Sunteți pe pagina 1din 14

LUCRARE DE ABSOLVIRE

PROGRAM DE FORMARE FORMATOR

COD COR 241205

APETREI DANIELA
OPIS

1. Prezentarea ocupaiei 2. Stabilirea tipului de program 3. Obiective urmrite 4. Plan de formare 5. Program de formare 6. Organizarea i efectuarea programului de formare 7. odaliti de evaluare

1. PREZENTAREA OCUPAIEI
P!i"ologul #colar e!te un !peciali!t $n p!i"ologie educa%ional #i&!au con!iliere p!i"ologic' care inve!tig"eaz problemele de natur p!i"ologic !pecifice mediului #colar( e)plic #i promoveaz $n%elegerea proce!ului de dezvoltare a copilului&adole!centului #i a rela%iilor dintre ace!t proce!' comportament #i $nv%are( !electeaz' admini!treaz #i interpreteaz in!trumente !tandardizate de evaluare p!i"ologic( !tabile#te #i comunic diagno!ticul( elaboreaz #i implementeaz planuri individualizate&de grup cu caracter preventiv #i&!au de interven%ie( ofer con!iliere p!i"ologic !pecializat $n domeniul educa%ional( de!f#oar activit%i de cercetare p!i"ologic. P!i"ologul #colar e!te licen%iat $n p!i"ologie' formarea profe!ional ini%ial a ace!tuia realiz*ndu+!e prin forme !pecifice !i!temului na%ional de $nv%m*nt care a!igur dob*ndirea competen%elor profe!ionale minime nece!are e)ercitrii profe!iei de p!i"olog. ,ompeten%ele !pecifice ocupa%iei de p!i"olog #colar !unt formate #i dezvoltate prin programe de pregtire profe!ional complementar #i & !au programe de formare profe!ional continu realizate prin forme !pecifice !au altele dec*t cele !pecifice !i!temului na%ional de $nv%m*nt. P!i"ologul #colar $#i de!f#oar activitatea $n cabinetele #colare din in!titu%iile de $nv%m*nt' $ntr+un mediu !igur #i controlat' beneficiarii !erviciilor oferite de ace!ta fiindelevii' cadrele didactice #i per!onalul in!titu%iei de $nv%m*nt' prin%ii & apar%intorii elevilor. .ealizarea !arcinilor de munc pre!upune cuno#tin%e teoretice #i practice de p!i"ologie' con!iliere #i terapie educa%ional' #tiin%ele educa%iei' limb #i comunicare' !ociologie #i antropologie' !ervicii clien%i #i per!onal' calculatoare #i !oft/are' precum #i deprinderi !ociale #i deprinderi de rezolvare de probleme. 0ndeplinirea cerin%elor !pecifice ocupa%iei nece!it un nivel foarte bun de dezvoltare a abilit%ii generale de $nv%are' o bun capacitate de proce!are rapid a informa%iei #i o abilitate cre!cut de a lua decizii corecte' c*t mai ra%ionale. Profilul de intere!e profe!ionale !pecifice ocupa%iei e!te de tip 1S2 3inve!tigativ' !ocial' $ntreprinztor4. 2)ercitarea ace!tei ocupa%ii pre!upune !eriozitate' e)igen%' meticulozitate #i independen% $n realizarea !arcinilor' ec"ilibru emo%ional #i o bun capacitate de comunicare.

2. STABILIREA TIPULUI DE PROGRAM

Pentru !tabilirea tipului de program am efectuat urmtorii pai am realizat un !tudiu de pia pentru a identifica nivelul de cerere a unor cur!uri $n domeniul dat' re!pectiv tipologia de cur!uri dorit am identificat ocupaia $n ,odul Ocupaiilor din .om*nia 3,O.4 - Psiholog col !" co# COR- 2$$%1$ am verificat dac acea!t ocupaie !e afl $n 5omenclatorul calificrilor pentru care !e pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare i am con!tat c acea!t ocupaie nu !e g!ete. 0n ace!t caz' pentru acea!t ocupa ie nu !e pot organiza dec*t programe de iniiere' perfecionare !au !pecializare finalizate cu certificate de ab!olvire am acce!at !ite+ul ,56P7+ ///.cnfpa.ro+ pentru a verifica dac ocupaia Psiholog colar are !tandard ocupaional i am con!tatat c are am !tabilit nivelul de !tudii nece!ar- fc*nd parte din grupa ma8or 2' !e impune ca pentru $n!crierea la programul de formare' participanii ! fie ab!olven i de !tudii !uperioare am !tabilit tipul de program- program de perfecionare' av*nd un numr total de ore de 129 $mprite $n 49 ore teoretice i :9 ore practice. Criterii de selecie a grupului int: + + + !tudii !uperioare ab!olvite aviz medical din partea medicului de familie $n care ! fie men ionat faptul c per!oana e!te apt pentru a participa la cur! cunotine de utilizare P,

&. OBIECTI'E GENERALE


;a !f*ritul programului de formare' cur!antul va fi capabil !O1 + managerieze propria carier

O2 + implementeze !tandardele de calitate !pecifice domeniului O& + integreze <1, $n educa%ie #i formare O$ + re!pecte deontologia #i !tandardelor profe!ionale O% + definea!c diver!e probleme ale elevilor #i ! adopte decizia de interven%ie O( + evalueze profilul p!i"ologic al elevilor' prinilor i cadrelor didactice O) + !tabilea!c #i ! comunice diagno!ticul O* + efectueze interven%ia p!i"ologic O+ + realizeze con!ilierea p!i"ologic $n domeniul educa%ional O1, + ofere con!iliere $n carier elevilor O11 + $ntocmea!c o cercetare p!i"ologic

$. PLAN DE FORMARE
PROGRAM DE PREG-TIRE PENTRU. PS1=O;O> ,O;7. COD COR . 244514 TIPUL DE PROGRAM. P2.62,1O57.2 NUM-R TOTAL DE ORE. 129 N!. c!/. N!. /o/ l #5 o!5. 12, Teoretice Practice

Mo#0l1 #isci2li34

Co625/535 #o783#i/5
1. 1dentific nevoile per!onale de dezvoltare profe!ional 2. Stabile#te obiectivele de dezvoltare profe!ional

1.

Managementul carierei

3. 7nalizeaz oferta de formare continu

4. Particip la programe de formare continu Implementarea standardelor 2. de calitate specifice domeniului 2 4


5. 7nalizeaz po!ibilit%ile de 3re4conver!ie profe!ional 1. 7nalizeaz !tandardele de calitate !pecifice domeniului

2. 1dentific obiectivele in!titu%iei & organiza%iei $n domeniul calit%ii 3. 7plic !tandardele de calitate 1. 7nalizeaz oportunit%ile de integrare a <1, $n educa%ie #i formare 2. Proiecteaz activit%i #i e)perien%e de $nv%are care pre!upun utilizarea <1,

3.

Integrarea TIC n educaie i formare

3. Stabile#te re!ur!ele <1, 4. 1mplementeaz proce!ele de in!truire bazate pe <1, 5. 2valueaz eficien%a utilizrii <1, $n educa%ie #i formare 1. .e!pect principiile de etic #i deontologie profe!ional 2. 7plic !tandardele profe!ionale !pecifice profe!iei

4.

Respectarea deontologiei i standardelor profesionale

??

Definirea problemelor i 5. adoptarea deciziei de intervenie 4 :

1. 1dentific problemele clientului 2. 7nalizeaz informa%iile relevante pentru problemele clientului 3. Stabile#te re!ur!ele nece!are !olu%ionrii problemelor 4. 7dopt decizii 1. Pregte#te proce!ul de evaluare 2. Selecteaz in!trumentele de evaluare 3. 7dmini!treaz in!trumentele de evaluare 4. 1nterpreteaz rezultatele evalurii 5. 0nregi!treaz rezultatele evalurii 6. 0ntocme#te raportul p!i"ologic 1. Stabile#te diagno!ticul

6.

Evaluarea psi ologic!

19

7.

"tabilirea i comunicarea diagnosticului

2. ,omunic diagno!ticul 3. 6ormuleaz recomandri 4. 1nformeaz per!oanele abilitate & autorit%ile 1. Stabile#te obiectivele 2. 2laboreaz planurile de preven%ie & interven%ie 3. 1mplementeaz planurile de preven%ie & interven%ie 4. 7plic !trategii #i metode de preven%ie & interven%ie 5. Proiecteaz programe educa%ionale pentru elevii cu cerin%e !peciale 6. 2valueaz eficien%a planurilor de preven%ie & interven%ie 1. Aezvolt programe de con!iliere p!i"ologic a elevilor 2. Aezvolt programe de con!iliere p!i"ologic de!tinate cadrelor didactice 3. Aezvolt programe de con!iliere p!i"ologic de!tinate prin%ilor

:.

Intervenia psi ologic!

19

@.

Consilierea psi ologic! n domeniul educaional

12

4. Organizeaz programe !uport pentru prin%i 5. Promoveaz !ntatea mintal 6. 2valueaz eficien%a programelor de con!iliere p!i"ologic 1. 2valueaz profilul p!i"o+aptitudinal al elevului 19. Consilierea n carier! 4 : 2. 7nalizeaz op%iunile educa%ionale #i profe!ionale 3. 2laboreaz planul de carier 4. 2valueaz planul de carier 1. 1ni%iaz activit%i de cercetare p!i"ologic 11. Cercetarea psi ologic! 2. ,olecteaz datele 4 : 3. 1nterpreteaz datele 4. 2laboreaz rapoarte de cercetare 5. Balorific rezultatele cercetrilor

%. PROGRAM DE FORMARE
PROGRAM DE PREG-TIRE PENTRU. PS1=O;O> ,O;7. TIPUL DE PROGRAM. P2.62,1O57.2 NUM-R TOTAL DE ORE. 129

PROGRAMA DE PREG-TIRE
Mo#0l0l 3!. . @ D0! / 93 o!5 #5 2!5g4/i!5. 17 " 35+ teoretice' 12+ practice4 U3i/4i #5 co625/534. Consilierea psihologic n domeniul educa ional Co3i30/0!i #5 7 <4 25 O7i5c/i:5 #5 !5;5!i34 c 2i/ol51 s5c:535 #5 2!5g4/i!5 /5o!5/ic4 s 0 2! c/ic4 !a sf"ritul programului de instruire cursantul #a fi capa$il s: 1. Aezvolte programe de con!iliere p!i"ologic a elevilor 2. Aezvolte programe de con!iliere p!i"ologic de!tinate cadrelor didactice 3. Aezvolte programe de ,on!ilierea p!i"ologic a ,on!ilierea p!i"ologic a cadrelor didactice Prelegerea 2)plicaia Aemon!traia Studiu de caz >rupuri ;aptop 6lip+c"art Suport de cur! ,on!ilierea p!i"ologic a elevilor Prelegerea 2)plicaia Aemon!traia Studiu de caz >rupuri interactive ;aptop 6lip+c"art Suport de cur! 6ie de lucru M5/o#5 #5 ;o!6 !5

Mi=lo c5 #5 i3s/!0i!5 1 93:4 !5 Cuno%tin e cu pri#ire la:: + principii #i metode de con!iliere p!i"ologic( + p!i"ologia dezvoltrii( + p!i"ologie !ocial( + teorii comportamentale( + p!i"odiagno!tic( + p!i"ologie aplicat( + teorii de!pre p!i"opatologie #i !ntate mintal( + cla!ificarea tulburrilor mintale( + !trategii de preven%ie a tulburrilor mintale( + !trategii #i metode de promovare a !nt%ii mintale( Bideoproiector + criterii de diagno!tic p!i"ologic( Bideoproiector + p!i"ologia per!onalit%ii( C!i/5!ii #5 5: l0 !5

con!iliere p!i"ologic de!tinate prin%ilor

prinilor

interactive

6ie de lucru ;aptop

+ factori de ri!c pentru !ntatea mintal( + manife!tarea problemelor p!i"ologice- conte)t #i factori de formare' men%inere #i activare( evalurii p!i"ologice( + re!ur!e de !elf+"elp( educa%ie pentru !ntate( + !trategii #i !tiluri de $nv%are( + managementul cla!ei( + !trategii #i metode de preven%ie & interven%ie( + principii #i metode de p!i"ologie educa%ional( + !trategii #i metode de monitorizare #i evaluare( + modalit%i de comunicare eficient( + !tandarde profe!ionale( + norme de etic #i deontologie profe!ional.

4. Organizeze programe !uport pentru prin%i

Programele !uport pentru prini

Prelegerea 2)plicaia Aemon!traia Coc de rol

Bideoproiector + metode de analiz #i interpretare a rezultatelor 6lip+c"art Suport de cur! 6ilm ;aptop

5. Promoveze !ntatea mintal 6. 2valueze eficien%a programelor de con!iliere p!i"ologic

Promovarea !ntii mentale $n mediul colar 2valuarea programelor de con!iliere p!i"ologic Prelegerea 2)plicaia Aemon!traia Practic

Bideoproiector + principii #i metode de con!iliere p!i"ologic( Pliante ,"e!tionare

(. ORGANIZAREA I EFECTUAREA PROGRAMULUI DE FORMARE


Pentru organizarea programului de formare am parcur! urmtorii pai pregtirea materialelor nece!are in!truirii+ materiale !uport- fie de lucru' !uport de cur!' c"e!tionare' !tudii de caz' fie de evaluare + materiale vizuale- prezentare Po/er+ Point' pliante' film + ec"ipamente nece!are prezentrii- videoproiector' laptop' flip+ c"art !tabilirea locaiei de de!furare a programului de formare 0n aran8area !lii de cur! am inut cont ca mobilierul ! fie unul !implu i funcional' di!pu! $n form de !emicerc pentru a favoriza interaciunea permanent dintre participan i dar i vizibilitatea fa de materialele de prezentare. pregtirea prii logi!tice- mapa cur!antului 3agenda programului de formare' !uportul de cur!4' ecu!oane cu numele participanilor' materialele nece!are cur!anilor pentru $n!uirea cunotinelor 2fectuarea programului de formare va $ncepe cu autoprezentarea formatorului i prezentarea participanilor 3nume' localitate' loc de munc4 re!pectiv precizarea motivelor pentru care participanii !e afl la cur!' e)periena anterioar i mai ale! ce ateptri i temeri au. Dlterior !e vor prezenta obiectivele programului' modul de de!furare a ace!tuia 3module' nr.de ore' etc.4' competenele profe!ionale dob*ndite' e)amenul de ab!olvire' certificatul de ab!olvire. <ot $n acea!t etap !e vor negocia regulile de funcionare a grupului realiz*ndu+!e o li!t ce va fi afiat $ntr+un loc vizibil i !e vor anuna detaliile admini!trative 3pauz de cafea' ma!' program de lucru' etc.4 Pentru o efectuare eficient a formrii voi identifica mai $nt*i !tilurile de $nvare ale cur!anilor prin aplicarea de c"e!tionare. Scopul ace!tei etape $l reprezint adaptarea metodelor i te"nicilor de formare' a te"nicilor de comunicare la !tilul fiecrui participant' re!pectiv organizarea timpului i coninutului informaional $n funcie de caracteri!ticile grupului. Ae e)emplu' per!oanele care au un !til activ de $nvare !e implic $n e)perien%e noi' fr
pre8udec%i. Sunt per!oane care !e bucur de prezent !i au o g*ndire de!c"i!a' care ii face !a fie entuzia#ti la orice e!te nou. 2mit 8udeca%i mai mult bazate pe !entimente i intui%ie' dec*t pe teorie' pe care o caracterizeaz ca fiind Eprea ab!tractF. 6ilozofia lor e!te- voi $ncerca totul o dataG 2i pot $nv a mai bine din cur!urile unde e)i!t noi e)perien%e' oportunit%i din care ! $nve e( cur!uri unde !e de!f#oar !curte e)erci%ii' activit%i de grup( unde e)i!t o !erie de lucruri ce pot fi te!tate( cur!uri

unde e)i!t ceva de fcut pentru ei !pecial( cur!uri unde li !e permite conceperea unor idei' fr re!tric%ii.

Pragmaticii $nva cel mai bine din cur!urile unde e)i!t o legtur evident $ntre !ubiectul di!cutat i activit%i( !unt prezentate idei cu aplicabilitate evident( li !e d po!ibilitatea ! e)er!eze' beneficiind de comentariile&a!i!tena unui e)pert( li !e ofer te"nici i aptitudini care !e aplic $n mod curent activit%ii pe care o de!f#oar ' li !e prezint un model util pe care $l pot replica. <eoreticienii $nva mai bine din cur!urile unde ceea ce e!te prezentat face parte dintr+un !i!tem( au po!ibilitatea ! c"e!tioneze ipotezele de baza !au metodologia( iau parte la activit%i
!tructurate' cu !cop preci!( pot a!culta cauzele !ucce!ului&e#ecului( au la di!pozi%ie materiale !cri!' diagrame. Per!oanele cu !til refle)iv $nva mai bine din cur!urile unde- au po!ibilitatea ! ob!erve&reflecteze a!upra activit%ilor( unde au po!ibilitatea ! !tea deoparte' a!cult*nd i privind la ceilal%i( au la di!pozi%ie timp de g*ndire i pregtire $nainte de a face un e)erci%iu !au un comentariu( au po!ibilitatea ! recapituleze evenimentele( au materiale !cri!e !i demon!tatii riguroa!e.

). MODALIT-I DE E'ALUARE
0n vederea e#alurii cursan ilor !e va realiza evaluarea ini%ial ce are drept !cop verificarea $ndeplinirii condi%iilor de acce! la cur! a !olicitan%ilor i !tabilirea nivelului de cuno#tin%e a ace!tora' prin interviu i c"e!tionar( $n vederea !tabilirii con%inutului' metodelor de formare i mi8loacelor de $nv%are utilizate $n cadrul ace!tui program( evaluarea pe parcur!ul programului' $n vederea verificrii cuno#tin%elor !i deprinderilor acumulate p*n $n acel moment prin aplicarea unor teme de lucru' ce vor fi notate de ctre formator( evaluarea final 3e)amenul de ab!olvire4 ce va con!ta $n realizarea i prezentarea unei lucrri !pecifice programului de formare profe!ional 3ma)im 29 minute4' re!pectiv parcurgerea unui te!t cu 29 de $ntrebri tip gril 31 or4. 5ota final !e !tabile#te ca medie aritmetic a notelor obinute la cele dou probe iar nota minim de promovare e!te 6. 7cea!ta !e va realiza $n condi%iile $n care cur!anii au frecventat programul de formare' au ob%inut cel pu%in nota 6 la evaluarea realizat pe parcur!ul formrii i au !olicitat $n!crierea la e)amenul final.

2)amenul final va fi !u!%inut $n fa%a unei comi!ii con!tituite din 2&3 !peciali#ti din afara furnizorului de formare profe!ional #i 1&3 reprezentan%i ai furnizorului de formare profe!ional' care au organizat programul de formare. ,omi!ia de evaluare va fi nominalizat de ctre ,56P7. 0n urma ab!olvirii e)amenului final' cur!an%ii vor primi certificatul de ab!olvire. &#aluarea programului de formare are ca !cop te!tarea capacit%ilor formatorului de a !pecializa per!oane $n acea!t ocupa%ie' prin aplicarea de c"e!tionare cu $ntrebri !pecifice.