Sunteți pe pagina 1din 11

a y k u by L

y e r d n A v no

Easy hearts

Heart pattern # 01
L u k y a n o v A n d r ey

pa ge 1

F old in g

C r i m ea ( U k r a i n e)

3
Heart pattern by Lukyanov Andrey (Ukraine)

5 c 4

a
www.loveorigami.info ww w .loveorigami.land.ru.

1 0 .0 5 .0 4 page 1

Heart pattern # 01
L u k y a n o v A n d r ey

pa ge 2

B a s es

C r i m ea ( U k r a i n e)

1 - c o r n e r . . . t o fo l d on l i n es 2 - c o r n e r . . . t o fo l d on l i n es

1a bcd

1 a -2 bc d

1 a b-2 cd

1 a d -2 b c

1 a c -2 b d c

1 a b d -2 c

1 a c d -2 b b d

1 a b c -2 d

www.loveorigami.info www .loveorigami.land.ru.

22.12.05 pa ge 2

Heart pattern by Lukyanov Andrey (Ukraine)

Easy hearts # 53-68


L u k y a n o v A n d r ey

pa ge 1

C r i m ea ( U k r a i n e)

M et h o d 0 1 - v a r i a n t s w i t h c o r n er c

2 1

6 5

7
o b

8
p 0 1 -1 a bd ~ 2 c-m 1 (c)

53 26.02.06
www.loveorigami.info

Easy hearts by Lukyanov Andrey (Ukraine)

Easy hearts # 53-68


L u k y a n ov A n d r ey

pa ge 2

Cr im ea (U k r a in e)

M e t h od 0 1 - v a r i a n t s w i t h c o r n e r c

Va ri a n ts
o b

p 0 1 -1 a bd ~ 2 c-m 1 (c)

54

p 0 1 -1 a bd ~ 2 c-m 1 (c)

55

p 0 1 -1 a bd ~ 2 c-m 1 (c)

56

2 6 .0 2 .0 6
www.loveorigami.info

Easy hearts by Lukyanov Andrey (Ukraine)

Easy hearts # 53-68


L u k y a n ov A n d r e y

page 3

Cr im ea (U k r a in e)

M e t h od 0 1 - v a r i a n t s w i t h c or n e r c

V a r i a n ts
b

p 0 1 -1 a ~ 2 b cd -m 1 ( c)

57
b

p 0 1 -1 a ~ 2 b cd -m 1 ( c)

58
b

p 0 1 -1 a ~ 2 b cd -m 1 ( c)

59
b

p 0 1 -1 a ~ 2 b cd -m 1 ( c)

60 2 6 .0 2 .0 6
www.loveorigami.info

Easy hearts by Lukyanov Andrey (Ukraine)

Easy hearts # 53-68


L u k y a n o v A n d r ey

pa ge 4

C r i m ea ( U k r a i n e)

M et h o d 0 1 - v a r i a n t s w i t h c o r n er c

Va r i a n ts
b b

corner a
p 0 1 -1 a bd ~ 2 c-m 1 (c)

corner a
p0 1 -1 a ~ 2 bcd-m 1 (c)

61
b

65
b

corner a
p 0 1 -1 a bd ~ 2 c-m 1 (c)

corner a
p0 1 -1 a ~ 2 bcd-m 1 (c)

62
b

66
b

corner a
p 0 1 -1 a bd ~ 2 c-m 1 (c)

corner a
p0 1 -1 a ~ 2 bcd-m 1 (c)

63
b

67
b

corner a
p 0 1 -1 a bd ~ 2 c-m 1 (c)

corner a
p0 1 -1 a ~ 2 bcd-m 1 (c)

64

68 26.02.06
www.loveorigami.info

Easy hearts by Lukyanov Andrey (Ukraine)

Ornament from hearts # 14-1


L u k y a n o v A n d r ey

44

C r i m ea ( U k r a i n e)
Armenian

I l o v e y o u - Y e s k e z s i 'r u m e m
Easy heart # 53
o b

Pocket

x8
p0 1 -1 a b d~ 2 c-m 1 (c)

53

Flap

2 8 .0 2 .0 6
www.loveorigami.info

Ornament from hearts by Lukyanov Andrey (Ukraine)

Ornament from hearts # 14-2


L u k y a n ov A n d r e y

45

C r i m ea ( U k r a i n e )
Armenian

I l o v e y o u - Y e s k e z s i 'r u m e m
Easy heart # 53
o b

Pocket

x8
p 0 1 -1 a bd ~ 2 c-m 1 (c)

53

Flap

28.02.06
www.loveorigami.info

Ornament from hearts by Lukyanov Andrey (Ukraine)

Ornament from hearts # 14-3


L u k y a n ov A n d r ey

46

Cr im ea (U k r a in e)
Armenian

I l o v e y o u - Y e s k e z s i 'r u m e m
Easy heart # 53
o b

Pocket

x8
p 0 1 -1 a bd ~ 2 c-m 1 (c)

53

Flap

28.02.06
www.loveorigami.info

Ornament from hearts by Lukyanov Andrey (Ukraine)

Easy hearts # 69-70 Heart with leaf


L u k y a n ov A n d r e y

page 1

Cr im ea (U k r a in e)

M e t h od 0 1 - v a r i a n t s w i t h c or n e r c

2 1

6
p 0 1 -1 a ~ 2 b cd -m 1 ( cl)
o b

70

p 0 1 -1 a b d ~ 2 c -m 1 ( cl)

69 3 0 .0 7 .0 7
www.loveorigami.info

Easy hearts by Lukyanov Andrey (Ukraine)