Sunteți pe pagina 1din 17

BILANTUL CONTABIL i POZITIA FINANCIARA A INTRPRINDERII

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere i drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de la faptul ca fiecare resursa are o utilizare, fiecare utilizare are o resursa ecuatia UTILIZARI = RESURSE cunoscuta de ecuatia dublei reprezentari este reflectata prin bilantul contabil. Resursele (capitalurile) pot proveni de la proprietari sau terte persoane. Ca urmare in contabilitate se creeaza doua structure de resurse capitaluri: capitaluri proprii (CP) i datorii (D). Utilizarile sunt constituite ca urmare a folosirii resurselor (capitalurilor) i apar sub forma bunurilor i creantelor. Bunurile i creantele constituie activele intrprinderii de unde rezulta i ecuatia contabilitatii in partida dubla: A = CP + D Rezulta ca elementele care descriu pozitia financiara a intreprinderii sunt activele ( ), capitalurile propii (CP) i datoriile, iar modelul utilizat este bilantul contabil. Bilantul contabil este documentul contabil de inteza prin care se prezinta elementele de active, datorii i capitaluri proprii ale entitatii la inc!eierea e"ercitiului financiar, precum i celelalte ituatii prevazute de le#e. $n bilant elementele de activ i datorii sunt #rupate dupa natura i lic!iditate, respectiv natura e"i#ibilitate. Defini%iile pe care &'(P )*++ , -**., /n conformitate cu prevederile 0tandardelor $nterna%ionale de Raportare (inanciar1, le d1 elementelor componente ale situa%iilor financiare sunt: a) un activ reprezint1 o resurs controlat de ctre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se astept s genereze beneficii economice viitoare pentru entitate . Un activ este recunoscut /n contabilitate si prezentat /n bilan% atunci c2nd este probabil1 realizarea unui beneficiu economic viitor de c1tre entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(1) /n mod credibil3 Beneficiile economice se refer1 la capacitatea activelor de a se transforma /n numerar (de e"emplu prin v2nzare) sau de a

reduce ieirile de numerar (de e"emplu o nou1 te!nolo#ie de fabrica%ie care conduce la micorarea costurilor). b) o dato i! reprezint1 o obligaie actual a entitii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea creia se astept s rezulte o iesire de resurse care ncorporeaz beneficii economice. & datorie este recunoscut1 /n contabilitate si prezentat1 /n bilan% atunci c2nd este probabil c1 o iesire de resurse /ncorpor2nd beneficii economice va rezulta din decontarea unei obli#a%ii prezente si c2nd valoarea la care se va realiza aceast1 decontare poate fi evaluat1 /n mod credibil3 Ieirea de beneficii economice pentru decontarea unei datorii presupune plata /n numerar, transferul de alte active, prestarea de servicii sau /nlocuirea prezentei datorii cu o alta. c) ca"italu il! " o" ii reprezint1 interesul rezidual al acionarilor sau asociailor n activele unei entiti dup deducerea tuturor datoriilor sale.

ACTI#ELE sunt resurse contolate de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa se #enereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Beneficiile economice reprezinta potentialul activului de a contribui direct sau indirect, la flu"ul de numerar sau ec!ivalente de numerar de care sa beneficieze intreprinderea. ceasta contributie se reflecta fie sub forma cresterilor intrarilor de numerar, fie sub forma reducerilor de numerar de e"emplu prin reducerea costurilor de productie, astfel potentialul poate fi unul productive, atunci cand activul este utilizat separat sau impreuna cu alte active pentru prestarea de servicii sau productia de bunui destinate vanzarii de catre intreprindere. De asemenea, potentialul poate imbraca forma convertibilitatii in numerar sau ec!ivalente de numerar. Un active este recunoscut in contabilitate i prezentat in bilant atunci cand este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre intreprindere i activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat,a in mod credibil. DATORIILE reprezinta obli#atii actuale ale intreprinderii ce decur# din evenimente trecute i prin decontarea carora se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. $esirea presupune plata in numerar3 transfer de active3 prestare de servicii3 inlocuirea cu alta obli#atie3 transformarea obli#atiei in capital propriu etc. & datorie este recunoscuta in contabilitate prezentata in bilant atunci cand este probabil ca o iesire de resurse incorporand beneficii economice va rezulta din decontarea unor obli#atii prezente i cand valoarea la care se va realize aceasta decontare poate fi evaluate in mod credibil.

CAPITALURILE PROPRII reprezinta interesul rezidual al asociatiilor sau actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale. (ormatul, succesiunea i terminolo#ia elementelor din bilant sunt stabilite prin re#lementarile contabile. 'odelele de baza ale bilantului prezentate in literature i practica mondiala sunt: a) $o %atul o i&ontal' sub forma de table cu doua coloane fundamentat pe baza relatiei A=C (au A = CP+D

b) $o %atul v! tical' sub forma de lista, fundamentat pe baza relatiei: A ) D = CP (ormatul tip orizontal, cu scop pur didactic arat1 aa:

BILAN* /ntocmit la )4 decembrie anul 5


ACTI#E . C6$78 $'&B$9$: 68 $mobiliz1ri necorporale $mobiliz1ri corporale $mobiliz1ri financiare B. C6$78 C$RCU9 568 0tocuri Crean%e $nvesti%ii financiare pe termen scurt Casa i conturile la b1nci C. C;896U$89$ <5 7 50 TOTAL ACTI# .A+B+C/ TOTAL CAPITAL -I DATORII .A+B+C+D/ AN N+, AN N CAPITALURI PROPRII -I DATORII . C P$6 9 PR&PR$U, din care: Capital social Prime de capital Rezerve Rezultat B. PR&7$:$& 58 C. D 6&R$$ D. 785$6UR$ <5 7 50 AN N+, AN N

8#alitatea fundamental1 a acestui tip de bilan% este :

Activ = Ca"italu i " o" ii + Dato ii

(ormatul tip vertical prev1zut de &'(P )*++,-*4* arat1 aa: BILAN* /ntocmit la )4 decembrie anul 5 nul 5=4 . ctive imobilizate $. $mobiliz1ri necorporale $$. $mobiliz1ri corporale $$$. $mobiliz1ri financiare B. ctive circulante $. 0tocuri $$. Crean%e $$$. $nvesti%ii pe termen scurt $7. Casa si conturi la b1nci C. C!eltuieli /n avans D. Datorii: sumele care trebuie pl1tite /ntr=o perioad1 de p2n1 la un an 8. ctive circulante nete,datorii curente nete (. 6otal active minus datorii curente >. Datorii: sumele care trebuie pl1tite /ntr=o perioad1 mai mare de un an ;. Provizioane $. 7enituri /n avans ?. Capital si rezerve $. Capital subscris (prezent2ndu=se separat capitalul v1rsat si capitalul nev1rsat) $$. Prime de capital $$$. Rezerve din reevaluare $7. Rezerve 7. Profitul sau pierderea reportat(1) 7$. Profitul sau pierderea e"erci%iului financiar 8#alitatea fundamental1 a acestui tip de bilan% este : Activ ) Dato ii = Ca"italu i " o" ii0 STRUCTURA CONTABILA A ACTI#ULUI $n activ bunurile economice sunt clasificate in functie de criteriul destinatiei i al lic!iditatii (perioada de trasnformare in bani) astfel: active imobilizate, active circulante i active de re#ularizare i assimilate nul 5

ACTI#ELE I1OBILIZATE se caracterizeaza astfel: au o durabilitate mai

indelun#ata (lic!iditate mai mare de un an)3 au o participare repetata la activitatea de e"ploatare (nu se consuma i nu se inlocuiesc dupa prima utilizare)3 nu sunt destinate comercializarii. 9a randul lor activele imobilizate se clasifica astfel: imobilizari necorporale, imobilizari corporale i imobilizari financiare. $. I%obili&a il! n!co "o al! sunt active identificabile, nemonetare, fara support

material i detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizarea de bunuri sau servicii, pentru a fi inc!iriate tertilor sau pentru scopuri administrative. $n cadrul imobilizarilor necorporale se includ: c!eltuieli de constituire3 c!eltuieli de dezvoltare3 concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile i activele imilar, cu e"ceptia celor create intern de intreprindere3 fondul commercial3 alte imobilizari necorporale3 avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale3 i imobilizari necorporale in curs de e"ecutie. 4. C!eltuieli de constituire sunt c!eltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei intrprinderi (ta"e i alte c!eltuieli de inscriere i inmatriculare, c!eltuieli privind emisiunea i vanzarea de actiuni i obli#atiuni, precum i alte sc!eltuieli de aceasta natura le#ate de infiintarea i e"tinderea activitatii intreprinderii. amortizate in cadrul unei perioade de ma"im + ani. -. C!eltuielili de dezvoltare sunt #enerate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte intr=un plan sau proiect ce vizeaza productia de materiale, dispositive, produse, procese, isteme sau servicii noi sau imbunatatite substantial inainte de inceperea productiei sau utilizarii comerciale. amortizare dupa caz. ). Concesiuni, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile i activele imilar, cu e"ceptia celor create intern de intreprindere reprezinta costul de ac!izitie sau valoarea de aport inre#istrate prin ac!izitionarea dreptului de e"ploatare a unui bun, activitate sau serviciu, ceste c!eltuieli se amortizeaza pe perioada contractului sau pe durata de ceste c!eltuieli trebuie

in cazul concesiunilor, a unui brevet, aunei licente, a unei marci comerciale i a altor drepturi imilar de proprietate industrial i intelectuala. folosire, stabilita potrivit contractelor. @. (ondul commercial se recunoaste, de re#ula, la consolidare i reprezinta diferenta dintre costul de ac!izitie i valoarea Austa la data tranzactiei, a aprtii din activele nete ac!izitionate de catre o intreprindere. (ondul commercial se amortizeaza de re#ula in cadrul unei perioade de + ani. +. lte imobilizari corporale cuprind pro#ramele informatice ac!izitionate sau mortizarea acestora se face pe perioada de

create de intreprindere pentru necesitatile proprii de utilizare. 8le se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre intreprinderea care le detine. B. vansurile i imobilizarile necorporale in curs de e"ecutie reprezinta sumele de

bani ac!itate in contul imobilizarilor necorporale, respective costul de productie sau ac!izitie al imobilizarilor necorporale,neterminate. $$. I%obili&a il! co "o al! sunt active de%inute de o intreprindere pentru a fi

utilizate /n produc%ia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi /nc!iriate ter%ilor sau pentru a fi folosite /n scopuri administrative3 i sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mare de un an. $mobiliz1rile corporale cuprind: terenuri i construc%ii3 instala%ii te!nice i maini3 alte instala%ii, utilaAe i mobilier3 avansuri acordate furnizorilor de imobiliz1ri corporale i imobiliz1ri corporale /n curs de e"ecu%ie. Cu e"ceptia terenurilor, celelalte cate#orii de imobilizari corporale se amortizeaza pe parcursul duratei de viata utila. Durata de viata utila este fie a) perioada de timp in cursul careia un activ se asteapta a fi utilizat de intreprindere3 fie b) numarul unitatilor de productie sau al unitatilor imilare ce se astepata a fi obtinute de catre intreprindere prin utilizarea activului. $$$. I%obili&a il! $inancia ! cuprind valorile financiare investite de intreprindere pe

termen lun# sub forma de titluri i creante financiare, in scopul obtinerii de venituri sub forma dividendelor sau dobanzilor, prin cresterea valorii capitalizate sau prin realizarea de profit din comercializarea acestor investitii. $n stuctura lor se re#asesc ac%iunile de%inute la entit1%ile afiliate, /mprumuturile acordate entit1%ilor afiliate, interesele de participare, /mprumuturile acordate entit1%ilor de care compania este le#at1 /n virtutea intereselor de participare, alte investi%ii de%inute ca imobiliz1ri, alte /mprumuturi. Prin interese de participare se /n%ele#e drepturile /n capitalul altor entit1%i, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei le#1turi durabile cu aceste entit1%i, sunt destinate s1 contribuie la activit1%ile entit1%ii. De%inerea unei p1r%i din capitalul unei alte entit1%i se presupune c1 reprezint1 un interes de participare, atunci c2nd dep1ete un procentaA de -*C. <n conturile de crean%e imobilizate reprezent2nd /mprumuturi acordate se /nre#istreaz1 sumele acordate ter%ilor /n baza unor contracte pentru care entitatea percepe dob2nzi, potrivit le#ii. $mobiliz1rile financiare recunoscute ca activ se evalueaz1 la costul de ac!izi%ie sau valoarea determinat1 prin contractul de dob2ndire a acestora. 0pre deosebire de celelate cate#orii de imobilizari, imobilizarile financiare nu sunt supuse procesului de depreciere definitifa a valorii acesteia, ca urmare ele nu se amortizeaza. 8ventualele deprecieri suferite sunt considerate temporare i sunt inre#istrate sub forma Austarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare.

B/ ACTI#ELE CIRCULANTE Un activ se clasific1 ca activ circulant atunci c2nd: se atept1 s1 fie realizat sau este de%inut cu inten%ia de a fi v2ndut sau consumat /n cursul normal al ciclului de e"ploatare al entit1%ii3 este de%inut, /n principal, /n scopul tranzac%ion1rii3 se atept1 a fi realizat /n termen de 4- luni de la data bilan%ului3 sau este reprezentat de numerar sau ec!ivalente de numerar a c1ror utilizare nu este restric%ionat1. Ciclul de e"ploatare al unei intreprinderi reprezint1 perioada de timp dintre ac!izi%ionarea activelor care sunt destinate proces1rii i finalizarea acestora /n numerar sau ec!ivalente de numerar.

8c!ivalentele de numerar reprezint1 investi%iile financiare pe termen scurt, e"trem de lic!ide, care sunt uor convertibile /n numerar i sunt supuse unui risc nesemnificativ de sc!imbare a valorii. $n cate#oria activelor circulante se cuprind: stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost /ntocmit1 factur13 crean%e3 investi%ii pe termen scurt3 casa i conturi la b1nci. II0 STOCURILE a) de%inute pentru a fi v2ndute pe parcursul desf1ur1rii normale a activit1%ii3 b) /n curs de produc%ie /n vederea v2nz1rii /n procesul desf1ur1rii normale a activit1%ii3 c) sub form1 de materii prime, materiale i alte consumabile care urmeaz1 s1 fie folosite /n procesul de produc%ie sau pentru prestarea de servicii. <n cadrul stocurilor se cuprind: a) m1rfurile, i anume bunurile pe care entitatea le cump1r1 /n vederea rev2nz1rii sau produsele predate spre v2nzare ma#azinelor proprii3 b) materiile prime, care particip1 direct la fabricarea produselor i se re#1sesc /n produsul finit inte#ral sau par%ial, fie /n starea lor ini%ial1, fie transformat13 c) materialele consumabile (materiale au"iliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de sc!imb, semin%e i materiale de plantat, furaAe i alte materiale consumabile), care particip1 sau aAut1 la procesul de fabrica%ie sau de e"ploatare f1r1 a se re#1si, de re#ul1, /n produsul finit3 d) materialele de natura obiectelor de inventar3 e) produsele, i anume: = semifabricatele, prin care se /n%ele#e produsele al c1ror proces te!nolo#ic a fost terminat /ntr=o sec%ie (faz1 de fabrica%ie) i care trec /n continuare /n procesul te!nolo#ic al altei sec%ii (faze de fabrica%ie) sau se livreaz1 ter%ilor3 = produsele finite, adic1 produsele care au parcurs /n /ntre#ime fazele procesului de fabrica%ie i nu mai au nevoie de prelucr1ri ulterioare /n cadrul entit1%ii, put2nd fi depozitate /n vederea livr1rii sau e"pediate direct clien%ilor3 = rebuturile, materialele recuperabile i deeurile3

0tocurile sunt active circulante:

f) animalele i p1s1rile, respectiv animalele n1scute i cele tinere de orice fel (vi%ei, miei, purcei, m2nAi i altele) crescute i folosite pentru reproduc%ie, animalele i p1s1rile la /n#r1at pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum i animalele pentru produc%ie = l2n1, lapte i blan13 #) ambalaAele, care includ ambalaAele refolosibile, ac!izi%ionate sau fabricate, destinate produselor v2ndute i care /n mod temporar pot fi p1strate de ter%i, cu obli#a%ia restituirii /n condi%iile prev1zute /n contracte3 !) produc%ia /n curs de e"ecu%ie, reprezent2nd produc%ia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prev1zute /n procesul te!nolo#ic, precum i produsele nesupuse probelor i recep%iei te!nice sau necompletate /n /ntre#ime. <n cadrul produc%iei /n curs de e"ecu%ie se cuprind, de asemenea, serviciile i studiile /n curs de e"ecu%ie sau neterminate. <n cadrul stocurilor se includ i bunurile aflate /n custodie, pentru prelucrare sau /n consi#na%ie la ter%i. 0unt reflectate, de asemenea, distinct /n contabilitate, acele stocuri cump1rate, pentru care s=au transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care sunt /n curs de aprovizionare. $$. CREANTELE Creantele sunt drepturi ale intreprinderii asupra persoanelor fizice i Auridice #enerate de bunuri i servicii avansate pentru care urmeaza sa primeasca un ec!ivalent (o suma de bani, un bun sau un serviciu). Persoanele fizice sau Auridice care au beneficiat de o valoarea avansata urmand sad ea un ec!ivalent corespunzator sunt denumite #eneric debitori, iar persoanele fizice sau Auridice care au avansat valori i urmeaza sa primeasca un ec!ivalent corespunzator sunt denumite #eneric creditori. Din punct de vedere al naturii, creantele se delimiteaza in urmatoarele structure contabile: 4. C !ant! $inancia ! #enerate de acordarea de imprumuturi i alte sume asimilate a caror scadenta este de pana la un an3 -. C !ant! co%! cial! #enerate de vanzarile de bunuri i prestatiile de serviciu,

cu incasare ulterioara. Principalele structure delimitate in contabilitate sunt: a) furnizori=debitori cuprind sumele platite in avans persoanelor fizice sau Auridice de la care urneaza sa ac!izitioneze bunuri sau servicii 3 b) clientii inre#istreaza tranzactiile privind livrarile de bunuri i servicii prestate pe baza de factura sau alte documente le#ale. $n cadrul clientiilor se distin# urmatoarele structuri: ). C !ant! in l!2atu a cu "! (onalul D sunt creantele provenite din avansurile acordate in contul salariilor, din lipsurile imputate salariatiilor, din aAutoarele material acordate i necuvenite precum i din contravaloarea uniformelor i ec!ipamentelor de lucru distribuite salariatiilor, avansuri de trezorerie nedecontate, etc. @. C !ant!l! (ocial! i $i(cal! D cuprind, in principal, creantele fata de institutiile statului subforma sumelor platite de intreprindere, dar necuvenite, cum sunt impozitele de natura salariilor platite in plus, impozitul pe profit platit dar necuvenit, contributiile la asi#urarile i protectia sociala platite dar necuvenite, 67 de recuperat etc. +. C !ant! a(u" a actiona ilo 3a(ociatiilo privind capitalul subscris nevarsat. B. Alt! c !ant! in !2i(t at! (ub $o %a 4D!bito i div! (i5' care cuprind acele creante ce nu se re#asesc in structurile mentionate anterior, cum sunt: creantele provenite din pa#ume materiale create de terti, din vanzarea imobilizarilor i a investitiilor pe termen scurt cedate etc.

III0

IN#ESTITIILE PE TER1EN SCURT $nvestitiile pe termen scurt (numite i titluri de plasament sau valori de trezorerie)

reprezinta valorile financiare detinute de intreprinderein vederea realizarii unui casti# pe termen scurt. $n structura acestora se includ: actiunile detinute la entitatile afiliate3 obli#atiunile emise i

rascumparate3 obli#atiunile ac!izitionate i alte valori imobiliare ac!izitionate in vederea realizarii unui profit pe termen scurt. Profitul poate fi obtinut din dividende, dobanzi, dar mai ales din diferenta dintre pretul de vanzare,revanzare i costul de ac!izitie (pretul de cumparare sau valoarea stabilita potrivit contractelor.

I#

CASA i CONTURILE LA BANCI Casa i conturile la banci cunt activele cu cel mai inalt #rad de lic!iditate. 8le apar sub

forma: conturi la banci3 casa3 acreditive3 avansuri de trezorerie i alte valori. 4. Conturile la banci sunt reprezentate de valorile de incasat cum sunt C8C=urile i efectele comerciale primate de la clienti3 conturile curente la banci sub forma disponibilitatilor in lei i valuta aflate in conturi bancare3 sumele in curs de decontare3 dobanzile de incasat. -. Casa reprezinta disponibilitatile banesti sub forma numerarului in lei i valuta aflat in casieria intreprinderii, a altor valori cum sunt: bonurile valorice, timbrele fiscale i postale, biletele de tratament i odi!na, tic!etele i biletele de calatorie, tic!etele de masa i alte valori. ). creditivele sunt sume rezervate intr=un cont special desc!is la dispozitia unui furnizor pentru a se efectua plati pe masura livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii. creditivul are un in#ur beneficiar i un anumit termen de valabilitate. @. vansurile de trezorerie reprezinta sumele acordate de intreprindere salariatiilor in scopul efectuarii de plati in numele acesteia, direct la casieria furnizorului sau sumele acordate salariatiilor in scopul acoperirii c!eltuielilor pentru deplasari, detasari, transferari in interes de serviciu

C6ELTUIELILE INRE7ISTRATE IN A#ANS

C!eltuielile inre#istrate in avans sun tvalori contabilizate in cursul e"ercitiului current, dar se refera la servicii de care intreprinderea va beneficia in e"ercitiul urmator, cand vor fi recunoscute drept c!eltuieli ale perioadei (de e"emplu sumele reprezentand abonamentele, c!iriile i alte c!eltuieli effectuate anticipat).

STRUCTURA CONTABILA A CAPITALURILOR

5ormele contabile romanesti prevad urmatoarea structura a capitalului bilantier delimitate in patru cate#orii, in ordinea crescatoare a e"i#ibilitatii acestora (termenul de decontare al surselor de finantare): capital i reserve, provizioane, datorii i venituri in avans.

CAPITALUL i REZER#ELE Capitalul i rezervele costituie capitalul propriu al intreprinderii. Capitalul propriu reprezinta sursele de finantare a bunurilor delimitate ca active bilantiere pentru care intreprinderea nu trebuie sa acorde un ec!ivalent banesc sau sa efectueze o prestatie,serviciu. 8le sunt asi#urate de asociati,actionari sub forma aporturilor in natura i,sau numerar3 prin autofinantare3 alte cai prevazute de le#e. $n structura capitalului propriu se cuprind: capitalul social3 primele de capital3 rezerve din reevaluare3 reserve3 rezultatul reportat i rezultatul e"ercitiului.

I0

CAPITALUL SOCIAL Capitalul social reprezinta structura de capital propriu constituita la infiintarea unei

intreprinderi din aporturile in natura i,sau numerar aduse de actionari,asociati. Ulterior capitalul social poate fi maAorat prin: noi aporturi aduse de actionari,asociati3 transformarea altor structuri de capitaluri proprii in capital social3 conversia unor an#aAamente financiare in capital social prin

reor#anizare de intreprinderi (fuziune). 'arimea capitalului social este data de valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale. Reducerea capitalului social poate avea loc prin retra#erea unor asociati,actionari, prin acoperirea unor pierderi reportate, prin rascumpararea i anularea de actiuni. Capitalul social se diferentiaza pe doua structuri i anume: capiatal subscris nevarsat i capital subscris varsat. Capitalul subscris nevarsat reprezinta promisiunea sau an#aAamentul investitorilor de a plati la anumite termene sau la termenul prevazut, sau de a face transferuri la societate a unei parti din resursele proprii. Capitalul subscris varsat reprezinta partea din capitalul subscris care a fost depusa de catre investitori la dispozitia intreprinderii (investitia de capital). II0 PRI1ELE DE CAPITAL Reprezinta structuri de capitaluri proprii care se constituie, in principia, cu ocazia maAorarii capitalului social, prin emisiunea de actiuni noi la un pret superior valorii nominale a acestora. 7aloarea nominala reprezinta o fractiune de marime e#ala din capitalul social, o unitate de drept de proprietate, inscrisa pe fiecare titlu de valoare. 8a serveste la evaluarea capitalului social in contul ECapital 0ocialF. Primele de capital se delimiteaza pe urmatoarele structuri contabile: prime de emisiune, preime de fuziune, prime de aport i prime de conversie a obli#atiunilor in actiuni.

III0

REZER#E DIN REE#ALUARE Rezervele din reevaluare cuprind diferentele rezultate din reevaluarea in plus a activelor

imobilizate, in baza unor acte normative e"prese i pot fi utilizate conform re#lementarilor in vi#oare.

I#0

REZER#ELE

Rezervele sunt structuri de capitaluri proprii constituite, in principal, din profitul realizat de intreprindere. 8le se dilimiteaza pe urmatoarele structuri contabile: reserve le#ale, statutare sau contractuale i alte rezerve. 4. Rezervele le#ale D se constituie din profitul brut (profitul inaite de impozitare) prin aplicarea cotei de +C pana cand aceasta va atin#e -*C din capitalul social. -. Rezervele contarctuale sau statutare D se constituie din profitul net (profit ramas dupa impozitare) conform prevederilor din statutul i contractual de societate. ). lte rezerve D se constituie din profitul net precum i din alte resurse prevazute de le#e in concordant cu !otararea adunarii #enerale a asociatiilor,actionarilor ( > ).

#0

REZULTATUL REPORTAT Rezultatul reportat poate fi pozitiv i reprezinta profitul net amanat la repartizare,

provenit din anii precedenti sau ne#ativ i reprezinta pierderea neacoperita provenita din anii precedent i este luata in calculul capitalului propriu cu semnul minus.

#I0

REZULTATUL E8ERCITIULUI FINANCIAR Rezulatatul e"ercitiului financiar se stabileste ca diferenta intre veniturile realizate in

cursul unui e"ercitiu financiar i c!eltuielile an#aAate pentru obtinerea acestor venituri. Cand veniturile sunt mai mari decat c!eltuiliele rezultatul este PR&($6, iar cand veniturile sunt mai mici decat c!eltuielile rezulatul este P$8RD8R8.

PRO#IZIOANELE Provizioanele sunt asimilate datoriilor dar nu sunt incadrate in cate#oria acestora ca

urmare a caracterului lor incert din punct de vedere al marimii sau scadentei. 8le se delimiteaza pe urmatoarele structuri: provizioane pentru liti#ii3 provizioane pentru #arantii acordate

clientilor3 provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale i alte actiuni imilare le#ate de acestea3 provizioane pentru restructurare3 provizioane pentru pensii i obli#atii imilar3 provizioane pentru impozite3 alte provizioane.

DATORIILE Datoriile sunt obli#atii ale intreprinderii fata de persoanele fizice i Auridice #enerate de

bunuri i servicii primite pentru care urmeaza sa dea un ec!ivalent (o suma de bani, un bun sau serviciu). $n sfera datoriilor sunt incluse i obli#atiile fata de terti fara a se primii un ec!ivalent valoric sau prestatie ca de e"emplu datoriile fata de bu#etul statului privind diferitele impozite, ta"e i alte varsaminte asimilate. Din punct de vedere al naturii, datoriile se delimiteaza in urmatoarele structuri: 4. Datorii financiare #enerate de imprumuturile i datoriile asimilate cum sunt imprumuturile din emisiunea de obli#atiuni, creditele bancare pe termen lun# i curente primite de la bancii i alte institutii financiare, inclusiv dobanzile aferente. -. Datorii comerciale #enerate de cumpararile de bunuri i servicii cu incasare ulterioara a) ). Datorii in le#atura cu personalul sunt datoriile intreprinderii fata de salariati privind drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din salarii, idemnizatiile pentru concediile de odi!na etc. @. Datorii sociale i fiscale cuprind, in principal, datoriile fata de institutiile statului sub forma contributiilor sociale i fiscale: contributia la asi#urarile sociale, contributia la asi#urarile sociale de sanatate i constituirea fondului pentru aAutorul de somaA. $n cadrul datoriilor fiscale se curpind impozitul pe profit,venit, 67 =ul, impozitul pe venitul de natura salariilor, alte impozite ta"e i varsaminte asimilate. +. Datorii fata de actionari,asociati privind dividendele cuvenite acestora precum i capitalul de rambursat.

B. Datoriile inre#istrate sub forma Ecreditorii diversiF cuprind acele datorii care nu se re#asesc in structurile mentionate anterior, cum sunt: daotiilr fata de persoanele fizice sau Auridice de la care s=au ac!izitionat investitii pe termen scurt, sume incasate i necuvenite etc. 6inand cont de #radul lor de e"i#ibilitate, datoriile se #rupeaza in bilant in datorii pe termen scurt care reprezinta sumele ce trebuie platite intr=o perioada de pana la un an i datorii pe termen lun#, ce reprezinta sumele ce trebuie platite intr=o perioada mai mare de un an. & datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt, denumita i datorie curenta, atunci cand: a) se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de e"ploatare al intreprinderii3 sau b) este e"i#ibila in termen de 4- luni de la data bilantului. 6oate celelalte datorii trebuie clasificate in datorii pe termen lun#.

#ENITURILE IN A#ANS

7eniturile in avans sunt valori contabilizate in cursul e"ercitiului in contul unor servicii care vor fi presatate in cursul e"ercitiului viitor, cand vor fi recunoscuteca venituri ale perioadei. (de e"emplu c!irii, abonmente incasate anticipat).

ELE1ENTELE RECTIFICATI#E

0tructurilor bilantiere prezentate anterior li se asociaza elementele rectificative ca structuri (elemente) create cu scopul de a corecta valoric prin adunare sau scadere celelalte structuri pentru stabilirea valorii nete contabile (valoarea contabila sau valoarea recunoscuta in

bilant).

semena elemente se refera la amortizari, aAustari pentru depreciere sau pierdere de

valoare i diferente de pret. mortizarea este pierderea de valoare cu c!aracter definitiv al activelor imobilizate. Austarile pentru depreciere sau pierdere de valoare reprezinta pierderi de valoare cu c!aracter temporar (reversibil). Diferentele de pret rectifica valoarea activelor de natura stocurilor in plus sau in minus.

ceste elemente corecteaza activele bilantiere i nu apar distinct in bilant. Cu rol rectificativ apar in cadrul capitalurilor proprii: primele privind rambursarea obli#atiunilor, calculate ca diferenta intre valoarea de emisiune i valoarea de rambursare a obli#atiunilor i care corecteaza valoarea imprumuturilor din emisiunea de obli#atiuni3 repartizarea profitului care corecteaza rezultatul e"ercitiului cu profitul repartizat in cursul e"ercitiului.