Sunteți pe pagina 1din 141
ws x xr ANDREI TUGULEA MIHAL VASILIU o 2° j aoe EX GHEORGHE FRATILOIU EMANOIL COCOS ELECTROTEHNICA Manual pentrii licee industriale cu profil de electrotehnica, ZL Aaselea Xia gi a Xia, si pentru scoli profesionale EDITURA DIDACTICA $i PEDAGOGICA, BUCURESTI - 1981 J Manualul @ fost. elaborat conform programet scolare aprobate de Ministerul Educajiei si {nvafamintului eu nr. 36243/1981 Textéle marcate cu bari vertical’ nu se adreseazi elevilor seolilor profesionale. Referent: ing. prof. ELENA DOINA POPA Redactor: ing. MONICA URSBA ‘Tehnoredactor: LILIANA AN'TONIU Capitotul 1 ELECTROTEHNICA CIMPULUI MAGNETIC A. CARACTERIZAREA CIMPULUI MAGNETIC, MARIMILE $I LEGILE ACESTUIA 4. Cimpul magnetic in vid. Forfa lui Lorentz Daci un corp de proba inedrcat ou saroina electricd g se migcd in vid in preajma unor oxizi naturali ai fierului (magnefi naturali) sau a unor con- ductoare parcurse de curen}i, experienta araté e& asupra acestuia se-exercit& 81 0 forta distinct de cele gravitational, mecanice sau olectrics. Se spune c& in jurul corpurilor susmentionate, in vid, se produce un clmp magnetic care exercita o forfi magneticd asupra corpului de prob& in migcare. © Exprimatea matematicd a forfei magnetics. Fizicianul olandez Hendrik ‘Anion Lorente (1853-1028) a ardtat ch forja magnetic se poate exprima totdeauna prin relatia vectoriala: | — | F, ox B (14) in care: geste sarcina corpului dé prob; 2 — viteza corpului de proba; B — inductia magnetic& a ctmpului magnetic. © Interpretarea fizieS a expresiei forfei magnetics, Deoarece forfa magnetic, cunoscuté si sub numele de ,forfa lui Lorentz", se exprima in functie de produsul vectorial dintre vectorii 7 si B, putem face urmitoa- rele afirmatii verificabile experimental: —forja F, este totdeauna perpendiculark pe planul determinat de vectorii 0 gi B gi pontru sarcini pozitive (¢ >0) se asociazd acostora ca sens dup& regula burghiului drept (fig. 4.1), adied rotind pe 9 peste B dupa unghiul mai mic realizim Inaintarea burghiului tn sensul forfei Fa; pentru 4<0, sensul fortei F, este opus (fig. 4.2);