Sunteți pe pagina 1din 27

- Testegrila Chimie organica

TESTE COI\TPLEMENT GRUPAT CHESTIONAR TIP II contineintrebari cu 4 variante de raspuns,la care se va raspundecu: A - daca numai solutiile 1,2,3sunt corecte; B - daca numai solutiile 1 si 3 sunt corectel C - daca numai solutiile 2 si 4 sunt corecte; D - daca numai solutia 4 estecorecta; E - daca toate solutiile sunt corecte.

1. Desprecompusulcu formula molecularaC6H6O_r sunt adevarateafirmatiile: 1) prczinta 3 izomeride pozitie: 2 ) unul dintreizomeriestefolositla dozarea 02 din amestecurilc de gaze: 3) unul din izorneriformeaza prin bromurare catalitica3 derivatimonobromurati: 4) unul dintreei prin alchilare (AICI.) si oxidare cu CH,,CI cu KN,lnOa/H* formeaza acidcu F.m.C"H^O..
7

r ) acet()na; ')\

Pot fi clorurate prin reactii de substitutie Ia Csp3: acidul acetllacetic.

3 ) difenilmetanul:
1 l acrolcina.

3. Despref'enilacetilena sunt corecteafirmatiile: I ) sepoateobtinedin stirenprin aditiede X2 si dublacliminarede HX: 21 atecaracter slabacid cc poatefi pus in evidenta prin tratarecu reactivTollens: 3) prin hidratare in prezenta de HgSOa/H* formeaza o cetonamlxta. 4) prin oxidarecu I(\{nO/H2O unnatade decarboxilare conduce la benzaldehida. 4. Compusul X rezultat la hidratarea 2-butinei: 1.1 esteizomerde lunctiune cu izobutanalul: 2) sepoateontinepnn hidroliza 2.2-diclorobutanului: -11 sepoateobtinesi prin hidratarea 1-butinei: 4) prin condensarea crotonica a 2 moli de X seobtin4 compusi (cu stereoizomeri ) 5. l) 2) 3) 4) Prezinta izomerie geometrica: alilbenzenul; B-metilstirenul; r,inilacetilena: -butena. I.4-difenil-l ncsaturare echivalenta mai mare decat

6. Se oxideaza cu K2Cr2O7/H*si formeaza compusi cu substratul: i ) alcoolul benzilic: 2t lerr-butanolul: i i ri-xilenul: 4 ) fenihnetileter.

- Testegrila pentruconcursul Chimie organica atjmitcre-

?.49

7. l) 2) 3) 4)

care dintre urmatorii produsi naturari hidrolizeaza enzimatic? lactoza: celobioza; amidonul: fructoza.

8. Care dintre urmatoarele asocieriformula moleculara- proprietate esteadecvata? 1) CsHs areNE,= 5 si 8 atomide Csp2: 2 t CH,CIarc4 legatun o: 3) C+HeBr are4 aranjamente structurale posibile ; 4) C2H6O areizomeride functiune. 9. ll 2) 3) 4) Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la hidrocarburi esteadevarata? alcanii suntstabili rermic pana la 600 C: alchinele aditioneaza atatacizimincralicat si aciziorganici; toatealchinele formeaza acetiluri: identif-icarea pozitieidubleilegatunsepoatefacein functiede produsii obtinutiprin oxidarea enersica cu oridantiionici:KMnOr/H*.

10. Sunt adevarateafirmatiile: I ) toti cornpusii organici continatomide hidrogen: 2) cateneie ramificatecontinatomi clecarbontertiarsaucuaternar: 3) izomeni diferaintre ei prin proprietatile chimicc: 4) in reactiilede aditiesescindeaza legaturileru. 11. Sunt adevarate afirmatiile: 1) oxidulde etena este un eterciclic: 2) fibra melana sepoateobtine prin polimerizarea acrilonitriluluil 3) sapunurile suntsaruriale acizilor_erasi cu oricemetal: 4) alchinele cu legatura triplamarginala reactroneaza cu Na. 12. Se cosideraschemade reactie:
I CH{ 2B l500oQ B + .lH. C +3 H.
Ni
h

-->

.-._-

A l c l ,l _

-50,100'Jc

F+E F+G

Sunt adevarateafirmatiile : 1) compusii F si G sepot obtinedirectdin compusul B prin hidrogenare in conditiidifente: 2) compusir D si H suntizomeride catena: 3) compusui E prin clorurare la 5000C formcaza un singurderivat monoclorurat nesaturat: 4) compusul B panicipasi la reactia de trimenzare.

250

- Testegrila pentruconcursul admitereChimie organica

13. Sunt incorecteafirmatiile: explozive: anorganic cu proprietati un triester cu HNO, formeaza I t gliccnnaprin reactie prin hidrolizabazica. metanal: 2) cloroformulformeaza. 3) cloroprenulsepoateobtineprin 2 reactiipornindde la acetilena: a toluenuluisenumeste benzil. laterala 4) radicaluldivalentla catena 14. Sunt corecteasocierilehidrocarbura - proprietate in cazurile: formeaza acid cianhidric; l) metanui- prin amonooxidare atatcataliticcat si fotochimrc: 2) toluenul seclorureaza la actiunea agentilorde oxidarespecificialchenelor: esterezistent 3) benzenul ceamai simplacetonanesaturata. apain conditiilereactiiKucerovsi formeaza aditioneaza 4) vinilacetilena 15. Sunt corecteasocierilealcool - proprietate in cazurile: uman: I ) metanolulestetoxic pentruorganismul cu C6Hr1AlC13 si conduce la cumenl reactioneaza 2) izopropanolul si alcoolulbenzilicnu sedeshidrateaza'. 3) neopentanolul ;1) izobutanolul alchena. prin deshidratare. aceeasi formeaza, si tert-butauolul 16. Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate? cu NaOH si topire benzenului urmatade neutralizarea se poateobtine prin sulfonarea 1) hidrochinona alcalina: 2) prin reactia cloroformului cu benzenulaflat in exces (catalizatorAICIr) se formcazao hidrocarbura izolate: cu 3 nuclee aromatica de sodiusi ienol; de fenil seobtinebenzoat 3 ) prin hidrolizabazica(NaOH)a benzoatului Tollens. cu reactivul ce nu reactioncaza o substanta 2-butinei cu KMnO/HO- seobtrne 4) prin oxidarea de reactii: 17. Prin urmatoarea succesiune 2CHr ,\ +.\a 3 9 ........*A + 3H1

l 5 o o c ' -B * C H - , C - IC -NaCl -ll2H. , D

DespreD sunt adevarateafirmatiile: de pozitie; 1) prezinta inca2 izonren formeaza un singurcompus: catalitica 2) prin monoclorurare in benzen: totalasetransforma decarboxilarea 3) prin oxidarecu KI'InO/H* urmatade .1) esteizomercu cumenul. 18. Care dintre urmatoarelehidrocarburi se oxideazacu KNInO/HO' ? 11 etinilbenzenul: 2) izoprenul; 3) ciclohexena: 4) rert-butil-benzenul. 19. Ref'eritorla proprietatile alchinelor sunt adevarateafirmatiile: de: substitutie: de Ag esteo reactie a acetilurii I ) reactia de obtinere si sunt compusi identicr: 2) izopropilacetiiena3-metil-l-butina mlxta: o cctolra rezulta in conditiile reactiei Kuceror" 3) prin aditiaapeila fenilacetilena. .1) alchinele cu alcadienele si cu ciclclalchenele. suntizomeride functiltne

Chimieorganica,Testegrila

u concursul admitere-

20. Se pot obtine printr-o singura reactiepornind de la hidrocartrurile corespunzatoare: I ) cloroprenul; 2) clomrade alil: 3) acidulsuccinic: 4) acetofenona. 21, Rezulta compusinesaturati prin: | ) deshidratarea glicerinei: 2) dimerizarca acetilenel: 3) polimenzarea izoprenului: 4) dehidrohalogenarea cloruni de neopentil.
22. Aditioneaza apa cu formare de compusi ce nu reduc reactivul rollens: 1) fcnil-acetilena: 2) acetilena; 3 ) r'inilacetilena: 4) acroleina. 23. Sunt reactii cu lungire de catena: I ) 3-cloro-l-butena+ KCN-+ 2) dimerizareaacetilenei-+ 3) bcnzen + clorura de benzil-+ 4) benzen+ 2-cloropropena--)

24. Rezulta compusiorganici cu functiuni mixte in urma reactiilor: 1) propena + HOCI-+ 2) izobutena+ HBr -----> 3) oxid de etena + HCN-+ 4) oxid de etena + HOH_;
per0xl zl

25. Desprealchenacare prin oxidare energicacu KN{nOa/H*formeaza butanonasi acid izobutiric sunt corecteafirmatiile: I ) esteizomerde functiune cu 1.2-dimetil-ciclohcxanul: 2) prezintaizomeriegeometrica cis-trans'. rl Co,1C,"2C,.1C.: 3) arein structura 1) pentruardcrea unui mol de hidrocarbura suntnecesaril2 rnoli de O". 26. Pot fi obtinuti atat prin polimerizare cat si prin policondensare: | ) detergenti neionici: 2) poliamidelc: 3) bachelita; 4) policsterii. 27. Nu contin atomi de C hibridizati sp3in structura: I ) ureea: 2) acidulcarbamic; 3) clorurade formil; 4) fenil-vinil-eterul.

252 28. Se consideraschemade reactii. I 5000c A + 3B 2CHr -................."......."_ 3A 600-8o0uc, D


ar

- Teste grila pentru concursul admitereChimie or-eanica

+2CH-ICVAlCl-r ., ^ tt-HCI

+ 2H2SO1

+2NaOH +2NaOH F+G-.-..-....-.--.------.--.--*H - HuO -2Na2SO3 , + CHrCI - NaCl

' I

lo ]rxm"o,
H*

DesprecompusulJ sunt adevarateafirmatiile: 3 izomeride pozitie; 1) prezinta I r contine o legatura eterica: izomeride functiunel 3) prezinta 4) formeaza legatunde hidrogenintramoleculare. 29. Pentru palmitostearooleina sunt corecteafirmatiile: insolubila in apa; I ) este 1 mol de I2lmolde glasime; 2) aditioneaza conduce 3) pnn hidrogenare la distearo-palmitina: 4) prin hidrclizabazica formeaza sapunuri. schema: 30. Se considera 15000c Na/ls0oc
f ) l J .

2A

. B+3C + CH,CI
. . L

ll2 H2

- \aCl

3E

lo ]r ru,t"o.
H*

Stiind ca A este cel mai simplu compus organic rezulta ca sunt adevarate afirmatiile: 1 ) c o m p u s u lF e s t ei z o m e rc u c u m e n u l : 2l prin decarboxilarea totala a lui G rezulta benzenul: 3) transfonnarea D-+E este reactie de alchilare: 41 compusul F prin monohalogenare fotochimjca sau catalitica formeaza cate un singur derivat monohalogenat. 31. l.y 2l 3) 1) 32. I) 2) 3t 4) Clorura de 2-naftildiazoniu cupleaza in mediu acid cu: acidul antranilic: nr-toluidina: acidul naftionic: p-amrnobenzilamina. Sunt compusi cu legatura ionica in structura: acctilurade Na: clorura de p-tolil-diazoniul stcaratulde potasiu; p-hidroxi-fenilmetileterul.

Chimie

- Tcste

la pentruconcursul admitere-

33. Divinilacetilena: 1) prin hidrogenare in prezenta de pdipb2n urunara de oxidareener.eica cu Ktr{nOr,&i* formeazanurnaiCO, si HzO; 2) arcN.E.=3 3) seoxideaza cu KN,InO/HO tbrmandun compuscu functiuue mixta (alcoolsi cetona): 4) nu aditioncaza HCN. 34. Rezulta compusicu grupare carbonil in structura prin: I ) oxidarea blanda a aciduluilactic(cu K2Cr2Or/H*): 2) acilarea fcnolului(catalitic): 3) hidroliza2.2.3,3,-tetrabromobutanului : .+) condensarea crotonica a cicloheranonei cu propanalul. 35. Sunt adevarateafirmatiile: I ) CeHr' estestabilla oridarein conditiinormale de temperatura si presiune : 2) aicoohiprimari oxrdaticu KMnO+/H*concluc la acizicarboxilicicu acelasi numarde atomi de C: 3) hidroperoxrdul de cumenestcun produs de oxidare al rzopropilbenzenului: 1) hidrochinona si pirogalolul au proprietati reducatoare. 36. Sunt incorecteafirmatiile: l) hrdrogenul necesar reduccrii nitnlilor sepoateobtinedin reactia Na cu alcoolulmetilic: 2) acidulmalonic estesingur.rl acrddicarboxilic cu actiune reducatoare: 3) legaturile multiplede tipul -C=N; >C=S;>C=O suntererogene; 4) hidroliza rorala a nitniilor conduce la amide. 37. Nu sunt esteri: l) benzanilida; 2l trinrtratul de glicerina: 3) steararul dc potasiu: 1) sulfatul acidde neopenril. 38. Stirenulse poateobtineprin: I ) hidrogenarea catalitica a f-enilacetilenei cu pd/pbr*: 2) hidrogenarea vinilbenzenului: 3) reducerea acetofenonei urmatade deshidratare: 4) reducerea benzofenonei urmatade deshidratare: 39. care din afirmatiile de mai jos referitoare la ciclopentansunt corecte? l) esteinsolubil in apa: 2) da reactiide substitutie; 3) izomenzeaza in prezenta de AlClr: 1) da reactii de adiric 40. 2,3-Dimetil-1,3-ciclohexadiena formeaza Ia oxidare cu K2cr2o7/fl* : l) acidsuccinicl 2) acidglutanc: 3) butadiona. 4) butanona.

1<A

- Teste Chimieor anica grila

ntnrconcursul admitcre-

,11.Produsul de condensare aldolica a acetaldehidei esteizomer cu: I ) acidulbutiric: 2) acetatul de etil; 3 t formiatul de propil: 4) B-hidroxietil-vinil-eter. 42. Care din urmatoarele amine se pot obtine prin reducereanitroderivatilor corespunzatori: I ) cr-naftilamina: 2) benzilamina, 3) anilina; (p-aminofenilmetileter). 4) p-anrsidina 43, Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? l) prin hidrogenarea naftalinci cu H2in raportmolar I : 2 seobtine tetralina. 2\ alchcncle reducreactivul Tollensla argintmetalic; 3) reducerea cetonelor conduce la alcoolisecundari: 11 un sistem reducator folositl'recvent in sintezele organice esteamalsam de Na si H,O. 44. Sunt omologi de serie: 1) stirenul si fenilpropena: 2) izoprenul si eutaperca: 3) toluenul si etilbenzenul; 4) butadiena si vinilacetilena. 45. Sunt adevarateafirmatiile: 1) izonieriisuntsubstante organice careau aceeasi formulamoleculara; 2) pozitia dublei legatunin alchene se poateidentifrca prin reactiidc oxidareenergica (KMnOa/H' sau K:CrzOr/H*); 3) formuleimoleculare C5H10 ii corespund 6 izonieriaciclici(farastereoizorneri): .1) fbrmuleimoleculare CqH12 ii corespund 3 izomcnde pozitie.

46.Prczinta cate doi izomeri de pozitie:


l ) a l c h i n c lc cu F . m .C , H . : ) \ dienele cu F.m.C.H^: 3 ) alcooliicu F.m.C*HeOH; + l deriratiihalogenati cu F.m.C3H.C1: 47. Referitor la compusii organici cu F.m. C3H6oa sunt adevarateafirmatiile: 1) prezinta trei izomeride pozitie; 2) seobtinprin oxidarea cu KMnOa/H' a celor3 xilcni izomeri: 3 ) au caractcr acidmai putemicdecatacidulbenzoic: ,+) toti izomeniformcaza, prin incalzire. anhidridele acidecorespunzatoare: 48. Nu conducla acizii corespunzatori transformarile: 1) acroleina + reactiv Tollens; 2) acetofenona + reactiv Toilcns: 3) cloroform+HOH: ,t) aldehida -) (B-fenil-acroleina) cinanrica + [O]/KN{nO+tH*

-r*

- Teste Chimie organica pcntru concursul admitere_ _grila 49. Sunt corectcafirmatiile: l) hidrogcnarea alchenelor la alcaniicorespunzatori areloc in cataliza eterogena; 2\ aditiaB12 la alchene esteun testde nesarurare; -3) alchcnele au p.f. infenoare alcanilor corespunzaron 1) prin aditiahalogenilor Ia alchine = derivati dihalogenati geminali (in raporrmolar 1:l ) 50. f)ecoloreazaatatsorutia de apa de brom cat si pe ceade KNInoy' Ho-. I ) difeniletena: 2) /erl-butilbenzenul: 3) acroleina: 4\ aldehida succinica. 51. Sunt incorecteafirmatiile: 1) acetilurile metalelor tranzitionale hidrolzeaza si ref-ac aichina cleia cares-aplecat: 2) aditiaapeila difenilacetilena conduce la difenilacetaldehida; -l) in molecula c6H6. cei 6 atomrde H nu suntechir,alcnti intreei. 1l benzenul aditioneaza cll ralumrnaformandhexaclorociclohexan. 52. Au aceeasi compozitieprocentuala: I ) butadiena si ciclobutena; 2) vinilacetilena si acetilena 3) izoprenul si gutaperca; 1) cumenul si mesitilenul. 53. Sunt corecteafirmatiile: in molecula compu-silor halogenati regatura c-X esteputcrnic polarizata: 1l 2) solubilitatea alcooiilor in apacreste cu inmultireu -oH: n.. d. grupelor 3) clorurade alil in reactie cu KCN conduce la nitnlul acidului3-burenoic: 4) metanolul esteun lichidneinflamabil. 54. Fenolul prezinta urmatoarele proprietati: I ) seoxideaza usorin aercapatand o coloratie rosie: 2) aresolubilitate redusa in aoa: 3) estesolidla tocamerei: 4) reactioneaza cu bicarbonatul de sodiu. 55. Sunt incorecteafirmatiile: I ) prin condensarea crotonica a 2 molecule dc benzaldehida seobtineI .2-difeniletena: 2) oxidarea acroleinei la acidulcorespunzator sefacc prin tratarecu KMno,,/ H* ; 3) formaldehida se obtineindustrialprin oxidarea eteneicu K2cr2o7ar*: 4) cianhidrinele si clorhidrinele suntcompusiorganicicu funciiunemixta. 56. sec-Butil amina comparativ cu 2-nitrobutanul: l) reactioneaza cu HCI: 2) seacileaza la caldcu acidacetic: 3) prin tratare cu HONO formeaza sec-butanolul: 4) da reactiede reducere cu Fe + HCl.

2s5

256

- Testegrila pentruconcursul admitercChimie organica

57. Sunt adevarateafirmatiile: ionizate, suntusorsolubile in solutiile apoase in careaparsi in caresuntputernic de diazoniu l) sarurile a f'enolului cu CH2=Q sunl denumiti generic 2) produsii rezultati prin procesui de policondensare fenoplaste: reactiade oxidarea CzHsOH cu K;Cr;O7/H'. 3) testulde alcoolemiesebazeazape C. bachelitei in mediuacid conduce la obtinerea fenoluluicu formaldehida 4) condensarea 58. Sunt reactii cu eliminare de H2: cu Na metalic; C2H2 I ) tratarea CH;OH/Cu/ t"C; 2) oxidarea HCOOH/Nifin divizat: 3) descompunerea termicaa alcanilor. 4) descopunerea cu: 59. NH3 reactioneaza 1) metanuli 2) oxidulde etena: de etil: 3) acctatul 4) dioxidulde carbon. 60. Sunt corecteasocierilesubstanta- clasade compusiin cazurile: - ester anorganic: dc glicenna I I trinitat 2) acctanilidaamjnaacilata; 3) uree- diamida: - poiifenol. 4) pirogalol 61. I) 2) 3) 1) 62. |) 2) 3) .1r 63. 1) 2) 3) 4l Afirmatiile corectedespreglicerina sunt: prin tratarecu acid sulfuricconcentrat formeaza acroleina: gliptali in reactie cu acidulftalic; formeaza dccatetanolul. acidmai pronuntat arecaracter prin tratare un trinitroderivat. cu H}iO. formeaza cu HCI: Reactioneaza benzcnul: cioralul(tncloroetanalul): rrcopentanul: p-toluidina. Verificarea validitatii unei formule organiceestedata de: sumatuturoratomilorcaretrebuiesafie un numarpar; caretrebuiesafie un numarpari sumacovalentclor r-aloarea safie un numarintreg: N.E. carctrebuie valoarea N.E. caretrcbuiesafie un numarintreg si ) 0.

64. Care din urmatorii compusiconduc prin hidrolizala acizi carboxilici? de metil; 1) p-metrl-benzoat 2) ftalamida: 3) benzonitrilul: 4) feniltriclorometanul.

- Tesregrila pentruconcursul Ciimie organica admrtere-

251

65. Prin condensare crotonica rezulta 2 produsi crotonici izomeri din: I ) butanona. benzaldehida: 2) benzaldehida. fonnaldehida: 3) metanal, butanona: 4) propanona. metilpropanal. 66. Care dintre hidrocarburile alifatice de mai jos pot fi transformate direct in hidrocarburi aromatice? l) propina: 2) n-heptanul; 3) ciclohexanul: 4) propena. 67. Care dintre urmatorii compusi ciclici nesaturati formeaza la oddare cu K2Cr;C)7/fI*un singur compusde reactie? l) i,3-ciclohexadiena: 2') 1..1-ciclohexadiena: 3) 1.3-ciciopentadiena: 4) ciclohexena. 68. Poatecopolimerizacu butadiena: I ) stirenul; 2) s-metil-stirenul; 3) acrilonitnlul: ,l) clorurade vinil. 69. Reactia Fiedel-Craftsfoloseste ca reactanti; I ) compusi halogenati : 2) cloruriacide: 3) aichene: 4) alcooli. 70. Cum se poate determina gradul de nesaturarea unei catenehidrocarbonate? l) prin hidrogenare; 2) prin oridare: 3) prin bromurare; 4) pnn ciimtnare. 71. sunt corecteasocierilecompus-reacfie specificain cazurile: - reactivTollens: I ) formaidehida - FeClr: 2) o-crezol 3) acidoxalic- CaC12. - [Cu(NH.):]Cl. 4) propina 72. Sunt corecte asocierile compusorganic-proprietate in cazurile: l) bachclita-izolaror: 2) protein.'enzinre: 3 ) t r i n i t r t ' r , , l r r i n l-t:z r if r : 4) acrilrrnrtri i-rilabrl,

258

- Testegrila pentruconcursul Chimieorqanica admitere-

73. Pot da reactii de hidroliza: I ) anhidrida ftalica: 2) fenil-metil-eterul; 3) maltoza; 4) glicolul. 74. Nu existacorespondenta compusorganic-proprietate in cazurile: 1) glucoza-polimerizare; 2) fenilmetileter-hidroliza; 3) acidlactic-reducere; 4 t acrilorutri l-polimerizare: 75. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate? 1) hidroliza bazica a esterilor estco reactie ireversibila: 2) proteinele suntproduside policondensare a cr-aminoacizilor: 3) sulfatiiacizide alchilsuntesteri anorganici; .1) cloroprenul esteun derivatcloruratal pentenei. 76. Sunt adevarateafirmatiile: 1) substantele cu F.b.(CH:)"au compozitii procentuale diferite: 2\ in grupafunctionala carbonil atomulde C este spt.iar unghiuldintrelesaturi hibridizat este de 1200; 3) toti compusii saturati au N.E.=0i 4) toti atonii de C din stirensunthibridizatisp2. 77. II 2) 3) 4) Au loc in 2 etapetransformarile: ClH; --; butrdienr: -+ nr-dinitrobenzen; C6Hn 1-clorobutan-> n-butan: etan-) izobutan.

78. Cu care dintre compusiide mai jos poate reactionaCH3COOH? 1) Na, 2) NaOH; 3 ) etant,.l ul: 4\ Cl1/hv. 79. I) D 3) 4) Care dintre urmatorii compusise pot obtine din propena prin cel mult doua reactii? I -propanolul: cumenul: 1.2-propandiolul; giicerina.

80. Despreacizii carboxilici sunt incorecteafirmatiile: 1) au p,f. ndrcate datorita legaturilor de H intermoleculare careduc la dimerizarea lor: 2) toti au aceeasi starede agregare, 3) in solvcnti polariseasociaza cu moleculele prin legaturi de H: solventului 4) acrziidicarboxilici suntacizimai slabidecat cei monocarboxilici.

illrctl

- Testcerila Chimieorganica

ru concursnl admitere-

81. Referitor la oxidul de etenasunt ade'arate afirmatiile: | ) areNE= I si esteizomerclefunciune cu acetaldehida: 2) arestructura si proprietati cleeterciclic: 3) in reactie cu HCI lbrmeaza acelasi produs ca si cel obtinutpnn aditiaCI2/H'Ola etena: 4) nu reactioncaza cu aciziimineralisi cu aciziiorsanici. 82. Se consideratransformarile: t0c A --------:::* (l) B+c

C - -lSL-* (2)

2D + 2Na--:.

rrr

B+CO+H:---- *F (.1 ) Daca A este o hidrocarbura saturata cu F.m. CsHro,iar B si C sunt omologi de serie, atunci sunt adeyarateafirmatiile: l) B contine numaiatomide C,"."nd* I 2) reactiile 3 si 4 suntreactiicu lungirede catena: 3) compusul c prin monohalogenare ra 5000c, fbrmeaza un singurcompus: 4) compusul A nu areizonteride functiune, 83. Au 2pozitii alilice diferite: l) 2-butena; 2) 2-penrena: 3) 3-metil-1-butena: 4) 2-metil-l-pentena. 84. Se considera schema de reactii:

Cr:Or/AlzO,
B+H2 5500C 15 atm c+D Alcl3 HOH B--C+3Hr

*;*r:

nF

Stiind ca A apartine seriei C.Hz,*zsi are NI=86,iar D esteprimul termen in seria alchenelor,rezulta ca sunt adevarateafirmatiile: l) transformarea C-+E esteo reactiede alchilare; 2) transformarile A+B si B-+c suntciclizarisi tlehidrogenari; 3) compusul F decoloreaza solutia slabbazica de KMnOr: 4) compusul G esteo masa plastica. 85. Care dintre afirmatiile urmatoare sunt falsc? l) n-alcanii au puncte de fierbere mai scazute decat izoalcanii: 2) alcaniilichizisuntmiscibilicu apadatonta legatunlor de H intermoleculare: 3) intr-unpahar ce contine apasi un alcanlichid acesta reprezinta stratul infenor. 4) metanul este un compus uratmirositor.

'a.+--

il,

iiiliillll

260

Chimie o

ica- Testegrila

admitereru concursul

86. Care dintre urmatoarele asocierisubstantaorganica - intrebuintari sunt corecte? - insecticid; 1) naftalina colorantilor; 2) acid ftalic - materieprima pentruindustria - solvent: 3) acetona in chirurgie. 4) cloruradc etil - anestezie 87. Prin hidroliza izomerilor tricloroetanului se pot obtine: 1) acidacetic: 2) acetaldehida; 3) hidroxiacetaldehida: 4) etanol. 88. Referitor la amidelenesubstituitesunt adevarateafirmatiile: ai acizilorcarboxilici: l) suntderivatifunctronali la nitrilii corespunzaton: P2O5. in prezenta 2) sedeshidrateaza acidesi NHr; 3t se obtin din esten.cloruri acide.anhidride numarde atomide carbon' primarecu acclasi decatamrnele bazic mai pronuntat 4) au caracter sunt corecteafirmatiile: 89. DespreD.D.T. (p,p'-diclorodifeniltricloretanul) cu clorobenzen: (tncloroetanall cloralului l) seobtineprin condensarea diferite: reactivitati cu de halogen atomi 2) contine acid: cu caracter un compus formeaza bazica 3) prin hidrohza reducator. caracter cu compus un formeaza bazica 4) prin hidroliza 90. Sunt corecteafirmatiile: suntizomende catena: si metilciclobutanul 1) ciclopentanul izopentanul. arep.f. mai mic decat 2) izoprcnul legatunr 3) Iungimeadublei legaturi(C=C) din areneesteintermediara iungimii legatuni C-C din alcani si
C=C din alchene: ,+) acetilenaeste solubila in apa.datoritapolarizarii legaturii=C-H 91. 1.t 2) 3) ,1) Sunt corecte afirmatiile: estealdehidacrotonica: cea mai simpia aldehidanesaturata rezultacea rnai sirnplacetonasaturata: acidului acetilacetic prin decarboxilarea acidul oxalic este singurul acid cu caracterreducator: alcoolii au caracteracid mai slab decatfenolii'
:l

ri

92.Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la rinilacetilena sunt adevarate? atomide C hibridizatispt si sp: 1 ) continein structura cu NE mai mica: ducela un compus 2 ) prin aditiaHOFVHgSOaH" cu KMnO+/HO atatla dubla'cat si la tripla legatura: 3 ) se oxicleaza
.l) nu sepoateobtinedirectdrn acetilena.

f,

care, prin 93. Oxidarea cu K2Cr2Oz/H*a hidrocartrurii CaHo conduce la un acid cu F.m.CsH6Oa hidrocarbura: Alegeti afirmatiile corectereferitoare la aceasta incalzire. sedeshidrateaza. 1t areNE=6; cu un ciclu saturat: condensat 2.) arc un ciclu aromatic cu un ciclu nesaturat: cotldensat 3) areun ciclu aromatic nesaturata. .1) areun nucleuaromatic lateralea cu catena

Chimieor_eanica - l-

cnla

ntru c()n cursuladrnitere_

94. Prin deshidratarea glicerineiin mediu acid se obtine: l) oaldehidanesaturara: 2) propenal: 3) acrolcina; 4) un eternesaturat. 95. Alcoolii primari se pot obtine din: I ) cetone prin reducerc: I t aldehide prin reducerc: 3) hidrolizadc'rivatilor dihalogenatr geminah: 4) aldehida formicasi compusi orguio-ugnezieni urmara de hidroriza rnternrediarul ui obtinut 96. Contin cel putin un atom de sulf in strucruracompusii: l) cisteina: 2) acidulsulfirnilic: 3) cauciucul vulcanizat: 4) serina. 97. 0,5 Nloli compushidroxilic X degaja, in conditii normale de temperatura si presiunc, ll,2 L H2,la tratarea cu sodiu metalic. Co_pusut X poate fi: l) glicolul: 2) tcrr-butanolul; 3) propandiolul; 4) glicenna. 98. Tratarea anilinei cu H2SOa diluat Ia rece duce la obtinerea: l) acidului p-aminobenzensulfonic ca unic produs: 2) sulfatului acicl de f'enil_amoniu: 3) amestecuiui de acizio si p_aminobenzensullbnr.ci: 4) sulfatului acidde aniiina.

?i i:::,f:ffi:i,ilililei

anata inamestec cucicrohexitamina se race prin:

2) tratarca cu solutie de FeCl,: 3 ) diazorarc urrnara dc reactia de cuplare: 4) tratarea cu solutiede HCI cu formarede crorhidrat de anilina. 100. Prezinta caracter reducator: 1) aciduloxalic; 2) acidulrerefralic: 3) eranalul: 4) acidulmetilmalonic.

decolorarea unei solutii alcalineje Kl\{nO+; 3) pebazadiferenrei de solubilitate; 4) prin decolorarea apeide brom.

amestec format dinacid butiric siacid crotonic se face: illi*:j'.tJr'""ffffi::x|i}":i::,o-ffidintr-un 2) prin

IE--i

262 102.Seobtine acid benzoicin urma reactiei: 1) CoHsCCh+ 3HzO ------+ 2) C6H5COO-CH3 + H2O ----> 3) C6H5COO-K'+ acidpicric-> 1) C6H.COO Na* + H2O+ CO2- ---+

- Tcste Chimie grilapentru organica concursul admitere-

103.Pot functiona numai in calitatede componentacarbonilica in reactiile de condensare aldolica: l) metanalul: 2) benzaldehida: 3) neopentanalul: 4) acetona. 104.Contin legaturi de tip amidic : 1) aminele acilate; 2) peptidele: 31 ureea: .1) amrnoacizii. 105.Sunt reactii deizomerizare: l.) tautomeria cetona-enol: 2) hidrolizaacidaa esterilor: 3) izomerizarea alcanilor: 41 condensarea crotonica a aldehidei acetice. 106.Afirmatiile corectereferitoare la anilina sunt: ei bazrc poatcfi pusin evidenta 1) caracterul pnn rcactia cu aciziimrnerali tari: 2) arecaracter bazicrnaipronuntat decatetilamrna: 3.) da reactiede cuplare cu sarurile de diazonru; ;1) sc nitreaza prin reactie directacu HONO2in pozitiilc orto si para. 107.In care dintre urmatoarelereactii se formeazao noua legatura C-C?
I) HC=CH + CH,COOH ZNiCHICOO): ,

2l

ClHr-CH.-Cl

+ KCN

+ HrSO.1

3)

I C:H3-CHr-OH

1)

HC=CH + HCN

108. Compusul cu formula moleculara C1sH12 poate prezenta: I ) izorneriede pozitie: 2) rzomeriede catena: 3) izornenc geonretrica; 'l) izome'rieopiica.

lFr'liltr]llll iGF*

_Chid. ".g""i.^ -'f. 109.Se da succesiunea de reactii: a*y'ilclr(HzoJn


B --=--->e -H2

admirere-

16-l

*or^

r.z oor:

-.

ill9lo

. p

F+CO,+H'O K2cr207/Ir+ I /

/ n , ,-

A+CH:COCI

Se stie ca aditia HCI la compusulX duce la obtinerea unui derivat halogenatce contine 4s,2zE Cl. Sunt corecteurmatoarele afirmatii: l ) X prezinta un singurizomerdc pozitie: 2) in schema exista2 rcactii Friedel-Crafts: 3) compusul D este toxic iar E estevolatil: 4) F prin reducere fonneaza un amestec rlcemic. 110.Au caracterbazic: 1) CH3-CH1O; 2) HIC-CH]-NH.CH.-CH.: 3) CoH.-COO-;

4) CHz-cooH j
*NH., 111.Acidul antraniliceste: | ) acidul p-arninohcnzoic: 2) izomerul p-aminobenzoic: acidului 3 ) un acidgras: 4) un aminoacid arrlmatic. 112.Aminoaciziicare apar in natura sunt in marea lor majoritate: l) alifatici: 2) aromatici: 3) de tip cr: 4) de tip B. 113.Se realizeaza o noua legatura C-C prin: I ) aditiaaciduluiacetic la propina; 2) reactia izobutanului cu izobutena in cataliza acida: 3) alchilarea etilaminei cu CH3I: 4) aditiaHCN la acerilena. ll4' care este diena care prin oxidare cu K2cr2f)7 si H2soa formeaza acetona,acid cetopropionic si acid aceticin raport molar I : l: 1. I ) 2-metil1.3-penradiena: 2) 2,4-din'teri I-l. -l-heradiena: 3) 3-meti l-1.-1-heprudic.na: 4) 2,3-dimeti J-hr'radiena l-1.

- Testegrila pentru Chimieorsanica concursul admitere-

115.Care dintre compusii carbonilici de mai jos nu pot condensa cu benzaldehida: ($-fenil-acroleina); cinamica I ) aldehida 2) difcnil cetona; 3) benzofenona; 4) acetofenona. I 16.Fenoxidul de sodiu poate reactionacu: I ) CH:-CHz-OH; 2) CO: si HzO; 3) apa; 4) CH:O 117.Care dintre urmatoarele afirmatii privind 1,2-dimetilciclopentena sunt adevarate: I ) sepoatehalogena in pozitieairlica: geomelrica: Ir prczinta izomt'ric 3) sepoateoxidacu K2Cr2O7AI2SO1: .l) esteizomera cu metil ciclohexanul. 118.Prin hidrolizaderivatilor dihalogenati geminalisepot obtine: I t aldehidc: 2) acizicarboxilici: 3) cetonc; :1.1 dioli. 119.Antracenulseoxideaza cu K2Cr2O7 si CHTCOOH: l1 in pozitiile 1.4: 2) mai usordecatnaftalina; 3) cu formare de acidbenzoic: .l) in pozitiile 9 si 10. 120.Se pot obtine cianhidrine prin aditia HCN la: 1) alchine; 21 benzofenona: _? ) alchene: ,{) giucoza. 121.Prin oxidarea blanda cu KI\{nOa in solutie apoasa neutra a acidului 1,3-butadien-1-carboxilic rezultaun compuscare: 1) areun numarmic de atomide carbon; 2) esteun acidaldonic: ,l) poatereactiona cu 5 moli de NaOH: .1) prin aichilarc cu CH3OSO3H formeaza un etertetrametilat. 122.Se formeaza compusiionici in cazurile: l) C6Hs-NH2 + CHICI -+ 2) CcHsCH:OH + NaOH -+ 3) O:N-C.H+-NH2 + NaNO2 + HCI -> 4 ) C H : C H - C H :- ) T)H OH OH
H-So "

qF

._

- Testegrila Chimie organica

u concursul admitere-

123. Despreacidul antranilic sunt adevarateafirmatiile: I ) esteizomercu acidulp-aminobenzoic: 2) are caracter amforcr. 3) seobtineprin reducerea cu Fc si HCI a acidului o-nitrobenzoic. 4) seobtine prin oxidarea o-toluidinei cu KMnOr si H,SO,. 124. Compusul cu formula structurala:

/cooH ,t-\ \Fcoou (


\:,i

N()2 poate fi obtinut prin: 1) oxidarea 2-nitro-3-metil-benzaldehidei: 2) oxidareacx-nitronaitalinei: 3) nitrarcaaciduluiizoftahc: 4) oxidarea alcoolului 2-metil-6-nitrobcnzilic. 125.Acidul salicilic reactioneaza cu clorura de henzendiazoniu: l) in mediu acid; 2) in mediubazic:

3)rormand Gn=.qcooH
OH

4)formand Gn="qFou
COOH 126.Sarurile de diazoniu pot cupla cu: 1) amine in mediuacid: 2) nitrobenzenul in mecliu acid; -l) naftolirn mediu bazic; 4) acid p-aminobenzoic in mediubazic. 127.Referitor Ia acidul azotos,suntadevarateafirmatiile: l) esteo substanta solida: 2) estepreparat chiarin sistem; 3) sc obtine din azotat" cleNa si HCI: 4) se obtinedintr-o sarea sa si un acid mineraldin mcdiul de reactie. 128. care dintre urmatorii compusi cupreaza cu sarurilc de diazoniu: l) o-crezolul: 2) nitroroluenul; 3) acidulantranilic: 4) fenilnretileterul.

Chimieor

ica - Testc

concursul adm,rterc-

129.Ref'eritorla deshidrataraamidelor sunt corecteafirmatiile: 1) serealiz.eaza in prezenta de P2O5; 2) se realizeaza in prezenta de H2SOI: 3) conduce la nitnli; primare. 4\ conduce la amine 130.Rcferitor la benzamidasunt corecteafirmatiile: 1) esteizomera cu N-fenil-formamida: 2) seobtine prin amonoliza benzoatului de etil; 3) seobtineprin hidroliza partiala a benzonitrilului; 4) arccaracter bazic. 131.Ureeaseutilizeaza: l) in sinteza de medicamcnte: 2 t i n s i n t c zd a ec o l o r a n t i ; 3) pcntruobtinerea de compusi macromoleculari cu structura tndimenslonala; 4) ca insecticid. 132.Referitor la uree sunt corecteafirmatiile: l ) hidrolizeaza in cataliza bazica sauacida: 2) esterrronoamida acidului carbonic: 3l este solubila in apa: 4) sc obtincdin carbonat de amoniu. 133.O hidrocartrura A cu NB=2 formeaza prin oxidarea energica cu K2Cr2O/II* un amestecde acid acetic' acid cetopropionicsi acid propionic in raport rnolar de l:l:1, iar prin hidrogenare,un compusB fara atomi de C asimetrici. ,Suntadeyarateafi rmatiile : 1) A esteo dicnacu 4 izomeride configuratic; 2i A cstc4-mctil-2.4-heptadiena; 3) rolumtil solutiei de K1Cr2O7 2N ncccsar oxidania 55-e A estede 3._5L; 4) oxidarea a 0.5 moli dc 3-meti1-2.4-heptadicna necesira .1.-5 L solutre K:Cr:O; 2N. 134.Benzonitrilul se poateotrtineprin reactia : I ) dintreclorura de benzilsi NH.: 2) de deshidratare a benzamidei; 3 ) ciintrc clorbe nzcnsi KCN: .+t dintrcclorura de bcnzen diazoniu si CuCN. 135.Acrilonitrilul poatefi obtinut prin: I ) reactia dintreciorura dc alil si KCN: 2\ incalzirca acrilatulur de amoniu in prezenta P2O5: 3 ) amonoliza acrilatului de propil: ,+) aditiaHCN la acetilena. 136.Acidul lactic se poateobtinedin: I ) o.-alanina a1-otos; si acicl I r a.id u-i'rtopropionie prinreducere : -ll hrdroliza actdului cr-cloropropionic: 4) hidroliza mctilcianhidnnei

- Teste Chimieorganica grila

concursul admitere-

137.Sunt sutrstituentide ordinul II:

l) -coR:

2) 3) 4)

-O-COR: -NH.*: -CHrCl.

138.Sunt reactii care au loc cu conservarea cateneide atomi de c: l) clorurade ncopentil + HOH-------* 2) benzen + CH3CI 3 r r.-r-hutatiir-'na * "o" KMno+/HoKMnO*/H:

4) 1,2-difenil-erena+ HoH

139.Nu poatereactiona cu HCI: I t [3-lenil-ueruleina: 2) cloroprenul; 3) neopentanalul; 4) etilberrzsnul. 140.r\cidul acrilic se obtine prin: l) deshidratarea acidului B-hidrerxipropionrc; 2) hidroliza acrilonitriluiui: 3) tratarea acroleinei cu IAg(NHr)2]OH: 4) oxidarea cu KIr,[nO+ si HzSO+ a alcoolului aiilic. 14l. Se obtin nitrili: I ) prin arnonoxidarca CH": 2) prin deshidrararca dimctilcianhidrinei: 3) prin aditiaHCN la propina; 4) din clorbenzen si KCN. 142. Despredimetilformamida sunt adevarateafirmatiile: I ) csteo amida disubstituita: 2) cstcizomera cu propionamida; 3) prin hidroliza lormeaza o aminasecundara si acidformic: 4) nu sedeshidrateaza. 143.Aminoacizii au urmatoarele proprietati fizice: l) sunrsubsrante lichidesausolidci 2) au puncrele de topirefbartcridicate; 3) suntgreusoluhili in apasi usorsolubili in solvcnti oreanici; 4) suntsubsrantc solide, cristaline. solubile in apa. l44.ln solutii apoase aminoacizii formeaza: I ) ioni pozirivi: 2) amliioni: 3) ioni negativi; 4) solutii tampon.

,$il

268

- Testegrila pentruconcursul Chimieorsanica atlmitere-

145. Aminoacizii care contribuie prin radicalii lor la incarcareaelectricanegativaa proteinelor sunt: 1) acidulglutamic: 2) lisina; 3) acidasparagic: 4) valina. 146. Peptidelerezulta prin: I ) hidroliza totalaa proteinelor: 2l condensarea aminoacizilornaturali: 3) dezaminareaaminoacizilor; 4) hidroliza partiala a proteinelor naturale. 147. Compusul cu formula moleculara C2HsN02care reactioneaza cu HCI si NaOH este: I ) cloroetanul: 2) glicina: 3 ) nitroetanul: 1) ulicocolul. 148.Proteineleglobulare sunt: I ) solubrle in apasauin solutiide elcctroliti: 2) kcratina.colagenul: 3) hemoglobina, albuminele, gluteinele: 1) insolubilc in apa. I 49. Denaturareaproteinelor: 1l se I'ace subacriunea agentilor fizici (caldura, radiatii): 2) ptlate decurge cu modificarea ircversibila a conformatiei lanturilor macromoleculare: 3 ) se f-ace sub actiunea agentilor chimici (acizi.bazc).. 1) estcintotdcauna un proces reversibil. 150.Izobutilamina seobtine din: 1) izobutironitril + H2/caralizator: 2) slorura de rzcbutilsi amoniac: 3) reducerea izobutiramidei, 1l tratarea butirarnidei cu NaBrO. 151.Pentru obtinereaaciduluiftalic se pot oxida: I ) r.r-etiltoluenul : 2) o-xilenul: 3) nalialina: 4) rz-xilenui. 152.Sunt esterianorganici: 1) nilropropanul: I r trinitratul dc. glicerina: 3) 2.4.6*trinitrot'enolui: 4) sulfatul acidclectil. 153.Sunt solubile in apa: i ) lipoproteidele: 2) scleroltroteinele: 3) nucleoprotcidele: 4'l proteinelefibroase.

,l&;

anlca Teste gnla

tru concursul admitere-

154.In structura ciclica a glucozei,la ciclizare pot participa grupele hidroxit din pozitia: l) 6:
)t ,L'

3) 3; 4) 5. 155.In structuraciclicaa fructozei, la ciclizare pot participagrupele hidroxil din pozitia: 1) 3; 2) 5; 3) 4"
4) 6.

156.Anomerii glucozeise deosebesc prin: I ) reactia cu clorurade acetil: 2) punctele lor dc topire: 3) reactia de oxidare cu apaciebroml 4) produsii ce seformeaza prin policondensare. 157.Monozaharidcle: 1) suntsubstante cristaiine. incolore; 2) fbrmcazaun marenumarde legaturicieH intcrmojeculare, 3) suntusorsolubilc in aoa: 4) au gustdulce. 158.oxidarea blanda a aldozelorla acizi ardonicise realizeazacu: I ) apade brom; 2) solutie Fchling; 3) reacri\Tollens: -1 ) a c i du z o r i c diluur. 159.Referitor la amidon sunt corecteafirmatiile: 1) esteo pulbcre albasolubila in aparece: 2 t c s t ci n s c ' l u hi in l a n ar e c c : 3) prrnincalzire in apala 50-60')C formeaza o solurie: 4) se extrage din matcrii vcgetale. 160' Un alcool formeaza prin deshidratareo alchenacare prin oxidare cu dicromat de potasiu si HzSol tbrmeaza un mol de acetonasi unul de acid c metil propionic. Denumirea alcoolului este: l) 2-metil-3-penranol: 2) 2,4-dimetll-2-penranol; -3) 4-metil-2-hexanol: 4) 2.,{-dimctil-,1-pentanol. 161.Hidroliza unui derivat dihalogenat poateconduce Ia: I ) alcooli monohidroxilici: 2) eomfu\iutrh,rniliqi. 3) acizi carborilici: 4l dioli.

llxWM

210

- Testegrilapentru Chimieorganica cclncursul admitere-

162,Lindanul este: y al heraciorciclohexanului: 1.t izomerul 2) gamcxanul; putcrnic; 3) un insecticid 4) compusul obtrnut prin clorurarea catalitica totalaa benzenului 163.Prin polimerizareacloroprenului seobtine: 1) neoprcnui; polihalogenat 2) un compus alifaticcu catena nesaturatai 3) policloroprenui: 1) un compus polihalogenat alifaticsaturat. 164.Seda schema: +2HCl KOIVEtOH _>c A_>B Stiind ca A si C sunt izomerii de pozitie iar B prin hidroliza formeaza un compus carbonilic. A poate fi: I ) 2-butina; 2j l-butinal 3) 2-pentina: 4') 1-pe ntina.
165. Alcoolul etilic se poate prepara prin: 1 ) a d i t i aa p e i l a e t e n a ; 2) hiCroliza c l o r u r i id e c t i l : ia - l t f ' e r r n e n t a ts l u eo z e i . 4) reducerea aceialdchidei. 166. Se da succesiunea de reactii:
+Br
u * H: . kt tl-{,4t,q

Ni

--l

I l)

KOFVTTOH

+ L :

+lL Ni hV

unde A si D pot da cate un singur produs de substitutiealilica. A poatefi: 1) 1-butena; 2) propena; 3l 2-butcna: 4) 2-pentcna. 167.Dcnumirea izomerului cu formula moleculara CroHrr care prin oxidare da acelasi compus ca cel obtinut prin oxidareanaf'talineieste: lt 1.3-dimetil-5-etilbenzen; 2) 1.2-dietilbenzen: -l) 1.2-dimetil-3-etiihcnzen: 't) i-metil-2-propilbenzen.

thtqu" organica Tesregrila

u eoncuLsul adrniterc-

168.Sunt agentide acilare: 1) aciziicarboxilicr. 2) amidele: 3) clorurileacide: 4 ) aminele. 169.Din reactia cumenului cu clorul sepot obtine: 1) o-clorocumen: 2) dimetil-fcnilcioromcran: 3) p-clorocumen; 4) 1-c1oro-2-l-enilpropan. 170' Formeazaprin deshidratarealchenecare prezinta izomerie geometricaurmatorii alcooli: l) 2-metil-2-huranolul: 2) 3-pentanolul; 3) 3.3-dimetil-2-pcnranolul; 4) 3-cloro-2-butancrlui. 171.Sunt reactiide alchilare: l) ri-aminofenol -+ + CH3CVAICIT 2) stiren+ clorurade acctil -> --> 3) p-nitroanilina + oxid de etena 4) dit-enilamina + acidaceric-) 172.Despreantracen sunt corecteafirmatiile: l) prezinta 3 nuclec condensate; 2) esteizomercu fenantrcnul: 3) prin oxidarctbrmeaza 9.10-antrachinona; 4) agenrul de oxidare foiositestcK2Cr3O7/H*. 173.Se pot deshidrata intern: I ) acidulmctilmalonrc: 2) acidulmaleicl 3) acidul oleic: 1) aldolul altlehidei acL'rice. 174. a-AIanina se deosebeste de l-nitropropan prin:
I) 2) 3) 1) starea de agregarei solubilitatea in apa; comportarea fata de o soluricde NaOH: valoarea nesaturarii echivalente.

175. Nesaturarea unei grasimi lichide se poate evidentia prin : I ) tratarccu reactivBayeri 2) tratare cu o solutie de Br1in CCla; 3) lratare cu H2Ni fin divizat.la temperatura si presrunc: 4) hidroliza in mediubazrc. 176.Pot forma legaturi de hidrogen intramoleculare: l) acidul maleic; 2) o-nitrof'enol: 3 ) a c i d u ls a l i c i t i c : 4) acidul fr-rmaric.

212 apa de brom: 177.Decoloreaza 1) ciclopcntcna, 2\ uleiulde ricin; 3) propina; 4) lructoza. 178.Se obtine acid succinicprin oxidarea: I ) 1.4-butandiolului: 2\ ciclobutenei: 3) 1.5-ciclooctadicnei: 4) ciclohexenei. 179. Oxidarea glucozeila acid zaharic seface cu: 1) apadc brom: I r K.Cr;O' si H;SO1. 3) rcactivTollens; 4) HNO. concentrat.

- Testcgrilapentru admitcrcconcursul Chimieorganica

sunt adevarate: 180. Care dintre afirmatiile urrnatoare referitoare la ciclohexena geometrica: 1) prezintaizomcrie 21 prin oxidare energica formeaza acrdadiprc: HCN; 3 ) aditioneaza in pozitic 4) da substitutie alilica. si HzSOra 2,3-dimetil-2,4-hexadienei se obtin: 181.Prin oxidarea cu K2Cr2O7 1I acidul cctopropionic: 2\ acidulacctic: -l) acctona: 4) aciduipropirrnic. 182.Compusulcu formula:

l-\ l-\ '- ^'-1-)h-\=N-\-)FOH \.:/ H:C


se obtine prin cuplarea sarii de diazoniu a: I ) p-toluidinei cu p-amino-fenrl-dimetil-aminei. )\,r.r-amino-f'enolului cu N,N-dimctil-anilina; cu p-toluidina: 3 ) p-amino-f-cnil-dimetil-aminei p-amino-fenil-drmetil-aminei cu fenol. 4t 183. Se pot obtine, folosind ca unica sursa de carbon, metanul: 1) r'inilacctiicna: 2) cloroprcnul: i r acidp-arninohcnztric: 4) acidul lactic. 184.Prczintacaracterreducator:
I) 2) -l ) ilcetona; acidul forniic: z.aharttt,a,

H,\

4) acroleina.

-. Teste Chimie organica

concursuladmitere-

185.Diazotarea acidului antranilic conduce la: COoH

''
CI COOH I

COOH

\A*=id crZ2\:(COOH

2) I

/".\-'2

il

N = Nr C I +

1) | ll \-Ax=iv]

cr

186.Seobtine cumenprin alchilareaC6H6 cu: I ) propena; 2) alcoolizopropilic:: 3) clorurade izopropil; 4) clorurade propionil. 187. Rezulta hidroxiacizi prin: 1) oxidarea aciduluiacriliccu KMnOain meiliuneurru: 2) aditia apeila acidul oleic; 3) oxidarca cu apade brom a aldozclor: 4) oxidarea 4-hidroxiciclohexenei cu K2Cr2O, si H2SO4. 188.Alcoolul p-hidroxibenzilic: 1) rcactioneaza cu NaOH in rapcrrt molarI :2; 2) da reacrie dc culoare cu FeCl3; 3) prin oridarecu KMnOalbrmeaza acidulsalicilic: 4) reactioneaza cu HCI in raport molar1:1. 189. care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la zaharozasunt false: 1) arecaracter rcducator: 2) contine8 grupe hidroxilcletip obisnuit; 3) esteo substanta solida. cristalizata. insolubila in aoa: 4) prin hidroliza acidasauenzimatica formcaza zahaiui in'ertit. 190.Zaharoza formeazazaharul invertit prin: 1) hidroliza enzimatica: 2) hidroliza bazica: 3) hidrolizaacida; 4) incalzirea pestc temperatura dc topire. 191' Care dintre afirmatiile urmatoare sunt valabile atat pentru amiloza cat si pentru amilopectina: 1) macromoleculele au structura liniara: 2 \ s u n ts o l u h i l ie n a p aea l d a : 3) cu iodul formeaza o coloratic albastra; 4) prin hrdroliza acidasauenzimatica setransforma in s gluc'za.

Ei,

t.:l;;iili:illiriiid

11^

- Teste gnla pentru concursul admitereChimieorsanica

cu benzaldehida? 192. Care dintre compusii carbonilici de mai jos nu pot condensa l) benzofenona: 2) acetofenona; 3) p-l-enil-acroleina: 4\ 2-butanona. 193.Reactilul Tollens reactioneaza cu: 1) propina; 2) zaharoza, 3) benzaldehida: 4) fenolul. 194.Prezinta legaturi eterice: 1) t,aharoza'. 2) propilenoxidull 3) fenilmctiletcrul; -l r acitiul p-mettrxihcnzoie . 195.Fenoxidul de sodiu nu reactioneaza cu; 1) CH3I: 2) CO2si H2O; 3) CHTCOCI: 4l etanolul. 196.Numarul mare de legaturi de H dintre grupele -OH libere din lanturile macromoleculare ale celulozeiexplica: 1) structura macroscopica de fir: celulozei 2) insolubilitatea in apa: ci secarbonizeazala 3) faptulca nu sc topeste incalzire: 4) caractcrul slatr rcduc:ator. cu a-naftolul: 197.Rcactioneaza 1) apadc brom: 2t clorurade benzendiazoniu: 3l NaHCO.: .1t NaOH. 198.Se obtin esteridin: l) alcooli si H2SO1: 2) cstersi mctanol; 3) fenoxizisi cloruriacide; 4) alchine si acizicarboxilicr. 199.Reactii comunecloretanului si clorurii de acetil sunt: I ) rcactia de hidroliza; cu C6H/AlCl,; 2) reactia cu NHr: 3) reactia -1 i reactier de aditie.