Sunteți pe pagina 1din 54

PROIECT

Logistica Transporturilor (Managementul Lanturilor Logistice Multiactor)

TEMA PROIECTULUI Sa se proiecteze un sistem de distri utie! de la un depozit central la " clienti! tinand cont de urmatoarele date! iar numarul de ordine este n=8#

a) Cererea zilnica! pentru $iecare client# %&'%('%)'%"'*+++,n-.+'*+++,"-.+'**++ /g %0'%*'%.'%1'0+++,n-.+'0+++,"-.+'0*++ /g

) Capacitatea unui mi2loc de transport rutier# %3e4' &*+++,(++-n'&*+++,(++-"'&.1++ /g

c) 5imensiunile de incarcare ale unui mi2loc de transport rutier# Latimea de incarcare# linc'(!*" m6 Lungimea de incarcare# Linc'&0!1( m6 Inaltimea de incarcare# 4inc'(!) m7

d) Mar$a 3a $i am alata in europaleti! cu urmatoarele caracteristici# Capacitatea de incarcare a unui europalet# mpalet'(1. /g6 Latimea unui europalet# lpalet'+!" m6 Lungimea unui europalet# Lpalet'&!( m6 Inaltimea unui palet# 4palet'&!( m7 In calcule! tara europaleului se 3a negli2a! prin urmare masa paletului incarcat se 3a considera egala cu masa incarcaturii paletului7

e) 5epozitul si clientii sunt asezati con$orm 4artii7

$) 8iteza medie a mi2locului de transport rutier se 3a alege intre &. /m94 si (+ /m947 g) Timpul de incarcare sau de descarcare a unei palete se 3a considera#

4) Apro3izionarea depozitului se $ace zilnic7 Mar$a soseste pe europalete7 Cantitatea zilnica de mar$a care soseste este# : '("+++,*++-n'("+++,*++-"'0&(++ /g9zi Se cere# A) Arondati cererile de transport ale clientilor pe mi2loace de transport si pe itinerarii! si determinati numarul necesar de mi2loace de transport7 ;) Intocmiti ciclograma circulatiei mi2loacelor de transport7 Rutarea se 3a $ace utilizand algoritmul comis<3oia2orului7 Punctele A) si ;) 3or $i rezol3ate pentru * scenarii de distri utie# I) LI3rarile tre uie sa se e$ectueze in inter3alul "7++<&17++7 oentru scenariu se 3or analiza ( metode de arondare a clientilor pe itinerarii si pe mi2loace de tranport! alegandu<se 3arianta optima! tinand cont atat de parcursul total! cat si de respectarea inter3alului de apro3izionare7 Li3rarile se e$ectueaza zilnic! oricand in inter3alul +7++<(+7++ Li3rarile se pot e$ectua o data la ( zile! in inter3alul "7++<&17++7 In acest caz! ciclograma se 3a reprezenta pe durata a ( zile7 Li3rarile se 3or e$ectua zilnic! in urmatoarele $erestre de timp# Clientii ( si 1# 17++<=7++ Clientii & si .# =7++<&(7++ Clientii 0 si )# &(7++<&.7++ Clientii * si "# &.7++<&"7++

II) III) I8)

C) Pentru cele * scenarii de distri utie! se 3or calcula si compara urmatorii parametri# >lu?ul de tra$ic @3e4-/m9ziA >lu?ul de transport @3e4incarcate-/m9ziA Procentului parcursului gol @BA

Prestatia zilnica @tone-/m9ziA Cradul mediu de incarcare a mi2loacelor de transport @BA

5) Sa se priecteze depozitul central

Piese desenate: &7 Ciclogramele de circulatie a mi2loacelor de transport rutier! pentru $iecare scenariu6 (7 Sc4itele de incarcare initiala a mi2locului de transport rutier! pentru $iecare scenariu6 07 Sc4itele de incarcare a europaletei *7 Sc4itele mi2loacelor de transport $olosite .7 Darta zonei deser3ite

Tipul de marfa, caracteristici logistice ale produsului de transportat. Se considera cererea zilnica a clietilor ca $iind reprezentata de blocuri BCA ale caror caracteristici sunt#

Creutate# &17(. /g9 uc Impac4etare# $olie termocontracti ila 5estinatie# constructii 5imensiuni# ;loc ca< 1++?(++?&++ mm (L?l?4)

Con$orm dimensiunilor cutiilor de transport si a paletei se intocmeste sc4ita de incarcare a paletei prezentata in $igurile urmatoare#

5in contitia de capacitate de incarcare a paletei se dermina numarul ma?im de cutii ce pot si incarcate pe palet# nma? saci9paleta ' %paleta @/g9paletaA9 %sac@/g9sacA' (1.9&17(.'&170'&1 locuri9palet Creutatea unei palete incarcate este# : paleta9incarcat ' n locuri9paleta-% loc'&1-&17(.'(1+ /g9paleta Alegerea mi2locului de transport # In cadrul unei analize multicriteriale s<a optat pentru camionul 8ol3o >D si pentru semiremorca pentru mar$uri generale marca Dum aur ;ig One cu urmatoarele caracteristici#

Date tehnice: &7 5imensiuni# < E < Ampatament (mm)# 01.+6 < F < Lungime ma?ima3e4icul (mm)# 1+)16 < G < Lungime consolaspate (mm)# &+*"6

< E < Latime ma?ima(mm)# (*=.6 < T < Inaltime $atasuperioaraHasiu (descarcat)(mm)# ="(6 < L < Carda la sol minima(mm)# (&*6 < C < Pozitia Ha cuplare $atade a?a spate (mm)# ,.(+6 < D < Inaltimea ma?ima(descarcat) (mm)# 0"+(6 < 5 < 5istanta de la a?a $atala s$arHitul ca inei (mm)# =*+7 (7 Mase# < Masa totalama?imaautorizata(/g)# &"+++6 < Masa totalain autotren (/g)# **+++6 < Masa ma?imaautorizatape a?a $ata(/g)# ).++6 < Masa ma?imaautorizatape a?a spate (/g)# &0+++6 < Masa proprie in ordine de mers (/g)# 1=.+6 < Sarcina ma?imape Haua de cuplare (/g)# &&+.+6 < Masa ma?imaremorca ila(/g)# 0)+.+6 < Capacitate rezer3or de com usti il (litri)# 1++6 < Capacitate rezer3or de Ad;lue (litri)# ..7 07 Motor# < 5iesel in * timpi cu in2ectie directa! tur inacu geometrie 3aria ilaHi intercooler6 < 1 cilindrii in linie6 < Sistem de racire cu lic4id I Sistem pompain2ector controlat electronic6 < Sistem a2utator pornire la rece6 < Con$orm directi3elor# (++.9.. I (++.9)" CE (EURO .)6 < Cilindree totala# &(""+ cm06 < Aleza2 E Cursa# &0. E &.+ mm6 < Putere ma?ima# *&( /J (.1+ CP) intre &1++ I &=++ rot9min6 < Cuplu motor ma?im# (.++ Km intre &+++ I &.). rot9min7 DATE TEH !CE "E#!$E#%$CA C& P$E'ATA PE T$& T$A "P%$T #A$(&$! )E E$A'E Humbaur Big %ne: T!P 'ungime utila interioara "emiremorca Humbaur *+.,-. mm

'atime utila interioara !naltime utila interioara !naltime cupla1 sa neincarcat Creutatea proprie

-./8. mm -.0.. mm *.*/. mm Cca7 17*1+ /g

5in conditia de capacitate de incarcare a 3e4iculului se dermina numarul ma?im de palete ce pot $i incarcate pe auto3e4icul# nma? palete93e4 ' %3e4 @/g93e4A9 %paleta@/g9paletaA' &.1++9(1+'1+palete93e4 5in conditia de dimensiuni ale 3e4iculului se o ser3a ca un ni3el al mi2locului de transport poate cuprinde 00 palete7 Incarcarea 3e4iculului putand $i $acuta pe ) ni3ele! capacitatea mi2locului de transport din conditia de dimensiuni este de (0& palete93e4icul7 5in cele doua conditii se o ser3a ca se poate incarca pe mi2locul de transport 1+ palete93e4! acestea 3or $i distri uite pe ( ni3ele! cate 0+ palete9ni3el7 Cererea de transport pentru $iecare client determinata in numar de palete este prezentata in urmatorul ta el#
Client & cerere %i @FgA ni @PaleteA **++ (**(+) &)(&1!=0) **++ (**(+) &)(&1!=0) 0*++ (00"+) &0(&0!+)) 0*++ (00"+) &0(&0!+)) 0*++ (00"+) &0(&0!+)) 0*++ (00"+) &0(&0!+)) **++ (**(+) &)(&1!=0) **++ (**(+) &)(&1!=0) ( 0 * . 1 ) "

Ta el7 Cererea de transport pentru $iecare client 5in moti3e de siguranta a transportului si a $olosirii intregi capacitati de transport a mi2locului de transport se alege incarcarea sa pe ni3ele con$orm $igurei # 3edere de sus

3edere din lateral

3edere din $ata

$&TA$EA Rutarea se 3a $ace pentru $iecare 3e4icul Ln parte $olosind algoritmului comis< 3oia2orului7

Acesta este un algoritm euristic! care determinM o soluNie optimalM7 Descrierea algoritmului: SM se minimizeze $uncNia#
Z = cij xij cu urmMtoarele condiNii#
i =& j =& n n

x
i =&
n j =&

ij

=& i N

ij

= & j N

x & S N (S ! S N )
i S j N O S ij
xij Q+!&P i! j N

unde Z este costul total de transport! cij este costul total de transport de la clientul i la

clientul

j!

clienNilor {&!(!0777n

&! daca am calatorit de la clientul i la clientul j ! xij = +! in celelate cazuri

N este numMrul

} ! S este o su mulNime ne3idM a lui N! dar di$eritM de N7

CondiNiile indicM urmMtoarele# < < < e?istM doar un singur drum de la clientul i la ceilalNi clienNi6 e?istM un singur drum de la ceilalNi clienNi le clientul j6 drumul gMsit este 4amiltonian7

x
iS
j S

ij

ISI <&

S K (S R! S K)! ( ISI n

unde SSS este cardinalul mulNimii S7 EcuaNiile de mai sus indicM $aptul cM nu putem a3ea ucle (tre uie ca drumul sM $ie continuu Hi 4amiltonian)7

E?emplu# >ie K'Q& !( !0!*P S'Q&!(P KOS'Q0!*P

8eri$icare#

iS

j N O S

ij '+ Hi ecuaNia * nu este respectatM6

x
iS
j S

ij

'( SS S <& '(<& '&! deci ecuaNia 1 nu este respectatM7

Pentru rezol3area studiului de caz s<a $olosit Procedeul lui Little si colaboratorii7 Acest procedeu iterati3 este considerat ca $iind unul din cele mai e$iciente procedee pentru rezol3area pro lemei comis3oia2orului7 Descrierea procedeului# >ie S(0) mulNimea tuturor itinerariilor admisi ile Ln pro lema comis3oia2orului! de dimensiune n*n! cu matricea costurilor @c ij A 7 E?istM (n !)" trasee Ln S(0)7 Reducem matricea
@c ij A ast$el LncTt $iecare linie Hi $iecare coloanM sM conNinM cel mult un elemnt nul7 5acM am

putea gMsi un drum trecTnd prin zerouri! el ar $i optim! iar Ln termenii matricii originare costul
U ar $i egal cu suma reducerilor e$ectuate7 >ie @c ij A matricea redusM Hi r cantiatea totalM scMzutM

din @c ij A 7 Ast$el! $iecare itinerariu Ln S(0) 3a costa cel putin r7 Spunem cM r este o margine in$erioarM a traseelor din S(0)7 Metoda lui Little Hi a cola oratorilor Lncepe prin a partiNiona S(0) Ln douM su mulNimi Hi a calcula cTte o margine in$erioarM pentru $iecare din ele7 VmpMrNim apoi su mulNimea a3Tnd marginea in$erioarM mai micM Hi calculMm LncM douM margini in$erioare7 La $iecare etapM alegem su mulNimea a3Tnd cea mai micM margine in$erioarM o NinutM pTnM Ln acel moment Hi o descompunem Ln douM su mulNimi dis2uncte7 La s$TrHit 3om o Nine o su mulNime care conNine un singur itinerar! al cMrui cost este egal cu marginea in$erioarM6 acest drum este optimal7 #l$oritmul# &) Se reduce matricea costurilor pTnM cTnd o Ninem un zero Ln $iecare linie Hi Ln $iecare coloanM7 Aceasta se $ace scMzTnd cel mai mic element din $iecare linie! din $iecare element al liniei respecti3e Hi apoi scMzTnd cel mai mic element din $iecare coloanM a matricei o Ninute din din $iecare element al coloanei7 %educerea totalM r este suma cantitMNilor care au $ost
U scMzute7 >ie @c ij A matricea o NinutM Ln acest mod7

() Pentru $iecare element nul din @c ij A se LnregistreazM penalitatea ( p h& ) corespunzMtoare ne$olosirii acelui element7 RaNionamentul pe care Ll $acem este urmMtorul# dacM nu $olosim arcul (h'&)! tre uie sM $olosim un anumit element din linia h Hi un anumit element din coloana &6 prin urmare! costul ne$olosirii legMturii (h'&) este cel puNin egal cu
U suma celor mai mici elemente din linia h Hi coloana &! cu e?cepNia elementului c h& LnsuHi7 Prin urmare#

U U p h& = minQc hj P + minQci& P7 j & ih

Se LnregistreazM rezultatul Ln colNul din stTnga sus al $iecMrei celule Ln care se gMseHte un zero7 0) >ie (h'&) celula cu c h& = + ! a3Tnd penalitatea ma?imM6 dacM e?istM mai multe asemena elemente! se alege unul unul dintre ele Ln mod ar itrar7 PartiNionMm mulNimea S(0) a tutoror itinerariilor posi ile Ln mulNimea acelora care conNin arcul (4!/) Hi mulNimea complementarM7 >ie S(h'&) Hi S (h! & ) aceste su mulNimi7
U

*) CalculMm apoi marginile in$erioare ale costurilor tuturor drumurilor Ln $iecare su mulNime7 *7&) 5acM nu $olosim arcul (h'&)! atunci pe lTngM reducerea r 3a mai $i un cost de cel putin p h& 7 Prin urmare o margine in$erioarM ( h! & ) este datM de#
( h! & ) = r + p h& 7

*7() Pentru a calcula o margine in$erioarM pentru S(h'&)! 3om o ser3a cM dacM $olosim arcul (h'&) nu mai putem $olosi arcul (&'h)6 dacM am utiliza am ele arce (h'&) Hi (&'h) ar tre ui sM mergem de la h la & Hi Lnapoi la h $arM a 3izita celelalte oraHe7 Pentru a e3ita $olosirea arcului (&'h) 3om pune c &h = 7 Arcul (h'&) odatM $olosit! nu 3om mai utiliza nici un arc liniei h sau coloanei &7 EliminMm linia h si coloana &7 Vn matricea rMmasM tre uie sM alegem un element din $iecare linie Hi din $iecare coloanM ast$el LncTt costul sM $ie cel puNin egal cu cantitatea cu care matricea rMmasM poate $i redusM7 >ie rh& aceastM cantitate7 Vn aceste condiNii! o margine in$erioarM ( h! & ) pentru S(h'&) este#
U

( h! & ) = r + rh&

.) Se alege S(h'&) Hi S (h! & ) pentru a $i partiNionatM Ln continuare! dupM cum ( h! & ) este mai mic decTt ( h! & ) sau in3ers7 5acM se alege S(h'&)! se merge la pasul ( $olosind matricea redusa o tinuta la pasul *7(7 5acM se alege
U

S ( h! & )

U se reia matricea @c ij A

punTnd @c h& A = Hi se reduce matricea rezultatM7 Ke reLntoarcem la pasul ( cu matricea o NinutM Ln acest $el7

(h! &h)! &

h! &

(h! & )

1) >ie (u'() cMsuNa care conNine penalitatea ma?imM p u( 7 Se $ace din nou o parta2are! Ln mulNimile care conNin arcul (u'() Hi acelea care nu Ll conNin7 )) Se calculeazM marginile in$erioare ale noii mulNimi7 >ie U marginea in$erioarM corespunzatoare mulNimii care urmezM a $i parta2atM7 )7&) Pentru mulNimea care nu conNine (u'() marginea in$erioarM este = U + pu( 7 )7() Pentru mulNimea care include (u'() se eliminM linia u si coloana (7 Se reduce U matricea ast$el o NinutM7 >ie ru( reducerea6 atunci = + ru( 7 5upM acest pas! ne reLntoarcem la pasul (7

(h! &h)! &


(u! () = (h! & ) + pu( u! (

h! &

(h! & )

u! (

(u! () = (h! & ) + ru(

Aplicarea algoritmului pentru cazul in care s<ar realiza ser3irea tuturor clientilor dintr< o singura incarcare a 3e4iculului7 O s7 pentru usurinta calculelor distantele care nu se pot realiza $izic au $ost considerare egala ca a3and ordin de marime &+07 D &++ + " C* " &++ + C. && C+ * . C/ ( ) C2 1 = C, * " C0 . &0 C8 ) *

D C*

CC+ C/ C2 C, C0 C8

. * ( 1 * . )

&& . ) = " &0 *

&++ + " 1 ) = 1 &+

" &++ + 1 ) 1 = 1

1 1 &++ + . ) ) "

) ) . &++ + " " =

= 1 ) " &++ + &+ &0

1 = ) " &+ &++ + &(

&+ 1 " = &0 &( &+++

Ta el Matricea distantelor7 D &++ + " . * ( 1 * . ) C* " &++ + && . ) = " &0 * C. && &++ + " 1 ) = 1 &+ C+ * . " &++ + 1 ) 1 = 1 C/ ( ) 1 1 &++ + . ) ) " C2 1 = ) ) . &++ + " " = C, * " = 1 ) " &++ + &+ &0 C0 . &0 1 = ) " &+ &++ + &( C8 ) * &+ 1 " = &0 &( &++ + min ( * . * ( . * . *

D C* CC+ C/ C2 C, C0 C8

Ta el7 Reducerea costurilor pe linii D == " * + + + C* 1 == 1 1 & . C0 ) == . * * C+ ( & 0 == 1 * C/ + 0 & ( == " C2 * . ( 0 0 C, ( * * ( . C0 0 = & . . C8 * + . ( 1

D C* CC+ C/

C2 C, C0 C8 min

& + + 0 +

* * " + +

( . & 1 &

( ( * ( &

+ 0 ( * +

== . * 0 . (

0 == 1 . = (

0 1 == . " &

* = ) ==1 +

Ta el reducerea costurilor pe coloane D C* CC+ C/ C2 C, C0 C8 D ==" * + + + & + + 0 C* 1 ==1 1 & . * * " + C( 1 ==* 0 0 & * + . C+ & + ( ==. 0 & & 0 & C/ + 0 & ( ==" + 0 ( * C2 ( 0 + & & ==0 ( & 0 C, + ( ( + 0 & ==* 0 ) C0 ( " + * * ( . ==* ) C8 * + . ( 1 * = ) ==1

Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri D C* C- C+ C/ C2 C, C0 C8 + + & + + & ( + + & & & (

D C* CC+ C/ C2

C, & C0 + C8

Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul 5 == " * + + + C( ( 1 == * 0 0 C0 & + ( == . 0 C* + 0 & ( == " C. ( 0 + & & C1 + ( ( + 0 C) ( " + * * C" * &+++ . ( 1

5 C& C( C0 C*

C. C1 C) min

& + + +

& * + +

& & 0 +

+ 0 ( +

== 0 ( & +

& == * 0 +

( . == * +

* = ) (

Ta el7 Reducerea costurilor pe coloane 5 == 5 " C& * C( C0 C* C. C1 C) + + + & + + C( ( 1 == * 0 0 & * + C0 & + ( == . 0 & & 0 C* + 0 & ( == " + 0 ( C. ( 0 + & & == 0 ( & C1 + ( ( + 0 & == * 0 C) ( " + * * ( . == * C" ( ==" 0 + * ( ) .

Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri 5 C( C0 C* C. C1 C) C" 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2

5 C& C( C0 C* C. C1 C)

Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul

5 C( C0 C* C. C1 C)

5 ==" + + + & + +

C( ( ==* 0 0 & * +

C* + & ( ==" + 0 (

C. ( + & & ==0 ( &

C1 + ( + 0 & ==* 0

C) ( + * * ( . ==*

C" ( 0 + * ( ) .

Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri 5 C( C* C. C1 C) C" + + + & ( + + ( & & ( + &

5 C( C0 C* C. C1 C)

Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul C( 5 C( C0 C* C. C) ( == * 0 0 & + C* + & ( == " + ( C. ( + & & == 0 & C1 &++ + ( + 0 & 0 C) ( + * * ( == * C" min + ( 0 + * ( . + + & + + Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri C( C* C. C1 C) C" ( 5 + ( C( & ( C0 ( C* & C. C) ( Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul

Ta el reducerea costurilor pe linii C( ( ==* 0 ( & + C* + & ( ==) + ( C. ( + & + ==0 & C1 C) &+++ ( ( + + * ( 0 & ( 0 ==* C" ( 0 + 0 ( .

5 C( C0 C* C. C)

C( C0 C* C.

C( == * 0 ( &

C. + & + ==

C1 C) ( + ( & + * 0 (

C" min + 0 + 0 ( + + &

0 C) + & 0 == * . +

C( C0 C. C) + 0 + +

0 &

Ta el reducerea costurilor pe linii C( ==* 0 ( + + C. + & + ==( & C1 ( + ( + 0 C) + * 0 & ==* C" 0 + 0 & .

C( C0 C* C. C)

Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul C1 C) &++ ( C( + * C0 + & C. + C" min ( 0 + & + +

Ta el reducerea costurilor pe coloane Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri C1 C) == + C( " + * C0 + & C. & min + C" & + & +

C( C( C0 C* C. C) + &

C. + (

C1 +

C) &

C" &

Ta el reducerea costurilor coloane C1 C) == + C( ) 0 C0 + + C. + C" & + &

Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul C( C( C0 C. C) ==* 0 + + C1 ( + + 0 C) + * & ==* C" 0 + & .

Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri C1 C) C" C( & & C0 + 0 C. + Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul C1 &++ + + C" & &+++

Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri C( C1 C) C" C( C0

min

&

Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul 5in ta el rezulta ca ramane# C0 cu C1 si C( cu C"

Ta el7 Reducerea costurilor pe coloane C1 &++ C( + + C0 C" + ===

C1 + == C0 = C(

C" ===

(C8;C1)

42+2 35+7

(C1,C3)

42+3

(C8;C1) 42+2

(C6,D)

44+2

(C1,C3) 44

(D,C4)

44+2

(C6,D) 44+1

(C4,C5)

45+2

(D,C4) 45+1

(C7,C2)

46+3

(C4,C5) 46+2

(C5,C7)

48+3

(C7,C2) 48+1

(C3;C6) (C2;C8)

49+

(C5,C7) 49+1=50 (C3;C6) (C2;C8)

>ig Rutarea pentru cazul in care s<ar realiza ser3irea tuturor clientilor dintr<o singura incarcare a 3e4iculului7

C 8

C 1

C 3

C 6

C 2

C 7

>ig7 Sc4ema traseului o tinut Lungimea traseului ast$el o tinut este# .+ /m Ltraseu' min linii + min coloane => .+'((,*,.,*,(,.,*,.,*,&,(),(&,&,(,(,&,(,&,&,&)'W .+'0",&('W.+'.+ (se 3eri$ica c4eia de control) Se studiazM o metoda de 3izitare a clientilor#7
)& = )( = )) = )" = *+++ + .+ n = **++&$ )0 = )* = ). = )1 = 0+++ + .+ n = 0*++&$ )(eh = &*+++ + (++ n = &.1++&$
m palet = (1+&$
palet t inc 9 desc = ( min

C 5

C 4

&7 5<C&<C(<C0<C* 5<C.<C1<C)<C" Se aplica algoritmul comisului 3oia2or

8ARIAKTA & Traseul D3C*3C-3C+3C/

D C* CC+ C/

D &++ + " . * (

C* " &++ + && . )

C. && &++ + " 1

C+ * . " &++ + 1

C/ ( ) 1 1 &++ +

min 2 2 / -

C+ C/ min

+ + +

& . &

* * 0

== 1 * +

( ==" +

Ta el reducerea costurilor pe coloane D == " 0 + + + C* . == * . + * C+ 0 == ( & & C+ ( + 0 == 1 * C/ + ( & ( =="

D C* CC+ C/

Ta el Matricea distantelor si reducerea costurilor pe linii D == " 0 + C* 1 == . 1 C0 1 == . C+ ( + 0 C/ + ( &

D C* C-

Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri D C* C- C+ C/ & &

C* C- & C+ + C/ &

* D *

D C- C+ C/ & & +

Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul

D C* CC/

D == " 0 + +

C+ 0 == ( &

C+ ( &++ + 0 *

C/ + ( & == "

min + ( + +

Ta el Matricea distantelor si reducerea costurilor pe linii D == " & + + + C+ & == ( & + C+ ( == " 0 * C/ + + & ==" ( +

D C* CC/ min

Ta el reducerea costurilor pe coloane D == " & + + C+ & == ( & C+ + == 1 & ( C/ + + & =="

D C* CC/

Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri

C* CC/

& & &

Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul D == " + + C+ == ( & C+ + & (

D C- C+ D & & C- CC+ & D + + C/ & C==( + Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul

D CC/

Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri


Tabel. Alegerea relatiei ! ea "ai "are #e$alitate a $e%&l&'iri

C- C+ min + D + + & C==( & Ta el Matricea distantelor si reducerea costurilor pe linii


22+4 18+4 (C2;C4) 22+4 (C3;C1) 22+4 (C4,D) 26+1 (C2;C4) 26 (D;C2) (C2;C3) 26+ (C4;D) 26+1 (D;C2) (C2;C3)

D C-

C==(

C+ + ==(

Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul Mai ramane C( cu C0

(C3;C1)

>ig Rutarea pentru cazul D3C*3C-3C+3C/


C 3 C 1

C 2

>ig7 Sc4ema traseului o tinut

C 4

Lungimea traseului D3C*3C-3C+3C/ ast$el o tinut este# () /m Ltraseu'

min linii + min coloane =>

()'((,.,.,*,(,(,&),(&,0,()'W ()'(&,1'W()'() (se 3eri$ica c4eia de control)

Traseul D3C23C,3C03C8 D &++ + 1 * . ) C2 1 &++ + " " = C, * " &++ + &+ &0 C0 . " &+ &++ + &( C8 ) = &0 &( &++ + min * 1 * . ) C2 C, C0 C8 1 + + + + == ( ( & + ( == 1 . 1 & . == * * + 1 * ==+

D C2 C, C0 C8

Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri D C2 C, C0 C8 D + ( & + C2 + + C, ( C0 & C8 + +

Ta el Matricea distantelor si reducerea costurilor pe linii D == 1 + + + + + C2 ( == * * 0 ( ( C, + ( == 1 . 1 + C0 & ( 1 == . . & C8 0 0 = ) ==0 0

D C2 C, C0 C8 min

Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul C2 D C2 C0 C8 + == ( & + C, &++ + ( . 1 C0 + & == * * C8 + + * == min + + & +

Ta el reducerea costurilor pe coloane D == C2 + C, + C0 + C8 +

+ Ta el Matricea distantelor si reducerea costurilor pe linii C2 D C2 C0 C8 min + == ( + + + C, &++ + ( * 1 ( C0 + & == 0 * + C8 + C0 + 0 ==+ + ( C, == ) + C0 + & == 0 C8 + &++ + 0 #in + + (

D C2

Ta el reducerea costurilor pe linii C, == ) + + C0 + & == & C8 + &+++ &

D C2 C0

Ta el reducerea costurilor pe coloane C2 D C2 C0 C8 + == ( + + C, == ) + ( * C0 + & == 0 * C8 + + 0 ==+

Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri C, C0 C8 & & & &

Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri C2 C, C0 C8 + & + ( + ( *

D C2 C0

Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul C. C. C) C) min C1 C1 + + + + + C" C" === &+++ + & &

D C2 C0 C8

Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul

Ta el Reducerea costurilor pe coloan

Ta el7 Alegerea relatiei cu cea mai mare penalitate a ne$olosiri

C1 C" == C. = C) + ===

Ta el Matricea penalitatilor a ne$olosiri unei relatii pentru $iecare element nul Mai ramane C)<C"

(C6;D)

32+2 26+6

(C8;C5)

32+4

(C6;D) 32+3

(D;C7)

35+1

(C8;C5) 35+2

(C5;C6) (C7;C8)

37+

(D;C7) 37+1 (C5;C6) (C7;C8)

>ig Rutarea pentru cazul D3C23C,3C03C8

C 5

C 6

C 8

C 7

>ig7 Sc4ema traseului o tinut Lungimea traseului D3C23C,3C03C8 ast$el o tinut este# 0" /m Ltraseu' min linii + min coloane => 0"'(*,1,*,.,),&,(),((,&,0,(,&)'W 0"'(=,='W0"'0" (se 3eri$ica c4eia de control)

Modalitatea de 3izitare a clientilor se considera a $i# &7 5<C(<C0<C&<C*<5 L'() /m 5<C)<C"<C.<C1<5 L'0" /m

(7 8arianta & Traseu 5<C(<C0<C&<C*<5< C)<C"<C.<C1<5

Traseu 5<C(<C0<C&<C*<5 L'.,",.,),('() /m

KumMrul de europaleNi pentru $iecare client#


n( = &)europalete n0 = &0europalete n& = &)europalete n* = &0europalete

Total europaleNi# n = 1+europalete 7 Timpul de LncMrcare al 3e4iculului (# t inc* ( = 1+ ( = &(+ min = (ore 7 Timpii de descMrcare a$erenNi celor patru clienNi#
t desc ( = &) ( = 0* min t desc 0 = &0 ( = (1 min t desc& = &) ( = 0* min t desc * = &0 ( = (1 min

Timpul total a$erent descMrcMrilor la clienNi# t desc = &(+ min = (ore 7 Timpii a$erenNi transportMrii mMr$ii de la depozit la clienNi Hi parcursul gol Lnapoi la depozit#
. = +!(.h = &. min (+ " t ( 0 = = +!*h = (* min (+ . t 0& = = +!0.h = &. min 7 (+ ) t&=* = = +!(*.h = (& min (+ ( t * D = = +!(h = &( min (+ t D ( =

Timpul total a$erent deplasMrii 3e4iculului# t depl = ") min 7 Timp total de acti3itate# t tot 0() min 7 Traseu 5<C)<C"<C.<C1<5 KumMrul de europaleNi pentru $iecare client#
n) = &)europaleti n" = &)europaleti n. = &0europaleti n1 = &0europaleti

Total europaleNi# n = 1+europaleti 7

Timpul de LncMrcare al 3e4iculului (# t inc* ( = 1+ ( = &(+ min = (ore 7 Timpii de descMrcare a$erenNi celor patru clienNi#
t desc ) = &) ( = 0* min t desc" = &) ( = 0* min t desc . = &0 ( = (1 min t desc 1 = &0 ( = (1 min

Timpul total a$erent descMrcMrilor la clienNi# t desc = &(+ min = (ore 7 L'.,&(,=,",*'0" /m Timpii a$erenNi transportMrii mMr$ii de la depozit la clienNi Hi Lnapoi la depozit#
. = +!(.h = &. min (+ &( t ) " = = +!1h = 01 min (+ = t ". = = +!*.h = () min 7 (+ " t .=1 = = +!*h = (* min (+ * t 1 D = = +!(h = &( min (+ t D ) =

Timpul total a$erent deplasMrii 3e4iculului# t depl =&&* min 7 Timp total de acti3itate# t tot 0.* min 7

"cenariul * 'i4r5rile trebuie sa se efectue6e in inter4alul 8...3*,... 8arianta & Timp deplasare ++#&. C( ++#(* C0 ++#&. C& ++#(& C* 5 ++#&( ++#(1 +(#++ ++#0* ++#(1 ++#0* Timp stationare Ora plecare9ora sosire +"#++ +"#&. +"#*= +=#&0 +=#0= +=#.* &+#(" &+#*= &&#&. &&#()

++#&. C) ++#01 C" ++#() C. ++#(* C1 ++#&( 5 ++#(1 ++#(1 ++#0* ++#0*

&0#() &0#*( &*#&1 &*#.( &.#(1 &.#.0 &1#&= &1#*0 &)#+= &)#(&

Pentru a se realiza li3rarile in inter3alul "#++<&1#++ se o ser3a ca nu este su$icient un singur mi2loc de transport7 Ast$el! se 3a realiza transportul cu ( mi2loace de transport in $elul urmator# Auto3e4iculul &# 5 C( ++#(* C0 ++#&. C& ++#(& C* 5 ++#&( ++#(1 ++#0* ++#(1 Timp deplasare ++#&. ++#0* Timp stationare Ora plecare9ora sosire +"#++ +"#&. +"#*= +=#&0 +=#0= +=#.* &+#(" &+#*= &&#&. &&#()

Auto3e4iculul ( 3a $i declalat la plecare $ata de auto3e4iculul & cu timpul de incarcare( ( ore)#

Auto3e4iculul (#

5 C)

++#&. ++#0* ++#01 ++#() ++#0*

C"

&+#++ &+#&. &+#*= &&#(. &&#.=

C. ++#(* C1 ++#&( 5

++#(1 ++#(1

&(#(1 &(#*( &0#+1 &0#0( &0#**

&7 5<C(<C0<C&<C*<5 L'() /m 5<C)<C"<C.<C1<5 L'0" /m L'.,",.,),('() /m L'.,&(,=,",*'0" /m

C(

C0

C&

C*

5 Total /m ()

T deplasare ++#&. ++#(* ++#&. ++#(& ++#&( /m . " . ) (

8e4iculul ( sa deser3i clientii C.! C1! C)! C" si 3a a3ea traseul din ta elul urmator

5 T deplasare

C)

C"

C.

C1

5 Total /m 0"

++#&. ++#01 ++#() ++#(* ++#&( /m . &( = " *

Pentru aceastM 3ariantM se calculeazM $lu?ul de tra$ic! $lu?ul de transport! procentul parcursului gol! prestaNia zilnicM Hi gradul mediu de LncMrcare a mi2loacelor de transport7 >lu?ul de tra$ic se calculeazM cu urmMtoarea relaNie#
,tra+ic = ni d i !

unde ni reprezintM numMrul de 3e4icule cu care se e$ectueazM deser3irea clienNilor pe traseul de lungime
di 7

Se o Nine ,tra+ic = & () +& 0" = 1. (eh &m zi 7

>lu?ul de transport se calculeazM cu urmMtoarea $ormulM#


,transp = ni d i d i- !

unde d i- este distanNa parcursM de cele ni 3e4icule goale de la ultimul client la depozit7 Se o Nine ,transp = & ( () ( ) + & ( 0" *) = .= (ehincarcate &m zi Procentul parcursului gol se o Nine cu urmMtoarea relaNie#

P$ =

d
i =& n i =&

&++ 7

Se o Nine P$ =

(+* &++ = =!(B 7 1.

PrestaNia zilnicM este urmMtoarea#

+ m D d D . + ( m D m. ) d .1 + ( m D m. m1 ) d 1" + ( m D m. m1 m" ) d ")

Pz = m D d D& + ( m D m& ) d& ( + ( m D m& m( ) d (0 + ( m D m& m( m0 ) d 0* +

Se o Nine# 5 C( C0 C& C* 5 Total /m ()

T deplasare ++#&. ++#(* ++#&. ++#(& ++#&( /m . " . ) (

5 T deplasare

C)

C"

C.

C1

5 Total /m 0"

++#&. ++#01 ++#() ++#(* ++#&( /m . &( = " *

+&.!1 . + (&.!1 *!*( ) &( + (&.!1 *!*( *!*( ) = + (&.!1 *!*( *!*( 0!0") " = = .0+!&* tone &m zi

Pz = &.!1 . + (&.!1 *!*( ) " + (&.!1 *!*( 0!0") . + (&.!1 *!*( 0!0" *!*( ) ) +

-inc =

mma? (eh ( d 5<C&<C(<C0<C*<5<C.<C1<C"<C)< 5


.0+!&* &++ = .(!("B &.!1 ( 1.)

Pz

&++ 7

Se o Nine# -inc =

"cenariul - 'i4r5rile trebuie sa se efectue6e in inter4alul ..:..3-.:.. Timp deplasare ++#&. Timp stationare ++#0* Ora plecare9ora sosire ++#++ ++#&.

5 C(

++#(* C0 ++#&. C& ++#(& C* ++#&( 5 ++#&. C) ++#01 C" ++#() C. ++#(* C1 ++#&( 5 ++#(1 ++#(1 ++#0* ++#0* +(#++ ++#(1 ++#0* ++#(1

++#*= +&#&0 +&#0= +&#.* +(#(" +(#*= +0#&. +0#() +.#() +.#*( +1#&1 +1#.( +)#(1 +)#.0 +"#&= +"#*0 +=#+= +=#(&

5atoritM $aptului cM s<au o Ninut timpi care se LncadreazM Ln inter3alul ce tre uie respectat!li3rarile in acest inter3al se pot realiza cu un singur mi2loc de transport7

5 T deplasare /m ++#&. .

C( ++#(* "

C0

C& ++#(& )

C* ++#&( (

C) ++#&. .

C" ++#01 &(

C. ++#() =

C1 ++#&( *

5 1. /m

++#&. .

++#(* "

Pentru aceastM 3ariantM se calculeazM $lu?ul de tra$ic! $lu?ul de transport! procentul parcursului gol! prestaNia zilnicM Hi gradul mediu de LncMrcare a mi2loacelor de transport7 >lu?ul de tra$ic se calculeazM cu urmMtoarea relaNie#
,tra+ic = ni d i !

unde ni reprezintM numMrul de 3e4icule cu care se e$ectueazM deser3irea clienNilor pe traseul de lungime
di 7

Se o Nine ,tra+ic = & 1. = 1. (eh &m zi 7 >lu?ul de transport se calculeazM cu urmMtoarea $ormulM#
,transp = ni d i d i- !

unde d i- este distanNa parcursM de cele ni 3e4icule goale de la ultimul client la depozit7 Se o Nine ,transp = & ( 1. ( * ) = .= (ehincarcate &m zi Procentul parcursului gol se o Nine cu urmMtoarea relaNie#

P$ =

d
i =& n i =&

&++ 7

Se o Nine P$ =

(+* &++ = =!(B 7 1.

PrestaNia zilnicM este urmMtoarea# + m D d D . + ( m D m. ) d .1 + ( m D m. m1 ) d 1" + ( m D m. m1 m" ) d ") Se o Nine# 5 T deplasare /m ++#&. . C( ++#(* " C0 C& ++#(& ) C* ++#&( ( 5 C) ++#&. . C" ++#01 &( C. ++#() = C1 ++#&( * 5 1. /m Pz = m D d D& + ( m D m& ) d& ( + ( m D m& m( ) d (0 + ( m D m& m( m0 ) d 0* +

++#&. .

++#(* "

+&.!1 . + (&.!1 *!*( ) &( + (&.!1 *!*( *!*( ) = + (&.!1 *!*( *!*( 0!0") " = = .0+!&* tone &m zi

Pz = &.!1 . + (&.!1 *!*( ) " + (&.!1 *!*( 0!0") . + (&.!1 *!*( 0!0" *!*( ) ) +

-inc =

mma? (eh ( d 5<C&<C(<C0<C*<5<C.<C1<C"<C)< 5


.0+!&* &++ = .(!("B &.!1 ( 1.)

Pz

&++ 7

Se o Nine# -inc =

"cenariul + 'i4rarile se pot efectua odata la - 6ile in inter4alul 8...3*,.... !n acest ca6, ciclograma se 4a repre6enta pe doua 6ile. 8arianta de 3izitare a clientilor este cea $ormata din urmatorul traseu# Traseu 5< C(<C0<C&<C*<5< C)<C"<C.<C1<5

>ormat din#

Traseu 5< C(<C0<C&<C*<5< C(<C0<C&<C*<5 L'(-(.,",.,),()'.* /m

Traseu 5< C)<C"<C.<C1<5 <C)<C"<C.<C1<5

L'(-(.,&(,=,",*)')1 /m

Se 3or calcula scenariile in care traseele respecti3e 3or $i deser3ite de ( auto3e4icule#

Auto3e4iculul & 3a deser3i clientii C(!C0!C&!C* si 3a a3ea traseul din ta elul urmator#

C(

C0

C&

C*

5 Total /m ()

T deplasare ++#&. ++#(* ++#&. ++#(& ++#&( /m . " . ) (

Auto3e4iculul ( sa deser3i clientii C)! C"! C.! C1 si 3a a3ea traseul din ta elul urmator# 5 C) C" C. C1 5 Total /m

T deplasare ++#&. /m Auto3e4iculul&# Timp deplasare ++#&. C( ++#(* C0 ++#&. C& ++#(& C* ++#&( 5 ++#&. C( ++#(* C0 ++#&. C& ++#(& C* ++#&( 5 ++#(1 ++#0* ++#(1 ++#0* +(#++ ++#(1 ++#0* ++#(1 ++#0* Timp stationare Ora plecare9ora sosire +"#++ +"#&. +"#*= +=#&0 +=#0= +=#.* &+#(" &+#*= &&#&. &&#() &0#() &0#*( &*#&1 &*#*+ &.#+1 &.#(& &.#.. &1#&1 &1#*( &1#.* . ++#01 &( ++#() = ++#(* " ++#&( * 0"

Se o ser3a ca pentru a satis$ace traseul 5< C(<C0<C&<C*<5< C(<C0<C&<C*<5 nu este su$icient un auto3e4icul! rezulta ca tre uie adaugat inca un mi2loc de transport# Auto3e4iculul &# Timp deplasare ++#&. C( ++#(* C0 ++#&. C& ++#(& C* 5 ++#&( ++#(1 ++#0* ++#(1 ++#0* Timp stationare Ora plecare9ora sosire +"#++ +"#&. +"#*= +=#&0 +=#0= +=#.* &+#(" &+#*= &&#&. &&#()

Auto3e4iculul ( 3a pleca cu un decala2 egal cu timpul de incarcare(( ore)#

Traseu 5<C)<C"<C.<C1<5 <C)<C"<C.<C1<5 L'(-(.,&(,=,",*)')1 /m

5 C)

Timp deplasare ++#&.

Timp stationare ++#0*

++#01 C" ++#() C. ++#(* C1 ++#&( 5 ++#&. +(#++ ++#(1 ++#(1 ++#0*

Ora plecare9ora sosire +"#++ +"#&. +"#*= +=#(. +=#.= &+#(1 &+#*( &&#+1 &&#0( &&#** &0#**

C) ++#01 C" ++#() C. ++#(* C1 ++#&( 5

++#0* ++#0* ++#(1 ++#(1

&0#.= &*#00 &.#+= &.#*0 &.#&+ &.#01 &1#++ &1#(1 &1#0"

Se o ser3a ca pentru a satis$ace traseul 5<C)<C"<C.<C1<5 <C)<C"<C.<C1<5 la $el ca si pe traseul 5< C(<C0<C&<C*<5< C(<C0<C&<C*<5 nu este su$icient un auto3e4icul! ci mai tre uie adaugat inca un mi2loc de transport# Auto3e4iculul 0# Timp deplasare ++#&. C) ++#01 C" ++#() C. ++#(* C1 5 ++#&( ++#(1 ++#(1 ++#0* ++#0* Timp stationare Ora plecare9ora sosire +"#++ +"#&. +"#*= +=#(. +=#.= &+#(1 &+#*( &&#+1 &&#0( &&#**

Auto3e4iculul * 3a pleca cu un decala2 egal cu timpul de incarcare(( ore)# Timp deplasare ++#&. C) ++#01 C" ++#() C. C1 ++#(* ++#&( ++#(1 ++#(1 ++#0* ++#0* Timp stationare Ora plecare9ora sosire &+#++ &+#&. &+#*= &&#(. &&#.= &(#(1 &(#*( &0#+1 &0#0(

&0#**

Auto3e4iculul &si ( 3a deser3i clientii C(!C0!C&!C* si 3or a3ea traseul din ta elul urmator# 5 C( C0 C& C* 5 Total /m ()

T deplasare ++#&. ++#(* ++#&. ++#(& ++#&( /m . " . ) (

Auto3e4iculul 0 si * sa deser3i clientii C)! C"! C.! C1 si 3or a3ea traseul din ta elul urmator# 5 T deplasare ++#&. ++#01 ++#() ++#(* ++#&( C) C" C. C1 5 Total /m

/m . &( = " * 0" Pentru aceastM 3ariantM se calculeazM $lu?ul de tra$ic! $lu?ul de transport! procentul parcursului gol! prestaNia zilnicM Hi gradul mediu de LncMrcare a mi2loacelor de transport7 >lu?ul de tra$ic se calculeazM cu urmMtoarea relaNie#
,tra+ic = ni d i !

unde ni reprezintM numMrul de 3e4icule cu care se e$ectueazM deser3irea clienNilor pe traseul de lungime
di 7

Se o Nine ,tra+ic = ( () + ( 0" = &0+ (eh &m zi 7

>lu?ul de transport se calculeazM cu urmMtoarea $ormulM#


,transp = ni d i d i- !

unde d i- este distanNa parcursM de cele ni 3e4icule goale de la ultimul client la depozit7 Se o Nine ,transp = ( ( () () + ( (0" *) = &&" (ehincarcate &m zi Procentul parcursului gol se o Nine cu urmMtoarea relaNie# Procentul parcursului gol se o Nine cu urmMtoarea relaNie#

P$ =

d
i =& n i =&

&++ 7

Se o Nine P$ =

(+* &++ = =!(B 7 1.

PrestaNia zilnicM este urmMtoarea# + m D d D . + ( m D m. ) d .1 + ( m D m. m1 ) d 1" + ( m D m. m1 m" ) d ") Se o Nine# Pz = m D d D& + ( m D m& ) d& ( + ( m D m& m( ) d (0 + ( m D m& m( m0 ) d 0* +

+ &.!1 . + (&.!1 *!*( ) &( + (&.!1 *!*( *!*( ) = + (&.!1 *!*( *!*( 0!0") "AP 9 * = = .0+!&* tone &m zi
7 Cradul mediu de LncMrcare este urmMtorul#

Pz = Q* @&.!1 . + (&.!1 *!*( ) " + (&.!1 *!*( 0!0") . + (&.!1 *!*( 0!0" *!*( ) ) +

-inc =

mma? (eh ( d 5<C&<C(<C0<C*<5<C.<C1<C"<C)< 5


.0+!&*

Pz

&++ 7

Se o Nine# -inc = &.!1 1. &++ = .(!("B 7 "cenariul / 'i4rarile 'i4rarile se 4or efectua 6ilnic, in urmatoarele ferestre de timp: Clientii - si ,: ,...37... Clientii * si 2: 7...3*-... Clientii + si 0: *-...3*2...

Clientii / si 8: *2...3*8...

Intrucat traseul este impus modul de 3izitare al clientilor este urmatorul# D3C-3C,3C*3C23D3C+3C03C/3C83D Capacitatea 3e4iculului permite satis$acerea pe rand a cate ( grupuri de clienti $ormate din * clienti7 Traseu D3C-3C,3C*3C23D Timpii de descMrcare a$erenNi celor patru clienNi#
t desc ( = &) ( = 0* min t desc 1 = &0 ( = (1 min t desc& = &) ( = 0* min t desc . = &0 ( = (1 min

Timpul total a$erent descMrcMrilor la clienNi# t desc = &(+ min = (ore 7 Timpii a$erenNi transportMrii mMr$ii de la depozit la clienNi Hi parcursul gol Lnapoi la depozit#
t D ( = t (1 t 1 & t&=. t .d . = +!(.h = &. min (+ = = = +!*.h = () min (+ " = = +!*h = (* min 7 (+ = = = +!*.h = () min (+ 1 = = +!0h = &" min (+

Timpul total a$erent deplasMrii 3e4iculului# t depl =&+" min 7 Timp total de acti3itate# t tot 0*" min 7 Traseu D3C+3C03C/3C83D

KumMrul de europaleNi pentru $iecare client#

n 0 = &0europaleti n ) = &)europaleti n * = &0europaleti n" = &)europaleti

Total europaleNi# n = 1+europaleti 7

Timpul de LncMrcare al 3e4iculului (# t inc* ( = 1+ ( = &(+ min = (ore 7 Timpii de descMrcare a$erenNi celor patru clienNi#
t desc 0 = &0 ( = (1 min t desc ) = &) ( = 0* min t desc * = &0 ( = (1 min t desc ) = &) ( = 0* min

Timpul total a$erent descMrcMrilor la clienNi# t desc = &(+ min = (ore 7 Timpii a$erenNi transportMrii mMr$ii de la depozit la clienNi Hi Lnapoi la depozit#
* = +!(h = &( min (+ = t 0) = = +!*.h = () min (+ ) t ) * = = +!0.h = (& min 7 (+ " t *=" = = +!*h = (* min (+ ) t "D = = +!0.h = (& min (+ t D 0 =

Timpul total a$erent deplasMrii 3e4iculului# t depl =&+. min 7 Timp total de acti3itate# t tot 0*. min
T (e#la'ar e )**+"", 00+15 00+34 00+27 00+26 00+24 00+27 00+34 T 'tati&$ar e )**+"", -ra #le are.&r a '&'ire 07+00 07+15 07+49 08+16 08+42 09+06 09+40

C 2 C 6 C 1

C 5 D C 3 C 7 C 4 C 8 D

00+26 00+18 02+00 00+12 00+26 00+27 00+34 00+21 00+26 00+24 00+34 00+21

10+07 10+33 10+51 12+51 13+04 13+30 14+57 15+31 15+52 16+18 16+42 17+16 17+37

Se o ser3a ca pentru clientii C0<C) nu se satis$ace inter3alul de li3rare ( &(#++<&.#++) ast$el 3or tre ui introduse ( auto3e4icule# Auto3e4iculul &#
T (e#la'ar e )**+"", 00+15 00+34 00+27 00+26 00+24 00+34 00+27 00+26 00+18 T 'tati&$ar e )**+"", -ra #le are.&r a '&'ire 07+00 07+15 07+49 08+16 08+42 09+06 09+40 10+07 10+33 10+51

C 2 C 6 C 1 C 5 D

Auto3e4iculul (#
T (e#la'ar e )**+"", 00+12 00+27 00+26 T 'tati&$ar e )**+"", -ra #le are.&r a '&'ire 12+30 12+42 13+08

C 3

C 7 C 4 C 8 D

00+34 00+21 00+26 00+24 00+34 00+21

14+35 14+59 15+20 15+46 16+10 16+44 17+05

Auto3e4iculul & 3a deser3i clientii C(!C1!C&!C. si 3a a3ea traseul din ta elul urmator# 5 C( C1 C& C. 5 Total /m

T deplasare ++#&. ++#() ++#(* ++#() ++#&" /m

0) . = " = 1 Auto3e4iculul ( 3a deser3i clientii C0! C)! C*! C" si 3a a3ea traseul din ta elul urmator# 5 C0 C) C* C" 5 Total /m 0.

T deplasare ++#&( ++#() ++#(& ++#(* ++#(& /m * = ) " )

7 Pentru aceastM 3ariantM se calculeazM $lu?ul de tra$ic! $lu?ul de transport! procentul parcursului gol! prestaNia zilnicM Hi gradul mediu de LncMrcare a mi2loacelor de transport7 >lu?ul de tra$ic se calculeazM cu urmMtoarea relaNie#
,tra+ic = ni d i !

unde ni reprezintM numMrul de 3e4icule cu care se e$ectueazM deser3irea clienNilor pe traseul de lungime
di 7

Se o Nine ,tra+ic = & 0) +& 0. = )( (eh &m zi 7

>lu?ul de transport se calculeazM cu urmMtoarea $ormulM#


,transp = ni d i d i- !

unde d i- este distanNa parcursM de cele ni 3e4icule goale de la ultimul client la depozit7 Se o Nine ,transp = & ( 0) 1) + & ( 0. ) ) = .= (ehincarcate &m zi Procentul parcursului gol se o Nine cu urmMtoarea relaNie#

P$ =

d
i =& n i =&

&++ 7

Se o Nine P$ =

1+) &++ = &"!+.B 7 )(

PrestaNia zilnicM este urmMtoarea# + m D d D 0 + ( m D m 0 ) d 0 ) + ( m D m 0 m ) ) d ) * + ( m D m 0 m ) m * ) d * " Se o Nine#


+&.!1 * + (&.!1 0!0") = + (&.!1 0!0" *!*( ) ) + (&.!1 0!0" *!*( *!*( ) " = = .((!0" tone &m zi Pz = &.!1 . + (&.!1 *!*( ) = + (&.!1 *!*( 0!0") " + (&.!1 *!*( 0!0" *!*( ) = +

Pz = m D d D ( + ( m D m( ) d ( 1 + ( m D m ( m1 ) d 1 & + ( m D m ( m1 m& ) d & . +

-inc =

Pz &++ 7 m ma? (eh ( d tot )


.((!0"

Se o Nine# -inc = &.!1 )( &++ = *1!.B 7

Concul6ii

Pentru a realiza o comparatie intre cele * scenarii! se 3a intocmi un ta el cu $lu?ul de tra$ic! $lu?ul de transport! procentul parcursului gol! prestaNia zilnicM !gradul mediu de LncMrcare a mi2loacelor de transport si numarul de mi2loace de transport necesare $iecarui scenariu in parte# Scenariul & Scenariul ( Scenariul 0 Scenariul *

>lu?ul de tra$ic @3e4-/m9ziA >lu?ul de transport @3e4 incarcate-/m9ziA Parcursul gol @BA Prestatia zilnica @tone-/m9ziA Cradul de incarcare @BA Kumar de mi2loace de transport necesare

,2 27 7,2+.,*/ 2-,-8 (

,2 27 7,2+.,*/ 2-,-8 *

&0+ &&" 7,2+.,*/ 2-,-8 *

)( .= &"!+. .((!0" *1!. (

Se o ser3a ca la $iecare din cele 1 criterii !scenariul ( este superior sau cel putin egal cu celelalte 0 scenarii ast$el incat! indu ita il! aceasta este solutia cea mai a3anta2oasa7

Ane?a &7 Darta depozitului si a punctelor de des$acere

Ane?a (7 Darta traseului 5<C*<C.<C)<C(<C"<C&<C0<C1<5

Ane?a 07 Darta traseului 5<C(<C0<C&<C*<5

Ane?a *7 Darta traseului 5<C)<C"<C.<C1<5