Sunteți pe pagina 1din 13

CALCULATIA COSTURILOR LA S.C. ZEITH S.R.L.

BRASOV

Prezentarea generala a societatii

Numele firmei : S.C. Zeith S.R.L. E-mail : zeithsrl@yahoo.com Web adress : www.zeith.ro Cod fiscal: R !"#$%"&# Re'istru comertului: (&))#*)&% Zeith SRL este o societate cu ras+u,dere limitata cu ca+ital i,te'rat +ri-at. Societatea a fost i,fii,tata i, a,ul %&&% si are sediul i, .raso-/ str. 0uliu 1a,iu/ ,r !"/ 2udetul .raso- cu +osibilitatea schimbarii sediului i, orice localitate di, Roma,ia sau di, strai,atate/ res+ecta,d dis+ozitiile le'ii i, -i'oare. 3urata de fu,ctio,are a societatii este ,elimitata/ cu i,ce+ere de la data i,re'istrarii la re'istrul Comertului si ea +oate fi modificata i, baza hotararii 4du,arii 5e,erale a 4sociatilor. Ca+italul social al societatii este de %&&&& lei. Ca+italul social +oate fi ma2orat sau redus +e baza hotararii 4du,arii 5e,erale a 4sociatilor cu res+ectarea ceri,telor le'ale +ri-i,d limita mi,ima +re-azuta de le'e. biectul +ri,ci+al de acti-itate il re+rezi,ta +roducerea si desfacerea de articole de i,caltami,te.

Calculatia costurilor la S.C. Zeith S.R.L.

6irma Zeith S.R.L. a-a,d ca obiect de acti-itate +roductia de i,caltami,te este structurata +e doua sectii +ri,ci+ale de +roductie 7S! si S%8 si o sectie au9iliara 74telierul 0,treti,ere si Re+aratii : 40R8/ u, sector 4dmi,istrati- si de Co,ducere 7C548 si u, sector de 3esfacere 7C38. 0, +erioada a,alizata societatea fabrica % ti+uri de +roduse: 4 7i,caltami,te femei8 si . 7i,caltami,te barbati8 care +arcur' flu9ul teh,olo'ic al celor % sectii de baza. 0, 4telierul 0,treti,ere si Re+aratii/ i, +erioada a,alizata/ se realizeaza coma,da ! - care re+rezi,ta o re+aratie la sectia +ri,ci+ala de +roductie S!; coma,da % : care re+rezi,ta o re+aratie la sectia +ri,ci+ala de +roductie S% si coma,da $ : care re+rezi,ta o re+aratie ca+itala la sediul sectorului admi,istrati- si de co,ducere. La i,ce+utul +erioadei de 'estiu,e ,u e9ista +roductie i, curs de e9ecutie. Re+artizarea cheltuielilor comu,e afere,te 4telierului de 0,treti,ere si Re+aratii se face +e baza salariilor directe. Re+artizarea cheltuielilor i,directe de +roductie se face a-a,d ca baza de re+artizare salariile directe. Re+artizarea cheltuielilor de admi,istrare se face i, fu,ctie de costul de +roductie. Re+artizarea cheltuielilor de desfacere se face i, fu,ctie de costul de +roductie. <retul +restabilit i, cazul +rodusului 4 este de !%&.&&& lei/ iar +e,tru +rodusul . este de !$&.&&&. 3i, +rodusul 4 se -a realiza u, ,umar de !=#& de +erechi/ iar i, cazul +rodusului . se -or realiza %&&& de +erechi.

S! Cheltuieli 4 1aterii +rime 1ateriale Chelt cu e,er'ia si a+a <ers direct Chelt cu salariile +rod <ers i,direct +rod <ers Cheltuieli cu asi' soc si +rot soc direct +rod <ers i,direct ?&& "#&& #!&& $=&& $&&& !#&&& !*&&& !%&&& %&&&& !%&&& !&&& . $&&&& 4 !&&&&

S% . !%&&& %=&&& *&& Cd!

40R C54 Cd% Cd$ "&&& )&&& "&& #&& %&& !&&& !&& *=&&& "*#&& %"&& C3 >otal

!#&&&

"&&&

$&&&

=&&& *&&& #&&&

%&&&

%&&&

"#&&

!%&&

?&&

!)&& %!&& !#&&

=&&

=&&

+rod 4mortizarea acti-elor imobilizate

#&&&

"#&&

!#&&

#&&

!!#&&

"

<rocesul de calculatie al costurilor +ri, folosirea sistemului de co,turi di, clasa ? +ermite delimitarea cheltuielilor +e desti,atii/ +e locuri de +roductie/ +roduse/ come,zi/ lucrari/ ser-icii/ +ri, +arcur'erea urmatoarelor eta+e:

Etapa 1
a8 Colectarea cheltuielilor cu materiile +rime % 9 1 S1 ! " 9 1S ! " 9 !$R c%# #0000 10000 1 000 &000 0000 = 901 76000

b8 Colectarea cheltuielilor cu matrialele co,sumabile % 9 # S1 S 9 9 & !$R 6000 (000 '00 9 ' 1000 1 000 = 901 &7'00

c8 Colectarea cheltuielilor cu salariile % 9 1 S1 ! " 9 1S ! " 9 !$R c%1 17000 1 000 1'000 &000 " 1'000 = 901 91000

c% c%# 9 # S1 S 9 & 9 ' 000 9 !$R 7000 #000

#000 6000

000 '000

d8 Colectarea cheltuielilor +ri-i,d co,tributiile la asi'urarile sociale si +rotectia sociala 7@ $&A8 % 9 1 S1 ! " 9 1S ! " 9 !$R c%1 '100 #600 &'00 1 00 c% c%# 9 # S1 S 9 & 9 ' 600 9 !$R 100 1'00 600 900 900 1(00 &'00 = 901 7#00

e8 Colectarea cheltuielilor cu e,er'ia si a+a % 9 # S1 S 9 9 & !$R 700 &00 00 9 ' 100 1000 = 901 &00

f8 Colectarea cheltuielilor cu amortizarea acti-elor imobilizate % 9 # S1 S 9 9 & !$R &'00 1'00 '00 '000 = 901 11'00

Etapa
Re+artizarea cheltuielilor comu,e afere,te 40R a-a,d ca baza de re+artizare salariile directe. S+ecificatie >otal 40R Cd ! Cd % Cd $ 9 c%1 c% c%# !$R .aza de re+artizare !$&&& "&&& $&&& =&&& = 9 #(&0 ((0 '7(0 !$R Coeficie,t de re+artizat &.?= &.?= &.?= &.?= 1 '00 Cheltuieli de re+artizat !%#&& $)"& %))& #*)&

Etapa #
Re+artizarea cheltuielilor 40R afere,te celor $ come,zi astfel: la sectia S! : ?&"& la sectia S% : =*)& la sectorul admi,istrati- : !*#)&

= 9

!$R =

##&00

9 # S1 S 9 &

c%1

90&0 c% c%# 67(0 17'(0

Etapa &
Re+artizarea cheltuielilor i,directe de +roductie a-a,d ca baza de re+artizare salariile directe. S+ecificatie 4 . S! 4 . S% .aza de re+artizare !#&&& !*&&& $%&&& !%&&& !#&&& %*&&& % 9 1! " % 9 1! " = 9 #S 1(000 '(0 Coeficie,t de re+artizat &.?* &.?* &.?* !.# !.# !.# #09&0 16#90 &0'(0 Cheltuieli de re+artizat !"##& !=$?& $&?"& !)&&& %%#)& "&#)&

= 9 # S1 1&''0

Etapa '
Re+artizarea cheltuielilor 'e,erale de admi,istratie a-a,d ca baza de re+artizare costul de +roductie. S+ecificatie 4 . >otal .aza de re+artizare ?*=#& !%%#*& %%&%%& % 9 1! " = 9 & 1 69&.' 1'1('.' Coeficie,t de re+artizat &.!$ &.!$ &.!$ 7((0 Cheltuieli de re+artizat !%=?".# !#!)#.# %*))&

Etapa 6
*

Re+artizarea cheltuielilor de desfacere a-a,d ca baza de re+artizare costul de +roductie. S+ecificatie 4 . >otal .aza de re+artizare !!&$"".# !$**##.# %")!&& Coeficie,t de re+artizat &.&$ &.&$ &.&$ Cheltuieli de re+artizat $$!& "%?& *=&&

% 9 1! "

= 9 ' ##10

7600 & 90

Etapa 7
Nu e9ista +roductie i, curs de e9ecutie.

Etapa (
a8 0,re'istrarea +roductiei obti,ute i, cursul lu,ii la +ret +restabilit. % 9#1 ! 90 ! " = % " '0000 1#0000 1 0000

b8 Re+artizarea costului asu+ra +roductiei obti,ute % 90 ! 9 1! " = % " ''700 1& 0&'.'

11#6'&.'

c8 3etermi,area si i,re'istrarea difere,telor de +ret afere,te +roductiei obti,ute % 90# ! 90 ! " = % " '700 1 0&'.'

6#&'.'

Etapa 9

0,terfata cheltuielilor ocazio,ate : costul +roductiei obti,ute 7i,chiderea co,turilor ramase deschise8. 901 9#1 = % 90# ''700 '700

'0000

Etapa 10
Stabilirea costului efecti- +e u,itatea de +rodus. Cost +e u,itatea de +rodus B cheltuielile efecti-e afere,te +roductiei C ca,titatea de +roductie obti,uta Cost +e u,itatea de +rodus 4 B !!$=#".# C !=#& B =? lei C +ereche Cost +e u,itatea de +rodus . B !"%&"#.# C %&&& B *! lei C +ereche

3 ?&! %##*&& "*#&& ?!&&& %*$&&

C *=&&&

?&% 4 !!$=#".# =$"#.#

C !%&&&&

?&% . !"%&"#.#

C !$&&&&

=$"#.# : 3if fa-orabila

!%&"#.#- dif ,efa-orabila !%&"#.#

%"&& !!#&&

?&$ =$"#.# !%&"#.# #*&& !%&&& "#&& $=&& !"##& !)&&&

?%! 4 %&&&& !&&&&

?%! . $&&&& !%&&& !*&&&

#*&&

!#&&& !#&&& #!&& "#&& !=$?& %%#)& !%=?".# !!&$"#.# $$!& !!$=#".# !!$=#".#

!#!)#.# !$**##.# "%?& !"%&"#.# !"%&"#.#

?%% 40R cd! "&&& !%&& #%&& $)"& ?&"& !*#)& 3 )&&& %&&& =&& "&&

?%% 40R cd% $&&& ?&& $?&& %))&

?%% 40R cd$ "&&& =&&& !)&& !!)&&

?&"& !*#)& ?%% 40R C 3

=*)&

=*)& C 3

#*)& ?%$ S% %=&&& %&&& =&& *&& C

?%$ S! !%&&& $&&& ?&& !&&& !&

!#&& !%#&& $&?"& !%#&& "&#)&

#&&& ?&"& "&#)&

"#&& =*)&

3 #&& *&&& %!&& %&& #&& !*#)& %*))&

?%"

?%# !&&& #&&& !#&& !&& *=&& *=&&

3 !%&&&& !$&&&&

?$! %#&&&&

%*))&

Concluzii
!!

0, cazul societatii Zeith S.R.L. co,tabilizarea cheltuielilor se realizeaza i, co,corda,ta cu le'islatia i, -i'oare si cu +articularitatile s+ecifice firmei. 0, urma realizarii calculatiei costurilor a rezultat u, cost de +roductie efecti- +e,tru +rodusul 4 de !!$=#".# lei/ care fata de costul de +roductie +restabilit de !%&.&&& lei este mai mic. 3e aici rezulta o difere,ta fa-orabila +e,tru societate/ deoarece costul +e,tru +rodusul 4 este mai mic decat cel estimat cu =$"#.# lei. 3i, +rodusul 4 s-au realizat !=#& de +erechi/ costul de +roductie +e u,itatea de +rodus fii,d de =? lei. 0, ceea ce +ri-este +rodusul . rezultat u, cost de +roductie efecti- de !"%&"#.# lei/ care fata de costul de +roductie +restabilit de !$&.&&& lei este mai mare. 0, acest caz rezulta o difere,ta ,efa-orabila +e,tru societate deoarece costul efecti- este mai mare cu !%&"#.# lei fata de costul +restabilit. 0, acest caz societatea este ,e-oita sa reduca costurile de +roductie i, cazul +rodusului .. 3i, +rodusul . s-au realizat %&&& de +erechi/ costul de +roductie +e u,itatea de +rodus fii,d de *! lei.

!%

S-ar putea să vă placă și