Sunteți pe pagina 1din 22

Fratiimei, sd ne aducem amintede nemurireasufletului. Se gtili cd suntemstriini gi cdfdtoripepdmdnt.Auzilicezice Psaltirea:Nemernicesfeomulpe pdmanfgistrdincatoliparinliisdr.

Nimeninu rdmdnein

lumea

aceasta.N-amvenitsdstdmaici. Aiciesteo trecerenecontenitd; amrisdritprinnagteregiasfinfim prinmoarte.

ArhimandritCleopallie

ArhimandritCleopallie

DHUMUL

SUFLETULUIDUPA

il

' 'i!

,lll

$

I l,il

,Uii'

''ii'tl"

I rl,,,,{il,

,tl;

MOARTE

DRUMULSUFLETULUI

DUPAMOAHTE

Fralii mei, si

ne aducem aminte de

nemurireasufletului.Ed gtilici suntemstriini gicdlitoripe pdmAnt.Auzilice zicePsaltirea:

Nemerniceste omul pe pdmdnt gi strdinca toli parinliisdr.Nimeninu rimAne in lumea aceasta.N-amvenitsd stdmaici.Aici esteo trecereneconteniti;am rEsdritprinnagteregi asfinlimprinmoarte. Sf&ntulacela, dumnezeiescullov, zice aga: Din pAntecelemaicii mele am cfrzut fn groapd.Ali auzit?Atet i s-a pdrut viala pe p&m&nt,dup6400 de ani.Cd Dumnezeui-a mai ddruit140de ani de viali, dupdce l-a incercatcu atAteachinurigi boli; gi atdt i-a pirut, cd din pAntecele maiciisalea sdritin groapil.O sf;ritur5i-apdrut viafa. Voi nu auzilicu ce ne aseamini Duhul SfAnt? Omul ca iarba, zilele lui ca floarea

cilmpului;agava inflori. $i iardgi:Zilelelui ca

umbra frec.

s-au plecat

iar5gi zice: S-au sfins ca fumul zilele mele gi

$i

gi eil ca iarba m-am uscaf.

iarigi: Zilele mele ca umbra

$i

t'

i

oasele mele ca uscdciuneas-au uscaf

iarigi: Zilele anilor nogtri ca pAnza pdianienului.Gu pAnza piianjenului s-au

asem5natzilelevieliinoastre.Adicd,cAteste

$i

de slabdpAnzapdianjenului,aga-ide slabi vialanoastri pepdmAnt;suntemumbr5,visgi

floarepe pimAnt! Dumnezeuzice lui lsaia: Ascultd, o,

proorocule,strigd g! zi againainteapoporului:

Tot trupul omului este iarbd Ei toatd slava omului esteca floareaierbii. Uscatu-s-aiarba Ei floarea ei a cdzut, iar guvilntul Domnului r\mAne in veac.

pe viala aceasta,

c5-i umbri gi vis. $ti!i ce rdm0nein veci?

Sufletul. Trup_ul vedelicd se face ldrAni. Ci

ingropfim gi

pulindvreme !5r&n6. Mai alesdupl o vreme

nicioaselenurnairdmAn;toatesefacnimic. Asta.:i gi poruncacea dintAi,cd pdmAnt

esfi Fi in pdmilnt vei merge.Dar sufletulnu

moare niciodat5.Sufletul r6m&ne in

vecilor,ci el esteduhgi nu poatesi moari. Agal-afdcutDumnezeu. Dar MAntuitorulne-ainarmatcu o armi pentru toate veacurile,cAnd a zis aga:

Decisd nu punembazl

dezgropim mor[ii gi se fac in

vecii

P*yiveghealigi ,ua,r6gali,ed nu gtili ziua, nici

ceasulintru careFiul Omuluiva veni!

sus

fimpregdtili. Dar,ca sd qtilice se intAmpl5cu sufletul cAnd moareomul,am sd v5 spun care-i drumulsufletuluiimediatdupdmoarte,dupd tradiliaBisericiiOrtodoxe. Decind murimgip&ndla40dezile,cAnd are loc judecatapafiicularda sufletuluigi se

hotdrdgtede Dumnezeuundeo si stdm,la binesau la rdu, p0ndla Judecatade apoi, este un timp de tranzilie,adicd un timp provizoriu,pentrudrepligipentrupdcitogi. CAndmoareomulgicAndigiddsufletul,in

clipaaqeeaaparin fafalui at6liadiavolicflte pdcate a avutomulgi ataliaingerisfinli c&te fapte bune a avut el in viald. A$a aratd SfAntulEfremSirul.

este o mareluptHatunci.Cd sfintele

puteri se luptd cu diavoliicare vor s5 ia sufletul,ci diavoliizic cE esteal lor, cd are pdcatemaimulte;iaringeriiziccd esteal lor,

cd are mai multefaptebune.

lupti gi de aceeasetemesufletulsd iasddin

$tie

toate!Deaceeatotdeaunatrebuiesd

$i

$i

esteo mare

trup.I se leagdlim"bacAndvedetoateastea. El vedeatuncimulte,darnu poatesd spun5. Elarspune: ,,UitecAlidiavoliauvenit!" PfirinteleEftimiede la AgapiaVeche a vdzutcu o siptdmAnainainteOea muricum

se luptauingeriicudiavoliipentru suflet.

QU o sdpttrmAnd?naintea spuscAndva muri,cdcia fostunomalesal luiDumnezeu, cumspuneaumaicile.Darnu toli vid taina aseastagisd o poatil spune;o v[d, darnuo potspune.

Atunciin ceasulmorliiare maretndrdz- nealdinggr-ulde la botez.CAndvineacesta, tolisedaulao parte. fnggtlrl pecareil avemdelaSfdntulBotez are mareputere.De aceea,cAndvI rugali acas6,dupdce a{iterminatrug5ciunile,sd

facefi gi c6tevainchindciunila

care-lave$de'laBotezgisdziceliaga:

?ngere,pizitorul vielii mele, roag6-telui

ingerul pe

,,Sfinte

HristosDumnezeupentrumine,pdc6tosulsau

pdcitoasa!"

PentrucI

acestinger,nu numaici

neI

pf,zegteacum,darel

nephzegtegiin vremea lJ

ry1orfii,e_tcilitoregte cu noi prin vimile vf,zduhului,p&nila40dezile"giil avemdela dumnezeiesculBotezmareocrotitor.Dacdnu arfiel,diavolularfacecunoicearvrea. Auzi{icezicein Psaltite:Nicisddormiteze

c,e.lce te pdzegfe.gi

iarHgizice: Tdbdrl"va

ingerulDomnuluiimprejurulcelar

deDdnsulgi-ivaizbdvipe ei.

pizegtegiin

pAndla40dezile.

ce se tem

Deciestecfarcd ingerulestecel ce ne

vialadeacumgidupSce murim,

vorbi cu sufletulaga: uNu te teme, frate suflete!"$fAntulGrigoriede Nyssane spune de ce-i zice frate. Pentruci gi ingerul gi sufletulsuntfiinleralionale,de sinestdpAni- toare,cuvAntitoaregi suntduhuri,cum zice

SfAntaEvanghelie: $r vor fi toli ca ingeriilui Dumnezeu.

$i

ziceingerul:

,,1414 trupultiu! la aminte,frate sutlete, acesta-itrupultdu,aceasta-icas_A'!ain careai stat pAni acum.Cu acestate-aiz5mislitin pAntecelemaiciitale,cu acestate-aindscut, cu acestaai triit 20, 60, 80, cAliani a vrut Dumnezeus6-!i dea pe p5mAnt;cd la Dumnezeuestevia{a,iarnulanoi. la aminte,frate suflete,c&nd va suna tr6mbilaJudecafiide apoi,intr-oclipealSa ochilorare si Tnvieacesttrup,cumil vezi,gi ai sd intriintr-insulgi ai sd mergila judecati, cum spune ApostolulPavel: Toli vor sta inAnlea divanului iudeedlii lui lisusHristos,ca sd ia fiecaredupdcuma lucrat,binesau rdu". La Judecatade apoiHristosva judecagi pe oamenigi pe ingeri,adicdpe diavoligi toatepopoarelelumii.AtuncicAndvaveniFiul Omuluiintru slavaSa, va punepe pdcfitogi de-astAngaSagipe drepfide-adreapta$a gi va rdsplStifiecdruiadupdfaptelelui.

grldind, sau sd aducigAgtelede la pdscut, sau sd faci o treabdcfrt de mic6in ograd5. Uite,aga g6ndeaitu atunci;againlelegeaitu atunci".

$i incepe sd-i aducfi aminte din mica copilEriece binea fdcutel cu trupulacestagi ce rdua fdcut. ,,Uite, aga ai fdcutcAnderaiin clasaintii la gcoali,fn a doua,a treia;uiteagafdceai! Dupi ce ai iegitin lume,cAnderaifatd mare saufl6ciu, cAndte-aiinsuratsaum6ritat,uite

agaf5ceaf'.

pAni la moartein fiecarezi giceasce a fdcut. G6 suflelul,dup6ce iesedintrup,foartetare line minte.Esteca razelesoarelui.Nu-lmai ingreuneazipdmAntul,nicitrupulca sd uite. Toate le vede ca in oglindi. Aceasta se int6mpl5 in ziuaint6idupf,moarte" In ziua a douadupdmoartese intfirnpld un lucrumai infricogat.in ziua a doua dupd moarteil ia ingerulp-dzitorgi-l ducepe undea umblatomul toatd viala. Atuncise intdmpli ceeace spunein Psaltire:Pentruce md tem ln ziua cea rea? Cd fdrddelegea cdtrcAiutui meumd va inconiura.

$i-i

aduceamintedin prunciegi

IpaF

ipqflIr_R_yl"e!iiernului se descoperda

douazidupi moafle.Darais5-mispui: ,,Cum, pdrinte,poatesufletulomuluisEmeargiintr-o

zipeundea merstoativiata?"

$uflelulinconjoardpdmAntulcAtaiclipidin ochi.Sufletulnostrugi ingerulpdzilormerg mairepedecarazelefulgerului,cumspunein Biblie:Alerga-vor,Doamne,fn grabdpi mai

repedeca razelefulgerelor,sufleteledreplilor

proorocul

se vor fntoarcela Tine,citim la

lezechielgiTnmultelocuri. Sufletulestefii4li gAnditoaregi nicinuam zis Cu^limbaun cuvantgi cu gAndulam gi inconjurat pimArttul mai ?naintede a-l pronunla;uitecuma$spuneeuacum:Pekin,

NewYork,Moscbva,Bucuregti,Sihfistria. Aga de repedemergesufletuldupd ce

iegimdintrup.

ef, in ziua a doua,cu

umblattoatdviala.El numaigAndeglegi a gi ajunslaloculacela,cdcimergecagAndul.

unde-lducein ziuAa doua?Il ducepe

undea umblatomgltoatdvialagi-iaratEunde a fdcutbinegi undea flcut riu. $i nu-iaratd decitadevdrul. "Uite, aiciai jucat, aicite-aiimbdtat,aiciai desfr6natcu at6teafemeisaucu birbafi,aici ai ?njurat,aiciai fumat,aiciai avortatatAlia copii,aiciai oc5rit,aiciai furat,aiciai cAntat, aicite-ailenevit,aicite-airf,zbunatpecineva. Ai.batjocorit,ai blestemat,ai bitut.

$i

nu-io greutatesi se duci

ingerulpe unde a

$i

Dumnezeu,aici ai citit sfintelec5(i, aici ai

ribdat necazurilecu bucurie,aici ai dat un cuvAntde folos la altul, dincoloai fEcut milostenie,ai imbrdcatpe cel gol,ai addpat pecefinsetat,aiprimitpecelstrf,in". ii aratdtoate,toate,gi sufletulsdraculnu pbatezicenimic,cd nu-iarati decAtnumai adevdrul,pentrucdingerulnupoatesdmintd. liaratdgicelebunegicelerele.

$i

se minuneazdsulletul foarte gi il

intreabipeinger:

- Sfinteingere,cum de gtiitu acestea toate?

, tine?Tu ai mAncat,eu nu pot manca;tu ai dormit,eu nuamdormit;tU_Aibiut, eu nupot bea;tu ai statdegeaba,eu nu pot.Eu nu-s duh carepoatemflnca,sau beasau dormi.

- Cumsdnugtiu,dac5purureaamfostcu

Eu purureaam fost treflz

cum zice in

Psaltire:IVicisd dormitezecelce te pdzegte. Cf,daci nu agfi fosteu cu tine,diavoliiar fi

ficut mareprdpid,impreundcu vrdjmagiitf,i

vdzufigi nev5zuli.Eu

am fost l&ngi tine gi

g&ndegli -!V. Ce eu gtiug&nduriletale gi ce

vorbegtitugicefacitu,binesaur{u". Astase intAmpldin ziuaa doua.il duce ingerulpizitor pe suffetpe undea umblat toatdviala.

!e-ap

apiratgipururea

mereuam scris ce

gAndegteatuncinumailaelgizice: ,,Ei rimAn

pe p[m&ntgi se vorpocii,ci

sd facSfaptebune.Dar eu unde-md duc?

Cine m[ va ajutape mineacolo?" $i a$a

mergein ziuaa douape undea merstoati

maiau vreme

viala. larin Ziuaa

se mai dau insolitorisufletuluinostrugasq ing_eri purtdtoride lumini gi cu cel de la

Botez,suntgapte,ca sd treacdinfricogatele v6miale vdzduhului,dupficumafi auzitde

_!f_e.ja, lucrugi maiinfricogat.I

cele24devdmialevdzduhulu.i,

Qele maiimportantesfuibe pentruceicare

sunt spovedaniageneral5 9i SfAnta

lrnpf;rtdganie,precumgiimpdcareacuto!i.lar

imediatdupdrnoarteseface40dezileSfAnta

Liturghiegi parastasecu dezlegdrigi miloste-

nie la cei sdraci,careajuti m-ultcAndtrecevf,mile.Ce

mama noaslrl spirituald,s€ roagd acum pentrubietulsuflet,care-ifiulei dupi dardin

x[Iqr

.gUtlettll cel mai Biserica,fiind

Botez, s5 treacf, ugor atunci vdmile vdzduhului. Ce se intAmpl5pAndce va trecesufletul

vfimilevizduhului?Atuncivedeomulcit de

folosii eraluiqafie-mfl$Ufipjt curatdepdcate"

Dacdnu ar fi l5satDumnezeuintreEl gi noi

taina$finteiSpoveda4ii,niciunomnus-ar

mAntui.Ce

multegrepimgi nimeninu-ifdrdpdcat.

zice Apostolullacovcd: To{i

Darintrenoigi Dumnezeus-al6sattaina

Spovedaniei,carei al,dgileabotez,curnzice preotul;ali auzitcd zice la mdfturisire: ,,De vremece cu al doileabotezte-ai botezat, dupdrfinduialaTainelorcregtinegti". Acum,cAndtrecevdmile,vedesufletulcit ii eradefolosdacf,eramdrturisit.

De aceea,vd rog sd

}ineti

minte:CAnd

veziCi s-a imbolnivitin casdmama,sora, fratele,solia,nepbtul,copilul,tata,fiica,nu

aduceint&i doctorul;int&i adu preotulgi-l spovedegtecuratdetoatepdcatele.

Qn_U.l trebuiesd se mdrturiseascdobliga-

{nAj

p_u

toriude patruori pe an toati viala,in cele

patru posturi,cAt triiegte el, dar

se-amecAndvezic5s-aimbolndvitriu. Atunci

cheamEpreotulrepedes5-lspovedeascd. f[u cind i s-a legat limba sau gi-a pierdut

cunogtinfa;ci din.

clar5gi line minte. $i-i

b6iete,$punetotce-aifHcut!"

-vrerne, cfind are mintea

spune: ,,Tat6, mam6,

Pune-lsd scriepe un caiet,dacdgtie,gi

sd-giaduci amintetot, ci

facio spovedaniebund,aicAgtigatsufletullui.

Ci ce spunSfinliiPirinfi?Chiarde a avut cinevapicate de moarte,foafiegrele,daQi a murit-spovedit,il scoateBiserica.El std TniadnumaipAnHse curdldde picat, pentru

daci ai reugitsi

cd spuneSfAntaEvanghelie:Nimicnecurat

nu va intra in lmpdrdliacerurilor. Ai auzitce spuneaun sffint?.Ela v6zuto

tllqre de fldcdri gi din mareaaceea iegeau

Porumbeialbi ca zdpadagi eburaula cer.

acolo eraiadulgiauzea lipete givaiete. ,,Cum,

Lloamne, ies porumbei din foc?",s-aintrebat el. Porumbeiierausufleteteoamenilordrepti, core s-aucurilit princanonst6ndin iad gi au Pl{tittotce au avutdepldtit. Pentrucd Bisericaintervlnede pe pf,mAnt

cel

rdscumphrarea noastrese

lui lisus Hristos.Cum zice

gi Apostolul:

Sdngele Luine curdll de oice pfrcat.

Cregtinul,dac* a muritmirturisitgi dacH,. Hoamne feregte,are p6categrelegi nu gi-a

tacut

$i

maimultprin$fAntaLiturghie.Cd jertfagi

face prin Sfingele

canonul,el ?gifacecanonuldincolo,in

iad. Dar din iadtl icoate Bisericaprin SfAnta

Liturghie, prin dezlegdrigi milosteniegi tot la

merge. lar dac5 a murit cinevanespoveditdin tinerete gi a avut pdcatede moarte,grele,e aProape cum ar muri nebotezat.Toate sluj-

oele care se fac

rai

pe pimAnt pentru un

intru.impirHlia

r$emenea suflet,foafie pulin il ajutF,fiindca

nirnic

cerurilor.

necurat nu va intri

T-golog *, pflnd se va TmplininumErul ingerilorc6zu!i,din sufleteledrepfilor,Nu citili la Psaltire?Plini-vacdderilede su$, zdrobi-va capetele""ffi*pgrnentate multora. AtAt line fumea.Pflnfise tmplinegtenumf,rul ingerilorcareaucdzut,cflaufostfoartemulli; a treiapartediningeri,cumziceApocalipsa:

Am vdzutun diavolmare,ro1u,carea trascu coadaluia treiapartedin steleteceruluipile-a aruncatpepdmdnt. A.cEzUto treimedeingeridintoatecetele; gidinheruvirnigidinserafimi,dintoatecetele,

care

facfl asernenealuiDumnezeu, $i deaceeaau

at6taur6 diavolii,cH gtiuci

dacH-trecela cer,cum$puneEvanghelia: $r

Quj9€L-de-Jrn gAndcu satana,ca s[ se

fiecaresuflet,

in

vor fi toli ca tngeriilui Dumnezeu,vo-rfi

loc*Ullorgilevorluadreg5toriile. De aceeastauin vdzduhgi zic:

noi ne-a dat Dumnezeujos

sufleteleacesteavor sH treacf,pe aici la

Dumnezeugi ne vor lua locul!" $i

Dumnezeule-a dat voie,

,,latf pe

din cer, iar

cu

atunci

dreptate,

diavolilorsi

Dumnezeuestegidrept,nunumaimilostiv,gi au fdcutacestestaliisau vfrml,intre cer gi pdmflnt,ca s5 aruncein iad pe cei ce mor

nepocii{i,Tngrelep&cate.

stea in calea sufletelor,cdci

$i

iatficumsuntagezate:V-ama;nlffeste

pentruvorbireade rfiu;vamaa dgua,pentru

clevetire;varnaa !1eia,pentrurn&nie,apoi lHcomiagi agamai departe,de la cele mai

micipicatepAn6lacelemaimari"

$i

cine n-a vorbitde r6u?Cinenu s-a

m*niat?Cinenu s-a l6comit?Cinenu s-a lenevit?Sinen-abdutun paharrnalmultTn viald?$au cine n-a c&zutcu gAndul,cu

imagina{iagi chiar"cufapta?ndesfrfinare,in

belie, indoialdin credinldgi

pf,catetrupegtisau sufletegti,cum citif.n-in

viale SfinteiTgod"ora?Ali v6zut ce a spus

in celelalte

SfAntaTeodora Cfi.nd a ajunsfav.amabetiei?

,,Mi

minunamfoarteci

dr.aciiimiaduceau

amintede-tpate_-Egfarelpdg. fachiu gi de vin

pe care le-amb-*utin via!fi.

gA$ amb5ut,

de cfite ori m-amTmbfitatgi de c&teori am

baut. $i ii intrebarnpesfinfiiingeri:

arfltaugi

$i-mi

clipegigg_qingam{ostgi

["9"e

* Cumdegtiudiavoliitoaleacestea?

*

DacdeiautostTngeri! C6s5gtilicf,de la Fotez, pelfingEingpfUl

Fun,

91.

carestdde-adreaptacregtinului,maiare

in"gprdin -c-eata stdpAniiloriadului,uil

ai

v_s"&it_rHu gitoate

diavolcarestfl pe umf,rulstAng.Acelascrie

tg!-cpai fficut,lu .tf,u gice

pdcatelece le-aifficutin via!f,.laringe;ul,hun

scriegi celebunegi celerele,cum spune acolo.

Acumsdvedemceseintfimplicu

sufletul

celuimirturisit,cAndvinediavolulcu.zapisul

undesuntscrisetoatepflcateleomului.Nule mai gisegte scrise! Atunci diavolii urld,

rdcle-gc Ai se mAniecd pe acest$ulfetcare aveapdcatemari - avorturi,preacurvii,furturi, Tnjurdturi,befii gi altele - nu-l mai gisegte scriscu nimic. Qand c_regtinula fostdezlegat de preot pe pd.mqqt,DuhulSfAnta gtersde acolotoatepdcatelelui. Cuvantullui Hristoscare zice.Totce va dezlegapreotulpe pdmilnt,va fi dezlegatgi in cer. N-a!i auzit?Ce va lega el pe pdmAnt, estelegatgiin cer. Deci spoygd"Anta,tainaace-astaeste aga de -r-nare, incit are puteresi-l curefepe om de oricephcat, sd-i dezlegetoate pdcatele. Numai dacd omul a fost cumintein viafd,

dacd s-a spoveditcurat, acela trece

infricogatelevSmialevdzduhuluia treiazi. $i i se cAntdre_-scfaptelecelebunecu cele rele.FapteleceJq. bgne suntin formdde pietfe scumpe,iar faptelecele rele in formf, de pietresimplesaualtegreutdli.

ugor

S_ufle_tulestefoarteinlelept.Elvedesingur

cd trag

incotro merge.Dacd la vdmi vede

pficatele maigreu,incepea plAngefoartegia se intrista,mai ales cd vede la vdmi mii de

djaVqi

$i-i

Nu te teme, frate suflete,cd nu gtii judecdlile luiDumnezeu!Nuteterne!

carevor sd-lripeasc6la fiecarevamd.

ziceingerulpdzitor:

Toti murim de atAtaurAciunegi spaimda

ingeruluicdzut.lar qufletul, c&ndvedeatAtea

mii de draci,se bagdsub aripileingeruluigi

zice:

t

- Domniimei?ngeri,numdlisafi!Tarem5'

temdeacegtia! .$i-i zicingerii:

- Nute teme,fratesuflete,cd egticu noi! Noi suntem garda lui Dumnezeucare te insolimpetine!Doamneferegte,la 40 de zile sd nu cumvasdcaziin mAinilelor!Daracum

n-aigrij5,cfinoitepizim!

In ziuaa treiasufletulnostrutrecevdmile

vdzduhuluigi exacta treiazi de cAnda iegit dintrup,in aceeagiclipdajungeprimadat6la scaunul Preasfinteigi de viali fdcdtoarei Treimi. $i ce vedeel acolo?Cd Sfinta Scripturd. spune:Pe Dumnezeunimeninici odinioardnu

L-a vdzuf.Darce vedesufletulatunci?Ci pe

Dumnezeu,lisus Hristos, L-a vdzut toati lumea. $i n-a fost Dumnezeu?L-a vdzut Avraam,L-a vizut Moise;dar L-a vdzutcu' pogordmAnt,dupi inchipuire,cum a vrut sd Se arate.DarfiinlaluiDumnezeunimeninua vdzut-o gi nici nu o poate vedea, nici heruvimii,nlciserafimii.Flinlalui Dumne3eu este inaccesibilioricdreiminli ralionaledin cergidepepimdnt.

Decl,ce vedesufletulnostrua treiazi, cAnd ajunge prima datd la tronul lui Dumnezeu?latdce vede,dup6mdrturisirea

SfinlilorPirinli. Vede strdlucindo lumind

negr6it6,de

soanele,gi

c&ntirileheruvirnilorgi serafimilorgi apar nigtenoride aurazurii,mergAndsprerdsdrit gi ingeriiingenuncheazipe ei,impreundcu sufletul.

miliardede ori mai tare ca mireasmaDuhululSf&nt.Aude

odati se oprescTnloccitre rdsdrit.Cd

de aceea,sd lineli mintg,ne inchindmla risirit cAnd facem rugdciunile;pentrucd

tronulluiDumnezeuestela ris5rit.N-aivdzut

ce zice Sfdnta Scripturd? $i

sdditrai in Edensprgrdsdrituri.N-a1iauzitce

$i

Dumnezeua

spunelsaia?RfsdritulestenumeleLui.N-a1i

auzitce spunePsaltirea,pe careo aveliin casd? DumnezeuS-a suit peste cerurile

cerurilor,spre rlsirituri. Decila risbrit este tronulPreasfinteiTreimi.

se oprescnoriiacegtiagi ingeriicare

stauin genunchicusufletulcare-ilafel cuei.

$i

$ase

zile".Cl

Rai,cuiulealagflndului.AtUnciingeriiceibuni

?l iau cu iutpalafulgerului $i-l duc cdtre grddinileRaiului.

Adam:

$i

a treia zi audeacestglas pe limbalui

sufletulacesla in Rai

"Ducefi

gaseziletrecesufletulnostruprin

toatepopoarelelumii,decit toatepodoabele gi bogaliileveaculuide acum;pentrucd acea floareare via!f,in ea gi niciodatdnu se mai vegtejegtesaunumoare. Acolo vede el, cum am zisn ,,Raiul

desfdt5rii",,,PalatulNouluiSion",,,lerusalimul

ceresc"gicAtespuneSfAntaScripturd. Dar o negriiti bucurieestecind sufletul

aude cAnt6rilea

milioanede ingeri, de

heruvimigi de drepti,carec&nt6acolo.Apoi vedecorturiledrepfilor,desprecarese spune

.la panahidi,cum spunegi Sf&ntulCosma,

fost prin Flai. Numai acolo cfitd

'frumusefe este! Ajungein nigtelivezi,nigtepometuricare n-au margini.Aparnigtepomicu frunzade aur,cu florilede aurgi subfiecarepomeste un cortqi in cortesteo masf,de aur, gi in

care a

pomiiaceiac6ntdpdsdrialecfrroraripinimeni

nupoatespunecAtdefrumoasesunt;giacele pisiri numaimorin veaculveacului. $i se minuneazdsufletul,cd la unulcortul estede argint,la altul estede mirgfiritar,la altulestede iachint,la altulde onix,la altul este de sardonix,la altul de ametist,la altul estede rubin,la altulde safirgi de celelalte pietre scumpe, de care se spune la ApocalipsS.

El vedecd gi meselenu-stoatela fel. $i copaciirodescpe o singurdramurdcAte70

feluride roade.

c"A.nlegl-lorllelor,c&ntd.SipAsflrile;curgrAuri

de mieregi de lapteprin livezileaceleaca oglinzile.Esteo mireasmia DuhuluiSf0nt,pe care omul nu o poate spune.Dar cea mai marebucuriecAndtrecesufletul prinRaialta

este.SeintAlnegtecuneamurilelui. Voi,fralilor,s5'gtilicd din ne_amulno-S_!ru avemgiin Rai,avemqiin iad,cd Dumnezeu estedrept.Cinea fdcutriu, s-a dus in iad;

cinea f*cut birte,s-a dus in

ajuns acoloin Rai, nu cunogtinumai pe

buniculsaupestribunicul. Dacd te-a$ intreba acum pe mata:

,,Q!$ggti

urmaZ;De undesi-l qtiilCd de-abiadacdil

cunogtipecelde50-60deaniin urmd.Acolo

in Rai,insd,se cunoscoameniiuniicu allii.

SfAntulloan Gurd de Aur

dacdse cunoscsufletelein Rai?la amintela Evangheliacu bogatulgi sfiraculLazfir.Cflnd a muritbogatulgi cAnda muritAvraam?Cu miideaniinaintegisecunogteaugivorbeau". Acoloin Raiili iesTnainteneamurile.toate caresuntla binegi au palatede aur gi pietre scumpegi livezigi zic: ,,MAi, nepoate,mdi,tu egti al cutflrula,tu egti a cutdreia,din lara

QglF."Si

frunzels*pomilor,

Hai. $i cAndai

pe stribuniculde 300 de ani in

zice: ,,Md intrebi

cutare,dinsatulcutare.Noisuntemnearnuri

cu tine.Noiam muritTnainteata cu 500de

ani,cu 1000deani.Tuegtialcutiruia,tu nu

necunogtipe noi,-darnoite cunoagtem.Noi

gtim unde mergitu, Tu

particulard a sufletului.La 40 de zile se va hotdricutineundemergi,in Raisauin iad.

mergila judecBta

DeveiaflamildlaDumnezeugitevadala bine,sEvii la ldcagurilenoastre,cd iatdce frumuseliavemaici,cepalategiceminunf,lii, pecarenupoate sdleinleleag5omul.

$i agail petrecneamurilelui gi ingerii,

mergAndprin Raigasezile.Sufletulatunci r1f[icu totulcd a trditpe planetaasta,cd a

avutmamd,cd a avutsori, ci a avutfrate

CI el vedeacoloaltebucurii, qtriine cu totul

delumeaastatrecitoafe. $i atunciingerulde la Botez,cAndvedecdel sebucuritare,cdci

acolonimeninu poatesta intristatde atAta bucurie,seapropiedeelgi-ispuneaga,dacE

gtiecdestedrept

zileaisi viisAocupiunlocdeaici!" lar da-cA-l.gtiecf,-i picatosii zice:

,,Frate

suflete,nute bucura;nute-amadussdrdmdi

aici. Te-amadus si

pulinivremecAtaitrEit ie pdmAnt, dacEn-ai avutfricf,de Dumnezeugi nute-aimdrturisit gi n-aipostitgi n-aimersla bisericdpi n-ai fdcutfaptebune!"

,,Fratesuflete,iat6,la40 de

vezi ce-ai pierdutin

CAndaudesufletulcil nuvar[mflnein Rai

cf,cielcredeacdvarHmAneacoloiri veci -, c&t de mare bucurieeste Tn Rai, el se m&hnegtegiincepea pldngecuamar. - Cum,n-qmsdrdmflnaici?intreabielpe ingerulsduptrzitor.

-

:

- Nul ii rdspundeTngerul.Pe aici _tr.eci

pulini vreme ce au

ngmaica sd vezi in

cAgtigatoameniicu fricalui Dumnezeugi ce

au

inchinatluiDumnezeu! Agatrecesqfletul $ase zileprinRaigi cu trei, careau fost pAnAau ajunsla tronul PreasfinteiTreimi,se fac noud.lar la nou6 zile vin iar5gi,ca fulgereleceruluipe nori,

?ngerii,gi-laducinainteaPreasfinteiTreimi,in luminacea neapropiatigAnditoare.Ef n"U

v_gdepe

v6d;numailumindgituminfinegrditd,carenu

pierdutcei ngcredinciogi,care nu s-au

Durnnezeu,cd nici heruvimiinu-L

sepoatespune.

$i

se oprescnoriiacegtia $i lA nouflzile

audeacestcuvAnt,dacf,sufletulestedrept:

,,Acestsuttetsl aibtrdesfdtareagi bucuriacea

fird marginia celornoul ceteingeregti!"lar

dac6-i pdcitos:

partede fericireagi slavacelor nou6 cete ingeregti!"AcestcuvAntil audela noul zilegi apoiaude,zic&nd:,,Duce!isuflstulacesta prin

iad30dezile".

,,Sufletulacestasd nu aibi

. Atunci il

iau ingerii gi-l intorc

cf,lre

migefln"paBte-St*sfitre-apus,-tatscu{ile-iaclufiri

c3qnuaumargine.giatuncisufletul,cAndli

ducIngeriila

$cripturH: ,,iadulcel

iad, _Uedeacolocespuns$fAnta

mai

de ios", ,JAntAni

adancului'l gi ,iezerul-defoc"d-e.faAp"p.gghpse. Acolovedeel viermelecelneadormit,"despre carea spusHristos,Dumnezeulnostru;vede foculcelnestins, gheena,focnegrucare-ide miliarde de ori mai tierbinteca tocul pimAntescgi caren-aremargineadflricimea iui.Acolovedeeltntunericulcelmaidinafarf,,

gi

tartarul,cAtemaiauzilila Sf&ntaLiturghie 9i in Scriptur6.

csl mai dinf,untru,scrfignireadinlilor

$i

cflndvede"elatAteateluri,de ".munci9i

atAleafeluride.iraci,vedeacolomuncindu-ee

$i0g.Agturi.de;filff lui,cumvedeamaiinaintein

nai. $i*neanuije-Sliu pe undetrece $i-i ips

inainte pi strigi

vf,rule,mopule,matalete

particularf," Te"rug6m dininimf,"adu--{i.aminle

de,noi

dac6te vadalaline, Ulte,--11oi"nFmu-ncim. aici

da atAlia ani,de.2$0de ant.d-e-300,-de.500 deanifiscaref] Dup6cum $ghucura sufletulmaiinaintein

cdtre el: ,,Frate, nepotule,

duci la

iudecata

gi te-rnagF-lui Dumnezpu-pentru",ngi,

Flai,c6gi'avflzutneamurileluilabine,agase

sQarbe$te acumde acesteneamuriale lui, cafe, pentrupfinatele.lor, au fost rflnduitela osAndfr. $i trecceletreizecidezilecu iuleala

gfindului,cafulgerul,gisufletulvede."nenumfi -

iatele.munciale.-iadului.Decitreizecide

prin iad gi cu noufrcare au foet cflnd s-a

zile

TntorsdinRaisunt39dezile.

$i

atunci,la40 dezile,audeacestglasin

Iirnbaaramaic6a lui Avraam,daci sufletul estedrept ,,Duce!i acestsufletin GanEden!'n,

adic6?ndesfitaregi bucurief6ri margini;iar

dac6,Doamneferegte,esteplcdtos,aude:

sufletulacesta F

$eol

$au Hades",

"Duceli adicdfniadgiTnmunc5,IngeriiluiDumnezeu,

c6tsuntdebunigipreamilostivi,?nsfl,dacdle

dfr poruncdDumnezeusf,-lducfila greu,il

duclagreu,il ducin iad. DacHarvedeaaluncicinevacum$eroagd

sullelulnostrulaingeri,cfind yede cfi-lducla

chinuri,ar

bagf,subaripileingerilorgizice:

plflngetemeliilepf,mfntului.Se

- lngeriilui Dumnezeucei preasfinli,^cei preabuni,numdldsali!Undemi duceli?Intr-

alecuimAinimdducefi?CinearesEm5rn3i

scoatdpe minede acolo?Ginemaiaremil6 acumde mine?Cinegtiede pe fala p6mAn- tuluiincechinurimf,duceuacum? laringeriiplAnggi-ispun:

Fratesuflete,noi

sunlem .slugile lui

Dumnezeu,noiavemporunc6.Nuputemface

nimic mai mult, decAt cum poruncegte

Ziditorul:sHteducemlabinesaula r6u!

$i-l

duc,daci, Doamneferegte,sufletula

pocdin!f,,il duclar5u

trfritrflu,in pdcategifiri

sau,dacf,-ibungia pf,zitporuncileDomnului, il ducin Rai,potrivitcu{apteleluibunesaurele.

Aae-aslase intAmpldla 40 de zile dupd moarte. De aceea Biserica,mama noastr6 cea duhovniceascd,are mare g,ftia Si*facd pomeniridupdfiecaremortla 3 zile,la I zile

gi la 40 de zile,pentruc&gflg1gise hotdrigte Ulde va sta sufletulnostru,la bine sau la

greu.De la 40 de zile mai rimAneq

portile deschisi pentrusuflet.Daci sufletula fostin credin{aortodoxSgi a fostfiu adevlrat al Bisericiilui Hristos,gi dacd n-a cizut in vieo sectfi sau in alte r5t6ciri,sau pficate grele gi dacd a fost spoveditgi impdrtdgit, Bisericail poate scoatedin chinurileiadului prinsfinteleslujbegiprinmilostenie.

Biserica este mama noastri spiritual5, care ne-a ndscutpe noi la dumnezeiescul Botez prin ape gi prin duh. Biserica este

stfilpulgi intirirea adevdrului,Bisericaeste trupul lui Hristos, Biserica este mireasa Mielului,cumspunelaApocalipsd. De aceea are mare ?ndrdznealdcdtre Gap-ulei din ceruricareesteHristos.Afi auzit ce $pune Hristosin Evanghelie:Eu sunt

buciumul,vifa - adicdtrunchiulcopacului -

voi sunteli ,ramurile;toatfrvila care rdmAne intru Mine, aduce roadd multd,iar care . nu rimAneintruMine,in focsearunc6. Deci,bdgalideseami! CinenurdmAnein Fiqg.rlgfl, nu rdmAne'intrupullui Hristos.Cine

"Singqe

gi

p;pr-uptde Biserici,toli seclanliicareau iegit giauimp&nzitlumea - cdcisuntpeste800de secte numai in Europa -r acegtia sunt

ne-ghine in grAu, acegtiasunt

satanei! Doamne,zice

semdnatsdmhnldbundin larina Ta?Darde unde are neghind?Un om vrdimag,adic* diavotul,a fdcutaceasta. la si vE dau"o imagine:DacdcoPacul acestaar fi incircatcu floripdni in virf sau cu roade,uncopacroditor,gi dacdo mlddili s-a rupt de acolo cumva gi a cdzut cu greutatearoadelorsale jos, mai rodegte

aceea?Ceseint&mpl6?Seusuc5gio punem pefoc.Aga-isufletulcaresraruptdeBisericd.

Biserica

seminlele

Evanghelia,n-ai.

S-a rupt de trupullui Hristos.Ce

este,cumspunemareleApostolPavel,trupul

luiHristos.

aceamlidi!fl,acelsufletcares-a rupt

$i

deBisericl,in veaculveacufuinumairodegte

ginicimAntuirenuare.Pentruc5DuhulSfAnt

gisevaDuhuluiSf3ntvinenumaiprinpunerea

m&inilor,de la Apostolila

episcopilapreoligide'lapreoliselucreaziin rdndulcredinciogilorprin Tainelecare le-a

hotfrrfltDumnezeusi le lucreze preotul,ca iconomalTainelortuiDumnezeu.Pealti cale nuvineDuhulSfintin Bisericd.

episcopi,de la

Feri!i-v5!Fugilicfltputefi,ca dediavoli,de aceicarevi invatl sd nu vd inchinatiSfintei 'sfintelor Cruci, sau tvtaiciiDomnului,sau icoanesau sd nu mergelila Bisericd,sau si nu ascultalide preot.Aceiavin cu satanain inimi gi-n mintesd vd rupdde Bisericd,de adevirulnostrudogmatic,de credintanoastri ortodoxfi,careesteneschimbatide 2000ani, de la Hristos.

Pdzili-vi de orice sect6, rdmdnelifii ai Bisericiilui Hristos,cum au fost p6rinfiigi buniciivogtrigistrdmogiidinveac.

'noastrd, RimAneliin Bisericd, lineli-vi de mama

care este Biserica.CA, Doamne feregte,chiardacdomulmergela iad pentru pdcatelelui, Bisericail poate scoate prin dumnezeiascaLiturghie,prin pomeniri,prin milosteniigiprinjertfe. FErdBisericdnu este m6ntuire!Cipe a iegitdin Bisericd,nu mai are pe Hris-tos,ci Bisericaeste Trupullui Hristos.Cine a iegit din Bisericd,nu mai estefiu dup6dar al lui Dumnezeudin Botez,ci este fiu al satanei, cici s-a ruptde la mamaluiduhovniceascdgi

a luat-odupi capulluigi s-a pierdut. Dumnezeusd vd ajute. Cu aceasta incheigi vi rog din toat6inimasd aveli frica luiDumnezeu,sEnuuitalirugiciunea.Amin.