Sunteți pe pagina 1din 195

Achim Mihu

Antropologie Cultural
PARTEA l INTRODUCERE N ANTROPOLOGIA CULTURAL CAPITOLUL I CE ESTE ANTROPOLOGIA? Antropologia, din punct d ! d r ti"ologic, d ri!# din doi t r" ni gr c $ti% antropo&, car 'n& a"n# o" $i logo&, 'n& "n(nd cu!(nt &au r latar , $tiin)#* Pri!it# din ac &t punct d ! d r antropologia poat +i d +init# ca &tudiu al o"ului* Dac# a" d p#$i ac a&t# !i,iun ti"ologic# a" put a &pun c# antropologia &t un conglo" rat &au, "ai -in ,i&, o con+igura)i d dir c)ii di+ rit d &tudi r a o"ului* D & ori d +ini)iil dat antropologi i i"plic# &intag"a +iin) l u"an , r &p cti! con&id r(ndu.& c# antropologia &t &tudiu /+iin) lor u"an * n ac a$i ori ntar , la di+ ri)i autori g#&i" d +inir a antropologi i ca $tiin)# a tuturor oa" nilor $i "ai nou $i parc# "ai d &, antropologia &t d +init# ca $tiin)a u"anit#)ii* S# 0 "pli+ic#"% Ro-in 1o0, 'ntr.o Enciclop di a $tiin) lor &ocial , pu-licat# 'n S* U* A, 'n 2345 d +in $t antropologia ca o $tiin)a a o"ului2 6illia" A* 7a!iland, 'n lucrar a lui Antropologi cultural#, a8un&# la di)ia a 9III.a, 'n 233: con&id r# c# antropologia &t &tudiul tuturor oa" nilor; Ea includ tot c a c & r + r# la +iin) l u"an * <ic=a l C* 7o>ard, 'n lucrar a lui Antropologi cultural# cont "poran#, ap#rut# 'n S* U* A, 'n 2343 con&id r# c# antropologia ur"#r $t &# o+ r o i"agin co"pl t# $i &i&t "atic# a&upra u"anit#)ii? E0i&t# tr i "ari p r&p cti! a&upra antropologi i +i car a!(nd pr t n)ia, "ai "ult &au "ai pu)in d clarat#, d a o+ ri o i"agin g n ral# a&upra 'ntr gii pro-l "atici a o"ului* Pri"a &t c a car pri! $t antropologia ca o $tiin)# &ocial#, al#turi d &ociologi , cono"i g n ral#, politologic, p&i=ologi &ocial#* Ac a&ta a dat na$t r antropologi i cultural , 'n & n&ul c l "ai larg al cu!(ntului* A doua p r&p cti!# &t c a -iologic#* Antropologia r ,ultat# din ac a&t# !i,iun &tudia,# o"ul $i cr a)ia lui ca un do" niu a lu"ii -iologic $i &t o part int grant# a $tiin) lor naturii* A tr ia p r&p cti!# 'n) l g antropologia ca o part a di&ciplin lor u"ani&t * n ac &t ulti" ca, &t !or-a d &pr antropologia +ilo&o+ic#, c ar put a +i d +init# ca &tudiu +ilo&o+ic al o"ului* Dic)ionarul nciclop dic 6 -&t r, din 233@ d t r"in# antropologia +ilo&o+ic# ca +iind &tudiul naturii &au al & n) i o"ului,

'n Cur&ul d +ilo&o+i al lui Andr 9 rg , $i D ni& 7ui&"an, l g#tura dintr +ilo&o+i $i antropologi &t tratat# ca pro-l "# a d &tinului o" n &c@ Dup# E"il Cioran, antropologia +ilo&o+ic# a ap#rut odat# cu 'nc rcar a o"ului d a. $i 'n) l g & n)a $i d &tinul &#u, d ci, c(nd o"ul &u&tra& a&i"il#rii nai! 'n o-i cti!itat &.a di+ r n)iat d lu" a 'ncon8ur#toar d ! nind, totodat#, con$ti nt d ac a&t# di+ r n)i r * A&t#,i, &pun +ilo&o+ul ro"(n, antropologia +ilo&o+ic# ar o r lati!# ind p nd n)# +a)# d do" niil car !i, a,# indir ct o"ul* <ai "ult c=iar, & poat !or-i d o &itua)i d &upraordonar a antropologi i, 'n raport cu c l lalt di&ciplin +ilo&o+ic 5 n po&t+a)a la lucrar a lui <#rio G r"inario, intitulat# O"ul +#r# !oca)i , a" pr , ntat principal l pro-l " car au &tat $i &tau 'n at n)ia antropologi i +ilo&o+ic * Dintr ac &t a a"inti"% d +ini)iil o"ului, cunoa$t r a d c#tr o" a o"ului, &tructura o"ului, di+ r n) l indi!idual dintr oa" ni, condi)ia o"ului, conc p)ia t ologic# a&upra o"ului, tc: Lucrar a d +a)# pri! $t &tudiul o"ului din una din p r&p cti! l " n)ionat , p car o con&id r#" +unda" ntal#, adic# din c a a antropologi i cultural * CAPITOLUL II DETER<INAREA ANTROPOLOGIEI CULTURALE E0i&t# dou# punct d ! d r principal d a-ordar a antropologi i cultural * Pri"ul &t d natur# ontologic#, iar c l d .al doil a )in d do" niul pi&t "ologi i* Antropologia cultural#, din !i,iun ontologic#, tr -ui 'n) l a&# ca o i"agin a naturii u"an , adic# a c a c &t# la -a,a o"ului, +iin) lor u"an , tuturor oa" nilor, u"anit#)ii* Dar, natura u"an# nu &t 'n) l a&#, 'n ac &t ca,, 'n & n& +ilo&o+ic, " ta+i,ic, ci 'ntr.o "ani r# apropiat# d "odul d a pun pro-l " l propriu di&ciplin lor $tiin)i+ic * P ntru a d ,!#lui ac a&t# acc p)iun a antropologi i cultural n !o" +olo&i d un triung=i, p car o &#.l 'n+#)i$#" &u- +or"a un i &c= " * A BiologiculC DEE S Boci tat aC ' F C BulturaC Triung=iul ar laturil A, S $i C* P laturil triung=iului cad tr i &#g )i, +i car notat# cu E* C 'n& a"n# +i car dintr ac &t &i"-oluri? A 'n& a"n# -iologicul, r &p cti! o"ul ca apart n n)# la lu" a -iologic#* E&t !or-a d &pr d ! nir a o"ului, prin i&tori , din&pr -iologic* Dar nu nu"ai at(t, tr -ui &# a! " 'n ! d r $i +aptul c#, 'n pr , nt, o"ul &t o part a lu"ii -iologic * S 0pri"# r alitat a &ocial#* D &prin$i din -iologic oa" nii au &ta-ilit r la)ii 'ntr i Bd coop rar , d di!i,iun a "uncii, tc*G* Ei au 'nc put &# produc# "i8loac n c &ar &upra!i )uirii* 1#c(nd toat ac &t a i $i.au la-orat $i d ,!oltat grupuri $i in&titu)ii, +#r# d car &t i"po&i-il# 0i&t n)a &oci t#)ii* C & r + r# la cultur#* Culturii 'i !o" d dica, 'n ac a&t# lucrar c l "ai "ult capitol * Aici &t &u+ici nt &# &pun " c# a tr -ui pri!it# ca un an&a"-lu d capacit#)i $i o-i$nuin) , o-)inut d o" ca un " "-ru al &oci t#)ii* Cultur# & a+l# la -a,a co"port#rii $i ac)iunii oa" nilor* F 0pri"# " diul cologic* O"ul, ca +iin)# -iologic#, &ocial# $i cultural# &t condi)ionat d " diul 'n car tr#i $t , cu car con&titui un co&i&t " d un + l d o& -it* Ac a&t# p r&p cti!# d 'n) l g r a antropologi i cultural poat +i d nu"it# d tip ontologic, d oar c & r + r# ia -a, l 0i&t n)ial

al o"ului, al u"anit#)ii* Put " &# o 0 "pli+ic#" r + rindu.n la nu" l lui <ar!in 7arri&, car , 'n lucrar a &a intitulat# Cultur#, popor, natur#, o introduc r 'n antropologia cultural#, &ug r a,# toc"ai con)inutul triung=iului la car n .a" r + rit* D alt+ l 'ntr aga lui lucrar , car a +o&t p ntru pri"a dat# pu-licat# 'n 23;H &t o d &+#$urar $i o anali,# a c lor tr i t r" ni a!u)i 'n ! d r $i p car noi i.a" d nu"it -iologic, &ocial $i cultur#I* Al doil a punct d ! d r , a&upra antropologi i cultural , &t c l pi&t "ologic* Antropologii au +#cut, 'n d cur&ul ti"purilor, c rc t#ri 'n di+ rit do" nii $i utili,(nd !ariat " tod d in! &tiga)ii* R ,ultat l +orturilor lor &.au con&tituit tr ptat 'n di&ciplin antropologic di&tinct * El au d ! nit o-i$nuin) $i au intrat 'n tradi)iil "arilor uni! r&it#)i al lu"ii* Antropologia cultural# &t , din !i,iun a la car n r + ri", o pr , ntar r ,u"ati!# a "arilor pro-l " al ac &tor di&ciplin particular antropologic * Ea r pr ,int# un + l d &int ,#, un + l d introduc r , p ntru u,ul c lor car p#$ &c p ntru pri"a dat# 'n &tudiul antropologi i* Ac &t "od d a pri!i antropologia cultural# 'l 'nt(lni" +oart d & 'n "anual l $i tratat l d antropologi * A"inti", 'n ac a&t# ordin d id i, nu" l lui Conrad P=illip JoltaK, car 'n lucrar a lui Antropologia* E0plorar a di! r&it#)ii u"an , &pun clar c# di&ciplina antropologi cultural# includ principal l &u-di&ciplin cu caract r antropologic4 D alt+ l, & cu!in &# "ai " n)ion#" $i +aptul c# 'n "aril cat dr d antropologi din uni! r&it#)il a" rican $i 'n alt )#ri d ,!oltat al lu"ii 0i&t# cadr didactic &p ciali,at 'n ra"uril d -a,# al antropologi i* Ac a&ta 'n& a"n# c# l &unt r pr , ntant al tuturor ra"urilor antropologi i* CAPITOLUL III RA<URILE ANTROPOLOGIEI CULTURALE 'n "anual l $i tratat l d antropologi & o-i$nui $t &# & utili, , o " ta+or#, atunci c(nd & tr c la pr , ntar a $i anali,a antropologiilor particular * Antropologia cultural# &t pri!it# ca un trunc=i, ca un copac, iar di&ciplin l particular ca ra"uri al i* Un ori " ta+ora du&# "ai d part , din&pr ra"uri &pr cr ngu) * n ac &t ca, & au 'n ! d r &u-di&ciplin al aniropologiilor particular * n d t r"inar a ra"urilor antropologi i cultural put " & "nala 0i&t n)a a tr i c#i, +i car particulari,at# prin anu"it tr#&#turi* Pri"a dintr l , a$a dup# cu" r ,ult# din &c= "a d "ai 8o&, ar tr i ni! l * P pri"ul ni! l &t antropologia cultural# 'n) l a&# ca o antropologi g n ral#3 P al doil a ni! l & 'n&criu dou# ra"uri +unda" ntal * Ac &t a &unt antropologia +i,ic#, nu"it# $i -iologic#, iar a doua Ra"ur# "ar &t antropologia &ocio.cultural# &au, alt+ l d nu"it#, antropologia cultural#* Tr -ui &pu& aici +aptul c# t r" nul d antropologi &ocio.cultural# &t pr + rat d <ic=a l C* 7o>ard 'n lucrar a lui Antropologi cont "poran# cultural#* D +apt, ac a&t# d nu"ir & 'n&cri , oar cu", 'n tradi)iil antropologi i -ritanic , car pr + r# &# utili, , t r" nul d antropologi &ocial# &au &ociocultural#, 'n locul c lui d antropologi cultural#* Al)i antropologi, "ai al & 'n ulti"ul ti"p $i tot "ai d &, utili, a,# d nu"ir a d antropologi cultural#* Ac &t lucru &t !id nt

'n lucrar a lui 6illia" A* 7a!iland, intitulat# Antropologi cultural#22 Al tr il a ni! l pl ac# din&pr antropologia &ocio.cultural#, r &p cti! din&pr antropologia cultural#* El &t con&tituit din tr i &u-di&ciplin $i anu" % ar= ologi , antropologi ling!i&tic# $i tnologi * Antropologi l Antropologi +i,ic# &au -iologic# Antropologia &ocio.cultural# &au cultural# Ar= ologi Antropologi ling!i&tic# Etnologi A doua cal d d t r"inar a antropologilor particular &t pr , ntat# 'n &c= "a ur"#toar * E0i&t# $i 'n ac &t ca, tr i ni! l * P pri"ul & a+l# antropologia cultural# pri!it# ca o antropologi g n ral#* P al doil a ni! l apar, 'n&#, "ai "ult di&ciplin particular d c(t 'n &itua)ia pr c d nt#* E&t !or-a d &pr ar= ologi , antropologi +i,ic#, antropologi ling!i&tic# $i antropologi cultural# B'n acc p)iun a propriu.,i&# a d nu"iriiC* P al tr il a ni! l apar doar dou# &u-di&ciplin al antropologi i cultural propriu.,i& * Ac &ta & '"part , &p ci+ic(ndu.& , 'n tnogra+i $i tnologi * C l car & &itu a,# p o a& " n a 'n) l g r a raporturilor dintr trunc=iul antropologi i $i ra"uril i &t Conrad P=illip JoltaK2; Antropologi LiL l l l Ar= ologi Antropologi Antropologi Antropologi +i,ic# &au -iologic# ling!i&tica cultural# Etnogra+i Etnologi A tr ia cal d co-or(r d la antropologi &pr ra"uril i particular ar doar dou# ni! l , cu" r ,ult# din &c= "a ur"#toar * P pri"ul ni! l, cu" &t $i +ir &c, apar antropologia cultural# g n ral#* P al doil a ni! l apar antropologiil particular " n)ionat "ai 'naint , r &p cti! antropologia +i,ic# &au -iologic#, ar= ologia, antropologia ling!i&tic#, antropologia cultural# 'n & n&propriu.,i&$l, " plu&, 'n &c= "# &t introdu&# $i antropologia aplicat#* Apari)ia ac &t i ulti" antropologii particular n c &it# o di&cu)i "ai larg# p car nu o d &c=id " aici* Totu$i &t n c &ar &# &pun " c# d ta$ar a un i di&ciplin aplicati! , d r &tul c lorlalt antropologii particular , l r duc p ac &t a doar la un &tatut t or tic, 'n r alitat , dup# p#r r a noa&tr#, +i car din ra"uril particular al antropologi i "ani+ &t# pr ocup#ri t or tic $i, 'n ac la$i ti"p, aplicati! * Ac a&t# pr ci,ar a ra"urilor antropologi i o put " 'nt(lni 'n antologia intitulat# Antropologi * P r&p cti! cont "poran , ditat# d 1illip 6=itt n $i Da!id E* J* 7unt r* Antologia a +o&t pu-licat# 'n 233M2? l l Antropologi Ar= ologi +i,ic# &au -iologic# Antropologi ElE Antropologi ling!i&tic# l l Antropologi Antropologi cultural# aplicat# Dup# c a" tratat principal l &c= " d pr , ntar a ra"i+ic#rii antropologi i cultural pri!it# ca antropologi g n ral# 'n ra"uril i

particular &t n c &ar ca, 'n c l c ur" a,#, &# tr c " + cti! la pr , ntar a con)inutului ra"urilor i* A* Antropologia +i,ic# &au -iologic# Antropologia +i,ic# &au -iologic# &t &tudiul u"anit#)ii c# un + no" n -iologic* Antropologii, din ac a&t# ra"ur#, &tudia,# &p ci" n at(t !ii, c(t $i "oart * Unii dintr i &tudia,# +o&il , adic# ur" &au r#"#$i) aN E unor organi&" , car au tr#it c(nd!a p p#"(nt* C rc t(nd r#"#$i) l +o&il al &tr#"o$ilor no$tri di&p#ru)i i pot R#&pund la a& " n a 'ntr -#ri, cu" &unt% c(nd anu" &tr#"o$ii no$+ri au 'nc put &# u"-l 'n po,i)i ! rtical#, la c &tadiu al 0i&t n) i lor oa" nii au a8un& &# ai-# cr i rul d propor)iil actual tc* O i"agin co"pl t# a !i )ii du& d &tr#"o$ii no$tri $i cu" $i d c au !oluat ac $tia pr &upun c# antropologia +i,ic# &au -iologic# &# &olicit a8utorul $i a altor di&ciplin , 'n ac a&t# ordin d id i, tr -ui " n)ionat#, "ai 'nt(i, pal oantropologia . car &t &p ciali,at# 'n &tudiul &oci t#)ilor ! c=i u"an $i pr u"an $i car a&igur# dat d &pr plant l $i ani"al l d d "ult, 'n ac a$i dir c)i a ! nit, 'n ulti" l d c nii, antropologia +or n&ic# Bt r" nul !in d la +or $i & "ni+ic# c !a car apar)in argu" nta)i i $i d ,-at rii +or"al C . c &t &p ciali,at# 'n id nti+icar a r#"#$i) lor &c= l tului u"an p ntru &copuri l gal * Dup# r &p cti! l r#"#$i) antropologii, &p ciali,a)i 'n ac a&t# dir c)i , pot &ta-ili !(r&ta, & 0ul, ra&a, &tatura d c datului, dac# a +o&t &t(ngaci &au dr ptaci, dac# a pr , ntat anu"it anor"alit#)i +i,ic &au !id n) al unor trau" * D a& " n a, din &tudiul oa& lor pot +i o-)inut anu"it d talii a&upra &#n#t#)ii unui indi!id $i a&upra i&tori i nutri)ional a ac &tuia* Oar cu" 'n ac la$i & n& '$i aduc contri-u)ia o&t ologia .adic# &tudiul oa& lor* Ea 'i a8ut# p pal oantropologi &# 0a"in , cutiil crani n , din)ii $i oa& l , p ntru a id nti+ica &tr#"o$ii o"ului $i a tra&a "odi+ic#ril &ur! nit 'n anato"ia ac &tora* Antropologii -iologici &au +i,ici &unt a8uta)i $i d c#tr g ologi * Ea r con&titui condi)iil +i,ic $i cli"atic al ti"purilor 'n car au tr#it c i d &pr car $ti" c !a doar prin int r" diul r#"#$i) lor o&oa& * Ar= ologia, la r(ndul i, a&igur# in+or"a)ii r + ritoar la un lt l , go&pod#riil $i la alt r#"#$i) "at rial al &tr#"o$ilor no$tri* Al)i antropologi din ra"ura " n)ionat# &unt &p ciali,a)i 'n in! &tigar a di! r&it#)ii -iologic a popula)iilor "od " * D oar c i & ocup# cu &p ci" n !ii $i nu doar cu oa& $i din)i au po&i-ilitat a d a &tudia a& " n a caract ri&tici !i,i-il , cu" &unt culoar a pi lii $i t 0tura p#rului* Ei pot d a& " n a anali,a tr#&#turi c nu &unt !i,i-il , cu" &unt grupa &anguin# $i g n l * E&t po&i-il ca p ac a&t# cal i &# &tudi , 'n d taliu a8u&t#ril -iologic p car oa" nii I +ac, &u- in+lu n)a " diului lor 'ncon8ur#tor* O ra"ur# "a8or# a antropologi i +i,ic &au -iologic , c nu a 0i&tat 'naint d 235M &t pri"ato=gia* Ea &t &tudiul rud lor noa&tr !ii c l "ai apropiat . "ai"u) l "ari Bap &C, "ai"u) l o-i$nuit $i pro&i"i nii, Unii pri"atoiogi pun acc ntul p &tudiul -iologi i pri"at lor, dar c i "ai "ul)i dintr i &unt &p ciali,a)i 'n in! &tigar a co"port#rii &ocial a pri"at lor, cu" ar +i% a ci"pan, ilor, a goril lor $i a -a-onilor* Ac &t &tudii contri-ui la

'n) l g r a d c#tr noi a co"port#rii &tr#"o$ilor no$tri pr u"ani* D 0 "plu, d c(nd Oan Goodal $i.a + ctuat &tudiil i a&upra ci"pan, ilor au int r! nit anu"it &c=i"-#ri 'n p r&p cti!a antropologi i +i,ic &au -iologic * Ea a & "nalat +aptul c# ci"pan, ii &#l-atici +ac $i +olo& &c un lt pri"iti! , p o -a,# d &tul d con&i&t nt#* D aici, "ul)i antropologi au a8un& la conclu,ia dup# car co"portar a con&t(nd 'n +olo&ir a un lt lor 'n r(ndul &tr#"o$ilor no$tri &t pro-a-il "ult "ai ! c= d c(t &.a pr &upu& nu cu "ult ti"p 'n ur"#* A* Antropologia cultural# P ntru a d t r"ina con)inutul antropologi i cultural propriu.,i& $i nu ca di&ciplin# g n ral#, &t n c &ar &# )in " & a"a d c l p car d 8a ' . a" &pu& 'n l g#tur# cu d nu"ir a ac &t i antropologii, car & c= a"#, c(nd antropologi &ocio.cultural# &au nu"ai antropologi &ocial#, c(nd antropologi cultural#* Sp ci+ic#ril antropologi i cultural propriu.,i& poart# p c t a di+ r n) lor t r"inologic " n)ionat * A" put a & "nala c l pu)in tr i ori nt#ri 'n ac a&t# pri!in)#% 2 Con+or" opini i lui <ic=a l C* 7o>ard, antropologia cultural#, 'n & n& d antropologi &ocio.cultural#, &tudia,# !ia)a &ocial# &i"-olic# $i "at rial# a oa" nilor2@ 'n ti"p c antropologia +i,ic# &au -iologic# &t ori ntat# &pr &tudiul -a, i -iologic a condi)i i u"an , antropologia cultural#, 'n & n&ul " n)ionat, & conc ntr a,# 'n dir c)ia &tudiului "o$t nirii &ocial a u"anit#)ii* Toat ac &t a&p ct al 0i&t n) i u"an , c &unt tran&"i& prin 0p ri n)# &ocial# $i cultural#, "ai d gra-# d c(t prin g n , )in d do" niul antropologi i cultural * Ac a&t# a-ordar '"-rac# tr i +or" % ar= ologia, ling!i&tica antropologic# $i tnologia B+i car dintr l a!(nd nu" roa& ra"uriC* ; A doua !i,iun a&upra antropologi i cultural p car !r " &# o & "nal#", &t a lui 6illia" A* 7a!iland25 El &pun c# antropologia cultural# '$i conc ntr a,# at n)ia a&upra &tudiului co"port#rii u"an * La t " lia ac &t i co"port#ri & a+l# cultura . adic# &tandarduril Bd & ori incon$ti nt C prin car +unc)ion a,# &oci tat a Bgrupuril d oa" niC* Datorit# +aptului c# ac &t a d t r"in# &au g=id a,# co"portar a d ,i cu ,i a " "-rilor &oci t#)ii co"portar a u"an# &t , 'naint d toat , o co"portar cultural#* ? Ulti"a &p ci+icar apar)in lui Conrad P=illip JoltaK* El con&id r# c# antropologia cultural# &tudia,# &oci tat a $i cultura, d &cri $i 0plic# &i"ilarit#)il $i di+ r n) l &ocial $i cultural * Anali,(nd di! r&itat a, 'n ti"p $i &pa)iu, antropologii +ac di&tinc)i 'ntr uni! r&al Btr#&#turi cultural '"p#rt#$it d toat popula)iil u"an C, g n ral Btr#&#turi co"un di+ rit lor grupuri u"an , dar nu tuturor grupurilor u"an C $iporticuPar Btr#&#turi proprii doar unui grupC* 9or-ind d &pr con)inutul antropologi i cultural propiu.,i& &t n c &ar &# )in " cont d +aptul c# ac a&t# di&ciplin# ar dou# &u-ra"uri $i anu" tnogra+ia $i tnologia* Etnogra+ia &t part a car & r + r# la &tr(ng r a dat lor d &pr cultur#, 'nd o& -i d &pr c a tradi)ional#* Ea con&t# din c rc t#ri d t r n + ctuat 'ntr.o cultur# particular# &au 'ntr.o r giun &au ,on# particular#* Etnologia, p d alt# part , 0a"in a,# $i co"par# r ,ultat l tnogra+i i, dup# cu" a" "ai &pu&, dat l &tr(n& 'n

di+ rit &oci t#)i* Etnologii 'nc arc# &# id nti+ic $i &# 0plic di+ r n) l $i &i"ilarit#)il cultural * Etnologia o-)in dat p ntru co"para)ii nu nu"ai din tnogra+i , dar $i din alt &u-di&ciplin , 'n "od particular din antropologia ar= ologic#, c r con&titui &i&t " l &ocial $i cultural al tr cutului* E&t n c &ar &# +ac " c(t !a pr ci,#ri 'n l g#tur# cu di&ciplina tnologi * Un ori, a &t 0tin&# ca do" niu d cuprind r , a&t+ l 'nc(t &t id nti+icat# cu antropologia cultural#* Alt ori, put " con&tata 'nc rc#ri d circu"&cri r a ari i tnologi i doar la &tudiul un i tnii* Qi 'ntr.un ca, $i 'n c l#lalt a! " d .a +ac cu o 0ag rar 2: c* Antropologia ar= ologic# Antropologia ar= ologic# B&i"plu &pu&, ar= ologiaC, r con&trui $t , d &cri $i int rpr t a,# co"portar a u"an# $i "od l l cultural prin anali,a r#"#$i) lor "at rial 2H Ar= ologii &unt cuno&cu)i 'n "od d o& -it p ntru &tudiul pr i&tori i, adic# a p rioad i pr " rg#toar in! n)i i &cri&ului, 'n 8ur d $a& "ii d ani 'n ur"#* Ar= ologii &tudia,#, d a& " n a $i culturil actual , 'n ulti"ul ti"p, p ntru a & 0 "pli+ica ulti"a pr ci,ar & !or- $t d &pr o ra"ur# apart a ar= ologi i car & ocup# cu &tudiul &itua)i i actual a &oci t#)ilor* Di&ciplina a c#p#tat d nu"ir a d gar=ologi B ti"ologic, t r" nul pro!in d la gar-ag , adic# gunoiC* R &p cti!a di&ciplin# '$i propun &# !id n)i , c a c au +#cut oa" nii, nu c a c i au g(ndit c# au +#cut &au c a c i g(nd &c c# ar +i tr -uit &# +ac#, &au &# o-)in# opiniil ac &tora p -a,# d int r!iu* Antropologii ac &t i noi di&ciplin '$i propun &# anali, , r#"#$i) l con&u"ului oa" nilor cont "porani, p ntru a.$i da & a"a, pr ci&, d c a c i au +#cut + cti!, d c a c i au con&u"at + cti!, "ai g n ral, d cur&ul go&pod#ri i oa" nilor* O ra"ur# i"portant# a ar= ologi i &t c a car & ocup# cu &tudiul r#"#$i) lor lucrurilor con+ c)ionat d oa" ni Bnu"it 'n li"-a ngl ,# arti+act&C* O alt# ra"ur# a ar= ologi i &t c a car & ocup# cu &tudiul o-i ct lor con+ c)ionat din lut $i din c ra"ic# Bnu"it# 'n li"-a ngl ,# pott rRC* Studiul cantit#)ii d o-i ct din c ra"ic# &au din lut p r"it &ti"ar a "#ri"ii popula)iilor $i a d n&it#)ii ac &tora* Plu& d ac a&ta, &tudiul ac &tora d ,!#lui 0i&t n)a unor arii cultural * S $ti c# $i 'n pro0i"itat a &pa)iului ro"(n &c au 0i&tat dou# ,on d c ra"ic#, "arcat prin 'n& "n particular $i anu" cultura d P tr $ti $i cultura Cucut ni* 1n &+(r$it, nu put " &# tr c " cu ! d r a +aptul c# 'n cadrul antropologi i ar= ologic & di&ting pr , n)a un i alt di&ciplin , nu"it# cologi , car &t &tudiul int rr la)iilor dintr +iin) l !ii $i " diul lor 'ncon8ur#tor* Organi&" l $i " diul 'ncon8ur#tor '"pr un# con&titui un co&i&t ", adic# un aran8a" nt "od lat al cur&ului n rgi i $i al &c=i"-urilor r ciproc * Ecologia u"an# &au cologia cultural# &tudia,# co&i&t " l , c includ oa" nii, acc ntu(nd c#il prin car oa" nii in+lu n) a,# natura, iar natura in+lu n) a,# organi,ar a &ocial# $i !aloril cultural * O &u-ra"ur# a cologi i &t pal o cologia* Ea '$i ori nt a,# at n)ia 'n&pr co&i&t " l din tr cut* Ar= ologii +olo& &c dat o-)inut prin proc & d 0ca!ar , adic# prin &#par a &ucc &i!# 'n ni! l d ad(nci" di+ rit * Un progr & 'n in+or"a+iil o-)inut d ar= ologi l.au r ali,at 0ca!a)iil n c &ar con&truirii unor o-i cti! "ari, cu" ar +i con&truc)ia unor -ara8 , a unor =idroc ntral * A$a &.au p tr cut lucruril cu

-ara8ul con&truit 'n Egipt, p Nil, c a &co& 'n !id n)# ! &tigii n cuno&cut al culturii gipt n * D* Antropologia ling!i&tic# Noi nu $ti" $i pro-a-il nu !o" $ti niciodat#, c(nd =o"ini,ii au 'nc put &# !or- a&c#, 'n&# $ti" pr ci& c# 'n ur"# cu "ii d ani au luat +iin)# li"-i -in d ,!oltat , co"pl 0 din punct d ! d r gra"atical* Antropologia ling!i&tic# 0a"in a,# !aria)ia li"-a8 lor 'n ti"p $i &pa)iu* Ling!i&tica &tudia,# li"-a8 l pr , nt $i +ac int r+ r n) a&upra li"-a8 lor din tr cut* T =nicil ling!i&tic &unt, d a& " n a, +olo&itoar tnogra+ilor d oar c l p r"it 'n!#)ar a rapid# a unor li"-a8 n &cri& * Put " & "nala 0i&t n)a "ai "ultor ra"uri al antropologi i ling!i&tic * Pri"a dintr l &t ling!i&tica d &cripti!# car &tudia,# &un t l , gra"atic# $i & "ni+ica)iil unor li"-i particular * Ling!i&tica i&toric# ia 'n con&id rar !aria)ia li"-ilor 'n ti"p, &c=i"-#ril car & produc 'n &un t , 'n gra"atic# $i 'n !oca-ularul anu"itor li"-i* Studiul !aria)i i ling!i&tic 'n +unc)i d cont 0t l &ocial & c= a"# &ocio.'ing!i&tic#* CAPITOLUL I9 ANTROPOLOGIA CULTURAL, QTIINSELE SOCIALE QI DISCIPLINELE U<ANISTE R la)iil dintr antropologia cultural# $i oricar dintr di&ciplin l acad "ic &t , dup# p#r r a lui Ro- rt R d+i id, d tr i tipuri2:% 2 Soci tal . c & r + r# la r la)iil c apar 'n organi,a)iil &au a&ocia)iil pro+ &ional $i 'n &tructuril cat dr lor din 'n!#)#"(ntul &up riorT ; P r&onal . au 'n ! d r atitudinil $i & nti" nt l caract ri&tic antropologilor r + ritoar la r pr , ntan)ii altor di&ciplin $i !ic ! r&aT ? < todologic . adic# r + ritoar la a& "#n#ril $i di+ r n) l dintr antropologi $i alt di&ciplin 'n c a c pri! $t pr &upun ril , al g r a do" niului d pr ocupar , 'ntr -#ril p car l pun, conc pt l 'ntr -uin)at , op ra)iil +olo&it , "i8loac l d c rc tar * Ac &t tr i tipuri d r la)ii &unt in+lu n)at r ciproc, dar niciuna dintr l nu l d t r"in# p c l lalt * O r la)i d o& -it# 0i&t# 'ntr antropologi cultural# $i&ocioPogi , "ult "ai &tr(n&# d c(t c a dintr antropologi $i alt $tiin) &ocial , cu" ar +i d pild# $tiin) l politic * Ac a&t# r la)i &p ci+ic# & dator a,# apropi rii t or tic $i " todologic dintr c l dou# di&ciplin * D a& " n a, &ociologia a +o&t ac a car a & "nalat i"portan)a antropologi i $i a introdu&.o 'n " diul acad "ic* Succ & l 'nr gi&trat d antropologi au tr ,it &u&piciuni din part a r pr , ntan)ilor altor $tiin) &ocial car i.au acu,at p antropologi d ari!i&"* E0i&t# $i di+ r n) 'ntr antropologia cultural# $i &ociologi * Ini)ial &ociologii au pu& acc ntul p ! &tul indu&triali,at, iar antropologii p &oci t#)il ilit rat n indu&trial * Din ac a&t# p r&p cti!# &au particularitat r ,ult# $i d o& -iri " todologic * P ntru a &tudia na)iuni co"pl 0 $i 0tin& &ociologii &.au -a,at p c= &tionar $i alt " tod d &tr(ng r a unor "a& d dat cuanti+ica-il * E$antionar a $i +olo&ir a t =nicilor &tati&tic &unt d -a,# p ntru &ociologi , 'n &c=i"-, pr g#tir a &tati&tic# &t "ai pu)in

o-i$nuit# 'n r(ndul antropologilor, d $i 'n ulti"ul ti"p &t#ril d lucru 'n ac &t & n& au 'nc put &# & "odi+ic * Antropologii culturali utili, a,# 'n &p cial " toda "uncii &au c rc t#rii d t r n 'n car +unda" ntal# &t o-& r!a)ia participant#* n pr , nt 0i&t# o co"unicar int rdi&ciplinar#, 'n 0tind r , 'ntr antropologi $i &ociologi * Sociologia tind &# +i "ai d &c=i&# a,i d c(t 'n tr cut +a)# d cultur#, c a c 'n& a"n# o "ai "ar apropi r a ac &t ia d &tudiil calitati! $i int rpr tar a dat lor $i pro-l " lor &ociologic * D a& " n a, antropologia nu & "ai opr $t doar a&upra &tudiului unor co"unit#)i "ici, ilit rat , n d ,!oltat * Ea !i, a,# $i pro-l " al &oci t#)ilor indu&trial , cu" ar +i d clinul ruralului, !ia)a citadin#, rolul "a&&. " di i 'n cr ar a "od l lor cultural actual na)ional $i int rna)ional * n &oci t#)il "ici, ilit rat , n d ,!oltat , c rc tat d antropologia cultural#, politica $i cono"ia nu &unt acti!it#)i di&tinct , a$a cu" &tau lucruril 'n lu" a "od rn#* El &unt "ai d gra-# cu+undat &au 'nca&trat 'n ordin a &ocial# g n ral#* Antropologii au &co& 'n !id n)#, d a& " n a, +aptul c# l g a $i cri"a nu &unt uni! r&alii cultural * Totodat# i au d ,!#luit po&i-ilitat a 0pri"#rii $i r ,ol!#rii unor con+lict 'n &oci t#)i lip&it d &i&t " d gu! rn#"(nt, 'n + lul ac &ta antropologia a 0tin& 'n) l g r a &i&t " lor politic * Antropologia a adu& dat i"portant $i 'n l g#tur# cu cunoa$t r a !i )ii cono"ic * Ea a r l !at +aptul c# "oti!a)ia ac)iunilor +ici nt &t a8u&tat# cultural* Pro+itul nu &t &ingurul g=id 'n & n&ul lu#rii d ci,iilor d c#tr oa" ni, 'n do" niul cono"ic* Ac a&t con&tat#ri au contri-uit la l#rgir a !i,iunii $tiin) lor cono"ic * E0i&t# o &tr(n&# l g#tur# 'ntr antropologia cultural# $i $tiin) l u"ani&t B=u"aniti &C c &tudia,# r ligia, arta, lit ratur#, "u,ica, dan&ul $i alt +or" d 0pr &i!itat cr ati!#* n ac &t do" niu antropologia adopt# o atitudin d d p#$ir a 'n) l g rii culturii doar 'ntr.un & n& liti&t, ca c !a culti!at, &o+i&ticat, apar)in(nd c lor car au t r"inat un col giu, c !a d U-un gu&tV* P ntru antropologi cultura nu & r duc la lit &au la un &ingur & g" nt &ocial* Ea & ocup#, printr alt l , d toat +or" l d 0pr &i cr ati!#, 'n + lul ac &ta a d &c=id aria d &tudiu a di&ciplin lor u"ani&t , d la arta cult# $i arta lit lor, la arta popular#, +olclor $i alt 0pr &ii cr ati! al "a& lor* R + ritor la l g#tura dintr antropologia cultural# $i p&i=ologi tr -ui &pu& c# "a8oritat a p&i=ologilor au d &+#$urat c rc t#ri 'n propriil &oci t#)i* Antropologia $i.a adu& contri-u)ia 'n ac &t do" niu, o+ rind dat tran&cultural * E0i&t# 'n antropologi un do" niu d o& -it apropiat d c l al p&i=ologi i, nu"it cultur# $i p r&onalitat , 'n ac &t do" niu $i.au adu& contri-u)ia cuno&cu)i antropologi, cu" ar +i% <argar t < ad, Aroni&la> <alino>&Ki $i al)ii* Ulti"ul dintr ac $tia a 0tin& $i &upu& criticii id il lui Sig"und 1r ud, 'n cont 0tul unor c rc t#ri + ctuat 'n in&ul l Tro-riand, din Paci+ic* E0i&t# con! rg n) $i 'ntr antropologia cultural# $i i&tori * I&toria, 'ntr. o "#&ur# tot "ai "ar , int rpr t a,# do" niil i&toric $i r la)iil dintr oa" ni c# t 0t c &olicit# pla&ar a $i int rpr tar a lor 'n cont 0t cultural &p ci+ic * I&toricii $i antropologii cola-or a,# 'n &tudi r a unor a& " n a

pro-l " cu" &unt coloniali&"ul $i d ,!oltar a &i&t "ului "ondial "od rn* Nu put " ignora, d a& " n a, r lati! r c nta ori ntar a i&tori i &pr &tudiul " ntalit#)ilor col cti! $i a i"aginarului &ocial* Un 0 "plu ni.l o+ r# lucrar a lui Si"ona Nicoar# $i Toad r Nicoar#, ap#rut# 'n 233:24 CAPITOLUL 9 9IWIUNEA 7OLIST N ANTROPOLOGIA CULTURAL Antropologia cultural#, 'n) l a&# ca o antropologi g n ral#, ar o !oca)i =oli&t#, atotcuprin,#toar * Ac a&t# caract ri&tic# +ac din a o di&ciplin# int gratoar a tuturor $tiin) lor &ocial $i di&ciplin lor u"ani&t , a&igur(ndu.l un + l d &tatut apart , 'n c con&t# !i,iun a =oli&t# a antropologi i? E&t n c &ar &# +i r l !at "ai "ult a&p ct % 2 Ea nu & ocup# doar d o part a lu"ii, &# &pun " d Europa* O lung# p rioad# d ti"p, 'n ! &t, a do"nit o ori ntar uropo.c ntri&t#* n o-i cti! l d &tudiu al antropologi i intr# toat &oci t#)il $i culturil lu"ii* Nu &unt o"i& nici Au&tralia, nici in&ul l din Paci+ic* ; P r&p cti!a 'n car a pri! $t ti"pul nu & r duc doar la pr , nt, cu" +ac d c l "ai "ult ori &ociologii* Antropologia cultural# &tudia,# !ia)a &ocial# $i cultura 'n tr cutul o" nirii, 'n pr , nt $i 'nc arc# &#.$i i"agin , cu" !a ar#ta !iitorul* ? Antropologia cultural#, a$a dup# cu" a" "ai ar#tat, &tudia,# toat do" niil c con&titui natura u"an#% -iologicul, &oci tat a $i cultura* Ea r l !# totodat# r la)iil "utual , +oart &tr(n& dintr ac &t do" nii* @ Caract rul =oli&tic al antropologi i cultural r ,ult# $i din an&a"-lul d ra"uri $i &u-ra"uri din car &t con&tituit#* D aici d curg caract rul "u(tidi&ciplinar car &t organic antropologi i* 5 'n &+(r$it tr -ui &# &pun " c# antropologia cultural# & -a, a,# p o paradig"# Bo t ori g n ral#C, un ori,ont d o& -it d larg c +a!ori, a,# =oli&"ul* Ac a&t# paradig"# &t con&tituit# din c(t !a l " nt i"portant % !i,iun a int grali&t# . toat a&p ct l culturii &unt pri!it 'n int rd p nd n)a lor r ciproc#T !i,iun a adaptati!# .cultura &t pri!it# ca +iind con&tituit din &trat gii d adaptar la " diuT !i,iun a cont 0tual# . ar 'n ! d r l g#turil dintr &oci tat $i cultur#, dintr &oci t#)i, dintr culturi, t ndin) l acc ntuat d int grar a lu"iiT !i,iun a dina"ic# . c !a c 0i&t# &t p r"an nt &upu& &c=i"-#rii, & &c=i"-# condi)iil , &copuril , &trat giil , cunoa$t r a $i, a&t+ l, proc & l c con&titui cultura o"ului* U"anitat a !olu a,# p r"an nt* Not $i -i-liogra+i 2 T= Social Sci nc Enciclop dia, dit d -R Ada" Jup r and O &&ica Jup r, Routl dg , London X N > YorK, 2343 ; 7arcourt Arac Coll g Pu-li&= r&, 1ort 6ort= and al, 233: ? 7arp r Collin& Pu-li&= r&, U* S* A, 2343 @ Editura 7u"anita&, Aucur $ti, 2335 5 Antropologia +ilo&o+ic#* Editura P ntagon . DionR&o&, Craio!a, 2332 : Ac=i" <i=u, po&t+a)# la O"ul +#r# !oca)i * <#rio G r"inario, Editura Studia, Ciu8.Napoca, 233H H <ar!in 7arri&, Cultur , P opl , Natur * An Introduction to G n ral Ant=ropo=gR, S cond Edition, T=orna& Y* Cro> ll Co"panR Inc, 23H5 4 Conrad P=illip JottaK, Ant=ropo=gR* T= E0ploration o+7u"an D> r&itR, <cGra> . 7ill Inc, N > YorK and ai, 2332 3 Stanl R R* Aorr tt, AntropologI% A

Stud niZ& Guid to TK orR and < t=od BUni! r&itR o+ Toronto Pr &&, 233:C, con&id r# c# antropologia ag n ral#, & d +in $t 'n c a "ai larg# acc p)iun a ca U&tudiu al u"anit#)iiV* 2M 7arp r Coilin& Pu-li&= r&, U* S* A, 2343 22 7arcourt Arac Coii g Pu-li&= r&, 1ort 6ort= and aN 233: 2; Conrad P=illip JottaK, op* C(t* 2? Ant=ropologR* Cont "poranT P r&p ctiu &, Si0t= Edition, 7arp r Collin& Pu-li&= r&, U* S* A, 233M 2@ <ic=a l C* 7o>ard, op* C(t* 25 6illia" A* 7a!iland, op* C(t* 2:M pr , ntar a di+ rit lor acc p)iuni al tnologi i & g#& &c 'n Qt +an C=i$u, Pr l g ri d tnologi , Editura Euro-it, Ti"i$oara, 233: 2H Ro- rt R d+i ld, R lation& o+ Ant=ropologR to i= Social Sci nc & and to tri 7u"aniti &, n Ant=ropologR TodaR* An EncRclop dic In! ntorR, dit d -R Al+r d L* Jro - r, T= Uni! r&itR o+ C=icago Pr &&, C=icago X London, 23:5 24 Si"ona Nicoar# $i Toad r Nicoar#, < ntalit#)i col cti! $i i"aginar &ocial* I&toria $i noil paradig" al cunoa$t rii, Pr &a Uni! r&itar# Clu8 an#P< &ag rul, Clu8.Napoca, 233: PARTEA a ;.a <ETODELE Qi TE7NICILE DE CERCETARE Anali,(nd " tod l $i t =nicil d c rc tar din antropologia cultural# tr -ui &# &pun " "ai 'nt(i c# toat &u-ra"uril i &unt caract ri,at nu nu"ai printr.un do" niu d c rc tar &p ci+ic, dar $i prin " tod $i t =nici d c rc tar particular * Ac &t ad !#r r ,ult#, d pild#, cu claritat , dac# n r + ri" ia antropologia ar= ologic#, al c#r i " tod $i t =nici &unt i,-itor di+ rit d c l al tnogra+i i, tnologi i $i c=iar al antropologi i ling!i&tic * Put " '"p#r)i " tod l $i t =nicil antropologi i ar= ologic d datar a ! &tigiilor "at rial 'n% 2 C l c apar)in +i,icii Ba&trono"ic , g ologic , radioacti! , p dologic , c=i"ic , g o+i,ic C* ; C l c apar)in $tiin) lor naturii Bpal ontologi , pal o-otanic#C* A&t+ l, d t r"inar a durat i ti"pului g ologic, prin "i8locir a d ,int gr#rii produ& lor l " nt lor radioacti! &t una din " tod l cuno&cut al antropologi i ar= ologic * D int r & d o& -it, 'n ac a&t# ordin d id i, &unt dou# " tod d datar prin radioacti!itat * Ac &t a &unt% t =nica radiocar-onului Bcar-on 2@C, p ntru calcular a ! c=i"ii "at rial lor organic $i " toda propor)i i radiu"ului, p ntru calcular a ! c=i"ii di+ rit lor & di" nt &trati+icat , cu" ar +i d po,it l d lut glaciar $i d po,it l din +undul oc an lor2 Put " & "nala, d a& " n a, o apropi r a " tod lor $i t =nicilor d c rc tar 'n ca,ul tnogra+i i $i tnologi i, p d o part $i al antropologi i ling!i&tic , p d alt# part * A&t+ l, " tod l utili,at 'n "unca p t r n, p car o !o" trata p larg c !a "ai d part , &unt +olo&it $i 'n antropologia ling!i&tic#* Ac &t lucru a +o&t d "on&trat d 1loRd G* Loun&-urR, 'n &tudiul lui intitulat < tod l d t r n $i t =nicil 'n ling!i&tic#; CAPITOLUL I CARACTERIWAREA <UNCII PE TEREN C a c & con&id r#, +#r# di&cu)i , a +i caract ri&tic p ntru " tod l $i t =nicil antropologi i cultural &t "unca p t r n* Ea 'n& a"n#, 'n "od

& n)ial, a-ordar a dir ct# a co"port#rii acti!it#)ii $i culturii unui grup particular, a un i co"unit#)i dat , 'n condi)iil lor d !ia)# $i d " diu o-i$nuit * S con&id r# c# toc"ai ac a&t# " tod# a adu& la 0i&t n)# antropologia cultural#* A&t+ l, "unca p t r n &t pri!it# d Ric=ard A* Aarr tt ca +iind d o & "ni+ica)i d o& -it# p ntru antropologia cultural# . p r&onalitat a aut ntic# a ac &t i di&ciplin & dator a,# "ani r i &p ci+ic 'n car antropologii '$i col ct a,# dat l lor pri"ar ? Con&tituir a d plin# a "uncii p t r n ca " tod# +unda" ntal# a antropologi i cultural & dator a,#, dup# p#r r a lui <a0 GlucK"an, lui Aroni&la> <alino>&Ki, autorul unor lucr#ri d & citat , la car n !o" r + ri cu oca,ia pr , nt#rii i&tori i antropologi i* Pr &tigiul $i i"portan)a "uncii p t r n & dator a,# ur"#toar lor "oti! , l gat d nu" l lui% 2 El a p tr cut ani 'n $ir 'n in&ul l Tro-riand din Paci+icT ; A 'n!#)at $i !or-it li"-a tro-riandT ? T "p ra" ntul lui l.a condu& &pr o ad(nc# i"plicar 'n r la)iil cu oa" nii p car i.a &tudiat* Ac a&t# co"-ina)i d a!anta8 i.a p r"i& &# col ct , o cantitat $i o calitat d dat +oart di+ rit 'n &u-&tan)a lor d c l al altor c rc t#tori car d 8a 'nc pu& r# &# + ctu , &tudii p t r" n lung a unor popoar tri-al &p ci+ic * O-& r!a)iil lui Aroni&la> <alino>&Ki &.au d o& -it d o-& r!a)iil unor c#l#tori oca,ionali c au tr cut prin )#ril colonial , &au c=iar d c l +#cut d "i&ionarii $i ad"ini&tratorii c au lucrat 'n di+ rit arii particular al lu"ii* C rc t#torii din & colul al [l[.l a $i 'nc putul & colului al [[.l a nu au a!ut dr pt -a,# d +apt o-& r!a)ii col ctat &i&t "atic* D & ori l .au o-)inut prin int rpr )i $i oa" ni car au +#cut con&tat#ri n coordonat d &pr !ia)a tri-al# &au a unor co"unit#)i tradi)ional , 'nr gi&tr#rilor +#cut d ac $tia l .a lip&it ad(nci" a, co"pl 0itat a $i co"pr = n&i!itat a* Aroni&la> <alino>&Ki a d ,!#luit, 'n "od 0plicit, di+ r n) l dintr dat l lui $i l +olo&it d pr d c &orii lui* C a c l a +#cut a +o&t o ! rita-il# -#t#li c a a!ut dr pt &cop !id n)i r a ad !#rului c# !ia)a pri"iti!# $i in&titu)iil pri"iti! au +o&t "ai co"pl 0 , "ult "ai co"pl 0 d c(t au cr ,ut pri"ii antropologi* P ntru a d "on&tra ac a&t# co"pl 0itat , Aroni&la> <alino>&Ki &.a r + rit la tr i tipuri d pro- % 2 D &cri r a a"#nun)it# a organi,#rii tri-al $i d ,!#luir a anato"i i culturii lui, +#cut printr.o docu" nta)i &tati&tic# concr t#T ; D &cri r a a&p ct lor i"pond ra-il Bc nu pot +i pr ci& d t r"inat C al !i )ii r al T ? Col c)ionar a docu" nt lor r + ritoar la " ntalitat a nati!#@ Caract ri,ar a glo-al# a "uncii p t r n &.a -ucurat d o "ar at n)i 'n lit ratura d &p cialitat * N !o" r + ri la c(t !a punct d ! d r * <at=ilda 6=it Ril R con&id r# c# "unca p t r n &t , d +apt, un &tudiu d &cripti! d ca,* Antropologul% 2 S l ct a,# un ca, &au un nu"#r d ca,uriT ; Col ct a,# o larg# !ari tat d dat d &pr "ultipl l propri t#)i al +i c#rui ca,T ? O +ac prin " tod# &p cial# a o-& r!a)i i participant T @ <(nui $t $i pr ,int# dat l 'ntr.o +or"# d &cripti!#5 Paul Ao=annan &u&)in c# "unca p t r n o+ r# antropologilor un + l d !i,iun &ocial# &t r o&copic#, p r"i)(ndu.l &# !ad# lu" a prin dou# &au "ai "ult l ntil cultural 'n ac la$i ti"p: Ei pot, a&t+ l, g(ndi $i p rc p 'n

cat goriil propri i lor culturi, dar, 'n ac la$i ti"p, &unt capa-ili &# &c=i"r gi&trul optic $i &# !ad# ac a$i r alitat , a$a cu" &t a p rc put# d " "-rii grupului p car i 'l &tudia,#* Ac &t -iculturali&" &t 0tr " d i"portant p ntru antropologi* El l p r"it ac &tora &# +i p r"an nt con$ti n)i d 0i&t n)a unor c#i alt rnati! d a ac)iona $i 'i + r $t &# ia pr a 'n & rio& o-ic iuril propri i lor &oci t#)iH <ic=a l C* 7o>ard &u&)in c# & n)a "uncii p t r n &t o-& r!a)ia participant#4 C(nd utili, a,# ac a&t# " tod# un c rc t#tor% 2 Tr#i $t cu oa" niiT ; O-& r!# acti!it#)il lor ,ilnic T ? 'n!a)# cu" pri! $t lu" a grupul c rc tatT @ E&t "artorul n "i8locit al + lului 'n car i & co"port#* Ac a&t# i" r&iun 'ntr.o alt# cultur# a&igur# po&i-ilitat a ca grupuril , alt l d c(t c l proprii, &# +i pri!it nu ca a-&trac)ii, nu &p culati!, ci ca +iind con&tituit din oa" ni r ali, tr#ind 'ntr.o &itua)i r al#, co"pl 0#* Ric=ard <* 7 &&l r l ag# "unca p t r n d tr i roluri $i anu" d rolul d c rc t#tor, d o-& r!ator $i d participant 'n r alitat a &ocial# $i cultural# a+lat# 'n &tudiu3 Dup# p#r r a lui, c rc tar a r &p cti!# poat +i pri!it# ca un continuu" 'ntr o-& r!atorul pur $i participantul pur, und antropologul '$i poat al g locul lui* Id a ar +i ca c rc t#torul &#.$i al ag# un a& " n a loc, car &#.l p r"it# &# d &+#$oar 'n "od gal a"- l roluri $i d o-& r!ator $i d participant* E&t d dorit, d a& " n a, ca c rc t#torul &# c=ili-r , roluril d o-& r!ator $i participant, 'nc rc(nd o a& " n a -alan&ar , c rc t#torul poat 8uca dou# roluri co"-inat * Pri"ul c l d participant o-& r!ator, 'n ac &t ca, l pun un acc nt "ai "ar p 8uc#r a unui rol 'n r alitat a &ocial# $i cultural# &tudiat#, dar nu cu pr )ul r duc rii do" niului o-& r!a)i i $i al 'nr gi&tr#rii, &au cu pr )ul r nun)#rii la ac &t a* Al doil a rol, co"-inat, &t c l d o-& r!ator.participant* n ac a&t# calitat l pun un "ai "ar acc nt p o-& r!a)i , d c(t p participar * Proc d(nd a&t+ l, l a!an& a,# p planul c rc t#rii, dar cu pr )ul r nun)#rii la 'n) l g r a d ad(nci" a lucrurilor $i la dat l calitati! c pot +i o-)inut 'n cadrul particip#rii* CAPITOLUL II PREGTIREA <UNCII PE TEREN <unca p t r n pr &upun p tr c r a "ai "ultor ani d c#tr antropolog cu oa" nii p car 'i &tudia,#* Ac a&ta nu 'n& a"n# c# pr g#tiril p ntru "unca p t r n nu &unt $i l con&u"atoar d ti"p* Un ori, l pot dura "ai "ult ti"p d c(t c rc tar a propriu.,i&# +#cut# p t r n* Pr g#tir a c rc t#rii &t con&tituit# din dou# +a, i"portant % a* Al g r a un i t " T -* Circu"&cri r a laturilor c !or +i a-ordat 'n pro+un,i" din t "a al a&#* A* Al g r a t " i Al g r a t " i d c rc tar &t un proc & po&i-il a +i in+lu n)at d "ai "ul)i +actori% 2 E0p ri n)a propri a c rc t#torului* Un antropolog, pro! nit dintr.o +a"ili do"iciliat# 'ntr.un " diu ur-an &t d pr &upu& c# nu !a pr + ra &# d &+#$oar o "unc# p t r n 'ntr.un &at &au 'ntr.o &u-ur-i a unui "ar ora$* D a& " n a, +iind +a&cinat d +atalitat a $i co"pl 0itat a r la)iilor organi,a)ional al !i )ii cono"ic $i &ocial , 'n car d 8a a participat un nu"#r oar car d ani, antropologul &t d pr &upu& c# nu !a 'nclina &#.$i al ag# o t "# d c rc tar din do" niul r ligi i &au al " dicin i

"agic T ; E0i&t n)a unor goluri 'n lit ratura d &p cialitat * A" put a lua ca 0 "plu cunoa$t r a oa" nilor din <un)ii Apu& ni, 'n an&a"-lu $i a "o)ilor, 'n &p cial* E0i&t# d &pr ac a&t# ,on# &tudii i&toric , cono"ic , dar lip& &c, aproap cu d &#!(r$ir , c rc t#ril d antropologi cultural#* Ac a&ta 'n condi)iil 'n car 0i&t# p ricolul pi rd rii d +initi! a -og#)i i culturii -#nuit a 0i&ta aici* n tratat l d antropologi , pu-licat 'n Occid nt & di&cut#, 'n ac &t cont 0t, pro-l "a do" niilor p car l au la di&po,i)i c rc t#torii p ntru al g r a t " lor d in! &tiga)i * Sunt a!ut 'n ! d r dou# po&i-ilit#)i% 2 Studi r a unor &oci t#)i "ici, a unor &oci t#)i i,olat T ; Studi r a unor &oci t#)i d &c=i& * S r "arc# cu ac &t pril 8 +aptul c# &tudiul unor &oci t#)i i,olat non.lndu&trial a +o&t, din punct d ! d r i&toric, principalul int r & din part a antropologi i* Ac &t &oci t#)i au +o&t &tudiat =oli&tic $i pri!it ca unit#)i i,olat * Cu ti"pul, ca ur"ar a acu"ul#rii unor cuno$tin) din toat p#r)il lu"ii, tr#&#turil ac &tor &oci t#)i au putut +i pri!it ca p#r)i al unui 'ntr g int grat Bu"anitat aC* D a& " n a, ac &t &oci t#)i au !oluat odat# cu 0pan&iun a &i&t "ului indu&trial $i au d ! nit "ult "ai p r" a-il $i "ai r c pti! la lu" a din a+ar#* C(t pri! $t c rc tar a c lui d .al doil a tip d &oci t#)i, a nu "ai &t o 0c p)i * Au d ! nit &u-i ct d c rc tar % "i$c#ril &ocial din A" rica Latin#, ora$ l , &u-ur-iil unor capital , &#r#cia, co"unit#)il d )#rani din ! cin#tat a ur-an# tc* A* Circu"&cri r a t " i d c rc tar Circu"&cri r a laturilor c ur" a,# a +i + cti! c rc tat ar o 'n& "n#tat nota-il#* D r ,ol!ar a i d pind co-or(r a d la g n ral $i &p culati!, la concr t, la !ia)a propriu ,i&# a oa" nilor* Int r & a,#, 'n ac a&t# ordin d id i, c(t !a a&p ct "ai i"portant , 'n pri"ul r(nd, &t !or-a d &pr +or"ular a unor ipot , capa-il &# 0plic d c oa" nii & co"port#, ac)ion a,# $i g(nd &c a$a cu" o +ac* Dac#, d pild#, n propun " &# &tudi " "ani+ &t#ril d cultur# popular# al "o)ilor, con&id rat a +i -ogat $i d o& -it , atunci 0plica)ia ac &t i &t#ri d lucruri &.ar put a g#&i 'n raportul dintr laturil tradi)ional $i laturil "od rn al !i )ii lor* E&t d pr &upu& c# 0i&t n)a unor laturi tradi)ional , !iguroa& , 0plic# -og#)ia culturii popular a "o)ilor* Ain 'n) l &, p ntru a +ac op ra)ional# ac a&t# ipot ,# &t n c &ar &# &ta-ili" c 'n) l g " prin tradi)ional, c 'n) l g " prin "od rn, car &t cur&ul tr c rii d la tradi)ional la "od rn, car &unt crit riil d t r"in#rii progr & lor +#cut d tradi)ional &pr "od rn tc* n al doil a r(nd, +ocali,ar a 'n cadrul t " i, &pr anu"it do" nii, 'n& a"n# $i &ta-ilir a popula)i i car !a con&titui &ur&a dat lor c rc t#rii* R#"(n(nd la 0 "plul dat "ai 'naint , &t n !oi &# &ta-ili" c 'n) l g " prin "o)i* ntr. o !i,iun !ag# to)i locuitorii <un)ilor Apu& ni &unt "o)i* n r alitat , "o)ii au ca !atr# i&toric# D pr &iun a 9#ii Ari $ului din 8urul ora$ului C("p ni $i 'n a"ont pr cu" $i D pr &iun a A-rudului* Cu ti"pul, 'n&#, i au "igrat 'n toat punct l cardinal , a$ ,(ndu.& , d pr + rin)#, p cur&uril &up rioar al unor r(uri $i p(rai Bd 0 "plu So" $, Iar#, Cri$ul Al-, 9al a Dr#ganului tc*C* S.ar put a i"agina o &c= "# g n )int#, cu tr i c rcuri conc ntric p ntru a locali,a aria d 0pan&iun a "o)ilor% Wona , ro B)ara "o)ilor 'n & n&

i&toric, D pr &iun a 9#ii Ari $ului $i a A-ruduluiC, Wona l Ba+lat# 'n pro0i"itat a )#rii "o)ilor, ca un + l d =alo d &tul d !id nt, dar nu pr a 0tin&C $i WonaP Bc l "ai 'nd p#rtat a$ ,#ri al "o)ilor, c & 0tind &pr Clu8, Turda, Al-a.Luiia, A iu$ tc*C* CAPITOLUL III PRINCIPALELE <ETODE QI TE7NICI DE CERCETARE ALE ANTROPOLOGIEI CULTURALE Al g r a t =nicilor p car antropologul l !a +olo&i 'n d &+#$urar a c rc t#rii lui d pind d "ai "ul)i +actori% 2 Caract ri&ticil t " i &tudiat Bnu po)i &tudia r la)iil d rud ni cu ac l a$i " tod cu car &tudi ,i "agiaCT ; Caract ri&ticil ,on i &tudiat Bdac# o localitat rural# r &tr(n&# &au un ora$CT ? 'nclina)iil $i pr + rin) l t or tic al antropologului Bdac# 'l int r & a,#, 'nd o& -i, r la)iil int rp r&onal , in+or"al &au r la)iil organi,a)ional , +or"al C* Dincolo d to)i ac $ti +actori &p ci+ici, & poat &pun c# anu"it " tod $i t =nici & i"pun d la &in * E&t !or-a, 'nd o& -i, d &pr o-& r!a)ia participant#, pun r a 'ntr -#rilor, &tudiil tran&! r&al , utili,ar a in+or"atorilor -in in+or"a)i, " tod l &tudi rii g n alogi i, anali,a r ) l i, "onogra+ia* A* O-& r!a)ia participant# O-& r!a)ia participant# pr &upun & "nali,ar a, cu pr ci,i $i +#r# int r" diar, a tot c a c & p tr c 'n grupul &au ,ona &tudiat#* Ac a&ta 'n& a"n#, lu(nd 'n con&id rar 0p ri n)a d c rc tar p t r n a $colii "onogra+ic a lui Di"itri Gu$ti2M ur"#toar l % 2 O-& r!a)i dir ct#* E&t c a +#cut# d antropolog la locul $i la ti"pul c(nd & p tr c + no" nul &upu& o-& r!a)i iT ; O-& r!a)ia dir ct#, p ntru a +i $tiin)i+ic#, tr -ui &# +i o-i cti!#, adic# &i"pl# 'nr gi&trar n p#rtinitoar a +apt lor, +#r# a" &t cul pr 8ud c#)ilor &au a r & nti" nt lor p r&onal B&u-i cti! al antropologuluiCT ? O-& r!a)ia tr -ui &# +i 0act#, adic# &# cor &pund# cu r alitat a $i* n ac la$i ti"p, &# +i pr ci&#* P ntru a +i pr ci&#, antropologul !a c#uta 'ntotd auna, und &t po&i-il, &# nu" r $i &# "#&oar + no" n l * D c(t ori !a put a, !a +ac 'nr gi&tr#ri t =nic $i l ctronic B+otogra+ii, 'nr gi&tr#ri &onor , 'nr gi&tr#ri !id o, tc*CT @ O-& r!a)ia $tiin)i+ic# tr -ui &# +i $i co"pl t#, adic# &# )in# & a"a d toat 'n+#)i$#ril + no" nului, +#r# a & o"it !r una dintr l * Prin ac a&ta, o-& r!a)ia tr -ui +#cut# &i&t "atic, iar nu la 'nt("plar T 5 P ntru a introduc ordin 'n o-& r!a)i , &t n c &ar ca o-& r!a)ia &# +i analitic#* Prin anali,# & 'n) l g d &+ac r a unui + no" n 'n l " nt l lui alc#tuitoar * P ntru 'nr gi&trar a o-& r!a)iilor, car ar un rol i"portant 'n c rc tar , Ric=ard<* 7 &&l r22 con&id r# c# antropologul &t n c &ar &# 'ntoc" a&c# p r"an nt not d t r n $i &# )in# un 8urnal d t r n* Not l d t r n con)in dat o-)inut din c rc tar a o-& r!a)ional# calitati!# $i pr &upun un t 0t narati! &cri& d antropolog, r +l ct(nd o-& r!a)iil &al * E&t d dorit ca ac &t not &# pr ci, , locul, '"pr 8ur#ril $i ti"pul c(nd &. a + ctuat o-& r!a)ia r &p cti!#* Ournalul d t r n &t di&tinct d not l d

t r n* El &t o ag nd# p car antropologul o )in $i 'n car d &cri toat d ci,iil p car l .a luat 'n cur&ul &tudiului &#u o-& r!a)ional, toat pro-l " l c &.au i!it 'n c rc tar a &a $i "odul 'n car l l .a &olu)ionat* Ournalul d t r n un + l d Uro"an r ali&tV al c rc t#rii 'ntr prin& d antropolog* A* Pun r a 'ntr -#rilor Antropologul nu poat +i "artorul tuturor + no" n lor p car !r a &# l &tudi , * Un l &.au p tr cut 'naint a ! nirii lui p t r n, iar alt l &.au p tr cut 'n lip&a lui, 'n ti"pul c(nd l & a+la p t r n, ur"#rind anu"it pro-l " &p ci+ic * D & ori, d &pr toat ac &t a, antropologul ia act prin opiniil unui "artor p car 'l pun &# po! &t a&c#* El 'i !a &pun opinia lui, p car o o-& r!# dir ct $i din a, indir ct, trag conclu,ii d &pr + no" nul la car nu a a&i&tat* P ntru ac a&ta antropologul +olo& $t " toda d a pun 'ntr -#ri oa" nilor* nZl g#tur# cu ac a&t# " tod#, & i"pun "ai "ult condi)ii% 2 Cunoa$t r a d c#tr antropolog a li"-ii oa" nilor p car 'i &tudia,#* A&t+ l, antropologii a" ricani car au +#cut c rc t#ri la noi, 'nd o& -i 'n anii Z4M au ! nit 'n )ar# cuno&c(nd l " nt i"portant d li"-# ro"(n#* Ac &ta a +o&t, d pild#, ca,ul lui EriKa <cClur c $i.a 'ntoc"it, la 'nc putul anilor Z4M lucrar a d doctorat, p pro-l " l r la)iilor int r tnic 'n Ro"(nia, dintr ro"(ni $i &a$i, 'n co"un# 9ingard, 8ud* Al-#T a lui Jat= rin 9 rd rR2; c a &cri& c(t !a c#r)i d &pr r alit#)il &ocial $i cultural din Ro"(nia, a+lat 'n p rioad i&toric di+ rit d !olu)i , &au a lui Gail Jlig"an, autoar a lucr#rii Nunta "ortului* Ritual, po tic# $i cultur# popular# 'n Tran&il!aniaI?T ; Cunoa$t r a "odului 'n car & pun 'ntr -#ril * E n !oi 'n ac &t & n& d o cali+icar cor &pun,#toar , d tact $i d o -un# cunoa$t r a &itua)i i 'n car antropologul '$i d &+#$oar# c rc tar a &a* Apoi tr -ui &# & +ac# di&tinc)i 'ntr +or"ali,ar a 'ntr -#rilor $i con! r&a)ia in+or"al#* n pri"ul ca,, antropologul poat +olo&i c= &tionar cu 'ntr -#ri tipi,at &au &tructurat cu pri!ir la a& " n a pro-l " , cu" &unt di&tri-u)ia -og#)i i $i a ! niturilor 'n popula)i , atitudinil &au cr din) l oa" nilor r + ritoar la pro-l " +oart !ariat , d la t " d r ligi la c l r + ritoar la rud ni * Dar o "ar part din in+or"a)iil antropologului pro!in din 'ntr -#ril pu& 'ntr.o "ani r# "ai pu)in +or"al#* A& " n a in+or"a)ii, d o-ic i, nu pot +i o-)inut d c(t dup# o p rioad# "ai 'nd lungat# d &tat p t r n $i dup# c($tigar a d c#tr antropolog a 'ncr d rii din part a nati!ilor* C* Studiil tran&! r&al 'n c rc t#ril "ai r c nt , car au dr pt o-i ct &oci t#)i, grupuri &au co"unit#)i d &c=i& , antropologii au a8un& &# +olo& a&c# $i " toda &tudiilor tran&! r&al B&ur! R &tudi &C* Ac &t &tudii &unt ni$t & c)iuni tran&! r&al al + no" n lor &ocial $i cultural caract ri,at prin% 2 Sunt +#cut cu &copul d a d ,!#lui &tructura &au &i&t " l d r la)ii dintr oa" niT ; S r + r# la un &ingur "o" nt al ti"puluiT ? D & ori, l & r + r# doar la un & g" nt al popula)i i, adic# la un $antion c apro0i" a,# caract ri&ticil popula)i i, 'n int n)ia r ali,#rii o-i cti!ului d r pr , ntati!itat * Conrad P=illip JottaK2@ & "nal a,# "ai "ult di+ r n) 'ntr

o-& r!a)ia participant# B" toda tnogra+ic# prin 0c l n)#C $i c rc tar a tran&! r&al#% 2 'n c rc t#ril tran&! r&al o-i ctul d &tudiu &t 'n "od o-i$nuit un $antion al & Bdup# o t =nic# oar car C d c#tr c rc t#tor* Etnogra+ii, 'n "od nor"al, &tudia,# co"unit#)i 'n 'ntr gul lor $i a+lat 'n +unc)iun T ; Etnogra+ii d &+#$oar# o "unc# p t r n +#r# int r" diari, &ta-ilind o r la)i dir ct# cu oa" nii p car 'i &tudia,#* Ei caut# &# &ta-il a&c# un raport - n +ic, r la)ii -un , pri t n $ti, d lucru, -a,at p contact p r&onal * D & ori, c i c d &+#$oar# &tudii tran&! r&al nu &ta-il &c contact p r&onal cu c i car r#&pund la anc= t l d opini * Ei pot anga8a op ratori, a&i&t n)i, c= "a)i &# o-)in# r#&pun&uri d la c i & l c)ina)i 'n $antion* D a& " n a, i pot +olo&i c= &tionar , prin po$t# &au int r!iuri, prin t l +on* ? Etnogra+ii & &tr#dui &c &#.$i cunoa&c# in+or"atorii lor $i, 'n "od d o& -it, iau 'n con&id rar !ia)a lor 'n totalitat a i* D & ori, c l c + ctu a,# o c rc tar tran&! r&al#, pun acc nt p un nu"#r "ic d !aria-il , cu" ar +i c l c in+lu n) a,# !otul, "ai d gra-# d c(t &# )in# & a"a d !ia)a total# a oa" nilorT @ C rc t#ri tran&! r&al & +ac 'n na)iunil "od rn , und c i "ai "ul)i oa" ni $tiu cart , +apt car l p r"it &# co"pl t , propriil lor c= &tionar * Etnogra+ii, cu o "ai "ar pro-a-ilitat , &tudia,# oa" ni car , 'n part , nu $tiu &# &cri &au &# cit a&c# -in &au c=iar d locT 5 Cu" &tudiil tran&! r&al & ocup# d grupuri "ari $i di! r& , d $antioan $i d pro-a-ilit#)i, r ,ultat l lor pot +i anali,at &tati&tic* D oar c &oci t#)il p car tnogra+ii l &tudia,# 'n "od tradi)ional &unt "ici $i "ai pu)in di! r& , "ul)i tnogra+i nu au 'n&u$it cuno$tin) &tati&tic d "ar ra+ina" nt* D* In+or"atorii -in in+or"a)i Una dintr " tod l cuno&cut al antropologi i cultural &t +olo&ir a in+or"atorilor -in in+or"a)i* n +i car co"unitat 0i&t# p r&oan , car , datorit# unor '"pr 8ur#ri +a!ora-il , cu" ar +i% !(r&t#, luciditat , int lig n)#, autoritat ci!ic#, pr &tigiu, ori,ont cultural tc, pot o+ ri c l "ai co"pl t , "ai pr ci& $i "ai +olo&itoar in+or"a)ii d &pr a&p ct l particular al !i )ii &ocial $i cultural * Ac $tia &unt in+or"atorii -in in+or"a)i* D &cop rir a lor &t 0tr " d +olo&itoar antropologilor* In+or"atorii r &p cti!i pot +i d po,itarii c lor "ai 0tin& $i concr t in+or"a)ii d &pr r la)iil d rud ni &ta-ilit p linia "ai "ultor g n ra)ii, i pot cunoa$t c l "ai -in rituril d tr c r , alt "ani+ &t#ri al culturii popular B"ituri, "agi , l g nd , -a&" , -alad tc*G, "odalit#)il tradi)ional d !ind car a -olilor, $*a*"*d* EriKa <c Clur a r cur& la ac a&t# " tod#* Ea a con+ c)ionat plan$a r pr , nt(nd corpul o" n &c* Apoi, a 'ntr -at in+or"atorii, ro"(ni $i &a$i cu" & &pun di+ rit lor p#r)i al corpului no&tru, 'nr gi&tr(nd toat d nu"iril * A$a a a+lat cu!int l '"pru"utat d &a$i d Ia ro"(ni $i d ro"(ni d la &a$i* n +ond, p ac a&t# cal a a a8un& la un a&p ct concr t al r la)iilor int r tnic * E* < toda g n alogic# < toda g n alogic# con&t# 'ntr.o nota)i &p ci+ic# a liniilor $i &tructurilor d rud ni , d &c nd n)# $i c#&#tori , c con&titui c#r#"i,il din car &unt con&tituit 'nd o& -i culturil non.lndu&trial $i car '$i " n)in, 'n

part , i"portan)a $i 'n &oci t#)il "od rn * n ac &t culturi contact l dintr oa" ni au loc, 'n principal, dac# nu 0clu&i!, p -a,# d rud ni * Antropologii, pl c(nd d la ac &t ad !#r, au* Cla&i+icat &oci t#)il dup# &tructuril +or d rud ni * C#&#toria &t i"portant# 'n &oci t#)il non. lndu&trial , 'n "od particular, p ntru con&id r ntul c# + ctuar a unor c#&#torii 'ntr co"un , tri-uri $i clanuri dau na$t r $i 'ntr )in alian) cono"ic $i politic * <odul 'n car &unt 'nr gi&trat dat l g n alogic r pr ,int# un capitol apart al pro-l "aticii rud ni i $i d &c nd n) i* 1* Anali,a r ) l lor Anali,a r ) l lor &t o t =nic# +olo&it# ini)ial p ntru &tudiul co"unit#)ilor "ici* A&t#,i a pr ,int# int r & $i 'n c rc tar a ora$ lor* Anali,a r ) l lor topogra+ia,# tipuril d l g#turi p car +i car p r&oan# l ar cu c ilal)i* Ac &t a pot +i d ! cin#tat , &ocio" iric Bd al g r $i r &ping r C, rud ni prin &(ng $iP&au alian)#, organi,a)ional Bp linia -i& ricii, partid lor politic , tc*C* S tul d r la)ii al un i p r&oan cu c l lalt Bd oric tip ar +i l % cono"ic , &ocial , politic , r ligioa& , tc*C, & c= a"# r ) aua p r&onal#* Studiul r ) l lor p r&onal conduc la d &cop rir a lid rilor, c tind &# ai-# l g#turi nu" roa& $i di! r& * Antropologii culturali au & "nalat dou# tipuri d r ) l d r la)ii% 2 R ) l '"pl tit &tr(n& Bclo& .Knit n t>orK&C, caract ri&tic co"unit#)ilor rural $i &oci t#)ilor non.lndu&trial , 'n car "ul)i dintr pri t nii, ! cinii $i rud l cui!a &unt cuno&cu)i d to)i c ilal)i, la + l ca $i rud l lor, &au, alt+ l &pu&, aproap to)i & cuno&c unii cu al)iiT ; R ) l '"pl tit d ,l(nat Bloo& .Knit n t>orK&C caract ri&tic &oci t#)ilor ur-an $i co"pl 0 , 'n car oa" nii c & cuno&c unii p al)ii 'n c l "ai "ult ca,uri nu.$i cuno&c r ciproc pri t nii, ! cinii $i rud l * 3 <onogra+ia <onogra+ia &t o " tod# la-orioa&# $i co"pl 0# d c rc tar a r alit#)ilor &ocial $i cultural al unui grup, un i co"unit#)i &au unit#)i &ocial * S con&id r# c# Aroni&la> <alino>&Ki, p tr c(nd "ai "ul)i ani &tudiind in&ularii d p Tro-riand, a la-orat o ! rita-il# "onogra+i , con&id rat# ca o "onogra+i tnogra+ic# cla&ic#, p car a pu-licat.o 'n cart a &a ArgonautN Paci+icului d 9 &t BArgonaut& o+ 6 &t rn Paci+icC, 'n "onogra+ia lui, l a d &cri& &oci tat a Tro-riand ca p un 'ntr g* Su- conduc r a lui Di"itri Gu$ti, la noi 'n )ar#, au +o&t 'ntr prin& , 'nc p(nd din anul 23;@ "onogra+ii &ocial $i cultural 'n "ai "ult &at ro"(n $ti BGoic a . <ar , 8ud* Dol8, Ru$ )u, 1undul . <oldo! i, Qan) gtc*C* P ntru a n da & a"a d + lul 'n car au 'n) l & " toda "onogra+ic#, Di"itri Gu$ti $i $colarii lui, &t n c &ar &# cunoa$t ", +i c=iar 'n "ar , planul c= &tionarului car a +o&t pu& )#ranilor* Planul cuprind a patru cadr $i patru acti!it#)i &au "ani+ &t#ri* n r(ndul cadr lor & a+lau% cadrul co&"ogonic Ba$ ,ar a g ogra+ic#, &olul, &u-&olul, d p#rtar a d alt localit#)i, a$ ,ar a +a)# d c#il d acc &, +aun#, +loraCT cadrul -iologic Bnu"#rul popula)i i, !aria)ia popula)i i, &tructur# -iologic#, &tar a &anitar#, "i8loac &anitar CT cadrul i&toric Borigin a &atului, !olu)ia &atului, caract ri&tici i&toric actual CT cadrul p&i=ic B& nti" ntul, int l ctul, !oin)aC* Erau a!ut 'n ! d r ur"#toar l acti!it#)i &au "ani+ &t#ri% acti!itat a

cono"ic# Ba! ril , un lt l , !atra &atului $i i&la,ul, c#il d co"unica)i , t(rguril , -ug tul, -#ncil , coop rati! l CT acti!itat a 8uridic# B8ud c#toria $i 8andar" ria, d lict l , id il )#ranilor pri!itoar la l gi $i la 8andar"i, cu" &unt raporturil &ocial 'n &atCT acti!itat a politic# Bal g ri, &tar a d &pirit 'n ti"pul al g rilor, cla& l politic $i clu-uril , 0i&t n)a &i") ci!ic, di&+unc)iil CT acti!itat a &piritual# Bint l ctual#, "oral# $i r ligioa&#, -i& rica, &t tic#, +actorii culturali $i acti!itat a lorC* CAPITOLUL I9 DES1QURAREA E1ECTI9 A CERCETRII Ac a&t# tap# a c rc t#rii ridic# pro-l "a d ta$#rii B&au a n utralit#)iiC antropologului d do" niul t " i &al * n "a8oritat a di&ciplin lor acad "ic , &u- in+lu n)a po,iti!i&"ului $i n opo,iti!i&."ului, &.a 'nc t#) nit id a trat#rii + no" n lor a+lat &u- &tudiu ca p ni$t lucruri Bca d 0 "plu cu" &unt tratat &u-&tan) l c=i"ic prin "icro&copC* Ac a&t# id a +o&t &u&)inut#, d pild#, 'n &ociologi , d c#tr E"il DurK= i"* Antropologul ar un &tatut di+ rit* El c rc t a,# oa" nii, grupuril d oa" ni, co"unit#)il cu car $i 'n car tr -ui &# tr#ia&c# $i cu car tr -ui &# int rac)ion , * Dac# antropologul & "ani+ &t# ca un o" r c , d ta$at, indi+ r nt, l nu !a a8ung nicic(nd &# d &cop r uni! r&ul &i"-olic $i & "ni+ica)ional al culturii grupului &au co"unit#)ii p car o &tudia,#* R la)iil lui &ocial g n r a,#, 'n "od +atal, anga8a" nt "o)ional $i ridic# dil " cu caract r tic, 8ud c#)i d !aloar * Sin(nd & a"a d toat ac &t a, antropologul tr -ui &# 'n! ) &# & int gr , 'ntr.o nou# lu" , poat +oart "ult di+ rit# d a lui $i &# 'n! ) noi r guli d co"portar $i &upra!i )uir * C(t !a pro-l " " rit# &# +i & "nalat 'n l g#tur# cu ac a&t# tap# a c rc t#rii* nt(i d toat , & pun pro-l "a &ta-ilirii l giti"it#)ii antropologului ca un c rc t#tor 'n oc=ii &u-i c)ilor &tudiilor lui* Ac a&t# pro-l "# &t nu"it# c($tigar a !i, i d intrar BGaining Entr RC* Ea ar "ai "ult l " nt % 2 E+ ctuar a $i d p#$ir a unor +or"alit#)i* Anu"it in&titu)ii $i un l )#ri pr tind o-)in r a p r"i&iunii d c rc tar B'ntr.o )ar# di+ rit#, 'ntr.o ,on# di+ rit#, 'ntr.o in&titu)i oar car tc*C* ; Anga8a" ntul c# antropologul !a d pun copiil not lor $i lucr#rilor &al ditat la ar=i! l &au -i-liot cil und do" niul c rc tat &t arondatT ? C($tigar a &uportului din part a &u-i c)ilor c rc ta)i* Antropologul tr -ui &# con!ing# oa" nii c# l nu r pr ,int# un p ricol p ntru -un#&tar a lor, ci &# +i c(t "ai cin&tit po&i-il cu pri!ir la o-i cti! l c rc t#rii luiT @ Antropologul tr -ui &# d p#$ a&c# &tatutul d out.&+d r $i &# +i apropiat d grupul &au co"unitat a &tudiat# B+#r# 'n&# a a8ung un nati! 'n put r a cu!(ntuluiCT 5 Antropologul &t o-ligat &# tr#ia&c# 'n condi)ii u"an +oart di+ rit d c l cu car &t o-i$nuit Bd ali" nta)i , locuin)#, igi n#, tran&port, tc*CT : Antropologul tr -ui &# +ac# +a)# unor t n&iuni n r!oa& % t a"a &au $ cul acc pt#rii d c#tr oa" ni ca c rc t#tor l giti" &unt co"un * D a& " n a, l tr -ui &# & aco"od , un i culturi di+ rit , &# &uport un ! rita-il $oc cultural* n al doil a r(nd, tr -ui luat# 'n con&id rar pro-l "a controlului a&upra calit#)ii in+or"a)iilor &tr(n& * C(t !a a&p ct atrag at n)ia 'n ac a&t#

pri!in)#% 2 R acti!itat a, adic# + ct l p car l ar antropologul a&upra &u-i c)ilor, ca o con& cin)# a o-& r!#rii int r!i !#rii $i a +olo&irii altor " tod $i t =nici d c rc tar * Antropologul tr -ui &# 8ud c cor ct dac# pr , n)a lui a &c=i"-at Ut r nulV $i 'n c + l anu" T ; S nti" nt l c rc t#torului* S r + r# la trata" ntul di+ rit d c#tr antropolog al &u-i c)ilor, 'n +unc)i d &i"patiil $i antipatiil lui* S nti" nt l d &i"pati +a!ori, a,# cr $t r a int rac)iunii cu anu"i)i &u-i c)iT c a c poat con&titui un "oti! d di&tor&iun a r alit#)ii &tudiat T ? Coro-orar a "ai "ultor o-& r!a)ii di+ rit p ntru a ! d a dac# in+or"a)iil o-)inut & !alid a,# $i & &pri8in# un l p alt l * n al tr il a r(nd, "unca d c rc tar a antropologului cultural ridic# anu"it pro-l " l gat d r &pon&a-ilitat a lui &ocial#* Iat# c(t !a dintr l % 2 Antropologul &p r# c# d dat l c rc t#rii lui !a - n +icia u"anitat a, !or - n +icia oa" nii* El & &i"t o-ligat &# a8ut oa" nii 'n "i8locul c#rora a tr#it $i a &tudiatT ; Sunt po&i-il + ct di+ rit al c rc t#rilor 'ntr prin& d antropolog B- n +ic % cunoa$t r a unor ,on 'n &copul "ancip#rii lor &ocial $i cultural , dar $i "al +ic % d ,!#luir a unor in+or"a)ii c pot a! a con& cin) n gati! a&upra c lor &tudia)i . !a,iun +i&cal#, contra-and#, tc*C* ? N !oia ca antropologul &# do! d a&c# 'n lucr#ril p car l pu-lic# o di&cr )i cor &pun,#toar , a&t+ l 'nc(t &# nu tr , a&c# r ac)ii ad! r& T @ Antropologul tr -ui &# +i at nt $i la cunoa$t r a d c#tr &u-i c)i a &ur& lor, +ondurilor pri"it d l p ntru c rc tar * Alt+ l, l poat cr a &u&piciuni n dorit $i co"pro"it c rc tar aT 5 Antropologul tr -ui &# !it a lua part a unor +or) &ocial $i politic a+lat 'n di! rg n)# $i c=iar con+lict cu alt +or) &i"ilar * El nu tr -ui &# &c=i"- prin pr , n)a lui r alitat a $i, ! ntual, &# o t n&ion , * Jat= rin 9 rd rR 'n lucrar a i Na)ional Id ologR und r Sociali&"% Id ntitR and Cultural Politic& n C au$ &cuZ& Ro"(nia a+ir"# c# a proc dat alt+ l% C(t ti"p &.a a+lat p t r n 'n Ro"(nia, d clin(ndu.$i calitat a d c rc t#tor $i a&u"(ndu.$i un alt rol* Ea a luat d &c=i& part a unor opo,an)i ai r gi"ului 0i&t nt* Prin ac a&ta a a putut in+lu n)a cur&ul ! ni" nt lor din Ro"(nia* Dup# d c "-ri 2343 la pu)in ti"p, a a acordat un int r!iu un i r !i&t din Ia$i 'n car , gli&(nd &pr politic $i ridicol &pun lucruri gr u d cr ,ut c# pot +i a+ir"at d un antropolog* Not $i -i-liogra+i 2 Ro- rt 7* 7 i& r, Long . Rang Datting n Arc= oPogR, n Ant=ro.poPogR TodaR* An Enciclop dic In! ntarR, Al+r d L* Jro - r d, T= Uni! r&itR o+ C=icago Pr &&, C=icago and London, 23:5 ; 1i Pd < t=od& and T c=ni\u & n Lingui&tic&, n Ant=ropoPogR TodaR* An Enciclop dic In! ntarR* ? Cultur X Conduct, En E0cur&ion n An+=ropoPogR, S cond Edi.tion, 6ad&>ort=Pu-li&=ingCo"panR, A l"ond, Cali+ornia, 233M @ <a0 GlucK"an, Introduction n T= Cra+t o+ Social Ant=ropoPogR, dit d-RA* L* Ep&t in, Ta!i&tocK Pu-lication&, Gr atAritain, 23:H 5 <at=ilda 6=it Ril R, Socio=gical R & arc= l, A Ca& Approac=, 7arcourt Arac X 6orld Inc, N > YorK and Aurlinga" , 23:? : Paul Ao=annan, SociaPAnt=ropoPogR, 7oit, Rin =artX 6in&ton, N > YorK, 23:? H Ric=ard A* Aarr tt, Cultur X Conduct En

E0cur&ion n An+=ropoPogR* 4 <ic=a l C* 7o>ard, 1iPi% Rac and Politic& n a Paci+ic O&land Stat , P nguin , < l-ourn , 2344 3 Ric=ard <* 7 &&l r, Social R & arc= < t=od&, 7oit, Rin =art X 6in&ton, N > YorK, 2332 2M Q r-an 9oin a $i 7* 7* Sta=l, Introduc r 'n &ociologi , Ed* P* S* D, Aucur $ti, 23@H 22 Op* C(t* 2; Tran&Rluanian 9i7ag r&, 2344 Na)ionalPd oPogR und r Sociali&"% Id ntitR and Cultural Politic& n C au$ &cuZ& Ro"(nia, 233M P r&onal a" &pri8init acti!it#)il d c rc tar + ctuat d EriKa <cClur $i dr* Jat= rin 9 rdarR, 'n Ro"(nia* La &ug &tia " a $i.au al & localit#)il p car l .au &tudiat, iar 'n ca,ul ulti" i $i ga,da, car i.a +o&t d "ar +olo&* 2? Poliro", Ia$i, 2334 2@ Ant=ropoPogR* T= E0ploration o+ 7u"an Diu r&itR, <c* Gra> .7ill Inc, N > YorK t al, 2332 PARTEA a ?.a NCEPUTURILE ANTROPOLOGIEI CULTURALE Antropologia cultural#, la + l ca alt di&ciplin $tiin)i+ic , a ur"at un cur& 'nd lungat $i " andric, d d ! nir , !olu)i $i d ,!oltar * D ! nir a r l !# &c=i"-#ri i"portant 'n &+ ra id ilor, 'n capacitat a d cunoa$t r $i 0plorar a do" niului c con&titui o-i ctul i d &tudiu, 'n l g#turil cu di+ rit di&ciplin $tiin)i+ic $i di&ciplin al &piritualit#)ii u"an , 'n cadrul " tod lor $i t =nicilor d c rc tar , 'n na$t r a $i 0 rcitar a pro+ &i i d antropolog, 'n r#&p(ndir a $i particulari,ar a 'n di+ rit ,on al lu"ii, 'n +unc)iil i aplicati! , 'n ac a&t# part a lucr#rii $i 'n c a car ur" a;#, n !o" opri a&upra unor "o" nt & "ni+icati! al i&tori i antropologi i cultural , p car l !o" "arca, acolo und par "ai ni" rit, cu &curt +i$ -iogra+ic $i pro+ &ional al u"or +iguri r pr , ntati! al antropologi i cultural * CAPITOLUL I PRI<II PAQI AI ANTROPOLOGIEI CULTURALE R#d#cinil antropologi i cultural pot +i d &cop rit 'n Gr cia antic#* 7 rodot B@4@ . @;5 '* Cr*C &t con&id rat p#rint l i&tori i, dar tot at(t d -in poat +i pri!it $i ca p#rint al antropologi i cultural * El a c#l#torit "ult $i a notat o-& r!a)ii d &pr &tiluril d !ia)# $i " ntalit#)il a cinci, ci d popoar di+ rit * Lui i & atri-ui id a c# to)i oa" nii &unt tnoc ntrici, adic# i con&id r# c# propriul lor &til d !ia)# &t &up rior tuturor c lorlalt * Totodat#, i 8ud c# c l lalt &tiluri d !ia)# 'n "ar "#&ur# n gati!, 'n t r" nii nor" lor $i !alorilor &tilului lor propriu* Ari&tot l &.a pr ocupat d pr g#tir a int l ctual# a lui Al 0andru <ac don* El a pri"it din ca"paniil l !ului lui, d &+#$urat p o ari 0tin&# a glo-ului, c a8ung a p(n# &pr India, r lat#ri d &pr "oduril d !ia)#, &i&t " l politic $i 8uridic , in&titu)iil $i cultura popoar lor cuc rit , &au cu car trup l ac &tuia au ! nit 'n contact* P -a,a ac &tor in+or"a)ii, Ari&tot l i.a propu& lui Al 0andru <ac don un plan d con&tituir a unui Stat al lu"ii, 'n ac &t plan ra tr cut# a&i"ilar a cultural# ca "i8loc d ani=ilar a lit lor popoar lor cuc rit , a&t+ l 'nc(t &# & poat# !ita con+lict l &ocial $i " n)in r a ordinii noii lu"i2 Dup# c#d r a Ro" i B& c* 9 d* Cr*C int r &ul +at# d cunoa$t r a culturii cla&ic a +o&t a-andonat aproap p ntru o "i d ani* G(nditorii din E!ul < diu au acordat o at n)i r du&# pro-l " lor l gat d o" $i

u"anitat * Ei &.au ocupat aproap 0clu&i! d Uordin a di!in#V, d Uprincipiul di!inV, !r(nd &# $ti c(t "ai "ult d &pr Du"n , u $i d &pr Uni! r&ul p car Du"n , u l.a cr at* R ! nir a la &tudiul o"ului, din alt p r&p cti! d c(t c a r ligioa&#, a a!ut loc d a-ia 'n p rioada R na$t rii B'nc p(nd cu & c* al [9.l aC* Cu ac &t pril 8, cultura cla&ic# a +o&t r pu&# 'n dr pturil i, iar g(nditorii au 'nc put &# &tudi , " diul 'ncon8ur#tor natural, &oci t#)il u"an , +iin)a u"an#, +#r# &# r curg# la +actori 0plicati!i din a+ara ac &tora &au d a&upra ac &tora* n ac a&t# dir c)i & 'n&cri Ilu"ini&"ul, c#ruia <ar!in 7arri&, 'n lucrar a lui d dicat# i&tori i t oriilor d &pr cultur#, i.a con&acrat un capitol 'ntr g; 'ntr.ad !#r, proto.antropologii ilu"ini&"ului au cr ,ut c# + no" n l &ocial $i cultural con&titui un do" niu l giti" p ntru &tudiul $tiin)i+ic* Ei au la-orat o pri"# $i +oart apro0i"ati!# &c=i)# a&upra cau,a)i i &ocial $i cultural -a,at# p pr "i& naturali&t * Dintr g(nditorii &p ci+ici ac &t i p rioad , & "nal#", "ai 'nt(i, p +ilo&o+ul ngl , Oo=n LocK B2:?; . 2HM@C* El a &pu& c# "int a u"an#, la na$t r , &t un U "ptR ca-in tV, adic# un U&crin golV* Cuno$tin) l &au id il cu car "int a o"ului ur" a,# &# +i u"plut# &unt toat o-)inut 'n ti"pul proc &ului p car antropologia cultural# cont "poran# +l nu" $t a&t#,i incultura)i ? D $i l con&id r# c# 0i&t# capaci+()i u"an opu& c lor al ani"alului, ac &t a nu.L +ac &# &u&)in# c# 0i&t# id i 'nn#&cut * 1ilo&o+ul +ranc , <ont &\ui u@ a anticipat tapi,ar a tri& c)ional# a i&tori i cultural , p car a r ali,at.o apoi 'n & c* al [9III.l a L >i& 7 nri <organ5 Iat# c a &u&)inut <ont &\ui u% 0i&t# o di+ r n)# 'ntr na)iunil &#l-atic $i -ar-ar . pri" l &unt clanuri di&p r&at c nu pot +i unit 'ntr.un &ingur corp, ulti" l &unt 'n "od o-i$nuit na)iuni "ici, capa-il d a +i unit * CAPITOLUL II DETER<INIS<UL RASIAL S colul al [l[.l a a continuat &piritul &ci nti&t* <arii g(nditori ai ac &tui & col &.au 'n&cri& 'n t ndin)a un i a-ord#ri $tiin)i+ic , d tip naturali&t, a i&tori i $i a di+ r n) lor &ocial $i cultural dintr na)iuni $i popoar * Tr -ui " n)ionat aici nu" l lui Saint.Si"on: $i Augu&t Co"t H car &.au pronun)at p ntru cr ar a un i noi $tiin) a o"ului, car &# & r + r cu o-i cti!itat la toat do" niil d acti!itat al o"ului* Ult rior, Co"t a nu"it.o U+i,ic# &ocial#V $i&.a oprit, 'n +inal, la t r" nul d &ociologi * Nu pot +i tr cu)i cu ! d r a% G org 6* 1* 7 g l Bcar a &pu& c# i&toria lu"ii nu &t alta d c(t progr &ul con$tiin) i li- rt#)iiC, Oo=n Stuart <ilI4 Ba cla&i+icat cultura 'n $a& tipuri% 2 d !(n#toar T ; pa&toral#T ? a&iatic#T @ gr co. ro"an#T 5 + udal#T : capitali&t#CT 7 nrR T=o"a& AucKl 3 Ba c#utat +actorii d t r"inan)i ai culturii 'n ,ona cologi i% &ol, cli"at, di t#C* n ac la$i & col, antropologia cultural# &.a "ani+ &tat 'nd o& -i $i &u&)inut c# antropologi &u-ordonat# antropologi i +i,ic &au antropologi i -iologic * P ac a&t# cal , oric(t ar p#r a d parado0al, &.a n#&cut d t r"ini&"ul &ocial* Oo=n LocK a d clarat c# to)i oa" nii au +o&t cr a)i gali* El &t $i autorul conc ptului galitari&t p car l.a" " n)ionat d 8a BU&crinul golVC, Dar, ca o r ac)i +a)# d R !olu)ia +ranc ,# din 2H43 opiniil unor int l ctuali d & a"# &.au "odi+icat radical* P la "i8locul & c* al [l[.l a

Bdup# cu" &pun <ar!in 7arri&C niciun Uad !#rV nu a d ! nit "ai !id nt, d c(t ac la c# oa" nii au +o&t cr a)i in gali* Ac &t Zad !#r] a a!ut o "ar in+lu n)# a&upra cur&ului $tiin) lor &ocial , inclu&i! al antropologi i cultural * P ac &t +ond, cu pr "i& 'nc# din & c* al [9II.l a, &.a n#&cut doctrina ra&i&"ului $tiin)i+ic, &au a d t r"ini&"ului ra&ial* Ea a &u&)inut c# di+ r n) l $i &i"ilarit#)il cultural dintr popula)iil u"an &unt !aria-il d p nd nt al +actorilor r ditari* E0plica)iil ra&i&t au +#cut din r ditat o cau,# c &t# la -a,a co"porta" nt lor $i cr a)iilor cultural al grupurilor d oa" ni* D t r"ini&"ul ra&ial & &u-&titui t ntant un i 0plica)ii $tiin)i+ic , d oar c co"pon n)ii r ditari, n +iind acc &i-ili un i o-& r!a)ii dir ct , pot +i in!oca)i 'n oric calitat &au 'n oric cantitat , D t r"ini&"ul ra&ial ar dou# &u-ra"uri* Una &t l gat# d doctrina "onog n , i, iar c alalt# d doctrina polig n , i* Dup# &pu& l Ai-li i, toat# u"anitat a ar dr pt &tr#"o$i co"uni p Ada" $i E!a* Ac a&ta a +o&t doctrina "onog n , i, p car , apoi, &.a la-orat o !i,iun ra&ial#* C i car au +#cut.o au +o&t Oo=ann Alu" n-ac=2M $i G org Lui& L cl rc, cont d Au++on22 'n 1ran)a* Ac $tia au cr ,ut c# Ada" $i E!a au +o&t al-i, dup# i"agin a lui Du"n , u* Dar, 'n ac la$i ti"p, i au con&id rat apari)ia altor tipuri d oa" ni ca o +or"# d d g n rar , datorat# unor &c=i"-#ri 'n " diul 'ncon8ur#tor* Spr d o& -ir d &u&)in#torii din & c* al [l[.l a ai d t r"ini&"ului ra&ial, Alu" n-ac= $i Au++on au cr ,ut c# " r&ul d g nrati! al ra& lor &t r ! r&i-il $i c# un control ad c!at a&upra " diului 'ncon8ur#tor a tuturor tipurilor d oa" ni, ar put a r aduc &itua)ia la &tar a i originar#* Oo=ann Alu" n-ac=, 'n lucrar a D g n &i& =u"ani !ari tat nati!# B2HH5C a &u&)inut c# un an&a"-lu d +actori, cu" ar +i cli"atul, di ta, "odul d !ia)#, =i-ridi,ar a $i -olil , r pr ,int# cau, l d d g n rar din &tocul pri"iti! cauca,oid Br &p cti! al al-ilorC* R pr , ntan)ii doctrin i polig n , i au r &pin& aut nticitat a r lat#rii din G n ,# $i au atri-uit di+ r n) l ra&ial unor act d cr a)i &p cial#* D 0 "plu, I&aac d La P Rr r 2; 'n lucrar a Pra ada"ita , a con&id rat c# Ada" a +o&t &tr#"o$ul doar al !r ilor, 'n ti"p c alt popoar antic , ca d pild# cald nii, gipt nii, c=in ,ii $i " 0icanii &.au i!it din &tr#"o$i pr . ada"i)i* La r(ndul lui, 9oltair 2? nu a apr ciat id a c# !r ii au +o&t &tr#"o$ii tuturor &p ciilor u"an * P +ondul c lor dou# doctrin Ba "onog n , i $i a polig n , iC &.a n#&cut pro-l "a Uin+ riorit#)iiV unor r(& 'n raport cu alt l $i, ca o con& cin)#, pro-l "a 0plica)i i &cla!i i* 9oltair a &u&)inut c# &tar a pr car# a n grilor & dator a,# int lig n) i lor in+ rioar * Unii g(nditori B7 nri 7o" , Lord Ja" &C2@ au datat apari)ia unor ra& & parat dup# con&truc)ia Turnului lui Aa- i* Ei au &u&)inut c# Du"n , u a dotat +i car grup d oa" ni, cu oca,ia a"intit#, cu di&poni-ilit#)i r ditar di+ rit Bcu" ar +i cura8ul &au la$itat aC* Ed>ard Long, 'n lucrar a 'ui7i&torR o+ Oa"aica B2HH@C, a &u&)inut id a c# urop nii $i n grii apar)in unor &p cii di+ rit * Dup# opinia lui, a+ricanii &unt -rutali, ignoran)i, l n $i, !icl ni, tr#d#tori, &(ng ro$i* 7o)i, d n 'ncr d r $i &up r&ti)io$i* Cor la)ia dintr polig n ,# $i

pro&cla!i&" &t !id nt# la C=arl & 6=it 25 El a &u&)inut c# n grii ocup# 'n "ar l lan) al +iin) lor, un loc "ai apropiat d "aril "ai"u) Bap &C, d c(t d cauca,i ni* 6=it a a+ir"at cu in&i&t n)# c# n grii au cr i rul "ai "ic, organ & 0ual "ai "ari, un "iro& d "ai"u)# $i o i"unitat , d ani"al, +a)# d dur r * n & c* al [l[.l a d t r"ini&ul ra&ial a 'nr gi&trat o !olu)i l gal#, 'nd o& -i &u- +or"a Qcolii A" rican * S.au i"pu&, 'n cadrul ac &t i Qcoli, dou# nu" % Lui& Aga&&i& $i Sa"u l G org <orton* Lui& Aga&&i& B24MH .l4H?C, a +o&t un cuno&cut naturali&t l! )ian, car a "igrat 'n A" rica 'n anii 24@M und a d ! nit pro+ &or la 7ar!ard $i a cr at <u, ul d ,oologi co"parati!#* Lui& Aga&&i& a +o&t un poiig ni&t* El a &pu& c# c l r latat 'n Ai-li & r + r# doar la origin a cauca,i nilor* N grii $i cauca,i nii, a &pu& l, au +o&t tot at(t d di+ ri)i 'n r#"#$i) l "u"i+icat al Egiptului antic, pr cu" &unt $i a&t#,i* E0i&t# p P#"(nt ra& di+ rit d oa" ni, popul(nd di+ rit p#r)i al &upra+ ) i lui, c au caract r +i,ic di+ rit * Ac &t +apt n pun 'n +a)a o-liga)i i d a &ta-ili, con+or" unui punct d ! d r $tiin)i+ic, ranguri di+ rit 'ntr ac &t ra& , rod al !alorii r lati! a caract rului particular al +i c#r ia dintr l * Dup# p#r r a lui, galitat a &ocial# &t i"practica-il# 'n ca,ul n grilor, d oar c ac $tia &unt indol n)i, l plac 8ocuril , dar nu "unc &c -in , &unt & n,uali, i"itati!i tc* Sa"u l G org <orton, un di&tin& " dic, cu &tudii la Edin-urg=, a +o&t un poiig ni&t, c &.a r "arcat prin col c)ia lui d cranii, d p &t o "i d 0 "plar * El a pl cat d la o ipot ,# p car a !rut &# o t &t , % i rar=ia ra& lor tr -ui &ta-ilit# o-i cti!, prin caract ri&ticil +i,ic al cr i rului lor, 'n "od particular prin "#ri" a lui +ntr.ad !#r, Sa"u l G org <orton a i rar=i,at ra& l 'n +unc)i d "#ri" a " di a cr i r lor lor* El a u"plut ca!itat a cranian# cu & "in) d "u$tar al-, apoi a turnat & "in) l 'napoi 'ntr.un cilindru gradat $i a citit !olu"ul craniului 'n inci cu-ici, 'n ur"a c rc t#rilor lui l a &cri& dou# c#r)i% Crania a" rican# B24?3C $i Crania a gRptiaca B24@@C $i un r ,u"at r + ritor la 'ntr aga Iui col c)i d cranii B24@3C* Iat# dou# ta- l c pr ,int# &int tic r ,ultat l c rc t#rilor lui Sa"u l G org <orton% Ta- lul nr* l Capacitat a int rn# Bin?C Ra&a Nu"#rul < dia C l "ai C l "ai <ari <ici Cauca,ian# <ongol# <alaR

A" rican# Etiopiana2 A&i"ila)i cu n grii* Ta- lul nr* ; Tipul d oa" ni Capacitat a " di Bin?C Nu"#rul Cauca,i nii P la&gicii2 S "i)ii; Egipt nii N groi,ii? N grii@ 2 Gr cii antici* ; E!r ii* ? 7i-ri,i d n gri $i cauca,i ni, cu pr do"inan)a culorii n gr * @ N gri puri* Dup# cu" r ,ult# din ac &t ta- l , l a inclu& 'n topul lor p al-i, 'n "i8loc p indi ni B&u- d nu"ir a d a" ricaniC $i p n gri Ia ur"#* Totodat#, 'ntr al-i, l i.a &ituat 'n !(r+ p anglo.&a0oni, p !r i 'n "i8loc $i p indi ni B&u- d nu"ir a d " lan ,i niiC la ur"#* St p= n OaR Gould a r anali,at, 'n 23HH dat l pr , ntat d Sa"u l G org <orton, 'n lucrar a lui intitulat# T= <(&" o&ur o+ <(n2: $i a +or"ulat critici con&i&t nt * A&t+ l, 'n l g#tur# cu capacitat a cranian# a indi!i,ilor Bo " di d 4; in?C, l a ar#tat c# 'n totalul craniilor luat 'n calcul d Sa"u l G org <orton, o pond r 'n& "nat# au d )inut.o craniil pro! nit d la un grup d indi ni cu un craniu "ai r du& Bp ru!i nii InKaC, 'n ti"p c un grup d indi ni cu cranii "ai "#ri a +o&t &u-r pr , ntat BIro\uoi&C* D a& " n a, St p= n OaR Gould a &u-liniat +aptul c# "#ri" a cr i rului &t l gat# d "#ri" a corpurilor c .l poart#% oa" nii "ari tind &# ai-# cr i rul "ai "ar d c(t oa" nii "ici d &tatur#* Ac &t +apt nu 'n& a"n# c# oa" nii "ari &unt "ai d $t p)i, tot a$a pr cu" nu put " &pun c# l +an)ii tr -ui 8ud ca)i a +i "ai d $t p)i d c(t oa" nii, d oar c au cr i rul "ai "ar * Sa"u l G org <orton nu a )inut & a"a d cor la)ia dintr "#ri" a corpurilor $i "#ri" a cr i rilor* Ac a&t# d +ici n)# &t & "ni+icati!# $i 'n ca,ul di+ r n) lor d & 0, d a& " n a ignorat# d antropologul a" rican* n i&toria d t r"ini&"ului ra&ial o i"portan)# d o& -it# a a!ut.o C=arl & Dar>in* Pu-licar a lucr#rii iui Origin a &p ciilor B2453C, a pu& cap#t, 'n principiu, di&put i dintr "onog ni$ti $i polig ni$ti* Din punctul d ! d r al lui C=arl & Dar>in a"(ndou# ac &t t orii au +o&t ronat % dac# o" nir a ar un &tr#"o$ co"un, ara&ta nu a +o&t Ada", ci un + l d "ai"u)#* Totodat#, din ac a&t# i&ori r ,ult# pro-a-ilitat a c# ra& l cont "poran &# +i &p cii di+ rit , r ,ultat din lupta p ntru &upra!i )uir , du&# d &tr#"o$ii no$tri din lu" a ani"al lor* D t r"ini&"ul ra&ial &.a "ani+ &tat $i 'n alt )#ri, nu doar 'n A" rica*

A"inti" nu" l lui Ro- rt Jno0 Bun c=irurg din Edin-urg=C2H c a &u&)inut c# ra&# &t totul% Lit ratur#, $tiin)a, 'ntr.un cu!(nt, totul d pind d a* n anii T:M ai & c* al [l[.l a, 'n <ar a Aritani , antropologia $i d t r"ini&"ul ra&ial au d ! nit &inoni" , 'n antropologi , &ingura pro-l "# di&cutat#, a +o&t ac a dac# ra& l Uin+ rioar V, pot a&pira 'n "od l giti" la '"-un#t#)ir a &itua)i i lor* n G r"ania, Gu&ta! Jl "" a &cri&, 'n 24@? o i&tori a culturii o" nirii 'n , c !olu" , 'n cadrul c#r ia linia dir ctoar a +o&t di!i,iun a u"anit#)ii 'n ra& Uacti! V $i Upa&i! V24 'n 1ran)a, cont l O* A* d Go-in au23 a &u&)inut c# +i car grup ra&ial ar propriil lui capacit#)i $i propriul lui d &tin* Dup# p#r r a lui, &t toc"ai c a c n 'n!a)# 'ntr g cur&ul i&tori i* 1i car ra&#, con&id r# l, ar propriul i + l d a g(ndi* CAPITOLUL III E9OLUOIO"&<UL CLASIC Scri ril lui 7 r- rt Sp nc r, r + ritoar la !olu)ia &ocial#, au 0 rcitat o in+lu n)# d o& -it# a&upra antropologi i cultural d la "i8locul $i &+(r$itul & c* al [l[.l a* El a +o&t ac la car a introdu& t r" nul d !olu)i " lu" a $tiin)i+ic#, 'n lucrar a &a Pri" l principii B1ir&t Principl &C, pu-licat# 'n 24:; l a d +init !olu)ia a&t+ l% o &c=i"-ar d la o o"og nitat n d +init# $i inco r nt#, &pr o = t rog nitat d +init# $i co r nt#, prin int r" diul unor di+ r n)i ri $i int gr#ri continu * Alt+ l &pu&, 7 r- rt Sp nc r a con&id rat c# !olu)ia &t un progr & al +or" lor d !ia)# $i al +or" lor &ocial $i cultural , d la &i"plu la co"pl 0* C i "ai d & a"# r pr , ntan)i ai !olu)ioni&"ului 'n antropologia cultural# au +o&t% L >i& 7 nrR <organ $i Ed>ard Aurn tt TaRlor, la car n . a" r + rit d 8a d c(t !a ori p(n# acu"* E n !oi 'n&#, p ntru a.l cunoa$t , d o pr , ntar , c=iar &uccint#, a portr t lor lor $tiin)i+ic $i pro+ &ional * E&t toc"ai c a c +ac " 'n c l c ur" a,#* A* L >i& 7 nrR <organ &au !olu)ia glo-al# a o" nirii L ioi& 7 nrR <organ B2424 .l442C 'n lucrar a lui Anci nt&oci tR, a pri!it i&toria o" nirii ca +iind con&tituit# din tr i "ari &tadii% &#l-#tici , -ar-ari $i ci!ili,a)i , dintr car pri" l dou# &unt di!i,at 'n &u-p rioad * Ac &t &tadii au la -a,# anu"it ino!a)ii t =nologic * Dup# p#r r a Iui, in! n)iil $i d &cop riril 'n$ir#, 'n "od n c &ar, r la)iil &ocial d .a lungul liniilor d progr & u"an $i &ta-il &c &tadiil lui &ucc &i! * S.ar p#r a c# po,i)ia lui L >i& 7 nrR <organ &t +unciar" nt "at riali&t#, put(nd +i pu&#, dup# "odul n car pri! $t !olu)ia o" nirii, p ac la$i plan cu t oria lui Jarl <ar0* Tr -ui 'n&# &pu& c# d t r"ini&"ul lui L >i& 7 nrR <organ &t , 'n ulti"# in&tan)#, d natur# d i&t#* Supr "a int lig nt# BDu"n , uC a pu& 'n "i$car lu" a* Sarcina o"ului d $tiin)# &t ac a d a d &cop ri l gil ac &t i "i$c#ri* Cu ac a&t# id & 'nc= i lucrar a &a Anci nt Soci t!* Iat# &c= "a !olu)i i o" nirii la-orat# d L >i& 7 nrR <organ% I* Star a d 8o& a &#l-#tici i . "arcat# prin &i"pla cul g r a ali" nt lor* II* Star a d "i8loc a &#l-#tici i . "arcat# prin p &cuit $i in! ntar a +ocului* III* Star a d &u& a &#l-#tici i . "arcat# prin in! ntar a arcului $i

&#g )ii* I9* Star a 8o& a -ar-ari i . "arcat# prin in! ntar a ol#ritului* 9* Star a d "i8loc a -ar-ari i . "arcat# prin culti!ar a plant lor, do" &ticir a ani"al lor, iriga)ii $i ar=it ctura c#r#"i,ii $i pi tr i* 9I* Star a d &u& a -ar-ari i . "arcat# prin in! ntar a turn#toriilor d +i r* 9II* Ci!ili,a)ia . "arcat# prin in! ntar a al+a- tului +on tic* n c a c pri! $t do" niul +a"ili i, L >i& 7 nrR <organ a &u&)inut 0i&t nta a cinci &tadii d !olu)i &ucc &i!#% 2 Con&ang!in . c#&#toria 'ntr +ra)i $i &uroriT ; Punaluan . c introduc r &tric)i c#&#tori i 'ntr +ra)i $i &uroriT ? S!nda&"ian . o tran,i)i d la c#&#toria d grup la "onoga"i , 'n car &o)ul &au &o)ia pot &# 'nc= i c#&#toria dup# !oin)#, at(t d d & c(t o dor &cT @ Patriar=al . 'n car &upr "a autoritat o r pr ,int# &o)ulT 5 <onoga" . -a,at p "onoga"i $i galitat a + " ii* Dup# p#r r a lui L >i& 7 nrR <organ i"pul&ul d -a,# al ac &t i !olu)ii a +a"ili i a +o&t d natur# "oral#* Ac &t argu" nt a +o&t d ,!oltat $i &u&)inut 'n lucrar a &a intitulat# SR&t "& o+ Con&anguinit! and A++initR o+ T= 7u"an 1a"ilR B24H2C* O alt# pro-l "#, c a &tat 'n at n)ia lui L >i& 7 nrR <organ, a +o&t ac a a &ta-ilirii gradului d rud ni * El a cla&i+icat $i a co"parat &i&t " l d rud ni , din "ai "ult p#r)i al lu"ii, 'n int n)ia d a ! ri+ica ipot ,a c# indi nii a" ricani &unt d origin a&iatic#* L >i& 7 nrR <organ a r cuno&cut c# +i car cultur# ar un & t &p cial d t r" ni p ntru d & "nar a tipurilor d rud ni * T r" nii, plu& r gulil p ntru +olo&ir a lor, con&titui &i&t "ul t r"inologic al rud ni i propriu un i culturi* A +o&t pri"ul antropolog c $i.a dat & a"a c# 'n ciuda 0i&t n) i a "ii d li"-i p glo- $i 'n ciuda i" n&ului nu"#r d t r" ni di+ ri)i r + ritori la rud ni 'n ac &t li"-i 0i&t# nu"ai c(t !a tipuri d -a,# al &i&t " lor t r"inologic d rud ni * Ac &t a &unt, dup# p#r r a lui% 2 < lan ,ianT ; Turanian . gana>anianT ? ArRan . & "itic. uralian* n cla&i+ic#ril "od rn ac &t a cor &pund tipurilor% 7atoaian, Iro\uoi& $i E&Ki"o&* Tot din p r&p cti!# !olu)ioni&t#, 7 nrR L >i& <organ a a-ordat do" niul organi,#rii &ocial $i politic * El a pri!it d ,!oltar a in&titu)iilor &ocial $i politic c# pl c(nd d la o condi)i originar# d anar=i , 'n r la)iil d rud ni , car , apoi, a a8un& la &tadiul "od rn, 'n +apt l a a!ut 'n ! d r c(t !a &tadii i"portant d !olu)i % 2 7oarda, a+lat# 'ntr.o &tar d pro"i&cuitat T ; Do"ina)ia "ati&i-.ului B+a"ili 'n car copiii au un &ingur p#rint co"un% "a"aC . ur"at# d co"-inar a "ati&i-.llor p ntru a +or"a +ratriiT +ratriil , co"-inat 'n tri-uri, iar tri-uril unit 'n con+ d ra)ii* Toat ac &t organi,a)ii, d la 2 $i ; &unt con&id rat d L >i& 7 nrR <organ d tipul r la)iilor p r&onal T ? Ur" a,# organi,#ril politic ad !#rat car &unt -a,at p &ta-ilir a dr pturilor $i o-liga)iilor 'n t r" nii id ntit#)ii t ritorial $i a r la)iilor d propri tat * Unit#)il politic ad !#rat &unt% ora$ul, 8ud )ul $i &tatul* A* Ed>ard Au" tt TaRlor &au !olu)ia ani"i&"ului $i a r ligi i Ed>ard Aurn tt TaRlor &.a n#&cut 'ntr.o +a"ili 'n&t#rit# d \uacK ri;M A a8un& &# +i pr ocupat d Uculturil pri"iti! V ca ur"ar a 8ocului $an& i% o

'nt(lnir 'nt("pl#toar cu un ar= olog -ritanic c l.a du& cu l, la &#p#turi, 'n < 0ic* Int r &ul lui 'n antropologia cultural# &.a datorat $i c#l#toriilor p car l l .a + ctuat, ca t(n#r, 'n Stat l Unit , und a !i,itat indi nii Pu -lo, 'n Cu-a $i < 0ic, und l a +o&t, 'n "od d o& -it, i"pr &ionat d r ali,#ril ! c=ilor a,t ci $i d a" &t cul cont "poran dintr cultura indian# $i cultura &paniol#* D $i Ed>ard Aurn tt TaRlor nu a t r"inat o uni! r&itat , l a +o&t pri"a p r&oan# car a ocupat un po&t 'n antropologi cultural# la o uni! r&itat -ritanic#T a pr dat la O0+ord* Pu-lica)iil nu" roa& al lui Ed>ard Aurn tt TaRlor & 'n$ir# p do" nii !a&t , cu" ar +i% con 0iunil i&toric dintr 8ocuri apar)in(nd unor culturi 'nd p#rtat , origin a unor 8ocuri din anu"it culturi, l g#turil &tructural dintr r $ din)a po&t"arital#, d &c nd n)# $i di+ rit alt o-ic iuri, tc* Pl c(nd d la Dar>in, l a pro+ &at o g(ndir !olu)ioni&t#* A &u&)inut c# r#"#$i) l culturilor ! c=i "ani+ &t# o progr &i & rial#, la + l cu c a ilu&trat# d +o&il l &p ciilor d ani"al cont "poran * 1ilo&o+ii g r"ani au &u&)inut c# 0i&t# o !olu)i &i"ilar# $i 'n produc)ia int l ctual# a o"ului, 'n &p cial 'n li"-#* El a d ,!oltat ac a&t# t rn# 'n R & arc= & into T= EarlR 7(&torR o+<aldng and T= D ! =p" nt o+ Ci!lli&ation B24:5C* n cart a Pri"iti! cultur B24H2C l a 0tin& ac &t argu" nt la r ligi , &ug r(nd c# toat r ligiil au a!an&at d la o +or"# ini)ial#* n 24HM Oo=n Lu--ocK a pu-licat cart a &a T= Origin o+ Ci!ili&ation d dicat# pr , nt#rii &tudiilor d !olu)i al cr din) i r ligioa& * El a & "nalat ur"#toar l &tadii% 2 At i&"ul Ba-& n)a oric#r i id i d +init d &pr 0i&t n)a un i di!init#)iCT ; 1 ti$i&"ul Bo"ul pr &upun c# poat +or)a di!initat a &# & con+or" , dorin) lor IuiCT ? Tot "i&"ul B'n car o-i ct l natural , locuril , pi tr l ani"al l &unt o-i ct d ! n ra)i CT @ Qa"ani&"ul B'n car , it#)i &up rioar &unt "ult "ai put rnic d c(t o"ul $i d o natur# di+ rit#* S#la$ul lor &t 'nd p#rtat $i acc &i-il doar $a"anilorCT 5 Idolatri&"ul B&au antropo"or+i&"ul, 'n car , it#)il &unt part a naturii o"ului $i d o& -it d put rnic * El &unt r pr , ntat prin i"agini &au idoliCT : Di!initat a, ca autor, nu doar ca part a naturii* Ea &t d acu" o +or)# &upranatural# r al#T H A&oci r a dintr r ligi $i "oral#* Printr alt l , Oo=n Lu--ocK a &u&)inut id a c# popoar lor pri"iti! , &#l-atic , l lip& $t r ligia* Oa" nii doar gradual '$i 'n&u$ &c conc pt l &piritual &up rioar * Lu"ina r ligi i & di+u, a,# gradual, pr cu" $i conc p)ia no-il# cu pri!ir la natura lui Du"n , u* Ed>ard Aurn tt TaRlor '$i pu-lic#, 'n 24H2 lucrar a &a Pri"iti! cultur '"potri!a lui Oo=n Lu--ocK, aduc(nd, 'n ac la$i ti"p, o 'n& "nat# contri-u)i la d ,!oltar a antropologi i cultural * T "a c ntral# a ac &t i lucr#ri &t !olu)ia conc ptului d ani"i&", con&id rat a +i d +ini)ia "ini"# a r ligi i* Dup# p#r r a lui ani"i&"ul 0i&t# oriund &t o cr din)# 'n &u+l t, &ta+ii, d "oni, draci, , i &au cat gorii &i"ilar d + no" n * C a c "ai i"portant +aptul c# r#d#cina tuturor ac &tor conc pt , duc , dup# p#r r a lui Ed>ard Aurn tt TaRlor, &pr cr din)a 'n &u+l tul u"an* Ac a&t# cr din)#, c 'ntr.un + l &au altul, poat +i g#&it# 'n oric cultur#, r ,ult# din 0p ri n)a &u-i cti!#, uni! r&al# l gat# d !i& $i !i,iuni, 'n !i& l lor oa" nii !#d

+anto" , +iguri du-lat , c & d ta$ a,# l 'n& l d corpuril lor $i & "i$c# ind p nd nt d condi)iil "at rial * Cin !a, &pun Ed>ard Aurn tt TaRlor, poat ! d a o i"agin u"an# +ira!#, n &u-&tan)iali,at#, 'n natura i, un + l d !apor &au u"-r#* Conc ptul d ani"i&" ar o "ar i"portan)#, c con&t# 'n ac a c# ar put r a d a 0plica o alt# & ri d 0p ri n) u"an , d o "ar & "ni+ica)i p ntru o", cu" ar +i di+ r n)a dintr !ia)# $i "oart , &#n#tat $i -oal#, &tar a d ! g= $i &o"n, tran&# $i con$tiin)# o-i$nuit#* Anali,(nd ani"i&"ul, Ed>ard Aurn tt TaRlor con&id r# c# ac &ta 0i&t# 'n di+ rit +or" , a c#ror t ndin)# d !olu)i &t &pr "onot i&"* C a "ai g n ral# cla&i+icar &t ac a 'ntr Uani"i&"ul in+ riorV . c tind &# +i a"oral, &u+l tul continu# &# 0i&t $i dup# "oart 'ntr.o condi)i c nu d pind d +apt l din ti"pul !i )ii $i Uani"i&"ul &up riorV . l gat d doctrina r tri-u)i iT 0i&t# r co"p n& $i p d p& p ntru &u+l t dup# "oart , d p nd nt d p r+or"an) l lui din ti"pul !i )ii* Ed>ard Aurn tt TaRlor a +olo&it t r" nul d &upra!i )uir B&ur!i!alC p ntru a indica pr , n)a unor r#"#$i) d co"portar 'ntr.o +or"# U+o&ili,at#V* El &unt 0pr &ia unor &tadii d d ,!oltar "ai ! * C=i* Pot +i d &cop rit 'n &p cial 'n cont 0t c r "onial $i pr ,int# int r & p ntru r con&tituir a unor culturi tr cut * Ed>ard Aurn tt TaRlor a introdu& id a g r"an# d cultur# 'n di&cur&ul d li"-# ngl ,#* Cultura, dup# p#r r a lui, includ nu nu"ai produ& l lit lor ci!ili,at , ci $i toat 'nd "(n#ril 'n!#)at , o-ic iuril , "oduril d co"unicar $i cr din) l c au dat na$t r unui + l particular d !ia)# $i r pr ,int# o-i ctul ad !#rat al antropologi i* Cultura progr & a,# d .a lungul un i linii uni+or" , ca un r ,ultat al '"pru"uturilor &au ai in! n)iilor ind p nd nt c iau +or" &i"ilar p ni! l particular d d ,!oltar * El a &u&)inut c# toat popoar l &unt gal 'n capacitat a lor d ci!ili,ar , dar a r cuno&cut c# un l culturi au progr &at "ai d part d c(t alt l * A +#cut di&tinc)i 'ntr &#l-#tici $i ci!ili,a)i , r + rindu.& la +aptul c# culturil 'nalt au a-andonat &up r&ti)iil 'n +a!oar a o-ic iurilor, c &unt -a,at p principii con&id rat a +i $tiin)i+ic * A +o&t o p r&onalitat cu o "ar autoritat 'n antropologi , $tiin)# nu"it# p la 'nc putul & colului no&tru U<r* TaRPorZ& Sci nc V* La &+(r$itul !i )ii a pri"it titlul d no-il $i &.a c= "at, d atunci $ir Ed>ard Aurn tt TaRlor* CAPITOLUL I9 NAQTEREA PRO1ESIEI DE ANTROPOLOG CULTURAL La &+(r$itul & c* al [l[.l a $i 'nc putul & c* al [[.l a, pro+ &ia d antropolog a 'nc put &# & contur , * Na$t r a i a +o&t l gat# d "ai "ult n !oi r al , 'n pri"ul r(nd, &t !or-a d &pr un + ct & cundar al coloniali&"ului* Put ril colonial a! au n !oi d in+or"a)ii $tiin)i+ic cu pri!ir la popoar l a+lat &u- &t#p(nir a lor, 'n &copul organi,#rii +ici nt $i lip&it d con+lict &ocial , a ad"ini&tra)i i lor* Ac &t in+or"a)ii rau cu at(t "ai n c &ar , cu c(t culturil popoar lor do"inat rau "ai di+ rit d c l din " tropol l colonial $i, prin calitat a lor, nu put au +i inclu& 'n r(ndul unor culturi pri"iti! , 'n ac a&t# cat gori put " includ <ar a Aritani cu coloniil i din A&ia B'n &p cial IndiaC, Spania $i

Portugalia cu coloniil lor din A" rica d Sud* n ac la$i ti"p, nu put " o"it +or)a ani=ilatoar a culturilor nati! , 0 rcitat d put ril colonial B'n Au&tralia, 'n Paci+ic, 'n A+ricaC* Un 0 "plu 'l r pr ,int# 0tind r a do"ina)i i Stat lor Unit &pr ! &tul 'nd p#rtat, c a c a pu& &u- & "nul 'ntr -#rii 0i&t n)a unor tri-uri d indi ni $i a culturii ac &tora* Antropologii rau c= "a)i &# + ctu , c rc t#ri 'n ! d r a 'nr gi&tr#rii +id l a o-ic iurilor $i produc)iilor "at rial $i &piritual al culturilor a+lat 'n p ricol d di&pari)i * n al doil a r(nd $i 'ntr.o anu"it# "#&ur# 'n &tr(n&# l g#tur# cu c l &pu& "ai 'naint , pro+ &ia d antropolog a +o&t, la 'nc puturil i, +ir &c cor lat# cu organi,ar a $i acti!itat a "u, i&tic#* La &+(r$itul & c* al [l[.l a $i 'nc putul & c* al [[.l a, 'n "u, &.au &tr(n& -ogat col c)ii d "at rial tnogra+ic , car au 'nc put &# +i pri!it cu o at n)i "ult "ai "ar * n na)iunil indu&trial , &tatul $i oa" nii a!u)i au pu& la di&po,i)ia "u, lor &u" d -ani tot "ai i"portant * Ac &t +apt a p r"i& ca 'n "u, l 0i&t nt d i&tori natural# col c)iil tnogra+ic &# & -ucur d o "ai "ar at n)i $i, totodat#, &# con&titui o-i ctul unor &tudii &p ci+ic antropologi i cultural * L g#tura antropologi i cultural cu "u, l a +o&t - n +ic# p ntru d ,!oltar a i ca di&ciplin# $i a r#"a& !ia-il# $i a&t#,i* Put " & "nala c(t !a din in+lu n) l po,iti! al ac &tor in&titu)ii a&upra !olu)i i antropologi i cultural ca $tiin)#% 2 'ntr )in r a $i &porir a int r &ului +a)# d col c)ionar a "at rial lor c & pr t a,# a +i 0pu& $i car pr ,int# int r & din part a pu-liculuiT ; Tr c r a d la &i"pla col c)ionar la cla&i+icar a "at rial lor 0pu& &au a+lat 'n d po,it l "u, lor 'n con+or"itat cu crit rii !ariat Boar cu" a& "#n#tor cu" rau cla&i+icat pi tr l $i +luturiiC $i nu doar 'n con+or"itat cu pr &upu& t ndin) $i l gi dina"ic al culturiiT ? 1acilitar a 'n) l g rii culturii nu at(t ca un &i&t " d id i $i acti!it#)i organic int rr lat , ci ca o col c)i d ntit#)i concr t &tatic * n al +r il a r(nd, pro+ &ia d antropolog cultural a p#trun& 'n !ia)a uni! r&itar#* La ac a&ta $i.au adu& contri-u)ia at(t "u, l , car $i.au '"-og#)it col c)iil lor d "at rial tnogra+ic Bar" , un lt , c ra"ic#, co&tu" , tc*C, c(t $i 0tind r a $i p r+ c)ionar a c rc t#rilor tnogra+ic , -a,at tot "ai "ult p " toda "uncii p t r n* La 'nc putul lor, cur&uril d antropologi cultural# au +o&t )inut d antropologi autodidac)i, anga8a)i 'n "u, &au i"plica)i 'n c rc t#ri d &+#$urat 'n di+ rit ,on al lu"ii* Cat dr l d antropologi nu &.au con&tituit d c(t r lati! t(r,iu, prin anii Z;M . Z?M ai & colului [[, 'n S* U* A* $i <ar a Aritani * n )#ril Co""on> alt=.ului $i al A" ricii Latin , l au luat +iin)# d a-ia dup# c l d .al doil a r#,-oi "ondial* n )#ril din C ntrul $i E&tul Europ i pri"ii pa$i p linia 'n+iin)#rii unor cat dr $i +acult#)i d antropologi cultural# &.au +#cut cu ti"iditat $i, "ai al &, 'n anii c au ur"at dup# 2343;2 Not $i -i-liogra+i 2 S* <* St rn, Ari&tot l on t= Stat , Ca&&ir r, O0+ord, 23:4 ; <ar!in 7arri&, T= R(& o+ Ant=ropological T=* EorR, Colu"-ia Uni! r&itR, 23HM ? E0i&t# "ai "ul)i t r" ni cu un con)inut a& "#n#tor% 'n&u$ir a nor" lor d co"portar $i ac)iun pr cu" $i a !alorilor unui grup, co"unit#)i &au &oci t#)i* Ac $ti t r" ni &unt% &ociali,ar B+olo&it d &ociologi CT acultura)i B+olo&it d p&i=ologia &ocial#CT inculturati Butili,at d

antropologia cultural#C @ C=arl & Loui& <ont &\ui u, 2:43.lH55 5 Pr ocup#ril lui L >i& 7 nrR <organ nu &unt tratat 0=au&ti! 'n ac a&t# lucrar * : Claud 7 nrR d Rou!raR Saint.Si"on 2H:M.l4;5 g(nditor +ranc , H Augu&t <#ri 1rancoi&, 2H34.l45H +ilo&o+ +ranc ,, T .T datorul po,iti!i&"ului 4 Oo=n Stuart <ill, 24M:.l4H? +ilo&o+ $i cono"i&t ngl , 3 7 nrR T=o"a& AucKl , 24;l.l4:; i&toric ngl , 2M Oo=ann 1* AN U" n-ac=% T= Ant=ropa=gicaN Tr ati& & o+ Oo=ann 1ri dric= Alu" n-ac=, Long"an* Gr n, Long"an, Ro- rt& and Gr n, 24:5 22 G org & Loui& L cl rc, Co"t d Au++on, 2HM;.lH44 naturali&t +ranc , 2; I&aac d La P Rr r , < n - +or Ada", London 2:55 2? 1rancoi& <#ri Aron t 9oltair , 2:3@.lHH4 +ilo&o+ +ranc , 2@ <ar!in 7arri&, op* C(t, p*4H.44 25 C=arl & 6=it , An Account o+ t= R gular Gradation n <(n B2H33C 2: St p= n OaR Gould, T= <i&" a&ur o+ <(n, 6* 6* Norton X Co"panR, N > YorK and London, 2342 2H Ro- rt Jno0, Rac & oP< n% A 1rag" nt, L a and Alanc=ard, P=ilad lp=ia, 245M 24 Gu&ta! Jl "", AUg " in CuPtur . G &c=ic=t d r < n&c== it, L u-n r, L ip,io, 24@? 23 Oo& p= Art=ur Go-in an, 242:.l44; &ocioiog $i &criitor +ranc , ;M < "-rii un i & ct r ligioa& n#&cut# 'n Anglia 'n & c* al 9II.l a* Ea &.a "utat, din cau,a p r& cu)i i, 'n A" rica d Nord, und N* P nn a 'nt " iat, 'n 2:4; colonia din car &.a d ,!oltat &tatul P n.n&Rl!ania ;2 n Ro"(nia, p ntru pri"a oar#, 'n 233? a +o&t 'n+iin)at# o & c)i d 1i=&o+i $ Antropologi Cultural# 'n cadrul 1acult#)ii d Sociologi , Ournali&tic# $i 1ilo&o+i a Uni! r&it#)ii particular UA!ra" lancuV din Clu8.Napoca* Cu doi ani "ai t(r,iu, la Uni! r&itat a UAa- $.AolRaiV, &.a organi,at un "a&t rat 'n antropologi cultural# a0at p B$i, 'ntr.un + l, r du& laC pro-l " l r la)iilor int r tnic B$i "ai al & p c l al tni i "ag=iar din Ro"(niaC i t t l ^ ?; 'n UCurr nt Ant=ropologRV, nr*? 23:: C=icago ?? 'nc p(nd din 2353 ?@ A* 1oc=i, Aiogra+ia g n ral# a tnogra+i i $i +olclorului ro"(n &c, !oii, 24MM.l432 Editura p ntru lit ratur#, Aucur $ti, 23:4 ?5 Paul Si"ion &cu, Etno.l&tori . con! rg n)# int rdi&ciplinar#, Editura Acad "i i, Aucur $ti, 234? ?: G* 9(l&an, < nir a tnogra+i i 'n Ro"(nia, 'n UCulturaV Clu8, 23;@ ?H G= org= Pa! l &cu, Etnogra+ia ro"(n a&c# 'n Ard al 'n ulti"ii ;M d ani, 'n UG(nd ro"(n &cV, no* 2M.l; Clu8, 23?3 ?4 Ro"ulu& 9uia, Etnogra+i , tnologi , +olclor . d +ini)i $i do" niu, 'n !olu"ul Lucr#ril In&titutului d g ogra+i al Uni! r&it#)ii din Clu8, !ol* I9, 23?M ?3 Ion 9l#dutiu, Etnogra+ia ro"(n a&c#* I&tori , cultur# "at rial#, o-ic iuri, Editura Qtiin)i+ic#, Aucur $ti, 23H? @M Ro"ulu& 9ulc#n &cu, Etnologia* I&toria $tiin) lor 'n Ro"(nia, Editura Acad "i i, Aucur $ti, 23H5 @2 O!idiu Papadi"a, O !i,iun ro"(n a&c# a lu"ii, Editura Salculu" * O, Aucur $ti, 2335 PARTEA a 5.a CULTURA* CONCEPT QI PROALE<ATIC Antropologia &t , dup# cu" &.a &pu&, &tudiul o"ului* Ca antropologi +i,ic# &au -iologic#, a 'l pri! $t p o" ca o cr atur# a naturii, 'n&#, ca antropologi cultural#, a 'l con&id r# p o" ca un cr ator d cultur# &au ca p o +iin)# car & na$t $i &upra!i )ui $t 'n cultur#* Cultura r pr ,int# p ntru o" "odul lui d !ia)# caract ri&tic* Dat# +iind ac a&t# &itua)i & i"pun o 8ud cat# +unda" ntal#% conc ptul d cultura d )in 'n antropologia

cultural# locul c ntral* Nicio alt# $tiin)# &ocial# &au di&ciplin# u"ani&t# nu ar dr pt o-i ct cultura ca atar $i nu o a-ord a,#, 'n 0t n&iun a $i 'n con)inutul i, at(t d cali+icat, din punct d ! d r $tiin)i+ic $i int rpr tati!, pr cu" o +ac antropologia cultural#, 'n&#, p ntru a cunoa$t i"plica)iil "a8or al ac &t i 8ud c#)i &unt n c &ar o & ri 'ntr ag# d pr ci,#ri* Un l dintr l !i, a,# d +ini)ia conc ptului d cultur#, iar alt l pro-l " l culturii, 'n) l a&# ca o r alitat &p ci+ic#* CAPITOLUL I PRECONDISIILE DE1INIRII CULTURII a* Co"portar a ani"al# $i co"portar a u"an# Pri"ul lucru c tr -ui &pu& 'n l g#tur# cu d +inir a con tttului d cultur# & r + r# la d o& -ir a c 0i&t# 'ntr co"portar a an=ricO# $i co"port ar a u"an#* Ea con&t# 'n & n)# 'n ac a c# 'n ti"p c ani"alul &t , 'n principal, o cr atur# c & co"port# &u- i"p riul -iologicului, a in&tinctului, o"ul &t , 'n principal, o cr atur# cu un co"porta" nt &upu& condi)ion#rii culturii2 D o& -ir a & "nalat# poat +i 'n) l a&#, cu u$urin)#, dac# !o" co"para co"portar a t r"it lor cu co"portar a oa" nilor* O U&oci tat V a t r"it lor &t di+ r n)iat# p grupuri &au Uca&t V -a,at p ocupa)i * Lucr#torii con&trui &c $i " n)in locuin) l 'ntr gii U&oci t#)iV a t r"it lor* Totodat#, i & 'ngri8 &c d prog nituri, =r#n &c $i cur#)# p to)i c ilal)i " "-ri ai U&oci t#)iiV* Solda)ii a&igur# ap#rar a U&oci t#)iiV '"potri!a ina"icilor i* n ca,ul unor &p cii d t r"it di+ r n)i r a continu# $i 'n r(ndul c lor dou# Uca&t V* A&t+ l, +unc)iil d r produc r 'n cadrul U&oci t#)iiV t r"it lor &unt a&igurat doar d doi " "-ri, r g l $i r gina* D $i lucr#torii $i &olda)ii t r"it lor &unt d a"(ndou# & 0 l i &unt incapa-ili d a produc ur"a$i cu 0c p)ia un i &itua)ii &p cial * R g l $i r gina r#"(n 'ntotd auna 'n c lula r gal#, und r gina, + rtili,at# d r g , d pun ou#l , 'ntr.un rit" d c(t !a "ii p ,i, 'n ti"pul !i )ii i d , c ani &au c=iar "ai "ult d c(t at(t* Aa,a co"port#rii t r"it lor o r pr ,int# "od l l -iologic 'nn#&cut al co"port#rii co"pl 0 , c l p r"it ac &tora Bca " "-ri ai un i &p ciiC &# & adapt , la c rin) l " diului 'ncon8ur#tor* Co"portar a +i c#r i Uca&t V, 'n U&oci tat aV t r"it lor, &t g=idat# d in&tinct* D 0 "plu, un &oldat al t r"it lor ac)ion a,# ca un &oldat din "o" ntul 'n car i & din g#oac , 'n "od &i"ilar, un lucr#tor al t r"it lor '$i 'nc p in&tincti!, din pri"ul "o" nt al 0i&t n) i, co"portar a lui d a &tr(ng =ran#, d a a&igura locuin)a $i d a a! a gri8# d ur"a$i* Pu)in "odi+ic#ri al "od l lor 'nn#&cut d co"porta" nt & p tr c 'ntr.o U&oci tat V a t r"it lor* Succ &ul t r"it lor $i a altor in& ct &ocial , 'n +or"ar a $i " n)in r a unor largi co"unit#)i, & dator a,# co"port#rii co"pl 0 , in&tincti! * n &oci t#)il u"an indi!idul nu &t n#&cut c=ipat +i,ic &au cu o pr + rin)# in&tincti!# p ntru o ocupa)i particular#* n ac &t &oci t#)i indi!idul &t , 'n g n ral, li- r &#.$i al ag# ocupa)ia $i o +ac , la un "o" nt dat, 'n cur&ul !i )ii lui B&pr 'nc putul !i )ii adult C* Doar 'n ac &t "o" nt un indi!id pri" $t cali+icar a n c &itat# d d &+#$urar a acti!it#)ii lui* <ai "ult d c(t at(t, un indi!id '$i poat &c=i"-a ocupa)ia d "ai "ult ori 'n cur&ul

!i )ii* P ntru a +ac +a)# " diului 'ncon8ur#tor at(t grupuril u"an c(t $i grupuril in& ct lor &ocial o-)in o "ar +icacitat din !ia)a 'n co"un $i din di!i,iun a "uncii 'ntr " "-rii ac &tora* Dar, 'n c a c pri! $t &ur&a co"port#rii lor &ocial , 0i&t# o "ar d o& -ir 'ntr ac &t dou# tipuri d &oci t#)i* D $i oa" nii d $tiin)# d a&t#,i &u&)in p#r ri di+ rit cu pri!ir la "#&ura 'n car ac)iunil oa" nilor &unt g=idat d co"porta" nt 'nn#&cut i &unt 'ntr.un acord d principiu% 'n co"para)i cu &p ciil d ani"al o"ul &t 'n principal li- r 'n raport cu "od l l d co"porta" nt 'nn#&cut &au in&tincti! * E0i&t# un l ac)iuni auto"at Bnu"it r +l 0 C $i 'n ca,ul o"ului, "ai al & 'n p rioada in+antil# c(nd 'nc# nu a 'nc put &ociali,ar a $i incultura)ia* D a& " n a, o"ul ar anu"it n c &it#)i trup $ti B+or) &au n rgiiC c tr -ui &ati&+#cut p n+ru ca l &# &upra!i )uia&c# B+oa" a, & t a, !ia)a & 0ual#C, dar tr -ui r "arcat +aptul c# toat ac &t n !oi &unt "odi+icat d grupuril d oa" ni 'n cur&ul 0i&t n) i lor* To)i oa" nii &i"t n !oia d a & =r#ni, dar "ani ra 'n car +oa" a &t &ati&+#cut# !aria,#, & "ni+icati!, d la o &oci tat la alta* Ali" nt l pr &cri& $i con&u"at d " "-rii un i &oci t#)i pot +i int r,i& d " nZ"-rii alt i &oci t#)i* Ra)iuni politic $iP&au r ligioa& 'i pot +or)a p unii oa" ni, &au c=iar p un l grupuri d oa" ni, &# )in# r gi"uri +oart &trict d ali" nta)i &au c=iar &# & a-)in# d a "(nca* Put " &pun c# o"ul, &pr d o& -ir d in& ct &au c=iar d pri"at , &t r lati! li- r 'n raport cu "od l l d co"porta" nt c &unt d t r"inat -iologic &au &unt in&tincti! , 'n "od & n)ial, co"portar a d car d pind &upra!i )uir a o"ului &t 'n!#)at# dup# na$t r d la " "-rii &oci t#)ii din car +ac part , 'n ti"p c &ucc &ul un i U&oci t#)iV d in& ct d a & " n)in & -a, a,# p in&tinct, 'n ti"p c &ucc &ul unui grup d pri"at & dator a,# 'ntr.o "ic# "#&ur# 'n!#)#rii, &ucc &ul o"ului nu doar 'n " n)in r a &oci t#)ii dar $i 'n d ,!oltar a i, & -a, a,# p capacitat a lui d a 'n!#)a* O"ul &t 'n "od +unda" ntal rodul culturii p car l o 'n!a)#* D &tinul lui & a+l# &u- &p cia culturii* A* Cultur# $i &oci tat A doua pr condi)i c tr -ui r "arcat# 'n l g#tur# cu d +ini)ia culturii &t di&oci r a conc ptuPu+ d cultur# d conc ptul d &oci tat * T r" nii d cultur# $i &oci tat nu d pu)in ori, 'n !or-ir a cur nt# $i c=iar 'n lucr#ril unor r pr , ntan)i ai di&ciplin lor &ocial $i ai $tiin) lor u"an , &unt +olo&i)i int r$an8a-il Bca 'n& "n(nd unul $i ac la$i lucruC* A&t+ l &ociologii, d & ori, con&id r# c# &oci tat a includ cultura, iar antropologii culturali, d &tul d +r c! nt, pri! &c &oci tat a c# p o part a culturii* Din p r&p cti!a un i a-ord#ri 0ig nt , c i doi t r" ni pot +i d li"ita)i unul d c l#lalt* Soci tat a con&t# din oa" ni car int rac)ion a,# 'ntr.o &tructur# &ocial# con&tituit# din &tatu&uri, roluri, grupuri, in&titu)ii $i organi,a)ii, 'n&# 'n &oci t#)il u"an &tructura &ocial# &t d n 'n) l & 'n a-& n)a culturii* Cultura &t "odul d !ia)# c d# na$t r $i &u&)in &tructura &ocial#* Ac &t "od &t caract ri&tic " "-rilor unui grup &au un i &oci t#)i $i i 'l tr#i &c 'n r la)i $i &u- in+lu n)a unor produ& "at rial $i non"at rial cr at d oa" ni* Soci tat a poat +i co"parat# cu "odul 'n car & di&pun pilitura d +i r p un "agn t* Cultura & a"#n#, 'n &c=i"-, cu c("pul "agn tului car +ac po&i-il# &tr(ng r a

'"pr un# a piliturii d +i r* Dup# cu" r ,ult# din toat c l &pu& , &oci tat a $i cultura, d $i pot +i di&ociat t or tic, l & a+l# 'n "od practic &tr(n& int rr lat * O &oci tat nu poat 0i&ta +#r# cultur#, tot a&t+ l cu" o cultur# nu poat 0i&ta +#r# o &oci tat * C* S n&ul t =nic $i & n&ul cur nt al t r" nului d cultur# A tr ia condi)i c & cu!in a +i l#"urit# 'n l g#tur# cu d +ini)ia culturii &t di&oci r a & n&ului t =nic al culturii d & n&ul i cur nt, Conc ptul d cultur# utili,at d antropologia cultural# &t un conc pt t =nic* Adic#, &t un conc pt n utru al di&cur&ului $i anali, i $tiin)i+ic * El a +o&t d t r"inat 'n cui&u( i&tori i ac &t i di&ciplin 'n cont 0tul t oriilor i la-orat 'n ur"a c rc t#rilor 'ntr prin& d r pr , ntan)ii i $i r +l ct# un con& n& al lu"ii acad "ic * R l !(nd 0i&t n)a unui & n& t =nic al conc ptului d cultur# atrag " at n)ia a&upra +aptului c# l nu &t id ntic cu acc p)iunil poli& "antic , d & ori li"itati! $i i"pr ci& , al t r" nului d cultur#, +olo&it 'n li"-a8ul cur nt* S n&ul cur nt al conc ptului d cultur# & r + r#, 'nd o& -i, la -un# duca)i , la "ani r d co"porta" nt, la "oral#, d ci ar un caract r & l cti! Bnu ar 'n ! d r toat# culturaC $i &t , +oi "ar "#&ur#, !aloric Bi"plic# o 8ud cat# d !aloar C* <odul 'n car &t 'n) l a&# cultura 'n "od cur nt poat +i d ,!#luit cu a8utorul un i in! &tiga)ii tran&! r&al B&ur! RC* A& " n a in! &tiga)ii au +o&t + ctuat , d pild#, d c#tr c()i!a c rc t#tori polon ,iI* Su-i c)ii Bdintr.un $antion r pr , ntati!C au + o&t 'ntr -a)i c 'n) l g i prin cultur# $i li &.a o+ rit po&i-ilitat a d a da "ai "ult r#&pun&uri* Iat# r ,ultat l o-)inut % D +ini)ii Pri"ul Toat R#&pun& _ R#&pun&uril _ N`5?@ N`2M@4 2 Aun# duca)i , "ani r , <oral# ; Qtiin)#, 'n!#)#"(nt In&titu)ii d 'n!#)#"(nt ? Art#, in&titu)ii d art#, <i8loac d co"unicar @ Di&trac)ii, di! rti&" nt 5 Cultura 0i&t n) i : A= l D* Cultur# "at rial# $i cultur# non"at riai# &au &piritual# A patra pr condi)i d car tr -ui &# )in " & a"a 'n l g#tur# cu d +inita cuiturii &t ac a a '"p#r)irii di=oto"ic a culturii, 'n cultur# "at rial# $i cultur# non"at rial# &au &piritual#* P#r ril antropologilor

culturali 'n l g#tur# cu pro-l "# c do" nii al culturii intr# 'n pr ocup#ril di&ciplin i p car o pro+ & a,#, &unt '"p#r)it * Unii dintr i con&id r# ca antropologia cultural# ar dr pt o-i ct a"- l do" nii & "nalat al culturii, d ci at(t cultura "at rial# c(t $i cultura non"at rial# &au &piritual#, po,i)i la car &u-&cri " $i noi* Al)i antropologi li"it a,# &+ ra d pr ocup#ri a antropologi i cultural doar la &tudiul culturii non"at rial &au &piritual * S# ! d " 'n&#, cu" & d +in &c c l dou# do" nii al culturii* Cultura "at rial# &t con&tituit# din toat o-i ct l +i,ic +#cut d o", c a c & nu" $t 'n li"-a ngl ,# arti+act, cu" ar +i un piapt#n, o can#, o un alt#, o cl#dir tc* Un ori & con&id r# c# ac a&t# cultur# "at rial# includ $i o-i ct natural , c au o & "ni+ica)i p ntru o" $i &unt +olo&it d l, dar nu &unt produ& &au "odi+icat d l, cu" ar +i un lac &au o p#dur * Unii antropologi pr + r# &# 0clud# toat o-i ct l "at rial din d +ini)ia culturii, d ci din o-i ctul antropologi i cultural * O part dintr ac $ti antropologi includ cunoa$t r a t =nic#, r + ritoar la con+ c)ionar a d c#tr o" a produ& lor "at rial , 'n conc ptul d cultur#, dar nu $i produ& l r &p cti! * Cultura non"at rial# &au &piritual# &t con&tituit# din toat produ& l intangi-il cr at d o", cu" ar +i 'nd "(n#ril t =nic , o-ic iuril , nor" l , cr din) l , !aloril , atitudinil , li"-il tc* Qi car &unt tran&"i& d la o g n ra)i la alta* E* Cultur# popular# $i cultur# cult# A cinc a pr condi)i 'n l g#tur# cu d +ini)ia culturii &t clari+icar a '"p#r)irii culturii 'n cultur# popular# $i cultur# cult#* Tr -ui &pu&, d la -un 'nc put, 'n l g#tur# cu ac &t a&p ct c# antropologia cultural# nu +ac di&cri"in#ri, d principiu, 'ntr cultura popular# $i cultura cult#, 'n & n&ul d a & pr ocupa doar d una dintr l , &# ,ic " d cultura cult#, a$a cu" o +ac anu"it di&ciplin car au ca o-i ct &tudiul lit raturii &au &tudiul r ligi i in&titu)ionali,at * Antropologia cultural# )in & a"a d di&oci r a analitic# dintr cultura popular# $i cultura cult# din "oti! $tiin)i+ic , dar ar o atitudin n utr# +a)# d 8ud c#)il d !aloar +a)# d ac &t dou# !ari t#)i al culturii, 'n plu&, a nu poat "arginali,a, 'n &tudiil i, cultura popular# $i p ntru con&id r ntul c# 'n lu" a d a&t#,i l " nt $i c=iar &tructuri al ac &tui g n d cultur# au a8un& la di" n&iuni $i +or" a c#ror in+lu n) a&upra o"ului B$i 'n g n ral a&upra o" niriiC &unt d .a dr ptul copl $itoar * P ntru a l#"uri ac &t a&p ct al pro-l " i &t n c &ar &# caract ri,#" c l dou# tipuri d cultur#* Ac a&t# &arcin# nu &t toc"ai &i"pl#, d oar c r &p cti! lor +or" al culturii nu li & atri-ui 'ntotd auna ac la$i & n&* S# ur"#ri" 'n continuar c(t !a punct d ! d r % 2C O !ariant# d int rpr tar a ac &tora pl ac# d la id nti+icar a culturii popular cu +olclorul* Ac &ta &t d +init dr pt o lit ratur# B'n & n&ul larg al cu!(ntuluiC tradi)ional#, &u- +or"# d !i,iuni a&upra lu"ii, po! $ti, cr din) , l g nd , c(nt c , pro! r- , "ituri tc* P#&trat 'n cur&ul ti"pului, r lati! n &c=i"-at $i n critic, d " "-rii unui grup, co"unit#)i &au &oci t#)i* Cu raidiul lit raturii r &p cti! & ocup# o &u-di&cip(in# a antropologi i cultural , nu"it# c=iar +olclor, a!(nd l " nt c o apropi at(t d tnogra+i , c(t $i d tnologi * C(nd & ur"#r $t d t r"inar a produ& lor culturii popular

aut ntic , d ci +#r# int r! n)ii din&pr cultura cult#, un ori, & i"plic# o 8ud cat# d !aloar 'n +a!oar a +olclorului, 'n raport cu cultura cult#* D 0 "plu, & &pun c# P tr I&pir &cu nu a +o&t un cul g#tor al +olclorului aut ntic, ci a unui +olclor ur-an, din Aucur $ti, d ci unul oar cu" p r! rtitT ;C O alt# !ariant# d 'n) l g r a culturii popular o pri! $t p ac a&ta ca p o cultur# a &oci t#)ilor pr indu&triaP , ca p PoP+c cuPtur propri un iPoP+c &oci +R* 1olK &oci tR a +o&t d &cri&# d c#tr Ro- rt R d+i ld, 'ntr.o lucrar a!(nd toc"ai ac &t titlu, ca o &oci tat "ic#, i,olat#, put rnic int grat# $i caract ri,at# prin 0i&t n)a unui control &ocial in+or"ai, prin pr do"inan)a &acrului a&upra & cularului, a tradi)ionalului a&upra ino!ati!ului $i prin r la)ii proprii grupurilor pri"ar ? 'n ac a&t# & "ni+ica)i , cultura popular# &t di+ r n)iat# at(t d cultura &oci t#)ilor indu&trial , c(t $i d cultura &oci t#)ilor tri-al &i"pl , pri"iti! T ?C E&t cuno&cut#, d a& " n a, !arianta int rpr tati!# c pun un & "n d galitat 'ntr cultura popular# $i cultura co" rcial#, d pia)#* Pri!it# a&t+ l, cultura popular# &t di+ rit# d cultura non.pro+it cr at# d oa" ni n pl#ti)i, d arti$ti, car nu & g(nd &ca &#.$i c($tig c l n c &ar traiului prin cr a)iil lor cultural T @C O alt# !i,iun a&upra cr a)iilor cultural popular l l ag# p ac &t a, +oart &tr(n&, d cultura d cla&# a &oci t#)ii $i, "ai pr ci&, d cla& l d 8o&* A&t+ l, 7 r- rt O* Gan&@ !or- $t d &pr 0i&t n)a a cinci tipuri d cultur#, l gat d &trati+icar a &ocial#% cultura cult# &au &up rioar#, do"inat# d cr atori $i critici* E&t cultura &criitorilor $i arti$tilor U& rio$iV $i a - n +iciarilor cu o duca)i &up rioar#, pro! ni)i din cla&a d &u& &au cla&a d "i8loc d &u&, anga8a)i 'n principal 'n ocupa)ii acad "ic $i pro+ &ional Bcu un &tatut 'nalt $i cu un ! nit "ar CT cultura "i8loci d &u& &t propri "arii "a8orit#)i a r pr , ntan)ilor p#turii d &u& a cla& i d "i8loc a" rican Bc a +o&t nu"it# printr.un t r" n apart % U"idcultVC* A n +iciarii ac &t i culturi &unt pr ocupa)i "ai "ult d r ali,ar a &copurilor lor 'n condi)ii d co"p titi!itat , d c(t cu d ,!#luir a &t#rii lor d indi!i,i ali na)i, !i&.(.!i& d &oci tat 'n an&a"-lul i* Ei al g din c a c a c($tigat o "ar popularitat printr - n +iciarii pu-licului culturii &up rioar , d(nd o at n)i apart 'ncura8#rii di&tri-uitorilor co" rciali ai art iT cultura "i8loci d 8o& &t cultura do"inant# a pu-licului do"inant d "ogra+ic actual* A n +iciarii i &unt " "-rii p#turilor d "i8loc $i d 8o& ai cla& i d "i8loc Bconta-ili, cadr didactic din & piil pu-lic tc*C* Ei nu &unt int r &a)i, at(t d a&p ct l &t tic al cr a)iilor cultural , c(t d c l &u-&tanti! , id atic , d con)inut al ac &tora* Pu-licul ac &t i culturi &t pr ocupat d a& " n a pro-l " cu" &unt% tol ran)a ra&ial#, 0ploatar a cono"ic#, trata" ntul gal 'n +a)a l gii, !ia)a d +a"ili , ! ni" nt l $i p r&onalit#)il i&toric T cultura in+ rioar# 'i r pr ,int# p " "-rii p#turii d 8o& ai cla& i d "i8loc B"uncitori cali+ica)i &au & "icali+ica)i, "uncitorii din & r!icii, +unc)ionarii & "icali+ica)i, d & ori dintr c i car au 'nc put un lic u dar l.au a-andonat 'naint d a.l t r"inaC* Pr + rin)a ac &tui pu-lic &t ac)iun a $i " lodra"a, a+ir"ar a !alorilor cla& i "uncitoar , d ,!#luir a con+lict lor din " diul rural, lupta co>-oRlor '"potri!a cri"inalilorT cultura in+ rioar# c!a&i.+olcloric# ar un pu-lic +or"at din "uncitorii n cali+ica)i, a c#ror duca)i & li"it a,# la

$coala pri"ar#, c i "ai "ul)i a!(nd o origin "od &t# $i +#c(nd part din popula)ia d culoar * Pr + rin) l ac &tui pu-lic &unt t " l r + ritoar la & gr gar a g nurilor cu acc nt &pr " lodra"#, ac)iunil cu con)inut "oral $i pig" ntat cu l " nt d +olclorT 5C 'n &+(r$it, o alt# int rpr tar a culturii popular &t ac a car o pri! $t ca p o cultur# d "a&&#* n ac &t con)inut cultura popular# &t !#,ut# cu &u&piciun &au c=iar ca un p ricol cultural* Critica i &u-linia,# c(t !a t " "a8or % aC Ar un caract r n gati!, a &t ind ,ira-il#, d oar c &pr d o& -ir d cultura cult# &t un produ& d "a&&# o-)inut d c#tr anirpr nori ori nta)i &pr pu-lic $i nu"ai p ntru a "ul)u"i pu-licul car o pl#t $t T -C Ar + ct n gati! a&upra culturii cult * Ea & '"pru"ut# d la cultura cult#, d !alori.,(nd.o a&t+ l $i ad " nind "ul)i cr atori pot n)iali d cultur# cult#, & c#tuind a&t+ l r , r!a i d tal nt T cC Ar + ct n gati! a&upra audi n) i culturii popular * Con&u"ar a culturii popular , 'n c l "ai -un ca,, produc +al& &ati&+ac)ii $i, 'n c l "ai r#u ca,, &t d#un#toar "o)ional a&upra audi n) iT dC Ar + ct n gati! a&upra &oci t#)ii* Di&tri-u)ia culturii popular nu nu"ai c# r duc ni! lul calit#)ii culturii, dar $i 'ncura8 a,# totalitari&"ul, prin cr ar a un i audi n) pa&i! $i +oart docil t =nicilor d con!ing r 'n "a&&#, +olo&it d d "agogii a& r!i)i dictatorilor* 1* Cultur# $i ci!ili,a)i A $a& a pr condi)i & r + r# la clarl+ic, ar a r la)iilor dintr conc ptul d cultur# $i c l d ci!ili,a)i * D & ori c l dou# conc pt &unt pri!it ca r + rindu.& la unul $i ac la$i lucru, O part * Dintr antropologii culturali nu &unt d acord cu o a& " n a po,i)i $i 'nclin#" &# l d#" dr ptat * Conc ptul d ci!ili,a)i a +o&t +olo&it d g(nditorii +ranc ,i ai & c, al [9III.l a, ca +iind opu& conc ptului d -ar-ari * Soci t#)il ci!ili,at rau pri!it ca +iind di+ rit d &oci t#)il pri"iti! , -ar-ar , p ntru con&id r ntul c# rau &ta-il , "od rn $i lit rat * Di&oci r a 'ntr conc pt l 'n di&cu)i a ap#rut 'n G r"ania, lu(nd +or"a opo,i)i i dintr Jultur Bcu!(nt d origin g r"an#C $i Ci!ili,ation Bcu!(nt d origin +ranc ,#C* Su- in+lu n)a tradi)i i ro"antic , cultur# a +o&t pri!it# ca +iind d po,itarul c lor "ai d o& -it +or) u"an , a r ali,#rilor arti&tic $i a p r+ c)iunii indi!idual , 'n ti"p c ci!ili,a)ia a +o&t 'n) l a&# ca un proc & d d ,!oltar "at rial#, c p riclit a,# cultura indi!idual# prin cr ar a un i &oci t#)i ur-an , d "a&&#* Opo,i)ia & "nalat# a d ! nit o part a criticii &oci t#)ii indu&trial "od rn , c a +o&t p rc put# ca o +or)# i"p r&onal# c &tandardi, a,# B&au pla+on a,#C cultur# $i con$tiin)a u"an#* Ac &t critici&" ro"antic al &oci t#)ii "od rn &.a "ani+ &tat 'ntr.o +or"# in+lu nt# 'n cr a)iil r pr , ntan)ilor Qcolii d la 1ranK8urt BT* Ado"o, 6* A n8a"in, E* 1ro"", <* 7orK= i" r $i 7* <arcu&& C* n i&tori , t r" nul d ci!ili,a)i &t +olo&it, 'n "od o-i$nuit, p ntru a d &cri un &tadiu particular al d ,!olt#rii &oci tatii* Ac &t &tadiu &t , 'n g n ral, "arcat prin 'nr gi&trar a, prin &cri&, a in+or"a)iilor, con&truc)ia unor ora$ "ari, +olo&ir a unor t =nici a!an&at 'n agricultur#, indu&tri $i art , 0i&t n)a unor in&titu)ii a!an&at politic , r ligioa& $i arti&tic * Un ori, t r" nul d ci!ili,a)i &t +olo&it p ntru a &ug ra c# o anu"it# cultur# &t &up rioar# calitati! un i alt culturi* Dup# opinia lui Sa"u l 7untington

conc ptul d ci!ili,a)i & r + r# la un grup d oa" ni, cu 'nalt tr#&#turi cultural $i "ai al & cu un 'nalt ni! l al id ntit#)ii cultural * A&t#,i, 'n lu" 0i&t#, dup# p#r r a lui, ur"#toar l ci!ili,a)ii% &inic# Bc=in ,#C, 8apon ,#, indian#, i&la"ic#, occid ntal#, ortodo0#, latin.a" rican# $i a+rican#* La ni! lul +aliilor B&au "arginilor unor &traturiC c "arc= a,# ac &t ci!ili,a)ii 0i&ta p ricolul apari)i i unor ciocniri, c=iar a unor r#,-oai * D raportul dintr ci!ili,a)ii d pind &tar a ordinii "ondial 5 CAPITOLUL II DE1INIOIA CULTURII E0i&t# o "ul)i" d d +ini)ii al culturii* <ar a !ari tat a ac &tora a +o&t & "nalat# 'nc# din anul 235M d c#tr AL Jro - r $i C* JlucK=o=n car au +#cut totodat# $i critic# lor: D atunci $i p(n# a&t#,i nu"#rul lor a cr &cut $i "ai "ult, iar con)inutul lor &.a di! r&i+icat, &c#p(nd parc# d &u- oric control* n ac &t condi)ii, a 'nc rca &# +aci ordin 'n ac &t do" niu, adic# a d +ini)i i propriu.,i& a culturii, &t o &arcin# +oart gr a, dac# nu c=iar i"po&i-il#* n c l c ur" a,#, !o" d +ini cultura dintr.o p r&p cti!# &int tic# $i analitic#* < dul 'n car a" r ,ol!at ac &t pro-l " +unda" ntal , nu cu ni"ic "ai pr 8o& d c(t &olu)iil o+ rit d "anual l , tratat l , lucr#ril &au nciclop diil d dicat p(n# acu" antropologi i cultural 'n )#ri cu tradi)ii 'n ac &t do" niu, 'n anu"it pri!in) , po,i)ia noa&tr# ar un l " rit +a)# d o part dintr ac &t a* Propun " ur"#toar a d +ini)i a culturii% cultura &t "odul d !ia)# propriu unui grup d oa" ni, 'n circu"&tan) l unui anu"it " diu 'ncon8ur#tor, cr at d o" $i +or"at din produ& l "at rial $i non."at rial tran&"i& d la o g n ra)i la aKa* Ac a&t# d +ini)i ar tr i p#r)i r lati! autono" p car l !o" " n)iona $i d ,!olta 'n c l c ur" a,#% Pri"a part , &t con&tituit# din pr ci,ar a +unda" ntal# con+or" c#r ia cuPtura &t "odul d !ia)# a unui grup d oa" ni* Un "od &t o cal , un cur&, un proi ct d a +ac c !a* 9ia+a, 'n acc p)iun a d +ini)i i dat , &t 0i&t n)a $i acti!itat a oa" nilor, '"pr un#, "odul d !ia)# 'n& a"n# "ani ra caract ri&tic# d a tr#i, d a ac)iona* Pr ci,ar a c# "odul d !ia)# &t propriu unui grup d oa" ni, atrag at n)ia a&upra caract rului particular, &p ci+ic al culturii* Un grup oar car nu ar un "od d !ia)# Ug n ralV, ci unul car &t doar al lui, c +l id nti+ic# $i +l l giti" a,# ca un grup propriu* El ar o cultur# a &a, incon+unda-il#* A doua part , a d +ini)i i culturii, pr ci, a,# c# "odul d !ia)# ar loc +n circu"&tan) l unui anu"it " diu 'ncon8ur#tor* Ac a&ta 'n& a"n# c# "odul d !ia)# nu & d &+#$oar# 'n !id, ci 'ntr.un " diu 'ncon8ur#tor, rod al cr a)i i u"an $i, totodat#, &p ci+ic* Tr -ui " n)ionat 'n ac a&t# ordin d id i, c# atunci c(nd !or-i" d " diul cr at d o", nu n r + ri" .doar ia c a c au +#cut al)i oa" ni* < "-rii grupului a!ut 'n ! d r '$i aduc $i i contri-u)ia la d ,!oltar a ac &tui " diu non.natural* Ulti"a part a d +ini)i i culturii, & "nal a,# din c &t con&tituit " diul 'ncon8ur#tor al "odului d !ia)# $i cu" a8ung l la di&po,i)ia grupului* Ac &t " diu &t +or"at din produ& l "at rial $i non."at rial tran&"i& d la o g n ra)i la alta* Cultura &t +or"at# din cultura "at rial#

$i non."at rial#, dar nu & r duc la ac &t a* El con&titui doar " diul 'n car & d &+#$oar# "odul d !ia)# al unui grup, ca c l "ai i"portant l " nt al culturii* <ai tr -ui &pu& c# tran&"it r a produ& lor d a"- l + luri pr &upun dou# proc & i"portant al culturii% acu"ular a 'n cur&ul i&tori i a produ& lor "at rial $i non."at rial $i 'n!#)ar a lor, r &p cti! tran&"it r a "odului lor d +olo&in)# d c#tr o g n ra)i c#tr alt# g n ra)i , proc & nu"it 'n antropologia cultural#, incultura)i * D +ini)ia culturii, a$a cu" a" dat.o $i a" anali,at.o 'n p#r)il i co"pon nt , &t &u&)inut# d d+ini)iil 0i&t nt 'n i&toria antropologi i cultural * Cu alt cu!int , a & ! ri+ic# prin &u-&tan)a t or tic# a ac &t i di&ciplin * P ntru ilu&trar n !o" r + ri doar la c(t !a ca,uri, 'nd o& -i c l -r * Ed>ard A* TRlor, 'n lucrar a lui Pri"iti! Cultur , &pun c# cultura &t un 'ntr g d o& -it d co"pl 0, c includ cunoa$t r a, cr din)a, arta, "orala, l g a, o-ic iul $i alt capacit#)i $i o-i$nuin) acu"ulat d o" ca un " "-ru al &oci t#)iiH Dup# p#r r a luiWd n K Sal,"ann4 cin !a ar put a ad#uga la ac a&t# li&t# organi,ar a politic#, o-i ct l "at rial +a-ricat d o", li"-a, r ligia $i "ult alt caract ri&tici c di&ting o &oci tat u"an# d alta* n&#, a 'nc rca &# d +in $ti cultura, +#c(nd li&ta tuturor p#r)ilor i co"pon nt , &t o &arcin# i"po&i-il#* Din punctul no&tru d ! d r , d +ini)ia lui Ed>ard A* TRlor &t r duc)ioni&t#% cultura &t r du&# doar la part a a tr ia a d +ini)i i p car a" dat.o $i anu" la &p ci+icar a din c &t co"pu& " diul 'ncon8ur#tor 'n car tr#i $t o"ul* ClRd JlucK=o=n3 con&id r# c# t r" nulantropologic d cultur# d & "n a,# ac l a&p ct al " diului 'ncon8ur#tor u"an, tangi-il &au intangi-il , c au +o&t cr at d o"* Tot l adaug#% o Ucultur#V & r + r# la "odul di&tincti! d !ia)#, al unui grup d oa" ni, la 'ntr gul lor proi ct d trai* Dup# cu" & poat ! d a, ClRd JlucK=o=n r cunoa$t 'n d +ini)ia p car o d# culturii pri" l dou# p#r)i al d +ini)i i p car a" propu&.o noi* Wd n K Sal,"ann d +in $t cultura ca un an&a"-lu nor" d co"port#ri 'n!#)at , in+lu n)at &ocial, c a caract ri,at o" nir a 'n 'ntr gul cur& al i&tori i i2M El pun acc nt p ulti"a part a d +ini)i i noa&tr , r &p cti! cultura, ca c !a tran&"i& d la o g n ra)i la alta* O d +ini)i c aproap & &uprapun cu c a propu&# d noi, au dat.o Al+r d L* Jro - r $i ClRd JlucK=o=n% cultura con&t# din "od l Bpatt "&C 0plicit $i i"plicit , al co"port#rii $i p ntru co"portar , 'n&u$it $i tran&"i& prin &i"-oluri, con&tituind r ali,#ril di&tinct al grupurilor u"an , inclu&i! "at riali,ar a lor 'n produ& 22 1oart "ult d +ini)ii aN E culturii 0i&t nt a&t#,i &unt !id nt li"itati! , & "nal(nd doar un a&p ct &au altul al con)inutului $i 0t n&iunii i* Ca 0 "plu, 'l put " da p Ric=ard A* Aar tt2; car pri! $t cultura dintr.o p r&p cti!# &i"-olic#, ca un &i&t " d & "ni+ica)ii acc ptat, c & r! $t ca r , r!or d r ) l &au linii c#l#u,itoar p ntru co"portar a oa" nilor dintr.o &oci tat particular# oar car * CAPITOLUL III CO<PONENTELE CULTURII Studi r a culturii pr &upun nu nu"ai d +inir a i $i & "nalar a p#r)ilor d +ini)i i i* Un do" niu d o& -it d i"portant al antropologi i

cultural 'l r pr ,int# anali,a co"pon nt lor culturii* C l "ai d & a"# &unt ur"#toar l co"pon nt % cogniti!#, nor"ati!#, &i"-olic#* A* Co"pon nta cogniti!# Ac a&t# co"pon nt# a culturii &t con&tituit# din tr i l " nt $i anu" din cunoa$t r a popular#, din cunoa$t r a $tiin)i+ic# $i din cr din) * Cunoa$t r a popular# B&au &i")ul co"unC &t +or"at# dintr.un an&a"-lu d 0plica)ii $i int rpr t#ri a un i "ari !ari t#)i d + no" n Bd la + no" n l naturii la c l r + ritoar la ac)iun a &ocial# $i co"portar a indi!iduluiC n la-orat $i '"p#rt#$it d " "-rii unui grup d oa" ni* Includ r a 'n co"pon n)a cogniti!# a cunoa$t rii popular '$i a+l# d & ori 8u&ti+icar a 'n cr din)a c# a r pr ,int# +ructul 0p ri n) i d ,i a oa" nilor $i a acu"ul#rii cuno$tin) lor o-)inut 'n cultura ac &tora, 'n r alitat , cunoa$t r a popular#, 'n "ar "#&ur#, '$i a+l# r#d#cinil 'n punct d ! d r $i int rpr t#ri cu larg# 0t n&iun 'n r(ndul oa" nilor $i -a,at p t orii $i cr din) tradi)ional * Nu d pu)in ori, cunoa$t r a popular# r pr ,int# nu doar 'n) l pciun a tr cutului, dar, d a& " n a, t oriil in+ir"at al c rc t#torilor d i ri* Ea includ , totodat#, cr din) -a,at p &up r&ti)ii $i ignoran)#* Cunoa$t r a $tiin)i+ic#, &t un an&a"-lu d o-& r!a)ii, t , , id i $i t orii d &pr natur#, &oci tat $i o", c &unt r lati! o-i cti! , d "n d 'ncr d r , &au car pot +i ! ri+icat * Cunoa$t r a $tiin)i+ic# poat +i tran&+or"at# 'n t =nologi $i, &u- ac a&t# +or"#, poat +i +olo&it# p ntru controlul " diului 'ncon8ur#tor $i r ,ol!ar a pro-l " lor &ocial * C l "ai 'nalt crit riu d !aluar a &oci t#)ilor "od rn 'l r pr ,int# &tar a cunoa$t rii $tiin)i+ic $i a t =nologi i -a,at p a* Cunoa$t r a r &p cti!# & organi, a,# $i co"parti" nt a,# 'ntr.o "ar !ari tat d $tiin) * Cr din) l &unt id i d & ori i"pr gnat cu &u-i cti!i&", n d "n d 'ncr d r $i car nu pot +i ! ri+icat * Un 0 "plul r pr ,int# cr din)a r#&p(ndit# 'n ,ona A li$.Poiana 7or a, din <un)ii Apu& ni, con+or"# c#r ia -olil &unt d dou# + luri, un l dat d Du"n , u $i c l lalt d !r#8itoar * Cr din) l 8oac# un "ar rol ui co"unit#)il tradi)ional , 'n anali,a -r & poat +ac di&tinc)i 'ntr cr din)a 'ntr.un + no" n $i cr din)a d &pr l* Pri"a dintr l & r + r# la con!ing ri r + ritoar la 0i&t n)a + no" nului, iar ulti"a & r + r# ia con!ing r a pri!itoar la r la)ia + no" nului cu alt + no" n * Cr din)a & d o& - $t d atitudin p "oti!ul c# ulti"a, &pr d o& -ir d cr din)a, pr &upun 'n "od n c &ar un l " nt !aluati! $i o t ndin)# d a ac)iona, O cr din)# d !in o atitudin c(nd i"plic# o !aluar d tip po,iti!.n gati! $i o pr di&po,i)i d a ac)iona 'ntr.un anu"it "od* Cr din)a & d o& - $t d !aloar , p "oti!ul c# !aloril &unt pr + rin) , p c(nd cr din) l nu &unt a$a c !a* Un ori cr din)a &t +olo&it# '= !or-ir a cur nt# c# +iind &inoni"# cu opinia* T r" nii d cr din)# $i opini tr -ui 'n&# di+ r n)ia)i p t " iul c# opinia, 'n co"para)i cu cr din)a, i"plic# & nti" nt cu o "c#rc#tur# "o)ional# "ai r du&# $i ar o durat# "ult "ai &curt#* A* Co"pon nta nor"ati!# 1i car cultur# cuprind un an&a"-lu d r guli B$i id il c &tau la -a,a lorC r + ritoar la "odul 'n car oa" nii ar tr -ui &# ac)ion , * 7 r pr ,int# c#i d g(ndir , &i")ir , ac)iun $i co"portar c rut B&au &olicitat , &au

pri!it ca d ,ira-il C 'n anu"it condi)ii &p ci+ic " "-rilor unui grup, co"unit#)i &au &oci t#)i* R gulil &unt 'n!#)at d c#tr oa" ni 'n proc &ul d &ociali,ar &au incultura)i * n plu&, +i car cultur# utili, a,# &anc)iuni p ntru a uit#ri r gulil i% c l po,iti! &unt r co"p n& p ntru indi!i,ii c r &p ct# nor" l iar c l n gati! &unt p d p& p ntru indi!i,ii car l !iol a,#* R gulil c +or" a,# co"pon nta nor"ati!# a culturii & '"part 'n "ai "ult +or" % nor" l &ocial tradi)ional , o-ic iuril propriu.,i& , l gil $i !aloril * Nor" l &ocial tradi)ional * 1i car &oci tat ar un nu"#r d nor" c nu & aplic# " "od &p cial nici unui grup particular, l &unt a$t pt#ri in&titu)ionali,at , d &pr co"portar a &ocial# 'n g n ral* Anali,a cla&ic# a ac &tor nor" apar)in lui 6ilia" Gra=a" Su"n r* n 23M: l a pu-licat lucrar a intitulat# 1oP+cu>iR&2? 'n car a " n)ionat di+ rit cat gorii d nor" &ocial tradi)ional p car l .a ilu&trat cu 0 "pl , luat dintr.un "ar nu"#r d &oci t#)i, a+lat 'n di+ rit p rioad i&toric * O-ic iuril &ocial tradi)ional &p ci+ic# "odul d a t ttn-r#ca, tic= ta, +olo&in)a li"-a8ului $i alt a&p ct rutinal * C &unt pri!it ca a!(nd o & "ni+ica)i "oral# n 'doi lnic#, ni$# d o int n&itat nu pr a "ar * n +unc)i d ac &t o-ic iuri, d 0 "plu, oa" nii '$i dau "(na, '$i pr & a,# pal" l '"pr un#, '$i 'nclin# capul atunci c(nd & 'nt(ln &c unii cu al)ii* Ni" ni nu $ti pr ci& cu" anu" o nor"# &ocial# tradi)ional# a d ! nit in&titu)ionali,at#* Ac &t nor" , &ta-ilit cu +oart "ult ti"p 'n ur"#, au a!ut, pro-a-il, c(nd!a la origin o +unc)i &au un rol adapti!, d $i &t , 'n g n ral, i"po&i-il &# n duc " p +irul lor 'n tr cut, p(n# la originil +or pr ci& * O-ic iul d a da "(na, d 0 "plu, poat a! a la origin g &tul d a ar#ta c# indi!idul car 'ntind "(na nu poart# o ar"#* Ino!a)iil t =nic , cu" &t t l +onul, auto"o-ilul, t l !i,orul au d ! nit o part int grant# a !i )ii "od " , g n r(nd noi o-ic iuri &ocial , d ! nit ! rita-il tradi)ii* A" ricanii r#&pund la t l +on cu U7 loV, -ritanicii '$i &pun nu" l 'n +or"ula US"it= = r V Baici S"ii=C, " 0icanii &pun UAu noV B-in C, &paniolii +olo& &c +or"ula U7a-laV B!or- &cC* O caract ri&tic# d -a,# a o-ic iurilor &ocial tradi)ional &t ac a c# int n&itat a & nti" nt lor c li & a&ocia,# &t r lati! &c#,ut#* Dac# indi!i,ii acc pt# &au r &ping nor" l &ocial , '"-r#c(ndu.& 'ntr.o "ani r# noncon! n)ional#, r#&pun,(nd la t l +on 'ntr.un "od propriu, "(nc(nd ciudat co"-ina)ii d ali" nt &au "ani+ &t(nd "ani r &tranii la "a&#, i pot +i pri!i)i ca 0c ntrici &au ca p r&oan c tr -ui !itat , dar li & !a p r"it , 'n "od o-i$nuit, &# " arg# p cal a c $i.au al &.o* 9iolar a nor" lor d tip U+olK>aR&V nu pro!oac#, 'n g n ral, r ac)ii put rnic * Dar, c=iar nu"ai 0i&t n)a unor o-ic iuri tradi)ional di+ rit &au co"p titi! poat con&titui, 'n anu"it ca,uri, un punct d 'nc put al unui con+lict &ocial* I"igran)ii cu Uo-ic iuri &tr#inaV &au tin rii c adopt# "od l noncon+or"i&t , pot +i pri!i)i cu n 'ncr d r $i c=iar cu o&tilitat d c#tr "a8oritat a oa" nilor, doar p ntru +aptul c# i au un U+olK>aR&V di+ rit, indi+ r nt dac# i d !ia,# &au nu d la nor" l +unda" ntal al &oci t#)ii* O-ic iuril propriu.,i& B"or &C, &pr d o& -ir d U+olK>aR&V, & a&ocia,# cu int n& 8ud c#)i d !aloar $i & nti" nt r + ritoar la -in $i

r#u, la dr ptat $i n dr ptat * El d +in &c r gulil d co"portar c , pur $i &i"plu, nu tr -ui &c !iolat * Dac# &unt !iolat , atunci c l c o +ac &t r &pin& d &oci tat $i p d p&it & ! r, 'n un l &oci t#)i p d ap&a p ntru !iolar a unor o-ic iuri propriu.,i& &t "oart a* Toat o-ic iuril d ac &t g n al un i &oci t#)i pri! &c act c pun 'n p ricol !aloril i +unda" ntal * Cani-ali&"ul, inc &tul, in+anticidul, d 0 "plu, dau na$t r unor r ac)ii a0iologic $i & nti" nt d d ,gu&t $i conda"nar , aproap uni! r&al , 'n r(ndul " "-rilor )#rilor urop n , S* U* A, Canad i $i din alt p#r)i al lu"ii* 7o)ia, a-u,ul d droguri, o"orul, !iolul, p(ng#rir a &t agului na)ional, toat au dr pt con& cin)# o put rnic# conda"nar &ocial#, 'n aproap toat )#ril lu"ii* Un l !iol#ri al o-ic iurilor propriu.,i& &unt aproap d n g(ndit $i tratat ca ni$t ta:u.uri* n "ai toat )#ril lu"ii, d 0 "plu, &.a 'nc t#) nit un ta-u c int r,ic con&u"ul d carn o" n a&c#* El &t at(t d +ici nt 'nc(t o part din &tat l lu"ii nici nu au l gi car &# opr a&c# ac a&t# practic#* O-ic iuril &ocial tradi)ional B+olK>aR&C $i o-ic iuril propriu.,i& B"or &C pot +i pri!it ca dou# 0tr " al unui continuu" al nor" lor &ocial * O-ic iuril &ocial tradi)ional gu! rn a,# co"portar a rutinal# $i !iolar a lor nu &t ur"at# d &anc)iuni put rnic * O-ic iuril propriu.,i& r gl a,# +or" d co"portar "ult "ai critic p ntru &oci tat $i d !ian)ii &unt &u-i ctul un i & ! r d ,apro-#ri $i p d p& , 'n ca,ul 'nc#lc#rii lor* <ult dintr nor" l &ociaK cad und !a "ir ac &t 0tr " * A )ia 'n pu-lic, d 0 "plu, nu &t o a& " n a 'nc#lcar a nor" lor 'nc(t indi!i,ii a+la)i 'n ac a&t# &itua)i &# +i 0pul,a)i d +initi! din co"pania ! cinilor -r, 'n&# 'n un l & g" nt al &oci t#)ii o a& " n a co"portar cau, a,# o con&id ra-il# cantitat d -(r+# $i un grad oar car d r &ping r , 'n "od &i"ilar, 8ocuril d noroc $i "agia &unt acc ptat ca +iind nor"al 'n anu"it grupuri, dar &unt pri!it ca a+ronturi & rioa& d c#tr alt l * L gil &unt coduri d co"portar 'nd lung la-orat $i purt(nd girul unor in&titu)ii &p ciali,at * P ntru act l n l gal l g a pr ! d &anc)iuni n gati! , &u- +or"a unor p d p& +i0 * Spr d o& -ir d U+olK>aR&V $i d o-ic iuril propriu.,i& , l gil au o origin pr ci&#% & $ti d c au +o&t la-orat , d cin $i c(nd anu" * Un l l gi & r + r# la pro-l " d un int r & pu-lic li"itat* Aproap +i car ora$ ar &tatut &au r gula" nt c int r,ic p#trund r a pi tonilor $i parcar a 'n anu"it arii, dar !iolatorii ac &tor nor" rar ori &unt -#ga)i 'n 'nc=i&oar * Un l l gi &unt pur $i &i"plu o-ic iuri &ocial tradi)ional +or"ali,at * Alt l gi & r + r# la pro-l " & rioa& $i gra! , cu" &unt o"orul, +urtul $i t(l=#ria* C l "ai "ult dintr ac &t pro-l " &unt r glat d c#tr o-ic iuril propriu.,i& , dar 0p ri n)a a ar#tat c# &ingur , &anc)iunil autoaplicat , nu &unt &u+ici nt p ntru a controla co"portar a tuturor indi!i,ilor* C l "ai con&tant l gi &unt c l c au un put rnic &uport 'n o-ic iuri* Alt l , a c#ror -a,# 'n do" niul o-ic iurilor a di&p#rut &au car nu au a!ut niciodat# o a& " n a -a,#, &unt di+icil d " n)inut $i, pro-a-il, !or +i in +icac * E$ cul notoriu al Pro=i-i)i iI &t o ilu&trar dra"atic# a +aptului c# l gil , +#r# niciun &uport 'n nor" l in+or"al , '"p#rt#$it d " "-rii grupurilor "a8or , dintr.o &oci tat dat#,

&unt aproap i"po&i-il d r &p ctat* 9aloril , 'n ulti"# in&tan)#, nor" l un i &oci t#)i $i, prin ur"ar , 'n "ar "#&ur# $i l gil i, &unt o 0pr &i a !alorilor i . adic# a unor id i '"p#rt#$it &ocial, cu pri!ir la c a c -in , dr pt, +ru"o& $i d dorit* Di+ r n)a dintr !alori $i nor" con&t# 'n ac a c# !aloril &unt a-&tract , r &p cti! ni$t conc pt g n ral , 'n ti"p c nor" l &unt r guli d co"portar &au linii d conduit#, d &tinat oa" nilor a+la)i 'n &itua)ii particular * 9aloril un i &oci t#)i &unt i"portant d oar c l in+lu n) a,# con)inutul nor" lor i* Dac# o &oci tat pr )ui $t duca)ia, acord(ndu.l o 'nalt# !aloar , atunci nor" l i !or a&igura $colari,ar a g n ral# a oa" nilor* Dac# a !a pr )ui "onoga"ia, atunci nor" l i nu !or p r"it c#&#toria cu "ai niult d un part n r 'n ac la$i ti"p* n principiu, 'n c l din ur"#, toat nor" l pot +i l gat d o !aloar &ocial# d -a,#* Nor" l c pr &criu, 'n d taliu, op ra)iunil acti!it#)ii 'ntr.un -irou &au la o lini d an&a"-lar a produc)i i, r +l ct#, d 0 "plu, !aloar a 'nalt# c o pun " p +ici n)#* Nor" l c &olicit# unui &tud nt &# +i "ai politico& $i "ai +or"al 'n raporturil cu un pro+ &or, d c(t 'n raporturil lui cu un col g, oglind &c !aloar a 'nalt# d car & -ucur# 'n &oci tat autoritat a $i 'n!#)ar a* Nor"a c &olicit# -#r-a)ilor &# poart p#rul &curt, r +l ct# !aloar a c & acord# 'n un l &oci t#)i, "a&culinit#)ii* Spr d o& -ir d nor" , a c#ror 0i&t n)# poat +i u$or o-& r!at# 'n co"portar a d ,i cu ,i a oa" nilor, !aloril &unt, d & ori, "ult "ai gr u d id nti+icat* 9aloril un i &oci t#)i tr -ui &# +i d du& din nor" l i, a&t+ l 'nc(t anali,a !alorilor &ocial & -a, a,# 'ntr.o "ar "#&ur# p int rpr t#ril o+ rit d c i c o-& r!# r alitat a &ocial#* Una dintr c l "ai cuno&cut 'nc rc#ri d a id nti+ica !aloril "a8or al &oci t#)ii a" rican &t ac a a lui Ro-in 6illiani&25 c a d t ctat un nu"#r d Uori nt#ri !aloric V d -a,#, 0pri"at 'n nor" l d co"portar * Ac &t a &untT p r+or"an)a $i &ucc &ul, acti!itat a $i "unca, u"ani&"ul, +ici n)a $i prag"ati&"ul, progr &ul, con+ortul "at rial, galitat a, li- rtat a, con+or"itat a, $tiin)a $i ra)ionalitat a, na)ionali&"ul $i patrioti&"ul, d "ocra)ia, indi!iduali&"ul $i &up rioritat a unui grad ra&ial &au tnic 'n raport cu altul E&t !id nt +aptul c# un l dintr ac &t !alori nu &unt 'n 'ntr gi" concordant un l cu alt l * <ult dintr l au &u+ rit, d 8a, anu"it &c=i"-#ri &au & a+l# 'ntr.un p r"an nt proc & d &c=i"-ar * O part dintr l &unt acc ptat d unii a" ricani $i r &pin& d al)ii* E&t d a& " n a +oart clar +aptul c# li&ta lui Ro-in 6illia"& nu pui, a,# 'ntr g do" niul d a+ir"ar a !alorii, 'ntr.o anc= t#, + ctuat# 'n 234; a" ricanii au +o&t 'ntr -a)i% C(t d i"portant &unt ur"#toar l !aiori p ntru D!? 2: R ,ultat l do! d &c +aptul c# "a8oritat a a" ricanilor &pri8in# !alori c &u-linia,# autor ali,ar a $i &ati&+ac)ia p r&onal#* 9aloril l gat d -un#&tar a g n ral# a &oci t#)ii &au d alt a&p ct nu &unt p larg '"p#rt#$it * Iat# proc nt l o-)inut d principal l !alori% 2 A a! a o !ia)# "ai -un# 'n +a"ili ; A +i 'ntr.o &tar +i,ic# -un# ? A a! a o -un# i"agin d &pr &in @ 1 ricir $i &ati&+ac)i p r&onal# 5 Li- rtat a d a al g &# +aci c a c !r i : A tr#i cor &pun,#tor propriilor po&i-ilit#)i H A a! a un loc d "unc# int r &ant 4 A a! a un & nti" nt al r ali,#rii 3 A ur"a !oin)a lui

Du"n , u 2M A a! a "ul)i pri t ni 22 A a8uta oa" nii n !oia$i 2; A "unci p ntru a '"-un#t#)i A" rica 2? A a! a o !ia)# "o)ional# $i &ti"ulatori 2@ A ur"a &trict un cod "oral 25 A +i acti! la -i& ric# 2: A a! a ca&# +ru"oa&#, "a$in# +ru"oa&# $i alt -unuri 2H A a! a un ! nit "ar 24 A a! a d &tul d "ult ti"p li- r 23 A +i r cuno&cut &ocial D $i ac &t &tudii nu &unt total con! rg nt $i & pot do! di a +i i"pr ci& , l o+ r#, totu$i, in+or"a)ii $i clari+ic#ri util d &pr o cultur# dat# $i d &pr !aloril c c#l#u, &c co"portar a oa" nilor* C* Co"pon nta &i"-olic# Una dintr co"pon nt l +unda" ntal al culturii, poat c a "ai i"portant# dintr toat , &t c a &i"-olic#* Ea &t at(t d i"portant# p ntru cultur# 'nc(t, un ori, ac a&ta &t d +init# ca U o lu" d &i"-oluriV* Ric=ard A* Aar tt, d pild#, a$a dup# cu" a" "ai ar#tat, d +in $t cultura ca un &i&t " d & "ni+ica)ii d &pr car 0i&t# un acord* P ntru a cunoa$t $i 'n) l g c 'n& a"n# co"pon nta &i"-olic# a culturii, &t n c &ar &# pr ci,#" c()i!a t r" ni, &# &ta-ili" r la)iil d -a,# dintr ac $tia $i &# d t r"in#" c di&ciplin & ocup# cu pro-l "atica ac &tora* Pri"ul t r" n la car tr -ui &# n r + ri", d car &unt l gat 'ntr.un + l &au altul toat c l lalt , &t c l d & "n* Oricar o-i ct car & &u-&titui altui o-i ct &t , &au poat +i un & "n* A&t+ l, F &t un & "n p ntru &u"#* S "nul poat +i un indicator c & r! $t ca un & "nal p ntru ac)iun * S "n &t $i un ! ni" nt car poart# o in+or"a)i d ad(nci" , cu" ar +i ga, l c i & din crat rul unui !ulcan $i car indic# o po&i-il# &au i"in nt# rup)i * C i car &.au ocupat d pro-l "atica & "nului &pun c# l ar - &tructur# con&tituit# din & "ni+ic#rii $i & "ni+icat* Culoar a ro$i &t un & "ni+icant, iar p ricolul p car 'l indic# &t & "ni+icatul* S "n l &unt, d & ori, di!i,at 'n & "na natural $i & "n con! n)ional S "n l natural &unt & "n c & p tr c 'n a&ocia)i i" diat# cu c a c &t & "ni+icat, d 0 "plu, "iro&ul d ga,, indic(nd o &p#rtur# 'n ) a!a* Ac &t & "n &unt nu"it , 'n "od o-i$nuit, & "nal S "n l con! n)ional con&tau din & "n c &unt utili,at doar pIiru a tran&"it o & "ni+ica)i -a,at# p un con& n&, 'n ac &t ca, r la)ia dintr & "ni+icant $i & "ni+icat &t ar-itrar#* E0 "pl d a&t+ l d & "n &unt% un cu!(nt, o =art#, un &t ag, o in&ign# tc* C=* R* P irc , pl c(nd d la anali,a raportului l " nt lor car & "ni+ic# c !a cu l " ntul & "ni+icat a di&tin& c(t !a cla& d & "n % iconic . c & caract ri, a,# printr.o a& "#nar 0t rioar# cu o-i ct l & "ni+icat B+otogra+ii, d & n , &c= " tc,CT indicial . !oc# l " nt l & "ni+icat prin int r" diul unor raporturi d conting n)# &pa)ial#, t "poral# &au cau,al# cu l " nt l d & "nat B+u"ul ca indicator al +oculuiCT & "iotic . nu au ni"ic co"un cu &u-&tan)a &au +or"a l " nt lor d notat * El &unt & "n pur +or"al $i con! n)ional Bci+r l ca & "n al "at "aticii, lit r l ca & "n al &u-&tan) lor c=i"ic tc*C* Al doil a t r" n l gat d co"pon nta &i"-olic# a culturii &t & "ritilul* El ar "ai "ult d +ini)ii% Uun & "n co"unicat d - un indi!id la altulVT Uun l " nt Bun "od l &au un actC d tip &ti"ulator c & r! $t ca o -a,# p ntru un r#&pun&VT Uoric & "n, ! ni" nt c incit# la ac)iun B+u"ul

p ntru int r! n)ia po"pi rilorC VT Uun & "n dat prin g &turi, lu"in#, p ntru a tran&"it o co"and#, o at n)ionar Bculoar a ! rd la & "a+orC VT Uc !a p ntru car 0i&t# un con& n& &au 'n) l & c# o oca,i p ntru o ac)iun conc rtat#V tc* Al ir il a t r" n $i c l "ai d & a"#, &t c l d &i"-ol* Oric &i"-ol &t , 'n +ond $i 'naint d toat , un & "n &au un & "nal, c r pr ,int# altc !a d c(t propria lui &u-&tan)# +i,ic#* Calitat a d &i"-ol &t con+ rit# & "nului nu prin &u-&tan)a & "ni+icantului Ba & "nuluiC, ci printr.un proc & d &i"-oli,ar car atri-ui & "ni+icantului o in+or"a)i , o &tar &u+l t a&c#, o 8ud cat# d !aloar p car o poart# 'n &in * Put " 0 "pli+ica r + rindu. n la $arp , ca &i"-ol al i&pit i "al +ic , c rcul ca &i"-ol al ti"pului +#r# 'nc put $i +#r# &+(r$it, +lac#ra ca &i"-ol al n "uririi tc* Oricar cu!(nt dintr. o cultur# particular# )in locul p ntru c !a $i nu 0i&t# o l g#tur# n c &ar# &au natural# 'ntr &i"-ol $i c a c l &i"-oli, a,#* Un ani"al car latr# nu &t 'ntr.o "#&ur# "ai "ar natural ca dog B'n ngl ,#C, c=i n B'n +ranc ,#C, =und B'n g r"an#C, c(in B'n ro"(n#C* Toat ac &t cu!int &unt con! n)ii &ta-ilit d anu"it tnii &au popula)ii particular * n d t r"inar a co"pon nt i &i"-olic a culturii &unt d o& -it d i"portant c(t !a dintr id il lui L &li A* 6=tt d &pr rolul &i"-olurilor p ntru o" $i o" nir , d &pr l g#tura dintr & "ni+icant $i &i"-ol, d &pr co"pl 0itat a raportului dintr &i"-ol $i cont 0tul cultural* Dup# L &li A* 6=it , &i"-olul &t c l car i.a tran&+or"at p &tr#"o$ii no$tri antropoi,i 'n oa" ni $i l .a p r"i& &# d !in# u"ani* Toat culturil au +o&t g n rat $i &. au p rp tuat nu"ai prin +olo&in)a &i"-olurilor, 'ntr aga co"portar u"an# con&i&t# din, &au &t d p nd nt# d +olo&ir a &i"-olurilor* Co"portar a u"an# &t o co"portar &i"-olic#* Si"-olul &t uni! r&ul u"anit#)ii* Un &i"-ol poat +i d +init, dup# p#r r a antropologului a" rican " n)ionat, ca un lucru a c#rui !aloar &au & "ni+ica)i a +o&t atri-uit# lui d c i c l.au +olo&it &au 'l +olo& &c* Un &i"-ol poat a! a oric + l B&au calitat C d +or"# +i,ic#* El poat a! a +or"a unui o-i ct "at rial, poat +i o culoar , un &un t, un "iro&, "i$car a unui o-i ct, un g &t tc* S "ni+ica)ia &au !aloar a unui &i"-ol nu con&t#, 'n&#, 'n in&tan)a d ri!at# din &au d t r"inat# d propri t#)i intrin& ci un i +or" +i,ic dat * Culoar a cor &pun,#toar 'n"or"(nt#rii poat +i gal- n#, ! rd , n agr#, al-# &au oricar altaT purpuriul nu &t n c &ar &# +i culoar a r galit#)ii* S "ni+ica)ia &i"-olurilor &t d ri!at# &au d t r"inat# d grupuril car l +olo& &c* S "ni+ica)ia &t atri-uit# d lucruril u"an lucrurilor +i,ic &au ! ni" nt lor, car d .a-ia dup# ac a d !in &i"-oluri* Si"-oluril , dup# &pu& l lui Oo=n LocK , au & "ni+ica)iil lor din i"pun r a lor ar-itrar# +#cut# d oa" ni* Toat &i"-oluril tr -ui &# ai-# o +or"# +i,ic#, alt+ l l nu pot a8ung 'n ,ona 0p ri n) i noa&tr * Dar & "ni+ica)ia nu poat +i d &cop rit# doar prin 0a"inar a & n,orial# a +or" lor +i,ic , Nu put " &pun !#,(nd un 0 'ntr.o cua)i alg -ric# locul cui +l )in B&au c r pr ,int#C* S "ni+ica)ia unui &i"-ol poat +i 'n) l a&# nu"ai prin "i8loac non.& n,orial * Un lucru poat +iintr.un cont 0t cultural un &i"-olT iar 'n altul poat +i un & "n* Un cu!(nt, &# &pun " u$a &au pragul, poat +i un &i"-ol 'ntr.un cont 0t tnogra+ic, &au un

& "n 'ntr.o di&cu)i cur nt#* 1aptul c# un lucru poat +i at(t un &i"-ol c(t $i un & "n cu +unc)i in+or"a)ional#, poat conduc la con+u,ii &au 'n) l g ri ronat * P ntru a &u-linia co"pl 0itat a pro-l " i raporturilor dintr &i"-ol $i & "ni+ica)i , a a"-iguit#)ii po&i-il c & poat i!i 'n d &ci+rar a & "ni+ica)i i &i"-olurilor, n !o" r + ri la un 0 "plu an cdotic o+ rit d Eug niu Sp rantia, 'n lucrar a +oi UPapil=n&V d Sc=u"ann2H% ]Un &ultan au,i& d &pr "ar a 'n) l pciun a unui "ar ra-in din cuprin&ul '"p#r#)i i &al * 22 c= "# atunci ca &# & con!ing# dac# ,!onul ra 'nt " iat* C(nd &o& $t !r ul, &t 'ndat# adu& 'n +a)a &ultanului, car pro-a-il ra dintru Znc put di&pu& &# !ad# 'n +i c g &t al ra-inului o ill pro+un,i" d oracol* Ra-inul, &#racul, nu $tia $i nici prin "int nu.l tr c a d c l.au adu& la curt =arapii alar"a)i cu iatagaan * S ca" t " a l d Lu"in#)ia Sa, dar ca &# nu d a d -#nuit c# $i.ar cunoa$t !r o !in# '$i )in a $i l +ir a cu" put a, "(ng(indu.& $i +#c(ndu.$i cura8 cu g(ndul c#, la ur"a ur" i $i l un + l d '"p#rat p &t cr dincio$ii lui I&ra l* D cu" +l !#,u Sultanul, +#r# a &pun o !or-#, 'ntin& c#tr -#tr(nul !r u "(na cu un d g t ridicat 'n &u&* Ra-inul r#"a& un "o" nt 'n&p#i"(ntat apoi pri!indu.l 'n oc=i 'ntin& $i l c#tr &ultan "(na, dar cu dou# d g t ridicat * Sultanul r#"a& &urprin& dar +a)a i & lu"in# d ad"ira)i * Atunci, dup# alt clip d g(ndir +#cu alt & "n% 'n!(rti pu"nul prin a r d la dr apt# &pr &t(ngaT d data ac a&ta !r ul, +#r# $o!#ial#, d parc# ! ni& d .aca&# cu l c)ia 'n!#)at#, +#cu $i l ac la$i g &t, dar d la &t(nga &pr dr apta* Din c 'n c "ai 'nc(ntat, &ultanul porni ta o nou# 'nc rcar ca &# !ad# p(n# und " rg "ar a 'n) l pciun a ra-inului% lu# o "(n# d or , dintrZun !a& $i.l a&!(rli p 8o&, l(ng# tr pt l tronului, cu un g &t "#r ) d & "#n#tor* Ra-inul & r p ,i $i &tr(n& or ,ul, gr#unt cu gr#unt , pun(ndu.l 'n &(n* nc(ntat d r plicil "ut dar loc! nt al !r ului, &ultanul 'i +#cu daruri "ari $i.l d t dru"ul &# pl c * C & n& a! au oar toat ac &t g &turi "i&t rio& ? Curt nilor &#i, &ultanul l 0plic# a&t+ l con!or-ir a cu "ar l ra-in% a<#i 'nt(i i.a" ar#tat c#% unul &t Du"n , u* El "i.a r#&pun& atunci% $i cu pro+ tul &#u, +ac doi* P ur"# i.a" ar#tat prin & "n c# &oar l & 'n!(rt $t p -olta c rului, d la r#&#rit &pr apu&T l atunci g=icindu."i g(ndul "ai r p d d c(t cu" a$ +i cr ,ut, "i.a ar#tat r p d c#, di"potri!#, p#"(ntul & Zn!(rt $t d la apu& &pr r#&#rit* S!(rlind -oa- l d or , p 8o&, i.a" dat a 'n) l g c# a&t+ l a ri&ipit Du"n , u p +iii lui I&ra l El atunci &Za du& $i cul g(nd -oa- l 'n &(n "i.a r#&pun& d +apt c#% a&t+ l & !or aduna to)i 'n &(nul lui A-ra=a"b* Cu" 0plic# 'n&# ra-inul con!or-ir a cu '"p#ratul? E Cu" "# !#,u, r p ,i d .odat# "(na cu d g tul 'ntin& &pr "in , d(ndu."i a 'n) l g c# o &#."i &coat# un oc=i, Eu, ca &#.l ar#t c# nu."i pa&#, 'i r#&pund prin & "n c# u o &#.l &cot p a"(ndoi* El atunci "i.arat# c# a$a o &# "# ia d cap $i o &# "# 'n!(rt a&c#* Eu, ca &# "# )in tot d(r,, 'i ar#t c# $i u o &#.l 'n!(rt &c d cap 'n part a c alalt#* La ur"#, dac# ! d c# nu "# &p rii, !r a &# "# ui" a&c# cu -og#)ia luiT ia un pu"n d or , $i.l arunc# p 8o&% a&t+ l !oia &# arat c# l at(t d gro,a! c# poat &#.$i -at# 8oc d lucrul

&cu"p* Eu "i.a" ,i& atunci% p ntru "in or ,ul lucru d pr ), u &unt o" &#racT dac# nu.)i tr -u )i , '"i tr -u "i b ]* T r" nii $i r la)iil c con&titui co"pon nta &i"-olic# a culturii +ac o-i ctul unor di&ciplin particular c au cuno&cut o a+ir"ar "arcant# 'n & colul al [[.l a* Ac &t a &unt ur"#toar l % & "iotica .t oria g n ral# a & "n lor $i a &i"-oli,#riiT a c rc t a,# con! n)iil , coduril , "ituril , &itua)iil , id ologiil tcT & "antica . o ra"ur# a ling!i&ticii pr ocupat# d &tudiul naturii, &tructurii $i, 'n &p cial, d d ,!oltar a $i &c=i"-ar a & "ni+ica)i i cu!int lorT = r" n utica .$tiin)a int rpr t#rii t 0t lor 'n car &unt '=ci+rat &i"-oluri Bini)ial 0 g ,# a Ai-li iC, 'n ac &t cont 0t tr -ui &u-liniat# id a c# una din &arcinil i"portant al antropologi i cultural &t ac a d a d "i&ti+ica% adic# d a ar#ta cu" o-ic iuril cap#t# & n&, c# l &unt r ,ona-il &au logic , odat# c 'n) l g " & tul d & "ni+ica)ii cultural 'n car l &unt 'nr#d#cinat , 'n) l g r a culturii unui grup, co"unit#)i, &oci t#)i, 'n& a"n# a.l nun)a &tar a d nor"alitat * Adic# a o pun 'n cadrul d r + rin)# al propriilor i con&id ra)ii $i &u&)in ri* Nu"ai a&t+ l, a '$i di,ol!# opacitat a $i d !in tran&par nt#* CAPITOLUL I9 ELE<ENTELE, STRUCTURA QI <ANI1ESTRILE CULTURII a* El " nt l culturii Cultura nu poat +i d t r"inat# doar prin & "nalar a unor a&p ct Bg &turi, ritualuri r ligioa& , u&t n&il ca&nic tc*C car &unt luat ca -a,# p ntru g n rali,#ri gr#-it $i &p culati! * Cultura &t o r ) a d l " nt , cu tr#&#turi &p ci+ic $i int rr lat 'n an&a"-luri co"pl 0 * Pri"ul l " nt al culturii, c l "ai "ic l " nt di&tincti! al i, 'l r pr ,int# tr#&#turil culturii Bcultur tr#it C* Tr#&#turil culturii &unt unit#)i d co"portar 'n!#)at# c & 'n&criu p un "ar !antai d + no" n d la li"-# !or-it# la un lt l +olo&it 'n go&pod#ri , O%Dt tr#&#tur# poat +i un o-i ct Bun c(rlig d p &cuit d 0 "pluC, o t =nic# B"odalit#)il d 'nnodat a &trun i d p &cuitC, o cr din)# B 0i&t n)a unor &pirit "al +ic &au - n +ic 'n r(uri &au lacuriC, &au o atitudin Bo con!ing r c# p $t l &t &up rior ca +actor d =r#nir $i con)inut 'n prot in altor ani"al C* A& " n a tr#&#turi &unt c l "ai l " ntar 0pr &ii al culturii, c#r#"i,il cu a8utorul c#rora & con&trui &c, "od l l co"pl 0 d co"portar al unor grupuri di&tincti! d oa" ni* Al doil a l " nt 'l r pr ,int# un co"pl 0 cultural* Tr#&#turil cultural , indi!idual c &unt int rr lat +unc)ional con&titui un co"pl 0 cultural* Cr $t r a -o!in lor a +o&t o tr#&#tur# cultural# a &oci t#)ii "a&ai din J nRa $i a c l i din Indon ,ia* Tr#&#turil l gat un l d alt l p r"it au "#&urar a -og#)i i p r&onal prin nu"#rul d -o!in a+lat 'n propri tat , a&igurar a un i di t con)in(nd lapt $i &(ng d -o!in $i organi,ar a "uncii 'n con+or"itat cu n !oil cr $t rii cir ,ilor d !it * A&a"-lar a ac &tora $i a unor tr#&#turi a& "#n#toar a dat na$t r unui co"pl 0 cultural al &oci t#)ii "a&ai, 'ntr.o +or"# analoag#, co"pl 0 l r ligioa& , co"pl 0 l co"porta" ntal al -i&ni&"anilor, co"pl 0 l &porti! $i alt l d ac &t g n pot +i r cuno&cut cu u$urin)# 'n &oci tat a a" rican# &au alt

&oci t#)i* Al tr il a l " nt +l r pr ,int# ariil cultural * C(nd &unt 'n& "nat p o =art#, tr#&#turil $i co"pl 0 l cultural dau na$t r unor arii cultural * Put " & "nala 0i&t n)a unor arii cultural cu l " nt d &p ci+icitat , c=iar 'n r(ndul &oci t#)ii ro"(n $ti% Olt nia, Tran&il!ania, <oldo!a, Auco!ina* Dac# n co-or(" la un ni! l $i "ai aproiat d concr t, put " & "nala arii d "ai r du&# 0t n&iun , cu" ar +i% Wona "o)ilor din <un)ii Apu& ni, &au Wona <#rgini"ii din apropri r a Si-iului* n &+(r$it, al patrul a l " nt +l r pr ,int# 0t n&iunil "ult "ai "ari al culturii, car au c#p#tat d nu"ir a d cu+turi 'n c l "ai larg 'n) l & al t r" nului* A* Structura culturii 1i car tr#&#tur# a culturii Bcu" ar +i &cri&ul &au pr lucrar a +i ruluiC &#u +i car co"pl 0 cultural Bt =nicil agricol &au !ia)a ur-an#C r pr ,int# nu"ai o +rac)iun a &i&t " lor &ocial total , "ani+ &tat 'n culturi 'n c l "ai larg 'n) l & al t r" nului* 1i car tr#&#tur# cultural# &#u co"pl 0 cultural &t nu"ai o part "inor# a unui 'ntr g c poat +i 'n) l & nu"ai c(nd 'ntr g an&a"-lul &t luat 'n con&id rar * Antropologul L &li A* 6=it 24 a &ug rat c# din "oti! analitic o cultur# poat +i pri!it# ca o &tructur# con&tituit# din tr i p#r)i, inti" int rr lat , c pot +i pri!it ca &u-&i&t " a unui &i&t " atotcuprin,#tor* Ac &t a &unt% id ologia, t =nologia $i r alitat a &ocial#, &tudiat# d &ociologi , 'ntr.o cla&i+icar &i"ilar#, Oulian 7u0l R23 a id nti+icat tr i co"pon nt al culturiiT " nti+act& B+apt l " ntal C, arti+act& Bcr a)iil "at rial al oa" nilorC $i &ocio+act& B+apt l &ocial C, '"pr un#, 'n con+or"itat cu ac &t int rpr t#ri, &u-&i&t " l &unt unit 'n culturi pri!it ca ni$t 'nir guri* n cadrul ac &tora, l &unt int grat % +i car r ac)ion a,# a&upra c lorlat $i &t a+ ctat# la r(ndul i d l * Su-&i&t "ul id ologic con&i&t# din id i, cr din) $i l " nt d cunoa$t r al culturii $i din c#il 'n car ac &t a &unt 0pri"at 'n !or-ir &au 'n alt +or" d co"unica)i * <itologiil $i t ologiil , l g nd l , lit ratur#, +ilo&o+ia $i 'n) l pciun a popular# con&titui ac a&t# cat gori * Tr cut din g n ra)i 'n g n ra)i , ac &t &i&t " a-&tract d cr din)# &au " nti+act&.uri n $pur c & cu!in &# cr d ", c & cu!in &# !alu#" $i cu" & cu!in &# ac)ion#"* Su-&i&t "ul t =nologic &t co"pu& din o-i ct "at rial 'r nr un# cu t =nicil d +olo&in)# al ac &tora, cu a8utorul c#rora oa" nii &i"t 'n &tar &# &upra!i )uia&c#* A& " n a o-i ct &unt un lt l $i a) in&tru" nt c n p r"it &# n o-)in " c l n c &ar =ran i, '"-r#c#"int i, locuin) i, ap#r#rii, tran&portului $i p tr c rii ti"pului li- r* 7u0l R a nu"it o-i ct l "at rial p car l +olo&i" p ntru a r ali,a n !oil noa&tr +unda" ntal dr pt arti+act&.uri* Su-&i&t "ul +apt lor &ocial al culturii &t &u"a "od l lor a$t ptat $i acc ptat 'n r la)iil int rp r&onal c .$i a+l# 0pr &ia 'n a&ocia)iil cono"ic , politic , "ilitar , r ligioa& , d rud ni tc* Ac &t &oci+act&.uri d +in &c organi,ar a &ocial# a culturii* El r gl " nt a,# cu" &# ac)ion , indi!idul 'n raport cu grupul, +i l +a"ilia, -i& ric# &au &tatul* Nu 0i&t# "od l Udat V d int rac)iun * Ac &t a &unt 'n!#)at $i tran&"i& d la o g n ra)i la alta* Dup# p#r r a lui L &li A* 6=it , +or"ulat# 'n &tudiul T= Conc pt o+

CuPtur , pu-licat 'n UA" rican Ant=ropologi&tV, cultura con&i&t# din lucruri r al $i din ! ni" nt o-& r!a-il , dir ct &au indir ct 'n lu" a 0t rn# $i &tructurat 'ntr.un anu"it + l* El &pun c# toat ac &t a au o 0i&t n)# 'n &pa)iu $i ti"p% 2 'n organi&" l u"an Bconc pt , cr din) , "o)ii, atitudiniCT ; 'n proc & l d int rac)iun &ocial# dintr +iin) l u"an T ? 'n o-i ct "at rial Btopoar , u,in , c#i + rat , !a& d lutC* P ntru a 0pri"a punctul lui d ! d r l &.a +olo&it d o &c= "# c 'n+#)i$ a,# &tructura culturii $i p car o pr , nt#" "ai 8o&% O P r&oan c O-i ct Linii d 'ntr )in r &au int rr la)ii c* <ani+ &t#ril culturii Cultur# & "ani+ &t# 'n "ai "ult +or" -ipolar * Pri"a &t l gat# d di&tinc)ia 'ntr cultura id al# $i c a r al#* Cultura id al# con&t# 'n c a c oa" nii &pun c# ar tr -ui &# +ac# $i din c a c i &p r# c# +ac* Ea & r + r# la co"portar a &ocial# pr &cri&#* Cultura r al# & r + r# la co"portar a lor + cti!# a$a cu" &t d t r"inat# d antropologul cultural A doua +or"# apar 'n l g#tur# cu proc &ul d &ociali,ar $i incultura)i * Antropologii, din ac &t punct d ! d r , d & ori +ac di&tinc)i 'ntr cultura 0plicit# $i cultura i"plicit#* Cultura 0plicit# con&t# din o-ic iuri $i practici d car c a "ai "ar part a popula)i i &t con$ti nt# $i p car i o pot di&cuta li- r* Ca 0 "pl pot +i luat o-ic iuril , cu" ar +i c l l gat d practicil r ligioa& &au tic= ta c tr -ui r &p ctat d oa" ni* El &unt tran&"i& prin in&truc)i d li- rat#* Dar al#turi d 'n!#)ar a pu-lic#, 0i&t# una "ai &u-til#* Ac a&ta &t 'n!#)ar a c ar loc prin "i8loac l i"ita)i i incon$ti nt , prin tran&"it r a unor &ug &tii d .a-ia &c=i)at , d la un indi!id la ur"#torul, &au prin &c=i"-#ri 0pri"at 'n "ituri, art#, lit ratur# &au ritualuri* 1i car indi!id poat +i g(ndit c# un r c ptor a unui +lu0 con&tant d & "nal i"palpa-il , ! nit din ac &t &ur& !ariat , toat co"-in(ndu.& p ntru a +or"a atitudini, !alori $i conc p)ii a&upra lu"ii 'ncon8ur#toar * R gularit#)il c & na&c din ac &t + l d 'n!#)ar tind &# r#"(n# i"plicit , & "ni+ic(nd +aptul c# l rar ori a8ung la ni! lul con$tiin) i con$ti nt * Co"portar a & 0ual# o+ r# 0 "pl d ac &t + l* C rc t#ril au & "nalat 0i&t n)a unor "od l al co"port#rii & 0ual c & a+ir"# 'ntr.o &oci tat particular# c=iar dac# &.a 'n!#)at +oart pu)in 'n ac &t & n&* A$a & 'nt("pl# $i cu alt a&p ct al culturii p car noi l 'n&u$i" prin 0pun r a la ac)iun a unor l " nt cu o in+lu n)# at(t d &u-til# 'nc(t l op r a,# ca un + l d ag n)i a&cun$i Ba$a c !a & p tr c 'n "od o-i$niut 'n r cla" &au 'n " &a8 l &u-li"inal din t l !i,iun C* E0i&t n)a un i culturi i"plicit 0plic#, 'ntr alt l , d c indi!i,ii &unt "ult "ai &upu$i culturii lor d c(t i '$i 'nc=ipui c# &unt* A tr ia +or"# d "ani+ &tar a culturii apar 'n r la)ia dintr antropolog $i c i p car l 'i &tudia,#* Studiind di+ rit culturi, antropologii au & "nalat dou# tipuri d a-ord#ri, +i car dintr l 'n+#)i$(nd +or" di+ rit al culturii* E&t !or-a d &pr a-ord#ril "ic# Bori ntat# &pr actor, ag ntC $i tic# Bori ntat# &pr o-& r!atorC* O &trat gi "ic# in! &tig= ,# cultura din p r&p cti!a + lului 'n car g(nd &c nati!ii% Cu" p rc p i $i cat gori, a,# lu" a? Car &unt r gulil d co"portar $i g(ndir p car l '"p#rt#$ &c

'"pr un# unii cu al)ii? C anu" ar & "ni+ica)i p ntru i? Cu" '$i i"agin a,# $i cu" '$i 0plic# i lucruril ? n &tudiil lui, antropologul cultural caut# &# a+l Upunctul d ! d r al nati!uluiV $i & -a, a,# p purt#torii culturii . actorii &au ag n)ii dintr.o cultur# . p ntru a d t r"ina dac# c a c i +ac, &pun &au g(nd &c &t & "ni+icati! &au nu* A-ordar a tic# Bori ntat# &pr o-& r!atorC &c=i"-# acc ntul c rc t#rii din&pr cat goriil , 0pr &iil , 0plica)iil $i int rpr t#ril nati!ilor &pr c l al antropologului* Antropologul acord# "ai "ar gr utat c lor p car l l not a,# $i con&id r# i"portant * 1iind un c rc t#tor cali+icat, antropologul tr -ui &# 'nc rc &# a8ung# la un punct d ! d r o-i cti! $i co"pr = n&i!, r + ritor la &tudiul altor culturi d c(t c a propri * <ar!in 7arri&IM nu & r + r# la a-ord#ri &au &trag ii d tip "ic &au tic, l !or- $t d &pr + no" n "ic $i tic * A&t+ l, + no" n l "ic &unt ac l a car &unt id nti+icat $i &tudiat ind p nd nt d 8ud c#)il cultural al nati!ilor* D &igur antropologul &t $i l un o" car a +o&t cr &cut 'ntr.o anu"it# cultur# $i car poat &#.l di&trag# d la o o-i cti!itat d plin#, 'n practica d c rc tar , c i "ai "ul)i antropologi co"-in# &trat gia d c rc tar d tip "ic cu &trat gia d c rc tar d tip tic* n ! d r a d &cri rii $i int rpr t#rii culturii, antropologii tr -ui &# r cunoa&c# di&tor&iunil c !in din&pr propria cultur# $i, 'n ac la$i ti"p, p c l proprii oa" nilor car &unt &tudia)i* <ani+ &t#ril culturii% id al#Pr al#, 0plicit#Pi"plicit# $i "ic#P tic# & pot co"-ina 'ntr l , co"plic(nd 'n ac &t + l do" niul d c rc tar al antropologi i cultural * Iat# c(t !a &c= " c !or &# ilu&tr , ac a&t# 8ud cat#* Pri"a ilu&tr a,# raportul dintr "ic $i tic* C a d .a doua d ,!#lui cor la)iil po&i-il dintr culturil id al#Pr al#, p d o part $i 0plicit#Pi"plicit# p d c alalt# part * II Etic Id al R al E0plicit l ? E"ic Z 7I Wona E"icPEtic I"plicit CAPITOLUL 9 ROLUL CULTURII Pro-l "atica rolului culturii a d ! nit d actualitat &tring nt#, odat# cu pu-licar a, 'n 233? 'n r !i&ta U1or ign A++air &V;2 a articolului T= Cla&= o+ Ci!ili&ation&? D Sa"u l 7untington, pro+ &or d politic# int rna)ional# la 7ar!ard $i d canul In&titutului p ntru Plani+ic#ri Strat gic , d la 7ar!ard* Articolului i.a ur"at pu-licar a lucr#rii T= Cla&= o+ Ci!ili&ation& and t= R "aKing o+ 6orld Ord r;; 7 nrR Ji&&ing r, +o&t & cr tar d &tat ai S* U* A, a apr ciat lucrar a lui Sa"u l 7untington dr pt una dintr c l "ai i"portant c#r)i ap#rut dup# &+(r$itul r#,-oiului r c ;? 'n articolul &#u Sa"u l 7untington a &pu& t 0tual% UE&t ipot ,a " a c# &ur&a +unda" ntal# d con+lict 'n ac a&t# nou# lu" Bn*n* d dup# 2343C nu !a +i, 'n pri"ul r(nd, id ologic# &au, 'n pri"ul r(nd, cono"ic#* <ar a di!i,iun 'ntr popoar $i &ur&# do"inant# d con+lict !a +i c a cultural#V* Dup# r#,-oiul r c , id ologia par a +i "ai pu)in i"portant# ca principiu organi,ator al politicii 0t rn * Cultura par a +i cadidatul plau,i-il p ntru a u"pl golul r#"a&* A&t+ l,

!iitoar l R#,-oai , &u&)in Sa"u l 7untington, & !or p tr c U'ntr na)iuni $i grupuri d ci!ili,a)i di+ rit . occid ntal#, con+uciani&t#, 8apon ,#, i&la"ic#, =indu&tan#, ortodo0# $i latino.a" rican#* Di&puta dintr l V!a do"ina politicil glo-al ] $i liniil d -#tai al !iitorului !or ur"a liniil d &p#r)itoar dintr ac &t culturi* Sunt c(t & poat d clar ur"#toar l id i% cultura $i id ntit#)il cultural +or" a,# "od l l d co ,iun , d ,int grar $i con+lict 'n r#,-oiul c !a ur"a p rioad i d r#,-oi r c * Politicil glo-al & r con+igur a,# d .a lungul +aliilor dintr culturi* Tr -ui &pu& 'n&#, c# 0i&t# $i alt dir c)ii d g(ndir 'n 0plicar a $i 'n) l g r a + no" n lor $i pro-l " lor lu"ii actual c iau 'n di&cut cultura, dar car o pri! &c ca a!(nd un rol di+ rit d c l atri-uit d Sa"u l 7untington% 2 R pr , ntan)i un i pri" dir c)ii &cot 'n !id n)# i"portan)a !alorilor $i nor" lor cultural c '"part )#ril 'n c l c au un &ucc & cono"ic $i 'n c l c nu r u$ &c o a& " n a p r+or"ant#* T , l tradi)ional , 'n lu" a "od rn# &unt c l al lui <a0 6 - r, r ,ultat 'n ur"a &tudi rii U&piritului prot &tantV, con&id rat a +i &ur&a capitali&"ului* Ac &t &pirit, a &u&)inut g(nditorul g r"an 0plic# d c p#r+il prot &tant al G r"ani i $i El! )i i au 'nr gi&trat "ai "ult &ucc & cono"ic d c(t ariil catolic al ac &tor )(ri* n ulti" l d c nii, ac a&t# g(ndir a +o&t r luat# &u- "ai "ult +or" * La>r nc 7arri&on;@ a 0plicat in galitat a acut# $i &#r#cia din A" rica Latin# $i U"iracol l V $i r ali,#ril cono"ic al Cor i $i Oaponi i prin !aloril $i atitudinil cultural * T=o"a& So> ll;5 & &itu a,# p o po,i)i a& "#n#toar * El &pun c# di&pr )ul p ntru co" r) $i indu&tri a +o&t c !a o-i$nuit & col d .a r(ndul 'n cadrul lit i &paniol , at(t 'n Spania, c(t $i 'n A" rica Latin#* L Juan Y >, +o&t pri" "ini&tru 'n Singapor , a &u&)inut c# !aloril a&iatic , un g n d tic# con+uciani&t# a "uncii, a contri-uit la d ,!oltar a cono"ic# a t#rii* ; Al)i anali$ti ai + no" n lor $i pro-l " lor lu"ii cont "poran pri! &c cu at n)i &porit# la l g#turil dintr +actorii culturali $i &i&t " l politic * Ro- rt Putna";: pro+ &or la 7ar!ard a l gat in&titu)iil politic $i &ocial d Ucultura ci!ic#V a Itali i, &au d lip&a i* El a &u&)inut c# $i a&t#,i, 'n anu"it p#r)i al Itali i, in&titu)iil d "ocratic &unt d plin d ,!oltat B,on l cu tradi)ii, 'nc p(nd din & c* al [l9.l aC p c(nd 'n alt p#r)i al i, ac &t in&titu)ii &unt pr car * Ro- rt Putna" a conclu,ionat c# d "ocra)ia nu &t c !a c & poat pun ca o =ain#, a &t o part a !i )ii &ocial a )#rii $i )#rii 'i tr -ui &c d c nii $i c=iar & col p ntru a o a! a $i d ,!olta* 1ranci&c 1uKuRa"a, d la Uni! r&itat a G org <a&on, c l c a &u&)inut, 'ntr.o cart ap#rut# 'n 233; c# i&toria &.a &+(r$it dup# anul 2343 c(nd a c#,ut co"uni&"ul 'ntr.o & ri d )#ri al lu"ii;H &.a ocupat $i d rolul p car 'l 8oac# 'ncr d r a 'n cadrul un i co"unit#)i;4 El a &pu& c# lini$t a un i na)iuni, ca d alt+ l $i capacitat a i d a +i co"p titi!# &unt condi)ionat d o &ingur# caract ri&tic# cultural#% ni! lul d 'ncr d r 0i&t nt 'n &oci tat * Dup# 1ranci&c 1uKuRa"a, &oci t#)il d tipul U'ncr d r &c#,ut#V, ca d pild# C=ina, 1ran)a $i Italia . und r la)iil &tr(n& dintr oa" ni nu d p#$ &c cadrul +a"ili i . &unt &#rac 'n c a c pri! $t na$t r a unor in&titu)ii

&ocial co"pl 0 , cu" &unt corpora)iil "ultina)ional * Datorit# ac &tui + apt, &oci t#)il r &p cti! &unt din punct d ! d r co"p titi! d ,a!anta8at 'n raport cu &oci t#)il d tip U'ncr d r 'nalt#V cu" &unt G r"ania, Oaponia $i S* U* A* ? Con+or" un i alt int rpr t#ri, rolul culturii con&t# 'n ac a c# '$i pun p c t a a&upra proc &ului d luar a d ci,iilor, 'n +a)a unor act d d ci,i , indi!i,ii, l ctoratul, lid rii politici, na)iunil , pri! &c t r" nii pro-l " lor a&upra c#rora tr -ui &# & pronun) $i &olu)iil ac &tora 'n lu"ina +undalului lor cultural* Datorit# ac &tui +apt, cultura poat +i o -ari r# nu nu"ai 'n 'n) l g r a r ciproc# dintr oa" ni, dar $i o -ari r# 'n a&igurar a unor r la)ii non.con+lictual * E0 "pl pot +i dat din i&toria r la)iilor cono"ic &au politic dintr Oaponia $i A" rica, dintr IraK $i A" rica, dintr I&ra l $i pal &tini ni, dintr &(r-i $i al-an ,i 'n pri!in)a r giunii Jo&o!o* A&t+ l, !aloril i&la"ic &unt con&id rat , 'n "od rutinal, 'n Occid nt, ca +iind 'n antit ,# cu c l al lu"ii urop n * n I&la", dup# cu" & $ti , tradi)ia &t con&id rat# ca +iind un +actor po,iti!, 'nd p#rtar a d tradi)i &t con&id rat# ca un act n gati! p(n# c(nd & do! d $t contrariul, 'n&#, I&la"ul &t o r ligi "onot i&t# c nu & opun ra)ionali&"ului $i $tiin) i* I&toricii &u&)in c# uni! r&it#)il i&la"ic din Spania " di !al# au +o&t ac l a car au )inut 'n !ia)# $tiin)a $i ra)ionali&"ul 'n E!ul < diu $i c# I&la"ul a +o&t l g#tura 'ntr lu" a Gr ci i $i Ro" i Antic $i R na$t r * Pr 8ud c#)il d &pr I&la", d ci un l " nt d cultur#, pot gr !a n gati! d ci,iil unor oa" ni politici din Occid nt* Oar cu" ac la$i lucru poat +i &pu& d &pr + lul 'n car &unt pri!it d unii g(nditori occid ntali !aloril cultural c=in , * A&t+ l, tradi)ia con+uciani&t# a +o&t pri!it# d c#tr <a0 6 - r 'ntr.un "od n gati!* El a &u&)inut c# in&i&t n)a con+uciani&"ului 'n dir c)ia &upun rii +a)# d autoritat a p#rint a&c# d &cura8 a,# co"p ti)ia $i ino!a)ia $i, 'n ac &t + l, in=i-# &ucc &ul cono"ic* S $ti 'n&# c# &ucc & l cono"ic , din anii Z4M al )#rilor din A&ia d Sud.E&t &au c l din ulti"ul d c niu al & colului [[, din C=ina, au +o&t int rpr tat d al)ii g(nditori ca rod al tradi)i i con+uciani&t , pri!it# ca o !aloar po,iti!#* Ac a&t# tradi)i , &. a con&id rat c# 'ncura8 a,# "unca &t#ruitoar , + ctuar a d cono"ii $i in! &ti)ii p ntru un !iitor ori ntat &pr un ) l unic* Anali,(nd pro-l "a rolului culturii, tr -ui &# +ac " c(t !a pr ci,#ri d o i"portan)# d o& -it#, 'n pri"ul r(nd, atunci c(nd !or-i" d &pr rolul culturii, tr -ui &# &p ci+ic#" c 'n) l g " prin cultur#, &au alt+ l &opu&, &# &pun " clar p ntru c d +ini)i a culturii opt#"* Sa"u i 7untington B$i nu nu"ai lC &t 'n +a!oar a ur"#toar i d +ini)ii% culturil con&titui ac l tot din car oa" nii con&id r# c# &unt o part * Cu alt cu!int , l opt a,# p ntru o d +ini)i -a,at# p o id nti+icar &u-i cti!#* Cultura 'n acc p)iun a antropologi i cultural &t 'n&# altc !a, a$a dup# cu" a" 'nc rcat &# ar#t#" c !a "ai d !r " 'ntr.un capitol apart * Cultura, con+or" ac &t i po,i)ii cali+icat , &t "odul total d !ia)# '"p#rt#$it d " "-rii unui grup, co"unit#)i, &oci t#)i* Ea includ lu" a &i"-olurilor, li"-a, !aloril , nor" l dar $i t =nologia $i o-i ct l "at rial cr at d o"* Pri!ind lucruril din ac a&t# p r&p cti!#, nu put " &pun pur $i &i"plu, pr cu" o &ug r a,#

d +ini)ia dat# d Sa"u i 7untington culturii, c# 'ntr.o 0plica)i cau,al# "ulti!ariat# a o"ului $i a r alit#)ii &ocial , cultura &t doar una dintr cau, * Cultura &t un &i&t " 0traordinar d co"pl 0 d + no" n $i proc & +#r# d car nici nu & poat !or-i d &pr o" $i r alitat a &ocial#* Ea &t prin con)inutul $ +unc)iil i, part a c ntral# $i d ci&i!# a naturii o"ului $i a lu"ii lui* n al doil a r(nd, ocup(ndu.n d pro-l "a rolului culturii, nu put " ocoli dou# po,i)ii &au t orii 'n ac a&t# dir c)i % t oria +unc)ionali&ta $i t oria cologic#* A* T oria +unc)ionali&ta* Ea anali, a,# co"pon nt l un i culturi c#ut(nd +unc)iil p car ac &t a l 8oac# 'n " n)in r a ordinii &ocial a 'ntr gului B&oci tat , co"unitat , grup &ocialC* Printr c i car au adoptat ac a&t# 0plica)i " n)ion#"% A* R* Radcli++ .Aro>n, Aroni&la! <alino>Ki $*a* Indi nii C= R nn & 'nt(ln &c p riodic p ntru c r "onia dan&ului &oar lui* Ac &t dan& o+ r# 'ntr gului tri- po&i-ilitat a d a & &tr(ng '"pr un# 'n ! d r a unui &cop co"un, p ntru a r &ta-ili l g#turil &ocial $i a do! di c# " "-rii tri-ului nu &unt indi!i,i i,ola)i, ci p#r)i al unui tri- unit, a!(nd practici cultural id ntic * T oria +unc)ionali&ta n a8ut# &# 'n) l g " d c o tr#&#tur# cultural# particular# &t pr , nt# 'ntr.o &oci tat $i &t a-& nt# 'n alta* Ea ar $i d ,a!anta8 * Su-liniind cu" anu" l " nt l d cultur# & potri! &c 'ntr l 'n cadrul unui tot, la un "o" nt particular d ti"p, a n gli8 a,# proc &ul d &c=i"-ar &ocial#* <ai "ult, a poat pri!i l " nt l &c=i"-#rii &ocial dr pt di&+unc)ii, r +u,(nd a l 'n) l g ca adapt#ri +olo&itoar 'n & n&ul "odi+ic#rii - n +ic a condi)iilor d 0i&t n)#* A* T oria cologic#* <ai "ul)i c r c t#tori B<ar!in 7arri&, Oo=n 6* A nn t, Donald L* 7ard &tRC au 'nc rcat &# 0plic di! r&itat a cultural# anali,(nd l " nt l cultural 'n cont 0tul " diului 'ncon8ur#tor total 'n car 0i&t# &oci tat a $i &# l pri! a&c# dr pt "i8loac d adaptar a grupurilor la " diul 'ncon8ur#tor* <ar!in 7arri& aplic# ac a&t# p r&p cti!# 'n 0plicar a ! n ra)i i apar nt ira)ional#, a indi nilor +a)# d !aci D $i nu"ai un indian din cinci '$i a&igur# o di t# cor &pun,#toar Bprot in , caloriiC r ligia =indu&tan# int r,ic t#i r a !acilor* Ca un r ,ultat al ac &tui +apt 2MM d "ilioan d !aci r#t#c &c p t ritoriul Indi i la &at $i la ora$ , '"pi dic(nd tra+icul $i "urd#rind ,on l pu-lic * D $i unii o-& r!atori occid ntali pot pri!i ac &t !aci ca +iind n +olo&itoar , <ar!in 7arri& a ar#tat c# l &unt !ital cono"i i indi n * O "ar part a popula)i i indi n tr#i $t p "ici + r" , c &olicit# p ntru ar#t $i alt "unci al c("pului c l pu)in o p r c= d -oi* C l "ai "ult +a"ilii tr#i &c la "argin a &#r#ci i $i nu '$i pot p r"it &# cu"p r tractoar * El tr -ui &# +olo& a&c# -oii $i ac $tia, 'n "od !id nt, &unt produ$i d c#tr !aci* E0tind r a t#i rii !acilor ar 'n#&pri p nuria d ani"al d trac)iun , d ! nit# critic#, ar +ac n producti! + r" l 0i&t nt $i ar '"ping &pr ora$ l d 8a &uprapopulat , apro0i"ati! 25M d "ilioan d oa" ni* <ai "ult, !acil a&igur# Indi i anual HMM d "ilioan d ton d 'ngr#$#"(nt natural* Ou"#tat din ac a&t# cantitat &t +olo&it# ca + rtili,ator, d c#tr + r"i ri c nu '$i pot p r"it &# cu"p r &u-&tan) c=i"ic a!(nd ac &t rol* C alalt# 8u"#tat & r! $t dr pt co"-u&ti-il p ntru

g#tit "(ncar a, 'ntr.o )ar# cu "od &t r &ur& d )i) i $i c#r-un * C(nd, 'n +inal, !acil "or, l &unt "(ncat , nu d c#tr =indu&tani ci d c#tr c i din a+ara ca&t lor, c nu &unt 'ngr#di)i &# o +ac# d c#tr r ligia 7indu $i car &unt, 'n g n ral, c=iar "ai &#raci $i "ai +l#"(n,i d c(t r &tul popula)i i* Pi l a !acilor &t +olo&it# 'n i" n&a indu&tri d pi l#ri p car o po& d# India* <ai tr -ui &pu& c# !acil indi n nu n c &it# 'ngri8iri $i =ran#, l & =r#n &c &ingur , d .a lungul dru"urilor $i &ir#-#t(nd p#"(nturi n producti! * n al tr il a r(nd, &tr(n& l gat# d pro-l "a rolului culturii &t ac a a raport#rii a0iologic +a)# d cultur#* C l pu)in tr i a&p ct tr -ui luat 'n con&id rar 'n ac &t cont 0t% tnoc ntri&"ul, r lati!i&"ul cultural, !aluar a + cti!# a culturii $i con+lictul cultural* A* Etnoc ntri&"ul* Culturil &unt +oart !ariat $i &unt &upu& p r"an nt unor &c=i"-#ri "ai "ici &au "ai "ari, dar c i "ai "ul)i oa" ni tr#i &c 'ntr aga lor !ia)# 'n cadr l culturii 'n car au +o&t n#&cu)i* Cuno&c(nd +oart pu)in lucruri d &pr alt "oduri d !ia)#, i pri! &c nor" l $i !aloril lor proprii ca +iind in !ita-il $i o-ligatorii, r +u,(nd &au n put(nd &# cr ad# 'n caract rul lor op)ional* P ntru ac &t "oti! oa" nii tuturor &oci t#)ilor &unt !ino!a)i 'ntr.o anu"it# "#&ur#, d tnoc ntri&" . adic# d t ndin)a d a 8ud ca c l lalt culturi prin pri&"a &tandard lor culturii proprii* Oa" nii d pr tutind ni &unt pr di&pu$i &# con&id r ca +iind d la &in 'n) l & 8ud c#)il d !aloar a con+or" c#rora "oralitat a lor, +or" l c#&#tori i lor, &tilul lor d .a & '"-r#ca, conc p)iil lor d &pr +ru"u& ) &unt 8u&t , ad c!at $i c l "ai -un dintr toat alt rnati! l po&i-il * Trup l noa&tr -ra! o-)in glorioa& !ictorii a&upra ina"iculuiT =oard l lor d &+#$oar# $i 'ntr )in "a&acr &(ng roa& a&upra noa&tr#* Practicil noa&tr & 0ual &unt "oral $i d c nt T al lor &unt pri"iti! $i p r! r& * R ligia noa&tr# &t &ingura cr din)# ad !#rat#T a lor &t o &up r&ti)i p#g(n#* Noi n acop ri" anu"it p#r)i al trupului d oar c a! " &i") arti&tic $i &unt " ci!ili,a)iT i u"-l# goi &au aproap goi d oar c &unt ignoran)i $i nu au nicio ru$in * Etnoc ntri&"ul &t "ai pronun)at 'n &oci t#)il i,olat , c au a!ut contact +oart r du& cu alt culturi* Dar c=iar 'n &oci t#)il "od rn , und c t#) nii au tr cut printr.o duca)i +or"al#, au a!anta8ul un i -un "a&&. " dia $i au a!ut po&i-ilitat a &# c#l#tor a&c# 'n lu" , & pot "ani+ &ta a& " n a atitudini &au pot a8ung a +i do"inant * Antropologii culturali con&id r# c# o ra)iun a p r&i&t n) i tnoc ntri&"ului &t ac a c# aproap i"po&i-il &#.)i pri! $ti propria cultur# 'n "od o-i cti!* Alt# 0plica)i &t ac a c# l poat +i +unc)ional p ntru &oci tat * El " n)in 'ncr d r a 'n propriil tradi)ii, d &cura8 a,# p#trund r a &tr#inilor $i " n)in &olidaritat a $i unitat a grupului* Dar, 'n alt condi)ii, tnoc ntri&"ul poat a! a "ult + ct ind ,ira-il * El poat 'ncura8a ra&i&"ul, l poat cau,a o&tilitat a $i con+lictul dintr grupuri $i 'i poat in+lu n)a p oa" ni &# nu r cunoa&c# n !oia unor &c=i"-#ri 'n propria lor cultur#* A* R lati!i&"ul cultural P ntru a 'n) l g d plin o alt# cultur#, &t n c &ar &# adopt#" o po,i)i propri r lati!i&"ului cultural c &u&)in c# o cultur# nu poat +i 8ud cat# 'n "od ar-itrar, con+or" &tandard lor un i alt

culturi* Oa" nii d pr tutind ni pot a! a &i")#"(ntul c# &tandard l proprii &unt &up rioar , dar nu 0i&t# nicio logic# cara&# con+ir" 'nt " i r a ac &t i 8ud c#)i* Tr -ui &# r cunoa$t " c# 8ud c#)il a0iologic r + ritoar la c a c -un &au r#u, "oral &au i"oral, d pind aproap 0clu&i! d c l c l +ac * Nu 0i&t# un crit riu uni! r&al la car put " &# ap l#" 'n 0plicar a $i int rpr tar a culturilor* R lati!i&"ul cultural &olicit# ca "odul d !ia)# total al un i alt &oci t#)i &# +i 'n) l & nu"ai 'n t r" nii propriilor lui nor" $i !alori* P ntru a r#&pund int r &ului practic d a 'n) l g co"portar a u"an# $i co"pl 0itat a naturii u"an &t o datori !ital# a o-& r!atorului &# 'nc rc , at(t d "ult p c(t poat , &# 'nl#tur "iopia pro!ocat# d propria cultur# atunci c(nd l pri! $t la o alt# cultur#* C* E!aluar a culturii* Etnoc ntri&"ul $i r lati!i&"ul cultural &unt dou# po,i)ii d tip Uid alV* Etnoc ntri&"ul &u&)in c# Unoi a! " dr ptat $i to)i c ilal)i gr $ &cV* R lati!i&"ul cultural, 'n &c=i"-, con&id r# c# Utotul " rg V* Ain 'n) l &, 'nc rc(nd &# apr ci " co"parati! c l dou# po,i)ii put " &pun c# r lati!i&"ul cultural &t pr + ra-il tnoc ntri&"ului* Dar unii antropologi culturali, au c#utat o +or"ul# d !aluar a culturii ca &# d p#$ a&c# $i d +ici n) l r lati!i&"ului cultural $i anu" 0ag r#ril c d curg din id a Uc# totul " rg V* Dup# p#r r a lor 'ntr -ar a i"portant# la car tr -ui &# r#&pund " &t ur"#toar a% 'n c "#&ur# $i c(t d -in o cultur# oar car &ati&+ac n !oil "at rial $i &piritual al c lor c l ori nt a,# ac)iunil $i co"porta" nt l ? P ntru a da r#&pun& la ac a&t# 'ntr -ar tr -ui +or"ula)i $i anali,a)i anu"i)i indicatori din do" niul calit#)ii !i )ii, a&igur#rii &#n#t#)ii, cri" i $i d lic! nt i, &tructurii d "ogra+ic , &ta-ilit#)ii !i )ii do" &tic , r la)iilor d grup tc* D &pr o cultur# a un i &oci t#)i 'n car put " g#&i o rat# 'nalt# d &#r#ci , "alnutri)i , cri"#, d lic! nt#, &inucid r , d gradar a " diului 'ncon8ur#tor tc* Put " &pun c# +unc)ion a,# "ai pu)in -in d c(t cultura un i alt &oci t#)i und 0i&t# "ai pu)in pro-l " d ac &t + l* n ac a$i ordin d id i, un ori & &u-linia,# +aptul c# o cultur# &t 'n "od & n)ial un &i&t " c= "at &# a&igur -un#&tar a $i &#n#tat a un i co"unit#)i d oa" ni, a un i popula)ii* Prin ur"ar , a poat +i !aluat# ca +iind d &ucc & at(ta ti"p c(t o+ r# po&i-ilitat a &upra!i )uirii &oci t#)ii 'ntr.o dir c)i p car " "-rii i o con&id r# r ,ona-il#* Antropologii culturali atrag at n)ia $i a&upra +aptului c# atunci c(nd !alu#" o cultur# tr -ui &# n "ai 'ntr -#"% N !oil cui $i &upra!i )uir a cui &unt c l "ai -in a&igurat d cultura r &p cti!#? Cin ar int r & 'n !aluar a po,iti!# &au n gati!# a un i culturi? Critic# din a+ar# a un i culturi nu poat ur"#ri t ndin) d = g "oni cultural#? Cu c dr pt r pr , ntan)ii un i culturi '$i p r"it &# critic o alt# cultur#? D* Con+lictul cultural* S poat "ani+ &ta &u- di! r& +or" * Una dintr l &t 'ntr cultura id al#, a$a cu" &t 0pri"at# 'n !aloril $i nor" l 'n car un grup &u&)in c# cr d $i cultura r al#, a$a cu" &t a 0pri"at# 'n practicil + cti! al ac &tui grup* O alt# +or"# r ,ult# din 0i&t n)a unor grupuri c nu particip# d plin la d &+#$urar a culturii do"inant a &oci t#)ii* Ac &t grupuri &unt d &tul d largi $i t rog n 'n &oci t#)il indu&trial "od rn , 'n car 0i&t# "ult di+ r n) cultural 'ntr

" "-ru di+ rit lor co"unit#)i r ligioa& , ocupa)ional , r gional $i d alt g n* 'n ac &t cont 0t & !or- $t d &pr &u-cultur# $i contraculturi* O &u-cultur# '"p#rt#$ $t cultura atotcuprin,#toar a &oci t#)ii, dar a ar , d a& " n a, propriil i nor" , !alori $i un &til d !ia)# &p ci+ic dd 0 "plu, &u-culturil -oga)ilor $i &#racilor, a di+ rit lor grupuri ra&ial $i tnic , a di+ rit lor r giuni, 'n ar"at#, 'n 'nc=i&ori, 'n ca"pu&uril uni! r&itar , 'ntr c i c +olo& &c droguril , la col)ul &tr#,iiC* O contracultur# &t o &u-cultur# 'n contradic)i cu cultura do"inant#* Ea 'n "od con$ti nt r &ping un l dintr c l "ai i"portant nor" $i !alori al &oci t#)ii 0i&t nt $i &t 'n "od o-i$nuit "(ndr# d ac &t lucru Bd 0 "plu, "i$car a tin r tului 'n S* U* A* &au 1ran)a, 'n 23:4C* CAPITOLUL 9I CULTURA PARTICULAR QI CULTURA UNI9ERSAL Cultura uni! r&al# &t o &intag"# tot "ai d & +olo&it# 'n $tiin) l &ocio.u"an actual B'nd o& -i 'n l g#tur# cu pro-l "atica glo-a(i,#riiC* Antropologia cultural#, prin &p ci+icul &tatutului i, tr -ui &# acord o at n)i apart con)inutului $i +or" lor ac &t i &intag" * nc rc(nd o &p ci+icar din p r&p cti!# i&toric# a &intag" i cultur# uni! r&al#, a" put a &pun c# 'ntr aga cultur# u"an# '$i ar una $i ac a$i !atr# d origin % Ori ntul apropiat Bpro-l "# a&upra c#r ia n !o" opri 'ntr.o alt# part a ac &t i lucr#riC &au c(t !a ! tr Bcon+or" po&i-il lor int rpr t#ri al unor &#p#turi ar= ologic "ai r c nt . 9al a Indului, Nordul C=in i, A&ia d Sud.E&t, < &oa" rica, ,ona And an din A" rica d SudC* Din !atr# &au ! tr l d origin , cultur# a parcur& un co"pl 0 proc & d !olu)i "arcat d ino!a)ii B&c=i"-#ri al culturii datorat id ilor n#&cut 'n 'n&#$i grupul, co"unitat a, &oci tat a a!ut 'n ! d r C di+u(uni Bo id &au o ino!a)i &t tran&"i&# d la un indi!id &au un grup la altulC $i &incroni&" B+u,iun a un i culturi cu o alt# cultur# prin a-andonar a unor a&p ct al culturii '"pru"utat p ntru a cor &pund grupului car a '"pru"utatC* n ur"a ac &tor proc & !oluti! , p tr cut 'n cur&ul &ucc &iunii g n ra)iilor $i d ,!olt#rii " andric a i&tori i, au r ,ultat o "ultitudin d culturi c pot +i d t r"inat a&t#,i prin o-& r!a)i dir ct#, prin &tudiul docu" nt -r &cri& &au prin &tudiul r#"#$i) lor "at rial &coa& la i! al# d ar= ologi* n l g#tur# cu 0i&t n)a un i "ultitudini d culturi 'n lu" a cont "poran# $i 'n i&toria uni! r&al#, & ridic# c l pu)in dou# 'ntr -#ri d n ocolit% l* Cultur# & g#& $t doar 'n &t#ri particular , &au & poat !or-i d &pr o &tar uni! r&al# a i? ; 'ntr culturil particular $i cultura uni! r&al# Bdac# 0i&t# a$a c !aC nu & a+l# ni"icT alt+ l &pu&, nu 0i&t#, cu"!a, 'nc rc#ri d tr c r d la particular la uni! r&al prin &t#ri int r" diar d di+ rit grad d g n ralitat ? A&t#,i cultur# & pr ,int# &u- +or" particular caract ri,(nd, 'n principal, na)iunil lu"ii cont "poran * Un &onda8 + ctuat 'n 2335 'n )#ril Europ i Occid ntal a &co& 'n !id n)# +aptul c#, 'n +i car )ar# a Uniunii Europ n , HM_ $i c=iar "ai "ult, din popula)ia lor & pri! $t p &in 'n

t r" ni pur na)ionali* Oud c(nd lucruril dintr.o p r&p cti!# +ilo&o+ic#, a" put a &pun c# particularul nu poat 0i&ta +#r# uni! r&al* <ai "ult, a" put a &ta-ili 'ntr c l dou# do" nii raporturi d d t r"inar a unuia d c#tr c l#lalt* A$a a proc dat, d pild#, <i=ai E"in &cu, c a &u&)inut c# na)iun a &t c !a &acru, c !a c )in d du"n , ir ;3 Co&"opolit &unt $i u, ,ic To"a Nour, roul pro, i G niu pu&tiu, Ua$ !r a ca o" nir a &# +i pri&"a una &ingur#, &tr#lucit#, p#trun&# d lu"in#, car ar 'n&# at(t a culori* O pri&"# cu "ii d culori, un curcu- u cu "ii d nuan) * Na)iunil nu &unt d c(t nuan) l pri&"atic al O" nirii $i d o& -ir a dintr l &t at(t d natural#, at(t d 0plica-il#, cu" put " 0plica prin '"pr 8ur#ri a& " n a di+ r n) dintr indi!id $i indi!idV* <i=ai E"in &cu +olo& $t cu!(ntul Lu"in# d "ai "ult ori, 'n cont 0tul a!ut 'n ! d r , &cri& cu lit r# "ar * E !or-a d o Lu"in# Di!in#* A" put a conclu,iona, din toat ac &t a, c# dup# p#r r a lui <i=ai E"in &cu toat culturil particular &unt d natur# du"n , ia&c# $i 0pri"#, 'ntr.o culoar particular# $i incon+unda-il#, una $i ac a$i cultur# uni! r&al#, car nu &t altc !a d c(t Lu"in# Di!in#* n a doua 8u"#tat a & colului al [[.l a $i cu d o& -ir 'n ulti"ul d c niu al lui, id a 0i&t n) i $i d ,!olt#rii un i culturi uni! r&al a d ! nit in&i&t nt# $i p r&ua&i!#* Ac a&t# id oglind $t , dup# cu" &pun 9* S* N ipal?M uni+icar a cultural# a u"anit#)ii $i acc ptar a cr &cui# a !alorilor, cr din) lor, ori nt#rilor, practicilor $i in&titu)iilor co"un d c#tr oa" nii d pr tutind ni 'n lu" * 9acla! 7a! l, cuno&cutul dra"aturg c = $i dup# 2343 pr $ dint l R pu-licii C = , a &pu& la r(ndul lui, c# acu" tr#i" o &ingur# ci!ili,a)i glo-al#* Sintag"a cultur# uni! r&al#, ar 'n pr , nt "ai "ult acc p)iuni% 2 Cultura citadin#, r#&p(ndit# 'n toat &oci t#)il actual Bl gat#, 'nd o& -i $i indi&olu-il, d +olo&ir a auto"o-il lorC $i car l d o& - $t d &oci t#)il pri"iti! , car nu au a8un& la &tadiul d !olu)i ur-an#T ; G n rali,ar a unor "od l d co"portar 0i&t nt 'n c(t !a )#ri occid ntal la ni! lul 'ntr gii lu"i Bcocali,ar , "acdonaldi,ar , -iugi,ar , =ollR>oodi,ar tc*CT ? L" an&a"-lu d id i, !alori $i doctrin c &unt acc ptat ca+tind 0pr &ia con$tiin) i $i ra)ionalit#)ii lu"ii cont "poran $i car &unt &u&)inut d oa" ni in+lu n)i din Occid nt $i din alt p#r)i al lu"ii* Ac $tia & 'nt(ln &c p riodic p ntru r a+ir"ar a, con&olidar a $i d ,!oltar a paradig" i lor cultural * Ac a&t# +or"# a culturii uni! r&al &t nu"it# cultura Dauo&?2 dup# localitat a und au +o&t pu& -a, l iT @ Cultura uni! r&al# pri!it# 'n indi&olu-ila l g#tur# cu cultura occid ntal# 'n an&a"-lul i $i anu" ca un produ& &au ca un + ct al ac &t ia din ur"#* n +ond, &t !or-a d &pr id nti+icar culturii occid ntal cu cultura uni! r&al#, &au d &pr ridicar a la rang d cultur# uni! r&al# a culturii occid ntal * Ac a&t# ulti"# acc p)iun a &intag" i cultur# uni! r&al#, +ac ir c r a &pr c a d .a doua 'nir -ar , l gat# d int rpr tar a 0i&t n) i 'n lu" a un i "ultitudini d culturi* <ai pr ci&, & pun pro-l "a 0i&t n) i unor int r" diari, d grad di+ rit d g n ralitat , 'ntr culturil particular $i cultura uni! r&al#, 'n i&toria o" nirii, 'n "ai "ult p rioad al ac &t ia $i 'n "ai "ult p#rti al lu"ii, au 0i&tat 'nc rc#ri, d "ar r l !an)#, d

g n rali,ar a unor culturi% r#&p(ndir a culturii l n , prin cuc riril lui Al 0andru <ac don Bc#ruia Ari&tot l i.a propu& &# in&titui un Stat al Lu"iiC, 0pan&iun a culturii ro"(n 'n 'ntr gul i"p riu B'n part , cultura ro"(n# &t datorat# ac &tui proc &C, di+u,iun a id ilor cr $tin 'n pri" l & col dup# Cri&to&, r#&p(ndir a id ilor I&la"ului 'n Europa E!ului < diu, 0portar a 'n A" rica C ntral# $i d Sud a culturilor &paniol# $i portug= ,# 'n ur"a cuc ririi colonial a ac &tor )#ri, p#trund r a culturii ngl , 'n tot I"p riul colonial -ritanic, i"pun r a culturii d tip &o!i tic 'n tot -locul co"uni&t din &tul $i c ntrul Europ i dup# c l d .al doil a r#,-oi "ondial* C a "ai pr gnant# +or"# d cultur# c & pr &upun a + ac tran,i)ia din&pr culturil particular al lu"ii cont "poran &pr cultura uni! r&al# &t cultura occid ntal#* Id a a luat $i o +or"# 0tr "#% pr#-u$ir a co"uni&"ului a 'n& "nat, pr tutind ni 'n lu" , U&+(r$itul i&tori iV $i U!ictoria uni! r&al# a d "ocra)i i li- ral V, c d )in un loc c ntral 'n cultura occid ntal#* Su&)in#torii occid ntali,#rii lu"ii r curg la "ai "ult argu" nt cu t " i r al $i nu doar la ra)ionali,#ri id ologic % 2 Cr $t r a int rac)iunii dintr popoar Bco" r), in! &ti)ii, op ra)iuni +inanciar , turi&", "a&&." dia, co"unica)ii l ctronic 'n g n ral tc*C, 'n car rolul principal# au )#ril occid ntal T ; E0tind r a $i ad(ncir a "od rni,#rii 'nc put# 'nc# din & c* al [9III.l a* <od rni,ar a &t un proc & caract ri,at "ai al & prin ur"#toar l % indu&triali,ar , ur-ani,ar , ni! l ridicat d al+a- ti,ar , "o-ilitat &ocial# $i polari,ar a -og#)i i, di! r&i+icar a &tructurilor &ocial * P n+ru a d +ini cultura occid ntal# tr -ui &# d ,!#lui" con)inutul i id atic, 0t n&iun a i g ogra+ic# $i proc &ul prin car a & di+u, a,# 'n lu" * Occid ntul includ Europa, A" rica d Nord, la car & adaug# $i alt )#ri al +o$tilor coloniali$ti urop ni, cu" ar +i Au&tralia $i Noua W land#* L g#turil dintr c l dou# "ari co"pon nt al Occid ntului, Europa $i A" rica d Nord &.au &c=i"-at, 'n & c* al [J.l a, A" rica &.a d +init ca +iind di+ rit# $i opu&# +a)# d Europa* n & c* al [[.l a, A" rica &.a id nti+icat p a 'n&#$i c# p o part $i d &igur, lid rul un i 'ntin& ntit#)i, a Occid ntului, car includ $i Europa* T r" nul Occid nt &t un ori utili,at r &tricti! p ntru a & r + ri doar la c a c & o-i$nui $t a & d nu"i 'n "od d o& -it cr $tin#tat a occid ntal# Bprot &tanti&" $i catolici&"C* n pr , nt, Occid ntul &t pri!it ca o cultur# uro.a" rican# &au nord. atiantic# cu un con)inut c d p#$ $t cadr l r ligi i* D t r" nul r &p cti! & l ag# conc ptul d occid ntali,ar la car d 8a n .a" r + rit* Ac &ta din ur"# poat 'n& "na di+u,iun a culturii Occid ntului, dar $i 'nc rcar a d di,locar a altor culturi al lu"ii, 'n a"- l ca,uri, Uoccid ntali,ar aV poat tr ,i &u&piciuni 'n r(ndul popula)iilor altor culturi* Sa"u l 7untington pro+ & a,# o 8ud cat# $i "ai a&pr#* El con&id r# c# Occid ntul a a8un& la 0t n&iun a actual# nu prin &up rioritat a id ilor, !alorilor &au r ligi i &al Bla car "ul)i " "-ri ai ac &t i culturi au +o&t 0pu$iC, ci, "ai d gra-#, prin &up rioritat a &a 'n aplicar a !iol n) i organi,at * C a c &t nu nu"ai di&cuta-il, dar c=iar gr $it, &t t ndin)a d a id nti+ica occid ntali,ar a cu "od rni,ar a* Sunt & "ni+icati! , 'n ac a&t# ordin d id i, pr ci,#ril +#cut d Sa-uro OKito?; El a &pu& c#, atunci c(nd l di&cut# d &pr d ,!oltar a

cono"ic# a Oaponi i, 'ntotd auna &u-linia,# c# "od rni,ar a nu &t &inoni"# cu occid ntali,ar a* <ult l " nt tradi)ional al culturii 8apon , , &u&)in l, au 8ucat un rol i"portant 'n proc &ul d "od rni,ar a Oaponi i* Star a culturii occid ntal 'n lu" a cont "poran# poat +i apro0i"at#, cu "ai "ult# luciditat , dac# lu#" 'n con&id rar r ac)iil +a)# d Occid nt $i "od rni,ar 'nr gi&trat 'n i&toria r lati! r c nt# a lu"ii* D r gul# &unt & "nalat tr i "ari tipuri d r ac)ii +a)# d ac &t a% 2 R &ping r BOaponia 'nc p(nd cu pri" l contact cu Occid ntul, 25@; pr cu" $i r ac)ia +a)# d "od rni,ar a I&la"uluiCT ; J "aPi&"uP. adoptar a, d opotri!#, a "od rni,#rii $i occid ntali,#rii Br nun)ar a la cultura non.occid ntal#C* D nu"ir a ac &t i r ac)ii !in d la Ja"al AtatiirK, c l car a cr at o nou# Turci , din ruin l I"p riului Oto"anT ? R +or"i&"ul . 'nc rcar d a co"-ina "od rni,ar a cu p#&trar a !alorilor practicilor $i in&titu)iilor principal al culturii &oci t#)ii indig n BC=inaC, 'n proc &ul d occid ntali,ar $i "od rni,ar , poat &ur! ni, la un "o" nt dat, o r ac)i ad! r&#* Ea &t nu"it# r ac)i d indig ni,ar * S caract ri, a,# prin di"inuar a atrac)i i 0 rcitat d cultura occid ntal#, prin r ! nir a la tradi)ii $i prin d ,!oltar a un i culturi proprii* Sa"u l 7untington o+ r# o &c= "# &ug &ti!# a raporturilor & "nalat +a)# d Occid nt $i "od rni,ar ?? D Ao <od rni,ar A ` c l car r &ping A ` K "ali&"ul C ` r +or"atorul D ` occid ntali,ar +#r# r &tric)ii E ` occid ntali,ar $i "od rni,ar ur"at d o &c#d r a rat i occid ntali,#rii 'n +a!oar a na$t rii $i d ,!olt#rii culturii indig n L gat d &intag"a Ucultur# occid ntal#V &t conc ptul d glo-ali,ar , 'n) l & 'n t r" ni d -un# cr din)# c# o cr $t r a int rd p nd n) i 'n lu" a d a,i* Ac &t proc & a +o&t pri!it d unii antropologi 'ntr.un "od apot otic, c# " cani&"ul prin car & na$t &oci tat a ad !#rat#, 'n & n& d Ua&oci r &ocial# plan tar#V* O latur# i"portant# a glo-ali,#rii o r pr ,int#, dup# p#r r a noa&tr#, t ndin)a d in&taurar a un ia $i ac l ia$i culturi, adic# a c l i occid ntal , 'n toat# lu" a* P ntru a 0 "pli+ica ac a&t# t ndin)# n put " r + ri la int rna)ionali,ar a "a&&." di i B$tiril , cin "atogra+ul, pu-licitat a, t l !i,iun a, int rn tul tc*C* Glo-ali,ar a pri!it# a&t+ l ar put a a! a ca + ct colat ral Bc &.ar put a tran&+or"a 'n + ct principalC &ting r a unor culturi particular * Dac# cologi$tii $i "ilitan)ii organi,a)i i Gr np ac d pl(ng di&pari)ia , cilor $i c=iar &ut lor d &p cii d ani"al , p#&#ri, in& ct , atunci cu" &# nu '$i pun# antropologul pro-l "a di&pari)i i unor culturi? I&toria con& "n a,# di&pari)ia unor li"-i $i a unor culturi d &pr car n .au r#"a& !agi $i ind &ci+ra-il ! &tigii* Ar +i un "ar p#cat, co"i& 'n +a)a U"anit#)ii, ca din di! r&itat a cultural# a lu"ii cont "poran , 'ntr.un !iitor "ai "ult &au "ai pu)in 'nd p#rtat, &# nu r#"(n# d c(t o gr#"ad# d pi &

d "u, u* Dac# pri!i" cu luciditat , l#&(nd la o part dorin) l $i int r & l d "o" nt, proc &ul d &pr car &t !or-a, !o" con&tata 0i&t n)a 'n lu" a d a&t#,i a un i r alit#)i &ocial $i cultural 0traordinar d co"pl 0 car ar put a !olua 'n dir c)ii i"pr !i,i-il , un l c=iar '"potri!a a$t pt#rilor Occid ntului* Ad(ncir a in galit#)ilor la &car# plan tar#, cr $t r a &#r#ci i, "odi+ic#ril 'n raporturil d put r cono"ic# $i "ilitar# 'n lu" , p +undalul unor &c=i"-#ri d "ogra+ic &p ctaculoa& , g n r a,# & "ni+ica)ii dra"atic c nu pot &# nu n 'n! ) &# pri!i" +#r# 0altar uropoc ntri&t# !iitorul culturii u"an * La &+(r$itul pri" lor dou# d c nii al & colului [[, popula)ia lu"ii ra apro0i"ati! d ; "iliard d oa" ni* A&t#,i lu" a ar o popula)i 'n 8ur d : "iliard * n 23?M Occid ntul r pr , nta ca" @M_ din totalul oa" nilor d p glo-* A&t#,i &t 'ndoi lnic dac# l 'n& a"n# 2@_* n "od !id nt, pond r a Occid ntului 'n lu" , dac# t ndin) l d p(n# acu" r#"(n ac l a$i, !a &c#d a "ai "ult d c(t 'ngri8or#tor* Lu" a c=in ,# d p#$ $t cu c(t !a &ut d "ilioan "iliardul d oa" ni $i progr & l i cono"ic , t =nic $i "ilitar &unt r "arca-il * Lu" a ara-# &t la un "iliard d oa" ni* India &t $i a la ac l a$i di" n&iuni d "ogra+ic * A+rica !in din ur"# cu rapiditat , ! &tind o 0plo,i d "ogra+ic# contin ntal#* A" rica Latin# urc# $i a &pr un "iliard 'ntr.un !iitor nu pr a 'nd p#rtat* Qi nu put " uita c# toat ac &t Ulu"iV au o cultur# propri d !aloar indu-ita-il# p ntru &upra!i )uir a unor popula)ii uria$ * Cin $ti dac# l nu ar put a produc &c=i"-#ri d ad(nci" 'n cultura Occid ntului* Poat c# nu 0ag r#" a+ir"(nd po&i-ilitat a na$t rii, 'n !iitor, prin &incr ti&" B$i nu nu"aiC, a unor noi culturi d o "ar !aloar $i - n +ic a+ir"#rii oa" nilor ca indi!idualit#)i* Oric po,i)i dog"atic# 'n do" niul culturii, d g nul id ali,#rii +#r# niciun &i") al "#&urii, al pr ! d rii &au al pr "oni)i i, a un i culturi 'n raport cu c l lalt , contra,ic , dup# p#r r a noa&tr#, principiil d -a,# al antropologi i cultural * Con&tituir a un i +or) &au a unor +or) "ilitar d 0c p)i nord. a" rican $i ! &t. urop n , c p#, &c $i " n)in locul actual d lid r al Occid ntului 'n &tructura culturii lu"ii, par a +i +icac $i in !ita-il# din p r&p cti!a urop anului $i nord.a" ricanului, 'n ciuda &acri+iciilor d loc n & "ni+icati! d oa" ni $i !alori* Nu put " $ti dac# ac &t +or) !or r ,i&ta $i 'n !iitor, car !or +i co&turil lor $i dac# + ct l lor nu !or d ! ni "al +ic * CAPITOLUL 9II <ULTICULTURALIS<UL 'n "od apar nt, id a c# lu" a cont "poran# d d pla& a,# &pr o cultur# uni! r&al# ar un concur nt i"portant* Ac a&ta &t id a "ulticulturali&"ului* La ni! lul principiilor $i al d clara)iilor, a nu agr a,# $i c=iar r &ping t ndin) l &pr uni! r&alitat , +#c(ndu.& purt#toar a d cu!(nt a " n)in rii &in di a unui conglo" rat d culturi particular * R + rindu.n la ac a&t# po,i)i , din do" niul !i )ii cultural cont "poran , tr -ui &# +ac " c(t !a pr ci,#ri $i o-& r!a)ii* E&t n c &ar &# & +ac# di&tinc)i 'ntr conc ptul d "ulticultura.litat $i c l d "ulticulturali&"* <ulticulturalitat a nu &t $i nu poat +i altc !a d c(t co 0i&t n)a, 'n una $i ac a$i p rioad# d ti"p, 'n una $i ac a$i

r alitat cultural# d an&a"-lu, a "ai "ultor culturi particular &au &u-culturi* Pot +i dat ca 0 "pl % cultura pro+ &iilor, cultura !(r&t lor, cultura cla& lor, cultura tniilor, cultura ra& lor $*a*"*d* Conc ptul d "ulticulturalitat &ug r a,# antropologi i cultural n c &itat a + ctu#rii unor anali, $i int rpr t#ri d ta$at id ologic, n utr &u- raport politic $i +#r# pati"# din punct d ! d r a+ cti! a culturilor co 0i&t nt * Ac &t anali, $i int rpr t#ri au dou# caract ri&tici d car tr -ui &# & )in# & a"a* Pri"a, & r + r# la 0ig n)a 0a"in#rii critic $i co"parati! , din p r&p cti!a crit riilor pro"o!at d c#tr aniropologia cultural# $i d alt $tiin) $i di&ciplin &ocio. u"an , a di+ rit lor culturi, a&t+ l 'nc(t &# & poat# &ta-ili i rar=ii 'ntr &tadiil !olu)i i $i d ,!olt#rii, parcur& d ac &t a* A doua caract ri&tic# con&t# 'n d &c=id r a lor u"ani&t# $i d "ocratic#* El &ug r a,#, 'n do" niul cunoa$t rii $i int rpr t#rii, li"it l "onoculturali&"ului, car poat conduc la 'nd p#rtar a d la r alitat a di! r&it#)ii cultural $i la i"po&i-ilitat a 8ud c#rii a0iologic cor ct a di+ rit lor culturi* <ulticulturalitat a $i "ulticulturali&"ul, d $i &unt conc pt apropiat ti"ologic, l &unt totu$i di+ rit din punctul d ! d r al con)inutului $i & "ni+ica)iilor lor* D a& " n a, a" put a &pun c# "ulticulturali&"ul ar ca pr "i,# $i, un ori, ca pr t 0t r alitat a co 0i&t n) i un i pluralit#)i d culturi $i c#, d ci $i prin ac a&ta & a& a"#n# cu "ulticulturalitat a* Apar 'n&# 'ntr l c(t !a d o& -iri & n)ial * <ulticulturali&"ul nu &t o cunoa$t r $i o int rpr tar cu pr t n)ii $tiin)i+ic a r alit#)ii cultural * El &t un + no" n d pla&at din&pr cunoa$t r $+ int rpr tar Badic# din&pr "ulticulturalitat C, p car l +olo& $t &au para,it a,# 'ntr.un+ l &au altul, &pr ,ona id ologicului $i politicilor* Con&tatar a co 0i&t n) i "ai "ultor culturi, +i car !aloroa&# 'n + lul i Bo 8ud cat# d +aptC, &t tran&+igurat# 'n 8ud c#)i d !aloar , 'n lu#ri d po,i)ii p#ti"a$ , 'n "ituri tc $i "at riali,at# d & ori, 'n progra" $i ac)iuni politic , " nit &# pun# 'n cadr d ,ira-il $i - n +ic raporturil int rcultural * <ai tr -ui pr ci,at, ca un +apt & n)ial, c# "ulticulturali&"ul & "ani+ &t#, d +i car dat#, 'ntr.un "od particular, 'n +unc)i d ti"p, d loc $i d "ul)i al)i +actori* <aril 0p ri n) "ulticulturali&t din lu" . Canada, Su dia, Au&tralia . &unt un 0 "plu 'n ac &t & n&* El au +o&t c= "at la !ia)# d &itua)ii di+ rit $i & 'ntruc=ip a,# 'n politici &p ci+ic , 'nc rcar a d d t r"inar analitic# a "ulticulturali&"ului &t n c &ar &# d ,!#lui c l pu)in c(t !a a&p ct c ni & par & n)ial % 2 <ulticulturali&"ul a ap#rut ca un + ct al unor &t#ri d lucruri r al $i anu" "ai "ult culturi, car pot &# d a na$t r &au c=iar au dat na$t r , 'n r la)iil dintr l , unor pro-l " , t n&iuni, &t#ri d &pirit acc ntuat , con+lict n producti! $i p riculoa& " n)in rii ordinii &ocial $i r &p ct#rii !alorilor d "ocra)i i* 1aptul &.a p tr cut, poat d loc 'nt("pl#tor, toc"ai 'n c(t !a )#ri a!(nd un pro+il a& "#n#tor% cu cono"i capitali&t#, d ,!oltat $i d "ocratic * La 'nc put l &.a li"itat la &+ r# id ologicului, &u- +or"a unor n "ul)u"iri, tot "ai cri&tali,at , din part a unor grupuri $i a unor r#&pun&uri $i pro"i&iuni +#cut din part a r pr , ntan)ilor put rilor &tatului $i partid lor politic * Apoi, "ulticulturali&"ul a intrat 'n ,ona politicilor, lu(nd +or"a unor progra" + cti! $i +icac , c au a8un& c=iar 'n &itua)ia unor politici d &tat*

Pri!it din ac a&t# p r&p cti!# "ulticulturali&"ul poat +i caract ri,at ca o ac)iun cultural# ra)ional# $i - n +ic#, 'n lu" 0i&t# tr i 0p ri n) cla&ic 'n do" niul "ulticulturali&"ului* Canada a adoptat un "od l "ulticulturali&t(= 23H2 p car , apoi, l.a p r+ c)ionat continuu* <od lul &u d , a d ! nit o politic# o+icial# 'n 23H5 Au&tralia a +#cut ac la$i lucru 'n 23H4 Toat c l tr i "od l &unt l gat d pro-l "atica i"igran)ilor% +olo&ir a lor cor &pun,#toar , trata" ntul lor n di&cri"inatoriu 'n & n& n gati!, prot 8ar a lor p ntru a d p#$i i"pactul d ,r#d#cin#rii din )ara d origin B ! ntual printr.o di&cri"inar po,iti!#C* Totodat#, & poat r "arca 0i&t n)a 'n toat c l tr i ca,uri Bpoat "ai pu)in 'n c l al Su di iC a unui &pa)iu i" n& cu r &ur& d o& -it , +a!ora-il a+ir"#rii n rgiilor u"an $i 'n condi)iil un i d n&it#)i d "ogra+ic r du& , 'n &+(r$it, nu tr -ui tr cut# cu ! d r a put r a d atrac)i d o& -it# a c lor tr i )#ri, prin calitat a !i )ii, ni! l d d ,!oltar cono"ic#, li- rali&" d "ocratic, tol ran)# $i !uln ra-ilitat r du&# 'n ca, d r#,-oi* P ntru o ilu&trar "ai concr t# a unui "od l "ulticulturali&t n !o" r + ri la ca,ul ora$ului Toronto, din Canada, 'ntr.un raport o+icial al pri"#ri i din Toronto, din iuni 2334 po,i)ia "ulticulturali&t# &t 'n) l a&# ca o con! rg n)# $i utili,ar d plin# a +or) lor oa" nilor% U'"pr un# noi &unt " unulV BTog i= r > ar on C* <ulticutturali&"ul, 'n ac la$i loc, &t caract ri,at a&t+ l% UNoi nu r cunoa$t " $i tol r#" pur $i &i"plu ac a&t# di! r&itat Bn*n* cultural#, d tip ra&ial $i tnicC, dar "ai "ult o r &p ct#", o apr ci " $i o culti!#" ca p o part tul-ur#toar $i int gral# a 0p ri n) i $i id ntit#)ii noa&tr col cti! *V P ntru a 'n) l g n !oia pr &ant# a "ulticulturali&"ului 'n Toronto, tr -ui &#.l caract ri,#" din p r&p cti!a pro-l " lor car n int r & a,# aici* Toronto &t ora$ul cu c a "ai "ar di! r&itat tnic# din lu" * @4_ din popula)ia ora$ului Toronto &.a n#&cut 'n alt# part d c(t 'n Canada, d p#$ind din ac &t punct d ! d r ora$ul N >.YorK, 'n car popula)ia n#&cut# 'n a+ara S* U* A* r pr ,int# doar ;4_* I"igran)ii, din Toronto Bp &t HMMMM 'n +i car anC, au ! nit din 2:3 d )#ri, !or- &c 2MM d li"-i di+ rit $i @;_ dintr i nu put au !or-i la &o&ir a lor 'n Canada nici ngl ,a, nici +ranc ,a* O &c=i"-ar i"portant# & p tr c 'n do" niul pond rii popula)i i i"igrant nonal- din ora$ $i din Aria 3M5 Bc 'ncon8oar# ora$ulC, 'n anul ;MMM nu"#rul nonal-ilor !a r pr , nta 5@_ din popula)ia c ora$ului* Situa)ia?@ din 2334 a i"igran)ilor din Toronto $i din ,ona 'ncon8ur#toar &t ilu&trat# 'n ta- lul din pagina ur"#toar * ; <ulticulturali&"ul poat +i $i di&+unc)ional, +apt d & ori o"i& 'n id ologia c 'l para,it a,#* Di&+unc)ionalitat a lui & "ani+ &t# &u- "ai "ult +or" % a* 'nt(i d toat "ulticulturali&"ul poat +i o politic# !icl an#, d a&i"ilar a un ia &au a "ai "ultor culturi c l i o+icial &au "a8oritar , cali+icat# ca o t ndin)# &au o &ta)i &pr cultura uni! r&al# Bprooccid ntali&"CT -* El poat +i un "i8loc ra+inat d co"-at r , &u-"inar $i lupt# '"potri!a culturii o+icial &au "a8oritar , na)ional , urop n , occid ntal , con&id rat# d grupuril "inoritar , ra&ial &au tnic , ca +iind o &u"# d pr 8ud c#)i, ra&i&" , na)ionali&" , tradi)ionali&" d &u t T c* El

poat &u-apr cia &au c=iar '"pi dica co"parati!i&"ul a0iologic 'ntr culturi, pun(nd p ac la$i plan culturi in gal 'n c a c pri! $t &tadiul lor !oluti!* n + lul ac &ta, r la)iil int rcultural Ud galitat V nu ur"#r &c r l !ar a, prot 8ar a, d ,!oltar a !alorilor cultural aut ntic , ci r lati!i,ar a a0iologic# a culturilor, r duc r a lor la un nu"itor co"un &c#,ut &au c=iar d !alori,ar a lor* n ac &t condi)ii, a !or-i d &pr U&p ci+iculV un i culturi, d &pr Ut " iulV un i culturi, d &pr U & n)aV i, & con&id r# a +i lip&it d & n& $i oric 'nc rcar d ac &t g n &t -agat li,at# $i ironi,at#T d* <ulticulturali&"ul, 'n ciuda ti"ologi i t r" nului car &ug r a,# tr c r a din&pr unu &pr "ultiplu, adic# din&pr 'ngu&ti" &pr co"pl 0itat poat a $i un ori &t + cti!, r duc)ioni&t* <ai 'nt(i p ntru +aptul c# l poat &ug ra +al&a id c#, r ,ol!(nd galitat a cultural#, & r ,ol!# i"plicit $i "aril pro-l " &ocial , cu" ar +i di+ r n) l ad(nci dintr grupuril &ocial 'n c a c pri! $t ni! lul calit#)ii !i )ii lor* n al doil a r(nd, "uiticulturali&"ul poat induc id a c# &+ ra culturii & r duc la do" niul r la)iilor ra&ial , int r tnic &au dintr & 0 * El nu +a!ori, a,# tran&par n)a ad !#rului c# pr ocup#ril lui nu & r + r# la a&p ct d ci&i! $i +unda" ntal al culturii, ci doar la a&p ct car , d $i i"portant , nu condi)ion a,# &tructural natura un i &oci t#)i* Cultura &t "odul d !ia)# al unui grup d oa" ni, co"unit#)i &au &oci t#)i, adic# o r alitat d o& -it d co"pl 0# $i 0tin&# $i car nu poat +i r du&# la pro-l "atica c !i, a,# cultura ra& lor, tniilor $i & 0 lor* Popula)ia ora$ului Toronto $i a ,on i 'ncon8ur#toar Baria 3M5C Toronto _ popula)i Aria 3M5 _ popula)i I"igrant# I"igrant# Din Toronto Din aria 3M5 Popula)ia total# Popula)ia i"igrant# I"igran)ii Nonal-i dup# locul

Na$t rii 9i tna" Oa"aica Guiana Sri LanKa Trinidad X To-ago 7aiti Tai>an Iran Cor a d Sud PaKi&tan El Sal!ador Egipt < 0ic <#roc <ala &ia Ca"-odgia Tan,ania J nia Not $i -i-liogra+i 2 L g#tura o"ului cu natura +ac o-i ctul un i p#r)i di&tinct a ac &t i lucr#ri% W &tr a -iologic# a o"ului, Part a a H.a ; Antonina Jlo&Ko>&Ka, Cat goria d cultur#* S n&ul acad "ic $i & n&ul cur nt, 'n USoc8ologia JulturRV, 6ar&,a>a, 234? ? 'n & n&ul atri-uit d C=arl & 7* Cool R ac &tui conc pt, ca un grup 'n car r la)iil dintr indi!i,i &unt d tipul +ac .to.+ac B+a)# 'n +a)#C @ 7 r- rt O* Gan&, Popular Cultur and 7ig= Cultur * O anali,# $i !aluar a gu&tului* Aa&ic AooK&, Inc, Pu-li&= r&, N > YorK, 23H@ 5 'n paginil ur"#toar !o" +ac un l pr ci,#ri 'n l g#tur# cu id il lui Sa"u l 7untington : A* L* Jro - r $i C* JlucK=o=n, T= Conc pt o+ Cultur % A Criticai R !i > o+ D +initon&, 'n Pa r& o+ P a-odR <u& u", 7ar!ard Uni! r&itR, 9ol* [LI, 235M H Ed>ard A* TRlor, 9ol* I, Oo=n <urraR, London, 2452 4 Wd n K Sal,"ann, Ant=ropologR, 7arcourt, Arac X 6orld, N > YorK and al, 23:3 3 ClRd JlucK=o=n, Cultur % A CriticaN R oi > o+ Conc pt and D +ini. tion&, 'n UPap r& o+ P a-odR <u& u" o+ A" rican Arc= ologR and Et=nologRV, 7ar!ard Uni! r&itR, 9ol* [L9II, No* L, 235; 2M Op ra citat# 22 Op ra citat# 2; Ric=ard A* Aarr tt, Cultur X Condu+@ An E0cur&ion n Ant=ropo.PogR* S cond Edition, 6ad&>ort= Pu-li&=ing Co"panR, A l"ond, 233M 2? Ginn and Co"panR, 23M@ 2@ P rioad# cuprin&# 'ntr 23;M $i 23?? c(nd !(n,ar a produ& lor alcoolic 'n S* U* A* a +o&t int r,i&# printr.un a" nda" nt la Con&titu)i 25 Ro-in <* 6illia"&, A" rican Soci tR% A Sociologic#N Int rpr iation, ?rd d, Jnop+, N > YorK 2: T= Gallup R part, <arc=, 234; R pari No* 234 2H Eug niu Sp rantia, UPapillon&V d Sc=u"ann 24 L &li A* 6=it , T= Sci nc o+ Cultur , 1arrar, Qtrau& X Cuda=R* Inc, N > YorK, 23@3 23 O ro" 1 ll"ann, Art=ur G ti&* Oudit= G ti&, 7u"an G ograp=R, 6"* C* Aro>n Pu-li&= r&, 233M ;M <ar!in 7arri&, T= R(& o+

Ant=ropological T= otR% A 7i&torR o+ T= ori & o+ Cultur , Cro> ll, N > YorK, 23:4 ;2 9ol*H;Su"" r ;; Si"on X Sc=u&t r, 233: Cart a a +o&t tradu&# 'n li"-a ro"(na 'n anul 2334 'n Editur# Ant t ;? 9 ,i 'n ac &t & n& articolul Cultural E0p=nation&, din UT= Econo"i&tV, No! "- r 3t= . 25t=, 233: +olo&it $i 'n continuar ;@ La>r nc E* 7arri&on, 6=o Pro&p r&? 7o> Cultural 9alu & S=ap Econo"ic and Po<cal Succ &, Aa&ic AooK&, 233; ;5 T=o"a& So> ll, Rac and Cultur % A 6orld 9i >, Aa&ic AooK& 233@ ;: Ro- rt Putna"* <aKing D "ocracR 6orK% Ci!il Tradition& n <od "PtaPR, Princ ton, 233? ;H 1ranci& 1uKuRa"a, T= End o+7i&toiR, 1r Pr &&, 233; ;4 1ranci& 1uKuRa"a, T= La&t<an and Tru&t T= Social 9irtu) & and tin Cr ation o+ Pro&p ritR, 1r Pr &&, 233; ;3 Ac=i" <i=u, E"in &cu $i catolici&"ul, UTri-unaV, Anul 9, No*@ B;M:2C ;4 ianuari . ? + -ruari 233? ?M 9* S* Naipaul, Our Uniu r&alCi!ili&ation, Con+ rin)a 6ri&ton, 233M In&titutul <an=attan, N > YorK R !i > o+ AooK&, ?M oct* 233M ?2 9 ,i 'n ac &t & n& Sa"u l 7untington, Ciocnir a ci!ili,a)iilor, di)ia ro"(n a&c#, p*4; ?; Sa-uro OKito, Cu +a)a &pr & colul ;2 Ag r, cono"i&tul .RAI, Aucur $ti, 233; ?? Toat ac &t a &unt tratat d Sa"u i 7untington 'n cart a " n)ionat# ?@ UT= Toronto StarV Oun H 2334 PARTEA a :.a WESTREA AIOLOGIC A O<ULUI CAPITOLUL I PRINCIPIUL WG ARDEI E0plicar a $i int rpr tar a o"ului &unt inti" l gat d r#&pun&ul la 'ntr -ar a% Car +actor &t "ai i"portant, r ditat a &au " diul, -iologicul &au &ocialul, &au alt+ l &pu&, 'n li"-a8 cu pr t n)ii d uni! r&alitat , natur BnaturaC &au nurtur B duca)iaC? Pot +i dat , 'n principiu, dou# tipuri d? I r#&pun&uri la ac a&t# 'ntr -ar * <ai 'nt(i, tr -ui " n)ionat c l c con&id r# c# +actorii r &p cti!i &unt "utuali 0clu&i!i% o"ul &t produ&ul +i nu"ai al r dit#)ii, +i nu"ai al " diului* Dac# a" acc pta, ca +iind !ala-il ac &t r#&pun&uri, n .a" a+la 'n ac a$i &itua)i cu ac l car ar &pun c#, apa &t co"pu&# +i nu"ai din =idrog n, +i nu"ai din o0ig n, 'n actualul &tadiu al cunoa$t rii o" n $ti un a&t+ l d r#&pun& &t total anacronic $i ni" ni nu $i.ar p r"it &#.l &u&)in#, +#r# &# nu cad# 'n ridicol* Al doil a tip d r#&pun&uri &t l gat d +or"ula $iP$i, adic# . 'n d t r"inar a o"ului contri-ui a"(ndoi +actorii " n)iona)i $i r ditat a $i " diul* R#&pun&uril d ac &t tip pot +i pr , ntat &c= "atic printr.o cur-# d di&tri-u)i car , la un cap#t &# ai-# +actorul r ditar $i la c l#lalt " diul &ocial $t cultural* Sunt po&i-il tr i int rpr t#ri "a8or % 2C C(nd di&tri-u)ia &t d t r"inat# cor ct, ca +iind una nor"al#, adic# &u- +or"a unui a" &t c 8u"#tat P8u"#tat al c lor doi +actori, 'n ac a&t# &itua)i , antropologul &.ar &itua p po,i)iil ad !#rului Bca,ul lCT ;C C(nd cur-a di&tri-u)i i &t 'n) l a&# ca +iind d pla&at# &pr r ditat * C l c pri! $t a&t+ l lucruril & !a +ac , auto"at, parti,anul unui d t r"ini&" -iologic Bca,ul IICT ?C C(nd cur-a di&tri-u)i i &t pri!it# ca +iind d pla&at# &pr " diu* E&t 0pr &ia &u&)in rii unui d t r"ini&" &ociologic $i cultural Bca,ul IIIC* Ca,ul II Ca,ul I Ca,ul III

Er ditat a D t r"ini&" ui -iologic Ad !#rul D t r"ini&"ul &ociologic < diul 'ntr -ar a " n)ionat# "ai 'naint poat +i pu&# $i 'n l g#tur# cu d t r"inar a co"port#rii $i ac)iunii o"ului* Qi 'n ac a&t# ipo&ta,# a poat pri"i r#&pun&uri d g nul, +i nu"ai r ditat a, +i nu"ai " diul, &au d tipul $i r ditat a $i " diul* Tr -ui r "arcat 'n&# c#, a& " n a a+ir"a)ii, oric(t d " $t $ugit ar +i &u&)inut , nu n &pun pr a "ult $i &unt corig nt 'n raport cu progr & l r ali,at d cunoa$t r 'n ulti" l d c nii* n ac &t cont 0t & cu!in " n)ionat, ca un l " nt d noutat - n +ic, Uprincipiul ,gard iV, la-orat d 9an d n A rg= B234?C2 El &t un in&tru" nt d apro0i"ar , prin !irtu)il un i co"para)ii, a co"pl 0it#)ii int rac)iunii dintr r ditat $i " diu* Con+or" ac &tui principiu, raportul dintr r ditat $i " diu, 'n cunoa$t r a co"port#rii $i ac)iunii &t a& "#n#tor cu r la)ia dintr o" $i ani"al, "i8locit# d ,gard#* Put " &i"-oli,a ac a&t# r la)i a&t+ l% O . W . A, 'n car O &t o"ul, W &t ,garda $i A &t ani"alul* Si"-oli,ar a r &p cti!# n &t util# 'n &p ci+icar a a tr i ca,uri d "ani+ &tar a r la)i i 'n cau,#* Ca,ul I% OW I WA Badic# t r" nii nu &unt galiC, 'n condi)iil 'n car OW e WA Badic# pri"ul t r" n &t "ai i"portant d c(t al doil a t r" nC, 'ntr c l dou# l " nt 0i&t# o in galitat r ,ultat# din ac a c# nu ani"alul &t ac la car control a,# ,garda $i prin a &t#p(nul* Put r a 'n "(na o"ului* Wgarda poat +i -i!aloric# WfP. 'n ac &t ca,, Wf p ntru O $i W p ntru A* Ca,ul II% OW ` WA* ntr c l dou# l " nt 0i&t# o galitat * Wgarda 'n trac)iun gal# at(t din&pr O, c(t $i din&pr A* Ca,ul III% OW g` WA, 'n condi)iil 'n car OW D WA* ntr c l dou# l " nt 0i&t# o in galitat , 'n&# d ac a&t# dat# 'n +a!oar a lui A* 'n ac &t ca,, W @ p ntru A $i W p ntru O* Put r a la latitudin a ani"alului* n principiul lui 9an d n A rg= , 'ntr l " nt l raportului 0i&t# un +actor int r" diar car poat lua !alori po,iti! &au n gati! , at(t p ntru o", c(t $i p ntru ani"al* Calitat a !alorilor lui W B,gard iC d pind d % 2C &itua)ia lui OT ;C &itua)ia lui AT ?C &itua)ia raportului d +or) dintr O $i A* 'n& a"n# c# 'n r la)ia O . W . A po,i)iil o"ului, al ,gard i $i al ani"alului &unt +unc)ii al unor &itua)ii dat &au cr at * A&c nd n)a lui O a&upra lui A, -in 'n) l & d ,ira-il#, nu &t o l g * Oric(nd & poat i!i ri&cul ca A &# do"in a&upra lui O, ca ani"alul &# d a p &t cap &t#p(nul lui* Ca 0 "pl , pot +i dat a& " n a "ani+ &t#ri, car nu pot + i d loc, &au 'n 'ntr gi" 0plicat prin cau, d natur# &ocial# &au cultural#, cu" ar +i r#,-oai l , con+lict l &(ng roa& dintr co"unit#)i di+ rit , tnic &#u r ligio&, t rori&"ul d toat !ari t#)il , anu"it +or" al cr"inalit#)ii din car p pri" l locuri & a+l# o"orul, !iolul, l ,ai &a corporal# a aproap lui $*a* Ac a&t# po&i-il# r#&turnar d po,i)ii &t un +apt, d c l "ai "ult ori $i 'n "ar part , i"pr !i,i-il* El nu & pr a la&# apro0i"at prin proc nt , prin t ndin) &tati&tic , prin pro-a-ilit#)i* Singura cal d a.l +ac +a)# &t d t r"inar a

&itua)i i 'n car &.a p tr cut $i, totodat#, &c=i"-ar a i* <orala &t ur"#toar a% raportul dintr r ditat $i " diu con)in un l " nt d in +a-il, car 0plic#, printr alt l $i 'n part , co"pl 0itat a $i &p ci+icitat a co"port#rii $i ac)iunii o"ului ca p#r)i al r alit#)ii &ocial $i cultural * Pro-l "a locului , &tr i -iologic 'n d ! nir a o"ului, 'n co"portar a $i ac)iun a lui a +o&t pu&# 'nc# d C=arl & Dar>in* n cart a lui, On t= Origln o+t= Sp ci & B2453C, l a a+ir"at c# o"ul &t un ani"al* E"il DurK= i", la r(ndul lui, a &u&)inut c# di! r& l r la)ii dintr oa" ni, d pild# d cunoa$t r r ciproc# &au d co"unica)i , iau na$t r p t " lia un i capacit#)i pr 0i&t nt p ntru l g#turi &ocial * Soci tat a, &pun a l, &t con&tituit# nu doar din contact l dintr oa" ni &ta-ilit aici $i acu"* Ea & -a, a,# $i p o &olidaritat ant rioar#, "o$t nit# din&pr -iologic, 'n ulti"ii ani, pro-l "a r &p cti!# a +o&t r d &cop rit# $i, "ai "ult, &u-liniat# $i '"-og#)it#* Apr ci r a &t "oti!at# prin% 2C na$t r a $i d ,!oltar a tologi iT ;C c rc t#ril d t r n + ctuat a&upra pri"at lor nonu"an T ?C apari)ia &ocio-iologi iT @C r lan&ar a t ori i in&tinct lor* CAPITOLUL II ETOLOGhA Eto+ogia &t o $tiin)# c ar dr pt o-i cti! &tudiul co"porta" ntului organi&" lor !ii* Ea &.a con&tituit 'n dou# $coli* Pri"a &t +or"at# din p&i=ologia ani"al# $i '$i &tudia,# &u-i c)ii, adic# ani"al l , 'n la-orator, d ci 'ntr.un " diu arti+icial ai c#rui para" tri pot +i controla)i cu &trict ) * Ac a&t# $coal# poat +i 0 "pli+icat# prin &tudiil + ctuat a&upra &ti"ul#rilor & n,orial la ani"al , d & ori r du& la un &ti"ul "ini"* A$a a proc dat A* 1* SKinn r c a con&truit o cuti , dotat# cu o p(rg=i , a c#r i "anipular d c#tr un poru"- l p r"it a o-)in r a unui -o) d =ran#* A doua $coal# &t tologia prop+u.,+&a, c &tudia,# ani"alul 'n condi)ii natural , r &p cti! 'n &tar d li- rtat * Etologia '$i dator a,# 0i&t n)a lui Lor n, Jonrad $i lui NiKo Ti"- rg n; c au &u&)inut c# 0i&t# anu"it & c! n) co"porta" ntal 'nn#&cut , id ntic p ntru to)i indi!i,ii un i &p cii $i c# ac &t a au un &uport g n tic* Ani"al l !in p lu" cu un r p rtoriu d "i$c#ri p d plin +unc)ional * Poru"- ii, d pild#, nu tr -ui &# 'n! ) &# ,-oar * 1aptul d a +i cr &cu)i 'n coli!ii 'ngu&t , c 'i '"pi dic# &#.$i "i$t aripil , nu 'i '"pi dic#, "ai t(r,iu, atunci c(nd li & d# dru"ul, &# ,-oar * Eli- ra)i din coli!i la !(r&ta la car +ra)ii lor cr &cu)i 'n li- rtat ,-oar# -in , &u-i c)ii 0p ri" ntali !or ,-ura d 'ndat#* C l "ai &i"plu &tudiu tologic 'nc p prin in! &tigar a tuturor l " nt lor c alc#tui &c r p rtoriul co"porta" ntal al un i &p cii* Ac &t catalog & c= a"# togra"a* Prin 0trapolar , &.a a8un& la na$t r a tologi i u"an , caract ri,at# prin ur"#toar l % 2C +olo& $t ac a$i " todologi utili,at# 'n &tudi r a co"porta" nt lor ani"al lor, "ai al & a pri"at lor nonu"an T ;G in! ntaria,# co"porta" nt l u"an progra"at r ditar, &u- +or"a unor adapt#ri +ilog n tic T ?C 'nc arc# &# d &cop r r#d#cinil unor ac)iuni &ocial 'nd o& -i al c lor lucrati! , 'n co"porta" ntul ani"al* Pot +i dat "ai "ult 0 "pl d condi)ionar r ditar# a l " nt lor co"porta" ntal al o"ului% "odul 'n car caut# &ugarul =rana, "i$c(nd capul $i c#ut(nd &(nul

"a" iT ag#)ar a &au prind r a cu "(na, capa-il# &# a&igur &u&p ndar a 'ntr gului corpT tiparul "otor al(notutui, propriu +i c#rui &ugarT co"porta" ntul 0pr &i! al &ugarului, +or"at din pl(n& $i &ur(&, $*a* 'n ulti"ii ani aria tologi i u"an &.a 0tin& d la &tudi r a progra"#rii co"porta" ntului u"an 'n do" nii pr ci& circu"&cri& , la c rc tar a co"porta" ntului cultural din p r&p cti!# -iologic#* A&t+ l c rc tar a co"parati!# a riturilor din di+ rit culturi a d "on&trat +aptul c#, dincolo d o "ar !ari tat d "ani+ &t#ri, & a+l# &tructuri +unda" ntal id ntic * S#r-#toril &unt &tructurat 'n con+or"itat cu r guli uni! r&al , d &+#$urar a lor ur" a,# o gra"atic# c n &t , & par , 'nn#&cut#* Etologia u"an# acord# o "ar at n)i &tudiului agr &i!it#)ii* Lucrar a lui Ir nang Eill.Ei- &+ ldt, intitulat# Agr &i!itat a u"an ? E&t un 0 "plu loc! nt* Aici autorul &u&)in id a c# agr &i!itat a u"an# nu.$i ar cau, l 0clu&i! 'n condi)iil &ocial $i cultural * Ea &t d t r"inat# $i d o t ndin)# in&tinctual#* Dur r a +i,ic# 'i d t r"in# p copii, c=iar +oart "ici, &# +ug#, &# & ap r &au &# contracar , * Oric 'ntr rup r a un i ac)iuni dorit , oric o-&tacol p dru"ul c#tr un &cop, oric n &ati&+ac r a un i dorin) d clan$ a,# i" diat agr &i!itat * <a" l &unt lo!it d copiii lor, atunci c(nd ac &t a nu & gr#- &c &#.l al#pt , la &(n* Ei prot &t a,# $i atunci c(nd &unt 'ntr rup)i din 8oc* Oric 'ntr rup r a un i ac)iuni dorit , oric o-&tacol p dru"ul c#tr un &cop, oric n &ati&+ac r a un i dorin) d clan$ a,#, "ai 'nt(i, agr &i!itat * D o& -it# &t $i r ac)ia +a)# d &tr#ini* Copiii & t " d ani"al l n cuno&cut * Ei intr# 'n panic# $i +a)# d oa" nii &tr#ini* Ac a&t# +ric# d &tr#ini ar put a &ta la -a,a 'nclina)i i noa&tr d a +or"a grupuri 'nc=i& , d a r ac)iona agr &i! +a)# d &tr#inii car p#trund 'n grup* n ca, d +uri o"ul, ca $i ci"pan, ul, -at din picior* I & ,-url $t U-lanaV p car nu o "ai ar * Contrac)ia "u$c=ilor, car a&igur# r c)ia p#rului &t r &i")it# ca un +ior c n &tr#-at trupul* El a" nin)# la + l ca "ai"u) l antropoid , +olo&ind o-i ct B- ) , d 0 "pluC, pri!ir a &t +K# $i a" nin)#toar * n &pri8inul id ii c# n a+l#" 'n pr , n)a unor "i$c#ri 'nn#&cut , put " in!oca "odul d co"portar al copiilor &ur,i $i or-i din na$t r , 'n ca, d +uri i &tr(ng pu"nii, -at din picior, 'ncrunt# +runt a ori d ,! l &c din)ii $i, c(nd &unt +oart n r!a)i, '$i "u$c# "(na* Con+or" p#r rii unor tologi r#,-oiul Bo cul" a agr &i!it#)iiNC nu poat +i 0plicat ca +iind r ,ultatul unui in&tinct agr &i!, 0pr &ia unui pr &upu& +atali&" -iologic* El &t rodul !olu)i i cultural c &.a &pri8init p anu"it adapt#ri +ilog n tic Bap#rar a grupuluiC $i car $i.au pi rdut, 'n &oci tat a cont "poran#, caract rul adaptati! ini)ial, d ! nind, din ac &t "oti!, un +actor d p#$it, c=iar o po!ar# i&toric#, a& "#n#toar ap ndic lui* Un l nor" cultural pot intra 'n con+lict cu nor" l -iologic , iar alt l pot +i 'n con+or"itat cu l * A&t+ l, nor"a Uucid .Oi du$"anulV ar o tot "ai "ic# audi nt#, +iind contrar# naturii -iologic a o"ului* Nor"a U&# nu uci,iV &t , 'n &c=i"-, concordant# c rin) i -iologic a &upra!i )uirii &p ci i* P ntru a 8ud ca cu r ali&" r ali,#ril tologi i u"an 'n &tudi r a , &tr i noa&tr -iologic &t d dorit &# n a"inti" &pu& l lui J* Lor n,* El

a a+ir"at c# &c= "a d +unc)ionar a tipar lor co"porta" ntal in&tinctual &au do-(ndit 'n $i prin ci!ili,a)i , car '"pr un# dau na$t r r alit#)ii &ocial , r pr ,int# &i&t "ul d r la)ii c l "ai co"plicat p car +l cunoa$t ", 'n ac a&t# &itua)i &t n !oi d "ar cura8 p ntru a +or"ula $i 0plic# pr , n)a 'n do" niul r &p cti! a unor con 0iuni d tip cau,al* CAPITOLUL III CERCETAREA PRI<ATELOR NONU<ANE C rc tar a pri"at lor nonu"an a +o&t +#cut# ini)ial, 'nd o& -i d c#tr ,oologi $i p&i=ologi* Studiul lor 'n " diul natural, p t r n, a d ! nit o pr ocupar principal# a antropologilor &p ciali,a)i 'n antropologi +i,ic# &au -iologic#* Pri" l in! &tiga)ii d r l !an)#, d ac &t + l, dat a,# din anii Z;M $i Z?M@ P&i=ologul a" rican Ro- rt Y rK & a tri"i& 'n anii r &p cti!i p t r n &tud n)ii &#i p ntru a &tudia goril , ci"pan, i $i "ai"u) * Dintr c i car au +#cut cari r# 'n ac &t do" niu tr -ui " n)iona)i Clar nc RaR Carp nt r B&. a ocupat cu gi-oniiC, S= r>ord 6a&=-u" $i Ir! n D !or Bau &tudiat -a-uiniiC, G or= Sc= ll r B&p ciali&t 'n co"porta" ntul goril lorC, Oan Goodall Bcuno&cut# p ntru &tudiul ci"pan, ilorC5 Pri"at l &unt un ordin al "a"i+ r lor* Cu pri"at l , noi oa" nii, '"p#rt#$i" anu"it caract ri&tici, 'n principal, datorat =o"oPogi i, c & r + r# la ac l &i"ilarit#)i dintr organi&" c &unt datorat unui d &c nd nt co"un p linia !olu)i i, 'n&# =o"ologia nu &t &ingura no)iun a &i"ilarit#)ilor dintr &p cii* Trr.(turi &i"ilar & pot datora unor 0p ri n) & l cti! a& "#n#toar la car &p ciil r#&pund &au & adapt a,# la + l* Ac &t &i"ilarit#)i & c= a"# analogii* Din ac &t punct d ! d r =o"ini,ii, goril l $i ci"pan, ii &unt "ult "ai l ga)i unii d al)ii d c(t cu urangutanii car &unt ni$t "ai"u) "ari a&iatic * Pri"at l & '"part 'n dou# &u-ordin % pro&i"i+ $i antropoid l : L g#turil c & +ac 'ntr noi $i pri"at !i, a,# &p cii din cadrul antropoid lor und &t cla&i+icat# $i &p cia noa&tr#* Al#turi d noi, 'ntr.o apropi r "ai &tr(n&#, & a+l# "aril "ai"u) Bnu"it 'n ngl ,# ap &CH din cadrul c#rora +ac part % gi-onii $i &ia"an,ii, urangutanii, goril l $i ci"pan, ii* Traiul 'n grupuri &ocial r pr ,int# una din caract ri&ticil +unda" ntal al pri"at lor* El '$i r ali, a,# pro-l " l d adaptar la " diu 'ntr.un cont 0t &ocial* P ntru c l lalt ani"al '"p r c= r a, ali" nta)ia, dor"itul, cr $t r a indi!idului $i prot c)ia +a)# d pr#d#tori &unt, 'n "od o-i$nuit, pro-l " c &unt r ,ol!at d indi!idul &olitar, 'n ca,ul pri"at lor, toat ac &t a &unt, c l "ai ad & a, + ctuat 'ntr.un cadru &ocial* E0i&t# "ai "ult tipuri d grupuri &ocial 'n r(ndul pri"at lor nonu"an % 2C un "a&cul adult, "ai "ult + " l adult $i odra&l l lorT ;C "ai "ul)i "a&culi, "ai "ult + " l $i puii lorT ?C +a"ilia "onoga"#, o p r c= , "a&cul $i + " l# $i puii lor* n "od o-i$nuit grupuril &ocial al pri"at lor includ " "-ri d toat !(r&t l $i d a"- l & 0 , o co"po,i)i c nu !aria,# & "ni+icati! 'n ti"pul anului* La c l lalt "a"i+ r , "a&culii $i + " l l & a&ocia,# nu"ai 'n ti"pul r produc rii, iar puii lor, indi+ r nt d & 0, nu r#"(n, d r gul#, cu adul)ii dup# c a8ung la pu- rtat * Datorit# +aptului c# " "-rii grupurilor d pri"at nonu"an r#"(n '"pr un# o lung# p rioad# d ti"p, i 'n!a)# cu" anu" &# r ac)ion , +a)#

d o "ar !ari tat d ac)iuni p tr cut 'n 8urul lor, c pot + i p riculoa& , coop rati! &au indi+ r nt * E po&i-il ca 'n ac &t grupuri &ocial indi!i,ii &# +i capa-ili &# !alu , &itua)ia cu car & con+runt#, "ai 'naint d a ac)iona* Dac# n r + ri" la proc &ul d !olu)i , atunci put " &pun c# toat ac &t a au 0 rcitat o pr &iun a&upra int lig n) i &ocial , r &p cti! 'n & l ctar a cr i r lor c put au !alua a& " n a &itua)ii $i &toca in+or"a)ii* Un r ,ultat al tuturor ac &tora a putut +i & l ctar a c lor cu cr i r l "ai d ,!oltat $i "ai co"pl 0 'n r(ndul pri"at lor &up rioar , adic# al antropoid lor* Cu" pri"at l r ,ol!# "aril lor pro-l " d adaptar la " diu 'ntr. un cont 0t &ocial, &t d a$t ptat ca l &# particip 'ntr.un nu"#r d acti!it#)i p ntru a 'nt#ri int gritat a grupului 'n &copul d a.l )in p " "-rii &#i l ga)i '"pr un#* C l "ai cuno&cut acti!it#)i, cuno&cut &u- nu" l d co"portar &ocial# &unt ur"#toar l % 2 'ngri8ir a &au cur#)ir a p#rului $i a -l#nii Bgroo"ingC* Ar dr pt &cop 'nl#turar a para,i)ilor, a pi lii "oart $i a altor l " nt d "urd#ri d p pi l $i -lan#, dar $i apropi r a &ocial# dintr "a&culi $i + " l T dintr c i cu rang 'nalt $i c i cu rang &c#,ut* R &p cti!a ac)iun &t nu"it# l " ntul &ocial al pri"at lor, d la l "ur Bo "ai"u)# d &tatur# "ic# din <adaga&car a!(nd 'n+#)i$ar a un i !ulpiC la ci"pan, u* ; I rar=ia $i do"ina)ia 'n& a"n# do"ina)ia unor " "-ri ai grupurilor a&upra altor " "-ri* Ea &t &u&)inut# printr.o co"portar o&til# &au prin a" nin)ar a cu o a&t+ l d co"portar c poat a! a dr pt + ct un acc & "ai "ar la r &ur& , cu" ar +i locuril d dor"it, ali" nt , part n ri d '"p r c= r , 'n "ult &oci t#)i d pri"at "a&culii &unt, 'n g n ral, do"inan)i p &t + " l l d ac a$i !(r&t#* Indi!i,ii "ai 'n !(r&t# &au "ai put rnici 'i 'nlocui &c p c i "ai &la-iT $i +i car " "-ru al grupului tr -ui &# 'n! ) car &t locul lui 'n i rar=i , c l pu)in 'n cadr l & 0ului lui $i al cla& i d !(r&t#* Un ori "a&culii do"inan)i &unt r &pon&a-ili p ntru prot 8ar a "ul)i"ii &au trup i d ac)iunil pr#d#torilor, ca d alt+ l $i p ntru ap#rar a '"potri!a altor "ul)i"i dac# & i! $t o a& " n a &itua)i * Un ori "a&culii do"inan)i 8oac# rolul d Upoli)i$tiV p ntru a opri lupt l dintr tin ri, + " l $iP&au altor "a&culi adul)i din trup#* Do"inan)a ar un rol d adaptar la " diu at(t p ntru grup B !itar a con+lict lor $i a r la)iilor =aotic C, c(t $i p ntru indi!i,ii a+la)i 'n !(r+ul i rar=i i d do"inan)#* Un 0 "plu ni.l o+ r# trupa -a-uinilor car &t prot 8at# d "a&culii i adul)i, a c#ror anato"i , t "p ra" nt $i !oin)# d a 'ntr prind o ac)iun col cti!# '"pi dic# pr#d#torii, inclu&i! l opar,ii* C(nd trupa pl ac# &# caut ap# 'n&pr & ar#, poat +i o-& r!at# o +or"a)i d + n&i!# -a,at# p !(r&t#, & 0 $i po,i)i 'n i rar=ia do"inan) i* Sp ran)a trup i p ntru !iitor, puii -a-uini $i "a" l lor &tau 'n c ntru* <a&culii do"inan)i o+ r# prot c)i p#$ind al#turi d ac $tia* <a&culii "ai tin ri $i &u-ordona)i ocup# c l "ai !uln ra-il po,i)ii, ca &antin l 'n +a)# $i 'n &pat * ? R la)iil 'ntr "a"# $i pui r pr ,int# unitat a &ocial# d -a,# 'n ca,ul pri"at lor* <a&culul adult & poat uni cu + " l l p ntru '"p r c= r , dar i pot &au nu pot &# particip ca " "-ri ai unit#)ii &ocial ,

r &p cti! ai +a"ili i* R la)ia "a"#.pui a&igur# &ta-ilitat a grupului, iar 'n cadrul i ata$a" ntul dintr c i doi poN I r pr ,int# + no" nul c l "ai d & a"#* El 'nc p d la na$t r * <a"a '$i prot 8 a,# copilul cu trupul i, 'l 'ngri8 $t $i 'l cur#)#* S parar a copilului d "a"# ar un + ct gra! $i d durat# Sindro"ul d d pri!ar 'n ca,ul pri"at lor datorat i,ol#rii ti"purii a puiului d "a"# & caract ri, a,# prin a+ir"ar a un i co"port#ri dir c)ional# anor"al &pr &in , prin l " nt &t r otipic $i prin gra! goluri 'n toat a&p ct l co"port#rii &ocial * @ R la)ia dintr "a&cul $i + " l# & r + r# la o l g#tur# & 0ual# &tr(n&# 'ntr doi indi!i,i d & 0 opu&* Ea nu 0i&t# 'n toat ca,uril * S &ta-il $t , & par , "ai al & acolo und ali" nt l & g#& &c cu gr utat , iar atacul pr#d#torilor &t un p ricol continuu* Int r &ant# &t r la)ia dintr l g#tura & 0ual# $i do"inan)a la -a-uini* 1 " l l d -a-uini d !in r c pti! & 0ual nu"ai c(nd l ating un anu"it &tadiu 'n ciclul lunar al rutului* Situa)ia d rut a + " l i &t r ! lat# prin u"+lar a $i colorar a pi lii 'n 8urul !aginului* n &tadiil ti"purii al r c pti!it#)ii a &t +r c! ntat# d "a&culii &u-ordona)i, d adul)ii tin ri $i &u-adul)i* Nu"ai c(nd + " la ating d plin &tar a d rut "a&culii adul)i 'i acord# at n)i * D oar c i au r la)ii & 0ual cu + " l 'n ac a&t# &tar , "a&culii do"inan)i &t "ult "ai pro-a-il p ntru i d c(t p ntru c ilal)i "a&culi &#.$i tran&"it# g notipul propriu* 5 S parar a dintr adul)i $i tin ri & p tr c dup# o p rioad# r lati! lung# d ti"p p tr cut# 'ntr.un " diu &ocial prot 8at d grup, p rioad# nu"it# d 'n!#)ar a a-ilit#)ilor n c &ar 'n &tar a adult#* Cu ti"pul t(n#rul 'nc p &# p tr ac# o part din !r " d part d "a"#, al#tur(ndu.& grupurilor d 8oac#, 'n!#)(nd anu"it lucruri, +#r# &t#ri d an0i tat , +apt datorat pr , n) i !igil nt $i p r"an nt a adul)ilor* : S parar a p & 0 &t un + no" n nu pr a pr gnant 'n r(ndul pri"at lor* Cu 0c p)ia rolului prot ctor 8ucat d "a&culi $i a c lui d cr $t r a puilor 8ucat d + " l , 'n c l "ai "ult &p cii d pri"at a"- l & 0 'nd plin &c +unc)ii &i"ilar * Printr pri"at l t r &tr d & ori 0i&t# un di"or+i&" 'n +unc)i d g n 'n c a c pri! $t "#ri" a corpului, gr utat , "u&culatur#, di&tri-u)ia p#rului p corp $i "#ri" a caninilor* Ac &t +apt & a&ocia,#, d r gul#, cu 8uc#r a unor roluri di+ rit , c i cu di" n&iuni "ai "ari ocup(ndu.& d ap#rar a '"potri!a pr#d#torilor* Studiil d antropologi +i,ic# au do! dit 0i&t n)a unor &i"ilarit#)i 'ntr &oci t#)il d pri"at $i c l u"an 'n pri!in)a produc rii $i +olo&irii un lt lor, c alt# dat# nici nu put au +i i"aginat 4 S par c# di+ r n) l dintr ac &t dou# tipuri d &oci t#)i &u- ac &t raport nu &unt at(t d "ari pr cu" & cr d a acu" un & col &au c=iar o 8u"#tat d & col* Antropologii au 'nc tat a "ai &u&)in c# nu"ai oa" nii produc un lt cu un &cop &p ci+ic 'n "int * A$a dup# cu" au do! dit c rc t#ril lui Oan Goodall B23:4C ci"pan, ii '"p#rt#$ &c cu oa" nii capacitat a d a produc d li- rat un lt , d $i la ci"pan, i ac a&t# capacitat &t rudi" ntar#* P ntru a lua ap# din locuri und nu pot a8ung cu gura, ci"pan, ii 'n& ta)i, cul g +run, , l &tr(ng 'n pu"ni $i l " &t c#* Apoi, l -ag# ad(nc 'n ap#* A&t+ l, cu un &cop &p ci+ic 'n "int i n#&coc &c U-ur )iiV pri"iti!i* I"pr &ionant# &t

Up &cuir aV t r"it lor* Ci"pan, ul al g o cr ngu)# c#r ia 'i 'nd p#rt a,# +run, l $i o d &co8 $t , a&t+ l 'nc(t &upra+a)a &# r#"(n# lipicioa&#* El & duc cu cr ngu)a la "u$uroiul d t r"it , &ap# cu d g t l o gaur#, und introduc cr ngu)a ca p un + l &p cial d undi)#, 'n &+(r$it, l &coat cr ngu)a $i & o&p#t a,# cu t r"it l c au +o&t atra& d &upra+a)a lipicioa&#* Un lt l pri"iti! din piatr# Bc l din o& &au l "n nu au r ,i&tat ti"pului p ntru a put a +i &tudiat C dat a,# d "ai "ult d dou# "ilioan d ani $i pri" l dintr l &unt atri-uit d unii c rc t#tori au&tralopit cilor, iar d al)ii doar =u"anoi,iior* A& " n a un lt au +o&t g#&it 'n !al a r(ului O"a din Etiopia $i "ai r c nt 'n Wair* O &c=i"-ar i"portant# &.a produ& c(nd &.a r ali,at o piatr# cioplit# p a"- l + ) , nu"it# U-i+at#V &au Utopor d "(n#V, 'n lucrar a lui, A&p ct antropologic B23@4C3 L* Alaga a nu"it piatra r &p cti!# pu"nar Bc a c & )in 'n pu"nC* O alt# &c=i"-ar , con&id rat# r !olu)ionar#, &a produ& 'n A+rica d Sud, cu apro0i"ati! ;MMMMM d ani 'n ur"# $i car , apoi, &.a r#&p(ndit p o ari 0tin&#* E&t !or-a d &pr cioplir a d &tul d pr ci&# a unor la" dintr.un "i , d roc# dur#, c au c#p#tat di+ rit d &tina)ii% p ntru pr g#tir a '"-r#c#"in)ii din pi l , p ntru t#iat Bun g n d +i r#&tr#u pri"iti!C, p ntru g#urit, p ntru cioplit l "nul tc* Tr -ui &u-liniat# apr ci r a lui&* L* 6a&=-u" B23H2C2M con+or" c#r ia cioplir a pi tr i 'n concordan)# cu c l "ai &i"plu plan &t dincolo d oric co"portar a un i "ai"u) o-i$nuit &au a un i "ai"u) "ari* Antropologii cont "porani &u&)in id a c# un lt l din piatr# 0 cutat dup# un "od l &tandardi,at r pr ,int# un indicator c# l au + o&t + acut d un =o"inid $i nu"ai d un =o"inid* Lucian Alaga a a!ut dr ptat 'n 23@4 c(nd a &pu& c# c a c 'l d o& - $t p o" d ani"al &t cr ar a Upu"naruluiV* El & r! $t ca un alt# d +#cut un lt , prin ac a&ta d &c=id un ori,ont t =nic cu n nu"#rat po&i-ilit#)i, 'n Upu"narV '$i g#& $t o 'nt(i copl $itoar 0pr &i int lig n)a analitic# $i con&tructi!# a o"ului* El &t 'nt(iul produ& 'n a&p ct &tili&tic, 'n l o"ul a d &cop rit -ucuria +or" lor* N#&cocind Upu"naru(V, o"ul apar ca &u-i ct cr ator d cultur#* Nu"ai oa" nii pot !or-i* Nu 0i&t# un ani"al car &# ating# co"pl 0itat a li"-a8ului* Cu toat ac &t a nu pot +i o"i& anu"it a& "#n#ri 'ntr =o"ini,i $i pri"at * E0i&t# un &i&t " d co"unicar natural# nu"it &i&t "ul d &trig#turi Bcaii &i&t "&C . c &unt co"pu& din &un t c !aria,# 'n int n&itat $i durat#* El &unt "ult "ai co"pl 0 d c(t & cr d 'n "od o-i$nuit* Goodall B23:4C a id nti+icat ;5 d &trig#turi +olo&it d ci"pan, ii dintr.o ,on# &tudiat# d a* 1i car a! a o & "ni+ica)i d o& -it# $i a +o&t +olo&it# nu"ai 'n &itua)ii particular * Un tip d "ai"u) a+rican au tr i &trig#turi, d &tul d di+ rit , p car l +olo& &c &# co"unic p ricol l c !in din part a l opar,ilor, !ulturilor $i $ rpilor* 9aria)ia 'n int n&itat , durat# $i r p ti)i a un i &trig#turi poat "#ri cantitat a d in+or"a)ii d &pr &ti"uli* Cu toat ac &t a &trig#turil &unt "ai pu)in +l 0i-il d c(t li"-a8ul d oar c l &unt auto"at $i nu pot +i co"-inat * C(nd pri"at l nonu"an g#& &c d "(ncar $i d &cop r# un p ricol, &i"ultan, l pot +ac

doar o &ingur# &trig#tur#* Totodat# goril l $i ci"pan, ii pot 'n) l g $i "anipula &i"-oluri non! r-a( -a,at p li"-a8ul u"an* La + l ca oa" nii, ci"pan, ii co"unic# prin 0pr &ii +acial , ,go"ot $i "i$c#ri al corpului, 'n ulti" l d c nii 0p ri" nt l au ar#tat c# "ai"u) l "ari pot 'n!#)a $i +olo&i A" &lan BA" rican Sign Languag C car &t +olo&it d oa" nii &urdo."u)i* A" &lan &t con&tituit dintr.un nu"#r d unit#)i d g &turi d -a,#, c &unt o"oloag &un t lor din li"-a8ul !or-it* Ac &t unit#)i &unt co"-inat p ntru a +or"a cu!int $i unit#)i "ai largi d & "ni+ica)i * Pri"ul ci"pan, u car a 'n!#)at A" &lan a +o&t o + " l#, p nu" 6u&&=o * Dup# c aa ac=i,i)ionat ac &t li"-a8, a "ani+ &tat di+ rit tr#&#turi u"an % & 8ura, glu" a, &pun a "inciuni $i a 'nc rcat &# 'n! ) li"-a8ul $i p al)ii* Gorila JoKo a r u$it &# 'n! ) @MM d & "n A" &lan* <ai "ult, a a +o&t capa-il# &# produc# noi 0pr &ii int ligi-il p ntru al)i &u-i c)i $i &# U!or- a&c#V d &pr lucruri car nu rau pr , nt * Toat ac &t a pot +i o do!ad# c# "ai"u) l "ari au capacitat a lat nt# d a co"-ina 0pr &ii ling!i&tic * Li"-a8ul nu a ap#rut in 0plica-il $i "iraculo& 'ntr.un anu"it "o" nt al i&tori i* EI &.a d ,!oltat 'n ti"p d &ut d "ii d ani, p "#&ur# c &tr#"o$ii no$tri $i.au tran&+or"at &i&t " l d &trig#turi* Odat# ap#rut, li"-a8ul a 'n& "nat un a!anta8 adaptati! d o& -it $i a p r"i& &tocar a in+or"a)iilor c d p#$ au n !oil oric#rui grup particular* Li"-a8ul &t part a +unda" ntal# a "i8loac lor d adaptar cultural# p car o"ul l ar la di&po,i)i 22 CAPITOLUL I9 SOCIOAIOLOGIA Socio-iologia &t o a-ordar !olu)ioni&t# a 0plica)i i co"port#rii, c &u-linia,# rolul & l c)i i natural * A +o&t aplicat#, 'nd o& -i, la &tudiul ani"al lor, iar 'n ulti"ul ti"p a +o&t 0tin&# $i a&upra co"porta" ntului u"an* Studiil d pion rat 'n ac &t & n& & l ag# d nu" l lui J* A* 1i&= r B23?MC, O* A* S* 7oldan B23?;C, 6* D* 7a"ilton B23:@C, G* C* 6illia"& B23::C $iRo- rtTri! r& B23H2 23H;C2; Socio-iologia $i.a c($tigat o "ar popularitat , 'nc p(nd din 23H5 datorit# unui ,oolog d la Uni! r&itat a 7ar!ard, Ed>ard O* 6il&on, c a pu-licat o cart d &ucc &, intitulat# Soc+o+aioPogR% A N > SRnt &i&2? Socio-iologii & &itu a,#, 'n "od +unda" ntal p po,i)iil dar>ini&"ului cla&ic* Ei &u&)in c# !olu)ia co"port#rii & produc prin +unc)ionar a & l c)i i natural * Ei con&id r# c# dac# +i car co"portar ar o -a,# g n tic#, i"pactul i p linia !olu)i i & "#&oar# 'n "od dir ct prin + ctul ac &t ia a&upra &ucc &ului r producti!* Indi!i,ii car po& d# o codi+icar g n tic# p ntru o co"portar c duc &pr un &ucc & r producti! "ai 'nalt d c(t al altora, !or +i, prin d +ini)i , "ai adapta)i* P ntru E* O* 6il&on & n&ul !i )ii p ntru +i car indi!id ac la ca l r pr ,int# o r , r!# d g n * Succ &ul lui !oluti! & "#&oar# prin di& "inar a g n lor &al * 1i car dat# c(nd l r u$ $t &# & r produc# l c($tig# "ai "ult d c(t propria &a !ia)#* E0i&t# 'n natur# o l g a & l c)i i, con+or" c#r ia indi!i,ii "ai &la-i &unt li"ina)i 'naint d a & put a r produc &au, c(nd &t !or-a d "a&culi, i &unt 'n!in$i 'n co"p ti)ia p ntru part n ri & 0uali* A$a & +ac c# g n l c tr c

g n ra)i i ur"#toar au toat $an& l d a +i c l "ai put rnic * A&t+ l, , &tr a r ditar# c & tran&"it d .a lungul g n ra)iilor & li- r a,# d Ug n l &l#-iciuniiV $i &p cia !olu a,# &pr o "ai "ar adaptar * Prin "ici &c=i"-#ri !oluti! datorat =a,ardului, &p cia a8ung 'n &itua)ia d a r ali,a o "uta)i * Un 0 "plu adu& 'n &pri8inul ac &tor t , apar)in iui Sara= Ala+p r 7ardR B23HHC2@ $i & r + r# la 0plicar a in+anticidului printr Punguri, ni$t "ai"u) din India* Langurii tr#i &c 'n grupuri &ocial con&tituit dintr.un "a&cul adult, "ai "ult t " l $i ur"a$ii lor* C ilal)i "a&culi +#r# part n r & a&ocia,# 'n grupuril d c li-atari* Ac $ti "a&culi a+la)i la p ri+ ria grupului un ori atac# !iol nt $i r#&toarn# "a&culul r produc#tor ant rior $i pun &t#p(nir p grup* n "od +r c! nt ac &t i lupt &(ng roa& 'i ur" a,# un co"porta" nt c=iar "ai agr &i! d c(t pr c d ntul% "inorii, a!(ndu.l ca tat# p "a&culul ant rior, &unt ataca)i $i o"or()i* D c & co"port# langurii a&t+ l? R#&pun&ul dat d antropologi nu &t 'n t r" nii +olo&ului p ntru &p ci ci 'n t r" nii goi&"ului indi!i,ilor* Ac $tia nu $tiu c# &unt " "-ri ai cut#r i &p cii $i c=iar dac# ar $ti nu i.ar int r &a !iitorul &p ci i* P i 'i int r & a,# &# & co"port a&t+ l 'nc(t &# "a0i"i, , &ucc &ul lor r producti!, indi+ r nt d + ct l ulti" al ac &tui +apt a&upra &p ci i* Singura +unc)iun a unui indi!id, dup# &u&)in ril &ocio-iologi i, ac a d a r produc c(t "ai -in g n l al c#ror ! =icol &t 25 R ,ult# d aici c#, 'n +apt, co"porta" ntul lui nu &t altc !a d c(t a+ir"ar a goi&"ului* E&t n c &ar 'n&# d " n)ionat +aptul c# &ocio-iologia nu a+ir"# doar o &ingur# +or"# d adaptar , c a indi!idual# Bo "#&ur# a &ucc &ului r producti! al unui in& 'n raport cu c ilal)i din grup, 'n) l a&# ca o contri-u)i 'n ti"pul !i )ii a g n lor proprii la con&tituir a g n ra)iilor ur"#toar C* Socio-iologii &u&)in 0i&t n)a un i adapt#ri inclu&i! Bcuprin,#toar C c 'n& a"n# contri-u)ia total# a g n lor prin +ii $i alt rud nii* Rud l cu c a "ai "ar !aloar p linia &ucc &ului r producti! &unt c l "ai apropiat &uraportul l g#turii g n tic * Aici & ridic# pro-l "a altrui&"ului $i & r + r# la ac a co"portar c pr &upun auto&acri+iciul Br &p cti!, co&tul 'n adaptar a dar>inian#C* La pri"a ! d r &.ar p#r a c# a$a c !a &t p#gu-o& p ntru indi!id, ca 'n 0 "plul ca&t lor d lucr#tori &t rili din lu" a in& ct lor, cu" &unt al-in l , 'n&# prin co"port#ri c contri-ui la adaptar a inclu&i!#, g notipuril & pot 'n r alitat r#&p(ndi Bprin rud C, c=iar dac# unii indi!i,i nu au ur"a$i proprii* O ulti"# +or"# d adaptar & "nalat# d &ocio-iologi &t c a d n a"* Ea & r + r# la proc &ul prin car g n l au contri-uit la +or"ar a g n ra)iilor &ucc &i! prin alt rud , r &p cti! alt l d c(t ur"a$ii i" dia)i* n l g#tur# cu toat ac &t a a ap#rut $i &.a di&cutat pro-l "a n poti&"ului* Ac &t + no" n &t 'n) l & 'n "od o-i$nuit ca a-u, d put r , co"i& d cin !a prin acordar a d +a!oruri rud lor &au pri t nilor* Socio-iologii au atra& at n)ia, dup# cu" d 8a a" ar#tat, a&upra +aptului c# & l c)ia la ni! l u"an &t -a,at# p r la)ia d rud ni * Ei &u&)in c# g n l goi&t 'i "anipul a,#, 'n propriul lor int r &, p indi!i,ii 'n car &#l#$ui &c* El ur"#r &c &# & " n)in# $i &# & tran&"it# 'ntr.o "#&ur# caI "ai "ar *

Dar ac a&t# t ori , 'n r alitat , nu 8u&ti+ic# goi&"ul indi!idual, cu" &.ar put a cr d la o pri"# ! d r , ci n arat# cal a prin car a ap#rut altrui&"ul* Un indi!id ac)ion a,# altrui&t atunci c(nd pri"itorul actului &#u nu &t un ur"a$ propriu, ci un indi!id l gat d lprintr.un &tr#"o$ co"un* Alt+ l &pu&, o g n# & -ucur# d un - n +iciu n t atunci c(nd - n +iciul pri"itorului BAC 'n"ul)it cu gradul d l g#tur# d rud ni cu pri"itorul BrC &t "ai "ar d c(t co&tul &uportat d altrui&t BCC* 1or"ula &t ur"#toar a% A*r* eC* T oria r &p cti!#, 'n +or"a i &i"pl#, &ta-il $t c#, c l lalt lucruri +iind gal , co"portar a altrui&t# & p tr c 'n "od o-i$nuit 'ntr indi!i,ii l ga)i naturalI: Studiil + ctuat d &ociologi $i antropologii culturali au &co& 'n !id n)# c# t oria pr , ntat#, ca o l g#tur# dintr adaptar $i rud ni &t con&i&t nt# cu +apt l * 1ra)ii -iologi Bd &(ng C &unt +a!ori,a)i 'n &oci t#)il c rc tat Bd pild#, 'n c a a indi nilor Yano"anii, din 9 n ,u laC +a)# d c i car &unt cla&a)i 'n cat goriil d U+rat V &au UcopilV* n ora$ l a" rican $i canadi n a-u,ul $i n gli8 n)a +a)# d copii & p tr c "ult "ai +r c! nt 'n +a"iliil cu copii adopta)i* C rc t#ril r &p cti! au )inut &u- control po&i-ila in+lu n)# a di+ r n) lor &ocio cono"ic al +a"iliilor* Po! &tiril cu "a" !itr g , ca +iind !r#8itoar $i r l , din +olclorul no&tru $i din al altor culturi urop n , n +ac &# cr d " c# oa" nii '$i trat a,# rud l lor d &(ng "ult "ai -in d c(t p " "-rii adopta)i2H Un alt 0 "plu al adopt#rii inclu&i! 'l r pr ,int# 0plica)ia con&tituirii p r c=ii "a&cul.+ " l# $i a "onoga"i i* D & ori &.a &u&)inut id a c# ac &t a '$i au ra)iuni cono"ic 'n di!i,iun a "uncii dintr + " i $i -#r-a)i B+ " il d r gul# au +o&t cul g#toar , iar -#r-a)ii !(n#toriC* Unii antropologi au &u&)inut, pl c(nd d aici, c# oa" nii &.au '"p#r)it a&t+ l p ntru a +i &iguri c# + " il pri" &c carn $i -#r-a)ii au acc & la produ& l cul & d + " i* E0plica)ia antropologi i &t alta* Gri8a "at rn# &t d 'n) l & 'n t r" nii adapt#rii inclu&i! d oar c + " l l $tiu c# prog nituril lor &unt al lor* n&# &t "ai gr u p ntru "a&culi &# +i &iguri 'n l g#tur# cu pat rnitat a* T oria &ocio-iologi i pr ,ic c# "a&culii !or 'n! $ti c l "ai "ult 'n prog nituri atunci c(nd i &unt &iguri c# ac &t a &unt al lor* Gi--onii, d pild#, au o r la)i + " l#.rna&cul +oart &trict#, c +ac po&i-il +aptul c# prog nituril &unt al a"-ilor " "-ri ai p r c=ii* E&t d a$t ptat c# "a&culii &# o+ r a8utor $i prot c)i copiilor lor $i i c=iar o +ac* Dac# "a&culul nu &igur d pat rnitat &t "ai ra)ional, 'n t r" nii "a0i"ali,#rii adapt#rii, &# in! &t a&c# a8utor 'n copiii &urorii lui d c(t 'n ai part n r i lui, d oar c n po)ii 'n "od &igur '"p#rt#$ &c cu l anu"it g n * Pronun)(ndu.n a&upra !alorii &ocio-iologi i tr -ui &# &pun " "ai "ult lucruri* <ai 'nt(i, & cu!in &# r "arc#" +aptul c# 'n&u$i E* O* 6il&on a +o&t prud nt 'n l g#tur# cu id il lui* El a &pu& 'ntr.un int r!iu% u cr d c# doar 2M _ din co"porta" ntul u"an &t po&i-il &# +i d natur# g n tic#, r &tul d 3M _ r pr ,int# rodul " diului 'ncon8ur#tor, 'n al doil a r(nd, &ocio-iologia a +o&t atra&# 'n "od p#ti"a$ 'n di&put l id ologic $i, datorit# ac &tui +apt a +o&t un ori, acc ptat# +#r# nicio r , r!#, iar alt ori r +u,at# +#r# di&c rn#"(nt* Par a +i d -un &i") ur"#toar a id % c=iar dac# in galit#)il &ocial au ra)iunil lor d a + i 'n co"porta" nt l gat d

l " nt d natur# g n tic#, nu !o" &upri"a in galitat a n g(nd co"pon nta g n tic# a co"porta" nt lor $i int r,ic(nd c rc tar a i* n al tr il a r(nd, c(nd &ocio-iologia &t aplicat# la organi&" r lati! &i"pl Bin& ct , d pild#C a $i.a do! dit !aloar a i d o& -it#, 'n&# c(nd &t !or-a d 0plicar a co"port#rii pri"at lor, a r#"(n , 'n "ar "#&ur#, o pro-l "# d &c=i&# &p cula)i i* CAPITOLUL 9 RELANSAREA TEORIEI INSTINCTELOR Un in&tinct &t un "od l d co"portar n 'n!#)at, non!aria-il $i d t r"inat -iologic* El co"un tuturor " "-rilor un i &p cii $i & "ani+ &t# in!aria-il ori d c(t ori 0i&t# o anu"it# condi)i * Toat ani"al l au in&tinct * R ac)ia r#)u$t lor d a.$i ur"a "a"a &t un 0 "plu 'n ac &t & n&* P(n# 'n anii Z;M ai & colului [[ "ul)i r pr , ntan)i ai $tiin) lor &ocial au &u&)inut id a c# $i oa" nii au in&tinct * P&i=ologii au la-orat c=iar o li&t# a in&tinct lor u"an cuprin,(nd , ci d in&tinct Bal organicit#)ii, "at rn, al &ocia-ilit#)ii, ac=i,iti! $*a*"*d*C* Pu)ini au +o&t ac i car au a!ut o alt# p#r r * Unul dintr ac $tia a +o&t &ociologul a" rican C=arl & 7orton Cool R* El i.a criticat, 'nc# din 23M; p ac i p&i=ologi c cr d au c# +iin) l u"an au in&tinct la + l cu ani"al l * Aa,(ndu.& p &tudiul lit raturii d &p cialitat $i p c rc t#ri proprii l a a8un& la conclu,ia c# c rc tar a copiilor nu o+ r# nicio !id n)# c# ar +i po& &orii unor in&tinct * 1ran, Aoa&, 'n lucrar a &a T= <ind o+ Pri"iti! < n, pu-licat# 'n 2322 a n gat $i l 0i&t n)a in&tinct lor d p po,i)iil antropologi i cultural * Dup# p#r r a lui, prin d +ini)i , un in&tinct u"an ar tr -ui &# +i uni! r&al &p ci i din car +ac part , a$a cu" &tau lucruril cu in&tinct l &p ciilor d ani"al * Studiind "oduril d !ia)# al oa" nilor din &oci t#)il pri"iti! , Aoa& n &pun c# nu a g#&it 'n cadrul ac &tora niciun "od l uni! r&al d co"portar 23 'n ulti" l d c nuii 'n !ia)a cotidian#, la ni! lul &i")ului co"un $i 'n "a&&." dia r + riril la in&tinct ca la un "i8loc 0plicati! nu au +o&t a-andonat , 'n&# "a8oritat a oa" nilor d $tiin)# au !itat &# "ai +olo& a&c# conc ptul d in&tinct 'n c rc t#ril $i lucr#ril lor* Ei au &pu& c# ap lul la ac &t conc pt nu &t 8u&ti+icat d dat l c rc t#rilor 'ntr prin& $i au dr pt + ct &ug rar a id ii +al& c# ac)iunil &ocial al oa" nilor $i co"port#ril lor, oric(t d co"pl 0 $i !ariat ar +i, pot +i u$or 0plicat * n pr , nt &unt & "n car n la&# &# cr d " c# t oria in&tinct lor par a +i 'n cur& d r lan&ar * S "ni+icati!# &t 'n ac &t & n& conc p)ia iui A-ra=a" <a&lo> c $i.a c($tigat un "ar pr &tigiu 'n co"unitat a $tiin)i+ic#* n id il lui a&upra "oti!a)i i $i p r&onalit#)ii l a &u&)inut t ,a c# +iin) l u"an &unt "oti!at ini)ial, 'n&# +unda" ntal, d anu"it n c &it#)i l gat d in&tinct Bn !oia d =ran#, c#ldur#, raport & 0ual tc*C;M D "n# d notat &t , d a& " n a, +olo&ir a 'n lucr#ri d )inut# $tiin)i+ic# a conc ptului d in&tinct int r$an8a-il cu c l d r#&pun& B+unc)i &au t ndin)#C 'nn#&cut, d co"porta" nt c poat +i r lati! -in apro0i"at cu a8utorul " tod lor d c rc tar al $tiin) i* E0i&t n)a unor r#&pun&uri auto"at $i incon$ti nt 'n cadrul corpului u"an &t un ad !#r 'nd o-$t cuno&cut* Ac &ta &t ca,ul -#t#ii ini"ii, r &pira)i i, +unc)ion#rii +icatului, " n)in rii t "p raturii nor"al

$i a pr &iunii &(ng lui 'n &i&t "ul circulatoriu tc* O part dintr ac &t r#&pun&uri apar 'n condi)ii &p cial * D 0 "plu, cu oca,ia unui &i")#"(nt d t a"# & con&tat# 'ndoir a g nunc=ilor, dilatar a pupil lor, t n&iun 'n "u$c=i, -#t#i rapid al ini"ii* A&t+ l, c(nd pri!i" &u-i ct int r &ant &au pl#cut , 'n co"para)i cu c & 'nt("pl# c(nd n uit#" la &u-i ct n utr , pupila ni & dilat# 'ntr.o propor)i "#&ura-il# $i +#r# &# put " controla ac &t +apt* In! r&, c(nd pri!i" &u-i ct n pl#cut &au n int r &ant pupila ni & contract#* Iat# &c=i"-#ril &ur! nit 'n &tar a pupil i unor $antioan d -#r-a)i $i + " i, ca un r#&pun& la di+ rit +otogra+ii;2% L .oe u CO c! E f?M f;M # O CopiN <a"# cu copil Nud d -#r-at Nud d + " i P i&a8 Sc=i"-#ri in&tinctual nota-il & p tr c 'n cur&ul actului & 0ual* La a"(ndoi part n rii apar cr $t ri "arcant 'n ra)a pul&ului, a pr &iunii &(ng lui $i a r &pira)i i* Rata pul&ului, car la un ni! l nor"al & a+l# 'ntr HM $i 4M -#t#i p "inut, & ridic# la 3M &pr 2MM 'n +a,a & 0ual# ini)ial# $i, apoi, urc# &pr 2?M $i a8ung la 25M 'n "o" ntul orga&"ului* Pr &iun a &(ng lui pl ac# d la apro0i"ati! 2;M $i & ridic# la ;MM &au c=iar ;5M 'n "o" ntul "a0i";; La o" toat "i8loac l principal d 0pr &i a "o)i i Bt a"#, +uri , ,("- t, '"-u8orar C &unt &i"ilar la toat ra& l * <ai "ult, "o)i i 'i ur" a,#, d o-ic i, un r#&pun& in&tincti! Bd pild#, t a"a g n r a,# agr &i!itat C* Un ca, apart ni.l o+ r# J nn t= 7a, ll 'n lucrar a lui E"o)ional Str &&, <oralitR and E0pr &&ion o+ Pri"iti! 7u"an In&tinct& n a C=anging 6orld B2344C;? 'n cadrul i, 'ntr.un cont 0t do"inat d "oral# $i cu r ! r- ra)ii r ligioa& , conc ptul d in&tinct ocup# un loc c ntral* El &t +olo&it 'ntr.o acc p)iun tradi)ional#, a" ,ic pr "od rn#, d ac)iun co"pl 0# &au co"porta" nt 0tr " d !ariat, d natur# 'nn#&cut# $i in&tincti!#, propriu o"ului d la origini $i p(n# 'n ,il l noa&tr * C(t !a in&inct &unt con&id rat d J nn t= 7a, l ca a!(nd o in+lu n)# d o& -it# a&upra ac)iunilor $i co"porta" nt lor oa" nilor din lu" a d a&t#,i a+lat# 'ntr.o p r"an nt# &c=i"-ar % 2 In&tinctul gr gar* El n c p cu apart n n)a ia +a"ili , continu# cu intrar a 'n tri-, ra&#, na)iun * 1i car " "-ru al un i gr garit#)i oar car , con$ti nt &au incon$ti nt tind &# & a&oci , cu al)i " "-ri ai i, adic# cu ac i d ac a$i calitat cu l* Ei & grup a,# '"pr un#, con+or"(ndu.& anu"itor c rin) co"porta" ntal , unui port, un i li"-i, un i r ligii* Au un & nti" nt d loialitat +a)# d grupul din car +ac part cu to)ii* D $i +i car indi!id ar un in&tinct natural d auto&upra!i )uir n !oil proprii &unt un ori ignorat 'n int r &ul grupului ca un 'ntr g* C(nd un grup d oa" ni &.a &ta-ilit p o &upra+a)# d p#"(nt a, 'n "od o-i$nuit, tind &#.$i d ,!olt propria i cultur#, un "od d !ia)#, o li"-#, o r ligi $i o +or"# d gu! rn#"(nt* El '$i r , r!# dr ptul d a p r"it &au nu p r&oan lor &# intr &au &# ia&# d p t ritoriul lui, &# +olo& a&c# "#ril &au r(uril d l(ng#

grani) l lui, &# ,-oar cu a!ionul d a&upra t ritoriului lui* ntr.un + l, toat ac &t a pot +i pri!it ca "ani+ &t#ri al in&tinctului pri"ar gr gar $i, & par , &unt & n)ial p ntru " n)in r a unor grupuri d oa" ni, cu" ar +i, d pild#, na)iunil , 'n ac la$i ti"p l pot + i cau, d -a,# a unor n 'n) l g ri dintr o )ar# $i alta* E&t $tiut +aptul c# "igran)ii nu & di,ol!# 'n "a&&a popula)i i ga,d#* Ei au adu& cu i propriil lor cr din) $i in&tinct gr gar * Unii &unt doritori &# acc pt "odul d !ia)# al ga,d lor $i &# & int gr , d plin* Al)ii dor &c &#.$i p#&tr , "odul d !ia)#, li"-a, r ligia, o-ic iuril , 'n + lul ac &ta i +or" a,# o co"unitat & parat# 'n raport cu )ara ga,d#* 1aptul poat g n ra con+lict 'ntr l $i "a8oritat a oa" nilor din )ara r &p cti!# $i alt co"unit#)i & parat * Ac &t pro-l " pr ,int# un r al int r & p ntru cunoa$t r a "ultipl lor, co"pl 0 lor $i di+ rit lor a&p ct al "igr#rii Bp#r#&ir a )#riiC $i i"igr#rii B&ta-ilir a 'ntr.o nou# )ar#C, 'n i&tori & cuno&c c(t !a ca,uri d o& -it d ac &t )ip% "igrar a !r ilor, i"igrar a ara-ilor, "igrar a n grilor* Tr -ui &# r cunoa$t ", totodat#, c# dincolo d 8ud cata noa&tr# pro &au contra apart n n) i la un grup &ocial cu" &t tnia &au na)iun a, &t gr u &# g#&i" alt c#i 'n car ar put a &# op r , in&tin&tul gr gar, at(ta ti"p c(t 0i&t# o-i cti! di&tinc)ii grupal tnic , na)ional , ra&ial * ; In&tinctul & 0ual* Pro-l "atica & 0ual#, 'ntr.un + l &au altul, do"in# int r &ul tuturor g n ra)iilor* Pr tutind ni 'n lu" 0i&t# o -ogat# lit ratur# d &pr drago&t , !ia)a ro"an)at#, in!idi , g lo,i , cri"# pa&ional#, &inucid r din drago&t , & duc)i * A +o&t cr at $i un tip d lit ratur# d dicat# !i )ii a"oroa& a arti$tilor, pri"ilor "ini$tri, pr $ din)ilor, g n ralilor, r gin lor tc* S 0ul par un ingr di nt a-&olut n c &ar oric#r i pi & d t atru, d t l !i,iun , &c nariu d +il", ro"an &au nu! l#, po ,i * 9ia)a & 0ual# a +o&t d &cri&# 'n &c n o-&c n &au arti&tic p p r )ii -#ilor 'nc# d p !r " a gr cilor antici $i ro"anilor* Toc"ai d ac a nu d "irar c# "orala, p dagogia, r ligia $i c=iar politic# au acordat o "ar at n)i &ta-ilirii un i linii d conduit# 'n ac &t do" niu, p ntru a contracara $i controla in&tinctul & 0ual al oa" nilor* R la)ia dintr -#r-at $i + " i nu &t doar o pro-l "# d ra)iun , ci una "o)ional#, 'n pr a8"a i apar g lo,ia, d &cura8ar a, d pr &ia, &ti"ular a, autod c p)ia, +uria $i un ori cri"a, n lu" a d a&t#,i ac &t in&tinct &t a"pli+icat &au co"plicat d pornogra+i , =o"o& 0ualitat , l &-iani&" tc* ? In&tinctul "at rn $i pat rn* Pri"ul apar 'n copil#ria ti"puri $i & "ani+ &t# d &tul d !id nt 'n ti"pul " n&trua)i i $i al &arcinii* S d ,!#lui 'n ad !#rata lui +or)# odat# cu na$t r a copilului* <a"a al#pt a,# copilul, 'l =r#n $t $i 'i o+ r# pri" l cuno$tin) n c &ar &upra!i )uirii* L g#tura dintr "a"# $i copil nu a&t#,i 'ntotd auna po,iti!#* Un l "a" do"in#, un ori +#c(nd.o cu cru,i" , copiii lor $i, !ic ! r&a, unii copii & r !olt# +a)# d "a" $i l ur#&c* E&t +ir &c ca $i tat#l &# ai-# o l g#tur# "o)ional# cu copilul* C=iar dac# nu p ntru at(ta ti"p c(t o +ac "a" l cu 'ngri8ir a copiilor, rolul lor 'n ac &t do" niu nu poat +i igeiorat* Tat#l poat +i $i l do"inator, poat "ani+ &t# ur# $i cru,i" +a)# d copil* C(nd copilul d !in adol &c nt l "ani+ &t# t ndin)a d a.$i conduc propria !ia)# +#r# pr a

"ult &+aturi $i pr a "ult control din part a p#rin)ilor $i, "ai al &, al tat#lui, con&id rat cap d +a"ili * @ In&tinctul !(n#torii &au agr &i!* <ii d ani o"ul pri"iti! a !(nat $i uci& p ntru =ran#* 9(natul ra p riculo&, c r a cura8, iar o"or(r a ani"al lor i"plica o "ar do,# d -rutalitat * In&tinctul r &p cti! &t pr , nt $i a&t#,i 'n !ia)a oa" nilor $i &t , 'ntr.o anu"it# "#&ur#, con! rtit $i conirolat 'n &port Bco"p ti)ia &t , un ori, dur#, ca 'n -o0, d 0 "pluC* n lu" a d a&t#,i, &t d p#r r J nn t= 7a, ll, in&tinct l pot +i $i un ori c=iar &unt in+lu n)at d droguri* Alcoolul r duc controlul cortical $i &u- in+lu n)a lui o p r&oan# poat "ani+ &ta un t "p ra" nt !iol nt, c=iar agr &i!* Cocain# pot n) a,#, p ntru un ti"p, &i")#"int l o"ului, g n r(nd un +al& & nti" nt d -un#&tar * Tranc=ili,ant l r la0 a,# t n&iun a n r!oa&# $i !it# in&o"nia* Opiul produc un ori pro-l " la &car# na)ional#, 'n anu"it ,on al lu"ii, al rt(nd 'ntr aga poli)i , +or) l ar"at , &c=i"-(nd gu! rn $i oca,ion(nd int r! n)ii ar"at 0tr " * Au +o&t conc put ar" c=i"ic capa-il &# cr , 'n r(ndul popula)i i o &tar d agr &i!itat &au d indi+ r n)# p +ondul c#r ia & poat "anipula oric * Not $i -i-liogra+i 2 Rog r Trigg, 'n) l g r a $tiin) i &ocial , Ed* Qtiin)i+ic#, Aucur $ti, 23@: pag* ;M? ; J* Lor n,, E&&ai& &ur l co"porta" nt ani"al t =u"ain, Edition& du& uil, Pari&, 23HMT J Lor n,, LZagr &&ion . un =i&toir natur ll du "all, PaRot, Pari&, 23:3T NiKo Ti"- rg n, LZ tud d PZin&tinct, PaRot, Pari&, 234MT Cociu <i=ail $i Lorin <#ria, Tain l co"porta" ntului ani"al, Ed* Al-atro&, Aucur $ti, 234; ? Ed* Tr i, Aucur $ti, 2335 @ Pri"at - =a!ior* 1i ld Studi & o+ <onK R& and Ap &, ditat d Ir! n D !ar , 7oit, Rin =art $i 6in&on, N > YorK, C=icago, S(n 1ranci&co, Toronto, London, 23:5 5 Ro- rt Our"ain $i 7arrR N l&on, Introduction to P=R&ical Ant=ro.poPogR, 6 &t Pu-li&=ing Co"panR, <inn apoli&PSt* Paul, N > YorK, Lo& Ang l &, S(n 1ranci&co, 233@ : <ai "ult tr#&#turi d o& - &c antropoid l d pro&i"i ni% E n g n ral un cap "ai "ar T . un cr i r "ai "ar T . un craniu "ai rotun8itT . o co"pl t# rota)i a oc=ilor 'naint a + ) i, c a c p r"it o ! d r -iocular#T . ,idul din &pat l or-it i co"pl tatT . r duc r a 'ncr d rii 'n & n,a)ia d "iro&T . &i&t " &ocial "ai co"pl 0 T . gri8a p#rint a&c# "ai "ar T . cr $t r a p rioad i d g &ta)i $i "aturi,ar T . un Ugroo"ingV "utual &porit* H <ai"u) l "ari +ap &C di+ r# d "ai"u) l o-i$nuit prin "ai "ult caract ri&tici% E n g n ral au corp "ai "ar T . a-& n)a co,iiT . un trunc=i "ai "ic Baria lo"-ar# r lati! "ai "ic# $i "ai &ta-il#CT . di+ r n) 'n po,i)ia $i "u&culatura articula)i i u"#ruluiT . o co"portar "ai co"pl 0#T . un cr i r "ai co"pl 0 $i capacit#)i d cunoa$t r &porit T . o p rioad# &porit# d d ,!oltar $i d p nd n)# a puiului* 4 Conrad P=illip JottaK, Ant=ropo=gR* T= E0ploration o+ 7u"an Di! r&itR, <c* Gro>.7ill Inc, N > YorK, St* Loui&, S(n 1ranci&co, AucKland, Aogota, Caraca&, Li&-oa, London, <adrid, < 0ico, <ilan, <ontr al, N > D l=i, Pari&, S(n Ouan, Singapor , Sidn R, ToKio, Toronto, 2332 3 Ed* 1acla,

Ti"i$oara, 23H: 2M S* L* 6a&=-u", T= StudR o+ 7u"an E!olution, P* Dol=inon, 9* Sari = B d&*CT AacKground +or <(n% R ading n P=R&ical Ani=ropo.logR, Littl Aro>n, Ao&ton, 23H2 22 C 'n& a"n# a +i o"? Sunt " +oart apropia)i d alt =o"inid * Pro-a-il n d &part doar $apt &au opt "ilioan d ani d "aril "ai"u) a+rican printr.o d ,!oltar propic * Por)iunil principal al DN, 'ntr.o propor)i d 34 _, &unt id ntic la ci"pan, u $i o"* Oa" nii &unt d o& -i)i d "a8oritat a pri"at lor prin ur"#toar l % E Sunt -ip ,iT . tr#i &c p r"an nt 'n grupuri &ocial -i& 0ual , cu "a&culi d & ori l ga)i d + " l T . au cr i r "ai "ari 'n raport cu gr utat a corpului $i &unt 'n &tar d o 'n!#)ar co"pl 0#T . +ac progr & d o& -it 'n +olo&ir a li"-a8ului &i"-olicT . r#&pun&ul cultural a d ! nit p ntru o" &trat gia d adaptar cultural#T . o-)in r a ali" nt lor printr.o di!i,iun a "uncii dintr -#r-at . + " i T . r la0ar a p rioad i d rut $i 'nc tar a o!ula)i i, +apt car a p r"i& ca + " ia &# d !in# r c pti!# & 0ual tot ti"pul anului* 2; Ro- rt Our"ain $i 7arrR N l&on, Iniroduction to P=R&ical Ant=ro. poPogR, 6 &t Pu-li&=ing Co"panR, <inn apoli&PSt, Paul, N > YorK, Lo& Ang l &, S(n 1ranci&co, 233@ 2? 7ar!ard Uni! r&itR Pr &&, Ca"-ridg * 2@ T= Languru& o+ A-a, 7ar!ard Uni! r&itR Pr &&, Ca"-ridg , <a&&* 25 O* E, 6il&on &pun 'n Socio-ioPogR* T= N > SRnt= &i&% U'n & n& dar>ini&t, organi&"ul nu tr#i $t p ntru l 'n&u$i* 1unc)ia &a pri"# nu &t c=iar d a r produc alt organi&" T l r produc g n l $i & r! $t c# &uportul lor t "porar* S l c)ia natural# &t proc &ul prin car un l g n c($tig# 'n g n ra)iil ur"#toar o r pr , ntar &up rioar# c l i a altor g n locali,at p ac l a$i po,i)ii cro"o,o"ic * C(nd noi c lul &unt +a-ricat la +i car g n ra)i , g n l 'n!ing#toar &unt pu& d opart $i adunat p ntru a produc noi organi&" car , 'n " di , con)in o propor)i "ai ridicat# din ac &t ac l a$i g n * Dar organi&"ul indi!idual nu &t d c(t ! =iculul lor, part a unui &i&t " co"pl 0, p ntru a i con& r!# $i a l r#&p(ndi cu "ini" d p rtur-a)i -ioc=i"ic#*V Bpag* ?C* Tr -ui r "arcat +aptul c# E* O* 6il&on !or- $t d &pr ni$t g n d un + l d o& -it, d +apt, ni$t g n ipot tic $i nu d g n la car n r + ri" atunci c(nd a! " 'n ! d r grup l &anguin * 2: Oa" nii '"p#rt#$ &c, 'n " di * 2P; din g n l lor cu p#rin)ii $i, prin ur"ar , 2P; cu +ra)ii d pliniT 2P@ cu n po)ii din&pr +ra)i $i &urori, cu +ra)ii d un p#rint $i n po)ii d la copiiT 2P4 cu ! rii d gradul L 2H <oni\u Aorg r=o++ <uld r, Progr && n 7u"an Socio -iologR, 'n Ant=ropologR* Cont "porarR P r&p cti! &, ditat# d P=ilip 6=itt n $i Da!id E* J* 7unt r, 7arp r Collin& Pu-li&= r&, U* S* A, 233M 24 AoRc R n&- rg r, On A co"ing 7u"an, 'n Ani=ropologR* Cont "porarR P r&p cti! &, ditat# d P=ilip 6=itt n $i Da!id E* J* 7unt r, 7arp r Collin& Pu-li&= r&, U* S* A, 233M 23 Cat=R St in Gr n-lat, An Introduction to SocioPogR, Al+r d A* Jnop=, N > YorK, 2342 ;M A* 7* <a&lo>, <otiuation and P r&onalitR, 7arp r X Ro>, N > YorK, 234H ;2 A rnard A r l&on $i GarR A* St in r, 7u"an A =auior* An In! ntarR o+ Sci nti+ic1inding&, 7arcourt, Arac X 6orld Inc, N > YorKPAurlinga" , 23:@ ;; D &"ond <orri&, T= NaK dAp , D ll Pu-li&=ingCo,

N > YorK, 23:3 ;? P* O* E"" r&on Li"it d, Gr at Aritain, 2344 PARTEA a H.a DE9ENIREA CULTURII U<ANE Con+or" unui con& n& uni! r&al, i&toria o" nirii & '"part 'n dou# "ari p rioad % pr i&toria $i i&toria propriu.,i&#* C a c l d o& - $t una d alta &t apari)ia &cri&ului* Ac &t + apt a d t r"inat 'nr gi&trar a caract ri&ticilor $i i&tori i culturilor -a-ilonian# $i gipt an# $i, apoi, prin di+u,iun $i adaptar $i a altor culturi ! cin * P ntru a cunoa$t $i 'n) l g 'nc puturil culturii o" n $ti r + ritoar la pr i&toria o" nirii &t n c &ar &# lu#" 'n con&id rar dou# pr condi)ii +unda" ntal l gat d ti"pul g ologic $i ti"pul +or"#rii o"ului actual* CAPITOLUL I PRECONDISULE CULTURII U<ANE a* Ti"pul g ologic <i8locul principal prin car oa" nii d $tiin)# au apro0i"at & c! n) l !olu)i i !i )ii p glo-, l.a r pr , ntat &tudiul P#"(ntului* C i car au +#cut.o $i o +ac &unt g ologii* Ei au &ta-ilit o &car# a ti"pului, -a,(ndu.& p o-& r!ar a &traturilor d & di" nt 'n cru&ta d &u& a P#"(ntului* D po,itar a & di" nt lor p &upra+a)a P#"(ntului d c#tr !(nt $i ap# &t un proc & g ologic n 'ntr rupt* P "#&ur# c tot "ai "ult & di" nt &unt d pu& , &traturil "ai ! c=i & &c=i"-# continuu din cau,a pr &iunii 0 rcitat d d a&upra* G ologii pr &upun c# &traturil a+lat "ai 8o& &unt "ai ! c=i, cu 0c p)ia ca,urilor c(nd au a!ut loc "ari di&tur-an) 'n cru&ta P#"(ntului* Potri!ind &traturil d & di" nt c & t r"in# 'ntr.o localitat cu c l &i"ilar , c & 0tind a&c nd nt 'n alt# r giun , g ologii au &ta-ilit o &ucc &iun a ti"pului p ntru i&toria P#"(ntului* Ac a&t# &car# &t d o& -it d i"portant# 'n d t r"inar a & c! n) lor !i )ii p P#"(nt, d oar c +o&il l g#&it 'n &traturil "ai ! c=i d & di" nt & poat pr &upun a +i d dat# ant rioar# c lor din &traturil "ai noi* G ologii au '"p#r)it 'ntr aga durat# a i&tori i P#"(ntului 'n $a& r "a8or * Ac &t a au +o&t, apoi, di!i,at 'n p rioad , iar p rioad l 'n poci* Er l g ologic , '"pr un# cu +or" l do"inant d !ia)# c l caract ri, a,#, &unt pr , ntat 'n ta- lul ur"#tor2% Scara ti"pului g ologic Era g ologic# Data apro0i"ati!# a 'nc putului +i c#r i r 1or" l do"inant d !ia)# ani"al# C no,oica BEra !i )ii r c nt C n ur"# cu HM "ilioan d ani O"ul <a"i+ r l P#&#ril < ,a,oic# BEra !i )ii int r" diar C n ur"# cu ;;5 "ilioan d ani R ptil l PaP o,oiZc( BEra !i )ii ! c=iC n ur"# cu :MM "ilioan d ani In& ct l P $tii A"+i-iil Prot ro,oica BEra !i )ii ti"puriiC n ur"# cu un "iliard d ani N ! rt -rat l "arin

Ar= o,oic# BEra !i )ii pri"iti! C n ur"# cu 25 "iliard d ani 1or" "arin uni c lular A,oic# BEra +#r# n ur"# cu 5 "iliard d ani Niciuna !ia)#C Int r &ul no&tru, ac la d a ur"#ri d ! nir a culturii u"an nu & 0tind a&upra tuturor r lor g ologic * N pr ocup# c &.a 'nt("plat 'n c a "ai r c nt# r# g ologic# $i anu" 'n Era C no,oic#* Pri"a part a ac &t i r a +o&t "arcat# d +or"ar a &i&t " lor "untoa& r c nt , Alpii $i 7i"alaia $i d &ta-ilir a - n,ilor cli"atic , 'n cur&ul ac &tor &c=i"-#ri pro+und p tr cut p &upra+a)a P#"(ntului, au ap#rut $i !oluat "a"i+ r l $i p#&#ril , din dou# &tocuri d r ptil di+ rit * G ologii +ac di&tinc)i 'ntr dou# p rioad al Er i C no,oic % T r)iar# $i Guat "ala* Totodat#, i au '"p#r)it +i car p rioad# 'ntr.un nu"#r oar car d poci, dup# cu" r ,ult# din ta- lul ur"#tor;% Di!i,ar a Er i C no,oic P rioad# $i poca Data Apro0i"ati!# A 'nc putului lor Cuai "al# 7oloc n Br c nt#C n ur"# cu 25 "ii d ani Pl i&toc n Bglacial#C n ur"# cu ; <ilioan d Ani T r)iara Plioc n n ur"# cu 2? "ilioan D ani <ioc n

n ur"# cu ;5 "ilioan D ani Oligoc n n ur"# cu @M "ilioan D ani Eoc n n ur"# cu :M "ilioan D ani Pal oc n n ur"# cu HM "ilioan D ani 2:H -* Ti"pul +or"#rii o"ului <a"i+ r l ant rioar pri"at lor, & par c# au +o&t ni$t in& cti!or 'nd "(natic , d "#ri" a ! ! ri) lor $i car .$i p tr c au o part din ti"p 'n copaci, 'n Epoca Pal oc n#, 'n ur"# cu HM "ilioan d ani, ac &t "a"i+ r au r pr , ntat punctul d pl car p ntru !olu)ia pri"at lor, 'n&#, po&i-il, c# pri"at l au d ! nit un grup di&tinct doar 'n a doua poc# a t r)iarului $i anu" 'n Epoca Eoc nului* E0i&t# indicii d &tul d -ogat c# 'n ac a&t# poc# &.a 'nr gi&trat o "ar r#&p(ndir a +or" lor pro&i"i n , &tr#"o$ii tar&ii rilor, l "urilor $i &=r >ni nilor d a&t#,i* E&t d -#nuit c# pri"at l &.au d ,!oltat 'ntr.un grup a!an&at d "a"i+ r * El au "ani+ &tat, 'n cur&ul !olu)i i lor, un grad n o-i$nuit d adapta-ilitat la o "ar !ari tat d " dii 'ncon8ur#toar * Datorit# ac &tui +apt, l au d ! nit " "-ri r lati!i n &p ciali,a)i ai cla& i "a"i+ r lor* O"ul a - n +iciat d toat caract ri&ticil pri"at lor $i, 'nd o& -i, d ac l a r ,ultat d p u", a adapt#rii pri"at lor la !ia)a 'n copaci* n Eoc nul t(r,iu, a a!ut loc o & parar a pri"at lor 'n pro&i"i ni $i 'n antropoid , 'n Epoca Oligoc n#, din antropoid &.a d &prin& +or"a =o"inid lor c a condu& la o" $i +or"a c &.a con&tituit 'n "ai"u) * Popula)ia anc &tral# a =o"inid lor din Epoca <ioc n# &.a '"p#r)it 'n tr i dir c)ii p ntru a da na$t r la oa" ni, goril $i ci"pan, i* 9 c=il goril au ocupat ,on l '"p#durit al "un)ilor $i )inuturilor 8oa& din A+rica Ecuatorial#* El au practicat o di t# -a,at# p +run, , l#&t#ri$ $i ! g ta)i "ar * Str#"o$ii ci"pan, ilor au +o&t "(nc#tori d +ruct d p t r nuril '"p#durit al A+ricii C ntral * 7o"ini,ii anc &trali au p tr cut c a "ai "ar part a ti"pului p t r nuri d &c=i& , cu iar-#, &au 'n &a!an l din &tul $i

&udul A+ricii* 7arrR N l&on $i Ro- rt Our"ain? Ru&& ll Cioc=on@ $i Art=ur 1i&= r5 au +#cut di&tinc)i 'ntr dou# tipuri d =o"inid din <ioc n, nu"it drRopit cin & Bc tr#iau 'n p#duri $i au +o&t 'n pri"ul r(nd ar-or al C $i ra"apit c" & Bc tr#iau p c("p d &c=i&C* Ulti"ul tip, originar din A+rica, &.a 0tin& apoi 'n A&ia $i Europa d E&t* 1o&il l lui au +o&t g#&it 'n A+rica d E&t, nordul Gr ci i, Ungaria, Turcia $i part a d &ud a C=in i* Str#"o$ii no$tri din <ioc n au !oluat 'ntr.un grup !ariat d =o"ini,i din Plioc n $i Pl i&toc nul ti"puriu, cuno&cut &u- nu" l d au&tralopit ci* T r" nul d au&tralopit ci d ri!# din latin &cul au&trali&, 'n& "n(nd Udin &udV $i din gr c &cul pit Pco$, c 'n& a"n# U"ai"u)#V, 'n ciuda nu" lui lor, au&tralopit di &unt con&id ratP=o"ini,i* 1o&il l d au&tralopit ci au +o&t '"p#r)it 'n "ai "ult &p ci" n % au&tralopit cu& a+ar n&i& Bcu @.? "ilioan d an i 'n ur"#C, au&traPop+r cu& aPricanu& Bcu ?.; "ilioan d ani 'n ur"#C, au&tralopit cu& ro-u&tu& Bcu ?.; "ilioan d ani 'n ur"#C, au&tralopit cu& -oi& i Bcu ;.l2 "ilioan d ani 'n ur"#C* C l "ai &tudiat dintr &p ci" n l d au&tralopit c &t au&tralopit cu& a+ar n&i&* 1o&il l ac &tui &p ci" n au +o&t g#&it p dou# $anti r B$iruriC% La oti, 'n nordul Tan,ani i $i 7adar, 'n r giun a A+ar, a Etiopi i* E$antionul d +o&il d la 7adar cuprind , printr alt l , @M_ dintr.un &c= l t a unui =o"inid d & 0 + "inin $i d &tatur# "ic#, nu"it ULucRV* Cr i rul ac &tui antropoid ra +oart "ic, ca" @MM c"c, d p#$ind cu +oart pu)in p c l al ci"pan, ilor* 1or"a lui au&tralopit cu& a+ar n&i& ra a& "#n#toar cu a ci"pan, ilor* C a c tr -ui 'n&# r "arcat, &t +aptul c# ac &t &p ci" n a +o&t -ip d* E!id n)a ac &tui +apt o con&titui ur" l , +o&ili,at 'n c nu$# !ulcanic#, d &cop rit d <arR L aK R: p o por)iun d HM ", 'n La oti* n Tan,ania* ULucRV nu a +o&t o + " l# d licat#* <u$c=ii i rau "ult "ai ro-u$ti d c(t ai no$tri* Ara) l i rau "ai lungi d c(t a =o"inid lor ult rioar $i &t d -#nuit c# ra o -un# c#)#r#toar * C(nd!a, 'ntr ? $i ; "ilioan d ani 'n ur"#, &tr#"o$ii o"ului &.au d &prin& d au&tralopit ci $i &.au i,olat din punct d ! d r r producti!* nc# nu & $ti d c , cu" $i 0act c(nd anu" a a!ut loc d &p#r)ir a dintr au&tralopit ci $i g nul =o"o* G nul =o"o a ap#rut ca =o"o =a-ili&, cu ; "ilioan d ani 'n ur"#* <arR L aK R a pu& 'n circula)i ac &t t r" n, p ntru a.l d & "na p c i "ai ti"purii " "-ri ai g nului no&tru* Ei au +o&t g#&i)i, p ntru pri"a oar#, la Oldu!ai Gorg , 'n Tan,ania* Craniil lor a! au 'ntr :MM $i HMM c"c* Ric=ard L aK R a g#&it $i l +o&il d =o"o =a-ili& la Ea&t TurKana, 'n J nRa, cu o capacitat cranian# cuprin&# 'ntr H5M $i 4MM c"c* Sc= l tul d + " l# d =o"o =a-ili&, d &cop rit 'n 234: d c#tr Ti" 6=it d la Uni! r&itat a Cali+ornia din A rKl R, a!(nd indicati!ul O7:; BOldu!ai 7o"inid :;C a ui"it prin "#ri" a i r du&#, a& "#n#toar cu a lui ULucRV $i prin a& "#nar a oa& lor i d la picioar $i d la "(ini cu c l al "ai"u) lor "ari* Ara) l i rau "ai lungi d c(t c l al lui ULucRV, &ug r(nd o "ai "ar capacitat d c#)#rar 'n copaci, d c(t au a!ut.o =o"ini,ii ult riori* Un alt &p ci" n al g nului =o"o a +o&t =o"o r ctu&* Capacitat a cranian# a ac &tui =o"o a +o&t d 3MM c"c $i +o&il l d &cop rit l(ng# Lacul

TurKano, dat a,# 'ntr 2:.l5 "ilioan d ani 'n ur"#* Di+ r n) l dintr O7:; $i =o"o r ctu& do! d &c o acc l rar a !olu)i i =o"inid lor 'n ti"pul c lor ;MM "ii d ani c .l d &part, 'n ac a&t# p rioad# &.a r ali,at un ! rita-il &alt* 7o"o r ctu& a & "#nat "ult "ai "ult cu o"ul d a,i d c(t a & "#nat =o"o =a-ili&* Cutia cranian# ra "ai put rnic#, prot 8(nd cr i rul $i &porind rata d &upra!i )uir * 7o"o r ctu& a +o&t c l "ai +ici nt 0plorator al ni$ i &a!an , * Ulti"ii &upra!i )uitori ai lui au&tralopit cu& -oi& i au +o&t +or)a)i &# & r trag# 'n ni$ cologic "arginal , p(n# c(nd au pi rit* 7o"o r ctu& a d ! nit "ai adaptat la o "ar !ari tat d " dii natural , 0tin,(ndu.$i tr ptat aria d &upra!i )uir * El &.a r#&p(ndit 'n A&ia $i Europa* 7o"o r ctu& a 'n!#)at &# control , +ocul $i & -#nui $t c# a! a di&poni-ilit#)il un i !or-iri pri"iti! * C l "ai apropiat +or" al g nului =o"o d o" au +o&t =o"o &api n& car a tr#it apro0i"ati! 'ntr 2?M "ii $i ?5 "ii d ani 'n ur"# $i =o"o &api n& &api n&, a& "#n#tor din punct d ! d r anato"ic cu o"ul actual $i car a tr#it cu @M "ii d ani 'n ur"#* nt(iul =o"o &api n& a ap#rut la "i8locul Pl i&toc nului* El a tr#it 'n ti"pul p rioad i int rglacial Ri&&.6ur" $i 'n p rioada ti"puri a glacia)iunii 6iir"* 7o"o &api n& &api n& a ap#rut "ai t(r,iu 'n glacia)iun a 6ur"* Ar=aicul =o"o &api n& &t con&tituit din oa" nii din N and rt=al din Europa $i din Ori ntul <i8lociu, din cont "poranii lor a& "#n#tori cu oa" nii din N and rt=al din A+rica $i A&ia* Toat ra& l actual &unt " "-ri ai lui =o"o &api n& &api n&* E0tind r a &pr c l lalt contin nt al =o"o &api n& &api n& a a!ut loc, pro-a-il, &pr &+(r$itul ulti" i glacia)iuni% din A&ia &pr A" rica, din A&ia &pr Au&tralia* Au +o&t propu& "ai "ult "od l d int rpr tar a l g#turilor dintr +o&il l col ctat d antropologi 'n int n)ia d a tra&a ruta d ! nirii o"ului* Un l " nt co"un al ac &tora &t punctul lor d pl car , au&tralopit cu& aPar n&i&, car "arc= a,# d &p#r)ir a dintr =o"o $i au&tralopit ci* Linia au&tralopit cilor urc# &pr au&tralopit cu& a+ricanu&, au&tralopit cu& ro-u&tu& $i, 'n &+(r$it, &pr au&tralopit cu& -oi& i* C alalt# lini a lui =o"o urc# &pr =o"o =a-ili&, =o"o r ctu& $i, apoi, &pr =o"o &api n&4 7o"o &api n& 7o"o r ctu& 7o"o =a-ili& Au&tralopit cu& -oi& i Au&tralopit cu& ro-u&tu& Au&tralopit cu& a+ricanu& Au&tralopit cu& a+ar n&i& Cor l(nd ti"pul g ologic cu ti"pul +or"#rii o"ului, o-)in " ur"#torul ta- l% Ti"pul g ologic $i ti"pul +or"#rii o"ului Epoca 7oloc n# 7o"o &api n& &api n& E l; "ii d ani 'n ur"# Epoca Pl i&toc n# D &u& d "i8loc 7o"o &api n& Bar=aicC n a nd rt=aP n&i&

E ?5 "ii d ani 'n ur"# 7o"o r ctu& E l5 "ilioan d ani 'n ur"# D 8o& 7o"o =a-i=& ;.l "ilioan d ani 'n ur"# Au&rraPopit cn ?.l; "ilioan d ani 'n ur"# O cronologi &i"pl# a !olu)i i o"ului o o+ r# Ro- rt A* 1ol R* Ea & g#& $t 'n &c= "a d "ai 8o&% Cronologia !olu)i i u"an 3 Anii dinaint a pr , ntului . Di&pari)ia =o"ini,ilor ar=aiciT di&p r&ar a din punct d ! d r ato"ic a oa" nilor "od rniT coloni,ar a Au&trali i $i A" ricii . E!olu)ia n and rt=alilor 'n Europa . E!olu)ia oa" nilor "od rni din punct d ! d r anato"ic(n A+rica Cinci &ut d "ii d ani 'n ur"a . 7o"ini,ii ar=aici, put rnic di&p r&a)i . Pri"ii =o"ini,i 'n a+ara A+ricii% coloni,ar a A&i i $i A+ricii Un "ilion d ani 'n ur"# . Originil lui =o"o r ctu& Dou# "ilioan d ani 'n ur"# . Originil g nurilor =o"o . Di&pari)ia au&tralopit cilor Cinci "ilioan d ani 'n ur"# . Pri"ii =o"ini,i W c "ilioan d ani 'n ur"# . E!olu)ia =o""idului a+rican, na$t r c p r"it d ,!oltar a =o"ini,ilor CAPITOLUL II APARIOIA QI E9OLUSIA PRI<ELOR UNELTE Cultura &t +oart ! c= * Originil i pot +i datat cu c(t !a "ilioan d ani 'n ur"#, c(nd au&tralopit cii au +olo&it un lt rudi" ntar din piatr#, g#&it 'n &tar natural#, &au con+ c)ionat d i p ntru a &upra!i )ui 'n +a)a ani"al lor $i a !ici&itudinilor naturii* Ac &ta a +o&t 'nc putul Epocii d piatr#, car &t '"p#r)it# tradi)ional 'n tr i +a, &ucc &i! % Pal oliticul < ,oliticul N oliticul Pal oliticul &.a 0tin& 'n toat# poca pl i&toc n#, 'nc p(nd cu dou# "ilioan d ani 'n ur"# $i continu(nd p(n# 'n 8ur d dou#&pr , c "ii d ani 'n ur"#* El a +o&t caract ri,at prin +olo&ir a unui r gi&tru r lati! "od &t d un lt con+ c)ionat din piatr#* Antropologii, d & ori, '"part pal oliticul 'n tr i p rioad d lungi"i di+ rit % Pal oliticul d 8o&, 0tin,(ndu.& din ur"# cu ;MMMMMM d ani, p(n# 'n ur"# cu 25MMMM d aniT Pal oliticul d "i8loc, car &.a t r"inat cu apro0i"ati! @MMMM d ani 'n ur"# $i Pal oliticul d &u&, car a durat p(n# cu 2;MMM d ani 'n ur"#* n toat# Epoca pal olitic , o"ul a +o&t un !(n#tor no"adic $i cul g#tor d +ruct d p#dur , nuci, r#d#cini $i alt ali" nt p -a,# d plant &#l-atic * < Pal oliticul d 8o&, o"ul a +olo&it un lt &i"pl , con+ c)ionat din piatr#* El con&tau din -uc#)i din piatr# r ,i&t nt#, a!(nd o "argin cioplit# +#r# ra+ina" nt* Ar= ologii car l .au d &cop rit, 'n $anti r l cu +o&il u"anoid , nu &unt &iguri dac# "arginil ac &tor pi tr & dator a,# naturii &au o"ului, car l .ar +i putut ciopli* Ei au ad"i& ipot ,a c# ac &t pi tr &unt

cioplit d o", d oar c 'n locuril 'n car au +o&t g#&it &.au d &cop rit ciocan din piatr# $i alt pi & rudi" ntar +#cut din piatr#* 1olo&ir a ac &tor un lt & 'n&cri 'ntr.o tradi)i nu"it# tradi)ia un lt lor din -uc#)i "ici d piatr# t= p --l .tool tradition* Ea a +o&t d &cop rit# la Oldu!ai Gorg , d " "-rii +a"ili i L aK R* Una dintr c l "ai cuno&cut tradi)ii 'n con+ c)ionar a un lt lor din piatr# &t c a Ac= ulian#, nu"it# a&t+ l dup# ora$ul +ranc , S+* Ac= ul, und a +o&t id nti+icat# p ntru pri"a oar#* Ea a con&tat din 0 cutar a unor un lt &up rioar tradi)i i Up --l V* 7u"anoi,ii ant riori au 0 cutat &i"pl un lt din pi tr d "#ri" a un i "ingi d t ni&, p car ' .au cioplit la un cap#t, p ntru a +or"a un pri"iti! $i n r gulat t#i$* Ei au utili,at ac &t pi tr U'"-un#t#)it V p ntru o "ar !ari tat d &copuri* Tradi)ia Ac= ulian# a 'n& "nat cioplir a 'ntr gului "i , al pi tr i* <i ,ul a +o&t tran&+or"at 'ntr.un o!al d apro0i"ati! 25 c" lungi" * 9(r+ul t#io& ra &up rior un lt lor 2H? Up --l V* Ac &ta ra pu"narul adic# o piatr# cioplit# 'n a"(ndou# cap t l * Unul dintr l a! a +or"a rotund#, ca &# 'ncap# 'n pu"n $i c l#lalt +or"# a&cu)it#, p ntru a put a t#ia $i ciopli, 'n li"-a ngl ,# pu"narul & c= a"# U=and.a0V $i &.ar put a traduc 'n li"-a ro"(n# Utoporul d "(n#V* Pu"narul a +o&t +olo&it p ntru a d ,gropa din p#"(nt r#d#cini $i alt plant co" &ti-il * D a& " n a, l a & r!it $i !(n#torilor, 'n a r#,-i ani"al l !(nat , a &coat -lana d p l , a l t#ia 'n -uc#)i $i a l t#ia t ndoan l * E0 "plu d Up --l tool&V E0 "plu d pu"nar Con+ c)ionar a pu"narului con&ta 'ntr.un proc & d cioplir &au 'nd p#rtar a unor &traturi &u-)iri dintr.un "i , d piatr#* Ac a&t# ac)iun put a +i +#cut# +i prin p rcutar , +i prin pr &iun * Cioplir a prin p rcutar pr &upun lo!ir a "i ,ului pi tr i, +i cu un alt o-i ct, +i d un alt o-i ct, p(n# c(nd +ulgii rau t#ia)i* C a "ai &i"pl# $i pro-a-il c a "ai ! c= " tod# d p rcutar a -uc#)ilor din piatr# a +o&t t =nica nico!al i, c con&t# 'n lo!ir a un i pi tr 'n "od r p tat d un -olo!an +olo&it ca o nico!al#* Dar 'n ac &t ca, nu 0i&ta un control a&upra proc &ului d d &picar a pi tr i $i a&t+ l un lt l o-)inut rau rudi" ntar * O ! r&iun '"-un#t#)it# a cioplirii prin p rcutar a un i pi tr , al a&# p ntru a d ! ni un alt#, ra lo!ir a 'n "i ,ul i cu un ciocan d piatr#, cu o -ucat# d l "n tar , &au cu un o& r ,i&t nt* Cioplir a prin pr &iun con&ta 'n pr &ar a pi tr i cu o un alt# t $it#, cu" ar +i un -#), un o& r ,i&t nt &au o alt# piatr#, p(n# c(nd la"a ra +or)at# &# & d &prind#* Cioplir a prin pr &iun a 'nc put &# +i +olo&it# nu"ai dup# o 'nd lungat# utili,ar a t =nicii p rcut#rii* n a+ar# d pu"nar, o"ul car a tr#it 'n Pal oliticul d 8o& a +olo&it $i alt un lt din piatr#* 1aptul do! d a 'nc putul un i &p ciali,#ri 'n ac &t do" niu* Ac &ta &t ca,ul un lt lor cioplit la un cap#t $i a!(nd o +olo&in)# &p cial#% cu)it , r(,#toar , d &pic#toar * E&t d pr &upu& c# l a produ& 'n ac a&t# p rioad# $i o-i ct con+ c)ionat din l "n, pi l , o&, 'n&# ac &t a, in !ita-il, au pi rit &u- ac)iun a ti"pului* Ar= ologii $i antropologii con&id r# c# +olo&ir a l "nului p ntru con+ c)ionar a un lt lor &t c l pu)in tot at(t d ! c= ca $i +olo&ir a pi tr i*

n Pal oliticul d "i8loc au ap#rut noi un lt % proi ctil l cu !(r+ a&cu)it p ntru aruncat, di+ rit tipuri d r(,#toar , +i r#&trai $i pi & d g#urit, 'n ac a&t# p rioad# o"ul $i.a &#pat 'n piatr# ad#po&turi pri"iti! * Totodat#, p ntru pri"a oar#, 'n "od int n)ionat $i.a 'n"or"(ntat "or)ii '"pr un# cu di+ rit un lt , &p r(nd, pro-a-il, 'iitr.o !ia)# ult rioar#* Tradi)ia cultural# c a "ai cuno&cut# p ntru ac &t ti"p &t a&ociat# cu oa" nii d N and rt=al* Pri" l r#"#$i) al o"ului d N and rt=al au +o&t d &cop rit 'n 245H 'n !al a g r"an# nu"it# N and rt=al BUt=alV &t ! c=iul cu!(nt din g r"an# c d & "n a,# !al aC* Tradi)ia &t nu"it# 'n&# dup# p $t ra L <ou&ti r din &udul 1ran) i% Tradi)ia <ou&t rian(* Ea & caract ri, a,# prin +olo&ir a 0tin&# a pu"nal lor, a r(,#toar lor d +or"a lui D, +olo&it 'n cur#)ir a pi ilor d ani"al !(nat , a !(r+urilor d &uli) con+ c)ionat din piatr#* n Pal oliticul &up rior o"ul a continuat &# +olo& a&c# pu"narul, dar 'ntr.o "#&ur# tot "ai "ar l a utili,at un lt l d tip la"#* La" l a! au o lungi" du-l# B@.: inc=, adic# 'ntr 2M.l5 c"C +a)# d d &pic#ril o-i$nuit d p(n# acu", nu"it +ulgi, r ,ultat din pr lucrar a pri"iti!# a pi tr i* T =nologia d d &picar a la" lor din "i ,ul d piatr# a +o&t n t &up rioar# t =nicii <ou&t ri n , at(t 'n c a c pri! $t !it ,a d produc r , c(t $i 'n pri!in)a nu"#rului d pi & o-)inut din ac a$i cantitat d "at rial* Ac a&t# t =nologi &p ci+ic# Pal oliticului &up rior poat +i ilu&trat# a&t+ l% <i ,ul 1ulg &au la"# Din la" l d piatr# &.a produ& o "ar cantitat d un lt , c a c 'n& a"n# o cr $t r a &p ciali,#rii $i a &tandardi,#rii acti!it#)ii o"ului* S "nal#"% r(,#toar l p ntru l "n $i o&, p ntru d &cop rit a&cun,i$ul ani"al lor, p ntru 'nd p#rtar a co8ii copacilor, cui p ntru a cr &ta d & n p l "n $i o&, &#g )i cu !(r+ul a&cu)it, ac +o-&it p ntru a +ac g#uri 'n l "n, o&, &coici $i pi tr , 'n ac a&t# p rioad# au +o&t d &cop rit di+ rit cu)it , di+ rit ac , ac d cu&ut cu gaur#, ac d p &cuit* Ac &t a &ug r a,#, printr alt l , c# o"ul $i.a con+ c)ionat '"-r#c#"int c#lduroa&# $i c# a 'nc put &# acord o at n)i "ai "ar p &cuitului* n Pal oliticul d &u&, dou# tradi)ii co 0i&t nt au "arcat !olu)ia culturii* Tradi)ia Aurignadan B?5MMM . ;MMMM '* C=r*C a +o&t r pr , ntat# d un lt c au +o&t g#&it 'n !#i 'ngu&t &au l(ng# p r )ii unor p $t ri* Straturil &unt groa& , &ug r(nd ocupa)ii 'nd lungat 'n ac &t locuri* Tradi)ia r &p cti!# &.a di+u,at 'n toat# Europa* Tradi)ia P rigordian# B?5MMM . ;MMMM '* C=r*C &.a r "arcat prin un lt g#&it 'n "od o-i$nuit 'n d po,it &u-)iri $i '"pr#$tiat p arii 'ntin& * A +o&t r#&p(ndit# 'n Europa d 9 &t, p ant c d nt <ou&t r+ n * Prin progr & l o-)inut p planul con+ c)ion#rii un lt lor, oa" nii $i. au &porit capacitat a d adaptar * O"ul a d ! nit pri"atul cu c l "ai "ar &ucc &, at(t 'n c a c pri! $t nu"#rul, c(t $i 0tind r a lui* El a coloni,at 'n ac a&t# p rioad# dou# "ari contin nt % A" rica d Nord $i A" rica d Sud* CAPITOLUL III ARTA PEQTERILOR QI INTERPRETRILE El Pal oliticul d &u& &t cuno&cut d lu" a cont "poran# nu doar prin

&c= l t l d =u"anoi,i, d &cop rit 'n "ai "ult p#r)i al lu"ii, &au prin un lt l d piatr# la car n .a" r + rit* C a c l.a +#cut int r &ant p ntru antropologii culturali, dar $i p ntru opinia pu-lic# "ai larg#, a +o&t arta Iul* Ea &.a "ani+ &tat &u- dou# +or" +unda" ntal % d & n l $i picturil d p p r )ii p $t rilor &au a ad#po&turilor din piatr# $i &culpturil "od lat din argil#, cioplit din piatr# &au din o&* C(t pri! $t calitat a ac &t i art , tr -ui &pu& c# dup# opinia unor &p ciali$ti 'n do" niu, a &t &o+i&ticat#, at(t 'n conc p)i , c(t $i 'n 0 cu)i * Dup# "ai "ult d ?MMMM d ani, un l din picturil &au &tatu t l din Pal oliticul d &u& pot +i co"parat cu c l "ai -un cr a)ii al art i "od rn * D &cop rir a picturilor din p $t ri, dat(nd cu ?MMMM d ani 'n ur"#, a r pr , ntat un +apt cu totul 0traordinar* n "o" ntul d +a)# & cuno&c "ai "ult d o &ut# d p $t ri pictat * C a "ai cuno&cut# dintr l a +o&t d &cop rit# 'n 23@M la La&cau0, 'n &udul 1ran) i, d c#tr un c(in $i un t(n#r* D & n l $i picturil din p $t ri, di&pu& 'n &traturi &uprapu& , r pr ,int# ani"al "ari% "a"u)i l(no$i, cai &#l-atici, c r-i, -i,oni, r ni* D & ori ac &t ani"al &unt 'n+#)i$at cu r#ni, ca +iind &tr#pun& d &uli) l $i &#g )il !(n#torilor* C l "ai "ar ani"al pictat ar cinci " tri $i 8u"#tat lungi" * Ai,on pictat 'n p $t ra Alta"ira din Spania 'nc rc(nd &# int rpr t , ac a&t# art#, antropologii culturali au +or"ulat "ai "ult ipot , % 2 C a "ai &i"pl# dintr l $i c a "ai pu)in cr di-il#, &t ac a c# picturil au +o&t &i"pl 0pr &ii al unor t "p ra" nt arti&tic indi!idual * Alt+ l &pu&, n . a" a+la 'n +a)a un i t ndin) d 0plicar d g nul Uart# p ntru art#V* Dac# ac &ta ar +i +o&t ad !#rul, arunci & pun c(t !a 'ntr -#ri pr &ant % D c arti$tii au c#utat locuri i,olat p ntru a.$i a+ir"a tal nt l ? D c arti$tii acop r au "unca altora pict(nd p &t a? ; C l "ai "ult int rpr t#ri con&id r# c# int n)ia picturii $i pi & lor &culptat din Pal oliticul d &u& a +o&t aproap cu c rtitudin d natur# "agic#* Pictar a unor ani"al lo!it d &#g )i $i &uli) a +o&t +#cut# 'n &copul o-)in rii unor &ucc & &i"ilar 'n !iitoar l incur&iuni !(n#tor $ti* O a&t+ l d practic#, -a,at# p pr &upun r a c# un r ,ultat dorit poat +i o-)inut prin i"itar a lui &t nu"it "agi i"itati!#* Arti$tii au putut cr d c# dac# !or captura i"agin a ani"alului 'n pictur# !or pr ,ic ucid r a lui, adic# i !or in+lu n)a r ,ultatul !(n#torii* ? O alt# int rpr tar pri! $t pictura din p $t ri $i &tatu t l d piatr# ca o 'nc rcar "agic# a o"ului d a controla r produc r a* Arti$tii au con+ c)ionat nu" roa& &tatu t d + " l nu"it U9 nu&V, c "ani+ &t# propor)ii 0ag rat al p#r)ilor l gat d r produc r , 'n "od &i"ilar, un l ani"al d p picturil din p $t ri &unt gra!id &au & '"p r c= a,#* A& " n a +iguri $i picturi 0pri"au &p ran)a o"ului din Pal oliticul d &u& c# ar put a in+lu n)a co"portar a & 0ual# $i r produc r a ani"al lor* @ Art# din Pal oliticul d &u& poat +i un + l d i&tori pictural#* E&t po&i-il ca oa" nii din ac l ti"puri, prin picturil lor, &# +i !rut &# r 8oac !(n#toar a, dup# c a a a!ut loc, a$a cu" 'nc# proc d a,# $i a&t#,i !(n#torii din D $ rtul Jala=ari, din &udul A+ricii* Nu &t 0clu& ca oa" nii

din poca d piatr# &# +i !rut ca prin picturil lor &# 'nr gi&tr , c l "ai i"portant pi&oad din !ia)a lor* 5M int rpr tar int r &ant# l ag# arta p $t rilor d ritul d ini)i r al adol &c n)ilor p ntru a d ! ni -#r-a)i* P ntru a +ac tr c r a R &p cti!# adol &c ntul tr -uia &# " arg# 'n lu" a r al# a &#l-#ticiunilor, und &# ia contact cu &piritul unui ani"al car &# d !in# apoi pa,a lui &piritual#* Dac# i $ir a lui 'n lu" a r al# nu ra r u$it#, & +olo& au alt "i8loac p ntru a ating &tar a &ipritual# dorit#* Adol &c ntul lua droguri &au & &upun a unor &u+ rin) * P $t ril i,olat $i picturil put au +i un loc id al p ntru ritul d tr c r a"intit* Dup# c !i,iun a &piritului dorit ap#r a, t(n#rul & 'ntorc a aca&#, po! &t a 0p ri n)a lui $i ra r int grat 'n grupul lui, a!(nd d acu" un &tatut d adult* E&t po&i-il ca dan&uril pictat p p r )ii p $t rilor 'n car oa" nii rau acop ri)i cu pi i $i -l#nuri d ani"al &# +i o do!ad# a unui r(t d tr c r d &+#$urat 'n grup* : 1aptul c# picturil din p $t ri &unt 0 cutat 'n &traturi &uprapu& , al#turi d &pa)ii largi, c &tau n +olo&itc &t $i l int pr ta-il* S con&id r# c# ar +i po&i-il ca un ! ni" nt 0t rior &# +i "o-ili,at arti&tul &# pict , * Un a& " n a ! ni" nt ar +i putut +i o partid# d !(n#toar plin# d &ucc &, dup# c pictur# ant rioar# a +o&t 0 cutat#* Nu &t 0clu& ca p r )ii picta)i ai p $t rilor &# +i 0pr &ia un i di!i,iuni &ocial a &oci t#)ii din Pal oliticul d &u&* Doar o "ic# p#tur# a! a pri!il giul d a & 0pri"a 'n p $t ri prin picturi & "ni+icati! * E&t !or-a, pro-a-il, d "agici ni* CAPITOLUL I9 CULTUR LA S1hRQITUL PREISTORIEI Odat# cu tr c r a d la Pl i&toc n $i cu r c &iun a glacia)iunii 6iir" B2HMMM . 2;MMM d ani 'n ur"#C, &upra+a)a p#"(ntului a 'nc put &# & 'nc#l, a&c# gradual* Con& cin) l au +o&t "ultipl % 2C 9 g ta)ia d &t p# p#$unat# d r ni $i d alt r-i!or "ari B"a"u)i, d 0 "pluC &.a "utat tr ptat &pr nord* O part dintr oa" ni &.a d pla&at $i a &pr nord, ur"#rindu.$i !(natulT ;C 'n Europa d &ud.! &t au ap#rut ar-u$ti, p#duri $i ani"al c tr#iau i,olat * Oa" ni au +o&t o-liga)i &# +olo& a&c# o "ai "ar !ari tat d ali" nt d c(t rau o-i$nui)i c(nd tr#iau din !(nat, &upli" ntat cu cul g r a unor plant &#l-atic co" &ti-il * S.a tr cut la =r#nir a int n&i!# cu plant * Plant l &#l-atic a&igurau d acu" aproap 'n 'ntr gi" di ta o"ului* Ei i & ad#ugau ali" nt o-)inut din !(natul "ic, din prind r a p $tilor $i a p#&#rilorT ?C Su- raport g ologic, glacia)iun a a d &c=i& cal a 7oloc nului, "ult "ai -l(nd &u- raportul !r "ii, 'n ac a&t# p rioad# a a!ut loc o i"portant# &c=i"-ar cultural# 'n Europa $i 'n alt p#r)i al lu"ii, cuno&cut# &u- nu" l d Epoca < ,olitic#* n cadrul i, l " ntul c ntral p planul t =nologi i l.a con&tituit "icrolitul Bdin li"-a gr ac# $i 'n& a"n# piatr# "ic#C* El ra o un alt# d tip la"#, 'n "od o-i$nuit d +or"# triung=iular# $i ra prin& 'ntr.un o& &au 'ntr.un "(n r din l "n, p ntru a +or"a o un alt# co"pu&#* E0i&t# d a& " n a dat c do! d &c c# utili,ar a &#g )ilor $i a arcului d ! ni& "ult "ai r#&p(ndit#* Totodat#, ar= ologii & "nal a,# apari)ia 'n ac a&t# p rioad# a unor un lt &p ci+ic t("pl#ri i% topoar , d#l)i $i +i r#&trai T @C Ar= ologii &u&)in c# 'n ac a&t# p rioad# o"ul a do" &ticit

pri"ul ani"al $i anu" c(in l * Dac# 'n Pal oliticul d &u& +o&il l c(in lui & g#& au la di&tan)# d ta- r l oa" nilor, 'n < ,olitic ur" l lui & a+lau 'n pro0i"itat a c lor al oa" nilorT 5C D clinul !(n#torii d ani"al "ari pro-a-il c# a &c=i"-at anu"it a&p ct al di!i,iunii 'ntr g nuri* 1 " il au 'nc put &# ai-# un rol "ai "ar 'n a&igurar a &u-,i&t n) i, d c(t 'n Pal oliticul d &u&* n ti"p c -#r-a)ii 'nc# !(nau $i " rg au la p &cuit, + " il au 'nc put &# cul ag# plant &#l-atic , &# prind# ani"al "ici, in& ct $i &coiciT :C < ,oliticul a durat c(t !a "ii d ani, !ariind din ac &t punct d ! d r 'n di+ rit p#r)i al glo-ului, 'n ac a&t# p rioad# progr &ul culturii u"an a +o&t "arcat printr alt l $i d +or"ar a unor "ici co"unit#)i d culti!atori d c r al p ! r&ant l unor d aluri al Ori ntului Apropiat* Epoca < ,olitic# &t pri!it# d antropologii culturali ca r pr , nt(nd pri"a r !olu)i 'n d ! nir a culturii u"an , 'n ac a&t# poc# o"ul, p ntru pri"a dat#, a do" &ticit plant $i ani"al $i a pu& -a, l pri" lor ora$ p r"an nt , 'n ur"# cu 2;MMM d ani to)i oa" nii au +o&t cul g#tori B+orag r&C* Ei a! au o cono"i 'n cadrul c#r ia & -a,au p natur# p ntru o-)in r a ali" nt lor $i &ati&+ac r a altor n c &it#)i* Soci t#)i d cul g#tori 'nc# "ai 0i&t# $i a&t#,i 'n c(t !a locuri p glo-* E&t !or-a d &pr dou# arii d &tul d 0tin& d cul g#tori 'n A+rica* Una &t d $ rtul Jala=ari din A+rica d Sud, Blocuit d -u&=" niC $i c alalt# &t p#dur a cuatorial# din c ntrul $i &tul A+ricii Blocuit# d pig" iC* E0i&t# d a& " n a popula)ii c tr#i &c din cul & 'n un l p#r)i al <adaga&carului, Ala&Ka, Arg ntina, &udul Ara,ili i* CAPITOLUL 9 ORIGINILE PRODUCSIEI DE ALI<ENTE Cu apro0i"ati! 2;MMM d ani 'n ur"#, o &c=i"-ar cono"ic# "a8or# &.a p tr cut 'n Ori ntul Apropiat* Oa" nii au 'nc put &# int r!in# 'n cicluril r producti! al unor plant $i ani"al p car &tr#"o$ii lor au o-i$nuit &# l cul ag# g n ra)ii dup# g n ra)ii* S par c#, oa" nii din Ori ntul Apropiat au +o&t pri"ii culti!atori d plant $i cr &c#tori d ani"al * Ei nu au "ai +o&t &i"pli cul g#tori ai -og#)i i naturii, i au produ& propriil lor ali" nt $i au "odi+icat caract ri&ticil -iologic al plant lor $i ani"al lor c r pr , ntau &ur&a ali" nt lor +olo&it 'n di ta lor* Cu apro0i"ati! 2MMMM d ani 'n ur"#, plant l co" &ti-il $i ani"al l do" &ticit au +o&t inclu& 'n &p ctrul larg d r &ur& ali" ntar +olo&it d popula)iil c tr#iau 'n Ori ntul Apropiat* n 8ur d H5MM d ani 'n ur"#, c l "ai "ult popula)ii din Ori ntul Apropiat au a-andonat &p ctrul larg d ali" nta)i -a,at p cul &, 'n +a!oar a un i cono"ii &p ciali,at , -a,at# p "ai pu)in &p cii, dar car , d acu", rau do" &ticit * 9* Gordon G=ild a +olo&it t r" nul d r !olu)i n olitic# p ntru a caract ri,a originil $i i"pactul produc)i i d ali" nt . adic# culti!ar a plant lor $i do" &ticir a ani"al lor* Agricultura '$i ar , pro-a-il, originil 'n Ori ntul Apropiat, cu pr ci,ar a c# nu 'n "od n c &ar 'n !#il + rtil al < &opota"i i, cu" &.a cr ,ut nu cu "ult ti"p 'n ur"#* C l "ai pro-a-il, &t c# a a ap#rut 'n ariil & "i.arid pr "ontan din apropi r a !#ilor + rtil , 'n ac &t arii pr "ontan au +o&t d &cop rit & c ri con+ c)ionat din cr " n $i pi tr d "#cinat, c indic# +aptul c# 'n locuril r &p cti! , cu apro0i"ati! 4MMM d ani 'n ur"#, oa" nii cul g au gr(u &#l-atic* S

con&id r# c# dup# 2MMM d ani i au a8un& &# culti! c r al $i &# cr a&c# ani"al do" &tic * Cu" & 0plic# +aptul c# produc)ia d ali" nt '$i ar origin a 'n Ori ntul Apropiat? Antropologii culturali au c#utat r#&pun&ul la ac a&t# 'ntr -ar & "nal(nd 0i&t n)a a patru ,on d " diu 'ncon8ur#tor 'n t ritoriul r &p cti!% 2 Platoul 'nalt B25MM "C ; Coa&t l D luroa& B7illR 1lanK&C ? St pa Bc("pia +#r# copaciC @ C("pia Alu!ial#, nu"it# S "iluna 1 rtil# B1 rtil Cr &c ntC B?M . 25M "C Gr(ul $i or,ul 'n &tar &#l-atic# au cr &cut 'n ,ona Coa&t lor D luroa& B7illR RanK&C* Culti!ar a c r al lor a ap#rut 'n&#, "ai d gra-# la "argin a ac &t i ,on , d c(t 'n cadrul i* Cultura c r al lor a a8un& 'n ,ona arid# a S "ilunii 1 rtil , adic# a C("pi i Alu!ial d l(ng# Tigru $i Eu+rat, "ult "ai t(r,iu, atunci c(nd a +o&t in! ntat# iriga)ia* C(nd a ap#rut culti!ar a plant lor, ,on l culti!at con&tituiau o cono"i ! rtical#, 'n cadrul i, di+ rit l " dii cologic rau l gat d "i$c#ri & ,oni r $i "od l co" rcial proprii unor cul g#tori cu &p ctru larg* Do" &ticir a a ap#rut p "#&ur# c plant l au +o&t "utat din ,on l und l cr $t au &#l-atic B!#il int r."ontan C, 'n ,on l adiac nt und pr &iunil & l cti! au +o&t di+ rit $i und oa" nii au d ! nit i 'n$i$i ag n)i d & l c)i * n ulti" l d c nii &.a di&cutat $i po&i-ilitat a c# agricultura &# +i ap#rut 'n "od ind p nd nt22 $i 'n alt p#r)i al lu"ii* Ac &t di&cu)ii au +o&t &upli" ntat cu c rc t#ri ar= ologic , 'n 23:3 a +o&t pu-licat un raport din car r ,ult# c#, 'n T=ailanda, a +o&t d &cop rit un d po,it d plant , 'n car & a+la "a,#r $i +a&ol , a!(nd o ! c=i" d HMMM d ani '* Cr, Nu &.a putut d t r"ina dac# plant l r &p cti! au +o&t &#l-atic &au culti!at * Nu & $ti c(nd anu" or ,ul a +o&t culti!at 'n A&ia d &ud. &t* E0i&t# doar pr &upun r a c# ac &t +apt &.a p tr cut "ai t(r,iu d c(t culti!ar a plant lor 'n Ori ntul Apropiat* n Lu" a Nou# B'n A" ricaC agricultura & -#nui $t c# a ap#rut cu c(t !a "ii d ani 'n ur"a c l i din Ori ntul Apropiat* Originil i 'n ac &t contin nt & a+l# 'n < 0ic $i P ru* S par c#, 'ntr HMMM d ani $i 55MM d ani '* C=r, au +o&t culti!at plant 'n r giun a Ta"aulipa&, din &ud.! &tul < 0icului* E&t !or-a d &pr do!l ac, +a&ol $i ard i pi$c#cio&* n aria T u=acan, din &udul < 0icului, au +o&t d &cop rit ur" c at &t# +aptul c# oa" nii tr#iau 'n ,on# ca" cu 2MMMM d ani '* C=r* Ei au d pin& d &ur& &#l-atic d =ran#, dar, cu ti"pul, au 'nc put &# culti! poru"-, do!l ci, ard i pi$c#cio$i, a!ocado, -u"-ac, anana&, alun a" rican * D ,!oltar a agriculturii 'n P ru po&i-il &# +i ap#rut 'naint a c l i din < 0ic* Ur" a dou# &oiuri d +a&ol $i ard i pi$c#cio& au +o&t d &cop rit 'n part a nordic# din P ru B'n !al a Call 8an d OuaRlia&C, a!(nd o ! c=i" d :MMM d ani '* C=r* Produc)ia d ali" nt , c a luat locul cul &ului natural, &t '"p#r)it# d antropologi 'n tr i &trat gii di&tinct % =orticultura, agricultur# $i p#&toritul2; 7orticultura &t nu"it# $i culti!ar a d tipul Ud &) l n $t $i ard V, 'n +i car an, c i c o practicau cur#)au t r nul, prin t#i r a $i ard r a p#durii &au tu+i$urilor &au prin aprind r a i r-ii c acop r a o anu"it# parc l#

r#"a&# &# + rtili, , &olul* Plant l rau, apoi, & "#nat , p#,it $i r coltat * 1olo&ir a un i parc l nu ra continu#* D & ori a ra culti!at# doar un an* Ac &t +apt ra 'n +unc)i d + rtilitat a &olului $i d -urui nil a+lat 'n co"p ti)i cu plant l culti!at * Oa" nii, dup# c a-andonau o parc l# & "utau p alt# parc l# $i proc dau 0act ia + l* P parc la r#"a&# p#dur a, ar-u$tii, iar-a & r 'ntorc au* 7orticultura put a +i practicat#, +i din a$ ,#ri p r"an nt , c a c pr &upun d pla&ar a continu# a oa" nilor p parc l " r u d &) l nit $i ar& , +i din a$ ,#ri t "porar , c rau "utat 'ncontinuu, l(ng# p#"(nt !irgin* Agricultura a &olicitat "unc# "ult "ai int n&# d c(t =orticultura $i, d a& " n a, +olo&ir a int n&i!# $i continu# a p#"(ntului* Ea n c &ita, 'n plu&, do" &ticir a ani"al lor, irigar a $i t ra&ar a &olului* Cr $t r a int n&it#)ii "uncii $i +olo&ir a p r"an nt# a &olului au a!ut "ai "ult con& cin) d "ogra+ic , &ocial $i politic * Agricultorii, lucr(nd p r"an nt parc l l , tr -uiau &# +i & d ntari* Ei locuiau 'n co"unit#)i "ai largi $i d o "ai lung# durat#, locali,at 'n apropi r a altor a$ ,#ri* A a!ut loc o cr $t r a "#ri"ii popula)i i, a d n&it#)ii $i &ta-ilit#)ii i* Toat ac &t a au du& la &porir a contact lor dintr grupuri $i a dat na$t r n !oii d a r gl " nta r la)iil int rp r&onal $i con+lict l d int r & * Era n c &ar#, totodat#, o coordonar "ai "ar a +olo&irii p#"(ntului, a "uncii $i a altor r &ur& * Agricultorii au "ani+ &tat t ndin)a d a tr#i 'n &oci t#)i organi,at 'n &tat , &au c=iar 'n &tat na)ional , adic# 'n &i&t " &ocial $i politic di+ r n)iat , &p ciali,at +unc)ional $i -in int grat * P#&toritul a +o&t practicat 'n ,on din A+rica d nord, din Ori ntul Apropiat, A&ia, Europa, A+rica &u-.&a=arian#* P#&torii din ac &t ,on au do" &ticit -o!in , oi, capr , c#"il $i iaci* n l g#tur# cu p#&toritul tr -ui d t r"inat c(t !a a&p ct caract ri&tic % aC Si"-io,a .p#&torii tr#i &c, d r gul#, 'ntr o int rac)iun o-ligatori 'ntr c l dou# p#r)i . oa" ni $i ani"al .c &t -in +#c#toar p ntru +i car punct* Cio-anii prot 8 a,# ani"al l lor $i l a&igur# r produc r a 'n &c=i"-ul ali" nt lor o-)inut d la l $i a altor - n +icii, cu" ar +i pi l a ac &tora* Tur" l produc lapt , alt produ& lactat $i carn * Un ori, ani"al l au +o&t &acri+icat la c r "onii c a! au loc 'n un l ,il al anuluiT -C Int rd p nd n)a unor acti!it#)i . d curg din +aptul c# p#&toritul ra i"po&i-il &# a&igur &ingur c l n c &ar &u-,i&t n) i oa" nilor* P#&torii d & ori au &upli" ntat di ta lor !(n(nd, cul g(nd, p &cuind, culti!(nd $i n gu&torind* Spr d o& -ir d antropologii din & c* al [l[.l a, car di&cutau d &pr pro-l "# c acti!itat a +o&t pri"a, culti!ar a plant lor &au p#&toritul, antropologii actuali con&id r# c# p#&toritul $i culti!ar a plant lor au ap#rut $i &.au r#&p(ndit '"pr un# ca p#r)i int r.r lat al l g#turii &tr(n& dintr o" $i natur#, 'n &copul &upra!i )uiriiT cC No"adi&"ul . 'n& a"n# c# 'ntr g grupul d p#&tori $i +a"iliil lor . -#r-a)i, + " i $i copii . & "ut# '"pr un# cu ani"al l tot ti"pul anuluiT dC Tran&=u"anta .doar o part a p#&torilor $i a +a"iliilor lor ur" a,# tur" l , r &tul r#"(n(nd 'n localitat a und '$i a+l# do"iciliul* E0 "pl d tran&=u"ant# pot +i dat anu"it r giuni din Uganda, Alpi $i c=iar d la noi . ,ona "ontan# din apropi r a Si-iului, cu" ar +i co"un# Poian#*

Not $i -i-liogra+i 2 Wd n K Sal,"ann, Ani=ropologR, 7arcourt, Ar(u X 6orld, N > YorK and al, 23:3 ; Wd n K Sal,"ann, op* C(t* ? 7arRN l&on and Ro- rt Our"ain, Introduction to P=R&ical Ant=ro. pologR, @^ d* St* Paul, <inn, 6 &t, 2344 @ Ru&& l Cioc=on, N > Int rpr tation& o+ Ag and 7u"an Anc &trR, N > YorK, Pl nu", 234? 5 Art=ur 1i&= r, On t= E" rg nc oP7u"ann &&, U<o&aicV, 2344 23B2C* : Conrad P=illip JottoK, Ani=ropologR* T= E0ploration o+ 7u"an D> r&l+R, 1i+t= Edition, <cGra>.7ill, 'nc* N > YorK and al, 2332 H Conrad P=illip JottaK, op* C(t* 4 <od lul lui Oo=an&on $i 6=it , la-orat 'n 23H3 A SR&t "atic A&& &&" nt o+ EarPR A+rican 7o"inid , USci nc V, nr*;M? 3 Ro- rt A* 1ol R, T= S arc= +or EarPR <(n, n Ani=ropo=gR Con.t "porarR P r&p ctiu &, P=illip 6=itt n, Da!id E* J* 7unt r, Ed&, Sitt= Edition, 7arp r Collin& Pu-li&= r&, 233M 2M Ori ntul Apropiat BT= N ar Ea&tC &t t r" nul +olo&it 'nd o& -i d ar= ologi c(nd & r + r# la )#ril din A&ia d &ud.! &t BTurcia, Iran, IraK, Siria, Li-an, Iordania, I&ra lC* E0pr &ia Ori ntul <i8lociu B<iddl Ea&tC +olo&it#, p larg, 'n "a&&." dia includ Ori ntul Apropiat* 22 C=arl & A* 7 i& r, Or, T= Origin o+ Agricultur , n Ant=ropologR* Cont "poranT P rp ctiu &, P=illip 6=itt n and Da!id J* 7unt r, d&, 7arp r Collin& Pu-li&= r&, 233M 2; Conrad P=illip, JottaK, op* C(t* PARTEA a 4.a TIPURILE DE PERSONALITSI CULTURALE Studiul p r&onalit#)ii pr cu" $i a c lor dou# c#i principal d particulari,ar a ac &t ia B+olo&ir a +actorilor p ntru &ta-ilir a p r&onalit#)ilor $i con&truir a unor tipuri d p r&onalit#)iC &unt pri!it d c l "ai "ult ori dr pt &arcin# 0clu&i!# a p&i=ologi i* 1#r# nicio int n)i d a &u-apr cia, 'ntr. un + l &au altul, i"portanta p&i=ologi i, con&id r#" c# atri-uir a dog"atic# a un i a& " n a &arcini doar ac &t i $tiin) nu &t r ali&t# $i ar put a +i pri!it#, cr d ", 8u&ti+icat ca o t ndin)# acaparatori * P r&onalitat a indi!idului nu &t o r alitat p&i=ologic# pur# c & con&titui 'ntr.un !id &ocial $i cultural &au +#r# r la)ii &tr(n& cu ac &t do" nii* Printr tr#&#turil c con&titui o p r&onalitat nu lip& &c, la niciun autor &au c rc t#tor, c & r &p ct#, c l d natur# &ocial#* Ta- lul +actorilor la-orat d O* P* Guil+ord, &au c l al lui R* Cott ll, &unt -un 0 "pl 'n ac &t & n&* D a& " n a, ta0ono"iil tipurilor d p r&onalit#)i & 0tind $i l , 'n "#&ur# & "ni+icati!#, din&pr p&i=ologi &pr &ociologi $i antropologi * Id il lui C* Oung $i U=artaV <* A* T* I* &tau "#rturi c# c l a+ir"at d noi &unt un ad !#r* P r&onalitat a, 'n ciuda r duc)ioni&"ului p&i=ologic, &t , 'ntr.o -un# "#&ur#, un + ct al r alit#)ii &ocial $i cultural , un purt#tor $i pro"otor al ac &tora $i nu 'n ulti"ul r(nd, 'n calitat d ag nt, un ! ctor al i* O do!ad# "ai "ult d c(t conclud nt# a in&u+ici nt lor r duc)ioni&"ului p&i=ologic o r pr ,int# &tudiul r la)iilor dintr cultur# $i p r&onalitat * Antropologii culturali au con&tatat 0i&t n)a unor tr#&#turi tran&indi!idual c &unt proprii culturii unor &oci t#)i, grupuri &au cat gorii $i car & "ani+ &t# 'n p r&onalitat a indi!i,ilor c l co"pun, 'n ac a&t# cat gori intr#% 2C p r&onalitat a &oci tal#T ;C p r&onalitat a "odal#T ?G &tructura p r&onalit#)ii

d -a,#T @C caract rul na)ionalT 5C !i,iun a d &pr lu" a unor cat gorii d indi!i,i* CAPITOLUL l PERSONALITATEA SOCIETAL Da!id Ri &"an a & "nalat pr , n)a 'n di! r& &oci t#)i a tr i tipuri d p r&onalit#)i d o g n ralitat & "ni+icati!#* Pri"a dintr l &t c a ori ntat# tradi)ional* Ea poat +i g#&it# 'n &oci t#)il "ici, 'n car c l "ai "ult acti!it#)i &unt d natur# rutinat#, 'n ac &t &oci t#)i ac)iunil $i !aloril &ocial &unt ori ntat $i l giti"at p t " iul tradi)i i* A&t+ l, un copii & co"port# 'nrr.un anu"it + l cu "a"a &au cu tat#l lui $i nu 'n altul, d oar c &t !or-a d &pr un "od d co"portar &upu& unor nor" tradi)ional * n &oci t#)il "ari !ia)a "ult "ai !ariat#, 'n cadrul lor tradi)ia &ingur# nu &t &u+ici nt# p ntru a r pr , nta un g=id d n#d 8d p ntru !ia)#, 'n a& " n a &oci t#)i, cu" &t d pild# S* U* A, &unt "ult "ai r#&p(ndit alt tipuri d p r&onalit#)i* P r&onalitat a dir c)ionat# &pr int rior &t caract ri,at# printr.o put rnic# con$tiin)# $i un put rnic & nti" nt al dr pt#)ii* E0 "plul c l "ai cuno&cut &t c l al puritanilor c au coloni,at r giun a N > England din A" rica d Nord* Un indi!id cu o a&t+ l d p r&onalitat &t n c &ar i"pul&ionat# din ad(ncuril i $i &t tipul id al c= "at &# 0tind# o +ronti r#, &# cuc r a&c# al)i oa" ni $i &# 0ploat , r &ur& l 0i&t nt cu o 'n+ocat# t nacitat * E&t tipul d p r&onalitat c a +o&t, pro-a-il, co"un 'n pri"ii ani ai i&tori i A" ricii, c(nd na)iun a a" rican# &.a a+lat 'n +a,a i d a+ir"ar , 'n contra&t cu ac a&ta, p r&onalitat a dir c)ionat# &pr 0t rior ar & nti" nt n pr ci,at d &pr c ac -in $i d &pr c a c r#u, &t "ai adapta-il# $i "ult "ai r c pti!# la ac)iunil $i a$t pt#ril altora* Dup# p#r r a lui D* Ri &"an ac &t tip d p r&onalitat a +o&t "ai potri!it# Stat lor Unit d la "i8locul & colului al [[.l a d c(t r giunii N > England, atunci c(nd a a +o&t coloni,at#* Tipuril & "nalat d &ociologul a" rican nu pui, a,# p r&onalitat a nici unui indi!id din &oci t#)il a!ut 'n ! d r * El indic# doar o part din caract ri&ticil pr , nt 'n p r&onalit#)il indi!i,ilor din ac &t &oci t#)i* Ac &t tipuri, dup# cu" &.a putut o-& r!a, &ta-il &c anu"it r la)ii 'ntr indi!id $i " diul 'ncon8ur#tor, 'ntr + lul p r&onalit#)ii $i &trat giil d adaptar a oa" nilor la " diu* CAPITOLUL II PERSONALITATEA <ODAL P r&onalitat a "odal# &t con&id rat# ca o p r&onalitat tipic# un i popula)ii, "arcat# d o anu"it# r alitat &ocial# $i cultural# $i 0pri"# t ndin)a c ntral# a di&tri-u)i i tipurilor d p r&onalitat 'ntr.un grup dat, la un "o" nt dat, 'ntr.o &itua)i dat#* P r&onalitat a "odal# &t un conc pt d in&pira)i &tati&tic# a c#rui con)inut poat +i ilu&trat printr.un gra+ic d di&tri-u)i % P r&onalitat uni"odal# <odul r pr ,int# punctul c l "ai 'nalt al cur- i d di&tri-u)i Tr -ui notat +aptul c# un ori pot 0i&ta dou# "oduri B-i"odal#C &au c=iar "ai "ult "oduri B"ulti"oda(#C al di&tri-u)i i +r c! n) i +or" lor d p r&onalitat * Iat# o di&tri-u)i -i"odal# ilu&tr(nd cu apro0i"a)i o &itua)i d tran,i)i d la o &tar a r alit#)ii &ocial la o alt# &tar a ac &t i r alit#)i,

r pr , ntat +i car printr.o p r&onalitat "odal# di&tinct# BA $i AC% P r&onalitat -i"odal# P r&onalitat a A P r&onalitat a A n un l &tudii antropologic p r&onalitat a, p car a" d nu"it.o "odal#, a +o&t d du&# dintr.un tip particular d cultur# &ta-ilit p o cal "ai "ult &au "ai pu)in i"aginati!# B&au &p culati!#C +#r# &# & acord at n)i c rc t#rilor -a,at p 0ig n) l " todologic al $tiin) i &ta-ilit d po,iti!i&"* Ac &ta &t ca,ul lui Rut= A n dict B244H.l3@HC car , 'n lucrar a i <od l l culturii BPatt "& o+ Cultur C a co"parat 'ntr l culturi, apar)in(nd la tr i grupuri d oa" ni, g n ratoar d p r&onalit#)i "odal di+ rit % J>aKiutl ca +iind Udioni&iac#V iar popula)ia i ca goc ntric#, indi!iduali&t# $i 0tatic# 'n ritualuril i* Cultura Wu"i a +o&t d nu"it# Uapolonian#V, iar oa" nii i ca "ani+ &t(nd o p r&onalitat propri un i " dii d aur, c nu a! au &t#ri p&i=ologic di&rupti! &au 0c &i! $i car nu acc ptau indi!iduali&"ul* n &+(r$it, cultura Do-uan& a +o&t nu"it# Uparanoid#V p ntru con&id r ntul c# " "-rii i a+ir"au o p r&onalitat -a,at# p "agi , 'n car +i car & t " $i 'l ur#$t p c l#lalt, 'n ac la$i + l a proc dat $i Lucian Alaga car !or-ind d &pr un ori,ont &pa)ial propriu ro"(nilor $i anu" d &pr plai, Uadic# un plan 'nalt, d &c=i& p coa"# ! rd d "unt , &cur& "olco" 'n !al V l.a nu"it &pa)iu "ioritic, un &pa)iu 'nalt $i ind +init ondulat* Ac &tui &pa)iu 'i cor &pund o p r&onalitat &p ci+ic#, d d &tin* E&t un &u+l t car &ui $i co-oar#, p un plan ondulat, ind +init, tot "ai d part , iar#$i $i iar#$i, un &u+l t car urc# &# tr ac# d alul ca o-&tacol al &or)ii $i car totd auna !a "ai a! a d tr cut 'nc# un d al $i 'nc# un d al* Ac &t &u+l t duio& circul# &u- ,odia unui d &tin car '$i ar &ui$ul $i co-or($ut, 'n#l)#ril $i cu+und#ril d ni! l, 'n &i&t " r p tat, "onoton $i +#r# &+(r$it* E0ig n) l cunoa$t rii $tiin)i+ic ridic# "ai "ult pro-l " l gat d !oluar a p r&onalit#)ii "odal * Una dintr l & r + r# la natura dat lor p car & -a, a,# calcular a t ndin) i c ntral Ba "oduluiC* Au +o&t + ctuat c rc t#ri d &pr p r&onalitat a "odal# pl c(ndu.& d la dat o-)inut cu a8utorul unor t &t p&i=ologic , ad"ini&trat unor $antioan al popula)i i &upu&# &tudiului* Dintr c l "ai +olo&it t &t " n)ion#"% T &tul Ror&c=ac= $i T &tul Ap rc p)i i T "atic BT* A* T*C* Pri"ul con&t# 'n d &cri r a d c#tr &u-i ct a c a c ! d l 'n "ai "ult p t d c rn al# a+lat la 'ndoituril unor coli d =(rti Bdintr car c(t !a &unt colorat C* Ulti"ul con&t# din i"agini &ug &ti! p car &u-i ctul tr -ui &# l 0plic &au &# &pun# c & p tr c 'n cadrul lor* Ac &t t &t , pr cu" $i alt tipuri d t &t proi cti! au toat 'n co"un o a"-iguitat int n)ionat#* Indi!idul pu& 'n +a)a lor tr -ui &# &tructur , &itua)iil i"plicat "ai 'naint d a r#&pund * Id a p car l & -a, a,# &t ac a c# p r&onalitat a indi!i,ilor & proi ct a,# 'n &itua)ii a"-igu * T &tul Ror&c=ac= a +o&t +olo&it 'n nu" roa& &tudii% Agr &iun a " &oci tat a SauPt au02 Di+ r n) l indi!idual $i uni+or"it#til cultural ; Ipot ,a p r&onalit#)ii "odal ! ri+icat# 'n patru culturi; Oa" nii d $ rtuluiI, tc* T* A* T* a +o&t +olo&it $i l 'n "ai "ult &tudii dintr car & "nal#"%

T =nica ap rc p)i i t "atic 'n &tudiul r la)iilor dintr cultur# $i p r&onalitat 5 P r&onalitat a 8apon ,ilor a" ricani: tc* Studi r a p r&onalit#)ii "odal nu & poat -a,a doar p dat l o-)inut p t &t p&i=ologic , d g nul Ror&c=ac= &au T* A* T* Al 0 InK l & $i Dani l O* L !in&on propun o &c= "# analitic# c &# ai-# 'n ! d r luar a 'n con&id rar $i a altor tipuri d dat r + ritoar la caract ri&ticil p r&onalit#)ii* Ei & r + r# la ur"#toar l % 2C Studi r a R la)iilor cu autoritat a Ba* c#il d adaptar co"porta" ntal# 'n int rac)iunil &u-i ctului cu autoritat aT -* id ologia indi!idului .cr din) , !alori, atitudini r + ritoar la autoritat $i la r la)iil cu aT c* +ant ,iil , r ac)iil d ap#rar $i conc p)iil d &pr autoritat $i &in c &tau la -a,a co"port#rii &al $i id ologi i lui &au &unt r +l ctat 'n ac &t aCT ;C Conc p)ia d &pr &in B c=ili-rul int rnT adaptar a la grupC* Totodat# ac ia$i c rc t#tori con&id r# c# &tudiul p r&onalit#)ii "odal tr -ui +#cut 'n tr i dir c)ii principal % 2C C rc tar a p -a,# d $antion r pr , ntati! a di&tri-u)i i !ariant lor indi!idual d p r&onalitat T ;C Anali,a produc)iilor $i politicilor col cti! Bpractici in&titu)ional , +olclor, "i8loac "a&&." dia tc*CT ?C Anali,a &i&t "ului d cr $t r $i ducar a copiilor* O alt# pro-l "# r + ritoar la p r&onalitat a "odal# pri! $t di&tri-u)ia tipurilor d p r&onalitat * S pr &upun c# di&tri-u)ia !ariant lor d p r&onalitat 'ntr.o &oci tat dat# &t put rnic uni"odal# . c# 0i&t# un &ingur tip do"inant d p r&onalitat $i, poat , c(t !a "oduri & cundar r pr , nt(nd tipuri n o-i$nuit $i Ud !iant V d p r&onalitat * n &oci t#)il cont "poran , co"pl 0 , & "ni+icati!# par a +i ipot ,a p r&onalit#)ilor "ult'"odal Bipot ,# din punct d ! d r t or tic "ult "ai d 'ncr d r , tar din p r&p cti!# "piric# "ult "ai r ali&t#C* E&t i"pro-a-il ca di& "inar a unora $i ac lora$i caract ri&tici d p r&onalitat &# apar# 'ntr.un proc nt d :M.HM_ dintr indi!i,ii un i &oci t#)i cont "poran c(t d c(t d ,!oltat * E&t d pr &upu& c# 'n a& " n a &itua)ii !or +i 5.: "oduri dintr car un l !or o-)in 2M.l5 proc nt , alt l , poat , ?M proc nt din popula)ia total#* O a& " n a 'n) l g r a lucrurilor &t concordant# cu !ari tat a c 0i&t# a&t#,i 'n &oci tat a cont "poran# datorat# cla& lor, ariilor g ogra+ic , &tructurilor tnic tc* Tr -ui 'n&# &pu& c# p r&onalitat a "odal#, oglind $t nu doar unicitat a un i &oci t#)i, ci $i 0i&t n)a unor caract ri&tici co"un c pot +i d t r"inat 'n "ai "ult &oci t#)i* Prin ur"ar p r&onalitat a r &p cti!# tind $i &pr &urprind r a uni! r&alului* AI6 CAPITOLUL III PERSONALITATEA DE AAW O alt# +or"# a p r&onalit#)ii tran&indi!idual a&pir(nd &pr &tatutul d r pr , ntati!itat o r pr ,int# &tructura p r&onalit#)ii d -a,# BAa&ic P r&onalitR Structur , A* P* S*C* Id a & dator $t p&i=iatrului A-ra=a" Jardin r* A +o&t 0pu&# p ntru pri"a dat# 'n anii Z4M 'n cadrul unor & "inarii )inut la Uni! r&itat a Colu"-ia* Ea d )in un loc +unda" ntal 'n antropologia cultural# $i &t pri!it# cu at n)i $i 'n &ociologi * Ea a+ir"# c# &tructura p r&onalit#)ii indi!i,ilor &t +oart &tr(n& d p nd nt# d cultura caract ri&tic# un i &oci t#)i particular 'n cadrul c#r ia pro "in nt &t

&i&t "ul d !alori d -a,# al &oci t#)ii* A&t+ l, p ntru A-ra=a" Jardin r +i c#rui &i&t " &ocio.cultural(i cor &pund o Up r&onalitat d -a,#V* UEu &unt, &cri l, un l " nt cond n&at &ocialV* Pl c(ndu.& d la id a & "nalat# &.a a8un& &# & &u&)in# c# p r&onalitat a d -a,# '"part oa" nii un i &oci t#)i 'n anu"it tipuri, 'n + lul ac &ta &.ar put a &pun c# &oci tat a &t o ta0ono"i d p r&onalit#)i concordant &au d !iant 'n raport cu p r&onalitat a d -a,#* Trat(nd conc ptual &tructura p r&onalit#)ii d -a,# &t a-&olut n c &ar &# +ac " o pr ci,ar 'n lip&a c#r ia r &p cti!a p r&onalitat ar put a +i con+undat# cu p r&onalitat a "odal# &au r du&# la ac a&ta* Ralp= Linton 'n lucrar a lui 1unda" ntul cultural al p r&onalit#)iiI $i ErtK 1ro"" 'n cart a 1uga d li- rtat 4 au +#cut o di&tinc)i 'ntr % 2C c a c &t Uc rut &ocialV &au &tructuril p r&onalit#)ii cong nital &ocial $i ;C &tructuril r al al p r&onalit#)ii "odal , car , 'n +apt, ur" a,# &# +i d &cop rit 'n cadrul " "-rilor &oci t#)ii* Din toat ac &t a r ,ult# c# t r" nul U-a,#V din conc ptul &tructura p r&onalit#)ii d -a,# & r + r#, 'n ac &t cont 0t id atic, la "atric a &ociocultural# caract ri&tic# un i &oci t#)i dat , "ai d gra-# d c(t la c a c 'n Upro+un,i" V 'n p r&onalitat a unui indi!id* Structura p r&onalit#)ii d -a,# &t tr#&#tura g n ric# p car & 'nt " ia,# "ani+ &t#ril co"porta" ntal &au d alt# natur# al p r&onalit#)ii indi!i,ilor un i &oci t#)i* Toc"ai datorit# tuturor ac &tora, tipul p r&onalit#)ii d -a,# di&ting p r&onalitat a indi!i,ilor dintr.o r alitat &ocial# $i cultural# dat# d tipuril d p r&onalitat , pr !al nt 'n alt r alit#)i &ocial $i cultural * A" put a co"para di&tinc)ia dintr c a c &t Uc rut &ocialV, r &p cti! &tructura p r&onalit#)ii d -a,# $i p r&onalitat a "odal# cu di&tinc)ia din in+or"atic# dintr U&o+tV Bprogra"C $i "(nuir a + cti!# d c#tr op rator a ac &tuia* D pild# la un 8oc p calculator &t pr !#,ut# po&i-ilitat a unui &cor "a0i", dar nu"ai pu)ini dintr c i car 'l practic# r u$ &c ac a&t# p r+or"an)#* Qi 'n r alitat a &ocial# $i cultural# &tructura p r&onalit#)ii d -a,# 'i d &c=id indi!idului ori,ontul car 'i p r"it &# o-)in# o grati+icar $i o & curitat ad c!at 'n ordin a 0i&t nt#* E0i&t# 'n&# di+ r n) & "ni+icati! 'ntr po&i-ilitat $i r alitat * O alt# t ,# &u&)inut# d A-ra=a" Jardin r &t ac a c# oric &oci tat & organi, a,# 'n dou# tipuri d in&titu)ii d cultur#* El a con&id rat c# "od l l d trata" nt Bcr $t r a $i duca)iaC a copilului &unt c l c caract ri, a,# in&titu)iil pri"ar al &oci t#)ii* In&titu)iil pri"ar c !aria,# 'n particularitat a lor d la &oci tat la &oci tat , includ a& " n a l " nt cu" &unt% tipuril d =r#nir a copilului, at n)ia $i cantitat a d li- rtat dat# unui copil, r co"p n&a $i p d ap&a c ur" a,# unor ac)iuni al copilului, 'n "od o-i$nuit, un copil !in 'n contact cu in&titu)iil pri"ar 'n propria &a +a"ili , car &t c l "ai i"portant ag nt p ntru ini)i r a 'n +i car cultur#* Dup# p#r r a lui A-ra=a" Jardin r, pl#c ril $i +ru"u& )il p car l tr#i $t un copil contri-ui d ci&i! la +or"ar a p r&onalit#)ii lui car , la r(ndul i, a+ ct a,# co"portar a lui adult#* Co"portar a "ultor adul)i 'ntr.o &oci tat d t r"in# 'n ulti"# in&tan)# +or" l d acti!itat cono"ic#, r ligioa&# $i alt acti!it#)i cultural c caract ri, a,# &oci tat a* A-ra=a"

Jardin r & r + r# la ac &t a d nu"indu.l in&titu)ii & cundar * La &itua)ia popula)i i din in&ula Alar, din Indon ,ia, id il p&i=iatrului a" rican ar put a +i aplicat a&t+ l% gri8a "od rn# in&u+ici nt# $i n gli8ar a copiilor cr a,# 'n con$tiin)a copilului un ad(nc & nti" nt al in& curit#)ii $i o n 'ncr d r 'n al)i oa" ni, c & "ani+ &t# "ai t(r,iu, 'n p rioada adult#, 'n & nti" ntul d n putin)# 'n +a)a , it#)ilor $i o lip&# d anga8ar 'n alt do" nii3 C rc t#ri tran&indi!idual p t "a &tructurii p r&onalit#)ii d -a,# au +o&t + ctuat 'n "ai "ult p#r)i al glo-ului* Un proi ct, condu& d A* E* 6=iting2M aplicat 'n 23:? a cuprin&, d pild#, $a& grupuri d culturi 'ntr.o in! &tiga)i coordonat#, ur"#rind pro-l "atica cr $t rii copiilor Bd ci, o in&titu)i pri"ar#C* Au +o&t c rc tat culturi din nordul Indi i, din < 0ic, OKina!a, 1ilipin , Noua Angli $i A+rica d &t22 O alt# c rc tar , + ctuat# d 6alt r Gold&c="idt, 'n 23:5 $i.a propu& d ,!#luir a caract ri&ticilor p r&onalit#)ilor 'n patru grupuri din A+rica d &t* CAPITOLUL I9 CARACTERUL NASIONAL Caract rul na)ional &t un alt t r" n $i anu" unul "ai &p ci+ic, p ntru p r&onalitat a "odal# $i p n+ru &trucura p r&onalit#)ii d -a,#, atunci c(nd do" niul d c rc tar 'l r pr ,int# o na)iun oar car , &tudiat# 'ntr.un &tat na)ional* Alt+ l &pu&, caract rul na)ional &t tot una cu p r&onalitat a "odal# a un i na)iuni $i &t 0pr &ia &tructurii p r&onalit#)ii d -a,#, pro"o!at# $i a+ir"at# d na)iun a r &p cti!#* Dup# Rut= A n dict, &tudiul caract rului na)ional &t , d +apt, &tudiul co"port#rii 'n!#)at cultural* Ac a&t# caract ri,ar duc "ai "ult &pr &tructura p r&onalit#)ii d -a,# a un i na)iuni, &pr p r&onalitat a Uc rut#V &au Upr tin&#V d na)iun indi!i,ilor, d c(t &pr p r&onalitat a i "odal# a$a cu" & "ani+ &t# "piric* Oar cu" a& "#n#tor pri! $t lucruril $i <argar t < ad, atunci c(nd di&ting tr i !ariant d a-ordar a caract rului na)ional% 2 d &cri r a co"parati!# a di+ rit lor con+igura)ii cultural T ; anali,a r la)iilor dintr +unda" nt l 'n!#)#rii copilului $i alt a&p ct al culturiiT ? &tudiul "od l#rii r la)iilor int rp r&onal d -a,# Bcu" ar +i p#rint .copil, r la)iil dintr &i"ilari, p r.p r r lation&C* E0i&t#, d a& " n a, t ndin)a d a d +ini caract rul na)ional prin r + riri la co r n)a !alorilor d t r"inat cultural &au prin "od l d co"porta" nt* E n c &ar d a &u-linia, a$a cu" o +ac Al 0 InK l & $i Dani l O* L !in&on, +aptul c# no)iun a d caract r na)ional i"plic#, "ai pr &u& d oric , 0i&t n)a unor r gularit#)i 'n "ani+ &tar a "piric# a p r&onalit#)ilor indi!idual c la ni! lul na)iunii* Ac &t a&p ct )in , !id nt, d do" niul p r&onalit#)ii "odal a na)iunii* Ac a&ta &t $i po,i)ia lui Ralp= Linton 0pri"at# 'n cart a &a T= Cultural AacKground o+P r&onalitR* E0i&t# 'n r alitat o "ar !ari tat d caract ri&tici $i "od l tran&indi!idual al p r&onalit#)ilor indi!idual 'n +i car &oci tat * Caract rul na)ional &t una dintr +or" l p r&onalit#)ilor "odal , c apar cu o con&id ra-il# con&tan)# $i cu c a "ai "ar +r c! n)#* ntr.un &tudiu al i, <argar t < ad a &u-liniat +aptul c# pr ocup#ril 'n do" niul caract rului na)ional au luat na$t r datorit# unor c rin) &p ci+ic &itua)i i politic a lu"ii, d dup# anul 23?3 <ai "ul)i c rc t#tori au 'nc rcat &# &pri8in +orturil A" ricii, d pu& 'n c l d .al doil a r#,-oi "ondial,

pr , nt(nd cultura )#rilor ina"ic $i p r&onalit#)il tran&indi!idual al ac &tora, 'n + lul ac &ta, au +o&t la-orat &tudii d &pr Oaponia $i c=iar d &pr Ro"(nia, dup# c au d clarat r#,-oi A" ricii* Dup# r#,-oiul UcaldV a ur"at r#,-oiul Ur c V car a adu& 'n pri" plan pro-l " l gat d r la)iil S* U* A* cu )#ril co"uni&t % Uniun a So!i tic#, C=ina, Polonia, C =o&lo!acia* P ac &t +ond &itua)ional au +o&t + ctuat lucr#ri a!(nd dr pt o-i ct circu"&cri r a caract rului na)ional al ac &tor )#ri, d la di&tan)#, +#r# + ctuar a unor c rc t#ri d t r n, adic# +#r# o-& r!a)ii dir ct * Proc d(nd a&t+ l, &ociologii $i antropologii a" ricani au int r!i !at 8apon ,ii c & a+lau 'n S* U* A, au ur"#rit +il" 8apon , , au citit c#r)i, r !i&t , ,iar 8apon , * Ei nu au putut ap la nici la &tudiul int n&i! al unor $antioan , capa-il &# o+ r o i"agin aut ntic# a&upra co"pl 0it#)ii p r&onalit#)ii na)ional 8apon , * Un a& " n a d " r& $tiin)i+ic & a"#n# cu 'nc rc#ril d a r con&titui caract rul na)ional al un i &oci t#)i din tr cut, 'n car &tudiul docu" nt lor $i al ! &tigiilor "at rial tr -ui 'n "od +atal &# & &u-&titui c rc t#rii dir ct a indi!i,ilor c ac)ion a,# $i int rac)ion a,# 'n r alitat a &ocial# $i cultural# "piric#* n anii ZHM $i Z4M au ap#rut dou# alt rnati! c au pu& &u- & "nul 'ntr -#rii !aloar a conc ptului d caract r na)ional* E&t !or-a d &pr U"oti! l do"inant V Bdo"inant "oti! &C $i U!aloril c ntral V Bcor !alu &C, 'n &tudiil r + ritoar la "oti! l do"inant &.a +#cut cuno&cut Da!id <cCl lland* El a &u&)inut id a c# "ituril , +olclorul $i alt produc)ii arti&tic al un i na)iuni pot d ,!#lui a&p ct i"portant d &pr "oti!a)iil $i !aloril na)iunii, tot a$a pr cu" ac &t a &unt par)ial oglindit 'n +ant ,iil unui indi!id &ingular* <ai "ult d c(t at(t, a &u&)inut ac la$i c rc t#tor, n put " a$t pta ca +actorii "oti!a)ionali ai un i na)iuni, la un "o" nt dat, &# ai-# i"pactul lor "a8or ult rior, 'n co"portar a $i ac)iun a copiilor c au +o&t 0pu$i ac &tora* Dac# cin !a ar +i capa-il &# !alu , cu pr ci,i "oti! l do"inant i"plicit 'ntr.un & t d docu" nt cur nt , l ar put a +i 'n &tar &# +ac# pr dic)ii a&upra &tatutului "oti!a)ional al popula)i i na)iunii cu ;5 &au 5M d ani 'naint * Qi cuno&c(ndu.& &tructura "oti!a)ional#, B'nd o& -i "oti! l do"inant C & !or put a +ac pr dic)ii co"porta" ntal $i ac)ional * Ain 'n) l &, o c rc tar c tr -ui &# a$t pt o g n ra)i p(n# c(nd !a +i con+ir"at# nu &t pr a i&pititoar $i opti"i&t# p ntru c l c o + ctu a,#* D ac a a +o&t +or"ulat# o alt rnati!# $i anu" ac a d a " rg 'napoi 'n i&tori $i d a +ac in+ r n) cor la)ional din anali,a d con)inut a docu" nt lor din anul 0 a&upra indiciilor d co"portar r l !ant# 'n anul 0fR B'n car R &t ti"pul pr , ntC* Proc d(nd 'n ac &t + l Da!id <cCl lland a o-)inut o "#&ur# a t#ri i "oti!a)i i 'n ur"a un i anali, d con)inut a t 0t lor d citir din $coala l " ntar# din anul 23;5 A +olo&it ac a$i " tod# &tudiind "ai "ult na)iuni, lu(nd 'n con&id rar , 'n ac la$i ti"p $i anu"i)i indicatori cono"ici, cu" ar +i produ&ul na)ional -rut p p rioada 23;5 $i p(n# 'n 235M Ipot ,a lui a +o&t ac a c# na)iunil ai c#ror " "-ri au o "oti!a)i 'nalt# d a & r ali,a &t pro-a-il &# & a+l printr na)iunil car !or r ali,a un progr & cono"ic p &t " di * Ac a&ta d oar c un a&t+ l d r ,u7at &t d p nd nt d o "unc# & rioa&# $i d o

!i,iun ori ntat# &pr !iitor, a"- l calit#)i +iind l gat d o 'nalt# dorin)# d r ali,ar * R ,ultat l + cti! au con+ir"at pr dic)ia% ac l na)iuni car 'n 23;5 au pu& la di&po,i)ia copiilor t 0t &aturat cu t " l gat d "oti!a)ia r ali,#rii au o-)inut c l "ai "ari cr $t ri cono"ic din 23;5 p(n# 'n 235M Stanl R Rudin a luat 'n con&id rar 'n &tudiul caract rului na)ional, + ctuat 'n 2H )#ri, patru l " nt % 2C "oti!a)ia r ali,#riiT ;C "oti!a)ia put riiT ?C di&+unc)iil co"p ti)i i $i put rii . o"ucid r a, &inucid r a, ulc rul, =ip rt n&iun a art rial# $i ciro,a +icatului . $i @C a+ili r a la anu"it organi,a)ii $i in&titu)ii* El a '"p#r)it c l cinci +or" d di&+unc)ii " n)ionat 'n dou# grup % pri"a & r + r# la indicatorul in=i-i)i i Bdatorat# ulc rului $i =ip rt n&iunii art rial C $i a doua la indicatorul agr &i!it#)ii Bo"ucid r , &inucid r , ciro,# . ca un indicator al alcool "i iC* Anali,a d con)inut a c#r)ilor utili,at d copii, 'n 23;5 +#cut# d Stanl R Rudin i.a p r"i& ac &tuia &# pr ,ic# anu"it co"porta" nt pl c(nd d la l " nt l $i indicatorii & "nala)i* Totodat#, l a r cuno&cut +aptul c# "oti!a)iil luat d l 'n con&id rar Ba r ali,#rii, put rii $i a+ili riiC au 'nr gi&trat 'n p rioada cuprin&# 'ntr 242M $i 235M cur&uri di+ rit d cr $t r * <oti!a)ia r ali,#rii a atin& cul" a 'n 243M "oti!a)ia put rii cu ;M d ani "ai t(r,iu, iar "oti!a)ia a+ili rii a d ! nit put rnic r l !ant# cu 'nc# ;M d ani dup# ac a* Alt rnati!a U!aloril c ntral V & r + r# la ac l !alori car &unt pro"o!at 'n "od d o& -it d c#tr o cultur# particular#* Pot +i " n)ionat dou# 0 "pK* Pri"ul &t c l al lui 1ranci& 7&u* El a pri!it !aloril c ntral al culturii c=in , 'n &tr(n&# l g#tur# cu tr#&#turil p r&onalit#)ii* C=in ,ii, a &u&)inut l, pun "ar pr ) p l g#turil d rud ni $i coop rar , p car l pri! &c ca +iind, ca i"portan)#, d a&upra oric#ror altor con&id r nt * P ntru i d p nd n)a "utual# r pr ,int# & n)a r la)iilor p r&onal $i a$a au &tat lucruril d "ii d ani* Docilitat a $i &u-ordonar a !oin) i indi!idului +a)# d c a a +a"ili i &au a rud ni i tran&c d ori $i c altc !a, 'n ti"p c auto'ncr d r a nu &t pro"o!at# $i nici nu r pr ,int# o &ur&# d "(ndri * Al doil a 0 "plu & r + r# la Uindi!iduali&"ul n 'ndupl catV Brugg d indi!iduali&"C al d &c nd n)ilor urop nilor $i nord.a" ricanilor Bc l pu)in p ntru -#r-a)i, p(n# r c nt c(nd l a d ! nit $i id alul + " ilor din ,ona a"intit#C* Con+or" ac &tui U"i ,V a0iologic +i car indi!id, l &ingur, & pr &upun c# &t capa-il &# r ali, , tot c '$i dor $t , dac# ar !oin)a d a "unci &u+ici nt d put rnic, 'nc p(nd din pri"ii lor ani d !ia)# indi!i,ii &unt &upu$i un i pr &iuni n 'nc tat p ntru a 0c la* P ntru a.l +ac +a)# co"p ti)ia $i !ictoria &unt !#,ut ca +iind crucial * Studiil r + ritoar la caract rul na)ional au o & ri 'ntr ag# d li"it % 2C Nu &.a )inut & a"a d di&tinc)ia 'ntr &tudiul d dicat d ,!#luirii culturilor na)ional $i c l r + ritor la caract rul na)ional, ca o +or"# d p r&onalitat tran&indi!idual# a un i na)iuni, 'n "od nor"al c rc tar a caract rului na)ional &t o cal d &tudi r a culturii na)ional , car tr -ui &# ur" , nu &# pr c ad# &tudiil r + ritoar la cultura na)ional#T ;C Soci t#)il cont "poran &unt co"pl 0 $i t rog n * E0i&t# di+ r n) 'n& "nat 'ntr " diul ur-an $i rural, tnic , d !(r&t#, d pro+ &i , d cla&# tc* Toat ac &t a in+lu n) a,# caract rul na)ional $i dau na$t r nu doar unui tip d

p r&onalitat T ?C C=iar $i 'n ca,ul 'n car 0i&t# o a&t+ l d p r&onalitat , cor &pun,#toar caract rului na)ional, nu r ,ult# d aici c# d ci,iil lid rilor politici &unt dir ct a+ ctat d ac &t +apt* D ci,iil politic &unt r ,ultatul un i "ari "ul)i"i d +actori $i atitudini car u"-r &c t ndin) l c d curg din caract ri&ticil p r&onalit#)ii na)ional T @C C=iar o -un# cunoa$t r a caract rului na)ional poat &# nu +i at(t d ra+inat# 'nc(t &# n p r"it# &# progno,#" cu" & !or co"porta oa" nii 'n anu"it &itua)ii particular * Put " &u&)in po,iti!, d pild#, c# o anu"it# p r&onalitat d un anu" caract r na)ional &t agr &i!#, dar ac a&t# cunoa$t r nu n &pun car !a +i o-i ctul agr &i!it#)ii* Un 0 "plu loc! nt r + ritor la li"it l c rc t#rilor d ac &t g n ni.l o+ r# un l &tudii + ctuat d a" ricani d &pr caract rul na)ional al 8apon ,ilor, 'n plin r#,-oi "ondial, G o++r R Gor r2; a 'nc rcat &# a+l cu" & 0plic# contra&tul dintr -l(nd ) a !i )ii d +a"ili din Oaponia, c a 'nc(ntat aproap to)i !i,itatorii ac &t i )#ri $i -rutalitat a $i &adi&"ul "ani+ &tat d 8apon ,i 'n r#,-oi* Su- in+lu n)a lui Sig"und 1r ud, G o++r R Gor r a a8un& &# &u&)in# c# la -a,a ac &tui contra&t & a+l# practicil 8apon , d ducar a copiilor 'n pro-l " l +olo&irii toal t i* El a &u&)inut c# ac &t practici &unt & ! r $i p riculoa& * Id a lui a +o&t ur"#toar a% din cau,# c# 'n p rioada in+antil# copiii au +o&t +or)a)i &#.$i control , &+inct r l "ai 'naint ca i &# ating# d ,!oltar a "u&cular# $i n urologic# n c &ar#, i cr &c plini d "(ni r +ulat#T apoi, ca adul)i, 8apon ,ii $i.au 0pri"at ac a&t# "(ni 'n -rutalitat a lor 'n r#,-oi* Tr -ui &pu& c#, dup# r#,-oi, G o++r R Gor r a + ctuat &tudii p t r n p ac a&t# pro-l "# p ntru a.$i ! ri+ica ipot ,a &a* A&t+ l &.a a+lat c# & ! ritat a 8apon ,ilor 'n ducar a copiilor 'n pro-l " l utili,#rii toal t i a +o&t un "it, copiii nu au +o&t &u-i c)ii unor & ! r a" nin)#ri cu p d ap&a* D a& " n a, nu to)i &olda)ii 8apon ,i au +o&t -rutali $i &adici 'n r#,-oi* Unii au +o&t, iar al)ii nu B&itua)ia a +o&t a& "#n#toar $i 'n r(nduril a" ricanilorC* C rc t#ril ini)ial al lui G o++r R Gor r au +o&t i"portant nu prin Ud ,!#luir aV unor tr#&#turi &urprin,#toar al caract rului na)ional 8apon ,, ci prin ac a c# l au d ,!#luit p ricol l g n rali,#rii din dat in&u+ici nt $i al utili,#rii unor &p cula)ii p&i=ologic 'n 0plicar a + no" n lor co"pl 0 al r alit#)ii &ocial $i cultural * CAPITOLUL 9 I<AGINEA DESPRE LU<E I"agin a d &pr lu" &t un l " nt i"portant al un i culturi dat * Ea & r + r# la "odul &p ci+ic al ac &t i culturi d a p rc p , int rpr ta $i 0plic# lu" a* Ac &t l " nt poat &tructura oa" nii 'n p r&onalit#)i r pr , ntati! unor popula)ii, cat gorii &au grupuri &ocial * n c l c ur" a,# n !o" r + ri la tr i 0 "pl * 2 UEtica prot &tant#V, p car <a0 6 - r a con&id rat.o un pro"otor al capitali&"ului, con&titui , d +apt, o i"agin d &pr lu" 'n & n&ul p car l.a" " n)ionat $i car &.a "at riali,at 'ntr.o p r&onalitat apart * Dup# p#r r a g(nditorului g r"an la 'nc puturil capitali&"ului prot &tan)ii au dat o "ar pr )uir "uncii &t#ruitoar , cono"i&irii, a&c ti&"ului, -og#)i i, acu"ul#rii d capital $i !iitorului* Datorit# ac &tor caract ri&tici prot &tan)ii au a!ut un "ai "ar &ucc & +inanciar d c(t catolicii, car rau "ult "ai

pr ocupa)i d + ricir a i" diat#, con&u"ul o&t ntati! $i a&igurar a unor pl#c ri lu" $ti* Con+or" opini i lui <a0 6 - r, &c=i"-ar a i"aginii d &pr lu" , 'n Europa, l gat# d r +or"# prot &tant# a cau,at i!ir a capitali&"ului indu&trial "od rn, Tr#&#turil p r&onalit#)ii prot &tant a&c tic &unt tratat p larg 'n lucrar a Etic# prot &tant# $i &piritul capitali&"ului* ; O alt# i"agin d &pr lu" con&tituit# 'ntr.o p r&onalitat particular# o r pr ,int# cultura &#r#ci i* Dup# p#r r a lui O&car L >i&, c a + ctuat 0tin& c rc t#ri 'n A" rica latin# $i 'n India, Ucultura &#r#ci iV &t caract ri,at# prin ur"#toar l % aC cono"ic, prin ! nituri "ici, $o"a8, ocupa)ii n cali+icat , cono"ii "ici $i d & a"an t#riT -C &ocial, prin carti r aglo" rat , lip&a un i !i )i pri!at , alcooli&", !iol n)# +i,ic#, & 0 ti"puriu, c#&#torii +or"al $i n &ta-il , go&pod#rii c ntrat p "unc#T cC a0iologic $i "o)ional, prin "arginali,ar , n &iguran)#, +atali&", di&p rar , agr &i!itat , gr garitat , & n,ualitat , a! nturi&", &pontan itat , i"pul&i!itat , a-& n)a d li- r#rii a&upra &t#rii " diului, n 'ncr d r 'n autorit#)il gu! rna" ntal * O&car L >i& a a8un& la conclu,ia c# &#r#cia nu produc 'n "od o-ligatoriu o p r&onalitat d tipul Ucultura &#r#ci iV* P r&onalitat a r &p cti!# apar acolo und 0i&t# o cono"i -a,at# p -ani g= a)#, $o"a8, &alarii "ici $i anu"it & ruri d !alori &u&)inut d cla&a do"inant#, c !alu a,# la "a0i"u" -og#)ia, acu"ular a d propri tat $i pri! &c &#r#cia ca +iind cau,at# d o in+ir"itat p r&onal#* C(nd oa" nii &#raci d !in con$ti n)i d condi)ia lor d cla&#, acti! a,# 'n &indicat &au c(nd un &i&t " &ocial l o+ r# un & nti" nt d id ntitat &ocial# $i &olidaritat , i pot &c#pa d in+lu n)a Uculturii &#r#ci iV* ? G org Po&t r, 'n ur"a unor &tudii cu caract r tnogra+ic, a con&tatat 0i&t n)a un i i"agini d &pr lu" caract ri&tic# )#ranului din co"unit#)il agricol nonindu&trial * El a d nu"it ac a&t# ori ntar cogniti!# &au id ologi dr pt i"agin a a!u)i i li"itat * Con+or" ac &t ia totul &t p rc put ca c !a +init% p#"(ntul, -og#)ia, &#n#tat a, drago&t a, pri t nia, onoar a, r &p ctul, &tatutul, put r a, in+lu n)a, & curitat a* Pri!ind totul ca c !a gr u d a!ut &au o-)inut, )#ranii cr d c# indi!i,ii pot 0c la nu"ai prin a lua "ai "ult d c(t part a lor c l r !in cin&tit din -unul co"un, prin ur"ar d pri!(ndu.l p al)ii* < ntalitat a ac &t i i"agini & caract ri, a,# prin% +atali&", di&cordi , indi!iduali&", acc nt pu& p noroc, "ai d gra-# d c(t prin r ali,#ri, "unc# &t#truitoar &au cono"i * Dup# p#r r a lui G org Po&t r )#ranii rar ori coop r a,# 'n & n&ul a&igur#rii un i pro&p rit#)i &ocial . atunci c(nd o +ac, +aptul & 0plic# prin ac a c# i ur"#r &c &# & ac=it d anu"it o-liga)ii* P +ondul i"aginii Ua!u)i i li"itat V !aluar a c lorlal)i & +ac di+ r n)iat% 2C Dac# cin !a r u$ $t &#.$i &por a&c# -og#)ia prin &ur& din a+ara co"un i $i, 'n "od &igur, nu a r cur& la di"inuar a -og#)i i li"itat local Bdin "unc# &alarial# d pu&# 'n alt# part &au +a!oruri +#cut d patroni 0t rniC )#ranii acc pt# ac a&t# cal d '"-og#)ir di+ r n)ial#T ;C Dac# cin !a o-)in un pro+it ca ur"ar a norocului Bc($tig la lot ri , d &cop rir a un i co"oriC )#ranii acc pt# &itua)ia, r &p cti! '"-og#)ir a altora* n a"(ndou# ac &t ca,uri o+ rta co"unit#)ii d -unuri r#"(n ac a$iT ?C Dac# cin !a & '"-og#) $t din acti!itat a local#, arunci

intr# 'n +unc)iun +or) l opini i pu-lic car ac)ion a,# &u- +or"a unor " cani&" ni! latoar * Indi!i,ii pro&p ri pot +i con&tr(n$i &# &pon&ori, , c r "oniil c & d &+#$oar# 'n co"un#, car r duc -og#)ia di+ r n)ial#, l#&(nd intact doar pr &tigiul, c nu pri!it ca +iind p riculo&* D a& " n a, )#ranii pro&p ri pot a8ung )inta unor ,!onuri, in!idii, o&traci,#ri $i c=iar a unor !iol n) +i,ic * A!(ndu.& 'n ! d r a& " n a r ac)ii )#ranii caut# &# a&cund# norocul '"-og#)irii lor B'"-r#c#"int a, ca& l $i ali" nta)ia r#"(n c l o-i$nuit , i !it# o&t nta)iaCT @C C i car n.au a!ut noroc $i & co-oar# &u- ni! lul nor" lor co"unit#)ii &unt pri!i)i cu n 'ncr d r d oar c & g(nd $t c# &unt in!idio$i p to)i c ilal)iT 5C Ac &t ca, 0tr " &t & "nalat 'n cultura noa&tr# tradi)ional# prin cu!int l % dac# ')i "oar )i capra &# "oar# $i capra ! cinului* Ac a&ta 'n& a"n# c# 'n ca,ul 'n car cin !a nu ar noroc $i 'i " rg pro&t, l +ac tot c u &t# 'n putin)# &# l " arg# r#u $i c lorlal)i* G org Po&t r, r + rindu.& la i"agin a U-og#)i i li"itat V, a +#cut c(t !a pr ci,#ri* R &p cti!a p r&onalitat &t "ai !id nt# 'n A" rica latin# $i 'n Europa B'n r(nduril )#ranilor, -in 'n) l &C* n A+rica )#ranii &unt "ai pu)in indi!iduali$ti $i ri!alitat a & "ani+ &t# 'ntr grupuril d &c nd nt $i "ai pu)in 'ntr indi!i,i &au +a"ilii* Totodat#, r &p cti!a p r&onalitat & na$t acolo und co"unit#)il rural pun acc nt p +a"iliil nucl ar $i nu p c l co"pl 0 * El a "ai a+ir"at c# i"agin a U-og#)i i li"itat V poat +i un r#&pun& la po,i)ia d &u-ordonar a )#ranilor 'n &oci t#)il "ai largi, "od rn * Li"itar a -og#)i i 'n co"un poat +i cau,at# d o anu"it# &itua)i d ,a!anta8oa&# 'n car acc &ul la -og#)i , put r $i in+lu n)# &t -locat &au +oart gr oi* Dac# int r!in o d -locar 'n ac &t & n&, arunci &t po&i-il ca i"agin a U-og#)i i li"itat V &# a8ung# 'ntr.o &tar d d clin* @ Dup# conc p)ia d &pr &in 'n c a c pri! $t r u$ita 'n !ia)# pot +i d t r"inat dou# tipuri d p r&onalit#)i% a 'n!ing#torului $i a 'n!in&ului* Un 'n!ing#tor &t con$ti nt $i r &pon&a-il +a)# d propriul &in * El r#&pund &au & co"port# aut ntic, at(t ca indi!id, c(t $i ca " "-ru al unui grup, co"unit#)i &au &oci t#)i* El &t cr di-il, &t pri!it a +i un o" d 'ncr d r , &t d &c=i&, r c pti! $i n pr +#cut +a)# d al)ii* Un 'n!in& &t ac l c#ruia 'i lip& &c toat ac &t tr#&#turi, a!(nd o conc p)i d &pr &in "i, ra-il# cu pri!ir la !aloar a propri i 0i&t n) $i a !i )ii* 1ilo&o+ul <artin Au- r a con& "nat cu cu!int l &al o po! &t ! c= a unui ra-in car , p patul d "oart &.a con&id rat a +i un 'n!in&* Ra-inul &.a la" ntat ,ic(nd c#, 'n lu" a d dincolo nu !a +i 'ntr -at d c nu a +o&t <oi& T l !a +i 'ntr -at d c nu a +o&t l 'n&u$i* Dup# p#r r a lui <uri l Oa" & $i Dorot=R Oong >ard, 'n!ing#torul & caract ri, a,# prin ur"#toar l % 2C E&t un indi!id aut ntic, & cunoa$t p &in , '$i d# & a"a d unicitat a altoraT ;C Nu & a&cund dup# o "a&c# . nu. $i i"agin a,# cu" ar tr -ui &# +i , ci & ! d a$a cu" T ?C '$i " n)in cr din)a 'n &in , c=iar atunci c(nd a8ung 'n &itua)ii n +a!ora-il T @C A&cult# opiniil altora, dar a8ung la propriil &al conclu,iiT 5C '$i a&u"# r &pon&a-ilitat a propri i !i )iT :C Ti"pul lui &t pr )io&, '$i $ti tr cutul, &t con$ti nt $i tr a, +a)# d pr , nt $i a$t apt# cu n r#-dar !iitorulT HC '$i

cunoa$t $i control a,# & nti" nt l T 4C E&t &pontan, nu r#&pund pr d t r"inat, 'n "od rigidT 3C Nu ur"#r $t &#.l control , p al)iiT 2MC 'l pr ocup# lu" a $i oa" nii, nu &t i,olat d &oci tat $i ur"#r $t '"-un#t#)ir a calit#)ii !i )ii . +ac tot c .l &t# 'n putin)# p ntru a tran&+or"a lu" a 'ntr.o lu" "ai -un#* Ac ia$i autori o+ r# l " nt c n a8ut# &# &p ci+ic#" $i p r&onalitat a 'n!in&ului% 2C E&t n a8utorat $i total d p nd nt d " diul 'ncon8ur#tor, 'ntr.un + l &au altul l !it# &# d !in# r &pon&a-il d &in T ;C Rar ori tr#i $t 'n pr , nt, '$i con&u"# pr , ntul ocup(ndu.$i "int a cu a"intiril $i cu a$t pt#ril i"pro-a-il d !iitorT ?C Tr#i $t o 0p ri n)# n gati!# caract ri,at# prin n 'nd plinir a n !oilor, nutri)i in&u+ici nt#, -rutalitat , r la)ii n + ricit , -oli, n "ul)u"iri continu , gri8# +i,ic# inad c!at#, ! ni" nt trau"atic T @C E&t par)ial &au total n "ul)u"it d !ia)# $i 'i &t &il# d &in * Cr d c# 'n tot c a +#cut $i.a con&truit propria cu$c# $i $i.a &#pat propriul "or"(ntT 5C C(nd & r + r# la tr cut d pl(ng lip&a d noroc, 'i* Ala" a,# p al)ii d in&ucc &ul lui $i & &cu,# p &in * Tr#ind 'n tr cut & la" nt a,# &u- &cu,a dac# a$ +i Bi+ onlRC* D 0 "plu% Dac# ".a$ +i c#&#torit cu altcin !a, Dac# a$ +i a!ut un alt loc d "unc#, Dac# ".a$ +i n#&cut -ogat* EtcT :C C(nd & raport a,# la !iitor, l !i& a,# un "iracol, dup# p tr c r a c#ruia !# tr#i p r"an nt + ricit, 'n loc &# +i r ali&t a$t apt# o &al!ar "agic#* D 0 "plu% c(nd 1#t 1ru"o&, &au Prin) &a B&au W(naC din po! &t !a ! ni, C(nd copiii !or +i "ari, C(nd $ +ul !a d c da, C(nd !oi t r"ina $coala, tc* Unii dintr 'n!in$i tr#i &c &u- t a"a p tr c rii un i cata&tro+ !iitoar $i & 'ntr a-#% C !a +i dac#* D 0 "plu% C !a +i dac# '"i pi rd &lu8-a* C !a +i dac# '"i pi rd "in)il * C !a +i dac# '"i pi rd un picior* Cp !a +i dac# !oi +ac o gr $ al#* Etc* Not $i -i-liogra+i 2 A* I* 7allo> ll, P&Rc=iatrR, 23@M ; A* 1* C* 6ailac , A" rican Sociological R !i >, 235; ? A* Joplan, Doctoral di&& rtation, 7ar!ard Uni! r&itR, 23@4 @ Oo& p= Alic , R* A* Spic r $i Oan C= &KR, C=icago, Uni! r&itR o+ C=icago Pr &&, 23@3 5 6* E* 7 nrR, G n ticaN P&Rc=oPogicaP<onograp=R, 23@H : G n ticaPP&Rc=ologicaN <onograp=R, 235; H Appl ton . C nturR, N > YorK, 2335 4 1arrar and Rinc=art, N > YorK, 23@2 3 Ird n K Sal,"ann, Ant=ropo=gR, 7arcourt, Arac X 6orld, N > YorK, 23:3 2M A* E* 6=iting, d, Si0 Cultur &% Studi & o+C=ild R aring, 6il R* 23:? 22 6alt r Gotd&c="idt, T= orR and Strat gR n t= S+udR o+ CulturaN Adapta-i=+R, UA" rican Ant=ropologi&tV, nr*:H 23:5 2; G o++r R Gor r, T= " & n Oapan & Cultur , Tran&action o+ t= N > YorK Acad "R o+ Sci nc &, S ri & II, nr* 5 PARTEA A 3.A LI<A QI CULTUR CAPITOLUL I PROCESUL DE CO<UNICARE a* Co"unicar a 'ntr oa" ni $i ani"al Sc=i"-ul d in+or"a)ii &t o tr#&#tur# uni! r&al# a tuturor organi&" lor, car 'n "od con&tant tran&"it $i pri" &c in+or"a)ii* O-)in r a =ran i, ocolir a p ricol lor, g#&ir a unui part n r d '"p r c= r d pind +unda" ntal d tri"it r a unor & "nal la ti"pul oportun $i d cul g r a

unor in+or"a)ii & n)ial d &pr &tar a " diului 'ncon8ur#tor* E$ curil 'n co"unicar pot a! a con& cin) gra! % pi rd r a r &ur& lor, r#nir a &au c=iar "oart a* Un 0 "plu al 0i&t n) i co"unic#rii 'n ,ona &p ciilor d ani"al ni.l o+ r# al-in l * C l car &.a ocupat d proc &ul d co"unicar al al-in lor a +o&t naturali&tul au&triac Jarl !on 1ri&c=* El a d &cop rit +aptul c# o al-in# c a locali,at o &ur&# a-und nt# d ali" nt & 'ntoarc la &tup $i 0 cut# in&tincti! o & c! n)# d "i$c#ri +or"ali,at &au Uun dan&V la &upra+a)a ! rtical# a &tupului* E0i&t# dou# "od l d -a,# al ac &tui Udan&V* Dac# &ur&a d ali" nt &t la o di&tan)# "ai "ic# d 5@ . 3M ", al-ina 0 cut# un dan& circular* Dac# &ur&a d ali" nt &t "ai 'nd p#rtat#, dan&ul circular & &c=i"-# 'ntr.un dan& l g#nat* P l(ng# co"unicar a di&tan) i, o al-in# & par c# indic# $i dir c)ia 'n car & a+l# ali" nt l * 1olo&ind &tupul, ca punct d r + rin)#, al-ina indic#, 'ntr.un "od &p ci+ic, ung=iul dintr &oar $i locul ali" nt lor* Iat#, &c= "atic, cu" ar loc co"unicar a d c#tr al-in# a di&tan) i und & a+l# ali" nt l g#&it % Ca,ul l* E Ali" nt l & a+l# la un ung=i d 5Mi +a)# d &oar T 'n "od ad c!at dir c)ia dan&ului al-in i & p tr c la un ung=i &i"ilar +a)# d c ntrul gra!it#)ii p#"(ntuluiT Ca,ul ; . &oar l &t d a&upra &ur& i d ali" nt $i 'n lini dr apt# cu &tupulT por)iun a dia" tral# a dan&ului &t ! rtical# $i "i$car a al-in i &t a&c nd nt#T Ca,ul? . &oar l &t 'n lini cu locul ali" nt lor, dar la "argin a opu&# a &tupuluiT al-ina dan& a,# por)iun a dia" tral# 'n "od d &c nd nt* Pung=iul d &ur&a d ali" nt dir c)ia dan&ului Ca,ul l A Ca,ul ; A Ca,ul ? Prin capacitat a i d a co"unica al-ina & a& a"#n# cu o"ul* Dar 0i&t# i"portant d o& -iri 'ntr &i&t "ul d co"unicar al al-in i $i c l al o"ului* Tr -ui " n)ionat c l pu)in dou# d o& -iri% 2 C a c &t capa-il# o al-in# &# co"unic &t &tr(n& l gat d c a c al-ina co"unic#* Al-ina indic# dir c)ia un i &ur& d ali" nt , p r+or"(nd ac a&t# dir c)i 'n " r&ul i d .a lungul &tupului* 1or"a cu!int lor o"ului nu i"it#, ca r gul#, id il c &unt co"unicat * E0i&t# at(t d "ult cu!int p ntru un lucru dat &au p ntru o id oar car , c(t li"-a8 u"an 0i&t#T ; C a "ai i"portant# d o& -ir r ,ult# 'n&# din &ur&a "od l lor d co"portar proprii al-in lor $i o"ului* Co"unicar a 'ntr al-in &t , 'n "od principal, datorat# in&tinctului "o$t nit* Capacitat a o"ului d a co"unica & -a, a,# p 'n!#)ar $i &t tran&"i&# din g n ra)i 'n g n ra)i * E&t ad !#rat c# darul o"ului d a !or-i &t 'nn#&cut, 'n&# ac &t dar poat +i d ,!oltat p d plin nu"ai prin contact l &ocial cu al)i oa" ni* Si&t " l d co"unicar al o"ului . !or-ir , &cri&, panto"i"# &au codul <or& . &unt acti!it#)i 'n!#)at * Datorit# ac &tui +apt l &unt p#r)i al culturii* A* Tran&"it r a $i r c ptar a & "nal lor

Proc &ul d co"unicar &t un &c=i"- d in+or"a)ii 'ntr "i)#tor $i r c ptor* In+or"a)ia &t tran&"i&# prin & "nal $i &t r c ptat# ca " &a8* Tran&"it r a $i r c ptar a " &a8 lor ridic# "ai "ult pro-l " , dintr car n !o" r + ri doar la c(t !a* <a+ 'nt(i, tr -ui &pu& c# nu 'ntotd auna 0i&t# o coincid n)# 'ntr c a c & "ni+ic# cu!(ntul prin & "nul lui $i c a c & "ni+ic# l p ntru r c ptor* E0i&t# un pot n)ial d 'n) l g r gr $it# 'n toat tran,ac)iil co"unicati! * A&t+ l, o p r&oan# poat pl(ng d + ricir , dar " &a8ul r c p)ionat d altcin !a poat +i total di+ rit, ca o 0pr &i a un i &itua)ii gra! B-oal#, pi rd ri, in&ucc & tc*C* n al doil a r(nd, &t n c &ar &# 'n) l g " +aptul c# tri"it r a d & "nal , d un + l &au altui, &t in !ita-il# at(t ti"p c(t o +iin)#, ani"al &au o", &t 'n !ia)#* E0i&t(nd, +i car plant#, ani"al &au o" &t tr#dat# &au tr#dat d in+or"a)ii r + ritoar la "#ri" , +or"# $i locali,ar * C=iar $i atunci c(nd r u$ $t &# & ca"u+l , p r+ ct 'n raport cu " diul B+or"#, culoar C, a &au l poat +i d t ctat# &au d t ctat prin "iro&, c#ldura trupului, c("p l ctric tc* n al tr il a r(nd, 'n ca,ul 'n car tran&"it r a in+or"a)iilor &t in !ita-il# & pun pro-l "a controlului ac &tui act* E&t !or-a d o tran&"i&i a in+or"a)i i ad c!at#, p ntru un r c ptor ad c!at $i 'ntr.un ti"p ad c!at* Din p r&p cti!a "i)#torului c= ia &ucc &ului con&t# 'n "anag " ntul +icac al in+or"a)i i* Adic# ac a&t# 'n& a"n#% dac# & "nal l tr -ui tran&"i& , atunci &# l +ac " ca l &# +i 'n a!anta8ul no&tru* Din ac &t punct d ! d r un "anag " nt +icac al in+or"a)i i &olicit#, un ori, ca & "nal l &# +i ad c!at * Alt ori, poat +i 'n a!anta8ul "i)#torului d a tran&"it & "nal gr $it , ur"#rind un anu"it &cop* Prin "anag " ntul in+or"a)i i "i)#torul dor $t &# control , 'ntr.un + l r#&pun&ul c lui c r c p)ion a,# in+or"a)ia* Dar, un organi&" nu &t capa-il &# control , toat & "nal l p car l "it * n ac la$i ti"p l nu poat d t r"ina 'ntotd auna cin !a +i c l c !a r c p)iona in+or"a)ia* Apoi, un " &a8 u"an poat 'n& "na c !a p ntru c l c tran&"it in+or"a)ia $i altc !a p ntru c l c o r c p)ion a,#* On al patrul a r(nd, &t util &# &u-lini " id a c# 'n ,ona d co"unicar 0i&t# un anu"it grad d inc rtitudin * Nici c l c tran&"it in+or"a)ia, nici c l c o r c p)ion a,# nu ar un control co"pl t a&upra & "ni+ica)i i in+or"a)i i p car i o &c=i"-#* E0i&t# 'n&# po&i-ilitat a c# n &iguran)a &# +i r du&# prin r dundan)#* R dundan)a nu tr -ui 'n) l a&#, cu" & proc d a,# un ori, ca o &upraa-und n)# inutil# a 0pr &iilor, a cu!int lor, a i"aginilor 'n "it r a unui & "nal, ci ca un &urplu& d co"unicar " nit &# a&igur 0actitat a tran&"it rii unui " &a8* R dundan)a poat 'n& "na, p niru un "i)#tor, r duc r a n &iguran) i prin r p ti)ia &au r 'nt#rir a & "nalului* D 0 "plu, o anu"it# a+ir"a)i Bd ci un & "nalC, poat +i 'nt#rit# prin tonul !ocii &au prin g &turi* La r(ndul lui $i r c ptorul poat +olo&i !irtu)il r dundan) i* Dac# & 'ndoi $t , d pild#, d &inc ritat a cui!a, l !a ur"#ri &# g#& a&c# pro- &upli" ntar car &# +i 'n concordan)# cu & "nal l p car l .a pri"it d la "it nt*

n al cincil a r(nd, &t n !oi d luat 'n & a"# co"pl 0itat a proc &ului d co"unica)i 'n ca,ul ani"al lor &ocial $i, 'n &p cial, al o"ului, car 0c l a,# din ac &t punct d ! d r * P ntru ac &t ani"al &upra!i )uir a lor d pind d capacitat a " "-rilor unui grup d a.$i coordona co"port#ril $i d a.$i int gra acti!it#)il lor 'n dir c)ia r ali,#rii unui &cop co"un* Co"pl 0itat a co"unic#rii d pind , d a& " n a, d nu"#rul d roluri p car +i car " "-ru al grupului 'l 8oac#* n ca,ul oa" nilor indi!idul &t +oart pro-a-il c# !a 8uca o "ultitudin d roluri Bpart n r d & 0, p#rint , &alariat tc*C* Co"pl 0itat a r la)iilor dintr roluri &olicit# o &o+i&ticar cor &pun,#toar a proc &ului d co"unica)i * 1aptul c# 'n ca,ul o"ului &i&t " l d co"unicar &unt 'n!#)at ar dr pt con& cin)# cr $t r a d o& -it# a +l 0i-ilit#)ii proc &ului d co"unica)i * Co"unica)ia prin &i"-oluri, &p ci+ic# oa" nilor, a&igur# +l 0i-ilitat a proc &ului d co"unica)i , "ai al & prin ac a c# & "ni+ica)iil lor nu &unt +i0 $i &ta-ilit auto"at* CAPITOLUL 7 POLISE<IA CONCEPTULUI DE LI<AAO a* Li"-a8ul ca an&a"-lu d & "n $i &i"-oluri Oric co"unicar & -a, a,# p & "n * S "nul &t tot c a c poart# o in+or"a)i % o-i ct +i,ic , culori, &un t , "i$c#ri, "iro&uri $i c=iar t#c r a* P &car# ani"al# & "ni+ica)ia & "n lor &t d t r"inat# -iologic* Coloritul p n lor unui +a,an r pr ,int# un & "n a c#rui & "ni+ica)i nu tr -ui 'n!#)at# d part n r l lui, a &t o part a , &tr i g n tic a ac &tora* Si&t "ul d & "n 'n lu" a ani"al# &t 'nc=i&, l nu p r"it + ctuar a unor co"-ina)ii ca &# &por a&c# & "ni+ica)ia & "n lor d t r"inat# g n tic, " ca,ul o"ului, co"unica)ia & -a, a,# p &i"-ol, adic# p un & "n a c#rui & "ni+ica)i nu &t d natur# g n tic#, ci ar-itrar# &au n gociat#* R &p cti!, a &t atri-uit# prin con! n)i &ocial# $i 'n!#)at# 'n cur&ul &ociali,#rii $i inculturati i* Cu!int l din car &t con&tituit# li"-a nu &unt altc !a d c(t &i"-oluri a& "#n#toar cu o &tatui , cu o " dali , cu un &t ag* Id nti+ic(nd cu!int l cu &i"-oluril tr -ui &# +ac " c(t !a pr ci,#ri% 2 D oar c &i"-oluril &unt ar-itrar &au n gociat , pot +i +olo&it &i"-oluri di+ rit p ntru a & "ni+ica ac la$i lucru B'n ngl ,# c(in & &pun dog, 'n g r"an# =und, tc*CT ; Din ac la$i "oti! un &i"-ol oar car poat a! a & "ni+ica)ii di+ rit 'n di+ rit culturi B,!a&tica, 'n Europa, &t a&ociat# cu na,i&"ul, p c(nd 'n cultura =indu a & "ni+ic# un d &tin -unCT ? Sc=i"-#ril pot +i "ulti!ocal , adic# pot a! a "ultipl & "ni+ica)ii, cu o pro-a-ilitat gal# Bun tranda+ir poat +i un & "n d a+ c)iun , un &i"-ol politic, un l " nt d corati!, 0pon ntul un i "unci d & l c)i la-orioa&#CT @ Si&t "ul d co"unica)i -a,at p &i"-oluri &t d &c=i&, l p r"it co"-inar a &i"-olurilor Ba cu!int lorC p ntru a da na$t r unor noi & "ni+ica)ii Bd 0 "plu, cu!(ntul &"og &t r ,ultat din cu!(ntul &"oK . +u" $i, Pog . c a)# $i 'n& a"n# c a)a ur-an# r ,ultat# din tra+icul poluantCT 5 Si"-oluril &unt a-&tract . a&t+ l, cu!(ntul "it & r + r# la produc)ii cultural &p ci+ic , pr , nt 'n toat culturil , d la c l a$a ,i& pri"iti! , p(n# la c l put rnic d ,!oltat * 9i,iun a a&upra li"-a8ului ca Uan&a"-lu d & "n $i &i"-oluriV &t

una +oart larg#, 'n ac &t ca, 'n cadrul lui intr# di+ rit art con&id rat ca li"-a8 , $tiin)a pri!it# ca o li"-# "ai -in &au "ai pro&t con&truit#, li"-a8ul ani"al, g &tual* Dac# d p#$i" ,ona ! r-alului Bli"-a8ul 'n & n& r &tr(n&C n a+l#" 'n +a)a unui o-i ct al c#rui li"it &unt +oart gr u d pr !#,ut Bdac# nu i"po&i-il d pr !#,utC* Un a& " n a o-i ct ar put a +i a&i"ilat cu c l al tuturor $tiin) lor $i di&ciplin lor &ocial $i u"an , dac# nu cu o-i ctul tuturor $tiin) lor 'n g n ral; -* Li"-a8ul ca Uli"-# natural#V 'ntr.o !i,iun r &tr(n&#, d Uli"-# natural#V, li"-a8ul 'n& a"n# un &i&t " d co"unica)i , &p ci+ic o"ului, car +olo& $t &un t c &unt pu& un l al#turi d c l lalt , 'n anu"it +or" , 'n con+or"itat cu un & t d r guli* n ac a&t# acc p)iun +i car li"-# poat r pr , nta o-i ctul ling!i&ticii c '$i propun d &cri r a i, 'ntr.un anu"it "o" nt al i&tori i &al , dintr.o p r&p cti!# =oA&tic#* Tradi)ia occid ntal# '"part "unca d c rc tar 'n ac a&t# dir c)i 'n tr i ru-rici "ari% 2 <i8loac "at rial d 0pri"ar Bpronun)ar , &cri r C ; Gra"atica, cu dou# di!i,iuni $i anu" % ;a* <or+ologia, car trat a,# cu!int l luat ind p nd nt d r la)iil din cadrul +ra, i $i l pri! $t ca Up#r)i d !or-ir V B&u-&tanti!, ! r-, tc*C* Ea )in & a"a $i d !aria)iil p car l poat &u+ ri ac la$i cu!(nt, & "nal(nd r gulil p ntru con8ugar , p ntru d clinar , p ntru "odi+icar a dup# g n $i nu"#r* ;-* Sinta0a, car trat a,# pro-l " l co"-in#rii cu!int lor 'n +ra,# $i "ai al & principal l +unc)iuni p car l pot 'nd plini cu!int l 'n +ra,#* ? Dic)ionarul &au l 0icul, car indic# & n&ul cu!int lor Bpart a & "natic# a d &cri riiC* n pr , nt 0i&t# o "ar d &c=id r 'n &tudiul li"-ii, "arcat# d na$t r a unor U$coliV $i a un i "ultitudini d $tiin) * Dintr U$coliV " n)ion#"% Gra"atica g n ral# B'$i propun &# nun) un an&a"-lu d principii c#rora li & &upun toat li"-il $i &# 0plic p -a,a lor +olo&ir a +i c#r i li"-i 'n part CT Ling!i&tica i&toric# B&tudia,# tran&+or"ar a, 'n ti"p, a li"-ilorCT Gra"atica co"parat# Bpl ac# d la id a c# 'ntr anu"it li"-i 0i&t# nu nu"ai o a& "#nar , dar $i o 'nrudir $i c# ac &t a r ,ult# din co"parar a l " nt lor gra"atical CT S "antica i&toric# B&tudia,# principiil g n ral car gu! rn a,# &c=i"-ar a & n&ului cu!int lor 'n cur&ul ti"puluiCT Sau&&urani&"ul Bdup# p#r r a lui 1 rdinand d Sau&&ur li"-a8ul poat +i &tudiat diacronic, 'n a&p ct l lui d proc & i&toric, &au &incronic, 'n t r" nii r la)iilor int rn . &i&t " &au &tructuri . 'ntr.o &t r car &# +ac# a-&trac)i d &c=i"-ar CT GPo& "atica Bacord# un rol c ntral +or" i $i nu &u-&tratului li"-ii, ca ur"ar a la&# p planul doi +unc)ia, "ai al & rolul li"-ii 'n co"unicar CT 1unc)ionali&"ul B&tudi r a un i li"-i 'n& a"n# 'naint d toat d &cop rir a +unc)iilor p car l 8oac# 'n co"unicar l " nt l , cla& l $i " cani&" l iCT Ling!i&tica g n rati!# Bp ntru a 'n) l g o gra"atic#, c &t un + l d &i&t " +or"al . 'n & n& "at "atic . nu n !oi d ni"ic altc !a d c(t d a $ti &# op r ,i "anipul#ril , cu totul l " ntar , pr &cri& d r guliCT $i alt l * C(t pri! $t $tiin) l i!it 'n &tudiul actual al li"-ii &t n c &ar &# & "nal#"% G o.Pingui&tica Bcaract ri,ar a "odurilor d !or-ir 'n raport cu locali,ar a lor, at(t &ocial# c(t $i &pa)ial#CT Socio.Pingui&tica B&tudia,# li"-a 'n

cont 0tul i &ocial, pornind 'nd o& -i d la li"-a8ul concr tCT P&i=o.ling!i&tica B&tudiul proc & lor p&i=ologic prin car +iin) l u"an '$i la-or a,# $i utili, a,# un &i&t " ling!i&ticCT Anali,a con! r&a)i i Bc rc tar a di&cur&ului 'n int rac)iun , 'n "#&ura 'n car ac &t di&cur& &t produ&ul co"un a doi &au "ai "ul)i participan)iCT R toric# Barta con&truc)i i di&cur&urilor, plu& t oria d &pr ac &t di&cur&uriCT Stili&tica Bdi&ciplin# c &tudia,# &tiluril !or-irii 'n g n ral &au a op r lor lit rar CT Po tic# B&tudiul art i lit rar conc put# ca o cr a)i ! r-al#CT S "iotica B&tudiul & "n lor $i al proc & lor int rpr tati! CT Naratologia B$tiin)a po! &tiriiCT 1ilo&o+ia li"-a8ului Bo a-ordar +ilo&o+ic# a li"-a8ului din 0t rior &au din int rior, ca r +l c)i a&upra li"-a8uluiC* C* Li"-a8 d &upra+a)# $i li"-a8 d ad(nci" Tr -ui r )inut ad !#rul c# di&poni-ilit#)il p ntru li"-a8 $i !or-ir &unt 'nn#&cut tuturor oa" nilor* To)i oa" nii nor"ali &unt progra"a)i g n tic p ntru a +i participan)i la int rac)iun a ling!i&tic#* Oa" nii au o -a,# -iologic# p ntru li"-a8* Ei &unt dota)i cu un aparat !ocal c l p r"it &# "it# o "ar !ari tat d &un t n c &ar p ntru !or-ir a oric#r i li"-i* P ntru a put a !or-i a$a pr cu" o +ac ", trac =ol no&tru !ocal.r &piratoriu a +o&t "odi+icat 'ntr.o a& " n a "#&ur# 'nc(t au cr &cut $an& l d a n 'n ca "ortal* Ac &t +apt & dator a,# po,i)i i "ai 8oa& d c(t 'n ca,ul altor pri"at a laring lui $i piglot i B" "-ran# &ituat# 'n part a &up rioar# a laring lui, car acop r# glot#, '"pi dic(nd a&t+ l p#trund r a ali" nt +or 'n c#il r &piratoriiC* D a& " n a, cr i rul u"an &t dotat a&t+ l 'nc(t o"ul &t progra"at p ntru co"unicar a cu & "n c#rora li &.a atri-uit o & "ni+ica)i ar-itrar#* n lucrar a SRntactic S+ructur &@ Noa" C=o"&KR a pr , ntat o " tod# nou# d anali,# ling!i&tic# p car a nu"it.o gra"atic#.+ran&+or"a)ional. g n rati!#* Dup# p#r r a lui li"-a8ul &t "ai "ult d c(t o col c)i d + no" n d &upra+a)# B&un t , cu!int , ordonar a cu!int lorC* Dincolo d a&p ct l d &upra+a)# toat li"-il '"p#rt#$ &c anu"it principii d organi,ar li"itat * 1i car copil nor"al, c cr $t 'n &oci tat $i cultur#, '$i d ,!olt# li"-a8ul cu u$urin)# $i 'n "od auto"at* Ac &t +apt & p tr c din cau,# c# cr i rul u"an con)in o &c= "# tran&"i&# g n tic &au un plan ling!i&tic d -a,# p ntru con&truc)ia li"-a8ului* Noa" C=o"&KR a nu"it ac &t UplanV gra"atic# uni! r&al#* C(nd +i car dintr noi 'n!#)#" &# !or-i", &t#p(ni" o gra"atic# &p ci+ic#, un & t particular d r guli a-&tract $i anu" ac l a p car li"-a8ul no&tru l .a luat din r gulil uni! r&al * Oa" nii car n a&cult# $i car !o&r- &c li"-a noa&tr# 'n) l g & "ni+ica)iil noa&tr * D a& " n a, cunoa$t r a d c#tr noi a r gulilor n p r"it &# +olo&i" li"-a8ul 'n "od cr ator, adic# p ntru a g n ra Ba na$t C un nu"#r in+init d propo,i)ii, 'n con+or"itat cu un nu"#r +init d r guli* Noi &unt " capa-ili &# produc " propo,i)ii p car ni" ni, niciodat# nu l .a cr at $i, totodat#, put " 'n) l g propo,i)iil original al c lorlal)i oa" ni* Noa" C=o"&KR, anali,(nd li"-a8ul, a +#cut dou# di&tinc)ii i"portant % 'ntr co"p t n)# ling!i&tic# Bc a c !or-itorul tr -ui &# $ti d &pr li"-a lui p ntru a put a !or-i $i p ntru a.l 'n) l g p c ilal)iC $i p r+or"an)# Bc a c indi!idul &pun , 'n +apt, 'n &itua)iil &ocial 'n car & a+l#C $i 'ntr &tructura

d ad(nci" a li"-a8ului Bni! lul " ntalC c 0i&t# 'n "int a !or-itorului $i 'ntr &tructura d &upra+a)# a li"-a8ului B!or-ir a + cti!#C 0pri"at# 'n &un t $i tran&"i&# d la !or-itor la auditor* C(nd o propo,i)i &t pronun)at#, a&cult#torul '$i i"agin a,# & "ni+ica)ia i traduc(nd.o 'napoi 'n &tructura lui d ad(nci" * Iat# &c= "a d tr c r a " &a8ului d la !or-itor &pr c l c a&cult# a$a cu" a 'n) l &.o Noa" C=o"&KR5% Sun t l Bco"pon nta +onologic#C Structura d &upra+a)# a Structura d &upra+a)# A Propo,i)i i Propo,i)i i T L R gulil tran&+or"a)ional R gulil tran&+or"a)ionai O Structura d ad(nci" a Structura d ad(nci" A Propo,i)i i Propo,i)i i T L G(ndir a B& "ni+ica)iaC S "ni+ica)ia d codat# Co"pon nta & "antic# T I C l c uor- $t C l c a&culta CAPITOLUL III 9ARIASIA CULTURAL A LI<AAOULUI Li"-a8ul $i cultura &unt dou# l " nt al r alit#)ii u"an &tr(n& l gat 'ntr l * E&t i"po&i-il &# 'n) l g " d plin o li"-# ind p nd nt d cont 0tul i cultural* Oo=n A atti a &pu& +oart clar% cat goriil d g(ndir al oa" nilor $i +or" l li"-a8ului lor &unt in 0trica-il l gat '"pr un#*

Ac a&ta nu 'n& a"n# 'n&# id nti+icar a culturii cu li"-a* P r&oan cu culturi &i"ilar !or- &c li"-i di+ rit BAra,ilia . portug= ,#T Arg ntina . &paniolaC $i p r&oan c !or- &c li"-i &i"ilar pot a! a culturi di+ rit B<ar a Aritani , S* U* A, Au&tralia . toat au ca li"-# ngl ,#C* Dup# p#r r a lui Noa" C=o"&KR to)i oa" nii au capacit#)i ling!i&tic &i"ilar $i ac l a$i proc & d g(ndir * Con+or" altor punct d ! d r li"-a8 di+ rit dau na$t r unor c#i d g(ndir di+ rit * Ac a&t# ulti"# po,i)i &t cuno&cut# ca Ipot ,a lui Sapir.6=or+, dup# nu" l c lor c au +or"ulat.o% Ed>ard Sapir: $i A n8a"in L 6=or+H Ac &ta din ur"# a " n)ionat c# li"-a, a&igur(nd linii o-i$nuit d 0pr &i , cr a,#, 'n ac la$i ti"p, pr di&po,i)ii 'n r(ndul oa" nilor p ntru a ! d a lu" a 'ntr.un anu"it + l* A&t+ l a ori nt a,# g(ndir a $i co"portar a ac &tora* D 0 "plu, 'n li"-a ngl ,# un loc apart +l d )in ti"puril ! r- lor* Aproap +i car propo,i)i +or"ulat# d un !or-itor d li"-# ngl ,# tr -ui &# &p ci+ic dac# ! ni" ntul 'n c= &tiun & 'nt("pl# acu", d 8a &.a 'nt("plat &au & !a 'nt("pla 'n !iitor* Un !or-itor al li"-ii "alaR B&au indon ,i n C a c#ror ! r- nu au ti"puri nu &t o-ligat &# +ac# a& " n a &p ci+ic#ri d ti"p c &unt &olicitat 'n li"-a ngl ,#* Din p r&p cti!a Ipot , i Sapir.6=or+ contra&tul &tructural dintr c l dou# li"-i o+ r# !or-itorilor d li"-# ngl ,# $i d li"-# "alaR !i,iuni +oart di+ rit d &pr natura ti"pului* Li"-a ngl ,# acc ntu a,# p riodicitat a di!i,(nd ti"pul 'n cat goriil di&tinct al tr cutului, pr , ntului $i !iitorului, 'n ti"p c 'n Indon ,ia ti"pul &t !#,ut ca un continuu", ca c !a c curg p r"an nt* Ipot ,a " n)ionat# a culti!at int r &ul +a)# d pro-l "atica r la)i i dintr li"-# $i cultur#, dar nu a +o&t con+ir"at# a&t+ l 'nc(t &# d !in# o t ori $tiin)i+ic#* Ea a r#"a& 'n continuar o ipot ,#* Oo&=ua A* 1i&="an4 con&id r# c# 0i&t# tr i c#i "a8or prin car li"-a8ul &t l gat d cultur#% 2 Li"-a8ul ca o part a culturii .c r "oniil , c(nt c l , po! &tiril , -l &t " l , rug#ciunil , l gil , con! r&a)iil , &olicit#ril , in&truc)iunil , toat &unt act d !or-ir &au ! ni" nt d !or-ir T &ociali,ar a, duca)ia, n goci r a &unt proc & l gat d li"-#T &c=i"-#ril din li"-a8 r +l ct# &c=i"-#ril din cultur#T ; Li"-a8ul ca un indiciu al culturii . li"-a8 l r l !# "oduril d g(ndir &au 0p ri n)a 'n do" niul organi,#rii c &unt a"(ndou# 'n r la)i cu culturil c#rora &unt a&ociat T li"-a8ul d ,!#lui tipologiil 'n car &unt cat gori&it &au grupat produ& l di+ rit lor acti!it#)i, !aloril , co"porta" nt l , pr ocup#ril tcT culoril , -olil , r la)iil d rud ni , ali" nt l , plant l , p#r)il corpului, &p ciil d ani"al , toat &unt inclu& 'n tipologii in+lu n)at d li"-a8T ? Li"-a8ul ca &i"-ol al culturii . d oar c li"-a8ul &t c l "ai la-orat &i&t " &i"-olic al u"anit#)ii &t $i +ir &c ca li"-il particular &# r pr ,int &i"-olul unor tno.culturi particular 'n car l &unt 'nr#d#cinat $i p car l 0pri"#T li"-a8 l &unt &i"-oluri c "o-ili, a,# popula)iil &# ap r B&au &# atac C $i &# &pri8in B&au &# r &ping#C culturil cu car &unt a&ociat * n lit ratura antropologic# &unt & "nalat o "ul)i" d di+ r n) ling!i&tic 'n "od d o& -it p "oti! cultural * Dintr ac &t a !o" & l cta doar c(t !a car ni & par "ai i"portant %

A* Dial ct l T r" nul d dial ct & r + r# la oric !aria)i a li"-ii !or-it proprii un i co"unit#)i, r giuni &au grup &ocial, 'n g n ral un dial ct &t int ligi-il p ntru c i c !or- &c alt !ari t#)i al ac l ia$i li"-i* Dial ct l di+ r# un l d alt l 'n anu"it a&p ct al !oca-ularului, pronun)i i $i gra"aticii* Li"-a c & !or- $t 'nd o& -i 'n " diul rural din Aa&ara-ia &t un dial ct al li"-ii ro"(n * Li"-a aro"(nilor din &udul Dun#rii &t , d a& " n a, un dial ct al li"-ii noa&tr * Antropologii & "nal a,# 0i&t n)a unor dial ct 'n l g#tur# cu a& " n a +actori cu" &unt r ligia, ocupa)ia, !(r&ta &au & 0ul* A&t+ l, &.au +#cut &tudii 'n l g#tur# cu li"-a8ul &p ci+ic al adol &c n)ilor, al -#r-a)ilor &au al + " ilor* Dup# p#r r a lui Ro-in LaKo++3 +olo&ir a anu"itor tipuri d cu!int $i d 0pr &ii r +l ct# di+ r n)a d put r a + " ii 'n raport cu a -#r-atului 'n cadrul &oci t#)ii a" rican * D 0 "plu, O=, d ar BO, dragul C, O=, 8udg BO, dulc a)#C $i Goodn && B-un#tat C &unt 0pr &ii "ai pu)in i"pr &ionant d c(t 7 ll Bdrac C $i Do"n Ba da draculuiC* 1olo&ir a d c#tr -#r-a)i a cu!int lor cu +or)# i"pr &ioni&t# r +l ct# put r a $i pr , n)a lor pu-lic#, tradi)ional * D a& " n a, -#r-a)ii nu pot +olo&i, 'n "od nor"al, anu"it Ucu!int + " i $tiV% adora-l Badora-ilC, c=ar"ing B'nc(nt#torC, &> t Bdulc C, cut Bno&ti"C, lou lR B'nc(nt#torC, di!in B&pl ndidC . +#r# a ridica anu"it du-ii a&upra "a&culinit#)ii lor* 9or-ind d &pr dial ct tr -ui &# +ac " c(t !a pr ci,#ri* Un ori cu!(ntul dial ct &t 'nlocuit cu altul $i anu" cu c l d gra+, atunci c(nd & r + r#, cu o nuan)# un ori p iorati!#, la un + l d .a !or-i r gional Bcu" ar +i graiul "oldo! n &cC* Ling!i$tii +ac d o& -iri 'ntr dial ct, p d o part $i 8argon &au idiol ct, p d a=a part * Oargonul & r + r# la "odi+ic#ril p car l aduc li"-ii " n)ionat Bca l 0ic $i pronun)ar C un anu"it grup &ocio.pro+ &ional* Un ori 8argonul &t pri!it ca o di&tan)ar cultural# !oluntar# a unui grup d + lul d a !or-i al un i col cti!it#)i "ai "ari Bd 0 "plu, a!c0% a)ii &au " diciiC* Idiol ctul & r + r# la "odul propriu d a !or-i al un i p r&oan $i & con&id r# ca o calitat ir ducti-il# a indi!idului 'n raport cu in+lu n)a grupurilor d car ac &ta apar)in 2M -* Stiluril &ocial 'n !aluar a !or-irii tr -ui lua)i 'n calcul $i +actori 0tra.ling!i&tici &ociali, politici $i cono"ici, 'n &oci t#)il &trati+icat o-i$nuin) l d !or-ir condi)ion a,# acc &ul la locuril d "unc# $i la alt r &ur& "at rial * ULi"-a cor ct#V d !in o r &ur&# &trat gic# $i o cal &pr -og#)i , pr &tigiu $i put r * Antropologul +ranc , Pi rr Aourdi u a pri!it practicil ling!i&tic ca un capital &i"-olic 'n car ca,ul oa" nilor duca)i cor ct & poat con! rti 'ntr.un capital cono"ic $i &ocial* 9aloar a unui &til ling!i&tic, locul lui 'ntr.o Upia)# ling!i&tic#V d pind d "#&ura 'n car l a&igur# acc & Ia po,i)iil dorit p pia)a +or) i d "unc#* N &iguran)a "ani+ &tat# d " "-rii cla& lor d 8o& $i "inoratul din ,ona !or-irii &unt datorat 'n part d o do"ina)i &i"-olic# a cla& lor d "i8loc $i d &u& Bprintr.un li"-a8 d pr &tigiu l giti"at d in&titu)i +or"al C* C* Li"-a &tandard $i li"-a ! rnacular# Li"-a &tandard &t li"-a culti!at#, li"-a c & pr d# 'n $coal#, li"-a c & !or- $t 'n in&titu)iil +or"al , li"-# car , d r gul#, &t +olo&it# 'n "a&&." dia d calitat * Ac &ta &t ca,ul ngl , i &tandard BStandard

Engli&=, S, E*C* Li"-a ! rnacular# &t li"-a c lor d r(nd, co"un# &au li"-a d ga8at#, n gli8 nt#* Un 0 "plu 'l r pr ,int# c a c & c= a"# ngl ,a ! rnacular# n agr# BAlacK Engli&= 9 rnacular, A* E* 9*C &au &i"plu, ngl ,a n agr# BAlacK Engli&=, A* E*C* Ea &t un dial ct uni+or" !or-it d "a8oritat a tin rilor d culoar din c l "ai "ult p#r)i al Stat lor Unit d a&t#,i $i, 'n &p cial, din ariil ora$ lor N > YorK, Ao&ton, D troit, P=ilad lp=ia, 6a&=ington, Cl ! land* Ac a&t# li"-# & particulari, a,# prin "ai "ult a&p ct % o"it r a lui r 'naint d o !ocal# &au 'ntr !ocal BCarolPCalT Pari&PPa&&CT copuPa d l tion, a-& n)a +or" lor ! r-ului to - , c apar 'n ngl ,a &tandard BRou tir dPRou ar tir dT = tir dP= '& tir d, tc*C* D* Li"-a i"pur# Li"-a Pidign BPidign languag C &t o li"-# au0iliar# c &.a n#&cut din 'nc rc#ril d a co"unica 'ntr i a unor !or-itori ai unor li"-i di+ rit , Pidign &t , 'n principal, o +or"# a un ia dintr c l dou# li"-i cu o con&id ra-il# !aria)i 'n pronun)i $i cu o part din gra"a)ic# i & l ctat# din c a c &t co"un 'n gra"atic# c lor dou# li"-i* T r" nul Pidign a +o&t p ntru pri"a dat# aplicat la "i8locul & c* al [l[.l a un i !or-iri c a ap#rut 'n C=ina ca un r ,ultat al int rac)iunii &ocial dintr c=in ,i $i urop ni* A&t#,i l &t r cuno&cut ca oglindind un + no" n cu o r#&p(ndir larg# c & poat p tr c oriund 0i&t# un contact &u&)inut 'ntr " "-rii unor co"unit#)i &au &oci t#)i car !or- &c li"-i di+ rit * Un alt 0 "plu d Pidign &t lingoa g ral, !or-it# n ,ona A"a,oan lor din Ara,ilia* Ea &t con&tituit# din li"-a indian# tupi Bindig n#C $i li"-a portug= ,# $i a d ! nit pri"a li"-# a unor "a" luci Bn#&cu)i din "a" indi n $i ta)i portug= ,iC* C(nd li"-a Pidign a d ! nit li"-a "at rn# a un i popula)ii a &t nu"it# Cr ol#* Un a& " n a proc & & poat p tr c p dou# c#i% 2 Atunci c(nd oa" nii &unt rup)i d li"-a lor "at rn# $i li"-a Pidign a8ung &#.$i a&u" pri"atul ling!i&tic* A$a c !a &.a produ& cu &cla!ii a+ricani a8un$i 'n t ritoriil din <ar a Carai- lor, und au +o&t i,ola)i d !or-itorii li"-ii lor nati! T ; O alt# po&i-ilitat &t ac a 'n car o li"-# Pidign &t id nti+icat# cu o-)in r a unui &tatut &ocial &up rior* Ac &t +apt i"pul&ion a,# oa" nii &# o !or- a&c# p a 'n loc &# !or- a&c# li"-a lor nati!#* Ac &ta &t ca,ul li"-ii n o"aPa ,+ n din Papua, Noua Guin , o Cr ol# -a,at# p li"-a ngl ,# $i !or-it# p &pa)ii largi din Paci+icul d 9 &t* n proc &ul d cr oli,ar li"-a & &c=i"-# a&t+ l 'nc(t a &# cor &pund# n !oilor d co"unica)i al !or-itorilor* Ea tr -ui &# +i aplica-il# 'ntr.o "ar !ari tat d &itua)ii &ocial * Ain 'n) l &, o a&t+ l d &c=i"-ar pr &upun 0tind r a !oca-ularului $i d ,!oltar a un i &inta0 "ai la-orat * C l "ai "ult li"-i Cr ol c & !or- &c a&t#,i 'n lu" &unt -a,at p li"-il urop n B+ranc ,a, ngl ,a, al-an ,a, &paniol# $i portug= ,a . adic# li"-il put rilor colonial din tr cutC* R giunil 'n car li"-il Cr ol &unt ! &tit & a+l# 'n <ar a Carai- lor, ! &tul $i &udul A+ricii, &udul $i &ud. &tul A&i i $i ,ona Paci+icului* n ulti" l d c nii li"-il Pidign $i Cr ola nu "ai &unt li"itat la co"unicar a oral#* A&t#,i l nu "ai &unt +olo&it doar d anal+a- )i, ca 'n tr cutT &au c i car 'n!#)au &# &cri o +#c au 'n li"-# urop an# do"inant#

local* Dup# c l d .al doil a r#,-oi "ondial a ap#rut &cri&ul 'n Cr ol#, 'n &copul d a tran&"it id i r ligioa& $i o anu"it# do,# d culoar local#* La ac a&ta a contri-uit $i cr $t r a al+a- ti&"ului $i na)ionali&"ului, 'n ,ona 'n car & !or- $t "a&i! Cr ola au ap#rut ,iar cr ol , po )i $i dra"aturgi din Ulu" a a tr iaV, c &.au &tr#duit &#.$i aduc# contri-u)ia la r cunoa$t r a li"-ii Cr ol ca o li"-# lit rar#* E* Protoli"-il $i li"-il &urori Ling!i$ti &tudiind i&toria li"-ilor +ac di&tinc)i 'ntr li"-il &urori c &unt d &c nd nt din una $i ac a$i li"-# &tr#"o$ a&c# $i car &.au &c=i"-at 'n "od & parat 'n ti"p d &ut $i "ii d ani* Li"-il originar din car l d ri!# &unt nu"it protoli"-i* Sc=i"-ar a ling!i&tic# din&pr protoli"-i &pr li"-il &urori a +o&t un proc & +oart co"pl 0 Bd di+u,iun , '"pru"ut, cuc rir $i con&olidar C in+lu n)at d contact l dintr li"-i $i culturi* Iat# principal l li"-i Bprotoli"-i $i li"-i &uroriC c d ri!# din ac la$i r , r!or co"un $i anu" din li"-a indo. urop an#22% Ndo urop an# 2 E Ar tonD iZ]l.iltir# lI&land? I ,a a galic# R Catalana . 1ranc ,a . Italian# Portujn ,a 2 Sco)ian L Gal ,# Latin# Z c E Nord . . G r"anic#L 9 &t P Dan ,a . I&land ,a . Nor! giana L Su d ,a P Oland ,a . Engl ,a . 1la"anda . 1ri&iana . G r"ana L Idi$ na "# E Pro! n&ala . Ro"(na . Spaniola Aulgara E Al-an ,a . Ar" ana* E L tonia Aaltic# c c ec b .ec ] L Lituani E C =a . <ac don ana . Polon ,a Ru&# P P r&an . Indo.lranian# L San&cril IU E S(r-o.croata . Slo!aca . Slo! na . Ucrain ana R A ngal ,a . 7indi . Pun8a-i LUrdu Sur&#% 9ictoria 1ranKin $i Ro- rt Pod"an, An Introduction to Lcnguag , 1ourt= Edition, 7oit Rin =art X 6in&ton Inc, 2344 L gat# &tr(n& d pro-l "a a&upra c#r ia n .a" ocupat &t $i ac a a d t r"in#rii li"-ilor "a8or c & !or- &c a&t#,i 'n lu" , cu r l !ar a unor a&p ct al dina"icii ac &tora* Li"-il "a8or al lu"ii B233:C Nu" l li"-ii 9or-itorii B'n "ilioan C nati!i $i non.nati!i 2 <andarin# BC=inaC ; Engl ,a ? 7indu BIndiaC @ Spaniola 5 Ru&a : Ara-# H A ngal ,a BAanglad &=, IndiaC 4 Portug= ,# 3 <alaR &au Indon ,iana 2M Oapon ,a 2l* 1ranc ,# 2;

G r"ana 2? Urdu BPaKi&tan, IndiaC 2@ Pun8a-i BIndia, PaKi&tanC 25 Jor ana 2: T lugu BIndiaC 2H Ta"ila BIndia, Sri LanKaC 24 <arat=i BIndiaC 23 Canton ,# BC=inaC ;M Italiana Sur&#% T= 6orld Al"anac, 233H 6orld Al"anac AooK&, 233H Li"-il "a8or al lu"ii Bco"para)i 234; cu 233:C Nu" l li"-ii Nati!i B!or-itori cu pri"a li"-#C Nati!i 2 <andarina ; 7indu ? Spaniola @ Engl ,a 5 A ngal ,a : Ara-a H Portug= ,a 4 Ru&a 3 Oapon ,a 2M G r"ana 22 1ranc ,a 2; <aiaR Sur&#% Sidn R S* Cui- rt, T= 6orld Al"anac and AooK o+ 1act&* N >&pap r Ent rpri& A&&ociation, N > YorK, 234;T T= 6orld Al"anac* 233H +* Diglo&&ia $i "ultiling!i&"ul 'n cur&ul contact lor cu al)i oa" ni, !or-itori ai altor li"-i, indi!i,ii pot !or-i "ai "ult d c(t o &ingur# !ariant# a un i li"-i &au o &ingur# li"-#* C a "ai &i"pl# &itua)i ac a 'n car dou# !ari t#)i al un ia $i ac l a$i li"-i &unt !or-it d oa" ni 'n li"-a8ul co"unit#)ii Bt= &p c= co"unitRC2@ Ea a +o&t nu"it# dig=&&ia, un t r" n d origin +ranc ,# introdu& d C* A* 1 rgu&on, 25 'n 2353 'n li"-a ngl ,#, 'n alt li"-i urop n & utili, a,# p ntru ac a$i &itua)i cu!(ntul -iling!i&"* Pot + i o+ rit "ai "ult 0 "pl d +olo&ir a dou# !ari t#)i al un i li"-i 'n ac la$i li"-a8 al co"unit#)ii, 'n Aagdad, ara-ii cr $tini !or- &c un dial ct Uara-ica cr $tin#V, c(nd !or- &c 'ntr i, dar +olo& &c dial ctul g n ral 0i&t nt 'n Aagdad, nu"it Uara-ica "u&li"V B&au Uara-ica "a=o" dan#VC, c(nd !or- &c 'ntr.un grup "i0t* n Gr cia, diglo&&ia a ap#rut la 'nc putul & c* al [l[.l a, odat# cu r na$t r a lit raturii gr c $ti $i cr ar a un i li"-i lit rar -a,at#, 'n part , p +or" l lit raturii gr c $ti ant rioar * Diglo&&ia g r"an#, din El! )ia, &.a d ,!oltat ca un r ,ultat al i,ol#rii 'nd lungat , r ligioa& $i politic , a unor grupuri +a)# d c ntr l li"-ii g r"an &tandardi,at , 'n 7aiti "ar a "a8oritat a oa" nilor !or- &c cr ola =aitian# Bcar &t d ri!at# din li"-a +ranc ,#C, dar " "-rii cla& lor d "i8loc $i ai lit i !or- &c at(t cr ola =aitian# c(t $i +ranc ,# &tandard, 'n Aa&ara-ia oa" nii, 'n g n ral, !or- &c at(t dial ctul "oldo! n &c d tip -a&ara- an, c(t $i li"-a ro"(n# &tandard, 'n r(ndul int l ctualit#)ii, 'n !or-ir , &t pr + rat# li"-a ro"(n# &tandard* C* A* 1 rgu&on a +#cut di&tinc)i 'n cadrul diglo&&i i 'ntr li"-a &up rpu&# Bnu"it# U=ig=VC $i c a r gional# Bnu"it# Ulo>VC 'n anali,a p car a 'ntr prin&.o a&upra &itua)i i la car n r + ri"* Proc d(nd 'n ac &t + l l a a8un& la conclu,ia c# 0i&t# o anu"it# &p ciali,ar a +unc)iilor li"-ii 7 BU=ig=VC $i a li"-ii L BUlo>VC, r &p cti! c(nd $i und anu" & +olo& $t una &au alta dintr l % 7 L Slu8-# 'n -i& ric# &au "o&c= [ In&truc)iuni p ntru & r!itori, c= ln ri, "uncitori, +unc)ionari

[ Scri&ori p r&onal [ Di&cur&uri 'n parla" nt, li"-a8 politic [ Cur&uri uni! r&itar [ Con! r&a)ii 'n +a"ili , cu pri t nii $i col gii [ Tran&"it r a $tirilor la radio [ S rial l d la radio $i t l !i,iun d natur# & nti" ntal# [ Editorial l din cotidian , pr , ntar a $tirilor [ Titluril caricaturilor politic [ Po ,i [ Lit ratur# popular# [ Anali,(nd diglo&&ia, C* A* 1 rgu&on a & "nalat $i alt a&p ct i"portant * El a &u&)inut, d pild#, idd a c# !or-itorii pri! &c li"-a 7 ca +iind &up rioar# din "ai "ult punct d ! d r * A&t+ l i &pun c# d li"-a 7 & l ag# un pr &tigiu "ai 'nalt d c(t c l l gat d li"-a L $i o con&id r# p pri"a U"ai +ru"oa&#, "ai logic#V, "ai capa-il# d a 0pri"a id il i"portant , tc* D ac a, pro-a-il, !or-itorii duca)i ai cr ol i =aiti n 'n "od +r c! nt n ag# 0i&t n)a i, in&i&t(nd a&upra +aptului Bgr u d cr ,utC ca i 'ntotd auna !or- &c +ranc ,a, 'n anu"it ca,uri &up rioritat a li"-ii 7 &t l gat# d r ligi * 9or-itorii cr ol i =aiti n &unt, 'n g n ral, o-i$nui)i cu ! r&iun a +ranc ,# a Ai-li i* D a& " n a, 'n +a"ili adul)ii & adr & a,# 'n li"-a L, tot a&t+ l proc d a,# copiii c(nd !or- &c unii cu al)ii, 'n &p cial la $coal# copiii iau contact &tr(n& cu li"-a 7* O &itua)i &p cial# o r pr ,int# diglo&&ia -a&ara- an#* Pr + rin)a p ntru una din c l dou# li"-i, 7 &au L 0pri"#, un ori, po,i)ia pro.unioni&t# cu Ro"(nia Bc(nd &t pr + rat# li"-a

7C, &au po,i)ia non.unioni&t# &#u an )i.unioni&t# Bc(nd &t pr + rat# li"-a LC* O &itua)i cu un grad "ai "ar d co"pl 0itat ac a 'n car indi!i,ii !or- &c "ai "ult d c(t o &ingur# li"-#* <ultiling!i&"ul ar "ai "ult origini% indi!i,ii &.au n#&cut 'ntr.o +a"ili 'n car nu & !or- $t doar o &ingur# li"-#, +r c! ntar a un i $coli 'n car & pr d# o alt# li"-# d c(t c a "at rn#, d pla&ar a p ntru "unc# &au &tudii 'ntr.o )ar# 'n car & !or- $t o li"-# di+ rit# d c a propri , do"iciliul & a+l# 'ntr.o ari d grani)# &au cu o co"unitat "i0t# din punct d ! d r tnic Bd 0 "plu 'n anu"it p#r)i al El! )i iC* Utili,ar a d c#tr indi!i,i a "ai "ult d c(t o li"-# poat +i $i, d & ori, d p#$ $t un +apt -anal* E&t n !oi &# & "nal#" 'n ac &t cont 0t ca,ul 'n car +olo&ir a d c#tr cin !a a li"-ii "at rn ar dr pt r ,ultat &tig"ati,ar a &au c=iar d pri!ar a d anu"it oportunit#)i cono"ic $i dr pturi politic B&itua)ia ro"(nilor din Tran&il!ania 'naint d Unir a din 2324 &au a 8apon ,ilor d p coa&ta d ! &t a S* U* A* 'n ti"pul c lui d .al doil a r#,-oi "ondial, c(nd S* U* A* $i Oaponia & a+lau 'n &tar d r#,-oiC, 'ntr.o atar &itua)i capacitat a d a !or-i $i o alt# li"-#, Br &p cti! c a o+icial#, do"inant#C poat &pori pr &tigiul indi!idului $i -un#&tar a lui* n antropologia cultural# &.au +#cut $i & +ac nu" roa& c rc t#ri a&upra "ultiling!i&"ului* Un ca, apart , cu r l !ant# cont "poran itat , 'l r pr ,int# &tar a raporturilor dintr li"-il +ranc ,# $i ngl ,# 'n pro!incia ju - c Bd p &t H "ilioan d locuitoriC $i 'n &p cial a ora$ului <ontr al Bcu o popula)i 'n 8ur d ? "ilioan d locuitoriC* 6allac La"- rt, &tudiind ac &t ca,, a a+lat c# at(t canadi ni +ranc ,i, c(t $i canadi nii ngl ,i !aluau p c i cu car !or- au "ai +a!ora-il c(nd i !or- au ngl ,a, d c(t atunci c(nd !or- au +ranc ,a, 'n ulti"ii ani, a!(nd 'n ! d r t ndin) l d & parar al canadi nilor d li"-# +ranc ,#, "a8oritari 'n ju - c, &itua)ia par &# & +i &c=i"-at* Dac# 'n ac a&t# pro!inci !or- $ti ngl ,a ri$ti &# nu )i & r#&pund#, d $i c i c#rora t adr & ,i cuno&c, d r gul#, li"-a ngl ,#, 'n ac &t cont 0t, un int r & $tiin)i+ic $i practic 'l r pr ,int# pro-l "atica int r+ r n) i ling!i&tic * Ea & particulari, a,# 'ntr.o "ul)i" d a&p ct % '"pru"utul r ciproc d cu!int , in+lu n) l d acc nt, traduc r a dintr.o li"-# 'n alta +#r# a8u&t#ri gra"atical cor &pun,#toar , in+lu n)a "ultiling!i&"ului a&upra p&i=ologi i int l ctual $i a+ cti! a indi!idului, "#&ura 'n car &itua)ia d pluriling!i&" in+lu n) a,# cunoa$t r a +i c#r ia dintr c= &tiuni2H CAPITOLUL I9 SCRIEREA D la -un 'nc put tr -ui &# +ac " di&tinc)i 'ntr li"-a8 $i &cri r * Li"-a8ul & r + r# la +olo&ir a cu!int lor cu &copul d a co"unica cu al)ii, iar &cri r a & r + r# nu"ai la & "n l +olo&it p ntru a r pr , nta cu!int l un i li"-i 'ntr.o +or"# !i,i-il#24 Li"-a8ul ar ac a$i ! c=i" cu cultura, 'n &c=i"- &cri r a, prin co"para)i , &t o d &cop rir r c nt#* O"ul a +o&t capa-il &# '$i 'nr gi&tr , cu!int l $i &un t l 'n "od + cti! doar d :MMM d ani, dar ac a&ta 'n& a"n# nu"ai una &au dou# &uti"i al p rioad i 'n ti"pul c#r ia l a putut !or-i* Antropologii culturali &unt unani"i 'n a &u&)in id a c# &cri r a, d $i r lati! d dat# r c nt#, a p r"i& o"ului &# +ac#

progr & l c l "ai rapid din 'ntr aga lui i&tori * Scri r a a p r"i& o"ului &# +ac# p r"an nt cu!int l lui $i a&t+ l &.au n#&cut po&i-ilit#)il % 2 d a 'nr gi&tra in+or"a)iaT ; d a o copiaT ? d a o &tocaT @ d a o &al!a p ntru o +olo&in)# ult rioar#* Prin &cri r o"ul a putut acu"ula cunoa$t r a $i con&trui cunoa$t r p r ali,#ril g n ra)iilor ant rioar * E&t un ad !#r larg '"p#rt#$it c# i&toria, 'n ad !#ratul & n& al cu!(ntului, a 'nc put odat# cu d &cop rir a &cri&ului* A* 'nc puturil &cri rii Nu & $ti pr ci& cu" anu" a ap#rut &cri&ul* S pr &upun c# i&toria lui a 'nc put cu i"agini* 9 c=il i"agini d p p r )ii p $t rilor +#cut p piatr# &au a c lor 'ncru&tat 'n o& &t po&i-il &# +i a!ut nu doar o +unc)i d corati!#, ci a r pr , ntat 'n& "n#ri $i " &a8 d un + l anu" * Datorit# ac &tui +apt, & con&id r# c# pictog"+ia, &au &cri r a cu i"agini, poat +i pri!it# ca pri"ul &tadiu al d ,!olt#rii &cri rii* Tr -ui &pu& c# un l tri-uri indi n , a" rican BC= R nn , DaKota, O8i-a>aC au +olo&it &cri r a pictogra+ic# p(n# la &+(r$itul & colului al [l[.l a* E&t cuno&cut#, 'n ac &t & n&, &cri&oar a id ogra+ic# tri"i&# d un tat#, apar)in(nd tri-ului C= R nn , c#tr +iul lui, prin car ac &ta 'l in+or"a d &pr &u"a d -ani pla&at# cu un ag nt indian p ntru +olo&in)a +iului &#u* D a& " n a, & " n)ion a,# &cri r a unui tri- d indi ni a" ricani 'n car &unt portr ti,at +apt l d roi&" al unui grup d lupt#tori DaKota 'ntr.o -#t#li '"potri!a du$"anilor indi nilor* Aici apar a& " n a pro-l " % C()i du$"ani au +o&t uci$i? C()i au +o&t lua)i pri,oni ri? C()i &.au pr dat? Una dintr pro-l " l principal al &cri rii id ogra+ic &t ac a a citirii i* P ntru a o r ,ol!a, &t n c &ar &# & +ac# di&tinc)i 'ntr dou# tipuri d pictogra+ % id ogra"a $i logogra"a* Id ogra"a &t o i"agin a unui lucru &au a un i id i, dar nu a cu!(ntului prin car ac &ta &t cuno&cut* D pild#, din punct d ! d r id ogra+ic d & nul unui oc=i poat )in loc organului d ! d r , +acult#)ii d a ! d a, un i p r&oan anga8at 'n &piona8 &au a oric#r i alt int rpr t#ri p car ]cititorur & poat &i")i 8u&ti+icat &# o +ac#* Logogra"a, p d alt# part , &t un & "n &au o i"agin c )in locul unui cu!(nt &au "orP "23 al un i li"-i* Su- +or"# d logogra"# &au & "n al unui cu!(nt, d & nul unui oc=i r pr ,int# nu"ai cu!(ntul p ntru organul d !#, dintr.o li"-# particular#* A&t+ l 'n li"-a ngl ,#% ` R E&t !id nt +aptul c# logogra" l &unt "ult "ai &p ci+ic d c(t id ogra" l * Prin ur"ar , l "arc= a,# un &tadiu !oluat al &cri&ului* Un &tadiu ult rior 'n !olu)ia &cri&ului a ap#rut atunci c(nd logogra" l au a8un& &# +i a&ociat 'n "od principal cu &un t l cu!int lor p car l r pr ,int#, "ai d gra-# d c(t cu & "ni+ica)ia lor* La ac &t &tadiu, d & nul unui oc=i & !a r + ri nu doar la Uoc=i . organ d !#,V dar $i la &un t l c con&titui cu!(ntul c )in locul Uoc=iuluiV 'ntr.o anu"it# li"-#* A&t+ l, 'n li"-a ngl ,# C;Fe !a +i +olo&it p ntru toat cu!int l c au &un tul UiV, cu" ar +i, d pild#, pri"ul pronu" p r&onal UIV* Tr c r a d la & "ni+ica)i la &un t 'n &cri r , & dator a,#, pro-a-il, ! c=ilor &u" ri ni din < &opota"ia* 1aptul &.a p tr cut, & cr d , cu ?5MM

d ani 'n ur"# $i 'n "od gradual* S par c# l a r#&pun& n c &it#)ii d a 'nr gi&tra id i a-&tract $i nu" proprii, c nu put a +i &ati&+#cut# d &cri r a pictogra+ic#* Dup# apro0i"ati! 5MM d ani, Egiptul &.a a+lat &u- in+lu n)a culturii " &opota"i n B&igiliul rotund, roata olarului, anu"it l " nt d corati! din art# $i ar=it ctur#C* C rt &t +aptul c# 'n ac l ti"p $i 'n 9al a Nilului a ap#rut un &i&t " d &cri r d plin la-orat* Si&t "ul &u" rian &t cuno&cut &u- nu" l d &cri r cun i+or"# Badic# &u- +or"# d cuiC $i a ap#rut din &cri r a pictogra+ic#* S -#nui $t c# !olu)ia & "n lor cun i+or" din ! c=il pictogra+ &.ar +i datorat n !oii d a &pori !it ,a d &cri r * Iat#, prin co"para)i , di+ r n)a dintr &cri r a pictogra+ic# original# $i &cri r a cun i+or"# t(r,i % Scri r pictogra+ic# Scri r cun i+or"# S "ni+ica)ia ^Po ^ <unt DR Soar Ib Aou ^&^ ^ P $t ^ I Gr(u Si&t "ul gipt an &t nu"it &cri r =i rogli+ic#* 7i rogli+ l con&titui r pr , ntar a, cu a8utorul unor +iguri, a lucrurilor &au +iin) lor d &pr car & &cria* El rau con&id rat &acr , ca dar al , ului T=at $i rau +olo&it doar d " "-rii ca&t i pr o)ilor* Au +o&t id nti+icat p &t 3MM d =i rogli+ , c l "ai "ult dintr l +iind id ogra" $i +onogra" B'n& "nar a unor &un t C, r pr , nt(nd +iin) l $i plant l lu"ii natural , pr cu" $i c(t !a o-i ct +#cut d o"* El pot +i citit d la dr apta la &t(nga, d la &t(nga la dr apta, &au c=iar d &u& 'n 8o& $i in! r&* Iat# un $ir d =i rogli+ car &i"-oli, a,# apa, o gur#, 'nr#&ucit, un !ultur, un $arp , un ! r&ant, o -ucat# d p(in , o tr &ti 'n+lorit#, un ,#!or d u$#, un -a,in $i un pui d pr p li)#% Tr -ui &pu& c# &cri r a =i rogli+ic# &.a "i$cat din&pr pictogra+ i &pr con&tituir a unui al+a- t Btotalitat a lit r lor car r dau &un t l d -a,# al un i li"-iC* D 0 "plu & "nul c d &cri o gur#, )in locul unui &un t &i"ilar lit r i "oart r* S "nul R pr , nt(nd o -ucat# d p(in , ar !aloar a &un tului no&tru t* n ac &t al+a- t 0i&tau ;@ d & "n al unor con&oan d -a,# $i 'nc# un nu"#r d & "n 0pri"(nd co"-ina)ii al dou# &au tr i con&oan * C a c a lip&it &i&t "ului gipt an d &cri r au +o&t & "n l car &# )in# locul !ocal lor* Scri r a =i rogli+ic# gipt an# nu a +o&t d &ci+rat# d c(t 'n anul 24;;

d c#tr O an.1rancoi& C=a"pollion, dup# o "unc# c a durat p &t ;M d ani* n 2H3@ ar"ata lui Napol on a d &cop rit o l &p d d -a,alt d o& -it d co"plicat ilu&trat#, nu"it# St la Ro& tta* Scri&# 'n ti"pul do"ni i lui Ptolo" u Bc a 23: '* C=*C, piatra con)in coloan paral l d t 0t =i rogli+ic gra!at, d &cri r gipt an# $i d &cri r gr c a&c#* Studi r a co"parati!# a c lor dou# &cri ri a p r"i& d &ci+rar a =i rogli+ lor* St la Ro& tta & a+l# a&t#,i 'n Ariti&= <u& u" din Londra* Scri r a gipt an# i.a &ti"ulat p ! cini 'n la-orar a unui al+a- t "ai !oluat, nu"it cun i+or"IM A$a &.a n#&cut al+a- tul + nician, pr d c &orul al+a- t lor occid ntal , d ,!oltat din al+a- tul nord.& "itic B"ai a!an&at +a)# d &cri r a gipt an#, dar c#ruia 'i lip& au $i lui &i"-oluril p ntru !ocal C* Spr d o& -ir d al+a- t l occid ntal , 'n c l + nician & &cria d la dr pta la &t(nga $i cuprind a nu"ai ;; d caract r con&onantic * Gr cii au '"pru"utat arta &cri rii d la + nici ni cu aproap nou# & col '* C=* Ei au pr luat toat &i"-oluril & "itic cu !aloar a unor &un t cor pun,#toar unor con&oan gr c $ti* D a& " n a, gr cii au +olo&it $i alt & "n & "itic p ntru a r pr , nta &un t l !ocal lor gr c $ti, 'n plu&, i au co"pl tat &cri r a lor cu noi &i"-oluri caract ri&tic unor &un t gr c $ti, 'n + lul ac &ta, +olo&ind &i"-oluri '"pru"utat $i propriil lor ino!a)ii, i au in! ntat pri"ul &i&t " al+a- tic ad !#rat, 'n car +i car &un t & "ni+icati! &t r pr , ntat d un & "n & parat &au d o lit r#* D la gr ci al+a- tul &.a r#&p(ndit 'n c ntrul Itali i und locuiau tru&ci* Ei au l#&at, la r(ndul lor, 'n ac &t & n& o "o$t nir ro"anilor, car au pu& la punct al+a- tul latin, a+lat 'n +olo&in)# a&t#,i 'n c a "ai "ar part a lu"ii Occid ntal * C l "ai "ult &i&t " d &cri r c +olo& &c al+a- tul latin utili, a,# toat c l ;: d lit r c 'i &unt caract ri&tic * O id d &pr "odul 'n car &.a n#&cut al+a- tul latin ca o !olu)i d la & "n l & "itic $i &cri r a gr c a&c#;2 E!olu)ia al+a- tului Al+a- tul & "itic in)ial Al+a- tul & "itic din ! &t Al+a- tul gr c ini)ial Al+a- tul gr c cla&ic Al+a- tul latin A A A Rn A A StPL A I D c 7

N N I I I P R ;?M -* Scri r $i con& r!atori&" Din c l ar#tat ant rior r ,ult# c# put " !or-i d &pr tr i &tadii di&tinct 'n !olu)ia &cri&ului% l* Pri"ul &tadiu a +o&t "arcat d apari)ia i"aginilor, ca pictogra" &au id ogra" , p ntru a r pr , nta o-i ct $i id i* n ac a&t# +a,# nu a 0i&tat nicio l g#tur# 'ntr lucruril r pr , ntat $i li"-a8ul !or-itT ; Stadiul ur"#tor poat +i nu"it c l al &cri rii d tip r -u&, car a +#cut un i"portant pa& 'naint p ntru a pun 'n t r" ni +ir $ti r la)ia dintr &cri r $i li"-a8ul !or-it* E0 "plul &i"plu 'l r pr ,int# +olo&ir a i"aginii unui oc=i car )in locul pronu" luiP1olo&ind un a& " n a &i&t " p ntru +ra,a ngl , a&c# UI &a> Aunt Roc= ll V BA" !#,ut.o p "#tu$a Roc= ll C noi put " d & na o & c! n)# d i"agini% un oc=i BPC, un +i r#&tr#u B'n ngl ,# &atoC, o in& ct# B+urnic#, 'n ngl ,# aniC, un o" !(&lind Ba !(&li, 'n ngl ,# ro>C $i o &coic# d "ar B'n ngl ,#, &= PCT ? Ulti"ul &tadiu con&t# 'n d ,!oltar a unor & "n con! n)ionali,at , &au lit r p ntru a r pr , nta &un t l d -a,# al !or-irii* P ac a&t# -a,# a +o&t con&tituit al+a- tul* S con&id r# c# 'ntr aga & c! n)# a ac &t i !olu)ii, d la pictogra" la lit r l ad !#rat , &.a p tr cut 'n &i&t "ul d &cri r al anticului Egipt* La &+(r$itul "il niului al patrul a, 'naint d C=ri&to&, 0i&tau d 8a ;@ d & "n , g n lit r , c cu u$urin)# ar +i putut d ! ni o -a,# p ntru un al+a- t gipt an* Dar gipt nii nu au +olo&it ac a&t# oportunitat p ntru a.$i r +or"a &cri r a lor* Ei au continuat "ii d ani &# utili, , un &i&t " gr oi c +olo& &c a" &t cat pictogra" l , id ogra" l , &cri r a d tip r -u& $i & "n g n lit r ad !#rat * E0plica)iil ac &tui con& r!atori&" nu &unt &i"pl $i ! ri+ica-il * E&t po&i-il ca o a& " n a r +or"# &# nu +i +o&t d ,ira-il# datorit# cont 0tului cultural gipt an* 7i rogli+ l au 8ucat un rol pro "in nt 'n id ologia r ligioa&# $i 'n anu"it in&tan) l au +o&t con&id rat &acr * Gri8a $i d licat ) a cu car l au +o&t &cri& &ug r a,#, d a& " n a, +aptul c# l a! au $i o +unc)i &t tic#* Totodat#, &c=i"-ar a &cri&ului ar +i -locat acc &ul g n ra)iilor ult rioar la & "ni+ica)ia "onu" nt lor $i t 0t lor &acr * Un con& r!atori&" &i"ilar & "ani+ &t# a&t#,i 'n C=ina $i Oaponia* Ac &t )#ri c=iar $i 'n pr , nt +olo& &c o &cri r co"-inat#, &ila-ic# B&ila-#, o part dintr.un cu!(nt alc#tuit# dintr.unul &au din "ai "ult &un t , car & ro&t $t 'ntr.o &ingur# "i&iun a !ociiC $i id ogra+ ic# B&au logogra+ic#C* Scri r a &ino.8apon ,# &t unul dintr &i&t " l "a8or din lu" car nu a +o&t 'nlocuit d un al+a- t d o "ai "ar &i"plitat $i +ici n)#* D $i &.a di&cutat pro-l "a un i r +or" al+a- tic 'n "ai "ult tap i&toric nu &.a a8un& la niciun r ,ultat* A!anta8 l un i atar r +or" &unt "ultipl % -#tutul la "a$in# at(t d +ici nt 'n lu" a Occid ntal# ar d ! ni po&i-il, +olo&ir a dic)ionar lor, ind 0ar a c#r)ilor $i 'n!#)ar a d c#tr copii a &cri&ului ar put a

+i u$urat 'ntr.o "ar "#&ur#* R#&pun&uril car &# 0plic ac &t con& r!atori&" actual ar put a +i ur"#toar l T &cri r a &ino.8apon ,# &t l gat# &tr(n& d alt a&p ct al culturii c ar +i p riclitat printr.o r +or"# a &cri&uluiT ar +i +oart &cu"p# r &cri r a lit raturii 0i&t nt 'n c l dou# culturi 'ntr.un nou al+a- tT caligra+ia a&ociat# cu caract r l c=in , $i 8apon , poart# o ari 0tin&# d & "ni+ica)ii c d p#$ &c do" niul &cri riiT &c=i"-ar a &cri&ului ar put a p riclita &itua)ia unor in&titu)ii d cultur# $i " "-rii lor ar tr -ui &# & r cicl , la o !(r&t# adult#T co"pl 0itat a &cri rii &ino.8apon , r pr ,int# un "i8loc d d ,!oltar a int lig n) i copiilor* Not $i -i-liogra+i 2 Wd n K Sal,"ann, Ant=ropo=gR, 7arcourt, Arac X 6orld, N > YorK t* al, 23:3 ; O&>ald Ducrot, O an.<ari Sc=a ++ r, Noul Dic)ionar Enciclop dic al Qtiin) lor Li"-a8ului, Editura Aa- i, Aucur $ti, 233: ? I-ld " @ N* C=o"&KR, SRntactic Structur &, T= 7agu % <outon, 235H 5 Conrad P=illip JottaK, Ant=ropoPogR* T= E0ploration o+7u"an Di! r&i+R, <cGra>.7ill, Inc, N > YorK t ai, 2332 : E* Sapir, Conc ptual Cat gori & n Pri"iti! Languag &, USci nc V, no, H@ 2342 H A n8a"in L 6or+, Languag , T=oug=tandR ali+R, d* -R Oo=n, A* Caroll, Ca"-ridg , <a&&% <* I* T* Pr &&, 235: 4 Oo&=ua A* 1i&="an, Languag and Cultur , n T= Social Sci nc Enciclop dia, Ed -R Ada" Jup r and O &&ica Jup r, Rontl dg , London X N > YorK, 2345 3 R* LaKo++, Languag and 6o"an& Plac , 7arp r X Ro>, N > YorK, 23H5 2M O&>ald Ducrot, O an.<ari Sc=a++ r, Noul Dic)ionar al Qtiin) lor Li"-a8ului 22 9ictoria 1ro"Kin and Ro- rt Rod"an, An Introduction to Languag , 1ourt= Edition, 7oit Rin =art X 6in&ton, Inc, 2344 2; T= 6orld Al"anac, 23@H 6orld Al"anac Aod &, 233H 2? Sidn R S* Cul- rt, T= 6orld Al"anac and AooK o+1act&, N >&.pap r Ent rpri& A&&ociation, N > YorK, 234;T T= 6orld Al"anac, 233H 2@ Sintag"a &t anali,at# d O* Gu"p r, 'n &tudiul T= Sp c= Co"."uni+R, pu-licat 'n Languag and Social Cont 0t, Ed* -R Paolo Giglioli, P nguin AooK&, <iddl & 0, 23H; 25 C* A* 1 rgu&on, Diglo&&ia, n Languag and SodaPCont 0t 2: 6aliac La"- rt, E!aluational R action to SpoK n Languag &, UOournal o+ A-nor"al and Social P&Rc=ologRV, nr*:: 23:M 2H O&>ald Ducrot, O an.<ari .Sc=a++ r, Noul Dic)ionar Enciclop dic al Qtiin) lor Li"-a8ului 24 Wd n K Sal,"ann, Ant=ropologp, 7arcourt, Arac X 6orld, N > YorK t al, 23:3 23 <or+o"ul &t c a "ai "ic# unitat cu & n& d t r"inat din &tructura "or+ologic# a cu!(ntului . cu" ar +i pr +i0ul, &u+i0ul* ;M Wd n K Sal,"ann, Ant=ropo=gR ;2 I-id " !, LT aPc % . ZUc ^.Z[.F% ^iD% LV 5@ E&t d -#nuit c# !roia &# & "ut din ca&# -(ntuit# d du=uril "al +ic 55 7ornul &t , 'n "itologia unor popoar , un loc p und p#trund du=uril - n +ic , dar $i c l "al +ic * Prin l poat inira $i "oart a 5: 9racii, & &u&)in 'n cultur# "ai "ultor popoar , &unt o-liga)i &#.$i tran&"it# cuno$tin) l p car i nu l pot lua p lu" a c alalt#* Ei &unt &orti)i ca dup# "oart &# d !in# &trigoi, &#.$i continu ac)iunil "al +ic , dac# tran&"it r a cuno$tin) lor "agic $u a,#* 5H 9 ,i, p ntru a a+la tri"it ri -i-liogra+ic l gat d pro-l "# tratat# 'n ac &t articol, lucrar a lui Antoan ta Olt anu, intitulat# Ipo&ta, al

"al +icului 'n " dicina "agic#, Paid ia, Aucur $ti, 233H 54 In+or"a)iil r + ritoar la 'nt("pl#ril po! &tit "ai &u& au +o&t cul & , 'nd o& -i d la Corn lia dar nu nu"ai d la a, 'n co"un# S#&ciori, 8ud )ul Al-a, 'n pri"#!ara anului 2333 cu oca,ia unui t(rg d &("-#ta* 53 In+or"a)iil au +o&t &tr(n& la Trani$ $i p 9al a Dr#ganului 'n !ara anului 233: :M El " ntul "agic +unda" ntal al ac &tui <ii al !r "ii 'l r pr ,int# U"#rgic#V* Ea &t atot- n +lc#* Ar put a +i pri!it# ca 'ntruc=ipar a "at rial# $i, 'ntr.un + l arti&tic# B+or"a iC a "an i* E&t int r &ant d & "nalat +aptul c# c l c - n +icia,# d put r a "#rgicii &t c l c o g#& $t )in(nd & a"a d raritat a i* Nu 0i&t# 'n ac &t ca, "agici ni* PARTEAA2l.A CSTORIA Qi RUDENIA A* CSTORIA CAPITOLUL I DE1INISIA QI 1UNCSIILE CSTORIEI Tr c r a indi!idului 'n adol &c n)# $i d aici "ai d part 'n &tar adult# &t "arcat# d anu"it &olicit#ri -iologic , dar $i &ocial * Ac &t a & r + r# la atitudin a +a)# d p#rin)i $i, 'n "od d o& -it, +a)# d & 0ul opu&* Dac# 'n pri"ul &tadiu al adol &c n) i tin rii p tr c "ult ti"p 'n grupuri d ac la$i & 0, 'n &tadiul ult rior ac &t i !(r&t $i "ai t(r,iu i '$i caut# part n r d & 0 opu& cu car & 'nt(ln &c r ciproc* Int r!in, cu ac &t pril 8 anu"it r la)ii &p ci+ic d o int n&itat $i &ta-ilitat c cr $t gradual, gr u d di&tin& un l d alt l % Ua i $i '"pr un#V "ai "ult &au "ai pu)in 'nt("pl#tor Bgoing ou)C, +i0ar a d 'nt(lniri BdatingC, curt nia BcourtingC, logodna $i, 'n &+(r$it, c#&#toria* Dintr ac &t a curt nia &t r la)ia c a "ai i"portant# 'ntr tin rii d & 0 opu& ap#rut# ant rior c#&#tori i* Ea 'n& a"n# actul, proc &ul &#u p rioada 'n car i & +ac curt + " ii $i car r pr ,int# o do!ad# c# & l c)ia part n rului d & 0 opu& &t 'n cur& &au d 8a a +o&t +#cut# B"at & l ctionC* n "od d o& -it, part n rul d & 0 opu& al curt ni i &t 'n) l & ca !iitor &o) &au &o)i B&pou& C* Dintr.o p r&p cti!# tradi)ional# indi!i,ii pr tind c# al g r a p r c=ilor &.a +#cut p -a,#% K drago&t , dar &tudiil &tati&tic &u&)in c# $i al)i +actori &unt, d a& " n a, i"plica)i* A&t+ l, d & ori, indi!i,ii & c#&#tor &c 'n cla&a lor &ocial# $i, +oart ad & a, cu part n ri din ac la$i grup tnic &au ac la$i grup r ligio&* C#&#toria &t pri!it#, 'n "od o-i$nuit, ca c l "ai i"portant ! ni" nt din !ia)a un i p r&oan * Ea &t 'n) l a&# ca o uniun & 0ual# $i cono"ic#, 'ntr -#r-at $i + " i , &anc)ionat# &ocial* C#&#toria &t , d a& " n a, un ! ni" nt d o& -it d & "ni+icati!, at(t p ntru +a"iliil "ir lui $i "ir & i, c(t $i p ntru nou# +a"ili +or"at# prin c#&#tori % a r pr ,int# un &por &au un plu& 'n &tructuril d rud ni * Tr#&#turil c con+ r# o at(t d "ar i"portan)# c#&#tori &unt ur"#toar l 2% 2 P ntru tin ri c#&#toria 'n& a"n#, d & ori, o d ta$ar , c=iar o ruptur# +a)# d autoritat a p#rin)ilor lor, car '"pr un# cu +ra)ii $i &uroril +or" a,# c a c & c= a"# +a"ilia d ori ntar * ; Ea &t un pa& d ci&i! 'n +or"ar a un i noi +a"ilii, cuno&cut# &unu" l d +a"ilia d procr a)i * ? Indi!idul, 'n anii d in+antilitat $i copil#ri &t d p nd nt d c ilal)i*

El ar n !oi d o p rioad# d "ai "ul)i ani d gri8# din part a altora $i "ai "ar d c(t a oric#rui alt pri"at, 'n cur&ul ac &t i p rioad , p r&oana car ar gri8# d copil d !in la r(ndul i d p nd nt# d al)ii* C#&#toria &t c a "ai o-i$nuit# cal d a a&igura a8utorul n c &ar, at(t copilului c(t $i 'ngri8itorului lui* @ C#&#toria pr &upun &acri+icar a ind p nd n) i +i c#ruia dintr part n ri* Ei tr -ui &# +ac# co"pro"i&uri unul +a)# d c l#lalt $i &# & o-i$nuia&c# &# ia d ci,ii '"pr un# $i nu &inguri, cu" au +#cut.o 'naint d c#&#tori * 5 Tr ptat, ti"pul p tr cut '"pr un# ar dr pt r ,ultat 'n!#)ar a $i acc ptar a incon$ti nt#, d c#tr +i car , a o-ic iurilor $i idio&incra&iilor c luilalt* : C#&#toria duc la o cr $t r & "ni+icati!# a co"porta" "tului & 0ual* Acc &ul & 0ual &t , 'n "od !id nt, "ai u$or p ntru un cuplu c#&#torit c tr#i $t '"pr un#, d c(t p ntru c i "ai "ul)i oa" ni c tr#i &c & parat d part n rii lor* P ntru "ul)i oa" ni, din ra)iuni r ligioa& $i "oral contactul & 0ual &t p r"i& doar dup# c#&#tori * P ntru al)ii, c#&#toria 'n& a"n# pur $i &i"plu tran&+or"ar a acti!it#)ii & 0ual 'ntr.o acti!itat "ai co"od#* Unii antropologi con&id r# c# unul dintr " rit l c#&#tori i &t ac la c# a r ,ol!# pro-l "a co"p ti)i i & 0ual * Ei &u&)in c# ac a&t# co"p ti)i &t un p ricol p ntru &upra!i )uir a &oci t#)ii &u- raport cono"ic $i r producti! $i c# r lati!a &ta-ilitat a&igurat# d c#&#tori &t c a "ai -un# cal d a 'nl#tura ac &t p ricol* H C#&#toria produc &c=i"-#ri d ci&i! 'n r la)iil &ocial cu c ilal)i, 'naint d c#&#tori indi!i,ii int rac)ion a,# 'n c l "ai "ult do" nii al r alit#)ii &ocial $i cultural ca indi!i,i* Dup# c#&#tori , &t clar# t ndin)a cuplului d a +i unitat a pri"ar# 'n acti!itat a lor &ocial# $i cultural#* D acu" cuplul &t !#,ut c# o unitat indi&p n&a-il#, ca o ntitat corporati!#* R cunoa$t r a ac &tui &tatu& pa! a,# cal a p ntru r cunoa$t r a rolului unit#)ii "arital d a a! a capacitat a n c &ar# propri un i +a"ilii d procr a)i * Dup# cu" " n)ion a,# Si"ion 1lor a <arian 'n "onogra+ia lui Nunt# la ro"(ni; &copuril c#&#tori i 'n cultura noa&tr# tradi)ional# a$a dup# cu" r ,ult# l din un l ! r&uri al ora)iilor din di! r& ,on al )#rii, din un l -alad $i doin popuiar pr cu" $i din un l po! $ti, &unt ur"#toar l % nt(i% d a a! a o con&oart# &pr a8utorar $i p tr c r , &pr "(ng(i r $i alinar a dur rilor 'n ca, d n + ricir $i &u+ rin)#, "ai p &curt &pr '"p#rt#$ir a -in lui $i a r#ului, a -ucuri i $i 'ntri&t#rii 'n d cur&ul 'ntr gii !i )i* Al doil a% d a a! a ur"a$i l giti"i, car &# p#&tr , nu" l d +a"ili , ca &(ng l $i & "in)ia lor &# nu & &ting# niciodat#, apoi ca &# ai-# cin "o$t ni a! r a p#rint a&c#, ca ac a&ta &# nu tr ac# 'n "(ini &tr#in , "ai d part &# ai-# cin & 'ngri8i d d(n$ii $i a.l &pri8ini la -#tr(n ) , iar# dup# "oart &# ai-# cin a.l 8 li $i 'n"or"(nta cr $tin $t , a.l po" ni $i a l da po"an# $i a & ruga p ntru i rtar a p#cat lor &al * n +in aN Tr il a% ca &# nu li & +ac# aruncar c# nu"ai d g a-a &.au

n#&cut $i tr#it 'n lu" a ac a&ta, dup# cu" pr a ad & ori & 'nt("pl# c# li & +ac c lor c r#"(n n c#&#tori)i* Cunoa$t r a $i 'n) l g r a & "ni+ica)iilor c#&#tori i &olicit# a-ordar a a c l pu)in ur"#toar lor pro-l " a&upra c#rora n !o" opri 'n c l c ur" a,#% 2G Ta-u.ul d inc &tT ;C Endoga"i $i 0oga"i T ?C Sc=i"-ul g n rali,atT @G Nu"#rul d &o)iP&o)iiT 5C R $ din)a "arital#T :C C#&#toria ca proc &T HC Ritul d tr c r $i c#&#toria* CAPITOLUL II E[IGENTELE CSTORIEI aC* Ta-uZul d inc &t Unul dintr principiil +unda" ntal r l !ant p ntru &tudiul alian) i Bc#&#tori $i rud ni C &t dup# p#r r a lui Ro-in 1o0? ur"#torul% Rud l d gradul 'nt(i nu tr -ui &# & '"p r c= , 'ntr l * Aproap pr tutind ni 'n lu" , '"p r c= r a c 'ncalc# ac &t principiu &t &ocotit# inc &tuoa&# $i nu &t 'ncura8at#* D c l "ai "ult ori a &t int r,i&# total, iar d !ian)ii d la ac a&t# r gul# &unt p d p&i)i cu & ! ritat * Toc"ai ac &t i t ndin) aproap uni! r&al d a int r,ic B&au c l pu)in d a !itaC r la)iil & 0ual intra.+a"ilial n !o" opri, p &curt, 'n continuar * Alt+ l &pu&, !o" 'nc rca &# d +ini" pro-l "atica inc &tului* < n)ion#" d la -un 'nc put c# l &t , d r gul#, d +init a&t+ l% r la)i & 0ual# 'ntr p r&oan cu un grad d con&anguinitat int r,i&# d l g &au d tradi)i B'n ` nu f co&tu& ` ca&t, purC* Toat &oci t#)il au un conc pt d inc &t* D a& " n a, toat &oci t#)il au d t r"inat# o pro=i-i)i &au un ta-u '"potri!a lui* D +ini)iil dat ac &tuia !aria,# 'n "od & n)ial dup# "odul 'n car &t pri!it inc &tul $i dup# rud l apropiat 'ntr car a a!ut loc o r la)i int r,i&#* R ac)iil +a)# d !iolar a ta-u.ului !aria,# d la &oci tat la &oci tat , 'n un l &oci t#)i oa" nii pri! &c la inc &t cu r pul&i , cu &il#* n alt &oci t#)i r ac)i d u$or a"u,a" nt* T#ria cu car inc &tul &t conda"nat poat d pind d tipul r la)i i inc &tuoa& , dac# p#r)il &unt copii &au adul)i $i d circu"&tan) l !iol#rii nor" lor* Nu & $ti cu pr ci,i und '$i a+l# originil ta-u.ul d inc &t* E0i&t# o !ari tat d opinii, d &tul d "ar , r + ritoar la ac a&t# pro-l "#* A&t+ l, Sig"und 1r ud a &u&)inut id a c# oa" nii au o dorin)# 'nn#&cut# p ntru a co"it inc &t, 'n ac la$i ti"p l a con&id rat c# ta-u.ul d inc &t 'i 'nd p#rt a,# p oa" ni d r ali,ar a ac &t i dorin) a+lat und !a 'n pro+un,i"il con$tiin) i lor* Dup# p#r r a lui, +iul o dor $t p "a"a lui B+a"iliaritat a na$t apropi r C* C a c r ,ult# &t o ri!alitat cu tat#l &#u B1r ud a nu"it ac a&ta c &itua)i co"pl 0ul O dipC* Dar +iul tr -ui &#.$i do"in ac &t & nti" nt &au, alt+ l, !a tr -ui &# +ac# +a)# "(ni i tat#lui, car &t , d d part , "ai put rnic d c(t l* n "od &i"ilar, &itua)ia +iic i +a)# d tat#l i, &au alt+ l &pu& co"pl 0ul El ctra, o &itu a,# 'n ri!alitat cu "a"a i* n t oria lui 1r ud to)i &unt " &upu$i unor dorin) inc &tuoa& p car l r pri"#"* Ac a&t# r pri"ar &t dup# p#r r a +r udi$tilor "o$t nit#* A&t+ l, 'ntr.un ti"p n &p ci+icat, -#r-a)ii =oard i au o"or(t -#r-atul -#tr(n 'n &copul d a a8ung la + " il p car ac &ta l .a "onopoli,at* Dar, d oar c i au +o&t condi)iona)i &# & &upun# lui, i &.au &i")it !ino!a)i $i au a!ut "u&tr#ri d con$tiin)#* A&t+ l i au r nun)at la + " il r &p cti! * Noi, d atunci n &i")i" !ino!a)i d ac &t lucru $i d $i 'n

&in a noa&tr# a! " dorin)a d inc &t, o &upun " unui proc & d r pri"ar prin " cani&"ul !in i noa&tr "o$t nit * O alt# po,i)i , !id nt opu&# c l i a lui 1r ud, a &u&)inut antropologul +inland , Ed>ard 6 &t r"arcK* Ac &ta a a+ir"at c# oa" nii "ani+ &t# o &il# natural# +a)# d a +ac & 0 cu " "-ru apropia)i ai +a"ili i* T oria lui &t ac a c# U+a"iliaritat a na$t di&pr )V* Alt+ l &pu& dorin)a 'nn#&cut# &t ac a d a !ita inc &tul $i d a nu.l co"it * <ul)i antropologi con&id r# c# 'n ca,ul 'n car r la)iil inc &tuoa& nu ar +i +o&t conda"nat , o"ul ar +i r#"a& 'ntr.o &tar inc &tuoa&# caract ri&tic# ani"al lor* A&t+ l i pun ta-u.ul d inc &t la t " lia u"anit#)ii* Ac a&ta 'n& a"n#, 'n ac la$i ti"p, c# 'n ca,ul 'n car inc &tul nu ar +i int r,i&, o"ul ar + i o +iin)# a!id# d a co"it inc &t* Ro-in 1o0 &.a r + rit, printr alt l , d &tul d critic, la ra)iunil car +ac n c &ar# p r&i&t n)a ta-u.ului d inc &t* Pri"a cat gori da ra)iuni r ,ult# din a+ir"a)ia c# 'n ca,ul 'n car r la)iil & 0ual intra.+a"L7a( ar +i ad"i& , &.ar cr a o &itua)i d ,a&truoa&#* S pr &upun c# inc &tul ar '"pi dica na$t r a un i r ) l 0tin& d r la)ii &ocial * Alt d ,a!anta8 ar +i ac la c# l ar da na$t r la o "ar con+u,i a r la)iilor d rud ni * A&t+ l, & &pun c# dac# un -#r-at !a a! a un copil cu +iica lui, atunci copilul !a +i +rat cu "a"a lui, g n r(nd con+u,ii 'n cadrul r la)iilor d rud ni * Un alt argu" nt &t ac la c# inc &tul d .a lungul g n ra)iilor &t Ui"po&i-ilV, d oar c l &u-"in a,# r la)iil d autoritat 'n +a"ili , 'n un l ,on al A+ricii, un -#r-at & poat c#&#tori cu o + " i $i cu +iica &urorii &o)i i lui* n ac &t ca, &o)ia ar tr -ui &# '"part# autoritat a 'n +a"ili cu n poata i* C a "ai i"portant# o-& r!a)i '"potri!a inc &tului &t ac a c# l ar a! a con& cin) g n tic d ,a&truoa& , 'n ac a&t# ordin d id i tr -ui a"intit# opinia prin car r produc r a prin r la)ii & 0ual 'ntr rud ar na$t "on$tri $i idio)i* <oti!a)iil p r&i&t n) i inc &tului au +o&t &upu& di&cu)i i $i 'n part a-andonat * A&t+ +, o 0plica)i &t ac a con+or" c#r ia r la)iil dintr rud l apropiat &unt Up#,it V d natura u"an# &au alt+ l &pu&, d oroar a in&tincti!# d inc &t* Dac# a$a ar &ta lucruril &t gr u d 0plicat o & ri d U 0c p)iiV* Printr inca$ii din P ru, '"p r c= r a dintr +ra)i $i &urori a +o&t 'ntr.un ti"p p r"i&#, a&t+ l 'nc(t &(ng l no-il &au di!in al c(tor!a oa" ni &# nu +i conta"inat prin r la)iil cu "uritorii d r(nd* D a& " n a, nu put " g#&i o 8u&ti+icar a +aptului c# !iolar a ta-u.ului d inc &t &t d part d a +i n & "ni+icati!# 'n A" rica d Nord* S &ti" a,# c# 2M.l@_ dintr copiii &u24 ani din S* U* A* au +o&t angr na)i, 'ntr.un + l &au altul, 'n r la)ii inc &tuoa& * O alt# "oti!a)i a ta-u.ului d inc &t &t d natur# g n tic#, l n +#c(nd po&i-il + ct l n gati! al r la)iilor dintr rud l apropiat , 'n l g#tur# cu ac a&t# "oti!a)i tr -ui &pu& "ai "ult lucruri% 2C E&t ad !#rat c# pr + rin)a p ntru un part n r di+ rit din punct d ! d r g n tic tind * S# " n)in# un 'nalt ni! l d di! r&itat 'ntr.o popula)i * Ac &t +apt &t 'n +a!oar a &p ci iT ;C 'n ca,ul ani"al lor do" &tic r la)iil 'ntr Urud apropiat V pro"o! a,# caract ri&ticil d ,ira-il , pr cu" $i c l ind ,ira-il , 'n + lul ac &ta &t po&i-il ca c l r &pon&a-il p ntru caract ri&ticil ind ,ira-il &# +i rapid li"inat din popula)i T ?C Studiil r + ritoar la

co"portar a ani"al lor au &co& 'n !id n)# +aptul c# 0i&t# o t ndin)# p &cara ani"al# p ntru !itar a r la)iilor dintr Urud apropiat V* Ac a&t# t ndin)# & "ani+ &t# la alt pri"at cu d o& -ir la c l apropiat d o" . ci"pan, ii, 'n &+(r$it, tr -ui &# &pun " c# d a&upra tuturor ra)iunilor r cuno&cut "ai 'naint & a+l# +actorul cultural* T ndin)a d !itar a inc &tului &t d natur# cultural#, cu pr ci,ar a c# &t po&i-il &# ai-# $i un &u-&trat -iologic* Culturil &unt ac l a car &ta-il &c ta-u.ul +a)# d inc &t $i tot l d +in &c inc &tul 'n "od di+ rit* n d t r"inar a inc &tului &t n c &ar &# &u-lini " di&tinc)ia dintr inc &t $i 0oga"i Ba&upra c#r ia n !o" opri "ai p larg 'n paragra+ul c ur" a,#C* O +ac ", lu(nd 'n con&id rar 'nd o& -i &p ci+ic#ril lui Ro-in 1o0 +#cut 'n ac &t & n&* Ac a&t# di+ r n)# &t d +apt id ntic# cu di+ r n)a dintr & 0 $i c#&#tori , 'n nicio &oci tat nu & pun pro-l "a i,gonirii & 0ului din c#&#tori $i 0i&t# o !id nt# unani"itat 'n &u&)in r a co"-in#rii c lor dou#* Dar & 0ul +#r# c#&#tori poat +i -la"at $i + cti! &t -la"at* Ac a&t# pr ci,ar a &t i"portant# d oar c , nu 'n pu)in t orii antropologic car '$i pun pro-l "a 0plic#rii lip& i d t " i l gal a r la)iilor & 0ual 'n a+ara +a"ili i &unt d +apt 0plica)ii al pr ci,#rii dup# car c#&#toria 'ntr " "-rii +a"ili i nu &t p r"i&#* Tr -ui &pu& c# ta-u.ul d inc &t $i r gulil 0oga"i i nu coincid 'ntotd auna* Alt+ l &pu&, 'n un l &oci t#)i nu & con&id r# un +apt inc &tuo& a a! a r la)ii & 0ual cu p r&oan car &unt int r,i& ca &o)i &au &o)ii* E&t n !oi , prin ur"ar , &# +ac " o di&tinc)i clar# 'ntr % 2 inc &t .car & r + r# la r la)iil & 0ual T ; 0oga"i . car & r + r# la r la)iil con8ugal * A* Endoga"i $i 0oga"i Ac &t dou# +apt &ocial $i cultural 'n ac la$i ti"p, & r + r# la c#&#tori , &pr d o& -ir d inc &t, car pr &upun o r gl " ntar r + ritoar la & 0* Endoga"ia pr tind# indi!idului c# tr -ui &au &.ar cu! ni &# & c#&#tor a&c# 'n grupul &au cat goria lui &ocial#* R gulil ndoga"i i &unt "ai pu)in co"un , d $i l &unt o-i$nuit p ntru un antropolog* Nu pu)in culturi &unt unit#)i ndog n a d $i nu &t n !oi d r guli +or"al &# &ta-il a&c# ac &t lucru* E0oga"i &olicit# indi!idului &# & c#&#tor a&c# &au &# pr + r &# & c#&#tor a&c# n a+ara grupului &au cat gori i lui &ocial , 'n "od +unda" ntai 0oga"ia l ag# grupuril '"pr un# 'n ti"p c ndoga"ia i,ol a,# grupuril un l d alt l $i l " n)in c# unit#)i di&tinct * Tr -ui &pu& d la -un 'nc put c# ta-u.ul d inc &t &t pur pr &cripti! Badic# l int r,ic C 'n ti"p c r gulil 0oga"i i pot +i, d a& " n a $i pr &cripiti! Badic# &u- +or"# d r co"andar C* Alt+ l &pu&, inc &tul &ta-il $t c ac &t int r,i&, 'n ti"p c r gulil 0oga"i i pot d t r"ina cu cin &.ar cu! ni &# & c#&#tor a&c# indi!idul* Di&tinc)ia dintr ndoga"i $i 0oga"i d pind d + lul 'n car &t d +init grupul propriu* C(t !a 0 "pl pot +i dat 'n l g#tur# cu ndoga"ia* ntr ac &t a &i&t "ul d ca&t din India &t c l "ai cuno&cut* Ca&t l &unt grupuri &trati+icat 'n car calitat a d " "-ru B&tatu&ulC &t atri-uit# d la na$t r $i p 'ntr aga durat# a !i )ii* Indi!i,ii nu au po&i-ilitat a d al g r 'n c a c pri! $t a+ili r a lor la o ca&t# &au alta* Ca&t l &unt &trati+icat $i ndoga" * Si&t "ul indian d ca&t &t +or"at din cinci cat gorii "a8or

nu"it !a"#* Rangul +i c#r i ca&t &t r lati! la c l lalt patru $i toat ca&t l & 0tind p tot t ritoriul Indi i* La r(ndul i, +i car !a"a cuprind un nu"#r "ar d ca&t nu"it 8ati* 1i car dintr ac &t a includ oa" ni dintr.o r giun car pot &# & c#&#tor a&c# unii cu al)ii* Toat ca&t l 8ati al un i !a"a oar car dintr.o r giun &unt i rar=i,at 0act la + l cu" &unt i rar=i,at ca&t l !a"a* Ca&t l & d o& - &c un l d alt l "ai al & dup# ocupa)i % ca&ta agricultorilor, ca&ta co" rcian)ilor, arti$tilor, pr o)ilor $i "#tur#torilor* C i d 8o&, 0i&t n)i pr tutind ni 'n India, includ ca&t a c#ror &tr#"o$, &tatu& &ocial $i ocupa)ional &unt con&id rat at(t d i"pur 'nc(t oa" nii din ca&t l d "ai &u& &ocot &c contactul, c=iar 'nt("pl#tor, cu ac $tia ca +iind pro+anator* C i d 8o& con&titui ca&ta c lor Ud n contactatV B&au d n atin&C, 'n India, un -#r-at car a a!ut r la)ii & 0ual cu o + " i dintr.o ca&t# in+ rioar# poat &#.$i r +ac# puritat a &a cu o -ai $i cu o rug#ciun , 'n&# o + " i car ar r la)ii & 0ual cu un -#r-at dintr.o ca&t# in+ rioar# nu ar o a& " n a &c#par * D oar c + " ia +ac copii, ac a&t# di+ r n)# p#&tr a,# puritat a ca&t lor, a&igur(nd o lini d &tr#"o$i pur# copiilor ca&t i d &u&* E&t con&tatat, "ai "ult ca o raritat , + no" nul nu"it Inc &t R gal car , 'ntr.un anu"it & n&, &t &i"ilar ndoga"i i ca&t lor* El &t ilu&trat prin &itua)ia inca$ilor din P ru, al ! c=ilor gipt ni $i a =a>aii nilor tradi)ionali* Ac &t culturi au acc ptat c#&#toriil 'ntr +ra)ii $i &uroril r gal * Ac a&t# ndoga"i pri!il giat#, 'n part o !iolar a ta-u.ului d inc &t, co"un# 0 "pl lor dat a r pr , ntat un "i8loc d di&tinc)i a conduc#torilor 'n raport cu &upu$ii lor* n S* U* A* &i&t "ul d &trati+icar i"plic# contra&tul dintr al-i $i n gri, 'n un l &tat a" rican , 'n ur"# cu c(t !a d c nii rau int r,i& c#&#toriil dintr al-i $i n gri, 'n&# r gula c a contri-uit c l "ai "ult la cr ar a $i p rp tuar a ac &tui &i&t " c & a"#n# cu c l al ca&t lor a +o&t ac a a =ipod &c nd n) i* Ea &ta-il $t c# +iul &au +iica un i c#&#torii 'ntr un n gru $i un al- &t 'ntotd auna n gru &au n gr &#* Ac a&t# r gul#, con&id rat# ar-itrar#, nu ia 'n con&id rar 'n+#)i$ar a +i,ic# a copilului $i '"p#r)ir a gal# a co"po,i)i i g n tic c pro!in d Ia +i car p#rint * 7ipod &.c nd n)a 'n "od auto"at +i0 a,# copiii +a"iliilor "i0t 'ntr.un grup d ,a!anta8at &ocio cono"ic, r &p cti! 'n c l al Ura& iV n gr din S* U* A* 'n Ro"(nia, "ai pr ci& 'n r alitat a tradi)ional# a &at lor, &.au "ani+ &tat d a& " n a t ndin) ndoga"ic * D &pr ac &t a a+l#" 'n lucrar a lui S* 12 <arian intitulat# Nunta Io* Ro"(ni, 'n capitolul 'ncu&crir a &t pr , ntat# r gula c Unu 'nd#tin a,# + ciorii a & 'n&ura cu + t din alt &at , ci, "ai +i car +icior caut# a & c#&#tori cu o +at# din &atul &#u* <ai al & 'n&# + t l &unt ac l a c#rora nu l con!in nicid cu" a & "#rita prin &at &tr#in V* <ai cat goric# &t ur"#toar a pr ci,ar % UAt(t + ciorii c(t $i + t l car & 'n&oar# $i & "#rit# 'n alt &at $i & &ta-il &c acolo, &unt pri!i)i d c#tr locuitorii &atului ca ni$t &tr#ini, ar#t(ndu.l di&pr ) $i nu"indu.l ! n tici, iar 'n &atul din car au i $it nu nu"ai + ) l , ci $i + ciorii &unt pri!i)i c# "#rita)i, adic# ca c !aP " i t+cV* Endoga"ia !i,a $i c#&#toriil cu cin !a d alt# tni * Ro"(nii, &pun ac la$i autor, U& + r &c d a.$i da +iic l dup# + ciori d alt#

na)ionalitat , +i no $tia nu nu"ai din alt &at, ci c=iar din &atul lor propriu, oric(t d a!u)i $i cin&ti)iV* CAPITOLUL III SC7I<AUL GENERALIWAT 'n) l a&# din p r&p cti!a unui grup, c#&#toria &t un &c=i"- d p r&oan $i r &ur& c cr a,# alian) c & -a, a,# p dr pturi $i pri!il gii r ciproc * Nu &t !or-a doar d &pr &c=i"-ul ini)ial d p r&oan $i daruri d nunt#* <ai "ult d c(t at(t a d# na$t r la a$t pt#ri cu pri!ir la anu"it tran,ac)ii ult rioar 'ntr " "-rii grupurilor i"plicat * Ac &t a$t pt#ri pot 'n& "na "ai "ult d c(t pro"i&iun a d a8utor 'n ca, d n !oi * El & pot r + ri la un anga8a" nt + r" d a8utor 'n ca, d r#,-oi &au d lupt# politic#* El pot pr &upun , d a& " n a, un anga8a" nt d r ciprocitat la o dat# oar car 'n !iitor, r + ritor la &c=i"-ul a 'nc# unui -#r-at &au a 'nc# un i + " i* C* L !i.Strau&& 'n lucrar a lui L $ &tructur & l " ntair & d la par nt @ a !rut &# 0plic di! r&itat a r gulilor d pro=i-i)i a inc &tului* D c ,d 0 "plu, c#&#toria 'ntr ! ri paral li &t , 'n "od g n ral, int r,i&# 'n ti"p c c#&#toriil 'ntr ! rii 'n cruc &unt tol rat 'n anu"it &oci t#)i, iar 'n alt l int r,i& ? L !i.Strau&& a propu& r ,ol!ar a ac &t i nig" adopt(nd o " todologi ana-ag# c l i din do" niul +onologi i &tructural * 1onologul & &tr#dui $t &# arat c# toat &i&t " l +on tic pot +i con&id rat ca o &olu)i particular# la o pro-l "# g n ral#% $i anu" d a con&titui un &uport &onor cono"ic la proc & &l d co"unica)i , 'n ac la$i + l, L !i.Strau&& &.a &tr#duit &# arat c# &i&t " l d r guli d int rdic)i $i d autori,ar a c#&#tori i p car l .a o-& r!at 'n &oci t#)il ar=aic &unt &olu)ii particular la o Upro-l "#V g n ral#% d a a&igura o circula)i a + " ilor 'ntr & g" nt l con&tituti! al &oci t#)ii* Odat# ac a&t# p r&p cti!# g n ral# +iind +or"ulat#, put " d "on&tra, d 0 "plu, c# o U&olu)i V co r nt# Bdintr. un anu"it punct d ! d r C con)in int rdic)ia c#&#tori i 'ntr ! rii paral li $i autori,ar a c#&#tori i 'ntr ! rii 'n cruc $i c# un alt &i&t " co r nt d r guli int r,ic c#&#toria 'ntr ! rii paral li $i autori, a,# c#&#toria 'ntr anu"i)i ! ri 'n cruc * C* L !i.Strau&& a anali,at c#&#toria din p r&p cti!a pr + rin) lor lui t or tic B&tructurali&t C 'n "od d o& -it 'n &oci t#)i d "ici di" n&iuni* El a d &cop rit +aptul, d & co" ntat 'n antropologi , c# +a"ilia & r! $t ca un &i&t " g n rali,ai d &c=i"-* El $i.a conc ntrat at n)ia 'nd o& -i a&upra &c=i"-ului d + " i 'ntr grupuri* L !i.Strau&& $i.a pr +a)at t oria lui d &pr c#&#tori +#c(nd o di&tinc)i tran$ant# 'ntr c a c l a nu"it &i&t " l " ntar $i &i&t " co"pl 0 * Si&t " l l " ntar &unt ac l a 'n car r gulil &p ci+ic# indi!idului cu c grup &au cat gori d p r&oan & poat c#&#tori* D 0 "plu, +or"a d c#&#tori pr &cri&# d c#tr " "-rii -r -ului <adud8ara &t ac a 'ntr ! rii 'n cruc * P ntru un -#r-at, ! rii 'n cruc includ + t l +rat lui "a" i $i + t l &urorii tat#lui $i p ntru o + " i i includ +iii +rat lui "a" i $i +iii &urorii tat#lui* C#&#toria cu oricar alt# cat gori d p r&oan &t con&id rat# gr $it# $i po&i-il inc &tuoa&#, 'n &i&t " l co"pl 0 r gulil &ta-il &c indi!idului cu cin anu" nu & poat c#&#tori, dar l nu.l &p ci+ic# cu cin anu" l & poat &au tr -ui &# & c#&#tor a&c#* Un &i&t " co"pl 0 poat int r,ic indi!idului d a & c#&#tori

cu anu"it cat gorii d rud &au c=iar cu " "-ru unui grup tnic particular, dar u la&# 'n r &t d &c=i&# al g r a part n rului &#u part n r i &al * n t oria lui C* L !i.Strau&& d &pr c#&#tori g#&i" 'nc# o di&tinc)i $i anu" 'ntr &i&t " 'n car &c=i"-ul &t dir ct $i 'ntr &i&t " 'n car &c=i"-ul &t indir ct* C l "ai &i"plu &i&t&" d &c=i"- &t &c=i"-ul dir ct B&au &i" tricC, 'n &c=i"-ul dir ct grupul A o+ r# &o)ii grupului A $i grupul A o+ r# &o)ii grupului A* C(nd 'ntr gul &c=i"- & p tr c 'n ac a$i g n ra)i l &t nu"it &c=i"- dir ct i" diat &au &c=i"- d &urori* C(nd pr + rin)a &t p ntru o r ciprocitat p t r" n lung prin c#&#torii, ac &t "od l &t nu"it &c=i"- dir ct a"(nat BD laR d dir ct 0c=ang C% grupul A !# o+ ri grupului A &o)ii 'ntr.o g n ra)i iar grupul A !a +ac ac la$i lucru doar 'n ur"#toar a g n ra)i * Sc=i"-ul indir ct B&au a&i" tricC & p tr c atunci c(nd ruta + " ii ar o &ingur# dir c)i * Grupul A o+ r# &o)ii grupului A* grupul A o+ r# &o)ii p ntru grupul C $i grupul C a&igur# &o)ii p ntru grupul A* S +or" a,# a&t+ l c !a c ar put a +i a& "uit cu un c rc d& &c=i"-uri d c#&#torii* Un 0 "plu 'l o+ r# tri-ul PartaK din Su"aira, din A&ia d Sud.E&t* n cadrul lui, &c=i"-ul d c#&#torii a&i" tric 8oac# un rol &ocial i"portant* A& " n a &oci t#)i pun un "ar acc nt p acordar a $i pri"ir a d daruri 'n $i 'ntr grupuri* Spiritual $i ritual, l g#turil d o+ rir a &o)iilor &unt !#,ut ca &up rioar l g#turilor d pri"ir a &o)iilor* C i c dau $i c i c pri" &c &unt l ga)i oricu" unii d al)ii printr.o & ri d daruri $i contra.daruri d + " i, o-i ct , t 0til , ani"al * A& " n a alian) +or" a,# c ntrul !i )ii &ocial a &atului* CAPITOLUL I9 PROALE<E PARTICULARE ALE CSTORIEI a* Nu"#rul d &o)iiP&o)i R gulil &ocial $i cultural al un i &oci t#)i pr &criu indi!idului nu nu"ai cu cin & poat c#&#tori, ci $i nu"#rul part n rilor, adic# al &o)iilor &au al &o)ilor 1or" l d c#&#tori , lu(nd 'n con&id rar ac &t crit riu &unt ur"#toar l % 2 <onoga"ic ; Poliga"ia a* Poligini Z -* Poliandri c* C#&#toria 'n grup 1 " i A#r-at Una <ultiplu Unul <ultiplu Da . Da . Da . Da Da Da . Da . Da .Da Da Ac a&t# cla&i+icar & -a, a,# p id il lui G org P* <urdocK, +olo&it p larg 'n antropologia cultural#5 Ac la$i &ociolog a con&tatat c# dat# +iind po,i)ia gal# dintr & 0 $i lip&a r &ur& lor cono"ic , c i "ai "ul)i indi!i,i din toat &oci t#)il actual &unt "onoga" , 'n&# din ;?3 d &oci t#)i luat 'n calcul, 23? B42_C p r"it poliginia $i; B2_C p r"it poliandria, c#&#toria 'n grup nu &t co"un# nic#i riT @? B24_C dintr &oci t#)i &unt &trict "onoga" * <onoga"ia &t +or"# d c#&#tori r#&p(ndit# 'n Europa, 'n S* U* A, 'n Canada, 'n A" rica C n drib i#* Ac a&t# +or"# d c#&#tori , 'n ac &t p#r)i al lu"ii, nu &t o &i"pl# nor"#, a &t pr &cripti!# Badic# &t i"pu&# d

l g C* Aici o p r&oan# car ar "ai "ult d c(t o &o)i , r &p cti! un &o) &t cuno&cut# ca -iga"# $i dac# &t prin&#, B l &au aC poat +i -#gat# 'n pu$c#ri , 'n &oci t#)il 'n car di!or)ul &t d &tul d co"un indi!i,ii pot intra 'ntr.o & ri d c#&#torii, c#&#torindu.& , di!or)(nd $i c#&#torindu.& din nou, 'n&# " n)in(nd doar un &o)P&o)i d +i car dat#* Ac &t "od l d co"porta" nt &t cuno&cut &u- nu" l d "onoga"i & rial#* Poliginia &t p r"i&# 'n "a8oritat a &oci t#)ilor* Po&i-ilitat a ac &tui tip d c#&#tori 'ntr.o &oci tat oar car nu 'n& a"n# 'n&# c# to)i -#r-a)ii adul)i din ac a&t# &oci tat !or a! a &i"ultan "ai "ult d c(t o &o)i * A$a c !a nu &t po&i-il, 'n pri"ul r(nd, din punct d ! d r d "ogra+ic Bpond r a -#r-a)ilor $i a + " ilor +iind apropiat# d 5M_C* Ro- rt TonKin&on: 'ntr.o c rc tar + ctuat# 'n r(ndul popula)i i a-orig nilor a a+lat +aptul c# " "-rii unui triOigalong, 'n ciuda pr + rin) i c lor "ai "ul)i -#r-a)i c#&#tori)i p ntru ; n ! &t , nu"ai ;:4_ dintr -#r-a)ii c#&#tori)i a! au c#&#torii d tip polig nic* A#r-a)ii "ai 'n !(r&t# ai tri-ului Ti>i, din nordul Au&trali i, a8ung &# ai-# 2M &au c=iar ;M d + " i, dar -#r-a)ii "ai tin ri pot &# nu ai-# niciuna p(n# &pr !(r&ta d ?M d ani* A#r-a)ii tri-ului Ti>i nu r#"(n 'n "od n c &ar c li-atari 'n anii dinaint a c#&#tori i, dar r la)iil lor & 0ual cu + " il r#"(n il giti" $i &tatu&ul lor 'n co"unitat &c#,utH S &ti" a,# c# ;5_ dintr -#r-a)ii din A+rica au "ai "ult d c(t o &o)i , 'n ciuda +orturilor -i& ricilor cr $tin d a radica ac a&t# practic#* ntr.un &tudiu + ctuat a&upra poligini i din J nRa, 7a, l ARunga4 a d &cop rit c# -#r-a)ii caut# c a d .a doua &o)i , d oar c pri"a ar loc d "unc# 'n ora$ $i &t "ai int r &at# &#.$i p#&tr , locul d c(t &# )in# o go&pod#ri B'n " diul ruralC* C a "ai d & a"# pro-l "# 'n cadrul c#&#toriilor d tip poliginic &t g lo,ia $i ri!alitat a 'ntr &o)iil ac luia$i -#r-at* E0i&t# "ai "ult &olu)ii con&tatat d antropologi% 2 < n)in r a un i go&pod#rii & parat p ntru +i car $oti &au c=iar di!i,ar a propri t#)ii 'nir &o)iiT ; Sta-ilir a unui orar &trict c pr ! d p tr c r a un i ,il cu + -car $oti Bc l car & a-at d la ac a&t# nor"# &t con&id rat aduit"rCT ? Atri-uir a unui &tatu& i rar=ic &o)iilor B&o)iil & nioar & -ucur# d anu"it pri!il gii, c l &por $t pr &tigiul $i put r a 'n +a)a &o)iilor "ai tin r $i "ai atracti! CT @ A#r-atul &# & c#&#tor a&c# cu &urori, +apt c pr &upun c# l &unt o-i$nuit &# coop r , $i &# tr#ia&c# 'n ac a$i go&pod#ri * Ac a&t# practic# &t cuno&cut# &u- nu" l d poP+gin+ &ororal#* ntr.o acc p)iun "ai li"itat# &ororaiul r pr ,int# un o-ic i con+or" c#ruia un !#du! & c#&#tor $t cu* Sora &o)i i &al d c dat * Poiiandria &t o +or"# rar# d c#&#tori * E&t & "nalat#, 'n "od d o& -it, 'n A&ia d &ud% Ti- t, India, N pal, Sri LanKa* O +or"# co"un# a un i a& " n a c#&#torii &t poliandria +rat "al# &au l !irat#* n cadrul poliandri i +rat rnal &o)ii car .$i '"p#r) &c &o)ia &unt cu to)ii +ra)i* Un 0 "plu d c#&#tori d ac &t tip, din nordul Indi i, a +o&t d &cri& d G rald A rr "an3 'n tri-ul Po=ari, c l "ai 'n !(r&ta +rat , 'n !irtut a o-ic iului, aran8 a,# nunta* To)i +ra)ii au acc & & 0ual la &o)i $i copiii 'i nu" &c Utat#V p to)i +ra)ii, indi+ r nt d pat rnitat a -iologic#, 'ntr.o acc p)iun "ai li"itat# l !iratul r pr ,int# un o-ic i con+or" c#ruia o !#du!# & c#&#tor $t

cu +rat l &o)ului &#u d c dat* A* R $ din)a "arital# n "od +ir &c, c(nd oa" nii & c#&#tor &c, i tr -ui &# ia anu"it d ci,ii, 'ntr car c a r + ritoar la locul und !a locui cuplul &t una din c l "ai i"portant * Culturil &unt ac l a car &ta-il &c r gulil &ta-ilirii r $ din) i* Un l dintr ac &t r guli &unt rigid $i & aplic# tuturor* Alt l &unt la&tic , pr &upun(nd al g r a 'ntr "ai "ult op)iuni* n &oci t#)il d tip urop an r $ din)a id al# &t o locuin)# & parat# car poat &au nu poat +i apropiat# d p#rin)ii unuia &au altuia dintr &o)i* Ac a&t# practic# &t nu"it# r $ din)# n oPocaP(* <od lul r &p cti! &t adaptat &i&t "ului cono"ic $i &tructurii actual a r la)iilor d rud ni * Oa" nii '$i !(nd +or)a d "unc# $i & "ut# und g#& &c loc d "unc#* R $ din)a n olocal# &t cor lat# at(t cu "o-ilitat a g ogra+ic# c(t $i cu ind p nd n)a +inanciar#* Un cuplu r c nt &ta-ilit car &t &#rac, n&anga8at, nu ar capital p ntru a & 'ntr )in &ingur p -a,# d ind p nd n)#, !a locui la unul dintr p#rin)i Bai &o)ului &#u ai &o)i iC p(n# c(nd &itua)ia lor & !a '"-un#t#)i* D aici d curg conclu,ia c# r $ din)a po&t."arital# nu &t o pro-l "# d id al pr + rat ci "ai al & una l gat# d n !oil $i &itua)ia cuplului* n &oci t#)il 'n car c a "ai i"portant# l g#tur# car )in '"pr un# grupul &t c a dintr -#r-a)i, cuplul locui $t 'n "od o-i$nuit 'n grupul &o)ului* Dup# c &.a c#&#torit + " ia 'ntr.o anu"it# "#&ur# &t rupt# d grupul i natal $i poat d ! ni un " "-ru p r"an nt al grupului &o)ului O a& " n a &itua)i & nu" $t r $ din)# patrilocal#* P ntru oa" nii cu grupuri d rud ni &ta-ilit "atrilinial, + " il , d r gul#, tr#i &c dup# c#&#tori 'n grupul propriu $i &o)ul i !in &# tr#ia&c# tot aici* Ac &t tip d r $ din)# & c= a"# "atrilocal* Spr d o& -ir d &itua)ia propri r $ din) i patri8-cal din &oci t#)il patrilinial , 'n ca,ul r $ din) i "atrilocal , -#r-atul nu r nun)# la calitat a lui d " "-ru al grupului lui natal* El '$i r )in i"portan)a 'n grupul 'n car &.a n#&cut ca o p r&oan# car &t 'n &tar &#.$i 0 rcit autoritat a a&upra &urorilor Iui $i a&upra copiilor lor, d oar c l &t +rat l "a" i* I"portan)a rolului +rat lui "a" i p r"it un ori unui -#r-at put rnic &#.$i &ta-il a&c# r $ din)a cu grupul lui natal $i &# $i ia &o)ia lui &# locuia&c# cu l* n ac a&t# ordin d id i n c &ar &# +i " n)ionat# r $ din)a a!unculocal#* n ac a&t ca, cuplul tr#i $t cu &au aproap d +rat l "a" i "ir lui* n a& " n a &itua)i unitat a r ,id n)ial# includ +a"ilia unc=iului "ir lui* E0i&t# $i alt tipuri d r $ din)# 'n car op)iun a p ntru o +or"# &au alta d r $ din)# &t op)ional#* A&t+ l, tr -ui &# nu"i" r $ din)a a"-ilocat#, 'n car cuplul tr -ui &# al ag# &# locuia&c# cu &au aproap d p#rin)ii &au rud l +i al "ir lui, +i al "ir & i* R $ din)a -i=cal# &t oar cu" di+ rit#, cuplul &t d a$t ptat c# !a iocui o p rioad# cu &au l(ng# p#rin)ii "ir & i $i o alt# p rioad# cu &au l(ng# p#rin)ii "ir lui* Antropologia cultural# +olo& $t $i al)i t r" ni p ntru a nu"i tipul d r $ din)#, ca d pild#, !irilocal $i u0orilocaN n 23@H &.a propu& ca i &# 'nlocuia&c# t r" nii patrilocal $i "atrilocal, adic# t r" nul !irilocal &# +i pri!it ca &inoni" cu c l

d patrilocal $i t r" nul u0orilocal cu c l d "atrilocal* ntr.o 'nc rcar d di&oci r a ac &tor t r" ni &.a a8un& &# & &pun# c# r $ din)a !ir(loca(# 'n& a"n# a&oci r a cuplului cu +a"ilia "ir lui, iar r $ din)a u0oriiocal# a&oci r a cuplului cu p#rin)ii "ir & i* CAPITOLUL 9 PROALE<E UNI9ERSALE ALE CSTORIEI a* C#&#toria ca proc & C#&#toria nu poat +i pri!it# ca un act in&tantan u* Ea &t un proc & con&tituit dintr.o "ultitudin d l " nt $i car & p tr c 'ntr.un ti"p !aria-il, "ai "ult &au "ai pu)in 'nd lungat* <ic=a l C* 7o>ard, 'n lucrar a lui Cont "porarR Cultural Ant=ropologR> con&id r# c# proc &ul r &p cti! &t con&tituit din tr i p#rti% l* G#&ir a un i &o)ii B&#u &o)C pot n)ial Bpot n)ialCT ; R ali,ar a c#&#tori i $i ? < n)in r a c#&#tori i* Pr , ntar a c#&#tori i ca un proc & &t +#cut# $i d c#tr S* 1I* <arian 'n lucrar a lui Nunt# la ro"(ni* R aran8(nd, 'nd o& -i, pro-l "atica P#r)ii I din lucrar a " n)ionat# $i intitulat# 'naint d nunt#, a" put a & "nala ur"#toar l +a, al c#&#tori i tradi)ional , practicat la noi, 'n " diul ur-an, &pr &+(r$itul & colului tr cut $i 'nc putul & colului no&tru% 2 UG#&ir a un i $otii pot n)ial &au a unui &o) pot n)ialV* Ac a&t# +a,# ar dou# l#turi% Ug#&i r a d principiuV . adic# r &p ct(nd anu"it condi)ii tradi)ional Bcu" &unt c l l gat d !(r&t#, d 'n&u$iril d ,ira-il , clari+icar a raporturilor cu "agia, d 'nrudir C $iUg#&ir a d +actoV adic# propriu.,i&#, Bcunoa$t r a r ciproc# a part n rilor r ali,at# 'n pril 8uril proprii !i )ii &ocial $i cultural &#t $tiC* ; Pr cond<l * O-)in r a ant + &tu" a acordului d principiu al +a"ili i p#r)ilor cuplului $i al co"unit#)ii B&atuluiC, 'n ac a&t# +a,# intr#% o-)in r a acordului p#rin)ilor, prin p )ir B&t#ro&tiaCT 'n!oiala p#rin)ilor &o)ilorT &ta-ilir a , &tr i $i acordul a&upra i* ? Acordul p#r)ilor &t con&tituit dintr.un pr acord +or"al% 'ncr .di)ar a &au logodna $i acordul d plin Bc#&#toria ci!il#, c#&#toria r ligioa&# $i nuntaC* A* Ritul d tr c r $i c#&#toria 1or"ar a noa&tr# ca p r&onalit#)i cultural , ad c!at# $i int grat# r alit#)ii &ocial $i cultural 'n car n d &+#$ur#" !ia)a, &t 'n c a "ai "ar "#&ur# gradua(#* E0i&t# 'n&# $i "o" nt , r lati! &curt d ti"p, nu"it d r gul# d tran,i)i , c(nd d ! nir a noa&tr# 'n & n&ul " n)ionat & acc ntu a,# &au & poat &c=i"-a 'n "od radical* Ac &t "o" nt &au p rioad pot +i a&ociat % 2 cu d ,!oltar a -iologic# Btr c r a la &tar a d -#r-at a tin rilor, pri"a " n&trua)i la + t CT ; cu + actori pro+ &ionali Btr c r a d la uc nici la cal+#CT ? cu +actori in&titu)ionali Bpro"o!ar a 'n i rar=ia organi,a)ional#, d la colon l la g n ralCT @ cu &olicit#ri &ocial g n ral Btr c r a d la &tatu&ul d lic an la c l d &tud ntC* <od l l d tran,i)i &unt 'n "od +r c! nt oca,ii p ntru organi,ar a unor c r "onii nu"it rituri d tr c r * Con&id r#" c# d nu"ir a cor ct# ar tr -ui &# +i ritualuri d tr c r , d oar c 'n r alitat c a c & con&id r# a +i un r(t d tr c r &t un an&a"-lu &au o &tructur# d rituri* A"old 9an G nn p22 a d dicat ac &tor rituri o lucrar d ! nit# cla&ic#, tradu&# $i la noi* E&t !or-a d &pr lucrar a L $ rit & d po&&ag * El a con&id rat c# +i car r(t d ac &t + l & '"part 'n tr i &tadii% 2 & para)i Bpr li"inar, d &p#r)ir a d

! c= a calitat &au &tar CT ; tran,i)i Bli"inar, d prag, tr c r a &pr o nou# &tar . calitat , 0i&t n)ial#CT ? 'ncorporar Bint grar po&tli"inar# &au agr gar 'n noua calitat &au &tar C, 'n cultura noa&tr# a 0i&tat un pr cur&or al tnologului +ranc , " n)ionat* Ac &ta a +o&t Si"ion 1lor a <arian, autor a tr i lucr#ri "onogra+ic r + ritoar la "o" nt l "a8or d tran,i)i din !ia)a indi!idului $i c=iar a co"unit#)ii% Na$t r a B243;C, Nunta B243MC $i 'n"or"(ntar a B243;C* D "n d r "arcat 'n ac a&t# ordin d id i &t $i nu" l lui El na S !a&to& car a pri!it c#&#toria 'n Nunt# la ro"(ni d2443G a& "#n#tor cu c a c a&t#,i & c= a"# r(t d tr c r 2; S# lu#" c(t !a 0 "pl % <irc a Eliad & r + r# &ug &ti! la tr c r a d la &tatu&ul d c=il al t(n#rului la c l d "ilitar* El &pun c# & n)ialul ini)i rii "ilitar 'n anu"it culturi con&ta 'n tran&+or"ar a ritual# a t(n#rului r#,-oinic 'n +iar#* Nu ra !or-a doar d -ra!ur#, d +or)# +i,ic# &au d put r a d a 'ndura, ci d o anu"it# 0p ri n)# "agico.r ligioa&# car "odi+ic# radical + lul d a +i al t(n#rului r#,-oinic* Ac &ta tr -uia &#.$i tran&"ut u"anitat a printr.un acc & d +uri agr &i!# $i t ri+iant#, car .l a&i"ila carna&i r lor tur-at * La ! c=ii g r"ani, r#,-oinicii.+iar rau nu"i)i Ur#,-oinici 'n -lan# d ur&V &au c=iar Uoa" ni 'n pi l d lupV* Sunt d r )inut, dup# &pu& l lui <irc a Eliad , dou# +apt % 2 P ntru a d ! ni r#,-oinic r duta-il, & a&i"ila "agic co"porta" ntul +iar i, 'n &p cial c l al lupuluiT ; S '"-r#ca ritual pi l a lupului, +i p ntru a '"p#rt#$i + lul d a +i a unui carna&i r, +i p ntru a 0 "pli+ica pr &c=i"-ar a 'n lup2? 'n "ult &oci t#)i tradi)ional , rituril a&ociat cu pri"a " n&trua)i &unt !#,ut ca o tran,i)i la + "initat * Dac# 'n un l culturi rituril pu- rt#)ii + " ilor pot +i r lati! &i"pl &au lip&it d trau"ati&", 'n alt &oci t#)i B'n nordul $i &tul A+ricii, 'n Papua din Noua Guin , 'n Au&tralia C ntral#C + t l tr#i &c & ! r rituri al pu- rt#)ii* A& " n a rituri + ctuat a&upra + t lor, d c#tr + " i, includ clit r d cto"ia . 0tirpar a un i p#r)i &au 'n 'ntr gi" a clitori&ului $i in+i-ula)ia .coa& r a '"pr un# a -u, lor !aginului &au c=iar t#i r a -u, lor 0t rioar al !aginului* T#i r a g nital# a + " ii BR* G* C* E 1 "al G nital CuttingC & cr d c# & practic# a&t#,i 'n ?M d )#ri al lu"ii, 'n pr , nt & -#nui $t c# 'n lu" tr#i &c 'ntr 2?M d "ilioan $i 2:M d "ilioan d + " i Ucircu"&cri& V, 'n A+rica $i 'ntr.o part a A&i i &unt Ucircu"&cri& V anual 'n 8ur d ; "ilioan d + " i* Nici -#i )ii 'n anu"it culturi, d pild# a-orig nii <artud8ara din Au&tralia d 9 &t, nu a8ung c=iar a$a d u$or la &tatu&ul d adult* Tin rii adol &c n)i &unt &upu$i "ai 'nt(i ritului drcu"d,i i* La un an d la circu"ci,i , t(n#rul &t &upu& unui alt rit, nu"it &u-inci,i , car 'n& a"n# t#i r a p ni&ului 'n lungi" a lui* Dup# 'nc= i r a ac &tui rit t(n#rul a8ung la &tar a d d plin# "a&culinitat , o-)in dr ptul d a participa la rituril r ligioa& $i dr ptul d a & c#&#tori* O particulari,ar a ritului d tr c r o g#&i" 'ntr.o +or"# 0tin&# $i d o& -it d &ug &ti!# 'n lucrar a Na$t r a a lui S* 1I* <arian* Aici a+l#", a!(nd 'n ! d r p rioada d & para)i , c# 'n un l p#r)i al Aanatului & con&id ra c# + " ia gra!id#, 'n toat# p rioada 'n&#rcin#" nu -in &# ia&# din ca&#* n toat p#r)il Ro"(ni i, + " ii gra!id i & pr tind o "ultitudin d int rdic)ii r + ritoar la c a c poat +ac , la c a c poat "(nca $i

- a* Tuturor + " ilor 'n&#rcinat car $tiau c !a cart li & pr tind a &# cit a&c# 'n +i car ,i 9i&ul <aicii Do"nului, &ug r(ndu.li.& id a c# a&t+ l !or na$t "ai u$or $i l !a tr#i copilul, 'n +a,# d prag &au d tran,i)i , r &p cti! c(nd & apropi "o" ntul na$t rii $i a &t 'n cur& d d &+#$urar , + " ia 'nd plin $t , d a& " n a, "ai "ult rituri* A&t+ l, 'n toat ,on l locuit d ro"(ni &t datina, ca + " il gra!id , c(nd '$i dau & a"a c# & apropi ,iua &# na&c#, &# & duc# la -i& ric# &# & "#rturi& a&c# $i &# & cu"in c * Sug &ti! &t ritualul " nit &# u$ur , na$t r a* 1 " ia 'n apropi r a na$t rii ia ap# 'ntr.o oal# $i arunc(nd.o p &t &tra$ina ca& i a$t apt# cu un ciur d d &u-tul c#ruia & a+l# un !a& $i ,ic % C(t &t# apa p &tra$ina $i c(t &t# apa p ciur, at(t &# &t a -#iatul &au +at#U* Apoi - a ap# din !a& d tr i ori, +#c(ndu.$i cruc $i '$i ud# pu)in $i p(nt c l * Pri"ul r(t d 'ncorporar &t &c#ldar a nou.n#&cutului* Ur" a,# ritul d cur#)ir , prin rug#ciuni $i ap# &+in)it# a l =u, i $i a ca& i und a a n#&cut* 1 " ii car a n#&cut nu 'i &t i rtat d c(t dup# @M d ,il , c(nd i & &pun d pr ot o rug#ciun anu" , &# ia&# &au &# tr ac# p &t =otarul go&pod#ri i &al * Dac# o +ac &t pri!it# d c l lalt + " i ca o Vc#lc#toar d l g , n cr dincioa&# $i, "ai al &, p#c#toa&#]* C#&#toria tr -ui pri!it# $i ca un ritual d tr c r $i "ai pr ci& ca unul dintr c l "ai i"portant ritualuri d tr c r din !ia)a oa" nilor, 'n + lul ac &ta toat l " nt l c o co"pun pi rd i"pr &ia d U=aoticV 'n +a!oar a un i i"agini &tructurat , 'n car o "ultitudin d rituri & l ag# un l cu alt l 'n r la)ii con&i&t nt , logic * O part i"portant# din pro-l "atica c#&#tori i & r + r# la +a,a d & para)i a tin rilor Bp rioada 'naint d nunt# . cunoa$t r a tin rilor, potri!ir a, pri t nia, drago&t a, ag n)ii &au actorii, p $tirul, logodnaC* O alt# part 'n& "nat# !i, a,# tr c r a &au c#&#toria, c(n7* <ir l tr c 'n &o) $i "ir a&a 'n n !a&t# dc#&#toria, nunta, '"-ro- .l Ir aC* n &+(r$it, +a,a 'ncorpor#rii & r ali, a,# prin 'nt " i r a unui nou cuplu +a"ilial, prin &ta-ilir a unor noi r guli d 'nrudir 0pri"at prin 'ncu&crir a dintr c l dou# +a"ilii% c a a +o&tului "ir $i c a a +o&t i "ir & , pr cu" $i prin r la)ia d n#$i $i c a d cu" tri * A* RUDENIA CAPITOLUL I RUDENIA% REPREWENTAREA QI CATEGORIILE EI Rud nia &t un +apt 0i&t nt 'n toat &oci t#)il , alt+ l &pu& a &t uni! r&al#* Ac a&t# calitat ar o 0plica)i -iologic#% o"ul d la natur# &t o +iin)# n a8utorat# $i d p nd nt# d al)ii, p ntru o p rioad# lung# d ti"p* Dar -iologicul nu 0plic# !ari tat a d c#i prin car oa" nii d +in &c rud nia $i di! r&itat a +unc)iilor ac &t ia* Toat ac &t a nu &unt uni! r&al , ci r lati! * El &unt d t r"inat &ocio.cultural* Oa" nii din di+ rit &oci t#)i $i culturi d +in &c $i cla&i+ic# di+ rit rud l $i non.rud l * P ntru a put a anali,a $i 'n) l g co"pl 0itat a di+ rit lor int rpr t#ri al rud ni i &t n c &ar, "ai 'nt(i, &# d t r"in#" "odul 'n car antropologii con&trui &c &tructuril d rud ni , +olo&ind un &i&t " &tandardi,at d &i"-oluri $i nota)ii* Ei au pr luat id a, d o ! c=i" ind t r"ina-il#, 'n "aril culturi al lu"ii $i anu" ac a a a& "#n#rii dintr &tructuril rud ni i $i un copac a!(nd r#d#cini, trunc=i $i cr ngi* Nu"ai

c# antropologii au a8un& la conclu,ia c# traduc r a 'n +apt a id ii r &p cti! , oric(t d arti&tic# ar +i a, ar un ( incon! ni nt i"portant , cu" ar +i co"plicar a p(n# la con+u,i a liniilor cr ngilor 'n ca,ul di!or)urilor $i r c#&#toriilor* Totodat#, un l r pr , nt#ri gra+ic al ac &tor Uar-ori d +a"ili V, Uar-ori g n alogiciV &au a altor ino!a)ii a& "#n#toar &unt gr u d 'n) l &* P ntru a l put a citi, tr -ui &# n i"agin#" logica +olo&it# 'n con&truc)ia diagra" lor* O+ ri" &pr ilu&trar dou# 0 "pl * Pri"ul &t un ar-or con&anguirtitati& al un i &tructuri +ranc , d rud ni , 'ntoc"it 'n & colul al [97I.l a B2HHHC* Nu" r l ara- $i ro"an indic# gradul d con&angui.nitat 'n con+or"itat cu dr ptul ci!il ro"an $i cu canoan l cr $tin * 1igura 2% Ar-or con&an\u"itati& Al doil a &t r produ& dup# lucrar a Nunta B243MC, &cri&# d Si"ion 1lor a <arian* Dup# cu" & poat ! d a, 'n cadrul &c= " i lui pira"idal &unt "ai "ult UliniiV d citit rud nia% 2 p "i8loc, d la P#rin)i &pr ! rii ai doil a . d &c nd n)# -ilinial#T ; p latura &t(ng#, d la +iu la r r &tr#"o$ dir c)ia patrilinial#T ? p latura dr apt#, d la +iic# la r r &tr#-unic# . dir c)ia "atrilinial#* I R &r &tr#"o$Ci r &r &tr#-unicu R &tr#"o&u r &tr#-unicu &tr#"o$u &tr#-unicii R &r &tr#-unic# r &r &tra"a"a r &r &tr#"o$# R &tr#-unic# r &tr#"a"# r &tr#"o$# &tr#-unic# &tr#"a"# &tr#"o$# r &"a"# tat# j r &tr#n poiu 'i(i O r &r &tr(n potu unL* Ierd "* <o$ucul8 &tr#n potu -unic# -unicu)# ia"a -un# R &+r#n p:t# J "a"# 1igura ;% Ar-or g n alogic aC Nota)iil $i diagra" l +olo&it 'n antropologia cultural# 'n la-orar a diagra" lor d &tinat &# oglind a&c# rud nia, antropologii culturali +olo& &c ur"#toar l &i"-oluri% A#r-at 1 " i P r&oan# a c#r i & 0 nu &t &p ci+icat C#&#tori Di!or) D &c nd n)#PE A R la)i d rud ni 'ntr +ra)i Ego* S c ntr a,# diagra"a rud ni i M W P r&oan l &i"-oli,at &unt d c dat 1igura ?% Si"-oluri +olo&it 'n la-orar a diagra" lor r la)iilor d Rud ni Iat# un 0 "plu d diagra"# utili,at# d antropologii culturali 'n pr , ntar a un i &tructuri d rud ni * A`t`o Str#-unic A` Aunic o`

<#tu$# .pN `o Aunic# Str#-unic# Aunic a.p Aunic# Unc=i <#tu$# Tat# A io`PA i l <a"# A`+`M Unc=i Socru Soacr# 9 ri$or 9 ri$ar# Cu"nat i 1rat Sor# Ego So)i Cu"nat# Cu"nat O O N poat# N pot Nor# 1iu e`pA 1iic# Gin r o` So)ia n potului 0 i N pot N poat# N p N pot N poat# N pot N poat# Str#n poat# Str#n pot I ? O Z7 l a I5 O & gb OD R7 MM Totodat# antropologii culturali +olo& &c $i anu"it nota)ii p ntru d t r"inar a &tatu&urilor d rud ni * Ac &t a &unt ur"#toar l % T Tat# < <a"# 1 1iu 1 E 1iic# S So) S So)i W Sor# Y 1rat C E Copil 1igura 5% Nota)iil &tatu&urilor d rud ni

P ntru ilu&trar o+ ri" o diagra"# ipot tic# a &tatu&urilor d f Rud ni T A^ RX O ' A A BWA.r> > .l 1 A T 2TWS, ;TW ?TYS @TY 5T :< H<W 4<WS 3<Y 7 A2 . 2 0 T nN A OA O 2MTW1 7TW+ 2;TY1 ISTY+ 2@EGO 25<W1 I:<W+ 1igura :% O diagra"# ipot tic# a un i &tatu&uri.=r d rud ni -* Cat goriil d rud ni Studiind rud nia, antropologii culturali +ac di&tinc)i 'ntr dou# tipuri d r la)ii di+ rit , dar a+lat 'ntr.o &tr(n&# int rr la)i % con&anguinitat $i a+initat * Con&anguinitat a & r + r# la r la)ia -iologic# Ud &(ng V, 'n linia con&anguin# d rud ni , to)i " "-rii & pr &upun c# &unt l ga)i -iologic unul d altul prin prog nituri doar d un & 0* Grupul con&anguin & caract ri, a,# prin c(t !a principii d -a,#% 2 'n cadrul Iui, +i car p r&oan# d !in " "-ru 'n "od auto"at d la na$t r T ; Calitat a d " "-ru &t p ntru toat# !ia)a, a nu & &c=i"-# prin c#&#tori , r $ din)# &au al)i +actoriT ? So)ul $i &o)ia apar)in unor grupuri unilinial di+ rit , o con& cin)# a ac &tui +apt &t ac a c# grupuril unilinial &unt 0oga" T @ 1i car " "-ru al grupului, t or tic, &t o rud# con&anguin# cu +i car alt " "-ru al grupului* A+initat a & r + r# la r la)ii con&tituit prin c#&#tori * Rud l prin a+initat &unt nu"it $i rud prin c#&#tori * S "nal(nd c l dou# tipuri "ari d r la)ii d rud ni , tr -ui &# " n)ion#" 'n ac la$i ti"p* 1aptul c# l nu &unt pri!it 0act la + l 'n toat

&oci t#)il * A&t+ l r la)ia Ud &(ng V nu &t una $i ac a$i 'n toat# lu" a, 'n un l &oci t#)i copilul &t con&id rat a +i l gat Uprin &(ng V doar d "a"a lui* n alt &oci t#)i lucruril &tau toc"ai in! r&% copilul &t p ntru "a"# un + l d oa&p t iar c(nd d !in "atur doar tat#l &t r &pon&a-il p ntru +ac r a lui* Di+ r n) cultural 0i&t# $i 'n l g#tur# cu rud l "ai 'nd p#rtat * E0 "plul c l "ai loc! nt 'l r pr ,int# +rat l tat#lui, &au alt+ l &pu&, unc=iul, 'n un l &oci t#)i nu 0i&t# nicio di&tinc)i cat gorial# 'ntr l $i tat#l, 'n alt &oci t#)i, ac la$i t r" n Bunc=iC &t +olo&it p ntru unii din ! ri$orii no$tri* Anali,(nd pro-l "a p car o d= ut#", antropologii au d ,!#luit +aptul c# 'n oric &i&t " d rud ni 0 ^'a c(t !a r la)ii +unda" ntal * Ac &t a &unt r la)iil dir ct % 2 dintr p#rin)i $i copiiT ; dintr +ra)iT ? dintr copiii +ra)ilor, adic# dintr ! ri$ori* L g#turil " n)ionat au !id nt o -a,# -iologic#, 'n&# d +ini)iil dat ac &tora &unt con&truit cultural* C(t !a pro-l " atrag at n)ia r + ritor la ac &t l g#turi, 'n &oci tat a 'n car tr#i" & +ac o di&tinc)i 'ntr tat#l -iologic r al $i tat#l r cuno&cut l gal $i $okuP"a" i* Una $i ac a$i p r&oan# poat ocupa toat c l tr i &tatu&uri, dar ac &t +apt nu &t n c &ar, 'n !or-ir a cur nt#, c(nd n r + ri" la )()(i cui!a, a! " 'n ! d r 'n pri"ul r(nd tat#l lui -iologic* Atunci c(nd !r " &# c & "nal#" c# cin !a ar un tat# di+ rit d c l -iologic &#u r al, +olo&i" t r" nul d tat# !itr g B'n ngl ,#, &t p+at= rC* n "od o-i$nuit +ra)ii &unt l ga)i Uprin &(ng V unii d al)ii* Dar ac &t +apt nu & p tr c 'ntotd auna* Tr -ui &# & +ac# di&tinc)i 'ntr +ra)ii car &unt prog nituril natural al cuplului $i +ra)ii car au +o&t adopta)i* Un ori &t n c &ar &# & +ac# di&tinc)i 'ntr +ra)ii unui cuplu dintr.o c#&#tori ant rioar# $i +ra)ii cuplului actual* Lucruril & co"plic# !id nt 'n ac l &oci t#)i car p r"it &o)ului &# ai-# 'n ac la$i ti"p "ai "ult d c(t o &o)i , iar &o)i i "ai "ult d c(t un &o)* S na&c, 'n ac &t ca, copii, car &unt doar p 8u"#tat +ra)i unii cu al)ii% din ac a$i "a"#, dar din ta)i di+ ri)i, &au din ac la$i tat#, dar din "a" di+ rit * E0i&t# &oci t#)i 'n cadrul c#roara & +ac di&tinc)i 'ntr +ra)i 'n +unc)i d !(r&ta ac &tora* 1aptul &t "arcat prin +olo&ir a unor t r" ni di+ ri)i p ntru +ra)ii "ai 'n !(r&t# $i p ntru +ra)ii "ai tin ri, 'n un l &oci t#)i +ra)ii $i ! ri$orii &unt cat gori&i)i '"pr un#* Un &ingur t r" n &t +olo&it p ntru &urori $i ! ri$oar $i un alt &ingur t r" n &t +olo&it p ntru +ra)i $i ! ri$ori* O " n)iun apart & cu!in &# acord#" ! rilor Badic# copiilor +ra)ilor &au &urorilor $i al &o)ilor $i al &o)iilor lorC* La noi Bca d alt+ l 'n toat )#ril urop n C & +ac di&tinc)i 'ntr ! rii d gradul I $i ! rii d gradul II, ulti"ii n +iind &u+ici nt d di&tan)a)i p ntru &copuril c#&#tori i* A+o Unc=i <#tu$# Aunic Aunic# Aunic A`1O Aunic# Unc=i <#tu$# <#tu$# :l A I : A :`1 <#tu$# Tat# <a"# Unc=i <#tu$

9 ri$oar# 9 ri$oar# gr* 7 gr* II A Unc=i Ego Sor# 1rat 9 ri$oar# 9 ri$oar# gr* I gr* I 1igura H D $i 0i&t# anu"it "oti!a)ii d ordin -iologic p ntru ac a&t# di&tinc)i , 'n & n)#, 'n&#, a &t un "od l &trict cultural, 'n un l &oci t#)i ! ri$orii din&pr tat# &unt con&id ra)i di+ ri)i Baproap ca +ra)i $i &urori $i int r,i$i ca part n ri d & 0 $i c#&#tori C +a)# d ! ri$orii din&pr "a"# B i nu &unt &u-i ct al ta-u.ului d inc &tC* Aici & a+l#, alt+ l &pu&, pro-l "a di+ r n) i p car a" anticipat.o dintr ! rii 'n cruc Bcro&& cou&in&C $i ! rii 'n paral l Bparall l cou&in&C* Ca "i8loc d 'n) l g r a ac &tor t r" ni !o" +olo&i o &c= "#* AtIat Ai`1D: :`r` Unc=i <#tu$# Unc=i Tat# <#tu$# APO AO* 9 ri 'n cruc 9 ri paral li 8^I^I So)i jO 1igura 4 CAPITOLUL II DESCENDENT a* Rud nia r al# T oria d &c nd n) i & 'n&cri 'n tradi)ia +unc)ionali&"ului, 'nd o& -i a c lui -ritanic BA* R* Radcli++ .Aro>nC* Ea ar dr pt o-i cti! apr ci r a & "ni+ica)iilor &tructurii grupurilor d rud ni * At n)ia i &t +ocali,at# 'n dou# dir c)ii% 2 "odul 'n car grupuril r &p cti! '$i r crut a,# " "-rii $i ; +unc)iil p car l 'nd plin &c ac &t grupuri* Datorii, dr pturi $i principii al indi!i,ilor c )in d "ult a&p ct al r alit#)ii &ocial &unt &olicitat $i atri-uit indi!i,ilor prin d t r"inar a locului lor 'n grupul d rud ni , 'ntr ac &t a intr# + l "od d o& -it &ucc &iun a Bordin a 'n car ur" a,# indi!i,ii 'n r la)iil +or d rud ni C, "o$t nir a Bcui r !in -og#)ia dac# c l c o po& d# d c d a,#C $i r ditat a Btran&"it r a unor caract ri&tici d la p#rin)i la ur"a$iC* Nu" l un i p r&oan , +a"ilia, r $ din)a, propri tat a, id ntitat a tnic# $i na)ional# pot d pind nu"ai $i nu"ai d atri-ut l c d curg din a t +i n#&cut 'ntr.o anu"it# &tructur# $i ! rig# d rud ni * El pot +i $i 'n "ult ca,uri &unt ind p nd nt d oric r ali,#ri p r&onal !alidat * E0i&t# "ai "ult principii &au r guli d tran&"it r a calit#)ii d " "-ru $i a altor r &ur& d la p#rin)i la copii 'ntr.un grup d rud ni % A* Patrilinial# -* <atrilinial# c* Cognati!# d* Du-l# &au -ilin al# * A"-ilin ai# +* Paral l# g* Int r& ctat# &au alt rnati!# Principiil d &c nd n) i patrilinial# au +o&t larg r#&p(ndit 'n antic=itat Bui Gr cia $i I"p riul Ro"anC $i &unt d &tul d cuno&cut $i 'n &oci t#)il cont "poran B'n un l p#r+i din A+rica, A&ia $i ,ona Paci+iculuiC* Tr#&#tura d +initori a ac &tor principii &t ac a c# 'n grupul con&tituit p -a,a lor calitat a d " "-ru &t d t r"inat# d d &c nd n)a p linia tat#lui* Un grup d d &c nd nt# patriliniar cu" ar +i +ratria gr c a&c# &au g n&.ul ro"an, includ p rtoana tat#lui, tat#l tat#lui, tat#l tai#lui tat#lui $*a*"*d* 'n

plu&, prog nitura oric#rui " "-ru -#r-#t &c al grupului, indi+ r nt d & 0ul i, !a +i " "-ru al grupului* A&t+ l, +ra)ii &au &uroril tat#lui unui indi!id Bto)i copiii tat#lui tat#luiC &unt d a& " n a " "-ri ai grupului patrilinial* Ui "od &i"ilar, copiii unui -#r-at &unt " "-rii grupului lui patrilinal, dar copiii un i + " i nu &unt " "-rii grupului i Bunul 'n car a a +o&t n#&cut#C* Ei apar)in grupului &o)ului i* Statu&ul propriu un i + " i ca " "-ru al grupului i natal &au al grupului &o)ului i d pind d r cunoa$t r a d c#tr &oci tat a un ia &au a alt ia dintr ac &t calit#)i* Ti CI QI d d a & + i i ^`r L : H `+ OA 1igura 3% D &c nd n)# patrilinial# Bl . tat#l lui EgoT ; . tat#l tat#luiT ? . tat#l tat#lui tat#luiT @5 . +ra)ii $i &uroril tat#luiT E copiii -#r-a)ilor, indi+ r nt d & 0ul lorC Principiil d &c nd n) i "atrilinial &unt "ai pu)in r#&p(ndit d c(t c l al d &c nd n) i patrilinial * Cu toat ac &t a, l pot +i g#&it 'n anu"it &oci t#)i din A+rica, A&ia, ,ona Paci+icului $i 'n &oci t#)il tradi)ional a" rindi n * E0 "pl l includ in&ularii din Tro-riand, din < lan &ia, indi nii Cro> $i Iro\uoi& din A" rica d Nord, " "-rii tri-ului A "-a din A+rica C ntral# tc* D &c nd n)# "atriliniar# & d +in $t a$a cu" d nu"ir a i o &ug r a,#, ca d &c nd n)# p linia "a" i* Ac &t +apt nu i"plic# 'n "od n c &ar &au d o-ic i ca grupul "atrilinial &# +i unul "atriar=al, a!(ndu.$i autoritat a 'n "(inil "a" i &au + " ilor, ci doar c# o p r&oan# tra& a,# calitat a d " "-ru al grupului p linia l g#turilor dintr + " i* Autoritat a 'ntr.o +a"ili &au un grup d rud d ac &t g npoat +i 'n "(inil tat#lui &#u $i "ai o-i$nuit, 'n "(inil +rat lui "a" i* 1rat l "a" i &t un punct +ocali,ator p ntru grupul d rud , d oar c p ntru oricar p r&oan# dat#, +rat l "a" i &t c l "ai apropiat -#r-at & nior din grup* Tat#l &t " "-ru al unui grup "a+rilinial di+ rit* Un grup d d &c nd n)# "atriliniai# includ "a"a Zp r&oan i, "a"a "a" i lui, "a"a "a" i "a" i lui $*a*"*d* pr cu" $i d &c nd n)ii tuturor ac &tora p lini + " ia&c#* ntr.o &oci tat "atriliniai# +ra)ii $i &uroril "a" i p r&oan i $i proprii lui +ra)i $i &urori &unt cu to)ii " "-rii unui a& " n a grup* Copiii un i + " i &unt " "-rii ai grupului i, dar copiii unui -#r-at nu &unt " "-rii grupului lui* Ei apar)in grupului &o)i i lui* 1 A I RO c n i RA E OAIO Ego A` LI 1igura 2M% D &c nd nta "atriliniai# Bl . "a"a lui EgoT ; . "a"a "a" i luiT ? . "a"a "a" i "a" i luiT @5 . +ra)ii $i &uroril "a" i indi!iduluiT

E d &c nd n)# p lini + " ia&c# a +ra)ilor $i &uroril "a" i* Pr cu" $i a lui EgoC 'n c a "ai "ar part a Europ i $i a A" ricii d Nord +unc)ion a,# principiil d d &c nd n)# dup# car rud nia din a"- l p#r)i &t 'n "od gal i"portant#* Ac a&t# d &c nd n)# &t nu"it# cognati!#* Con+or" ac &tui tip d d &c nd n)# rud l "a" i $i tat#lui d a"- l g nuri &unt rud l noa&tr $i d & ori nu l di&ting " un l d alt l 'n "od &i&t "atic $i printr.o t r"inologi &p ci+ic#, 'n li"-a ro"(n#, d 0 "plu, nu 0i&t# t r" n d rud ni & parat p ntru tim cD S Bd d a & +T r r c "a"a tat#lui $i "a"a "arn i &au p ntru +ra)ii $i &uroril tat#lui $i +ra)ii $i &uroril "a" i, 'n "od tradi)ional lini i d rud nia a tat#lui i & acord# o oar car prioritat "arcat# prin ac a c# nu" l tat#lui !a +i $i nu" l copiilor Bd ! nind a&t+ l nu" l d +a"ili C, 'n&#, 'n ulti"ul ti"p, un l + " i prin c rti+icatul d na$t r '$i r )in $i nu" l +a"ili i din car pro!in* Un ori, un l + " i nici nu.$i iau nu" l &o)ului ca nu" d +a"ili , " n)in(ndu.l p c l d +at#* Tr -ui &pu& c# r gulil d d &c nd n)# cognati! nu &unt +a!ora-il organi,#rii unor grupuri unit 'n car " "-rii &# coop r , &tr("&* E0c p)i +ac grupuril cla& lor d &u& con&tituit p -a,a unor ndoga"ii d cla&#* Ac &t a r ali, a,# o &olidaritat corporati!# car l p r"it p#&trar a propri t#)ii, 'n g n ral a a! rii $i cr $t r a i* D a& " n a, g n alogiil r ,ultat 'n ur"a aplic#rii r gulilor cognati! &unt gr u d tra&at, 'ntr.ad !#r, 'n ca,ul 'n car !r " &# calcul#" diagra"a rud ni i B&au Uar-or l g n alogicVC, !o" con&tata c# " r&ul 'napoi, p ntru d t r"inar a d &c nd n) i, & du-l a,# cu +i car g n ra)i % a! " doi p#rin)i, patru -unici, opt &tr#-unici, $ai&pr , c &tr#&tr#-unici $*a*"*d* O alt# r gul# d &ta-ilir a rud ni i, +oart rar#, &t c a a d &c nd n) i du-l &au -ilinial * E&t 'nt(lnit# la a-orig nii au&trali ni $i 'n A+rica, 'n Na"i-ia $i Aat&>ana* D +inir a rud ni i 'n ac &t ca, &t "ai pu)in r &tricti!# d c(t 'n d &c nd n)a patrilinial# &au "atrilinial#* R gula con&t# 'n ac a c# d &c nd n)a poat +i calculat# 'n una $i ac a$i &oci tat 'n ac la$i ti"p at(t p -a,# -#r-#t a&c# c(t $i p lini + " ia&c#* Con+or" ac &t i r guli, d &c nd n)a &t "atrilinial# p ntru anu"it &copuri $i patrilinial# p ntru alt &copuri* A&t+ l, p ntru " "-rii tri-ului Yaco, organi,ar a 'n grup r ,id n)ial &t patrilinial#, 'n ti"p c propri tat a &t "o$t nit# p linia "a" i* O p r&oan# ar 'n ac &t ca, o-liga)ii p ntru a"- l grupuri d rud ni * O r gul# c nu +a!ori, a,# con&tituir a d grupuri d d &c nd n)# &t c a a d &c nd n) i a"-ilinial * Ea p r"it +i c#rui indi!id &# opt , a & a+ilia, +i la grupul d d &c nd n)# al tat#lui, +i la c l al "a" i* O a& " n a r gul# poat +i 'nt(lnit# 'n un l &oci t#)i din Paci+ic &au din &ud. &tul A&i i* A&t+ l, 0i&t# anu"it &oci t#)i car r cuno&c dr pt id al o d &c nd n)# din&pr tat#, dar 'n car indi!i,ii pot opta p ntru tra&ar a d &c nd n) i p linia "a" i, 'n ac &t &oci t#)i tot(lnit 'n Polin ,ia, o p r&oan# poat &# & al#tur grupului Zcar o+ r# c l "ai "ar pr &tigiu, +i al tat#lui, +i al "a" i, dar proc d(nd a&t+ l, a r nun)# la oric dr pturi r ,ultat din r la)ia cu c l#lalt grup* E0i&t#, dup# cu" &u&)in G org <urdocK, &oci t#)i 'n Paci+ic &au p coa&ta d nord a A" ricii 'n car &t p r"i&# &uprapun r a calit#)ii

d " "-ru 'n "ai "ult grupuri d d &c nd n)#* O d &c nd n)# a"-ilinial# a +o&t r "arcat# 'n r(ndul !r ilor din ora$ul N > YorK* Aici 0i&t# grupuri d !r i originari, pro! ni)i prin d &c nd n)# din un l +a"ilii apar)in(nd ! c=ii culturi !r i $ti din &tul Europ i* A$a &.au con&tituit c a c & c= "# c rcuril d +a"ili * Dar, ti"pul $i put rnica i"igrar d !r i din Europa, 'n & colul [[, a pu& &u- & "nul 'ntr -#rii ! c=il l g#"ri d +a"ili * P ntru a p#&tra c rcuril " n)ionat &.a &ta-ilit &# & acc pt calitat a d " "-ru al ac &tora tuturor c lor c au un &tr#"o$ co"un 'n cadrul lor, indi+ r nt dac# d &c nd n)a &t &ta-ilit# prin tat#, "a"#, &o) &au &o)i * D a& " n a &.a =ot#r(t c# o p r&oan# &# poat# apar)in nu nu"ai unui &ingur c rc d +a"ili ci "ai "ultor a& " n a c rcuri, a8ut(ndu.l 'ntr.un + l &au altul $i particip(nd la !ia)a lor cono"ic# $i cultural#* 1oart rar# &t r gula d d &c nd n)# paral l#* Ea con&t# 'n ac a c# tran&"it r a r &ur& lor din&pr p#rin)i copiilor & +ac 'n + lul ur"#tor% -#r-a)ii &pr +iii lor $i + " il &pr +iic l lor* Tot at(t d rar# &t r gula 'ncruci$at# &au alt rnati!#% -#r-a)ii tran&"it +iic lor lor, iar + " il -#i )ilor lor* A* Rud nta +icti!# R gulil rud ni i +icti! pot +i g#&it 'n "ult &oci t#)i cr $tin , und &pon&orii ritualici ai unui copil la -ot ,, na$ii lui, ac)ion a,# ca ni$t c!a&i. p#rin)i, pro"i)(nd &# ai-# gri8# d int r & l &piritual al copilului* R la)ia dintr na$i $i +iu nu &t , !or-ind 'n "od &trict, una d rud ni * D $i na$ii &unt pri!i)i ca ni$t p#rin)i 'n anu"it dir c)ii, i nu &unt !#,u)i ca part a actualului &i&t " d rud ni &au al &i&t "ului r al d rud ni * 1#r# nicio 'ndoial#, anu"it a&p ct al r la)i i n#$itului !in +oart aproap d rud ni * D 0 "plu, c#&#toria cu +iul &au cu copila na$ului poat +i int r,i&#* A& " n a r guli tip co -i a& d d ai $o +# " " c? Rr t t $i cD d Qi n n a +T + 4 C 2Bl ' "i" a,# p c l al ta-u.ului d inc &t $i al 0oga"i i rud lor apropiat Bc#&#toria o-ligatori 'n a+ara grupuluiC* n plu& +a)# d r la)ia dintr na$i $i +iu, tr -ui " n)ionat r la)iil &ta-ilit 'ntr na$i $i p#rin)i* Ac &t +apt &t 'n "od d o& -it !ala-il 'n anu"it &oci t#)i catolic , 'n )#ril occid ntal " dit ran n $i 'n )#ril latino.a" rican * Aici no)iun a d co"padra,go Bcu" &t nu"it# 'n &paniol#C includ 'n 'ntr gi" ac a&t# r ) a d r la)ii% p#rin)ii $i na$ii &unt co"padr & $i li & pr tind , din o-ic i, &# & a8ut unii p al)ii 'n !r "uri gr l , &#.$i '"pru"ut r ciproc -anii $i &# o+ r &pri8in c(nd &unt organi,at + &ti!aluri &au ritualuri r ligioa& * n r(ndul r la)iilor d rud ni +icti! poat +i inclu&# $i+r#tia d &(ng * n cadrul unor popoar a+rican , d 0 "plu, l g#turil d tipul +r#)i i d &(ng , un &c indi!i,ii 'n l g#turi +or"al c &unt in!ocat 'n !r "uri d n !oi * < "-rii tri-ului A,and din A+rica C ntral# ini)ia,# a& " n a l g#turi printr.un ritual 'n car +i car part 'ng=it o anu"it# cantitat din &(ng l c l ilalt p#r)i* n ca,ul altor popoar a+rican &unt ini)iat l g#turil r &p cti! prin a" &t car a &(ng lui dir ct 'n r#ni t#iat &p cial 'n ac &t &cop* A& " n a r la)ii, un ori un &c nu nu"ai indi!i,ii ci $i grupuril , a$a

cu" &tau lucruril printr " "-rii tri-ului C=aga din Tan,ania, und l g#turil +r#)i i d &(ng dintr $ +i &ta-il &c alian) 'ntr to)i &upu$ii lor* CAPITOLUL III TER<INOLOGIA RUDENIEI Oa" nii, 'n +unc)i d &oci tat a 'n car tr#i &c, cla&i+ic# rud l 'n cat gorii t r"inologic * Antropologii &unt int r &a)i nu at(t 'n a&p ct l ling!i&tic al ac &tor cla&i+ic#ri Bt r" nii +olo&i)i d oa" ni p ntru a & adr &a unii altoraC ci d c l &ocial $i 'nd o& -i c l cultural Bt r" nii +olo&i)i d oa" ni p ntru a & r + ri la rud l lorC* Ei &tudia,# t r"inologia rud ni i, d oar c a&t+ l i id nti+ic# 0i&t n)a unor&tatu&uri a&ociat cu roluri &ocial i"portant * T r" nii +olo&i)i 'n &p ci+icar a rud ni i r pr ,int# indicii p ntru a a+la cu" anu" & co"port# oa" nii unii cu al)ii* T r" nii r &p cti!i di+ r n)ia,# rud l 'n +unc)i d "ai "ult !aria-il % 2 & 0ul rud lorT ; !(r&ta rud lorT ? & 0ul !or-itorului .adic# a c lui c & r + r# la rud T @ g n ra)ia rud lorT 5 & 0ul rud lor pri"ar . dac# &unt +ra)i &au dac# &unt &urori, d car d pind calitat a ! rilorT : tipul d d &c nd n)# . liniai &au colat ral* S# ur"#ri" o part dintr ac &t !aria-il * n un l culturi t r" nii rud ni i di+ r n)ia,# rud l 'n +unc)i d & 0 'n ti"p c alt l a$ a,# indi!i,ii d a"- l & 0 &u- ac ia$i t r" ni* A&t+ l, 'n &oci t#)il din Europa $i A" rica d Nord, t r" nul d +rat & r + r# doar la indi!i,ii d g n "a&culin, iar c l d &or# la c i d g n + " i &c* Dar t r" nul d !#r & r + r# la indi!i,ii d a"- l & 0 * n tri-ul Yoru-a din Nig ria, +ra)ii $i &uroril &unt a$ ,a)i 'ntr.una $i ac a$i cat gori t r"inologic#* In&# " "-rii lui +olo& &c t r" ni di+ ri)i p ntru rud l "ai 'n !(r&t# $i c l "ai tin r apar)in(nd ac luia$i grad d rud ni * A&t+ l, i +olo& &c t r" nul g+ao p ntru +ra)ii $i &uroril "ai 'n !(r&t# $i t r" nul a+auro p ntru +ra)ii "ai tin ri $i &uroril "ai tin r * La indi nii tri-ului 7aida, din Colu"-ia Aritanic#, 0i&t# di+ r n) t r"inologic 'n +unc)i d & 0ul c lui c !or- $t * A&t+ l un -#iat & r + r# la tat#l lui +olo&ind un anu"it t r" n, iar o +at# +ac ac la$i lucru, +olo&ind alt t r" n* E0i&t# di+ r n) t r"inologic d natur# g n ra)ional# 'n toat culturil * Anu"i)i t r" ni &unt +olo&i)i la p r&oan din g n ra)ia p#rin)ilor $i al)i t r" ni &unt +olo&i)i p ntru rud l din g n ra)ia propri * <ai "ult, &.a con&tatat 0i&t n)a unor tipuri d cla&i+icar &p ci+ic c lor dou# g n ra)ii% patru tipuri p ntru g n ra)ia p#rin)ilor $i $a& tipuri p ntru g n ra)ia propri * Tipuril d cla&i+icar a t r" nilor d rud ni r + ritoar la g n ra)ia p#rin)ilor &unt ur"#toar l % A* " &oci t#)il polin ,i n toat rud l d g n + "inin &au toat rud l d g n "a&culin din g n ra)ia p#rin)ilor &unt cla&i+icat 'n ac la$i + l* D 0 "plu, t r" nul U"a"#V un $t "a"a, &uroril "a" i, &uroril tat#lui* n ac &t &oci t#)i nu 0i&t# t r" nul U"#tu$#V* Ac &t tip d cla&i+icar &t cuno&cut &u- nu" l d t r"inologi g n ra)ionalaT tip COI -ic & m d d au a SOZ +#, "D " c# " to to &# c dD? I r " ai K A?ac-1

R -* 'n li"-il urop n B ngl ,a &au ro"(naC & +ac di&tinc)i 'ntr "a"# $i "#tu$# &au 'ntr tat# $i unc=i* T r"inologi i r &p cti! i & &pun lin al# d oar c +ac di&tinc)i 'ntr rud l lin al Bd und pro!in d &c n)a un i p r&oan 'n ac &t ca,, "a"aC $i 'ntr rud l colat ral Bc l l gat printr.o &or# &au un +rat , 'n ac &t ca, c l cla&i+icat ca "#tu$# . r &p cti! &uroril tat#lui $i "a" i lui goCT c* Alt tip &t c l -i+urcat a" &t cat, 'n cadrul lui & +ac di&tinc)i 'ntr rud l paral l Bprin l g#turi doar d ac la$i & 0 ca c l al lui goC $i rud l 'n cruc Bprin l g#turi d & 0 opu& ca c l al lui goC* A&t+ l, 'n li"-a Aantu din &udul A+ricii, "a"a &au &uroril "a" i un i p r&oan & c= a"# ni" B!ag tradu& 'n li"-a ngl ,# cu cu!(ntul "a"#C 'n ti"p c &uroril tat#lui &unt c= "at rraKgadi* D* 9 c=ii ro"ani au +olo&it un tip t r"inologic nu"it -i+urcat colat ral* Ei au utili,at t r" ni +oart apropia)i p ntru "a"# B"at rC $i &ora "a" i B"at rt raC, dar au +#cut di&tinc)i clar# p ntru &ora tat#lui BaniZtaC car 'n &oci tat a lor +ratilinial# ra &tr(n& l gat# cu grupul d rud ni al tat#lui* T r" ni c=i!al n)i p ntru rud l -#r-#t $ti al ac &t i g n ra)ii au +o&t p ntru tat# pat r, p ntru +rat l tat#lui patruu& $i p ntru +rat l "a" i a!unculu& Bcu!(ntul &t d ri!at din a!u&, c 'n& a"n# -unicC* Cla&i+icar a tipurilor d t r"inologii dup# t r" nii rud lor 'n propria g n ra)i Br &p cti! p ntru +ra)i, &urori $i ! riC &t "ult "ai co"pl 0#* G org P t r <urdocK a di&tin& $a& tipuri% A* Tipul U7a>aiianV Bc l "ai &i"plu dintr toat C poat +i g#&it 'n &oci t#)il cu o &tructur# t r"inologic# g n ra)ional# p ntru g n ra)ia p#rin)ilor, 'n ca,ul ac &ta nu & +ac nicio di&tinc)i 'ntr &urori $i ! ri$oar T toat &unt nu"it U&uroriV* n "od &i"ilar to)i -#r-a)ii &unt nu"i)i U+ra)iV at(t i 'ntr i c(t $i d U&uroril V lor* T r" nul U=a>aiianV & r + r# la &tructura t r"inologic# car '$i g#& $t t " iul 'n li"-a =a>aiian#* A* Tipul UE&c=i"o&V poat +i g#&it 'n &oci t#)il d li"-# ngl ,# $i 'n grupuril d &c=i"o$i &au inui)i Bnu" l dat d gu! rnul indian &c=i"o$ilorC* E&c=i"o$ii +ac di&tinc)i 'n t r"inologia lor r + ritoar la rud ni 'ntr +ra)i $i &urori, p d o part $i ! ri, p d alt# part * Ac &t tip c# t ndin)# &t g#&it 'n &oci t#)il car au un &i&t " d d &c nd n)# cognati!, adic# 'n car lip& &c r guli put rnic patrilinial &au "atrilinial * C* Tipul UIro\uoi&V Bo con+ d ra)i d cinci na)iuni indi n din nordul A" riciiC & g#& $t 'n &oci t#)il patrilinial &au "atrilinial $i 'n car &t p r"i&# c#&#toria cu ! ri$orii 'n cruc * S con&id r# c# &t tipul c l "ai 0tin& din lu" * Ac a&t# cla&i+icar +ac di&tinc)i 'ntr ! rii 'n cruc Bcopiii &urorilor tat#lui $i copiii +ra)ilor "a" iC $i ! rii paral li Bcopiii +ra)ilor tat#lui $i ai &urorilor "a" iC, dar car cla&i+ic# ! rii paral li prin ac ia$i t r" ni +olo&i)i p ntru +ra)i $i &urori* Tipul UIro\uoi&V poat +i g#&it la indi nii nord.a" ricani, 'n un l &oci t#)i a+rican $i a&iatic * D* Tipul UCro>V Bcro> ` cioar#, 'ntr.o 0pr &i particular# 'n& a"n# lini dr apt#C* E&t g#&it 'n &oci t#)il unilinial * T r"inologia r &p cti!# cla&i+ic# +iic l &urorilor tat#lui cu ac la$i t r" n +olo&it 'n ca,ul &urorilor tat#lui Bdac# &oci tat a &t "atrilinial# ac &t a &unt con&id rat ca +iind

" "-ri ai ac luia$i grup "atrilinialC* E* Tipul UO"a=aV Bora$ $i popula)i car a locuit 'n N -ra&Ka, &ituat p r(ul <i&&ouriC cla&i+ic# +iii +ra)ilor tat#lui cu ac ia$i t r" ni +olo&i)i 'n ca,ul +ra)ilor "a" i B$i i &unt " "-ri ai ac luia$i grup patrilinialC* A"(ndou# tipuril , UCro>V $i UO"a=aV, +olo& &c t r"inologii 'n cadrul c#rora "ult rud &unt nu"it prin t r" ni c tran&c nd di&tinc)iil g n ra)ional * D 0 "plu, p ntru in&ularii din Ar=ip lagul Tro-riand, t r" nul ta-u p ntru U&ora tat#luiV $i U+iica &urorii tat#luiV, & r + r# d +apt la toat + " il " "-r al grupului "atrilinial al tat#lui go.ului* < "-rii d g n -#r-#t &c ai grupului d Pud &unt cu to)ii nu"i)i t(rna Bac a&ta 'n& a"n# 'ntr.o traduc r li- r# Utat#VC* Ac &t &i&t " c & g#& &c 'n A" rica d Nord, 'n < lan &ia $i A&ia &u-linia,# i"portan)a &porit# a calit#)ii d " "-ru al n a"ului Blin ag C 'n raport cu di&tan)a g n ra)ional# &au g n alogic#* T r"inologiil UCro>V $i UO"a=aV d ,!#lui +aptul c# nici g n alogia $i nici g n ra)ia nu &unt uni! r&al i"portant 'n organi,ar a rud ni i* L c ! )ipi con -ioN S t d Z d aut a &o) +ap " nr> c# "D toD toi &a co d Qi r naD A ? a o K +# 1r CAPITOLUL I9 GRUPURILE AAWATE PE RUDENIE P -a,a r la)iilor d rud ni & con&titui $i & " n)in anu"it grupuri &ocial , 'n &oci t#)il "ici $i 'n co"unit#)il tradi)ional rud nia &t 'n "od +r c! nt "i8locul pri"ar &au &ingurul "i8loc cu a8utorul c#ruia & +or" a,# grupuril , 'n &c=i"- 'n &oci t#)il "ai "ari, 'n co"unit#)il "od rn , cont "poran , rolul rud ni i 'n +or"ar a grupurilor tind &# +i "ult "ai li"itat2@ Grupuril -(,(i p rud ni pot r#&pund un i !ari t#)i d &copuriT l* unit#)i d p#&trar a propri t#)ii Bp#"(nt, ani"al , o-i ct p ntru c r "oniiCT ; -a,# p ntru a8utorul "utual al " "-rilor Bd la "unca 'n agricultur# la 'ngropar a "or)ilorCT ? "i8loc c & r! $t &copuri agr &i! &au d + n&i! , +unc)ion(nd ca unit#)i "ilitar T @ unit#)i u"an & r!ind &copuri c r "onial a c#ror " "-ri pot +ac part din +or" r ligioa& particular &au anu"it c r "onii ci!ic T 5 l pot +i unit#)i politic &au c=iar unit#)i ad"ini&trati! * E0i&t# "ai "ult tipuri d grupuri -(,(i p rud ni * A&upra c lor "ai cuno&cut n !o" opri 'n c l c ur" a,#% 2 n a"ul &#u & "in)ia Blin ag CT ; clanulT ? +ratriaT @ "oi tia B"oi tRCT 5 'nrudir a BKindr dC* A* N a"ul &#u & "in)ia Un n a" &t un grup d &c nd nt, r lati! unit, d rud con&anguin , c '$i tra& a,# d &c nd n)a g n alogic# 'napoi, prin linii cuno&cut , &pr un &tr#"o$ co"un* C(nd d &c nd n)a &t tra&at# p linii -#r-#t $ti, grupul &t nu"it patrin a" Bpatrilin ag C* C(nd d &c nd n)a &t tra&at# p linii + " i $ti &t +olo&it t r" nul "atrin a" B"atrilin ag C* Un n a" &t ori ntat &pr &tr#"o$% calitat a d " "-ru al grupului &t r cuno&cut# doar dac# r la)ia &pr un &tr#"o$ co"un poat +i tra&at# $i pro-at#25 N a"ul

r pr ,int# o -a,# put rnic# $i + cti!# d organi,ar &ocial#* A&t+ l, 'n un l &oci t#)i, un indi!id nu ar un &tatu& politic l gal, cu 0c p)ia c lui d " "-ru al unui n a"* O tr#&#tur# co"un# $i i"portant# a n a"ului &t ac a c# l &t 0oga"* D aici r ,ult# conclu,ia c# " "-rii unui n a" tr -ui &#.$i g#& a&c# part n rii d c#&#tori 'n alt n a"uri* Totodat#, ac a&t# caract ri&tic# &t a!anta8oa&# din "ai "ult punct d ! d r * Co"p ti)ia & 0ual# pot n)ial# nu & poat a+ir"a $i 'n &c=i"- & pro"o! a,# o &olidaritat d grup* Apoi, prin 0oga"ia n a"ului & &ta-il &c noi alian) 'ntr n a"uri c contri-ui la " n)in r a lor ca p#r)i &au co"pon nt al unui &i&t " &ocial "ai larg* Nu poat +i o"i&# nici +unc)ia n a"ului 0oga"# d a " n)in d &c=i&# co"unicar a 'n cadrul &oci t#)ii prin pro"o!ar a di+u,iunii cunoa$t rii d la o & "in)i la alta, d la un n a" la altul* N a"uril &unt, 'n g n ral, grupuri corporat B'n car " "-rii &unt uni)i 'ntr i $i 'n car '$i ap#r# dr pturil $i int r & l lorC c pot 8uca un rol 'n& "nat 'n di&tri-uir a a! rii $% put rii politic * N a"ul G n ral <otor& &au IA< &unt 0 "pl d grupuri corporat * Un a& " n a grup dur a,# $i dup# "oart a " "-rilor lui, prin noi " "-ri car & na&c 'ncontinuu 'n cadrul lui* El ar o 0i&t n)# p rp tu# c 'i p r"it &# d &+#$oar ac)iuni corporat cu" ar +i p#&trar a propri t#)ii, organi,ar a acti!it#)ilor producti! , di&tri-u)ia -unurilor $i a capacit#)ilor d "unc#, atri-uir a &tatu&urilor $i r gl " ntar a r la)iilor cu alt grupuri* N a"uril pot +i di!i,at $i &u-di!i,at 'n & g" nt "ai "ici* D r gul# ac &t proc & &t nu"it & g" ntar $i & p tr c p "#&ur# c d &c nd n)a g n ra)ional# +a)# d &tr#"o$ul pri"ar cr $t * Cu" &t $i +ir &c, & g" ntar a & p tr c 'n "od o-i$nuit atunci c(nd n a"ul d !in pr a 0tin& $i c(nd 'ntr " "-ru lui apar antagoni&" * n nordul Nig ri i tr#i $t o popula)i nu"it# Ti! a!(nd aproap un "ilion d " "-ri* Ei cr d c# &unt d &c nd n)i dintr.un &ingur &tr#"o$!car a tr#it 'n ur"# cu 2@.l5 g n ra)ii* 1iii ac &tuZ &tr#"o$ &unt !#,u)i ca +iind con&titui)i dintr.o & ri d &u-n a"uri o-)inut * Prin & g" ntar * Proc &ul d di&oci r 'n & g" nt di&tinct &t nu"it 'n antropologi +i&iun a n a"ului Bliniag +i&&ionC* El continu# p(n# & a8ung la +or" l +inal d &u-di!i,ar , nu"it & g" nt "ini"al al n a"ului* Iat# o &c= "# c o+ r# un "od l d & g" ntar 2:% A r pr ,int# " "-rul +ondator B&tr#"o$ulC unor & rii d &u-n a"uri BA .OC* 7 .O &unt & g" nt "ini" al n a"ului .r &p cti! produ& l &u-di!i,#rii +inal a n a"ului* A & tipu con% Aioli & p d t d l autc a i &o)i +ap " " ca$ " toa toa &ar com do &ii r m nu ac +#, AD ? ai c l -l Pn A D 7 J < N -* Clanul n ur"a proc & lor d +i&iun , adic# d d ," "-rar a n a"ului,

d ! nit at(t d 0tin& 'nc(t nu "ai poat +i " n)inut Bin 0i&t(nd r &ur& C, apar noi n a"uri $i d "ai "ici di" n&iuni* Cu toat ac &t a, " "-rii noilor n a"uri continu# &# r cunoa&c# r la)ia lor ulti"# cu unul $i ac la$i &tr#"o$* R ,ultatul ac &tui proc & 'l r pr ,int# na$t r a un i noi +or" d grup -a,at p rud ni $i d &c nd n)# $i anu" clanul* D r gul#, ac &ta &t d +init a&t+ l% un grup d rud car cr d c# &unt d &c nd n)i dintr.un &tr#"o$ co"un, dar car nu pot &p ci+ica linia r al# car 'i l ag# prin ti"p $i n a"uri d ac &t &tr#"o$* Ac a&t# ulti"# caract ri&tic# r ,ult# din ad(nci" a g n alogic# +oart "ar a clanului, a c#rui &tr#"o$ +ondator a tr#it at(t d d part 'n tr cut, 'nc(t l g#turil tr -ui &# +i a&u"at , "ai d gra-# d c(t cuno&cut 'n d taliu* Clanul di+ r# d n a" $i printr.un alt punct d ! d r * El nu ar o unitat t ritorial# car &t o caract ri&tic# principal# a " "-rilor n a"ului* Datorit# ac &tui +apt, clanul nu &t un grup corporati! B l &t un grup non.corporati!C $i nu po& d# o propri tat corporati!#* < "-rii clanului & 'nt(ln &c '"pr un# doar 'n oca,ii &p cial , 'nd o& -i p ntru pro-l " c r "onial * N a!(nd o unitat t ritorial# ca c a a n a"ului, clanul d pind 'n "od +r c! nt d &i"-oluri . c r pr ,int# ani"al , plant , +or) natural , o-i ct . p ntru a a&igura &olidaritat a " "-rilor i $i p ntru a +i un "i8loc &i"plu d id nti+icar * Ac &t &i"-oluri &unt nu"it tot " * n "od o-i$nuit l &unt a&ociat cu origin a "itic# a clanului $i o+ r# " "-rilor clanului un "i8loc d r 'nt#rir a con$tiin) i d &c nd n) i lor co"un * T r" nul tot " !in dintr.un cu!(nt al indi nilor O8i->a din A" rica $i anu" tot "an car 'n& a"n# U l &t rud# cu "in V, 'n antropologi , A* R* Radcli++ .Aro>n a d +init tot "i&"ul a&t+ l% o-ic iuri $i cr din) prin car &t +or"at un &i&t " &p cial d r la)ii 'ntr &oci tat $i plant , ani"al $i alt o-i ct c &unt i"portant 'n !ia)a &ocial#* A&t+ l, clanuril indi nilor 7opi poart# a& " n a nu" tot "ic cu" &unt% Ur&, 1lutur , P#ian8 n, Crocodil, Qarp * C* 1ratrla 1ratria &t un grup d &c nd nt, +or"at dintr.un nu"#r oar car d clanuri c & pr &upun c# &unt l gat 'ntr l printr.un &tr#"o$ co"un* Dar l g#turil g n alogic cu ac &t &tr#"o$, 'n r alitat , nu &unt cuno&cut , ci doar pr &upu& * < "-rii popula)i i 7aida d p coa&ta d nord.! &t a A" ricii d Nord, a! au con+or" c rc t#rilor lui Ed>ard Sapir d la 'nc putul & colului [[, dou# +ratrii principal &u-di!i,at 'ntr.un "ar nu"#r d clanuri* 1i car a! a "-l "a tot "ic# d id nti+icar propri * 1ratria Ra! n a! a ca "-l "# +oca uciga$#, iar +ratria Eagl a! a ca "-l "# !ulturul* Tr -ui " n)ionat +aptul c# +ratriil nu au +unc)ii &ocial i"portant * R cuno$t r a un i l g#turi co"un dintr clanuri, d o-ic i, +or" a,# -a,a unor alian) d -il * D* <oi tia <oi tia B"oi tR, d la latin &cul " diu&, "i8locC &t un cu!(nrt +ranc ,, c 'n& a"n# 8u"#tat B&au o part ind +init#C, 'ntr aga &oci tat Bc a d di" n&iuni "iciC &t di!i,at# 'n dou# $i nu"ai dou# grupuri d &c nd nt "a8or * Indi+ r nt dac# l &unt c=i!al ntul clanurilor &au +ratriilor &au c=iar la un ni! l d cuprind r "ai larg, +i car grup &t nu"it o "oi tri * < "-rii un i "oi tii cr d c# au ac la$i &tr#"o$ co"un dar, nu

&unt 'n &tar &# do! d a&c# ac &t +apt prin l g#turi g n alogic d +init * D r gul#, & nti" ntul d rud ni 'ntr " "-rii unui n a" $i a unui clan &t "ai put rnic d c(t c l 0i&t nt la " "-rii +ratriilor $i "oi tiilor* Iat# o diagra"# c ilu&tr a,# cu" anu" & "in)iil , clanuril , +ratriil $i "oi tiil +or" a,# o i rar=i a& "#n#toar cu c a organi,a)ional#* Dup# cu" & poat ! d a +i car "oi ti &t &u-di!i,at# 'n +ratrii, +i car +ratri &t &u-di!i,at# 'n clanuri $i +i car clan &t &u-di!i,at 'n & "in)ii2H <oi ti 1ratri Clan N a" * 'nrudir a E0i&t# dou# c#i, &t d p#r r Ro-in 1o0, d a pri!i la oric &i&t " d rud ni % din ung=iul d ! d r al grupurilor d rud ni c +or" a,# &oci tat a $i din ung=iul d ! d r al indi!idului $i rud lor lui* 6* Good noug=24 a -ot ,at ac &t dou# ung=iuri 'n + lul ur"#tor% anc &tor. +ocu& Bc ntrat p &tr#"o$iC $i go.+ocu& Bc ntrat p goC* Grupuril c ntrat p go tr -ui &# +i +oart di+ rit d c l c ntrat p &tr#"o$i* El con&i&t# nu 'n "od n c &ar din oa" ni c au un &tr#"o$ co"un, ci din oa" ni car au o rud# B goC 'n co"un $i car nu un &tr#"o$ al ac &tora* C l "ai -in cuno&cut grup din ac a&t# cat gori &t 'nrudir a BKindr dC* El &t r crutat p -a,a gradului d r la)i a " "-rilor lui cu un go co"un, "ai d gra-# d c(t cu un &tr#"o$ co"un* A& " n a grupuri, 'n "od clar, nu pot +unc)iona d c(t 'n r la)i cu go, car &t +ocali,ar a lui* El nu pot UcorporaV 'n & n&ul c# 0i&t n)a lor &# +i p rp tu#, d oar c dac# go "oar , grupul 'nc t a,# &# "ai 0i&t * Ac &t ad !#r nu &t ad c!at grupurilor d d &c nd n)#* D a& " n a, copiii go.ului nu "o$t n &c 'nrudir a lui* nrudir a &t prin ur"ar un grup pur p r&onal, 'nrudir a poat +i d +init# ca un grup d oa" ni &tr(n& l ga)i d un indi!id 'n !ia)# prin a"-ii p#rin)i* nrudir a cuprind rud din a"- l p#r)i al +a"ili i, c pot +i !#,ut la oca,ii i"portant , cu" ar +i r uniuni al +a"ili i $i 'n"or"(nt#ri* C i "ai "ul)i oa" ni 'n Ro"(nia &au alt p#r)i al Europ i '$i pot id nti+ica " "-rii 'nrudirii lor p(n# la -unici, ! ri d gradul I $i ! ri d gradul II* Li"it l 'nrudirii &unt 'n&# !aria-il $i ind +init * Ni" ni nu $ti cu c rtitudin p cin &# in!it la o oca,i i"portant# $i p cin &# nu in!it * D aici d curg conclu,ia c# 'nrudir a nu &t clar circu"&cri&# $i d +initi!* Ea dur a,# at(ta ti"p c(t i.a &olicitat +unc)ia p car tr -uia &# o 'nd plin a&c#* CAPITOLUL 9 SE<NI1ICASIA RUDENIEI I"portan)a rud ni i &t r lati!#* Ea !aria,# d la &oci tat la &oci tat , 'n cadrul un ia $i ac l a$i &oci t#)i, d la un grup &ocial la alt grup, d la o +a"ili la alt# +a"ili , d la indi!id la alt indi!id, la unul $i ac la$i indi!id 'n "o" nt di+ rit al !i )ii iul Dn plu&, un rol apart 'n d t r"inar a i"portan) i rud ni i 'l ar &c=i"-ar a% 'n ti"p a circu"&tan) lor d 0i&t n)# a oa" nilor $i a " ntalit#)ilor I r* n Occid ntul Apropiat $i 'nd p#rtat i"portan)a rud ni i, d? Qi incont &ta-il# 'n anu"it ii"it , & a+l# !id nt 'n d clin* P ntru "ul)i dintr oa" nii ac &tor ,on al lu"ii, rud nia &t doar un a" &t c d -unici, "#tu$i* P unii, i nu i.au

'nt(lnit niciodat#, iar p al)ii doar 'n rar oca,ii* Pu)in rud pr ,int# int r & p ntru occid ntal &au au a!ut un oar car int r & 'n tr cut . -unicii !i,ita)i la &#r-#tori, un !#r car i.a +o&t pri t n 'n copil#ri , un unc=i c i.a o+ rit un loc d "unc# 'ntr.o !acan)#* <a8oritat a rud lor &unt p ntru l "arginal $i +#r# & "ni+ica)i nota-il#* Ain 'n) l &, ac &t con&tat#ri nu &unt !ala-il p ntru +i car occid ntal 'n part * Ac i car au r $ din)a 'n ac la$i ora$ 'n ! cin#tat cu -unicii &au &tr#-unicii &t , pro-a-il, &# ai-# un "ar nu"#r d rud p car &# l 'nt(ln a&c# +r c! nt $i car pot 8uca un rol 0tin& 'n !ia)a lor* Dac# +a"ilia unui occid ntal &t -ogat# &au dac# un !#r 'nd p#rtat "oar , l#&(nd 'n ur"# o a! r , rud nia poat d ! ni +oart & "ni+icati!#* E&t $tiut, d a& " n a, +aptul c# p ntru +a"iliil lit i un i )#ri occid ntal cu" ar +i S* U* A, r ) l l d rud ni &unt canal +oart i"portant c in+lu n) a,# circula)ia a! rilor $i a put rilor* Rud nia pr ,int# int r & p ntru un occid ntal nu nu"ai datorit# l g#turilor i cu -og#)ia, cu put r a &au cu pri t nia* Ea &t i"portant# $i prin alt tr#&#turi car o +ac incon+unda-il#* n pri"ul r(nd tr -ui &# " n)ion#" dura-ilitat a i* Rud nia o in&titu)i c & " n)in p parcur&ul a "ai "ultor g n ra)ii &ucc &i! $i datorit# ac &tui +apt a tran&c nd indi!i,ilor $i ac)iunilor lor* Prin ac a&t# calitat rud nia, 'ntr.o lu" a+lat# 'n continu# &c=i"-ar $i 'n car d & ori n &i")i" ali na)i, o+ r# indi!idului un & nti" nt d &iguran)#, & nti" ntul c# nu &t &ingur, ci l gat d "ul)i al)ii, prin r#d#cini $i ra"uri* Aa,(ndu.& p ac a&t# calitat , nu d pu)in ori, indi!i,ii &au c=iar +a"ilii 'ntr gi '$i caut# &tr#"o$ii 'n &p ran)a c# i au +o&t d o& -i)i prin a! r , prin participar a lor la anu"it ! ni" nt i&toric , prin ac)iunil lor cono"ic , prin ac)iunil lor d pion rat* A$a & 0plic# d c Uar= ologia n a"uluiV a d ! nit 'n ulti" l d c nii o practic# 0tin&#, c=iar o "od# 'n S* U* A* I"portan)a rud ni i p ntru non. urop ni &t inco"para-il "ai "ar d c(t c a con&tata-il# 'n lu" ) occid ntal#* n &oci t#)i $i culturi cu popula)ii i" n& , d &ut $i "ilioan $i c=iar d "iliard d oa" ni, din A&ia, A+rica $i A" rica d Sud, rud nia &t unul din c i i"portan)i +actori ai int rac)iunii $i &tructurii &ocial * Ea 8oac# 'n ac &t ,on un rol d & ori d ci&i! 'n !ia)a oa" nilor* Cu ad !#rat aici* Rud nia d t r"in# &tatu&ul $i rolul indi!idului 'n &oci tat * Lip&a rud lor poat ani=ila indi!idul, r duc(ndu.l la &tatu&ul d "arginali,at, +#r# &p ran)# $i +#r# o !ia)# &ocial# $i cultural# nor"al#* El !a 'nt("pina "ari gr ut#)i 'n a & c#&#tori, 'n a.$i o-)in c l n c &ar &upra!i )uirii, 'n a +i 'ngri8it la -#tr(n ) * n "ult &oci t#)i, Rud nia con&titui -a,a organi,a)iilor politic , cono"ic $i c=iar r ligioa& * Ea &tructur a,# $i condi)ion a,# +unda" ntal 'ntr aga cultur#, 'n un l &oci t#)i din A+rica $i A&ia, &tr#"o$ii r#"(n o part i"portant# a ordinii &ocial * Ei &unt &u-i ct d ! n ra)i $i rug#ciun , cr ,(ndu.& c# iau part acti!# 'n !i )il d &c nd n)ilor lor, aduc(ndu.l noroc, 'n ca,ul c(nd &unt r &p cta)i $i n + ricir , 'n ca,ul 'n car nu &unt trata)i cor &pun,#tor &au ignora)i* Pl c(nd d la i"portan)a di+ rit# a rud ni i 'n di+ rit &oci t#)i,

antropologii au '"p#r)it &oci t#)il 'n dou# "ari cat gorii c "ani+ &t# &trat gii adaptati! $i &tadii d d ,!oltar &ocio. cono"ic particular * Ac &t a &unt% 2 Soci t#)i -a,at p rud ni $i ; Soci t#)i ur-an.lndu&trial * n pri"a cat gori d &oci t#)i rud nia & r! $t ca un o-i ct d organi,ar +unda" ntal 'n produc)ia -unurilor $i a&igurar a & r!iciilor* Oa" nii "unc &c '"pr un# $i &c=i"-# 'ntr i c a c produc, d oar c &unt rud * Qi i +ac toat ac &t a 'n principal, p ntru con&id r ntul c# 0i&t# a$t pt#ri co"porta" ntal $i ac)ional l gat d rud ni , 'n ac &t &oci t#)i 0i&t# o "ic# $i c=iar +oart "ic# & parar 'ntr roluril din cadrul &tatu&urilor d rud ni $i c l din do" niul cono"ic, 'n c a d .a dou# cat gori d &oci t#)i Bcaract ri&tic Occid ntuluiC rud nia 8oac# un rol r du&, c=iar n & "ni+icati!, 'n do" niul produc rii $i &c=i"-ului cono"ic dincolo d ni! lul +a"ili i nucl ar , 'n cadrul lor, ac)iunil d produc)i $i &c=i"- &unt organi,at $i condu& 'n con+or"itat cu principii c nu &unt l gat d ci&i! d rud ni * Aici oa" nii &unt anga8a)i 'n "od d o& -it p -a,a 'nd "(n#rilor $i cuno$tin) lor p car i l po& d#, d $i &t po&i-il ca $i rud nia &# ai-# un oar car rol* n ac &t &oci t#)i, " ntalitat a g n ral# &t ac a c# roluril g n rat d &tructuril d rud ni $i roluril c d curg din !ia)a cono"ic# tr -ui d &p#r)it * E&t d ,ira-il ca p r&onalul un i organi,a)ii &# !it &# aduc# la locul lor d acti!itat pro-l " l lor p r&onal &au &# "ani+ &t +a!oriti&" rud lor* Un ori 'n&#, po&i-il c# roluril a"intit &# & &uprapun# $i a&t+ l rud nia &# in+lu n) , "odul 'n car n co"port#" $i ac)ion#" la locul d "unc#* n lu" a cont "poran# & "ani+ &t# !id nt, t ndin)a d tr c r d la &oci t#)il -a,at p rud ni la &oci t#)il ur-an.lndu&trial * Ac &t +apt a a!ut dr pt + ct apari)ia unor &c=i"-#ri 'n lu" a non.occid ntal# c au "odi+icat par)ial locul $i i"portan)a rud ni i 'n r alitat a lor &ocial# $i cultural#* Ac &t &c=i"-#ri &.au p tr cut $i & p tr c 'n & n&ul di"inu#rii 'ntr.o anu"it# "#&ur# a & "ni+ica)i i rud ni i* Cu toat ac &t a, nu put " &# ignor#" +aptul c# 'n lu" a d a&t#,i rud nia continu# &# 8oac un rol i"portant* Ac &ta & "ani+ &t# $i 'n &oci t#)il prin& 'n &i&t "ul cono"ic glo-al $i car , 'n "od +atal, tr -ui &# parcurg#, dac# n.au +#cut.o p(n# acu", un proc & d tran,i)i d la o &tar tradi)ional# la una "od rn#, 'n ac &t proc & co"pl 0, nu nu"ai cu a&p ct - n +ic dar $i cu l " nt dra"atic , rud nia a a8un&, & par , &# +i o $an&a rar# d &iguran)# di&poni-il# oa" nilor* CAPITOLUL 9I TREI E[E<PLE DIN REALITATEA CULTURAL RE1ERITOARE LA CSTORIE QI RUDENIE a* Nunt# p 9al a 1ru"oa& i Nunta 'n !ia)a c lor c & c#&#tor &c &t , 'n "a8oritat a ca,urilor, un ! ni" nt unic, cu con& cin) cu totul d o& -it * Nunta con&titui un indicator d loc p ri+ ric 'n cunoa$t r a !i )ii &ocial $i cultural a localit#)ilor rural * Ea r pr ,int# o pagin# 'n ro"anul un i co"un &au al unui &at, Uro"anV c & r p t# cu o +r c! n)# d &tul d "ar $i car & &cri , p "#&ur# c tr c ti"pul $i &u- in+lu n)a !olu)i i continu a &oci t#)ii ro"(n $ti, " r u $i " r u alt+ l*

n c l c ur" a,#, n !o" opri a&upra un i nun)i car a a!ut loc la &+(r$itul lunii augu&t 23H2 'n S#&ciori, p 9al a 1ru"oa& i B&au a S - $uluiC, la apro0i"ati! 2M K" d p#rtar d ora$ul S - $, 8ud )ul Al-a* n cul g r a dat lor a" utili,at o-& r!a)ia participant# Bla dou# nun)i din ac a$i co"un#C, in+or"atori.c= i B+rat l "ir lui, o + " i car a a8utat aproap tot ti"pul la pr g#tir a o&p#)ului, doi " "-ri ai c=ip lor d & r!itC $i o-i$nui)i B-#r-a)i $i + " i, tin ri $i !(r&tnici car au participat &au nu la nunt#, 'naint $i dup# d &+#$urar a iC* Ung=iul d ! d r 'n a-ordar a $i int rpr tar a lor a +o&t & n)ial antropologic* Nunta con&titui o "odalitat d con&tituir $i d a+ir"ar a con$tiin) i &au " ntalit#)ii pu-lic din localit#)il rural * Cr d ", 'n ^a- c# &t una dintr +or" l i principal , "ai al & prin di" n&iuni, r p ta-ilitat $i c=iar +unc)ii* Cu oca,ia nun)ii, aria int rac)iunii dintr c t#) nii co"unit#)ii & 0tind cu "ult p &t po&i-ilit#)il ,ilnic d &ta-ilir a raporturilor dintr oa" ni* La nun)i, +actorul u"an al co"un lor $i &at lor & 'nt(ln $t 'ntr.un &pa)iu "ult "ai r du& d c(t al co"un i &au al "uncii Bn g(ndi" la na! ti$tiC, +acilit(nd a&t+ l contact l int rp r&onal , d grup "ic &au c=iar o+ rind & n,a)ia r al# a apart n n) i la co"unitat * E un pril 8 d 'nt(lnir a rud lor, pri t nilor $i c=iar a ! cinilor $i col gilor d "unc# 'ntr.o alt# di" n&iun d c(t c a o-i$nuit#* P ac &t +ond d pro0i"itat &pa)ial# a +actorului u"an $i prin int r" diul lui Bnunta nu acop r# 'n 'ntr gi" popula)iaC, & na$t $i & a+ir"# con$tiin)a co"un lor $i &at lor 'ntr.o 'n+#)i$ar $i +unc)ii cu l " nt d g n ralitat , dar, totodat# $i &p ci+ic * Ac a&t# con$tiin)# con& r!# $i d ,!olt# apr ci ril cu pri!ir la actul c#&#tori i, atri-ui un caract r &ol "n, 'i &u-linia,# & rio,itat a $i, 'n ac la$i ti"p, 'i con+ r# not d +ru"o&* Ea, d +i car dat#, ar $i un con)inut concr t, ac)ion(nd +a)# d o anu"it# p r c= d tin ri 'n cur& d c#&#tori * Su- ac &t a&p ct, con$tiin)a !alu a,# calit#)il "irilor, =#rnicia $i cin&t a lor, atitudin a +a)# d p#rin)i, rud $i c ilal)i &#t ni, a8utorai dat d i unor oa" ni din co"un# &au &at cu di! r& oca,ii, &piritul lor ci!ic tc* O +ac prin gradul d participar la nunt#, prin pr &tigiul c lor pr , n)i, prin cin&t a dat#, prin locul p car 'l d )in ca &u-i ct 'n di&cu)iil dinaint $i dup# a* Totodat#, nunta &t 'ntr.un + l o a+ir"ar a cor" "it#)ii Ba put rii i !aluati! , a "(ndri i $i pro&p rit#)ii iC +a)# d incitatZi din a+ara localit#)ii $i c=iar +a)# d co"un l $i &at l apropiat car , p o cal &au alta, !or a+la cu" &.au p tr cut lucruril * Con)inuturil +olcloric al nun+ii au +o&t "ai r du& d c(t 'n ur"# cu c()i!a ani Btr#&#tura apar)in nu doar nun)ii la car n r + ri"C* Dac# nu & poat &pun c# a&p ct l +olcloric nu au +o&t pr , nt , nu & poat a+ir"a nici c# l au con& r!at aido"a tradi)iil -ogat p car ,on# +olcloric# a 9#ii 1ru"oa& i &t -in $tiut c# l ar * Au lip&it, d pild#, &trig#ril &au ! &tiril * Au r#"a& pr g#tir a "ir & i, aduc r a na$ului, i rt#ciun a "ir lui $i a "ir & i, a +o&t p#&trat B$i d &tul d acti!C !ornicul, "irii au dat cadouri na$ului tc* Ni & par c# nun)il din un l co"un Bca ac l a la car a" participatC & ur-ani, a,# din c 'n c "ai "ult* Qi aici, ca 'n alt &+ r al acti!it#)ii co"un lor $i &at lor, in+lu n)a ora$ului d !in tot "ai put rnic#*

E&t $i ac a&ta o 0pr &i a apropi rii " diului rural d c l ur-an* Di&pun r a &pa)ial# 'n &ala o&p#)ului &coat 'n !id n)# pr , n)a "ai "ultor tipuri d &tructuri 'n r(ndul nunta$ilor B&i" tric#, 'ntr.un + l, c l i cotidi n C* <ai 'nt(i, &t !or-a d &pr '"p#r)ir a lor 'n tin r t $i adul)i B"ai al & c i c#&#tori)iC, 'n incinta C#"inului cultural, und a a!ut loc o&p#)ul, adul)ii au ocupat &ala "ar , iar tin r tul a a!ut "a&# 'ntin&# $i locul d dan& &u&, la -alcon, 'n al doil a r(nd, 'n &ala "ar l(ng# &c n# $i paral l cu a &.a a+lat "a&a la "i8locul c#r ia au &tat "irii cu na$ii $i copiii lor, 'ntr.o part $i alta* Tot la ac a$i "a&# au +o&t a$ ,a)i pri t nii $i pri t n l "ir lui $i "ir & i* D .a lungul &#lii, 'nc p(nd d la "a&a "irilor, rau 'ntin& alt $a& " & p ntru c ilal)i nunta$i p(n# c#tr intrar , und & a+la un loc l#&at li- r p ntru dan&* E&t o do!ad# a +aptului c# pri t nia ar un loc d +runt 'n i rar=ia !alorilor co"unit#)ii Bd p#$ind, & par , rud nia $i ! cin#tat aC, 'n al tr il a r(nd, oa&p )ii c i "ai d !a,# Ba+la)i prin &p ci+icul "uncii lor 'n acti!it#)i $i po&turi d pr &tigiu, r &pon&a-ilitat $i conduc r &ocial# 'n a+ara co"un i &au 'n cadrul iC $i, 'n g n ral, in!ita)ii din alt localit#)i&.au a$ ,at 'n cap#tul din&pr "iri ai " & lor Bal c lor $a& C $i "ai al & la pri"a dintr l , adic# din dr apta intr#rii 'n &al#* D la i, 'n&pr u$#, au &tat c ilal)i nunta$i* Tr -ui ar#tat c# ac &t d li"it#ri(n &pa)iul o&p#)ului &unt cuno&cut d oa&p )i, a&t+ l 'nc(t i, d r gul#, $tiu und &#.$i g#& a&c# un loc* Cu toat ac &t a, a$ ,ar a 'n &al# nu & p tr c &pontan* Prin !ornic, opinia co"un i d &pr onoar a car tr -ui dat# pri t nilor, oa&p )ilor d !a,#, c lor din a+ara co"un i $i c lorlal)i & +ac au,it# ca o do!ad# c# a &t con$ti nt# $i tr a,#, 'n al patrul a r(nd, &t d r "arcat $i '"p#r)ir a 'n nunta$i $i c i car au & r!it $i 'n g n ral au a8utat ca o&p#)ul &# & d &+#$oar -in * Ac $tia din ur"# au +o&t +ra)ii $i &uroril "ir lui $i "ir & i, alt rud , ! cini $i cuno&cu)i apropia)i* Ei, con&id ra)i d .ai ca& i, &.au &acri+icat 'ntr.un + l, lucr(nd p ntru pr g#tir a $i -unul " r& al o&p#)ului c l "ar * Ca o co"p n&a)i -in " ritat# $i poat ca un & "n d r al# pr )uir din part a "irilor $i a p#rin)ilor lor, 'n & ara ,il i ur"#toar nun)ii, ac $tia au p tr cut la un o&p#) nu"it c l "ic, cu un caract r !id nt in+or"ai &#u inti"* Structura &pa+ial# p " & &.a p#&trat p(n# dup# o+ rir a cin&t i B'nc put# p la ora ; $i t r"inat# la ?C* Dup# ac a nunta$ii au 'nc put &# & a" &t c 'ntr i $i &#.$i "odi+ic locuril * Ei, d acu" $i.au 8ucat rolul cor &pun,#tor locului ocupat la "a&#, Cin&t a, adic# &u"a d -ani $i cadouril p car l dau in!ita)ii noilor c#&#tori)i, ar +unc)ii $i & "ni+ica)ii !ariat * Ea nu &t doar un a8utor cono"ic din part a nunta$ilor $i cu d o& -ir a co"unit#)ii, d $i ac &ta & par c# &t rolul i d & a"#, 'n l g#tur# &tr(n&# cu caract rul i cono"ic, & a+l# a&p ctul i tic* Aanii $i cadouril &unt o "at riali,ar apr )uirii "oral a c#&#tori i $i totodat# un a!an& d 'ncr d r +#cut "irilor p ntru co"portar a lor ult rioar#* P ntru ac i c .o dau, cin&t a &t un "i8loc d a+ir"ar 'n co"unitat a din car +ac part B&au 'n cadrul c#r ia & d &+#$oar# nuntaC a po&i-ilit#)ilor lor "at rial , a gradului d rud ni , a &tatu&urilor $i rolurilor lor &ocial * Totodat# a con+ir"# locul atri-uit d c#tr con$tiin)a pu-lic#, prin int r" diul !ornicului, c lui c .o d#* n pri!in)a cin&t i & ridic#

$i o pro-l "# car ni & par d &tul d i"portant#* Nor"al ar +i, pro-a-il, ca a8utorul acordat prin cin&t , d nunta$i, c lor c#&#tori)i &# contri-ui la uni+or"i,ar a po&i-ilit#)ilor &au condi)iilor "at rial al &tartului proa&p t i +a"ilii* C lor car din anu"it "oti! au "ai pu)in &.ar cu! ni poat &# li & d a "ai "ult* n r alitat , lucruril & p tr c alt+ l* Di+ r n) l dintr tin rii nou c#&#tori)i &u- raport cono"ic datorat "uncii lor, a8utorului +a"ili i, &piritului lor d cono"i $*a* & p#&tr a,# dac# nu c=iar & acc ntu a,#* Cin&t a r co"p n& a,# " rit l di+ rit al "irilor $i a&t+ l 'i &ti"ul a,# p i $i p tin rii car & !or a+la 'n !iitorul "ai "ult &au "ai pu)in apropiat 'n ac a$i &itua)i &# ai-# r ,ultat c(t "ai -un 'n acti!itat a lor, &# & co"port cor &pun,#tor cu c i din 8ur, &# ai-# un pro+il ir pro$a-il tc* Ea nu pro"o! a,# galitari&"ul car &to"p a,# di+ r n) l d !aloar 'n "unc#, 'n co"portar tic# $i ci!ic# & &i,a-il 'ntr tin rii a8un$i 'n +a)a c#&#tori i* Tr -ui r "arcat# d a& " n a $i in+lu n)a po,i)i i p#rin)ilor "irilor 'n co"un# a&upra " di i, "a0i" i $i +ondului total al cin&t i, 'n ca,ul nun)ii, d &+#$urat# 'n augu&t, "ir l a +o&t +iul pri"arului Bocup(nd d apro0i"ati! ;M d anui +unc)iaC $i pri"ul c#&#torit din +a"ili * P#rin)ii lui, a!(nd 'n ! d r calitat a tat#lui 'n co"un#, au participat la aproap toat nun)il )inut d dou# d c nii* Nunta +iului lor a +o&t a&t+ l un pril 8 d ac=itar d c#tr "ult +a"ilii din co"un# a unor o-liga)ii "ai ! c=i* Oricu", cr d " c# po,i)ia tat#lui "ir lui &t una din cau, l car 0plic#, p l(ng# " rit l r al al "irilor, d c +ondul d cin&t &.a ridicat la HM d "ii, cu ;M d "ii "ai "ult d c(t c a "ai "ar nunt# d &+#$urat# 'n co"un# 'n ulti"ii , ci d ani $i aproap du-lu 'n raport cu +ondul d cin&t o-)inut la alt nun)i und "irii rau $i i d o ocupa)i $i pr g#tir &i"ilar# cu c i la car n r + ri"* E&t o +or"# d r nt# p car a" put a.o d nu"i d po,i)i &ocial#* Nu poat +i n gli8at# nici t ndin)a d d &cr $t r a pond rii darurilor +a)# d -ani 'n cadrul cin&t i* Poat c# &t !or-a d apari)ia unui & nti" nt d 'ncr d r 'n tin rii c#&#tori)i car !or $ti &inguri &#.$i cu"p r c l d car au n !oi , 'n oric ca,, raportul concr t dintr daruri $i -ani d pind d "ai "ul)i +actori, printr car &itua)ia "inorilor la data c#&#tori i $i po&i-ilit#)il p#rin)ilor, 8oac# un rol principal* Cu ti"pul &u" l pri"it &u- +or"a cin&t i au cr &cut, a8ung(nd 'n " di ia 2MMMMM l i* Dac# a,i cin&t a nu acop r# "#car pr )ul un i Dacii 2?MM Bd apro0i"ati! HMMMM l iC, & &pun c# nunta a $uat* Propor)iil nun)ii &unt condi)ionat d &itua)ia "at rial# nu nu"ai a "irilor ci $i a p#rin)ilor* Pro-l "a &t &tr(n& l gat# d c a pr c d nt#, d cin&t * Ac a&ta d oar c +ondul cin&t i &t in+lu n)at $i d nu"#rul participan)ilor $i po&i-ilit#)ilor lor* Qi, -in 'n) l &, nu po)i &# in!i)i "ul)i oa" ni la nunt# $i totodat# dintr c i "ai d !a,#, dac# nu ')i po)i p r"it "at rialic $t &# +aci un o&p#) "ar , +oart -in pr g#tit $i d calitat d o& -it#* Nunta lui Ion, +iul pri"arului B"uncitor na! ti&tla o +a-ric# 'n S - $C $i a <#ri i Ba-&ol! nt# d cur(nd a lic ului din ac la$i ora$ $i do"iciliat# tot 'n S#&cioriC a d p#$it 'n aproap toat pri!in) l Bdac# nu c=iar 'n toat C nun)il )inut 'n co"un#* O&p#)ul a +o&t n n cr ,ut prin pr g#tir , organi,ar $i - l$ug* C(t !a dat &unt, cr d ", conclud nt 'n ac &t & n&* O &oc#ci)# B-uc#t#r a&#C $ +# a pr g#tit aproap toat "(nc#ruriio Ba pri"it

2MMM l i p ntru "unca d pu&#C '"pr un# cu 2; a8utoar dint n a"uril , ! cin l $i pri t n l &oacr i "ari Bcar a +o&t, d a+lt+ ' $i lid rul in+or"ai al 'ntr gii nun)iC* P ntru pr g#tir a "(nc#rii &.au +olo&it% 25M Kg carn d porc, :M d g#ini, ;?M Kg carn d !it#, 2;M d ou# nu"ai p ntru t#i) i, ?M Kg d -r(n,# d -urdu+ adu&# d la c Poiana Si-iului, &.au copt 2?M d p(ini, +i car d c l pu)in ? Kg, tr i ,il 'n $ir &.au copt nu"ai pr#8ituri, au +o&t +#cu)i @M d co,onaci cu nuc# $i &ta+id , &.au +ript 22MM $ni) l $i pr g#tit @ + rii Bo + ri ar 2M litriC d &o& d !i$in tc* Ca -#utur# 'n pr a8"# $i 'n ti"pul nun)ii &.au con&u"at 4M d + rii d !in B4MM litriC d @ ani ! c=i" $i 5 + rii d rac=iu d prun $i dro8di * < niul a +o&t "ai -ogat $i !ariat ca oric(nd B2 gu&tar . "#i t c, &ala", -r(n,# d -urdu+ $i d Ar#ila, &alat# d Ao u+, "#&lin , ard iT ; &up# d t#i ) iT ? ra&ol cu &o& d !i$in T @ $ni) l !i n , cu &alat# ori ntal# $i ca&tra! )i acriT 5 +riptur# d porc cu carto+iT : cior-# acri$oar#T H co,onaci $i pr#8ituriC* Au c(ntat : "u,ican)i pl#ti)i cu ;5MM d l i* Ec=ip l d & r!it au cuprin& @M d -#r-a)i $i + " i '"-r#ca)i cu $ur) $i -lu, & * U c#"#$i al- * La nunt# au &o&it in!ita)i din patru 8ud ) % Al-a, 7un doara, Si-iu $i Clu8 Bdin localit#)il S - $ l, La,, P tr $ti, C#p(lna, Qugag, Dra$o!, Poiana Si-iului, R#c=ita, S - $, Al-a.lulia, P tro$ ni, Clu8 tc*C* A* Di&olu)ia rud ni i tradi)ional L ctura ro"anului Ri&ipitorii ')i aduc +#r# &# !r i, 'n pri" planul at n)i i, +a"ilia cu gala0ia i pro-l "atic# $i continuu r cur nt#* 1a"ilia &t unul din l " nt l d -a,# car &tructur a,#, dincolo d + no" nologia lui, ro"anul lui <arin Pr da* P linia unui di&cur& logic d la l " ntul r &p cti! & d &c=id dou# c#i* Una urc# &pr r la)iil dintr +a"ilii $i d aici &pr g n ra)i $i cla&a, iar alt# co-oar# &pr lu" a + no" nologic# a "ani+ &t#rilor aici $i acu" al indi!i,ilor, car la r(ndul lor &unt, +#r# 0c p)i trup din t upui un i &au unor +a"ilii anu" * Studiul Ri&ipitorilor, ca d alt+ l a "ai tuturor op r lor lit rar , & pr t a,# la o a-ordar +oart di! r&#* 1#r# a 'nc rca o & "nalar $i cla&i+icar a 'ntr gii di! r&it#)i po&i-il , !o" r "arca, )in(nd & a"a d int n)iil ac &tui &tudiu, doar dou# c#i, d alt+ l r cuno&cut 'n lit ratura d &p cialitat % c a 0trin& c# $i c a intrin& c#* Pri"a &t con&id rat# ca o lini car pl ac# d la 9ico &pr Tain $i <ar0 $i con&t# 'n ac a c# 'nc arc# &# d t r"in !aloar a lit raturii prin l g#tura i cu &oci tat a p car o 'nr gi&tr a,# 'n t r" nii un i anu"it id ologii* C a d .a doua ur"#r $t anali,a op r i ind p nd nt d " diul &#u &ocial 'ncon8ur#tor, & "nal(nd logica i int rn#, 0pr &ia $i +or"a i* Ain 'n) l &, ori nt#ril 0trin& c# $i intrin& c# pot $i tr -ui a +i pri!it ca un + l d continuu"uri cu punct "a0i" $i "ini" $i, 'n ac la$i ti"p, nu nu"ai co 0i&t nt dar $i &uprapu& , a"alga"at * Sin(nd & a"a d toat ac &t a, d cup(nd, +a"ilia, cu id ologia c o caract ri, a,#, din &u-&tan)a ro"anului &cri& d <arin Pr da $i utili,(nd 'n ac &t &cop alt " tod d c(t c l al t ori i $i criticii lit rar , 'n& a"n# a n &itua principial" nt 'n cadr l ori nt#rii 0trin& ci* A" put a +ac o analogi * Anali,a ap i dintr.o +(nt(n# p ntru a ! d a dac# &t -un# d -#ut o poat +ac un c=i"i&t car 'i !a d t r"ina gradul d puritat 'n

con+or"itat cu anu"it &tandard -ioigi nic * n ac a&t# in! &tiga)i &t oar g ologul c &tudia,# rocil din +undul +(nt(nii un &p ciali&t d pri&o&? n "od d +init, r#&pun&ul &t n gati!* Rocil , 'n +unc)i d tipul lor, pot condi)iona, un ori 'n "od =ot#r(tor, calitat a ap i din +(nt(n#* Oar cu" a& "#n#tor poat +i pri!it# $i 'nc rcar a d a d &prind dintr.o op r# lit rar# $i d .a l a-orda din p r&p cti!a di&ciplin lor &ocio.u"an , anu"it +apt &ocial p car ori ntar a intrin& c# l con&id r# p ri+ ric , dac# nu l $i ignor a,# total* n c l c ur" a0#, int n)ion#" &# n opri" a&upra unor a&p ct al "odului 'n car a +o&t pr , ntat# $i tratat# +a"ilia 'n Ri&ipitorii, +olo&indu.n d t =nic# d topogra+i r a +a"ili i $i a unor r la)ii dintr +a"ilii, &ta-ilit p -a,# d con&ang!initat $i alian)#, utili,at# d $tiin) l &ocio.u"an B'nd o& -i, d antropologia cultural#C* Nu !r " ca prin ac a&ta &# n &u-&titui" anali, i intrin& ci $i nici &# r duc " p r&ona8 l , cu -ogatul lor co"porta" nt &pontan $i "ulti& "ni+ica)ional, la con+igura)ia +a"ili i cu logica i &p ci+ic#* Oric(t ar +i a d co"pl 0# $i d int r &ant# p ntru cunoa$t r , a &t &ituat# totu$i dincolo d indi!idual, &pr do" niul g n ralului* Proc d(nd a&t+ l, !o" 'nc rca &# d t r"in#" &au "ai -in ,i& &# -#nui" 0i&t n)a unor cor &pond n) 'ntr id il din ro"an $i r alitat a &ocial# $i cultural# car poat , ! ntual, +i apropiat# d c rin) l unor ad !#ruri, dac# nu ! ri+ica-il c l pu)in plau,i-il * Structura +a"iliilor car & a+l#, "ai "ult lat nt d c(t "ani+ &t, la t " lia ro"anului lui <arin Pr da & pr ,int# 'n + lul ur"#tor% g n ra)ia a M A O g n ra)ia - kPT2k: A`: : A`M A`M . g n ra)ia c 9? A`M c A`M A g n ra)ia d D 1a"iliil din lu" a Ri&ipitoriPor & 'n&criu p patru &traturi $ n ra)ional * Dintr ac &t a, pri"a BaC $i ulti"a BdC &unt pu)in populat * Pr , ntar a lor &t parc# "ai "ult &i"-olic#* Din g n ra)ia 'nt(ia, +a"ilia St rian din Olt ni)a B2C &t a"intit# doar d c(t !a ori* G(nd P tr St rian $i.a +#cut ca&#, tat#l Iu, dulg= r d " & ri , a ! nit - Aucur $ti $i l.a a8utat23 Acolo 'n pro!inci ra un o" r &p ctat, nu ca Ang= l car , a8un& 'ntr.o +unc)i d &tat, 'n ac a$i localitat , o +olo& a a-u,i!;M 1a"ilia lui P tra$incu B;C, un n gu&tor d p Cal a Gri!i) i, apar doar ca o &c n# und , p r(nd, parc# la + l ca 'ntr.un -a&", & i! &c tr i + ) d "#ritat* Dintr ac &t a, una !a +^ Rodica &o)ia lui P tr * C cilia & c#&#tor $t cu un pr#!#lia$ &cli+o&it;2 D &pr a tr ia &or# nu & !a $ti ni"ic* 1a"ilia P tra$incu cu rud l apropiat Bcu"natul $i dou# "#tur$iC 'nc arc# &# o con!ing# p Rodica &# nu ia 'n c#&#tori , p ca,angiul St rian, anga8at la At li r ;; G n ra)ia c a "ai r c nt# BdC &t doar 'n &tar d po&i-ilitat * Ar un &ingur r pr, ntant, copilul n l giti" $i +#r# nu" a lui Ga-i $i <i"i* E&t anun)at# po&i-ila ! nir p lu" a copilului +a"ili i <unt anu.Lrina B2;C $i a copilului lui Con&tan)a $i al noului i &o) B2:C* Tr c(nd d la pri"a g n ra)i la c a d .a doua B-C, <arin Pr da &t "ai analitic* D $i nu"#rul +a"iliilor din cadrul ac &t i g n ra)ii & ridic# la $a& , doar dou# &unt d t r"inat 'ntr.o "#&ur# "ai "ar * E&t !or-a d &pr

+a"ilia P tr .Rodica B?C $i +a"ilia To"a St rian.9 ronica B5CT ac &t a, prin locul d "unc# al &o)ilor rau d origin "uncitor a&c#, iar prin conc p)i $i ad r n)# politic# d pro+il co"uni&t* Dintr l , d at n)i pr pond r nt# & -ucur# +a"ilia P tr .Rodica, poat datorit# &itua)i i dra"atic a lui P ir , car & r ,ol!# d &tul d t(r,iu 'n di&curul ro"anului, c(t $i datorit# nu"#rului "ai "ar d copii, +i car cu d &tinul lui &p ci+ic* C l lalt +a"ilii al g n ra)i i r &p cti! au un rol pa&ag r &au +#r# & "ni+ica)i 'n cono"ia op r i* 1a"ilia C cilia.pr#!#li rul &cli+o&it B@C tipic "ic.-urg= ,# $i &t pr , ntat# ca un antipod al +a"ili i lui P tr .Rodica, parc# 'n &copul caract ri,#rii c l i din ur"#* 1a"ilia Ar!anitac= B:C +ac part din r(ndul U+o$tilorV* Ea &t " diul und &.au n#&cut dou# indi!ualit#)i di+ rit * D#nu) arunc# o -o"-# 'ntr.o Ali" ntar# $i p ntru +apta &a &t 0 cutat;? <i"i, +unc)ionar# la At li r , cu propriul i &alar '$i 'ntr )in p#rin)ii $i +rat l , 'l iu- $t p Ga-i d ,int r &at $i.a p#r#&it p#rin)ii cu car nu "ai !r a &# ai-# ni"ic 'n co"un, '$i ocrot $t copilul cu toat# t#ria "at rn#* Ga-i d#d a o do!ad# d o pu ril# $i conda"na-il# lip&# d 'n) l g r a &itua)i i lor* Ulti"ul &ocru al doctorului <unt anu B4C a a!ut "ai "ult &itua)ii% 'n tr cut ,iari&t d &t(nga;@ iar dup# ;? Augu&t a 'nd plinit tot + lul d 'n&#rcin#ri cu totul di+ rit d pro+ &iun a lor* C(nd <unt anu a +o&t iri"i& la Ro"a, l ra "ini&tru ad8unct 'n <ini&t rul d E0t rn , ca dup# r 'ntoarc r a doctorului din &tr#in#tat &# pri" a&c# alt# +unc)i ;5 1a"ilia p#rin)ilor lui <unt anu &t po" nit# doar prin "a"a &a, Urud# &#rac# a unor a$a.,i$i "o$i riV, car U$i.a p tr cut copil#ria $i !acan) l la )ar# u"-l(nd d &cul)# $i c#)#r(ndu.& prin copaciV;: Ea i.a in&u+lat doctorului o apr = n&iun apart &pr =ip r& n&i-ilitat , iar l o p#&tr a,# 'n &i")ir a &a parc# p +ondul un i &t#ri n li- rat# d & c= l l un i in+u,ii incon$ti nt d tip o dipal* G n ra)ia a tr ia BcC &t d ,!#luit# c l "ai p larg $i anu" d opt cupluri* D aici & r crut a,# roii principali ai ro"anului* Dac# +a"iliil din g n ra)iil 'nt(i $i a dou# &unt gata +or"at B:H4C &au 'nc= gar a lor &t d &cri&# &uccint $i +#r# dra"ati&" B?@5C, 'n &c=i"- +a"iliil ac &t i g n ra)ii, cu o &ingur# 0c p)i B+a"ilia Z Ang= l.1ilo"i)aC, & con&titui &u- oc=iul cititorului, parc# cu concur&ul a+ cti!, coparticipa)ional $i co"plicitati! al ac &tuia* C a c cr d " c# & cu!in a +i &u-liniat 'naint d oric &t ur"#torul +apt% g n ,a +a"iliilor ac &t i g n ra)ii nu & "ai +ac &u- ,odia Uin&tinctului +a"ili iV, atri-uit d c#tr <arin Pr da lui P tr St r ian* C 'n& a"n# ac &t in&tinct? E&t Uac l dra"ati&" n c &ar 'n a pr &i")i $i pr 'nt("pina pri" 8diil car o p(nd &cV;H Alt+ l &pu&, l &t o con$tiin)# &p cial#, un " cani&" autor gla-il al +a"ili i, car , tran&"i& din g n ra)i 'n g n ra)i , a c#p#tat caract ri&ticil unor r +l 0 &au auto"ati&" c pot +i pri!it , 'ntr.un anu"it & n&, ca un g n &p ci+ic d incon$ti nt purt#tor al un i ra)ionalit#)i tran&indi!i.dual * Odat# cu tran&+or"#ril &ocial p tr cut la noi 'n d c niil 5 $i : "ai al & la ora$ $i la &at, t " liil +a"ili i car a dat na$t r Uin&tinctului +a"ili iV au +o&t d "olat * P tr St rian ra purt#torul con$tiin) i +a"ili i d tip )#n#n &c.patriar=al 'n car go&pod#ria $i p#"(ntul, p car & -a,a, ra & n)ial# 'n 0i&t n)a $i p r"an n)a i* Ea d#d a na$t r unor r ) l &ta-il $i r ,i&t n) d l g#turi d rud ni , l galitat a $i

"oralitat a i rau cu &+in) ni &upra! g= at $i p#&trat d c#tr opinia co"unit#)ii rural $i, 'n &+(r$it, d a & l ga n c &ar + ricir a &au dra"a aut ntic# a o"ului* 1a"iliil din g n ra)ia a tr ia apar ca un do" niu "ai pu)in &igur d "ani+ &tar pl nar# a r la)iilor dir ct dintr indi!i,i $i d r ali,ar a + ricirii lor, d $i l & !or a +i prototipul un i +or" citadin noi d co"unitat u"an#* El &unt 'nc# un g n d +or"# +#r# +ond, +#c(nd un +ort !#dit 'n & n&ul ridic#rii con)inutului lor la para" trii unor d t r"ina)ii &ta-ilit doar &p culati! $i id ologic c# id al* 7 obT X* IZ, n&a,#, 'ntr.un anu"it & n&, a"-iguitat a "oral#* Cuplul Ang= l.1iio"r+a B3C do! d $t t ndin) d c#p#tuial# $i cari ri&"* <unt anu 'i c r Con&tan) i, pri"a &a &o)i Bl 2C, &# 'ntr rup# &arcina +#r# &#.$i "oti! , cin&tit dorin)a* <i"i & =ot#r#$t &#.$i 'ntr rup# o &arcin#, &+iindu.& &#.l &pun# lui Ga-i B2?C 'n c &itua)i & a+l#* Totodat#, iu-ir a $i copilul lor nu cap#t# o con+ir"ar 8uridic# $i, oar cu", "oral#* R la)iil dintr <unt anu $i Irina B2;C d g n r a,# 'n !iol n)# $i &adi&", 'n an&a"-lu, 'n +a"iliil din ac a&t# g n ra)i raporturil dintr p#rin)i $i copii $i dintr +ra)i &unt !id nt an "ic * Rodica St rian '$i !i,it a,# +oart rar rud l apropiat * To"a 'l a8ut# p P tr &#.$i clari+ic &itua)ia "ai al & ca ur"ar a in&i&t nt lor lui 9al * Con&tan)a $i Ang= l &unt, d +apt, ni$t &tr#ini* L g#tura dintr -unici $i n po)i Bcopiii lui P tr $i To"a St rianC &t practic in 0i&t nt#* Ga-i &t !#r nu nu"ai cu 9al , d $i & 'nt(ln $t doar cu ac &ta 'ntr.o & c! n)# a ac)iunii ro"anului* A&c nd n)a tat#lui +a)# d copil, at(t d riguro& d t r"inat# 'n +a"ilia )#r#n &c.patriar=al#, &t acu" -ul! r&at#* E0 "plu loc! nt +l con&titui raportul lui P tr cu Ang= l* C(nd a+l# d r 'ntoarc r a lui la locul d "unc# $i &anc)iun a pri"it#, tat#l &#u 'i &pun &o)i i lui, Rodica% UC put a" noi &#.l "ai +ac "* Ani d ,il a pri"it a! rti&" nt $i c &#.l +ac dac# nu a !rut &# tin# & a"a?V;4 <arin Pr da nu r u$ $t $i poat nu !r a &# pr ,int indi+ r nt &tar a +a"ili i $i a r la)iilor dintr g n ra)ii " diat d a* El la&# &# & 'n) l ag# c# !olu)ia &ocialului, "ai al & prin indu&triali,ar $i ur-ani,ar , duc +atal &pr o "uta)i & n)ial#% apari)ia noii +a"ilii citadin * Dar, cu o 0p ri n)# 0tin&#, a!(ndu.$i origin a la &at $i a+lat +unciar" nt 'n g n ra)ia a doua, <arin Pr da poart# 'n &tar lat nt# $i un ori c=iar '$i 0pri"# un r gr t d &tul d !iu +a)# d !r "uril c(nd +a"ilia ra "ai trainic#, iar co"unitat a rural# o+ r a un cadru "ai prilnic r la)iilor apropiat dintr indi!i,i, r gr t a!(nd o not# ti"id# d critic# +a)# d &tar a actual#* El nu put a &#.$i n g total op)iun a inti"# +a)# d +a"ilia )#r#n &c.patriar=al# Bat(t d clar 0pri"at# 'n <oro" )iiC, 'n +a!oar a un i noi +a"ilii car , 'n ac la$i ti"p, 'nc# nu ra practic con&tituit#, nu.$i !alida& !aloar a "oral# $i r#"(n a un proi ct id ologic* n Coti oa" ni cunoa$t "? Din I"po&i-il# 'ntoarc r ;I <arin Pr da t or ti, a,# ac &t r gr t d(ndu.l parc# o 0pr &i cond n&at# d &tudiu $tiin)i+ic* Id il lui & a& a"#n# cu c l al lui G org Si"" l $i a unor g(nditori cont "porani, car con&id r# ora$ul dr pt un " diu und o"ul & rup d o" c=iar $i atunci c(nd oa" nii &unt l ga)i prin l g#turi d rud ni * R gr tul ra, 'ntr.un anu"it & n&, 8u&ti+icat, a!(nd 'n ! d r +aptul c# +a"ilia car & n#$t a ra concr &cut# p un +ond &ociali&t i"atur* n c a c

pri! $t critica i"plicit# a &t at nuat# d dra"ati&"ul dar $i roi&"ul $i +ru"u& ) a Uri&ipitorilorV p car i.a con&truit* At(t r gr tul c(t $i critic# &a ti"id# '$i pi rd 'n&# & n&ul dac# acc pt#" in !ita-ilitat a d rurali,#rii &uin+lu n)a ci!ili,a)i i ur-an.lndu&triai cti!a un i +a"ilii noi, con&olidat , c .$i !a a! a " diul d )a 'ntr.un cont 0t &ocial !oluat* ^C lor car tr#ind 'n " diul ur-an au cuno&cut doar ! c= a +a"ili A Radin# !iciat# d & t a d -ani $i d t ndin) l d par! nir &ocial#, S &itua)ia r la)iilor +a"ilial din g n ra)ia a tr ia li & par +ir a&c#* Ei U au p#$it &#.$i con&titui !ia)a d +a"ili p +ondul unor &c=i"-#ri &ocial con&id rat d & $i un ori cu "+a,#, ca +iind r !olu)ionar IVZ8i +#r# pr c d nt 'n i&tori * Au a8un&, 'n p r&ua&iun a id ologi i do"inant $i +or)a propri i lor 0p ri n) d &tul d r &tr(n& , &# &u&)in# c# ! c=iul )ipat d +a"ili nu "ai put a +i utili,at* Cu cura8, nu 'n toat ca,uril 'nd a8un& d "oti!at $i +#c(nd +at# !i )ii lor d ,i cu ,i c & d rula a" )itor, i au &upu& +a"ilia id ali,at# 'n &i&t "ul d !alori al lui P tr St rian $i 'n g n ral al ! c=ilor &t#ri d lucruri &ocial , un i ro,iuni largi $i ad(nci dar "ai al & dra"atic * Ei au p#$it p c#i n lu"inat d ni" ni, ca ni$t 0ploratori t " rari p ar i&toria i.a al & &#.l +i " &ag ri* Au +#cut.o cu propria lor n rgi p car $i.au d#ruit.o cu g n rao,itat , un ori cu &ucc & iar alt ori $i poat "ai ad & a, +#r# niciun r ,ultat p planul !i )ii lor* C a c au ri&ipit nu &t Ucapitalul r !olu)ionarV r ali,at d c i din g n ra)iil ant rioar , a$a cu" &.a &pu& un ori* Ei nu au co"pro"i& 'n niciun + N R ,ultat l o-)inut d c#tr p#rin)ii lor 'n & n&ul pl#"#dirii Unoii &oci t#)iV* <ai "ult, i $i.au adu& contri-u)ia la con&olidar a $i !olu)ia i B9al 'n indu&tri , Con&tan)a 'n al+a- ti,ar , S(r-u, Dr#g=ici$i c=iar <unt anu 'n " dicin#C* Ei au +o&t ri&ipitorii propri i -r !i )i 'ntr.un do" niu 'n car cono"icul $i ponticul nu.$i "ani+ &t# in+lu n)a . atunci c(nd o +ac . d c(t prin n nu"#rat "i8lociri $i dup# o durat# d ti"p r lati! 'nd lungat#* Au +#cut.o &u- i"p riul un i !i )i &ocial n !oluat , dar poat $i cu &p ran)a n condi)ionat# ca 0p ri" ntul lor &# +i o pild# &au 'nc putul unui Uin&tinct al +a"ili iV cu un con)inut nou* Iat# dat l +urni,at d <arin Pr da 'n &pri8inul apr ci rii +#cut * 1a"ilia Ang= l&t rian.1ilo"i)a B3C ur" a,# o trai ctori n principial# &pr &up#rar a lui 9al , a p#rin)ilor &#i $i a unc=iului To"a* Ang= l a lucrat la At li r cu tat#l &#u $i i.a a8utat &#.$i 'ntr )in# +a"ilia* Dup# ;? Augu&t, cap#t# tot + lul d +unc)ii Uprin car tr c ca un c(in prin* 9al 'l con&id r# p 'n&tr#inat Bun + l d p r&ona8 0t rior?2C ap#V?M c a8ung &# & r#,-un ordinar p un ,iari&t c +l &(c(ia cu criticil lui?; p !r " a c(nd ra & cr tar al S+atului popular raional din Olt ni)a* E&t &c=i"-at din +unc)i $i tri"i& la At li r , la t("pl#ri " & ri p car o practica& 'n ur"# cu $apt ani, c#p#t(nd $i un !ot d -la" cu a! rti&" nt?? 1ilo"i)a a +o&t -#nuit# c# $i.a 'n&u$it anu"it lucruri cu oca,ia in! ntari rii unui conac dup# 0propri r ?@ Con&tan)a St rian, c#&#torit# cu <unt anu B22C, con& r!# parc# c l "ai "ult U&piritul +a"ili iV "o$t nit d la tat#l i* Dra"a i &t , datorit# ac &tui +apt, c a "ai 'ntin&# 'n ti"p $i "ai pro+und#, a+ ct(ndu.l +oart & rio& &#n#tat a* D &p#r)ir a d <unt anu, p car l.a iu-it p(n# la idolatri,ar $i 'ntr rup r a &arcinii au +#cut.o &# & &i"t# d &+iin)at# ca o"* D $i antr nat# 'n "unca d

al+a- ti,ar d car &.a ac=itat cu con$tiincio,itat , pri"ind c=iar titlul d pro+ &or " rit?5 a cad !icti"# un i a&t nii n r!oa& acut car a n c &itat int rnar a i 'ntr.un &pital d &p cialitat * Aici '$i r " "or a,# !ia)a d +a"ili cu acc nt d -un#tat incr di-il# +a)# d &o)ul i !ino!at 'ntr.un + l d &tar a 'n car & a+la, arat# con&tan)# a+ cti!# +a)# d ac &ta, totodat# i & d ,!olt# & nti" ntul "or-id al inutilit#)ii $i al n c &it#)ii cu+und#rii i 'n n +iin)#* n &+(r$it, '$i r +ac !ia)a B+a"ilia 2:C a$t pt(nd un copil* <unt anu & r c#&#tor $t B2;C cu Irina, di!or)at# d un con+ r n)iar uni! r&itar d i&tori ?I* Ea ar 'n&u$iril un i + t r#&+#)at d p#rin)i $i nu r u$ $t &#.$i 'n) l ag# &o)ul $i, ! ntual, &#.l a8ut c(nd &t pu& 'n +a)a gr l i 'nc rc#ri a r int gr#rii 'n " diul pro+ &ional, dup# r 'ntoarc r a &a d la Ro"a* Con&tan)a $i <unt anu, ca poli ai un i +a"ilii din g n ra)ia a tr ia &unt c i "ai int n$i ri&ipitori, a &t in&tincti!# $i & con&u"# "ai "ult a+ cti!, iar l &t prin 0c l n)# c r -ral $i & u, a,# d & ori &u- raport p&i=ic, d pic(nd +irul 'n patru* Atitudin a $i co"porta" ntul i duc la a&t ni $i la o &tar d pr &ta)i , p c(nd condi)ia lui duc la actul li"it# $i anu" la &inucid r , din car &t &c#pat ca prin "inun d doctorul Dr#g=ici* Ga-i, +iul lui To"a, o iu- $t p <i"i, tr#i &c '"pr un# $i a$t apt# un copil* 1iind 'n&# in&u+ici nt d "atur, "ani+ &t(nd & c= l d copil r#&+#)at $i n +#c(nd +orturi d a 'n) l g &itua)ia lor, nu ar t#ria &# clari+ic l gat r la)iil cu "a"a !iitorului lor copil* 1a"ilia 9al .Anda B2MC &t c l "ai pu)in &upu&# dra"ati&"ului d $i nu a lip&it nici 'n ca,ul lor, 'n p rioada c(nd &.au cuno&cut, o &itua)i 'n cadrul c#r ia 9al a +o&t g lo& iar Anda +urioa&# c# l o &upra! g= ,#* D &pr +a"ilia S(r-u B2@C U.(+ rnilia Sta"at .Ti- riu B25C a+l#" doar c# l au luat +iin)#* Pr da a pr , ntat cu &i"pati !ia)a ri&ipitoriPor* A !i-rat cu llii8-ic ritat 'n +a)a 'nc rc#rii +or d "iurgic d a di+ica o nou# +a"ili * J C a c nu $ti" &igur &t dac# l a cr ,ut cu ad !#rat c# a$a c !a !a +tpo&i-il* 9iitorul ac &tui plan 0i&t n)ial, 'n car &ingurul lucru c rt ra I op+lul n l giti" al lui Ga-i $i <i"i, nu & ar#ta a +i totu$i pr a opti"i&t* XKk^0 'l c* N a"ul Lut&c= 'i Tat#l lui <ic=a l Lut&c=?H p nu" Oo=an &. a n#&cut 'n co"un# Ungur i, o localitat &ituat# la nord. &t d ora$ul S - $, la o di&tan)# Sd apro0i"ati! 25 K" d ac &t ora$* n 245H Ungur i ra un &at Bapar)in(nd d Ro$ia d S ca$C cu o popula)i d 2;?@ d locuitori, 'n propor)i d ::?HX &a$i d r ligi !ang= lic#.lut= ran#* n pr , nt to Ungur i "ai 0i&t# doar c(t !a , ci d +a"ilii d &a$i* n !ara anului 2334 a" +#cut o !i,it# d docu" ntar 'n co"un#, 'n Ai& rica E!ang= lic#.Lut= ran#, -in 'ntr )inut# $i curat#, rau 'n 8ur d 2M p r"it $i c#r)i d rug#ciuni a+lat p -#ncil din +a)#* El &i"-oli,au dra"atic aproap total# di&pari)i a co"unit#)ii &#& $ti din co"un#* Ai& rica E!ang= lic# Lut= ran# din Ungur i ar p ta!an, 'ntr.o pictur# r ligioa&#, data d 24M; c par "ai "ult a indica o r +ac r a i "ai d gra-# d c(t anul con&truc)i i c & poat -#nui din gro&i" a ,idurilor $i ar=it ctura -i& ricii a +i "ult "ai ! c= , pro-a-il & colul [DI &au [I9* Altarul, din l "n cioplit ar picturil cu &c n r ligioa& -in p#&trat $i &t r lati! "od &t, con+or" principiilor prot &tant * I"agin a

c ntral# a altarului 'l r pr ,int# p '&u& r#&tignit, '"pr 8urul i &unt &c n l gat d r#&tignir * La -alcon, o org# o ! rita-il# -i8ut ri t =nic#, " condi)ii d +unc)ionar p r+ ct#* 1c, ;P!!on $i p un p r t & a+l# dou# citat din Ai-li 'n li"-a g r"an#* PriiT ul &t din loan 2:??% U9.a" &pu& ac &t lucruri ca &# a! )i pac 'n <in * n lu" ! )i a! a n ca,uriT dar 'ndr#,ni)i, Eu a" -iruit lu" aV* Al doil a &t tot din loan ;M;4% UDup# ac a, I&u&, car $tia c# acu" totul &.a &+(r$it, ca &# '"plin a&c# Scriptura, a ,i&T <i. & t V* n +i car du"inic# un pr ot, parc# c l din co"un# P tr $ti, !in &# tin# &lu8-a p ntru "icul grup d cr dincio$i* Pa,nicul -i& ricii "i.a !or-it cu a"#r#ciun d ,il l c(nd l#ca$ul ra -in u"plut cu cr dincio$i, dornici d a a&culta & r!iciil r ligioa& $i "u,ica d org#* Oo=an Lut&c= &.a n#&cut dintr.o +a"ili r lati! "od &t# cono"ic Ba!(nd 'n propri tat o &upra+a)# "ai "ic# d l =aC dar cuno&cut# p ntru tr#inicia i $i =#rnicia tuturor, a -#i )ilor, dar $i a + t lor* 1a"ilia a +o&t con&tituit# din p#rin)ii% <artin Lut&c= B-unicul lui <ic=a l Lut&c=C, localnic din Ungur i $i <#ria Lut&c= n#&cut# Aind r, originar# din co"un# Apoldul d Oo&, a+lat# la &ud. &t d ora$ul S - $, la apro0i"ati! ;5 d K" d p#rtar d ac &ta* <artin $i <#ria Lut&c= au a!ut opt copii $i anu" patru + t $i patru -#i )i, dup# cu" r ,ult# din &c= "a ur"#toar B+olo&it# 'n "od cur nt 'n antropologia cultural#C 'n car apar $i nu"#rul d copii p car i.au a!ut ac $tia% Pri"a g n ra)i a n a"ului Lut&c=, <#ria Lut&c= <artin Lut&c= na&c* Aind r E^ 9I AAAA Iiii CL O ;%;%M F o g 5M 6? j ; r c +F I ?% ?] ii Y Pe l ai = 5Z g $* . Oie . ?M jO B+c8 A8 B6 jCBI $SD .M^ R P O S o Z R p eLi P L, PI DeD O, O9O > ne L cr c c* S 6 ? I5 AL$ SPU C8o IZ Itr U^V^ ? T p tr ?T 7.^ To ? S, oU S V .I?.?

P BSt D ? d5 > ob \(i P n > > N n ' 5] S to cn cnb .b T5 T? T5 t? cn oi @I Ol J? OI c C? TN TS TN Oo=an Lut&c=, tat#l lui <ic=a l, a p#r#&it co"un# p ntru a lucra Z(n ora$ul S - $* La 'nc putul anilor Z:M l ra "uncitor la circular, la Ooag#rul din ac a&t# localitat * La cantina ac &t i unit#)i cono"ic a cuno&cut.o p !iitoar a lui &o)i , originar# din Pianul d Oo&, Jat=arina, n#&cut# Ai "al, cu car &.a c#&#torit 'n 235: Jat=arina a +o&t du&# dup# r#,-oi 'n Uniun a So!i tic# la "unc# +or)at#, und a &tat 5 ani* C(t ti"p &a$ii rau 'n Ru&ia, o part din -unuril lor au di&p#rut, +iind +urat * A$a &.au 'nt("plat lucruril $i 'n ca,ul +a"ili i Ai "al* Oo=an $i Jat=arina $i.au con&truit propria lor ca&# 'n Pianul d Oo&* Oo=an Lut&c=, din 2354 &.a ocupat d &#patul +(nt(nilor, d ! nind unul din c i "ai cuno&cu)i &p ciali$ti 'n do" niu $i 'n ,on#* El a &#pat, dup# cu" '$i aduc a"int +oart -in , ?; d +(nt(ni 'n Pianul d Oo&, 'n 7#pria, 'n Cugir, 'n 9(ntul d Oo&, 'n Si-i ni* Dup# o p rioad# d c()i!a ani, c(nd a +o&t anga8aZt ca "uncitor la U,in# din Cugir, 'n pri"#!ara lui 234H a p#r#&it Ro"(nia '"pr un# cu toat# +a"ilia, 'n +a"ilia lui Oo=an $i Jat=arina &. au n#&cut doi -#i )i car datorit# =#rnici i lor, datorit# +aptului c# acolo und pun au i "(na U& cuno$t aV au +o&t nu"i)i U+ra)ii dina"it#V* 1a"ilia co"pl t# a p#rin)ilor lui <ic=a l arat# 'n + lul ur"#tor% A doua g n ra)i a n a"ului Lut&c= Oo=an Lut&c= Jat=arina Lut&c=, na&c* Ai "al O `pA 7an&.Oo=an, na&c* n 2? "ai 235H <ic=a l, na&c* n ;2 no!* 2354 1a"ilia Oo=an $i Jat=arina $i c i doi +ii '"pr un# cu &o)iil lor au pl cat 'n G r"ania 'n 2; aprili 234H Cu to)ii au &tat ti"p d ? ,il 'n Lag#rul d la Nu"- rg $i, apoi, cinci luni d ,il 'n Lag#rul d la Aug&-urg* Dup# ac &t ti"p, au lucrat cu to)ii aproap p r"an nt, 'n do" niul & r!iciilor p ntru particulari, Ca ur"ar a "uncii d pu& , 7an&.Oo=an ar o ca&# propri , iar Oo=an & niorul '"pr un# cu <ic=a l $i.au cu"p#rat $i i o ca&# 'n ac a$i localitat Aug&-urg* n 233H Oo=an Lut&c= $i +iii au cu"p#rat d la &tatul ro"(n cu 24 "ilioan l i ca&a +a"ilial# din Pianul d Oo& p car au pi rdut.o c(nd au p#r#&it Ro"(nia* D ca&a p#rint a&c#, car a &u+ rit un pro+ &ioni&t $i co&ti&itor proc & d "od r,i,ar ar gri8# 'nd o& -i <ic=a l* Aici !in !ar# din G r"ania +rat l lui '"pr un# cu 'ntr aga +a"ili $i a"(ndoi +ra)ii '"pr un# cu +a"iliil '$i p tr c d & ori &+(r$itul d &#pt#"(n#* <a"a lui <ic=a l a d c dat 'n 233H 'n !(r&t# d H5 d ani* n &tadiul i d a tr ia g n ra)i , n a"ul Lut&c= &t con&tituit din dou# +a"ilii, a$a dup# cu" & poat ! d a din &c= " l car ur" a,#% A tr ia g n ra)i B2C R nat Lut&c=, na&c* Aind r, 'n 23:2 7an&.Oo=an Lut&c= na&c* n 235H

A An "on , na&c* n G r"ania 'n 2344 7an&.Ourg n, na&c* n Ro"(nia 'n 234: 1a"ilia 7an&.Oo=an, R nat , car &.a con&tituit 'n 2345 $i c i doi copii locui &c 'n G r"ania la Aug&-urg* Capul +a"ili i lucr a,# 'n & r!icii p ntru particulari Bun g n d ad"ini&tratorC $i c($tig# d &tul d -in p ntru a a&igura +a"ili i un trai d c nt* So)ia, R nat &t o + " i culti!at#, ar &tudii lic al $i &t capa-il# &# 'ntr )in# o di&cu)i c=iar cu un part n r pr t n)io& &u- raport cultural* 7an&.Oo=an &t un o" =ot#r(t, =arnic, prag"atic $i & )in d cu!(nt* A tr ia g n ra)i BIIC Rita Lut&c=, na&c* E-t 'n 23:; <ic=a l Lut&c=, na&c* n 2354 6. WLi, A <aria.Lui& , n#&c* n G r"ania 'n 2343 <ic=a l, n#&c* n Ro"(nia 'n 234; Oo=ann &, n#&c* n Ro"(nia 'n 2345 Ac a&ta &t &tructura +a"ili i lui <ic=a l Lut&c=, a c lui car a con&truit <ot lul Lut&c= ;MMM A c lui car a adu& +ai"a n a"ului Lut&c= cu" nu a +#cut.o ni" ni altcin !a $i a r 'n!iat 'n ,ona S - $ului &piritul 'ntr prin,#tor &#& &c* Rita Lut&c= &t originar# din P tr $ti, o co"un# "ar $i 'n&t#rit#, a+lat# la @ K" d p#rtar d ora$ul S - $ &pr &ud* Tat#l i a +o&t $o+ r, &t p n&ionar $i locui $t 'n "ot l* Ca&a p#rint a&c# a +a"ili i El&t &t locuit# d o +a"ili d ro"i $i Rita nu !r a &# "ai aud# d a* Nu !r a &# $ti c &.a 'nt("plat cu a, adic# 'n c &tar a a8un&* <ic=a l $i Rita tr#i &c acu" 'n Ro"(nia, und &.au r 'ntor& cu copiii 'n 2334 Qi.au con&truit ca&# '"p#r#t a&c#, iar copiii ur" a,# o $coal# d li"-# g r"an# 'n co"un# Apoldul d Oo&* C(nd nu &unt la $coal#, copiii &unt '"p#r)i)i d <ic=a l Lut&c= 'n anu"it & ctoar al "ot lului, und +ac o practic# co"pl 0#, d la & r!itul cli n)ilor la luar a unor d ci,ii "anag rial * Not $i -i-liogra+i 2 T= N > EncRdopa dia Aritanic#, Inc, C=icago i* al, 233? 1a"ilR and Jin&=ip ; S* 1I* <arian, Nunt# la ro"(ni ? Ro-in 1o0, Jin&=ip and <arriag , P nguin AooK& Ltd* Gr atAritain @ C* L !i.Strau&&, L $ &tructur & l " ntair & d lapar nt , <ountan, La 7aR , 23:H 5 G org P* <urdocK, Social Structur &, <ac"illan, N > YorK, 23@3 : Ro- rt TonKin&on, T= OigolonR "o-% A-original !ictor& o+t= d & rt cru&ad , <anlo ParK, CA, Cu""ing&, 23H@ H C* 6* <* 7art and A* R* Pilling, T= Ti>i o+ Nort= Au&tralia, 7oit, Pin =art and 6in&ton, N > YorK, 23H3T Oan C* Goodal , Ti>i >i! &% A StudR o+ tin >o" n o+< luill =land, Nort= Au&tralia, Uni! r&itR o+ 6a&=ington Pr &&, S attl , 23H2 4 PolRga"R n t= Z4M&, UConn 0ion&V, ;M Spring, 234: 3 G rald A rr "an, Pa=ari Po+RandrR% A Co"pari&on, ]A" rican Antiiropologi&tU, :@23:;T 7i"alaRan poPRandrR and t= Do" &tic

CRcP , VA" rican Et=nologi&tU, ; 23H5 2M T=ird Edition, 7arp r Collin& Pu-li&= r&, 2343 22 A"old 9an G nn p, Rituril d tr c r , Editura Poliro", Ia$i, 233: 2; Al 0andru Suciu, N !oia actual# d c r "onial $i ritual, Editura Lu0 Li-ri&, Ara$o!, 2334 2? <irc a Eliad , D la Wal"o0i& Ia G ng=i&.7an, Ed* Qtiin)i+ic# $i Enciclop dic#, Aucur $ti, 234M 2@ <ic=a l C* 7o>ard, Cont "poran? Cultural Ant=ropologR, 7arp r Collin& Pu-li&= r&, S* U* A, 2344 25 6illia" A* 7a!iland, Ant=ropologR, 7arcourt Arac Coll g Pu-li&= r&, S* U* A, 233@ 2: Dup# <ic=a l C* 7o>ard, op ra citat# 2H Dup# 6illia" A* 7a!iland, op ra citat# 24 6* Good noug=, Prop rtR, Jin and Co""unitR on TruK, Yal Uni! r&itR, N > 7a! n, 2352 23 <arin Pr da, Ri&ipitorii, Edi)ia a I9. a r !#,ut#, Ai-liot c# p ntru to)i, Editura <in r!a, Aucur $ti, 23H; 9ol* I, p*2M ;M I-id ", p*;@ +;2 I-id ", P.?2 _; I-id ", p*4? ;? I-id ", 9ol* II, p*224 ;@ I-id ", 9ol* II, p*:5 Z;5 I-id ", 9ol* II, p*:4 ;: I-id ", 9ol* I, p* 23? ;H I-id ", 9ol* II, p* 2@ :;4 I-id ", 9ol* II, p* 2M: ;3 <arin Pr da, I"po&i-il# 'ntoarc r , Editura Cart a Ro"(n a&c#, 'Z Z 23H; pp*@@.@: ?M <arin Pr da, Ri&ipitorii, 9ol* I, p*;2 V?2 I-id ", p*;; ]?; I-id ", p*;? I?? I-id ", 9ol* II, p*2M? c 9?@ I-id ", 9ol* II, loc* c(t* . ?5 I-id ", 9ol* II, p* 2M5 ?: I-id ", 9ol* II, p* 54 ?H N a"ul Lut&c= &t un capitol din lucrar a Sa&ul <ic=a l Lut&c=, Editura Napoca Star, Clu8.Napoca, 2333 autor <i=u Ac=i" PARTEA A 2;.A RAS Qi ETNIE CAPITOLUL I RASELE LU<II Cat gori&ir a oa" nilor dup# caract ri&ticil ra&ial &t d &tul d ! c= * D & ori oa" nii, d o anu"it# ra&#, & con&id r# p i 'n$i$i ca +iind 0pr &ia nor"alit#)ii, a o"ului ca atar , Uoa" ni ad !#ra)iV, iar p c ilal)i 'i pri! &c ca +iind di+ ri)i $i anu" 'ntr.un & n& d pr ciati!* A-orig nii din &ud. ! &tul Au&trali i & r + r# la i 'n$i$i +olo&ind t r" nul d Uoa" niV, p ntru a & di&ting d c ilal)i* Siganii, la r(ndul lor, & nu" &c ro"i, & n&ul principal al cu!(ntului ro" +iind ac la d Uo"V* C ilal)i oa" ni p ntru i &unt gad8 , adic# c !a in+ rior lor* O 'nc rcar cuno&cut# d cla&i+icar a ra& lor a +#cut. o 'n & colul al [9III.l a, Jarl !on Linn B'n patru cat gorii% al-i, gal- ni, n gri $i indi niC, 'n ac la$i & col, 'n < 0ic, ra& l rau cla&i+icat 'n 2: cat gorii, iar Da!id 7u" a &u&)inut c#, pro-a-il, n grii &unt, 'n "od natural, in+ riori al-ilor* Practica d a d t r"ina act l , atitudinil , politica $i, 'nd o& -i, cultura 'n +unc)i d caract ri&tici ra&ial , a!(nd dr pt con& cin)# &ug rar a unor +or" d in galitat &ocial# 'ntr grupuril $i culturil u"an , poat +i 'nt(lnit# $i a&t#,i, 'n anu"it p#r)i al lu"ii, un ori 'n +or" d &tul d agr &i! * Ea nu"it# ra&i&" $i &t conda"nat# d lu" a d "ocrat#* A* Unitat a &p ci i u"an Pal ontologia $i ar= ologia tra& a,# originil o"ului 'n ur"# cu apro0i"ati! ; "ilioan d ani* D $i 0i&t# tr i "ari ipot , , cu pri!ir la g n ,a o"ului "od rn $i r#&p(ndir a lui 'n 'ntr aga lu" $i anu" , ipot ,a Arca lui No , a Cand la-rului $i a E!olu)i i r ticular , antropologii +#r# r , r! &unt d p#r r c# n trag " dintr.un &tr#"o$ co"un B=o"o r ctu&C* Din p r&p cti!a ac &t i po,i)ii, di+ r n) l c pot +i o-& r!at a&t#,i $i p car l nu"i" ra&ial &unt d natur# r lati! r c nt#, c l "ult 5MMMM d ani* Ac a&t# unitat d origin , +unda" ntal# a &p ci i u"an &t &u&)inut#

a&t#,i $i d g n tic#* D +ini)ia ra& i, logic pri!ind pro-l "a r &p cti!#, ar pr &upun grupar a '"pr un# a popoar lor 'ntr car di&tan) l g n tic &unt "ici $i atri-uir a calit#)ii d ra&# di+ rit lor popoar 'ntr car di&tan) l &unt "ari* Dar c(nd &t !or-a d oa" ni ac a&t# proc dur# nu &t op ra)ional#, 'n 0i&t n)a d "il nii a oa" nilor au a!ut loc "i$c#ri "igratorii 0tin& , iar i,olar a unui grup u"an d c l lalt a durat pu)in $i a +o&t, d c l "ai "ult ori o 0c p)i * Datorit# ac &tor +apt , di+ r n)i r a dintr grupuri nu a a8un& la un a& " n a ni! l car &# p r"it# tra&ar a unor grani) + r" 'ntr popula)ii r lati! o"og n * 9aria-ilitat a con&id ra-il# a &p ci i u"an , nu poat +i 0plicat# 'n t r" nii di+ r n) lor dintr di&tan) l -iologic $i g n tic al di+ rit lor grupuri, ci 'n t r" nii di&tan) lor c ur" a,# a +i g#&it 'ntr " "-ru indi!iduali ai ac luia$i grup u"an* Con+or" dat lor pu-licat d Ric=ard L >ontin 'n 23H@ " dia di&tan) lor g n tic dintr doi indi!i,i cr $t cu doar H &au 4 proc nt , c(nd i apar)in unor na)iuni di+ rit $i doar cu 25 proc nt , c(nd i apar)in unor grupuri con&id rat a +i ra& di+ rit , 'n& a"n# c# c a c a& a"#n# oa" nii +ntr i, dincolo d na)ionalitat $i d ra&#, d )in o pond r d ci&i!# 'n raport cu c a c +i d o& - $t 2 Ipot ,a UArca lui No V &u&)in di&pari)ia tuturor c lorlalt popula)ii, pl cat dintr.un trunc=i co"un $i " n)in r a doar a o"ului "od rn B=o"&api n& &api n&C, c a ap#rut 'ntr.un &ingur loc $i anu" , 'n A+rica &u- cuatorial#* Ac &t =o"o a cuc rit 'ntraga lu" ! c= , +#r# niciun a" &t c cu popula)iil local al lui =o"o &api n& ar=ai\u & ; Ipot ,a UCand la-ruV &u&)in id a unui trunc=i co"un $i d ! nir a o"ului "od rn p "ai "ult linii local al lui =o"o &api n& ar=ai\u &, c a ocupat, apoi, di! r& ,on al lu"ii ! c=i? Ipot ,a UE!olu)i i r ticular V &t o co"-ina)i a c lor dou# ipot , * Ea ad"it 0i&t n)a unor continuit#)i r gional al lui =o"o &api n& ar=ai\u & $i po&i-ilitat a unor +lu0uri g n tic 'ntr di+ rit popula)ii@ S ' F $i & i r ai O O ?.C O rn ; ? P J* lZ ? o g o o .g g o p $ I $ g M ; DC ^ a 7o"o &api n& &api n& A+L% L [] + A Arrica A&ia A R.^ Ori ntul 9 9 N and rt=aN 9N Apropiat Ii

Turopa P+ A+rica J i% 9!% . A&ia Ori ntul O YI N and rt=alT e Apropiat I^ Europa A98 I ! a* J A+rica PrT .c O < Zc c Z )I IZ R ^c P 2 Z K A&ia Ori ntul N and rt=al i I II Apropiat Europa ?:; -* Ra&a din&pr -iologic &pr antropologic E0i&t# d & ori o 0tr "# con+u,i 'ntr & "ni+ica)iil -iologic $i c l cultural &au &ocial al conc ptului d ra&#* D ac a &t i"portant &# +ac " o clar# di&tinc)i 'ntr l * Din p r&p cti!# t or tic# &p culati!#, o ra&# -iologic# &t un grup -in d t r"ina-il, a c#rui " "-ri '"p#rt#$ &c anu"it tr#&#turi g n tic di&tincti! , r ,ultat dintr.un &tr#"o$ co"un* Dar !aliditat a $tiin)i+ic# a ra& i, ca t r" n -iologic, &t di&cuta-il#* Antropologii 'nt("pin# "ari di+icult#)i 'n aplicar a ac &tui conc pt a-&tract 'n ca,ul grupurilor r al d oa" ni* Aiologii $i in+lu n)a)i d i $i antropologii, d la &+(r$itul & colului [J.l a $i 'nc putul & colului [[, au 'nc rcat &# d +in a&c# ra&# dup# apar n)#% o ra&# &t un grup d oa" ni c & di&ting d alt grupuri printr.oP notip apart , adic# prin 'n&u$iri caract ri&tic car &.au +or"at 'n proc &ul d ,!olt#rii indi!idual a " "-rilor lor* Ori ntar a a +o&t nu"it# cla&ic#, 'n 'nc rcar a d &p ci+icar a ra& i, p ac a&t# cal , ur"at# $i d unii antropologi, au +o&t +olo&it dou# " tod % AC Ap lul la o &ingur# caract ri&tic# Bculoar a pi lii, &tatura, +or"a craniului, tr#&#turil + ) i, &tructura p#rului, +or"a na&ului, +or"a oc=ilor, gro&i" a -u, lorC $i -C O co"-ina)i a tr#&#turilor +i,ic Bculoar a pi lii $i &tructura p#ruluiT culoara pi lii $i +or"a oc=ilor tc*C*

Dintr crit riil + notipic +olo&it 'n "od o-i$nuit p ntru di&ting r a ra& lor " n)ion#" ur"#toar l % 2 Ind 0ul c +alic &au raportul dintr l#)i" a "a0i"# a capului $i lungi" a lui "a0i"#* Oa" nii cu un cap lung B&au cu un cap 'ngu&tC &unt ac i car au cap t l r lati! lungi $i 'ngu&t , 'n ti"p c oa" nii cu un cap &curt &unt ac i car au cap t l &curt $i l#)it * Cap t l c & 'n&criu 'ntr ac &t dou# 0tr " &unt nu"it int r" diar * ; Ind 0ul na,al car , a& "#n#tor ca 'n ca,ul pr c d nt cla&i+ic# na&uril , 'n con+or"itat cu "a0i"# lor l#rgi" $i lungi" 'n 'ngu&t , int r" diar $i lat * T =nicil d o-)in r a "#&ur#torilor p ntru ac $ti ind c$i & c= a"# antropo" tri * n a+ar# d -and# " tric#, antropologii +olo& &c 'n "#&ur#toril lor in&tru" nt &p cial , un + l d $u-l r * Ti Ci Qi d c a + ? Structura $i +or"a p#rului* P#rul poat +i &u- raportul &tructurii +in &au a&pru* Ca +or"# p#rul & poat 'n&cri 'nrr.o &car# d la n t d la ondulat, r#&ucit, 'ncr )it, l(no&* P#rul n t d '$i cap#t# +or"a &a din +or"a circular# a & c)ion#rii i tran&! r&al , 'n ti"p c p#rul l(no& & pr ,int# &u- +or"# o!al# alungit# din ac a$i p r&p cti!#* P#rul n t d & g#& $t c l "ai ad & a la a&iatici, p#rul 'ncr )it $i l(no& &t r#&p(ndit 'ntr oa" nii din A+rica &u-&a=arian#* C l "ai "ult popula)ii urop n au un p#r c & 'n&cri 'ntr n t d $i r#&ucit* C l cinci +or" al p#rului n t d &unt pr , ntat 'n +igur# al#turat#* P#r n t d p#r ondulat p#r r#&ucit p#r 'ncr )it p#r l(no& @ 1or"a oc=iului* 1or"a oc=iului !aria,# 'n con+or"itat cu &tar a pliului "ic al pi lii d d a&upra pl oap i d &u&* n ca,ul a&iaticilor, ac &t pliu al pi lii at(rn# $i a&cund co"pl t "argin a pl oap i Bpliu co"pl tC, &au l poat acop ri doar col)ul din#untru al pl oap i Bpliu int rnC, 'n ca,ul popula)iilor nona&iatic ac &t pliu al pi lii 'n g n ral cad paral l cu "argin a pl oap i BU+#r# pliuVC* 1or"a oc=iului &t ilu&trat# 'n +igur# d "ai 8o&* < pPiu U&itua)i co"un# nona&iaticilor pPiu int rn &itua)ii co"un c lor "ai "ul)i a&iatici 5 Culoar a pi lii, p#rului $i oc=ilor* Culoar a pi lii poat !aria a Ia grup d al- &au ro, d &c=i& &pr "#&liniu, gal- n &au n gru c nu$iu, 'n ca,ul oa" nilor car tr#i &c 'nV r giunil tropical pr do"in# pi l a d culoar 'nc=i&#* C a "ai o-i$nuit# culoar a p#rului &t -run 'nc=i& &au n gru* Nuan) l d &c=i& al p#rului d ta culoar a inului c#tr auriu, -run d &c=i& $i ro$u &unt li"itat 'n n ral la un l popula)ii urop n $i d &c nd n)ii lor d $7tutind ni* Iri&ul, por)iun a colorat# a oc=iului, poat !aria d la 8 al-a&tru din&pr -run 'nc=i&, ! rd &#u c nu$iu &pr c#prui &au n gri, iliuan) l 'nc=i& &unt d d part c l "ai o-i$nuit * k Lu(nd 'n con&id rar crit rii !ariat r + ritoar la "odul 'n car carat# corpul u"an antropolgii au di&tin&, 'n "od tradi)ional, c l pu)in ++c i U&tocuri ra&ial V "a8or * Ac &t a &unt Cauco,o+duPdin &tocul al-T +&tocul N groid $i &tocul <ongoloid* Antropologii au &u-di!i,at ac &t ? Stocuri 'ntr.un nu"#r !aria-il d Urac V* A&t+ l &tocul Cauca,oid, includ , d o-ic i, ra& l Nordic#, Alpin#, Dinaric#, Polin ,ian# $i alt l * Stanl R <* Ga", un r pr , ntant al antropologi i +i,ic a" rican a &u&)inut c# 'n raport cu "#ri" a lor, put " +ac di&tinc)i t tr dou# cat gorii d popula)ii% 2C Ra&a g ogra+ic# BEurop an#, Indian#, A&iatic#, <icron &ian#, <ala &ian.Papuan,

Polin &ian#, A" ridian#, A+rican#, Anatolian#T ;C Ra&a local# & r + r# la un tip d popula)i 0i&t nt# c & " n)in +i prin -ari r natural , +i &ocial * A&t+ l, put " con&tata a$a dup# cu" r ,ult# din ta- lul al#turat 0i&t n)a un i di+ r n) 'n c a c pri! $t tr#&#turil +i,ic 'ntr dou# Ura& local Z2 al Vra& i g ogra+ic ] Europ an#% Co"para)ia 'ntr dou# Ura& V local al Ura& iV Europ n Tr#&#tura +i,ic# Ra&a local# Europ an# d nord! &t < dit ran an# Ind 0ul c +alic E0t n&iun int r" diar# E0t n&iun a capului alungit Ind 0ul na,al E0t n&iun 'ngu&t# E0t n&iun +oart 'ngu&t# Pro+ilul na&ului Dr pt Dr pt &au conca! Au, l 1in < dii Culoar a oc=ilor Al-a&tr#, c nu$i &au c#prui Arun# Culoar a p#rului Alond &au -run d &c=i& Arun 'nc=i& &au n agr# 1or"a p#rului N t d# &au ondulat# Ondulat# &au 'ncr +it Culoar a pi lii Ual-#V &au ro$iatic# <#&lini &au -run d &c=i& Con&truc)ia corpului nalt cu picioar lungi R lati! &cund ?:: ^ Cla&i+ic#ril o-i$nuit al Ura& lorV & -a, a,# p pr &upun r a c# + notipuril &unt &ta-il $i +i0at 'n r ditat * C rc t#ril ult rioar , d dat# r lati! r c nt#, o+ r# dat con+or" c#rora + notipuril &unt +l 0i-il * S con&id r# c# la con&tituir a lor contri-ui at(t g n l c(t $i " diul 'ncon8ur#tor* D pild#, popula)iil d culoar n agr# din A+rica tind &# tr#ia&c# la tropic , o ,on# c & 0tind ;? d grad la nord $i la &ud d Ecuator, 'ntr Tropicul Canc rului $i Tropicul Capricornului, 'n&#, 'nc# nu & $ti cu" int r!in g n l $i " diul 'ncon8ur#tor $i 'n c "#&ur# contri-ui +i car din ac $ti doi +actori lua)i & parat $i c(t o +ac 'n int rac)iun a lor* Ap lul in&i&t nt la tr#&#turil + notipic p ntru d t r"inar a ra& lor a

+o&t 'n&o)it d di+ icult#ti, c au co"plicat cla&i+icar a ac &tora, 'n lucr#ri d populari,ar $i, "ai al &, la ni! lul &i")ului co"un &.a &u&)inut $i & &u&)in $i a&t#,i 0i&t n)a a tr i "ari ra& , 'n +unc)i d culoar a pi lii% al-#, n agr# $i gal- n#* Dar c i c proc d a,# a&t+ l nu d &criu cu pr ci,i culoar a pi lii* Oa" nii Ual-iV &unt, "ai d gra-#, d culoar ro,, ca+ niu.ro&cat#, - 8* Oa" nii Un griV &unt d culoar -run#, 'ntr.o "ar !ari tat d nuan) * Oa" nii Ugal- niV &unt, d +apt, d culoar ca+ niu.ro&cat# &au - 8* A$a & +ac c# t r" nii Ual-iV, Un griV $i Ugal- niV au +o&t con&id ra)i in&u+ici n)i $i au + o&t 'nlocui)i cu conc pt c par a cor &pund 0ig n) lor $tiin)i+ic % ra&a cauca,oid#, ra&a n groid# $i ra&a "ongoloid#* Cu ti"pul &.a a8un& la conclu,ia c# ac &t conc pt nu pot acop ri 'ntr aga r alitat a ra& lor* C rc t#torii au tr -uit &# r#&pund# la 'ntr -ar a% und &# +i inclu$i polin ,i nii? Culoar a pi lii lor &t 'ntr c a a cauca,oi,ilor $i c a a "ongoloi,ilor* Pu$i 'n +a)a ac &t i pro-l " , unii antropologi au "odi+icat cla&i+icar a ra& lor $i au acc ptat 0i&t n)a 'nc# a un ia $i anu" a c l i polin ,i n * Ac la$i lucru &.a 'nt("plat cu nati!ii a" ricani* Sunt i d ra&# gal- n#? Dar, culoar a pi lii lor -at "ai "ult &pr ro$u* S.a a8un& a & acc pta 'nc# o ra&#, c a a" rindian#* Apoi, a ur"at r cunoa$t r a ra& lor au&tralian# $i a c l i capoid B-o$i"anii din d $ rtul Jala=ariC* n ulti"a 8u"#tat d & col, 'n d +inir a -iologic# a Ura& iV &.a produ& o "uta)i i"portant#% c rc t#torii $i.au &c=i"-at at n)ia din&pr + notip &pr g notip Bg notip, 'n& a"n# totalitat a tr#&#turilor r ditar al unui indi!idC* Din punctul d ! d r al g n ticii Ura&#V &t un grup d indi!i,i cu o anu"it# +r c! n)# a un i g n &au a un i co"-ina)ii d g n * O " tod# d a cla&i+ica Ura& l V, din ac a&t# p r&p cti!# o o+ r# &tudiul caract ri&ticilor &(ng lui* n ac &t ca,, d pild#, & con&id r# c# ra& l &unt con&tituit din c i c +ac part din grup l d &(ng A A $i C* Dac# & includ $i &i&t "ul R=, c & '"part 'nP? 1i.po,iti! $i R=.n gati!, cla&i+icar a ra& lor dup# ac &t proc d u ar $a& cat gorii% A po,iti!, A po,iti!, O po,iti!, A n gati!, A n gati! $i O n gati!, 'n"ul)ir a nu"#rului d g n , luat 'n calcul, &por $t nor" nu"#rul d ra& * Critici din&pr antropologi &.au 'ntr -at la c +olo& $t o cla&i+icar a Ura& lorV -a,at# p ac a&t# " tod#* Ei &pun c# o a& " n a cla&i+icar doar r aran8 a,# dat l d 8a 0i&t nt , dar nu &pun ni"ic, nici d &pr cor la)iil $i nici d &pr cau, l c l ag# 'ntr l di+ r n) $i a& "#n#ri dintr $i 'ntr grupuril u"an nu"it Ura& V $i nici d &pr co"porta" ntul oa" nilor pla&a)i 'n cadrul lor* n 'nc= i r a ac &tui paragra+ tr -ui &# &pun " c# d $i, 'n ulti"a 8u"#tat d & col, &.au +#cut 'nc rc#ri & rioa& p ntru a & a8ung la o d +ini)i $tiin)i+ic# a ra& i din punctul d ! d r al -iologi i, r ,ultat l nu &unt indi&cuta-il $i con!ing#toar * S.au +#cut progr & , 'nd o& -i, 'n dir c)ia &tudi rii di! r&it#)ii indi!i,ilor &p ci i u"an , a int rd p nd n) i dintr +actorul g n tic $i " diu 'n 0plicar a ac &t i di! r&it#)i* Din punctul d ! d r al -iologi i ra&a 'n&# r#"(n $i a&t#,i o cat gori a li"-ii ngl , co"un , c & r + r# la grupuri di&cr t Bpr ci& d t r"ina-il n*n*C al +iin) lor u"an , car &unt & parat d c l lalt , p -a,a unor tr#&#turi + notipic & l ctat ar-itrar5 c* D +ini)ia &ocio.cultural# a ra& i

Conc ptul -iologic d ra&# nu coincid cu d +ini)ia dat# d c#tr antropologia cultural#* Ac a&t# d +ini)i a ra& i pun acc ntul p locul und & pla& a,# 'n&u$i indi!idul $i d locul und +l pla& a,# p ac &ta c ilal)i oa" ni: Put " !or-i d 0i&t n)a unor ro$ &ocio.cultu"l * Ac &t a &unt grupuri d oa" ni c & pr &upun c# au o -a,# -iologic#, dar car &unt, d +apt, d +init 'ntr.un cont 0t &ocial $i cultural, "ai d gra-# d c(t 'ntr.unul $tiin)i+ic* Antropologii culturali adopt(nd o atitudin r ali&t#, nu '$i propun &# d &cop r cu" ra&# 'n & n&ul i Badic# o d t r"ina)i inc rt#C, d t r"in# co"portar a iilor* Ei pun acc ntul p 0plicar a "odului 'n car id il $i cu pri!ir la di+ r n) l ra&ial Badic# anu"it l " nt al r(iC in+lu n) a,# co"portar a $i ac)iunil oa" nilor* Ei & iui &c &# 0plic d c oa" nii continu# &# acord o at(t d "ar )a unor a& " n a tr#&#turi cu" &unt, culoar a pi lii, &tructura +or"a na&ului $i a -u, lor tc* S# lu#" c(t !a 0 "pl , car T c#, 'ntr.ad !#r, ra&a, ca un con&truct &ocio.cultural, )in +8K do" niul r alit#)ii* <ai 'nt(i, &# n r + ri" la cr din)a Bc# tr#&#tur# cultural#C ac lor I I>n rica" c &u&)in c# al-ii $i n grii &unt di+ ri)i din punct d ! d r % . ^ l Z Z Z l ri car din ac &t grupuri r pr ,int# o cat gori ra&ial#, Mk grani) -in &ta-ilit * I"portant 'n ac &t ca, &# ! d " cu" a8ung cin !a, p o cal cultural#, &# +i nu"it $i pri!it ca +iind Un gruV, 'n &oci tat a a" rican#, d 0 "plu, oricar indi!id o-)in id ntitat a &a ra&ial# la na$t r * Dar ra&a, dup# cu" a" "ai ar#tat, nu & -a, a,# p -iologi &au p "o$t nir a g n tic# a &tr#"o$ilor* S# lu#" ca,ul intui copil r ,ultat dintr.o c#&#tori &au o r la)i U"i0t# &ocialV% n gru.al-* S $ti c# 5M la &ut# dintr g n l copilului !in d la un pXint $i 5M la &ut# d la c l#lalt p#rint * Cu toat ac &t a, 'n &oci tat a a" rican# 0i&t# t ndin)a d &upralicitar a r dit#)ii $i d cali+icar a copiluil ca +iind n gru* Ac a&t# t ndin)# &t ar-itrar#* Lu(nd 'n con&id rar g notipul !a +i tot at(t d logic &# cla&i+ic#" copilul ca +iind a+te* <ai "ult d c(t at(t, un ori r gulil a" rican p ntru o-)in r a &tatu&ului ra&ial pot +i $i "ai ar-itrar , 'n un l &tat al S* U* A* oricin &t cuno&cut c# ar un &tr#"o$ n gru, indi+ r nt c(t d 'nd p#rtat, &t cali+icat ca un " "-ru al ra& i n gr * Ac a&ta &t o r gul# d d &c nd n)# B a atri-ui id ntitat &ocial# p -a,# d origin C, c & +crt(ln $t +oart rar 'n a+ara S* U* A* Ea & c= a"# =ipod &c nd n)# B=ipo 'n& a"n# 8oa&#C d oar c a, 'n "od auto"at, pla& a,# copiii un i c#&#torii &au r la)iil dintr " "-ru unor grupuri &ocio cono"ic di+ rit , 'n grupul "ai pu)in pri!il giat* 7ipod &c nd n)# 'i '"part p a" ricani 'n dou# grupuri, c &unt in gal 'n c a c pri! $t acc &ul lor la -og#)i , put r $i pr &tigiu, 'n alt )#ri r gulil d cla&i+icar a di+ r n) lor -iologic dintr oa" ni &unt +oart di+ rit 'n raport cu c l din S* U* A* A&t+ l, 'n Ara,ilia, p ntru a nu"i ra&a cui!a & poat l +ac o & l c)i din p &t 5MM d t r" ni di+ rii, c iau 'n con&id rar !aria)ia + notipic# c 0i&t# 'n cadrul popula)i i* Un alt 0 "plu c !in 'n &pri8inul id ii c# no)iun a d ra&# & 'nt " ia,# p di+ r n) non-iologic , cultural , ni.l o+ r# "odul 'n car &t tratat# un ori r la)ia dintr ra&# $i int lig n)#* Cr din)a 'n in+ rioritat a nati!# a un i r(& 'n raport cu alt ra& a +o&t &u&)inut# d na,i$ti Bra&a

arian# &t &up rioar# tuturor c lorlalt C, d coloniali$tii urop ni 'n di! r& p#r)i al lu"ii, d id ologia apart= idului 'n A+rica d Sud $i d & gr ga)ioni$tii actuali a" ricani* Un "i8loc +olo&it p ntru a Upro-aV &up rioritat a un i ra& a +o&t $i &t Co +ici ntul d int lig n)# BIjC* Art=ur O n& n &t unul dintr &u&)in#torii id ii c# int lig n)a "#&urat# prin Ij &t d t r"inat# d g n * <ai pr ci&, l a & "nalat +aptul c#, 'n " di , p r+or"an) l n grilor a" ricani p t &t l Ij &unt "ai pu)in -un d c(t al al-ilor a" ricani* O n& ni&"ul &u&)in c# n grii &unt r ditar incapa-ili &# o-)in# p r+or"an) tot at(t d -un c# al-ii, 'n r alitat , 0plica)iil c iau 'n con&id rar +actorii d " diu B'n &p cial, c i &ociali $i culturaliC &unt "ult "ai con!ing#toar d c(t &unt &u&)in ril cu tri"it r la g n $i ra&# al lui O n& n* Conrad P=illip JottaK con&id r# c# &coruril Ij nu "#&oar# int lig n)a nati!#, ci int lig n)a + notip#, cu r + rin)# la &tandard l cla& i d "i8loc* A&t+ l, un &tudiu pr , ntat 'ntr.o $ din)# a A&ocia)i i A" rican d P&i=ologi , )inut# la 6a&=ington D* C, 'n 23H2 + ctuat p "ai "ult d 3MM d l !i " 0icani a" ricani $i n gri din $colil l " ntar , a d ,!#luit 0i&t n)a un i r la)ii &i&t "atic 'ntr atri-ut l &ocial , cono"ic $i cultural al " diului +a"ilial $i p r+or"an) l o-)inut p t &tul d int lig n)#* < dia &corului Ij, at(t p ntru " 0icanii a" ricani c(t $i p ntru n gri, a +o&t & "ni+icati! &u- " dia na)ional#, 'n&#, lu(ndu.& 'n con&id rar +actorii &ocio.culturali, in+lu n)a " diului +a"ilial a&upra p r+or"an) lor $colar &.a do! dit +oart clar#* n &+(r$it, nu put " o"it di+ r n) l d ! nit $i trata" ntul &ocial $i cultural g n ral, c con&trui &c, un ori dra"atic, d +ini)iil &ocio.cultural al unor ra& * Di+ r n) l d ! nit &unt ilu&trat prin &itua)ia din S* U* A* Bund & poat ! d a o !olu)i , parc# +a!ora-il#CH iar c l d trata" nt &ocial g n ral din A+rica d Sud, 'n p rioada c(nd apart= idul nu +u& & a-olit4 Situa)ia ! nitului 'n S* U* A* 9 nitul BdolariC N grii 23HM 234: Al-ii 23HM 234: P &t 5MMMM ;M4 5MMM Su- 5MMM A+rica d Sud 2343 Trata" ntul N grii Al-ii Eligi-ilitat a Niciodat# La 5 ani Nu"#r d doctori 2 la 32MMM 2 la ??M Nu"#r d 'n!#)#tori p copiN Ila:M Ila;;

Co&tul ducat Pl#tit# Gratuit# <ortalitat a in+antil# ;M _ la ora$ @M_ " diul rural < dia durat i !i )ii 52 ani -#r-at :5 ani -#r-a)i @4 ani + " i H? ani + " i 9 9 9 9 nit nit nit nit lunar lunar lunar lunar 'n 'n 'n 'n "in rit ;52 dolari 2;;; dolari indu&tri ?:; dolari 2@;3 dolari con&truc)ii ;3H dolari 2@;3 dolari ali" nta)i $i

Co" r) cu a"#nuntul ;@; dolari 22H@ dolari ?H2 d* Antropologia cultural# a ra& i D o& -iril + notipic $i g notipic Ia car n .a" r + rit &unt, dup# cu" &.a !#,ut, + no" n &tudiat d -iologi $i nu pr ,int# un int r & apart 'n cunoa$t r a r alit#)ii &ocial $i cultural , Antropologia cultural# &t pr ocupat# doar d con&truc)ia d c#tr oa" ni a unor & "ni+ica)ii oca,ionat d + no" n l r &p cti! $i d in+lu n)a p car o au ac &t & "ni+ica)ii 'n r la)iil p car oa" nii l &ta-il &c 'ntr i* Dac# oa" nii, a+la)i 'ntr.o anu"it# &itua)i &ocial# $i pl c(nd d la un l + no" n -iologic B& "n 0t rioar C, & p rc p ca +iind o unitat apart , adic# o ra&# $i a8ung &# cr ad# c# i &unt a$a c !a, atunci i, cu o "ar pro-a-ilitat , & !or co"porta $i !or ac)iona 'ntr.un "od particular caract ri,at prin% 2 " "-rii ac &t i unit#)i &#u r(& &ta-il &c 'ntr i o loialitat co"un#T ; c# t ndin)#, & !or c#&#tori doar 'ntr iT ? " "-rii altor unit#)i, d ac la$i tip Br(& C, 'i !or pri!i ca +iind di+ ri)i* Dac# ra&a, 'n ac a&t# acc p)iun antropologic# ar &au nu o -a,# -iologic# d "ai "ic# i"portan)#* Principal# con&truc)ia i ca un do" niu al r alit#)ii &ocial $i cultural $i cr din)a oa" nilor 'n r alitat a ra& i, ca +apt&ocio.cultural B !r ii, d pild#, &unt con&id ra)i a +i o ra&# apart , d $i din punct d ! d r -iologic i &unt cauca,oi,iC* Antropologia cultural# a ra& i &t con&tituit# din c(t !a do" nii "ai i"portant 3 Ac &t a pot +i +or"ulat a&t+ l% 2 Studiul ra&i&"ului, adic# a id ologiilor ra&ial c &u&)in c# in galitat a &ocial# dintr anu"it grupuri '$i ar cau,a 'n "o$t nir a -iologic#, r &p cti! g n tic# a " "-rilor ac &toraT ; D t r"inar a &tructurilor &ocial c g n r a,# $i &pri8in# di+ rit l id ologii ra&i&t $i, "ai al &, a int rac)iunii dintr cla& l &ocial , tni $i ra&#T ? Anali,# i&toric# a originilor ra&i&"ului, cu r + rir &p cial# la coloniali&" $i anticoloniali&"T @ Studiul &itua)i i actual a in galit#)ii dintr ra& p pia)a +or) i d "unc# $i 'n co"unit#)il din &oci t#)il pr indu&trial * n &+ ra antropologi i cultural a ra& i, 'n ulti"ul ti"p, c(t !a pro-l " &.au -ucurat d o at n)i d o& -it#* <ai 'nt(i, tr -ui +7li&+* e^ r a &u- & "nul 'ntr -#rii a t , i &up riorit#)ii ra& i Ac a&t# t ,# &t , d r gul#, 8u&ti+icat# prin ni! lul 'nalt, ono"ic $i $tiin)i+ic, atin& d

anu"it )#ri urop n $i nord.a" .tI(n * Dar & uit# "ai "ult lucruri% a!anta8 l g ogra+ic , n l gat #, d car au - n +iciat al-ii au +o&t datorat 0ploat#rii altor, prin coloni,ar $i alt +or" d do"ina)i T r ,ultat l di+ rit unor grupuri r ligioa& 'n ca,ul ra& i al- B<a0 6 - r $i id a i cu pri!ir la &piritul prot &tantCT r ,ultat l 0traordinar , 8k @g8inologic $i cono"ic , o-)inut d ra&a gal- n# 'n A&ia d &t 8+cIau d un l popoar -run &au n gr din A&ia $i A+rica* L 'n al doil a r(nd, &t d "n# d " n)ionat di&tinc)ia c & +ac l a&t#,i 'ntr ra&i&" Braci&"C $i ra&ialitat BracitRC* Ra&i&"ul d r + r# r la &tig"ati,ar a $i opr &iun a ra& lor* Ra&ialitat a2M & r + r# la ^Z &olidaritat a $i +orturil , c lor c & con&id r# ca apar)in(nd un ia I $i ac l ia$i ra& , d a +ac +a)# ra&i&"ului* Ac &t + no" n 0i&t#* R al" nt $i &t &ug rat, d 0 "plu, d lo,inci d tipul UAlacK prid V )"(ndri n agr#C, UAlacK po> rV Bput r a n agr#C $i UAlacK '& . - auti+ulV Bn grul &t +ru"o&C, a+ir"at printr n grii din S* U* A $i @ id ali,ar a d c#tr i a A+ricii, ca patri ."a"#, con&id rat# dr pt un &i"-ol al &olidarit#)ii lor $i o -a,# d "o-ili,ar 'n grupuri, a&ocia)ii !oluntar $i organi,a)ii politic * n al tr il a r(nd, &t n c &ar d " n)ionat t ndin)a d a & a-andona id a ra&i&t# a &up riorit#)ii unor r(& 'n raport cu c l lalt * P ac &t +undal & 'nc arc# r nun)ar a la t r" nul d ra&# 'n +a!oar a c lui d tni * Ac a&t# &c=i"-ar 'n& a"n# 'nlocuir a unor tr#&#turi atri-uit n grilor p con&id r nt -iologic , cu" ar +i ur()i, -u-o$i, "urdari, &tupi,i $i agr &i!i, 'n +a!oar a unor caract ri&tici atri-uit p con&id r nt cultural , cu" ar +i agr &i!i $i cri"inali, incapa-ili, atl tici dar nu $i d $t p)i tc* Dar, & cu!in a +i r l !at +aptul c# &c=i"-ar a r &p cti!# nu di"inu a,# +or)a ra&i&"ului car $i.a "odi+icat doar 'n+#)i$ar a* Pr + rin)a p ntru t r" nul d tni r ,ult# din ac a c# p cal a tran,i)i i d la &tatu&ul d ra&# la c l d tni & r duc &i")itor p rioada d ti"p d tr c r &pr a&i"ilar , con! r&i r ligioa&#, adoptar a un i noi li"-i &au adoptar a unui nou &til d !ia)#* A$a &.au p tr cut lucruril cu c=in ,ii $i 8apon ,ii din Cali+ornia, car 'n & colul al [l[.l a au +o&t nu"i)i Up ricolul gal- nV, iar a&t#,i &unt !id n)ia)i ca +#c(nd part din grupuri tnic di&tinct 'ntr.o Cali+orni "ulticultural#* n al patrul a r(nd, &.au +#cut progr & 'n tratar a pro-l " i r la)iilor dintr ra&# $i cla&#* L g#tura dintr l apar clar 'n 0 "plul Ara,ili i* Aici int r."i0a8ul &tocului +i,ic Bal ra& lorC a +o&t at(t d 0tin& 'nc(t 0i&t# un continuu" d la tipul cauca,oid, prin di+ rit tr pt d 'n+#)i$ar +i,ic#, &pr tipul n groid, 0i&t(nd doar o "inoritat la +i car pol* Polii, prin ur"ar , r pr ,int# punct l d r + rin)#, dar c i "ai "ul)i indi!i,i & a+l# 'ntr i* In&#, d $i nu 0i&t# un grup &ocial "arcat, 'n "od +or"al, d una &au alta dintr culoril 0tr " Bal-, r &p cti! n gruC, pu)ini n grii pot +i g#&i)i 'n cla& l d &u& $i c i "ai "ul)i dintr i &unt &#raci* Di!i,iun a int rna)ional# dintr Nord $i Sud B&au, +oart apro0i"ati!, 'ntr )#ril d ,!oltat din punct d ! d r indu&trial $i )#ril 'n cur& d d ,!oltar &au 'ntr )#ril -ogat $i )#ril &#rac C &t , 'n "ar , o di!i,iun 'ntr al-ii uro.a" ricani Bcu unii gal- ni din A&ia d &tC, p d .o part $i n grii $i -runii din A+rica $i A&ia, p d alt# part *

CAPITOLUL II ETNIA a* R l !an)a cont "poran# a pro-l "aticii tni i 'n d cur&ul ti"pului, t r" nul d tni a c#p#tat o 'nc#rc#tur# d & "ni+ica)ii +oart di! r& Bantropologic , +ilo&o+ic , politic , p&i=ologic , &ociologic , 8uridic , pu-lici&tic C* Un l dintr l continu# $i a&t#,i, &u- o +or"# &au alta, &# circul $i &# in+lu n) , - n +ic cunoa$t r a $i "i$car a id ilor* Alt l &unt un -ala&t, c 'ngr un a,# $i c=iar '"-oln#! &c cunoa$t r a $i 'n) l g r a i, dintr.o p r&p cti!# $tiin)i+ic# riguroa&#, lat# c(t !a d +ini)ii $i int rpr t#ri al tni i, d car antropologia cultural# & cu!in &# )in# & a"a, &# l &upun# unui &crutin 0ig nt $i &# & d li"it , , dac# ca,ul, d l * <ai 'nt(i, tr -ui &# " n)ion#" conc p)ia dup# car grupul tnic ar +i o 0i&t n)# pr na)ional#, a+ir"at# 'n i&tori 'n pri" l &al +a, $i car continu# &# 0i&t 'n &oci tat a cont "poran#, ca o ncla!# a tr cutului* Ca un 0 "plu, put " a"inti id a con+or" c#r ia U tnia, pr na)iun a &t +unc)ionar a &olidarit#)ii glo-al , &ituat# d a&upra ni! lului tri-urilor $i p t r nul c#r ia, ca o d &#!(r$ir , apar na)iun aV22 Put " r "arca, d a& " n a, int rpr tar a -iologi.,ant# a tnicului, dup# car tnia &t id ntic# cu ra&a, 'n) l a&# ca un +apt & n)ial -iologic* Ac a&t# po,i)i a +o&t $i &t &u&)inut# d c#tr id ologia $i practicil d tip ra&i&t* n &+(r$it, " rit# &u-liniat# 'n) l g r a tni i 'ntr.o "ani r# &pirituali&t . p&i=ologi,ant#* n ac a&t# ori ntar & 'n&cri $i conc p)ia lui C* R#dul &cu . <otru, dup# car tnicul un i na)iuni &t U'n&u$i &u+l tul un i na)iuni, 'ntruc(t ac &t &u+l t & "ani+ &t# &u- in+lu n)a con$tiin) i d co"unitat 'ntr " "-rii na)iuniiV2; 'n &+(r$it, tr -ui " n)ionat# po,i)ia cl ctic# 'n car di&tinc)ia dintr ra&# $i tni di&par % ]Un agrup tnicb &t o col cti!itat 'ntr.o &oci tat "ai larg#, a!(nd o origin co"un#, r al# &au pr &upu&#, " "oria unui tr cut co"un $i un acc nt cultural pu& p unul &au "ai "ult l " nt &i"-olic c d +in &c id ntitat a grupului, cu" &unt rud nia, r ligia, li"-a, un t ritoriu co"un, na)ionalitat a &au 'n+#)i$ar a +i,ic#2? Pro-l "atica tnicului pr ,int# i"portan)# nu doar din punctul d ! d r t or tic, al con+ir"#rii &au in+ir"#rii anu"itor ipot , , cu pri!ir la c ac &t tnia $i la d t r"inar a + no" n lor $i proc & lor cor lat cu a* La &+(r$itul d c niului tr cut, und &.a r "arcat anul 2343 $i 'n actualul d c niu, tnia a c#p#tat o i"portan)# cu totul d o& -it# 'n lu" a cont "poran#* La ac a&ta a contri-uit c#d r a co"uni&"ului r al din Europa, 'nt )ir a +unda" ntali&"ului ara-, con+lictul dintr un l )#ri ara- $i I&ra l, di&olu)ia dra"atic# prin r#,-oi a Ougo&la!i i, con+runtar a dintr &(r-i $i al-an ,i 'n r giun a Jo&o!o, con+lictul ru&o.c c n, con+lict l tnic din A+rica B'nd o& -i din So"aliaC, " n)in r a $i 0ac r-ar a p riodic# a con+lictului dintr catolici $i prot &tan)i 'n Irlanda d Nord, con+lictul dintr -a&ci $i ad"ini&tra)ia &paniol# tc* Situa)ia din S* U* A, )ar# 'n car & &u&)in a p(n# r c nt2@ c# &t un U" lting potV Bcr u, tC, 'n car toat tniil &unt a&i"ilat 'ntr.o nou# acti!itat &ocial# $i cultural# 'n car l '$i pi rd li"-a di&tincti!#, o-ic iuril $i cultur# propri B'n a doua $i a tr ia g n ra)i dup# c !in 'n A" ricaC, a d ! nit & "ni+icati! di+ rit# a&t#,i* 7i&panicii $i, "ai pr ci&, latino& r ,i&t# proc &ului d a&i"ilar prin int r" diul unor +actori cono"ici $i politici,

a+ir"(ndu.$i !iguro& li"-a $i cultur# propri , p car l con&id r# nu doar co"p titi! li"-ii ngl , $i culturii a" rican , ci c=iar &up rioar ac &tora25 A$a & 0plic# cr $t r a d "ogra+ic# d o& -it# a popula)i i latino& $i c rin) l a+ir"at , 'n un l &tat a" rican , d ac a&t# popula)i p ntru a li & r cunoa$t li"-a, ca li"-# o+icial# Bd 0 "plu, 'n RoridaC* Co"pl 0itat a &t#rilor d lucruri din S* U* A* r ,ult# cu claritat din ur"#toar l dat % 'n ac a&t# )ar# 0i&t# 2HH d grupuri tnic di+ rit , r pr , nt(nd @M d r ligii $i !or-ind 2;5 d li"-i* Totodat#, ar loc o &c=i"-ar a pond rii di+ rit lor ra& $i tnii c con)in , 'n p r&p cti!#, p ricolul unor con+lict int rra&ial $i int r tnic 2: Ra& l $i tniil principal 'n S* U* A* Dac# t ndin) l Actual & " n)in Al-ii N grii 7i&panicii Blatino&C A&iaticii $i al)ii n Europa C ntral# $i d E&t, con&id rat# d & ori d anali$tii politici un -utoi cu pul- r cu +itilul " r u aprin&, 0i&t# ?M d tnii c tr#iau 'n 2343 'n H &tat % Polonia, C =o&lo!acia, Ungaria, Ro"(nia, Iugo&la!ia, Aulgaria $i Al-ania, 'n ulti"ii ani, 'n ac a&t# ,on#, &u- in+lu n)a unor +actori politici, cono"ici, &trat gici $i, nu 'n ulti"ul r(nd, tnici, C =o&lo!acia &.a d &p#r)it 'n C =ia $i Slo!acia iar Iugo&la!ia 'n Slo! nia, Croa)ia, S r-ia $i Ao&nia* Dac# !o" calcula pond r a c lor "ai 'n& "nat tnii din Europa C ntral# $i d E&t !o" o-)in ur"#toar a &itua)i , din car r ,ult# clar c# ,ona do"inat# d &la!i2H% Etnia Popula)ia Bci+r# rotun8it#C Polon ,i ?4 "ilioan Ro"(ni ;M "ilioan Unguri 2? "ilioan C =i 2M "ilioan S(r-i 4 "ilioan Aulgari 4 "ilioan Croa)i 5 "ilioan Slo!aci 5 "ilioan n Europa Occid ntal#, 'n aproap +i car )ar#, 0i&t# un proc nt oar car , d & ori & "ni+icati!, d alt tnii B'n 1ran)a, 'n G r"ania, 'n Italia, 'n Anglia, tc*C* C a c &t "ai i"portant, din punctul d ! d r al r la)iilor int r tnic , &t +aptul c# 'n un l din ac &t )(ri 0i&t# "igran)i d alt tnii d c(t c l urop n B"agr -i ni, Kur,i, a&iaticiC* Ac $tia cr a,# )#rilor r &p cti! pro-l " &ocial $i cultural c iau, un ori, +or" !iol nt Bca,ul

Kur,ilor 'n G r"aniaC* Situa)ia &t $i "ai co"pl 0# 'n ,ona +o&t i Uniuni So!i tic * P ac &t t ritoriu tr#i &c popula)ii c !or- &c p &t o &ut# d li"-i $i car +or" a,# aproap tot at(t a tnii* Nu poat +i o"i&# nici pro-l "a )iganilor al c#ror nu"#r a d ! nit d loc n gli8a-il 'n "ai "ult )#ri din Europa Binclu&i! 'n Ro"(niaC $i car &unt pr , n)i & "ni+icati! $i 'n S* U* A* Bdup# un l &tati&tici, 'n 8ur d l "ilionC* Ei au +o&t un ori &u-i ctul, iar alt ori o-i ctul unor con+lict &ocial c au luat +or" gra! Binc ndii, r#ni)i $i "or)iC* R + rindu.n la &itua)ia Ro"(ni i tr -ui " n)ionat c#, 'n 233; popula)ia )#rii a +o&t d ;;H:M@@3 d locuitori24 Ac $tia, 'ntr.un a1 CE -l & dt dD ai D &D 7n R c proc nt d ci&i!, 43@_ &unt ro"(ni, H2_ &unt unguri $i ?5_ alt tnii* Popula)ia d tni "ag=iar# lip& $t 'n ;@ d 8ud ) al )#rii $i g#& $t r#&p(ndit#, 'nd o& -i, 'n cinci 8ud ) % S 7arg=ita Co!a&na <ur $ Satu.<ar Ai=or Pro-l "a r la)iilor dintr ro"(ni $i "ag=iari 'n Ro"(nia ar o i&tori 'nd lungat#, cu !olu)ii, un ori, acc ntuat , a!(nd con& cin) i"portant a&upra r la)iilor int r tnic , cu" ar +i Uc dar aV un i p#r)i din Tran&il!ania, 'n 23@M &u- pr &iun a G r"ani i na,i&t T ! ni" nt l din "arti 233M din Tg, <ur $23 &olicit#ril U* D* <* R*. Ului d a & a&igura tni i "ag=iar dr pturi col cti! , autono"i cultural# $i c=iar t ritorial#* A* C &t tnia? <a0 6 - r n .a l#&at o d +ini)i a tni i +oart larg#% Uac l grupuri u"an c &u&)in o cr din)# &u-i cti!# 'ntr.o origin co"un#, datorit# &i"ilarit#)ilor d tip +i,ic &au a o-ic iurilor &au a a"(ndorura, &au datorit# " "ori i coloni,#rii &au "igra)i iV;M Totodat#, l a a8un& la conclu,ia c# + no" nul r &p cti! "ult pr a cuprin,#tor p ntru a +i +olo&itor $tiin) lor &ocial $i c#, datorit# ac &tui +apt, l tr -ui a-andaonat ca +iind n potri!it un i anali, riguroa& , 'n c a c n pri! $t 'ndr#,ni" &# nu +i" d acord, 'n ac a&t# pro-l "#, cu <a0 6 - r $i &# propun " o d +ini)i op ra)ional# p ntru cunoa$t r a $i int rpr tar a d c#tr antropologia cultural# a tni i* P ntru a a! a un r#&pun& c(t d c(t &ati&+#c#tor la 'ntr -ar a% C &t tnia? E n c &ar &# )in " & a"a d c(t !a l " nt i"portant , c intr#, &au &.ar cu! ni &# intr , 'ntr.o d +ini)i 0ig nt# a ac &t ia* A! " 'n ! d r ur"#toar l a&p ct % 2 Etnia &t un grup r lati! "ar d oa" ni* Ac a&t# d t r"inar &t d dou# ori !ag#* Ea n &ug r a,# c# tnia nu &t un grup "ic, dar nici nu n &pun c# &t un grup "ar , cu" &t cla&a &ocial# &au na)iun a* Totodat#, con&id r(nd.o un grup & +ac parc# a-&trac)i d calitat a d co"unitat d & ori atri-uit# tni i* ; Etnia &t o part dintr.un grup "ai larg* Ar +i cr d " "ai ni" rit &#

& &pun# c# a +ac part dintr.o &oci tat , 'n) l g(nd prin &oci tat un &i&t " &ocio.cultural Bcu" ar +i, d pild#, na)iun .&tatC* ? Etnia & particulari, a,# 'n raport cu alt grupuri prin tr#&#turi proprii, r al &au i"aginar Bd & ori cr ,ut ca +iind r al C, r cuno&cut &au con&truit d c#tr " "-rii tni i $i d c#tr indi!i,i apar)in(nd altor tnii &au altor grupuri* Pri!it# a&t+ l, tnia & particulari, a,# printr.un con)inut co"pl 0 $i a+lat 'ntr.o p r"an nt# &c=i"-ar * C l pu)in c(t !a a0 d d t r"inar tr -ui a!ut 'n ! d r " l g#tur# cu ac &t a&p ct% a0a r al . i"aginarT a0a i"agin a propri . i"agin a altoraT a0a ti"p tr cut . ti"p pr , nt . ti"p !iitor* Pro-l "a tni i ca i"agin &au con&truc)i Uind 0at#V Bcin o +ac $i c(nd anu" C a r alit#)ii &ocial $i cultural poat +i pr , ntat# 'n co"pl 0itat a i prin ur"#toar a &c= "#, c & "nal a,# 2M &itua)ii Bd la #laTZC% A* Etnia r al#, adic# ac a car poat +i d t r"inat# prin &tudii $tiin)i+ic , cu int n)ii d o-i cti!itat * D &pr po&i-ilitat a cunoa$t rii ac &t ia $i di+icult#)il i !or- $t K Daun 'n lucrar a &a intitulat# < ntalitat a &u d ,#;2 B7u"anita&, 2335C* A -* Etnia ca i"agin a altora, 'n cunoa$t r a ac &t ia & +olo& &c c= &tionar 'n car &u-i c)ilor li & c r &# " n)ion , atri-ut l )i^ c -( & di d a i a +i n R c i i Bpo,iti! $i n gati! C al di+ rit lor tnii, 'ntr.o c rc tar , a!(nd la -a,# ac a&t# " tod#, + ctuat# 'n r(ndul &tud n)ilor clu8 ni B'n 8ur d 2?MMC, 'n anul 233? a" o-)inut ur"#toar l r ,ultat % Oapon ,i A" ricani Ru$i 2 Int lig n)i ?;_ Prag"atici ;4_ Agr &i!i ;;_ ; 7arnici ;?_ Ci!ili,a)i 2H_ L n $i 2:_ ? In! nti!i 2@_ ntr prin,#tori 2;_ A di!i 22_ @ Auni "uncitori 2?_ Int lig n)i 22_ S n&i-ili &piritual 22_ 5 Ordona)i 22_ D c#,u)i "oral 2 2 _ N ci!ili,a)i H_ Ro"ii Ungurii Ro"(nii 2 Agr &i!i ;M_ Na)ionali$ti ;?_ O&pitali ri ?2_ ; L n $i 23_ 7arnici ;M_ Int lig n)i 2@_ ? <urdari 24_ <(ndri 2;_ S n&i-ili &pirituali 2?_ @ N ci!ili,a)i 2H_ Do"inatori 2;_

7arnici 2;_ 5 N cin&ti)i 2H_ Ordona)i 22_ Tol ran)i 2M_ Un in! ntar co" ntat al i"aginii &tr#inilor Bp r&onalit#)i cultural C d &pr ro"(ni poat +i g#&it 'n lucrar a lui Ion 1* Auric &cu intitulat# Su+l tul ro"(n &c? ; Aici l not a,#, d pild#, c &pun la un "o" nt dat Andr A ll &ort 'n cart a lui La Rou"ani cont "porain ;I d &pr !ia)a d &oci tat ro"(n a&c#% UScandalul . car d alt+ l nu &t aici "ai +r c! nt ca 'n c l lalt capital . tr c aici u$or, acop rit r p d * E&t un cu!(nt car & i! $t 'n "od &tatornic p -u, l ro"(n $ti, 8u"#tat &ur(&, 8u"#tat &u&pin $i at(t d plin d "il#N Doa"na [ a 'n$ lat, & ,ic , p &o)ul i% &#r"anaN Qi do"nul [ &.a con&olat cu doa"na Y* &(r"anuPN Dac# cin !a & c#&#tor $t , di!or) a,#, & r c#&#tor $t , &t iu-it, 'n$ lat, r luat, p#r#&it Bdac#C & na$t , "oar , & ruin a,#, & '"-og#) $t , " r u &t -i tulm &au -iataNV E&t , 'n ac a&t# ordin d id i d o& -it d int r &ant# lucrar a lui Jlau& 7 it"ann, intitulat# &ug &ti!% I"agin a ro"(nilor 'n &pa)iul ling!i&tic g r"an*;@ c* Etnia ca i"agin propri * K Daun, 'n cart a " n)ionat#, l a"int $t o anc= t#, d &+#$urat# 'n 2345 p 2M3: &u-i c)i, a!(nd dr pt &cop d a & "nala caract ri&ticil p car &u d ,ii $i l atri-ui lor 'n$i$i Iat# pri" l , c caract ri&tici cu proc nt l lor% In!idio$i Rigi,i <uncitori Iu-itori d natur# T#cu)i Cin&ti)i Incor c)i Qo!ini <(ndri Ad p)i ai galit#)ii Ion 1* Auric &cu, pr ,int# 'n lucrar a citat#, &u- o +or"# critic# $i i"agin a unor p r&onalit#)i proprii, cu pri!ir la &p ci+icul no&tru tnic* A&t+ l, Di"itri Cant "ir, 'n D &cri r a <oldo! i, & r + r# la o&pitalitat a, d &pr car to)i c#l#torii &tr#ini o laud#% UE d laud#* O&pitalitat a p car o acord# c#l#torilor $i &tr#inilor* D $i &unt +oart &#raci, din cau,a ! cin#t#)ii t#tarilor, dar o "(ncar $i un ad#po&t nu r +u,# tr c#torului, -a c=iar p c l cu cai 'l )in tr i ,il +#r# plat#* P c l car !in , +l pri" &c cu -un#tat $i ! & li , ca $i cu" ar ! ni un +rat &au o rud#*V Dar tot Cant "ir &pun % Uiu-ir a d patri porunc $t a l#uda n a"ul 'n car n .a" n#&cut $i a r co"anda p locuitorii )#rii noa&tr d origin#T p d alt# part , iu-ir a ad !#rului & opun $i opr $t a l#uda +apt l p car dr apta 8ud cat# n &+#tui $t a l critica* Ar +i "ai d +olo& p ntru patri , dac# locuitorii $i.ar pun 'naint a oc=ilor cu &inc ritat !iciil , 'n car & -#l#c &c, d c(t &.ar 'n$ la 'n$i$i printr.o -l(nd# lingu$ir $i printr.o &cu,# i&cu&it#, 'nc(t &# & cr ad# c# -un &unt +apt l lor, p car l critic# toat# lu" a d prin&# cu "ora!uri "ai al & V* D* Ac a part a tni i r al c nu &t &urprin&# nici d i"agin a

propri $i nici d i"agin a altora d &pr tni * Ea &t un t r n n cuno&cut &au n pr + rat d " "-rii propri i tnii &au ai altor grupuri* Tip co tb & a t &t + ' n n c n t Ac a&t# ,on# )in d do" niul ipot , i $i p ntru a +i con+ir"at# tr -ui + ctuat c rc t#ri $tiin)i+ic "ultico"parati! * E* El " nt l i"aginii proprii a&upra tni i c nu & &uprapun nici cu l " nt l i"aginii altora a&upra tni i $i nici cu c l al tni i r al * I* El " nt l i"aginii altora a&upra tni i c nu & &uprapun nici cu l " nt l proprii a&upra tni i $i nici cu c l al tni i r al , g* I"agin a tni i ca id ntitat 'ntr tnia r al# $i tnia ca i"agin propri , 7* I"agin a tni i ca id ntitat 'ntr tnia r al# $i tnia ca i"agin a altora* I* Etnia ca o coincid n)# 'ntr i"agin a propri $i i"agin a altora d &pr tni * O* I"agin a tni i ca id ntitat 'ntr tnia r al#, i"agin a propri $i i"agin a altora d &pr tni * Pro-l "atica tni i din c l tr i p r&p cti! Br al#, propri $i a altoraC nu &t doar una $tiin)i+ic#, ci $i una practic#* Al)ii pot "anipula i"agin a d &pr o tni , 'ntr.o anu"it# &itua)i dat# $i cu un anu"it &cop* naint a, 'n ti"pul $i dup# ! ni" nt l din d c "-ri 2343 a +o&t pu&# 'n circula)i 'n lu" , d c#tr +or) in+lu nt 'n "a&&." dia, o i"agin d t riorat#, c=iar cata&tro+ic#, d &pr tnia ro"(n#* Au +#cut.o anu"i)i +actori car nu pri! au cu oc=i -uni o po&i-il# unir a Ro"(ni i cu Aa&ara-ia $i Auco!ina d Nord* Au +#cut.o anu"it c rcuri r !i,ioni&t "ag=iar 'n int n)ia d a do! di lu"ii c# ro"(nii nu pot ad"ini&tra anu"it t ritorii BTran&il!aniaC* Con&truc)ia unor +al& i"agini d &pr o tni &au alta, prin &i"-oli,#ri po,iti! $iP&au n gati! rod a,# r la)iil dintr tnii $i +ac loc unor po&i-il con+lict 'ntr l * C(t pri! $t i"agin a propri a ro"(nilor d &pr tnia lor a & poat &itua $i + cti! & &itu a,# p di+ rit "od l atitudinal cu con& cin) a&upra co"port#rii $i ac)iunilor &ocial % tnor ali&t# B'nc rc(nd &# cor &pund# &t#rii r al a tni iC, tnoc ntri&t# Bd !i r a d la tnia r al# &pr un i"aginar 'n+ru"u& )at $i c=iar 'n+u"uratC $i tno"arginali&t# Bd !i r a d la tnia r al# &pr un i"aginar n gati!, cata&tro+icC* @ < "-rii tni i au &au cr d c# au o d &c nd n)# co"un#, iar grupul tnic o i&tori propri a d ! nirii $i !olu)i i Iui* n ac a&t# ,on# a d +ini)i i tni i intr# "ituril g n , i tnic B&# &pun " "itul 'nt " i rii Ro" iC, i&toria popular# a tni i B&u&)inut# d l g nd $i alt +or" al culturii popular C $i i&toria & r-a d i&torici &au oa" ni politici c tind c# id al &pr o-i cti!itat , dar car , rar ori, & apropi d ac a&t# c rin)#* D ac a i&toriil a dou# tnii, apropiat t ritorial $i c=iar ca d &tin &unt aproap 'ntotd auna 'n di! rg n)# dac# nu 'n con+lict* D ac a i&toricii &unt "ai "ult id ologii un i tnii d c(t &lu8itorii i $tiin)i+ici* Cr din)a " "-rilor grupului tnic con+or" c#r ia i '"p#rt#$ &c ac a$i d &c nd n)# d# na$t r unui & nti" nt ad(nc 'nr#d#cinat, oar cu" ca o 0t n&iun a r la)iilor d rud ni * 5 Tr#&#turil proprii un i tnii &unt -a,at p tradi)i &au & cr d c# au o a& " n a calitat * Ap lul la tradi)i 'n d +inir a tni i n o-lig# &# lu#"

'n con&id rar id a lui <a0 6 - r con+or" c#r ia ac)iun a tradi)ional# nu intr# 'n cadr l ac)iunii ra)ional , ci a c l i nonra)ional $i &# +i" "ai prud n)i 'n a id nti+ica tradi)ia cu !aloar a* E&t po&i-il 'n&# ca tradi)ia &# 'ntruc=ip , $i l " nt d cunoa$t r ! ri+icat 'n cur&ul ti"pului, 'n ac &t ca, a poat +i o part a un i ac)iuni ra)ional * Dar tot at(t d -in poat 'ntr )in o &tar propic unor d &+#$ur#ri &ocial din car ra)iun a &t 'nlocuit# cu pa&iun a oar-# &au "al +ic#* : Etnia & d o& - $t d ra&# prin ac a c# a nu & d t r"in# prin raportar la anu"it tr#&#turi -iologic "o$t nit , ci la tr#&#turi ac=i,i)ionat $i 'n&u$it prin &ociali,ar $i incultura)i * A&t+ l 8apon ,ii.8apon ,i $i a" ricanii d origin 8apon ,# po& d# ac l a$i tr#&#turi +i,ic , con&id rat d natur# -iologic#* Dar i & "ani+ &t# ca +actori ai r alit#)ii &ocial prin co"porta" nt , ac)iuni, co"pon nt al culturii tc, di+ rit , alt+ l &pu& printr.un "od d !ia)# propriu 'n ciuda ra& i lor co"un * H Int rna(i,ar aprin &ociali,ar $i 0p ri n)# propri a tr#&#turilor &p ci+ic tni i d c#tr " "-rii i d# na$t r con$tiin) i id ntit#)ii tnic * E&t &itua)ia c(nd un indi!id +olo& $t pronu" l UnoiV p ntru a d nota grupul cu car l & id nti+ic# tnic* UNoiV &t &inoni" cu Ugrupul no&truV &au Ugrupul int riorV Bin.groupC &pr d o& -ir d grupul c lor d alt# tni nu"it $i Ugrupul &tr#inilorV &au Ugrupul 0t riorV Bout.groupC* 4 P t " iul con$tiin) i id ntit#)ii $i a tradi)iilor 0i&t n)ial " "-rii un i tnii con&trui &c o co"unitat &p ci+ic#, "ani+ &tat# )i o QI d d a & + r i 'n anu"it r la)ii 'ntr i "ai &tr(n& $i, un ori, p#rtinitoar $i pri!il giat 'n raport cu r la)iil cu " "-rii altor tnii* P ntru a 0pri"a ac a&t# latur# a tni i & +olo& $t t r" nul d co"unitat tnic# Bc a c &t "ai "ult d c(t con)inutul conc ptului d grupC* n + lul ac &ta con$tiin)a id ntit#)ii !olu a,# &pr o alt# &tar $i anu" &pr ac a d con$tiin)a co"unit#)ii tnic * C* R#dul &cu.<otru pri! $t con$tiin)a co"unit#)ii tnic ca !olu(nd la r(ndul i d la con$tiin)a co"unit#)ii d origin la con$tiin)a co"unit#)ii d li"-# $i, apoi, la con$tiin)a co"unit#)ii d d &tin;5 Prin al g r &au prin lip&# d la alt po&i-ilit#)i &au o-liga)ii " "-rii grupurilor tnic d & ori & &tr(ng 'n propriil lor ! cin#t#)i $i c a "ai "ar part a int rac)iunii lor & p tr c cu c ilal)i " "-ri ai grupului lor* 3 Tr#&#turil c caract ri, a,# o tni &unt d natur# 0clu&i! cultural#, +apt acc ptat aproap unani" d antropologii culturali, d $i d & ori di+ r n)i ril atri-uit tni i includ $i al)i +actori d c(t c i culturali B&tructuril +a"ilial , a&p ct &p ci+ic cu caract r cono"ic $i &ocialC* Dar arunci c(nd & &p ci+ic# d &pr c tr#&#turi al culturii '"p#rt#$it d " "-rii tni i &t !or-a punct l d ! d r & di! r&i+ic# nu 'n pu)in ca,uri, &i"pli+ic(nd con)inutul ac &t i cat gorii, 'n DPctionarR oPSoc+oPogR;: &unt " n)ionat c# apar)in(nd grupului tnic ur"#toar l tr#&#turi% li"-#, o-ic iuri, in&titu)ii* Cat=R St in Gr n-lat &u&)in c# grup l tnic & d o& - &c d alt grupuri prin li"-#, o-ic iuri, ritualuri $i al)i +actori culturali;H Al 0 T=io &pun c# " "-rii unui grup tnic pot '"p#rt#$i o li"-#, un acc nt, o r ligi , o i&tori , o +ilo&o+i , o origin na)ional# &au un &til d !ia)#;4 Oa" & 6* 9and r Wand n &t d p#r r c# noi id nti+ic#" grupul tnic 'n "od principal p t " iuri

cultural . li"-#, practici popular , '"-r#c#"int , g &turi, "ani ri&" &au r ligi ;3 'n c a c n pri! $t con&id r#" c# tnia & poat di&ting prin 'ntr aga cultur# 'n) l a&# 'ntr.o acc p)iun +oart larg# $i anu" ca un "od d !ia)#, 'n "odul d !ia)# intr# o "ar !ari tat d + no" n 'ntr car & &ta-il &c r la)ii co"pl 0 a+lat 'ntr.o p r"an nt# &c=i"-ar * A! " 'n ! d r a& " n a l " nt cu" &unt% li"-a, r ligia, arta, "orala, l g a, o-ic iul, id il din toat do" niil &piritualit#)ii, nor" , !alori, co"porta" ntul, &tilul ac)iunilor, in&titu)ii, cr a)ii popular , &tructuri particular +a"ilial , cono"ic , &ocial tc* Nu 'n pu)in ca,uri tnia &t r du&# la o &ingur# tr#&#tur# cultural# $i anu" la li"-#* Ain 'n) l & li"-a &t d o& -it d i"portant# 'n caract ri,ar a tni i* Prin li"-# " "-rii un i tnii '$i 0pri"# c l "ai 0tin& $i "ai nuan)at &p ci+icitat a tnic# p car $i.o 'n&u$ &c 'nc# d la pri" l contact cu p#rin)ii $i, 'nd o& -i, cu "a"a* D ac a & $i +olo& $t t r" nul d li"-# "at rn#, ca +iind id ntic# cu apart n n)a la o anu"it# tni * Totu$i tr -ui &pu& c# ac a&t# tr#&#tur# nu poat +i uni! r&al# 'n d +inir a un i tnii* Li"-a ngl ,# &t , d pild#, +olo&it# d "ai "ult tnii% a" rican# Btot "ai "ult oa" nii d $tiin)# din S* U* A* &unt pr ocupa)i d d t r"inar a a c a c 'n& a"n# a +i a" rican, i"plic(nd id a 0i&t n) i un i tnii a" rican C, -ritanic#, au&tralian#, canadian#* Li"-il &paniol# $i portu\= ,# &unt !or-it nu doar d tniil &paniol# $i portug= ,#, ci $i d "ai "ult tnii din A" rica Latin#* 2M 'n &oci tat a cont "poran# co"unit#)il tnic & a+ir"# un ori ca unit#)i organi,at , 'nd o& -i 'n in&titu)ii cultural , dar nu nu"ai cultural , ci $i, 'n un l ca,uri, cono"ic $i c=iar politic * 22 Anali,(nd ca,ul &trati+ic#rii &ocial 'n S* U* A* &ociologul <ilton Cordon?M a pu& 'n circula)i conc ptul d U tcla&&V* El a &u-liniat id a c# p l(ng# &trati+icar a d cla&#, &oci tat a a" rican# &t di!i,at# 'n &tructuri ! rtical d c#tr tnicitat * C a "ai "ar int rac)iun &ocial# ar loc 'ntr " "-rii propri i cla& &ocial $i a propriului grup tnic . adic# 'n cadrul propri i U tcla&&V* Ac a&t# id poat +i 0tin&# $i con&id rat# !ala-il# 'n toat &oci t#)il cu grupuri tnic & "ni+icati! , 'n cadrul cau,alit#)ii r alit#)ii &ocial $i cultural $i a int rpr t#rii i apro+undat nu & poat +ac a-&trac)i d tni ca un +actor d &trati+icar * C* Conc pt apropiat Etni $i na)iun * D & ori tnia &t +olo&it# int r$an8a-il cu conc ptul d na)iun * D $i & a& a"#n# 'ntr i, c i doi t r" ni nu &unt, totu$i, id ntici prin con)inutul lor* Iat# d o& -iril $i a& "#n#ril dintr tni $i na)iun % 2 Na)iun a ar un con)inut "ai larg d c(t tnia* Ea &t , c l "ai ad & a, r#&p(ndit# p un t ritoriu propriu* Ac a&t# tr#&#tur#, d $i poat +i 'nt(lnit# $i 'n ca,ul unor grupuri tnic , nu &t tipic# d +ini)i i tni i* Locali,ar a unui grup d n ")i, p 9olga, nu 'i d t r"in# calitat a d grup tnic g r"an* 1aptul r &p cti! &.a datorat unor "igra)ii +ortuit , organi,at d c#tr +o&tul &tat &o!i tic* E0i&t n)a, 'n Cl ! land &au 'n Toronto, a unor grupuri d ro"(ni, nu ar ni"ic d .a +ac cu calitat a grupurilor r &p cti! , d a +i grupuri tnic ro"(n $ti* C(nd !or-i" d na)iun a +ranc ,#, italian#,

&paniol#, g r"an#, ro"(n# tc, lu#" 'n con&id rar 'n "od o-ligatoriu $i un anu"it t ritoriu, al c#rui grani) au +o&t &ta-ilit 'n cur&ul i&tori i $i r cuno&cut prin tratat d dr pt int rna)ional* Etnia poat a! a no&talgii l gat d un t ritoriu d und &.a "utat &au pr t n)ii a&upra unui t ritoriu und &.a "utat Ac &t t ritoriu &t &au poat +i p ntru a o na)iun * ; Na)iun a &t o unitat &ocial# cu caract r politic, +iind, d r gul#, organi,at# 'n &tat Bnu"it# na)iun .&tat &au &tat na)ionalC, calitat in 0i&t nt# 'n ca,ul tni i* Tr -ui &pu& cu ac a&t# oca,i c# &tatul &t d o& -it d na)iun , +iind "ai larg 'n con)inut d c(t a B+o&tul &tat &o!i tic, +o&ta Iugo&la!i , +o&ta C =o&lo!aci , tc*C &au "ai r &tr(n& d c(t na)iun a BRo"(nia 'naint d pri"ul r#,-oi "ondial, actualul &tat S r-ia, $*a*C* C(nd grani) l &tatului coincid, 'n linii & n)ial , cu 'ntind r a na)iunii, atunci na)iun a &t un &tat na)ional, con&id rat, d unii &p ciali$ti &au anali$ti politici, a + i o condi)i indi&p n&a-il# p ntru a a&igura pac a 'n r giun a lu"ii 'n car & a+l#* ? Na)iun a $i tnia & a& a"#n# prin con)inutul lor* Na)iun a, 'n !i,iun a "ultor antropologi culturali '$i &u-ordon a,# tnia, ca o part i"portant# a i* ntr.ad !#r, 'n "a8oritat a d +ini)iilor na)iunii pot +i r g#&it tr#&#turil caract ri&tic al tni i* Na)iun a &t , dup# p#r r a lui P* Andr i $i 9* 7ar a?2 produ& al unui d &tin i&toric $i cr atoar a culturii &p ci+ic unui grup &ocialU* < L P tit Larou&& ?; na)iun a &t caract ri,at# ca Vo co"unitat u"an#, c l "ai d & &ta-ilit# p ac la$i t ritoriu $i car po& d# o unitat i&toric#, ling!i&tic#, cultural#, cono"ic# "ai "ult &au "ai pu)in put rnic#U* n DicGoncuR o+ <od rn QocPoPogR?? & &pun c# na)iun a &t Vc l "ai "ar nu"#r d oa" ni car , +iind purt#torii un i culturi co"un & &i"t l ga)i unii d al)ii prin r la)ii r ,ultat din &i"ilaritat a !alorilor '"p#rt#$it , id ntitat a r ligi i, a&pira)iilor tc* Un a& " n a grup cultural aproap 'ntotd auna ocup# o ari g ogra+ic# d +init# $i d & ori Bd $i nu 'n "od n c &arC, " "-rii lui !or- &c ac a$i li"-# $i ar autono"i politic# 'n calitat d &tat]* S cu!in &# &pun " c# o na)iun nu tr -ui &# ai-# 'n "od o-ligatoriu o origin , o li"-#, o r ligi co"un * Ac &ta &t , d pild#, ca,ul na)iunii a" rican , und 0i&t# un conglo" rat tnic, dup# cu" d 8a a" ar#tat, &au al na)iunii l! )i n , und &u- &t agul ac l ia$i na)iuni con!i )ui &c grupuri tnic co"pact $i i"portant Bg r"ani, +ranc ,i $i itali niC* @ Etnia $i na)iun a nu au o i&tori $i o l g#tur# id ntic# cu &i&t "ul d dr pt* Na)iun a &.a con&tituit ca o pro-l "# &ocial# 'n p rioada +or"#rii &tat lor na)ional Bp ntru Europa C ntral# $i d E&t la &+(r$itul pri"ului r#,-oi "ondialC, car &.au d &prin& din +or"a)iil &tatal =i-rid ca &tructur# a popula)i i, +or"at prin an 0ar $i cuc rir * Etnia a d ! nit o pro-l "# &ocial# 'n p rioada ult rioar# +or"#rii &tat lor na)ional , dup# &ta-ilir a grani) lor ac &tora din ur"#* n lu" 0i&t# un l na)iuni p r+ ct 'nc= gat $i unitar &u- raport g ogra+ic, cu" ar +i 1ran)a, Italia, Spania &au Anglia, 'n ac &t )#ri grupuril tnic au +o&t n & "ni+icati! $i nu au ridicat, d r gul#, pro-l " Bd $i 'n ulti"ii ani "i$c#ril -a&cilor $i al cor&icanilor au cr at t n&iuni nota-il 'n Spania, r &p cti! 'n 1ran)aC, 'n Europa C ntral# $i d E&t,

a" &t cul d na)ionalit#)i a +o&t at(t d co"plicat 'nc(t o d li"itar 0act# a unor &tat &trict na)ional nu &.a putut 'n+#ptui* A$a & +ac c#, )#ril din ac a&t# r giun a Europ i &unt con&tituit dintr.o na)ionalitat do"inant#, 0pri"(nd &tatul na)ional $i un nu"#r "ai "ar &au "ai "ic d alt tnii, apar)in(nd &au unor &tat na)ional ! cin &#u r lati! apropiat * ntr na)ionalitat a do"inant#, &tatul ac &t ia $i tniil "inoritar , nu"it d acu" grupuri tnic , &.au i!it 'n "od +ir &c raporturi co"pl 0 , c nu rar ori &.au t n&ionat, d ! nind ! rita-il con+lict * Totodat#, din punctul d ! d r al dr ptului, pro-l "a na)ional# &.a a+ir"at c# dr pt d con&tituir '= &tat autono" $i &u! ran* Ac &t dr pt $i.a g#&it 0pr &ia cla&ic# 'n Aa, l principal al p#cii +or"ulat d pr $ dint l A" ricii 6il&on, 'n 4 ianuari 2324 'n ac &t docu" nt & &pun a printr alt l % UPopoar lor Au&tro. Ungari i, c#rora l dori" un loc ocrotit $i garantat p ntru na)iuni, !a tr -ui &# li & d a c l "ai larg pril 8 d d ,!oltar autono"#V?@ D tni & l ag#, 'n &c=i"-, o alt# +or"# d dr pt $i anu" acordar a n di&cri"inatori d c#tr &tat l na)ional , a dr pturilor $i li- rt#)ilor " "-rilor grupurilor tnic , 'n con+or"itat cu con&titu)iil &tat lor $i pr ! d ril tratat lor int rna)ional 'n !igoar , pr cu" $i r &p ctar a d c#tr " "-rii grupurilor tnic a o-liga)iilor c r ,ult# din l gil &tat lor na)ional 'n cadrul c#rora tr#i &c* Na)ionalitat $i tnicitat * Odat# l#"urit# pro-l "a d o& -irilor $i a& "#n#rilor dintr tni $i na)iun , 'n "od i"plicit, a +o&t r ,ol!at# $i pro-l "a r la)i i dintr tnicitat $i na)ionalitat * Etnicitat a &t apart n n)a la o tni , iar na)ionalitat a apart n n)a la o na)iun * E0i&t# 'n&# po&i-ilitat a i!irii unor con+u,ii la ni! lul ac &tor t r" ni* < "-rii unui grup tnic, c tr#i &c 'ntr.un alt &tat na)ional d c(t c l d origin , pr + r# &# &pun# c# &unt d na)ionalitat a na)iunii d origin car a a8un& $i a la condi)ia d &tat na)ional, !it(nd &# & a+ir" doar c# c a c &unt, adic# doar ca tnicitat * Con+u,ia ar +i n !ino!at# $i +#r# con& cin) , dac# c i car proc d a,# a&t+ l r#"(n loiali &tatului 'n car i tr#i &c* Ain 'n) l &, nu &t !or-a d r nun)ar a la &p ci+icul lor tnic 'n +a!oar a na)iunii 'n al c#r i &tat tr -ui &# &upra!i )uia&c#* Patrioti&"ul $i na)ionali&"ul Patrioti&"ul & r + r# la r alitat a &paIal# a t#rii &au a patri i 'n car tr#i &c indi!i,ii $i 'n& a"n# atitudin a po,iti!# +at# d ac a&ta, cor ctitudin a $i +id litat a +at# d a* n ,il l noa&tr , a c#p#tat o tot "ai "ar r#&p(ndir , 'n un l c rcuri, id a c# patria ar un caract r r lati!, adic# dac# !r i po)i &# t duci altund !a, )i.o po)i &c=i"-a dup# principiul u-i - n u-i patria* Un ro"(n poat "igra 'n S* U* A* $i &# & id nti+ic cu d &tinul ac &t i )#ri $i &# & poart acolo ca $i c(nd ar +i a" rican* Ain 'n) l &, a" rican nu poat +i, dar un -un a" rican poat +i* Ac a&ta 'n& a"n# c# l & pun 'n &lu8-a noii &al patrii, d ci a S* U* A* $i nu '"potri!a i* La -a,a patrioti&"ului &.ar put a &pun c# &t#, "ai pr &u& d oric , -unul &i"t.'n &c=i"-, lip&a d patrioti&" &t o +or"# d n &i")ir , indi+ r nt car &t tnia indi!idului?5 Situa)ia na)ionali&"ului &t alta, l & 'nt " ia,# p apart n n)a, prin na$t r Bo-i cti!# d ciC, la o na)iun $i 'n& a"n# atitudin a po,iti!# +at# d ac a&ta* Na)ionali&"ul nu &t altc !a d c(t +ir &cul & nti" nt d iu-ir a

n a"ului t#u* UA t rup din co"unitat a d iu-ir a n a"ului t#u, n gli8(ndu.l &au c=iar r n g(ndu.l, &t o +or"# d p r! r&iun , d ai $ir din +ir b* Po)i &#.)i c r)i n a"ul Bdo8ana un & "n al iu-irii car ! g= a,#C, dar nu &#.l a-andon ,i* P ntru ad !#ratul na)ionali&t Vu-i patria u-i - n ]?: Na)ionali&"ul nu poat +i caract ri,at 'n "od a-&tract c# +iind, +i , po,iti! B+unc)ionalC, +i n gati! Bdi&+unc)ionalC* S n&ul lui !aloric d pind d &itua)ia +i c#r i )#ri 'n part $i d &tar a &trati+ic#rii i &ocial $i politic la un "o" nt dat* Nu 0i&t# o t ori car &# 0plic d ! nir a tuturor +or" lor d na)ionali&" &au car &# +i 'n &tar &# d +in a&c# tr#&#turil +unda" ntal al tuturor "i$c#rilor na)ionali&t * Totu$i &.au +#cut 'nc rc#ri d a & "nala c(t !a tr#&#turi, cu o oar car g n ralitat , a na)ionali&"ului, dincolo d co"pl 0itat a $i !ari tat a "ani+ &t#rilor lui "piric * Na)ionali&"ul &t di&Punc8ional c(nd & a&ocia,# cu un 0tr "i&" politic B+a&ci&" &au co"uni&" radicalC, cu 0 no+o-i Bura +a)# d c i d alt# na)ionalitat &au tni C $i cu tnoc ntri&" Ba-&oluti,ar a !alorilor culturii proprii $i &u-apr ci r a &au n gar a culturii c lorlalt na)iuni &au tniiC* Di&+unc)ional &unt $i t ndin) l na)ionali&t d & parati&", al unor grupuri tnic , t ndin) c &u-"in a,# &ta-ilitat a unor &tat $i c=iar a unor r giuni c cuprind "ai "ult &tat * Na)ionali&"ul poat +i +unctionaPH atunci c(nd% 2 Un grup tnic &t + cti! tratat ca un grup "inoritar $i c r un trata" nt gal, n di&cri"inator iu 'n raport cu &itua)ia grupului do"inantT ; Ca o politic# r acti!# '"potri!a r#"#$i) lor coloniali&"ului din un l )#ri al lu"ii a tr iaT ? Ca o r ac)i +a)# d a" &t cul 'n tr -uril int rn Bpolitic $i d alt# natur#C a gu! rnan)ilor dintr.o )ar# &tr#in#T @ Ca o +or"# d r ali,ar a un i con! rg n) a n rgiilor " "-rilor un i na)iuni 'n &copul d ,!olt#rii cono"ic $i cultural a ac &t ia* Na)ionali&" $i d "ocra)i * T=o"a& Pain , 'n lucrar a &a Rig=t& o+ <(n?4 a &u&)inut id a c# ap#rar a na)iunii $i lupta '"potri!a d &poti&"ului politic $i p ntru d "ocra)i &unt id ntic * Id a r &p cti!# a +o&t cor ct# 'n p rioada ntu,ia&"ului d "ocratic "ani+ &tat 'n R !olu)ia +ranc ,#, 'n p rioada con&tituirii G r"ani i $i Itali i ca na)iuni, 'n ti"pul na$t rii "ai "ultor &tat urop n , la &+(r$itul pri"ului r#,-oi "ondial BLu0 "-urg, A lgia, Aulgaria, S r-ia, Gr cia, Ro"(niaC* Dar, cu ti"pul, &.a i!it o &p ci d na)ionali&" c &.a a+ir"at c# un &u-&titut al ! c=iului a-&oluti&"* Lo,inca ! c=iului r gi" UUn roi, un +oi, un loiV BUn r g , o cr din)#, o l g C a +o&t 'nlocuit# cu lo,inca ULa nation, la loi, l roiV BNa)iun a, l g a, r g l C* Na)iunii 'i r ! n a 'ndatorir a d a +ac l g a d a c#rui aplicar & +#c a r &pon&a-il r g l * C(nd "onar=ia a +o&t a-olit#, 'n 2H3; na)iun a a d ! nit i,!orul &u! ranit#)ii* Strig#tul d lupt# al &olda)ilor +ranc ,i, la 9al"R, 'n ac la$i an, a +o&t U9i! la NationV* C a c a +o&t r gal a d ! nit na)ional* Na)ionali&"ul a &u+ocat pot n)ialul d "ocratic al r !olu)i i in&taur(nd, 'n 1ran)a, &u- Loui& Napol on, pri"a dictatur# na)ionali&t# a lu"ii "od rn * Poat 'ntr.un "o" nt d cini&" <a0 6 - r a d +init d "ocra)ia ca un &i&t " 'n car oa" nii al g un lid r nou, apoi l &pun % Acu" 'nc=id )i.!# guril $i +ac )i c &pun u]?3 Na)ionali&"ul poat lua, 'n anu"it condi)ii, +or" dintr c l "ai ur(t * A&t+ l, 'n 2325 ar" nii au +o&t 0pul,a)i din

TurciaT dup# 'n+r(ng r a ar"at i gr c $ti d c#tr turci, 'n Anatolia, 'n 23;; au +o&t 0pul,a)i din Gr cia @MMMMM d turci $i 25MMMMM d gr ci din A&ia "i8loci und i au tr#it d p !r "uril =o" ric * Su- &t#p(nir a lui Stalin $i 7i+O r au a!ut loc cri" '"potri!a unor na)iuni $i tran&+ ruri dra"atic d popula)ii* C a "ai r c nt# con+ir"ar a na)ionali&"ului n gati! a a!ut loc 'n +o&ta Iugo&la!i und &.au con+runtat &(r-ii cu "u&ul"anii, g n r(ndu.& p r& cu)ii, 'nt "ni)#ri, puri+ic#ri tnic , cri" 'n "a&#* Na)ionali&"ul poat d g n ra, 'n anu"it &itua)ii, 'n 0tr "i&" $i !iol n)#, c nu au ni"ic 'n co"un cu d "ocra)ia* Pro"o!ar a d "ocra)i i 'n ,ona r la)iilor tnic , prin r duc r a pro-a-ilit#)ii tran&+or"#rii na)ionali&"ului 'ntr.un +actor antid "ocratic, pr &upun r ali,ar a a dou# condi)ii principal % a&igurar a di! r&it#)ii d int r & $i a&igurar a un i tol ran) "utual * Ac &t a & pot 'n+#ptui, dup# p#r r a lui N il S" l& r, prin int r! n)ia a patru " cani&" % p r+ c)ionar a &tatului.na)iun T garantar a int rna)ional# a id ntit#)ii na)ional T d ,!oltar a unui "o,aic plurali&t d id ntit#)i 'n &oci tat a ci!il#T d ,!oltar a un i &oci t#)i ci!il co"pl 0 * CAPITOLUL III GRUPUL <INORITAR n pr , ntar a $i anali,a &itua)i i ra& lor $i tniilor, a r la)iilor ra&ial $i tnic c l "ai d & conc pt +olo&it &t c l d grup "inoritar* Ar +i, 'n&#, gr $it &# & cr ad# c# ac &t conc pt ar un con)inut 0clu&i! l gat d ra&# $i tni , 'n r alitat , o "inoritat &t o cat gori d indi!i,i car &unt, 'ntr.un + l &au altul, d o& -i)i d popula)ia "ai larg#, 'n c#r ia &unt doar o part , 'n &oci t#)il cont "poran , indi+ r nt d gradul lor d d ,!oltar , 0i&t# o "ul)i" d tipuri di! r& d grupuri "inoritar , c g particulari, a,# prin con&id r nt d natur# cono"ic#, politic#, ocupa)ional# tc* D pild#, anal+a- )ii &au =o"o& 0ualii &unt, 'n Ro"(nia, grupuri "inoritar , dar ac a&ta nu 'n& a"n# c# l &unt d +init , ca atar , din punct d ! d r ra&ial &au tnic* A* D +ini)ia grupului "inoritar P ntru a a+la c &t un grup "inoritar &t n c &ar &# circu"&cri " conc ptul d "inoritat Bo !o" +ac cu r + rir &p cial# la tni C* E0i&t# c l pu)in tr i & n&uri al ac &tui conc pt, p car l !o" pr , nta, &uccint, 'n c l c ur" a,#* <inoritat a ca nu"#r* Ac &ta &t & n&ul tran&+ rat din pr lucrar a $i int rpr tar a r c n&#"int lor $i din t oria $i practica l ctoral#, proprii &tat lor d "ocratic * <inoritat a &t , din ac &t punct d ! d r , +i grupul cu un nu"#r "ai "ic din dou# grupuri, +i un grup c a pri"it un nu"#r d !oturi "ai "ic d c(t c l n c &ar p ntru a controla d &+#$urar a lucrurilor, 'n cadrul c lor tr i put ri al &tatului* Dac# n r + ri" la "inoritat a "ag=iar# din Ro"(nia $ti" c# a d )in un proc nt d H l la &ut# din popula)ia )#rii* <a8oritat a, adic# ro"(nii, 'ntrun &c un proc nt d 43@ la &ut#* Alt+ l &pu&, din punct d ! d r d "ogra+ic, "ag=iarii din Ro"(nia &unt, !id nt, o "inoritat ca nu"#r* Statutul lor d "ogra+ic nu co"port# di&cu)ii, l &t un +apt c poat +i n gociat* <inoritat a ca grup tnic* n ac &t ca, & ar 'n ! d r 'n "od d o& -it &tatutul tnicit#)ii* El " nt l c caract ri, a,# o tni pot +i pri!it ca un

cadru d r + rin)# c condi)ion a,# un "od d !ia)# propriu* Ac a&ta, con+or" u,an) lor $tiin)i+ic B<a0 6 - r, d 0 "pluC, & nu" $t &tatut d grup* Ain 'n) l &, pro-l "a &tatutului grupului tnic nu &t , 'n principal, c !a c )in d l gi&la)i , politic# &au acorduri int rna)ional * Ac &t &tatut &t un + ct al i&tori i 'nd lungat a o" nirii $i &t un +apt &ocial, '= & n&ul lui E* DurK= i" Bn &t n c &ar nou# $i n con&tr(ng 'n ac)iunil noa&tr C* Nu noi ro"(nii, c i car &unt " a&t#,i 'n !ia)#, ca grup tnic "a8oritar, a" cr at li"-a ro"(n#, ca una din li"-il ro"anic $i a opta dintr c l "ai !or-it li"-i "at rn din Europa* A" g#&it.o ca un +apt, gata con&tituit $i a tr -uit &# o 'n!#)#" dac# a" !rut &# n 'n) l g " unii cu al)ii* Nici "ag=iarii din Ro"(nia, ca grup tnic "inoritar, nu au cr at li"-a "ag=iar#, d tip ural. altic.n gric* Tr -ui ad#ugat +aptul c#, grupul tnic poat a! a &tatut di+ rit , "ai "ult &au "ai pu)in 'nc= gat * < "-rii lui pot '"p#rt#$i, 'ntr.o "#&ur# di+ rit#, l " nt l cultural al tni i* R la)iil lor "utual pot +i &tr(n& &au nuT i & pri! &c $i &unt pri!i)i, 'n int n&it#)i di+ rit , ca +or"(nd o unitat cultural#* Ac &t calit#)i al &tatutului d grup d pind +unda" ntal d " "-rii tni i $i, 'ntr.o anu"it# "#&ur#, d dr pturil d car & -ucur# 'n &oci tat , d &pri8inul 0t rn $i int rna)ional tc* Ro"(nii au &upra!i )uit ca tni , 'n Tran&il!ania, &ut d ani, a!(nd dr pturi cu totul n & "ni+icati! $i 'n lip&a unui &pri8in +ici nt din a+ar#* <inoritat a ca grup "inor* Soci t#)il cont "poran &unt, d r gul#, "ari $i n o"og n , 'n cadrul lor i&toric, cu di! r& l i "ani+ &t#ri Br#,-oai , in!a,ii, a$ ,#ri colonial , "igra)ii din "ultipl "oti! tc*C, a dat na$t r unor "inorit#)i a+lat 'n r la)ii co"pl 0 cu un grup do"inant, 'n a& " n a &itua)ii, grupul do"inant poat +ac $i d & ori o +ac + cti!, di&tinc)i 'ntr " "-rii &#i $i "inoritat * El trat a,# " "-ru grupului "inoritar 'ntr.o "ani r# in gal#, n g(ndu.l ac &tora, &u- o +or"# &au alta, acc &ul la put r , -og#)i $i pr &tigiu, d car & -ucur# proprii &#i " "-ri* C l car a dat o d +ini)i clo$c# a grupului "inoritar a +o&t Loui& 6irt=% UPut " d +ini o "inoritat ca un grup d oa" ni car , datorit# caract ri&ticilor lor +i,ic $u cultural , &unt d o& -i)i d al)ii d c#tr &oci tat a 'n car tr#i &c, printr.un trata" nt di+ r n)ial $i in gal* Ca ur"ar a ac &tui +apt i & pri! &c p i 'n$i$i ca o-i ct al un i di&cri"in#ri col cti! V@M 'n pr , nt &ociologii@2 con&id r# c# o part a popula)i i un i )#ri &t o "inoritat dac# "ani+ &t# ur"#toar l tr#&#turi di&tincti! % 2 < "-rii unui grup "inoritar &unt &upu$i unor n nu"#rat d ,a!anta8 din part a unui alt grup* N gar a acc &ului gal la put r , -og#)i $i pr &tigiu r pr ,int# o &ur&# d a!anta8 p ntru grupul do"inant* < "-rii grupului do"inant 'i 0ploat a,# p "inoritari, 'i )in 'n po,i)ii &ocial cu &tatut in+ rior, & c#tui &c "unca $i r &ur& l ac &tora* <inoritarii &unt, 'ntr.o "ar "#&ur#, !icti" al pr 8udiciilor, di&cri"in#rilor, a-u,urilor, u"ilin) lor $i unor cr din) &ocial pro+und c# i &unt, 'ntr.un + l &au altul, in+ riori* ; O "inoritat &t id nti+icat# prin anu"it caract ri&tici d grup c &unt !i,i-il &ocial* Ac &t a &unt con&tituit &ocial d c#tr grupul do"inant, p con&id r nt d c l "ai "ult ori ar-itrar . culoar a pi lii, r ligi , li"-# tc* El +unc)ion a,# ca ni$t ! rita-il -ari r , prin int r" diul c#rora &

pro+ & a,# di&cri"inar a grupului "inoritar* n +apt, nu cont a,# c caract ri&tici &unt utili,at p ntru di&cri"inar T i"portant# &t di&cri"inar a ca atar * Totodat#, tr#&#turil $i di&poni-ilit#)il indi!idual &unt pri!it ca +iind "ai pu)in i"portant 'n raport cu pr &upu& l caract ri&tici al grupului "inoritar c#ruia 'i apar)in indi!idul* ? O "inoritat &t un grup autocon$ti nt, cu un put rnic & nti" nt al id ntit#)ii* < "-rii un i "inorit#)i, cu" &unt n grii din S* U* A, pal &tini nii din I&ra l, ungurii din Slo!acia &au Ro"(nia, tind &# ai-# $i &# tr#ia&c# o put rnic# a+initat r ciproc#* UCon$tiin)a g nuluiV BJindC &au a un i id ntit#)i co"un &t , d & ori, at(t d put rnic# 'nc(t di+ r n) l dintr " "-rii grupului &unt &to"pat 'ntr.o loialitat co"un# +a)# d tni , na)iun a "ar , poporul al &, )ara "a"# tc* E0p ri n)a di&cri"in#rilor la car au +o&t &upu$i " "-rii grupului "inoritar &au c l r latat d i&tori a"pli+ic# ac &t & nti" nt * D +apt, cu c(t "ai r#u &unt pr , nta)i " "-rii un i "inorit#)i, cu at(t "ai "ar pro-a-ilitat a ca &olidaritat a d grup a ac &tora &# d !in# "ai int n&#* @ D r gul#, oa" nii nu d !in " "-ri ai unui grup "inoritar 'n "od !oluntar* Ei &unt n#&cu)i 'n cadrul lui* S nti" ntul un i id ntit#)i co"un '$i ar origin a, 'n "od o-i$nuit, 'n con$tiin)a unor &tr#-uni co"uni $i a unor tradi)ii co"un * D & ori &t +oart gr u, dac# nu i"po&i-il, p ntru un " "-ru al unui grup "inoritar &# p#r#& a&c# grupul, datorit# +aptului c# grupul do"inant pri! $t p +i car indi!id, c ar un p#rint &au un &tr#"o$ 'ntr.un grup "inoritar, ca p un " "-ru, + cti! $i p r"an nt, al "inorit#)ii r &p cti! * 5 < "-rii unui grup "inoritar, +i prin n c &itat , +i prin al g r , & c#&#tor &c, 'n g n ral, 'n cadrul grupului* Ac a&t# practic#, nu"it# ndoga"i , poat +i 'ncura8at# d grupul do"inant, d grupul "inoritar &au d a"(ndou# ac &t grupuri* < "-rii grupului do"inant &unt, d r gul#, r +ractari id ii $i practicii d a & c#&#tori cu " "-rii unui grup "inoritar* Stig"ati,at, a!(nd con$tiin)a Ug nuluiV $i dorind &#.$i p#&tr , !i &p ci+icitat a cultural#, grupul "inoritar con!ing $i c=iar con&tr(ng , un ori, " "-rii &#i &#.$i caut part n ri d c#&#tori nu"ai 'n grupul propriu* n + lul ac &ta, 'ntr.o &oci tat dat#, &tatu&ul d "inoritar &t tran&"i& din g n ra)i 'n g n ra)i * D & ori "inoritarii &unt i,ola)i nu doar &ocial, dar $i &pa)ial d co"unitat a &au &oci tat a 'n car tr#i &c* Ei "ani+ &t# t ndin)a d a & conc ntra 'n anu"it ,on , ora$ &au carti r al ac &tora* A* URa)ionali,ar aV "inoratului Studi r a grupurilor tnic a &co& 'n !id n)# 0i&t n)a "ai "ultor +or" d U8u&ti+icar V &au Ura)ionali,ar V a practicilor c au dr pt con& cin)# con&tituir a &au d t r"inar a unui grup tnic, ca un grup "inoritar* Ac &t +or" & l ag# 'ntr l 'n r la)ii co"pl 0 , condi)ionat &itua)ional, c , 'n an&a"-lu, g n r a,# c a c a" put a nu"i &+ndro"uP"inoratului* Dintr ac &t a n !o" r + ri la pr 8udiciu, di&cri"inar $i d l gali,ar * L* Pr 8udiciul* E&t un t r" n +o-&it 'n lit ratura r + ritoar la r la)iil ra&ial $i tnic p ntru a 0pri"a o atitudin indi!idual# &au d grup, d antipati &au o&tilitat +a)# d P&au '"potri!a unui alt grup &ocial, d c(t c l

propriu $i 'n "od o-i$nuit d +init dintr.o p r&p cti!# ra&ial# &au tnoc ntri&t#* Pr 8udiciul &t un & nti" nt, o opini , o &tar d &pirit* 7 r- rt Alu" r a r "arcat patru & nti" nt , c caract ri, a,#, 'n "od tipic, " "-rii grupului do"inant% aC & nti" ntul c# i &unt &up riori " "-rilor grupului "inoritarT -C & nti" ntul c# " "-rii grupului "inoritar &unt prin natura lor di+ ri)i $i &tr#iniT cC & nti" ntul c# " "-rii grupului do"inant au un dr pt d propri tat a&upra pri!il giilor, put rii $i pr &tigiuluiT dC o t a"# $i o &u&piciun c# " "-rii grupului "inoritar pun 'n p ricol - n +iciil grupului do"inant* E0i&t# "ai "ult "odalit#)i prin car o p r&oan# &au un grup poat d ! ni pr 8udiciat#% &t r otipul, Up r&onalitat aautoritar#V, U)apul i&p#$itorV $i proi c)ia* St r otipul &t o i"agin c &int ti, a,# c a c & cr d c# &t tipic unui grup* 1or"ar a &t r otipurilor &t o tr#&#tur# aproap in !ita-il# a r alit#)ii &ocial * Cat goriil g n ral &unt & n)ial 'n proc &ul d p rc p r a lu"ii* Utili,ar a ac &tor cat gorii nu p r"it &# +ac " +a)# g n ralului, "ai d gra-# d c(t particularului $i, a&t+ l, l &i"pli+ic# +oart "ult co"pl 0itat a r alit#)ii c n 'ncon8oar#* 1i car dintr noi a! " propriil noa&tr &t r otipii d &pr + lul 'n car arat# un pig" u &au un &c=i"o&* E& n)a un i g(ndiri condu& d pr 8udicii con&t# 'n ac a c# &t r otipuril nu &unt ! ri+icat prin raportar - r alitat * El nu &unt "odi+icat 'n ur"a unor 0p ri" nt c !in 'n contradic)i cu i"agin a lor rigid# $i n ad !#rat#* Dac# o p r&oan#, condu&# d pr 8udicii, a+l# c# un indi!id, " "-ru al unui grup tnic, nu & con+or"# &t r otipurilor, con&id rat a +i !ala-il p ntru grupul r &p cti! c# un 'ntr g, atunci !id n)a &t pri!it# ca Uo 0c p)i c con+ir"# r gulaV $i nu ca un t " i p ntru pun r a &u- & "nul 'ntr -#rii a cr din) i ini)ial * Studiil d &ociologi +ac di&tinc)i 'ntr = t ro&t r otip . pri!ir a prin oc= larii na)ionali, adic# 8ud car a un i tnii &tr#in prin optica propri o-& r!atorului . $i auto&t r otip .adic# propria r pr , ntar d &pr grupul tnic $i & "nal a,# r la)ia dintr l Bd pild#, autoi"agin a unui grup tnic nu &t ind p nd nt# d "odul 'n car &t !#,ut ! cinulC@; UP r&onalitat a autoritar#V &t un conc pt +olo&it d T= odor Ado"o $i cola-oratorii lui@? p ntru a & "nala 0i&t n)a unor di+ r n) 'ntr indi!i,i 'n c a c pri! $t ap t n)a +a)# d pr 8udiciu* Ado"o, 'n c rc t#ril 'ntr prin& d l, a +olo&it &u-i c)i ur"#rind tr i di" n&iuni% 1 B+a&ci&"C, E B tnoc ntri&"C $i A.S Banti& "iti&"C* Ac a&t# " tod# a !rut &# d pi&t , , "ai 'nt(i, &u-i c)ii c +olo& &c o & ri d 8ud c#)i r ac)ionar , tnoc ntri&t $i anti& "it * Apoi, &u-i c)ilor r &p cti!i li &.a c rut &# indic 'n "#&ura 'n car i &unt 'n acord &au 'n d ,acord cu +i car 8ud cat# 'n part * C l "ai & "ni+icati! r ,ultat a +o&t ur"#torul% ac i indi!i,i car au 'nr gi&trat un &cor 'nalt la una din &cal l B&c#ril c grup a,# "ai "ult r#&pun&uri d ac la$i + l 'ntr.o ordin cantitati!#C +olo&it au "ani+ &tat t ndin)a d a o-)in un &cor 'nalt $i la c l lalt &cal * Alt+ l &pu&, ac i car a! au pr 8ud c#)i +a)# d !r i, au a!ut, d a& " n a, pr 8ud c#)i +a)# d n gri $i alt "inorit#)i, au +o&t 'n +a!oar a unor conduc ri autoritar $i au a!ut o !i,iun +oart tnoc ntri&t#* Pl c(nd d la ac &t r ,ultat , Ado"o a a8un& la conclu,ia c# unii indi!i,i au anu"it

tr#&#turi d p r&onalitat car , '"pr un#, ar put a contri-ui - con&tituir a a c ac l a nu"it Up r&onalitat autoritar#V* Indi!i,ii cu o a& " n a p r&onalitat &unt intol ran)i, p riculo$i, d o& -it d con+or"i$ti, &upu$i &u&piciunilor $i n "ilo$i cu in+ riorii* Ei tind &# ai-# atitudini antiint l ctual $i anti$tiin)i+ic , &unt tul-ura)i d oric l " nt d a"-iguitat 'n pro-l " l & 0ual $i r ligioa& $i !#d lu" a 'n t r" ni rigi,i $i prin pri&"a unor &t r otipii* USapul i&p#$itorV & r + r# la un " cani&" ac)ionai +olo&it 'n anu"it &itua)ii d con+lict ra&ial $i tnic* El con&t# 'n a arunca !ina, p ntru c i &.a 'nt("plat cui!a, a&upra unor indi!i,i &au grupuri, c nu &unt 'n &tar &# opun# r ,i&t n)#* < cani&"ul r &p cti! +unc)ion a,# atunci c(nd " "-rii unui grup & &i"t 'n pri" 8di , dar &unt incapa-ili &# r ac)ion , +a)a d &ur&a r al# a p ricolului* Prin ur"ar , i '$i r !ar&# +ru&tr#ril p un grup &la$i di&pr )uit* D 0 "plu, po&i-il, 'n S* U* A, c# al-ii cu un &tatut in+ rior, &# poat# a! a critici $i pl(ng ri +a)# d &tatu&ul lor &c#,ut &ocial $i cono"ic, dar i nu & &i"t 'n &tar &# atac &ur&a pro-l " i . patronul &#u U&i&t "ulV* n loc &# +ac# a$a c !a i '$i ori nt a,# n "ul)u"iril dar &pr un grup "inoritar, ai c#rui " "-ri i cr d c# l +ac concur n)# Bn grii &au a&iaticiiC* D & ori & +olo& $t ca "i8loc d 0 "pli+icar , a po,i)i i d U)ap i&p#$itorV, !r ii din G r"ania na,i&t#, c au +o&t -la"a)i p ntru pro-l " l cono"ic al G r"ani i, &ur! nit dup# pri"ul r#,-oi "ondial* < cani&"ul r &p cti! ar $i +unc)ia d a 'nt#ri i"agin a d &pr &in a grupurilor c 'l +olo& &c, d oar c l do! d $t , c=ipuril , c# grupul n cau,# &t &up rior c l pu)in cui!a* Proi c)ia &t un t r" n pr luat din p&i=anali,#* El & r + r# la &itua)ia 'n car " "-rii unui grup, ra&ial &au tnic, atri-ui altora caract ri&ticil p car nu $i l r cuno&c c# l apar)in* Ac &ta &t , d pild#, corul "itului ap titului & 0ual n potolit al -#r-a)ilor d culoar n agr#, dir c)ional 'n "od &p cial &pr + " ia al-#* Nu rar au +o&t ca,uril , 'n &udul A" ricii, 'n & colul tr cut, c(nd au +o&t d clan$at lin$#ri -a,at p &u&piciunil 0i&t n) i unor dorin) al n grilor +a)# d + " il al- * La origin a ac &tor &u&piciuni &.au a+lat, d +apt, po+t l -#r-a)ilor al-i proi ctat a&upra !icti" lor d culoar * ; Di&cri"inar a & r + r# la ac)iun a &p ci+ic# a unor indi!i,i +a)# d " "-rii unui alt grup* Ac)iun a r &p cti!# con&t# 'n r +u,ul d a o+ ri $i " "-rilor altui grup oportunit#)il d car & -ucur# " "-rii cu o cali+icar id ntic# din grupul propriu* T r" nul d di&cri"inar &t +olo&it, 'n "od o-i$nuit, p ntru a d &cri ac)iun a un i "a8orit#)i &au a unui grup do"inant +a)# d o "inoritat , -a,at# p di&tinc)ii +#cut 'n t " iul unor cat gorii natural &au &ocial Bra&#, tni tc*C, c nu au nicio l g#tur# cu capacit#)il &au " rit l indi!idual or cu co"porta" ntul + cti! al unui indi!id* Prin ur"ar di&cri"inar a tr -ui pri!it# ca un co"porta" nt &ocial i"oral $i n d "ocratic* R + rindu.& la ac a&t# pro-l "# tr -ui &# &pun " c#, 'ntr.un anu"it & n&, di&cri"inar a, ca un trata" nt in gal, al indi!i,ilor c &unt & n)ial gali &au car au ac l a$i capacit#)i &au " rit , &t uni! r&al#* Dac# di&cri"inar a &t con&id rat# il giti"# &au l giti"# d pind d !aloril

&ocial &u&)inut d cin !a* Rangul &ocial $i &trati+icar a &ocial# &unt -a,at + r" p principii di&cri"inatorii* A&t+ l un ci!il, 'n ar"at#, &t 'n "od l giti" di&cri"inat, d oar c con&id rat ca a!(nd un grad in+ rior, c=iar dac# l ar ac l a$i capacit#)i Bpoat "ai "ariC d c(t un o+i) r* E0i&t# o co"pl 0# l g#tur# 'ntr pr 8udiciu $i di&cri"inar , a&upra c#r ia &.a pronun)at R* J* < rton* El a con&truit o tipologi a raportului pr 8udiciu.di&cri"inar cu patru tipuri d indi!i,i $i d r#&pun&uri caract ri&tic * <od lul poat &# nu & aplic 0act unui indi!id oar car , dar l acop r#, 'n linii g n ral , toat po&i-ilit#)il principal % Nondi&cri"inatorut n pr 8udiciat* El '"p#rt#$ $t !aloril d "ocra)i i $i ad r# la id alul galit#)ii, at(t 'n t ori c(t $i 'n practic#* Un a& " n a indi!id nu acc pt# pr 8udiciul $i nu practic# di&cri"inar a '"potri!a altora, p "oti! ra&ial $iP&au tnic * Di&cri"inatorul n pr 8udiciat* Nu ar pr 8ud c#)i p r&onal , dar poat di&cri"ina c(nd 'i con!in &# o +ac#* D 0 "plu, un patron nu ar o o&tilitat p r&onal# '"potri!a " "-rilor altui grup, dar poat &# nu 'i anga8 , d t a"a d a nu.$i &up#ra cli n)ii* Nondi&cri"inatoruN Pr 8udiciat &t un U-igotV ti"id c "ani+ &t# pr 8udicii +a)# d alt grupuri, dar car din cau,a unor pr &iuni l gal &au &ocial & + r $t &# traduc# 'n +apt atitudinil &al * Di&cri"inatorul pr 8udiciat nu cr d cu ad !#rat 'n !aloril li- rt#)ii &au galit#)ii Bc l pu)in 'n "#&ura 'n car & au 'n ! d r grupuril "inoritar C $i di&cri"in a,# p -a,a atitudinilor !iciat d pr 8udicii* O a& " n a p r&oan# poat , 'n&# 'nc rca &#.$i a&cund# pr 8udiciil +olo&ind alt 8u&ti+ic#ri p ntru act l di&cri"inatorii* D 0 "plu, di&cri"inatorul pr 8udiciat poat r +u,a &# 'nc=iri , un aparta" nt unui " "-ru al unui grup "inoritar, p "oti!ul Uc# l d 8a a +o&t datV &au poat c r o c=iri d &cura8ant# p ntru &olicitantul din grupul "inoritar@@ Di&cri"inar a poat lua dou# +or" +unda" ntal % d 8ur &au l gal#, car 'n& a"n# di&cri"inar a con)inut# d l g $i d Pacto, &au in+or"al#, c & r + r# la di&cri"inar a &u&)inut# d o-ic iuril &ocial * Di&cri"inar a d 8ur a +o&t pro"o!at# d put ril urop n 'n coloniil lor, und l g a &ta-il a anu"it dr pturi $i pri!il gii p ntru grupul do"inant* L gi oar cu" a& "#n#toar , au 0i&tat 'n un l ,on al S* U A p(n# r c nt, 'n 5 noi "-ri 23_ a +o&t &upu&# unui r + r ndu" Ini)iati!a p ntru Dr pturil Ci!il din Cali+ornia B'n &tatul cu ac la$i nu" C . c li"in# trata" nt l pr + r n)ial -a,at p ra&#, tni &au & 0 'n pri!in)a anga8#rii d c#tr in&titu)iil pu-lic , al 'nc= i rii contract lor $i al duca)i i* Ac a&t# di&cri"inar nu"it# Ua++ir"ati! actionV a i"pu& cr ar a unor cot -a,at p ra&#, tni $i & 0* R + r ndu"ul a +o&t apro-at cu o "a8oritat con+orta-il# . 5: la &ut# +a)# d @@ la &ut#* Di&cri"inar a d Pacto &t 'ntotd auna pr , nt# 'n toat &itua)iil 'n car grupul do"inant o-)in $i " n)in anu"it a!anta8 'n r la)iil lui cu o "inoritat &au alta* Spr d o& -ir d di&cri"inar a d 8ur , c poat +i li"inat# prin l g , di&cri"inar a d +ado &t +oart gr u d li"inat, a 0i&t(nd 'nr#d#cinat# 'n " ntalit#)il oa" nilor*

Di&cri"inar a nu &t practicat# doar d indi!i,i* In&titu)iil $i organi,a)iil , la r(ndul lor, di&cri"in a,#, un ori &i&t "atic, '"potri!a " "-rilor unor grupuri* Ac a&t# +or"# d di&cri"inar &t nu"it# d &ociologi di&cri"inar in&titu)ional#* Nu &t n c &ar ca anu"it in&titu)ii &au organi,a)ii cono"ic , duca)ional , gu! rna" ntal &au d alt g n &# +i tic&it cu indi!i,i &upu$i unor pr 8udicii, p ntru ca di&cri"inar a &# 0i&t * La anga8ar a &alaria)ilor, d pild#, pot +i c rut anu"it condi)ii d ! c=i" 'n pro+ &i &au d duca)i * Standard l par n di&cri"inatorii, d oar c l & aplic# indi!i,ilor indi+ r nt d ra&#, tni , cr din)#* Dar, c(nd " "-rii unor grupuri ra&ial &au tnic nu au po&i-ilit#)i gal d a o-)in o anu"it# 0p ri n)# 'n pro+ &i &au a ur"a o uni! r&itat , i intr# 'n pia)a +or) i d "unc# d ,a!anta8a)i* Nu 'ntotd auna galitat a po&i-ilit#)ilor duc 'n "od auto"at la galitat a r ,ultat lor* n "#&ura 'n car 0i&t n)a 'n!ing#torilor pr &upun 0i&t n)a 'n!in$ilor, galitat a po&i-ilit#)ilor &.ar put a &pun c# a&igur# in galitat a* Un " cani&" prin int r" diul c#ruia & practic# di&cri"inar a in&titu)ional# &t Upa,aportiiV Bgat K pingC* El con&t# 'n ac a c# p po&tul d UportariV &unt pro"o!a)i doar indi!i,i c & -ucur# d pri!il gii, au pr &tigiu $i put r * Ac $ti UportariV &unt* d r gul#, pro+ &ioni$ti cu 0p ri n)# $i po& &ori ai unor &cri&ori d acr ditar d 0c p)i 'n do" niil und '$i d &+#$oar# acti!itat a* D $i, 'n t ori , i 8ud c# candida)ii d la UpoartaV 'ntr prind rii &au organi,a)i i p -a,# d " rit, 'nd "(n#ri $i tal nt $i nu dup# ra&#, tni , cr din)#, cla&#, +a"ili tc, d ci,iil lor pot +i di&tor&ionat * < ritul, 'nd "(n#ril $i tal nt l nu &unt !alori a-&olut , ci r lati! * D t r"inar a lor d pind d !aloril grupului car 8ud c# cin ar $i cin nu ar !aloril r &p cti! * ? D l giti"i,ar a* E&t un conc pt +olo&it, r lati! r c nt, p ntru a 0pri"a o +or"# 0tr "# d pr 8udiciu $t di&cri"inar * El a +o&t pu& 'n circula)i d Dani l Aart.Tal, 'ntr.un &tudiu, intitulat D l giti,ation% Id o=gi & o+ Con+lict and Et=noc ntri&"I* C rc t#torul " n)ionat &u&)in c# grupuril do"inant +olo& &c proc &ul d d l giti"i,ar '"potri!a altor grupuri* Prin ac &t proc &, c i din#untrul grupului do"inant a8ung &#.l pri! a&c# p c i din a+ara grupului lor ca n +iind oa" ni d plini% " rit(nd, datorit# ac &t i condi)ii, 0clud r a &ocial# $i c=iar &# d !in# o-i ctul unor a-u,uri agr &i! * Toc"ai p ntru ac &t +apt, c i din a+ara grupului do"inant & '"potri! &c, d pun(nd +orturi p ntru a prot &ta $i p ntru a pro"o!a &c=i"-ar a &t#rilor d lucruri* D l giti"i,ar a r pr ,int#, dup# p#r r a lui Dani l Aart.Tal, includ r a unui grup &au unor grupuri 'n cat gorii &ocial 0tr " d n gati! , c &unt 0clu& din do" niul !alorilor $iP&au nor" lor acc pta-il * Iat# c l "ai o-i$nuit "i8loac d d l giti"i,ar B l nu &unt "utual 0clu&i! C% D ,u"ani,ar a, 'n& a"n# tic= tar a unui grup ca +iind inu"an, prin caract ri,ar a " "-rilor lui ca +iind di+ ri)i d tr#&#turil tipic " "-rilor &p ci i u"an * Ac &t proc d u & r ali, a,# +olo&ind, +i conc pt proprii unor cr aturi &u-u"an , cu" ar +i Ura& in+ rioar V &au ani"al , +i cat gorii c & r + r# la cr aturi &up ru"an !oluat n gati!, cu" ar +i d "oni, "on$tri $i dia!oli*

Caract ri,ar a prin atri-uir a unor tr#&#turi "al +ic , 'n ac &t ca,, un grup &t pr , ntat ca po& d(nd tr#&#turi 0tr " d n gati! , cu" ar +i agr &ori, idio)i &au para,i)i* D &cali+icar a* S r + r# la caract ri,ar a " "-rilor unui grup ca d !ian)i ai unor a& " n a nor" &ocial +unda" ntal 'nc(t i tr -ui 0clu$i din &oci tat $iP&au in&titu)ionali,a)i, d 0 "plu 'n calitat d cri"inali, =o)i, p&i=opa)i &au "aniaci* 1olo&ir a unor tic= t politic B&ug r(nd o &tar n gati!# gra!#C* n& a"n# d &cri r a unui grup ca o ntitat politic# c pun 'n p ricol !aloril d -a,# al &oci t#)ii dat , ca d 0 "plu, +a&ci$ti, co"uni$ti &au i"p riali$ti* Co"parar a n onorant# a grupului* Con&t# 'n tic= tar a grupului cu un nu" c &t n gati! p rc put, cu" ar +i U!andaliV &au U=uniV* D l giti"i,ar a, dup# cu" r ,ult# din c l &pu& , nu &t doar un "i8loc d a caract ri,a un grup ca +iind "inor, ci, "ai al &, o cal d 0clud r "oral# a ac &tuia* D l giti"i,ar a +olo& $t crit rii 0tr " d n gati! p ntru caract ri,ar a unui grup, 'i n ag# ac &tuia atri-ut l u"an * Ea &t aco"paniat# d & nti" nt d r &ping r int n& $i n gati! , c i"plic# id a c# grupul la car & r + r# &t p riculo& grupului propriu* D l giti"i,ar a &ug r a,# id a c# grupul 'n cau,# nu " rit# un trata" nt u"an $i, prin ur"ar , n dr pt#)ir a lui &t 8u&ti+icat#* C* Politica grupului do"inant $i a grupului "inoritar Politica grupului do"inant +a)# d "inorit#)i poat lua "ai "ult +or" * D & ori &unt " n)ionat $a& a& " n a +or" @: El &unt ur"#toar l % 2 A&i"ilar a* Prin ac a&t# +or"# grupul do"inant 'nc arc# &# r ,ol! pro-l "a 0i&t n) i unui grup "inoritar prin a-&or-)ia, li"inar a $i int grar a lui 'n cultura do"inant#* Politica Ucr u, tuluiV B" lting potC, &u&)inut#, un ti"p, 'n S* U* A, i"plica o atitudin +a!ora-il# +a)# d a&i"ilar a grupurilor "inoritar * C rc t#ril din ulti"ul ti"p pri! &c a&i"ilar a ca +iind r ciproc#, pr &upun(nd a8u&tar a "utual# 'ntr grupul do"inant $i "inoritar* Totodat#, l au r "arcat +aptul c# l " nt al &p ci+icului unui grup "inoritar pot int n&i+ica, '"pi dica &au 0clud int r "aria8 ui, participar a la tr -uril c t#) n $ti $i acc ptar a &ocial#* ; Plurali&"ul* Con&t# 'n ac a ca di! r& l grupuri co 0i&t#, &unt tol rant +a)# d di+ r n) l dintr l $i & aco"od a,# ac &tora* E0 "plu El! )i i &t tipic p ntru ac a&t# +or"# d politic# propri r la)iilor int r tnic d ,ira-il * ? Prot c)ia l gal# a "inorit#)ilor, 'n un l )#ri $i 'n anu"it p rioad d ti"p, p#r)i 'n& "nat al popula)i i r &ping co 0i&t n)a cu "inorit#)il B&itua)ia n grilor din S* U* A* 'n d c niil H $i 4C, 'n ac &t condi)ii gu! rn l &unt n !oit &# &# ia "#&uri l gal p ntru prot 8ar a int r & lor $i dr pturilor indi!i,ilor apar)in(nd grupurilor "inoritar * @ Tran&+ rul d popula)ii, 'n anu"it &itua)ii, d t n&iun 0tr "# &au d "ari di+icult#)i, grupuril do"inant au r cur& la tran&+ rul d popula)ii p ntru r ,ol!ar a pro-l " i 0i&t n) i unor "inorit#)i* A$a &.au p tr cut

lucruril 'n +o&ta Uniun So!i tic#, und , d pild#, o part a "inorit#)ilor g r"an# $i ro"(n# a +o&t tran&+ rat# 'n &t, p l(ng# 9olga &au c=iar "ai d part , 'n Si- ria* C(t d co"plicat# &t ac a&t# +or"# d politic# r ,ult# $i din 0 "plul di&olu)i i Iugo&la!i i, und &u- lo,inca puri+ic#rii tnic au a!ut loc tran&+ ruri +or)at d popula)ii d alt# tni * 5 Su-8ugar a continu#* 1or" l d politic# " n)ionat p(n# acu" au !i,at, +i 'ncorporar a grupurilor "inoritar 'n &oci tat , +i 0clud r a lor din ac a&ta* Nu rar ori, 'n&#, grupul do"inant pr + r# &# " n)in# "inorit#)il , nu p ntru a duc o politic# d "ocratic#, ci p ntru a l &upra! g= a $i 0ploata B+or)# d "unc# i +tin#C* : E0t r"inar a* R la)iil ra&ial $i tnic pot a8ung 'ntr.un &tadiu acut, c(nd & ur"#r $t di&trug r a +i,ic# a unui grup* A$a & a8ung la g nocid, d +init ca o 0t r"inar &i&t "atic# a unui grup ra&ial &au tnic* La &+(r$itul & colului al [l[.l a un a& " n a + no" n a a!ut loc 'n S* U* A, c(nd au +o&t uci$i ?MM d indi ni din tri-ul Siou0* E&t cuno&cut ca,ul ucid rii d c#tr na,i$ti a c(tor!a "ilioan d !r i, 'ntr 23?? $i 23@5 'n ulti" l d c nii grupuril "inoritar , ra&ial &au tnic , &.au a+ir"at printr.o politic# propri , ur"#rind contracarar a politicii pr &upu& &au r al a grupurilor do"inant * Pri"ul lucru car tr -ui &pu& &t ac la c# un grup ra&ial &au tnic poat +i 'n "od r al unul "inoritar Btratat di&cri"inator d grupul do"inantC &au pr &upu& a +i "inoritar, &itua)i p car a" put a.o nu"i "inorat &i"-olic* Ac a&t# +or"# d "inorat &t o in! n)i id ologic#, a un i pr tin& &t#ri d "inoritat , in 0i&t nt# 'n r alitat * D c l "ai "ult ori, o a&t+ l d n#&cocir &au &i"-oli,ar n gati!# ar la -a,# o 0p ri n)# i&toric# dra"atic#, +ru&tr#ri Bdorin) n r ali,at C, t n&iuni 'n r alitat int r tnic , pr 8ud c#)i, no&talgii $i a&pira)ii tnoc ntri&t B&upraapr ci r a propri i tniiC, n putin)a d a +ac +a)# noului cur& al i&tori i$* A*"*d* <inoratul &i"-olic &t o +or"# d politic# +olo&it# d 0 "plu d unii lid ri U* D* <* R, &i"ul(ndu.& o di&cri"inar gra!#, in&uporta-il# a "ag=iarilor din Ro"(nia, cu po&i-il con& cin) n gati! a&upra & curit#)ii urop n * Ac $ti lid ri au &u&)inut $i &u&)in ta-loul un i +al& dra" a "inorit#)ii "ag=iar din Ro"(nia* Politica grupului "inoritar +a)# d di&cri"in#ril r al poat '"-r#ca di! r& +or" % -oicotar a ordinii l gat Bn r &p ctar a proc durilor con&titu)ional al unui &tatCT a+ir"ar a pu-lic# a n "ul)u"irilor Bprin "a&&. " dia, d "on&tra)ii &au gr ! CT organi,ar a politic# B'n partid CT prot &t int rna)ional B'n organi&" l int rna)ional CT & parati&" Bi,olar a +a)# d grupul do"inantCT t rori&" Bact d !iol n)# '"potri!a &t#rilor 0i&t nt CT r#,-oi Bcu" au &tat lucruril 'n Iugo&la!ia &au C c niaC* Un "i8loc i"portant al politicii d contracarar a "inoratului 'l con&titui cono"ia tnic#* T r" nul cono"i tnic# & r + r# dup# p#r r a lui E* Aonacic= $i O* <od lT^H la o auto"o-ili,ar a unui grup tnic &au i"igrant, din r(ndul c#ruia &unt r cruta)i $i 'ntr prin,#torii $i &alaria)ii* Ea i"plic# o r ) a d .a lungul liniilor d a&i&t n)# +inanciar#, anga8ar a pro+ &ional# a co. tnicilor $i poat o !(n,ar pr + r n)ial#, d $i 'n "ult ca,uri cono"ia tni i " n)in l g#turi +ir $ti cu pia)a g n ral#* Econo"ia tnic# &t un + no" n la &car#

"ondial# n l gat d niciun tip d cono"i na)ional#* Anu"it grupuri &unt "ai 'ntr prin,#toar d c(t alt l 'n +or"ar a un i cono"ii tnic . ara-ii, c=in ,ii, gr cii, !r ii, cor nii, paKi&tan ,ii* A& " n a cono"ii &unt d & ori con&tituit prin acop rir a unor U! rigi lip&#V dintr.o cono"i , 'n car antr pr norii d o anu"it# tni & a8ut# +olo&ind proprii lor co. tnici* Int r!in 'n ac &t ca, un l " nt d &olidaritat tnic# $i d 'ncr d r , car &unt, un ori, "ai i"portant d c(t garan)iil contractual 'n a&igurar a pr dic)i i co"porta" ntului p pia)#* Econo"ia d pia)# con&titui un + no" n co"pl 0 c un $t 'n ca,ul " n)ionat !aloril co"p titi!it#)ii d pia)# cu !aloril &olidarit#)ii d grup

S1hRQIT