Sunteți pe pagina 1din 6

Chestionar de audit intern al SMM

Pct.

ISO 14001- 2004 NTREBARE POLITICA DE MEDIU Conducerea la cel mai inalt nivel a definit politica de mediu a organizatiei?

NOTARE N 2 1 0

OBSERVAII

a) corespunde naturii, dimensiunilor si impacturilor asupra mediului ale activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei? b) include un angajament de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii? 4.2 c) include un angajament de conformare cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte pe care organizatia le-a adoptat si care sunt aplicabile aspectele sale de mediu? d) ofera cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor si tintelor de mediu? e) este documentata, implementata si mentinuta? f) este comunicata tuturor persoanelor care lucreaza pentru sau in numele organizatiei? g) este disponibila pentru public? PLANIFICARE 4.3 Aspecte de mediu Organizatia a stabililit implementat si mentinut (o) proceduri(a) pentru identificarea aspectelor de mediu si determinarea aspectelor semnificative de mediu? Sunt identificate aspectele de mediu ale activitatilor, produselor sau serviciilor sale incluse in domeniul de aplicare? 4.3.1. Sunt determinate acele aspecte care au sau pot avea impact(uri) semnificative asupra mediului? Organizatia documenteaza aceste informatii? Organizatia actualizeaza aceste informatii? Aspectele semnificative de mediu sunt luate in considerare la stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului sau de management de mediu? Cerinte legale si alte cerinte Organizatia a stabilit, implementat si mentinut (o) proceduri(a) referitoare la cerintele legale si alte cerinte? Sunt identificate si este definit accesul la cerintele legale aplicabile si la alte cerinte pe care organizatia le-a adoptat si care sunt 4.3.2. aplicabile aspectelor sale de mediu? Este determinat modul cum se aplica aceste cerinte aspectelor sale de mediu? Aceste cerinte legale si alte cerinte aplicabile la care organizatia subscrie sunt luate in considerare la stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului sau de management de mediu? Obiective, tinte si programe Sunt stabilite, implementate si mentinute obiective si tinte de mediu documentate la toate functiile si nivelurile relevante ale organizatiei? Sunt cuantificate(direct sau indirect)? Sunt ele coerente cu politica de mediu, inclusiv cu angajamentele de prevenire a poluarii, de conformare cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile? 4.3.3. La stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu sunt luate in considerare optiunile sale tehnologice si cerintele sale financiare, operationale, comerciale, precum si punctele de vedere ale partilor interesate? Sunt stabilite, implementate si mentinute unul sau mai multe programe pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu? Programele includ desemnarea responsabilitatilor pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu la nivelurile si functiile relevante ale organizatiei? Programele includ mijloacele si termenele privind realizarea acestora?

Formular cod F - 004; ed. 1; rev. 1; pag. 1 / 6

Chestionar de audit intern al SMM

Pct. 4.4.

ISO 14001- 2004 NTREBARE POLITICA SI DE MEDIU IMPLEMENTARE FUNCTIONARE Resurse, roluri, responsabilitate si autoritate Rolurile, responsabilitatile si autoritatile sunt definite? Rolurile, responsabilitatile si autoritatile sunt documentate? Rolurile, responsabilitatile si autoritatile sunt comunicate? Exista decizie de numire a Reprezentantului(tilor) Managementului cu stabilirea rolurilor si responsabilitatilor ce ii(le) revin?

NOTARE N 2 1 0

OBSERVAII

4.4.1. 4.2

Exista decizie de numire a Comisiei pentru Mediu, Sanatate si Securitate cu stabilirea rolurilor si responsabilitatilor ce ii revine? Competenta, instruire si constientizare Exist inregistrari privind educatia, instruirea si / sau experienta corespunzatoare a persoanelor care indeplinesc sarcini in cadrul sau in numele organizatiei? Sunt identificate necesitatile de instruire asociate aspectelor sale de mediu si sistemului sau de management de mediu? Exista planuri de instruire bazate pe necesitatile identificate mai sus? Sunt alocate resurse pentru desfasurarea planurilor de instruire? Sunt pastrate inregistrari ale instruirilor efectuate? 4.4.2. Este evaluata si inregistrata eficacitatea instruirii? Este stabilita, implementata si mentinuta o procedura privind constientizarea personalului sau ori acelui care lucreaza in numele sau? Este constientizat personalul privind: a) importanta conformitatii cu politica de mediu, cu procedurile si cu cerintele sistemului de management de mediu? b) aspectele semnificative de mediu si impacturile asociate, reale sau posibile, ale activitatilor lor si de efectele benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei lor individuale? c) rolurile si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu cerintele sistemului de management de mediu? d) consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile specificate? Comunicare Este stabilita, implementata si mentinuta o procedura privind comunicarea? Este stabilita, implementata si mentinuta modalitatea de comunicare interna intre diferitele niveluri si functii ale organizatiei? 4.4.3. Este stabilita, implementata si mentinuta modalitatea de primire, documentare si transmitere a raspunsurilor la comunicarile relevante venite de la partile interesate din exterior? Organizatia comunica si documenteaza aceasta decizie de a comunica in exterior referitor la aspectele sale semnificative de mediu? Este stabilita si implementata metoda de comunicare externa? Comunicarea intern Exista o lista a documentelor sistemului de management de mediu? Contine aceasta lista referiri la: a) politica, obiectivele si tintele de mediu? 4.4.4. b) documentele solicitate de acest standard international? c) formularele utilizate pentru inregistrari? d) legislatia aplicabila identificata? e) alte documente necesare planificarii si functionarii sistemului?

Formular cod F - 004; ed. 1; rev. 1; pag. 2 / 6

Chestionar de audit intern al SMM

Pct.

ISO 14001- 2004 NTREBARE

NOTARE N 2 1 0

OBSERVAII

4.2 4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.5.

4.5.1.

POLITICA DE MEDIU Controlul documentelor Este stabilita, implementata si mentinuta (o) procedura(i) privind controlul documentelor? a) documentele sunt aprobate? b) sunt analizate si actualizate? c) sunt identificate schimbarile si stadiul reviziei curente a documentelor? d) sunt disponibile la locurile de utilizare versiunile relevante ale documentelor aplicabile? e) documentele raman lizibile si usor de identificat? f) documentele de origine externa necesare pentru planificarea si functionarea sistemului de management de mediu sunt identificate? f') distributia lor este controlata? g) documentele perimate sunt identificate? Control operational Sunt identificate si planificate acele operatii care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative identificate? a) sunt stabilite, implementate si mentinute (o) procedura(i) documentata(e) pentru controlul acelor situatii in care absenta lor ar putea conduce la abateri de la politica de mediu, obiectivele si tintele de mediu? b) sunt stipulate in proceduri(a) criteriile de operare? c) sunt stabilite, implementate si mentinute proceduri referitoare la aspectele de mediu semnificative, identificabile, ale bunurilor si serviciilor utilizate de organizatie? c') sunt comunicate catre furnizori, inclusiv contractori procedurile si cerintele aplicabile? Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns Este stabilita, implementata si mentinuta o proceduri(a) pentru a identifica posibilele situatii de urgenta si accidente care pot avea (un) impact(uri) asupra mediului si modul in care trebuie sa raspunda la acestea? Sunt ele analizate periodic? Unde este necesar, sunt ele revizuite, in special dupa producerea accidentelor sau situatiilor de urgenta? Sunt testate periodic astfel de proceduri atunci cand acest lucru este posibil? VERIFICARE Monitorizare si masurare Este stabilita, implementata si mentinuta o proceduri(a) pentru a monitoriza si a masura, in mod regulat, caracteristicile principale ale operatiilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului? Sunt documentate informatiile pentru monitorizarea performantelor de mediu? Exista inregistrari privind gestionarea deseurilor? Sunt acestea gestionate functie de modul de tratare si de prevedrile legale aplicabile? Exista inregistrari privind gestionarea substantelor periculoase? Exista o lista a dmm utilizate pentru masurarea performantelor de mediu? Echipamentele de monitorizare si masurare sunt calibrate sau verificate periodic? Sunt pastrate inregistrari privind calibrarile si verificarile efectuate asupra echipamentelor?

Formular cod F - 004; ed. 1; rev. 1; pag. 3 / 6

Chestionar de audit intern al SMM

Pct.

ISO 14001- 2004 NTREBARE POLITICA DE MEDIU Evaluarea conformitatii

NOTARE N 2 1 0

OBSERVAII

Este stabilita, implementata si mentinuta o proceduri(a) pentru evaluarea periodica a conformitatii cu cerintele legale aplicabile? Sunt definite criteriile, domeniul de aplicare, frecventa si metodele evaluarii conformitatii? Managementul local asigura ca sunt intreprinse actiuni de imbunatatire in urma evaluarii conformitatii? 4.2 Selectarea evaluatorilor si modul de efectuare al evaluarilor asigura obiectivitatea si impartialitatea procesului de evaluare a conformitatii? Este stabilit si implementat un program de evaluare a conformitatii pentru a determina: 4.5.2. - daca procesele sunt implementate si eficiente? Planificarea Programului de evaluare a conformitatii include date privind: - starea si importanta proceselor si zonelor de evaluat? - rezultatele evaluarilor precedente? Sunt stabilite modalitati de raportare a rezultatelor? Sunt mentinute inregistrari? Managementul responsabil pentru zona auditata asigura ca sunt intreprinse, fara intarziere nejustificata, actiuni pentru eliminarea neconformitatilor depistate si a cauzelor acestora? Activitatile de urmarire includ verificarea actiunilor intreprinse si raportarea rezultatelor acestora? Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva Este stabilita, implementata si mentinuta o proceduri(a) pentru a defini responsabilitatile si autoritatile pentru tratarea neconformitatilor, definirea si implementarea actiunilor corective si preventive necesare? Sunt identificate si inregistrate neconformitatile? Sunt aplicate corectii asupra neconformitatilor pentru reducerea impacturilor de mediu ale acestora? Sunt inregistrate corectiile aplicate asupra neconformitatilor? Sunt ntreprinse aciuni corective? Sunt implementate modalitati privind: - analiza neconformitatilor (inclusiv a reclamatiilor clientilor)? - determinarea cauzelor de apariie a neconformitilor? 4.5.3. - evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar? - determinarea si implementarea actiunilor necesare? - inregistrarile rezultatelor actiunilor intreprinse? - analiza actiunilor corective intreprinse? Este verificata aplicarea si eficacitatea actiunilor corective intreprinse? Sunt stabilite resurse, termene i responsabili pentru aciunile corective ntreprinse? Sunt inregistrate actiunile preventive intreprinse? Actiunile intreprinse sunt adaptate dimensiunii problemelor si impactului produs asupra mediului? In urma acestor actiuni, sunt realizate toate modificarile necesare in cadrul documentatiei sistemului de management de mediu?

Formular cod F - 004; ed. 1; rev. 1; pag. 4 / 6

Chestionar de audit intern al SMM

Pct.

ISO 14001- 2004 NTREBARE POLITICA DE MEDIU Controlul nregistrrilor

NOTARE N 2 1 0

OBSERVAII

Sunt stabilite nregistrrile necesare funcionrii sistemului de management? nregistrrile stabilite furnizeaz dovezile conformitii cu: - cerinele specificate? - cerinele funcionrii eficace a sistemului de management? 4.2 Inregistrarile sunt: - identificabile? 4.5.4. - lizibile? - regasibile cu usurinta? Exista o procedura documentata care sa defineasca controlul inregistrarilor? Este depozitarea adecvata? Sunt stabilite modalitati eficace de protejare a inregistrarilor? Sunt implementate metode de regsire usoara a inregistrarilor? Este stabilita durata de arhivare pentru inregistrarile de mediu? Sunt stabilite si implementate modalitati de eliminare a inregistrarilor? Audit intern Managementul de la cel mai inalt nivel a stabilit un proces de audit intern pentru evaluarea punctelor tari si punctelor slabe a SMM? Procesul de audit actioneaza ca un instrument de management pentru: - a determina daca SMM este conform cu modalitatile planificate si cu cerintele stabilite de catre organizatie? - pentru a determina daca sistemul de management de mediu este implementat si mentinut eficace? Sunt definite criteriile, domeniul de aplicare, frecventa si metodele auditului? Managementul asigura ca sunt intreprinse actiuni de imbunatatire in urma auditului intern? Selectarea auditorilor si modul de efectuare al auditurilor asigura obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit? Este stabilit si implementat un program de audit pentru a determina: 4.5.5. - daca procesele si activitatile de mediu sunt implementate si eficiente? Planificarea Programului de audit include date privind: - starea si importanta proceselor si zonelor de auditat? - rezultatele auditurilor precedente? Este stabilita si implementata o procedura documentata cu scopul de a defini procesul de audit intern al SMM? Este planificata efectuarea auditurilor? Sunt raportate rezultatele top managementului si managementului local? Sunt mentinute inregistrari? Managementul responsabil pentru zona auditata asigura ca sunt intreprinse actiuni pentru eliminarea neconformitatilor depistate si a cauzelor acestora? Activitatile de urmarire includ verificarea actiunilor intreprinse si raportarea rezultatelor acestora?

Formular cod F - 004; ed. 1; rev. 1; pag. 5 / 6

Chestionar de audit intern al SMM

Pct.

ISO 14001- 2004 NTREBARE POLITICA DEDE MEDIU ANALIZA EFECTUATA CONDUCERE Conducerea efectueaz analiza sistemului de management? Analiza este planificata la intervale stabilite? Analiza sistemului de management al calitatii include: - obiectivele si tintele stabilite? - politica stabilita? - oportunitile de mbuntire? - necesitatile de schimbare in sistem? - rezultatul auditurilor? - rezultatul evualarilor de conformitate cu legislatia aplicabila si alte cerinte la care organizatia subscrie? - comunicarile cu partile interesate din exterior, inclusiv plangeri? - performana de mediu a organizatiei? - gradul de indeplinire al obiectivelor si tintelor de mediu? - stadiul aciunilor corective / preventive? - aciuni rezultate din analiza anterioar? - schimbri care ar putea influena sistemul de management, inclusiv cele legislative aplicabile? - propuneri pentru mbuntire? Sunt meninute nregistrri ale analizei? Elementele de ieire ale analizei includ decizii i aciuni referitoare la : - mbuntirea eficacitii sistemul de management i a proceselor? - necesitatea de resurse?

NOTARE N 2 1 0

OBSERVAII

4.2

4.6.

EVALUARE: 0 0 0 0

(note _ acordate) % Grad _ implementare 2 * ( puncte _ aplicabile)

#DIV/0!

N = neaplicabil 2 = aplicat integral 1 = aplicat mai putin de 50% 0 = neaplicat

Formular cod F - 004; ed. 1; rev. 1; pag. 6 / 6