ pentru clerici )i mireni2 care cuprindI Actul de acordare i ordinul propriu-zis /cf. #ot. Sf. Sinod nr. %394" martie $003 )i nr. 41394$9 octom(rie $0090. 1$0 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 41394$9 octom(rie $009. 1$1 Cf. can. 4 C ecum.2 9 )i 1& C5 ecum.2 19 )i $0 Antio#ia. 1$$ Cf. can. %4 ap.2 9 Antio#ia. 1$% Cf. can. 4 C ecum.2 9 )i 1& C5 ecum.2 19 )i $0 Antio#ia. 1$4 Cf. can. %4 ap.2 9 Antio#ia. 1$5 Cf. can. %4 ap.2 9 Antio#ia2 " Carta:ina. 1$" Cf. can. 11 Antio#ia2 9&2 104 )i 10" Carta:ina2 &2 3 )i $1 Sardica. 1$& Cf. can. 9 Sardica. 1$3 Cf. can. %4 ap.2 9 Antio#ia2 9% Carta:ina. 1$9 Cf. can. 19 trulan. 1%0 Cf. can. 5$ Carta:ina. 1%1 Cf. can. 9 Sardica. 1%$ Cf. can. %4 ap.2 9 Antio#ia2 9% Carta:ina.
11"

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


1%%

1@

$D se 1n:ri>e)te de 1ndeplinirea pre-ederilor statutare pentru completarea epar#iilor -acante B 1D prezideaz! Sfntul Sinod pentru ale:erea mitropoliilor ortodoc)i romni din ar! )i din afara :ranielor1%4B !D #irotone)te 1mpreun! cu ali ierar#i )i 1ntronizeaz! pe mitropolii1%5B oD emite :ramata patriar#al! pentru 1ntronizarea mitropoliilor 1%" )i a c#iriar#ilor din afara :ranielor !rii care se afl! 1n >urisdicia direct! a Patriar#iei @omne2 :ramata pentru acordarea de ran:uri onorifice unor ierar#i /ar#iepiscop sau mitropolit onorific02 precum )i tomosul patriar#al pentru proclamarea ridic!rii 1n ran: a unei epar#ii2 pe (aza apro(!rii Sfntului Sinod1%&B pD nume)te lociitori de mitropolii 1n cazul -acanei scaunelor mitropolitane1%3B FD sf!tuie)te fr!e)te pe ierar#ii epar#iilor ortodo,e romne din ar! )i din afara :ranielor )i conciliaz! e-entuale ne1nele:eri dintre ace)tia1%9B "D e,amineaz!2 1n Sinodul Permanent2 pln:erile 1mpotri-a ierar#ilor2 iar rezultatul 1l aduce la cuno)tina Sfntului Sinod140B sD 1n consultare cu Sinodul Permanent2 propune Sfntului Sinod candidai de episcop<-icar patriar#al )i prezideaz! ale:erea acestora141B 'D nume)te2 sancioneaz! )i re-oc!2 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului aional Bisericesc2 personalul de conducere2 precum )i celelalte cate:orii de personal clerical )i neclerical de la Cancelaria Sfntului Sinod2 de la Administraia Patriar#al!2 de la Cnstitutul Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,!2 de la celelalte instituii centrale (iserice)ti cu scop misionar2 precum )i personalul de la unit!ile (iserice)ti din interiorul !rii )i de la reprezentanele2 comunit!ile )i unit!ile (iserice)ti din afara :ranielor !rii2 aflate 1n >urisdicia direct! a Patriar#iei @omne14$B '1D Con-oac! )i prezideaz! edinele Comisiei de Pictur! Bisericeasc!2 personal sau printr<un dele:at2 apro(!2 modific! sau respin:e #ot!rrile Comisiei2 cu scopul de a promo-a pictura ortodo,! autentic! i de a spri>ini unit!ile (iserice tiB ume te pe mem(rii acesteia2 iar 1n caz de indisciplin! sau incompeten!2 1i sancioneaz! i 1i re-oc!B 'mite2 suspend! sau anuleaz! atestatele de pictor4restaurator (isericesc 1ntr<o edin ! a Comisiei2 dac! ele nu corespund cu e,i:en ele Comisiei14%B )D prin decizie patriar#al! dizol-! adun!rile epar#iale 1n -ederea or:aniz!rii de noi ale:eri )i confirm! noile adun!ri epar#iale144. 9n cazul unor aciuni potri-nice Bisericii din partea adun!rii epar#iale2 la solicitarea c#iriar#ului locului sau a lociitorului acestuia2 Patriar#ul2 prin decizie2 dizol-! respecti-a adunare epar#ial! 1n -ederea or:aniz!rii de noi ale:eri145B 5D e,ercit! dreptul de a primi apel )i dreptul de de-oluiune 1n mitropolii )i 1n epar#iile aflate 1n >urisdicia direct! a Patriar#iei @omne pentru resta(ilirea ordinii canonice )i administrati-e14"B GD14& 1n mod e,cepional )i cu moti-aii >ustificate2 1n acord cu tradiia ortodo,! )i cutuma

1%% 1%4

Cf. can. %4 ap.2 $5 C5 ecum.2 9 Antio#ia. Cf. can. %4 ap.2 4 C ecum.2 $3 C5 ecum.2 9 )i $0 Antio#ia. 1%5 Cf. can. 4 C ecum.2 $3 C5 ecum.2 19 Antio#ia. 1%" Cf. can. 4 C ecum.2 $3 C5 ecum.2 19 Antio#iaB #ot. A B nr. 35&"410 iunie 19&%. 1%& Cf. can. %& ap.2 93 Carta:ina2 #ot. Sf. Sinod nr. 41394$9 octom(rie $009. 1%3 Cf. can. $5 C5 ecum. 1%9 Cf. can. %4 ap.2 9 Antio#ia. 140 Cf. can. &4 ap.2 " CC ecum.2 9 )i 1& C5 ecum.2 % Sardica. 141 Cf. can. 1 ap.2 4 C ecum.2 $3 C5 ecum.2 19 Antio#ia2 1% )i 49 Carta:ina. 14$ Cf. can. %4 )i %9 ap.2 9 Antio#ia. 14% Cf. #ot. Sf. Sinod nr. &054$& aprilie $01$. 144 Cf. can. %4 ap.2 9 Antio#ia. 145 Cf. can. 11 5CC ecum. 14" Cf. can. 11 5CC ecum.2 5$ )i 55 Carta:ina2 o-ela 1$%2 C2 $. 14& .e,t sta(ilit prin #ot. Sf. Sinod nr. 15154& martie $003.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


143

1A

romneasc!2 poate 1ntemeia stra-ropi:#ii 1n interes (isericesc2 cu acordul preala(il al c#iriar#ului locului149 )i cu apro(area Sfntului Sinod1502 pe care le or:anizeaz! )i administreaz! prin dele:aii s!iB .D confer! distincii patriar#ale clericilor )i mirenilor din Biserica 6rtodo,! @omn!2 precum )i unor personalit!i din ar! )i de peste #otare2 care spri>in! acti-it!ile Patriar#iei @omne151B HD e,ercit! )i alte atri(uii pre-!zute de Sfintele Canoane2 de prezentul statut2 de re:ulamentele (iserice)ti )i cele 1ncredinate de Sfntul Sinod. A"'7 3? + Pentru desf!)urarea acti-it!ii curente2 la dispoziia Patriar#ului se afl! Ca(inetul Patriar#ului2 coordonat de un consilier patriar#al2 cu personalul corespunz!tor )i ser-iciile aferenteI secretariat2 re:istratur!2 ar#i-!2 (i(liotec! etc. B7 Co!si$i)$ N#io!#$ Bis "i% s% A"'7 3@ + Consiliul aional Bisericesc este or:anism central e,ecuti- al Sfntului Sinod )i al Adun!rii aionale Biserice)ti. A"'7 3A + /10 Consiliul aional Bisericesc se 1ntrune)te la con-ocarea Pre)edintelui2 cel puin de dou! ori pe an sau ori de cte ori este ne-oie. /$0 Consiliul aional Bisericesc se compune din 1$ mem(ri ai Adun!rii aionale Biserice)ti2 cte un cleric )i cte un mirean reprezentnd fiecare mitropolie din ar!2 desemnai pe o perioad! de 4 ani )i pentru cel mult dou! mandate. /%0 Pre)edintele Consiliului aional Bisericesc este Patriar#ul15$2 iar 1n lips! lociitorul s!u2 conform pre-ederilor art. 1$ alin. /$0 din prezentul statut. 8em(rii Sfntului Sinod pot participa cu -ot deli(erati- la )edinele Consiliului aional Bisericesc. /40 'piscopii<-icari patriar#ali sunt mem(ri de drept ai Consiliului aional Bisericesc2 cu -ot deli(erati-. /50 5icarul administrati- patriar#al2 consilierii patriar#ali )i inspectorul :eneral (isericesc sunt mem(ri permaneni ai Consiliului aional Bisericesc2 cu -ot consultati-. /"0 Consiliul aional Bisericesc ia #ot!rri -ala(ile prin consens sau cu -otul a >um!tate plus unu dintre mem(rii prezeni. /&0 Secretar al )edinelor este consilierul coordonator de la Ca(inetul Patriar#ului2 iar 1n lipsa acestuia unul din consilierii patriar#ali2 desemnat de Patriar#. A"'7 4C + Consiliul aional Bisericesc e,ercit! 1n timpul dintre )edinele Adun!rii aionale Biserice)ti atri(uiile acesteia pre-!zute de art. $$ lit. a02 d0 )i e02 precum )i urm!toarele atri(uiiI #D 1ntocme)te raportul anual pri-ind acti-itatea :eneral! a Bisericii 6rtodo,e @omneB ,D 1ntocme)te contul de e,ecuie (u:etar! )i (ilanul financiar<conta(il al Administraiei Patriar#ale2 al Cnstitutului Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,! )i al celorlalte instituii centrale (iserice)ti cu scop misionarB %D 1ntocme)te (u:etul :eneral al Administraiei Patriar#ale2 al Cnstitutului Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,! )i al celorlalte instituii centrale (iserice)ti cu scop misionarB *D apro(! planul de acti-itate al editurii2 tipo:rafiei )i atelierelor Cnstitutului Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,!B

143 Prin termenul de Lstavropig&iiK /din cu-ntul :recesc L^DNWO\MZ`G\YK+Laezare a unei cruciK0 sunt desemnate acele (iserici sau m!n!stiri care2 cu acordul preala(il al c#iriar#ului locului )i cu aproparea respecti-ului Sinod de episcopi2 sunt trecute su( autoritatea direct! a 1ntist!t!torului unei Biserici autocefale. Aceast! instituie a fost creat! 1n Cmperiul (izantin2 fiind specific! Patriar#ului Constantinopolului. 7lterior aceast! practic! s<a :eneralizat 1n 1ntrea:a 6rtodo,ie. 149 Cf. can. 4 C5 ecum.2 1& 5CC ecum.2 1 CCC Constantinopol. 150 Cf. *apte 152 1<$1B can. 14 )i %4 ap.2 & CCC ecum.2 9 )i 1" Antio#ia. 151 Cf. can. %42 %3 )i 41 ap.2 9 Antio#ia2 #ot. Sf. Sinod nr. %394& martie $003. 15$ Cf. can. %4 ap.2 42 " C ecum.2 $ CC ecum.2 9 Antio#ia.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

3C

D #ot!r!)te cu pri-ire la modul de administrare a (unurilor mo(ile )i imo(ile ale Administraiei Patriar#ale2 ale Cnstitutului Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,!2 ale celorlalte instituii centrale (iserice)ti cu scop misionar )i ale fundaiilor (iserice)ti centraleB 0D #ot!r!)te2 cu apro(area preala(il! a Sinodului Permanent2 1n pri-ina 1nstr!in!rii 1n orice mod /-nzare2 sc#im(2 donaie2 cedare de drepturi liti:ioase etc.0 a (unurilor imo(ile (iserice)ti ale Patriar#iei @omne2 cu e,cepia (unurilor sacre care sunt inaliena(ile15%B gD e,ercit! )i alte atri(uii care 1i sunt date prin statut2 re:ulamente sau prin #ot!rri ale Sfntului Sinod )i ale Adun!rii aionale Biserice)ti. C7 P "1#! !# Co!si$i)$)i N#io!#$ Bis "i% s% A"'7 41 + /10 9ntre )edinele Consiliului aional Bisericesc funcioneaz! Permanena Consiliului aional Bisericesc2 ca or:anism central e,ecuti-. /$0 'a se compune din Patriar#2 ca pre)edinte1542 episcopii<-icari patriar#ali2 -icarul administratipatriar#al2 consilierii patriar#ali )i inspectorul :eneral (isericesc2 ca mem(ri )i ia #ot!rri -alide prin consensul mem(rilor prezeni. 9n funcie de a:enda )edinei2 pot participa )i conduc!torii epar#iilor2 reprezentanelor2 comunit!ilor )i altor unit!i (iserice)ti din interiorul )i din afara :ranielor !rii2 aflate 1n >urisdicia direct! a Patriar#iei @omne155. /%0 Din 1ncredinarea Patriar#ului2 Permanena Consiliului aional Bisericesc poate fi prezidat! de unul din episcopii<-icari patriar#ali. 9n aceast! situaie2 procesul<-er(al al lucr!rilor este supus apro(!rii Patriar#ului. =ot!rrile de-in e,ecutorii numai dup! confirmarea lor 1n scris2 de c!tre Patriar#. A"'7 43 + Permanena Consiliului aional Bisericesc2 prezidat! de Patriar#2 e,ercit! atri(uiile Consiliului aional Bisericesc2 cu e,cepia celor pre-!zute de art. %0 lit. f02 1n perioada dintre )edinele sale2 precum )i urm!toarele competeneI #D e,amineaz! orice pro(lem! (isericeasc!2 misionar<pastoral!2 cultural!2 social!2 administrati-< :ospod!reasc!2 economic<financiar! etc. din cadrul instituiilor centrale (iserice)ti ce urmeaz! a face o(iectul dez(aterilor or:anismelor centrale deli(erati-e )i e,ecuti-e )i face propuneri statutareB ,D e,amineaz! )i definiti-eaz! d!rile de seam! anuale asupra acti-it!ii instituiilor centrale (iserice)tiB %D prezint! spre definiti-are contul de e,ecuie (u:etar! )i (ilanul financiar<conta(il al instituiilor centrale (iserice)tiB *D prezint! spre definiti-are proiectul (u:etului :eneral anual al instituiilor centrale (iserice)tiB D 1ntocme)te planurile anuale ale acti-it!ii instituiilor centrale (iserice)tiB 0D analizeaz! )i face propuneri Consiliului aional Bisericesc pri-ind modul de administrare a (unurilor mo(ile )i imo(ile ale instituiilor centrale (iserice)ti )i ale fundaiilor (iserice)ti centraleB gD administreaz! *ondul central misionar2 1n limita (u:etului apro(at de Sfntul Sinod2 )i prezint! anual acestuia contul de e,ecuie (u:etar!B >D administreaz! fondurile special instituite la ni-elul Administraiei Patriar#ale potri-it destinaiei lor )i 1n limita sumelor colectate2 informnd anual Sfntul Sinod despre situaia acestoraB iD apro(! proiectele de in-estiii 1n limita (u:etului Administraiei Patriar#ale2 al Cnstitutului Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,! )i al celorlalte instituii centrale (iserice)ti cu scop misionarB (D face demersuri pe ln:! autorit!ile pu(lice centrale )i locale )i pe ln:! alte instituii pentru o(inerea de spri>in destinat acti-it!ilor interne )i internaionale or:anizate de Patriar#ia @omn! prin instituiile centrale (iserice)ti2 precum )i pentru acordarea altor forme de spri>in de la (u:etul de stat sau de la (u:etele locale alocate Bisericii2 1n :eneral2 sau unit!ilor de cult din interiorul sau din afara
15% 154

Cf. #ot. Sf. Sinod nr. %&31413 iunie $009 )i nr. 4"454& iulie $010. Cf. can. %4 ap.2 42 " C ecum.2 $ CC ecum.2 9 Antio#ia. 155 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. &%0%4$9 octom(rie $010.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

31

:ranielor @omnieiB ED #ot!r!)te cu pri-ire la acceptarea donaiilor2 le:atelor2 sponsoriz!rilor )i cump!r!rii de (unuri 1n fa-oarea Patriar#iei @omne2 pentru instituiile sale centrale2 precum )i 1n le:!tur! cu transmiterea folosinei (unurilor imo(ile (iserice)ti /1nc#iriere2 comodat2 arendare etc.02 a :re-!rii cu sarcini sau afect!rii de ser-itui a acestoraB $D apro(! 1nfiinarea )i or:anizarea de instituii cu caracter economic2 cu sau f!r! personalitate >uridic!2 distincte de instituiile administrati-e centrale (iserice)ti sau de unit!ile su(ordonate lor2 pentru susinerea acti-it!ilor misionar<pastorale )i social<filantropice ale acestora2 1n condiiile prezentului statut2 ale re:ulamentelor (iserice)ti )i le:islaiei 1n -i:oareB 1D e,ercit! )i alte atri(uii care 1i sunt date prin statut2 re:ulamente )i prin #ot!rri ale Sfntului Sinod2 ale Sinodului Permanent )i ale Adun!rii aionale Biserice)ti. A"'7 44 8 /10 Permanena Consiliului aional Bisericesc se 1ntrune)te2 de re:ul!2 s!pt!mnal2 la con-ocarea Pre)edintelui sau a dele:atului s!u. /$0 Consilierul coordonator al Ca(inetului Patriar#ului sau2 1n a(sena acestuia2 unul dintre ceilali consilieri patriar#ali2 desemnat de Pre)edinte2 1ntocme)te procesul<-er(al al )edinelor Permanenei Consiliului aional Bisericesc. A"'7 46 + =ot!rrile Permanenei Consiliului aional Bisericesc sunt duse la 1ndeplinire de Cancelaria Sfntului Sinod )i de sectoarele celorlalte instituii centrale (iserice)ti. SECIUNEA a III-a Organismele centrale administrative A"'7 4: + /10 9n e,ercitarea atri(uiilor sale e,ecuti-e de Pre)edinte al or:anismelor centrale (iserice)ti deli(erati-e )i e,ecuti-e )i 9ntist!t!tor al Bisericii 6rtodo,e @omne2 Patriar#ul este a>utat deI A7 Cancelaria Sfntului Sinod2 B7 Administraia Patriar#al!. /$0 Din 1ncredinarea Patriar#ului2 Cancelaria Sfntului Sinod2 sectoarele Administraiei Patriar#ale )i celelalte instituii centrale (iserice)ti sunt coordonate de episcopii<-icari patriar#ali sau de c!tre un dele:at al Patriar#ului. /%0 'piscopii<-icari patriar#ali se ale: de c!tre Sfntul Sinod 1n conformitate cu pre-ederile art. 1%1 din prezentul statut )i sunt asimilai 1n drepturile de pomenire )i cinstire cu episcopii epar#ioi15". /40 'piscopii<-icari patriar#ali 1ndeplinesc atri(uiile dele:ate lor2 prin decizie2 de c!tre Patriar#15& )i desf!)oar! acti-it!i litur:ice 1n Capital! )i 1n Ar#iepiscopia Bucure)tilor2 ca dele:ai ai Patriar#ului @omniei2 de reprezentare 1n faa autorit!ilor centrale )i locale2 precum )i 1n relaiile cu or:anizaii din ar! )i din str!in!tate153. A7 C#!% $#"i# S02!')$)i Si!o* A"'7 4; + /10 Cancelaria Sfntului Sinod este or:anism central administrati- al Sfntului Sinod2 al Sinodului Permanent2 al Adun!rii aionale Biserice)ti2 al Patriar#ului2 al Consiliului aional Bisericesc )i al Permanenei Consiliului aional Bisericesc. /$0 Secretarul Sfntului Sinod2 prin decizie patriar#al!2 coordoneaz! Cancelaria Sfntului Sinod a-nd cola(oratori pe -icarul administrati- patriar#al )i consilierul patriar#al de resort. /%0 5icarul administrati- patriar#al )i consilierul patriar#al din Cancelaria Sfntului Sinod2 su( conducerea episcopului<-icar patriar#al2 pre:!tesc lucr!rile pentru con-ocarea or:anismelor centrale deli(erati-e )i e,ecuti-e (iserice)ti )i cele care se supun e,amin!rii acestora.
15" 15&

Cf. #ot. A B nr. %1"14$" fe(ruarie 19502 nr. 35&"410 iunie 19&%2 nr. 104&4$4 fe(ruarie $000. Cf. #ot. A B nr. %1"14 $" fe(ruarie 1950. 153 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 4159413 iunie $009 )i nr. 39&411 fe(ruarie $010.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

33

/40 Cancelaria Sfntului Sinod ela(oreaz!2 p!streaz! )i pre:!te)te pentru pu(licarea 1n re-ista LBiserica 6rtodo,! @omn!K2 procesele<-er(ale ale )edinelor de lucru ale or:anismelor centrale (iserice)ti2 comunic! tuturor centrelor epar#iale #ot!rrile acestora )i ine e-idena modului de aducere a lor la 1ndeplinire2 cu e,cepia celor care sunt date 1n competena sectoarelor Administraiei Patriar#ale pre-!zute de art. %3 din prezentul statut sau altor instituii centrale (iserice)ti. /50 'la(oreaz! corespondena or:anismelor centrale (iserice)ti )i a Pre)edintelui acestora cu autorit!ile pu(lice centrale 1n pro(leme care pri-esc -iaa reli:ioas! din Biserica 6rtodo,! @omn!. /"0 9ntocme)te )i supune apro(!rii deciziile patriar#ale de atri(uii ale personalului de conducere din cadrul Cancelariei Sfntului Sinod )i de la celelalte instituii centrale (iserice)ti. /&0 Centralizeaz! datele referitoare la domeniile -ieii reli:ioase din Patriar#ia @omn! pentru e-iden! )i pu(licare 1n presa (isericeasc!. /30 Cancelaria Sfntului Sinod este p!str!toarea si:iliului Sfntului Sinod. /90 Pentru 1ndeplinirea atri(uiilor sale2 ca or:anism central administrati-2 Cancelaria Sfntului Sinod are urm!toarele ser-iciiI 6ficiul canonico<>uridic1592 Corpul de inspecie (isericeasc! /disciplin! )i 1n-!!mnt02 Secretariat2 @e:istratur! )i Ar#i-!2 Personal<resurse umane2 Bi(lioteca Sfntului Sinod )i altele2 a c!ror acti-itate este or:anizat! de -icarul administrati- patriar#al. A"'7 4? + /10 Corpul de inspecie (isericeasc! /disciplin! )i 1n-!!mnt0 are 1n componena saI #D 7n inspector :eneral (isericesc2 cu atri(uii :enerale de inspecie (isericeasc! /disciplin! )i 1n-!!mnt0 )i referent la Consistoriul Superior BisericescB ,D Cnspectori pentru instituiile de 1n-!!mnt uni-ersitar )i preuni-ersitar teolo:ic /facult!i de teolo:ie2 seminarii teolo:ice liceale )i )coli de cnt!rei (iserice)ti4)coli de arte )i meserii02 a-nd competen! 1n domeniile litur:ic2 du#o-nicesc )i administrati-<:ospod!rescB /$0 8em(rii Corpului de inspecie (isericeasc! /disciplin! )i 1n-!!mnt0 1)i desf!)oar! acti-itatea din dispoziia Patriar#ului2 potri-it atri(uiilor pre-!zute de statut2 de re:ulamentele (iserice)ti )i de le:islaia 1n -i:oare. B7 A*1i!is'"#i# P#'"i#">#$& A"'7 4@ + /10 Administraia Patriar#al!2 ca or:anism central administrati-2 are 1n atri(uiile sale studierea )i 1ntocmirea referatelor pri-itoare la pro(lemele (iserice)ti de competena or:anismelor centrale deli(erati-e )i e,ecuti-e2 prin urm!toarele sectoare administrati-e de specialitateI 1. Sectorul teolo:ic<educaional2 $. Sectorul social<filantropic1"02 %. Sectorul patrimoniu cultural /inclusi- Comisia de pictur! (isericeasc! )i Centrul de pre:!tire pentru patrimoniu02 4. Sectorul comunicaii )i relaii pu(lice /Centrul de pres! BASCACCA1"102 5. Sectorul monumente )i construcii (iserice)ti2 ". Sectorul relaii (iserice)ti2 interreli:ioase )i comunit!i (iserice)ti e,terne2 &. Sectorul pelerina>e2 3. Sectorul sta-ropi:#ii patriar#ale )i centre sociale2 9. Sectorul economic<financiar /cu urm!toarele ser-iciiI Conta(ilitate2 Bunuri2 Pro:noz! financiar!02

Cf. can. &5 )i 9& Carta:inaB #ot. Sf. Sinod nr. 35%4$009. Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 34541% fe(ruarie 199&. 1"1 Aa iniiati-a Preafericitului P!rinte Patriar# Daniel2 1n data de $& octom(rie $00& a fost 1nfiinat entrul de *res BASI0I A al *atriar&iei 'om(ne2 cu urm!toarele componenteI @adio .@C C.AS2 .ele-iziunea .@C C.AS .52 pu(licaiile Aumina /cotidianul RCA@7A A78C A2 s!pt!mnalul A78C A D' D78C CCa )i re-ista lunar! 5'S.C.6@7A 6@.6D6bC'C02 A:enia de )tiri BASCACCA )i Biroul de Pres!. Actul oficial prin care a fost 1nfiinat entrul de *res BASI0I A al *atriar&iei 'om(ne este Decizia Patriar#al! nr. 1&4$003.
1"0

159

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


1"$

34

10. Control financiar )i audit intern . /$0 Prin #ot!rri ale Permanenei Consiliului aional Bisericesc pot lua fiin! )i alte sectoare )i ser-icii 1n cadrul Administraiei Patriar#ale. /%0 Prin decizie patriar#al!2 episcopii<-icari patriar#ali coordoneaz! sectoarele Administraiei Patriar#ale a-nd cola(oratori pe consilierii patriar#ali de resort )i pe inspectorii de specialitate. /40 Prin sectoarele administrati-e de specialitate )i prin ser-iciile aferente2 Administraia Patriar#al! studiaz! pro(lemele (iserice)ti specifice acestora care intr! 1n competena or:anismelor centrale deli(erati-e )i e,ecuti-e2 comunic! centrelor epar#iale #ot!rrile acestora )i ine e-idena modului de aducere a lor la 1ndeplinire. A"'7 4A + /10 5icarul administrati- patriar#al2 consilierii patriar#ali )i inspectorii patriar#ali se numesc 1n condiiile art. $" lit. t0 din prezentul statut2 dintre preoii doctori2 a(sol-eni de masterat2 liceniai 1n teolo:ie sau 1n alte specializ!ri2 cu acti-it!i )i aptitudini deose(ite2 f!r! impedimente canonice sau condamn!ri penale1"%. Clericii din instituiile centrale (iserice)ti pot fi numii slu>itori la paro#ii direct /f!r! concurs0 de c!tre Patriar#. /$0 5icarului administrati- patriar#al2 consilierilor patriar#ali )i inspectorilor patriar#ali li se fi,eaz!2 prin decizie a Patriar#ului2 sfera de acti-itate )i atri(uiile 1n cadrul Sectoarelor pe care le coordoneaz!2 ca mem(ri ai Permanenei Consiliului aional Bisericesc sau ca in-itai. /%0 5icarul administrati- patriar#al )i consilierii patriar#ali particip! la )edinele or:anismelor centrale deli(erati-e )i e,ecuti-e (iserice)ti2 cu -ot consultati-2 iar la )edinele Permanenei Consiliului aional Bisericesc2 cu -ot deli(erati-. /40 9n cadrul instituiilor centrale (iserice)ti este 1ncadrat2 pe funcii de e,ecuie2 personal de specialitate clerical2 mona#al )i neclerical. Acesta este numit2 transferat )i promo-at de Patriar# 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului aional Bisericesc. /50 .oate cate:oriile de personal clerical2 mona#al )i neclerical menionate la alin. /10 )i /40 se sancioneaz! )i se re-oc! de c!tre Patriar# 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului aional Bisericesc2 pentru acti-itate necorespunz!toare sau a(ateri disciplinare2 conform pre-ederilor statutare )i re:ulamentare. CAPITOLUL II O"g#!iz#" # $o%#$& A"'7 6C + /10 7nit!ile componente ale Bisericii 6rtodo,e @omne2 or:anizat! ca Patriar#ie2 suntI #D paro#ia2 ,D m!n!stirea2 %D protopopiatul /protoieria02 *D -icariatul2 D epar#ia /ar#iepiscopia )i episcopia02 0D mitropolia. /$0 Cu (inecu-ntarea c#iriar#ului )i cu apro(area Permanenei Consiliului epar#ial2 se pot 1nfiina )i or:aniza asociaii2 fundaii )i instituii cu caracter economic2 pentru susinerea acti-it!ilor social<filantropice2 social<medicale2 cultural<educaionale )i misionare ale Bisericii. /%0 *iecare din unit!ile componente ale Bisericii2 1n conformitate cu dispoziiile prezentului statut2 are dreptul de a se conduce )i de a se administra autonom fa! de alt! parte component! de acela)i ran: )i de a participa2 prin reprezentanii s!i ale)i2 clerici )i mireni + 1n cazul paro#iilor )i epar#iilor2 la lucr!rile unit!ilor componente superioare.

1"$ 1"%

Cf. #ot. Sf. Sinod nr. %&31413 iunie $009. Cf. #ot. Sf. Sinod nr. "5"34$% octom(rie 199".

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

36

/40 8odul de constituire )i funcionare a unit!ilor componente )i a or:anismelor locale de acela)i :rad este identic pentru 1ntrea:a Biseric! 6rtodo,! @omn!. D sp" p "so!#$i'#' # ()"i*i%& A"'7 61 + /10 Patriar#ia2 mitropolia2 ar#iepiscopia2 episcopia2 -icariatul2 protopopiatul /protoieria02 m!n!stirea )i paro#ia sunt persoane >uridice1"4 de drept pri-at )i utilitate pu(lic!1"52 cu drepturile )i o(li:aiile pre-!zute de prezentul statut. /$0 Aceste persoane >uridice au dreptul la dou! coduri unice de 1nre:istrare fiscal!2 att pentru acti-itatea non<profit2 ct )i pentru cea economic!. A"'7 63 + 9nfiinarea )i desfiinarea unit!ilor componente ale Bisericii 6rtodo,e @omne se comunic!2 pentru e-iden!2 instituiei administraiei pu(lice centrale de resort. SECIUNEA I A7 P#"o>i# A"'7 64 + Paro#ia este comunitatea cre)tinilor ortodoc)i2 clerici )i mireni2 situat! pe un anume teritoriu )i su(ordonat! Centrului epar#ial din punct de -edere canonic2 >uridic2 administrati- )i patrimonial2 condus! de un preot paro# numit de c#iriar#ul /ar#iepiscopul sau episcopul0 epar#iei respecti-e1"". A"'7 66 + 9nfiinarea2 desfiinarea )i delimitarea teritorial! a paro#iilor se apro(! de c!tre Permanena Consiliului epar#ial1"&2 innd seam! de cerinele misionare )i pastorale din teritoriu1"3. A"'7 6: + Credincio)ii paro#iei au urm!toarele drepturiI de a (eneficia de asisten! reli:ioas!2 de a ale:e )i a fi ale)i 1n or:anismele paro#iale2 de a (eneficia de a>utor filantropic2 dup! posi(ilit!iB )i 1ndatoririI de a susine2 1nt!ri )i m!rturisi credina Bisericii 6rtodo,eB de a -ieui potri-it 1n-!!turii de credin! ortodo,!B de a participa la sfintele slu>(eB de a se 1mp!rt!)i cu Sfintele .aineB de a 1mplini faptele milei cre)tineB de a 1ntreine )i a a>uta Biserica )i pe slu>itorii ei. A"'7 6; + /10 Comunitatea credincio)ilor care nu poate susine cu mi>loace proprii o paro#ie2 prin #ot!rre a Permanenei Consiliului epar#ial2 se poate al!tura la o comunitate -ecin!2 1mpreun! cu care formeaz! paro#ia. 9n acest caz2 comunitatea care se al!tur! poart! denumirea de filie2 iar mem(rii s!i au acelea)i drepturi )i 1ndatoriri fa! de paro#ie ca )i cei din comunitatea la care se al!tur!. /$0 Prin #ot!rre a Permanenei Consiliului epar#ial2 paro#iile cu posi(ilit!i economice a>ut! paro#iile s!race )i cu num!r mic de credincio)i. A"'7 6? + /10 9n epar#iile Bisericii 6rtodo,e @omne2 innd cont de condiiile misionar<pastorale )i de num!rul de credincio)i2 de posi(ilit!ile materiale2 ca )i de situarea lor 1n mediul ur(an sau rural2 paro#iile sunt de % cate:orii. /$0 Clasificarea pe cate:orii a paro#iilor se apro(! de Permanena Consiliului epar#ial2 1n (aza raportului cuprinznd datele statistice oficiale /num!r de credincio)i2 condiii materiale2 zon! :eo:rafic!2 medie de -rst! etc.01"9. A"'7 6@ + /10 Pe durata acti-it!ii lor 1n paro#ie2 preoii )i diaconii sunt datori a locui 1n paro#ie2 1n case paro#iale2 acolo unde acestea e,ist!2 sau 1n case 1nc#iriate1&02 )i au dreptul de folosin! :ratuit! a unei anumite suprafee de teren2 proprietatea paro#iei2 apro(at! de Centrul epar#ial.
1"4 1"5

Cf. #ot. A B nr. 35&"410 iunie 19&%. Cf. art.3 alin./10 )i /$0 din Ae:ea 4394$00". 1"" Cf. can. $2 %1 )i %9 ap.2 3 C5 ecum.2 14 5CC ecum.2 9 Antio#ia2 10 Carta:ina. 1"& Cf. can. %9 ap. 1"3 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $$15415 iunie $004. 1"9 Cf. #ot!rrii Sf. Sinod nr. 4$&443 iulie $003. 1&0 Cf. #ot!rrii A B nr. 90344$" septem(rie 1990 )i #ot Sf. Sinod nr. $94199& )i nr. 9&&4" martie $00".

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

3:

/$0 Pentru asi:urarea unei prezene sta(ile a preotului /preoilor0 1n paro#ie2 acolo unde nu se afl! cas! paro#ial!2 aceasta -a fi construit!2 iar dac! nu sunt condiii pentru construire2 Consiliul paro#ial -a lua m!suri pentru ac#iziionarea unei case e,istente sau pentru plata c#iriei locuinei preotului2 pn! cnd se -a construi o cas! paro#ial! nou!1&1. /%0 Aa paro#iile )i (isericile noi2 consiliile paro#iale2 su( 1ndrumarea Centrului epar#ial2 -or pre-edea 1n (u:et2 -or iniia )i susine construirea de case paro#iale destinate ca locuin! slu>itorilor Sfntului Altar1&$. B7 P#"o>)$ A"'7 6A + /10 Preotul paro#2 ca dele:at al c#iriar#ului2 este p!storul sufletesc al credincio)ilor dintr<o paro#ie2 iar 1n acti-itatea administrati-! este conduc!torul administraiei paro#iale )i pre)edinte al Adun!rii paro#iale2 al Consiliului paro#ial )i al Comitetului paro#ial. /$0 umirea sau re-ocarea din oficiul de paro# se face de c#iriar# 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului epar#ial2 a-nd 1n -edere calitatea acti-it!ii desf!)urate. /%0 Din moti-e administrati-e2 misionare sau disciplinare2 oficiul paro#ial se poate 1ncredina de c!tre c#iriar# )i celorlali preoi slu>itori2 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului epar#ial. A"'7 :C + 9n cadrul 1ntreitei slu>iri preoe)tiI 1n-!!toreasc!2 sfinitoare )i pastoral<misionar!2 paro#ul e,ercit! urm!toarele atri(uiiI #D s!-r)e)te Sfnta Aitur:#ie )i Aaudele (iserice)ti 1n duminici2 s!r(!tori )i 1n alte zile ale s!pt!mnii2 cu rostirea cu-ntului de 1n-!!tur!B s!-r)e)te Sfinte .aine )i ierur:iiB cate#izeaz! copii2 tineri )i aduli conform 1ndrum!rilor Centrului epar#ial )i asi:ur! accesul zilnic 1n l!ca)ul de cult2 conform pro:ramului afi)at la intrarea 1n (iseric!1&%B ,D Preotul paro# sau unul dintre ceilali preoi2 dac! sunt mai muli2 cu (inecu-ntarea /apro(area scris! a0 c#iriar#ului2 1n fiecare an )colar2 -a solicita apro(area inspectoratului )colar >udeean pentru predarea orelor de reli:ie la )coala din paro#ie2 dac! acestea nu sunt repartizate unui cadru didactic titular sau suplinitorB %D duce la 1ndeplinire toate dispoziiile prezentului statut2 ale re:ulamentelor (iserice)ti )i ale or:anismelor (iserice)ti centrale )i epar#iale 1n ceea ce pri-e)te paro#iaB *D duce la 1ndeplinire #ot!rrile or:anismelor epar#iale )i dispoziiile autorit!ii superioare (iserice)ti /protopop2 episcop sau ar#iepiscop0 referitoare la -iaa paro#ial!B D 1ntocme)te )i duce la 1ndeplinire pre-ederile pro:ramului anual al acti-it!ilor pastoral< misionare2 social<filantropice )i administrati-<:ospod!re)ti ale paro#iei2 comunicnd Centrului epar#ial2 1n scris2 )i credincio)ilor rezultatele aciunilor 1ntreprinse 1n acest sensB 0D1&4 f!r! apro(area preala(il! scris! a c#iriar#ului2 nu poate reprezenta paro#ia 1n >ustiie2 1n faa autorit!ilor locale )i fa! de teri2 personal sau prin dele:ai. 9n aceea)i m!sur!2 clericii din paro#ii2 1n -irtutea >ur!mntului de ascultare /su(ordonare0 fa! de c#iriar# depus la #irotonie2 )i2 respecti-2 mona#ii2 1n -irtutea -otului mona#al al ascult!rii2 nu pot s! compar! 1n faa instanelor >udec!tore)ti f!r! apro(area preala(il! scris! a c#iriar#ului2 inclusi- 1n cauze de interes personalB 1nc!lcarea acestei pre-ederi atra:e sanciuni canonice )i disciplinareB gD con-oac! )i prezideaz! Adunarea paro#ial!2 Consiliul paro#ial )i Comitetul paro#ialB >D duce la 1ndeplinire #ot!rrile Adun!rii paro#iale )i ale Consiliului paro#ialB iD ine re:istrul cu e-idena tuturor paro#ienilorB (D ine la zi e-idena (otezailor2 cununailor )i decedailor din paro#ie 1n re:istrele speciale /mitricale0 )i emite certificate de (otez )i de cununie1&5B ED administreaz! patrimoniul paro#iei 1n conformitate cu #ot!rrile Adun!rii paro#iale )i ale
1&1 1&$

Cf. #ot!rrii Sf. Sinod nr. $941% fe(ruarie 199& )i nr. 9&&4" martie $00". Cf. #ot!rrii Sf. Sinod nr. $941% fe(ruarie 199& )i nr. 9&&4" martie $00". 1&% 6(li:ati-itatea afi)!rii pro:ramului a fost sta(ilit! prin #ot. Sf. Sinod nr. &05041% ianuarie 1994. 1&4 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 105344 martie $00% i #ot A B nr. 10534" martie $00%.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

3;

Consiliului paro#ial )i controleaz! modul de administrare a (unurilor instituiilor culturale2 social< filantropice )i fundaionale (iserice)ti din paro#ieB $D 1ntocme)te )i ine la zi in-entarul (unurilor paro#iei de orice natur!2 (i(lioteca2 precum )i ar#i-a paro#iei. Deine si:iliul paro#iei pe durata oficiului de paro#. A"'7 :1 + /10 Pe ln:! preotul paro#2 1ntr<o paro#ie pot fi unul sau mai muli preoi )i diaconi slu>itori numii de c#iriar# 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului epar#ial. um!rul slu>itorilor la paro#ie se sta(ile)te 1n funcie de cerinele misionar<pastorale locale constatate de conducerea epar#iei. /$0 Paro#ul2 preoii )i diaconii slu>itori2 precum )i personalul (isericesc neclerical sunt datori s! locuiasc! 1n paro#ie1&". A"'7 :3 + /10 Aa paro#iile cu mai muli preoi slu>itori2 ace)tia sunt e:ali 1n drepturile )i 1ndatoririle sacramentale2 1n-!!tore)ti )i pastoral<misionare. Dintre ace)tia2 celor mai #arnici )i con)tiincio)i li se poate 1ncredina2 de c!tre c#iriar#2 oficiul de paro#2 pentru intensificarea acti-it!ii paro#iale. /$0 *iecare preot slu>itor are 1n cuprinsul paro#iei un sector (ine delimitat )i apro(at de c#iriar#2 pe (aza raportului 1ntocmit de c!tre dele:aii Centrului epar#ial. /%0 Preoii )i diaconii2 personalul didactic din 1n-!!mntul teolo:ic )i cel care pred! reli:ia2 studenii 1n teolo:ie2 precum )i dasc!lii /cate#eii0 care au a(sol-it ;coala de cnt!rei (iserice)ti au 1ndatorirea pastoral! )i misionar! de a face cate#izare 1n paro#iile la care slu>esc sau 1n care locuiesc2 1n acord cu preotul paro#2 conform normelor sta(ilite de c!tre Sfntul Sinod )i centrele epar#iale1&&. /40 Preoii2 diaconii )i cnt!reii (iserice)ti au drepturile )i 1ndatoririle pre-!zute de Sfintele Canoane2 prezentul statut2 re:ulamentele (iserice)ti )i #ot!rrile Centrului epar#ial. A"'7 :4 + /10 8ai multe paro#ii /10+150 din cadrul unui protopopiat se constituie 1ntr<un cerc misionar pentru desf!)urarea de acti-it!i (iserice)ti2 misionar<pastorale2 culturale )i sociale. /$0 C#iriar#ul delea:! pe unul din preoi drept coordonator al cercului misionar. C7 A*)!#" # p#"o>i#$& A"'7 :6 + /10 Paro#ia are ca or:anism deli(erati- Adunarea paro#ial!. /$0 Adunarea paro#ial! este compus! din credincio)ii ma>ori ai paro#iei2 (!r(ai )i femei2 care m!rturisesc prin credina2 faptele )i inuta lor moral!2 ata)amentul fa! de Biserica 6rtodo,!2 de 1n-!!tura ei de credin! )i de instituiile ei. /%0 Pre)edintele Adun!rii paro#iale este preotul paro#2 iar dac! acesta este a(sent sau suspendat din funcie2 un preot dele:at de protopop dintre slu>itorii paro#iei sau de la o alt! paro#ie 1n-ecinat!. 9n cazul 1n care la Adunarea paro#ial! ia parte protopopul sau un preot dele:at de c!tre Centrul epar#ial2 acesta prezideaz! )edina. /40 Preoii )i diaconii slu>itori acti-i ai unei paro#ii2 precum )i preoii pensionari care au domiciliul sta(il pe teritoriul paro#iei respecti-e sunt mem(ri de drept ai Adun!rii paro#iale. A"'7 :: + Adunarea paro#ial! e,ercit! urm!toarele atri(uiiI #D ale:e mem(rii Consiliului paro#ial )i pe cei ai Comitetului paro#ialB ,D apro(! raportul de acti-itate al Consiliului paro#ialB %D apro(! raportul de acti-itate al Comitetului paro#ialB *D a-izeaz! (u:etul anual al paro#iei spre a fi apro(at de c!tre Permanena Consiliului epar#ialB D ia #ot!rri cu pri-ire la zidirea2 repararea2 restaurarea )i 1ntreinerea (isericii2 a casei paro#iale )i a altor cl!diri ale paro#iei2 precum )i la conser-area )i restaurarea patrimoniului mo(il2 )i solicit!
Potri-it #ot. nr. %&%0414 mai $0102 pentru apostilarea actelor administrati-e2 +veri%icarea certi%icatelor de cununie i a certi%icatelor de botez se realizeaz de %orurile superioare unitilor de cult care au eliberat aceste acte! respectiv centrele epar&iale,. 1&" Cf. #ot. A B nr. 90344$" septem(rie 1990 i #ot. Sf. Sinod nr. 9&&4" martie $00". 1&& Cf. #ot. A B nr. 90344$" septem(rie 1993.
1&5

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

3?

apro(area scris! Permanenei Consiliului epar#ial2 care -erific!2 prin speciali)tii de la Centrul epar#ial2 necesitatea2 le:alitatea )i calitatea proiectelor ce se propun a fi realizateB 0D #ot!r!)te 1nfiinarea de fonduri cu scop (isericesc2 cultural sau social<filantropic )i sta(ile)te normele pentru completarea resurselor financiare necesare paro#ieiB gD la propunerea Consiliului paro#ial fi,eaz! cuantumul contri(uiilor (ene-ole de cult2 potri-it ne-oilor paro#iei2 informnd despre aceasta Centrul epar#ialB >D e,amineaz! )i completeaz! raportul anual pri-ind desf!)urarea acti-it!ilor din paro#ieB iD a-izeaz! raportul anual pri-ind situaia economico<financiar! a paro#iei spre a fi apro(at de c!tre Permanena Consiliului epar#ialB (D face propuneri spre apro(are de c!tre Consiliul epar#ial2 cu pri-ire la 1nstr!inarea 1n orice mod /-nzare2 sc#im(2 donaie2 cedare de drepturi liti:ioase etc.0 a (unurilor imo(ile (iserice)ti ale paro#ieiB ED apro(! m!suri pentru administrarea propriet!ilor mo(ile )i imo(ile ale paro#iei2 supra-e:#ind (una 1ntreinere a edificiilor (iserice)ti2 culturale2 social<filantropice )i fundaionale. A"'7 :; + /10 Adunarea paro#ial! se 1ntrune)te 1n )edin! ordinar! o dat! pe an2 )i anume 1n primul trimestru al anului2 iar 1n )edine e,traordinare2 ori de cte ori este ne-oie. /$0 Adunarea paro#ial! este con-ocat! de pre)edinte2 cu cel puin o s!pt!mn! 1nainte de data fi,at! pentru 1ntrunire2 1n)tiinnd despre aceasta pe protopop. 9n caz de neputin! sau rea -oin! a paro#ului2 constatat! de Centrul epar#ial2 Adunarea paro#ial! este con-ocat! )i prezidat! de protopop sau dele:atul acestuia2 din 1ncredinarea c#iriar#ului. /%0 Con-ocarea -a cuprinde locul2 data )i ora Adun!rii paro#iale2 precum )i pro(lemele ce se -or discuta2 -a fi citit! de preotul paro# 1n (iseric!2 1ndat! dup! terminarea Sfintei Aitur:#ii )i -a fi afi)at! la u)a (isericii. A"'7 :?1&3 + /10 Adunarea paro#ial! este -ala(il constituit! 1n prezena preotului paro# sau a preotului dele:at de c!tre Centrul epar#ial )i a cel puin o zecime din totalul mem(rilor 1nscri)i 1n lista mem(rilor Adun!rii paro#iale. /$0 Dac! la data fi,at! pentru Adunarea paro#ial! nu se 1ntrune)te num!rul necesar de mem(ri2 Adunarea paro#ial! are loc2 f!r! -reo alt! con-ocare2 1n duminica urm!toare2 1n acela)i loc )i la aceea)i or!2 cnd aceasta este -ala(il constituit! cu num!rul de mem(ri prezeni2 dintre care nu pot lipsi dou! treimi dintre mem(rii Consiliului paro#ial. A"'7 :@ + /10 Adunarea paro#ial! ia #ot!rri -ala(ile cu -otul a >um!tate plus unu dintre mem(rii prezeni. /$0 Aucr!rile )i #ot!rrile Adun!rii paro#iale se consemneaz! 1ntr<un re:istru de procese<-er(ale ale )edinelor acesteia. /%0 9mpotri-a #ot!rrilor Adun!rii paro#iale se pot face contestaii la Permanena Consiliului epar#ial numai de c!tre mem(rii Adun!rii paro#iale 1nscri)i 1n list! )i prezeni la )edina Adun!rii paro#iale care a adoptat #ot!rrea contestat!. /40 Contestaiile se depun 1n termen de 14 zile lucr!toare de la data )edinei2 la protopopiat2 care le -a 1nre:istra )i 1nainta2 odat! cu a-izul acestuia2 Permanenei Consiliului epar#ial. D7 Co!si$i)$ p#"o>i#$ A"'7 :A + /10 Consiliul Paro#ial este or:anismul e,ecuti- al Adun!rii paro#iale. Adunarea paro#ial! ale:e din rndul ei pe mem(rii Consiliului paro#ial + 1n num!r de &2 9 sau 1$ mem(ri + 1n funcie de cate:oria paro#iei2 precum )i $+4 mem(ri supleani. /$0 8em(rii Consiliului paro#ial )i supleanii2 persoane ma>ore2 sunt ale)i pe termen de 4 ani dintre credincio)ii care frec-enteaz! (iserica2 au o -ia! cre)tin! pilduitoare2 se (ucur! de respectul comunit!ii )i nu au fost >udecai )i condamnai penalB ace)tia acti-eaz! (ene-ol )i pot fi reale)i.
1&3

Articol modificat potri-it #ot. A B nr. $$351410 noiem(rie 1951.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

3@

/%0 8em(rii aceleia)i familiiI soul )i soia2 p!rinii )i copiii2 fraii2 -erii primari2 :inerii2 na)ii )i finii nu pot fi2 1n acela)i timp2 mem(ri ai Consiliului paro#ial. /40 Sunt mem(ri de drept 1n Consiliul paro#ial2 cu -ot deli(erati-2 preotul paro# ca pre)edinte2 ceilali preoi )i diaconi slu>itori acti-i ai paro#iei2 precum )i primul cnt!re /cantor2 dasc!l0 al (isericii paro#iale. A"'7 ;C + Pentru acti-itate ostil! Bisericii2 comportament imoral )i ofensator2 mem(rii Consiliului paro#ial pot fi re-ocai de Permanena Consiliului epar#ial2 la cererea moti-at! a paro#ului2 a-izat! de protopop2 sau 1n urma constat!rii de c!tre autoritatea superioar! (isericeasc!. 8em(rii re-ocai nu pot fi reale)i timp de 5 ani 1n Consiliul paro#ial. A"'7 ;1 + /10 9n afara atri(uiilor pre-!zute de art. 55 lit. a02 (02 c02 d02 e02 i0 )i >02 1ntre )edinele Adun!rii paro#iale2 Consiliul paro#ial e,ercit! toate atri(uiile acesteia2 precum )i urm!toarele atri(uiiI #D desemneaz! dintre mem(rii Adun!rii paro#iale un dele:at pentru ale:erea mem(rilor mireni ai Adun!rii epar#iale din circumscripia respecti-!B ,D 1ntocme)te (u:etul paro#ial )i urm!re)te modul de c#i-ernisire al acestuiaB %D 1ntocme)te raportul anual pri-ind situaia economico<financiar! a paro#iei2 iar o copie a acestui raport se -a 1nainta spre informare Centrului epar#ialB *D ela(oreaz! raportul anual pri-ind acti-itatea Consiliului paro#ial2 pe care 1l prezint! spre apro(are Adun!rii paro#ialeB D desemneaz! doi cenzori pentru controlul financiar al Comitetului paro#ialB 0D prime)te )i -erific! >ustificarea financiar! anual! a :estiunii Comitetului paro#ialB gD apro(! propunerile preotului paro# pri-ind 1nzestrarea (isericii cu -e)minte2 icoane2 o(iecte )i c!ri de cult2 cele necesare pentru ser-iciul reli:ios )i a instituiilor paro#iale /culturale2 sociale2 fundaionale02 precum )i alocarea fondurilor corespunz!toareB >D -e:#eaz! ca apro-izionarea pan:arului paro#iei cu lumn!ri2 calendare2 o(iecte )i c!ri de cult2 precum )i tip!rituri de zidire du#o-niceasc!2 s! se fac! numai de la Centrul epar#ial2 pentru susinerea acti-it!ilor misionare ale epar#iei respecti-eB iD unde sunt mai muli slu>itori ai altarului2 1ncredineaz!2 cu proces<-er(al2 pan:arul unui alt slu>itor dect paro#ul2 cu asumarea 1ntre:ii r!spunderi materiale )i :estionare de c!tre acestaB (D face propuneri spre apro(are Permanenei Consiliului epar#ial2 cu pri-ire la transmiterea folosinei (unurilor imo(ile (iserice)ti ale paro#iei /1nc#iriere2 comodat2 arendare etc.02 a :re-!rii cu sarcini sau afect!rii de ser-itui a acestora2 cu e,cepia loca)urilor de cult. /$0 =ot!rrile 1n le:!tur! cu pre-ederile de la alin. /10 lit. a02 e0 )i i0 ale prezentului articol se comunic! protopopului2 pentru apro(are. A"'7 ;3 + /10 Consiliul Paro#ial se 1ntrune)te lunar sau ori de cte ori este ne-oie. /$0 Con-ocarea o face preotul paro#2 cu prezentarea pro(lemelor ce se afl! pe ordinea de zi. /%0 Consiliul paro#ial este le:al constituit cu prezena a trei p!trimi dintre mem(rii s!i )i ia #ot!rri -ala(ile cu -otul a dou! treimi dintre mem(rii prezeni. /40 Aucr!rile )i #ot!rrile Consiliului paro#ial se consemneaz! 1ntr<un re:istru de procese<-er(ale ale )edinelor Consiliului paro#ial. /50 =ot!rrile Consiliului paro#ial sunt -ala(ile pentru toi credincio)ii paro#iei. /"0 '-entualele contestaii 1mpotri-a #ot!rrilor Consiliului paro#ial se pot face 1n cel mult 14 zile la protopop2 care este dator s! le 1nainteze2 cu a-izul s!u2 Permanenei Consiliului epar#ial2 1n termen de cel mult 5 zile. A"'7 ;4 + Consiliul paro#ial delea:! unul sau doi mem(ri care2 1n calitate de epitropi2 spri>in! paro#ul 1n administrarea corect! )i eficient! a (unurilor paro#iale. umele epitropilor se comunic! protopopiatului pentru apro(are.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

3A

E7 A*1i!is'"#" # ,)!)"i$o" p#"o>i#$ A"'7 ;6 + /10 Paro#ul este administratorul 1ntre:ii a-eri paro#iale mo(ile )i imo(ile 1mpreun! cu Consiliul paro#ial2 su( controlul Centrului epar#ial1&92 )i r!spunde canonic<disciplinar )i administrati-< (isericesc 1n faa acestuia1302 iar pentru administrarea )i :estionarea defectuoas! a a-erii (iserice)ti r!spunde )i 1n faa instanelor ci-ile )i penale2 1n (aza le:islaiei 1n -i:oare. /$0 Cnd unele atri(uii :estionare au fost dele:ate altui preot sau unui diacon slu>itor de la paro#ie2 potri-it pre-ederilor art. "1 lit. i0 din prezentul statut2 acesta r!spunde canonic<disciplinar2 administrati-<(isericesc2 ci-il )i penal pentru :estionarea (unurilor 1ncredinate. /%0 Apro(area anual! a :estiunii nu 1l e,onereaz! de r!spundere pe paro#2 pe preotul sau diaconul :estionar pentru nere:ulile descoperite ulterior. A"'7 ;: + Preotul paro#2 ca administrator al (unurilor paro#iale2 are urm!toarele 1ndatoririI #D s! administreze corect (unurile mo(ile )i imo(ile ale paro#iei2 instituiilor culturale2 sociale )i fundaionale2 precum )i fondurile paro#iale pe (aza re:istrelor de e-iden! financiar<conta(il!2 de :estiune )i in-entarB ,D s! ia m!suri pentru p!strarea 1n si:uran! a (unurilor )i a documentelor de -aloare ale paro#iei. 9n caz de distru:ere sau deteriorare a acestora2 informeaz!2 de ur:en!2 Centrul epar#ial2 care ia m!surile adec-ate pentru rezol-area pro(lemeiB %D s! ia m!suri pentru restaurarea2 conser-area )i prote>area (unurilor mo(ile )i imo(ile ale paro#iei2 potri-it le:islaiei (iserice)ti )i ci-ile 1n -i:oare2 referitoare la patrimoniul cultural<naionalB *D s! in! re:istrul de -enituri )i c#eltuieliB D s! prezinte Consiliului paro#ial2 la sfr)itul anului2 o informare asupra -eniturilor )i c#eltuielilor (iserice)ti2 culturale2 sociale )i fundaionale2 precum )i asupra modului de administrare )i :estionare a patrimoniului (isericescB 0D s! se 1n:ri>easc!2 1mpreun! cu ceilali preoi slu>itori )i cu epitropii2 de luarea m!surilor pentru 1ntreinerea2 repararea )i restaurarea edificiilor (iserice)ti paro#iale2 ale instituiilor culturale2 social< filantropice )i fundaionale2 a casei paro#iale2 a curii )i cimitirului paro#ial2 precum )i a altor (unuri (iserice)ti paro#ialeB s! construiasc! sau s! cumpere o cas! paro#ial!2 acolo unde nu e,ist!B gD s! se 1n:ri>easc!2 1mpreun! cu ceilali preoi slu>itori )i cu epitropii2 de 1nscrierea 1n e-idenele paro#iale )i ale autorit!ilor centrale )i locale competente a (unurilor mo(ile )i imo(ile ale paro#iei2 de (una administrare a acestora2 precum )i de 1ntocmirea )i (una p!strare a actelor de proprietate2 potri-it pre-ederilor statutare2 re:ulamentare (iserice)ti2 a #ot!rrilor or:anismelor (iserice)ti centrale )i epar#iale. Cte o copie le:alizat! a actelor de proprietate a (unurilor paro#iei se p!streaz! la protopopiat )i la Centrul epar#ialB >D s! 1ncaseze sumele cu-enite paro#iei potri-it #ot!rrilor Adun!rii paro#iale )i s! fac!2 la timp2 pl!ile curente. F7 Co1i' ')$ p#"o>i#$ A"'7 ;;131 < /10 Comitetul paro#ial este or:anismul (isericesc paro#ial care funcioneaz! su( pre)edinia de drept a preotului paro# )i este su(ordonat Consiliului paro#ial. 8em(rii Comitetului paro#ial sunt ale)i de Adunarea paro#ial! dintre mem(rii ei. Comitetul paro#ial are un num!r du(lu de mem(ri fa! de cel al Consiliului paro#ial. /$0 Comitetul paro#ial este alc!tuit din persoane ma>ore ale comunit!ii paro#iale2 pe principiul -oluntariatului. /%0 Comitetul paro#ial este prezidat de paro# a>utat de un (irou de conducere compus dinI coordonator de pro:rame2 secretar )i casier.
1&9 130

Cf. can. & )i 3 ?an:ra. Cf. can. %9 ap. 131 Articol modificat potri-it #ot. Sf. Sinod nr. $%904" iulie $005 )i #ot. A B nr. $%9041 martie $00".

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

4C

/40 Comitetul paro#ial poate a-ea pre-ederi )i e-iden! :estionar! proprie 1n cadrul (u:etului paro#ial pentru acti-it!ile desf!)urate utiliznd2 su( controlul preotului paro#2 acela)i cont (ancar2 )i face >ustificarea financiar! anual! fa! de Consiliul paro#ial. Pentru controlul financiar al Comitetului paro#ial sunt desemnai doi cenzori de c!tre Consiliul paro#ial. /50 @e-ocarea mem(rilor Comitetului paro#ial se face potri-it procedurii pre-!zute pentru mem(rii Consiliului paro#ial la art. "0 din prezentul statut. A"'7 ;?13$ < /10 Comitetul paro#ial are cinci ser-icii2 fiecare fiind condus de un coordonator numit de c!tre (iroul de conducere. /$0 Ser-iciile Comitetului paro#ial au urm!toarele atri(uiiI a. Serviciul social> 1. coopereaz! permanent cu asistenii sociali ai paro#iei2 protopopiatului )i Centrului epar#ialB $. coopteaz! 1n Comitetul paro#ial2 pentru cola(orare2 pe asistentul social sau lucr!torul social de la prim!ria local!2 sau2 dup! caz2 1l in-it! la )edinele Comitetului paro#ialB %. cola(oreaz! cu unit!ile medicale )i spri>in! diferite pro:rame de s!n!tateB 4. se ocup! cu a>utorarea s!racilor2 orfanilor2 -!du-elor )i a -rstnicilorB 5. spri>in! inte:rarea social! a deinuilor eli(erai din penitenciareB ". spri>in! reinseria social! a tinerilor instituionalizai care2 dup! 1mplinirea -rstei de 13 ani2 au p!r!sit centrele de plasamentB &. coopereaz! cu or:anizaii ne:u-ernamentale 1n condiiile le:islaiei (iserice)ti 1n -i:oareB 3. spri>in! pro:ramul de asisten! maternal! )i adopiile naionaleB 9. promo-eaz! )i susine pro:rame social<filantropice ale paro#ieiB spri>in! )i 1ntreine cantina social! a paro#ieiB 10. coopereaz! 1n permanen! cu preoii misionari din sistemul de s!n!tate2 penitenciare )i armat!2 azile2 orfelinate etc.B 11. cu acordul autorit!ii (iserice)ti superioare2 colecteaz! a>utoare 1n situaii de ur:en! )i spri>in! constituirea unui fond financiar pentru astfel de situaiiB 1$. spri>in! pro:ramele de pre-enire )i eradicare a -iolenei 1n familie2 de com(atere a traficului de fiine umane2 a dro:urilor )i altele2 precum )i acordarea asistenei spirituale )i materiale familiilor din care p!rinii au plecat la munc! sau studii 1n str!in!tate ori au emi:rat definiti-. b. Serviciul misionar> 1. coopereaz! cu alte paro#ii2 cu m!n!stiri )i cu du#o-nici din zon!B $. promo-eaz! difuzarea )i citirea Sfintei Scripturi )i a c!rilor du#o-nice)ti2 cu recomandarea preotului paro#B %. 1l spri>in! pe preotul paro# 1n or:anizarea unor acti-it!i misionare2 pentru o mai (un! cunoa)tere2 p!strare )i consolidare a credinei ortodo,eB 4. a>ut! la or:anizarea #ramului (isericii2 a 1ntrunirilor du#o-nice)ti )i a altor manifest!ri reli:ioase )i spri>in! ac#iziionarea de material audio<-izual cu caracter reli:iosB 5. or:anizeaz! -izite misionare 1n spitale2 1n penitenciare2 1n centre pentru ocrotirea copiilor )i a -rstnicilor )i 1n familii aflate 1n dificultateB ". menine2 1n permanen!2 le:!tura cu asociaiile (iserice)ti ortodo,e de pe teritoriul paro#iei )i al epar#ieiB &. identific! )i spri>in! persoanele indecise )i oscilante din punct de -edere reli:ios2 pentru 1nt!rirea lor 1n credin! )i participarea la -iaa BisericiiB 3. a>ut! Consiliul paro#ial la colectarea *ondului central misionar2 *ondului *ilantropia 13% )i a unor fonduri speciale 1n situaii de ur:en!.
Articol modificat potri-it #ot. Sf. Sinod nr. $%904" iulie $005 )i #ot. A B nr. $%9041 martie $00". Cnstituirea2 modalit!ile de alimentare )i utilizare s<au apro(at prin. #ot. Sf. Sinod nr. 34$543 decem(rie 19942 nr. %99&4$9 octom(rie 19992 $44419 fe(ruarie $0012 $&144 martie $00%2 $519415 iunie $004.
13% 13$

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

41

c. Serviciul cultural> 1. iniiaz! )i spri>in! ac#iziionarea )i distri(uirea c!rilor de cult2 icoane2 cruciulie )i c!ri de zidire sufleteasc! pentru credincio)i )i pentru (i(lioteca paro#ial!B $. 1ncura>eaz! 1n comunitate citirea c!rilor )i a re-istelor din (i(lioteca paro#ial!2 audierea pro:ramelor radiofonice ortodo,e )i -izionarea pro:ramelor ortodo,e de tele-iziuneB %. 1mpreun! cu profesorii de reli:ie2 1ncura>eaz! participarea ele-ilor la Sfnta Aitur:#ie )i la alte slu>(e (iserice)ti2 precum )i la acti-it!i cultural<educati-e care promo-eaz! credina cre)tin! ortodo,!B 4. spri>in! 1nfiinarea de capele sau paraclise 1n )colile din cuprinsul paro#ieiB 5. or:anizeaz! festi-it!i le:ate de marile s!r(!tori (iserice)ti )i naionale menionate 1n calendarul (isericesc anualB ". susine cntarea omofon! )i a corului (isericiiB &. or:anizeaz! aciuni multiple pri-ind cunoa)terea operelor de art! (isericeasc!2 p!strarea )i promo-area tradiiilor2 a folclorului )i a specificului cultural local )i naionalB 3. 1nfiineaz! )i acord! (urse de studiu )i a>utoare pentru ele-ii merituo)i )i pentru cei din familii cu posi(ilit!i materiale modesteB 9. or:anizeaz!2 cu spri>inul profesorilor )i donatorilor2 meditaii :ratuite pentru ele-ii s!raci din paro#ieB 10. antreneaz! intelectualii din paro#ie 1n acti-it!i de promo-are a credinei ortodo,e )i a culturii romne)ti. d. Serviciul pentru tineret> 1. promo-eaz! cartea reli:ioas! 1n rndul tinerilor )i 1ncura>eaz! pu(licarea unei foi paro#ialeB $. in-it! personalit!i culturale pentru conferine adresate tinerilorB %. or:anizeaz! 1ntlniri cu tineri2 la care sunt in-itai ierar#i2 preoi2 profesori de teolo:ieB 4. acord! premii 1n c!ri ele-ilor merituo)i din comunitate pro-enii din instituii de ocrotire social! sau din familii )i medii sociale defa-orizateB 5. spri>in! preotul paro# 1n ducerea la 1ndeplinire a deciziilor Sfntului Sinod sau ale c#iriar#ului locului 1n pro(leme de educaie a tineretului )colar de toate -rsteleB ". or:anizeaz! pelerina>e2 e,cursii )i ta(ere de tineret cu caracter cre)tin. e. Serviciul administrativ-gospodresc> 1. se 1n:ri>e)te de 1nzestrarea )i 1nfrumusearea (isericii2 precum )i de cimitirul paro#ialB $. se 1n:ri>e)te de 1ntreinerea monumentelor eroilor )i a troielor de pe teritoriul paro#ieiB %. are :ri>! de 1ntreinerea curii (isericii2 a spaiilor -erzi )i a incintei /cas! paro#ial!2 cas! de pr!znuire2 clopotni!2 capel!2 muzeu etc.0. A"'7 ;@134 + Paro#iile pot cola(ora cu asociaii )i fundaii (iserice)ti constituite cu apro(area Sfntului Sinod sau cu (inecu-ntarea /apro(area scris! a0 c#iriar#ului2 sau cu filiale ale acestora. SECIUNEA a II-a A7 P"o'opopi#')$ Jp"o'oi "i#D A"'7 ;A + /10 Protopopiatul /protoieria0 este o unitate (isericeasc! administrati-! care cuprinde mai multe paro#ii arondate de pe teritoriul aceleia)i epar#ii. /$0 9nfiinarea2 desfiinarea2 delimitarea )i sc#im(area 1ntinderii teritoriale a protopopiatelor se apro(! de Permanena Consiliului epar#ial2 innd seama de cerinele misionar<pastorale locale2 de situarea paro#iilor )i filiilor dintr<o zon! :eo:rafic!2 precum )i de posi(ilit!ile economice de funcionare. /%0 *iecare protopopiat are o cancelarie administrati-! proprie 1n cadrul c!reia funcioneaz!
134 Articol introdus prin #ot A B mr. 90344$" sept. 1990 i modificat potri-it #ot. Sf. Sinod nr. $%904" iulie $005 )i #ot. A B nr. $%9041 martie $00".

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


135

43

personal clerical )i neclerical2 potri-it competenelor date prin statut )i re:ulamentele (iserice)ti . /40 Personalul administrati- clerical )i neclerical din cancelaria protopopiatului se nume)te de c#iriar#2 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului epar#ial2 pe (aza unei liste de mai muli candidai inter-ie-ai 1n preala(il la Centrul epar#ial. B7 P"o'opop)$ Jp"o'oi " )$D A"'7 ?C13" + /10 Protopopul /protoiereul0 este preotul conduc!tor al protopopiatului )i al cancelariei administrati-e a protopopiatului2 1n numele c#iriar#ului13&. /$0 Protopopul se nume)te sau se reconfirm! de c!tre c#iriar# 133 pe o perioad! de patru ani2 1ntr<o )edin! de lucru a Permanenei Consiliului epar#ial2 inndu<se seama de urm!toarele criteriiI media :eneral! de licen! 1n teolo:ie + minimum 32502 cel puin 5 ani -ec#ime 1n preoie2 f!r! impedimente canonice sau condamn!ri penale2 cu o acti-itate deose(it! litur:ic!2 administrati-<pastoral!2 misionar!2 cultural! )i social!1392 (ucurndu<se de o (un! apreciere 1n societate. /%0 Protopopul2 precum )i celelalte cate:orii de personal clerical )i neclerical din cancelaria administrati-! a protopopiatului2 se sancioneaz! )i se re-oc! de c#iriar#1902 1ntr<o )edin! de lucru a Permanenei Consiliului epar#ial2 pentru acti-itate necorespunz!toare sau a(ateri disciplinare. A"'7 ?1191 + Protopopul are urm!toarele atri(uii e,ercitate prin mandat2 1n numele c#iriar#uluiI #D 1ndrum!2 coordoneaz! )i supra-e:#eaz! acti-itatea (isericeasc! a paro#iilor )i filiilor din protopopiatB ,D inspecteaz!2 cel puin o dat! pe an2 paro#iile2 filiile )i a)ez!mintele sociale din protopopiat2 constatnd calitatea -ieii reli:ioase2 morale )i socialeB -erific! re:istrele conta(ile2 ar#i-a )i (i(lioteca2 starea (isericii )i a o(iectelor de patrimoniu cultural mo(il2 a cl!dirilor (iserice)ti2 a cimitirelor2 precum )i a altor (unuri (iserice)tiB %D 1nscrie 1n re:istrul de inspecie al paro#iei procesul<-er(al am!nunit pri-ind constat!rile f!cute. 6 copie a acestuia se 1nainteaz! Centrului epar#ial2 cu raport )i propuneri2 iar al treilea e,emplar r!mne la protopopiatB *D supra-e:#eaz! )i 1ndrum! acti-itatea cate#etic!2 misionar<pastoral!2 cultural! )i social< filantropic! a preoimii2 astfel 1nct aceasta s! se desf!)oare 1n conformitate cu pre-ederile statutare )i re:ulamentare (iserice)ti2 cu #ot!rrile Sfntului Sinod )i ale or:anismelor epar#ialeB D 1ntocme)te )i prezint! anual Permanenei Consiliului epar#ial situaia pri-ind (unurile mo(ile )i imo(ile propriet!i ale paro#iilor )i filiilor din cuprinsul protopopiatuluiB 0D urm!re)te ca ordinele )i dispoziiile autorit!ilor superioare (iserice)ti s! fie transmise la timp unit!ilor )i personalului (isericesc din protopopiat )i s! fie aduse la 1ndeplinireB gD face propuneri c#iriar#ului cu pri-ire la suplinirea posturilor -acante de preoi2 diaconi )i cnt!rei (iserice)tiB >D apro(! preoilor )i diaconilor din protopopiat pn! la 3 zile pe an din concediul le:al de odi#n!2 asi:urnd suplinirea paro#iei cu un alt preot )i informnd despre aceasta Centrul epar#ialB iD apro(! concediul de odi#n! personalului neclerical de la paro#ii )i protopopiat2 iar pentru personalul clerical 1nainteaz! Centrului epar#ial2 spre apro(are2 planificarea concediului anual de odi#n!B (D 1ntocme)te un raport anual :eneral pri-ind 1ntrea:a -ia! (isericeasc! din protopopiat2 pe care 1l 1nainteaz! c#iriar#ului )i 1l face cunoscut preoilor din protopopiat la prima conferin! administrati-!
135 13"

Cf. #ot. A B nr. $$351410 noiem(rie 1950. Articol modificat potri-it #ot. Sf. Sinod nr. $"$54" iulie $005 )i #ot. A B nr. $"$541 martie $00". 13& Cf. can. %9 ap.2 3 C5 ecum.2 14 5CC ecum.2 9 Antio#ia. 133 Cf. can. %9 ap.2 3 C5 ecum.2 14 5CC ecum.2 9 Antio#ia. Cf. )i #ot. Sf. Sinod nr. "5"34199". 139 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $"$54" iulie $005 )i #ot. A B nr. $"$541 martie $00". 190 Cf. can. %9 ap.2 3 C5 ecum.2 14 5CC ecum.2 9 Antio#ia. 191 Articol modificat potri-it #ot. Sf. Sinod nr. $"$54" iulie $005 )i #ot. A B nr. $"$541 martie $00".

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

44

din fiecare anB ED a-izeaz! asupra tuturor lucr!rilor or:anismelor paro#iale care urmeaz! a fi supuse apro(!rii Centrului epar#ialB $D susine acuzarea 1n cauzele aflate pe rolul Consistoriului disciplinar protopopesc19$B 1D coordoneaz!2 supra-e:#eaz! )i r!spunde de acti-itatea cancelariei administrati-e a protopopiatului2 1n conformitate cu pre-ederile statutare )i re:ulamentare2 cu dispoziiile date de conducerea epar#ial! )i cu normele le:islaiei ci-ile 1n -i:oareB !D 1ntocme)te trimestrial un raport pastoral<misionar )i financiar pri-ind acti-itatea protopopiatului2 pe care 1l 1nainteaz! pentru apro(are c!tre Permanena Consiliului epar#ialB oD 1ntocme)te (u:etul anual al protopopiatului )i 1l prezint! spre apro(are Permanenei Consiliului epar#ial pe care2 apoi2 1l -a face cunoscut preoilor din protopopiat 1ntr<o )edin! administrati-! a acestuiaB pD propune c#iriar#ului acordarea de ran:uri )i distincii de -rednicie clericilor )i credincio)ilor merituo)iB FD face propuneri Centrului epar#ial pri-ind notarea anual! a preoilor2 1n -ederea definiti-!rii de c!tre Permanena Consiliului epar#ial19%B "D analizeaz! anual2 1mpreun! cu preotul paro# /)i cu ceilali preoi din paro#ie02 confi:uraia confesional! a teritoriului paro#ial2 informnd despre aceasta Centrul epar#ialB sD 1ndepline)te )i alte atri(uii date de or:anismele epar#iale sau de c#iriar# pentru (unul mers al -ieii (iserice)ti. A"'7 ?3194 + /10 Protopopul este2 pe teritoriul protopopiatului s!u2 reprezentantul oficial al Centrului epar#ial fa! de autorit!ile pu(lice locale )i fa! de teri )i 1ndepline)te sarcinile ce<i sunt atri(uite prin prezentul statut2 prin re:ulamentele (iserice)ti )i prin alte dispoziii 1n -i:oare. 9n aceast! calitate2 lucreaz! cu 1ncu-iinarea c#iriar#ului2 pe care 1l informeaz!2 1n preala(il2 cu pri-ire la pro(lemele respecti-e. /$0 Cu apro(area preala(il! scris! a c#iriar#ului2 reprezint! protopopiatul )i2 cnd este cazul2 unit!ile (iserice)ti din protopopiat2 1n >ustiie2 1n faa autorit!ilor locale )i fa! de teri2 personal sau prin dele:ai. SECIUNEA a III-a +i%#"i#')$ JO"'o*o. U%"#i! #!D A"'7 ?4 + /10 5icariatul este o unitate (isericeasc! administrati-! cu re:im misionar<pastoral2 aflat! 1n >urisdicia direct! a Patriar#iei @omne2 care cuprinde mai multe protopopiate2 paro#ii )i m!n!stiri. /$0 6r:anizarea )i funcionarea -icariatului se fac pe (aza unui re:ulament propriu apro(at de Sfntul Sinod2 la propunerea Patriar#ului2 )i care se comunic! instituiei administraiei pu(lice centrale de resort. /%0 Conduc!torul -icariatului )i protopopii din cuprinsul acestuia sunt numii de Patriar# dintre preoii din -icariat2 1n acelea)i condiii cu cele pre-!zute pentru personalul clerical de conducere de la epar#ii. /40 umirea2 transferarea )i sancionarea personalului clerical )i neclerical de la unit!ile (iserice)ti din cuprinsul -icariatului se fac de c!tre Patriar#2 la propunerea conduc!torului -icariatului2 dup! consultarea acestuia cu c#iriar#ul locului. /50 Pentru (una desf!)urare a acti-it!ii sacramentale2 1n-!!tore)ti2 de conducere2 pastoral< misionare )i social<filantropice 1n cuprinsul -icariatului2 Patriar#ul poate apela fr!e)te la c#iriar#ii
19$ 19%

Cf. #ot. A B nr. $$351410 noiem(rie 1950. Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $40&4" iulie $005 )i #ot. A B nr. $%9041 martie $00". 194 Articol modificat potri-it #ot. Sf. Sinod nr. $"$54" iulie $005 )i #ot. A B nr. $%9041 martie $00".

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

46

epar#iilor pe raza c!rora funcioneaz! unit!ile (iserice)ti din -icariat. /"0 Personalul clerical de conducere2 personalul clerical )i neclerical din cadrul -icariatului se (ucur! de acelea)i drepturi )i are acelea)i 1ndatoriri2 ca )i cate:oriile de personal similar de la epar#ii2 1n condiiile prezentului statut. /&0 7nit!ile (iserice)ti din cuprinsul -icariatului primesc Antimisul sfinit2 Sfntul )i 8arele 8ir2 precum )i pastoralele c#iriar#ale de la Patriar#ul @omniei. SECIUNEA a IV-a A7 M&!&s'i" # A"'7 ?6 + /10 8!n!stirea este o comunitate de c!lu:!ri sau c!lu:!rie care s<au #ot!rt 1n mod li(er s!<)i duc! -iaa 1n 1nfrnare2 s!r!cie de (un! -oie )i ascultare. /$0 Sc#itul )i metocul funcioneaz! 1n su(ordinea m!n!stirii rnduit! de c#iriar# sau2 direct2 a Centrului epar#ial195. /%0 Catedrala epar#ial! are statut canonic de m!n!stire. /40 8!n!stirea depinde direct de c#iriar#ul locului19"2 care este conduc!torul ei canonic2 1n condiiile art. &3 alin. /10 din prezentul statut. A"'7 ?: + /10 9nfiinarea2 desfiinarea )i transformarea m!n!stirilor de c!lu:!ri 1n m!n!stiri de c!lu:!rie sau a m!n!stirilor de c!lu:!rie 1n m!n!stiri de c!lu:!ri2 precum )i ridicarea sc#iturilor la ran: de m!n!stiri se apro(! de c!tre Sinodul mitropolitan19& la propunerea moti-at! a c#iriar#ilor epar#iilor sufra:ane1932 dup! o atent! )i ri:uroas! e-aluare a moti-elor2 a e,istenei (azei materiale )i a personalului mona#al necesar2 precum )i a condiiilor misionare locale. /$0 9nfiinarea2 desfiinarea )i transformarea sc#iturilor )i a metocurilor de c!lu:!ri 1n sc#ituri )i metocuri de c!lu:!rie sau a sc#iturilor )i a metocurilor de c!lu:!rie 1n sc#ituri )i metocuri de c!lu:!ri se apro(! de c!tre c#iriar#1992 aducndu<se la cuno)tina Consiliului epar#ial. /%0 9n m!n!stirea2 sc#itul sau metocul date 1n folosin! prin sfinire2 niciunul dintre ctitori2 donatori )i (inef!c!tori nu are -reun drept de proprietate2 folosin! sau amestec 1n conducerea2 administrarea )i -iaa spiritual! a acestora$00. A"'7 ?; + Cu apro(area c#iriar#ului2 1n m!n!stiri se pot or:anizaI #D ;coli teolo:ice preuni-ersitareI seminarii teolo:ice liceale pentru pre:!tirea teolo:ic! a personalului mona#al 1n domeniul asistenei sociale2 al educaiei reli:ioase )i al restaur!rii patrimoniului (isericesc2 precum )i )coli de cnt!rei (iserice)tiB ,D Cursuri reli:ioase apro(ate de c#iriar#2 pentru 1ndrumarea mona#al! du#o-niceasc! a personalului mona#alB %D Cursuri de arte )i meserii2 precum )i ateliere 1n domeniile picturii )i icono:rafiei2 -itraliilor )i mozaicului reli:ios2 sculpturii2 (roderiei artistice2 es!toriei de stofe (iserice)ti )i 1m(r!c!minte2 ar:int!riei (iserice)ti2 metalelor )i email!rii2 croitoriei2 es!toriei de co-oare )i alte acti-it!i compati(ile cu -iaa mona#al! apro(ate de c#iriar#2 personalul mona#al fiind dator ca2 pe ln:! ascult!rile din o()te2 s! lucreze 1n cadrul acestora2 acolo unde sunt or:anizate. A"'7 ?? + /10 Primirea 1n m!n!stire a celor ce doresc s! intre 1n mona#ism se face la cererea scris! a candidatului2 cu recomandare de la du#o-nic )i stare/!0 )i cu apro(area c#iriar#ului. /$0 5rsta minim! pentru primirea 1n m!n!stire2 ca no-ice2 este de 13 ani. Su( aceast! -rst!2 dar nu mai puin de 1" ani2 este necesar acordul scris al p!rinilor sau tutorilor le:ali. De asemenea2 este
195 19"

Cf. can. 42 3 )i $4 C5 ecum.2 41 5C ecum.2 1$ )i 1& 5CC ecum.2 1 C<CC Constantinopol. Cf. can. 42 3 )i $4 C5 ecum.2 41 5C ecum.2 1$ )i 1& 5CC ecum.2 1 C<CC Constantinopol. 19& Cf. can. %4 ap. )i 9 Antio#iaB #ot. Sf. Sinod nr. 503441% iunie )i nr. 554&44 octom(rie $000. 193 Cf. can. $4 C5 ecum.2 1 C<CC Constantinopol. 199 Cf. can. 42 3 )i $4 C5 ecum.2 41 5C ecum.2 1$ )i 1& 5CC ecum.2 1 C<CC Constantinopol. $00 Cf. can. 1 C<CC Constantinopol.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

4:

interzis! 1nc#ino-ierea )i promo-area 1n cinul mona#al a celor cu o(li:aii )i responsa(ilit!i familiale sau urm!rii penal. /%0 .underea 1n mona#ism se face2 cu apro(area c#iriar#ului2 dup! cel puin % ani de cercetare canonic! )i -ieuire 1n m!n!stire$01. Dero:area de la aceast! re:ul! o poate decide numai c#iriar#ul din moti-e misionare ur:ente$0$. /40 =irotonirea mona#ilor 1n treapta de ierodiacon )i ieromona# se face cu apro(area c#iriar#ului2 numai dup! ce ace)tia au a(sol-it o )coal! teolo:ic! /seminar sau facultate0 )i au promo-at e,amenul de capacitate$0%. /50 .oi mona#ii /mona#iile0 dintr<o m!n!stire /sc#it02 inclusi- pensionarii2 indiferent de ran:urile )i funciile deinute anterior2 se -or supune rnduielilor m!n!stire)ti2 comune pentru 1ntrea:a o()te. /"0 8ona#ii care doresc s! plece din diferite epar#ii ortodo,e romne din ar! )i din afara :ranielor !rii pentru a se sta(ili 1n 8untele At#os sau 1n m!n!stiri aparinnd altei Biserici 6rtodo,e tre(uie s! o(in!2 1n preala(il2 apro(area scris! a c#iriar#ului ortodo, romn de care depind canonic2 precum )i acordul Patriar#ului @omniei$042 la solicitarea ierar#ului aparinnd unei alte Biserici 6rtodo,e surori. B7 Co!*)% " # 1&!&s'i"ii A"'7 ?@ + /10 C#iriar#ul este conduc!torul canonic al m!n!stirilor2 sc#iturilor )i metocurilor din epar#ia sa2 cu e,cepia pre-!zut! de art. $" lit. c0 din prezentul statut 3C:. Prin dele:aie din partea c#iriar#ului2 conducerea m!n!stirii este asi:urat! de stare/!02 a sc#itului de e:umen/!02 iar a metocului de persoana anume desemnat! ca administrator3C;. /$0 Stareul/a0 )i e:umenul/a0 se numesc direct de c#iriar#$0& dintre c!lu:!rii cei mai -rednici2 cu o frumoas! -ieuire 1n m!n!stire2 cu intens! acti-itate du#o-niceasc!2 cu studii teolo:ice $03 sau2 1n m!n!stirile cu o()te mai mare2 dintre primii % candidai desemnai de so(or2 1n (aza calit!ilor enumerate mai 1nainte2 1n cazul cnd c#iriar#ul a dispus s! se fac! ale:ereB /%0 Stareul/a0 este a>utat/!0 1n 1ndeplinirea atri(uiilor sale de conducere deI So(orul m!n!stiresc2 Consiliul du#o-nicesc )i de 1n-!!tur!2 Consiliul economic )i Consiliul de disciplin! />udecat!0. /40 Cu apro(area scris! a c#iriar#ului2 stareul/a0 reprezint! m!n!stirea 1n >ustiie2 1n faa autorit!ilor locale )i fa! de teri2 personal sau prin dele:ai 1mputernicii2 1n condiiile art. 50 lit. f0 din prezentul statut. A"'7 ?A + Conducerea m!n!stirii /sc#itului0 are urm!toarele 1ndatoririI #D s! rnduiasc! pro:ramul 1n a)a fel 1nct m!n!stirea /sc#itul0 s! de-in! un loc de aleas! -ia! du#o-niceasc!2 de practicare a -irtuilor cre)tine)ti2 de e-la-ioas! participare la slu>(ele reli:ioase2 de zidire sufleteasc!2 att pentru -ieuitori2 ct )i pentru 1nc#in!toriB ,D s! promo-eze 1ndeletniciri potri-ite cu sfinenia locului2 att pentru folosul -ieuitorilor2 ct )i al credincio)ilor2 do-edind prin fapte (une dra:oste fa! de comunitatea mona#al!2 de Biseric! )i de poporB %D s! -e:#eze ca toi -ieuitorii din m!n!stiri )i sc#ituri2 e-la-io)i )i 1nclinai spre studiu2 s! fie
Cf. can. 5 C<CC Constantinopol. Cf. can. 5 C<CC Constantinopol. $0% Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $&4345 iulie $005. $04 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 39$411 fe(ruarie $010. 9n aceast! #ot!rre se precizeaz! )i faptul c! +mona&ii i mona&iile care doresc s mearg 1n pelerina# 1n di%erite locuri s%inte ale Ortodoxiei din a%ara granielor rii trebuie s aib recomandarea stareului?ei i aprobarea &iriar&ului locului! urm(nd ca pelerina#ele s se organizeze! 1n principiu! numai prin intermediul birourilor de pelerina#e ale *atriar&iei 'om(ne sau ale epar&iilor, . $05 .e,t sta(ilit prin #ot. Sf. Sinod nr. 15154& martie $003. $0" Cf. can. 30 Carta:ina2 1 C<CC Constantinopol. $0& Cf. can. 30 Carta:ina2 1 C<CC Constantinopol. $03 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $&4345 iulie $005.
$0$ $01

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

4;

1ndatorai2 cu (inecu-ntarea /apro(area scris! a0 c#iriar#ului2 s! urmeze studii la instituiile de 1n-!!mnt teolo:ic din epar#ie sau din epar#iile 1n-ecinate $092 dac! nu e,ist! )coli teolo:ice 1n epar#ia respecti-!B *D s! coopereze cu Centrul epar#ial 1n or:anizarea )i susinerea acti-it!ilor social<filantropice2 culturale )i misionare ale acestuia2 potri-it mi>loacelor materiale pe care le are m!n!stirea sau sc#itulB D s! se apro-izioneze cu lumn!ri )i colporta> de la Centrul epar#ialB 0D s! asi:ure c!lu:!rilor sau c!lu:!rielor condiii adec-ate -ieii c#ino-iale /de o()te0. A"'7 @C + Dac! 1n -reo m!n!stire s<ar afla -reun ar#iereu retras2 el poate fi desemnat stare2 cu apro(area c#iriar#ului. 9n cazul cnd nu este desemnat stare2 o()tea m!n!stirii este datoare s! 1i creeze 1nlesnirile necesare traiului )i s!<i dea cinstea cu-enit! demnit!ii ar#iere)ti. A"'7 @1 + /10 .reptele mona#ale suntI fratele /no-icele02 rasoforul )i mona#ul2 1n cazul (!r(ailor2 )i respecti-2 sora2 rasofora )i mona#ia2 1n cazul femeilor. /$0 @an:urile mona#ale suntI ar#idiacon2 sin:#el $102 protosin:#el$11 )i ar#imandrit$1$2 1n cazul c!lu:!rilor )i stare! sta-rofor!2 1n cazul c!lu:!rielor. /%0 @an:urile de ar#idiacon2 sin:#el2 protosin:#el )i stare! sta-rofor! se acord! de c!tre c#iriar#2 iar ran:ul de ar#imandrit se confer! de c#iriar#2 cu apro(area preala(il! a Sfntului Sinod. A"'7 @3 + /10 C#iriar#ii -or lua m!surile necesare pentru or:anizarea2 cel puin o dat! pe an2 a sina,elor /consf!tuirilor0 stareilor/elor0 )i e:umenilor/elor0 din epar#iile pe care le p!storesc2 pentru analizarea pro(lemelor specifice2 promo-area sc#im(ului de e,perien! du#o-niceasc! )i administrati-! )i adoptarea de m!suri adec-ate 1n scopul 1m(un!t!irii -ieii )i disciplinei mona#ale. Aa aceste sina,e mona#ale epar#iale pot fi c#emai )i du#o-nicii de m!n!stiri2 cnd se consider! necesar$1%. /$0 Cel puin o dat! la % ani2 se -or or:aniza sina,e mona#ale mitropolitane cu stareii/ele0 )i e:umenii/ele0 din epar#iile mitropoliei respecti-e2 la care -or participa )i ierar#ii Sinodului mitropolitan2 pentru e,aminarea unor aspecte specifice -ieii mona#ale din zonele respecti-e2 la care pot fi c#emai )i du#o-nicii de m!n!stiri2 cnd pro(lematica impune acest lucru@;). A"'7 @4 + Dispoziiile cuprinse 1n prezentul statut sunt comune )i o(li:atorii pentru m!n!stirile2 sc#iturile )i metocurile de c!lu:!ri )i c!lu:!rie din cuprinsul epar#iilor aparin!toare Patriar#iei @omne. SECIUNEA a V-a A7 Ep#">i# J#">i pis%opi# /i pis%opi#D A"'7 @6 + /10 'par#iile sunt unit!i (iserice)ti constituite dintr<un num!r de paro#ii2 :rupate 1n protopopiate2 precum )i din m!n!stirile aflate pe un anumit teritoriu. 9n cuprinsul epar#iilor pot funciona instituii de 1n-!!mnt teolo:ic )i confesional2 social<filantropice etc.
Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $&4345 iulie $005. .ermenul de Lsing&elK /din cu-ntul :rec L^_`d]ee\HK2 compus din L^_YK + L 1mpreunK)i LdfeeNK + Lc&ilieK0 se traduce literar prin Lcoleg de c&ilieK2 Ltovar de c&ilieK2 iar 1n trecut indica cole:ul de c#ilie cel mai apropiat al unui mona# ce era ales episcop. 9n prezent2 1n Biserica 6rtodo,! @omn!2 termen de L sing&elK indic! doar un ran: onorific acordat mona#ilor. $11 Prin termenul Lprotosing&elK /din cu-ntul :rec LMO D\^_`d]ee\HK2 compus din LMOD\HK + L1nt(iulK)i L^_`d]ee\HK + Lsing&elK0 era desemnat2 1n trecut2 1ntiul dintre Lsing&eliK. 9n prezent2 1n Biserica 6rtodo,! @omn!2 termen de L protosing&elK indic! doar un ran: onorific acordat mona#ilor. $1$ .ermenul Lar&imandritK /din cu-ntul :rec L OPG[NYVOQDZHK2 compus din LOPgK+Le%! conductorK )i L[EYVONK + Larc! st(nK0 se traduce literar Lconductorul st(niiK. Prin analo:ie2 Lar&imandritulK este conduc!torul unei turme2 adic! al unei m!n!stiri. Dup! ce administraia m!n!stirilor a fost trecut! 1n responsa(ilitatea L sac&elarilorK2 termenul de Lar&imandritK a fost folosit pentru a indica un titlu onorific acordat mona#ilor. 9n prezent2 1n Biserica 6rtodo,! @omn!2 termen de L ar&imandritK indic! doar un ran: onorific acordat mona#ilor. $1% Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $&4345 iulie $005. $14 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $&4345 iulie $005.
$10 $09

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


$15

4?

/$0 'par#iile sunt ar#iepiscopii sau episcopii2 conduse de c!tre ar#iepiscop sau episcop . /%0 icio epar#ie nu poate a-ea2 1nfiina sau administra unit!i de cult pe teritoriul altei epar#ii$1". A"'7 @: + 6r:anismele de conducere ale epar#iei suntI c#iriar#ul /ar#iepiscopul sau episcopul epar#iot02 Adunarea epar#ial! ca or:anism deli(erati-2 Consiliul epar#ial )i Permanena Consiliului epar#ial ca or:anisme e,ecuti-e. B7 C>i"i#">)$ J#">i pis%op)$ s#) pis%op)$ p#">io'D A"'7 @; + /10 9n epar#ia sa2 c#iriar#ul 1)i e,ercit! 1ntrea:a slu>ire 1n comuniune cu Sfntul Sinod$1&. /$0 C#iriar#ul 1)i e,ercit! dreptul de a conduce epar#ia din momentul 1ntroniz!rii )i al primirii :ramatei din partea mitropolitului s!u canonic $132 respecti-2 din partea Patriar#ului pentru mitropolit )i pentru c#iriar#ii din afara :ranielor !rii care se afl! 1n >urisdicia direct! a Patriar#iei @omne. A"'7 @? + /10 Pe durata -acanei2 lociitorul de ar#iepiscop sau de episcop 1ndepline)te toate prero:ati-ele titularului de scaun2 cu e,cepia modific!rii structurilor /instituiilor )i posturilor0 epar#iale )i 1nstr!in!rii sau sc#im(!rii destinaiei (unurilor (iserice)ti$19. /$0 Ar#iepiscopul2 episcopul2 episcopul<-icar )i ar#iereul<-icar poart! uniforma mona#al! /re-erenda2 rasa )i camilafca0 de culoare nea:r!$$02 cruce2 en:olpion )i toia: pastoral. A"'7 @@ + /10 C#iriar#ul /ar#iepiscopul sau episcopul0 e,ercit! urm!toarele atri(uiiI #D e,ercit! slu>irea de 1n-!!tor$$12 slu>itor al Sfintelor .aine$$$ )i p!stor al epar#iei sale$$%B ,D conduce epar#ia 1n conformitate cu pre-ederile Sfintelor Canoane$$42 ale statutului )i re:ulamentelor (iserice)ti2 precum )i cu #ot!rrile Sfntului SinodB %D p!streaz! unitatea statutar!2 re:ulamentar! )i administrati-! (isericeasc! )i se 1n:ri>e)te de ducerea la 1ndeplinire 1n cuprinsul epar#iei a #ot!rrilor or:anismelor deli(erati-e )i e,ecuti-e centrale )i epar#ialeB *D -e:#eaz! la (unul mers al -ieii (iserice)ti din epar#ie2 al or:anismelor )i instituiilor eiB D con-oac! )i prezideaz! or:anismele deli(erati-e )i e,ecuti-e ale epar#iei2 precum )i conferine )i 1ntruniri ale preoilor )i sina,e ale personalului mona#alB 0D reprezint! epar#ia 1n relaiile cu autorit!ile pu(lice centrale )i locale2 1n >ustiie )i fa! de teri2 personal sau prin dele:ai$$5B gD reprezint! epar#ia 1n relaiile cu celelalte culte reli:ioase recunoscute de pe teritoriul epar#iei2 1n conformitate cu #ot!rrile Sfntului SinodB >D efectueaz! -izite canonice )i pastorale 1n epar#ie cu scopul de a intensifica -iaa du#o-niceasc! a clerului )i credincio)ilor2 precum )i dinamica acti-it!ii litur:ice2 social<misionare )i administrati-<:ospod!re)ti a epar#ieiB iD prezint! Sfntului Sinod darea de seam! anual! cu pri-ire la acti-itatea pastoral<misionar! )i social<filantropic! din epar#ieB (D d!ruie)te tuturor l!ca)urilor de cult din epar#ie Antimisul sfinit2 precum )i Sfntul )i 8arele
Cf. can. %9 ap.2 3 C5 ecum.2 %1 trulan2 14 5CC ecum2 9 Antio#ia. Cf. can. %5 ap.2 $ CC ecum.2 3 CCC ecum.2 1& trulan2 1% Antio#ia2 13 Ancira2 % )i 11 Sardica2 5" Carta:ina. $1& Cf. can. %4 )i &4 ap.2 " C ecum.2 $ CC ecum.2 3 CCC ecum.2 19 C5 ecum.2 9 )i 15 Antio#ia2 %% )i &" Carta:ina2 40 Aaodiceea2 % )i " Sardica. $13 Cf. can. 4 C ecum. $19 Cf. can. $5 C5 ecum. $$0 Cf. can. $& trulan2 1" 5CC ecum.2 1$ )i $1 ?an:ra. $$1 Cf. 'fes. 42 11B C .im. %2 $B CC .im. $2 $2 $4B .it 12 9B can. 53 ap.2 19 trulan. $$$ Cf. 8atei $"2 $"<$3B can. %1 ap.2 %1 trulan. $$% Cf. Coan $12 15<1&B *apte $02 $3B CC Cor. 112 $3B C Petru 52 $B 'fes. 42 11. $$4 Cf. can. %9 ap.2 3 C5 ecum.2 %1 trulan2 14 5CC ecum.2 9 Antio#ia. $$5 Cf. %9 ap.2 3 C5 ecum.2 9 Antio#ia.
$1" $15

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

4@

8ir primit de la Patriar#ia @omn!B ED dup! o consultare preala(il!2 de principiu2 cu Pre)edintele Sfntului Sinod )i cu mitropolitul locului /conform canonului %4 apostolic0 pri-ind oportunitatea pastoral<misionar! )i administrati-! a ale:erii unui episcop<-icar2 respecti-2 ar#iereu<-icar )i2 1n consultare2 prin -ot secret2 cu Sinodul mitropolitan2 propune Sfntului Sinod doi candidai de episcop<-icar la ar#iepiscopie )i doi candidai de ar#iereu<-icar la episcopie. C#iriar#ii care au 1mplinit -rsta de &5 de ani )i care nu au episcop<-icar sau ar#iereu<-icar -or propune2 statutar2 doi candidai eli:i(ili pentru aceast! demnitate (isericeasc!$$"B $D adreseaz! scrisori pastorale clerului )i credincio)ilor din epar#ieB 1D #irotone)te clerici )i se 1n:ri>e)te de ocuparea la timp a paro#iilor -acante2 cu respectarea pre-ederilor canonice$$&2 statutare )i re:ulamentare (iserice)tiB !D nume)te2 transfer!2 promo-eaz!2 sancioneaz! )i re-oc! personalul clerical2 mona#al )i neclerical pre-!zut de art. "9 alin. /402 art. &0 alin. /$0 )i /%02 art. 105 alin. /10 )i art. 109 alin. /10 )i /%0 din prezentul statut2 1n )edine ale Permanenei Consiliului epar#ial$$3B oD emite decizia de 1ncetare a acti-it!ii pentru personalul clerical )i neclerical2 la limita de -rst!2 1n -ederea pension!riiB pD apro(! 1nfiinarea )i desfiinarea de posturi la Centrul epar#ial )i la unit!ile su(ordonate acestuia2 1n )edine ale Permanenei Consiliului epar#ialB FD se 1n:ri>e)te ca personalul clerical )i neclerical din epar#ie s! primeasc! spri>inul financiar alocat de la (u:etul de stat sau de la (u:etele locale pentru unit!ile de cult /salarizare2 construcii2 asisten! social!2 cultural! etc.0 )i -erific! modul de utilizare a acestuia2 potri-it destinaiei apro(ate$$9B "D confer! distincii clericilor )i mirenilor2 precum )i ran:uri (iserice)ti preoilor2 diaconilor )i personalului mona#al din epar#ie2 cu respectarea pre-ederilor statutare )i re:ulamentare (iserice)tiB "1DB a-izeaz!2 1ntr<o edin! a Permanenei Consiliului epar#ial2 proiectele lucr!rilor de pictur!4restaurare (isericeasc! i le trimite spre apro(are Comisiei de Pictur! Bisericeasc!2 cu a-izul consultati- al unui specialist 1n domeniu$%0B sD acord! sau retra:e (inecu-ntarea /apro(area scris!0 pentru numirea personalului didactic de predare a reli:iei din unit!ile de 1n-!!mnt pu(lic )i particular2 pentru 1ncadrarea personalului didactic )i a personalului de conducere din )colile confesionale )i de la instituiile de 1n-!!mnt preuni-ersitar )i uni-ersitar teolo:ic din epar#ia saB 'D eli(ereaz! Cartea canonic! unui cleric /de mir sau din cinul mona#al0 pentru ie)irea acestuia din epar#ia sa2 la solicitarea scris! a unui ierar# ortodo, romn din ar!2 care 1l prime)te 1n epar#ia lui$%1B )D cu acordul Patriar#ului @omniei2 eli(ereaz! Cartea canonic! unui cleric /de mir sau din cinul mona#al0 pentru ie)irea acestuia din epar#ia sa2 la solicitarea scris! a unui ierar# ortodo, romn din afara :ranielor !rii2 care 1l prime)te 1n epar#ia lui$%$B 5D cu acordul Patriar#ului @omniei2 eli(ereaz! Cartea canonic! unui cleric /de mir sau din cinul mona#al0 pentru ie)irea acestuia din Patriar#ia @omn!2 la solicitarea scris! a unui ierar# aparinnd unei alte Biserici 6rtodo,e surori$%%B
Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 4159413 iunie $009 )i 39&411 fe(ruarie $010. Cf. can. $ )i %5 ap.2 $ C5 ecum.2 1% Antio#ia. $$3 Cf. can. 42 3 C5 ecum.2 41 trulan. $$9 Potri-it #ot. Sf. Sinod nr. %&31413 iunie $0092 L ierar&ii S%(ntului Sinod au 1ndatorirea de a veg&ea ca toate obligaiile %inanciare ale unitilor bisericeti din epar&ie ctre bugetul de stat 8taxe! impozite! cotele sociale a%erente salariilor etc.: s %ie ac&itate la timp! pentru a nu a%ecta drepturile personalului anga#at i a nu se crea pre#udicii %inanciare unitilor de cult din epar&ie. An caz contrar! at(t ierar&ii S%(ntului Sinod! c(t i personalul responsabil din subordine! care se %ace vinovat de ast%el de abateri! va %i cercetat disciplinar pentru stabilirea vinoviei! 1n vederea aplicrii sanciunilor canonice! regulamentare i legale K. $%0 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. &054$& aprilie $01$. $%1 Cf. can. 1$ )i %% ap.2 11)i 1% C5 ecum.2 1& trulan2 4$ Aaodiceea. $%$ Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 39$411 fe(ruarie $010. $%% Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $3444$003 )i nr. 39$411 fe(ruarie $010. Potri-it #ot!rrii nr. 39$411 fe(ruarie $0102 L clericul 8de mir sau din cinul mona&al: care primete artea canonic pentru intrarea 1ntr-o epar&ie aparin(nd altei Biserici Ortodoxe canonice
$$& $$"

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

4A

GD acord! dispense (iserice)ti de c!s!torie )i rec!s!torire pentru credincio)ii mireni2 1n limita pre-ederilor canoniceB .D acord! concediul de odi#n! personalului clerical )i neclerical din administraia epar#ial!2 protopopilor2 personalului clerical de la paro#ii2 precum )i personalului mona#al2 pentru 1n:ri>irea s!n!t!iiB HD emite decizia de numire a mem(rilor Consistoriului epar#ial ale)i de Adunarea epar#ial!2 decizia de numire a mem(rilor Consistoriului epar#ial mona#al pe care i<a desemnat2 a mem(rilor Consistoriilor protopope)ti propu)i de protopop2 precum )i decizia de numire a ap!r!torilor (iserice)ti2 admi)i 1n urma e,amenului pentru ap!r!toriB zD apro(! sau respin:e moti-at #ot!rrile pronunate de Consistoriul epar#ial2 Consistoriul epar#ial mona#al )i Consistoriile protopope)ti346B #1D asi:ur! disciplina clerului )i a celorlalte cate:orii de personal 1n epar#ia sa2 direct sau prin or:anismele epar#iale competente$%5B ,1D prime)te pln:erile aduse 1mpotri-a personalului clerical )i neclerical din administraia epar#ial!2 de la protopopiate )i paro#ii2 precum )i 1mpotri-a personalului mona#al )i dispune m!suri corespunz!toare potri-it pre-ederilor canonice2 statutare )i re:ulamentare (iserice)tiB %1D 1n cazuri de -ino-!ie :ra-! poate opri de la s!-r)irea celor sfinte personalul clerical din epar#ia sa )i dispune2 f!r! 1ntrziere2 cercetarea cazuluiB *1D poate aplica preotului sau mona#ului pedeapsa transferului disciplinar2 prin decizie c#iriar#al!2 cnd se constat! c! acesta influeneaz! 1n r!u -iaa paro#ial! sau m!n!stireasc!B 1 D apro(!2 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului epar#ial2 1nfiinarea2 or:anizarea )i desfiinarea asociaiilor )i fundaiilor (iserice)ti cu caracter epar#ialB 01D acord! sau retra:e (inecu-ntarea /apro(area scris!0 pentru 1nfiinarea2 or:anizarea )i desfiinarea asociaiilor )i fundaiilor cu caracter local2 altele dect cele care au fondator unic sau mem(ri asociai unit!i de cult2 precum )i pentru filialele asociaiilor )i fundaiilor cu caracter naional2 care au (inecu-ntarea /apro(area scris! a0 Sfntului SinodB g1D 1ndepline)te )i alte atri(uii date lui prin Sfintele Canoane2 statut )i re:ulamentele (iserice)ti sau prin #ot!rri ale Sfntului Sinod. /$0 Asociaiile )i fundaiile menionate la lit. e10 )i f10 au o(li:aia de a prezenta Centrului epar#ial2 de dou! ori pe an /prim!-ara )i toamna02 rapoarte pri-ind acti-itatea desf!)urat! )i2 o dat! pe an2 raportul pri-ind situaia financiar!. Centrul epar#ial2 prin Corpul de control financiar i audit2 poate -erifica inopinat situaia financiar! i patrimonial! a respecti-elor asociaii sau fundaii2 1mpreun! sau separat de cenzor sau comisia de cenzori. 9n cazul 1n care constat! deficiene i lipsuri2 Centrul epar#ial adopt! m!suri pentru remedierea acestora$%". A"'7 @A + C#iriar#ul e,ercit! drepturile )i 1ndepline)te 1ndatoririle pre-!zute de Sfintele Canoane2 de prezentul statut )i de re:ulamentele (iserice)ti2 1n (aza c!rora emite decizii )i dispoziii c#iriar#ale2
nu poate slu#i dec(t 1n cadrul comunitilor acelei #urisdicii strine! nu i 1n comuniti ortodoxe rom(ne a%late 1n respectivele epar&ii ortodoxe,. Conform aceleia)i #ot!rri2 +clericilor 8de mir sau din cinul mona&al: care prsesc epar&iile *atriar&iei 'om(ne %r aprobarea c&iriar&ului i %r acordul *atriar&ului 'om(niei li se va aplica pedeapsa caterisirii de ctre epar&ia pe care o prsescK. $%4 Cf. can. 9 C5 ecum.2 14 Sardica. .re(uie su(liniat aici faptul c! de)i2 1n principiu2 episcopul este dein!tor al 1ntre:ii puteri (iserice)ti 1n epar#ia pe care o p!store)te2 totu)i2 1nc! din primele -eacuri2 episcopul nu a inut s! e,ercite 1n mod e,clusi- aceast! putere 1n toate ramurile ei de manifestare. Astfel2 pentru puterea >udec!toreasc!2 episcopul nu a >udecat )i sancionat sin:ur pe cei -ino-ai de 1nc!lcarea normelor sta(ilite de Sfinii P!rini ca necesare p!str!rii ordinii )i disciplinei 1n Biseric!2 ci 1ntotdeauna a folosit un sfat sau consiliu al pres(iterilor. Acest sfat sau consiliu al pres(iterilor s<a numit ulterior consistoriu /din termenul latin consistorium care2 1n Cmperiul roman2 indica acel consiliu ce reunea pe cei mai apropiai cola(oratori ai 1mp!ratului0. Astfel2 consistoriile sunt 1n Biseric! or:anisme de >udecat! ce >udec! din 1ncredinarea or:anismului de autoritate /episcop sau sinod de episcopi0. $%5 Cf. can. 9 C5 ecum.2 14 Sardica. $%" Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 35&34$5 octom(rie $011

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

6C

acord! ran:uri (iserice)ti )i distincii . C7 A*)!#" # p#">i#$& A"'7 AC + Adunarea epar#ial! este or:anism deli(erati- pentru toate pro(lemele administrati-e2 culturale2 social<filantropice2 economice )i patrimoniale ale epar#iei. A"'7 A1 + /10 Adunarea epar#ial! se compune din reprezentanii ale)i ai clerului )i ai credincio)ilor2 1n proporie de o treime clerici )i dou! treimi mireni2 cu o -ia! moral! )i reli:ioas! demn! de un cre)tin2 care au candidat cu (inecu-ntarea /apro(area scris! a0 ierar#ului locului. Pentru acti-itate potri-nic! Bisericii2 mandatele acestora se re-oc! de Adunarea epar#ial!2 la propunerea c#iriar#ului. /$0 8em(rii mireni 1n Adunarea epar#ial! se ale: de c!tre dele:aii consiliilor paro#iale2 constituii 1n cole:ii electorale mirene)ti2 pe circumscripii. /%0 8em(rii clerici 1n Adunarea epar#ial! se ale: de c!tre toi preoii )i diaconii 1n funcie2 constituii 1n cole:ii electorale preoe)ti2 pe circumscripii. /40 8em(rii Adun!rii epar#iale2 clerici )i mireni2 se ale: pe termen de 4 ani. 'i pot fi ale)i pentru cel mult dou! mandate$%3. /50 um!rul mem(rilor ale)i ai Adun!rii epar#iale este de %0. /"0 Pre)edintele Adun!rii epar#iale este ar#iepiscopul sau episcopul2 iar 1n caz de -acan!2 lociitorul desemnat canonic )i statutar. /&0 'piscopul<-icar sau ar#iereul<-icar este mem(ru de drept al Adun!rii epar#iale2 cu -ot deli(erati-. A"'7 A3 + Atri(uiile Adun!rii epar#iale sunt urm!toareleI #D susine interesele )i drepturile Bisericii )i ale epar#iei2 conform cu pre-ederile canonice2 statutare )i re:ulamentare (iserice)tiB ,D -e:#eaz! la respectarea2 1n cuprinsul epar#iei2 a m!surilor cu caracter unitar pre-!zute de statut2 re:ulamentele (iserice)ti )i de #ot!rrile or:anismelor (iserice)ti centrale pri-itoare la administrarea (unurilor mo(ile )i imo(ile ale unit!ilor de cult din 1ntrea:a epar#ie 9 precum )i a altor (unuri patrimoniale2 culturale )i epitrope)ti ale acestoraB %D promo-eaz! acti-it!ile educaionale2 culturale2 social<filantropice2 misionare ale epar#iei )i identific! mi>loace )i resurse economico<financiare pentru susinerea acestoraB *D delea:! un cleric )i $ mireni2 dintre mem(rii Adun!rii epar#iale2 ca reprezentani epar#iali2 1n Adunarea aional! Bisericeasc!B D ale:e mem(rii Consiliului epar#ial2 la propunerea c#iriar#uluiI 0D ale:e pe cei % mem(ri ai Consistoriului epar#ial )i pe cei $ supleani2 la propunerea c#iriar#uluiB gD la propunerea c#iriar#ului2 desemneaz! unu sau $ clerici2 dup! caz2 pentru a fi apro(ai de Sinodul mitropolitan ca mem(ri ai Consistoriului mitropolitanB >D apro(! raportul :eneral anual 1ntocmit de Consiliul epar#ial )i #ot!r!)te m!suri pentru o (un! desf!)urare a acti-it!ilor epar#ieiB iD apro(! contul de e,ecuie (u:etar! )i (ilanul financiar<conta(il al epar#iei2 al instituiilor )i fundaiilor sale2 precum )i m!suri pentru asi:urarea (unurilor (iserice)ti$%9B
Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 41394$9 octom(rie $009. Pentru acei mem(ri ai adun!rilor epar#iale care au deinut dou! mandate )i care au contri(uit intens la spri>inirea acti-it!ii (iserice)ti2 Sfntul Sinod a #ot!rt c! ace)tia pot fi desemnai de C#iriar#2 1n consultare cu Permanena Consiliului 'par#ial2 dac! este 1n folosul Bisericii2 ca mem(ri onorifici ai Adun!rii epar#iale2 1n num!r de cel mult 10 )i doar pentru un mandat de patru ani. Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 3%1413 fe(ruarie $010. $%9 Potri-it #ot. Sf. Sinod nr. %&31413 iunie $0092 L %iecare epar&ie este obligat ca! anual! s prezinte mitropoliei de care aparine raportul %inanciar-contabil i lista patrimoniului epar&ial ac&iziionat sau v(ndut 8c(nd ar %i cazul: 1n anul precedent. Ar&iepiscopia 1n care se a%l sediul unei mitropolii este obligat s trimit *atriar&iei 'om(ne raportul %inanciar-contabil i lista
$%3 $%&

$%&

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

61

(D apro(! (u:etul :eneral al epar#iei2 al instituiilor )i fundaiilor epar#ialeB ED #ot!r!)te cu pri-ire la modul de administrare a (unurilor epar#iei2 precum )i ale instituiilor )i fundaiilor epar#iale2 1n conformitate cu dispoziiile le:ale 1n -i:oareB $D e,ercit! )i alte atri(uii date prin prezentul statut )i re:ulamentele (iserice)ti. A"'7 A4 + /10 Adunarea epar#ial! se 1ntrune)te 1n )edin! anual! de lucru2 1n primul trimestru al anului2 iar 1n )edine e,traordinare2 ori de cte ori este ne-oie. /$0 Con-ocarea Adun!rii epar#iale2 cu precizarea ordinii de zi2 se face de c!tre pre)edinte2 cu cel puin 14 zile calendaristice 1nainte de data fi,at! pentru )edin!2 iar 1n cazuri e,cepionale2 1n cel mai scurt timp posi(il. /%0 Adunarea epar#ial! este statutar constituit! cu prezena a dou! treimi din mem(rii s!i )i #ot!r!)te -ala(il cu -otul a >um!tate plus unu din num!rul mem(rilor prezeni. /40 Procesul<-er(al al lucr!rilor Adun!rii epar#iale este semnat de pre)edinte )i de secretarii Adun!rii epar#iale )i se p!streaz! la secretariatul epar#iei. A"'7 A6 + Pentru studierea )i formularea propunerilor asupra pro(lemelor ce urmeaz! a fi supuse deli(er!rii2 Adunarea epar#ial! ale:e2 la 1nceputul fiec!rui mandat de 4 ani2 dintre mem(rii clerici )i mireni2 5 comisii de lucru permanente2 care -or a-ea cte un pre)edinte )i un raportor din mi>locul lor2 desemnai de plen2 la propunerea pre)edintelui. Comisiile Adun!rii epar#iale suntI #D Comisia administrati-<(isericeasc!2 ,D Comisia cultural! )i educaional!2 %D Comisia economic!2 (u:etar! )i patrimonial!2 *D Comisia social<filantropic!2 D Comisia or:anizatoric!2 >uridic! )i de -alidare. D7 Co!si$i)$ p#">i#$ A"'7 A: + Consiliul epar#ial este or:anism e,ecuti- al Adun!rii epar#iale )i are 1n competen! pro(lemele (iserice)ti administrati-e2 culturale2 social<filantropice2 economice2 patrimoniale )i fundaionale pentru 1ntrea:a epar#ie. A"'7 A; + /10 Consiliul epar#ial se compune din 9 mem(ri2 % clerici )i " mireni2 ale)i pe termen de 4 ani de Adunarea epar#ial! dintre mem(rii ei. 'i pot fi ale)i pentru cel mult dou! mandate. Pentru acti-itate potri-nic! Bisericii2 mandatele acestora se re-oc! de Adunarea epar#ial!2 la propunerea c#iriar#ului. /$0 Pre)edintele Consiliului epar#ial este c#iriar#ul2 iar2 1n caz de -acan!2 lociitorul desemnat canonic )i statutar. /%0 'piscopul<-icar sau ar#iereul<-icar este mem(ru de drept al Consiliului epar#ial2 cu -ot deli(erati-. /40 Din 1ncredinarea c#iriar#ului2 )edinele Consiliului epar#ial pot fi prezidate )i de c!tre episcopul<-icar2 respecti- de ar#iereul<-icar. 9n aceast! situaie2 procesul<-er(al al lucr!rilor este supus apro(!rii c#iriar#ului. /50 5icarul epar#ial2 consilierii epar#iali2 inspectorul epar#ial2 secretarul epar#ial2 e,ar#ul2 consilierul >uridic )i conta(ilul<)ef sunt mem(ri permaneni ai Consiliului epar#ial2 cu -ot consultati-. Conduc!torii instituiilor de 1n-!!mnt teolo:ic din epar#ie particip! la lucr!ri 1n calitate de in-itai. /"0 Secretarul epar#ial este )i secretar al Consiliului epar#ial )i 1ntocme)te procesul<-er(al al lucr!rilor. A"'7 A? + /10 Consiliul epar#ial se 1ntrune)te la con-ocarea pre)edintelui de dou! ori pe an sau ori de cte ori este ne-oie.
patrimoniului mitropoliei ac&iziionat sau v(ndut 8c(nd ar %i cazul: 1n anul precedent! iar Administraia *atriar&al s le trimit Sinodului *ermanentK.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

63

/$0 Consiliul epar#ial este le:al constituit cu prezena a cel puin dou! treimi din num!rul mem(rilor s!i )i ia #ot!rri cu -otul a >um!tate plus unu din num!rul mem(rilor prezeni. A"'7 A@ + Consiliul epar#ial e,ercit! 1n timpul dintre )edinele Adun!rii epar#iale atri(uiile acesteia pre-!zute de art. 9$ lit. a02 (02 c0 )i T02 precum )i urm!toarele atri(uiiI #D 1ntocme)te darea de seam! anual! asupra acti-it!ii Cancelariei )i sectoarelor Administraiei epar#iale2 a instituiilor )i fundaiilor epar#ialeB ,D 1ntocme)te )i prezint! Adun!rii epar#iale contul de e,ecuie (u:etar! )i (ilanul financiar< conta(il al epar#iei2 al instituiilor )i fundaiilor sale )i propune m!suri de asi:urare a (unurilor (iserice)tiB %D 1ntocme)te (u:etul :eneral anual al epar#iei2 al instituiilor )i fundaiilor saleB *D spri>in! cate#izarea copiilor2 tinerilor )i adulilor )i ia m!suri pentru procurarea mi>loacelor materiale necesare susinerii pro:ramelor culturale )i educati-<reli:ioase 1n epar#ieB D 1n:ri>e)te de (unul mers al instituiilor de 1n-!!mnt teolo:ic )i al )colilor confesionale din epar#ie2 1n conformitate cu pre-ederile statutare )i re:ulamentare (iserice)tiB 0D 1nfiineaz!2 or:anizeaz! )i supra-e:#eaz! acti-itatea editurii )i tipo:rafiei epar#iale2 a atelierelor de lumn!ri )i pentru producerea -e)mintelor )i a o(iectelor de cult2 precum )i a ma:azinelor pentru desfacerea acestora )i a produselor ac#iziionate de la tipo:rafia )i atelierele Cnstitutului Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,!$40B gD #ot!r!)te 1nfiinarea de fonduri epar#iale destinate a>utor!rii paro#iilor s!race2 acord!rii de (urse tinerilor care se pre:!tesc 1n instituiile de 1n-!!mnt2 precum )i spri>inirii pro:ramelor locale de asisten! social<filantropic! )i cultural<misionar!B >D #ot!r!)te 1n pri-ina 1nstr!in!rii 1n orice mod /-nzare2 sc#im(2 donaie2 cedare de drepturi liti:ioase etc.0 a (unurilor imo(ile ale unit!ilor (iserice)ti din epar#ie2 cu e,cepia (unurilor sacre care sunt inaliena(ileB iD #ot!r!)te2 cu apro(area preala(il! a Sinodului mitropolitan2 1n le:!tur! cu 1nstr!inarea 1n orice mod /-nzare2 sc#im(2 donaie2 cedare de drepturi liti:ioase etc.0 a (unurilor imo(ile (iserice)ti ale Centrului epar#ial2 ale instituiilor )i fundaiilor epar#iale2 cu e,cepia (unurilor sacre care sunt inaliena(ile$41B (D administreaz! (unurile mo(ile )i imo(ile ale epar#iei2 ale instituiilor )i fundaiilor epar#iale2 1n conformitate cu #ot!rrile Adun!rii epar#ialeB ED -erific! )i apro(! raportul anual pri-ind situaia (unurilor mo(ile )i imo(ile aflate 1n proprietatea sau folosina unit!ilor de cult din epar#ie /in-entar2 stare fizic! etc.0B $D -erific! respectarea pre-ederilor statutare )i re:ulamentare (iserice)ti cu pri-ire la ale:erile de mem(ri mireni )i clerici 1n or:anismele (iserice)ti deli(erati-e )i e,ecuti-eB 1D confirm!2 suspend! sau dizol-! consiliul paro#ial2 la sesizarea preotului )i la propunerea moti-at! a protopopului2 dispunnd instituirea unui consiliu interimar pn! la noi ale:eriB !D -erific!2 apro(!2 respin:e sau modific! #ot!rrile or:anismelor paro#iale2 1n conformitate cu pre-ederile art. 55 lit. >0 din prezentul statutB
Potri-it #ot. Sf. Sinod nr. &4"44$9 octom(rie $0102 epar#iile )i personalul de conducere de la centrele epar#iale au L1ndatorirea i responsabilitatea de a veg&ea la aplicarea msurilor legale! statutare i a &otr(rilor sinodale privind producerea i valori%icarea crilor de zidire su%leteasc! a obiectelor i vemintelor de cult numai pe teritoriul epar&iilor respective! %iind interzis cu desv(rire des%urarea acestor activiti pe teritoriul altor epar&ii! %r acordul c&iriar&ului locului,. Astfel2 potri-it aceleia)i #ot!rri2 +nu este 1ngduit niciunei epar&ii sau uniti de cult din cuprinsul acesteia s desc&id magazine! c&iocuri sau standuri pentru v(nzarea crilor de zidire su%leteasc! a obiectelor de cult! vemintelor i altor produse din atelierele proprii sau ac&iziionate! pe teritoriul altor epar&ii! %r acordul c&iriar&ului locului! 1nclcarea unei ast%el de prevederi urm(nd a %i sancionat de c&iriar&ul epar&iei pgubite prin msuri canonice! statutare! regulamentare i administrative! iar 1n caz de repetare i neascultare! prin aducerea 1n %aa Sinodului mitropolitan sau a S%(ntului Sinod a ierar&ului care nu ia msurile cuveniteK. $41 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. %&31413 iunie $009 )i nr. 4"454& iulie $010.
$40

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

64

oD e,ercit! )i alte atri(uii care 1i sunt date prin statut2 re:ulamente sau prin #ot!rri ale or:anismelor centrale (iserice)ti )i ale Adun!rii epar#iale. A"'7 AA + =ot!rrile Adun!rii epar#iale2 ale Consiliului epar#ial )i ale Permanenei Consiliului epar#ial de-in e,ecutorii dup! confirmarea lor 1n scris de c!tre c#iriar#ul locului. 9n caz de neconfirmare2 c#iriar#ul dispune rediscutarea pro(lemei. E7 P "1#! !# Co!si$i)$)i p#">i#$ A"'7 1CC + 9ntre )edinele Consiliului epar#ial funcioneaz! Permanena Consiliului epar#ial. A"'7 1C1 + /10 Permanena Consiliului epar#ial se compune din c#iriar#2 ca pre)edinte2 episcopul< -icar sau ar#iereul<-icar2 -icarul epar#ial2 consilierii epar#iali2 inspectorul epar#ial2 secretarul epar#ial2 e,ar#ul2 consilierul >uridic )i conta(ilul<)ef2 ca mem(ri. 9n caz de -acan!2 prezideaz! lociitorul desemnat canonic )i statutar. /$0 Permanena Consiliului epar#ial se 1ntrune)te2 de re:ul!2 s!pt!mnal2 la con-ocarea c#iriar#ului sau a dele:atului s!u. /%0 Din 1ncredinarea c#iriar#ului2 Permanena Consiliului epar#ial poate fi prezidat! de episcopul<-icar2 ar#iereul<-icar2 -icarul epar#ial sau de unul dintre consilierii epar#iali. 9n acest caz2 procesul<-er(al al lucr!rilor este supus apro(!rii c#iriar#ului. /40 Secretarul epar#ial este )i secretar al )edinelor Permanenei Consiliului epar#ial )i 1ntocme)te procesul<-er(al al lucr!rilor. /50 =ot!rrile Permanenei Consiliului epar#ial se iau cu -otul ma>orit!ii mem(rilor prezeni )i sunt duse la 1ndeplinire de Cancelaria )i sectoarele Administraiei epar#iale2 potri-it competenelor date prin statut )i re:ulamentele (iserice)ti. A"'7 1C3 + Permanena Consiliului epar#ial e,ercit! atri(uiile Consiliului epar#ial 1n perioada dintre )edinele acestuia2 cu e,cepia celor pre-!zute de art. 93 lit. a02 (02 c02 #02 i02 T0 )i n02 precum )i urm!toarele atri(uiiI #D e,amineaz! )i definiti-eaz! d!rile de seam! anuale pri-ind acti-it!ile Cancelariei )i sectoarelor Administraiei epar#iale2 ale instituiilor )i fundaiilor epar#ialeB ,D analizeaz! )i definiti-eaz! contul de e,ecuie (u:etar! )i (ilanul financiar<conta(il al epar#iei2 al instituiilor )i fundaiilor saleB %D prezint! Consiliului epar#ial2 spre -erificare )i a-izare2 proiectul (u:etului :eneral al epar#iei2 al instituiilor )i fundaiilor saleB *D face propuneri pri-ind planurile de acti-itate ale editurii )i tipo:rafiei epar#iale2 precum )i ale atelierelor epar#iale )i m!n!stire)tiB D apro(! 1nfiinarea2 desfiinarea2 delimitarea )i sc#im(area 1ntinderii teritoriale a protopopiatelor2 innd seama de cerinele misionar<pastorale locale2 de situarea dintr<o zon! :eo:rafic!2 precum )i de posi(ilit!ile economice de funcionareB 0D apro(! 1nfiinarea2 desfiinarea )i delimitarea teritorial! a paro#iilor2 precum )i transformarea filiilor 1n paro#ii2 innd seama de cerinele misionar<pastorale locale2 de situarea paro#iilor )i filiilor dintr<o zon! :eo:rafic!2 precum )i de posi(ilit!ile economice de funcionare$4$B gD apro(! clasificarea pe cate:orii a paro#iilor2 1n conformitate cu pre-ederile art. 4& din prezentul statutB >D definiti-eaz! notarea anual! a preoilor2 la propunerea protopopului2 1ntr<o )edin! de lucru din prima lun! a anului urm!tor perioadei e-aluate$4%B iD #ot!r!)te 1n pri-ina modului de administrare a (unurilor mo(ile )i imo(ile ale epar#iei2 ale instituiilor )i fundaiilor epar#ialeB
$4$ $4%

Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $$15415 iunie $004. Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $40&4" iulie $005 )i #ot. A B nr. $%9041 martie $00".

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

66

(D apro(! 1nfiinarea )i or:anizarea de instituii cu caracter economic2 cu sau f!r! personalitate >uridic!2 distincte de instituiile administrati-e ale epar#iei sau de unit!ile su(ordonate2 pentru susinerea acti-it!ilor misionar<pastorale )i social<filantropice ale acestora2 1n condiiile prezentului statut2 ale re:ulamentelor (iserice)ti )i le:islaiei 1n -i:oareB (1D apro(! 1nfiinarea2 or:anizarea2 funcionarea i desfiinarea Casei de A>utor @eciproc epar#iale2 e-entuala di-izare sau fuzionare2 precum i statutul acesteia2 concordant cu @e:ulamentul Caselor de A>utor @eciproc ale clerului i salariailor (isericeti2 de pe ln:! epar#ii2 apro(at de Sfntul SinodB$44 ED administreaz! fondurile epar#iale2 ale instituiilor )i fundaiilor epar#iale destinate a>utor!rii paro#iilor s!race2 acord!rii de (urse tinerilor care se pre:!tesc 1n instituiile de 1n-!!mnt2 precum )i spri>inirii pro:ramelor locale de asisten! social<filantropic! )i cultural<misionar!B $D apro(! proiectele de in-estiii 1n limita (u:etului anual al epar#ieiB 1D face demersuri c!tre autorit!ile pu(lice centrale )i locale pentru o(inerea de spri>in destinat susinerii acti-it!ilor pastoral<misionare2 culturale )i social<filantropice ale epar#iei )i unit!ilor sale2 restaur!rii monumentelor (iserice)ti2 precum )i construirii de noi (iserici 1n cuprinsul epar#ieiB !D apro(! proiectele de (u:et )i rapoartele economico<financiare ale protopopiatelor2 ale paro#iilor )i ale m!n!stirilorB oD 1ntocme)te raportul c!tre Consiliul epar#ial pri-ind in-entarul protopopiatelor2 paro#iilor )i m!n!stirilorB pD #ot!r!)te 1n pri-ina accept!rii donaiilor de (unuri imo(ile2 le:atelor )i sponsoriz!rilor )i cump!r!rii de (unuri 1n fa-oarea epar#iei2 precum )i 1n le:!tur! cu transmiterea folosinei (unurilor imo(ile (iserice)ti /1nc#iriere2 comodat2 arendare etc.02 a :re-!rii cu sarcini sau afect!rii de ser-itui a acestora2 1n conformitate cu le:islaia 1n -i:oareB FD decide cu pri-ire la contestaiile f!cute 1mpotri-a #ot!rrilor or:anismelor paro#ialeB "D e,ercit! )i alte atri(uii care 1i sunt date prin statut2 re:ulamente sau prin #ot!rri ale Adun!rii epar#iale )i ale Consiliului epar#ial. F7 C#!% $#"i# /i A*1i!is'"#i# p#">i#$& A"'7 1C4 + 9n e,ercitarea atri(uiilor sale2 c#iriar#ul este a>utat de un episcop<-icar sau de un ar#iereu<-icar2 potri-it ran:ului epar#iei /ar#iepiscopie sau episcopie0 $452 de Cancelaria )i Administraia epar#ial!. A"'7 1C6 + /10 'piscopii<-icari )i ar#iereii<-icari sunt mem(ri de drept ai or:anismelor deli(erati-e )i e,ecuti-e epar#iale$4"2 iar2 1n cadrul Administraiei epar#iale2 au atri(uiile ce le sunt dele:ate2 prin decizie2 de c#iriar#i2 cu apro(area Sfntului Sinod. 'i poart!2 cu apro(area Sfntului Sinod2 titluri le:ate de epar#iile respecti-e ori2 dup! caz2 titluri speciale2 #ot!rte de Sfntul Sinod. /$0 'piscopii<-icari )i ar#iereii<-icari au 1ndatorirea pastoral! )i misionar! de a fi prezeni 1n cuprinsul epar#iei2 cel puin trei zile pe s!pt!mn!2 iar lunar s! aduc! la cuno)tina c#iriar#ului lor2 prin rapoarte de acti-itate litur:ic!2 pastoral! )i de inspecie pe teren2 lucrarea desf!)urat! ca dele:at al c#iriar#ului2 1n relaiile epar#iei cu instituiile de stat2 cu or:anizaii )i persoane particulare care spri>in! acti-itatea epar#iei2 formulnd propuneri de rezol-are a pro(lemelor sesizate$4&.
Cf. #ot. Sf. Sinod nr. "4&&4$1 iulie $011. Potri-it #ot. Sf. Sinod nr. 39&411 fe(ruarie $0102 L la epar&iile din cuprinsul *atriar&iei 'om(ne poate %unciona numai un episcop-vicar sau un ar&iereu-vicar! potrivit rangului epar&iei 8ar&iepiscopie sau episcopie:! cu excepia statutar a *atriar&iei 'om(neK. $4" Potri-it #ot. Sf. Sinod nr. 39&411 fe(ruarie $0102 L episcopii-vicari i ar&iereii-vicari au 1ndatorirea statutar de a participa la lucrrile organismelor deliberative i executive epar&iale i de a semna procesele-verbale ale lucrrilor acestora! alturi de c&iriar&ul lor! precum i de a urmri! 1n cadrul celor trei zile de activitate de teren pastoral-misionar! modul de aplicare a &otr(rilor adoptateK. $4& Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 4159413 iunie $009 )i nr. 39&411 fe(ruarie $010.
$45 $44

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


$43

6:

A"'7 1C: + /10 5icarul epar#ial2 consilierii epar#iali2 inspectorul epar#ial )i secretarul epar#ial se numesc pe o perioad! de 4 ani sau se reconfirm! de c#iriar# 1ntr<o )edin! de lucru a Permanenei Consiliului epar#ial2 inndu<se seama de urm!toarele criteriiI media :eneral! de licen! 1n teolo:ie + minimum 32502 f!r! impedimente canonice sau condamn!ri penale )i a-nd o acti-itate deose(it! litur:ic!2 administrati-<pastoral!2 misionar! )i cultural!. /$0 5icarul epar#ial2 consilierii epar#iali2 inspectorul epar#ial )i secretarul epar#ial au atri(uii sta(ilite2 prin decizie2 de c#iriar#. 'i particip! f!r! drept de -ot la )edinele Adun!rii epar#iale2 iar la )edinele Permanenei Consiliului epar#ial2 cu -ot deli(erati-$49. Clericii din Cancelaria )i Administraia epar#iala pot fi numii slu>itori la paro#ii direct /f!r! concurs0 de c!tre c#iriar#. A"'7 1C; + /10 Din 1ncredinarea c#iriar#ului2 Cancelaria epar#ial! pre:!te)te2 1mpreun! cu -icarul epar#ial )i sectoarele Administraiei epar#iale2 lucr!rile or:anismelor deli(erati-e )i e,ecuti-e epar#iale )i duce la 1ndeplinire #ot!rrile acestora. /$0 Cancelaria epar#ial! are urm!toarele ser-icii )i compartimenteI ca(inetul c#iriar#ului2 secretariatul2 oficiul canonic<>uridic$502 corpul de inspecie (isericeasc!2 (iroul de comunicaii )i relaii cu pu(licul2 re:istratur!2 ar#i-!. /%0 5icarul epar#ial are2 1n principal2 atri(uii de protocol2 reprezentare )i relaii cu instituii )i or:anizaii care spri>in! acti-it!ile epar#iei. 9n acest sens2 el acti-eaz! ca dele:at al c#iriar#ului2 c!ruia 1i prezint! raport scris despre modul de 1ndeplinire a acti-it!ilor 1ncredinate. A"'7 1C? + /10 Corpul de inspecie (isericeasc! al c#iriar#ului este 1ncadrat cu urm!torul personal2 numit de c#iriar# 1ntr<o )edin! de lucru a Permanenei Consiliului epa#ialI #D 7n inspector epar#ial (isericesc2 numit 1n condiiile art. 105 alin. /10 din prezentul statut 9 cu atri(uii :enerale de inspecie (isericeasc! )i de acuzator la Consistoriul epar#ial $51 )i la Consistoriul mitropolitan pentru dosarele instrumentate de c!tre acesta2 >udecate 1n apel sau recursB ,D 7n inspector pentru instituiile de 1n-!!mnt preuni-ersitar teolo:ic /seminarii teolo:ice liceale2 )coli de cnt!rei (iserice)ti4)coli de arte )i meserii02 a-nd competene 1n domeniile litur:ic2 du#o-nicesc )i administrati-<:ospod!rescB %D ',ar#ul m!n!stirilor numit dintre ar#imandrii sau protosin:#eli2 cu atri(uii :enerale de 1ndrumare2 de inspecie2 de control la m!n!stiri )i de referent pentru pro(lemele m!n!stire)ti. Acesta poate conduce )i Sectorul ',ar#atul m!n!stirilor$5$. /$0 8em(rii Corpului de inspecie (isericeasc! al c#iriar#ului 1)i desf!)oar! acti-itatea din dispoziia acestuia2 potri-it atri(uiilor pre-!zute de statut2 de re:ulamentele (iserice)ti )i de le:islaia ci-il! 1n -i:oare. A"'7 1C@ + /10 Administraia epar#ial! duce la 1ndeplinire #ot!rrile or:anismelor deli(erati-e )i e,ecuti-e centrale )i epar#iale2 prin urm!toarele sectoare de acti-itateI #D Sectorul administrati-<(isericesc2 ,D Sectorul 1n-!!mnt )i acti-it!i cu tineretul2 %D Sectorul cultural )i comunicaii media2 *D Sectorul social<filantropic$5% )i misionar2 D Sectorul economic<financiar2 0D Sectorul patrimoniu )i construcii (iserice)ti2 gD Sectorul ',ar#atul m!n!stirilor2
$43 $49

Cf. #ot. Sf. Sinod nr. "5"34$% octom(rie 199"2 nr. $"$54" iulie $005 i #ot. A B nr. $"$541 martie $00". Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $"$54" iulie $005 )i #ot A B nr. $"$541 martie $005. $50 Cf. can. &5 )i 9& Carta:inaB #ot. Sf. Sinod nr. 35$4$" fe(ruarie $009. $51 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $"$54" iulie $005 )i #ot A B nr. $"$541 martie $005. $5$ Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $"$54" iulie $005 )i #ot A B nr. $"$541 martie $005. $5% Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 4$$14" iulie 1995.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


$54

6;

>D Control financiar )i audit intern . /$0 9n funcie de cerinele pastorale )i administrati-e locale2 Permanena Consiliului epar#ial poate 1nfiina )i alte sectoare de acti-itate. /%0 9n cadrul sectoarelor Administraiei epar#iale pot funciona urm!toarele ser-icii )i compartimenteI (i(liotec!B muzeuB personal<resurse umaneB conta(ilitateB te#nicB editur!B tipo:rafieB ateliere2 precum )i altele2 potri-it cerinelor locale specifice. /40 Administraia epar#ial! este condus! de c#iriar#2 a>utat de episcopul<-icar sau ar#iereul<-icar2 1mpreun! cu -icarul epar#ial )i consilierii epar#iali. A"'7 1CA + /10 9n Cancelaria )i Administraia epar#ial! este 1ncadrat2 pe funcii de e,ecuie2 personal de specialitate2 clerical2 mona#al )i neclerical. Acesta este numit2 transferat )i promo-at de c#iriar# 1n )edin! a Permanenei Consiliului epar#ial. /$0 Consilierii epar#iali 1mpreun! cu personalul de specialitate studiaz! )i 1ntocmesc referate asupra pro(lemelor ce urmeaz! a fi dez(!tute de or:anismele deli(erati-e epar#iale sau a fi rezol-ate de c#iriar#. /%0 .oate cate:oriile de personal clerical2 mona#al )i neclerical menionate la art. 105 alin. /102 art. 10& alin. /10 )i la alin. /10 din prezentul articol se sancioneaz! )i se re-oc! de c!tre c#iriar#2 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului epar#ial2 pentru acti-itate necorespunz!toare sau a(ateri disciplinare. SECIUNEA a VI-a A7 Mi'"opo$i# A"'7 11C + /10 Su( raport canonic si administrati-2 episcopiile )i ar#iepiscopiile sunt :rupate 1n mitropolii$55. /$0 8itropoliile din interiorul )i din afara :ranielor !rii sunt conduse de c!tre un mitropolit$5". B7 Si!o*)$ 1i'"opo$i'#! Organizare (i atribu'ii A"'7 111 + /10$5& 8itropolitul2 1mpreun! cu ar#iepiscopii2 episcopii2 precum )i episcopii<-icari )i ar#iereii<-icari de la epar#iile sufra:ane alc!tuiesc Sinodul mitropolitan. /$0 Sinodul mitropolitan coordoneaz! acti-it!ile comune ale epar#iilor din mitropolie2 1n limitele 1nscrise 1n Sfintele Canoane2 precum )i 1n normele statutare )i re:ulamentare 1n -i:oare. /%0 Sinodul mitropolitan -e:#eaz! ca pe cuprinsul mitropoliei2 prin consultare )i cooperare ierar#ic!$532 s! fie ap!rate )i promo-ate credina ortodo,!2 unitatea litur:ic! )i disciplina canonic! a clerului )i mona#ilor2 precum )i 1ntra>utorarea fr!easc! 1ntre epar#ii. /40 Sinoadele mitropolitane se pot 1ntruni 1n )edine comune pentru a ela(ora )i a aplica planuri de cooperare permanent! la ni-el pastoral<misionar2 social<filantropic )i cultural de interes re:ional2 despre care -or informa Sfntul Sinod 1n scris. A"'7 113 + /10 Sinodul mitropolitan este prezidat de mitropolit$592 care 1l con-oac! ori de cte ori este ne-oie$"0. 9n caz de -acan!2 prezideaz! Patriar#ul sau ierar#ul desemnat de acesta canonic )i statutar. /$0 Sinodul mitropolitan ia #ot!rri cu -otul a >um!tate plus unu din num!rul mem(rilor prezeni. /%0 Aucr!rile Sinodului mitropolitan se pre:!tesc de c!tre personalul clerical de conducere2
Potri-it #ot. Sf. Sinod nr. %&31413 iunie $0092 L la nivelul %iecrei uniti bisericeti se va respecta obligaia legal i statutar de a se institui un organism de control 8audit: a%lat 1n directa subordonare a ierar&ilor K. $55 Cf. can. %4 ap.2 " C ecum.2 1& C5 ecum.2 $5 trulan2 9 Antio#ia. $5" Cf. can. %4 ap.2 $ CC ecum.2 9 Antio#ia. $5& Alineat modificat potri-it #ot. A B nr. 35&"410 iunie 19&%. $53 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 39&411 fe(ruarie $010. $59 Cf. can. %4 ap.2 4 C ecum.2 9 )i 1& C5 ecum.2 19 )i $0 Antio#ia. $"0 Cf. can. %4 ap.2 4 C ecum.2 9 )i 1& C5 ecum.2 19 )i $0 Antio#ia.
$54

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

6?

respecti- consilier epar#ial )i secretar epar#ial2 desemnai de mitropolit2 iar #ot!rrile acestuia se p!streaz! distinct 1n ar#i-a epar#iei de re)edin! a mitropolitului2 1mpreun! cu procesele<-er(ale ale )edinelor. A"'7 114 + Pe ln:! atri(uiile enumerate mai sus2 Sinodul mitropolitan are )i urm!toarele atri(uiiI #D propune Sfntului Sinod 1nfiinarea de noi epar#ii2 modificarea teritorial! )i sc#im(area titulaturii epar#iilor din mitropolie2 1n consultare cu Adunarea epar#ial!2 innd seama de cerinele pastoral<misionare2 de posi(ilit!ile economice de funcionare2 precum )i de or:anizarea administrati-< teritorial! a statului2 dup! o consultare preala(il! a mitropolitului )i ierar#ului epar#iot cu Patriar#ul @omniei )i a Patriar#iei @omne cu instituiile administraiei pu(lice centrale2 care au competene 1n domeniul cultelor2 pri-ind posi(ilitatea de susinere material! a noilor epar#ii$"1B ,D analizeaz! )i a-izeaz! solicit!rile -enite de la epar#iile sufra:ane pri-ind canonizarea de sfini2 proiectele de te,te litur:ice )i icoane pentru cinstirea acestora )i 1nainteaz! Sfntului Sinod propunerile sale$"$B %D apro(! tematicile cursurilor pentru o(inerea de c!tre personalul clerical a :radelor profesionale /definiti- )i :radul CC02 or:anizate de unit!ile de 1n-!!mnt uni-ersitar teolo:ic din mitropolie2 apro(ate de Sfntul SinodB *D a-izeaz!2 prin consultare desc#is!2 urmat! de -ot secret consultati- $"%2 propunerile c#iriar#ilor epar#iilor din mitropolie pentru ale:erea episcopilor<-icari )i ar#iereilor<-icari de c!tre Sfntul SinodB D apro(!2 la solicitarea scris! a c#iriar#ului2 1nfiinarea2 desfiinarea )i transformarea m!n!stirilor de c!lu:!ri 1n m!n!stiri de c!lu:!rie sau a m!n!stirilor de c!lu:!rie 1n m!n!stiri de c!lu:!ri2 precum )i ridicarea sc#iturilor la ran: de m!n!stiri$"42 1n condiiile art. &5 alin. /10 din prezentul statutB 0D apro(! propunerile epar#iilor sufra:ane pri-ind componena Consistoriului mitropolitan )i desemneaz! reprezentanii mitropoliei 1n Consistoriul Superior Bisericesc i 1n Consistoriul Superior Bisericesc 8ona#al$"5B gD apro(!2 modific! sau respin:e #ot!rrile propuse de Consistoriul mitropolitan pentru cauzele pri-ind depunerea din treapt!B >D 5alideaz! sau in-alideaz! #ot!rri ale Consiliilor epar#iale din cuprinsul mitropoliei pri-ind 1nstr!inarea 1n orice mod /-nzare2 sc#im(2 donaie2 cedare de drepturi liti:ioase etc.0 a (unurilor imo(ile /cl!diri sau terenuri0 epar#iale$""B iD ',ercit! )i alte atri(uii date lui prin Sfintele Canoane2 prin prezentul statut )i re:ulamentele (iserice)ti sau prin #ot!rri ale Sfntului Sinod. C7 Mi'"opo$i')$ A"'7 116 + /10 8itropolitul este conduc!torul canonic al unei mitropolii2 e,ercit! drepturile )i 1ndepline)te 1ndatoririle pre-!zute de Sfintele Canoane2 de tradiia (isericeasc! )i de prezentul statut. /$0 .itulatura mitropolitului este cea a ar#iepiscopiei pe care o p!store)te )i a mitropoliei pe care o conduce. /%0 'l poart! ca semn distincti- cruce pe culion2 cu camilafc! nea:r!. /40 8itropolitul are urm!toarele atri(uii$"&I #D con-oac! )i prezideaz! Sinodul mitropolitanI ,D prezideaz! )edina Sfntului Sinod pentru ale:erea de ar#iepiscopi )i episcopi sufra:aniB
$"1 $"$

Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 94"4$" fe(ruarie $009 )i nr. 39&411 fe(ruarie $010. Prin #ot. Sf. Sinod nr. 503541$ martie $00$ a fost apro(at! Metodologia de lucru 1n acest domeniu. $"% Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 39&411 fe(ruarie $010. $"4 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 503441% iunie )i nr. 554&44 octom(rie $000. $"5 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 35"14$5 octom(rie $011. $"" Cf. #ot. Sf. Sinod nr. %&31413 iunie $009 )i nr. 4"454& iulie $010. $"& Alineat modificat )i completat potri-it #ot. A B nr. 35&"410 iunie 19&%.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

6@

%D #irotone)te2 1mpreun! cu ali ierar#i2 pe ar#iepiscopii )i episcopii sufra:ani2 iar pe episcopii< -icari )i ar#iereii<-icari de la epar#iile din mitropolie2 1mpreun! cu c#iriar#ii acestoraB *D emite :ramata mitropolitan!$"3 pentru 1ntronizarea ar#iepiscopilor )i episcopilor sufra:ani )i 1i 1ntronizeaz!$"9B D nume)te lociitori de ar#iepiscopi )i episcopi2 1n caz de -acan!2 la epar#iile sufra:ane$&0B 0D efectueaz! -izite canonice /statutare0 1n epar#iile din mitropolie2 la in-itaia c#iriar#ilor acestoraB gD e,ercit! dreptul de a primi apel )i dreptul de de-oluiune 1n epar#iile sufra:ane pentru resta(ilirea ordinii canonice )i administrati-eB >D con-oac! sina,ele /consf!tuirile0 stareilor )i du#o-nicilor de la m!n!stirile din epar#iile sufra:ane cel puin o dat! la % ani$&1B iD prezideaz! comisia mitropolitan! de pictur! (isericeasc!2 constituit! din %<5 mem(ri2 pictori4restauratori de pictur! (isericeasc! autorizai$&$B (D prime)te sesiz!rile pri-ind ar#iepiscopii2 episcopii2 episcopii<-icari )i ar#iereii<-icari de la epar#iile din mitropolie2 dispune2 1n consultare cu Patriar#ul2 cercetarea lor 1n Sinodul Permanent )i aduce la cuno)tina Sfntului Sinod rezultatul cercet!riiB ED emite decizia mitropolitan! de numire a pre)edintelui Consistoriului mitropolitan )i a Consistoriului mitropolitan mona#al. Comunic! Patriar#iei @omne numele clericilor de mir2 ale e,ar#ilor de m!n!stiri i ale altor clerici din rndul cinului mona#al din mitropolie2 desemnai de Sinodul mitropolitan pentru a fi mem(ri titulari sau supleani 1n Consistoriul Superior Bisericesc i 1n Consistoriul Superior Bisericesc 8ona#al$&%B $D apro(!2 modific! sau respin:e #ot!rrile propuse de Consistoriul mitropolitan pentru cauzele pri-ind caterisireaB 1D e,ercit! )i alte atri(uii pre-!zute de Sfintele Canoane2 de prezentul statut )i re:ulamentele (iserice)ti sau de #ot!rri ale Sfntului Sinod. PARTEA A II8A D sp" %$ " CAPITOLUL I L!5&&12!')$ ' o$ogi% p !'") p" g&'i" # %$ ")$)i7 P" *#" # " $igi i7 %o$i$ %o!0 sio!#$ A"'7 11: + /10 Pre:!tirea personalului (isericesc din toate cate:oriile se face 1n urm!toarele unit!i de 1n-!!mnt teolo:ic inte:rate 1n 1n-!!mntul de stat preuni-ersitar )i uni-ersitarI #D )coli de cnt!rei (iserice)ti /)coli de arte )i meserii02 ,D seminarii teolo:ice liceale2 %D facult!i de teolo:ie. /$0 9n funcie de cerinele specifice2 Biserica 6rtodo,! @omn! poate or:aniza )i unit!i proprii de 1n-!!mnt teolo:ic2 de cercetare )tiinific!<teolo:ic! )i pentru formare profesional!2 precum )i alte unit!i de 1n-!!mnt proprii /pre)colar2 primar2 :imnazial )i liceal02 1n condiiile pre-!zute de le:e. /%0 Cnstituiile de 1n-!!mnt teolo:ic sunt destinate pre:!tirii personalului de cult2 a profesorilor de reli:ie2 a altor speciali)ti necesari acti-it!ii reli:ioase )i sociale a Bisericii $&42 precum )i a acelora care doresc formare teolo:ic!2 1n condiiile pre-!zute de le:e2 de prezentul statut )i de re:ulamentele
G"#1#'# 1i'"opo$i'#!& este actul emis de c!tre mitropolit ca urmare a unei #ot!rri a Sfntului Sinod2 pentru 1ntronizarea episcopilor din mitropolia respecti-! /cf. #ot. Sf. Sinod nr. 41394$9 octom(rie $0090. $"9 Cf. #ot. A B nr. 35&"410 iunie 19&%. $&0 Cf. can. $5 C5 ecum. $&1 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $&4345 iulie $005. $&$ Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $&4"4$" iunie $00" i nr. &054$& aprilie $01$. $&% Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 35"14$5 octom(rie $011. $&4 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 5350415 decem(rie 1999.
$"3

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

6A

(iserice)ti. A"'7 11; + /10 7nit!ile de 1n-!!mnt preuni-ersitar teolo:ic inte:rate 1n 1n-!!mntul de stat2 respecti- )colile de cnt!rei (iserice)ti )i seminariile teolo:ice liceale2 se 1nfiineaz!2 or:anizeaz! )i desfiineaz! de c!tre epar#iile pe teritoriul c!rora -or funciona2 cu a-izul sinoadelor mitropolitane )i apro(area Sfntului Sinod2 1n condiiile pre-!zute de le:e. /$0 Planurile )i pro:ramele pentru 1n-!!mntul preuni-ersitar teolo:ic se a-izeaz! de sinoadele mitropolitane )i se apro(! de Sfntul Sinod2 cu respectarea pre-ederilor le:ale. A"'7 11? + /10 7nit!ile de 1n-!!mnt uni-ersitar teolo:ic2 respecti- facult!ile de teolo:ie2 se 1nfiineaz!2 or:anizeaz! )i desfiineaz! de c!tre epar#iile pe teritoriul c!rora -or funciona2 cu apro(area Sfntului Sinod2 1n condiiile pre-!zute de le:e. /$0 Planurile )i pro:ramele pentru 1n-!!mntul uni-ersitar teolo:ic se ela(oreaz! de unit!ile de 1n-!!mnt )i se apro(! de Sfntul Sinod2 cu respectarea pre-ederilor le:ale. A"'7 11@ + /10 8odul de or:anizare )i funcionare2 profilurile )i specializ!rile2 ec#i-alarea )i recunoa)terea diplomelor de studii o(inute 1n str!in!tate2 admiterea )i durata cursurilor 1n unit!ile de 1n-!!mnt preuni-ersitar )i uni-ersitar teolo:ic se sta(ilesc prin re:ulamente<cadru )i #ot!rri ale Sfntului Sinod2 1n condiiile pre-!zute de le:e. /$0 Personalul didactic )i de conducere din unit!ile de 1n-!!mnt teolo:ic inte:rate 1n 1n-!!mntul de stat se recunoa)te de c!tre ministerul de resort2 1n condiiile pre-!zute de le:e )i de protocoalele 1nc#eiate 1ntre Biserica 6rtodo,! @omn! )i ministerul de resort2 cu acordul preala(il al c#iriar#ului epar#iei pe raza c!rora acestea funcioneaz!. Personalul didactic clerical poate funciona )i la paro#ie2 cu apro(area c#iriar#ului. /%0 7nit!ile de 1n-!!mnt preuni-ersitar )i uni-ersitar teolo:ic se afl! 1n >urisdicia canonic! a Sfntului Sinod )i a c#iriar#ului locului )i 1n su(ordinea administrati-! a autorit!ilor )i instituiilor competente pre-!zute de le:e. /40 Cnspecia unit!ilor de 1n-!!mnt teolo:ic 1n domeniile litur:ic2 du#o-nicesc )i administrati-< :ospod!resc2 precum )i controlul :estiunii (unurilor unit!ilor de 1n-!!mnt teolo:ic care aparin Bisericii se e,ercit! prin or:anismele a(ilitate ale epar#iilor pe raza c!rora acestea funcioneaz!2 cu respectarea pre-ederilor statutare )i re:ulamentare (iserice)ti. /50 Admiterea candidailor pentru )colarizare 1n unit!ile de 1n-!!mnt teolo:ic de toate :radele se face numai cu (inecu-ntarea /apro(area scris! a0 c#iriar#ului locului. A"'7 11A + /10 'par#iile au responsa(ilitatea pred!rii reli:iei 1n 1n-!!mntul de stat2 particular )i confesional2 1n centrele de plasament proprii2 precum )i 1n cele or:anizate de instituii pu(lice sau particulare. /$0 Planurile )i pro:ramele pentru predarea reli:iei se apro(! de c!tre Sfntul Sinod. /%0 Personalul didactic care pred! reli:ia 1n unit!ile de 1n-!!mnt de stat )i particular se nume)te cu acordul /apro(area scris! a0 c#iriar#ului fiec!rei epar#ii. /40 Preotul paro# 1mpreun! cu profesorul de reli:ie au responsa(ilitatea asi:ur!rii asistenei reli:ioase 1n unit!ile de 1n-!!mnt din cuprinsul paro#iei. /50 9n cazul 1n care un cadru didactic2 cleric sau laic2 dintre cei care predau disciplina @eli:ie2 s!-r)e)te a(ateri de la doctrina )i morala Bisericii2 1n urma cercet!rii2 c#iriar#ul 1i poate retra:e acordul /apro(area scris!0 de a preda reli:ia2 fapt care duce la desfacerea contractului indi-idual de munc!. Aceast! dispoziie este comun! )i pentru personalul didactic din unit!ile de 1n-!!mnt preuni-ersitar2 uni-ersitar teolo:ic )i confesional.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

:C

A"'7 13C + Cu (inecu-ntarea /apro(area scris! a0 c#iriar#ului locului )i apro(area Sfntului Sinod2 epar#iile )i unit!ile de cult dependente de acestea au dreptul de a 1nfiina )i administra forme de 1n-!!mnt confesional de toate ni-elurile2 profilurile )i specializ!rile2 1n conformitate cu pre-ederile prezentului statut2 cu re:ulamentele (iserice)ti )i 1n condiiile le:ii. A"'7 131 + /10 Sfntul Sinod apro(! solicit!rile facult!ilor de teolo:ie2 1nsoite de acordul senatelor uni-ersitare2 pentru or:anizarea doctoratului 1n teolo:ie2 1n condiiile pre-!zute de le:e. /$0 Sfntul Sinod apro(! )i comunic! ministerului de resort2 pentru acord2 facult!ile de teolo:ie atestate pentru or:anizarea cursurilor )i e,amenelor 1n -ederea perfecion!rii )i o(inerii :radelor profesionale )i didactice /definiti-2 CC )i C0 de c!tre personalul clerical@56 )i de c!tre cadrele didactice care predau @eli:ia sau discipline teolo:ice 1n 1n-!!mntul preuni-ersitar teolo:ic. /%0 Cadrelor didactice din rndul personalului clerical2 care predau reli:ia sau discipline teolo:ice 1n 1n-!!mntul preuni-ersitar2 li se ec#i-aleaz! ca :rade profesionale 1n preoie :radele didactice /definiti-2 CC )i C0 o(inute 1n 1n-!!mnt@5B. CAPITOLUL II R %")'#" # p "so!#$)$)i ,is "i% s% SECIUNEA I Numirea pers nalului bisericesc din par !ii A"'7 133 + Cnt!reii (iserice)ti /cantorii02 dasc!lii /cate#eii02 paracliserii2 clopotarii )i 1ntre: personalul neclerical se numesc de c!tre c#iriar#$&&2 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului epar#ial2 la propunerea preotului paro# )i a Consiliului paro#ial. Pentru moti-e de indisciplin!2 ace)tia pot fi sancionai sau re-ocai 1n condiiile pre-!zute de art. 143<150 din prezentul statut. A"'7 134 + /10 Preoii )i diaconii slu>itori se recruteaz! dintre doctorii2 a(sol-enii de masterat )i liceniaii facult!ilor de teolo:ie2 specializarea .eolo:ie pastoral!2 care au susinut e,amenul de capacitate preoeasc!$&3. /$0 Preoii )i diaconii sunt numii la paro#ie de c#iriar#$&92 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului epar#ial2 cu respectarea pre-ederilor statutare )i re:ulamentare (iserice)ti. /%0 umirea )i transferarea preoilor )i a diaconilor la paro#ii se fac prin concurs2 cu e,cepiile pre-!zute de art. %9 alin. /102 art. 105 alin. /$02 art. 1$4 alin. /50 )i art. 1$5 alin. /%0. /40 Pentru a putea fi numii2 candidaii la posturile de preot )i diacon tre(uie s! corespund! condiiilor canonice$302 statutare )i re:ulamentare (iserice)ti. /50 =irotesia 1ntru cite )i ipodiacon )i #irotonia 1ntru diacon )i preot se fac numai pe seama unui altar din cuprinsul epar#iei$31. /"0 9ntr<o paro#ie2 prezena frec-ent! a unor clerici de mir sau de m!n!stire din afara paro#iei2 pentru acti-it!i pastorale )i misionare2 este 1n:!duit! numai cu apro(area scris! a c#iriar#ului locului$3$. /&0 @aportul 1ntre personalul clerical )i Centrul epar#ial este unul de slu>ire )i misiune li(er asumat!2 conform m!rturisirii /declaraiei0 solemne pu(lice rostite )i semnate de c!tre fiecare candidat
Prin #ot. nr. 119949 iulie $003 Sfntul Sinod a apro(at Metodologiei pentru obinerea gradelor pro%esionale de ctre personalul clerical )i -ematica acestor cursurilor speciale. $&" Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 5344$$ fe(ruarie $000. $&& Cf. can. %9 ap.2 15 )i 1" C ecum.2 52 32 10 )i $0 C5 ecum.2 10 )i 14 5CC ecum.2 9 Antio#ia2 1" Sardica. $&3 Cf. CC .imotei $2 $ )i $4B .it 12 9. $&9 Cf. can. %9 ap.2 15 )i 1" C ecum.2 52 32 10 )i $0 C5 ecum.2 10 )i 14 5CC ecum.2 9 Antio#ia2 1" Sardica. $30 Cf. can. 1&2 132 192 $12 $$2 "12 &&2 &32 &92 30 ap.2 $ C ecum.2 %2 %% trulan2 %" Carta:ina2 % Aaodiceea2 32 92 1$ eocezarea2 10 Sardica2 % Sf. Atanasie cel 8are2 $12 %02 4$ Sf. Coan Postnicul2 &2 32 %" ic#ifor 8!rturisitorul2 %2 5 .eofil al Ale,andriei2 1$ Sf. 5asile cel 8are. $31 Cf. can. " C5 ecum. $3$ Cf. can. 15 ap.2 15 C ecum.2 % Antio#iaB cf. #ot. Sf. Sinod nr. 145"4& martie $003.
$&5

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


$3%

:1

1naintea #irotoniei 1ntru preot . Aa 1nceperea acti-it!ii pastorale 1n unitatea pentru care a fost numit2 personalul (isericesc prime)te din partea c#iriar#ului o decizie prin care se re:lementeaz! drepturile )i 1ndatoririle ce<i -or re-eni. /30 *!r! (inecu-ntarea /apro(area scris! a0 c#iriar#ului locului2 nu este 1n:!dut preoilor2 diaconilor )i c!lu:!rilor s! 1nfiineze2 s! fie mem(ri sau s! participe 1n asociaii2 fundaii )i or:anizaii de orice tip$34. /90 'ste interzis clericilor )i c!lu:!rilor s! 1nfiineze sau s! fac! parte din or:anizaii de tip sindical$35. /100 9n Biserica 6rtodo,! @omn!2 statutul de cleric este incompati(il cu e,ercitarea oric!ror acti-it!i personale /pri-ate0 cu caracter economic2 financiar )i comercial2 direct sau prin interpu)i2 acti-it!i care contra-in moralei cre)tine )i aduc pre>udicii spirituale )i materiale Bisericii$3". A"'7 136 + /10 Aa paro#iile din mediul ur(an /municipii )i ora)e02 preoii se numesc prin concurs2 dintre doctorii2 a(sol-enii de masterat )i liceniaii 1n teolo:ie $3&. Ace)tia sunt datori s! ai(! minimum cinci ani de -ec#ime 1n cler )i s! promo-eze e,amenul de selecionare pentru paro#iile din mediul ur(an. /$0 Aa paro#iile din mediul rural /comune )i sate02 preoii )i diaconii se numesc prin concurs dintre doctorii 1n teolo:ie2 a(sol-enii de masterat )i liceniaii 1n teolo:ie care au promo-at e,amenul de capacitate preoeasc!. 9n cazul preoilor care solicit! transferul2 ace)tia sunt datori s! ai(! cel puin cinci ani de la ultimul transfer. /%0 9n cazul 1n care la unele paro#ii din mediul rural nu se prezint! candidai care 1ntrunesc condiiile pre-!zute la aliniatul precedent2 pot fi numii )i a(sol-eni de seminar care au susinut e,amenul de capacitate. /40 9n situaii misionare ur:ente2 transferul preoilor se poate face o sin:ur! dat! )i dup! o perioad! mai mic! de 5 ani de la ultimul transfer2 dac! ace)tia au calit!i )i merite deose(ite. /50 9n situaii misionare ur:ente din mediul ur(an sau rural2 c#iriar#ul poate numi sau transfera2 f!r! concurs2 un preot 1ntr<un post -acant. A"'7 13: + /10 Promo-area e,amenelor pentru o(inerea :radelor profesionale /definiti-2 CC )i C0 d! dreptul preoilor )i diaconilor de a concura sau a solicita transferul pentru ocuparea de posturi 1n paro#ii de cate:orii superioare. Cursurile )i e,amenele pentru o(inerea :radelor profesionale /definiti-2 CC )i C0 sunt o(li:atorii ca form! continu! de perfecionare a pre:!tirii clerului )i se desf!)oar! potri-it metodolo:iei2 la instituiile de 1n-!!mnt uni-ersitar teolo:ic2 care se apro(! de c!tre Sfntul Sinod. /$0 Doctorii 1n teolo:ie2 a(sol-enii de masterat2 liceniaii 1n teolo:ie2 a(sol-enii de seminar teolo:ic liceal2 citeii )i ipodiaconii teolo:i nu pot fi #irotesii sau #irotonii 1ntr<o alt! epar#ie f!r! documentele de ie)ire canonic! din epar#ia de care aparin. /%0 Personalul clerical )i neclerical din m!n!stiri2 de la catedralele episcopale2 ar#iepiscopale2
Cf. #ot. Sf. Sinod nr. "9554" octom(rie 199%2 nr. 4"&049 iulie $009 )i nr. 4$134& iulie $010. Cf. can. %9 ap. $35 Cf. can. %1 ap.2 10 Carta:ina2 1% C<CC Constantinopol. .re(uie notat aici faptul c! sinta:ma L organizaii de tip sindicalKa fost introdus! 1n Statut prin #ot. Sf. Sinod nr. 4$&549 iulie $0032 prin care s<a apro(at )i ca2 Lpentru a pre1ntimpina apariia unor probleme i revendicri de tip sindical generate de lipsurile care se constat 1n paro&iile srace! centrele epar&iale s ia msurile cuvenite pentru soluionarea problemelor speci%ice acestora! mai ales a celor din mediul rural! iar acolo unde va %i cazul pentru aplicarea prevederilor canonice i statutare re%eritoare la disciplina clerului K. Prin aceea)i #ot!rre a Sf. Sinod2 s<a decis )i ca Lcentrele epar&iale s %oloseasc prile#ul con%erinelor preoeti drept cadru principal 1n care se pot rezolva problemele ce pot s apar 1n slu#irea pastoral i 1n lucrarea administrativ! precum i ca un mi#loc suplimentar de coresponsabilizare i solidaritateK. 9n final2 #ot!rrea sinodal! recomand! L o sporit preocupare pentru intensi%icarea dialogului pastoral dintre ierar&! cler i credincioi! 1ntemeiat pe disponibilitate! coresponsabilitate i capacitate de soluionare a problemelor vieii bisericeti ale clerului i credincioilor mireni! 1n du&ul unitii de credin! liturgice i canonice! pentru %olosul i binele 1ntregii Bisericii K. $3" Cf. *apte $02 %%B C .imotei %2 % )i 3B C Petru 52 $B can. &" trulan. $3& Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 1$0%44$" fe(ruarie 1990 )i nr. 4$&&4" iulie 199%.
$34 $3%

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

:3

mitropolitane )i patriar#ale se nume)te direct /f!r! concurs0 de c!tre c#iriar#i. SECIUNEA a II-a Alegerea ierar!il r "n #iserica Ort d x $ m%n A"'7 13;$33 + /10 Ale:erea de Patriar#2 mitropolit2 ar#iepiscop )i episcop epar#iot se face2 prin -ot secret 2 de c!tre Sfntul Sinod$902 dup! consultarea clerului )i mirenilor din or:anismele (iserice)ti $912 1n termen de cel mult "0 de zile de la -acantarea scaunului respecti- sau de la 1nfiinarea unei noi epar#ii$9$. /$0 Sfntul Sinod2 1n cazul ale:erilor de ierar#i2 este constituit statutar cu prezena a trei p!trimi dintre mem(rii s!i$9%. /%0 ;edina Sfntului Sinod pentru ale:erea de Patriar#2 mitropolit2 ar#iepiscop )i episcop epar#iot are loc dup! ce s<a 1ndeplinit procedura de consultare pre-!zut! de prezentul statut. /40 9n -ederea 1ntocmirii listei de candidai eli:i(ili pentru ocuparea scaunelor -acante de mitropolii2 ar#iepiscopi )i episcopi epar#ioi2 niciun ierar# epar#iot nu poate fi desemnat candidat pentru ale:ere la o alt! epar#ie2 1ntr<o perioad! mai scurt! de & ani de la data ale:erii 1n epar#ia pe care o p!store)te2 nici dac! are -rsta peste &0 de ani$942 nici nu poate trece la o epar#ie de acela)i ran:$95. '-entuala e,cepie la 1ntocmirea listelor de candidai eli:i(ili2 moti-at! doar de ap!rarea credinei ortodo,e )i de situaii de ur:en! misionar! la epar#iile din ar! )i din afara :ranielor !rii2 se apro(!2 prin -ot secret2 de c!tre Sfntul Sinod2 cu dou! treimi din -oturile -alide2 1ndat! dup! -acantarea unei epar#ii sau 1nfiinarea uneia noi.
$39

A7 A$ g " # P#'"i#">)$)i3A; A"'7 13? + /10$9& Pentru slu>irea2 demnitatea )i r!spunderea de Patriar# este eli:i(il oricare dintre mitropoliii2 ar#iepiscopii )i episcopii epar#ioi 1n funciune2 cet!eni romni2 care sunt doctori sau liceniai 1n teolo:ie )i s<au impus 1n con)tiina Bisericii )i a societ!ii prin dra:oste fa! de Dumnezeu )i de Biseric!2 -ia! curat!2 cultur! teolo:ic!2 demnitate eclesial!2 zel misionar )i sim :ospod!resc2 a-nd o -ec#ime de cel puin & ani de slu>ire ca ierar# epar#iot2 la data ale:erii de Patriar# $93. Aista
Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 100%4" iulie $0052 nr. %90%4$1 octom(rie i 4 noiem(rie $0052 nr. $3%413 ianuarie $00" i #ot. A B nr. $3%41 martie $00". $39 Cf. #ot. A B nr. 35&"410 iunie 19&%2 #ot. Sf. Sinod nr. 5014414 noiem(rie $0012 #ot. Sf. Sinod nr. $3%4ianuarie $00" i #ot. A B nr. $3%41 martie $00". $90 Cf. can. 4 )i " C ecum.2 % trulan2 19 )i $% Antio#ia. $91 Cf. can. " Sardica )i 50 Carta:ina. $9$ Cf. can. $5 C5 ecum. .re(uie notat totu)i aici faptul c!2 1n acest canon2 termenul pre-!zut pentru ocuparea scaunelor episcopale -acante este de ma,im % luni. $9% Cf. can. 19 C5 ecum.2 &" Carta:ina2 40 Aaodiceea2 " Sardica. $94 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $0&4413 martie $011. $95 .re(uie su(liniat aici faptul c! s0i!' $ %#!o#! i!' "zi% -! 1o* #,so$)' o"i% 0 $ * '"#!s0 " #$ pis%opi$o" * $# o p#">i $# #$'# /cf. can. 14 ap.2 15 C ecum.2 5 C5 ecum.2 $1 Antio#ia2 43 Carta:ina2 1 )i $ Sardica0. Permisiunea acordat! prin acest articol ca un episcop s! poat! fi ales C#iriar# al unei alte epar#ii de acela)i ran: dup! o perioad! de & ani de p!storire 1n epar#ia pentru care a fost ales tre(uie s! fie 1neleas!2 1n primul rnd2 ca o interpretare prin iconomie a acestor canoane de c!tre Sfntul Sinod al Bisericii 6rtodo,e @omne. 9n al doilea rnd2 dup! o perioad! de & ani de -rednic! p!storire2 ale:erea unui episcop 1ntr <o alt! apar#ie de acela)i ran: poate fi considerat! )i ca o promo-are 1n (aza rezultatelor acti-it!ii sale pastorale de pn! atunci. 9n plus2 aceast! norm! a fost decis! )i prin #ot. Sf. Sinod nr. 4031413 iunie $009. Conform aceleia)i #ot!rri sinodale2 L cazurile de excepie vor %i examinate i aprobate de S%(ntul Sinod 1ntr-o edin! 1nainte de consultarea pe plan local a Sinodului Mitropolitan i a Sinodului Mitropolitan cu Adunarea $par&ial! lu(ndu-se 1n considerare statornicia! %idelitatea i lucrarea ierar&ilor respectivi! respectul pentru clerul i credincioii 1ncredinai spre pstorire! precum i posibilitatea statutar de promovare 1n r(ndul c&iriar&ilor a ierar&ilor vicari K. $9" Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 53054$% fe(ruarie $0002 nr. 100%4" iulie $0052 nr. %90%4$1 octom(rie i 4 noiem(rie $0052 nr. $3%413 ianuarie $00" i #ot. A B nr. $3%41 martie $00". $9& Alineat modificat potri-it #ot. A B nr. 35&"410 iunie 19&%. $93 Cf. can. %4 ap. )i 9 Antio#ia. 9n am(ele canoane se precizeaz! te,tual c! L episcopii %iecrui neam trebuie s-l cunoasc pe cel dint(i dintre eiK. Deci2 prima condiie impus! de aceste canoane pentru ale:erea de patriar# este ca sinodul s! alea:! e,clusi$33

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

:4

eli:i(ililor se 1ntocme)te pe (aza Condicii Sfinte a #irotoniei ar#iereilor )i constituie (uletin de -ot consultati-. /$0 Pentru ale:erea Patriar#ului2 Sfntul Sinod2 prezidat de mitropolitul cu cea mai mare -ec#ime 1n slu>irea ar#iereasc! )i care anun! pu(lic2 1n desc#iderea )edinei2 c! nu accept! s! fie propus pentru candidatur!2 sta(ile)te2 prin consultare desc#is! urmat! de -ot secret consultati-2 o list! de $ candidai dintre c#iriar#ii eli:i(ili2 cu moti-area fiec!rei propuneri2 dup! cum urmeaz!I #D Pre)edintele de )edin!2 a>utat de Secretarul Sfntului Sinod2 -erific! dac! (uletinele de -ot sunt )tampilate )i conin numele c#iriar#ilor eli:i(ili2 cu e,cepia cazului 1n care -reunul s<ar retra:e de pe list!B ,D Aa apelul secretarului de )edin!2 fiecare -otant prime)te un (uletin de -ot2 s!rut! Sfnta '-an:#elie )i2 mer:nd 1n ca(ina de -otare2 cu fric! de Dumnezeu )i dra:oste de Biseric!2 (ifeaz! pe (uletin numele celui pe care 1l consider! -rednic s! fie ales. 9nainte de a p!r!si ca(ina2 fiecare -otant 1mp!ture)te (uletinul de -ot 1n 42 1n a)a fel 1nct )tampila s! fie -izi(il!B %D Apoi2 fiecare -otant depune (uletinul 1n prima urn!B *D 5otarea este o(li:atorie. Buletinele de -ot ne(ifate2 (ifate incorect sau cu ad!u:iri sunt -oturi nule )i nu se iau 1n considerare la constatarea rezultatului -ot!riiB D Pre)edintele num!r! (uletinele de -ot2 trecndu<le din prima urn! 1n cea de a doua. um!rul (uletinelor tre(uie s! fie e:al cu acela al -otanilor prezeniB 0D Pre)edintele desface fiecare (uletin din cea de a doua urn!2 cite)te cu -oce tare numele (ifat )i 1l depune 1n prima urn!. 9n acest timp2 secretarul 1nscrie 1ntr<o list! -oturile su( numele respecti-e2 rostite de pre)edinteB gD Secretarul2 dup! ce a -erificat dac! num!rul -oturilor este e:al cu cel al (uletinelor2 semneaz! lista 1ntocmit! 1n ordinea num!rului de -oturi o(inute )i o pred! pre)edintelui. Acesta o cite)te cu -oce tare2 dup! care o semneaz!B >D 9n caz de e:alitate de -oturi 1ntre mai muli candidai2 se -a or:aniza o nou! -otare la care particip! doar ace)tia2 pn! cnd -or rezulta primii $ eli:i(ili care au o(inut cele mai multe -oturiB iD 9n urma -otului secret consultati-2 pe lista candidailor sunt 1nscri)i2 1n ordinea dipticelor2 primii $ eli:i(ili care au o(inut cele mai multe -oturi. /%0 9n numele )i pe (aza listei sta(ilite de Sfntul Sinod2 Sinodul Permanent2 prezidat 1n condiiile alin. /$02 se consult!2 1ntr<o )edin! special!2 cu mem(rii clerici )i mireni din Adunarea aional! Bisericeasc! )i cu mem(rii Adun!rii 'par#iale a Ar#iepiscopiei Bucure)tilor2 la care se adau:! decanul *acult!ii de teolo:ie )i directorul Seminarului teolo:ic din Ar#iepiscopia Bucure)tilor$99 care2 1mpreun!2 formeaz! Cole:iul aional Consultati-. Consultarea are loc la sediul Patriar#iei @omne2 la data sta(ilit! de lociitorul de Patriar# 1mpreun! cu Sinodul Permanent. /40 Aista celor $ candidai eli:i(ili care au o(inut cele mai multe -oturi 1n cadrul consult!rilor din Sfntul Sinod este prezentat! Cole:iului aional Consultati-2 de c!tre pre)edinte2 care solicit! opinia acestuia pri-ind meninerea listei cuprinznd numele celor $ candidai sau completarea ei moti-at! cu 1nc! un candidat eli:i(il. #D Dac! -otul desc#is al Cole:iului este poziti-2 adic! >um!tate plus unu din -oturile -alide2 se -a trece la -otarea secret! pentru a se o(ine 1nc! un candidat din lista candidailor eli:i(iliB fiecare -otant -a propune doar un nume din lista candidailor eli:i(iliB ,D 5otarea se face cu respectarea procedurii pre-!zute de alin. /$0 lit. (0+#02 cu adapt!rile adec-ateB

dintre episcopii s!i /Lcel dint(i dintre eiK0. Cea dea a doua condiie impus! de aceste dou! canoane este ca cel care este ales ca patriar# s! fie cunoscut de c!tre episcopii sinodului s!u /L episcopii %iecrui neam trebuie s-l cunoasc pe cel dint(i dintre ei K0. A)adar2 pre-ederea ca eli:i(ilitatea pentru demnitatea de patriar# s! fie limitat! doar pentru acei episcopi epar#ioi care au L o vec&ime de cel puin 5 ani de slu#ire ca ierar& epar&iotK este a(solut >ustificat! din punct de -edere canonic. $99 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 53054$% fe(ruarie $000.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

:6

%D Pre)edintele2 a>utat de secretar )i de doi (!r(ai de 1ncredere desemnai din rndul mem(rilor clerici )i mireni ai Cole:iului aional Consultati-2 -erific! dac! (uletinele de -ot sunt )tampilate )i conin numele c#iriar#ilor eli:i(ili2 1n ordinea dipticelor2 sta(ilii prin -otul secret consultati- al celor prezeniB *D 9n cadrul -ot!rii secrete consultati-e se -or e,prima prin -ot numai mem(rii or:anismelor (iserice)ti participani la )edina special!. 8em(rii Sinodului Permanent nu -oteaz!. umele candidatului care a o(inut >um!tate plus unu din -oturile -alide2 dup! una sau mai multe -ot!ri2 -a fi ad!u:at de Sfntul Sinod pe lista cu cei doi candidai2 sta(ilit! anterior consult!rii. A"'7 13@%00 + /10 Aucr!rile Sfntului Sinod pentru ale:erea Patriar#ului sunt desc#ise )i 1nc#ise de c!tre lociitorul de Patriar# )i sunt prezidate de c!tre ierar#ul epar#iot cu cea mai mare -ec#ime 1n slu>irea ar#iereasc!2 1n ordinea dipticelor2 dintre mitropoliii2 ar#iepiscopii )i episcopii epar#ioi2 a)a cum rezult! din Condica Sfnt! a #irotoniei ar#iereilor. /$0 Pentru desf!)urarea -ot!rii2 pe durata )edinei2 pre)edintele de )edin! este asistat2 ca (!r(ai de 1ncredere2 de primii $ episcopi<-icari sau ar#ierei<-icari cu cea mai mare -ec#ime 1n slu>irea ar#iereasc!. Secretar de )edin! este episcopul<-icar sau ar#iereul<-icar cu cea mai nou! #irotonie. Ace)tia 4 alc!tuiesc Biroul Sfntului Sinod. /%0 Cei $ asisteni ai pre)edintelui le arat! celor prezeni c! cele dou! urne sunt :oale. Buletinele de -ot poart! pe unul din coluri )tampila Sfntului Sinod. Pe fiecare (uletin de -ot sunt 1nscrise2 1n ordinea dipticelor2 numele celor $ sau % candidai nominalizai 1n urma consult!rilor din Sfntul Sinod )i din Cole:iul aional Consultati-2 completat conform pre-ederilor art. 1$& alin. /$0+/40. /40 5otarea se desf!)oar! 1n conformitate cu procedura pre-!zut! de art. 1$& alin. /$0 lit. (0+#0 din prezentul statut2 cu adapt!rile adec-ate. /50 Patriar# ales al @omniei de-ine candidatul care a o(inut dou! treimi din totalul -oturilor -alide. Dac! niciunul dintre candidai nu a 1ntrunit num!rul necesar de -oturi2 se or:anizeaz! o nou! -otare2 la care particip! primii $ candidai care au 1ntrunit cel mai mare num!r de -oturi. 'ste ales cel care a o(inut dou! treimi din totalul -oturilor -alide. 5otarea se repet! pn! la o(inerea de c!tre unul dintre candidai a ma>orit!ii de dou! treimi din -oturile -alide. /"0 @ezultatul ale:erii se consemneaz! 1ntr<un proces<-er(al la care se ane,eaz! (uletinele -oturilor e,primate. Pre)edintele anun! solemn numele celui ales2 dup! care conducerea )edinei 1i este predat! lociitorului de Patriar#2 spre a o 1nc#ide. B7 A$ g " # 1i'"opo$i')$)i4C1 A"'7 13A + /10 'li:i(il pentru slu>irea2 demnitatea )i r!spunderea de mitropolit este oricare ierar# mem(ru al Sfntului Sinod2 care este doctor sau liceniat 1n teolo:ie )i s<a distins prin dra:oste fa! de Dumnezeu )i de Biseric!2 -ia! curat!2 cultur! teolo:ic!2 demnitate eclesial!2 zel misionar2 sim :ospod!resc%0$ )i care2 la data ale:erii de mitropolit2 are o -ec#ime de cel puin & ani de slu>ire ar#iereasc!%0% i are -rsta de pn! la &0 de ani %04. Aista ierar#ilor eli:i(ili se 1ntocme)te de c!tre Cancelaria Sfntului Sinod cu respectarea pre-ederilor art. 1$" alin. /402 se apro(! )i se comunic! de

Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $3%413 ianuarie $00" i #ot. A B nr. $3%41 martie $00". Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 53054$% fe(ruarie $0002 nr. 100%4" iulie $0052 nr. %90%4$1 octom(rie i 4 noiem(rie $0052 nr. $3%413 ianuarie $00" i #ot. A B nr. $3%41 martie $00". %0$ $3%413 ianuarie $00" i #ot. A B nr. $3%41 martie $00". %0% Cf. can. %4 ap. )i 9 Antio#ia. hinnd cont de faptul c! mitropolitul este 1ntist!t!torul unei mitropolii2 este clar c! )i pentru ale:erea acestuia se impun2 principial2 acelea)i condiii ca )i pentru ale:erea patriar#ului. Astfel2 este e-ident c! un mitropolit nu poate fi ales dect dintre episcopii Sfntului Sinod2 mai precis dintre aceia care s<au f!cut cunoscui printr<o acti-itate pastoral! susinut! de minim & ani. Se -a -edea )i nota $3$. %04 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $0&4413 martie $011.
%01

%00

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


%05

::

c!tre Patriar# mitropoliei -acante . erespectarea acestei liste duce la anularea de c!tre Sfntul Sinod a propunerii Sinodului mitropolitan. /$0 Pentru ale:erea de mitropolit2 Sinodul mitropolitan2 prezidat de Patriar#ul @omniei sau de lociitorul desemnat canonic )i statutar de acesta2 sta(ile)te2 prin consultare desc#is! urmat! de -ot secret consultati-2 o list! de $ candidai dintre ierar#ii eli:i(ili2 1n ordinea dipticelor2 cu moti-area fiec!rei propuneri. 5otarea se desf!)oar! 1n conformitate cu procedura pre-!zut! de art. 1$& alin. /$0 lit. (0+i0 din prezentul statut2 cu adapt!rile adec-ate. /%0 Dup! consultarea pre-!zut! la alineatul precedent2 Sinodul mitropolitan se consult!2 1ntr<o )edin! special!2 cu mem(rii Adun!rii epar#iale ai epar#iei -acante la care se adau:! mem(rii clerici )i mireni din celelalte epar#ii ale mitropoliei respecti-e2 dele:ai 1n Adunarea aional! Bisericeasc!. Aa )edin! particip!2 de asemenea2 un decan )i un director de la unit!ile de 1n-!!mnt teolo:ic din mitropolie2 desemnai de Patriar#ul @omniei sau lociitorul de mitropolit2 cu consultarea ierar#ilor din mitropolie%0". Consultarea are loc la sediul mitropoliei -acante2 la data sta(ilit! de Patriar#ul @omniei sau lociitorul desemnat canonic )i statutar de acesta. /40 9n numele )i pe (aza listei sta(ilite de Sinodul mitropolitan2 1n cadrul consult!rii desc#ise cu Adunarea epar#ial! )i cu dele:aii de drept2 Patriar#ul sau lociitorul desemnat de acesta e,pune cerinele pastorale ale mitropoliei -acante )i prezint! lista celor $ candidai eli:i(ili care au o(inut cele mai multe -oturi 1n cadrul consult!rii din Sinodul mitropolitan2 apoi solicit! opinia Adun!rii epar#iale )i a dele:ailor de drept pri-ind meninerea listei cuprinznd numele celor $ candidai sau completarea ei moti-at! cu 1nc! un candidat dintre ierar#ii eli:i(ili care 1ntrunesc condiiile pre-!zute de alin. /102 respectnd procedura pre-!zut! de art. 1$& alin. /$0 lit. (0<#02 cu adapt!rile adec-ate2 astfelI #D Dac! -otul desc#is al Adun!rii epar#iale )i al dele:ailor de drept este poziti-2 adic! >um!tate plus unu din -oturile -alide2 se -a trece la -otarea secret! pentru a se o(ine 1nc! un candidat din lista candidailor eli:i(iliB fiecare -otant -a propune doar un nume din lista candidailor eli:i(iliB ,D 5otarea se face cu respectarea procedurii pre-!zute de art. 1$& alin. /$0 lit. (0+#02 cu adapt!rile adec-ateB %D Pre)edintele2 a>utat de secretar )i de doi (!r(ai de 1ncredere desemnai din rndul mem(rilor clerici )i mireni ai Adun!rii epar#iale2 -erific! dac! (uletinele de -ot sunt )tampilate )i conin numele candidailor eli:i(ili2 1n ordinea dipticelor2 sta(ilii prin -otul secret consultati- al celor prezeniB *D 9n cadrul -ot!rii secrete consultati-e se e,prim! prin -ot numai mem(rii Adun!rii epar#iale )i dele:aii de drept participani la )edina special!. umele candidatului care a o(inut >um!tate plus unu din -oturile -alide2 dup! una sau mai multe -ot!ri2 este ad!u:at la lista 1ntocmit! de Sinodul mitropolitanB /50 Aista 1ntocmit! de Sinodul mitropolitan2 completat! 1n urma consult!rii pre-!zute de alin. /%0< /402 -a fi 1naintat! Sfntului Sinod cu proces<-er(al. /"0 Sfntul Sinod2 primind lista candidailor eli:i(ili2 1ntocmit!2 1n ordinea dipricelor2 1n conformitate cu pre-ederile alin. /10</402 e,amineaz! moti-area fiec!rei propuneri de candidai2 1n -ederea confirm!rii. 9n cazul 1n care2 1n urma discuiilor2 se consider! necesar2 prin -ot desc#is2 cu >um!tate plus unu din -oturile -alide2 Sfntul Sinod dispune completarea listei cu 1nc! un candidat eli:i(il dintre cei care 1ntrunesc condiiile pre-!zute de alin. /102 1n conformitate cu procedura 1nscris! la alin. /402 cu adapt!rile adec-ate. /&0 Aucr!rile Sfntului Sinod pentru ale:erea mitropolitului sunt prezidate de c!tre Patriar#ul @omniei. /30 9n -ederea ale:erii mitropolitului de c!tre Sfntul Sinod2 pe (uletinul de -ot se -or 1nscrie2 1n ordinea dipticelor2 numele celor $2 % sau 4 ierar#i eli:i(ili propu)i prin -ot secret consultati- de Sinodul mitropolitan2 de clericii )i mirenii participani la consultare2 precum )i de c!tre Sfntul Sinod.
%05 Cf. can. $5 C5 ecum. care sta(ile)te c! 1ntist!t!torul unei Biserici locale are o(li:aia de a se ocupa de scaunele episcopale -acante din Biserica sa2 1n scopul ocup!rii acestora 1n cel mult % luni de la data -acant!rii. %0" Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 53054$% fe(ruarie $000.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

:;

/90 Ale:erea mitropolitului de c!tre Sfntul Sinod se desf!)oar! 1n conformitate cu modalitatea de -otare pre-!zut! de art. 1$3 alin. /$0</%0 )i art. 1$& alin. /$0 lit. (0<#02 cu adapt!rile adec-ate. /100 8itropolit ales de-ine candidatul care a o(inut >um!tate plus unu din totalul -oturilor -alide. Dac! niciunul dintre candidai nu a 1ntrunit num!rul necesar de -oturi2 se or:anizeaz! o nou! -otare2 la care particip! primii $ candidai care au 1ntrunit cel mai mare num!r de -oturi. 'ste ales cel care a 1ntrunit >um!tate plus unu din totalul -oturilor -alide. 9n caz de paritate2 decid sorii. /110 @ezultatul ale:erii se consemneaz! 1ntr<un proces<-er(al la care se ane,eaz! (uletinele -oturilor e,primate. Pre)edintele anun! solemn numele celui ales2 dup! care 1nc#ide )edina de lucru. C7 A$ g " # #">i pis%op)$)i s#) pis%op)$)i p#">io'4C? A"'7 14C + /10 Pentru slu>irea2 demnitatea )i r!spunderea de ar#iepiscop sunt eli:i(ili episcopii epar#ioi2 episcopii<-icari patriar#ali2 episcopii<-icari )i ar#iereii<-icari2 care au -rsta cuprins! 1ntre minim %5 de ani i cel mult &0 de ani%032 sunt doctori sau liceniai 1n teolo:ie )i s<au distins prin dra:oste fa! de Dumnezeu )i Biseric!2 -ia! curat!2 cultur! teolo:ic!2 demnitate eclesial!2 zel misionar )i sim :ospod!resc. Aista ierar#ilor eli:i(ili se 1ntocme)te de c!tre Cancelaria Sfntului Sinod cu respectarea pre-ederilor art. 1$" alin. /402 se apro(! )i se comunic! de c!tre Patriar# mitropoliei 1n care se afl! epar#ia -acant!. erespectarea acestei liste duce la anularea de c!tre Sfntul Sinod a propunerii Sinodului mitropolitan. /$0 Pentru slu>irea2 demnitatea )i r!spunderea de episcop epar#iot sunt eli:i(ili episcopii<-icari patriar#ali2 episcopii<-icari )i ar#iereii<-icari2 ar#imandriii )i preoii -!du-i /prin deces02 care 1ntrunesc condiiile pre-!zute de alin. /10 )i /40. /%0 'piscopii<-icari patriar#ali2 episcopii<-icari )i ar#iereii<-icari pot fi propu)i pentru demnitatea de episcop epar#iot dup! consultarea preala(il! a c#iriar#ului lor sau a lociitorului acestuia2 1n caz de -acan! a scaunului c#iriar#al2 iar ar#imandriii )i preoii -!du-i /prin deces02 numai la propunerea scris! )i moti-at! a c#iriar#ului epar#iei de care aparin ace)tia sau a lociitorului acestuia2 1n caz de -acan! a scaunului c#iriar#al. /40 9n scopul apro(!rii de c!tre Sfntul Sinod a candidailor eli:i(ili pentru demnitatea de episcop epar#iot2 episcop<-icar patriar#al2 episcop<-icar )i ar#iereu<-icar2 ar#imandriii sau preoii -!du-i /prin deces0 tre(uie s! 1ntruneasc! urm!toarele condiiiI #D au -rsta de cel puin %5 de ani2 o -ia! du#o-niceasc! aleas! )i prezint! recomandarea du#o-nicului pentru slu>irea ar#iereasc!B ,D au dat do-ad!2 1n mod constant2 de ascultare fa! de c#iriar# )i de fidelitate fa! de Centrul epar#ialB %D sunt doctori2 a(sol-eni de masterat sau cel puin liceniai 1n teolo:ie2 cu media minim! de 3250B *D au pu(licat cel puin o carte sau 10 studii teolo:ice )tiinifice de minimum 10 pa:ini2 fiecare2 redactate cu onestitate academic!B D au cel puin 5 ani de slu>ire litur:ic! )i de acti-itate administrati-! la Centrul epar#ial sau 1n 1n-!!mntul teolo:ic ori 1n cadrul unei m!n!stiri sau 1n alte acti-it!i misionare 1ncredinate de c#iriar#ul lorB 0D sunt (uni cunosc!tori a cel puin unei lim(i moderne de circulaie internaional!B gD sunt (uni oratori2 au capacitate de comunicare deose(it! )i spirit de lucru 1n ec#ip!. /50 9n cazuri e,cepionale2 de ur:en! pastoral! )i misionar!2 cu prec!dere pri-ind epar#iile din afara :ranielor !rii sau 1n situaii similare din ar!2 Sfntul Sinod poate apro(a dero:!ri de la condiiile pre-!zute de alin. /40 lit. d02 e0 )i f0.
%0& Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 53054$% fe(ruarie $0002 nr. 100%4" iulie $0052 nr. %90%4$1 octom(rie i 4 noiem(rie $0052 nr. $3%413 ianuarie $00" i #ot. A B nr. $3%41 martie $00". %03 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. $0&4413 martie $011.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

:?

/"0 Propunerea de candidai dintre ar#imandriii sau preoii -!du-i /prin deces0 tre(uie s! fie 1nsoit! de recomandarea scris! a c#iriar#ului epar#iei de care ace)tia aparin2 de curriculum-vitae )i de memoriul de acti-itate. /&0 Pentru ale:erea ar#iepiscopului sau a episcopului epar#iot2 Sinodul mitropolitan2 prezidat de mitropolitul locului2 sta(ile)te2 prin consultare desc#is! urmat! de -ot secret consultati-2 1n ordinea dipticelor sau a ran:urilor (isericeti2 o list! de $ candidai2 ierar#i eli:i(ili sau alte persoane care 1ntrunesc condiiile pre-!zute de alin. /10</"02 cu moti-area fiec!rei propuneri. 5otarea se desf!)oar! 1n conformitate cu procedura pre-!zut! de art. 1$& alin. /$0 lit. (0<i0 din prezentul statut2 cu adapt!rile adec-ate. /30 Dup! consultarea pre-!zut! la alineatul precedent2 Sinodul mitropolitan se consult!2 1ntr<o )edin! special!2 cu mem(rii Adun!rii epar#iale ai epar#iei -acante2 la care particip! un decan )i un director de la instituiile de 1n-!!mnt teolo:ic din cuprinsul epar#iei2 desemnai de mitropolit %09. Consultarea are loc la sediul mitropoliei2 la data sta(ilit! de mitropolit 1n acord cu ierar#ii din mitropolia respecti-!2 informnd despre aceasta pe Patriar#ul @omniei. /90 9n numele )i pe (aza listei sta(ilite de Sinodul mitropolitan2 1n cadrul consult!rii desc#ise cu Adunarea epar#ial! )i cu dele:aii de drept2 mitropolitul e,pune cerinele pastorale ale epar#iei -acante )i prezint! lista celor $ candidai eli:i(ili care au o(inut cele mai multe -oturi 1n cadrul consult!rii din Sinodul mitropolitan2 apoi solicit! opinia Adun!rii epar#iale )i a dele:ailor de drept pri-ind meninerea listei cuprinznd numele celor $ candidai sau completarea ei moti-at! cu 1nc! un candidat dintre ierar#ii eli:i(ili sau dintre ar#imandiii )i preoii -!du-i /prin deces02 care 1ntrunesc condiiile pre-!zute de alin. /10</"02 respectnd procedura pre-!zut! de art. 1$& alin. /$0 lit. (0<#02 cu adapt!rile adec-ate2 astfelI #D Dac! -otul desc#is al Adun!rii epar#iale )i al dele:ailor de drept este poziti-2 adic! >um!tate plus unu din -oturile -alide2 se -a trece la -otarea secret! pentru a se o(ine 1nc! un candidat din lista candidailor eli:i(iliB fiecare -otant -a propune doar un nume din lista candidailor eli:i(iliB ,D 5otarea se face cu respectarea procedurii pre-!zute de art. 1$& alin. /$0 lit. (0+#02 cu adapt!rile adec-ateB %D Pre)edintele2 a>utat de secretar )i de doi (!r(ai de 1ncredere desemnai din rndul mem(rilor clerici )i mireni ai Adun!rii epar#iale2 -erific! dac! (uletinele de -ot sunt )tampilate )i conin numele candidailor eli:i(ili2 sta(ilii prin -otul secret consultati- al celor prezeniB *D 9n cadrul -ot!rii secrete consultati-e se e,prim! prin -ot numai mem(rii Adun!rii epar#iale )i dele:aii de drept participani la )edina special!. umele candidatului care a o(inut >um!tate plus unu din -oturile -alide2 dup! una sau mai multe -ot!ri2 este ad!u:at la lista 1ntocmit! de Sinodul mitropolitan. /100 Aista 1ntocmit! de Sinodul mitropolitan2 completat! 1n urma consult!rii pre-!zute de alin. /30</902 este 1naintat! Sfntului Sinod cu proces<-er(al. /110 Sfntul Sinod2 primind lista candidailor eli:i(ili2 1n ordinea dipticelor i a ran:urilor (isericeti2 1ntocmit! 1n conformitate cu pre-ederile alin. /10</902 e,amineaz! moti-area fiec!rei propuneri de candidai2 1n -ederea confirm!rii. 9n cazul 1n care2 1n urma discuiilor2 se consider! necesar2 prin -ot desc#is2 cu >um!tate plus unu din -oturile -alide2 Sfntul Sinod dispune completarea listei cu 1nc! un candidat eli:i(il dintre cei care 1ntrunesc condiiile pre-!zute de alin. /10</"02 potri-it procedurii 1nscrise la alin. /902 cu adapt!rile adec-ate. /1$0 9n cazul candidailor 1nscri)i pe list!2 care nu sunt ar#ierei2 1naintea ale:erii2 Sfntul Sinod dispune cercetarea lor canonic! pri-indI canoanele care se refer! la demnitatea )i acti-itatea ar#iereasc!2 pre-ederile statutare referitoare la atri(uiile Sfntului Sinod2 atri(uiile ierar#ilor epar#ioi2 atri(uiile episcopilor<-icari patriar#ali2 episcopilor<-icari )i ar#iereilor<-icari2 priorit!ile pastorale )i misionare ale Bisericii 6rtodo,e @omne )i principalele acti-it!i aflate 1n desf!)urare 1n
%09

Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 53054$% fe(ruarie $000.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

:@

Biseric!. /1%0 Aucr!rile Sfntului Sinod pentru ale:erea ar#iepiscopului sau a episcopului epar#iot sunt desc#ise )i 1nc#ise de c!tre Patriar#ul @omniei )i sunt prezidate de c!tre mitropolitul locului. 9n caz de a(sen! moti-at! sau -acan! a scaunului mitropolitan2 ale:erea este prezidat! de Patriar#ul @omniei. /140 9n -ederea ale:erii ar#iepiscopului sau a episcopului epar#iot de c!tre Sfntul Sinod2 pe (uletinul de -ot se 1nscriu2 1n ordinea dipticelor )i a ran:urilor (iserice)ti2 numele celor $2 % sau 4 candidai propu)i prin -ot secret consultati- de Sinodul mitropolitan2 de clericii )i mirenii participani la consultare2 precum )i de c!tre Sfntul Sinod. /150 Ale:erea ar#iepiscopului sau a episcopului epar#iot de c!tre Sfntul Sinod se desf!)oar! 1n conformitate cu modalitatea de -otare pre-!zut! de art. 1$3 alin. /$0</%0 )i art. 1$& alin. /$0 lit. (0<#02 cu adapt!rile adec-ate. /1"0 Ar#iepiscop sau episcop epar#iot ales de-ine candidatul care a o(inut >um!tate plus unu din totalul -oturilor -alide. Dac! niciunul dintre candidai nu a 1ntrunit num!rul necesar de -oturi2 se or:anizeaz! o nou! -otare2 la care particip! primii $ candidai care au 1ntrunit cel mai mare num!r de -oturi. 'ste ales cel care a 1ntrunit >um!tate plus unu din totalul -oturilor -alide. 9n caz de paritate2 decid sorii. /1&0 @ezultatul ale:erii se consemneaz! 1ntr<un proces<-er(al la care se ane,eaz! (uletinele -oturilor e,primate. Pre)edintele anun! solemn numele celui ales2 dup! care pred! conducerea )edinei Patriar#ului @omniei. D7 A$ g " # pis%opi$o"85i%#"i p#'"i#">#$i9 pis%opi$o"85i%#"i /i #">i " i$o"85i%#"i41C A"'7 141 + /10 Ale:erea episcopilor<-icari patriar#ali2 episcopilor<-icari )i ar#iereilor<-icari se face prin -otul secret al Sfntului Sinod2 cu >um!tate plus unu din totalul -oturilor -alide. 9n acest scop2 Patriar#ul2 mitropoliii2 ar#iepiscopii )i episcopii epar#ioi propun $ candidai dintre ar#imandriii sau dintre preoii -!du-i /prin deces02 care 1ntrunesc condiiile pre-!zute de art. 1%0 alin. /10</"02 c#iar )i din alte epar#ii2 cu acordul preala(il al c#iriar#ilor epar#iilor de care ace)tia aparin canonic%11. /$0 'piscopii<-icari patriar#ali se ale:2 prin -ot secret2 de c!tre Sfntul Sinod2 la propunerea Patriar#ului2 f!cut! 1n consultare cu Sinodul Permanent. /%0 'piscopii<-icari )i ar#iereii<-icari de la epar#ii se ale:2 prin -ot secret2 de c!tre Sfntul Sinod2 la propunerea c#iriar#ului2 f!cut! 1n consultare cu Sinodul mitropolitan. /40 Propunerea candidailor de episcop<-icar la ar#iepiscopii )i de ar#iereu<-icar la episcopii2 precum )i 1nfiinarea posturilor aferente%1$2 se pot face numai cu respectarea pre-ederilor art. 33 lit. T0 din prezentul statutB /50 Propunerile Patriar#ului pentru ale:erea episcopilor<-icari patriar#ali2 precum )i propunerile c#iriar#ilor pentru ale:erea episcopilor<-icari )i ar#iereilor<-icari se fac 1n cadrul consult!rii desc#ise cu or:anismele (iserice)ti menionate la alin. /$0</%02 iar #ot!rrea se ia prin -ot secret consultati-2 respectnd procedura pre-!zut! de art. 1$& alin. /$0 lit. (0<#02 cu adapt!rile adec-ate%1%. /"0 Candidaii pentru funciile de episcop<-icar patriar#al2 episcop<-icar )i ar#iereu<-icar tre(uie s! 1ndeplineasc! condiiile pre-!zute de art. 1%0 alin. /40 )i -or fi e,aminai canonic 1n conformitate cu pre-ederile art. 1%0 alin. /1$0 )i pe (aza dosarului de candidare care cuprindeI curriculum-vitae2 acte de stare ci-il!2 acte de studii2 acte de #irotonie2 memoriul de acti-itate2 (inecu-ntarea /apro(area scris! a0 c#iriar#ului.
%10 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 100%4" iulie $0052 nr. %90%4$1 octom(rie i 4 noiem(rie $0052 nr. $3%413 ianuarie $00" i #ot. A B nr. $3%41 martie $00". %11 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 39&411 fe(ruarie $010. %1$ Potri-it #ot. Sf. Sinod nr. 39&411 fe(ruarie $0102 L propuneri de 1n%iinare de noi posturi de episcop-vicar sau de ar&iereuvicar la epar&ii se pot %ace numai dup o consultare prealabil a ierar&ului epar&iot cu *atriar&ul 'om(niei i a *atriar&iei 'om(ne cu instituiile administraiei publice centrale cu competene 1n domeniul cultelor! privind posibilitatea alocrii sumelor necesare de la bugetul de stat pentru indemnizaii a%erente acelor posturiK. %1% Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 39&411 fe(ruarie $010.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

:A

/&0 ;edina Sfntului Sinod pentru ale:erea de episcop<-icar patriar#al2 episcop<-icar )i ar#iereu< -icar este prezidat! de Patriar#. Ale:erea se desf!)oar! 1n condiiile art. 1$& alin. /$0 lit. (0<#02 cu adapt!rile adec-ate. /30 iciun candidat nu poate fi ales dac! nu a o(inut >um!tate plus unu din -oturile -alide )i dac! nu a 1ntrunit un num!r de -oturi e:al cu o treime din num!rul ierar#ilor prezeni. 9n aceast! situaie2 conform art. 1$& alin. /$0 lit. (0<:02 Sfntul Sinod2 prin -ot secret consultati-2 -a desemna un nou candidat dintre ar#imandriii sau preoii -!du-i /prin deces02 care 1ntrunesc condiiile pre-!zute de art. 1%0 alin. /10</"0. umele celui desemnat se ad!u:! pe (uletinul de -ot al!turi de candidatul care2 la -otarea precedent!2 a 1ntrunit cel mai mare num!r de -oturi2 de)i nu a o(inut ma>oritatea necesar!. 5otarea se desf!)oar! potri-it art. 1$& alin. /$0 lit. (0<#0 )i se repet! pn! la o(inerea unui rezultat poziti-. E7 A$ g " # i "#">i$o" * $# p#">ii$ o"'o*o. "o12! *i! #0#"# g"#!i $o" &"ii416 A"'7 143 + /10 Ale:erea mitropoliilor2 ar#iepiscopilor )i episcopilor de la epar#iile ortodo,e romne din afara :ranielor !rii se face de c!tre Sfntul Sinod din cei unu sau doi candidai propu)i de Adunarea epar#ial! a epar#iei -acante2 conform statutului de or:anizare )i funcionare al acesteia2 apro(at de Sfntul Sinod. 9n cazul 1n care Adunarea epar#ial! propune un sin:ur candidat2 iar acesta nu este ales de Sfntul Sinod2 Adunarea epar#ial! -a propune Sfntului Sinod un al doilea candidat. /$0 'piscopii<-icari )i ar#iereii<-icari de la epar#iile ortodo,e romne de peste #otare se ale:2 prin -ot secret2 de c!tre Sfntul Sinod2 la propunerea c#iriar#ului2 f!cut! 1n consultare cu Sinodul mitropolitan sau cu or:anismele epar#iale pre-!zute 1n propriile statute de or:anizare )i funcionare apro(ate de Sfntul Sinod )i 1n acord cu pre-ederile prezentului statut. F7 Mi"o'o!i# /i -!'"o!iz#" #41: A"'7 144 + /10 9ntronizarea se face potri-it rnduielilor canonice )i dup! datinile Bisericii 6rtodo,e @omne%1". umele celor ale)i se comunic! Pre)edintelui @omniei2 primului<ministru )i instituiei administraiei pu(lice centrale de resort. 9ntronizarea ierar#ilor epar#ioi din afara :ranielor @omniei -a fi adus! la cuno)tina principalelor autorit!i ci-ile )i (iserice)ti din !rile respecti-e. /$0%1& ?ramata de 1ntronizare este emis! de c!tre Sfntul Sinod pentru Patriar#ul @omniei /:ramata sinodal!02 de c!tre Patriar#ul @omniei pentru mitropolii )i pentru ierar#ii epar#iilor care sunt 1n >urisdicia direct! a Patriar#iei @omne /:ramata patriar#al!0 )i de c!tre mitropolit pentru ar#iepiscopii )i episcopii din mitropolie /:ramata mitropolitan!0. Pentru episcopii<-icari patriar#ali2 episcopii<-icari )i ar#iereii<-icari2 Pre)edintele Sfntului Sinod emite actul patriar#al de confirmare a ale:erii. /%0 9n cazul cnd cel ales nu este ar#iereu2 el -a fi #irotonit de c!tre mitropolitul locului 1mpreun! cu cel puin ali $ ar#ierei2 )i numai dup! aceea poate primi :ramata de 1ntronizare 41@ sau actul de confirmare2 dup! caz. SECIUNEA a III-a &espre vacan'e A"'7 146 + /10%19 9n caz de -acan! a scaunului de Patriar# al @omniei2 locotenena patriar#al! 1i
Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 100%4" iulie $0052 nr. %90%4$1 octom(rie i 4 noiem(rie $0052 nr. $3%413 ianuarie $00" i #ot. A B nr. $3%41 martie $00". %15 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 100%4" iulie $0052 nr. %90%4$1 octom(rie i 4 noiem(rie $0052 nr. $3%413 ianuarie $00" i #ot. A B nr. $3%41 martie $00". %1" Cf. #ot. A B nr. 90344$" sept. 1990. %1& Cf. #ot. A B nr. 35&"410 iunie 19&%. %13 Cf. #ot. A B nr. 90344$" sept. 1990. %19 Cf. #ot. A B nr. 35&"410 iunie 19&%.
%14

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

;C

re-ine de drept primului ierar# din ordinea pre-!zut! de art. 1$ alin. /$0 din prezentul statutB cnd se constat! indisponi(ilitate sau refuz2 urm!torului2 )i a)a mai departe. /$0 Aa -acantarea scaunului de mitropolit2 ar#iepiscop )i episcop epar#iot2 sau la 1nfiinarea unei noi epar#ii2 Patriar#ul @omniei2 pentru mitropolii )i mitropoliii2 pentru epar#iile sufra:ane2 -or numi lociitor pn! la 1ntronizarea noilor titulari%$0. /%0 Pe durata -acanei2 lociitorul de Patriar#2 de mitropolit2 de ar#iepiscop )i de episcop epar#iot rezol-! doar pro(lemele curente ale epar#iei -acante2 respecti- ale Administraiei Patriar#ale2 1n cazul lociitorului de Patriar#2 f!r! dreptul de a desfiina structurile /instituii )i posturi0 (iserice)ti )i de a 1nstr!ina sau de a sc#im(a destinaia (unurilor (iserice)ti%$1. /40 9n caz de -acane la protopopiate2 paro#ii )i m!n!stiri2 c#iriar#ii -or lua m!suri pentru asi:urarea suplinirii pn! la numirea noilor titulari%$$. CAPITOLUL III SECIUNEA I Asisten'a religi as "n #iserica Ort d x $ m%n A"'7 14: + /10 Biserica 6rtodo,! @omn!2 prin epar#iile sale2 are responsa(ilitatea asi:ur!rii asistenei reli:ioase%$% )i a personalului (isericesc aferent desf!)ur!rii acesteia 1n armat!2 1n sistemul penitenciar2 1n unit!i medicale2 1n a)ez!minte de asisten! social! )i 1n unit!i de 1n-!!mnt2 1n condiiile pre-!zute de le:e2 de protocoalele sau acordurile 1nc#eiate cu autorit!ile pu(lice sau cu alte persoane >uridice%$4. /$0 ormele :enerale de asisten! reli:ioas! 1n aceste unit!i2 cu caracter unitar 1n 1ntrea:a Biseric! 6rtodo,! @omn!2 se apro(! de c!tre Sfntul Sinod2 cu respectarea condiiilor pre-!zute de le:e. /%0 Personalul clerical din aceste domenii de acti-itate se recruteaz!2 cu acordul scris al c#iriar#ului locului2 dintre doctorii2 a(sol-enii de masterat )i liceniaii 1n teolo:ie2 cu respectarea pre-ederilor statutare )i re:ulamentare (iserice)ti2 1n condiiile le:ii. /40 9ndrumarea pastoral<misionar! )i >urisdicia canonic<disciplinar! a personalului clerical din aceste unit!i aparin 1n e,clusi-itate epar#iilor pe raza c!rora acti-eaz! preoii respecti-i. A"'7 14; + /10 umirea2 transferarea )i re-ocarea personalului clerical care asi:ur! asistena reli:ioas! 1n unit!ile pre-!zute de art. 1%5 alin. /10 se fac cu acordul comun al epar#iei )i al unit!ii an:a>atoare2 cu respectarea pre-ederilor statutare )i re:ulamentare (iserice)ti2 1n condiiile pre-!zute de le:e. /$0 Preoii2 diaconii )i cnt!reii (iserice)ti de la paro#ii au 1ndatorirea de a acorda asisten! reli:ioas! tuturor cate:oriilor de credincio)i din unit!ile militare %$52 penitenciare%$"2 unit!ile medicale2 de asisten! social!%$& )i din unit!ile de 1n-!!mnt de pe raza paro#iilor lor2 ori de cte ori -or fi solicitai%$3.
Cf. can. $5 C5 ecum. Cf. can. $5 C5 ecumB %5 trulanB 15 Ancira. %$$ Cf. can. $ ap. %$% Cf. 8atei $52 %"B Coan 1%2 %4B Auca "2 %"B CC Cor. 12 4B $2 &B C .es. 42 13B 52 14B *ilip. 42 14B C .im. 52 10. %$4 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 1"9149 mai 19912 nr. 495141% iulie 19942 nr. %%934199&2 nr. %9934$9 octom(rie 1999. %$5 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 1"9149 mai 19912 50&44$5 iulie 19912 nr. 1091410 mai 19952 &$4$4$4 octom(rie 19952 5$114$% octom(rie 199"2 35341% fe(ruarie 199&2 5$$%4%0 septem(rie 199&2 59954%0 septem(rie 199&2 40044$9 octom(rie 19992 $4%419 fe(ruarie $001. Din punct de -edere >uridic2 %o!s'i')i" # /i o"g#!iz#" # %$ ")$)i 1i$i'#" s)!' " g$ 1 !'#' p"i! L g # !"7 1A:N; !oi 1,"i 3CCC2 pu(licat! 1n Monitorul O%icial nr. 5"1 din 1% noiem(rie $000. %$" Cf. 8atei $52 %1<4"B #ot. Sf. Sinod nr. %"$%4" iulie 199%2 "%%045 octom(rie 199%2 394419 fe(ruarie 19932 55$3415 decem(rie 19932 5%444 fe(ruarie 1999. %$& Cf. 8atei $52 %1<4"B #ot. Sf. Sinod nr. %"$%4" iulie 199%2 "%%045 octom(rie 199%2 394419 fe(ruarie 19932 55$3415 decem(rie 19932 5%444 fe(ruarie 1999. %$3 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. %99941999B art. $9 alin. /50 din Constituia @omniei.
%$1 %$0

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12! SECIUNEA A II-A

;1

Asisten'a s cial (i medical "n #iserica Ort d x $ m%n A"'7 14? + /10 Sistemul de asisten! social! )i medical! al Bisericii 6rtodo,e @omne este inte:rat )i funcioneaz! 1n cadrul structurilor sale administrati-<or:anizatorice sau 1n or:anizaii social< filantropice patronate de Biseric!%$9. /$0 Biserica 6rtodo,! @omn!2 prin unit!ile sale componente locale )i centrale /paro#ia2 m!n!stirea2 protopopiatul2 -icariatul2 epar#ia2 mitropolia )i Patriar#ia02 precum )i prin or:anizaiile ne:u-ernamentale care funcioneaz! cu apro(area autorit!ilor (iserice)ti competente2 asi:ur! ser-icii sociale )i medicale2 acreditate conform le:islaiei 1n -i:oare. /%0 Personalul care 1)i desf!)oar! acti-itatea 1n a)ez!mintele de asisten! social! ale Bisericii se recruteaz!2 1n primul rnd2 dintre a(sol-enii facult!ilor de teolo:ie2 specializarea teolo:ie<asisten! social!2 iar cel din a)ez!mintele de asisten! medical din rndul personalului specializat %%02 1n condiiile le:ii. /40 Beneficiarii ser-iciilor sociale )i medicale oferite 1n cadrul Bisericii 6rtodo,e @omne sunt persoane2 :rupuri )i comunit!i aflate 1n situaii de dificultate2 f!r! discriminare. /50 *urnizorii de ser-icii sociale )i medicale din cadrul Bisericii 6rtodo,e @omne2 pre-!zui la alin. /$02 1)i desf!)oar! acti-itatea social! )i medical! 1n nume propriu sau prin parteneriate cu instituiile specializate ale statului2 ale administraiei locale sau ale or:anizaiilor ne:u-ernamentale. /"0 *urnizorii de ser-icii sociale )i medicale pot 1nfiina )i administra ca(inete medicale2 centre de dia:nostic )i tratament2 unit!i spitalice)ti cu internare de zi )i continu!2 farmacii cu re:im 1nc#is )i desc#is2 precum )i centre de recuperare )i 1n:ri>iri paleati-e2 cu respectarea pre-ederilor prezentului statut )i a le:islaiei (iserice)ti )i ci-ile 1n -i:oare. A"'7 14@ + /10 Strate:ia )i planurile de aciune 1n domeniul asistenei sociale )i medicale (iserice)ti se apro(! de c!tre Sfntul Sinod%%12 iar la ni-elul epar#iilor2 de c!tre Permanena Consiliului epar#ial%%$. /$0 'la(orarea strate:iei )i a planurilor de aciune 1n domeniul asistenei sociale )i medicale (iserice)ti se realizeaz! de c!tre Sectorul social<filantropic2 care funcioneaz! att la ni-elul Administraiei Patriar#ale2 ct )i la cel al epar#iilor. A"'7 14A + /10 A!ca)urile de cult din instituiile amintite la art. 1%5 alin. /10 din prezentul statut funcioneaz!2 de re:ul!2 ca su(unit!i de cult /paraclise02 cu sau f!r! personalitate >uridic!2 arondate protopopiatelor pe teritoriul c!rora se afl!%%%. /$0 'par#iile -or re:lementa statutul administrati-<>uridic al acestor su(unit!i de cult prin acorduri 1nc#eiate cu instituiile 1n cadrul c!rora funcioneaz! )i care le administreaz!2 cu respectarea pre-ederilor art. 135 alin. /$0 din prezentul statut. /%0 *inanarea acti-it!ii 1n domeniul social )i medical se asi:ur! din resursele proprii ale furnizorilor de ser-icii sociale )i medicale2 din su(-enii de la (u:etul de stat )i de la (u:etele locale2 din donaii )i sponsoriz!ri o(inute 1n condiiile pre-!zute de le:e2 din su(scripii pu(lice2 din fonduri neram(ursa(ile )i din -enituri pro-enite din orice alte surse care nu contra-in le:islaiei 1n -i:oare sau pre-ederilor prezentului statut.

Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 3"1%41& decem(rie 1991B 13"4$% ianuarie 199$B 5554%0 septem(rie 199&B 34541% fe(ruarie 199&B %%%"4$& mai 199&B 55534%0 septem(rie 199&B 40014$9 octom(rie 1999B $45419 fe(ruarie $001. %%0 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 5554%0 septem(rie 199&B 40004$9 octom(rie 1999. %%1 Cf. *apte 152 1<$1B can. 14 ap.2 1" Antio#ia. %%$ Cf. can. %9 ap. %%% Cf. #ot. Sf. Sinod nr. %%4&41% iunie $000.

%$9

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12! SECIUNEA a III-a

;3

&espre c n)erin'ele clerului446 A"'7 16C + /10 Preoii )i diaconii2 inclusi- cei din m!n!stiri2 precum )i cei care acord! asisten! reli:ioas! 1n unit!ile menionate la art. 1%5 alin. /10 sunt o(li:ai s! participe la conferinele pastoral< misionare semestriale2 de prim!-ar! )i de toamn!2 precum )i la conferinele administrati-e lunare2 ca form! continu! de perfecionare a pre:!tirii profesionale2 dup! a(sol-irea unei )coli teolo:ice. /$0 Conferinele pastoral<misionare semestriale )i conferinele administrati-e lunare au caracter teoretic )i practic pentru realizarea urm!toarelor scopuriI #D ap!rarea 1n-!!turii de credin! )i a moralei ortodo,e2 ,D perfecionarea continu! 1n domeniul litur:ic )i administrati-<(isericesc2 %D aprofundarea )i 1mprosp!tarea cuno)tinelor teolo:ice de (az!2 *D perfecionarea ca predicatori )i du#o-nici2 D 1nt!rirea cooper!rii )i solidarit!ii dintre paro#ii2 0D 1nsu)irea de noi metode 1n acti-itatea misionar<pastoral!2 gD cunoa)terea pro(lemelor actuale ale -ieii cre)tine )i c!utarea de soluii adec-ate. /%0 Pentru una dintre conferinele pastoral<misionare semestriale2 care are caracter unitar 1n 1ntrea:a Biseric! 6rtodo,! @omn!2 tema dez(aterii se sta(ile)te anual de Sfntul Sinod2 iar pentru a doua2 tema se sta(ile)te de fiecare epar#ie potri-it cerinelor misionar<pastorale locale. /40 @eferatele susinute 1n cadrul conferinelor pastoral<misionare semestriale2 apreciate 1n mod poziti- de Centrul epar#ial2 se pot pu(lica 1n re-istele epar#iale. A"'7 161 + /10 Perioadele de desf!)urare )i modalit!ile de or:anizare ale conferinelor pastoral< misionare semestriale se sta(ilesc de fiecare Centru epar#ial. /$0 Conferinele administrati-e se or:anizeaz! lunar2 pe protopopiate2 de c!tre fiecare epar#ie2 )i au ca tematic! su(iecte de interes local misionar<pastoral2 litur:ic<du#o-nicesc )i administrati-2 economic<financiar )i altele. A"'7 163 + 9n scopul perfecion!rii profesionale )i al cunoa)terii pro(lemelor actuale ale -ieii )i acti-it!ii (iserice)ti :enerale )i locale2 Centrele epar#iale or:anizeaz! anual2 pe protopopiate2 conferine ale cnt!reilor /cantorilor0 )i dasc!lilor /cate#eilor0 (iserice)ti. A"'7 164 + Conferinele pastoral<misionare semestriale2 conferinele administrati-e lunare )i conferinele cnt!reilor /cantorilor0 )i dasc!lilor /cate#eilor0 (iserice)ti -or fi prezidate de c#iriar# sau de dele:atul acestuia. SECIUNEA a IV-a &istinc'iile biserice(ti A"'7 166 + Pentru acti-itate deose(it! 1n domeniul lucr!rii (iserice)ti2 su( raport litur:ic2 didactic2 misionar<pastoral2 cultural<pu(licistic2 social2 :ospod!resc<edilitar sau administrati-<economic2 diaconii de mir pot primi ran:ul (isericesc onorific de ar#idiacon2 iar preoii de mir pot primi urm!toarele ran:uri (iserice)ti onorificeI #D sac#elar%%52 ,D iconom%%"2
Prin #ot. Sf. Sinod nr. &05041$ ianuarie 1994 a fost apro(at! Metodologia de desf!)urare a conferinelor pastoral<misionare semestriale. %%5 Din punct de -edere etimolo:ic2 termenul de L sac&elarK pro-ine din cu-ntul :rec ^Nd]eeEOG\H /cu-nt deri-at din ^NdfeeZ 4 ^NdfeG\Y + s!cule de (ani2 termen :recesc 1mprumutat din latinescul sacellum + s!cule de (ani02 ce desemna 1n perioada (izantin! persoana responsa(il! de pro(lemele economice ale unei m!n!stiri. 8ai precis2 sac#elarul era cel care inea e-indena conta(il! a m!n!stirii. 9n prezent2 1n Biserica 6rtodo,! @omn!2 acest termen de L sac&elarK reprezint! doar un ran: (isericesc onorific2 ce se poate acorda clericilor de mir.
%%4

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

;4

%D iconom sta-rofor . A"'7 16: < /10 @an:ul de sac#elar se acord! de c!tre c#iriar# preoilor care au o acti-itate (isericeasc! (o:at!. Sac#elarul poart! ca semn distincti- (ru al(astru. /$0 @an:ul de iconom se acord! de c#iriar#2 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului epar#ial %%32 preoilor sac#elari2 care au o acti-itate (isericeasc! remarca(il!. Cconomul poart! ca semn distincti(ru ro)u2 iar la ser-iciile reli:ioase2 (ederni!. /%0 @an:ul de iconom sta-rofor se acord! de c#iriar#2 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului epar#ial%%92 preoilor iconomi2 care au o acti-itate (isericeasc! e,cepional!. Cconomul sta-rofor poart! ca semn distincti- cruce pectoral!2 (ru ro)u2 iar la ser-iciile reli:ioase2 (ederni!. /40 @an:ul de ar#idiacon se acord! de c#iriar#2 1ntr<o )edin! a Permanenei Consiliului epar#ial%402 diaconilor din rndul clerului de mir2 cu dreptul de a purta cruce pectoral!. /50 9n caz de a(ateri :ra-e2 aceste distincii pot fi retrase de c!tre c#iriar# direct sau 1n (aza unei #ot!rri consistoriale%41. A"'7 16; + /10 Protopopii2 1n timpul funcion!rii lor 1n aceast! calitate2 poart! ca semn distincticruce pectoral!2 (ru )i culion ro)u2 iar la ser-iciile reli:ioase2 (ederni!. /$0 5icarul epar#ial2 consilierii epar#iali )i inspectorii epar#iali cu funcii de conducere de la epar#ii2 precum )i inspectorii cu funcii de conducere de la Patriar#ia @omn!2 pe durata funcion!rii lor 1n aceste calit!i2 poart! ca semn distincti- cruce pectoral!2 (ru )i culion ciclamen. /%0 5icarul administrati- patriar#al2 consilierii patriar#ali )i inspectorul :eneral (isericesc de la Patriar#ia @omn!2 pe durata funcion!rii lor 1n aceste calit!i2 poart! ca semn distincti- cruce pectoral!2 (ru )i culion -iolet. /40 Cadrele didactice din 1n-!!mntul preuni-ersitar )i uni-ersitar teolo:ic pot fi recompensate pentru acti-itatea lor cu ran:uri acordate de c#iriar#. A"'7 16?%4$ + /10 Pentru recompensarea moral! a str!daniilor )i rezultatelor acti-it!ii unor personalit!i2 clerici )i mireni2 din ar! )i de peste #otare2 1n diferite domenii ale -ieii (iserice)ti sau pu(lice 1n spri>inul Bisericii2 Patriar#ul @omniei acord! urm!toarele diplome de onoare2 ordine )i distincii patriar#aleI #D Diploma de onoare -S)%ntul Ap st l Andrei . Ocr tit rul $ m%niei/ 2 clericilor )i mirenilor cu o acti-itate (o:at! pe t!rm pastoral<misionar2 administrati-<(isericesc2 didactic<educati- )i social< filantropic2 al promo-!rii dialo:ului interortodo,2 intercre)tin )i interreli:iosB ,D 6rdinul -Sanctus Step!anus 0agnus/2 cu :ramat!2 pentru clerici /1nsoit de cruce pectoral!0 )i mireni cu o acti-itate remarca(il! 1n ap!rarea )i promo-area -alorilor cre)tine )i 1n slu>irea Bisericii 6rtodo,eB %D 6rdinul -S)in'ii 1mpra'i C nstantin (i Elena/2 cu :ramat!2 pentru clerici /1nsoit de cruce pectoral!0 )i mireni cu o acti-itate deose(it! 1n ap!rarea )i promo-area -alorilor cre)tine2 1n slu>irea Bisericii 6rtodo,e2 precum )i 1n susinerea dialo:ului interortodo, )i intercre)tinB *D 6rdinul -S)%ntul Ap st l Andrei . Ocr tit rul $ m%niei/ 2 cu :ramat!2 pentru clerici /1nsoit de cruce pectoral!0 )i mireni /clasa C + aurit2 cu cocard!2 clasa a CC<a < ar:intat2 clasa a CCC<a < (ronz02 unor mari personalit!i (iserice)ti )i ci-ile2 din ar! )i de peste #otare2 pentru a recompensa moral
Potri-it sfintelor canoane2 economul este cel care administreaz! (unurile (iserice)ti din 1ncredinarea episcopului /cf. can. $" C5 ec. )i 11 5CC ec.0. 9n prezent2 acest termen de L iconomK reprezint! doar un ran: (isericesc onorific2 ce se poate acorda clericilor de mir. %%& Spre deose(ire de ran:ul (isericesc onorific de L iconomK2 cel de Liconom stavro%orK ofer! posi(ilitatea clericului de a purta cruce pectoral!. %%3 Cf. can. 14 5CC ecum. %%9 Cf. can. 14 5CC ecum. %40 Cf. can. 14 5CC ecum. %41 Cf. can. 14 5CC ecum. %4$ Coninutul art. 14& a fost apro(at prin #ot. Sf. Sinod nr. %394& martie $003.
%%"

%%&

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

;6

str!daniile )i rezultatele acti-it!ii de e,cepie 1n diferite domenii ale -ieii (iserice)ti sau ci-ile 1n spri>inul BisericiiB D Distincia onorific! -Crucea 2atriar!al/ pentru clerici )i mireni2 cu :ramat!2 pentru acti-itate e,cepional! )i 1ndelun:at! pe t!rm pastoral<misionar2 administrati-<(isericesc2 didactic< educati- )i social<filantropic2 al promo-!rii dialo:ului interortodo,2 intercre)tin )i interreli:ios. /$0 9n acela)i scop2 la ni-elul epar#iilor2 prin #ot!rre a Permanenei Consiliului epar#ial2 se pot institui distincii ar#iepiscopale sau episcopale2 cu :ramat!2 pentru clerici )i mireni2 dup! ran:ul epar#iei2 iar la mitropolii2 prin #ot!rre a Sinodului mitropolitan2 se pot institui distincii mitropolitane2 cu :ramat!2 pentru clerici )i mireni. Aa instituirea acestor distincii se -a a-ea 1n -edere2 cu prioritate2 cinstirea sfinilor romni. /%0 Acordarea distinciilor patriar#ale2 mitropolitane )i epar#iale se -a face pe (az! de recomandare scris! )i moti-at! 1nsoit! de curriculum-vitae al celui propus. /40 Descrierea distinciilor se apro(! de c!tre or:anismul (isericesc care le instituie2 respecti-I Sfntul Sinod pentru diplomele2 ordinele )i distinciile patriar#ale2 Sinodul mitropolitan pentru distinciile mitropolitane )i Permanena Consiliului epar#ial pentru distinciile epar#iale. CAPITOLUL I+ Dis%ip$i!# %$ ")$)i A"'7 16@ + /10 9n conformitate cu Sfintele Canoane )i tradiia Bisericii 6rtodo,e @omne2 din 1ncredinarea or:anismului de autoritate /episcop sau sinod de episcopi0%4%2 e,ercitarea puterii de >udecat! se face prin consistoriu%442 care instrumenteaz! )i propune #ot!rri spre apro(are respecti-ului or:anism de autoritate. /$0 Pentru cauzele de >udecat! ale personalului (isericesc clerical de mir )i mona#al2 1n acti-itate sau pensionat2 precum )i pentru 1ntre: personalul neclerical2 1n pro(leme ce pri-esc a(ateri de natur! administrati-!2 moral! )i do:matic!2 funcioneaz! urm!toarele consistoriiI 17 D ()* %#" -! 0o!*B #D Consistoriul disciplinar protopopescB
9n Biserica 6rtodo,!2 autoritatea este expresia legal a puterii bisericeti. atura )i modalitatea de constituire a acestei autorit!i2 precum )i transmiterea acesteia difer! 1n mod esenial de natura autorit!ii profane sau ci-ile2 de modalitatea acesteia de constituire )i de transmitere2 )i2 1n fine2 c#iar )i 1n ceea ce pri-e)te funciile precise pe care le 1ndepline)te. Astfel2 autoritatea (isericeasc! nu este o autoritate pur omeneasc! constituit! doar prin -oina omului + dup! modul 1n care se constituie autoritatea ci-il! +2 ci ea este2 1n mod esenial2 o autoritate de natur! di-in!2 1n sensul c! punctul ei central2 adic! factorul putere pe care se fundamenteaz! )i din care se dez-olt!2 nu este deri-at din -oina oamenilor sau constituit de ace)tia2 ci este un element cu care 9nsu)i 8ntuitorul Cisus =ristos a 1nzestrat Biserica Sa. Acest element este cunoscut su( numele de putere (isericeasc!. Aceasta2 de)i este unitar!2 ni se 1nf!i)eaz! totu)i su( trei aspecte dup! lucr!rile principale pentru care este destinat! )i pe care le 1ndepline)te2 )i anumeI su( aspect de putere 1nvtoreasc2 su( acela de putere sacramental )i su( acela de putere #udectoreasc. Potri-it ecleziolo:iei ortodo,e2 autoritatea 1n Biseric! este reprezentat! de c!treI - C=C@CA@= /la ni-elul epar#iei0B - SC 6D7A 8C.@6P6AC.A /la ni-elul mitropoliei0B - SC 6D7A PA.@CA@=AA /la ni-elul patriar#iei0B - SC 6D7A 'C78' CC /la ni-elul Bisericii aflate 1n 1ntrea:a lume0. Aceste or:anisme de autoritate ale Bisericii /episcop sau sinod de episcopi0 1)i e,ercit! puterea bisericeasc fie 1n mod direct2 fie prin intermediul unor or:anisme constituite 1n acest sens. 9n e,ercitarea puterii de >udecat!2 or:anismele de autoritate ale Bisericii 6rtodo,e acioneaz! fie direct2 emind sentine de >udecat!2 fie prin intermediul unui or:anism a>ut!tor denumit Consistoriu. %44 .ermenul de consistoriu2 ce pro-ine din termenul latin LconsistoriumK deri-at al -er(ului consistere /a sta 1mpreun02 indica2 1n cadrul Cmperiului @oman2 consiliul 1mp!ratului. De<a lun:ul timpului2 termenul consistorium a cunoscut o lun:! e-oluie semantic! putnd fi tradus prin LedinK2 LadunareK2 LconsiliuK2 Lloc de 1nt(lnire! de ateptareK etc. 9n Biserica 6rtodo,!2 prin termenul consistoriu se indic! o reuniune formal! a unor cola(oratori ai unui episcop sau a unui sinod de episcopi2 reuniune ce2 pentru anumite cazuri2 se constituie 1n instan! (isericeasc! a(ilitat!2 din 1ncredinarea respecti-ului episcop sau a sinodului de episcopi2 s! instrumenteze cauze de >udecat! )i s! propun! autorit!ii (iserice)ti2 spre analiz! )i apro(are2 o decizie pentru acea cauz!
%4%

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

;:

,D Consistoriul epar#ialB %D Consistoriul epar#ial mona#al. 37 D ()* %#" -! #p $B #D Consistoriul mitropolitanB ,D Consistoriul mitropolitan mona#al. 47 D ()* %#" -! " %)"sB Consistoriul Superior Bisericesc. /%0 Cauzele de >udecat! (isericeasc! se introduc pe rolul instanelor disciplinare )i de >udecat! cu apro(area c#iriar#ului + 1n cazul consistoriilor protopope)ti )i epar#iale%452 a mitropolitului + 1n cazul consistoriilor mitropolitane%4"2 )i a Patriar#ului + 1n cazul Consistoriului Superior Bisericesc%4&. A"'7 16A + /10 Co!sis'o"i)$ *is%ip$i!#" p"o'opop s% este instana disciplinar! )i de >udecat! pentru personalul neclerical )i or:anismul de 1mp!care pentru ne1nele:erile i-ite 1n rndul personalului (isericesc2 precum )i 1ntre paro#ieni )i preot. /$0 Consistoriul disciplinar protopopesc funcioneaz! pe ln:! fiecare protopopiat2 cu apro(area c#iriar#ului2 )i este format dintr<un pre)edinte cleric )i trei mem(ri2 dintre care doi mem(ri clerici2 numii pe termen de patru ani2 de c!tre c#iriar#2 dintre preoii din protopopiat2 cu cel puin :radul CC2 doctori2 a(sol-eni de masterat sau liceniai 1n teolo:ie2 care au cuno)tine canonice )i >uridice2 precum )i un mem(ru din rndul cnt!reilor (iserice)ti din protopopiat. Consistoriul disciplinar protopopesc are un :refier desemnat de pre)edinte )i numit de c#iriar#. /%0 Cnd sunt >udecate cazuri ale preoilor2 mem(rul mirean /cnt!reul0 nu particip! la )edina de >udecat!. /40 Dac!2 prin #ot!rrea dat! de Consistoriul disciplinar protopopesc2 p!rile nu s<au declarat 1mp!cate2 cazul se transfer!2 1n ultim! instan!2 la Consistoriul epar#ial. /50 =ot!rrile Consistoriului disciplinar protopopesc pri-ind cnt!reii (iserice)ti sunt definiti-e2 dup! apro(area lor de c!tre c#iriar# )i nu pot fi atacate cu recurs la Consistoriul epar#ial2 cu e,cepia celor care pre-!d pedeapsa destituirii acestora. A"'7 1:C + /10 Co!sis'o"i)$ p#">i#$ este instan! disciplinar! )i de >udecat! pentru a(aterile )i delictele clerului de mir2 care >udec! )i propune c#iriar#ului spre apro(are2 #ot!rri pri-ind sancionarea acestora%43. =ot!rrile Consistoriului epar#ial de-in definiti-e dup! apro(area lor de c!tre c#iriar#%49. /$0 Cnd se >udec! numai cazuri ale personalului neclerical2 1n care s<a aplicat pedeapsa destituirii2 la )edin! particip! )i un cnt!re (isericesc numit de c#iriar#2 la propunerea protopopului2 altul dect cel care face parte din Consistoriul disciplinar protopopesc. /%0 =ot!rrile Consistoriului protopopesc 1n cazul destituirii personalului neclerical2 atacate cu recurs la Consistoriul epar#ial2 de-in definiti-e )i ire-oca(ile2 dup! ce #ot!rrea Consistoriului epar#ial a fost apro(at! de c!tre c#iriar#%50. /40 Consistoriul epar#ial funcioneaz! la fiecare ar#iepiscopie )i episcopie2 din 1ncredinarea c#iriar#ului2 )i este format din % mem(ri titulari )i $ mem(ri supleani. 8em(rii acestui Consistoriu sunt preoi2 cu cel puin :radul CC2 doctori2 a(sol-eni de masterat sau liceniai 1n teolo:ie2 care au cuno)tine canonice )i >uridice. /50 8em(rii Consistoriului epar#ial se ale: la propunerea c#iriar#ului de c!tre Adunarea epar#ial!2 pe termen de 4 ani.
%45 %4"

Cf. can. %$ apostolic2 "$ Carta:ina. Cf. can. %4 ap.2 5 C ecum.2 " )i 9 Antio#ia. %4& Cf. can. %4 ap.2 5 C ecum.2 9 )i 1& C5 ecum.2 " )i 9 Antio#ia. %43 Cf. can. %$ apostolic2 "$ Carta:ina. %49 Cf. can. %9 ap.2 5& Aaodiceea. %50 Cf. can. %9 ap.2 5& Aaodiceea.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

;;

/"0 umirea mem(rilor Consistoriului epar#ial2 precum )i a pre)edintelui2 din rndul titularilor2 se face prin decizie c#iriar#al!%51. /&0 Consistoriul epar#ial are un :refier cleric2 numit de c#iriar#. A"'7 1:1 + /10 Co!sis'o"i)$ p#">i#$ 1o!#>#$ este instan! disciplinar! )i de >udecat! pentru a(aterile )i delictele clerului mona#al2 care >udec! )i propune c#iriar#ului spre apro(are #ot!rri pri-ind sancionarea acestora%5$. =ot!rrile Consistoriului epar#ial mona#al de-in definiti-e dup! apro(area lor de c!tre c#iriar#%5%. /$0 Consistoriul epar#ial mona#al funcioneaz! la fiecare ar#iepiscopie )i episcopie2 din 1ncredinarea c#iriar#ului )i este format din % mem(ri titulari )i $ mem(ri supleani. /%0 8em(rii Consistoriului epar#ial mona#al sunt desemnai de c#iriar# dintre ar#imandriii )i protosin:#elii din m!n!stirile epar#iei2 care s<au remarcat printr<o -ia! du#o-niceasc! aleas!2 doctori2 a(sol-eni de masterat sau liceniai 1n teolo:ie2 care au cuno)tine canonice )i >uridice. /40 umirea mem(rilor Consistoriului epar#ial mona#al2 precum )i a pre)edintelui2 din rndul titularilor2 se face prin decizie c#iriar#al!2 pe o perioad! de 4 ani. /50 Consistoriul epar#ial mona#al are un :refier numit de c#iriar#2 din rndul clerului mona#al de la Centrul epar#ial. A"'7 1:3 + 'par#iile care nu au un num!r suficient de mona#i pentru a constitui Consistoriul epar#ial mona#al2 cu acordul mitropolitului locului2 pot apela la un Consistoriu epar#ial mona#al al unei epar#ii 1n-ecinate. A"'7 1:4 + /10 Co!sis'o"i)$ 1i'"opo$i'#! este instan! disciplinar! )i de >udecat! a recursurilor clerului de mir aparinnd de epar#iile sufra:ane mitropoliei2 sancionat cu depunerea din treapta preoiei2 precum )i a apelurilor 1mpotri-a #ot!rrilor de caterisire. /$0 =ot!rrile Consistoriului mitropolitan pri-ind depunerea din treapta preoiei sunt definiti-e )i ire-oca(ile2 dup! apro(area de c!tre Sinodul mitropolitan %54. =ot!rrile Consistoriului mitropolitan pri-ind apelul 1mpotri-a pedepsei caterisirii se apro(! de c!tre mitropolitul locului %55 )i pot fi atacate cu recurs la Consistoriul Superior Bisericesc%5". /%0 Consistoriul mitropolitan funcioneaz! la fiecare mitropolie2 din 1ncredinarea Sinodului 8itropolitan2 )i este format din %<5 mem(ri titulari )i $ supleani2 apro(ai de Sinodul mitropolitan%5&2 dintre preoii desemnai de Adun!rile epar#iale ale epar#iilor din mitropolie /ale)i pe o perioad! de 4 ani02 alii dect cei desemnai 1n Consistoriile epar#iale2 care 1ndeplinesc condiiile pre-!zute de art. 150 alin. /40 din prezentul statut. /40 Pre)edintele Consistoriului mitropolitan este numit prin decizie a mitropolitului dintre mem(rii acestuia2 apro(ai de Sinodul mitropolitan2 iar :refierul este numit tot de mitropolit2 din personalul clerical al Centrului epar#ial de re)edin! a mitropoliei. A"'7 1:6 + /10 Co!sis'o"i)$ 1i'"opo$i'#! 1o!#>#$ este instan! disciplinar! )i de >udecat! a recursurilor clerului mona#al aparinnd de epar#iile sufra:ane mitropoliei2 sancionat cu depunerea din treapta preoiei2 precum )i a apelurilor 1mpotri-a #ot!rrilor de caterisire. /$0 =ot!rrile Consistoriului mitropolitan mona#al pri-ind depunerea din treapta preoiei sunt definiti-e )i ire-oca(ile2 dup! apro(area de c!tre Sinodul mitropolitan %53. =ot!rrile Consistoriului
%51 %5$

Cf. can. %9 ap.2 5& Aaodiceea. Cf. can. %$ apostolic2 9 C5 ecum.2 "$ Carta:ina. %5% Cf. can. %9 ap.2 5& Aaodiceea. %54 Cf. can. 5 Sin. C ecum.2 " Sin. CC ecum.2 9 )i 1& C5 ecum.2 " )i $0 Antio#ia2 14 Sardica %55 Cf. can. 14 Sardica. %5" Cf. can. 9 )i 1& C5 ecum. %5& Cf. can. 9" Carta:ina. %53 Cf. can. 5 Sin. C ecum.2 " Sin. CC ecum.2 9 )i 1& C5 ecum.2 " )i $0 Antio#ia2 14 Sardica.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

;?
%59

mitropolitan mona#al pri-ind apelul 1mpotri-a pedepsei caterisirii se apro(! de mitropolitul locului )i pot fi atacate cu recurs la Consistoriul Superior Bisericesc%"0. /%0 Consistoriul mitropolitan mona#al funcioneaz! la fiecare mitropolie2 din 1ncredinarea Sinodului 8itropolitan2 )i este format din %<5 mem(ri titulari )i doi supleani2 numii de mitropolit dintre ar#imandriii )i protosin:#elii recomandai de epar#iile din mitropolie2 alii dect cei desemnai 1n consistoriile epar#iale mona#ale%"12 care 1ndeplinesc condiiile pre-!zute de art. 151 alin. /%0 din prezentul statut. /40 Pre)edintele Consistoriului mitropolitan mona#al este numit prin decizie a mitropolitului dintre mem(rii acestuia2 apro(ai de Sinodul mitropolitan2 iar :refierul este numit tot de mitropolit2 din personalul clerical mona#al al Centrului epar#ial de re)edin! a mitropoliei. A"'7 1:: + /10 Co!sis'o"i)$ S)p "io" Bis "i% s%%"$ i Co!sis'o"i)$ S)p "io" Bis "i% s% Mo!#>#$ sunt cele mai 1nalte instane disciplinare )i de >udecat! pentru clerul de mir sau mona#al2 care >udec! recursurile 1mpotri-a #ot!rrilor de caterisire pronunate de un consistoriu epar#ial sau consistoriu epar#ial mona#al )i meninute de un consistoriu mitropolitan %"%2 respecti- de un consistoriu mitropolitan mona#al. =ot!rrile Consistoriului Superior Bisericesc i ale Consistoriului Superior Bisericesc 8ona#al%"4 pri-ind recursurile 1mpotri-a pedepsei caterisirii sunt definiti-e )i ire-oca(ile2 dup! apro(area lor de c!tre Sfntul Sinod%"5. /$0 Co!sis'o"i)$ S)p "io" Bis "i% s% funcioneaz! la Patriar#ia @omn! )i este format din " mem(ri2 titulari i cte un supleant pentru fiecare dintre acetia 2%"" preoi a-nd :radul C2 desemnai de sinoadele mitropolitane din ar!2 alii dect cei desemnai 1n consistoriile epar#iale sau mitropolitane %"&2 care 1ndeplinesc condiiile pre-!zute de art. 150 alin. /40 din prezentul statut. /%0 Co!sis'o"i)$ S)p "io" Bis "i% s% Mo!#>#$ funcioneaz! la Patriar#ia @omn! i este format din " mem(ri titulari2 din rndul e,ar#ilor de m!n!stiri2 desemnai de sinoadele mitropolitane din ar!2 alii dect cei desemnai 1n consistoriile epar#iale sau mitropolitane mona#ale2 care 1ndeplinesc condiiile pre-!zute de art. 11% lit. f0 )i art. 114 alin. /40 lit. T0 din prezentul statut%"3.
Cf. can. 14 Sardica. Cf. can. 9 )i 1& C5 ecum. %"1 Cf. can. 9" Carta:ina. %"$ Dup! ridicarea Bisericii 6rtodo,e @omne la ran: de Patriar#ie 1n anul 19$52 a fost promul:at! )i Ae:ea pentru or:anizarea Bisericii 6rtodo,e @omne 1mpreun! cu Statutul ane,at. 9n Statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe 'om(ne din anul 19$5 era pre-!zut )i C6 SCS.6@C7A SPC@C.7AA C' .@AA2 pe ln:! Sfntul Sinod2 ca Linstan de recurs i pentru asigurarea unitii de #urispruden! pentru a%acerile disciplinare i #udectoreti venite de la consistoriile spirituale mitropolitane K/#"'7 1A0. 9n Statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe 'om(ne din anul 19432 era pre-!zut C6 SCS.6@C7A C' .@AA BCS'@CC'SC ca or:anism de recurs pentru #ot!rrile consistoriilor epar#iale2 cu e,cepia celor prin care s<a aplicat pedeapsa caterisirii /#"'7 1:C81:10. 9n anul 19932 Sfntul Sinod al Bisericii 6rtodo,e @omne a #ot!rt 1ncetarea acti-it!ii C6 SCS.6@C7A7C C' .@AA BCS'@CC'SC )i constituirea Sinodului mitropolitan ca instan! de recurs /temei %505419930. Prin urmare2 1n Statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe 'om(ne din anul $0032 C6 SCS.6@C7A 8C.@6P6AC.A a fost pre-!zut ca Linstan de #udecare a recursurilor admise! 1n principiu! de Sinodul mitropolitan sau de S%(ntul Sinod K/#"'7 1:4O40. omisia pentru Statut i regulamente 2 reunit! la @e)edina Patriar#al! 1n perioada 1<$ septem(rie $0102 lund act de faptul c! doctrina canonic! ortodo,! pre-ede pentru o Biseric! local! autocefal! un sistem de >udecat! cu dou! c!i de atac ale unor sentine emise de prima instan!2 )i anume apelul )i recursul2 de faptul c! 1n Bisericile 6rtodo,e surori s<a p!strat2 1n :eneral2 sistemul de >udecat! cu instane specifice fiec!rui or:anism de autoritate /episcop )i sinod de episcopi02 )i cu dou! c!i de atac ale unor sentine emise de prima instan!2 )i anume apelul )i recursul2 precum )i de faptul c! 1n Biserica 6rtodo,! @omn! a e,istat pn! 1n anul 1993 un C6 SCS.6@C7 C' .@AA BCS'@CC'SC2 ca instan! de recurs2 a 1naintat propunerea de constituire2 1n cadrul Bisericii 6rtodo,e @omne2 a C6 SCS.6@C7A7C S7P'@C6@ BCS'@CC'SC ca or:anism care2 din 1ncredinarea Sfntului Sinod2 s! instrumenteze recursurile la deciziile de caterisire ale unui Consistoriu mitropolitan din cadrul Patriar#iei @omne )i s! propun! Sfntului Sinod2 spre analiz! )i apro(are2 soluii la aceste recursuri. %"% Cf. can. 9 )i 1& C5 ecum. %"4 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 35"14$5 octom(rie $011. %"5 Cf. *apte 152 1<$1B can. 14 ap.2 1" Antio#ia. %"" Cf. #ot. Sf. Sinod nr. "$&04$1 iulie $011. %"& Cf. can. 9" Carta:ina. %"3 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 35"14$5 octom(rie $011.
%"0 %59

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

;@

/40 9n cazul >udec!rii recursurilor 1n materie de caterisire pronunate de un consistoriu epar#ial )i meninute de un consistoriu mitropolitan din afara :ranielor !rii2 la )edine particip!2 1n calitate de mem(ru2 )i un cleric desemnat de Sinodul mitropolitan2 1n condiiile pre-!zute de alin. /$0. /50 Pre)edintele Consistoriului Superior Bisericesc i preedintele Consistoriului Superior Bisericesc 8ona#al sunt numii prin decizie a Patriar#ului dintre mem(rii titulari apro(ai de Sfntul Sinod2 iar :refierii sunt numii%"9 de Patriar# din personalul Cancelariei Sfntului Sinod. A"'7 1:; < Pentru atitudine p!rtinitoare 1n e,ercitarea funciei lor 1n consistorii2 mem(rii oric!rui consistoriu pot fi re-ocai de c!tre autoritatea care i<a numit sau confirmat%&0. A"'7 1:? < /10 =ot!rrile instanelor de >udecat! sunt puse 1n aplicare de c!tre autoritatea (isericeasc! in-estit! 1n acest scop%&1. /101 =ot!rrile instanelor de >udecat! de-in e,ecutorii din momentul apro(!rii lor de c!tre c#iriar#2 mitropolit2 Sinodul mitropolitan sau Sfntul Sinod2 dup! caz2 conform art. 14 alin. /10 lit.t02 art. 33 alin. /10 lit. z02 art. 11% lit. :0 i art. 114 alin. /40 lit. l0 din prezentul statut.%&$ /10$ =ot!rrile instanelor superioare de >udecat! (isericeasc! /Consistoriul mitropolitan2 Consistoriul mitropolitan mona#al2 Consistoriul Superior Bisericesc0 au caracter o(li:atoriu 1n toate epar#iile Bisericii 6rtodo,e @omne. 9n situaia 1n care o astfel de #ot!rre nu este acceptat! 1n epar#ia din care pro-ine clericul sancionat2 c#iriar#ul locului este 1ndatorat s! prezinte2 1n scris2 moti-ele acestui refuz2 1n faa Sinodului mitropolitan pentru cazuri de depunere din treapt! )i 1n faa Sfntului Sinod pentru cazuri de caterisire2 care -or sta(ili modalit!ile de aplicare a #ot!rrii instanei de >udecat! (isericeasc!.%&% /$0 9n (aza autonomiei cultelor2 pre-!zut! de le:e )i a competenelor specifice lor2 instanele de >udecat! (isericeasc! soluioneaz! pro(leme de disciplin! intern!2 iar #ot!rrile instanelor (iserice)ti la toate ni-elurile nu sunt ataca(ile 1n faa instanelor ci-ile%&4. A"'7 1:@ + Sfntul Sinod este unica instan! de >udecat! canonic! a mem(rilor s!i pentru orice fel de a(ateri de la 1n-!!tura )i disciplina Bisericii%&5. A"'7 1:A + 9n caz de ur:en! pastoral!2 potri-it pre-ederilor Sfintelor Canoane2 c#iriar#ul poate #ot!r1 sin:ur sanciuni disciplinare pentru personalul (isericesc%&"2 conform @e:ulamentului de procedur! al instanelor disciplinare )i de >udecat! ale Bisericii 6rtodo,e @omne. A"'7 1;C + Personalul (isericesc trimis 1n faa instanelor de >udecat! (isericeasc! 1n calitate de acuzat2 poate fi asistat 1n faa tuturor instanelor (iserice)ti de un ap!r!tor ales de acuzat din lista de ap!r!tori (iserice)ti%&&2 numii prin decizie c#iriar#al! din rndul celor admi)i 1n urma e,amenului pentru ap!r!tori%&3. A"'7 1;1 + /10 Sfntul Sinod apro(! sau respin:e cererile de iertare ale preoilor sancionai cu
Cf. #ot. Sf. Sinod nr. 35"14$5 octom(rie $011. Cf. can. 15 Carta:ina. %&1 Potri-it ecleziolo:iei ortodo,e2 autoritatea 1n Biseric! este reprezentat! de c!treI C=C@CA@= /la ni-elul epar#iei0B SC 6D7A 8C.@6P6AC.A /la ni-elul mitropoliei0B SC 6D7A PA.@CA@=AA /la ni-elul patriar#iei0B SC 6D7A 'C78' CC /la ni-elul Bisericii aflate 1n 1ntrea:a lume0. %&$ Cf. #ot. Sf. Sinod nr. "$&04$1 iulie $011. %&% Cf. #ot. Sf. Sinod nr. "$&04$1 iulie $011. %&4 Cf. can. 1$ Antio#ia2 15 )i 104 Carta:ina. Cf. )i art. $" alin /10 din Ae:ea 4394$00". .otodat!2 tre(uie notat )i faptul c!2 potri-it art. $" alin. /%0 din Ae:ea 4394$00"2 L existena organelor proprii de #udecat nu 1nltur aplicarea legislaiei cu privire la contravenii i in%raciuni 1n sistemul #urisdicionalK. %&5 Cf. can. &4 ap.2 " CC ecum.2 % Sardica. %&" Cf. can. %9 ap.2 3 C5 ecum. %&& Cf. &5 )i 9& Carta:ina. %&3 Cf. can. $ C5 ecum.
%&0 %"9

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!


%&9

;A

pedeapsa caterisirii care2 dup! recurs2 au r!mas definiti-e )i ire-oca(ile 2 dac! ace)tia2 timp de mai muli ani2 au dat sau nu do-ad! de poc!in! )i 1ndreptare. /$0 Sinodul mitropolitan apro(! sau respin:e cererile de iertare ale preoilor sancionai cu pedeapsa depunerii din treapt! care2 dup! recurs2 au r!mas definiti-e )i ire-oca(ile%302 dac! ace)tia2 timp de mai muli ani2 au dat sau nu do-ad! de poc!in! )i 1ndreptare. /%0 Cererile de re-izuire a sentinelor de caterisire2 (ine moti-ate2 1nsoite de actele necesare2 -or fi adresate Pre)edintelui Sfntului Sinod%312 care le poate trimite spre re>udecare Consistoriului Superior Bisericesc2 iar cele de re-izuire a sentinelor de depunere din treapta preoiei2 (ine moti-ate2 1nsoite de actele necesare2 -or fi adresate mitropolitului locului%3$2 care le poate trimite spre re>udecare Consistoriului mitropolitan2 dac! sunt 1ndeplinite condiiile re:ulamentare. PARTEA A III8A I!s'i')ii ,is "i% /'i %) s%op 1isio!#" A"'7 1;3 + 9n Biserica 6rtodo,! @omn! funcioneaz! ca instituii cu scop misionarI A7 Cnstitutul Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,! cu patrimoniu distinct2 a-nd sectoareleI editur!2 tipo:rafie )i ateliere2 la ni-elul central al Patriar#ieiB B7 Cnstituii mediaI posturi de radio )i tele-iziune2 centre )i (irouri de pres!2 a:enii de )tiri2 edituri2 cotidiane )i periodice etc.2 la ni-elul Patriar#iei @omne )i al epar#iilorB C7 Centre sociale2 medicale2 culturale )i educaionaleB D7 Casa de a>utor reciproc a clerului )i salariailor (iserice)ti2 la fiecare epar#ie. A3 Institutul #iblic (i de 0isiune Ort d x A"'7 1;4 + /10 Cnstitutul Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,! este condus de Patriar#2 iar fiecare dintre sectoarele lui este condus de un director su( 1ndrumarea unui episcop<-icar patriar#al sau a unui consilier patriar#al coordonator. =ot!rrile pri-ind (unul mers al Cnstitutului se iau 1n )edine ale Permanenei Consiliului aional Bisericesc2 prezidate de Patriar# sau dele:atul s!u. /$0 Produsele Cnstitutului Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,! se distri(uie epar#iilor2 paro#iilor2 m!n!stirilor )i credincio)ilor prin ma:azinele (iserice)ti epar#iale. /%0 'ditura )i tipo:rafia Cnstitutului Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,! au e,clusi-itate 1n pri-ina edit!rii2 tip!ririi )i difuz!rii Sfintei Scripturi2 a c!rilor de cult )i acatistelor2 a manualelor de teolo:ie )i a manualelor de reli:ie2 care se -or tip!ri numai cu apro(area Sfntului Sinod. A"'7 1;6 + /10 'par#iile pot or:aniza sin:ure edituri )i tipo:rafii2 precum )i ateliere de pictur! )i de confecionat icoane2 de es!torie )i croitorie de -e)minte preoe)ti2 de (roderie2 de esut co-oare2 de lumn!ri2 mo(ilier (isericesc etc.2 pentru a 1mplini 1n e,clusi-itate cerinele unit!ilor de cult din epar#ie. /$0 Aa propunerea temeinic moti-at! a c#iriar#ilor i dup! o(inerea a-izului Comisiei de Pictur! Bisericeasc!2 1n scopul p!str!rii2 promo-!rii i ap!r!rii unit!ii de credin! i artistice (isericeti2 Sfntul Sinod apro(! sau respin:e funcionarea atelierelor de pictur! (isericeasc! din epar#ii /ale centrelor epar#iale2 m!n!stirilor i paro#iilor2 de :rup i particulare0%3%. A"'7 1;: + Sfntul Sinod apro(! anual calendarul (isericesc pe (aza te,tului ela(orat de Cancelaria Sfntului Sinod2 care se tip!re)te la tipo:rafia Cnstitutului Bi(lic )i tipo:rafiile epar#iale2 cu respectarea dreptului de copU<ri:#t2 iar difuzarea se face 1n condiiile sta(ilite anual de Sfntul Sinod2 numai 1n cuprinsul fiec!rei epar#ii.
%&9 %30

Cf. can. 5 C ecum.2 $0 Antio#ia. Cf. can. 5 C ecum.2 $0 Antio#ia. %31 Cf. can 19 Carta:ina. %3$ Cf. can 19 Carta:ina. %3% Cf. #ot. Sf. Sinod nr. &054$& aprilie $01$.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

?C

A"'7 1;; + Cnstitutul Bi(lic )i de 8isiune 6rtodo,!2 precum )i epar#iile care au tipo:rafii )i ateliere proprii2 sunt o(li:ate s! ia m!surile necesare pentru respectarea pre-ederilor le:ale 1n -i:oare pri-ind dreptul e,clusi- al Bisericii de a produce )i a -alorifica o(iectele )i (unurile necesare acti-it!ii de cult. A"'7 1;? + Pentru susinerea acti-it!ilor pastoral<misionare2 cultural<educati-e )i social< filantropice2 Biserica 6rtodo,! @omn!2 prin unit!ile sale de cult2 poate desf!)ura acti-it!i economico<:ospod!re)ti. #3 Institu'ii media A"'7 1;@ + /10 Aa ni-elul Patriar#iei @omne )i al epar#iilor pot funciona2 su( directa 1ndrumare a c#iriar#ului2 instituii media /posturi de radio )i de tele-iziune2 centre )i (irouri de pres!2 a:enii de )tiri2 edituri2 cotidiane )i periodice etc.02 a c!ror acti-itate se apro(! de or:anismele (iserice)ti a(ilitate2 1n condiiile le:ii. /$0 9n scopul p!str!rii2 promo-!rii )i ap!r!rii unit!ii de credin!2 a unit!ii -ieii (iserice)ti )i pentru coordonarea misiunii ortodo,e romne)ti2 precum )i pentru a e-ita du(larea c#eltuielilor prin aciuni care se suprapun 1n acela)i teritoriu2 1nfiinarea )i desfiinarea de noi instituii media scrise /re-iste2 ziare )i periodice oficiale0 )i audio-izuale /radio2 tele-iziune )i altele0 ale Patriar#iei @omne )i ale centrelor epar#iale2 se face cu apro(area Sfntului Sinod2 la propunerea temeinic moti-at! a Patriar#ului @omniei sau a c#iriar#ilor epar#iilor din ar! )i din afara :ranielor !rii2 pe (aza unui studiu (ine fundamentat misionar )i economic. C3 Centre s ciale4 medicale4 culturale (i educa'i nale A"'7 1;A < Aa ni-elul Patriar#iei @omne )i al epar#iilor se pot 1nfiina )i or:aniza2 su( directa 1ndrumare a c#iriar#ului2 centre sociale2 medicale2 culturale )i educaionale2 1n conformitate cu pre-ederile statutare2 re:ulamentare )i le:ale 1n -i:oare. &3 Casa de a5ut r recipr c a clerului (i salaria'il r biserice(ti A"'7 1?C + Casele de a>utor reciproc ale clerului )i salariailor (iserice)ti din epar#ii au ca scop acordarea de 1mprumuturi )i a>utoare mem(rilor lor2 la cererea acestora2 iar acti-itatea lor se -a desf!)ura potri-it propriului re:ulament. PARTEA # I+8# Dispoziii *i5 "s A7 Dispoziii p"i5i!* p#'"i1o!i)$ ,is "i% s% A"'7 1?1 + .otalitatea (unurilor aparinnd paro#iilor2 sc#iturilor2 m!n!stirilor2 protopopiatelor2 -icariatelor2 episcopiilor2 ar#iepiscopiilor2 mitropoliilor%34 )i Patriar#iei2 asociaiilor )i fundaiilor constituite de Biseric!2 fondurile destinate unui scop (isericesc2 precum )i a-erile (isericilor fundaionale alc!tuiesc patrimoniul (isericesc care aparine Bisericii 6rtodo,e @omne2 iar re:imul lui este re:lementat de prezentul statut. Bunurile aflate 1n folosina unit!ilor administrati-e (iserice)ti au re:imul (unurilor (iserice)ti )i fac parte din patrimoniul (isericesc. A"'7 1?3 + /10 Din punct de -edere al destinaiei lui2 patrimoniul (isericesc cuprinde (unuri sacre )i (unuri comune. /$0 Bunurile sacre2 respecti- cele care prin sfinire sau (inecu-ntare sunt destinate e,clusi- )i direct cultului2 sunt inaliena(ile2 insesiza(ile )i imprescripti(ile %35. Proprietatea asupra (unurilor sacre este e,clusi- (isericeasc!2 iar cedarea folosinei poate fi acordat! pe un termen de pn! la % ani2 cu posi(ilitatea de re1nnoire.
%34 %35

8odificat i completat prin #ot. A B nr. 35"&410 iunie 19&%. Cf. can. $ Sf. C#iril al Ale,andriei.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

?1

/%0 Sunt (unuri sacre cele care prin sfinire sau (inecu-ntare sunt destinate cultului di-in2 precumI l!ca)urile de cult /catedrale2 (iserici2 paraclise2 capele etc.02 odoarele )i -e)mintele (iserice)ti2 c!rile de ritual2 cimitirele etc%3". /40 Sunt asimilate cu (unurile sacre )i (eneficiaz! de acela)i re:im >uridic )iI casa paro#ial!2 -atra paro#ial! )i m!n!stireasc!2 incinta Centrului epar#ial2 a Centrului patriar#al2 re)edinele c#iriar#ale2 c#iliile m!n!stirilor )i sc#iturilor2 (unurile preioase2 cu -aloare artistic!2 istoric! sau datorit! materialului din care sunt confecionate2 precumI picturile2 sculpturile2 es!turile artistice2 miniaturile2 c!rile rare2 documentele2 lucr!rile din materiale scumpe etc%3&. /50 Bunurile comune sunt cele destinate 1ntreinerii (isericilor2 a slu>itorilor ei2 operelor culturale2 de caritate )i asisten! social! )i medical!2 precum )i pentru 1ndeplinirea celorlalte scopuri ale Bisericii. /"0 Bunurile comune afectate 1ntreinerii (isericilor )i slu>itorilor (iserice)ti2 operelor culturale2 de asisten! social!2 medical! )i filantropic!2 precum )i pentru 1ndeplinirea celorlalte scopuri ale Bisericii suntI edificiile unit!ilor de 1n-!!mnt (isericesc2 edificiile administraiilor (iserice)ti2 muzeele reli:ioase2 a)ez!mintele )i instituiile culturale2 social<medicale2 filantropice )i economice2 terenurile a:ricole2 p!durile2 p!)unile2 -iile2 li-ezile2 :r!dinile2 drepturile patrimoniale2 creanele2 p!rile sociale2 aciunile2 fondurile2 #rtiile de -aloare2 a-erea 1n numerar etc. /&0 .erenurile a:ricole /ara(il2 p!)une2 islaz2 li-ad! etc.0 )i p!durile unit!ilor de cult ale Bisericii 6rtodo,e @omne -or fi folosite conform dispoziiilor sta(ilite de or:anismele (iserice)ti competente. /30 ormele :enerale )i o(li:atorii pri-itoare la asi:urarea (unurilor unit!ilor (iserice)ti din cuprinsul Patriar#iei @omne se apro(! de Sfntul Sinod. /90 Apartenena unui (un la cate:oria (unurilor sacre2 1n caz de 1ndoial!2 se sta(ile)te de c!tre Sinodul mitropolitan. /100 Cnstr!inarea 1n orice mod /-nzare2 sc#im(2 donaie2 cedare de drepturi liti:ioase etc.0 a (unurilor imo(ile ale unit!ilor (iserice)ti din epar#ie2 cu e,cepia (unurilor sacre care sunt inaliena(ile2 se apro(! de Consiliul epar#ial %332 iar acceptarea donaiilor2 le:atelor2 sponsoriz!rilor )i cump!rarea de (unuri 1n fa-oarea epar#iei sau a unit!ilor (iserice)ti din epar#ie2 precum )i transmiterea folosinei (unurilor imo(ile (iserice)ti /1nc#iriere2 comodat2 arendare etc.02 a :re-!rii cu sarcini sau afect!rii de ser-itui a acestora2 se apro(! de c!tre Permanena Consiliului epar#ial%39. /110 Cu apro(area preala(il! a Sinodului mitropolitan2 Consiliul epar#ial ia #ot!rri 1n le:!tur! cu 1nstr!inarea 1n orice mod /-nzare2 sc#im(2 donaie2 cedare de drepturi liti:ioase etc.0 a (unurilor imo(ile (iserice)ti ale Centrului epar#ial2 ale instituiilor )i fundaiilor epar#iale%90. /1$0 6ri de cte ori2 1n documente pri-itoare la drepturi reale asupra (unurilor (iserice)ti2 se -or(e)te de mitropolie ca proprietar2 prin aceasta se 1nele:e ar#iepiscopia unde este sediul mitropoliei )i or:anismele de conducere )i reprezentare ale ar#iepiscopiei respecti-e. /1%0 6ri de cte ori2 1n documente pri-itoare la drepturi reale asupra (unurilor (iserice)ti2 se utilizeaz! pentru proprietar denumiri care nu mai sunt 1n uz /epitropia2 eforia etc.02 prin aceasta se 1nele:e actuala persoan! >uridic! (isericeasc!2 c!reia 1i re-ine de drept patrimoniul respecti-B 1n cazul 1n care identificarea acesteia nu mai este posi(il!2 dreptul de proprietate re-ine Centrului epar#ial su( >urisdicia c!ruia s<a aflat. /140 Pentru 1ndeplinirea unor o(iecti-e misionar<pastorale )i social<filantropice la ni-el de epar#ii2 prin apro(area adun!rilor epar#iale2 unele propriet!i ale paro#iilor )i m!n!stirilor pot fi administrate 1n mod unitar )i solidar de or:anismul epar#ial a(ilitat 1n acest scop. A"'7 1?4 + /10 *ondurile ar#i-istice )i (i(liotecile m!n!stirilor2 paro#iilor2 protopopiatelor2
%3" %3&

Cf. can. $ Sf. C#iril al Ale,andriei. Cf. can. $ Sf. C#iril al Ale,andriei. %33 Cf. can. %3 )i 41 ap.2 1$ 5CC ecum.2 $4 )i $5 Antio#ia. %39 Cf. can. %3 )i 41 ap.2 1$ 5CC ecum.2 $4 )i $5 Antio#ia. %90 Cf. can. %4 ap.2 9 Antio#iaB %% Carta:inaB cf. #ot. Sf. Sinod nr. %&31413 iunie $009 )i nr. 4"454& iulie $010. .

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

?3

episcopiilor2 ar#iepiscopiilor2 mitropoliilor )i ale Patriar#iei sunt proprietatea e,clusi-! a acestora2 nu pot fi 1nstr!inate2 :re-ate sau urm!rite )i au re:imul >uridic al ar#i-elor )i (i(liotecilor pri-ate. /$0 6r:anizarea )i funcionarea fondurilor ar#i-istice )i a (i(liotecilor unit!ilor administrati-e (iserice)ti se fac potri-it pre-ederilor statutare )i re:ulamentare (iserice)ti )i normelor le:ale 1n -i:oare. A"'7 1?6 + 9n cazul desfiin!rii unei unit!i de cult sau a unei (iserici fundaionale2 proprietatea asupra 1ntre:ului ei patrimoniu se transmite unit!ii de cult superioare ierar#ic ce -a dispune de acesta cu titlu de proprietar al respecti-ului patrimoniu (isericesc. Patrimoniul (isericesc f!r! st!pn re-ine epar#iei 1n a c!rei >urisdicie teritorial! se afl!. A"'7 1?: + Patrimoniul fundaiilor )i asociaiilor (iserice)ti cu personalitate >uridic! constituite de Biseric! este proprietatea acestora )i se administreaz! de Biseric! 1n limita )i 1n condiiile actelor constituti-e )i conform dispoziiilor prezentului statut. A"'7 1?; + Bunurile care fac o(iectul aporturilor de orice fel + contri(uii2 donaii2 succesiuni2 le:ate +2 precum )i orice alte (unuri intrate 1n patrimoniul unit!ilor componente ale Bisericii 6rtodo,e @omne2 din ar! )i din afara :ranielor !rii2 nu pot face o(iectul re-endic!rii lor ulterioare. A"'7 1?? + /10 Biserica 6rtodo,! @omn! )i p!rile ei componente pot deine 1n proprietate (unuri 1n str!in!tate a c!ror situaie se re:lementeaz! potri-it pre-ederilor statutare )i re:ulamentare proprii )i le:islaiei statelor pe teritoriul c!rora se afl! respecti-ele propriet!i. /$0 Situaia (unurilor (iserice)ti sau similare din str!in!tate2 proprietate a statului romn2 date 1n administrare epar#iilor ortodo,e romne din afara :ranielor !rii )i unit!ilor lor2 precum )i reprezentanelor )i comunit!ilor Patriar#iei @omne din str!in!tate2 se -a re:lementa2 la cerere2 prin acorduri (ilaterale 1ntre Patriar#ia @omn!2 unitatea interesat! )i statul romn. A"'7 1?@ /10 Do(ndirea2 1nstr!inarea2 :re-area )i administrarea patrimoniului (isericesc2 controlul )i -erificarea :estionar! se desf!)oar! 1n conformitate cu pre-ederile statutare )i re:ulamentare 1n -i:oare. *orma definiti-! a acestor acte este cea apro(at! de Permanena Consiliului aional Bisericesc2 de Permanena Consiliului epar#ial sau de Sinodul mitropolitan%912 1n conformitate cu pre-ederile prezentului statut. /$0 9n cazul apro(!rii 1nstr!in!rii unor (unuri (iserice)ti2 unit!ile (iserice)ti ortodo,e au drept de preemiune. /%0 Actele >uridice a-nd ca o(iect (unurile din patrimoniul (isericesc2 1nc#eiate cu 1nc!lcarea pre-ederilor prezentului statut2 sunt lo-ite de nulitate a(solut!. B7 Dispoziii %) p"i5i" $# *i0i%ii$ ,is "i% /'i /i %i1i'i" $ p#"o>i#$ I3 Edi)iciile biserice(ti A"'7 1?A + Bisericile suntI #D paro#iale )i filiiB ,D de cimitirB %D fundaionaleB *D izolateB D paracliseB 0D catedraleB gD de m!n!stiriB >D din str!in!tateB iD din armat!2 sistemul penitenciar2 unit!i medicale2 a)ez!minte de asisten! social!2 unit!i de 1n-!!mnt etc.
%91

Cf. can. %% Carta:ina.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

?4

A"'7 1@C + /10 Bisericile paro#iale sunt proprietatea paro#iei2 sunt inte:rate patrimoniului epar#iei )i stau su( >urisdicia )i controlul autorit!ii ar#iepiscopiei sau episcopiei. Dac! 1ntr<o paro#ie sunt mai multe (iserici2 c#iriar#ul o desemneaz! pe cea de c!petenie ca (iseric! paro#ial!. /$0 9n municipiile<re)edin! epar#ial! ca )i 1n municipiile<re)edin! de >ude2 c#iriar#ul -a sta(ili catedrala. Acolo unde e,ist! episcop<-icar sau ar#iereu<-icar2 c#iriar#ul 1i -a 1ncredina acestuia o (iseric! de slu>ire. /%0 9n epar#ia sa2 C#iriar#ul poate desemna unele (iserici ca paraclise c#iriar#ale2 dup! ran:ul epar#iei pe care o p!store)te. /40 Se consider! ane,e ale loca)ului de cult )i urmeaz! re:imul >uridic al acestuia urm!toarele construciiI clopotnia2 cancelaria paro#ial!2 a:#easmatarul2 capela mortuar!2 casa paro#ial! cu dependinele sale2 muzeul epar#ial2 m!n!stiresc sau paro#ial2 incinta pentru aprins lumn!ri2 pan:arul2 troia2 ma:azia pentru depozitat di-erse o(iecte de cult2 a)ez!mntul cu caracter social<filantropic2 ar#ondaricul2 c#ilia2 trapeza2 orice incint! pentru desf!)urarea acti-it!ilor cu caracter administrati-< (isericesc2 re)edina c#iriar#ului precum )i altele asemenea. Prin aezm(nt cu caracter social%ilantropic se 1nele:e c!minul de copii2 azilul de (!trni2 cantina social! sau orice alt! incint! destinat! unei acti-it!i asem!n!toare2 iar prin aezm(nt cu caracter medical! se 1nele: cele menionate la art. 1%& alin. /"0 din prezentul statut. A"'7 1@1 + Bisericile din cimitire se afl! 1n administrarea paro#iilor2 a m!n!stirilor2 a protopopiatelor sau 1n direct! dependen! de Centrul epar#ial. A"'7 1@3 + /10 Bisericile fundaionale2 1ntemeiate pe (aza actelor de fundaii2 se conduc potri-it acelor acte de c!tre c#iriar# sau dele:atul s!u. 'le stau su( >urisdicia )i controlul autorit!ii ar#iepiscopiei )i episcopiei din punct de -edere reli:ios2 administrati-<patrimonial )i :estionar ca )i (isericile paro#iale2 supunndu<se acelora)i drepturi )i o(li:aii fa! de epar#ie. /$0 Actele de fundaie ale acestor (iserici -or fi puse 1ntotdeauna 1n acord cu dispoziiile prezentului statut de c!tre autorit!ile (iserice)ti. 9n caz contrar2 (iserica2 cu toate (unurile ei mo(ile )i imo(ile2 trece 1n administrarea epar#iei. /%0 Dac! o asociaie sau fundaie (isericeasc! cu scop social<filantropic2 medical ori cultural< educaional se desfiineaz!2 1ntre:ul ei patrimoniu trece 1n proprietatea epar#iei pe teritoriul c!reia se afl!. A"'7 1@4 + 6 (iseric!2 imediat dup! sfinirea ei2 trece 1n proprietatea )i 1n folosina unit!ii de cult din cadrul epar#iei2 pe teritoriul c!reia a fost edificat!2 cu tot terenul )i cl!dirile afectate ei )i st! su( dispoziiile prezentului statut2 inndu<se seama )i de actele de fundaie. '-entualele condiii testamentare contrare prezentului statut se -or considera nule. A"'7 1@6 + /10 Bisericile izolate care nu se afl! pe un teritoriu locuit de -reo a)ezare omeneasc! aparin epar#iei pe teritoriul c!reia se afl! )i sunt 1n :ri>a )i administrarea acelei epar#ii. /$0 Bisericile )i edificiile monumente istorice cu caracter reli:ios aparin2 de asemenea2 epar#iei pe teritoriul c!reia se afl! )i se administreaz! de c!tre aceasta. A"'7 1@: + /10 Paraclisele de la re)edinele epar#iale )i cele din epar#ie sunt su( autoritatea direct! a c#iriar#ului%9$2 iar cele de la m!n!stiri su( autoritatea m!n!stirii de care aparin%9%. /$0 Paraclisele2 capelele )i (isericile din cadrul unit!ilor militare2 din sistemul penitenciar2 din unit!ile medicale2 din a)ez!mintele de asisten! social!2 din unit!ile de 1n-!!mnt )i din alte instituii2 depind direct de c#iriar#%942 sunt arondate protopopiatelor pe raza c!rora funcioneaz! )i nu li se poate sc#im(a destinaia de l!ca) de cult al Bisericii 6rtodo,e @omne. A"'7 1@; + Bisericile de orice cate:orie )i cl!dirile afectate acestora se pot edifica )i sfini doar
%9$ %9%

Cf. c. %9 ap.2 3 C5 ecum.2 %1 trulan. Cf. c. 4 C5 ecum. %94 Cf. c. %9 ap.2 3 C5 ecum.2 %1 trulanB cf. #ot. Sf. Sinod nr. %%4&41% iunie $000.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

?6

dac! se afl! situate pe teren proprietate a Bisericii sau concesionat acestui scop2 pe (az! de cereri )i documente depuse la Centrul epar#ial2 numai cu apro(area )i (inecu-ntarea /apro(area scris! a0 c#iriar#ului2 fie c! sunt noi2 se recl!desc sau se transform! dintr<un alt edificiu. A"'7 1@? + /10 7nit!ile de cult pot solicita )i primi de la autorit!ile administraiei pu(lice centrale )i locale fonduri 1n -ederea construirii2 repar!rii2 conser-!rii )i 1ntreinerii l!ca)urilor de cult )i edificiilor (iserice)ti2 1n condiiile pre-!zute de le:e. /$0 9n pri-ina l!ca)urilor de cult )i a edificiilor (iserice)ti care fac parte din patrimoniul cultural< naional2 autorit!ile de stat pot efectua lucr!ri de restaurare )i 1ntreinere a acestora2 cu consultarea preala(il! a epar#iilor pe raza c!rora acestea funcioneaz!%95. II3 Cimitirele par !iale4 mnstire(ti (i epar!iale A"'7 1@@ + /10 *iecare paro#ie )i m!n!stire au dreptul s! dein! sau s! 1nfiineze cel puin un cimitir pentru 1n:roparea credincio)ilor decedai2 care este proprietatea paro#iei sau a m!n!stirii. /$0 Cimitirele paro#iale )i m!n!stire)ti2 ca (unuri sacre destinate e,clusi- )i direct cultului2 sunt insesiza(ile )i imprescripti(ile )i nu pot fi 1nstr!inate2 sc#im(ate2 :re-ate sau sec#estrate%9". A"'7 1@A + /10 Cimitirul se administreaz! de c!tre Consiliul paro#ial2 Consiliul m!n!stiresc sau protopopiat2 su( controlul periodic al Centrului epar#ial. /$0 Aa paro#ie2 cimitirul st! su( supra-e:#erea preotului paro#2 a epitropului )i a Consiliului paro#ial2 iar la m!n!stire2 a stareului /stareei02 care sunt datori a se 1n:ri>i de 1mpre>muirea )i 1ntreinerea lui. /%0 Aocul de -eci concesionat r!mne proprietatea paro#iei sau a m!n!stirii2 iar dreptul de concesiune nu poate fi -ndut de titular2 transmiterea acestuia putnd fi f!cut! doar prin succesiune c!tre so sau rude pn! la :radul al C5<lea. /40 Aocuri de 1nmormntare mai pot fi atri(uite )i 1n folosin! temporar! sau :ratuit! tot prin #ot!rrea or:anismelor paro#iale )i m!n!stire)ti. /50 .arifele )i ta,ele pentru concesionarea )i 1ntreinerea locurilor de 1nmormntare din cimitirele paro#iale )i cele m!n!stire)ti2 precum )i pentru prestarea ser-iciilor specifice din cimitir se -or sta(ili de Consiliul paro#ial sau de Consiliul economic al m!n!stirii )i nu -or putea dep!)i tarifele ce se percep la cimitirele administraiei pu(lice locale de aceea)i cate:orie. /"0 'ste interzis! condiionarea oficierii slu>(ei 1nmormnt!rii de plata oric!rei ta,e fi,ate de preot sau de Consiliul paro#ial. A"'7 1AC + /10 Cimitire paro#iale )i m!n!stire)ti noi se 1nfiineaz! cu apro(area Permanenei Consiliului epar#ial2 1n conformitate cu pre-ederile le:ale 1n -i:oare. /$0 Centrele epar#iale pot 1nfiina )i administra cimitire proprii2 prin #ot!rri ale Permanenei Consiliului epar#ial2 1n condiiile pre-!zute de art. 139 din prezentul statut pentru cimitirele paro#iale )i m!n!stire)ti2 cu adapt!rile de ri:oare. /%0 Cimitirele paro#iale2 m!n!stire)ti )i epar#iale se or:anizeaz! )i funcioneaz! 1n (aza unui re:ulament apro(at de Sfntul Sinod. C7 Dispoziii p"i5i!* %> $')i $i$ ,is "i% /'i /i #()'o")$ S'#')$)i A"'7 1A1 + C#eltuielile pentru 1ntreinerea )i funcionarea unit!ilor de cult2 precum )i pentru reparaii )i construcii noi -or fi acoperite din contri(uiile (ene-ole ale credincio)ilor2 din -eniturile unit!ilor de cult o(inute din acti-it!i proprii )i din contri(uii de la (u:etul de stat2 de la (u:etul autorit!ilor pu(lice locale )i al altor instituii2 1n condiiile le:ii. A"'7 1A3 < Salarizarea personalului (isericesc de conducere2 precum )i a personalului clerical )i neclerical se face conform normelor :enerale 1n -i:oare 1n Biserica 6rtodo,! @omn!2 prin contri(uii
%95 %9"

Cf. #ot. Sf. Sinod nr. "501410 decem(rie 199&. Cf. #ot. A B nr. 10534" martie $00%.

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

?:

de la (u:etul propriu al unit!ilor de cult2 prin contri(uii de la (u:etul de stat2 de la (u:etul administraiilor pu(lice locale )i al altor instituii2 1n condiiile le:ii. A"'7 1A4 + /10 7nit!ile de cult ale Bisericii 6rtodo,e @omne din ar! )i din afara :ranielor !rii pot solicita a>utoare financiare de la Patriar#ia @omn!2 precum )i su(-enii de la (u:etul de stat )i de la (u:etele locale pentru spri>inirea unor acti-it!i pastorale2 spiritual<culturale2 sociale )i edilitare. /$0 Acti-itatea unit!ilor de cult ale Bisericii 6rtodo,e @omne2 1n calitate de furnizor de ser-icii sociale )i medicale2 este recunoscut! )i spri>init! de stat2 scop 1n care pot fi 1nc#eiate parteneriate )i acorduri. D7 Dispoziii p"i5i!* *" p')$ * s)%% si)! #$ i "#">i$o" /i #$ 1o!#>i$o" A"'7 1A6 + 'par#iile au -ocaie asupra tuturor (unurilor succesorale ale ierar#ilor lor%9&. A"'7 1A: + Bunurile c!lu:!rilor )i c!lu:!rielor aduse cu dn)ii sau donate m!n!stirii la intrarea 1n mona#ism2 precum )i cele do(ndite 1n orice mod 1n timpul -ieuirii 1n m!n!stire2 r!mn 1n totalitate m!n!stirii de care aparin )i nu pot face o(iectul re-endic!rilor ulterioare%93. A"'7 1A; + Pentru ierar#ii pensionai sau retra)i2 Sfntul Sinod -a re:lementa drepturile acestora 1n conformitate cu pre-ederile statutare )i re:ulamentare (iserice)ti. E7 Dispoziii p"i5i!* s' 1 $ /i sigi$ii$ p#">i#$ A"'7 1A? + Patriar#ia @omn! are propriul drapel 1n urm!toarea descriereI form! dreptun:#iular!2 l!imea fiind e:al! cu dou! treimi din lun:imea saB culoarea de fond este al(!B 1n centru se afl! imprimat! stema oficial! a Patriar#iei%99. A"'7 1A@ + /10 Stema Patriar#iei2 precum )i stemele mitropoliilor2 ar#iepiscopiilor )i episcopiilor din ar! )i din afara :ranielor !rii se apro(! de Sfntul Sinod. /$0 Stema mitropoliei este comun! cu stema ar#iepiscopiei 1n care 1)i are re)edina. A"'7 1AA + /10 *iecare epar#ie are propriul si:iliu pe care este reprezentat! stema 1ncon>urat! de denumirea acesteia 1nscris! la art. " din prezentul statut. /$0 Si:iliul mitropoliei este comun cu si:iliul ar#iepiscopiei 1n care 1)i are re)edina. /%0 Sfntul Sinod are un si:iliu aflat 1n p!strarea Cancelariei Sfntului Sinod2 care se aplic! pe documentele semnate de Patriar# 1n calitate de pre)edinte al or:anismelor centrale deli(erati-e )i e,ecuti-e2 pe tomosurile sinodale2 pe :ramatele )i actele sinodale )i patriar#ale. /40 6r:anismele centrale administrati-e )i instituiile centrale (iserice)ti cu scop misionar cu sectoarele lor2 Cancelaria )i Administraia epar#ial! cu sectoarele lor administrati-e2 protopopiatele2 paro#iile )i m!n!stirile au propriile si:ilii2 cu apro(area autorit!ii superioare (iserice)ti. F7 Dispoziii p"i5i!* B)$ 'i!)$ O0i%i#$ /i " 5is' $ % !'"#$ ,is "i% /'i A"'7 3CC + /10 Patriar#ia @omn! pu(lic! urm!toarele re-iste )i periodice centrale (iserice)tiI @e-ista =Bis "i%# O"'o*o.& Ro12!&K2 Buletinul 6ficial al Patriar#iei @omneB @e-ista =O"'o*o.i#K pentru pro(lemele teolo:ice de ordin interortodo,2 interconfesional si interreli:iosB @e-ista =S')*ii T o$ogi% K a facult!ilor de teolo:ie ortodo,!B @e-ista =+ s'i'o")$ O"'o*o.i iKB @e-ista =C> 1#" # C" *i! iK )i Cotidianul =Zi#")$ L)1i!#K. /$0 A(onarea la re-istele centrale (iserice)ti2 pre-!zute la alineatul precedent2 este o(li:atorie pentru toate unit!ile de cult ale Patriar#iei @omne.
Cf. can. 40 ap.2 $4 Antio#ia. Cf. can. 19 sin. 5CC ecumB " Sin. C<CC Constantinopol. 9n plus2 tre(uie precizat )i faptul c! le:islaia nomocanonic! pre-ede ca toi clericii care mor f!r! testament )i f!r! succesori le:itimi s! fie mo)tenii de (iserica pentru care au fost #irotonii /cf. o-ela 1%12 cap. 1%0. 9n situaia 1n care clericul a fost transferat de la (iserica pentru care fusese #irotonit2 mo)tenitor al (unurilor sale este (iserica la care a slu>it 1n ultima perioad!. %99 Cf. #ot. Sf. Sinod nr. &"%41% martie $00$.
%93 %9&

S'#')')$ p !'") o"g#!iz#" # /i 0)!%io!#" # Bis "i%ii O"'o*o. Ro12!

?;

G7 Dispoziii p"i5i!* i!%o1p#'i,i$i'&i -! o"g#!is1 $ * %o!*)% " A"'7 3C1 + 9n 1ntrea:a Biseric! 6rtodo,! @omn! nimeni nu poate fi 1n acela)i timpI #D 8em(ru al Consiliului epar#ial )i al Consistoriului epar#ial2 Consistoriului mitropolitan sau al Consistoriului Superior BisericescB ,D 5icar epar#ial2 consilier epar#ial2 inspector epar#ial2 secretar epar#ial2 protopop )i mem(ru ales al Adun!rii epar#ialeB %D 5icar epar#ial2 consilier epar#ial2 inspector epar#ial2 secretar epar#ial2 protopop )i mem(ru al consistoriilor (iserice)tiB *D u pot fi ale)i mem(ri ai Consistoriului disciplinar protopopesc2 ai Consistoriului epar#ial2 ai Consistoriului epar#ial mona#al2 ai Consistoriului mitropolitan2 ai Consistoriului mitropolitan mona#al )i ai Consistoriului Superior Bisericesc cei ce sunt 1nrudii 1ntre ei sau cu c#iriar#ul respecti-2 pn! la al patrulea :rad de sn:e )i al doilea de cuscrieB D Salariat 1n administraia )i controlul (isericesc epar#ial )i mem(ru 1n or:anismele (iserice)ti de disciplin!2 cu e,cepia e,ar#ilor de m!n!stiri2 1n situaia pre-!zut! de art. 155 alin. /%0 din prezentul statut.400 A"'7 3C3 + iciun preot2 diacon sau mirean2 mem(ru al -reunui or:anism (isericesc deli(erati-2 e,ecuti-2 administrati-2 de control )i de disciplin! (isericeasc! nu poate lua parte la soluionarea urm!toarelor cauzeI #D A cauzei proprii sau a celor ce le pot aduce pa:u(e ori c)ti: personalB ,D A cauzelor rudeniilor2 pn! la al patrulea :rad de sn:e sau al doilea de cuscrieB %D A cauzelor p!rinilor sau copiilor adopti-i2 precum )i a cauzelor celor ce stau su( tutoratul sau curatela lorB *D A cauzelor la care au fost martori2 procuratori2 e,peri sau pe care le<au anc#etatB D A cauzelor la a c!ror decidere au luat odat! parte 1ntr<o instan! inferioar!. Dispoziii 0i!#$ A"'7 3C4 + /10 Prezentul statut2 apro(at de Sfntul Sinod al Bisericii 6rtodo,e @omne pe temeiul principiilor )i dispoziiilor :enerale2 cuprinse 1n Sfintele Canoane ale Bisericii 6rtodo,e2 pentru a determina modalit!ile dup! care Patriar#ia @omn! 1)i re:lementeaz!2 conduce )i administreaz! lucrarea sa reli:ioas!2 misionar<pastoral!2 cultural<educati-!2 social<filantropic!2 fundaional! )i patrimonial!2 este )i r!mne o(li:atoriu pentru 1ntrea:a Biseric! 6rtodo,! @omn! din ar! )i din afara :ranielor !rii. /$0 Statutul pentru or:anizarea )i funcionarea Bisericii 6rtodo,e @omne se aplic! prin re:ulamente specifice de acti-itate care au aceea)i autoritate canonic! )i >uridic! cu cea a prezentului statut. @e:ulamentele specifice di-erselor domenii de acti-itate ale Bisericii sunt apro(ate de Sfntul Sinod. /%0 Pn! la ela(orarea )i apro(area noilor re:ulamente2 r!mn 1n -i:oare pre-ederile actualelor re:ulamente2 1n m!sura 1n care acestea nu contra-in prezentului statut.

400

Cf. #ot. Sf. Sinod nr. "$&04$1 iulie $011.