Sunteți pe pagina 1din 608
MONITORUL OFICIAL ‘Amul 181 (XXV) — Nr. 660 bis ROMANIEI PARTEA | Luni, 28 octombrie 2013 LEGI, DECRETE, HOTARARI $I ALTE ACTE SUMAR Pagina Anexele nr. 4 gh 2 la Ordinul viceprim-ministrlui, ministrul dezvoliri regional adrinstael publie, nr. 2901/2073 pentru aprobarea reglementani tehnice .Normativ Dtvind proiectarea, executia $i exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizara a localitatilor Indicativ NP 1332013 4-606 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 660 bis/28.X.2013 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIE!I PUBLICE CENTRALE MINISTERUL DEZVOLTARI REGIONALE $I ADMINISTRATIE! PUBLICE ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice ,,Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2013") Jn conformitate cu prevederie art. 10 si ale art. 38 alin. 2 din Legea nr. 19/1995 privind calitatea in constructi, cu modificarile ulterioare, ale art. 2 alin. (3) si (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitati de reglementare in constructi, urbanism, amenajarea tertoriului si habitat, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr. 203/2003, cu modificatile si completarie ulterioare, avand in vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetulul tehnic de coordonare generals, in temeiul art. 4 pot. It. d) si al art. 12 alin, (7) din Hotdrarea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile gi completa ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale $i administratie! publice, emite prezentul ordin, Art, 1. — Se aprobi reglementarea tehnica Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa $i canalizare a localitatior. Indicativ NP 1332013" elaboraté de asocierea formata din Institutul National de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii — ICECON — S.A. si Universitatea Tehnicd de Constructii Bucuresti, dupa cum urmeazs: a) ,Partea |-a: Sisteme de alimentare cu apa a localitatilor. Indicativ NP 133/1—201 b) \Partea a il-a: Sisteme de canalizare a localitailor. Indicativ NP 133/2—2013", prevazuta in anexa nr. 2. Art. 2. —Anexele nr. 1 $12 fac parte integranté din prezentul crdin, Art. 3. — Prezentul ordin se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partes |, sited in vigoare la 1 ianuarie 2014 Art, 4, — La data intrarit in vigoare a prezentului ordin, prevazutd in anexa nr. 1 Ordinu! ministrului transporturilor, constructilor gi turismului nr. 639/2003 pentru aprobarea reglementariitehnice ,Normativ Pentru proiectarea constructilor gi instalatilor de epurare @ apelor uzate ordsenesti — Partea a Il-a: Treapta biologic’, indicativ NP—088—03', publicat in Monitorul Ofccial_ al Roméniei, Partea |, nr. 773 din 4 noiembrie 2003, Ordinu! ‘ministrului transporturilr, constructilor gi turismului nr. 640/203, Pentru aprobarea reglementarii tehnice .Normativ pentru proiectarea constructilor 5! instalatilor de epurare a apelor uzate oragenesti— Partea a lll-a: Stati de epurare de capacitate mica (6 tpu = ' exons anooiud ap eiuersip - “q uaip- a (uuu) 2291.98 sm]MENS mMpRjeLDVEUT je 9ASLAIDeTED jRnouTeIp - op (sau) ind ut fader agenur ap egisiupe nas = " (/,t0) uas aonpe mu azea ede - AVN (Wa Bun) e101 s1ueBI0 uogsed - 204 (vounr ut) nisejod ap veeBuewnied no eporsut urd seurauarop uaB!xO ap oN WNsUOd= —_-A-O.D aveuprqiny ap aoirawiojajau neyrun - ALN nyptiaoin ap rasazan azageyar gap - 18) Injnurorsys tiadoad meusaoau varadose nutad ainitaras ap yatoya09 - sy ‘ede ap myruesasou e arerofett ap yuats15209 ~ ay agngunstp op vores areuorsuounp ngop - me ‘ede no aaejuownye euayDs 2129190 areuoIsuaUNp ap gap - a) eiqaiod ede aunnanpe - avy eanug ede aunnonpe - avy aunquisip ap vara - a areurzeBeumt a1eoauazas - q areren ap ans - as ateduiod ap aneis - as amide - 2 nigiagaay 8102 X'8z/S19 099 JN ‘I VALU ‘IBINYINO Ty TWIDI4O INYOLINOW a dod ve roa sueU9g “ONL Bane adued enop nayisd japan njnfeydna 9 sfioua aseuonouy 2p round 6, eANL ‘nefioua aveuojouny 9p 19un4t WL Ban {odwod |-¢) euqeied gue svedwod 2p sees o-s1uip 2oyynespry oneyes ewayDS LZ eam onusptaduiod p no weds aundciod ap ovis szeuowtouny ap 1oung “9°, wang dud |Z no autuuod ap ans 0 ap m-uRSSp SuniMpY "sean ‘uo 9p injndiy eoisayy aoustonseins aun #€ sdasod 2p und ps van (ananjy) eundaioo 496 np dod [sum PUIDYDS “eg Bam pigysintages ado a el P938199}99 9p WAISIS Z°L RAN ards 2 DISS UH RUUDYDS “-L BAN easoue ap 9siS0Ur 9p une 979 wan, ‘sunysoud ap ajagoud nnd wazrat 9p aIsepy "619 Band Forooue op siseyy “g1'9 Bandy, eww a]89 0 gs ad mgeiztasu 219901) “L1°9 BANS, smyngs impurg gns ad vionpuoo ap aress2aeay “91°9 ean 1829 ap ule ST9 wansLy ui 1621] 2p Buea ap uy) “pg Bans sjaiauq no avo ‘say @ no suntlonpy “ET'9 wand ‘eduod wud pupuorfoury aionpuo> foun je fuuouose raynaoureAp eorewn2I9q‘Z1°9 EAN ‘redwiod uid yunslanpe ymynoye> muuod e>tyneupiy ew24S'T 9 eANB sojsronpade unio2s 28 io 919 ean, Inyrossonuis sunsuunan> zocea wtumido gieptozaden eounsioag’6'9 wand puna] 2194-89 ANSE aogospiy dn yuardioas no 294509 ap ruatnoy vacerequto.)“,'9 ean ‘sunisaud qns sa” n9 wards mn earese|dury -9°9 wand ruotie:ae28 puyuortoury sojunilonpe wareuorsuouiig 's'9 ean ‘duiax ‘2unitanpe 2p ayanpdao9 19un e jeurprasBuo) yor “Fg CANBY ‘xedtuod wud payuotloury wunifonpe ewoyog “tg Cand a2qy|J9atu no ajeuoilntsex3 umfonpe eUs4>s 79 eANBLY ‘junisaad gn ajouotlsy seu umutonpe ewioyas “19 fang ‘tinquasip 2p fatal w azouorloury 2p aouinexpiy 2Uioy>s “t's eANBI axinguaisip 2p to[oieuv axeuotlaury ap a91Sojouy>r suoy>s “2's eanBL puingusip ap aja ap sua4>g "T'S ean ‘ede ap yoiseo#f jos | aoarseas no sweurzeeuUy 9p PUIRYDS B'p EMBL ade ap soqopeise> !aano 9 ato >fayedioung “Lip ean suze woiog wip Bde ap 186) '9"F BANDE sh ££102°X' 82/519 099 "IN ‘I VALU Wd 'ISINYWOY TY TVIOI4O TNHOLINOW MON FAD FRN ve AS Ads AF der MB UF HEM. coT EBCT Hy Vow as UARL CARL MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr, 660 bis/28.X.2019 - viteza de sedimentare - gradient hidraulic de amestec/ agitare (s'') ~ coeficient de coeziune a namolului - turbiditate - incarcare hidraulica (m'/h, m") apa decantata - namol in exces ~ namol de recirculare - materii organice naturale ~ flotatie cu aer dizolvat - filtre rapide de nisip - viteza medie de filtrare (mm/h) - apa de spalare = apa de la spalare ~ apa filtrata = rezervor apa de spalare = diametrul efectiv al granulelor materialului filtrant (mm) - cocficientul de uniformitate al granulelor materialului filtrant = membrana biologica ~ ultrafilirare - pachete de fibre cilindrice (hollow fibre modules) ~ carbon organic total (mg/l) = timpul de contact in procesele de adsorbtic (min.) - cota radierului rezervorului - presiuinea necesara la bransament (m col. H:O) = volumul de avarie (m') = volumul rezervei intangibile (m*) —timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori (min) - timpul teoretic de functionare al hidrantilor exteriori (ore) - cocficient de pierdere de sareina = volumul minim al pierderilor de apa in retele de distributie - volumul pierderitor reale de apa in retelele de distributic 7 18 WA IL PREMO PEID PVC PAFSIN s H P n NPSH MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 660 bis/28.X.2013 - International Water Association (Asociatia Mondiala a Apei) ~ indicator de performanta al retelelor de distributie ~ tuburi de beton armat precomprimat - polietilena de inalta densitate - policlorura de vinil - poliesteri armati cu fibra de sticla si insertie de nisip - forta exercitata de apa dintr-o conducta la schimbarile de directie ale traseului - inaltimea de pompare - puterea absorbita a pompei ~ randamentul unei pompe ~ inaltimea totala neta absoluta de aspiratie MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE|, PARTEA |, Nr. 660 bis/28.x.2013 A: PREVEDERI GENERALE PRIVIND PROIECTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA 1, Date generale (1) Definipie: sistemul de alimentare cu apa este complexul de lucrari ingineresti prin care se asigura prelevarea apei din mediul natural, corectarea calitifi, inmagazinarea, transportul si distributia acesteia la presiumea, calitatea si necesarul solicitat de utilizator. (2) Obiectiv fimdamental: asigurarea permanent a apei potabile sanogene pentru comunititi tumane inclusiv institutii publice si agenfi economici de deservire a comunitatii (3) Obiectiv conex: asigurarea apei de calitate pentru alfi utilizatori: platforme industriale, complexe pentru cresterea animalelor $i alte activitati industriale si agricole. 1.1 Obiectivul normativului (2) Normativul are ca obiect proiectarea ansamblului de constructii ingineresti definite la § 1, in conformitate cu prevederile legislatiei privind calitatea in construct, aplicabile, in vigoare, in scopul mentinerii, pe intreaga durata de existen{& a construcfiilor, a cerinfelor aplicabile constructiilor. (2) Normativul nu cuprinde prescriptii privind calculele de stabilitate si de rezistemta ale constructiilor, instalatiilor si echipamentelor mecanice, electrice, de automatizare, a instalatiilor sanitare, termice si de ventilate. (3) La proiectare se va avea in vedere adoptarea de solufii care si garanteze asigurarea calitafii lucririlor pentru realizarea sistemului de alimentare cu apa, inclusiv prin utilizarea de materiale adecvate scopului din punct de vedere al calitatii (4) Se vor avea in vedere prevederile Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotdrarea Guyernului nr.525/1996, republicata, cu modificarile si completarite ulterioare, in principal. cu referine fa obligativitatea existenjei sistemelor de identificare nedistructive. respectiy markeri. pentru identiticarea traseelor retelelor edilitare ampasate subi 1.2 Utilizatori Prezentul_normativ se adreseav tuturor factorilor implicati in procesul investitional proiectanti, verificatori de proiecte, experi tehnici, executanti. responsabili tehnici, investitori proprietari, administratori si utilizatori. personalului responsabil cu exploatarea obiectivelor. operatori ai serviciilor publice de apa si canalizare, precum si autorititilor administratiei publice locale si organismelor de control/verificare. Se adresea7a factorilor implicati in conceperea. realizarea si exploatarea acestora, precum gi in postutilizarea lor. potrivit responsabilititilor fiecdiuia, in conditiile legit 1.3 Domeniul de apticabilitate (1) Normativul cuprinde prescriptiile de proiectare tehnologica a ansamblului de constructii si instalatii ingineresti ale sistemelor de alimentare cu apa si ale statiilor de tratare a apei din surse diferite in vederea potabilizarii, pundnd la dispozitia specialistilor din domeniu cunostiniele si clementele teoretice. tehnologice si constructive necesare proice’ realizdrii acestor constructii, procese si tchnologtii (2) Partea A a prezentului normativ cuprinde prescriptii de proicetare a constructiilor si instalatilor de tratare « apei in vederea asigurérii calitatii apei biostabile,