Sunteți pe pagina 1din 61

MINISTERUL AGRICULTURII I INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA AGRAR DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea contabilitate Cate !

a e"i en#$ contabil$

Stu enta anului %& '(ecialitatea )Contabilitate*& Baiba!ac Do!ina

TEZA DE LICEN
cu te+a CONTABILITATEA VENITURILOR DIN VNZRI I COSTULUI VNZRILOR (,n ba-a +ate!ialelo! S.R.L. )TROSOR/C.T.*& '. 0$icani& !. R,cani)
Con uc$to! 1tiin#i2ic a'i'tent uni"e!'ita! Manolo"a Anna lecto! uni"e!'ita! a(u Tatiana Se a +ite la 'u'#ine!e )3333*3333333333333333333333455333 e2ul cate !ei e"i en#$ contabil$& (!o2e'o!ul uni"e!'ita! A. F!ec$u#eanu333333333 Te-a e licen#$ a 2o't 'u'#inut$ (e )3333*33333333333333333333455333 cu nota333333333333333& (!ocecul/"e!bal n!.33333

C6i1in$u 7 4558
9

SUMAR :nt!o uce!e ................................................................................................................ Ca(itolul 9 A'(ecte ;ene!ale (!i"in "enitu!ile in ",n-$!i i co'tul % 94

",n-$!ilo!.................................................................................................................... 9.9 Coninutul econo+ic& !ecunoate!ea "enitu!ilo! in ",n-$!ilo! 94

i co'tul ",n-$!ilo! ............................................................................... 9.4 P!inci(iile i 'a!cinile e"i enei "enitu!ilo! in ",n-$!i i co'tul ",n-$!ilo! ............................................................................................... 9.% Anali-a lite!atu!ii e '(ecialitate a2e!ente contabilit$ii 4= 9<

"enitu!ilo! in ",n-$!i i co'tul ",n-$!ilo! ........................................... Ca(itolul 4 Contabilitatea "enitu!ilo! in ",n-$!i i co'tul ",n-$!ilo! ,n S.R.L. )T!o'o!/C.T.* >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...>>>. 4.9 E"i ena ",n-$!ilo!>.. 4.4 Gene!ali-a!ea atelo! ocu+entelo! (!i+a!e >>>>>>>... i analitic$ a "enitu!ilo! in ",n-$!i i ?4 ?? (!i+a!$ a "enitu!ilo! in ",n-$!i i co'tul %= %=

4.% E"i ena 'intetic$

co'tului ",n-$!ilo! ..>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 4.? Re2lecta!ea "enitu!ilo! i co'tului (!i"in in ",n-$!i ,n !a(o!tul =5

!e-ultatele 2inancia!e ..>>>>>>>>>>>>>>> =@ =8 @9

:nc6eie!e .................................................................................................................... Biblio;!a2ie ............................................................................................................... AneAe ........................................................................................................................

INTRODUCERE

:n con iiile econo+iei e (ia$& contabilitatea e'te c6e+ata '$ a'i;u!e cu in2o!+aie obiecti"$ i "e!i ic$& coninut$ ,n !a(oa!tele 2inancia!e ale ,nt!e(!in e!ilo!& toate ;!u(ele e utili-ato!i& cu+ 'unt (!o(!ieta!ii i an;aBaii ,nt!e(!in e!ilo!& in"e'tito!ii i c!e ito!ii& aciona!ii& bu!'elo! e "alo!i& 'e!"iciu 2i'cal i alte o!;ane e

'tat& 'tatutu!ile e (!ono'tica!e i e-"olt$!ii econo+iei. Contabilitatea 2ace le;$tu!a int!e acti"it$ile econo+ice i 2acto!ii eci-ionali& cuanti2ic,n acti"it$ile econo+ice a'i;u!,n o (!e-enta!e e an'a+blu i coe!ent$ a !elaiilo! "alo!ice (!i"in (o-i ia 2inancia!$ i (e!2o!+ana ,nt!e(!in e!ii. :n (!e-ent Re(ublica Mol o"a 'e a2l$ la eta(a uno! 'c6i+b$!i ,n (!o2un-i+e ,n 'i'te+ul ei 'ocial/econo+ic& ca!e 'e ca!acte!i-ea-$ (!in c!ea!ea !elaiilo! e (ia $. :n ca !ul ace'to! !elaii a a($!ut i acti"itatea e ant!e(!eno!iat& ;e'tiona!ea c$!eia nu e'te i+(o'ibil$ 2$!$ cele +ai ele+enta!e cunotine ,n e"i enei contabile. De-"olta!ea continu$ a 'ociet$ii u+ane nece'it$ cunoate!ea in2o!+aiei e'(!e toate (!oce'ele i 2eno+enele ce 'e (!o uc ,n inte!io!ul ei& i +ai ,nt,i in2o!+aiei 'c6i+bul. A't2el& ,nt!e(!in e!ile a;!icole& a c$!o! (!inci($l$ acti"itate e'te (!o uce!ea (!o uciei a;!icole& cea +ai +a!e (a!te 2iin co+e!ciali-at$. Co+e!ciali-a!ea e'te ,nc6ee!ea ci!culaiei +iBloacelo! ,nt!e(!in e!ilo! a;!icole& a't2el ;o'(o $!ia !ecu(e!ea-$ ,n 2o!+$ b$nea'c$ +iBloacele c6eltuite la 2ab!ica!ea i co+e!ciali-a!ea (!o uciei. :nc6ee!ea ci!culaiei +iBloacelo! ,nt!e(!in e!ii (!e'u(une obine!ea (!o2itului& a ic$ !ecu(e!a!ea tutu!o! c6eltuielilo! e (!o ucie (e 'ea+a "enitu!ilo! obinute. De +enionat e'te 2a(tul c$ obine!ea unui anu+it "enit nu ,n'ea+n$ intot eauna c$ acti"itatea e (!o ucie ,n ca!e '/a !eali-at ace't "enit e'te !entabil$& !entabilitatea 2iin intot eauna le;at$ e eAi'tena (!o2itului. O at$ cu t!ece!ea la econo+ia e (ia$ o i+(o!tan$ eo'ebit$ !e"ine (!oble+ei contabili-$!ii "enitu!ilo! i c6eltuielilo! ,nt!e(!in e!ii. E"i ena "enitu!ilo! i c6eltuielilo! con'tituie unul in cele +ai i2icile 'ectoa!e in contabilitate& ,n ca !ul ace'tui 'ecto!
%

o+eniul 2inanelo!& i+(o-it$!ii&

e toate a

e'(!e ou$ (!oce'e inte! e(en enteC (!oce'ul e (!o ucie i (!oce'ul e

con'u+. Ele+entul con'tituti" ,nt!e (!o ucie i con'u+ e'te !e(a!tiia D i't!ibu ia E i

2o!+,n u/'e in icato!ul contabilit$ii 2inancia!e / !e-ultatul 2inancia!. P!in inte!+e iul !e-ultatului 2inancia! 'e (e!+ite anali-a "enitu!ilo! i c6eltuielilo! unit$ii econo+ice& a't2el !e-ultatul 2inancia! e'te nece'a! (ent!u e"alua!ea acti"it$ii ante!ioa!e& (!e-ente i (!o;no-a!ea acti"it$ii "iitoa!e a entit$ii. Sco(ul ace'tei te-e e licen$ e'te anali-a i2e!ito! a'(ecte (!i"in e"i ena "enitu!ilo! i c6eltuielilo! in co+e!ciali-a!ea (!o uciei a;!icole& eAecuta!ea luc!$!ilo! i (!e'ta!ea 'e!"iciilo!& 'tu ie!ea a(!o2un at$ a 't$!ii e"i enei !eali-$!ii (e ba-a 'ociet$ii cu !$'(un e!e li+itat$ *T!o'o!/C.T*& e(i'ta!ea neaBun'u!ilo! i elabo!a!ea (!o(une!ilo! ,n conteAtul a+elio!$!ii e"i enei (!oce'ului e !eali-a!e. :n "e e!ea !eali-$!ii 'co(ului (!econi-at u!+ea-$ a (!ec$uta u!+$toa!ele +o+enteC 'tu ie!ea coninutului econo+ic& anali-a 'u!'elo! lite!a!e i co'tul ",n-$!ilo!F anali-a acti"it$ii econo+ico/2inancia!e a S.R.L.* T!o'o!/C.T.*F ine!ea e"i enei (!i+a!e& (!eluc!a!ea i 'i'te+ati-a!ea atelo! ace'to!a& e'c!ie!ea (!inci(alelo! acte le;i'lati"e i no!+ati"e a2e!ente contabilit$ii "enitu!ilo! in ",n-$!i i

o!;ani-a!ea e"i enei 'intetice i analitice& i !elata!ea in2o!+aiei (!i"in contabilitatea "enitu!ilo! in ",n-$!i i co'tul ",n-$!ilo! ,n 2o!+ula!ele anuale ale ;e'tiunii contabileF !e2lecta!ea (!inci(alelo! +o+ente e (e!2eciona!e a contabilit$ii "enitu!ilo! in ",n-$!i i a co'tului ",n-$!ilo!. Societatea cu !$'(un e!e li+itat$ GT!o'o! / C.T* e'te 'ituat$ ,n (a!tea e no! a Re(ublicii Mol o"a cu 'e iul cent!al ,n 'atul 0$icani& !aionul R,cani. S/a 2o!+at la 9H iunie 9888& 2on ato!ii 2iin C Con'tantin T$b,!$ ca!e eine H5I in ca(italul 'tatuta! al ,nt!e(!in e!ii i ca!e ,n (!e-ent e'te i!ecto!ul ,nt!e(!in e!ii !e'(ecti"e& Eu;en T$b,! $ eine 95I i Lu +ila OBo; ca!e ,nt!e(!in e!ii. S.R.L. *T!o'o! / C.T.* 2ace (a!te in ;o'(o $!iile a;!icole e (!o(o!ii !elati" +a!i. :n a'(ectul 2o!+aiunilo! a;!icole actuale ca i ,n +aBo!itatea ;o'(o $!iilo!& la eta(a actual$ ,n ,nt!e(!in e!ea !e'(ecti"$ 'e 2ac +ulte 'c6i+b$!i& ,n'$ ten ina (!inci(al$ e'te totui ($'t!a!ea (!o(o!iilo! eAi'tente& ceea ce in2luenea-$ 2oa!te +ult la c!e te!ea e2icienei econo+ice a acti"it$ii ,nt!e(!in e!ii. Genu!ile e acti"itate 'untC
?

eine 95I i e'te ,n (!e-ent contabil/e2 al

cultu!a (lantelo!& le;u+elo! (o+icultu!a i c!ete!ea (!o uciei e (e(enie!$F 'e!"icii ,n a;!icultu!$ i 'e!"icii ,n cultu!a (lantelo!F co+e! cu !i icata a (!o u'elo! ce!ealie!e 'i cele le;u+icole. Ele+entul e ba-$ ca!e anali-ea-$ conc!et coninutul econo+ic i ina+ica e-"olt$!ii ;o'(o $!iei a;!icole e'te ca!acte!i'tica ei econo+ic$. Coninutul econo+ic al o!ic$!ei ,nt!e(!in e!i a;!icole e'te utili-at !e(t 'u(o!t e ba-$ ,n o!;ani-a!ea (!oce'elo! e (!o ucie. Cu un ni"el o(ti+ e (!o ucie& ,n ;o'(o $!iile a;!icole& e'te +ai !i icat ni"elul ,nali. P!inci(alul in icato! (!in inte!+e iul c$!uia (ute+ e uce anu+ite conclu-ii e'(!e +$!i+ea (!o uciei e'te "aloa!ea (!o uciei ;lobale ,n (!eu!i co+(a!abile. Conco+itent cu ace't in icato! 'e +ai utili-ea-$ i ali in icato!i 'ecun a!i& ca!e ne au (o'ibilitatea '$ con'tat$+ +$!i+ea ,nt!e(!in e!ii a;!icole. Dint!e acetia (ute+ +enionaC / 'u(!a2aa te!enu!ilo! a;!icoleF / nu+$!ul +e iu anual e luc!$to!i ,nca !ai ,n a;!icultu!$F / "aloa!ea +e ie anual$ a +iBloacelo! 2iAe cu e'tinaie a;!icol$F / "enitul in ",n-$!i. P!o(o!ia e (!o ucie a S.R.L. GT!o'o!/C.T.* e'te un 2acto! econo+ic& 2acto! ce in2luenea-$ a'u(!a (!o uciei a;!icole& !entabilit$ii i e2icienei (!o uciei. :n tabelul 9 "o+ ;ene!ali-a in icato!ii ca!e ca!acte!i-ea-$ co+(onena i ina+ica (!o(o!iei e (!o ucie a ,nt!e(!in e!ii anali-ate. e +unc$& 'unt eA(loatate +ai e2ecti" te!enu!ile& e'te 2un a+entat$ tiini2ic e-"olta!ea (!oce'elo! te6nolo;ice& a't2el i in icato!ii e2icienei econo+ice 'unt +ai

Tabelul 1 - In !"a#$%!! &'%!&!! (n#%e)%!n e%!! a*%!"$le S+R+L+ T%$,$% - C+T+ (n an!! -../--..0
=

Anul In icato!ul A Su(!a2aa te!enu!ilo! a;!icole& 6a inclu'i"C / te!enu!i a!abile / (lantaii (e!ene E2ecti"ul +e iu anual inclu'i"C / cultu!a (lantelo! / 'ecto!ul -oote6nic Valoa!ea +e ie anual$ a +iBloacelo! 2iAe (!o ucti"e& +ii lei inclu'i"C / +iBloace 2iAe e (!o ucie cu =@?< @9=% @%%? <%=H @8@9 99<@H 9@= / =@@= 9?= / @%%? 9?= / @8@9 e luc!$to!i 9@<= 9@= 9@%4 9?= 9@<= 9?= 455@ 9 9<8H 455< 4 9<8H 455H % 9<8H

Anul 455H ,n I 2a$ e 455@ 455< ? 955&55 955&55 H<&H< = 955&55 954&@% 955&55

,nca !ai ,n a;!icultu!$& (e!'oane H<&H< / 944&H< 955&55 / 958&H8

94%&4< 989&4=

958&H8 9=8&8%

e'tinaie a;!icol$ Valoa!ea (!o uciei a;!icole ;lobale D,n (!eu!i co+(a!abile ale anului 455=E& +ii lei inclu'i"C / (!o ucia "e;etal$ Venitu!i in ",n-$!i& +ii lei Anali-,n

@9=% 94558

=%9< 9%%9H

99<@H 9=<9H

989&4= 9%5&HH

449&%4 99H&54

atele tabelului 9& ob'e!"$+ c$ in icato!ii ce ca!acte!i-ea-$ (!o(o!ia e

(!o ucie ,n (e!ioa a anilo! 455@ 7 455H au o +$!i+e !elati" "a!iabil$. Ob'e!"$+ c$ ,n anii 455@ i 455< 'u(!a2aa te!enu!ilo! a !$+a' ne'c6i+bat$& ,n anul 455< 'u(!a2aa te!enu!ilo! a!abile& 2a$ e anul 455H& 'e +$!ete cu ?% 6a 'au 4&@% (uncte (!ocentuale ,n +$!i+ea !elati"$& toto at$ ,n anul 455H ,n co+(a!a ie cu anii (!ece enti ob'e!"$ o ten in$ e +aBo!a!e a "alo!ii +iBloacelo! 2iAe& a (!o uciei ;lobale i a "enitului in ",n-$!i& nec$t,n la +aBo!a!ea "alo!ii +iBloacelo! 2iAe& a (!o uc iei
@

;lobale 'e ob'e!"$ o ten in$ e +ico!a!e a nu+$!ului e luc!$to!i cu 45 (e!'oane 'au 94 (uncte (!ocentuale ,n +$!i+i !elati"e ,n anul 455H 2a$ a! i e a'i;u!a!ea continu$ cu noi utilaBe e +unc$. Valoa!ea +e ie anual$ a +iBloacelo! 2iAe ,n anul 455H '/a +aBo!at cu 44&H< (uncte (!ocentuale i 8&H8 (uncte (!ocentuale 2a$ e anul 455<. Ace'ta ato!,n u/'e (!ocu!$!ii i"e!'elo! utilaBe (e!2o!+ante& +ainilo! e 'e!"iciu& t!actoa!elo! etc. Valoa!ea (!o uciei ;lobale '/a +aBo!at con'i e!abil. A't2el& ,n anul 455H c!e te 2a$ e anul 455@ cu 89&4= (uncte (!ocentuale& ia! 2a$ e anul 455< cu =8&8% (uncte (!ocentuale. O +aBo!a!e 'e+ni2icati"$ 'e ob'e!"$ i ,n 't!uctu!a "enitu!ilo! in ",n-$!i& a't2el& ,n anul 455H ele '/au +aBo!at cu %5&HH (uncte (!ocentuale 2a$ e anul 455@ i cu 9H&54 (uncte (!ocentuale 2a$ e anul 455<. De +enionat e'te 2a(tul c$ +aBo!itatea in icato!ilo! anali-ai au o ten in$ e +aBo!a!e& acea'ta 2iin un 2eno+en (o-iti" ,n acti"itatea e +ai e(a!te a ,nt!e(!in e!ii. :n con iiile a'i;u!$!ii o(ti+ale a (!oce'ului e (!o ucie cu !e'u!'e nece'a!e& e2iciena econo+ic$ a (!o uciei a;!icole e(in e i!ect e ni"elul e '(eciali-a!e. S(eciali-a!ea (!o uciei a;!icole e'te o 2o!+$ calitati" 'u(e!ioa!$ a a ,nci!ii i"i-iunii +uncii& 2iin ca!acte!i'tic$ ei& ,i ;$'ete ,n e-"olta!e ,n eAlu'i"itate a unei anu+ite !a+u!i& cultu!i 'au '(ecii e ani+ale i ,+bina!ea ei cu altele 'ecun a!e& in,n cont toto at$ e con iiile (e ocli+atice i econo+ice e +aAi+$ 2a"o!abiliate. S(eciali-a!ea a!e o ,n'e+n$tate eno!+$ ,nt!uc,t e'c6i e (o'ibilit$i +a!i (ent!u e anul 455@. Acea't$ 'c$ e!e e'te cau-at$ e +ico!a!ea (on e!ii cultu!ilo! inten'i"e ce nece'it$ +ulte b!a e e +unc$&

o!;ani-a!ea (!o uciei ie2tine& ,n +a'$& !it+ic& (e!+ite a (e!2eciona te6nolo;ia i a +aBo!a !an a+entul in"e'tiiilo!& c!eea-$ (o'ibilit$i 2a"o!abile (ent!u (!o;!e'ul te6nico/ tiini2ic& 2olo'i!ea e2icient$ a ($+,ntului& +iBloacelo! 2iAe i a !e'u!'elo! e +unc$. :n tabelul 4 "o+ anali-a '(eciali-a!ea S.R.L. GT!o'o!/C.T.* con2o!+ "enitului in ",n-$!i. Tabelul --C$&)$nena1 ,#%u"#u%a ! 4T%$,$% 5 C+T+ )e an!! -../ - -..0 Anul
<

!na&!"a 2en!#u%!l$%

!n 2(n3'%! (n S+R+L+

Denu+i!ea (!o u'elo!& !a+u!ilo! P!o ucia "e;etal$ Ce!eale 7total inclu'i"C ;!,u (o!u+b 'oia Floa!e 'oa!elui Le;u+inoa'e boabe S2ecla e -a6$! Ca!to2i Le;u+e ,n c,+( F!ucte i (o+uoa!e S$+,noa'e Alt$ (!o ucie "e;etal$ T$#al )%$ u"!a 2e*e#al' P!o ucia in u't!ial$ Alt$ (!o ucie n #$#al )e a*%!"ul#u%' Anali-,n 8%&=@I.

455@ +ii lei I 9?8% 94&?%

455< 455H +ii lei I +ii lei I 9?88 99&4= 498% 9%&8=

94H< 999 H=< 88H 8= %?99 %4 9=%% 495 495 / H=%? %9=9 8@ 94558

95&<4 5&84

<=< 4HH

=&@H 4&9@

498% /

9%&8= / / @&=@ / %<&@8 5&? 9?&48 @&<H @&<H / 8%&=@ / 9&=H 955

<&9? %9H H&%9 9?@= 5&<8 / 4H&? %98H 5&4@ 45 94&<@ 9498 9&<? 4%%4 9&<= 4%%4 / =4@ <9&5@ 95@5= 4@&4? / 5&H 4%@= 955 9%%9H

4&%H / 99&5 95%4 / / 4?&59 =84? 5&9= @? 8&9= 44?< 9<&=9 95@@ 9<&=9 95@@ %&8= / <8&@% 9?<5@ / / 9<&<= 4?8 955 9=<9H

atele tabelului 4& ob'e!"$+ c$ ,n 't!uctu!a "enitu!ilo!

in ",n-$!i a e

S.R.L. )T!o'o!/C.T.* cea +ai +a!e (a!te ,i !e"ine (!o uciei "e;etale ,n +$!i+e

De +enionat e'te 2a(tul c$ ,n anii 455@ i 455< c,t i ,n 455H (on e!ea cea +ai +a!e ,n 't!uctu!a "enitu!ilo! o eineau "enitu!ile in co+e!ciali-a!ea '2eclei e -a6$! i a ce!ealelo!. De a'e+enea "enitu!i +a!i 'e obin ,n anul 455< i in !eali-a!ea 2!uctelo! e 9<&=9I. :n 455H 'e ,n!e;i't!ea-$ "enitu!i con'i e!abile in co+e!ciali-a!ea le;u+elo! ca!e ocu($ o (on e!e e 9?&48I. Ace'te "enitu!i '/au +aBo!at cu <9? +ii lei 2a $ e anul 455@ i cu 954H +ii lei 2a$ e anul 455<. O !e uce!e con'i e!abil$ ate't$+ la "enitul in !eali-a!ea 2lo!ii 'oa!elui& (on e!ea c$!eia e'te e @&=@ I ,n 455H. Venitu!ile in ",n-a!ea celo!lalte cultu!i a;!icole ein o (on e!e !elati" !e u'$ ,n 't!uctu!a "enitu!ilo! totale. P!o uce!ea ace'to! cultu!i "e;etale e'te con i ionat$ e

nece'itatea !e'(ect$!ii inte!ne ale ;o'(o $!iei.

a ce!inelo! a'ola+entului

e c,+( i a a'i;u!$!ii nece'it$ii

:n linii ;ene!ale (ute+ +eniona c$ S.R.L. *T!o'o!/C.T. * a!e o '(eciali-a!e (!o2un $ ba-at$ (e culti"a!ea i2e!ito! cultu!i ce!ealie!e i alto! (!o ucii "e;etale ,n '(ecial a '2eclei e -a6$!. :n calitate e !a+u!$ 'u(li+enta!$ 'e!"ete (!o uce!ea 2!uctelo!. La 2inele 2iec$!ei (e!ioa e ,n S.R.L. *T!o'o!/C.T.* a!e loc e ;e'tiune ,n 2ieca!e ,nt!e(!in e!e a;!icol$& inclu'i" ,ntoc+i!ea !a(oa!telo! 2inancia!e. :n !a(oa!tele

2inancia!e 'unt !e2lectai in icato!ii !e-ultati"i ai acti"it$ii econo+ico/2inancia!e a ,nt!e(!in e!ii. :n teo!ia i (!actica econo+ic$ 'e utili-ea-$ u!+$to!ii in icato!i ce (!e-int$ !e-ultatele 2inancia!eC (!o2itul b!utF (!o2itul (e!ioa ei (!o2itul net. :n ba-a in icato!ilo! +enionai +ai 'u' 'e !entabilitatea econo+ic$& ca!e !e2lect$ ete!+in$ in icato!ii !entabilit$iiC e2iciena utili-$!ii +iBloacelo! u!e e (ia$& e'2$ u!$!ii acti"it$ ii e ;e'tiune (,n$ la i+(o-ita!eF

+ate!iale i 2inancia!e ale ,nt!e(!in e!ii (!e"$-ute ,n "e e!ea 'ale. Pent!u ca acti"itatea

e (!o ucie '$ acti"e-e no!+al ,n con iii

in icato!ul !e'(ecti" t!ebuie '$ atin;$ un ni"el e cel (uin 45/4= I. Rentabilitatea 2inancia!$ !e2lect$ ca(acitatea ,nt!e(!in e!ii (!o(!iu. Pent!u a e'2$u!a o acti"itate in icato! t!ebuie '$ atin;$ cel (uin 9=I. Tabelul 6-In !"a#$%!! a"#!2!#' !! e"$n$&!"$-7!nan"!a%e a S+R+L+ 4T%$,$%C+T+ Anul Abate!i JF/ In icato!ul
455@ 455< 455H 455@ 455<

e a utili-a ca(italul

e (!o ucie (!o'(e!$& ni"elul ace'tui

P!o2it b!ut& lei P!o2itul (e!ioa ei e ;e'tiune (,n$ la i+(o-ita!e& lei

8=%%%? 9584?%9

9%%=%5 99@H5?H

??=8@%< ?4%<449

J%=5@%5% J%9??<85

J?%4@95< J%5@89<%

P!o2it net& lei Rentabiliitatea ;ene!al$& I D(!o2itul (,n$ la i+(o-ita!e C "aloa!ea +e ie anual$ a +iBloa/ celo! 2iAe J "aloa!ea +e ie a acti"elo! cu!enteE K 955I Rentabilitatea (!o uc#iei a;!icole& I D(!o2itul e la ",n-a!ea (!o uc#iei a;!icoleC co'tul (!o uc/ #iei ",n uteE K 955I Rentabilitatea econo+ic$& I D(!o2itul (,n$ la i+(o-ita!e C "aloa!ea +e ie anual$ a acti"elo! totaleE K 955I Rentabilitatea 2inancia!$ Da ca(italului (!o(!iuE& I D(!o2itul net C "aloa!ea +e ie anual$ a ca(italului (!o(!iuE K 955 I Anali-,n

9584?%9

945===H

?44%9=4

J%9%5<49

J%59<=8?

95&<@

8&<<

4<&=

J9@&<?

J9<&<%

8&HH

8&9?

%<&=9

J4<&@%

J4H&%<

9<&%@

9%&?9

%@&8=

J98&=8

J4%&=?

=9&H5

%@&%<

=@&5%

J?&4%

J98&@@

atele in tabel (ute+ con'tata c$ in icato!ii acti"it$ii econo+ico/

2inancia!e a S.R.L. )T!o'o!/C.T.* ,n!e;i't!ea-$ o +aBo!a!e ,n anii 455@/455H& ceea ce 'e a(!ecia-$ (o-iti". P!o2itul b!ut '/a +aBo!at ,n anul 455H 2a $ e anul 455@ cu %=5@&%5 +ii lei& ceea ce 'e 455H 2a$ a(!ecia-$ (o-iti" ato!it$ "olu+ului (!o uc iei co+e!ciali-ate. P!o2itul (e!ioa ei e ;e'tiune (,n$ la i+(o-ita!e '/a +aBo!at ,n anul e anul 455@ cu %9??&<8 +ii lei i 2a$ e anul 455< cu %5@8&9< +ii lei in acti"it$ ile o(a!a ionale ceea ce 'e a(!ecia-$ (o-iti"& ato!it$ c!ete!ii !e-ultatelo!

i neo(e!aionale. Rentabilitatea +iBloacelo! e (!o ucie ,n anul 455H '/a +aBo!at 2a$ e anul 455@ cu 9@&<? (uncte (!ocentuale& i 2a$ e anul 455< cu 9<&<% (uncte (!ocentuale. Rentabilitatea (!o uciei a;!icole ,n anul e ;e'tiune co+(a!ati"e cu anii (!ece eni '/a +aBo!at cu 4<&@% (uncte (!ocentuale i !e'(ecti" 4H&%< (uncte (!ocentuale& acea'ta ato!,n u/'e +aBo!$!ii (!o2itului (!o uciei a;!icole ,nt!/un !it+
95

+ai +a!e

ec,t +aBo!a!ea co'tului (!o uciei a;!icole. Dato!it$ +aBo!$!ii (!o2itului net

,n anul 455H co+(a!ati" cu anii 455@ i 455<& !entabilitatea 2inancia!$ '/a +aBo!at cu ?&4% i 98&@@ (uncte (!ocentuale& 'ituaie a(!eciat$ (o-iti" (ent!u acti"itatea e +ai e(a!te a S.R.L. )T!o'o!/C.T.*.

CA8ITOLUL 1 AS8ECTE 9ENERALE 8RIVIND VENITURILE DIN VNZRI I COSTUL VNZRILOR 1+1 CONINUTUL ECONOMIC1 RECUNOATEREA VENITURILOR DIN VNZRI I COSTUL VNZRILOR Contabilitatea e'te un (!oce' ciclic continuu con'tituit (!inci(aleC 'tabili!ea (oliticii e contabiliate (e!2eciona!ea contabile& ;ene!ali-a!ea ,n ,nt!e(!in e!ii. Deci& (!oble+a contabili-$!ii "enitu!ilo! i c6eltuielilo! la ,nt!e(!in e!i ,n (!oce'ul e (!o ucie !e(!e-int$ unul in cele +ai i+(o!tante i i2icile 'ectoa!e ale
99

in u!+$toa!ele eta(e

co+(onenei& cla'i2ica!ea& !ecunoate!ea& e"alua!ea& elabo!a!ea ocu+enta!$ !e2lecta!ea ,n !e;i't!ele i contu!ile 2inancia!e a "enitu!ilo! i c6eltuielilo! !a(oa!tele

'i'te+ului naional

e contabiliate. De eAactitatea i o(o!tunitatea calculului ace'to! inte!ni c,t i cei eAte!ni e in2o!+aie. a! o at$ cu

ele+ente 'unt cointe!e'ai at,t utili-ato!ii 'e con'i e!au 'inono+e& nea",n o

:n con iiile 'i'te+ului contabil (!ece ent& te!+enii e Gc6eltuieli* i Gcon'u+u!i* eli+ita!e cla!$ a ace'to! noiuni& t!ece!ea la noul 'i'te+ contabil 'e +o i2ic$ coninutul noiunii e Gc6eltuieli*& (!ecu+ i 't!uctu!a i c!ite!iile e cla'i2ica!e ale ace'to!a. A't2el con'u+u!ile !e(!e-int$ !e'u!'ele utili-ate (ent!u 2ab!ica!ea (!o u'elo! i (!e'ta!ea 'e!"iciilo!& (e c,n c6eltuielile !e(!e-int$ c6eltuielile i (ie! e!ile ca!e a(a! ,n !e-ultatul acti"it$ii econo+ico/2inancia!e i nu 'unt ne+iBlocit le;ate e (!o ucie. S(!e eo'ebi!e D'e!"iciilo!E& 'e !e2lect$ ,n !a(o!tul (!i"in !e-ultatele 2inancia!e i 'e 'ca ete!+ina!ea (!o2itului D(ie! e!iiE al (e!ioa ei e ;e'tiune. Co+(onena c6eltuielilo!& +o ul e ete!+ina!e a ace'to!a 'unt !e2lectate e S.N.C. % )Co+(onena con'u+u!ilo! i c6eltuielilo! ,nt!e(!in e!ilo!*. :n ace't 'tan a!t co+(onena c6eltuielilo! e'te (!e-entat$ (e ti(u!i e acti"it$i ale unei ,nt!e(!in e!i. :n 2uncie e i!eciile e2ectu$!ii& eo'ebi+ t!ei ;!u(e e c6eltuieliC 9. C6eltuieli ale acti"it$ii o(e!aionale. 4. C6eltuieli ale acti"it$ii neo(e!aionale. %. C6eltuieli (!i"in i+(o-itul (e "enit. C6eltuieli ale acti"it$ii o(e!aionale !e(!e-int$ c6eltuieli oca-ionate e e2ectua!ea acti"it$ii e ba-$ a ,nt!e(!in e!ii. Ele cu(!in C aE bE cE E co'tul ",n-$!ilo!F c6eltuieli co+e!cialeF c6eltuieli ;ene!ale i a +ini't!ati"eF alte c6eltuieli o(e!aionale. c6eltuielile 'u(o!tate e e (!oce'ul in "enitu!i la e con'u+u!i ele nu 'e inclu e ,n co'tul (!o u'elo!

C6eltuieli ale acti"it$ii neo(e!aionale cu(!in aE bE cE c6eltuielile acti"it$ii e in"e'tiiiF c6eltuielile acti"it$ii 2inancia!eF (ie! e!ile eAce(ionale.
94

,nt!e(!in e!e la e2ectua!ea alto! 2elu!i e acti"it$i. Ele inclu C

Co'tul ",n-$!ilo! con'tituie o (a!te in con'u+u!ilo! a2e!ente (!o u'elo!& +$!2u!ilo! ",n ute i 'e!"iciilo! (!e'tate. Ace'tea inclu eC / la ,nt!e(!in e!ile i!ecte (!i"in con'u+u!ile in i!ecte +ai +ic$ e (!o ucie / con'u+u!ile i!ecte e +ate!iale& con'u+u!ile !et!ibui!ea +uncii& inclu'i"e cont!ibuiile (ent!u a'i;u!$!ile 'ociale& e (!o u'e a2e!ente (!o u'elo! ",n uteF e int!a!e a +$!2u!ilo! (!ocu!ate i "aloa!ea !eali-abil$ net$EF e (!e'ta!e a 'e!"iciilo! / con'u+u!ile (ent!u +ate!iale i

/ la ,nt!e(!in e!ile co+e!ciale 7 "aloa!ea e bilan a +$!2u!ilo! ",n ute D'u+a cea int!e "aloa!ea / la ,nt!e(!in e!ile

!et!ibui!ea +uncii& (!ecu+ i con'u+u!ile in i!ecte a2e!ente 'e!"iciilo! (!e'tate. In icato!ul co'tului ",n-$!ilo! la ,nt!e(!in e!ile e (!o ucie 'e ete!+in$ (!int!/ un calcul '(ecial ba-at (e atele calcul$!ii co'tului (!o u'elo! 2ab!icate ,n (e!ioa a e ;e'tiune& in,n cont e +o i2ica!ea 'tocului iniial i 2inal e (!o u'e 2inite.

Calculaia co'tului (!o u'elo! 2inite e'te obli;ato!ie (ent!u toate ,nt!e(!in e!ile e (!o ucie. :n con2o!+itate cu S.N.C. % )Co+(onen#a con'u+u!ilo! 1i c6eltuielilo! ,nt!e(!in e!ii*& c6eltuielile 'e e"aluea-$ la "aloa!ea e bilan a acti"elo! (e te!+en lun; i cu!ente ieite& a 'u+elo! calculate 'cu!t$ la !et!ibui!ea +uncii cu cont!ibu ii e +ic$ "aloa!e i (ent!u a'i;u!$!ile 'ociale& u-u!ii +iBloacelo! 2iAe i a obiectelo! (l$ilo! (!eli+ina!e& co!ecii la ato!ii ubioa'e etc. Co'tul ",n-$!ilo! bunu!ilo! t!ebuie '$ 2ie calculat ,n ba-a acelo! unit$ i +$'u!$ ca!e ',nt in icate ,n ocu+entele e e ,n'oi!e ale 2u!ni-o!ului 'au ,n a! 'e ",n ,n unit$ i ;lobal e a"antaBe

u!at$& a+o!ti-$!ii acti"elo! ne+ate!iale& !e-e!"elo! c!eate& c6eltuielilo! i

calculaiile co'tu!ilo! (!o u'elo! 2ab!icate DLilo;!a+e& lit!i& buc$ i etc.E. Dac$& ,n'$& bunu!ile (!ocu!ate 'unt eA(!i+ate ,n unit$i e +$'u!$ +a!i& Venitul& ,nt!e(!in e!ii con2o!+ S.N.C. 9H *Venitul*& !e(!e-int$ a2luAul 'ub 2o!+$ +ai +ici& ace'tea u!+ea-$ a 2i ,n!e;i't!ate ,n unit$i +ai +ici M=N. econo+ice ,n cu!'ul (e!ioa ei e ;e'tiune 1 !e-ultat in (!oce'ul acti"it$ii o! ina!e a e +aBo!a!e a acti"elo! 'au i+inua!e a ato!iilo! ca!e con uc la c!ete!ea ca(italului (!o(!iu& cu eAce(ia '(o!u!ilo! (e 'ea+a a(o!tu!ilo! (!o(!ieta!ilo! ,nt!e(!in e!ii.

9%

:n +aBo!itatea ca-u!ilo! "enitul e'te eA(!i+at 'ub 2o!+$

e +iBloace b$ne ti

,nca'ate 'au ca!e u!+ea-$ a 2i ,nca'ate. :n unele ca-u!i& 'u+a "enitului (oate 2i +ai +ic$ 'au +ai +a!e ec,t "aloa!ea "enal$ a (!o u'elo!& +$!2u!ilo! i 'e!"iciilo! (!e'tate. Venitul 'e con'tat$ ,n ba-a +eto ei '(eciali-$!ii eAe!ciiului ;e'tiune ,n ca!e a 2o't obinut in i2e!ent b$neti 'au a alto! 2o!+e e co+(en'a!e. :n ca-ul a(!i iei ,n (e!ioa a e e +o+entul e2ecti" al int!$!ii +iBloacelo! i"e!'elo! ince!titu ini&

con'tata!ea "enitului 'e a +ite cu !e'(ecta!ea u!+$toa!elo! c!ite!iiC / eAi'tena unei ce!titu ini 2e!+e c$ a"antaBele econo+ice ce 2ac obiectul t!an-aciei "o! 2i obinute e ,nt!e(!in e!eF / eAi'tena unei (o'ibilit$i !eale :n unele ca-u!i& ace'te c!ite!ii +iBloacelo! b$neti 'au ea (ot ete!+ina cu eAactitate 'u+a "enitului. 2i !e'(ectate nu+ai u($ ,nca'a!ea

u($ ,nl$tu!a!ea ince!titu inei a($!ute. e int!a!e& 'e cla'i2ic$ ,n ou$ ;!u(eC

Venitu!ile& ,n 2uncie e 'u!'ele 4. Venitu!i ba-$ a ,nt!e(!in e!iiC aE bE "enitu!i

9. Venitu!i in acti"itatea o(e!aional$. in acti"itatea neo(e!aional$. in acti"itatea e Venitu!i in acti"itatea o(e!aional$ inclu 'u+ele !e-ultate in ",n-$!i& a ic$ toate ,nca'$!ile

in ",n-a!ea (!o u'elo!& in iei!ea&

+$!2u!ilo!& (!e'ta!ea 'e!"iciilo!F o(e!aiile alte "enitu!i

e ba!te!& cont!actuale e con't!uciiF

o(e!aionale inclu e 'u+ele (!i+ate

",n-a!ea& 'c6i+bul acti"elo! cu!ente cu eAce(ia (!o u'elo! ",n ute& +$!2u!ilo!F a!en a cu!ent$& (!ecu+ i 'ub 2o!+$ e a+en-i& (enalit$i& Venitul nu 'e con'tat$ ac$ c6eltuielile a2e!ente obli;aiilo! 'unt con'i e!ate Sc6i+bul !e(t ato!ii (,n$ la eA(i!a!ea te!+enului e e'($;ubi!i etc. e ;a!an ie nu (ot ;a!anie (ent!u

2i 'u(u'e unei (!ele"$!i "e!i ice (!ealabile. :n ace't ca- o!ice ,nca'$!i in ",n-$!i e'e!"i!ea +$!2u!ilo! ",n ute MHN. e (!o u'e& +$!2u!i i 'e!"icii i entice cu aceea i "aloa!e nu 'e e "enit. Sc6i+bul e (!o u'e& +$!2u!i i 'e!"icii !e(t o t!an-acie a uc$toa!e e "enit. :n ace't ca- "enitul 'e
9?

con'i e!$ t!an-acie a uc$toa!e nei entice 'e con'i e!$

e"aluea-$ la "aloa!ea "enal$ a +$!2u!ilo! i 'e!"iciilo! (!i+ite& co!ectat$ cu 'u+a +iBloacelo! b$neti 'au a ec6i"alentelo! ace'to!a "i!ate D(!i+iteE. :n anu+ite ci!cu+'tane& "enitul (oate 2i con'tatat (e co+(onente unei t!an-acii. De eAe+(lu& 'u+$ nece'a!$ (ent!u ca-u!i& ac$ (!eul i'tincte ale e e'2ace!e a +$!2ii inclu e o anu+it$ a! (e +$'u!a (!e't$!ii 'e!"iciilo!. :n alte e 2a(tul c$ 'u+a "enitului

e'e!"i!ea ei ulte!ioa!$& "enitul (ent!u acea't$ (a!te a (!e ului 'e con'tat$ conco+itent (ent!u ou$ 'au +ai +ulte ete!+inat$ cu eAactitate 2$!$ a lua ,n

e'te con'tatat nu la +o+entul ",n-$!ii& i+(ot!i"$& "enitul

t!an-acii inte! e(en ente. Ace't luc!u e'te con iionat (ent!u o 'in;u!$ o(e!aie nu (oate 2i con'i e!aie t!an-aciile (!ece ente 'au "iitoa!e .

Venitu!ile i c6eltuielile ce 2ac obiectul uneia i aceleiai t!an-acii 'au o(e!aiuni conco+itent econo+ice 'unt con'tatate ,n aceiai (e!ioa $ e ;e'tiune. De eAe+(lu& co'tul ",n-$!ilo! 'unt con'tatate cu "enitu!ile !e-ultate in ",n-a!ea (!o u'elo! 2inite& +$!2u!ilo! 'au 'u+ele (!i+ite 'au e (!i+it in i"e!'ele co+(onente ale c6eltuielilo! ce co+(un (!e'ta!ea 'e!"iciilo!. Venitu!ile acti"it$ii neo(e!aionale inclu alte 2elu!i aE !e-ultate ,nca'ate bE e acti"it$i ale ,nte(!in e!ii& cu+ a! 2iC "enitu!ile in acti"itatea e in"e'tiii& ,n a c$!o! co+(onen$ int!$ 'u+ele in iei!ea i !ee"alua!ea acti"elo! (e te!+en lun; ale ,nt!e(!in e!ii D'u+ele in ",n-a!ea acti"elo! ne+ate!iale& te!enu!ilo!& +iBloacelo! 2iAe& "enitu!i in acti"itatea 2inancia!$& ca!e cu(!in i"i en elo! in !ee"alua!ea acti"elo! (e te!+en lun; ieite etc.EF 'u+ele !e-ultate in e

calculate& 'u+ele i2e!enelo!

t!an'+ite!ea ,n 2olo'ina alto! (e!'onae 2i-ice i Bu!i ice& (e un te!+en +ai +a!e titlu ;!atuit& "enitu!i 'ub 2o!+$ cE e i2e!ene e cu!' "aluta!& 'ub"en ii

un an& a acti"elo! ne+ate!iale i +at!iale (e te!+en lun;& "aloa!ea acti"elo! int!ate cu e 'tat& (!i+e& (!e+ii i 'u+e '(on'o!i-ate etc.F "enitu!i eAce(ionale& la ca!e 'e !e2e!$ 'u+ele (!i+ite e la o!;anele e e !ecu(e!a!e 'tat& co+(aniile a (ie! e!ilo! e a'i;u!$!i& (e!'oanele Bu!i ice i 2i-ice 'ub 2o!+$

in cala+it$i& (e!tu!b$!i (olitice i alte e"eni+ente eAce(ionale.

9=

La )%!n"!)ale;

"$n#ab!l!3a%ea

2en!#u%!l$%

! ":el#u!el!l$%

a)a%

$u' )%$ble&e

1+ De#e%&!na%ea &'%!&!! 2en!#u%!l$% ! ":el#u!el!l$%1 "a%e #%ebu!e ,' 7!e %e7le"#a#' (n %a)$a%#ele 7!nan"!a%e+ -+ C$n,#a#a%ea 2en!#u%!l$% ! ":el#u!el!l$%1 a !"' ,#ab!l!%ea )e%!$a e! *e,#!une (n "a%e #%ebu!e 7!nan"!a%e+ :n con2o!+itate cu ce!inele S.N.C. 9H& c6eltuielile 'e e"aluea-$ la "aloa!ea e bilan a acti"elo! (e te!+en lun; i cu!ente ieite& a 'u+elo! calculate la !et!ibui!ea +uncii i ale cont!ibuiilo! (ent!u a'i;u!$!ile 'ociale& u-u!ilo! +iBloacelo! 2iAe i obiectelo! e +ic$ "aloa!e i 'cu!t$ u!at$& a+o!ti-$!ii acti"elo! ne+ate!iale& ubioa'e !e-e!"elo! c!eate& c6eltuielilo! i (l$ilo! (!eli+inate& co!eciilo! la ato!iile 'c6i+bat ,n (!oce'ul o(e!aiei co+e!ciale ,nt!e ($!ile inte!e'ate& contabilitate ca!e au con'i+it t!an-acia. Si'te+ul (e no!+ele i (!inci(iile i2e!$ e (!inci(iile contabile ca!e Mol o"a 'e ba-ea-$ ,' 7!e %e7le"#a#e (n "$n#ab!l!#a#e e ! %a)$a%#ele

etc.& ia! "enitu!ile / la "aloa!ea "enal$& ca!e !e(!e-int$ 'u+a cu ca!e acti"ul (oate 2i in e(en ente& in2o!+ate i inte!naionale ante!io!. La e contabil eAi'tent ,n Re(ublica 'tan a!telo! utili-ate ba-a

contabilit$ii "enitu!ilo! i c6eltuielilo! ace'to!a +enion$+C

in ",n-$!i 'unt (u'e !i;o!ile actelo!

le;i'lati"/no!+ati"e elabo!ate i a o(tate ,n Re(ublica Mol o"a. Din co+(onen a Le;ea Contabilit$ii n!. 99%/OVI in 4< a(!ilie 455< D,n continua!e Le;ea n!. 99%/ OVIE& e'te o le;e o!;anic$ ca!e 'tabilete ca !ul Bu!i ic& ce!in ele i +ecani'+ul a(lica!ea ace'tei le;i e'te nece'a! '$ 'e aco! e atenie u!+$toa!elo! a'(ecteC / (!e"e e!ile Le;ii n!. 99%/OVI 'unt obli;ato!ii (ent!u toate (e!'oanele Bu!i ice i 2i-ice ca!e e'2$oa!$ acti"itate e ,nt!e(!in-$to!& o!;ani-aii neco+e!ciale& inclu'i" in'tituii (ublice (!ecu+ i (ent!u !e(!e-entanele i 2ilialele ,nt!e(!in e!ilo! ne!e-i ente ,n!e;i't!ate ,n Re(ublica Mol o"aF e !e;le+enta!e a contabilit$ii i !a(o!t$!ii 2inancia!e ,n Re(ublica Mol o"a. La

9@

/ ,n Le;ea n!. 99%/OVI

e'te utili-at$ te!+inolo;ia contabil$

acce(tat$ ,n e

(!actica +on ial$ i (!e"$-ut$ ,n Di!ecti"ele Eu!o(ene& Stan a!tele Inte!na ionale Ra(o!ta!e Financia!$ i alte !e;le+ent$!i contabile inte!naionale. / Contabilitatea 'e ine ,n li+ba e 'tat i ,n +one $ naional$ etc. Noua Le;e a contabilit$ii conine un i! e (!e"e e!i noiC / a(lica!ea 'tan a!telo! e contabilitate& ,n 2uncie e ti(ul entit$iiF / utili-a!ea atelo! contabile ,n 'co(u!i 2i'caleF / 'i'te+ele e ine!e a contabilit$ii i e (!e-enta!e a !a(oa!telo! 2inancia!eF / +o ul e ,ntoc+i!e i e utili-a!e a ocu+entelo! (!i+a!eF / co+(onena& +o ul e ,ntoc+i!e i e (!e-enta!e a !a(oa!telo! 2inancia!e etc. De a'e+enea e'te nece'a!

e 'tu iat aa act no!+ati" ca Co ul Fi'cal. P!in e"i ena "enitu!ilo! i c6eltuielilo! e u'e.

(!e-entul co 'e 'tabile'c (!inci(iile ;ene!ale ale i+(o-it$!ii ,n Re(ublica Mol o"a i 'e 2o!+ulea-$ ce!inele (!inci(ale "i-,n I+(o-itele i taAele& (e!ce(ute ,n con2o!+itate cu (!e-entul co i alte acte ale le;i'laiei 2i'cale& !e(!e-int$ una in 'u!'ele "enitu!ilo! bu;etului (ublic naional. M9& (. <9 7 H<N Stan a!tul Naional al 'i'te+ului u!+ea-$ a contabilitate. Politica e contabilitate !e(!e-int$ totalitate (!inci(iilo!& con"eniilo!& !e;ulilo! i (!oce eelo! a o(tate e c$t!e con uce!ea ,nt!e(!in e!ii (ent!u ine!ea contabilit$ii i ,ntoc+i!ea !a(oa!telo! 2inancia!e . Politica e contabilitate contabilit$ii 'e elabo!ea-$ i anu+eC ,n ba-a an'a+blului e con"enii (e!+anen a 2un a+entale ale continuitatea acti"it$ii& 2i a(licat e Contabilitate 9 Politica e contabiliate& con'titue un ele+ent in Re(ublica Mol o"a i 'tan a!te na ionale e cu !e'(ecta!ea (!e"e e!ilo! alto! e !e;le+enta!e no!+ati"$ a contabilit$ii

+eto elo!& '(eciali-a!ea eAe!ciiului. Co+(onena i coninutul in2o!+aiei !e2e!itoa!e la (olitica e contabilitate a ,nt!e(!in e!ii u!+ea-$ a 2i e-"$luite ,n !a(oa!tele 2inancia!e 'tan a!tele naionale e contabilitate !e'(ecti"e. Alt act no!+ati" a2e!ent te+ei ce!cetate e'te S.N.C. % !e2lect$ )Co+(onena co+(onena con'u+u!ilo! i c6eltuielilo! ,nt!e(!in e!ii*. Ace't 'tan a!t
9<

i 'unt 'tabilite e

con'u+u!ilo! i c6eltuielilo! a2e!ente acti"it$ii e ,nt!e(!in-$to! i 'e eAtin e a'u(!a (e!'oanelo! 2i-ice i Bu!i ice ce e'2$oa!$ acti"it$i e (!o ucie& e co+e! i e (!e'ta!e 'e!"iciilo! ,n!e;i't!ate ,n Re(ublica Mol o"a. Con2o!+ 'tan a!tului c6eltuielile 'e ,n!e;i't!ea-$ la ,nt!e(!in e!ile cu toate ti(u!ile e acti"it$#i. Acea'ta 'e !e2lect$ ,n contabilitate 1i ,n !a(oa!tele 2inancia!e& ,n ba-a +eto ei calcul$!ii& ,n (e!ioa a ,n ca!e '/au (!o u' 1i cu(!in c6eltuielile acti"it$#ii o(e!a#ionale& e in"e'ti#ii& 2inancia!e& (!ecu+ 1i (ie! e!ile eAce(#ionale. C6eltuielile acti"it$#ii o(e!a#ionale inclu e co'tul ",n-$!ilo! 1i c6eltuielile (e!ioa ei e ;e'tiune. Co'tul ",n-$!ilo! cu(!in eC con'u+u!ile (ent!u ,nt!e(!in e!ile e (!o uc#ie / con'u+u!ile i!ecte e +ate!iale& i!ecte (!i"in !et!ibui!ea +uncii& con'u+u!ile in i!ecte e (!o uc#ieF (ent!u ,nt!e(!in e!ile e co+e!# / co'tul +$!2u!ilo! ",n uteF (ent!u ,nt!e(!in e!ile ce (!e'tea-$ 'e!"icii / con'u+u!ile e +ate!iale&

con'u+u!ile (!i"in !et!ibui!ea +uncii& con'u+u!ile in i!ecte e (!o uc#ie. :nt!e(!in e!ile e (!o uc#ie& co+e!# 1i (!e't$!i 'e!"icii ,ntoc+e'c !a(o!tul (!i"in !e-ultatele 2inancia!e u($ un 2o!+ula! unic& ca!e cu(!in e co'tul ",n-$!ilo!& c6eltuielile co+e!ciale& alte c6eltuiele o(e!a#ionale& c6eltuieli ale acti"it$#ii e in"e'ti#ii 1i 2inancia!e& (ie! e!i eAce(#ionale. Sol u!ile e (!o u'e 2inite 1i e +$!2u!i 'e e"aluea-$ 1i 'e !e2lect$ ,n bilan#ul contabil. M@& (. ?? 7 <%N S.N.C. = &&P!e-enta!ea !a(oa!telo! 2inancia!ePP 'e a(lic$ la ,ntoc+i!ea !a(oa!telo! 2inancia!e cu e'tina#ie a;!icol$& ,n 'co(ul e a (!e-enta utili-ato!ilo! in2o!+a#ia e'(!e acti"itatea ,nt!e(!in e!ii& 'co(ul acti"it$#ii c$!o!a ,l con'tituie ob#ine!ea e "enitu!i. Ra(oa!tele 2inancia!e (!e-int$ o in2o!+a#ie 2inancia!$ 'i'te+ati-at$ !a(oa!telo! 2inancia!e cu e'(!e

e"eni+entele ce in2luen#ea-$ acti"itatea ,nt!e(!in e!ii 1i o(e!a#iile econo+ice. Sco(ul e'tinaie a;!icol$ ,l con'tituie (!e-enta!ea unei in2o!+a#iei 'ituaia 2inancia!$ a acce'ibile in"e'tito!ilo! 1i c!e ito!ilo! !eali 1i (oten#iali (!i"in

,nt!e(!in e!ii& in icato!ii acti"it$#ii ace'teia& 2luAul +iBloacelo! b$ne1ti& !e'u!'ele econo+ice 1i ato!iile ,nt!e(!in e!ii& co+(onen#a acti"elo! 1i a 'u!'elo! e 2o!+a!e a
9H

ace'to!a& (!ecu+ 1i +o i2ic$!ile lo!& 2iin nece'a!e unui ce!c la!; e utili-ato!i ,n lua!ea eci-iilo! econo+ice M=& (. ?? 7 <%N. Pent!u Re(ublica noa't!$& ca #a!$ a;!a!$& o i+(o!tan#$ eo'ebit$ con'tituie S.N.C. @ &&Pa!ticula!it$#ile contabilit$#ii la ,nt!e(!in e!ile a;!icolePP& ca!e e'te elabo!ate ,n ba-a (!oiectului E@= al S.I.C. (!i"in a;!icultu!a. Obiecti"ul (!e-entului 'tan a!t con't$ ,n eA(une!ea contabilit$#ii& +$'u!$!ii& contabili-$!ii 1i (!e-ent$!ii ,n !a(oa!tele 2inancia!e a acti"elo! biolo;ice utili-ate ,n acti"itatea a;!icol$& a acti"elo! biolo;ice 'u(li+enta!e 1i (!o u'elo! ob#inute in t!an'2o!+a!ea acti"elo! biolo;ice& a con'u+u!ilo! 1i 'ub"en#iilo! e 'tat a2e!ente e'2$1u!$!ii acti"it$#ii a;!icole. Stan a!tul e'te a(licabil 1i acti"it$#ii ac$ acti"itatea e ba-$ a ace'teia nu o con'tituie a;!icole a o!ic$!ei ,nt!e(!in e!i& ob#ine!ea (!o u'elo! a;!icole. Ace't 'tan a!t a!e un ca!acte! 2acultati" 1i e-"$luie (a!ticula!it$#ileC / !ecunoa1te!ea 1i e"alua!ea acti"elo! biolo;iceF / acti"it$#ii a;!icoleF / a contabilit$#ii con'u+u!ilo! le;ate e acti"itatea a;!icol$. / Stan a!tul ,n cau-$ a 2o't (u' ,n a(lica!e e acti"itatea a;!icol$. M<& (. <H 7 8=N S.N.C. 9H&& Venitu!iPP e'te unul in (!inci(alele acte no!+ati"e& obiecti"ul ca!uia ,l con'tituie e'c!ie!ea +eto elo! e contabili-a!e a "enitu!ilo! ob#inute ,n (!oce'ul acti"it$#ii econo+ico / 2inancia!e a ,nt!e(!in e!ii. P!oble+a (!inci(al$ abo! at$ ,n 'tan a! e'te ete!+ina!ea +o+entului con'tat$!ii "enitului 1i inclu e!ii lui ,n !a(o!tul (!i"in !e-ultatele 2inancia!e. P!in "enit 'e 'ub,n#ele;e a2luAul ;lobal e a"antaBe econo+ice ,n cu!'ul (e!ioa ei e ;e'tiune& !e-ultat ,n (!oce'ul acti"it$#ii o! ina!e a ,nt!e(!in e!ii 'ub 2o!+$ e +aBo!a!e a acti"elo! 'au i+inua!e a ato!iilo! ca!e con uc la c!e1te!ea ca(italului (!o(!iu& cu eAce(#ia '(o!u!ilo! e la cont!ibu#iile (!o(!ieta!ilo! ,nt!e(!in e!ii. P!in "aloa!ea "enal$ 'e ,nele;e 'u+a cu ca!e (oate 2i 'ci+bat un acti" 'au 'tin'$ o ato!ie ,nt!e ($!ile in e(en ente& in2o!+ate& inte!e'ate i ca!e au con'i+it t!an-acia. :n unele ca-u!i +$!i+ea "enitului e2ecti" eAe+(lu c,n "in e+ +ai ie2tin 'au +ai 'cu+( i2e!$ e "aloa!ea "enal$ D'(!e ec,t (!eul t!a iionalE.

98

Sc6i+bul e (!o u'e i entice cu aceiai "aloa!e nu 'e con'i e!$ t!an-acie a uc$toa!e e "enit. Sc6i+bul e (!o u'e nei entice Do(e!aii (e ba-$ e ba!te!E 'e con'i e!$ o t!an-acie a uc$toa!e ec6i"alentelo! ace'to!a. e "enit ,n ace't ca- "enitul 'e e"aluea-$ la

"aloa!ea "enal$ a ace'to!a (!i+ite& co!ectat$ cu 'u+a +iBloacelo! b$neti 'au a

1+- 8RINCI8IILE I SARCINILE EVIDENEI VENITURILOR DIN VNZRI I COSTUL VNZRILOR P!inci(iile contabilit$ii !e(!e-int$ un te!+en ca!e a!e +ai +ulte 'en'u!i ,n lite!atu!a e '(ecialitate. Fiin !e-ultate in (!actic$& ace'te (!inci(ii 'e +o i2ic$ enot$ 2a(tul c$ acti"itatea o at$ cu (!actica i teo!ia contabil$. :nt!/un ciclu continuu unele (!inci(ii noi 'e c!eea-$& ia! altel tin a 'e ,n"ec6i. O a'e+enea ina+ic$ econo+ic$ a!e o +ultitu ine e a'(ecte i c$ (!inci(iile t!ebuie a(licate ,n !a(o!t
45

cu c,+(ul e aciune al contabilit$ii. P!inci(iile a! (utea 2i e2inite a't2elC *(!inci(iile cu(!in con"eniile& !e;ulile i (!oce eele nece'a!e (ent!u e2ini!ea unei (!actici contabile acce(tate tutu!o! ,n +o+entul eAecut$!ii ace'to!a*. P!inci(iile 'unt elabo!ate ne"oilo! 2acto!ilo! eci-ionali. e contabili i a;eni econo+ici (ent!u a 'e!"i

Venitul 'e con'tat$ ,n ba-a +eto ei calcul$!ii ,n (e!ioa a e ;e'tiune ,n ca!e a 2o't ob#inut& i i2e!ent e +o+entul e2ecti" al int!$!ii +iBloacelo! b$ne1ti 'au altei 2o!+e e co+(en'a!e. :n ca-ul a(a!i#iei i"e!'elo! ince!titu ini& con'tata!ea "enitului 'e a +ite cu !e'(ectat!ea u!+$toa!elo! c!ite!iiC / eAi'ten#a unei (o'ibilita#i !eale e a ete!+ina cu eAactitate 'u+a "enituluiF / eAi'ten#a unei ce!titu ini 2e!+e c$ a"antaBele econo+ice ce 2ac obiectul t!an-ac#iei "o! 2i ob#inute ,n ,nt!e(!in e!eF / ce a!ea !e(tu!ilo! e (!o(!ietate a'u(!a obiectului t!an-ac#iei. :n (!e-ent contabilitatea t!ebuie nu nu+ai '$ !e2lecte 'ta!ea econo+ic$ a a! i '$ (!o(un$ +$'u!i a ec"ate (ent!u entit$ii i e"eni+entele a (at!i+oniului& a 'ituaiei !e'(ectate !e;ulile (!i"in contabile. :n "e e!ea !e2lect$!ii co!ecte ,n contabilitate i ,n !a(oa!tele 2inancia!e& a "enitu!ilo! i c6eltuielilo! contabilitatea 'e ba-ea-$ (e u!+$toa!ele (!inci(ii C / '(eciali-a!e eAe!ciiului F / (!u enaF / conco! anaF / neco+(en'a!eaF / continuitatea acti"it$iiF / (e!+anena +eto elo!F / ubla ,n!e;i't!a!eF / i+a;inea 2i el$F / inte! e(en ena eAe!ciiuluiF
49

in ea&

a'i;u!a!ea unei acti"it$i e2ecti"e i (e!2o!+ante. Pent!u a eA(!i+a o i+a;ine !eal$ 2inancia!e i a !e-ultatelo! ob inute& t!ebuie '$ 2ie e"alua!ea (at!i+oniului i celelalte no!+e i (!inci(ii

/ (e!io icitateaF / intan;ibilitatea bilanului iniial. Con2o!+ (!inci(iului '(eciali-$!ii eAe!ciiului "enitu!ile i c6eltuielile ca!e au a"ut loc& in i2e!ent b$neti 'au altei 2o!+e e ti+(ul e2ecti" e ,nca'a!e 'au (lat$ 'e con'tat$ i 'e !e2lect$ ,n contabilitate i ,n !a(oa!tele 2inancia!e ale (e!ioa ei ,n a +iBloacelo! e co+(en'a!e. De eAe+(lu& ene!;ia elect!ic$ con'u+at$&

2u!ni-at$ e c$t!e te!i 'e t!ece la con'u+u!i 'au c6eltuieli ,n ca!e a 2o't con'u+at$& a! nu ,n +o+entul ac6it$!ii ace'teia . A't2el !e-ult$ c$ toate o(e!aiunile

,n (e!ioa a e ;e'tiune ,n

econo+ice t!ebuie '$ 2ie !e2lectate

contabilitate ,n +o+entul e2ectu$!ii ace'to!a. Ra(oa!tele 2inancia!e& ba-ate (e (!inci(iul '(eciali-$!ii eAe!ci iilo!& 2u!ni-ea-$ utili-ato!ilo! in2o!+aii nu nu+ai (!i"in o(e!aiunile (!ece ente (!i"in e +iBloace b$neti. ,n con iiile unei le;ate e (!i+i!ea 'au (lata +iBloacelo! b$neti& P!inci(iul (!u enei i "enitu!ile a! i ato!iile a2e!ente (l$ ii

+iBloacelo! b$neti ,n "iito! i ,nca'$!ile ulte!ioa!e ince!titu ini e'te nece'a! '$ 'e !e'(ecte +$'u!ile '$ nu 2ie 'u(!ae"aluate& ia! Con2o!+ ace'tui

(!eci-ea-$ c$ la lua!ea eci-iilo! ato!iile i

e (!ecau ie& cu 'co(ul ca acti"ele c6eltuielile 7 'ube"aluate. au 2o't nu+ai ,n ca-ul c,n

(!inci(iu& "enitu!ile 'e con'tat$

obinute& ia! c6eltuielile ne+iBlocit ,n +o+entul e2ectu$!ii ace'to!a. De eAe+(lu& li('u!ile con'tatate cu oca-ia in"enta!ie!ii "alo!ilo! ,n +$!2u!ii i +ate!iale& (!ecu+ i (ie! e!ile in ete!io!a!ea ace'to!a& "aloa!ea (!o u'elo! !ebutate e2eniti"& e c6eltuielile (!i"in !e+e ie!ea !ebutu!ilo! etc. 'e ,n!e;i't!ea-$ c6eltuieli la ata e(i't$!ii ace'to!a& in i2e!ent ce!titu ine& a ic$ o con2i!+a!e !e-e!"ele (ie! e!ilo! co!e'(un-$toa!e ocu+enta!$. !e(tul '$ c!ee-e !ecu(e!a!ea (e!ioa ei (!i"in !ecu(e!a!e a ace'to!a D"enitulE 'e con'tat$ nu+ai ,n ca-ul c,n ,n contabilitate ca ,nt!e(!in e!ea a!e o

e +oti"e i "ino"ai. Su+a

P!inci(iul (!u enei o2e!$ ,nt!e(!in e!ilo!& ,n ca- e nece'itate& (e 'ea+a c6eltuielilo! ato!iilo! (!obabile a2e!ente

ubioa'e& !etu!n$!ii i !e uce!ii (!e u!ilo!

la +$!2u!ile ",n ute etc. Toto at$& (!inci(iul (!u enei nu Bu'ti2ic$ c!ea!ea !e-e!"elo!

44

latente& ceea ce (oate '$ ;ene!e-e 'u(!ae"alua!ea ne,nte+eiat$ a c6eltuielilo! i i+inua!ea !e-ultatului 2inancia!. Con2o!+ (!inci(iului conco! anei "enitu!ilo! i c6eltuielilo! oca-ionate unele i aceleai o(e!aiuni contabilitate i !a(oa!tele econo+ice t!ebuie '$ 2ie !e2lectate e 'i+ultan ,n

2inancia!e. De eAe+(lu& co'tul ",n-$!ilo! D"aloa!ea e in ",n-$!i& i ac$

bilan a (!o u'elo!& +$!2u!ilo! ",n ute& 'e!"iciilo! (!e'tateE 'e con'tat$ i 'e !e2lect$ ,n contu!ile contabile i !a(oa!tele 2inancia!e conco+itent cu "enitul a ic$ ,nt!/o 'in;u!$ (e!ioa $ P!inci(iul e ;e'tiune. 'u+elo! "enitu!ilo! neco+(en'$!ii nu (e!+ite +o i2ica!ea

c6eltuielilo! con'tatate i !e2lectate ante!io! ,n !a(oa!tele 2inancia!e i nu (e!+ite ca'a!ea !eci(!oc$ a ace'to!a ,n cu!'ul (e!ioa ei e 'u+$ 'e t!ece la +aBo!a!ea c6eltuielilo!& !e2lectate ,n !a(o!tul anual (!i"in e ;e'tiune. :n ace't ca-& a(a! ,n oieli !e2e!ito! la (!i+i!ea 'u+ei cu"enite inclu'e ante!io! ,n "enit& o a't2el a! nu la i+inua!ea 'u+ei "enitului con'tatat iniial. Acea'ta (!e"e e!e 'e !e2e!$ ,n '(ecial la "enitu!ile i c6eltuielile !e-ultatele 2inancia!e. Con2o!+ (!inci(iului i+a;inea 2i el$& acti"itatea econo+ic$ a ,nt!e(!in e!ii t!ebuie '$ 2ie !e2lectat$ ,n !a(oa!tele 2inancia!e obiecti" i i+(a! ial& a ic$ in i2e!ent e inte!e'ele i"e!'elo! ;!u(u!i e (e!'oane. :n ace't ca- contabilii in in "ia a li('a e 2inancia!$ ,n'ea+n$ i2e!ite ,nt!e(!in e!i t!ebuie '$ a(!ecie-e i entic 'itua iile 'i+ila!e econo+ic$& ,n !ealitate obiecti"itatea !a(oa!telo! nu 'e !e'(ect$ ,n ca-ul c,n e'tinat$ nu+ai e c$t!e utili-ato!i. P!inci(iul i ,n !a(oa!tele inte! e(en enei 2inancia!e eAe!ciiului (!e'u(une c$ o(e!aiile i 2eno+enele econo+ice ale ,nt!e(!in e!ii t!ebuie '$ 2ie (e (e!ioa e eli+itate ,n contabilitate t!ebuie '$ e le;i'la ia in2o!+aia alc$tuito!i a inteniei e a i+(une utili-ato!ilo! o anu+it$ unei cate;o!ii '(eciale

eci-ie. Ace't (!inci(iu

coninut$ ,n !a(oa!tele 2inancia!e e'te e utili-ato!i 'au cont!ibuie la ob ine!ea eci-iilo! conc!ete

uno! !e-ultate (!e'tabilite& ca!e (ot in2luena ne;ati" la lua!ea

e ;e'tiune& ,nt!e(!in e!ea

,ntoc+ea'c$ i '$ (!e-inte !a(oa!te 2inancia!e (e (e!ioa ele (!e"$-ute

,n "i;oa!e Dt!i+e't!u& anE. :n ace'te (e!ioa e e2ectele o(e!aiunilo! i 2eno+enelo!


4%

econo+ice

'e iau ,n con'i e!a!e econt$!ii lo!.

in +o+entul

,n ca!e 'e (!o uc i nu !e'(ectate e

in

+o+entul +ic$!ii 'au

P!inci(iile enu+e!ate t!ebuie ,n e(linite i (e e (o-ite i 'ub i"i-iuni& '$ cent!ali-atoa!e& :n cali2icai MH& (. 9%5 7 9%HN. i'(un$

la toate eta(ele

eAe!ciiului 2inancia!. Pent!u acea'ta ,nt!e(!in e!ea t!ebuie '$ o!;ani-e-e e"i en a e o 'i'te+$ ocu+ente (!i+a!e i e o o!;ani-a!e bun$ a ciclului e ocu+ente& '(ecialiti ,nalt

con iiile actuale ,n 2aa contabilit$ii "enitu!ilo! i c6eltuielilo! 'tau

u!+$toa!ele obiecti"eC !e'(ecta!ea (!e"e e!ilo! S.N.C. % )Co+(onena con'u+u!ilo! i c6eltuielilo! ,nt!e(!in e!ii* i S.N.C. 9H )Venitul* ,n co+un aco! cu (!e"e e!ile alto! 'tan a!te conatabileF !e'(ecta!e (!e"e e!ilo! (oliticii e contabiliate a ,nt!e(!in e!iiF ocu+entelo! (!i+a!e (u!t$toa!e e

(e!2ecta!ea co!ect$ i autentic$ a in2o!+aie (!i"in !e2lecta!ea co!ect$ a o(e!aiilo!

con'tata!ea "enitu!ilo! i c6eltuielilo!F ,n contu!ile e"i enei contabileF

"e!i2ica!ea con'tat$!ii co!ecte a "enitu!ilo! i c6eltuielilo!& (!ecu+ i (!e,nt,+(ina!ea co+(en'$!ii e!o!ilo! !e2lecta!ea co!ect$ contabile 'intetice i analiticeF !e2lecta!ea co!ect$ a in2o!+aiei (!i"in co+(onena !a(oa!telo! 2inancia!e. A't2el& (ute+ a2i!+a c$ (!in !e'(ecta!ea no!+elo! (!e"$-ute ,n actele le;i'lati"e i (!inci(iilo! +enionate ante!io!& (ute+ 'tabili cu eAactitate (e!ioa a e ;e'tiune in ca!e "enitu!ile i c6eltuielile u!+ea-$ a 2i !e2lectat ,n contu!ile contabile i !a(o!tul (!i"in !e-ultatele 2inancia!e& eAi'tena unei (o'ibilit$i !eale e a ete!+ina cu eAactitate 'u+a "enitului& i ,nt!/un 2inal e a !e a o i+a;ine 2i el$ (at!i+oniului& a "enitu!ile i c6eltuielile ,n ,n contabilitatea ace'to! 'ectoa!eF i c6eltielilo! ,n !e;i't!ele i autentic$ a "enitu!ilo!

'ituaiei 2inancia!e i a !e-ultatelo! obinute.

4?

1+6

ANALIZA

LITERATURII

DE

S8ECIALITATE

A<ERENTE

CONTABILITII VENITURLOR DIN VNZRI I COSTULUI VNZRILOR :n ulti+a (e!ioa $ inte!e'ele +ulto! citito!i e ti+( au 2o't (ublicate nu+e!oa'e luc!$!i ca!e 'ati'2ac e a cunoate noul 'i'te+ contabil& +o ul conc!et e

'oluiona!e a (!oble+elo! (!actice& ten inele e (e!2eciona!e ale contabilit$ii etc. Si'te+ul contabil eAi'tent ,n Re(ublica Mol o"a 'e ba-ea-$ (e no!+ele i (!inci(iile 'tan a!tele inte!naionale contabile utli-ate ante!io!. Unul in cele +ai i+(o!tante ele+ente ale noului 'i'te+ contabil& ,l con'tituie 8lanul e "$n#u%! "$n#ab!le al a"#!2!#'=! e"$n$&!"$-7!nan"!a%e a (n#%e)%!n e%!! . El e'te elabo!at ,n ba-a 'tan a! elo! na#ionale e contabilitate& no!+elo! inte!na#ionale. Ace'ta e'te un i+(o!tant act no!+ati"e 1i 'e eAtin e a'u(!a tutu!o! (e!'oanelo! 2i-ice 1i Bu!i ice& ca!e/1i e'2$1oa!$ acti"itatea e ,nt!e(!in-$to! ,n!e;i't!ate ,n Re(ublica Mol o"a. Planul e contu!i cu(!in e (at!u ca(itoleC 9. Di'(o-i#ii ;ene!aleF 4. Te!+inolo;iaF %. No+enclato!ul contu!ilo! contabileF ?. No!+e +eto olo;ice e utili-a!e a contu!ilo! contabile. =. Planul e contu!i 'e ba-ea-$ (e cla'i2ica!ea contu!ilo! u($ con#inutul lo! e contabilitate ca!e i2e!$ e (!inci(iile

econo+ic 1i inclu e 8 cla'e. :n (lanul e contu!i 'unt inclu'e contu!i e acti" 1i (a'i". Contu!ile cla'elo! 9/4& </H& cu eAce(ia contu!ilo! !ecti2icati"e& 'unt contu!i e acti"e& ia! contu!ile cla'elo! %/@& cu eAce(tia contu!ilo! !ecti2icati"e& 'unt contu!i e (a'i" M%& (. 4 7 4<HN. A'(ecte teo!etice i (!actice ale e"i enei "enitu!ilo! i c6eltuielilo! 'unt (!e-entate ,n nu+e!oa'e 'u!'e lite!a!e auto6tone c,t i 't!$ine. Un inte!e' a(a!te ,l au luc!$!ile con'ac!ate a'(ectelo! teo!etice i (!actice c6eltuielile 'unt cele ou$ 't!uctu!i +aBo!e ale Ele+entele contului e ba-$. Venitu!ile i e (!o2it i (ie! e!e.

e "enitu!i i c6eltuieli 'tau la ba-a 'tabili!ii !e-ultatului. A't2el& ace'te


4=

ou$ noiuni 'unt !e2lectate ,n lite!atu!a +ulto! auto!i& e'ena lo! ,n +o :n C$n#ab!l!#a#ea 2en!#u%!l$% i2e!it.

e '(ecialitate& eA(lic,n u/'e

u($ o(inia +ai

!e"i'ta *Contabilitate i au it * nu+$!ul ? ! ":el#u!el!l$% (n

in anul 455<& ,n a!ticolul )a%#! ' ,!&)l'; a,)e"#e e'(!e

&e#$ $l$*!"e ! a)l!"a#!2e& octo! ,n econo+ie& AleAan !u Ne e!ia ne 'c!ie :n ace't 'en' auto!ul (!o(une ca acea'ta '$ 2ie e2ectuat$ (e contabilitatea "enitu!ilo! i le;i'laia 2i'cal$F ,nt!o uce!ea :nt!uc,t +o ul (!e"$-ut ou$ i!eciiC

nece'itatea (e!2ecion$!ii contabilit$ii "enitu!ilo! i c6eltuielilo! ,n (a!ti $ 'i+(l$. c6eltuielilo! ,n ba-a !e;ulilo! (!e"$-ute e

unui i+(o-it unic (ent!u toate ,nt!e(!in e!ile ca!e a(lic$ e contabili-a!e a "enitu!ilo! i c6eltuielilo! ,n (a!ti $ 'i+(l$ e neaBun'u!i

'i'te+ul contabil ,n (a!ti $ 'i+(l$. e S+N+C+ /- C$n#ab!l!#a#ea (n )a%#! ' ,!&)l' a!e un i! / !ecunoate!ea "enitu!ilo! i c6eltuielilo! ceea ce c!eea-$ 2i-ic$F / a(lica!ea unui nu+$! +a!e e !e;i't!e co+(licate ca!e nece'it$ un "olu+ +a!e +o ul e luc!u contabil i un ni"el ,nalt :n ace't 'en' auto!ul e cali2ica!e a (e!'oanelo! !e'(on'abile. e'c!ie i !e2lect$ ,nt!/un eAe+(lu conc!et 't!uctu!a& e contabili-a!e a ace'to!a con2o!+

int!e ca!e +enionea-$C oa! ,n ba-a +eto ei calcul$!ii& e (e!'oan$ i2icult$i con'i e!abile (ent!u ,nt!e(!in e!ile cu 'tatut

e ,ntoc+i!e i !e2lecta!e a "enitu!ilo! i c6eltuielilo! ,nt!e(!in e!ii ,nt!/un

!e;i't!u utili-at cu 'co(ul 'i+(li2ic$!ii +o ului

!e;ulilo! 2i'cale. De +enionat e'te 2a(tul c$ "enitu!ile i c6eltuielile ca!e nu 'e !ecuno'c ,n 'co(u!i 2i'cale nu t!ebuie '$ 2ie !e2lectate ,n contabilitate& ,n ace't 'en' (ent!u !ecunoate!ea "enitu!ilo! i c6eltuielilo! ,n 'co(u!i 2i'cale e'te nece'a! ca !e;i't!u no+inali-at '$ 2ie nu+e!otat& nu!uit i 'e+nat e c$t!e con uc$to!ul ,nt!e(!in e!ii i 2unciona!ul 'e!"iciului 2i'cal te!ito!ial M98& (. =< 7 @5N. :n a!ticolul 4C$n#ab!l!#a#ea 2en!#u%!l$% ! ":el#u!el!l$% (ublicat ,n !e"i'ta *Finane Di!eciei (ublice i contabiliate*& 'e+nat e AleAan !a La-$! 7 !e(!e-entant al in Ro+Qnia& 'unt e !e;le+ent$!i al Mini'te!ului Finanelo! Publice
4@

!e2lectate a'(ecte 2un a+entale ale contabilit$ii "enitu!ilo! i c6eltuielilo!& (!ecu+ i a'(ectele lo! a(licati"e& 'unt (!e-entate 't!uctu!ile contului ca 2iin cele ou$ 't!uctu!i +aBo!e ale contului noiuni caC ci2!a e "enitu!i i c6eltuieli in ",n-a!ea e e (!o2it i (ie! e!e. :nt,lni+ a a

e a2ace!i net$ 7 ce cu(!in e 'u+e (!o"enin

bunu!i i (!e'ta!ea e 'e!"icii ce int!$ ,n cate;o!ia acti"it$ilo! cu!ente ale (e!'oanei Bu!i ice& u($ 'c$ e!ea !e uce!ilo! co+e!ciale& a taAei (e "aloa!ea a $u;at$& etc.& ele+ente eAt!ao! ina!e 7 ce 'unt t!an-acii ce 'unt cla! :n a!ticolul i2e!ite e2inite ca "enitu!i 'au c6eltuieli in e"eni+ente& e acti"it$ile cu!ente& etc. e contabili-a!e a

at o atenie eo'ebit$ 'e aco! $ +o ului

"enitu!ilo! i c6eltuielilo!. E'te eA(u' 'uccint +o ul e !ecunoate!e a "enitu!ilo! i c6eltuielilo! e !e2lecta!e ,n contu!ile 'intetice i analitice& i +o ul e ,nc6i e!e a contu!ilo!. Un (lu' inconte'tabil al ace'tui a!ticol e'te 2a(tul c$ ,n el 'e ,+bin$ at,t +ate!ialul teo!etic& c,t i eAe+(le (!actice cu !e2lecta!ea o(e!a iilo! econo+ice M45& (. %= 7 ?4N. Not$C A!ticolul +enionat ante!io! e'te e o i+(o!tana eo'ebita (ent!u ,nt!ea;a acti"itate contabil$& ,n'$ (ent!u acti"itatea contabil$ co!e'(un e ,nt!u/ totul& ,nt!uc,t Planul in Re(ublica Mol o"a. O alt$ luc!a!e e'tul e "alo!oa'$ ce !e2lect$ +o ul ca(itolele *Contabilitatea con'u+u!ilo! i e ine!e a contabilit$ ii i )Contabilitatea i+inu$!ile e "enitu!ilo! i c6eltuielilo! ;$'i+ ,n +anualul 4C$n#ab!l!a#e 7!nan"!a%' i anu+e ,n c6eltuielilo! * "enitu!ilo!*. Sunt (!e-entate ,n'e+n$tatea& a"antaBele econo+ice i a"antaBe econo+ico/2inancia!e a ,nt!e(!in e!ii. Deo'ebit 'ituaii "i-,n C / ca!acte!i'tica i cla'i2ica!ea "enitu!ilo! i c6eltuielilo!F / e'c!ie!ea !e;ulilo! e e"alua!e i con'tata!e a "enitu!ilo! i c6eltuielilo!F e / eAa+ina!ea +o ului e contabili-a!e a "enitu!ilo! i c6eltuielilo! (e ti(u!i acti"it$i ale ,nt!e(!in e!ii. E'te '(eci2icat$ i ea c$ c6eltuielile inclu c6eltuielile (e!ioa ei D auneleE& ca!e a(a! ,n !e-ultatul acti"it$ii econo+ico 7 2inancia!e i nu 'unt le;ate ne+iBlocit e
4<

in Re(ublica Mol o"a ea nu

e contu!i

in Ro+Qnia nu co!e'(un e cu cel

e !euit 'unt eAa+inate

(!oce'ul e (!o ucie. S(!e 'ca in "enitu!i la

eo'ebi!e

e con'u+u!i& c6eltuielile nu 'e inclu e ,n co'tul !e-ultatele 2inancia!e i 'e

(!o u'elo!& 'e!"iciilo!& ci 'e !e2lect$ ,n !a(o!tul (!i"in

ete!+ina!ea (!o2itului D(ie! e!iiE (e!ioa ei e ;e'tiune. De ce con'tituie ace't in icato! (ent!u 2ieca!e ti( e

a'e+enea ,n e iia !e'(ecti"$ e'te e-"$luit$ noiunea e )co't al ",n-$!ilo!*& enu+e!,n u/'e etc.E. :n cu(!in'ul ace'tei luc!$!i 'e ob'e!"$ o eAa+ina!e a 't!uctu!ii "enitu!ilo! ,nt!e(!in e!ii& +o ul inclu e e e"alua!e& e con'tata!e& contabili-a!e i !e2lecta!e ,n !a(oa!tele 2inancia!e. Se eA(lic$ noiunea e )"enit*& '(eci2ic,n u 7 'e 2a(tul c$ el oa! a2luAul ;lobal e a"antaBe econo+ice obinute 'au ca!e u!+ea-$ a 2i in acti"itate obinute la contu!ile ,nt!e(!in e!ii. Venitu!ile 'unt cla'i2icate ,nC "enitu!i ele+entele ,nt!e(!in e!e ,n (a!te D e (!o ucie& co+e!ciale& ,nt!e(!in e!i (!e'tatoa!e e 'e!"icii

o(e!aional$ i neo(e!aional$. De a'e+enea 'unt enu+e!ate (!inci(iile ;ene!ale ca!e u!+ea-$ a 2i !e'(ectate la con'tata!ea "enitului. :n u!+$toa!ea e i ie a ace'tui +anual& auto!ii i"i-ea-$ c6eltuielile (!o"enite in ",n-a!ea ,n 2uncie e 2elul e acti"itate a ,nt!e(!in e!ii. Aici 'e a2i!+$ i co+(let,n ce in e 2a(tul c$ co'tul ",n-$!ilo! !e(!e-int$ nu+ai o (a!te a i2e!ite in"en ii ace'to!a. con'u+u!ilo! a2e!ente (!o u'elo!& +$!2u!ilo! ",n ute i 'e!"iciilo! (!e'tate. Re,noin ace't$ nou$ e iie& auto!ii (un la ba-a ace'tui ca(itol a(lica!ea noiunilo! !e'(ecti"e& cla'i2ica!ea i e"i ena

C6eltuielile acti"it$ii o(e!aionale 'unt cla'i2icate ,n u!+$toa!ele ;!u(eC aE co'tul ",n-$!ilo!F bE c6eltuieli co+e!cialeF cE c6eltuieli ;ene!ale i a +ini't!ati"eF E alte c6eltuieli o(e!aionale. La ca(itolul )"enitu!i* 'unt at!ibuite 'u+ele !e-ultate in acti"itatea e ba-$ a in ,nt!e(!in e!ii. Ca eAe+(lu e ace'te 'u+e& auto!ul no+inali-ea-$ "enitu!ile o(e!aiilo!

",n-$!i Da ic$ ,nca'$!ile in ",n-a!ea (!o uciei& +$!2u!ilo!& (!e'ta!ea 'e!"iciilo!& e ba!te!& cont!actile e con't!ucie etc.E. E'te 'u'inut$ i ea c$ T.V.A. i

4H

acci-ele nu !e(!e-int$ "enitu!i ale ,nt!e(!in e!ii& nu+ele o!;anelo! e 'tat i "$!'ate la bu;et.

,nt!uc,t ace'tea 'unt colectate ,n

:n ca(itolul !e'(ecti" e'te no+inali-at 2a(tul c$ "enitu!ile con'tatate ,n 2ieca!e t!an-acie& ,n'$ ,n anu+ite ci!cu+'tane& ele (ot 2i con'tatate (e i'tincte ale unei t!an-acii. De eAe+(lu& 'u+$ ete!+inat$& nece'a!$ (ent!u e'e!"i!ea ulte!ioa!$ i"e!'e co+(onente "enitu!ile ac$ (!eul e ",n-a!e al +$!2ii cu(!in e o a ace'teia&

!e2e!itoa!e la acea't$ (a!te a (!eului 'e con'tatau nu ,n +o+entul ",n-$!ii& ci (e +$'u!a (!e't$!ii 'e!"iciilo!. P!e-entul +anual (e Si'te+ul Inte!naional 'tu enilo! e la in'tituiile 'e+ina!e a!e !e(t 'co( eA(lica!ea (!e"e e!ilo! (!inci(ale ale actualului 'i'te+ contabil al a;enilo! econo+ici in Re(ublica Mol o"a& ba-,n u/'e

e Contabiliate. P!e-entul +anual e'te e'tinat (!o2e'o!ilo! i e ,n"$$+,nt cu (!o2il econo+ic& (a!tici(an ilo! la o!e'c '$ 'tu ie-e 'i'te+ul e con'u+u!i (!in

e !ecicla!e (!ecu+ i tutu!o! (e!'oanelo! ca!e

contabil ,n "i;oa!e i '$ a(lice cali2icat ,n (!actic$ (!e"e e!ile ace'tuia M9?& ?9</?@9N. u!canu V. a2i!+$ c$ c6eltuielile ,nt!e(!in e!ii 'e eo'ebe'c 2a(tul c$ ace'tea ,i ;$'e'c !e2lecta!ea ,n !a(o!tul (!i"in co+(a!$ cu "enitu!ile obinute (ent!u ca- auto!ul ;!u(ea-$ c6eltuielile (e u!+$toa!ele ti(u!i !e-ultatele 2inancia!e i 'e e acti"it$ iC o(e!a ional$& e

ete!+ina!ea !e-ultatului acti"it$ii. :n ace't

in"e'tiii i 2inancia!$. Se(a!at 'unt !e2lectate !e-ultatele e"eni+entelo! eAce( ionale Dcala+it$ilo! natu!ale& (e!tu!b$!ile (olitice& +o i2ica!ea le;i'laiei etc.E. E'te !e at (!e-int$ o 'c6e+$ a 2inancia! total. Auto!ul 'u'ine i eea c$ (e t!i+e't!ele I/III ale anului e ;e'tiune& !e-ultatul 2inancia! 'e ete!+in$ (e cale a!it+etic$& (!in co+(a!a!ea 'i+(l$ a ,n contu!ile contabile. Su(li+enta! e'te e'c!i' +o ul e !e2lecta!e a "enitu!ilo! i c6eltuielilo! ,n contu!ile contabile M49& (. 98= 7 49=N.
48

+o ul

ine!e a e"i enei contabile a "enitu!ilo!

c6eltuielilo!& 'unt enu+e!ate contu!ile

e'tinate ;ene!ali-$!ii ace'tei in2o!+a ii i 'e

econt$!ii "enitu!ilo! i c6eltuielilo! cu !e2lecta!ea !e-ultatului

atelo! !e2lectate

e "enitu!i i c6eltuieli& 2$!$ ,ntoc+i!ea unei oa!eca!e ,n!e;i't!$!i

O alt$ luc!a!e e'tul e "alo!oa'$ a auto!ilo! auto6toni +ol o"eni AleAan !u F!ec$ueanu i I;o! Balan e'te +anualul 4E2! ena "$n#ab!l' (n (n#%e)%!n e%!le a*%!"$le . S(!e eo'ebi!e e +anualul eAa+inat ante!io! ,n ace't +anual 'e aco! $ o atenie eo'ebit$ contabilit$ii "enitu!ilo! i c6eltuielilo! ,n ,nt!e(!in e!ile a;!icole (!i"ate i e 'tat cu i2e!ite 2o!+e Bu!i ice e acti"itate.

Pot!i"it 'u!'ei !e'(ecti"e c6eltuielile acti"it$ii o(e!aioanale li 'e at!ibuie co'tul +iBloacelo! ci!culante ",n ute 'au 'e!"iciilo! (!e'tate& c6eltuielilo! ce in e co+e!ciali-a!ea (!o u'elo! 2inite 'au co+en-ilo! 2inite& cu eAce( ia ca-u!ilo! c,n c6eltuielile e t!an'(o!t/eA(e ie!e 'unt !ecu(e!ate e cu+($!$to!i. o(iniei auto!ului& "enitu!ile in acti"itatea o(e!aional$ inclu Con2o!+ 'u!(lu'u!ilo! "enitu!ilo!

"enitu!ile obinute in ",n-$!i& a!ea obiectelo! ,n a!en a o(e!aional$& con'tata!ea e +iBloace ci!culante ,n (!oce'ul in"enta!ie!ii etc. :n co+(onen a in ",n-$!i nu 'e inclu 'u+ele +iBloacelo! b$ne ti e2ecti" (!i+ite 'au e acci-e 'au T.V.A.

calculate (ent!u ,nca'a!e 'ub 2o!+$

Toate ace'te o(e!aiuni 'unt "e!i ic ,nte+eiate& eoa!ece co!e'(un S+N+C+ 10 4Ven!#ul. Sunt 2olo'ite noiuni i ele+ente conatabile !e,noite. Se (une accent +ai +ult (e co+(onena "enitu!ilo! i +o ului e contabili-a!e a ace'to!a. Mate!ialul 'tu iat co!e'(un e ,nt!u totul (!acticii a"an'ate a ,nt!e(!in e!ilo! a;!icole i (!e"e e!ilo! actelo! no!+ati"e i le;i'lati"e ,n "i;oa!e& a!ticole conc!ete ale Co ului 2i'cal etc. Ca(itolul !e'(ecti" 'e 2inali-ea-$ co!e'(on ea-$ M94& (. 448 7 4?8N. Ace't$ 'u!'$ e'te a"antaBoa'$ i acce'ibil$ tutu!o! ti(u!ilo! (o'ibilitatea ,nele;e!ii cu uu!in$ a +ate!ialului teo!etic. :n +anualul 4C$%e,)$n ena "$n#u%!l$% "$n#ab!le "$n7$%& )%e2e e%!l$% S+N+C+ ! C$ ul 7!,"al a lui AleAan !u Ne e!ia& 'e (!e-int$ !e;ulile e ba-$ a !e2lect$!ii o(e!aiunilo! econo+ice ,n contu!ile contabile inclu'i" i ,n contu!ile "enitu!ilo! in ",n-$!i i co'tului ",n-$!ilo!. Mai e'te !e2lectat i +o ul
%5

cu !e2lecta!ea o(e!aiunilo! econo+ice i

2o!+ulelo! contabile a2e!ente c6eltuielilo! i "enitu!ilo!& (!ecu+ i a contu!ilo! ca!e e utili-ato!i& 2iin c$

e'te !e at$ ,nt!/un li+baB 'i+(lu& coe!ent i inclu e eAe+(le conc!ete ce o2e!$

e co!ecta!e

a 2o!+ulelo! contabile e!onate. Du($ cu+ a+ +enionat auto!ul a+$nunte !e2lecta!ea D!ecunoate!ea& co!ecta!ea i contabile. Sunt (!e-entate e2iniiile i

e'c!ie cu luA e in ",n-$!i ele+ent ce

econta!eaE "enitu!ilo! ace'to!a. Un

i co'tului ",n-$!ilo! (e (a!cu!'ul anului e ;e'tiune (!in ,ntoc+i!ea 2o!+ulelo! co+(onena 2acilitea-$ ,nele;e!ea +ai a(!o2un at$ a co!e'(on enei contu!ilo! contabile e'te 2a(tul c$ (ent!u 2ieca!e 2o!+ul$ contabil$ 'e in ic$ contabile& ia! ocu+entele (!i+a!e i !e;i't!ele u($ ca- 'e eA(lic$ i con'ecinele 2i'cale.

P!e-entul +anual e'te (!i+a luc!a!e e itat$ ,n Re(ublica Mol o"a& ,n ca!e ',nt (!e-entate 'c6e+e inte;!ale i co+(leAe ale 2o!+ulelo! contabile (e ti(u!i D ;!u(eE e o(e!aiuni econo+ice. Manualul e'te e'tinat at,t (!o2e'o!ilo! i 'tu enilo! la in'tituiile cu ,n"$$+,nt cu (!o2il econo+ic& (!ecu+ i alto! (e!'oane cointe!e'ate '$ 'tu ie-e 'i'te+ul contabil ,n "i;oa!e M9=& (. =4@ 7 =<%N. O luc!a!e eAt!e+ e "alo!oa'$ ce (!e-int$ un inte!e' eo'ebit at,t 'ub a'(ect contabili-a!ea "enitu!ilo! tiini2ic& c,t i a(licati" ,n eAa+ina!ea (!oble+elo! (!i"in ":el#u!el!l$% (n#%e)%!n e%!!; #e$%!e ! )%a"#!"' + Manualul e'te aAat (e a(!o2un a!ea ba-elo! teo!etice& elabo!a!ea +eto olo;iei i 2un a+enta!ea i!eciilo! (!inci(ale e +o e!ni-a!e a contabilit$ii "enitu!ilo! i a'u(!a (!e"e e!ilo! actelo! !e;le+ent$!ilo! contabile c6eltuielilo! ,n con2o!+itate cu ce!inele e (ia$ i no!+ele acce(tate ,n (!actica inte!naional$. Ob'e!"$+ anali-a c!itic$ a auto!ului le;i'lati"e i no!+ati"e in alte $!i. e'tul e actual$ ce "i-ea-$ ,n (!i+ul !,n (e i anu+eC cla'i2ica!ea un ca!acte! eli+ita!e a (ent!u e ,nt!e(!in-$to! a ,nt!e(!in e!ii actuale in Re(ublica i2icult$i in Re(ublica Mol o"a& inte!naionale

i c6eltuielilo! e'te +anualul lui AleAan !u Ne e!ia 4C$n#ab!l!#a#ea 2en!#u%!l$% !

Auto!ul eAa+inea-$ o (!oble+$ cei ce (!actic$ acti"itatea con2o!+ "enitu!ilo! !e;le+ent$!ii i

"enitu!ilo! i c6eltuielilo!. Auto!ul con'i e!$ c$ cla'i2ica!ea "enitu!ilo! i c6eltuielilo! contabile Mol o"a au e con"eninal& (!ecu+ i unele la;une i nu (!e"e e c!ite!ii cla!e c6eltuiellilo! 2iin acea'ta c!e,n ,nt!e(!in e!ile

con'i e!abile

in anu+ite 'ectoa!e i !a+u!i ale econo+iei na ionale. S(!e con iionate


%9

eAe+(lu& ace'te i2icult$i

e 2a(tul c$ "enitu!ile i c6eltuielile

!e-ultate

in una i aceiai o(e!aiune (ot 2i !ecuno'cute

e o ,nt!e(!in e!e ca "enit

i c6eltuieli

in acti"itatea o(e!aional$& ia! alt$ ,nt!e(!in e!e ca "enit i c6eltuieli i 'u'ine i eea nece'it$ ii 'c6i+b$!ii cu nece'it$ ile e

in alte acti"it$i& a't2el auto!ul (!o(une

+o ului e cla'i2ica!e a "enitu!ilo! i c6eltuielilo! ,n con2o!+itate

in2o!+aionale ale ,nt!e(!in e!ii i ce!inele acce(tate ,n (!actica inte!naional$. :n ace't conteAt auto!ul (ent!u a Bu'ti2ica acea't$ nece'itate& eAa+inea-$ cla'i2ic$!ile "enitu!i i c6eltuieli (!e"$-ute ,n !e;le+ent$!ile contabile inte!naionale i $!i. :nt!/un 2inal (ute+ con'tata c$ "enitu!ile i c6eltuielile 'e ca!acte!i-ea-$ (!int!/ o "a!ietate e'tul e +a!e a c!ite!iilo! a(licate& cla'i2ica!ea cea +ai i+(o!tant$ 2iin u($ 2unciile ,nt!e(!in e!ii& 'e!"in toto at$ !e(t ba-$ (ent!u calcula!ea in icato!ilo! in !a(oa!tele 2inancia!e. Cu !e2e!i!e la te+a 'tu iat$& auto!ul con'i e!$ !e-onabil ca co+(onena "enitu!ilo! i c6eltuielilo! acti"it$ii e ba-$ '$ 2ie 'tabilit$ e 2ieca!e ,nt!e(!in e!e e"$n$&!"! e'ine't$t$to!& ,n 2uncie e acti"it$ile ace'teia M98& (.9H/45N. A. Ne e!i$ i alii ,n +anualul 4N$ul ,!,#e& "$n#ab!l al a*en!l$% !n Re)ubl!"a M$l $2a ca!acte!i-ea-$ +o ul e utili-a!e a contu!ilo! cla'ei a @/a )Venitu!i* i cla'ei a </a )C6eltuieli* ce 'e 2olo'e'c ,n e"i ena (!oce'ului e co+e!ciali-a!e. Pent!u !eali-a!ea (!o uciei a;!icole 'e utili-ea-$ contul <99 )Co'tul ",n-$!ilo!*& auto!ii ,l ca!acte!i-ea-$ +enionea-$ ce cont a ,nlocuit in (lanul in (unct e "e e!e al 't!uctu!ii 'aleC ce 'e !e2lect$ ,n ebitul i c!e itul lui& ce in2o!+aie ;ene!ali-ea-$& toto at$ 'e e contu!i ante!io!. Mai e'te (!e-entat$ ebito! al contului. De (!o2itului b!ut al co!e'(on ena contu!ilo!& a o(e!aiilo! econo+ice ce (ot a"ea loc ,n cu!'ul (e!ioa ei e ;e'tiune. :n 2inal 'e eA(une un e 'e !e2lect$ !ulaBul +enionat e'te 2a(tul c$ el 'e utili-ea-$ la ,nt!e(!in e!ii& 'c$-,n u/'e ete!+ina!ea in alte

in "enitu!ile obinute in ",n-$!i. :n ca(itolul ce "i-ea-$ e e"alua!e& e con'tata!e&

"enitu!ile& 'e eAa+inea-$ 't!uctu!a ace'to!a& +o ul e2iniia "enitu!ilo! i 't!uctu!a lo!. Aici t!ebuie

contabili-a!e i !e2lecta!ea lo! ,n !a(oa!tele 2inancia!e. :n (!i+ul !,n e'te '(eci2icat$ e +enionat c$ taAa (e "aloa!e a $u;at$ i acci-ele nu 'e con'i e!$ ca "enitu!ile ale ,nt!e(!in e!ii& ,nt!uc,t ace'tea 'unt ,nca'ate ,n nu+ele o!;anelo! e 'tat i 'e "a!'$ la bu;et. Su+ele ,nca'ate la
%4

e2ectua!ea o(e!aiilo! t!an'+i'e ace'tuia

e inte!+e ie!e ,n nu+ele (!o(!ieta!ului

e (!o u'e i

e a'e+enea& nu con'tituie "enitul inte!+e ia!ului. O aten ie

eo'ebit$ auto!ii aco! $ la (!inci(alele (!oble+e ce a(a! la contabili-a!ea "enitu!ilo!& ace'tea 2iin +$'u!a!ea i con'tata!ea lo!. :n ceea ce (!i"e te e"alua!ea "enitului& atunci ,n con2o!+itate cu ce!inele S.N.C. 9H )Venitul*& el 'e ete!+in$ la "aloa!ea "enal$& ca!e !e(!e-int$ 'u+a cu ca!e acti"ul (oate 2i 'c6i+bat ,n (!oce'ul o(e!a iei co+e!ciale. C!ite!iile ;ene!ale (ent!u con'tata!ea tutu!o! 2elu!ilo! t!an-aciei "o! 2i obinute e ,nt!e(!in e!eF e a ete!+ina cu ce!titu ine 'u+a "enitului. e "enitu!i 'untC / eAi'tena unei ce!titu ini ,nte+eiate c$ a"antaBele econo+ice a2e!ente / eAi'tena (o'ibilit$ii !eale

Auto!ii 'e o(!e'c ne+iBlocit la contabilitatea "enitu!ilo!& ce contu!i 'e utili-ea-$& ce in2o!+aie !e2lect$& 't!uctu!a lo! etc. M9?& (. 4%9 7 4@?N. De a'e+enea& octo!ul ,n tiine econo+ice& Al. F!ec$ueanu ,n c!eaia 'a 4E2! ena "$n#ab!l' (n e>)l$a#a!!le a*%!"$le aco! $ o eo'ebit$ atenie contabilit$ii "enitu!ilo! i c6eltuielilo!. Pot!i"it 'u!'ei !e'(ecti"e c6eltuielile acti"it$ ii o(e!aionale li 'e at!ibuie co'tul +iBloacelo! ci!culante ",n ute 'au 'e!"iciilo! (!e'tate& c6eltuielile ce in e co+e!ciali-a!ea (!o u'elo! 2inite 'au co+en-ilo! (!i+ite D e eAe+(lu a+bala!ea (!o uciei +a!2$ la e(o-itul co+e!cial& t!an'(o!ta!ea (!o u'elo! !eali-ate (,n$ la (unctul e e'tinaieE& cu eAce(ia ca-u!ilo! c,n t!an'(o!t 7 eA(e ie!e 'unt !ecu(e!ate nou e cu+($!$to!i. e contabilitate i (lanului i obiecti"ele ce 'tau ,n 2a a Mate!ialul e'te t!atat ,n ba-a 'tan a!telo! naionale e contu!i. E'te !e2lectat continutul econo+ic / (e!2ecta!ea co!ect$ i o(o!tun$ a / / contabilit$ii (!oce'ului c6eltuielile e

e co+e!ciali-a!e. Ele 'unt u!+$toa!eleC ocu+entelo!F ocu+entelo!F

/ cont!olul a'u(!a ,n e(lini!ii cont!actelo! i 't$!ii eli+ita!ea co!ect$ a c6eltuielilo! co+e!cialeF

e uce!ea a!;u+entat$ a !e-ultatelo! 2inancia!e (ent!u 2ieca!e (!o u'. o!ic$!ui (!oce' nu (oate 2i e2ectuat$ 2$!$ a 2ace Auto!ul anali-ea-$ actele co+e!ciali-a!ea (!o u'elo!. P!oble+a (!inci(al$
%%

Stu ie!ea e"i enei

cunotin$ cu coninutul actelo! no!+ati"e ,n "i;oa!e. no!+ati"e la ca(itolul ce "i-ea-$

abo! at$ e S.N.C. 9H e'te inclu e!ii lui a;!icole. "enitul cu(!in e a2luAul ;lobal

ete!+ina!ea +o+entului con'tat$!ii "enitului

,n !a(o!tul (!i"in

!e-ultatele 2inancia!e. Pot!i"it ace'tui 'tan a!t&

e a"antaBe econo+ice ,nca'ate ,n contu!ile unit$ ii 'u+ele (e!'oanelo! te! e& cu+ 'unt e e unitatea a;!icol$ in

:n co+(onena "enitului nu 'e inclu ,n'$!cina!ea o!;ani-aiilo! te!e ace'to!a&

eAe+(lu T.V.A.& acci-ele& ,nca'$!ile ;lobale obinute

e la co+e!ciali-a!ea (!o u'elo! 'au +$!2u!ilo!

eoa!ece ace'te 'u+e nu !e(!e-int$ un a"antaB econo+ic. Acea'ta 'e (oate

e eA(licat (!in 2a(tul c$ +$!i+ea ace'to! ele+ente nu in2luen ea-$ ca(italul (!o(!iu al unit$ii econo+ice. Ca(itolul !e'(ecti" 'e 2inali-ea-$ cu !e2lecta!ea o(e!aiunilo! econo+ice i 2o!+ulelo! contabile a2e!ente c6eltuielilo! i "enitu!ilo!& (!ecu+ i a contu!ilo! ca!e co!e'(on ea-$ M44& (. 448 7 4?8N.

CA8ITOLUL - CONTABILITATEA VENITURILOR DIN VNZRI I COSTUL VNZRILOR N SRL TROSOR-C+T+ -+1 EVIDENA 8RIMAR A VENITURILOR DIN VNZRI I COSTUL VNZRILOR Acti"itatea econo+ic$ e'te co+(u'$ in +ulti(le o(e!a ii econo+ice i'tincte& eci una in cele +ai i+(o!tante (a!ticula!it$i a e"i enei contabile e'te !e2lecta!ea
%?

co+(let$ i ne,nt!e!u(t$ a ace'to!a. D!e(t ba-$ (ent!u ,n!e;i't!a!ea ,n !e;i't!ele contabile a o(e!aiilo! e2ectuate 'e!"e'c ocu+entele Bu'ti2icati"e ,ntoc+ite la +o+entul e2ectu$!ii o(e!aiunii econo+ice& ia! ac$ acea'ta e i+(o'ibil& ne+iBlocit u($ '2,!itul ace'teia. Docu+entul 'e!"ete la 2o!+ali-a!ea ,n 'c!i' a uno! 2a(te& 2eno+ene 'au eci-ii cu ca!acte! econo+ic ca!e (!o uc +o i2ic$!i ale (at!i+oniului. e ace't (!oce eu (ent!u a !eali-a obiectul '$u e acti"itate ecu+ente 'e i'tin; ocu+ente e Docu+entul ca!e con'e+nea-$ (!o uce!ea uno! 2a(te 'e nate ,n a2a!a contabilit$ ii& contabilitatea 'e 'e!"ete ,n (e!i+et!u ,nte!(!in e!ii. Din 'i'te+ul e ,n!e;i't!$!ilo! o(e!aiunilo! ,n contu!i. Docu+entaia& ca (!oce eu al +eto ei contabilit$ii& e'te aciunea e colecta!e i con'e+na!e a atelo! (!i"itoa!e la o(e!aiile econo+ice +o+entul i la locul e2ectu$!ii lo!. Docu+entele 'unt acte 'c!i'e ,n ca!e 'e con'e+nea-$ ci2!ic i lit!ic& ,n etalon natu!al& b$ne'c 'au e +unc$& e !e;ul$ ,n +o+entul i la locul ,n2$(tui!ii lo!& (!ecu+ i e"eni+entele e a 'e!"i ca ete!+inate e nece'it$ i o"a $ a ,n2$(tui!ii ace'to! o(e!aiile econo+ico/2inancia!e int!/o ,nt!e(!in e!e ,n

e"i en$& ca!e 'unt cele +ai a ec"ate +eto ei contabilit$ii& a't2el& ele 'tau la ba-a

o!;ani-ato!ice i a +ini't!ati"e& cu 'co(ul Docu+enta!ea ,n e(linete o 2uncie

o(e!aii i ca ba-$ a ,n!e;i't!$!ii lo! ,n contabilitate. e cont!ol i anali-$. Con2o!+ Le;ii Contabilit$ii 'e +enionea-$ c$ o!ice o(e!aie (at!i+onial$ 'e con'e+nea-$ ,n +o+entul e2ectu$!ii ei ,nt!/un act ,n'c!i'& ca!e 't$ la ba-a ,n!e;i't!$!ilo! lo! contabile ,n contabilitate& e'te 2o!+at ob,n in a't2el calitatea e ocu+ent Bu'ti2i"ati". Con inutul ocu+entelo! Bu'ti2icati"e& inclu'i" (u!t$to!ii e in2o!+aie (e 6,!tie 'au autono+$ in u!+$toa!ele ele+ente obli;ato!iiC enu+i!ea ocu+entuluiF

co ul 2o!+ula!uluiF nu+$!ul i ata ,ntoc+i!ii ocu+entuluiF

coninutul o(e!aiei econo+ico/2inancia!eF

%=

:n 2uncie in2o!+aiei& ,n a +it co!ect$!i ocu+enta!

unit$ile

e +$'u!$ ale o(e!aiilo! econo+ice D,n eA(!e'ie natu!al$

i b$ne'c$EF enu+i!ea i 'e iul ,nt!e(!in e!iiF 2uncia i nu+ele (e!'oanelo! !e'(on'abile 'e+n$tu!ile (e!'oanelo! i a+(!enta ta+(ilei M9N. e natu!a o(e!aiunii econo+ice i te6nolo;iei ne'ti(ulate& co!ecta!ea ;!eelilo! t!ebuie '$ e (!eluc!a!e a 2ie con2i!+at$ ocu+entele Bu'ti2icati"e (ot 2i inclu'e ele+ente 'u(li+enta!e. Nu 'e ocu+entul& cu in ica!ea ocu+ente (oa!t$ ca!e (a!tici($ la

e2ectua!ea o(e!aiunii econo+ice i ,ntoc+i!ea ei co!ect$F

(!in 'e+n$tu!a (e!'oanelo! ca!e 'e+nea-$ i 'e+nea-$

atei co!ect$!ii. Pe!'oanele ca!e ,ntoc+e'c (ent!u autenticitatea te!+enii 'tabilii ace'te !e'(on'abilitatea (ent!u ,ntoc+i!ea la ti+( i calitati"$ a ,n contabilitate (ent!u ,n!e;i't!$!ile ocu+entelo! Bu'ti2icati"e& contabile. Docu+entele

atelo! ce 'e conin ,n ele& (!ecu+ i (ent!u t!an'+ite!ea lo! ,n

Bu'ti2icati"e& !e;i't!ele contabile& $!ile e 'ea+$ 'e ,n e(line'c cu 'tilou 'au (iA i 'unt 'u(u'e ($'t!$!ii obli;ato!ii ,n con2o!+itate cu +o ul 'tabilit. Venitu!ile i c6eltuielile a2e!ente acti"it$ii e eA(e iieF e ba-$ a ,nt!e(!in e!ii 'e (ot ,n!e;i't!a ,n contabilitate ,n ba-a u!+$toa!elo! / 2actu!a 2i'cal$ 'au 2actu!a / i'(o-iie e ,nca'a!eF / o! in / nota / not$ e (lat$F e t!an'2e!F e contabiliate. (!oce'ul e !eali-a!e con'tituie i ele o (a!te co+(onent$ e co+e!ciali-a!e a (!o u'elo!& (!e't$!ii ocu+enteC

/ eAt!a' in contF O(e!aiunile (!i"in

a 'i'te+ului contabil al o!ic$!ei ,nt!e(!in e!i. :n S.R.L. *T!o'o!/C.T.* (!oce'ul 'e!"iciilo! 'e (e!2ectea-$ cu ocu+entul (!i+a! 7 2actu!a 2i'cal$ DaneAa 9.9E. Factu!ile
%@

2i'cale nu 'unt elibe!ate ,n u!+$toa!ele ca-u!iC

/ 'e e2ectuea-$ li"!$!i ne,n!e;i't!at ,n calitate / 'e e2ectuea-$ li"!$!i / li('ete t!ece!ea a;ent econo+ic la altulF

e +$!2u!i i (!o u'e e (l$tito! T.V.A.F

e c$t!e un a;ent econo+ic e T.V.A.F e la un

e +$!2u!i i 'e!"icii 'cutite

!e(tului

e (!o(!ietate a'u(!a "alo!ilo! +ate!iale

/ t!an'(o!ta!ea (!o u'elo! 'e e2ectuea-$ ,n ca !ul unit$ii econo+ice& a ic$ a!e loc ci!culaia inte!n$ a ace'to!a. Factu!a 2i'cal$ 2o!+ula! ti(i-at e (ot!i"it Le;ii Re(ublicii Mol o"a (ent!u co+(leta!ea i +o i2ica!ea Titlului III al Co ului Fi'cal n!. 8?</OV in 5?.5?.4554& !e(!e-int$ un

ocu+ent (!inci(al cu !e;i+ '(ecial& (!e-entat cu+($!$to!ului e (e!'oanele !e'(on'abile e ace't luc!u.

e c$t!e 'ubiectul i+(o-abil& ,n!e;i't!at ,n +o ul 'tabilit la e2ectua!ea li"!$!ilo! i+(o-abile. Factu!a 2i'cal$ 'e co+(letea-$ 2i'cal$ 'e!"ete !e(t ocu+entC econt$!ile "alo!ilo! +ate!iale li"!ate& luc!$!ile Se ,ntoc+ete ,n % eAe+(la!e& ia! ,n ca/ ,n ba-a c$!uia 'e 2ac eAecutate& 'e!"iciile (!e'tateF / ca!e ,n'oete +a!2a ,n ti+(ul t!an'(o!t$!iiF / ,n ba-a c$!uia 'e ,n!e;i't!ea-$ o(e!aiile 2u!ni-o! i e int!a!e / cu+($!$to!F t!an'(o!ta!ea +$!2u!ilo! la ce!e!ea / ce con2i!+$ obli;aiile (!i"in 2u!ni-o!ului 'au cu+($!$to!uluiF / ce con2i!+$ C!ite!iile (!i"in analo;ice (!i+a!e cu !e;i+ '(ecial. Factu!a 2i'cal$ conine 4= !ub!ici ca!e 't!uctu!al (ot 2i (a!tea int!o ucti"$& calitati"$& cantitati"$ i ,n'oitoa!e. i"i-ate ,n (at!u ($! iC !e(tul la t!ece!ea ,n cont a T.V.A. la cu+($!$to!ul "alo!ilo! e 'e!"icii. e co+(leta!e a 2actu!ii 2i'cale 'unt ocu+entelo! +o ul i locul +ate!iale i bene2icia!ului e ie i!e a bunu!ilo! +ate!iale la e nece'itate ,n = eAe+(la!e. Factu!a

celo! 'tabilite i utili-ate (ent!u co+(leta!ea tutu!o!

%<

:n (a!tea int!o ucti"$ 'e ,n'c!iu nu+$!ul cu+($!$to!ului. Pa!tea calitati"$ e'te ca!acte!i'tica luc!$!ilo!

atele !e2e!i!oa!e la

enu+i!ea& co ul 2i'cal i

e ,n!e;i't!a!e ,n calitate e 'ubiect i+(o-abil cu T.V.A. a 2u!ni-o!ului i e'tinat$ (ent!u !e2lecta!ea '(eci2ic,n u/'e (o-iia atelo! cu (!i"i!e la ta!i2a!$ a +$!2u!ilo! +$'u!$& cantitatea

e2ectuate&

con2o!+ no+enclato!ului +$!2u!ilo!& +$!2u!ilo! li"!ate& cota T.V.A. a(licat$. Pa!tea cantitati"$ e'te calculate (e enu+i!i

enu+i!ea& unitatea e

e'tinat$ (ent!u ,n'c!ie!ea 'u+ei T.V.A. i acci-elo!

e +a!2$ D'e!"iciiE i 'u+a total$& (!ecu+ i "aloa!ea ate !e2e!itoa!e la (!e a!ea i t!an'(o!ta!ea e '(eci2icul t!an-ac iilo! econo+ice

+$!2u!ilo! 2$!$ i+(o-itele calculate i 'u+a total$. :n (a!tea ,n'oitoa!e 'e inclu e2ectuate. AneAa la 2actu!a 2i'cal$ conine aneAa. :n continua!e "o+ eAa+ina coninutul 2actu!ii 2i'cale ,n ba-a unui eAe+(lu conc!et ,n!e;i't!at ,n S.R.L. *T!o'o!/C.T.* DaneAa9.9E. :n !,n ul * ata elibe!$!ii ata li"!$!ii* 'e in ic$ e c$t!e 2u!ni-o! -iua& luna& enu+i!ii a;entului econo+ic anul elibe!$!ii 2actu!ii 2i'cale i e2ectu$!ii li"!$!ii& a't2el a"e+ %5.99.455H. R,n ul 9 * Fu!ni-o! * e'te e'tinat (ent!u ,n'c!ie!ea 7 2u!ni-o!& a !e'a& contul cu!ent ,n "aluta naional$& co ul b$ncii& co ul 2i'cal& nu+$!ul e ,n!e;i't!a!e ca (l$tito! T.V.A. :n aneAa no+inali-at$ eAi't$ u!+$toa!ele ele+enteC / enu+i!ea 2u!ni-o!ului / S.R.L. *To!'o! / C.T.*F A;!oinbanL* S.A. 2iliala o!. R,cani cu co ul b$ncii AGRNMD 4A<<8F / co ul e T.V.A. / <855%? DaneAa 9.9E. :n !,n ul 4 * Cu+($!$to!* 'e ,n'c!ie enu+i!ea a;entului econo+ic c$!uia i 'e co+e!ciali-ea-$ +e!e D(!o u'eleE& a !e'a& co ul 2i'cal 7 S.A. *Natu! B!a"o* cu contul / cu contul cu!ent ,n "aluta naional$ / 44=94%459?<?& e'c6i' la B.C. )Mol o"a oa! ($!ile calitati"e i cantitati"e ale 2actu!ii 2i'cale cu in ica!ea 'e!iei i nu+$!ului 2actu!ii 2i'cale& (ent!u ca!e 'e ,ntoc+e te +$!2u!ilo!& ca!e 'e co+(letea-$ ,n 2uncie

%H

cu!ent 44=98?@4=<&

e'c6i' la BC )Mol o"a A;!oinbanL* S.A. 2iliala o!.C6iin$u cu e T.V.A.& a",n ,n!e;i't!at nu+$!ul ele;a iei& nu+ele i

co ul b$ncii / AGRNMD 4A<89. S.A. )Natu!/B!a"o* e a'e+enea e'te (l$tito! e T.V.A. / 5=5%@8?. :n !,n ul % *Dele;aia* 'e ,n'c!ie 'e!ia i nu+$!ul (!enu+ele (e!'oanei enu+i!ea& nu+$!ul i ata ele;ate& ia! ,n !,n ul ? * Docu+entele aneAate* 'e ,n'c!iu ocu+entelo! aneAate la 2actu!a 2i'cal$ ca!e u!+ea-$ a 2i

t!an'+i'e cu+($!$to!ului o at$ cu li"!a!ea +$!2u!ilo!. :n !,n ul = * Punct ,nc$!ca!e* e'te e'tinat (ent!u ,n'c!ie!ea locului un e iniial +e!ele au 2o't au 2o't ,nc$!cate ,n auto"e6icol. :n !$n ul @ * Punct e'c$!ca!e* 'e ,n'c!ie a !e'a un e +e!ele au 2o't e'c$!cate& ,n aneA$ e'te in icat o!. Cu(cini. R,n ul < *Re i!iB$!i* ;ene!ali-ea-$ in2o!+aia !e2e!ito! la ca-u!ile c,n (e t!a'eu (oate a"ea loc 'c6i+ba!ea (unctului e e'c$!ca!e a +$!2u!ilo!. enu+i!ea& :n !,n ul H * Foaia e (a!cu!'* 'e in ic$ 'e!ia& nu+$!ul i ata 2oii e (a!cu!' ce 'e aneAea-$ la 2actu!a 2i'cal$& ia! ,n !,n ul 8 *T!an'(o!tato!* 'e ,n'c!ie a !e'a i co ul 2i'cal al t!an'(o!tato!ului (!in inte!+e iul c$!uia a!e loc li"!a!ea (!o u'elo!. Con2o!+ 2actu!ii !e'(ecti"e au 2o't co+e!ciali-ate +e!e& acea'ta 2iin in icat$ ,n coloana 95.4 * Denu+i!e*& ia! ,n coloana 95.% *Unitate* e'te in icat$ unitatea e +$'u!$ ca!e ,n ca-ul e 2a$ !e(!e-int$ / L;. :n coloana 95.? 'e !e2lect$ cantitatea (!o u'elo! !eali-ate& a't2el '/au co+e!ciali-at la %5 octo+b!ie %%?45 L; +e!e. Coloana 95.= ;ene!ali-ea-$ atele a2e!ente "alo!ii unui a!ticol 2$!$ T.V.A. 7 5&@@ lei& ia! ,n coloana 95&@ 'e in ic$ cota T.V.A. (ent!u 2ieca!e a!ticol& a't2el (ent!u +e!e cota T.V.A. con'titue 45 I. :n coloana 95.< 'e ,n'c!ie 'u+a total$ 2$!$ T.V.A.& e eAe+(lu 444H5 lei& ia! ,n coloana 95.8 'u+a T.V.A. / ??=@ lei. Datele coloanei 95.95 !e2lect$ 'u+ele coloanelo! 95.< i 95.8 i !e(!e-int$ "aloa!ea total$ a +e!elo! 7 4@<%@ lei. :n !,n ul 99 *Total (e (a;in$* 'e ,n'c!iu totalu!ile in icato!ilo! !e2lectai ,n calculele coloanelo! 95.</95.95.

%8

:n !,n ul 94 * Valoa!ea li"!$!ii i+(o-abile* D2$!$ T.V.A.E cu aneAele 'e ,n'c!ie "aloa!ea total$ a li"!$!ii i+(o-abile ,n ci2!e i ,n lite!e 2$!$ T.V.A.& ca!e ,n ca-ul !e'(ecti" con'tituie 444H5 lei. :n !,n ul 9% 'e ,n'c!ie totalul 'u+ei T.V.A. ,n ci2!e i ,n lite!e& ce t!ebuie '$ co!e'(un $ totalului coloanei 95.8 in 2actu!a 2i'cal$ i in icato!ul !e'(ecti" in aneAa la 2actu!a 2i'cal$& a't2el 'u+a total$ a T.V.A. con'tituie ??=@ lei. :n !,n u!ile 9?& 9=& 9@& 9< i 9H 'e ,n'c!iu !e'(ecti"& u!+$toa!ele ele+enteC 'u+ele acci-elo! calculate& 'u+a total$ a li"!$!ii& 2uncia (e!'oanei !e'(on'abile& e la o2e!. in cont DaneAa 4E. EAt!a'ul in cont e'te enu+i!ea inte!+e ia!ului. Du($ (!i+i!ea (!o u'elo!& (e!'oana e !$'(un e!e a cu+($!$to!ului a e"e!ete (!in 'e+n$tu!$ i a+(!enta ta+(ilei (!i+i!ea ,nc$!c$tu!ii (lat$ DaneAa 4.9E ca!e e'te aneAat la eAt!a'ul :n u!+a co+e!ciali-$!ii (!o u'elo! "enitu!ile 'unt con2i!+ate (!in o! inul e un act banca! e+i' 'ucce'i" ,n o! ine c!onolo;ic$& ca!e cu(!in e o(e!aiile e2ectuate e banc$ ,nt!/o (e!ioa $ e ti+( et!+inat$ ,n contul unui a;ent econo+ic enu+it titula! e cont. A't2el eAa+in,n un eAe+(lu conc!et& ,n o! inul e (lat$ n!. <= in 4? noie+b!ie e'tinaia (l$ ii/(ent!u e @5=55 lei& ,n o! inul e (lat$ 'unt in icate u!+$toa!ele 455H e'te un ocu+ent auto+ati-at ,n ca!e e'te no+inali-at$ (!ocu!a!ea +e!elo! ,n 'u+$ ele+enteC / banca (l$titoa!e 7 B.C. )Mol o"a A;!oin banL* S.A. 2iliala o!. E ineF / co ul b$ncii AGRNMD4O<89F / (l$tito!ul / Go'(o $!ia $!$nea'c$ *Dula( Con'tantin*F / contul cu!ent ,n "alut$ naional$ / 44=9@?55995@=F / co ul 2i'cal / 4H<=4==4F / bene2icia!ul / S.R.L. *T!o'o!/C.T.*& / contul cu!ent ,n "alut$ naional$ a bene2ecia!ului / 44=94%459?<?F / co ul 2i'cal al bene2icia!ului / 955%@5?55%@9?F / banca bene2icia!$ / B.C. )Mol o"a/A;!oin banL* S.A. 2iliala o!. R, cani& cu co ul banca! AGRNMD4O<<8 DaneAa 4.9E.

?5

:n ca-ul co+e!ciali-$!ii (!o u'elo! cont!a nu+e!a! 2actu!a 2i'cal$ & c,t i e la e(o-it c6itana ecu(at$ e la

e a'e+enea 'e (e!2ectea-$

i'(o-iia e ,nca'a!e. Cu+($!$to!ul t!ebuie '$ (!e-inte e2ului i'(o-iia e ,nca'a!e. Di'(o-iia e ,nca'a!e 'e

(e!2ectea-$ ,n ca-ul ,nca'$!ii +iBloacelo! b$neti ,n ca'ie!ie& i e'te 'e+nat e c$t!e contabilul/e2 i ca'ie!. Ace't ocu+ent conine u!+$toa!ele ele+enteC / enu+i!ea entit$ii 7 S.R.L. )T!o'o! 7 C. T.*F / co ul 2i'cal entit$ii 7 955%@5?55%@9?F / ata ,ntoc+i!ii i'(o-iiei 7 9H noie+b!ie 455HF / nu+$!ul e o! ine a i'(o-iiei e ,nca'a!e 7 9<F / 'u+a ,nca'at$ ,n lite!e i ci2!e 7 ou$ -eci i una +ii oi leiF / e cine 'unt (!i+ii banii 7 A a+ Ion IonF / ,n ce 'co(u!i 'au (ent!u ce 'unt !$+,ne ,n ca'ie!ie DaneAa %.9E. Ace'tea !e(!e-int$ ti(u!ile e ocu+ente (!i+a!e eAi'tente la o ,nt!e(!in e!e a;!icol$. Pe ba-a ace'to! ocu+ente& +ai eAact& (e ba-a atelo! in ace'te ocu+ente 'e t!ec ,n!e;i't!$!i ,n !e;i't!ele contabile. :n a2a!$ e ace'te ocu+ente la ,nt!e(!in e!e 'e +ai (ot 2olo'i 1i alte ocu+ente e 2o!+$ libe!$ ca!e con#in toate ele+entele obli;ato!ii (!e"$-ute e Le;ea contabilit$#ii 1i cu aButo!ul c$!o!a 'unt con'tatate i ,n!e;i't!ate "enitu!ile in ",n-$!i i co'tul ace'to!a. e(ui 7 "enit e la ;6e!eta. C6itana 'e ,n+,nea-$ e c$t!e ca'ie! celui ce a e(u' 'u+a e bani& ia! i'(o-i ia

-+- 9ENERALIZAREA DATELOR DOCUMENTELOR 8RIMARE

?9

Datele con'e+nate ,n ocu+entele (!i+a!e ;ene!ali-atoa!e. Ve!i2ica!ea !e'(ect$!ii !e;ulilo! ocu+entelo!

u($ "e!i2ica!e i (!eluc!a!e ocu+entele cla!i2ica!ea con't$ ,n

u!+ea-$ a 2i ,n!e;i't!ate ,n o! ine c!onolo;ic$ i 'i'te+etic$ ,n u($ coninut

e e2ectua!e a o(e!aiunilo! econo+ice& co!e'(un e!ii no!+elo!& u($C le;alitatea o(e!aiunilo!& "e!i2ica!ea ac$ (oate a"ea loc a'e+enea o(e!aie i ocu+entelo! ac$ e'te !e(t te+ei luc!$to!ul ata&

o(o!tunit$ii econo+ice a ace'to!a& !e'(ect$!ii le;ilo! ,n "i;oa!e etc. Ve!i2ica!ea ocu+entelo! 'e e2ectuea-$ o(e!aiilo! !e2lect$ 2a(tul u($ 2o!+$& cont!olul "e!i icit$ii e"alu$!ilo! i calculelo!. Ve!i2ica!ea le;alit$ ii le;iti+$ 'au nu. Toto at$& ,ntoc+i!ea co!ect$ a ocu+entelo! (ot 'e!"i i la a($!a!ea inte!e'elo! ,nt!e(!in e!ii. :n ca-ul "e!i2ic$!ii 2o!+ale

(ent!u !e-ol"a!ea (!oble+elo! Bu!i ice la cla!i2ica!ea le;alit$ ii o(e!a iilo! e2ectuate& contabilit$ii 'tabilete ac$ 'unt co+(letate toate ele+entele ocu+entelo!C

nu+$!ul& coninutul o(e!aiei econo+ice& in icato!ii !e'(ecti"i& 'e+n$tu!ile eAecuto!ilo! i alte !ec6i-ite. Cont!olul "e!i icit$ii e"alu$!ilo! i calculelo! con't$ ,n cont!olul totalu!ilo! ocu+entului. Du($ e2ectua!ea "e!i2ic$!ii& ocu+entele 'unt 'u(u'e (!eluc!$!ii contabile& ca!e e'te co+(u'$ 9. E"alua!ea 'au taAa!ea. 4. G!u(a!ea. %. Conta!ea. E"alua!ea ,n eA(!e'ie ocu+entelo! con't$ ,n eA(!i+a!ea etaloanelo! natu!ale i taAa!ea u($ int!$!i ocu+entelo! i iei!i. Conta!ea u!+ea-$ :n ba-a !e(!e-int$ e +unc$ b$ne'c$. Du($ 'e cla'i2icate ocu+ente ;!u(a!ea lo!& a't2el cla'i2ic$!i 'e contu!ilo! a! ,n in t!ei eta(eC

ocu+entele 'unt cal'i2icate ocu+entele ,ntoc+e'c

u($ coninutul lo! o+o;en ,n ;!u(e& ,n (!i+ul !,n ace'to! in ica!ea

cent!ali-atoa!e.

co!e'(on ente con2o!+ o(e!aiilo! econo+ice 'au alc$tui!ea 2o!+ulelo! contabile. :n +aBo!itatea ca-u!ilo! co!e'(on ena 'e 2ace ,n ,ntoc+it$ i ,n ocu+entele cent!ali-atoa!e& ca-ul ,n ca!e "olu+ul o(e!aiunilo! e'te +ic co!e'(on ena contu!ilo! (oate 2i ocu+entele (!i+a!e. Pe!'oanele ca!e ,nlocuie'c i 'e+nea-$ ocu+entele (!i+a!e (oa!t$ !$'(un e!e (ent!u o(o!tunitatea i co!ectitu inea

,ntoc+i!ii ace'to!a& ia! !$'(un e!ea (ent!u a'i;u!a!ea cont!olului a'u(!a o(e!a iunilo!
?4

econo+ice e2ectuate i ,n!e;i't!a!ea ace'to!a ,n

ocu+entele (!i+a!e& ,n con2o!+itate atele in 2ieca!e ete!+in$!ii

cu Le;ea Contabilit$ii& ,i !e"ine con uc$to!ului unit$ii econo+ice. :n ca-ul co+e!ciali-$!ii (!o uciei& (!e't$!ii 'e!"iciilo!& 2actu!$ 2i'cal$ 'e t!ec ,n !e;i't!u ato!iilo! 2a$ Fieca!e 2oaie (a!cu!'ul (e!ioa ei / nu+$!ul e bu;et (!i"in T.V.A. DaneAa HE. in !e;i't!u e'te !e(!e-entat$ 'ub 2o!+a unui tabel co+(u' in 9% e ;e'tiune. Re;i't!u e e"i en$ a li"!$!ilo! ,n S.R.L. )T!o'o!/ e e"i en$ a li"!$!ilo! cu 'co(ul

!ub!ici& cu aButo!ul c$!o!a 'e ,n!e;i't!ea-$ 2actu!ile 2i'cale ale ,nt!e(!in e!ii (e C.T.* conine u!+$toa!ele ele+enteC e o! ine / ?F / 'e!ia i nu+$!ul 2actu!ii 2i'cale / SR 9%9H88<F / ata (!i+i!ii 2actu!ii / 9%.95.455HF / enu+i!ea bene2icia!ului 7 S.R.L. *Sto+a*F / enu+i!ea 'uccint$ a li"!$!ii i a co ului 2i'cal al cu+($!$to!ului / '/au li"!at +e!eF / co ul 2i'cal 2iin 7 9554@5455??H9F / li"!$!ile i+(o-abile con2o!+ taAelo! / ?H555 leiF / 'u+a T.V.A. / 8@55 lei DaneAa HE. De +enionat e'te 2a(tul c$ lu,n ,n con'i e!a!e i+(o!tan a ocu+entaiei ca o 'u!'$ (!i+a!$ i econo+ic$& le;i'laia Re(ublicii Mol o"a ,nc$lca!ea ce!inelo! !e2e!itoa!e la !e;ulile econo+ice i ($'t!$!ii alte (e!'oane cu 2uncii O! inele (!i+ite e ba-$ a atelo! (!i"in (!e"e e (e!2ect$!ii i"e!'e eo'ebit$ a acti"itatea (ent!u

'anciuni

ocu+enta!e a o(e!a iunilo! contabilit$ii i alte

ocu+entelo! 'tabilite

e Le;ea

ocu+ente le;i'lati"e i no!+ati"e. Necunoate!ea

e c$t!e con uc$to!i& contabili i

e !$'(un e!e a ace'to! ce!in e con uce la a(lica!ea e ,nca'a!ea nu+e!a!ului& c,t i o! inele e (lat$

'anciunilo! 2inancia!e 'e+ni2icati"e ,nt!e(!in e!ilo! i (e!'oanelo! !e'(ecti"e. e (lat$& o! inele e cu+($!$to!i (ent!u (!o u'ele cu+($!ate e la S.R.L. )T!o'o!/C.T.*& 'unt

!e2lectate ,n eAt!a'ul in cont DaneAa 4E. EAt!a'ul in cont inclu e in2o!+a ia (!i"in +ica!ea +iBloacelo! b$neti ,n contu!ile e'c6i'e la BC )Mol o"a A;!oin banL* SA.
?%

EAt!a'ele 'unt elibe!ate i (e!2ectate

e banc$. Datele in i'(o-i iile e ,nca'a!e i atelo! in ocu+entele +iBloacelo!

e (lat$ 'unt !e2lectate ,n !e;i't!ul e ca'$ DaneAa %E. Con2o!+ (e!2ectate !e;i't!ele (e 2ieca!e cont& e eAe+(lu (ent!u

(!i+a!e& in2o!+aia e'te (!e-entat$ ,n +e+o!ialul 7 o! e!& ,n ba-a ace'teia 'unt ,n!e;i't!a!ea b$neti 'e ,ntoc+ete !e;i't!ul n!.9 7 )Ca'a* DaneAa ?E& ia! (ent!u !e2lecta!ea ",n-$!ilo! i (!ocu!$!ilo! 'e ,ntoc+e'c !e;i't!ele ? i = DaneAele @ i <E.

-+6 EVIDENA SINTETIC I ANALITIC A VENITURILOR DIN VNZRI I COSTULUI VNZRILOR Pent!u o!;ani-a!ea (!o uciei i ;e'tiona!ea acti"it$ii econo+ice ',nt nece'a!e ate etaliate (!i"in obiectele contabile. :n 'co(ul obine!ii in2o!+a iei (!i"in eAi'tena& +ica!ea i ;ene!ali-a!ea in2o!+aiei (!i"in obiect contabil 'e utili-ea-$ Contu!ile 'intetice 'unt contu!ile ace'to!a ,n unitatea lo!& ;!u(ate 'ta!ea i utili-a!ea 2iec$!ui

ou$ ti(u!i e contu!iC 'intetice i analitice. e ba-$ ale contabilit$ ii& cu aButo!ul c$!o!a e 2inan a!e a

'e !e2lect$ bunu!ile econo+ice& (!oce'ele econo+ice i 'u!'ele

u($ ca!acte!i'ticile ;ene!ale& ia! contu!ile analitice u($ ,n'ui!ile lo! '(eci2ice. atelo! !e2e!itoa!e 2ie ete!+in$ 2a(tul c$ toate

'unt 2olo'ite (ent!u a !e2lecta conco+itent& ($!ile co+(onente ale ele+entelo! (at!i+oniale ,n!e;i't!ate ,n contu!ile 'intetice& Contu!ile 'intetice 'e 2olo'e'c in nece'itatea ;ene!ali-$!ii

la eAi'tena i +ica!ea ele+entelo! (at!i+oniale. Acea'ta eA(!i+ate ,n etalon +oneta!. S(!e ;!u(ate eo'ebi!e

o(e!aiile econo+ice i 2inancia!e ,n!e;i't!ate ,n ace'te contu!i& t!ebuie '$

e contu!ile 'intetice ca!e ,n!e;i't!ea-$ ele+ente (at!i+oniale u($ ,n'ui!ile '(eci2ice. A't2el ele (e!+it con'i e!ate contu!i etalie!ea& e-"oltatoa!e

u($ ca!acte!i'ticile lo! ;ene!ale& contu!ile analitice ,n!e;i't!ea-$ ele+entele e-"olta!ea contu!ilo! 'intetice& 2iin

!e'(ecti"e in i"i uali-ate a(!o2un a!ea& ale contu!ilo! 'intetice.

??

Nu+$!ul contu!ilo! analitice (e ca!e le (oate ete!+inat 2inana!e !e2lectate ,n contul 'intetic !e'(ecti" i

e-"olta un cont 'intetic& e'te e e nece'it$ ile e etalie!e a

e natu!a bunu!ilo! econo+ice& a (!oce'elo! econo+ice i 'u!'elo!

cunoate!ii coninutului econo+ic al ace'to!a& cu aButo!ul in2o!+aiilo! contabile. O!ice o(e!aie econo+ic$ 'au 2inancia!$ ,n!e;i't!at$ ,n contabilitatea analitic$ e'te nece'a! e a 2i !e2lectat$ i ,n cea 'intetic$& ,nt!uc,t ,n 2ieca!e ,nt!e(!in e!e 2uncionea-$ ,n (a!alel i ,n 't!,n'$ le;$tu!$& contabilitatea 'intetic$ i cea analitic$. :n!e;i't!$!ile ,n contu!ile contabilit$ii 'intetice& 'ubcontu!ile i contu!ile contabilit$ii analitice 'e e2ectuea-$ ,n ba-a acelo!ai ocu+ente contabile. A't2el i analitice e'te ebitoa!e i ebitoa!e i 'unt con iia obli;ato!ie a ine!ii co!ecte a contabilit$ii 'intetice

e;alitatea totalu!ilo! ace'to!a i anu+e 'ol ul unui cont 'intetic t!ebuie '$ 2ie e;al cu 'u+a 'ol ului tutu!o! contu!ilo! analitice a2e!ente ace'tuia& !ulaBele c!e itoa!e ale unui cont 'intetic t!ebuie '$ 2ie e;ale cu 'u+a !ulaBelo! E"i ena analitic$ a "enitu!ilo! in ",n-$!i i co'tului

c!e itoa!e co!e'(un-$toa!e ale tutu!o! contu!ilo! analitice a2e!ente ace'tuia. ",n-$!ilo! ,n!e;i't!ate ,n !e;i't!ele e e"i en$ a li"!$!ilo! i (!ocu!$!ilo!. Re;i't!ul e'te e'c6i'

(e 2ieca!e lun$ a(a!te& ce $ (o'ibilitatea '$ anali-$+ ,n ce "aloa!ea total$ au 2o!t !eali-ate (!o u'ele a;!icole i S'au (!e'ta!ea 'e!"iciilo!& c,t i co'tul unita! a 2iec$!ui ti( e 'e!"iciu i S 'au (!o u'ului li"!at DaneAa HE& (a!alel in ic,n i co'tul lo! unita!. Toate o(e!aiunile econo+ice a2e!ente (!oce'ului e co+e!ciali-a!e a (!o uciei& (!e'ta!ea 'e!"iciilo! ce au loc (e (a!cu!'ul lunii 'unt ,n!e;i't!ate& ,n S.R.L. *T!o'o! 7 C.T* & ,n !e;i't!u n!.= *Re;i't!u ocu+ent 2iin un !e;i't!u 'intetic e ,n!e;i't!a!e a li"!$!ilo!* DaneAa <E. Ace't e 2o!+$ libe!$ ca!e 'e ,ntoc+e te luna!. El

inclu e < !ub!ici. :n (!i+a i a oua !ub!ic$ 'unt ,n!e;i't!ate nu+$!ul i con inutul 'uccint al o(e!aiunii econo+ice& ,n !ub!icile 4 i % 'unt ,n!e;i't!ate unitatea e +$'u!$ i !e'(ecti"& cantitatea (!o u'elo! !eali-ate. Rub!icile cinci i a'e 'unt (!e"$-ute (ent!u ,n!e;i't!a!ea co!e'(on enei contu!ilo!& ia! !ub!ica a a(tea inclu e 'u+ele obinute ,n u!+a co+e!ciali-$!ii (!o u'elo!. Fo!+a e e"i en $ (e +e+o!iale/o! e! 'e utili-ea-$ !a!& ei e'te o +eto $ +ai 'i+(l$. Pe l,n;$ unele

?=

a"antaBe D e eAe+(lu& 'i+(litatea !e;i't!elo! contabile i ilu't!ati"itatea !e2lectateE& ,n'$ 2o!+a / notele e e"i en$ (e +e+o!iale 7 o! e! a!e ca!e"a neaBun'u!i C e contabilitate !e(!e-int$ nite !e;i't!e

atelo!

e ;!u(a!e ,ntoc+ite ,nt!e

ocu+entele (!i+a!e i !e;i't!ele (!inci(ale e contabilitate 'intetic$F / +a'i"itatea contabilit$ii analitice& i-ola!ea ace'teia e contabilitatea 'intetic$F / / ubla!ea atelo! ,n i2e!ite !e;i't!eF e e"i en$ ,n ba-a Bu!nalelo! 7 o! e!& ,n S.R.L. *TROSOR/ !e u' nu+$!ul e ,n!e;i't!$!i i accele!a!ea ,ntoc+i!ii i2icultatea e2ectu$!ii (!oce u!ilo! contabile.

Utili-a!ea +o ului analitice& ceea ce a! 2i

C.T.*& a! 2i a'i;u!at ,nt!/o +$'u!$ +ai +a!e ,+bina!ea contabilit$ ii 'intetice i !a(oa!telo! 2inancia!e nece'a!e. La '2,!itul (e!ioa ei e ;e'tiune u($ ;ene!ali-a!ea !ulaBelo! contu!ilo! e'c6i e (e un 'intetice ace'tea 'e t!ec ,n Ca!tea +a!e DaneAa 95E. Ca!tea +a!e 'e

an. Pe (!i+ele (a;ini 'unt ;ene!ali-ate totalu!ile (e ,nt!e; anul& (ent!u 2ieca!e cont. :n Ca!tea +a!e 'unt ,n!e;i't!ateC luna !e'(ecti"$ ,n ca!e au loc ,n!e;i't!$!ile enu+i!ea !e;i't!ului 'intetic& !ulaBele (!i"in contu!ile 'intetice. Datele in ca!tea +a!e& la '2,!itul (e!ioa ei e ;e'tiune 'unt utili-ate la ,ntoc+i!ea bilanului contabil& c,t i a !a(o!tului 2inancia!. Da! +ai ale' atele ;ene!ali-ate a(a!te (e contu!ile e "enitu!i in ",n-$!i i co'tul ",n-$!ilo! au (o'ibilitatea e calculat (!o2itul b!ut. Ace't in icato! 2iin ",n-$!ilo!. Pent!u contabilitatea "enitu!ilo! co+e!ciali-$!ii (!o uciei "e;etale& in ",n-$!i i co'tului ",n-$!ilo! 'unt e'tinate i cla'ei < * C6eltuieli*. :n +$'u!a 'e!"iciilo!& eAecut$!ii "enitu!ile obinute luc!$!ilo! 'e (!e't$!ii contu!ile 'intetice ale cla'ei @ *Venitu!i* utili-ea-$ contul /11 Ven!#u%! calculat ca i2e!ena int!e "enitul in ",n-$!i i co'tul

!n 2(n3'%! i ?11 C$,#ul 2(n3'%!l$%+ in !eali-a!ea

Pent!u ;ene!ali-a!ea in2o!+aiei (!i"in Ven!#u%! !n 2(n3'%!. E'te un cont

(!o uciei "e;etale& (!e't$!ii 'e!"iciilo!& luc!$!ile eAecutate e'te (!e"$-ut contul /11 e (a'i"& ,n c!e itul c$!uia 'e ,n!e;i't!ea-$ e la ,nce(utul anului 'u+ele (e (a!cu!'ul (e!ioa ei e ;e'tiune cu total cu+ulati"

?@

"enitu!ilo! con'tatate& ia! ,n "enitu!ilo! acu+ulate la contul / @999 *Venitu!i / @994 *Venitu!i / @99% *Venitu!i / @99? *Venitu!i / @99= *Venitu!i u!+$toa!ele 'ubcontu!iC / @999 *Venitu!i / @994 *Venitu!i / @99% *Venitu!i

ebit 7 t!ece!ea la 2inele (e!ioa ei e !e-ultate 2inancia!e.

e ;e'tiune a

Planul e contu!i (!e"e e la ace't cont u!+$toa!ele 'ubcontu!iC in ",n-a!ea (!o u'elo!*F in ",n-a!ea +$!2u!ilo!*F in 'e!"icii (!e'tate*F in cont!acte in o(e!aiuni e con't!ucie*F e a!en $ Dlea'in;E *. e'c6i'e

:n contabilitatea S.R.L. *T!o'o!/C.T.* ,n ca !ul ace'tui cont 'unt in ",n-a!ea (!o u'elo!*F in ",n-a!ea +$!2u!ilo!*F in 'e!"icii (!e'tate*.

Contul <99* Co'tul ",n-$!ilo!* e'te cont

e'tinat ;ene!ali-$!ii in2o!+a iei (!i"in e la ,nce(utul anului

co'tul e2ecti" al (!o u'elo!& +$!2u!ilo! ",n ute i al 'e!"iciilo! (!e'tate. E'te un e acti". :n ebitul lui 'e !e2lect$ cu total cu+ulati" 'u+ele c6eltuielilo!& ia! ,n c!e it 7 t!ece!ea c6eltuielilo! acu+ulate la 2inele anului e ;e'tiune la !e-ultatul 2inancia!. Con2o!+ Planului cont 'unt (!e"$-ute u!+$toa!ele 'ubcontu!iC / <999 *Co'tul (!o u'elo! 2inite ",n ute*F / <994 *Co'tul +$!2u!ilo! ",n ute*F / <99% *Co'tul 'e!"iciilo! (!e'tate*F / <99? *Co'tul luc!$!ilo! / <99= *Co'tul 'e!"iciilo! u!+$toa!ele 'ubcontu!iC / <999 *Co'tul (!o u'elo! 2inite ",n ute*F / <994 *Co'tul +$!2u!ilo! ",n ute*F / <99% *Co'tul 'e!"iciilo! (!e'tate*. e con't!ucie / +ontaB*F in acti"itatea e a!en $ Dlea'in;E*. e'c6i'e e Contu!i contabile& la ace't

:n contabilitatea S.R.L. *T!o'o!/C.T.* ,n ca !ul ace'tui cont 'unt

?<

La 2inele 2iec$!ui t!i+e't!u !ulaBul contului /11 Ven!#u%!

!n 2(n3'%! 'e

!e2lect$ ,n !,n ul 595 al !a(o!tului (!i"in !e-ultatele 2inancia!e& ia! cel al contului ?11 C$,#ul 2(n3'%!l$% ,n !,n ul 545. Re-ultatul 2inancia! (ent!u 2ieca!e t!i+e't!u 'e ete!+in$ (!in calcule 2$!$ ,ntoc+i!ea 2o!+ulelo! contabile. Din "enitu!ile ob inute in ",n-$!i 'e 'ca co'tul ",n-$!ilo!& a't2el ete!+in,n e/'e (!o2itul b!ut al ,nt!e(!in e!ii. Contu!ile ate 'e ,nc6i oa! la 2inele anului& t!ec,n u/'e !ulaBele

ace'to!a la contul !e-ultatului 2inancia! 6@1 Re3ul#a#ul 7!nan"!a% #$#al. :n continua!e "o+ eAa+ina o(e!aiile econo+ice i co!e'(on ena contu!ilo! ce "i-ea-$ co+e!ciali-a!ea (!o uciei& (!e't$!ii 'e!"iciilo! ce au a"ut loc (e (a!cu!'ul lunii noie+b!ie a anului 455H ,n S.R.L. *TROSOR 7C.T.*C 9. S/a !e2lectat econta!ea co'tului e2ecti" al le;u+elo! ",n ute ,n 'u+$ total$ e 9945 lei DaneAa <EC ebit contul ?11 4C$,#ul 2(n3'%!l$% 7 9945 lei&

c!e it contul -1/ 48%$ u,e 7 9945 lei. 4. S/a calculat c!eana cu+($!$to!ilo! auto6toni (ent!u le;u+ele ",n ute ,n 'u+$ total$ e 948= lei Dinclu'i" T.V.A. 7 49=&H% leiE DaneAa <EC ebit contul --1 4C%eane )e #e%&en ,"u%# a7e%en#e 7a"#u%!l$%

"$&e%"!ale 7 948=lei& c!e it contul /11 4Ven!#u%! !n 2(n3'%! 7 95<8&9< lei& e"$n#'%!le "u bu*e#ul- 49=&H% lei.

c!e it contul @6A 4Da#$%!! )%!2!n ,nt!e(!in e!ii DaneAa <EC

%. S/a econtat co'tul e2ecti" al (!o u'elo! ce!ealie!e ",n ute an;aBa ilo! ebit contul ?11 4C$,#ul 2(n3'%!l$% 7 @%5984 lei&

c!e it contul -1/ 48%$ u,e 7 @%5984 lei. ?. S/a !e2lectat "aloa!ea ,nt!e(!in e!ii ,n 'u+$ total$ e ",n-a!e a (!o u'elo! ce!ealie!e ",n ute an;aBa ilo! e @H?585 leiF

ebit contul --A 4A2an,u%! )e #e%&en ,"u%# a"$% a#e 7 @H?585 lei& !n 2(n3'%! 7 =<55<= leiF

c!e it contul /11 4Ven!#u%!

?H

c!e it contul @6A 4Da#$%!! )%!2!n lei.

e"$n#'%!le "u bu*e#ul / 99?59=

N$#' / La ,nt!e(!in e!ea anali-at$& o(e!aiunea !e'(ecti"$ nu 'e !e2lect$ ,n contabilitate ,n co!e'(un e!e cu ce!inele actelo! no!+ati"e ,n "i;oa!e. A't2el ace'tea u!+ea-$ a 2i !e2lectate ,n +o ul u!+$to!C S/a !e2lectat "aloa!ea an;aBailo! ,nt!e(!in e!iiC ebit contul --? 4C%eane )e #e%&en ,"u%# ale )e%,$nalulu! 5 @H?585 leiF c!e it contul /11 4Ven!#u%! !n 2(n3'%! 5 =<55<= leiF e"$n#'%!le "u bu*e#ul 5 99?59= lei. e ",n-a!e a +$!2u!ilo!& (!o u'elo! i 'e!"iciilo! ",n ute

c!e it contul @6A 4Da#$%!! )%!2!n

=. S/a calculat c!eana S.A. )Natu! B!a"o* ,n 'u+$ total$ 4?=@&%< lei Dinclu'i" T.V.A. 7 ?58&%8 leiEC ebit contul --1 4C%eane )e #e%&en ,"u%# a7e%en#e 7a"#u%!l$%

"$&e%"!ale 7 4?=@&%< lei& c!e it contul /11 4Ven!#u%! !n 2(n3'%! 7 45?@&8H leiF e"$n#'%!le "u bu*e#ul / ?58&%8 lei. a "enitu!ilo! in ",n-$!i acu+ulate la

c!e it contul @6A 4Da#$%!! )%!2!n @. Deconta!ea la 2inele anului e ;e'tiune !e-ultatul 2inancia! total ,n 'u+$

e 9=<9H4<5 lei DaneAa 99EC

ebit contul /11 4Ven!#u%! !n 2(n3'%! 5 9=<9H4<5 lei&

c!e it contul 6@1 4Re3ul#a#ul 7!nan"!a% #$#al 7 9=<9H4<5 lei. <. Deconta!ea la 2inele anului e ;e'tiune a co'tului ",n-$!ilo! acu+ulat la !e-ultatul 2inancia! total ,n 'u+$ e 994=H@%% lei DaneAa 99EC

ebit contul 6@1 4Re3ul#a#ul 7!nan"!a% #$#al 7994=H@%% lei&

c!e it contul ?11 4C$,#ul 2(n3'%!l$% 5 994=H%% lei. La 2inele anului a!e loc ,nc6i e!ea contu!ilo! e "enitu!i i c6eltuieli. P!oce'ul at inclu e t!ece!ea 'u+elo! acu+ulate in 'cete contu!i la contul %=9 * Re-ultat e ;e'tiune i ete!+ina!ea 2inancia! total* . Ace't cont e'te utili-at nu+ai la 2inele anului (ent!u ;ene!ali-a!ea "enitu!ilo! i c6eltuielilo! !eali-ate ,n cu!'ul anului !e-ultatelo! 2inancia!e in toate ti(u!ile
?8

e acti"it$i ale ,nt!e(!in e!ii.

Du($ ,ntoc+i!ea ,n!e;i't!$!ilo! contabile contu!ile ,nc6i

e "enitu!i i c6eltuieli 'e e "enitu!i i

i la ,nce(utul anului u!+$to! nu au 'ol . T!i+e't!ial contu!ile

c6eltuieli nu 'e ,nc6i . Re-ultatul 2inancia! (ent!u 2ieca!e t!i+e't!u 'e ete!+in$ (!in calcule& 2$!$ ,n!e;i't!a!ea 2o!+ulelo! contabile.

-+6

RE<LECTAREA VENITURILOR DIN VNZRI I COSTUL

VNZRILOR N RA8ORTUL 8RIVIND REZULTATELE <INANCIARE Ulti+a eta($ a e"i enei contabile e'te ;e'tiunea. Ge'tiunea a!e o +a!e i+(o!tan$ ,n o!;ani-a!ea i i!iBa!ea !aional$ a acti"it$ii econo+ico/2inancia!$ a ,n 2o!+ula!e '(eciale ate ,nt!e(!in e!ilo!. Con2o!+ Le;ii contabilit$ii (!in ;e'tiune 'e 'ub,nele;e o totalitate e in icato!i e2ecti"i ai contabilit$ii& ca!e ',nt inclui Con'tituin !eale i co!ect 'e+nate +eto e (!e-entate (e!'oanelo! cointe!e'ate D b$nci& aciona!i& luc!$to!i etc.E. un ocu+ent contabil e 'inte-$& ;e'tiunea t!ebuie '$ cu(!in $ eli+itate ,n ti+( i ,n '(aiu 7 (e ba-a ata i locul e2ectu$!ii ace'to!a& ocu+entelo! Bu'ti2icati"e u($ ce '/au anali-at

e cei auto!i-ai la

o(o!tunitatea& nece'itatea& !ealitatea i le;alitatea lo!. Una in cele +ai i+(o!tante e (!e-enta!e (e!io ic$ utili-ato!ilo! a in2o!+a iei colectate i (!eluc!ate ,n contabilitatea 2inancia!$ 'unt !a(oa!tele 2inancia!e. Ra(oa!tele 2inancia!e ale ,n!e(!in e!ii 'unt o totalitate e in icato!i& (!e-enta i ,n 2o!+ula!ele 'tabilite (ent!u utili-ato!i i ca!e !e2lect$ 'itua ia 2inancia!$ i (at!i+onial$ a a;entului econo+ic i !e-ultatele acti"it$ii econo+ice a ace'to!a. Fieca!e ,nt!e(!in e!e ,ntoc+ete i (!e-int$ !a(oa!tele 2inancia!e ca!e inclu u!+$toa!ele 2o!+ula!e C Fo!+ula!ul n!.9 7 Bilanul contabilF Fo!+ula!ul n!.4 7 Ra(o!tul (!i"in Fo!+ula!ul n!.% 7 Ra(o!tul (!i"in !e-ultatele 2inancia!eF 2luAul ca(italului (!o(!iuF

Fo!+ula!ul n!.? 7 Ra(o!tul (!i"in 2luAul +iBloacelo! b$netiF


=5

Fo!+ula!ul n!.= 7 AneAa la bilanul contabilF Fo!+ula!ul n!.@ / AneAa la !a(o!tul (!i"in !e-ultatele 2inancia!eF Not$ eA(licati"$ M@& (. ?? 7 <%N. Ra(oa!tele 2inancia!e t!ebuie '$ conin$ in icato!ii co!e'(un-$to!i (ent!u (e!ioa ele cu!ente i (!ece ente. Toto at$ le;i'laia Re(ublicii Mol o"a (!e"e e c$ ,n co+(onena !a(oa!telo! 2iancia!e anuale& ,n a2a!$ e ele+entele +en ionate ante!io! +ai (ot 2i inclu'e i 2o!+ula!e '(eciali-ate ale !a(oa!telo!. Pent!u unit$ ile a;!icole ace'tea 'unt Fo!+ula!ele S(eciali-ate (e acti"itatea ,nt!e(!in e!ilo! a;!icole. Te!+enul (!e-ent$!ii !a(oa!telo! 2inancia!e 'unt 'tabilite ,n a!t. ?8 in Le;ea contabilit$ii con2o!+ c$!eia a;enii econo+ici 'unt obli;ai '$ (!e-inteC Ra(oa!tele 2inancia!e anuale / e la ata e 4= ianua!ie (,n$ la %9 +a!tie ale anului u!+$to! u($ anul ;e'tiona!. Toate 2o!+ula!ele !a(oa!telo! 2inancia!e 'unt 'e+nate con uc$to!ul i contabilul e2 al ,nt!e(!in e!ii. In2o!+aia (!i"in "enitu!ile in ",n-$!i e'te !e2lectat$ ,nC !e-ultatele 2inancia!e 7 2o!+ula!ul n!.4 DaneAa 9=EF !e-ultatele 2inancia!e 7 2o!+ula!ul n!.= DaneAa9=EF / !a(o!tul (!i"in e c$t!e co'tu!ile i

/ aneA$ la !a(o!tul (!i"in

/ 2o!+ula!ul '(eciali-at (e acti"itatea ,nt!e(!in e!ilo! a;!icole *V,n-a!ea (!o uciei a;!icole& (!e'ta!ea luc!$!ilo! i 'e!"iciilo! (e anul 455H* 7 2o!+ula!ul n!.< 7 C.A.I. La +o+entul actual !a(o!tul (!i"in t!i+e't!ial cu total cu+ulati" In icato!ii 9E "enitu!iF 4E c6eltuieliF %E !e-ultate 2inancia!e D(!o2itu!i 'au (ie! e!iE& ca!e con'tituie i2e!en a "enitu!i i c6eltuieli. :n con2o!+itate cu S#an a%#ul Na!$nal %a)$a%#el$% 7!nan"!a%e 1 !a(o!tul (!i"in
=9

!e-ultatele 2inancia!e 'e ,ntoc+e te e ;e'tiune. !e-ultatele 2inancia!e (ot 2i

e la ,nce(utul anului ,n !a(o!tul (!i"in

(!e-entai

'ub i"i-ai ,n t!ei ;!u(eC

int!e

e C$n#ab!l!#a#e @ 8%e3en#a%ea !e-ultatele 2inancia!e cu(!in e 9=

in icato!i ce !e2lect$ "enitu!ile& c6eltuielile i (!o2itu!ile D(ie! e!ileE !eali-ate ,n cu!'ul (e!ioa ei cu!ente c6eltuielile i !e-ultatele continuu. :n continua!e e ;e'tiune i (e!ioa ei co!e'(un-$toa!e a anului (!ece ent. in acti"itatea o(e!aional$ a ,nt!e(!in e!ii& 'unt (!e-entate !e-ultatele 2inancia!e ete!+inat$ ale e P!i+ii o(t in icato!i co+(oneni ai !a(o!tului no+inali-at& ca!acte!i-ea-$ "enitu!ile& 'tatutul ace'teia& ca!e !e(!e-int$ ,n 2on o acti"itate cu!ent$& ca!e 'e !e,noie te acti"it$ ii eo'ebi 'e ,nt!e(!in e!ii& ca!e nu con'tituie (ent!u ea o acti"itate !e2lect$ !e-ultatele in o(e!aiunile e2ectuate ,n e a2ace!i a ,nt!e(!in e!ii& cu+ 'unt acti"itatea eAce(ionale 'e ,n!e;i't!ea-$ contu!ilo! 'e(a!at. Te6nica e ba-$. :n

o+eniile 'u(li+enta!e ale acti"it$ ii e ,n"e'tiii i cea 2inancia!$. De e ,ntoc+i!e a !a(o!tului (!i"in

+enionat e'te 2a(tul c$ !e-ultatul a($!ut ca u!+a!e a e"eni+entelo! i o(e!a iunilo! !e-ultatele 2inancia!e con't$ ,n co+(leta!ea 2iec$!ui !,n e "enitu!i i c6eltuieli ,n ba-a !ulaBelo! a2e!ente

in cla'ele @ i < ale Planului e Contu!i contabile.

:n (!oce'ul co+(let$!ii !a(o!tului no+inali-at& !e-ultatele (o-iti"e D(!o2itu!ileE 'e ,n!e;i't!ea-$ cu ci2!e obinuite& 2$!a (a!ante-e& ia! cele ne;ati"e D(ie! e!ileE 7 ,n (a!ante-e. :n (o'tul )Venitu!i in ",n-$!i* Dco !,n 595E 'e !e2lect$ "enitu!ile in ",n-$!i& a ic$ "aloa!ea (!o u'elo!& +$!2u!ilo! li"!ate& luc!$!ilo! eAecutate& 'e!"iciilo! (!e'tate la (!eu!i e li"!a!e 2$!$ T.V.A. i acci-e& (e +$'u!a t!an'+ite!ii (!o(!ietate i (!e-ent$!ii c$t!e cu+($!$to!i i clieni a '(!e ac6ita!e. Din (unct e "e e!e al +eto icii ocu+entelo! e !e(tului e econta!e !n !n

e ,ntoc+i!e al ace'tui !a(o!t&

",n-$!ile nete !e(!e-int$ 'u+a !ulaBului c!e ito! al contului /11 Ven!#u%! C.T.* (ent!u anul 455H 'u+a !ulaBului c!e ito! al contului /11 Ven!#u%!

2(n3'%!. :n Ra(o!tul 2inancia! DaneAa 9<E ,ntoc+it ,n contabilitatea S.R.L. *T!o'o! 7 2(n3'%!& con'tituie 9=<9H4<5 lei. Co+(a!,n ace't !e-ultat cu cel ob inut ,n anul 455@& ob'e!"$+ c$ "enitu!ile in ",n-$!i '/au +aBo!at cu %<5H<85 lei. Con2o!+ S.N.C. 9H )Venitul* i+(o-abil ,n ca-ul !etu!n$!ii nu 'e (e!+ite co!ecta!ea D i+inua!ea E 'u+elo! ete!+ina!ea !e-ultatului contabil i u($ ete!+in$ (ie! e!ile in !etu!na!ea inclu'e ante!io! ,n "enit i luate ,n calcul la

e c$t!e cu+($!$to!i a (!o u'elo! (,n$ 'au

+o+entul ac6it$!ii ace'to!a. :nt!e(!in e!ea 2u!ni-o!


=4

(!o u'elo! ca c6eltuielilo! (!eu!i

"aloa!e a bunu!ilo! !etu!nate la (!eu!i ate 'e inclu (!e-enta!ea ,n

e li"!a!e (!ecu+ i a

e t!an'(o!ta!e a "alo!ilo! !etu!nate cu

e uce!ea "alo!ii !etu!n$!ilo! la ,n co+(onen a c6eltuielilo! !a(o!tul (!i"in !e-ultatele u($

e "alo!i2ica!e. Pie! e!ile c!eate ante!io!. Pent!u e t!an'+ite!e a !e(tului

co+e!ciale 'au 'e !ecu(e!ea-$ (e 'ea+a (!o"i-ioanelo! (ent!u c6eltuieli i (l$ i (!eli+ina!e 2inancia!e a +o+entul atelo! !e2e!itoa!e la "enitu!ile !e(tul in ",n-$!i e'te 2oa!te i+(o!tant e (!o(!ieta!& atunci 'u+a ta!n-ac iei !,n . 545E 'e !e2lect$ co'tul

e (!e(!ietate la (!o u'ele li"!ate. Dac$

li"!a!ea (!o u'elo! ",n-$to!ul ($'t!ea-$ nu 'e !e2lect$ la "enitu!i. :n (o'tul

?11 4C$,#ul 2(n3'%!l$%* Dco

(!o u'elo!& +$!2u!ilo! !eali-ate& luc!$!ilo! eAecutate& 'e!"iciilo! (!e'tate& !e2lectate ,n ebitul contului ?11 4C$,#ul 2(n3'%!l$%& ca!e (ent!u anul 455H ,n S.R.L. *T!o'o! 7 C.T.) con'tituie 994=H@%% lei DaneAa 9<E. La co+(leta!ea (o'tului +enionat al !a(o!tului (!i"in e'te nece'a! ,nt!e(!in e!ile e a ine cont ":el#u!el!l$% (n#%e)%!n e%!!+ e +ate!iale& con'u+u!ile :n con2o!+itate cu ce!inele !e-ultatele 2inancia!e ace'tui 'tan a!t la e (!e"e e!ile S+N+C+ 6 C$&)$nena "$n,u&u%!l$% ! i!ecte

e (!o ucie (o'tul *Co'tul ",n-$!ilo! * cu(!in e con'u+u!ile i!ecte (!i"in

!et!ibui!ea +uncii i con'u+u!ile in i!ecte e (!e't$!i 'e!"icii /

e (!o ucie a2e!ente (!o u'elo! ",n ute& ia! la ,nt!e(!in e!ile e (!o ucie. O i+(o!tan$ eo'ebit$ (ent!u !e2lecta!ea

con'u+u!ile (ent!u +ate!iale i !et!ibui!ea +uncii& (!ecu+ i con'u+u!ile in i!ecte ,n !a(oa!tele 2inancia!e a co'tului

",n-$!ilo! o a!e !e'(ecta!ea (!inci(iului '(eciali-$!ii eAe!ci iilo!. :n con2o!+itate cu ace't (!inci(iu !e'u!'ele con'u+ate 'e !e2lect$ ,n co+(onen a co'tului ",n-$!ilo! ,n (e!ioa a in i2e!ent c,n a a"ut loc li"!a!ea (!o u'elo! (ent!u ca!e au 2o't con'u+ate& e 2a(tul ac$ !e'u!'ele au 2o't ac6itate (!e"enti" 'au nu. !e-ultatele 2inancia!e e'te i+(o!tant '$ 'e

La ,ntoc+i!ea !a(o!tului (!i"in

a'i;u!e !e2lecta!ea "enitu!ilo! i c6eltuielilo! a2e!ente uno!a i acelo!a i t!an-ac ii 'au o(e!aiuni econo+ice ,n una i aceiai (e!ioa $. S(!e eAe+(lu& (lata antici(at$ (!o u'elo! e'tinate li"!$!ii& ca!e a 2o't (!i+it$
=%

e ,nt!e(!in e!e&

t!ebuie '$ 2ie

!e2lectat$ ,n co+(onena ",n-$!ilo! nete ,n (e!ioa a ,n ca!e !a(o!tul (!i"in !e-ultatele 2inancia!e "a 2i ,n!e;i't!at co'tul (!o u'elo! eA(e iate. Po'tul *P!o2itul b!ut D(ie! e!e ;lobal$E* Dco !,n .5%5E !e(!e-int$ i2e!en a int!e ",n-$!ile nete D!,n . 595E i co'tul ",n-$!ilo! D!,n . 545E& ca!e (ent!u anul 455H ,n S.R.L. *T!o'o! 7 C.T.* con'tituie ??=8@%< lei DaneAa 9<E. :n 'co(ul a(!o2un $!ii i '(eci2ic$!ii (o'tu!ilo! 2inancia!e 'e ,ntoc+ete aneAa la Ra(o!tul (!i"in co+(u'$ in cinci ca(itoleC e in"e'tiiiF 9E acti"itatea o(e!aional$F 4E acti"itatea %E acti"itatea 2inancia!$F ?E !e-ultatul eAce(ionalF =E c6eltuieli Decono+iiE (!i"in Ace't 2o!+ula! con'tituie o (!i"in ",n-$!i i co'tul ",n-$!ilo! 't!uctu!a ele+entelo! i+(o-itul (e "enit. e'ci2!a!e a tutu!o! in icato!ilo! atele ;ene!ale (!i"in in Ra(o!tul "enitul in in !a(o!tul (!i"in !e-ultatele !e-ultatele 2inancia!e& ca!e e'te

!e-ultatele 2inancia!e. Aici 'unt !e2lectate in Ra(o!tul (!i"in

in acti"itatea o(e!aional$ a ,nt!e(!in e!ii& e'te !e at$ !e-ultatele 2inancia!e a2e!ente "enitu!ilo! e 2o!+a!e& e acti"it$i ale ,nt!e(!in e!ii i 'u!'e

i c6eltuielilo! (e toate ti(u!ile

(!ecu+ i "enitu!ile i (ie! e!ile eAce(ionale. Toto at$& aici e'te (!e"$-ut$ in2o!+aia !e2e!itoa!e la c6eltuielile Decono+iileE (!i"in e'te 'e!"iciilo!& alt$ in2o!+aie. :n 'co(ul co+(a!$!ii !e-ultatului acti"it$ii ,nt!e(!in e!ii ,n cu!'ul anului e ;e'tiune cu in icato!ii co!e'(un-$to!i ai anului (!ece ent& to i in icato!ii ce 2o!+ea-$ !e-ultatul 2inancia! 'e (!e-int$ ,n ou$ coloaneC )anul e ;e'tiune* Dcoloana %E i e S.N.C. H )anul (!ece ent* Dcoloana ?E. Datele (ent!u anul (!ece ent i cu!ent t!ebuie '$ 2ie calculat con2o!+ unei +eto e unice Dcu eAce(ia ca-u!ilo! (!e"$-ute (olitica e contabilitate*E& ca!e a'i;u!$ co+(a!abilitatea lo!. *P!o2it 'au (ie! e!e net$ a (e!ioa ei ;e'tiona!e& e!o!ile e'en iale i +o i2ic$!ile ,n i+(o-itul (e "enit. Succint e-"$luit$ 'u+a "enitu!ilo!& (!i+ite ,n u!+a 'c6i+bului (!o uc iei& +$!2u!ilo!&

=?

:nt!uc,t acea't$ 2o!+$ e'te o '(eciali-a!e a uno! (o'tu!i (!i"in !e-ultatele 2inancia!e& +o u!ile !a(o!tului (!i"in e e"alua!e co+(onente D(o'tu!ilo!E& e'te 'i+ila! cu cele

i'tincte

in Ra(o!tul

i con'tata!e a ele+entelo!

in (o'tu!ile ;ene!ali-atoa!e ale atele !e;i't!elo! e"i en ei

!e-ultatele 2inancia!e ,n co+(onena c$!uia ace'te ele+ente 'e e "enitu!i i c6eltuieli Dcla'ele @ 7 <E i in a ",n-$!i inte!e' (!e-int$ ce ca(itolul 9 (ent!u i in

inclu . Ca ba-$ (ent!u ,ntoc+i!ea ace'tei aneAe 'e!"e'c analitice i 'intetice la contu!ile in2o!+aia 'u(li+enta!$. Pent!u c6eltuieli in co'tu!ile i "enitu!ile o(e!aional$ *Acti"itatea o(e!aional$* ca!e e'te acti"itatea ,nt!e(!in e!e acti"itatea Anali-,n

e'tinat '(eciali-$!ii (o'tu!ilo! ,nt!e(!in e!ii&

e "enitu!i i

(!e-int$

e ba-$& ca!e 'e !e,noiete (e!+anent. (aneAa 9<E& ob'e!"$+ c$ "enitu!ile

atele ace'tui ca(itol

c6eltuielile acti"it$ii o(e!aionale a ,nte!(!in e!ii S.R.L. )T!o'o! 7 C.T.* (!o"in 'e!"iciilo! e t!an'(o!t.

+ai +ulte 'u!'e i anu+eC ",n-a!ea (!o u'elo! 2inite i +$!2u!ilo!& (!e'ta!ea Din (!o u'ele "e;etale co+e!ciali-ate (ute+ +eniona '2ecla e -a6$! ca!e con'tituie (ent!u anul 455H / =84%==? lei 'au ci!ca %H I& (!o uc ia 44?<588& (!o ucia e 2!ucte 7 95@@?%H lei i "enitu!ile lei. De a'e+enea& )V,n-a!ea atele (!i"in "enitu!ile in ",n-$!i i co'tul ",n-$!ilo! 'unt i 'e!"iciilo!& (e anul 455H* !e2lectate ,n 2o!+ula!ul '(eciali-at (e acti"itatea ,nt!e(!in e!ilo! a;!icole DaneAa 9?E. (!o uciei a;!icole& luc!$!ilo! D2o!+ula!ul n!.< CAIE. Se (e!2ectea-$ anual i 'e (!e-int$ al$tu!i cantitatea ,n natu!$ a (!o uciei co+e!ciali-ateF co'tul (!o u'elo! 2inite ",n uteF "enitu!ile in ",n-a!ea (!o u'elo!F e celelete !a(oa!te e (lante uleioa'e 7 %45@4?? lei& (!o ucia e ce!eale i le;u+inoa'e 7 498%48H& (!o uc ia e le;u+e 7 in alt$ (!o uc ie / 95H9@%<

2inancia!e. Aici (ent!u 2ieca!e 2el e (!o ucie a;!icol$ 'e +enionea-$C

e uce!ea !e-ultatelo! 2inancia!eC (!o2it 'au (ie! e!i& ca!e 'e ete!+in$ (!in
==

co+(a!a!ea "enitu!ilo! i co'tu!ilo! (!o u'elo! ",n ute.

NCBEIERE :n con iiile t!ece!ii la econo+ia e (ia$& c,n (!oce'ul e (!o ucie celelalte& ce!e o "enitu!ilo!. :n u!+a 'tu ie!ii +inu#ioa'e a 'u!'elo! lite!a!e& actelo! no!+ati"e 1i a +o ului e e"i en#$ a co'tului i "enitu!ilo! :nt!e(!in e!ea anali-at$ in ",n-$!i ,n S.R.L. )T!o'o!/C.T.* in 'atul 0$icani& o ;o'(o $!ie ti(ic$ e'tul in no! ul Re(ublicii& e 2a"o!abile (ent!u ,n ;o'(o $!ie& !aionul R,cani& (ute+ con'tata u!+$toa!eleC e'te '(eciali-at$ ,n (!o uce!ea (!o uciei "e;etale. E'te e (!o(o!#ii !elati" +a!i& u($ i+en'iuni. Con i#iile cli+ate!ice 1i a+(la'a!ea 'unt e'2$1u!a!ea acti"it$#ii (!ecu+ i o (a!te "alo!ilo! e (!o uc#ie. P!inci(alele (!o u'e ato!iilo! 2a$ e cantitate& obinute a;enii econo+ici e"in

autono+i& (!oble+a contabili-$!ii "enitu!ilo! i c6eltuielilo! la ,nt!e(!in e!i ,n e"ine una in cele +ai i+(o!tante i i2icile 'ectoa!e ale 'i'te+ului naional e contabilitate. Ace't 'ecto! al contabilit$ii& la 2el ca i eo'ebit$ atenie ato!it$ "a!iatelo! (a!ticula!it$ i ale co'tu!ilo! i

in luc!$!ile i 'e!"iciile (!e'tate 'e !eali-ea-$. P!o2itul ob inut 'e e te!i& (ent!u (!ocu!a!ea calitate& (!e & i!ec ia e El e(in e

2olo'ete (ent!u ac6ita!ea 'ala!iilo!& +ate!iale.

co+e!ciali-a!e i ti(ul !eali-$!ii. :n S.R.L. )T!o'o!/C.T.* 'e utili-ea-$ 2o!+a e e"i en$ +e+o!ial/ o! e!. Contabilitatea e"i en#ei "enitu!ilo! in ",n-$!i i co'tului ",n-$!ilo! a!e loc (!in !e2lecta!ea "olu+ului e luc!$!i e2ectuate ca!e 'unt !e2lectate ,n ocu+ente (!i+a!e. Ci!cula#ia actelo! a!e loc u($ o 'c6e+$ 't!ict$ ca!e ,nce(e e la ocu+ente (!i+a!e 1i 'e 2inali-ea-$ cu in!e;i't!a!ea atelo! ,n Ca!tea +a!e. Cu toate ace'tea ,n S.R.L. )T!o'o!/C.T.* 'e e"i en#ia-$ 1i unele neaBun'u!i la ca(itolul "enitu!ilo! co!e'(un-$toa!eF
=@

in ",n-$!i i co'tului ace'to!a. Din ele 2ac (a!teC ocu+entelo!

/ contabilitatea nu e'te a'i;u!at$ 'u2icient cu 2o!+ula!e ale

/ ,ntoc+i!ea uno! ocu+ente 1i acte 'unt 'unt 2$cute ,n li+ba !u'$F / ,n 'co(ul !e2lect$!ii in2o!+a#iei ',nt utili-ate 2o!+ula!e 1i !e;i't!e 'c!i'e (e 2oi e 2o!+$ libe!$F / o(e!a#iile econo+ice nu 'e !e2lect$ ,n contabilitate ,n co!e'(un e!e cu ce!in#ele actelo! ,n "i;oa!eF / ,n 'co(ul ,nl$tu!$!ii ace'to! neaBun'u!i e(i'tate 1i a+elio!$!ii contabilit$#ii e ocu+ente ti(i-ate ,n 'co(ul co'tului i "enitu!ilo! in ",n-$!i (ute+ (!o(une u!+$toa!ele 'olu#iiC / a'i;u!a!ea a(a!atului contabil cu blanc6ete ,nlocui!ii celo! e 2o!+$ libe!$F / !e2lecta!ea o(e!a#iilo! econo+ice ,n contu!i ,n co!e'(un e!e cu ce!in#ele actelo! no!+ati"e ,n "i;oa!e& a ic$ lic6i a!ea / ,nt$!i!ea / co+(leta!ea ,n 'co(ul obine!ii (o'ibilit$ilo! cont!olului o(e!ati"F e(lin$ i o(e!ati"$ a tutu!o! !ec6i-itelo! ocu+entelo! (!i+a!e atelo! nece'a!e (ent!u e"i ena 'intetic$ i analitic$F i'co! anei int!e 'tan a!te i Co ul Fi'calF e +unc$F l$!;i!ea +ulti(l$ a i'ci(linei contabile& 2inancia!e i

/ t!ece!ea e la 2o!+a e e"i en#$ +e+o!ial/ o! e! la cea auto+ati-at$ ca!e (!in u!+a!e "a cont!ibui la 2acilita!ea +o ului e (!eluc!a!e a in2o!+a#iei contabileF / 'ta;iunea (e!+anent$ a luc!$to!ilo! contabilit$ii ,n 'co(ul nea +ite!ii ine!ii inco!ecte a contabilit$ii. Utili-a!ea co+(ute!elo! ,n S.R.L. )T!o'o! / C.T.* a! unui ni"el +ai ,nalt al (!oce'ului ;o'(o $!ie a! 2i bine"enit e"i enei contabile in (uine e a int!o uce uce la c!ea!ea !i ica!ea e ,n!e;i't!a!e a o(e!a iunilo! econo+ice& un 'i'te+ in2o!+atic inte;!al& '(!e eAe+(lu

o(e!ati"itatea in2o!+aiei obinute. :n contabilitatea "enitu!ilo! i c6eltuielilo! ,n )9CCContabilitate* <.<. Ace't 'i'te+ e'te un (!o;!a+ uni"e!'al (ent!u auto+ati-a!ea la ,nt!e(!in e!i. E2iciena !i icat$ (e ca!e o !eali-ea-$ )9CC Contabilitate* <.< e'te at$ e +o ul inte;!ant& ,n ca!e luc!ea-$ i ca!e (!e'u(une ca e

ate int!o u'e ,n co+(ute!& cu e2o!t +ini+& '$ 'e !eali-e-e un +aAi+ e

in2o!+aii ,n !a(oa!tele i 'ituaiile '(eci2ice& ca!e !e uc (o'ibilitatea int!o uce!ii e 2olo'i!e a te6nicii +o e!ne

ate e!onate. Un 'i'te+ o(e!ati" e e"i en$ o(ti+ (oate 2i c!eat nu+ai ,n con i iile e calcul. E2icacitatea ine!ii auto+ati-ate a e"i en ei
=<

contabile& inclu'i" (!oce'ului 'e!"iciilo!& +aAi+u+ e(in e

e !eali-a!e a (!o uciei a;!icole& luc!$!ilo!

e !e'(ecta!ea unei 'e!ii e (!inci(ii. Unul

in (!inci(iile

(!eluc!$!ii in2o!+aiei analitice i 'intetice e'teC +ini+u+ e in2o!+aie 'ecun a!$. Te6nolo;iile co+(ute!i-ate / ,n!e;i't!a!ea in2o!+aiei

e ate ini iale i

e ine!e a contabilit$ii (!e'u(un u!+$toa!ele ocu+entelo! (!i+a!e ,n calculato! (e +$'u!a int!$!ii

+o+ente e ba-$ a (!eluc!$!ii in2o!+aiei contabileC ei ,n co!e'(un e!e cu !e;i+ul e ci!culaie a ocu+entelo!F / ($'t!a!ea i acu+ula!ea in2o!+aiei ,n +e+o!ia co+(ute!ilo! 'ub 2o!+a ,n'c!ie!ilo! contabile& ce cu(!in (!actic toat$ in2o!+aia util$ con inut$ ,n ocu+entele (!i+a!e. Toto at$ o! ine c!onolo;ic$& ne2iin atele contabile 'e acu+ulea-$ (e (a!cu!'ull anului ,n ete!+in$

!eo!;ani-ate ,n ,n'c!ie!i contabile& luna! nu 'e

i nu 'e ($'t!ea-$ ,n +e+o!ia +ainelo! e calcul 'ol u!ile contu!ile contabileF / ;ene!ali-a!ea ,n'c!ie!ilo! contabile ce 'e ($'t!ea-$ ,n o! ine c!onolo;ic$ i 'i'te+ati-a!ea atelo! contabile ,n contu!i cu 2o!+a!ea 'ol u!ilo! i !ulaBelo! e e"i en$& 2o!+elo! ace'to!a& ca!e 'e e2ectuea-$ ,n +o+entul inte!(el$!ii !e;i't!ului e anali-$ 'au !a(oa!telo! 2inancia!e. De a'e+enea& un +o+ent (!inci(al i "enitu!ilo! (!e"e e!ile Stan a!telo! Naionale e (e!2eciona!e a contabilit$ ii co'tu!ilo! i'co! anei int!e actele no!+ati"e& in ",n-$!i con't$ ,n lic6i a!ea

e Contabilitate i Co ului Fi'cal.

=H

BIBLIO9RA<IE A+ ACTE LE9ISLATIVE I NORMATIVE ALE RE8UBLICII MOLDOVA 9. Le;ea contabilit$#iiC n!. 99%/OVI in 4< a(!ilie 455<. :nC Contabilitate 1i au it. 455<& n!. 8& (. <9 7 H< 4. Co ul 2i'cal. :nC Contabilitate 1i au it. 455H& n!. 9& (. @ 7 99< %. Planul e contu!i contabile al acti"it$#ii econo+ico/2inancia!e a ,nt!e(!in e!ilo!. :nC Contabilitate 1i au it. 988H& n!. 4/%& (. 4 7 4<H ?. Stan a! ul na#ional e contabilitate 9 )Politica e contabilitate*. :nC Contabilitate 1i au it. 988H& n!. 9& (. H 7 94 =. Stan a! ul na#ional e contabilitate % )Co+(onen#a con'u+u!ilo! 1i c6eltuielilo! ,nt!e(!in e!ii*. :nC Contabilitate 1i au it. 988H& n!. 9& (. 4? 7 ?4 @. Stan a! ul na#ional e contabilitate = )P!e-enta!ea !a(oa!telo! 2inancia!e*. :nC

Contabilitate 1i au it. 988H& n!. 9& (. ?? 7 <% <. Stan a! ul na#ional e contabilitate @ )Pa!ticula!it$#ile contabilit$#ii la ,nt!e(!in e!ile a;!icole*. :nC Contabilitate au it. 4559& n!. ?& (. <H 7 8= H. Stan a! ul na#ional e contabilitate 9H )Venitul*. :nC Contabilitate 1i au it. 1i 988H& n!. 9& (. 9%5 7 9%H B+ ALTE SURSE BIBLIO9RA<ICE 8. Balan& I.F F!ec$u#eanu& A.F To o!o"& L. E"i en#a contabil$ la ,nt!e(!in e!ile +icului bu'ine''. C6.C Cent!ul E ito!ial al UASM& 455<. 4%< (. ISBN 8<H/88<=/ /@?/5<8/@ 95. Bucu!& V.F Tu!canu& V.F G!au!& A. Contabilitatea i+(o-itelo!. C6.C ASEM& 455=. =@4 (. ISBN 88<=/<H/?%H/5 99. F!ec$u#eanu& A. Contabilitatea ,n !a+u!ile (!eluc!$toa!e. C6.C Cent!ul E ito!ial al UASM& 455=. 4%= (. ISBN 88<=/@?/5@5/=
=8

94. F!ec$u#eanu& A. Contabilitate 2inancia!$ / 4. C6.C Cent!ul E ito!ial al UASM& 455<. 4=5 (. ISBN 8<H/88<=/@?/5<8/? 9%. F!ec$u#eanu& A. G6i la contabilitatea 2inancia!$ ,n a;!icultu!$. C6.C Cent!ul

E ito!ial al UASM& 455H. @5 (. ISBN 8<H/88<=/@?/955/= 9?. F!ec$u#eanu& A.F Balan& I. E"i en#a contabil$ ,n eA(loata#iile a;!icole. C6.C Cent!ul E ito!ial al UASM& 4554. 4=< (. ISBN 88<=/8?@/?%/< 9=. F!ec$u#eanu& A.F Balan& I. F Malai& A. Contabilitate 2inancia!$. C6.C Cent!ul E ito!ial al UASM& 455<. ?<4 (. ISBN 8<H/88<=/@?/58%/5 9@. F!ec$ueanu& A. E"i ena contabil$ ,n eA(loataiile a;!icole. C6.C Cent!ul

E ito!ial al UASM& 4554. 9<. La-$!& A. Contabilitatea "enitu!ilo! i c6eltuielilo!. :nC Finan e (ublice i

contabilitate.455%& n!.=& (. %=/?4

9H. Ne e!ia& A. Contabilitate 2inancia!$ e iia a II/a. C6.C A'oc. Contabililo! i Au ito!ilo! P!o2e'ioniti in Re(ublica Mol o"a& 455%. @?5(. ISBN 88<=/8<54/9/?

98. Ne e!i#a& A. Co!e'(on en#a contu!ilo! contabile con2o!+ (!e"e e!ilo! S.N.C. 1i Co ului 2i'cal. C6.C Contabilitate 1i au it& 455<. @?5 (. ISBN 8<H/88<=/ /8=?@/?/H 45. Ne e!i#a& A. Contabilitatea "enitu!ilo! 1i c6eltuielilo! ,n (a!ti $ 'i+(l$C a'(ecte +eto olo;ice 1i a(licati"e. :nC Contabilitate 1i au it. 455<& n!. ?& (. =< 7 @5 49. u!canu& V.F BaBe!ean E. Ba-ele contabilit$ii. C6.C F.E./P.

*Ti(o;!.Cent!al$*&455?. 4@H(. ISBN 88<=/<H/4<H/< 44. u!canu& V. Contabilitatea con2o!+ 'tan a!telo! inte!naionale. C6.C ASEM& 4554.

@5

ANECE

@9