Sunteți pe pagina 1din 19

CUPRINS

CAPITOLUL 1. DESCRIEREA AFACERII........................................................2 CAPITOLUL 2. PLAN DE MARKETING........................................................14

CAPITOLUL 1. DESCRIEREA AFACERII

1.1. Descrierea produsului Creterea prepelielor japo e!e pe tr" o"a i #ar e e$te o a%a#ere #" " pote ial &e e'#epie( l"#r" &atorat %apt"l"i #a o"l &e prepelia e$te " )e&i#a)e t e'traor&i ar( #are poate *i &e#a o )"ltit"&i e &e a%e#i" i. E$te i)po$i+il $a " %i a"!it &eja &e #alit,ile ieite &i #o)" ale a#e$t"i ali)e t %oarte +o-at . *ita)i e. O #"ra #" o"a &e prepelia re!ol*a pro+le)e -ra*e &e $, ,tate( #") ar %i/ a%e#i" i ale i i)ii( ale $to)a#"l"i $a" ale $i$te)"l"i #ir#"lator( i a$ta %,r, i#i " alt%el &e )e&i#a)e te. De alt%el( toi #re$#,torii &e prepelie $"$i #a *iaa li $0a $#1i)+at . +i e &atorita a#e$tei )i#i p,$,ri/ . pri)"l r2 & #o $")"l !il i# &e o"a le0a .)+" ,t,it $, ,tatea 3a lor i a %a)iliilor lor4( iar . al &oilea r2 & *e it"rile pe #are le o+ i &i #o)er#iali!area o",lor $a" a #,r ii $" t )ai )"lt &e#2t )"l")itoare.516

Fi-"ra 1. Prepelia japo e!,

a ti#1itate( #1i e!ii trata" . )o& #"re t a$t)"l +ro i# #" o"a &e

prepelia( iar *e#1ii e-ipte i trata" . #, &e a#") 4777 &e a i i)pote ta i $terilitatea. Do#tor 8ea Cla"&e Tr"%%ier( )e&i# -e erali$t %ra #e!( %a#e $t"&ii apro%" &ate a$"pra #alit,ilor terape"ti#e ale o"l"i &e prepeli,( o+i 2 & re!"ltate re)ar#a+ile . tratarea a$t)"l"i +ro i#( ri itei( #o j" #ti*itei( t"$ei $pa$ti#e( "rti#ariei( et#. D"p, a#e$te re)ar#a+ile $"##e$e( "l#er -a$tri# i &"o&e al9 &ia+et !a1arat9 1iperte $i" e arteriala9 +oli ale %i#at"l"i i ri i#1ilor9 i)pote ta $e'"ala.516 O"l &e prepelia e$te pro&"$"l &e ori-i e a i)ala #" #el )ai e#1ili+rat #o i "t protei#( *ita)i o0)i eral i e !i)ati# #apa+il $a re-le!e toate a#e$te #are te( rea&"#2 & . para)etri or)ali ori#e or-a i$) ")a . I #o ti "are( pre!e ta) o $erie &e #ara#teri$ti#i ale pro&"$"l"i #e a$i-"ra e%i#ie ta trata)e t"l"i/ #o)parati* #" o"l &e -,i ,( o"l &e prepeli, are " #o i "t &e #ole$terol &e ")ai 1(4: %ata &e 4:9 -r,$i)i &e #ir#a ; ori )ai p"i e9 #a aport protei# -,l+e ""l #o i e 2;: %ata &e 1<: 0 1=: la o"l &e -,i ,.516 La #o i "t"l &e )i erale i *ita)i e( #o)paraiile "0i a" ro$t"l/ &e < ori )ai )"lta *ita)i a >19 &e ? ori )ai )"lt %o$%or9 &e ? ori )ai )"lt %ier9 &e 1? ; ")eroi )e&i#i( *or a##epta a#e$t trata)e t( e'ti !2 & "tili!area l"i . tratarea altor a%e#i" i( #") ar %i/

ori )ai )"lta *ita)i a >2( pre#") i alte $"+$ta e a tialer-i#e( #e %a# #a o"l &e prepelia $a &i)i "e!e #a titatea " or a ti#orpi re$po $a+ili &e apariia rea#iilor aler-i#e. Toate a#e$tea i )"lte altele %a# &i " )are @AERO@B o"l &e prepelia $i -"r"l @)e&i#a)e t@ #are are ")ai @i &i#aii@( la r"+ri#a @#o trai &i#aii@ tro ea!,

Fi-"ra 2. O", &e prepeli,

Car ea &e prepelia e$te " a &i tre #ele )ai %i e i apre#iate . -a$tro o)ie( #o i "t"l $#,!"t . -r,$i)i i #ole$terol #ara#teri$ti# %,#2 & &i a#ea$ta o alter ati*a &ieteti#a i #"rati*a pe tr" #ei $"%eri !i 3o+e!itate( #ole$terol ),rit( &ia+et( re-i) ali)e tar &e #"r,are4. I . #1eiere " l"#r" &eo$e+it &e i)porta t/ &a#a $" t re%le#tate toate i $tr"#i" ile pri*i & i-ie a i $e a$i-"ra #o &iiile &e )e&i" opti)e( prepelia japo e!a e$te $i -"ra pa$are &e pro&"#ie #are " e#e$ita *a##i ,ri pe toata &"rata *ieii( $tarea &e $, ,tate %ii & &eter)i ata pri e'a)e e &e la+orator a$"pra lot"l"i &e pro&"#ie i a o",lor. Alte +e e%i#ii ale #o $")"l"i &e o"a &e prepelia $" t/ .)+" ,t,e$# %" #io area #or&"l"i9 4

a" " e%e#t po!iti* . tratarea +olilor &e ri i#1i i %i#at9 .)+" ,t,e$# &i-e$tia( re-lea!, a#i&itatea -a$tri#a9 .)pro$p,tea!, i .)+" ,t,e$# )e)oria9 a" " rol &eo$e+it &e i)porta t . #reterea i &e!*oltarea #opiilor9 re*itali!ea!, or-a i$)"l i &i%ere t &e *2r$t,. 516 Toate a#e$te +e e%i#ii )0a" &eter)i at $, ale- #a pla #re$#,torie &e prepelie. &e a%a#ere o

1.2. Descrierea societii A#e$t pla &e a%a#eri e$te . to#)it &e a$o#iaia %a)ilial, A.F. RADUO( #" $e&i"l . $at S#"rta( #o)" a Or+e i( j"&e"l >a#,".

Sat S#"rta

Fi-"ra ;. A)pla$are -eo-ra%i#, ?

Sat"l S#"rta $e a%l, . apropierea &r")"l"i e"ropea EC?( la ;?D) &e )" i#ipi"l >a#," i la 27D) &e A&j"&. Fir)a e$te o a$o#iaie %a)ilial,( #are are . #o)po e , " "),r &e 4 per$oa e aj"tate &e )e&i#"l *eteri ar al #o)" ei. A#ti*it,ile &e$%,"rate . #a&r"l %er)ei &e prepelie $" t .)p,rite . )o& e-al . tre )e)+rii %a)iliei %,r, a e'i$ta o $"+or&o are &ire#t, . tre a#etia. Creterea prepelielor $e *a %a#e . tr0o a e', -o$po&,rea$#, #" $"pra%aa &e 27)2( #are . pre!e t " are i#i o . tre+"i are &ar pe tr" #are $e pl,tete i)po!it. Cre$#,toria &e prepelie *a a$i-"ra #a titatea &e o"a( #ar e &e #o $") i )aterial repro&"#,tor. Fer)a &e prepelie *a #"pri &e . $tarea %i ala 11?7 &e prepelie. Pe tr" . #ep"t $e *a por i &e la a#1i!iio area a ?77 &e prepelie e#e$are repro&"#iei. Ne prop" e)( . pri)a etap,( $, p" e) . %" #i" e #re$#,toria #" " e%e#ti* &e ?77 &e #apete . $at"l S#"rta( #o)" a Or+e i( j"&e"l >a#,". E a &o"a etap, i te io ,) $, &e!*olta) "),r"l &e #apete &e p,$,ri pe tr" a pop"la la #apa#itate )a'i)a +ateriile &e p,$,ri. I a treia etapa i te io ,) $a a#1i!iio ,) o )oara i " )ala'or pe tr" o+i erea %"rajelor e#e$are #reterii prepelielor. Pre!e t"l pla $e re%era ")ai la pri)a i a &o"a etapa a proie#t"l"i o$tr" i a ")e la p" erea . %" #ie a #re$#,toriei &e prepelie i pop"larea ei la #apa#itate )a'i)a.

1. . A!ali"a costurilor de operare I *e&erea . to#)irii a#e$t"i proie#t a) l"at . #o $i&eraie "r),toarele #o$t"ri/ Costuri de #!$ii!are a $ir%ei/ A"tori!aii < 277lei

E $#rierea . Re-i$tr"l Co)er"l"i Costuri %aterie pri%& Material +iolo-i# repro&"#,tor 3?77 &e prepelie )at"re4 Costuri cure!te& F"raj 32?-rF+"#F24ore 0 1le"FD-4 Co)ple' poli*ita)i i# +"*a+il1 31le"F!iF?77+"#4 Co$t"ri &e per$o al 3$alari"4 E er-ie ele#tri#,( ap,( -" oi Total Costuri cu ec*ipa%e!te& U %ri-i&er i &"$trial Patr" +aterii pe tr" prepelie o",toare a #2te 2?7#apeteF? i*ele 3==?leiF+"#4 O +aterie ' 1?7#apeteF;etaje U -e erator ele#tri# )o o%a!at 32(2KGA4 Do", i #"+atoare O re!i$te , ele#tri#, tip %ir Ae#e +e#"ri e#o o)i#e &e 1?H Gre$ie 327)24 A&e!i* -re$ie 34$a#i4 La)+ri" pla$ti# i)port 311pa#1ete4 E)+i ,ri i #ol"ri la)+ri" Total Costuri cu %i.loacele de tra!sport& Co)+"$ti+il

<?lei

4777lei

;=?leiFl" , ;7leiFl" , 2.777leiFl" , 22;(?leiFl" , 2.'2(lei)lu!

1.477lei ;.177lei ;=?lei 1.<77lei ;77lei 277lei 177lei 477lei 177lei CC7lei ;?7lei +.+,-lei

?7leiFl" ,

+"*a+il I #are poate %i +,"t 3#o %or) DEJ4

Costuri ad%i!istrati/e& A)+alaje I)po!ite i ta'e 1<: &i *2 !,ri Costuri i!directe& E er-ie ele#tri#,( ap,( -" oi I)po!ite i ta'e C1elt"ieli &e$%a#ere i tra $port C1elt"ieli a&)i i$trati*e Total 22;(?leiFl" , ;<=(2leiFl" , ?7leiFl" , 17leiFl" , '-,01lei)lu! 17leiF177+"# ;<=(2leiFl" ,

I *e$tiia( . *aloare &e 1;.7=7lei *a p"tea %i a#operit, i te-ral &i pro%it"l et p2 , la $%2rit"l pri)"l"i a &e a#ti*itate. Pri)ele ?77 &e prepelite a#1i!itio ate 3127 )a$#"li i ;C7 %e)ele4( *or %i "tili!ate . pri)a %a!a la &e!*oltarea e%e#ti*"l"i &e pa$ari 3pe tr" pro&"#tia &e o"a i #ar e4. I tr"#at &e la *ar$ta &e ##a. 47 !ile prepelita i #epe $a o"a( tra $%er"l . +ateria &e a&"lte tre+"ie %a#"t la *ar$ta &e ##a. ? $apta)a i. I #"+atoarele a#1i!itio ate i %olo$ite pe tr" i #"+atie a" o #apa#itate &e 1<7 &e o"a. Rata &e e#l"!io are . #o &itii %oarte +" e &e trata)e t e$te &e =?0C7:9 &e#i la o $arja &e ;27 o"a &"pa 1<01= !ile &e i #"+atie $e *a o+ti e o pro&"#tie &e p"i &e prepelita &e apro'i)ati* 24702?7 p"i. I tr0o perioa&a &e ; l" i +ateriile *or %i pop"late la #apa#itate )a'i)a. Pro&"#tia &e o"a &i a#e$t )o)e t *a %i %olo$ita pe tr" *a !are. U o" &e prepelita *a &"t #" 7(27 lei 3pret )i i)4 a&"#e( &"pa $#a&erea t"t"ror #1elt"ielilor( " pro%it )i i) et &e 7(1leiFo". La o #apa#itate &e 11?7 &e prepelite( pro&"#tia &e o"a e$te &e apro'i)ati* C?7o"aF!i. C?7o", ' ;7 !ile ' 7.1 leiFo" I 2??7leiFl" a pro%it et. Re!"lta #a i *e$ti ia *a %i re#"perata &"p, o perioa&a &e 17 l" i &e la p" erea ei . %" #ie( #eea #e C

&e)o $trea!, #, proie#t"l are o pro%ita+ilitate +" , &e0a l" -"l perioa&ei a ali!ate.

1.2. Procesul de producie I pri)a %a!a( #ele ?77 &e e'e)plare *or a$i-"ra ;27 o"a #are *or %i i #"+ate #" aj"tor"l #elor &o"a i #"+atoare ti)p &e 1= !ile. A#e$t pro#e$ $e repeta pa a #2 & +ateriile a#1i!iio ate aj" - la #apa#itatea )a'i)a 311?7 &e #apete4. Ci#l"l &e pro&"#ie p"i pe tr" pro&"#ie/ a#1i!iio are &e )aterial repro&"#,tor ?77 prepelie/ 127 &e )a$#"li i ;C7 &e %e)ele9 #ole#tarea a ;27 o"a pe tr" i #"+aie9 i #"+area 1= !ile9 #reterea p"iet"l"i ti)p &e 47 !ile 3)o)e t . #are p"iet"l . #epe $a o"a K &e*i pro&"#ti*e49 I %a!a a &o"a( &"p, trei l" i &e la &e)ararea a%a#erii( #2 & +ateriile $" t ")pl"te la #apa#itate )a'i)a( $e . #epe la a&e*,rata pro&"#ie &e o"a. A#i" ile &e$%,"rate !il i# . i #i ta %er)ei $" t/ 1r, irea prepelielor9 a&,parea lor 3. lo#"irea apei &a#a a )ai r,)a$ . ali)e tare49 i tro&"#erea . apa a *ita)i elor e#e$are pro#e$"l"i &e . -rijire a prepelielor9 *a$ele &e

e%e#t"area #"r,e iei( eli)i area -" oi"l"i &e ori-i e a i)ala 3$e %olo$ete pe tr" . -r,at"l p,)2 t"l"i &i -ra&i a proprie4 i re$t"l -" oi"l"i la to)+ero "l &i &otare9 a$pirarea $"pra%eelor pr,%"ite9 #ole#tarea o",lor &"p,0a)ia!a9 ta area a#e$tora #" &ata #ole#t,rii9 a)+alarea o",lor9 &epo!itarea a#e$tora . %ri-i&er9 apro*i!io area #" %"raje i apa $eara9 li*rarea( #2 & $e $tr2 -e $to#"l e#e$ar #o %or) #o tra#t"l"i.

1.-. Utila.ele !ecesare Prepeliele $e #re$# . +aterii pe )ai )"lte i*ele 3)a'i)") #i #i i*ele4( %or)ate &i #"ti &e 27 #) . ,li)e #" t,*ie pe tr" ali)e tare #" %"raje ataate . e'terior"l #"tilor( ali)e tare #" apa pri pi#,t"ri i $"port pe tr" #ole#tarea o",lor. S"pra%aa total, o#"pat, &e +aterii e$te 1?)2.

Fi-"ra 4. >aterie pe ? i*ele pe tr" #reterea prepelielor 17

E #,perea .

#are $" t #re$#"te prepeliele e$te o . #,pere #"rata %,r,

#"re i &e aer ( iar a a$i-"r2 &"0$e . #,l!irea #" aj"tor"l " ei re!i$te te tip %ir ele#tri# &i$tri+"ita peri)etral . . #,pere 3. #,l!ire #e " p"tea %i a$i-"rata #" " #alori%er4. L")i a . i terior"l . #,perii e$te a$i-"rata 24ore &i 24ore #" aj"tor"l " or +e#"ri e#o o)i#e &e 1? H. Apa e#e$ara a&,p,rii prepelielor $e %a#e &i +ra a)e t"l e'i$te t la #a$a. >ra a)e t"l &e #"re t ele#tri# *a %i a$i-"rat pri +ra a)e t"l #a$ei. G" oi"l &e ori-i e a i)ala re!"ltat e$te %olo$it pe tr" . -r,area $ol"l"i &i -ra&i a proprie. Celalalt -" oi #are " are ori-i e or-a i#a e$te eli)i at &i i #i ta -o$po&,riei pri i ter)e&i"l %ir)ei &e $al"+ritate #" #are a*e) #o tra#t. Depo!itarea o",lor p2 , la reali!area $to#"l"i e#e$ar pe tr" a p"tea %i li*rate $e *a %a#e . %ri-i&er"l i &"$trial a#1i!iio at.

Fi-"ra ?. Fri-i&er pe tr" &epo!itarea o",lor p2 , la li*rare 11

Pe tr" i #"+area o",lor *o) a*ea

e*oie &e i #"+ator( &eoare#e

prepeliele #re$#"te . #o &iii &e #a$, a" pier&"t i $ti #t"l &e e#lo!i" e. Da#, l",) . #o $i&eraie *ol")"l )i# al a%a#erii i iiale $e poate i iia a%a#erea #" &o", i #"+atoare or)ale #" o #apa#itate &e M1<7 &e o",.

Fi-"ra <. I #"+ator pe tr" o",

Deoare#e .

perioa&a &e i #"+are e'i$t, ri$#"l &e#o e#t,rii e er-iei

ele#tri#e( pe tr" e. trer"perea pro#e$"l"i &e e#lo!i" e e$te e*oie &e -e erator &e e er-ie ele#tri#,( )o o%a!at.

Fi-"ra =. Ge erator &e #"re t ele#tri# )o o%a!at

12

1.'. Re3i% de lucru I e$ti),rile pre!e t"l"i pla &e a%a#eri a) por it &e la pre)i$a #a $e *a l"#ra C ore F!i 3?ore &i)i eaa i ; ore $eara4 ti)p &e = !ile pe $,pt,)2 , ;<?!ileFa . I i #i ta #re$#,toriei per$o al"l e$te .)+r,#at . 1alate al+e( #" par"l a#operit #" +ati#"ri $a" ap#, al+a i . #,lai #" #ipi#i. D"p, pro-ra)"l &e l"#r" . #re$#,torie $e e%e#t"ea!, i-ie i!area #ore$p" !,toare a per$o al"l"i %olo$i & &epe &i ele i)o+il"l"i.

1;

CAPITOLUL 2. PLAN DE 4AR5ETIN6

1.1. A!ali"a pieei A#ea$ta a%a#ere a) -2 &it0o . "r)a " ei a ali!e %,#"te a$"pra pieei( *,!2 & #a e'i$ta o pe "rie &e o"a &e prepelia . $"per)arDet0"ri. Datorita %apt"l"i #a o"l &e prepelia e$te " *iitorii a i *a #re$te &e pe$te 27 &e ori . Pe tr" o per$oa , +ol a*, i #are &orete $a $e trate!e . )o& at"ri$t( $" t e#e$are " Ul#er T"l+"r,ri &i-e$ti*e Atero$#lero!a Dia+et A$t) +ro i# T>C A e)ie Mi-re e S#lero!a #oro aria a Stare &e er*i Cole$terol >oli &e %i#at >oli &e ri i#1i Re*itali!area or-a i$)"l"i I)pote ta $e'"ala E -rijirea te "l"i "),r &e o"aF per$oa aF +oala ( &"p, #") "r)ea!,/ 127 +"#,i 127 +"#,i 127 +"#,i 247 +"#,i 247 +"#,i 247 +"#,i 247 +"#,i 247 +"#,i 247 +"#,i 247 +"#,i 247 +"#,i 247 +"#,i 247 +"#,i 247 +"#,i 247 +"#,i 247 +"#,i 247 +"#,i o" %,r, #ole$terol i e$te %olo$it . e "),rate #"re &e trata)e t( e$ti)a) #a e#e$ar"l &e o"a &e prepeli a .

Niperte $i" e arteriala

14

1.+. Piaa de des$acere O",le &e prepeli, a" . re-i$trat . "lti)ii a i o #erere )are &i partea #o $")atorilor. A#e$t %apt $e &atorea!, #alit,ilor terape"ti#e. O",le &e prepeli, pot %i #o)er#iali!ate pri / 0 )a-a!i e #o)er#iale9 0 piee a-ri#ole K #o)er#iali!ea!, &ire#t #o $")ator"l"i la pre"l &e 7(C0 1(2 lei +"#ata. O",le $e *2 & . a)+alaj &e pla$ti# #2te 24 &e +"#,i. Ter)e "l &e p,$trare a o",lor &e prepeli, e$te &e ; l" i la te)perat"ra &e O?PC i &e o l" , la te)perat"ra &e O2?PC.

1.(. Clie!ii !otri Pro&"#ia &e o"a &e prepelia $e a&re$ea!, . &eo$e+i per$oa elor +ol a*e #are a" " pro#e taj &e #ole$terol ri&i#at . or-a i$)( #are a" aler-ie $a" i tolera ta la o",le &e -,i ,. Lo#aia #re$#,toriei $e a%la a)pla$ata . apropierea )" i#ipiilor >a#," i O eti i $e *a #,"ta $a $e . #1eie #o tra#te #" $"per)arDet0"ri pe tr" #a tit,i e 0-ro$ pe tr" o perioa&a l" -a &e ti)p. Toto&at, a*e) . *e&ere i re$ta"ra tele )ari &i j"&e"l >a#," pe tr" . #1eierea " or #o tra#te %er)e #" a#e$tea. A#e$te oport" it,i 3$"per)arDet0"ri i re$ta"ra te4( a%late . j"&e"l >a#," e &a e po$i+ilitatea $a li*ra) . trea-a #a titate &e o"a e*e t"al #1iar $a e'ti &e) pro&"#ia . *e&erea re!ol*,rii #ererii pieii. I pri)"l a &e pro&"#ie pre#o i!a) $a *i &e) o",le #" 17: )ai p" i &e#2t #eilali %"r i!ori a%lai pe pia,.

1?

1.1,.Co!cure!a I !o a j"&e"l"i >a#," $e )ai -,$e$# #re$#,tori &e prepelie( &ar #" o #apa#itate re&"$a 3$"+ ?77 &e prepelie4( ea$i-"r2 & " %l"' #o ti "" pe pia,9 A*a taj"l #o)petiti* al a#e$tor %ir)e 3. #o)paraie #" )i e4( e$te #a a" o #lie tela &eja %or)ata. A#e$te %ir)e a*2 & o #o #"re ta $la+a( a" )er$ pe $trate-ia ),ririi &e pre #o ti "a. Ca titatea &e o"a %ii & i $"%i#ie ta pe pia,( a %,#"t #a a#e$te %ir)e $a . i %a#, o re#la)a re&"$a la pret"ri $#,!"te.

1.11.Politici de %ar7eti!3 Strate-ia %ir)ei e$te $a o+i , " )aterial +iolo-i# &e repro&"$ i &e

pro&"#ie 3prepelie4( $, ,to$( +i e %"rajat i +i e . trei "t . *e&erea o+i erii " ei #alit,i i #a tit,i &e o"a #at )ai )are9 Politi#a &e &i$tri+"ie a pro&"$elor " $e *a a'a ")ai pe o $i -"ra ra)"ra 3$"per)arDet0"ri4( #i *o) #,"ta $a *i &e) pro&"$ele i . re$ta"ra te. O%erta la . #ep"t *a %i ")ai &e o"a iar treptat &"p, &e!*oltarea a%a#erii $e *a e'ti &e i la pro&"#ere i li*rare &e #ar e &e prepelia. Politi#a &e pre i #o &iiile &e plata a %ir)ei *or %i "r),toarele/ o+i erea " "i pre #at )ai $#,!"t al pro&"$"l"i 3pri pro&"#erea &e )aterial +iolo-i# propri" K p"i &e prepelia( iar . *iitor pro&"#erea &e %"raje proprii4( #eea #e *a &"#e la )e i erea " "i pre &e *2 !are e 0-ro$ )ai $#,!"t &e#2t la %ir)ele #o #"re te. Co &iiile &e plata *or %i &e &o"a ori pe l" a pri or&i &e plata $a" *ira)e t . #o t +a #ar.

1<

Politi#a &e i)a-i e a %ir)ei e$te $a a$i-"re pro&"$e &e #alitate i . #a tit,i $"%i#ie te #o %or) #" +e e%i#iar"l. e#e$ar"l pieii i #o tra#tele . #1eiate #"

1.12.Sta8ilirea preului C" o$#2 & #o$t"rile totale pe #are le i)pli#a pro&"$"l %ir)ei( p"te) tre#e la $ta+ilirea pre"l"i #" #are a#e$ta *a %i li*rat #lie ilor . re-i) &e e 0-ro$ De$i-"r( la $ta+ilirea pre"l"i *o) ti e #o t i &e alte ele)e te #") ar %i/ pret"rile pra#ti#ate &e #o #"re ta9 ),rirea pre"l"i pe #are #")p,r,tor"l e$te pre-,tit $a0l pl,tea$#, pe tr" pro&"$9 #o)pararea #" pret"rile pra#ti#ate la pro&"$e $i)ilare. Di #ele pre!e tate e a)i ti) #a %ir)a tre+"ie $a o+i , " pro%it &e 2?:. Co$t"ri totale Pro%it 2?: Pre &e *2 !are 7(1?leiFo" 7(7;=leiFo" 7(1C=leiFo"

Tre+"ie $pe#i%i#at #a a#e$ta " . $ea) , #a 2?: &i *2 !,ri re*i %ir)ei #a pro%it. A#e$ta e$te &e 27: 37.7;=F7.1C=4 i $e ")ete %ar.a de pro$it.

1.1 .Pro%o/area i distri8uia Deoare#e &e$%a#erea pro&"$elor *a %i a$i-"rata . $pe#ial e 0-ro$( " "i "),r li)itat &e #lie i( " #o $i&era) e#e$ara o #o)pa ie &e pro)o*are lar-a. Pre%era) $a #o ta#ta) &ire#t #lie ii pote iali. I #eea #e pri*ete #o)er"l e 0&etail( " a*e) #o &iii &e li*rare i &e#i e a'a) ")ai pe li*rare e 0-ro$.

1=

Pe tr" pro&"$ele li*rate &e #,tre -ara tata.

oi #o $i&era) #a a$i-"rarea " ei

#alit,i $"perioare i )e i erea pro)ptit"&i ii . li*rare( a$i-"ra o re#la)a

1.12.A/a!ta.ele o$erite co%u!itii A#ti*itatea prop"$a *a %i " i $tr")e t &e &e!*oltare a %a)iliei i &e

&e!*oltare ")a a . a#elai ti)p #" &e!*oltarea e#o o)i#a. A*a tajele pe #are le *a o%eri %ir)a #o)" it,ii $" t "r),toarele/ a*2 & . *e&ere e'ti &erea . a)o te i . a*al a a#ti*it,ii &e #re tere prepelie( pro&"#ere i li*rare o"a &e prepelia( %ir)a *a o%eri oi lo#"ri &e )" #a o)erilor #o)" it,ii $a" i &i*i!ilor #are " $" t a -ajai9 %ir)a tre+"i & $a $e tra $%or)e &i AF . SRL. apro*i!io area #" +" "ri $e *a %a#e &e la %"r i!orii lo#ali 3-r2"( por")+( or!( %loarea $oarel"i &e la pro&"#,tori i &i*i&"ali4 o%eri &"0le a#e$tora po$i+ilitatea *alori%i#,rii rapi&e i a*a tajoa$a a $"rpl"$"l"i &e #ereale9 a$i-"rarea " ei #,r i &e #alitate 3tip *2 at4 pe tr" re$ta"ra tele &i !o a. A#e$te a*a taje *or %i o%erite #o)" it,ii &"p, pri)ii &oi a i &e %" #io are ai %ir)ei #2 & i *e$tiia i iial, *a p"tea %i a#operita i te-ral &i pro%it"l et.

1.1-.9e!ituri pre/i"io!ate E$ti),) #a *o) o+i e " *e it &e #ir#a ?=.222leiFa ( la o #apa#itate &e pro&"#ie "tili!ata &e 177:. 1C

I e$ti)area #1elt"ielilor &e pro&"#ie a) i #l"$ "r),toarele/ a#1i!iio area &e %"raje pe tr" . trei erea #re$#,toriei pe o perioa&a &e o l" a I ?77 lei9 a#1i!iio area )aterial"l"i +iolo-i# ?77 #apete prepelie a&"lte ?77+"# ' Clei I 4.777 lei9 . pri)ele trei l" i " $e l"#rea!, la #apa#itatea )a'i)a9 $e pop"lea!, #" re$"r$e proprii #re$#,toria9 Se e$ti)ea!, o *2 !are &e o"a . perioa&a &e #ir#a ;;.777 &e o",. ;;.777o"a ' 7(1C=leiFo" I <.1=1lei 3+a i %olo$ii pe tr" #")p,rarea &e %"raje pe tr" repro&"#,tori i pe tr" p"i49 Gol")"l *2 !,rilor/ o"a pro&"$e &"p, #e #apa#itatea &e pro&"#ie a #re$#,toriei a aj" $ la )a'i) 3&"p, trei l" i4/ C?7o"aF!i ' ;7!ile ' Ll" i I 22L.?77o", 22L.?77o", ' 7(1C=leiFo" I 22.(1'lei a#ea$ta

1L