Sunteți pe pagina 1din 82

I. REVOLUIA GLORIOAS 1. ORIGINILE REVOLUIEI ENGLEZE Anglia secolului XVI cunoscuse o ra i!" !e#$ol%are in!

us%rial" &a#a%" e 'e(%e(uguri) co'er*) 'ineri% (i %rans or%uri) conco'i%en% cu a ari*ia +er'ei !e %i ca i%alis% &a#a% e +eno'enul ,-' re.'uirilor. In 1/01) la 'oar%ea Elisa&e%ei I) %ronul engle# a re$eni% regelu Sco*iei) Iaco& I S%uar%. Ocu area %ronului !e c"%re S%uar*i a!ucea 'o!i+ic"ri i' or%an%e -n Anglia) un!e 2u!orii gu$ernaser" ca 'onar3i a&solu*i) gra*ie a&ili%"*ii (i ersonali%"*ii lor. S%uar*ii ur'"reau ins%aurarea unui a&solu%is' !e !re %) ceea ce con%ra$enea reali%"*ilor oli%ice !in Anglia) un!e 4arla'en%ul 5 +or'a% !in 6a'era 6o'unelor (i 6a'era Lor#ilor 5 -' "r*ea u%erea cu 'onar3ia. A%7% Iaco& I) c7% (i +iul s"u) 6arol I 81/9:51/;<=) au -ncerca% s" gu$erne#e +"r" a con$oca 4arla'en%ul) cu a.u%orul 6onsiliului 4ri$a%) e ai c"rui 'e'&ri -i nu'eau sau re$ocau !u " &unul lor lac. Ei legi+erau rin rocla'a*ii regale (i e>erci%au u%erea .uri!ic" rin 6a'era -ns%ela%" (i 6ur%ea -nal%ei 6o'isiuni. S%uar*ii agreau ca%olicis'ul -n%r5o *ar" anglican") un!e se !e#$ol%ase 'i(carea nu'i%" uri%anis') care ur'"rea -nl"%urarea oric"rei r"'"(i*e a ca%olicis'ului.A ar con%ra!ic*ii -n%re a&solu%is'ul 'onar3ic al regilor !in +a'ilia S%uar%8Iaco& I (i 6arol I=) sus*inu% !e $ec3ea aris%ocra*ie (i regi'ul arla'en%ar sus*inu% !e Lon!ra) &urg3e#ie (i noua no&ili'e. ?n lan religios &iserica anglican" se con+run%" cu curen%ele ra!icale ro%es%an%e ce solici%" -nl"%urarea e isco a%ului (i a r"'"(i*elor ca%olice (i in%ro!ucerea uri%anis'ului cal$inis%. A%i%u!inea an%ia&solu%is%" a arla'en%ului se 'ani+es%" rin !ocu'en%ele Petiia dreptului 1628 i Mustrarea cea mare 1640. 6arol I 81/9:51/;<=) a res ins aces%e solici%"ri (i a -ncerca% o lung" gu$ernare +"r" arla'en% 1/9<51/;0. E(ecul oli%ico5econo'ic l5au sili% e rege s" con$oace Parlamentul cel Lung 1640-1653 a oi s" !eclan(e#e un r"#&oi ci$il 1/;951/;<. 4"r"sirea Lon!rei !e c"%re 6arol I a se'ni+ica% -nce u%ul R"#&oiului ci$il -n%re ar'a%a regelui (i cea a 4arla'en%ului. 6on+run%"rile ar'a%e !irec%e au !ura% 7n" -n 1/;:) %i' -n care regele a con%rola% nor!5$es%ul Angliei) s%a&ilin!u5(i cen%rul la @orA (i) a oi) la O>+or!) iar 4arla'en%ul) ar%ea !e su!5es%) a$7n! !e ar%ea lui +lo%a) o ula*ia Lon!rei (i o#i*ia s%ra%egic" a ca i%alei. Ini*ial) arla'en%arii au -ncerca% reali#area unui co' ro'is cu regele) %ri'i*7n!u5i !ele n"u# pr"puneri care $i#au res%r7ngerea re5 roga%i$elor 'onar3ice) iar 4arla'en%ul ur'a s" ai&" !re %ul !e a con%rola oli%ica in%ern" (i e>%ern".4ro unerile au +os% res inse !e rege.Vic%oriile %a&erei arla'en%are la Bars%on Boor C 1/;;) Nase&D C 1/;: (i 4res%on C 1/;<) au !us la ca %urarea) .u!ecarea (i e>ecu%area regelui -n 1/;<. 9. RE4UELI6A FI RES2AURAIA S2UARILOR E>ecu%area lui 6arol I a -nse'na% !es+iin*area u%erii regale -n Anglia. La 1< 'ai 1/;< a +os% !eclara%" Re u&lica ,li&er") gu$erna%" !e re re#en%an*ii o orului -n 4arla'en%G. Aces%a era co' us !in 6a'era 6o'unelor) cea a Lor#ilor +iin! !es+iin*a%". 4erioa!a Re u&licii a +os% !i+icil" en%ru Anglia) a'enin*a%" !in e>%erior !e unel%irile regali(%ilor) iar -n in%erior !e lu %ele acer&e -n%re gru "rile oli%ice (i 'i(c"rile o ulare. 6on.unc%ura e>%ern" +a$ora&il" a !us -ns" la recunoa(%erea %aci%" (i c3iar o+icial" a Re u&licii. Ar'a%a) con!us" !e Oli$er 6ro'Hell) s5a -n!re %a% s re Irlan!a ca%olic" e care o -n+r7n%5o la Irog3e!a (i Je>+or!) ocu 7n! !ou" %rei'i !in %eri%oriul insulei (i !e%er'in7n! a ari*ia ro&le'ei irlan!e#e) nere#ol$a%" 7n" as%"#i. -n Sco*ia) 6ro'Hell a o&*inu% $ic%oriile !e la Iun&ar 81/:0= (i Jorces%er 81/:1=. Noul li!er engle# Oli$er 6ro'Hell a lansa% un rogra' !e !e#$ol%are co'ercial na$al" C Ac%ele !e na$iga*ie 1/:051/:1 (i a ins%i%ui% 4ro%ec%ora%ul 1/:151/:K) un regi' !e !ic%a%ur" ce gu$erna s ri.ini% !e ar'a%" rin !ecre%e legi. 4ro%ec%ora%ul era o !ic%a%ur" 'ili%ar"L &a#a u%erii era ar'a%a) iar Lor!ul54ro%ec%or) co'an!a%ul ei su re') !"!ea or!onan*e cu u%ere !e lege) a$ea a%ri&u*ii e>ecu%i$e) con%rola .us%i*ia. 6ro'Hell a -ncerca% s"5(i asigure o larg" a!e#iune a o ula*iei rin ro'o$area %oleran*ei religioase care5i e>clu!ea) %o%u(i) e ca%olici (i rin a'nis%ierea regali(%ilor. Iu " 'oar%ea sa cu s ri.inul generalului BonA) are loc RES2AURAIA S2UARILOR rin 6arol al5II5lea81//05 1/K:=. 4rin Ieclara*ia !e la Ere!a (i Ac%ul !e in!ulgen*" (i ier%are) noul 'onar3 a reali#a% ec3ili&rul (i reconcilierea socie%"*ii engle#e. 6arol al II5lea a con%inua% oli%ica econo'ic" e> ansionis%") &a#a%" e su re'a*ia '"rii) !o'eniu -n care Anglia era u%ernic concura%" !e 4ro$inciile Uni%e 8Olan!a=. -n ur'a unui r"#&oi cu aces%ea) engle#ii au o&*inu%) e coas%a es%ic" a A'ericii !e Nor!) NeH A's%er!a' 8!e$eni% NeH @orA=. -' o%ri$a 4ro$inciilor Uni%e) 6arol al II5lea a -nc3eia% un %ra%a% secre% cu Lu!o$ic al XlV5lea al Mran*ei) care re$e!ea (i rein%ro!ucerea ca%olicis'ului -n Anglia.Iaco& al II5lea) a.uns e %ron !u " 'oar%ea +ra%elui s"u) 6arol al II5lea) !e(i a ro'is res ec%area !re %urilor 4arla'en%ului) a ac*iona% -n !irec*ia s oririi reroga%i$elor 1

regale) o&*in7n! c3iar !re %ul !e a a$ea ar'a%" er'anen%". -n lus) el s5a s ri.ini% e ca%olici) -n ciu!a in%er5 !ic*iei ca ace(%ia s" ocu e +unc*ii u&lice) (i a !i#ol$a% 4arla'en%ul. 2oa%e aces%ea au !us la -nl"%urarea lui !e e %ronul Angliei) rin $e%"luia gl"ri"as# 1688 (i a!ucerea la %ron a ginerelui s"u con!uc"%orul Olan!ei) Jil3el' !e Orania. 4rin &eclaraia drepturil"r 168' aces%a acce %a se ararea u%erilor -n s%a% (i ins%i%uirea 'onar3iei cons%i%u*ionale. 1. BOIELUL ERI2ANI6 A. Bonar3ia arla'en%ar") se &a#a e su$erani%a%ea na*ional" (i a +os% co' le%a%" rin unirea Sco*iei (i Angliei -n Rega%ul Uni% C 1N0N. Venirea la %ron a Iinas%iei !e Oano$ra C 1N1;) a consoli!a% sis%e'ul -n %i' ul lui George I81N1;51N9N= (i George al5II5lea81N9N51N/0=) care ger'ani +iin! (i necunosc7n! engle#a nu s5au ocu a% !e $ia*a oli%ic") las7n!5o in '7na 6onsiliului !e s%a%. George al5III5lea81N/051K90=) a +os% 'ul% 'ai ac%i$ (i a cola&ora% -n s ecial cu Jillia' 4i%% .unior. E. Sis%e'ul &i ar%i! se !e#$ol%" o!a%" cu res%aura*ia S%uar*ilor (i se !es"$7r(e(%e -n secolul XVIII. Partidul ()$*+actual c"nser%at"r, gru a e a!e *ii S%uar*ilor) %oleran*i +a%" !e ca%olicis' (i !e unele 'ani+es%"ri a&solu%is%e) conser$a%ori (i sus*in"%ori ai &isericii anglicane. Partidul -./0+actual li1eral, gru a e a!$ersarii S%uar*ilor) an%ica%olici) an%ia&solu%i(%i) li&erali econo'ic (i oli%ic) sus*in"%ori ai uri%anis'ului (i a su re'a*iei arla'en%ului. Sis%e'ul &a#a% e $o%ul cen#i%ar (i unino'inal s5a 'en*inu% -n general 7n" as%"#i. 6. Bo!elul 'onar3iei arla'en%are ornea !e la sis%e'ul !e+ini% rin Magna !2arta Li1ertatum 1215 (i co' le%a% rin Petiia dreptului 1628 (est act 16338re#er$a +unc*iile u&lice !oar anglicanilor=) .a1eas !"rpus 4ct 163'8!re %urile (i li&er%"*ile ce%"*ene(%i= (i &eclaraia drepturil"r 168'. Se ararea u%erilor -n s%a% era -n .u!ec"%oreasc" !a%" ins%an*elor (i cur*ilor cu .ura*i) e>ecu%i$" re$enin! unui ca&ine% al 'a.ori%"*ii arla'en%are (i legisla%i$" !e*inu%" !e rege8nu'ea 'ini(%rii) generalii (i sanc*iona legile= (i unui arla'en% &ica'eral86a'era lor#ilor (i a co'unelor=) aleas" rin $o% ce $o%a legile (i &uge%ul. Bonar3ia engle#" era -n%e'eia%" e !re %ul co'un (i in%eresul generalP -n secolul al XVIII5lea) no*iunea !e su$eran las" loc celei !e 5rege al engle6il"r7. Regele a$ea reroga%i$e li'i%a%e rin lege) !ar (i rin u#L nu'e(%e 'ini(%rii (i generalii) "s%rea#" !re %ul !e a sanc*iona legile) !ar nu e oa%e a&roga. 4re#en*a celor !ou" ar%i!e -i er'i%ea s" .oace rolul !e ar&i%ru e scena oli%ic") -ns" orice ac% al regelui %re&uia con%rase'naL !e 'inis%rul !e resor%. ;. AMIRBAREA IB4ERIULUI ERI2ANI6 6A BARE 4U2ERE A. 2rans+or'"ri econo'ice. 4rin sis%e'ul ,?' re.'uirilor) no&ilii creea#" +er'e ca i%alis%e lucra%e cu %e3nici 'o!erne (i aren!a(i) ce ro!uc 'a%erii ri'e (i !uc la o e'igrare s re ora(e (i colonii. 6o'er*ul 'ari%i' (i agricul%ura s ri.in" !e#$ol%area in!us%riei %e>%ile) na$ale (i !e cons%ruc*ii) la care se a!aug" si!erurgia) 'ineri%ul (i in!us%ria grea) +a % ce !uce la a ari*ia ora(elor (i asigur" ri'a%ul in!us%rial5colonial5na$al engle# 7n" la 1<00. 4rogresul econo'ic ra i! s5a s ri.ini% e re$olu*ia in!us%rial" !in ra'urile %e>%il") 'e%alurgic" (i 'ineri%P e o agricul%ur" &a#a%" e +er'e s eciali#a%e (i 'unc" salaria%"P e +lo%" (i colonii. 47n" la 'i.locul secolului al XVIII5lea) i' eriul colonial engle# rin!e con%urL el cu rin!ea es%ul A'ericii !e Nor! 5 !in Mlori!a -n 6ana!a) insulele Ear&a!os) An%igua (i Qa'aicaP unc%e !e s ri.in e coas%a $es%ic" a A+ricii 8Sierra Leone) Ga'&ia=) Eo'&aD 8In!ia= 5 ri'i% !re % #es%re !e 6arol al ll5lea) Gi&ral%ar (i insula Binorca) ocu a%e -n 1N0;) !u " R"#&oiul !e succesiune la %ronul S aniei.?n Anglia s5a us accen% (i e !e#$ol%area &"ncilor) -nce 7n! cu cea a Angliei 81/<;= (i %er'in7n! cu cele ar%iculare. E. Oege'onia 'ari%i'" (i colonial" -nce e rin $ic%oriile con%ra Olan!ei (i Mran*ei) cons+in*i%e la s+7r(i%ul r"#&oiului !e N ani81N/1=) rin e>clu!erea +rance#ilor !in In!ia (i 6ana!a. Iu " ier!erea A'ericii !e nor!) &ri%anicii se a>ea#" e e>%in!erea !o'ina*iei lor -n In!ia) Aus%ralia (i A+rica. 8tructura s"cial# a Angliei se s ri.inea e &urg3e#ie) ca ele'en% !ina'ic) cu in%erese clare) ro%e.a%e !e s%a%P ea se -'&og"*ea (i crea locuri !e 'unc". O ar%e a no&ili'ii era (i ea reocu a%" !e ac%i$i%a%ea econo'ic") las7n!u5(i ca i%alurile ro$eni%e !in aren!" (i co'er*. Aceas%" ar%e) al"%uri !e recen%5-'&og"*i*ii care cu' "raser" %i%luri no&iliare +or'au noua no&ili'e. P"pulaia "rael"r -n con%inu" cre(%ere) era +or'a%" re on!eren% !in 'unci%ori in!us%riali) iar -n agricul%ur" 'icul ro rie%ar a roa e !is "ruse) +iin! -nlocui% !e +er'ieri si 'unci%ori salaria*i. :. /8()$/4 4L(9:L 2

6arol I al Angliei81< noie'&rie 1/00 C 10 ianuarie 1/;<= a +os% rege al Angliei) Sco*iei (i Irlan!ei !in 9N 'ar%ie 1/9: 7n" la 'oar%e.6a (i %a%"l s"u) Iaco& I) a +os% un %enace sus*in"%or al !re %ului !i$in al regelui. ?n ri'a +a#" a !o'niei sale) a !us o lu %" !ur" en%ru u%ere -' o%ri$a 4arla'en%ului) e care !e al%+el l5a (i su ri'a% e 10 'ar%ie 1/9<. V"#7n! %en!i*ele sale a&solu%is%e) 'ai ales -n 'o!ul !e a i' une %a>e +"r" a ro&area aces%uia) 4arla'en%ul s5a o us. Oli$er 6ro'Hell 89: a rilie 1:<< C 1 se %e'&rie 1/:K= a +os% un li!er 'ili%ar (i oli%ic engle#) cunoscu% -n s ecial en%ru con%ri&u*ia sa la %rans+or'area Angliei -n%r5o re u&lic" +e!eral" 8,!"mm"n;ealt2= (i en%ru rolul s"u os%erior !e Lor! 4ro%ec%or al Angliei) Sco*iei (i Irlan!ei. Ar'a%a sa a Noului Bo!el i5a -n+r7n% e regali(%i -n ca!rul R"#&oiului 6i$il Engle#. Iu " e>ecu%area regelui 6arol I -n 1/;<) 6ro'Hell a !o'ina% 6o''enHeal%3ul !e scur%" !ura%" al Angliei) a cuceri% Irlan!a (i Sco*ia) (i a +os% Lor! 4ro%ec%or !in 1/:1 7n" la 'oar%ea sa -n 1/:K. ?n lan in%ern) 6ro'Hell a !i#ol$a% G4arla'en%ul cel LungG 81/:1= (i a ro'ulga% ins%ru'en%e !e gu$ernare rin care se ins%i%uia -n Anglia o !ic%a%ur" 'ili%ar" nu'i%" ro%ec%ora%. Puterea e<ecuti%# a +os% -ncre!in*a%" lor!ului ro%ec%or Oli$er 6ro'Hell (i 6onsiliului !e S%a%. Puterea legislati%# a a ar*inu% lor!ului ro%ec%or (i arla'en%ului unica'eral. &reptul la %"t r"'7ne censi%arP ca%olicii (i regali(%ii au +os% e>clu(i !in $ia*a oli%ic". 6ro'Hell ro$enea !in clasa gen%rDului !e 'i.loc) (i a +os% un ersona. 'ai !egra&" o&scur -n ri'ii a%ru#eci !e ani !e $ia*") a.ung7n! +er'ier Deo'an -n anii R1/10 !in 'o%i$e ersonale (i +inanciare. 6u %oa%e aces%ea) a re$eni% -n r7n!ul gen%rDului 'ul*u'i%" unei 'o(%eniri l"sa%e !e unc3iul s"u. O e> erien*" !e con$ersiune religioas" !in aceea(i !eca!" l5a !e%er'ina% s" a!o %e un s%il in!e en!en% !e uri%anis' ca nucleu !e &a#" al $ie*ii (i ac*iunilor sale. 4arla'en%ul cel Scur%. ?n 1/;0) con+run%a% cu un con+lic% ar'a% cu Sco*ia) regele 6arol I S%uar% al Angliei con$oac" !in nou arla'en%ul en%ru a $o%a noi i' o#i%e. O o#i*ia arla'en%ar" es%e !in nou u%ernic" !ar arla'en%ul a +os% !in nou !i#$ol$a%. Aces% arla'en% a a$u% ac%i$i%a%e en%ru 1K #ile -n erioa!a a rilie 5 'ai 1/;0. 4arla'en%ul cel Lung. ?n 1 noie'&rie 1/;0) regele 6arol I S%uar% al Angliei con$oac" aces% arla'en% care -(i !es+"(oar" ac%i$i%a%ea %i' !e 11 ani 7n" -n 1/:1 c7n! es%e !i#ol$a% !e c"%re Oli$er 6ro'Hell. Bagna 6ar%a Li&er%a%u' 8sau Marea !art# a Li1ert#il"r= es%e !ocu'en%ul e'is -n 191: -n Anglia) -n %i' ul !o'niei regelui Ioan +"r" ar". 4rin aceas%" 6ar%" se ur'"rea -ngr"!irea u%erii regelui (i) rin aceas%a) eli'inarea a&u#urilor co'ise !e 'onar3 sau !e re re#en%an*ii s"i) recu' (i garan%area unui nu'"r !e !re %uri en%ru %o*i ce%"*enii. &eclaraia drepturil"r s%a%ornicea su re'a*ia u%erii legisla%i$e a 4arla'en%ului asu ra u%erii e>ecu%i$e regale) !7n! Angliei o organi#are 'o!ern".7&eclaraia drepturil"r7 une &a#ele 'onar3iei cons%i%u*ional5 arla'en%are (i) rin ur'are) al s%a%ului engle# 'o!ern. 4rin ea se li'i%au !re %urile 'onar3ului s%i ula%e -n rea'&ulul 6ons%i%u*iei. 7&eclaraia drepturil"r7 garan%a con$ocarea regula%" a 4arla'en%ului) li&er%a%ea !e#&a%erilor (i a !re %urilor -n 'a%erie +iscal". A%ri&u*iile regelui erau res%r7nse) !e(i el r"'7nea (e+ul Eisericii anglicane (i se &ucura !e 'ari onoruri. Regele nu u%ea sus en!a sau a&roga $reo lege) iar !re %ul !e a a$ea ar'a%" era con!i*iona% !e a ro&area 4arla'en%ului. &eclaraia de la =reda (i a oi rin 4ctul de indulgen# i uitare 6arol al ll5lea a garan%a% li&er%a%ea con(%iin*ei) a'nis%ierea celor care au ar%ici a% la re$ol%") recu' (i !re %urile noilor ro rie%ari asu ra &unurilor con+isca%e -n %i' ul aces%eia. .a1eas !"rpus 4ct) legea 3o%"ra) e &a#a unor re$e!eri 'ai $ec3i) c" nici o ersoan" nu oa%e +i ares%a%" !ec7% e &a#a unei cerin*e .u!ec"%ore(%i scrise) a!use la cuno(%in*a incul a%ului -n 'a>i'u' 9; !e ore. Vo%area aces%ei legi a cons%i%ui% un 'o'en% i' or%an% -n !e#$ol%area cons%i%u*ional" a Angliei (i a Euro ei. /. 6RONOLOGIE 191:L Bagna 63ar%a Li&er%a%u' 1/0151/9:L !o'nia lui Iaco& I 1/9:51/;<L !o'nia lui 6arol I 1/9KL 54e%i*ia !re %ului 1/;0L 5Bus%rarea cea 'are 1/9<51/;0L gu$ernare +"r" arla'en% a lui 6arol I 1/;051/:1L 4arla'en%ul cel Lung 3

1/;951/;<L r"#&oi ci$il 1/;;L $ic%oria %a&erei arla'en%are la Bars%on Boor 1/;:L $ic%oria %a&erei arla'en%are la Nase&D 1/;<L $ic%oria %a&erei arla'en%are la 4res%on Ianuarie 1/;<L .u!ecarea (i e>ecu%area regelui 1/;<51/:1L re u&lica 1/:051/:1L ,ac%ele !e na$iga*ie 1/:151/:KL ro%ec%ora%ul 1//0L ,Ieclara*ia !e la Ere!a (i ,Ac%ul !e in!ulgen*" (i ier%are 1//0L res%aura*ia S%uar*ilor 1//051/K:L !o'nia lui 6arol al II5lea 1/N1L ,2es% ac% 1/N<L ,Oa&eas 6or us Ac% 1/K:51/KKL !o'nia lui Iaco& al II5lea 1/KKL ,Re$olu*ia glorioas" 1/K<L a!ucerea la %ron con!uc"%orul Olan!ei) Jil3el' !e Orania. 1/K<L ,Ieclara*ia !re %urilor 1N0NL crearea Rega%ul Uni% rin unirea Sco*iei (i Angliei N. II6IONAR 6a&ine% 6ouncilL Vec3iul consiliu ri$a% al regelui engle# -n E$ul Be!iu. Mac*iuneL Gru !e ersoane uni%e e &a#a unor in%erese oli%ice co'une. 4reroga%i$a regal"L 6on+or' aces%eia) su$eranul !is unea !e u%eri consi!era&ileL ,Rege -n 4arla'en%ul s"uG) el ro'ulg" ac%ele u%erii legisla%i$eP ,Rege -n 6onsiliul s"uG) el are u%erea e>ecu%i$") con!uce !i lo'a*ia) ar'a%a (i +lo%a. Es%e i#$orul .us%i*iei) %oa%e sen%in*ele +iin! ronun*a%e -n nu'ele s"u. Es%e (e+ul Eisericii anglicane. Ec3ili&ru euro eanL Sis%e' oli%ic care asigura acea rin 'en*inerea ec3ili&rului -n%re 'arile s%a%e euro ene. ?' re.'uireL Be%o!" u%ili#a%" !e +eu!alii engle#i 8sec. XV5XVI= en%ru !eli'i%area !o'eniilor -n care erau incluse (i sa%ele) (i "'7n%urile co'unale. Un al !oilea $al a a$u% loc -n secolul al XVIII5lea. 4a%en%"L Iecre% regal en%ru -n+iin*area) organi#area (i +unc*ionarea unei colonii. 47rloag"L 2eren ara&il l"sa% nelucra% unul sau 'ai 'ul*i ani en%ru re+acerea +er%ili%"*ii sale. 4uri%anis'L curen% religios) a "ru% in Anglia la s+7r(i%ul secolului al XVI5lea) care) su& in+luen*a cal$inis'ului) se ronun*a en%ru -n!e "r%area ele'en%elor ca%olice !in Eiserica anglican". Uniune ersonal"L +or'" !e unire a !ou" s%a%e 'onar3ice) a$7n! un 'onar3 co'un) !ar "s%r7n! organele Iesue%u!ineL a ie(i !in u#) a nu se 'ai +olosi. Ii#i!en%"L gru !e ersoane care 'ani+es%" o o#i*ie !i+eri%" !e res%ul 6orsariL co'an!an*ii unor na$e 'ari%i'e ra i!e) care) cu a ro&area gu$ernului lor) a%acau (i ca %urau na$ele ina'ice. Mac%orieL cen%ru !e sc3i'& a+la% -n%r5un %eri%oriu s%r"in) -n!e "r%a%) crea% !e o 'e%ro ol" !in ra*iuni co'erciale. Bercan%ilis' 5 conce *ie econo'ic" o%ri$i% c"reia &og"*ia unei *"ri es%e !e%er'ina%" !e can%i%a%ea !e 'e%al re*ios e care o !e*ine. 4res&i%erianis'L curen% al uri%anis'ului care sus*inea "s%rarea uni%"*ii organi#a%orice a Eisericii anglicane (i a!o %area unor laici 8gr. pres1>ter"s 5 &"%r7n= -n con!ucerea aro3iilor. Ie$eni% con+esiune !o'inan%" -n Sco*ia) !a%ori%" lui Qo3n Sno>) aces% curen% a !a% na(%ere la ceea ce as%"#i se nu'e(%e Eiserica res&i%erian". In!e en!en*iL curen% uri%an o us res&i%erianis'ului) !eoarece sus*inea c") -n organi#area Eisericii anglicane) rolul esen*ial re$enea co'uni%"*ilor in!e en!en%e. Le$ia%3anL 8-n ?ec2iul (estament, 'ons%ru 'arin +a&ulosP si'&ol al colosalului. Re$olu*ie in!us%rial"L roces co' le> !e %recere !e la ro!uc*ia 'anual" la cea cu a.u%orul 'a(inilor) !e la s%a!iul 'anu+ac%urier la cel !e +a&ric".

II. E4O6A LUBINILOR 1. 6E ES2E ILUBINISBULT Ilu'inis'ul re re#in%" o 'i(care +iloso+ic") in%elec%ual" (i ci$ic" !e#$ol%a%" -n secolul XVIII) care orne(%e !e la re'isa c" ra*iunea u'an" es%e singura ca a&il" s" asigure +ericirea. Ea sus*ine s iri%ul in$en%i$) enciclo e!is'ul) %en!in*ele rogresis%e) cerce%area (%iin*i+ic") ra*ionalis'ul) s iri%ul cri%ic. Ilu'inis'ul a a "ru% -n 9rana secolului al XVIII5lea) +iin! re re#e%a% !e cele 'ai s%r"luci%e 'in*i ale $re'iiL ?"ltaire &ider"t. M"ntes@uieu &A4lem1ert &escartes B.B.$"usseau. El s5a r"s 7n!i% -n -n%reaga Euro " (i A'erica !e Nor!) la s+7r(i%ul secolului la XVIII5lea (i -nce u%ul celui ur'"%or. ?n C#rile $"mDne ilu'inis'ul es%e re re#en%a% !e Ec"ala 4rdelean# !2esarie $Dmniceanul i &inicu 0"lescu. Se consi!er" c" ilu'inis'ul are r"!"cini -n Anglia) -n o era unor +iloso+i ca (2"mas ."11es B"2n L"cFe sau &a%id .ume $icard" &eG"e 8;iGt recu' (i -n 'o!elul !e organi#are oli%ic" o+eri% !e Barea Eri%anie. 6ei 'ai 'ul*i re re#en%an*i ai ilu'inis'ului +rance# au +os% !in r7n!ul scrii%orilor +iloso+i) !a%ori%" reocu "rilor lor $as%e ce cu rin! li%era%ura -n sensul res%r7ns al cu$7n%ului) (%iin*a (i +iloso+ia. O erele li%erare ale aces%ora sun% in+luen*a%e !e +iloso+ie (i con*in o cri%ic" se$er" a socie%"*ii. Ienu'irea !e ilu'inis' a +os% e> lica%" rin aceea c" re re#en%an*ii aces%ui curen% !o$e!eau -ncre!ere -n ra*iunea u'an" (i -n ca aci%a%ea ei !e a lu'ina lu'ea. 5$aiunea i pr"gresul uni%ersal7 s unea Vol%aire) 5Hmping Hnainte mersul ist"riei.7 Lu'inarea se u%ea +ace) -n conce *ia lor) rin cul%ur") cunoa(%ere (i e!uca*ie. 9. NOI 4RIN6I4II FI VALORI ?N SO6IE2A2E A. Noile i!ei leac" !e la re'i#a ra*iunii u'ane (i sus*ine +a %ul c"L 5 o'ul are ca !a%orie su re'" o&liga*ia !e a +i +erici% 5 i!eea !eis'ului li'i%a% la ac%ul crea*iei (i !e aici se ararea &isericii !e s%a% 5 ,ilu'inarea 'aselor rin e!uca*ie (i ra*ionalis' 5 rinci iul &unei gu$ern"ri &a#a%e e su$erani%a%ea o orului (i se ararea u%erilor -n s%a% 5 regi' re u&lican sau 'onar3ie cons%i%u*ional" !e 'o!el &ri%anic 5 'unca ca surs" a &og"*iei) reali#a%" e &a#a li&er%"*ilor in!i$i!uale) a ini*ia%i$ei ri$a%e (i econo'iei &a#a%" e cerere (i o+er%" Unii sa$an*i sau +iloso+i !in secolul al XVIII5lea au -n+iin*a% sau au !e$eni% 'e'&ri ai unor lo.i 'asonice care s5 au !e#$ol%a% 'ai ales -n Mran*a 8+ranc'asoneria=) !ar (i -n al%e *"ri. -n 1NN1) a +os% -n+iin*a%" cea nu'i%" Marele )rient !es re care se s une c" a$ea) -n 1NK<) es%e 10 000 !e 'e'&ri. Secolul al XVIII5lea a +os% !o'ina% !e ra*ionalis') recu' (i !e reg7n!irea locului (i rolului s%a%ului) a ra or%urilor !in%re in!i$i! (i s%a%. Se acre!i%ea#" i!eea c" nu !oar in!i$i!ul are anu'i%e o&liga*ii +a*" !e s%a%) ci (i aces%a +a*" !e in!i$i!. E. A&solu%is'ul lu'ina% a +os% ro'o$a% !e 'onar3iile rusac") rus") aus%riac" rin in%er'e!iul lui Mre!eric al5 II5lea81N;051NK/=) Baria 2ere#a81N;051NK0=) Iosi+ al5II5lea81NK051N<0=) Eca%erina a5II5a 81N/951N</=. Ace(%i !es o*i lu'ina*i) au a lica% i!eile ilu'inis%e -n $e!erea 'o!erni#"rii a!'inis%ra*iei) ar'a%ei) agricul%urii) !e#$ol%"rii in!us%riei) e!uca*iei) su&or!on"rii &isericii) sco ul +iin! uni+icarea i' eriilor 'ul%ina*ionale) cre(%erii $eni%urilor (i u%erii 'onar3ilor. ?n ciu!a !i$ersi%"*ii +or'elor !e 'ani+es%are) noua conce *ie !e gu$ernare are unele %r"s"%uri co'uneL un a&solu%is' cen%rali#a%orP o ierar3ie a +unc*ionarilorP " Gurie a gu%ern#rii 8concre%i#a%" rin in%er$en*ia s%a%ului -n econo'ie) -n$"*"'7n%) religie=P o conce *ie uni%ar" !e gu$ernare. G7n!irea econo'ic" a 'onar3ilor lu'ina*i era 'ercan%ilis'ul. Se ur'"rea o &alan*" co'ercial" ac%i$") 'onar3ia s ri.inin! ac%i$i%a%ea 'anu+ac%urier" (i co'ercial". -n lan social) s%a%ul in%er$ine) !in consi!eren%e +iscale (i u'ani%are) -n ra or%urile !in%re *"rani (i no&ili) !orin! s" +ac" !in +iecare locui%or un con%ri&ua&il e+icien%. Es%e crea% un a ara% a!'inis%ra%i$ cen%rali#a%) a$7n! -n +run%e su$eranul care !e$ine !e*in"%orul %u%uror 7rg3iilor s%a%ului. 6arac%erul na*ionalis% al ac%i$i%"*ii !e s%a% +ace ca e!uca*ia s" !e$in" o ro&le'" !e gu$ernare.?n !o'eniul religios) i' or%an*a Eisericii es%e 'en*inu%") !ar ea es%e su&or!ona%" u%erii !e s%a% care cau%" s"5i regle'en%e#e ac%i$i%a%ea. 6. Iose+inis'ul. Iosi+ al II5lea a urca% e %ron -n 1NK0) !u " 'oar%ea 'a'ei sale) B"ria 2ere#a) !e'ar7n! re+or'area s%a%ului) -n $ir%u%ea +iloso+iei lu'inilor. El a!o %" $arian%a ger'an" a ilu'inis'ului) 'ai conser$a5 %oare (i 'ai a!ec$a%" s%a!iului !e !e#$ol%are a I' eriului aus%riac. El a !ori% s" i' un" re+or'e ra!icaleL !es+iin*area '"n"s%irilor) egali%a%ea cul%elor) egali%a%ea social") li&er%a%ea cu$7n%ului) uni+icarea legilor. 6ea 'ai 5

i' or%an%" re+or'" a $i#a% !o'eniul religios. 4rin :dictul de t"leran# 81NK1= se 'en*inea ri'a%ul religiei ca%olice) !ar era acce %a%" li&era rac%ic" (i celorlal%e religiiP se !esc3i!ea neca%olicilor 8-n 'are ar%e ro%es%an*i= !ru'ul s re +unc*ii) ro rie%"*i) in!us%rii) in%rare -n ora(e. Iin 1NK1) Iosi+ al II5lea %rece la organi#area a!'inis%ra%i$" rin care s%a%ul era -' "r*i% -n circu'scri *ii) a$7n! -n +run%e co'isari su&or!ona*i -' "ra%ului. As%+el) erau a+ec%a%e co'i%a%ele) no&ili'ea a$7n! acolo i' or%an%e ri$ilegii. -n acela(i an !es+iin*ea#" io&"gia e !o'eniile i' eriale) s er7n! c" no&ilii $or +ace acela(i lucru. Re+or'a .u!iciar" !in 1NK9 a crea% ca!rul legisla%i$ necesar 'o!erni#"rii i' eriului 8s5a renun*a%) !e il!") la e!ea sa cu 'oar%ea (i la %or%ur"=. 2o%o!a%") 'onar3ul a scos cen#ura !e su& %u%ela clerului (i a 'o!erni#a% -n$"*"'7n%ul. I. Ies o%is'ul lu'ina% -n Rusia. Rusia a re re#en%a% un 'o!el original !e !es o%is' lu'ina%. Ie al%+el) c3iar Bon%esUuieu consi!era c") !a%ori%" cli'a%ului) !es o%is'ul era o +or'" &un" !e gu$ernare en%ru o o ula*ie care nu reac*iona !ec7% la +or*". Eca%erina a II5a cea Bare 81N/951N</= a ocu a% %ronul !u " 'oar%ea so*ului ei) 4e%ru al III5lea. 4rin*es" ger'an") Eca%erina ri'ise -n co il"rie o e!uca*ie ins ira%" !in 'o!elul ilu'inis%. Ea a -n+" %ui% c7%e$a re+or'e 'eni%e s" cree#e un nou ec3ili&ru -n%re 'area no&ili'e (i +or*ele noi) "s%r7n! -ns" $ec3ea s%ruc%ur" +eu!al" (i ser&ia -' "r"%easa a con$oca%) -n 1N/N) o 'are a!unare re re#en%a%i$" care s" +ac" ro uneri en%ru re$i#uirea legilor) re!ac%7n! ea -ns"(i !is o#i*ii +IaFa6, en%ru aceas%a. Eca%erina a II5a a +os% un !es o% lu'ina%) 'ai 'ul% rin e!uca*ie ( !a%ori%" in%en*iilor ei) !eoarece cele 'ai 'ul%e !in%re re+or'e nu au +os% a lica%e. -n lus) ea nu a !es+iin*a% ser&ia) lu7n! c3iar '"suri care au agra$a% si%ua*ia *"ranilor. Ie al%+el) 'ul%e !in%re re+or'ele ei au +os% anula%e !e succesorul ei. E. R"s 7n!irea ilu'inis'ului s5a reali#a% rin in%er'e!iul c"r*ilor ce cu rin! lucr"ri !e %i %ea%ru) ro'an) nu$el") a'+le% social5 oli%ic) o ere +iloso+ice) o ere 'u#icale (i si'+onii. Se re'arc" aiciL - :ncicl"pedia ela&ora%" su& con!ucerea lui Ii!ero% (i !5Ale'&er% +:ncicl"pedia a concen%ra% i!eile noi ale secolului (i le5a %rans'is 'arelui u&lic -n%r5o +or'" accesi&il".In%er#is" !e Lu!o$ic al XV5lea (i con!a'na%" !e a ali%a%e) lucrarea s5a &ucura% !e o a reciere general") a$7n! sus*in"%ori -n %oa%e s%ra%urile socie%"*ii (i con%ri&uin! la +or'area o iniei u&lice. Un e>e' lar a +os% a!us -n ara Ro'7neasc") !e e isco ul 63esarie R7'niceanul -n 1NN1=. 5 !"ntractul s"cial al lui Q.Q.Rousseau (i &espre spiritul legil"r al lui Bon%esUuieu 5 $"1ins"n !rus"e scris !e Ianiel Ie+oe (i !#l#t"riile lui 0ulli%er al lui Qona%3an SHi+% 5 9aust scris !e Q.J.Goe%3e (i o era &"n 0i"%anni !e J.A.Bo#ar% 1. O4INIA 4UELI6 S%a%ul 'o!ern a !us la na(%erea i!eii !e $ia*" u&lic" (i $ia*" ri$a%". 2re&urile u&lice) ale s%a%ului) ser$iciile) or!inea u&lic") ia*a sun% !e+ini%e ca "r*i ale $ie*ii u&lice) !e aceea %o% ce *ine !e ele !e$in su&iec% al in%eresului general. 4ro&le'ele sociale) econo'ice) oli%ice (i !e gu$ernare sun% %e'e ale !e#&a%erii o iniei u&lice. Aceas%a es%e alc"%ui%" !in #iare) c"r*i ) &ro(uri) socie%"*i cul%urale (i li%erare) clu&uri) lo.i 'asonice. Ie#&a%erile se +ac rin con+erin*e u&lice) sera%e li%erare) ar%icole !e res". Se !e#$ol%" acu' reuniunile aca!e'ice) &i&lio%ecile) e> o#i*iile) !ialogul !e i!ei) saloanele !e lec%ur" -n %i' ce &iserica ca%olic" $5a ro'o$a !ialogul ecu'enic) elerina.ul (i ac%ele in!i$i!uale (i colec%i$e !e &ine+acere. !"ntractul s"cial a !us la +un!a'en%area conce %ului !e su$erani%a%e a o oruluiL Q.Q Rousseau s unea c" su$erani%a%ea a ar*ine $oin*e generale) orice +or'" !e gu$ernare %re&uie su ra$eg3ea%" !e o or) singurul !e*in"%or a!e$"ra% al su$erani%"*ii. 4rac%ic) se ro unea -nlocuirea su$erani%"*ii 'onar3ului cu cea a o orului) i!ee e>%re' !e 'o!ern" care se %rans+or'" -n +or*" !e ac*iune -n %i' ul Re$olu*ie +rance#e !in 1NK<. ;. /8()$/4 4L(9:L Voltaire era !e orien%are ilu'inis%" conser$a%oare. A a$u% o o er" e>%re' !e $as%". Scrierile sale sun% -n!re %a%e -' o%ri$a inec3i%"*ilor sociale) su ers%i*iilor) in%oleran*ei religioase. A cri%ica% Vec3iul Regi' (i Eiserica 'ili%7n! en%ru li&er%a%ea cu$7n%ului) a g7n!irii (i egali%a%ea %u%uror oa'enilor -n +a*a legii. 6onsi!era c" relele socie%"*ii o% +i -n!re %a%e rin alian*a -n%re 'onar3i (i +iloso+i. Vol%aire es%e %eore%icianul !es o%is'ului lu'ina%. Montesquieu era !e orien%are ilu'inis%" 'o!era%". A crea% o o er" i' or%an%". ?n 1N91 a u&lica% ))Scrisorile ersane -n care re#in%" c"l"%oria a !oi ersani rin Euro a (i care cri%ic" reali%"*ile con%inen%ului nos%ru (i anu'eL in%oleran*a religioas") ins%i%u*iile cul%urale (i !e s%a%) inclusi$ 'onar3ia a&solu%". ?n car%ea ))S iri%ul 6

legilor %eore%i#ea#" rinci iul se ar"rii u%erilor -n s%a%. 6onsi!era 'onar3ia cons%i%u*ional" +or'a !e gu$ernare cea 'ai e+icien%") !eoarece u%erea e>ecu%i$") legisla%i$" (i .u!ec"%oreasc" erau in!e en!en%e una +a*" !e cealal%". Jean-Jacques Rousseau era !e orien%are ilu'inis%" ra!ical". Lucr"rile sale) ))Iiscurs asu ra inegali%"*ii !e a$ere (i ))6on%rac%ul social) e> ri'" as ira*iile 'icii &urg3e#ii !in care +"cea ar%e. 6onsi!era sursa inegali%"*ii (i a relelor -n socie%a%e ca +iin! ro rie%a%ea ri$a%") !e aceea ea %re&uia li'i%a%". Ie ase'enea) 'ili%a en%ru ar%ici area %u%uror ce%"*enilor la $ia*a oli%ic") s%a%ul %re&uia organi#a% en%ru a asigura su$erani%a%ea o orului. Denis Diderot (i dAlembert au u&lica% ))Enciclo e!ia -n 1: !e $olu'e) GEnciclo e!iaG con*ine i!eile re$olu*ionare ale ilu'inis'uluiL lu %a en%ru rogres) li&er%a%e (i %oleran*") egali%a%ea -n%re oa'eni (i -n%re o oare. Mor'a i!eologic" a ilu'inis'ului) rin cri%ic" la a!resa Vec3iului Regi') a reg"%i%) e lan i!eologic) 'arile r"s%urn"ri cau#a%e !e Re$olu*ia +rance#". Iosi+ al II5lea 8B"sep2 //. =enediFt 4ugust B"2ann 4nt"n Mic2ael 4dam= !in !inas%ia !e Oa&s&urg5Lo%3ringen 811 'ar%ie 1N;1 5 90 +e&ruarie 1N<0= a +os% -' "ra% -n%re anii 1N/: 5 1N<0. A $i#i%a% -n 'ai 'ul%e r7n!uri Eana%ul (i 2ransil$ania) ri'in! cu solici%u!ine e%i*iile oa'enilor (i in%r7n! !e aceea -n con(%iin*a colec%i$" ca 71unul Hmp#rat7. Oo%elul G?' "ra%ul Ro'anilorG !in Si&iu a +os% as%+el !enu'i% -n a'in%irea lui Iosi+ al II5lea. Iosi+ a a.uns ri'a oar" -n 2ransil$ania e c7n! era asocia% la %ron) -n 1NN1. 6"l"%oria a +os% lunga (i cu 'ul%e o asuri) $i#i%7n! a roa e %oa%e ora(ele %ransil$anene. A orni% s re Oa*eg) Oune!oara) Ie$a) Or"(%ie) Al&a Iulia) a oi a $i#i%a% c"lare 'un*ii A&ru!ului. A 'ers la Si&iu) Sig3i(oara) Be!ia() con%inu7n!u5(i !ru'ul c"%re M"g"ra() Era(o$) Eis%ri*a) Ro!na) G3erla) 6lu.) 2ur!a. A %recu% (i rin "r*ile N"s"u!ului (i Bara'ure(ului. 2o% lui i se !a%orea#" nu'ele co'unelor gr"nicere(%i) -n$ecina%e) !in .u!e*ul Eis%ri*a5N"s"u!L Sal$a) Ro'uli) 4ar$a (i Ne os) -n ur'a e>la'a*iei 7?# salut mici nep"i ai $"mei7 +Hn l1. lat.J 78al%e par%ae nep"s $"muli7,. A a ro&a% cons%ruirea a nu'eroase &iserici or%o!o>e !in ia%r" -n 2ransil$ania) cu' ar +i &isericile or%o!o>e !in Era(o$ (i -n s ecial !in B"rgini'ea Si&iului :. 6RONOLOGIE 1N;0L Se urc" e %ron Mre!eric al ll5lea. 1N;9L 6ons%an%in Ba$rocor!a% -(i u&lic" roiec%ul !e re+or'". 1N:051NK0L Re!ac%area :ncicl"pediei. 1N/9L Se urc" e %ron Eca%erina a ll5a. 1NK0L Iosi+ al II5lea urc" e %ron (i !e'area#" oli%ica re+or'is%". 1NK1L Iosi+ al II5lea ro'ulg" :dictul de t"leran#. /. II6IONAR 6os'o oli%is'L 8aici= a!'ira*ie 'ani+es%a%" +a*" !e %o% ceea ce era !e ro$enien*" +rance#" (i !e%a(area +a*" !e $alorile) %ra!i*iile (i li'&a na*ional". E' iris'L conce *ie +iloso+ic" ce soco%e(%e e> erien*a ca unic" surs" a cunoa(%erii (i a!'i%e !oar enun*urile logice $eri+ica&ile. Vec3iul Regi'L !enu'ire +olosi%" !e is%oricii +rance#i) rin care !e+inesc regi'ul oli%ic !inain%ea Re$olu*iei !in 1NK<. Mranc'asonerieL asocia*ie in%erna*ional" cu rinci ii oli%ice (i ri%ualuri ocul%e) -n care se !e une un .ur"'7n% +a*" !e Marele 4r2itect al Kni%ersului (i care are ca si'&ol ec3erul) co' asul (i 'is%ria. Lo.i 'asoniceL asocia*ii in%erna*ionale secre%e !e eli%e) Rur'"rin! sco uri e%ico5religioase) oli%ice (i +ilan%ro ice. Ire %uri na%uraleL !re %uri e care le are orice +iin*" u'an" -nc" !e la na(%ereL $ia*a) li&er%a%ea) egali%a%ea) ro rie%a%ea e%c. Regi' cons%i%u%ionalL sis%e' oli%ic care are la &a#a o lege +un!a'en%al" sis%e'ul u%erilor -n s%a%) rela*iile !in%re ele) !re %urile (i o&liga*iile ce%"*enilor. Enciclo e!is'L Ansa'&lu 'ul%ila%eral !e cuno(%in*e) s iri% sis%e'a%ic (i eru!i%) s eci+ic +iloso+ilor !in secolul al XVIII5lea. Milan%ro ieL Ac*iune !e &ine+acere -n%re rins" -n +olosul oa'enilor s"raci. 7

III. 6ONS2I2UIREA S2A2ELOR UNI2E ALE ABERI6II 1. ?N 6U2AREA LIEER2II A. ?nce u%urile coloni#"rilor euro ene -n A'erica !e nor! es%e lega%" !e e> ansiunea engle#") +rance#" (i olan!e#") -nc3eia%" -n 1N/1 cu $ic%oria engle#ilor. 4ornin! cu uri%anii $eni*i e na$a MaLGl";er engle#ii $or crea -n%re 1/0N51NN1) e coas%ele a%lan%ice 11 colonii8Bassac3use%%s) 6onnec%icu%) R3o!e Islan!) NeH @orA) NeH QerseD) BarDlan!) IelaHare) 4ennsil$ania) Virginia) 6arolina !e Nor!) 6arolina !e Su!) NeH Oa' s3ire (i Georgia= cu organi#are) ins%i%u*ii (i %r"s"%uri !i+eri%e) !ar uni%e rin origine) li'&") religie (i as ira*ii social5 econo'ice. ?n %i' ce -n nor! !o'ina econo'ia in!us%rial" (i 'ica ro rie%a%e rural") -n su!8-nce 7n! cu Virginia=) econo'ia era re!o'inan% rural" (i se &a#a e 'onocul%urile !e e 'arile lan%a*ii lucra%e cu scla$i negri. :lementul c"mun era re on!eren*a rela*iilor ca i%alis%e) as ira*ia s re li&er%a%e (i in!i$i!ualis') re!o'inan*a cul%elor ro%es%an%e (i a e%nicilor anglo5sa>oni8 K0V !in locui%ori erau !e origine engle#" (i sco*ian") 10V irlan!e#i=. E. Originile con+lic%ului se reg"sesc -n rela*ia colonie5'e%ro ol") anu'e -n li'i%ele i' use e> ansiunii econo'ice -n !o'enii ce ar +i concura% 'e%ro ola) in%er#icerea coloni#"rii s a*iului !e la $es% !e Bun*ii Aleg3enii) res%ric*ii -n co'er*ul cu osesiunile +ranco5s aniole !in An%ile) %a>ele i' use !e Lon!ra8%a>a %i'&rului) a ceaiului= (i +a %ul c" coloni(%ii nu erau re re#en%a*i -n arla'en%ul &ri%anic. 6. Ieclan(area con+lic%ului es%e lega% !e 'en*inerea %a>ei ceaiului) -ncar%urierea +or*a%" !e %ru e &ri%anice (i ac*iunile ,Miilor (i +iicelor li&er%"*ii) !ar (i !e ac%i$i%a%ea u&licis%ic" a lui =enMamin 9ranFlin (2"mas BeGGers"n PatricF .enrL. ,4ar%i!a !e ceai !e la Eos%on5 1/ !ece'&rie 1NN1) ur'a%" !e re resaliile engle#e con%ra Eos%onului (i s%a%ului Bassac3usse%s) au soli!ari#a% e coloni(%i care s5au -n%runi% la 43ila!el 3ia C 1NN;) -n%r5un congres con%inen%al) solici%7n! Lon!rei) -n ciu!a !i$ergen*elor !in%re re$olu*ionarii ra!icali con!u(i !e 8amuel 4dams (i loiali(%ii 'o!era*i a lui B"sep2 GallaHaD) anularea %a>elor (i sanc*iunilor) nea!o %area al%or %a>e +"r" acor!ul coloni(%ilor (i re re#en%area aces%ora -n arla'en%ul &ri%anic. 9. INIE4ENIENA A. Ieclara*ia !e in!e en!en*") re!ac%a%" !e Qe++erson (i a!o %a%" !e 6ongres -n ; iulie 1NN/) $ine e +on!ul acu%i#"rii con+lic%ului ci$il (i 'ili%ar -n 1NN:) +iin! %o%o!a%" un rec3i#i%oriu al oli%icii engle#e -n A'erica. E. R"#&oiul i#&ucni% !e +a % !in 1NN:) iar ru %ura s5a agra$a% c7n! noi +or*e &ri%anice au !e&arca% -n colonii (i au a$u% loc ri'ele ciocniri ar'a%e la Le>ing%on (i EunAer Oill 5 1NN:. 6oloni(%ii -(i organi#ea#" o ar'a%" con!us" !e 0e"rge -as2ingt"n (i sus*inu%" !e $olun%ari euro eni (i %rini% o !elega*ie -n Euro a !u " a.u%or) su& con!ucerea lui =enMamin 9ranFlin. Vic%oria coloni(%ilor !e la Sara%oga 51NNN) le asigur" alian*a cu Mran*a) S ania (i Olan!a (i un s ri.in 'ili%ar na$al (i %eres%ru +rance#. ?n+r7n*i la @orA%oHn 51NK1) &ri%anici $or acce %a rin acea !e la Versailles C 1NK1 in!e en!en*a +os%elor lor colonii) c"rora le $or ce!a s a*iul !in%re Bun*ii Aleg3enii (i +lu$iul Bississi i. 6. SUA C re u&lic" re#i!en*ial". Organi#area noului s%a% a +os% o lung" !e#&a%ere -n%re +e!erali(%i (i an%i+e!erali(%i) cu accen% e cons%i%u*ia a!o %a%" -n 1NKN. 6on+or' aces%ei SUA era o re u&lic" re#i!en*ial") s%a% +e!eral -n care u%erea legisla%i$" a ar*ine unui congres &ica'eral88enat 5 9 re re#en%an*i !e s%a% (i !amera repre6entanil"r 5 nu'"r !e re re#en%an*i ale(i ro or*ional cu on!erea o ula*ie) cu a%ri&u*ii !is%inc%e) re re#en%an*ii +iin! ale(i e ; ani rin $o% unino'inal.=) u%erea e>ecu%i$" re$ine preedintelui 8es%e (e+ al s%a%ului (i a gu$ernului) con!uc"%or al ar'a%ei (i oli%icii e>%erne) +iin! ales rin $o% !irec% e 'a>i'u' 9 'an!a%e !e ; ani= (i gu%ernului con!us !e aces%a) iar u%erea .u!ec"%oreasc" es%e e>erci%a%" !e ins%an*e -n +run%e cu !urtea 8uprem# +or'a%" !in 1N .u!ec"%ori ale(i e $ia*". 4ut"n"mia l"cal# era res ec%a%") iar s%a%ele au legi (i regle'en%"ri ro rii ce nu o% +i -nc"lca%e !e u%erea cen%ral". 0u%ernul Gederal are a%ri&u*ii -n !o'eniile a "r"rii) oli%icii e>%erne) ro%ec*iei sociale) e'igr"rii) 'one!ei) sis%e'ului +inanciar. &repturile i li1ert#ile cet#eneti sun% regle'en%a%e -n ri'ele 10 amendamente. 1. /8()$/4 4L(9:L 2ra%a%ul !e la 4aris 81NK1= Recunoa(%erea celor %reis re#ece colonii ca %reis re#ece s%a%e in!e en!en%e (i su$erane WAr%icolul 1XP S%a&ilirea 8

grani*elor -n%re S%a%ele Uni%e (i Eri%is3 Nor%3 A'erica WAr%icolul 9XP Acor!area !re %urilor !e escui% a escarilor S%a%elor Uni%e -n #ona cunoscu%" su& nu'ele !e Gran! EanAs) si%ua%" -n largul coas%ei insulei (i -n #ona Gol+ului +lu$iului Sain% LaHrence WAr%icolul 1XP Recunoa(%erea %u%uror !a%oriilor legal con%rac%a%e !e a'&ele "r*i care ur'au s" +ie l"%i%e con+or' %er'enilor e>is%en*i la !a%a se'n"rii (ratatului WAr%icolul ;XP 6ongresul S%a%elor Uni%e 7%a rec"manda cu t"at# "nestitatea7 %u%uror legisla%urilor celor 11 s%a%e 7s# recun"asc# i s# aplice restituirea tutur"r drepturil"r 1unuril"r i pr"priet#il"r c"nGiscate ale su1iecil"r 1ritanici reali WNicio!a%" a lica% Ar%icolul :XP S%a%ele Uni%e nu $or 'ai er'i%e al%e cons+isc"ri -n $ii%or WAr%icolul /XP 4ri#onierii !e r"#&oi !e a'&ele "r*i $or +i eli&era*i) iar ro rie%"*ile l"sa%e !e Ar'a%a &ri%anic" e %eri%oriul a'erican nu $or +i su&iec% !e con+iscare 8inclu#7n! Iegr"es= WAr%icolul NXP A%7% Barea Eri%anie c7% (i S%a%ele Uni%e $or a$ea acces perpetuu la +lu$iul Bississi i WAr%icolul KXP 2eri%oriile Barii Eri%anii care au +os% ocu a%e !e c"%re a'ericani $or +i re%urna%e +"r" nici o co' ensa*ie WAr%icolul <XP Ra%i+icarea %ra%a%ului ur'a s" se reali#e#e -n !ecurs !e / luni !e la se'narea sa WAr%icolul 10X. Preambulul Constituiei. ,I"i P"p"rul 8tatel"r Knite in %ederea reali6#rii unei Kniuni mai strDnse ae6#rii drept#ii asigur#rii Linitii interne Hn6estr#rii pentru ap#rarea "1teasc# pr"m"%#rii Pr"sperit#ii generale si asigur#rii =inecu%Dnt#ril"r Li1ert#tii pentru n"i Hnine si pentru Krmaii n"tri decret#m si pr"mulg#m !"nstituia de Ga# pentru 8tatele Knite ale 4mericii.N Amendamente. 6ons%i%u*ia S%a%elor Uni%e are 9N !e a'en!a'en%e) ri'ele #ece) ra%i+ica%e si'ul%an in%re anii 1NK< (i 1N<1) sun% cunoscu%e su& !enu'irea !e Uni%e! S%a%es Eill o+ Rig3%s (i ur'"resc li'i%area u%erii gu$ernului +e!eral. Primul Amendament. Aces%a in%er#ice 6ongresului sa $o%e#e legi rin care sa se ins%i%uie o religie o+icial" !e s%a% sau rin care o religie es%e re+era%" in locul al%eia) s" ro'ulge legi rin care s5ar i' ie!ica li&er%a%ea religioas") legi care sa ingr"!easca li&er%a%ea !e e> ri'are) li&er%a%ea resei) legi care s" li'i%e#e !re %ul la a!unare a(nic" (i la a %ri'i%e e%i*ii gu$ernului. Cei 56 de semnatari ai Declaraiei de Inde enden!" Qo3n A!a's) Sa'uel A!a's) Qosia3 Ear%le%%) 6ar%er Era>%on) 63arles 6arroll) Sa'uel 63ase) A&ra3a' 6larA) George 6lD'er) Jillia' EllerD) Jillia' MloD!) Een.a'in MranAlin) El&ri!ge GerrD) Eu%%on GHinne%%) LD'an Oall) Qo3n OancocA) Een.a'in Oarrison) Qo3n Oar%) Qose 3 OeHes) 23o'as OeDHar! Qr.) Jillia' Ooo er) S%e 3en Oo Ains) Mrancis Oo Ainson) Sa'uel Oun%ing%on) 23o'as Qe++erson) Mrancis Lig3%+oo% Lee) Ric3ar! OenrD Lee) Mrancis LeHis) Ro&er% R. Li$ings%on) 23o'as LDnc3 Qr.) 23o'as BcSean) Ar%3ur Bi!!le%on) LeHis Borris) Ro&er% Borris) Qo3n Bor%on) 23o'as Nelson Qr.) Jillia' 4aca) Qo3n 4enn ) Ro&er% 2rea% 4aine) George Rea!) 6aesar Ro!neD) George Ross) Een.a'in Rus3) E!Har! Ru%le!ge) Roger S3er'an) Qa'es S'i%3) Ric3ar! S%ocA%on) 23o'as S%one) George 2aDlor) Ba%%3eH 23orn%on) George Jal%on) Jillia' J3i le) Jillia' Jillia's) Qa'es Jilson) Qo3n Ji%3ers oon) Oli$er Jolco%%)George JD%3e. Cei #$ de semnatari ai Constituiei" George Jas3ing%on) A&ra3a' Eal!Hin) Ric3ar! Easse%%) Gunning Ee!+or! Qr.) Qo3n Elair) Jillia' Eloun%) Ia$i! ErearlD) Qaco& Eroo') 4ierce Eu%ler) Ianiel 6arroll) George 6lD'er) Qona%3an IaD%on) Qo3n IicAinson) Jillia' MeH) 23o'as Mi%#si'ons) Een.a'in MranAlin) Nic3olas Gil'an) Na%3aniel Gor3a') Ale>an!er Oa'il%on) Qare! Ingersoll) Ianiel o+ S%. 23o'as Qeni+er) Jillia' Sa'uel Qo3nson) Ru+us Sing ) Qo3n Lang!on) Jillia' Li$ings%on) Qa'es Ba!ison) Qa'es BcOenrD) 23o'as Bi++lin) Gou$erneur Borris) Ro&er% Borris) Jillia' 4a%erson) 63arles 6o%esHor%3 4incAneD) 63arles 4incAneD) George Rea!) Qo3n Ru%le!ge) Roger S3er'an) Ric3ar! Io&&s S aig3%) Oug3 Jillia'son) Qa'es Jilson. ;. 6RONOLOGIE S+7r(i%ul secolului al XVI5leaL Sir Jal%er Raleig3 -ncearc" s" +or'e#e $ii%oarea colonie Virginia 1/0NL 6o' ania co'ercial" !in Lon!ra -n+iin*ea#" colonia Virginia. 1/0N51N11L 4e *"r'ul es%ic al con%inen%ului nor!5a'erican se +or'ea#" 11 colonii engle#eP 'a.ori%a%ea locui%orilor es%e +or'a%" !in e'igran*i engle#i ro%es%an*i 8 uri%ani=) leca*i -n c"u%area li&er%"*ii !e e> ri'are a cre!in*ei. 1/91L 6o' ania olan!e#" a In!iilor occi!en%ale -n+iin*ea#" Noua Olan!". 1/9<51/10L -n%e'eierea coloniei Bassac3usse%s. 1/1;L 900 !e ionieri -n+iin*ea#" a(e#area S%. BarDRs) -nce u%ul coloniei BarDlan!. 1/1NL Se -n+iin*ea#" colonia Noua Sue!ie) $ii%orul IelaHare. 9

1//1L Regele 6arol al II5lea acor!" unor +a$ori*i %eri%oriul !in%re Virginia (i Mlori!a 56arolineleP se ararea celor !ou" colonii s5a +"cu% -n 1N19. 1//;L Anglia cucere(%e Noua Olan!") !e$eni%" ul%erior NeH @orA. Iucele !e @orA !"ruia rie%enilor s"i regiunea NeH QerseD. 1/K1L Jillia' 4enn cu' "r" %eri%oriul !e 'ai %7r#iu al 4ennsDl$aniei. 1N19L la +iin*" colonia Georgia. Iu " -nc3eierea r"#&oiului !e (a %e ani81N/1=L Anglia !uce o oli%ic" ce s%7n.ene(%e !e#$ol%area econo'ic" a coloniilor (i a+ec%ea#" rinci iul oli%ic -n c"u%area c"ruia coloni(%ii "r"siser" *ara5'a'7L -nl"%urarea ar&i%rarului a!'inis%ra*iei a&solu%is%e (i gu$ernarea !u " legi $o%a%e !e ro riii re re#en%an*i. 1NN;L Re re#en%an*ii celor 11 colonii se -n%runesc -n%r5un ri' 6ongres con%inen%alP &a#7n!u5se e rinci iile cons%i%u*iei engle#e) res ing au%ori%a%ea 4arla'en%ului engle# (i 3o%"r"sc &oico%area '"r+urilor engle#e(%i. ; iulie 1NN/L Es%e a!o %a%" &eclaraia de /ndependen# a SUAP rin ca i%ularea ar'a%ei engle#e -n 1NK1) se -nc3eie r"#&oiul !in%re colonii (i 'e%ro ol". 1NKNL Es%e a!o %a%" 6ons%i%u*ia rin care SUA !e$ine o re u&lic" re#i!en*ial" organi#a%" e rinci iul se ar"rii u%erilor -n s%a%) care asigura ec3ili&rul (l con%rolul reci roc -n%re u%erile s%a%ului. :. II6IONAR Eoico%L In%er!ic*ie !eclara%" -' o%ri$a unui s%a%) unui gru social sau a unui In!i$i! rin care se s%a&ile(%e re+u#ul !e a $in!e) a cu' "ra sau !e a -n%re*ine orice +el !e rela*ii cu cei su u(i res ec%i$ei in%er!ic*ii. 2a>"L Su'" !e &ani s%a&ili%" rin lege care se l"%e(%e o&liga%oriu en%ru ro!ucerea (iYsau co'erciali#area unor &unuri sau ser$icii. Re u&lic" re#i!en*ial"L Mor'" !e gu$ern"'7n% -n ca!rul c"reia re(e!in%ele es%e ales rin $o% !irec% (i !e*ine u%erea e>ecu%i$" -n s%a%. I'uni%a%eL E>ce %area !e la la%a unor i' o#i%e) e>ecu%area !e cor$e#i sau -n!e linirea unor sarcini. 6ur%ea su re'" !e .us%i*ieL ins%an*a su erioar" !e .us%i*ie) o%ri$i% 6ons%i%u*iei a'ericane. ZuaAerL 'e'&ru al unei gru "ri religioase ro%es%an%e) os%il" Eisericii anglicane i' lan%a%e -n A'erica !u " 1/K1. IV. REVOLUIA MRAN6EZ 1. MRANA ?N AQUNUL REVOLUIEI A. 6ri#a a&solu%is'ului) es%e lega%" !e ra or%ul oli%ico5econo'ic -n Mran*a care a cunoscu% o cre(%ere se'ni+ica%i$" a o ula*iei) !ar a 'en*inu% sis%e'ul eri'a% al s%"rilor) sis%e' -n care s%area II8no&ili'ea= (i s%area a I a8clerul= con%rolau u%erea) !e*ineau +unc*ii a!'inis%ra%i$e (i oli%ice8no&ili'ea !e ro&"= (i 'ili%ar5 !i lo'a%ice8no&ili'ea !e s a!"= !e(i re re#en%au 'ai u*in !e 10V !in o ula*ie) !ar !e*ineau ;Y: !in locurile A!un"rii S%"rilor Generale) care nu se 'ai -n%runise !in 1/1;. "r"ni'ea +or'a K:V !in o ula*ie) era li&er" .uri!ic) !ar li si%" !e "'7n%) -n %i' ce &urg3e#ia era -ngr"!i%" -n accesul la +unc*ii (i u%ere. ?n %i' ce Anglia %recea -n 1/KK la 'onar3ia arla'en%ar") -n Mran*a !o'niile lui Lu!o$ic al5XIV5lea) Lu!o$ic al5XV5lea (i Lu!o$ic al5XVI5lea !uceau la consoli!area a&solu%is'ului.. Bonar3ia a&solu%is%" 'en*inu%" !e la urcarea e %ron -n 1NN; a lui Lu!o$ic al5XVI5lea) era sl"&i%" !e 3aosul +iscal) 'en*inerea ri$ilegiilor (i au%ono'iilor) !e !e+ici%ul &uge%ar !e es%e 9:V (i !e e(ecul re+or'elor +iscale) oli%ice (i a!'inis%ra%i$e. E. 6aie%ele !e !olean*e) re re#en%au reac*ia A!un"rii S%"rilor Generale8necon$oca%e !in 1/1;=) la solici%area !e noi i' o#i%e !e c"%re rege -n 1NK<. ?n ele se solici%a -nl"%urarea a&solu%is'ului) re+or'" +iscal" (i .uri!ic") a!un"ri re re#en%a%i$e care s" a ro&e legile (i i' o#i%ele) !es+iin*area ri$ilegiilor !e clas") acces li&er la +unc*ii. Re re#en%an*ii s%"rii a5III5a au $eni% cu re$en!ic"ri ro rii) s5au o us re%en*iilor regale (i s5au se ara% -n N iunie 138' -n%r5o A!unare Na*ional" 6ons%i%uan%") -ncercarea regelui !ea !i#ol$a a!unarea cu a.u%orul ar'a%ei) a !e%er'ina% ac*iunea ari#ienilor (i cons%i%uirea G"r#ii Na*ionale. 9. IE LA BONAROIA AESOLU2IS2 LA RE4UELI6 10

A. Re$olu*ia oli%ic") es%e !eclan(a%" !e re+u#ul regelui !e a acce %a caie%ele !e !olean*e) !re % care S%area a5III5 a s5a se ara% (i a +or'a% A!unarea Na*ional" 6ons%i%uan%") s ri.ini%" !e 'ili*iile ari#iene) ce au lua% cu asal% (i au !"r7'a% Eas%ilia C 1; iulie 1NK<. E. Re$olu*ia social") se !eclan(ea#" e +on!ul cri#ei ali'en%are (i a recol%elor roas%e) concre%i#7n!u5se -n iulie5augus% 1NK< rin re$ol%e *"r"ne(%i (i 'i(c"ri sociale ce !e%er'in" cons%i%uan%a s" a&oleasc" ri$ilegiile +eu!ale -n ; augus% 1NK< (i s" ro'ulge ,Ieclara*ia uni$ersal" a !re %urilor o'ului (i ce%"*eanului C 9/ augus% 1NK<. 6. Un nou regi' oli%ic) se ins%aurea#" rin acce %area noului regi' !e c"%re rege) cons%i%uirea clu&urilor oli%ice (i ro'ulgarea 6ons%i%u*iei !in 1N<1) ce re$e!ea 'onar3ie cons%i%u*ional" (i se ararea u%erilor -n s%a%. Re+u#ul no&ililor !e a acce %a sc3i'&"rile) !u lici%a%ea regelui (i !eclararea r"#&oiului !e c"%re 4rusia (i Aus%ria a 'o!i+ica% si%ua*ia. I. R"#&oaiele re$olu*ionare) !uc la 'o&ili#area na*ional" general" ce asigur" $ic%oria !e la Val'D C 90 se %e'&rie 1N<9. 2en%a%i$a regelui !e a +ugi -n s%r"in"%a%e8ca %ura% la Varennes=) cola&orarea lui cu ina'icul) !uce la re*inerea lui la 2e' le) a&olirea 'onar3iei) iar la 91 se %e'&rie es%e rocla'a%" re u&lica. Su& con$en*ie are loc -n 1N<1 .u!ecarea (i e>ecu%area lui Lu!o$ic al5XVI5lea (i a Bariei5An%oane%a. 1. ANII 6ONVENIEI A. 6on$en*ia giron!in"8se %e'&rie 1N<95iunie 1N<1=) re re#in%" regi'ul &urg3e#iei 'o!era%e) ce $5a +i sili%" s" acce %e e>ecu%area regelui) +iin! sili%" s" ges%ione#e o gra$" cri#" econo'ico5social") s" !uc" lu %a cu coali*ia an%i+rance#" ini*ia%" !e Anglia (i s" +ac" +a*" re$ol%elor regalis%e !in Van!eea (i Ere%ania. E. 6on$en*ia 'on%agnar!"Yiaco&in"8iunie 1N<15iulie 1N<;=) es%e regi'ul +or%e al 'icii &urg3e#ii con!use !e Ma<imilien $"1espierre 4nt"ine de 8aint-Bust i Bean-Paul Marat. Ace(%ia !au o cons%i%u*ie !e'ocra%") e+ec%uea#" o re+or'" agrar" ra!ical") reorgani#ea#" ar'a%a) a!'inis%ra*ia (i .us%i*ia) un ca "% re$ol%elor (i i5au ini*ia%i$a o+ensi$ei 'ili%are. Se in%ro!uce %eroarea re$olu*ionar") rin care sun% .u!eca*i su'ar (i g3ilo%ina*i %o*i cei consi!era*i a!$ersari ai re$olu*iei. Sl"&irea 'i(c"rii rin lic3i!are ari ii ra!icale !e s%7nga con!us" !e Oe&er% (i a 'o!era*ilor con!u(i !e Ian%on $or +i +a%ale 'on%agnar#ilor. 6. 6on$en*ia %3er'i!orian"8iulie 1N<;5oc%o'&rie 1N<:=) $ine la u%ere rin lo$i%ura !e s%a% !in 9/ iulie 1N<;) rin care Ro&es ierre (i a ro ia*ii s"i sun% ares%a*i (i g3ilo%ina*i +"r" .u!eca%". Regi'ul noilor -'&og"*i*i) res%a&ilesc or!inea (i lini(%ea u&lic") consoli!7n! regi'ul &urg3e# nou ins%aura% ;. EIU6AIA FI 6E2EANUL BOIERN. REVOLUIA MRAN6EZ FI EURO4A ?n e!uca*ie are loc %recerea !e la (coala 'e!ie$al" la cea 'o!ern". 4re!o'in" -n sec.XVII5XVIII (colile ar%iculare (i &iserice(%i +iecare cu rogra'e ro rii. S%a%ul se i' lic" %o% 'ai 'ul% rin +inan*area cons%ruc*iilor !e (coli) reg"%irea (i re%ri&uirea ro+esorilor) reli#area 'anualelor (i rogra'elor) en%ru acrea ce%"**eni &ine reg"%i*i (i loiali s%a%ului. Re$olu*ia +rance#" a a$u% un u%ernic i' ac% oli%ic) i!eologic (i geo oli%ic. R"s%urnarea sis%e'ului oli%ico5 social a genera% o o#i*ia regi'urilor +eu!ale !in Rusia) 4rusia (i Aus%ria 'ani+es%a%e rin coali*ii an%i+rance#e) !ar (i sus*inerea re$olu*iei !e o oarele asu ri%e) in%elec%uali (i ele'en%ele !e'ocra%5&urg3e#e. :. /8()$/4 4L(9:L Prima stare. E>is%au circa 110.000 !e clerici) !in care /0.000 erau 'e'&ri ai or!inelor 'ona3ale. 6ei N0.000 !e clerici seculari lucrau -n aro3ii. Se o&i(nuia ca cei 'ai %ineri +ii ai 'arilor no&ili s" ur'e#e cariera &isericeasc") en%ru a se u%ea -'&og"*i. Bul*i e isco i !e*ineau 'ai 'ul%e e isco a%e (i nu erau $"#u*i nicio!a%" slu.in! -n $reuna !in%re ele. Aces% lucru a ro$oca% 'ari scan!aluri (i &iserica a +os% erce u%" !e o ula*ie ca o ins%i%u*ie coru %". %tarea a doua era cea 'ai u%ernic". Nu'"rul no&ililor $aria -n%re 110.000 7n" la 1:0.000 C a!ic" 0):V 7n" la 1):V !in o ula*ie. 6ei 'ai u%ernici erau cei ;.000 !e no&ili !e cur%e) ca%egorie li'i%a%" la cei a c"ror ascen!en*" no&iliar" !a%a !e !inain%e !e 1;00 (i care -(i er'i%eau cos%ul $ie*ii !e la Versailles. Ur'"%oarea ca i' or%an*" rac%ic" era nobilimea !e ro&") no&ili care lucrau -n a!'inis%ra*ie (i .us%i*ie) -n s ecial 'agis%ra*ii !in arla'en%e. Res%ul no&ili'ii) care cons%i%uiau 'a.ori%a%ea clasei no&iliare) %r"ia la *ar". 4rinci ala surs" !e $eni% a no&ili'ii era "'7n%ul) !e*in7n! [ 7n" la 1Y1 !in aces%a recu' (i -n%re 1:V59:V !in $eni%ul Eisericii) 11

-n%ruc7% %o*i e isco ii erau no&ili. 2oa%e +unc*iile -nal%e erau ocu a%e !e no&ili'e. Ie ase'enea) se &ucurau !e nu'eroase ri$ilegii) +iin! .u!eca*i !e %ri&unale s eciale) scu%i*i !e ser$iciul 'ili%ar) !e 'unca la -n%re*inerea !ru'urilor) a$eau !re %uri e>clusi$e la $7n"%oare (i escui%) !re % !e 'ono ol asu ra 'orilor) cu %oarelor !e 7ine (i %eascuri) &ene+iciau (i !e scu%iri !e i' o#i%e. %tarea a treia. ?n +run%ea s%"rii a %reia se a+la burghezia care re re#en%a un gru social e%erogen care nu a$eau %i%luri no&iliare (i nu erau nici *"rani) nici 'unci%ori ur&ani. 6ei 'ai &oga*i !in ca%egoria &urg3e#iei erau negus%ori ale c"ror $eni%uri !in ac%i$i%"*ile co'erciale au s ori% -n nu'ai un secol la ;;0V 'ai &oga*i. Al*i &urg3e#i erau &anc3eri) la%i+un!iari) li&er5 ro+esioni(%i 8'e!ici) scrii%ori) a$oca*i=) +unc*ionari u&lici. ?n %o%al) e>is%au circa 9)1 'ilioane !e &urg3e#i) circa KV !in %o%alul o ula*iei. 4 d"ua c"mp"nent# a st#rii a treia !e !e ar%e cea 'ai nu'eroas") era rnimea. 6irca K:V !in o ula*ia Mran*ei %r"ia -n 'e!iul rural (i 'a.ori%a%ea o +or'au *"ranii. Es%i'"rile su ra+e*ei !e %eren e care o !e*ineau $aria#" -n%re 9: C ;:V !in %o%al. E>is%a un 'ic s%ra% 8circa /00.000= !e 'ari +er'ieri) care cul%i$au en%ru a $in!e) anga.au al*i *"rani cu #iua (i !"!eau &ani cu -' ru'u%. !e-a de-a treia c"mp"nent# a st#rii a treia o +or'au muncitorii ur1ani. Ba.ori%a%ea 'unci%orilor !e la ora( %r"iau -n locuin*e aglo'era%e (i insalu&re. Ei erau necali+ica*i (i s"raci. Be(%e(ugarii erau organi#a*i -n &resle. Orele !e 'unc" erau 'ul%e C 1/ ore e #i) / #ile e s" %"'7n". Ni$elul !e %rai al salaria*ilor sc"#use len% !eoarece re*urile urcaser" -n 'e!ie cu /:V -n %i' ce salariile nu'ai cu 99V. Nu rea e>is%a ro!uc*ie e scar" 'areL nu'"rul 'e!iu !e oa'eni -n%r5un a%elier !in 4aris -n 1NK< era !e 1/. Bai(%rii (i lucr"%orii 'unceau (i %r"iau -' reun" (i erau a+ec%a*i !e cre(%erea re*ului 7inii !eoarece ea cons%i%uia \ !in 3rana #ilnic". Ba>i'ilien !e Ro&es ierre) unul !in si'&olurile Re$olu*iei +rance#e) s5a n"scu% la Arras) -n%r5o +a'ilie -ns%"ri%". A$oca%) el a +os% ales !e u%a% al s%"rii a %reia -n Ar%ois. A !e$eni% cunoscu% rin !iscursurile sale !in clu&ul iaco&in (i !in rocesul regelui. A +os% ales li!er al aces%ei gru "ri ra!icale. A +os% su ranu'i% GIncoru %i&ilulG en%ru c" !ucea o $ia%a si' l". Ro&es ierre r"'7ne un ersona. con%ro$ersa%) re#en%a% !e unii ca un i!ealis%) !e al*ii ca un +ana%ic. ?n 1N<1) a ro$oca% c"!erea gru ului giron!inilor. Be'&ru al 6o'i%e%ului Sal$"rii 4u&lice es%e ins ira%orul %erorii) care a !us la g3ilo%ina 'ul*i re re#en%an%i !e +run%e ai re$olu*iei /. 6RONOLOGIE 1;iulie 1NK<L Es%e cuceri%" Eas%ilia. 9/augs% 1NK<L A!unarea Na*ional" 6ons%i%uan%" a!o %" &eclaraia &repturil"r )mului i ale !et#eanului. 1N<0L 4rin a!o %area 6ons%i%u*iei se sc3i'&" carac%erul regi'ului oli%ic) 'onar3ia a&solu%is%a +iin! -nlocui%" cu cea cons%i%u*ional". 1N<0L Re$olu*ia se ra!icali#ea#". 90 se %e'&rie 1N<9L $ic%oria %ru elor re$olu*ionare +rance#e) con%ra rusacilor la Val'D 1N<9 se %e'&rieL Se rocla'" Re u&lica. 1N<1L Iaco&inii reiau u%erea 91 ianuarie 1N<1L G3ilo%inarea regelui Mran*ei) Lu!o$ic al XVI5lea. Ianuarie 1N<1L Anglia o re(%e co'er*ul cu gr7u (i al%e ro!use cu Mran*a. 1 +e&ruarie 1N<1L 6on$en*ia !eclar" r"#&oi regelui Angliei (i s%a%3u!erului Olan!ei. 1N +e&ruarie 1N<1L 2ru ele +rance#e) con!use !e Iu'ourie#) in$a!ea#" Olan!a. 1 'ar%ie 1N<1L Ane>area Eelgiei. 91 augus% 1N<1L 6on$en*ia Na*ional" a Mran*ei a!o %" ,Ac%ul !e na$iga*ieG) in%er#ic7n! na$elor engle#e accesul -n or%urile +rance#e. 1/ 'ai 1N<:L 2ra%a% !e ace +ranco5olan!e#. Mran*a ia -n osesie Eelgia (i Mlan!ra olan!e#". Se cons%i%uie Re u&lica Ea%a$". 1 oc%o'&rie 1N<:L Ali irea la Mran*a a Eelgiei (i a 'alului s%7ng al Rinului. 1N<:51N<<L 4erioa!a -n care Mran*a a +os% con!us" !e un Iirec%ora%. 1N<:L Es%e a!o %a%" o nou" 6ons%i%u*ie. 1N</5 1N<NL 6a' ania !in I%alia. 1N<<L Eona ar%e se -n%oarce la 4aris !u " ca' ania !in Egi %. N. II6IONAR 6ar%elareL ra*ionali#area unor ro!use e &a#" !e car%el". 12

6ons%i%u*ionalis'L regi' sau conce *ie !e gu$ernare &a#a%e e e>is%en*a unor cons%i%u*ii. Su&si!iuL s ri.in &"nesc acor!a% 8!e s%a%= en%ru a a.u%a) a sus*ine o ac%i$i%a%e) o ins%i%u*ie e%c. Vec3iul Regi'L Es%e !e+ini% -n!eo&(%e rin a&solu%is'ul 'onar3ic ,!e !re % !i$inG) care ar +i ins%i%ui% as%+el un co' ro'is ins%a&il -n%re cons%ruc*ia unui s%a% 'o!ern (i 'en*inerea rinci iilor !e organi#are social" 'o(%eni%e !in %i' urile E$ului Be!iu -n%e'eia%e e s%"ri. Insurec*ieL Ac*iune -n!re %a%" -' o%ri$a u%erii cons%i%ui%e) cu sco ul !e a o r"s%urna. Re$olu*ie oli%ic"L Acea ar%e a Re$olu*iei +rance#e -n cursul c"reia S%a%ele Generale (i 'i(c"rile o ulare au i' us un nou regi' oli%ic. Regele a acce %a% 6ons%i%uan%a) su un7n!u5se as%+el $oin*ei re re#en%an*ilor na*iunii 8'ai5iulie 1NK<=. Ie'ocra*ie re re#en%a%i$"L regi' ce i(i e>erci%a su$erani%a%ea rin re re#en%an*i ale(i rin $o%. Re$olu*ie social"L Acea ar%e a re$olu*iei -n cursul c"reia au +os% !es+iin*a%e ri$ilegiile (i a +os% acce %a%" ,Ieclara*ia !re %urilor o'ului (i ale ce%"*eanuluiG 8iulie5augus% 1NK<=. Sal$are u&lic"L ac% oli%ic rin care) -n%r5o si%ua*ie e>ce *ional") o&iec%i$ul rinci al al u%erii es%e s" sca e a%ria !'%r5o ri'e.!ie. 2eroareL rac%icarea sis%e'a%ic" a $iolen*ei (i re resiunii) cu sco ul !e a i' une o nou" u%ere. 6ul%ul Miin*ei Su re'eL cul%ul !eis% organi#a% !e Ro&es ierre -n lunile 'ai5iunie 1N<;. Iaco&inis'L orien%are oli%ic" !e s%7nga) !o'inan%" -n e oca 'on%agnar!" a 6on$en*iei) e> ri'a%" !e Ro&es ierre V. MRANA NA4OLEONIAN 1. AU2ORI2ARISB 4OLI2I6 FI SU66ESE BILI2ARE A. Iirec%ora%ul81N<:51N<<=) es%e regi'ul oli%ic al 'arii &urg3e#ii) &a#a% e se ararea u%erilor -n s%a%) !ar care nu a e#i%a% s" +oloseasc" ar'a%a en%ru a eli'ina o o#i*ia regalis%"81N<N=) iaco&in"81N<K=)sau ,con.ura*ia egalilor a lui Gracc3us Ea&eu+. 4e +on!ul cri#ei econo'ice (i ali'en%are se re'arc" succesele 'ili%are re$olu*ionare) -n %i' ul c"rora se a+ir'" %7n"rul general !e 9: !e ani Na oleon Eona ar%e. Ascensiunea aces%uia -nce e rin recucerirea ("ul"nului !e la engle#i) con%inu" cu $ic%oriile re ur%a%e con%ra aus%riecilor rin campania din /talia+13'6-13'3,(i concre%i#a%e rin acea !e la 6a' o5Mor'io C 1N<N) rin care aus%riecii ce!au 'alul s%7ng al Rinului) Eelgia (i recuno(%eau cuceririle i%aliene ale Mran*ei. !ampania din :gipt 13'8) !e (i e(uea#" nu $5a -' ie!ica ascensiunea lui Na oleon E. 6onsula%ul81N<<51K0;=) se ins%aurea#" rin lo$i%ura !e s%a% 'ili%ar" a generalului Eona ar%e !e la 18 =rumar +1' n"iem1rie,13''. Aureola% !e $ic%oriile 'ili%are) el ro+i%" !e cri#a general" en%ru a ins%aura un regi' au%ori%ar) -n care a$7n! cali%a%ea !e Prim-c"nsul cu'ula u%erea e>ecu%i$" (i legisla%i$" -n s%a%. !"nstituia anului ?/// es%e un regi' +or%e &a#a% e ar'a%") oli*ie secre%") cen#ur") !iri.is' econo'ic) gu$ernare rin !ecre%e legi) con%rolul ins%i%u*iilor s%a%ului) li'i%area !re %urilor ce%"*ene(%i. Na oleon reali#ea#"L 5 reconcilierea cu &iserica ca%olic") se ararea ei !e s%a% (i se'narea -n 1K01 a concor!a%ului cu Va%icanul 5 ro%ec*ionis' $a'al (i crearea E"ncii Mran*ei -n 1K00 5 ro'ulgarea -n erioa!a 1K0151K0; a 6o!ului enal) ci$il (i co'ercial 5 s%a&ili%a%ea econo'ic" (i !e#$ol%area in!us%riei 5 reconcilierea cu regali(%i (i iaco&inii 'o!era*i) crearea -n 1K09 a Legiunii !e Onoare 5 -n lan 'ili%ar #!ro&irea coali*iei an%i+rance#e rin $ic%oriile !e la Barengo (i Oo3enlin!en 5 -n lan !i lo'a%ic con+ir'area cuceririlor +rance#e rin "cile cu Aus%ria la Lune$ille51K09 (i Anglia la A'iens51K09. 9. NA4OLEON I A. Mran*a i' erial") -(i are -nce u%urile -n alegerea -n 1K09 a lui Na oleon ca consul e $ia*" (i -ncoronarea lui ca -' "ra% -n 1K0;. Noul regi' creea#" un a ara% no&iliar (i a!'inis%ra%i$ +a$ora&il lui Na oleon) s ore(%e au%ori%aris'ul oli%ic (i !iri.is'ul econo'ic) une -n cen%ru s%a%ului o ar'a%" reorgani#a%" e 'o!elul cor urilor !e 9:.000510.000 !e sol!a*i con!use !e 'are(alii re#ul%a*i !in anii r"#&oaielor re$olu*ionare8NeD) Bassena) Lannes) Bura%) Soul%) Ia$ou%) Qouno%) Qour!an) Eerna!o%%e=. 13

E. Barele I' eriu se cons%i%uie -n erioa!a lungilor ca' anii 'ili%are !a%ora%e coali*iilor an%i+rance#e ini*ia%e !e Anglia (i sus*inu%e !e Rusia) Aus%ria (i 4rusia) !ar (i !a%ori%" !orin*ei !e u%ere (i glorie a lui Na oleon (i 'are(alilor s"i. E(ecul !e&arc"rii -n Anglia) !a%ora% -n+r7ngerii +lo%ei +ranco5s aniole !e c"%re a'iralul Nelson la 2ra+algar5 oc%o'&rie 1K0:) es%e con%ra&alansa% !e #!ro&irea +or*elor ruso5aus%riece la Aus%erli%#5 !ece'&rie 1K0:. Iu " $ic%oriile con%ra rusacilor !e la Auers%a!% (i Qena5 1K0/) Na oleon -n%r" -n Eerlin !e un!e i' une 5=l"cada c"ntinental#N -n co'er*ul cu Anglia. ?n+r7n%" la Mrie!lan! (i EDlau 51K0N) Rusia $5a acce %a &loca!a) re+acerea ar*ial" a 4oloniei8Barele !uca% !e Var(o$ia= (i s%a&ilirea grani*elor !in%re cele !ou" s%a%e e Ne'an8 acea !e la 2ilsi%51K0K=. E>%in#7n! &loca!a Na oleon ocu " -n 1K0K 4or%ugalia) S ania (i S%a%ul 4a al) #!ro&in! la Jagra'51K0<) e aus%rieci (i re!uc7n!u5i la rangul !e u%ere secun!ar". E>%in!erea grani*elor +rance#e) $asali#area Aus%riei (i Ger'aniei) i' unerea 'e'&rilor +a'iliei sale e %ronurile S aniei) Jes%+aliei) Olan!ei (i I%aliei) nu o% o ri 'i(c"rile !e re#is%en*" an%i+rance#" !in Ger'ania (i S ania (i nici agra$area cri#ei econo'ice (i ali'en%are. 1. 6AB4ANIA IIN RUSIA Ii$ergen*ele oli%ico5econo'ice (i neres ec%area &loca!ei -n Eal%ica -l !e%er'in" e Na oleon s" a%ace cu /00.000 !e sol!a*i Rusia -n %oa'na lui 1K19. 2ac%ica !e re liere a ru(ilor +ac inu%il" $ic%oria !e la Eoro!ino (i ocu area Bosco$ei. Re%ragerea !e iarn" $a !eci'a ar'a%a na oleonean" (i $a er'i%e cons%i%uirea unei 'arii coali*ii care o&*ine -n &"%"lia na*iunilor !e la Lei #ig51K11 o $ic%orie !ecisi$". Re%ras -n Mran*a) a&an!ona% !e o ula*ie (i %r"!a% !e 'are(alii s"i) Iap"le"n a1dic# Hn 1814 i se retrage Hn insula :l1a. Re$enirea Eour&onilor) re resiunea (i e>cesele regalis%e) !uri%a%ea ocu a*iei s%r"ine) -i er'i% lui Na oleon s" re$in" %riu'+al la u%ere. 5!ele 100 de 6ileN se -nc3eie cu -n+r7ngere sa !e c"%re +or*ele anglo5 rusace con!use !e Jelling%on la Ja%erloo51K1:) (i e>ilarea -n insula 8G.:lena un!e 'oare la : 'ai 1K91. ;. IB4ERIUL NA4OLEONEAN FI 4O4OARELE EURO4ENE. Barele i' eriu (i cuceririle +rance#e au in+luen*a% e$olu*ia $ie*ii euro ene -n sens o#i%i$ rin uni+icarea (i 'o!erni#area legisla*iei econo'ice) sociale (i .uri!ice) re+or'a agrar" (i !isolu*ia ri$ilegiilor +eu!ale) -nl"%urarea io&"giei) a 'onar3iilor reac*ionar5+eu!ale (i a !o'ina*iei clericale) !e#$ol%area con(%iin*ei na*ionale (i reg"%irea rocesului !e uni+icare a ger'anilor) i%alienilor) ro'7nilor) olone#ilor (i sla$ilor !e su!. Aces%or ele'en%e le sun% a!"uga%e (i as ec%e nega%i$e cu' ar +i su&or!onarea unor -n%inse regiuni in%ereselor econo'ico5'ili%are +rance#e) %a>ele !e r"#&oi) rec3i#i*iile (i -nrol"rile +or*a%e) re!esenarea grani*elor e cri%erii oli%ice) sec"%uirea resurselor u'ane (i 'a%eriale en%ru r"#&oi. Na oleon a +os% co' ara% !e a!e *ii s"i cu itanul m"dern care 'o!erni#ea#") uni+ic") aci+ic" Mran*a (i Euro a) e c7n! a!$ersarii l5au consi!era% "mul dia%"lului !is%rug"%or al or!inii !e !re % !i$in) se%os !e glorie (i u%ere ersonal" a&solu%". :. NOUL E6OILIERU EURO4EAN A. 6ongresul !e la Viena C 1K1:) a ur'"ri% s" %rase#e o nou" 3ar%" a Euro ei (i s" anule#e e+ec%ele e ocii na oleoniene. Mran*a es%e re!a%" Eour&onilor (i rea!us" la grani*ele !in 1N<9) Aus%ria re$ine -n Ger'ania (i I%alia) 4rusia -(i consoli!ea#" o#i*iile -n s a*iul ger'an) Rusia ane>ea#" Easara&ia) Minlan!a (i 'a.ori%a%ea 4oloniei -n %i' ce Anglia -(i consoli!ea#" o#i*iile colonial5na$ale o&*in7n! Bal%a) Oelgolan!) 2rini!a!5 2o&ago) 6eDlon (i 6olonia 6a ului. Se creea#" la 4aris -n 1K1: S+7n%a Alian*") +or'a%" !in Rusia) Aus%ria) 4rusia (i Mran*a) ce ur'"rea "s%rarea sis%e'ului !e la Viena. E. Bi(c"rile re$olu*ionare !in ri'a .u'"%a%e a sec.XIX) se !e#$ol%" e +on!ul ascensiunii ca i%alis'ului (i na*ionalis'ului. S+7n%a Alian*" $a reu(i s" re ri'e -n erioa!a 1K9051K91 'i(c"rile re$olu*ionare !in S ania) 4or%ugalia) I%alia) ara Ro'7neasc" (i Grecia. Sl"&irea a&solu%is'ului (i Hnl"cuirea ="ur1"nil"r cu dinastia de )rleans Hn 1830 $or er'i%e in!e en!en*a =elgiei-183' a 0reciei-182' i eli1erarea c"l"niil"r spani"le din 4merica Latin# su1 c"nducerea lui 8im"n ="li%ar Hntre 1820-1830. /. /8()$/4 4L(9:L Directoratul &'($5-'($$). 6on$en*ia a!o %" o nou" 6ons%i%u*ie) a ro&a%" la ** au+ust '($5) rin care se con+er" u%erea e>ecu%i$" unui Iirec%ora% co' us !in cinci 'e'&ri) care %re&uie s" nu'easc" 'ini(%rii. 4u%erea legisla%i$" $a +i -' "r*i%" -n%re !ou" ca'ere) Consiliul ,!tr-nilor) cu 9:0 'e'&ri (i Consiliul celor 5... ?nce 7n! !in 'ai '($() -n +iecare an) un 'e'&ru al Iirec%ora%ului (i o %rei'e !in a!un"ri sun% -nnoi%e. 14

Pre+!tirea militar! a lui /a oleon. Na oleon a.unge -n 1: 'ai 1NN< la Scoala 'ili%ar" !e la Erienne) -n+iin*a%" !oar cu !oi ani -n ur'". 27n"rul Na oleon) care a$ea e a%unci !oar < ani) es%e lasa% -n clasa a (a %ea. Bare(alul !e S]gur) 'inis%ru !e r"#&oi) -l -ns"rcinea#" e ins ec%orul ReDnau! !es Bon%s s"5i ri'easc" la Fcoala 'ili%ar" !e la 4aris e G%o*i &ursierii (colilor 'ici care !oresc s" 'earg" la ar%ilerie) la geniu sau la 'arin" (i care s5au !is%ins rin in%eligen*") &un" ur%are (i cuno(%in*ele lor !e 'a%e'a%iciG. Ele$ul5ca!e% Euona ar%e care %oc'ai a -' lini% 1: ani ose!" %oa%e cali%"*ile (i es%e acce %a% -' reun" cu al*i a%ru colegi ai s"i. La 91 oc%o'&rie 1NK;) Na oleon !esco er" 4arisul. A.uns la Fcoala 'ili%ara !e la 4aris) nu se !is%inge -n 'o! !eose&i%) &un la 'a%e'a%ici) 'e!iocru la is%orie) are no%e 'ai 'ici !ec7% la Erienne. 27n"rul ca!e% !ore(%e s" in%re -n r7n!urile 'arinei. La -nce u%ul anului 1NK:) $ii%ori as iran*i au +os% anun*a*i anul aces%a nu $a a$ea loc e>a'en en%ru 'arin") as%+el Na oleon alege ar%ileria. La 91 'ar%ie 1NK:) Euona ar%e a+l" !e 'oar%ea %a%"lui s"u) sur$eni%" cu o lun" -nain%e) la 9; +e&ruarie la Bon% ellier. ?n se %e'&rie -nce e concursul !e a&sol$ire) la care ar%ici " ele$ii %u%uror (colilor regale !in Mran*a. La 9K se %e'&rie se u&lic" re#ul%a%eleL !in 11N !e can!i!a*i) :K sun% a!'i(i loco%enen*i5secun#i) !in care ; ca!e*i ai Fcolii 'ili%are !in 4aris. Na oleon !e Euona ar%e al ;95lea a!'is !e$ine as%+el la $7rs%a !e 1/ ani (i cincis re#ece #ile o+i*er. /a oleon 0i 1emeile. Me'eia e care Na oleon a iu&i%5o cel 'ai 'ul%) !u " ro ria '"r%urisire) es%e ri'a lui so*ie) Qose+ina. Qose+ina +usese -n %recu% c"s"%ori%" cu Ale>an!re Eeau3arnais) !ar aces%a a 'uri% -n %i' ul Re$olu*iei Mrance#e. Qose+ina era acu' $"!u$". Na oleon s5a -n!r"gos%i% !e ea (i la scur% %i' s5au c"s"%ori%. La -nce u% Qose+ina era in+i!el" so*ului) rin%re cei 'ai cunoscu*i a'an*i ai ei nu'"r7n!u5se (i o+i*erul Oi oli%e 63arles. Na oleon a -nce u% (i el sa ai&" nu'eroase a$en%uri. ?n %i' ul ca' aniei !in 4olonia a cunoscu%5o e %7n"ra Baria Jale$sAa) !e care s5a -n!r"gos%i%. Baria i5a !"rui% un co il) +ai'osul Ale2andru 3ale4s5i !e 'ai %7r#iu. Iin cau#" c" Qose+ina era s%eril" -n anul '6.$) Na oleon a +os% ne$oi% s" se !es ar%" !e ea. S5a rec"s"%ori% cu Baria5Lui#a) ar3i!uces" !e Aus%ria. Au a$u% un singur co il) Na oleon 63arles Qose 3 Mrancois) care a 'uri% +"r" s" !o'neasc" $reo!a%". Ul%i'ele cu$in%e ale lui Na oleon au +os% GMran*a) ar'a%a) Qose+inaG. In+luen*a na oleonian" -n Mran*a -nc" 'ai es%e $i#i&il" (i as%"#i. 4en%ru co'e'orarea $ic%oriilor sale) s5a cons%rui% Arcul !e 2riu'+ -n cen%rul 4arisului. As%"#i i' ac%ul 6o!ului Na oleonian es%e si'*i% -n legile %u%uror *"rilor Euro ei. Na oleon a +os% un o' care !ucea %o%ul la &un s+7r(i%) +oar%e a'&i*ios (i nicio!a%" sa%is+"cu%. Na oleon a +os% un !ic%a%or (i a cre#u% -n con!ucerea oa'enilor rin or!ine. 4u*ini sun% aceia care nu recunosc c" a +os% un geniu 'ili%ar. Eona ar%e a s us GJa%erloo $a (%erge 'e'oriile $ic%oriilor 'eleG) !ar &ine-n*eles c" se -n(ela !eoarece es%e recunoscu% ca unul !in cei 'ai 'ari generali ai lu'ii. 4ri'ul I' eriu Mrance#) cunoscu% (i cu !enu'irile 'ai o&i(nui%e !e I' eriul Mrance# ori I' eriul Na oleonian) aco er" erioa!a -n care Mran*a a !o'ina% cea 'ai 'are ar%e a Euro ei con%inen%ale su& con!ucerea lui Na oleon I !in unc% !e $e!ere cons%i%u*ional) 4ri'ul I' eriu Mrance# se re+er" la erioa!a !in%re 1K0; 7n" -n 1K1;) !e la s+7r(i%ul 6onsula%ului Mrance# 7n" la res%aurarea Eour&onilor) ca (i la erioa!a celor 100 !e #ile !in 1K1:. ?n 'o'en%ul !e 'a>i'" e>%in!ere %eri%orial" a I' eriului Mrance#) aces%a a$ea 110 !e !e ar%a'en%e (i u%ea 'o &ili#a /00.000 !e sol!a*i en%ru a a%aca Rusia) a$ea o ula*ie !e ;; 'ilioane !e su u(i) 'en*inea o re#en*" 'asi$" -n Ger'ania) I%alia) S ania (i Barele Iuca% al Var(o$iei (i u%ea consi!era 4rusia (i Aus%ria rin%re alia*ii 'ai 'ul% sau 'ai u*ini s%a&ili. Soar%a i' eriului a +os% lega%" -n 'o! cau#al !e s%area ar'a%ei) ale c"rei $ic%orii !e -nce u% au !ise'ina% i!eile re$olu*iei +rance#e -n %oa%" Euro a. S+7n%a Alian*" a +os% o coali*ie a I' eriului Rus) 4rusiei (i I' eriului Aus%riac crea%" la ini*ia%i$a *arului Ale>an!ru I (i se'na%" e 9/ se %e'&rie 1K1: !e cele %rei 'ari u%eri. ?n 'o! +or'al) S+7n%a Alian*a ar +i %re&ui% s" asigure i' licarea $alorilor (i !ragos%ei cre(%ine (i a "cii -n $ia*a oli%ic" euro ean") !ar) -n rac%ic") Sle'ens Jen#el $on Be%%ernic3 a %rans+or'a%5o -n%r5un &as%ion al conser$a%oris'ului -' o%ri$a re$olu*iilor. 6ei %rei -' "ra*i ale *"rilor i' lica%e au +olosi% aces% %ra%a% en%ru a -' ie!ica r"s 7n!irea i!eilor re$olu*ionare) -n s ecial ale celor ale Re$olu*iei +rance#e. Alian*a era -n!re %a%" -' o%ri$a !e'ocra*iei (i secularis'ului. 6u e>ce *ia Rega%ului Uni%) I' eriului O%o'an (i a S+7n%ului Scaun) %oa%e na*iunile euro ene s5au al"%ura% S+in%ei Alian*e. Con1erine ale %1intei Aliane" 6ongresul !e la Viena 81K1:= C crearea S+in%ei Alian*eP 2ra%a%ul !e la 4aris 81K1;51K1:=P 6ongresul !e la Ai>5la563a elle 81K1K= C a!'i%erea Mran*ei -n S+7n%a Alian*"P 6on+erin*a !e la 6arls&a! 81K1<=P 6ongresul !e la 2ro au 81K90=P 6ongresul !e la LaD&ac3 81K91=P 6ongresul !e la Verona 81K99=. 15

N. 6RONOLOGIE 1NK151K01L Gu$ern engle# con!us !e Jilia' 4i%% .unior. 1N<:L Mran*a in%r" -n erioa!a Iirec%ora%ului. 1N</L ,6on.ura*ia egalilorG con!us urace3us Ea&eu+. 1; +e&ruarie 1N<NL E"%"lia na$al" !e la ca ul Sain%5Vincen%P esca!ra engle#") con!us" !e a'iralul Oora%io Nelson) #!ro&e(%e o esca!r" s aniol" (i in%r" -n Barea Be!i%eran". 1N<NL 4acea !e la 6a' o Mor'io. Aus%ria renun*" la Eelgia. 1N<KL 6a' ania !in Egi %. 19 iunie 1N<KL Bal%a ca i%ulea#" -n +a*a +lo%ei +rance#e. 1 augus% 1N<KL -n &"%"lia na$al" !e la A&uAir) +lo%a +rance#" es%e !is%rus" !e esca!ra engle#" con!us" !e a'iralul Nelson. 9K !ece'&rie 1N<KL 2ra%a%ul !e alian*" anglo5ruso5na oli%an -' o%ri$a Mran*ei) Jillia' 4i%% solici%" -n 4arla'en%ul &ri%anic s%a&ilirea unui i' o#i% asu ra $eni%ului. 9: iulie 1N<<L A !oua &"%"lie !e la A&uAir. Eona ar%e -n$inge ar'a%a %urc") a!us" e 'are !e +lo%a lui Nelson. < noie'&rie 1N<< 81K Eru'ar=L Are loc lo$i%ura !e s%a% care une ca "% Iirec%ora%uluiP rin !"nstituia anului ?/// u%erea es%e relua%" !e %rei consuliP regi'ul 6onsula%ului a +os% unul !e '7n" +or%e. Se %e'&rie 1K00L 6a i%ularea insulei Bal%a) cuceri%" !e engle#i. 1K01L Se cons%i%uie Liga alc"%ui%" !in *"rile Scan!ina$e) 4rusia (i Rusia -' o%ri$a !re %ului !e erc3e#i*ie al na$elor asu'a% !e Anglia. 1K01L Se se'nea#" 6oncor!a%ul cu 4a a 4ius al VII5lea. 1K09L Se -nc3eie acea !e la A'iens) -n ur'a -n+r7ngerii celei !e5a !oua coali*ii. 1K0151K0;L Es%e ela&ora% (i a!o %a% 6o!ul 6i$il. 1K0;L Na oleon se rocla'" -' "ra%. 1K0:L Na oleon o&*ine 'arile $ic%orii -' o%ri$a celei !e5a %reia coali*ii la Aus%erli%#) 1K0/L Na oleon o&*ine 'arile $ic%orii -' o%ri$a celei !e5a %reia coali*ii la Qena) Auers%a! 1K0/L Na oleon !eclar" =l"cada c"ntinental# -' o%ri$a insulelor &ri%anice. 1K0NL Na oleon o&*ine 'arile $ic%orii -' o%ri$a celei !e5a %reia coali*ii la Mrie!lan!) EDlau. 1K0NL Na oleon -nc3eie acea !e la 2ilsi% care5i asigur" !o'ina*ia asu ra con%inen%ului. 1K0N51K0KL Sun% ocu a%e 4or%ugalia (i S%a%ul 4a al. 1K0KL Na oleon lansea#" ca' ania !in S ania) care $a a!uce +rance#ilor ri'a -n+r7ngere 'ili%ar". 1K0<L Vic%oria !e la Jagra'. 1K19L 6a' ania !in Rusia) -n %i' ul c"reia Na oleon ier!e Marea armat#. 1K11L -n+r7ngerea !e la Lei #ig. 1K1:L 6ele 100 !e #ile. 1K1:L -n+r7ngerea !e la Ja%erloo 1K1:) oc%o'&rieL Anglia) Rusia) 4rusia (i Aus%ria cons%i%uie ,S+7n%a Alian*"G en%ru 'en*inerea ec3ili&rului euro ean. 1K9051K91L 'i(c"ri re$olu*ionare -n S ania) 4or%ugalia) Rega%ul celor !ou" Sicilii) 4ie'on%) Grecia) ara Ro'7neasc". 1K9051K10L Mor'area s%a%elor na*ionale -nA'er%eaR!e Su!. 1K10L 'i(c"ri re$olu*ionare -n Mran*a) o ar%e a s%a%elor i%aliene) Eelgia) 4olonia. K. II6IONAR 6oncor!a%L con$en*ie -nc3eia%" !e c"%re a ") cu !i$erse s%a%e) rin care se s%a&ile(%e s%a%u%ul Eisericii ca%olice -n s%a%ele res ec%i$e. Grena!ierL 8aici= sol!a% in+an%eris% a ar*in7n! unei uni%"*i !e eli%". Li$re% !e 'unc"L li$re% -n care orice 'unci%or era o&liga% s"5(i co' le%e#e !a%ele ersonale (i s" 'en*ione#e locurile !e anga.are 8cu s eci+icarea !a%ei !e anga.are (i) e$en%ual) a -nce%"rii ac%i$i%"*ii=. Eloca!"L sis%e' !e '"suri ur'"rin! i#olarea unui s%a%) sau a unui gru !e s%a%e) en%ru a5l sili s" acce %e anu'i%e rinci ii sau '"suri ale organi#a%orului &loca!ei. 6o! 6i$ilL co! cu rin#7n! rinci alele !is o#i*ii care regle'en%ea#" ra or%urile !e !re % ci$il. 16

6onsula%ulL regi' oli%ic -n Mran*a os%re$olu*ionar" 81N<<51K0;=) care ascun!e !ic%a%ura 'ili%ar" a lui Na oleon Eona ar%e. I' eriulL erioa!" -n cursul c"reia au%ori%a%ea oli%ic" su$eran" a +os% e>erci%a%" !e Na oleon Eona ar%e -n cali%a%e !e -' "ra% 81K0;51K1;)1K1:=) a%7% asu ra Mran*ei) c7% (i asu ra unui ansa'&lu !e al%e %eri%orii. Pr"m"t"ri ai 5n"ii "rdini7 p"litice i s"ciale la !"ngresul de la ?iena - 1815 Sle'ens Lo%3ar Jen#el) 4rinci e !e Be%%ernic3) cancelar al Aus%riei 63arles Baurice !e 2alleDran!54erigor!) 'inis%ru !e e>%erne al Mran*ei Sarl Ro&er% con%e !e Nesselro!e) 'inis%ru !e e>%erne ai 4rusiei VI. RILE ROB^NE FI 4ROELEBA ORIEN2AL 1. 6AIRUL GENERAL Regi'ul +anario% s5a ins%aura% -n *"rile Ro'7ne e +on!ul reculului oli%ico5'ili%ar al o%o'anilor !e !u " asediul ?ienei - 1683. O+ensi$a aus%riac" (i ceea rus" s re su!5es%ul euro ean !" na(%ere 5!2estiunii )rientaleN -n ca!rul c"reia %eri%oriul ro'7nesc !e$ine %ea%ru !e lu %" (i ele'en% %eri%orial al !is u%ei 'arilor u%eri. 4oar%a ier!e -ncre!erea -n !o'nii ro'7ni (i ins%i%uie !o'nii con%rola%e !irec% rin !o'ni !e origine greac" sau greci#a%" !in car%ierul cons%an%ino oli%an Manar. 9. 2RS2URILE GENERALE ALE REGIBULUI 4OLI2I6 ?N SE6.XVIII ?n noul con%e>% !o'nii sun% nu'i*i !irec% !e oar%") e %er'ene scur%e (i 'u%a*i !in%r5o *ar" -n al%a) +iin! asi'ila*i a(alelor cu !ou" %uiuri) ier#7n! !re %ul !e a !uce o oli%ic" e>%ern" ro rie. Ar'a%a na*ional" es%e -nlocui%" cu g"r#ile !e arn"u*i) !o'nia es%e cu' "ra%" e su'e e>or&i%an%e ceea ce generea#" 'ul%i licarea (i $7n#area +unc*iilor) $enali%a%e) coru *ie) cre(%erea o&liga*iilor *"r"ni'ii -n !auna celor scu%i*i8&oierii (i clerul '"n"s%iresc (i cel su erior=. S oresc %a>ele) %ri&u%ul) a ar !aruri +oar%e 'ari cu' ar +i mucarerul mare i mucarerul mic8con+ir'"ri %rienale (i anuale ale !o'niei=. Se accen%uea#" 'ono olul co'ercial o%o'an) !u&la% !e sc3i'&ul co'ercial i' us (i !e+a$ora&il ro'7nilor. Se orien%ali#ea#" or%ul) 'ora$urile (i cul%ura) cre(%e i#olare +a*" !e Occi!en% !a%ori%" a%i%u!ini general an%ica%olice) an%iocci!en%ale (i roo%o'ane a +anario*ilor. 1. BOIERNI2A2EA ROB^NEAS6 FI REMORBELE MANARIO2E Alinierea la ulsul euro ean se +ace %re %a% rin ele'en%ele ro'7ne(%i !e origine &oiereasc") &urg3e#" (i in%elec%uale ce c"l"%oresc (i s%u!ia#" -n $es%) rin in%er'e!iul ro'7nilor greco5ca%olici (i a s%r"inilor s%a&ili*i -n rinci a%e) !ar (i a unor +anario*i cu $e!eri 'o!erne. ?n aces% ul%i' ca# se re'arc" 6ons%an%in Ba$rocor!a% cu / !o'nii -n Bun%enia (i ; -n Bol!o$a -n erioa!a 1N1051N/0. El ini*ia#" un roiec% !e cons%i%u*ie) ins%i%uie re+or'a a!'inis%ra%i$"8nu'irea +unc*ionarilor rin concurs (i renu'erarea lor=) +iscal" 8re!ucerea nu'"rului !e scu%i*i) i' o#i% ro or*ional cu a$erea l"%i&il -n ; ra%e anuale= (i social"8!es+iin*area leg"rii !e glie (i %rans+or'area *"ranilor -n cl"ca(i -n 1N;/ C Bun%enia (i 1N;< C Bol!o$a=. Lui i se a!aug" re+or'a .u!ec"%oreasc") a!'inis%ra%i$") a -n$"*"'7n%ului (i a sis%e'ului o(%al ini*ia% !e Ale>an!ru I silan%i cu !ou" !o'nii -n Bun%enia (i una -n Bol!o$a -n erioa!a 1NN;51N<1. ;. RZEOAIELE RUSO5AUS2RO52UR6E ?N2RE 1/K151K9< 2en!in*ele e> ansionis%e ale Rusiei (i Aus%riei s re s a*iul &alcanic cu sco ul !eclara% al eli&er"rii cre(%inilor (i cu cel ne!eclara% al cuceririi su!5es%ului euro ean cu 6ons%an%ino olul (i s%r7'%orile sale) au !us la reac*ia Mran*ei (i Angliei ce se o un su& 'asca sal$"rii in%egri%"*ii I' eriului O%o'an (i a 'en*inerii ec3ili&rului euro ean. 6ele 19 r"#&oaie ruso5%urce sau ruso5aus%ro5%urce) s5au !us cu rec"!ere e %eri%oriul ro'7nesc (i au cau#a% 'ari ier!eri u'ane (i 'a%eriale) !ar (i ra %uri %eri%oriale. As%+el rin acea !e la Oarl";it6-16'' aus%riecii ane>ea#" 2ransil$ania) rin ceea !e la Passar";it6-1318 "1in =anatul i temp"rar )ltenia+1318133', iar -n ur'a -n*elegerilor cu ru(ii !e !u " acea !e la Ouciuc Oainargi-1334 ane>ea#" nor!5$es%ul Bol!o$ei8Euco$ina=. La r7n!ul lor ru(ii o&*in rin acea !e la /ai-13'2 grani*a e Nis%ru) rin ceea !e la =ucureti-1812 s" ane>e#e Bol!o$a !in%re Nis%ru (i 4ru%8Easara&ia=) iar rin acea !e la 4drian"p"l-182') s" -(i i' un" con%rolul -n Barea Neagr") e Iun"re (i , ro%ec%ora%ul asu ra rinci a%elor !un"rene. 17

:. 4ROIE62E 4OLI2I6E 4RIVINI ORGANIZAREA S2A2ULUI ROB^N A+la%e -n calea ru(ilor (i aus%riecilor %eri%oriile ro'7ne(%i $or cunoa(%e -n%re 1/<<51K19) 19 r"#&oie ruso5aus%ro5 %urce ce $or ro!uce 'ari !is%rugeri u'ane (i 'a%eriale recu' (i ane>area !ec"%re Aus%ria a 2ransil$aniei5 1/<<) Eana%ului51N1K. Ol%eniei 51N1K51N1<) Euco$inei51NN; (i !e c"%re Rusia a Easara&iei51K19. Barile u%eri $or ur'"ri reorgani#area %eri%oriilor ro'7ne(%i -n ro riu in%eres as%+elL 5 roiec%ul rusesc al *arinei Eca%erina a5II5a) cu rin!ea re+acerea I' eriului Ei#an%in -n s a*iul &alcanic cu ca i%ala la 6ons%an%ino ol) su& con!ucerea unui rinci e rus (i -n su&si!iar era (i 7planul dacic7 a!ic" unirea rinci a%elor Bol!o$ei (i "rii Ro'7ne(%i8Easara&ia) Euco$ina) Bol!o$a) Bun%enia (i Ol%enia= -n%r5un Rega% Iacic con!us !e un rin* rus. 5 roiec%ul aus%riac) re$e!ea 7n" -n ri'a .u'"%a%e a sec.XVIII a%ingerea !e c"%re 3a&s&urgi a grani*elor Nis%rului (i Iun"rii) a oi crearea unui rinci a% ro'7nesc -nglo&a% -n i' eriu. Iin a !oua .u'"%a%e a sec.XVIII e +on!ul ascensiunii Rusiei (i a e$i!en%ei inca aci%"*i 3a&s&urgice !e a cucerii singur" s a*iul su!5es% euro ean) aus%riecii ro un ru(ilor ar%a.area %eri%oriului ro'7nesc e>%racar a%ic. Aus%ria ur'a s" ane>e#e Ol%enia) Euco$ina (i Bol!o$a !in%re 6ar a*i (i Fire%) iar Rusia ur'a s" ia Bun%enia (i Bol!o$a !in%re Sire% (i Nis%ru. 5 roiec%ul anglo5+rance#) ur'"rea !u " 1K1: unirea rinci a%elor ro'7ne -n%r5un 7stat tamp"n7 -n%re Rusia) Aus%ria (i 2urcia su& garan*ia colec%i$" a 'arilor u%eri. 5 roiec%ele ro'7ne(%i) au ur'"ri% -n sec.XVIII re$enirea !o'niilor "'7n%ene (i ro%ec*ia rus" sau aus%riac") 'ai rar unirea sau -nglo&area -n Rusia sau Aus%ria. Su& i' ac%ul re$olu*iei +rance#e se $5a solici%a ro%ec*ia lui Na oleon (i %o% 'ai !es unirea (i neu%rali%a%ea "'7n%urilor rinci a%elor /. BIF6AREA 6ONIUS IE 2UIOR VLAIIBIRES6U Orien%ali#area 'ora$urilor) or%ului) cul%urii) 'ono olul co'ercial o%o'an (i cre(%erea 'i(c"rilor na*ionale &alcanice -n s ecial s7r&" (i greac"8c"ndus# de :teria) crea%" -n 1815 la O!essa) a$7n! -n +run%e e generalul Ale>an!ru I silan%i) +iu !e !o'n +anario%) general rus (i ag3io%an% al *arului Ale>an!ru I=) a a$u% in+luen*" (i -n 4rinci a%e. ?n prim#%ara lui 1821 la Pade Hn Me2edini -nce e ac*iunea lui 2u!or Vla!i'irescu8'o(nean !in Vla!i'iri5Gor.) -'&og"*i% !in co'er*ul cu $i%e) $or&in! ; li'&i) +os% o+i*er !e $olun%ari -n ar'a%a rus") cunosc"%or al reali%"*ilor oli%ice ale $re'ii=. Ie las7n!u5se cu %ru ele sale la Eucure(%i un!e reia gu$ernarea *"rii -n erioa!a 'ar%ie5'ai 1K91) 2u!or lansea#" un rogra' na*ional84rocla'a*ia !e la 4a!e() cele 9 rocla'a*ii c"%re &ucure(%eni) 6ererile noro!ului ro'7nesc) scrisoarea c"%re &oierii 'ol!o$eni= -n care cereaL 5 res%aurarea !o'niilor "'7n%ene (i eli'inarea grecilor !in +unc*iile oli%ice) a!'inis%ra%i$e (i religioase 5 crearea unei ar'a%e (i (coli na*ionale 5 regle'en%area %ri&u%ului (i a rela*iilor oli%ice cu 4oar%a 5 !es+iin*area $"'ilor in%erne (i li&er%a%ea co'er*ului 5 au%ono'ie oli%ic" (i osi&il unirea cu Bol!o$a ?n%ra% -n con+lic% cu e%eri(%ii lui I silan%i) a.un(i la Eucure(%i rin Bol!o$a) cu 'i(c"rile !e#a$ua%e !e *ar) su& ri'e.!ia unei in%er$en*ii o%o'ane) 2u!or se 3o%"r"(%e s" se re%rag" en%ru a re#is%a -n Ol%enia. 4rin!erea (i asasinarea lui 2u!or !e c"%re e%eri(%i la 0"leti-23 mai 1821 u(urea#" -n"&u(irea celor !ou" 'i(c"ri !e c"%re %urci. N. REGULABEN2UL ORGANI6 Iu " ce -n 1K99 %urcii res%aurea#" !o'niile "'7n%ene) 'o!erni#area se accelerea#" !a%ori%" &oierilor e!uca*i -n $es% !ar (i re re#en%an*ilor +or*elor !e ocu a*ie rus" !in erioa!a 1K1K51K1;. Acu' o co'isie 'i>%" !e &oieri 'ol!o5'un%ean" ela&orea#" su& egi!a gu$erna%orului rus) generalul Pa%el OisseleGG $:0KL4M:I(KL )$04I/! !ocu'en% a lica% i!en%ic -n iunie 1K11 C Bun%enia (i ianuarie 1K19 C Bol!o$a) care re$e!eaL 5 !o'ni nu'i*i e N ani !e 4oar%" cu acor!ul Rusiei 5 se ararea u%erilor -n s%a% -n e>ecu%i$"5!o'nul (i gu$ernul) legisla%i$"5a!unarea o&(%easc" (i .u!ec"%oreasc" 5 (coal" (i ar'a%" na*ional") reorgani#area a!'inis%ra*iei (i crearea ar3i$elor s%a%ului 5 li&er%a%ea co'er*ului (i na$iga*iei cu na$e ro rii e Iun"re 5 reorgani#area u(c"riilor (i eli'inarea e!e selor cu %or%ura (i 'u%ilarea +i#ic" 5 &uge% !e#&"%u% (i a ro&a% !e a!unare 18

5 i' o#i% ro or*ional cu a$erea8e>ce %a*i sun% &oierii (i clerul '"n"s%iresc= 5 cre(%erea nartului8nor'a !e lucru e #i a *"ranilor= (i generali#area lui Sun% crea%e as%+el re'i#ele 'o!erni#"rii) in!us%riali#"rii (i uni+ic"rii K. /8()$/4 4L(9:L Manario%ii 6AUZE L 5 "%run!erea ele'en%elor grece(%i -n a!'inis%ra*ia "rii Ro'7ne(%i (i Bol!ol!o$ei -n sec XVII. 5!o'nii ro'7ni 865%in.Er7nco$eanu) Ii'i%rie 6an%e'ir= au -ncerca% s" se a ro ie !e I' eriul Oas&urgic) 4olonia. 5consoli!area regi'ului !o'ina*iei I' eriului O%o'an -n ara Ro'7neasc" (i Bol!o$a 5ins%aurarea -n 2ransil$ania a !o'ina*iei I' eriului Oas&urgic la s+7r(i%ul sec. XVII. 5a ari%ia I' eriului Rus ca +ac%or !e u%ere -n Euro a !e S5E. /nstalat Hn M"ld"%a Hn 1311 i Hn Cara $"mDneasc# Hn 1316 a durat pDn# la re%"luia din 1821. Primul d"mn Ganari"t atDt Hn Cara $"mDneasc# cDt i Hn M"ld"%a a G"st Iic"lae Ma%r"c"rdat. 2RS2URIL 5I' eriului O%o'an -ncalc" gra$ ca i%ula*iile) se a'es%ec" -n regi'ul !o'niei) nu'ea (i re$oca !o'nul la &unul s"u lac. Ma'ilii !o'ne(%i LBa$rocor!a%) Raco$i*") G3ica) 6alli'ac3i)I silan%i) Boru#i) 6aragea) Fu%u. 5%ronul se cu' "r" cu su'e uria(e !e &ani. cresc o&liga*iile +a%a !e I' eriului O%o'an8 e(c3e(urile) %ri&u%ul=. 5!o'nul l"%ea 'ucarerul 'are8la 1 ani= (i 'ic8la 1 an=) +iin! consi!era% un -nal% +unc*ionar o%o'an8nu ur%a coroana) era &ei#a!ea_ rin*=P !o'nii nu 'ai a$eau !re %ul la oli%ic" e>%ern") nu 'ai a$eau ar'a%") iar ce%"*ile au +os% !"r7'a%e. 5-n ara Ro'7neasc" au +os% ;0 !e !o'ni iar -n Bol!o$a 1/) !ura%a 'e!ie a !o'niei +iin! !e 1 ani. 5 7n" la 1NN0 unii !o'ni +anario*i au +os% (i ro'7ni greci#a*i. 2u!or Vla!i'irescu 8'(6. 5 '6*'= a +os% con!uc"%orul re$olu*iei !e la 1K91.S5a n"scu% -n sa%ul Vla!i'iri 8Gor.=) !in%r5o +a'ilie !e 'o(neni. A -n$"*a% car%e (i li'&a greac" -n casa &oierului Ioan Glogo$eanu) !in 6raio$a) care a +"cu% !in in%eligen%ul (i !es%oinicul &"ia% a!'inis%ra%or !e 'o(ie (i care l5a -n%re&uin*a% -n a+acerile !e nego*) 'ai ales la e> or%ul !e $i%e. 2u!or -(i cons%i%uie o a$ere rin cu' "rare !e "'7n%) +"c7n! co'er* e con% ro riu. Se e'anci ea#" !in slu.&a lui Glogo$eanu in%r7n! -n r7n!urile an!urilor 5 ar'a%" cu o&liga*ii se'i er'anen%e 5 (i ar%ici " la r"#&oiul ruso5%urc !in 1K0/ 5 1K19) reco' ensa% !e o+iciali%"*ile ruse cu or!inul !e ca$alerie Or!inul Vla!i'ir) clasa a III5a. ?n 1K0/ a +os% nu'i% $"%a+ !e lai la 6lo(ani) a!ic" a!'inis%ra%or al unui !is%ric% !e 'un%e) +unc*ie e care o $a !e*ine 7n" -n 1K90. ?n 1K1; +ace o c"l"%orie la Viena) -n erioa!a 6ongresului !e ace 81; iunie 5 9/ !ece'&rie 1K1;= en%ru a lic3i!a 'o(%enirea so*iei lui N. Glogo$eanu) !ece!a%" la Viena) (i en%ru a5i a!uce -n *ar" +e%i*a.. 6unosc"%or al li'&ii ger'ane) 2u!or a u%u% s" ur'"reasc" ro&le'ele oli%ice care se !e#&"%eau -n res" -n ca i%ala Aus%riei. E%eria +P2iliFe .etairia - 8"cietatea prietenil"r, es%e o organi#a*ie secre%" crea%" -n 1K1; la O!esa !e grecii con!u(i !e 6ons%an%in Rigas !in Veles%ino) (i care a$ea ca sco eli&erarea grecilor !e su& s%" 7nirea %urcilor (i -n%e'eierea unei Ela!e li&ere. E%eria a$ea +iliale -n !i+eri%e *"ri) un!e e>is%au co'uni%"*i grece(%i) !es+"(ur7n! o ac%i$i%a%e in%ens" (i -n 4rinci a%ele Ro'7ne. Ea se s ri.inea e +or*a 'a%erial" a &urg3e#iei co'erciale grece(%i) !es%ul !e nu'eroas" (i a$u%". ?n 1K91) E%eria a !ecis !eclan(area re$olu*iei) !ar erorile +"cu%e -nc" !e la -nce u% !e Ale>an!ru I silan%i) !e$eni% e i%ro general al E%eriei) a$eau s"5i cree#e gra$e !i+icul%"*i (i s"5l !uc" -n con+lic% cu 2u!or Vla!i'irescu) care a con!us Re$olu*ia Ro'7n" !e la 1K916a ur'are a ac*iunilor nec3i&#ui%e a con!uc"%orilor) re$olu*ia e%eri(%ilor e(uea#") +iin! -n"&u(i%" !e %urci. Pa4el 7isele11. Al %reilea (i ul%i'ul gu$erna%or rus 4a$el Sisele++) a $eni% e 1< oc%o'&rie) 1K9< (i s5a con+run%a% !e la -nce u% cu e i!e'ii !e ciu'" (i 3oler") e care le5a re#ol$a% i' un7n! caran%ina (i i' or%7n! gr7u !in O!essa. A!'inis%ra*ia sa a !ura% 7n" la 1 a rilie) 1K1; (i a e+ec%ua% cele 'ai i' or%an%e re+or'e ale erioa!ei. 2o%o!a%" a nu'i% noul &i%an -n noie'&rie 1K9<) asigur7n! e %oa%" lu'ea c" nu $or 'ai e>is%a '"suri !e re resiune. 19

$egulamentul )rganic a +os% a!o %a% -n !ou" $ersiuni si'ilareW e 11 iulie) 1K11 -n Vala3ia (i 11 ianuarie) 1K19 -n Bol!o$a. Ra%i+icarea !e c"%re sul%anul Ba3'u! al II5lea nu a +os% ceru%" !e c"%re Sisele++ . <. 6RONOLGIE 1/K151/<<L R"#&oiul ruso5aus%ro5%urc -nc3eia% cu acea !e la SarloHi%# 81/<<=P 2ransil$ania in%r" o+icial -n co' onen*a I' eriului 3a&s&urgic. 1N1151K91L regi'ul +anario% -n Bol!o$a 1N1;51K91L regi'ul +anario% -n ara Ro'7neasc" 1N1/51N1KL R"#&oiul ruso5aus%ro5%urc -nc3eia% cu acea !e la 4assaroHi%# 81N1K=P Eana%ul (i Ol%enia in%r" o+icial -n co' onen*a I' eriului 3a&s&urgic. 1N1/51N1<L R"#&oiul ruso5aus%ro5%urc -nc3eia% cu acea !e la Eelgra! 81N1<=P Ol%enia re$ine la ara Ro'7neasc" 1N;/51N;<L re+or'a a!'inis%ra%i$") +iscal" (i social" a lui 6ons%an%in Ba$rocor!a% 1N/K51NN;L R"#&oiul ruso5%urc -nc3eia% cu acea !e la SuciuA5SainargiP Rusia inaugurea#" $arian%a !e ro%ec%ora% asu ra "rii Ro'7ne(%i (i Bol!o$ei su& +or'a ro%ec*iei acor!a%e cre(%inilor or%o!oc(i !in I' eriul o%o'an. 1NN:L 6on$en*ia !e la 6ons%an%ino ol) rin care I' eriul o%o'an ce!ea#" I' eriului 3a&s&urgic nor!ul Bol!o$ei 8Euco$ina=. 1NKN51N<9L R"#&oiul ruso5aus%ro5%urc -nc3eia% cu acea !e la F$i(%o$ 81N<1= (i a oi rin acea !e la Ia(i 81N<9=. O%o'anii ce!ea#" ru(ilor %eri%oriul !in%re Eug (i Nis%ruP as%+el) Rusia !e$ine $ecina Bol!o$ei. 1K0;51K1:L 'i(carea na*ional" s7r&" con!us" !e Bilos O&reno$ic (i Sons%an%in Sarag3eorg3e$ic 1K0/51K19L R"#&oiul ruso5%urc -nc3eia% cu acea !e la Eucure(%i. O%o'anii ce!ea#" Rusiei) ar%ea Bol!o$ei -n%re 4ru% (i Nis%ru 8Easara&ia=P 1K1:L a are la O!essa 'i(carea na*ional" greac" E%eria 8+r"*ia= 1K91L 'i(carea !e regenerare na*ional" con!us" !e 2u!or Vla!i'irescu 1K99L res%aurarea !o'niilor "'7n%ene -n rinci a%e 1K9K51K9<L R"#&oiul ruso5%urc -nc3eia% cu acea !e la A!riano ol) rin care Rusia -(i consoli!ea#" o#i*ia !e 'are u%ere ro%ec%oare asu ra "rilor Ro'7ne) -n %i' ce I' eriul o%o'an -(i "s%rea#" s%a%u%ul !e u%ere su#eran". Aces% s%a%u% in%erna*ional al 4rinci a%elor se $a 'en*ine 7n" la acea !e la 4aris 81K:/=. 1K1151K19L reali#area (i unerea -n a licare a Regula'en%ului Organic) ela&ora% !e o !elega*ie !e &oieri 'ol!o5 'un%ean" su& con!ucerea consulului general rus 4a$el Sissele++ 10. II6IONAR 'ucarerul 'areL su'" !e &ani l"%i%" !e +anario*i en%ru con+ir'"rea %rienal" a !o'niei 'ucarerul 'icL su'" !e &ani l"%i%" !e +anario*i en%ru con+ir'area anual" a !o'niei 63es%iunea Orien%al"L ro&le'a -' "r*irii %eri%oriilor euro ene ale I' eriului O%o'an) !u " 1/K1 Regi' +anario%L regi' ins%ala% !e %urci !in Bol!o$a -n 1N11 (i !in ara Ro'7neasc" -n 1N1/) ce a !ura% 7n" la 1K91) carac%eri#a% rin !o'nii con%rola%e !irec% cu !o'ni !e origine greac" sau greci#a%" !in car%ierul cons%an%ino oli%an Manar. E%eriaL +P2iliFe .etairia - 8"cietatea prietenil"r, es%e o organi#a*ie secre%" crea%" -n 1K1;) ce a$ea ca sco eli&erarea grecilor !e su& s%" 7nirea %urcilor (i -n%e'eierea unei Ela!e li&ere. Nar%ulL nor'a !e lucru e #i a *"ranilor 4an!uriL locui%ori ai Ol%eniei) oa'eni li&eri scu%i*i ar*ial !e !"ri -n sc3i'&ul ser$iciului gr"niceresc mo0neniL *"rani li&eri !in ara Ro'7neasc" VII. ANUL 1K;K ?N EURO4A 1. 6ON2EX2UL GENERAL Ben*inerea a&solu%is'ului (i a sis%e'ului +eu!al cu a.u%orul Rusiei (i Aus%riei) e +on!ul a$7n%ului na*ionalis'ului (i li&eralis'ului) a +os% !u&la%" !e cri#a agrar" a anilor 1K;:51K;/ (i !e ni$elul sc"#u% al 20

salariilor (i ra%a ri!ica%" a (o'a.ului 'unci%orilor in!us%riali. ?n $es%ul euro ean re$olu*ia a a$u% un re!o'inan% carac%er social5 oli%ic -n %i' ce -n Euro a cen%ral" (i !e su!5es% a re!o'ina% carac%erul social5na*ional. 9. REVOLUIA ?N MRANA A !e&u%a% -n +e&ruarie 1K;K la 4aris) re ri'a%" ini*ial !e Lu!o$ic5Mili ) !ar $ic%orioas" -n +inal) +a % ce a a!us un gu$ern li&eral care a rocla'a% re u&lica) !re %ul la 'unc") a acor!a% !re % !e $o% uni$ersal (i a crea% A%elierele Na*ionale. Ba.ori%a%ea 'o!era%" ins%ala%" rin alegerile !in a rilie 1K;K a anula% !re %urile sociale +a % care a !us la lu %ele !e s%ra!" !in 9159/ iunie re ri'a%e 'ili%ar !e generalul 6a$aignac (i care au er'is accesul la +unc*ia !e re(e!in%e a lui Lu!o$ic Na oleon Eona ar%e ne o% al lui Na oleon I 1. REVOLUIA ?N IB4ERIUL OAESEURGI6 La 11 'ar%ie re$olu*ia i#&ucne(%e la Viena (i !uce la -nl"%urarea cancelarului Be%%ernic3 (i re+ugierea +a'iliei i' eriale -n 2irol. Bi(carea se e>%in!e -n %o% i' eriul (i !e%er'in" reluarea con!ucerii 'i(c"rii -n Ungaria !e no&ili'ea li&eral") care rocla'" in!e en!en*a -n grani*ele ,Rega%ului S+7n%ului F%e+an conco'i%en% cu un rogra' !e re+or'e oli%ice) sociale (i ins%i%u*ionale. ;. REVOLUIA ?N GERBANIA FI I2ALIA ?n Ger'ania 'i(carea are un carac%er na*ional general (i sile(%e e regele 4rusiei s" ro'i%" o 6ons%i%u*ie) ur'a%" !e o !ur" re resiune. 6onco'i%en% se -n%rune(%e o A!unare 6ons%i%uan%" la 9ranFGurt pe Main -n care :K0 !e !elega*i li&erali (i in%elec%uali au ro us crearea unui s%a% +e!eral ger'an. ?n I%alia cele N s%a%e aris%ocra%ice crea%e rin 6ongresul !e la Viena au +os% cu rinse !e 'i(carea re$olu*ionar5 na*ional" care a rocla'a% re u&lica la Bilano) Vene*ia (i Ro'a. Bi(carea a +os% u%ili#a%" !e regele ie'on%e# !ar"l 4l1ert -n -ncercarea !e a cuceri Lo'&ar!ia !e la Oa&s&urgi. :. ANUL 1K;K ?N RILE ROB^NE 6a!rul general. "rile ro'7ne au cons%i%ui% a$an os%ul es%ic al re$olu*iei euro ene (i au ur'"ri% -n plan p"litic uni%a%e (i in!e en!en*" na*ional") Hn plan ec"n"mic"-s"cial re+or'e cons%i%u*ional econo'ice &urg3e#e (i re+or'" agrar" iar -n plan nai"nal recunoa(%erea na*iunii ro'7ne !in i' eriile *aris% (i 3a&s&urgic. ?n Bol!o$a 5Petiiunea pr"clamaiune a 1"ieril"r i n"ta1ilil"r m"ld"%eniN !in 9N 'ar%ie) re!ac%a%" !e Vasile Alecsan!ri (i -nain%a%" !o'ni%orului Bi3ail S%ur!#a) solici%a re+or'e &urg3e#e 'o!era%e. Io'nul a -n"&u(i% 'i(carea (i a ares%a% (i !e or%a% e li!erii aces%eia. Bol!o$enii re+ugia*i au ra!icali#a% cererile -n !ocu'en%ele 5Principiile n"astre pentru reG"rmarea patrieiN !e la Era(o$5'ai 1K;K (i 5&"rinele partidei nai"nale din M"ld"%aN !e la 6ern"u*i5augus% 1K;K -n care se 'ai solici%a unirea Bol!o$ei cu Bun%enia. ?n ara Ro'7neasc" 'i(carea con!us" !e Mr"*ia a a$u% ca 'o'en% ini*ial 5Pr"clamaiaN !e la I#la#5<Y91 iunie 1K;K) care solici%" re+or'e ra!icale) in!e en!en*" (i uni%a%e) li&er%"*i ersonale) a!un"ri re re#en%a%i$e (i se ararea u%erilor -n s%a%. Gu$ernul re$olu*ionar !in erioa!a iunie5se %e'&rie 1K;K a re#is%a% lo$i%urilor !e s%a% (i a ini*ia% o serie !e re+or'e social5econo'ice. La resiunile ruse(%i) 4oar%a a in%er$eni% 'ili%ar (i a -n"&u(i% re$olu*ia !u " con+run%area !in Iealul S irii511 se %e'&rie) -n %i' ce %ru ele ruse ocu au Bol!o$a51: se %e'&rie. ?n 2ransil$ania e$eni'en%ele !in Ungaria au !us la reac*ia ro'7nilor ce se o uneau ane>"rii ro$inciei la rega%ul 'ag3iar. Su& con!ucerea lui Si'ion E"rnu*iu se -n%rune(%e o 'are a!unare la Ela. care re#in%" 5Petiiunea nai"nal#N-1Y1: 'ai 1K;K -n care solici%au recunoa(%erea na*iunii ro'7ne) res ingeau ane>area (i solici%au re+or'e sociale ra!icale. /. ROB^NII FI BAGOIARII ?N V^L2OAREA REVOLUIEI. SM^RFI2UL REVOLUIEI BAGOIARE ?n con!i*iile con+run%"rilor 'ili%are !in I' eriul Oa&s&urgic) ar'a%ele re$olu*ionare 'ag3iare cuceresc 2ransil$ania (i %rec la re resiuni con%ra ro'7nilor (i sa(ilor) ceea ce !e%er'in" -n se %e'&rie 1K;K) organi#area 'ili%ar" (i re#is%en*a ar'a%" a ro'7nilor con!u(i !e A$ra' Iancu) -n s a*iul Bun*ilor A useni. Acor!area unor !re %uri en%ru ro'7ni rin cons%i%u*ia i' erial" !in a rilie 1K;< (i cucerirea 4es%ei !e %ru ele 3a&s&urgice -l silesc e La.os Sossu%3 s" reconsi!ere ra or%urile cu ro'7nii (i s" se'ne#e rin 'e!ierea lui Nicolae E"lcescu un pr"iect de paciGicaiune con+ir'a% !e arla'en%ul 'ag3iar) rin care se recunosc !re %urile na*ionale 21

ro'7ne(%i51/Y9K iulie 1K;<. Acor!ul es%e %ar!i$ c"ci in%er$en*ia %ru elor ruse !uce la ca i%ularea +or*elor 'ag3iare la So'aro'5se %e'&rie 1K;<. N. UL2IBELE ZILE ALE REVOLUIEI EURO4ENE ?n Ger'ania arla'en%ul !e la MranA+ur% a ro us un i' eriu +e!eral (i a o+eri% %ronul regelui 4rusiei) care re+u#" s" +ie 'onar3 cons%i%u*ional re+er7n! s" solici%e s ri.in rusesc en%ru -n"&u(irea re$olu*iei. Mor*ele 3a&s&urgice -n+r7ng re$olu*ia -n Lo'&ar!ia (i Vene*ia5augus% 1K;<) (i -(i res%aurea#" re#en*a -n 2ransil$ania) Ungaria (i 6roa*ia cu s ri.inul ru(ilor. K. /8()$/4 4L(9:L 7Petitiunea-pr"clamatiune7P 4re#en%a% !e re$olu*ionarii 'ol!o$eni) rol i' or%an% -n ela&orare a$7n!u5l Vasile Alecsan!ri. 4rogra'ul a$ea 1: !e unc%e (i un carac%er 'o!era%) c`u%7n! s` se `s%re#e -n li'i%ele legali%`%ii oli%ice !in cau#a I' eriului 2aris%P carac%erul 'o!era% reiese (i !in +elul cu' a +os% a&or!a%` ro&le'a agrar`) cer7n!u5se !oar 7gra1nica Hm1unPtPtire a stPrii l"cuit"ril"r sPteni7. Au +os% (i solici%`ri cu carac%er !e'ocra%ic) 'o!ern) cu' ar +iL eli&erarea !e%inu%ilor oli%ici) re+or'area -n$`%`'7n%ului) siguran%a ersoanei) !es+iin%area cen#urii) organi#area unei gar#i ce%a%enes%i) res onsa&ili%a%ea 'inis%eriala) !i#ol$area A!un"rii O&(%es%i (i alc"%uirea unei noi A!un"ri "Adevarata reprezentaie a naiei7. Bi3ail S%ur!#a a res ins G e%i%iaG) a ares%a% e li!eri re$olu%iei) care au +os% e>ila%i. 5Pr"clamaia de la /sla6N es%e rogra'ul a!o %a% la < iunie 1K;K !e 'i(carea re$olu*ionar" !in ara Ro'7neasc" !u " ci%irea sa !e c"%re Ion Oelia!e R"!ulescu. La 11 iunie) su& resiunea 'aselor) !o'ni%orul G3eorg3e Ei&escu es%e ne$oi% s" acce %e %er'enii rocla'a*iei (i s" recunoasc" gu$ernul re$olu*ionar ro$i#oriu. 4rocla'a*ia !e la I#la# a a$u% +or'a (i $aloarea unui ac% cons%i%u*ional. ?n%re cele 91 !e re$e!eri ale sale se re'arc"L in!e en!en*a a!'inis%ra%i$" (i legisla%i$") se ara*ia u%erilor) egali%a%ea !re %urilor oli%ice) alegerea unui !o'n res onsa&il e %er'en !e cinci ani) re!ucerea lis%ei ci$ile a !o'ni%orului) e'anci area cl"ca(ilor) !e#ro&irea *iganilor) ins%ruc*iune egal") -n+iin*area unor a(e#"'in%e eni%enciare) crearea g"r#ii na*ionale. 7Petitiunea nati"nalP7 a!o %a%` !e A!unare cereaL in!e en!en%a na%ional` a ro'7nilor !in 2ransil$ania) !es+iin%area io&`giei +`r` !es `gu&ire !in ar%ea %`ranilor) -n+iin%area unei g`r#i na%ionale ro'7nes%i) li&er%a%ea ersoanei) a cu$7n%ului) a -n%runirilor. Locul !es+`sur`rii A!un`rii a +os% nu'i% G67' ia Li&er%`%iiGP a +os% ales un 6o'i%e% Na%ional 4er'anen% cu se!iul la Si&iu. 6ei re#en%i la A!unare au ar`%a% c` 7I"i %rem sP ne unim cu tara7 si re%u%in!eni s5a -n%`ri% con$ingerea c`G GAr!ealul nu 'ai es%e Ar!eal ci Ro'7niaG. Re$olu*ia -n Aus%ria (i Ungaria. La 11 'ar%ie 1K;K) re$olu*ia i#&ucne(%e la Viena. ?n aceea(i #i cancelarul Be%%ernic3 ce ocu a aceas%" +unc*ie !in 1K9< +uge -n c"ru*a unei s "l"%orese. S%u!en*ii (i 'unci%orii cer a!o %area unor re+or'e ra!icale. 47n" la 1: 'ar%ie re$en!ic"rile ceru%e !e o or au +os% i' use a ro&"rii -' "ra%ului Mer!inan! I La 11 'ar%ie) oe%ul 'ag3iar S#an!or 4e%o+i u&lic" I'nul na*ional 'ag3iar la 4es%a. La 1: 'ar%ie i#&ucne(%e re$olu*ia la 4es%a. La 1/ 'ar%ie Mer!inan! I es%e +or*a% s" acce %e crearea g"r#ii na*ionale (i legiunii aca!e'ice la Viena. Iu " i#&ucnirea re$olu*iei la 4es%a) se +or'ea#" un gu$ern in!e en!en% con!us !e con%ele Ea%3DannD cons%i%ui% la 1N 'ar%ie. Ea%3DannD $a rocla'a in!e en!en*a Ungariei la N a rilie. <. 6RONOLOGIE ANUL 1K;K 9 ianuarieL Re$ol%" o ular" la 4aler'oP -nce u%ul re$olu*iei -n I%alia. 1N ianuarieL Re$olu*ie la Nea oleP regele acce %" 6ons%i%u*ia. 1959; +e&ruarieL Re$olu*ia ari#ian") regele Lu!o$ic5Mili a&!ic"P +e&ruarie5'aiL ac%i$ea#" un gu$ern li&eral. 1151: 'ar%ieL ,Re$olu*ia !in 'ar%ieG la VienaP c"!erea cancelarului Be%%ernic3. 1: 'ar%ieL Re$olu*ie la 4es%aP 'ani+es%ul ,celor 19 unc%eG re+eri%or) -n%re al%ele) (i la unirea 2ransil$aniei cu Ungaria. 1N599 'ar%ieL Re$olu*ie la Vene*ia. 1K 'ar%ieL Re$olu*ie la Eerlin. 22

1K599 'ar%ieL Re$olu*ie la Bilano. 9; 'ar%ieL 8imi"n =#rnuiu lansea6# " pr"clamaie Hn care Gace apel la r"mDnii din (ransil%ania ca s# cear# recun"aterea l"r ca naiune p"litic#. 9N59K 'ar%ieYK5< a rilieL Hntrunirea de la 2"telul Peters1urg din laiQ Petiia-pr"clamaie un pr"gram m"derat Hn 35 de puncte. 1Y1: 'aiL Marea adunare a r"mDnil"r ardeleni de la =laMQ Petiia Iai"nal# Hn 16 puncte principale. 1K'ai 1K;K51Kiunie 1K;<L 4arla'en%ul !e la MranA+ur%. 1951N iunieL Insurec*ia !e la 4raga. <Y91 iunieL 4dunarea p"pular# de la /sla6. 11Y91 iunieL $e%"luia i61ucnete la =ucureti. Iunie5se %e'&rieL se c"nstituie un gu%ern re%"lui"nar pr"%i6"riu Hn Cara $"mDneasc#. 9159/ iunieL Insurec*ia 'unci%orilor ari#ieni. 1/ iulieL (rupele ruseti intr# Hn M"ld"%a. 9: iulieL E"%"lia !e la 6us%o##a. 95/Y1;51K se %e'&rieL 4 treia 4dunare de la =laM. Se %e'&rie5oc%o'&rieL $"mDnii "rgani6ea6# 15 legiuni Hnarmate pentru Hnl#turarea administraiei mag2iare din (ransil%ania. 9: se %e'&rieL (rupele turceti intr# Hn =ucuretiQ 1#t#lia din &ealul 8pirii. K oc%o'&rieL Sossu%3 La.os o&*ine u%eri e>ecu%i$e !e line. ANUL 1K;< ; 'ar%ieL !"nstituia imperial# recun"ate aut"n"mia (ransil%aniei. 1 'aiL !"n%enia rus"-turc# de la =alta-Liman resta1ilete regimul regulamentar Hn Principate. IulieL , roiec%ul !e aci+ica*iune !e la Seg3e!in Iulie5augus%L -n+r"ngerea re$olu*ie -n I%alia (i Ungaria 10. II6IONAR 4ro%ec*ie social"L ansa'&lu !e '"suri !es%ina%e s" ro%e.e#e o "%ur" social" (i !i$ersele res%"ri cu carac%er +a'ilial sau social. Re$olu*ieL sc3i'&are &rusc") !e or!in econo'ic) oli%ic) 'oral) cul%ural) care se ro!uce -n%r5o socie%a%e. VIII. REVOLUIA INIUS2RIAL 1. 4ROGRESUL 2EONI6 FI REVOLUIA INIUS2RIAL La -nce u%ul sec.XVII Euro a era re!o'inan% rural" (i agrar". Io'eniile in!us%riei 'anu+ac%uriere se a+lau -n ar'a'en%) %e>%ile) 'ineri%) 'e%alurgie) 3"r%ie (i s%icl") ar%icole !e lu>. Ino$a*iile sun% lega%e !e +olosirea +or*ei 'o%rice a a ei) $7n%urilor (i a 'areelor) 'ai -n%7i -n Olan!a (i a oi -n Anglia. Marile in"%aii te2nice suntJ 5'o%orul cu a&ur) reali#a% !e Ienis 4a in81/N<= (i er+ec*iona% !e 23o'as NeHco'en81N19= 5a ari*ia 'a(inii !e %ors) !e *esu% (i a su$eicii #&ur"%oare) 5reali#area cocsului 'e%alurgic) a lugului cu a&uri (i a 'a(inii !e se'"na%. Ino$a*iile %e3nice au +os% +olosi%e 'ai -n%7i -n 'ineri%) 'e%alurgie) in!us%ria %e>%il") ali'en%ar") !e %rans or%) !e ar'a'en%) !e cons%ruc*ii na$ale (i -n agricul%ur". Re$olu*ia in!us%rial" are loc Hn 4nglia Hnceputului de sec.R?/// ce $a o&*ine ri'a%ul in!us%rial) co'ercial) na$al (i colonial al lu'ii 7n" e la 1KK0. Iin a !oua .u'"%a%e a sec.XVIII re$olu*ia in!us%rial" se e>%in!e -n Euro a !e $es% (i -n A'erica !e nor!. 4rocesul !uce la !e#$ol%area %rans or%ului +ero$iar (i na$al) al in!us%riei (i a ora(elor. 9. IE LA 6O4ERNI6 LA LA4LA6E. EVOLUIA 2EORIILOR F2IINIMI6E IES4RE UNIVERS

23

As%rono'ia a +os% unul !in rinci alele !o'enii ale re$olu*iei (%iin*i+ice (i una !in ri'ele !o'enii ce au us su& se'nul -n%re&"rii %e#ele &isericii !es re lu'e (i uni$ers. Barile 'o'en%e ale rogresului cunoa(%erii as%rono'ice au +os%L -Iic"laus !"pernic lanse#" -n 1:;1 %eoria 3eliocen%ric" -0alile" 0alilei cons%ruie(%e o lune%" (i cerce%ea#" e%ele solare) +a#ele lui Venus) inelele lui Sa%urn (i sa%eli*ii lui Qu i%er 5!2ristiaan .uLgens er+ec*ionea#" lune%a) s%u!ia#" lane%ele Bar%e (i Sa%urn) cons%ela*iile Orion (i An!ro'e!a -B"2annes Oepler sus*ine i!ea c" lane%ele se -n$7r% -n .urul soarelui e or&i%e eli %ice cu $i%e#e inegale -/saac Ie;t"n !esco er" legea gra$i%a*iei uni$ersale) !e'ons%rea#" 'a%e'a%ic or&i%e eli %ice ale lane%elor (i calculea#" a%rac*ia lor gra$i%a*ional" -Pierre 8im"n Laplace !escrie c7' urile gra$i%a*ionale) a s%u!ia% ri'ul g"urile negre (i a +un!a'en%a% %eoria ne&ular" a na(%erii sis%e'ului solar 1. 4RIBA REVOLUIE INIUS2RIALL 6IVILIZAIA BAFINILOR Secolul XVIII 'arc3ea#" %recerea !e la %recerea la -nlocuirea +or*ei u'ane (i ani'ale cu ceea a 'o%orului cu a&uri crea% !e engle#ul Bames -att 'o%or u%ili#a% -n in!us%ria 'inier") si!erurgic") %rans or%uri na$ale (i +ero$iare. ?n agricul%ur" se cons%a%" +eno'enul HmpreMmuiril"r rin care se cons%i%uie 'arile +er'e !e %i ca i%alis%. Re$olu*ia %rans or%urilor -nce e rin loco'o%i$a cu a&uri a lui 0e"rge 8tep2ens"n. Anglia %rece ri'a la re$olu*ia in!us%rial" ur'a%" !u " circa o .u'"%a%e !e secol !e Euro a !e $es% (i !e nor! (i A'erica !e nor!. $e%"luia dem"graGic# !in Euro a sec.XIX se !a%orea#" era!ic"rii unor &oli) cre(%erii gra!ului !e igien" (i !e asis%en*" sani%ar") s oririi ro!uc*iei agricole (i in!us%riale ce !e%er'in" cre(%erea u%erii !e cu' "rare) a ni$elului !e %rai (i a !ura%ei 'e!ii a $ie*ii. S orul !e'ogra+ic !e%er'in" o e'igrare s re ora(e !ar (i s re A'erica. Iin a !oua .u'"%a%e a sec.XIX re$olu*ia in!us%rial" %riu'+a -n Mran*a) Eelgia) Olan!a) El$e*ia) Ger'ania) nor!ul I%alie (i -n s%a%ele scan!ina$e. ;. A IOUA REVOLUIE INIUS2RIAL ?nce e -n .urul lui 1KN0 -n Barea Eri%anie (i se &a#ea#" e in$en*ii cu' ar +i %ele+onul) %elegra+ul +"r" +ir) o*elul) au%o'o&ilul) 'o%orul cu e> lo#ie) u%ili#area energiei elec%rice) a e%rolului (i ga#elor na%urale. Se e>%in! c"ile +era%e %ranscon%inen%ale ca %ransa'ericanul (i %ranssi&erianul) co'unica*iile %elegra+ice (i !e na$iga*ie %ransa%lan%ic". A ar canalele Sue# (i 4ana'a) se !e#$ol%" &ursa !e '"r+uri (i !e $alori) a are 'ecani#area (i c3i'i#area agricul%urii) +a % ce s ore(%e ro!uc*ia !e circa 10 !e ori (i sca!e re*ul ali'en%elor. La 1<00 a !oua re$olu*ie in!us%rial" %riu'+" -n Barea Eri%anie (i !o'inioanele sale) Euro a !e $es%) SUA (i Qa onia. :. EVOLUIA VIEII UREANE Ie#$ol%area inus%rial" !in sec.XIX a !us (i la s orirea o ula*iei ur&ane !e la 9V la -nce u%ul secolului la es%e 1:V la s+7r(i%ul aces%uia. Vec3ilor cen%re ur&ane 15i se a!aug" al%ele noi a "ru%e -n ur'a e> lo#iei !e'ogra+ico5 in!us%riale. A ar reocu "ri e!ili%are lega%e !e %rasarea !e noi s%r"#i (i &ule$ar!e) !e canali#area r7urilor) a$area) canali#area (i ilu'inarea s%r"#ilor) cons%ruirea !e locuin*e) a'ena.area !e arcuri) ie*e u&lice (i agro5 ali'en%are) !e 'aga#ine) (coli) ins%i%u*ii u&lice) !e cul%ur" (i !e (%iin*". (impul li1er es%e e%recu% la &i&lio%eci) %ea%ru) o er") sera%e li%erare) rin lec%ura resei) rin rac%icarea %uris'ului) a s or%urilor !e iarn"8 a%ina.= (i !e $ar"8%enis) gol+) +o%&al=) iar !in 1K</ se reiau Qocurile Oli' ice !e $ar" la A%ena. /. EME62ELE REVOLUIEI INIUS2RIALE A. E$olu*iile econo'ice se 'ani+es%" rin "rgani6area pr"duciei e &a#a !i$i#iunii 'uncii (i lucrului la &an!") creterea pr"duciei !a%ori%" s oririi ro!uc%i$i%"*ii ornin! !e la in!us%riile 'inier") si!erurgic") %e>%il") cons%ruc*ii !e 'a(ini (i %rans or%uri) c"ncentrarea pr"duciei la s+7r(i%ul secolului XIX -n 'ari concerne a'ericane8US S%eel) S%an!ar! Oil) Mor!) General Bo%ors=) ger'ane8Sru ) Sie'ens) IG Mar&en= (i &ri%anice8S3ell) Eri%is3 4e%roleu'=) conco'i%en% cu un ra i! roces !e ur1ani6are (i !e 'o!i+icare a structurii ec"n"mice rin re!o'inan*a in!us%riei -n reali#area ro!usului in%ern &ru%. E. E$olu*iile sociale sun% lega%e !e cele econo'ice (i se re+lec%" rin sp"rul dem"graGic !a%ora% cre(%erii ni$elului !e %rai (i !e igien" (i 'o!i+icarea structurii s"ciale rin cre(%erea rolului econo'ico5 oli%ic al 24

!e*in"%orilor !e ac%i$e &ancare) co'erciale) in!us%riale (i i'o&iliare) rin s orirea on!erii clasei !e 'i.loc 8'e!ici) a$oca*i) ro+esori) ingineri) +unc*ionari=) cre(%erea nu'eric" a 'unci%ori'ii (i -'&un"%"*irea con!i*iilor !e 'unc" a aces%ora8re aus !u'inical) #i !e lucru !e K ore) sis%e' !e ensii !e &oal") $7rs%" (i in$ali!i%a%e= (i i' licarea lor -n $ia*a oli%ic" (i social". N. 6UREN2E IN2ELE62UALE FI AR2IS2I6E A. 6uren%ele !e g7n!ire se !e#$ol%" -n secolul XIX -nce 7n! cu p"6iti%ismul ro'o$a% !e 4uguste !"mte care une la &a#a e$olu*iei u'ane ra*iunea) o&ser$a*ia (i e> eri'en%ul. :%"lui"nismul ro'o$a% !e !2arles &ar;in e> loa%ea#" $i#iunea o#i%i$is%" ri$in! e$olu*ia lu'ii (i $ie*ii !e la si' lu la co' le>. $elati%ismul !e#$ol%a% e &a#a o erei (%iin*i+ice a lui :instein 9reud i Bung (i a celei +iloso+ice a lui =ergs"n i Iiet6sc2e rele$" rolul su&con(%ien%ului.) a si'*urilor (i %r"irilor -n erce erea lu'ii. Pragmatismul ro'o$a% !e -illiam Bames consi!er" a!e$"rul ca re#ul%a% al ac*iunii (i succesului u'an. E. Re$olu*ia au!io$i#ualului es%e lega%" !e generali#area %i arului) !e#$ol%area resei scrise) a ra!ioului) cine'a%ogra+ului) +o%ogra+iei (i &i&lio%ecilor) care creea#" cul%ura !e 'as" . 6. 6uren%ele ar%is%ice 'o!erne se !e#$ol%" o!a%" cu r"mantismul -n li%era%ur"8Goe%3e) EDron) E'inescu) J.Sco%%) 4u(Ain) Al.Iu'as=) ic%ur"8Ielacroi>) (coala !e la Ear&i#on= (i 'u#ic"8Jagner) Lis#%) Eee%3o$en) 63o in) Ver!i) S%rauss) Eerlio#) 6eaiAo$sAi=) ur'a% -n .urul lui 1K10 !e realismul li%erar8Eal#ac) 2ols%oi) IicAens) Zola= (i -n ic%ur"86our&e%) Re in=. ?n ul%i'a %rei'e a secolului XIX se a+ir'" -n ic%ur" impresi"nismul8Bone%) Bane%) Renoir) Iegas) 6e#anne) Gaugain) $an Gog3=) sim1"lismul -n li%era%ur") e<presi"nismul -n scul %ur" (i ic%ur"8Slee) San!insAi= (i cu1ismul 84icasso=. K. 4REG2IREA F6OLAR FI UNIVERSI2AR Ie'ocra%i#area (i in!us%riali#area au s ori% rolul e!uca*iei !ar (i i' licarea s%a%ului -n aces% roces. In aces% sens se !e#$ol%" 'olelul e!uca*ional !e %i +rance# (i !e %i anglo5sa>on. Bo!elul +rance# es%e &a#a% e in%er$en*ia s%a%ului ce organi#ea#" sis%e'ul (colar e %rei %re %e8 ri'ar) secun!ar) uni$ersi%ar=) cu !e#$ol%area !i$erselor !o'enii la ni$el secin!ar (i uni$ersi%ar. Sco ul !eclara% es%e cel !e acrea ce%"*eni loiali (i &ine reg"%i*i) !e a uni+or'i#a socie%a%ea) !e a crea o uni%a%e s iri%ual5cul%ural" a na*iunii. M"r" a e>clu!e -n$"*"'7n%ul %eologic (i e cel ar%icular aces% sis%e' !e s%a% es%e laic) uni%ar -n 'anuale (i rogra'e) (%iin*i+ic (i e%a i#a% e ni$ele !e $7rs%". Bo!elul a +os% a!o %a% !e 'a.ori%a%ea s%a%elor la%ino+one (i a noilor s%a%e !in su!5es%ul Euro ei. Bo!elul anglo5sa>on s eci+ic lu'ii engle#e) ger'ane (i scan!ina$e se &a#a e rinci iile au%ono'iei locale (i a in!i$i!ualis'ului. Sis%e'ul (colar ri'ar es%e organi#a% (i sus*inu% !e co'uni%"*ile locale) -n %i' ce cel secun!ar es%e ar*ial !e s%a%) iar -n$"*"'7n%ul su erior es%e eli%is%) res%ric%i$ (i ar%icular. Re#ul%a%ul !e#$ol%"rii -n$"*"'7n%ului era re!ucerea anal+a&e%is'ului la :510V -n SUA) Euro a !e $es% (i !e nor!) !o'inioanele engle#e (i Qa onia. Anal+a&e%is'ul se a ro ie !e :0V -n Euro a cen%ral" !e su! (i !e su!5es% (i are ro or*ii !e es%e K0V -n Rusia) Asia) A+rica (i A'erica la%in". ?n Ro'7nia sis%e'ul (colar esa%e organi#a% !e legea lui 6u#a 1K/;8-n$"*"'7n% !e ; ani o&liga%oriu (i gra%ui%=) se organi#ea#" uni$ersi%"*ile !e la Ia(i81K/0= (i Eucure(%i81K/;=) se reorgani#ea#" (i !i$ersi+ic" sis%e'ul (colar rin legea Oare%81K<<=. <. AROI2E62URAa2RAIIIE FI INOVAIE Ar3i%ec%ura ur'e#" (i se su&or!onea#" 'arilor cerin*e ale e ocii. 8tilul :mpire se !e#$ol%" -n Mran*a na oleonean" (i in+luen*ea#" a oi Euro a. Se ins ir" !in ar3i%ec%ura i' erial" ro'an") !ar es%e su ra!i'ensiona%") u%ernic !ecora%" (i -nso*i%" !e 'ari %rans+or'"ri ur&anis%ice cu' ar +i &ule$ar!e) ie*e) +7n%7ni) arce !e %riu'+. 6ele 'ai se'ni+ica%i$e o ere sun%L cas%elele Bal'aison) 6o' iegne) Mon%ain&leau) 2rianon ) Arcurile !e 2riu'+ L5E%oile (i 6arrousel) O era (i Noul Lu$ru !in 4aris) recu' (i Bu#eul !e An%ic3i%"*i) 4oar%a Eran!en&urg) %ea%rul !e Ira'"8Eerlin=) 4ro ileele (i Gli %o%eca8Bunc3en=) Eri%is3 Buseu'8Lon!ra=) 4ia##a !el 4o olo8Ro'a=. 8tilul 4rt I"u%eau8cu $arian%a 'unc3ene#"=) une accen% -n .urul lui 1<00) e +or'e !e %i in!us%rial !in &e%on (i s%icl" -'&in7n! u%ilul cu +ru'osul -n o ere ca Ei&lio%eca Na*ional"54aris) 6ris%al 4alace5Lon!ra. 25

10. /8()$/4 4L(9:L Re$olu*ia (%iin*i+ic". F%iin*ele care s5au !e#$ol%a% -n 'o! e>ce *ional -n aceas%" erioa!" au +os% ur'"%oareleLmatematic) fizic) chimie (i medicin. ?n 'a%e'a%ic" se o% 'en*iona ca in$en*ii re'arca&ile a ari*ia calculului diferenial (i integral) in$en%a%e rac%ic si'ul%an !e c"%re engle#ul Isaac Newton (i ger'anul Gottfried Wilhelm Leibniz) logaritmii #eci'ali (i na%urali !e c"%re sco*ianul ohn Napper) ecuaiile cilindrului (i ale conului) re#ul%a%e !eose&i%e -n algebr (i trigonometrie. Na(%erea c3i'iei sur$ine o!a%" cu a ari*ia conce %elor !e atom) element chimic) su&s%an*" si' l" (i co' us". 6a a%are) se !esco er" 'ul%e ele'en%e c3i'ice) inclusi$ metale) se ro un si'&olurile c3i'ice (i scrierea +or'al" a reaciilor chimice su& +or'a !e ecuaii chimice) se !esco er" legile uni$ersale ale c3i'iei 8 ohn !alton) Avogadro) Lavoisier) "harles) Ga#$Lussac) e%c. Se o%) !e ase'enea) 'en*iona sin%e#a (i re ararea in!us%rial" a unor acizi anorganici recu' ar +i acidul clorhidric) acidul azotic (i acidul sulfuric) res ec%i$ se ararea) (i 'ai a oi sinteza unor substane organice recu' benzen (i acid benzoic. ?n +i#ic" se o% 'en*iona !esco erirea legilor de mi%care a planetelor !e c"%re ohannes &epler) u&licarea ri'ei conce *ii cos'ogonice -nc3ega%e a ar*in7n! lui ean$Antoine Lavoisier) !esco erirea legilor interferenei (i difraciei 8"hristian 'u#gens=) !esco eririle !in !o'eniul electricitii ale lui Alessandro (olta (i cele !in magnetism ale lui 'ans$"hristian )ersted. Mi#ica cul'inea#" cu -nc3egarea ei -n sis%e'ul neH%onian. ?n biolo+ie a ari*ia ta*onomiei s eciilor +iin*elor $ii) &a#a%" e li'&a la%in" (i e -' "r*irea a%7% a regnului animal c7% (i cel vegetal -n specii) subspecii) clase) e%c) a re re#en%a% un i'ens sal% cali%a%i$ -n g7n!ire (i -n erce *ia lu'ii $ii. ?n 'e!icin") e> eri'en%area in+eciilor 'e!ica'en%oase) !esco erirea ri'ului vaccin 8,-./=) in$en%area ri'ului stetoscop (i a ari*ia ri'elor no*iuni !e igien au +os% %o*i a%7*ia a(i 'a.ori s re %rans+or'area 'e!icinei !in%r5un conglo'era% e' iric !e in+or'a*ii -n (%iin*". Be!icina galenic" e r"s%urna%" rogresi$ rin e> eri'en%e ana%o'ice ce cul'inea#" cu !esco erirea circula*iei s7ngelui !e c"%re William 'arve#. In4enii. 1KN9 sis%e'ul %elegra+ic !u le> rin care se %rans'i% si'ul%an) e acela(i +ir) !ou" %elegra'e -n sensuri con%rare.1KNN in$en%area +onogra+ul) ri'ul a ara% !e -nregis%ra% sune%e (i %o%o!a%" !e re!area lor. 1KNK er+ec*ionarea %ele+onul lui Ale>an!er Gra3a' Eell (i) 'icro+onul in$en%a% !e Oug3es) &re$e%area %ele+onul cu &o&in" !e in!uc*ie (i 'icro+on cu c"r&une.1KN< in$en%area &ecul cu incan!escen*". iar -n anul 1KK0 reali#area ri'ei !is%ri&u*ii !e energie elec%ric" (i ins%alarea unei cen%ral" elec%ric" e ac3e&o%ul %ransa%lan%ic G6olu'&iaG) ri'a na$" ilu'ina%" elec%ric. ?n #iua !e ; se %e'&rie 1KK9 la NeH @orA) 23o'as Al$a E!ison unea -n +unc*iune ri'a cen%ral" elec%ric" care ali'en%ea#" cl"!irile unui ora(.?n anul 1KK1 !esco er" e+ec%ul care -i oar%" nu'ele) e+ec%ul E!ison) care se re+er" la e'isia !e elec%roni !e c"%re 'e%alele -nc"l#i%e) cunoscu% ca +eno'enul !e e'isie %er'oelec%ric". Meno'enul a +os% s%u!ia% (i !e#$ol%a% ul%erior !e +i#icianul Qo3n A'&rose Mle'ing) un7n!u5se as%+el &a#ele elec%ronicii .1K<9 in$en%area a ara%ului !e lua% $e!eri en%ru o&iec%e sau oa'eni -n 'i(care) care +olosea o &an!" !e celuloi! !e 1: '' cu er+ora*ii e 'argine. 4ri'ele -ncercari) e+ec%ua%e -n la&ora%or) au +os% e>ecu%a%e cu ri%'ul !e 1: i'agini e secun!") care e 'o'en% nu au !a% re#ul%a%e sa%is+"c"%oare.?n anul 1K<; in$en%area Aine%osco ul) ri'ul a ara% care u%ea re!a i'agini -n 'i(care) cu o +rec$en*" !e ;/ !e i'agini e secun!") !ar aces% a ara% nu er'i%ea !ec7% $i#ionarea +il'ului !ec7% !e o singur" ersoan". ?n anul 1<19 se reali#a un ro%o%i !e cine'a%ogra+ sonor) co'&in7n! cine'a%ogra+ul ro riu5 #is cu +onogra+ul. 11. 6RONOLOGIE REALIZRI AR2IS2I6E 1K01L 4nat"mia general# !e X. Eic3a%) ri'ul ana%o'is% care s%a&ile(%e c" +iecare organ es%e +or'a% !in%r5un *esu%. 1K0;L 8imG"nia nr. 3 8Eroica= !e L. $an Eee%3oHen. 1K0KL 9aust 8 ri'a ar%e= !e Q.J. Goe%3e. 1K11L MDndrie i preMudecat# ro'an !e Qane Aus%en. 1K1;L Marea "dalisc# %a&lou !e Q.A. Ingres) e> resie a clasicis'ului. 1K1/L =#r1ierul din 8e%illa o er" !e G. Rossini. 1K1KL Pluta Medu6ei !e 23. Gericaul%) %rans+igurare ro'an%ic" a unui +a % !i$ers. 1K99L 8imG"nia nr. 8 8ne%er'ina%"= !e M. Sc3u&er%. 1K9;L 8imG"nia a '-a !e L. $an Eee%3oHen. 26

1K10L 4ri'a re re#en%a*ie cu .ernani !ra'" !e V. Ougo) care 'arc3ea#" %riu'+ul ro'an%is'ului. 1K1/L $e%i6"rul sau inspect"rul general co'e!ie !e N.V. Gogol. 1K1<L 8"nata "p. 35 cu cele&rul ,Bar( +une&ruG) !e M. 63o in. 1K;9L 6u rile.ul ree!i%"rii ro'anelor sale) Eal#ac le gru ea#" su& genericul ,6o'e!ia u'an"G. 1K;;L !ei trei muc2etari !e Al. Iu'as5%a%"l. 1K:9L !"li1a unc2iului ("m !e O. Eeec3er5S%oHe. 1K:1L (ru1adurul (i (ra%iata !ou" o ere !e Ver!i. 1K:NL 9l"rile r#ului culegere !e oe'e !e 63. Eau!elaire. 1K:<L 4%e Maria !e 63arles Gouno!. 1K:<L 63. IarHin) &espre "riginea speciil"r prin selecie natural#. 1K/:L $#61"i i pace 81K/:51K/<=) ro'an !e L. 2ols%oi. 1K/:L 6. Eernar!) /ntr"ducere Hn studiul medicinei e<perimentale. 1K/NL &un#rea al1astr# $als !e Q. S%rauss5+iul. 1KN1L A are ri'ul $olu' +La G"rtune des $"ug"n, !in ciclul ro'anesc $"ug"n-Mac@uartde E. Zola. 1KN;L 4ri'a e> o#i*ie i' resionis%"P Bone%) cu %a&loul /mpresie r#s#rit de s"are !" %i%lul noului curen% ar%is%ic. 1KK9L ParsiGal o er" !e R. Jagner. 1<0KL A) I. Xeno ol u&lic" la 4aris (e"ria ist"riei REALIZRI 2EONI6E 1/K0L Isaac NeH%on a calcula% 'a%e'a%ic or&i%ele lane%elor. 1/<KL Ienis 4a in a cons%rui% ri'ul 'o%or cu a&uri. 1N01L A +os% in$en%a%" 'a(ina !e se'"na% e r7n!uri. 1N0;L Qo3n Oarris a u&lica% Le<ic"n tec2nicum. 1N0<L A&ra3a' Iar&D a in%ro!us +olosirea cocsului la %o irea +ierului. 1N19L 23o'as NeHco'en er+ec*ionea#" 'o%orul cu a&uri. 1N99L Ren] !e R]au'ur a u&lica% ri'ul %ra%a% !e 'e%alurgie. 4rta transG"rm#rii Gierului Hn "el. 1N9151N1<L A +os% u&lica%" ri'a car%e !e inginerie 'ecanic") (e"ria general# a mainil"r. 1N9:L 4e%ru I a -n+iin*a% Aca!e'ia !e F%iin*e !in SanA% 4e%ers&urg. 1N11L Qo3n SaD a in$en%a% su$eica #&ur"%oare. 1N/1L Qa'es Oargrea$es a in$en%a% 'a(ina !e %ors. 1NK0L Ba(ina cu a&uri a lui Qa'es Ja%% 1NK:L E!'un! 6ar%Hrig3% a reali#a% r"#&oiul !e *esu% 'ecanic. 1NK<L Inaugurarea 4or*ii Eran!en&urg) la Eerlin 1K09L L.Q. GuD5Lussac enun*" legea !ila%"rii ga#elor. 1K0/L Arcul !e 2riu'+ 6arrousel 1K0/L Arcul !e 2riu'+ al 4"cii !in Bilano 1K0KL O. Ia$D o&*ine rin elec%roli#" &ariul) calciul (i s%ron*iul. 1K11L In%r" -n +unc*iune 4u++ing EillD) ri'a loco'o%i$" cu a&uri. 1K1;L G. S%re 3enson e> eri'en%ea#" ri'a loco'o%i$" cu a&uri care se !e lasea#" e (ine !e +ier. 1K1<L 4ri'a %ra$ersare a A%lan%icului cu un $a or cu a&uri. 1K9:L J. S%urgeon cons%ruie(%e ri'ul elec%ro'agne%. 1K9/L 4ri'a co'unicare a lui N. Lo&ace$sAi cu ri$ire la ela&orarea unei geo'e%rii neeucli!iene. Iu " 1K10L 6alea +era%" -nlocuie(%e %re %a% sec%orul %e>%il -n rolul !e 'o%or al in!us%riali#"rii. 1K11L Mara!aD !esco er" in!uc*ia elec%ro'agne%ic". 1K11L 63. Ea&&age -nce e s" cons%ruiasc" o 'a(in" !e calcul anali%ic" co'an!a%" rin rogra' e &a#a car%elelor er+ora%e. 1K;0L 4ri'ul %rans+or'a%or elec%ric cons%rui% !e A. Basson (i L. EreUue%. 1K;0L 2elegra+ul elec%ric al lui Borse 1K;9L Q.R. $on BaDer s%a&ilie(%e ri'ul rinci iu al %er'o!ina'icii. 1K;1L Jal3alla) %e' lu5'u#eu roiec%a% !e Leo $on Slen#e 1K;;L O. Jells reali#ea#" ri'a anes%e#ie c3irurgical"P 27

1K;;L ri'a %rans'isie %elegra+ic" in%erur&an") rin sis%e'ul lui S. Borse. 1K:0L R. 6lauslus +or'ulea#" un nou enun* al celui !e al !oilea rinci iu al %er'o!ina'icii (i in%ro!uce no*iunea !e en%ro ie. 1K:1L Se cons%ruie(%e la Lon!ra) !in +ier (i s%icl") ,6rDs%al 4alaceG) en%ru E> o#i*ia uni$ersal". 1K:;L 4. Berien reali#ea#" ri'ele as+al%"ri !e !ru'uri. 1K:/L O. Eesse'er in$en%ea#" roce!eul !e +a&ricare a o*elului care -i oar%" nu'ele. 1K/9L 63. Garnier -nce e s" cons%ruiasc" o era !in 4aris 81K/951KN:=) carac%eri#a%" rin eclec%is' neorenascen%is% (i neo&aroc. 1K//L G.B. 4ull'an (i E. Miel! &re$e%ea#" ri'ul $agon !e !or'i%. 1K/<L Bac5Ga++e in$en%ea#" as ira%orul !e ra+. 1K/<L 6analul !e Sue# 1KN1L O. Sc3lle'ann !esco er" $es%igiile an%icei 2roia. 1KN/L 2ele+onul lui Eell 1KNKL La' a incan!escen%" a lui E!ison 1KK1L A. Gau!i -nce e cons%ruc*ia &isericii 8agrada 9amilia la Earcelona 1KK<L 2urnul Ei++el 1<01L Aero lanul +ra*ilor Jrig3%P a ara%ul lui 2raian Vuia 1<0<L 2ra$ersarea 6analului B7necii !e Louis Elerio% 1<1;L 6analul 4ana'a EVENIBEN2E SO6IAL54OLI2I6E 1/1;L A +os% -n+iin*a%" Aca!e'ia Mrance#". 1//9L A +os% -n+iin*a%" Socie%a%ea Regal" !in Lon!ra. 1//:L 4ri'ul recens"'7n% -n 6ana!a +rance#". 1/N1L A +os% -n+iin*a% O&ser$a%orul GreenHic3. 1N90L Ul%i'a e i!e'ie !e ciu'" 1N;<L 4ri'ul recens"'7n% -n Sue!ia. 1N:051K:0L 4o ula*ia Euro ei s5a !u&la%. 1K0KL Na oleon creea#" Uni$ersi%a%ea i' erial" 1K9KL Bu#eul !e An%ic3i%"*i !in Eerlin 1K9KL Eri%is3 Buseu' 1K;9L -n Eelgia) ca%olicii cer -n$"*"'7n% con+esional 1K;NL Ul%i'a e i!e'ie !e 3oler"P ul%i'a +oa'e%e -n Euro a 1K:0L Legea Mallou> 1K:NL R"scoala (i ailor -n In!ia 1K/0L -n+iin*area Uni$ersi%"*ii !in Ia(i 1K/;L Legea Ins%ruc*iunii 4u&lice 1K/;L -n+iin*area Uni$ersi%"*ii !in Eucure(%i 1K/KL Re$olu*ia Bei.i 1KN<L -n Eelgia) li&eralii ins%i%uie (coli ri'are u&lice) laice) ar*ial gra%ui%e 1KKNL 4ala%ul Bi%ro oliei !in Ia(i 1K<<L Legea Oare% 19. II6IONAR Ba%erialis'L orien%are -n +iloso+ie ce e> ri'" ri'or!iali%a%ea 'a%eriei) a su&s%an*ei) a e>is%en*ei. Becanicis'L conce *ie +iloso+ic" !o'inan%" -n secolele XVIIaXVIII care e> lic" lu'ea cu a.u%orul legilor 'ecanicii (i consi!er" rocesele si3ologice si' le rocese +i#ice. Asola'en% &ienal sau %rienalL sis%e' !e cul%ur" -n care o .u'"%a%e sau o %rei'e a lo%ului es%e l"sa%" necul%i$a%" -n%r5un an. en%ru a5(i rec" "%a ca aci%a%ea ro!uc%i$". Bonocul%ur"L cul%ur" unic" sau u%ernic !o'inan%" a unei s ecii $ege%ale -n%r5o regiune sau e> loa%are agricol". 6ongrega*ieL or!in 'ona3al -n Eiserica ca%olic"P con+rerie alc"%ui%" !in clerici (i laici. ?n$"*"'7n% congrega*ionis%L -n$"*"'7n% !iri.a% !e c"%re o congrega*ie religioas". 28

Aca!e'is'L i'i%a*ie +"r" originali%a%e a regulilor (i 'o!elelor %ra!i*ionale. Iag3ero%i L a ara% en%ru !ag3ero%i ie (i i'aginea o&*inu%" rin aces% roce!eu. Iag3ero%i ieL cel 'ai $ec3i roce!eu !e +o%ogra+iere. Eclec%is'L %en!in*" ar%is%ic" &a#a%" e e> loa%area (i -' "carea s%ilurilor %recu%ului) +olosi% 'ai ales -n sec. al XlX5lea) -n Occi!en%. 4ro%ec*ie social"L ansa'&lu !e '"suri !es%ina%e s" ro%e.e#e o "%ur" social" (i !i$ersele res%"ri cu carac%er +a'ilial sau social. 4o#i%i$is'L sis%e' +iloso+ic crea% !e Augus%e 6o'%e) care $e!e -n o&ser$area +a %elor) -n e> erien*") unica &a#" a cunoa(%erii. Ar% Nou$eauL s%il care ru e cu eclec%is'ul (i aca!e'is'ul secolului al XlX5lea) con*in7n! -n acela(i %i' o ins ira*ie oe%ic") !iri.a%" s re i'i%a*ia +or'elor na%urale) (i o rigoare ra*ional" care se 'ani+es%" 'ai ales -n !o'eniul ar3i%ec%urii. Eie!er'eierL s%il !e !ecora*ie in%erioar" (i 'o&ilier 8soli!) si' lu (i cu +or'e ar'onioase=) !e#$ol%a% -n Ger'ania (i Aus%ria -n%re anii 1K1:51K/0. LRE%oileL ia*" -n 4aris) nu'i%" ,a s%eleiG) en%ru c" !in ea ornesc !ou"s re#ece s%r"#i) !7n! a aren*a ra#elor unei s%ele. IX. S2A2E NAIONALE FI BUL2INAIONALE ?N A IOUA QUB2A2E A SE6.XIX 1. BARILE IIEOLOGII A. Li&eralis'ul !e#$ol%a% la -nce u%ul sec.XIX sus*inea %oleran*a) !ialogul) luralis'ul) li'i%area au%ori%"*ii s%a%ului) se ararea u%erilor -n s%a%) regi' cons%i%u*ional) ro rie%a%e sacr" (i in$iola&il") li&er%"*ile +un!a'en%ale ale o'ului) econo'ie &a#a%" e ini*ia%i$a ri$a%" (i sis%e'ul ie*ei li&ere. Sis%e'ul li&eral se !e#$ol%" la -nce u% -n Anglia (i s5a e>%ins -n sec.XIX -n !o'inioanele engle#e) -n SUA) Mran*a (i *"rile nor!ice. Bo!elul &ri%anic se carac%eri#ea#" rin econo'ie !e sc3i'&) ro%ec%ionis' $a'al 8!in sec.XIX se %rece la li&er sc3i'&is'=) e u%ernica !e#$ol%are a ora(elor (i a role%aria%ului) e un sis%e' arla'en%ar) recu' (i e sis%e'ul &i ar%i! 86onser$a%orii (i Li&eralii= E. 6onser$a%oris'ul se !e#$ol%" -n aralel (i oarecu' -n o o#i*ie +a*" !e li&eralis') sus*in7n! 'onar3ia cons%i%u*ional") +"c7n! a el la %ra!i*ie) 'oral") or!ine (i ierar3ie) e rolul (i locul ins%i%u*iilor (i a &isericii. 6. Na*ionalis'ul se !e#$ol%" e +on!ul in+luen*ei re$olu*iei +rance#e (i sus*ine !u " 1K1: rinci iul !re %ului o oarelor !e a se organi#a (i cons%i%uii -n s%a%e na*ionale) -n locul i' eriilor 'ul%ina*ionale.Na*ionalis'ul ro'an%ic es%e carac%eris%ic -nce u%ului !e sec.XIX (i legi%i'a uni%a%ea na*ional" e rinci iul li'&ii) religiei) e%niei (i i!en%i%"*ii is%orice co'une. Bo'en%ul !e a ogeu al aces%ei i!ei es%e re$olu*ia !e la 1K;K. 4e &a#a aces%ei i!ei are loc reali#area uni%"*ii ger'anilor) ro'7nilor (i i%alienilor I. Socialis'ul u%o ic are la &a#" i!eile egali%aris%e (i colec%i$is%e ale rena(%erii (i ilu'inis'ului. Sus*in"%orii (i crea%orii s"i sun% 8aint-8im"n -n Mran*a (i $"1ert );en -n Anglia) iar asocia*ii !e %i +alans%er a ar (i -n Rusia) Ro'7riia8Eol!e(%i5Sc"ieni= (i SUA. E. Socialis'ul 'ar>is% se !e#$ol%" o!a%" cu 1K;K c7n! Mar< i :ngels lansea#" GBani+es%ul 4ar%i!ului 6o'unis%G. Ioc%rina econo'ic" (i oli%ic" sus*ine necesi%a%ea re$olu*iei role%are) i!eia cre"rii unei socie%"*i &a#a%e e con%rolul co'un asu ra 'i.loacelor !e ro!uc*ie (i e !is%ri&uirea ro!uselor o&*inu%e. 4ri'a %en%a%i$" !e s%a% role%ar a +os% 6o'una !in 4aris81KN1= (i ri'a asocia*ie a co'uni(%ilor +iin! In%erna*ionala I 81KK<=. M. Sin!icalis'ul se !e#$ol%" la s+7r(i%ul sec.XIX cunosc7n! +or'e 'o!era%e -n Anglia (i -n Scan!ina$ia (i 'ai ra!icale -n Mran*a) Ger'ania (i I%alia. 9. IEBO6RAIE FI AU2ORI2ARISB ?N REGIBURILE 4OLI2I6E 4OS24AFO42IS2E A. Ro'7nia. Iu " -n+r7ngerea re$olu*iei rin con$en*ia ruso5%urc" !e la Eal%a5Li'an sun% res%aura%e !o'niile regula'en%are) !ar -n+r7ngerea Rusiei -n $#61"iul !rimeii+1856-185', er'i%e in%erna*ionali#area ro&le'ei ro'7ne(%i la 6ongresul !e la 4aris51K:K) reali#7n!u5se -n ri'a e%a " UNIREA BOLIOVEI 6U ARA ROB^NEAS6 rin !u&la alegere a lui AL.I.6u#a8: (i 9; ianuarie 1K:<=. Aces%a ini*ia#" o $as%" o er" 29

re+or'a%oare (i 'o!erni#a%oare) uni+ic7n! ins%i%u*iile s%a%ului (i arla'en%ul) seculari#7n! a$erile '"n"s%ire(%i5 1K/9) !7n! o nou" cons%i%u*ie (i o re+or'" agrar"51K/;) re+or'a .us%i*iei)-n$"*"'7n%ului) ar'a%ei) co!ul ci$il) enal (i co'ercial51K/:. Iu " a&!icarea +or*a%" !in 11 +e&ruarie 1K// a lui 6u#a) %ronul es%e o+eri% lui 6arol !e Oo3en#ollern5Sig'aringen) rin* ger'an -nru!i% cu regele 4rusiei (i -' "ra%ul Na oleon al5III5lea. ?n lunga sa !o'nie 6arol I81K//51<1;=) a con%inua% 'o!erni#area econo'ic") oli%ic") social" (i ins%i%u*ional" +!"nstituia es%e a!o %a%" la 1 iulie 1866 a$"n! ca 'o!el cons%i%u*ia &elgian". Ea con+ir'a o 'onar3ie cons%i%u*ional" ere!i%ar") un s%a% uni%ar) se ararea u%erilor -n s%a%) !re %uri (i li&er%"*i ce%"*ene(%i) garan%area ro rie%"*ii) li&er%a%ea resei) arla'en% &ica'eral ales rin $o% cen#i%ar) res onsa&ili%a%e 'inis%erial"=) a a%rona% cucerirea in!e en!en*ei !e s%a% (i rec" "%area Io&rogei51KNN51KNK 8La 9: a rilie 1KNN Rusia !eclar" r"#&oi 2urcie (i -(i %rece %ru ele -n Ealcani) -n %i' ce Ro'7nia 'o&ili#a#" 100.000 !e oa'eni (i Hi pr"clam# independena la ' mai 1833. -n+r7ngerile ruse(%i !e la 4le$na (i !in asul Fi Aa !uc la solici%area in%er$en*iei ro'7ne(%i. Ar'a%a ro'7n" ar%ici " la ase!iul (i ca %urarea 4le$nei8augus%a noie'&rie 1KNN= ?(i la cucerirea Vi!inului (i Eelogra!ciAului) 4acea !e la San S%e+ano8+e&ruarie 1KNK= s%a&ilea au%ono'ia Eosniei5Oer*ego$ina) in!e en!en*a Ro'7niei) Ser&iei (i Bun%enegrului) crearea unui 'are s%a% &ulgar) !o'ina% !e ru(i) ane>area !e Rusia a ; ce%"*i !in 6auca# (i a su!ului Easara&iei8ro'7nia ri'ea -n sc3i'& Io&rogea (i Iel%a Iun"rii=. 4acea !e la Eerlin8iunie5iulie 1KNK= re#i!a%" !e cancelarul Eis'arcA) con+ir'a in!e en!en*a Ser&iei. Ro'7niei (i Bun%enegrului) %recerea Io&rogei la Ro'7nia) a 9 ce%"*i cauca#iene (i a su!ului Easara&iei la Rusia) !ar re!ucea Eulgaria la s a*iul !in%re Iun"re (i Bun*ii Ealcani) crea ro$incia au%ono'" Ru'elia. acor!a 6i rul) Anglie (i Eosnia5Oer*ego$ina) Aus%ro5Ungariei. In!e en!en*a Ro'7niei a +os% recunoscu%" -n 1KNK !e Aus%ro5 Ungaria) 2urcia) Rusia) Ser&ia (i -n 1KK0 !e Mran*a) Anglia) I%alia (i Ger'ania=) rocla'area rega%ului (i regle'en%area succesiunii la %ron51KK1)a ro ierea !e 4u%erile 6en%rale51KK1. E. I%alia. Uni+icarea se reali#ea#" -n .urul regatului Piem"ntului+8ardiniei,) care cu s ri.in +rance# o&*ine 'ili%ar !e la Aus%ria) L"m1ardia-185' (i cu s ri.in rusac ?eneia-1866. 4e cale re$olu*ionar" se unesc cu Sar!inia !uca%ele cen%ral i%aliene -n 1860 (i rin ac*iunea 'ili%ar" a lui Giuse e Gari&al!i !in 1861 se une(%e (i rega%ul Nea olelui) rocesul -nc3ein!u5se -n 1831 rin -nglo&area Ro'ei (i a s%a%ului a al. 6. Ger'ania. Visul uni+ic"rii es%e relua% -n 1850 rin crearea unei uniuni $a'ale) ini*ia%i$a unirii re$enin! Prusiei i cancelarului )tt" %"n =ismarcF.4rin r"#&oiul $ic%orios al"%uri !e Aus%ria con%ra Iane'arcei51K/;) 4rusia ane>a 8c2les;ig-."llstein a oi rin -n+r7ngerea Aus%riei51K//) 4rusia o e>clu!e !in con+e!era*ia ger'an") consoli!7n!u5(i o#i*ia rin -n+r7ngerea Mran*ei51KN0) !e la care ane>a Alsacia (i Lorena . Se rocla'a un i' eriu +e!eral ger'an) &a#a% e 'ili%aris') au%ori%aris' (i un u%ernic a$7n% in!us%rial) i' unerea re+or'elor sociale) Aul%urAa' +. I. I' eriul Aus%riac (i Aus%ro5Ungar81K/N51<1K=. Iu " re$olu*ie Aus%ria a!o %" neoa&solu%is'ul oli%ic (i li&eralis'ul econo'ic) &a#a% e !e#$ol%are in!us%rial") ca%olici#are) ger'ani#are (i uni+icare a!'inis%ra%i$". ?n+r7ngerile 'ili%are cu Sar!inia51K:< (i 4rusia51K//) !uc -n 1K/N la crearea !ualis'ului. ?' "ra%ul Mran#5Iose+ a%ronea#" o 'onar3ia &ice+al" care au -n co'un 'inis%erele a "r"rii) e>%ernelor (i +inan*elor (i care er'i%ea ungurilor 'inori%ari s" !o'ine e ro'7ni) croa*i) s7r&i) ru%eni) slo$aci. Ro'7nii %ransil$"neni au ro%es%a% con%ra ane>"rii +or*a%e la Ungaria rin Pr"nunciamentul de la =laM-mai 1868 au crea% PI$-186' (i au re!ac%a% Mem"randumul-18'2. 1. /8()$/4 4L(9:L ROB^NIA Con+resul de ace de la Paris 811Y9: +e&ruarie 5 1KY10 'ar%ie 1K:/= care une ca "% r"#&oiului 6ri'eii) e l7ng" al%e clau#e re+eri%oare la 4rinci a%ele Ro'7ne) re$e!ea con$ocarea !e adun#ri 8di%anuri= ad-2"c care s" se ronun*e asu ra organi#"rii $ii%oare a celor !ou" *"ri o%ri$i% !orin*ei ro'7nilor. ?n ur'a alegerilor sun% con$oca%e) -n 1K:N) a!un"rile a!53oc a$7n! carac%er consul%a%i$) alc"%ui%e !in re re#en%an*i ai &isericii) 'arii &oieri'i) &urg3e#iei) *"r"ni'ii cl"ca(e) cu sco ul !e a +ace ro uneri re+eri%oare la reali#area unirii 4rinci a%elor Ro'7ne. Ii$anurile a!53oc 8sau A!un"rile a!53oc= au +os% a!un"ri con$oca%e -n 1K:N -n ara Ro'7neasc" (i -n Bol!o$a) care %re&uiau s" se ronun*e asu ra organi#"rii oli%ice (i sociale a *"rilor ro'7ne. ?n N (i < oc%o'&rie 1K:N sun% ela&ora%e !e c"%re !i$anurile a!53oc $e6"luiile rin care se cereaL res ec%area !re %urilor 4rinci a%elor (i -n!eose&i a au%ono'iei lor -n cu rin!erea $ec3ilor lor ca i%ula*ii -nc3eia%e cu ?nal%a 4oar%" -n anii 11<1) 1;/0) 30

1:11 (i 1/1;P unirea 4rinci a%elor -n%r5un s%a% su& nu'ele !e Ro'7niaP rin* s%r"in cu 'o(%enirea %ronului) ales !in%r5o !inas%ie !o'ni%oare !e ale Euro ei (i ai c"rei 'o(%eni%ori s" +ie crescu*i -n religia *"riiP neu%rali%a%ea "'7n%ului 4rinci a%elorP u%erea legiui%oare -ncre!in*a%" A!un"ri O&s%e(%i) -n care s" +ie re re#en%a%e %oa%e in%eresele na*iei. 2oa%e aces%ea su& garan*ia colec%i$" a u%erilor care au su&scris %ra%a%ul !e la 4aris. GERBANIA. %tatele constituente ale im eriului" Rega%e 8SOTnigreic2eN= L Ea$aria 5 ca i%al" Bunc3en) 4rusia 5 ca i%al" Eerlin) Sa>onia 5 ca i%al" Ires!en) Jbr%%e'&erg 5 ca i%al" S%u%%gar%P Bari !uca%e 8S0r"U2er6"gtVmerN= L Ea!en 5 ca i%al" Sarlsru3e) Oesse 5 ca i%al" Iar's%a!%) BecAlen&urg5Sc3Herin 5 ca i%al" Sc3Herin) BecAlen&urg5S%reli%# 5 ca i%al" S%reli%#) Ol!en&urg 5 ca i%al" Ol!en&urg) Sa>e5Jei'ar5Eisenac3 5 ca i%al" Jei'arP Iuca%e 8S.er6"gtVmerN=L An3al% 5 ca i%al" Iessau) ErunsHicA 5 ca i%al" Eraunsc3Heig) Sa>e5 Al%en&urg 5 ca i%al" Al%en&urg) Sa>e56o&urg (i Go%3a 5 ca i%ale 6o&urg (i Go%3a) Sa>e5Beiningen 5 ca i%al" BeiningenP 4rinci a%e 8S9VrstentVmerN= L Li e 5 ca i%al" Ie%'ol!) Reuss5Gera 5 ca i%al" Gera) Reuss5Grei# 5 ca i%al" Grei#) Sc3au'&urg5Li e 5 ca i%al" EbcAe&urg) Sc3Har#&urg5Ru!ols%a!% 5 ca i%al" Ru!ols%a!%) Sc3Har#&urg5Son!ers3ausen 5 ca i%al" Son!ers3ausen) Jal!ecA54Dr'on% 5 ca i%al" ArolsenP Ora(e li&ere 8S9reie .ansestWdteN= L Ere'en) Oa'&urg) Lb&ecAP 2eri%oriul i' erial Alsacia (i Lorena 8S$eic2sland :lsaUL"t2ringenN= O&iec%i$ele lui Eis'arA o% +i re#u'a%e la %rei !irec*ii rinci aleL OulturFampG reG"rma s"cial# i uniGicarea nai"nal#. OulturFampG Iu " -ncor orarea s%a%elor ca%olice !in su! (i a %eri%oriilor olone#e !in es%) ca%olicis'ul) re re#en%a% !e 4ar%i!ul !e 6en%ru 6a%olic) "rea rinci ala a'enin*are a na*ionalis'ului rusac aris%ocra%ico5'ili%aris% al lui Eis'arA) !eoarece ca%olicii erau consi!era*i ca +iin! loiali 'ai -n%7i 4a ei (i 'ai a oi s%a%ului. 6a%olicii !in su!) ro$eni*i !in r7n!urile unei socie%"*i agrare) 'ai u*in !e#$ol%a%e !ec7% s%a%ele ro%es%an%e !in nor!) au a$u% la -nce u% ro&le'e -n co' e%i*ia cu e+icien*a in!us%rial" (i ie*ele !esc3ise !e Zoll$erein. Iu " 1KNK) lu %a -' o%ri$a sociali(%ilor a$ea s" uneasc" +or*ele ca%olicilor (i ale lui Eis'arA) !uc7n! la s+7r(i%ul Sul%urAa' +) ceea ce a$ea s" a!uc" la o (i 'ai 'are nesu unere ca%olic" !ec7% cea care e>is%a%ase 'ai -nain%e (i care a -n%"ri% ca%olicis'ul -n Ger'ania -n loc s"5l sl"&easc". $eG"rma s"cial# 4en%ru a s%" 7ni clasa 'unci%oare (i on%ru a sl"&i in+luen*a gru urilor socialis%e) crearea !e c"%re Eis'arA a unui s%a% cu sis%e' !e a.u%or social gra%ui% a a%ras clasa 'unci%oare !e ar%ea na*ionalis'ului ger'an. Sis%e'ul asigur"rilor sociale ini*ia% !e Eis'arA C asigur"rile !e s"n"%a%e -n 1KK1) asigur"rile !e acci!en%e -n 1KK;) asigur"rile !e in$ali!i%a%e (i !e ensie -n 1KK< C au +os% cele 'ai a$ansa%e !in lu'e la $re'ea res ec%i$" (i con%inu" s" e>is%e (i -n #iua !e a#i -n Ger'ania. KniGicarea nai"nal# Eis'arcA a ini*ia% '"suri en%ru re!ucerea !i+eren*elor enor'e !in%re s%a%ele ger'ane) 8care se !e#$ol%aser" in!e en!en% %i' !e secole=) -n 'o! s ecial -n !o'eniul legisla%i$. I2ALIA Giuse e Gari&al!i 8; iulie 1K0N C 9 iunie 1KK9= a +os% una !in%re cele 'ai 'arcan%e ersonali%"*i ale Re$olu*iei I%aliene. S5a n"scu% e !a%a !e ; iulie 1K0N la Nisa 8-n i%alian" Ii66a=. Ie(i "rin*ii s"i !oreau ca +iul lor s" !e$in" 'e!ic sau reo%) Gari&al!i a ales !re % !ru' -n $ia*" 'area (i c"l"%oriile. As%+el) -n %i' ul unei c"l"%orii) aces%a ,+ace cuno(%in*" cu un gru secre% 80i"%ine /talia= -n+iin*a% (i con!us !e Ba##ini. Gari&al!i se -nscrie su& nu'ele !e Eorel.Giuse e Gari&al!i es%e consi!era% una !in%re +igurile +un!a'en%ale ale Risorgi'en%ului i%alian (i es%e) oa%e) ersona.ul is%oric cel 'ai +ai'os (i o ular -n I%alia. Es%e cunoscu% (i cu nu'ele !e ,erou al celor !ou" lu'i en%ru ac*iunile 'ili%are -n!e lini%e a%7% -n A'erica !e Su!) c7% (i -n Euro a -n nu'ele in!e en!en*ei (i al li&er%"*ii o oarelor 6a'illo Eenso) 6on%e !e 6a$our 82orino) 10 augus% 1K10 5 2orino) / iunie 1K/1=) a +os% un oli%ician al I%aliei -nain%e !e uni+icare.Era +iul 'arc3i#ului Bic3el Eenso !e 6a$our (i al A!elei !e Sellon) !e origine el$e*ian". Aris%ocra% !in 4ie'on%e cu i!ei li&erale) -n %inere*e +rec$en%a Aca!e'ia Bili%ar") !e$enin! o+i*er. Bai %7r#iu a&an!onea#" ar'a%a (i -nce e s" c"l"%oreasc" -n s%r"in"%a%e s%u!iin! !e#$ol%area econo'ic" a *"rilor in!us%riali#a%e) Mran*a (i Anglia. Es%e nu'i% la $7rs%a !e 90 !e ani ri'ar al locali%"*ii Gri#ane un!e +a'ilia sa a$ea %erenuri. Grin#ane a sc3i'&a% nu'ele s"u -n Grin#ane 6a$our ca o'agiu -n a'in%irea lui 6a'illo Eenso care i5a +os% ri'ar $re'e !e 1N ani. ?n 1K;N a are e scena oli%ic" ca +on!a%or) -' reun" cu 6esare Eal&o) al unui #iar 'o!era%) nu'i% GRisorgi'en%oG. Es%e ales !e u%a% al 4arla'en%ului -n iunie 1K;K. A ier!u% -n alegerile !in ianuarie 1K;<) !ar -n 'ar%ie acela(i an) recu erea#" locul -n 4arla'en% (i -l 'en*ine 7n" la 'oar%e. ?n 1K:0) !u " un !iscurs -n +a$oarea legilor Siccar!i in%r" -n co' onen*a ca&ine%ului !RA#eglio ca 'inis%ru al 31

Agricul%urii) 6o'er*ului (i Barinei. ?n 1K:1 co' le%ea#" con%rolul s"u asu ra $ie*ii econo'ice -n I%alia cu a!"ugarea la co' e%en*ele sale a Minan*elor. ?n 1K:9) -' reun" cu Ur&ano Ra%%a##i) rinci alul e> onen% al s%7ngii li&erale) !" na(%ere unei +or'e !e coali*ie -n%re co' onen%ele cele 'ai 'o!era%e ale !re %ei (i s%7ngii ie'on%e#e care -l ur%a -n noie'&rie al aceluia(i an -n +unc*ia !e 4re(e!in%e al 6onsiliului !e Bini(%ri. AUS2RIA FI AUS2RO5UNGARIA &in Austria +"ceau ar%e %eri%oriile !e a#i ale Aus%riei (i 6e3iei) ac%uala ar%e !in su!ul 4oloniei 8in .urul ora(ului 6raco$ia=) $es%ul Ucrainei) Euco$ina (i Ial'a*ia 8 ar%ea !e su! a li%oralului croa%=. ?n ca!rul Aus%riei) %eri%oriile $ec3ilor +or'a*iuni +eu!ale 8Eoe'ia) 6arniola (i 6arin%3ia) Gali*ia= &ene+iciau !e o anu'i%" au%ono'ie) ceea ce a er'is) -n anu'i%" '"sur") a+ir'area i!en%i%"*ii na*ionale a ce3ilor) slo$enilor) i%alienilor) olone#ilor) ro'7nilor !in Euco$ina (i croa*ilor !in Ial'a*ia. &in 0ngaria +"ceau ar%e ac%ualele %eri%orii ale Ungariei (i Slo$aciei) %eri%orii !in $es%ul Ucrainei 8regiunea 2ranscar a%ia=) 2ransil$ania) Eana%ul) ro$incia Voi$o!ina (i nor!ul 6roa*iei. S re !eose&ire !e ar%ea aus%riac") Ungaria era a!'inis%ra%" -n 'o! cen%rali#a%) iar oli%ica +a*" !e 'inori%"*i a +os% !o'ina%" !e in%en*ia au%ori%"*ilor !e a 'ag3iari#a o ula*iile ne'ag3iare) care alc"%uiau 'a.ori%a%ea -n ca!rul Rega%ului. ?n anul 1K/K) 6roa*ia 8 ar%ea !e nor! a ac%ualului s%a% croa%) +"r" ora(ul Ri.eAaYMiu'e=) a c" "%a% o anu'i%" au%ono'ie) -ns") !e +ac%o) a r"'as con!us" %o% !e c"%re a!'inis%ra*ia 'ag3iar". ?n ca!rul !u&lei 'onar3ii) Ungaria a$ea !re % !e au%ogu$ernare 8gu$ern (i arla'en% ro riu (i o re re#en%are -n a+acerile i' eriului=) -' reun" cu lan!urile $es%ice (i nor!ice ale I' eriului Aus%riac ;. 6RONOLOGIE 1K0<L Ane>area Minlan!ei !e c"%re Rusia 1K19L 2ra%a%ul !e la Eucure(%i) Rusia ane>ea#" Easara&ia 1K1:L 6ongresul !e la Viena reorgani#ea#" Euro a o%ri$i% rinci iului 'onar3ic. 9/ se %e'&rie 1K1:L 2ra%a%ul S+in%ei Alian*e 1K1<L Si'on Eoli$ar rocla'") la congresul !e la Angos%ura) re u&lica Barea 6olu'&ie 8+or'a%" !in 6olu'&ia (i Vene#uela) la care se $a a!"uga (i Ecua!or 5!in 1K91=) al c"rui ri' re(e!in%e a +os% 7n" -n 1K10. 1K90L 4ri'ele 'i(c"ri re$olu*ionare -n I%alia 8la Na oli= -n!re %a%e -' o%ri$a regi'urilor au%ocra%iceP re$olu*ia li&eral" !in S ania (i 4or%ugalia. 1K91L Bi(carea re$olu*ionar" !in ara Ro'7neasc" con!us" !e 2u!or Vla!i'irescu 1K9151K9<L insurec*iei greac" an%io%o'an" 1K9;L 0 !a%" cu rocla'area in!e en!en*ei s%a%ului 4eru) %oa%e +os%ele colonii s aniole !in A'erica La%in" 8'ai u*in 6u&a (i 4or%o5Rico= s5au eli&era%. 1K9:L R"scoala !ece'&ri(%ilor) gru !e o+i*eri !in ar'a%a *arului care -ncearc" #a!arnic s"5l -n!e "r%e#e e Nicolae I 81K9:51K::=. 1K10L Re$olu*ia !in iulie 8,cele %rei #ile glorioaseG a 9N) 9K) 9< iulie= la 4aris. Regele 6arol al X5lea es%e alunga%. 1K10L Ies%r"'area Barii 6olu'&ii. 1K10L Re$olu*ia !in Eelgia. Eelgia -(i rocla'" in!e en!en*a 8; oc%o'&rie=. 1K11L 2ru ele *arului Nicolae I -n"&u(" r"scoala !in Var(o$ia. 1K19L Re+or'a elec%oral" !in Anglia 1K1;51K/NL Reali#area Uniunii Va'ale 8Zoll$erein= 1K1;L R"scoale 'unci%ore(%i la LDon (i 4aris. 1K;K51K;<L Re$olu*ie -n Euro aL I%alia) Mran*a) Ger'ania) Aus%ria) "rile Ro'7ne) 6e3ia) Ungaria. 1K:9L 4rocla'area celui !e al !oilea I' eriu -n Mran*a. 1K:;51K::L R"#&oiul 6ri'eeiP Rusia -' o%ri$a unei coali*ii !in care au +"cu% ar%e I' eriul o%o'an) Anglia (i Mran*a. 6ucerirea Se$as%o olului 'arc3ea#" -n+r7ngerea ar'a%elor *aris%e. 1K:/L 6ongresul !e la 4aris a!o %" un %ra%a% care cons+in*ea In%egri%a%ea I' eriului o%o'anP era !es+iin*a% ro%ec%ora%ul rus asu ra 4rinci a%elor (i se cons%i%uiau a!un"rile a!53oc 1K:<L Unirea 4rinci a%elor Ro'7ne 1K/;L R"#&oiul !ane#o5 rusac 32

1K/;L In%erna*ionala I 1K//L R"#&oiul aus%ro5 rusac 1K/NL Ins%aurarea !ualis'ului aus%ro5ungar 1KN0L Uni+icarea I%aliei 1KN051KN1L R"#&oiul +ranco5 rusac 1KN1L Uni+icarea Ger'aniei 1KN1L E>clu!erea anar3i(%ilor !in in%erna*ionala I 1KN/L Ies+iin*area In%erna*ionalei I 1KNN51KNKL r"#&oiul ruso5ro'7no5%urc 1KNKL "cile !e la San S%e+ano (i Eerlin. Recunoa(%erea in!e en!en*ei Ro'7niei) Ser&iei (i Bun%enegrului. :. II6IONAR 6onser$a%oris'L s%are !e s iri%) %en!in*" a celor care nu sun% a!e *ii ino$a*iilor oli%ice (i sociale. Mi#iocra%L a!e % al !oc%rinei econo'ice a "ru%" -n secolul al XVIII5lea) -n Mran*a) care une &a#ele anali#ei (%iin5 *i+ice a econo'iei ca i%alis%e) a oli%icii econo'ice li&er5sc3i'&is%e (i care $e!e -n agricul%ur" unica surs" !e &og"*ie. Bi(care social"L ac*iune colec%i$") s on%an" sau !iri.a%") %in#7n! s" ro!uc" o sc3i'&are !e i!ei) o inii sau !e organi#are social". 4ro%ec*ionis'L oli%ic" !e ro%ec*ie a ro!uc*iei na*ionale con%ra concuren*ei s%r"ine) -n s ecial rin '"suri $a'ale. U%ili%aris'L conce *ie care +ace !in u%ili%a%e rinci iul (l nor'a oric"rei ac*iuni. E>acer&a%L su ra!i'ensiona%) '"ri% ca in%ensi%a%e. Na*ionalis'L !oc%rin" care a+ir'" su eriori%a%ea in%ereselor na*iunii +a*" !e in%eresele gru urilor) claselor sau in!i$i#ilor care o cons%i%uie. Risorgi'en%oL cu$7n% i%alian -nse'n7n! 5renatere7 a lica% la 'i(carea i!eologic" (i oli%ic" ce a er'is uni+icarea (i !e'ocra%i#area I%aliei) -n%re a !oua .u'"%a%e a secolului al XVIII5lea (i 1K/0. Fo$inis'L na*ionalis' e>%re'is% care ro o$"!uie(%e ura +a*" !e ersoane a ar*in7n! al%or e%nii. Xeno+o&ieL os%ili%a%e sis%e'a%ic" +a*" !e s%r"ini. Anar3o5sin!icalis'L %en!in*a sin!icalis'ului 'unci%oresc care cere) en%ru sin!ica%e) ges%ionarea a+acerilor econo'ice su& con%rolul !irec% al 'unci%orilor. 4a%e'alis'L conce *ia o%ri$i% c"reia ersoanele care !e*in au%ori%a%ea %re&uie s" .oace +a*" !e cei asu ra c"rora o e>erci%" un rol analog cu cel al %a%"lui +a*" !e co iii s"i. Socialis'L !enu'irea !i$erselor !oc%rine) sociale (i oli%ice) reuni%e -n%r5o con!a'nare co'un" a ro rie%"*ii ri$a%e) a 'i.loacelor !e ro!uc*ie (i !e sc3i'&. X. LUBEA LA 6UB4NA SE6OLELOR XIX5XX 1. RELAIILE IN2ERNAIONALE LA SM^RFI2UL SE6OLULUI XIX A. Ii$ersi%a%ea euro ean" es%e lega%" !e e>is%en*a regi'urilor li&erale8Barea Eri%anie (i Mran*a= (i a celor au%ori%ar conser$a%oare8Ger'ania) Rusia) Aus%ro5Ungaria=) e +on!ul 'en*inerii o#i*ie re!o'inan%e -n lan na$al5colonial a &ri%anicilor) a ascensiunii econo'ico5'ili%are ger'ane (i %o%o!a%" sl"&irea Mran*ei !u " r"#&oiul !in 1KN051KN1 (i a -ncerc"rii 3a&s&urgilor !e a(i sal$a i' eriul rin ac%ul !ualis% !in 1K/N. E. Euro a !i$i#a%" !e$ine o reali%a%e !u " r"#&oiul +ranco5 rusac) care consacr" oli%ica 3ege'onic" a lui Eis'arcA. $ealp"litiF-ul ro'o$a% !e aces%a !uce la crearea -n 1KN1 a Alian*ei celor 1 -' "ra*i 8Ger'ania) Rusia) Aus%ro5Ungaria=) ce $a su ra$ie*ui 7n" la 6ri#a Orien%al" (i acea !e la Eerlin5 1KNK. 2re %a% se cons%a%" o a ro iere ger'ano5aus%ro5ungar" rin %ra%a%ul !in 1KN< ) co' le%a% cu a!erarea I%aliei ce $a !uce la crearea 2ri lei Alian*e5 1KK98Ro'7nia a!er" la ea -n 1KK1=) !e$eni% !u " ce -n 1K<0 Jil3el' al5II5lea lansea#" -eltp"litiF o alian*" cu carac%er o+ensi$. Iu " acor!urile +ranco5ruse !in 1K<151K<1) se $or regle'en%a ro&le'ele coloniale a+ricane (i asia%ice ca ur'are a acor!urilor anglo5+rance#e8An%an%a 6or!ial"= !in 1<0; (i a acor!urilor ruso5engle#e !in 1<0N) ce $or une &a#ele &locului 2ri lei ?n*elegeri. 33

6. 4acea ar'a%") $a carac%eri#a erioa!a 1KN151<1; (i $a +i !u&la%" e l7ng" oli%ica &locurilor !e accen%uarea cursei -nar'"rilor) a a ari*iei unor noi %i uri !e ar'e8%unul ra i!) 'i%raliera) cuirasa%ul) su&'arinul) !iri.a&ilul) aero lanul) ga#ele %o>ice=. Se cons%a%" (i o %en!in*" s re li'i%area -nar'"rilor (i ini*ia%i$e aci+is%e ca cele ale con+erin*elor in%erna*ionale !e la Oaga 1K<< (i 1<0N. 9. 4OLI2I6A EX2ERN A ROB^NIEI LA SM^RFI2UL SE6.XIX FI ?N6E4U2UL SE6.XX Iu " cucerirea in!e en!en*ei !e s%a%81KNK=) Ro'7nia a +os% !e#a'"gi%" !e a%i%u!inea Rusiei care a lua% su!ul Easara&iei (i a sus*inu% o grani*" ne+a$ora&il" -n Io&rogea. -n aces%e con!i*ii !in consi!eren%e oli%ice) 'ili%are (i !inas%ice *ara noas%r" s5a orien%a% s re o alin%" cu Ger'ania. -n aces% sens Ro'7nia a a!era% Hn 1883 la (ripla 4lian# (i a renun*a% cel u*in la ni$el o+icial la sus*inerea 'i(c"rii na*ionale ro'7ne(%i !in 2ransil$ania. 2ra%a%ul a r"'as secre% +iin! reinoi% erio!ic) iar ar%i!ele li&eral (i conser$a%or au a!o %a% o a%i%u!ine na*ionalis%" -n o o#i*ie (i una 'o!era%" la gu$ernare. La i#&ucnirea r"#&oiului -n 1<1;) re$al7n!u5se !e re$e!erile !e+ensi$e ale %ra%a%ului) Ro'7nia s5a !eclara% neu%r" (i a oi a a!era% la An%an%a. 1. IB4ERII FI 4OLI2I6I 6OLONIALE Originile colonialis'ului euro ean se reg"sesc -n erioa!a 'arilor !esco eriri geogra+ice (i se &a#ea#" e Grolul ci$ili#a%or al o'ului al&G) e su eriori%a%ea in!us%rial" (i 'ili%ar" euro ean". Iu " o&*inerea in!e en!en*ei coloniilor s aniole !in A'erica La%in"8lK1051K9:=) cen%rul concuren*ei coloniale se 'u%" -n Asia (i A+rica. Se cons%a%" o !ec"!erea a S aniei) 4or%ugaliei (i Olan!ei) o re!o'inan*" colonial" anglo5+rance#" (i o a ari*ie e G ia*a colonial"G a SUA) I%aliei (i Ger'aniei I' eriul colonial &ri%anic) 'o!es% la -nce u%ul secolului XIX) c"n! !e*inea c"%e$a insule -n 6arai&e) #one !e coas%" -n A+rica (i In!ia) $5a !e$eni la s+7r(i%ul secolului XIX) o u%ere !e es%e 11 'ilioane S' "%ra*i cu es%e ;00 !e 'ilioane !e locui%ori. Engle#ii cuceresc In!ia (i #onele a!iacen%e ei) %rans+or'7n! #ona -n nucleul i' eriului lor colonial. -n a+rica e> ansiunea se +ace !in nor!8!in Egi % s re Su!an)SenDa (i Ugan!a= (i !ins re sus rin r"#&oiul anglo5&ur8 1K<<51<09=. 6olonile cu o ula*ie re!o'inan% al&" (i anglo5sa>on"86ana!a) Aus%ralia) Noua Zeelan!") A+rica !e Su!= ca "%" !re % !e au%ogu$ernare (i s%a%u%ul !e !o'inion la s+7r(i%ul secLXIX. I' eriul colonial +rance# se cons%i%uie o!a%" cu -nce u%ul cuceririi Algeriei -n 1K10 (i se e>%in!e -n A+rica !e $es% (i ecua%orial") c"rora le sun% a!"uga%e la s+7r(i%ul sec.XIX Ba!agascar) Noua 6ale!onie) 4oline#ia (i In!oc3ina. Ger'ania a are e scena colonial" !u " 1KK0) ane>7n! -n A+rica %eri%oriile Na'i&ia) 2ogo) 6a'erun) 2anganiAa (i cu' "r7n! -n 4aci+ic ar3i elagurile Noua Guinee) Bars3all) Eis'arcA) 6aroline (i Bariane. Rusia -(i e>%in!e %eri%oriul s re Asia cen%ral" (i s re Si&eria Orien%al") a%ing7n! 4aci+icul la .u'"%a%ea sec.XIX (i $7n#7n! -n 1K/N AlasAa c"%re SUA. Al%e u%eri coloniale sun%L )landa ce a!'inis%rea#" e+icien% In!one#ia) Surina' (i an%ilele olan!e#eP =elgia care ri'e(%e 6ongo) ca osesiune ersonal" a regelui Leo ol! al5II5leaP /talia ce ocu " la -nce u%ul sec.XX Li&ia) Eri%reea (i So'aliaP P"rtugalia a c"rei rinci ale colonii r"'7n Bo#a'&ic (i Angola (i 8pania ce "s%ra 'inuscule %eri%orii -n A+rica (i -n An%ile. ;. 6IVILIZAIILE ASIA2I6E FI AMRI6ANE ?N MAA BOIERNI2II A. In!ia a %recu% -n s%" 7nirea &ri%anicilor) care au eli'ina% -n erioa!a 1N:N51K:N) concuren*a +rance#") olan!e#" (i or%ug3e#". Iu " -n+r7ngerea r"scoalei (i ailor5 1K:N) coroana reia gu$ernarea !irec%" (i ini*ia#" un a' lu roces 'o!erni#a%or &a#a% e a!'inis%ra*ia !e li'&" engle#") cons%ruirea !e c"i +era%e) !e#$ol%area or%uar") (colar") a 'e%alurgiei (i 'ineri%ului (i a unei agricul%uri &a#a%" e cul%ura iu%ei) &u'&acului (i ore#ului. Se !e#$ol%" ca i%alul (i &urg3e#ia au%o3%on" care se $a gru a -n 6ongresul Na*ional C 1KK:) 'i(carea na*ional" cres%e !u " 1<00 su& con!ucerea lui $a1indranat2 (ag"re i Ma2atma 0and2i. E. 63ina (i ci$ili#a*ia sa $or a$ea !e su or%a% asal%ul colonial) ini*ial rin osesiunile euro ene !in Bacao (i 6an%on) a oi ene%ra*ia &ri%anic" -nce u%" rin 5r#61"aiele "piuluiN din 1840-1842 i 1856-1860 care !uc la ane>area Oong5Songului -n 1K;9. R7n! e r7n! SUA) Mran*a) Rusia o&*in concesii $a'al5co'erciale) iar Qa onia ane>ea#" 2aiHan (i 6oreea. 63ina !e$ine o se'icolonie euro ean") 'o!erni#area (i in!us%riali#area +iin! ur'a%e !e re$olu*ia !in 1<1151<11 con!us" !e !r.Sun @a% Sen care !uce la rocla'area re u&licii. 34

6. Qa onia es%e o&liga%" s" renun*e la i#olare -n +a*a resiunilor euro ene) si%ua*ie care !uce la -nl"%urarea -n 1K/K a (3oguna%ului (i ini*ierea !e c"%re -' "ra%ul Bus3u3i%o a unei a' le re+or'e rin Era Bei.i 1K/K51<1K. Ur'7n! 'o!elul euro ean sun% !es+iin*a%e ri$ilegiile !e clas") cas%a sa'urailor) se in%ro!uce o re+or'" agrar") cons%i%u*ional") oli%ic") (colar" (i 'ili%ar") ur'a%" !e !e#$ol%area in!us%riei) sis%e'ului !e %rans or%uri (i a celui &ancar. Bo!erni#area es%e !u&la%" !e e> ansiunea %eri%orial" -n !auna 63inei8 1K<;51K<:) ane>area 2aiHanului (i 6oreii= (i Rusiei81<0;51<0: rin con%rolul Bancuriei (i ane>area su!ului Sa3alinului=. I. A+rica a +os% *in%a unui in%ens %ra+ic !e scla$i s re A'erica cu un e+ec% !e'ogra+ic !e circa 1: 'ilioane !e oa'eni. E> ansiunea colonial" a crea% grani*e ar%i+iciale (i a l"sa% la 1<00 ca s%a%e in!e en!en%e Li&eria (i E%io ia. Ie#$ol%area econo'ic" s5a a>a% e in!us%ria e>%rac%i$") +ores%ier") or%uar co'ercial" (i e agricul%ura !e %i 'onocul%ur") orien%a%" s re necesi%"*ile 'e%ro olelor euro ene. :. SUA C 4U2ERE BONIIAL A. E> ansiunea con%inen%al" se reali#ea#" e %o% arcursul sec.XIX rin cu' "rarea %eri%oriului L"uisiana !e la Mran*a -n 1K01) a 9l"ridei !e la S ania -n 1K1<) a %eri%oriului )reg"n !e la Anglia -n 1K;<) al 4lasF#i !e la Rusia -n 1K/N) la care se a!aug" cucerirea s a*iului !e sud-%est rin r"#&oiul cu Be>icul !in 1K;/51K;K. Bigra*ia (i o ularea $es%ului se ro!uce rin alungarea) e>%er'inarea (i -nc3i!erea -n re#er$a*ii a na%i$ilor a'erin!ieni) e +on!ul unui er'anen% +lu> !e euro eni care !uce la cre(%erea o ula*iei !e la ;.000.000 -n 1N<0 la 100.000.000 -n 1<1;. E. R"#&oiul !e secesiune81K/151K//= are ca re%e>% scla$ia negrilor (i o une cele 99 !e s%a%e !in nor! in!us%riali#a%e) ur&ani#a%e) &a#a%e e ca i%alis' in!us%rial5+inanciar) 'unc" salaria%" (i agricul%ura +er'elor) celor 11 s%a%e su!ice) rurale) conser$a%oare) sla& in!us%riali#a%e) &a#a%e e agricul%ura 'arilor lan%a*ii !e 'onocul%ur" lucra%e cu scla$i negri. Alegerea ca re(e!in%e a lui A&ra3a' Lincoln un a&oli*ionis% 'o!era%) !eclan(ea#" con+lic%ul -n care su!i(%ii o&*in c7%e$a succese !a%ora%e su eriori%"*i !e 'ane$r" (i a ca!relor 'ili%are 'ai ca a&ile. Su eriori%a%ea resurselor 'a%eriale (i u'ane ale nor!ului se consacr" rin reluarea $"ii Bississi i) $ic%oriile !e la Ge%%Ds&urg (i VicAs&urg C 1K/1 (i ca i%ularea re&elilor. 6. S re noi +ron%iere. Iu " r"#&oi are loc a&olirea scla$iei (i se con%inu" e> ansiunea s re $es%) conco'i%en% cu accelerarea celei !e a !oua re$olu*ii in!us%riale (i a ari*ia 'arilor concerne (i &"nci. 4e lan oli%ic rin d"ctrinele M"nr"e (aGt i (2e"d"re $""se%elt se !e+inesc o#i*ia !e e>clusi$i%a%e a SUA -n cele !ou" a'erici) cola&orarea -n%re 'arile %rus%uri (i u%erea oli%ic") concre%i#a%e rin ane>area ar2ipelagului .a;aii -n 1K<:) a %eri%oriilor 9ilipine 0uam Puert"-$ic" i !u1a -n ur'a r"#&oiului cu S ania !in 1K<K) recu' (i con%rolul cons%ruc*iei (i na$iga*iei rin canalul 4ana'a. /. /8()$/4 4L(9:L Eri%aniciiL /mperiul /ndian cu rin!eau regiuni care a ar*in -n #ilele noas%re In!iei) 4aAis%anului (i Eangla!es3ului. ?n lus) au 'ai a ar*inu% -n anu'i%e erioa!e !e %i' 6olonia A!en 81K:K C 1<1N=) Eur'a In+erioar" 81K:K C 1<1N=) Eur'a Su erioar" 81KK/ C 1<1N= 8Eur'a a +os% !es rins" !e In!ia Eri%anic" -n 1<1N=) So'alia Eri%anic" 81KK; C 1K<K= (i Singa ore 81K:K C 1K/N=. In!ia Eri%anic" a a$u% o serie !e leg"%uri cu osesiunile &ri%anice !in Orien%ul Bi.lociu C ru ia a ser$i% ca 'one!" -n 'ai 'ul%e regiuni ale i' eriului colonial &ri%anic. 6olonia care es%e -n #ilele noas%re IraU a +os% a!'inis%ra%" i'e!ia% !u " ri'ul r"#&oi 'on!ial !e ,Eiroul in!ian al gu$ernului &ri%anic. ?n 1K;9 Barea Eri%anie a o&*inu% !e la -' "ra%ul 63inei con%rolul unei insule e nu'e ."nF O"ng) -n sco ul !e a cons%rui un or% en%ru na$ele lor !e co'er*. ?n 1K<K Barea Eri%anie a -nc3eia% un %ra%a% cu 63ina rin care li s5a acor!a% concesionarea e << !e ani a insulei (i a c7%or$a #one !in -' re.urul lui. Ie5a lungul anilor) o#i*ia geogra+ic" (i leg"%urile co'erciale au %rans+or'a% OonA Song5ul -n%r5 o 'are 'e%ro ol". Ora(ul a !e$eni% unul !in%re cele 'ai 'ari or%uri !in lu'e) cen%ru co'ercial (i +inanciar !e ri' rang -n lu'e) a$7n! o o ula*ie !e : <00 000 locui%ori Procesul de secesiune 8n erioada decembrie '66. - mai '66' Eapte state secesi"naser# pDn# la sGDritul lunii martie 1861L Sou%3 6arolina 890 !ece'&rie 1K/0=) Bississi i 8< ianuarie 1K/1=) Mlori!a 810 ianuarie 1K/1=) Ala&a'a 811 ianuarie 1K/1=) Georgia 81< ianuarie 1K/1=) Louisiana 89/ ianuarie 1K/1=) 2e>as 81 +e&ruarie 1K/1=. Iu " ce re(e!in%ele Lincoln a or!ona% 'o&ili#are general") al%e patru state au secesi"natL Virginia 81N a rilie 1K/1=) ArAansas 8/ 'ai 1K/1=) 2ennessee 8N 'ai 1K/1=. Nor%3 6arolina 890 'ai 1K/1=. 9raciuni p"litice pr"-secesiune din alte d"u# state au +or'a% gu$erne 35

con+e!era%e) !e(i aces%e s%a%e au +os% consi!era%e !e c"%re Nor!) Uniunea) ca +iin! s%a%e ale aces%eiaL Bissouri 811 oc%o'&rie 1K/1 !e c"%re Legisla%ura Neos3o= (i Sen%ucAD 890 noie'&rie 1K/1 !e c"%re Russell$ille 6on$en%ion=. R"#&oiul !e secesiuneL6a ur'are a alegerii re(e!in%elui 41ra2am Linc"ln Hn alegerile re#i!en*iale !in 1K/0) e &a#a unei la%+or'e elec%orale care se o unea e>%in!erii scla$iei) a'enin*7n! a o consi!era ul%erior ilegal") ri'ele (a %e s%a%e su!ice care au secesiona% au +os% !in%re acele s%a%e care e$i!en% !oreau 'en*inerea (i er e%uarea scla$iei. La ; +e&ruarie 1K/1) aces%ea au +or'a% S%a%ele 6on+e!era%e ale A'ericii) aleg7n!u5l e BeGGers"n &a%is ri'ul (i unicul s"u re(e!in%e la < +e&ruarie (i inaugur7n!u5l la 1K +e&ruarie. S%a%ele 6on+e!era%e ale A'ericii) a +os% un s%a% +e!eral in!e en!en% au%o rocla'a% care a e>is%a% -n%re 1K/1 (i 1K/: -n A'erica !e Nor!) e %eri%oriul ac%ual al S%a%elor Uni%e ale A'ericii) cons%7n! !in 11 s%a%e care sus*ineau scla$ia (i care au secesiona% !in S%a%ele Uni%e ale A'ericii !e a%unci. O+icial) 0niunea sau I"rdul) con!us" !e re(e!in%ele A&ra3a' Lincoln) res ec%i$ 4ar%i!ul Re u&lican) s5au o us e> ansiunii scla$iei (i a re+u#a% ca%egoric orice +or'" !e secesiune a 6on+e!era*iei) care era con!us" !e re(e!in%ele Qe++erson Ia$is. Lu %ele au -nce u% -n #iua !e 19 a rilie 1K/1) o!a%" cu a%acarea ins%ala*iilor 'ili%are !e la Mor% Su'%er) Sou%3 6arolina) !e c"%re +or*ele 'ili%are ale 6on+e!era*iei. Se consi!er" c" r"#&oiul a -nce%a% la < a rilie 1K/: o!a%" cu re!area generalului Ro&er% E!Har! Lee la A o'a%%o> 6our% Oouse !in Virginia R"#&oiul Ruso5Qa one# 81<0;51<0:=L Qa one#ii consi!erau 6oreea ,!e !re % -n s+era !e in%eres ni on) %ra!i*ii (i $ec3i leg"%uri geos%ra%egice leg7n! cele !ou" regiuni. ?n secolul al XIII5lea) Qa onia a +os% a%aca%" !e r"#&oinicii !inas%iei @uan !in Bongolia) care %ra$ersaser" 4eninsula 6orean". 6oreea era su&or!ona%" -n 'o! %ra!i*ional 63inei. La -nce u%) gu$ernul .a one# a !ori% s" !es ar%" 6oreea !e 63ina) s" %rans+or'e eninsula -n%r5o *ar" in!e en!en%". Aceas%7 sc3i'&are nu era osi&il") !e $re'e ce 63ina nu !"!ea niciun se'n c" ar +i !is us" s" renun*e la su#erani%a%ea asu ra 6oreii. ?n%re 63ina (i Qa onia au i#&ucni% 'ai 'ul%e con+lic%e) care s5 au %rans+or'a% -n cele !in ur'" -n r"#&oiul c3ino5.a one#. Vic%oria Qa oniei -n aces% r"#&oi a !us la se'narea %ra%a%ului !e la S3i'onoseAi 81N a rilie 1K<:=) rin care 63ina renun*a la su#erani%a%ea asu ra 6oreii (i ce!a 2aiHanul (i Lbs3unAou 8cunoscu% (i ca 4or% Ar%3ur= Qa oniei. 2o%u(i) al%e %rei 'ari u%eri 8I' eriul Rus) I' eriul Ger'an (i A %reia Re u&lic" Mrance#") rin %ri la in%er$en*ie !in 91 a rilie 1K<:) au +"cu% resiuni asu ra Qa oniei s" renun*e la 4or% Ar%3ur. Rusia a negocia% 'ai a oi) -n 1K<K) un con%rac% !e -nc3iriere e 9: !e ani a &a#ei na$ale c3ine#e(%i (i au %ri'is sol!a*i s" o ocu e. La r7n!ul lor) .a one#ii -ncercau s" reia con%rolul asu ra 6oreii) a c"rei in%egri%a%e era ro%e.a%" !e Rusia rin%r5un ac%. 6a ur'are) Rusia a ocu a% cea 'ai 'are ar%e a 6oreii) rin%r5o 'i(care 'ai ra i!" !ec7% a .a one#ilor.I%o Oiro&u'i a -nce u% s" negocie#e cu Rusia sc3i'&ul -n%re %eri%oriile Banciuriei (i 6oreii. El era con(%ien% c" Qa onia nu era su+icien% !e u%ernic" ca s" -n+run%e Rusia) a(a c" s era c") !ac" ni onii acce %au con%rolul Bosco$ei asu ra Banciuriei) Qa onia u%ea "s%ra 6oreea. Iin 1<09 -ns") Qa onia (i Anglia a$eau o alian*") iar engle#ii nu !oreau ca ru(ii s"5(i e>%in!" in+luen*a c"%re su!) iar) !a%ori%" aces%ui +a %) I%o nu a a$u% un s ri.in rea u%ernic en%ru ini*ia%i$a sa. 4re(e!in%ele SUA 23eo!ore Roose$el% a +"cu% e+or%uri en%ru se'narea "cii -n%re cele !ou" "r*i a+la%e -n con+lic%) e+or%uri -ncununa%e cu se'narea %ra%a%ului !e la 4or%s'ou%3 e : se %e'&rie 1<0:. 823eo!ore Roose$el% a ri'i% en%ru e+or%urile !i lo'a%ice -n aceas%" c3es%iune 4re'iul No&el en%ru 4ace=. Rusia ce!a .u'"%a%ea su!ic" a insula Sa3alin Qa oniei. 8Aces% %eri%oriu a +os% recuceri% !e Uniunea So$ie%ic" la s+7r(i%ul celui !e5al !oilea r"#&oi 'on!ial) iar) -n 1<:9) rin %ra%a%ul !e la San Mrancisco) rein%ra -n 'o! o+icial -n osesia aces%ui %eri%oriu=. Rusia a ce!a% !e ase'enea !re %urile !e -nc3iriere e 9: !e ani a &a#ei na$ale 4or% Ar%3ur (i a eninsulei e care se a+la aceas%a. Rusia a +os% !e ase'enea !e acor! s" e$acue#e Banciuria (i s" recunoasc" 4eninsula 6oreea ca ar%e a s+erei !e in+luen*" a Qa onia. Qa onia a ane>a% -n cele !in ur'" 6oreea -n 1<10) -n con!i*iile -n care celelal%e u%eri au ro%es%a% +or'al. N. 6RONOLOGIE 1K09L SUA ac3i#i*ionea#" Louisiana 1K1<L SUA ac3i#i*ionea#" Mlori!a 1K10L Mran*a -nce e cucerirea Algeriei -nce3ia%" -n 1K:N 1K1NL -nce e !o'nia reginei &ri%anice Vic%oria) ce coinci!e cu o lung" erioa!" !e su re'a*ie a Angliei -n Euro a (i -n lu'e. 1K;:L 2e>asul se une(%e cu SUA) relu!iu al r"#&oiului cu Be>icul 81K;/51K;K=. 36

1K;/51K;KL r"#&oiul a'ericano5'eci>an. SUA ane>ea#" #ona !e su!5$es% 1K;KL Bani+es%ul 4ar%i!ului 6o'unis% 1K;<L SUA ac3i#i*ionea#" Oregon 1K:/L engle#ii !es"$7r(esc cucerirea In!iei 1K:NL r"scoala (i ailor -n In!ia 1K/;L In%erna*ionala I 1K/151K//L r"#&oiul !e seesiune a'erican 1K/NL Se !esco er" -n ro$incia Orange ri'ele c7' uri !e !ia'an%e. 1K/NL SUA ac3i#i*ionea#" AlasAa 1KN1L Se !esc3i! ri'ele 'ine !ia'an%i+cre la Si'&erleD. 1KN1L E>clu!erea anar3i(%ilor !in in%erna*ionala I 1KN/L Ies+iin*area In%erna*ionalei I 1KNKL Mrance#ii cons%ruiesc ri'a cale +era%" -n Senegal. 1KK0L 6ecil R3o!es une &a#ele unei co' anii en%ru e> loa%area !ia'an%elor !in A+rica !e Su!. 1KK9L +or'area 2ri lei Alian%e) !in Ger'ania) I%alia (i Aus%ro5Ungaria 1KK9L Mran*a ocu " 2unisia 1KK9L ins%i%uirea ro%ec%ora%ului&rio%anic asu ra Egi %ului 1KK1L Ro'7nia a!er" la 2ri la Alian*" 1KK;51KK:L 6on+erin*a colonial" !e la Eerlin 1KK:L Vo% uni$ersal -n Anglia 1KKNL Se -n+iin*ea#" o co' anie en%ru e> loa%area aurului. 2o% acu' es%e cons%rui%" linia +era%" Si'&erleD5 6olonia 6a ului. 1K<KL Es%e +inali#a%" linia +era%" Ba%a!i5Leo ol!$ille) care) in!irec%) a!uce -'&un"%"*iri en%ru $ia*a o ula*iei !in 6ongo +rance#. 1K<<L Iorin! e'anci area 2rans$alului !e su& %u%ela c"ilor +era%e !in colonia 6a ului) con%rola%e !e engle#i) &urii cons%ruiesc linia Qo3annes&urg5Lorendo BarUues 8Bo#a'&ic=. 1KK<L In%erna*ionala a II5a 1K<<L ri'a con+erin*" a !e#ar'"rii !e la Oaga 1K<KL r"#&oiul 3is ano5a'erican. SUA ane>ea#" Mili ine) Gua' (i 4uer%o5Rico 1K<<51<09L r"#&oiul anglo5&ur 1<00L r"scoala &o>erilor -n 63ina 1<0;51<0:L r"#&oiul ruso5.a one# 1<0:L 4ri'a re$olu*ie rus" -nce u%" cu Iu'inica ro(ie 8< ianuarie=) c7n! o !e'ons%ra*ie a(nic" a 'unci%orilor !in SanA%54e%ers&urg es%e re ri'a%" !e ar'a%". 1<0/L Se -n%rune(%e ri'a Iu'" !e s%a% -n Rusia. S%ol7 in ini*ia#" re+or'a agrar". 1<0NL a !oua con+erin*" a !e#ar'"rii !e la Oaga 1<0NL Mor'area 2ri lei An%an%e) alc"%ui%" !in Barea Eri%anie) Mran*a (i Rusia. 1<1151<11L re$olu*ia !in 63ina 1<19L rocla'area re u&licii c3ine#e 1<19L Mran*a ocu " Barocul 1<1951<11L R"#&oaiele &alcanice. K. II6IONAR 6uirasa%L Na$e !e lu %" !e 'are %ona. re$"#u%e cu un -n$eli( !e ro%ec*ie 8cuiras"= !in o*el. 4aci+is'L A%i%u!ine sau curen% oli%ic care 'ili%ea#" -' o%ri$a r"#&oiului. 4anger'anis'L Ioc%rin" care a+ir'a su eriori%a%ea Ger'aniei) sus*in7n! e> ansiunea sa -n Euro a (i -n lu'e) recu' (i unirea -n%r5un singur s%a% a celor !e origine ger'an". 4ansla$is'L Ioc%rin" care 'ili%a en%ru unirea -n%r5un singur s%a% a %u%uror o oarelor sla$e) su& egi!a Rusiei. Si aiL Ie%a(a'en%e !e 3in!u(i organi#a%e !u " 'o!el euro ean) care s5au r"scula% -' o%ri$a &ri%anicilor 81K:N5 1K:<=. 37

Zon" !e in+luen*"L Zon" care nu es%e s%" 7ni%" sau ocu a%" -n 'o! !irec%) !ar !e in!e econo'ic (i oli%ic !e o u%ere s%r"in". Jel% oli%iAL oli%ica cu o&iec%i$e 'on!iale a lui Jil3el' al ll5lea 81KKK51<1K=) -' "ra%ul unei 'ari u%eri euro ene) Ger'ania. No!L uni%a%e !e '"sur" %. $i%e#" -n na$iga*ia 'ari%i'") egal" cu 0):1; 'Ys) $i%e#a unui $as ce arcurge o 'il" 'arin" -n o or". 6olonieL %eri%oriu sau *ar" sla& !e#$ol%a%") li si%" !e in!e en!en*" oli%ic" (i econo'ic") gu$erna%" !e 'e%ro ol". 6on!o'iniuL regi' o%ri$i% c"ruia un anu'i% %eri%oriu es%e su us au%ori%"*ii a !ou" sau 'ai 'ul%e s%a%e. Io'inionL !enu'ire ur%a%") -nce 7n! Hi a !oua .u'"%a%e a secolului al XlX5lea) !e c"%re unele osesiuni engle#e) care se &ucurau !e o anu'i%" in!e en!en*". E'igra*ieL 'igra*ie -n a+ara *"rii) cu sc3i'&area !o'iciliului) Na%urali#areL ac*iunea !e a acor!a unui s%r"in ce%"*enia *"rii -n care e'igrea#". 4ro%ec%ora%L +or'" !e !e en!en*") ins%i%ui%" rin%r5un %ra%a%) rin care u%erea ro%ec%oare reia ele'en%e ale su$erani%"*ii unui s%a%P %eri%oriu li si% !e in!e en!en*") !ar au%ono'. A&oli%ionis'L Bi(care en%ru !es+iin*area scla$iei negrilor. E'anci areL Io&7n!ire a li&er%"*ii in!i$i!uale sau colec%i$e. A e'igraL A leca !in a%rie) a se s%a&ili -n al%" *ar" 8a se e> a%ria=. SecesiuneL Ac*iunea !e !es rin!ere a unui %eri%oriu !in%r5un s%a% 8+e!era*ie=. XI. 4RIBUL RZEOI BONIIAL 1. 6AUZELE FI ?N6E4U2UL 4RIBULUI RZEOI BONIIAL Barele u%eri 'on!iale au ur'"ri% -n ri'ul r7n!L 5o&*inerea unor noi colonii) a unor noi ie*e !e !es+acere (i a unor noi surse !e 'a%erii ri'e 5-' "r*irea (i re-' "r*irea s a*iilor coloniale !in Asia (i A+rica 4en%ru a reali#a sco urile !eclara%e 'arile u%eri s5au +olosi% !eL 5alina%ele oli%ico5'ili%are 'on!iale (i #onale82ri la Alian*" (i 2ri la -n*elegere= 5accelerarea cursei -nar'"rilor (i a !o%"rilor cu carac%er 'ili%ar 5+olosirea i!ealurilor na*ionalis%e (i a ro agan!ei na*ionale8 ansla$is') anger'anis') anisla'is'=. ?nce u%ul r"#&oiului es%e lega% !e asasinarea rin*ului 'o(%eni%or al Aus%ro5Ungariei) ar2iducele 9ran69erdinand la 15X28 iunie la 8araMe%" !e c"%re na*ionali%ul s7r& Ga$rilo 4rinci . Iu " ul%i'a%u'ul aus%riac !in 1:Y9K iulie 1<1;) r7n! e r7n! 'arile u%eri in%r" -n r"#&oi. 2a&erele erauL - 4ntantaJMarea Eri%anie (i !o'inioanele) Mran*a) Rusia) Ser&ia) Eelgia) Qa onia81<1;=) I%alia81<1:=) Ronia (i 4or%ugalia81<1/=) SUA (i Grecia81<1N= - Puterile !entraleJ Ger'ania) Aus%ro5Ungaria) 2urcia81<1;=) Eulgaria81<1:= Mron%urile !e lu %" erauL - cele principaleJ !e $es%8ger'anii5+rance#iieengle#iie&elgienii=) !e es%8ger'aniieaus%riecii5ru(iiero'7nii= - cele secundareJ -n I%alia) la Salonic) la Sue#) -n 6auca#) -n 4aci+ic) -n A+rica ) 9. UN NOU 2I4 IE RZEOI A. 4lanuri s%ra%egice. Ger'ania a orni% !e la i!eea gen. Al+re! $on Sc3lie++en) !e a concen%ra 'a.ori%a%ea +or*elor -n $es% en%ru a cuceri ra i! Mran*a) $iol7n! neu%rali%a%ea &elgian") -n %i' ce -n es% cu +or*e 'ini'e s" %e' ori#e#e o+ensi$a rus". Mran*a reconi#a un a%ac $iolen% -n Lorena cu !irec*ia +inal" Eerlin -n cola&orare cu ru(ii ce ur'"reau o !u&l" o+ensi$" rin 4olonia) cu !irec*ie rinci al" es%e 6ar a*i s re us%a 'ag3iar" (i secun!ar s re 4rusia Orien%al". Engle#ii !oreau o &loca!" na$al" !u&la%" !e o !e&arcare -n su!ul Qu%lan!ei (i -n nor!ul ger'an. E. R"#&oiul %o%al es%e lega% !e in%ensi%a%ea) !uri%a%ea (i lungi'ea con+lic%ului) lucru nelua% ini*ial -n calcul !e nici unul !in%re &eligeran*i. R"#&oiul s5a carac%eri#a% rin 'o&ili#area general" a &"r&a*ilor e +ron% (i a +e'eilor -n in!us%rie) +olosirea ca +or*" !e 'unc" agricol" a ri#onierilor !e r"#&oi) ro agan!a na*ional5(o$in") 'o&ili#area %u%uror resurselor econo'ice) in%er$en*ia s%a%ului -n econo'ie rin 'ili%ari#area in!us%riei) s%are !e 38

ase!iu) ra*ionali#area (i car%elarea ali'en%elor (i &unurilor) u%ili#area (%iin*ei (i %e3nicii -n sco uri e>clusi$ 'ili%are. An%an%a se &ucura !e su eriori%a%e na$al") colonial" (i !e resurse -n %i' ce 4u%erile 6en%rale se &a#au e uni%a%ea !e co'an!a'en%) ra i!i%a%ea 'o&ili#"rii) &una reg"%ire a re#er$i(%ilor (i !isci lina o ula*iei ci$ile. R"#&oiul su&'arin ger'an a a$u% ca consecin*" in%rarea -n lu %" a SUA cu a or%ul s"u u'an (i 'ili%ar) !ar 'ai ales logis%ic (i +inanciar. 1. BARILE E2LII A. 1<1; C 6a' ania sur ri#elor. O+ensi$a ger'an" a !us la cucerirea 'a.ori%"*ii Eelgiei (i ier!erea ini*ia%i$ei !e c"%re +rance#i. Lungirea e>cesi$" a liniilor !e co'unica*ii) 'u%area unor %ru e -n es% (i 'ane$rele in%eligen%e au er'is o rirea ger'anilor e r7ul Barna. ?n r"s"ri% o+ensi$a rus" !in 4rusia Orien%al" es%e #!ro&i%" la 2annen&erg (i Lacurile Ba#uriene) -n %i' ce s7r&ii (i aus%riecii !uc &"%"lii !e u#ur". E. 1<1: C R"#&oiul !e o#i*ii. 2ac%ica es%e -n $es% !e a'ena.are a unor linii !e %ran(ee u%ernic ar'a%e (i +or%i+ica%e) !u&la%e !e u%ili#area ga#elor %o>ice) ar%ilerie grea) 'ine) arunc"%or !e +l"c"ri (i cui&uri !e 'i%ralier". A%aca%" (i !e Eulgaria) Ser&ia es%e scoas" !in lu %") !ar I%alia se al"%ur" An%an%ei. ?n r"s"ri% e(ecul !e&arc"rii +ranco5&ri%anice !e la Galli oli es%e !u&la% !e res ingerea ru(ilor s re es%. 6. 1<1/ C R"#&oiul !e u#ur". Ger'anii -ncearc" s" u#e#e resursele +rance#e rin &"%"lia !e u#ur" !e la Ver!un8 ier!eri %o%ale !e 1 'ilion=) re lica engle#" +iin! &"%"lia !e e So''e8 ier!eri 1)1 'ilioane=. ?n es% o+ensi$a rus" a lui Erusilo$ gr"&e(%e al"%urarea Ro'7niei la An%an%a I. 1<1N C 2urnura r"#&oiului. Ger'anii generali#ea#" r"#&oiul su&'arin +a % care !uce la in%rarea SUA -n r"#&oi. ?n es% ger'anii reu(esc s" scoa%" !in lu %" Ro'7nia (i Rusia) !ar cri#a !e resurse ali'en%are (i 'a%eriale a 4u%erilor 6en%rale !e$ine cronic". E. 1<1K C S+7r(i%ul co('arului. Ger'anii -ncearc" o ul%i'" o+ensi$" -n $es% s%o a%" !in nou e Barna. Sosirea a.u%oarelor a'ericane (i ca i%ularea 2urciei) Eulgariei (i Aus%ro5Ungariei sile(%e e ger'ani s" se'ne#e ar'is%i*iul !in 11 noie'&rie 1<1K. M. Eilan*ul r"#&oiului a +os%L 510 'ilioane 'or*i) 99 'ilioane !e r"ni*i (i 'u%ila*i 5%eri%orii -n%regi8-n s ecial -n Mran*a (i Rusia= co' lec% !isruse 5 ri$a*iuni en%ru ci$ili) concen%rarea resurselor en%ru +ron% 5'o&ili#area general" a &"r&a*ilor e +ron% (i a +e'eilor -n in!us%rie ;. ROB^NIA ?N 4RIBUL RZEOI BONIIAL A. Neu%rali%a%ea81<1;51<1/=. I#&ucnirea con+lic%ului a sur rins +or*ele oli%ice ro'7ne care -n +a*a o iniei u&lice ro+rance#e (i a neu%rali%"*ii i%aliene au !ecis 'en*inerea neu%rali%"*ii -n ca!rul !"nsiliului de c"r"an# de la 8inaia 3 august 1'14. A ur'a% erioa!a !e reg"%ire 'ili%ar" !u&la%" !e %ra%a%i$e !i lo'a%ice +inali#a%e rin 4c"rdul militar"-p"litic cu 4ntanta din august 1'16. E. O era*iuni 'ili%are81<1/51<1N=. O+ensi$a s re 2ransil$ania li si%" !e s ri.in alia% es%e -n+r7n%" (i a%acul co'&ina% !ins re 'un*i (i !ins re su! !uce -n con!i*iile !e+ec*iunii ruse la re%ragerea !in Bol!o$a -n !ece'&rie 1<1/. Re+acerea ar'a%ei cu s ri.inul 'isiunii 'ili%are +rance#e a gen.Eer%3elo%) a!uce $ic%oriile s%ra%egice !in iunie5augus% 1<1N !e la B"r"(%i) B"r"(e(%i (i Oi%u#. 6. 4acea) singura solu*ie81<1K=. Re$olu*ia &urg3e#" !in Rusia !uce la !egringola!a 'ili%ar" a ar'a%ei ruse) iar re$olu*ia &ol(e$ic" !uce la ie(irea aces%eia !in lu %". Ru %" !e alia*i (i -ncercui%" Ro'7nia es%e sili%" s" se'ne#e acea !e !ic%a% !e la Eu+%ea Eucure(%i C N 'ai 1<1K8ce!a Io&rogea) N./00A' #on" 'on%an" (i e << !e ani resursele e%roliere) +ores%iere (i cerealiere=. ?n oc%o'&rie 1<1K e +on!ul o+ensi$ei +rance#e !in Ealcani) Ro'7nia re$ine -n lu %". :. BAREA UNIRE A. 6a!rul in%ern (i in%erna*ional. Re%ragerea ro'7n" !in 1<1/ a er'is au%ori%"*ilor aus%ro5ungare s" %reac" la re ri'area eli%elor (i o ula*iei ro'7ne(%i) -n %i' ce o resiunea *aris%" se 'en*ine -n Easara&ia. Ies%r"'area i' eriilor *aris% (i aus%ro5ungar er'i%e sa%is+acerea !e#i!era%ului nos%ru na*ional. E. ?n%regirea Ro'7niei. Easara&ia a cunoscu% rena(%erea na*ional" e +on!ul r"&u(irii *aris'ului. La 63i(in"u se cons%i%uie 8Gatul C#rii con!us !e Pantelim"n .alippa i /"n /ncule care rocla'" $epu1lica &em"cratic# 39

M"ld"%eneasc# 9 !ece'&rie 1<1N. 4rocla'area in!e en!en*ei ucrainene) %en!in*ele ane>ionis%e ale aces%eia (i agi%a*iile &ol(e$ice) !e%er'in" S+a%ul "rii s" rocla'e independena 9; ianuarie 1<1K) s" solici%e s ri.in 'ili%ar ro'7nesc (i s" $o%e#e unirea 9N 'ar%ie 1<1K. Euco$ina a cunoscu% ororile r"#&oiului (i %eroarea oli*ieneasc" aus%riac") iar c"!erea i' eriului a !us la 6ern"u*i la cons%i%uirea !"nsiliului Iai"nal $"mDn su& con!ucerea lui /ancu 9l"nd"r. Agi%a*iile ucrainene ce re$en!icau ro$incia a !e%er'ina% a elul la ar'a%a ro'7n" (i rocla'area unirii 1: noie'&rie 1<1K. 2ransil$ania a cunoscu% ri$a*iunile r"#&oiului (i re ri'area eli%elor ro'7ne(%i) !ar (i re+u#ul au%ori%"*ilor 'ag3iare s re orice +el !e concesii. 4e +on!ul !es%r"'"rii i' eriului (i rocla'"rii in!e en!en*ei Ungariei) se cons%i%uie la 1K oc%o'&rie 1<1K) !"nsiliul Iai"nal $"mDn !entral cu se!iul la Ara!) +or'a% !in / 'e'&ri 4SI (i / 4NR. Aces%a ini*ia#" -n 1151; noie'&rie 1<1K la Ara!) %ra%a%i$e in+ruc%uoase cu gu$ernul ungar) reia a!'inis%ra*ia ro$inciei) creea#" g"r#i na*ionale) rea!uce e os%a(ii ro'7ni -n *ar" (i con$oac" Marea 4dunare Iai"nal# !e la Al&a Iulia. Aici cei 199K !e !elega*i) $or $o%a -n +a*a a 100.000 !e ar%ici an*i ac%ul unirii 1 !ece'&rie 1<1K. 6. Se'ni+ica*ia unirii) es%e ri!icarea s%a%ului ro'7n la rangul !e u%ere 'e!ie ca o%en*ial u'an) %eri%orial (i econo'ic. S orul %eri%orial es%e !e la 133.000 Fmp la 2'5.04' Fmp cel al o ula*iei !e la 3 3 mili"ane la 18 mili"ane !u&larea su ra+e*ei agricole (i +ores%iere) cre(%erea cu 190V a c"ilor !e co'unica*ii (i cu 1:0V a o%en*ialului econo'ic. /. UNIMI6ARE A 4OLI2I6 FI AIBINIS2RA2IV A. Ur'"rile unirii se concre%i#au rin%r5un s or %eri%orial de la 133.000 Om p#trai la 2'5.04' Om. p#trai unul !e o ula*ie !e la N mili"ane la 16 mili"ane de l"cuit"ri (i un s or al min"rit#il"r de la 8Y la 28 1Y. Es%e a!us un a or% su&s%an*ial !e resurse agricole) !e 'a%erii ri'e) !e ra'uri in!us%riale (i !e ele'en%e cu reg"%ire su erioar". E. Legisla*ia econo'ic") cu rin!e reG"rma Ginanciar# din 1'1'-1'218s%a' ilarea (i eli'inarea 'one!elor s%r"ine) s%a&ili#area 'ona%ar") sis%e' unic !e i' o#i%e= (i reG"rma agrar# din 1'18-1'1'+sunt e> ro ia%e / 'ilioane !e 3ec%are (i N:V !in ro rie%"*i a ar*in *"ranilor cu lo%uri !e 7n" la : 3a.= 6. Legisla*ia oli%ic" (i elec%oral") cu rin!ea -n 1'18 se acor!" drept de %"t %u%uror &"r&a*ilor es%e 91 !e ani) -n 1<91 se a!o %" o nou" cons%i%u*ie iar -n martie 1'26 se !" Legea primei elect"rale. I. Uni+icarea a!'ins%ra%i$5.u!ec"%oreasc") cu rin!ea legea Hn%##mDntului primar81<9;=) min"ritar i c"nGesi"nal 81<9:= (i secundar81<9K=) legea HnGiin#rii patriar2iei81<9:=) a trecerii la calendarul greg"rian8l a rilie 1<1< !e$ine 1; a rilie=) !e "rgani6are a =isericii )rt"d"<e $"mDne81<9:=) !e "rgani6are a puterii Mudec#t"retii 1<9;= (i cea de uniGicare administrati%#-1<9:8*ara es%e -' "r*i%" -n N9 !e .u!e*e con!use !e re+ec*i) .u!e*e -' "r*i%e -n lase con!use !e re%ori (i lasele -n co'une rurale (i ur&ane con!use !e ri'ari ale(i=. N. /8()$/4 4L(9:L 6ele ais re#ece unc%eG au +os% re#en%a%e !e 4re(e!in%ele S%a%elor Uni%e ale A'ericii Joo!roH Jilson -n sesiunea co'un" a 6ongresului !in K ianuarie 1<1K. ?n !iscursul s"u) Jilson a -ncerca% s" s%a&ileasc" un roiec% $ia&il en%ru res%a&ilirea "cii -n Euro a !u " -nc3eierea 4ri'ului R"#&oi Bon!ial. I!ealis'ul !e'ons%ra% !e Jilson -n %i' ul !iscursului sus5nu'i% i5a o+eri% re(e!in%elui a'erican o o#i*ie !e con!ucere 'oral" rin%re Alia*i (i a -ncura.a% 4u%erile 6en%rale s" ca i%ule#e. Iin%re cele 1; unc%e) K %re&uiau s" +ie consi!era%e o&liga%orii s re a +i -n+" %ui%e) iar celelal%e erau consi!era%e s eci+ice) nuan*7n! ca s5ar ,cu$eni reali#a%e) +iin!c") !u " arerea re(e!in%elui a'erican) nu erau a&solu% in!is ensa&ile. 1. 4re$e!ea ca. e $ii%or. G nu $or 'ai e>is%a acor!uri in%erna*ionale ri$a%e !e niciun +el) ci !oar con$en*ii !e ace u&lice) -nc3eia%e !esc3isff. As%+el) sco ul clar al aces%ui unc% es%e !e a in%er#ice %ra%a%ele secre%e sau anu'i%e sec*iuni secre%e ale unor %ra%a%e) iar e $ii%or +iecare %ra%a% %re&uin! s" +ac" ar%e !in legile in%erna*ionale) en%ru c" al%+el) orice %ra%a% secre% %in!e s" su&'ine#e soli!i%a%ea -n%regii s%ruc%uri a con$en*iilor in%erna*ionale) care es%e ro us" s" +ie cons%rui%"ff. 9. Re+eri%or la na$iga%ia li&er" e '"ri) %re&uie -n*eles -' reun" cu unc%ul al ais re#ecelea) 8care ro une o cons%i%uire unei Ligi a Na*iunilor=) na$iga*ia e '"ri ur'7n! s" +ie rac%ica%" as%+elL li&er -n %i' ul unei "ci generale) su& con%rolul Ligii Na*iunilor en%ru i' unerea con$en*iilor in%erna*ionale -n %i' ul unui r"#&oi 40

general !esc3is) sau -n %i' ul unui r"#&oi li'i%a%) care s" nu i' lice neres ec%area con$en*iilor in%erna*ionale) Liga Na*iunilor ur'7n! s" r"'7n" neu%r". Aces% unc% lo$ea -n in%eresele co'erciale ale I' eriului Eri%anic. 4re'ierul &ri%anic LloD! George a re+u#a% s" acce %e aces% unc%) iar res%ul Alia*ilor l5au acce %a% cu greu%a%e. 1. Se re+erea la -n!e "r%area) e c7% osi&il) a %u%uror &arierelor econo'ice (i res%a&ilirea unor con!i*ii egale en%ru co'er*ul in%erna*ional -n%re na*iunile care erau !e acor! cu rinci iile "cii (i se asociau en%ru 'en*inerea ei. ;. Ie#ar'area era ro us" la ni$el 'on!ial) ca o cerin*" o&liga%orie en%ru 'en*inerea "cii) iar G%oa%e ar'a'en%ele na*ionale $or +i re!use 7na la ul%i'ul unc% co' a%i&il cu securi%a%ea *"riiff. :. Re+eri%or la c3es%iunile coloniale) a in%ro!us %e'eri -n%re Alia*i) en%ru c" a%7% Mran%a) c7% (i Anglia erau !e*in"%oare ale unor i' or%an%e i' erii coloniale) iar ro&le'ele coloniilor erau re!esc3ise) o+erin!u5se (ansa na*iunilor su use s" se ri!ice -' o%ri$a !o'ina*iei s%r"ine. Iesigur) nu a +os% in%en*ia re(e!in%elui a'erican s" !ea na(%ere la noi +ocare !e con+lic%) ci el a !ori% ca aces% unc% sa se a lice nu'ai coloniilor crea%e !e r"#&oi) cu' era ca#ul coloniilor ger'ane. /. Se ur'"rea ca Rusia) consi!era%" -nc" o 'are u%ere) s" +ie a%ras" -n r7n!ul na*iunilor !ori%oare !e ace) s" +ie su us" (i ea rogra'ului !e ace ro us !e Joo!roH Jilson (i s" cola&ore#e cu na*iunile li&ere en%ru 'en*inerea "cii (i a s%a&ili%"*ii oli%ice in%erna*ionale. N. GEelgia %re&uia e$acua%" (i res%aura%" +"r" nicio %en%a%i$" !e li'i%are a su$erani%"*ii !e care ea se &ucura -' reun" cu al%e na*iuni li&ereG) era i!eea +or%e cu rins" la unc%ul N) en%ru c" a'ericanii erau sus*in"%orii u%ernici ai cau#ei &elgiene. K. Sur rin#"%or a +os% +a %ul c" rein%rarea Alsaciei (i Lorenei -n osesia Mran*ei a +os% inclus" -n ca%egoria unc%elor neo&liga%orii) !e(i 3o%"r7rea !e re!o&7n!ire a aces%or %eri%orii s%"%use la &a#a oli%icii +rance#e %i' !e cinci#eci !e ani (i ro$ocase sacri+icii +"r" rece!en% -n r"#&oi. <. Rea.us%area +ron%ierelor I%aliei -n &a#a rinci iului au%o!e%er'inarii na*ionali%"*ilor. 10. ?n 'o! si'ilar re$e!ea rea.us%area +ron%ierelor Aus%ro5Ungariei -n &a#a rinci iului au%o!e%er'inarii na*ionali%"*ilor) lucru care a er'is a ari*ia s%a%elor 6e3oslo$acia) Aus%ria) Ungaria (i re-n%regirea Ro'7niei (i a ari*ia Rega%ului S7r&ilor) 6roa*ilor (i Slo$enilor C $ii%oarea Iugosla$ie. 11. Ro'7nia) Ser&ia (i Bun%enegrul %re&uiau e$acua%e) iar %eri%oriile ocu a%e re%roce!a%e. Ser&iei -i %re&uia acor!a% acces li&er la 'are. Rela*iile !in%re s%a%ele &alcanice %re&uiau !e%er'ina%e rin -n*elegeri &ila%erale) aces%or s%a%e ur'7n! s" li se o+ere garan*ii in%erna*ionale en%ru in!e en!en*a oli%ic" (i in%egri%a%ea lor %eri%orial". 19. I' eriul O%o'an -(i $a a+la s+7r(i%ul -n aces% r"#&oi) unc%ul 19) -n &a#a rinci iului au%o!e%er'in"rii) recla'a ca ))celelal%e na*ionali%"*i) care se a+lau -n aces% 'o'en% su& !o'ina*ia %urc") $or %re&ui s" le +ie asigura%e o securi%a%e ne-n!oielnic" $ie*ii lor (i !e osi&ili%a%ea ne-ngr"!i%" !e a se !e#$ol%a au%ono'ff. Aces% unc% s%a&ilea (i regi'ul !e circula*ie li&er" a s%r7'%orilor Eos+or (i Iar!anelle) -n con!i*iile garan*iilor in%erna*ionale. Aces% unc% rei%era ro'isiunea +"cu%" Aur#ilor en%ru +or'area unui s%a% na*ional) ro'isiune neres ec%a%" !e niciuna !in%re 'arile u%eri. 11. 4ro&le'a s%a%ului olone# era !es%ul !e co' le>") en%ru c" era !es%ul !e greu s" i se acor!e acces li&er (i !irec% la 'are. 47n" la ur'") 4oloniei i5a +os% acor!a%" regiunea Sile#iei Su erioare (i ie(ire la Barea Eal%ic" rin #ona ora(ului 4o#nan (i s5a crea% 6ori!orul olone#) care !eli'i%a 4rusia Orien%al" !e res%ul Ger'aniei. 1;. 4oa%e cel 'ai i' or%an% unc% !in cele 1; a +os% ul%i'ul. Aces%a sus*inea crearea unei ins%i%u*ii in%erna*ionale !e 'en*inere a "cii) o organi#a*ie care s" +ie Ga%7% a celor 'ari) c7% (i a celor 'ici) ce $or +ace ar%e !in aceas%" Lig" a Na*iunilor. Aceas%a Lig" a Na*iunilor era &a#a%" e rinci iul securi%"*ii colec%i$e a %u%uror s%a%elor) care !oreau res ec%area con$en*iilor in%erna*ionale. 9ri a s anionl!: Un e$eni'en% se ara%) !ar lega% !e con+lagra*ia 'on!ial") a +os% pandemia !e grip. O %ul in" nou" !e gri ") originar" !in SUA) !ar !enu'i%" -n 'o! erona% ca GGripa spaniolG) a +os% a!us" -n 'o! acci!en%al -n 1uropa !e 'ili%arii a'ericani. Eoala s5a r"s 7n!i% ra i! e %o% con%inen%ul a'erican (i euro ean) iar 7n" la ur'" e %o% glo&ul. Unul !in a%ru a'ericani s5a -'&oln"$i% !e gri ". Nu'"rul e>ac% al 'or*ilor nu es%e cunoscu%) !ar es%e a recia% ca +iin! -n%re 90 (i ;0 !e 'ilioane !e oa'eni -n -n%reaga lu'e. ?n 900:) con+or' unui s%u!iu) G$irusul !in 1<1K !e#$ol%a% la "s"ri a +os% si'ilar cu ,gri a a$iar" care ne a'enin*" cu o nou" e i!e'ie 'on!ial".G 4IERIERI IE RZEOI 41

Sol!a*i alia*i 'or*i EelgiaL 11.N00 I' eriul Eri%anicL <0K.000 8Aus%raliaL /0.000) 6ana!aL ::.000) In!iaL 9:.000) Noua Zeelan!"L 1/.000) A+rica !e Su!L N.000) Rega%ul Uni%L N1:.000= Mran*aL 1.9;0.000 86oloniile +rance#eL 11;.000= GreciaL :.000 I%aliaL /:0.000 Qa oniaL 100 Bun%enegruL 1.000 Ro'7niaL 11/.000 RusiaL 1.N00.000 Ser&iaL ;:.000

%oldai mori ai Puterilor Centrale Ger'aniaL 9.NN0.000 Aus%ro5UngariaL 1.:00.000 EulgariaL K9N.:00 2urciaL 1:.000

Ci4ili mori Ger'aniaL N/0.000 Aus%ro5UngariaL 100.000 EelgiaL 10.000 Rega%ul Uni%L 11.000 EulgariaL 9N:.000 Mran*aL ;0.000 GreciaL 119.000 Ro'7niaL 9N:.000 RusiaL 1.000.000 Ser&iaL /:0.000 2urciaL 1.000.000

K. 6RONOLOGIE 1:Y9K iunie 1<1;L A%en%a%ul !e la Sara.e$o 1:Y9K iulie 1<1;L A%acul Aus%ro5Ungariei asu ra Ser&iei 8-nce u%ul ri'ului r"#&oi 'on!ial= 1<iulieY1augus% 1<1;L Ger'ania !eclar" r"#&oi Rusiei 91iulieY1 augus%1<1;L Ger'ania in$a!ea#" Eelgia neu%r" (i !eclar" r"#&oi Mran*ei 99 iulieY; augus% 1<1;L In%rarea Barii Eri%anii -n r"#&oi Augus% 1<1;L ger'anii #!ro&esc +or*ele ruse la 2annen&erg (i Lacurile Ba#uriene Augus%5se %e'&rie 1<1;L ri'a &"%"lie !e e BarnaP +rance#ii o resc o+ensi$a ger'an" noie'&rie 1<1;L 2urcia se al"%ur" 4u%erior 6en%rale 1<1;L Qa onia in%r" -n r"#&oi al"%uri !e An%an%a A rilie 1<1:L I%alia in%r" -n r"#&oi al"%uri !e An%an%a 1<1:L Eulgaria in%r" -n r"#&oi al"%uri !e 4u%erile 6en%rale A rilie 1<1:L e(ecul !e&arc"rii &ri%anice !e la Galli oli +e&ruarie5iulie 1<1/L O+ensi$a ger'ana la Ver!un augus% 1<1/L in%rarea Ro'7niei -n r"#&oi al"%uri !e An%an%" iulie5oc%o'&rie 1<1/L E"%"lia !e e So''e a rilie 1<1NL S.U.A. !eclar" r"#&oi 4u%erior 6en%rale iulie5augus% 1<1NL E"%"liile !e la B"r"(%i B"r"(e(%i (i Oi%u# 'ar%ie 1<1KL Rusia -nc3eie ace se ara%" !e la Eres%5Li%o$sA 'ar%ie 1<1KL a !oua &"%"lie !e e Barna) e(ecul %en%a%i$ei ger'ane !e a o&*ine $ic%oria -n $es% $ara 1<1KL O+ensi$a An%an%ei (i alia*ilor ei 1/Y9< se %e'&rie 1<1KL 6a i%ularea Eulgariei 1NY10 oc%o'&rie 1<1KL 6a i%ularea 2urciei 90 oc%o'&rieY1 noie'&rie 1<1KL 6a i%ularea Aus%ro5Ungariei 9K oc%o'&rieY11 noie'&rie 1<1KL Ger'ania se'nea#" ar'is%i*iul !e la 6o' iegneL -nc3eierea r"#&oiului 9N 'ar%ieY<a rilie 1<1KL unirea Easara&iei cu Ro'7nia 1:Y9K noie'&rie 1<1KL unirea Euco$inei cu Ro'7nia 1K noie'&rieY1 !ece'&rie 1<1KL unirea 2ransil$aniei cu Ro'7nia. 10 se %e'&rie 1<1<L %ra%a%ul cu Aus%ria !e la Sain%5Ger'ain5en5LaDeP recunoa(%erea unirii Euco$inei cu Ro'7nia ; iunie 1<90L %ra%a%ul cu Ungaria !e la 2rianonP recunoa(%erea unirii 2ransil$aniei cu Ro'7nia. <. II6IONAR Eeligeran%L S%a% care se a+l" -n s%are !e r"#&oi cu al% s%a%. 6on+lagra*ieL 6on+run%are 'ili%ar" !e 'ari ro or*ii. 42

Bo&ili#areL 63e'are su& ar'e -n ca# !e r"#&oi. Neu%rali%a%eL S%a%u%ul .uri!ic al unui s%a% care re+u#" s" se i' lice -n con+run%"ri 'ili%are. Ra*ionali#areL S%a&ilirea unor li'i%e !e consu' en%ru anu'i%e ro!use. Rec3i#i*ieL Oo%"r7re i' us" -n ca# !e r"#&oi !e a ce!a %e' orar sau !e+ini%i$ anu'i%e &unuri. Ar'is%i*iuL -nce%area %e' orar" a os%ili%"*ilor) +"r" a une ca "% r"#&oiului. 6on%raa%acL A%ac organi#a% cu +or*e care se g"sesc -n a "rare en%ru res ingerea ina'icului. 6on%rao+ensi$"L ac*iune o+ensi$" !e 'are a' loare -n!re %a%" -' o%ri$a unui ina'ic a+la% -n o+ensi$". Bor%ierL 2un cu *ea$a +oar%e scur%" (i %raiec%orie cur&" a roiec%ilului) u%ili#a% en%ru *in%e a+la%e -n s a%ele unor o&s%acole. 2ancL Ve3icul !e lu %" &lin!a% ce se !e lasea#" e (enile) +iin! !o%a% cu un %un (i cu 'ai 'ul%e 'i%raliere. 2ran(eeL Lucrare !e +or%i+ica*ie su& +or'a unui (an* lung (i -ngus%) a$7n! un ara e% !e "'7n% s re linia +ron%ului. Ar3i!uceL %i%lu ur%a% !e rin*ii !in 6asa !e Oa&s&urg) !inas%ia care !o'nea -n Aus%ria. Iu&la Bonar3ieL Aus%ro5UngariaL nu'e rin care es%e !ese'na% I' eriul 3a&s&urgic -n%re anii 1K/N51<1K. Ze elinL &alon !iri.a&il !e 'ari !i'ensiuni) a$7n! 'ai 'ul%e co' ar%i'en%e u' lu%e cu 3i!rogen) in$en%a% !e ger'anul Mer!inan! $on Ze elin. 6a!e%L al II5lea n"scu% -n%r5o +a'ilie) aici %7n"r !es%ina% carierei 'ili%are) ce ur'a o (coal" s ecial"P ele$ al unor (coli 'ili%are. Mrus%L !irec%) ne relucra%) na%ural. La Eelle E oUueL erioa!" ce cu rin!e ul%i'ul s+er% al secolului al XlX5lea (l -nce u%ul secolului al XX5lea 8 7n" la !eclan(area ri'ului r"#&oi 'on!ial=) carac%eri#a%" rin -'&un"%"*irea con!i*iilor !e %rai) ros eri%a%e (i !e#$ol%are in!us%rial") ca (i rin !e#$ol%area re'arca&il" a $ie*ii cul%ural5ar%is%ice. XII. NOUA ORIINE IN2ERNAIONAL 1. NOILE MRON2IERE FI NOILE S2A2E A. 6on+erin*a !e ace !e la 4aris s5a !es+"(ura% cu ar%ici area a 1000 !e !elega*i !in 9N !e s%a%e) !eci#iile +iin! lua%e !e c"%re !"nsiliul cel"r 4 +or'a% !in re(e!in%ele a'erican (2"mas -""dr"; -ils"n (i ri'ii 'ini(%rii &ri%anic &a%id Ll"Ld 0e"rge +rance# 0e"rges !lemenceau (i i%alian ?itt"ri" )rland". Ea#a !iscu*iilor au +os% cele 1; unc%e ale re(e!in%elui Jilson) !ar au !o'ina% in%eresele 'arilor u%eri -n !auna -n$in(ilor (i c3iar a 'icilor alia*i. E. O nou" 3ar%" a Euro ei es%e %rasa%" rin %ra%a%ele cu Ger'ania la Versailles) Aus%ria la Sain% Ger'ain en LaDe) Ungaria la 2rianon) Eulgaria la NeuillD sur Seine (i 2urcia la Se$res. 2ra%a%ele cons+in*eau !isolu*ia i' eriilor cen%ral euro ene) re!ucerea Ungariei (i Aus%riei la grani*ele lor e%nice) rena(%erea s%a%ului olone#) -n%regirea %eri%orial" a Ro'7niei (i I%aliei) cons%i%uirea unor noi s%a%e cu' ar +i Es%onia) Le%onia) Li%uania) Minlan!a) 6e3oslo$acia (i Qugosla$ia) %recerea 'a.ori%"*ii %eri%oriilor ara&e !in +os%ul i' eriu o%o'an su& 'an!a% +ranco5&ri%anic. 6. Ii+icul%"*ile "cii sun% !e%er'ina%e !e ne'ul*u'irile +rance#e (i i%aliene -n lan 'ili%aro5%eri%orial) re%ragerea -n i#olare a a'ericanilor (i ro&le'a crea%" !e cons%i%uirea Uniunii so$ie%ice. 2urcia cunoa(%e o rena(%ere na*ional" su& con!ucerea lui MustaGa Oemal 4taturF care o&*ine recunoa(%erea ac%ualelor grani*e rin %ra%a%ul !e la Laussane C 1<91 (i ini*ia#" un roces !e laici#are) !e'ocra%i#are) occi!en%ali#are (i 'o!erni#are. E>is%" %ensiuni %eri%oriale so$ie%o5&al%ice) so$ie%o5 olone) so$ie%o5ro'7ne) olono5ger'ane) .ugosla$o5i%aliene) ro'7no5'ag3iare) .ugosla$o5'ag3iare (i ce3o5'ag3iare. 9. IE LA RUSIA ARIS2 LA U.R.S.S Regi'ul au%ori%aris% (i li sa unor re+or'e au accelera% ne'ul*u'irile econo'ice) sociale (i na*ionale !in I' eriul aris%) care au i#&ucni% e +on!ul cri#ei econo'ice (i a gra$elor -n+r7ngeri 'ili%are !e e +ron%. La !e'ons%ra*iile o ula*iei !in 4e%rogra! s5au al"%ura% 'ili%arii (i e aces% +on! arul Iic"lae al-//-lea a a&!ica%8'ar%ie 1<1N= u%erea %rec7n! -n '7na li1eralil"r i s"cial dem"crail"r m"derai con!u(i !e 4.9.OerensFi. -ncerc"rile lor !e a e+ec%gale re+or'e gra!uale (i con%inuarea r"#&oiului) au er'is co'uni(%ilor 43

con!u(i !e ?./.Lenin s" reg"%easc") s" organi#e#e (i s" reali#e#e o lo$i%ur" !e s%a% la 9: oc%o'&rieYN noie'&rie 1<1N. $egimul 1"le%ic a -nc3eia% acea !e la Eres%5Li%o$sA81 'ar%ie 1<1K= cu Ger'ania ce!7n!u5I s a*iul !e la $es% !e linia Riga5BinsA5Sie$5NiAolae$) !ar a reu(i% s" 'en*in" con%rolul Rusiei cen%rale (i s"5(i consoli!e#e u%erea cu a.u%orul Ar'a%ei Ro(ii (i al olo*iei oli%ice86ESA=. Vic%orio(i -n r#61"iul ci%il+1'18-1'22, !us cu ar'a%ele na*ionalis%e ale Ggeneralilior al&iG SolceaA) Vrang3el) lu!enici) Biller) Sornilo$) Srasno$ (i IeniAin) !ar (i cu in%er$en*ioni(%ii An%an%ei) co'uni(%ii au crea% URSS -n care au -nglo&a% ca re u&lici unionale Asia cen%ral") 6auca#ul) Ucraina (i Eelarusia !e $es%. 1. ?N6ER6RI IE EX2INIERE A 6OBUNISBULUI ?n Ger'ania) re$ol%a 'arinarilor !in or%ul Siel a !us la e>%in!erea $alului re$olu*ionar (i e +on!ul -n+r7ngerii 'ili%are -' "ra%ul Jil3e+' al5II5lea a a&!ica% (i a +ugi% -n Olan!a. Noul gu$ern social5!e'ocra% a se'na% ar'is%i*iul cu An%an%a) !ar s5a con+run%a% cu anar3ia econo'ico5social" (i %en%a%i$a co'uni(%ilor !e a relua u%erea. La solici%area gu$ernului %ru ele !e $olun%ari (i o+i*erii !e !rea %a au -n"&u(i% re%"lta muncit"ril"r 1erline6i+15 ianuarie 1'1', (i re u&lica so$ie%ic" !in =a%aria+aprilie 1'1',. ?n Ungaria) -n+r7ngerea 'ili%ar" a a!us la u%ere gu$ernul li&eral al con%elui SarolD. 4e +on!ul cri#ei econo'ice (i a ne'ul*u'irilor crea%e !e re$e!erile %ra%a%ului !e la 2rianon) se rocla'" la 21 martie 1'1' $epu1lica 8Gaturil"r. Su& con!ucerea lui Eela Sun ar'a%ele co'unis%e 'ag3iare a%ac" 6e3oslo$acia (i Ro'7nia en%ru a reocu a %eri%oriile ce!a%e. 6u acor!ul alia*ilor) ar'a%a ro'7n" %rece 2isa) ocu " la 4 august 1'1' Eu!a es%a (i -nl"%ur" e co'uni(%i. ;. GERBANIA FI 2RA2A2UL IE LA VERSAILLES A. 4ro&le'a ger'an" (i %ra%a%ul !e la Versailles au o leg"%ur" in!isolu&il") c"ci ea s%a&ilea ier!erea !e c"%re ger'ani) a coloniilor) +lo%ei) ar'a'en%ului) re!ucerea ar'a%ei la 100.000 !e oa'eni) %recerea Saar5ului (i Ian#igului su& con%rol in%erna*ional) !e'ili%ari#area Renaniei) re%roce!area Alsaciei (i Lorenei c"%re Mran*a) a can%oanelor Eu en (i Bal'e!D c"%re Eelgia) a Sc3lesHigului !e nor! c"%re Iane'arca (i a 4osnaniei) 4o'eraniei !e es%) Sile#iei su erioare (i 4o!lasiei c"%re 4olonia. La aceas%a se a!aug" la%a unei !es "gu&iri !e r"#&oi !e 119 'iliar!e '"rci aur. E. Re$i#ionis'ul ger'an are la &a#" ier!erea a K 'ilioane !e locui%ori (i KK.000 A' ) !ar (i a s%a%u%ului !e 'are u%ere) conco'i%en% cu re+u#ul acce %"rii unirii cu Aus%ria (i a celor 1 'ilioane !e su!e*i ger'ani !in 6e3oslo$acia. 4e +on!ul aces%or ro&le'e (i a !i+icul%"*ilor cri#ei econo'ice) rin!e a$7n% !iscursul rasis% (i na*ionalis% ro us !e na#i(%ii con!u(i !e Oi%ler. :. S6OIBERI ?N ORIEN2UL A4RO4IA2 FI ?N 6EL BIQLO6IU ?n ca#ul 2urciei) -nc" !in 1<1/ aco!ul SDAes54ico% re$e!ea !i$i#area I' eriului O%o'an) iar %ra%a%ul !e ace !e la Se$res) re$e!ea ce!area %eri%oriilor ara&e) in!e en!en*a Aur#ilor (i ar'enilor) in%erna*ionali#area 6ons%an%ino olelui (i a s%r7'%orilor) ce!area coas%elor egeene c"%re greci. Ne'ul*u'irile na*ionale s5au gru a% -n .urul generalului MustaGa Oemal. Aces%a a organi#a% un arla'en% la AnAara (i a reu(i% s" alunge e greci (i e engle#i) !u " care a -nl"%ura% sul%ana%ul. Noul s%a% %urc cu grani*e recunoscu%e rin %ra%a%ul !e la Lausanne !in 1<9;) a !e$eni% un s%a% laic (i a %recu% la un roces !e 'o!erni#are (i euro eni#are. ?n %eri%oriile ara&e) re$ol%a ara&" sus*inu%" !e engle#i a !us la crearea rega%ului Ara&iei Sau!i%e8su& Ha33a&i*i= a unor ro%ec%ora%e engle#e8IraA)2ransior!ania) 4ales%ina= (i +rance#e8Siria) Li&an=) !ar (i la un +ocar !e con+lic% rin ace %area !e c"%re engle#i a coloni#"rii e$reie(%i -n 4ales%ina. /. SI2UAII 4OLI2I6E FI SO6IALE ?N EX2REBUL ORIEN2 In!ia) -n sc3i'&ul con%ri&u*iei 'ili%are (i econo'ice eli%ele locale au solici%a% engle#ilor s%a%u%ul !e !o'inion !ar aces%a le5a +os% re+u#a%. A ur'a% o larg" 'i(care non5$iolen%" !e nesu unere ci$il" con!us" !e Ma2atma 0andlii (i -n ciu!a re resiunii ar'a%e engle#ii au acor!a% In!iei o au%ono'ie s ori%". 63ina) a !e$eni% rin 2ra%a%ul celor nou" u%eri o se'icolonie) su us" oli%icii G or*ilor !esc3iseG. Si%ua*ia in%ern" a !egenera% -nce 7n! cu 1<9/ -n%r5un lung r"#&oi ci$il care a o us ar%i!ul na*ionalis%') Suo'in%ang con!us !e generalul Biang Bies2i co'uni(%ilor con!u(i !e Ma" Zed"ng. 44

N. SO6IE2A2EA NAIUNILOR FI 4OLI2I6A SE6URI2II 6OLE62IVE A. Socie%a%ea Na*iunilor +on!a%" la 6on+erin*a !e la 4aris a$ea ca sco egali%a%ea 'e'&rilor) e$i%area con+lic%elor (i a "rarea "cii. Li si%" !e ins%ru'en%e !e i' unere a "cii) su&'ina%" !e ne ar%ici area SUA (i URSS) !e lu %ele !e in%ere +ranco5&ri%anice (i !e oli%ica re$i#ionis%" a Ger'aniei) I%aliei (i Qa oniei) organi#a*ia nu a u%u% -' ie!ica agresiunea .a one#" -n 63ina C 1<11) ceea i%alian" asu ra E%io iei C 1<1: (i nici -nc"lcarea re$e!erilor "cii !e regi'ul lui Oi%ler. E. Ies%in!erea (i !e#ar'area au +os% lega%e !e %ensiunile +ranco5ger'ane -n ro&le'a re ara*iilor (i ocu area !e c"%re Mran*a -n 1<91 a regiunii in!us%rial 'iniere Ru3r. 6on+erin*a !e#ar'"rii !e la Gene$a C 1<19 a e(ua% !a%ori%" an%agonis'ului +ranco5&ri%anic (i a !esc3is calea re$i#ionis'ului. 6. Sis%e'ul securi%"*ii colec%i$e a orni% !e la !orin*a +rance#" !e a i#ola re$i#ionis'ul ger'an (i a &loca e> or%ul !e re$olu*ie so$ie%ic rin crearea unui c"rd"n sanitar !in $ecinii $es%ici ai URSS. Su& o&l"!uirea +rance#" se cons%i%uie Mica [nelegere 1'218Ro'7nia) 6e3oslo$acia) Qugosla$ia=) se un &a#ele pactului =riand-Oell"gg 1'288se'na%arii se anga.au s" nu +oloseasc" r"#&oiul ca 'i.loc !e regle'en%are a li%igiilor= (i se cons%i%uie [nelegerea =alcanic# 1'348Ro'7nia) Qugosla$ia) Grecia) 2urcia= K. S4RE UN NOU RZEOI ?n E>%re'ul Orien%) e> ansionis'ul .a one# a ro+i%a% !e r"#&oiul ci$il !in 63ina en%ru a i' une -n nor!5es%ul aces%eia s%a%ul 'arione%" BanciuAo81<19= (i !in 1<11 s" e>%in!" con+lic%ul -n%oa%" 63ina. ?n A+rica) I%alia a a%aca% oc%o'&rie 1<1:) E%io ia e care a cuceri%5o !a%ori%" #!ro&i%orei su eriori%"*i 'ili%are (i a nei' lic"rii Angliei (i Mran*ei. ?n Ger'ania) regi'ul na#is% a lui Oi%ler +ace a(i s re elu!area %ra%a%elor !e ace reu(in! s" reane>e#e rin le&isci% regiunea Saar8ianuarie 1<1:=) rein%ro!uce ser$iciul 'ili%ar o&liga%oriu8'ar%ie 1<1:=) re'ili%ari#ea#" Renania8'ar%ie 1<1/=) crea#" a>a Ro'a5Eerlin52oADo8noie'&rie 1<1N=) ane>ea#" Aus%ria 8'ar%ie 1<1K= (i 'u%ilea#" 6e3oslo$acia) lu7n!u5i regiunea Su!e%") rin acor!ul !e la Bunc3en8se %e'&rie 1<1K= (i -n +inal ocu " 6e3ia -n 'ar%ie 1<1<. <. /8()$/4 4L(9:L SI2UAIA 2ERI2ORIAL A IB4ERIULUI O2OBAN La s+7r(i%ul r"#&oiului) I' eriul O%o'an s5a r"&u(i% co' le% (i a +os% -' "r*i% -n%re u%erile $ic%orioase ale An%an%ei) !u " se'anarea 2ra%a%ului !e la Sc$res !e e 10 augus% 1<90. 4r"&u(irea i' eriului a !us la crearea Orien%ului Bi.lociu 'o!ern. Liga Na*iunilor a o+eri% Mran*ei 'an!a%e asu ra Siriei (i Li&anului) iar Rega%ului Uni% 'an!a%e asu ra IraAului (i 4ales%inei 8+or'a%" !in !ou" regiuni au%ono'eL 4ales%ina (i 2ransior!ania=. O ar%e a %eri%oriilor o%o'ane !in 4eninsula Ara&ic" au !e$eni% ceea ce sun% a#i Ara&ia Sau!i%" (i @e'en. I%alia (i Grecia au ri'i% !e ase'nenea "r*i i' or%an%e !in Ana%olia. La suges%ia lui Joo!roH Jilson) Re u&lica Ie'ocra%" Ar'ean" a +os% e>%ins" s re su!5es% -n %eri%oriul 2urciei !in #ilele noas%re) ca !es "gu&ire en%ru genoci!ul ar'enilor. Sur#ilor le5a +os% ro'is un %eri%oriu au%ono'.47n" -n cele !in ur'") re$olu*ionarii %urci con!u(i !e Bus%a+a Se'al A%a%brA au res ins re$e!erile cu ri$ire la -' "r*irea Ana%oliei (i au res ins %ru ele grece(%i (i ar'ene(%i) cele i%aliene nea.ung7n! -nc" s" ocu e %eri%oriile re$"#u%e -n %ra%a%ul !e ace. A%a%brA a -n"&u(i% %en%a%i$ele !in !eceniul al %reilea ale Aur#ilor !e a5(i rocla'a in!e en!en*a. Iu " ce re$olu*ionarii %urci au relua% +er' con%rolul au ra -n%regii Ana%olii) 2ra%a%ul !e la Sc$res a +os% -nlocui% !e 2ra%a%ul !e la Lausanne) care a us ca "% -n 'o! o+icial %u%uror os%ili%"*ilor (i a !us la crearea Re u&licii 2urce 'o!erne. Noul %ra%a% recuno(%ea 'an!a%ele Na*iunilor Uni%e !in Orien%ul Bi.lociu) ce!area !e %eri%orii o%o'ane !in 4eninsula Ara&ic" (i su$erani%a%a &ri%anic" asu ra 6i rului. Ie ase'enea) aces% %ra%a% !e+ini%i$a +ron%ierele nor!5es%ice ale 2urciei cu Uniunea So$ie%ic") a(a cu' +useser" !e%er'ina%e rin 2ra%a%ul !e la Sars. 2ra%a%ul !e la Sars s%a&ilea c" &ol(e$icii ce!au +os%ele ro$incii ar'en(%i (i georgiene Sars) Ih!ir) Ar!a3an (i Ar%$in 2urciei -n sc3i'&ul A!.ariei. 2ra%a%ul a +os% se'an% la Ere$an e 11 se %e'&rie 1<99) !u " ce re%sul Ar'eniei !e$enise ar%e a URSS5ului. SI2UAIA 2ERI2ORIAL A GERBANIEI Alsacia5;orena 8a ar*in7n!) !in sec. al XVII5lea 7n" -n 1KN1= Mran*ei) rin oli%ica e> ansionis%" a lui Lu!o$ic al XIV5lea) a +os% re!a%" Mran*ei 81;.:99 A'j) 1.K1:.000 locui%ori=P /ordul %c<les=i+ului) #ona >?nder -n Sc3lesHig5Ools%ein) !u " 4le&isci%ul Sc3lesHig) a +os% re!a% Iane'arcei 81.99K A'j sau 1.<1KA'j=P 45

'a.ori%a%ea %eri%oriului !in Marea Poloniei (i es%ul regiunii Pomerania 84rusia !e Ves%=) e care 4rusia -l cucerise -n Glas$an!ul 4oloniei) au +os% re!a%e 4oloniei !u " Barea R"scoal" 4olone#" 8:1.K00 A'j cu ;.99;.000 locui%ori 5 -n 1<11 5) inclusi$ :10 A'j (i 9/.000 locui%ori !in Sile#ia Su erioar"=P #ona @ulcABn !in %ileAia %u erioar!) a +os% acor!a%" 6e3oslo$aciei 811/ sau 111 A'j (i ;<.000 locui%ori=P Es%ul %ileAiei %u erioare) !u " le&isci%) a +os% re!a% 4oloniei 81.91; A'j cu </:.000 locui%ori=P #ona ora(elor ger'ane Cu en (i MalmedB a +os% acor!a%" EelgieiP #ona %oldau !in 4rusia !e Es%) inclu#7n! 8calea +era%" e ru%a Var(o$ia5G!ansA= a +os% acor!a%" 4oloniei 8;<9 A'j=. 10. 6RONOLOGIE noie'&rie 1<1KL 6arol I !e Oa&s&urg a&!ic"P Aus%ria (i Ungaria !e$in re u&lici oc%o'&rie5noie'&rie 1<1KL Es%e cons%i%ui%" 6e3oslo$acia 1 !ece'&rie 1<1KL A!unarea !e la Al&a5IuliaP cons%i%uirea Ro'7niei Bari !ece'&rie 1<1KL Es%e cons%i%ui%" Iugosla$ia 1<1K51<99L R"#&oiul ci$il !in Rusia 9K iunie 1<1<L 2ra%a%ul !e la Versailles 1<1<51<90L 6on+erin*a !e ace !e la 4aris 1<91L Se cons%i%uie Bica -n*elegere 1<9151<99L 6on+erin*a !e la Jas3ing%on 1<99L 6ons%i%uirea U.R.S.S. 1<99L 2ra%a%ul !e la Ra allo +a$ori#a 'o!erni#area %e3nicii !e lu %" so$ie%ice (i -nar'area Ger'aniei. 1<91L Mran*a ocu " #ona Ru3rP cri#a re ara*iilor 1<9;L Es%e a ro&a% Planul &a;es rin care !a%oriile ger'ane erau e(alona%e e cinci ani. 1<9:L 4ac%ul !e la Locarno) rin care Ger'ania recunoa(%e (i garan%ea#" +ron%ierele Eelgiei (i Mran*ei. 1<9/L Ger'ania !e$ine 'e'&r" a Socie%"*ii Na*iunilor. 1<9KL S%alin %rece la o econo'ie lani+ica%") i' un7n! ri'ul , lan cincinalG. 1<9<L 6er7n! re$i#uirea re ara*iilor !e r"#&oi) Ger'ania &ene+icia#" !e Planul *"ung rin care i se re!uc !a%oriile. 1<9<L ac%ul Erian!5Sellogg 1<11L 6a ur'are a cri#ei econo'ice 'on!iale) Ger'ania &ene+icia#" !e M"rat"riul .""%er se a'7n" cu un an l"*ile !e r"#&oi. 1<11L Qa onia a%ac" 63ina (i ocu " Banciuria. 1<19L 6on+erin*a !e la Lausanne re!uce !a%oria Ger'aniei la 1 'iliar!e '"rci5aur) l"%i&ile c7n! si%ua*ia ei se $a re!resa. 1<11L con+erin*a !e#ar'"rii !e la Lon!ra ce !e+inea no*iunile !e agresiune (i agres"r 1<11L A!ol+ Oi%ler es%e nu'i% cancelar al Ger'aniei 1<11L Ger'ania se re%rage !in Socie%a%ea Na*iunilor. 1<1;L Se cons%i%uie -n*elegerea Ealcanic" 1<1:L Ger'ania a rein%ro!us ser$iciul 'ili%ar o&liga%oriu. 1<1:L I%alia a%ac" A&isinia 1<1/L Ger'ania ocu " (i re'ili%ari#ea#" Renania. 1<1/51<1NL 4ac%ul An%ico'in%ern 1<1NL S5a +or'a% A>a Eerlin5Ro'a52oAio) alian*" oli%ico5'lli%ar". A rilie 1<1KL Ger'ania ane>ea#" Aus%ria 8Ansc3luss=) iar c7%e$a luni 'ai %7r#iu su!e%" care a ar*inea 6e3oslo$aciei. 9K510 se %e'&rie 1<1KL 6on+erin*a !e la Bbnc3enP -nce u%ul !e#'e'&r"rii 6e3oslo$aciei 1<1<L Slo$acia s5a !es rins !e 6e3ia. 91 augus% 1<1<L 2ra%a%ul !e neagresiune ger'ano5so$ie%ic 84ac%ul Ri&&en%ro 5Bolo%o$= 11. II6IONAR In%er$en*ionis'L 4oli%ic" !e in%er$en*ie .a unui s%a% -n %re&urile in%erne ale al%ui s%a%. 46

Regi' !e 'an!a%L Mor'" !e a!'inis%rare su& egi!a Socie%"*ii Na*iunilor) -n care colonii (i %eri%orii care au a ar*inu% s%a%elor -n$inse -n ri'ul r"#&oi 'on!ial sun% -ncre!in*a%e s%a%elor -n$ing"%oare 8Anglia) Qa onia) Mran*a e%c.= Re$i#ionis'L 6uren% oli%ic care -(i ro une 'o!i+icarea unor %ra%a%e in%erna*ionale. Zon" li&er"L 2eri%oriu re$en!ica% !e !ou" sau 'ai 'ul%e s%a%e) a+la% su& con%rolul Socie%"*ii Na*iunilor) -n care se er'i%ea accesul li&er %u%uror re%en!en*ilor. Ie'ili%ari#areL 4re$e!ere -n ur'a unor con$en*ii sau %ra%a%e in%erna*ionale rin care se e>clu!e) ar*ial sau %o%al) re#en*a 'ili%ar" 8%ru e) ar'a'en%) +or%i+ica*ii 'ili%are=. Re ara*iiY !es "gu&iri !e r"#&oiL 6o' ensarea agu&elor (i !is%rugerilor ro$oca%e al%ui s%a% -n ca# !e r"#&oi) s%a&ili%e rin %ra%a%e !e ace. Securi%a%ea colec%i$"L B"suri co'une -n%re 'ai 'ul%e s%a%e en%ru 'en*inerea "cii) in%egri%"*ii %eri%oriale (i res ec%area anga.a'en%elor Ie'ili%ari#areL !es+iin*area) -n ur'a unei con$en*ii sau a unui %ra%a%) a oric"rei ar'a%e (i e>clu!erea ar'a'en%ului sau a ins%ala*iilor 'ili%are e un anu'i% %eri%oriu. Me!erali#areL %rans+or'area unui s%a% cen%rali#a% -n%r5o +e!era*ie !e s%a%e au%ono'e) a$7n! +iecare organis'e !e con!ucere li&er alese (i con!use !u " legi ro rii. Binori%a%eL gru e%nic ce %r"ie(%e -n%r5un s%a% -n care cea 'ai 'are ar%e a o ula*iei o cons%i%uie un al% gru e%nic. Acor!ul SDAes54ico%L con$en*ie +ranco5&ri%anic" negocia%" la 6airo) -n +e&ruarie 1<1/) !e c"%re sir BarA SDAes) re re#en%an%ul Barii Eri%anii) (i Georges 4ico%) consulul general al Mran*ei la 6airo) rin care cele !ou" u%eri -(i !eli'i%au $ii%oarele #one !e in+luen*" -n %eri%oriile o%o'ane !in Orien%ul A ro ia%. Rusia a +os% in+or'a%") (i so$ie%icii au !econs ira% con$en*ia -n 1<1K) ceea ce a ro$oca% un scan!al in%erna*ional. I.i3a!L r"#&oi s+7n%) con+or' legii isla'ice) -n!re %a% -' o%ri$a o oarelor a$7n! o al%" religie. Ja33a&i*iL sec%" isla'ic" uri%an" (i 'ili%ar") -n+iin*a%" -n 1N;0 !e Bu3a''a! i&n al Ja33a& i&n Sau!. -n #ona Ne!.e!. Mon!a%orul ac%ualei !inas%iei sau!i%e era 'e'&ru al aces%ei sec%e In+la*ieL +eno'en econo'ic concre%i#a% rin cre(%erea can%i%"*ii !e &ani +"r" aco erire -n aur sau '"r+uri (i sc"!erea u%erii !e cu' "rare a aces%ora. Bora%oriuL a'7narea l"*ii !a%oriilor unui !e&i%orP a'7narea legal" a e>ecu%"rii o&liga*iilor +inanciare in%erna*ionale) !e%er'ina%" !e o si%ua*ie e>ce *ional" 8cri#" econo'ic") r"#&oi e%c=. 6oncilia%oris'L -' "ciui%oris'P a%i%u!ine care !uce s re -' "care) s re reali#area unui acor! sau a unui co' ro'is Mascis'L i!eologie oli%ic" (i 'i(care social" !e e>%re'" !rea %"P a "ru%" -n erioa!a in%er&elic" -n I%alia (i -n al%e s%a%e) ea ro'o$a an%ise'i%is'ul) na*ionalis'ul) agresi$i%a%ea -n rela*iile in%erna*ionale (i re$i#ionis'ul. 6o!icilL a!aos) ane>". Bu%ualL care se +ace -n 'o! reci roc (i si'ul%an. 4ac% !e neagresiuneL %ra%a% rin care !ou" sau 'ai 'ul%e s%a%e se o&lig" s" nu -n%re rin!" ac*iuni !u('"noase unul +a*" !e cel"lal%. XIII. SO6IE2A2EA ?N 4ERIOAIA IN2EREELI6 1. IIMI6UL2ILE ANILOR IE IU4 RZEOI 4erioa!a in%er&elic" a cunoscu% erioa!e !e a$7n% (i !eclin econo'ic) conco'i%en% cu regresul !e'ocra*iei -n !eceniile 951 -n +a*a o+er%ei %o%ali%are. R"#&oiul a ruina% econo'ic (i +inanciar s%a%ele euro ene (i a consoli!a% o#i*iile a'ericane ca cre!i%or 'on!ial (i ri'a u%ere econo'ic" a lu'ii. 4ro&le'ele erau lega%e !e u#ura ec3i a'en%ului in!us%rial) sec"%uirea o%en*ialului agrar) in+la*ie) !e$alori#are 'one%ar") !i+icul%a%ea recon$ersiei econo'iei la s%area !e ace (i rein%egrarea social" a +o(%ilor co'&a%an*i. Mran*a (i Barea Eri%anie s5 au re!resa% 7n" -n 1<99 iar res%ul *"rilor euro ene 7n" -n 1<9/ 9. ERA 4ROS4ERI2II ABERI6ANE 47

4ro+i%7n! !e si%ua*ie SUA a !e$eni% cre!i%or 'on!ial (i a a$u% un 'are rogres) &a#a% e +urni#area !e ro!use s%a%elor euro ene -nce 7n! cu 1<1N. Iu " 1<99 (i Euro a cunoa(%e un roces !e relansare econo'ic" carac%eri#a% rin a&sor&*ia (o'a.ului) cre(%erea salariilor (i a ni$elului !e %rai) %ra!us rin ins%aurarea s"ciet#ii de c"nsum. Aceas%a se &a#a e o+er%a &"ncilor sus*inu%" !e s%a% (i 'arile cor ora*ii -n !o'eniul cre!i%"rii 'unci%orilor (i clasei !e 'i.loc -n $e!erea ac3i#i*ion"rii !e locuin*e) au%o'o&ile) elec%rocasnice) 'o&il" (i &unuri !e larg consu'. Peri"ada 1'22-1'28 s5a carac%eri#a% rin relansarea general" a in!us%riei) !e#$ol%area unor noi ra'uri cu' ar +i c3i'ia) eroc3i'ia) e>%rac*ia (i relucrarea e%rolului) au%o'o&ilul) a ara%ura elec%ro%e3nic". In in!us%rie a ar 2"ldingurile cartelurile i m"n"p"lurile !e ro!uc*ie (i !es+acere) are loc o ra i!" re%e3nologi#are in!us%rial"8'ailen%7 -n Anglia (i Mran*a=.rolul s%a%ului es%e re!us la 'ecanis'ele !e reglare a concuren*ei) a organi#"rii legisla%i$e (i a sus*inerii oli%ice a !e#$ol%"rii econo'iei li&ere 1. BAREA 6RIZ 4orni%" !e la 6ra3ul &ursei !in NeH @orA C 9; oc%o'&rie 1<9<) ea s5a e>%ins la ni$el 'on!ial (i a a$u% ca (i carac%eris%ici cri#a !e su ra ro!uc*ie (i su&consu'a*ie) +ali'en%e -n lan*) (o'a. !e 'as"810 !e 'ilioane la ni$el 'on!ial=) in+la*ie galo an%") ruinarea clasei !e 'i.loc) a' le 'i(c"ri sociale) gre$e) 'ar(uri ale +oa'ei) ruinarea +er'ierilor) 'igra*ia s re ora(e) r"&u(irea ni$elului !e %rai) ascensiunea oli%ic" a ar%i!elor !e e>%re'" !rea %" (i e>%re'" s%7nga. 6ri#a a a+ec%a% 'ai u*in econo'ia e%a%is%" +rance#") econo'iile re!o'inan% rurale !in su!5es%ul euro ean (i a roa e !eloc econo'ia URSS. ;. ?N6ER6RI IE IEFIRE IIN 6RIZ 4ro&le'ele econo'ice au genera% %en!in*e (i rogra'e an%icri#" !in%re care s5a re'arca% !oc%rina inter%eni"nismului limitat de stat Hn ec"n"mie sus*inu% !e econo'is%ul &ri%anic Q.B.SeDnes. Aces%a sus*inea i!eea !e$alori#"rii con%rola%e a 'one!ei) a !e+ici%ului &uge%ar) con%rolul !o&7n#ilor) re!is%ri&uirea resurselor !e c"%re s%a%) sus*inerea "%urilor !e+a$ori#a%e) cre!i%e !e s%a% en%ru in!us%rie (i &"nci cu !o&7n!" re!us") in$es%i*ii -n sec%orul cons%ruc*iilor) energiei) in+ras%ruc%urii (i %rans or%urilor care creau locuri !e 'unc" (i co'en#i. A licarea aces%or rinci ii a +os% reali#a% !e re(e!in%ele SUA) M.I.Roose$el% rin rogra'ul Ie; &eal +1'331'33, i de dictat"rul german A.Oi%ler. :. VIAA 6O2IIIAN Socie%a%ea a ie(i% +oar%e !i+eren*ia%" econo'ic (i a+ec%a%" -n c3i !i+eri% !e r"#&oi. E oca ros eri%"*ii a er'is *"ranilor s" -(i $7n!" 'ai &ine ro!usele (i s" cunoasc" ros eri%a%ea +"r" a renun*a la 'o!ul !e $ia*" %ra!i*ional. Bunci%ori'ea cunoa(%e cre(%erea ros eri%"*ii) !ar (i a !i$ersi+ic"rii cali+ic"rii ro+esionale) +a % ce !e%er'in" o sc3i'&are a s%ruc%urii lui in%erne) cei %ineri in%egr7n!u5se -n clasa !e 'i.loc. Eurg3e#ia in!us%rial" (i +unciar" las" loc celei +inanciare) +iin! a%ras" -n noua $ia*" a 'arilor ora(e. 6lasa !e 'i.loc s ore(%e nu'eric) ca o%en*ial oli%ic) social (i in%elec%ual -nglo&7n! e +unc*ionarii u&lici) ingineri) 'e!ici) a$oca*i) .uri(%i) ro+esori) o+i*eri (i 'icii -n%re rin#"%ori. 6re(%e rolul resei) a cine'a%ogra+ului) c"r*ilor) ca "%" o i' or%an*" 'ai 'are ra!ioul) %ele+onul (i %ele$i#iunea. /. BIF6AREA MEBINIS2 Iu " 1<00) -nce 7n! cu s%a%ele nor!ice (i anglo5sa>one se 'ani+es%" regnan% ac*iunea +e'eilor care 'ili%au en%ru !re %uri ersonale (i sociale. R"#&oiul 'on!ial a c3e'a% +e'eile s" sus*in" -n u#ine e+or%ul 'ili%ar (i a sc3i'&a% a%i%u!inea aces%ora. Se solici%" egali%a%e la $o%) la (colari#are) la salari#are (i anga.are ro+esional". Bi.loacele +olosi%e -nce !e la e%i*ii (i con%inu" cu 'ar(uri sus*inu%e (i !e 'ari ersonali%"*i cul%urale (i !e In%erna*ionala a5II5a socialis%". ?n erioa!a in%er&elic" +e'eile o&*in !re % !e $o% -n Minlan!a) URSS) SUA) Ger'ania) Olan!a) Anglia) Era#ilia) 2urcia8Hn $"mDnia Hn 1'46= N. ROB^NIA ?N ANUL 1<1K Agricul%ura) es%e %ri&u%ar" lo%urilor +"r7'i*a%e (i 'ici) sla&ei 'ecani#"ri (i c3i'i#"ri) li sei !e cre!i% su+icien% (i oli%icilor !e sus*iner%e (i +iscale inconseg$en%e (i -n sal%uri a!o %a%" !e s%a%. 6o'er*ul) es%e !o'ina% !e rela*iile cu Anglia (i Mran*a iar !u " 1<11 cu Ger'ania. Es%e !ina'ic) ac%i$ (i !i$ersi+ica%) s orin! e> or%ul !e ro!use in!us%riale (i +ini%e (i i' or%ul !e 'a%erii ri'e (i 'a%eriale. Socie%a%ea) es%e -n rocen% !e K0V rural" (i 48

%ra!i*ional") cu o *"r"ni'e sla& cul%urali#a%" (i cu o e>is%en*" recar". S orul !e'ogra+ic (i 'or%ali%a%#ea in+an%il" sun% +oar%e 'ari. Eucure(%iul cre(%e !e la 1K9.000 !e locui%ori la KN9.000) reali#7n! 1NV !in %o%alul ro!uc*iei in!us%riale ro'7ne(%i.Re+acerea econo'ic" a +os% ur'a%" !e o erioa!" !e relansare) iar cri#a a a+ec%a% (i s a*iul ro'7nesc !ar -n%r5un rocen% 'ai re!us. Iu " 1<11 (i rin i' licarea regelui 6arol al5II5lea) se cons%a%" o u%ernic" re$igorare econo'ic" sus*inu%" rin oli%ici $a'ale ro%ec*ionis%e) ri'e !e e> or%) co'en#i !e s%a% -n econo'ie. Re#ul%a%ul es%e o cre(%ere 'e!ie econo'ic" anual" !e :5:):V) egali%a%ea !in%re in!us%rie (i agricul%ur" -n on!erea 4IE5ului8c7%e ;0V=) s orirea (i !i$ersi+icarea e> or%ului) o &alan*" co'ercial" e>ce!en%ar") un rol i' or%an% -n Euro a la ni$elul ro!uc*iei !e e%rol) ga#e na%urale (i aur8l"cul 2=) oru'& (i c3eres%ea8l"cul 3=. K. /8()$/4 4L(9:L Qo3n BaDnar! SeDnes) 4ri'ul Earon SeDnes !e 2il%on 8: iunie 1KK1 5 91 a rilie 1<;/= a +os% econo'is% &ri%anic ale c"rui i!ei nu'i%e econo'ie AeDnesian" ra!icale au a$u% un i' ac% 'a.or a%7% asu ra %eoriei oli%ice (i econo'ice 'o!erne) c7% (i asu ra oli%icilor +iscale ale 'ul%or gu$erne. Es%e cunoscu% -n 'o! s ecial en%ru le!oaria sa -n +a$oarea oli%icilor gu$erna'en%ale in%er$en*ionis%e) rin care gu$ernul ar +olosi '"suri +iscale (i 'one%are -n sco ul %e' er"rii e+ec%elor a!$erse ale recesiunilor econo'ice) cri#elor econo'ice (i &oo'5urilor econo'ice. Es%e consi!era% !e 'ul*i econo'i(%i unul !in%re rinci alii +on!a%ori ai 'acroecono'iei %eore%ice 'o!erne. 4o ulara e> resie lui SeDnes 5Pe termen G"arte lung suntem t"i m"riN es%e -nc" ci%a%". %oluiile lui 7eBnes entru 8nl!turarea 0omaDului.4reocu area +un!a'en%al" a lui SeDnes a +os% aceea !e a s%a&ili o corela*ie -n%re !e#$ol%area econo'ic" a socie%"*ii (i ni$elul ocu "rii resurselor !e 'unc" !is oni&ile) !e a o+eri solu*ii en%ru -nl"%urarea (o'a.ului.4en%ru aceas%a el a +olosi% un 'o!el econo'ico5'a%e'a%ic !escri %i$ co' us !in Varia&ile en!ogene 8!e%er'ina%e=) in!ica%ori glo&ali care carac%eri#ea#" ni$elul ac%i$i%"*ii econo'ice la scara econo'iei na*ionale 8cea 'ai i' or%an%" +iin! cererea e+ec%i$" !e '"r+uri= (i e>ogene 8!e%er'inan%e=) ra%e cu ri$ire la co' or%a'en%ul agen*ilor econo'ici 8-nclina*ia s re consu') e+icien*a 'arginal" a ca i%alului) ra%a !o&7n#ii=P Rela*iile !in%re $aria&ile au +os% re!a%e cu a.u%orul unor ecua*ii (i inegali%"*i) recu' (i in%er!e en!en*a !in%re ele) re!a%" cu a.u%orul unor +unc*ii 8+unc*ia ocu "rii) a o+er%ei) a cererii e%c.=. A(a cu' a' 'ai a+ir'a%) SeDnes a!'i%e (i recunoa(%e e>is%en*a (o'a.ului in$olun%ar C %e'a rinci al" a in$es%iga*iilor lui (i sco ul +inal al anali#ei es%e !e a !esco eri ce anu'e !e%er'in" $olu'ul ocu "rii '7inii !e lucru. Ni$elul ocu "rii 8E= sau nu'"rul !e 'unci%ori care g"sesc !e lucru 8N= !e in! !e cererea e+ec%i$" !e '"r+uri 8I=) !eci N _ +8I=. in7n! sea'a !e s%ruc%ura cererii !e '"r+uri) SeDnes a.unge la conclu#ia c" !ac" su'a consu'ului +inal glo&al 86= (i a in$es%i*iilor glo&ale 8I= es%e egal" cu $eni%ul glo&al 8@=) a%unci econo'ia es%e -n ec3ili&ru) si%ua*ie e> ri'a%" -n ecua*ia +un!a'en%al" a 'o!elului s"u 6 e I _ @. Ieoarece -n reali%a%e e>is%" !i+icul%"*i -n !es+acerea '"r+urilor (i re!o'in" !e#ec3ili&rul -n econo'ie 6 e I k @) -ncas"rile sun% 'ai 'ici !ec7% ro!uc*ia o+eri%" (i !eci) i' lici%) re#ul%" (o'a. in$olun%arP 6o'er*ul e>%erior al Ro'7niei 1<9<51<1< Anul E> or% I' or% Sol! 'il. lei 'ii %one 'il. lei 'ii %one 'il. lei 1<9< N.0/: 9K.</0)0 1.190 9<./9K)0 5//K 1<10 <.91: 9K.:99)0 K0: 91.0;;)9 :.;NN)K 1<11 10.0;N 99.1</)< :/0 1:.N:;)/ /.;;9)1 1<19 <.0:N 1/.N91)/ ;:0 19.011)1 ;.N10)1 1<11 K.NNK 1;.N10)K ;/N 11.N;1)< 9.;9K)< 1<1; K.K:; 11./::)N /1/ 11.90K): ;;N)9 1<1: <.9N/ 1/.N:/)9 :11 10.K;N): :.<0K)N 1<1/ 10.:;< 91.N01); /10 19./1N)N <.0/:)N 1<1N <./1N 11.:/K); N0< 90.9;K)N 11.9K1)N 1<1K N.;0< 91.:19)/ K91 1K.N/N)K 9.N/;)K 1<1< N.:/; 9/.K0<)1 N1< 99.K<0): 1.<1K)K <. 6RONOLOGIE 49

1<1<L S%a%ele Uni%e in%ro!uc ro3i&i*ia 1<99L Se -nc3eie re+acerea econo'ic" 1<91L 6ri#" econo'ic" -n Ger'ania 1<9:L Res%a&ilirea e%alonului aur en%ru lira s%erlin" 1<9/L Gre$a general" -n Barea Eri%anie 1<9KL Generali#area lani+ic"rii econo'ice -n U.R.S.S. 1<9KL Mor'area car%elului celor (a %e socie%"*i e%roliere 8S.U.A.= 9; oc%o'&rie 1<9<L cra3ul !e la Eursa !in NeH @orA 1<9<51<11L Barea 6ri#" econo'ic" 90 augus% 1<19L Acor!ul !e la O%%aHa 1<19L M. I. Roose$el% c7(%ig" alegerile -n S.U.A. 1<11L Roose$el% -nce e a licarea rogra'ului s"u an%icri#" 10 ianuarie 1<11L Oi%ier !e$ine cancelar al Ger'aniei 10. II6IONAR 6ra3L Mali'en%) sc"!erea cursului ac*iunilor la &urs") rin li sa acu%" a cre!i%ului e ia*") rin !e$alori#area 'one!ei. In+la*ieL Si%ua*ie carac%eri#a%" rin cre(%erea general" (i er'anen%" a re*urilor. NeH5IealL Nou" !is%ri&u*ie a c"r*ilor -n .ocP nu'e generic !a% re+or'elor re(e!in%elui a'erican Roose$el% -n !o'eniul econo'ic (i social) ini*ia%e !u " 1<11. Su+rage%"L 2er'enul a +os% in$en%a% -n Anglia) -n 1<0/) en%ru a !ese'na 'ili%an%ele en%ru !re %ul la $o%. S%an!ar!i#areL Re!ucere la nor'") uni+or'i#are) si' li+icare. 6on%ra&an!"L %recerea clan!es%in" a +ron%ierei cu '"r+uri) $alori sau o&iec%e ro3i&i%e sau sus%rase !e la la%a %a>elor $a'ale. Ie resiune econo'ic"L +a#" a ciclului econo'ic ce ur'ea#" unei erioa!e !e cri#" econo'ic" (i -n care ro!uc*ia se 'en*ine la un ni$el sc"#u%) '"r+urile se $7n! greu (i la re*uri sc"#u%e) -n con!i*iile -n care u%erea !e cu' "rare a o ula*iei r"'7ne re!us". 4ro3i&i*ieL in%er!ic*ia !e a ro!uce) a $in!e) !e a i' or%a sau e> or%a o 'ar+". Recon$ersie) recon$ersiuneL a!a %are a unor in!us%rii sau a unor ra'uri la necesi%"*i noi 8aici) a!a %are a in!us%riei !e r"#&oi la ro!uc*ia !e ace=. 6ar%elL -n*elegere -n%re 'ai 'ul%e socie%"*i econo'ice care reali#ea#" acela(i ro!us) $i#7n! -nl"%urarea con5 curen*ei (i 'en*inerea unui re* ri!ica%) re ar%i#area ie*ei e%c) +iecare !in%re ele "s%r7n!u5(i in!e en!en*a. Ie+ici% &uge%arL su'" cu care c3el%uielile !e "(esc $eni%urile. Ool!ingL +or'" !e su&or!onare a !i+eri%elor -n%re rin!eri 8socie%"*i= rin con%rolul ar%ici an*ilor !e c"%re o socie%a%e anoni'" e ac*iuni. 2a>" !e scon%L !o&7n!a e care &anca cen%ral" !in%r5o *ar" o erce e la o era*iunile an%ici a%e ale &"ncilor co'erciale care re#in%" scrisori !e sc3i'& en%ru a o&*ine su'ele necesareP e &a#a %a>ei !e scon% se s%a&ile(%e ni$elul general al !o&7n#ilor la cre!i%ele e %er'en. 2rus%L +or'" !e asociere -n care -n%re rin!erile care s5au uni% -(i ier! in!e en!en*a co'ercial") !e ro!uc*ie (i .uri!ic") +iin! su&or!ona%e unei con!uceri unice. 6re!i%L ca i%al rocura% rin -' ru'u%) e &a#a -ncre!erii sau sol$a&ili%"*ii. Su&$en*ieL a.u%or &"nesc acor!a% !e regul" !e c"%re s%a% unor agen*i econo'ici. XIV. REGIBURI 4OLI2I6E ?N 4ERIOAIA IN2EREELI6 1. VI62ORIA IEBO6RAIEI S+7r(i%ul r"#&oiului 'on!ial 'arca% $ic%oria 'ili%ar" a s%a%elor !e'ocra%ice (i !isolu*ia i' eriilor 'ul%ina*ionale (i au%ocra%ic conser$a%oare. 4e ruinele lor s5au n"scu% (i sau -n%regi% s%a%e na*ionale care au -ncerca% s" cree#e (i ele sis%e'e !e'ocra%ice. Via*a oli%ic" &ri%anic" era !o'ina%" !e !is u%a !in%re la&uri(%i) conser$a%ori (i li&erali) ceea +rance#" oscila -n%re s%7nga (i !rea %a regru a%" -n coali*ii %e' orare (i rela%i$ e%erogene) -n %i' ce noua 50

Ger'ania a $epu1licii de la -eimar) a -n+r7n% insurec*ia co'unis%") +"r" a reu(i s" con%ure#e o s%a&ili%a%e gu$erna'en%al". 6ri#ele !eclan(a%e !e ins%aurarea co'unis'ului -n Rusia (i %en%a%i$ele !e uci co'unis% -n Ger'ania81<1K= (i Ungaria81<1<=) nu au a$u% ur'"ri er'anen%e. 9. ORIGINILE 2O2ALI2ARISBULUI In erioa!a in%er&elic") sis%e'ul !e'ocra%ic !e organi#are oli%ic" a cunoscu% o cri#" !e 'ari ro or*ii) ilus%ra%" !e rena(%erea unor $ec3i +or'e !e au%ori%aris') recu' (i !e a ari*ia %o%ali%aris'ului. Mor'a %ra!i*ional" !e gu$ernare an%i!e'ocra%ic" -n is%oria euro ean" era aut"ritarismul c"nser%at"r. A(a cu' +"cuser" 6a%erina cea Bare -n Rusia (i Be%%ernic3 -n Aus%ria) con!uc"%orii unor ase'enea gu$ern"ri au -ncerca% s" re$in" acele %rans+or'"ri !e su&s%an*" care ar +i su&'ina% or!inea social" e>is%en%". -n aces% sco ) ei s5au &a#a% e &irocra*ii o&e!ien%e) !e ar%a'en%e $igilen%e !e oli*ie (i ar'a%e !e -ncre!ere. 4ar%ici area o ular" la as%+el !e gu$ern"ri era in%er#is" sau li'i%a%" !ras%ic la alia*i na%urali) recu' aris%ocra*ii) -nal*ii +unc*ionari sau -nal*ii ierar3i ai Eisericii. Li&eralii) !e'ocra*ii (i sociali(%ii erau ersecu%a*i ca ra!icali) +iin! a!esea -n%e'ni*a*i sau e>ila*i. Iu " ri'ul r"#&oi 'on!ial) aces% %i !e gu$ernare au%ori%ar" a rea "ru% (i s5a i' us -n a roa e %oa%" Euro a. 4rac%ic) -n a.unul i#&ucnirii celui !e5al !oilea r"#&oi 'on!ial) gu$ernarea !e %i !e'ocra%ic su ra$ie*uise !oar -n Barea Eri%anie) Mran*a) "rile !e Qos) *"rile !in Scan!ina$ia) 6e3oslo$acia (i El$e*ia. Ie(i -n anii R90 sis%e'e cu carac%er !e'ocra%ic +unc*ionaser" (i -n Aus%ria) Eulgaria) Ro'7nia) Grecia) Es%onia (i Le%onia) la +inele anilor R10 +or'ele !ic%a%oriale !e gu$ernare i#&7n!iser" (i -n aces%e *"ri) o e$olu*ie -n con+or'i%a%e cu ,s iri%ul e ociiG 8Zei%geis%=. -ns" aces%e gu$ern"ri au%ori%are !e %i $ec3i erau li'i%a%e -n 'a%erie !e u%ere (i o&iec%i$e. Ne-n%e'eia%e e %e3nologia (i co'unica*iile 'o!erne) ele nu !is uneau !e ca aci%a%ea !e a con%rola 'ul%e as ec%e ale $ie*ii su u(ilor lor. A!esea nici nu !oreau s" roce!e#e as%+el. 4reocu a%e !e su ra$ie*uirea regi'ului) aces%e gu$ern"ri (i5au li'i%a% -n 'are '"sur" re%en*iile la o acce %are asi$" !in ar%ea o ula*iei. 67% %i' oa'enii nu -ncercau s" sc3i'&e sis%e'ul) ei se &ucurau !e cele 'ai 'ul%e ori !e o in!e en!en*" ersonal" consi!era&il". 1. MUNIABEN2ELE IIEOLOGI6E ALE 2O2ALI2ARISBULUI A. 2en%a*ia !ic%a%urii se reg"sea acolo un!e !e#a'"girea ro!us" !e relungirea cri#ei !a%ora%" !is%rugerilor r"#&oiului s5a co'&ina% cu accen%uarea cri#ei social5 oli%ice sau cu e>is%en*a %en!in*elor re$an(is%e (i re$i#ionis%e. Ins%aura%" -n Rusia -n 1<1N !ic%a%ura s%7ngii a +os% ur'a%" 7n" -n 1<1< !e %riu'+ul regi'urilor au%ori%aris%5'ili%are sau na*ionalis%5rasis%e !e !rea %a -n 'a.ori%a%ea s%a%elor euro ene. E. O+er%a %o%ali%ar" cu rin!ea a elul la or!ine) cre!in*") !isci lin") soli!ari%a%e na*ional" (i social") res%aurarea $ec3ii legali%"*i. Ea s5a re#en%a% su& +or'a co'unis'ului) +ascis'ului (i na*ional5socialis'ului 6. Mascis'ul es%e i!eologia s%a%ului (i a na*iunii) !e#$ol%a% -n I%alia !e 4ar%i!ul Na*ional Mascis% con!us !e Eeni%o Bussolini. Ea neag" li&eralis'ul) !e'ocra*ia (i luralis'ul) co'&a%e 'ar>is'ul (i sus*ine i!eea coe#iunii na*iunii (i consensul na*ional. 4ro'o$ea#" econo'ia s%a%ului cor ora%is%) 'i%ul na*iunii uni%are (i a %recu%ului glorios al I%aliei. I. 6o'unis'ul es%e i!eologia claselor sociale) &a#a% e i!eea cons%ruirii socie%"*ii co'unis%e carac%eri#a%" rin sis%e'ul ar%i!ului unic) !ic%a%ura role%aria%ului con!us !e un li!er unic) in%erna*ionalis' role%ar (i i!eologia lu %ei !e clas". ?n lan econo'ic nega ro rie%a%ea ri$a%" ur'"rin! coo era%i$i#area agricul%urii) na*ionali#area in!us%riei) ur&ani#are (i in!us%riali#are +or*a%") econo'ie cen%rali#a%") !iri.a%" (i con%rola%" !e ar%i!ul unic. E. Na*ional5socialis'ul es%e i!eologia rasei ro'o$a%" -n Ger'ania !e NSIA4 con!us !e A!ol+ Oi%ler. I!eea s%a%ului %o%ali%ar) a regi'ului oli*ienesc (i a an%i!e'ocra%is'ului (i an%i arla'en%aris'ului es%e !u&la%" !e te"ria rasei superi"are ger'anice (i !e an%ise'i%is' $isceral) ca (i !e i!eea necesi%"*ii o&*inerii rin r"#&oi !e spaiu %ital -n !auna $ecinilor. ;. IOU MAE2E ALE 2O2ALI2ARISBULUI A. Rusia C %o%ali%aris'ul co'unis%. E$olu*ia con+lic%ului a !us -n 1<1N la cre(%erea ne'ul*u'irilor econo'ico5 sociale (i na*ionale. Re#ul%a%ul a +os% re$olu*ia &urg3e#" !in 'ar%ie 1<1N) a&olirea *aris'ului (i con%inuarea r"#&oiului) si%ua*ie !e care au ro+i%a% 1"le%icii con!u(i !e Lenin care au organi#a% lo$i%ura !e s%a% !in 9:59/ oc%o'&rieY/5Nnoie'&rie 1<1N. 4relu7n! u%erea -n #ona cen%ral" a Rusiei euro ene &ol(e$icii) au -nc3eia% ace cu Ger'ania) au #!ro&i% o o#i*ia in%ern" (i au c7(%iga% r"#&oiul ci$il ur%a% -n erioa!a 1'18-1'22 cu ar'a%ele 51

na*ionalis%e ale ,generalilor al&i. Se ins%i%uie o socie%a%e &a#a%" e na*ionali#area in!us%riei) coo era%i$i#area agricul%urii) in!us%riali#are (i ur&ani#are +or*a%") regi'ul ar%i!ului unic) econo'ie cen%rali#a%" (i !iri.a%") regi' oli*ienesc re resi$ sus*inu% !e ar'a%" (i oli*ia oli%ic" 6ESAYNSVIYSGE. E. S%alinis'ul es%e regi'ul i' us !e succesorul lui Lenin) /.?.8talin care con!uce URSS -n erioa!a 1<9;5 1<:1. S%alin a !e#$ol%a% %eoria 5s"cialismului Hntr-" singur# ar#A 'ul% 'ai a%rac%i$" en%ru cei 'ai 'ul*i !in%re co'uni(%ii ru(i !ec7% !oc%rina lui 2ro*Ai a 5re%"luiei permanente7 a 5e<p"rtului de re%"luie7. 2ro*Ai sus*inea c" socialis'ul u%ea +i 'en*inu% -n Rusia !oar !ac" re$olu*ia i#&7n!ea !e5a lungul -n%regii Euro e. Bul%or co'uni(%i "rerile lui 2ro*Ai le "reau a$en%uroase) riscan%e) !es%ina%e s" a%rag" reac*ii $iolen%e !in ar%ea *"rilor ca i%alis%e. -n sc3i'&) !is oni&ili%a%ea lui S%alin !e a renun*a la oli%ica econo'ic" leninis%" 8N.E.R 5 care) !in ra*iuni %ac%ice (i !oar cu carac%er %e' orar) a er'is !e#$ol%area unei 'o!era%e) !ar ro'i*"%oare ini*ia%i$e econo'ice ri$a%e= (i !e a cons%rui socialis'ul e lan in%ern a c7(%iga% o ulari%a%e -n r7n!ul %inere%ului so$ie%ic) -n r7n!ul 4ar%i!ului 6o'unis%) un!e a i#&u%i% s"5(i cons%ruiasc") ini*ial) i'aginea unui con!uc"%or 'o!era%) +oar%e u%il" -n eli'inarea a!$ersarilor) soco%i*i rea ra!icali. Aces%a -(i consoli!ea#" u%erea -nl"%ur7n!u5l (i e>il7n!u5l e (r"Fi lic3i!7n!u5i e Oir"% Oamene% =u2arin i Zin"%ie% ca (i o o#i*ia !in ar%i! (i s%a%) su&or!on7n!u5(i ar'a%a) ar%i!ul) a!'inis%ra*ia (i .us%i*ia. A lansa% lanul !e in!us%riali#are o!a%" cu 1<9<) a orc3es%ra% lic3i!area o o#i*ie *"r"ne(%i +a*" !e colec%i$i#are 8 / 'ilioane !e 'or*i=) a e ura% ar'a%a) oli*ia oli%ic" (i ar%i!ul) a ini*ia% un e>%raor!inar cul% al ersonali%"*ii. S%alin a re$eni% la o cen%rali#are e>%re'" rin i' unerea ri'ului 5plan cincinal7 81<9K51<11=. Aces% lan cincinal era +oar%e a'&i*ios. El nu $i#a !oar s%a&ilirea unui se% !e '"suri econo'ice 'eni%e s" accelere#e !e#$ol%area in!us%rial" a Uniunii So$ie%ice) ci a 'arca%) !e +a %) -nce u%ul unei noi -ncerc"ri !e a 'o&ili#a (i !e a %rans+or'a socie%a%ea so$ie%ic" -n con+or'i%a%e cu rinci iile socialis%e. elul era !e a crea un nou 'o! !e $ia*" (i !e a genera noi a%i%u!ini (i noi loiali%"*i. Bi.loacele alese !e S%alin (i 'ica eli%" !e ar%i! en%ru a%ingerea aces%ui *el erau ro agan!a er'anen%") sacri+iciile con%inue) recu' (i $iolen*a neli'i%a%" (i con%rolul s%a%ului asu ra %u%uror as ec%elor $ie*ii u'ane.4rin%re al%e lucruri) lanul cincinal resu unea %rans+or'area sis%e'ului agricol !in%r5unul &a#a% e ro rie%a%ea ri$a%") -n%r5unui -n%e'eia% e +er'e colec%i$e (i !e s%a%. A e>is%a% un anu'i% sce %icis' (i c3iar o o o#i*ie +a*" !e aces% rogra' (i -n ca!rul ar%i!ului) iar seg'en%e !es%ul !e nu'eroase ale o ula*iei au res ins sacri+iciile e care %re&uiau s" le +ac". -n s ecial *"ranii au o us re#is%en*" sau au re+u#a% s" coo ere#e) !ar S%alin a +os% ne'ilos. A crea% sis%e'ul concen%ra*ionar !in Si&eria) 0ulag81K 'ilioane !e 'or*i=) a ini*ia% 'area %eroare !in anii 1'36-1'38 (i (i5a su&or!ona% ar%i!ele co'unis%e euro ene rin in%er'e!iul In%erna*ionalei a5III5a +!"mintern, -n+iin*a%" -n 'ar%ie 1<1<) -n sco ul coor!on"rii ac%i$i%"*ii ar%i!elor co'unis%e (i a organi#"rii re$olu*iei 'on!iale) a +os% +olosi%" !e S%alin -n oli%ica e>%ern" a s%a%ului so$ie%ic -n !irec*ia sl"&irii regi'urilor !e'ocra%ice. 4rin ar%i!ele co'unis%e a+ilia%e) consi!era%e sec*ii na*ionale ale !"minternului S%alin s5a a'es%eca% -n ro&le'ele in%erne ale al%or s%a%e) +iin! -n u'&ra unor e$eni'en%e) cu' a +os% gre$a general" !in Barea Eri%anie 81<9/=. 6. Ger'ania C na#is'ul. 4re$e!erile "cii (i consecin*ele ei) ac*iunile +rance#e (i cri#a os%&elic" au ra!icali#a% oli%ic s a*iul ger'an) care e +on!ul cri#ei regi'ului !e la Jei'ar) a er'is ascensiunea Na*ional5sociali(%ilor con!u(i !e Oi%ler. Iu " e(ecul puciului din 1'23 e +on!ul 'arii cri#e) ro agan!a na*ionalis%") rasis%") >eno+o&") an%ise'i%" (i re$an(is%" a na#i(%ilor le5a a!us aces%ora -n 1<19 es%e 19 'ilioane !e $o%uri. I. Oi%leris'ul a aca ara% u%erea -n 10 ianuarie 1<11 e cale arla'en%ar". Noul regi' a eli'ina% e co'uni(%i (i social5!e'ocra*i) a !es+iin*a% arla'en%aris'ul) a relua% con%rolul ar'a%ei) oli*iei) resei) a!'inis%ra*iei) .us%i*iei) e!uca*iei (i ro agan!ei. 4ar%i!ul Social5Ie'ocra% (i cele !e cen%ru au +os% cur7n! !i#ol$a%e) !oar na*ional5sociali(%ii r"'7n7n! un ar%i! legal. Alegerile au !e$eni% +arse elec%orale. Singura 'isiune a $eic2stagului r"'7nea sl"$irea 9u2rer-ului. Na#i(%ii au relua% a ara%ul a!'inis%ra%i$) e care au -nce u% s"5l e ure#e. -n acela(i %i' ) ei au crea% o serie !e organis'e na#is%e aralele) !e en!en%e !oar !e Oi%ler. ?n s+era econo'ic") gre$ele au +os% in%er#ise) iar sin!ica%ele !es+iin*a%e) +iin! -nlocui%e !e c"%re Mron%ul Buncii) o organi#a*ie na#is%". A$oca*ii) !oc%orii) inginerii (i ro+esorii (i5au $"#u% asocia*iile ro+esionale -nl"%ura%e !e c"%re cele na*ional5 socialis%e. Nici $ia*a cul%ural" (i in%elec%ual" nu a +os% negli.a%" !e c"%re noiis%" 7ni ai Ger'anieiL s5a ins%i%ui% un con%rol s%ric% asu ra e!i%urilor (i uni$ersi%"*ilor) iar un a ara% &ru%al !e cen#ur" a in%ra% -n +unc*iune.O o#i*ia con!ucerii SI con!us" !e Erns% Ro3' es%e lic3i!a%" +i#ic) ar'a%a es%e su&or!ona%") cre(%e rolul SS5ului) se lansea#" un rogra' !e cons%ruc*ii social5s%ra%egice (i !e -nar'are care lic3i!ea#" (o'a.ul. Se %rece la con%rolul %o%al al $ie*ii sociale) se creea#" lag"rele !e concen%rare un!e sun% %ri'i(i o o#an*ii oli%ici (i sociali) 52

'inori%"*ile se>uale (i religioase (i rasele consi!era%e a +i in+erioare8e$reii) *iganii (i sla$ii=. Oi%ler ro'isese 'aselor re+acerea econo'ic" a Ger'aniei +5munc# i pDine7, (i s5a *inu% !e cu$7n%. -n s ecial rin in%er'e!iul unor lucr"ri u&lice) el a i#&u%i% s" scoa%" *ara !in 'aras'ul econo'ic -n care se #&"%ea. Iin 1<1/) Ger'ania a orni% re-nar'area. -n aces%e con!i*ii) (o'a.ul a sc"#u% !ras%ic) !e la / 'ilioane !e ersoane -n ianuarie 1<11) la su& 1 'ilion la +inele lui 1<1/. Iar -n 1<1K) -n Ger'ania s5a +"cu% si'*i%" necesi%a%ea unei +or*e !e 'unc" su li5 'en%are. Fi a+acerile au ros era%) eli%a econo'ic" ger'an" &ene+iciin! (i ea !e relansarea econo'ic" a *"rii. 4en%ru ce%"*enii ger'ani o&i(nui*i) care nu erau e$rei) sla$i) rro'i) 'ar%ori ai lui le3o$a sau co'uni(%i) gu$ernarea lui Oi%ler a -nse'na% s orirea &un"s%"rii. -n lus) a%a(a'en%ul +a*" !e cau#a na*ional5socialis%" er'i%ea !e "(irea &arierelor sociale e>is%en%e -n Ger'ania) -nain%e !e 1<11. Oi%ler a reali#a%) -n +on!) o 'inire$olu*ie social") care a +os% -'&r"*i(a%" cu en%u#ias' !e c"%re ca%egoriile in+erioare ale clasei !e 'i.loc (i c3iar !e c"%re 'unci%ori.Na*ionalis'ul) care5l a.u%ase e Oi%ler a%7% !e 'ul% la cucerirea u%erii) a con%inua% s" ai&" succes la 'asele ger'ane (i !u " 1<11. $eGacerea 0ermaniei Mari (i ruperea c#tuel"r ?ersailles-ului erau %e'e acce %a%e !e c"%re cei 'ai 'ul*i !in%re ger'ani. Iar o&s%ina*ia cu care Oi%ler c3iar res ec%a unele !in%re ro'isiunile e care le +"cea i5a a!us o o ulari%a%e +"r" rece!en% rin%re !ic%a%orii Euro ei in%er&elice. :. 2RA2A2ELE SOVIE2O5GERBANE ?N 4ERIOAIA IN2EREELI6 Ecluse e lan euro ean Ger'ania (i URSS se a ro ie (i se'nea#" un ac% !e recunoa(%ere reci roc" 81<91=. !u&la% !e %ra%a%ul !e la $apall"+1'22, rin care -(i anulau !a%oriile (i !e#$ol%au sci'&urile econo'ice. Bo'en%ul cul'inan% es%e pactul $i11entr"p-M"l"t"% din 23 august 1'3' c"n! cele !ou" s%a%e -' ar% !e +a % s+erele !e in+luen*" -n Euro a !e es% (i cen%ral". /. /8()$/4 4L(9:L A!ol+ Oi%ler 8n. 90 a rilie 1KK<) Eraunau a' Inn) Aus%ria a !. 10 a rilie 1<;:) Eerlin=) li!er al 4ar%i!ului Na*ional Socialis% Ger'an) cancelar al Ger'aniei !in 1<11) iar !in 1<1; con!uc"%or a&solu% 8GMb3rerG= al Ger'aniei) a +os% unul !in cei 'ai cru#i !ic%a%ori !in is%oria o'enirii. A.uns la u%ere -n 1<11) li!erul 'i(c"rii na#is%e) Oi%ler a !us o oli%ic" !e reg"%ire (i !e !eclan(are a celui !e Al Ioilea R"#&oi Bon!ial) recu' (i !e unere -n a licare a unui lan !e e>%er'inare -n 'as" a e$reilor (i a a!$ersarilor oli%ici. ?n (coal" nu s5a re'arca%) +iin! ele$ 'e!iocru. Iu " 'oar%ea "rin*ilor) -n 1<0N) s5a 'u%a% la Viena un!e a -ncerca% s" se -nscrie la cursurile Aca!e'iei !e Ar%e Mru'oase) -ncercare e(ua%". 2i' !e (ase ani a !us o $ia*" 'i#er" -n cele 'ai s"race car%iere ale ora(ului) singura sa surs" !e $eni% +iin! ilus%ra%ele cu !i+eri%e cl"!iri !in Viena) e care le ic%a (i $in!ea -n ca+enele. Iu " i#&ucnirea 4ri'ului R"#&oi Bon!ial) s5a -nrola% -n ar'a%a ger'an". 4e +ron% a +os% !ecora% cu 6rucea !e Mier clasa I. S+7r(i%ul r"#&oiului l5a sur rins -n%r5un s i%al) +iin!c" +usese r"ni% -n ur'a unui a%ac engle# cu ga#e !e lu %". Iu " %er'inarea r"#&oiului) Oi%ler (i5a sc3i*a% -n 'in%e ceea ce ur'a s" !e$in" na*ional5socialis'ul. O g7n!ire &a#a%" e un an%i5se'i%is' +eroce (i o orien%are rasis%" asu ra socie%"*ii (i a $alorilor eiEnergia (i %alen%ul s"u ro agan!is%ic (i ora%oric l5au i' us) as%+el c" Oi%ler) al"%uri !e +on!a%orul ar%i!ului) An%on Ire>ler) a +or'ula% rogra'ul oli%ic -n +e&ruarie 1<90. 2o% a%unci s5a 3o%"r7% (i sc3i'&area !enu'irii ar%i!ului -n 4ar%i!ului Bunci%oresc Na*ional5Socialis% Ger'an. ?nc" !e la -nce u%urile carierei oli%ice) Oi%ler era con(%ien% !e u%erea ro agan!ei) %o%ul +iin! +oar%e &ine us la unc%. Iin a rilie 1<10) res onsa&il cu ro agan!a a +os% nu'i% Qose 3 Goe&&els) care a +olosi% cu succes noile %e3nici) a+i(ele elec%orale c7% (i ra!ioul. Au +os% -nc3iria%e a$ioane (i au%o'o&ile !e lu> en%ru !e lasarea 'ai ra i!" a lui Oi%ler -n c7% 'ai 'ul%e locuri. Ie'ersul a a$u% e+ec%ul scon%a%) !ar un 'are 'eri% la succesul na#i(%ilor l5a a$u% a&sen%eis'ul elec%ora%ului la urne. Succesul o&*inu% !e ar%i!ul s"u la alegerile !in 1<19 l5a -ncura.a% s" nu acce %e nici o al%" +unc*ie !ec7% cea !e cancelar. ?n%7lnirile !in%re Oi%ler (i re(e!in%ele Oin!en&urg nu au !us la nici un re#ul%a%. A ur'a% o erioa!" %ul&ure -n $ia*a oli%ic" ger'an") cul'in7n!) %o%u(i) la 10 ianuarie 1<11 cu nu'irea -n +unc*ia !e cancelar a lui Oi%ler. ?n scur% %i' ) na#i(%ii au relua% %oa%e +unc*iile !e con!ucere) a%7% -n 4arla'en%ul ger'an 8$eic2stag=) c7% (i -n econo'ie. ?n 'ar%ie 1<11) Oi%ler s5a 3o%"r7% s" ro un" noului 4arla'en% Legea de Hmputernicire 8:rmWc2tigungsgeset6=) care re$e!ea -nl"%urarea roce!urilor (i legisla*iei arla'en%are (i %rans+erul u%erii !e line cancelarului (i gu$ernului s"u) rin asu'area !e reroga%i$e !ic%a%oriale. Eeni%o A'ilcare An!rea Bussolini 89< iulie) 1KK1) 4re!a io l7ng" Morll C 9K a rilie) 1<;:) Giulino !i Be##egra l7ng" 6o'o= a +os% con!uc"%orul I%aliei -n%re anii 1<99 (i 1<;1. A crea% un s%a% +ascis% u%ili#7n! ro agan!a (i %eroarea !e s%a%. Molosin!u5(i caris'a) con%rolul %o%al al 'e!iei (i in%i'i!area ri$alilor oli%ici) a 53

ruina% sis%e'ul !e'ocra%ic !e gu$ernare e>is%en%. In%rarea sa -n cel !e5al !oilea r"#&oi 'on!ial al"%uri !e Ger'ania lui Oi%ler a +"cu% !in I%alia o *in%" a a%acurilor Alia%e) ceea ce a !us -n +inal la c"!erea (i 'oar%ea sa. N"scu% la Io$ia) -n I%alia) -n 9< iulie 1KK1) ca +iu al unei -n$"*"%oare !e *ar" (i al unui +ierar. Fcola ele'en%ar" o +ace -n Io$ia. Na%ura sa re&el" (i in!isci lina sa Gna%ural"G se $"! -nc" !in %i' ul +rec$en%"rii (colii secun!are) la 4re!a io) e care a %er'ina%5o cu greu) la 1; ani) +iin! !e 'ai 'ul%e ori a roa e !e e>'a%riculare. 2ri'is a oi la Maen#a) la un liceu al 6"lug"rilor Sile#ieni) se re$ol%" !in nou) con%ra or!inii (i !ici linei i' use) +iin! e>'a%ricula%. 1<09) leac" -n El$e*ia un!e %r"ie(%e e a uca%e) res%7n! %o% +elul !e 'unci necali+ica%e. ?n %i' ul (e!erii sale -n El$e*ia) a in%ra% !eseori -n con+lic%e cu oli*ia local" en%ru $aga&on!a. (i -nc"iereri. ?n 1<0; se -n%oarce -n I%alia en%ru sa%is+acerea ser$iciului 'ili%ar o&liga%oriu. 4re!") !in nou) -n (coli ele'en%are) -n%re 1<0N 5 1<0K. ?n 1<0<) se 'u%" -n 2ren%) Aus%ria) as%"#i 2ren%o) I%alia) un!e a lucra% en%ru un #iar !e orien%are socialis%") lucr7n!) -n acela(i %i' ) la c7%e$a !in scrierile sale %i' urii. Iu " re-n%oarcerea -n I%alia) e!i%ea#" un #iar socialis% -n Morlm) (i) ul%erior) !e$ine e!i%or la un al% #iar socialis%) GA$an%inG) consi!era% la $re'ea res ec%i$" cel 'ai i' or%an% #iar socialis% !in I%alia. ?n 'ar%ie 1<1<) 'ai e>ac% la 91 'ar%ie) Bussolini +on!ea#" la Bilano ri'ul gru oli%ic !e orien%are +ascis%". Ini*ial rogra'ul gru ului s"u oli%ic a$ea o orien%are s%ric% na*ionalis%") c"u%7n! s" a%rag" ca%egoria larg" a $e%eranilor 4ri'ului R"#&oi Bon!ial. 6a un lai%'o%i$) Bussolini insis%a e re+acerea gloriei Ro'ei an%ice. Bai %7r#iu) reali#7n! c" gru ul s"u *in%" !e $e%erani !e r"#&oi nu es%e su+icien% en%ru reali#area *elurilor sale oli%ice) Bussolini a!aug" o al%" co' onen%" rogra'ului s"u +ascis%) care se a!resa s eci+ic i%alienilor &oga*i) ro rie%ari !e co' anii (i %erenuri. ?n oc%o'&rie 1<99) Bussolini organi#ea#" GBar(ul asu ra Ro'eiG 8Marcia su $"ma=. La or!inul s"u) 'ii !e +asci(%i se -n!rea %" s re Ro'a en%ru a relua u%erea. In%i'i!a% (i %e'7n!u5se !e un r"#&oi ci$il) regele Vic%or E'anuel III -l !ese'nea#" e Bussolini !re % ri'5'inis%ru. ?n anii ur'"%ori) Bussolini reia %re %a% -n%reaga u%ere) lu7n!u5(i %i%lul !e GIl IuceG (i i' un7n! -n I%alia cul%ul ro riei ersonali%"*i. Vladimir Ilici ;enin n"scu% Uliano$ 899 a rilie 1KN0 C 91 ianuarie 1<9;=) a +os% un re$olu*ionar rus care a con!us ar%i!ul &ol(e$ic) ri'ul 4re'ier al Uniunii So$ie%ice (i +on!a%orul i!eologiei cunoscu%e su& nu'ele !e leninis'. A +os% un ersona. ac%i$ -n 4ar%i!ul Social Ie'ocra% al Buncii !in Rusia 84SIBR=) iar !in 1<01 a con!us +rac*iunea &ol(e$ic") !u " ru %ura cu 'en(e$icii) ru %ur" care a +os% ins ira%") cel u*in ar*ial) !e a'+le%ul s"u !e este de G#cut\. ?n 1<0/ a +os% ales -n re#i!iul 4SIBR. ?n 1<0N s5a 'u%a% -n Minlan!a en%ru 'o%i$e !e siguran*". A con%inua% s" c"l"%oreasc" -n Euro a (i s" ar%ici e la nu'eroase -n%runiri socialis%e) inclusi$ la 6on+erin*a !e la Zi''erHal! !in 1<1:.La / a rilie 1<1N s5a re-n%ors la 4e%rogra!) cu a.u%orul lui 4ar$us) ur'"rin! r"s%urnarea *arului Nicolae al II5lea. ?n acea erioa!" a relua% un rol con!uc"%or -n 'i(carea &ol(e$ic") u&lic7n!. Iu " o re$ol%" a 'unci%orilor e(ua%" -n iulie) Lenin a +ugi% -n Minlan!a. S5a re-n%ors -n oc%o'&rie) con!uc7n! o re$olu*ie ar'a%") -' o%ri$a Gu$ernului 4ro$i#oriu. I!eile sale !e gu$ernare) c3e'au la o nou" +or'" !e con!ucere) &a#a%" e consiliile 'unci%orilor nu'i%e so$ie%e. Acce %7n! c" so$ie%ele sun% singurele +or'e legi%i'e !e gu$ernare 'unci%oreasc") Lenin a -n%reru % ac%i$i%a%ea A!un"rii 6ons%i%uan%e Ruse. Aici) &ol(e$icii ier!user" la $o%) c7(%ig"%orul alegerilor +iin! 4ar%i!ul Socialis% Re$olu*ionar. Bai %7r#iu) ace(%ia !in ur'" s5au !i$i#a% -n !ou" +rac*iuni) una !e s%7nga) ro5so$ie%e) (i al%a !e !rea %a) an%i5so$ie%e. Eol(e$icii a$eau 'a.ori%a%ea -n 6ongresul So$ie%elor (i au +or'a% o coali*ie gu$erna'en%al" cu sociali(%ii re$olu*ionari !e s%7nga. ?n cele !in ur'") coali*ia lor -ns" s5a r"&u(i%) !u " ce sociali(%ii5re$olu*ionari s5au o us %ra%a%ului !e ace !e la Eres%5Li%o$sA) ei -ncerc7n! c3iar) rin alian*e cu al%e ar%i!e) s" r"s%oarne gu$ernul so$ie%elor. Iosi1 Vissariono4ici %talin) n"scu% Iose& I.uga($ili 891 !ece'&rie 1KN< C : 'ar%ie 1<:1= a +os% un re$olu*ionar &ol(e$ic (i con!uc"%or oli%ic so$ie%ic. S%alin a !e$eni% Secre%ar General al 4ar%i!ului 6o'unis% al Uniunii So$ie%ice -n 1<99) -n ur'a 'or*ii lui Vla!i'ir Ilici Lenin) c7(%ig7n! -n anii !eceniului al %reilea lu %a en%ru u%ere cu Le$ 2ro*Ai (i consoli!7n!u5(i e !e lin au%ori%a%ea o!a%" cu Barea E urare) o erioa!" !e re resiune crun%" al c"rei a ogeu a +os% a%ins -n 1<1N. S%alin a r"'as la u%ere e %o% arcursul celui !e5al Ioilea R"#&oi Bon!ial) (i !u " -nc3eierea aces%uia) 7n" la 'oar%ea sa. Regi'ul s"u !e i!eologie 'ar>is%5leninis%" es%e a!eseori nu'i% s%alinis'. Su& S%alin) care a -nlocui% Noua 4oli%ic" Econo'ic" 8NE4= cu lanurile cincinale) 8in%ro!use -n 1<9K= (i agricul%ura in!i$i!ual" cu agricul%ura coo era%is%") Uniunea So$ie%ic" a +os% %rans+or'a%" !in%r5o socie%a%e *"r"neasc" -n%r5o 'are u%ere in!us%rial" 'on!ial" la s+7r(i%ul celui !e5al a%rulea !eceniu. Agricul%ura so$ie%ic") care a +os% e> loa%a%" en%ru +inan*area in!us%riali#"rii) a con%inua% s" +ie su&!e#$ol%a%" e %oa%" !ura%a !eceniului. 6olec%i$i#area a %re&ui% sa +ac" +a*" o o#i*iei generali#a%e a c3ia&urilor) -n +a %) cei 'ai 3arnici (i gos o!ari oa'eni ai sa%elor) a$7n! ca re#ul%a% o lu %" -n$er(una%" a 'ul%or *"rani -' o%ri$a 54

au%ori%"*ilor. ?n aces% %i' ) S%alin a argu'en%a% c" +rac*ionis'ul 4ar%i!ului 6o'unis% a+la% la u%ere ar u%ea sl"&i Uniunea So$ie%ic" -n +a*a ina'icilor e>%erni. 4e !ura%a !eceniului al a%rulea) el) rac%ic) a eli'ina% o o#i*ia oli%ic" rin in%er'e!iul sis%e'ului +oar%e !ur al e<ilului intern (i rin e>ecu*ii) iar rin asigurarea !e &ene+icii anu'i%or seg'en%e ale o ula*iei) a c7(%iga% s ri.inul sau coo erarea lor cu regi'ul. N. 6RONOLOGIE Me&ruarieY'ar%ie 1<1NL Re$olu*ia &urg3e#") a oi lo$i%ura !e s%a% &ol(e$ic" 89; oc%o'&rie=. 9: oc%o'&rieYN noie'&rie 1<1NL Lo$i%ura !e s%a% &ol(e$ic" !e la 4e%rogra! Ianuarie 1<1KL 6o'uni(%ii ru(i !i#ol$" A!unarea 6ons%i%uan%" 1<1K51<99L R"#&oiul ci$il !in RusiaP in%er$en*ia s%r"in" an%i&ol(e$ic" 1<1<L Se +or'ea#" 4ar%i!ul Bunci%oresc Ger'an. 1<91L Lenin lansea#" I"ua P"litic# :c"n"mic# 8N.E.4.= oc%o'&rie 1<99L Marul asupra $"mei (i reluarea u%erii -n I%alia !e c"%re Bussolini) con!uc"%orul 4ar%i!ului Mascis% I%alian 1<99L Na(%erea URSS. 1<9;L Boare V.I. Lenln. 1<9;51<9/L 4erioa!a -n care Bussolini (i5a lic3i!a% rinci alii a!$ersari oli%ici 1<9;51<9NL Lu %" en%ru u%ere) -n ca!rul eli%ei &ol(e$ice !in U.R.S.S.) c7(%iga%" !e S%alin 1<9<L S%alin reia -n %o%ali%a%e u%erea -n URSS. 1<9:L A!ol+ Oi%ler) scrie Mein OampG. 1<9K51<11L 4ri'ul lan cincinal 1<9<L 2ra%a%ul !e la La%erano -n%re s%a%ul i%alian (i a ali%a%e 10 ianuarie 1<11L A!ol+ Oi%ler !e$ine cancelar al Ger'aniei 1<11L Es%e incen!ia% Reic3s%ag5ul. 'ar%ie 1<11L Alegeri -n Ger'ania) in+luen*a%e !e ac*iunile na#i(%ilor ger'ani 10 iunie 1<1;L I"aptea cuitel"r lungi eli'inarea con!uc"%orilor S.A. (i a a!$ersari !eclara*i ai regi'ului na%ional5socialis% 1<1:L Legile !e la Nbrn&erg rin care e$reii erau !e ose!a*i !e ce%"*enia ger'an" 1<1/51<1KL Marea (er"are e ur"rile or!ona%e !e S%alin K. II6IONAR Barele R"#&oiL !enu'ire !a%" ri'ului r"#&oi 'on!ial 8 7n" la i#&ucnirea celui !e5al !oilea=) i' us" c3iar !in acea erioa!") O&e!ien%L ascul%"%or) su us. S a*iu $i%al 8Le&ensrau'=L -n conce *ia lui Oi%ler) o orul ger'an %re&uia s" %r"iasc" -n%r5un singur s%a% (i a$ea ne$oie !e %eri%orii su li'en%are) i' osi&il !e o&*inu% al%+el !ec7% e sea'a $ecinilor Ger'aniei. S iri%ul e ocii 8Zei%geis%=L se% !e o inii I' use -n aceea(i erioa!") -n 'ai 'ul%e *"ri. Iela*iuneL !enun*) 7r". E> or%ul !e re$olu*ie _ !orin*a unora !in%re con!uc"%orii &ol(e$ici !e a ro'o$a co'unis'ul (i -n al%e *"ri euro ene) -n s ecial -n Ger'ania) cu sco ul !e a u(ura lu %a s%a%ului so$ie%ic cu *"rile ca i%alis%e ina'ice. Gulag 5 s a*iu concen%ra*ionarL lan* !e lag"re !e 'unc" +or*a%" (i !e e>%er'inare 'eni%e s" eli'ine 5dumanii p"p"rului7 (i s" asigure loiali%a%ea +a*" !e regi'ul co'unis%) rin in%er'e!iul %eroris'ului !e s%a% (l al s ai'ei generali#a%e. Ii$i!e e% i' eraL 5de61in# i st#pDnete78Bac3ia$elli=P 'o! !e a !o'ina a!$ersarii rin +olosirea !isensiunilor !in%re ace(%ia. Mb3rerL con!uc"%or) -n li'&a ger'an". Reic3s%agL ca'era su erioar" a 4arla'en%ului ger'an. 6ulaci C c3ia&uriL *"rani -ns%"ri*i) gos o!ari) rinci alii 5dumani de clas#7 ai co'uni(%ilor -n 'e!iul rural. XV. AL IOILEA RZEOI BONIIAL 55

1. 6AUZELE 6ONMLI62ULUI Se reg"sesc -n re$e!erile "cii !e la Versailles) a inca aci%"*ii !e in%er$en*ie a Socie%"*ii Na*iunilor) ne-n*elegerile anglo5+rance#e) i#ola*ionis'ul a'erican) %en!in*ele re$an(ar!e ger'ane) i%aliene (i .a one#e) ascensiunea regi'urilor !ic%a%oriale (i concilia%oris'ul anglo5+rance#.2ra%a%ele i' uneau Ger'aniei (i celorlal*i -n$in(i anu'i%e res%ric*ii) !ar nu re$e!eau (i 'i.loacele en%ru a5i o&liga s" le res ec%e.Ins%aurarea unor regi'uri +ascis%e -n Euro a) -n s ecial a celui na#is%) a +os% la originea r"#&oiului. Oi%ler ro'isese o orului ger'an c" $a !es+ace ,c"%u(ele Versailles5uluiG. ?nc"lc"rile %ra%a%elor rin re-nar'area Ger'aniei (i re'ili%ari#area #onei renane au +os% a(i i' or%an*i c"%re un nou r"#&oi. Ben*ion"' c") -n anii R10) %oa%e s%a%ele se -nar'au) !ar Ger'ania o +"cea) -nc"lc7n! res%ric*iile i' use la Versailles.Re$i#ionis'ul a +os% -n 'are '"sur" $ino$a% !e -' ingerea lu'ii -n%r5un nou r"#&oi. Es%e $or&a nu !oar !e re$i#ionis'ul ger'an) ci (i !e cel ungar) &ulgar e%c. La r7n!ul lor) so$ie%icii) ne'ul*u'i*i c" au ier!u% rangul !e 'are u%ere !u " e+or%ul 'ili%ar al Rusiei !in 1<1;51<1N) !oreau recu erarea unor %eri%orii , ier!u%eG -n 1<1K. Pr"t"c"lul adii"nal secret al Pactului de neagresiune cu Ger'ania !in 91 augus% 1<1< reci#a %oc'ai aces%e in%en*ii. 6ons%i%uirea unei noi alian*e 'ili%are 8A>a Eerlin 5 Ro'a 5 2oAio=) ca (i a ro ierea ger'ano5so$ie%ic") !e al%+el) ar +i %re&ui% s" s%7rneasc" 'ai 'ul%" -ngri.orare celorlal%e u%eri occi!en%ale. Era !e resu us c" Ger'ania $a -ncerca s" re!e$in" 'are u%ere) iar Mran*a (i Barea Eri%anie ar +i %re&ui% s" se o un") -n%re -n$ing"%ori -ns" erau nu'eroase %ensiuni (i con%ra!ic*ii) iar re#ul%a%ul a +os%) 'ai ales !in ar%ea Barii Eri%anii) o a%i%u!ine concilia%oare +a*" !e Ger'ania. E>is%au) !e ase'enea) con%ra!ic*ii (i -n%re Barile 4u%eri) e !e o ar%e) (i s%a%ele 'ici (i 'i.locii) e !e al%a. Unele !in%re aces%ea au +os% $ic%i'e ale c"nciliat"rismului Granc"-1ritanic a(a cu' s5a -n%7' la% cu 6e3oslo$acia -n 1<1K. 9. ?N6E4U2UL RZEOIULUI S%a%ul olone#) re+"cu% -n 1<1K) a$ea asigura%" ie(irea la Barea Eal%ic" rin%r5un cori!or si%ua% -n !re %ul or%ului G!ansA 8Ian%#ig=. El se ara 4rusia Orien%al" !e Ger'ania Bare. Re+u#ul 4oloniei !e a renun*a la %eri%oriul res ec%i$ a o+eri% Ger'aniei 'o%i$ul r"#&oiului. 4en%ru a se asigura) ea a -nc3eia% Pactul de )el 8'ai 1<1<= cu I%alia (i (ratatul de neagresiune cu Kniunea 8"%ietic# 891 augus% 1<1<=.Ger'ania a ceru% 4oloniei s"5i ce!e#e ora(ul or% Ian#ig (i ,cori!orul olone# (i -n +a*a re+u#ului aces%eia a a%aca%5o la 1 se %e'&rie 1<1<. Mran*a (i Barea Eri%anie au !eclara% r"#&oi Ger'aniei la 1 se %e'&rie 1<1<) !ar nu au ac*iona% 'ili%ar as%+el c" a%aca%" !in es% (i !e URSS -n 1; se %e'&rie 1<1<) 4olonia a +os% #!ro&i%" -n ; s" %"'7ni (i -' "r*i%" -n%re ru(i (i ger'ani. 4ro+i%7n! !e si%ua*ie URSS a a%aca% Minlan!a oc%o'&rie 1<1<5'ar%ie 1<;0 (i a sili%5o s"5i ce!e#e is'ul Sareliei) or%ul Vii&org (i &a#a aero5na$al" Oango. 1. RZEOIUL 6IUIA2 Vic%oria ra i!" e +ron%ul olone# a +os% osi&il" (i !a%ori%" a%i%u!inii Mran*ei (i Barii Eri%anii) care) !u " !eclara*ia !e r"#&oi) au acor!a% 4oloniei !oar un a.u%or +inanciar (i s5au 'ul*u'i% s" ocu e o#i*ii e linia Bagino%. 6ele circa o % luni !e acal'ie -n $es% oar%" !enu'irea !e r#61"iul ciudat. R"#&oiul ciu!a% a +os% un r"#&oi al oca#iilor ier!u%e) !eoarece Ger'ania nu a +os% ne$oi%" s" lu %e e !ou" +ron%uri (i a a$u% r"ga#ul necesar en%ru a lic3i!a 4olonia. -n lus) el a con%ri&ui% la a ari*ia a%i%u!inilor !e+e%is%e) la sc"!erea 'oralului (i co'&a%i$i%"*ii sol!a*ilor) e> lic7n! e$olu*iile ul%erioare e +ron%ul !in Ves%. ?n $es%) Eelgia (i Olan!a) !e(i (i5au recon+ir'a% neu%rali%a%ea) !eclar7n! c" $or in%ra -n r"#&oi !oar !ac" +ron%ierele lor $or +i a%aca%e) se reg"%eau en%ru o ase'enea e$en%uali%a%e) cons%ruin! +or%i+ica*ii. In%rarea -n r"#&oi a Barii Eri%anii (i a !o'inioanelor a !a% na(%ere la nu'eroase inci!en%e na$ale) care au !us la &locarea +lo%ei ger'ane -n Barea Eal%ic" !e c"%re cea anglo5+rance#") care -i era cu 'ul% su erioar". 4e %o% arcursul r"#&oiului) Ger'ania a e$i%a% con+run%"rile na$ale !esc3ise) +olosin! !oar su&'arinele (i 'inele 'agne%ice. Era !e a(%e %a% o &loca!" a Ger'aniei !e c"%re +lo%a &ri%anic" (i cea +rance#") ceea ce i5ar +i crea% 'ari ro&le'e -n a ro$i#ionarea cu 'a%eriile ri'e necesare in!us%riei !e r"#&oi) 'a%erii ri'e care -i li seau. ;. REI6OUL ?N OMENSIV A. 6a' ania !in 1<;0 -nce e rin o+ensi$a ger'an" s re nor!ul euro ean cu sco ul !e a une '7na e re#er$ele !e 'inereu scan!ina$ (i a !e$ansa &loca!a na$al" engle#". ?n 'ar%ie 1<;0 ger'anii ocu " ra i! 56

Iane'arca8/ ore= (i Nor$egia890 !e #ile=) res ing7n! !esan%ul +ranco5&ri%anic !e la Nar$iA. ?n 10 'ai 1<;0 ger'anii a%ac" -n $es% cucerin! Lu>e'&urgul -n 9 ore (i silin! Olan!a C 1< 'ai (i Eelgia C 9< 'ai s" ca i%ule#e. 2ancurile ger'ane %rec rin 'un*ii Ar!eni) ocolin! linia Bagino% (i ies -n 90 'ai la canalul B7necii i#ol7n! -n Mlan!ra ;0 !e !i$i#ii alia%e. Engle#ii -(i re%rag %ru ele rin IunAerUue) iar Mran*a r"'as" singur" ca i%ulea#" -n 90 iunie 1<;0. Ger'anii ocu " *"r'ul a%lan%ic) 4arisul ) nor!ul (i nor!5es%ul -n %i' ce -n su! se ins%alea#" un gu$ern cola&ora*ionis% con!us !e marealul P2illipe Petain cu se!iul la ?ic2L.Re#is%en*a e relua%" la Lon!ra !e generalul de 0aulle iar engle#ii $or re#is%a asal%ului aerian ger'an !in august 1'40 martie 1'41) #"!"rnicin! o !e&arcare ger'an" -n insul". ?n es%) ro+i%7n! !e si%ua*ie URSS ocu " -n augus% 1<;0 Easara&ia) Euco$ina !e nor!) Es%onia) Le%onia (i Li%uania. E. 6a' aniile !in 1<;1 -nce -n :ur"pa -n 'ar%ie c7n! $enin! -n a.u%orul i%alienilor ger'anii ocu " -n 1 s" %"'7ni Qugosla$ia (i Grecia. ?n 99 iunie 1<;1 ger'anii (i alia*ii lor a%ac" URSS) a$ans7n! s re es% -n / s" %"'7ni -n%re <0051900 S'. Sun% ocu a%e Sie$) BinsA) O!essa) S'olensA) -ncercui% Leningra!ul) o+ensi$a A>ei +iin! o ri%" -n !ece'&rie la ;0 A' $es% !e Bosco$a. ?n 4Grica e(ecul i%alian -l !e%er'in" e Oi%ler s" %ri'i%" aici &eutc2e 4GriFa O"rps con!us !e generalul Ro''el. ?n PaciGic an%agonis'ul .a one#o5a'erican !uce la a%acul .a one# asu ra &a#ei aero5na$ale a'ericane !e la Pearl-.ar1"ur !in ins. OaHaii C N !ece'&rie 1<;1) si cucerirea !e c"%re ni oni a Asiei !e su!5es%) Mili inelor) In!one#iei (i a'enin*area In!iei (i Aus%raliei. :. ,NOUA ORIINE NAZIS2 ?N EURO4A La -nce u%ul anului 1<;1) Ger'ania !e*inea sau con%rola cea 'ai 'are ar%e a Euro ei) !e(i r"#&oiul cu Barea Eri%anie nu se s+7r(ise. Aceas%" Euro ") a+la%") con+or' unor is%orici) ))la "ra de german#7 %re&uia organi#a%" e &a#e noi. A!'inis%rarea %eri%oriilor ocu a%e re re#en%a sarcina ar'a%ei) a a!'inis%ra*iei ci$ile care se s ri.inea e 'inori%a%ea ger'an" (i e ar%i!e !e !rea %a (i a Ges%a o5ului) c"ruia -i re$eneau %oa%e o&liga*iile oli*iei. Ger'ania ali ise e+ec%i$ Aus%ria 8!e$eni%" )stmarF, !is%ric%ul Su!e*ilor) Alsacia (i Lorena) %eri%oriile olone#e (i c7%e$a can%oane &elgiene. 6elelal%e *"ri cuceri%e au a$u% +or'e !i+eri%e !e organi#are) -n%re care pr"tect"ratul c"mandatura. gu%ern#mDntul. Unele %eri%orii) ca Iane'arca sau Mran*a) (i5au "s%ra% su$erani%a%ea 7n" -n 1<;9 sau c3iar 1<;1. E"ncile ger'ane au -nl"%ura% !e e con%inen% +inan*ele +rance#e (i &ri%anice) iar Ger'ania (i5a !e#$ol%a%) rin '"suri au%ar3ice) o%en*ialul econo'ic. Unul !in%re rinci alii ar%eneri !e a+aceri al aces%ei noi Ger'anii a +os%) 7n" -n iunie 1<;1. Uniunea So$ie%ic") care i5a li$ra% 'a%erii ri'e) sau c3iar i5a +acili%a% ac3i#i*ionarea unor '"r+uri !in *"rile neu%re. ?n %eri%oriile ocu a%e) Ger'ania a organi#a% e> loa%area sis%e'a%ic" a &og"*iilor na%urale) a in%ro!us rogra'e !e 'unc" o&liga%orie) a ra*ionali#a% ali'en%ele (i al%e ro!use !e ri'" necesi%a%e. 5I"ua "rdine7 ger'an") sus*inu%" !e ro agan!a na#is%") su&linia) !e al%+el) o&liga*ia (i ,onoareaG unor o oare !e a 'unci (i a se sacri+ica en%ru 5marele p"p"r german7 a ar*in7n! unei rase su erioare. In aces%e %eri%orii) ocu an*ii au g"si% cola&ora%ori !in r7n!ul o ula*iei) !ar au %re&ui% s" +ac" +a*" 'i(c"rilor !e re#is%en*" -n Mran*a) Eelgia) Olan!a) Grecia) Iugosla$ia. Ger'ania s5a i' us (i -n res%ul Euro ei r"'as neocu a%) i' lic7n!u5se -n rela*iile e>%erne ale aces%or *"ri (i o&lig7n!u5le s" +ac" anu'i%e concesii. Oi%ler a +"cu% resiuni asu ra S aniei neu%re en%ru a ocu a Gi&ral%arul !e*inu% !e engle#i. /. ?N6E4U2UL SM^RFI2ULUI REI6OULUI Iu " crearea alian*ei anglo5a'ericane rin !2arta 4tlanticului se cons%i%uie !in 9/ !e s%a%e -n ianuarie 1<;9 !"aliia Iaiunil"r Knite -n +run%e cu SUA) Barea Eri%anie (i URSS. ?n 'ai5iunie 1<;9 a'ericanii o resc o+ensi$a .a one#" rin $ic%oriile aero5na$ale !in Marea !"ralil"r (i !in largul insulelor Mid;aL -n %i' ce Ro''el es%e o ri% !e &ri%anici la /0 !e A' !e 6airo -n &"%"lia !e la :l 4lamein oc%o'&rie 1<;9. ?n es% ger'anii -ncearc" s" un" '7na e resursele e%roliere !in 6auca#) +iin! #!ro&i*i la 8talingrad se %e'&rie 1<;9 C +e&ruarie 1<;1) 'o'en% care 'arc3ea#" %recerea ini*ia%i$ei s%ra%egice -n '7na %ru elor so$ie%ice.. N. ,RZEOIUL 2O2AL In%er$en*ia Qa oniei (i in%rarea S%a%elor Uni%e au %rans+or'a% con+lic%ul -n%r5un r"#&oi cu a!e$"ra% 'on!ial. R"#&oiul a$ea (i un caracter ide"l"gic !eoarece se con+run%au !ou" conce *ii !i+eri%eL una re re#en%a%" !e Gascismul eur"pean (i militarismul nip"n con+or' c"reia lu'ea era -' "r*i%" -n rase su erioare) -n#es%ra%e cu %oa%e cali%"*ile !e con!uc"%ori) (i rase (i o oare re!es%ina%e s" +ie aser$i%e) (i al%a antiGascist# cons%rui%" e 57

principiul egalit#ii tutur"r p"p"arel"r i al dreptului la li1ertate. 4ro agan!a !e r"#&oi a +os% !eose&i% !e ac%i$" (i !e o ar%e) (i !e al%a. S iona.ul a a$u% un rol e>%re' !e i' or%an%) +iin! la &a#a unor $ic%orii sau a unor -n+r7ngeri. Ins%i%u%e !e cerce%are (i oa'eni !e (%iin*" au lucra% en%ru ser$iciile 'ili%are) !esci+r7n! co!uri sau !ocu'en%e) er+ec*ion7n! ar'e sau '"rin! u%erea unor 'e!ica'en%e) -'&un"%"*in! co'unica*iile. R"#&oiul a necesi%a% nu nu'ai sol!a*i) ci (i %oa%e resursele econo'ice) '7na !e lucru (i i' or%an%e resurse +inanciare.4ro!uc*ia in!us%rial" a crescu%) !irec*ion7n!u5se a roa e e>clusi$ s re +ron%. -n%reaga o ula*ie era 'o&ili#a%"P ci$ililor le5au re$eni% i' or%an%e o&liga*ii +a*" !e s%a% (i r"s un!erea en%ru a ro$i#ionarea +ron%ului. Se a!aug" +ur%ul sis%e'a%ic rac%ica% !e ocu a*ia ger'an" -n Euro a (i !e cea .a one#" -n Asia) su+erin*ele celor in%erna*i -n lag"re !e 'unc" +or*a%" (i !is%rugerile 'a%eriale ro$oca%e !e &o'&ar!a'en%e. 6arac%erul !e r"#&oi %o%al !ecurge !in li sa unei !e'arca*ii -n%re co'&a%an*i (i ci$ili) ace(%ia !in ur'" consi!er7n!u5se a +i 'o&ili#a*i (i su+erin! ri$a*iuni care au -n%recu% c3iar (i e cele !e e +ron%. K. OOLO6AUS2UL A. 4re'isele Oolocaus%ului se a+l" -n -ns"(i !oc%rina rasis%" (i an%ise'i%" a na#i(%ilor) care a +os% us" -n a licare -n Ger'ania !u " reluarea u%erii. A ogeul ei -l re re#in%" legile rasiale de la Iuren1erg 1'35 la are se a!aug" !is%rugerea sinagogilor (i &unurilor e$reie(%i) conco'i%en% cu -nce u%ul -nc3i!erii e$reilor -n lag"rele !e concen%rare rin 5I"aptea de cristalN din '-10 n"iem1rie 1'38. E. Solu*ia +inal" care se'ni+ica e>%er'inarea +i#ic" a e$reilor euro eni a +os% !ecis" rin pr"t"c"lul de la -ansee ianuarie 1'42 su& coor!onarea (i con!ucerea SS) care ur'"rea ares%area) e> ro ierea) g3e%oi#area) !e or%area (i lic3i!area +i#ic" !irec%" sau rin 'unc" +or*a%" a ele'en%ului e$reiesc. ?n erioa!a 1<;951<;: rin lag"rele !e e>%er'inare !in Ger'ania) Aus%ria (i 4olonia au +os% e>%er'ina*i 1; 'ilioane !e euro eni) !in%re care / 'ilioane !e e$rei. 6. Oolocaus%ul -n Ro'7nia a +os% ini*ia% rin legile rasiale ale gu$ernului Goga56u#a !in ianuarie 1'38 +iin! con%inua%e !e regi'ul legionar (i cel 'ili%ar al lui Ion An%onescu ) cul'in7n! cu e> ro ierea &unurilor in!us%riale) agricole) +ores%iere (i co'ercial5&ancare e$reie(%i) cu asasina%ele !in Eucure(%i -n erioa!a re&eliunii legionare 21-23 ianuarie 1'41 (i ogro'ul !e la Ia(i 28-2' iunie 1'41. Iu " -nce u%ul r"#&oiului an%iso$ie%ic (i eli&erarea Easara&iei (i Euco$inei) regi'ul An%onescu a !e or%a% -n 2ransnis%ria e e$reii &asara&eni) &uco$ineni (i !in .u!e*ele Ioro3oi (i Eo%o(ani) !in cei 1:0.000 a!u(i aici 'urin! !a%ori%" con!i*iilor e>is%en%e (i li surilor circa 100.000. ?n 2ransil$ania !e nor!5$es% regi'ul 3or%3is% a !e or%a% e cei 1/0.000 !e e$rei -n lag"rele na#is%e un!e au 'uri% 11:.000 !in%re ace(%ia. <. ANII 1<;151<;; Iu " !e&arcarea anglo5a'erican" !in A+rica !e nor! C noie'&rie 1<;9 (i #!ro&irea +or*elor A>ei !e aici C 'ai 1<;1) alia*ii au !e&arca% -n Sicilia (i I%alia !e su! C iunie 1<;1) +a % ce a !e%er'ina% -nl"%urarea lui Bussolini (i ie(irea I%aliei !in lu %" C se %e'&rie 1<;1. Ger'anii au ocu a% I%alia (i au re#is%a% e linia Bon%e 6assino (i linia Gus%a$ 7n" la s+7r(i%ul con+lic%ului. La / iunie 1<;; alia*ii occi!en%ali au !e&arca% -n Nor'an!ia (i 7n" -n %oa'n" au a%ins linia Rinului. Anul 1<;9 a +os%) e +ron%ul !e es%) un an !e lu %e cr7ncene) +"r" un re#ul%a% concre% en%ru Ger'ania) !ar nici en%ru Uniunea So$ie%ic". Vara) 6o'an!a'en%ul General ger'an a$ea -n $e!ere !oua !irec*iiL s re 6auca#) un!e se a+lau re#er$ele !e e%rol) (i s re S%alingra!) en%ru a in%erce %a cursul Voig"i. -n !orin*a !e a o&*ine o $ic%orie !ecisi$") Oi%ler a concen%ra% K0V !in +or*ele ger'ane e +ron%ul !in r"s"ri%. S re 6auca#) ri'ele re#ul%a%e "reau ro'i*"%oare) so$ie%icii re%r"g7n!u5se !in +a*a ar'a%ei ger'ane. La S%alingra!) ar'a%ele ger'ane) a+la%e su& co'an!a generalului 4aulus) &"%eau asul e locP ele -nain%au !oar cu c7%e$a su%e !e 'e%ri #ilnic) ier!erile +iin! +oar%e 'ari !e a'&ele "r*i. -n noie'&rie) c7n! iarna sosise !e.a) so$ie%icii au !eclan(a% o ri'" con%rao+ensi$" (i au s%r" uns seg'en%ul ro'7nesc al +ron%ului) -ncercuin! (i ca %ur7n! 6or ul : !e Ar'a%" ro'7n. 2ru ele ger'ane) sl"&i%e 'oral !e +rig (i !e li sa a ro$i#ion"rii) au ca i%ula% -n +a*a S%alingra!ului 811 ianuarieY9 +e&ruarie 1<;1=. S%alingra!ul a a!us so$ie%icilor ri'a 'are $ic%orie (i a ro!us co%i%ura 'ul% a(%e %a%" e +ron%ul !e es%. Iu " S%alingra!) osi&ili%a%ea -n+r7ngerii Ger'aniei "rea lau#i&il". So$ie%icii au in%ra% -n osesia unor lanuri secre%e ger'ane care !e%aliau o+ensi$a re$"#u%" en%ru $ara 1<;1 8o era*iunea !itadela,. Ei au lua% '"surile cores un#"%oare (i au o&*inu%) -n $ara anului 1<;1) $ic%oria !e la SursA. E"%"lia !e la SursA) un!e a a$u% loc cea 'ai 'are &"%"lie !e %ancuri !in is%orie) a er'is so$ie%icilor s" reia ini*ia%i$a s%ra%egic" (i a !e%er'ina% Ger'ania s" -ncea " re%ragerea !e e +ron%ul !in R"s"ri%. 58

La -nce u%ul anului 1<;;) Leningra!ul a +os% !es resura%) iar -n a rilie 1<;; Ar'a%a Ro(ie a a.uns la Nis%ru) au "%runs -n 4olonia (i au !e%er'ina% ie(irea !in lu %" -n augus%5se %e'&rie a Ro'7niei) Eulgariei (i Minlan!ei. O+ensi$a .a one#" -n E>%re'ul Orien%) $as%ul %eri%oriu ocu a% (i co' or%a'en%ul sol!a*ilor ni oni -n r"#&oi au crea% un a!e$"ra% (oc (i un 'i% al in$inci&ili%"*ii) -n 'ai 1<;9 -ns") a'ericanii au o&*inu% ri'a $ic%orie l7ng" insula Bi!HaD) +"r" ur'"ri s%ra%egice) !ar !e o 'are i' or%an*" si3ologic"L ea !e'ons%ra c" .a one#ii o% +i -n+r7n*i (i re!a -ncre!erea -n +or*a 'ili%ar" a S%a%elor Uni%e. S%a%ele Uni%e au relua% o+ensi$a -n insulele Solo'on) un!e) !u " lu %e grele 8augus% 1<;95+e&ruarie 1<;1=) o&*ineau ri'a 'are $ic%orie s%ra%egic") o&lig7n! Qa onia s" e$acue#e Gua!alcanal (i o rin!u5i e> ansiunea. 10. SM^RFI2UL RZEOIULUI. ?NMR^NGEREA GERBANIEI Iu " res ingerea ul%i'elor o+ensi$e ger'ane !in Ar!eni (i #ona lacului Eala%on) alia*ii au "%runs e %eri%oriul ger'an) so$ie%icii (i a'ericanii +"c7n! .onc*iune la ("rgau pe :l1a aprilie 1'45. Ru(ii au cuceri% Eerlinul (i Oi%ler s5a sinucis C 1 mai 1'45 iar Ger'ania a ca i%ula% la ' mai 1'45. 4rin -n%7lnirea li!erilor alia*i !e la *alta din 4-11 Ge1ruarie 1'45 s5a s%a&ili% regi'ul ocu a*iei -n Ger'ania) .u!ecarea cri'inalilor !e r"#&oi) !ena#i+icarea (i !e'ocra%i#area Euro ei. E#i%"rile anglo5a'ericane) i5au er'is lui S%alin s" !ea o in%er re%are ro rie aces%or -n*elegeri (i s" i' un" -n es%ul euro ean a+la% su& ocu a*ia %ru elor so$ie%ice regi'uri roco'unis%e. 11. 6ONMERINA IE LA 4OS2IAB Ies+"(ura%" -n erioa!a 13 iulie 2 august 1'45 a re$"#u% cola&orarea con%ra Qa oniei) s%a%u%ul os%&elic al Ger'aniei) ro&le'a re ara*iilor !e r"#&oi (i a cri'inalilor !e r"#&oi) grani*" olono5ger'an" e r7urile O!er5 Neisse (i $ii%oarele %ra%a%e !e ace. Ie ase'enea a 'arca% -nce u%ul an%agonis'ului (i ne-ncre!erii !in%re so$ie%ici (i alia*ii occi!en%ali. 19. ?NMR^NGEREA QA4ONIEI ?nce 7n! cu 1<;1 o+ensi$a a'erican" a !us la eli&erarea Asiei !e su!5es% (i a Mili inelor. Li si*i !e resurse u'ane (i 'a%eriale) .a one#ii au o us o re#is%en*" cr7ncen" -n insule (i -n ar3i elagul OAinaHa) recurg7n! (i la u%ili#area ilo*ilor sinuciga(i C Aa'iAa!#e. 4en%ru a re!uce ier!erile ro rii (i a gr"&i s+7r(i%ul con+lic%ului) re(e!in%ele 2ru'an a au%ori#a% u%ili#area ar'ei nucleare. Iu " &o'&ar!a'en%ele a%o'ice !e la Oiros3i'a C 6 august 1'45 (i NagasaAi C ' august 1'45 sol!a%e cu es%e 900.000 !e $ic%i'e) Qa onia a ca i%ula% la 2 septem1rie 1'45. 11.ROB^NIA ?N AL IOILEA RZEOI BONIIAL 4reli'inariile) sun% lega%e !e e> ansiunea regi'ului 3i%leris% e +on!ul concilia%oris'ului +ranco5engle#) !u&la% !e pactul $i11entr"p -M"l"t"% din 23 august 1'3'. 4e &a#a aces%ui ac% ger'anii (i so$ie%icii -' ar% 4olonia (i -n $ara lui 1<;0 e +on!ul $ic%oriilor ger'ane !in $es% URSS ane>a %eri%orii +inlan!e#e) ro'7ne(%i8Easara&ia (i Euco$ina !e Nor!= (i s%a%ele &al%ice. 4ar%ici area ro'7neasc" la r"#&oiul 'on!ial a a$u% !ou" +a#eL - [n est 22 iunie 1'41-23 august 1'44 concre%i#a% 7n" la 9: iulie rin eli&erarea Easara&iei (i Euco$inei8 ier!uri 23.400 din care 5.000 m"ri, (i con%inuarea r"#&oiului -n r"s"ri% 7n" la S%alingra! (i -n !auca6+pierderi t"tale 624.300 din care 31.600 m"ri,. Iu " S%alingra! a%7% gu$ernul An%oneascu c"% (i o o#i*ia !e'ocra%ic" au !us %ra%a%i$e cu anglo5a'ericanii en%ru ie(irea !in r"#&oi) !ar +ar" succes. - [n %est 23 august 1'44-' mai 1'45 concre%i#a% rin ar%ici area la eli&erarea 2ransil$aniei) Ungariei) 6e3oslo$aciei (i Aus%ria +pierderi 16'.800 din care 21.000 m"ri,. Ro'niei nu -i es%e recunoscu%" la 4aris51<;N s%a%u%ul !e co&eligeran%) ier!e !in nou Easara&ia) Euco$ina !e nor!) *inu%ul Oer*ei) insula Fer ilor (i 6a!rila%erul) l"%e(%e o 'are !es "gu&ire !e r"#&oi (i es%e ce!a%" s+erei !e !o'ina*ie so$ie%ic". 1;. /8()$/4 4L(9:L Ocu area s%a%elor &al%ice se re+er" la erioa!a -n care s%a%ele &al%ice 8Es%onia) Le%onia) Li%uania= au su+eri% regi'ul ocu a*iei s%r"ine) 'ai -n%7i !in ar%ea Uniunii So$ie%ice ca ur'are a re$e!erilor a URSS !in 1<;; 7n" -n 1<<1. ?n 'o'en%ul -n care s5a !eclan(a% al !oilea r"#&oi 'on!ial -n 1<1<) soar%a s%a%elor &al%ice +usese !e.a 3o%"r7%" rin ,4ro%ocolul a!i*ional secre% al ac%ului !e 59

neagresiune so$ie%o5ger'an !in augus% 1<1<. 4ier!erile u'ane !in %i' ul celui !e5al !oilea r"#&oi 'on!ial -n s%a%ele &al%ice au +os% rin%re cele 'ai ri!ica%e !in Euro a. Es%i'"rile o+iciale ara%" o ier!ere !e 9:V en%ru Es%onia) 10V en%ru Le%onia (i 1:V en%ru Li%uania. Aces%e ier!eri) care cu rin! a%7% ier!erile ro$oca%e !e lu %e c7% (i cele ro$oca%e !e !e or%"rile so$ie%ice !in 1<;1 (i !e !e or%"rile ger'ane (i !e Oolocaus% au +os% es%i'a%e la <0.000 !e oa'eni en%ru Es%onia) 1K0.000 en%ru Le%onia (i 9:0.000 en%ru Li%uania. Ocu area !e c"%re URSS a Easara&iei (i Euco$inei !e nor!. 4e 9K iunie 1<;0) Ro'7nia a ri'i% un ul%i'a%u' !in ar%ea Uniunii So$ie%ice) rin care se cerea e$acuarea a!'inis%ra*iei ci$ile (i a ar'a%ei ro'7ne !e e %eri%oriul !in%re 4ru% (i Nis%ru cunoscu% ca Easara&ia (i !in ar%ea nor!ic" a regiunii Euco$ina. ?n ca#ul -n care re%ragerea nu s5ar +i +"cu% -n %er'enul i' us !e a%ru #ile) Ro'7nia era a'enin*a%" cu r"#&oiul. Ia%ori%" resiunilor con.uga%e !e la Bosco$a (i !e la Eerlin) a!'inis%ra*ia (i ar'a%a ro'7ne s5au re%ras en%ru a e$i%a r"#&oiul. Aces%e e$eni'en%e au a "ru% -n con%e>%ul 'ai larg -n care Ger'ania Na#is%" (i Uniunea So$ie%ic" -(i re-' "r*eau s+erele !e in+luen*" -n Euro a R"s"ri%ean" (i se reg"%eau en%ru !eclan(area celui !e5al !oilea r"#&oi 'on!ial.?n cea 'ai 'are ar%e a %eri%oriului ocu a%) so$iei%cii au rocla'a% RSS Bol!o$eneasc") iar ar%ea su!ic" a Easara&iei) Eugeacul) (i nor!ul Euco$inei au +os% ali i%e la RSS Ucrainian". O!a%" cu rocla'area RSS Bol!o$ene(%i) RSSA Bol!o$eneasc") re u&lic" au%ono'" ,'ol!o$eneasc" !e la r"s"ri% !e Nis%ru) a +os% -' "r*i%" -n%re cele !ou" re u&lici so$ie%ice $ecine) Bol!o$a so$ie%ic" (i Ucraina. Ocu a*ia so$ie%ic" a +os% -n%reru %" en%ru scur%" $re'e -n 1<;1) !u " ce Ro'7nia a !eclan(a% o era*iunile 'ili%are !e eli&ereare a %eri%oriilor ocu a%e !e URSS ca ar%e a O era*iunii Ear&arossa=) !ar %eri%oriile au +os% -n cele !in ur'" recu era%e !e so$ie%ici -n 1<;;. 2litz3rieg 8%er'en !in ger'an") care -nse'n" e+ec%i$ r!Aboi 1ul+er= es%e nu'ele co'un su& care es%e cunoscu%" o !oc%rin" 'ili%ar" care cons%" !in%r5o o+ensi$" 'ili%ar" generali#a%" rece!a%" !e a%acuri aeriene (i &o'&ar!a'en%e 'asi$e ur'a%e !e a%acuri +oar%e ra i!e ur%a%e !e +or*e 'o&ile care a%ac" $aria% (i rin sur rin!ere e un +ron% larg) !ar (i -n a!7nci'ea %eri%oriului a!$ers en%ru a nu !a %i' ina'icului !e a se a "ra sau regru a coeren%.Ie+inirea carac%eris%icilor a ceea ce es%e co'un cunoscu% su& %er'enul !e GEli%#AriegG se &a#ea#" e 'o&ili%a%ea !eose&i%" a $e3iculelor 'ecani#a%e !e r"#&oi. 4rinci iile !e &a#" ale aces%ei !oc%rine (i %i uri !e o era*ii 'ili%are au +os% !e#$ol%a%e !e5a lungul secolului 90 !e 'ai 'ul%e na*iuni (i ar'a%e na*ionale. Ar'a%a Ger'aniei) Je3r'ac3%) a e>cela% -n i' le'en%area aces%or conce %e rin inclu!erea ar'elor (i $e3iculelor 'o!erne ale %i' ului res ec%i$ ca una !in 'e%o!ele esen*iale 'eni%e a s ori e+icien*a lu %elor (i a 'u%a c7% 'ai a!7nc -n %eri%oriul ina'ic linia !e &"%"lie . 4ri'a %ra!ucere -n rac%ic" a !oc%rinei (i conce %elor r"#&oiului +ulger au +os% a lica%e !e Je3r'ac3% la -nce u%ul %ea%relor !e o era*ii ale celui !e5al !oilea r"#&oi 'on!ial. S%ra%egia a +os% -n s ecial e+ec%i$" -n ca#ul in$a#iei Mran*ei) Olan!ei (i la -nce u%ul in$a#iei Uniunii So$ie%ice. Aces%e o era*iunii 'ili%are reu(i%e s5au &a#a% 'asi$ e 'ane$re !e ene%rare sur rin#"%or !e ra i!e) ne reg"%irea general" a ina'icilor (i res ec%i$ ina&ili%a%ea aces%ora !e a reac*iona su+icien% !e ra i! (i coeren% la o+ensi$a generali#a%" a ar'a%ei Ger'aniei Na#is%e. Ma %ul c" 1<;0 ar'a%a Ger'aniei a -n$ins rela%i$ ra i! +or*ele su erioare nu'eric (i %e3nic ale Mran*ei a con!us 'ul*i anali(%i 'ili%ari ai %i' ului la conclu#ia ri i%" (i +als" c" Je3r'ac3% +olosise un nou sis%e' co' le> cons%7n! !in noi %i uri !e ar'e) care +useser" an%erior in$en%a%e !e c"%re ger'ani. 4ier!erile o'ene(%i -n cel !e5al doilea r!Aboi mondial se si%uea#" -n .urul ci+rei !e N9 !e 'ilioane !e $ic%i'e. Iin aces%ea) -n .ur !e ;N !e 'ilioane au +os% $ic%i'e !in ca!rul o ula*iei ci$ile) inclu#7n! aici (i 90 !e 'ilioane !e 'or*i ro$eni*i !in +oa'e%ea (i &olile cau#a%e !e r"#&oi. Alia*ii ier! /1 !e 'ilioane !e ersoane) -n %i' ce 4u%erile A>ei ier! circa 11 'ilioane !e 'or*i. Re+ugierea (i e> ul#areaYs%r"'u%area ger'anilor !u " -nc3eierea celui !e5al !oilea r"#&oi 'on!ial se re+er" la +uga (i !e or%area -n 'as" a celor consi!era*i a +i !e e%nie ger'an" !in #onele ocu a%e !e Uniunea So$ie%ic" -n Euro a) i'e!ia% !u " -nc3eierea celui !e5al !oilea r"#&oi 'on!ial (i -n ri'ii %rei ani os%&elici 81<;/ C 1<;K=. 4ri'a e%a " a rocesului !e e> ul#are a re re#en%a%5o e$acuarea 3ao%ic" a o ula*iei ci$ile organi#a%" !e au%ori%"*ile ger'ane -n 'ai 'ul%e "r*i ale *"rii. Au ur'a% !e or%"rile celor care r"'"seser" !u " ri'a e%a ") care -n 'ul%e "r*i se a+lau -n #onele ocu a%e !e Ar'a%a Ro(ie) (i care erau conce u%e anu'e en%ru crearea s%a%elor na*ionale o'ogene !in unc% !e $e!ere e%nic. E> ul#"rile -n 'as" ale 'inori%arilor ger'ani au +os% 3o%"r7%e -n %i' ul 6on+erin*ei !e la 4o%s!a' !in 1<;:) care s%a&ileau c" s%r"'u%"rile ur'au s" +ie +"cu%e G-n or!ine (i -n%r5un 'o! u'anG. ?n sursele Alia*ilor !a%e u&lici%"*ii !u " 1<<0) !e or%area (i 'igra*ia e%nicilor 60

ger'ani au a+ec%a% -n .ur !e 1/): 'ilioane !e !e oa'eni (i a +os% cea 'ai 'are !in%re 'igra*iile os%&elice orc3es%ra%e !e u%erile $ic%orioase ale Alia*ilor occi!en%ali (i ale Uniunii So$ie%ice s%alinis%e. Al"%uri !e ger'ani au 'ai +os% !e or%a*i olone#i) ro'7ni !in Easara&ia (i Euco$ina) ucrainieni) 'ag3iari) e$rei !in -n%reaga Uniune Soi$e%ic" (i Euro a R"s"ri%ean".Ba.ori%a%ea e> ul#"rilor au +os% +"cu%e !in #onele care au re$eni% Uniunii So$ie%ice (i 4oloniei !u " r"#&oi. Al%e !e or%"ri !e 'ai 'ic" a' loare au +os% +"cu%e !in 6e3oslo$acia) Ungaria) Iugosla$ia 8-n s ecial !in Voie$o!ina=) Li%uania (i al%e regiuni !in Euro a 6en%ral" (i R"s"ri%ean" 1:. 6RONOLOGIE 1 se %e'&rie 1<1<L a%acul Ger'aniei asu ra 4olonieiP -nce u%ul r"#&oiului 1 se %e'&rie 1<1<L Mran*a (i Barea Eri%anie !eclar" r"#&oi Ger'aniei 1N se %e'&rie 1<1<L 2ru ele so$ie%ice in%r" -n 4olonia Se %e'&rie5oc%o'&rie 1<1<L 4olonia es%e -' "r*i%" -n%re ger'ani (i so$ie%ici Noie'&rie 1<1<5'ar%ie 1<;0L $#61"iul de iarn# a%acul so$ie%ic -' o%ri$a Minlan!ei A rilie 1<;0L ger'anii ocu " Iane'arca (i Nor$egia 'ai5iunie 1<;0L E"%"lia en%ru Mran*a 99 iunie 1<;0L 6a i%ularea Mran*ei Augus% 1<;0L URSS ane>ea#" su& a'enin*area +or*ei Es%onia) Le%onia) Li%uania) Easara&ia (i Euco$ina !e Nor! augus%5se %e'&rie 1<;0L E"%"lia Angliei oc%o'&rie 1<;0L I%alia in$a!ea#" Grecia a rilie 1<;1L +or*ele A>ei ocu " Grecia (i Qugosla$ia 99 iunie 1<;1L A%acul ger'an -' o%ri$a URSS Augus% 1<;1L 6ar%a A%lan%icului Oc%o'&rie 1<;1L Acor!ul anglo5so$ie%ic !e cola&orare (i a.u%or econo'ic N !ece'&rie 1<;1L A%acul .a one# asu ra &a#ei !e la 4earl Oar&ourP in%rarea S.U.A. -n r"#&oi 1 ianuarie 1<;9L se se'nea#" Ieclara*ia Na*iunilor Uni%e Bai 1<;9L &"%"lia !e la Bi!HaD Oc%o'&rie 1<;9L Vic%oria engle#ilor !e la El Ala'ein K noie'&rie 1<;9L Ie&arcarea anglo5a'erican" -n nor!ul A+ricii 11 ianuarie59 +e&ruarie 1<;1L 6a i%ularea +or*elor ger'ane (i ale alia*ilor s"i la S%alingra! +e&ruarie 1<;1L Vic%oria S%a%elor Uni%e -n insulele Solo'on 'ai 1<;1L ca i%ularea +or*elor A>ei !in A+rica iunie5iulie1<;1L E"%"lia !e la Orel5SursA iulie 1<;1L !e&arcarea alia%" -n Sicilia (i su!ul I%aliei 1 se %e'&rie 1<;1L I%alia ca i%ulea#" 9K noie'&rie C 1 !ece'&rie 1<;1L con+erin*a !e la 2e3eran 9 a rilie 1<;;L Gu$ernul so$ie%ic !eclar" c" res ec%" in%egri%a%ea %eri%orial" a Ro'7niei (i regi'ul oli%ic e>is%en%. / iunie 1<;;L Ie&arcarea !in Nor'an!ia. 90 augus% 1<;;L Mron%urile 9 (i 1 Ucrainean au !eclan(a% o+ensi$a e !irec*ia Ia(i563i(in"u. 91 augus% 1<;;L Ro'7nia se al"%ur" Alia*ilor. Se %e'&rie 1<;;L Eulgaria (i Minlan!a ca i%ulea#" 9: oc%o'&rie 1<;;L Ro'7nia -nc3eie eli&erarea 2ransil$aniei !e nor!5$es%. 1: ianuarie 1<;:L 2ru ele ro'7ne eli&erea#" Eu!a es%a. ;511 +e&ruarie 1<;:L 6on+erin*a !e la @al%a a rilie 1<;:L Bussolini a +os% -' u(ca% !e c"%re ar%i#anii i%alieni < 'ai 1<;:L 6a i%ularea Ger'aniei 19 'ai 1<;:L Ar'a%a ro'7n" -nc3eie ar%ici area la r"#&oi. 9/0 !e #ile !e lu %") 1N0.000 !e sol!a*i ieri*i e +ron%. 1N iulie C 9 augus% 1<;:L 6on+erin*a !e la 4os%!a' / augus% 1<;:L Lansarea &o'&ei a%o'ice la Oiros3i'a < augus% 1<;:L Lansarea celei !e a !oua &o'&e a%o'ice la NagasaAi 61

9 se %e'&rie 1<;:L 6a i%ularea Qa oniei 1/. II6IONAR EugenieL Ansa'&lu !e 'e%o!e care $i#ea#" -'&un"%"*irea a%ri'oniului gene%ic al gru urilor u'ane. Au%ar3ieL si%ua*ia unui s%a%Yunei na*iuni care -(i sa%is+ace ne$oile econo'ice rin ro riile u%eri) +"r" i' or%uri sau a.u%or s%r"in. 6ruci("%orL na$" !e r"#&oi ra i!") 'ai u(oar" (i 'ai u*in u%ernic" !ec7% cuirasa%ul) ser$in! en%ru in%erce %area liniilor !e co'unica*ie ina'ice. Ie+e%is'L a%i%u!ine a celui care consi!er" o cau#" ier!u%" sau nu cre!e -n reu(i%a unei ac*iuni. Iis%rug"%orL na$" u(oar" !e lu %") -nar'a%") +olosi%" en%ru ro%ec*ia na$elor 'ari (i $7n"%oarea !e su&'arine. Genoci!L e>%er'inare in%en*iona%" a unei co'uni%"*i na*ionale) e%nice) rasiale) religioase. Ges%a oL oli*ia secre%" na#is%" 8-n ger'an" 0e2eim 8taadt P"li6ei=. Oolocaus%L la $ec3ii e$rei -nse'na sacri+iciu -n cins%ea !i$ini%"*ii) -n care ani'alul sacri+ica% era ars -n -n%regi'eP aici) e>%er'inarea o ula*iei e$reie(%i -n al !oilea r"#&oi 'on!ial. Linia Bagino%L linie +or%i+ica%" -n Mran*a) a$7n! rol !e a a "ra +ron%iera nor!5es%ic". 4ac%ul 2ri ar%i%L alian*" 'ili%ar" -nc3eia%" !e Ger'ania cu I%alia (i Qa onia la 9N se %e'&rie 1<;0) -n care aces%ea +i>ea#" %er'enii cola&or"rii 'ili%are (i -(i !eli'i%ea#" in%eresele %eri%oriale. XVI. RELAIILE IN2ERNAIONALE 4OS2EELI6E 1. 2RA2A2ELE IE 4A6E 6on+erin*a !e la @al%a !es+"(ura%" -n Ge1ruarie 1'45 cu ar%ici area lui S%alin. 63urc3ill (i Roosse$el%) a !ecis reorgani#area Ger'aniei (i Euro ei os%&elice) .u!ecarea cri'inalilor !e r"#&oi (i !ucerea r"#&oiului -' o%ri$a Qa oniei. 6on+erin*a !e la 4os%a'+iulie-august 1'45, a s%a&ili% #onele !e ocu a*ie -n Ger'ania.5a ins%i%ui% %ri&unalul !e la Nurn&erg (i a 3o%"r7% se'narea %ra%a%elor !e ace cu +o(%i alia*i ai Ger'aniei. 6on+erin*a !e ace !e la Paris+iulie-n"iem1rie 1'46, a con+ir'a% ane>iunile so$ie%ice e sea'a Ro'7niei. Minlan!ei. 4oloniei. S%a%elor Eal%ice) la care a a!"uga% Ucraina Su&car a%ic" lua%" !e la 6e3oslo$acia) insulele Surile (i su!ul Sa3alinului !e la Qa onia.grani*a olon"5ger'an" era +i>a%" e r7urile O!er (i Neisse) alia*ii ger'anilor au l"%i% 'ari !es "gu&iri !e r"#&oi -n s ecial c"%re URSS. 4acea !in%re anglo5a'ericani (i ger'ani s5a se'na% -n 1<:1) cea -n%re ger'ani (i so$ie%ici -n -n 1<:/. cele !ou" s%a%e ger'ane recunosc7n!u5se reci roc -n 1<N9 (i reuni+ic7n!u5se -n 1<<0. (ri1unalul de la Iurn1erg a .u!eca% 24 de lideri na6iti en%ru cri'e -' o%ri$a u'ani%"*ii (i a "cii) ronun*7n! 19 e!e se cu 'oar%ea. La ("FL" au +os% .u!eca*i 23 de generali i p"liticieni Map"ne6i e acelea(i ca e%e !e acu#are) N !in%re ei +iin! con!a'na*i la 'oar%e. 9. ORGANIZAIA NAIUNILOR UNI2E E(ecul Socie%"*ii Na*iunilor a !e%er'ina% e alia*i s" i5a -n calcul o nou" organi#a*iei) crea%" rin ar%ici area a :1 !e s%a%e la !"nGerina de la 8an 9rancisc" aprilie 1'45. ONU a$ea ca sco a "rarea (i 'en*inerea "cii) egali%a%ea 'e'&rilor (i cola&orarea in%erna*ional". Organis'ele ONU 8cu se!iul la NeH @orA=sun%L 5 4dunarea 0eneral# +or'a%" !in %o*i 'e'&ri e rinci iul un s%a% un $o% 5 8ecretarul 0eneral ales e : ani 'a>i' 9 'an!a%e e cri%erii #onale 5 !"nsiliul de securitate cu sco ul !e a a "ra acea cu 1: 'e'&ri !in%re care : er'anen*i cu !re % !e $e%o8 SUA) 63ina) Rusia) Mran*a (i Barea Eri%anie= (i 10 ne er'anen*i ale(i e 9 ani 5 !"nsiliul ec"n"mic i s"cial care coor!onea#" 9N organis'e ONU !in%re care MAO)UNES6O)UNI6EM) MBI 5 !urtea internai"nal# de Mustiie8cu se!iul la Oaga= 1. RZEOIUL RE6E A. Scin!area Euro ei -(i are originile -n e oca !e !u " @al%a (i 4os%a') c7n! URSS a i' us regi'uri co'unis%e -n es%ul euro ean) a cons%i%ui% So'in+or'ul (i a ini*ia% -n 1<;K &loca!a Eerlinului (i cons%i%uirea ac%ului !e la Var(o$ia 5 1<::. ?n re lic" a'ericanii au lansa% lanul Bars3all8a.u%orarea econo'ic" en%ru re+acerea 62

os%&elic" a s%a%elor $es% euro ene= (i !oc%rina 2ru'an8#"g"#uirea co'unis'ului rin s ri.inirea 'ili%ar" a Greciei (i 2urciei= (i crearea alian*ei 'ili%are NA2O C 1<;<. E. Bon!iali#area es%e lega%" !e generali#area r"#&oiului rece e lan econo'ic) 'ili%ar (i oli%ic) agra$a% !e ins%aurarea co'unis'ului -n 63ina C 1<;<) !i$i#area 6oreii (i r"#&oiul coreean 1<:051<:1) -nce u% cu a%acul nor!ului) in%er$en*ia ONU su& con!ucerea SUA (i a oi a ,$olun%arilor c3ine#i. ?n Vie%na' ) 'i(carea co'unis%" s5a o us rin lu %" +rance#ilor 1<;/51<:;) crearea unui s%a% co'unis% -n nor!) a oi r"#&oiul ci$il !in su! (i in%er$en*ia a'erican" 1</;51<N1 (i reuni+icarea su& regi'ul co'unis%. Bo'en%ul !e $7r+ -l cons%i%uie cri6a rac2etel"r din !u1a din 1'62. 6. O lu'e &i olar" are la &a#" !i$i#area lu'ii -n%re URSS (i SUA) conco'i%en% cu crearea &locurilor econo'ice86AER (i 6EE= (i 'ili%are8 ac%ul !e la Var(o$ia (i NA2O=. So$ie%icii au re ri'a% orice !i#i!en*" !e gen Ungaria 51<:/ (i 6e3oslo$acia51</K) iar a'ericanii au ini*ia% ,$7n"%oarea !e $r".i%oare a sena%orului Bc6ar%3D. 6oncuren*a !in%re su er u%eri s5a e>%ins (i -n cursa s a*ial" rin lansarea ri'ului o' -n s a*iu !e c"%re so$ie%ici -n 1</1 (i aseleni#area a'ericanilor -n 1</<. I. Ies%in!erea -nce e rin s%a&ilirea ,%ele+onului ro(u !in%re Senne!D (i Oruscio$) ur'a%" !e res%a&ilirea rela*iilor c3ino5a'ericane (i %ra%a%ul so$ie%o5a'erican SAL2 1 C 1<N9) recunoa(%erea reci roc" RIG5RMG -n 1<N;) con+erin*a !e la OelsinAi C 1<N:) !ar %ensiona%" !e con+lic%ele !in Orien%ul Bi.lociu 1</N (i 1<N1) in$a#ia so$ie%ic" !in A+ganis%an C 1<N<. E. S+7r(i%ul r"#&oiului rece es%e lega% !e $enirea la con!ucerea URSS a lui Gor&acio$ (i re+or'ele aces%uia) conco'i%en% cu -n*elegerile Gor&acio$5Reagan !e la $eLFMa%iF 1'86 i -as2ingt"n 1'83 care au !us -n 1<K< la r"&u(irea co'unis'ului euro ean (i -n 1<<1 la !is ari*ia URSS. ;. 4ROELEBE GLOEALE FI RELAIILE IN2ERNAIONALE In!e en!en*a coloniilor) a ince u% i'e!ia% !u " r"#&oi cu coloniile i%aliene (i .a one#e (i s5a accelera% -n !eceniile :5N -n s ecial -n A+rica. Engle#ii si5au a&an!ona% a(nic coloniile -nlocuin!u5le cu 6o''onHeal%3) -n %i' ce +rance#ii au !us r"#&oaie s7ngeroase -n In!oc3ina81<;/51<:;=) Algeria81<:;51</9=) &elgienii -n 6ongo8 1<:<51</9= (i or%ug3e#ii -n Angola (i Bo#a'&ic81</;51<N:=. Noile s%a%e a+ricane s5au reuni% -n 1'63 Hn )rgani6aia unit#ii aGricane. Bi(carea !e nealiniere s5a !e#$ol%a% o!a%" cu !ecoloni#are (i era consi!era%" o cale !e 'i.loc -n%re cele !ou" &locuri. 4ro'o$a%" !e re(e!in*ii Ie2ru+/ndia, Iasser+:gipt, i (it"+*ug"sla%ia, Hn 1'61 ea (i5a !e+ini% o#i*ia rin 6on+erin*a !e la Ean!ung (i la ONU rin 70rupul cel"r 337. :. 6ONMLI62UL ?N ORIEN2UL A4RO4IA2 FI BIQLO6IU Are la &a#" declaraia =alG"ur din 1'13 ce er'i%ea crearea unui Gc"'in na*ional e$reiescG -n 4ales%ina. Basi$a e'igra*ie e$reiasc" a acu%i#a% con+lic%ul ara&o5e$reu (i -n 1<;K ONU a $o%a% ar%a.area 4ales%inei -n%re e$rei (i ara&i. 4pariia statului /srael Hn 1'48 a genera% : r"#&oaie ara&o5israeliene -n 1'48+de in!e enen!en*7=) 1'56+al Sue#ului5al"%uri !e israelieni erau engle#ii (i +rance#ii=) 1'63 ,r"#&oiul !e / #ile5Israelul ocu " 6isior!ania) Ga#a) -n"l*i'ile Gola) Sue# (i Ierusali'ul !e es%=) 1'338r"#&oiul !e @o' Si ur= (i 1'848Israelul ocu " %e' orar su!ul Li&anului=. 6on+lic%ul a genera% ier!eri u'ane (i 'a%eriale) un i'ens $al !e re+ugia*i ales%inieni) !e#$ol%area %eroris'ului ara& (i insecuri%a%e acu%" -n regiune. /. 4REUFIREA 6OBUNISBULUI ?N EURO4A Gor&acio$ $eni% la con!ucerea URSS -n 1<K;) lans7n! re+or'a nu'i%" glasn"st i perestr"iFa ur'a%" !e !i$i#area s a*iului co'unis% -n%re re+or'a%ori86e3oslo$acia) Ungaria) 4olonia= (i conser$a%ori8RIG) Ro'7nia (i Eulgaria=. ?n 1<K< ca!e #i!ul Eerlinului (i se reuni+ic" Ger'ania) regi'urile co'unis%e sun% -nl"%ura%e e cale a(nic" cu e>ce *ia Ro'7niei) iar -n 1<<0 -nce e !isolu*ia URSS rin in!e en!en*a re u&licilor &al%ice) -nc3eia%" rin !is ari*ia URSS -n 1<<1 (i a oi e>%in!erea s re es% a Uniunii Euro ene (i a NA2O. N. /8()$/4 4L(9:L Linia O!er5Neisse. Ienu'ire !a%" +ron%ierei olono5ger'ane s%a&ili%e la 9 augus% 1<;: !e 6on+erin*a !e la 4o%s!a' !e5a lungul r7ului Neisse 8Lausist6er Ieisse= !e la +ron%iera cu 6e3ia (i -n" la $"rsarea aces%uia -n r-ul O!ra 8)der=) a oi !e5a lungul %al$egului na$iga&il al O!rei (i -na la $"rsarea sa -n Barea Eal%ic7) !ar l"s-n! ora(ele S#c#ecin 88tettin= (i oHinou.pcie 88;inemuende= !e ar%ea olone#" a +ron%ierei. ?n ur'a %ras"rii aces%ei 63

+ron%iere Ger'ania a ier!u% cea 'ai 'are ar%e a ro$inciilor is%orice 4o'erania (i Sile#ia) ar%ea !e es% a Eran!en&urgului (i cele !ou" 4rusii 8Orien%al" (i Occi!en%al"=) a$-n! o su ra+a*" %o%al" !e 111)N 'ii A'j. Iin%re aces%ea 1:)1 'ii A'j i5au re$eni% Rusiei 8ac%uala regiune Saliningra!= (i <K)/ 'ii A'j 4oloniei. 6ca < 'ilioane !in%re cei es%e 10 'ilioane !e locui%ori ai aces%or *inu%uri au +os% e> a%ria*i -n%re 1<;:51<:0 -n Ger'ania. Iin%re cei r"'a(i cca 0)/ 'ilioane erau e%nici olone#i 8-n su!ul 4rusiei Orien%ale (i -n Sile#ia Su erioar"= (i -nc" un!e$a 0)/ 'ilioane erau e%nici ger'ani e care s%a%ul co'unis% olone# i5a i!en%i+ica% ca +iin! G olone#i ger'ani#a*iG. Golul !e o ula*ie crea% !u " e> ul#area ger'anilor a +os% aco eri% cu cca ; 'ilioane e%nici olone#i e> ul#a*i !in %eri%oriile olone#e r"s"ri%ene) ane>a%e !e Uniunea So$ie%ic". Legali%a%ea +ron%ierei olono5ger'ane a +os% $re'e -n!elunga%" un su&iec% !e !iscu*ii) -n%ruc-% RMG nu a recunoscu%5o ca +ron%ier" !e5 +ac%o a 4oloniei !ec-% -n 1<N0) iar re$e!erile 6on+erin*ei !e la 4o%s!a' s%i ulau c" +ron%iera olono5ger'an" $a +i s%a&ili%" !e+ini%i$ !oar !e o con+erin*" !e ace. Solu*ionarea !e+ini%i$" a aces%ei ro&le'e s5a ro!us a&ia -n 1<<1) !u " se'narea acor!ului !e +ron%ier" !in%re 4olonia (i Ger'ania reuni+ica%". 6on+or' aceluia(i acor! 4olonia recuno(%ea e>is%en*a unei 'inori%"*i ger'ane (i o+erea o serie !e !re %uri aces%eia. R"#&oiul Rece 8'$E(5'$$'= a +os% o con+run%are !esc3is") non'ili%ar" 8!e(i a cau#a% cursa -nar'"rii= (i li'i%a%") care s5a !e#$ol%a% !u " Al Ioilea R"#&oi Bon!ial -n%re !ou" gru uri !e s%a%e care a$eau i!eologii (i sis%e'e oli%ice !ia'e%ral o use. ?n%r5un gru se a+lau URSS (i alia*ii ei) c"rora li se 'ai s unea (i =l"cul "riental sau r#s#ritean. 6el"lal% gru cu rin!ea SUA (i alia*ii lor) nu'i*i (i =l"cul "ccidental sau apusean. La ni$el 'ili%ar5 oli%ic a +os% o con+run%are -n%re NA2O 8Nor%3 A%lan%ic 2rea%D Organi#a%ion) Organi#a*ia 2ra%a%ului A%lan%icului !e Nor!= (i 4ac%ul !e la Var(o$ia. La ni$el econo'ic) a +os% o con+run%are -n%re ca i%alis' (i socialis'. La ni$el i!eologico5 oli%ic a +os% o con+run%are -n%re !e'ocra*iile li&erale occi!en%ale 8a(a5nu'i%a Glu'e li&er")G Gsocie%a%ea !esc3is"G= (i regi'urile co'unis%e %o%ali%are 8a(a5nu'i%a Gsocie%a%ea -nc3is"G=. ?n+run%area !in%re cele !ou" &locuri a +os% nu'i%" GR"#&oiul receG) !eoarece nu s5a a.uns la con+run%"ri !irec%e 'ili%are !in%re su ra u%eri 8nu s5a a.uns la un r"#&oi Gcal!G=. Iin unc%ul !e $e!ere al s%u!iilor s%ra%egice) nu s5a a.uns (i nu se u%ea a.unge la un r"#&oi Gcal!G) la o con+run%are con$en*ional" !a%ori%" +a %ului c" a'&ele su ra u%eri s5au !o%a% cu ar'e a%o'ice (i nucleare) ceea ce a crea% o si%ua*ie s%ra%egic" !e G!e%errenceG) a!ic" !e !escura.are (i &locare reci roc". Al'in%eri) se a.ungea la o !is%rugere reci roc" %o%al" (i la o ca%as%ro+" 'on!ial". Iin unc%ul !e $e!ere al ser$iciilor secre%e) a +os% o con+run%are -n%re ser$iciile occi!en%ale !e Gin%elligenceG 8-n ri'ul r-n! cele a'ericane) 6IA) NSA) !ar (i cele &ri%anice) ger'ane) +rance#e) i%aliene) e%c.= (i ser$iciile !e oli*ie oli%ic" ale regi'urilor %o%ali%are co'unis%e 8-n ri'ul r-n!) SGE) !ar (i Securi%a%e) S2ASI) e%c.= S5a 'ai nu'i% GR"#&oiul ReceG (i !a%ori%" +a %ului c" a +os% ur%a% -n%re +o(%ii alia*i !in r"#&oiul -' o%ri$a regi'ului %o%ali%ar na#is%) -n%re !ou" +or'e !e regi'uri oli%ice care a$eau acelea(i r"!"cini i!eologice) a!ic" lu %a !e'ocra%ic" en%ru e'anci area o'ului !e su& orice +or'" !e !o'ina*ie. GR"#&oiul receG a !o'ina% oli%ica e>%ern" a SUA (i a URSS -nc" !in 1<;N) c7n! s5a +olosi% en%ru ri'a oar" %er'enul) (i 7n" la cola sul Uniunii So$ie%ice !in 1<<1. Iin unc% !e $e!ere al 'i.loacelor u%ili#a%e) R"#&oiul Rece a +os% o lu %" -n care s5au u%ili#a% resiunea econo'ic") a.u%orul selec%i$) 'ane$rele !i lo'a%ice) ro agan!a) asasina%ul) o era*iunile 'ili%are !e in%ensi%a%e 'ic" (i i'inen%ul r"#&oi e scar" 'are. R"#&oiul Rece s5a -nc3eia% o !a%" cu r"&u(irea regi'urilor co'unis%e so$ie%ice (i a URSS) su ra u%erea care s5a con+run%a% cu SUA) iar lu'ea care a r"'as es%e !o'ina%" !e o singur" su ra u%ere 8con!i*ie !escris" !e s eciali(%ii -n oli%ic" in%erna*ional" !re % 3ege'onie glo&al" a SUA -n%r5o lu'e care es%e uni olar") c3iar !ac" unii s eciali(%i ar%i#ani (i) -n general) an%ia'ericani o nu'esc 'ul%i olar"=. R"#&oiul !in 6oreea. Li!erul nor!5coreean) Si' Il5sung) a +os% cel care i5a ro us lui S%alin o in$a#ie a 6oreei !e Su! 'o%i$7n! ca celulele 4ar%i!ului Bunci%oresc sun% e>%re' !e ac%i$e -n Su!) iar o ula*ia $a !eclan(a o re$ol%" a%unci c7n! 4ar%i!ul $a !a se'nalul. Aces%e a+ir'a*ii se &a#au e e>is%en*a) ne!o$e!i%" -ns") a unui nu'"r !e NN.000 lu %"%ori !e guerila (i a al%or :00.000 !e co'uni(%i a+la*i -n ilegali%a%e. S%alin s5a consul%a% cu Bao Ze!ong) care a a ro&a% ini*ia%i$a nor!5coreean" argu'en%7n! c" S%a%ele Uni%e nu $or in%er$eni !in 'o'en% ce r"#&oiul ar +i o ro&le'" in%ern" a 6oreei. S%alin) !e(i nu la +el !e -ncre#"%or recu' cei !oi li!eri asia%ici) a -ncu$iin*a% in$a#ia 'i#7n! e un con+lic% !e scur%" !ura%" (i e o $ic%orie ra i!" a Nor!ului (i e$i%7n! -n aces% +el o in%er$en*ie a'erican". I7n! !o$a!" !e recau*ie) !u " un roces 'asi$ !e ec3i are a ar'a%ei nor!5 coreene) Rusia (i5a re%ras consilierii 'ili%ari en%ru a ascun!e orice i' licare a URSS -n con+lic%. Ul%erior) NiAi%a Serg3ee$ici Oru(cio$ a cri%ica% aceas%" !eci#ie sus*in7n! c" i' licarea unuia sau a !ou" !e%a(a'en%e !e %ancuri so$ie%ice -n con+lic% ar +i u%u% asigura $ic%oria Nor!ului. Ini*ial) a.u%orul S%a%elor Uni%e (i al Barii 64

Eri%anii s5a 'a%eriali#a% -n su or% aerian (i na$al consi!er7n!u5se) -n ciu!a sce %icis'ului li!erilor 'ili%ari a'ericani) c" aces% a.u%or $a +i su+icien%. ?n cur7n!) -ns" 8 7n" la s+7r(i%ul lunii iunie= s5a con%ura% ne$oia unei i' lic"ri concre%e) as%+el -nc7% re(e!in%ele 2ru'an a au%ori#a% %ri'i%erea !e %ru e %eres%re.Reu(i%a In$a#iei !e la Inc3eon 81: se %e'&rie 1<:0= a !e%er'ina% a!'inis%ra*ia a'erican" s" se -n%re&e ce $a ur'a. Ini*ial) S%a%ele Uni%e au !eclara% c" in%er$en*ia are ca sco res%a&ilirea or!inii !e !inain%ea r"#&oiului) !ar -n %i' ul $erii anului 1<:0 %o% 'ai 'ul%e $oci cereau e!e sirea 6oreei !e Nor!. As%+el) e 9N se %e'&rie Iouglas BacAr%3ur a +os% ins%rui% s" roce!e#e -n consecin*") +iin! asigura% c" es%e u*in ro&a&il ca URSS (i 63ina s" o+ere su or% 'ili%ar 6oreei. Eilan*ul r"#&oiului es%e -n+ior"%orL <00.000 !e c3ine#i) 1): 'ilioane !e nor!5coreeni (i 1)1 'ilioane !e su!5coreeni 8-n 'are 'a.ori%a%e ci$ili= au c"#u% $ic%i'e con+lic%ului. Ie ase'enea) 1;.000 !e a'ericani au 'uri% -n lu %" (i es%e 100.000 au +os% r"ni*i R!Aboiul ima+inar 8n cinemato+ra1ia contem oran!. 6ine'a%ogra+ia a %ra%a% cu succes !incolo !e +il'ele5 '"r%urie -' o%ri$a co'unis'ului sau na#is'ului) su&iec%ul +ricii !e !u('anul in$i#i&il) al r"#&oiului i'aginar -n e>celen%e ecrani#"ri ale ro'anelor Iineteen eig2tL G"ur +1'84, 9a2ren2eit 451) sau -n +il'ul =ra6il. Nu sun% !e con!a'na% nici re ro!ucerile ie+%ine 'ai recen%e) cu' ar +i (2e /sland :@uili1rium 4e"n 9lu< Kltra%i"let -n%ruc7% c3iar (i aces%ea %ra%ea#" !irec% %e'a 'ani ul"rii sociale rin%r5un !u('an in$i#i&il) c3iar !ac" o +ac +"r" rea 'ul% %ac% sau %alen%.?n aces%e sensuri) r"#&oiul i'aginar !in %i' ul r"#&oiului rece es%e o %e'" (i 7rg3ie social" !e ac%uali%a%e) 'ani+es%a%" nu !oar -n is%oria con%e' orana ci (i -n ro!uc*iile cine'a%ogra+ice) 'ai 'ul% sau 'ai u*in) e> lici%e. K. 6RONOLOGIE Augus%5noie'&rie 1<;;L 6on+erin*a !e la Iu'&ar!on OaAs ;511 +e&ruarie 1<;:L 6on+erin*a !e la @al%a a rilie5iunie 1<;:L 6on+erin*a !e la San Mrancisco 9/ iunie 1<;:L 6rearea Organi#a*iei Na*iunilor Uni%e. 1N iulie C 9 augus% 1<;:L 6on+erin*a !e la 4os%!a' noie'&rie 1<;:L Iesc3i!erea lucr"rilor 2ri&unalului !e la Nbrn&erg : 'ar%ie 1<;/L Iiscursul lui J. 63urc3ill la Mul%on 1<;/51<;NL 6on+erin*a !e ace !e la 4aris 1<;NL 4lanul Bars3all 1<;NL Ia +iin*" So'in+or'5ul. 1<;K51<;<L Eloca!a Eerlinului 1<;<L -n+iin*area 6.A.E.R. 1<;<L Mor'area RMG (i a RIGP A rilie 1<;<L crearea NA2OP Oc%o'&rie 1<;<L ins%aurarea regi'ului co'unis% -n 63ina. 1<:051<:1L R"#&oiul !in 6oreea. 1<:1L E> eri'en%area ri'ei &o'&e cu 3i!rogen !e c"%re U.R.S.S. 1<::L Se'narea 2ra%a%ului !e la Var(o$ia 1</0L Re#olu*ia O.N.U. re+eri%oare la colonii ; se %e'&rie 1</1L 6on+erin*a !e la Eelgra!L na(%erea 'i(c"rii !e nealiniere 1</9L 6ri#a rac3e%elor !in 6u&a 1</;51<N1L In%er$en*ia a'erican" -n Vie%na'. 1<N9L Se'narea acor!ului SAL2 1. 1<N:L Se'narea Acor!ului +inal !e la OelsinAi. 1<N<L Acor!ul SAL2 9 1<K<L 6"!erea Zi!ului Eerlinului (i a regi'urilor co'unis%e !in +os%ele s%a%e sa%eli%e ale URSS. 1<<1L Ies+iin*area 4ac%ului !e la Var(o$iaP !is ari*ia URSS. <. II6IONAR Iescura.are nuclear"L si%ua*ie care !e+ine(%e erioa!a os%&elic") -n care Euro a cunoa(%e o lung" erioa!" !e ace) -n con!i*iile %ensiunilor crea%e !e R"#&oiul rece) !eoarece un osi&il con+lic% ar'a% ar +i ro!us agu&e 65

incalcula&ile rin +olosirea ar'a'en%ului nuclearP i' osi&ili%a%ea unui con+lic% !esc3is !a%ori%" -nar'"rii nucleare (i !e*inerii) -n general) !e ar'a'en% nuclear. Secre%arul !e s%a% a'erican) OenrD Sissinger) s unea c" !escura.area es%e %en%a%i$a !e a -' ie!ica un a!$ersar s"5(i -n#es%re#e linia o+ensi$") o un7n!u5i riscuri 'ai 'ari !ec7% agu&ele scon%a%e. 6on%rolul ar'a'en%elorL no*iune !e#$ol%a%" -n S%a%ele Uni%e) -n aniiR /0) $i#7n! asigurarea unui ec3ili&ru al su er u%erilor) s%a&ilirea unor la+oane la anu'i%e ar'e) sau re$enirea cursei -nar'"rilor !e un anu'i% +el 8ar'e &iologice= sau -n anu'i%e #one 8An%arc%ica) s a*iul cos'ic e%c=. Non5 roli+erareL anga.a'en%ul u%erilor ce !e*in anu'i%e ar'e) -n s ecial cele nucleare) !e a nu le %rans+era s%a%elor care nu le au. Ec3ili&rul %eroriiL si%ua*ie -n care +or*ele a !ou" u%eri o onen%e sun% egale) ro$oc7n! %ea'a i#&ucnirii unul r"#&oi. S.A.L.2.L rescur%are a !enu'irii engle#e a Acor!ului !e li'i%are a ar'a'en%ului s%ra%egic +8trategic 4rmament Limitati"n (alFs,. XVII. REGIBURI 4OLI2I6E 4OS2EELI6E 1. REGIBURI 4OLI2I6E IEBO6RA2 5 LIEERALE ?n*elegerile !in ca!rul con+erin*elor in%eralia%e !e la (e2eran 1'43 i *alta 1'45 au !us !u " -n+r7ngerea Ger'aniei la -' "r*irea aces%eia -n ; #one !e ocu a*ie. Uni+icarea #onelor !e ocu a*ie occi!en%al" (i cre(%erea an%agonis'ului cu so$ie%ici au !us la cons%i%uirea -n 1<;< a RMG (i RIG. ?n Euro a Occi!en%al" s5au res%aura% regi'urile !e'ocra% arla'en%are !e %i re u&lican sau 'onar3ic) &a#a%e e !re %urile o'ului) li&er%"*ile oli%ice (i in!i$i!uale) econo'ie concuren*ial" !e ia*") ro rie%a%e) se ararea u%erilor -n s%a%) su re'a*ia legii) luri ar%i!is') !ialog) %oleran*". SUA a !e*inu% rolul !e li!er 'ili%ar) oli%ic (i econo'ic (i a con%ri&ui% rin planul Mars2all+a.u%or !e 11 'iliar!e !e !olari= la rena(%erea econo'ic" a $es%ului (i la crearea 5s"ciet#ii de c"nsumN a+ec%a%" %e' orar !e cri#a e%rolier" a anilor 1<N151<N<. 9. REGIBURI 2O2ALI2ARE C 6OBUNISBUL A. Ins%aurarea regi'urilor co'unis%e s5a reali#a% -n Euro a rin re#ul%a%ul a$ansului 'ili%ar so$ie%ic) care a eli&era% ar%ea es%ic" a con%inen%ului. 4ier!erile so$ie%ice ci+ra%e la 9N 'ilioane !e 'or*i (i 10V !in resursele 'a%eriale) au +os% co' ensa%e rin ane>area !e la $ecinii $es%ici a N00.000 A' cu 99 'ilioane !e locui%ori. 4e l7ng" re resiunea in%ern" ce a a+ec%a% e na*ionali(%ii &al%ici) ru(i) ucraineni (i ro'7ni) !ar a !us (i la !e or%area unor o oare !in URSS acu#a%e !e cola&ora*ionis' cu na#i(%ii8%"%arii) cecenii) ingu(ii) Aal'ucii) olone#ii) ger'anii !e eVolga=) S%alin a i' us (i regi'uri co'unis%e -n Eulgaria) Ro'7nia) Ungaria) 6e3oslo$acia) 4olonia (i RIG=. E. 2r"s"%urile generale ale regi'urilor co'unis%e sun% lega%e !e co ierea 'o!elului so$ie%ic (i anu'eL 5 sis%e'ul ar%i!ului unic (i lic3i!area arla'en%aris'ului (i luralis'ului oli%ic 5 li!er au%ori%ar5!es o%ic) consi!era% 'esianic (i concen%r7n! %oa%" u%erea -n s%a% 5 na*ionali#area in!us%riei (i coo era%i$i#area agricul%urii 5 in!us%riali#are (i ur&ani#are +or*a%" e &a#a unei econo'ii cen%rali#a%e) !iri.a%e (i !e co'an!" 5 eli'inarea +i#ic" a ,!u('anilor !e clas" (i a %u%uror celor care se o un sis%e'ului 5 s%a% oli*ienesc) &a#a% e oli*ie oli%ic") %eroare) con%rolul $ie*ii sociale (i econo'ice 5 era!icarea religiei) !iscre!i%area &isericii) !ecul%urali#area) !is%rugerea 'inori%"*ilor e%nice (i con+esionale 5 a&olirea ro rie%"*ii ri$a%e) a li&er%"*ilor ersonale) !re %urilor in!i$i!uale (i ce%"*ene(%i 6. Ies%alini#area .?n sis%e'ul co'unis%) Uniunea So$ie%ic" a r"'as cu o o#i*ie !o'inan%") c3iar !ac" 5 a' $"#u% 5 uneori con%es%a%". Iis ari*ia lui S%alin 81<:1= a a$u% e+ec%e care s5au ro aga% -n -n%reg sis%e'ul. Ie +a % nu s5a sc3i'&a% sis%e'ul) ci !oar 'e%o!ele +olosi%e -n in%eriorul s"u. Meno'enul cunoscu% su& nu'ele !e destalini6are are %oc'ai aceas%" se'ni+ica*ie. Bai e>is%" (i aceea care *ine !e o#i*ia in%erna*ional" a Uniunii So$ie%ice) !e rela*iile aces%eia cu lu'ea occi!en%al" a+la%" su& con!ucerea S%a%elor Uni%e ale A'ericii.4rin destalini6are regi'ul so$ie%ic !orea o consoli!are in%ern" (i o !es "r*ire !e gre(elile +os%ului con!uc"%or) ar"%7n!u5se ga%a s" ro+i%e !e coo erarea cu lu'ea occi!en%al". Esen*a (i o&iec%i$ele lui r"'7neau -ns" 66

nesc3i'&a%e.Li&erali#area reconi#a%" !e succesorul lui S%alin) N. S. Oru(cio$) -n +or'a concre%" a rela>"rii re resiunii (i a %oleran*ei +a*" !e o e$en%ual" "p"6iie es%e e cale !e a se na(%e. I. Na*ional5co'unis' (i neos%alinis'. 4ro aga%" -n sis%e') aceas%" li&erali#are risc" s" %reac" es%e li'i%ele g7n!i%e la Bosco$aL o li&erali#are care e$en%ual s" -'&un"%"*easc" regi'ul) nu s"5l nege) (i cu a%7% 'ai u*in s"5 l -nl"%ure. Aces%a es%e ca!rul -n care e$oluea#" +or'ele s eci+ice !e co'unis' cu !esc3i!ere s re nai"nalc"munism - un +eno'en !in%re cele 'ai in%eresan%e (i cu relungiri -n erioa!a os%%o%ali%ar". Es%e ca#ul co'unis'ului iugosla$) al re$ol%ei 'ag3iare !in 1<:/) re ri'a%" !e u%erea so$ie%ic". Es%e ca#ul celor -n%7' la%e -n 6e3oslo$acia su& con!ucerea lui Ale>an!r Iu&ceA) -n 1</K. Re resiunea so$ie%ic" a +os% ro' %" (i e>e' lar" !in unc% !e $e!ere %e3nic.A%i%u!inea +a*" !e sc2im1area necesar# acce %area cau#elor ei) creea#" o ers ec%i$a care e> lic" (i con%urarea +eno'enului !e ne"stalinism -n care se -nca!rea#" regi'ul co'unis% !in Ro'7nia (i 'ani+es%"ri ale al%or regi'uri ale aceluia(i sis%e'. E. 4r"&u(irea regi'urilor co'unis%e -n Euro a es%e lega%" !e ier!erea co' e%i*ie econo'ice) a !ecala.ului !e ros eri%a%e (i a sugru'"rii in!i$i!uali%"*ii (i li&er%"*ii !e o inie. 4ri'ele 'i(c"ri !e ne'ul*u'ire au a "ru% -n Ungaria C 1<:/) 6e3oslo$acia C 1</K) 4olonia 1<N0 (i 1<K0. Venirea la con!ucerea URSS a lui Bi3ail Gor&acio$ (i lansarea rogra'ului !e glasn"st i perestr"iFa a !us la re!ucerea re#en*ei so$ie%ice (i -n 1'8' la r"&u(irea regi'urilor co'unis%e es% euro ene. 1. 6OBUNISBUL ?N ROB^NIA Ins%aura% -n anii 1<;:51<;/ cu s ri.in so$ie%ic) regi'ul a co ia% 'o!elul so$ie%ic (i a +os% con!us !e 02e"rg2e 02e"rg2iu &eM+1'45-1'65, i Iic"lae !eauescu+1'65-1'8',. Iu " e%a " co ierii 'o!elului so$ie%ic (i a su&or!on"rii necon!i*iona%e +a*" !e Bosco$a 1<;:51<:K) a ur'a% e%a a rela%i$ei li&erali#"ri (i 'o!elului ,na*ional5co'unis% 1<:K51<N1) !u " care -nce 7n! cu 1<N;) 6eau(escu a i' us un regi' neos%alinis% &a#a% e $olun%aris') au%ori%aris') au%ar3ie econo'ic") cul% al ersonali%"*ii) co'unis' !inas%ic) ri$a*iuni e>%re'e i' use o ula*iei. ;. /8()$/4 4L(9:L Zi!ul Eerlinului un si'&ol al r"#&oiuluii rece) a +os% cons%rui% ini*ial e 11 augus% 1</1 (i a +os% !e'ola% -n s" %"'7nile !e !u " < noie'&rie 1<K<. 4ar%e a cor%inei !e +ier) Zi!ul Eerlinului a +os% cea 'ai cunoscu%" ar%e +ron%ierelor RIG5ului.6once u%" !e a!'inis%ra*ia li!erului co'unis% al Ger'aniei R"s"ri%ene) Jal%er Ul&ric3%) (i a ro&a%" !e li!erul so$ie%ic NiAi%a Oru(cio$) #i!ul a +os% o &arier" !e se arare -n%re Eerlinul Occi!en%al (i Re u&lica Ie'ocra%" Ger'an" en%ru a roa e 9K !e ani. A +os% cons%rui% -n erioa!a os%&elic") 8 erioa!" -n care Ger'ania a +os% !i$i#a%"=) -n e+or%ul !e a s%o a consecin*elor scurgerii !e +or*" !e 'unc" (i ier!erilor econo'ice asocia%e cu 'igra*ia #ilnic" a unui 'are nu'"r !e ro+esioni(%i (i lucr"%ori cali+ica*i -n%re es% (i $es%. A !us -n 'o! clar la sc"!erea e'igra*iei !e la 9): 'ilioane -n erioa!a 1<;< C 1</9 la nu'ai :.000 -n%re 1</9 (i 1<K<.6rearea Zi!ului Eerlinului a +os% un !e#as%ru ro agan!is%ic en%ru Ger'ania R"s"ri%ean" (i en%ru &locul co'unis% ca un %o%. Zi!ul a re re#en%a% un si'&ol al %iraniei co'unis%e insis%en% a+i(a% -n lu'ea occi!en%al") -n s ecial !u " -' u(carea c7%or$a e$a!a*i in%ens 'e!ia%i#a%". Li&erali#area oli%ic" !e la s+7r(i%ul !eceniului al nou"lea) asocia%" cu !eclinul Uniunii So$ie%ice) a !us la rela>area res%ric*iilor la %recerea +ron%ierei es%5ger'ane) care au !us -n cele !in ur'" la !e'ons%ra*ii !e 'as" (i c"!erea gu$ernului co'unis%. UNGARIA C 1<:/. ?n 'ai 1<::) c7n! Bq%Dqs RqAosi a re$eni% %e' orar -n +or*") I're NagD a +os% !e'is (i e>clus !in 6on!ucerea E>ecu%i$") iar 'ai %7r#iu (i !in ar%i!. ?n $ara anului 1<:/ la resiunea 'ai 'ul%ora s5a reac%i$a% -n lan oli%ic) +iin! una !in ersonali%"*ile !e +run%e ale noului gru cu conce *ii re+or'is%e. La 11 oc%o'&rie 1<:/ a +os% reacce %a% -n ar%i!. La 91 oc%o'&rie s%u!en*ii !e'ons%ran*i cer rein%rarea lui -n gu$ern. ?n seara res ec%i$" a *inu% un !iscurs 'e'ora&il -n +a*a 4arla'en%ului (i a +os% nu'i% !in nou ri'5'inis%ru) c3iar -n seara res ec%i$". 4e !a%a !e 9K a lua% o o#i*ie +er'" -n sus*inerea re$olu*iei (i -n%ro!ucerii luri ar%is'ului. 6u a$ansarea e$eni'en%elor -(i reorgani#ea#" !e 'ai 'ul%e ori gu$ernul. Iin 9K oc%o'&rie es%e -n 6on!ucerea E>ecu%i$" a 4ar%i!ului Socialis% Bag3iar Bunci%oresc. La -nce u%ul lunii noie'&rie gu$ernul lui anun*" iesirea Ungariei !in 4ac%ul !e la Var(o$ia) !eclar7n! Ungaria *ar" neu%r".?n !i'inea*a !e ; noie'&rie a *inu% un !iscurs !ra'a%ic -n ra!io) anun*7n! a !oua in%rare a %ru elor so$ie%ice) 'ai %7r#iu cer7n! a#il la a'&asa!a Iugosla$iei. 4e 91 es%e r" i% -n !ru' s re casa lui (i es%e !e or%a% -n Ro'7nia) la Snago$) -' reun" cu 'ai 'ul*i re+or'i(%i. Nu a +os% !is us s" !e'isione#e (i nici s" recunoasc" gu$ernul lui Qqnos 67

Sq!qr) -n ciu!a resiunilor oli%ice u%ernice.A +os% !us acas" -n a rilie 1<:N. ?n%re < iunie (i 1: iunie 1<:K a +os% .u!eca% -n%r5un roces cu u(ile -nc3ise) +iin! con!a'na% la 'oar%e. Sen%in*a a +os% e>ecu%a%" c3iar -n #iua ur'"%oare Prim!4ara de la Pra+a F '$66. Su& Comunism) econo'ia ce3oslo$ac" !in anii /0 se a+la -n%r5o cri#" gra$") iar con%rolul cen%ral !e la Pra+a a !e#a'"gi% s eran*ele co'uni(%ilor locali. ?n oc%o'&rie '$6( o ar%e !in re+or'a%ori) -n s ecial O%a SiA) au lua% ini*ia%i$") solici%7n! 4ri'ului Secre%ar AntonGn /o4otnH o (e!in*" a 6o'i%e%ului 6en%ral. No$o%nr a e(ua% -n a o&*ine s ri.inul %o$ar"(ilor s"i co'uni(%i) !ar (i a Bosco$ei) +iin! +or*a% s" !e'isione#e) iar Iu&seA a !e$eni% noul 4ri' Secre%ar e : ianuarie) '$66. 4erioa!a 'ar%ie 5 augus% 1</K a +os% !enu'i%" Prim!4ara de la Pra+aP e !ura%a aces%ei erioa!e) Iu&seA a -ncerca% s" li&erali#e#e gu$ernul (i s" er'i%" a(a5#isul Gsocialis' cu +a*" u'an"G. Iu&seA a reasigura% so$ie%icii c" era -n con%inuare -n rela*ii cor!iale cu Bosco$a) argu'en%7n! c" re+or'ele ar +i !oar o ro&le'" in%ern". 4ri'"$ara !e la 4raga s5 a %er'ina% e 91 augus% 1</K) c7n! so$ie%icii au in%ra% cu +or*e 'ili%are -n 4raga) -' reun" cu ceilal*i ar%ici an*i ai Pactului de la Var0o4ia 8cu e>ce *ia Ro'7niei=. Iu&seA a ceru% o ula*iei s" nu se o un") ul%erior el +iin! ca %ura% !e so$ie%ici) -' reun" cu al*i re+or'a%ori (i !us -n lan*uri la Bosco$a) -n%r5unul !in a$ioanele +olosi%e -n in$a#ie. IES2RBAREA URSS. Re$olu*ia !in +e&ruarie (i re$olu*iile !in oc%o'&rie au +os% ur'a%e !e o erioa!" !e r"#&oi ci$il -n ur'a c"reia Re u&lica Socialis%" Me!era%i$" So$ie%ic" Rus" 8RSMSR= (i al%e s%a%e &ol(e$ice au a.uns s" con%role#e cea 'ai 'are ar%e a +os%ului I' eriu rus. 4e / iulie 1<91) RSMSR) Re u&lica Socialis%" Me!era%i$" So$ie%ic" 2ranscauca#ian") al"%uri !e re u&licile so$ie%ice ucrainean" (i &ielorus") au se'na% un %ra%a% !e uniune) as%+el +or'7n! URSS. Bi3ail Gor&acio$) secre%ar general al 4ar%i!ului 6o'unis%) a i' us oli%icile !e glasn"st (i perestr"iFa . ?n%7lnirile la $7r+ a'ericano5so$ie%ice !in 1<K/ (i 1<KN) recu' (i -n%7lnirea !in%re re(e!in%ele a'erican Ronal! Reagan (i Gor&acio$) !e la s+7r(i%ul lui 1<KK) au con!us la re!ucerea ar'a'en%ului -n Euro a. Ie#in%egrarea regi'urilor co'unis%e alia%e !in Euro a !e Es% a re+igura% !i#ol$area URSS. 4re(e!in%ele Me!era%iei Ruse Eoris El*-n l5a ecli sa% %re %a% e li!erul so$ie%ic Gor&acio$) iar URSS s5a !es+iin*a%) e cale a(nic") -n !ece'&rie 1<<1. Ba.ori%a%ea +os%elor re u&lici so$ie%ice au cons%i%ui% 6o'uni%a%ea S%a%elor In!e en!en%e :. 6RONOLOGIE 1<;:51<;KL co'uni(%ii s ri.ini*i !e Ar'a%a Ro(ie reiau u%erea rin +or*" -n Euro a !e Es% (i 6en%ral" 1<;NL Ia +iin*" So'in+or'5ul. 1<;K51<;<L Eloca!a Eerlinului 1<;KL gre$a 'unci%orilor &erline#i) !in #ona co 'unis%" 1<;<L -n+iin*area 6.A.E.R. 1<;<L Mor'area RMG (i a RIGP Oc%o'&rie 1<;<L ins%aurarea regi'ului co'unis% -n 63ina. 1<:051<:1L R"#&oiul !in 6oreea. 1<:1L E> eri'en%area ri'ei &o'&e cu 3i!rogen !e c"%re U.R.S.S. 1<:1L Boar%ea lui S%alin (i ini*ier%ea !e c"%re Oru(cio$ a destalini6#rii 1<::L Se'narea 2ra%a%ului !e la Var(o$ia 1<:/L re$ol%a an%ico'unis%" !in Ungaria 1</1L gu$ernul co'unis% es%5ger'an ri!ic" cu s ri.in so$ie%ic Zi!ul Eerlinului1</:L 6eau(escu !e$ine li!erul Ro'7niei co'unis%e 1</KL -n"&u(irea , ri'"$erii !e la 4raga !e %ru ele ac%ului !e la Var(o$ia 1<N051<K0L gre$e (i ro%es%e 'unci%ore(%i -n 4olonia. 1<K051<K1L se cons%i%uie !e c"%re 'unci%orii olone#i sin!ica%ul li&er neco'unis% 58"lidaritateaN 1<K:L Bi3ail Gor&acio$ !e$ine li!erul URSS (i lansa#ea#" rogra'ul !e re+or'e nu'i% glasn"st (i perestr"iFa 1<K<L r"&u(irea regi'urilor co'unis%e es%5euro ene 1<<1L !es%r"'area URSS /. II6IONAR 68

G"r#i Ro(iiL organi#a*ie !e %inere%) -n 63ina) care cri%ica $iolen% -n$"*"'7n%ul) a!'inis%ra*ia) sin!ica%ele (i c3iar gu$ernul) +acili%7n! re+or'ele lui Bao (i ilus%r7n! %e#a lui !es re re$olu*ia er'anen%". Regi' %o%ali%arL regi' -n care e>is%" un ar%i! unic) o i!eologie unic" (i 'ono olul asu ra +or*ei !e cons%r7ngere) asu ra 'i.loacelor !e co'unicare -n 'as" (i asu ra organi#"rii econo'ice. Re$olu*ia cul%ural"L re$olu*ia ini*ia%" !e unii con!uc"%ori ai s%a%elor co'unis%e) 'eni%" s" cree#e o'ul nouP se ur'"rea !e'olarea $alorilor %ra!i*ionale (i su&or!onarea cul%urii i!eologiei 'ar>is%e. -n 63ina) Barea Re$olu*ie 6ul%ural") Ini*ia%" !e Bao -n 1<//) a +"cu% nu'eroase $ic%i'e. 4luralis' oli%icL sis%e' -n care e>is%" 'ai 'ul%e ar%i!e (i %en!in*e oli%ice care -(i !is u%" u%erea (i $o%urile o ula*iei. Es%e o carac%eris%ic" esen*ial" a !e'ocra*iei (i o !i+eren*ia#" !e sis%e'ele oli%ice cu ar%i! unic. Ree!ucareL aici) +olosirea %or%urii en%ru a %rans+or'a ina'icii -n sus*in"%ori ai regi'ului. XVIII. LUBEA 4OS2EELI6 1. RE6ONS2RU6IA E6ONOBI6 Eilan*ul r"#&oiului -n Euro a) a!ic" 3olocaus%ul (i con+run%"rile ar'a%e s5au sol!a% cu 10 !e 'ilioane !e 'or*i) i'ense !is%rugeri econo'ice) 'ai ales -n URSS) Ger'ania (i Euro a !e es%. Recons%ruc*ia $es%ului reali#a%" cu s ri.inul +inanciar) 'a%erial (i econo'ic a'erican) !es+"(ura%" -n erioa!a 1<;K51<:9) a -n%"ri% !e'ocra*iile li&erale) a !us la !e#$ol%area econo'ic") %e3nologic" (i (%iin*i+ic") la !e#$ol%area %e3nologic" (i crearea ,socie%"*ii !e consu' !in !eceniile /5N. R"#&oiul rece a +os% accelera% !e a!o %area !oc%rinei 2ru'an) (i a !us (la o co' e%i*ie 'ili%ar") %e3nologic") in+or'a%ic" (i !e s iona. -n%re NA2O (i 4ac%ul !e la Var(o$ia) ca cen%re ale u%erii 'ili%are.Recons%ruc*ia econo'ic" s5areali#a% 7n" -n 1<:0 rin a.u%orul !a% !e lanul Bars3all) in%er$en*ionis'ul !e s%a% -n econo'ie) !e#$ol%area ora(elor (i a unor noi ra'uri econo'ice) rocesul !e concen%rare in!us%%ial &ancar" (i !e !e#$ol%are a co' aniilor 'ul%ina*ionale) accelerarea in%er!e en!en*elor econo'ice.. Are loc o concen%rare in!us%rial 5ur&an" -n su!5es%ul Angliei) regiunile Ru3r) Rin) 4a!) 4aris) *"r'urile engle#e) +rance#e) olan!e#e) &elgiene (i ger'ane a B"rii Nor!ului. Iu " 1<N0) e +on!ul cre(%erii re*ului e%rolului !e c"%re O4E6 -n 1<N1 (i 1<N<) a genera% in+la*ie) e +on!ul cri#ei ecologice (i a olu"rii 'e!iului. Zona co'unis%" a cunoscu% un 'o!el econo'ic &a#a% e in!us%ria grea) re!ucerea consu'ului o ula*iei) negli.area ne$oilor !e consu' (i !e ro%ec*ia 'e!iului. Lu'ea a %reia care a cunoscu% !ecoloni#area s5a con+run%a% -n s ecial cu su&!e#$ol%are econo'ic") cre(%erea !ecala.ului +a*" !e +os%ele u%eri coloniale) !e#ec3ili&ru +inanciar (i sociale. S%a%ul (i econo'ia sun% in%er!e en!en%e rin +a %ul c" oli%icile econo'ico5sociale asigur" ros eri%a%e !ar (i gu$ern"ri lungi (i s%a&ile8social5!e'ocra*ii !in Sue!ia 1<;/51</<) U6I -n Ger'ania 1<;<51<//) la&uri(%ii -n Barea Eri%anie 1<:K51<N;=. 4ar%i!ele !e s%7nga a!o %" oli%ici sociale (i e%a%is%e. !e#$ol%7n! sec%orul !e s%a%. Barile ro$oc"ri sun% concuren*a econo'ic" a O4E6. Qa oniei. SUA . 9. IRE42URILE OBULUI Eo'&ar!a'en%ul a%o'ic) e>%er'inarea unor e%nii e cri%erii religioase (i rasiale) au !e%er'ina% A!unarea General" ONU s" a!o %e -n 1'48 &eclaraia Kni%ersal# a &repturil"r )mului iar 6onsiliul Euro ei crea% -n 1<;<) a a!o %a% -n 1'50 !"n%enia :ur"pean# a &repturil"r )mului ca ele'en% +un!a'en%al al socie%"*ii euro ene) a i' us -n !o'eniu s%an!ar!e euro ene) la care a a!"uga% !"n%enia cadru pentru pr"tecia min"rit#il"r nai"nale. Iocu'en%ele nu au +os% a!o %a%e sau au +os% elu!a%e !e s%a%ele co'unis%e %o%ali%are euro ene. 1. SO6IE2A2EA 6IVIL Ie'ocra*ia are ca ele'en% +un!a'en%al) socie%a%ea ci$il") care cu rin!e organis'e in!e en!en%e +a*" !e s%a% cu' ar +i sin!ica%ele) asocia*iile ro+esionale) asocia*iile !e a+aceri) cor urile aca!e'ice) &iserica) +un!a*iile. Li&er%a%ea !e co'unicare) co' or%a'en%ul !esc3is (i generos) coo erarea au er'is +unc*ionarea socie%"*ii ci$ile -n s%a%ele !e'ocra%5li&erale. S%a%ele co'unis%e s5au si%ua% e o#i*ia ani3il"rii li&er%"*ilor ersonale (i a socie%"*ii ci$ile) iar gru urile !i#i!en%e !e gen 8"lidaritatea Hn P"l"nia i !2arta 33 Hn !e2"sl"%acia) au +os% ger'enii aces%or socie%"*i. 69

;. /8()$/4 4L(9:L 4lanul Bars3all cunoscu% o+icial ca :ur"pean $ec"%erL Pr"gram 8ER4=) a +os% ri'ul lan !e recons%ruc*ie conce u% !e S%a%ele Uni%e ale A'ericii (i !es%ina% alia*ilor euro eni !in al !oilea r"#&oi 'on!ial. 4e : iunie 1<;N -n%r5un !iscurs ros%i% -n Aula Uni$ersi%"*ii Oar$ar!) secre%arul !e s%a% George Bars3all anun*" lansarea unui $as% rogra' !e asis%en*" econo'ic" !es%ina% re+acerii econo'iilor euro ene cu sco ul !e a s%"$ili e>%in!erea co'unis'ului) +eno'en e care el -l consi!era lega% !e ro&le'ele econo'ice. La 1< iunie 1<;N 'ini(%rii !e e>%erne +rance# 8Georges Ei!aul%= (i &ri%anic 8Ernes% Ee$in= se'nea#" un co'unica% rin care in$i%" 99 !e s%a%e euro ene s" %ri'i%" re re#en%an*i la 4aris en%ru a sc3i*a un lan !e recons%ruc*ie euro ean". E%ic3e%7n! 4lanul Bars3all !re % ,i' erialis' econo'ic a'erican Bosco$a a in%er#is *"rilor sa%eli%e s" ar%ici e la 6on+erin*a !e la 4aris. So$ie%icii consi!erau c" acce %area lanului ar +i con!us la !es rin!erea !e URSS a *"rilor !in s+era sa !e in+luen*" (i la ier!erea a$an%a.elor oli%ice (i s%ra%egice !o&7n!i%e !e Sre'lin -n Euro a cen%ral" (i !e es% la s+7r(i%ul celui !e5al !oilea r"#&oi 'on!ial. 4lanul Bars3all re re#in%" e>%ensia -n !o'eniul econo'ic a Ioc%rinei 2ru'an. Ioc%rina 2ru'an. La 11 'ar%ie 1<;N re(e!in%ele 2ru'an) -n%r5un !iscurs re#i!en*ial -n +a*a 6ongresului S.U.A.) a sc3i*a% un rogra' al oli%icii e>%erne a'ericane en%ru co'&a%erea G ericolului co'unis%G -n lu'e. ?n aces% sco ) el a ceru% 6ongresului s" a ro&e un cre!i% !e ;00 'ilioane !olari en%ru a.u%orarea Greciei) a'enin%a%" !e co'unis') (i a 2urciei) un!e U.R.S.S. re$en!ica ar%ea !e nor!5es% 8Ana%olia=. Ioc%rina 2ru'an a !eri$a% !in e$eni'en%ele !in Grecia) un!e co'unis%ii -ncercau s" r"s%oarne 'onar3ia (i gu$ernul legal ales. 2ru ele &ri%anice) care a.u%aser" la eli&erarea Greciei !e ger'ani -n 1<;;) res%auraser" 'onar3ia) !ar a$eau reale !i+icul%"*i -n a o sus*ine -n lu %a -' o%ri$a co'uni(%ilor greci) a.u%a*i !e cei !in Iugosla$ia) Eulgaria (i Al&ania) !in or!inul Bosco$ei. Grecia a ri'i% i'e!ia% un a.u%or 'asi$ -n 'a%erie !e &ani) ar'e (i ins%ruc*ie) asis%en*" ce a er'is -n+r7ngerea co'uni(%ilor 7n" -n 1<;<. 2urcia) care era (i ea a'enin*a%") a ri'i% un a.u%or a'erican consis%en%.Ioc%rina 2ru'an a scos -n e$i!en*" +a %ul c" S%a%ele Uni%e nu a$eau nici o in%en*ie !e a re$eni la i#ola*ionis') a(a cu' roce!aser" !u " ri'ul r"#&oi 'on!ial. Ioc%rina 2ru'an a re re#en%a% o co%i%ur" -n oli%ica a'erican" +a*" !e URSS 'arc7n! -nce u%ul unei oli%ici !e ,s%"$ilire) !e ,-n!iguire a e> ansiunii so$ie%ice. A'ericanii s5au anga.a% e linia unei oli%ici !e &locare a r"s 7n!irii co'unis'ului) nu nu'ai -n Euro a) ci -n -n%reaga lu'e) inclusi$ -n 6oreea (i Vie%na'. Organi#a*ia 2ra%a%ului A%lan%icului !e Nor! 8a&re$ia% NA2O -n engle#") O2AN -n +rance#"= es%e o alian%a oli%ico5'ili%ara s%a&ili%" -n 1<;<) rin 2ra%a%ul A%lan%icului !e Nor! se'na% -n Jas3ing%on e ; a rilie) 1<;<. Be'&ri !e la +on!area NA2O -n 1<;<L Eelgia) 6ana!a) Iane'arca) Mran*a) Islan!a) I%alia) Olan!a) Nor$egia) 4or%ugalia) Rega%ul Uni%) S.U.A. Au a!era% ul%eriorL Eulgaria 8900;=) 6e3ia 81<<<=) Es%onia 8900;=tGer'ania 81<::=) Grecia 81<:9=) Ungaria 81<<<=) Le%onia 8900;=) Li%uania 8900;=) 4olonia 81<<<=) Ro'7nia 8900;=) Slo$acia 8900;=) Slo$enia 8900;=) S ania 81<K9=)2urcia 81<:9= 4ac%ul !e la Var(o$ia) nu'i% -n 'o! o+icial 2ra%a%ul !e rie%enie) coo erare (i asis%en*" 'u%ual" a +os% o alian*" 'ili%ar" a *"rilor !in Euro a R"s"ri%ean" (i !in Elocul R"s"ri%ean) care $oiau s" se a ere -' o%ri$a a'enin*"rii e care o erce eau !in ar%ea alian*ei NA2O 8care a +os% +on!a%" -n 1<;<=. 6rearea 4ac%ului !e la Var(o$ia a +os% gr"&i%" !e in%egrarea Ger'aniei !e Ves% Gre'ili%ari#a%"G -n NA2O rin ra%i+icarea !e c"%re *"rile oci!en%ale a ?n*elegerilor !e la 4aris. 2ra%a%ul !e la Var(o$ia a +os% ini*ia% !e c"%re NiAi%a Oru(cio$ -n 1<:: (i a +os% se'na% la Var(o$ia e 1; 'ai 1<::. 4ac%ul (i5a -nce%a% e>is%en*a e 1 'ar%ie 1<<1 (i a +os% -n 'o! o+icial !i#ol$a% la -n%7lnirea !e la 4raga) e 1 iulie 1<<1. 2oa%e s%a%ele co'unis%e ale Euro ei R"s"ri%ene au se'na% aces% ac%) 8cu e>ce *ia Iugosla$iei=. Be'&rii 4ac%ului !e la Var(o$ia (i5au lua% anga.a'en%ul s" se a ere unii e al*ii) !ac" unul sau 'ai 'ul*i !in%re ei erau a%aca*i. 2ra%a%ul s%a%ua !e ase'enea c" se'na%arii -(i &a#au rela*iile e rinci iul nein%er$en*iei -n a+acerile in%erne (i e res ec%ul su$erani*"*ii (i in!e en!en*ei na*ionale C 7n" la ur'") aces%e rinci ii $or +i -nc"lca%e 'ai %7r#iu -n ca#ul in%er$en*iilor !in Ungaria 5 81<:/= (i 6e3oslo$acia 5 81</K=.Al&ania a -nce%a% s" 'ai +ie 'e'&ru ac%i$ al alian*ei -n 1</1 ca ur'are a ru %urii c3ino5so$ie%ic") cri#" -n care regi'ul !ur s%alinis% !in Al&ania s5a si%ua% !e ar%ea 63inei. Al&ania s5a re%ras -n 'o! o+icial !in 4ac% -n 1</K. 4e 19 'ar%ie 1<<<) +os%ele 'e'&re al 4ac%ului !e la Var(o$iaL Re u&lica 6e3") Ungaria (i 4olonia au a!era% la NA2O. Eulgaria) Es%onia) Le%onia) Li%uania) Ro'7nia) Slo$acia (i Slo$enia s5au al"%ur"% (i ele NA2O -n 'ar%ie 900;. 70

:. 6RONOLOGIE 1<;KL Iiscursul lui J.63urc3ill la Zuric3 +$idic#-te :ur"pa, 1<;<L S5a cons%i%ui% 6onsiliul Euro ei < 'ai 1<:<L Ieclara*ia lui Ro&er% Sc3u'an care ro unea crearea 6 E.6.O. 1<:1L 2ra%a%ul !e la 4aris 5 cons%i%uirea 6.E.6.O. 1<:;L Uniunea Euro ei Occi!en%ale 8o alian*" 'ili%ar" a celor (ase s%a%e !in 6.E.6.O (i Barea Eri%anie= 9: 'ar%ie 1<:NL 4rin 2ra%a%ul !e la Ro'a se un &a#ele 6.E.E. 84ia*a 6o'un"= 1</KL La ni$elul 6.E.E. s5a reali#a% uniunea $a'al" 1<N1L 2ra%a%ul rin care Barea Eri%anie) Iane'arca (i Irlan!a a!erau la 6.E.E. 1<N<L 4ri'ele alegeri en%ru 4arla'en%ul Euro ean 8$o% uni$ersal= 1<K1L Grecia a!er" la 6.E.E. 1<K/L S ania (i 4or%ugalia a!er" la 6.E.E. 1<<0L 4r"&u(irea sis%e'ului co'unis% 1<<9L Se'narea 2ra%a%ului !e la Baas%ric3% 1<<1L S%a%ele 'e'&re ale U.E. a ro&" 2ra%a%ul !e la Baas%ric3% 1<<1L Ro'7nia a!er" la 6onsiliul Euro ei 1<<1L Acor!ul !e asociere a Ro'7niei la U.E. 1<<:L Ro'7nia s%a% asocia% la U.E. 1<<:L Aus%ria) Minlan!a (i Sue!ia acce %a%e -n U.E. 1<<KL 4olonia) 6e3ia) Ungaria) Slo$enia) Es%onia au -nce u% rocesul !e a!erare la UE. 900;L 4olonia) Ungaria) 6e3ia) Slo$acia) Slo$enia) Es%onia) Le%onia) Li%uania) Bal%a) 6i ru 8d"ar partea greac#= acce %a%e -n U.E. 900NL Ro'7nia (i Eulgaria acce %a%e -n U.E. /. II6IONAR I!en%i%a%ea euro ean"L sen%i'en% !e a ar%enen*" la Euro a (i la $alorile aces%eia) care cu rin! luralis'ul) s iri%ul !e %oleran*") recu' (i 'o(%enirea cul%ural" co'un". Reconcilierea +ranco5ger'an"L r"#&oaiele 'on!iale ale secolului al XX5lea au -n%re cau#e (i e cea *in7n! !e %ensiunile +ranco5ger'ane. Reconcilierea +ranco5ger'an") ca re'is" a "cii) a +os% !e ac%uali%a%e (i -n erioa!a in%er&elic"P s5a reali#a%) e+ec%i$) !u " al !oilea r"#&oi 'on!ial) c7n! Mran*a a !e$eni% u%ere !e '7na a !oua) iar Ger'ania a +os% -n+r7n%" (i !i$i#a%". Reconcilierea s5a +"cu%) rac%ic) -n%re Mran*a (i Re u&lica Me!eral" Ger'an". 4rocesul !e glo&ali#are 8cre(%erea in%er!e en!en*ei -n%re s%a%e=) +eno'en carac%eris%ic al secolului al XX5lea) une -n e$i!en*" +a %ul c" $alorile na*ionale sun% au%en%i+ica%e la ni$el 'on!ial. -n aces%e -' re.ur"ri) reuni+icarea Euro ei e &a#a reconcilierii +ranco5ger'ane a +os% o (ans" -n lus en%ru coo erarea (i con+run%area cu al%e s a*ii econo'ico5cul%urale) cu lu'ea secolului al XX5lea. 4rinci iul su&si!iari%"*iiL organi#area !escen%rali#a%" a res onsa&ili%"*ilor) -n a(a +el -nc7% s" nu se -ncre!in*e#e nicio!a%" unei uni%"*i 'ai 'ari ceea ce oa%e +i reali#a% !e una 'ai 'ic". S%an!ar!e euro eneL cerin*e necesare en%ru in%egrarea -n s%ruc%urile euro ene) care o% +i '"sura%e (i !e%er'ina%e -n 'o! e>ac%. Se re+er" la er+or'an*a econo'ic") !re %urile o'ului) ins%i%u*iile !e'ocra%ice) legisla*ie. XIX. RELIGIA ?N LUBEA 6ON2EB4ORAN 1. 6REF2INISBUL A. Eiserica ro'ano5ca%olic" a cunoscu% un roces !e 'o!erni#are ini*ia%" !e a a 4IUS al5IX5lea (i con%inua%" !e IOAN al5XXIII5lea) 4AUL al5VI5lea (i IOAN 4AUL al5II5lea. 6onciliul Va%ican II a 'arca% re!esc3i!erea s re or%o!o>ie) anularea -n 1</: a e>co'unic"rilor !in 10:; (i $i#i%ele lui IOAN 4AUL al5II5lea -n s%a%e or%o!o>e ca Ro'7nia81<<<=) Ucraina (i Grecia89001=. 6a%olicis'ul are '30 mili"ane de credinci"i cei 'ai 'ul*i -n Era#ilia) Be>ic) SUA) Mili ine (i I%alia. 71

E. Eiserica or%o!o>" a cunoscu% N con+erin*e anor%o!o>e) -nce 7n! cu 1<91 la 6ons%an%ino ol) %rec -n 1<9; !e la calen!arul iulian la cel gregorian8cu e>ce *ia Rusiei (i Ser&iei=) a$7n! 340 de mili"ane de credinci"i cei 'ai 'ul*i -n Rusia. 6. 6on+esiunea ro%es%an%" cunoa(%e un roces !e uni+icare ini*ia% !e cal$ini(%i (i re+or'a*i rin crearea Alian*ei Bon!iale Re+or'a%e (i Me!era*ia Lu%eran" Bon!ial") conco'i%en% cu un roces !e re-nnoire a g7n!irii %eologice. I. 6re(%inis' (i %o%ali%aris'. Na#is'ul (i co'unis'ul au %recu% la su&'inarea &iserici) roces 'ai e$i!en% -n Rusia So$ie%ic" !u " 1<1N (i !u " 1<;: -n s a*iul es%5euro ean co'uni#a%e !e URSS) +a % ce a sl"&i% &iserica -n s ecial e ceea or%o!o>". 9. ISLABUL Nucleul s"u es%e Ara&ia) !ar ara&ii re re#in%" !oar 90V !in%re cei a roa e 650 de mili"ane de credinci"i cei 'ai nu'ero(i +iin! -n 4aAis%an) Eangla!es3) In!one#ia (i Iran. Es%e !i$i#a% -n%re 'a.ori%a%ea sunni%" (i 'inori%"*ile (ii%"8 re!o'inan%" -n IraA (i Iran=) Aari.i%" (i i&a!i%". 2en!in*ele 'o!erni#a%oare au !us la o resurec*ie a %ra!i*ionali(%ilor. As%+el 'o!erni#area !in 2urcia (i In!one#ia es%e o us" +un!a'en%alis'ului isla'ic !in Iran (i Ara&ia Sau!i%") !e cre(%erea 'i(c"rii !e %i %eroris% ca Oe#&olla3) Oa'as) Qi3a!ul isla'ic (i Al5Uai!a. 1. EUIISBUL 6unoa(%e un roces !e re!e(%e %are (i un re$ini'en% i' or%an% !u " 1<:0) 'ai ales -n s a*iul in!ian) !ar (i -n Sri LanAa. Eu!is'ul 'ongol cunoa(%e !u " 1<K<) iar -n 63ina (i 2i&e% ea es%e ersecu%a%) 'ai ales e>ilul +or*a% a lui Ialai La'a. ;. NEO4RO2ES2ANII Iin cul%ele re+or'a%e) cal$in" (i anglican") se !es rin! o serie !e curen%e -n secolele XVIII5XX) cu' sun% @uaFeii a$7n! ca cen%ru 4ennsDl$ania) 1aptitii +oar%e nu'ero(i -n SUA cu 30 mili"ane de credinci"i 8re re#en%a%i$i sun% Bar%in Lu%3er Sing) Qi''D 6ar%er (i Eill 6lin%on=) met"ditii cu un sis%e' 'oral +oar%e se$er cu rin#7n! circa 50 mili"ane de credinci"i -n s ecial -n s%a%ele anglo+one) ad%enitii de 6iua a aptea a ro ia*i !e cre(%inis'ul ri'i%i$ (i iu!ais') pentic"stalii. :. E6UBENISBUL RELIGIOS A -nce u% rin crearea -n 1<:0 rin crearea 6onsiliului Ecune'ic al Eisericilor) -nce u% rin a!erarea ro%es%an*ilor (i a oi rin a!erarea -n 1</1 a or%o!o>ilor) conco'i%en% cu o a ro ierea !e ca%olicis' rin recunoa(%erea !e c"%re aces%a -n 1</; a ro%es%an%is'ului (i -n*elegerea general" !in 1<<9 asu ra s%a%u%ului &isericilor ca%olice r"s"ri%ene8unia%e=. /. IIALOGUL ?N2RE RELIGII 4rin ,&eclaraia pentru relaiile cu necretiniiN (i rin in%er'e!iul ,8ecretariatului pentru necretiniN) &iserica ro'ano5ca%olic" a !esc3is !ialogul cu 'usul'anii (i 'o#aicii) iar re re#en%an*ii ro%es%an%is'ului au ini*ia% rin reuniunile !in Li&an51<N0) Sri LanAa51<N; (i Li&ia51<N/ un !ialog cu iu!ais'ul) isla'is'ul) &u!is'ul (i 3in!uis'ul. N. 4ROZELI2ISBUL FI NOUA RELIGIOZI2A2E 4ro#eli%is'ul s5a 'ani+es%a% -n s ecial -n SUA !e c"%re isla' (i &u!is') ele cunosc7n! o e>%in!ere (i -n Euro a occi!en%al" !u " 1<;:. Ac%i$e sun% (i cul%ul en%icos%al) 'or'onii) Bar%orii lui Ie3o$a (i religia Ea3ai 8!e ro$enien*" isla'ic" !ar sus*in7n! un sincre%is' !e %i #oroas%ris%5cre(%in5isla'5iu!ais'=. Lor li se a!aug" noi 'i(c"ri cu' ar +i NeH5Age) 'i(carea %ransce!en%al") &iserica uni+ic"rii. K. /8()$/4 4L(9:L Eiserica 6a%olic" 8!in gr. ]^_`ab]cd) -n %ra!. Guni$ersalG) !eri$a% !in ]^e^ `a`f) G en%ru -n%regG= es%e organi#a*ia %u%uror cre(%inilor care se g"sesc -n co'uniune cu Scaunul A os%olic al Ro'ei 8ocu a% !e a a !e la Ro'a=. 72

Ace(%ia cons%i%uie cel 'ai nu'eros gru religios !in lu'e cu nu'eroase or!ine !e c"lug"ri. Eiserica 6a%olic" es%e +or'a%" !in%r5un nu'ar !e &iserici ar%iculare) !e+ini%e e cri%erii %eri%oriale si ri%uale. In s+era !e in+luen*" occi!en%al" &isericile ar%iculare sun% nu'i%e !ioce#e) iar -n s+era !e in+luen*" orien%al" e ar3ii. 2oa%e aces%e organi#a*ii au -n +run%ea lor un e isco ) consi!era% !e cre!incio(i ca +iin! succesor s iri%ual !irec% al a os%olilor. ?n +run%ea colegiului e isco ilor se a+l" e isco ul Ro'ei) cunoscu% su& nu'ele !e 4a ") care es%e $"#u% !e cre!inciosii ca%olici ca succesor !irec% al lui 4e%ru) -n%7is%"%"%orul colegiului a os%olilor lui Isus 6ris%os. Eiserica 6a%olic" !es+"(oar" ser$iciile religioase !u " 'ai 'ul%e ri%uri) -n%re care cel 'ai r"s 7n!i% es%e ri%ul la%in) rac%ica% !e Eiserica Ro'ano56a%olic". Un loc i' or%an% -l are ri%ul &i#an%in) rac%ica% -n%re al%ele !e Eiserica Ro'7n" Uni%" cu Ro'a. Eiserica Or%o!o>" es%e o co'uni%a%e !e cre!in*" cre(%in". 6re(%inii or%o!oc(i sun% organi#a*i -n &iserici or%o!o>e na*ionale au%oce+ale 8greac") rus") ro'7n") s7r&"=) -ns" a+la%e -n co'uni%a%e !e cre!in*" cu 4a%riar3a%ul Ecu'enic al 6ons%an%ino olului. 4rin nu'"r !e cre!incio(i) or%o!oc(ii +or'ea#" -n lu'e a !oua co'uni%a%e cre(%in") !u " Eiserica 6a%olic".Nu'ele or%o!o>iei $ine !in li'&a greac") !e la uvwu 8or%3o 5 !re %) corec%= si xuyz 8!o>a 5 -n$"*"%ur") cunoa(%ere=) %ra!uc7n!u5se !eci rin ,!rea %" -n$"*"%ur". Es%e !e 'en*iona% c" (i celelal%e &iserici cre(%ine -(i consi!er" ro riile -n$"*"%uri ca +iin! !re %e sau c3iar singurele !re %e.Eisericile Or%o!o>e R"s"ri%ene reunesc as%"#i o ar%e i' or%an%" a cre!incio(ilor cre(%ini. Is%oric (i cul%ural) ele sun% ur%"%oare ale unei %ra!i*ii &oga%e) !e#$ol%a%e !e5a lungul a !ou" 'ilenii !e $ia*" cre(%in" -n%r5o larg" #on" geogra+ic".Mun!a'en%ele %eologiei cre(%ine or%o!o>e) ca (i ale celei ca%olice) au +os% s%a&ili%e -n ri'ele (a %e concilii ecu'enice) *inu%e -n%re secolele al IV5lea (i al VIII5lea. Iin 'o%i$e oli%ice) geogra+ice) cul%urale) (i religioase) &iserica occi!en%al" 8ca%olic"= (i cea r"s"ri%ean" 8or%o!o>"= s5au se ara% +or'al -n 10:; rin Barea Sc3is'". 6a ur'are a aces%ui e$eni'en%) a%7% Eiserica Or%o!o>") c7% (i cea 6a%olic" se consi!er" a +i singura &iseric" uni$ersal" 8ca%olic"= (i a os%olic") ca (i !e o#i%ara cre!in*ei corec%e 8or%o!o>ia=. S re !eose&ire !e &iserica ro'an") ce une accen%ul e uni$ersali%a%e 8ca%olicis'=) cea or%o!o>" une accen%ul e uri%a%ea cre!in*ei) !e un!e !i+eren*a !e nu'e. 4re#en*a Eisericii Or%o!o>e es%e regnan%" -n #one ce s5au a+la% -n s a*iul cul%ural al i' eriilor &i#an%in (i rusL Euro a !e Es% (i !e Su!5es%) Asia) (i "r*i ale Orien%ului Bi.lociu (i ale A+ricii. ?n re#en%) nu'"rul !e cre!incio(i or%o!oc(i es%e 'a.ori%ar -n Eelarus) Eulgaria) Georgia) Grecia) Bace!onia) Re u&lica Bol!o$a) Ro'7nia) Rusia) Ser&ia) Bun%enegru (i Ucraina. Bari co'uni%"*i !e cre(%ini or%o!oc(i %r"iesc (i -n Al&ania 8a ro>. 10V=) Eosnia 811); V=) E%io ia 8;0V=) recu' (i -n unele s%a%e care au a ar*inu% Rusiei *aris%e) res ec%i$ Uniunii So$ie%ice8S%a%ele &al%ice (i Asia 6en%ral"=. 4re#en*e or%o!o>e se'ni+ica%i$e se g"sesc -n 'ul%e al%e *"ri !in A'erica !e Nor!) Euro a !e Ves%) e%c.) !a%ora%e -n s ecial co'uni%"*ilor +or'a%e rin e'igrarea es%5euro enilor. ?n%re Eiserica Ro'an" (i Eisericile Or%o!o>e ale celor (a %e concilii e>is%" anu'i%e !i+eren*e !oc%rinale) ce oar%" nu'ele !e uncte 1lorentine. Aces%ea sun%L $ecun"aterea :pisc"pului $"mei ca episc"p uni%ersal 9ili"@ue !"nsacrarea (rupului &"mnului G"l"sind pDine a6im# adic# ned"spit# G"l"sit# de =iserica !at"lic# +=iserica !at"lic# recun"ate ca %alid# atDt G"l"sirea pDinii a6ime cDt i a celei Germentate, :<istena Purgat"riului +statul suGletel"r cel"r decedai pDn# la intrarea Hn $ai,Q Eiserica Or%o!o>" nu o recunoa(%e. 4o%ri$i% Ro'ei) singura !i+eren*" se'ni+ica%i$" ar +i +a %ul c" Eisericile or%o!o>e ale celor (a %e concilii nu recunosc a ei !e la Ro'a un e isco a% uni$ersal) ci oa%e +i consi!era% cel 'ul% primus inter pares. Eiserica Ro'ano56a%olic" !in Ro'7nia es%e organi#a%" -nL Ar3i!iece#a 'i%ro oli%an" !e Eucure(%i) "s%ori%" !e ?nal% reas+in*i%ul Ioan Ro&u) Ar3ie isco (i Bi%ro oli%) cu a%ru !iece#e su+raganeL Ia(i) Ora!ea) Sa%u Bare (i 2i'i(oara. Ar3i!iece#a ro'ano5ca%olic" !e Al&a Iulia) a+la%" su& .uris!ic*ia !irec%" a S+7n%ului Scaun. Ar3ie isco ul GD{rgD QaAu&inDi) !e Al&a5Iulia) es%e -n acela(i %i' (i E>ar3 al Or!inaria%ului Ar'eano56a%olic !in Ro'7nia 8cu se!iul la G3erla= ,iserica Rom-n! Init! cu RomaJ 9reco-Catolic! es%e o Eiseric" ar3ie isco al" 'a.or". ?n%7is%"%"%orul ei es%e ?nal% reas+in*i%ul Lucian Bure(an) Ar3ie isco !e Al&a5Iulia (i M"g"ra( (i Ar3ie isco Ba.or al Eisericii Ro'7ne Uni%e cu Ro'a) Greco56a%olic". ?n co' onen*a aces%ei Eiserici in%r"L Ar3ie isco ia !e Al&a5Iulia (i M"g"ra( 8cu se!iul la Ela.) %o%o!a%" se!iul Eisericii Ar3ie isco ale Ba.ore=) c"reia -i sun% aron!a%e a%ru e isco ii su+ragane 8su&or!ona%e=L E isco ia !e Ora!ea Bare ) E isco ia !e 6lu.5G3erla) E isco ia !e Lugo.) E isco ia !e Bara'ure( 8cu se!iul -n Eaia Bare=. Isla'ul es%e o religie a$raa'ic") 'ono%eis%") +on!a%" -n secolul al VII5lea (i &a#a%" e %e>%ul religios cunoscu% su& nu'ele !e 6oran. Iog'" (i cre!in*". Busul'anii consi!er" c" Iu'ne#eu a re$ela% -n 'o! !irec% cu$7n%ul 73

S"u c"%re o'enire rin Bu3a''a! 8circa :N0C/19= (i al*i ro+e*i) rin%re care A!a') A$raa') Boise (i Iisus. Ea#a cre!in*ei isla'ice se g"se(%e -n s3a3|!a%|n 8G!ou" '"r%uriiG=L l| il|3| ill|5ll|3uP 'u3a''a!ur5ras}lu5ll|3i a GNu e>is%" 8!u'ne=#eu -n a+ar" !e Iu'ne#euP iar Bu3a''a! es%e %ri'isul lui Iu'ne#euG. 4en%ru a !e$eni 'usul'an) o ersoan" %re&uie s" reci%e (i s" crea!" aces%e cu$in%e. Sunni*ii ri$esc aceas%" +or'ul" ca e unul !in cei cinci s%7l i ai isla'ului. Busul'anii consi!er" c" rinci ala -nregis%rare scris" a re$ela*iei c"%re o'enire es%e 6oranul) e care -l consi!er" er+ec%) re re#en%7n! re$ela*ia +inal" a lui Iu'ne#eu. Busul'anii cre! c" "r*i ale Ei&liei (i ale 2orei au +os% ier!u%e) in%er re%a%e gre(i% sau !is%orsiona%e !e cre!incio(i. Iin aceas%" ers ec%i$" 6oranul es%e $"#u% ca o corec%ur" a!us" car*ilor s+in%e iu!aice (i cre(%ine. Busul'anii sus*in c" isla'ul con*ine -n esen*" aceea(i cre!in*" ca a %u%uror %ri'i(ilor lui Iu'ne#eu o'enirii !e la A!a') 6oranul co!i+ic7n! re$ela*ia +inal" a lui Iu'ne#eu. ?n$"*"%ura isla'ic" $e!e iu!ais'ul (i cre(%inis'ul ca !eri$7n! !in -n$"*"%urile unora !in ace(%i ro+e*i 5 -n s ecial A$raa' 5 (i recunoa(%e r"!"cinile lor a$raa'ice) -n %i' ce 6oranul -i nu'e(%e Oa'eni ai 6"r*ii. Barile "ca%eL +acerea !e "r%a(i lui Iu'ne#euP uci!erea unui su+le%P $r".i%oriaP ne-' linirea rug"ciuniiP so!o'iaP neac3i%area !anieiP neascul%area (i su "rarea "rin*ilorP luarea !e ca'"%"P -n%reru erea os%ului -n Ra'a!an +"r" .us%i+icare (i +"r" -ng"!uin*"P '"r%uria 'incinoas"P sinuci!ereaP consu'area c"rnii !e !e 'or%"ciune) a s7ngelui (i a c"rnii !e orc. Sunni*ii sun% acei 'usul'ani care er e%uea#" o *iunea celor care au re+u#a% s" consi!ere con!ucerea co'uni%"*ii isla'ice !re % o ro&le'" !e 'o(%enire) !u " cu' au re+u#a% s" acce %e c" -nsu(irea !og'ei (i a Legii ar %re&ui s" se &a#e#e e sursele e#o%erice. Ei sun% -' "r*i*i -n a%ru (coli sau ri%uri care se recunosc reci roc L 'aleAis'ul) 3ane+is'ul) (a+iis'ul (i 3an&alis'ul. S3ari.i*ii 8,secesioni(%iG=) la -nce u% sus*in"%ori ai lui Ali) l5au "r"si% -n /:N) consi!er7n!u5l rea (o$"ielnic (i i' u%7n!u5i +a %ul c" a acce %a% ca ro&le'a con!ucerii co'uni%"*ii isla'ice s" +ie o&iec%ul unor %ra%a%i$e. 4ornin! !e la i!eea egali%"*ii %u%uror cre!incio(ilor) ei cre! c" i'a'a%ul (i cali+a%ul o% re$eni oric"rui cre!incios) in!i+eren% !e originea sa e%nic" sau social") !ac" es%e ire ro(a&il !in unc% !e $e!ere 'oral (i religios. 4uri%ani !es"$7r(i*i) A3arigi*ii -i e>clu! !in isla' e %o*i aceia care se +ac $ino$a*i !e "ca%e gra$e. Iescen!en*i ai lor %r"iesc as%"#i -n oa#ele !in B#a& 8Algeria=) e insula %unisian" I.er&a) ca (i -n O'an) su& nu'ele !e i&a!i*i) un!e re re#in%" .u'"%a%e !in o ula*ie. Fii*ii 8, ar%i!ul lui ~Ali= ur'a(ii ar%i#anilor lui fAli ) $"r (i ginere al ro+e%ului Bu3a''a!) care -ncarnea#" legi%i'i%a%ea casei ro+e%ului -' o%ri$a celor %rei cali+i 8A&u5EaAr) O'ar (i Os'an= care au !o'ni% -n locul s"u (i -' o%ri$a !escen!en*ilor aces%ora. Fiis'ul !uo!eci'an ,cu !ois re#ece i'a'i une accen%ul e carac%erul 'esianic al aces%or i'a'i) au%ori#a*i s" rac%ice re+lec*ia 8,e+or% !e a -n*elege= ceea ce5i -n!re %"*e(%e s" in%er re%e#e Legea !i$in") &a c3iar !e a5i a!uce a'en!a'en%e. 6el !e5al !ois re#ecelea i'a' 8i'a'ul ascuns= $a re$eni la s+7r(i%ul %i' ului en%ru a ins%aura ar'onia e "'7n%. I'a'ii) consi!era*i ca in%er'e!iari -n%re o' (i Iu'ne#eu au en%ru 'ul*i !in%re (ii*i o aur" !i$in") no*iune %o%al s%r"in" sunni*ilor) ca (i aceea !e i'a'a%. Sursa +un!a'en%alis'ului isla'ic ca (i a %eroris'ului !e origine e>%re'is%5isla'ic" nu a cons%i%ui%5o nicio!a%" 6oranul) S3aria sau al%e rece %e religioase 'usul'ane) ci !e#$ol%area anacronic" a *"rilor 'usul'ane -n con%e>%ul a+ir'"rii econo'ice (i oli%ice a Occi!en%ului cre(%in. Bul*i 'usul'ani +er$en*i au in%er re%a% s%area !e in+eriori%a%e econo'ic") social" (i oli%ic" ca e un se'n al ,rela>"rii lor s iri%uale) +a % care a !us la n"ruirea i' eriilor ara&e (i a celui o%o'an. La 'i.locul secolului al XVIII5lea) un %eolog nu'i% :l--a22a1 a us &a#ele unei 'i(c"ri !e rena(%ere a Isla'ului) &a#a%" e !isci lina religioas". Noua 'i(care a ser$i% !re % i!eologie !e lu %" unui (eic local) M"2amed /1n 8aud care a uni% %ri&urile !in 4eninsula Ara&ic" un7n! &a#ele Ara&iei Sau!i%e (i !inas%iei cu acela(i nu'e. Resurec*ia isla'ic" a a!us cu sine (i ri'ele !era "ri !e +ac%ur" %eroris%") El5Ja33a& au%ori#7n! 'asacrele !e la Zar&ala) un!e au +os% uci(i 'ii !e ara&i. 6u %oa%e aces%ea) ri'ul a os%ol al +un!a'en%alis'ului isla'ic $iolen% a +os% un 'ola3 i%ineran%) scrii%or (i ac%i$is% oli%ic nu'i% :l-4Ggani) care a !ecre%a% c" nu e>is%" nici o co' a%i&ili%a%e -n%re isla' 8care cu rin!ea religia) legea) gu$ernarea (i socialul= (i 'o!ul !e $ia*" !e %i occi!en%al 8euro ean=. 2rans+or'area +un!a'en%alis'ului religios -n oli%ic" !e 'ase a !e&u%a% -n 1<9K c7n! un ac%i$is% egi %ean :l-=anna) a +or'a% 9r#ia Musulman#. Aceas%" organi#are oli%ic" a !era a% s re %eroris' !a%ori%" i!eologului 8aid gut1. Aces%a a %rasa% linia oli%ic" clasic" a %eroris'ului +un!a'en%alis% isla'ic) care se anga.a -n lic3i!area %u%uror gu$ernelor 'usul'ane ,coru %e !e i!eile occi!en%ale (i -nlocuirea aces%ora cu con!uceri !e$o%a%e a lic"rii s%ric%e a ,S3ariei. Mun!a'en%ali(%ii au o&*inu% (i succese oli%ice (i 'ili%are !e ro or*ii cu' a +os% re%"luia islamic# din /ran din1'3') care a con!us la ins%aurarea regi'ului 4Lat"la2ului O2"meinL (i "cuparea Oa1ulului Hn 1''6 !e c"%re 74

regimul tali1an aGgan. &iGerena esenial# Hntre Gundamentalismul islamic clasic i ne"ter"rismul Gundamentalist islamic cons%" -n +a %ul c" ri'ul era -n!re %a% -n s ecial -' o%ri$a gu$ern"rilor 'usul'ane &"nui%e a +i coru %e !e ci$ili#a*ia a usean") -n %i' ce neo%erori(%ii isla'ici -(i ro un -n secolul al XXI5lea s" !is%rug" ,sursele (i ro'o%orii coru *iei S3ariei) a!ic" ci$ili#a*ia a usean". 4ri'ul cen%ru i!eologic al neo%eroris'ului +un!a'en%alis% a a "ru% la A#3ar) -n Egi % un!e )mar 41der $a2man clericul "r1 +sau 4Lat"la2ul O2"meinL al :giptului, a re!ac%a% o !iser%a*ie !e 9000 !e agini e %e'a Qi3a!ului) e care -l consi!era a elul la ar'e en%ru !is%rugerea necre!incio(ilor. Bo%i$a*ia aces%ei er$er%iri a 6oranului cons%a -n +a %ul c" is%oric) Isla'ul a +os% i' us rin r"#&oi iar -n $ii%or aceas%a es%e singura al%erna%i$" en%ru 'usul'ani $. DICKIL/AR Sunni*iiL 'usul'ani care er e%uea#" o *iunea celor care au re+u#a% s" consi!ere con!ucerea co'uni%"*ii isla'ice !re % o ro&le'" !e 'o(%enire) !u " cu' au re+u#a% s" acce %e c" -nsu(irea !og'ei (i a Legii ar %re&ui s" se &a#e#e e sursele e#o%erice S3ari.i*iiL la -nce u% sus*in"%ori ai lui Ali) l5au "r"si% -n /:N) consi!er7n!u5l rea (o$"ielnic (i i' u%7n!u5i +a %ul c" a acce %a% ca ro&le'a con!ucerii co'uni%"*ii isla'ice s" +ie o&iec%ul unor %ra%a%i$e. 4ornin! !e la i!eea egali%"*ii %u%uror cre!incio(ilor) ei cre! c" i'a'a%ul (i cali+a%ul o% re$eni oric"rui cre!incios) in!i+eren% !e originea sa e%nic" sau social") !ac" es%e ire ro(a&il !in unc% !e $e!ere 'oral (i religios. 4uri%ani !es"$7r(i*i) A3arigi*ii -i e>clu! !in isla' e %o*i aceia care se +ac $ino$a*i !e "ca%e gra$e. Fii*iiL ur'a(ii ar%i#anilor lui fAli ) $"r (i ginere al ro+e%ului Bu3a''a!) care -ncarnea#" legi%i'i%a%ea casei ro+e%ului) -' o%ri$a celor %rei cali+i 8A&u5EaAr) O'ar (i Os'an= care au !o'ni% -n locul s"u (i -' o%ri$a !escen!en*ilor aces%ora. Fiis'ul !uo!eci'anL ,cu !ois re#ece i'a'i une accen%ul e carac%erul 'esianic al aces%or i'a'i) au%ori#a*i s" rac%ice re+lec*ia) ceea ce5i -n!re %"*e(%e s" in%er re%e#e Legea !i$in") &a c3iar !e a5i a!uce a'en!a'en%e. Fiis'ul se %i'anL ,cu (a %e i'a'i) gru ea#" c7%e$a gru uri con%ras%an%e. Is'aelis'ul se %i'anL a sus*inu% !inas%ia cali+ian" a +a%i'i#ilor 8<0<511N1= ce a !o'ni% -n I+riUiDDa (i Egi %. Un or!in e>%re'is% ) a "ru% -n erioa!a !e !eclin a +a%i'i#ilor) in%i%ula% 4l-GidahiLLa 8Oa'enii Sacri+iciului=) cunoscu% !e euro eni ca ,sec%a asasinilor Fiis'ul #aD!i%L cu cinci i'a'i) a +os% +on!a% !e ZaDn Al5fA&i!in) ne o% al lui OusaDn) +iul cali+ului fAli. ZaD!i*ii s5au s%a&ili% -n nor!ul @e'enului un!e +or'ea#" ;0V !in o ula*ie. Ei con!i*ionea#" !re %ul ur'a(ilor lui RAli si ai Ma%i'ei !e a !e$eni i'a'i !e cali%"*ile lor 'orale (i in%elec%uale. Su+is'ulL sau 'is%ica isla'ic" es%e o rac%ic" s iri%ual" rin care se -ncearc" a.ungerea la cunoa(%erea !i$ini%"*ii ne'i.loci%) nu nu'ai rin in%er'e!iul re$ela*iei coranice. Sco ul +inal al unui su+i% es%e ani3ilarea sinelui rin unirea aces%uia cu Iu'ne#eu 6re(%inis'ulL una !in cele %rei religii 'ono%eis%e con%e' orane) al"%uri !e iu!ais' (i isla'. 6onsi!er7n! -' reun" ca%olicii) ro%es%an*ii (i or%o!oc(ii su& e%ic3e%a glo&al" !e Gcre(%iniG) religia aces%ora es%e ac%ual'en%e la ni$el 'on!ial cea 'ai i' or%an%" !in unc% !e $e!ere nu'eric. Eiserica Ro'ano56a%olic"L Eiserica 6a%olic" !e ri% la%in. 6on!uc"%orul Eisericii Ro'ano56a%olice es%e e isco ul Ro'ei) 4a a) care es%e ur'a(ul S+7n%ului 4e%ru) Eiserica E$ang3elica5Lu%3erana 6.AL 8G6on+essio Augus%anaG _ G6re!in%a !e la Augs&urgG= si a +os% ras 7n!i% !e Bar%in Lu%3er) s re !eose&ire !e Eiserica Re+or'a%56al$ina cu G6re!in%a El$e%ianaG 8G6on+essio Oel$e%icaG=) ro aga%a in El$e%ia !e 6al$in 8la Gene$a= si !e ZHingli 8la Zbric3=. Eiserica Re+or'a%"L cunoscu%" (i su& !enu'irea !e Eiseric" 6al$in") es%e o &iseric" cre(%in" re#ul%a%" -n ur'a Re+or'ei ro%es%an%e. 6re!in*a Eisericii Re+or'a%e se &a#ea#" e in%er re%area !a%" !e ZHingli (i 6al$in scrierilor !in Noul 2es%a'en%. Ana&a %i(%iiL 8!in greac") ^f^ 8!in nou= ei^jebkl 8a &o%e#a=_ Gre&o%e#"%oriG= au +os% cre(%inii Re+or'ei ra!icale. 2er'enul a +os% in%ro!us !e cri%icii lor) care o&iec%au -' o%ri$a rac%icii re&o%e#"rii a!ul*ilor care 'ai +useser" &o%e#a*i -n co il"rie. Eisericile Ea %is%eL sun% ar%e a unei 'i(c"ri cre(%ine consi!era%" -n!eo&(%e o con+esiune ro%es%an%" e$ang3elic". 6on+esiunea &a %is%" une accen%ul e &o%e#ul a!ul*ilor) ce %re&uie s" ai&" loc rin scu+un!are co' le%" !u " '"r%urisirea cre!in*ei -n Isus 6ris%os ca B7n%ui%or (i Io'n. 75

Eiserica 6re(%in" !u " E$ang3elieL !enu'i%" (i 6ul%ul 6re(%in !u " E$ang3elie) es%e o gru are cre(%in" neo ro%es%an%") ec3i$alen%ul -n lu'ea anglo5sa>on" +iin! A!un"rile Mr"*e(%i 8Ere%3ren Asse'&lies) Erb!erge'ein!e=. Morul !e con!ucere a +iec"rei &iserici locale es%e cea%a re#&i%erilor sau S+a%ul !e Mra*i 8S+a%ul E"%r7nilor) al 4re#&i%erilor=. Bai 'ul%e a!un"ri 8&iserici locale= !in%r5o #on" a *"rii se in%runesc erio!ic. Eiserica A!$en%is%" !e Ziua a Fa %eaL es%e o !eno'ina*iune cre(%in") carac%eri#a%" -n rinci al rin "s%rarea s7'&e%ei) a (a %ea #i a s" %"'7nii iu!eo5cre(%ine) ca +iin! Sa&a%ul. Ieno'ina*iunea s5a !e#$ol%a% !in 'i(carea 'illeri%" -n S%a%ele Uni%e ale A'ericii la 'i.locul secolului al XIX5lea (i a +os% +on!a%" o+icial -n 1K/1. Eiserica Or%o!o>"L es%e o co'uni%a%e !e cre!in*" cre(%in". 6re(%inii or%o!oc(i sun% organi#a*i -n &iserici or%o!o>e na*ionale au%oce+ale 8greac") rus") ro'7n") s7r&" e%c.=) -ns" a+la%e -n co'uni%a%e !e cre!in*" cu 4a%riar3a%ul Ecu'enic al 6ons%an%ino olului. 4rin nu'"r !e cre!incio(i) or%o!oc(ii +or'ea#" -n lu'e a !oua co'uni%a%e cre(%in") !u " Eiserica 6a%olic". Eiserica Anglican"L 8!2urc2 "G :ngland= es%e o &iseric" is%oric") !es "r*i%" !e Ro'a -n %i' ul Re+or'ei ro%es%an%e) -n Anglia) rin ru %ura regelui Oenric al VIII5lea cu a a Ro'ei. ?n Sco*ia (i SUA) !enu'irea o+icial" e Eiserica E isco alian". XX. ROB^NIA FI IN2EGRAREA EURO5A2LAN2I6 1. IEBO6RAIILE O66IIEN2ALE. NE6ESI2A2EA FI 4RIN6I4IILE UNI2II EURO4ENE Re+acerea euro ean" a +os% s ri.ini%" econo'ic (i 'ili%ar !e SUA) iar erioa!a r"#&oiului rece a consoli!a% a ro ierea s%a%elor !e'ocra%ice $es%5euro ene. Un 'o'en% +oar%e i' or%an% es%e cel al reconcilierii +ranco5 ger'ane reali#a%" !e preedintele !2arles de 0aulle i cancelarul O"nrad 4denauer. 4e +on!ul a%rio%is'ului na*ional se !e#$ol%" soli!ari%a%ea) %oleran*a (i con(%iin*a euro ean". 9. UNIUNEA EURO4EAN8UE= A. Scur%a is%orie a i!eii !e uni%a%e euro ean" -nce e -n secolul XX cu accen%e u%ernice !u " cele !ou" con+lic%e 'on!iale) concre%i#a%e rin crearea !"nsiliului :ur"pei 1'4' (i lansarea !e c"%re $"1ert 8c2umann i Bean M"nnet Hn 1'50 a i!eii !e coo erare (i ros eri%a%e econo'ic" co'un". ?n 1'51 Mran*a) Ger'ania) I%alia) Eelgia) Olan!a (i Lu>e'&urg creea#" !"munitatea :ur"pean# a !#r1unelui i )telului %rans+or'a% rin acor!ul !e la Ro'a !in 1'53 Hn !"munitatea :c"n"mic# :ur"pean# (i !e$eni% rin acor!ul !e la Baas%ric3% !in 1''3 Kniunea :ur"pean#. E. 4rinci iile uni%"*ii (i in%egr"rii euro ene sun% concre%i#a%e rin %ra%a%ul !e la A's%er!a' !in 1''' L 5 reune(%e religii !i+eri%e (i s%a%e care au reconcilia% !is u%e %eri%oriale seculare 5 a!erarea resu une acce %area regi'ului arla'en%ar) garan%area li&er%"*ilor oli%ice ) res onsa&ili%a%e gu$erna'en%al") li&eralis' econo'ic) egali%a%e -n%re e%nii (i se>e 5 acce %area rinci iului su&si!iari%"*ii -n !o'eniul .uri!ic8in%eresul co'un es%e -n !e%ri'en%ul celui na*ional (i oa%e +i i' us ca 'i.loc e>%re' !e UE= (i %rans+erul !e su$erani%a%e8 rin nor'e !e !re % co'uni%ar= 6. Si'&oluri ale i!en%i%"*ii euro ene au +os% &a#a%e e i!eea con(%iin*ei co'une (i cu rin!L 5 s%eagul euro ean) e +on! al&as%ru cu 19 s%ele aurii !is use -n cerc 5 i'nul euro ean) O!a &ucuriei !in Si'+onia a5IX5a !e Eee%3o$en 5 #iua Euro ei) < 'ai a'in%in! !e s+7r(i%ul celui !e al5II5lea r"#&oi 'on!ial 5 'one!a euro ean") EURO 1. UNIUNEA EURO4EAN FI 4ROELEBA S2A2ELOR MOS2E 6OBUNIS2E 7Perestr"iFa7 iniiat# de M.0"r1aci"% Hn 1'85 a !us la r"&u(irea co'unis'ului81<K<=.reuni+icarea Ger'aniei81<<0=. !e#in%egrarea URSS.@ugosla$iei (i 6e3oslo$aciei. Noile !e'ocra*ii es%5euro ene as iran%e la in%egrare euro ean" au !i+icul%"*i e calea re+or'elor econo'ice) sociale (i oli%ice. ;. ROB^NIA FI IN2EGRAREA ?N UE Iu " 1<K<) !orin*a !e in%egrare a +os% -ngreuna%" !e iner*ia (i !i+icul%"*ile li&erali#"rii) !e'ocra%i#"rii (i ri$a%i#"rii) ale e!i+ic"rii s%a%ului !e !re % (i res ec%"rii !re %urilor (i li&er%"*ilor ce%"*ene(%i. Acor!ul !e asociere 76

se'na% la 1 Ge1ruarie 1''3 a in%ra% -n $igoare -n 1''5 +iin! ur'a% !e !e unerea can!i!a%urii !e a!erare la 22 iunie 1''5 lansarea o+icial" a negocierilor !e a!erare la 15 Ge1ruarie 2000 -nc3i!erea a 11 !e ca i%ole 7n" -n 2004 se'narea %ra%a%ului !e a!erare la 25 aprilie 2005) cu ori#on% !e a!erare la 1 ianuarie 2003. :. ROB^NIA FI NA2O Iu " 1<<0) o!a%" cu !is ari*ia &locului co'unis%) al 2ra%a%ului !e la Var(o$ia (i cu !isolu*ia URSS) Ro'7nia a ini*ia un nou ori#on% !e securi%a%e ce a cu rins -n 1''0 ini*ierea rela*iilor !i lo'a%ice cu NA2O) -n 1''3 lansarea o+icial" a i!eii !e a!erare la NA2O) ar%ici area !in 1''6 cu %ru e !e 'en*inere a "cii su& egi!a NA2O -n Eosnia5Oer*ego$ina) Al&ania)Sosso$o) A+ganis%an (i IraA) in$i%area o+icial" la con$or&irile !e a!erare -n 2002 (i la 2' martie 2004 in%rarea ca 'e'&ru !e lin -n NA2O. /. /8()$/4 4L(9:L 6o'uni%"*ile Euro ene 8 lural) a&re$ia% 6E= cons%au -n !ou" co'uni%"*iL !"munitatea :ur"pean# 8singular) !e ase'enea a&re$ia%" 6EP 7n" -n 1<<1 era !enu'i%" 6o'uni%a%ea Econo'ic" Euro ean") 6EE=) !"munitatea :ur"pean# a :nergiei 4t"mice 8a&re$ia%" 6EEA sau Eura%o'=) !"munitatea :ur"pean# a !#r1unelui i )elului a +os% !e ase'enea una !in%re co'uni%"*ile euro ene 7n" -n 9009) c7n! a +os% !es+iin*a%". ?n 'are) a%ri&u*iile aces%eia au %rans+era%e -n %ra%a%ul 6o'uni%"*ii Euro ene. Ie la 2ra%a%ul !e Mu#iune 8se'na% -n 1</:) -n $igoare !in 1</N= cele %rei co'uni%"*i au organe co'une) rin%re care 6o'isia (i 4arla'en%ul.6o'uni%"*ile Euro ene sun% unul !in%re cei %rei iloni ai Uniunii Euro ene. Organi#a*ia en%ru Securi%a%e (i 6oo erare -n Euro a 8OS6E= es%e o organi#a*ie in%erna*ional" en%ru securi%a%e. Se concen%rea#" asu ra re$enirii con+lic%elor) a!'inis%rarea cri#elor (i recons%ruc*ia os%5con+lic%ual". Are :: !e *"ri ar%ici an%e !in Euro a) Be!i%eran") 6auca# ) Asia 6en%ral" (i A'erica !e Nor!. Organi#a*ia a +os% crea%" -n 1<N1 su& nu'ele !e 6on+erin*a en%ru Securi%a%e (i 6oo erare -n Euro a 86S6E=. Negocierile ri$in! crearea unei gru "ri !e securi%a%e euro ene !a%ea#" -nc" !in anii 1<:0) -ns" R"#&oiul Rece a -' ie!ica% o&*inerea unor rogrese su&s%an*iale 7n" -n noie'&rie 1<N9 la OelsinAi. Reco'an!"rile re#ul%a%e -n ur'a negocierilor) G6ar%a Al&as%r"G) au con+eri% +un!a*ia rac%ic" en%ru crearea unei con+erin*e -n %rei +a#e) rocesul OelsinAi. 6S6E s5a !esc3is -n OelsinAi e 1 iulie 1<N1 cu ar%ici area re re#en%an*ilor !in 1: !e *"ri. Ma#a I a cons%a% -n a%ingerea unui consens -n ri$in*a 6ar%ei Al&as%re. Ma#a a II5a a +os% +a#a !e lucru) !es+"(ura%" la Gene$a !in 1K se %e'&rie 1<N1 7n" -n 91 iulie 1<N:. Re#ul%a%ul Ma#ei a II5a a +os% Ac%ul Minal !e la OelsinAi) se'na% !e c"%re 1: !e *"ri ar%ici an%e -n ul%i'a +a#") a III5a) ce a a$u% loc la OelsinAi -n%re 10 iulie (i 1 augus% 1<N:. Bo!ul !e lucru en%ru -'&un"%"*irea rela*iilor (i i' le'en%area Ac%ului !e la OelsiAi a +os% !iscu%a% (i a ro&a% -n%r5o serie !e (e!in*e !es+"(ura%e la Eelgra! 8; oc%o'&rie 1<NN 5 K 'ar%ie 1<NK=) Ba!ri! 811 noie'&rie 1<K0 5 < se %e'&rie 1<K1=) (i Viena 8; noie'&rie 1<K/ 5 1< ianuarie 1<K<=.4r"&u(irea 6or%inei !e Mier a necesi%a% sc3i'&are rolului 6S6E. 6ar%a !e la 4aris en%ru Noua Euro ") se'na%" e 91 noie'&rie 1<<0 a 'arca% -nce u%ul sc3i'&"rii. La 1 ianuarie 1<<:) nu'ele organi#a*iei a +os% sc3i'&a% -n OS6E. Ealcani#area es%e un %er'en geo oli%ic +olosi% ini*ial en%ru !escrierea rocesului !e +rag'en%areY!i$i#are a unei regiuni -n regiuni 'ai 'ici care !e 'ul%e ori se !u('"nesc sau nu coo erea#". 2er'enul a a "ru% !u " con+lic%ele !in secolul al XX5lea !in Ealcani. 4ri'ul roces !e &alcani#are a +os% consi!era% a +i r"#&oaiele &alcanice) iar %er'enul a re$eni% -n +or*a -n ri' lanul $ie*ii oli%ice o!a%" cu r"#&oaiele !in Iugosla$ia. Minlan!i#area se re+er" la in+luen*a e care o are o *ar" u%ernic" asu ra oli%icii unei *"ri -n$ecina%e 'ai 'ici.Aces% %er'en) consi!era% -n unele 'e!ii eiora%i$) -(i are originile -n !e#&a%erile oli%ice $es%5ger'ane !in !eceniul al (a %ele (i al al o %ulea al secolului %recu%. 2er'enul a +os% +olosi% -n Ger'ania (i al%e *"ri 'e'&re ale NA2O) e> ri'7n! rocesul %rans+or'"rii -n%r5o *ar" neu%r" a unei *"ri care) !e(i -(i 'en*ine su$erani%a%ea na*ional") -n oli%ica e>%ern" es%e o&liga%" s" ac*ione#e !e a(a na%ur" -nc7% s" nu !eran.e#e $ecinul 'ul% 'ai u%ernic. ?n rinci al) %er'enul se re+er" la o#i*ia Minlan!ei $is55$is !e Uniunea So$ie%ic" -n %i' ul r"#&oiului rece) !ar se oa%e a lica la +el !e &ine (i al%e rela*ii in%erna*ionale si'ilare) recu' cea a a%i%u!inii Iane'arcei +a*" !e Ger'ania -n%re 1KN1 (i 1<;0. N. 6RONOLOGIE 2ra%a%e care au 'arca% rocesul !e cons%i%uire a unei Euro e uni%eL 4aris 81K.0;.1<:1=L 6o'uni%a%ea Euro ean" a 6"r&unelui (i O*elului. 77

Ro'a 89:.01.1<:NY1.01.1<:K=L 6o'uni%a%ea Econo'ic" Euro ean" 86EE= (i 6o'uni%a%ea Euro ean" a Energiei A%o'ice. Eru>elles 8K.0;.1</:Y1.0N.1</N=L S%a&ilirea ins%i%u*iilor co'une celor %rei co'uni%"*i. Baas%ric3% 8+e&ruarie 1<<9Y1.11.1<<1=L 6EE es%e %rans+or'a%" o+icial -n Uniunea Euro ean") -n s a*iul c"reia se cons%i%uie o #on" a li&erului sc3i'&. Be'&ri U.E.L 1<:1L Mran*a) R.M.G.) I%alia) Eelgia) Olan!a) Lu>e'&urg. 1<N1L Rega%ul Uni%) Irlan!a) Iane'arca. 1<K1L Grecia. 1<K/L S ania) 4or%ugalia. 1<<:L Aus%ria) Minlan!a) Sue!ia. 900;L 4olonia) Ungaria) 6e3ia) Slo$acia) Slo$enia) Es%onia) Le%onia) Li%uania) Bal%a) 6i ru 8d"ar partea greac#=. 900NL Ro'7nia (i Eulgaria. In%egrarea euro5a%lan%ic" a Ro'7nieiL Iu " 1<<0L 2ra%a%e !e rie%enie se'na%e cu $eciniiL Eulgaria) Iugosla$ia) Ungaria) Ucraina) Re u&lica Bol!o$aP -n reg"%ire) un %ra%a% si'ilar cu Rusia. 1<<1L 4ri'irea -n 6onsiliul Euro ei. 9/.01.1<<;L Es%e ri'ul s%a% euro ean care a!er" la 4ar%eneria%ul en%ru 4ace. 01.09.1<<:L Se se'nea#" 2ra%a%ul !e asociere la Uniunea Euro ean". Iece'&rie 1<<<L Ieci#ia -nce erii negocierilor cu Ro'7nia !e a!erare la UE 8OelsinAi=. 91.11.9009L Ro'7nia es%e in$i%a%" s" a!ere la NA2O) +iin! ri'i%" la 09.0;.900;. 91.0;.900:L Se se'nea#" 2ra%a%ul !e a!erare a Ro'7niei la U.E. "rile euro ene ri'i%e -n NA2O !u " 1<<0L 19.01.1<<<L 4olonia) Re u&lica 6e3") Ungaria. 09.0;.900;L Es%onia) Le%onia) Li%uania) Slo$acia) Ro'7nia) Eulgaria. K. II6IONAR I!en%i%a%ea euro ean"L sen%i'en% !e a ar%enen*" la Euro a (i la $alorile aces%eia) care cu rin! luralis'ul) s iri%ul !e %oleran*") recu' (i 'o(%enirea cul%ural" co'un". Reconcilierea +ranco5ger'an"L r"#&oaiele 'on!iale ale secolului al XX5lea au -n%re cau#e (i e cea *in7n! !e %ensiunile +ranco5ger'ane. Reconcilierea +ranco5ger'an") ca re'is" a "cii) a +os% !e ac%uali%a%e (i -n erioa!a in%er&elic"P s5a reali#a%) e+ec%i$) !u " al !oilea r"#&oi 'on!ial) c7n! Mran*a a !e$eni% u%ere !e '7na a !oua) iar Ger'ania a +os% -n+r7n%" (i !i$i#a%". Reconcilierea s5a +"cu%) rac%ic) -n%re Mran*a (i Re u&lica Me!eral" Ger'an". 4rocesul !e glo&ali#are 8cre(%erea in%er!e en!en*ei -n%re s%a%e=) +eno'en carac%eris%ic al secolului al XX5lea) une -n e$i!en*" +a %ul c" $alorile na*ionale sun% au%en%i+ica%e la ni$el 'on!ial. -n aces%e -' re.ur"ri) reuni+icarea Euro ei e &a#a reconcilierii +ranco5ger'ane a +os% o (ans" -n lus en%ru coo erarea (i con+run%area cu al%e s a*ii econo'ico5cul%urale) cu lu'ea secolului al XX5lea. 4rinci iul su&si!iari%"*iiL organi#area !escen%rali#a%" a res onsa&ili%"*ilor) -n a(a +el -nc7% s" nu se -ncre!in*e#e nicio!a%" unei uni%"*i 'ai 'ari ceea ce oa%e +i reali#a% !e una 'ai 'ic". S%an!ar!e euro eneL cerin*e necesare en%ru in%egrarea -n s%ruc%urile euro ene) care o% +i '"sura%e (i !e%er'ina%e -n 'o! e>ac%. Se re+er" la er+or'an*a econo'ic") !re %urile o'ului) ins%i%u*iile !e'ocra%ice) legisla*ie. XXI. SO6IE2A2EA LA ?N6E4U2UL BILENIULUI III 1. E4O6A IS2ORIEI RE6EN2E E$eni'en%ele !in erioa!a 1<K<51<<1 au 'arca% r"&u(irea olului oli%ico5'ili%ar5econo'ic re re#en%a% !e URSS) 6AER (i ac%ul !e la Var(o$ia) e>%in!erea s re es% a NA2O (i UE (i crearea unei re on!eren*e 'on!iale a SUA) !u&la%" !e con+lic%ele e%no5religioase care au ur'a% !es%r"'"rii URSS (i Qugosla$iei. 78

9. GLOEALIZAREA A -nce u% !u " cel !e al5II5lea r"#&oi 'on!ial (i s5a accelera% !u " 1<<0) -nce 7n! -n !o'eniul econo'ic) +inanciar) cul%ural (i al co'unica*iilor) +iin! gr"&i% !e rogresul %e3nologic (i cel al co'unica*iilor rin in%erne%) 'ul%i'e!ia) sa%eli% (i %ele+on 'o&il. Are loc in%erconec%area econo'ic") cre(%e rolul co' aniilor 'ul%ina*ionale) a are o lu'e econo'ic" 'ul%i olar") se generali#ea#" o serie !e ericole ca insecuri%a%ea econo'ic") +inanciar") sani%ar") cul%ural") ro&le'e lega%e !e uni+or'i#area cul%ural") insecuri%a%ea ersonal") cri'a organi#a%") ro&le'e !e ro%ec*ie a 'e!iului. Eene+iciile e %er'en scur% sun% !u&la%e e %er'en lung !e ro&le'e an%iglo&ali#are) ale !is%ri&u*iei ro+i%ului (i &un"s%"rii) inca aci%a%ea asi'il"rii e> lo#iei %e3nologice (i in+or'a*ionale. 1. VIAA 6O2IIIAN S%an!ar!i#area) %e3nologi#area (i !e en!en*a !e sis%e'ele elec%ronice !e$in ele'en%e ale $ie*ii u'ane) a+ec%7n! $ia*a s iri%ual") si3ologia (i 'orali%a%ea o'ului 'o!ern) accen%u7n! -nsingurarea (i un7n! ro&le'a re$enirii la co'uni%a%e) religie (i la un 'e!iu na%ural c7% 'ai cura%. ;. O 4ROELEB A LUBII 6ON2EB4ORANE C 2ERORISBUL ?(i are originile -n con+lic%ul israeliano5 ales%inian) -n in$a#ia so$ie%ic" !in A+ganis%an (i -n !es%r"'area URSS. ?'&rac" 3aina +un!a'en%alis'ului isla'ic) ra!icali#a% !e Al5Zai!a (i Ein La!en) !e cel e%nic ro'o$a% !e OE4) E2A) 4SS) religios al cecenilor) 'u.a3e!inilor (i IRA. Sus*inu%" !e unele s%a%e ca Siria) Iran) Li&ia es%e !u&la%" !e %eroris'ul !e s%a% ro'o$a% rin a'enin*area nuclear" a Iranului (i 6oreei !e Nor!. Lor li se a!aug" %eroris'ul ci&erne%ic) cel al narco%icelor (i cel &iologic8 rin u%ili#area $iru(ilor le%ali gen E&ola) An%ra> e%c.= :. /8()$/4 4L(9:L 5!"nGlicte Hng2eateN. 6on+lic%ul !in >ransnistria es%e un con+lic% geo oli%ic-n%re Re u&lica Bol!o$a (i au%o rocla'a%a Re u&lic" Bol!o$eneasc" Nis%rean" 8nerecunoscu%" in%erna*ional= cu ri$ire la e>erci%area con%rolului asu ra raioanelor 6a'enca) Iu&"sari) Grigorio ol) R-&ni*a) Slo&o#ia (i ora(ului 2iras ol) a+la%e e 'alul s%7ng al r7ului Nis%ru (i asu ra ora(ului 2ig3ina) a+la% e 'alul !re % al aceluia(i r7u. 6on+lic%ul a -nce u% -n anul 1<<0) i'e!ia% !u " rocla'area in!e en!en*ei Re u&licii Bol!o$ene(%i Nis%rene. 4e 9 se %e'&rie 1<<0 a +os% rocla'a%" Re u&lica Bol!o$eneasc" Nis%rean". La 9: augus% 1<<1 so$ie%ul su re' al RBN a a!o %a% !eclara*ia !e in!e en!en*" a noii re u&lici. 4e 9N augus% 1<<1 4arla'en%ul Re u&licii Bol!o$a a a!o %a% Ieclara*ia !e In!e en!en*" a Re u&licii Bol!o$a) a c"rei %eri%oriu cu rin!ea (i raioanele !in s%7nga Nis%rului. 4arla'en%ul 'ol!o$enesc a ceru% gu$ernului URSS 7s# Hnceap# neg"cierile cu gu%ernul m"ld"%enesc cu pri%ire la "cupaia ilegal# a $epu1licii M"ld"%a i retragerea trupel"r s"%ietice de pe terit"riul m"ld"%enesc7. Mor*e ale Ar'a%ei a 1;5a 8care a ar*ine Me!era*iei Ruse=) s%a*iona%e -n 2ransnis%ria) au lu %a% con%ra (i res ec%i$ !e ar%ea +or*elor se ara%is%e %ransnis%riene. Ar'a%a 'ol!o$eneasc" s5a a+la% -n in+eriori%a%e) lucru care a -' ie!ica% Re u&lica Bol!o$a s" rec7(%ige con%rolul asu ra 2ransnis%riei. La 91 iulie 1<<9 a +os% se'na% un acor! !e -nce%are a +ocului. ?n iulie 9009) OS6E) -' reun" cu 'e!ia%ori ru(i (i ucraineni au se'na% un !ocu'en% care con*inea re'ise en%ru reuni+icare Bol!o$ei -n%r5o +e!era*ie. Neconcor!an*e +un!a'en%ale asu ra -' "r*irii u%erilor au +"cu% i' osi&il" a licarea aces%ui !ocu'en%.?n luna noie'&rie a anului 9001) Rusia a reali#a% un 'e'oran!u' care con*inea) 7n" la acel 'o'en%) cea 'ai !e%aila%" ro unere !e cons%i%uire a unui s%a% 'ol!o$enesc +e!eral asimetric. Aces%a 'ai re$e!ea s%a*ionarea %ru elor ruse(%i e "'7n% 'ol!o$enesc en%ru -nc" 90 !e ani4u&lica% ini*ial -n rus") e si%ul He& al 'inis%erului !e E>%erne %ransnis%rian) %e>%ul a +os% in%ens ro'o$a% !e I'i%ri So#aA) o ersonali%a%e 'arcan%" !in ec3i a re(e!in%elui rus Vla!i'ir 4u%in. Be'oran!u'ul So#aA a re re#en%a% o ru ere !e o#i*ia nis%rian" care cerea s%a%u% egal en%ru 2ransnis%ria (i Bol!o$a.?n 'e'oran!u' se ro unea -n%re al%ele crearea unui arla'en% &ica'eral +or'a% !in%r5 o ca'er" in+erioar") aleas" rin re re#en%are ro or*ional". 2oa%e legile %re&uiau -ns" consi'*i%e !e sena%) a c"rui re ar%i#are era !is ro or*iona%" -n ra or% re ar%i#area o ula*iei e %eri%oriiL 11 sena%ori ale(i !e ca'era in+erioar" +e!eral") < !e 2ransnis%ria (i ; !e G"g"u#ia. 6on+or' recens"'7n%ului !in 1<K<) -n 2ransnis%ria locuie(%e un s+er% !in o ula*ia re u&licii iar -n G"g"u#ia 'ai u*in !e ;V.?n 'ai 900:) ar%ea ucrainean") con!us" !e ViA%or Iu(cenAo) a ro us un lan -n (a %e unc%e care s%i ulea#" re#ol$area con+lic%ului 79

%ransnis%rian rin%r5o regle'en%are negocia%" (i alegeri li&ere. 4rin aces% lan) 2ransnis%ria ar r"'7ne o regiune au%ono'" a Bol!o$ei. S%a%ele Uni%e (i Uniunea Euro ean" (i RBN (i5au e> ri'a% un anu'i% ni$el !e acor! cu aces% roiec%. ?n iulie) Ucraina a !esc3is (ase noi os%uri $a'ale la grani*a ucraineano5%ransnis%rian". 4os%urile) -n care sun% anga.a%e ec3i e 'ol!o$ene (i ucrainene) sun% 'eni%e s" re!uc" con%ra&an!a !in%re re u&lica se ara%is%" (i $ecinii s"i. 4ecensm5nt ,.6.7 4o ula*ia regiunii la recens"'7n%ul !in 1<K< era !e :;/.000 !e locui%ori 8+"r" ora(ul >i+<ina (i #onele &asara&ene con%rola%e !e se ara%i(%ii %ransnis%reni=. 6a ur'are a si%ua*iei econo'ice (i oli%ice !in #on") recens"'-n%ul !in 900; +"cu% !e au%ori%"*ile se ara%is%e !in >iras ol a ar"%a% o sc"!ere a o ula*iei cu a ro>i'a%i$ 1:0000 !e ersoane 8 e -n%reg %eri%oriul se ara%is%) inclusi$ #ona 2ig3ina=. Ctnii" M"ld"%eni+$"mDni,J3'.'YQ UcrainieniL9K.1VP Ru(iL9:.:VP EulgariL1.KVP G"g"u#iL 0.KVP Al%iiL1.NVP 4ecensm5nt 899:7 4o ula*ia regiunii la recens"'7n%ul !in 900; era !e :::.:00 8inclusi$ 'unici iul 2ig3ina=. Ctnii" M"ld"%eni+$"mDni,J32YQ UcrainieniL9<VP Ru(iL10VP Eulgari) G"g"u#i) E$rei) Ger'ani) Eelarusi) 4olone#i si al*iiL KV Ab<aAiaJ AdDariaJ Lseia de %ud A&3a#ia) A!.aria (i Ose*ia !e Su! s5au !es rins !e Georgia) -nce 7n! cu 1<K<) ro+i%7n! !e !isolu*ia Uniunii So$ie%ice. A&3a#ia (i5a !eclara% in!e en!en*a -n 1<<9) ceea ce a !us la r"#&oiul !in%re cele !ou" "r*i) ce a !ura% 7n" anul ur'"%or. ?n+r7ngerea Georgiei a !us la e urarea e%nic" a o ula*iei georgiene !in A&3a#ia !e c"%re 'inori%a%ea a&3a#". 6ea 'ai 'are ar%e a ro$inciei es%e con%rola%" !e au%ori%"*ile !e la Su3u'i) ce Ggu$ernea#"G cu a.u%orul Bosco$ei Valea So!ori es%e singura ar%e a A&3a#iei ce se a+l" -nc" su& con%rolul Georgiei. A!.aria es%e o al%" ro$incie ce a "r"si% !e +ac%o grani*ele Georgiei. Ie(i es%e consi!era%" o ro$incie au%ono'") -n reali%a%e nu 'ai are nicio leg"%ur" a!'inis%ra%i$" cu 2&ilisiul. 6a i%ala ro$inciei a +os% s%a&ili%" la Ea%u'i) acolo un!e se a+l") !e c7%e$a !ecenii) o &a#" 'ili%ar" ruseasc". Sur rin!e cel 'ai 'ul% +a %ul c" <1V !in o ula*ia aces%ei ro$incii es%e !e origine georgian". 6ea !e a %reia ro$incie ce (i5a !eclara% unila%eral in!e en!en*a +a*" !e Georgia es%e Ose*ia !e Su!. Mos%" re u&lic" au%ono'" a Georgiei) -n %i' ul URSS) Ose*ia !e Su! s5a !es rins -n 1<K< !e Georgia) cu sco ul !e a se ali i la Ose*ia !e Nor!) ar%e a Me!era*iei Ruse. Ose*ii !oreau s" !e$in" o GRe u&lic" Ie'ocra%ic" So$ie%ic"G) loial" Bosco$ei) !re % en%ru care au -nce u% un s7ngeros r"#&oi cu 2&ilisiul. 6on+lic%ul 'ili%ar !in%re cele !ou" "r*i a con%inua% 7n" -n 1<<9) c7n! Bosco$a a o&liga% Georgia s" -nce%e#e os%ili%"*ile. E>is%en*a aces%or ro$incii se ara%is%e nu ar +i osi&il" +"r" sus*inerea econo'ic") oli%ic" (i 'ili%ar" a Rusiei. 2ru ele ruse(%i !e 'en*inere a "cii ac*ionea#" nu ca un 'e!ia%or in%erna*ional) ci au ca sco -n%"rirea regi'urilor se ara%is%e. ?n niciuna !in aces%e ro$incii nu sun% res ec%a%e legile !re %ului in%erna*ional) +iecare +iin! -n ar%e un 'ic ara!is en%ru %ra+icul !e ar'e) !e ersoane sau !e !roguri. Organi#a*iile in%erna*ionale) cu' ar +i ONU) OS6E) NA2O) 6onsiliul Euro ei (i 6SI) recu' (i 'a.ori%a%ea s%a%elor lu'ii nu au recunoscu% nicio!a%" in!e en!en*a aces%or ro$incii. /. 6RONOLOGIE 2eroris'ul as%"#i 1< a rilie 1<<:L -n OAla3o'a 6i%D 8SUA= are loc un a%en%a% us la care !e o organi#a*ie %eroris%" a'erican" !e e>%re'" !rea %a) sol!a% cu a ro>i'a%i$ 900 !e $ic%i'e. N augus% 1<<KL Au loc !ou" a%en%a%e cu &o'&e la a'&asa!ele SUA !in Iaar Es Sala' 82an#ania= (i Nairo&i 8SenDa=) sol!a%e cu es%e 900 !e 'or*i. A%en%a%ele au +os% a%ri&ui%e Al Zae!a. 11 se %e'&rie 9001L 4a%ru a$ioane care e+ec%uau #&oruri e linii in%erne !in SUA au +os% !e%urna%e (i r"&u(i%e es%e %urnurile ge'ene !e la Jorl! 2ra!e 6en%er 8NeH @orA= (l 4en%agon 8Jas3ing%on=. 4agu&ele 'a%eriale au +os% i'ense) iar nu'"rul $ic%i'elor a +os% !e a ro>i'a%i$ 1000 !e ersoane. Ac*iunea a +os% a%ri&ui%" Al Zae!a. 91 oc%o'&rie 9001L -n %ea%rul ,Iu&roHAaG !in Bosco$a au +os% lua%e os%a%ice N00 !e ersoane care asis%au la un s ec%acol !e %ea%ru. In%er$en*ia +or*elor s eciale ruse s5a -nc3eia% cu 190 !e 'or*i. A%en%a%ul a +os% a%ri&ui% unor gru "ri cecene. 90 noie'&rie 9001L La Is%an&ul s5au ro!us si'ul%an : !e+lagra*ii care au $i#a% se!iile unor &"nci) consula%ul &ri%anic) un cen%ru co'ercial (i un car%ier re#i!en*ial. 11 'ar%ie 900;L -n %rei g"ri !in Ba!ri! au a$u% loc) a roa e si'ul%an) 'ai 'ul%e a%en%a%e cu &o'&") a%ri&ui%e Al Zae!a. 9; augus% 900;L -n Rusia) !ou" a$ioane !e asageri s5au r"&u(i% -n ur'a unor e> lo#ii la &or!) la !i+eren*" !e %rei 'inu%e. Au +os% es%e 100 !e $ic%i'e. 80

Reali#"ri (%iin*i+ico5%e3nice 1<00L S. Lan!s%einer !esco er" gru ele sanguine A) E (l 0. 1<01L 2. QoAic3l i#olea#" ri'ul 3or'onL a!renalina. 1<09L Es%e +or'ula%" i o%e#a ionos+erei) o "%ur" con!uc%oare -n a%'os+era -nal%". 1<01L 4ri'ul #&or ro ulsa% (l sus*inu% al unui a$ion cu 'o%or reali#a% !e +ra*ii Jrig3%. 1<0:L A. Eins%ein +or'ulea#" %eoria rela%i$i%"*ii res%r7nse. 1<0/L 2raman Vuia cons%ruie(%e ri'ul a$ion !in lu'e care s5a !es rins !e la sol nu'ai rin +or*a 'o%orului s"u. 1<0/L A +os% !a% -n +unc*iune %unelul Si' lon) cel 'ai lung !in lu'e 81<)K A'=. 1<0<L 63. Nicolle !esco er" agen%ul !e %rans'i%ere a si+ilisului. 1<11L E. Ru%3er+or! ro une 'o!elul lane%ar al a%o'ului. 1<19L G. 6ons%an%inescu) o' !e (%iin*" !e origine ro'7n") ela&orea#" %eoria sonici%"*ii. 1<11L 6. Os&o'e !esco er" ri'a $i%a'in". 4ri'ul 'o!el cuan%ic !e a%o' ro us !e N. Eo3r. 1<11L O. Geiger in$en%ea#" nu'"r"%orul !e ar%icule care5i oar%" nu'ele. 1<1:L O. QunAers cons%ruie(%e ri'ul a$ion 'e%alic. 1<1/L A. Eins%ein u&lic" ,2eoria rela%i$i%"*ii generaleG. 1<1KL I. Qones o&*ine ri'ii 3i&ri#i ai oru'&ului. 1<90L E. Raco$i*" -n+iin*ea#") la 6lu.) ri'ul Ins%i%u% !e s eologie !in lu'e. 1<91L 6al'e%%e (i Guerin !esco er" $accinul -' o%ri$a %u&erculo#ei) 1<91L E.6.G. Eergins ro une ri'a 'e%o!" !e sin%e#" in!us%rial" a car&uran*ilor. 1<91L -n SUA es%e cons%rui% ri'ul &ul!o#er 1<91L -n I%alia !e Nor! ri'a au%os%ra!" euro ean". 1<9;L O. Eerger o&*ine ri'a enc]+alogra'a. 1<9:L A. 6i%roen cons%ruie(%e ri'ul au%o'o&il cu caroseria -n -n%regi'e 'e%alic". 1<9/L Es%e In$en%a% &e%onul reco' ri'a%. Reali#"ri ar%is%ice 1<00L O era ("sca !e G. 4uccini. 1<0;L Se .oac" en%ru ri'a oar" Li%ada de %iini !e A4. 6e3o$. 1<0NL 4icasso -nc3eie &"mni"arele din 4%ign"n ic%ur" care s5a i' us ca 'ani+es% al cu&is'ului. 1<11L !a%alerul r"6el"r !e R. S%raussP &ale%ul Petruca !e S%ra$insAi. 1<11L 8;ann ri'ul $olu' !in ciclul ro'anesc [n c#utarea timpului pierdut !e Barcel 4rous%. 1<1:L Mil'ul Iaterea unei naiuni !e I.J. Gri++i%3. 1<1/L 9"cul ro'an !e O. Ear&usse. 1<1KL &eclinul )ccidentului 81<1K51<99= !e O. S engler. 1<1<L !a1inetul d"ct"rului !aligari !e R. Jiene) 'ani+es% al e> resionis'ului -n cine'a. 1<91L Ul%i'ul $olu' !in 9"rsLt2e 8aga ciclul ro'anesc 81<0/51<91 = !e Q. GalsHor%3D. 1<99L KlLsse ro'an !e Qa'es QoDce. 1<9;L $aps"dia al1astr# !e G. Gers3Hin. 1<9:L Mil'ul !ruci#t"rul P"temFin !e S. Elsens%ein. 1<9KL 4iesa ="lmr" !e Baurice Ra$el. 1<10L )mul G#r# Hnsuiri 81<1051<;1=) ro'an ne%er'ina% !e R. Busil. 1<1/L Mil'ul (impuri n"i !e 63. 63a lin) sa%ir" a 'a(inis'ului. 1<;0L Pentru cine 1at cl"p"tele ro'an !e E. Oe'ingHaD. 1<;1L Micul prin o$es%e !e An%oine !e Sain% E>u erD. 1<;NL Kn tram%ai numit d"rin# ies" !e %ea%ru !e 2. Jillia's. 1<;KL ."ii de 1iciclete !e V. !e Sica) ca o!o era +il'ului neorealis% i%alian. 1<:0L !Dnt#reaa c2eal# ies" !e %ea%ru !e E. Ionesco. 1<:;51<::L 8t#pDnul inelel"r !e Q.R.R. 2olAien. 1<:NL -est 8ide 8t"rL co'e!ie 'u#ical" regi#a%" !e R. JiseP co' o#i%or L. Eerns%ein. 1</:L P#durea spDn6urail"r +il' !e Li$iu 6iulei) !u " ro'anul lui Ll$iu Re&reanu. 1<N0L Let it =e al&u' al +or'a*iei Eea%les. 1<NNL [ntDlniri de gradul trei +il' science5+ic%ion !e S. S iel&erg. 81

1<K0L Iumele trandaGirului ro'an !e U'&er%o Eco.

82