Sunteți pe pagina 1din 23

MEDICINA LEGAL VETERINAR 1.1. DEFINIIA MEDICINEI LEGALE VETERINARE 1. Izvorul ML = conceptul de dreptate = u!t"#"e $. De%"n"#"e = d"!

c"pl"c& 'ed"cal& veter"nar& de !"ntez&( !"tuat& la )ran"#a d"ntre *t""n#ele +"olo)"ce ,concrete- *" cele !oc"o. ur"d"ce ,a+!tracte- ce are drept !cop !pr" "n"rea co'petent& a u!t"#"e" atunc" c/nd( prentru l&'ur"rea une" cauze ud"c"are !unt nece!are prec"z&r" cu caracter +"o'ed"cal ,e0pert"ze 'ed"co.le)ale1. 2n #&r"le cu l"'+" de or")"ne lat"n& = 'ed"c"n& le)al& 3. 2n #&r"le )er'an"ce *" an)lo!a0one ,en)leza- *" 4n Ru!"a = 'ed"c"na ud"c"ar& 5. 2n Ro'/n"a = 'ed"c"n& le)al& 6. Ter'en"" 'e"d"c"n& 7 le)al& = o+"ectul preocup&rt"lor = co'ple0"tatea 'etodolo)"c& 8. MLV 9 4n corela#"e cu 'e"d"cna le)al& ,u'an&:. ;opul 9 ap&rarea dretur"lor o'ulu" . ap&rarea dreptur"lor an"'alelor . ap&rarea cal"t&#"" produ!elor de la an"'ale <. Dreptul 'odern = cola+orarea d.c.4.c.'. !tr/n!& = *t""n#& 9 le)e 1=. In)er"n#a +"olo)"e" 4n drept prez"nt& r"!cur" = cert"tud"nea pe!te po!"+"l"t&#"le 'ed"cale = 'ed"c"nea du0 au0"l"u'>ue u!t"t"ae E0p. rezultatele e0pert"ze" 'ed"co.le)ale luate au valoare pro+ator"e *" !unt luate 4n con!"derare atunc" c/nd !e coro+oreaz& cu celelalte pro+e ad'"n"!trate 11. Dezvoltarea ML corelat& cu a- dezvoltarea *t""n#elor +"olo)"ce = !pec"al 'ed"cale +- evolu#"a nor'elor proce!uale *" proceduale de pro+a#"une 1.$. I;T?RIC@L MEDICINEI LEGALE VETERINARE 1. Codul lu" Aa'ura+" ,18$:.16:6 4.e.n.- 9 Me!opota'"a . Ba+"lon a- r&!punderea 'ed"c"lor +- 'alpra0"!.ul pedep!"t $. Codul Tal'udulu" 9 cultul 'oza"co."uda"c a- trau'at"!'ele +- o'uc"derea C!"nuc"derea c- !arc"na *" v"r)"n"tateaC pu+ertateaC !ter"l"tatea d- perver!"un"le !e0uale 1. Cartea Auter"c& 9 vecD"" e)"pten" a- nece!"tatea e0a'"n&r"" %e'e"lor conda'nate la 'oarte( de 'oa*e +- re)ul" pt. avort 3. Le)ea re)"ae 9 ro'an" 5. Med"c"na )reac& 6. Med"c"na la ro'an" *" )rec" a- a+ordarea +ol"lor p!"D"ce +- o'uc"dere volut"v& . pr"'ul !"!te' de pro+a#"une = recunoa*terea . duelul pt. con%l"cte

. pro+a ape" . ur&'/ntul *" udecata d"v"n& . 'ed"cul Ant"!t" 9 Cezar = $1C1 . cod"cele lu" Eu!t"n"an 8. Med"c"na cD"nez& = tratatul lu" ;un Tz4 9 1$3: = pr"'a cule)ere 'ed"co le)al& a- !"'ularea +- lez"un" trau'at"ce c- avort d- "dent"%"care e- !tran)ulareC4nec %- "nto0"ca#"" :. Med"c"na D"ndu!& a- trau'atolo)"e +- trau'a p!"D"c& c- avortC!arc"n&Cv"olCpre!"un" !e0uale <. Barz"z"o ,Fov"a 9 1313- = nor'e de deontolo)"e 'ed"cal& 1=. Con!t"tu#""le d"n Ba'+er) 11. Con!t"tut"o Cr"'"nal! Carol"nae 9 151$ 9 Le0 Carol"na . Carol al V a- o+l")at"v"tatea udec&tro"lor de a an)a a 'ed"c" = 'oarte +- "n%ant"c"dCr&n"reCotr&v"reCavortCraport 'ed"co.le)al 1$. Fortunato F"del"u! 9 De Relat"on"+u! 'ed"conu' L"+r" Guator = pr"'ul tratat de 'ed"c"n& le)al& 11. A'+ro"!e FarH ,IVI- pr"'ele tratate de 'ed"c"n& le)al& . r&n" 'ortaleCa!%"0""C'or#" !u+"teC"nto0"c&r" 13. Faulo zacD"a 9 Tratat 9 1= volu'e ,IVII15. Roder"co de Ca!tro ,IVIII- = %unc#""le 'ed"culu" e0pert 16. ;ec. III 9 Tard"en( Ao%'an( Bronardel ,Fran#aMEDICINA LEGALJ 2N R?MKNIA 1. 1636 9 Va!"le Lupu = LCartea ro'/nea!c& de 4nv&#&tur& de la Frav"lele 2'p&r&te*t"M $. 165$ 9 Le)"u"r"le lu" Mate" Ba!ara+ 9 L2ndreptarea Le)""M 9 T/r)ov"*te . 165$ E0pert"zaN otr&v"reCr&n"reCne+un"eCde%lorareC!odo'"eCpruncuc"dereCatentate la 'oravur"C"nce!tulCv"olulC!u)ru'area 1. 1:56 . Carol Dav"la 9 ;coala de CD"rur)"e 9 Ocoala Na#"onal& de Med"c"n& *" Far'ac"e . LCod"ca Cr"'"nal&M 9 Bar+u Ot"r+e" 7 ;turza = raport 'ed"co le)al 3. 1:65 . LCodul Fenal de In!truc#"e Cr"'"nal&M 5. Fr"'ul pro%e!or de ML = GDeor)De Atano!ov"c" 9 1:61 9 'ed"c le)"!t al cap"tale"( ur'at de Al. ;turzu *" de V"ctor Ba+e* 6. 1:<= 9 M"na M"nov"c" 9 con!tru"re 'or)a Bucure*t" 7 lucr&r" 8. Decretul Al. I. Cuza 9 1:61 9 ;coala Veter"nar& 4n cadrul ;MF Bucure*t" :. 1:63 9 Re)ula'entul Ocoale" Veter"nare cu d"!c"pl"na de L'ed"c"n& le)al&( ur"!pruden#& *" pol"#"e !an"tar& veter"nar&M <. 1<1$ 9 Le)ea de Fol"#"e ;an"tar& Veter"nar& 9 t&"er"le clande!t"ne 1=. C.Gav"le!cu . %ondatorul anato'"e" co'parate . pr"'ul 9 !tud"" )enet"ce pe 'a'"%ere 9 calcul !tat"!t"c 11. GD. @dr"!cP" 7 Al. Vl&du#"u 9 *coala de cD"rur)"e reparator"e 1$. Faul R"e)ler 7 V. Ba+e* 9 otr&v"r"le pr"n carne 7 ra+"a 11. Ion Atana!"u 7 GD. Mar"ne!cu 9 *ocul trau'at"c neuro)en'

13. Ion Dr&)o" 9 Catedra de D"!topatolo)"e . e'+r"olo)"e 9 teratolo)"e 15. V. GDe#"e 7 V"orel C"urea 9 anato'"e co'parat& ?BIECT@L OI D?MENI@L MEDICINEI LEGALE VETERINARE ,;cr"pcaru . Ter+ancea2n 'ed"c"na u'an& *" veter"nar& = un d"a)no!t"c ,7C.- = a!pect poz"t"v ,7- !&n&tatea ,.- +oala 'etode curat"ve 'oartea 2n 'ed"c"na le)al& = un d"a)no!t"c = un verd"ct ,7C.- ,7 alte 'etode de pro+a#"une,.- l"+ertatea ,7- l"+ertatea p"erder" %"nanc"are p"erder" %"nanc"are p"erder" 'ater"ale p"erder" 'ater"ale "n%"r'"t&" "n%"r'"t&" p"erderea v"e"" p"erderea v"e"" Adev&rul Eu!t"#"a.drept. . nu e!te 4ntotdeauna . e!te %ru'o! nu tot ce e!te %ru'o! !au ut"l e!te adev&rat " u!t u!t"#"e "n u!t"#"e dreptate MEDIC@L LEGI;T VETERINAR 1. !& nu a"+& cl"ntel& $. !& a"+& la n"velul !upre'N 'e*te*u)ul = 4l 4nva#& *t""n#a = do+/nde*te arta = dar %"re!c 1. !& procedeze cu ord"ne 'etod& ,a'prenteno#"un" 'ed"co.+"olo)"ce = v"tale E0pertolo)"a con!ec"n#e +"olo)"ce C econo'"ce C %"nanc"are %unc#""le pr"n plan a+"l "repara+"l %ru'o! " ut"l

no#"un" !pec"%"ce 'ed"co.le)ale

n"velul de re)le'entare *" de a!tupe urecD"le = "n%luen#e e0terne 4ncD"d& )ura = pr"p"rea 4ncD"d& ocD"" = !& vad& adev&rul 5. %"ecare caz detal"at = caz !"'plu = 6. pruden#a , 'ed"c"na prudent"a e!t8. EcD"l"+rat = evaluare pr"n 4ndo"al& :. ;&." %or'eze conv"n)er" propr"" <. ;& ev"te %or'ularea de ver!"un" *" teor"" pr"p"te 1=. Ipoteze !"'ple *" "ntel")ente 11. ?+"ect"v"tate = nu e0pr"'& o conv"n)ere = %ace o de'on!tra#"e Lde '"D" %actu' e! do+o t"+" u!M 3. !&

!anc#"onare

caz co'pl"cat

D?MENI@L DE ACTIVITATE AL MLV 1. Tanatolo)"a 'ed"cal veter"nar&Cpatolo)"a 'ed"co.le)al& = 'or%olo)"a 'ed"cal le)al& Moartea = %elulCcauzeleC!e'nele E0. "ntern& cadavru e0tern& $. Cl"n"ca 'ed"co.le)al&Cpatolo)"a 'ed"co.le)al& cl"n"c& a- o'ul v"u +- an"'alul v"u c- docu'ente = e0a'"narea d-pro+e +"olo)"ce 'ed"co.le)al& e-alte pro+e trau'atolo)"c& a!%"0olo)"c& to0"colo)"c& %- !ta+"l"rea !t&r"" p!"D"ce = e0pert"za p!"D"atr"c& )- e0ecutareaC4ntreruprea e0ecut&r"" pedep!e" 1. Deontolo)"a 'ed"cal&.parte a 'ed"c"ne" le)ale veter"nare atr"+u#"" corp re!pon!a+"l"t&#" 'ed"cal

dar " raportur"leN a- raportul 'ed"c"lor 4ntre e" +- 'ed"c.!oc"etate c- 'ed"c7 u!t"#"e d- 'ed"c pac"en#" ;EDI@L MATERIEI MLV 1. cadul le)al . ML a- Decretul Con!. M"n. 9 336C1<<< 9 B? R? $8C8.=5.1<<6 +- A.Con!. M"n. 1=:5C1<<6 9 Re). de apl"care Dec. 336C1<<6 $. ?G 1C$=== pr"v"nd or). act"v"t&#"" *" %unc#"onarea "n!t"tu#""lor ML 1. HG 774/2000 . apro+area Re)ula'entulu" de apl"care a ?G 1C$===

3. Le)ea 35<C$==1 . apro+area ?G 1C$=== pr"v"nd or). act"v"t&#"" *" %unc#"onarea "n!t"tu#""lor ML 5. ?G 58C$==1 9 'od"%"carea *" co'pletarea ?G 1C$=== pr"v"nd or). act"v"t&#"" *" %unc#"onarea "n!t"tu#""lor ML 6. Le)ea $81C$==1 . apro+area *" co'pletarea ?G 58C$==1 pr"v"nd 'od"%"carea *" co'pletarea ?G 1C$=== 8. AG 1$=3C$==$ . 2002 pr"v"nd 'od"%"carea *" co'pletarea HG 774/2000 pr"v"nd apro+area Re)ula'entulu" de apl"care a ?G 1C$=== :. Le)ea 115C$=1= 9 pr"v"nd Codul de Frocedur& Fenal& *" d"!poz"#"" proce!ual penale <. Le)ea $55C$=11 9 punerea 4n apl"care a L 115C$=1= ML 9 C?N;TR@CIE IN;TIT@I?NALJ Cr"ter"" a- un"t&#" 4n care !e de!%&*oar& act"v"tatea !pec"%"c& +- Dup& t"pul de act"v"t&#" de!%&*urate 1. Central = In!t"tutul Na#"onal de Med"c"n& le)al& LM"na M"nov"c"M . per!onal"ate ur"d"c& 9 D"rector General 9?rd"n M"n. ;&n&t. . Fa'"l"a M"nov"c" . M"na M. ,1:5:.1<11- %ondator . N"colae M. 9 %ondator LCr"'"nal"!t"c&M . Ote%an M. 9 to0"colo)"e 'ed 9 ud"c"ar& . are la+orator = pro!ectur& ,tanatolo)"e= 'ed"c"n& le)al& cl"n"c& = to0"colo)"e = !erolo)"e = anato'"e patolo)"c& = )enet"c& . 4n IML %unc#"oneaz& = Co'"!"a de control *" av"zare a actelor 'ed"cale le)ale = Co'"!"a !uper"oar& 'ed"co.le)al& $. In!t"tututele de 'ed"c"n& le)al& 9 5 =n centrele un"ver!"tare I;( B( CN( TM( CR d"rector = ord"n M; Co'"!"a de control *" av"zare acte 'ed"co.le)ale 1. ;erv"c""le de 'ed"c"n& le)al& ude#ene = cap"tale de ude#( %&r& per!onal"tate ur"d"c& = D;F = 'ed"c le)"!t *e% 3. Ca+"nete de 'ed"c"n& le)al&. 4n !tructura 1 = alte ora*e cu 'ed"c le)"!t *e% = D;F 9 dec"z"e 5. Con!"l"ul !uper"or de 'ed"c"n& le)al& = *t""n#"%"c 7 'etodolo)"c . d"rectorul INML . pro%e!or"" de ML . pre*ed"nte co'"!"e !pec"al"tate M; . *e% Co'"!"e !pec"al"tate CMR . 1 'ed"c" le)"*t" *e%" d"n !erv. de 'ed. le)al& ude#ene 9 ord"n M; . reprezentant M; 9 ord"n M; . reprezentant ME 9 ord"n ME . reprezentant MAI 9 ord"n MAI Are pre*ed"nte = ale! pr"n vot = $ an" 9 re4no"re 2nt/ln"r" = !e'e!tr"aleCde nece!"tate FRINCIFIILE MEDICINEI LEGALE

1. act. 'ed. le)al& vet. %ace parte d"n a!"!ten#a 'ed"co.veter"nar& = AN;V;A $. act. 'ed. le)al& vet. = 'ed"c" le)"*t" veter"nar" = 4ncadra#" "n!t"tu#"" MV 1. la e%ect. lucr&r" pot part"c"pa al#" !pec"al"*t" = 'ed"c" . cD"'"*t"( cD"rur)"( rean"'ator"( ane!tez"*t"( p!"D"atr"" a!")ur& . )radul !uper"or de cred"+"l"tate . n"vel pro+ator"u actulu" 'ed"co.le)al 3. act. 'ed. le)al& vet. = '" loc de pro+a#"une *t""n#"%"c& . at/t or)anelor ud"c"are a- or). de ur'&r"re penal& . procuror" . or). cercetare penal& . "n!tan#a de udecat& +- or). de "n!pec#"e *" control . c/t *" per!oanelor . %"z"ce . ur"d"ce "ntere!ate 5. "n!t"tu#""le 'ed.vet = !"n)urele "n!t"tu#"" !an"tare.veter"nare 4n care de de!%&*oar&( potr"v"t le)""( act. ;pec"%"ce 'ed.le). a- e0pert"ze teDn"ce +- con!tat&r" c- lucr&r" tanatolo)"ce d- e0a'"n&r" corpur" del"cte ,vulnerantee- e0a'"nare docu'entar&d"!pon"+"le . la !ol"c"tare . pu!e la d"!poz"#"e 6. act. 'ed. le)al& vet. = +aza unor 'etodolo)"" un"tare con%or' a- nor'elor le)"!lat"ve +- ce vor %" ela+otrate de Con!"l"ul ;uper"or de Med"c"n& Le)al& Veter"nar& ,C;MLV- *" AN;V;A 8. act. 'ed. le)al& vet. = coordonat& . ad'"n"!trat"v = AN;V;A . teDn"co.*t""n#"%"c = AN;V;A 7 C;MLV :. Controlul *" evaluarea act. 'ed. le)al& vet. a!")urat& deN . coordonatorul "n!t"tute vet. centrale *" D;V;A = AN;V;A . Con!"l"ul ;uper"or de Med"c"n& Le)al& ,C;ML. AN;V;A( *" . co'"!""le '"0te . Con!"l"ul de Anal"z& *" Evaluare <. act. 'ed. le)al& vet. . pr"nc"p"ul "ndependen#e" 'ed"culu" . pr"nc"p"ul "'par#"al"t&#"" le)"!t Independen#a 1. 4n act"v"tatea !pec"%"c& 'ed"cul le)"!t veter"nar nu poate %" con!tr/n! 4n n"c" un %el

$. 4n act"v"tatea !pec"%"c& = '.l.v. %or'uleaz& concluz""le actulu" 'ed"co.le)al vetzer"nar con%or' "nt"'e" conv"n)er"( l"+er de . "n%luen#e 'orale . "n%luen#e pecun"are . "n%luen#e pol"t"ce . "n%luen#e rel")"oa!e . "n%luen#e !e0uale Le)ea 35<C$==1 . art. 11 = or"ce "n)er"n#& 4n act. 'ed. le)al& vet. e!te "nterz"!& . art. 1$ = 4nc&lcarea preveder"lor d"n al"n 1 atra)e r&!punderea a- ad'"n"!trat"v& +- c"v"l& c- penal& . art. 11 = an)a area( tran!%erul *" de!%&*urarea contractulu" "nd"v"dual de 'unc& al per!onalulu" cu !tud"" !uper"oare d"n "n!t"tu#""le 'ed"co.le)ale vet. . de pe!oane co'petente . con%or' le)"" . cu acordul C;MLV I'par#"al"tatea 1. "nterz"! 'ed"culu" le)"!t veter"nar a- !& %avor"zeze una d"n p&r#" "n%rac#"une +- !& %avor"zeze a'+ele p&r#" %al! "ntelectual un 'ed"c le)"!t vet. Ce a part"c"pat *a 4ntoc'"rea unu" act 'ed"co.le)al nu poate part"c"pa la ela+orarea unu" alt act 'ed"co.le)al 4n aceea*" !pe#& $. or" de c/te or" e0"!t& !"tua#"" de "nco'pat"+"l"tate '.l.v. tre+u"e !&.*" decl"ne co'poeten#a( pr"n a+#"nere Co'peten#a 1. pro%e!"onal& . a+"l"tate pro%e!"onal& . cuno*t"n#e pro%e!"onale $. dup& a+"l"tatea de a r&!punde !ol"c"t&r"lor FE7FF a- ter"tor"al& = e0a'. '.l.v. "n"#"al& de 'ed"cul le)"!t 4n raza c&ru"a de act"v"tate !e a%l& . do'"c"l"ul per!oane" . unde a avut loc %apta = d"%eren#"erea pe or"zontal& a "n!t"tu#""lor 'ed"co.le)ale vet. +- %unc#"onal& = cate)or""le de act"v"t&#" ce !e pot derula 4ntr.o "n!t"tu#"e '.l.v. con%or' co'peten#e" %unc#"onale . e0pert"za la o "n!t"tu#"e "erarD"c . contrae0pert"za !uper"oar&( !e %ace !e pot redacta alte doc. 4n aceea*" cauz& pt aceea*" per!oan& = d"%eren#"erea vert"cal& a "n!t"tu#""lor '.l.v. c- 'ater"al& . anu'"te act"v. 'ed"co.le)ale vet. pe acelea*" doc. nu

. ce "'pl"c& o cal"%"care !uper"oar& . *" o r&!pundere 4nalt& . or" cu "'pact a!upra op"n"e" pu+l"ce . ce a%ecteaz& "ntere!e na#"onale or" re)"onale !& %"e real"zate la "n!t"tutele '.l.v. de top !uper"or careN . au !pec"al"*t" 'a" +un" . au dotarea 'a" +un& . au 'etodolo)"" 'a" +une ,cazul Er+a*u( T"nu( c/"n" %&r& !t&p/n( ca"" d"n Delta Dun&r""( pe*t" p"ranDa 4n lacur"ELEMENTE GENERALE FENTR@ DEFINIREA MLV 1. Caraterul "nterd"!c"pl"nar al MLV $. Cadrul de or)an"zare( "n!t"tu#"onal *" de re)le'entare al pro%e!"e" de 'ed"c veter"nar 1. Culpa *" "n%rac#"unea 4n 'ed"c"na veter"nar& 3. R&!punderea 'ed"culu" veter"nar 5. Eur"!pruden#a 'ed"cal.veter"nar& 6. Ele'ente de cauzal"tate 4n act"v"tatea pract"c& de MLV CADR@L INTEDI;CIFLINAR AL MLV 1. caracterul "nterd"!c"pl"nar = MLV ut"l"zeaz& cuno*t"n#e *" "n%or'a#"" !pec"%"ce altor d"!c"pl"ne a- precl"n"ce . %"z"olo)"ce . re%le0ul BranerC 1$R . con!tanele %"z"olo)"ce . l"'"tele %"z"olo)"ce *" de adaptare . anato'"a . !tructura nor'al& . +"ocD"'"e . evolu#"a ecD"'ozelor . coa)ularea . %"z"opatolo)"e . *ocul ,T( N( R( Tr. "n%la'a#"a . de)enere!cen#e . 'or%opatolo)"ce 9 t"pul lez"onal . +"o%"z"c& opt"c&Celectr"c"tateC"n!ola#"" . ecolo)"e 9 poluareCvector" . D"!tolo)"e 9 pl&)" . plante 'ed"c"nale C"nto0"c#"" . '"cro+"olo)"e . "'unolo)"e . !e'"olo)"e 9 palpareCa!culta#"e . al"'enta#"e 9 nutr"#"e an"'al& . )enet"c& . zooteDn"e . %ar'acolo)"e +- cl"n"ce . +ol" "n)ec#"oa!e . paraz"tolo)"e . cD"rur)"e . to0"colo)"e . ")"en& . 'ed"c"n& "ntern& . o+!tetr"c&.)"necolo)"e . le)"!la#"e

. +ol" de nutr"#"e *" 'eta+ol"!' . control al"'ente $ . caracterul "nterd"!c"pl"nar . e0pert"za 'ed"co.le)al& !e real"zeaz& 4n ecD"p& . %"ecare 'e'+ru al ecD"pe" are rol !pec"%"c . la ecD"p& part"c"p& *" reprezentan#" al#"" dec/t !pec"al"*t" de pro%"l . or)ane de ur'&r"re penal& . e0per#" 4n +al"!t"c& . le)"*t" de drept 1 . caracterul "nterd"!c"pl"nar . "'pune !pec"al"z&r" pro%e!"onale ca 4n 'ed"c"na u'an& = 'ed"c le)"!t veter"nar . !pec"al"zare . necrop!"er . to0"colo)"e cl"n"c& . patolo)"e 'ed"ca'entoa!& C"atropat"" . endopatolo)"e . ver"%"carea docu'entelor . e0pert 4n %al!"%"c&r" . trau'atolo) 3. ML . d"!c"pl"n& de "nter%a#& cu 'a" 'ulte d"!c"pl"ne . d"!c"pl"n& de %"n"!are a pro%e!"e" de 'ed"c veter"nar pract"c"an . d"!c"pl"n& u'an"tar& 5. No#"un"le *" "n%or'a#""le %un"zate de MLV ,raportul 'ed"co le)al veter"nar- !e co'pleteaz& cu no#"un" de E@RI;FR@DENJ OI DE?NT?L?GIE ;ANITARJ VETERINARJ 6. MLV are rol . prevent"v = %urn"zare date *t""n#"%"ce pentru pro+ator"u . corect"v = %urn"zare date concrete pentru pro+ator"u 4n !copul u!t"#"e" CADR@L DE ?RGANIQARE( F@NCI?NARE OI DE REGLEMENTARE AL FR?FE;IEI DE MEDIC VETERINAR 1. Fro%e!"a de 'ed"c veter"nar . pro%e!"e re)ele'ntat& . pro%e!"e deontolo)"c& $. Dreptul 'ed"cal veter"nar con#"ne a- nor'ele de deontolo)"e 'ed"cal veter"nar& = 'oral& +- e!pecte de et"c& 'ed"cal veter"nar& = et"c& c- r&!pundere 'ed"cal veter"nar& = le)"!la#"a !an"tar& veter"nar& 1. Deontolo)"a = total"tatea ele'ntelro ce co'pun nor'ele *" 4ndator"r"le ce conduc la o condu"t& corect& 4n e0erc"tarea o+l")a#""lor 'ed"culu" veter"nar 4n cadrul pro%e!"un"" = *t""n#a 'oral& a %"ec&re" pro%e!"" 3. Morala pro%e!"onal& cupr"nde a- o+"ce"ur" corelate cu . an"'alele . produ!ele de or")"ne an"'al& . produ!ele de uz veter"nar +- trad"#""le 9 rel")"oa!eCanot"'pCcon!u'ator c- N"velul de cultur&

5. Et"ca pro%e!"onal& = 'alpra0"! 6. ;ERVICIILE OI ;TR@CT@RILE VETERINARE DIN Ro'/n"a = ;I;TEM@L @NIC ;ANITAR VETERINAR ,;@;V!erv"c""le veter"nare de !tat ;@;V 'ed"c" veter"nar" pr"va#" . conce!"onar" . part"cular" . ca+"nete . %arnac"" ;oc. . !p"tale FFA . "n!t"tu#"" . !oc"et&#" Med"c"" veter"nar" conce!"onar" = 'ed"c" veter"nar" pr"va#" pentru e0erc"tarea unor act"v"t&#" d"n LFro)ra'ul ;trate)"cM( au contract de conce!"une cu !tatul ,AN;V;A- 9 autor"tatea veter"nar& LEGI;LAIA VETERINARJ 1. Le)ea 16=C1<<: 9 'od"%"cat& ca Le)ea 5<$C$==3 9 pentru e0erc"tarea pro%e!"un"" de 'ed"c veter"nar a- co'peten#ele de 'onopol ale pro%e!"e" de '.v. +- co'peten#ele parta ate ale pro%e!"e" de '.v. c- do'en""le de or)an""zare ale ale pro%e!"e" de '.v. de !tatCpr"vat d- re!pon!a+"l"t&#"le *" atr+u#""le )enerale ale '.v. e- cal"%"carea pro%e!"onal& a '.v. Deontolo)"a 'ed"cal veter"nar& ,'oral&- = Codul de deontolo)"e 'ed"cal veter"nar& Et"ca 'ed"cal veter"nar& = ;tatutul 'ed"culu" veter"nar $. ?rdonan#a Guvernulu" 3$C$==3 1. Le)ea $15C$==3 pentru apro+area ?rdonan#a Guvernulu" 3$C$==3 pr"v"nd or)an"zarea *" %unc#"onarea !erv"c""lor !an"tare veter"nare de !tat A'+ele le)" a- re)le'enteaz& dreptur"le 7 atr"+u#""le '.v. *" '.v.!. +- raportul cu cole)"" c- raportul cu pro%e!"a d- raportul cu !oc"etatea 3. AG 1315C$==< = or)an"zarea *" %unc#"onarea AN;V;A *" a "n!t"tu#""lor d"n !u+ord"nea ace!te"a CADR@L IN;TIT@I?NAL AL FR?FE;IEI DE M.V. 1. Cole)"ul Med"c"lor veter"nar" d"n Ro'/n"a = to#" '.v. a- Con!"l"ul Na#"onal al CMVR cu !ucur!ale ude#ene +- B"roul E0ecut"v al CMVR c- Co'"!"a Le)"!lat"v& a CMVR d- Co'"!"a de Deontolo)"e *" L"t")"" = !anc#"un" ad'"n"!trat"ve $. Autor"tatea Na#"onal& ;an"tar& Vataer"nar& *" pentru ;")uran#a Al"'entelor *" "n!t"tu#""le !u+ordonate ,1 INCR 7 3$ D;V;A 7 FICFCADR@L DE REGLEMENTARE A FR?FE;IEI DE M.V. 1. Le)"!la#"a veter"nar& !pec"%"c& a- le)"!la#"a or"zontal& . or)an"zarea *" %"unc#"onarea FICF . controalele la %ront"er& =1 . co'er#ul "ntraco'un"tar . "dent"%"carea *" 4nre)"!trarea an"'alelor = =$

+- le)"!la#"a vert"cal& = =1 9 =16 $. Le)"!la#"a cone0& pro%e!"e" de '.v. 2nc&lcarea nor'elor 'orale *" et"ce = CMVR = ;ANCI@NI ADMINI;TRATIVE 2nc&lcarea . nor'elor deontolo)"ceC'orale . nor'elor et"ce C@LFA . le)"!la#"e" C@LFA MEDICALJ = reprez"nt& o )re*eal& !au o eroare care nu core!punde adev&ulu" !au nor'elor deontolo)"ce *" care !urv"ne a- ur'are a 4ndepl"n"r"" necon%or'e a une" re!pon!a+"l"t&#" !au o+l")a#"" +- ar"a ne4ndepl"n"r"" ace!tora e%ect = pre ud"c"" . !oc"ale . cole)"ale )rave . pac"en#"lor d"%er"te ;ur!a culpelor a- ")noran#a +- ne)l" en#a c- "'pruden#a d- !uper%"c"al"tarea DIERENA . C@LFA ,)re*el"le !unt "'puta+"le. ACCIDENTECIN;@CCE;E = +ol" ter'"nale = pe care *t""n#a nu le.a !olu#"onal = ne"'puta+"le ?r")"nea culpelor a- a+ater" de la re!pon!a+"l"ta#o"le pro%e!"onale +- ne)l" en#a 4n !erv"c"u c- nere!pectarea preveder"lopr le)"!lat"ve d- co'porta'ent nede'nCco'pro'"#&tor pentru pro%e!"e e- "ncapac"tatea 4ndepl"n"r"" !arc"n"lor pro%e!"onale %- 4ndepl"n"rea eronat& a pro<cedur"lor pro%e!"onale d"n necunoa*tereCne)l" en#& )- dep&*"rea atr"+u#""lor *" co'peten#elor I'pl"ca#"" . !ocl"ate . 'orale . et"ce . 'ter"ale . %"nanc"are . per!onale C@LFA nu e!te e0onerat& de . reaua vo"n#& . dez"ntere! . ne)l" en#& . a+uzul de 4ncredere . ne4n#ele)erea . necunoa*terea . l"p!a de clar"tate I'pl"ca#""le act"v"t&#"" M.V. De ord"n ur"d"c = r&!punderea ur"d"c&

a- de ord"n c"v"l = r&!punderea +- ad'"n"!trat"v& = r&!punderea ad'"n"!trat"v& c- 'ater"ale d- %"nanc"ar& r&!punderea e- econo'"ce 'ater"al.%"nanc"ar& %- penal& = r&!punderea penal& . INFRACI@NI . Codul penal Re!pon!a+"l"t&#"le 'orale *" et"ce = drept veter"nar a- au!%era 'a" lar)& +- au precedat nor'ele ur"d"ce C@LFA poate %" evaluat& ca a- contraven#"e l"'"ta e!te de +- "n%rac#"une ord"n ad'"n"!trat"v Cr"ter"" . )rav"tatea %apte" CFF . "'pl"ca#""le %apte" Contraven#""le pot deven" "n%rac#"un" INFRACI@NEA a- e!te !ta+"l"ta& de cp !aud e le)" cu "'pl"ca#"" penale +- o %apt& . per"culoa!& pentru !oc"etateC"nd"v"d . !&v/r*"t& cu v"nov&#"e . nu poate %" co'+&tur& dec/t pr"n pedep!e" C?NTRAVENIA a- prev&zut& de le)"!la#"e +- co'+&tur& pr"n !anc#"un" . ad'"n"!trat"ve . c"v"le.d"!c"pl"nare . contraven#"onale INFRACTI?NALITATE = %apte "ncr"'"nate de LF = r&!punderea penal& a- dreptul de a apl"ca pedeap!a +- o+l")a#"a "'pu!& "n%ractorulu" de a e0ecuta pedeap!a

apl"carea

Contraven#"" !an"tare veter"nare a- nere!pectarea '&!ur"lor ant"ep"de'"ce de ap&rare a !&n&t&#"" an"'alelor +- nere!pectarea '&!ur"lor de preven"re a tran!'"oter"" de +ol" zoonot"ce c- 4nc&lcarea n.!.v. de ")"en& a produ!elor an"'ale 4n toate %azele d- nere!pectarea d"!poz"#""lorC'&!ur"lor teDn"ce pentru e%ectuarea ac#"un"lor !an. vet. o+l")ator"" Cla!"%"carea "n%rac#"un"lor a- dup& o+"ectul 4'potr"va c&ru"a !unt 4ndreptate B< )rav"tatea *" con!ec"n#ele %apte" In%rac#"unea 1. Latura o+"ect"v& = 'ater"al& a- In%rac#"un" de ac#"une = C?MI;IVE +- In%rac#"un" de "nac#"une = ?MI;IVE $. Latura !u+"ect"v& = v"nov&#"a

a- "nten#"onat = pre'ed"tatCcal"%"cat +- ne"nten#"onat = d"n culp& . )radul de per"col !oc"al . "'pl"ca#"" econo'"ceC'ed"cale In%rac#"un" 4'potr"va an"'alelor v"" a- v&t&'are corporal& +- rele at"tud"n" c- 'oartea . pre'ed"tat& . d"n culp& d- co'er#ul cu an"'ale . +ol" redD"+"tor"" . %raude e'p"r"ce . %raude 'ed..vet. e- %al!"%"care docu'ente %- !tatu! !an"tar nedeclarat )- corelate cu actul 'ed"cal In%rac#"un" 4'potr"va produ!elor de or")"ne an"'al& a- pr"n !u+!t"tu"re . !pe"a de an"'al . carne nor'al& . carne cadavreCan"'ale t&"ate 4n a)on"e . carne nor'al& . carne alterat& . carne cal"tate !uper"oar& . "n%er"oar& . carne nor'al& 9 "n)red"ente neper'"!e +- pr"n adau! . "n)red"ente au0"l"are ur"n& = lapte 'ela'"n& = lapte . coloran#" *" con!ervan#" ,neo'olo)a#" . cant"tat"vc- Introducerea 4n c"rcu"tul al"'entar . produ!e proven"te de la an"'ale +olnave . produ!e de la an"'ale tratate . pe*t"( +"valve( cru!tacee 9 ce au 'ur"t 4n ap& . al"'ente %al!"%"cate . produ!e alterate C?NTRAVENIILE OI INFRACI@NILE = TREB@IE FR?BATE EIFTERIQA MEDIC?L LEGALJ VETERINARJ RF?BAT?RI@CFR?BAI@NEA EcD"pa de e0pert"z& RAF?RT@L MEDIC? LEGAL VETERINAR LITIGI@L . con%l"ct 4ntre $ p&r#" cu "ntere!e opu!e . 'ed"ate a'"a+"l !au de "n!tan#ele udec&tore*t" CMVR 9 ap&r& "n!t"tu#"onal 'ed"cul veter"nar 4n caz de l"t")"" E@RI;FR@DENA . Ra'ur& a *t""n#e" dreptulu" . ;cop = total"tatea actelor dec"z"onale ale "n!tan#elor udec&tore*t" luate 4n trecut pentru a ev"den#"a 'odal"tatea de !olu#"onare a une" cate)or"" de l"t")"" = ;FEA E@RIDICJ . M&!ur"le *" actele nor'at"ve ela+orate pentru reducerea apar"#"e" culpelor 'ed"cale pr"n "'pr"den#&( eroare( "nco'peten#&( neaten#"e( etc.

FRECEDENT E@DICIAR . Fronun#area une" !ent"n#e aprop"ate da" !"'"lare &n cazur" !"'"lare ur"d"c RJ;F@NDERILE MEDIC@L@I VETERINAR 1. 'oral& . re!pectul pentru an"alele 4n)r" "teCtratate . re!pectul %a#& de propr"etar"" ace!tora . 4n 'ed"c"na u'an& = pr"'eaz& a!pectul 'ed"calCecono'"c . 4n 'ed"c"na veter"nar& = pr"'eaz& a!pectul econo'"cC'ed"cal - 'ed"c"na veter"nar& = %"nal"tatea ;F pr"n ;A CMVR = !anc#"un" d"!c"pl"nare

$. 'ater"al& - prote area +unur"lor 'ater"ale d"n dotareCdate 4n %olo!"n#& 1. ur"d"c& - r&!punderea ad'"n"!trat"v& = re)le'entat& de cele $ le)" de +az& ,L 5<$C$==3 7 L $15C?G 3$C$==3d"!c"pl"nare !anc#"un" contraven#"onale . r&!punderea c"v"l& = an)a eaz& $ per!oane d"n care una a !u%er"t un pre ud"c"u = Codul C"v"l = act 'ed"cal eronat( ne"nten#"onat = ac#"un" "l"c"te = re!pectarea o+l")a#""lor contractuale c"v"le = %"nanc"are !anc#"un" ca "n%rac#"une R&!punderea penal& = pentru %apte . del"+erate . d"n )re*eal& . 4n&lcarea raportur"lor '.v. cu !oc"etateaCcl"entela . re)le'entat& de CF . !unt "n%rac#"un" = reprezentate de . %al!ul "ntelectual . a+uz de 4ncredere . d"vul)area !ecretulu" pro%e!"onal . nere!pectarea nor'elor !an"tar veter"nare INVE;TIGAIA 2N MEDICINA LEGALJ VETERINARJ EIFERTIQA( C?NTRAEIFERTIQA OI FR?BAI@NEA MEDIC?.LEGALJ VETERINARJ Eluc"darea unor cauze c"v"le "'pl"c& 'ed. penale le)al& vet. E0pert"za 'ed"co.le). a- con!tat&r" teD..*t""n#"%"ce -

Contrae0pert"za 'ed"co.le). doc. !pec"%"ce

+- e0pert"za

Act de u!t"#"e or). de ur'&r"re penal& ,or)anele ud"c"areor). de "n!pec#"e EIFERTIQA MEDIC?.LEGALJ VETERINARJ ;C?F = con!tatarea *" de'on!trarea %aptelor . contraven#"onale . penale CARACTER . co'ple0 . 'ult"d"!c"pl"nar 9 !e %ace 4n ecD"p& 9 %"ecare 'e'+ru are rol prec"!( pe do'en"" !tr"cte *" l"'"tate ,e0p. +al"!t"c&Crad"olo)"c&. *t""n#"%"c 9 al 'ater"alulu" prezentat u!t"#"e" pr"n ?@F +azat pe e0a'"narea pro+elor . !pec"%"c 9 !e real"zeaz& doar de !pec"al"*t" d"ver*" INVE;TIGAII . real"zate d"n o%"c"u . la cererea p&r#"lor "'pl"cate 4n l"t")"u ?BIECT@L EIFERTIQEI MEDIC?.LEGALJ VETERINARJ 1. An"'alele 4n v"a#& = !tatu!ul de !&n&tateC+oal& $. "nte)r"tateaC!alu+r"tateaCor")"nal"tatea produ!elor cu de!t"na#"e al"'entar& *" neal"'entar& 1. cal"tateaC "nte)r"tateaC !alu+r"tateaC or")"nal"tatea %ura e( ad"t"v" %ura er"( produ!e +"olo)"ce *" 'ed"ca'entoa!e de uz veter"nar 3. Inve!t")a#"" pe cadavreCpor#"un" de cadavre( !ecre#"".e0cre"" +"olo)"ce de la an"'ale 'oarteCur'eCo+"ecte vulneranteC!u+!tan#e cD"'"ce 6. E0pert"zarea de acteCdocu'enteC4n!cr"!ur" pro+e v"zuale *" aud"o( declara#"" orale =' 4ntoc'"rea docu'entelor = e!en#"al& Re!pon!a+"l"tatea e0pertulu" 'ed"co.le)"!t veter"nar R?L = de a pune la d"!poz"#"a or)anelor de ancDet& c"v"l& ad'"n"!trat"v& penal& "n%or'a#""le *t""n#"%"ce pentru !olu#"onarea corect& a !pe#e" ur"d"ce REALIQEAQJ a- "nve!t")a#""le la %a#a loculu" ven"'entulu" +- prelevarea pro+elor c- conduce "nve!t")a#""le !pec"%"ce d- "ntoc'e*te raportul 'ed"co.le)al INVE;TIGAIILE DE ;FECIALITATE 1. !e real"zeaz& 4n la+oratoare !pec"al"zate ,'or%opatolo)"eC to0"colo)"eCnecrop!"eCv"ru!olo)"eC paraz"tolo)"eC'"colo)"eC+"olo)"eC 'olecular&C!erolo)"eC+al"!t"c&$. ace!te la+oratoare %unc#"oneaz& 4n cadrul !erv"c""lor 'ed"co.le)ale veter"nare a- de !tat ,"n!t"tute centrale7D;V;A+- pr"vate de!e'nate 1. prelevareaCproce!areaCa'+alareaC et"cDetareaCtran!portul *" predarea pro+elor = are +az& le)al& 3. Inve!t")a#""le !e %ac 4n +aza unor procedur" opera#"onale !pec"%"ce ,F;?- cu re!pectarea unor "n!truc#"un" !pec"%"ce de lucru ,I;L- *"C!au a unor procedur" )enerale ,FG-

DECLANOAREA OI C?NIN@T@L EIFERTIQEI MEDIC?.LEGALE VETERINARE 1. !e real"zeaz& 4n %aza de ur'&r"re penal& or" 4n %aza de udecat&( pe +aza une" ordonan#eC4ncDe"er" de *ed"n#& $. ordonan#aC4ncDe"erea de *ed"n#& va !pec"%"caN a- o+"ectul "nve!t")a#""lor +- o+"ect"vele de ur'&r"t c- per!oanele de!e'nate pentru ecD"pa de e0pert"z& d- ter'enul de e%ectuare a cercet&r"lor *" prelevarea 'ater"alelor ?@A( ?@C( ?@F 1. or)ane e'"tente a- ordonan#a = e'"!& de ?CFCprocuror = 4n %aza de ur'&r"re penal& +- 4ncDe"erea de *ed"n#& = co'pletul de udecat& = 4n %aza de udecat& 3. nu'"rea e0per#"lor '.l.v. = ordonan#&Crezolu#"eC4ncDe"erea de *ed"n#& = con!e'narea depoz"#""lor *" a d"!poz"#""lor pronun#ate 4n cadrul *ed"n#e" de udecat& 5. E0pertul 'ed"co.le)al veter"nar a- per!oan& cu te'e"n"ce cuno*t"n#e de 'ed"c"n& veter"nar& +- a+"l"tat& !& conduc& . prelevarea pro+elor . prelucrarea "n"#"al& 9 a'+alarea . 4ntoc'"rea docu'entelor de tr"'"tere la la+orator c- ela+orarea rezultatelor e0pert"ze" = raportul 'ed. le). vet. 6. A!pectele d"n raportul 'ed. le). vet. a- !unt nu'a" de ord"n *t""n#"%"c +- nu poate e'"te prec"z&r" de ord"n ur"d"c 8. E0pertul 'ed"co.le)al nu are atr"+u#"" de or)an de ur'&r"re penal& :. 2n 'ed"c"na veter"nar&( %a#& de 'ed"c"na u'an& = nu e0"!t& un cadrul le)"!lat"v ce re)le'enteaz& co'peten#ele e0pertulu" 'ed"co.le)al veter"nar <. ;unt %olo!"te a- preveder"le le)ale pentru 'ed"c"na veter"nar& ,re!pon!a+"l"t&#"le )enerale ale 'ed"c"lor veter"nar"+- atr"+u#""le *" re!pon!a+"l"t&#"le 'ed"c"lor veter"nar" de !tat c- preveder"le Codulu" de Deontolo)"e Med"cal Veter"nar& d- Codul de Et"c& Med"cal& 1=. Fart"c"parea e0per#"lor 4n 'ed"c"na le)al& veter"nar& la e%ectuarea e0pert"ze" !ol"c"tat& pr"n ordonan#& de c&tre ?@FC4ncDe"ere de *ed"n#& de co'pletul de udecat& e!te o+l")ator"e *" nu poate %" decl"nat& 11. E0pert"za 'ed"co.le)al& veter"nar& !e !ol"c"t& c/ndN a- cauza 'or#"" unu" an"'al e!te necuno!cut&C!u!pect&Cv"olent& +- !unt "'pl"cate an"'ale de 'are valoare c- 'oartea !.a produ! ca ur'are a unu" trau'at"!'C%ac o+"ectul a!%"0olo)"e" !au to0"colo)"e" d- !e produc 4'+oln&v"r" *" 'ortal"tate 'a!al& e- %ura ele !au ad"t"v"" %ura er" !unt "ncr"'"na#" 4n producerea 4'+oln&v"r"lor !au 'ortal"t&#"" %- produ!ele +"olo)"ce !au 'ed"ca#"a !unt "ncr"'"nate 4n producerea de 4'+oln&v"r" *" 'ortal"tate )- 4n cazul c/nd produ!ele de or")"ne an"'al& au produ! 4'+oln&v"r" ale oa'en"lor *"C!au an"'alelor D- 4n cazur"le de "nve!t")a#"e cr"'"nal"!t"c& a produ!elor *" !u+produ!elor de or")"ne an"'al& "- 4n caz de 'od"%"care !u!pect& a !tatu!ulu" de !&n&tate a an"'alelor - 4n caz de nere!pectare a preveder"lor le)"!lat"ve pr"v"nd +un&!tarea *" protec#"a an"'alelor P- 4n caz de !pu!p"c"une de 'alpra0"! l- 4n cazur"le de p"erder" %"nanc"are *" econo'"ce deo!e+"te

1$. 2n caz de a- l"t")"u or"ce 'ed. vet poate %" +- culp& !ol"c"tat pr"n ordonan#& pentru e0pert"z& 'ed. le). vet. E0per#"" 4n 'ed. le). vet. !unt o+l")a#" !& cunoa!c& 'odal"t&#"le deN a- Inve!t")a#"e la %a#a loculu" producer"" even"'entulu" +- prelevarea( proce!area( )e!t"onarea *" 'on"tor"zarea pro+elor c- cule)erea *" prezervarea "n%or'a#""lor de or"ce %el d- evaluarea docu'entelor de or"ce %el e- 4ntoc'"rea Raportulu" de e0pert"z& 'ed"co.le)al& veter"nar& ?CFCFR?BAT?RI@CFR?BAI@NEA $. E0pert"za 'ed"co.le)al& veter"nar& 7 rapoartele teDn"co.*t""n#"%"ce = co'ponente ale pro+ator"ulu" = pro+e 'ed"co.le)ale acce!ate 4n

u!t"#"e

ut"l"zate pentru "n!tru'entarea cauzelor . c"v"le . ad'"n"!trat"ve . penale 1. Rolul 'a or al e0p. 'ed. le). vet. a- !ta+"l"rea tanato)eneze" +- e0cluderea !au "'pl"carea an"'alelor !au a oa'en"lor 4n producerea unor C@LFE *" !au INFRACI@NI c- !ta+"l"rea %aptelor ce pot con!t"tu" culpe !au "n%rac#"un" e0erc"tate a!upra 'ater""lor *" pro+elor !upu!e !uprave)Der""( controlulu" *" "n!pec#"e" !an"tare veter"nare 3. "n/nd cont de !%era l"'"tat& !pec"%"c& a part"c"p&r"" e0pertulu" 'ed"co.le)al veter"nar la "nve!t")a#"" = N@ ARE o vedere de an!a'+lu a 4ntre)"" !pe#e( neav/nd acce! d"n o%"c"u la toate ele'entele de "nve!t")a#"e( av/nd po!"+"l"tatea de a !ol"c"ta 4n !cr"! *" 'ot"vat acce!ul la pro+ator"ul ad'"n"!trat 5. 2n acela*" t"'p rezultatele RMLV pot %" e!en#"ale pentru !olu#"onarea !pe#e" *" luarea une" dec"z"" 4n "n!tan#a de udecat& Probatoriu /probaiunea Raportu !e "au#a itate $n %e!i"ina a&a ' (eterinar'

?BIECTIVELE EIFERTIQEI M.L IN RELAIE C@ FR?BAT?RI@.CFF 1A. con!tat&r"le teD.*t""n#"%"ce .raport !cr"! 1.1.cercetarea la locul %apte" ,4n teren1.$ prelevarea de pro+e pr"nc"pale ,an"'al !au or)ane de la an"'al 'oarte !u!pect1.1 prelevarea de pro+e !ecundare . ele'ente de 'ed"u . an"'ale v"" con)enere . pro+e de !olCap&C%ura eCvacc"nur"C 'ed"ca'enteCal"'ente(etc 1.3 prelevarea de ur'e 1.5. alte pro+e 9pro+ele !cr"!e . pro+ele orale

.pro+e 4nre)"!tr ,aud"o(v"deo1B. "nve!t")a#"" a!upra cadavrelor . e0a'enul necrop!"c . prelevare( proce!are( a'+alare( et"cDetare( e0ped"ere de pro+e 1C. e0pert"za de la+orator a pro+elor prelevate . %"e la locul even"'entulu" . 4n t"'pul necrop!"e" $. e0pert"za docu'entelor raport

+"olo)"ce

!cr"!

FR?BAT?RI@CFR?BAI@NE DEFINIRE=total"tateaN 1. datelor *" dovez"lor precu' *" $. 'odal"t&#"le *" procedur"le pr"n care !unt procurate ace!tea( nece!are !u!#"ner"" une" cauze 4n u!t"#"e ,pro+ator"u-( 4n !copulN a- !ta+"l"r"" e0"!ten#e" %apte" +- "dent"%"c&r"" %aptu"torulu" c-!ta+"l"r"" v"nov&#"e" %&ptu"torulu" d-!ta+"l"r"" pre ud"c"ulu" con!ec"n#& a %apte" e-;ta+"l"r" ""'pl"ca#""lor !oc"ale C%"nanc"are C econo'"ceC p!"D"ceC rel")"oa!eC cu pr"v"re la !&n&tatea pu+l"c& *"C!au !&n&tatea an"'alelor Cercetarea la %aa loculu" )*I!enti+i"area rea ' a o"u ui +aptei 2*I!enti+i"area ani%a e or ,*-tabi irea ti%pu ui !e pro!u"ere a +aptei 4*-tabi irea %o!i+i"'ri or (i"ti%ei .*De+inirea "on!iii or %eteoro o&i"e rea e /*-tabi irea +a 0i+i"'ri or a +aa o"u ui1 a*a e (i"ti%ei b a e %e!iu ui 7*De+inirea 0paiu ui !e pro!u"ere a +aptei1 a*0paiu !e"2i0/b 0paiu $n"2i0 3*I!enti+i"area "orpu ui !e i"t/(u nerant Ident"%"carea an"'alelor )*I!enti+i"area 0pe"iei !up' "ara"*0o%ati"e 2*I!enti+i"area 0pe"iei prin probe aborator ,*Dup' -NIIA40i0te% o+i"ia !e i!enti+i"are ,*Dup' 0i0te%e neo+i"ia e !e i!enti+i"are 4*I!enti+i"area 0pe"iei i ra0ei .*I!enti+i"area +t'rii +i#io o&i"e /*I!enti+i"are +a 0i+i"'ri4!e %e!iu/ (i"ti%' 7*Prinipa e or %o!i+i"'ri a e (i"ti%ei 3 Deter%inarea ($r0tei ani%a u ui 5!entiie 6*I!enti+i"area "orpu ui !e i"t/(u nerant Cercetarea ur'elor 1. Cercetarea ur'elor de '/"n" $. Cercetarea a'prentelor nazale la an"'ale 1. Cercetarea ur'elor de p"c"oare de o' !au an"'ale 3. R"d"carea *" e0a'"narea ur'elor de p"c"oare 5. Cercetarea ur'elor !au a'prentelor dentare

6. Cercetarea ur'elor %or'ate de 'ater""le ur)an"ce 8. Cercetarea ur'elor de !/n)e :. Cercetarea locur"lor *" o+"ectelor cu ur'e de !/n)e <. !ta+"l"rea !pec"e" de la care prov"ne !/n)ele *" a vecD"'"" ace!tu"a 1=. r"d"carea ur'elor de !/n)e 11. "dent"%"carea ur'elor de !/n)e / 1$. cercetarea ur'elor ar'elor de %oc 11. cercetarea ur'elor "ncend""lor 13. cercetarea ur'elor l&!ate de re!tur" de o+"ecte( 'ater"" or)an"ce *" anor)an"ce Frelevarea de pro+e 1. Frelevarea de pro+e pr"nc"pale ,an"'al !au or)ane de la an"'al 'oarte !u!pect$. Frelevarea de pro+e !ecundare . ele'ente de 'ed"u . an"'ale v"" con)enere . pro+e de !olCap&C%ura eCvacc"nur"C 'ed"ca'enteCal"'ente(etc 1 prelevarea de ur'e 3. Frelevarea de alte pro+e 9pro+ele !cr"!e . pro+ele orale .pro+e 4nre)"!tr,aud"o(v"deoE7perti#a %e!i"o e&a ' !e aborator 1.Re)le'ent&r" pr"v"nd prelevareaN a. de pro+e +"olo)"ce +. de pro+e de l"cD"de +"olo)"ce $.Re)le'ent&r" pr"v"nd proce!area pr"'ar& 1.Re)le'ent&r" pr"v"nd a'+alarea pro+elor 3.Re)le'ent&r" pr"v"nd et"cDetarea pro+elor 5.Re)le'ent&r" pr"v"nd tra!a+"l"tatea pro+e 6.Re)le'ent&r" pr"v"nd tran!portul pro+elor 8.Re)le'ent&r" pr"v"nd con%"den"al"tatea Te2ni"i %e!i"o e&a e (eterinare 1.E0a'ane 'or%opatolo)"ce.necop!"a '.l $.E0a'ene D"!topatolo)"ce 1.E0a'ane '"co+"olo)"ce 3.E0a'en to0"colo)"c 6.E0a'ene !erolo)"ce 8.E0a'ene trau'atolo)"ce :.E0a'ene a!%"0olo)"ce < E0a'ene de +"olo)"e 'olecular& E7a%ene "2i%i"o4bio o&i"e !e %e!i"in' e&a ' 1.E0a'enul 'ed"co.le)al vet.al !4n)elu" $.E0a'enul '"cro!cop"c al petelor de !4n)e 1.E0a'enul 'lv +"ocD"'"c al !4n)elu" 3.E0a'enul 'lv al !al"ve"C!ecre"" na!o.%ar"n. 5.E0a'enul 'ed"co le)al vet.vo'"!'entelor 6.E0a'enul 'ed"co.le)al vet.al ur"ne" 8.E0a'enul 'ed"co.le)al vet. al %ecalelor :.E0a'enul 'ed"co.le)al al !ecre"" prepu. <.E0a'enul 'ed"co.le)al vet.al %"rulu" de p&r E e%ente !e "au#a itate $n a"ti(itatea*pra"ti"' %e!i"o4 e&a '

)*De+inire.rela"a d"ntre un even"'ent cu valoarea de cauz& " un even"'ent cu valoare de e%ect $.Meto!o o&ie.pentru !ta+"l"rea cauzal"t&"" 'ed"co.le)ale.!e pornete de la anal"za e%ectelor " !e %or'uleaz& evalu&r" a!upra N a.cauzelor +.cond"""lor c.c"rcu'!tanelor d.'odal"t&"lor de producere.e%ecte Re aia !e "au#a itate %e!i"o4 e&a ' 1.Cau#a.a.%eno'en !au co'ple0 de %eno'ene care precede " produce un alt %eno'en( .+.4n l"p!a e" nu !e produce e%ectul( cD"ar dac& cond"""le !unt %avora+"le $.Cr"ter"" de cla!"%"care a cauzelorN a.dup& natura ace!tora .cauze e0terne .cauze "nterne

2n %unc"e de raportul d"ntre ace!teaN .cauzal"tate "'po!"+"l& 1==.= e%ect .cauzal"tate cert& = .1== e%ect +.dup& durata ac"un""N .cauze per'anente .cauze ep"!od"ceCte'porare c.dup& 'odul de ac"uneN .cauze un"voce,nece!are " !u%uc"ente.cauze neun"voceCpro+a+"leN .prev"z"+"le ."'prev"z"+"leC4nt/'pl&toare d.dup& nu'&rul cauzelorN .cauze un"ce.lan 'onocauzal .cauze 'ult"ple.lan pol"cauzalCco'ple0 .cauze cu ac"une conver)ent&C poten"aoare rec"proc .cauze cu ac"une d"ver)ent& ,cauza pr"nc"pal& "n%luenat& de cond"""e.Dup& 'odul de ac"uneN . cauze pr"n "'pul!"une,+"le +"l"ard. cauze pr"n declanare,e0ploz"v.cauze pr"n de!%&urare,'elod"e d"!cCon!iia !e "au#a itate )*De+inire4!"tua"a !au 4'pre urarea cu ac"une 4n t"'p( de care dep"nde apar""a e%ectulu" Cond""a poate "n%luenaN a.at/t cauza(4n !en!.ne)at"vC%renator .poz"t"vC!t"'ulant +.c/t " e%ectul.dar nu poate )enera

e%ectul 4n l"p!a cauze" $.Cla!"%"carea cond"""lorN a.dup& or")"ne.cond""" "nterne ,v4r!t&C!e0C+ol"+.dup& 'odul de "n%luenare a cauze"N .cauze do'"nante .cauze codo'"nante .cauze rece!"ve c.Dup& "nten!"tatea cond""e"N .cond""" !u%"c"ente .cond""" e0ce!"ve.e%ectul cauzat 74ntre"nut E e%ente !e "au#a itate4"ont. ,*Cir"u%0tane e.4'pre ur&r"le !au con unctur"le ep"!od"ce de durat& var"a+"l& ce 4n!oe!c un %eno'en " pot %"N a.%avor"zante !au +. InD"+"tor"" 4*E+e"tu .reprezentat de 4n ML deN a.lez"un" trau'at"ce.'ortale . ne'ortale +.lez"un" to0"colo)"ce c.lez"un" a!%"0olo)"ce 1.de%"n"re.ca un %eno'en ce rezult& d"n "nterac"unea cauze"( cond"""lor "C!au c"rcu'!tanelor $.Cla!"%"carea e%ectelorN a.dup& natura lorN e%ecte !pec"%"ce e%ecte ne!pec"%"ce +.dup& "'portan&Ne%ecte pr"nc"pale e%ecte !ecundare c.dup& apar""eNe%ecte "'ed"ate e%ecte tard"ve d.dup& nu'&r " local"zareN .e%ecte un"ce locale .e%ecte 'ult"ple )enerale E0"!t& 1 teor"" ce e0pl"c& cauzal"tatea !oc"o. ur"d"c& pr"n cauzal"t&" +"o'ed"caleN 1.Teor"a pro0"'e" cauze .d"n 'a" 'ulte cauze ce provoac& un e%ect( cea 'a" aprop"at& e!te cauza e%ectulu" $.Teor"a ecD"valene" cond"""lor. toate cond"""le " c"rcu'!tanele "'pl"cate 4ntr.un even"'ent !unt ecD"valente 1.Teor"a cauzal"t&"" adecvate !unt con!"derate cauze doar even"'entele ce ar putea produce un anu'"t e%ect In 'ed"c"na le)al& cauzal"tatea pre!upuneN 1.Le)&tura de cauzal"tate (con%undat& cu $.Raportul de cauzal"tate Le)&tura de cauzal"tate.corela"aC dependena 4ntre trau'at"!' " e%ectul )enerat,lez"une trau'at"c&Cto0"colo)"c&Ca!%"0olo)"c& !au dece! Cla!"%"carea le)&tur"" de cauzal"tateN 1.d"rect& !au pr"'ar&N a."'ed"at&Cnecond""onat&.4ntre cauz& " e%ect nu !e "nterpune n"'"c,topor 4n cap+.'ed"at&Ccond""onat&.4ntre cauz& " e%ect !e "nterpun %actor" pree0"!ten" %avor"zan"N

. a)raveaz& e%ectele trau'at"!'ulu" ,pla)& '"nor& la pac"ent De'o%"l"c !au !upra"n%ectarea une" pl&)".trau'at"!'ul a)raveaz& patolo)"a pree0"!tent&,trau'at"!' pe coloan& a%ectat& anter"or poate produce !ec"onarea$."nd"rect&C!ecundar&.4ntre trau'at"!' " e%ect !e "nterpune o co'pl"ca"e,trau'at"!' rut"er. !p"tal"zare cu "'o+"l"zare dor!al&.+ronDopneu'on"e de decu+"t.dece!1.con u)at&.la real"zarea e%ectulu" part"c"p& at4t %actor"" pree0"!ten" c/t " o co'pl"ca"e,e0"!tena d"a+etulu" zaDarat 4n pl&)"2n RMLV !e prec"zez&N a.e0"!tena !au nu a le)&tur"" de cauzal. +.t"pul le)&tur"" de cauzal"tate c."nd"%erent de e%cteNlocaleC)eneraleC"Ct -tabi irea e&'turii !e "au#a itate 1.;& e0"!te cont"nu"tate 4n t"'p (4ntre cauz& " e%ect " o 4nl&nu"re ne4ntrerupt& lo)"c& $.;& e0"!te concordan& de !ed"u 4ntre cauz&,trau'at"!'- " e%ect,ecD"'oze ale +uzelor =C %ractura d"n"lor lateral" 1.;& !e poat& e0clud& or"ce alt& cauz& 3.Interpretarea o+"ect"v& a %ondulu" patolo)"c pree0"!tent,o e0cor"a"e pe %a&(produ!& de un trau'at"!' la un +olnav 4n %aza %"nal& de cancer " care a 'ur"t "'ed"at dup& e0cor"a"e E0"!t& le)&tur& de cauzal"tateN 1.Cauza produce d"rect e%ect,'ed"at C"'ed".$. Cauza produce tard"v e%ectul,co'pl"ca""1.Cauza ac"oneaz& 4n co'ple0 de cond""" 3.E%ectul !.ar %" produ! " dator"t& altor cauze 5.E%ectul nu !e producea %&r& e0"!t.cond""" Raportu !e "au#a itate )*De+inire.co'pararea e%ectelor " a cauzelor ce le.au produ!( pentru "erarD"zarea lor " d"cr"'"nare 4n caz de a)e!or" 'ult"pl"(4n vederea 4ncadr&r"" ur"d"ce d"%eren"ate a ace!tora( 4n %unc"e de e%ecte. La 4ntoc'"rea raportulu" de cauzal"tateN a.!e !tud"az& v"ct"'aN ."dent"tatea( . )rav"tatea pre ud"c"ulu"( . le)&tura de cauzal"tate .natura pre ud"c"ulu" !au %elul 'or"" $.La a)re!orN a."dent"tatea R +.e0"!tena e%ecte produ!e de v"ct"'& c.e0"!tena de ur'e +"olo)"ce ataate d.e0"!tena tul+ur&r" p!"D"ce 1.La a)entul vulnerantCcauzalN a.natura " part"cular"t&"le cant"tat"ve( corelate cu e%ectul +.ur'e +"olo)"ce de v"ct"'&C a'prente 3.La locul %apte" ,poz""a v"ct"'e"(ur'e +"olo)"ce( corpur" del"cte( a'prente(etc

?BIECTIVELE EIFERTIQEI M.L IN RELAIE C@ FR?BAT?RI@.CFF 1A. con!tat&r"le teD.*t""n#"%"ce .raport !cr"! 1.1.cercetarea la locul %apte" ,4n teren1.$ prelevarea de pro+e pr"nc"pale ,an"'al !au or)ane de la an"'al 'oarte !u!pect1.1 prelevarea de pro+e !ecundare . ele'ente de 'ed"u . an"'ale v"" con)enere . pro+e de !olCap&C%ura eCvacc"nur"C 'ed"ca'enteCal"'ente(etc 1.3 prelevarea de ur'e 1.5. alte pro+e 9pro+ele !cr"!e . pro+ele orale . pro+e 4nre)"!tr&r" ,aud"o(v"deo1B. "nve!t")a#"" a!upra cadavrelor . e0a'enul necrop!"c . prelevare( proce!are( a'+alare( et"cDetare( e0ped"ere de pro+e +"olo)"ce 1C. e0pert"za de la+orator a pro+elor prelevate . %"e la locul even"'entulu" . 4n t"'pul necrop!"e" $. e0pert"za docu'entelor raport !cr"!

S-ar putea să vă placă și