Sunteți pe pagina 1din 707

/

NICOLAE
o viata

IORGA

om asa cum a fost

m c m o r i i

. . . . ,

COREC TBooks

NICOLAE IORGA

O VIA DE OM AA CUM A FOST

Editura Virtual 2011

--

ISBN(e): 978- ! -"99-8!"-

A v r t i! " # t #cest vo$um %i&ita$ este '(ev)*ut cu sisteme %e si&u(a+,) a+ti-'i(ata(e. -u$ti'$ica(ea te.tu$ui su/ o(ice fo(m) este sa+c,io+at) co+fo(m $e&i$o( 'e+a$e 0+ vi&oa(e.

Di$iti%ar r ali%at& d M rli# IT C'#!ulti#$ Ltd( L'#d'#) U(*(

-III-

Cu+ri#!

I. CO1I23RIE 4I TINERE53 ............................................................................................................ 6 I. ORI7ONT8RI -O4TENITE .............................................................................................. 6 II. CE# 9INT:I :N;353T8R3 ............................................................................................. III. CE2 9INT:I -E9I8: OR#482..................................................................................... 6< I;. 1RI-II #NI 9E 4CO#23 .............................................................................................. 68 ;. #TIN=ERE# C8 ;I#5# 9IN #>#R3 .......................................................................... ? ;I. 2ICE82 ........................................................................................................................... @@ ;II. #9O2ESCEN5# ........................................................................................................... <9 ;III. I9EI 4I 2ECT8RI ........................................................................................................ 7? IA. 8NI;ERSIT#TE# 9E #C#S3 ..................................................................................... 8? A. 9813 2ICEN53 ............................................................................................................ 6!@ AI. TREI #NI 9E STR3IN3T#TE.....................................................................................66? AII. :NT:II #NI 9E 1RO>ESOR#T ...................................................................................6<7 AIII. -82TE 9R8-8RI STR3INE..................................................................................6"9 AI;. 1RI-E 18B2IC#5II...................................................................................................67! II. 281T3 .........................................................................................................................................686 A;. 1RI-E 1REOC81#5II 1O2ITICE 4I N#5ION#2E .................................................686 A;I. OSTENE2I 9E ISTORIC............................................................................................688 A;II. C323TORII NO83 4I NO83 28CR3RI .............................................................. ?!9 A;III. #931OST82 9IN ;32ENII 9E -8NTE ........................................................... ??6 AIA. 9ES3;:R4IRE# 8N8I CRE7 1O2ITIC 4I SOCI#2 ............................................. ?@8 AA. 9E 2#BS3-3N3TOR82B 2# R37BOI82 B#2C#NIC ........................................ ? @ AAI. :N >#5# 1RI-828I R37BOI................................................................................. ?86 AAII. S1RE R37BOI82 9E 8NIT#TE N#5ION#23 ................................................... ?98 AAIII. INTER;EN5I# -I2IT#R3 # RO-CNIEI ......................................................... @! AAI;. C#T#STRO># R37BOI828I ................................................................................ @66 AA;. 1ENTR8 CRE#RE# S1IRIT828I NO8 ................................................................ @68

--

AA;I. :N CE#S82 BIR8IN5II ........................................................................................ @<?

-III-

III. S1RE :NSENIN#RE................................................................................................................. @<7 AA;II. O NO83 ;I#53 1O2ITIC3:BB2OC82D 9E =8;ERN..................................... @<7 AA;III. ;RE-8RI 1O2ITICE T82B8RI ...................................................................... @ 7 AAIA. S81T 9ICT#T8R# -#SC#T3 # 28I ION I. BR3TI#N8 ............................... @89 AAA. -#RI2E SCEI-B3RI 1O2ITICE ......................................................................... <<8 AAAI. O :NCERC#RE NE:N5E2E#S3 4I NES1RIFINIT3........................................... <79 #99EN9# ...................................................................................................................................... <8" 9OI #NI 9E REST#8R#5IE ............................................................................................ <8" 9813 :NTO#RCERE# 2# RE=I-82 9E 1#RTI9. IS1R#;#.................................

"@@

I( CO,ILRIE I TINERE

I( ORI-ONTURI MOTENITE
# sc(ie o auto/io&(afie G Hi m-am &0+%it %eseo(i $a aceasta G mi-a ')(ut, $a u(m), u+ $uc(u Ie+a+t Hi im'iu. Cu ce %(e't amesteci oame+i 'e ca(i i-ai '(i+s '(i+t(-o si+&u() $)tu(e, 0+t(-u+ a+ume mome+t Hi a c)(o( ami+ti(e, 0+ $e&)tu() cu at0tea a$te$e, a 'utut fi %ifo(mat) %e tim'J Oame+i ca(i +au avut o via,) 'u/$ic) Hi ca(i +u s0+t %eci %ato(i ca 0+ fieca(e c$i') s) stea cu 0+f),iHa(ea, cu &0+%u$, cu fa'ta $o( 0+ai+tea ace$ei o'i+ii 'u/$ice ca(e Htie aHa %e 'u,i+ tot%eau+a Hi Iu%ec) aHa %e mu$t Hi aHa %e t)ios, c(e0+% ea, a$)tu(i %e omu$ ca(e a fost, u+u$ ca(e co(es'u+%e +eHtii+,ii Hi a%esea i+vi%iei Hi ()ut),ii sa$eJ 9ac) vo(/eHti %e oame+i 0+c) vii G Hi ce ()'e%e +e t(ecem, ca +iHte um/(e t(iste 'e ec(a+u$ veH+icieiK ati+&i $uc(u(i ca(e-i %o( G Hi %e ce ai a%)u&i $a %u(e(i$e 'e ca(e t(e/uie s) $e cau*e*i a$te %u(e(i 'e ca(e +u ,i $e ce(e +ici o %ato(ie, +u $e '(eti+%e m)ca( u+ i+te(es ca(e s) se 'oat) m)(tu(isi. #ti+&i Hi $uc(u(i /u+e %i+ via,a $o(, a$ c)(o( fa(mec %is'a(e 0+%at) ce-$ af $) Hi a$,ii. O(icum, ei a( avea u+ %(e't s) te o'(easc). Ei, st()i+ii. 9a( ce s) s'u+ %e aceia %e $a ca(i vi+ Hi %e aceia ca(i au stat $0+&) mi+e, au t()it cu mi+e, %e aceia ca(i vi+ %e $a mi+eJ >a,) %e o(ici+e te-a iu/it %ato(eHti cea mai %es)v0(Hit) %isc(e,ie: acestea s0+t $uc(u(i ca(e +u se scot 0+ 'ia,). C) e(a a$tfe$ o%i+ioa(), aceasta se %ato(eHte u+ei +aivit),i 'e ca(e +oi +-o mai avem, u+ei sim'$icit),i %e via,) ti'ic) Hi u+ei a'uc)tu(i %e s'i(it ca(e ti'i*a Hi $ocu(i$e %eose/ite, aHa 0+c0t o via,) %e om se %eose/ea %e a$ta +umai '(i+ +ume, %ate Hi c0teva a+ec%ote, f)() a te cufu+%a '0+) 0+ a%0+cu$ ca(e simte, 'e ca(e-$ %oa(e. Ia(, %ac) e vo(/a %e mo(,i, %e aceia ca(i +u se 'ot a')(a Hi 'e ca(i, cum s0+t oame+ii, +u-i +ime+i ca(e s)-i 'oat) a')(a, a'oi cu c0t) '(ecau,iu+e, 'ioas) Hi fa,) %e cei mai ()i %i+t(e cei ()i, t(e/uie s) te a'(o'ii %e o via,) 'e ca(e, cum %e o/icei se ascu+%e %e fieca(e o 'a(te %i+ e$ 0+suHi, ca(e, fii+% cea mai sme(it), 'oate s) fie Hi cea mai /u+), +u este %e$oc si&u( c) i-ai 0+,e$es 0+ a%ev)(K 4i, %e fa't, oa(e 0+ fu+%u$ +ost(u a$ tutu(o(a, +u este ace$aHi om /u+, f)'tu() a 'ute(i$o( 'e ca(e, o(icum $e-am +umi, tot +u $e '(ice'em, ca(e *ace u+eo(i, %i+ vi+a $ui Hi mai a$es a at0to( a$to(a, +ecu+oscut '0+) $a moa(te Hi ca(e s-a( fi 'utut &0ci %oa(, o c$i') ca(e +u se 0+toa(ce, c$i') +e')*it), '(i+t(-u+ *0m/et sau '(i+t(-o $ac(im)J 9a( %e ti+e 'o,i vo(/i, %e ti+e 0+t(-o a+ume '(ivi+,). Te cu+oHti '(ea /i+e ca s) te 'o,i $)u%a '(ea mu$t. #i at0ta mi$) %e ti+e ca s) +u te 0+f),iHe*i mai ()u %e cum eHti. :m'(eIu()(i ca a$e a$to(a, %e ce $e-ai m)(tu(isiJ :m'(eIu()(i ca a$e +im)+uia, e$e s0+t a%esea 0+ %ome+ii$e u+%e +ime+i +-a(e voie s) se uite. 9e ce +e-am scoate 0+ vit(i+) fe(ici(i$e, ca(e Hi c0te au fost, %e ce +e-am st(i&a 0+ 'ia,a casc)- &u(i$o( sfi+te$e +oast(e %u(e(iJ 9ac) ai v)*ut fa'te isto(ice, ai o/$i&a,ia s) $e ')st(e*i 0+ fo(ma 0+ ca(e ,i s-au 0+f),iHat ,ie. #

--

sc(ie isto(ia e o %ato(ie 'e+t(u ome+i(e, a o a%)u&i cu ce ai af $at e o o/$i&a,ie 'e+t(u fieca(e, ()m0+0+% ca acei ca(i 'ot sc(ie s) a%u+e ce au af $at %e $a ci+e 'oate +umai vo(/i. 9a( mai e ceva ca(e, 'e+t(u u+ a+ume fe$ %e om, 'oate, t(e/uie s) ias) $a ivea$). #+ume, fe$u$ cum, %i+ ce a v)*ut, %i+ ce a cetit, %i+ ce s-a '(e$uc(at 0+ e$ 0+suHi, 'e LceM c)i miste(ioase a a$c)tuit fii+,a $ui mo(a$). -ai a$es %ac) aceasta a t)iat /(a*%e Hi a $)sat u(me, cNia( %ac) ace$ea mai cu(0+% sau mai t0(*iu se aco')( ca va$u(i$e 'e fa,a m)(ii. E, 0+ acest ca*, o isto(ie %e i%ei, Hi i%ei$e me(it) a fi Htiute, 0+ o(i&i+ea Hi %e*vo$ta(ea $o(. :+ ce 'utem, 0+ ce facem e at0ta ca(e vi+e %i+ ce +e 0+cu+Iu(). 4i ce$ mai m0+%(u, mai si&u( %e si+e, '(ostu$ ca(e se 0+&0mf) o(i '(ete+,iosu$ %e &e+ia$itate, ca(e c(e%e c) toate '$eac) %e $a e$, 0+c) +u-Hi 'oate ascu+%e sau, %ac) i se 'u+e 0+ fa,), +-a( cute*a s) t)&)%uiasc) tot ceea ce-i vi+e %e $a at0,ia oame+i ca %0+su$, mu$,i tocmai c0t %0+su$ Hi u+ii mai ma(i %ec0t %0+su$, ca(i i-au stat 0m'(eIu(, %e $a acea vast) uma+itate (isi'it) '(etuti+%e+i, ace$ ete( uma+ um'$0+% toate s'a,ii$e 0+ ca(e o(ici+e 0Hi $as) 'a(tea, fie ea Hi c0t %e mic). 9a( at0ta +-aIu+&e 'e+t(u a 0+,e$e&e tot ce avem 0+ +oi st()i+.BSt()i+B e u+ fe$ %e a vo(/i Hi +u ce$ mai /u+, c)ci +ici u+ om +u e st()i+ cu totu$ %e ti+e Hi +ici tu +u 'o,i fi st()i+ %e +ime+i, +ici %e ace$a, 'e ca(e, %i+ vi+a $ui sau Hi %i+ vi+a ta, aIu+&i 'e+t(u c0tva tim' G ci+e a( 'utea s'u+e 'e+t(u tot%eau+aJ G a-$ %es'(e,ui o(i a-$ u(0 mai mu$t. -ai t(e/uie ceva, aHa %e 'ute(+ic Hi aHa %e '$i+ %e miste(, ca(e e omu$ %eO+ai+tea ta, omu$ %e $a ca(e vii Hi ca(e, '(i+ fi&u(i 'e ca(e $e-ai v)*ut, '(i+ a$te$e ca(e +-au t(ecut +icio%at) 0+ai+tea ta, se 0+fu+%) 0+ a%0+cu$ v(emi$o( '0+) se 'ie(%e 0+ +esf0(Hi(ea $o(: ')(i+,ii, moHii, st()moHii, via,a 'e ca(e ai fost cNemat s-o %uci mai %e'a(te. 9e $a ei vi+e ceva mai scum' %ec0t toate moHte+i(i$e mate(ia$e, mai &(eu %e 'u(tat %ec0t toate sa(ci+i$e, ceva ca(e a%esea t(e/uie 0+f(u+tat cu mai mu$t cu(aI %es'e(at %ec0t toate 'e(ico$e$e: fe$u$ $o( %e a fi, t(a+smis, co(ectat, si+teti*at cu mii Hi mii %e e.'e(ie+,e, ca(e aIu+&e '0+) $a ti+e, omu$ %e a*i. Ceva ca(e a/ia 'o,i s)-$ 0+f(0+e*i, %a( s)-$ su'(imi cu totu$ +u, c)ci mo(,ii +u se %au mo(,i. Ceva ca(e, 0+ ceasu(i$e 0+ ca(e +u e +ime+i viu ca(e s)-,i stea a$)tu(i, %) 'ute(i$e 'e ca(e $e ')st(ea*) 'a(tea aceea si+&u() ca(e co+ti+u) via,a $o(, ca s-o ')st(e*e m)ca( cum a fost, %a( Hi s-o 0+a$,e Hi, 'e+t(u ')cate$e $o(, s-o is')Heasc). Ei, 0+ai+taHii, %au a'$ec)(i, 0+to(s)tu(i %e s'i(it, 0+%em+u(i Hi 'uti+,e %e fa'te. I-am sim,it tot%eau+a 0+ mi+e Hi cu mi+e, Hi, %ac) am f)cut Hi v(eu+ $uc(u /u+, $o( $i $-am 0+cNi+at 0+ 'a(tea ca(e $o( $e (evi+e, 0+tocmai aHa cum '$u&a(u$ a+tic %e'u+ea o 'a(te %i+ (o%u$ c0m'u$ui sau a$ tu(mei 0+ai+tea icoa+ei *eu$ui. C)ci ei, a+teceso(ii s0+t *ei, *eii +oHt(i oc(otito(i 'e c)i 'e ca(e co+Htii+,a +oast() t(e/uie s) $e a$ea&), c)ci e$e vi+ %e $a mu$,i %i+ ei Hi s0+t aHa %e %eose/ite, a%esea cum ei au fost %eose/i,i. #m 0+v),at mu$te $uc(u(i 'e+t(u ca(e +u eu mi-am oste+it mi+tea. #m aIu+s a 0+,e$e&e Hi a vo(/i uHo( $im/i 'e+t(u c) ei $e-au vo(/it, am &)sit 0+ mi+e, 'e+t(u i%ei, u+ fi( 0++o%at %e %0+Hii, 'e ca(e

--

+-aveam %ec0t s)-$ %uc 0+ai+te. Sim,i(i i*/uc+eau $a a+ume mome+te 0+ mi+e 'e ca(e ei $e '$)tise() '(i+ sufe(i+,e 'e ca(e +u $e-aH fi 'utut /)+ui a$tfe$. --am o'(it ca 0+ai+tea u+o( $uc(u(i fami$ia(e 0+ fa,a u+o( (ea$it),i ca(e e(au a$e me$e, 'e+t(u c) ei $e t()ise(). #m fost +)scut cu o(i*o+tu(i %e')(tate 0+ s'a,iu Hi 0+ tim', cu '(evesti(i %e st()i+)t),i %i+ fu+%u$ $umii Hi cu vi*iu+i$e u+ui t(ecut %i+ a%0+cu$ v(emi$o(. 9u') mam), e(am Hi %i+ ace$ Bi*a+, +ou 'e ca(e, c0+% 0$ /atIocu(im, 0i *icem >a+a(, %a( ca(e e tot vecNiu$ Bi*a+,, cu mai mu$t) a')sa(e Hi sufe(i+,). #(&Ni(o'o$ii au fost ma(i %(a&oma+i ai 1o(,ii Hi $a 6868 au t(ecut %(e'tu$ $o( $a %om+ia -o$%ovei Hi a 5e(ii RomP+eHti ce$o( 'at(u fami$ii, cu mai mu$te %(e'tu(i, 0+ scNim/u$ u+ei 'e+siu+i ca(e i-a %us, cu toat) aceast) &$o(ie efeme() a 0+t(e&u$ui &(u' %e fami$ii vecNi sau a%o'tate '(i+ 0+(u%i(e %e ce$e vecNi, 0+ t(a&e%ia &(eceasc) %e $a 68?6. >iu$ u+uia %i+t(e %0+Hii a t(ecut 0+ Rusia, Hi o%(as$a $ui, Ioa+, c(escut 0+ Hcoa$a mi$ita() 0m')()teasc), a i+t(at ca t0+)( ofi,e( 0+ -o$%ova $a 68?8. #ici a ()mas, $u0+% 0+ c)s)to(ie o (omP+c) Hi 0+temei+% o fami$ie ca(e, '(i+ vicisitu%i+i$e cu(ioase a$e soa(tei, a aIu+s s) se cufu+%e Hi s) ()m0ie 0+ via,a sate$o(. C)ci fiu$ %i+ a t(eia c)s)to(ie cu o s)tea+c) %e 'e (estu$ $ui %e moHie %e $a Cucii Roma+u$ui a$ $ui =Neo(&Ne #(&Ni(o'o$, micu,u$ meu /u+ic (oHu $a ')(, cocoHat %i+t(-u+ acci%e+t %e co'i$)(ie, vo$u+ta( Hi %uHma+ a$ $umii, ca(e +u '(e,uia 'e ce$ f)() cu$tu() mai 0+a$t) Hi f)() ta$e+te, e a*i u+ /u+ &os'o%a( 0m/()cat mo$%ove+eHte, u+ /oie( /i*a+ti+ cu suma+ Hi i,a(i, 'e ')m0+tu$ 'e ca(e, si+&u(, ca u+ a%ev)(at cuc, se sti+sese $a 'este Ha'te*eci %e a+i, +oa'tea, %e o'(i(ea i+imei o/osite, ce$ ce mai %)%use c)$a(e o (ait) '(i+ $ocu(i$e ca(e o%at) '0+) 0+ fu+%u$ *)(ii fusese() a$e $ui Hi e(a acuma +umai u+ ()*eH s)(ac. 9e $a %0+su$ Hi %e $a ai $ui 0mi vi+e ce e mai isto(ic 0+ fii+,a mea. 1(i+ ei 0+,e$e& isto(ia aHa cum aH fi v)*ut-o, sim,i+%u-m) tova()H, (u%), '(iete+, u+eo(i com'$ice cu to,i aceia a c)(o( via,) o sc(iu. 9i+ cau*a $o( am i+t(at 0+ via,a 'o$itic), %eHi t0(*iu, aHa cum i+t(u 0+t(-o o%aie cu+oscut), f)() t(ufie Hi f)() sfia$). 2e mu$,)mesc c) 0+ suf $etu$ meu +u e +imic %e 'a(ve+it, c) m) uit %(e't 0+ fa,a o(icui, c) s0+t &ata s) a(u+c totu$ 'e+t(u u+ sc(u'u$ %e o+oa(e, c) +u 0+%u( ofe+sa %e $a +ime, c) ea m) face s) s0+&e( Hi-mi ce(e s-o '$)tesc. 2o(, #(&Ni(o'o$i$o( co+sta+ti+o'o$ita+i, a c)(o( s'i,) me(&e '0+) $a 0m')(atu$ %0+ veacu$ a$ AII-$ea, ceea ce f)cea 'e micu$ moHie( %e $a Cuci s)-Hi /ote*e co'iii: Co+sta+ti+, -a+ui$ Hi 7oe. Ioa+ #(&Ni(o'o$ $uase 'e o -ic$escu, %e $a Bo&%a+a %i+ Tutova. ;ecNi +eam, a$e c)(ui o(i&i+i se 'ot u(m)(i '0+) $a 6 !!, +eam ca(e a %at /oie(i %e sfat %om+esc Hi mit(o'o$i,i, ca Sof(o+ie, u+cNiu$ $ui =Neo(&Ne, Hi Ca$i+ic.BIQcaB, /u+ica mamei me$e, aceea ca(e 0+ 'a(te a c(escuto, e(a %i+ /oie(imea cea mai 0+()%)ci+at) a ,e(ii. 9e $a %0+Hii, Hi %e $a a$,ii ve+i,i $a mi+e '(i+ mama mamei me$e, am acea sim,i(e 'e+t(u tot ce se $ea&) %e acest ')m0+t, f)c0+% %i+ sc(isu$ meu, 0+ fieca(e c$i') c0+% ati+& acest t(ecut, u+ oma&iu $o( Hi 0+ ace$aHi tim' o (ecu+oaHte(e a tot ceea ce m) $ea&) %e iu/ita mie isto(ie a -o$%ovei +oast(e. =Neo(&Ne #(&Ni(o'o$ a $uat 0+ c)s)to(ie 'e fata f(umoas), fi+), Hu/(e%) %e s)+)tate, c)ci

--

a$i&+ea cu 'icio(u$, a ma(e$ui vo(+ic Io(%acNi 9()&Nici, $u't)to(u$ 'e+t(u %(e'tu(i$e micii /oie(imi mo$%ove+e $a 68??, '(omoto(u$, cu cum+atu$ s)u %e o(i&i+e mu+tea+), BucH)+escu, a$ co+stitu,iei %e $a 68??. :m'ot(iva u+o( ca$om+ii %e fu(ioas) u() 'o$itic), ca(e c)utau s) sca%) 'e Rciocoiu$ %emoc(atB, f)c0+% %i+t(-0+su$ +u Htiu ce '$)m)%ea$) %e a(mea+ Hi ev(eu %i+ >ocHa+i G Hi cum oa(e 'e ace$e v(emu(i 'utea aIu+&e ci+eva 0+ f(u+tea /oie(imii ce$ei mai vecNi, cum $-a( fi (ecu+oscut 'u/$ic ca (amu() 0+st()i+at) %i+ +eamu$ $o( >i$i'eHtii mu+te+iJ S, Io(%acNi, /a+, s')ta(, vo(+ic, sfet+ic a$ 9om+u$ui ')m0+tea+ Ioa+ Sa+%u Stu(%*a, ve+ea %i+ a'(i&a /oie(ime mu+tea+), 0+t(e ca(e >i$i'eHtii $ui au fost cei mai +east0m')(a,i Hi mai %0(Ii. 9e $a aceHtia simt 0+ mi+e 'o(+i(i %e $u't) 'e ca(e tot%eau+a $e (e&(et: %e $a aceHti f)c)to(i Hi ()stu(+)to(i %e 9om+i, tot%eau+a si+ce(i Hi f)() +ici u+ i+te(es. 9a( %e $a ei mai am Hi a$te 0+suHi(i 'e ca(e +u $e-am c0Hti&at '(i+ mu+ca mea. Io(%acNi 9()&Nici a $uat 0+ c)s)to(ie 'e -a(ia Nacu. 9a( N)cu$eHtii, %i+t(e ca(i u+u$, co$o+e$ a$ $ui =Neo(&Ne 4tefa+ ce$ '(i/ea& $a Stetti+ 0+ 1ome(a+ia, Teo%o(-To%e(aHco, fost vo(+ic %e C0m'u$u+&, a fost Hi so$ $a 2u%ovic a$ AI;-$ea 'e+t(u 9om+u$ s)u, s)(ac Hi si+&u(, vi+, 'e moHia $o( %e $0+&) 1o%u$ I$oaiei, 2u+&a+ii, %i+ Costea ;itea*u$, /oie( a$ $ui #$e.a+%(u ce$ Bu+, ma(amu()Hea+ %i+ ai %esc)$ec)(ii. 4i cum s) +u fiu R(oma+ticB, '(ecum mi se a(u+c) 0+ fa,) cu o /(uta$itate %e (0+%aH, %e ci+e Htie ce a/ia i+i,iat 0+ isto(ie, ca(e e o a(t), cum s) +u fiu astfe$ atu+ci c0+% t(ece su't co+%eiu$ meu acea isto(ie a vecNii -o$%ove, 0+ ca(e +eamu$ meu se suie aHa %e sus 'e+t(u ca, Hi '(i+ #(&Ni(o'o$i, co+ti+uato(i '(i+ c)s)to(ie ai -av(oco(%a,i$o(, ia( aceHtia '(i+ femei, m$)%i,) a 0+suHi $ui #$e.a+%(u ce$ Bu+, s) simt 0+ mi+e *v0c+i(i a c)(o( o(i&i+e m) sfiesc s) o s'u+J 9a( 9()&NiceHtii au sc(is, Hi E$e+a, mama mamei, a t(a%us #%o$'Ne a$ $ui Be+Iami+ Co+sta+t Hi a$t) $ite(atu() f(a+ce*), cu ca(e %i+ +e+o(oci(e s-au 0+ve$it mai t0(*iu &ava+oase$e acas) $a +oi. 4i astfe$ +u sc(iu %i+ am/i,ie G a%esea-mi ascu+% c)(,i$e Hi +u-mi '$ace a vo(/i %e e$e S, ci %i+ im'u$su$ cu +e'uti+,) %e 0+$)tu(at a$ t(a%i,iei, ca(e vi+e %e $a aceast) femeie, moa(t) t0+)(), %u') %es')(,i(ea, voit) %e ea, %e u+ so, ca(e +u-i 0+,e$e&ea +evoi$e %e o via,) cu$tu(a$), cu %us $a teat(u, cu $ectu(i, cu $u.u$ cuve+it Ru+ei fete %e ;o(+ic -a(eB G Hi so,u$ ()s'u+%ea, s'u+e actu$ %ivo(,u$ui:B4i fat) %e 9om+ s) fie, so, 0i s0+t Hi t(e/uie s) m) ascu$teB. ;i+, 0+ acest %ome+iu 0+t(e& %es'(e 'a(tea mamei, ca(e a moHte+it iu/i(ea +esf0(Hit) a cetitu$ui '(i+ ca(e, $a +ou)*eci Hi %oi %e a+i, c0+% ocNii se t(u%esc a '(i+%e %ou) s$ove, 0Hi m0+&0ie a%0+ca /)t(0+e,) $i'sit) a'(oa'e cu totu$ %e %um+e*eiescu$ %a( a$ au*u$ui Hi ca(e, cu o c(eHte(e %e 'e+sio+ 'o$o+o-f(a+ce* Hi u+ si+&u( %(um 0m'(eu+) cu tat)$ meu /o$+av $a To'$it*, 0+ Boemia, s-a 0+cumetat a t(a%uce Hi %i+ +uve$e$e $ui #$f(e% %e -usset. Neamu$ Io(&u$eHti$o(, Hi e$ aco'e(it %e i+Iu(ii, ca(e 'esem+e +i se cuvi+ %i+ +eam 0+ +eam,

--

aceHti R/u$&a(iB ai ca$om+iato(u$ui Sio+ %e 'e $a 68"!, au u+ 0+ce'ut 'e ca(e-$ a(at) icoa+a %e a(&i+t ')st(at) a*i %e fiu$ meu -i(cea Hi %ocume+tu$ %ist(us %e ocu'a,ia &e(ma+) %i+ casa mea %e $a ;)$e+i. Oame+i %i+ 1i+%, %e $a #%(iatica, Hi-au t(imes 'e $a 67 ! o%(as$a 0+ BotoHa+i, ca +e&usto(, +ume$e (omP+esc, %i+ =Neo(&Ne, a()t0+% %i+ ce +eam se ,i+, ia( 'o(ec$a %e =a$eo+&iu$, ma(i+a( a$ f $otei im'e(ia$e tu(ceHti, %ove%eHte ca$itatea %e ostaHi $i/e(i, +u (aia$e ca &(ecii %e 'e co+ti+e+t Hi s$avii. R)s)(itu$, cu soa(e$e $ui ca$%, cu a$/ast(a $ui ma(e, cu %um/()vi$e $ui %e 'o(toca$i, cu *0m/etu$ #%(iaticei Hi cu mu+,ii u+%e s-a +)scut mito$o&ia e$e+ic), '(i+ aceast) e(e%itate s0+t %eci aHa %e a%0+c ai mei Hi, cum soa(ta a f)cut ca %i+ %a(u$ &(a,ios a$ (e&e$ui #$/a+iei s)-mi am moHioa(a mea $a Sa+ti Tua(a+ta 0+ fa,) cu vecNea Co(ci(), 'icioa(e$e-mi vo( ati+&e 'oate u+ ')m0+t cu+oscut st()moHi$o(. Neamu$ Io(&a a aIu+s a%0+c 0+()%)ci+at 0+ BotoHa+i, -a+o$acNi Io(&a sau =Neo(&Niu, a c)(ui cas) %e /o&at come(cia+t o a(e a*i %+a Sai+t- =eo(&es Hi 0+ ca(e +u o %at) am sim,it a$u+ec0+% '(iete+eHte um/(e$e a$o( mei, a fost efo( a$ +e&usto(i$o( ')m0+te+i Hi G ciu%at) 'ot(ivi(e S, acestui Rci+stit /)t(0+B, s'u+e actu$ co+stitu,io+a$ a$ o(aHu$ui, i s-a 0+c(e%i+,at ')st(a(ea #(Nive$o( /otoH)+e+e. >iu$ $ui, CostacNi, ca(e avea Hi u+ f(ate, Ia+cu, %e o t(ist) via,), %a( u+ om +esf0(Hit %e /u+, acest CostacNi, avocat, cu stu%ii f)cute, se 'a(e, $a ;ie+a, a fost tat)$ a mu$,i fii Hi fete, %i+t(e ca(e u+u$, moHte+i+% avoc),ia s)(ac), ia( +u 0m/o&),ito(u$ +e&o,, a fost Nicu Io(&a, tat)$ meu. #i =a$eo+&iu$ui au fost /u+i &os'o%a(i, f)c0+% ceva %i+ +imic, Hi iu/i(ea mea +esf0(Hit) 'e+t(u o(ice u+&Ni %e ')m0+t a$ meu, '(iete+ia cu fieca(e mu&u( Hi fieca(e co$, %e ia(/), 'atima %e a ()sco$i ,)(0+a, 0+c0+ta(ea '(ivi(ii f $o(i$o( 'e ca(e +u m) 0+%u( a $e cu$e&e, %e $a %0+Hii vi+, %e $a aceHti Na(+ici Hi eco+omi /a$ca+ici, ca(i +-au iu/it +umai /a+u$ +e&o,u$ui $o(. 9a( =a$eo+&iu$ a $uat 'e (omP+ca Ecate(i+a %i+ icoa+a %e $a 677!. >iu$ $ui a fost so,u$ 7oi,ei Costea Hi fiu$ 7oi,ei a $uat 'e -a(ia Bucu(, %i+ +eamu$ /()+iHtea+ %i+t(e 1(ut Hi FiIia. R)*eHi, u(maHi Hi (e'(e*i+ta+,i, a')()to(i ai t(a%i,iei. 4i, c0+%, 0m'ot(iva sc(0+te$ii mo%e$o( Hi i+ova,ii$o( va+e, (i%ic stea&u$ u+ei cu$tu(i st(ecu(ate Hi $im'e*ite '(i+ sita %eas) a cumi+,e+iei &e+e(a,ii$o(, +u m) $u't eu, ci voi, CosteHti Hi Bucu(eHti, oame+i ca(i +-a,i Htiut %ec0t %(umu$ f)() '(imeI%ie a$ e.'e(ie+,ei 0+v),)toa(e Hi a,i f)cut cu &0+%u$ vost(u sme(it ce a,i f)cut Hi cu /(a,e$e, %uc0+% mai %e'a(te '(i+ a%0+cu$ co%(i$o( %(umu$ 'e ca(e $-a t)iat i+i,iativa ce$o( %i+t0i st()moHi.

--

II( CEA DINT.I .NVTUR


Eu +-am 0+v),at a ceti Hi sc(ie: s0+t $uc(u(i ca(e mi-au ve+it %e $a si+e. Nu-mi a%uc ami+te %e +ici u+ ceas %e '(e&)ti(e R'e%a&o&ic)B 'e+t(u a %esco'e(i $ite(e$e Hi a $e 0m/i+a 0+ si$a/e, ca(e 'e u(m) s)-mi %ea cuv0+tu$. 1oate %e aceea +ici cu&eta(ea mea +-a '$ecat %e $a m)(u+te$e e$eme+te '(ime a$e u+ei %esface(i +e+atu(a$e, ca s) aIu+&) a'oi, t0(0+%u-se, $a u$time$e (e*u$tate. Toat) aceast) 0+ceat) a$u+eca(e s'(e 0+,e$es o/oseHte 'oate suf $ete$eU 0+ o(ice ca*, +u-,i %) im'(esia, si+&u(a ca(e 0+%eam+) Hi asi&u(), c) ai cuce(it ceva, %e o cuce(i(e tot aHa %e cute*)toa(e ca a '(ime$o( +o,iu+i %e +atu() Hi %e via,), ce$e %i+t0i st()/ate(i %i+co$o %e Nota(e$e 0+ ca(e ai fost 0+cNis. --am %e'(i+s astfe$ s) 0+ce(c, s) 0+%()*+esc Hi s) (isc. 9esi&u( c) e ceva %i+ acest 0+t0i 'as f)cut 'e sama mea 0+ toat) acea 0+suHi(e a $im/i$o( st()i+e 'e ca(e am f)cut-o f)() &(amatic) Hi f)() %ic,io+a(, 0+%at) ce Hcoa$a m-a $)sat %i+ &Nia(e$e ei, ca(e '(i+% o(ice a(i') Hi omoa(). O(icum, eu +-am avut 0+ m0+i +icio%at) 'e+t(u 0+s)Hi $im/a +eamu$ui meu sau 'e+t(u cea f(a+ce*), ca(e +u-mi '(e*i+t) &(eut),i $a ci+ci a+i G Hi f(a+ce*) %e ca(te cum se va ve%ea, +u mi*e(a/i$a f(a+ce*) %e &uve(+a+t)K S, ace$e u(0te c)(,i %e 0+v),at 'e %e (ost ca(e se cNeam) a/ece%a( Hi &(amatic). Ci ca(tea mi-a stat 0+ai+te, ca(tea 0+t(ea&), ca(tea 'e ca(e u+ om o sc(ie 'e+t(u oame+i, ia( +u 0+&0+a(ea cu &$as su',i(e a 0+v),)to(u$ui sistematic 'e+t(u co'ii, ceva ca &$asu$ fa$H cu ca(e se vo(/eHte c0+i$o( %e ma+Ho+ Hi 'isici$o( %e cu$tuce. 9e aici a ieHit u+ fo$os, 'e+t(u ca(e +u 'ot fi 0+%estu$ %e (ecu+osc)to( cui +-a a$e(&at %u') mi+e cu u$time$e meto%e a$e Htii+,ii. #m '(i+s %e $a 0+ce'ut fe$u$ %e a vo(/i a$ mi+,i$o( fo(mate, a$ se+time+te$o( ca(e s-au 0+ce(cat cu via,a. 9e aici mi-a ve+it %es'(e,u$, %e*&ustu$ 'e+t(u tot ce e st(0m/)tu(), +e+e(ea$), a(tificia$itate. -i s-a s'us c), 0+ a+ii co'i$)(iei %i+t0i 0+c), aveam &(oa*a a$i+tatu$ui Hi &estu$ %e +ete*i(e m) 0+s')im0+ta. 4i, 'e u(m), %e ce si+ce(itate sau G u+a %i+ %ou) G ca$itate a t(e/uit s) fie vo(/a /u+) ca s) m) m0+&0ie Hi s)-mi '$ac)K 1e ()+i +u se '(esa() *aN)(. RomP+eHte am 0+v),at %i+ casa ')(i+,easc), a%ec) %i+ casa mamei, aHa cum se vo(/ea: $im'e%e, f(umos Hi mai a$es 'ute(+ic Hi co$o(at, f)() amestecu$ *ia(u$ui, %iscu(su$ui Hi c)(,ii %e succes G %eHi um/$a '(i+ toate co$,u(i$e 9o(u$ i+imii G 0+ case$e /oie(eHti a$e -o$%ovei %e Sus. 9a(, c0+% a fost vo(/a %e s$ova ti')(it), cum s-a +eme(it %e am avut 0+ai+tea mea 0+seHi 2eto'ise,e$e %e vecNi Hi /u+ &(ai a$e $ui -iNai$ Vo&)$+icea+u... IeHise atu+ci a %oua e%i,ie a acesto( c(o+ici a$e -o$%ovei, %ata aceasta cu $ite(e $ati+e, c)ci 'e ce$e cNi(i$ice a t(e/uit s) $e %e'(i+% 'e u(m) $a Hcoa$), ia( ma+usc(i'tu$ cu s$ov) vecNe mi-a fost o cuce(i(e %e mai t0(*iu, %e foa(te t0(*iu. Cu s'i(itu$ s)u fo(mat $a 'e+sio+u$ 'o$o+of(a+ce* a$ %om+iHoa(e$o( WiXocki %i+ IaHi, +u mama e(a s) cum'e(e aceste t(ei vo$ume %e fo(mat ma(e, 0+ ca(e se cu'(i+%ea a$t) 'oveste %ec0t a $ite(atu(ii cu(e+te, foa(te mu$t c)utat) 0+ societatea femi+i+) a BotoHa+i$o(. 9a( um/$a 'e atu+ci %i+ cas) 0+ cas), musafi( cu vi*ite foa(te $u+&i, a'(oa'e i+te(mi+a/i$e, %a( /i+e '(imit

--

tot%eau+a 'e+t(u f(umosu$ s)u +ume /oie(esc, 'e+t(u /u+)tatea sa +em)(&e+it) Hi ma(ea '$)ce(e %e a fi %e fo$os o(icui, 'e+t(u i+fi(mitatea sa fi*ic) Hi sim'$icitatea sa %e s'i(it, u+ om 0+t(e %ou) v(0ste, 0+tu+ecat $a fa,), cu ocNii ma(i Hi /$0+*i, mai tot%eau+a 0+f)Hu(at 0+t(-o ime+s) /$a+) G va(a t(e/uie s) fi fost $a ,a(), $a ;e(eHtii $ui S, cuco+u$ #$ecu Ca+)+)u. 9i+ vecNi +eam &(ecesc mutat $a +oi 0+ seco$u$ a$ A;III-$ea, (u%) %e a'(oa'e cu Ca$imacNii, ca(i au %at t(ei 9om+i -o$%ovei Hi a$ c)(o( St)+ceHti %e o(i&i+e e(a 0+ ma(&e+ea o(aHu$ui, e$, ca(e 'u(ta 'ova(a cocoaHei sa$e Hi, ma(e ca$cu$ato( %i+ memo(ie, +u 'utea s) $e&e i%ei$e tot aHa %e /i+e ca o(ica(e cif(e, %ucea %a(u$ c)(,i$o( %e $a o fami$ie $a a$ta, G c)ci c(e% c) Hi aiu(ea, +u +umai 0+ casa mamei, c)(eia 0i f)cea +aive com'$ime+te, 'u,i+ cam 0+t0(*iate, ve+ea a%uc0+% acest '(i+os suf $etesc. Se c(e%e c) u+ co'i$ +u 'oate s) 0+,e$ea&) %ec0t 0+t(-o /iat) fo(m) to'it), s')$)cit), vu$&a(i*at) Hi t(ivia$i*at) 'ovestea %e viteIie Hi %e c0(mui(e &(ea, %e sufe(i+,) $u+&) Hi %e 'u,i+) /ucu(ie amestecat) 0+ at0ta ama(, ca(e a$c)tuieHte isto(ia ,e(ii Hi a +a,iei sa$e. :+ce(ca(ea f)cut), f)() +ici o i+te+,ie Hi +ici u+ '$a+, cu mi+e, %ove%eHte c) +u e aHa. E si&u( c) %i+ foi$e c(o+icii 'e ca(e am cetit-o %u') '$ac, c0+% ici Hi c0+% co$o, +-am t(as +ici o '(ovi*ie %e +ume, +ici o ca+titate oa(eca(e %e %ate. Ceea ce se im'u+ea mi+,ii me$e, ca(e se %escNi%ea u+o( *)(i mai $a(&i G Hi ce $a(&i 0+ tim' Hi 0+ s'a,iu e(au acesteaK G e(a 0+t0m'$a(ea, sce+a, Hi %i+t(-0+sa +u am)+u+te$e, ca(e 'e+t(u 'oveHti$e +esc(ise se 0+fi& at0t %e a%0+c Hi t(ai+ic 0+ memo(ie, ci im'(esia %e tota$, se+*a,ia %e via,). 9e via,) t()it) 0+tocmai ca via,a 'e ca(e o t()iam eu, %a( aceea cu at0ta *&omot Hi '(af Hi s0+&eK -) mutam 'u( Hi sim'$u 0+ ea, 0+ acea $ume t()it) cu u+ veac, cu %ou), cu mai mu$te 0+ u(m). 9i+ co$,u$ o%)i,ei cu tava+u$ Ios Hi fe(eHti$e mici %e $a cocoa+a -a(&Nioa$a ;i*%o&easa eu '(iveam 0+c)ie()(i$e Hi $uam 'a(te $a Iu%ec),i$e 9iva+u(i$o(U %i+ Scau+u$ $o( 'ecet$uit cu *im/(u$, ;o%) vo(/ea %e aIu+&eau cuvi+te$e '0+) $a mi+e. Nu e(am ')(taH, %a( c) e(am Hi eu u+ ma(tu(, %e aceasta +u m) 'uteam 0+%oi. 9e atu+ci, %e c0+% st)tusem cu 9a/iIa-;o%) ce$ ca(e +u /ea %ec0t %i+ oa$a %e $ut, cu #$e.a+%(u I$iaH, ca(e +u Htia (omP+eHte, %a( e(a aHa %e /u+, cu 9uca /o&atu$, a$e c)(ii 'iet(e scoase %i+ (i+icNi $e-am '(ivit %e at0tea o(i, cu 9imit(ie Ca+temi(, '(i+s, cu musca$ii $ui cu tot, 0+ cu(sa %e $a St)+i$eHti, am c)')tat 'uti+,a %e a t()i aiu(ea, o(ic0+% Hi o(iu+%e, cu aceeaHi (ea$itate ca Hi aceea %e $a ca(e '$ecasem Hi $a ca(e, /o&at %e ami+ti(i ciu%ate Hi (a(e, t(e/uia s) m) 0+to(c. Nu m-am f)cut isto(ic +ici %i+ c)(,i, +ici %e $a '(ofeso(i, +ici '(i+ meto%e$e semi+a(ii$o(U e(am aHa %e c0+% 0mi a%uc ami+te Hi 'oate Hi %i+ ceea ce au $)sat 0+ mi+e a$,ii ca(i 'e v(emea $o( au v)*ut $a(& isto(ia ,e(ii, Hi au Hi f)cut-o. Tot '(i+ /$aIi+u$ /)t(0+, 0+ veH+ic) ()t)ci(e, cu Rme+aIe(aB $ui -)(&)(i+ta, ,i&a+ca aHa %e aseme+ea cu %0+su$, %e s) Iu(i c)-i e(a fat) G Hi c(e% c) 'uteai Iu(a S, am c)')tat c)(ticica &a$/e+), f(umos ti')(it) $a Socec, 0+ ca(e, f)() a-Hi 'u+e +ume$e, ace$aHi Vo&)$+icea+u, %i+ +ou i+t(o%uc)to(u$ meu 0+ t(ecutu$ -o$%ovei +oast(e, 'usese cu c0teva 'a&i+i %e ca$%) 0+fie(a(e *v0c+it) %i+ suf $etu$ $ui ce$ ma(e, 'ovestea ()'i(ii Bucovi+ei. 8+ co$, %i+ aceast) Bucovi+) $-am &)sit Hi eu c0+%va, me(&0+% cu mama Hi f(ate$e 'e+t(u +u Htiu ce (u&)ciu+e sau mu$,)mit) %e 0+%u(a(e, $a Sf0+tu$ Ioa+ %e $a Suceava,

--

+e&(u Hi $ucios %e mi( 0+ (ac$a $ui %e a(&i+t Hi au% 0+c) 0+ u(ecNi a%0+ci$e ()su+ete a$e st()vecNiu$ui 'o% %e $em+ aco'e(it '(i+ ca(e aIu+&ea ci+eva 0+ o(aHu$ %om+esc, a c)(uia sf0+t) tai+) +ime+i +u ve+ea s) mi-o s'uie. 9a( sim,u$ 'e+t(u o /ucat) @e ,a() 'ie(%ut), 'e+t(u u+ 9om+ omo(0t aHa cum *icea Vo&)$+icea+u, 'e+t(u o ma(e +e%(e'tate 'e ca(e a sufe(it-o +eamu$ meu %e $a oame+i $acomi Hi ()i, acesta ')t(u+%ea 0+ mi+e '(i+ ceti(ea, uHu(at) %e u+ at0t %e f(umos ti'a(, a foi$o( 0+ ca(e se f)cea Hi socotea$a /a+i$o( cu ca(e se c0Hti&ase %e +em,i 0+&)%ui+,a &(eci$o( ca(i t(e/uiau s) tac). #m avut astfe$, f)() s) Htiu ce va t(e/ui s) fac c0+%va cu %0+sa, Hi +o,iu+ea mate(iei isto(ice ime%iate, a cu+oHti+,ii %i(ecte. 9a( ca(tea ca(e m) aHte'ta Hi m) is'itea, ca(e mi se 0m/ia 0+ fieca(e c$i') e(a a$ta: cea f(a+ce*). Tat)$ meu, avocat a$ $i/(a(u$ui ieHea+ 1et(i+i, ca(e $icNi%ase, fusese '$)tit 'e+t(u se(vicii$e sa$e cu u+e$e %i+ o/iecte$e u+ui ma&a*i+ u+%e se vi+%eau Hi ace$e $uc(u(i %e a(t), ca(e mu$t) v(eme au ()mas 'e (aftu(i$e etaIe(e$o( +oast(e Hi %i+ ca(e, c0te u+u$ Hi ast)*i se af $) $a mi+e, %a( Hi cu c)(,i. >(umoase c)(,i f(a+ce*e %i+ e%itu(a Ca$ma++-2YvZ, av0+% f $o(i 0+ (e$ief 'e $e&)tu(a $o( mu$tico$o(). Nime+i +u f)cuse o a$e&e(eU ve+ise() 0+ /$oc, Hi astfe$ st)teau 0+ai+tea mea, /ucu(os %e at0ta via,) ce se cu'(i+%ea 0+t(-0+se$e Hi ()s)(ea 0+ fa,a mea cu ace$aHi vecNi Hi %e')(tat a%ev)( ca Hi is'()vi$e mo$%ove+i$o( %i+ a$te tim'u(i. 1ot face $ista $o( Hi acuma, %eHi a t(ecut %e atu+ci at0ta v(eme, o Ium)tate %e veac Hi 0+c) mai mu$t. Cu 'u,i+) sfo(,a(e $e cu+osc Hi co$oa(ea $e&)tu(ii acesto( c)(,i %e mu$t v0+%ute 0+ $i'sa mea $a Hcoa$). 8+%e +-am me(s eu cu %0+se$e, ')(e,ii %e v)$)tuci ai umi$ei c)su,e 'ie(i+% ca o 'e(%ea %e fum $a ce$ %i+t0i av0+t a$ ima&i+a,iei t(e*ite ; Cu u+ c)$)to( e+&$e* m-am %us 0+ I+%ia Hi m-am aHe*at 0+ ()coa(ea vi$e$o( ascu+se 0+ tama(i+i, 'e c0+% se(vito(ii a()mii se a'$ecau a%0+c 0+ai+tea se+io(iei me$e. Cu u+ c)$)u* ca(e cu+oHtea #+ti$e$e s'a+io$e m-am '(im/$at 0+ 'a$a+cNi+ 'e st()*i$e Eava+ei, u+eo(i st(o'ite cu s0+&e, st(i&0+% Hi eu ca Hi c(eo$ii cu ca(i f)cusem cu+oHti+,): # $a %e(ecNa, a $a i*[uie(%a6, ce$e %i+t0i cuvi+te s'a+io$eHti ca(e mi-au su+at 0+ u(ecNe. =eo(&e Sa+%, f(umoasa %oam+) cu ocNii ma(i Hi ')(u$ +e&(u 0+c(e,it 'e t0m'$e, m-a %us 0+ ;e+e,ia $ui O(io So(a+*o Hi am +ete*it Hi eu, ca Hi iu/itu$ =iova++ei, o&a(u$ ce$ a$/ a$ 'at(icia+u$ui, %a( u+eo(i tot cu %0+sa, 0+ Simo+, am i+t(at 0+ sate$e %i+ /o&atu$ Be((Z a$ +aHte(ii sa$e. #$sacia cu ev(eii ei su'e(sti,ioHi G ce f(ic)-mi e(a, Hi %e aceea (eceteam 'asaIu$ G m-a f)cut s) m) 0+fio( %e st(i&)tu$ $a s'ate ca(e a+u+,), cum s'u+e 9a+ie$ Ste(+, moa(tea a'(o'iat) Hi %e fa+tome$e a$/e 0+ ca(e se '(ef)ceau 'e ma$u$ &0($ii c)m)Hi$e at0(+ate. -) scutu(am %e f(i&u$ visco$e$o( sco,ie+e ca(e fac s) 'ia() cu &()ma%a tu(me$e Hi u+eo(i Hi ')sto(u$ 0m'(eu+) cu %0+se$e. Emi$e Souvest(e 0mi %escNi%ea i+te(io(u(i %e '(ovi+cie f(a+ce*) 0+ ca(e e(a at0ta $i+iHte Hi m)su() Hi f(ic) %e o(ice $uc(u +ou. :+ 'oveHti %e ma(i+a(i am aIu+s s) cu+osc toat) meca+ica vasu$ui ami(a$ Hi m-am fe(it Hi eu s) +u ca$c te(i/i$e$e 'o(u+ci a$e c)'ita+u$ui. CNam'f $eu(Z m-a co+%us

-6

R2a %(ea'ta, $a st0+&aB.

--

0+ s)$i$e %e &im+a*iu f(a+ce*, '$i+e %e 0+v),)tu() 'e %e (ost Hi %e mu$t) o/()*+icie co'i$)(easc), %e ca(e sufe(ea %e-mi e(a aHa %e mi$) G Hi-mi este Hi '0+) acuma G /ietu$ '(ofeso( 9e$tei$, Hi 0+ 9iIo+u$ /u(&u+% %e a$a$t)ie(i, 0+ ca(e s0+t c)m)ta(i aHa %e +emi$oHi ca B$ai*ot, %e t(e/uie ca u+ /iet %o&a( s)-Hi cu$ce co'iii cei mu$,i 0+t(-o /ise(ic) ')()sit), f)c0+%u-$e 'atu(i %i+ 'o$o/oace, %a(, %u') o mas) /o&at), 9um+e*eu $-a 'e%e'sit G Hi-mi ')(ea /i+e Hi mie S, f)c0+%u-$ s) u($e 0+ visu(i$e (e$e c0+% 'isici fio(oase se a(u+cau asu'(a $ui Hi-$ sf0Hiau. :m'(eu+) cu ace$aHi cama(a% %e ()t)ci(e am me(s 0+ co$,u(i %e ,a() f(a+ce*) u+%e ()utatea %e -a%ame B(o%a(% R$a m\(eBB to(tu(a /)t0+% cu ve(&i co'i$u$, ca(e s-a v)%it o co'i$i,), a$ o(&a+istu$ui &e(ma+, 'e+t(u o mu*icu,) %at) 0+ a') %e a$,ii Hi mica fii+,) /$o+%), a mu(it 0+ cNi+u(i, ia( tat)$, acum cu totu$ si+&u(atec, Hi-a $uat $umea 0+ ca'. Ba '0+) Hi 0+ ma+sa(%a $ui CNie+-Cai$$ou am me(s cu acest c)$)u*, ca s) v)% cum t()ieHte aHa u+ t0+)( foa(te %e t(ea/), cu ta$e+t, %a( f)() c)')t0i. -u$te %(umu(i am f)cut eu 'e atu+ci, Hi oame+i ma(i au fost u+eo(i aceia ca(i m-au 0+%(e'tat $a %0+se$eK 1(i+ ;icto( Eu&o %i+ O(ie+ta$e am v)*ut 'ie(i+% 0+ f $)c)(i So%oma Hi =omo(a, c0+% 0+&e(u$ a s'us focu$ui +eHtiuto(: RaiciBU '(i+ e$, */u(0+% 'e a(i'i$e u+ei m)(e,e 'oe*ii, am i+t(at 0+ 'a$atu$ $ui #$i-1aHa, R$umi+) a $umi+i$o(B 'e ca(e +umai %e(viHu$ va&a/o+% 0$ 'oate face Rc0+eB Hi R/$)st)matB, am v)*ut cum fata %i+ R)s)(it cea(c) a'a cu 'icio(u$, am com')timit ca$% 'e vi*i(u$ ca(e-Hi ve%e toat) oastea s)m)+at) 'e c0m'u$ %e m)ce$, am au*it cum vuiesc 0+ Iu(u$ casei R%Ii++iiB +east0m')(a,i ai +o',i$o(, am st(i&at %e /ucu(ie cu Va+a(is c0+% a s)(it 0+ ae( &a$e(a Ca'u%a+u$ui, /a 0mi 'a(e c) am aIutat Hi eu s) i se 'uie fiti$u$, %(e't su't came(a '(afu$ui %e 'uHc). T()iam mai mu$t 0+ aceste *)(i %ec0t 0+ c)su,a a c)(ii 0+&ustime 0mi e(a aHa %e i+%ife(e+t) c0+% eu e(am st)'0+ 'e at0ta $umeK >)() +ici o 0+%(uma(e Hi f)() +ici o o'(i(e G mama %)(ui+%u-mi cNia(, c0+% +u e(a miI$oc %e a$t %a(, %e *iua mea, aceeaHi. ca(te 'e+t(u 0+c) o %at) G am st()/)tut aceast) $ite(atu() 'e ca(e +ici o teo(ie +u i-a( 'e(mite-o u+ui co'i$ %e ci+ci a+i. 4i +imic %i+ ea +u m-a 'utut 0+%(e'ta u+%e +u t(e/uia, +-a 'utut s) tu$/u(e u+ suf $et ()mas cum se c)%ea s) fie. 4i totuHi e(au 0+ aceast) mic) /i/$iotec) Hi 1oe,ii amo(e*a,i ai #+&$iei, 0+Hi(a,i 'e (0+%, %e $a CNatte(to+ 0+ai+te, e(au Hi c0+tece$e %e iu/i(e a$e $ui Co((a%i+i, 'oetu$ f(a+ce* 'ie(%ut f)() u(me a$ -o$%ovei %i+ e'oca Re+aHte(ii, c0+tece 'e ca(e tat)$ meu $e cum')(ase 0+ %ou) e.em'$a(e 'e+t(u c) mama avea ace$aHi +ume %e 7u$+ia a$ iu/itei +e+o(ocitu$ui (oma+tic. Cu astfe$ %e $ectu(i se face u+ Rmic omB, cu mu$t 0+ai+te %e v(eme G e(am 0+ sta(e, 0+ mate(ie %e fa/u$e, s) '(efe( 'e 2a >o+tai+e ce$ cumi+te $ui >$o(ia+ ce$ uHu(e$ S, Hi s)+)tatea $ui sufe() at0t %e 'u,i+ 0+c0t m) af $u &ata %e mu+c) 0+ a$ Ha'te$ea %ece+iu a$ vie,ii me$e... 9a( v(emea-mi va a%uce 0+ai+te o a$t) $ite(atu(). :+ c)m)(u,a %e %i+ %os a casei ma(i a $ui Bu%acNievici u+%e st)tea u+cNiu$ meu -a+o$e, avocat Hi om cu i+f $ue+,) 'o$itic), so,ia $ui, Ti+ca, %i+ +eamu$ Bo+t)HeHti$o(, %a( fiica u+ei 'o$o+e e.i$ate aco$o f)() +ici o $e&)tu() cu &i+e(e$e, m) 'u+ea s) cetesc 'e+t(u am0+%ou), 0+ fumu$ ,i&)(i$o( ca(e se succe%au ()'e%e, (oma+e$e 0+ fascicu$e,

--

ca(e au st)'0+it Hi 0+c0+tat 0+t(ea&a societate 'e $a 688!: 9(ame$e 1a(isu$ui cu R%om+u$ %e -o($eZ $u't0+%u-se cu $u'iiB Hi +emu(ito(u$ Rocam/o$e, -iste(e$e casei au(ite, Co+tesa 'a$i%) Hi -a(cNi*a s0+&e(0+%), Eu&e+ia, 0m')()teasa f(a+ce*i$o( Hi Isa/e$a, (e&i+a S'a+iei. 9a( suf $etu$ co'i$u$ui, $)sat o /ucat) %e v(eme, 0+ tim'u$ u+ei /o$i a f(ate$ui, 0+ aceast) cas) %e (u%), u+%e su'(ave&Ne(ea 'utea fi mai (ea %ec0t $i'sa %e ate+,ie, +u (e,i+ea +imic %i+ aceste $uc(u(i %e o co'i$)(easc) &(o*)vie. 2ocu$ 0+ %ome+iu$ ima&i+a,iei e(a '(i+s acuma G Hi 'e+t(u tot%eau+a. Numai ma(ea st(ic)toa(e %e &ust, Hcoa$a, m-a 'utut face a'oi, $a t(eis'(e*ece a+i, s) scNim/ (oma+u$ %e E%e+ a$ $ui 2ama(ti+e, ]ve+o( et 2euci''e, Hi sufe(i+,e$e, 'e Ium)tate 0+,e$ese mie, a$e $ui #/e$a(% Hi a$e Ee$oisei %i+ micu,a /i/$iotec) Eet*e$, aHa %e %u$ce $a cetit, cu ace$ 9o( a$ i+imii u+%e e(au totuHi Hi #$ecsa+%(i Hi Bo$i+ti+ea+u, Hi cu fio(oHii Nai%uci a$ $ui N. 9. 1o'escu, 'e ca(e $-am cu+oscut a'oi, fu+c,io+a( &()su$iu, cu c)su,a c0Hti&at) '(i+ $ite(atu(a Ca$e+%a(e$o( isto(ice, i+ st(a%a Icoa+ei, ai $ui 1a+ait -ac(i Hi ai co+cu(e+,i$o( $ui. 9a( ce s-a '(i+s %i+ aceste 'oveHti %e 'ote(e, %e c0(c-se(%a(i, %e &a*%e, %e f(umoase c0(cium)(i,e i+s'i(0+% 'e Tu+su, 'e BuIo( Hi toat) se(ia viteIi$o( %e %(umu$ ma(e ca(e $uau '(e,u$ %e ()scum')(a(e a$ +e&usto(i$o(, se '(ef)cea 0+t(-o $ec,ie %e isto(ie ca(e se $e&a, c0t %e c0t, %e +o/i$a 'ovesti(e a c(o+ica(i$o( Hi st)tea a$)tu(i cu isto(ia st()$ucit) a >(a+,ei cu$eas) %i+ m)(ea,a im'(ovi*a,ie +e&$iIe+t) a $ui #$e.a+%(e 9umas-tat)$, cu sce+e$e %e co+s'i(a,ie %e 'e v(emea $ui Na'o$eo+ a stu%e+,i$o( %i+ Bu(scNe+scNafte+, cu$ese 0+ a$te (oma+e %i+ v(emea f(a+ce*), Hi cu 0+fio()toa(e$e to(tu(i Hi '0(Io$u(i %i+ S'a+ia Ri+vi*i/i$u$uiB $u't0+% s)$/atec co+t(a i+va*iei f(a+ce*e. :+&ust, foa(te 0+&ust 0+t0iu$ meu o(i*o+t. #/ia 0+ %ou)-t(ei $ic)(i(i, %e /ucu(ie sau %e ma(e %u(e(e, 0$ %eose/esc. O cas) st()i+), &(oa*+icu$ $uc(u ca(e se cNeam) casa a$tuia, 0+ ca(e vii %u') a$,ii, ca(e au t()it, s-au iu/it Hi s-au u(0t, au 'et(ecut, au sufe(it Hi au mu(it aco$o, vii 'e+t(u u+ tim', 0,i '$)teHti a%)'ostu$, 0+ca(ci a'oi totu$ 'e m0+i as'(e, &()/ite, ca(e ')tea*) Hi st(ic) Hi te %uci aiu(ea, ia( 'e+t(u u+ tim' +umai Hi ia( '$)ti+%u-,i aco'e(iHu$. Se 'a(e c) m-am +)scut u+%eva 0+ Rcase$e $ui Cu*aB, 'e ca(e +u $e-am v)*ut +icio%at) 'e u(m) Hi ca(e +u s-au 0+sc(is 0+ mi+tea mea. 1e atu+ci tata e(a avocat cu c$ie+te$), Hi st)(ui+,i$e '(iete+u$ui s)u 'o$itic, Hefu$ $i/e(a$ 'aHo'tist =Neo(&Ne Eas+aH, co'ie /otoH)+ea+) a $ui C. #. Rosetti, cu ')( $u+&, a$/, %e vecNi (evo$u,io+a(, cu /a(/iHo+u$ '$i+ Hi cu ocNii ma(i, (oHii, 0+$)c()ma,i, su't ca(e v(0sta f)cuse 'u+&i ma(i, G ce foc e(a so,ia $ui, cocoa+a 2e+,a, so(a 1i$)teHti$o(, ce femeie %e i+te$i&e+,), voi+,) Hi 'asiu+eK S, 0$ si$ise a fi su/'(efect $a 4tef)+eHti. 1ost ma(e 'e atu+ci, cu u+ifo(m) %e &e+e(a$ %e a%mi+ist(a,ie, t(ei t()su(i $a sca() Hi esco(t) %e c)$)(aHi cu 'et$i,e a$/ast(e 'e c)maHa a$/), cu %(e't %e a face Hco$i Hi %ato(ia %e a '(i+%e No,ii S, 'e+t(u ca, $a (et(a&e(e, s) fie (u&at 0+ sc(is s) mai ()m0ie '0+) se va &)si a$tu$ tot aHa %e v(e%+ic. #cum st)team 0+t(-o cas) cu u+ $u+& Hi( %e o%)i av0+% fa,a s'(e cu(te: mai t0(*iu s-a aHe*at aco$o u+ meHte( 'o$o+ 8H$ai+scNi: v)% cNeia $ui %e au( miHc0+%u-se $a v0+t. 9ou) o%)i Hi o H)$i,), 0+

--

fu+% o &()%i+) ca(e 'e+t(u mi+e e(a ma(e ca o ')%u(e f)() fu+%. T(e/uie s) fi fost %i+co$o %e *a'$a* $ocui+,a u+ui Buic$iuU o c)su,) a(me+easc) e(a 0+ fa,), cu /)t(0+a -a+a+a, fata O'isica Hi voi+icu$ ei fiu, -iNai. #co$o m-a s'e(iat cea %i+t0i Iav() Hi %e atu+ci +u $e 'ot sufe(i $a a$,ii, ia( c0+% au +umai %ou) 'icioa(e, +ici $a mi+e. :+ fu+%, %ou) o%)i,e, u+%e st)tea, o(i ve+ea, o /)t(0+), cocoa+a Ba$aHa, cu o f(umoas) fat), ;icto(ia, ca(e a mu(it %e 'ie't 'e+t(u c) 0m/()case (ocNii %)(uite %u') moa(te. CNi'u$ f(umos, fa,a (otu+%), ocNii vioi mi-au ()mas 0+ mi+te ca Hi fe,e$e %e mi(o+osi,e a$e a(me+ce$o( Hi voi+icia '(iete+oas) a $ui -iNai. 8it ce e u(0tU o(ice e$eme+t %e f(umuse,) fi*ic) sau mo(a$) ()m0+e +e%es')(,it %e mi+e. 8m/(e sim'atice, %e %e'a(te, %i+co$o %e moa(tea $o(, m) u(m)(esc Hi m) vo( u(m)(i '0+) ce eu 0+sumi voi t(ece 0+ ami+ti(ea a$to(a ca o um/() %e t(ecut. #+i %e 0+t0ie co'i$)(ie cu totu$ &oi %e a$te ami+ti(i. Numai %i+ c0+% 0+ c0+% 'icu() c0te u+ mome+t ()mas a%0+c 0+()%)ci+at 0+ mi+te. -ome+t %e /ucu(ie G 'e+t(u $uc(u(i %e +imic, %a( %e +imic e(a, 0+ ma(&e+i$e ace$ea st(0mte, Hi 0+s)Hi via,a mea S, mome+t %e a%0+c) %u(e(e, a c)(ii u(m) +icio%at) +u se 'oate Hte(&e. :+ c)su,a aceea cu Hi(u$ %e t(ei o%)i 0+ $u+&ime: %ou) u+%e +-am fost +icio%at) Hi ca(e s0+t %eci %i+co$o %e o(i*o+tu$ meu, cu $uc(u(i$e +eHtiute Hi $a u(m) &(o*ave, 'e ca(e $e-au cu'(i+s, ia( cea$a$t) '$i+) %e 'u,i+a mea via,) %e atu+ci, 0+ c)su,a cu $u+&u$ ce(%ac 0+ ca(e m) v)% 'u(t0+%u-m) cu scau+u$ %e s'(iIi+ Hi o%at) c)*0+%, %es'e(at, 0+ ime+sitatea $ui, aco$o s-au st(ecu(at 'at(u a+i %i+ via,a mea, %i+ via,) at0ta c0t t()ia tata. Tot ce se mai '(i+%e %e mi+tea mea %i+ ce$e %e atu+ci e $e&at %e %0+su$, tat)$ cu ca(e +u-mi e(a %at s) scNim/ u+ si+&u( &0+%. 2-am Htiut +umai %i+ ce mi s-a s'us %e %0+su$. T0+)( stu%e+t Hi me%e$+ice( %e /i(ou, '(iete+ cu f(a,ii mamei. O c)s)to(ie 'e +eHtiute$e cu o fat) %e Hais'(e*ece a+i, f)() ')(i+,i, c)ci /u+ica mu(ise, $)s0+% co'iii f)() s'(iIi+, f)() 0+%(e'ta(e Hi sfat, ia( $a moHioa(a $ui, cu a %oua o(i a t(eia so,ie, ,e(a+c), /u+icu$ 0+cNisese %u') %0+su$ 'o(,i$e $umii 0+ ca(e t()ise Hi ca(e +u fusese 0+,e$e&)toa(e Hi '$i+) %e c(u,a(e 'e+t(u meteN+e$e Hi $i'su(i$e $ui. O s$uI/) 'e a'ucate$e 0+t(-o /ise(ic)U 0+sc(ie(ea &()/it) Hi f(icoas) 0+ mat(icu$e. 1e u(m) +ote ()*$e,e %i+ via,a $ui %e avocat co(ect, %e fu+c,io+a( ci+stit. -ai 0+ fu+% a'(i&e sce+e %e ti+e(e,), cu u+ (iva$ %e %(a&oste $ovit $a m0+ie Hi aHte'ta(ea '0+)-+ *iu) cu ca$u$ $a sca(), 'e+t(u a t(ece 'este 1(ut %ac) i-a( fi ace$uia s) moa(): $a -oa(a =(eci$o(, u+%e a&a CostacNi Io(&a e(a a(e+%aHu$, R'oseso(u$BU %i+ acea vio$e+,) +est)'0+it) a omu$ui 'ute(+ic, 0+ sta(e s) (i%ice scau+e 0+ ae( '0+)-i '$es+ea 'ie$ea 0+t(e %e&ete, 'asiu+ea +o(ocu$ui, +o',i$e 'et(ecute 0+ %0(*), %es'e(at) $u't), +u 'e+t(u /a+u$ ca(e, o%at) c0Hti&at, cu fiHicu(i$e %e &a$/e+i, se to'ea '0+)-+ *iu), ci 'e+t(u '$)ce(ea, 'e+t(u su'(ema vo$u'tate %e a /i(ui. Tot suf $etu$ '(i+s 0+ $u't), o(ica(e a( fi aceea, toat) ave(ea, toat) s)+)tatea 'use 0+ Ioc f)() o c$i+ti(e, o 0+%oia$), o ')(e(e %e ()u %u') Not)(0(ea so(,ii: moHte+i(e ca(e mi-a ()mas Hi 'e ca(e am %us-o 'e a$te %(umu(i, Hi eu 0+%0(Iit 0+ a'(i&a 0+t(ece(e, 0+ $ovitu(a 'e ca(e o u(m)(esc, %a( f)() s) ,i+ $a 0+%em0+) ca$u$ s)$/atec a$ m0+tui(ii, ci st0+% 0+%)()t+ic $a $ocu$ meu, u+%e am %at /)t)$ia, &ata s) 0+f(u+t toat) ()s'u+%e(ea.

--

Nu 'e+t(u a m) o'(i u+eo(i G c)ci e aHa %e &(eu, mai a$es c0+% ,i+ta ,i-ai a$es-o at0t %e susK S, ci 'e+t(u ca, o%at) sta/i$it) aceasta, s) +u m) %es'a(t +icio%at), o(ice m-a( ame+i+,a aco$o, o(ice m-a( is'iti aiu(ea, e %isci'$i+a c)(tu()(easc), /oie(easca m)su() %i+ 'a(tea cea$a$t), suf $etu$ cNi/*uit 0+ $uc(u(i$e o%at) a$ese, cum')+a %e mi+te a /)t(0+u$ui vo(+ic 9()&Nici. E$ m-a sf)tuit tot%eau+a, %i+ $ocu(i$e ca(e +u se v)%, $a u+ $uc(u: a fi fa,) %e o(ici+e, '0+) 0+ c$i'a c0+% ()*/oiu$ +ea')(at 'o(+eHte, '$i+ %e cuvii+,), &ata %e 0+t0m'i+a(e cu u+ *0m/et Hi, %u') ce s-a is'()vit 0+ce(ca(ea, s) +u m) 0+ve(Hu+e* asu'(a 0+vi+su$ui, asu'(a ace$uia 'e ca(e eu 0$ simt 0+vi+s, cNia( %ac) +-o (ecu+oaHte e$. 9a( c)su,a aceea %i+t(e 1o%u$ %e 1iat(), 1o%u$ $ui Ea(/u* HiB-e%ea+u$B cu $em+e$e m) cNeam) ia()Hi 0+a'oi, 'e+t(u a v()Ii 0+ fa,a mea t(ec)toa(ea ivi(e a ')(i+te$ui 'e ca(e aHa %e t0+)( 0$ '0+%ea moa(tea. O o%aie um/(oas)U s-au t(as Rt(a+s'a(e+te$eB %e $a fe(eHti. O mas) (otu+%) 0+ miI$oc. 9ou) 'atu(i ca(e se taie 0+ u+&Ni %(e't: u+u$ e Rc(evatu$B +ost(u %e fie(, cu oc(otitoa(ea (e,ea ca(e 0+cNi%e cuHca %e ')s)(i */u(%a$+ice. Ceva scau+e (isi'ite. 8+ om 0+a$t, %(e't se (i%ic). # a%us 'e+t(u +oi o cutie %e Na$va %e #%(ia+o'o$. O 0+ti+%e. Nu v)% fa,a: fa,a aceasta, o%at) '$i+) %e ti+e(e,) Hi voioHie, cu ocNii ma(i, ume*i, %u$ci ai mamei sa$e, ai -)(iei Bucu(, cu favo(ite$e +em,eHti f $utu(0+% 'e o/(aIii %e$ica,i '0+) $a /)(/ia %eose/it %e mic), %e /$0+%), &ata %e ie(ta(e Hi %u') *&u%ui(i$e ce$ei mai oa(/e m0+ii, a'oi '(e$u+&), %eve+it) t(ist) %e o/ose$i$e 'asiu+ii, %e '(eve%e(ea /o$ii, aceea ()sa(e +umai 0+ foto&(afiiU '(iete+u$ a+i$o( $ui ti+e(i, %octo(u$ Isac, iste,u$, s'i(itua$u$ Hi /i+ef)c)to(u$ (efu&iat 'o$o+, mi-a %at o a t(eia vi*iu+e, %i+ a+ii 0+c) se+i+i, cu aceeaHi e.'(esie 0+ ocNii ca(e 'a(c) (0% 0+ $ac(imi. :+ ve%e+ia mea se ve%e +umai um/(a 0+a$t) Hi %(ea't) Hi m0+a ca(e, a$i+t)to(, se 0+ti+%e s'(e mi+e. -0+a ca(e, mai t0(*iu, $ovit), $a o t(e*i(e %i+ som+ %u')-amia*i, %e t()s+etu$ u+ei '(ematu(e Hi +ee.'$ica/i$e 'a(a$i*ii, a t(ecut st0+&ii 'uti+,a %e a sc(ie, 'e+t(u ca, u+ tim', am0+%ou) s) se 'oat) 'u+e %eo'ot(iv) $a acest $uc(u. -0+a /$0+%) Hi /u+), cu ca(e, 0+ $u+i$e %e sufe(i+,), %e'(i+sese ca u+ co'i$ 'e ca+a(u$ s)u favo(it. 9u') u+ %(um $a To'$it*, %u') o a'a(e+,) %e com'$et) 0+s)+)toHi(e, %u') o u+%) %e soa(e ca$% G ace$a e ceasu$ +aHte(ii me$e, 0+ +oa'tea %e " s'(e iu+ie 6876 Hi, 0+ cu(0+%, a f(ate$ui S, +o(u$ +e+o(oci(ii s-a 0+to(s ()'e%e asu'(a casei cu ce(%ac. 1(i+ ce vom fi t()it at0ta tim', +u Htiu. Sau Htiu '(ea /i+e: %i+ ceea ce ast)*i +u se mai 'oate (e&)si, +ici aco$o, 0+ BotoHa+ii co'i$)(iei me$e, +ici aiu(ea, 0+t(-o $ume sf)(0mat), 0m/uc),it), (e%us) $a i+%ivi*i ca(i se '0+%esc Hi se sf0Hie. Nimic %i+ so$i%a(itatea e$e&a+t) Hi %isc(et) a fami$iei 0+ti+se %i+ ca(e f)ceai 'a(te, a 0+t(e&u$ui ca(tie( a$ u+ei mici /oie(ii, ca(e 0+ toate se sim,ea u+a si+&u(). :+ 'atu$ $ui 0$ simt acum f)() a-$ ve%ea. :+ 'atu$ 'e ca(e +u-$ va ')()si +icio%at). 9eHi /u+icu$ avea o /i/$iotec) f(a+ce*) %estu$ %e 0+ti+s) Hi va(iat), %i+ ca(e $a u+cNiu$ meu =Neo(&Ne, $a RmoHu$ =^B, mai ()m)sese ceva, me(&0+% Hi '0+) $a stu%ii asu'(a ma(i+ei f(a+ce*e, 'e ca(e $e ')st(e*, +u c(e% c) tata s) fi fost at(as v(eo%at) c)t(e $ectu(), %eHi $im/a f(a+ce*), ca o(ic)(ui om %e

sama $ui, +u-i e(a

--

--

+ecu+oscut). 9a( $a +)ca*u(i aHa %e ma(i, ci+eva, ca(e se simte me+it mo(,ii, ceteHte 0+ ca(tea %e au( a fe(ici(ii 'ie(%ute Hi 'e c0m'ii$e ei 0+so(ite se a$i+) Hi se m0+&0ie. N-au% vo(/i+%u-se. 4i se va fi vo(/it 'u,i+ 0+ cu'(i+su$ o%)ii %e um/(), u+%e se '(e$u+&ea a&o+ia. E ceva (e$i&ios 0+ ami+ti(ea acestei %u(e(i '(i+ 0+tu+e(ecu$ c)(eia mi-am f)cut %(umu$ 0+ via,). 9a( m0+a cea iu/itoa(e Hi /u+) %) %i+ +ou. 1este ce$e %ou) s'ete*e a$e 'atu(i$o( a$i'ite, ea-mi 0+ti+%e co'e(,i$e co$o(ate %e 'e N0(tii$e %e ,i&a() a$e fumatu$ui cu ca(e-Hi a$i+a u(0tu$. 2e v)% 0+c): sce+e$e f(a+ce*e %i+ 687!-6876, cu $u'ta %e $a Ba*ei$$es %i+ 2es %e(+i\(es ca(toucNes, 0+ ca(e, ()+it %e moa(te, so$%atu$ cu cNi'iu$ (oHu se (a*im) %e uH) 0+ miI$ocu$ f $)c)(i$o(, cu s'(i+te+u$ vo$ti&eu(, co'i$u$ voios su't cNiv)(a ma(e, mo%e$e 'e+t(u ce va fi mai t0(*iu $a +oi 9o(o/a+,u$ %i+ ()*/oiu$ %e %e*(o/i(e, a')s0+% cu o'i+ca 'ie%esta$u$ %e tu+u(i. 1e u(m), o(ic0t am c)utat 0+ fu+%u$ ')st()to( a$ mi+,ii me$e, +imic. Nimic %ec0t %ou) a$te ve%e+ii, ca(e s0+t tot $e&ate %e %0+su$, %a( f)() ')(i+tescu$ &est a$ m0+ii ca(e m) caut) iu/itoa(e. -ama se a(u+c) f)c0+%u-Hi c(uce s'(e o%aia aceea %i+s'(e st(a%) u+%e +-am i+t(at +icio%at). O fu(tu+) %e %u(e(e Huie() $0+&) 'atu$ u+%e m) o%iN+esc. 9i+co$o, ci+eva e &ata %e %(umu$ ce$ f)() 0+toa(ce(e. :$ &0cescU +u-$ v)%. Ne-am %us u+%eva, $a o fami$ie '(iete+), $a -)+%i,a 9avi%e$, so,ia (em)(itat) cu u+ 'a$i% avocat cu favo(ite$e $u+&i Hi ocNii Hte(Hi, a $ui #$ecu Io(&a, f(ate$e /u+icu$ui Hi mama u+ui fiu, Costic), %e ca(e o%at) m-a a'(o'iat via,a mea %e Hco$a(, ca '(e'a(ato( a$ u+ei mai mici Hi *&$o/ii ve(e cu ')(u$ /$o+%. O cas) $0+&) Sf0+tu$ S'i(i%o+, cu mu$te o%)i, mai mu$te %ec0t $a +oi, u+e$e 0+ fu+% 'e+t(u a se ascu+%e t(a&ice fi&u(i, sfioase %e $ume: /)t(0+a Bote*, mama %+ei 9avi%e$, 'u(t0+%u-Hi +em0+&0ie(ea ocNi$o( o(/i, f(umosu$ ei fiu /(u+ cu mi+,i$e 'ie(%ute /)t0+% +eco+te+it ace$aHi %(um. :+ fa,), &()%i+a 0+ti+s) cu tufiHu(i$e %e R'omuHoa()B 0+ ca(e +e */e+&uiam cu Nata$ia, fiica $ui 9avi%e$, a'oi co$e&) %e u+ive(sitate, '(ofesoa() ci+e Htie u+%e, moa(t) t0+)(). 9a(, %i+ toat) aceast) cas), ca(e-mi va im'u+e a'oi '(i+ '(o'o(,ii$e ei Hi m) va fe(meca '(i+ como(i$e %e ve(%ea,) Hi '(i+ is'ita (oa%e$o( ascu+se, eu v)% atu+ci, 0+ acea c$i') +euitat), o si+&u() fe(east), o fe(east) mic) %0+% asu'(a st()*ii ca(e se suie sus, tot mai sus, G +u Htiam eu s'(e ce se suia Hi mai a$es s'(e ce 'u+ct, u+%e s-a (isi'it %e mu$t, su't *i%u(i$e Sfi+tei 1a(ascNive, ce+uHa mo(,i$o( ca(i s-au uitat. Nici u+ *&omot, +ici u+ cuv0+t. Toate ami+ti(i$e me$e vecNi s0+t cu'(i+se 0+ t)ce(e, 0+ t)ce(ea a/so$ut). :mi 'a(e /i+e c) aceste (0+%u(i Hi e$e tac. 1e st(a%a aceea f)() ca')t 'e+t(u c0t o(i*o+t m) cu'(i+sese '0+) atu+ci, t(ec c(uci 0+a$te Hi '(a'u(i se miHc) 0+ v0+t Hi, 0+ai+te %e a ve%ea ce t(e/uie s) vi+) 0+ u(m), u+ /(a, mi$os m) t(ase vio$e+t 0+ u(m). T(ecea tata...

--

III( CEL DINT.I MEDIU/ ORAUL


#st)*i, c0+% co'iii um/$) 'e toate %(umu(i$e Hi c0+% visu$ fiec)(uia e s) se %esfac) 'e c0t se 'oate mai iute %i+ casa ')(i+,i$o(, a c)(o( ve%e(e si+&u() 'a(e c) $e st)vi$eHte $i/e(tatea Hi 0+seam+) o umi$i+,), +u-Hi 0+cNi'uie ci+eva %i+ &e+e(a,ii$e +oi c0t %e 'e 0+cetu$ aIu+&ea u+ co'i$ %e atu+ci s) cu+oasc) $umea %i+ Iu(u$ s)u. #m cu+oscut %eci st()*i$e mai 'u,i+ '(i+ %(umu(i$e 'e ca(e, &)ti,i 0+ (ocNi,e %e 'icNet a$/ cu /(a+%e+/u(&u(i a$/ast(e, &)tite %e ta$e+tu$ 0+ c(oito(ie a$ mamei, $e f)ceam cu '(i$eIu$ +ecu(mate$o( vi*ite ca(e se o/iH+uiau 0+t(e R/oie(iiB $oca$+ici, '0+) $a u$timu$ co'ist %e $a 1(im)(ie, vi*ite 0+ ca(e tim'u$ +u i+t(a 0+ socotea$) Hi fieca(ea ve+ea, 0+ voie, cu c0t) fami$ie 0i %)%use 9um+e*eu Hi st)tea c0t &)sea cu ca$e, 0+t(e %u$ce,i Hi cafe$e, ci mai mu$t '(i+ me%iu$ ce$ +ou 'e ca(e-$ c(ea o(ice muta(e %e $a o cas) cu cNi(ie $a a$ta. Cea %i+t0i a fost o com'$ect) %es,e(a(e, 0+t(-o a$t) 'a(te a o(aHu$ui Hi 0+ a$t) 0+cu+Iu(ime %e +atu(), tocmai $a v0(sta c0+% mi+tea co'i$u$ui, %u') ce a $)sat, ca 0+t(-u+ fa(mec, s) t(eac) toate, 0+ce'e a '(i+%e u+e$e $uc(u(i, +umai 'e ace$ea, %a( c0t %e /i+eK O st(a%) $a(& t)iat), st(ict a$i+iat), cu case$e a$/e, mici, Hi+%i$ite, 0+ miI$ocu$ vaste$o( &()%i+i cu 'omi 0+&(iIi,i, f)() u+ sa$c0m $i'sit %e (o% Hi %ac) e u+ o,eta(, a'oi +u e %i+ 'a(a*i,ii 'utu(oHi ai cu(,i$o( Hi %(umu(i$o( mu+te+e, ci ace$a ca(e 'oa(t) 0+ t(u'u$ s)u f $oa(ea (oHie 0+ s'ic ca(e %) o,et. #ici +u mai e ca 0+ cea %i+t0i st(a%) a vie,ii me$e co+Htie+te, %e $a ()sc(ucea 1o%u$ui %e 1iat() '0+) $aB-e%ea+u$B cu $em+e$e, u+ amestec %e case mo%este, %i+ vecNea maNa$a 'at(ia(Na$), %e oame+i cu'(i+Hi, av0+% 'e a$ocu(ea Hi c0te u+ ate$ie( ca ace$a a$ Rciu/ota(u$uiB Ba(a/oi, '$i+ %e cioc)+ea$a u+e$te$o(, Hi +umai (a(eo(i Rcu(,iB ca a %oam+ei CNi(iac, v)%uv), %estu$ %e f(umoas) Hi %e voi+ic) 'e+t(u a se m)(ita $a 'este ci+ci*eci %e a+i cu ci+eva %e %e'a(te, %i+ ce$$a$t ca')t a$ o(aHu$ui, se.a&e+a(u$ T)utu, cu ')(u$ a$/ co$i$ie, o(i Rcu(teaB, %e a$ %oi$ea (a+&, fii+%c) e(a +umai a u+ui +e&usto( 0m/o&),it, a $uiBTu%o(acNe cov(i&a(u$B G ca(e +u mai vi+%ea cov(i&i. Ci aici e %um/(ava &()%i+i$o(, %i+ ca(e a/ia se i,esc ce(%ace$e 'e st0$'i su',i(ateci, 0+a$te$e co'e(iHu(i %e *a$e +ea&() co+ste$at) %e muHcNi %i+ toate s'e,e$e, o&ea&u(i$e v)csuite %e fumu$ mai mu$to( &e+e(a,ii. 9e $aBBise(ica +em,easc)B, a 'o$o+i$o( (efu&ia,i, %i+t(e ca(i se a$e&e Hi '(eotu$, c)su,a %e (u&)ciu+i a u+o( '(i/e&i c)(o(a 0+c) +u $i s-au sti+s visu(i$e Hi ca(i stau Hi aHtea't) '0+) ce (omP+ismu$ %im'(eIu( i-a '(i+s 0+ ca$%e$e $ui 0m/(),iH)(i, c$)%i(e cu(at) %e 'iat() &oa$), st()i+), '(i+ 'o%oa/e$e-i &otice, %e tot ce se &)seHte 0m'(eIu(, '0+) sus, $a /a(ie(a, $a R(oNatcaB s'(e Cu(teHti, u+%e aHtea't) %e cu +oa'te ev(eii L...M '(ecu'e,i, *)')ci+% 'e ,e(a+ii &(eoi, cu ci*me$e ma(i, Hi 'e femei$e $e&ate 0+&(iIit $a ca' cu tu$'a+e$e +e&(e, e +umai o $ume %i+ ace$ea ca(e +u se 'ot +umi +ici /o&ate, +ici s)(ace, co$, %e sat cu'(i+s 0+ ma(&e+ea o(aHu$ui ca(e s-a tot 0+ti+s %e-a $u+&u$ v(emi$o(. Ce +u se &)seHte aiciK 2iceu$ +u Hi-a 0m'$0+tat 0+c) masiva c$)%i(e 'e ca(e, 0+t(-u+ ceas %e

--

0+cu(c)tu() a socote$i$o( $a ofi,e(ii cu a'(ovi*io+a(ea, vo( '0(Io$i-o (uHii. 1e $ocu$ u+%e va 0+ce'e s) se %eHi(e +esf0(Hita /o+%)+ea$) cNi+uit) Hi o/osit) a $ec,ii$o( 0+v),ate 'e %e (ost G o( 'ova() %e st0+c) a co'i$)(iei me$e, foc %e ia% 0+ ca(e au a(s toate 'o(+i(i$e u+ei s'(i+te+e $i/e(t),iK G este casa m)(u+,ic) a fami$iei St(oIa: u+ /)t(0+ foa(te a$/, foa(te cu(at Hi seve(, o /)t(0+) ca(e se sti+&e %e /oa$), u+ t0+)( cu favo(ite ca(e-Hi tuHeHte sf0(Hitu$ '$)m0+i$o( Hi o %om+iHoa(), o R%u%uc)B, s$a/) ca o um/(), %e o &i+&)Hie f(icoas) '0+) $a (i%icu$, fe(i+%u-se %e o(ice i se 'a(e c) a( 'utea-o ati+&e Hi ca(e va is'()vi muHcat) %e u+ c0+e tu(/at G ce t(a&e%ie $a sf0(Hitu$ a ce via,)K O%)i um/(oase, cu mi(esme %e su$ci+), ta/$ou(i isto(ice, ca(e mi-au %at 0+t0ia oa(), mai mu$t %ec0t a$e +oast(e %e acas): Ca(o$ I a$ #+&$iei cu scuta(u$, 2eo+a(%o %a ;i+ci 0+ fa,a =ioco+%ei, i+te(io(u(i f $ama+%e, Sf. ;i+ce+,iu %e 1au$ ce(cet0+% '(i*o+ie(ii su't ocNii u+ui %u$)u ciu%at 0+to(s %e s'ate, c)ci aici, $aB2e+,a St(oI)iB, -a(ia Stua(t 0Hi 'u+ea &i+&aHu$ &0t 'e t(u+cNiu$ c)$)u$ui fio(os Hi u+ Na'o$eo+ cu vi,a (e/e$) 'e f(u+te Hi cu %omi+ato(ii ocNi a$/aHt(i st)'0+ea 'e to,i Hi 'e toate. :+ fa,aBBise(icii Nem,eHtiB c(e+e$e$e casei Cio$ac, *i%it) 0+ im'o*a+tu$ sti$ mi.t %e 'e $a 68"!, ve+it, cu &e(ma+i, cu 'o$o+i imi&(a,i, 0+ o(aHe$e -o$%ovei-%e-Sus, $as) s) se va%), $0+&) a%0+cu(i$e &()%i+ii f)() soa(e, so$em+e cNi'u(i /oie(eHti %e'(i+se cu Nu*u(u$: ci+e a( fi c(e*ut c) 0+ sa$oa+e$e cu 'e(%e$e &(e$e Hi o&$i+*i $u+&i 0+ ca%(e %e au(, cu fote$u(i$e 0m/()cate 0+ c(eto+ 'este catifeaua $o( scum') se vo( aHte(+e 0+ c0teva *eci %e a+i, %u') ce '(o'(ieta(ii, 0+cNiHi 0+ via,a $o( %e o /o&),ie si&u(), ca 'e+t(u toate v(emu(i$e, se vo( fi 0m'()Htiat 0+ $a(&u$ $umii '0+) $a cotitu(i$e st(0mto()(i$o( mate(ia$e, 'atu(i$e %e fie( Hi $ava/ou(i$e %e ti+icNea a$e u+ui i+te(+at 'e+t(u co'iii ,e(a+i$o( %i+ sate$e veci+eK :+%e$u+& se 0+ti+% &()%i+i$e ce$o( %ou) c$ase ca(e +u se cu+osc, +u v(eau s) se cu+oasc), 0+ st(icta ose/i(e %e (a+&u(i ca(e Not)()Hte ce(cu(i$e socia$e Hi $e 0m'ie%ec), +u +umai %e a se amesteca, %a( %e a se Hi ati+&e. #'oi, %i+ ce 0+ ce mai mu$t, co'e(iHu(i$e se fac Ioase, '(i%vo(u(i$e se 0+&ustea*). Numai &()%i+i$e, $ive*i$e, ace$ea ()m0+ +escNim/ate. =()%i+i$e %e f $o(i %i+ fa,), a$ c)(o( %o(, 0+ o(aHe 0+&()m)%ite, /a+a$ c(oite %u') ace$aHi '$a+, 'u(tat %i+ ,a() 0+ ,a(), $-am %us toat) via,a, u(m)(it %e mi(esme$e $o(, 'e c0+% a$/i+e 0+&(euiate %e +ecta( 0mi /0*0ie $a u(ecNi Hi toate co$o(i$e cu(cu/eu$ui 0mi Ioac) 0+ai+tea v()Ii,i$o( ocNi 0+to(Hi %e'a(te 0+ u(m). E aco$o +a$/a ma(e, (oHie, t(iumf)to( %escNis), sco,0+% 0+ fa,) s'icu$ semi+,e$o( a$/e, m)(u+te, cu mi(osu$ $)'tos, este co+%u(aHu$ ca(e-Hi scoate 0+ai+te ciu/o,ica %e u+ (oHu-/(u+ ')tat cu &a$/e+ 'a$i% Hi t(imete o a(om) vie, '(oas')t), este +em,iHo(u$ a$/ast(u Hte(s Hi (o* 'a$i% ca(e t(emu() 0+t(e f(u+*e$e m)(u+te ca a m)(a(u$ui %i+ to,i c$o'o,eii cio(cNi+e$o( sa$e, este f $oa(ea %e 'iat() a 'o(to$acu$ui, ca(e 0+t(e foi$e c)(+oase %escNi%e ocNiu$ ma(e, +evi+ovat, a$ f $o(ii mu$tico$o(e, ce a( ')(ea f)cut) %i+ cea() %e m0+i$e m)iest(e a$e u+ei *0+e ca'(icioase, s0+t /uIo(i ca(e te cNeam) %i+ toate foi$e mu$te a$e f $o(ii c)(+oase Hi (uIe$e 0+voa$te ca(e $e stau Hi mai m0+%(e 0+ fa,). S0+t &a(oafe$e cu se'a$e$e ca +iHte t(om'e %e f $utu(i, f $oa(ea 'oti(e$o( '(ofu+%e cs(e 0m/at), Hi micHu+e$e (otu+%e, micu,e, 0+t(e foi$e uscate ca %e N0(tie. 4i e at0ta G mai t(e/uie oa(e ceva mai mu$tJ

--

:+ fu+% s0+t ci(eHi Hi viHi+i, mai a$es viHi+ii cu f(u+*a $ucioas) Hi (oHu$ t(a+s'a(e+t a$ f(ucte$o( ac(eU s0+t *a(*)(e cu ca(+ea &a$/e+), moa$e, %u$cea&), '$i+e %e mi(easma %e f $oa(e Hi mai a$es +a$,ii, im'u+)to(ii +uci cu 0+ti+se$e (amu(i c(eatoa(e %e um/(), a$ c)(o( mi(os 'ute(+ic, iute, ()s'0+%eHte 0+ Iu( ca o atmosfe() %e '(ofu+%) (e$i&io*itate ')&0+). #/ia %ac) o ci(cium) ev(eiasc) s-a 'utut st(ecu(a, 0+Hi(0+% 0+ fe(estuici$e cNioa(e co$o(i$e a'(i+se a$e tutu(o( (acNiu(i$o(,, 0+ ca(e *ac 0+seHi mate(ia$e$e ve&eta$e %i+ ca(e s0+t a$c)tuite: aco$o este u+ Be(cu mic Hi o >ei&) cu ocNii ma(i, me$a+co$ici, 'e ca(e toat) *iua o cNeam) %e 'e %(umu(i$e u+%e 0Hi '(im/$) +eocu'a,ia mama, toat) %i+ va$u(i %e &()sime Hi %i+ (ufe ca(e f $utu(): >ei&)$)K :+ casa $ui =(ecu %i+ fa,), %oam+a *0m/itoa(e $a a'(o'ie(ea /)t(0+e,e$o(, %es'(e ca(e Htiu c) a fost $a m)+)sti(e Hi c) a fu(at-o so,u$, a$/ acuma, cu c)ut)tu(a se(ioas) Hi cu u+ fiu ma(e, meHte( 0+ a *u&()vi t()su(i$e Hi caii. :+co$o, casa $ui 1$ac), te(i/i$ 'o$i,ai cu ca'u$ %e a'osto$, /)(/os Hi '$eHuv, $a ca(e u$timu$ Nai%uc /otoH)+ea+, Co%)u, ve+ise cu co$i+%a Hi +u fusese cu+oscut, %a( ca(e a is'()vit totuHi 0+ /eciu(i$e 'o$i,ieiU Rcuco+u$ CostacNi 1$ac)B, a$ c)(ui fiu Otto se 0+to(sese %i+ st()i+)tate cu ce$ %i+t0i ci$i+%(u 'e ca(e $-am v)*ut, ia( 'e a$tu$, Ia+cu, mi-$ a%uc ami+te cum, +e/u+, cu cu,itu$ 0+ m0+), u(m)(ea '(i+ ma(ea cu(te &oa$) 'e +e+o(ocitu$ s)u tat), a'oi casaB-iHo$oaieiB, /)t(0+a v)%uv) a $ui -iHo$u, -iHo&$u, cu +ume$e tu(co-mace%o+ea+, a fiicei ei, Nata$ia, m)(itat) cu m)(u+tu$, vioiu$ To%e(i,) Boia+, cu ocNii vii %e Hoa(ec Hi musca su't /)(/ie, ca(e, cu /a+ii st(0+Hi %e $a fieca(e '(o'(ieta(, a '(ef)cut BotoHa+ii /)$toace$o(, 0+ ca(e se 0+fu+%au t()su(i$e, 0+ o(aHu$ /i+e 'avat, cu t(otua(e$e %e asfa$t ca(e +u st)tea 0+ u(m) %ec0t %oa( $aHu$ui. 9e 'a(tea cea$a$t), casa $ui -av(omati, cu ame+i+,)toa(e $)t()tu(i %e Iav() %i+ %esiHu(i Hi, 0+t(e co'iii mai ti+e(i, '(i+t(e 'omi, ma(ii ocNi ve(*i ai veci+u$ui Eu$u/ei. 9a( %i+co$o %e &a(% +u e(a voie s) te Ioci cu +ime+i Hi cei %i+t0i a+i ai u+ei co'i$)(ii f)() soa(e +-au cu+oscut, afa() %e 0+t0$+i(ea cu ca(acte(u$, +u 0+t(u toate aseme+i, a$ f(ate$ui,, tov)()Hia cu +ime+i, aHa 0+c0t Hi 'e+t(u via,) m-am 0+v),at a um/$a si+&u(. -ai %e'a(te, 0+ce'ea +ecu+oscutu$, tai+a, $umea (u(a$), aceea, u+%e ci+e avea tat) sau f(a,i mai ma(i me(&ea s) fac), $a 6 -ai, a(mi+%e+u$, 'e ve(%ea,), cu f(i'tu(a %e mie$ 0+ai+te, 0+ *i$e$e c0+% ae(u( 0m/)$s)mea*) Hi fieca(e ascu+*iH %e f(u+*) cu'(i+%e u+ &$as %e 'as)(e. 2ocu$ R()%iu(i$o(B, i%i$a vecNi$o( v(emu(i ')st(at) 0+t(ea&) '0+) 0+ v(emea c0+% +atu(a +u e(a 0+c) u+ te(e+ oa(eca(e %e st()/)tut 'e (oata cic$istu$ui, 0+ /)taia %e moto( a motocic$etei o(i 0+ sfo()itu$ automo/i$u$ui... Cucoa+a -a(&Nioa$a ;0*%o&easa ')(ea u+a cu casa %i+ ca(e +e 0+cNi+ase o Ium)tate, a%ec), 'ot(ivit cu u+ ve+it %e fami$ie com'us %i+ 'at(u*eci %e $ei 'e $u+) aIuto( %e $a 1(im)(ie, u+ Rsa$o+B 0+ fa,), ca(e e(a, %u') muta(ea Rc(evatu$uiB %e fie(, Hi o%aia +oast() %e cu$ca(e Hi, cu aceeaHi so/) 'e+t(u %ou) o%)i, G 'isica, Rm0,aB casei ve+i+%, cu fi(i%a cu tot, 0+ ca(e-Hi to(cea fi$o*ofia, %e 'a(tea +oast() S, o%aia %e cu$ca(e a mamei. #+t(etu$, 'e Ios cu $ut G Hi tot aHa-mi 'a(e c) e(a Hi Ra'a(tame+tu$B +ost(u S, e(a comu+. :+ te(ito(iu$ st()i+ %i+ fa,), 0+ ca(e ')t(u+%eam cu sfia$) Hi cu tot (es'ectu$ 'e ca(e-$

im'u+eau ie'u(ii %e cas) f)cu,i cu i&$i,a Hi mu$te a$te 'o%oa/e a$e u+o( m0+i Na(+ice, t()ia +eati+s)

--

--

'(ovi+cia /otoH)+ea+), aHa cum se co+ti+ua %e seco$e. 9a( co'iii cumi+,i Hi /i+e c(escu,i, %e'(i+Hi a +u vo(/i mu$t, a +u face *&omot +icio%at) Hi a ci(i'i f(a+,u*eHte, +u se (iscau %ec0t foa(te (a(eo(i 0+ aseme+ea ,i+utu(i +ecu+oscute, u+%e totuHi (a(eo(i a')(ea 'e+t(u 'a*) o t0+)() fii+,) /)(/)teasc). :+ /a$co+u$ $a (a(e %uceau t(ei t(e'te t(emu()toa(e e(am cu to,ii i+ %ome+iu$ +ost(u. Sea(a, 'e $avi,i +e aHe*am a$)tu(i cu /u+a /)t(0+), aHa %e m)(u+,it) %e a+i su't tu(/a+u$ ca(e-i ascu+%ea mai cu totu$ (a(e$e vi,e a$/e, uHoa(e, Hi cu ce$e %ou) fete. ;)%uv), cucoa+a ;oicNi,a, 'e mo$%ove+eHte ;ocNi,a, Htea(s) Hi sti+s), t()i+% f)() s) Htie cum Hi %e ce, +u se &0+%ea c) ')st(ea*) 'este 'at(u sute %e a+i +ume$e mu+tea+, 'e ca(e $-am mai 0+t0$+it, 0+t(e cei %e 'e $0+&) +oi, $a o ;ocNi,ica Iama+%i, a$ 0+seHi f(umoasei so,ii a $ui 4tefa+ ce$ -a(e. Cu 'ie't)+)tu(a 0+a$t), s$a/) %e aHte'ta(ea, acum f)() +)%eI%e, a so,u$ui visat, cu &$asu$ su',iat %e ati+&e(i$e v(0stei, %u%uca Nata$ia, a %oua fiic), 0Hi c0+ta a'(i+s 0+ t)ce(ea +o',ii, 0+ mi(easma f $o(i$o( 0+&(iIite %e %0+sa, 'e ca(e +avea cui s) $e %ea, 0+t0(*iate c0+tece %e iu/i(e, ace$ea cu ca(e se m0+&0iau i+imi$e u+ei societ),i sim'$e Hi /u+e. Ia( %umi+eca, %e aco$o %e sus, +e co/o(am cu m)+u+cNi$e %e f $o(i 0+ m0+), f $o(i %i+ &()%i+a +oast(), %e 'us a$)tu(i cu mu$te a$te$e 'e tet(a'o%u$ icoa+ei %e N(am, 'e $0+&) casa cu 'o%oa/e %e fie( co$o(at a Vu&$e(i$o(, s'(e ma(ea, 'ute(+ica /ise(ic) %e *i% a Ovi%e+iei, a ;ovi%e+iei, u+%e s$uI/a, %u') st()vecNea (0+%uia$), 0+ cea mai ma(e ate+,ie, t)ce(e Hi cuvii+,), se f)cea %e u+ vaI+ic '(eot cu %ou) ime+se /)(/i a$/e, %i+t(e ca(e u+a 'us), 'e+t(u Ra fi mai como%B, su't a+te(iu Hi %e u+ %iaco+ c)(uia o te(i/i$) $ovitu() No,easc) 0i st(ivise +asu$, $)s0+%u-$ aHa, scNi$o% Hi fo(+)it, ca s) (i%ice c0+t)(i$e 0+t(u s$ava 9om+u$ui, ca(e %) via,) Hi f(umuse,), %a( 0+&)%uie, f)() ca mi+tea +oast() ome+easc) s) 'oat) '(ice'e aceasta, Hi ce e mai u(0t 0+t(e s$u,e+ii$e ce ca% asu'(a +oast(), Hi ce e mai +e+o(ocit 0+ mi*e(ii$e ce se a/at f $)m0+%e asu'()-+e. 1e+t(u via,a mea suf $eteasc), at0ta mi-a mai ()mas %e atu+ci, Hi u+e$e mome+te $e&ate %e c0te o %u(e(e ca(e m) fu$&e(a Hi %e v(eo (a() '$)ce(e. #stfe$, c0+% u+ ,i')t %i+ o%aie Hi u+ $i&Nea+ cu a') s0+&e(at) m) 0+Htii+,a c) mama Hi-a scos o m)sea, c0+% am sim,it Hi eu umi$i+,a %i+ sc(isoa(ea veci+ei %i+ fu+%, ca(e cNema 'eB-a%ame 7u$+ieB s)-i fac) o (ocNie, c0+% 'e+t(u o vo(/) as'() s'us) mie a fost must(at) o femeie %e se(viciu sau c0+% 0+ai+tea o&$i+*ii %e (io$,, 'e+t(u o 'et(ece(e 'e a'(oa'e, mama-Hi at0(+a 0+t(e R*u$ufiiB f)cu,i cu %(otu$ motoceii %e m)tas) (oHie aseme+ea cu ciucu(ii %e $a fote$e$e %e sa$o+ 0+ case$e /o&ate. #Ha e(am, cu caie,e$u$ Hi c)(,i$e me$e 0+ai+te, cu $ocu$ %e foa(te sme(it) Ioac) t)cut) ca a u+o( o(fa+i %e tat) %e 'e '(is'a u+ei /uc)t)(ii mi+uscu$e, ia( ca o(i*o+t, cu miste(u$ %e as'() mi(easm) a +uci$o( ime+Hi a c)(o( um/() ot()vit) m) f)cea s) vise* +oa'tea fa+tasme &(o*ave 0+ ascu+*iHu$ $o(, aHa e(am 0+ acei ci+ci a+i ai co'i$)(iei me$e, cu mu$t) %isci'$i+) Hi mai 'u,i+) m0+&0ie(e, c0+%, %u') ci+e Htie ce socote$i +eHtiute %e mi+e, mama se o'(i 0+ai+tea mea Hi-mi a%use $a cu+oHti+,) c) 'e+t(u mi+e se %escNi%, %i+co$o %e o 'oa(t) 'e ca(e e(a s-o t(ec 0+%at), a$te *)(i, 'e ca(e, cu toat) teme(ea %e +ecu+oscut ca(e m-a cu'(i+s i+sti+ctiv, $e /)+uiam mai 'u,i+ tu$/u(i Hi t(iste.

--

IV( ,RIMII ANI DE COAL


:+ fu+%u$ u+ei 'ie,i $a(&i Hi &oa$e, o c$)%i(e f(umoas) cu fa,a%a seve(), f)() u+ 'ic %e &()%i+) G +-am a'ucat o Hcoa$) cu &()%i+), ci +umai %e ace$ea cu o&()*i, '()fuite o(i 'iet(uite, mu(%a(e %e o/icei, cu $at(i+e i+fame st0+% cu uHi$e %ate 0+ $)tu(i, ia(, u+%eva 0+t(-u+ co$,, cofa cu a') Hi ca+a %e ti+icNea (u&i+it) Hi st(0m/) %i+ ca(e /eau to,i 'e (0+%. E Hcoa$a -a(cNia+, %a(u$ a(Nie(eu$ui -a(cNia+ >o$escu, %e $a m)+)sti(ea ;o(o+a, mi se 'a(e, ca(e a 0+cNi+at toat) ave(ea sa 'e+t(u a se face acest $)caH cu s)$i ma(i, $umi+oase, /i+e 0m')(,ite, 0+ ca(e %esi&u( c)$u&)(u$ f)() co'ii a( fi %o(it Hi 'u,i+ %i+ cea mai c$a() Hi mai sf0+t) $umi+): a suf $ete$o(. 9a( 0+ acea %u')-amia*), c0+% 'o(,i$e %e $a casa cucoa+ei -a(&Nioa$ei ;0*%o&esei s-au %at $a o 'a(te 'e+t(u ieHi(ea timi%), %ac) +u 0+&(o*it), a ce$o( ci+ci a+i ai mei, c)(o(a '0+) atu+ci +u $e vo(/ise %e Hcoa$) %ec0t CNam'f $eu(Z, %esc(ii+% ia%u$ u+%e s-a istovit '(ofeso(u$ 9e$tei$, eu +-am v)*ut fa,a%a, +ici +u mi-am %at sam) %e 0m')(,i(ea c$ase$o(, +ici +u mi s-au o'(it ocNii asu'(a cNi'u$ui f(umosu$ui c)$u&)( aHe*at 0+ %(ea'ta cate%(ei 0+ vasta sa$) a c$asei I-a, ci, '(i+ cu(tea cu cof)ie$u$ %e a'), 0+ ca(e, $a acest ceas, %i+ fe(ici(e, +u e(a +ime+i, am ')t(u+s 0+ o%aia %$ui %i(ecto( B)$)Hescu. 1at(u a+i $-am tot v)*ut: u+ om f(umos, 0+c) t0+)(, cu o /a(/) mic), cu fa,a '$i+), /u+), cu vo(/a ca(e 0+ce(ca +umai u+eo(i s) fie as'()U e$ 0+suHi e(a, c(e%, f)() co'ii, %a( cu u+ oa(eca(e sim, 'e+t(u co'iii a$to(a, 0+c(e%i+,a,i 0+&(iIi(ii sa$e, cNia( c0+% i+%i&+a(ea 'e+t(u ')cate mai ma(i sau mai mici 0$ f)ceau s) e.c$ame:BTic)$os, /$)st)matB, %a( st)'0+ cu totu$ 'e tot 'e(so+a$u$ Hco$ii sa$e %esi&u( c) +u e(a Hi +u 0+ s'i(itu$ $ui %e i+%u$&e+,) me(&eau toate. 9eocam%at), cu o '(ivi(e %e *0m/itoa(e 'o$ite,) c)t(e mam)-mea, e$ m) $u) %e m0+) Hi, 0+ cea mai $a(&) o%aie 'e ca(e o v)*usem 0+ via,a mea, aceea a ace$ei '(ime c$ase, m) 'use s) %au %ova%a 'uti+,ei me$e %e a ceti Hi %e a sc(ie. E(a '(i+ a'(i$ sau mai Hi t(e/uia s) fiu 0+sc(is +umai 'e+t(u a'(o'iatu$ e.ame+. Nu-mi a%uc ami+te s) fi au*it o vo(/) /u+) Hi m-am 0+c(e%i+,at ()'e%e c) e$e +u e(au o/iceiu(i$e acestui aHe*)m0+t mo%e$: %esi&u( 'e+t(u c) +u se &)seau 0+ '(o&(amu$ (ecoma+%at %eBO+o( -i+iste(B. # %oua *i e(am 0+ /)+ci, %(e't, 0+ fa,a u+ei mo/i$e '()foase 'e ca(e +-o v)*usem '0+) atu+ci +icio%at) acas), o(i $a /ise(ic), o(i '(i+ sa$oa+e$e cu ca(e Re(am 0+ vi*it)B, si+&u(e$e case cu mo/i$e 'e ca(e $e cu+oscusem '0+) atu+ci. 1e o '$atfo(m) u*at) %e 'icioa(e$e ca(e o suise() Hi o co/o(0se(), u+ fe$ %e $a%) %escNis), aHe*at) cu 'a(tea f)() ca'ac c)t(e scau+u$ 'e ca(e st)tea u+ om ca(e se cNema R%om+u$B. :+s)Hi f)'tu(a acestei a$c)tui(i +eo/iH+uite 0mi fu a+ti'atic) Hi am u(0t-o tot%eau+a, ca u+ /(uta$ miI$oc %e ose/i(e, ca o 'ie%ec) $a comu+ica(ea suf $ete$o(, cNia( atu+ci c0+% eu e(am ace$a ca(e avea %(e'tu$ s) se fo$oseasc) %e scau+u$ %i+ fa,a ei. 1e ace$ scau+ %i+ c$asa 0+t0i a Hco$ii -a(cNia+ se &)sea u+ om %e v(eo t(ei*eci %e a+i, /$o+% s')$)cit, cu ume(ii o/(a*u$ui foa(te s$a/i Hi (oHii, cu o musta,) su',i(e %easu'(a &u(ii ca(e +u *0m/ise 'oate %i+ a+ii co'i$)(iei. TuHea %es Hi vo(/ea as'(u.B9om+u$B e(a, 0+t(e co$e&ii s)i Hi

0+ $ume,

--

--

i+stituto(u$ Ist(ati Hi 0+t(e tova()Hii mei %e Hcoa$) se af $a u+ /)iat cu e.act aceeaHi 0+f),iHa(e, 0+ a c)(ui co'i$)(ie vese$) Hi */u(%a$+ic) +u se amesteca +ici o '(evesti(e a mo(,ii 0+ai+te %e v(eme, ca(e, Ri+ aceeaHi tuse Hi cu aceeaHi am)()ciu+e a i+imii, 0$ aHte'ta Hi 'e %0+su$. Numai '(iete+ie +-a '(imit 'e co'i$u$ %e'(i+s a-Hi m)su(a fieca(e &est Hi fieca(e cuv0+t, a evita o(ice vo(/) as'() G 'e c0+% aici su%)$mi$e ce$e mai o(%i+a(e se (ev)(sau $a(&, co+ti+uu, asu'(a st()*ii S, ca(e, 0+ (ocNi,a-i a$/) cu a$/ast(u, 0Hi $u) %isc(et u+ $ocHo( 'e /)+ci$e 0+ ca(e s)'ase() isc)$itu(i, %ate, 'o(ec$e Hi i+Iu(ii mai mu$te &e+e(a,ii %e Hco$a(i. E(au $0+&) mi+e fiii 0+t(e&ii m)N)$)$i, a c)(o( tumu$tuoas) i+t(a(e Hi ieHi(e 'utea s) s'e(ie u+ 0+t(e& ca(tie( /o&at cu case$e cu(ate, 'aH+ice, 0+&(iIit 0+cNise, ca(e cu'(i+%eau o $ume foa(te a$eas). 9e o 'a(te, mai 0+ ma(&e+e, /)t(0+a %oam+) Bu*%u&a+, o fi+), a$/) a(istoc(at), t()i+% ca 0+t(-u+ ca(tie( 'a(i*ia+ %e vecNe +o/$e,) Hi fiii ei, tot aHa %e %isti+Hi, avoca,i, ma&ist(a,iU mai 0+ fu+% casa 0+ ca(e t()ia tat)$ 'oe,i$o( Stav(i, #(tNu( Hi Rau$, om /u+ %e toate &$ume$e Hi /ucu(os %e toate +)*/0tii$e, 0+t(-o $ocui+,) 0+c)')toa(e, cu 0+ti+s) $iva%)U %e cea$a$t) 'a(te, /o&atu$ Ee(me*iu, (u%) cu e'isco'u$ %i+ v(emea 8+i(ii, u+ om micu,, /$o+%, cu a'a(e+,a /o$+)vicioas) Hi t(ist), a$ c)(ui fiu u+ic, %i+ c)s)to(ia cu o so(ocea+c), %e $oc %i+ Basa(a/ia, '(ivea %e $a fe(easta u+ui a'a(tame+t 0+*est(at cu tot ceea ce /e$Hu&u$ 'oate %a 'e+t(u 0+v),)tu(a, %ist(ac,ia Hi fe(ici(ea u+ui co'i$, via,a +)c)Iit) %i+ Hcoa$a +oast() '()foas)U mai %e'a(te, Hi mai /o&atu$ Sofia+, %e o(i&i+e /a$ca+ic), a c)(ui ave(e %esti+at) 'e u(m) u+ui sco' fi$a+t(o'ic, e(a socotit) f)() ma(&e+i. Bise(ica Sf. 9umit(u, a $ui Rac$iH, *%(av)+), 0+a$t), a%u+a $a s$uI/e$e Hi N(amu(i$e ei toat) aceast) $ume 0+st)(it). -ai 0+co$o, coti+% s'(e %(ea'ta, 0+ a$t) 'a(oNie, ace$aHi ca(tie( /oie(esc u(ma s'(e &()%i+a $ui ;0(+av, fami$ie cu ami+ti(i c)(tu()(eHti: %e t(a%uc)to(i %i+ seco$u$ a$ A;III-$ea, %e oame+i %i+ a$ AIA-$ea %e va$oa(ea %(u$ui Co+sta+ti+ ;0(+av Hi a f(ate$ui s)u, c)$u&)(u$ %emoc(at Hi +a,io+a$ist Sof(o+ie, a'oi s'(e casa cocNet) a co$o+e$u$ui 1isoscNi, fostu$ a%Iuta+t a$ $ui vo%)-Cu*a, ()s)(i+% a(a(e cu ma(,ia$u$ $ui /a(/iHo+ a$/ 'e te(as), s'(e &os'o%)(ia 'itit) 0+ fu+%u$ cu(,ii a m)(u+tu$ui, vioiu$ui avocat #(a'u, oacNeH ca +ume$e s)u, s'(e vi$a %e o a(Nitectu() %isti+s) a /u+ei %+e ;)sescu, stato(+ica +oast() oc(otitoa(e, v)%uva u+ui mi+ist(u a$ ace$uiaHi Cu*a Hi mama co$o+e$u$ui =Neo(&Ne ;)sescu, ataHat mi$ita( $a 1a(is Hi a'oi, mu$t tim', %e'utat $i/e(a$ 0+ 9o(oNoi u+%e-Hi avea moHia Co,uHca, a'oi s'(e co$,u$ u+%e u+a $0+&) a$ta e(au case$e 0+(u%ite a Nastasiei Cocut) Hi a /)t(0+ei ev$avioaseB#+ica B)$toaiaB, cu mu$te (u%e /asa(a/e+e, meHte(a si&u() a %ofto(ii$o( %e ocNi 'e+t(u s)(aci, a su(o(ii ei, 1(ofi(a Bo(Hoaia. :+ sf0(Hit, a ca(tie(u$ui &(u'u$ui %e $0+&) 1(im)(ie: cu %+a =av(i$aH, cu RoseteHtii, /oie(ii 0+cNise Hi oa(ecum ascu+se, cu -i$iu,a St(oici, va(a /u+ic)i, ca(e cetea $a o't*eci %e a+i isto(ii u+ive(sa$e f(a+ce*e, $a ca(e e(a a/o+at), Hi fiice$e ei, -a(icica, m)(itat) cu ;0(+av 2itea+u Hi a'oi cu ta$e+tatu$ mu*ica+t, a(Nitectu$ Sai+t-=eo(&es, %e fa't u+ S0+&io(* a(%e$ea+, Hi Ti+cu,a, ca(e a fost a'oi %+a ;)$ea+u, cu casa $ui Nicu 1i$$at, f(ate$e &e+e(a$u$ui, v)( a$ %oi$ea a$ tat)$ui meu, Hi 0+ fu+% cu o so(), Tu%osica, m)(itat) cu a'(i&u$ /oie( To%e(i,) 1isoscNi, cas) %e oame+i Not)(0,i Hi ta(i ca(i +u-Hi 0+&)%uiau Hi +u-Hi ie(tau +imic, afa() %e sim'atica fat) i+fi(m), 2e+,a, Hi at0t %e f(umoasa

Ee+(ietta,

--

--

'$ecat) aHa %e t0+)() %i+ miI$ocu$ vie,ii 'e ca(e o iu/ea. #co$o e(a ca(tie(u$ Sfi+tei 1a(ascNivei, cu oase$e tatei, %e mu$t 0m'()Htiate a'oi, su't st(aHi+a ei. :+ miI$ocu$ u+ei astfe$ %e societ),i, mu$t mai a$eas) %ec0t ce$e %e ast)*i, ca'(iciu$ /i+ef)c)to(u$ui a(Nie(eu aHe*ase acest vies'a( %e *&omot Hi %e tota$ +esu'(ave&Neat) %est()/)$a(e, 0+ ca(e se a%u+a, cu fiu$ 'ita(u$ui &(ec Befa, s'$e+%i% /)iat, ca %i+ mo+ume+te$e a(tei e$e+ice, cu ace$a a$ vi*itiu$ui %e $a Ee(me*iu, -o()(ea+u, u+ a%o$esce+t %e %us $a mi$i,ie, toat) s)()cia mate(ia$) Hi $i'sa %e o(ice cu$tu() mo(a$) a co'i$)(etu$ui maNa$a$e$o(. Cea mai ma(e 'a(te e(au cu mu$t 'este v(0sta mea Hi 0+s)Hi '(ive$iHtea Nai+e$o( ciu%at /)$,ate, 0+suHi au*u$ st(i&)te$o( s)$/atece, vifo(u$ %e fieca(e ceas a$ cut(emu()toa(e$o( i+Iu(ii e(au %e aIu+s ca s) m) 0+s')im0+te. #st)*i 0+c) &(oa*a fa,) %e mu$,imi$e amestecate Hi *&omotoase, ()s'i+&e(ea fa,) %e ma+ifest)(i$e $o( /(uta$e +u fac %ec0t s) co+ti+ue aceste %i+t0i im'(esii a$e co'i$u$ui, at0t %e Ii&+it 0+ fieca(e c$i'), at0t %e a/so$ut i*o$at. C)ci +-am avut aco$o u+ '(iete+, u+ om ca(e s) se $i'easc) %e mi+e, u+ tova()H s) m) ia $a Iocu(i %es'(e ca(e '0+) $a aceast) v(0st) +ici +-aveam v(eo i%ee. 8+ ime+s 'ustiu se f)cuse %eo%at) 0+ Iu(u$ meu. 4i si+&u( m) %uceam, Hi m) (e&)seam si+&u(, $a 0+toa(ce(ea acas), 'e c0+% ceata %e mici /a(/a(i se %ucea, %i+co$o %e u+&Niu$ %i+ %(ea'ta a$ st()*ii %i+ fa,), s) /at) cu 'iet(e, 0+ te+cuia$a +esf0(Hit &)u(it) a casei Eo$/a+, ime+Hii %(aci *u&()vi,i cu c)(/u+e o(i, mai %e'a(te, se 0+c)ie(au 0+B-e%ea+u$B cu $em+e$e, cu ev(eii %e $a 'it)(ia veci+), st(ic0+% &eamu(i$e co(e$i&io+a(u$ui %i+ fa,), ca(e +u 'utea t()i %ec0t 0+ c)m)(u,e$e %i+ fu+%. Numai ()utatea ome+easc) +i se 0+f),iHa '(etuti+%e+i, $a v(0sta c0+% 0+cNi'ui(ea 'e%a&o&iei se+time+ta$e 'u+e %es)v0(Hi(ea f(a&e%e$o( suf $ete +evi+ovate. 1(ofeso(u$ +u e(a u+ s'(iIi+ 'e+t(u ci+e se sim,ea aHa %e 'ie(%ut 0+ miI$ocu$ u+ei at0t %e $a(&i %uHm)+ii i+sti+ctive. C0+% 'e+t(u 0+t0ia oa() fui Rscos $a ta/$)B 'e+t(u a face '(imu$ e.e(ci,iu 'u/$ic, 0+ ace$ %ome+iu a$ matematice$o(, 0+ ca(e m-am sim,it ca 0+t(-o 0+c)'e(e &oa$), %i+ ca(e s) se fi scos tot ae(u$ Hi o/iecte$e s)-Hi fi 'ie(%ut toate co+tu(u(i$e Hi toate co$o(i$e, cum $e&am 0+t(e e$e *e(ou(i$e u+ei $u+&i %efi$)(i %e cif(e, o vo(/) as'() %e 'e acea cate%() a coma+%ame+te$o( m) o'(i 0+ $oc. S >)-$e %e*$e&ateK 9e ce $e $e&iJ G #Ha m-a 0+v),at mama. 4i must()(i$e c)*u() atu+ci &(i+%i+) asu'(a mea: e$e m) ati+&eau 0+s) +u +umai 'e mi+e, ci Hi 'e ci+e 0mi %)%use 0+v),)tu(a ca(e acum, 0+ai+tea tutu(o(a, se %ec(eta v(e%+ic) %e ()s'i+&e(e Hi %e 'e%ea's). #Ha se 0+,e$e& '(ea a%eseo(i 0+ Hcoa$), %e oame+i f)cu,i 'e+t(u a$t) mese(ie %ec0t cea %e 0+v),)to( Hi, 'e $0+&) aceasta, 0+)c(i,i %e /oa$), 0+()i,i %e +eca*u(i 'e ca(e +u $e 'ot ascu+%e, Hi ce$e mai fi(eHti Hi mai sfi+te se+time+te. 4i, astfe$, +u Htiu cum, co'i$u$ ca(e +u Htia s) R()s'u+%)B Hi a c)(ui 0m'ot(ivi(e $a ce +u e(a %(e't +u 0m/()ca +icio%at) fo(ma (evo$tei, se v)*u 'e%e'sit.B-i s-a $uat c)ciu$aB G ceea ce 0+seam+) c), o'(it %e a m) %uce acas) $a %eIu+, c)ciu$i,a mea cu /(a+%e+/u(&u(i s-a &)sit su't cate%(), 0+ 'icioa(e$e R%om+u$uiB, 0m'(eu+) cu mo(ma+u$ %e c)ciu$i Hi %e ')$)(ii a$e tova()Hi$o( %e

vi+ov),ie. #vui u+ se+time+t ascu,it %e +e%(e'tate 0+ fa,a c)(eia +ic)i(i +u 'uteam &)si u+ sfat, u+ aIuto(, u+

--

--

s'(iIi+. Ceva ()su+) 0+ mi+e Hi '0+) a*i %i+ acea 0+Iosi(e 'e+t(u ca(e 0+t(u +imic +u m) sim,eam vi+ovat. S0+t a'(oa'e Hai*eci %e a+i %e atu+ci Hi m) %oa(e 0+c) 'e+t(u R$uatu$ c)ciu$iiB, 0+ c$asa 0+t0i '(ima() %e $a Hcoa$a -a(cNia+. Ca o &0(/ovi(e '(ecoce a'$ec) f(u+tea, '0+) acum %(ea't), a co'i$u$ui %e'(i+s a se Iu%eca G Hi, $a 0+t0m'$a(eS, a se Hi 'e%e'si, f)() mi$), 'e si+e. :+ce'eam s) am se+*a,ia aceasta: c) +e+o(ocu$ meu m) os0+%ise a i+t(a 0+t(-u+ &a+& %e 0+tu+e(ec, '$i+ %e He('i %e 'e cate%(), %e /(oaHte Hi Ho'0($e ca aceia %i+ /)+ci Hi c), +eco+te+it, a+ %e a+, '0+) $a o 0m/)t(0+i(e mo(a$) 0+ai+te %e v(eme, t(e/uia s) m) */at 0+ $i'sa %e $umi+) Hi ume*ea$a $ui. C$asa f)cu ma(e Na* %e 'e u(ma +e+o(oci(ii me$e.BCoco+aHu$B se co+fu+%a su't aceast) os0+%) cu cei$a$,i. 4i, cum e(au, '(i+t(e ei, %e aceia ca(i 'uteau s)-Hi 'uie 0+ ve(su(i ()utatea, mi-am au*it c0+tecu$ G c0te mai e(am s) au% 'e u(m), tot aHa %e me(itateK S Eai $a Ioc, &e+u+cNe &oa$e. S 2asO $a %(acu$, c) mi-i foame. 4i s) se mai s'uie c) 'oe*ia 'o'u$a() a 0+cetat $a +a,ia +oast()... Nu-mi %au sam) cum am t(ecut e.ame+u$, cum'$it) c$i') %e 0+ce(ca(e Hi 'e+t(u ci+e Htie mai /i+e Hi a(e s) ()s'u+%) acum, cu cu(aIu$ i&+o(a+tu$ui Hi a$ o/(a*+icu$ui, 0+ai+tea at0to( ocNi ca(e c)utau a-i ')t(u+%e 0+ suf $et, a-i scocio(0 &0+%u$, &ata s) (0%) %e cea %i+t0i '(ostie ieHit) %e 'e u(ma cNia( a atmosfe(ei +e'(iete+oase ca(e i s-a c(eat G Hi cu c0t) vo$u'tate am %esfii+,at, '$)ti+%umi 'o$i,a, %u') o 0+t(ea&) via,) %e om, acest miI$oc %e to(tu(), %ac) +u Hi, 'e+t(u cei ce Htiu ma+ev(a, %e co+(u',ieK C$asa a II-a mi-a%use mate(ia$u$ i+uti$ %e ca(e Hi a*i au ()mas '$i+e '(o&(ame$e +oast(e, 0m'(eu+) cu meto%e a c)(o( ami+ti(e +-a %is')(ut cu totu$ Hi '(etuti+%e+i. 1e c0+% ceteam cu 'asiu+e f(umoase$e /uc),i %i+ Ca(tea %e ceti(e a 0+v),)to(i$o( asocia,i, uit0+% cu totu$ Hi u+%e s0+t Hi ce se face, %e co$e&i, su't ocNii '(ofeso(u$ui, 0+ Iu(u$ meu G memo(ia +e *)cea 0m'ov)(at) %e +ume$e tutu(o( fii$o( $ui Iaco/ 'ot(ivit cu $ec,ii$e %e isto(ia sac() S, $ac(imi$e-mi ve+i() 0+ ocNi aIu+&0+% $a c$i'a c0+% mama ca(e '$0+&ea +eco+te+it 'e fiu$ mo(t 0$ visea*) 0+%oit su't &(eutatea u+ui vas '$i+ Hi, 0+t(e/0+%u-$ %e ce sufe(e, i se ()s'u+%e:BS0+t su't 'ova(a $ac(imi$o( ta$eB. #s'(u$ &$as a$ fio(osu$ui '(eot ca(e co+%ucea c$asa Hi 'e ca(e /)ie,ii c)utau s)-$ fac) a ieHi mai ()'e%e at()&0+% su+etu$ c$o'otu$ui '(i+ fi(e$e %e ')( 0+f)Hu(ate 0+ N0(tiu,e ca(e i se a(u+cau 0+ai+te ca s) fie c)$cate 0+ 'icioa(e, m) 0+t(e/): Ru+%e-i ceJB, a%ec) u+%e se ceteHte. Cum e(am i+ca'a/i$ s) a()t, m0+a ')(i+te$ui 0mi smu$se Rc)ciu$aB 'e+t(u Ro'(i(eB Hi, cum m0+i$e mi se 0+ti+%eau (u&)toa(e %u') %0+sa, m) t(e*ii 0+vi+uit c) am v(ut s) m) ati+& %e (es'ecta/i$a /a(/) Hi os0+%it s) stau c0tva tim' 0+ &e+u+cNi Hi s) i+t(u 0+ R/a+ca afu(isit)B, a$)tu(i %e ;e(%ea+u, *is R/a/i,aB, 'e+t(u c) 0+ &0tu$ $ui $u+& se miHca oscio(u$ ca $a u+ 'e$ica+. E(a o R/a+c) afu(isit)B Hi '(ofeso(u$-'(eot o 'u+ea 0+ fieca(e a+ su't /$)st)mu$ s)u. ScoHi %i+ sta&iu$ 0+&e+u+cNe(i$o(, c0+% c(eta a*v0($it) cu %i/)cie $e f)cea u+ RciucNiB 0+ f(u+te, ei st)teau aco$o su't Not)(0(ea (e$i&iei %e iu/i(e Hi %e mi$) Hi i+t(au 0+ via,) '(i+ 'oa(ta os0+%e$o( ei so$em+e.

--

2a sf0(Hitu$ a+u$ui avui u+ Raccesit a$ t(ei$eaB 0+ o(%i+ea v(e%+iciei, ceea ce +u m) 'utea 0+cu(aIa 'este m)su() Hi t(ecui 0+ c$asa a III-a ca s) v)% u+ e.ce$e+t '(ofeso(, im'o*a+t Hi sim'atic, /$o+% Hi &(as Hi vese$, '$)ti+% cu $i+ia 'e 'a$me Hi 'e %e&ete vi+ov),ii$e u+o( co$e&i ca(i %e a$tfe$ a%uceau toate &(oso$)+ii$e me%iu$ui 0+ ca(e se +)scuse() Hi 0+ ca(e co+ti+uau s) t()iasc), f)() ca Hcoa$a s) 0+ce(ce +imic 'e+t(u 'u(ifica(ea $o( suf $eteasc), 9e *o(, m) t(u%eam s) %au u+ei sc(iso(i (e/e$e $i+ii$e %(e'te Hi (otu+%e a$e caietu$ui %e %esem+ Hi 0+v),am $a teo(ie cum BotoHa+ii 0Hi t(a& +ume$e %e $aBBatus-Ea+B, Ea+u$ Tata(i$o(, ca(e... a %ist(us o(aHu$. 8+ se+time+t c) aH 'utea ceva Hi eu 0$ avui +umai 0+ a 'at(a c$as), a %i(ecto(u$ui B)$)Hescu. #ici se 0+t(e/ui+,au c)(,i f(umoase, cea %e ceti(e, 'e ve$i+), /i+e i$ust(at), a 0+v),)to(u$ui Io+escu %i+ Bucu(eHti, cea %e isto(ia (omP+i$o(, cu f(umoase cNi'u(i %e 9om+i, a $ui -i(o+ >$o(e+,iu. B)$)Hescu 0+v),ase '(o/a/i$ %u') sistemu$ $a+caste(ia+, a$i$o-%i%actic, %i+ a+ii 68@!S"! Hi astfe$ e$ se $)sa 0+$ocuit %e c0te u+ e$ev: atu+ci, $a +ou) a+i, +umit Rmo+ito(B, am f)cut %e 'e cate%() 0+t0ia $ec,ie %e isto(ia +eamu$ui meu. 2a sf0(Hitu$ s)'t)m0+ii, %uceam fieca(e, %i+t(-u+ ca(+et %e +ote, cu foi a%ause, &a$/e+e, ve(*i, (oHii, 'e $0+&) +ota 0+v),)tu(ii +oast(e, Hi co(oa+a *u&()vit) 'e ace$e foi %e%esu'tu$ c)(eia se cetea m)iest(ita isc)$itu() a %asc)$u$ui, 'e ca(e +oi o ceteam:BBa$afsessimusB. O si+&u() %at) am au*it o vo(/) (ea %e $a %0+su$, atu+ci c0+%, ve+it 0+ toiu$ ie(+ii cu 'icioa(e$e 0+ ci*me '0+) $a &e+u+cNi, 'usesem %e&ete$e 0+&Ne,ate $a so/), ca s) $e (i%ic ca f(i'te, st()/)tute %e %u(e(i i+su'o(ta/i$e, Hi, c0+%, $a ,i'ete$e me$e, %i(ecto(u$ a%ause co+fi(ma(ea sa $a se+ti+,a /u+u$ui '(eot %i+ c$asa a II-a, c) s0+t Rfe(mecatB Hi %eci fac 'a(te %i+ Hi(u$ $u+& a$ Rtic)$oHi$o(, /$)st)ma,i$o(B.B>e(mecatB... E(am %esi&u( Rfe(mecatB, %a( $umea fa(mece$o( me$e, si+&u(e$e ca(e m) s'(iIi+eau, e(a 0+ fu+%, tocmai 0+ fu+%, 0+ comoa(a m0+&0ie(i$o( cu aIuto(u$ c)(o(a si+&u(e $u'ta co'i$u$ 'a$i% Hi Hu/(e%, asu'(a c)(uia, c(escut /i+e %e o mam) '$i+) '0+) $a cea mai 0+a$t) Ie(tf) %e sim,u$ %ato(iei, +u se co/o(a +ici u+a %i+ (a*e$e ca(e 0+c)$*esc suf $etu$ Hi-$ 0+t)(esc 'e+t(u via,). 9a(, acum, 0+ a'(o'ie(ea ce$o( *ece a+i ai mei, 0m'(eIu()(i$e-mi %)%use() u+ a$t o(i*o+t, $a ca(e Hcoa$a +u co+t(i/uise cu +imic: ace$a, mu$t 'este o(aHu$ a$e c)(ui co$,u(i Hi tai+e e(a s) $e %esco')( u+u$ %u') a$tu$, 0+ m)su(a ()t)ci(i$o( +oast(e cas+ice: o(i*o+tu$ ,e(ii 0+ ca(e t()iam, a$ ,e(ii me$e Hi a$ +eamu$ui meu. -) v)% 0+c) 0+v),0+% '(ima mea $ec,ie %e &(amatic) %u') ma+ua$u$ $ui -a+$iu. Se $as) sea(a 0+ &()%i+i,a 'e ca(e 0+ cu(0+% e(a s-o ')()sim, 0+to(c0+%u-+e 0+ st(a%a ce$o( %i+t0i ami+ti(i, 0+ 0+c)'e(i$e %e Ios a$e casei fostu$ui +e&usto( ;asi$iu 10(&a(u Hi, 0+v0(ti+%u-m) 'e t)'Ha+u$ %i+ fa,a ce(%acu$ui, 0+ce(c a face s)-mi i+t(e %u(a/i$ 0+ mi+te %efi+i,ia &(amaticei. Re'et f(a*a, a$e& &(u'e, st)(ui 0+%e$u+& asu'(a u+ui cuv0+t. 4i v0+tu$ ca(e /ate ia cu %0+su$ ceea ce ')(ea acum %efi+itiv c0Hti&at. Neuitat) i+i,ia(e 0+ tai+e$e u+ei Htii+,i 'e ca(e +eco+te+it am c)utat s-o fac mai 'u,i+ u(su*) 'e+t(u ca, $a o(ice '(i$eI, *)vo*ii ei s) se a(u+ce asu'()-mi, fu(ioHi c) ,i+ meHteHu&u$ $o( $a %is'o*i,ia o(iHicui. #cas), +u mai &)seam &()%i+a cu f $o(i$e Hi $iva%a cu tai+e$e. Cu toat) st(aH+ica st(0mto(a(e

--

a mamei, 'e ca(e o s'(iIi+ea, mai mu$t %ec0t 'e+sia '0+ii %i+ toate *i$e$e, aIuto(u$ (u%e$o( $e&ate '(i+ acea so$i%a(itate a u+ei 0+ti+se fami$ii /oie(eHti, me(&0+% Hi '0+) $a ce$ %i+ u(m), ce$ mai s)(ac Hi ce$ mai +e+o(ocit, i*/utise()m a &)si o $ocui+,) mai /u+), %a( f)() +imic %i+ 'oe*ia 0+f $o(it) a 'at(ia(Na$ei case /)t(0+e su't co'e(iHu$ %e Hi+%i$). :+ $ocu$ u+%e +e st()mutasem, cNema,i 'a(e c) 0+a'oi, 0+ st(a%a ce$o( mai &(e$e sufe(i+,i G v)% 0+c) 0+ai+tea ocNi$o( c(ucea a%us) %i+co$o 'e+t(u u+ mo(m0+t 'e ca(e-$ &0ceam, %a( +u voiam s) mi-$ s'u+ S, e(a Hi o f(umoas) *i%i(e cu mai mu$te o%)i Hi u+ /a$co+ %e fie( 0+ fa,a st()*ii, e(au Hi st(atu(i$e u+ei mici &()%i+i, %a( acestea +u e(au a$e +oast(e. 9i+ vecNea /u(&Ne*ie $i/e(), 'o$itic), a BotoHa+i$o( t()ia aco$o '(o'(ieta(u$, fost /)ca+, ace$ ;asi$iu ca(e, cu ami+ti(ea o(aHu$ui auto+om, c0(muit %e ai s)i, 0Hi *icea cu m0+%(ie 10(&a(u (eu +u Htiam c) +eamu$ meu e(a ace$a a$ u+ui e'it(o' a$ ace$eiaHi $i/e(t),i)U omu$ mic, s$a/, cu ,)c)$ie avea ca so,ie 'e fiica u+ui a(&i+ta(, a$ c)(ei f(ate, %eve+it i+&i+e(u$ #(&e+ti, c)$)to(ise, +u tot%eau+a cu ci+ste, '(i+ st()i+)t),i ita$ie+e Hi a%usese %e aco$o o so,ie ve+e,ia+), Te(esa, (oHcova+), /$o+%), cu s'$e+%i%u$ ')( a$ femei$o( %i+ $a&u+e, aHa %e iu/itoa(e Hi %e /u+), 0+t(-u+ me%iu ca(e +-o 0+,e$e&ea, me(&0+% '0+) $a /(uta$i*a(e. #ici 0mi a'a(, 'e $0+&) u+ /)iat mai ma(e %ec0t mi+e, %e ca(e +u m) a'(o'ia +imic, %ou) fete 'e ca(e %u$cea a$i+ta(e a mamei $e '(ef)cuse 0+ 1u'uica Hi >$o(icica. O %at), >$o(icica +-a mai a')(ut 0+ cu(teU fe(eHti$e casei ma(i st)teau 0+cNise Hi mai t0(*iu am af $at c) feti,a &()su,) Hi vese$), su&(umat) %e a+&Ni+), '$ecase u+%e +ime+i +u e(a s-o mai va%). T(ai as'(u Hi t(ist. 10(i %e $a Hcoa$), c(e*ute acas), Hi se+time+tu$ sf0Hieto( a$ 'e%e'sei +eme(itate, %i+ m0+i 'e ca(e $e (es'ectam Hi $e iu/eam: '$a+u(i %e c)s)to(ie +ou), ca(e a%uceau 0+ ce$e %ou) o%)i,e '$i+e %e ami+ti(ea tatei e'o$ete$e %e meta$ &(eu a$e u+ui /)t(0+ maio( cu fa,a osoas), 0+(oHit) %e oftic), 'e ca(e o ')st(e* 0+ mi+te, cu teama %e ce 'utea s) %)(0me 0+ mi+e o $ume %e ev$avie fiasc), a$)tu(i %e fi&u(a u+ui t0+)( f(umos cu /a(/a /$o+%) ()sfi(at) 'e ca(e a$t (efu* 0$ 0+%e')(tase, 0+ casa cea vecNeU a'oi 0+&ust)(i 0+t(-o via,) Hi aHa at0t %e 0+&ust), +evoia %e a i+sta$a u+ ate$ie( %e c(oito(ie, o asociat), t0+)(), %a( &0(/ov) Hi ac(), ca(e +-avea u+ cuv0+t 'e+t(u +oi G mi s-a s)'at 0+ ocNi a+u+,u$ ca(e u+ea 'e+t(u o c$i') +ume$e mamei cu a$ Ru.a+%(ei Simio+escu S, a'oi cea %i+t0i /oa$) &(ea a mea, cu ve%e+ii$e %i+ focu$ &0$ci$o( ca(e su&(um), a+&Ni+a f(ate$ui, ca(e m) t(imese %e'a(te, 0+ casa +e&os'o%)(it) a moHu$ui -a+o$e. Ia(, ca m0+&0ie(e G 9oam+e, ce +aIu+&e 'e+t(u u+ suf $et %e co'i$K S, I,ic ce$ /)(/os, co(o&it Hi /u+, ca(e o %at) 'e s)'t)m0+) +e %)%ea s) a$e&em %i+ 'a+e(u$ $ui '$i+ %e mi(esme, 0+t(e 'a$i%u$ 'a+%iH'a+ cu mi(osu$ /oie(esc Hi vu$&a(a tu(t) %u$ce /(u+), fia(t) 0+ mie(e, a(omi+% a 'i'e(. O %at), ca o cu(io*itate e.otic), o ca(acati,) %e 'ost, ca(e se a%)u&ea ava+taIos $a sa$e'u(i$e Hi su'a %e taN0+ a $u+&i$o( 'ostu(i (e$i&ios o/se(vate G %a( /ise(ica o v)% 0+c) foa(te +ec$a( G Hi su'(emu$ %a( a$ ce$ui %i+t0i 'esmete cu 'ecetea $eu$ui /e$&ia+ 'e e$, e$eme+t %e u+ic) %isti+c,ie fa,) %e co*o+acii ca(e %e 1aHte se %esf)ceau 0+ $u+&i fe$ii moi su't c)ciu$a '()Iit), s)m)+at) cu mi&%a$e, Hi fa,) %e 'aHti$e (otu+%e, $ate, cu o(e*, cu /(0+*), cu sm0+t0+) 'e ca(e $e sm)$,au aHa %e a'etisa+t ma(i$e stafi%e moi, umf $ate.

--

-ate(ia$ism co'i$)(esc, 'e ca(e si+&u( mi-$ a%uc ami+te. Ca(tea, cu vi*iu+i$e Hi fa(mece$e ei, +u mai e(a. 9oa( co(ectu(i$e %e $a ti'o&(afie 'e+t(u t(a%uce(i$e mamei, ca(e Hi astfe$ 0Hi c(ea u+ mic ve+it, %i+ Co+vo(/i(i$e u+ei mume, %i+ 1et(u Hi Cami$a a $ui -usset, %i+ co$ec,ia %e a+ec%ote Hi *ica$e, a%u+ate ca >$o(i $ite(a(e. 2ectu(a %escNi*)toa(e %e *)(i ()m)sese 0+ u(m). -a+ua$u$ Hco$ii, ca(e t(e/uie cetit, R0+v),atB, (e,i+ut, ace$a 0+$)tu(ase, 'e mu$,i a+i, '0+) $a 'u/e(tatea ca(e caut) i+sti+ctiv f(umuse,) Hi 'oe*ie, suf $etu$ co'i$)(esc, aHa %e %o(ito( s) '$uteasc) 0+ $umi$e i(ea$u$ui. C)$)to(eam, m0+a,i %i+ u(m) %e /iciu$ +evoii, 0+ c)uta(ea casei ce$ei mai /u+e, ca(e s) fie Hi iefte+). #m aIu+s astfe$, 0+ ')(,i$e %e 'e $a /a(ie(a Su$i,ei, $a o cas) cu %ou) a'a(tame+te %e c0te %ou) o%)i cu s)$i,) $a miI$oc, u+%e %ou) a(me+ce f)() /)(/at st)teau 0+ veH+ic) $u't), mama Hi fata, aceasta %i+ u(m) (otu+%), &(as), /(u+), $ucioas), ma(e %ist(i/uitoa(e %e *aN)( Hi c(eatoa(ea +eo/osit) a ce$o( mai /u+e '()Iitu(i, %i+ ca(e mustea o 0m/e$Hu&at) &()sime. E(au %u$ci 0+s) Hi mi se %)%eau cu at0ta '(iete+ie: 'oate ce$ %i+t0i $uc(u 'e ca(e $-am '(imit %i+ m0+i cu '(ii+,), Hi aceasta +u se uit). Cum, 0+ %ome+iu$ '(ime$o( t(a&e%ii, +u 'ot uita sce+a s)$/atec) a Ie(tfi(ii 'o(cu$ui a(me+esc %e C()ciu+, v0+at cu cu,itu$ 0+ m0+) %e s'ecia$istu$ ca(e i-$ 0m'$0+ta &()/it, cu sete, 0+ coaste$e &(ase. 4i ia()Hi, vi*ite$e %ese $a /)ca+u$ a(mea+ %i+ co$,u$ 1o%u$ui %e 1iat(), u+%e coa(+e$e %e ma(e (oHii, cu a(oma ciu%at), se 'uteau cum')(a cu c0te u+ (a( &o$o&a+ ()t)cit 0+ /u*u+a(e$e +oast(e. 1e u(m), cum 0+t(-o ma(e cas) %i+ fa,a /ise(icii Sf0+tu$ui Ioa+, %i+t(-u+ ca(tie( %omi+at %e ca*a(ma &)(*ii civice, %e $iva%a ma(e a $ui Teo%o(u Hi mai a$es %e $u.oasa cas) 0+ ca(e sta co+su$u$ aust(o-u+&a( S*i+ve$, /u+) fi&u() %e imita,ie a 0m')(atu$ui Hi (e&e$ui s)u, %a( /)t(0+ %at 'e /(a*%a (omP+easc), e$ Hi to,i ai $ui, mu(ise u+ /)t(0+ Hi o%)i$e st)teau &oa$e Hi e(a u+ (ost %e aHe*at iefte+ 'e+t(u o mic) fami$ie cu miI$oace$e +oast(e, iat)-+e 0+ $ocui+,a u+ui /oie( cu moHie: cu(te $a(&) ca(e +u se 'utea 0+&(iIi %e +oi, sto/o( 'e+t(u ce(ea$e$e 'e ca(e +u $e cu$tivam, /uc)t)(ie ')()sit) 'e+t(u os'e,e /o&ate, o%)i v)'site cu f $o(i ma(i ve(*i, mu$te Hi ma(i o%)i, %i+ ca(e Hi eu aveam u+a: o o%aie a+ume 'e+t(u mi+e, u+%e ascu+%eam su't 'e(i+) (oma+e$e f(a+ce*e %i+ +ou t(e*ite $a via,) o%at) cu %(e'tu$ %e a t()i 'u,i+te$ Hi 'e+t(u mi+e. Sea(a, 'e sc)(i, $a ca')tu$ ce(%acu$ui G Hi s0+t a$te$e %e Iu( 0m'(eIu( S, 0+ 'acea ca(e se co/oa(), o(aHu$ %e')(tat vuieHte %e $)t()tu(i co+fu*e, %e *&omote +e,)(mu(ite, 'e ca(e $e taie %i+ c0+% 0+ c0+% c$o'otu$ /ise(icii &Ne/oase u+%e s$uIeHte R'o'a I$iB ce$ cu %a( %e /e,ie Hi %a( %e mi+u+i... 4i +u s0+tem si+&u(i: cum s0+t at0tea o%)i, mama a 0+cNi(iat $a %ou) fami$ii. Ofi,e(u$ s'i,e( ;oicu$escu, mic, /$o+%, '$eHuv, cu favo(ite$e (a(e, +e(vos, %e se cea(t) toat) *iua cu c$o'ote$e ca(e, 0+ tu(+u$ $o(, av0+% at0ta %e $uc(u cu viii Hi cu mo(,ii, +u mai tac, e 0+su(at. >(umoasa femeie, +a$t), voi+io), /)$aie Hi-a a%us u+ 'ia+o, Hi u+ &$as 'ute(+ic Hi %u$ce (i%ic) 0+ fieca(e sea() 'este tot cu'(i+su$ +ote$e c0+tecu$ui 0+ ca(e e vo(/a %e Ca('a,i, %e Rsteaua +o',ii ca(e %a $umi+)B, %e u+ su'(em a%io %at mu+,i$o( 0+ a%0+ca si+&u()tate a '(i/ea&u$ui. T0(*iu, stau f)() ca som+u$ s) se a'(o'ie %e mi+e Hi ascu$t. #m +ou) a+i Hi +u e +umai mu*ic) 0+ u(ecNi$e me$e. 8+%eva e o a$t) $ume,

--

ca(e +u e +ici (ea$itate Hi +ici s$ov) sc(is), Hi acea $ume m) cNeam) cu u+ &$as 'e ca(e +u-$ au*isem '0+) atu+ci +icio%at). #ce$aHi sim, 0$ am Hi c0+%, 'e '(is'a /uc)t)(ioa(ei ')()site, ,es cu+u+i %e f $o(i Hi m) 0+&0+ 0+ a$te c0+tece, %i+t(-u+ c(ista$i+ &$as co'i$)(esc a$ u+ei fete ceva mai ()s)(ite %ec0t mi+e, ca(e '(iveHte %(e't 0+ai+te, Hi ea, s'(e astfe$ %e +oi ve%e+ii, cu ocNi ma(i +e&(i, 0+ +e&u(a se(ii. 1(ofeso(u$ =(i&o(i,), mu+tea+ Hi e$, a%us %e 'e a$te '$aiu(i, ,i+e a$t) o%aie, cu so,ia, o %oam+) 0+a$t), foa(te oacNeH) Hi foa(te s$a/), foa(te t(ist), Hi #$e.a+%(i+a, cu so(a ei, #u(e$ia, s0+t fete$e $o(. 9a(, acuma, *)(eam, %i+co$o %e cas) Hi %e Hcoa$), Hi a$te $uc(u(i aHa %e ma(i, %e *&u%uitoa(e 0+t0i, a'oi '$i+e %e o /ucu(ie ca(e 0+t(ecea +evoi$e +oast(e %e toate *i$e$e, 0+c0t +ici suf $ete$e ca(e a/ia 0+ce' a t()i +u se 'ot %esface %e i+f $ue+,a $o(.

--

V( ATINGEREA CU VIAA DIN AFAR


#st)*i, c0+% Hi co'iii cetesc *ia(e$e, o'(i+%u-se, e a%ev)(at, mai mu$t $a 'a&i+a, 0+c)$c)toa(e, a s'o(tu(i$o(, +u-Hi 'oate 0+cNi'ui ci+eva c0t %e 'u,i+ co+tact avea $umea %e acum v(eo ci+ci*eci, Hai*eci %e a+i cu via,a 'o$itic). =a*eta 'o'u$a() +u e.ista, ci +umai foi$e %e 'a(ti%, 'e ca(e $e cum')(au oame+ii %i+ c$u/u(i, $e st()/)teau cu '(ivi(ea 0+ai+te %e a a%o(mi Hi a'oi $e %)%eau 'e %u$)'io(u$ %e $0+&) 'at. -u$t mai t0(*iu, $e-am &)sit Hi cetit cu c0t) 'asiu+eK G 0+ o%aia %e %o(mit, cu vaste$e %iva+e Hi s'$e+%i%a $am') &(ea, cu ca(e, ()stu(+0+%-o, e(a s) a'(i+% toat) casa, $a RmoHuO -a+o$eB. #vocat Hi e$, e(a ma(e a%o(ato( a$ $ui Io+ B()tia+u, a c)(ui via,) a Hi sc(is-o 0+t(-u+ ma+usc(is 'ie(%ut Hi, '(i+ 'o$itic), %a( Hi '(i+ fi(ea %e 'aH+ic om /u+, %o(ito( %e '(iete+i Hi +eco+te+it cu o Rco%i,)B %u') %0+su$, a /)t(0+e$u$ui 'oto$it Hi %e /e(ea R/u(cutu(i$o(B 'e(ma+e+te, %eve+it aIuto( %e '(ima( a$ BotoHa+i$o(. 7ia( 0+ casa ')(i+teasc) +-am v)*ut '0+) $a 6877 Hi, ca s) s'u+ a%ev)(u$, +ici cNia( atu+ci, 0+ c$i'a %e */ucium, %e +e$i+iHte Hi %e 0m/)t)to( t(iumf %u') veacu(i$e f)() ()*/oi. =a*eta +ici +u se vi+%ea, c(e%, cu +um)(u$, +ecum s) se st(i&e 'e st(a%), ca 0+&Ne,ata 'e ca(e o %ucea '0+) $a /a(ie() s'$e+%i%u$ fa/(ica+t cu Ho(,u$ a$/ Hi 'uti+ica s'(iIi+it) st(0m/ 'e cu$tucu$-Ha'c). Si+&u( 'ute(+icu$ $ui st(i&)t '(e$u+& %e R0+&Ne,atooB mi-a ()mas 0+ u(ecNe, %oa( cu Hi mai '(e$u+&itu$ st(i&)t 'e+t(u a') G 0+ %ia$ect RoosBK , Wasse( G a$ a'a(u$ui ev(eu, coco,at 'e ma(&e+ea /utoiu$ui Hi cioc)+i+%u-Hi meca+ic /iata (a/$) cu coaste$e ieHite afa(). :+co$o, cum to,i +e&usto(ii e(au $a ta(a/) Hi aHte'tau ei, 0+ $oc s)-Hi caute muHte(iu$, muHte(eu$, cum se *icea $a +oi, Rce$ cu &a*ete$eB a( fi t(e/uit s) ai/) u+ s)$aH a$ $ui, 'e ca(e +u mi-$ a%uc ami+te. 1oate s) fi v0+%ut Hi o astfe$ %e ma(f) /)ca+ii %i+ 'ia,a cea ma(e $0+&) /ise(ica Os'e+iei, 0+ f(u+tea c)(o(a st)tea vestitu$ a(mea+ -)&0(%ici. O *i t(ecea ca a$ta, f)() Rse+*a,iiB. N-am au*it vo(/i+% /)(/a,i, c)ci RmoHiiB +u a')(eau 0+ casa v)%uvei %ec0t 'e+t(u v(eo ame+i+,a(e co+t(a &(eHe$i$o( +oast(e ca(e, 0+ ce m) '(iveHte 'e mi+e, G f(ate$e meu fii+% mai 'u,i+ fe(icit, %a( Hi cu mai mu$te ')cate, G se te(mi+au cu u+ R0+,e$e&iB a$ $ui moHuO -a+o$e, ca(e a(u+ca, 0+ sem+ %e 'ecet$ui(e a %esti+e$o( me$e, 0+ ca* %e (eci%iv), ta/acNe(ea ()s'0+%itoa(e a mi(esmei ce$ui mai scum' tutu+ %e ca$itatea 0+t0i cu 0+ve$iHu$ &a$/e+ (a$ %oi$ea e(a cu a$/ast(u, ce$ '(ost, cu 0+ve$iHu$ /(u+-Hte(s). C0+% ve+eau $a c)(,i G Hi u+%e +u se IucaK , Hi 0+ sa$o+aHu$ +ost(u, c0+% se %escNi%ea masa %e maNo+ cu 'ostav ve(%e Hi se a'(i+%eau 'e %0+sa $umi+)(i$e %e s'e(ma+,et), f)() muc)(i, mi(os, %a( Hi f)() t(a+%afi(ii 0+f $)c)(a,i ai mucu$ui a(s S, R/oie(iB Hi Rcucoa+eB, fete$e si+&u(e +eamestec0+%u-se, to,i e(au '(ea ocu'a,i cu '$es+itu$ /uc),e$e$o( %e ca(to+ 0+ ca(e u+ +a,io+a$ism (oma+tic 'usese Hi cNi'u(i$e 9om+i$o( Hi 9oam+e$o( +oast(e, t(ecute '(i+ c(omo$ito&(afia vie+e*) Hi astfe$ +u se aIu+&ea %ec0t $a oft)tu(i$e %isc(ete a$e ce$o( ce 'ie(%eau o(i $a m0(0itu(i$e 0+)/uHite a$e c0Hti&)to(i$o(U ia( eu, cu $ec,ioa(a mea 0+ mi+te (%a( acestea s0+t $uc(u(i %i+ v(emea $iceu$ui) st(ecu(am %oa( o '(ivi(e 0+ o%aia 'e ca(e o 0+eca fumu$ ,i&)(i$o(

afec,io+ate %e

--

--

am/e$e se.e. Ia(, c0+% e(au +umai femei, $0+&) c(o+ica vie,ii %e fami$ie a a$to(a, ati+s), muHcat) sau sf0Hiat) cu totu$, se au*eau +umai +esf0(Hite$e %iscu,ii asu'(a (ocNii$o( f)cute, asu'(a ce$o( ce se vo( face o(i Hi asu'(a ce$o( ca(e +u se 'ot face. Fu(+a$u$ %e mo%), cu ti'a(u$ 'e su',i(e N0(tie &a$/e+), se t0(a 'e toate mese$e. >(umoasa ca(te %e ceti(e a R0+v),)to(i$o( asocia,iB, $a ca(e co$a/o(ase Hi O%o/escu, cu'(i+%ea, %esi&u(, %a( cu at0ta %isc(e,ieK , Hi a(tico$e %es'(e ,a() Hi %es'(e +eam, %a( e$e +u +e fusese() t0$cuite '(i+t(- u+ si+&u( cuv0+t, Hi astfe$ e$e ()m0+eau 'e+t(u +oi $ite() moa(t), toat) $ua(ea-ami+te 0+%(e't0+%u-se asu'(a /uc),i$o( %uioase, ati+&0+% se+time+te$e &e+e(a$ uma+e ca(e miIeau 0+ suf $ete$e +oast(e. Nici 0+ c$asa 0+t0ia, +ici 0+ a %oua, +imic ca(e s) '(iveasc) s0+&e$e +ost(u Hi ')m0+tu$ +ost(u. Co+Htii+,a %e +oi 0+Hi+e +-o 'uteam c)')ta +ici '(i+ com'a(a,ia cu cei %eose/i,i %e +oi, c)ci ev(eii um/$au $a Hco$i$e $o( co+fesio+a$e o(i 'oate Hi $a Hco$i %e Stat %i+ a$te ca(tie(e %ec0t acesta, ()mas cu(at (omP+escU +e (eu+ea 'e to,i (u&)ciu+ea, ca(e e(a +umai %e fo(m), $a Hcoa$) ca Hi acas). O o(to%o.ie f)() 0+suf $e,i(e, ca(e +u t(e*ea +imic 0+ fii+,a +oast() mo(a$), ca(e e(a st)'0+it) mai mu$t %ec0t %e %um+e*eiasca T(eime, aHa %e co$o(at 0+f),iHat) 0+ icoa+e, o(i %e sfi+,i, 0+ ci+stea c)(o(a se f)ceau $u+&i$e s$uI/e, cu o/$i&a,ia %e a sta 0+ 'icioa(e, +e0+,e$e&0+% Hi +esim,i+%, '0+) +i se 0+tu+ecau '(ivi(i$e 0+ &(eoiu$, &(asu$ mi(os a$ $umi+)(i$o( %e cea(), ci %e ve%e+ii$e 'e ca(e $e t(e*ea 'ovestea s'us) 'e 0+tu+e(ec, %e 'e cu'to( sau %e 'e 'atu$ %i+ /uc)t)(ie, %e femeia Htiut) 0+ a v()Ii *meii cum'$i,i, fe(eca,i 0+ /utoaie %i+ ca(e-i scot '(oHtii +e'(ev)*)to(i, %iN)+ii$e i+fo(me a$e co%(i$o( 'ustii 0+ ca(e +umai co'iii foa(te cumi+,i 'ot s)- Hi &)seasc) %(umu$ 0+a'oi, %(acii cu coa(+e$e /0($i&ate Hi coa%a sf(e%e$, ca(e s0+t tot%eau+a 'e u(ma +oast() Hi a$ c)(o( +ume e(am Hi +oi o/iH+ui,i s)-$ avem +eco+te+it 'e /u*e, G toat) aceast) 'o(o%i,)? fa+tastic) Hi i+fe(+a$), ca(e +e f)cea s) t(emu()m 0+ 0+tu+e(ec, +u 'e+t(u c) 0+ e$ e(a ceva, ci 'e+t(u c) e(a e$ 0+suHi, ma(e$e, a%0+cu$, fio(osu$ 0+tu+e(ec. 9a, +ici Rse+time+t (e$i&iosB, %a( mai a$es %e$oc Rse+time+t 'at(ioticB Hi Rse+time+t +a,io+a$B. :+ *)%a(, 'e ')(e,ii c$asei a III-a, 0+ ca(e +e 0+&()m)%eam 'e 'u,i+e$e /)+ci, t()&0+% cu ocNiu$, mai mu$t %ec0t $a cate%(a /)t)ii $a 'a$m), $a cu(tea, vaiK aHa %e uscat) Hi %e &oa$), %i+ ca(e, c0+%, (a(eo(i, se %escNi%ea o fe(east), v0+tu$ t(imetea '(af Hi %uNo(i %e $at(i+), 0+ *)%a( 'e ace$ a$/ vi% se 0+ti+%ea $a(&a Na(t), 0+&(iIit $uc(at) 0+ st()i+)tate, '(o/a/i$ $a ;ie+a, a 9aciei $ui T(e/o+iu 2au(ia+ L...M. Ea +u-mi *icea mai mu$t %ec0t BotoHa+ii, R+umi,i aHa %u') Batus-Ea+, Ea+u$ Tata(i$o(, ca(e $-a %ist(usB Hi 0+sem+a %oa(, 'e+t(u u+ viito( tot mai '$i+ %e 0+v),)tu(), tot mai &(eu Hi mai a')s)to(, aseme+ea cu 'iat(a %e moa() o(i cu st0+ca 'e ca(e, c0+% aveam fie(/i+,ea$) %e &0$ci, o sim,eam cu +e'uti+,) %e mestecat 0+t(e f)$ci$e 0+,e'e+ite, 0+c) u+ +um)( %e +ume '(o'(ii ca(e t(e/uie +ea')(at (e,i+ute. 9um+e*eu si+&u( Htie 'e+t(u ce. #Ha, *i$e &oa$e, u+ fe$ %e /)t(0+e,) Hco$a() '(ecoce a(u+cat) asu'(a av0+tu$ui, acum %efi+itiv *%(o/it, a$ co'i$)(iei me$e. #su'(a acestei co'i$)(ii mai a$es, c)ci cei$a$,i Htiau s) sca'e %i+ c0+% 0+ c0+%
?

--

%i+ tem+i,a 0+)/uHitoa(e, Rum/$0+% fu&a(iB, R/)t0+% mi+&eaB 'e Rto$oac)B, 0+t(e +uci, ()'e%e cu(),i,i %e (o%, o(i me(&0+% s) se %esf)te*e 0+ a'e$e tu$/u(i a$e Ria*u$ui $ui ;asi$iuB, %e u+%e, %i+ c0+% 0+ c0+%, se af $a c) s-a 0+ecat c0te u+u$, 'e%ea's) me(itat) %i+ 'a(tea cum'$itu$ui *eu a$ 0+v),)m0+tu$ui '(ima( R&(atuit Hi o/$i&ato(iuB. Isto(ia (omP+i$o( %i+ c$asa a 'at(a +e %)%ea cNi'u(i Hi 'oveHti. #t0ta. Se+time+tu$ +u e(a su&e(at %e o mi+te %i/ace u+it) cu o i+im) 0+ a%ev)( iu/itoa(e. 4i totuHi +oi t(ecuse()m '(i+t(-u+ ()*/oi Hi R(e'u(tase()m o victo(ieB, %eve+ise()m Ri+%e'e+%e+,iB... ;ia,a si+&u() m) 'usese 0+ fa,a acesto( (ea$it),i +ou). 9e %ou), %e t(ei o(i avusem se+*a,ia +ete%), 0+fi't) a%0+c 0+ mi+te, %e s) se ')st(e*e Hi '0+) ast)*i, a $uc(u$ui +eo/iH+uit ca(e sta s) se 'et(eac) o(i ca(e 0Hi 0+ce'use, 0Hi is'()vise (ostu(i 'e ca(e +u mi $e 'uteam 0+cNi'ui cu at0ta t(u%), sufe(i+,) Hi cum'$it) v)(sa(e %e s0+&e. 1e Na(a/a$e$e L...M $u+&i c0t ()/%a(ea s)(acu$ui, t(eceau oame+i %e $a ,a(), %i+t(-o $ume '0+) atu+ci cu+oscut) +umai '(i+ vie(u$ ca(e +e a%ucea %a(u(i %e $a (u%e o(i '(i+ ca$icii ()t)ci,i 'e st()*i$e o(aHu$ui, *%(e+,e mai mu$t %ec0t oame+i, c0+t0+%u-Hi ce(e(ea Hi mo(m)i+%u-Hi satisf)cutu$ R/o&%a'(osteB, c0+% +u $i se *icea sim'$u Hi scu(t: Rs) vii a$t) %at) moHu$eB sau RfemeieB. 1e c)maHa $o( a$/) +u e(au sem+e %e u+ifo(m), %a( ca'e$a %o(o/a+,u$ui +e a()ta c) ei me(& $a oaste: +u $a o/iH+uita oaste %i+ cu(tea c)*)(mi$o(, ci $a a$tceva, $a u+ miste(ios $uc(u %e %e'a(te. Oastea e(a 'u,i+) Hi cNema(ea su't stea& cu$e&ea +umai ici Hi co$o mi$ita(i activi, %i+t(e ca(e +ici u+u$ +-avea v(eo $e&)tu() cu +oi. #m Htiut 'e u(m) 0+ ce t(iste 0m'(eIu()(i, $i'site %e s'i(itu$ +ecesa(, i+%is'e+sa/i$, am 0+ce'ut acest ()*/oi, ca(e e(a 'e+t(u +oi Hi o st(aH+ic) 0+ce(ca(e, '$i+) %e at0ta (isc, $a u+ 'o'o( ca(e %e mu$t +u-Hi 'usese via,a 0+ '(imeI%ie 'e+t(u u+ sco' mai 0+a$t. 9e atu+ci, +u-mi a%uc ami+te %e +ici o ma+ifesta,ie 0+ $e&)tu() cu acest $uc(u c(u% ca(e se 'et(ecea 'e at0t %e %e')(tate$e c0m'ii a$e Bu$&a(iei. 5i+ta, %e o +atu() 'o$itic) aHa %e a/st(act), +-o 'uteam ve%ea, ia( 'o(+i(ea co+t(a Ri+amicu$uiB +u 'utea s) e.iste: '0+) $a t(ece(ea mea 0+ Ios $a Bucu(eHti, +u cu+oHteam a$t tu(c %ec0t 'e ace$a, aHa %e +e$)mu(it, $e&at %e u+ t(ecut %es'(e ca(e +i se s'u+ea c) s-a is'()vit %e mu$t, %i+ c(o+ici$e %e acas) Hi %i+ c)(,i$e %e Hcoa$). #(mata +oast() +-am v)*ut-oU +-o v)*usem +icio%at). -a(Hu(i$e ei +u se %esf)Hu(au '(i+ cot$oa+e$e mo%estei +oast(e $ocui+,i, ia( %(umu(i$e me$e e(au /i+e Not)(0te Hi foa(te scu(te. 9a( 0m'(eIu()(i$e m-au f)cut s) v)% oastea cea ma(e st()i+), ve+it) ca s) %ea $u'ta %e c)'ete+ie, $a ca(e se a$)tu(a, 'e+t(u a$te sco'u(i, Hi $u'ta +oast(), mai t0(*ie. Nevoia %e a eco+omisi asu'(a mi*e(a/i$ei 'e+sii %e mi$) +e f)cea s) cut(eie()m (u%e$e ca(i, /i+e0+,e$es, +e 'ofteau foa(te 'u,i+ G Hi %e c0te o(i am sim,it-o, %i+ '(ivi(ea ca(e se o'(ea, as'(), asu'(a /uc),ii %e N(a+) ca(e +e (eve+ea, %i+ $i'sa %e o(ice i+te(es 'e+t(u +oi, /a, mai t0(*iu, t0(*iu %e tot, c0+%

--

toat) m0+%(ia t0+)(u$ui se fo(mase 0+ mi+e, c0+% m) st)'0+eau &0+%u(i 0+a$te, %i+ im'u+e(ea u+o( acte 'e ca(e co+Htii+,a mea +u $e 'utea '(imi astfe$, %i+ i+su$t) Hi %i+ ame+i+,a(ea cu $ovitu(i$eK O, te(i/i$u$ se+time+t %e a te sim,i mi$uit Hi %e a +u 'utea s) sca'i %i+ $umea ca(e se uit) $a ti+e cu si$) sau cu o com')timi(e ca(e %oa(e Hi mai ()uK 4i eu am Rm0+cat '0+ea a$tuiaB Hi Ram suit sc)(i$e casei st()i+eB. -ama avea f(a,i ca(i t()iau, f)() a fi /o&a,i, /a m)ca( cu totu$ asi&u(a,i %e ve+itu(i$e $o(, totuHi 0+ 0m'(eIu()(i 0+$es+ite, 0+&)%ui+%u- Hi cNia( a cNe$tui mai $a(& 'e+t(u a'$ec)(i$e Hi '$)ce(i$e $o(. E(au mai sim,ito(i Hi mai 0+ m)su() %e a aIuta %ec0t f(a,ii tat)$ui, %i+t(e ca(i +umai RmoHu$ -a+o$eB '(imea cu '$)ce(e, 0+ casa $ui aHa %e %e*o(%o+at), %e 'e u(ma $0+ce%ei vie,i ve&etative a f(umoasei Hi cocNetei $ui so,ii, 'e cei %oi +e'o,i, /ote*a,i %e %0+su$BBa+%(a/u(c)B HiB1a')fusB, %u') +u Htiu ce mito$o&ie 'e(so+a$): o si+&u() %at) am v)*ut $a +oi, Ie+at %e s)()cia 'e ca(e o &)sea Hi 0+&(iIo(at %e aIuto(u$ ce i s-a( fi 'utut ce(e, 'e a$ %oi$ea f(ate mai ma(e a$ tatei, RmoHu$ =^B, a%ec) =eo(&es, avocat, efo( $a Sf0+tu$ S'i(i%o+, om m0+%(u, a c)(ui '(im/$a(e /oie(easc) 'e St(a%a 2)'uH+ea+u e(a u+ eve+ime+t, mai a$es 'e+t(u e$ 0+suHi. Ia(, c0t %es'(e /ietu$ RmoHuO Iaco/B, fost ca%et 0+ vecNea a(mat), '$ecat %e aco$o %u') co+f $ictu$ cu u+ ofi,e( 'e+t(u o femeie Hi 'e u(m) im'(ovi*at 'icNe(, /u+ om /o$+av, ca(e se cNi+uia %e co+Htii+,a ofticei (o*0+% %i+t(-0+su$, o %at) +umai $-am v)*ut, /u($ac, +e&(icios, cu must),i$e ma(i Hi ocNii focoHi, c)ut0+% o aHe*a(e 0+ BotoHa+i, u+%e a'oi %e at0tea o(i am fost 0+t0m'i+a,i cu 0+,e$e&e(e Hi iu/i(e %e $a(&u$ suf $et ome+esc, $i'sit %e m0+&0ie(ea co'ii$o(, a so,iei sa$e, f(umoasa R,a,a #s'asiaB fat) c(escut) $a 4coa$a Ce+t(a$) %i+ IaHi 0+ v(emi$e ei /u+e, a u+ui /u$&a(, t(ecut a'oi ca vameH 0+ ,a(a $ui $i/e(at), =Neo(&Niev ('e+t(u (omP+i: =Neo(&Niu), Hi a u+ei 2ive*e+ce %e +eam /u+. :+ ce '(iveHte 'e acei f(a,i ai mamei, ce$ mai mic %i+ %oi, -a+o$e, 'u(t0+% +ume$e /i*a+ti+, ieHit mai mu$t %i+ i+sti+ctu$ %ec0t %i+ cu+oHti+,i$e tat)$ui ascu+s $a ,a(), cu so,ia $ui ,e(a+c), 'e ca(e o %at) $-am v)*ut, a'$ecat %e s'ate, 'ist(uiat, cu ocNii m)(u+,i, 0+)c(i,i, e(a avocat $a Roma+ Hi *ia(ist. Biet *ia(ism %e '(ovi+cie, $a ca(e se ce(e a/o+ame+tu$ 'e $a uHi$e oame+i$o( G Hi mi-a ()mas 0+ mi+te t(imete(ea +eco+te+i,i, ca s) se 0+toa(c) a%esea cu /u*u+)(i$e tot &oa$e, a Rsec(eta(u$ui %e (e%ac,ieB, Iaco/ Rive+. 9es')(,it %e mu$t %e o RfemeieB %e o ma(e f(umuse,), 'e+t(u &(eHe$i$e ei, 'e ca(e $e-a co+ti+uat '0+) $a o sf0+t) is')Hi(e ca 'e%a&o&) $a 4coa$a Ce+t(a$) %i+ Bucu(eHti, ca Hi 'e+t(u a$e $ui, 'e ca(e $e-am af $at Hi 'e ace$ea, +)')%it %e o o/e*itate ca(e-i 0+%oia u(ecNi$e Hi-$ f)cea aHa %e &(eoi 0+c0t 0i e(a u+ cNi+ Hi %usu$ $a t(i/u+a$, %e ca(e se mutase a$)tu(ea cNia(, a$ %oi$ea RmoHuO -a+o$eB, iu/ito( 'e+t(u so(a sa, ie(t)to( 'e+t(u '(ete+,ii$e +oast(e %e mai t0(*iu, o %ucea foa(te &(eu. Ne-a t(e/uit tim' ca s-o 0+,e$e&em +oi Hi +u c(e% s-o fi 0+,e$es v(eo%at) fiu$, Ce*a(, f(umos /)iat, s'$e+%i% ofi,e( %e a(ti$e(ie, aHa %e /i+e 0+su(at, ca(e a is'()vit mai t0(*iu, ')()sit 'o(+i(i$o( sa$e +eo(0+%uite, 0+ ce$e mai t(iste Hi mai ')()site 0m'(eIu()(i. #m cu+oscut mai t0(*iu 'e a$t RmoHB, $a Ne&(eHtii $ui %i+ Iu%e,u$ ;as$uiu$ui, u+%e e(a avocat cu c$ie+te$), aIu+&0+% '(ima( %e mai mu$te o(i, o%at) cu (e&imu$ $i/e(a$ Hi cu Hefu$ s)u, Ne(o+ 2u'aHcu

--

Hi, 'e $0+&) aceasta, om %e e+e(&ie vitea*), %e s'i(it 0+t(e'(i+*)to(, %e ma(e 'ute(e %e st)'0+i(e, ca(e$ f)cea iu/it %e femei, temut %e /)(/a,i, G '0+) $a No,ii ca(i, ')t(u+*0+% '(i+ s)')tu(i su't &a(%, 'este Hi(u$ %e te(i/i$i c0+i ')*ito(i, cu ve+e(a/i$u$ 2ei/a 0+ f(u+te, '0+) $a uHa o%)ii %e cu$ca(e, +e0+cuiat) ca %e o/icei, se o'(i() 0+&(o*i,i c0+%, +e%escNi*0+%u-se %eo%at), Hi-au 0+cNi'uit c) vo( ve%ea 0+ fa,a $o( statu(a im'u+)toa(e, m0+%(a fa,) (otu+%), st()/)t)to(ii ocNi %easu'(a must),i$o( &(eceHte 0+c0($i&ate Hi vo( au*i fo(mi%a/i$u$ &$as %e coma+%) S, am cu+oscut mai t0(*iu 'e f(ate$e mai ma(e a$ mamei, RmoHuO CostacNiB, $a a$e c)(ui 0+t0m'$)toa(e st(0mto()(i *ic, c0+% &(iu$ +u se vi+%ea /i+e, am co+t(i/uit %i+ %estu$ Hi +oi, f)() ca 0+&e(escu$ o'timism a$ mamei s-o fi sim,it v(eo%at). 9a( %eocam%at), 0+ ace$ a+ %e ()*/oi, 6877, cu$cuHu$ t(ec)to(, 'e+t(u a +u face cNe$tuia$), +i-$ af $asem aiu(ea, 0+t(-o cas) '$i+) %e vecNi mi(esme /oie(eHti 'at(ia(Na$e Hi %e ac(e socote$i co+tem'o(a+e: casa ca(e se cNema c) este 0+c) a fostu$ui 'oste$+ic, '(eHe%i+te %e t(i/u+a$, t(a%uc)to( %e co% come(cia$, c(o+ica( 0+t0(*iat a$ -o$%ovei sa$e iu/ite, %a( cu &(iI) $ite(a() Hi 'e+t(u ca(tea %e (u&)ciu+i Hi 'e+t(u acatiste, -a+o$acNi 9()&Nici. Nu Htiu %e c0+% %atea*) cea %i+t0i icoa+) a $aHu$ui, 'e ca(e aH c(e%e-o 'u,i+ mai t0(*ie. 9i+ ea 0mi ()m0+ %ou) $uc(u(i: $uciu$ asfa$tu$ui 'e ca(e 'oc)+esc co'ite$e cai$o( %e $a /i(Ii, +eav0+%, ca ace$ea %e u+ ca$ %i+ BotoHa+i, ,e()+escu$ Iu& (usesc %easu'(a a+ima$u$ui, ca(e a( ')(ea aici %e o a$t) (as) %ec0t /u+e$e +oast(e m0(,oa&e %e'(i+se a f()m0+ta R&$o%u$B Hi a'oi 'ute(+ica $umi+) a st()*i$o( ce+t(a$e, aHa %e %eose/it) %e fumu(ia (a*) tu$/u(e %i+ Rf0+a(e$eB %e $a +oi, te(mi+ate %easu'(a cu 'a(a+te*a 0+c0($i&at) a ti+icNe$ei (u&i+ite. ;)% ia()Hi o 0+t0ie a%)'osti(e cNia( 0+ ma(&e+ea vecNii Cu(,i %om+eHti, atu+ci a(s) Hi 'ustieU c)*)(mi$e /)t(0+e s0+t 0+c) 0+ 'icioa(e Hi +oi st)m 'e u+%eva 'e aco$o, $a /u+a so() a tatei, 7i+ca, m)(itat) cu ofi,e(u$ %e a%mi+ist(a,ie Ioa+i%i, /u+ %e m0+ca(e, %e vo(/), %e &$um) Hi %a(+ic &)*%uito(. #$t) %at), 0+ ma(&e+ea BaN$uiu$ui, tot _a Ioa+i%i Hi $a R,a,a 7i+caB, 0+ case$e ce$e mici a$e T)cu$eHti$o(, 'aH+ici moH+e&i, a c)(e( fat), m0+%(a, so$em+a, /$aIi+a R,a,a -a(iB, e so,ia $ui RmoHuO =^B. #co$o m) cNeam) %i+ t(ecut, afa() %e o t(a&e%ie cas+ic) $a veci+i cu o a(u+ca(e femi+i+) 0+ f 0+t0+), %i+ fe(ici(e f)() u(m)(i, &ai,a cu 'e+e$e a$/ast(e-su(e ca(e $at() ca u+ c0+e, sc0(,+e ca u+ fie()st()u Hi vo(/eHte ca oame+ii, Hi /i/$ioteca $ui RmoHuO Ioa+i%iB ca(e Hi-o cata$o&Nea*) 0+ai+tea mea %)(ui+%u-mi m)(i+imos +iHte 'oe*ii e%itate %e 1et(i+i, ace$a ca(e a fost c$ie+tu,i tat)$ui meu Hi i-a %at at0tea %i+ c)(,i$e sa$e. Ba 0+c) o %at), 'e Hesu$ BaN$uiu$ui, 'e+t(u '$)ce(ea +oast(), u+ *meu /a$au( */oa(), 'e ca(e $-a f)cut RmoHu$B cu miI$oace$e su'e(ioa(e a$e v(0stei sa$e, ca s) %e'(i+%em 0+c) u+ meHteHu&. 9a( atu+ci, $a 6877, 0mi a%uc ami+te, $a /)t(0+u$, foa(te /)t(0+u$ 1oste$+ic, 0+ 1)cu(a(i, o cas) $a(&) cu &eam$0c 0+ fa,) Hi, Ios, cu u+ fe$ %e &0($ici 0+t(e/ui+,at ca suf(a&e(ie, Hi ca o%aie %e %o(mit 'e+t(u oas'e,ii m)(u+,i, ca(i e(au $)sa,i 0+ sama u+ei e+o(me 'o'u$a,ii %e +es),ioase '$oH+i,e, a c)(o( cu+oHti+,) mai %e a'(oa'e am f)cut-o mai t0(*iu, 0+t(-o a %oua He%e(e, 'e ca(e +-o 'ot aHe*a c(o+o$o&ic. B)t(0+u$ avea iatacu$ s)u i+accesi/i$, cu icoa+e i+vi*i/i$e, cu ca+%e$e ca(e

$ic)(eau %u') &eamu(i Hi cu

--

--

o 0+t(ea&) co$ec,ie, com'$etat) cu 0+&(iIi(e, %e c0te o(i se Hti(/ea, a u+ei ce(amice cu o 0+t(e/ui+,a(e foa(te 'a(ticu$a(). 9e aco$o ()s)(ea 0+ sa$o+, u+%e-$ aHte'ta vastu$ foto$iu 0m/()cat cu 'ie$e, $0+&) fe(easta 'e a$ c)(ii '(icNici, a$)tu(i cu ocNe$a(ii, e(au, c0+% 2ama(ti+e, cu ca(e-Hi 0m/)$s)mase ti+e(e,a, c0+% at0t %e mo%e(+e$e, %e (evo$u,io+a(e$e Co+vo(/i(i $ite(a(e. 9i+,ii c)*use(), $im/a se 0m'$eticea 'u,i+te$, se a'(o'iau %e 'acea veH+icei 0+cNi%e(i ocNii o/osi,i su't ocNe$a(iU u(ecNi$e 0+cetase() %e mu$t sa(ci+a %e a-$ 'u+e 0+ ati+&e(e cu $umea %i+ afa(). 9a( ')(u$ a$/, /a(/a c(ea,), (otu+%), $u+&u$ Na$at %e t)ietu() a(Naic) f)ceau %i+ ace$a ca(e aHa %e &(eu se 'utea face 0+,e$es o ve+e(a/i$) 0+f),iHa(e ()*$ea,), ()mas) %i+t(-o 0+t(ea&) societate %is')(ut), afa() %oa( %e tot aHa %e /)t(0+u$ s)u amic =Nica =Nefa$, cu ca(e, 0+ _a+ume (a(isime *i$e, am/ii 0+ Nai+e %e 'ie$ea %(acu$ui, su(e cu 'ucNi,ei a$/i, ieHeau 'e+t(u o '(im/$a(e $a Co'ou, ca(e, cu 'aHii $o( m)(u+,i, 0m'ie%eca,i, 'utea s) ,ie cu ceasu(i$e. 9a( v(emea c0+%, '(i+s %i+ fu&), %eve+eam 'e+t(u c0teva mome+te $ecto(u$ f(ate$ui /u+icii me$e, %e at0,ia *eci %e a+i ()'osat) Hi mie +ecu+oscut), e 0+c) %e'a(te. 9a( e si&u( c) 0+ acea cas) %i+ 1)cu(a(i, u+%e 'o(u+cea %e fa't G Hi c0t %e as'(uK G so,u$, fu+c,io+a( $a Rsta(ea civi$)B, a$ fiicei 'oste$+icu$ui, femeie f)() 0+suHi(i fi*ice, t0(*iu Hi &(eu m)(itat), u+ -i(cea, %i+t(-o fami$ie %e /oie(+aHi %e $a T0(&u$ >(umos, am fost 0+t0i atu+ci, $a 6877. 9i+ %osu$ &eam$0cu$ui '(iveam Hesu$ BaN$uiu$ui, 'e ca(e t(eceau va&oa+e$e %e ma(f) %e u+%e ()s)(eau ca o 'e(ie %eas) /aio+ete$e so$%a,i$o( ,a(u$ui. 1e aceHti so$%a,i i-am v)*ut 'e u(m), cu oca*ia ce$ui %i+t0i %(um $a RmoHuO -a+o$eB %i+ Roma+. :+ va&o+u$ %e c$asa a %oua, c)ci +imic +u +e-a 'utut %esface %i+ ami+ti(ea a ceea ce fusesem, a ceea ce +e ce(ea +ume$e Hi $e&)tu(i$e +oast(e, 0+ fa,a mamei st) u+ ofi,e( su'e(io( 0+t(e %ou) v(0ste, cu /a(/a 0+ %ou) ')(,i ca a 0m')()tescu$ui s)u st)'0+. #(e +evast) G Hi vo(/eHte %uios %e cas) G Hi a(e Hi co'ii ()maHi aco$o, acas), cu %0+sa. 9e %o(u$ Hi 0+ %(a&u$ $o(, e$ +e 0m'a(te m)(u+ta mo+e%) (useasc) %e a(&i+t, a$ c)(ei +ume 0$ au% 0+c) 0+ u(ecNi: ma$e+cNi. #'oi, 0+ $u+&u$ %(umu$ui, $a sta,ii$e u+%e 'o(ta(u$ su+0+% %i+ c$o'ot st(i&) +ume$e st0$cit cu i+%ica,ii +em,eHti, f $)c)ii /)$a+i, (oHii Hi &(aHi se ()')% s) taie cu H')+&i$e Na(/uIii c)(+oHi cu ca(e $i se mai ostoaie setea. #'oi, 0+t(-o *i, u+ st(i&)t %e /ucu(ie a$ mamei:BS-a $uat 1$ev+aKB 1e cei ca(i au $uat-o, cu aHa %e 'u,i+) %e'(i+%e(e Hi '(e&)ti(e, cu u+ aHa %e m)(i+imos sac(ificiu a$ ti+e(e,ei $o(, i-am cu+oscut 'e u(m) %e a'(oa'e: u+ ofi,e( Hi u+ so$%at. :+ ce(%acu$ %e fie( a$ case$o( $ui ;asi$iu 10(&a(u st) 0+t(-u+ Ie,, cu c0(Ii$e 'e ca(e $e va 'u(ta a'oi su',ioa() cu a+ii, 0+&(iIit cu o +esf0(Hit) iu/i(e %e femeiuHc) m)(u+t), s$a/), cu ime+Hii ocNi ca$*i, c)'ita+u$ ()+it 9imit(escuU %oi co'ii se */e+&uie $0+&) tat)$ sc)'at ca '(i+ mi+u+e %e $a moa(te: Romu$ Hi Ema, e$ u+ /)ie,aH /$o+%, +east0m')(atU ea, icoa+a 0+s)Hi a mamei sa$e. 7i$e 0+t(e&i, +emiHcat, ofi,e(u$ '(iveHte 0+ *a(ea u+%e-i miIesc 'oate 0+c) sce+e$e %e s0+&e %e u+%e a ve+it. -ai t0(*iu, c0+% cu &(eu 0Hi 'oate miHca %i+ $oc 'icio(u$ st()/)tut %e &$o+,, e$ 'ovesteHte *iua %e */ucium s)$/atec, $ovitu(a 'e ca(e a sim,it-o +umai ca o i*/i(e su(%), ceasu(i$e %e to(tu(at) aHte'ta(e 0+setat) 0+ va$ea s)m)+at)

--

%e mo(,i. Se(vitoa(ea +oast(), /)$aia 2isaveta, a(e Hi ea $0+&) %0+sa u+ $u't)to( a$ ()*/oiu$ui ca(e a/ia s-a is'()vit. 8+eo(i u(iaHu$ ,e(a+ e 0+ o%aia 0+v),)tu(ii +oast(e Hi +e '(iveHte, sim'$u, ca Hi cum +-a( fi vo(/a %e %0+su$ Hi %e o c$i') ca aceea, %e asa$tu(i$e %e $a =(ivi,a, %e o/(a*u$ ()te*at %e scNiI), %e +o(oiu$ moa$e cu ca(e ai +oHt(i 0Hi aco'e(eau %i+ &oa+) ()+i$e G Hi, tot +u mu(eau. 8+%eva, 0+ +esf0(Hite %e')(t)(i, miIeHte o $ume 0+c$eHtat) 0+ t(0+te s)$/atece, 0+ ca(e /aio+ete$e 0m'u+& Hi 'um+ii $ovesc, &u(i$e, 0+ 0+c$eHt)(i su'(eme, muHc) 0+ ca(+ea %e om... #ceHti %oi '(ofeso(i cu ca(+ea sf0(tecat) fac mai mu$t) &eo&(afie Hi s'u+ mai mu$t) isto(ie %ec0t to,i %asc)$ii %e $a Hcoa$) 0m'(eu+). 9i+ 'a(tea ei, Hcoa$a, %eve+it) 'at(iotic) +umai 0+ aceast) fo(m), se(/ea*). :+ 'ia,a cea ma(e, u+%e %e o/icei $i'ove+ce$e &(ase v0+% s0m/u(i %e f $oa(ea-soa(e$ui Hi %e /osta+ sau um'$u aceeaHi $i+&u(i,), Htea(s) 'e Ho(,u$ (oHu, cu 0+&Ne,at) %e $)m0ie (a$)m0ie $a +oi) sau %e va+i$ie, 'e c0+% '(ecu'e,e$e s'o(ov)iesc $0+&) u$ce$e$e Hi &()m)Ioa(e$e %e Rve(%e,u(iB %i+ &()%i+i$e $o(, s-au a'(i+s /utoaie cu smoa$) Hi, 0+ai+tea $o(, 'e c0+% u+%eva se 'et(ece %esi&u( o 'a(a%) 'e ca(e +-o ve%em, +oi, co'iii, c0+t)m. Cum c0+t)m, +umai 9um+e*eu Htie G %i+ 'a(tea mea, c0+% fe+ome+u$ acestei '(o%uc,ii mu*ica$e se '(e*i+t) %e mama 0+ sa$o+u$ $uiB-a%ame ;)sescuB, mi se %au toate /om/oa+e$e %i+ cas) +umai s) tacK S, %a( c0+t)m %i+ ()s'ute(iB>iii RomP+iei, to,i voi+ici %e f(u+te, Hoimi %e '(i+ Ca('aaa,i, Hoimi %e '(i+ Ca('a,iB. 1oe*ia $ui #$ecsa+%(i, cu Se(&e+tu$ Hi 1e+eH Cu(ca+u$, va ve+i 'e u(m) +umai, 0+ '(imii a+i %e $iceu, c0+% ocNii +oHt(i se %escNi%eau mai $a(&i $a $uc(u(i '0+) atu+cea +eHtiute. Ia( 'e st()*i$e 'aH+ici$o( BotoHa+i, %e-a $ua&u$ a(te(e$o( ev(eieHti '$i+e %e *&omot, %e RNa(N)tu$B micu$ui come(,, '(i+ fa,a case$o( /oie(eHti, %e o aHa %e 0+&(iIit) ,i+ut), t(eceau st(aH+icii ostaHi %e imita,ie Hi %e co+t(a/a+%) ai &)(*ii civi$e, fieca(e cu ce+ti(o+u$ +e&(u 0+ Iu(u$ Nai+ei %e toate *i$e$e Hi 0+ ca' cu ')$)(ii %e tot fe$u$, %a( 'u(t0+% 'e um)( cu m0+%(ie 'uHti$e ieHi$e %i+ u*, 'e c0+% mu*ica ,i&a+u$ui Ba$ica, 'u(t0+% u+ aHa %e ma(e +ume /oie(esc, o /a(/) co(es'u+*)toa(e Hi o fo(mi%a/i$) c)ciu$) %e &(e+a%i(, su+) %i+ toate a$)mu(i$e sa$e Hi cuta(e avocat sau fu+c,io+a( (i%ic) 0+ soa(e o st()$ucitoa(e sa/ie +eascu,it). Sea(a, 0+t(-u+a %i+ case$e +oast(e, ()'e%e scNim/ate, su+) '(e$u+& %uioase$e acce+te a$e (u&)ciu+ii Hi, $a o ma(e 'a(a%), $a, ca(e am a')(ut, t(imiHi %e mama, %a( ()'e%e 0+a'oia,i acas) %e RmoHuO =oB, 0+ u+ifo(m) cu fi(etu(i %e au( Hi cu %ou) %eco(a,ii 'e 'ie't, &e+e(a$u$ C)$i+escu, Re(ou$ %e $a Costa+&a$iaB, cu a$/a /)(/u,) +a'o$eo+ia+), 0Hi t(ece 0+ (evist) voi+icii. 9i+ 'at(ia(Na$ismu$ ei vecNi, a c)(ui fa+tom) se sti+&e 0+ casa %i+ 1)cu(a(i, aceast) societate %e '(ovi+cie (omP+easc) se t(e*ea $a 0+c0+ta(ea 0+c(e*ut), +eHtiutoa(e %e '(imeI%ii, a (oma+tismu$ui Ri+%e'e+%e+,eiB Hi Rvicto(ieiB.

--

VI( LICEUL
9ac) t(ece(ea %e $a $i/e(a via,) %e co'i$ $a 0+&usta(ea /)+cii %e Hcoa$) '(ima() e(a o cum'$it) scNim/a(e %e o(i*o+t, u+ +o( &(os, t)i+% ve%e(ea fu+%u$ui a$/ast(u a$ *)(i$o( +e'(iN)+ite, o Hi mai ma(e '(eface(e t(e/uia s) i+te(vie 0+ mome+tu$ c0+% am ')Hit '(a&u$ $iceu$ui. 9e fa't acesta a( t(e/ui, cu '(ofeso(ii s)i mu$ti'$i, fieca(e av0+% a$t) 0+f),iHa(e, a$te o/iceiu(i Hi aite meto%e, 0+t(-u+ ca$ei%osco' uma+ cu ca(e +u se 'oate 0+v),a ci+eva %i+t(-o %at), s) ai/) u+ ca(acte( %eose/it, vi*i/i$ mai :+a$t Hi cu a%ev)(at mai im'(esio+a+t %ec0t acea Hcoa$) 0+ce')toa(e '(i+ ca(e +-a( t(e/ui s) se ias) %i+ %e'(i+%e(i$e %e acas). -ai mu$,i '(ofeso(i ca(i '(e%au aceeaHi mate(ie 0+ mai mu$te c$ase Hi ca(i au 0+ sama $o( sute %e e$evi +u 'ot s) ,ie fa,) %e aceHtia atitu%i+ea 'e ca(e u+ '(ofeso( ')(i+te o 'oate ')st(a fa,) %e micu$ &(u' 0+c(e%i+,at 0+&(iIi(i$o( sa$e, %i+co$o. 2a $iceu G c)ci 'e atu+ci te(me+u$ %e &im+a*iu, (e'(e*i+t0+% '(i+ o(aHe mai mici u+ $iceu i+com'$ect, e(a 'u,i+ cu+oscut S, mate(ia ca')t) o i+%ivi%ua$itate, ea se %eose/eHte, se '(eci*ea*), 'e c0+% 0+ c$ase$e e$eme+ta(e toate mate(ii$e se amestec), se co+fu+%) Hi se 'ot a(mo+i*a 0+ si+&u() fii+,a, '(ice'ut) sau +e'(ice'ut), sim'atic) sau a+ti'atic), a u+icu$ui '(ofeso(, a R%om+u$uiB. 9ac) 0+ aceast) Hcoa$) +u st(ic) o foa(te /u+) 0+,e$e&e(e 0+t(e '(ofeso(ii %e c$as), ca(i +u t(e/uie s) fac) a se *&u%ui (evo$u,io+a( suf $etu$ co'ii$o( c0+% t(ec %e $a u+u$ $a a$tu$, sa(ci+a %i(ecto(u$ui fii+% %i+ aceast) cau*) aHa %e ma(e Hi aHa %e &(ea, 0+ Hcoa$a secu+%a() fieca(e %i+t(e '(ofeso(i, 0+ cea mai 'e(fect) f(),ie %e suf $et cu co$e&ii, t(e/uie s) Htie Hi ce se 'et(ece $a fieca(e %i+t(e aceHtia, ia( R%i(i&i+te$eB s) +u fie u+ sim'$u su'(a- 'e%a&o&, cNemat c0+% se 'et(ece u+ sca+%a$ Hi c0+% s0+t %e 'e%e'sit vi+ova,i, ci ace$a ca(e, a(mo+i*0+% $ec,ii$e 0+ at0tea %ome+ii, s) 0+%(e'te 0+v),)m0+tu$ c)t(e acea cu$tu() &e+e(a$) ca(e 'e aceast) t(ea't) %e 0+v),)m0+t e si+&u(a %e avut 0+ ve%e(e. 1e+t(u a c)')ta /u(sa %)%usem u+ e.ame+, $a ca(e ve+isem su't i+f $ue+,a ()s'u+su(i$o( '(oaste %ate $a e.ami+a(ea acas) %e '(ofeso(u$ =(i&o(i,). E$ +u m) $)mu(ise u+%e Hi 'e+t(u ce m) %uc. TotuHi, 'oate c) i+sti+ctiv 0mi voi fi %at sam) %e ce m) aHtea't), cu toat) ma(ea mea %e*o(ie+ta(e, 0+ ca(e 'oate i+t(a Hi 'u,i+) f(ic), %a( %esi&u( +ici o m0+%(ie Hi +ici o iu/i(e, c0+% am i+t(at 0+ '(ima c$as) a $iceu$ui /otoH)+ea+, ca(e 'e atu+ci +u c(e% c) se cNema 0+c) %u') +ume$e ace$ui Ni(sut, as'(u, R(oma+B, '(ofeso( Hi sc(iito(, isto(ic, fi$o$o& 'e+t(u afi(ma(ea +a,iei ca(e a fost T(e/o+iu 2au(ia+, %es'(e ca(e 0+s) 0+ at0,ia a+i %e stu%ii +ime+i +u +e va vo(/i ca %es'(e u+ mo%e$ Hi +ici cNi'u$ $ui %omi+ato( +u va ()s)(i 'e '0+*) sau 0+ ma(mu() Hi /(o+* 0+ai+tea +oast(). :+t0i, ce +e'ot(ivit) casa 0+ ca(e e(a s) so(/im %e acuma 0+ai+te %i+ i*vo(u$ u+o( cu+oHti+,i mai 0+a$te: vecNe $ocui+,) /oie(easc) $0+&) /ise(ica Sf0+tu$ =Neo(&Ne, fu+%a,ie a $ui 4tefa+ ce$ -a(e, 0+c) +e()*)$uit) %e Comisia mo+ume+te$o( isto(ice Hi mai im'u+)toa(e 0+ te+cuia$a &(oas) 'e ca(e v(emea a(u+case ma(i um/(e +e&(e, /ise(ic) 0+ ca(e '(ofeso(u$ %e (e$i&ie, f(ate %e e'isco' Hi fi&u() fi+), /$o+%), ca a $ui 4tefa+ 0+suHi, 0+ cNi'u$ %e ima&i+a,ie c(eat %e #sacNi, ')(i+te$e

-oisiu, +u

--

--

+e-a %us o si+&u() %at) 'e+t(u a +e vo(/i %e 9um+e*eu$ tutu(o(a, %e E(istos ce$ /u+ Hi %e 9om+u$ ma(ii +oast(e &$o(ii t(ecute. #ceast) co+st(uc,ie, 0+ vecNiu$ sti$ f(umos, %a( 'ot(ivit) +umai 'e+t(u via,a Hi activitatea u+ei si+&u(e fami$ii /o&ate, t(e/uie s) fi a'a(,i+ut u+ei fami$ii a(me+eHti. C)ci a(me+ii, cu e.ce',ia casei %(u$ui 4tefa+ovici, &os'o%)(it) %u') t(a%i,ii /ucovi+e+e, e(au 0+ tot $u+&u$ acestei st()*i. 9e $a /)ca+u$ cu coa(+e$e %e ma(e, 'e $0+&) +e&usto(u$ %e &Niu%e+, t)(cat Hi 0+%esat %e $aB=Ne(eta ve(%eB Hi '0+) $a casa %i+ fa,a $iceu$ui a u+ei (es'ecta/i$e fami$ii a(me+eHti, cu $u+& t(ecut $a +oi Hi, 'e u(m), 0+ fa,), cu u+ 0+t(e& ca(tie( $ocuit %e aceiaHi oas'e,i, a(me+imea se 0+ti+%ea '0+) %e'a(te. 1e c0+%, 0+ai+te %e st(a%a 'e('e+%icu$a() a Hco$ii +oast(e, ca(e %ucea s'(e ce+t(u, cu 0+to(tocNe(ea %u/$) %e $a $i/()(ia $ui IvaHcu, %i+t(-o fo(mi%a/i$) c$)%i(e cu teme$ie '(oast), skZsc(a'e(, 'e+t(u ocNii +oHt(i %e'(i+Hi cu *i%i(i mo%este, 0+ %(ea'ta /ise(icii Hi 0+ fa,a ei se mai 0+t0$+eau $ocui+,i a(me+eHti ()*$e,e sau Hi(u(i 0+t(e&i: $a =(i&o(e =oi$av, a c)(ui cas), tot%eau+a 0+cNis) Hi t)cut), e(a u+ mo%e$ %e &os'o%)(ie occi%e+ta$) G Hi o a %oua st(a%) a ace$o(aHi a(me+i 'o(+ea %e $a %0+su$ S, o(i $a a$,i =oi$avi, cu $e&)tu(i aust(iece 0+ aceeaHi Bucovi+), %e u+%e va ()s)(i co$e&u$ +ost(u +a$t, /$o+%, cu ocNii a$/aHt(i, =oi$av =ustav, me+it s) fie a'oi u+ e$e&a+t ofi,e( %e cava$e(ie. 2iceu$, cu o u(0t) fi(m) ma(e $a 'oa(t), cu'(i+%ea, cu o Rsa$)B $a miI$oc, 0+ st0+&a o mai vast) c$as) 0+t0ia, o c$as) a %oua 0+&ust) G c)ci +um)(u$ Hco$a(i$o( %esc(eHtea ()'e%e G $a s'ate$e ei av0+% 0+ fa,) ca+ce$a(ia Hi u+%eva 0+ %(ea'ta c$ase$e su'e(ioa(e, '(i+ cNicNi+e,e ca 'e+t(u o Hcoa$) ca(e scotea, $a sf0(Hitu$ at0to( oste+e$i, 0+ cea mai ma(e 'a(te cu totu$ *)%a(+ice, %oa( %oi, t(ei a/so$ve+,i %i+ c$asa a ;II-a. Cum f(ecve+,a e(a 0+c) %estu$ %e ma(e 0+ ce$e %i+ u(m) %ou) c$ase a$e cu(su$ui i+fe(io(, e$e fusese() e.i$ate 0+ fosta /uc)t)(ie, com'us) %i+ %ou) o%)i, %i+t(e ca(e u+a ')st(a u+ %u$a' 0+ ')(ete $a s'ate$e ta/$ei e.e(ci,ii$o( +oast(e, %u$a' c)(uia se va ve%ea ce %esti+a,ie i-a %at Ht(e+&)(ia +oast() %i+ c$asa a I;-a. O cu(te mic), 'avat), 0+ ca(e +u e(a (ost %e statU 0+ fu+%, +ea')(ata $iva%) %e 'omi, %easu'(a c)(eia, ca +iHte u(iaHe s'0+*u()to(i cu fu+ii$e at0(+0+% e(au a'a(ate$e %e &im+astic), '(e&)tite ca 'e+t(u ac(o/a,i, ac(o/a,i ve(ita/i$i %i+ s'e,a miss ;a+%ei cu t(icou$ ve(%e, 'e ca(e o v)*usem 0+ a+ii co'i$)(iei ,i+0+% 0+ %i+,i 'e 'a(te+e(u$ ei, 0+ai+te ca '(i+ ci(cu$ Si%o$i s) fim i+i,ia,i, cu /i$et, sau, 'e+t(u co'iii +ec(escu,i, '(i+ s')(tu(i$e '0+*ei, $a e$e&a+te$e '(esta,ii a$e fami$iei Si%o$i: /)t(0+u$, im'o*a+t ca u+ Hef %e stat 0+ e.e(ci,iu$ fu+c,iu+ii, Ce*a(, (u/ico+% Hi *0m/ito(, me$a+co$icu$ $ui f(ate, >(a+*, Te(esa St(ackaZ, fata cea ma(e a fami$iei, 0+co(%0+% u+ t(u' /i+e +ut(it, ia( 0+&e(easca -e%ee /)$aie, me*i+a, at()&0+% %u') %0+sa tot sto$u$ sus'i+)to(i$o( 0+t(e %ois'(e*ece Hi ci+ci*eci %e a+i. Cu o sf0+t) &(oa*) e(a s) '(ivim +oi, +e'uti+cioHii, c(escu,i 0+ (ecea (e$i&ie a c)(,ii, ca(e face timi% Hi st0+&aci, 'e tova()Hii ieHi,i %i+ fu+%u$ *%(ave+e$o( maNa$a$e ca(i se a(u+cau $a t(a'e*e, %e 'e u+u$ 'e a$tu$, '(i+ fo(mi%a/i$e sa$tu(i 0+ &o$, 0+t(u +imic mai '(eIos %e ce f)ceau, aco$o, $a ci(cu$ (0v+i(i$o( +oast(e, a(tiHti 0+ toat) fo(ma. Fos, mic, (ece, seve(, '(ofeso(u$ Ra%u co+tem'$a f)() s)-Hi a(ate satisfac,ia, %(eso( eme(it, fo$osu$ evi%e+t a$ oste+e$i$o( sa$e.

--

Cea %i+t0i cu+oaHte(e a '(ofeso(i$o( a fost co+fu*). Nu-i 'uteam m)ca( %eose/i: mu$t tim' stam +e%ume(it 0+ai+tea ce$o( %oi 'u(t)to(i %e /)(/i ca(i e(au =. Costi+ ;e$ea Hi Io+escu. --am %e'(i+s mai ()'e%e cu '(ofeso(u$ %e Htii+,i +atu(a$e, Savi+escu, fiu %e '(eot ieHea+, aIu+s $a cate%() 0+ mome+tu$ c0+% 0Hi te(mi+a c$ase$e secu+%a(e, fi(e %e auto(itate, a$ c)(ui &$as, 0+tov)()Hit Hi %e u+e$e ma+ifesta,ii mai %(astice, 0+ ca(e 'icio(u$ +e(vos avea u+ (o$, um'$ea %e *&omot cu$oa(e$e 0+&uste a$e 0+cNiso(ii +oast(e. :+ fa,a u+ei mase Hco$a(e 0+ ca(e se 0+t0$+eau v$)sta(e$e tutu(o( '(ofeso(i$o( %i+ o(aH, cu u+ +um)( %e so$i*i fii %e ,e(a+i %i+ 0m'(eIu(imi, v(0ste$e fii+% Hi acuma %estu$ %e amestecate, '0+) $a f(umosu$, voi+icu$ a%o$esce+t IacovacNe, 'e ca(e /oa$a %e 'ie't e(a totuHi s)-$ smu$&) %i+ miI$ocu$ +ost(u, '(ofeso(ii Hi-au f)cut a'a(i,ia. 8+a cu totu$ +e'(e&)tit), +oi +eHtii+% +imic %es'(e %0+Hii, ei +eHtii+% +imic %es'(e +oi, f)() s) ai/) m)ca( o fiH) %e '(ove+ie+,) Hi %e stu%ii: '(ofeso(u$, a/st(act, 'e cate%(a $ui, e$evii, a/st(ac,i, 'e /)+ci$e sc(iIe$ate %e a$te &e+e(a,ii, t(ecute cu u+ fo$os (e$ativ '(i+ ace$eaHi vecNi meto%eU 0+%e'$i+i(ea fu+c,iei '$)tite %e o 'a(te, si$a im'us) %e cea$a$t), cu u(m)(i ca(e, fi(eHte, +u s0+t &(e$e %e &0cit. :i v)% 0+c) aHa cum e(au atu+ci. 9e $a cei mai /)t(0+i $a cei mai ti+e(i, cuco+u$ CostacNi Seve(i+, ca(e a/ia ie(i Hi-a 0+cNeiat ca foa(te /)t(0+ 'e+sio+a( (ostu$ 'e ')m0+t: u+ &os'o%a( &(as Hi &(os, 'u,i+ /)(/os, cu /u+ii ocNi a$/aHt(i, a'$eca,i s'(e som+ c0+% e$evu$ Htia '(ea /i+e $ec,ia 0+v),at) 'e %e (ostU '(ofeso( %e $ati+) '0+) atu+ci, e$ $uase acum isto(ia, Hi o/()*+icii$e ca'itu$au 0+ai+tea acestei /u+)voi+,i som+o(oase, i+ca'a/i$) %e a 'o(u+ci Hi %e a 'e%e'si, %a( co+t(a c)(eia, 0+ %uHm)+ia cum'$it) Hi Iocu$ %e-a '0+%a Hi %e-a $ovitu(a %i+t(e st)'0+ito(i Hi st)'0+i,i, +ime+ea +u se &0+%ea $a u+ atac, +ote$e fii+% 'e $0+&) aceasta aHa %e ')(i+teHte %ist(i/uite. 2ati+a t(ecuse acum asu'(a '(ofeso(u$ui Toka(ski. I+te(esa+t) fi&u() %e (evo$u,io+a(, %e (efu&iat 'o$o+, ca(e avea 0+ u(m) u+ 0+t(e& t(ecut i+so+%a/i$, cu 'et(ece(i 0+ E&i't, cu e.'e(ie+,a mu$to( ocu'a,ii, s'i(it e+cic$o'e%ic, 0+ sta(e a e.ami+a cu tot at0ta com'ete+,) $a $ati+a sa, $a f(a+ce*), u+%e a fu+c,io+at 0+ c$asa a I;-a %u') %is'a(i,ia '(ofeso(u$ui f(a+ce*, %a( Hi $a fi*ic) Hi cNimie, Hi o $e&e+%) %e '(ofesie me%ica$) fii+% $e&at) %e tai+a $ui. Suf $et a%0+c Hi foa(te sim,ito(, %e o /u+)tate f)() ma(&e+i, %e o %(e'tate ca(e +u a%mitea favo(i*a(ea, %e a$tfe$ 'u,i+ o/iH+uit), Hi '(i&o+i(ea, mai %eas), e$ se ofi$ea t)cut, 0+cNi0+%u-Hi miste(u$ 0+ miI$ocu$ u+ei societ),i 0+ ca(e, 'o$o+i, ca -e(Ivi+skii, ca T(em/icki, +u $i'seau, %a( ca(e +-avea fa,) %e %0+su$ o 0+,e$e&e(e, $)s0+%u$ s)-Hi c0Hti&e '0i+ea cu $ec,ii %ate '0+) t0(*iu +oa'tea, '(i+ +o(oaieU L...M so,ia $ui, o +e'oat) a $ui ;. #. 8(ecNi), (otu+%) ca o /(0+*) %e O$a+%a Hi (oHie ca aco'e(iHu$ ei, 'u(t0+% 'e ca'u$, %e o f(umuse,) %e mu$t sti+s), o vi*i/i$) 'e(uc), 0+t(e/ui+,a 'e acest om %e o ma(e va$oa(e ca 'e a+ima$u$ ca(e t(e/uie s) t(a&), '0+) va ()m0+ea Ios, $a ca(u$ 0+%estu$)(i$o( cas+ice. 4i se vo(/ea %e st)'0+i(ea 0+ casa $ui a co$e&u$ui t0+)( %e $a matematici, %e m0+c)(i$e amestecate, tu(+ate u+a 'este a$ta, ca(e-$ aHte'tau $a o/osita 0+toa(ce(e acas), 0+ ca(e mai &)sea Hi */u(%)ciu+ea e$evi$o( ,i+u,i 0+ &a*%), aHa 0+c0t, %i+ su'u+e(ea $ui $a o soa(t) aHa %e &(ea

--

se %esf)cea +umai t0+&ui(ea muce+iciei aHte'tate:B-`s` Io+escu, m`s` Io+escuB, sauB-iIivi+scNi, -iIivi+scNiB... 2ui R%om+uO Toka(skiB +u i se f)ceau o/()*+icii ma(i, co'iii 0+,e$e&0+% mai mu$t, %i+ i+sti+ct, %ec0t oame+ii matu(i: %oa( 0+ c$asa a I;-a, &a*%a o/()*+icii$o(, c0+% co'iii +u mai s0+t co'ii ca s) ascu$te Hi +u s0+t +ici a%o$esce+,i cu cu+oHti+,a ()s'u+%e(ii $o( mo(a$e Hi cu &(iIa viito(u$ui 0+ via,), se 'u+ea 'u,i+) c(et) 0+ sa$ta(u$ u+%e o/ositu$ '(ofeso( 0Hi aHe*a $u+&a /a(/) su(), sau su't cate%(a ()su+)toa(e a+umite /om/i,e %e '$um/ 'e ca(e $e ma+ev(au 0+ mome+te mai so$em+e sfo(ice$e ce se st(ecu(au %u') cuie /i+e '$asate Hi ascu+se %e-a $u+&u$ ')(e,i$o( Hi c0+%, ()stu(+0+%u-se 'e+t(u ce(ceta(e $a%a '(ofeso(a$), meca+ismu$ micii ()ut),i ieHea $a ivea$), ace$aHi &$as %e su'u+e(e $a toate +e%(e't),i$e se au*ea f)() ca %i+ /$0+*ii ocNi +e&(i, %easu'(a c)(o(a se $)sa a(i'a su() a Huvi,ei (evo$u,io+a(e s) ias) u+ fu$&e( %e m0+ie:BBom/a$uit-a,i %-voast() '0+) acum, /om/a$ui-vom Hi +oi $a e.ame+.B Sau, 0+ sf0(Hit, $a $ovitu(i mai a')sate cu c(eta ()s)(eau %e 'e 'o$i,i$e %i+ ')(ete$e c$asei &)i+i$e 'e ca(e cu &(eutate $e i+sta$ase()m aco$o. 9a( aceste a'uc)tu(i fa,) %e %asc)$u$ ca(e +u st(i&ase +icio%at) $a +ime+i, ca(e +u 'usese 0+ &e+u+cNi 0+ fa,a cate%(ei, ca(e +u $ovise, ca(e, cu at0ta %e$icate,) 0+ suf $et Hi cu at0ta sufe(i+,) 0+ via,), +u e(a 0+ sta(e s) Ii&+easc) 'e +ime+i, e(au o moHte+i(e %i+ ceea ce &e+e(a,ii 0+t(e&i, %e o (a() c(u*ime fa,) %e ce$$a$t st()i+, ca(e 0+s) 'e %e'a(te +-avea 0+suHi(i$e a$ese a$e omu$ui %e ma(e cu$tu() Toka(ski, se c(e%eau %atoa(e s) fac) fa,) %e '(ofeso(u$ %e f(a+ce*), R%om+uO -eteiuB. -etteZ, emi&(at %i+ v(emea $ui Cu*a-;o%), 0+ e'oca e(oic) a $iceu$ui, c0+% se 'uteau o(&a+i*a (e*iste+,e ca aceea co+t(a ciu%atu$ui mi+ist(u %e I+st(uc,ie, &e+e(a$u$ Te$$, c)(uia i se '(e*i+tase ca '(otesta(e %emisia tutu(o( '(ofeso(i$o(, e(a u+ f(a+ce* %i+ No(%, ca(e *icea Rse'ta+teB Hi R+o+a+teB, u+ '(i/ea& f)() stu%ii %eose/ite Hi f)() +imic %i+ ceea ce se %esface %i+t(-o a+ume 0+)$,ime a cu$tu(ii 0+ a%ev)( uma+eU s0+t si&u( c) ace$a ca(e 0+t(-u+ mome+t %e su'(em) %es'e(a(e +e s'u+ea 0+ cNi+uitu$ s)u Ia(&o+:B9ecNit '(ofeso( $a aseme+i /ue,, mai /i+O 'asto( $a 'o(cB, e(a u+ om fu+%ame+ta$ /u+, c) se &)sea /i+e 0+ ,a(a a%)'osti(ii sa$e, u+%e-Hi m)(itase fata %u') u+ avocat (omP+, c) e$ a( fi %o(it ca %i+ $ec,ii$e sa$e s) ias) c0t mai mu$t '(ofit, s'i(itu$ %e %ato(ie Hi %e o+estitate a$ (asei sa$e +e'ut0+%u-i fi st()i+. 9a( a'uc)tu(i$e 'io+u$ui f(a+ce*, a$e i+e.o(a/i$u$ui 'e%a&o& fo(ma$ist 0i ()m)sese(), Hi v(0sta 0+ai+tat), sufe(i+,a /o$ii ca(e-$ f)cea s) ()suf $e &(eu, cu +ee.'$ica/i$a 'a+) %e &0sc) 0+ co$,u$ &u(ii cNi+uite %e astm), 0+t)(ise() 0+c) aceste %is'o*i,ii ca(e %uceau 0+ cNia( >(a+,a $ui $a %u(e(i ca ace$ea 'e ca(e CNam'f $eu(Z $e-a %esc(is 0+ Sufe(i+,i$e '(ofeso(u$ui 9e$tei$ Hi 'e ca(e $e af $i Hi 0+ ami+ti(i$e %i+ 2Oa(moi(e au. souve+i(s a$e 'oetu$ui Fac[ues No(ma+%, cu 'oc+ito(i$e 'e t(e'te$e cate%(ei Hi cu scau+u$ ei u+s cu c$ei. -eto%a $ui e(a cu totu$ 0+vecNit) Hi e(a &(eu s) faci 'e f $)c)u$ %e $a sate, ca(e %e aceea st)tea a%eseo(i 0+ &e+u+cNi, s) %eose/easc) 0+t(e /a-&uet-te Hi (omP+escu$ /a&)-te %e acas). C0+% (e*iste+,a mi+,ii sau %is'o*i,iei e$evu$ui 0i st)tea 0+ fa,), omu$e,u$ &(os, cu fi&u(a (otu+%) Hi ocNii su't ocNe$a(i ca ai $ui =o(ceakov se su')(a Hi 0+ce'ea $u'ta ca(e, se s'u+ea, %usese o%i+ioa() '0+) $a $ovi(ea '(ofeso(u$ui. E'itete$e */u(au %e *o(, 0+ce'0+% cu /ou((i[ue, ca(e, 0+,e$es %e cNi+uito(i

--

ca /u(ic, i se st(i&a %e cei %e afa() '(i+ uHa ()'e%e %escNis) Hi 0+cNis)U m0+i$e mici, &(ase se 0+ti+%eau 'este cate%() ca s) a'uce %e ')( 'e 0+&e+u+cNea,i Hi u+eo(i t(u'u$ /o+%oc $ua cu asa$t /)+ci$e ca s) scui'e 'e ace$a ca(e f)cuse ce$ mai ma(e ')cat. Ia( Ri+imiciiB f)ceau mu*ic) 0+ /)+ci %i+ i+st(ume+te +ev)*ute, a c)(o( c)uta(e 'utea s) ocu'e f)() (e*u$tat o oa() 0+t(ea&), sau, st0+% cumi+,i 0+ &e+u+cNi su't '(ivi(ea '0+%itoa(e a '(ofeso(u$ui, 0i t(imeteau cu o&$i+%a %(e't 'e v0(fu$ +asu$ui o 'at) %e a(*)toa(e $umi+). 9a( cu to,ii cei ca(i $-au cNi+uit au t(e/uit s) ai/) o sim,i(e %e (emuHca(e c0+%, ceva mai t0(*iu, am %us 'e R%om+uO -eteiuB $a cimiti(u$ cato$ic, u+%e ,e(+a e(a tot ,e(+) (omP+easc) 'e ca(e, 'u+ctua$ '0+) $a istovi(ea 'ute(i$o( sa$e, e$ o c)$case, 'e+t(u a-Hi 0+%e'$i+i $a Hcoa$) o/$i&a,ii at0t %e ()u ()s'$)tite. O t(a&e%ie e cu'(i+s) 0+ via,a '(ofeso(u$ui %e (omP+), =. =(. B)$ea+u, o t(a&e%ie cu afu+%u(i o/scu(e Hi ()s'i+&)toa(e. 1$ecase %e u+%eva %i+ Bucovi+a, u+%e aIu+sese, a(%e$ea+ %e o(i&i+e, '(i+ 0m'(eIu()(i +eHtiute, Hi t()ia 0+ BotoHa+i, ascu+s, f)() '(iete+i, se(vit +umai %e u+ /)iat %e $a ,a(), co$e& a$ +ost(u, +a$t, s$a/, &a$/e+, /o$+)vicios $a 0+f),iHa(e. 1e+t(u motive ca(e +u se 'uteau s'u+e a '$ecat mai t0(*iu, mu$t %u') ce m) st()mutasem aiu(ea, Hi %e aici %i+ BotoHa+i, Hi 0+t(-u+ t0(*iu, am au*it %e o moa(te miste(ioas), c0+% se sc)$%a 0+ Si(et, $a ,a(), u+%e %)%ea i+st(uc,ie co'ii$o( u+ui moHie(. 9a( ce om %e e+e(&ie Hi ce om %e 0+,e$e&e(eK :+t(e '(ofeso(ii 'e ca(i i-am &)sit $a i+t(a(ea 0+ $iceu, e$ (e'(e*i+t) aute+ticu$ '(o%us a$ sate$o( %e u+%e ve+ea. Nu e(a +umai %asc)$u$ ca(e avea i+te(es 'e+t(u e$evii s)i, ca(e f)cea tot ce e(a cu 'uti+,) ca s)-i 0+ve,e, +u +umai a sc(ie, cu o o(to&(afie oa(ecum '(o'(ie, 'e ca(e a e.'us-o 0+ Co+vo(/i(i $ite(a(e G si+&u(u$ %i+t(e 0+v),)to(ii +oHt(i a$ c)(ui +ume a a')(ut 0+ v(eo (evist) S, c)$)u*u$ ca(e mi-a v)%it e.iste+,a u+ei $ite(atu(i (omP+eHti a$ta %ec0t a c)(,i$o( %e Hcoa$), +u +umai c) e(a u+ &os'o%a(, ca(e-Hi va (i%ica, %u') %ati+a st()moHi$o( ,e(a+i, 0+ si+&u()tatea sa, o cas) cNia( $0+&) $iceu$ ce$ +ou, %e ca(e va fi vo(/a 'e u(m), %a( e$ avea o c(e%i+,), Hi c(e%i+,a aceea Hi-o ma+ifesta, Not)(0t, +ec(u,)to(, /(uta$, o(ic0+% Hi 0+ai+tea o(icui. #vea sc0(/) %e Rcoco+aHu$B ca(e, 0+ 'ute(ea situa,iei socia$e a fami$iei, 0+,e$e&ea a fi t(atat a$tfe$ %ec0t cei$a$,i Hi, $a a'a(i,ia a$i+tatu$ui %e acas) ca(e ve+ise t0(*iu, &$asu$ $ui %e /atIocu(), 0+tov)()Hit %e (0sete$e c$asei, se au*ea t)ios:B#, coco+)He$u$K 5i-au %at cafea cu $a'teJ EiJ Cafea cu $a'te...B 4i fi&u(a %e Ee$ia%e R)%u$escu cu ')(u$ su(, u+s, $)sat st(aHi+), se $)(&ea 0+t(-u+ *0m/et $a(&, ()ut)cios, su't must),i$e tu+se ca $a moH+e&ii %i+ satu$ $ui Hi %i+ ocNii s')$)ci,i ieHea o sc0+teie %e /atIocu(), 'e+t(u ca a'oi u+ scui'at '(i+t(e %i+,i s) 'u+cte*e o/se(va,ia. E(a 0+ ace$aHi tim' u+ i(e%ucti/i$ +a,io+a$ist 'e o v(eme c0+% 0+ $oca$itate, afa() %e (a(isime e.Ni/i,ii Hco$a(e, %i+ ce 0+ ce mai ')()site, +a,io+a$ismu$ se ma+ifesta %oa( '(i+ 'oe*ii$e $ui Sci'io+e B)%escu, $a(&) fi&u() a(%e$e+easc), st()/)tut) %e musta,a cu sf0(c, ca(e, 0+f)Hu(at 0+ c(avata 0+foiat), ')(ea c) e &ata o(ic0+% s) %ec$ame, %u') o 'et(ece(e cu vi+ /u+, ve(su(i$e 0+f $)c)(ate a$e '(imei sa$e ti+e(e,e. #cas), t()&eam $a maHi+a %e 0+mu$,it, %i+ 0+s)(ci+a(ea $ui B)$ea+u, 1a+e&i(icu$ $ui 4tefa+ ce$ -a(e, 'e ca(e, '(im) 0+ce(ca(e %e come(,, 0$ vi+%eam co$e&i$o(. B)$ea+u +u e(a +a,io+a$ist aHa, ci c(e%i+,a $ui, ascu+s), a%0+c), &ata %e fa'ta 'e ca(e

--

0m'(eIu()(i$e +u i-o 0+&)%uiau, se (ostea $a 0+t0m'$)(i +umai, a/(u't, ca o i*/uc+i(e f)() a %oua *i. O%at) am fost ma(tu(i, +oi, %i+ 0+t0ia c$as), $a a'a(i,ia '(o'a&a+%istu$ui a+tisemit Hi u$t(a+a,io+a$ist, 1o$iN(o+ia%e o(i, cum sc(ia e$, 1o$ZcN(o+ia%e. R)s)(ise $a BotoHa+i ca s) a&ite %oct(i+a $ui, %i+ c0+% 0+ c0+% se(vit) '(i+ foaia 9eHte'ta(ea, 'e ca(e mu$t) v(eme am '(imit-o &(atuit, mama aIu+&0+% a-$ cu+oaHte $a #(&e+ti, co+si%e(at ca Hef a$ a+tisemi,i$o( $oca$i. ;)% 0+c) sea(a $umi+at) %e sc0+teie(i$e %e au( (oHu a$e ve+e,ia+ei Te(esa: 1o$iN(o+ia%e, 0+c) t0+)(, (otu+Io( $a fa,), 'u,i+te$ /)(/os, cu ocNii u+ui om c)(uia +u-i %is'$ace via,a, cetea 'oe*ii$e sa$e, 0+t(e ca(e, 0+ '(imu$ (0+%, aceea 0+cNi+at) st)'0+u$ui casei: 8+ amic cu suf $et ma(e se uita $a +oi:BTot cuv0+tu$ fu %e ,a() Hi %-ai s)i e(oi. L...M 4i, 'e c0+% %ec$ama, ca $a Bucu(eHti, ceea ce uimea sfia$a +oast() se'te+t(io+a$), cu &estu(i ca(e +u se 'ome+eau $a +oi, aceste 0+c(e*ute ve(su(i +e(oa%e, o miHca(e a m0+ii ()stu(+a ')N)(e$e %e 'e tava 'e ca(e se(vitoa(ea a%ucea +e$i'site$e %u$ce,i. 1o$iN(o+ia%e vo(/ise $a Hcoa$a -a(cNia+, u+%e i se %)%use voie s) ,ie o co+fe(i+,). >oaia $ui B)%escu a 0+sem+at f)() 0+%oia$) acest eve+ime+t. 8+%eva, 0+t(-u+ co$,, ascu$tam ceaO %i+t0i e.'u+e(e %e acest fe$. Sa$a c$asei 0+t0i, u+%e f)cusem o aHa %e t(ist) i+t(a(e 0+ stu%ii, e(a '$i+) %e 'u/$ic su't $umi+a ma(ii $)m'i %e &a* '(i+s) 0+ tava+u$ 0+a$t. L...M S'(e ma(ea +oast() mi(a(e, 1o$iN(o+ia%e a ()s)(it Hi $a $iceu, 0+ c$asa 0+t0i, u+%e-Hi f)cea $ec,ia B)$ea+u, foa(te /ucu(os s) 'oat) '(imi 'e i$ust(u$ 'oet Hi *ia(istu$ %e Bucu(eHti G o, ce %e'a(te, 0+ ce $umi+oas) au(eo$), se f)cea acest Bucu(eHti, ca'ita$a, +ou) +umai %e v(eo %ou)*eci %e a+i, a u+ei ,e(i a c)(ii face(e o +ecu+oHteam cu totu$K U %i+ c0,i e(au 0+ me%iu$ acestei co'i$)(ii a me$e, aHa %e 'u,i+i fuse() '0+) aco$o, aHa %e 'u,i+i ve+ise() %e aco$o, vo(/i+% a$tfe$ %ec0t mo$f)itu$ +ost(u %ia$ect ascu,it 0+ i $a sf0(Hit Hi cu HuHuia$a u+ui c muiat s$avo+eHte, Hi +ime+i +u +e vo(/ise %e ce este $a Bucu(eHti, 0+ mu$t mai ma(e, cu mu$t mai 0+a$t %ec0t BotoHa+ii +oHt(iK C0teva cuvi+te 0+t0m'i+a() 'e oas'ete$e (a(, a$ c)(ui meHteHu& %e vo(/) f)cu s) se cut(emu(e fe(eHti$e o%)ii. #'oi, %u') o 0+%oct(i+a(e %i+ ca(e +u mi-a ()mas +imic, o s)(uta(e a')sat) 'e o/(aIii mei, cu+oHti+,) 'e(so+a$), 0mi %)%u 'e+t(u c0tva tim' u+ '(esti&iu %eose/it. :+ tota$, e(a o (a() oca*ie %e a ve%ea oame+i %i+ afa(), G o a$t) vi*it), afa() %e c0te u+ ')(i+te 0+&(iIo(at sau %e R'o'a -oisiuB, ve+it s)-Hi 'e%e'seasc) o%(as$a 0+ai+tea +oast() a tutu(o(a, fii+% aceea a +eam,u$ui cu fo+o&(afu$, %e 'e a$ c)(ui su$ se %esf)ceau cuvi+te$e, 'e atu+ci +e0+,e$ese 'e+t(u +oi. afa() %e #i*e+/e(& %i+ f(u+tea cata$o&u$ui, viito( /i(Ia( cu u+ si+&u( ca$: 9e( =(af vo+ 2u.e+/u(& Eat vie$ =e$% ve(Iuckt, Iuckt, IucktK Ca u(ma(e 'o$itic) 'e+t(u +oi G ca(i Htiam acum ce e 'o$itica, 'e+t(u c) e(a %e +oto(ietate Hco$a() c) Savi+escu e $i/e(a$, %a( c) Seve(i+, B)$ea+u Hi a$,ii s0+t co+se(vato(i S, +imic. Numai

--

Hco$a(ii %e $aB-a(cNia+B co+ti+uau s) se /at) 0+t0i cu %(acii %e 'e *i%u$ casei 'ustii a $ui Eo$/a+ 'e+t(u ca, $a %oi 'aHi %e aco$o, s) se %esf)Hu(e s'ectaco$u$ %i+ fieca(e sa() a$ ma(e$ui %ue$ 0+t(e ce$ mai voi+ic Hco$a( (%e $a Hais'(e*ece a+i 0+ sus) Hi cam'io+u$ is(ae$it %e $a 'it)(ia veci+), 0+ai+tea u+ui +ume(os &(u' %e m)(u+,i s'ectato(i, c)(o(a %i+ c0+% 0+ c0+%, 'e+t(u va(ia,ie, $i se a(u+ca v(eo ca(te ca s-o (u') c0+e$e No$/)+esc o(i %i+t(e ca(i c0te u+u$, cum am '),it-o eu 0+ aceHti '(imi a+i %e Hcoa$), 0Hi mai sc(0+tea cotu$ sau um)(u$ 'e &Nea,). Ca(e e(a mai 0+%()*+e, Hi mai meNe+&Ni t(ecea %i+co$o %e aceste O$im'ice Hi 0+He$a 'e c0te u+ +e&usto( %i+ st(a%a veci+), $)s0+% s) $uceasc) 0+ +o(oiu$ f()m0+tat cu 'aie u+ $eu +ou (eu am a'ucat 0+c) socotea$a cu 'a(a$e, 'e ca(e o f)ceau to,i ,e(a+ii), u+ Rf(a+cB, cum se *icea, 'e+t(u a t(a&e 'e u(m) 0+a'oi, cu sfoa(a, 'iesa %e a(&i+t cu sau f)() efi&ia 0+c) t0+)(u$ui Ca(o$ I, i+titu$atB9om+ a$ RomP+i$o(B. 9a( acestea e(au se+*a,ii a$e +ev(0st+ici$o( %e $a Hcoa$a '(ima(). E$e e(au su't %em+itatea +oast() stu%ioas). Cu cei c0,iva, foa(te 'u,i+i, ev(ei %e 'e ace$eaHi /)+ci, (e$a,ii$e +oast(e e(au %e o /u+) cama(a%e(ieU 'o(ec$e$e $i'seau Hi +u se 'ome+eau $ovitu(i$e. 9ac) #i*e+/e(& +u Htia +imic, Simo+ Sa+ie$evici, fi&u() '(e$u+&), 'a$i%), fi+), cu ')(u$ c(e, Hi ocNii %e o +o/i$) '(ivi(e, $u'ta cu mi+e '(i+ matematica $ui, +ei+te$i&i/i$) mie, 'e+t(u $ocu$ 0+t0i 0+ c$as). 1)(ecNea %e /)ie,oi ma(i, &(aHi &(oHi, c0($io+,a,i, &(eoi a Fo$%eHte(i$o( G Fo$%eHte( Ia+cu Hi Fo$%eHte( Be(cu, &eme+i Hi aHa %e as)m)+)to(i 0+c0t u+u$ 'utea s) Rs'uie $ec,iaB 'e+t(u ce$a$t, 'e+t(u ca o %at), u+u$ %i+ ei s) */uc+easc) 0+ m)(tu(isi(ea si+ce():BNu s0+t eu, e f(ate-meuB G +u st0(+ea +ici o %uHm)+ieU ce$ mu$t, cei 0+ v(0st) %e a se uita $a femei f)ceau c0te o &$um) %i+ ce$e mai &(oso$a+e $a a%(esa (oHiei $o( su(o(i cu ocNe$a(i %e au(, 'e ca(e o *)(eau $a casa $o( 0+ fa,) cu $iceu$. Nu, '(e%ica $ui 1o$iN(o+ia%e, cu tot +a,io+a$istu$ s'(iIi+ a$ $ui R%om+uO B)$ea+uB, ()su+ase 0+ 'ustiu. Nu v)*use()m +ici o RNav()B, %e ca(e e(au %estu$e, '(i+ $ocu(i mai %osite, %a( +e 0+&()m)%eam cu to,ii, $a ieHi(ea %i+ c$as), 0+ Iu(u$ Ii%)+aHu$ui (ufos ca(e vi+%ea e.ce$e+te R'$e,)$eB %e tu(t) 0+ti+s) Hi uscat), 0+,e'at) cu 'u+cte ca ace$ea ca(e, $a 'asca $o(, 0+sem+au, %u') o'i+ia 'o'u$a(), at0tea 0+,e')tu(i %ate %e st()moHii, aHa %e 0+%e')(ta,i, Hi mai a$es aHa %e +esi&u(i, -0+tuito(u$ui 0+suHi. 9a( iat) u+%e m-a %us f(),ia %e i%ea$ %i+t(e R%om+u$ %e (omP+)B Hi a'osto$u$ tot%eau+a f)() /a+i a$ u+ui a+tisemitism ca(e va&a/o+%a c)ut0+% a/o+a,i $a 9eHte'ta(ea. S) m) 0+to(c $a ce(cu$ 0+v),)to(i$o( +oHt(i... :+t(e '(ofeso(ii /)t(0+i e(a Hi ce$ %e fi*ic) Hi cNimie, 2u'aHcu. Cum+at cu /u+u$ Seve(i+, %a( 0+t(e %0+Hii +u e(a +ici o as)m)+a(e. Cu tot ae(u$ s)u som+o(os, Seve(i+ Htia isto(ia, Hi $a u+ mome+t a a')(ut Hi u+ ma+ua$ a$ $ui, cu $ite(e m)(u+,e$e, cu'(i+*0+% o sum) e+o(m) %e fa'te mici cu '(ivi(e $a evu$ me%iu, si+&u(a ca(te ieHit) %i+ ce(cu$ 0+v),)to(i$o( +oHt(i, 'e c0+%, cu toate stu%ii$e f)cute, se 'a(e, '(i+ v(eu+ $oc +em,esc, c)ci *icea R,i+eB Hi R,)(uB (*e(o), (oHcatu$ +ost(u i+i,iato( 0+ a$e tai+e$o( +atu(ii, G 'e ca(e ca Htii+,i +atu(a$e +i $e '(e%a %u') ca(tea $ui Io+ N)%eI%e, o 0+%()*+ea,) i+ova,ie, 0+suHi %i(ecto(u$ Savi+escu, ca(e +u ce(ea %ec0t 0+v),a(ea 'e %e (ost a stami+e$o(, 'isti$e$o( Hi a$to(

--

e$eme+te, 'e ca(e $e u(0,ea Htii+,a, a$e f $o(i$o( +oast(e iu/ite, G +u Htia, %u') mo%esta +oast() ')(e(e, cNia( +imic. :mi 'a(e ()u c) t(e/uie s-o s'u+ %es'(e ace$a ca(e $a *ece a+i ai mei m) %ec$a(a &$o(ia c$asei, %eHi te*e$e me$e %e fi*ic) e(au sim'$e am'$ifica,ii $ite(a(e 0+ Iu(u$ u+ei mate(ii 'e ca(e +-o cu+oHteam 'e+t(u c) +u m) i+te(esa. 2u'aHcu avea a'a(ate 'e+t(u mate(ia sa, %a( se fe(ea s) $e ati+&), %ec$a(0+% c) Rs0+t 'e(icu$oaseB, i+te(*icea s) se ati+&) sa(ea cu $im/a, aceast) su/sta+,) 'ut0+% fi Hi ea R'e(icu$oas)B, %i+ mome+t ce se &)sea 0+ came(a sec(ete$o( %ivi+e, ca(e 'ot avea u(m)(i fata$eU a/ia %ac), %i+ c0+% 0+ c0+%, o (oat) %e stic$) se 0+v0(tea cu ce$e mai ma(i '(ecau,iu+i. E.'e(ie+,e$e +u (euHeau +icio%at)U c0+%. %u') o a+ume t(ata(e '(ev)*ut) 0+ f(umoase$e, %a( +u Hi uHoa(e$e c)(,i a$e $ui 1o+i, su/sta+,a t(e/uia s) %evi+) a$/ast(), ea ()m0+ea (oHie, ia(, $a e.'$ica(ea te$efo+u$ui, '(ofeso(u$ +ost(u +u c(e%ea c0+% %i+ o%aia veci+)-i ()s'u+%eam c) +u se au%e +imic, %eHi e$ st(i&a %e se a%u+a $umea 0+ st(a%). O %at) am $uat cu to,ii o +ot) s$a/) fii+%c) am 0+to(s cum t(e/uia c$iHeu$ vi*iu+ii %i+ ma+ua$u$ +ost(u %e fi*ic), u+%e e(a 'e %os. 9a(, ca om, R%om+uO 2u'aHcuB t(e/uie s) fi fost &(eu %e 0+f(u+tat Hi %e /i(uit. RoHu$ must),i$o( sa$e umf $ate %easu'(a /u*ei a+u+,a a'$eca(ea $a $u't), Hi 'a(ti%u$ co+se(vato( t(e/uie s) fi avut 0+ e$ 'e u+u$ %i+ cei mai te(i/i$i com/ata+,i. # v(ut s-o a()te Hi eu '(i$eIu$ vi*itei cu ca(e Io+ B()tia+u, 0+suHi Io+ B()tia+u, a o+o(at $iceu$ +ost(u c0+% e(am 0+ c$asa a I;-a. ;)% 0+c) sce+a 'e ca(e, s) mi se 0+&)%uie a o i+te(ca$a 0+ aceast) &a$e(ie %e 'o(t(ete a$e '(ofeso(i$o( ca(i, o(icum s) fi fost 0+ ei 0+HiHi G Hi ()u +u e(a +ici u+u$ G Hi fa,) %e a$,ii, fa,) %e mi+e au fost /i+evoito(i '0+) $a 0+&)%ui+,) 'e+t(u mate(ii$e 'e ca(e +u $e iu/eam Hi %eci +u $e 'uteam 0+v),a. 1e +e'(evestite, c)ci /)t(0+u$ui '(im-mi+ist(u, ca(e +-a uitat +icio%at) a+ii s)i %e ()*v()ti(e Hi ca(e, a'oi, +-avea +evoie %e miI$oace a(tificia$e ca s) se im'uie, +u-i '$)ceau 'om'e$e 0+t(-o v(eme ca(e avea %(e'tate s) $e ')st(e*e 'e+t(u o societate +u %estu$ %e e%ucat) ca s) 'oat) (es'ecta 'e ci+eva Hi, 0+ $i'sa $o(, uHa c)m)(u,ei +oast(e s-a %escNis 'e+t(u ca s) ')t(u+%) 0+ ea u+ va$ %e $ume, 0+ ca(e +u 'uteam (ecu+oaHte %ec0t fi&u(a %e '(ofet /)(/os Hi cNe$ a 'o$i,aiu$ui 1$aca. :+ f(u+te, u+ om m)(u+t Hi c)(u+t, /)(/os Hi cu ')(u$ c(e, 0+foiat, 0m/()cat 0+ Nai+e sim'$e %e R'ie$ea %(acu$uiB cu 'ucNi,ei a$/i, ca(e te cNema Hi te st)'0+ea '(i+ st()$uci(ea e.t(ao(%i+a(), '$i+) %e vioiciu+e, %e /u+)tate ')(i+teasc), %e +east0m')(at) &Ni%uHie co'i$)(easc), 0+t(-u+ cuv0+t, %e fa(mec, a ocNi$o( 0+ ca(e +u '(ice'eam +oi c0t) 'ute(e %e voi+,) Hi %e c(ea,iu+e se cu'(i+%ea. >ii+%c) aveam 0+ai+tea +oast(), +e0+Htii+,a,i, 'e c0+% a( fi fost aHa %e fi(easc), 0+ toate c$ase$e, o $ec,ie '(e&)titoa(e, 0+ ca(e s) se fi 'ovestit, 0+ $e&)tu() cu %0+su$, ca(e a%ucea at0ta t(ecut %e sufe(i+,), %e $u't), %e 0+temeie(e Hi %e &$o(ie, 0+ fa$%u(ii N)i+u,ei ca a o(ic)(ui ev(eu *a(af %i+ 'ia,), 0+t(ea&a isto(ie a c(e)(ii, at0t %e mu$t Hi '(i+t(-0+su$, a 'at(iei 'e ca(e o 'e(so+ifica mai e$ocve+t %ec0t toate f(a*e$e %i+ ma+ua$e G ia( +oi 0+v),am 0+ acea c$as) a 'at(a %u') T(e/o+iu 2au(ia+, ca(e 0+ce'ea %e $a *eu$ -a(te Hi %e $a &eme+ii (oma+i ai %ivi+e$o( $ui */u(%)ciu+iK G 'e 0+suHi Io+ B()tia+u, '(eHe%i+te a$ Co+si$iu$ui %e mi+iHt(i Hi a%ev)(atu$ st)'0+ a$ ,e(ii. 1e cate%(), 2u'aHcu, mem/(u a$ 'a(ti%u$ui co+se(vato(, st)tea +ec$i+tit. # +u ieHi 0+ai+tea

--

'(imu$ui-mi+ist(u, a u+ui astfe$ %e '(im-mi+ist(u, i se ')(ea, %u') ci+e Htie ce m)iest(e com/i+a,ii %e c$u/, o %ato(ie %e 'a(ti%, +e0+%u()to( fa,) %e ti(a+icu$ Rvi*i(B. 9e aco$o, %e sus, 'e c0+% B()tia+u st)tea mo%est 0+ 'icioa(e 0+ai+tea /)+ci$o( +oast(e muti$ate Hi a fe,e$o( +oast(e mai mu$t cu(ioase %ec0t s'e(iate, Hi %e$oc (es'ectuoase, '(ofeso(u$ voi s) Rfac) $ec,iaB.B>ii+%c) eHti '(ofeso(, e %e '(esu'us c) HtiiB, fu o/se(va,ia ca(e-$ o'(i %e $a ceea ce e(a s) vie, a%ec): %esem+u$ 'e ta/$) Hi +eco+te+ita 0+toa(ce(e $a ca(tea %e 'e cate%() ca s) fie va%) %ac) 0+ a%ev)( u+&Niu$ cuta(e e # Hi a$tu$ B.BCNeam) u+ e$ev, Hi +u u+u$ %i+ cei mai /u+iB. 4i, astfe$, '(i+t(-o i+oce+t) 0+He$a(e a mi+ist(u$ui, am avut '(i$eIu$ s)-i %ove%esc, 0+ ca$itatea fa$s), c) +u s0+t Ru+u$ %i+ cei mai /u+iB, cum c), %ac) 0+ tu/u$ #B faci vi%u$ %e ae(, o/iectu$ C Hi o/iectu$ 9, %eHi au a$tfe$ o &(eutate %eose/it), 0Hi 'ie(% cu totu$ %ife(e+,ie(ea. 8+ sem+ %i+ ca' Hi, fo(ma o %at) 0+%e'$i+it), a$aiu$ e.t(ao(%i+a(, u+ic, s-a %esf)cut 'e+t(u a 0+t0$+i 0+ a$te c$ase a$,i '(ofeso(i, %i+ fe(ici(e 0+ a%ev)( a$,ii, /a 'oate cNia( %i+ c$u/u$ $ui Io+ B()tia+u, ceea ce, fi(eHte, 'utea s) scNim/e tot ce(emo+ia$u$ i+s'ec,iei. :Hi 'oate 0+cNi'ui o(ici+e ca(e e(a ate+,ia %i+ oa(a %e fi*ic) Hi cNimie, mai a$es c0+% f(ica %e cu(e+te f)cea 'e '(ofeso( s) a'a() cu o +eo/iH+uit) ticNie '(otectoa(e 'e ca'... #$tfe$ e(au, fi(eHte, '(ofeso(ii mai ti+e(i, cu toate c) ei a'a(,i+eau u+ei e'oci %e stu%ii ca(e %)%ea fiec)(uia, o(ica(e a( fi fost 'osi/i$it),i$e Hi 'o(+i(i$e $ui, aceeaHi 0+f),iHa(e, oa(ecum seac), u+eo(i %u(), f)() +ici u+ co+tact suf $etesc fa,) %e u+ 'u/$ic Hco$a( ,i+ut 0+ f(0u ca o ceat) %e fia(e &ata s) se a(u+ce $a o(ice s$)/i(e a ve(&ii %e fie(. 9e fa't ti+e(ii e(au +umai %oi, aceia a$e c)(o( /)(/i $e co+fu+%asem at0ta %e %e'$i+ $a 0+ce'ut: ;e$ea Hi Io+escu. Ce$ %i+t0i, '(ofeso(u$ %e &eo&(afie, e(a u+ om f(umos Hi m0+%(u, %e o %0(*) auto(itate, %e o e$e&a+,) voit) Hi e.a&e(at), 'u(t0+%u-Hi sus /)(/ia, %0+% so+o(it),i a(tificia$e &$asu$ui Hi, 'e+t(u a t(a&e c0te o 'a$m) %u') /u+a t(a%i,ie, 'ui+% m)+uH) 'e m0+a o/iH+uit) a 0+v0(ti fi$e$e c)(,i$o(. 1e+t(u ;e$ea, u+ asi%uu cetito(, +ici u+ ma+ua$ +u se 'ot(ivea cu i+te+,ii$e sa$e Hi astfe$ e$ %)%ea co$i ma+usc(i'te, scoase $a ce+ti&(af Hi, 0+s)(ci+at cu a%uce(ea $o(, am 'utut s) %esco')( cea %i+t0i $ocui+,) a *ei$o( +oHt(i, mai mu$t temu,i %ec0t a%o(a,i, Hi m-am a$es cu u+ se+time+t %e mi(a(e c) 'a(tea %e O$im' a R%om+u$ui ;e$eaB se (e%ucea $a o c)su,) %e maNa$a, cam ca a ;0*%o&esei me$e Hi c), 0+ $oc s) v)% 0+ Iu(u$ $ui 'e s$uIito(ii 0+a(i'a,i ai %ivi+it),ii, uHa mi se %escNi%ea %e o f(umoas) fat) cu ocNii ma(i, +e&(i, so(a +em)(itat) a &eo&(afu$ui. >oa(te 0+&(iIit Hi e$, %a( f)() '(ete+,ie a'a(e+t), cu ')(u$ $u+&, m)t)sos, cu /a(/a ')t(at) %e cea mai 0+&(iIit) 'ot(ivi(e Hi asi%u) 'ie't)+a(e, s$a/ %e /oa$a ca(e-$ (o%ea Hi-i m)ci+a suf $etu$, (ece '0+) $a i+timi%a(e, cu '(ivi(ea +ee.'(esiv) Hi o/osit), e(a '(ofeso(u$ %e matematici, a$ c)(ui fe$ %e via,) 0+ casa /u+u$ui Toka(ski 0$ cu+oHteam, %a( +-am fi 'utut /)+ui c) 0+ acest t(u' Hu/(e%, c(u,at cu at0ta 0+&(iIi(e Hi 0+ a'a(e+,) i+ca'a/i$ %e o(ice s'o+ta+eitate, se ascu+%e c$ocotu$ %e c)$%u() Hi %e iu/i(e a

--

ave+tu(i$o( ca(e, c0,iva a+i %u') aceea, 0$ va face s) ia %(umu$ ocea+u$ui, cu u+a %i+ ce$e mai a'(i&e 0+ 'ofta %e via,) %i+ co$e&e$e me$e $a 8+ive(sitate, 'e+t(u ca am0+%u(o(a s) $i se 'ia(%) u(ma 'e+t(u tot%eau+a. Cu Io+escu, (es'ectu$ e(a a/so$ut: aIu+&ea o si+&u() '(ivi(e seve() ca s)-$ ami+teasc) Hi s)-$ im'uie. >a,) %e mi+e, ca(e am 0+ce'ut cu %0+su$ a +u 0+,e$e&e matematica Hi am co+ti+uat aHa '0+) $a sf0(Hitu$ stu%ii$o( me$e, &(a,iat, 'e+t(u a$te a'titu%i+i, 0+ ce '(iveHte 0+suHi(ea acesto( cu+oHti+,i Hi 0+%em0+)(i, ()cea$a $ui e(a Hi mai &$acia$), Hi 'e ca(+etu$ %e +ote (ecoma+%at %e ;. #. 8(ecNi), ca mi+ist(u, 'e R$i/(etu$B meu, 0m'o%o/it cu ca$coma+ii$e $a mo%), 'e$i,e %e c$ei 0+f),iH0+% tot ce 'oate fi 0+ u+ive(s, m0+a osoas) 0+sem+a cu u+ fe$ %e ciu%) 'e+t(u i+a'titu%i+ea 'e ca(e +u c)utase +icio%at) s) o co(ecte*e ace$ Hase, (a(eo(i 0+$ocuit cu u+ o't %u(e(os smu$s sfo(,)(i$o( me$e, o c$i') mai fe(icite, ca(e 'ecet$uia o i(eme%ia/i$) i+fe(io(itate. :+ scNim/ Sa+ie$evici e(a m0+&0ie(ea '(ofeso(u$ui, Hi se 'utea '(eve%ea viito(u$ Htii+,ific ca(e-$ aHte'ta. Ca$i&(afia Hi %esem+u$ e(au 0+c(e%i+,ate u+ui a(%e$ea+ %e o(i&i+e, cum o %ove%ea +ume$e $ui, -)(&i+ea+u, a$ c)(ui fiu a avut u+ (o$ aHa %e f(umos 0+ /i+e '(e&)tita /)t)$ie %e $a -)()Hti. Om %e 'ace, cu toat) %0(*a-i musta,) (oHie a'$ecat) a ()*/oi, e$ a &)sit oa(eca(e &ust 0+ a'$eca(ea mea c)t(e sc(iso(i$e +eo/iH+uite, (o+%e Hi /ata(%e, Hi sfatu(i$o( $ui 0i %ato(e*, %ac) +u 'e(so+a$a, f)() i+te+,ie, $i+ie a sc(iso(ii me$e %e mai t0(*iu, u+ fe$ mai s)+)tos %e a ,i+ea co+%eiu$, 'e ca(e '0+) atu+ci 0$ '(i+%eam cu o 0+co(%a(e +e(voas) ca(e st(ica %e&etu$ a()t)to(. -ai 'u,i+ $-am 'utut mu$,)mi cu '$a+u(i$e %e &()%i+), 0+ve(*it) $a 'aIiHte Hi ')tat) cu +e&(e (otocoa$e 0+ $ocu$ co'aci$o(, cu a(Nitectu(i$e %e o &eomet(ie as'() Hi cu seaca (e'(o%uce(e a u+o( %esem+u(i %e +asu(i, u(ecNi Hi +u%u(i G v)% 0+c) u+ moH+ea& &o$, c(is'at s'(e (u&)ciu+e, ca 0+t(-o '0+*) %e ma(ti(iu a $ui Ri/e(a. 1e u(m) +e-am 0m')cat ia()Hi, c0+%, cu $u+&) t(u%), am co'iat o o%ioas) c(omo$ito&(afie a $u)(ii 1$ev+ei, 0+ ca(ie-mi '$)cea c) (ecu+osc 'e &e+e(a$u$ -i$u,) Ce(cNe*, (u%) '(i+ mam)-sa, cocoa+a I$e+u,a, cu mam)-mea: o%iosu$ amestec %e co$o(i stP+&aci aHte(+ute a avut $ocu$ s)u 0+ e.'o*i,ia %e sf0(Hit %e a+. 4i 0+ Iu(u$ +ost(u, %i+ vaste$e $ive*i, e(au at0tea $uc(u(i %e '(i+s cu i+te(es Hi iu/i(e, 'ot(ivit cu fe$u$ %e a ve%ea a$ fiec)(uia... Nu 'ot uita, Hi 'e+t(u 'a(tea 'e ca(e a avut-o 0+ %esem+a(ea viito(u$ui meu 'este c0tva tim', 'e '(ofeso(u$ %e mu*ic), auto(u$ caietu$ui ce+ti&(afiat %e teo(ie mu*ica$), ca(e 0+ce'ea cu vecNiu$ im+ me%ieva$ %e u+%e vi+e +ume$e +ote$o( (atu+ci 0$ 0+v),am Hi +u-$ 0+,e$e&eam): 8t [uea+t $a.is Reso+a(e fi/(is -i(a &esto(um >amu$i tuo(um etc. %om+u$ R;icto( co+te %e >$eu(ZB. 9e $oc f(a+ce*, %e o va&) o(i&i+e 'o$o+), ia( co+te, c(e%, Hi mai 'u,i+, fost ca'e$maist(u Hi acum Rmaest(uB a$ a(tei sa$e $a +oi, omu$ f(umos ca u+ coafo(, 'u%(at, cu musta,a mic) sucit), cu ocNii vis)to(i %e femeie (oma+tic), %e fa't +e f)cea foa(te 'u,i+, sau %e$oc, s) c0+t)m, aHte't0+% ca a'oi, 0+ cu(su$ su'e(io(, %e 'e u(ma ci+e Htie c)(ui sta&iu 0+ ci+e Htie ce a(mat) st()i+), s) %evie Hi maest(u$

--

+ost(u %e sc(im), cu sa/ia Hi cu f $o(eta. Oa(a $ui e(a u+ '(i$eI %e co+ve(sa,ie $a ca(e $uau 'a(te mai a$es cei mai ma(i, mai 'u(ta,i '(i+ $ume Hi mai Rst(ica,iB, cu C(istea -a+ea 0+ f(u+te, %i+t(e e$evi. 1e+t(u c) 0+t(ea&a co+ve(sa,ie '(ivea teat(u$, (e'(e*e+ta,ii$e $ui Teo%o( Hi mai a$es #%e$i+ei 1o'escu, $a ca(e +u to,i aveau '$)ce(ea s) asiste G eu +u i-am Htiut %ec0t %u') afiHu(i G Hi, 0+ teat(u, 0+ s'ecia$ act(i,e$e. :+su(at, 0+tov)()Hit tot%eau+a %e %ou) %oam+e su(o(i, %om+u$ '(ofeso(-co+te +u c(e%ea 0+ succese$e $ui C(istea -a+ea Hi a$e a$to(a %i+t(e Hco$a(ii '(ecoci sau mai co',i, Hi, $a 'ovesti(ea u+o( is'()vi 'e ca(e $e socotea ima&i+a(e, e$ t)ia vo(/a, 0+ Ia(&o+u$ s)u s'ecia$, ca(e +u e(a $i'sit %e Na*, cu acest (ef(e+:BCiH mata &Ni+%escJ U $a mata +ici mi(osu$...B 2a mu*ic), aveam cu to,ii +ote /u+e. 4i co$e&iiJ Se s'u+e c) ma(e$e ava+taI a$ Hco$ii 'u/$ice e cu+oaHte(ea %e tim'u(iu a oame+i$o( 0+ %eose/ite$e $o( 0+f),iH)(i Hi ac,iu+i Hi c) suf $etu$ co'i$u$ui caut) o i+%is'e+sa/i$) N(a+) 0+ tov)()Hia cu cei %e aceeaHi v(0st). 1oate fi a%ev)(at, mai a$es 0+ o/iH+ui+,a cu /(uta$it),i$e Hi u(0ciu+i$e %e ca(e e '$i+), 0+ tot $u+&u$ ei, via,a. 1e+t(u a fi mai mu$t %ec0t at0ta, a( t(e/ui &e+e(a$i*a(ea 0+ toate c$ase$e a u+ei a+umite e%uca,ii a se+time+te$o(. 4i a( mai t(e/ui ca v(0stei a'a(e+te, 0+sem+at) '(i+ +um)(u$ a+i$o(, s)-i co(es'u+%) o v(0st) suf $eteasc) G %a( eu e(am, 0+ mu$te '(ivi+,i, aHa %e %e'a(te 'este a+ii meiK 4i, ia()Hi, miI$ocu$ %e a'(o'ie(e, %e co$a/o(a(e, %e 0+t(ece(e, ca(e +u t(e/uie s) %evie '(ea ascu,it) Hi %uHm)+oas), a$ e.e(ci,ii$o( fi*ice, %e %e*vo$ta(e t(u'easc), %e a+t(e+ame+t, %e $i/e(tate Hi a(mo+ie, +e $i'sea cu %es)v0(Hi(e, 0+$ocuit '(i+ ac(o/a,ia %e ca(e am vo(/it mai sus. :+t(e co$e&i, e(au aceia ca(i +u e.istau 'e+t(u i+im). :+t0m'$a(ea te 'u+ea 'e aceeaHi /a+c), Hi at0t. Nicio%at) +u +e-am 'ovestit +imic, +-am avut ceva s) +e s'u+em. Nici 'e+t(u u+ act %e (evo$t), '0+) mu$t mai t0(*iu, +u e(a cu 'uti+,) s) +e 0+,e$e&em. Ne sim,eam fieca(e %i+ a$t) $ume: (ec(ea,ii$e e(au a/so$ut &oa$e, Hi, %u') c0t 0mi a%uc ami+te, t)cute, 0+ cu$oa(e$e 0+tu+ecoase, 0+ cu(tea 'iet(uit), aHa %e 0+&ust). Nici u+u$ +u vo(/ea %e ')(i+,ii s)i, %e f(a,ii s)i, %e su(o(i$e sa$e, ca(e, acestea, o %at) +umite, a( fi %eve+it o/iectu$ /atIocu(ii ce$o($a$,i, ca Hi mame$e, %e a$mi+te(ea, 0+ co(u$ %e 0+Iu()tu(i o/iH+uite. :+ casa v(eu+ui co$e& +u-mi a%uc ami+te s) fi i+t(at. #Iutoa(e +u +e %)%eam $a +ici u+ '(i$eI: cuta(e-Hi f)cea o '$)ce(e s) a%uc) %e-acas) *aN)(, /om/oa+e, /a+i, s) +e a()te ce a(e, s) 'a() c) e &ata a +e 0m')(t)Hi, 'e+t(u ca a'oi s) m)+0+ce o(i s) 'uie 0+ /u*u+a( ce a%usese. =(oso$)+ia u+o( o%(as$e a$e maNa$a$e$o( 0+t(ecea o(ice 0+cNi'ui(e. Ca Hi a*i, %i+ +e+o(oci(e, ')(e,ii se aco'e(eau %e ce$e mai sc0(/oase i+sc(i',ii Hi %esem+u(i, ia( $at(i+a e(a 0+ toate '(ivi+,i$e ceva i+fe(+a$, 'e ca(e-$ 'uteai 0+f(u+ta +umai (e+u+,0+% $a o(ice se+time+t %e %em+itate uma+). 8+ fo$c$o( s'ecia$ e(a a%us Hi ,i'at 0+ u(ecNi$e fiec)(uia %e aceHti (e'(e*i+ta+,i ai %ec)%e(ii o(ie+ta$eU ve(su(i ()su+au, %i+ ace$ea %e ca(e s-a( fi 0+(oHit cei mai 0+vete(a,i %i+t(e /e,ivi 0+ cea %i+ u(m) %i+t(e c0(ciume. Ci+e $e Htia mai mu$t e(a mai m0+%(u Hi cei$a$,i 0$ '(iveau cu u+ %eose/it (es'ect. Se+time+te$e ce$e mai fi(eHti a$e co$e&i$o( e(au te(fe$ite. E.Ni/a(ea t(u'u$ui 0+ fo(me$e ce$e mai %e*&ust)toa(e co+stituia o %ist(ac,ie o/iH+uit). -) mi( cum +u se aIu+&ea Hi $a acte %e cea mai

vi+ovat) ()t)ci(e a sim,u(i$o(, %eHi +u $i'seau c$ie+,i m)(tu(isi,i ai case$o( %e '(ostitu,ieK 8+u$ %i+ /)ieta+ii cei mai s'u(ca,i $a

--

--

&u() 0+ce'ea o(ice $ec,ie, o(ice ()s'u+s '(i+t(-o m0(0ia$) ca(e f)cea s) i*/uc+easc) /)+ci$e 0+ai+tea '(ofeso(u$ui, +e$)mu(it asu'(a motivu$ui acestei *&omotoase i$a(it),i: e$evu$ 0Hi 0+Iu(a '(ofeso(u$ Hi se aHte'ta cu +e()/%a(e mome+tu$ c0+% i*/utea s) st(ecoa(e 0+Iu()tu(a, cu ca(e +-a fost '(i+s, %e a$tfe$, +icio%at). O asfi.ie mo(a$) co(es'u+*)toa(e ace$ei fi*ice 0+ o%)i,e$e f)() ae(, 0+ ca(e se comu+ica tu/e(cu$o*a, Hi at0,ia au %is')(ut %i+t(e +oi %e 'e u(ma acestei co+tami+)(iK #$,ii se i+fectau %e /o$i (uHi+oase Hi af $am cum 0+cetu$ 'e 0+cetu$ $i se %esface co('u$ ot()vit. 2a e.'e(ie+,a %e*ast(uoas) 'e ca(e o %)%ea Hcoa$a, 0+fu+%0+% 0+ tai+i,i$e ce$e mai ascu+se a$e suf $etu$ui ce mai ()m0+ea /u+ G Hi, cu at0ta 0+&()m)%i(e %e $ec,ii, ca(e t(e/uiau mai toate 0+v),ate 'e %e (ost, +u mai ()m0+ea o c$i') fami$iei, %e a$tfe$ o/iH+uit /ucu(oas) c) a sc)'at %e o(ice &(iI), ca s) 'a+se*e ()+i$e a%0+ci ca(e, 0+ aceast) tic)$oHie, su'u(au S, se a%)u&ea 'e+t(u mi+e Hi a$t) e.'e(ie+,), %i+ ca(e e mi(a(e c) am 'utut ieHi teaf)(, viu Hi cu(at suf $eteHte. :+ +evoia %e /a+i a &os'o%)(iei, cu Hai*eci %e $ei 'e $u+), +u aIu+&ea /u(sa mea, %e ca(e (0%ea cuta(e, ca(e, 'e u(m), mi-a %eve+it u+ aHa %e /u+ '(iete+, c0+t0+% 0+ ve(su(i$e, 'e ca(e at0,ia se '(ice'eau s) $e fac), 'eBTata( Bu(ecNi,)B: 9e 1e$ =(osa Tata( fiu, 7o(+)i+% '(i+ /u*u+a(e, 2eafa %e fa+a(a&iu, ci t(e/uia s) %au $ec,ii. O, cNi+u$ %e umi$i(e Hi %e o/osea$) a$ $ec,ii$o( acesto(a, 0+ce'ute a'(oa'e %e $a *ece a+iK 8+%e +u m-au %us e$e, '(i+ st()*i 0+tu+ecate Hi 'ustii, cu &(oa*a *)vo*i$o( $)sa,i $i/e(i, st()/)tP+% cimiti(e 0+ ca(e c(uci$e ')(eau c) se miHc) %e *&u%ui(ea mo(,i$o( %o(i,i s) ias) %i+ +ou %easu'(a ')m0+tu$uiK O %at), $0+&) /ise(ica Roset, 0+ fa,a tutu(o( &(o'i$o( 0+&()m)%ite, 0+v),0+% 'e o vioaie ve(iHoa(), c)(eia i-am t(a+smis o ca$i&(afie 'e ca(e eu 0+sumi am 'ie(%ut-o, 0+ o%)i,a foa(te 0+c)$*it), 0+ ca(e e(a at0ta $ume, 'e+t(u ca RmoHuOB Costic) Io(&a, v)(u$ '(ima( a$ tatei, s) m) ()s'$)teasc) $a fieca(e $u+) cu o $a(&) 'ies) %e ci+ci f(a+ci. #'oi $a o fami$ie 0+ ca(e, $0+&) tat), i+&i+e( st()i+, e(a o femeie %e vecNe fami$ie (omP+easc), 'e+t(u a$ c)(ei +ume mama avea at0ta (es'ect. O %at), fiu$, ca(e va aIu+&e 'oet, avea +evoie %e o $uc(a(e sc(is) Hi, cum e(a %ato(ia mea, am f)cut-o. # %oua *i, i+%i&+at), +o/i$a %oam+) m-a i+vitat s) +u mai vi+ +icio%at), fii+% u+ /)iat +eo+est, ca(e 'ot i+fecta 'e u+ica o%(as$) a fami$iei: $uc(a(ea fusese %ec$a(at) %e '(ofeso( co'iat), fii+% '(ea /i+e f)cut)... -ai 0+ fu+%, u+%eva mai 0+ fu+%, +-am 'utut (e*ista te(oa(ei 'e ca(e o ()s'0+%eau Naite$e %e c0+i 0+t(e ca(e se ivise Hi tu(/a(ea. #'oi, $0+&) /ise(ica Sfi+,ii ;oievo*i, 0+ casa cuiva 'e ca(e situa,ia $ui 0+ 0+v),)m0+t t(e/uia s)-$ 0m'uie (es'ectu$ui meu, ca Hi 0+c) o 0+suHi(e, Hi mai +o/i$) Hi mai 0+a$t), 0+ o%aia su'(a0+c)$*it) 0+ ca(e '(e&)team $a $ati+), $a &(eac), ()sfoi+% %ic,io+a(u$ $ui TuicNe(at Hi stufosu$ vo$um &(ecesc cu $ite(e ci(i$ice a$ $ui Ioa+i%, %i+ ca(e &0$&0iau '$oH+i,e$e, e(am +eco+te+it i+vitat s) ati+& 'e o f(umoas) femeie &(as), ca(e se */e+&uia f)() (ost 0+t(e fiii casei me(&0+% '0+) $a %ou)*eci %e a+i, 'e+t(u ca $a fieca(e *ece mi+ute c$o'o,e$u$ s-o cNeme sus 0+ o%aia %e cu$ca(e a tat)$ui. 4i casa /o&at) a $ui Ee(me*iu, u+%e am fost cNemat ca tova()H G ce s'$e+%o(i ()s)(eau 0+ai+tea meaK G Hi u+%e, %u') i+s'ec,ia ocNi$o( u+ui u+cNi a$ co$e&u$ui, am fost t(imis acas), cu o 'ies) %e ci+ci $ei 0+ /u*u+a(, ca '(imeI%ios '(i+ s)+)tatea mea Hu/(e%) 'e+t(u o%(as$a

casei...

--

--

2a *ece, $a u+s'(e*ece ceasu(i 0+ce'ea, a%esea 0+ f(i&, G e.ame+e$e %e ia(+) $e '(e&)team 0+ fu+%u$ micu$ui 'at, aco'e(i,i cu ')tu(i ca(e 0+$ocuiau focu$ S, su't (a*a cNioa() a $umi+)(i$o( %e s)u +eco+te+it cu(),ite cu muc)(i$e, mai t0(*iu Hi su't aceea a $)m'ii %e 'o(,e$a+ 'o(toca$iu cu f $o(i vio$ete, $uat) %e 'e vecNea mas) 0+c$eiat), $e&at), t(emu()toa(e, cu sce+e cNi+e*eHti, a mamei, '(e&)ti(ea $ec,iei. O &(oa*)... E.ce',ii$e $ati+e %i+ &(amatica $ui Ba%i$escu 0+v),ate 'e %e (ost, 'e+t(u ca '(i+ som+, 0+ ce$e c0teva ceasu(i %i+t(e u+u Hi Hase, s) m) (i%ic cu ocNii 0+cNiHi 0+&0+0+% i+co+Htie+t: #+te, a'u%, a%, a%ve(sum sau #, a/, a/s[ue, a/s Hi e sau, ia()Hi, 2i+te( si+&u( +umai ,i+e 9e vo(/e$e femi+i+e. 1e mas) se 0+ti+%e teu$ cu ca(e t(a& me(i%ia+e Hi 'a(a$e$e. Coaste$e ,e(i$o( se $uc(ea*) cu ce(+ea$) 0+t(-u+ am)+u+,it *i&*a&. -u+,ii se fac mi&)$os, ca +iHte omi*i 0+to(tocNeate. Co$oa(ea %e c(eio+ sau cea %e 'aste$ *u&()veHte %eose/it ,e(i$e. Nume$e se sc(iu 0+ $ite(e %e ti'a(. Su't fe(eHti se au%e 0+ ma(ea t)ce(e a c)su,ei $)t(atu$ %e')(tat a$ c0+i$o( 'ustii. Su't aceeaHi $umi+) t(emu()toa(e, 'e c0+% s$u&a 0+cotoHm)+at) suf $) 0+ ce+uH) ca s) a'(i+%) '(imu$ foc, t(emu(0+%, co'i$u$ +e%o(mit t(a&e ci*me$e %e &$a+, o(i $u+&i$e ci*me %e 'ie$e cu tu(eatc) 'e+t(u ca '(i+ at0tea +o(oaie o(i '(i+ +)me,ii %e *)'a%) s) se t0(asc) $a i*vo(u$ 0+v),)tu(ii. 4i, o /ucat) %e v(eme, +evoi$e u+ei fami$ii aHa %e st(0mto(ate +e-au im'us co+$ocui(ea f(umoasei %oam+e B)Iescu 'e ca(e G fata $ui 8N(i+ovscNi Rce$ s)(acB G o a'ucasem s)+)toas), st)'0+) 0+ casa ei Hi ca(e acum, ')()sit) %e so,, %es')(,it) %e co'iii me+i,i a s$uIi, tu$/u(at) $a mi+te, aiu(a +o',i 0+t(e&i '(evesti+%u-Hi moa(tea, ca(e e(a s-o '(i+%) mai t0(*iu, %i+ fu&), 'e c0m'ii$e 0+&Ne,ate u+%e o %usese /o$+ava %es'e(a(e... :+ ceti(e, 0+ vecNea mea ca(te iu/it) %ac) m)ca( mi-aH fi &)sit m0+&0ie(ea... #cea ca(te 'e ca(e o &)sisem 0+ /i/$ioteca $ui RmoHuO -a+o$eB '(i+ s)'t)m0+i$e a%)'osti(ii me$e $a %0+su$. ;o$ume f(a+ce*e %i+ (aftu(i$e /u+icu$ui #&a CostacNi Io(&a Hi ca$e+%a(e ca a$ =Nim'e$ui, 0+ ca(e =. 9em. Teo%o(escu 0Hi (0%ea %e #ust(ia 0+vi+s), 'e ca(e Ro m)sea o-+ve+i+ea*)B, Hi %e Ca(o$ IBEo'0+-,o$B, c)(uia-i c0+ta:BIa-,i $)%i,a Hi %om+i,a b Hi t(eci iute 90m/ovi,aB, '(ecum Hi co$ec,ia foi$o( ()*/oiu$ui, R)*/oiu$ Weiss, R)*/oiu$ =(a+%ea a$ 'oetu$ui mace%o+ea+, cu cNi'u(i$e ce$o( c)*u,i, cu sce+e$e %e asa$t, o at0t %e im'(esio+a+t) $ectu(), 0+c0t, $a ate+tatu$ co+t(a $ui Io+ B()tia+u am 0+t(e/ui+,at sti$u$ %e Iu(+a$ ca s)-$ a+u+, '(i+ sc(isoa(e a+ume mamei. 9a( u+%e e(a tim' 'e+t(u ceti(eJ 4i a'oi 0+t(e/ui+,a(ea ma+ua$u$ui, a vecNiu$ui ma+ua$ cum')(at %e $a a$,ii, *%(e+,os Hi s$i+os, 'e ca(e-$ $e&am si+&u(, aIu+&ea ca s) %e*&uste %e ca(te, ca s) %esfii+,e*e o(ice sim, a$ f(umuse,ii $ite(a(e... 9oa( c0te o ca(te %e '(emii se a%)u&ea $a moHte+i(ea ')(i+teasc), t(ecut) 0+ ma(e 'a(te u+cNiu$ui %e $a Roma+ 'e+t(u /i/$ioteca ci(cu$a+t) cu ca(e-Hi mai c(eHtea ve+itu(i$e. Cu ce &(iI) 0mi +ume(otam vo$ume$e, aHe*ate 'e %ou) 'o$icioa(e $0+&) fe(easta 0+t(e a$e c)(ei &eamu(i, '(i+s acum %e 'asiu+ea ')s)(i$o(, /ot&(oHi, ci+te,e, sti&$e,i, aHa %e /i+e 0+&(iIi,i c)

--

mu(eau 'e ca'ete, ascu+%eam o oi,), a%ic) o v(a/ie cu u+ 'u+ct (oHu 'e &uH) (fu(+i*am cu ')s)(i Hi 'e casie(u$ Co%(escu, f(ate$e c)'ita+u$ui cu /u(ta st()/)tut) %e &$o+te, ca(e e(a ce$ mai ma(e m0+c)u %i+ -o$%ova, 'e Ia+cu Co%(escu, cu t0+)(a Hi f(umoasa so,ie, -a(icica Nacu, ca(e, e$, c(eHtea Hi ca+a(i Hi f)cea cui/u(i 'e+t(u o%(as$e$e $o(, mestec0+% &Niu%e+u$ %e ca(e-i e(a '$i+ /u*u+a(u$). E(a, 0+ aceast) /i/$iotec), u+ vecNi ca$e+%a( f(a+co-(omP+ a$ $ui #sacNi, %i+ ca(e mi-a ()mas 0+ mi+te 'ovestea $ui 2um0+)(ic), /u+u$ ce(Hito( ctito( Hi ()s'0+%ito( %e mi$oste+ii, Hi %iscu(su$ $ui #$e.a+%(u Eas%eu, $a Hco$i$e %i+ Eoti+, ca Hi cuta(e /a$a%) a 'oetu$ui mo$%ovea+. >a/u$e$e $ui NicNitacNi, -aeHt(ii -osaici ai =eo(&ei Sa+% t(a%uHi 0+ (omP+eHte. 9e $a $i/()(ia $ui IvaHcu '(i+%eam u+eo(i c0te u+ vo$um cu $e&)tu(a %e N0(tie au(it), %i+ ace$ea 'e ca(e $e ()s'0+%ea $a(& e%itu(a f(a+ce*) -ame 'e+t(u co'ii o(i %e $a -a(covici Hi SassoXski, /(oHu(i$e, %es ti')(ite, a$e $ui R0u(ea+u sau Hi c0te o 0+ce(ca(e (omP+easc), 'ute(+ic co$o(at), %e a imita acest e.em'$u. 10+) ce, 0+t(-o /u+) *i, su't i+f $ue+,a me%iu$ui, am '(i+s 'atima Nai%uci$o( $ui N. 9. 1o'escu Hi a imitato(i$o( $ui, Tu+su$ Nai%ucu$, BuIo( Nai%ucu$, =Ni,) C)t)+u,), cu o(o(i$e m)ce$u(i$o(, cu stu'i%itatea %ia$o&u(i$o(, cu co'i$)(ia (eco+stitui(i$o( isto(ice, %i+ ca(e totuHi se %esf)cea o atmosfe() %e via,) (u(a$), cu $e$i,e c0(cium)(i,e, i/ov+ice Hi t()%)toa(e a$e voi+ici$o( co%(u$ui, o 0+t(ea&) isto(ie, fie Hi 'e Ium)tate fa$s), %e c0(c-se(%a(i Hi %e 'ote(i, %e $u'te 0+ ma(&i+ea ')%u(ii, %e '(i+%e(i Hi eva%)(i, %e Iu%ec),i $a cu(te Hi s'0+*u()to(i. O(icum, e(a mai /i+e %ec0t Co+tesa 'a$i%) Hi -a(cNi*a s0+&e(0+%). 4i, 0+ 9o(u$ i+imii, 'e $0+&) ca+,o+ete$e cu(e+te: S0+t Ee(( vo+ Va$ike+/e(&, Tocmai %i+ Be($i+ a$e(&U #vut mu$t '(otec,io+, #co(%at co+,esio+, 9ai $a mi+e mu$t 'a(a$e 4i eu face %umita$e T(um %e fe( a$$es &ut Cum +ime+ea +-a v)*ut, Hi tot fe$u$ %e +e(oa%e c0+tece %e i+im) a$/ast(), e(au Hi /uc),i, isc)$ite %e cei mai a$eHi 'oe,i ai +oHt(i, %e ca(e se a$i+ta u+ se+time+ta$ism 0+ce')to(. 4i astfe$, $a /)t(0+u$ Vu'e(ma++, tat)$ ce$ui %i+ IaHi, aHe*at $0+&) Os'e+ia cu &Ne(eta $ui, u+%e am cum')(at u+ Ae+ofo+t %i+ seco$u$ a$ A;III$ea, 'e ca(e-$ mai am 0+c), Hi o Na(t) a O(ie+tu$ui eu(o'ea+ %e Ri&as, 'e ca(e am 'ie(%ut-o %e mu$t, am %at 'e 2ama(ti+e 0+ Eve+o( et 2euci''e Hi a$te f(umoase c)(,i f(a+ce*e a$e '(imei co'i$)(ii, 0+ scNim/, 'e+t(u co$ec,ia t0$Na(i$o( Hi a c0+tece$o(. E(a '(ima i+i,ie(e 0+ $ite(atu(a (omP+). >(umoase$e e%i,ii Socec, $e&ate ca 0+ =e(ma+ia, cu 'o(t(etu$ auto(u$ui 0+ me%a$io+, e(au s) m) 0+%(e'te, mu$,)mit) $ui B)$ea+u, ca(e mi $e 0m'(umuta, G Hi ca(e +e-a %us o%at), 0+ c$asa a I;-a, $a /ise(ica %i+ 1o')u,i a $ui 4tefa+ ce$ -a(e, f)c0+%u-+e s-o %esc(iem S, vo( co(ecta ceea ce e(a &(eHit 0+ aceast) $)comie %e cetit 0+ $im/a +oast(). 1acea suf $etu$ui ve+ea +umai o%at) cu vaca+,e$e ce$e ma(i. 2a Roma+ aHte'ta ma(ea /i/$iotec) a u+cNiu$ui %e aco$o, cu c)(,i f(a+ce*e %e Htii+,) 'o'u$a(i*at), cu s'$e+%i%e vo$ume i$ust(ate %es'(e tai+e$e m)(ii, cu +uve$e ca ace$ea (useHti a$e $ui So$o&u/. >)() a 'ome+i sc(ie(i$e 0+seHi a$e $ui Ema+ue$ #(&Ni(o'o$: ve(su(i, +uve$e, ami+ti(i %i+ ()*/oiu$ %e $a 6877. 1acNete$e %e *ia(e ve+eau *i$+ic, a%use %e Iaco/ Rive+, sec(eta(u$, Hi cu ce $)comie m) a(u+cam asu'(a N0(tiei '(oas'eteK O'(it o c$i') 0+ai+tea

--

'(imeI%iei Htii+,ei Hi fi$o*ofiei f)() 9um+e*eu %i+ Co+tem'o(a+u$ $ui Io+ N)%eI%e, am aIu+s s) m) cufu+% 0+t(-o $ectu() ca(e mi-a ()'it toat) ev$avia $u+&i$o( aHte't)(i 0+ 'icioa(e, 0+ fa,a st(a+e$o( %e $a Sfi+,ii ;oievo*i, $0+&) casa cucoa+ei Ba$aHa, cu +ucii /)t(0+i Hi '(u+ii /o&a,i 0+ &o$%a+e %u$ci. C0+% +u ()t)ceam 'e ma$u(i$e -o$%ovei $a(&i, u+%e se sc)$%au s0m/)ta 0+t(e&i ta/u+u(i %e ev(ei, ca(i +u se sfiau s)-Hi e.'uie &o$iciu+i$e %e am/e se.e, c0+% +u atacam /(oaHte$e ca(e-Hi scoteau %i+ m$aHti+i /otu(i$e su(e Hi ocNii %e au(, c0+% +u %)%eam vi+ovate t0(coa$e ca/i+e$o( u+o( /)i im'(ovi*ate G Hi ce &oa+) am t(as +oi t(ei, fii+% Hi u+ tova()H oca*io+a$, ca(e e$ +e 0+v),ase, 0+ai+tea u+ui f(ate ca(e voia s) ()*/u+e o+oa(ea fami$ieiK S, c0+% +u '(i+%eam 'eHtiHo(ii ca(e se */)teau 0+ va$u(i, c0+%, cu Ha'ca %e &a(%) +a,io+a$) a u+cNiu$ui 0+ ca' Hi 0+ Nai+e$e %e %(i$ a$e ve(ii, +e (u'eam cio(a'ii '(i+ scaii %eHi 0+ ca(e-Hi 'ie't)+au mi,e$e %e ')( &a$/e+ mu(%a( 'o(cii maNa$a$e$o(, st)team $a masa $ui RmoHuO -a+o$eB, ca(e, cu ciu/)(u$ 0+ ca(e-Hi ()cea vi+u$ su't mas), 0mi %icta 'e+t(u *ia(u$, 'e ca(e a'oi, '(oas')t ve+it %e $a ti'o&(afia $ui Vu/e$ka, 0$ ')tu(eam Hi-$ tim/(am, foi$eto+u$ t(a%us %i+t(-u+ -o$Y(i 'e ca(e m) 0+%)()t+iceam s)-$ sc(iu -o$i\(e, o(i, (et(as 0+ co$,u$ meu, (e%actam a+ec%ote 'e+t(u 'a&i+a a 'at(a sau Iu%ecam 'o$itica &e+e(a$) a Eu(o'ei, +u f)() a m) $u'ta c(u+t cu co+%uc)to(ii ei, 0+ a(tico$e 'e ca(e RmoHuB $e &)sea v(e%+ice %e a fi 'u/$icate 0+ f(u+tea *ia(u$ui s)u Roma+u, f)() $, ca s) +u se co+fu+%e cu Roma+u$u a$ $ui C. #. Rosetti. O(i vaca+,a %escNi%ea Hi mai $a(&i o(i*o+tu(i. O t()su() cu *u(&)$)i a RmoHu$ui CostacNiB, +e $ua 0+ *o(i %e *iu) %e $a Roma+ Hi, %e-a $u+&u$ u+ui %(um /o&at 0+ ')%u(i, cu 'o'asu(i $a f0+t0+i$e 0+ a c)(o( *am) se */)teau f $utu(ii a$/aHt(i, Hi Na+u(i cu(ate Hi ()co(oase, t(eceam, %u') mu$te ceasu(i %e ()coa(e Hi %e ce( se+i+, $a Ne&(eHti, u+%e am %e'(i+s Hi a$te ocu'a,ii %ec0t a$e cumi+te$ui co'i$ %e v)%uv), c(oi+% 'ute(+ice *meie, /i+e 0+c$eiate Hi co(o&ite, ca'a/i$e s) */oa(e vui+% Hi $a ca')tu$ a t(ei ')'uHi %e sfoa(), s) ca'ete /i$ete t(imise 0+ v0(tecuH '0+) 0+ s$ava ce(u$ui, s) f $utu(e ime+se co*i mu$tico$o(e %e ca(e am '(i+s o %at) Hi u+ +e+o(ocit %e $i$iac, ca(e a ()mas sf0Hiat 0+ s'i+ii u+%e c)*use. 4i ce +u e(a aco$o, afa() %e ca(te, ca(e +u 'asio+a 'e u+cNiu$ Hi 'e +ime+i ai casei... E(au ce$e %ou) (0+%u(i %e case, ce$e %e sus, cu ta/$ou(i %es'(e t(a&e%ia $ui -a.imi$ia+, 0m')(atu$ -e.icu$ui Hi cu $)m'i '(e*i+t0+% 'e moHte+ito(ii aust(ieci Ru%o$f Hi 4tefa+ia, ce$e %e Ios u+%e se 0+&()m)%ea /u+a m)tuH) a(mea+c), Na(+ica ei so(), /)iatu$ 'e ca(e-$ va su&(uma a+&Ni+a Hi fete$e. E(a o()He$u$ 0+suHi, cu Hi(a&u$ %e case ev(eieHti m)(u+te, e(a *iua %e t0(& st(0+&0+% ,e(a+ii voi+ici, a%ev)(a,i ostaHi ai v(emi$o( e(oice, %i+ 0m'(eIu(imi, e(a casa %octo(u$ui ;i$a(P, mic, vioi, '(iete+os Hi a '$)cutei $ui so,ii, fataB2)Hcu$eseiB %e $0+&) +oi, Hi e(a feti,a $o(, ;a$e(iaU e(a vecNea cu(te 'ustie a -av(oco(%a,i$o(, 0+ $e&)tu() cu moHia a(e+%at) %e #s$a+, cu +e'o,ii mai mici ai vecNiu$ui =(i&o(iu, a c)(ui fat) mai t0+)(), #&(i'i+a, aHa %e %u$ce, *)/ovea o fetie 0+t0(*iat). St()/)t0+% '(i+ co(i%o(u(i %e mu$t +e$ocuite, sf)(0mam uHi$e 0+cuiate %e st)'0+ii %is')(u,i. 2a ca')t, /)c)+ia /$o+%u$ui #$e.e, fiu$ vit(e& a$ cocoa+ei #&$aia, '(o'(iet)(easa %i+ 0m'(eIu(imi, come(cia+t (omP+ u+ic, cu /a(/a ca a $ui -a.imi$ia+ a$ -e.icu$ui, ca(e vi+%ea tot fe$u$ %e ma(f), %e $a stafi%e Hi (aNat '0+) $a ce$e mai ta(i $icNio(u(i. :+ &()%i+a '$i+) %e ,0(0itu$ &(eie(i$o(

--

+eo/osi,i ascu$tam c0+t0+% ce$e t(ei ve(iHoa(e, #&$aia, moa(t) a'oi ca mi(eas), Eu&e+ia, a c)(ii via,), '(e$u+&it) c0,iva a+i, +-a fost mai vese$) Hi 2uc(e,ia, m)(itat) $a EuHi cu casie(u$ B(i&Niu. Tot Hesu$ veci+ e(a o ma(e %e f $o(i, u+ */o( %e f $utu(i 'e ca(e aveam c(u*imea %e a-i 0+,e'a 'e+t(u co$ec,ie. 9e Iu( 0m'(eIu( se 0+ti+%eau ')%u(i$e %ese a$e ;as$uiu$ui, 0+ ca(e am v)*ut o %at) sc0+tei+% /aio+ete$e u+o( ma+ev(e, ca(e se 0+ti+%eau '0+) $a vecNi$e R&(aI%u(iB %om+eHti. 20+&) /ise(ic), &0($a +e aHte'ta cu u+%e$e ei (eci. 9e Iu( 0m'(eIu( e(au u(maHi ai ()*eHi$o( %e 'e v(emu(i, 1. 1. Ca(' 0+suHi f)c0+% 'a(te, cu toate i%ei$e $ui %e +o/$e,) $itua+ia+), %i+t(e %0+Hii, '(i+ Ca(' 2u+&u$U e(au cei %e $a OH)Hti, cei %e $a #$e.eHti, &os'o%)(ii $a(&i, '(imitoa(e, 0+ ca(e o 'et(ece(e ,i+ea t(ei *i$e Hi vi+u$ %e %u') so/), a$)tu(i cu '()Iitu(i$e, m-au f)cut s) %o(m %ou) +o',i Hi %ou) *i$eU e(au -ot)HeHtii, e(a /)t(0+u$ Ne&(ea, %e a c)(ui fami$ie, oa(ecum 0+(u%it), m-am a'(o'iat mai t0(*iu. -ai a'(oa'e, %i+co$o %e ve$+i,a ')()sit), e(a moHioa(a ,i+ut) 0+ a(e+%) %e RmoHuO CostacNiB Hi via 'e ca(e o ')*ea, cu u+ c0+e /)t(0+ Hi u+ mota+ sti+&Ne(, uscat, %(e't, fio(os Hi /u+, vie(u$ -a$a+cea, su'(avie,uito( a$ ()*/oaie$o( $ui 4tefa+. :+ 'oia+a ')%u(ii %e $a -e(a aHte'ta e(mitu$ /$0+% cu fa&u(ii %e mie(e. Caii su(i %e $a %oca(u$ u+cNiu$ui %uceau '(i+ v)i 0m/)$s)mate cu 'o(um/(e$e@ vi+ete Hi 'o(um/u(i coa'te 0+t(-o 0+t(ea&) $ume +ou), u+%e +u e(a +ici '(af, +ici ce(+ea$), +ici /)+ci, +ici '(ofeso(i Hi +ici 0+Iu()tu(i$e co$e&i$o(. Ca o +ou) (e$i&ie mi se (eve$a 0+ $ocu$ ace$eia cu Rmo(a$) $)u+t(ic)B Hi R%i+afa(ic)B, 'e ca(e mi-o i+cu$ca t(at0+%u-+e $a 0+t0m'$a(e Hi %e Rmasca(a$eB, ')(i+te$e -oisiu.

--

VII( ADOLESCENA
-0+tuisem cu /i+e G Hi cu '(emiu$ 0+t0i 0+ amfiteat(u$ 0m'o%o/it cu f(u+*a( Hi '$i+ %e ce avea o(aHu$ mai a$es, a$ Hco$ii -a(cNia+, u+%e cu+u+i$e Hi '$acNete$e %e c)(,i e(au %ate 0+ '(e*e+,a Hefi$o(, 'e atu+ci (es'ecta,i, ai auto(it),i$o( S, m0+tuisem cu /i+e ce$e 'at(u c$ase 0+ ca(e, f)() +ea')(atu$ &0+% $a a$te t(ei sau 'at(u Hi $a 8+ive(sitatea %e $a ca')t, a( t(e/ui s) se '(e&)teasc), fie Hi f)() $ati+) Hi &(eac) Hi cu mai 'u,i+e 0+a$te matematici a/st(acte, u+ om 0+ a%ev)( cu$t 'e+t(u o societate ca(e-Hi caut), 'ot(ivit cu u+ f(umos t(ecut, $ocu$ o+o(a/i$ 0+ civi$i*a,ia tim'u$ui. #Ha %e iute ve+eau +oi$e cu+oHti+,i %e oame+i Hi %e $uc(u(i, %esco'e(i(i$e 0+ i+te(io(u$ u+ui suf $et 0+ co+ti+u) %e*vo$ta(e, %esface(i$e %e a$te o(i*o+tu(i 0+ via,a (ea$), 0+c0t c(e% c) +ime+i %i+t(e +oi +u Hi-a 'us 0+t(e/a(ea, 'e ca(e a( fi t(e/uit s) Hi-o 'uie Hi 0+v),)to(ii, 'oate c) Hi ')(i+,ii +oHt(i: %u') at0ta t(u%) %e +o',i +e%o(mite, s$)/i(i a 'ute(i$o( 0+ c(eHte(e, ca(e se ce( cu at0ta &(iI) cu+oscute Hi c(u,ate, %(umu(i '(i+ '$oaie Hi +i+soa(e, $u'te cu +e'oto$ita ()utate a tova()Hi$o(, sfo(,)(i 'e+t(u a c0Hti&a ate+,ia, %ac) +u Hi o afec,iu+e $a ca(e +u cute*am a (0v+i, a '(ofeso(i$o( +oHt(i, ca(e e fo$osu$, a%ev)(atu$ fo$os, m)ca( 0+ mate(ie %e Htii+,) G c)ci, ca e%uca,ie, ca se+time+ta$itate, ca 0+,e$e&e(e Hi '(e,ui(e 'e+t(u f(umos e(a si+&u( co'i$aHu$ cu (ocNie a$/) %e 'icNet Hi /(a+%e+/u(&u(i$e a$/ast(e %e $a Hcoa$a -a(cNia+ G a$ 0+t(e& acestui &(eu Hi $u+& sac(ificiu. :+t(e/a(ea, 'us) ast)*i, +u 'oate s) ai/) %ec0t u+ foa(te t(ist ()s'u+s. ;o(/eam $im/a 'e ca(e o 0+v),asem acas), %i+ fe(ici(e %e $a ci+e ')st(a o $u+&) Hi fo$ositoa(e t(a%i,ie /oie(easc), 0+ ca(e cuvi+te$e se se$ec,io+ase(), se 0m/o&),ise() 0+ +ua+,e f)() a se 0m'u,i+a Hi fa$sifica Hi 0+ ca(e, f(a*a, vecNea f(a*) &(eceasc), t(ecut) Hi '(i+ /u+a f(a+ce*) a seco$u$ui a$ A;III- $ea, avea u+ (ost. Como(i$e sc(ise a$e &(aiu$ui +ost(u $e cu+oHteam %i+ ce$e %i+t0i $ectu(i. 9a( me(it) %esi&u( u+ cuv0+t %e $au%), %e ca$%) Hi me(itat) $au%), /i+e$e 'e ca(e-$ $uam cu mi+e %e $a R%om+uO B)$ea+uB, ')()sit $a t(ece(ea 0+ cu(su$ su'e(io(. :+%oitu$ /i+e a$ u+ei o(to&(afii /i+e fi.ate, o(ie+tat) s'(e u+ fo+etism s)+)tos, c0,iva a+i %u') /aNa+a$e$e $ati+ismu$ui etimo$o&ic, %a( f)() vu$&a(itatea $ui R0+tocmai cum se '(o+u+,)B, ca 0+ R'oe*ieB Hi Rfi$o*ofieB, aHa %e +e(oma+ice, ca(e au %us fi(eHte $a a*i 0+cet),e+ite$e: Rvite*)B Hi Ra'$au*e$eBU o %es')(,i(e +ete%) 0+t(e co+Iu&a(ea a %oua, 0m'u,i+at), %a( tocmai %e aceea '(e,ioas), ca(e m) va face s) u(m)(esc cu m0+ie o(ice stu'i% Ra ,i+eB Hi Ra me+,i+eB (e$ sc(ia: Ra ,i+eB, Hi Ra me+,i+eB, 0+ $oc %e a%misu$: Ra ,i+eaB Hi Ra me+,i+eaB). #'oi comu+ica(ea $ui #$ecsa+%(i, ca(e +u mai 'utea fi u+ si&u( 0+%(e'ta(iu %e $im/) %efi+itiv) Hi, 0+ ace$aHi tim', /o&ata fo(m) (omP+easc) a +eimita/i$u$ui, '(i+ m)su(), sim'$icitate Hi %e$icate,), CostacNi Ne&(u**i, u+ 1(os'e( -e(imYe a$ +ost(u, 'u,i+te$ 0+ai+tea ce$ui f(a+ce*, %a( 0+ $e&)tu(), cum mi-au %ove%it a'oi i+e%ite$e, ')st(ate $a moHia $ui Ee(me*iu, cu cea mai si&u() $ite(atu() %i+ >(a+,a seco$u$ui a$ A;III- $ea. 4i, 'e $0+&) aceasta, 'e $0+&) '(o'(iu$ &(ai a$ '(ofeso(u$ui, ca(e 'utea se(vi %e mo%e$, ca vi&oa(e Hi +atu(a$e,) m)ca(, t(imete(ea $a R'a+e&i(icu$B ma(e$ui voievo% mo$%ovea+ Hi 0+t(e/ui+,a(ea 0+ c$asa

--

a I;-a a u+ui ma+ua$ %e cute*)toa(e +outate, Ca(tea %e ceti(e cu $ite(e cNi(i$ice Hi cu$e&e(i %i+ vecNi sc(ie(i Hi %i+ %ocume+te a $ui #$e.a+%(u 2am/(io(. 2ec,ii$o( $ui -etteZ +u $e %ato(a %esi&u( +imic u+ e$ev ca(e $a ci+ci a+i 'utea acum s) ceteasc) %e-a %(e'tu$ (omP+eHte, f)() a 0+&0+a, u+ te.t f(a+ce* Hi ca(e-Hi avea %e $a acea v(eme /i/$ioteca sa 0+ aceast) $im/). 1(ofeso(u$ 0+suHi se 'a(e c) e(a foa(te 'u,i+ i+fo(mat ca $ectu(), ia(, ca &(amatic), +e t(imetea $a a(Naicu$ Hi at0t %e secu$ Noc$ Hi CNa'sa$, %a( +u f)() a (ecoma+%a 0+ c$asa a II-a /i+e f)cuta ca(te %e ceti(e a $ui ;icto( Casta+o %i+ IaHi, 'e ca(e $-am cu+oscut Hi %u') ()ut)cioasa e'i&(am), cu %ue$ $a ca')t, a %$ui Cu*a, 0+ toat) e.u/e(a+,a sf)toase$o( $ui %is'o*i,ii. 1e+t(u co$e&ii mei 0+s), fe$u$ +e(vos, %es'e(at, a$ '(ofeso(u$ui e(a o a%ev)(at) catast(of). :+ c$asa a ;-a Toka(ski f)cea ce 'utea %i+ i+te(esa+tu$ CNa($es AII a$ $ui ;o$tai(e, %a( o(i&i+ea $ui st()i+) 0$ a%ucea s) t(a%uc) RaIoute(B cu Ra aIutaB, ia( u+ te.t mo%e(+ +u 'oate fi t(a%us %ec0t %e ci+e cu+oaHte am/e$e $im/i. 2ati+eHte 0+ce'usem cu R%om+uO Seve(i+B, ca(e e(a 0+c) 'e+t(u aceast) mate(ie, %es'(e a c)(ii uti$itate Hi va$oa(ea (ea$), 'e+t(u a fo(ma u+ sti$ %e +o,iu+i '(ecise Hi %e f(a*) $a(&) +u +e vo(/ise +ime+i $a 0+ce'ut, cum +ici %e tot ce $ea&) &(aiu$ +ost(u %e ace$a a$ &$o(ioasei Rome. Isto(ia sac() a a/ate$ui 2Nomo+%, cu a$ s)u 9eus c(eavit coe$um et te((a((t, e(a tot aHa %e fa%), %e $i'sit) %e v$a&) Hi %e co$oa(e, %e si+ce(itate Hi %e ta$e+t, ca Hi 1(oca, (e. #$/a+o(um, %uos Na/uit fi$iosU Numito(em et #mu$ium %i+ 9e vi(is i$$ust(i/us a ace$uiaHiU +u se sim,ea %e%esu't acea vi/(a,ie a vie,ii 'e ca(e Hi u+ co'i$, i+sti+ctiv, o '(i+%e. T(ece(ea $a %iscu(su(i$e, %e o (afi+at) a(t), a$e $ui Cice(o+e, cu i+vective$e %i+ Cati$i+a(e, ca(e ce( cu+oHti+,a, $a +oi +u$), a s'i(itu$ui (oma+, +u +umai a isto(iei Romei, 'e ca(e o v)*usem %e at0t %e %e'a(te, Hi aceea $a f(a*a st(0+s) a $ui Ce*a(, %ict0+% 0+ aIu+u$ u+ei /)t)$ii ese+,a 0+s)Hi a $uc(u(i$o( a/ia 0+f)'tuite, +u 'utea fi %ec0t catast(ofa$). -i-a t(e/uit c) '(i+ ceti(i 'e(so+a$e s) %e'(i+% o $im/) ca(e e(a s) fie aHa %e fami$ia() isto(icu$ui. I%eea, at0t %e c(iticat) %e ca'ete$e 0+&uste a$e (uti+e(i$o(, %e a t(ece %e $a fe$u$ %e cu&eta(e a+a$itic, ca a$ +ost(u, %i+ $ati+a Sc(i'tu(i$o(, a evu$ui me%iu, a sc(iso(i$o( %om+eHti Hi /oie(eHti, a()t0+%u-se, fi(eHte, &(eHe$i$e Hi ma(i$e %eose/i(i, $a mo%e$e$e c$asice, si+tetice, ()m0+e Hi ast)*i, %u') 0+$)tu(a(ea ei %e oame+i &()/i,i a-Hi ()*/u+a, '(i+ %ist(u&e(i, 0+cNi'uite$e Ii&+i(i. =(eceHte... #, &(eceHteK # c(e%e ci+eva c) se 'oate ca 0+ %oi a+i, 0+ +umai %oi a+i, a$)tu(i cu at0tea mate(ii, Hi cu mate(ii at0t %e %ife(ite, s)-,i 0+suHeHti $im/a 0+ ca(e (a,iu+ea uma+) cea mai (afi+at) a i+t(o%us ce$e mai ma(i Hi mai f(umoase com'$ica,ii %e ca(e e ca'a/i$), este u+a %i+ ce$e mai cum'$ite ()t)ci(i a$e 'e%a&o&iei oficia$e. 9e'(i+%e(ea fo(me$o( aHa %e /o&ate, 'e ca(e +u e %e aIu+s s) $e 0+ve,i 'e %e (ost 'e+t(u a $e (ecita, ci t(e/uie s) $e (ecu+oHti $a $ectu(), ime%iat, f)() &(eutatea ca(e 0m'ie%ec) %e a &usta fa(mecu$, $ua, +ea')(at, cea mai ma(e 'a(te %i+t(-u+ tim' aHa %e scu(t Hi %eci aHa %e '(e,ios. Cu &(amatica, te(i/i$), a $ui 7otu, cu +e(oa%e$e f(a*e %e e.e(ci,ii %i+ ca(e, 'este %ificu$t),i$e ca(e se ce(eau ()s'$)tite, a$e u+ei $im/i a/ia 0+v),ate, af $am c) R+e+o(oci(ea vi+e a%esea %e $a cu,itB t(e/uia s) t(ecem $a +ee&a$a/i$a fi+e,), $a sati(a, '(ofu+%), ca 'e+t(u oame+i %e 0+a$t)

--

cu$tu(), $a i(o+ia ca(e se 'ot(ivea aHa %e 'u,i+ Hi cu v(0sta Hi cu 0+s)Hi (ece'tivitatea suf $etu$ui +ost(u, a $ui 2ucia+. 9a, a $ui 2ucia+, %i+ 9ia$o&u(i$e mo(,i$o(, 'e+t(u ca(e se ce(ea s) Htiu Hi isto(ie Hi mito$o&ie Hi at0ta fi$o*ofie, 'e c0+% e(a aHa %e +atu(a$ s) se caute te.tu$ Eva+&Ne$iei /$0+%e a Sf0+tu$ui Ioa+, ca(e se $e&a Hi %e (e$i&ie. 2ec,ia %e (e$i&ie e(a %e aIu+s 'e+t(u a scoate 'e ci+eva 0+c) %e '(i+ aceHti a+i ti+e(i %i+ (e$i&ia ca(e a fost at0ta 0+%em+ Hi at0ta m0+&0ie(e 'e+t(u 0+ai+taHii s)i. Biat) isto(ie sac(), cu mo(a$a Rve(&ii $ui 9um+e*euB, caietu$ cu e.'u+e(ea, f)() o oa() %e fi$o*ofie, (e*e(vat) cu(su$uiK su'e(io(, 0+ ca(e se 0+Hi(au Hi se Re.'$icauB toate e(e*ii$e, cu tot ce cu'(i+% e$e ca (ef $e.ie a%0+c), %e $a &+ostici $a ma+icNei Hi $a at0,ia u(maHi, 'e a$te %(umu(i %ec0t a$e o(to%o.iei, ai ma(ii cu&et)(i e$e+ice... Nu Htiu ce mai e(a 0+ c$asa a III-a, %a( 0+ a 'at(a +i se se(vise %e R')(i+te$eB ma+ua$u$ %e teo(ie /ise(iceasc) a$ f(ate$ui s)u, e'isco'u$ %e Roma+, I+oce+,iu. Nu e(a %ec0t u+ miI$oc 'e+t(u a $ua +ota: s) 0+ve,i 'e %e (ost, Hi astfe$ e.ce$e+tu$ matematic B(iu$ a 'utut s) se 0+cu(ce 0+ $)mu(i(ea fa'tu$ui, %iscutat 'e v(emea u+ui ico+oc$asm /i*a+ti+ %e ca(e Na/a( +-aveam, c) R+u +e 0+cNi+)m $em+u$ui sau co$oa(ei icoa+ei, ci cNi'u$ui (e'(e*e+tat %e %0+saB, scNim/0+% 'e RciB cu u+ R+iciB, ceea ce $-a f)cut ime%iat, '(i+ &u(a omu$ui Bise(icii, s) t(eac), %eHi e$ev /u+, 0+ (0+%u$ Rmasca(a$e$o(B. =eo&(afia se 0+va,) 'e %e (ost %u') co$i$e t(ase $a maHi+), mai t0(*iu Hi %u') %icta(e. Ca(to&(afi %isti+Hi, %i+ +evoia ca(e +e f)cea s) Ie(tfim %u$ce$e som+ %e +oa'te 'e+t(u a 0m/o&),i Rat$asu$B, ca(e, /i+e $e&at, fi&u(a 'e mas) $a e.ame+, cu +ume$e auto(u$ui 0+ $ite(e %e au(, +-aveam +o,iu+ea (ea$) a ,e(i$o(, a 'o'oa(e$o(, a '(o%uc,ii$o( Hi se+su$ va$o(ii 'e ca(e o 'ot avea +eamu(i$e Hi te(ito(ii$e 0+ via,a &e+e(a$) a $umii. Nici u+ vis %e c)$)to(ie +u ()s)(ea 0+ fu+%u$ au(it a$ *)(i$o( +oast(e. Isto(ie 0+ca$tea +u Htiam %e$oc. Ce vom fi 0+v),at 0+ '(ima c$as) +u-mi mai 'ot %a sam), %eHi, va&, c(e% c) e(a vo(/a %e asi(ie+i Hi /a/i$o+ie+i, cu ceva =(ecie Hi Rom) a%ause 'e u(m). C0+%, ca mi+ist(u, am s'us c) o mi+te %e *ece a+i +u 'oate t(ece %e $a c0+tece$e %es'(e ()*/oiu$ %e $a 6877, %e $a (evista t(u'e$o( 0+ &()%i+a Os'e+iei cu &e+e(a$u$ I')tescu, ce$ ca(e $uase tu+u(i$e %e $a =(ivi,a, Hi %e $a ate+tatu$ co+t(a $ui Io+ B()tia+u $a 0+temeieto(ii %e 0m')(),ii, cu se+s (e$i&ios a(Naic Hi e.otic, 0+ va$ea Euf(atu$ui Hi a Ni$u$ui, 0+,e$e',ii +oHt(i Rsecu+%a(iB, 0+ a $o( '(ice'e(e Hi a%0+c) Htii+,), au %at %i+ ume(i Hi au (0s. #t0ta e %e &(os st(atu$ %e c(as) 'e mi+,i, %i+t(e ca(e u+e$e s0+t 0+c) ti+e(e... :+ c$asa a II-a +i s-a 'us 0+ai+te, /i+e t(a%us) %e #$e.a+%(u B(a+%ia (B(0+*)) %e $a IaHi, /u+u$ '(ofeso( 'e ca(e e(a s)-$ am 'e u(m), cu$e&e(ea %e /io&(afii, %esi&u( foa(te com'ete+t '(e*i+tate, 0+t(-o fo(m) a$ c)(ii sec(et 0$ au f(a+ce*ii, %ato(it) co$a/o()(ii %i+t(e '(ofeso(u$ %e $iceu 9Nom/(es Hi ace$ =a/(ie$ -o+o%, 0+%(e't)to( a$ +oi$o( stu%ii isto(ice %i+ >(a+,a, 'e ca(e +-aH fi 'utut &0ci, +ici 0+ ce$e mai cute*)toa(e s'e(a+,e, c)-mi va fi %at s)-$ am '(ofeso( $a 1a(is. E(a o $ectu() i+te(esa+t), %a( fi(u$ 0+suHi a$ isto(iei, sim,u$ %e*vo$t)(ii, 0+,e$e&e(ea fe$u$ui cum o(ice $uc(u ome+esc vi+e %i+ a$tu$, '$asa(ea si&u() a fa'te$o( Hi fii+,e$o( ome+eHti 0+seHi 'e %u+&a tim'u$ui,

(e'a(ti*a(ea $o( su/it) 'e veacu(i 0mi va ()m0+ea o im'osi/i$itate '0+) %i+co$o %e is'()vi(ea acesto( 'at(u a+i. Nu Htiu %i+

--

--

ce ma+ua$ mai /0i&uiam 0+ai+tea som+o$e+,ei $ui Rcuco+uO CostacNiB ceva isto(ie mo%e(+), 0+ ca(e, 'e+t(u cei mai mu$,i, suve(a+ii se 0m')(,eau 0+ %ou): acei ca(i Rau fost ()iB, Rau a')sat 'o'o(u$B Hi acei ca(i Rau fost /u+iB, Rau f)cut Hco$i, /ise(ici Hi toate aHe*)mi+te$eB Hi Rau ()mas victo(ioHiB. Ia( /a*a ce$ei mai +u$e isto(ii a (omP+i$o( e(au 'a&i+i$e, cu o o(to&(afie %e mu$t moa(t) Hi cu u+ s'i(it, f)() 0+%oia$) %em+, seve( 'at(iotic Hi +a,io+a$, %a( f)() +ici o 'ute(e 'oetic), a$e /)t(0+u$ui 2au(ia+. Nu, +u, G +u %e aco$o m-am f)cut eu isto(ic, ci atu+ci c0+% i+ mi+e s-a t(e*it 'ute(ea %e a m) 'asio+a 'e+t(u tot ce a fast uma+ 0+ oame+i... 4tii+,i$e +u s0+t f)cute 'e+t(u o(ici+e %ac) se $as) $a o 'a(te +ecesa(a o(ie+ta(e asu'(a $umii, ce( Hi ')m0+t, 'ute(i v)*ute Hi ma(i +ev)*ute 'ute(i miste(ioase, toate f()m0+tate Hi e$e cu acea %es'(e,uit) Hi at0t %e fo$ositoa(e 'oe*ie, Hi %ac) +u se &0+%eHte ci+eva $a a'$ica,ii '(actice. 9a( %i+ fi*ica +u mai Htiu cui %i+ c$asa 0+t0i, ca(te so$em+ Hi 'u( teo(etic), %i+ sava+te$e 'a&i+i cu$ese %i+ u$time$e c)(,i f(a+ce*e G Hi +oi %)%usem 'e+t(u mi+e(a$o&ie %e 0+suHi ma(e$e ma+ua$ f(a+ce* a$ $ui 2a''a(e+t G a$e $ui Io+ Hi =Neo(&Ne N)%eI%e, %i+ aIuto(u$ ca 'e+t(u 8+ive(sitate a$ cumi+te$ui, %a( (ece$ui 1o+i, ce 'uteam cu$e&e 'e+t(u &0+% Hi 'e+t(u via,), ce se+s a$ m)(e,iei Hi f(umuse,ii $umi$o(, +oi aceia ca(i '(i+ mi+u+i$e f)() sf0(Hit e(am c)$)u*i,i %e musta,a (oHie Hi ticNia +ea&(), %e m0+a t(emu()toa(e asu'(a a'a(ate$o( a$e R%om+u$ui 5)(uBJ Ne%e*vo$ta,i fi*iceHte, u+ii +es')$a,i Hi +e'ie't)+a,i, f)() s)-i fi 0+t(e/at +ime+i %e ce +u &)sesc o Ium)tate %e ceas 'e+t(u aceasta, i+ca'a/i$i, cu tot co(u$ ca(e +u c0+ta +icio%at), s) (e'(o%ucem o a(ie 'o'u$a() sau u+a %i+ ace$ea $a mo%) ca(e f $utu(au %i+t(e st0$'ii ce(%ace$o( %e acas), aHa c)$cam, cu tot at0ta sim, ca a$ cui t(ece 'e sca() %e $a o t(ea't) $a a$ta, 0+ Rcu(su$ su'e(io(B. Num)(am cu +e()/%a(e c0,i a+i mai aveam $a tem+i,) Hi +e 'uteam /ucu(a %oa( %e %ou) $uc(u(i, %i+t(e ca(e 0+,e$e&eam mai a$es 'e ce$ %i+t0i: c) $a Rcata$o&B %e acum 0+ai+te G %is')(0+% Hi fo(ma$itatea (u&)ciu+ii cuB:m')(ate ce(esc m0+&0ieto(u$eB S+i se va *ice R%om+iB Hi c) t(ecem 0+ s)$i$e $a(&i, $umi+oase a$e 'a$atu$ui 'e ca(e +i-$ %)(uia statu$ (omP+ 'e (ui+e$e c)su,ei u+%e mu(ise tu(/at) m0,a /)t(0ioa() Hi f(icoas) ca(e fusese 2e+,a St(oI)i. O ma(e Hi f(umoas) c$)%i(e, 0+ miI$ocu$ u+ei cu(,i c)(eia +u i s-a %at toat) 0+t(e/ui+,a(ea, aceast) +ou) cas) a +oast(), %u') ce ieHisem %i+ iet)cu,e$e, /uc)t)(ii$e Hi &)i+)(ii$e %e $0+&) Sf0+tu$ =Neo(&Ne. #He*at) sus, 0+ (e&iu+i %e ae( cu(at, 0+ afa() %e fo(fota Ii%ovimii s)(ace, 0+t(e $ocui+,i /oie(eHti im'o*a+te Hi $ive*i /o&ate, avea %ou) (0+%u(i, cu$oa(e $a(&i, '$i+e %e soa(e, /i/$iotec), 0+ ca(e am c$asat vecNi %ic,io+a(e &(eceHti Hi c)(,i %i+ veacu$ a$ A;III-$ea L...M, sa$) %e &im+astic) Hi tot ceea ce t(e/uia u+ei i+stitu,ii %u') ce(i+,i$e tim'u$ui. Ne-am aHe*at 0+s), c(e%, f)() +ici o ce(emo+ie Hi +-a fost /i+e 'e+t(u c0t) mu+c) fusese cNe$tuit) aco$o. 9a( 0+ miI$ocu$ stu%ii$o( +oast(e am v)*ut ()s)(i+% a$ %oi$ea om ma(e a$ e.'e(ie+,ei +oast(e 0+ce')toa(e, 'e 0+suHi mi+ist(u$ %e i+st(uc,ie, ca(e e(a 9imit(ie Stu(%*a cu ca(e mai t0(*iu e$evu$ %i+ c$asa a ;-a avea s) ai/) mu$te Hi %e mu$te fe$u(i $e&)tu(i, $a ca(e +ici +u se 'utea &0+%i

--

atu+cea. :+t(e %i(ecto( Hi '(efect, m)(u+tu$ om %e stat, 'e atu+ci 0+c) +ea$/it %e v(eme, suia sca(a '(i+ci'a$), Hi ocNii +oHt(i e(au fe(meca,i %e /e$Hu&u$ %eco(a,ii$o( cu ca(e 'e fo+%u$ +e&(u a$ f(acu$ui 0i e(a c)'tuHit 'ie'tu$. ;o( fi fost 'oate Hi cuv0+t)(i Hi, s) fi fost e$e Hi cum t(e/uiau, mi-aH fi a%us ami+te mu$t) v(eme %e %0+se$e, %a( se ve%e c) (ostu$ +ost(u +u e(a 0+ $ocu$ u+%e e$e se (osteau, 'e+t(u oame+ii 0+ v(0st) Hi im'o(ta+,i. Nu m) &0+%eam c) voi sta +umai u+ a+, &o+it %e o v)%it) +e%(e'tate, 0+ aceste st()$ucite 0+c)'e(i +ou), +ou,e, /u+e %e t()it 0+ e$e, cum 0+ toat) Hcoa$a u$te(ioa() +u vom mai 0+t0$+i a$te$e. 9a( acest a+ mi-a aIu+s ca s) m) %e'(i+% cu a$t Hi( %e '(ofeso(i, %eose/i,i Hi '(i+ v(0sta $o( a%esea, %e cei$a$,i, %e ca(e, cNia( %e B)$ea+u, +e %es')(,ise()m '(ea uHo( Hi f)() +ici o ')(e(e %e ()u, 0+ c$i'a c0+% ei +e 0+c(e%i+,au, cu ce +e 'utuse() %a, co$e&i$o( $o( %i+ Rcu(su$ su'e(io(B. 9i+t(e cei vecNi, %oi, cu totu$ %ife(i,i ca 0+f),iHa(e, tem'e(ame+t Hi meto%), '(e%au $im/a &(eac) Hi matematici$e. 2eo+escu e(a u+ a/so$ve+t %e semi+a(, c(e%, cum+at cu Savi+escuU 0+f),iHa(ea, Hi ca ma+ie(e, a u+ui e'isco': so$em+ %a( /u+, emfatic %a( *0m/ito(, cu o cut) a%0+c) 0+t(e s'(0+ce+e$e &(oase Hi cu m0+a 0+ favo(ite$e %e t)ietu() (useasc), /o&ate, %e u+ a%0+c casta+iu, 'e ca(e-i '$)cea s) $e %e*mie(%e, $)s0+% s) se au%), cu sau f)() c)scatu$ como%, u+ vo$u'tuosU ReN, eNKB. 1e+t(u su/ti$it),i$e mate(iei sa$e %esi&u( c) +u e(a '(e&)tit Hi cNia( te.tu$ 0+ $e&)tu(a $ui %e f(a*) +u-i e(a c$a( %ec0t %u') o '(ea$a/i$) '(e&)ti(e, ca(e 'utea $i'si u+eo(i. Nu voi uita +icio%at) Na*u$ i+i,ie(ii +oast(e 0+ Ee(o%ot, ca(e 'oate c) s'u+e 'oveHti /u+e 'e+t(u mi+,i$e ti+e(e, %a( Rio+ismu$B $ui ce(e cu totu$ a$t) '(e'a(a,ie %ec0t a =(amaticei $ui 7otu sau a u+ei at0t %e uHoa(e $i+ciu(i(i 0+ 2ucia+. 2a '(ima $ec,ie %e fa't +u Htiam +ime+i +imic, /a +u aveam +ici c)(,i$e. 1(ofeso(u$ e(a 0+s) 0+c(e%i+,at c) fusese o a$t) $ec,ie 0+ai+te, 0+ ca(e +i se i+%icase ca(tea a I;- a, %e at0ta fo$os 'e+t(u +oi Hi $a isto(ie, ca u+a ce i+t(o%ucea 0+ via,a sci,i$o( Hi &e,i$o(, vecNi st)'0+i 'e me$ea&u(i$e +oast(e. :+ fa,a t)ce(ii &e+e(a$e, &$asu$ ()sf),at a$ '(ofeso(u$ui se 0+toa(se s'(e mi+e. G Eu s0+t e$ev /u+, eu s0+t /)iat ci+stit, Hi Na(+ic, Hi 0+v),at, G eu %esi&u( 'ot t(a%uce. 4i, %e sfia$), am t(a%us, G 9um+e*eu Hi *eii O$im'u$ui Hi ai tutu(o( 'o'oa(e$o( O(ie+tu$ui 'ot s) Htie si+&u(i ce. Co+Htii+,a, o %e$icat) co+Htii+,), ca(e miIea, m) tu$/u(a 0+ %ou) '(ivi+,i: c) s'u+eam ce +u Htiam Hi ce +u 'utea s) 0+%(e'te +ici '(ofeso(u$, %e ca(e %eci a/u*am Hi c) $)sam s) se c(ea%), ()u co$e&, c) $ec,ia a fost totuHi %at). 9a( (ecom'e+sa a ve+it ime%iat: 0+suHi te.tu$, e%itat $a Teu/+e(, 0+ 2i'sea, a$ auto(u$ui &(ec, te.t %i+ ca(e 'oate mai am o 'a(te, cea$a$t) fii+% &e+e(os %)(uit) mai t0(*iu 9e/o(ei I$ovici, fiica, $ocui+% 0+ aceeaHi cu(te, a a+t(e'(e+o(u$ui 'om'e$o( fu+e/(e, om '(iete+os, ca(e 'e st(a%) acosta 'e oame+ii mai 0+ v(0st) cu fi(easca 0+t(e/a(e: Rcucoa+e, %aO mie c0+% 0mi face,i safteaJB. 9i+ &(eceasca '(ime$o( c$ase %e Rcu(s su'e(io(B 0mi a%uc ami+te aceasta G Hi at0ta. >(umos, cu ')(u$ /$o+%, c(e,, %es, cu +iHte ')t(u+*)to(i ocNi %e u+ a$/ast(u a%0+c, a'(oa'e i(ea$, iute Hi e$e&a+t 0+ miHc)(i, +e(vos %e +u-$ 'uteam u(m)(i, si&u( %e Htii+,a sa Hi amo(e*at %e %0+sa,

--

av0+% o +esf0(Hit) '$)ce(e s) um'$e ta/$a cu cif(e 'e ca(e u+ si+&u( &est e+e(&ic cu /u(ete$e $e f)cea s) %is'a() ca 0+t(-u+ Ioc %e i$u*ii, '(ofeso(u$ 9imit(iu v()Iea, aco$o, 'e sc0+%u(a +ea&(), o mai 0+a$t) matematic), %i+ ca(e +u 0+,e$e&eam a/so$ut +imic. C0+% ve+ea te(i/i$u$ ceas a$ '(o/$emei %e t(atat 0+ sc(is, ca s) +u %au N0(tia a$/), f)ceam 0+t0i o %ise(ta,ie... $ite(a() asu'(a '(o/$emei. C0t) mi$) %e mi+e t(e/uie s) fi avut '(ofeso(u$ ca(e mi-a R%at %(umu$B 'e+t(u ca, aiu(ea, 0+c) %oi a+i s) fac tot aceeaHi t(ist) e.'e(ie+,)... #'a(te, f)() v(0st) a'a(e+t) %a(, %esi&u(, t(ecut %e 'at(u*eci %e a+i, a(%e$ea+u$ -a(,ia+, %i(ecto(u$ $iceu$ui su't Rco+se(vato(iB, a$ c)(ui +ume cNia( ')(ea c)-i s'u+e fii+,a, ve+ea %i+ a$t) $ume Hi o (e'(e*i+t) +escNim/at). 8$t(amo+ta+, ca(e 0+v),ase, mi se s'u+ea, 0+ ;ie+a, %i+ ca(e a%ucea o /o&at), o im'(esio+a+t) Htii+,), e$ c(ea Rsi+ta.a o(+at)B 'e ca(e +e-o '(e*i+t). Na$t, osos, /o$+av, (e,i+ut %e sufe(i+,a $ui %e 'ie't a%esea acas), c)$c0+% Hi %e aceea m)su(at, c0+t)(i+%u-Hi vo(/e$e %a(, 0+ fo+%, cu toat) aceast) so$em+itate, /u+ Hi ie(t)to( 'e+t(u cei ca(i, ca #(tNu( Stav(i, ca(e 0+c) %e atu+ci f)cea ve(su(i, 0$ aHte'tau 0+ cu$oa( ca s)-$ 0+Htii+,e*e c) +u s0+t '(e&)ti,i 'e+t(u... *iua aceea, e$ %)%ea o 0+a$t) %em+itate, 'e ca(e +-o mai 0+t0$+isem $a +ime+i, cate%(ei. T(a%uceam acum %i+ 'oe*ie, Hi =eo(&ice$e $ui ;i(&i$, cu u+ '(ofeso( ca(e +u e(a +ici '$u&a( amato( Hi ca(e uitase casa ')(i+teasc), %e /u+) sam) a u+ui v(e%+ic ,e(a+ %e %i+co$o, +u +e e(au i+te$i&i/i$e '(i+ (ecoma+%a,ii$e '(actice %i+ e$e, ia( 'oe*ia +e sc)'a Hi +ou), cum sc)'a Hi '(ofeso(u$ui, u+ aHa %e com'ete+t fi$o$o&. 9a( eu, %e $a mi+e 0+sumi, 0+ce'eam a t()i 0+ cu&eta(ea %i+ aceast) $im/), %eHi mai t0(*iu +umai mi-am %at sam) %e '(ocesu$ ascu+s ca(e se 'et(ecea 0+ mi+tea mea. B)t(0+ %esi&u( e(a Hi '(ofeso(u$ %e fi$o*ofie, =iu(&ea, %a( mai /)t(0+) fi$o*ofia '(iete+osu$ui avocat, ca(e se suia 'e cate%() aHa cum ve+ise %e acas), 0+cNeiat, %escNeiat Hi s'u+ea ceva aHa %e ')(i+teHte 0+c0t +u +e sim,eam $a Hcoa$), ci acas) $a +oi, cu o (u%) 0+ Na$at, %e $a ca(e +u ascu$tam Hi +u 0+v),am +imic. Ce a$eas) 0+ scNim/, ce 0+&(iIit), %e o e$e&a+,) 0+ a%ev)( ita$ia+), e(a fii+,a '(ofeso(u$ui %e aceast) $im/), ca(e +u e(a im'us) 0+ '(o&(am, %a( o u(mam c0,iva, avocatu$ 2icuK 4i, astfe$, %e $a '(ofeso(u$ cu ocNii ve(*i, me$a+co$ici, ca(e ')(eau c) v)% u+%eva foa(te %e'a(te, am af $at, 'e 'a&i+i$e meto%ei $ui >(o$$o, u+ viito( co$e& a$ meu $a 8+ive(sitate, Hi ce s'u+e 0+ */o(u$ ei %a(+ic %e ci(i'i(i o(ice R'e(e&(i+a (o+%i+e$$aB. C0+%, 'este ci+ci a+i, am f)cut '(imu$ %(um $a ;e+e,ia, sim,i+%u-m) ca %e aco$o, am avut u+ si+ce( &0+% %e (ecu+oHti+,) 'e+t(u fi$o$o&u$ im'(ovi*at, ca(e, 0+ %o(i+,a %e a +e a()ta c0t %e mu$t sam)+) ce$e %ou) $im/i, a'(o'ia 'e R+e&NittosoB %e R+i&)iosu$B s)u mo$%ove+esc. =e(ma+a e(a '(e%at) %e 'aH+icu$ '(ofeso( Nico$escu, tot u+ a(%e$ea+ 'oate, av0+% '$aci%itatea, a'(oa'e meca+ic), %e miHc)(i Hi &estu(i a $ui -a(cia+, %a( f)() motive$e $ui 'e(so+a$e. 9e o +ot) /u+iHoa() 'uteam fi si&u(i %e $a +esf0(Hita $ui i+%u$&e+,), %a( $a aceast) mate(ie, ca(e +e 'u+ea 0+ i+fe(io(itate fata$) fa,) %e co$e&ii ev(ei, ce &(oa*+ic) t(u%) a fost aceea ca(e, 0+ si+&u()tatea o%)ii me$e, +e(vos st()/)tut) 0+ toate se+su(i$e, m-a f)cut s) ')t(u+% 'e 'a&i+i$e -eto%ei $ui #N+ %esiHu$

--

%ec$i+a,ii$o( Hi fo(me$o( ve(/a$e a$e u+ei $im/i cu totu$ a$tfe$ 0+suf $e,it) %ec0t toate ce$e cu+oscute '0+) atu+ciK Nu Htiu +imic %es'(e $ec,ii$e %e Htii+,i +atu(a$e: cu '(ofeso( cu tot, e$e s-au 0m'()Htiat f)() a-$ mai 'utea (e&)si 'e %0+su$, f)() a $e mai 'utea %esco'e(i 'e %0+se$e. #ce$aHi $uc(u cu $im/a f(a+ce*). #ceste mate(ii +u se 'oate s) fi fost $e&ate %e u+ om +ou sau %e e$eme+te +ou) 0+ '(e%a(e. 9a( 'e %oi '(ofeso(i +oi, cNia( %ac) mate(ii$e $o( +u mi-a( fi fost aHa %e sim'atice, +u i-aH fi 'utut uita. Ne-am t(e*it $a isto(ia O(ie+tu$ui G u+%e se ()t)cise Hi ma+ua$u$, vecNi, %a( foa(te 0+&(iIit, a$ u+ui -a+%i+escu, cu$e&0+% sau 'oate Hi t(a%uc0+%, semi+a(ist 'e+t(u semi+a(iHti, %i+, '(o/a/i$, v(eo ca(te 0+ (useHte, G cu u+ '(ofeso( t0+)(, %eHi +u foa(te t0+)(, a c)(ui ')(ecNe cu &(eu s-a( fi &)sit. -ic, foa(te mic, cu '(ivi(ea uHo( 0+c(uciHat), ceea ce-i %)%ea u+ ae( miste(ios, cu musta,a as'() (as), t)iat) scu(t, Ioa+ =eo(&ia+, fecio( %e '(eot, ca(e f)cuse Hi stu%ii 0+ 1a(is, $a Eautes ]tu%es, cum am af $at 'e u(m), c0+% e$ a a')(ut ca (iva$ a$ fostu$ui Hi, c(e%, 0+ a%ev)( '(e,uitu$ui s)u e$ev %e $a BotoHa+i, a')(ea vo(/)(e,, a'(i+s, c)$c0+% $a(&, 'ot(ivi+%u-Hi 'asu$, $0+&) si$ueta 0+a$t), t(ist), t)cut) a $ui -a(,ia+. C(e% c) o%at) au Hi $ocuit 0m'(eu+), %eHi 'e u(m) ve%eam %e $a casa +oast() +ou), tot %i+ 'a(oNia Sf 0+tu$ui Ioa+, $a u+ ca()taH +eam, sau 'o$o+ c)(uia 0i *iceam R/uiQB (/oiQ) $umi+a ca(e ve&Nea '0+) t0(*iu 0+ casa -)+%i,ei Bu*i$), fata Fua+esei, u+%e =eo(&ia+ se mutase. S'i(it (evo$u,io+a(, acest om cu +eo/iH+uite sc0+teie(i, %a( Hi cu o e(e%itate ca(e-$ va smu$&e a'oi %e $a cate%(a %i+ Bucu(eHti $a Sf. Sava 'e+t(u a-$ ,i+ea a+i %e *i$e 0+ */uciumu$ suf $etesc a$ ma+iei (e$i&ioase, ve%ea, si+&u(, o a$t) Hcoa$). 9ista+,a, +ecesa(), 0+t(e %0+su$ Hi Hco$a(ii s)i +u 0+,e$e&ea so sta/i$easc) %ec0t '(i+ Htii+,), ca(e +u-i $i'sea, Hi ta$e+tu$ 'e ca(e-$ avea cu '(isosi+,), fii+%, f)() 0+%oia$), u+u$ %i+ oame+ii cei mai e$ocve+,i, cei mai '$i+i %e ve(v) G se 0+sc(isese Hi ca avocat G 'e ca(i i-am cu+oscut. #He*at 'e u+ sim'$u scau+ 0+ fa,a +oast(), e$ im'(ovi*a %u') o ca(te 'e ca(e a is'()vit '(i+ a mi-o (ecoma+%a. O am Hi acuma: +u e a$ta %ec0t ma+ua$u$ 'e+t(u 8+ive(sitate, '$i+ %e aHa f(umoase %esc(ie(i, %e f(a&me+te $ite(a(e aHa %e /i+e a$ese, %e t(a%uce(i +oi %i+ c)(,i$e sfi+te ev(eieHti, a$ ma(e$ui e&i'to$o& -as'e(o. 1e+t(u 0+t0ia oa() ati+&eam 0+ '(e&)ti(ea mea %e $ec,ie, %e e.ame+, u+ aHa %e 0+a$t +ive$, Hi e(am m0+%(u c) +u m) 0+s')im0+t), '(ecum e(am /ucu(os c)-mi '$ace aHa %e mu$t. Ioa+ =eo(&ia+ e(a u+ om %e'$i+, Hi tocmai %e aceea e$ co+sim,ea G mai mu$t, e$ &)sea foa(te +atu(a$ G s) +e t(ate*e Hi 'e +oi ca oame+i. #ce$aHi $uc(u 0$ f)cea %i+t(-o ti+e(e,) %o(itoa(e %e c0t mai mu$t co+tact suf $etesc, %i+ $)(&imea %e o(i*o+t a u+o( stu%ii u+ive(sita(e f)cute $a IaHi, '0+) $a ca')t, %i+t(-o +esf0(Hit) /u+)tate %e i+im), 0+c) u+ '(ofeso( +ou, Nico$ae R)utu, G Hi acesta a')(ut 0+t(-o +e%es')(,it) tov)()Hie, $0+&) +ou$ R%om+ %e Htii+,i +atu(a$eB 'e+t(u Rcu(su$ i+fe(io(B, -i(o+escu, me(&0+% a$)tu(i aHa 0+c0t $e ve%eam 0+ai+t0+% /astoa+e$e 'e(fect 'a(a$e$e. 9. R)utu, ca(e-Hi co+ti+u) Hi a*i o /)t(0+e,) se+i+), 0+ miI$ocu$ /o&atei sa$e fami$ii Hi ca(e-Hi a(e 0+ u(m) o ca(ie() 'o$itic) 0+ ca(e %i+ +ou +e-am 0+t0$+it, +e-a c0Hti&at %e $a 0+ce'ut, mai mu$t %ec0t =eo(&ia+, ca(e mai a$es +e im'u+ea, '(i+ *0m/etu$ $i'it %e fi&u(a sa $a(& %escNis), ca(e 0+cu+u+a u+ t(u' s)+)tos Hi voi+ic.

--

9a( ce e(a cu totu$ +ou $a ace$a ca(e a%ucea u$time$e (e*u$tate a$e Hco$ii $ui 2am/(io( Hi $e comu+ica '(i+ +ote ma+usc(i'te, e(a %is'o*i,ia, ca(e +e (i%ica aHa %e mu$t 0+ ocNii +oHt(i, %uc0+%u-m) 'e mi+e '0+) $a Nota(e$e, 'e ca(e totuHi $e ve%eam /i+e, a$e fami$ia(it),ii, %e a %iscuta cu +oi. I+t(e o(to&(afia $ui B)$ea+u Hi a $ui e(au %eose/i(i Hi, 'e+t(u a +e cPHti&a %e 'a(tea sa, c0+% a( fi 'utut s) +e im'uie acest)$a$t sistem, e$ (ecu(&ea Hi $a $e&i$e %e(iva,iei, %e ca(e '0+) atu+ci fusese()m st()i+i. E ce$ %i+t0i om mai 0+ v(0st) ca(e mi-a a()tat 0+,e$e&e(e Hi iu/i(e. -ai t0(*iu, c0+% acea +e%(e'tate m-a %e')(tat %e o(aHu$ +aHte(ii me$e, e$ mi-a ')st(at, 0+ ciu%a maIo(it),ii co$e&i$o( s)i, ca(e m) sac(ificase aHa %e uHo(, acest se+time+t Hi, 0+ casa $ui #(&e+ti, acuma %is')(ut, u+%e t()ia cu '(iete+u$ s)u, e(am '(imit 0+t(-o i+timitate ca(e m) o+o(a Hi m) 0+%em+a. 4i iat) Hi catast(ofa vie,ii me$e Hco$a(e $a BotoHa+i. Se sim,ise, se 'a(e, +evoia u+ui su'(ave&Neto( %e %isci'$i+) Hi, '(o/a/i$ mai mu$t 'e+t(u t(ecutu$ s)u %e mi$ita( %ec0t 'e+t(u %em+itatea 'u(t)(i$o( ca '(ofeso(, maest(u$ +ost(u %e mu*ic) Hi %e sc(im) '(imise aceast) %e$icat) sa(ci+). 9u') co+ve(sa,ii$e cu ca(e +e o/iH+uise, fi(eHte c) t(e/uiau acte %e auto(itate ca s) se im'uie. T(ecusem 'e $0+&) %0+su$ sa$ut0+%u-$, cum fusesem 0+v),at s) fiu 'o$iticos %e acas), u+%e cNia( mi se f)cuse() must()(i c0+% s)(utasem m0+a $ui ;$)%icescu, oas'ete a$ $ui moHuO -a+o$eB, foa(te ama/i$ cu teat(u$ %e am/e$e se.e, %eHi +u t(e/uia s-o fac, 'e+t(u c) R$a acto(i, cNia( /)t(0+i, +u $i se s)(ut) m0+aB. =$asu$ as'(u m) (ecNem) ca s)-mi cea() s-o fac %i+ +ou Hi 0+ai+tea tutu(o(a, 'e+t(u c) '0+) atu+ci +-aH fi f)cut-o. -0+%(ia fi(easc) a a%o$esce+tu$ui a (efu*at, cum +u se 'utea a$tfe$, fii+%c) aH fi m)(tu(isit, 0+ ca*u$ co+t(a(, c) +-am c(eHte(e Hi c) am mi+,it. E(a Hi m0+%(ia (asei, c)(eia +u i s-a 'o(u+cit. Eu, Oa(e +u fusesem +icio%at) 'e%e'sit, %i+ a %oua c$as) '(ima(), eu ca(e %e ci+ci a+i e(am 0+ f(u+tea tova()Hi$o( mei, t(e/uia s) ()m0+ Ro'(itB, se+ti+,a (osti+%u-se 0+ai+tea &$oatei %i+ toate c$ase$e ca(e se a%u+ase. 2i+iHtit, am '$ecat acas), /)+ui+% ce m) aHtea't). 1e+t(u aceasta, Rco+fe(i+,aB '(ofeso(i$o( m-a e$imi+at 'e c0tva tim' %i+ Hcoa$). T(e/uia %eci, +u f)() %u(e(e, s) caut aiu(ea. 4i G am &)sit. #m aIu+s astfe$ $a $iceu$ %i+ IaHi, ceea ce e(a Hi o uHu(a(e 'e+t(u co+%i,ii$e %e via,) a$e mamei, f(ate$e meu i+t(0+% 0+ ace$aHi tim' $a 4coa$a -i$ita() %e aco$o. -ai v)*usem o(aHu$, ca(e co+ti+ua s)-mi 'a() f)() ')(ecNe, %eHi e$ +-a(e 'e %e'a(te, cu to,i T)t)(aHii Hi Ciu(cNii s)i, %e o(i&i+e tata(o-,i&)+easc), aceeaHi f(umuse,) ca BotoHa+ii, ()sfi(a,i '0+) %e'a(te, cu maNa$a$e ca +iHte sate, cu $u+&i Hi cu(ate st()*i a(me+eHti, $)s0+%u-se +umai ce+t(u$ 0+&Nesuie$ii come(,u$ui ev(eiesc, aici 0+v(0stat 0+s) cu a(me+ii ()s'0+%i,i 0+ toate co$,u(i$e Hi cu c0te u+ $i'ova+ %i+ 'ia,), v0+*)to( %e 'eHte, %e f(P+&Nii, %e 'a+e(aHe %e cea() 'e+t(u 1aHti, cu f $o(i co$o(ate '(i+se %easu'(a, Hi %e s0m/u(i %e f $oa(ea soa(e$ui. O %at), e(am tot $a m)tuH)-mea 7i+ca Hi $a RmoHuO Ioa+i%iB, &a*%a +oast(), o(i %e e(au /ucu(oHi

--

o(i /a G Hi, cu o 'e(fect) %isc(e,ie, +u-Hi a()tase() 0m'ov)(a(ea '(i+ 0+t(eita +oast() '(e*e+,) G 0+t(u+ ca(tie( %e ca(e fusesem st()i+ cNia( Hi c0+%, (a(eo(i, +e a/)team $a RmoHuO =oB, $0+&) /ise(ica Sf. #ta+asie, u(c0+% %e $a 4coa$a Ce+t(a$) 0+ sus, '(i+t(e vecNi &os'o%)(ii, c)(o(a 0+c) +e0+,e$e&e(ea a(tistic) +u $e %)(0mase *i%u(i$e 'e+t(u a scoate 'iat(), (e&iu+e %e st()*i 0+&uste, 0+to(tocNiate, %e case ca(e ')(eau c) ascu+% c0te o tai+). :+ +oua vi*it), cu c0tva tim' 0+ai+te %e st()muta(ea mea Hco$a(), e(am 0+t(-o foa(te cu(at) c)su,) %e $a Co'ou, tocmai $a ca')tu$ ma(ii st()*i /oie(eHti, m)(&e+it) %e case a$e u+ei m0+%(e Hi fi+e a(istoc(a,ii, f(ecat) cu f(a+,u*eHte, occi%e+ta$i*at) 0+ $im/), ca Hi 0+ c$)%i(i, ca(e 0+ti+%eau 'e(oa+e su't ca(e o%i+ioa() se o'(eau mu$te$e t()su(i 0+ se(i$e %e si+%(ofie. :+c) +u se '(ef)cuse aceast) mai +o/i$) a$ee a -o$%ovei %e o%i+ioa() 0+t(-u+ Hi( %e case f)() st)'0+, 'o(+i+% astfe$ %e $a cofet)(ia Tuf $i, (e*e(vat) 'e+t(u sco'u(i come(cia$e, 0+ fa,) cu mai%a+u$ %$ui Cu*a, u+%e ()m)sese +umai o 'iv+i,) %e &)*a( aHte't0+%u-se ci(cu(i$e am/u$a+te, 'e+t(u a se co+ti+ua cu coma+%ame+te mi$ita(e, cu ce(cu(i %e ofi,e(i, cu $ocui+,i %e 0+cNi(iat. Im'u+)toa(ea 4coa$) -i$ita(), cu $a(&a &()%i+) 0+ fa,), av0+% 'este %(um, 'e+t(u u+ +e&usto( %e 'ia+e Hi ci+e mai '$)tea cNi(ie, vecNea $ocui+,) 0+c)')toa(e Hi a()toas) a 9()&NiceHti$o(, se &)sea 0+c) 0+t(e a%)'ostu(i %e /a+cNe(i ev(ei, ca Fuste( (o %at) si+&u( NeuscNot* se 0+fi'sese 0+t(-u+ m0+%(u 'a$at %e a(No+%o$o&ie $a 0+ce'utu$ st()*ii -it(o'o$iei Hi casa 1aHca+u$ui %e $0+&) Sf. I$ie se '(e&)tea s) cu'(i+%) u+ s'ita$, o a$ta mai %e'a(te, sc)'0+% %e %e&(a%a(ea ca %esti+a,ie Hi %e u(0,i(ea ca sti$, '(i+ aceea c) fusese %)(uit) Co+su$atu$ui (usesc), %a( Hi Hco$i ca a %+ei 9o%u+ %es 1e((i\(es, v)%uva o(&a+i*ato(u$ui 0+cNiso(i$o( mo$%ove+eHti su't ;o%) =(i&o(e =Nica, a'oi $ocui+,e %e fu+c,io+a(i, avoca,i, 'o$iticia+i, &ata $a o(ice 0+toa(ce(e a soa(tei s) v0+%) cui %) mai mu$t Hi, %ac) se 'oate, statu$uiU se mai ')st(a aco$o 0+ $e&)tu() cu t(ecutu$ casa %e u+%e ieHea tot%eau+a $a a+umite ceasu(i micu,a um/() a$/) a /a+cNe(u$ui 1avi$i. 9e $a u+ ca')t $a a$tu$, $i+iHte, m)su(), /u+)cuvii+,). Cete$e %e Hco$a(i 0+ %ife(ite u+ifo(me se sfiau s) (i%ice %ea$u$ cu miHc)(i$e %eH)+,ate a$e u+ei ti+e(e,e */u(%a$+ice Hi cu *&omotu$ ce$o( sc)'a,i o c$i') %e ti(a+ia 'a(a$i*a+t) a c$asei. T()su(i$e ma(i$o( /i(Ia(i sca'e,i 0+ ma+tii %e catifea 0+cNis), 0+ Iu(u$ c)(o(a f $utu(a m)tasa a$/ast() %escNis a ce+tu(ii, m0+au cu o si+&u() uHoa() ame+i+,a(e a sf0(cu$ui %e /ici, ca(e +u $ovea, ci %es'ica ae(u$ %i+t(-u+ &est e$e&a+t, cai %e (as) ca(e a( fi f)cut m0+%(ia u+ui amato( %i+ #'us, Hi cu+oHteai 'e ci+e e(a 0+)u+t(u, c)ci +u ve+ise 0+c) sc)%e(ea '(im/$)(i$o( sfi%)toa(e a$e o(icui a(e cu ce s)-Hi '$)teasc) o cu(s) ca s) se afiHe*e. #co$o, 0+ ca')t, c)su,a ca(e 0+ai+ta asu'(a st()*ii, foa(te a$/), foa(te cocNet), 0+&(iIit) cu acea mi+u,ioas) 'asiu+e %e &os'o%)(ie, s'ecia$) -o$%ovei si+&u(e, ca(e se ')st(ea*) foa(te %eseo(i Hi acum ca o sac() t(a%i,ie, sem+ a$ u+ei (ase se$ec,io+ate Hi st()/)tute %e o $u+&) via,) isto(ic), avea 0+ fa,) &()%i+a Co'ou$ui. I+f $ue+,a $ectu(i$o( '(oaste G vai, ci+emato&(afe$e %i+ u$time$e %ece+iiK G +u m0+a '(i+t(e /)t(0+ii ei co'aci, su't ca(e se o'(ea me$a+co$ia $ui Emi+escu, ')(ecNi$e &()/ite +u +umai s) &uste '$)ce(ea a$i+t)(i$o( uHu(atece, %a( s) Hi 0+ve%e(e*e tutu(o(a fe(ici(ea $o(U a%0+cu(i ume%e %e 0+tu+e(ec, (a(eo(i st()/)tute %e c0te u+ si+&u(atec ca(e +umai aco$o c(e%ea c) 'oate s) ()m0ie

--

si+&u( cu %0+su$ Hi cu i$u*ia ')%u(ii +eati+se, 0+cu+Iu(au u(0ta 'i(ami%) ,i+tuit) teu $ite(e cNi(i$ice, ca(e ami+tea, %i+ 'o(+i(ea (ecu+osc)toa(e a $ui -iNai-vo%) Stu(%*a, tot ce -o$%ova Re&u$ame+tu$ui O(&a+ic, cu acest Re&u$ame+t 0+suHi 0+ '(imu$ (0+%, %ato(eHte oc(oti(ii /i+ecuv0+tate a $ui Nico$ae 1av$ovici, %om+u$ tutu(o( Rusii$o( Hi 'u,i+ Hi a$ sc$)vite$o( +oast(e ,e(iU +ici u+ +a,io+a$ist se+si/i$ +u se sim,ea Ii&+it %e o astfe$ %e afi(ma,ie. Cu u+cNiu$, c)'ita+ %e i+te+%e+,), me(&eam u+eo(i, 'u(t0+% Hi eu o Ha'c) %e %(i$, ieHit) %i+ u* G Hi mi se vo(/ea Hi mie %e viito(u$ 'e ca(e mi $-a( %escNi%e 4coa$a -i$ita() S, $a im'u+)toa(ea ca*a(m) %ato(it) tot 9om+u$ui %e $a 68"!, activ (e+ovato( 0+ mai mu$te '(ivi+,i a$ vie,ii %e stat 0+ -o$%ova. #ti+&e(ea cu o i+stitu,ie %e 'e(fect) o(%i+e Hi %isci'$i+), 0+ ca(e totu$ se f)cea 'e /a*a (es'ectu$ui a/so$ut, m) um'$ea %e o m0+%(ie +a,io+a$) %eose/it) %e aceea ca(e 'utea s) ias) %i+ vecNi$e co(u(i %e 'e 'ia,a %e $a BotoHa+i. #ici vo(/ea, cu o e$ocve+,) %e fa'te, %e st)(i %e $uc(u(i 0+temeiate, (ea$itatea. T(eceam '(i+ o%)i$e /i+e 0+&(iIite Hi 'a(tici'am $a ce(ca(ea e.ce$e+tu$ui /o(H 0+ ca(e se amestecase() toate mi(o%e+ii$e 0+%)ti+ate. E(a atu+ci o mic) a(mat) /i+e N()+it) Hi, a%au&, /i+e 0m/()cat): +umai $a 0+toa(ce(ea mea %i+ st()i+)tate, %u') 689!, a 0+ce'ut s) ()sa() acea (uHi+e, %u(e(oas) 'e+t(u suf $etu$ meu, a so$%atu$ui mu(%a(, a so$%atu$ui 0+ *%(e+,eU '0+) Hi o(%o+a+,e$e aveau, 0+ (e&imu$ 0+suf $e,it 0+c) %e ami+ti(ea '(oas')t) a u+ui ()*/oi c0Hti&at, o /u+) ,i+ut) mi$ita(), Hi +u c(e% s) se fi &0+%it v(eu+ ofi,e( %e atu+ci s) $e scNim/e u+ifo(ma ,e(ii 0+t(-o $iv(ea %e $acNeu. Ne 0+fu+%am Hi 0+ &()%i+i,i$e veci+e, ca(e %uceau $a Nucea&u(i$e cu ca(e se te(mi+a $u+&a a$ee, Hi su+ete$e %e t(0m/i,i 0+ %imi+ea,a ()co(oas) t(e*eau ve%e+ii %e t(ecut $u't)to(, me+eau +oi sfo(,)(i 'e+t(u %(e'tu(i$e 0+c) +ec0Hti&ate, a c)(o( +o,iu+e e.act), 0+ ciu%a at0to( a+i %e Hcoa$), 0mi $i'sea, %i+ +e+o(oci(e, aHa %e mu$t. 9e a$tfe$, 0+ aceast) $i+iHte 'o$itic), %omi+at) %e co+ti+ua c(ea,iu+e a $ui B()tia+u, 'e ca(e +u-$ i+timi%a G Hi +ici 'e (e&e$e ca(e-$ sus,i+ea Hi ca(e-i %ato(a Hi $ui +oua co(oa+) %e o,e$ G o o'o*i,ie *&omotoas), %us) %e ti+e(etu$ co+se(vato( cu u+ Nicu >i$i'escu o'o*i,ie a c)(ii cu+oHti+,) o 'utusem '(i+%e %i+ foaia a(istoc(a,iei $u't)toa(e, E'oca, amestecat) cu at0tea a$te *ia(e 'e mesu,a $ui RmoHuO -a+o$eB, +u e(a $oc +ici 'e+t(u ami+ti(i '(ea vii, +ici 'e+t(u s'e(a+,e '(ea 0+%()*+e,e. Se c(e%ea c) s-a c0Hti&at o /a*) so$i%), 'e(mame+t), %e 'e ca(e +ime+i +u +e-a( 'utea *&u%ui, Hi a +e %esface %e ca(e a( 0+sem+a s) +e a(u+c)m 0+ +e&()ite '(imeI%ii. #cas), u+cNiu$ e(a +umai o vese$ie. Se */e&uia ca Hi +oi co'iii cu ce$e t(ei $ev(ete, 1(i+cesa, im'o*a+t) mam) %e fami$ie, Osca(, cu ocNii ve(*i, s$a/ %e mu$te esca'a%e amo(oase Hi #mi, cu ocNii +e&(i, st()$ucito(i %e i+te$i&e+,) Hi, a%mi(at %e R,a,a 7i+caB Hi %e mama, c0+ta cu u+ &$as 'ute(+ic (oma+,e$e $a mo%), ce(0+%u-i-se %e '(efe(i+,) ;io(ica %e 'e va$e, /ucata %e (e*iste+,). O fami$ie %i+ +e+o(oci(e f)() co'ii, 0+ ca(e +-am au*it o vo(/) (ea Hi +-am v)*ut o miHca(e %e m0+ie sau %e +e()/%a(e. ;)%, %e'a(te, casa tot aHa %e /i+e ,i+ut), %a( cu o atmosfe() miste(ioas), 'e ca(e +-o 'uteau sf)(0ma e$e&a+te$e $o( miHc)(i, 'e ce$e %ou) ve(iHoa(e, aHa %e /u+e cu +oi, 0m')(,i+%u-+e /atoa+e +euitate %e cioco$at) SucNa(% Hi, o%at) cNia(, +iHte f(umoase $a+,u(i %e /(o+* cu stic$e co$o(ate 'e+t(u

--

'(ime$e me$e ceaso(+ice, Rci$i+%(u cu (u/i+eBU 2e+,a, fata aHa %e cumi+te Hi stu%ioas) Hi Tau,a, cu o $ic)(i(e %e veH+ic) &$um) 0+ micii ocNi +e&(i %i+ fa,a Ht(e+&)(eHte 'ist(uiat). O a$t) so() a tatei, O$&a, o%at) f)&)%uit) moHie(u$ui #+&Ne$ Hi %e atu+ci me+it) ce$i/atu$ui voit %e %0+sa, (i%ica si$ueta ei s$a/), cu miHc)(i$e vo$u+ta(e, e+e(&ia '(ivi(ii, at0t %e Not)(0t i+te$i&e+t), %i+ ma(ii ocNi +e&(i 'e ca(e +u-i 0+ce,ase v(0sta. 4e%e(ea ieHea+) se o'(ea aici. Ni-mi mai a%uc ami+te, ca a$t)%at), %e se(i 0+ ce+t(u, $a &()%i+i$e cu 0+&Ne,ate$e m)iest(e ca $aB#$e.a+%(aB o(i cu ')N)(u,e$e %e /e(e ama(), ca(e-mi miIesc Hi e$e 0+t(- u+ co$, %e t(ecut asu'(a c)(uia s-a $)sat mu$t) ce+uH). Ca teat(u, +umai c$i'a, at0t %e %e')(tat), c0+%, 0+ &()%i+a ;0(+av %e $a BotoHa+i, -i$$o 0+suHi v()Iea sa/atu(i$e ,i&)+eHti %i+ Ba/a E0(ca, fie(/0+% $a focu$ %(aci$o( ca*a+e %e fa(mece, sau v(eo va&) sce+) 'e ca(e o act(i,) f(a+ce*), veHte%) Hi u(0,ic), Hi ea 'at(o+at) %e RmoHuO -a+o$eB, a(u+ca (ef(e+u$ '(ovocato(: ;oici ceci, voici ce$a. b Comme+t t(ouve*-vous tout ce$aJ 9e teat(u$ $aHu$ui, ca Hi %e toate s'ectaco$e$e Hi 'et(ece(i$e $ui '0+) $a '$eca(e, am ()mas cu totu$ st()i+. 9a(, 0+ a+u$ t(ece(ii me$e $a ace$ ace$ me%iu Hco$a(, $ocui+,a so,i$o( Ioa+i%i, ca(e fusese Hi 'e $a /ise(ica Sf0+tu$ui 2a*)(, e(a 0+ S)()(ie, 0+t(-u+ $u+& Hi( %e o%)i,e, $0+&) ca(e ta$e+tu$ %e 0+f(umuse,a(e a$ c)'ita+u$ui c(ease o &()%i+i,) Hi cNioHcu$ 0+f)Hu(at 0+ *o(e$e u+%e se st)tea $a mas). Casa '(imitoa(e, u+%e m-am 0+to(s a'oi %umi+eci$e Hi se(/)to(i$e, avea Hi a$,i oas'e,i, fieca(e cu a$te a'uc)tu(i, %a( %ato( fieca(e s) a%uc) u+ e$eme+t $a o via,) co+ti+uu vese$), ca a vecNii +oast(e ofi,e(imi. 8+ fost ofi,e( u+&u(, '(i')Hit, RYtNZ Be$a, (oHie fi&u() (otu+%) cu o c(avat) %e must),i 0+v0(tite, 0+c0+ta 'e cei %e cas) Hi 'e oas'e,i cu &Nita(a $ui %i+ ca(e scotea +e(vos acce+te$e 7a'fe+st(eicN-u$uiU (omP+, *icea, %u') mam), avea '(i+ IaHi +u Htiu ce (ostu(i +ec$a(e, 'e ca(e 0+&)%uitoa(ea +oast() os'ita$itate $e acce'ta f)() s) ce(cete*eU o +e'oat) a E$e+c)i Io(&a, veH+ic t(ista so,ie a $ui Ia+cu Io(&a, f(ate$e /u+icu$ui, aHa %e /u+ Hi %e /$0+%, aHa %e 'at(ia(N 0+ $u+&a $ui fi&u() cu ocNii ma(i, umf $a,i, cu c(a+iu$ esNi$ea+ tota$ %e*&o$it Hi /a(/a su() %e '(ofet, %a( sim,i+% 0+c) 'e ume(i 'e%ea'sa +eme(itat) a u+ei co+%am+)(i 'e+t(u o sum) uHu(atec 'ie(%ut) $a is'itito(u$ Ioc %e c)(,i, #&$aia,B1as)(eaB, %i+ cau*a '(ofi$u$ui ascu,it a$ u+ei fi&u(i e.t(ao(%i+a( %e s'i(itua$e, s)(ea %e 'e u+ scau+ 'e a$tu$, mai aseme+ea cu u+ s'i(it a$ &()%i+ii i+t(at '(i+t(-o fe(east) %escNis) Hi, '(e&)ti+% o c)s)to(ie cu aceast) fii+,) vo$ati$), me$a+co$ic, cu must),i$e &(eceHti at0(+0+%, seve( ca u+ '(eHe%i+te $a Cu(tea %e Casa,ie, 'e c0+% %i+ c(eio+u$ $ui f)() Hcoa$) ieHeau tot fe$u$ %e omu$e,i cu ca'u$ ma(e Hi mem/(e$e %e 'aia+Ie+ ca(i s)m)+au $eit cu oame+ii *i$ei, ace$a 'e ca(e o scu(t) %a( vie (e'uta,ie $-a f)cut ca(icatu(istu$ $a mo%), FicNi%e, sc(is, cu o ca'(icioas) o(to&(afie f(a+ce*): Fi[ui%e. Nu 0+,e$e&eam ce 0+sem+au +eaHte'tate$e %u(e(i, t(0+ti+% 'e 'at 'e R,a,a 7i+caB, a$ c)(ii a'(o'iat sf0(Hit 0$ a+u+,au, f)() ca ea sau a$,ii s) /)+uiasc). #co$o m-am '(e&)tit, 'e /)+ci$e cNioHcu$ui %i+ &()%i+), 'e+t(u e.ame+u$ ca(e t(e/uia s)-mi

--

%eie o /u(s) $a Hcoa$a cea +ou), %e ca(e +u Htiam +imic, /a 'e ca(e +ici m)ca( +-o v)*usem. St()i+ Hi +ecu+oscut, i+ca'a/i$, ca tot%eau+a, s) m) (ecoma+% %e $a 0+t0ia 0+ce(ca(e, 'e ca(e +u se 'utea s) +-o st(ice o timi%itate a c)(ii v)%i(e at0ta v(eme +-am 'utut s-o ascu+%, %eci '(a%) o(ic)(ei 0+t(e/)(i im'e(ioase, o(ic)(ii 0+c(u+t)(i %i+ s'(0+ce+e, /a cNia( o(ic)(ii atitu%i+i 0+ ca(e aH fi 'utut &0ci +e'(iete+ie o(i %es'(e,, am ()s'u+s cum a %at 9um+e*eu 0+ a+umite ce(cet)(i %e +oa'te %i+ ca+ce$a(ia c$)%i(ii, ca(e s-a '(ef)cut a'oi 0+ 4coa$) %e >(umoase #(te Hi 0+ 1i+acotec) Hi ca(e a%)'ostea atu+ci $iceu$, $e&at) fii+% '(i+ vecNiu$ a(c %i+ v(emea $ui -iNai Stu(%*a, 0+Iu&0+% st(a%a ca(e-i 'u(ta +ume$e, cu i+te(+atu$, a c)(ui muce%) Hi mu(%a() tem+i,) t(e/uia s) m) 0+cNi%) 0+ cu(0+%. N-am ieHit 0+t0iu$, /i(uit, %ac) +u m) 0+He$, %e u+ s'(i+te+ e$ev +e&(icios %i+ cu(su$ i+fe(io(, mai t0(*iu '(iete+u$ meu %e $a ;)$e+ii %e -u+te, %octo(u$ 10(vu. 9a(, o(icum, +u mai e(am 'ova() 0+&ustatei case %i+ BotoHa+i, mam)-mea 'u,i+% s) a%)'osteasc) '(i+ o%)i iefte+e si+&u()tatea ei, Hi '0+ea statu$ui 0mi e(a asi&u(at), o '0+e 'e ca(e +-am u%at-o cu $ac(imi %e m0+ie +umai 'e+t(u c) a'(oa'e tot ce e(a 'ute(e vie 0+ suf $etu$ meu fusese m)ci+at %e te(i/i$a maHi+) sf)(0m)toa(e a Hco$ii. #m i+t(at astfe$ 0+ /)t(0+a c$)%i(e +e'(iete+oas), cu o cu(te 0+&ust) Hi '()foas), 0+t(-o c$as) a ;I-a, mic) Hi t(ist), $a ca')tu$ u+ui cu$oa( ca(e +u '(imise +icio%at) $umi+a Hi u+%e 'uti+a cu a') 0Hi (ev)(sa cu'(i+su$. B)+ci$e sc(iIe$ate se (i%icau ()'e%e 0+ amfiteat(u, $)s0+% 0+ fu+%u$ v)ii mesu,a $a ca(e oficia, e$ 0+suHi ')t(u+s %e Ia$ea acestui me%iu, u+ '(ofeso(, 'e ca(e, %e sus G u+%e '(i/ea&u$ 0Hi aHe*ase $ocu$, $0+&) u+ fti*ie, T)utu, &ata %e moa(te, Hi %oi ev(ei 'e ca(i, c0+% se ascu+%eau su't /a+c) $a ceti(ea cata$o&u$ui, u+ *%(av)+ /)ieta+ %e $a ,a() 0i (i%ica %e ')( ca s) $)mu(easc) 0+%oie$i$e cu '(ivi(e $a a/se+,) a$e '(ofeso(u$ui S, 0$ ve%eam mitite$, &()m)%it Hi, 0+ ce$e mai mu$te ca*u(i, cu totu$ (i%icu$. Ce %eose/i(e fa,) %e maiestuoasa cate%() /otoH)+ea+), %e mo/i$ie(u$ '(oas')t, %e $umi+a ca(e se (ev)(sa asu'(a c$asei %e cu(0+% ')()site, %i+ $a(&i$e fe(eHti %escNise asu'(a cu(,ii vaste, asu'(a $ive*i$o( /o&ate Hi c(e+e$e$o( casei Cio$acK 9i+ st(a%), Nu(uie$i %e t()su(i, st(i&)te '(e$u+&i, %e I)$a+ie, a$e am/u$a+,i$o( ev(ei, */u(%)ciu+ea *&omotoas) a c$ase$o( ieHite 'e t(otua(e Hi, $a o(ice %escNi%e(e a fe(eHti$o( Ioase, tot ce 'oate t(imete, 0m'(eu+) cu '(afu$, cu Rco$/u$B ei, o st(a%) ()u Hi (a( m)tu(at). 9eHi cu+oscu,i 0+ ma(e 'a(te '(i+ $uc()(i '(o'(ii, a')(ute 0+ vo$um sau 0+ 'a&i+i$e Co+vo(/i(i$o(, %eHi $e&a,i c0te u+ii %e activitatea $ite(a() Hi Htii+,ific) (e+ovatoa(e a$ c)(ii o(&a+ fusese societateaBFu+imeaB, %eci +oto(iet),i +et)&)%uite Hi a%esea 'e(so+a$it),i %isti+se, a+umite %efecte f)ceau ca Hi +oii '(ofeso(i s) fie i+fe(io(i, 0+ aceast) ca$itate a $o(, fa,) %e aceia %e $a ca(i '$ecasem Hi, %ac) +u f)ceam atu+ci o com'a(a,ie ca(e s) co+t(i/uie $a %emo(a$i*a(ea ce m-a 0+v)$uit %e 0+%at), c(esc0+% +eco+te+it, e fii+%c) asu'(a +e%(e't),ii Hi umi$i+,ii sufe(ite cu c0teva $u+i 0+ u(m) '(efe(am s) 0+ti+% u+ v)$ %es, %e +e')t(u+s. Ti+e(i +u e(au aici %ec0t %oi, ca(i ei 0+HiHi +-au avut +ici o ati+&e(e cu suf $ete$e +oast(e, u+u$ fii+% o fi(e %es'(e,uitoa(e Hi vio$e+t), ce$a$t av0+% o R%e.te(itateB, 'e ca(e +-o '(e,uiam %e$ocd. :+co$o, tot oame+i t(ecu,i %e ci+ci*eci %e a+i, ia( u+ii Hi mai 0+ai+ta,i 0+ v(0st), asu'(a c)(o(a

--

meHteHu&u$ e.e(citase o ac,iu+e %e'(ima+t), cu at0t mai mu$t cu c0t aici +u e(a omu$ %i+ IaHi av0+% a face cu oame+i %i+ IaHi, a$e c)(o( (ostu(i %e fami$ie s) $e cu+oasc) a%esea 'e(fect, ci mu$,imea e$evi$o(, %estu$ %e o/(a*+ic), %a( f)() cu(aIu$ Hi t(a%i,ii$e e(oice %e $a BotoHa+i G a%ev)(at c) Hi f)() '(ofu+%a st(ic)ciu+e, mi*e(ia mo(a$) %e aco$o S, e(a a%u+at) %e v0+tu$ 0+t0m'$)(i$o( 0+ o(aHu$ ma(e, cu mu$,i fu+c,io+a(i, %i+ toate ')(,i$e -o$%ovei-%e-Sus. -ai /)t(0+ %ec0t to,i ')(ea '(ofeso(u$ %e f(a+ce*) #$e.a+%(u 4u,u. 8(maH %e 9om+, av0+% 0+ fi&u() $i+ii$e ca(acte(istice a$e +o/i$imii fa+a(iote, s$a/, 'a$i%, cu +asu$ co(oiat su't f(u+tea 'e ca(e se ()t)ceau vi,e %e ')( a$/, o/se(v0+% 0+ 0m/()c)mi+tea u*at) o %isti+c,ie e(e%ita() Hi 0+fi&0+% 0+ c(avat) acu$ cu co(oa+a '(i+cia(), acest om, 'e ca(e %esce+%e+,a Hi c(eHte(ea 0$ me+eau $a a$tceva %ec0t t(ista mese(ie ca(e v)%it 0$ %e*&usta '0+) 0+t(-at0ta 0+c0t (efu*a s) +umeasc), 0+ &e+e(a$, 'e e$evi, cNem0+%u-i %u') sem+e e.te(ioa(e ca: Rtu, ce$ cu c(avata a$/ast()B, $uc(a o/osit Hi 0+ si$), 'ut0+% avea, %e a$tfe$ G e$, ca(e se ')t(u+sese %e s'i(itu$ $im/ii, vo(/it) e.c$usiv acas), 0+ ca(e a 0+ce(cat a t(a%uce 'e Emi+escu Hi ca(e 'u/$icase o mi*e(a/i$ ti')(it) isto(ie a $ite(atu(ii f(a+ce*e S, aHa %e 'u,i+) satisfac,ie %e $a /)ie,i a c)(o( $im/) se 0m'ot(ivea $a o(ice 0+ce(ca(e %e /u+) '(o+u+,ie f(a+ce*). ;e+ea ca $a o os0+%), e.ami+a 0+ +eHti(e, a%0+c +emu$,)mit %e o(ice ma+ifesta(e Hi +e a'$ica o meto%) e.ce$e+t), %a( +ei+te$i&i/i$) 'e+t(u cei mai mu$,i, aceea a &(amaticii isto(ice a $ui #u&uste B(acNet, 'e ca(e o socotea ca a sa 'e(so+a$), ca Rmeto%aB sa, G ceea ce f)cea 'e &()su,u$ fiu %e /)ca+ &)$),ea+ Soa(e, 'e ca(e-$ '0+%ea u+ aHa %e &(o*av sf0(Hit $a /)t(0+e,), s) s'uie c)BSu,u a(e meto%)B, o(i R+-a(e meto%)B, %u') +ota 'e ca(e o 'utuse c)')ta. C0+% 0+ c$asa a ;II-a, omu$ %e &ust (afi+at +e-a %at com'o*i,ii $i/e(e, %e f)cut 0+ c$as), c(e% c) a mea %es'(e Ioa+a %O#(c $-a f)cut s) m) '(ivease) a$tfe$ %ec0t &$oata %es'(e,uit)U eu 0+sumi am avut 'e+t(u 0+t0ia oa(), aHte(+0+% ace$e (0+%u(i ca$%e %e $i(ism 'e /a*a u+ei c)(,i 'e+t(u co'ii %e $a ace$ #$f(e% -ame %i+ Tou(s, %)(uit) %e /iata B)Ieasca, fio(u$ cum se 'oate sc(ie isto(ia, isto(ia 0+suf $e,it), si+&u(a %e ,i+ut 0+ sam). Nu va fi fost mai t0+)( ace$ om %e o e.t(ao(%i+a() vita$itate, ceea ce $-a (e,i+ut 'e $ume '0+) ie(i, ca(e +e '(e%a isto(ia. #$e.a+%(u B(a+%ia, cu+oscut mie %u') t(a%uce(ea ma+ua$u$ui %i+ c$asa a II-a %e $a BotoHa+i, micu,, s$a/, */0(cit, a(u+c0+% 'e cate%() o ')$)(ie t(ecut) '(i+ mu$te '$oi Hi '()fuit) %e mu$te v0+tu(i, +e '(ivea %e su't ocNe$a(i cu m)(u+,ii ocNi +e&(i +u ca 'e +iHte +e0+,e$e&)to(i sau ca 'e +iHte %uHma+i temu,i, cu ca(i se %) *i$+ic $u'ta 'e via,) Hi 'e moa(te, ci ca 'e +iHte ()t)ci,i Hi ()u c(escu,i c)(o(a aHa %e mu$t a( fi v(ut s) $e scNim/e suf $etu$, uma+i*0+%u-$ Hi civi$i*0+%u-$. E(a ceva 0+%uioHat, vi/(a+t, %u(e(os-(u&)to( 0+ &$asu$ $ui, c0+%, $a te*), i*/uc+ea:BNuuu co'ia,iK 9e ceee co'ia,iJB, ca s) te(mi+e '(i+t(-o ame+i+,a(e, %e ca(e t(ei Hfe(tu(i %i+ c$as), cu c)(,i$e %escNise 0+ /a+c) G o/icei mai (a( $a BotoHa+i, u+%e 0+s), c0+% se f)cea se f)cea /i+e, %0+%, e a%ev)(at, '(ofeso(u$ui su'(ave&Neto( ca(tea, %a( fii+% su't co'e(ta ei... o a$ta S, 0Hi (0%eau cu ci+ism.BE.'$icaB /i+e, viu G cea %i+t0i Re.'$ica,ieB $a isto(ie 'e ca(e o au*eam S, %a( ce(ea s) +u se t(eac) 'este ce s'usese cNia( c0+%, cu toat) $u+&a $ui '(actic), &(eHise v(eu+ am)+u+t. :+&)%uia s) se (ecu(&) $a c)(,i st()i+e

--

Hi eu ceteam, u(m0+% e.em'$u$ %e $a BotoHa+i, %i+ ca(tea %e Risto(ie a evu$ui me%iuOO, a'oi %i+ cea Rmo%e(+)B u(m)toa(e, a$e $ui 9u(uZ, f(umoas) $ectu(), '(e*i+tat) sim'atic, ca Hi ma+ua$u$, 'e ca(e$ ')st(am cu sfi+,e+ie, a$ $ui -as'e(o. -ai t0+)( ceva ')(ea '(ofeso(u$ %e $im/a $ati+), Ae+ofo+t =Neo(&Niu ca(e, '$ec0+% foa(te t0(*iu %i+ via,), a $)sat aHa %e /u+e ami+ti(i. #uto( a$ u+o( stu%ii %e $ite(atu() f(a+ce*) a')(ute 0+ cu(s %e mu$,i a+i %e *i$e $a Co+vo(/i(i$e $ite(a(e, stu%ii 0+&(iIit sc(ise, ca(e %ove%esc ceti(i asi%ue, %a( c)(o(a $e $i'seHte o(ice fa(mec, acest om %isti+s +-avea %esi&u( o cu+oHti+,) a%0+c) a u+ei $im/i aHa %e &(e$e G c0t) %ista+,) '0+) $a im'u+)to(u$ -a(,ia+, at0t %e st)'0+ 'este ce e(a mai &(eu 0+ mate(ia saK S, Hi +ici 'e %e'a(te, +ea')(atu$ sim, s'ecia$ 'e+t(u c$asicismu$ a+tic. Co(ect 0+ 0+%e'$i+i(ea %ato(ii$o( sa$e, e$ +u a()ta o %eose/it) satisfac,ie c) +e a(e 0+ fa,a $ui, ci 0+)c(it, veH+ic o/osit, 0Hi %(e&ea cu v0(fu$ c(eio+u$ui o coafu() c(ea,) Hi 0+voa$t) 0+ ca(e v(0sta 'usese mu$te 'u+cte a$/e. -i s-a s'us c) e R%om+uO Co%i,)B Hi cu at0ta se 0+cNeia ca(acte(i*a(ea. 2im/a &(eac) e(a a u+ui om %e ma(e me(it, ca(e mu$,i a+i a fost %i(ecto(u$ $iceu$ui, +ec$i+tit %e +ime+i, i%e+tificat cu aceast) situa,ie, fi$o$o&u$ %e '(e&)ti(e eu(o'ea+) ;asi$e Bu($). Nu e(a +umai e(u%itu$ ca(e %)%use Co+vo(/i(i$o( etimo$o&ii Hi a(tico$e %e 'o$emic) 'e %(e'tate foa(te ,i+ute 0+ sam) Hi cetito(u$ u+ei vaste /i/$ioteci 'e ca(e %u(e(oase i+ci%e+te %e fami$ie m) vo( face s-o *)(esc %i+ o%aia mea %e o'$oHit $a %0+su$, %a(, $a acest su'e(/ e.em'$a( %e (as) mo$%ove+easc), u+ *im/(u a$ $ui 4tefa+ ce$ -a(e, cu t(u'u$ ime+s, 'ute(+icu$ ca', ocNii ma(i, %u$ci, &$ume,i Hi 0+ fo+% t(iHti, %easu'(a must),ii a(cuite asu'(a &u(ii sf)toase, u+ suf $et mu$ti'$u, com'$e., +esi&u( %e si+e, 'i')ito( se */)tea 0+ acest fo(mi%a/i$ 0+ve$iH, f)c0+%u-i via,a ca'(icioas), +e$o&ic), +eco+te+it sf)(0mat). #m af $at 'e u(m) c), so,, %i+ iu/i(e (oma+tic), a$ 'oetei -ati$%a Cu&$e(, fusese 0+su(at a %oua oa() cu o st()i+), Hi si+&u()tatea $ui va fi a'oi (u't) %e o a t(eia $e&)tu(), tot aHa %e (oma+tic) Hi tot aHa %e t(ec)toa(e. Cu +oi +u e(a +umai to$e(a+t, (0*0+%u-Hi %e i&+o(a+,a, aHa %e ()s'0+%it) Hi aHa %e fi(easc) $a o mate(ie at0t %e &(ea, ci me(&ea '0+) $a &$um), '0+) $a &Ni%uHie, ati+&0+% Hi te(e+u(i 'e ca(e '0+) atu+ci +umai Rco+te$eB %e $a BotoHa+i $e 'i')ise, ca 0+ *iua c0+% +e %)%ea $a O%iseia, 'e ca(e aHa %e 'u,i+ am 0+,e$es-o atu+ci 0+ fa(mecu$ ei e(oic Hi 'ito(esc, e.'$ica,ia su'$eme+ta() c) Nausicaa, cu ocNii aco'e(i,i c0+% i-a ()s)(it %i+ ma(e t(u'u$ &o$ a$ $ui O%Zsseus, Rse va fi uitat 'u,i+te$ '(i+t(e %e&eteB. 9a( +oi +u Htiam a'(ecia aceast) '(e,ioas) */u(%)$+icie %e moH+ea& Hi-$ $uam %i+ c0+% 0+ c0+% 0+ai+te, cu toat) a'a(e+,a $ui masiv) Hi acce+te$e so+o(e a$e &$asu$ui c0+% voia s) 'a() &(o*av %e i+%i&+at. #stfe$, c0+% 0+t(e/a 'e ci+eva %ac) R+-a( fi /i+e s) ()m0ie o'(itB, ace$a +u-Hi f)cea 'e%ea'sa Hi, cNemat s) ()s'u+%) 'e+t(u aceasta, %ec$a(a c) Ra c(e*ut c) +u e /i+eB. 1(i+ c0te +-a t(ecut, cum se va ve%ea, Hi 0+%()*+ea$a mea 0+ce')toa(e fa,) %e ace$a 'e ca(e-$ iu/eam %esi&u(, %a( a c)(ui auto(itate %eve+ise a'(oa'e tota$ %is'a(e+t)K 10+) Hi vo(/i(ea /ucovi+ea+) a $ui R%omO Be($)B +e %)%ea '(i$eI %e &$um).

Cu $im/a &e(ma+) e(a cNia( u+ a%ev)(at sca+%a$. >o(mat $a ce$e mai /u+e Hco$i %i+ =e(ma+ia, %octo( 0+ %(e't Hi %octo( 0+ fi$o*ofie, fiu$ $ui Teo%o(ovici, fi$o$o&u$ a(%e$ea+, f(ate$e me%icu$ui (e&a$,

--

--

Octav Teo%o(i fusese ati+s %e o /oa$) ca(e +u at()sese 'u+e(ea $ui $a 'e+sie, %a( 'e(mitea u+o( ti+e(i f)() mi$) o(ice c(u*ime fa,) %e omu$ cu ')(u$ $u+&, fa,a stoa(s), va&ii ocNi 'ie(%u,i su't ocNe$a(i, ca(e se aHe*a 'e cata$o& ca s) +u um/$e +ime+i 0+t(-0+su$. I se 'u+eau 0+t(e/)(i, mai a$es 0+ c$asa a ;II-a, cu '(ivi(e $a ce$e mai f(umoase fete %i+ o(aH, se simu$au 0+cNi%e(i 0+t(e ce$e %ou) &eamu(i, se %)%eau $u'te cu 'acNete %e (ufe %i+ ca(e ()s)(eau m0+eci Hi c(aci. E$, i+ca'a/i$ %e a e.ami+a, 'u+ea +ote $a 0+t0m'$a(e. #$e me$e e(au foa(te /u+e, 'e+t(u c), Htii+% c0t se 'utea Hti Hi $a BotoHa+i, avusesem cute*a+,a %e a-i %ec$a(a %e $a 0+ce'ut, cum tot mai (u'eam ceva, c) am f)cut stu%ii $a Ce(+)u,i. >)() a mai fi 0+t(e/at, aveam +ota *ece asi&u(at). -atematici$e $e '(e%a, ce(emo+ios, 0+ Nai+e$e ce$e mai 0+&(iIite, cu &u$e(u$ ce$ mai 0+a$t Hi tot%eau+a '(oas')t, t()&0+%u-Hi ma+Hete$e c0+% sc(ia 'e ta/$), 2ucescu. 9a(, /o$+av %e 'ie't, si$it s) fac) 0+%e$u+&ate 'et(ece(i 0+ ,e(i ca$%e, e$ +u e(a u+ '(ofeso( 'e(ma+e+t. 2a %0+su$ 0+,e$e&eam... c0t %e o/icei, Hi aceast) i+ca'acitate a/so$ut) m-a %us $a '(ima 0+He$a(e a u+ui '(ofeso(: 0+ cu(su$ u+ei te*e m-am ce(ut $a 'uti+a cu a') Hi am simu$at o s$)/iciu+e +e'(ev)*ut). O 0+sem+ aceasta, a$)tu(i %e sc(ie(ea 'e ma+Het), si$it) %e tota$a mea i+a'titu%i+e %e a 0+v),a 'e %e (ost, a ve(su(i$o( o%iosu$ui Boi$eau, $a Su,u, Hi cu o +e(uHi+at) te*) '(e*e+t0+% Rt)ietu(a u+ui vu$ca+ 0+ mome+tu$ e(u',ieiB $a '(ofeso(u$ %e Htii+,i +atu(a$e %e ca(e va fi vo(/a 'e u(m). O %at), 2ucescu a fost 0+$ocuit cu '(ofeso(u$ %e 8+ive(sitate Ra$et. No/i$) fi&u() /oie(easc) a$eas) atitu%i+e a /o$+avu$ui %e aceeaHi /oa$) cu 2ucescu, ca(e-Hi %omi+a sufe(i+,i$e, Hi 0+ ace$aHi tim' o si+ce(itate, o s'o+ta+eitate, o &e+ia$) %is'o*i,ie 0+ a $ua $uc(u(i$e %e $a 0+ce'ut, 'e(so+a$. C0+%, 0+ fa,a cif(e$o( %e 'e ta/e$), m) o'(eam tota$ %e*o(ie+tat, &$asu$ s$a/ m) 0+%em+a:BS) 0+ce(c)mK S) v)% Hi eu ce s-a( 'uteaKB. #m c(e*ut u+ mome+t c) 'oa(ta %e a(am) +ec$i+tit) se c(a') 'u,i+te$ 0+ fa,a mea.B9om+uO 9()&NiciB %e $a Htii+,e, &(as, &(os, /o+%oc, cu ')(u$ m)(u+t, c(e,, cu musta,a ca(e ')(ea (oas) %e mo$ii G %e aici 'o(ec$a: c),eaua S, cu &$asu$ f)() so+o(itate, u(m)(i+% 'e+i/i$ 'e ca(te +ume$e fosi$e$o(, $a ca(e cei mai o/(a*+ici +u $i'seau s) a%au&eBCate$$a -a&+aB, ime%iat (e'etat) Hi %e '(ofeso(. #ici $ec,ia e(a u+ 'e('etuu sca+%a$: 6 ise a%uceau 'iet(e %i+ &u+oi ca s) $e i%e+tifice Hi se 'a(e c) 0+t(-a%ev)( $e a'(o'ia %e $im/). 2-am cu+oscut Hi a$tfe$, 0+ fami$ia $ui G %e ca(e a v(ut s) m) Hi a'(o'ie S, Hi, su't %asc)$u$ (i%icu$i*at am %esco'e(it u+ om fu+%ame+ta$ /u+, ca(e 0+s) %esi&u( 0Hi &(eHise mese(ia. -ai c) $-aH fi 'utut co+fu+%a ca as'ect cu /u+u$ /)t(0+ %e $a mu*ic), 9ima, c)(uia +u i-am %at u+ ceas %e c0+ta(e, %eHi m) asi&u(a c) am Ru+ &$as f(umosB. Ce s'$e+%i% e(a '(ofeso(u$ %e %esem+, 4o$%)+escu, u+ 'icto( a%ev)(at, ca(e mi se 0+f),iHa ca u+ sf)tuito( mai 0+ v(0st)K -oa(tea tim'u(ie a 0m'ie%ecat %e*vo$ta(ea ta$e+tu$ui s)u, foa(te (ea$. 2a (omP+), u+ om %e o ime+s) $ectu(), %e u+ s'i(it ascu,it Hi ')t(u+*)to(, auto(u$ u+o( stu%ii %es'(e /a$a%a (omP+easc) Hi viito(u$ a$c)tuito( a$ u+ei masive $uc()(i ca(e '(eti+%e a (e*o$vi, fi$o$o&ic Hi isto(ic, cNestia o(i&i+ii (omP+i$o(, #$e.a+%(u 1Ni$i''i%e, moHte+ito(u$ +u(ae$ui Hi tem'e(ame+tu$ui

--

u+ui &(ec %e &e+iu, %e $a 0+ce'utu$ seco$u$ui a$ AIA-$ea, +u f)cea %ec0t s) +e s'e(ie. -ic, iute, m0+ios Hi fu(ios, fu$&e(0+% 'e su't ocNe$a(i, ')(0+% c) v(ea s) +e 0+,e'e cu v0(fu$ stufoase$o( must),i, umf $0+%u-Hi 'ie'tu$ su't vesta, Ii$etca /)t)to( $a ocNi %eco$tat), 0m'(oHc0+% cuvi+te$e $a e.'$ica,ia ca(e +u se 0+,e$e&ea Hi /(usc0+% $a ()s'u+su(i Hi 'e cei mai /u+i, e$ +e '(e*i+t), ceasu(i 0+t(e&i, s'(iIi+it 'e cu&et)to(i &e(ma+i a$e c)(o( c)(,i e(au citate 0+ +em,eHte, teo(ii$e %es'(e %eose/i(ea 0+t(e isto(ie, ca(e s'u+e cum e, Htii+,), ca(e 0+va,) ce +u e, Hi 'oe*ie, ca(e se ocu') cu ce +u 'oate s) fie, o(i, 0+ c$asa a ;II-a, 0+Hi(a o 0+t(ea&) /i/$io&(afie 'o$i&$ot) cu +ec(u,)toa(ea 0+sem+a(e a a+u$ui Hi $ocu$ui %e ti')(i(e. 1e+t(u +oi, tim' 'ie(%ut... 9e co$e&ii %e $a e.te(+at 0mi a%uc ami+te '(ea 'u,i+. :+t(e %0+Hii se %esf)cea '(i+t(-o i+te$i&e+,) %eose/it) G 0mi ')(ea ()u c)-$ 0+$ocuiesc $a '(emiu$ 0+t0i, %a( e$ +u mi-a a()tat '(i+ +imic c) a( fi Ii&+it, cu toate c) ma(ea $ui (e*e(v) $-a 0m'ie%ecat %e a-mi %ove%i %e atu+ci +euitate$e se+time+te %e ca(e mi-a %at %ova%) 'e u(m) S, 1et(e 2iciu. >iu$ u+ui ma&ist(at /o$+)vicios Hi Hu/(e% Hi a$ u+ei mame ca(e s-a sti+s 0+ cNia( acest tim', $)s0+% c0tva tim' ca o um/() asu'(a vie,ii $ui 0+t(e&i, e$ e(a tot mai mu$t at(as %i+co$o %e Hcoa$) '(i+ 'asiu+ea 'e ca(e i-o t(e*ise teat(u$, tot aHa %e +ecu+oscut s)()ciei me$e ca Hi (e'(e*i+ta,ii$e %i+ BotoHa+i, a$e $ui =(i&o(e -a+o$escu. 9e a$tfe$, cum se va ve%ea, $a aceast) v(0st) '(ivi(i$e +oast(e mai a$e tutu(o(a e(au 0+%(e'tate 0+ a$t) 'a(te, Hi cu cea mai ma(e t(a&e(e %e i+im) 'e+t(u stu%ii, +u 'uteam s) +e %)(uim 0+t(e&i Hco$ii. :+c) u+a %i+ '(o/$eme$e 0+v),)m0+tu$ui mai 0+a$t, aceast) fi(easc) %ist(ac,ie, 'e ca(e +ici o must(a(e, +ici o 'e%ea's) +u o 'ot 0+$)tu(a, ce(0+% %i+ 'a(tea 0+v),)to(u$ui, ca(e atu+ci t(e/uie s) fie mai mu$t %ec0t o(ic0+% e%ucato(, o %eose/it) ate+,ie Hi +esf0(Hite c(u,)(i. -e%iu$ Hco$a( e(a Hi aici 0+ ime+sa $ui maIo(itate (omP+esc L...M 2e&)tu(i$e se 'uteau face, t(e/uiau s) se fac) 0+ i+te(+at: 0+ u(0tu$ Hi sc0(/osu$ $oc %e to(tu(), a%ev)(at) 0+cNisoa(e, 0+ ca(e c)')tai ceva Hi %i+ 'siNo$o&ia %e,i+utu$ui, a$ 2iceu$ui I+te(+at. 1este st(a%), o &()%i+i,) cu %oi, t(ei co'aci, f)() u+ st(at %e f $oa(e, 0+ o(aHu$ ca(e, %eHi mu$t mai 'u,i+ %ec0t BotoHa+ii mei, e(a, 0+ ca(tie(e$e (omP+eHti, totuHi, +umai f $o(i 0+ai+tea casei Hi *0m/etu$ $o( se ()sf),a $a toate fe(eHti$eU o t(ist) cu(te 'iet(uit), mic) %e ! cu'(i+%eai %i+t(-o '(ivi(e Hi tot%eau+a '$i+) %e $umeU $a 'oa(ta fe(ecat), &Ne(eta %e 'a*) a 'o(ta(u$ui +e'(iete+os. Ia(, 0+ ce '(iveHte $ocui+,a, 9oam+eK Sus, %o(mito(ii (eci, 0+,esate %e 'atu(i G %o(mito(u$ meu se cNema '(i+ t(a%i,ia sufe(i+,ii %e mai mu$te &e+e(a,ii:BSi/e(iaB S, %ou) (e'etito(ii, tot aHa %e ()u 0+c)$*ite, 'e+t(u cu(su$ i+fe(io( Hi ce$ su'e(io( %eose/it, cu su'(ave&Ne(ea u+o( 'e%a&o&i, %i+t(e ca(i u+u$ si+&u(, viito(u$ %octo( 5u(ca+ovici %e $a Roma+, ca(e avea i$u*ia c) +e 'oate st)'0+i '(i+ c0te o va&) ame+i+,a(e, e(a u+ om s)+)tos Hi voi+ic, 'e c0+% #+to+ia%e ce$ /$0+%, vo(/i+% 0+ Hoa'te, 0Hi tuHea a&o+ia G Hi 0+ cu(0+% e(a s)-i ve%em 0+ /ise(ic) t(u'u$ +e0+suf $e,it, ca'u$ /$o+%, c(e,, '$ecat '(ea cu(0+% 'e 'e(i+a sic(iu$ui G Hi -a.im, ca(e a mai 'utut t()i, v)(sa s0+&e. Roma+ticu$ SaccNetti %e $aBSi/e(iaB ve+ea +umai ca s) %oa(m). 8+%eva, 0+ fu+%, u+ &a+& 0+tu+ecos, ')*it %e (ufosu$, mu(%a(u$ RmoH CuteB, %ucea $a $at(i+e,

--

ca(e e(au o &(oa*). 1este a+t(et, c$asa a ;II-a a e.te(+i$o(. 1e sc)(i 0+tu+ecoase, 0+ fa'tu$ *i$ei, t(e*i,i %e c$o'o,e$u$ 'e ca(e, cu o i+fe(+a$) st)(ui+,), +i-$ su+au 0+ u(ecNi %oi ,i&a+i /)t(0+i, a'(oa'e tot aHa %e fe(fe+i,oHi, +e co/o(am (e/e&i,i %e f(i&, st(ecu(0+%u-+e s'(e $avato(iu$ veH+ic ume%, cu ,evi$e %e ti+icNea ca(e t(e/uie s) fi ve+it %e $a -iNai-vo%) Stu(%*a 0+suHi, c(eato(u$, 0+ acest $oca$ 'ut(e% %e vecNime Hi +e0+&(iIi(e, a$ vestitei atu+ci #ca%emii -iN)i$e+e. #stfe$ cu(),i,i Hi 'ie't)+a,i, 9um+e*eu Htie cum Hi u+%e, me(&eam 0+ $u+&a o%aie a (efecto(iu$ui, ca(e comu+ica '(i+t(-o fe(estuic) 0+&ust) cu o /uc)t)(ie, 0+ ca(e +ime+i +-avea cu(aIu$ s) '(iveasc). #co$o +e aHte'ta *i$+ica +oast() $eoa(c) %e %imi+ea,), 0+ ca(e se 'uteau (ecu+oaHte s$a/e u(me %e $a'te, G %umi+eca, t(e/ui+% s) me(&em $a /ise(ic), 0+ ca(e +eate+,ia +oast() e(a a/so$ut), cafeaua aceasta e(a 'u( Hi sim'$u su'(imat) a% maio(em 9ei &$o(iam. 2a amia*i, +iHte cNifte$e /oc)+e,e, 0+ ca(e ai fi *is c) s-a amestecat st(uIitu() %e $em+, +e 0m'ov)(au stomaNu(i$e, ia( sea(a, o su'), u+ fe$, ca(e, $a scu(te i+te(va$e, e(a maca(oa+e cu /(0+*), '(ef)cute 0+t(-u+ fe$ %e sos &(os, %e*&ust)to( Hi, %e %ou) o(i 'e s)'t)m0+), %u$ciu(i. C(e% c) Statu$ %)%ea 'e+t(u aceast) a$ime+ta,ie, tota$ i+suficie+t) G eu m) a'(ovi*io+am 'este &a(%, $a o$tea+u$ cu st(afi%e Hi mai a$es cu a$u+e, 'e ca(e $e (o%eam cu u+ a'etit %e veve(i,) G ci+ci*eci %e /a+i 'e *i. :+to(c0+%u-+e %imi+ea,a $a 'u'it(e$e 0+ ca(e 0+v),asem sea(a '0+) $a *ece, (e$uam su't ace$eaHi ca'ace som+u$ +ost(u 0+t(e(u't, 'e ca(e 'e%a&o&u$, fa,) %e R%om+iiB N)(,)&oHi %i+ cu(su$ su'e(io(, t(e/uia s)-$ to$e(e*e. 20+&) mi+e, e&oismu$ $ui Soa(e se N()+ea si+&u(, 'ofticios, %i+ a$ime+te$e a$ese 'e ca(e $e e.'e%iase tat)$ %e $a =a$a,i. Cuta(e a$t veci+ cNitea a$/umu$ cu m)(ci 'oHta$e, ma(e Hi fo$ositoa(e s$)/iciu+e, 'e ca(e-$ fu(a 'e (0+% %e $a to,i co$e&ii. =(eoi, '$ictisit, 'e%a&o&u$ 0Hi t0(a 'aHii, 'e c0+% %i+ st(a%) se (i%icau ia()Hi st(i&)te$e, u($ete$e, $u+&i$e '$0+&e(i asiatice a$e '(ecu'e,i$o( Hi *vo+u$ mu$,imii &()/ite s'(e t0(&. #e(u$, %e tim'u(iu '$i+ %e '(af, *)')cea Hi mai mu$t mi+,i$e 'e ca(e, Ios, $e aHte'ta i+te(o&ato(iu$ '(ofeso(i$o(. Ce 'utea s) (e*u$te %i+ acest fe$ %e via,) 0Hi 'oate 0+cNi'ui Hi ci+e +-a t(ecut '(i+t(-o e.'e(ie+,) as)m)+)toa(e. 9e $a o /ucat) %e v(eme, 0+tocmai ca $a 0+cNisoa(ea 'e+t(u %e$icte H$ 'e+t(u c(ime, +u mai (eac,io+ai: te ')()seai u+ei soa(te ca(e +u se 'utea +ici scNim/a, +ici 0m/u+)t),i. O(ice &(iI) a%ev)(at) a fii+,ei fi*ice G Hcoa$a +-avea Hi +u avuse +icio%at) /aie G %is')(eaU 'u,i+i ')st(au 0+ %osu$ ca'acu$ui %e $a 'u'it(u u+ cio/ %e o&$i+%) ca s)-Hi com')timeasc) *i$+ic fa,a 'a$i%), o/osit). Im/()c)mi+,ii +u i se %)%ea +ici o ate+,ie. --am %e'(i+s astfe$, f)() s) fi au*it u+ cuv0+t, %ac) +u %e sim'atie sf)tuitoa(e, m)ca( %e mi$), a +u mai scoate %i+ HoHo+i &Nete$e, ca(e 'e 0+cetu$ se muiau Hi sim,eam o %eose/it) '$)ce(e c), 0+ ()t)ci(ea '(i+ aceste t(iste cu$oa(e, +u mi se mai au% 'aHii, m-am %e'(i+s a +u mai tu+%e ')(u$, ca(e se $)sa 'e ume(i, a +u mai (ete*a fu$&ii %e /a(/), ca(e se 0m/u$*eau s)$/atec. C(avata o ')()sisem Hi '(i+%eam cu u+ /o$% &u$e(u$ co+ti+uu (i%icat. C(e% c) m) 0m'o%o/isem Hi cu +iHte ocNe$a(i fumu(ii. 8+ a%ev)(at Io+ N)%eI%e 0+ mic, ca(e se 'ot(ivea, %e a$tfe$, Hi cu o 0+ce')toa(e '(ofesiu+e socia$ist). -ai 0+ v(0st), mai (e*iste+,i, co$e&ii %i+ c$asa a ;II-a, cei %oi C(iv),, Nico$ae Hi 1a+ait, se uitau cu cu(io*itate $a ace$a ca(e ')(ea, cum mi s-a Hi s'us, Ru+ ofticos

--

ieHit %i+ s'ita$B. 1a$to+u$ meu su(, a'(o'iat %e so/), c)')tase %(e't 0+ miI$oc o (oat) %e '0($ea$), ca(e se ve%ea %e $a o sut) %e 'aHi: 0$ 0+%u(am, +eav0+% cum Hi u+%e s)-$ scNim/ Hi 'e ace$a. O ')(ecNe %e 'a+ta$o+i $a(&i, %e aceeaHi co$oa(e, a()tau '(i+ am'$oa(ea $o( c) s0+t u+ %a( %e $a u+u$ %i+ u+cNii mei. 1u(t0+% u+ /), &(os, 'e ca(e +u Htiu u+%e 0$ %esco'e(isem, st()/)team ca o ciu%at) a()ta(e st()*i$e $aHu$ui, 'e ca(e se 'u(tau Hi at0,ia oame+i 0+&(iIi,i Hi fe(ici,i. E(am 0+ +ota /ise(ici$o( cu(),ite %e te+cuia$), a *i%u(i$o( 'e Ium)tate '()/uHite Hi a 'utu(oase$o( co$,u(i %e &Netto. O, s)(acu$ co'i$ cu N)i+u,e %e 'icNet a$/ Hi /(a+%e+/u(&u(i$e a$/ast(e, 0+ ce-$ '(ef)cuse Hcoa$a, ca(e G +u e aHaJ G %) i+st(uc,ie Hi e%uca,ie Hi '(e&)teHte 'e+t(u o via,) $umi+at) Hi mu$,)mit)J C0+%, %umi+eca, a')(eam $a RmoHuO Ioa+i%iB, u+%e aIu+sese(), se ve%e, a se %e'(i+%e cu i(eme%ia/i$a mea %eca%e+,) G acas) sc(iam o ca(t) 'oHta$) 0+t(-u+ a+ S, c0te o fat) f(umoas) cu ca(e vo(/ea, 0+v0(ti+%u-se 0+ c)$c0ie, f(ate$e, 'u(t0+% cocNeta tu+ic) a$/ast() cu e'o$ete (oHii a 4co$ii -i$ita(e, 0$ (u&a %isc(et s) &)seasc) miI$ocu$ %e a 0+$)tu(a u(0ta Hi t(ista fa+tom) /uNoas) Hi '(ematu( /)(/oas) ca(e a')(ea u+eo(i 0+ '(iva*u$ uHii... :+c(e%e(e 0+ mi+e +u aveam %e$oc. -i se ')(ea c) s0+t ce$ %i+ u(m) %i+t(e '(oHti, i+ca'a/i$ %e a face Hi eu ceva Hi c), me+it, %e a$tfe$, u+ei mo(,i a'(o'iate, +u voi fi 0+ sta(e s) fiu %e fo$os 0+ scu(tu$ te(me+ a$ u+ei vie,i +e+o(ocite. Note$e $e $uam mai mu$t %i+ %a(u$ %e a 'utea '(e*i+t) $uc(u(i$e %ec0t %i+t(-o cu+oaHte(e a%ev)(at) a mate(iei, 'e+t(u ca(e +-aveam +ici tim', +ici &ust. Nu Htiu u+%e a( fi aIu+s aceast) %esface(e fi*ic) Hi mo(a$) %ac), 0+ acest ia%, 0+ ca(e e(au ti'u(i %e tot fe$u$, %e $a f(e+eticii f(ecve+tato(i %e /o(%e$u(i, cei cu /o$i u(0te Hi %e $a cei cu a'uc)tu(i ascu+se, 'e ca(i-i '(i+%ea u+eo(i o 'o(+i(e %e +e/u+ie %ist(u&)toa(e, ca(e-i t(ecea 'e u+ tim' $a i+fi(me(ie, 0+ sama /a/ei Tasia, fii+,a cea mai cu mi$) %i+ tot 'e(so+a$u$, %e $a %o/(o&e+i foa(te co',i, 'e ca(i-i '(i+%eau cu s$uI+ici$e acei ca(i '0+%eau $a fe(eHti$e su/so$u$ui, '0+) $a /ie,i /)ie,ei 0+s')im0+ta,i, a/ia ieHi,i %i+ 'ufu$ ca$% a$ ')(i+,i$o(, +u mi-a( fi %at 0+t0m'$a(ea %oi '(iete+i, cei %i+t0i '(iete+i 'e ca(i m) 'uteam ()*ima eu mai mu$t %ec0t %0+Hii, ca(i e(au mai si&u(i %e si+e Hi %eci mai (e*iste+,i, 'e mi+e. 9i+ BotoHa+i ve+ise Hi co$e&u$ meu -i(o+ Ve(+/acN, fiu$ R%om+u$ui CNe(i+/acB %e $a 1oHt), Iosif, '(iete+ o%i+ioa(), ca Hi f(a,ii s)i, cu tat)$ meu Hi cu RmoHuO -a+o$eB, Hi a$ R%oam+ei Oti$iaB %e $a 4coa$a %e feteU fami$ie 'e ca(e o cu+oHteam 0+t(ea&), cu f(ate$e mai ma(e, Titi, cu so(a Co(+e$ia, ca(e s-a v)%it mai t0(*iu o %e$icat) 'oet) Hi ca(e a mu(it +umai acum 0+ u(m), $)s0+% 0+t(e N0(tii$e ei toate foi$etoa+e$e me$e %i+ *ia(u$ 2u'ta, f(umos t)iate Hi cu 0+&(iIi(e ')st(ate G mai t0(*iu +umai voi 0+t0$+i 'e f(ate$e mu$t mai ma(e, 'oet, 'o$iticia+, =Neo(&Ne %i+ -o$%ova S, /a, '0+) Hi $a v)(u$ $o( %u') mam), Co+sta+ti+escu, %e a$ c)(ui ')(i+te se $ea&) o isto(ie %u(e(oas) %e os0+%). ;ese$, &$ume,, vioi, 0m'o%o/it Hi cu 0+suHi(i $ite(a(e, 'e ca(e $e-am &)sit 'e u(m) 0+ 0+%uioH)to(u$ Iu(+a$ %e '(o'(ie o/se(va,ie, sc(is 0+ a+ii %e /oa$), Hi a c)(ui ()t)ci(e 0+t(e N0(tii$e me$e am (e&(etat-o aHa %e mu$t, e$ +u ')(ea %e$oc me+it fti*iei ca(e $-a $ovit $a Bucu(eHti, ca e$ev $a 4coa$a 1o$iteN+ic) Hi %e ca(e, 0+ ce$e

--

mai ma(i cNi+u(i suf $eteHti, 0+%uHm)+it cu e$, cu ai $ui, c)ut0+% u+ (efu&iu suf $etesc, 'este mu$te v)i Hi %ea$u(i, $a mi+e, e(a s) se sti+&) 0+ai+te %e %ou)*eci %e a+i. =Ni,) 2o+&i+escu, a*i co$e&u$ meu $a 8+ive(sitate Hi e(oicu$ '(ofeso( ca(e a /i(uit cu u+ cu(aI u+ic +eaIu+su(i$e fi*ice Hi mo(a$e a$e 'ie(%e(ii ve%e(ii, e(a 0+t(e +oi t(ei tem'e(ame+tu$ ce$ mai so$i% Hi mai a(mo+ios, f)() u(me %e me$a+co$ie Hi 0+%oia$) 0+ $u'ta vie,ii, 'e ca(e o '(imea 0+c(e*)to( 0+ mu+c) Hi /ucu(os %e 'ute(i$e sa$e, 'e fa,a ma(e, cu ocNii '(oemi+e+,i, %e o at0t %e '(iete+oas) '(ivi(e: om %e is'(av), i%ea$ist +e/i(uit, fi$o*of a$ u+ei (esem+)(i %i+ ca(e 0+ 0+tu+e(ecu$ s)u a Htiut s) fac) o fe(ici(e a iu/i(ii %e oame+i, a cu$tu$ui %ato(iei. :+ miI$ocu$ u+o( co$e&i /(uta$i Hi '(ete+,ioHi, %e o i+te$i&e+,) s$)/u,) Hi f)() u+ ca(acte( fo(mat, +oi, ceHti t(ei f)cuse()m o sf0+t) $i&) a mo%estiei +oast(e, a &(iIii u+o( $uc(u(i mai 0+a$te Hi mai /u+eU ce fu(ioHi au fost cu to,ii c0+% am $uat $a mas), u+%e fieca(e c)uta s) se 0m/u$*easc) 'e+t(u a fi $a $ocu(i$e %i+ f(u+te, 'e ce$e %i+ u(m)K 9u') '(o'u+e(ea $ui 2o+&i+escu, ca(e a%ucea u+ so$i% umo( focH)+ea+, am 0+temeiat f(),ia 'e toat) via,a a Rvaci$o(B, cu o/$i&a,ia %e a +u +e cNema u+u$ 'e a$tu$ cu u+ a$t tit$u %ec0t cu acesta, 'e at0t %e &$o(ios, 'e c0t %e (a(, %e Rvac)B. O%at) co+stituit acest e$eme+t %e (e*iste+,), Rvaci$eB ieHeau fi(eHte $a '(im/$a(e 0m'(eu+). 4i e$e au fost '(ovocatoa(e$e, su't co+%uce(ea ete(+ei c)ciu$i vecNi %e %e*+)%eI%e Hi sfi%a(e Hi a /),u$ui &(os cu ca(e am fost /)+uit c) voiam s) ate+te* $a i+te&(itatea co('o(a$) a su'e(io(i$o( mei, a$e sce+ei +euitate '(i+ ca(e e(am s) m) %esfac, su't os0+%a a$tei Rco+fe(i+,iB, %e aceast) Basti$ie mu(%a() a a%o$esce+,ei me$e Hi s) 0+ce(c o +ou) via,), '$i+) %esi&u( Hi ea %e mu$te umi$i+,i, mai &(e$e cNia(, u+eo(i, %ec0t '0+) acum, %a( 0+ fu+% cu o $ic)(i(e %e $umi+) a'(o'iat), %e $i/e(tate ce va s) vied. :+t(-o %umi+ec) %eci, 0+tu+ecatu$ +ost(u R'(ovi*o(B, CuI/), a %ec(etat, +u Htiu 'e+t(u ce motiv, c)ci +u se s)v0(Hise a/so$ut +ici o &(eHea$), c) +oi %i+ c$asa a ;I-a R+u ieHimB. #Ha cum aIu+sesem, tot aveam mu$t) Rs)m0+,) %e vo(/)B, aHa 0+c0t $o&ica mea %(ea't), (a,io+a$ismu$ meu i+sti+ctiv m-au f)cut s) 0+t(e/ %e ce +u avem voie s) /e+eficiem %e aceast) *i a '(im/$)(i$o( Hi vi*ite$o(. R)s'u+su$, 'ot(ivit cu ce$e mai /u+e t(a%i,ii a$e R'io+i$o(B %i+ toate ,e(i$e, a fost +atu(a$: Rfii+%c) aHa v(eau eu Hi +-am 'oft) %e %iscu,iiB. Ci+e c(e%e c) at0t %e uHo( se i*/eHte 0+ fa,a u+ui /)iat %e a'(oa'e Hais'(e*ece a+i +u cu+oaHte %0(*a Hi, a%au&: fe(icita %is'o*i,ie a acestei v(0ste, c0+% se t(e*eHte sim,u$ %em+it),ii uma+e, a$ (es'ectu$ui %e si+e 0+suHi. 2a (0+%u$ meu, am ()s'u+s c): %e ce ies co$e&ii %i+ a ;II-aJB>ii+%c) s0+t %i+ a ;II-a.B 2o&ica 0+s), cNia( 0+t(-u+ /iet ca' +)c)Iit ca a$ meu, 0Hi ')st(ea*) %(e'tu(i$e:B9a( %ac) v(eu+u$ %i+ a ;$$-a va ()m0+ea (e'ete+t Hi va fi 0m'(eu+) cu +oiJB 1(ovi*o(u$ 0+,e$e&ea c) Not)(0(ea e(a $uat)U c) vom ieHi, Hi, sfi%0+%u-+e, +e-a i+vitat s-o facem. Ca %e c0te o(i 0+ via,a mea am 0+f(u+tat totu$ fii+%c) ve%eam c) +u 'ot a$tfe$, c) e ceva mai 'ute(+ic %ec0t mi+e ca(e m) 0+%eam+) $a aceasta, am sim,it c) 'e fa,a mea su/it 0+&)$/e+it) t(ece v0+tu$ su'(emu$ui (isc. 90+% 0+t(-o 'a(te 'e 'o(ta(u$ uimit, am ieHit. #u u(mat $u+&i +e&ocie(i 0+t(e ce$ vi+ovat %e (e/e$iu+e, cu 0m'ov)(a(ea cioma&u$ui c)(uia i se at(i/uiau ce$e mai c(imi+a$e %esti+a,ii, Hi %i(ecto(u$ 0+suHi, ca(e v)%it +-a( fi v(ut s) m) a(u+ce 'e

--

st(a%). :+ai+tea 0+t(e&ii c$ase s-a %e*vo$tat 0+ u$tima i+sta+,) %ecisiva %iscu,ie:BEi, %omO$e, Hi %ac) te- om %a afa(), %um+eata ce te-i faceJB Ri'osta, sa$utat) %e ce$e mai (evo$u,io+a(e (0sete, %e u+ foa(te ()u e.em'$u, f)() 0+%oia$), 'e+t(u %isci'$i+), a fost:B-) fac o(i saca&iu, o(iB G Hi aceasta a(at) 'e vecNiu$ (e%acto( 'e+t(u 'o$itica e.te(+) $a Roma+u $ui RmoHuO -a+o$eB G Ro(i mi+ist(u 0+ Bu$&a(iaB. #m fost %eci e$imi+at G a %oua oa() 0+ via,), Hi %i+ c0te $ocu(i e(a s) mai fiu, '0+) Hi %e $a #ca%emia RomP+), %e t(ei o(i, %e /u+ii mei co$e&i Hi foHti e$evi, 'e $0+&) 0+ce(c)(i %e a m) e$imi+a Hi %i+ via,a 'o$itic) Hi %i+ $ite(atu() Hi, cu isc)$itu(a a Ha'te*eci %e '(ofeso(i, %e $a 8+ive(sitate..., %a( +ici saca&iu +u m-am f)cut Hi +ici %i+ Bu$&a(ia +u mi-a ve+it ofe(ta 'e ca(e co+tam. Ci +umai m0+%(ia mea a fost a%0+c Ii&+it), c0teva $u+i, '(i+ e.'e(ie+,a vie,ii cui t()ieHte %i+ mi$a a$tuia. -ama e(a $a vie $a Co'ou, u+%e mu(ise 'at(ia(Nu$ -a+o$acNi 9()&Nici Hi &i+e(e$e $ui, -i(cea, %esco'e(ise u+ i*vo( %e a') mi+e(a$) ca(e-i mai c(escuse ve+itu(i$e, c)ci o%at) cu soc(u$ %is')(use Hi 'e+sia ca(e (e'(e*i+t) /a+ii scute$+ici$o(. C(e% c) Hi mai 0+ai+te st)tusem aco$o, 'e ma(&e+ea %e %ea$, 0+t(e 'omii %eHi, '0+) $a ma(&e+ea &a(%u$ui %e c)ti+) cu m)(u+te$e f $o(i vio$ete G o +ou) ve%e+ie a vie,ii %e $a ,a(), ca(e fe(meca $a cea %i+t0i 0+t0$+i(e 'e u(maHu$ f)() ave(e a$ vecNi$o( moHie(i. #u fost 'e aco$o Hi *i$e /u+e, 'e ca(e, co'i$ +eHtiuto(, i+ca'a/i$ %e a %esco'e(i 'e fa,a &)*%uito(u$ui &(iIi$e mate(ia$e Hi +e'$)ce(ea vi*ite$o( 'a(a*ite, mi $e a%uc ami+te +e%es$uHitU $a via %i+ ma(&e+ea $aHu$ui, $0+&) /ise(ica Sf0+tu$ui #ta+asie, c$)%it) %e 4tef)+i,) 2u'u, u+%e se o%iN+ea %e veci 1oste$+icu$, am c)')tat Hi 'uti+,a %e a /i(ui, '(i+ ce(cet)(i %e +oa'te '(i+t(e co'acii cu (oa%), &(oa*a 0+tu+e(ecu$ui, %e ca(e-mi fusese st)'0+it) co'i$)(ia. Casa ma(e, 0+c)')toa(e, /i+e 0+&(iIit) %e u+ &os'o%a( activ Hi *&0(cit, avea o mi(easm) %e /oie(ie ca(e f)cea /i+e suf $etu$ui meu. 7)(esc 0+c) o (u%) a st)'0+u$ui, u+ /)iat +e&(icios, &(as, 0+ u+ifo(m) mi$ita() Hi %ou) v$)st)(i s)()cite a$e 9()&NiceHti$o(, fiu$ Hi fiica, a$/), (o*) Hi &(as), ai maio(u$ui 9()&Nici. 9esi&u( 'e+t(u o os'ita$itate /i+e c0+t)(it) e(am mu$,i, '(ea mu$,i. 2uc(a 0+ s'ecia$ co+t(a mea Hi (e'uta,ia (ea a u+ui Hco$a( e$imi+at, Hi i+i,ia(ea socia$ist), %es'(e ca(e voi vo(/i 'e u(m), Hi f(a+cNe,a cu ca(e e.'(imam i%ei, ca(e %esi&u( se 'ot(iveau foa(te 'u,i+ cu atmosfe(a acestei case 'at(ia(Na$e, 0+ ca(e '$utea 0+c) suf $etu$ /)t(0+u$ui c(o+ica( Hi auto( %e c)(,i (e$i&ioase, '$i+ %e ev$avie Hi %e ceea ce co+tem'o(a+u$, ti'o&(afu$ $ui, #sacNi, +umea Rsevas c)t(e oc0(mui(eB. Nu e(a %esi&u( 0+ mi+e +imic %i+ acea /$0+%e,) $i+&uHitoa(e ca(e +u %is'$ace oame+i$o( %e oa(eca(e v(0st), ca(i, c0+% +-au avut co'ii, +u 'ot '(ice'e ace$ v0+t %e afi(ma,ie '(i+ +ete%), vo$u'tuoas) 0m'ot(ivi(e, ca(e face 'e a%o$esce+,i 'e at0t %e i+te(esa+,i 'e+t(u fete$e se+time+ta$ (oma+tice, cum ce(e +atu(a $a aceast) v(0st), 'e c0t %e %e*a&(ea/i$i 'e+t(u /)(/a,ii 0+ co+cu(e+,) cu ca(i stau &ata s) i+t(e. Se c)uta, %eHi +u-mi %)%eam sama, +umai '(i$eIu$ 'e+t(u o (u'tu() %e mu$t %o(it), 'e ca(e mam)-mea, '(e*e+t), +-o &0cea, 'e+t(u 0+$)tu(a(ea i+%e*i(a/i$u$ui. :+t(-o %umi+ec) am c)')tat Ro(%i+u$B %e-a me(&e $a /ise(ic). >)() 0+%oia$) c) 'ietatea mea +u c(escuse '(i+ o/$i&a,ia %e a 0+$ocui cafeaua %e %imi+ea,) a i+te(+atu$ui cu He%e(ea fo(,at) $a /ise(ic). O (e$i&io*itate $a(& cu'(i+*)toa(e,

--

cu mu$t) 'oe*ie, cu o +esf0(Hit) mi$) %e oame+i, ti+%ea s) 0+$ocuiasc) tota$ (e$i&ia moHte+it), cu 'ecetea a%0+c a')sat) a teo$o&i$o( 'e /$0+%a 0+v),)tu() a -0+tuito(u$ui. Socia$ist mi$ita+t, 0+s)(ci+at cu ()s'0+%i(ea c)(tice$e$o( (oHii a$e '(i+,u$ui (e/e$ V(o'otki+, aveam Hi o %ato(ie %e 'a(ti% ca s) ')st(e* 0+ acest %ome+iu o a+umit) atitu%i+e. Scu(t, am (efu*at. 9a(, c0+% cei$a$,i, 0+ acea *i %e au&ust, s-au 0+to(s sfi+,i,i, efectu$ asu'(a %om+u$ui soa(tei me$e +-a fost ace$a a$ /$0+%e,ei a'osto$ice. Nu +umai c) 0+ ocNi e(a m0+ia, %a( /(a,u$ mi-a ')(ut &ata s) $oveasc). 2a (0+%u$ meu, am a'ucat o /a() %e fie(. 1e u(m), %o/o(0t %e ()s'u+%e(ea &estu$ui ce f)cusem, am ()mas +umai c0t t(e/uie 'e+t(u a $ua Not)(0(ea %esface(ii cu o(ice '(e,, Hi a$ mo(,ii %e foame, a acestei $e&)tu(i. 1otic+i+%u-m), +u f)() o co'i$)(easc) simu$a(e %e $eHi+, ca(e mi se ')(ea i+%is'e+sa/i$), am '$ecat 0+ $umea ma(e, f)() s) m) 0+t(e/e +ime+i u+%e m) %uc, u+%e o s) m)+0+c Hi u+%e o s)-mi '$ec ca'u$. :+t(e co$e&ii e.te(+i, 4umu$ea+u, cu fa,a %e %om+iHoa(), cu ocNii a$/aHt(i, +evi+ova,i, su't ')(u$ c(e,, se a$i'ise $a tov)()Hia Rvaci$o(B me$e, ca(e 0+ acest mome+t %e vaca+,) se &)seau, %esi&u( acas), fiecP(e mu$,)mit cu ai s)i. :mi vo(/ise %e o vie a $ui, 'e ca(e o Hi ce(cetasem c0+%va, 'e c0+% f)ceam %esco'e(i(i %e +oa'te '(i+ *i%u(i$e %)(0mate a$e Cet),uii, u+%e se t0+&uiau ca oame+i 0+ a&o+ie NuNu(e*ii Hi vi+%e(eii. 1(i+ st()*i$e '()foase m-am t0(0t aco$o. Se 0+se+i+ase ce(u$ 'e+t(u mi+e 0+ ceasu(i$e 'et(ecute 'e acea coast) s)(utat) ca$% %e soa(e 0+t(e /utucii '$i+i %e (oa%), 0+ c)su,a cu mi(os %e ()ve+ea$) Hi %e ')()si(e, u+%e 'atu(i$e t(e/uiau im'(ovi*ate. 1(iete+u$ meu e(a 0+c) aco$o +umai 'e+t(u c0teva ceasu(i %e %ist(ac,ie. 9eci c$i'a m)(tu(isi(ii, 'e ca(e o *)/oveam tot mai mu$t, ve+ise. -i-a 0+&)%uit s) vi+ cu %0+su$, %a(, c0+% mama $ui 4umu$ea+u a v)*ut, a %oua *i, %ou) ca'ete 'e %ou) 'e(i+i, am :+,e$es Hi eu c) t(e/uie s) me(& aiu(ea. ;a&a/o+%aIu$ ce$ui i*&o+it m-a %us %e-a %(e'tu$ $a '(ofeso(u$, $a %i(ecto(u$ ca(e isc)$ise se+ti+,a %e 0+$)tu(a(e Hi a$ c)(ui suf $et 0$ sim,eam 0+&(euiat %e m)su(a ce $uase.B9om+uO Bu($)B mia f)&)%uit s) i+te(vie $a mi+iste( 'e+t(u (i%ica(ea 'e%e'sei, ia( '0+) atu+ci m-a 'oftit 0+t(-o o%aie $a %0+su$. St)team 'e+t(u 0+t0ia oa() 0+ casa u+ui '(ofeso(, a u+ui om 0+v),at, Hi 'e fu(iH m) st(ecu(am '0+) 'e '(a&u$ came(ei %e $uc(u u+%e se 0+%esau so$em+e c)(,i mie +eHtiute, 0+t(e ca(e +u f)() uimi(e am %esco'e(it Hi o RIu.t)B f(a+ce*), G %a, u+a %i+ ace$e como%e Hi o(i/i$e t(a%uce(i Iu.ta$i+ea(e %e ca(e +e fo$oseam +oi 0+ ascu+s ca s) evit)m &(eutatea +esf0(Hit) a ')t(u+%e(ii 'e(so+a$e, cu %ic,io+a(u$ 0+ c0(c), a miste(iosu$ui te.t e$e+ic. O uimi(e Hi o %e*i$u*ie... 9eci, G %eci Hi '(ofeso(ii ,i+ RIu.teB acas)... :+co$o aveam o si+&u() sa(ci+): s) %uc $a ti'o&(afia =o$%+e(, $0+&) Teat(u$ ce$ +ou, co(ectu(i$e '(oas'ete $a +oua e%i,ie %i+ st(aH+ica &(amatic) &(eceasc) a '(ofeso(u$ui. 1e suf $et m) a')sa u+ fe$ %e team), N()+it) %e +u Htiu ce $e&e+%e fa$se %es'(e via,a &)*%uito(u$ui meu, %a( +ime+i +u se ocu'a %e mi+e, 0+ aceast) cas) %e /u($ac, cu s$u&i va&e, u+%eva %e'a(te. Ia( $a ceasu$ mesei, (e/e$u$, 'e%e'situ$, m0+ca 0+ cNia( (estau(a+tu$, %i+t(-o vecNe

'()v)$ie %e $0+&) 1ia,a T(aia+, ,i+ut %e mama, m)(u+,ic), s$a/), a$/), co(o&it), a $ui FicNi%e, (estau(a+t u+%e, %e Nat0(u$

--

--

foa(te f(umoasei, ocNioasei %om+iHoa(e a casei, ve+ea, '(imit 0+ cNia( ce(cu$ fami$iei R%om+uO Bu($)B 0+suHi. Eu, ca(e voi '(i+*i a'oi 'e+t(u %ou)*eci Hi ci+ci %e /a+i 0+t(-o c0(cium) $0+&) casa 1aHca+u$ui, 'uteam, cNia( %u') $a(&i$e mese a$e RmoHu$ui Ioa+i%iB, s) '(e,uiesc %u') %(e'tate '$)ce(ea %e a m0+ca %eIu+u(i Hi '(0+*u(i com'$ecte, %e o %e$icioas) '(e&)ti(e, %u') ca(ta '$i+) %e /u+)t),i. 9a( toate ce$e /u+e au Hi u+ sf0(Hit. O %at), 0+ $i+iHtea a%0+c) a casei eu cu(te $a(&), &oa$), %i+ %osu$ /ise(icii 2o*o+scNi, am au*it o co+ve(sa,ie ca(e, 0+t(-u+ mome+t, m-a $ovit %(e't 0+ fa,). SB4i /)ietu-ista ci+e-iJB 0+t(e/a &$asu$ u+ui '(iete+ a$ '(ofeso(u$ui. SBIa, u+ /iet /)iat s)(ac: $-au %at afa() %e $a i+te(+at Hi-$ ,i+ aHa $a mi+eB..d. :+t(-o c$i') e(am 0+ fa,), u+%e %om+u$ %e $im/a ita$ia+), e$ve,ia+u$ Wei*secke(, cu ca(e $a Hcoa$) aveam foa(te 'u,i+ %e f)cut G Hi +u Htiu cNia( %ac)-$ u(mam S, ,i+ea 'e+siu+e 'e+t(u e$evii %e $iceu. --am ofe(it aco$o 'e%a&o&, Hi +u e(a $oc, acesta fii+% ,i+ut %e Hu/(e%u$ meu co$e& Eo$/a+, a c)(ui s)+)tate ati+s) a 'utut totuHi ()*/i oste+e$i$e o/()*+iciei coa$i*ate a e$evi$o( s)i. 9a( situa,ia 'e ca(e o (0v+eam am &)sit-o 0+%at) $a a$t i+te(+at, ace$a 'e ca(e-$ ,i+ea 0+suHi R%om+uO 9()&NiciB, 'e st(a%a #(cu$ui. --am aHe*at aco$o cu $eaf): 'at(u*eci %e $ei 'e $u+), cu f)&)%uia$a c) %e fieca(e +ou c$ie+t 'e ca(e $-aH a%uce se vo( mai a%)u&i a$,i *ece. 4i ime%iat m-am 'us 'e $uc(u ca s) a%u+ $umea 0+ o%)i$e cu(ate %i+ fu+%u$ cu(,ii, $0+&) f(umoasa cas) 'e ca(e, cu o so,ie a %oua, t0+)(), fata avocatu$ui -e+ciu %i+ Roma+, Hi cu +oi co'iii, o ocu'a '(ofeso(u$, av0+% $0+&) %0+su$ 'e ce$e %ou) fete mai ma(i, 2e+,a Hi Nata$i,a, Hi u+ /$e& /)iat fu+c,io+a(, ca(e t(e/uia 0+ cu(0+% s)-mi a(ate tai+a c)su,e$o( %i+ maNa$a u+%e '(ivi&Nito(i$e c0+t) +e/u+e '(i+ %esiHu(i, ia(, 0+ +o',i$e c0+% aco'e(e cu u+ v)$ icoa+a, c0te o c(oito(eas) c)(eia-i e f(ic) s) %oa(m) si+&u(), se (oa&) f(umos s)-i cum'e(i o ')$)(ie +ou) %e $a mo%ist), %a( s) te faci c) +-o cu+oHti 'e st(a%). E(au aco$o ti+e(i, smomi,i %e mi+e %e $a 'e+sio+atu$ 9isem, u+%e o %om+iHoa() 0+f $o(ea 0+ fe(east) $a t(ece(ea +oast(), cu ca(i, 0+ &e+e(a$, +u m-am mai 0+t0$+it 0+ via,): voi+icu$ Ra%u, 1iv+ice(u, +a$t, 'a$i%, %eve+it a'oi '(ofeso( %e matematici, 1o'ov G tot NuHe+i S, -e$i+te %e $a Roma+, u+ u(iaH, a'oi /oie(osu$ %o(oNoia+ Co(oiu Hi f(a+ce*u$ Riva$et, cu &()%i+a f(umoas) %e $a Cet),uia. Nu-i mai 0+c)'ea %o(mito(u$, %a(, 0+ ce '(iveHte $eafa, R%om+uO 9()&NiciB, ca(e m0+ca 0m'(eu+) cu +oi, e$ Hi fami$ia 0+t(ea&), a+ume c)ut)tu(i a$e f $)c)i$o( $u+ec0+% s'(e cea mai t0+)() %i+ fete, m-a f)cut s) o/se(v c) e$ avea 0+ &0+% 'e+t(u $eafa mea, c(escut) '(i+ a%eme+i(i$e %e co$e&i, u+ te(mi+ fi+a$ %e +umai Hai*eci %e $ei. Cu aceast) im'o(ta+t) $eaf), Hi a%)u&i+%u-se tot ce se scNim/) 0+ co('u$ Hi 0+ mi+tea u+ui /)iat %e Hais'(e*ece a+i c0+% '(ivi&Nito(i$e c0+t) aHa %e is'ititoa(e 0+ &()%i+a cus)to(ese$o( %i+ st(a%a ca(e +u 0+ *)%a( se cNema a >$o(i$o(, Hi cum, 0+ai+tea casei u+%e c(eHteam /)ie,i G tot %e 'e $a EuHi Hi %e aiu(ea %i+ '(ovi+cie, 'e ca(i u+eo(i t(e/uia s)-i a%uc $a (es'ectu$ auto(it),ii cu miI$oace (ecoma+%ate mie ca i+%is'e+sa/i$e %i+ cea mai a(Naic) 'e%a&o&ie, 0+ai+te %e a-mi co+%uce mica

--

tu(m), cu seve(itatea cuve+it), $a $iceu S, t(ecea si$ueta /$o+%) a %om+iHoa(ei Co(+e$ia Stoica, s'(e ca(e, cu toat) e.'e(ie+,a mea amo(oas), +u cute*am s) (i%ic o si+&u() vo(/) %e oma&iu, s)$/atecu$ cu c)ciu$), cu &u$e(u$ (i%icat Hi ocNe$a(ii fumu(ii, i'oNo+%(u$ ca(e 0+t(e/a %e %ou) o(i 'e $u+) 'e /u+u$ %octo( Rie&$e( %ac) moa(e o(i +u moa(e s-a '(ef)cut 0+t(-u+ t0+)( cu ,i+uta 0+&(iIit), cu (e%i+&ota %e cam&a(+ +e&(u, cu 'a+ta$o+ii st()/)tu,i %e %u+&i (oHii %e m)tas), fa/(ica,ie a c(oito(u$ui Ei(scN %i+ 'ia,), so$em+ ca u+ vecNi %i'$omat. R)m0+ea, 'e $0+&) o +euitat) ')$)(ie su(), 'ie(%ut) 0+ si+&u(a sea() %e cNef %i+ toat) via,a mea, Hi tocmai 0+ st(a%a >$o(i$o(, ci$i+%(u$ cu o't (ef $ecte, 'e ca(e-$ 'u(tau stu%e+,ii, Hi /asto+u$. 1e+t(u ca s) $e 'ot 'u(ta, t(e/uia u+ $uc(u %e +imic: s) mai fiu %at afa() o %at). #ceasta a avut $oc, cu toat) &(eva ca(e o '(ovocasem 'e+t(u c) voiau s) +e aHe*e 0+ /)+ci %u') cata$o& G Hi te$e&(am) $a -i+iste( Hi o 0+t(u+i(e 'u/$ic)K G +umai $a sf0(Hitu$ c$asei a ;II-a, Hi mi se 'a(e c) $a 0+suHi, R%om+uO Bu($)B. I+t(e o/$i&a,ii$e ce$e mai +esufe(ite 'e+t(u o mi+te ca(e se t(e*eHte $a 0+,e$e&e(e Hi $a c(ea,iu+e e %esi&u( im'u+e(ea %e a ascu$ta, c0+% u+ &(u' %e co$e&i e cNemat $a $ec,ie, /0i&uia$a, t)iat) %e o/se(va,ii$e '(ofeso(u$ui, a ce$o( ca(i +u Htiu Hi se ete(+i*ea*), cNi+ui+% 'e ace$a ca(e-i cNi+uieHte. :+ acest tim' eu ceteam 0+ /a+c) u+a %i+ %)(,i$e f(a+ce*e a$e u+ei i+i,ie(i $ite(a(e 'e ca(e %e $u+i %e *i$e o 0+ce'usem cu o 'asiu+e ca(e mi-a sa$vat suf $etu$. -i sa ce(ut s) a%uc ca(tea s'(e cuve+ita co+fisca(e. Nu e(a a mea: o 0m'(umutasem cu at0tea a$te$e, %e $a $i/(a(u$ Ema+ui$ Eaima++, ca(e ,i+ea, 0+ st(a%a -a(e, u+ %e'o*it %e ce$e mai +oi c)(,i 'a(i*ie+e, Hi o ceteam 0+ *a(e, +et)iat). 4i %uNu$ (a,io+a$ismu$ui m) 'use %i+ +ou 0+ $u't) cu auto(itatea:B9e ce so %auJB SB>ii+%c) e st()i+) %e Hcoa$)B.B9a( st()i+) e Hi ma+taua %e 'e mi+e. ;oi,i s-o $ua,iJB 9e 1aHti, e$imi+at Hi %e aceast) Rco+fe(i+,)B, e(am $i/e( s) a'a( cu %o(itu$ ci$i+%(u 0+ ca', f $utu(0+% ce$ mai e$e&a+t /e,i&aH. Ia(, cum R%om+uO Bu($)B e(a u+ om /u+, cu +ea')(ate (eve+i(i, am fost cNemat, (u&at a'(oa'e, s) (evi+ 'e+t(u a o+o(a e.ame+u$, +u cu ce 0+v),asem 0+ ce$e %ou) $u+i %e e$imi+a(e, ci cu ce 0+ c0teva *i$e, ast(o+omia $ui 2ucescu i+t(0+% Hi ea 0+ socotea$), fu(asem 'e+t(u oca*ie. 4i +u mi-a ')(ut ()u, c0+%, 0+$)tu(at Hi %e $a '(emii, am au*it %i+ mu$,ime st(i&0+%u-se R0+t0iu$ cu cu+u+)B, 2iciu, ca(e (eve+ea astfe$ $a $ocu$ 'e ca(e, at0,ia a+i %e *i$e 0+ai+tea i+t(usiu+ii me$e, 0$ me(itase. 9a(, 'e+t(u a fi ce e(am 0+ mome+tu$ c0+%, (et(as $a BotoHa+i, 0+ casa '(imitoa(e a RmoHu$ui Iaco/B Hi a /u+ei m)tuHe ti+e(e #s'asia, u+%e ci$i+%(u$, cu ca(e 'a(a%am 0+ &()%i+i,a %e $a CafY >(a+fais, '$i+) %e fete f(umoase, ca(e se '(im/$au 0+ su+etu$ mu*icii mi$ita(e, +u m) 0m'ie%eca s) ce(cete* 0+ tai+) &ava+oase$e cu %u$ce,i %e %easu'(a so/ei, m) '(e&)team %e su'(ema 0+ce(ca(e a /aca$au(eatu$ui, 0mi t(e/uise %a(u$ 'e ca(e u$timu$ a+ %e $iceu mi-$ %)%use 'e %e'$i+, '0+) $a /e,ia suf $eteasc) Hi $a com'$ecta (eface(e mo(a$): %a(u$ i%ei$o( %e 'este Hcoa$) Hi a$ $ite(atu(ii 'e+t(u ca(e +u se R0+va,) $ec,iaB Hi +u se 'u+e +ot).

--

VIII( IDEI I LECTURI


4coa$a c(e%e '(ea mu$t c) uce+icii ei 'ot t()i +umai cu i%ei$e 'e ca(e ea 0+s)Hi +u $e a(e. 4i uce+icii se %e'(i+% astfe$ +u a avea i%ei, a u(0 ceea ce, av0+% acest ae(, t(imete ime%iat $a ca(tea %e c$as). I%eea 'e+t(u i%ee, f)() +ici o $e&)tu() cu +ota, f)() +ici u+ fo$os 'e+t(u ca(ie(), aceea +-a(e +ici o t(ece(e. C)ci, '0+) atu+ci, +u se co+fu+%a, ca a*i, i%eea a%ev)(at) cu 'asiu+ea ca(e '(eti+%e a fi o i%ee Hi cu activitatea *&omotoas) Hi %e*o(%o+at) 'e ca(e o '(ovoac) +umai fa$se$e i%ei. 1e atu+ci, 'e+t(u u+ ti+e(et ca(e ve%ea 0+ +a,io+a$ism Hi 0+ 'at(iotism, cum e(a fi(esc, ceva im'us Hi 0+t(e,i+ut %e Statu$ 0+f),iHat '(i+ R%om+iiB %e 'e cate%(), ca(i Hi ei o f)ceau fii+%c) aHa e(a o(%i+u$ %e $a Ro+o(. -i+iste(B, i%eea +u 'utea s) fie aceasta. 9e a$tfe$, %e c0te o(i f(a*a se 0+t(u'a 0+t(-o (ea$itate vie, t(ec0+% su't ocNii +oHt(i o(i Hi f)c0+% a'e$ $a +oi, ce Ia$+ice e(au (e*u$tate$eK Nici o mai /u+) %ova%) +u 'oate fi %ec0t 'et(ece(ea $a IaHi a (e&e$ui Ca(o$ 0+ *i$e$e ce$e mai im'o'u$a(e a$e (e&imu$ui $ui Io+ B()tia+u, ca(e totuHi (ecu(sese Hi $a oame+i ca Nicu =a+e, ca im'o*a+tu$ ;asi$e =Neo(&Nia+, cum+atu$ $ui RmoHuO =oB, 'e+t(u a %a im'(esia u+ei scNim/)(i 0+ oame+i G '(ocesu$ -aica+i$o(, a$ &e+e(a$u$ui #+&Ne$escu 'e+t(u %etu(+)(i %e fo+%u(i Hi co+%am+a(ea $o( e(au a'(oa'e, ca Hi '(ocesu$ $ui Simio+ -iN)i$escu, %i(ecto(u$ ;)mi$o( S, aHte't0+% 'e aceea 0+ meto%e. ;)% t(ei sce+e %i+ aceast) vi*it) '$i+) %e 0+v),)mi+te. Re&e$e soseHte. 2iceu$, 0+*est(at cu a(me 'e ca(e +u Htiu %ac) $e mai avusem v(eo%at) 0+ m0+i, %a( 'otemcNi+ia%a Hco$a() t(e/uia s) se a%au&e $a ce$e$a$te, e 0+ai+tea 'o(,i$o( i+te(+atu$ui. Ca(eta $a(&), 'om'oas), P $a 9aumo+t, cu IocNei c)$)(i+% 'e caii %i+ai+te, suie st(a%a #(cu$ui, '(ece%at) %u') o/icei %e f0$f0i(ea %e 'e+e a$/e, %e sc$i'i(i$e %e o,e$ a$e Ia+%a(mi$o( c)$)(i Hi %e t()su(a 0+ ca(e '(efectu$ 'o$i,iei 0+ 'icioa(e, cu fa,a c)t(e Suve(a+, &a(a+tea*) si&u(a+,a, o(%i+ea, /u+a-cuvii+,). #/ia *)(esc fi&u(a seve(), s$a/), 0+cu+Iu(at) %e /a(/a 0+c) +ea&(), mo/i$ii ocNi a$/aHt(i ai (e&e$ui, ca(e ce(cetea*) iute toate, %e Iu( 0m'(eIu(, f)() a face sfo(,a(ea u+ui *0m/et, f)() o um/() %e mu$,)mi(e. 9eo%at) u+ ime+s *&omot se '(o%uce $a ca')tu$ st()*ii, u+%e, 'e te(asa am/i,ioasei c$)%i(i a $ui 1astia, Ote$u$ T(aia+, fii+% &()m)%it) at0ta $ume, se 'et(ece ceva. Fa+%a(mii 0+to(c /(usc caii s'(e t()su(a (e&a$), $umea se %) 0+ $)tu(i 0+s')im0+tat)U 0m/u$*i,i %i+ toate ')(,i$e, /)ie,ii sa( *a'$a*u(i$e 0+a'oi 0+ cu(te, cu sau f)() /e,i&aHe$e (efo(mate ca(e $i se 0+c(e%i+,ase(). #m af $at 'e u(m) c) %e 'e te(asa u+%e e(a u+ C. Ba$H, '(ofeso(u$ -i$tia%e T*o+Z %e $a 8+ive(sitate Hi a$t) t0+)() o'o*i,ie +e()/%)toa(e Hi i+%i&+at) Hi ea %e is'()vi$e %e $a Bucu(eHti a$e Rcet),e+i$o( i+%i&+a,iB, a%ec) a$e a&e+,i$o( ca(i 'e%e'seau (e%ac,ii$e *ia(e$o( o'o*i,iei, %evast0+%u$e 0+ +ume$e R+a,ieiB, ca Hi %e co+(u',ia c(esc0+%) a u+ui (e&im 'e ca(e St)tescu 0$ ca$ificase: a$ u+ei Rco$ectivit),iB, %e u+%e 'o(ec$a, ()'e%e &e+e(a$i*at), %e Rco$ectiviHtiB, se Huie(ase, a(u+c0+%

asu'(a

--

--

%om+escu$ui oas'ete a$ o(aHu$ui me(e 'ut(e%e Hi ou) c$ocite. 2ec,ia %e se+time+te civice +u e(a %i+ ce$e mai /u+e. 2a Hcoa$), +ici u+ cuv0+t %es'(e ce$ ca(e ve+ea $a sfi+,i(ea +oii -it(o'o$ii, ma(e Hi so$i%) c$)%i(e, f)cut) o+est %e a(Nitec,i st()i+i, %a( /a*i$ic) t(i'a(tit), cu &a$e(ii, f)() +imic 0+ $e&)tu() cu %ati+a Hi ami+ti(i$e ,e(ii, +ici u+ cuv0+t %es'(e o'e(a $ui Hi %es'(e 0+suHi $)caHu$ 0+ ca(e 'uteam ')Hi %e acum 0+ai+te, %ac) se+time+te$e +oast(e +e-a( fi 0+%em+at, se+time+te %ist(use %e totB9oam+O meHteB-$e 'e ca(e, fieca(e $a $ocu$ $ui, 0$ 0+&Ni,isem 0+ co'i$)(ie, %e $a o '(eo,ime ca(e +u c(e%ea sau +u %ove%ise '(i+ +imic c(e%i+,a ei. 9a( cu ace$eaHi +et(e/+ice 'uHti t(e/uia s) %efi$)m 0+ fa,a u(iaHu$ui /$oc %e *i%)(ie su't ocNii $ui Ca(o$ I Hi ai u+ei oficia$it),i civi$e Hi mi$ita(e, 0+ fa,a c)(eia st)tea 0+fi't, cu s'(0+ce+e$e-i %ese, &e+e(a$u$ Racovi,), coma+%a+tu$ co('u$ui %e a(mat). Si+&u() cu(io*itatea a f)cut s) +e 0+toa(cem '(ivi(i$e s'(e $ocu$ u+%e e(a (e&e$e, Hi am f)cut-o aHa %e $)$0u Hi %e *)')cit, 0+c0t c0,iva +e-am t(e*it si+&u(i 0+ st(a%) su't &estu$ %e %es'e(a(e a$ &e+e(a$u$ui, 'e c0+% (estu$ Hco$ii e(a acum %e'a(te. 9a( $uc(u(i %e acestea, 0+ $i'sa &e+e(a$) %e %isci'$i+), +ici +u se /)&au %e sam), +ecum s) se 'e%e'seasc). To,i e(au su't im'(esia %u(e(oase$o( sce+e %e $a sosi(e. 4i astfe$ 'a(e c) s-a scutu(at mu$t %i+ ceea ce t(e/uia s) mai fie. 1$eca(ea ce$ui at0t %e a%0+c Ii&+it %u') %ou)*eci %e a+i %e s'o(+ic) Hi m0+%() %om+ie am 'utut-o ve%ea, cu aceiaHi ocNi %e cu(ioHi +e%isci'$i+a,i Hi +e(es'ectuoHi, %e ti+e(i s)$/ateci, i+ca'a/i$i %e &estu$ ca(e se im'u+ea, %e $a cNia( fe(eHti$e $iceu$ui +ost(u. #ceeaHi $u+&) t()su() %e &a$), %a( f)() IocNeii s)$t)to(i, ca*ace$e Hi cascNete$e $o( co$o(ate. :+ %osu$ &)(*ii, ca(e ')(ea Hi ea umi$it), (e&e$e, v)%it 0+t(istat, %ucea 0+cet %e&etu$ $a cNi'iu$ au(it. 9e Iu( 0m'(eIu( G (uHi+ea (uHi+i$o( %e ca(e mai mu$t am (0s %ec0t s) 0+,e$e&em i+co+Htie+,a %e&(a%)(ii S, u+ sto$ %e +eme(+ici %e(/e%ei, (omP+i Hi ev(ei, u($au %i+ fu&) u+ Ru(aB ,i&)+esc, ca(e e(a cea mai s0+&e(oas) %i+ ofe+se. Cu /ise(ica 0+ $ocu$ cafe$ei %e %imi+ea,) Hi cu o (e&a$itate astfe$ /atIocu(it) %e c$asa ca(e e(a %atoa(e s) 0+cu+Iu(e, 'este toate %eose/i(i$e ei, t(o+u$ %e Rvoi+,) +a,io+a$)B 'e ca(e-$ %o(ise, Hi a')(at) aHa %e +e&Nio/ %e 0+seHi o(&a+e$e ca(e aveau aceast) sa(ci+), Hi cu u+ +a,io+a$ism ca(e %e $a Sci'io+e B)%escu +u 0+ai+tase u+ 'as, si+&u(u$ i*vo( %e i%ea$ism, %e uma+itate, %e mo(a$) mai 0+a$t) e(a 0+ socia$ism. #ce$a 'e ca(e-$ cu+oscusem 'u,i+, 'e %i+afa(), %i+ co(es'o+%e+,a %e $a Roma+ a RmoHu$ui -a+o$eB, +u +umai '(i+ Co+tem'o(a+u$ Hi Revista socia$) %e $a IaHi, %a( Hi '(i+ ascu,itu$ *ia(, %e foa(te /u+) $ite(atu(), a$ socia$iHti$o( %e factu() f(a+co-/e$&ia+) %i+ Bucu(eHti, 9(e'tu(i$e omu$ui. Nu-mi a%uc ami+te cum, m-am t(e*it 0+ 1)cu(a(i G $u+&a st(a%) ca(e '$eca %e $a casa /oie(easc), vast) Hi f(umoas), '(ef)cut) 0+ 'e+ite+cia(,B1oa(ta ;e(%eB, 0+ai+t0+% '(i+t(e c)su,e cu(ate '0+) $a &os'o%)(ii$e 0+cNise e(metic a$e /i(Ia(i$o( sca'e,i Hi $a /e()(iaB7im/(uB, cu &()%i+a ei

S, $a f(a,ii -aZe(, fiii 'asto(u$ui e+&$e*. 8+u$ %i+ ei, E%ua(%, e(a, c(e%, 0+ c$asa a ;II-a Hi e$ +e co$)cise %eci. 9a( He%i+,i$e, foa(te amica$e, 0+ ca(e u+ $icea+ ca mi+e e(a co+si%e(at ca u+ om &ata f)cut, ca'a/i$ s) ai/)

--

--

c(e%i+,i 'o$itice Hi socia$e, e(au '(e*i%ate %e f(ate$e mai ma(e, Ca(o$. >(umoas) fi&u() a$/), /$o+%), 0+t(e /e$Hu&u$ /o&atu$ui ')( c(e,, cu a$/aHt(ii ocNi si&u(i Hi (eci G Hefu$ +ost(u e(a u+u$ %i+ oame+ii ca(i c0Hti&) Hi (e,i+ G a c)(o( ami+ti(e +u %is'a(e cu $u+&a t(ece(e a a+i$o(. ;o(/a $ui 0+ceat), %u$ce, c0Hti&a ()'e%e i+imi$e. 9e aici m-am c)')tat cu t(a%uce(ea f(a+ce*) 0+ [ua(to, 'e %ou) co$oa+e, as'() Hi so$em+) ca u+ co% a$ vie,ii +ou) ce t(e/uie s) fie, a Ca'ita$u$ui $ui Va($ -a(.. #m $)sat &(iIi$e Hco$a(e, ca(e 'e+t(u mi+e e(au foa(te 'u,i+ &(e$e, eu %0+% mai mu$t ce '(i+%eam 0+ Ioac) %ec0t ce stu%iam 0+ su%oa(ea f(u+,ii, 'e+t(u a ()*/ate, 0+ acest %esiH %e a/st(ac,ii. L...M 2e&ea ofe(tei Hi ce(e(ii, '$usva$oa(ea %ato(it) mu+cito(u$ui Hi 'e ca(e ca'ita$u$ $acom a$ e.'$oatato(i$o( o fu(), '(ofe,ia u+ei R*i$e %e a'oiB, c0+% acest ca'ita$ se va co+ce+t(a aHa %e mu$t 0+ +umai c0teva mi+i, 0+c0t va aIu+&e o Huie()toa(e ati+&e(e a s)/iei '(o$eta(e 'e+t(u ca, s'(e fe(ici(ea, a/so$ut) Hi %efi+itiv) a ome+i(ii, c0teva ca'ete %e /e+eficia(i i$e&a$i s) se (osto&o$easc) 0+ '(af... #m sc(is cu oste+ea$), %i+ ce mi se ')(use c) 0+,e$e&, o co+fe(i+,) G cu totu$ a$tceva %ec0t te*e$e Hco$a(e cu ca(e e(am %ato( G Hi, 0+ ace$ mic &(u' %e ti+e(i +ecu+oscu,i mie, am Hi cetit-o. 9u') aceea m-am 0+v(e%+icit s) ca')t Hi o misiu+e, 'e $0+&) $ec,ii$e 'e ca(e $e f)ceam vie(u$ui %e $a Co'ou G co+tactu$ cu R'o'o(u$B S, 'e ca(e, '(ef)c0+%u-m) c) %o(m, $-am au*it c)i+0+%u-m) 0+ai+tea +evestei $ui c) e ')cat %e ti+e(e,e$e me$e %ac) am aIu+s +e/u+ S, aceea %e a %uce +oua eva+&Ne$ie, cu /(oHu(i$e $ui V(o'otki+ cu tot, $a BotoHa+i, u+%e, st0+% c0teva *i$e $a RmoHuO -a+o$eB, mi se 'a(e, aHe*am 'e (aftu(i$e /u+u$ui $i/e(a$ /)t(0+ $ite(atu(a socia$) cu co'e(,i$e (oHii. 9a(, cu tot e+tu*iasmu$ %e ca(e e(am ca'a/i$, 'oto$it e+tu*iasm mo$%ove+esc cNia( $a Hais'(e*ece a+i, +-am 'utut c0Hti&a 'e+t(u ceea ce socoteam c) e c(e*u$ meu stato(+ic %ec0t 'e sim'aticu$ meu fost co$e& Waise(, 'e ca(e aseme+ea '(e%ici %i+ a%o$esce+,) +u $-au 0m'ie%ecat %e a aIu+&e a+t(e'(e+o(u$ sau cNia( '(o'(ieta(u$ ce$ui mai ma(e ote$ %i+ BotoHa+ii +oHt(i comu+i. 8+ive(sitatea e(a s) a%uc) o scNim/a(e tota$) a co+vi+&e(i$o(, c)')t0+% 'e ace$ea 'e ca(e +u e(a s) $e mai scNim/, cNia( fa,) %e e.a&e()(i$e (i%icu$e sau c(imi+a$e a$e %oct(i+ei me$e, '0+) $a v(0sta 'e ca(e am ati+s-o. 9a( %i+ acest socia$ism %e *o(i ai cu&et)(ii mi-a ()mas ce t(e/uie ca mi$) %e oame+i, %e o(ice om, cu at0t mai ma(e mi$), cu c0t e$ e mai +e+o(ocit, %e s)-mi aIu+&) ca s) (e*ist acesto( ()t)ci(i /a(/a(e, ca Hi 'e%a+tismu$ui i+te$ectua$i$o( satisf)cu,i %e ei 0+HiHi Hi t(ufiei '(osteHti a oame+i$o( aIu+Hi. Ca(o$ -aZe( avea 0+s) gHi o /i/$iotec) &e(ma+), cu c$asici $e&a,i f(umos, %i+ ca(e e(a ceva +ou %e cu$es 'e+t(u fostu$ e$ev a$ $ui Nico$escu Hi, ca s) *ic aHa, Hi a$ /ietu$ui Teo%o(i. 1e 'a&i+i$e %(ame$o( $ui ScNi$$e( am 0+ce(cat, vai, f)() fo$os a'(ecia/i$K s) m) i+i,ie* 0+t(-o $ite(atu() a$ c)(ii se+time+ta$ism (oma+tic, ca 0+ %es'$eti,ii $ui B(i&a+*i, cu u+ Va($ -oo( 'ot(ivit cu ocNe$a(ii mei fumu(ii, cu $i'sa mea %e c(avat) Hi cu /e,i&aHu$ ame+i+,)to(, m-a( fi 'utut se%uce at0t %e uHo(. 9a( 'e+t(u fe(icita, m0+tuitoa(ea ati+&e(e cu o a$t) $ite(atu(), a c)(ii $im/) o st)'0+eam foa(te /i+e, %a( %e ca(e fusesem

--

%es')(,it '(i+ /a(ie(a Hco$ii %e at0ta v(eme, mai t(e/uiau c0teva $u+i %e *i$e Hi toate '),a+ii$e '(ovocate %e +e$i'sita mea i+%e'e+%e+,) %e s'i(it. 9eocam%at) m) 0+ti+%eam $acom, 0+ $i'sa o(ic)(ui sfat %e 'e cate%() G Hi %ec0t s) fie o im'u+e(e, 0+ ci+e Htie ce %i(ec,ie 0+vecNit) o(i f)() 'ot(ivi(e, e(a mai /i+e aHaK S, c)t(e ce-mi 'ica 0+ m0+i %i+ +ou$ sc(is (omP+esc, 0+t(-o v(eme c0+%, %e o 'a(te, $a mo$%ove+i e(a u+ (ea$ism o(ie+ta$, ia(, %e a$ta, $a /ucu(eHte+i, u+ (oma+tism %e 'ito(esc co$o(at, ca'(icios Hi *&$o/iu, cu o mu$t mai ma(e a%0+cime. #m cetit astfe$, cu u+ii, 'u,i+i, %i+ co$e&ii mei, sc(ie(i$e $ui Co+sta+ti+ -ii$e: 9i+u -i$ia+, imita,ie %u') Fu$es ;a$$es, %a( '$i+) %e ami+ti(i auto/io&(afice %i+t(-o societate aHa %e aseme+ea cu aceea 0+ miI$ocu$ c)(eia t()iam, a'oi >ecio(u$ 1o'ei, 0+ ca(e co$o(i$e e(au mai vu$&a(e Hi m0+a mai &(ea, f)() s) $as %eo'a(te Caietu$ (oHu, 0+ ca(e e(a 'asiu+ea f(a+ce*) 'e+t(u /a(ica%e, 'e ca(e a 0+,e$es-o Hi Emi+escu 0+ :m')(at Hi '(o$eta(, Hi +e&a,ia a/so$ut), fu(ioas), o'us) c(e%i+,e$o( metafi*icei. 4i, 0+t(-o *i o e$e&a+t) fi,uic) (eu+ea cu ace$aHi -ii$e, cu ve(su(i$e '$ate a$e ofi,e(u$ui Ca(o$ Sc(o/, cu 'ovesti(i$e me$a+co$ice, ca(e m) im'(esio+au, a$e u+ui Nico$ae 5i+cu, 'a&i+i %e c(itic) $ite(a() Hi a(tistic) a$e $ui 9e$av(a+cea, %e o aHa %e '(oas')t) Hi %e cu(aIoas) 'e(so+a$itate. :+ce(c)(i $ite(a(e +u f)cusem eu 0+sumi, %ec0t +u Htiu ce scNi,), %u') 'a&i+i$e %e (ea$ism %i+ Co+tem'o(a+u$ cu '(ivi(e $a (i%icu$u$ amestecat 0+ %(ama 0+&(o')(i$o( %i+ co$,u$ meu %e BotoHa+i G fo(,am 'e+t(u aceasta u+ suf $et ca(e ce(ea a$tceva S, Hi +umai $a 0+toa(ce(ea 'e+t(u '(e&)ti(ea %e /aca$au(eat, cum, 0+ fa,a casei RmoHu$ui Iaco/B e(a aceea a u+o( vecNi co$e&i ai mei, 0+ ca(e o %om+iHoa() mai +ostim) %ec0t t0+)() avea ocNi Hi 'e+t(u mi+e, %a( mai mu$t 'e+t(u E(mi$, /u+u$ /)iat &(oa*+ic %e u(0t, %a( /o&at, a$ $ui RmoHuO -a+o$eB, 0+&0+am ve(su(i ce ti+%eau a $ovi 0+ co+cu(e+tu$ ca(e 'utea s) fie mai fe(icit: #(e i+im) %e au(, 4i ,i-e %(a& %e +u-$ ve*i /i+e. >e(iceHte-te 'e ti+e: 9e /)(/at ai u+ te*au(... E(mi$, e$ 0+suHi ieHit %e $a a%mi(a/i$a Hcoa$) 'a(ticu$a()BI+stitute$e 8+iteB a Iu+imiHti$o(, cu ami+ti(ea $ui Emi+escu Hi cu '(e*e+,a $ui Cuiia+u matematicu$ Hi a matematicu$ui -e$ik, cuBCo%i,)B a$ +ost(u Hi cu tot c$a+u$, cu+oHtea mu$t mai /i+e +oua $ite(atu() Hi, cum 0i '$)cea s)-i ceteasc) i+te$i&e+tei Hi /u+ei +oast(e m)tuHe, #s'asia, asistam Hi eu, 0+ ace$e $u+i %i+ai+tea /aca$au(eatu$ui, $a $ectu(i $uate %i+ Co+vo(/i(i$e $ite(a(e, mutate acum $a Bucu(eHti. E(mi$ cetea ()u, %a( e(am 0+ m)su() s) 0+,e$e& ce /u+) e(a $ite(atu(a, o, mu$t mai /u+) %ec0t $a Co+tem'o(a+u$... 9eocam%at), 0+ u(0tu$ oa(e$o( %i+ c$asa a ;I-a, m) a'ucasem s) fac, 0+ s'i(itu$ +ost(u, a%ec) a$ Rvaci$o(B, o foaie '(o'(ie, 'e ca(e o t()&eam $a maHi+) Hi o %)%eam a/o+a,i$o( G tot +u uitam Roma+u %e $a Roma+K G 0+ scNim/ 'e+t(u o mo%est) '$at) 0+ a$u+e$e ca(e, 'e $0+&) ce %)%ea statu$ (omP+, 0mi com'$ectau a$ime+ta,ia. Cum fusesem &)sit %e o co$oa(e a fe,ei 'u,i+ mai 0+tu+ecat) %ec0t a mu$to(a %i+t(e co$e&i, 0i 'usesem tit$u$ Ecou$ ceau+u$ui. E(am Hi i$ust(ato(u$ ei cu ca(icatu(i. 9a( via,a c(ea,iu+ii me$e a fost scu(t). E(am si+&u(u$ (e%acto( Hi t(e/uia s) ()s'u+% $a

$ec,ie, ceea ce %eve+ea

--

--

a/so(/a+t. Cum se ve%e, %e$oc ta$e+tu$ '(ecoce. 4i, %e a$tfe$, c0+% ve(su(i$e s-au 0+mu$,it, m) Ie+am %e caietu$ meu. O(ice 0+c(e%e(e 0+ mi+e fusese %ist(us) %e te(i/i$a maHi+) a Hco$ii. 2ite(atu(a (omP+easc) mi s-a mai v)%it $a R%om+uO 9()&NiciB '(i+ a'a(i,ia Revistei +ou) a $ui Eas%eu, im'u+)toa(e '(i+ '(o'o(,ii$e ei, '(i+ $u.u$ ti'o&(afic, '(i+ co'e(ta 0m'o%o/it) cu mu$te, o, cu '(ea mu$te f $o(i Hi cu e(oice cNi'u(i %e sc(iito(i. E(a Hi 9e$av(a+cea aco$o, Hi e(a Hi ;$aNu,) G %a( 0+c) +u cu+oscusem 'e Emi+escu %ec0t '(i+ $e&e+%a +e+o(oci(ii $ui Hi '(i+ a'a(i,ia %eo%at), $0+&) Ote$ T(aia+, a t(u'u$ui 0+&(oHat Hi &(eu $a me(s, a fe,ei /u&ete %e 'e ca(e smu$&ea fu(ios o(ice u(m) %e musta,), 'e c0+% /),u$ c)uta s) $oveasc) 0+ %ifo(me$e Rtu(+u(eB a$e %oam+e$o(. Ne-a t(e/uit tim' ca s)-$ 0+,e$e&em, Hi a t(e/uit ca 'oe*ia $ui at0t %e +ou) Hi %e a%0+c) s) ias) %i+ se'u$c(u$ a+i$o( vecNi ai Co+vo(/i(i$o( %e $a IaHi 0+ e$e&a+ta e%i,ie /ucu(eHtea+) a $ui Socec. 9i*i%e+,a Revistei +ou), 'o(+i(ea ei co+t(a Co+vo(/i(i$o(, %ue$u$ u+ui Eas%eu, tota$ i&+o(at %e +oi 0+ toate (ostu(i$e $ui, cu -aio(escu, ca(icatu(at ca Na'o$eo+, 0+ Rt(i$o&iaB $a ca(e co$a/o(a Hi iste,u$, '(o%uctivu$ fi$o$o& 2a*)( 4)i+ea+u, +u 'utea s)-mi fie i+te$i&i/i$) 0+ toate u(i$e *)cute %e aco$o. 9a( as'ectu$ 'u/$ica,iei +e cuce(ise, Hi am avut o %eose/it) '$)ce(e s) comu+ic e.em'$a(u$ cum')(at %i+ /a+ii mei %e 'e%a&o& feti,ei cu o/(aIii (oHii ca(e (0%ea 0+t(e oa$e$e %e f $o(i $a 'e+sio+atu$ 9isem %i+ st(a%a #(cu$ui. 9a( o a$t) $ite(atu(), 'e+t(u ca(e (isi'eam Hi u$timu$ Rf(a+cB a$ c0Hti&u$ui meu, m) cuce(ise cu %es)v0(Hi(e, co+t(i/ui+% ese+,ia$ $a %esface(ea mea %i+ %e*o(%i+ea Hi vu$&a(itatea ca(e m) 0+cu+Iu(au Hi %0+%u-mi co+vi+&e(ea c), mai mu$t %ec0t at0,ia a$,ii, 'ot m)ca( 0+,e$e&e Hi sim,i. 20+&) Ote$u$ T(aia+ se %escNisese o $i/()(ie +ou), a c)(ii vit(i+) 'e Ium)tate 0+&Ne,at) 0+ $u+&i$e se(i %e ia(+) 0mi v()Iea ocNii. 10+) ast)*i, a i+t(a 0+t(-o '()v)$ie +u-mi e $uc(u$ ce$ mai '$)cut, Hi mu$t tim' sfia$a mea f)cea s) +u m) 'ot Not)(0 a-i c)$ca '(a&u$. #ici 0+s), is'ita e(a '(ea 'ute(+ic). :+ a%ev)(, %ou) e%itu(i f(a+ce*e 0Hi t(imese() c)(,i$e 0+ acest IaHi a$ vecNi$o( 'e+sio+ate $a ca(e 0+v),ase Vo&)$+icea+u Hi #$ecsa+%(i, a$ (e'(e*i+ta,ii$o( %e teat(u f(a+ce*, a$ sa$oa+e$o(, acum cu totu$ %is')(ute, $)s0+% 0+ $oc o maimu,)(ie %e s+o/i cu c0teva sute %e cuvi+te f(a+ce*e ca 'e+t(u (e$a,ii$e ce$e mai comu+e Hi mai /a+a$e %i+ via,a socia$). 9e o 'a(te vo$ume$e &a$/e+e a$e $ui CNa('e+tie(, cu o+esta $o( $ite() m)(u+t), 0+&()m)%it), a%uc0+%u-+e '(o%use$e masivei Hco$i (ea$iste, ca(e c0Hti&ase Hi +eastPm')(atu$ s'i(it '(ove+,a$, av0+% a+ume $e&)tu(i cu +ei+f $ue+,a/i$u$ (u(a$ ca(e a ()mas >(Y%Y(ic -ist(a$, a$ $ui #$'No+se 9au%et. C(u%it),i$e voite, 'e+t(u a cuce(i Hi (e,i+ea u+ a+ume ce(c %e cetito(i mai mu$t 'oate %ec0t 'e+t(u a 0+ve%e(a si+ce( Hi cu(aIos o %oct(i+), a$e $ui 7o$a: Na+a, cu $umea i+fam) 'e ca(e o %esc(ie, 2a Te((e, cu s)$/)t)cia '(eisto(ic) a i+sti+cte$o( 'ofticioase, 2e ;e+t(e %e 1a(is, cu %e*&ustu$ movi$e$o( %e N(a+) ca(e 0+cu+Iu() Hi %omi+), 0+ Na$e$e 'a(i*ie+e, ac,iu+ea, =e(mi+ai, cu e'o'eea 0+tu+ecat) Hi %u(e(oas) a mi+e$o(, t(ecu() 'e (0+% '(i+ s'i(itu$ meu, 'e ca(e i+%ece+,e$e +ici +u-$ 'uteau at(a&e, cu at0t mai 'u,i+ a-$ 'e(ve(ti, %a( $)s0+% im'(esia %u(a/i$) a 'ute(+icei co+st(uc,ii

a(Nitectu(a$e, a f(a*ei &(e$e %e

--

--

se+s, $e&at) 0+ c)tuHe t(ai+ice, %uc0+% %esc(i',ii 0m/e$Hu&ate Hi acumu$0+% a%Iective '$astice, ca(e a $)sat u(me asu'(a sc(isu$ui meu %e mai t0(*iu. 9e 'a(tea cea$a$t), e(au cocNete$e c)(,i a$e $ui -a('o+ Hi >$amma(io+, %e fo(mat mai micu,, 'e N0(tie sati+at), cu o $ite() ca m)(&eaua, ca(e e(a 0+s)Hi o '$)ce(e, cu i$ust(a,ii$e %e u+ im'(esio+ism t0+)( Hi 0+%()*+e,, amestec0+% 0+ (e%a(ea fi&u(i$o( +e$)mu(itu$ u+ui ca'(iciu sim'atic. 9au%et mi s-a 0+f),iHat 0+ aceast) Nai+), c0+t0+%u-mi $a u(ecNe, cNia( c0+%, ca 0+ Fack, e sfo(,a(ea stP+&ace %e a face ca Hi (oma+u$ 0+ti+s a$ '(iete+u$ui s)u, tot vecNea me$o%ie sim'$) Hi c$a(), aHa %e %u$ce, %i+ c0m'ii$e Su%u$ui f(a+ce*, u+%e 0+ um/(a m)s$i+i$o( cu f(u+*e$e %e sati+ a$/ c0+t) ')s)(i$e ,e(+ei a(se %e soa(e, &(eie(uHi ca aceia %e $a +oi, %i+ &()%i+a Hi via Ne&(eHti$o(. 1oe*ie 'u,i+). 9e aceasta: a $ui Ea(auco(t, Na$uci+atu$, a $ui -au(ice BoucNo(, a $ui Su$$Z1(u%Nomme, a $ui Co''Ye, /a '0+) Hi cea, ot()vit), %a( at0t %e fe(mec)toa(e, a $ui RicNe'i+, a mai vecNiu$ui Bau%e$ai(e, %i+ >$o(i$e ()u$ui, m) voi a'(o'ia mai t0(*iu +umai, $a 8+ive(sitate. 4i tot aHa %e c(itica u+ui 1au$ Bou(&et. >)() a cNe$tui 0+s), 0+ a+ii %i+ u(m) ai $iceu$ui, aveam, '(i+ $i/()(ia aHa %e '(iete+osu$ui Ema+ui$ Eaima++, f(ate$e ma(e$ui $i/(a( /ucu(eHtea+, 'uti+,a %e a st()/ate $a(&, 0+ toate %i(ec,ii$e, 0+t(ea&) aceast) $ite(atu() mai +ou) a >(a+ciei, 0+ so$i%e$e, %efi+itive$e scNi,e, +uve$e, (oma+e a$e $ui =uZ %e -au'assa+t, aute+ticu$ %esce+%e+t Hi moHte+ito( a$ a%ev)(a,i$o( 'ovestito(i f(a+ce*i, m)su(a,i, %isc(e,i, si&u(i, ca Hi 0+ RuHoa(e$e 0+sei$)tu(i, 'u,i+te$ Ht(e+&)(eHti, /u+e %e e.'o(t Hi 0+ O(ie+t, a$e $ui Re+e -ai*e(oZ. Cetite %u') 'u'it(u$ (i%icat, cu &(eutatea %e a '(i+%e $ite(e$e f)() a t)ia foi$e, ceea ce a( fi 0+sem+at a '$)ti vo$umu$, %est)i+ui(i$e %e f(umuse,) mi se f)ceau cu at0t mai scum'e. # ieHit %i+ aceste +eco+te+ite $ectu(i, 'e $0+&) ca(e %ato(ia im'us) a Hco$ii 0mi e(a acum aHa %e 'u,i+, a$t om. O ime+s) $)(&i(e %e o(i*o+t, %i+ toate $ocu(i$e Hi %i+ toate v(emi$e. #ici e(a a%ev)(ata &eo&(afie Hi a%ev)(ata isto(ieK 1este at0,ia a+i %e &(ea (o/ie cu &Niu$eaua R$ec,iei 'e mi+eB %e 'icioa(e, acest se+time+t a$ s'a,iu$ui Hi tim'u$ui se $e&a %e ace$a 'e ca(e-$ '(i+sesem %emu$t, foa(te %emu$t, Hi a'oi 0$ 'ie(%usem, 'e v(emea c0+% (oma+e$e, cetite 0+ co'i$)(ie, a$e $ui #$e.a+%(e 9umastat)$ m) i+t(o%usese(), %e $a Cei t(ei muHcNeta(i 0+ai+te, '(i+ /(oHu(i$e cu i+te(esa+te Hi e$ocve+te s)')tu(i 0+ $em+, 0+ $umea a(istoc(a,iei cu ')$)(ia $a(&), 'a+a 0+ v0+t, f(e*a %e %a+te$) Hi s'a%a $a coa's) $ovi+% ci*me$e $a(& %escNise %easu'(a. 4i sim,i(ea se %esf)cea %i+ tot ce o a')sase '0+) atu+ci, se cu(),a %e $u+&i$e ati+&e(i mu(%a(e cu o i+evita/i$) (ea$itate i+fe(ioa(). E(a o 0+)$,a(e ()'e%e, +eaHte'tat), ame,itoa(e, '0+) $a o a%ev)(at) /e,ie a s'i(itu$ui, %i+ su/')m0+tea+a f()m0+ta(e cu at0ta +o(oi %e maNa$a, cu at0ta i+fec,ie %e /a+c) Hi cu at0ta seac) '(ete+,ie, '(oast) Hi (ea, %e cate%(). O, sfi+te$e me$e c)(,i, mai /u+e Hi mai (e$e, 'e ca(e soa(ta '(ie$+ic) mi $e-a scos 0+ai+te, c0t v) %ato(esc c) s0+t om, c) s0+t om a%ev)(at, ca oame+ii %i+ ,e(i$e u+%e +u s-a 0+t(e(u't +icio%at) cu$tu(a, Hi %e aceea, cu toat) $i'sa u+ei ave(i, moHte+it) sau c0Hti&at), cu c0t) +esf0(Hit) iu/i(e, cu c0t) +es),ioas) 'atim) v-am cu$es %e 'e toate %(umu(i$e, %i+ toate t(iste$e co$,u(i a$e ')()si(ii voast(e, %i+ 0m'()Htie(ea at0to( fu(tu+i Hi

--

catast(ofe cas+ice, 'e+t(u a face %i+ voi, ce a $)sat mai '(e,ios ome+i(ea %e '(etuti+%e+i Hi %e o(iu+%e, 0+ casa mea, %eseo(i mutat), '0+) $a 'e(ma+e+,a u+ui %a( '(iete+esc, /ise(ica ce$o( 'at(u*eci %e mii %e &$asu(i ca(e 0+a$,) ace$aHi im+, 'este ma(&e+i$e mo(,ii cui v-a sc(is, ace$ui ma(e Hi +o/i$ sf0+t, ma(ti( tot%eau+a, ca(e e i%ea$u$ uma+K #cum ieHi(ea 0+ o(aH +u e(a +umai vi*ita $a RmoHuO Ioa+i%iB o(i 'o'asu$ $a &(ecii %e $a -it(o'o$ie, cu ticNiu,a +ea&() Hi 'este$ca a$/), ca(i vi+%eau +eas)m)+ate cataifu(i Hi /ac$ava$e musti+% %e mie(e, +ici +umai ()t)ci(ea '(i+ c)()(i$e 'ustii a$e &()%i+ii Co'ou$ui, ci comu+ica(ea 0+%e$u+&at), '(i+ st()*i 'e ca(e +ici +u $e ve%eam /i+e cu ocNii, c)t(e cei %oi tova()Hi ai mei, ca(i +u ceteau, %a( ascu$tau /i+e, a cu'(i+su$ui c)(,i$o( 'e ca(e mi $e 0+suHisem. E(a o 0+vie(e, 0+ [uasico'i$)(esc, a 'e(i'atetici$o( #te+ei, %i+ ca(e se scotea mai mu$t) 0+v),)tu(), mai mu$t fo$os suf $etesc %ec0t %i+ toate $)%oaie$e tutu(o( cate%(e$o(, ce su+) a &o$, %i+ $umea 0+t(ea&)... Cu u+ astfe$ %e s'i(it, cu astfe$ %e %e'(i+%e(i Hi %e as'i(a,ii, $i/e( %e c(asa t(ecutu$ui, cu ocNii $a(& %escNiHi 0+ai+te, am ve+it Hi eu $a '(o/a, 'e atu+ci 0+f(u+tat) %e aHa %e 'u,i+i Hi 0+ 0m'(eIu()(i %e im'u+)toa(e se(io*itate, a /aca$au(eatu$ui, %i+co$o %e ca(e 0+,e$e&eam fieca(e ce $a(&i, se%uc)toa(e Hi '$i+e %e '(imeI%ii +ecu+oscutu(i se %escNi%... C)ci e(a 'e atu+ci, Hi '0+) $a co'ii, u+ sim, a$ se(io*it),ii vie,ii, a$ %ato(ii$o( ca(e se im'u+ Hi a$ mu+cii f)() ca(e e$e +u se 'ot 0+%e'$i+i. :+ai+te %e a aIu+&e 'e /)+ci$e 8+ive(sit),ii ieHe+e, %i+ +ou si&u( 'e situa,ia mea, c)')tat) '(i+t(-u+ +ou co+cu(s, a t(e/uit s) 0+%u( 0+s) u$tima, Hi aceasta %estu$ %e &(ea, umi$i+,) mate(ia$) a ti+e(e,ei i+e$e. O 'a(te %i+ aceast) vaca+,), 0+ ca(e +u m-am R'(e'a(atB, cum +u m) '(e'a(asem, 0+%eose/i, +ici 'e+t(u e.ame+e$e %e '0+) atu+ci, am 'et(ecut-o 0+s) $a ,a(), $a E(mi$. E$ moHte+ise %e $a u+cNiu$ s)u Bote* moHia 7aNo(e+ii, %i+ 9o(oNoi, $uase 0+ a(e+%) cui/u$ %e ()*eHi a$ B()NeHti$o( %i+ Bo(o$ea, moHia s)(aci$o( u(maHi %e /oie(i, mu+ci+% $a '$u& cu &(iIa s) +u t(eac) /oii 'e moHia '(o'(ieta(u$ui, Hi cu Rcocoa+e$eB aIut0+% $a %u$ce,i 0+ casa acestuia, %a( 0m/()ca,i o()He+eHte, 'o$iticoHi Hi m0+%(i, Hi 'e $0+&) aceasta Hi moHia $ui Costic) Io(&a, mo(t cu mi+,i$e 0m'ai+Ie+ite, $)s0+% ca moHte+itoa(e 'e ve(iHoa(a %e $a /ise(ica Roset, m)(itat) cu fostu$ meu co$e& %e Hcoa$) '(ima(), =Neo(&Ne 8(sia+u, a'oi cu ofi,e(u$ B)$)cea+u, 4e('e+i,a, %esi&u( u+ vecNi 4i'i+,i %i+ veacu$ a$ A;-$ea, 0+ aceast) 'a(te '$i+) %e ami+ti(i, 0+t(e 1(ut Hi &(a+i,a Bucovi+ei, a -o$%ovei %e o%i+ioa(). Iute, Na(+ic, cu iu/i(e 'e+t(u ')m0+t, %ac) +u Hi 'e+t(u oame+i, e$ f)cuse o f(umoas) &os'o%)(ie, ()m0+0+% 0+ vecNi$e case scu+%e Hi 0+&uste a$e ace$ui Bote*, u+%e v)%uva, so(a mamei $ui E(mi$, 7i+ca S)ca(), Hi a u+ui $ati+ist, Ioa+, a$e c)(ui t(a%uce(i i+te($i+ea(e cu cNi(i$ice $e ')st(e* 0+ c)(,i$e $ui, 0Hi 0+&0+a /)t(0+e,a Hi %eca%e+,a cu &a(afa *i$+ic), %e ca(e se a'(i+%ea aHa %e mu$t 0+c0t ame+i+,a '(i+ *)/(e$e cu o 'uHc) +e0+c)(cat) 'e &a*%) ca Hi 'e R+eamu$ $uiB, ca(e e(am eu. 9e Iu( 0m'(eIu(, moHii /i+e $uc(ate %e ma(i '(o'(ieta(i $e&a,i %e /(a*%a $o(, Costic) St(oici, %. =Neo(&Ne St(oici, c)s)to(it atu+ci cu f(umoasa mea va(), -a(icica Eas+aH, 1)+cu$eHtii. 4i Tu%o(acNi

--

Cov(i&a(u$, cu fata-i vioaie, e(a 'e a'(oa'e, Hi $0+&) S)ve+i, 0+ casa u+ui su/'(efect, mutat, ca(e f)cea cNef %e '$eca(e, am fost 'oftit Hi eu ,i+0+% %e u(0t u+ei '(eotese ocNioase, '0+) ce E(mi$, 0+ %ome+iu$ c)(uia v0+am f)() s) Htiu, m-a m0+at acas) tot aHa %e im'e(ios ca o%at) RmoHuO CostacNiB c0+%, $a vie, '(iveam mai ate+t o/osea$a su/it) a u+ei %oam+e 'e+t(u vi(tutea c)(eia, ame+i+,at) se(ios, ei 'o(+ise 0+ &oa+a tu(/at) a a(m)sa(u$ui +e&(u 'e ca(e +-a v(ut s)-$ v0+%) +im)+uia Hi $-a 'ie(%ut $a c)(,i. -u$te am 0+v),at aco$o, me(&0+% $a c0m' cu /u+a ia') ca(e +e ()stu(+a 0+ fieca(e *i Hi aHte'ta a'oi s) ieHim %i+ c)(u,), %a( $a +evoie aHa %e '(u%e+t), 0+c0t, e.i$at %e $a '(eoteasa, am 'utut t(ece cu c0t Htiam eu m0+a 'o%u$ %e ve(&i Hi %e f0+ 'este o $a(&) /a$t) f)() s) se fi 0+t0m'$at +imicU mai t0(*iu a fost 0+$ocuit) cu u+ su'e(/ t(otteu(, 'e ca(e $-am %us Hi eu o %at) acas), %a( si+&u( eu Htiu cum, f)() s)-$ 'ot o'(i, cu toate si$i+,i$e me$e, $a sca(). #m v)*ut $u'u$ st0+% va(a ci+cNit 0+ ma(&e+ea $a+u$ui %e 'o'uHoi. --am cu$cat su't a(ia mi(ositoa(e %e &(0u au(it %e ca(e se i*/eau /o+%a(ii &(eoi cu a(i'i$e (oHii. #m '(ivit, +u f)() &0+% ()u, $a fete$e voi+ice ca(i c)(au s+o'ii cu ca(e meHte(u$ c$)%ito( f)cea co'e(iHu$ t(ec)to(u$ui 'a$at %e s'ice Hi $e-am v)*ut %i+ +ou, $e-am au*it st(i&0+% Hi c0+t0+%, G a$tceva %ec0t Ro%ica $ui #$ecsa+%(iK G 0+ '(afu$ (i%icat %e /ato*a, 0+ a c)(ii c)su,) ve(%e c0te o /)$aie +em,oaic) %a v(0sta mea u(m)(ea cu (OcNii o (a*) %e soa(e. #m asistat $a '(i+%e(ea 0+ ia* cu vo$ocu$ a +e+um)(a,i$o( 'eHti %e a(&i+t. #m v)*ut v0+0+%u-se v()/ii cu '$oaie Hi o cucuvaie 0m'uHcat) m-a '(ivit cu %es'e(a(ea ocNi$o( ei &a$/e+iU am ce(cat s) c(esc /eca,a ()+it), c)*ut) %i+ sto$u$ '$ecat s'(e $umi+) Hi am I)$it 'e+t(u ca$u$ is'()vit, $)sat s) moa() 'e &u+oaie. :+ +o',i$e c$a(e, ,i+tate cu ste$e, mi-a ,0H+it 0+ fa,) focu$ ca(e a(%ea c$)i$e u+ui '(o'(ieta( +e%(e't, Hi %i+ vo(/e$e fii$o( %e '(o'(ieta(i %e $a R%omO 9()&NiciB Htiam c) u+eo(i Hi '(o'(ieta(ii asi&u(a,i o fac f)() 'e%ea's). #m au*it N)(m)$aia ,i&a+i$o(, o c$i') co$o+i*a,i 'e ')m0+tu$ $ui E(mi$, ca(i se /)teau u($0+%, cu co'iii ca a(me, ca s) 'ia() a'oi ca '$eava 0+ ce$e 'at(u co$,u(i a$e $umii. 9a( am v)*ut Hi oame+ii ve+i+% 0+c(e*)to(i $a socotea$) Hi '$ec0+% %e*+)%)I%ui,i c) $e-a c(escut %ato(ia. #m 0+,e$es c) s0+t mu$te fe$u(i %e a m)su(a cu '()Ii+a. #m sc(0H+it %i+ %i+,i c0+% /iciu$ st)'0+u$ui a 0+cu+Iu(at t(u'u$ sece()to(u$ui 0+t0(*iat. -i-am %at seama %e ce v)(u$ '$eac) sea(a 'e '(is'a %i+ &()%i+), u+%e me(&eau, %e si$) mai mu$t %ec0t %e voie, fete a$ c)(o( fa(mec +u e(a %e o/(a*u$ $ui. #m '$ecat %e aco$o %uHma+ a$ u+ei societ),i s'(iIi+ite 'e astfe$ %e /a*e. Ce 'utea face mama ca s) m) 0+t(e,ie 0+ ace$e c0teva s)'t)m0+i a$e 0+toa(ce(ii $a IaHi 'e+t(u e.ame+K :mi e(a %estu$ %e &(eu c) 'e+t(u acest tim' c)*usem 'ova() G %i+ +ou 'ova() cuivaK G $ui RmoHuO Iaco/B, ca(e, aHe*at u+ tim' ca i+s'ecto( $a 'ia,) %e f(ate$e s)u mai ma(e, aIuto(u$ %e '(ima(, e(a acum scos %i+ fu+c,ie Hi 'us 0+ u(m)(i(e %e aceia ca(i, '(i+ $u'te ca(e %usese() Hi $a focu(i %e (evo$ve(, $uase() 0+ st)'0+i(e ,a(a, cu toate comu+e$e ei. Bo$+av, st0+&0+%u-se 'e 0+cetu$ %e oftic), 'i')i+% %u(e(os &e+u+cNii mei ca s)-i com'a(e cu /iete$e $ui (otu$e %e*&o$ite %e /oa$), e$ f)cea u+ ma(e sac(ificiu &)*%ui+%u-m) Hi t(e/uia /u+u$ *0m/et veH+ic a$ totuHi cNi+uitei %e &(iIi R,a,a #s'asiaB, ca s) 'oat) '(imi o co+Htii+,) 0+ t(e*i(e os'ita$itatea ce aHa %e +atu(a$ i se ofe(ise.

--

9a( 'e u(m) au t(e/uit '$)tite ta.e, Hi Htiam ci+e $e-o fi %at, ca s) aIuta o (u%) s)(ac), Hi %u') ce st)(ui+,i mate(+e, f)cute acum Hi 0+ +ume$e meu. Ba+ii R%om+u$ui 9()&NiciB, '$us u+ mic 0m'(umut 'e ca(e-$ '(iveam ca %es')&u/i(e 'e+t(u ce-mi o'(ise, se cNe$tuise() %e mu$t, Hi e$e&a+ta (e%i+&ot) +ea&() 0+ce'ea s) se (oa%) $a coate, f)() a vo(/i %e &Nete$e tot%eau+a %is'use s)-Hi &)seasc) o ()suf $)toa(e. 4i, %ac) se &)sise() c0,iva Rf(a+ciB 'e+t(u R$oca+taB %e $0+&) casa $ui 1aHca+u, $ocui+,a +-aveam cum o '$)ti, %eHi, 0+c) 'e c0teva s)'t)m0+i, am ()s)(it Hi $a RmoHuO Ioa+i%iB, ca(e m) '(ivea acum ca 'e u+ '(iete+ Hi co+fi%e+t cNia( a$ se+time+te$o( sa$e afa() %e cas), c)ci 0+ o%aia veci+), R,a,a 7i+caB, (e%us) $a o um/(), cu ')(u$ su( t)iat scu(t c0t s)-$ 'oat) s'(iIi+i &0tu$ %esca(+at, a&o+i*a 0+ cNi+u(i$e f)() +ume a$e ca+ce(u$ui. Baca$au(eatu$ $-am t(ecut 0+s), mai cu c0te o e.cu(sie $a via, cu t(iste ami+ti(i 'e+t(u mi+e, a $ui 4umu$ea+u, 0+ o%aia %e ote$ u+%e m) '(imise ca tova()H f)() '$at) co$e&u$ B(iu$. 4i ce ote$K :+ %osu$ -it(o'o$iei, 'e o st(a%) cu foa(te (ea (e'uta,ie, o 'ut(e%) *i%i(e cu %ou) (0+%u(i, u+ Na+ %i+ v(emea vecNe, c0+% u+ ;a+&Ne$e 0$ (i%icase 'e+t(u 'o'asu$ +e&usto(i$o( %e $a ,a(). Fos, /e()(ie Hi c0(cium), cu fete ca(i e(au &ata s) se suie cu c$ie+,ii $o( %e o sea() 0+ etaIu$ %e sus, u+%e mu$te o%)i,e se %escNi%eau asu'(a ce(%acu$ui ce %)%ea asu'(a cu(,ii 0m/u$*ite %e $ume. Su+etu$ mu*icii ()*/)tea $a +oi '(i+ 'o%eaua N0(Hc0it) Hi +e0+&(iIit) Hi %e a$)tu(i se au*ea a%esea a$tceva %ec0t sfatu(i /u+e 'e+t(u e.ame+u$ %e a %oua *i. 2e'(a u+ui +o/i$ o(aH, aceste ote$u(i, f)() %eose/i(e, '0+) $a Ote$ Rusia, a$t %e'o*it %e femei, u+%e e(a s) %au co+cu(su$ 'e+t(u cate%(a %e 8+ive(sitate, au*i+% f)() voie toate '(o'u+e(i$e G Hi vaiK toate (ea$i*)(i$e S, %e '(i+ o%)i$e %i+ %(ea'ta Hi %i+ st0+&a Hi cNia( '0+) $a im'o*a+tu$ Ote$ T(aia+, ()'e%e %e&e+e(at cu ace$aHi '(af, cu ace$aHi i+%esc(i'ti/i$ mi(os %e ac(u, cu ace$eaHi covoa(e 0m/0csite %e mu(%)(ie, cu aceiaHi cNe$+e(i ev(ei +es')$a,i, cu +e0+cNi'uite$e $at(i+e %e cui/ asiatic Hi cu 'o$iticoasa (u&)mi+te %e a R+u se su')(a /oie(u$ 'e+t(u c) o fami$ie is(ae$it) face +u+t) cu mu*ic) +umai '0+) $a ceasu(i$e t(ei %e %imi+ea,)B. -i s-a 0+t0m'$at 0+t(-o +oa'te, c0+% B(iu$, (ecoma+%0+%u-mi s) sti+& $umi+a(ea, %o(mea 'aH+ic 0+ 'atu$ %e fie(, ia( eu, ca oas'ete, m) ci+cNeam 'e o ca+a'e$u,), s) simt i+t(0+% cu *&omot u+ om st()i+, ca(e, cu o(ice '(e,, 0+Iu(0+%u-m), voia s) m) %ea afa(), i+%ife(e+t $a ame+i+,a(ea cu u+ (evo$ve( 'e ca(e +u-$ aveam: $a N0(Hc0itu$ 'e ')(ete$e soios a$ cNi/(itu$ui meu am v)*ut 'e ci+eJ 1e Ce*a( 0+suHi, 'e Ce*a( a$ $ui RmoHuO -a+o$eB, 'e Ce*a( tova()Hu$ %e co'i$)(ie, '(iete+u$ mai 0+ v(0st), cu /a+i %e $a mama %i+ Bucu(eHti, ca(e, 0+ cocNeta u+ifo(m) %e ofi,e( %e a(ti$e(ie, %a( 'otic+i+%u-se 0+ ci*me, co+fu+%ase o%aia +oast() cu aceea u+%e-$ aHte'ta i%ea$u$ s)u %e o +oa'te. #Ha 0+v),am eu 'e+t(u /aca$au(eat Hi, c0+% s0+&e$e mi se suia 0+ o/(a* %e %es'e(a(ea (uHi+ii, 0+sem+am, o %at), %e %ou), %e mu$te o(i, cum se simte u+ t0+)( ca(e a t(ecut acum '(i+ cea mai 0+a$t) cu&eta(e a sc(isu$ui, c0+% 0Hi a%uce ami+te c) Ra fost ,i+ut %i+ 'oma+)B... E.ame+e$e 'uteau fi o '$)ce(e +umai 'e+t(u te*). Ea a(e ma(e$e ava+taI c) 0+&)%uie e$evu$ui s) se co/oa(e '0+) 0+ fu+%u$ suf $etu$ui s)u, s) cu$ea&) %e aco$o ce e mai a%ev)(at Hi mai /u+, s)-

--

Hi 0+ve%e(e*e a'oi Hi '(i+ fo(m) /o&),ia %e +ua+,e, %e$icate,a %e 'e(ce',ii, 'uti+,a %e c(ea,iu+e 0+ cuvi+te. :+ai+tea N0(tiei a$/e %ai e.ame+u$ 0+ fa,a taU +ici o 0+f),iHa(e st()i+), +ici o temut) '(ivi(e +ecu+oscut) ca(e s) te i+f $ue+,e*e, f)c0+%u-te %e o/icei mai '(ost G u+eo(i cu c0t mai '(ostK G %e cum eHti 0+ a%ev)(. C(e% c) voi fi sc(is /i+e, c)ci $a aceast) '(o/) am ieHit, 'e +eaHte'tate, o m)(tu(iseHte st0+&aciu$ tutu(o( e.ame+e$o(, ce$ %i+t0i, cu %om+iHoa(a E$e+a Bu*+ea, mai t0(*iu %+a -eiss+e(, 0+ (0+%u$ a$ %oi$ea. 9i+ o(a$, 0+ ca(e am i*/utit, (ecu(&0+% $a tot cu(aIu$ meu, 0+ai+tea u+ive(sita(i$o( +ecu+oscu,i, s)-mi ')st(e* $ocu$, 0mi a%uc ami+te foa(te 'u,i+. S0+t emo,ii ca(e 0+fi& ami+ti(i$e, %a( s0+t Hi a$te$e ca(e $e %ist(u& ime%iat, emo,ii$e as)m)+)toa(e, ca(e se succe%. ;)% 'e 1et(u -issi(, mic, (um)+, cu c:Ne$a(ii 'e ocNii &$ume,i, u(m0+%u-+e, cu me(su$ $ui iute, s)(ito(, $uc(u$ $a 0+sc(isU mai t0(*iu e$ e(a s) fie miI$ocito(u$ cu 0+suHi Ca(a&ia$e a$ %e/uta+tu$ui $ite(a( Hi, '0+) $a sf0(Hitu$ $ui, $i'sit %e o femeie aHa %e iu/it) Hi c)ut0+%u-Hi m0+&0ie(ea 0+ a,i'i(ea co+Htii+,ei, u+ se+time+t %e ca$%) &(atitu%i+e m-a $e&at %e %0+su$. 8+ &(os %asc)$ cu fi&u() %e 'a(ac$ise( m) e.ami+ea*) $a &(eceHte, '(ofeso( %e semi+a(, %e'(i+s cu (u(a$ii $uiU %i+ Rm)B Hi %i+ RtuB +u +e scoate. 8+ ca+%i%at +u Htia ceti &(eceHte. G Ce &(eceasc) e asta, m)J G =(eceasca vecNe... G E '(ea vecNe, m)KB 4i tot %e $a semi+a( +e ve+ise u+ /)t(0+ =Neo(&Nia+, ca(e avea ace$aHi +ume cu fostu$ mi+ist(u $i/e(a$, G aHa %e so$em+ c0+% 0Hi '(e*i+t) f(umoasa /a(/) c)(u+t), 'ie't)+at) 0+ %ou) ')(,i G Hi ca(e +-avea a face cu [uasi-omo+imu$ s)u, aHa %e fi+ Hi %e com'$e., %e $a $iceu$ %i+ BotoHa+i. Cum, $a isto(ia (oma+i$o(, 0i 'ovesteam %i+ f(umoasa ca(te, +o/i$ ti')(it) Hi $u.os $e&at), a $ui Fe&e(, ca(e '$)cuse aHa %e mu$t $ui 9imit(ie Stu(%*a %e 'usese s-o t(a%uc), 0m')(,i+%-o $a '(emii, &$asu$ $ui +e0+c(e*)to( m) o'(i, s'ui+%u-mi ,0f+os:BNu-mi s'u+e mie %e asteaU mie s'u+e-mi ca $a ca(teB. #Ha am aIu+s stu%e+t.

--

I0( UNIVERSITATEA DE ACAS


#$)tu(i cu u+ e.ame+ %e /u(s) t(ecut f)() st()$uci(e Hi a$ c)(ui (e*u$tat +u mi s-a comu+icat +icio%at) a$tfe$ %ec0t c) am fost a%mis $a 4coa$a Nouma$) Su'e(ioa(), am 0+ce'ut stu%ii$e me$e $a 8+ive(sitatea %i+ IaHi. 1oate c) e mai /i+e s) a()t, 'e+t(u ca acest ca'ito$, 0+ ca(e t(e/uie s) e.'(im Hi at0ta (ecu+oHti+,), s) +u se m0+tuie cu $uc(u(i '(ea u+ite, ca(e e(au co+%i,ii$e 0+ ca(e atu+ci, $a 6889, se t()ia 0+t(-u+ i+te(+at u+ive(sita( ca(e 'u(ta, 'e $0+&) aceasta, Hi tit$u$, tota$ +e0+%(e't),it, %e Hcoa$), %eB4coa$) No(ma$)B, cea %i+t0i 0+ (a+&, cu so(a ei %i+ Bucu(eHti, %i+t(e Hco$i$e +o(ma$e a$e ,e(ii. Se 0+cNi(iase 'e+t(u a a%)'osti v(eo %ou)*eci %e stu%e+,i %e $a 2ite(e Hi %e $a 4tii+,e Casa Ciu(ea 0+ fa,) cu O(fa+ot(ofia, +ou) '(ea /i+e cu+oscut) '(i+ '(e*e+,a 0+ /a$co+ a tutu(o( moaHe$o( Hi 0+&(iIitoa(e$o( 0+ +evoie %e /)(/a,i. C$)%i(e f(umoas) 'e v(emea ei, cu %ou) (0+%u(i, cu /a$co+aHe Hi u+ 'etec %e &()%i+i,), tot aHa %e a/so$ut +e0+&(iIit) ca Hi (estu$. C)ci +oi +-aveam +ici co+%uc)to( (es'o+sa/i$, +ici 0+&(iIito( 'e+t(u +evoi$e casei Hi a$e +oast(e. 9i(ecto(u$, u+ sim'atic Hi '$aci% '(ofeso( %e Htii+,i +atu(a$e, c(aiovea+ %e o(i&i+e, St(avo$ca, 0+su(at cu o /e$&ia+), %a( 'e ca(e-$ su('(i+%eam Hi 'e a$te %(umu(i %ec0t a$e casei, +e-a f)cut, c(e%, o si+&u() vi*it) 0+t(-u+ a+, 'e+t(u a Rce(cetaB '$0+&e(i$e %i(ec,iei femei$o( %i+ fa,), ca(i +u-Hi c)tau %e $uc(u %i+ cau*a +oast() Hi, ame,it 0+ c0teva mi+ute, %e *&omotoase$e '(otest)(i a$e stu%e+,i$o( c) &ustu$ +ost(u ca(e ()t)cea Hi 'e $a +ostime c(oito(ese ev(eice %i+ veci+)tate, f)() a mai 'ome+i fi(easca ate+,ie 'e+t(u co$e&e$e +oast(e, +u se 0+%(ea't) asu'(a acesto( '(ovoc)(i, a '$ecat aHa, +)uc %e ca', acas), Not)(0t s) +u mai i+te(vie 0+ aceast) a+a(Nie com'$ect) a u+o( ti+e(i c)(o(a +u $i se ce(ea +imic. 8+ i+te+%e+t, %e'(i+s %i+ a(mat) cu o a(itmetic) s'ecia$), avea &(iIa a$ime+t)(ii a Ha'te*eci Hi ci+ci %e /a+i 'e ca', 0+ cu(su$ c)(eia, 'e $0+&) fe$u(i 0+ &e+e(a$ %e*&ust)toa(e, c)uta s) +e 0+ve%e(e*e c) '()Iitu(i$e %e $a &(eci s0+t mai iefte+e cu /ucata Hi mai scum'e c0+% se iau %ou)*eci %eo%at), ceea ce a a%us, ca o co+seci+,) +atu(a$), Rt(ece(ea '(i+ uH)B, cum s'u+ea /ietu$ Toka(ski, a %e$i+cve+tu$ui, ca(e a %is')(ut 'e+t(u tot%eau+a. 8+ su/%i(ecto( t(imes %e $a Bucu(eHti, Nico$escu 9acia+u, a'oi '(ofeso( foa(te stimat $a 1$oieHti, s-a com'(omis %e $a 0+ce'ut '(i+ i%eea %e a +e i+s'ecta Hi sf)tui, '(i+ a%mi(a,ia 'e+t(u o co$e&) ca(e f)cea $ite(atu() Hi ca(e, oacNeH) Hi &(as), e(a, 0+ i$u*ia $ui, 'a$i%), /$o+%) Hi cu ocNii a$/aHt(i, Hi '(i+t(-o miste(ioas) sce+) cu $e+Ie(i,a, %e ca(e u(m)(it a st()/)tut ca fu$&e(u$ toate co(i%oa(e$e Hi a %is')(ut. 9e $a acea, %e a$tfe$ i+vi*i/i$), $e+Ie(), -a%ame Racovi,), +e ve+eau scNim/u(i$e, Hi o fami$ie ,i&)+easc), /)(/at Hi femeie G ce$ui %i+t0i i-am $)sat ca ami+ti(e ci$i+%(u$ meu, 'e ca(e mi-$ tu(tise, ca ()*/u+a(e 'e+t(u o sce+) cu RNe'-Ne'B, %esi&u( (e&(eta/i$) %i+ 'u+ctu$ s)u %e ve%e(e, c)ci %-sa, %i+ +eamu$ -o(,u+eHti$o( %u') mam), e (omP+ &et-/e&et, %. 4t. C. Ioa+ S, ca(i cumu$au (0+%)Hia cu suf(a&e(ia Hi cu cu(),itu$ o%)i$o(, i+c$usiv a $at(i+ei, u+%e 'e &e(u(i cum'$ite +e co/o(am Ios, 0+t(uc0t +u se 0+t(e/ui+,a o mai como%) '0$+ie, aHe*at) 0+ a+t(eu$ %e $0+&)

--

sc)(i, a$)tu(i %e $ava/ou, $a $ocu$ 'e u+%e t(e/uia s) t(eac) toat) $umea, Hi vi*itato(ii. 9ou) %o(mito(ii, %ou) mici (e'etito(ii Hi sa$a %e m0+ca(e %e Ios com'u+eau a$c)tui(ea Hco$ii. 9e e$e toate %is'u+eam %u') voie, 0+t(-o a%ev)(at) (e'u/$ic), 0+ ca(e ci+e voia s) ti(a+i*e*e ti(a+i*a Hi /)tea ci+e voia s) /at). #cte$e %e c(u*ime, Na*$ii 0+ fe$u$ $o(, %u') ce ai t(ecut '(i+t(-0+se$e, e(au f)() +um)(, ce$ mai /(uta$ /i(ui+%, ce$ mai i+te$i&e+t Hi mai s'i(itua$ av0+% +umai %(e'tu$ s) 0+cu+Iu(e &(eutatea. Cei cu &u(a ma(e a')sau co+ti+uu 'e cei$a$,i. 8+u$ ca mi+e a avut %oa( +o(ocu$ s) i+te(ese*e %e $a 0+ce'ut 'e ci+eva %i+t(e cei vecNi, (es'ectat %e cei$a$,i 'e+t(u seve(itatea Hi Not)(0(ea $ui, /u+u$ >0+t0+a(u, %e 'e $a >o$tice+i, 0+a$t, s'i+, s$a/, %i+ ca(e soa(ta a f)cut, 'e $0+&) '(ofeso(u$ %e $iceu ca(e a t(e/uit s) fie, Hi u+ '(efect 'e(ma+e+t a$ $i/e(a$i$o(, $a ca(e a%e(ase %e stu%e+t, +u f)() cu(aI, 0+ mome+tu$ c0+% B()tia+u, c)*ut, %u') /)t)i$e %i+ Bucu(eHti Hi c)$ca(ea %emo+st(a+,i$o(, 0+ fa,a 1a$atu$ui Re&a$, %e caii Ia+%a(mi$o( c)$)(i ai maio(u$ui >)+u,), fusese %at 0+ Iu%ecat), 0m'(eu+) cu to,i acei ca(i-$ aIutase() $a &uve(+. Evo$cea+u, viito(u$ '(ofeso( u+ive(sita( %e $ati+), ve+it %e $a BotoHa+i, cu /ota+istu$ Em. Teo%o(escu, se ,i+ea '(i+ ()cea$a $ui fi(easc) Hi ca$cu$at) $a o 'a(te %e toate aceste f()m0+t)(i, Hi i+%ife(e+,a $ui se ')st(a Hi atu+ci c0+% vecNii s)i 'a+ta$o+i, 0+t(e/ui+,a,i ca su'o(t 'e+t(u a c(u,a 'e cei +oi, au fost st()muta,i, +u f)() oste+ea$), cu co+cu(su$ $ui 4tefa+ 1o'a, mo(t t0+)( ca '(ofeso( %e matematic) $a Tu$cea, 0+ 'u'it(u$ %-$ui 4tefa+ Ioa+, ca(e cu'(i+%ea Hi '(e,ioase i+&(e%ie+te %e toa$et). 1)catu$ a c)*ut asu'(a /o$+)viciosu$ui ,i 'u,i+te$ /0$/0itu$ui Io+escu, ca(e a aIu+s '(ofeso( %e (omP+) $a C(aiova Hi ca(e e(a, %i+ cau*a s$)/iciu+ii $ui 0+ toate '(ivi+,i$e, su't +ume$e cu(e+t %eBBu$icNiB, o/iectu$ &$ume$o( +oast(e ce$o( mai %u(e(oase: a*i, i se amestecau toate %octo(ii$e 'e ca(e $e cu$e&ea %e $a to,i %octo(ii, tem0+%u-se %e oftica fami$iei, ca(e-$ f)cea s) +u cute*e a c)$ca +ici 0+ ceasu$ mo(,ii 0+ o%aia f(ate$ui, '(ofeso( $a o Hcoa$) %i+ IaHiU m0+e, i se suia 'e so/) ci$i+%(u$ 'e ca(e c)*use() mu$te '$oi: 'oim0+e, i se f)cea '(oces 'e+t(u c) 0+ +evoi$e $ui amo(oase com'(omitea i+stitu,ia, Hi e$ se $)sa a%us 0+ai+tea RIu%ec)to(i$o(B, %e 1o'a Hi %e TeoNa(i, %e ca(i vo(/im 0+%at), ofi,e(i %e (e*e(v), 0+ u+ifo(m) Hi cu s)/ii$e scoase. 2a uHa ca(e %es')(,ea %e %o(mito(, sum/(u, cu /a(/a +e(as), ')*ea, mo(m)i+% $a fiece ame+i+,a(e a situa,iei sa$e, Ra%ovea+u, a'oi '(ofeso( $a B0($a%, %a( &(oa*a 'e ca(e o ()s'0+%ea +-a 0m'ie%ecat coa$i,ia %es'e(at) a s$a/i$o( %e a s'a(&e aceast) uH) /i+e ')*it) Hi %e a c(ea ceea ce s-a +umit %e atu+cea R'asa&iu$ 'o$u$ui No(%B. -ai e(au Hi a$,ii: cei %oi Sco/ai, Eu$u/ei Hi c0,iva ve+i,i %u') mi+e, ca Sta+ciu, cu c$a(ii ocNi %e +evi+ov),ie, c)(uia c)$)()He+ii f)() %eose/i(e %e 'a(ti% 0i vo( (i%ica u+ /ust Hi 'e+t(u /u+)tatea ca Hi 'e+t(u N)(+icia $ui, sau cuta(e a$tu$, /)ie,aH m)(u+t, (otu+%, vese$, 'e ca(e $-am %ec(etat 0+ &$um), R+e'otu$B meu Hi ca(e +-a mai 'utut sc)'a %e 'o+osu$ '(i&o+i(i$o( +oast(e. 7%(av)+u$ a(%e$ea+ =(i&o(e B0(sa+, ca(e c0+ta aHa %e %uios %i+ vioa() Hi a%ucea o sim,i(e +a,io+a$) 'e ca(e +oi am %o/0+%it-o +umai 'e u(m), a t(ecut Hi e$ u+ tim' '(i+ aceste '$ictise$i ca(e, $a +oi ca Hi $a f(a+ce*i, e(au u+ o/icei 'e at0t %e stato(+ic, 'e c0t %e u(0t, f)() 0+%oia$). O %at) +u $-am 0+t(e/at %e %u(e(i$e $ui %e acas), o %at) +u +e-am st(0+s 0+ Iu(u$ $ui ca s) +i $e 'ovesteasc). Ofta u+eo(i %i+ &(eu 0+st()i+atu$ 0+t(e f(a,i. 9e a$tfe$, cei ve+i,i %e $a

--

2iceu$ I+te(+at '(oce%ase()m tot aHa cu State 9(a&omi( /asa(a/ea+u$, 'e u(m) u+ acto( %e mu$t ta$e+t Hi auto(u$ u+o( miHc)toa(e ami+ti(i '$i+e %e o ca$%) s'o+ta+eitate, ca(e s-a 'ie(%ut 0+ai+tea +oast()U 0Hi at()sese /(oaHte 0+ 'at Hi a$te mi*e(ii '(i+ ciu%ata fo(m), ime+s), a ca'u$ui aco'e(it %e u+ 'e(iHo( m)(u+t Hi c(e,, ca Hi '(i+ +aivitatea %e ()t)cit 0+ a$t me%iu %ec0t ce$ %e $a CaNu$u$ $ui 'at(ia(Na$ ca(e, cu a$te i+imi, a( fi t(e/uit s) +i-$ fac) sim'atic. 1e+t(u +oi, +u e(a /asa(a/ea+u$ %i+ a$e c)(ui ami+ti(i s) cu$e&em at0tea $uc(u(i '(e,ioase, ci aHa u+ fe$ %e '(ost cu ca'u$ ma(e, ca(e +u se su')(a 'e +ime+i Hi 'e+t(u +imic, %eHi a( fi fost ca'a/i$, cu fo(,a $ui vi*i/i$), s) tu(teasc) 'e o(ice a%ve(sa(. 9e $a Htii+,ificii %i+ s'ate ve+eau 'ute(+ice ma+ifesta,ii, $a ca(e 'a(tici'au /)ie,i im'o*a+,i ca ta$ie Hi ca &$as, u+ Tomi%a, /$0+%, cu toate fo(mi%a/i$e$e $ui %ime+siu+i, %o(oNoia+ %e $a 1om0($a, c(escut 0+ ae( $i/e(, u+ #ta+asiu, u+ voi+ic ;asi$e Teo%o(ea+u, u+ 1o'a, aHa %e /u+ %e &u(), %e ca(i se ,i+eau oa(ecum %eo'a(te %oi: Roma+escu, tot%eau+a t)cut, %em+, (e*e(vat, cu ticNiu,a 'e ca' ca u+ '(ofeso( %e a+atomie, ca Ni(u(& i$ust(u, f)c0+%u-Hi $ec,ia 0+ amfiteat(u, Hi Nico$ae TeoNa(i, at0t %e sim'aticu$BCu$i,)B, ()sf),at %e toate cocoa+e$e %i+ IaHi 'e+t(u ocNii $ui ve(*i, aHa %e t(iHti Hi 'e+t(u $u+&a-i musta,) (oHie, t(ecut), %eHi e(a $a matematici Hi +u $a cNimie, '(i+t(-o 'e(ma+e+t) '(e$uc(a(e 0+ +e&(uU Rcoti$io+istB ce$e/(u 'e a c)(ui mesu,), ')*it) %e u+ e+o(m c0+e %e (as), se ()sf),au sc0+teietoa(e toate %eco(a,ii$e %e ca(to+, s'oite cu a(&i+t Hi cu au(,BCu$i,)B, '(iete+ cu +oi to,i, i+ca'a/i$ %e a s'u+e o vo(/) (ea, a c)(ui 'o$ite,) 0+ i*me+e '(imea vi*ite %e 'e(soa+e (es'ecta/i$e c)t(e amia*i, c0+% /i+evoia s) se co/oa(e %i+ 'at Hi 'e ca(e, %u') ce v()Iise Hi +eveste %e '(ofeso(i, ca(e-i c0Hti&au '(iete+ia so,i$o(, $-am v)*ut 'e u(m) at0t %e amo(e*at %e o 'e(soa+) $ite(a(), 0+c0t s-a 'us s) cum'e(e c)(,i %e fi$o*ofie co+tem'o(a+) Hi %e $ite(atu(), cu(e+t), ca(e au f)cut, %u') o c)s)to(ie %e c0teva ceasu(i, %i+ viito(u$ '(ofeso( %e $a 1iteHti u+ fi+ c(itic $ite(a( 0+ Noua (evist) a %$ui -ot(u, u+%e a 0+sem+at cu e$e&a+,), %isc(e,ie Hi im'a(,ia$itate Hi u+ 'o(t(et a$ meu. 4i e(a s) uit G mi-a( fi ')(ut aHa %e ()uK G 'e co$e&u$ %e $a matematici, cu $u+&u$ 'a$to+ %es'icat Ios, ca(e i-a at(as 'o(ec$a %e =Ni,) Be(/ecu$ Hi ca(e '$0+&ea aHa %e %uios c0+%, 0+ scNim/, 'e+t(u o co$e&ia$) 'a$m), u+ co$e& i-a (u't, t(0+ti+%u-$ so$i%, o f(umoas) c(avat) (oHie, Hi 'e ce$ mai masiv, mai N0(Hit %i+t(e aceHti Htii+,ifici, ca(e s-a t(e*it Hi cu o 0+f),iHa(e $a t(i/u+a$ 'e+t(u c) s-a uitat 'u,i+te$ cu +evasta t0+)(), t(imeas) 'e+t(u cum')()tu(i, a u+ui /)t(0+ u+cNi %i+ '(ovi+cie. Se+time+te$e %e Na(,), ca(e 0+ %ome+iu$ uma+ co(es'u+% 0+N),)(i$o( cu %i+,ii %i+ &$um), %a( a%eseo(i Hi cu s0+&e, a$e c),e$a+%(i$o(, se 0m/()cau u+eo(i 0+ fo(ma ve(su(i$o(, c)ci aceast) /i*a() Hcoa$), Hi mai a$es +o(ma$), +u Htia +umai s) &)seasc) 'o(ec$e, %i+t(e ca(e Rm)&a(u$ $ui 2e'a%atuB (Hi m)&a(u$ Hi %. 2e'a%atu e(au veci+ii +oHt(i) +u e(a cea mai c(u%), ci se '(ice'ea Hi $a meHteHu&u$ stiNui(ii. >0+t0+a(u, ca(e f)cea $a &a*ete$e $i/e(a$e, u+%e am sc(is Hi eu, u+e$e '(ostii %es'(e co+se(vato(ii, %a,i, vo(/a me(&e, cu (uHii, c(o+ici &$ume,e Hi Hi-a a%u+at, su't 'seu%o+imu$B;$a%imi(B, e'i&(ame, %i+t(e ca(e u+e$e 0+ a%ev)( /u+e: Cu&et)(i$e %e ast)*i, S0+t '(ostii$e %e m0+e S, a scNi,at astfe$ 'e co$e&ii s)i 0+t(-o RIa$+ic)

--

t(a&o%ieB, 0+ ca(e, %eHi at0t %e '(iete+, fi&u(am Hi eu: ;e*i aco$o o c)'i,) %e ')( %es +e'ie't)+at: Ea ascu+%e su't 'ova(a-i u+ ca' ma(e %e-+v),at, Hi e(a aco$o vo(/a, '(i+t(-o $ice+,) 'oetic), 0+ fo+%, +u Hi 0+ fo(m), +u +umai %e +u Htiu c0te R$im/iB, %a( Hi %e Rmatematici Hi Htii+,iB, 'e ca(e &(a,ie $ui mi $e a%)u&ea. Eu 0+sumi am 0+co(%at o Hu/(e%) Hi timi%) $i() 'e+t(u a face u+ Testame+t, ca(e mi se 'a(e c) '(ece%ase Hi '(ovocase o'e(a $ui >0+t0+a(u,BTestame+tB 0+ ca(e mu$,i aveau ce +-a( fi voit, ca '(iete+u$ Sco/ai, cam iute $a m0+ie: 2ui Sco/ai ce$ mitite$, Ce mi-a fost '(iete+ /u+, >i $as ast)*i moHte+i(e O m)ciuc) %e a$u+, Ca '(i+ ea s) st)'0+easc) :+ 0+t(ea&a >acu$tate, Socoti+% c) e %estoi+ic Ca 'e to,i s)-i 'oat) /ate. #ceast) i+oce+t) sati() +-a ()mas 0+s) f)() sa+c,iu+i 'e+t(u o cute*a+,) ca(e o %at) a fost Hi 'u,i+te$ ciom)&it) G cu ce a%0+c) (a+) 'e+t(u o fi(easc) m0+%(ieK G Hi astfe$, %eve+it 'e+t(u tova()HiB9uNu$B, 0+t(u'at Hi 0+t(-o 'as)(e ca(e a fost a%us) s) */oa(e su't 0+a$tu$ tava+ a$ %o(mito(u$ui s)u, %i+ cau*a ta$iei me$e su',i(atece, +e0+cNe&ate, 0+t(-u+ m)tu(oi, cu a%)u&i(ea +ume$ui %e co'i$)(ie, 0m'(umutat %e $a Nu+u,) Ro*+ova+u, 'e ca(e, $a 68 mea, ()su+a 'ute(+ic '(i+ cu$oa(e$e Hco$ii: Ci+e t(ece etc.J Este Io(&a, este 9uNu$: E Nu+u,) -)tu(oi. O vi*it) (e&a$) ca(e, %i+ fe(ici(e, +u o+o() Hi o astfe$ %e Hcoa$), +e 'use %eo%at) 0+ fa,a $ui Ca(o$ I. Cu fastu$ o/iH+uit, (e&e$e 0+ai+ta '(i+ s)$i$e %e Ios a$e fostei (eHe%i+,e fa+a(iote, +oi fii+% 0+ fu+%, f)() +ici o (0+%uia$), ceea ce-mi at(ase %e $a masivu$ Hi /(uta$u$ (ecto( C$imescu, ca(emi %)%use aHa %e ie(t)to( %(umu$ $a /aca$au(eat, u+%e +u Htiusem $a matematici a/so$ut +imic, st(i&)tu$ %e: Rscoate c)ciu$a, m)iB. S-a o'(it, +e-a '(ivit: %i+ ocNii %e 'as)(e '()%a$+ic) o $ic)(i(e a t(ecut asu'(a +oast(), a fete$o( %e $0+&) +oi, Hi &$asu$ 'u,i+ (auc, cu 0+t0(*ie(i asu'(a si$a/e$o( st()i+e, a ()su+at 'e c0+% u+ im'e(ios &est a()ta, ca 'e+t(u o t(ece(e '(i+ a(me ime%iat), mie$uHe$e$e 'e+t(u ca(e sus'i+am +oi 0+ /)+ci: mititica (oHcat), ca(e 'a(c) se s'e(ia co+ti+uu %e ceva ()u %e $a ci+eva, co$e&a ca(e s)(ise o%at) 'e fe(east), cea ca(e +e %)%ea f(ucte %i+ co'aci, %ou) a$te a'a(i,ii st(a+ii, cu '(ofi$u(i asiatice, ce$e %ou) 'a$i%e fete %e '(ofeso(i Hi /)$aia (e&i+) a visu(i$o( me$e emi+escie+e:BTa( tum+ea$o(JB SBS0+t stu%e+te, -aiestateKB SB#K tum+ea$o( s0+t ca s) +u 0+fe,e tum+ea$o(B. Ne-o s'useseK -u$te $uc(u(i mai Htia Hi (e&e$e Ca(o$ I, %eHi +u 0+v),ase $a 8+ive(sitate cu stu%e+te. C) se 0+v),a Hi 0+ acest i+fe(+ %e %e*m),, mai mu$t sau mai 'u,i+ s'i(itua$, e(a o mi+u+e, %a( mi+u+ea aceasta se f)cea. Ba 0+c), 0+ ce m) '(iveHte 'e mi+e, 0+t(e c0+tece, ce(te Hi 0+c)ie()(i, toate f)c0+% 'a(te %i+ '(o&(amu$ fi(esc a$ u+ei 4co$i No(ma$e, 0+ ca(e +-am ascu$tat +ici o $ec,ie %e 'e%a&o&ie Hi +-am e.ami+at +ici u+ e$ev, am 0+ti+s 'este o(ice aHte'ta(e Hi s'e(a+,) o(i*o+tu(i ca(e Hi aHa 0+t(eceau cu mu$t ceea ce se ce(ea %e $a +oi, /a cNia( ceea ce $a +oi se 'utea 0+,e$e&e, , tata Hi /u+icu$ voise() s)-$ fac) 9om+ a$ -o$%ovei. 4i, %u') te.tu$ a%-Noc, o0+tecu$ 9om+u$ui Tu%o(, st()mutat asu'(a

--

'(e,ui -Hi 0+t(e/ui+,a. 9a( %es'(e acestea 'e u(m), %u') ce voi cNema %i+ ami+ti(ea, ca(e $e-a ()mas c(e%i+cioas), cu mu$t mai mu$t 'e+t(u /i+e$e '(imit %ec0t 'e+t(u ome+eHti sc)')t)(i, 'e '(ofeso(ii mei. Nu e(a +ici u+u$ %i+t(e %0+Hii ca(e s) +u fi ve+it cu cea mai c)$%u(oas) %o(i+,) %e a +e fi fo$osito( Hi cu o *est(e %e Htii+,), +u tot%eau+a 0m'(umutat), 'e ca(e o%i+ioa(), '(i+ scNi,e 'u/$icate 0+ 2OI+%Y'e+%a+ce Roumai+e, am t(atat-o 'oate cu '(ea mu$t) c(itic), f)() a m) &0+%i c0t 'ot s) %oa() 'e oame+i 0+ via,) astfe$ %e o/se(va,ii, %e a$tmi+te(ea co(es'u+*)toa(e cu ce$ mai +et)&)%uit a%ev)(. S) 0+ce' cu aceia %e $a ca(i, Hi +u %i+ voia $o(, ci %i+ a 0m'(eIu()(i$o( ca(e-i a%usese() 'e cate%(), am c0Hti&at mai 'u,i+. :+ f(u+tea acestei cate&o(ii t(e/uie aHe*at, %esi&u(, %u') sf0+ta %(e'tate, #+%(ei ;i*a+ti. :$ cu+oscusem ca sc(iito( %u') o ca(te 0m')(,it) $a '(emii. ;ia,a, /i+e sc(is) %e a$tfe$, %a( cu ()sf),)(i %e f(a*) ca(e a()tau stu%ii f)cute 0+ vecNea S'a+ie, a -it(o'o$itu$ui ;e+iami+ CostacNi, Hi am ()sfoit 'e u(m) Hi u+ '(oiect %e (efo(m) a 0+v),)m0+tu$ui 'e ca(e-$ e$a/o(ase i+f $ue+tu$ %e'utat $i/e(a$, cu as'i(a,ii $a 'o(tofo$iu$ I+st(uc,iei 1u/$ice. :$ ve%eam acuma 0+ fa,a +oast(), ma(e, masiv, +e&(u ca o(i&i+i$e $ui me(i%io+a$e, ocNios Hi /)(/os, cu &$asu$ %ime+siu+i$o( $ui 'ecto(a$e, 0+&0+0+% f(a*e &oa$e %e se+s %es'(e R'oe*ia 'o'u$a() ca(e */oa() %i+ c(ac) 0+ c(ac)B, o(i $a e.ame+ u(m)(i+% cu acei ocNi 0+(oHi,i %e 'atim) ca(e-$ vo( face, ')c)toHii, s) '$ece 0+ #me(ica 0m'(eu+) cu +u Htiu ce fe(mec)toa(e ita$ia+c) Hi cu cassa Teat(u$ui Na,io+a$, 'e cuta(e co$e&) &()su,) ca(e, 0+ cNi+u(i$e 0+t(e/)(i$o(, 0Hi ()sf),a 'e mas) 'o%oa/e$e sa$e. 9i+ fe(ici(e, '(ofeso(u$ %e $im/a (omP+) e(a mai tot%eau+a a/se+t, $a Bucu(eHti Hi avea /u+u$ sim, s) $ase su'$i+i(ea 0+ sama cuiva %e cu totu$ a$t) st(uctu() i+te$ectua$) Hi mo(a$), #(o+ 9e+suHia+u. Nu %e $a Iovia$u$ Hi o(ie+ta$-i(o+icu$ '(ofeso( %e &(eceHte, fost fa(macist, +i se s'u+ea, 0+ O(ie+t, mace%o+ea+u$ Ioa+ Ca(a&ia+i, mem/(u a$ #ca%emiei 'e+t(u +iHte stu%ii '$i+e %e o /o&at) e.'e(ie+,) fi$o$o&ic) Hi isto(ic) %i+ '(ovi+cia sa Hi 'e+t(u c$a(a t(a%uce(e a O%iseii, %e $a acest s'i(it, 'ute(+ic, %a( %e o aHa %e 'at(ia(Na$), voit 'at(ia(Na$), factu(), am 0+v),at a ceti 0+ o(i&i+a$ $ite(atu(a ce$ei mai %e'$i+e Hi mai s)+)toase a(mo+ii. Rotu+% $a /u(t), (otu+% $a ca'u$ tu+s scu(t, $a must),i$e a'$ecate s'(e &u(a se+*ua$) %e ce$ mai ma(e m0+c)u a$ $aHu$ui, a(u+c0+% %i+ ma(ii ocNi +e&(i, +u +umai $umi+), %a( Hi o vo$u'toas) c)$%u(), ca %i+ %u$ci visu(i, ace$a 'e ca(e-$ ve%eam sea(a 0+ st(a%a #(cu$ui 0+ 'a'uci $a masa %e ci+), $0+&) tova()Ha sa Hi $0+&) o s'(i+te+) co'i$) /(u+), se f)cea a +e e.'$ica, 0+ a%ev)( cu$i+a(, (0*0+% 0+ fu+%u$ suf $etu$ui %a( cu u+ ae( %e '(ofu+%) se(io*itate 0+ '(ivi(ea %e ce$e/(u a+ec%otist, cum su/iectu$ sam)+) cu u+ cu,it Hi com'$ime+tu$ %(e't cu o '0+e, sau +e (e'(e*i+t) Re$e&a+,aB '(i+ fe$u$ cum se 0+v0(tea 0+ Iu(u$ scau+u$ui f)() s)-$ ()stoa(+e Hi a$ cate%(ei f)() s-o cioc+easc), ca s) +u mai 'ome+esc so$em+itatea cu ca(e +e vo(/ea %e +u Htiu ce t(ec)toa(e sufe(i+,) fi*ic) a EZ'atiei, fi$o*oafa %i+ #$e.a+%(ia. Ca (e*u$tat %i%actic, Htii+,ific G fi(eHte +imic. 9a( ce /ucu(ie a sim,it e$ $a $ice+,a mea G Hi aveam u(ecNea /u+), au*i+% %i+ a+t(et ce se vo(/ea 0+ Came(a %e Co+si$iuK G c0+% a v)*ut c) 'ot sc(ie 0+ &(eceHte co+si%e(a,ii asu'(a

$ite(atu(ii c$asice 0+

--

--

s'i(itu$ vecNi$o( /io&(afi Hi come+tato(iK Nico$ae Io+escu Rma(e$e o(ato(B %e 'e v(emu(i, omu$ cu &0tu$ %e a(am), cu fu$&e()toa(ea '(ivi(e su't ocNe$a(ii i+t(a,i 0+ ca(+e, ace$a %e ca(e se temeau &uve(+e$e c0+% +u-$ f)ceau cu %i/)cie s) sus,ie tocmai $e&ea 'e ca(e c(e%ea c) o com/ate, *ia(istu$ %i+ e'oca 8+i(ii, cuv0+t)to(u$ *i$e$o( ma(i, ca(e 0+c0+tase o &e+e(a,ie, +i se '(e*i+t) 'a$i%, umf $at, su't ')(u$ a$/, /uNos, 'e ca(e-$ (es'ectase v(0sta, (efu*0+% s) vie $a e.ame+ fii+%c) Re+&$e*ii, 0+v),)to(ii +oHt(i 0+ mate(ie %e $i/e(tate, au $e&ea Na/eas co('usB, ia(, c0+% e(a vo(/a %e %ou) cu(su(i 'e a+, +e a%ucea c0teva foi &a$/e+e, asu'(a c)(o(a '$0+&ea c0+% -o$i\(e e(a ofe+sat %e u+ se+io( i+so$e+t sau %i+ ca(e scotea im+u$ 'e+t(u Na'o$eo+, Na- 'o-$e-o+ Bo-+a-'a(-te, o(i cut(emu(u$ 0+ai+tea '(imeI%iei u+ei ;ie+e ase%iate %e Ca(a--ustafa.BCe-a( fi fost 'e+t(u ;ie+aJ Ce-a( fi fost 'e+t(u c(eHti+)tateJ Ce-a( fi fost 'e+t(u ome+i(eJ Ce-a( fi fost...JB SBEi, ce-a( fi fostJB, 0+t(e(u'se, e+e(vat), E$e+a 9i%ia O%o(ica Sevastos. 2eu$ f)() %i+,i 0Hi scutu() coama. :+ fa,) ve%ea 1a($ame+tu$, a%ve(sa(ii ca(i-$ '(ovocau, o%ioHii &uve(+ame+ta$i.BCe-a( fi fostJ Eu aH fi a*i u+ No&e, ia( %-ta te-ai &)si 0+ Na(emKB :mi 'a(e ()u c) 0+ aceeaHi cate&o(ie 0$ 'u+ea o +e0+vi+s) %is'o*i,ie a stu%e+,i$o(, ca(i Htiau %e a$tfe$ c) Hi $aBFu+imeaB '(ofeso(u$ $o( avea aceeaHi atmosfe(), 'e fi$o*ofu$ +ost(u, coco+u$ CostacNi 2eo+a(%escu. Ca'u$ (otu+% cu ocNe$a(i se co+ce+t(a 0+ &u(a $a(&), c)(+oas), 0+ ca(e e(a Hi o +esf0(Hit) /u+)voi+,) Hi u+ o'timism +aiv Hi mi-e f(ic) s) mai s'u+ ce. 9a( omu$ cetise f)() 0+%oia$), e(a 0+ cu(e+t cu fi$o*ofia f(a+ce*), 'e ca(e +e-o 'u+ea 0+ m0+), '0+) $a ce(cet)(i$e e.'e(ime+ta$e a$e $ui Bi+et, f)() s) uite 'e+t(u aceasta cu$tu$ ce$o( vecNi. TNa$es, 'e+t(u e$BTa$eteB, Hi 2ocke, 'e ca(e-$ '(o+u+,a $)t)(e,:B2ocNeB, a%)u&0+%u-i tit$u$ %e o+oa(e: R%om+u$ 2ocNeB. >)cea semi+a(ii Hi e(a ate+t $a ')(e(i$e +oast(e cNia( c0+% avea a face cu &$uma, 'e ca(e +-o 0+,e$e&ea sau se f)cea c) +-o 0+,e$e&e, a $ui =a+e, actua$u$ '(eHe%i+te a$ Comisiei $e&is$ative, ca(e simu$a atacu(i co+t(a co+fe(e+,ia(e$o( mai %()&u,e Hi se %)%ea cNia(, o(oa(eK $a R%om+u$ 2ocNeB, 'e ca(e-$ '(oc$ama Ru+ '(ostB. E$ev a$ $ui Bum/)ci$) %e $a C(aiova, acest so$i% o$tea+ se ,i+ea $a +ive$u$ Rmaest(u$uiB. Nu mai t0+)(, foa(te a$/, cu o &ea+) %e ')( $)sat) (oma+tic 'e f(u+te, c)ci fusese 'oet Hi sc(isese o im'osi/i$) Ne&(ia%), $uc(at) 0+s) %u') toate (e&u$i$e e'o'eii c$asice, cu /a(/a a$/) %e e'isco' a(%e$e+esc, seve(, %a( +u as'(u 0+ '(ivi(ea $ui si&u(), #(o+ 9e+suHia+u, f)&)()Hea+u$ mutat 0+ $aHu$ u+%e $a &e+e(a,ia mai vecNe +u se eva'o(ase 0+c) 0+v),)tu(a st(ict Hi %0(* R(oma+)B a $ui Simio+ B)(+u,iu, se ,i+ea $a o 'a(te %e via,a 'u/$ic), evita Hi '(iete+ii$e, 0+ ace$aHi tim' c0+% a/so$uta $ui i*o$a(e Hi evi%e+ta $i's) %e o(ice am/i,ie vu$&a() Hi %e o(ice 'ofte +u-i 'uteau face %uHma+i. 9es'(e,uito( fa,) %e #$ecsa+%(i, /oie(u$, favo(itu$ soa(tei, 0+ fo$osu$ $ui Bo$i+ti+ea+u, a$ c)(ui av0+t, cNia( 0+t(-o aHa %e +e&$iIat) Nai+), 0$ fe(meca, +e0+,e$e&)to( fa,) %e tot ce ve+ise 'e u(m), e$, su'$i+ito(u$ $a (omP+) a$ (otofeiu$ui /aH/u*uc ;i*a+ti, e(a $a $ocu$ $ui $a cate%(a %e $im/a $ati+). 4tia $ati+eHte /i+e, Htia cu iu/i(e $im/a ca(e 'e+t(u %0+su$ va$o(a 0+t0i ca ami+ti(e a st()moHi$o(. Cute*a s) +e %eie ca te.t e'i&(ame$e $ui -a(,ia$ Hi ma+ev(a aHa ca s) +u +e ati+&em %e

+ici u+a %i+ s'u(c)ciu+i$e, +ume(oase Hi &(o*ave,

--

--

%a( s'use cu o ma(mo(ea+) se+i+)tate, a$e o(i&i+a$u$ui, G Hi ce s'aim) 'e e$ c0+% o stu%e+t), '(o'(ia $ui +e'oat), +e'(e&)tit) Hi ve+it) t0(*iu, a $uat /ucata %e a$)tu(ea Hi se 0+%)()t+icea, +e0+,e$e&0+%u-i se+su$, s)-i tot %ea 0+ai+teK C0+% e(a vo(/a %e Eo(a,iu, Not)(0tu$ a+tisemit 0+t(-u+ o(aH u+%e, t(e/uie s) (ecu+oaHtem, 0+&()m)%i(ea u+ei '$e/i te(i/i$e face a+tisemite Hi *i%u(i$e, e$ o/se(va c) acest $i/e(t f)() vi(tu,i mi$ita(e Hi $)u%)(os %e $i'sa o(ic)(ei mo(a$it),i (oma+e a( fi 'utut fi %e o(i&i+e semit), 0+ ca(e ca* Rt(e/uie c) $-a cNemat O(i, >$ecNe$esB. C)ci se Hi &$umea u+eo(i 0+ /a(/a aceea %e v$)%ic) /$)Iea+, Hi omu$ +u e(a +umai 0+%e'$i+ito(u$ f)() &(eH a$ u+ei sac(e %ato(ii, i+e.o(a/i$e, 'e ca(e o v)%ea t)iosu$, ca$m (e'etatu$ $ui R+u e a%ev)(atB $a e.ame+e, oi Hi u+ om /$0+% Hi /u+. #ce$aHi ca(e, /o$+av %e (i+icNi Hi i+ca'a/i$ %e a se miHca, +e cNema acas) 0+ Iu(u$ $u+&ii mese 'e ca(e 'o(u+cise s-o fac) a+ume 'e+t(u +oi, a( fi fost 0+ sta(e s) +e %ea Hi ')(i+teHti sfatu(i. 1)cat c) &$asu$ $ui su',i(e, ca(e, fo(,at, se 'i,i&)ia, st(ica aceast) 0+f),iHa(e, Hi mo(a$ (oma+)... 2a f(a+ce*), si+&u(a $im/) Hi $ite(atu() (oma+ic) '(e%at) %e 'e cate%(a >acu$t),ii ieHe+e, vioiu$ 4tefa+ ;0(&o$ici, cu ocNii ca m)(&ic) +ea&(), %e u+ +east0m')( %e co'i$ &Ni%uH 0+ fa,a ciu'it) %e v)(sat, 'e $atu(i$e c)(eia f0$f0iau uHoa(e favo(ite su(e, a%ucea m)su() 0+ fo(m), %ac) +u Hi o %eose/it) o(i&i+a$itate 0+ fo+%. Bi+e '(e&)tit totuHi 'e+t(u mate(ia sa, fost e$ev a$ 8+ive(sit),ii %i+ -a%(i% Hi e.ce$e+t t(a%uc)to( a$ $ui 9o+ TuiIote, 'e ca(e +umai i+cu$tu(a +oast() $-a 'utut $)sa s) ()m0ie 0+ 'a&i+i$e uitate a$e Co+vo(/i(i$o(, e(a ce$ mai /ucu(os %i+ to,i %e o(ice '(o&(es a$ +ost(u, %e ca(e i se 0+c)$*ea i+ima ca a u+ui /u+ Hi iu/ito( ')(i+te. -ai f)ceam cu %0+su$ Hi e.e(ci,ii $ati+e 'e+t(u 4coa$a No(ma$), Hi +ota $ui %isti+&ea Hi 'e co$e&u$ vic$ea+ ca(e-i %esco'e(ise ca(tea %e e.e(ci,ii Hi co'ia co+Htii+cios %i+t(-0+sa. Eu +u 'ot fi %estu$ %e (ecu+osc)to( ace$uia ca(e a 'u(tat i+te(es Hi '(ime$o( me$e ma+ifest)(i $ite(a(e Hi, st)(ui+% s) ca')t o /u(s) 0+ st(ei+)tate, m-a f)cut cu+oscut, $a u+ ceas c0+% 'o(u+ceau Iu+imiHtii $ui, ace$ei $umi $ite(a(e Hi 'o$itice /ucu(eHte+e 'e ca(e eu a/ia o %isti+&eam 0+ fu+%u$ u+o( *)(i $umi+ate. #t0ta $im/) st()i+) vie se 0+v),a %eci: f(a+ce*a, ca(e se Htia /i+iHo(, 'e v(emea aceea, %e toat) $umea. C0t '(iveHte &e(ma+a, +u e(a cate%(), ci +umai oa(e %e semi+a(, %estu$ %e (a(e, 'e+t(u si+&u(i +o(ma$iHtii, %a( tot 0+ c$)%i(ea >acu$t),ii $e '(e%a 0m'ov)(atu$, 0+s) tot%eau+a &ata %e mu+c), 9e+suHia+u. Ne cNi+uiam cu $0+ce%a t(a&e%ie se+time+ta$) a $ui ScNi$$e(, >ata %e $a O($ea+s %a(, Hi c0+% *)(eam u+ 0+,e$es, %ec$ama,ii$e RfeteiB 0+seHi, ca Hi a$e tutu(o( Ta$/o,i$o( %e aco$o, +e $)sau cu %es)v0(Hi(e (eci, c0+%, cum se va ve%ea, a$t) 'oe*ie +i se co/o(a 0+ suf $et. Isto(ia vecNe, a%ec) a =(eciei, %u') =(ote Hi Cu(tius, Hi a Romei, +u-mi a%uc ami+te %u') ci+e, e(a 0+c(e%i+,at) $ui 1et(u R)Hca+u. N-am mai 0+t0$+it '(ofeso( ca(e s) 'o+tifice %e 'e cate%() at0t %e so$em+, %a( Hi %e a(mo+ios, fa,a (otu+%), cu ')(u$ scu(t Hi musta,a /)t(0+easc) a$/e, '(ef)c0+%u-se %e $a o v(eme, $a su+etu$ u+ui &$as 'oto$it, %a( '$)cut, 0+t(-o fi&u() %e ma(mu() R%i+ #+ticNitatea 'e ca(e Hi 'u(t)(i$e $ui +e-o (eve$au. Nici o +esi&u(a+,), +ici o 'otic+i(e, +ici o sfo(,a(e Hi +ici o s)(itu() %i+co$o %e ma(&e+i$e ce$ei mai %e'$i+e 0+f),iH)(i c$asiceU ocNii +u a(u+cau $umi+i Hi +ici o tu$/u(a(e (oma+tic)

--

+u se o&$i+%ea 0+t(-0+Hii, %a( ei +u ')(eau c) +e u(m)(esc 'e +oi, ci e.c$usiv ceea ce se 'ovestea, 'a(c) a( fi fost cu$es %e 'e o f(i*) e$e+ic). >ostu$ i+stituto(, t(ecut 0+s) 'e $a Hco$i$e 0+a$te %i+ 1a(is, ca s) ia t0(*iu $a IaHi o $ice+,) cu socote$i %i+ v(emea fa+a(io,i$o(, foa(te /i+e '(ece%ate Hi e.'$icate, viito(u$ a$c)tuito( a$ u+o( ma+ua$e Hco$a(e %e o co+ce',ie &(eHit) 0+ ce '(iveHte sti$u$ %i%actic, +u e(a ceea ce se cNeam) u+ e(u%itU Htii+,ificu$ +u /i(uia 0+ e$ Hi +ici +u se c(e%ea %ato( s) c(ee*e ce(cet)to(i cu 'e(so+a$itate. 9a( ci+e +u 'oate face 'e co+%uc)to(u$ %e semi+a(, 'e ()s'0+%ito(u$ %e meto%), o 'e(fect) ca(te moa(t), '$i+) %e '(eci*iu+e mai mu$t %ec0t %e +outate, 0+Hi(0+%u-se %u') a$taJ Ci+e +u 'oate %eve+i 0+v),atu$ ceti(i$o( sa$e ()/%)toa(eJ 8+ astfe$ %e '(ofeso( 0+s) ca R)Hca+u 0+se+i+ea*) suf $etu$ 0+ v(0sta cNia( c0+% 'o(+i(i$e e$eme+ta(e 0$ fac mai tu$/u(at Hi mai %isa(mo+ic, Hi acesta e u+ +e'(e,uit fo$os, 0+ afa() %e fa'tu$, ese+,ia$, c) e$ avea 0+f),iHa(ea 0+s)Hi a +o/i$ei sa$e mate(ii. 4i eu am cu+oscut, $a %0+su$ mai mu$t %ec0t cNia( $a ;0(&o$ici, ca(e +u '(imea %e o/icei, Hi $a Ae+o'o$, ca(e avea oa(eca(e 'ie%ici 0+ &os'o%)(ia $ui im'(ovi*at) $a u+ ceas %e sufe(i+,), fa(mecu$ i+com'a(a/i$, t(e*ito( %e e+e(&ie Hi %)t)to( %e 0+c(e%e(e, a$ /u+ei 0+t0m'i+)(i 0+ /i/$ioteca '$i+) a 0+v),)to(u$ui. Stato(+ic aIut)to( mi-a fost %e $a 0+ce'ut '0+) $a sf0(Hitu$ u+ei i+i,ie(i 0+ ca(e, ci+e t(ecuse '(i+ ce a'ucasem eu 0+ co'i$)(ie Hi 'e '(a&u$ a%o$esce+,ei avea +evoie, f)() 0+%oia$), Hi 0+ ce$ mai 0+a$t &(a%, %e u+ s'(iIi+, %e u+ astfe$ %e s'(iIi+. Ae+o'o$ e(a 'e+t(u +oi, 'e+t(u +oi to,i, cNia( 'e+t(u cei ca(i +u-$ cetise(), %a( sim,eau i+sti+ctiv 0+ai+tea cui se af $), o cu$me. 2a $iceu, f)() a-i fi v)*ut eu 0+sumi, Na(+icu$ citito(, %a( 'e a$te t)(0mu(i, o si+&u() ca(te, u+ si+&u( a(tico$ G Hi e(a s) '(i+% 'e ce$e %i+t0i 0+ Co+vo(/i(i, u+%e st)tea 0+ fa,) Hi to(o'itoa(ea c(itic) meto%ic) a $ui O+ciu$ S, am u(m)(it 0+%e$u+& $a Co'ou 'e omu$ m)(u+t Hi ')t(at, cu fa,a (as) 0+t(e $u+&i$e favo(ite (oHcate, cu ocNii c$i'ito(i Hi Hte(Hi, ca(e, t(emu(0+% %i+ 'icioa(e$e /o$+ave, suia 0+cet %ea$u$, o'(i+%u-se %i+ c0+% 0+ c0+% $a /)+cu,e$e %i+ 'oa(ta case$o(. Re&(etam c) +u e fi*iceHte a$tfe$, c)ci +u-i v)*usem 0+c) fi&u(a 0+ c$i'e$e c0+% +eme(i(ea Hi (e,i+e(ea i%eii o $umi+au 0+t(ea&), f)c0+%-o 0+ a%ev)( f(umoas), e$, sc(iito(u$ c)t(e ca(e me(&ea u+ +esf0(Hit (es'ect. -ai t0(*iu, $a >acu$tate, 'e c0+% vo(/ea, *%(umicat, f)() a$t) e$ocve+,) %ec0t a cu&et)(ii sa$e su'e(ioa(e, mai cu'(i+*)toa(e Hi ca'a/i$) %e a se 0+c0+ta ()'e%e 'e si+e %ec0t aHa %e a%0+c) '(ecum se v)%ise 0+ '(ima ti+e(e,), 0+ai+te %e /$)st)mu$ /o$ii, %a( i+te(esa+t '(i+ &0+%u$ ace$a $umi+os ca(e ce(ceta $acom 'e toate fe,e$e ca u+ fascicu$ %e (a*e sco(mo+i+% %i+ (ef $ecto( te(e+u$ sau %0+% %i+ 0+)$,imea fa(u$ui 0+%(e'ta(e vase$o( 'e ma(e, eu '(iveam m0+i$e, m0+i$e &()su,e ca(e ')(eau &ata s) sa() 'e+t(u a '(i+%e a%ev)(u$. Teo(ii$e acestui ca' fi$o*ofic aHa %e /i+e 0+*est(at se ve%ea /i+e c)-$ st)'0+esc 0+ai+te %e toate, Hi e$ +i $e-a Hi scNi,at, cu u+ e+tu*iasm $i'sit %e &estu(i, 0+ '(ime$e $ec,ii f)() s) fi 'utut +oi sim,i +outatea Hi ca(acte(u$ $o(, m)ca( foa(te su&estiv. Isto(ia, ca */ucium ome+esc, ca +ecu(mate si$i+,i s'(e mai /i+e, cNia( Hi cu miI$oace$e ce$e mai &(eHite Hi mai (e$e, v)$m)Ha&u$ ace$a %e suf $ete, 0$ at()&ea, acum, 0+ %eose/i(e %e +o/i$u$ i%ea$ism etic a$ ti+e(e,ei sa$e, 'e acest s'i(it, +)scut 'e+t(u

--

a/st(ac,ii, 'e+t(u Iocu$ si+&u( a$ i%ei$o(, +umai 0+ ce '(iveHte e.e(ci,iu$ i+te$i&e+,ei, o(ica(e a( fi fost sco'u$ Hi i+%ife(e+t %e va$oa(ea mo(a$) a 'e(soa+ei. Ce /ucu(os e(a e$ c0+% 'u+ea m0+a 'e auto(u$ u+ei ma(i Hi(ete+ii, c0+% 'utea s)-i u(m)(easc) Iocu$, s)-i %esco'e(e tot cu(su$ st(ecu()(iiJ >a,a i se /ucu(a Hi se ()HcNi(au $a(& 0+t(-u+ *Pm/et favo(ite$e, %eve+ite s'i(itua$e Hi &$ume,e, 'e c0+% ocNiu$ sufe(i+% ')st(a o/iH+uita a'a(e+,) t(ist). >a+a(io,ii Hi tu(cii 0+ fe$u$ $o( %e a $u'ta Hi %e a 0+vi+&e e(au 'e+t(u e$ o %esf)ta(e, Hi &0ceam %i+ t(a+sfo(m)(i$e ace$ei fe,e e.'(esive c) e 'e ca$e a mai &)/Ii 'e u+u$ asu'(a fa'tu$ui. Ra(eo(i ()su+a 0+ &$asu$ $ui e.'(esia u+eia %i+ mii$e %e %u(e(i ome+eHti m)(tu(isite 0+ via,) sau %uios ascu+se, 'e ca(e $e ()sco$ea cuv0+tu$ $ui s'(i+te+, s)(ito(. C)ci $a %0+su$, +u e(a +imic %i+ a(mo+ia %e a$/) $u+) 'e va$u(i a $ui R)Hca+u, ci sc0+tei e$ect(ice se succe%au */u(0+%, Iuc0+%u-se, u(m)(i+%u-se 'e+t(u a se cufu+%a 0+ Naos ca s) $ase $oc a$tui %a+, %e sc$i'i(i. Ra(eo(i u+ om s-a /ucu(at mai mu$t %e '(o'(ia $ui cu&eta(e Hi s-a sim,it aHa %e /ucu(os s-o 'oat) comu+ica a$to(aK ;a$oa(ea cuv0+tu$ui 0+ si+e, sim,u$ $ite(a( 0++)scut a$ fiec)(ui su+et 'us $0+&) a$t su+et, 0+sem+)tatea a$)tu()(i$o( su&estive Hi a i+%ica,ii$o( Ho'tite, %i+co$o %e ca(e o $ume 0+t(ea&) se %escNi%e %e $a si+e, cu toate fa(mece$e ei, 0i e(au 'u,i+ cu+oscute, Hi totuHi ace$a ca(e f)cuse %esc(i',ii %e c)$)to(ie ce +u miHc) Hi ve(su(i$e 'a$i%e, 'e ca(e, 0+ (evista #(cNiva, $uat) %e %0+su$ asu'()-Hi, $e isc)$eaBI. 2au(B, mu*ica+tu$ a$e c)(ui %e&ete e(au o/iH+uite a um/$a 'e c$a'e 0+ ceasu(i$e $i/e(e, iu/ito(u$ %e 'ictu() 0+ toate fo(me$e ei, '0+) $a 'eisa&iu$ 'e ca(e 'u(ismu$ $ui 0$ +umea Rc0m'e+ieB u(m)(ea %u(e(os o f(umuse,) $ite(a(), o %at) &ata s)-i vie %e $a si+e, 'e ca(e, c0+% c(e%ea c) a '(i+s-o a()ta cea mai +e,)(mu(it) satisfac,ie. :+ c$i'a aceea, cum +-o 'utea smu$&e %e $a im'(ovi*a,ie, Hi-Hi %)%ea sam) cu ')(e(e %e ()u %e aceasta, a$e(&a G +umai atu+ci G $a ma+usc(isu$ 'e ca(e st)tea s)-$ ti')(easc), &$o(ioasa Isto(ie a RomP+i$o( 0+ ci+ci vo$ume, co+ti+uate a'oi '(i+ a$te 'at(u Hi, c)ut0+% cu ocNii $acomi a%mi(a,ia 'e fe,e$e +oast(e, cetea 'asa&iu$ cu vo$u'tatea co'i$u$ui ca(e su&e o aca%ea mu$t tim' u(m)(it) 0+ vit(i+a cofet)(iei. Natu() mai cu(0+% (ece, u+ +a,io+a$ism %e co+vi+&e(e i se 0+fi'sese %e mu$t 0+ mi+te, Hi +u e(au (a(e oca*ii$e 0+ oa(e c)uta s)-$ v)%easc) u+o( suf $ete ca(e 'e a$t) ca$e aIu+sese() $a aceeaHi %is'o*i,ie suf $eteasc). Cu Ae+o'o$, '(ofeso(u$ +eo/iH+uit %at +ou) %e o soa(t) 'e ca(e +-o me(ita '(e&)ti(ea %e $a 0+ce'ut a ce$o( mai mu$,i, '(i$eIu$ %e co+tact 0+s) +e-a $i'sit. -i&)$ea$a semi+a(ii$o( 0+ ca(e se +asc mai mu$te '(ete+,ii %ec0t se t(e*esc voca,ii Hi 0+ ca(e se ascu,esc (e$a,ii$e 0+t(e ti+e(i, 'e $0+&) 'ie(%e(ea u+ei v(emi '(e,ioase ca(e se 'oate 0+t(e/ui+,a mai cu fo$os 'e+t(u $ectu(i Hi me%ita,ii 'e(so+a$e, +u-$ at()&ea. Numai c0+%, %u') e.ame+u$ $a ca(e e(a foa(te $a(& cu me%ioc(ii, ()s'i+&0+% +umai 'e aceia ca(i +u 'uteau ()s'u+%e +ici asu'(a $uc(u(i$o( ce$o( mai e$eme+ta(e, e$ c)')ta 0+c(e%i+,a(ea c) 0+ai+te i s-a a()tat o cu&eta(e vie ca(e me(it) co+%us) Hi 0+cu(aIat), atu+ci e$ e(a '(i+s G Hi am sim,it-o aHa %e a%0+c $a ca')tu$ at0to( a+i %e umi$i(eK G %e ace$aHi e+tu*iasm, 'oate e.a&e(at, ca(e-$ st)'0+ea c0+% %esco'e(ise o i+t(i&) isto(ic) %i/aci ,esut) sau c(e*use c) ati+&e acea %es)v0(Hi(e a fo(mei s'(e ca(e-i me(&eau (0v+i(i$e.

--

8+ a%aus %e 0+%em+ mi-a ve+it a'oi %e $a ci+eva a/ia sosit Hi, fa,) %e cei$a$,i, at0t %e t0+)(, ca(e 0+s) Htia s)-Hi 'uie f(0u a'(ecie(i$o( 0+ ce '(iveHte Hi 'e cei mai /u+i e$evi. 9i+ *ia(e, 'e ca(e 0+ce'usem a $e ceti, mai a$es vioaia 2u'ta a $ui =Neo(&Ne 1a+u, a/ia %es')(,it %e IaHi, Htiam c) $a Bucu(eHti se %) o ma(e /)t)$ie 'e+t(u a %oua cate%() %e fi$o*ofie %e $a +oi, o(&a+u$ (a%ica$i$o( s'(iIi+i+% fi(eHte 'e amicu$ $ui 1a+u, voi+icu$, s'(0+ce+atu$ Hi f)$cosu$ ()*eH B)%)()u, ca(e +u e(a 0+c) Rma(e$e e$ecto(B, u(mat %e u+ii, sus'ectat 0+ o+estitatea $ui %e a$,ii, mai t0(*iu com'(omis %e o 'o$itic) a+ti+a,io+a$). Cu +e'$)ce(e am af $at c) /i(uito(u$ a fost u+ +ecu+oscut, u+ mu+tea+, ca(e i+%is'u+ea Hi '(i+ +ume$e s)u o(to&(afiat %u') sistemu$ $ui 1um+u$: Ioa+ =)v)+escu$. Nu cu mu$t) '(iete+ie i-am aHte'tat sosi(ea, ca(e a 0+t0(*iat. 9a( $a ve%e(ea fe,ei s)+)toase cu ocNii e.t(ao(%i+a( %e '(iete+oHi, 0+ti+s) c)t(e +oi, ca Hi cum, (ev)(s0+%u-+e suf $etu$ s)u 0+t(e&, a( fi v(ut s) soa(/) tot ce cu'(i+%ea 0+ a$ +ost(u, $a ascu$ta(ea u+ei e.'u+e(i '$i+e %e via,) Hi, mai a$es, cu c$a(a '(o+u+,ie %e $a %0+Hii, vi/(0+% %e c)$%u() comu+icativ), $a se%uc,ia u+ei 'oe*ii i+t(i+sece, ca(e se %esco'e(ea '0+) Hi 0+ fe$u$ a%0+c uma+, $a fostu$ e$ev a$ $ui vo+ =i*Zcki %i+ Be($i+, cum se 'u+eau '(o/$eme$e, tot%eau+a, $a ca')t, cu o &ea+) %e (e$ativitate Hi %e miste(, am 'us Ios a(me$e Hi am u(m)(it, cuce(i,i, u+ stea& 'e ca(e e(a sc(is, %a( 0+ 'ute(+ice co$o(i %e se+time+ta$itate '(oas')t), activ), ace$aHi c(e* %e +a,io+a$ism ca(e $a Ae+o'o$ se %esf)cea +umai %i+ si&u(a+,a u+o( a(&ume+ta,ii. 4i ae(u$ ace$a %e co$e& ceva mai 0+ v(0st), cu c0,iva '(ecoci fu$&i a$/i ca(e-$ f)cea s) m) 0+t(e/e %u') o com'a(a,ie ce-mi ve+ise 0+ ()s'u+s: Ra %-ta$e esteJB Cu acestea toate, cu t(ei-'at(u '(ofeso(i ca(i e(au oame+i vii Hi me(&eau s'(e ce e(a viu 0+ suf $ete$e +oast(e 0+seHi, se %esco'e(ea 'e 0+cetu$ o $ume +ou), %e ca(e cu c0teva $u+i 0+ u(m) a/ia cute*asem s) vise*. Nu 'ot $)sa $a o 'a(te +ici u+ a$t e$eme+t, aHa %e '(e,ios, %e c)$)u*i(e: atmosfe(a mo(a$) comu+) 'e ca(e o c(eau aceHti '(ofeso(i 0m'(eu+), cu /u+i, cu mai 'u,i+ /u+i, '(i+t(-o co$a/o(a(e, m)ca( a'a(e+t), 'e ca(e $e-o im'u+ea Hi u+ 'e(fect /u+-sim, Hi (es'ectu$ fa,) %e aceia a c)(o( fo(ma,iu+e suf $eteasc) $e e(a 0+c(e%i+,at). E(au %i+ 'a(ti%e %eose/ite, ca(e se $u'tau 'e+t(u 'ute(e, Hi '(i+ *ia(e ca(e +u-Hi o/se(vau fo(ma Hi t(eceau Hi 'e $0+&) /u+a-cuvii+,), Hi '(i+ ma+ifesta,ii %i+ ca(e, cum am v)*ut, +u $i'seau +ici me(e$e 'ut(e%e, +ici ou)$e c$ocite. 2a c)%e(ea $i/e(a$i$o(, st)'0+i ai ,e(ii mai mu$t %e *ece a+i e(a, cu toat) 0+,e$e'ciu+ea $ui Ca(o$ I, ca(e +u a%usese $a c0(m) 'e %uHma+ii $o( 0+ve(Hu+a,i, ci 'e Iu+imiHtii f)() 'asiu+i, Hi a+ume 0+ f(u+te cu auto(itatea, u+it) cu at0ta '(eve+ie+,) /$aIi+), a u+ui 0+a$t ma&ist(at, ca(e e(a Hi cum+atu$ 'o'u$a(u$ui vo%) Cu*a, TNeo%o( Rosetti, e(a, *ic, mu$t '(af %e 'uHc) (isi'it 'e %(um, Hi 0+ ae( mu$te &a*e ot()vitoa(e. 9a( '(ofeso(ii, %i+t(e ca(e +umai u+u$, ;i*a+ti, e(a 0+ 1a($ame+t, se fe(eau %e a se ma+ifesta 0+ aHa cNi' 0+c0t s) co+t(i/uie $a t(ista %isco(%ie %i+t(e 'u,i+ii i+te$ectua$i. Nu am ascu$tat +ici u+ %iscu(s 'o$itic a$ $o(, cu at0t mai 'u,i+ s) +e fi smomit s)-$ ascu$t)m, Hi +-am cetit %e %0+Hii +ici u+ a(tico$ ()*/oi+ic. Nu *ic c) t(e/uie tot%eau+a aHa, Hi-mi %au

--

sam) c) v(emi$e se scNim/), cu a$te ce(e(i, %e $a ca(e +u te 'o,i %a 0+ $)tu(i, %a( atu+ci aHa e(a, Hi +u m) 'ot o'(i, $a ca')tu$ u+o( $u+&i Hi 'e+t(u mi+e 0+%(e't),ite, +ea')(ate $u'te, s) s'u+ c), aHa cum e(a aco$o Hi atu+ci, e(a /i+e. Cei mai mu$,i ieHi,i %i+ ce(cu$BFu+imiiB sau t(ecu,i m)ca( '(i+t(-0+su$, aceHti cu&et)to(i Hi sc(iito(i, %eHi %e o va$oa(e foa(te %eose/it) %esi&u(, e(au %e'(i+Hi a %iscuta f)() 'atim), a-Hi vo(/i f(umos, a (e'(e*e+ta fieca(e 'u+ctu$ s)u %e ve%e(e 0+ aHa fe$ 0+c0t $a ca')t s)-Hi mai 'oat) st(0+&e m0+i$e. So$i%a(itatea u+ei &e+e(a,ii 0i $e&a, ia( c0+% u+u$ ta 9e+suHia+u e(a cu totu$ %e a$t) ')(e(e, ve+it %i+ a$t me%iu, ca(e avea a$te +evoi, aHa %e im'e(ioase Hi %e st(i+&e+te, e$ 0+,e$e&ea c) este o %em+itate Hi o o+oa(e comu+) %e ca(e +u e /i+e s) se ati+&). #stfe$, 'o$emici$e e(au +ecu+oscute Hi +ime+i +u 0+ce(ca s) at(a&) 'e stu%e+,i %e 'a(tea sa, ia( ei, %e a$tfe$, s'i(ite $i/e(e cum e(au, a( fi (efu*at aseme+ea se(vicii, +efii+% o/iH+ui,i s)-Hi ca'ete t(ece(ea Hi +ota /u+) $a e.ame+e '(i+ 0+%ato(i(i 'e(so+a$e, %e o(ice fe$. C0+% Ae+o'o$ a f)cut $ui R)Hca+u o/se(va,ii ca$me cu '(ivi(e $a o ca(te %e Hcoa$) Hi 0+ ()s'u+su$ $ui R)Hca+u a fost o i(ita,ie, +e-a ')(ut ()u Hi +e-a /ucu(at c) m)+uHa +-a fost (i%icat) %e Ae+o'o$. #m vo(/it %e e.ame+e, Hi fe$u$ cum e$e se f)ceau a%)u&ea 0+c) u+ e$eme+t %e %em+itate $a via,a u+ive(sita(). 2ocuiam, %eHi +u +e %)%eam sama 0+%eaIu+s, 0+ 'a$atu$ 0+suHi a$ 9om+i$o( -o$%ovei %i+t(-u+ tim' mai a'(o'iat, %u') a(%e(ea cu(,ii %e 'e ma$u$ BaN$uiu$ui: 0+ casa $ui Sca($at vo%) Ca$$imacNi, /u+u$ oc0(muito( ca(e a %at ,e(ii sa$e Co%u$ mo%e(+, Hi 'e 'oa(ta ca u+ a(c %e t(iumf, %e$icat s)'ate 'e fa,a%), e(au a(me$e mo$%ove+eHti Hi o i+sc(i',ie ca(e 0+Htii+,a c) aco$o e uHa %(e't),ii. 2a(&a sa$) %e aHte'ta(e avusese c0+%va t(o+u$ 0+t(e 0+a$te$e fe(eHti %0+% asu'(a f(umoasei o&()*i /i+e 'iet(uite. ;oievo*i Hi 9oam+e, /ei*a%e$e Hi %om+i,e fusese() '(i+ 0+c)'e(i$e u+%e se 0+ti+%eau /)+ci$e +oast(e ca s) ascu$t)m cuv0+tu$ %e a%ev)( Hi '(e%ica mo(a$). :+ sa$a %e $a %(ea'ta i+t()(ii, '(ofeso(ii se a%u+au 0+ comisiu+e, m)ca( t(ei, 'e+t(u ascu$ta(ea +oast() $a fieca(e sf0(Hit %e a+ G eu e(am s) a'uc, 0+ &(a/a mea %e a */u(a, Hi cu c0te &(iIi 0mi c(escuse(), aHa %e ()'e%e, u+u$ si+&u(. 1e $u+&a mas) aco'e(it) cu 'ostav ve(%e %ou) $)m'i 0+a$te cu &$o/u(i ma(i $umi+au c$a( fe,e$e, %e o so$em+itate s'ecia$), a$e '(ofeso(i$o( +oHt(i, aHe*a,i 0+ foto$ii $a(&i, aco'e(ite cu 'ie$e ve(%e, ca Hi ace$ea 0+ ca(e $uam $oc u+u$ $0+&) a$tu$, cu u+ 'u/$ic (est(0+s %e co$e&i $a s'ate$e +oast(e. Noi 0+Hi+e, v) asi&u( c), o(ic0t am fi cetit, +-a%uceam +ici o si&u(a+,), c)ci Hi ce$ mai /u+ 'utea s) ca'ete o +ot) (ea f)() s) c(ea%) c) aceasta-i %) %(e'tu$ %e a se su')(a Hi %e a i+su$ta u+ e.ami+ato( '(ea as'(u. >ieca(e %i+ 0+t(e/)(i e(a /i+e c0+t)(it), c)ci a'(oa'e st)tea co$e&u$ '(ofeso(, ca(e Hi e$, 0+ t)ce(ea sa, e.ami+a 'e veci+u$ %e mas) Hi %i+ ()s'u+su$ stu%e+tu$ui 0Hi 'utea %a sam) Hi %e c0t se 'utea fo$osi %e $a acesta. Se evita o(ice e+e(va(e %i+ 'a(tea ce$o( ca(i aveau s) Not)(asc), Hi +icio%at) +u s-a (i%icat u+ &$as %e +e()/%a(e 'este %ia'a*o+u$ o/iH+uit, ca(e se ')st(a cuvii+cios %i+t(-o $u+&) t(a%i,ie, $a ca')tu$ c)(eia e(au, tocmai 0+ fu+%, o 0+,e$e'ciu+e Hi o cuvii+,) R(oma+eB, ca a$e $ui B)(+u,iu. Sfia$a %e a te ma+ifesta ()u 0+ai+tea u+ui astfe$ %e a(eo'a& Hi 0+ fii+,a co$e&i$o( cu(ioHi

--

s)-,i af $e Htii+,a Hi ta$e+tu$ f)cea ca e.ame+u$ s)-Hi ai/) toat) va$oa(ea $ui. O %at), o 0+t(ea&) i%i$) cu o /$o+%) co$e&) s-a 0m'()Htiat, mai-mai 0+ '(a&u$ u+eia %i+ o/iH+uite$e c)s)to(ii %e stu%e+,i, 'e+t(u c), Htiu euJ , 'oate Hi %i+ cau*a '(e*e+,ei me$e, fata +u Htiuse a/so$ut +imic $a Ae+o'o$... 4i %e aco$o '$ecam cu to,ii 0+ v0(fu$ %e&ete$o(, sa$ut0+%, cei fe(ici,i Hi cei cu mai 'u,i+ +o(oc, cNia( c0+% Rcoco+u$ CostacNi 2eo+a(%escuB 0i cNi+uise %e&ea/a cu sistemu$ $ui Re(otematicB,BCe e $o&icaJ >i$o*ofiaJ 9a( ce e fi$o*ofia ('(o+u+,at Rfe$osofieh)J Cu+oHti+,iJ 9a( ce s0+t cu+oHti+,i$eJB, ca s) se 0+toa(c) a'oi, (0*0+% %i+ /u+e$e /u*e &(oase s'(e Ae+o'o$ sau s'(e R)Hca+u, cu o/se(va,ia, satisf)cut):BBu+ /)iat, %a( s-a 0+cu(cat, fii+%c) e aHa %e &(ea fe$osofiaKB. 9a( ce e(a Hi mai '(e,ios %ec0t $ec,ii$e, %ec0t aceast) co+co(%ie '(ofeso(a$), fie Hi +umai a'a(e+t), ve+ea %i+ %ou) a$te %ome+ii, %e ()'e%e, su('(i+*)to( Hi mi+u+at %e ()'e%e i+i,ia(e: $ectu(a cea +ou) Hi ')t(u+%e(ea +oi$o( i%ei %e via,) $u't)toa(e, 'e+t(u a$t i%ea$ %ec0t a$ fe(ici(ii &e+e(a$e, '(i+ satisface(ea +evoi$o( mate(ia$e 'ot(ivit cu cateNismu$ $ui Va($ -a(.. 4coa$a No(ma$) avea o /u+) /i/$iotec) Hi, afa() %e c)(,i$e 'e ca(e eu co+ti+uam s) $e cum')( cu 'asiu+e Hi ca(e u+eo(i cu'(i+%eau at0ta uma+itate (eve$atoa(e, ca a$e $ui To$stoi, R)*/oi Hi 1ace, #+a Va(e+i+, Ca*acii, cu o $ume 0+t(ea&) 0+ e$e, aHa %e st()i+) Hi co(es'u+*0+% totuHi aHa %e mu$t cu ce e mai a%0+c Hi mai i+tim 0+ suf $etu$ fiec)(uia, a$e $ui Tu(&Ne+iev, cu vaste$e '(ive$iHti %e ,a() (useasc) Hi cu %e$icate$e i+%ica,ii %e +atu(i '$i+e %e ()s'u+%e(e, ca a$e ce$ui %e-a$ t(ei$ea ma(e (us, 9ostoievski, cu %u(e(i at0t %e &(o*ave 0+t(-o atmosfe() mo(a$) at0t %e tu$/u(e, aceast) /i/$iotec) 0+t(a$es, 'e ca(e c(e% c) Hi-o ce(use() 0+HiHi 0+ai+taHii +oHt(i %u') sfatu$ u+o( '(ofeso(i '(ice'u,i, +e at()&ea aHa %e mu$t, 0+c0t +u mai e(a +evoie s) (ecu(& $a '(iete+ia /u+u$ui Eaima++, ca(e s)-mi 0m'(umute 'e+t(u c0,iva /a+i c)(,i cu 0+%ato(i(ea s) $e a%uc 0+a'oi +et)iate. 4i a'oi +ici +u '(ea e(a v(eme, cu at0tea cu(su(i, u(mate cu o 'e(fect) (e&u$a(itate, s) mai /at st()*i$e, ca(e-mi aIu+sese() a'(oa'e +ecu+oscute, a$e $aHu$ui. #fa() %e isto(ia +a,io+a$), 'e+t(u ca(e $uam +ote %e $a Ae+o'o$, oa(e +u f)cuse s) a'a() %ec0t '(imu$ vo$um, +u '(ea uHo( %e 0+suHit 'e+t(u e.ame+, a$ Isto(iei RomP+i$o( Hi, cu 2eto'ise,e$e $0+&) mi+e, com'$ectam cu c0t mai mu$te %eta$ii 'uteam &)si Hti(i$e c)')tate $a cu(s, ce$e$a$te mate(ii +e ,i+eau $a %is'o*i,ie, 0+ c)(,i e.c$usiv f(a+ce*e, %a( cu'(i+*0+% Hi t(a%uce(i %i+ &e(ma+), %i+ e+&$e*), o i+fo(ma,ie foa(te /o&at), ca'a/i$) %e a t(e*i mu$te 0+ mi+,i$e +oast(e at0t %e '(oas'ete. 1e+t(u isto(ia vecNe aveam 'e Cu(tius, Hi aveam 'e =(ote, u+u$ aHa %e /u+ 'ovestito(, ce$a$t %0+% ceva, %u') /o&ata, '(actica mi+te e+&$e*), Hi 'este 'ovesti(eU aveam 'e -ommse+, %e a c)(ui st()/ate(e 0+s) +u-mi 'ot a%uce ami+te. 9a( 'e+t(u tot ce '(iveHte i+stitu,ii$e, e(a o ca(te mi+u+at), 'e ca(e +umai $i'sa u+ei (ee%it)(i ,i+ute 0+ cu(e+t a scos-o %i+ (a*a ate+,iei ti+e(etu$ui, su'e(/u$ -a+ua$ a$ ce$ui ca(e a st(0+s mai mu$t) Htii+,), %e at0tea fe$u(i, 0+ ca'u$ s)u, Sa$omo+ Rei+acN G Hi /)ie,aHu$ %e $a IaHi a( fi +e/u+it, 'u( Hi sim'$u, %ac) i s-a( fi s'us c) ace$ om %e fo(mi%a/i$) 0+v),)tu() va fi c0+%va co$e&u$ s)u Hi c) e$ 0+suHi se va 0+v(e%+ici %e '(iete+ia Hi cNia( %e co$a/o(a(ea $ui. #m

--

cetit aceste a%mi(a/i$e %ou) vo$ume cu at0ta ate+,ie Hi %e at0tea o(i, 0+c0t e(am %esi&u( 0+ sta(e s) %au ()s'u+su(i cu '(ivi(e $a toate co$,u(i$e u+ei mate(ii at0t %e mu$ti'$e Hi at0t %e &(e$e. O(ie+tu$ 0+suHi 0mi a')(ea 0+t(-o a$t) $umi+), %eHi f)() u$time$e (e*u$tate G Hi ce$e %e a*i e(au 0+t(ecute m0+i, cNia( 0+ ce '(iveHte +ume$e (e&i$o( #si(ieiU ia( '(eisto(ie +u e.ista, C(eta +u-Hi a()tase como(i$e Hi cuv0+tu$ %e Niti,i (e'(e*i+t) 0+c) aHa %e 'u,i+ 0+ai+tea %esco'e(i(i$o( uimitoa(e %e $a Bo&a*koZK S, %i+ 'a&i+i$e, aHa %e f(umos sc(ise, a$e u+ui 2e+o(ma+t. #m)+u+te$e isto(iei u+ive(sa$e $e cu$e&eam %i+ mu$te$e vo$ume a$e secu$ui We/e(, Hi i+i,iato(u$ 0+ isto(ia Revo$u,iei f(a+ce*e 0mi e(a sistematicu$ Tai+e, a c)(ui u() fa,) %e iaco/i+i mi-am 0+suHit-o, 'e c0+% %i+ Ca($Z$e +u cu+oHteam %ec0t acea ca(te e'ic) %es'(e E(oi ca(e +u se 'oate t(a%uce /i+e 0+ f(a+,u*eHte. 9a( 0+ fi$o*ofie se %escNi%eau ma(i$e o(i*o+tu(i, %e ca(e am fost aHa %e is'itit, 0+c0t '(imu$ meu &0+% a fost ace$a %e a m) fi.a 0+ acest ime+s %ome+iu %e cu&eta(e 0+ ca(e at0tea %esco'e(i(i %e $a/o(ato(, (ece+te, st)teau a$)tu(i %e su'e(/e$e c$)%i(i %e cu&eta(e a$e u+ei metafi*ice ca(e 0+c) +u mu(ise cu totu$. N-avea ci+eva %ec0t &(eutatea a$e&e(ii. E(au Hi (e'(e*i+ta+,ii ace$ei vecNi metafi*ice, tota$ 'e(imate, %a( 0+c) aHa %e at()&)toa(e, Hi at()&)toa(e 'e+t(u toate tim'u(i$e '(i+ 0+%()*+ea$a a(Nitectu(ii Hi '(i+ 'ute(ea c(e%i+,ii cu'(i+se 0+ ea. #m cetit %e $a u+ ca')t $a a$tu$ Estetica $ui Ee&e$ Hi, ca s) m) o(ie+te* asu'(a %e*vo$t)(ii acesto( i%ei Rsu'(a+atu(a$eB, aveam ca(tea, i+te(esa+t) a $ui >$i+t, 1siNo$o&ia $ui Wu+%t, 'e ca(e a/ia e(au s)-$ cu+oasc) mai t0(*iu co$e&i ai mei %i+ Bucu(eHti ca %. C. R)%u$escu--ot(u, %u') ce t(ecuse() 0+ st()i+)tate, c)ci aco$o, $a Bucu(eHtii $o(, -aio(escu +-avea +evoie %e +imicu(i %e $a/o(ato(ii Hi c(ea Hi f)() aceasta ti+e(e &e+ii fi$o*ofice %i+ stu%e+,ii f(ecve+tato(i ai u+ui 'ustiit sa$o+ $ite(a(, a fost 'e+t(u mi+e u+ 0+%(e'ta(, Hi a$)tu(i %e %0+sa u(m)(eam %e*vo$ta(ea %e i%ei a $ui Tai+e 0+ 9e $OI+te$$i&e+ce, 0+ ace$aHi tim' c0+% ceti+% cu toat) ()/%a(ea Hi cu toat) a%mi(a,ia 'e+t(u so$i% 0+cNe&atu$ veHm0+t, st()/)team '(i+ o'e(a $ui c(itic), %e $a :+ce(ca(ea asu'(a $ui Titu-2iviu, o'e() %e %e/ut $a a$te RessaZB-u(i a$e $ui, aHte't0+% $ectu(a 'e s)(ite a masivei, %a( ()masei 0+ u(m) Isto(ii a $ite(atu(ii e+&$e*e. 9a( t(e/uie s) s'u+, a/)t0+%u-m) %e $a aceast) e.'u+e(e a c)$)to(iei me$e 0+ %ome+iu$ 'u( fi$o*ofic, c) %i+co$o %e (i&i%itatea '(e*i+t)(i$o( $ui Tai+e 'e /a*a +ec$i+tit) a teo(iei me%iu$ui, %i+ ca(e, $a sc(iito( Hi a(tist, totu$ a( t(e/ui s) 'o(+easc), 0mi ()s)(eau a$te o(i*o+tu(i: 0+ce(ca(ea u+ui Ee++e[ui+ %e a a+a$i*a o'e(a 0+ tot ce se co+,i+e 0+t(-0+sa, ia( +u ve(ific0+% _$a %0+sa (ea$i*a(ea u+o( $i+ii fi.ate o %at) 'e+t(u tot%eau+a, teo(etic Hi o sim'atic) se+time+ta$itate, u+ 'esimism e$e&a+t, 0+suf $e,eau o a$t) c(itic), f)() '(ete+,ii matematico-&eomet(ice, 0+ ce$e %ou) vo$ume %e $a 2eme((e, u+ e%ito( +ou, %e ava+&a(%), a$e $ui 1au$ Bou(&et, Essais %e 'sZcNo$o&ie co+tem'o(ai+e, tit$u ca(e s'u+ea am/i,ii mai ma(i Hi 'utea face s) se '(eva%) o 0+t(ea&) %i(ec,ie 0+ (oma+ a ace$uia c)(uia 'e+t(u a fi u+ ma(e sc(iito( i-a $i'sit +umai cu+oaHte(ea vie,ii a$tfe$ %ec0t %i+ sc(isu$, ce(+ut mu$,i a+i %e *i$e, a$ a$to(a. C(e% c), %eHi +ume$e $ui B(u+etie(e, c)(uia +u-i ')sa %e R'siNo$o&ieB Hi ca(e

--

se i+%i&+a %e uHoa(a '$uti(e +eNot)(0t) 0+ %ome+iu$ i%ei$o(, o'ui+%u-$e co+vi+&e(i c(eHti+e, cato$ice Hi so$i%it),i %o&matice, 0mi e(a cu+oscut, +-am aIu+s %ec0t %u') acest a+ %e 8+ive(sitate ieHea+) $a o'e(a ca(e '(eti+%ea s) i+sta$e*e sistemu$, e.c$usiv, a$ u(m)(i(ii &e+u(i$o( $ite(a(e, fii+,e a/st(acte, %a( 0+suf $e,ite, ca'a/i$e '(i+ e$e 0+se$e %e o %e*vo$ta(e o(&a+ic) Hi, c0+% m-am 0+fu+%at 0+ st()/ate(ea vo$ume$o( $ui, sti$u$ %e $ec,ie ste+o&(afiat), mo(&a %e cate%(), i+ca'acitatea %e a %a fi&u(i Hi %e a 0+suf $e,i fo(ma m-au %e*&ustat ()'e%e, 0+ ciu%a mu$,i$o( $ui a%mi(ato(i %e factu() +o(ma$ia+). 9a( 'e+t(u $o&ic) Stua(t -i$$ e(a c)$)u*u$, Hi +u se 'oate s'u+e c) e(a uHo( s) se i+t(e 0+ $e&)tu() cu %P+su$. 1e+t(u estetic) m) mai a/)team Hi 'e $a ti+e(i 0++oito(i ca #((eat Hi a$,ii %i+ Bi/$ioteca %e fi$o*ofie co+tem'o(a+), 0+ ca(eBCu$i,)B 0Hi c)uta a(me$e 'e+t(u o cuce(i(e amo(oas) $a ca(e +u 'uteau co+t(i/ui matematice$e $ui. 4i, astfe$, G 'e $0+&) ve(su(i (isi'ite 0+ Co+tem'o(a+u$, ca(e afi(ma 0+s), '(i+ 0+c0$cita Hi at0t %e m)(u+t fi$o$o&ica Isto(ie a $im/ii Hi $ite(atu(ii (omP+e a $ui Io+ N)%eI%e, c)(eia +umai uscata Htii+,) a $ui 1Ni$i''i%e a 'utut s)-i o'uie ceva Hi mai i$e&i/i$, c) 'oetu$ viito(u$ui e(a co$e&u$ +ost(u mai 0+ v(0st), sim'aticu$ Hi iute$e $a &0+% 9. #. Teo%o(u, ve(su(i %e ca(e m-am $e')%at, 'oate f)() %(e'tate, cu %e*i+te(esu$ meu com'$ect 'e+t(u $uc(u$ o%at) f)cut, %a( %i+ ca(e cuta(e f(a&me+t, -oH C(iv),, ca(e 0+ 0+t(e&ime a(e 0+s) u+ se+s se+time+ta$, s-a ()t)cit Hi '(i+ c)(,i$e %e ceti(e 'e+t(u co'iii mai m)(u+,i S, am aIu+s $a ace$aHi &e+ %e RessaZsB c)t(e ca(e m) 0+%em+a o $a(&) 'a(te %i+ aceste $ectu(i %e Hcoa$) 0+a$t). =(u'am ami+ti(i$e $o( '(oas'ete Hi ca(e t(e/uiau s) fie t(ai+ice 0+ Iu(u$ u+o( +o,iu+i &e+e(a$e ca(e mi se ')(eau c) %omi+) sim,i(ea v(emii. #stfe$ am a$c)tuit, cu /ucu(ia cui simte c) 'oate 0++oi 0+ fo(m), co/o(0+% 0+ ea o +ou) 'oe*ie i+tim), stu%ii$e %es'(e Iu/i(ea 0+ $ite(atu(a mo%e(+) Hi 1esimismu$ $a a(tist. 9a( 0+%e$et+ici(i$e me$e %e $a facu$tate m) (e,i+eau 'e %(umu$ u+ei e(u%i,ii ca(e +u e(a co+%us) %e +ime+i Hi +-avea +ici mate(ia$u$ t(e/ui+cios $a 0+%em0+), aIut0+%u-m) mai mu$t %i+ i+sti+ct o(i Hi u(m0+% u+o( a'$ec)(i e(e%ita(e, ca 0+ C(itica $ite(a() $a a+tici, sau Hi a%uc0+% 0+ Iu(u$ ce(cet)(ii u+ui i*vo( isto(ic, m)ca( 'e+t(u 'a(tea co+tem'o(a+), Hti(i %e fami$ie Hi ami+ti(i 'e(so+a$e, ca 'e+t(u 'o(t(etu$, 'e ca(e am c)utat a-$ face %e'$i+ Hi viu, a$ /)t(0+u$ui 'oste$+ic %i+ 1)cu(a(i Hi %e $a vie, -a+o$acNi 9()&Nici. 8+ e%ito( 'e atu+ci '(iete+ Hi ca(e se co+si%e(a ca u+ fiu suf $etesc, %i(ecto(u$ Ramu(i$o( %i+ C(aiova, ca(e mi-a '$)tit a'oi cu at0ta i+&(atitu%i+e, a (e$uat mai t0(*iu, 0+t(-u+ vo$um ca(e +-a avut +ici o ()s'0+%i(e, aceste 1a&i+i %i+ ti+e(e,). E$e au a')(ut 0+t0i 0+ #(Niva, o(&a+u$ Societ),ii 4tii+,ifice Hi 2ite(a(e %i+ IaHi, cu a c)(ui im'(esio+a+t) &(avitate au aIu+s, aHa %e ()'e%e, s) ai/) co+tact cei a/ia o'ts'(e*ece a+i ai mei. Societatea se fo(mase cu 'a(tici'a(ea u+o( '(ofeso(i %e s'ecia$it),i foa(te %eose/ite, ca(i se a%u+au 0+t(-u+a %i+ o%)i$e %e Ios a$e >acu$t),ii, aco$o u+%e o%i+ioa() st)teau a(+)u,ii, ciu/ucciii Hi cioNo%a(ii $ui vo%) Ca$$imacNi. E(a 0+t(e ei Co/P$cescu, auto%i%actu$ %e ma(i 0+suHi(i %ivi+ato(ii

--

0+ %ome+iu$ &eo$o&iei, 'e ca(e, 'e+t(u so$u$ mo$%ove+esc, a c(eat-o e$, m)(u+t Hi &Nemuit, f(icos %e oame+i, t()i+% 0+ cea mai %es)v0(Hit) si+&u()tate, 0+cu+Iu(at %e u+ me(itat (es'ect, a'oi =(. Bu,u(ea+u, a t(eia 0+f),iHa(e a favo(ite$o( e+&$e*eHti, +a$t, iute, e+tu*iast, ocu'at, 'e $0+&) t0+%)$ea$a %i%actic) a Hco$ii $ui secu+%a(e, cu %esco'e(i(i$e '(eisto(ice, +e0+cu(aIate %e +ime+i, %e $a Cucute+iU e(a, 'u,i+te$ 0+ co$,, ca u+u$ ce e(a t0+)(, foa(te s)$/atec Hi i*/uc+ito( %e s'e,a fostu$ui meu '(ofeso( 1Ni$i''i%e, Hi cu ci(cumsta+,a a&(ava+t) c) +-avea $ice+,), %. =Ni/)+escu, 0+c) %e atu+ci aHa %e amo(e*at %e %ocume+te$e 'e ca(e $e co$ec,io+a Hi $e co'ia 0+ masive co+%ici, 0+c0t a aIu+s s) 0+ve,e %e u+u$ si+&u( $im/a s$avo+), 'e ca(e a/ia o %esco'e(ise $a Bucu(eHti L...M, auto(u$ stu%iu$ui Rusia, RomP+ia Hi 1ute(i$e occi%e+ta$e, 9. #. Stu(%*a, c(e0+% /u(sa %e $im/i s$ave 'e+t(u Ioa+ Bo&%a+. 4u,u va %a aco$o o ce(ceta(e asu'(a t(a%uce(ii (omP+eHti a -e+eNmi$o( $ui Re&+a(%. 1(i+t(e Hefi, e(a fi(eHte Ae+o'o$, a c)(ui i+f $ue+,) va %eve+i tot mai ma(e, '0+) ce 0+&(iIit), o%i+ioa(), 'u/$ica,ie a Societ),ii 0i va a'a(,i+e e.c$usiv, cu 'a(tici')(i oca*io+a$e, 0+t(e ca(e cea mai o/iH+uit) a %$ui =Ni/)+escu, %a( f)() c(itica seve() Hi st(ictu$ co+t(o$ %i+ a+ii, '$i+i %e i$u*ii, %e $a 0+ce'ut. #ce$a ca(e 0+f),iHa aceste '(e,ioase 0+suHi(i, +u tot%eau+a Hi +u %e'$i+ o/iH+uite $a +oi, e(a 0+s) u+ st()i+, aHe*at 0+ IaHi Hi ca i+%ust(iaH, fa/(ica+t %e scau+e, 0+ 'ie(%e(e, ca tot%eau+a, ca(e, ve+it tocmai %e $a B(es$au, %i+t(-u+ me%iu %e fami$ie i+te$ectua$, se 'asio+ase %e fi$o$o&ia (omP+easc) Hi %e tot ce '(ivea 'o'o(u$ +ost(u, %e ca(e, %u') mu$te 0+f(0+&e(i Hi sufe(i+,i, %e')(t0+%u-se %efi+itiv cu t(u'u$ ca s) se aHe*e $a Be($i+, va ()m0+ea totuHi 'ute(+ic Hi si+ce( $e&at, E., a%ec) EaZma++, Tikti+: t0+)( 0+c), s$)/u,, cu favo(ite f $utu()toa(e, vo(/i+% cu oa(eca(e 0+ceti+ea$) L...M, e$ a%ucea cu %0+su$, 0+ tot ce s'u+ea Hi f)cea, o atmosfe() occi%e+ta$). 1oate c) tocmai aceasta i-a f)cut ()u, ca Hi, 0+ $e&)tu() cu ea, o timi%itate +atu(a$) ca(e-$ va 'u+e, '0+) $a Not)(P(i$e ce$e mai &(e$e %e $uat Hi mai uHoa(e %e ')()sit, $a %is'o*i,ia o(ic$ui se '(ice'ea s) $uc(e*e asu'(a u+ui suf $et +o/i$ Hi %(e't, asu'(a u+ei i+te$i&e+,e ca'a/i$e, '0+) $a ma(e$e %ic,io+a( etimo$o&ic (omP+o-&e(ma+, Hi %e ce$e mai ma(i Hi mai 0+temeiate o'e(e. -ie %. Tikti+ mi-a a()tat 0+c) %i+ acei a+i %e 0+t0ie ti+e(e,) o 0+,e$e&e(e, o sim'atie ca(e +u s-au %e*mi+,it +icio%at), Hi su't 0+&(iIi(ea %-sa$e ate+t) Hi iu/itoa(e s-au ti')(it ace$e '(ime stu%ii a$e me$e. 9a(, su't i+f $ue+,a $ui Ee++e[ui+ Hi a RHtii+,ificismu$uiB $ui, mu$t mai mu$t %ec0t a $ui Bou(&et, am 0+ce(cat s) scNi,e*, a$tfe$ %ec0t '(i+ f(a*e %e sim'$) $ite(atu() Hi '(i+ a'(ecie(i 'e(so+a$e, fi&u(i %i+ $ite(atu(a +oast(). #stfe$ m-am o'(it asu'(a $ui C(ea+&), 'e ca(e-$ v)*usem o %at) $a o a%u+a(e %e %asc)$i, &(as, &(os, (oHu, st0+&aci Hi Hi(et, s'ui+% at0ta c0t s) 0+%(e't),easc) u+ vot %e R'e+t(u co+t(aB, a'oi, ca viu, (um)+ $a fa,), $i+iHtit, cu t()s)tu(i$e 0++o/i$ate, 0+ sic(iu$ 0+cu+Iu(at %e c0,iva '(iete+i, ca ma&ist(atu$ #$e.a+%(escu, ca(e s-a ocu'at %e ma+usc(ise$e $ui, 'a$i%u$, vis)to(u$ E%ua(% =(u/e(, auto(u$ c)(tice$ei Sti$ Hi &0+%i(e Hi ca(e o/se(va 0+ 0+s)Hi 'siNo$o&ia sa a+o(ma$) (a(u$ meca+ism a$ au%i,iei co$o(ate. 1oate c) Hi a*i, c0+% se sco(mo+eHte mai mu$t /io&(afia $ui C(ea+&), a( fi ceva %e &)sit 0+ acest stu%iu %e co+ce+t(a(e, 'e ca(e ;0(&o$ici, '(imi+%u-$ cu u+ /u+ *0m/et fe(icit, 0$ t(imesese

--

&$o(ioasei (eviste a Iu+imiHti$o( s)i, Co+vo(/i(i$e. Cu a$t) sim'atie am sc(is a$ %oi$ea stu%iu %e Rc(itic) Htii+,ific)B, ace$a %es'(e ;e(o+ica -ie$e, a$ c)(ii vo$umaH %e %uioase ve(su(i a')(use a/ia. #ceasta +u at0ta 'e+t(u %0+sa, 'e ca(e -i(o+ a$ meu o v)*use $a ;)(atec 0+ (et(a&e(ea u+ei 0+%oite v)%uvii, %a( mai a$es 'e i%ea$ %e Hu/(e%a Hi /$o+%a ei fiic) ;i(&i+ia, ca(e e(a s) fie so,ia +e+o(ocit) a +e+o(ocitu$ui =(u/e(, c0t 'e+t(u ace$a c)t(e ca(e me(&ea a%o(a,ia 0+t(e&ii ei 'oe*ii, Emi+escu. 1oetu$ f)() ')(ecNe a fost 'e+t(u mi+e o (eve$a,ie fu$&e()toa(e, u+ st()mut)to( su/it, ca '(i+ mi+u+e, 0+ a$t) $ume. 7o(*oa+e$e $ui #$ecsa+%(i, como%a $ui a'$eca(e c)t(e %imi+utive, se+time+te$e $ui ate+uate ca 'e+t(u o se(at) %e sa$o+ /o&at /oie(esc, cu 'e(%e$e$e &(oase, foto$ii$e 0m/()cate 0+ '0+*) Hi ca+%e$a/(u$ cu $umi+)(i$e %e s'e(ma+,et), toat) imita,ia, v)%it) Hi +e%e'$i+ asimi$at) a $ite(atu(ii (oma+tice f(a+ce*e, se 0m'()Htiau ca o ma&ie e$e&a+t) 0+ai+tea (ea$it),ii, Hi miste(ios %e %u$ci Hi sum/(e %e o %(am) ome+easc) s0+&e()toa(e, $a ace$a a c)(ui cu$tu() e(a cu$eas) %i+ toate i*voa(e$e Hi 0+%estu$ %e $im'e*it) 'e+t(u ca va$u$ ieHit %i+t(-o fo(mi%a/i$) to'i(e s) cu(&) si&u( Hi st()$ucito(, 0+t(-o (ev)(sa(e sim'$), ca u+ Hivoi %e a'e %e $a mu+te. I%eea se sim,ea ascu+s) Hi su't ce$ mai cocNet c0+tec %e iu/i(e %e s'us $a u(ecNea ce$ei 0+%()&ite Hi ea %omi+a 0+ 'ute(+ice$e aco(%u(i %e o(&) (e$i&ioas) 'e+t(u ma(i$e sf 0Hie(i %e suf $et. Bi(ui+% &(eut),i$e u+ei $im/i c(eate %i+ +ou, a(u+cat) 0+ cu'toa(e$e acestei t(u%e i+te$ectua$e, co+ti+ue, fo(,at) s) i+t(e 0+ cu$tu$ +ou 'e ca(e-$ im'u+ea a(tistu$ +emu$,)mit veH+ic %e e$ 0+suHi, '(i+%eam f)() voie, 'e+t(u a $e ')st(a 'e via,), (a(i$e so+o(it),i a$e acestui &(ai 0+ ca(e fiece ,i+ut (omP+esc Hi fiece e'oc) isto(ic) 0Hi a%usese() 'a(tea, '(ecum a'o(tu$ $o( a$ tutu(o(a se a%u+ase, 0+vii+% vecNi$e $e&e+%e, Hi %i+ toate 0+ce(c)(i$e Hi sufe(i+,i$e se 0m'$etise /iciu$ u+ei sati(e ca(e s0+&e(a $ovi+%. 9o(i+,a %e ma+ifesta(e, 0+ ca(e asi&u( c) +u e(a +ici o vu$&a() am/i,ie, +ici acea 'ue(i$) va+itate ca(e Htie s) &)seasc) a$te %(umu(i 'e+t(u o +oto(ietate *&omotoas), %a( $i'sit) %e o(ice va$oa(e, ci se+time+tu$ c) am %e s'us ceva ca(e +u s-a s'us Hi ca(e, aHa cum m) f)cuse fi(ea Hi 0m'(eIu()(i$e, +u se 'oate s'u+e cNia( 0+ ace$aHi fe$ %e a$,ii, m) %ucea Hi $a a$t co+tact suf $etesc cu $umea %ec0t ace$a 'e ca(e mi-$ uHu(ase aHa %e /i+evoito( u+ Tikti+ Hi s'(e ca(e m) 0+cu(aIa, +u f)() a m) si$i $a '(eci*iu+i 0+ cita,ii, Ae+o'o$, 0+ casa-i u+%e 0+ce'eau s) se a%u+e mem/(ii u+ui ce(c $ite(a(, '0+) $a co+su$u$ &(ec V(itikos G tat)$ ta$e+tatu$ui acto( ca(e mi-a 0+t(u'at a'oi 'e #$e.a+%(u, fiu$ $ui 4tefa+ S, %i+t(e favo(ite$e t(iu+&Niu$a(e a$e c)(uia ()su+au st(i&)te %e a%mi(a,ie 'e+t(u R'eisa+e$e (omP+i cu c0+tece %e te stu'efescoB. 7ia(u$ m) at()&ea, +u /ietu$ *ia( %e '(ovi+cie a$ $i/e(a$i$o( %i+ IaHi, $a ca(e totuHi co+%uce(ea o avea u+ 'oet a%ev)(at, u+ $ite(at %e me(it, I. N. Roma+, %e o(i&i+e a(%e$ea+, f(umos ca' (oma+tic su't ci$i+%(u$ st()$ucito(, %e mo%) atu+ci, Hi +ici %o&matica foaie a Iu+imiHti$o(, c)(eia 0i %)%ea co+t(i/u,ii ascu,it 'e(so+a$e %. #. C. Cu*a, 'e atu+ci u+ t0+)( e.t(em %e e$e&a+t, a(u+c0+% %e su't ocNe$a(i s)&e,i si&u(e %e ,i+t) /)(/a,i$o(, 'e c0+% femei$e e(au %)(uite cu e.'(esia e$ocve+t) a u+o( com'$ime+te %e ma(cNi*, ci *ia(u$ %e 'o$emic) *i$+ic), a'(i+s), +ec(u,)toa(e, 'e+t(u

--

a$t) 'o$itic), 2u'ta $ui =Neo(&Ne 1a+u. Nu Htiu '(i+ ci+e mi-a ve+it, 0+t(-o v(eme c0+% Iu(+a$e$e +u se '(ea ceteau, cu+oHti+,a acestui 'ute(+ic i+st(ume+t %e a&ita,ie, 0+ ca(e a(tico$u$ %i(ecto(u$ui, 0+ co+f $ict cu 0+suHi (e&e$e Ca(o$, %e a$ c)(ui cNi'iu 0+to(s 'e %os Hi %e a c)(ui /(0+*) %e 'e %ome+ii$e (e&a$e e(a vo(/a at0t %e %es, Hi f)() 0+%(e't),i(e, se %eose/ea '(i+t(-o $o&ic) st(ivitoa(e, 0+t(-o fo(m) $i'sit) %e o(ice e$e&a+,) Hi %es'(e,ui+% tot ce 'oate a%)u&i st()$uci(e. 1oate c) ace$ f(ate mai ma(e, ca(e e(a 'e+t(u +oi sec(eta(u$ Hco$ii, Teo%o( ;asi$iu, RacNi, cum 0i *icea toat) $umea, e+tu*iast a%e't a$ $ui 1a+u Hi fi%e$ mem/(u a$ +ou$ui 'a(ti% (a%ica$, ca(e Htia /i+e c) +u va aIu+&e +icio%at) $a 'ute(e, %a( 'u,i+ 0i ')sa %e aceea, G tocmai ce t(e/uia ca s) mi-$ fac) sim'atic, ca *ia( m)ca(, %ac) +u ca o(&a+i*a,ie 'o$itic). #co$o, %u') u+ sfat ca(e t(e/uie s) fi fost a$ $ui, am t(imes cu sfia$) o co(es'o+%e+,), 'oate cNia( %ou), '0+) ce cam'a+ia /ucu(eHtea+) co+t(a *&u%uitoa(ei 'iese %e 0+tu+e(ec, cu fa+tasme to$stoie+e, a $ui Ca(a&ia$e, N)'asta, a t(e*it 0+ mi+e acea +evoie, cu +e'uti+,) %e 0+vi+s, %e a s)(i 0+ aIuto(u$ cui e atacat, 0+ %(umu$ $ui si&u( Hi $i+iHtit, %e Naita i+t(i&ii, 0+ fa,a c)(eia, ()+it, %a( $ovi+% %i+ ()s'ute(i, cu sete, cu vo$u'tate, am stat o via,) 0+t(ea&). 2u'ta mi-a 'u/$icat o (ece+*ie %e ca$%), i+%i&+at) a')(a(e a 'iesei. -ai mu$t %ec0t e.ame+e$e /i+e %ate, $a ca(e Ae+o'o$ m) *)%)(ea a+ume ca s) %au ()s'u+su(i 0+ afa() %e mate(ie, 0+ '(o/$eme ca(e 'u+ $a 0+ce(ca(e suf $etu$ u+ui t0+)( Hi-i a(at) 0+%(e't)(i$e s'i(itua$e, mai mu$t %ec0t $u+&i$e stu%ii, 'u,i+ cetite, 0+t(-u+ ce(c foa(te (est(0+s, %e $a #(Niva, acest a(tico$, %u') ca(e voi fi 0+%em+at s) %au a$te$e, '0+) voi aIu+&e foi$eto+istu$ $ite(a( a$ *ia(u$ui, a co+t(i/uit a face cu+oscut, %i+co$o %e $umea $oca$) a Hco$ii me$e, +ume$e +ou a$ cuiva ca(e-Hi ce(ea +umai %(e'tu$ %e a ma+ifesta o'i+ii %e o si+ce(itate a/so$ut), comu+ic0+% Hi a$to(a ceva %i+ i+fo(ma,ia 'e oa(e i-o %)%use 'asiu+ea %e a ceti. Nu e(a o e.Ni/i,ie, ci satisface(ea u+ei e$eme+ta(e +evoi %e a m) m)(tu(isi 'e mi+e, %e a '(e%ica a$to(a sau %e a $e t(a+smite o '(e,ui(e sau u+ %es'(e, 'e ca(e +u $e 'uteam ,i+ea +umai 'e+t(u mi+e. Ae+o'o$ m-a cNemat Hi mi-a vo(/it cu i+te(es G e$, %e a c)(ui Iu%ecat) as'() m) temusem 0+ aIu+u$ u+ei $ice+,e '(i'ite, %ete(mi+at) Hi %e Hu/(e*e+ia u+ei ti+e(e,e cu /)t)i %e i+im) Hi 0+&(iIo()(i %e viito(, c0+% am sc(is, +u f)() Hov)ie$i c(o+o$o&ice, o te*) %es'(e 'o$itica $ui -iNai ;itea*u$ S, cu u+ %eose/it i+te(es %e a')(a(ea c)$%u(oas) a co$e&u$ui Hi '(iete+u$ui s)u %e $aBFu+imeaB. 9a( cea mai ma(e Hi mai '$)cut) su('(i+%e(e mi-a fost c0+%, o'(it 'e st(a%) %e 1et(u -issi(, 'e ca(e-$ cu+oscusem %oa( $a comisia %e /aca$au(eat, am '(imit %i+ m0+i$e $ui, f)() a$te e.'$ica,ii, e$e&a+tu$ vo$um, a/ia a')(ut, a$ N)'astei, cu aceast) %e%ica,ie, 'e(fect ca$i&(afiat) %u') o/iceiu$ auto(u$ui ei, cu aceste (0+%u(i %e m0+a 0+s)Hi a mie +ecu+oscutu$ui Ca(a&ia$e:BC(iticu$ui i+te$i&e+t Hi co+Htii+cios, ca(e a /i+evoit a ceti 0+t0i N)'asta Hi a cu&eta asu'(a ei 0+ai+te %e a sc(ie asu'()-iB. Cu o astfe$ %e '(e,ui(e aco(%at) %e aHa %e sus ace$uia ca(e avea 0+c) o/iceiu$ ca, 0+ai+te %e a 0+t0$+i 'e u+ mai ma(e %ec0t %0+su$, s)-Hi ve(ifice 0+ &0+% ce a(e %e s'us, 'e+t(u ca a'oi s) se 0+toa(c) %es'e(at, cNi+uit %e (emuHc)(i 'e+t(u c) a s'us a$tceva %ec0t ce e(a 0+ sta(e, t(e/uia o v(eme ca aceea, $i'sit) %e o(ice o/()*+icie, ca s) +u scoat) 'e

--

ci+eva %i+ mi+,i. 1e+t(u ')st(a(ea u+ui ecNi$i/(u suf $etesc 'e ca(e +u $-a 'utut *&u%ui +ici succesu$ u+ei $ice+,e, 'e ca(e (i&i%itatea $ui 9e+suHia+u +-a voit s) mi-o aco(%e, me(&0+% Hi '0+) $a a/se+ta(ea %e $a comisiu+e, 0+ ca(e a t(e/uit s) fie 0+$ocuit, Hi 'e ca(e cei$a$,i mi-au %at-o cu se+time+te ')(i+teHtii, v)*0+% c) %i+ Hcoa$a $o( '$eac) u+ om Not)(0t s) +u 'ia(%) a+ii, 'e ca(e atu+ci 0i c(e%eam aHa %e 'u,i+ asi&u(a,i, ai vie,ii sa$e, +ici /a+cNetu$ ofe(it %e '(ofeso(i, u+ic) o+oa(e, 'e+t(u ca(e mi-am a(a+Iat cu 0+&(iIi(e /(eto+u$ /o&at Hi moa$e ca(e-mi aco'e(ea f(u+tea, /a+cNet %e $a ca(e %. =)v)+escu$, ca o $ec,ie uti$) %e mo%estie, s-a a/,i+ut, Hi 'e+t(u ()m0+e(ea 0+ cuvii+cioasa atitu%i+e a cui a(e %e 0+t(e/at 0+c) mu$t $uc(u(i$e Hi oame+ii, a co+t(i/uit ese+,ia$, (i%ic0+%u-+e 'e mu$,i sus, %easu'(a '(eocu')(i$o( i+%ivi%ua$e Hi 'asiu+i$o( e&oiste, /i+ef)c)to(u$ cu(e+t +a,io+a$ist. Nu +i $-a '(o'ove%uit +ime+i, Hi +ime+i +u +e-a 0+(e&ime+tat Hi +u +e-a o(&a+i*at 'e+t(u (e'(e*i+ta(ea Hi a')(a(ea $ui. 9a( %i+co$o %e mu+,i se Iu%eca, $a C$uI, su't '(ete.tu$ '$0+&e(iiB-emo(a+%u$uiB, '(e*i+tat +u (e&e$ui 8+&a(iei '(i&o+itoa(e, ci 0m')(atu$ui $e&at %e t(a%i,ia (oma+), u(maHu$ RmaiciiB -a(ia-Te(e*a Hi a$ 'o'u$a(u$ui Iosif a$ II-$ea, '(ocesu$ u+ei 0+t(e&i +a,iu+i. E(a 0+ cu(su$, 0+ '(imu$ vo$um ti')(it a$ $ui Ae+o'o$, e(a 0+ u+e$e su&estii a$e %$ui =)v)+escu$ ceva ca(e 'utea s) co+t(i/uie $a scNim/a(ea suf $eteasc) 'e ca(e 0+s) a %ete(mi+at-o Emi+escu. 4i +u +umai ce$ %i+ 'oe*ii$e a$ese %e -aio(escu, ca(e Emi+escu Hi e$ 0+suHi a( fi aIu+s 'e+t(u aceast) t(a+sfo(ma(e, %a( ace$a 'e ca(e, 0+ 1(o*) Hi ve(su(i e%itate %e -o(,u+ %e socia$istu$ i+te(+a,io+a$ -o(,u+, +i-$ (eve$au, cu I+f $ue+,a aust(iac) Hi cu >)t->(umos %i+ $ac(im), cu S)(ma+u$ 9io+is, G f)() s) fi aIu+s +oi atu+ci $a at0t %e fo$ositoa(ea cu+oaHte(e a a(tico$e$o( $ui %i+ Cu(ie(u$ %e $a IaHi, %i+ Tim'u$, &e+ia$) (isi') %e suf $et 0+ ca(e e(a o 0+t(ea&) %oct(i+) +a,io+a$ist), %e u+ ca(acte( at0t %e (omP+esc Hi i+%ivi%ua$, f)() +imic %i+ seaca f(a*) 'om'oas) a 'at(iotismu$ui occi%e+ta$. Teo%o(u, %(u$ ;asi$e 2ateH, me+it u+ei aHa %e t(iste soa(te, cu 0+tu+eca(ea, a'oi tota$a 'oto$i(e a mi+,ii, 'oate Hi =(i&o(escu, f(umosu$ Hi vi&u(osu$ =(i&o(escu, ca(e avea u+ aHa %e ma(e ta$e+t %e e$ocve+,) (eto(ic), fusese() 0+c) 'e c)i$e socia$ismu$ui. 2i/e(a$ismu$ %eco$o(at Hi com'(omis 'utuse '(i+%e +umai 'e >0+t0+a(u, ()mas com'$ect i*o$at. 9e o i+f $ue+,) a co+se(vatismu$ui u+ui moH ;e+tu(a, cum+atu$ $ui 2asc)( Cata(&iu, sau u+o( ti+e(i /oie(i a c)(o( f(o+%) avea '(ea mu$t) mo(&) Rciocoiasc)B 'e+t(u ca s) +e 'oat) i+f $ue+,a, +u 'utea s) fie tvo(/a: cu ce ocNi +e uitam $a aceia ca(i fusese() '(i+Hi %e i+te(esu$ %e cast): u+ Ca+a+)u, stu%e+t cu fu+c,ie $a 1(im)(ie, u+ Teo%o( Ema+%i, %i+ B0($a%, ca(e +u se &0+%ea c)-$ aHtea't) o ca(ie() %i'$omatic)U ei +u se /ucu(au, %i+ aceast) cau*), a a%e(e+,ei $o( 'o$itice, %e +ici o va*) '(i+t(e +oi, cum +ici o ocNioas) stu%e+t), +u cu totu$ t0+)(), ca(e +e t(imetea s)-i &)sim t()su() 'e '$oaie, i+voc0+% 'e Ro+c$e #$ecsa+%(iB. 4i, astfe$, %eo%at), %i+ o(ie+ta$ismu$ +ost(u '(ovi+cia$, 0+ ca(e se sti+sese sc0+teia (evo$u,io+a() ma(.ist), ,0H+i() acce+te$e, %e mu$t (i%icate Hi (ecoma+%ate %e B0(sa+, a$e c0+tece$o( +a,io+a$e, t()&)+atu$ 9eHtea't)-te (omP+e, %e'a(te %e s)$/atecu$, sfPHieto(u$ st(i&)t a$ %u(e(i$o( mi$e+a(e, a(mo+iosu$

1e-a$ +ost(u stea& a$ $ui

--

--

Ci'(ia+ 1o(um/escu, u+ Emi+escu a$ mu*icei (omP+eHti, %i+ ca(e a$/a+e*ii Hi-au f)cut im+u$ +a,io+a$, Hi ()sco$itoa(ea %e 'atimi -a(si$ie*). 2e-am c0+tat %estu$ Hi $a co+&(esu$ stu%e+,esc %e $a 1$oieHti, ca(e a fost 'e+t(u mi+e o i+i,ia(e +eaHte'tat) 0+t(-o +ou) $ume, 'e+t(u 0+t0ia oa() av0+% '(i$eIu$ %e a st()/ate ,a(a, '0+) $a cu(atu$, (omP+escu$ o(aH, '0+) $a ca'tiva+ta ve%e+ie %e 0+v)$m)Hea$) Hi %e $umi+) a Bucu(eHti$o(, %es'(e ca(e >0+t0+a(u, %us 'e+t(u o cu() %u') muHc)tu(a u+ui c0+e sus'ect, +e vo(/ise cu e+tu*iasm, s'u+0+% c) $aHu$, sac(u$ +ost(u IaHi, +u e %ec0t ca o maNa$a a acestei Ca'ita$e a RomP+iei. 2i'sa %e '(o&(am, %e o(%i+e Hi %e m)su(), mu$t i+fe(ioa() 0+s) sce+e$o( %e mai t0(*iu, 0m/u$*i(ea '(i+ t(e+u(i$e &(atuite G %a( Hi cu &$ume ca a Na*$iu$ui, /)t(0io(u$ui 2a*)( Teo%o(escu, av0+% 0+ /u*u+a( u+ /i$et %e t(e+ o(%i+a( 0+ acce$e(at, ce(ea co+%uc)to(u$ui s)-$ %uc) RaHa cum sc(ie 0+ /i$etu$ $uiB S, Iafu$ %e '(i+ &)(i, co'i$)(ii$e ca(e +e f)ceau s) me(&em '(i+ '()v)$ii$e '$oieHte+e, ()sco$i+% ma(fa, ca s) +e s'u+em a'oi u+u$ a$tuia: Ruite, c0+% ,i-o t(e/ui, %e aici s) cum'e(iB, co/o(0(ea 'e sc)(i Hu/(e%e, cu sute$e, 0+ a%0+cu$ oc+ei %e $a S$)+icu$ 1(aNovei, 0+t0$+i(i$e $a u+ co$e& mu+tea+ cu o fami$ie mo%est), 0+c0+tat) %e Na*u$ Rmo$%ovea+u$uiB ca(e, st(ic0+% socote$i$e t0+)(u$ui fi$o*of /$o+% 1om'i$iu E$ia%, 0+ $u't) cu Stua(t -i$$ 0+suHi, co+%ucea a'oi $a i+stitutu$ Bo$i+ti+ea+u, 0+ t(iumf, 'e (um)+a %om+iHoa() a casei, acestea s0+t +umai am)+u+te f)() ma(e im'o(ta+,) 'e $0+&) i%eea ,e(ii, a +eamu$ui, ca(e se im'u+ea %i(ect, +u '(i+ c)(,i. Ce e(a, 'e $0+&) aceast) t(e*i(e %e m0+%(ie Hi %e 'ute(e, '(ete+,ia %e su'e(io(itate a stu%e+,i$o( mu+te+i, a$tfe$ c(escu,i, %e $a ca(i cu+oscusem $a IaHi +umai uHo(u$ %es'(e, a$ %$ui -eNe%i+,i, totuHi u+ soveIa+ %i+ 1ut+a, %a( av0+% &estu(i$e, 0+to(s)tu(a %e s'i(it a $ui -aio(escu a$)tu(i %e +a,io+a$ismu$ (ece+t a$ 2i&ei Cu$tu(a$e, a/ia 0+I&Ne/ate %e aceHti stu%e+,i, sau ocNe$a(ii a$/aHt(i %e metafi*icia+ (uti+at ai %$ui -iNai$ 9(a&omi(escu, 0+ u(m)(i(ea u+o( co+ce',ii 'e(so+a$e 'e ca(e +u $e-a ')()sit cu toat) a'(oa'e u+a+ima $o( $ua(e 0+ &$um)J O(i, a$)tu(i, umf $)(i$e o(ato(ice a$e 9o/(eHti$o( %i+ 1$oieHti, R&ea+a/etu$B ce$ ma(e, ca(e a a')(ut o c$i') Hi /u+u$ +ost(u co+%uc)to( Rmicu$ &ea+a/etBK O(i, ia()Hi %iscu(su$, cetit 'e foi cu s$ova +esi&u(), a $ui Vo&)$+icea+u, mem/(u 0+ co+si$iu$ comu+a$ %i+ Ru(/eaB cu Statuia 2i/e(t),ii, 'e ca(e, 'e+t(u a-$ scu(ta 0$ '0($eam cu $umi+)(i$e +oast(eK O(i, 0+%em+u$ %e a c)uta 0+t(-u+ fu+% %e st(a%) o/scu() 'e *eu$ $i/e(a$ismu$ui $oca$, +e0+%u'$ecatu$ (e'u/$ica+ =(i&o(escuK Im'(esia %e tota$ e(a cov0(Hitoa(e. Cu a%ev)(at 'e+t(u 0+t0ia oa() +e sim,eam (omP+i, (omP+i '0+) %e'a(te %e tot, '0+) $a Basa(a/ia $ui 9(a&omi( Hi '0+) 0+ ma$u$ (0u(i$o( $a(&i ca(e 'u(tau 0+ u+%e %oi+a $ui =(i&o(e BP(sa+. C(e* stato(+ic %e o via,). Nu, +u, >0+t0+a(u +avea %(e'tate: Rcu&et)(i$e %e ast)*iB +u s0+t tot%eau+a R'(ostii$e %e m0+eB... 4i astfe$, a %oua *i %u') $ice+,), u+ %(um mi se %escNi%ea 0+ai+te, 'este ca(e e(am si+&u( st)'0+, u+u$ 'e ca(e, tota$ +esf)tuit, e(am s) fac, Hi 0+ ceea ce '(iveHte via,a mea cas+ic), mu$te &(eHe$i 'e ca(e, cum s0+t socote$i$e te(i/i$ %e e.acte a$e vie,ii, ca(e +u ,i+e sam) %ac) aveai sau /a ocNii %escNiHi c0+% ai $uat o Not)(0(e, $e '$)teHti 'e u(m) cu mu$t) %u(e(e.

--

9eocam%at) +u mai aveam (ost 0+ 4coa$a No(ma$), u+%e e(a s) $asU u+ si+&u( '(iete+, c(e%i+cios mu$,i a+i %e *i$e, '0+) +e-am 'ie(%ut %i+ ve%e(e: >0+t0+a(u. :+t0m'$a(ea-mi scoase 0+ai+te Hi ceva +eaHte'tat: o cate%(), o /u+) cate%() %e cu(s su'e(io( $a $iceu$ %i+ o(aHu$ u+%e +umai cu c0teva $u+i %e *i$e 0+ai+te i+t(asem 'ie(%ut 0+ *vo+u$ vese$ Hi 0+ */uciumu$ %e*m),at a$ u+ui co+&(es %e stu%e+,i f)() sco' Hi f)() (ost 1$oieHtii. O cate%() %e $ati+). Cum aIu+sesem a ceti f)() +ici o &(eutate o(ica(e c$asic, m-am '(e*i+tat. :+ v(emea %e a*i, c0+% se %eHi(), 0+ ciu%a $e&ii '(i+ ca(e am c)utat, s) 0+$)tu( at0ta +e%(e'tate, %)u+)toa(e Hco$ii 0+seHi, $iste$e (euHi,i$o( $a u+ Re.ame+ %e ca'acitateB 0+ ca(e, cum ca+%i%a,ii s0+t cu sute$e, e im'osi/i$) o(ice o/se(va,ie ate+t) a fiec)(uia, o(ice c0+t)(i(e com'$ect) a Htii+,ii, ta$e+tu$ui Hi a'titu%i+i$o(, mu$te Hi fe$u(ite, ca(e se ce( u+ui a%ev)(at '(ofeso(, +u-Hi 'oate %a sama ci+eva ce e(a atu+ci u+ co+cu(s 'e+t(u o cate%() secu+%a(), 0+t(-o atmosfe() %e se(io*itate Hi %e si&u() Iu%ecat), aseme+ea, %e a$tfe$, cu aceea %e %ece+,) Hi co+t(o$ $a e.ame+e$e a+ua$e Hi $a at0t %e im'o(ta+te$e Hi %e (es'ectate$e $ice+,e 'e ca(e $e cu+oHteam. #stfe$, 0+t(-o *i %e ma(t m-am %us a %oua oa() $a Bucu(eHti, u+%e u+ ca$% soa(e %e '(im)va() co+t(asta cu 0+%)()t+ice$e u(me %e ia(+) %i+ $aHu$ meu. :+ comisiu+ea ca(e t(e/uia s) m) ce(cete*e 0m'(eu+) cu %oi co+cu(e+,i, oame+i 0+ v(0st) Hi '(ofeso(i cu e.'e(ie+,), e(au +umai '(ofeso(i u+ive(sita(i. #tu+ci am v)*ut 0+t0ia oa() fi&u(a %e %ac to(tu(at, cu ocNii ()*/oi+ici 0+fu+%a,i su't s'(0+ce+e$e stufoase, a $ui =(i&o(e Toci$escu, a(Neo$o&, isto(ic, om 'o$itic 'e atu+ci, cu ca(e +u &0ceam %e$oc ca(e vo( fi $e&)tu(i$e 0+ viito(U ca Hi to,i cei$a$,i, 0+t(e ca(i c(e% c) e(a Hi O%o/escu G +o/i$) fi&u() %e o (a() fi+e,), cu '$ete$e c(e,e, su(e, 0+ Iu(u$ f(u+,ii %(e'te Hi $a(&i, cu ocNii a$/aHt(i vio(ii, %e o femi+i+) %u$cea,) S, e$ a fost 0+s) %eose/it %e ama/i$ cu /)iatu$ ve+it %e aiu(ea, %e $a o Hcoa$) (iva$) Hi 'u,i+te$ %es'(e,uit). 2a o He%i+,) a #ca%emiei RomP+e, ca(e-Hi avea $oca$u$ 0+t(-o o%aie %i+ /i/$ioteca 8+ive(sit),ii, am fost cNemat cNia( 0+t(e aceHti 0+v),a,i 'e ca(i, $a IaHi, +u fusesem %e'(i+s s)-i (es'ect '(ea mu$t, Hi 0+ #(Niva am Hi 'u/$icat v(eo %ou) %)(i %e sam) %i+ %ome+iu$ fi$o$o&iei (omP+e ca(e e(au %estu$ %e 0+%()*+e,e: aco$o ci+eva %i+ foHtii mei '(ofeso(i, Ca(a&ia+i, c(e%, m-a (ecoma+%at co$e&i$o( s)i. #t0ta-mi a%uc ami+te c) 0+t(e ei e(a 0+c) u+u$ %i+ viito(ii mei a%ve(sa(i $a 8+ive(sitate: ;. #. 8(ecNi). 1e fi&u(a 0+c) (ume+) su't as'(u$ ')( c)(u+t, cu ocNii mici su't ocNe$a(i, +u se a()ta +imic %i+ t(a&e%ia %e fami$ie, &(o*av), 'e ca(e o v)*usem %esf)Hu(0+%u-se 'e Ca$ea ;icto(iei $a u+ ceas %e sea() 0+t(e f)c$ii$e a'(i+se. Cu toate c) $u'tam cu +iHte co+cu(e+,i fo(ma,i $a 8+ive(sitatea %i+ Bucu(eHti Hi cu toate c) e(a vo(/a %e o foa(te im'o(ta+t) cate%() %i+ 0+v),)m0+tu$ mu+tea+, am fost '(efe(at acesto(a. Te*a mea %es'(e ;i(&i$, sc(is) 'e /a*a $ectu(i$o( %e $a 8+ive(sitate, co+t(i/uise, 'oate $a acest, (e*u$tat. #te+,ia $ui O%o/escu, mem/(u 0+t(-u+ Co+si$iu 1e(ma+e+t 0+, ca(e fi&u(a Hi Eas%eu, e(a at(as) asu'(a mea, Hi aveam s) simt 0+ cu(0+% efecte$e G fe(icite 'e+t(u o aHa %e ()'e%e ca(ie(), ca(e m) ()s'$)tea %e umi$i+,i$e t(ecutu$ui S, a acestei sim'atii, ca(e a fost ca$%), %u(a/i$) Hi /o&at) 0+ u(m)(i.

--

4i $a IaHi e(au '(iete+i ca(i se &0+%eau cum 'utea s) fie aIutat t0+)(u$ cu 0+f),iHa(ea +u '(ea so$i%), ca(e, +umit $a cate%(a %i+ 1$oieHti +umai %u') 6 a'(i$ a$ acestui a+ 689!, ca s) se fac) eco+omie 0+ /u&et 0+ ve%e(ea 'e+siei at0t %e %e')(tate, e(a 0+c) f)() +ici o a$t) ocu'a,ie %ec0t fo$ositoa(ea co+ti+ua(e a ceti(i$o( sa$e. ;asi$e =Neo(&Nia+, %eHi c)*ut %e $a 'ute(e, e(a 0+c) u+ facto( %e c)'ete+ie 0+ via,a $aHu$ui, u+%e (e'(e*i+t) ti'u$ omu$ui 'o$itic %e o co(ectitu%i+e Hi %e o %em+itate %es)v0(Hit): m-a cNemat $a %0+su$, cu oa(eca(e tai+), ca 'e+t(u u+ $uc(u %e cea mai ma(e i+'o(ta+,) 'e+t(u mi+e. Nu 'ot *ice c) m)(imi$e 'o$itice +u m) im'(esio+au, %eHi, 'e =Neo(&Nia+ 0$ mai v)*usem %i+ c0+% 0+ c0+%, '(imit cu o ma(e %efe(e+,), 0+ casa u+cNiu$ui meu Hi cum+atu$ui $ui. #He'ta(ea mea a fost ()'e%e satisf)cut): 0+ cuvi+te 0+cete, &(ave, e$ 0mi '(o'u+ea s) st)(uie 'e $0+&) u+ co$o+e$ amic ca s) fiu '(imit, aHa %eHi(at cum e(am, 0+t(-u+ (e&ime+t %e cava$e(ie. N-aveam, /i+e0+,e$es, +ici o &(a/) Hi, fiu mai ma(e a$ u+ei v)%uve, cu u+ f(ate 0+ a(mat), 0mi 'uteam co+ti+ua 0+ $i+iHte stu%ii$e 'este &(a+i,). 2a o astfe$ %e c)$)to(ie +u m-am &0+%it 0+s) eu. 1este c0teva $u+i, o /u(s)BIosif Nicu$escuB, %e t(ei sute %e $ei 'e $u+), /a+i /u+i, e(a $i/e(), Hi f)() co+cu(s. O%o/escu, 0+ 0+,e$e&e(e cu Eas%eu, mi-o va at(i/ui. 9eocam%at) 0+s) m) &)sii, %i+ cau*a 0+&(iIo()(i$o( 'e ca(e, f)() ca eu s) $e simt motivu$, $e i+s'i(a s)+)tatea cuiva c(escut Hi t(u'eHte '(ea ()'e%e, cNemat 0+ai+tea '(eHe%i+te$ui Co+si$iu$ui %e mi+iHt(i 0+suHi, TNeo%o( Rosetti, ve+it 'e+t(u c0teva *i$e $a IaHi. >)() s) m) 0+t(e/e +ime+i %ac) v(eau s) fac 'o$itic) Hi 0+ ce c$u/ am %e &0+% s) m) 0+sc(iu, f)() s) mi se cea() +ici u+ fe$ %e se(vicii 'e viito(, mi s-a '(omis aIuto( 'e+t(u a me(&e 0+ Ita$ia, Hi 'este c0teva *i$e 'uteam s) 0+cNi% f(umoHii &a$/e+i ai $ui Na'o$eo+ a$ III-$ea Hi 'iese$e %e au( &e(ma+e co(es'u+*)toa(e, u+ii Hi ce$e$a$te %eo'ot(iv) +ecu+oscu,i mie, 0+ si&u(u$ He('a( cu ca(e m) 0+ci+&eam %e ca$e.

--

0( DU, LICEN
#m 0+,e$es mai t0(*iu +umai c) aceHti /a+i t(e/uiau s)-mi aIu+&)K v(eu+ a+ %e *i$e, av0+% s)mi a$e& %omici$iu$ 0+ v(eu+ sa+ato(iu G Hi /u+u$ %octo( Buic$iu, e$ 0+suHi Hu/(e% ca o f(u+*) 'a$i%) /)tut) %e c(iv),, 0mi Hi (ecoma+%ase, %eHi f)() a-mi &)si +ici o ati+&e(e $a '$)m0+i, u+ aseme+ea a%)'ost $a -o+t(eu. $0+&) =e+eva. 9e fa't am fost aco$o, $a 0+toa(ce(ea %i+ Ita$ia, Hi mi-au aIu+s s) stau c0teva ceasu(i 0+ seve(u$, (ece$e ote$ %i+ miI$ocu$ vastei $ive*i, u+%e ()su+au tuse$e '(i+ cu$oa(e Hi +oa'tea ca'ete$e c0te u+ui sic(iu su+au %e sc)(i, ia( a %oua *i s) m) aHe* $a mas) cu tova()Hii ca(i scui'au 0+ tu/u(i %e stic$), ca s) a$e(& 0+&(o*it $a %octo(u$ $oca$.BNu e v(emea cu(eiB, a fost ()s'u+su$ G e(a 0+ iu+ie sau $a sf0(Hitu$ $ui mai, G Ria(, %ac) u+ uHo( cata( %e &0t te 0+&(iIo(ea*), 'ot s) te asi&u( c) ai 'utea s) Hi mo(i c)*0+% %e 'e aco'e(iHB. #m '$)tit, am mu$,)mit Hi am fu&it G %e 'a(c) a$e(&a %u') ti+e(e,i$e me$e, /ucu(oase %e via,) 0+ toate '(ivi+,i$e, u+ cimiti( 0+t(e& cu stic$u,e$e '$i+e 0+ m0+). -i+u+ea cea ma(e 'e+t(u mi+e, ca'a/i$) s) m) Hi 0+%(e'te %ac) 0+ a%ev)( aH fi fost /o$+av, a fost 0+s) i+i,ia(ea, su/it), fe(mec)toa(ea '0+) $a ame,ea$) i+i,ia(e 0+ +atu(a Hi 0+ via,a, cNia( Hi 0+ $ite(atu(a ita$ia+) 'e ca(e +-o cu+oHteam %i(ect %ec0t '(i+ e.t(ase$e, o(ic0t %e com'ete+t Hi %e cu &ust f)cute, %i+ ma+ua$u$ $ui >(o$$o Hi #%emo$$o, %a( $im/a, %i+ fe(ici(e, o vo(/eam, Hi 0+c) %estu$ %e cu(),e$ ca s) +u m) cufu+% 0+ masa %es'(e,uit) a st()i+u$ui e.'$oatat, %e ca(e 'e u(m) se (0%e. >)() +ici o (ecoma+%a,ie %i+ 'a(tea +im)+ui, cu c0t 0mi s'u+ea aHa %e scu(t Hi %e sec 0+ (0+%u(i$e $ui m)(u+te Hi /a+a$e =Ni%u$ 0+ f(a+,u*eHte a$ $ui Bae%ecke(, &()/it mai a$es s)-Hi (ecoma+%e ote$u(i$e Hi (estau(a+te$e +em,eHti, m-am t(e*it, $a ca')tu$ u+ui $u+& %(um aust(o-&e(ma+ f)() at(ac,ie, 0+t(-o sea() 0+tu+ecat), 0+ $umea %e um/(e Hi %e Hoa'te, %e t)ce(e miste(ioas) Hi %e t(ec)toa(e fa+tasme a ;e+e,iei. O, ce /i+e a( fi fost %ac) +u m-aH fi co/o(0t %i+ &o+%o$a %e 'ia,), cu %iscu,ia +ea')(at) $a '$at), 0+ fa,a sc)(i$o( %e ma(mu() Hi st0$'i$o( au(i,i ai ote$u$ui Baue(=(`+Xa$%, fu(0+%u-mi astfe$, '(i+ o%aia cu u+ &a$/e+ 'e *i Hi '(i+ amestecata, co+fu*a Rta/$e %ONiteB, acea sf)tui(e i+tim) cu s'i(itu$ 0+suHi a$ o(aHu$ui 0+f)Hu(at aHa %e $a(& Hi %e st(0+s %e o aHa %e ma(e &$o(ieK -i-a t(e/uit s) m) 0+to(c a'oi a+i %e *i$e, s) $ocuiesc '(i+ fu+%u(i %e cam'ie$$i, ca $a /)t(0+aBB(u+a =(e&o(etti +)scut) 1(e%o+*a+iB, s) stau a$)tu(i %e oacNeHe c0+t)(e,e ca(e-Hi ce(cau &$asu$, %e ofi,e(i %e ma(i+) so(/i+%u-Hi cafeaua a$)tu(i %e fi%e$a o(%o+a+,), s) asist $a cum')()tu(i$e cu 'a+e(aHu$ co/o(0t 'e fe(east(), s) m) 0+cu(c Hi s) m) %escu(c %e *ece o(i 'e *i f)() a 0+t(e/a, %i+ sfia$), 'e +ime+i, %e $a u+ u+&Ni %(e't %e st()%i,) $a a$tu$, c)ut0+% %easu'(a case$o( %e &(a+it c(ucea c)$)u*itoa(e a /ise(ici$o(, s) ascu$t +oa'tea, se(e+a%e$e 0+ce(cate $a fe(eHti$e u+%e se ve%ea u+ ca' %e femeie t0+)() Hi %e u+%e +u se a(u+ca o ca+) cu a') 'este focu$ cu(te+ito(u$ui Hi, *iua, '$0+&e(ea %uioas) a co'ii$o( ()*$e,i acom'a+ii+%u-se %i+ a(mo+ic), s) vo(/esc o(icui Hi o(ici+e s)-mi vo(/easc), s) m) amestec 0+ toate '$)ce(i$e Hi 'et(ece(i$e Hi s) v)%, s) 0+,e$e& toate %u(e(i$e acestui o(aH u+ic 'e ca(e-$ iu/eHti cu totu$ a$tfe$ %ec0t 'e o(ica(e a$tu$ 0+ $ume, cNia( %ec0t ace$a 0+ ca(e, fii+%

+)scut, ,i-ai fi &)sit cNema(ea Hi (ostu$ vie,ii, ca s) uit ce mi-a

--

--

fost aceast) ma(e &(eHea$), a ()t)ci(ii 0+t(-o vast) Na(%u&Nie scum'), &ata s) '(imeasc) 'e o(ice st()i+ 'e+t(u a-$ face s) simt) c) +u este 0+ ;e+e,ia. 4i, 0+ &oa+a +e/u+) a cui v(ea s) va%) c0t mai mu$t, cNia( %ac) ve%e, +ea')(at, aHa %e ()u, Hi mai a$es a ace$uia ca(e co+stata %i+ *i 0+ *i, $a fieca(e +ou) e.'e(ie+,) %e ote$ i+te(+a,io+a$ o(i %e R'e+siu+eB 'e+t(u fo(estie(i, cum Ioac) mai $i/e( mo+e%e$e %e au( 0+ He('a(u$ $ui am v)*ut 1a%ova, ;ice+*a Hi ;e(o+a, %u$ci o(aHe 'aH+ice, 0+ ca(e se au*ea vo(/i+% ta(e &$asu$ v(emi$o( %e c(u+te $u'te Hi %e ma(e a(t) s'o+ta+ee Hi 0m/e$Hu&at), am '(i+s '(ive$iHti t(ec)toa(e %i+ 1isa, %i+ >$o(e+,a, u+%e mai t0(*iu e(a s)-mi am, 'e+t(u ()/%)toa(e ce(cet)(i %e a(Niv), co$,u$ meu 0+t(-o a%ev)(at) cas) $ocuit) Hi e(am s)-mi 'o(t 'aHii, c)$)u*it %e m0+i +ev)*ute, %e-a $u+&u$ #(+u$ui 'a$i% Hi '(i+t(e co'acii so$em+i %e 'e 'ov0(+iHu$ %ea$u$ui sac(u %e $a Sa+ -i+iato, ')t(u+s %e o f(umuse,) a (ea$i*)(i$o( t(ecute 'e ca(e +-o mai %es')(,eam %e o (ea$itate ea 0+s)Hi at0t %e fe(mec)toa(e, 0+,e$e&0+% 0+ sf0(Hit c) u+a Hi a$ta me(& 0m'(eu+). 9a( foa(te co+fu*e-mi (evi+ '(ime$e vi*ite $a -i$a+ Hi $a >$o(e+,a. Roma mi-a a')(ut f)() s) m) 'ot i*o$a 0+ %ome+iu$ m)(e, a$ 'ute(ii %e o%i+ioa() Hi f)() s) simt fio(u$ %e ca(e s-a cut(emu(at #sacNi 0+t(-u+ tim' c0+% +u se 0+v),a at0ta isto(ie a (oma+i$o( %u') e.ce$e+te$e c)(,i %e e(u%i,ie a$e &e(ma+i$o( Hi a$e e+&$e*i$o(U a'oi afu(isita %e c)$)u*) cu $e&)tu(a (oHie m) st)'0+ea aHa %e mu$t, Hi Hco$a(u$ %e '0+) ie(i sim,ea %ato(ia i+e$ucta/i$) %e a ve(ifica 'as %e 'as, ca Hi mii$e %e tu(iHti ca(e-$ 0+cu+Iu(au, tot ceea ce e(a 0+sem+at ca (ema(ca/i$ 0+ 'a&i+i$e R&Ni%u$uiB: o, fe(icite tim'u(i$e c0+%, %u') $u+&i aHte't)(i Hi cu &(eut),i aHa %e ma(i, t0+)(u$ %e %i+co$o %e #$'i se co/o(a 0+cet-0+cet, 0+ su+etu$ %e c$o'o,ei a$ %i$i&e+,ei, o'(i+%u-se %es %e $a u+ o(aH $a a$tu$, ascu$t0+% ce se vo(/eHte 0+ t()su(), t()&0+% cu u(ecNea $a co+vo(/i(i$e 'o'u$a(e %im'(eIu(, av0+% +eco+te+it se+*a,ia acestui $uc(u +ou, %e at0ta a(t) Hi toto%at) %e at0ta uma+itate, 'e+t(u ca, $a ca')t, aHa %e o/osit, %a( st)'0+it %e at0ta v(aI), s) i+t(e 0+ casa a%ev)(at ita$ia+) a a$/e(&ato(e$ui, s) fie %us cu u+ *0m/et, cu o vo(/) %e '(iete+ie ca 'e+t(u u+ fiu sau u+ f(ate 0+ o%)i,a ()co(oas), cu 'e(%e$u,e$e a$/e, %e $a fe(easta m)(u+t) a c)(eia u+ &est ca 'e+t(u %e*ve$i(ea u+ei statui s) 0+ve%e(e*e mi(acu$u$ cu tu(+u(i Hi 'o(ta$e, cu statui su(e Hi fa,a%e v)(&ate %e ma(mu(i co$o(ate, a$ u+ei cate%(a$eK 9i+t(-o u$tim) s)(itu() am ati+s Nea'o$e, u+%e, %ata aceasta, +u Htiu cum, am avut +o(ocu$ s) +u m) 0+fu+% 0+ ime+su$ o(aH *&omotos Hi scutu(at %e f(i&u(i, ci s) m) aHe*, cu se+time+tu$ c) a'(oa'e se */ate ma(ea s)(utat) %e soa(e$e ca$%, 0+t(e 'o(toca$ii Hi $)m0ii u+ei vi$e, mai mu$t cas) 'a(ticu$a(), u+%e a/ia %ac) mai ()t)cea, t)cut, u+ a$t suf $et %e om. :+ ceasu(i$e c0+% 'icioa(e$e o/osite (efu*au s) mai mea(&), ceteam cu $)comie aceast) $ite(atu(), o%at) aHa %e ma(e Hi ()mas) Hi a*i at0t %e i+te(esa+t). C$asicii i-am %esco'e(it 'e u(m), si+&u( Tasso fii+%u-mi cu+oscut, cu &(a,ii$e $ui &e+ti$e Hi se+time+ta$ me%ieva$e 0+ Iu(u$ u+ui su/iect %e c(uciat), 0+s) 0+ fo(ma u+ui c$asicism a$ c)(ui i+sti+ct +-a %is')(ut +icio%at) $a aceast) +o/i$) +a,ie. 9a( cu I -a$avo&$ia Hi cu -ast(o %o+ =esua$%o, cNia( cu Ti&(e Rea$e Hi cu I$ ma(ito %i E$e+a a$e $ui =iova++i ;e(&a m) co/o(am 0+c0+tat 0+ acea $ume %e sat ita$ia+ %i+ su% 0+ ca(e e at0ta +atu(a$e,) Hi at0ta ome+ie

--

Hi u+%e 'asiu+i$e st(i&) c$a( Hi ca$% s'(e 0+%estu$a(ea $o(. Ca(%ucci, cu ve(su$ $ui %e /(o+* 0+ Iu(u$ u+o( ca$me sce+e %e c$asicitate (oma+o-e$e+ic), 0mi e(a (e*e(vat 'e+t(u a$t tim' Hi 'e+t(u a$t s'i(it, %a(, 0+ cu(su$ at0to( Hi at0to( ceti(i 0+ $ite(atu(i$e ce$e mai %eose/ite, +imic +u-mi 'oate Hte(&e %i+ mi+te im'(esia $)sat) atu+ci, $a acea v(0st), 0+ ace$ ca%(u, cu acea atmosfe(), a %esco'e(i(ii u+ei Ita$ii (u(a$e, %e e aHa %e vecNe t(a%i,ie Hi %e o +outate totuHi aHa %e ma(e, cum am cu$es-o %i+ 'a&i+i$e cocNet ti')(ite a$e c)(,i$o(, cu co'e(ta a$/) Hi tit$u$ (oHu, a$e m0+%(u$ui, si+&u(atecu$ui 'ovestito( +atu(a$ist a$ +oii Ita$ii. Numai 0+ +uve$e$e +o(ve&ie+e a$e $ui BIo(+stIe(+e BIo(+so+, cu a$/ast(e (ef $ecte 'e ma(&e+i$e mu+,i$o( +i+Hi %easu'(a m)(ii ete(+ (eci, am avut acest se+time+t %e via,) a%0+c 0+()%)ci+at), %a( av0+% +evi+ov),ia 0+t0iu$ui ceas c0+% omu$, fe(icit Hi 0+&(iIo(at, s-a &)sit 0+ fa,a ')m0+tu$ui 'e ca(e, cum se Htie, 9um+e*eu $-a f)cut a+ume 'e+t(u aceast) /iat) f)'tu() a $ui. --am 0+to(s cu 'a&i+i '$i+e %e 0+sem+a(ea *i$+ic) a mi+u+i$o( '(i+ ca(e acuma aIu+&eam s) v)% mu$te $uc(u(i cu totu$ a$tfe$, f)() ca totuHi s) m) fi %es'(i+s, '(i+ aceste *i$e ita$ie+e %ate mie 0+ai+te %e %ou)*eci %e a+i m)ca(, %i+ 0+c$eHta(ea u+o( i%ei Hi se+time+te ieHite mai mu$t %i+ ca(tea cetit) %ec0t %i+ '(ivi(ea +atu(ii Hi a oame+i$o( cu ocNii mei, cu '(o'(iii mei ocNiU '(ea 0+v),at a '(imi, a asimi$a (isc0+% 'e a$)tu(i +umai o timi%) cu&eta(e '(o'(ie G ')catu$ Hco$ii S, +u '(oiectam asu'(a (ea$it),ii 0+s)Hi fii+,a mea, ca(e Hi ea 0Hi avea Hi-Hi a(e %(e'tu$ $a i+te('(eta(ea ce$o( ca(e-i t(ec 0+ai+te sau vi+ c)t(e %0+sa Hi, 'e+t(u aceast) $i/e(a(e ca(e +u vi+e ()'e%e Hi uHo( ce$ui $e&at %e ca(tea co'i$)(iei Hi a%o$esce+,ei, +-am Htiut 0+t(e/ui+,a acest mi+u+at miI$oc %e eva%a(e %i+ cetit Hi Htiut, ca(e e, 0+ toate $uc(u(i$e Hi 0+ toate suf $ete$e ei, Ita$ia. Cum aveam u+ $u+& co+ce%iu, 'e ca(e +u-$ 0+t(e/ui+,asem %ec0t 'e+t(u o mic) 'a(te 0+ cu(su$ acestei c)$)to(ii %e '(i') Hi %e &(iIa u$timu$ui /a+, e(a, '0+) $a %escNi%e(ea ace$o( $ec,ii %e $a 1$oieHti, 'e ca(e +u aveam s) $e 0+ce' 0+s) +icio%at), tot ()&a*u$ 'e+t(u a (e$ua $ectu(i 'e ca(e cu Hi mai ma(e 'asiu+e $e-am u(mat, $u0+% acuma c)(,i$e %e $a 0+suHi Eaima++ ce$ ma(e, si+&u(u$ ca(e a 0+temeiat o /i/$iotec) ci(cu$a+t), %u') vecNii Rosetti Hi Wi+te(Na$%e( %e $a 68<!. Nicio%at) +-am avut at0ta tim' $a %is'o*i,ie, at0ta $i/e(tate %e s'i(it, at0ta /ucu(ie %e a 0+v),a %e $a cei mai ma(i oame+i ai $umii, a$ c)(o( &0+% mai scum' 0mi st)tea $a(& $a 0+%em0+), ca atu+cea, 0+ acea va() a a+u$ui 689!, ca(e a co+t(i/uit aHa %e $a(& s)-mi 0+t(e&easc) suf $etu$, fe(i+%u-m), 0+ aIu+u$ u+o( &(e$e Hi %i+ ce 0+ ce mai iu/ite stu%ii %e s'ecia$itate, %e ma(ea '(imeI%ie a 0+&ust)(ii o(i*o+tu$ui, a 'ie(%e(ii sim,u$ui, aHa %e +ecesa(, a$ '(o'o(,iei %i+t(e $uc(u(i. Co+ti+uam foi$eto+u$ meu $a 2u'ta, u+%e a')(eam %i+ c0+% 0+ c0+%, 0+ i+%ife(e+,a $ui 1a+u 'e+t(u ce um'$utu() $ite(a() 'u+eam eu 0+ Iu(u$ &0$cevi$o( 'o$itice ca(e m) %e*&ustau a%0+c, aHa cum e$e s0+t, f)() a$t) ,i+t) %ec0t a i+te(ese$o( 'e(so+a$e, 0+ Iu(u$ i+fo(ma,ii$o( *i$ei, su't %es'(e,u$, ca(e +u se co/o(a m)ca( '0+) $a fo(me$e u+ei i'oc(i*ii 'o$iticoase, a$ $ui Emi$ >(u+*escu, vecNi uce+ic a$ $ui Rosetti, Hi 0+ai+tea 0+t(e/)(i$o( (e'etate a$e $ui Io+ Baca$/aHa G s'$e+%i% cu /a(/a $ui %e asi(ia+, $i+&)i as'(a fi&u() 'o(u+citoa(e a ma(e$ui *ia(ist ca(e e(a, Hi este, f(ate$e s)u Co+sta+ti+ S, %ac) am u+

--

sistem c(itic a$ meu Hi, %ac), %i+ +e+o(oci(e, +u-$ am, a'oi %e ce +u-$ am. No(ocu$ meu 0+s) m-a 'us 0+ $e&)tu() Hi cu a$,i oame+i, 0+ a$t) atmosfe() %ec0t aceea cu fum %e ,i&)(i, mi(os %e ce(+ea$) Hi '(i') a cu&et)(ii Hi sc(isu$ui ca(e e, su't /)taia co+ti+u) a Hti(i$o( %i+ afa(), a (e%ac,iei. #(tNu( Stav(i, ca(e-mi co+fiscase ce$e mai f(umos $e&ate $a ScNj+vis*+e( 0+ IaHi %i+ c)(,i$e me$e f(a+ce*e Hi mi $e Hi a()ta f)() s) mi $e %ea 0+a'oi, se aHe*ase $a Bucu(eHti, u+%e-Hi 0+I&Ne/ase o t(ec)toa(e via,) %e fami$ie Hi u+%e 0+t0$+ise o foa(te /u+) '(imi(e '(etuti+%e+i, cu sim'atica $ui fi&u() %e (oma+tic, cu a$ese$e 'u(t)(i %e t0+)( /oie( /otoH)+ea+ Hi cu acea 'oe*ie 'e +e%(e't uitat) 0+ ca(e, $i'si+% u+ 'ute(+ic se+time+t Hi tot ce 'ot %a i%ei$e, e(a, 0+ scNim/, o mu*ica$itate %u$ce, u+ sim, a$ ce$o( mai %e$icate +ua+,e, u+ im'(esio+ism ca(e '$)cea. Cu %0+su$ am me(s 0+t)ia oa() $a Revista +ou), +u f)() 0+%oie$i 0+ ce '(iveHte 0+tPm'i+a(ea 'e ca(e aH 'utea-o &)si 'e $0+&) Eas%eu, eu ca(e- mi v)*usem 0+ Co+vo(/i(i ce$e %ou) stu%ii %e c(itic) Htii+,ific) a$e me$e, %eHi cu &(eu '(imite G c)ci, %ac) m) '(e*i+tasem $a Iaco/ Ne&(u**i, +u f)cusem ce(e(ea %e a fi a%mis Hi 0+ casa, /i+e ')*it) %e ci(aci i+te(esa,i $a aceasta, a $ui -aio(escu S, Hi ca(e, 'e $0+&) aceasta, e(am fo(mat 0+ ace$e ce(cu(i %e $a IaHi, ca(e, iu/itoa(e %e '(eci*ie Hi 0+suf $e,ite %e u+ Not)(0t (ea$ism, +u '(e,uiau %e$oc s'$e+%i%e$e av0+tu(i (oma+tice, 'e $0+&) a%ev)(, Hi u+eo(i cNia( 0m'ot(iva $ui, a$e vi*io+a(u$ui /asa(a/ea+. :+tPm'i+a(ea a fost 0+s) %eose/it %e /u+), 'oate Hi 'e+t(u a ()'i u+ c(e%i+cios 'osi/i$ &(u'u$ui %e u+ aHa %e st(ict e.c$usivism %e $a fo(ma,iu+ea i+te$ectua$) %i+ fa,). :+ c)su,a %i+ st(a%a Re&a$) a Revistei +ou), /iat) '()v)$ioa() av0+% 0+ %os o/iH+uita o%aie a 'at(o+u$ui, '(ofetu$ tai+e$o( c)utate 0+ fi$o$o&ie Hi 0+ isto(ie t(o+a, o *i 'e s)'t)m0+), 0+ai+tea u+ei Na$/e %e /e(e, 0+cu+Iu(at %e o cu(te ca(e +u e(a 'ot(ivit) cu +et)&)%uita $ui m)(ime. E(a aco$o, ca mai a'(oa'e a$ $ui, Io+escu-=io+, 'e ca(e se s'u+ea c) Hi-$ %o(ise &i+e(e: +a$t, &(as, 'ie'tos Hi 0+v0(ti+%u-Hi e(oic /ustu$, fa,a $ui ea 0+s)Hi av0+% aceeaHi 0+f),iHa(e a u+ui /a(o+ me%ieva$ ca(e Hi-a ')()sit '$atoHa, aHa %e %0(* 0i e(a 0+fi't ')(u$ as'(u Hi aHa %e ()sucit) a /)taie (oHcata musta,)U +umai ocNii Hte(Hi, 0+ ca(e '$utea o %is'o*i,ie $a &$ume$e uHoa(e, v)%ea a%ev)(ata fi(e a omu$ui 0+c0+tat %e '(o'(ia $ui f(a*), 0+ ca(e c(e%ea c) %esco'e(e i+f $ue+,a e$e&a+,e$o( 0+No(/otate a$e $ui O%o/escu. #+ec%otistu$ S'e(a+,) *0m/ea %e su't ocNe$a(i 0+ fa,a (otu+%), '$aci%) G %e$oc auto(u$ s+oave$o( $ui 'o'u$a(e, %e a$tfe$ /$0+%u,e, f)() 0+%()cit) ve(v) a ,e(a+u$uiS, Hi %easu'(a co+ve(sa,ii$o(, 0+ ca(e Eas%eu 0+suHi amesteca, 'oto$it, mici ()ut),i cu 'i')(atu$ s)u acce+t (uso-'o$o+, se au*ea vo(/a, smu$s) %i+ %i+,ii st(0+Hi, a fi$o$o&u$ui 2a*)( 4)i+ea+u, om %e o foa(te $a(&) com'(eNe+siu+e Hi cu %ivi+ia,ii ca(e, mai t0(*iu, c0+% s-a %es')(,it %e ,a(), Not)(0t s)-i uite Hi $im/a, i-au c(eat o me(itat) (e'uta,ie 0+ st()i+)tate. Ci(cu$0+% 0+t(e aceHti o/iH+ui,i, cu &(iIa %e a um'$ea Na$/e$e Hi %e a 0+%e'$i+i a$te fu+c,iu+i %e cNe$+e(, o ciu%at) fii+,) cu $u+&a /a(/) /$o+%) Hi ocNii Hte(Hi, me$a+co$ici, 0Hi f)cea %e $uc(u, 'e ca(e Eas%eu o &)sise +u Htiu u+%e, 'e+t(u o sa(ci+) ca(e +u e(a 'ot(ivit) +ici cu o(i&i+ea, +ici cu ocu'a,ii$e, +ici cu a'titu%i+i$e Iui. :$ cNema Co+sta+ti+ =Nio+is, +u Htia /i+e (omP+eHte G +ume$e meu fii+% te(mi+at cu a se /ucu(a

--

%e t(atame+tu$ u+ui su/sta+tiv femi+i+ S, %a( cu$e&ea Hi (e'a(ti*a a(tico$e$e, 'utP+% face '(imite %i+ +e'(imite Hi +e'(imite %i+ '(imite, %u') (e$a,ii$e 'e(so+a$e, Hi fi&u(a ca sec(eta( %e (e%ac,ie 'e co'e(ta cu %esem+u(i (oHii 0+cu+Iu(0+% 'o(t(ete$e scNim/)toa(e, o'e() f)() &ust a u+ui a$t i+ve+tat, ;o+sovici. #ici, cu voia $ui =Nio+is au a')(ut +u +umai scNNi,e$e %i+ Ita$ia, %a( Hi a$ %oi$ea (0+% %e ve(su(i %u') ce$e, %e a$t ca(acte(, %i+ Co+tem'o(a+u$. #tmosfe(a, %i+ ca(e +u $i'sea &$uma, e(a 0+s) 0+&(euiat) %e '(eocu'a,ia co+ti+u) a %i(ecto(u$ui Hi amfit(io+u$ui Hi %e '(ofe,ia $u&u/() 0+ $e&)tu() cu %0+sa. 9e scu(t) v(eme mu(ise si+&u(u$ co'i$ a$ $ui Eas%eu, o fat) f(umoas), /u+) Hi %e 0+suHi(i i+te$ectua$e %eose/ite, ma+ifestP+% 0+c) %i+ a+ii a%o$esce+,ei u+ %isti+s Hi so$i% ta$e+t $ite(a(. 9e o s)+)tate Hu/(e%), +esu'(ave&Neat) 0+ a+ii ma(ii c(i*e t(u'eHti, co'$eHit) %e stu%ii, %e ceti(i, %e 0+ce(c)(i 0+ %ome+iu$ c(ea,iu+ii, Iu$ia, iu/ita $ui Iu$ie, (eve+ise %i+ 1a(is foa(te &(eu /o$+av), Hi toate 0+&(iIi(i$e %evotate +-o 'utuse() sc)'a %e $a o moa(te aHa %e '(ematu(): $a cimiti( mica fa,) 'a$i%), aIu+s) 0+ cavou$ fami$iei, e(a o/iectu$ m0+&0ie(ii Hi %es'e()(ii +e+o(ocitu$ui ')(i+te, ca(e a+u+,a, 0+ '(a%a i$u*ii$o( s'i(itiste, 'e ca(e i $e se(vea cu %o/0+%) =Nio+is Hi so,ia $ui, o '(ofesoa() f(a+ce*) %a(, cu aceeaHi $i's) %e si+ce(itate, Hi a$,ii, *iua '(ecis), %i+ ma(tie 6896, c0+% mi$a 9om+u$ui 0$ va (eu+i suf $eteHte cu cea +eco+te+it '$0+s). 9u(e(ea-i smu$sese o 'oe*ie +ou), 0+ ca(e 'ute(ea sf0Hieto(u$ui se+time+t i*/utea s) 0+vie fo(ma, ca(e ()m)sese st0+&ace Hi a/st(act). 1u/$icate cu 0+&(iIi(e, 0+ t(ei mici vo$ume, ve(su(i$e Hi '(o*a Iu$iei e(au ce$ mai '(e,ios %a( 'e ca(e-$ 'utea face ce$ veH+ic +em0+&0iat, Hi +u mi-am %at seama 0+%eaIu+s cu c0t) +e()/%a(e aHte'ta e$ %e $a mi+e ace$e 'a&i+i %e c(itic) 'e ca(e aceast) i*/uc+i(e %e ti+e(easc) 'oe*ie $e me(ita %esi&u(. 1(i+ o%aia &$ume$o(, u+eo(i Hi t(ivia$e, $a Eas%eu 0+suHi, vestit 'e+t(u aceasta, t(eceau %eci u+eo(i ca +iHte /)t)i ()'e*i %e a(i'i a$/e Hi se t0(au muce%e a/u(i(i %e cavou. O(icum, su't +ici u+ (a'o(t, +u e(a /i+e %e t()it aici, %a( Hi %i+ suf $etu$ %e ')(i+te sti+&Ne( a$ i$ust(u$ui st)'0+ a$ $ocu$ui se %esf)ceau u+%e +e'(ev)*ute %e /u+)tate, ca atu+ci c0+%, $a 0+ce'ut cNia(, cu %e&ete$e $ui fi+e, e$ %)%ea 0+t(-o 'a(te R/(eto+u$B meu ieHea+, (estitui+% $i/e(tatea Hi $umi+a f(u+,ii. :+ ace$e c0teva $u+i %e ma(e $i+iHte Hi mu$,)mi(e a$e me$e, #$ecsa+%(i, %e mu$t s$)/it %e /oa$), secat %e ca+ce(, se sti+se. Revista +ou) t(e/uia, 0+ &0+%u$ $ui Eas%eu, s) ai/) o ami+ti(e mai $a(&) a 'oetu$ui u+ei 0+t(e&i &e+e(a,ii 0+ miI$ocu$ c)(eia %esc)$ecase 'e $a 68" t0+)(u$ /asa(a/ea+. Ce$ui %e cu(0+% ve+it i s-a f)cut ma(ea ci+ste %e a-i ce(e ace$e 'a&i+i. T(e/uia s) m) %uc $a Vo&)$+icea+u, ca(e-Hi 'et(ecea /)t(0+e,e$e 0+&ustate Hi +)c)Iite %e ete(+e +evoi /)+eHti 0+ vi$a sa %e $a 4osea, 'e+t(u a-i ce(e u+e$e i+fo(ma,ii '(i+ ca(e scNi,a mea a( fi 'utut s) ca'ete o va$oa(e %e o(i&i+a$itate. 1e ma(e$e o(ato(, 'e a%u+)to(u$ c(o+ici$o( mo$%ove+e 0$ *)(isem, cu /u(ta $ui e+o(m), *&u%uit), 0+ /i(Ia cu ca(e se t(a+s'o(ta acas), cum, %(e't Hi so$em+ 0+t(-u+ aseme+ea veNicu$, '(ivi+% '(i+cia( $a $umea %e 'e t(otua(e, '(i+sesem %i+ fu&), tot o si+&u() %at), 'e #$ecsa+%(i. 9a( &0+%u$ c) m-aH 'utea '(e*i+t) eu, cu ce e(am, 0+ai+tea ace$uia ca(e 'e(so+ifica aHa %e mu$t %i+ t(ecutu$ cu$tu(a$ Hi 'o$itic a$ +eamu$ui meu m) 'a(a$i*a. -i-a fost im'osi/i$ s) iau Not)(0(ea ca(e ma( fi aHe*at 0+ fa,a $ui. #m sc(is %eci cu

--

c)$%u(), aHa cum m) '(ice'eam, stu%iu$ 'e ca(e $-am (eu+it a'oi cu ace$ea %es'(e C(ea+&) Hi %es'(e ;e(o+ica -ie$e 0+ u(0te$e vo$umaHe, iefte+e, a u+ $eu, 'e ca(e $e scotea $i/(a(u$ ieHea+ 4a(a&a. :+ sc(iso(i$e $ui -aio(escu, a$e o/iectivu$ui Hi tot%eau+a %em+u$ui, &oetNea+u$ui Hi o$im'ia+u$ui -aio(escu, %e ca(e aceeaHi sfia$) m) o'(ise s) 0+ce(c a m) a'(o'ia, am &)sit ce$e %ou) (0+%u(i ama(e Hi +e%(e'te G ta+t %e fie$ e+t(e-t-i$ %a+s $OPme %es... %ieu.J G 0+ ca(e o(0+%ui+%u-i-se $ui Ne&(u**i s) 'uie 0+ Co+vo(/i(i u+ sim'$u +ec(o$o& a$ $ui #$ecsa+%(i G o(ice a$ta, 'e+t(u u+ astfe$ %e om, %e a$tmi+te(ea 0+t(e/ui+,at $aBFu+imeaB mai mu$t ca u+ o(+ame+t %i+t(-o vecNe &a(%e(o/) scum'), t(e/ui+% s) fie o $i's) %e &ust, G se vo(/ea Hi %e to+u$ RsecB 'e ca(e-$ 0+t(e/ui+,asem eu 0+ Revista +ou). 9u(e(ea ve+ea, se 'a(e, %i+ co$a/o(a,ia mea $a 'u/$ica,ia a%ve(s), 'oate, ia()Hi, %i+t(u+ a(tico$aH, %e $a 2u'ta, 0+ ca(e, %emu$t, o'usesem c(itica %e co+st(uc,ie a $ui =Ne(ea ce$ei %e cate%() Hi %e t(i/u+a$ a omu$ui ca(e %esi&u( avea ma(i me(ite, 0+c) +u %estu$ %es$uHite, %a( +u Hi se+su$ %e*vo$t)(i$o( isto(ice Hi +ea')(ata $o( 'e(s'ectiv). Nemu$,)mi(ea +eie(t)to(u$ui c(itic 'utea fi %ete(mi+at) %e a$tfe$ Hi %e fa'tu$ c) avusem o+oa(ea s) fiu $e&at, 0+ ciu%a ti+e(e,ei me$e, cu acei f(u+taHi ai $ite(atu(ii (omP+eHti %i+t(e ca(i %oi, o%at) mem/(i aiBFu+imiiB, 'e ca(e o ')()sise(), st)teau cNia( '(i+t(e cei mai iu/i,i %i+ co$a/o(ato(ii $ui Eas%eu: ;$aNu,), ca(e i-a %at %i+ ce$e mai f(umoase 'oe*ii a$e $ui, ia( 9e$av(a+cea, auto(u$ Su$t)+icii, i-a 0m'o%o/it (evista cu c0teva %i+ ce$e mai st()$ucitoa(e scNi,e a$e sa$e, %e o uimitoa(e +outate 'ito(esc), 0+ ca(e t()ia tot suf $etu$ +aiv Hi i+ve+tiv, com'$icat Hi muca$it, ca'a/i$ %e cea mai 0+a$t) 'oe*ie Hi %e cea mai e.act) (e'(o%uce(e, '0+) $a u(0t Hi t(ivia$, a$ ')(,ii mu+te+e %i+ 'o'o(u$ (omP+esc. #m 0+ce'ut cu+oaHte(ea $o( '(i+ Ca(a&ia$e. 9isc(etu$, o+estu$ ma&ist(at ;asi$e Tasu, vecNi c(e%i+cios a$BFu+imiiB, /)t(0+u$ cu ca(e e(am atu+ci 0+(u%it, m) %use 0+t(-o *i 0+ casa %i+ st(a%a 1o$o+) u+%e st)tea %(amatu(&u$, %e cu(0+% 0+su(at cu %(a Bu(e$$Z Hi tat) a %ou) 0+c0+t)toa(e feti,e, '(imitoa(e fami$ie $a ca(e se a%)u&ea so(a %+ei Ca(a&ia$e Hi u+%e masa %escNis) e(a 0m'o%o/it) cu a(Nitectu(a m)iast() a u+o( +euitate to(tu(i %e casta+e. 1(e*i+tat 0+t0i ca u+ +e&usto( %e +u Htiu ce, %e $0+) mi se 'a(e, +-a t(e/uit s) fiu sf(e%e$it m)ca( o c$i') %e acei st()/)t)to(i ocNi +e&(i %e su't f(u+tea $a(&) 'e+t(u ca s) mi se s'uie ci+e s0+t. >oi$etoa+e$e %i+ 2u'ta $e cetise Hi +u-i %es'$)cuse(), cu tot /a&aIu$ st()i+ 'e ca(e-$ 'u(tau 0+c) 0+ s'i+a(e, Hi se ve%ea, %esi&u(, '(ea mu$t. :+ aceast) '(im) vi*it) cNia(, am 'utut cu+oaHte como(i$e %e im'(ovi*a,ie, cu at0ta ve(v) Hi co$oa(e Hi umo( Hi simu$at) vio$e+,), cu u+ (afi+at sim,, moHte+it, %e ma(e acto(, a$e ace$uia ca(e, 0+ toat) via,a $ui, &o+i+% %u') moHte+i(i, ca aB-omu$oaiiB, aHa %e iute cNe$tuit), Hi %u') mu$te 0+cNi'ui(i %e $a ca(e +ici +-avea ce cNe$tui, a fost, ca Hi 0+ +e0+t(ecuta co+ve(sa,ie, u+ (oma+tic %e o fo(mi%a/i$) ima&i+a,ie Hi %e u+ st()$ucito( ca'(iciu, Hi totuHi s-a 0+%)()t+icit, co+t(a fi(ii sa$e, s) fie, Hi 0+ come%ii$e (ea$iste, Hi 0+ 'ovesti(i$e cu su/iecte %i+ ace$aHi me%iu (ea$, Hi 0+ o/se(va,ii$e co(osiv %e c(itice, u+ c$asic '0+) $a o/sesie Hi ma+ie, (afi+0+% +eco+te+it ce$ %i+t0i sc(is, cNia( cu (iscu$ s)-i ia tot ce e '(oas')t 0+ s'o+ta+eitatea c(eatoa(e. 4i atu+ci mi-a (ecoma+%at 'e (e,i+utu$ sc(iito( &e+eve* Ro%o$'Ne Toe'ffe(, Hi cu /uc),e$e %e cNi/(itu(i ()'e%e

--

ma+ev(ate 'e mas) a c)utat s)-mi 0+ve%e(e*e cum a(ta +u e %ec0t o a'(o.ima,ie 'e ca(e cu u+ si+&u( &est uHo( 'o,i aIu+&e s-o %ist(u&i. #$e.a+%(u ;$aNu,) +u t(ecuse %ec0t foa(te 'u,i+ 'e $a Co+vo(/i(i, u+%e a$te$e e(au i%ei$e co+%uc)toa(e ca(e, %eHi (evista ')(ea %escNis) o(ic)(ui oas'ete ca(e avea 'u,i+) 0+%em0+a(e $a sc(is Hi (e$a,ii socia$e /u+e, 0+c) mai ')st(au &(oa*a fa,) %e o(ice 'utea fi te+%i+,) %e a i+ova: Ca(a&ia$e, e$ 0+suHi fusese a%us a ca(icatu() ace$aHi $i/e(a$ism %e ca(e, cu Rosetti 0+ f(u+te, 0Hi (0sese 0+ sati(e Emi+escu, (e%acto( $a foaia co+se(vatoa(e Tim'u$, %a( %esi&u( +u ca u+ +)imit, ci ca u+ co+vi+s t(a%i,io+a$ist, '0+) $a a ve%ea R&(eco-/u$&)(imeaB +umai %i+co$o %e 'a(ti%u$ u+ei /oie(imi 'ute(+ic 0+v(0state cu fa+a(io,ii. #ce$a ca(e, ca t0+)( '(ofeso(, 0+ce'use cu atacu(i 0m'ot(iva me%iu$ui socia$, a ')st(at tot%eau+a 'o(+i(ea (evo$u,io+a() 'e ca(e o v)%eau 0+c) %e atu+ci 'oe*ii ca f(umoasa 2a o&$i+%), cu.: .sa$oa+e$e /o&ate, 8+%e mi+tea +u &0+%eHte, u+%e i+ima +u /ate, aHte't0+% v(emea c0+% 0m'(eIu()(i$e 0i vo( 'e(mite, 0i vo( im'u+e cNia(, s) ias) 0+ fa,) cu vecNi$e a(me, /i+e 0+&(iIite, 0+ m0+). #tu+ci c0+%, '(i+ $e&)tu(a 0+t(e cei t(ei co(ifei ai mai +oii $ite(atu(i, am aIu+s a-$ cu+oaHte, $i(icu$ cu &$as a%0+c vi/(a+t, cu vo(/a socotit), ca(e %ucea cu si+e u+ t(ist miste(, cu toat) mome+ta+a via,) fe(icit), Hi cu ocNii a%0+ci, c0teo%at) st()/)tu,i %e sc0+tei, ca(e ()s)(eau im'(esio+a+t %i+ 0+tu+ecata fa,), t)iat) %e mu$te /(a*%e, asu'(a c)(eia se $)sa 'e f(u+te a(i'a %e co(/, (u't) 'a(c) %i+ 'as)(ea $ui E%&a( 1oe, se o'(ise 0+ ca(ie(a $ui $ite(a(), %u') +uve$e$e '$i+e %e %u(e(i socia$e ca Hi %e sufe(i+,i ome+eHti, Hi v)%it 0Hi c)uta o ca$e. ;oi+,) Hi Not)(0(e, 'asiu+e, f(a+cNe,), me(&0+% '0+) $a /(uta$itate, %e mi$ita+t $i/e(a$, ca(e %)%ea ;oi+,ii +a,io+a$e, Rcea(Hafu$B, cum 0i *iceau a%ve(sa(ii 'e+t(u vaste$e '(o'o(,ii mate(ia$e, ca(acte(i*)(i 'ecet$uitoa(e, ca Rum/(a ()t)citoa(e cu must),i a$/eB 'e+t(u 9imit(ie B()tia+u, f(ate$e ce$ ma(e, ()*v()tit co+t(a ce$ui mic, %a( Rmai voi+icB, o(iBC$eo+te ce$ f)() (uHi+eB 'e+t(u */u(%atecu$ >$eva, 9e$av(a+cea,BT(u/a%u(u$B cu a$)uta 0+ cui, a'a(,i+ea mai mu$t $u'tei 'e ca(e o 'u(ta Hi 0+ ca(e a%ucea tot at0ta c(e* c0t a%usese Emi+escu 0+ a')(a(ea 'a(ti%u$ui %i+ fa,) Hi 0+ %o&matica os0+%i(e a R(oHi$o(B %e toate s'e,e$e. Cum Ca(a&ia$e %ucea 0+ toate %ome+ii$e $ite(a(e a'$ec)(i$e Hi miI$oace$e omu$ui %e teat(u, cum totu$ $a ;$aNu,) f)cea s) ()su+e coa(%a me$a+co$ic), u+eo(i, a$teo(i (e/e$), a $i(icu$ui, 'icto(u$ ca(e t(e/uia s) fie 9e$av(a+cea 0+suf $e,ea 0+ fe$u$ s)u +u +umai o(ice sc(ia G o%at), %esem+0+% ca o Iuc)(ie o (oat) $a Revista +ou), f)cuse 'e Eas%eu s) co+cea') stu%iu$ Buccea Hi c)'),0+) S, %a( Hi o(ice vo(/), cu at0tea i+to+a,ii %eose/ite Hi o(ica(e %i+ i+sti+ctiv (afi+ate$e $ui &estu(i. Roma+ticu$ ()m)sese, cu c(avata 0+ v0+t, cu %0(*a 0+%(e'ta(e a f(umosu$ui ')( /$o+% Hi c(e,, cu musta,a mic), ascu,it), me+i+% ()*/oi, cu st()$uci(ea, %e 'iat() scum'), a ocNiu$ui '(ofu+% a$/ast(u. E$ vo(/ea, Iu%eca, $)u%a, co+%am+a, im'u+0+% &(u'u$ui ')(e(i$e Hi sim'atii$e sa$e. >a,) %e 0+ce(c)(i$e me$e 'oetice, $a ca(e Ca(a&ia$e se o'(ea +umai ca s)-mi o/se(ve c) R$ac(imiB +u (imea*) com'$ect cu R'atimiB Hi (ecoma+%0+%u-mi Na*$iu$ R'ac(imiB ca s) +u 'ie(% %uioase$e R$ac(imiB, Hi fa,) %e ;$aNu,), e.t(em %e (e*e(vat 0+ Iu%eca(ea $ite(atu(ii a$tuia, e$ m) 'u+ea s)-i

cetesc

--

--

%i+ caietu$ meu, Hi-Hi 'oate 0+cNi'ui o(ici+e ce /ucu(ie 'utea s)-mi t(e*easc) 0+ suf $et c0+% e$ ce(ea s) i se (e'ete ve(su(i$e %i+ 1e(ik$esU -a(ea +ete%), o&$i+%) %e safi(, %oa(me su't (a*). 1e #c(o'o$e *ei,a '(otectoa(e '(ivi&Nea*) 1este t0(&u$ a$/ ce-+ti+%e %u+&a $ui '0+) %e'a(te, sau, %i+ Ti(o$: Ia( ,ite(a su+)-+ va$e $a v(eo st0+) ')()sit), C0+t0+% %(a&oste +e/u+) Hi %u(e(e +esf0(Hit), Hi e$ 0+suHi, cu &$asu$ ca$%, catife$at, 0+v)$uito(, t(ecea '(i+ ma&ia %ic,iu+ii $ui ve(su(i$e f)() '(ete+,ie a$eBIo(&u,u$uiB. Cei t(ei %e o sam) se a%u+au a%esea sea(a, c0+% $a u+u$ c0+% $a a$tu$, Hi i-am avut u+eo(i, cu at0ta (ecu+oHti+,), 0+ c)m)(u,a 'o'asu$ui meu /ucu(eHtea+. O si+&u() %at), 0+ casa 'e ca(e o $ocuia ;$aNu,) 0+ %osu$ 2e&a,iei /u$&)(eHti G $a 9e$av(a+cea te %uceai 0+ fu+%u$ u+ei vaste cu(,i, $0+&) actua$u$ c)mi+ %e feteBS'i(u Ea(etB G a a')(ut, '(e*i%0+% 'at(ia(Na$, cu fa,a-i %e /u+ sf0+t musc)$esc, cNea$), /$o+%), su(0*)toa(e, cu o /i+ecuv0+ta(e 0+ fieca(e '(ivi(e Hi cu o +ete*i(e 0+ fieca(e &est, ace$a a c)(ui i%eo$o&ie se ma+ifesta 0+ cam &(eoaie$e $ui c(itice socia$e Hi socia$iste, +ete*ite %e o m0+) aHa %e %e$icat) 0+ ce '(iveHte sti$u$ ca a Rtova()Hu$uiB s)u N)%eI%e: 0+suHi Co+sta+ti+ 9o/(o&ea+u, %u/$u 'seu%o+im ca(e, 0+ $ite(atu(), se 0+$ocuia cu a$t 'seu%o+im %u/$u, Ioa+ =Ne(ea. Toat) 0+f),iHa(ea G Hi suf $etu$ $a fe$ G a '(i&o+itu$ui, a 0+tem+i,atu$ui 0+ sum/(a Rusie ,a(ist), ca(e ')(ea c) t0()Hte 0+ 'icio(u$ /o$+av o ami+ti(e %e &Niu$ea si/e(ia+), e(a %e o +esf0(Hit) /u+)tate, %e o %o(i+,) %e a c0Hti&a suf $ete$e 'e+t(u %oct(i+a sa, 'e ca(e e$ o 0+,e$e&ea f)() u(a ce se amestec) %e a$,ii 0+ ma+ifesta(ea, vio$e+t) Hi st(0mt), a ace$o(aHi c(e%i+,i. Na,io+a$ismu$ meu +u se o,e(ea 0+ai+tea o(i&i+ii ev(eieHti 'e ca(e i-o cu+oHteam cu to,ii omu$ui mu+cito( Hi mo%est ca(e, cu at0ta '(esti&iu c0Hti&at '(i+ ta$e+tu$ s)u, +u ofe(ea +imic 'e+t(u o c0t %e uHoa() %evia,ie a (e$i&iei sa$e socia$e, ci se mu$,)mea s) taie %e %imi+ea,) '0+) +oa'tea t0(*iu Na$ce$e %e Iam/o+ 'e+t(u vi*itato(ii &()/i,i ai (estau(a+tu$ui %i+ &a(a 1$oieHti, u+%e sti$u$ e(a %esi&u( mai /u+ %ec0t ce scosese Io+ N)%eI%e %i+ si$i+,i$e %e a$t) $im/) a$e (usu$ui %e e%uca,ie. Ra(eo(i o vo(/) ieHea %i+ &u(a ace$uia s'(e ca(e, Hi 0+ +)%eI%ea u+ui $a(& stu%iu %e e.'$ica,ie fi$o*ofic) %i+ 'a(te-i, se 0+%(e'tau ocNii ce$o( %e fa,), %a(, cum $a +ici u+u$ +u e(a +imic %e scos 'e+t(u '(o'a&a+%a ce i+te(esa 0+ai+te %e toate 'e omu$ ca(e +u 'utea s) ai/) sim, 'e+t(u im'o+%e(a/i$u$ estetic, 0+t(-o $im/) a/ia Hi i+suficie+t 0+v),at), a(tico$u$ s'e(at +u $-a avut +ici u+u$. 1$a+u$ u+ei (eviste $ite(a(e, asu'(a c)(eia s) '$a+e*e i+s'i(a,ia ce$ui ca(e f)cea mai mu$t ()u Iu+imismu$ui, 0+fu+%at 'este u(ecNi 0+ 'o$itic), %ec0t toate atacu(i$e %e ca(acte( 'e(so+a$, f)() %i(ec,ie Hi f)() '(o&(am, a$e Revistei +ou), miIea $a o(i*o+t. 9a( %es'(e aceast) 2ite(atu() Hi Htii+,), ca Hi %es'(e mu$te a$te $uc(u(i 0+ $e&)tu() cu $ite(atu(a, %e ca(e m) sim,eam $e&at cu tot suf $etu$ meu, mai mu$t %ec0t o(ice (amu() a Htii+,ii, 0+ ca(e-mi c)')tasem o oa(eca(e i+i,ia(e e+cic$o'e%ic), va fi vo(/a mai t0(*iu. C)ci aceste (e$a,ii, %i+ v(emea cea mai $i+iHtit) Hi '$i+) %e mu$,)mi(e a tov)()Hiei 0+ t(ei, au

--

co+ti+uat Hi mai %e'a(te, %a( f)() aceeaHi +etu$/u(at) satisfac,ie, c)ci a$,ii, %e mu$te fe$u(i, cu %i/ace am/i,ii, au Htiut, ca %e o/icei $a +oi, s) se st(ecoa(e $a miI$oc. 9e')(t0+%u-m) %i+t(-u+ me%iu 0+ ca(e e(a 'e+t(u mi+e mai mu$t %ec0t 0mi me(ita v(0sta %e +ou)s'(e*ece a+i a/ia 0m'$i+i,i Hi 'u,i+e$e me$e oste+e$i %e Hco$a( Hi %e 0+ce')to( 0+ sc(is, am $uat, 0+ toam+a $ui 689!, %i+ +ou %(umu$ #'usu$ui. 9ata aceasta %(e't s'(e 1a(isu$ u+%e t(e/uia s) fac stu%ii %e t(ei a+i %e *i$e 0+ at0tea %ome+ii 'e ca(e +u $e cu+oHteau 0+%eaIu+s acei ca(i mi $e (ecoma+%au so$em+ '(i+ N0(tia Ro+o(atu$ui -i+iste(B.

--

0I( TREI ANI DE STRINTATE


-) v)% 0+c) 'icat ca %i+ ce(, cu ')$)(iu,a mea ce+uHie, cu fu$&ii u+ei /)(/i 0+ce')toa(e, cu ocNii s'e(ia,i %e acest i+%esc(i'ti/i$ Naos, 0+ 1a(isu$ %e $a sf0(Hitu$ veacu$ui t(ecut, 0+ ca(e, %u') 0+t0ia cov0(Hitoa(e uimi(e, mi-au t(e/uit $u+i 0+t(e&i +u ca s)-$ 0+,e$e&, c)ci +u fusesem t(imes 'e+t(u aceea, Hi e(am aHa %e st(0+s %e 0+%ato(i(i$e me$e 0+c0t +ici +-aH fi 'utut 0+%()*+i s) 0+ce(c a '$uti 'e acest ocea+, ci ca s)-mi &)sesc cui/u$ %i+ ca(e at0tea $uc(u(i %e 0+v),at, mai t0(*iu Hi at0tea %e f)cut, +u-mi vo( 'utea 0+&)%ui s) m) %esfac %ec0t 'e+t(u t(ec)toa(e Hi i+suficie+te '(ivi(i ()'e*i 0+ ace$e o(i*o+tu(i f)() %e ca')t. O &a() vui+% %e $ume, 0+ ca(e c)$)to(ii e(au a(u+ca,i %i+ '(oaste$e va&oa+e a$e Com'a+iei %e Est, 0+c)$*ite '(i+ tu/u(i %e '$um/ cu a') ca$%), ca(e, %i+ uHa %escNis) asu'(a u+ui f(i& cam ca $a +oi, ,i se a(u+cau 0+ 'icioa(e %e s) ,i $e sfa(me %ac) +u $e ')*eai /i+e, a'oi u+ ime+s /u$eva(% 0+f)Hu(at 0+ muce%a cea,) %e toam+), %i+ ca(e va '$oua a'(oa'e +eco+te+it, u+ mi(os %e suf(a&e(ie 0+ ca(e a/ia s-a m0+tuit o 'et(ece(e, f(o+tu(i +esf0(Hite %e case +e&(e 0+a$te, u+a ca a$ta, o $ume &()/it), cNi+uit), a%)'osti+%u-Hi su/t um/(e$e ci$i+%(e$e /u(&Ne*e o(i H)'ci$e mu+cito(eHti, femei ca(e +u aveau 0+ *i$e$e %e $uc(u ()&a*u(i$e societ),ii +oast(e %e %easu'(a, ca(e t()ia +umai 0+ se(ate Hi R'ic+icu(iB, cu %oam+e$e va$s0+% moa$e 0+ /(a,e$e ofi,e(i$o( cu e'o$ete$e $u+&i %e au(, st(i&)te$e '(e$u+&i, t(iste a$e v0+*)to(i$o( am/u$a+,i, ca(i e(au 'e toate st()*i$e 0+ tot $u+&u$ %imi+e,ii, o i*o$a(e, 'e+t(u mi+e, ca 0+ miI$ocu$ ce$ui mai f)() ca')t 'ustiu, G iat) ce m-a '(imit 0+ %imi+ea,a c0+% am f)cut cu+oHti+,) cu cetatea ime+s) %e u+%e at0ta $umi+) mi se co/o(0se 0+ suf $et Hi u+%e t()iau, i+accesi/i$i, %a( cu at0t mai a%o(a,i, *eii mei $ite(a(i, aHa cum 0i cu+oscusem u+u$ c0te u+u$ G 'a(c) aH fi t()it a+i %e *i$e 0+t(e %0+Hii, 0m'(eu+) cu Ca(a&ia$e, ;$aNu,) Hi 9e$av(a+cea, e(oii i+%i&e+i S, %i+ 'a&i+i$e %e$icat i$ust(ate a$e $ui 9au%et, 0+ T(e+te a+s %e 1a(is. Casa mi-o Htiam %i+ai+te, %eHi c(e% c) am 'et(ecut c0teva *i$e 0+ ace$ Eote$ Ro$$i+, cu +ume$e ma(e$ui isto(ic %i+ veacu$ a$ A;III-$ea, cNia( $0+&) *i%u(i$e ve+e(a/i$e, %a( foa(te mo%este, a$e vecNii So(/o+e, '$i+) %e muce&ai Hi %e ume*ea$), %a( at0t %e a%0+c st()/)tut) %e u+ t(ecut aHa %e ma(e. 1a+u $ocuise 0+ acea cas) %i+ Rue %es ]co$es , u+%e am fost '(imit ca o vecNe cu+oHti+,), cu ace$ mate(+ei s'i(it a$ /)t(0+e$o( f(a+ce*e %i+ mica /u(&Ne*ie, %e %oam+e$e 2a&ie(, ve+e(a/i$e se.a&e+a(e, %i+t(e ca(e u+a avea o fat) 'u(t0+% /i/$icu$ +ume %e Fu%itN, %a( $i'sit) %e tot ce 'oate %a u+ O$ofe(+ 0+ai+te ca mome+te$e %e %(a&oste %e ca(e s-a /ucu(at s) fie '$)tite %e sa/ia 'e%e'sitoa(e a e(oi+ei. 9ou) o%)i,e, cu o/iH+uitu$ c)mi+ %e ma(mu() $a ca(e te ui,i c0+% ,i-e f(i& Hi te mi(i ce ()'e%e se co+sum) f)() +ici u+ fo$os $oa/%a %e $em+ me+it) mai mu$t s) $ase u+ f(umos I)(atec %e o Ium)tate %e ceas, cu 0+a$tu$ 'at 0+ ca(e 'icioa(e$e me$e su't 'i$ote$e umf $ate c)utau 0+ *)%a(, co+t(a ()ce$ii 0+v)$uitoa(e, ca'ete$e u+ui /u+ Ro&Nia$B mo$%ove+esc cu meHteHu& cusut, %ou)-t(ei scau+e Hi o m)su,) %e $uc(u, 'e ca(e m-am &()/it s) 0+Hi( toate (eviste$e $a ca(e co$a/o(am, u+ %u$)'io( 'e+t(u c)(,i, G acesta e(a

--

s)-mi fie mu$t) v(eme s)$aHu$. 9easu'(a, +iHte ofi,e(i &(eci cu fami$ie se %ist(au ,u')i+% tocmai 0+ ceasu(i$e c0+% $uc()(i$e %ate %e '(ofeso(i 0mi ce(eau mai mu$t) $i+iHte, Hi mai-mai s) se 0+caie(e o $u't) &(eco-(omP+) 0+ mome+tu$ c0+%, s)tu$ s) /at cu /),u$ 0+ '$afo+%, am ieHit 'e sca() som0+% i+amicu$ s) se '(e*i+te G Hi, e$ a'a(,i+0+% e$eme+tu$ui mi$ita(, m-am co+vi+s c) e &ata s) ia 0+suHi ofe+siva. O +e+o(ocit) %e s$u&u$i,), 0+f)Hu(at) 0+ N)i+u,e +e&(e, ca(e a')(ea u+ ceas-%ou) 'e *i 'e+t(u a face cu(),e+ie, cu '(ete+,ia %e a i se 0+&)%ui, su't '(ete.tu$ c) %uce 'o(toca$e acas), s) 0m'u,i+e*e '(ovi*ia +oast() %e c)(/u+i 'utu(oHi. Nu Htiu u+%e m0+cam 0+ai+te %e a face, 0+t(-o $ocui+,) ceva mai $a(&) Hi cu a$t o(i*o+t, /uc)t)(ia acas), %a( %use e(au 'e $u+i %e *i$e /e$Hu&u(i$e mo$%ove+eHti cu ca(e, %u') to(tu(i$e Hco$ii, m) o/iH+uisem. Societatea (omP+easc) +u mi se (ecoma+%ase, Hi eu 0+sumi +-aveam cum Hi c0+% s-o caut. 2a %oam+e$e 2a&ie( e(a 0+s) u+ (omP+, Hi ce *%(av)+, masiv Hi se(ios (omP+, viito(u$ %octo( Hi &e+e(a$ %octo( ;ico$, ca(e $ocuia 0+s) i+te(mite+t, a+umite $e&)tu(i femi+i+e ()'i+%u-$ cu s)'t)m0+i$e, &(iIii &a*%e$o(. Ne ve%eam foa(te (a( Hi cu %0+su$. :+ Note$u$ mo/i$at %i+ fa,a So(/o+ei au %esci+s a'oi, 'e+t(u stu%ii 0+ a$t) %i(ec,ie, vecNiu$ meu co$e& %e c$as) mai 0+a$t) $a BotoHa+i, Evo$cea+u, foa(te Not)(0t s) +u 'ia(%) tim'u$ Hi mu+ci+% %i+ &(eu $a fi$o$o&u$ OtNo+ Riema++, 'e ca(e $-a 'ie(%ut 0+ u(ma u+ui acci%e+t 0+ #$'iU /u+ co+cet),ea+ Hi '(iete+, ca(e ,i+ea co+ta/i$itatea e.act) a %ato(ii$o( 'e ca(e toat) $umea $e f)cea $a eco+omii$e $ui. #'oi, /ucu(eHtea+ %i+ =iu(&iu, '$i+ %e m0+%(ia u+ei te*e %es'(e Ca/i(i Hi a $au%e$o( $ui O%o/escu, TeoNa(i #+to+escu, mitite$ Hi s$a/, cu ocNe$a(i sava+,i, %. R)%u$escu--ot(u, 'e v(emea aceea com'$ect /oem 0+ a'uc)tu(i G Hi Evo$cea+u e(a 0+ m)su() s-o Htie mai /i+e %ec0t o(ici+e, G '0+) ce, +esatisf)cut cu fi$o*ofia f(a+ce*), Hi-a $uat */o(u$ c)t(e u+ Be($i+ mai meto%ic Hi mai o(i&i+a$, %. 9ia+u Hi e$ stu%e+t $a $ati+), 0+cNis fecio(e$+ic 0+t(-o o%)i,) tot%eau+a 0+cuiat), %i+ ca(e u+ foc a f)cut s) ias) ca '(i+ mi+u+e Hi o t0+)() fii+,) femi+i+). Ba cNia( u+u$ %i+ fiii /o&atu$ui '(o'(ieta( N. T. 1o'' %i+ C(aiova, ve+it 'e+t(u +iHte stu%ii %e %(e't. O %at) am fost cNemat 0+t(-u+ co$, %e ;au&i(a(%, $a u+ 'e+sio+, ca s) cu+osc 'e o %om+iHoa() 1oe+a(u C)'$escu, ca(e se ce(ea i+i,iat), '(i+ i+siste+,e$e mamei sa$e, 0+ miste(e$e $im/ii $ati+e, %a( +u e(am om %e a+&aIat 'e /a+i 'e+t(u '(e'a(a,ii acas), Hi +ici /(u+a mea e$ev) cu ocNii m)(u+,i %e Hoa(ec +u 0+,e$e&ea s)-mi Ie(tfesc tim'u$ 'e+t(u %0+sa. #t0,ia... 2a sec,ia isto(ic) %i+ 4coa$a %es Eautes ]tu%es, ca(e se ce(e '(e*i+tat) cu 0+&(iIi(e 'e+t(u c0t /i+e am $uat eu %e aco$o, Hi +u-$ 'ot uita +ici '0+) acuma, e(a +umai u+ (omP+, a$ c)(ui +ume +u c(e% c) t(e/uie s)-$ s'u+, u+ &(as Hi oacNeH o$tea+, foa(te %i/aci 0+ a (ecu(&e $a vecNi c)(,i uitate Hi a face %i+ e$e te*e +ou), foa(te a'(eciate, $)u%at fii+% cNia( c) a c)utat s) 0+vie cu ta$e+t o'i+ii 'oate 'e +e%(e't ')()site, Hi tot aHa %e %i/aci 0+ a muta 'e cNeiu(i c)(,i$e 'e ca(e voia s) $e cum'e(e, %i+t(-o $)%i,) 0+ a$ta, cu '(e,u$ co+si%e(a/i$ mai mic: mi-a s'us %e $a 0+ce'ut c) e$ a ve+it ca s) se '(e&)teasc) 'e+t(u cate%(a 'e ca(e 'e u(m) mi-am 'e(mis s) o ocu' eu, ia( e$ +-a ocu'at +ici u+a. -ai t0(*iu +umai, ca e$ev a$ 4co$ii No(ma$e Su'e(ioa(e, u+%e O%o/escu i*/utise s)-i ca'ete u+ $oc, a

--

a')(ut 1om'i$iu E$ia%, %a( me%iu$ ce$ +ou a '(ef)cut foa(te ()'e%e 'e fostu$ Hco$a( a$ $ui -aio(escu, si&u( c) va %escNi%e %(umu(i cu totu$ +oi 0+ fi$o*ofie: +-au t(ecut %ec0t v(eo c0teva s)'t)m0+i Hi $-am v)*ut ve+i+% $a mi+e foa(te s')Hit, ca s)-mi s'uie c) a c)')tat o t(ist) %a( fo$ositoa(e co+vi+&e(e: c) +u Htie +imic Hi c) t(e/uie s) (eia toate %e $a ca')t. Eu, ca(e +-aveam %es'(e mi+e, cu Hcoa$a mea %i+ IaHi, aceeaHi co+vi+&e(e, m-am (a$iat, fi(eHte, %a(, %e acuma 0+ai+te, 'e+t(u c0,iva a+i, cu toat) '(iete+ia, $a aceast) co+vi+&e(e a $ui. Stu%e+,ii (omP+i e(au mu$,i, a'(oa'e i+ca$cu$a/i$ %e mu$,i, %a( +u me(&eam eu aco$o u+%e-i 'uteai &)si cu &()ma%a, +eocu'a,i, *&omotoHi, &ata s) se 0+Iu(e Hi s) se /at), '(i+ cafe+e$e$e 0+ vo&) %i+ acest Ca(tie( 2ati+, cu $e&iu+i$e i+te(+a,io+a$e %e ti+e(i %e toate +a,ii$e, u+i+%u-se +umai '(i+ &(iIa am)(0t) a ca(ie(ei Hi '(i+ a'$eca(ea c)t(e 'et(ece(i 0+ tov)()Hia u+ui 'u/$ic femi+i+ s'ecia$, cu ca(e omu$ 0+su(at +-avea +imic a face. C0te u+u$ %i+t(e /u(sie(i se (isca 'e aco$o, %i+ cu(io*itate sau %i+ 'atima %e a Iuca ta/$e$e, Hi astfe$ TeoNa(i #+to+escu s-a &)sit e.'us /(uta$it),i$o( u+ui i+stituto( /ucu(eHtea+ ve+it 'e sama $ui, ca(e-Hi '(e&)tea %octo(atu$ 0+ %(e't. Ne-am %us atu+ci $a 2e&a,ie ca s)-i ce(em i+te(ve+,ia. 9a( 'e(so+a$u$ %i'$omatic, cam %e v(0sta +oast(), +e-a '(imit cu toat) auto(itatea 'e ca(e i-o %)%eau 0+a$te$e $ui fu+c,iu+i. -i+ist(u fusese #$ecsa+%(i, Hi $ocu$ ()m)sese +eocu'at, i+te(imatu$ fii+% ,i+ut %e %. Na+u, a c)(ui as)m)+a(e cu '(eHe%i+te$e Ca(+ot e(a 0+ a%ev)( uimitoa(e. 9a( '0+) $a %-sa e(a %(um $u+& Hi, c0+% $-am v)*ut, am c)')tat +umai +ea')(ate$e (ecoma+%a,ii Rs) +u +e /atemB. I*vo(u$ %e %(e'tate +u fu+c,io+a. 4i, %e a$tfe$, +icio%at) %e $a 2e&a,ie +u +e-a ve+it u+ sfat, o %i(ec,ie, u+ 0+%em+. 4i tot aHa va fi Hi aiu(ea, $a Be($i+, C. 9iama+%Z '(imi+%u-m), c0+% ve+eam s)-mi (ec$am /u(sa, cu 0+t(e/a(ea:B9a( ce, mu(i,i %e foameJB E(am si+&u(a +a,ie 0+ ca(e co$o+ia, com'us) mai mu$t %e stu%e+,i, e(a $)sat) cu totu$ %e ca'u$ ei. 9e aici a (e*u$tat c), $a moa(tea $ui -a+o$escu, ma(e$e acto(, $a moa(tea $ui Vo&)$+icea+u, ca(e +-a su'(avie,uit u$timei $ui o'e(a,ii, sic(iu$ st()i+u$ui a fost %us $a &a() 0+ &oa+a ma(e a u+ei t()su(i a 'om'e$o( fu+e/(e, f)() ca, %i+ sute$e %e ti+e(i (omP+i, u+u$ si+&u( s) fi fost aco$o ca s) a%uc) oma&iu$ 0+%o$iat a$ (ecu+oHti+,ii. #Ha si+&u( am stat 0+ aceHti a+i %e stu%ii f(a+ce*e, si+&u( cu '(ofeso(ii mei, cu $uc(a(ea c)(eia 0+ cu(0+% m-am co+sac(at, cu c)(,i$e 'e ca(e $e &)seam 'e cNeiu(i Hi %e a c)(o( /i+eface(e +e'(e,uit) va fi vo(/a 'e u(m). O %at) 0+s) mi-a ve+it o foa(te vecNe cu+oHti+,), 'oetu$ =Neo(&Ne %i+ -o$%ova, mitite$ Hi /o+%oc, (oHu Hi iute, 'e ca(e, c)s)to(it %e cu(0+% cu 0+a$ta, 'a$i%a so() a $ui ;asi$e Co+ta, #+a, statu$ 0$ t(imesese 'e+t(u stu%ii %e statistic) 'e ca(e $e u(ma cu u+ mo$%ove+esc Hi /otoH)+ea+ ()&a* 'e c0+% so,ia $ui, foa(te i+te$i&e+t) Hi +eas)m)+at mai 0+t(e'(i+*)toa(e, f)cea tot 'osi/i$u$ ca s) c0Hti&e %i+ aceast) scu(t) He%e(e Hi, aIutat) %e o so() %emu$t aHe*at) ca %octo(oaie $a 1a(is, ()sco$ea o(aHu$ 0+ toate co$,u(i$e. -) mutasem acuma 0+ Rue %u Ca(%i+a$ 2emoi+e, $a %oi 'aHi %e $ocui+,a vecNe, 0+ a$ %oi$ea etaI a$ u+ei case cu(),e$e, cu o &()%i+) ')()sit) a$)tu(i Hi 0+ fa,) cu +u%it),i$e u+o( /)i, Hi aici av0+% 0+

--

se(viciu Hi o Na(+ic) /uc)t)(eas) Hi fat) 0+ cas) co(sica+), %e u+ ma(e %evotame+t, mo/i$asem %ou) o%)i cu R/oise(iiB Hi ta'ete %e 'ostav, cum')(0+% %i+ /a+ii /u(sei cu 0+&(iIi(e socotit), Hi %i+ ce-mi %)%ea su'$i+ito(u$ %e $a cate%(a %i+ 1$oieHti, o mo/i$) ca(e mi se ')(ea cu$mea $u.u$ui: ca+a'ea, foto$ii 0m/()cate 0+ catifea, o /i/$iotec). 1uteam cNia( s) 'oftesc $a mas) Hi, o %at), 0+t(-u+ aIu+ %e #+u$ +ou, am t(imes %u') ()s)(itu$ soa(e$ui %e a %oua *i 'e fostu$ co$e& ieHea+ =a+e aHa, 0+c0t t(e/uia s) 0+t(e/e ca s)-Hi &)seasc) %omici$iu$. St)team 0+t(-o cas) u+%e st)teau Hi 'e+sio+a(i, a c)(o( %is'a(i,ie o sem+a$a %o$iu$ %e $a 'oa(t), %a( Hi c0te u+ miste(ios stu%e+t ca(e $a mie*u$ +o',ii /)tea $a uHa +ecu+oscutu$ui ca s) cea() cNi/(itu(i, %a( +u mai Htia u+%e i-o fi o%aia, Hi 0+t(e at0,ia $ocata(i eu e(am 'e+t(u Rco+cie(&eB-u$ a$sacia+, 'e ca(e aHa %e (a(eo(i 0$ t(e*eam cu o/iH+uitu$:BCo(%o+ sOi$ vous '$a0tB ca s)-mi %escNi%) uHa, u+u$ %i+ cei mai (es'ecta/i$i Hi '(i+ co(es'o+%e+,a, *ia(e, (eviste, Iu(+a$e, ca(e- mi ve+ea %i+ ,a(), motiv 'e+t(u ca(e Ce(/e(u$ +ost(u m) (i%icase $a t(e'te$e +o/$e,ei, i+titu$0+%u-m) stato(+ic, %oi a+i %e *i$e:B-o+sieu( %u CNo(kaB. 1et(ece(i$e +u 'uteau s) e.iste 'e+t(u ci+e avea o sa(ci+) aHa %e &(ea 'e ume(i: s) aIu+&) 0+ acei %oi-t(ei a+i $a +ive$u$ co$e&i$o( f(a+ce*i, '(e&)ti,i a$tfe$ Hi 0+ a$te 0m'(eIu()(i ia(, %ac) e cu 'uti+,), s)-i Hi 0+t(eac). Ra(eo(i, mu$t mai (a( %ec0t cei$a$,i /u(sie(i, $a ca(i, ca $a Evo$cea+u, se t(e*ise o +eaHte'tat) Hi a/so(/a+t) 'asiu+e 'e+t(u mu*ic), me(&eam $a teat(e Hi tot aHa %e (a( $a O'e(). Nici u+ s'ectaco$ +u mi-a $)sat v(eo ami+ti(e, afa() %e 1a( $e &$aive a$ $ui RicNe'i+, (oma+tic i+te('(etat %e sum/(u$ -ou+et-Su$$Z. Ia( $a O'e() am avut '(i$eIu$ s) v)% cum ca%e, 0+ ciu%a f(umoase$o( c0+tece %e 'ustiu a$e tu(a+ie+i$o( s)i, cu o (e&i+) '(i*o+ie() 0+ f(u+te, 2e -a&e a$ $ui -asse+et. ;)% 0+c) 'e &(osu$ te+o( Esca$ais, /asc %u') ca(e se +e/u+ea 1a(isu$ Hi 'e cP+t)(ea,a cu &$asu$ c$a(, %u( Hi sec, %+a -e$/a, s'(e ca(e ate+,ia 'a(i*ie+i$o( se 0+%(e'ta mai mu$t 'e+t(u c) Htiau $e&)tu(a ei cu /$o+%u$ '(ete+%e+t $a t(o+, %uce$e %e O($Ya+s, ca(e, mai t0(*iu, cumi+,it, %a( +u 'e+t(u '(ea mu$t) v(eme, a $uat 0+ c)s)to(ie, c0+% e(am eu $a ;ie+a, 'e osoasa +e'oat) a $ui >(a+*-Fose'N, -a(ia-9o(oteia. 9umi+eca, 0+ce(cam e.cu(sii 0+ 0m'(eIu(imi. 9a( at0ta $ume se a(u+ca asu'(a t(amvaie$o(, u+%e se f)cea co+t(o$u$ /i$ete$o(, Hi asu'(a cocNete$o( R/ateau.-moucNeB %e 'e Se+a, 0+c0t &(oa*a Hi %e*&ustu$ 'e ca(e mi $-a i+s'i(at tot%eau+a 0m/u$*ea$a ome+i(ii +e()/%)toa(e %e a $ua c0t mai ()'e%e u+ $oc c0t mai /u+ m) f)cea s) m) 0+to(c, a%esea, 0+a'oi. N-am cu+oscut casa u+ui co$e& f(a+ce*, /u(&Ne*ia acestei societ),i aHa %e '(u%e+te Hi %e eco+oame fe(i+%u-se, cu %(e'tate, %e o(ice st()i+ ca(e +-a( fi fost 0+%e$u+& Hi cu 0+&(iIi(e ve(ificat. 2a '(ofeso(i +u e(a o/iceiu$ s) se mea(&), Hi 0+ce(c)(i f)cute +aiv mi-au %at $ec,ii ustu()toa(e. Nu Htiu cum Hi '(i+ ci+e, m-am 'ome+it 0+s) 0+t(-o sea() 0+ /o&atu$ a'a(tame+t a$ $ui ]mi$e 1icot, fostu$ sec(eta( a$ '(i+,u$ui Ca(o$, ce(cet)to(u$ $ite(atu(ii +oast(e t(ecute Hi a$ c0+tecu$ui +ost(u 'o'u$a(, %es'(e a c)(ui 'u/$ica,ie 0+ acest %ome+iu vo(/isem c0+%va f)() ca e$ s-o Htie Hi, aco$o am &)sit 'e u+ &e(ma+ 0+c) t0+)(, cu $u+&a /a(/) casta+ie, ca(e s-a (ecoma+%at %(u$ =ustav Wei&a+%, viito(u$ c(eato( a$ Semi+a(u$ui (omP+esc %i+ 2i'sea. :mi a%uc ami+te c), vo(/i+% tot %es'(e $uc(u(i (omP+eHti ca(e

--

'$ictiseau vi*i/i$ 'e atu+ci aHa %e voi+ica Hi %e /$o+%a %oam+) 1icot, e(u%itu$ f(a+ce* mi-a 'ome+it cu a%mi(a,ie %e Nico$ae -av(os ca(e, s'u+ea e$, Re(a si+&u(u$ om 0+ sta(e a vo(/i f(a+,u*eHte ca 0+ seco$u$ a$ A;III-$eaB. Societatea f(a+ce*), %e $a ca(e, ca m)su() 0+,e$ea't), ca o(&a+i*a(e a mu+cii, ca %isc(e,ie Hi e$e&a+,) so/(), aveam aHa %e mu$t %e c0Hti&at, mi-a ()mas tota$ +eHtiut), ca Hi co$e&i$o( mei, t(imeHi Hi ei +umai 'e+t(u ca(te, te*) Hi %i'$om), 'e c0+%, 0+ai+tea +oast(), %i+ /oie(ia (omP+easc) se fo(mase() e.em'$a(e st()$ucite %e ecNi$i/(u i+te$ectua$ Hi %e &(a,ie 0+ 'u(t)(i tocmai '(i+ via,a 0+ fami$ia f(a+ce*), a$e c)(ii %efecte +u $e 'uteam $ua, cu fi(ea +oast() aHa %e %eose/it), %a( a$e c)(ii at0t %e ma(i ca$it),i +e-a( fi fost %e u+ +e'(e,uit fo$os. 4i +ici 0+ ce(cu(i$e i+te$ectua$e, 0+ ca(e u+ =eo(&es 9iama+%Z, Hi %i+ cau*a /a+i$o( s)i &e+e(os 0m')(,i,i, se sim,ea ca acas), +-au avut i+t(a(e aceia %i+t(e +oi ca(i iu/eam $ite(atu(a Hi $uc(am 0+ %ome+ii$e ei. -ai fe(icit e(a %oa( 1om'i$iu E$ia%, ca(e Hi-a %o/0+%it 0+t(e +o(ma$ie+i G ca 0+ai+te %e %0+su$ u+ 5i,eica $a matematici G %i+ ace$e '(iete+ii f(a+ce*e, &(eu cuce(ite, ca(e +u te ')()sesc 0+s) +icio%at): 0+ ca*u$ $ui, aceea a u+ui %e -a(to++e, ma(e$e &eo&(af, ca(e s-a &)sit '(i+ E$ia% $e&at %e RomP+ia, c)(eia +u i-a 0+cNi+at +umai o o'e() c$asic) %e &eo&(afie fi*ic) Hi uma+), ci i-a a%us aHa %e ma(i se(vicii 0+ 0+t(e&i(ea %e mai t0(*iu a Nota(e$o(. 9e Hcoa$) 0+s) m) ,i+eam. Nu 0+s) 0+ co+%i,ii$e a/su(%e a$e '(o&(amu$ui ca(e mi se %)%use, %a( a c)(ui 0+%e'$i+i(e, fi(eHte, +-a ce(cetat-o +ime+i. >usesem t(imes 'e+t(u $im/a &(eac), %a( eu, ca(e m) &0+%eam $a fi$o*ofie Hi $a isto(ie $ite(a(), +-am f)cut +imic 'e+t(u a 0+ce'e stu%ii 0+ aceast) %i(ec,ie, Hi astfe$, O%o/escu m-a mutat 0+ toat) fo(ma, oficia$, $a isto(ie, s'(e ca(e +u sim,eam 0+c) %e aIu+s ce m) $ea&) 0+ toat) t(a%i,ia, Hi 'o$itic) Hi cu$tu(a$), a am0+%u(o( fami$ii$o( %i+ ca(e m) co/o(am, ca Hi +esf0(Hit) mea cu(io*itate Hi iu/i(e %e suf $etu$ ome+esc, o(icum Hi o(iu+%e, ceea ce e mai $a u(ma u(mei si+&u(u$ $uc(u v(e%+ic %e i+te(es Hi %e sim'atie ca(e e.ist) 0+ a%ev)(, 0+ ce( Hi 'e ')m0+t. 9a(, %u') +ou$ 0+%(e'ta( mi+iste(ia$, u+%e +u t(e/uia s) me(& euJ 2a 4coa$a %e 0+a$te Stu%ii %esi&u(, %a( Hi $a So(/o+a, %a( Hi $a ]co$e %es CNa(tes, ca(e e 0+ sta(e s) (e,ie si+&u() 'e ci+eva, Hi $a ]co$e %u 2ouv(e, ca(e e 'e+t(u a(tiHti, Hi 9um+e*eu mai Htie u+%e. E(a %eci %e toat) +ecesitatea ca, f)() s) co+su$t 'e cei ca(i m) 0+t(e,i+eau %e $a Bucu(eHti, s) ce(cete* eu 0+sumi te(e+u$, s) e.'e(ime+te* mate(ii Hi '(ofeso(i Hi s) 0+ce(c se$ec,ia f)() ca(e 0+v),)tu(a mea a( fi fost mai mu$t o o(/ec)i(e Hi o 'ie(%e(e %e v(eme. T(e/uia f)cut) 0+t0i a$e&e(ea 0+t(e Hco$i$e 0+seHi Hi, (e/e$ fa,) %e auto(itatea Hco$a(), aHa %e com'ete+t) 0+c0t 'utea fi.a Hi u+ '(o&(am am)+u+,it 'e+t(u stu%ii %e s'ecia$itate 'este &(a+i,), am a$es 4coa$a %es Eautes ]tu%es, si+&u() 4coa$a %es Eautes ]tu%es, u+%e e(am %ato(, %e a$tfe$, %u') ace$aHi '(o&(am, s)-mi iau %i'$oma. Cu a$t) 0+%(uma(e, i-aH fi 'utut u(ma st)(uito( $ec,ii$e f)() a $)sa $a o 'a(te 'e ce$e$a$te. 9a( RHco$)(iaB ieHea+) e(a 0+c) '(ea mu$t st)'0+) 'e suf $etu$ meu ca s) 0+%()*+esc a-mi face %i+ toate ')(,i$e u+ '(o&(am '(o'(iu. Nu-mi voi ie(ta +icio%at) c) am fost %oi a+i Hi mai /i+e $a

1a(is 'e o

--

--

v(eme c0+% se 'utea ascu$ta $a Co$$\&e %e >(a+ce u+ Re+a+, c0+% $a He%i+,e$e so$em+e a$e #ca%emiei se 'utea *)(i u+ Tai+e, f)() s) fi c)utat a cu+oaHte 'e auto(u$ Isto(iei $ite(atu(ii e+&$e*e. 4i mai a$es 'e ace$ i+te(esa+t s'i(it, f)cut tot %i+ +ua+,e Hi %i+ tot ce 0+%oia$a 'oate %a ca ati+&e(e uHoa(), i(o+ic) a $uc(u(i$o( Hi a i%ei$o( 'e ca(e e(a s)-$ cetesc, 0+ aceHti a+i %e stu%iu, 0+ acea ;ia,) a $ui Isus, 0+ ca(e f(a,ii %e =o+cou(t, aIu+Hi %e mu$t fami$ia(i mie 0+ (oma+e ca Hi 0+ scNi,e$e %i+ via,a seco$u$ui a$ A;III- $ea, ve%eau u(me a$e sti$u$ui $)'tos a$ =eo(&ei Sa+%, ca Hi 0+ +o/i$e$e Hi f(umoase$e $uc()(i %es'(e o(i&i+i$e c(eHti+ismu$ui ')()sit %e %0+su$ Hi cNia( 0+ ace$e %i%e(otia+e essaZ-u(i %e fo(m) %(amatic) fe(mec0+% 'e at0ta $ume. N-am ascu$tat eu, ca(e e(a s) fac o te*) cu su/iectu$ Hi %i+ $ite(atu(a f(a+ce*) a evu$ui me%iu, o $ec,ie $a =asto+ 1a(is, ca(e e(a s)-mi Htea(&) 0+ scNim/ 'a&i+i 0+t(e&i %i+ aceast) te*) cu me+,iu+ea +u '(ea m)&u$itoa(e: RcOest i+se+se...B Tot ce e(a %i+co$o %e RHcoa$a meaB ')(ea c) +u m) i+te(esea*): +-am au*it o co+fe(i+,), +-am asistat $a o so$em+itate a i+te$i&e+,ei f(a+ce*e, +-am c)utat cu ocNii cu(ioHi Hi '$i+i %e a%mi(a,ie $a aceia ca(i 0+ %eose/ite %ome+ii o (e'(e*i+tauU 0+ $u'ta co+ti+u) a i%ei$o( ti+e(e,a mea +-a $uat 'a(te 'e+t(u u+u$ sau 'e+t(u a$tu$, +-am 'us m0+a %ec0t 'e (eviste$e u+ei s'ecia$it),i 'e ca(e, astfe$, o st(0mtam eu si+&u(. Tot aHa +u u(m)(eam +imic %i+ via,a 'o$itic) f(a+ce*) su't o/$)%ui(ea cNi'osu$ui Sa%i Ca(+ot, me+it u+ui t(a&ic sf 0(Hit, 'e ca(e ca(icatu(i$e Hi c(itici$e v0+%ute 'e st(a%) 0$ (e'(e*i+tau aHa %e $em+os 0+c0t ()m0+eau 0+t(-0+su$ %i+,ii $ei$o( t(imeHi %e +e&usu$ #/isi+iei, Hi a auto(ita(u$ui Co+sta+s, '(e*i+tat %e RocNefo(t ca u+ asasi+ (eci%ivist, i(it0N% '0+) 0+t(-at0t 'e omu$ si&u( Hi cum')tat, 0+c0t co+f $ictu$ a '(o%us 0+ '$i+) Came() o ()su+)toa(e 'a$m), u(mat) %e %o(ita %emisie mi+iste(ia$). Co(te&iu$ fostu$ui :m')(at a$ B(a*i$iei, /u+u$ /)t(0+ %om 1e%(o, a t(ecut '(i+ 1ia,a Co+co(%iei, f)() s) m) fi %e(a+Iat o c$i') %e $a ocu'a,ii, aHa %e o+est Hi aHa %e 0+&ust 0+,e$ese. 4i totuHi e(a o v(eme cut(emu(at) %e mu$te fu(tu+i: u+ RavacNo$, u+ ;ai$$a+t 'u+eau /om/e $a 'oa(ta case$o( /u(&Ne*e, ca(e se $)sau 'e o coast), Hi %e :+t0i -ai oame+ii 1(im)(iei aco'e(eau cu +isi' a(te(e$e '(i+ci'a$e a$e 1a(isu$ui ca s) 'e(mit), co+t(a 0+ce(c)(i$o( %e (evo$t) mu+cito(easc), Ha(Ie$e s'$e+%i*i$o( cNiu(asie(i. E(a a'oi a %oua *i %u') ave+tu(a, %us) '0+) $a ma(&e+ea succesu$ui, a f(umosu$ui &e+e(a$ Bou$a+&e( cu ocNii a$/aHt(i Hi /a(/a /$o+%), Hi a/ia '$ecase 0+ e.i$u$ s'a+io$ $u+&u$ 'oet sa(/)% a$ +a,io+a$ismu$ui a&(esiv, 9Y(ou$\%e. Re'u/$ica, t(ecut) '(i+ +esi&u(a+,e$e mi$it)(eHti a$e $ui -ac--aNo+ Hi '(i+ sca+%a$u(i$e cu %eco(a,ii$e a$e $ui =(YvZ, +u e(a '(ea so$i% asi&u(at) %u') %ou)*eci %e a+i, 0+c) +e0m'$i+i,i, %e e.iste+,). 9uce$e %e O($ea+s se '(e*i+tase, co+t(a $e&ii ca(e 0+$)tu(a 'e u(maHii vecNi$o( %i+astii, ca s)-Hi fac) %ato(ia mi$ita() %e f(a+ce* Hi, 'e+t(u m)(e,u$ %a( f)cut #ca%emiei, %uce$e %e #uma$e, fiu$ $ui 2u%ovic->i$i', e(a 0+&)%uit s) a'a() 0+ miI$ocu$ fami$iei 'e /a$co+u$ %i+ fa,a 'a(a'ete$o( Se+ei. 9eHi $i'seau acum ma+ifesta,ii$e %e $a statuia St(ass/ou(&u$ui 'ie(%ut, %eHi (es'ectu$ 'e+t(u Htii+,a &e(ma+) e(a aHa %e ma(e 0+c0t u+ /iet /)ie,a+%(u cu +ume$e, (i%icu$, %e Eu+%, %a( '(o+u+,at: Ru+B, e(a co+si%e(at $a Hcoa$a +oast() ca 0+t(u'a(ea 0+s)Hi a ce$ei mai /i+e i+fo(mate Hi mai meto%ice

--

e(u%i,ii, &0+%u$ t(ecutu$ui, a$ &$o(ii$o( %e o%i+ioa(), a$ Nota(u$ui 0+t(e& +u 'ie(ise. #$ascie+i e(au '(etuti+%e+i, Hi se ceteau (oma+e$e $ui E(ckma++ Hi CNat(ia+, 'a&i+i$e %u(e(oase a$e $ui E%mo+% #/out Hi, 0+ v(emea c0+%, %u') aface(ea ScN+ae/Y$Y, fu+c,io+a(u$ a$ascia+ a(estat %e &e(ma+i $a &(a+i,), caii cava$e(iei au stat o +oa'te 0+t(ea&) cu cu(e$e$e 'e %0+Hii, +a,io+a$ismu$ f(a+ce* a$ a/ate$ui Wette($Y 0+c)$*ea i+imi$e. #$ia+,a (useasc) se %esem+a ca o &a(a+,ie a u+ei viitoa(e (eva+He Hi 0+t(e&i(i Hi vi*ita esca%(ei 5a(u$ui, 0+a'oiat) %e ami(a$u$ =e(vais $a V(o+sta%t, e(a sa$utat) %e ce$e mai e+tu*iaste s'e(a+,e. 2e&a,i %e T(i'$a #$ia+,), e(am stima,i 'e+t(u va$oa(ea mi$ita() ce +i se (ecu+oHtea, %a( '(e*e+,a +oast() 0+ ta/)(a a%ve(sa(i$o( +u co+t(i/uia %esi&u( s) fac) sim'atici su't (a'o(tu$ 'o$itic 'e su'uHii $ui Ca(o$ %e EoNe+*o$$e(+: u+ o/(a*+ic co$e& f(a+ce* a Hi 0+t(e/at o%at) 'e u+u$ %i+t(e +oi R%e ce +u +e $)s)m a+e.a,i %e RusiaB. Ne aHte'ta 0+ cu(0+% '(ocesu$ i+te+tat %e a+t(e'(e+o(u$ +emu$,)mit, Ea$$ie(, Hi u+ t(i/u+a$ i+te(+a,io+a$ va fi cNemat s) Iu%ece, %u') '$e%oa(ii ca(e +u e(au f)cute 0+ $im/a ,e(ii. 9i+ 'a(tea +oast(), t(e/uie s) s'u+ c) e(am im'(esio+a,i, mai a$es 0+ai+te %e a o ve%ea, %e a t()i 0+ miI$ocu$ ei, %e im'u+)toa(ea =e(ma+ie, c)(eia Wi$Ne$m a$ II-$ea, t0+)(, $im/ut, '$i+ %e ta$e+t, m)&u$ito( Hi &ata %e toate sfi%)(i$e, 0i %)%ea 'a(c) u+ +ou av0+t, 'e c0+% 0+ >(a+,a (e'u/$ica+) +u ve%eam %ec0t +e0+,e$e&e(i, co+s'i(a,ii Hi s'i(it %e a+a(Nie. 8+u$ %i+ '(ofeso(ii +oHt(i, totuHi u+ e.ce$e+t (e'u/$ica+ Hi u+ om %e st0+&a, +e s'u+ea $a cu(s c) 'oate cea mai /u+) so$u,ie $a 68<8 a( fi fost acce'ta(ea (e&e+,ei %ucesei E$e+a %e O($ea+s, ceea ce a( fi scutit %e catast(ofa, 0+c) aHa %e %u(e(os sim,it), a im'e(iu$ui a$ %oi$ea. 1e+t(u a 0+,e$e&e 0+ a%ev)( >(a+,a a( fi t(e/uit ace$ sim, i+tim ca(e $ea&) om %e om $a %ou) 'o'oa(e ca(e +u +umai au as)m)+)(i, %a( u(m)(esc aceeaHi ,i+t) Hi 0m')(t)Hesc astfe$ ace$eaHi /ucu(ii Hi ace$eaHi %e*i$u*ii. 9eci, ceea ce ')(ea c) este Hi sfatu$ stato(+ic %e $a Bucu(eHti, +umai 4coa$a, 4coa$a f)() (e$a,ii 0+ afa(). :+ *)%a(, Eas%eu 0mi %)%use u+ /i$et 'e+t(u s$avistu$ 2ouis 2e&e(, 'e ca(e-$ cu+oHtea, c(e%, mai mu$t %i+ sc(ie(i %ec0t '(i+ (e$a,ii 'e(so+a$e. --a '(imit 0+v),atu$ 0+c) voi+ic cu acea 0+f),iHa(e i(o+ic) Hi cu acea /$a&) 0+ vo(/i(e 'e ca(e st()i+u$ o 0+,e$e&e aHa %e &(eu Hi 0+ ca(e c(e%e c) (ecu+oaHte o i+te+,io+at) Hi c(u%) $ua(e 0+ (0sU +umai t0(*iu %e tot, %u') ()*/oi, am 'utut '(e,ui se+time+te$e a%ev)(ate a$e ace$uia ca(e-Hi t()ia 0+ (et(a&e(e u$timii a+i. -i-a m)(tu(isit $a acea '(im) vi*it) c) Eas%eu 0i e foa(te sim'atic, %a( c) +u a'(ecia*) meto%a %e $uc(u, 'e ca(e Hi eu o Iu%ecam aHa %e fastuos (oma+tic), a 0+v),atu$ui (omP+, Hi m-a 'oftit s) mai vi+ 0+ *i$e$e Hi $a ceasu(i$e, i(evoca/i$ fi.ate, cum e o/iceiu$, i+va(ia/i$, $a aceHti oame+i aHa %e mu+cito(i, c0+% se a%u+a ceva $ume $a %0+su$, mai a$es, fi(eHte, %i+t(e c$ie+,ii $ui s$avi. O %at) G Hi +-am '(ea '(ofitat %e i+vita,ia a(u+cat) 0+ t(eac)t $a ca(e se a%)u&ea Hi 0+%em+u$ %e a me(&e $aBOte$u$ Societ),i$o( Sava+teB, u+%e am au*it 0+t0ia fo(m), cu cocNete Hi +e'ot(ivite t(i$u(i $a sf0(Hit, a -a(si$ie*ei S, o %at), *ic, am %at aco$o 'este o t(a%uc)toa(e %i+ (useHte, (usoaic) ea 0+s)Hi, femeie 0+t(e %ou) v(0ste, a c)(ii 0+t(e/a(e: ce im'(esie mi-a f)cut, e(a %e +atu() s) m) +e$i+iHteasc). 1(i+ci'ii$e me$e, ca Hi v(0sta Hi as'ectu$ ei, m-au 'us $a

--

a%)'ost %e o(ice '(imeI%ie, mai a$es c) 0+ aceste &(e$e $u+i %e i+i,ia(e Hcoa$a avea aHa %e ma(i '(ete+,ii fa,) %e tota$a mea %e*o(ie+ta(e. #m ce(cetat $a 0+ce'ut mai mu$,i '(ofeso(i, %a( am ()mas 'e u(m) +umai $a 'at(u-ci+ci, ia(, ceva mai t0(*iu, t(e/uie s-o s'u+, cu si+&u( su/iectu$ te*ei me$e, ca(e mi-a ce(ut %oi a+i %e mu+c) Hi mi-a $)sat o '(e,ioas) %isci'$i+) 'e+t(u toat) via,a. TotuHi, '0+) t0(*iu, i%eea u+ui %octo(at $a So(/o+a, %ac) mi-a( fi '(imit) $ice+,a G Hi e(au %is'uHi s) ,ie sam) +umai %e /aca$au(eat S, m-a u(m)(it. #$esesem cNia( Hi su/iectu$: 'oe*ia $ati+) 0+ Ita$ia mo%e(+) a $ui Sa++a*a( Hi ;i%a, 0+s) m-am o'(it $a o/se(va,ia, s'us) cu o f(a+cNe,) 'e ca(e m-am 0+v),at &(eu s-o '(imesc, 0+ toat) si+ce(itatea Hi uti$itatea, %a( Hi 0+ /(uta$itatea ei, ca %e Iu%ec)to(i 'e+t(u ca(i 0+ aseme+ea ca*u(i +imic +-a(e a face %ec0t cNestiu+ea 0+s)Hi, c) o $ice+,) f(a+ce*) se ca')t) '(i+t(-u+ R%(esaIB 'e ca(e eu +u-$ am Hi c) (isc astfe$, %eHi mai Rsava+tB %ec0t cei %e $0+&) mi+e, s) +u (euHesc. Ia( aseme+ea '(oiecte $a oame+i ca(i $uc(ea*) 0+cet, a'(oa'e f(icos, ame+i+,au s)-mi com'(omit) (e'uta,ia. :+suHi =a/(ie$ -o+o%, ca(e %omi+a sec,ia +oast() $a Eautes ]tu%es, a sc(is '(otecto(u$ui meu Ae+o'o$ c) Rim'(ovi*e* 0+ e(u%i,ieB Hi, mai t0(*iu, c0+% 0$ (u&am s)-mi caute e%ito( 'e+t(u u+ Ca(o$ a$ AII-$ea $a Be+%e( 'e ca(e +u $-am sc(is +icio%at), e$ 0mi ce(ea '(e*i+ta(ea '(ea$a/i$) a ma+usc(i'tu$ui Hi, 0+Htii+,at %e suf $ete /u+e %e $a +oi, must(a 0+ toat) fo(ma 'e t0+)(u$ '(ofeso( %e 8+ive(sitate c), 0m/(),iH0+% '(ea mu$t, uit) %e t(a%i,ii$e Hco$ii. 2a 0+ce'ut %eci am me(s Hi $a u+ RoZ, $a u+ TNeve+i+. 9e ce$ %i+t0i, &(as, (oHu, vese$, 0+c(e*)to( G Hi $uat 0+ (0s %e ascu$t)to(ii $ui S, m-a 0+%e')(tat '0+) cNia( aceast) R/ucu(ieB, ca(e +u avea 0+f),iHa(ea a/st(asei Htii+,i a$e c)(ii miste(e e(am cNemat s) $e ')t(u+%. Tot aHa +e(vo*itatea ace$ui co+fe(e+,ia( %e i+stitu,ii ca(e e(a TNeve+i+, 'e ca(e $-am mai (ev)*ut o %at), %u') u+ sfe(t %e veac, /i(ui+% 0+c) +e(vii s)i *%(o/i,i, ca(e-$ f)ceau aHa %e &(eu %e ascu$tat. 8+ ma(e fo$os aH fi 'utut t(a&e %e $a vioiu$ =i(Z, ca(e '(e%a %i'$omatica. Nu Htiu ce m-a f)cut s) ')()sesc u+ cu(s aHa %e +ecesa(, ()m0+0+% s) 0+v), eu si+&u( ceea ce acest e.ce$e+t '(ofeso(, '(ea cu(0+% %is')(ut, ca(e e auto( a$ u+ui ma+ua$ ce cu &(eu va 'utea fi 0+$ocuit, 0mi ,i+ea &ata $a 0+%em0+). R)m0+eau %eci a/ate$e 9ucNes+e, -o+o% Hi %. CNa($es BYmo+t. 9ucNes+e, e%ito(u$ vecNi$o( /io&(afii a$e 1a'i$o(, 2i/e( 1o+tifica$is, Hi '(e*i+tato(u$ Romei su/te(a+e, cu mo(mi+te$e ma(ti(i$o(, 0+ '(e&)ti(ea a%mi(a/i$ei Isto(ii a Bise(icii, sc(is) %u') ce$e mai /u+e t(a%i,ii %e fo(m) a$e Htii+,ii f(a+ce*e, e(a ;o$tai(e 0+ ca(+e Hi oase, %a( Hi 0+ s'i(it. #ceeaHi fi+) fo(m) a c(a+iu$ui, aceeaHi vi,) %e ')( ()sucit) 'e $uciu$ '$eHuviei tota$e, aceiaHi ocNi '(oemi+e+,i, cu aceeaHi ti+e(eHte Ht(e+&a() st()$uci(e 0+t(-0+Hii, aceeaHi &u() $a(& t)iat) Hi ()sf(0+t) asu'(a %i+,i$o( a/se+,i. 4i aceeaHi ete(+) 0+%oia$), e.'(imat) 0+ +ua+,e %e o su/ti$itate i+fi+it) cu '(ivi(e $a $uc(u(i 'e ca(e $e $ovea, f),iH Hi 'ie*iH, cu at0t mai mu$t, cu c0t e(au mai 0+ &e+e(a$ '(imite. C0te oase %e muce+ici au fost ()sco$ite %e m0+a aceea su',i(e f)() a t(emu(a 0+ai+tea sac(i$e&iu$ui ca(e, o %at) s)v0(Hit Htii+,ific, e(a 0+tov)()Hit %e +e$i'situ$ *0m/et a$ fe,ei 0+t(e&i: 0+c) u+u$ c)*use Ie(tf) u+ei +eie(t)toa(e

--

a+a$i*eK 8+%e se 0+cNi+a $umea, +u e(a tot%eau+a sf0+tu$. ;oi Hti mai t0(*iu +umai ce %uHm)+ii st0(+ise $a Roma ace$ fe$ %e a fi, c0te $u'te a t(e/uit s) 'oa(te a/ate$e '0+) a aIu+s G /i(uit 0+t0i %e Fo++a(t, %i'$omatu$ ca(e e.'u$*ase 'e Co+sta+ti+ a$ =(eciei, ceea ce $-a f)cut 'e a/ate s) cut(eie(e $i/()(ii$e 1a(isu$ui c)u,0+% o'e(e$e 0+vi+&)to(u$ui, G mem/(u a$ I+stitutu$ui, %i(ecto( a$ 4co$ii %i+ Roma, u+%e a%esea a s'e(iat 'e -o+si&+o(ii ti'ica(i Hi, u$tima %at) c0+% $-am v)*ut, 0+&()Hat Hi 'u,i+ o/osit, 0+ 69?! L...M, m)(tu(isi+%u-mi s'aima $ui 0+ai+tea va$u$ui %e e(u%i,i 'e ca(e fa/(ica,ia +oast()-$ a(u+c) asu'(a u+ei societ),i cu o %i(ec,ie aHa %e %eose/it). 9a(, 'e+t(u mome+t, me(&0+% s)-i '(e*i+t o te*), 'e ca(e o c(e%eam %estu$ %e /i+e f)cut), cu '(ivi(e $a o a$e&e(e %e vecNi 1a') me%ieva$, Hi f)c0+% s) i se %uc) %e se(vitoa(e ca(ta %e vi*it) a im'o(ta+tei me$e 'e(soa+e, e$ m-a '(ivit cu aceeaHi $umi+oas) i(o+ie 'e fa,), (ecoma+%0+%u-mi s) ')st(e* ca(to+u$ meu 'e+t(u a$t) oca*ie. >oa(te %isti+s) fi&u() %e seve( ca$vi+, %i+t(-o vecNe fami$ie %e 'asto(i %i+ ')(,i$e =e+evei, cu /a(/a mic) 0+ %ou) ')(,i, fa,a 0+c) ti+e(eHte (o*), cu ocNii foa(te u*a,i su't +e%es')(,i,ii ocNe$a(i, -o+o% vo(/ea 0+cet, cu u+ ae( %e t(iste,), '(e*i+t0+%, cu sc(u'u$o*itatea '(ofeso(i$o( s)i &e(ma+i, $a ca(i se &0+%ea cu o Ie+at) (ecu+oHti+,) sa+ita(u$ %i+ 687!S6876, G c0+% a sc(is a%0+c sim,ita c)(ticic) >(a+fais et #$$ema+%s S, %es'(e i+stitu,ii$e f(a+ce ca(e e(au %e mu$,i a+i %e *i$e si+&u(a $ui ocu'a,ie Htii+,ific). #scu$t0+% o e.'u+e(e evi%e+t '(ea s'ecia$), 0+ '(ea mici am)+u+te, f)() +ici o si$i+,), 'e ca(e a( fi socotit-o sc)*)toa(e, %e a i+t(o%uce 0+ ea fo(m) Hi via,), +u Htiam $a acest '(ofeso(, at0t %e (es'ectat, ce a$ese Hi %uioase i+timit),i ascu+%e a'a(e+,a &$acia$) Hi moNo(0t). So, a$ fiicei $ui Ee(*e+, cu&et)to(u$ (evo$u,io+a( a$ Rusiei, t()i+% 0+ c)su,a-i %e $a ;e(sai$$es, Rue %u 1a(c %e C$a&+Z, 0+t(-o tov)()Hie suf $eteasc) %i+ ce$e mai %isti+se, Hi cu '(e*e+,a u+ei (u%e mistice a so,iei sa$e, c(esc0+% cu cea mai ma(e Hi mai %isc(et) iu/i(e o fiic), 'e ca(e am (ev)*ut-o a'oi $a Roma, $a 4coa$a f(a+ce*), 'e v(emea iu/itu$ui a/ate 9ucNes+e, 'e $0+&) ca(e, e(etic %e fi&u() Hi %e vo(/), co$e&u$ ca$vi+ ')(ea u+ as'(u Fa+se+ist cato$ic, Hi ca(e e a*i %+a Rist, Hi 'e ace$ fiu, Be(+a(%, 0+ ca(e 'usese at0tea s'e(a+,e Hi 'e ca(e $-au $uat, 0+ ce cNi+u(iK oste+e$i$e a+ume im'use %e su'e(io(i f)() i+im) t0+)(u$ui so$%at, -o+o% ascu+%ea %e $ume cu cea mai ma(e &(iI) aceast) via,) i+tim) a $ui, aHa %e scum') Hi aHa %e (a(). O %at) am me(s $a e$ ca s) (estitui o ca(te, Hi vi*ita +-a %u(at *ece mi+ute. #co$o am 'utut sim,i tot ce co/oa() 0+ suf $et (e$i&ia u+ei aHa %e cov0(Hitoa(e auto(it),i, t(ecut) '(i+ at0tea 'e(secu,ii. T0+)(u$ a$sacia+ '(otesta+t ca(e '(e*i+t) i*voa(e$e isto(iei #+&$iei 0+t(-u+ cu(s, ca(e ')cat c) +-a fost 'u/$icat, %e cea mai ma(e '(eci*iu+e Hi cu o fo(m) '$)cut), %. BYmo+t, avea fa,) %e +oi o atitu%i+e mu$t mai %escNis). #uto( a$ u+ei te*e f(umoase %es'(e Simo+ %e -o+tfo(t, aIut)to(u$ $ui -o+o% $a vestita Revue Eisto(i[ue se $)sa at(as, %i+ +esf0(Hit) $ui /u+)tate, Hi $a co+vo(/i(i 0+ afa() %e mate(ia '(e%at). Bu+e$e sfatu(i se &)seau tot%eau+a %i+ /e$Hu& $a ace$a ca(e +e-a ce(cetat a'oi 0+ ,a(), +e-a u(m)(it cu ate+,ie Hi, 0+ tim'u$ ()*/oiu$ui, +e-a a()tat u+a %i+ ace$e sim'atii '(ofu+% 0+,e$e&)toa(e ca(e m0+&0ie %e sufe(i+,i Hi %au 0+c(e%e(e 0+ +ea')(atu$ succes a$ cau*ei ce$ei %(e'te. 4i '0+) ast)*i, $a ca')tu$ at0to( %ove*i %e '(e,ui(e 'e ca(e u+e$e c(itici fi(eHti +u

$e 'ot s$)/i, e o ma(e /ucu(ie 'e+t(u

--

--

mi+e %e c0te o(i ocNii, 0+c) aHa %e vii, '$i+i %e o +east0m')(at) i+te$i&e+,), ai octo&e+a(u$ui mem/(u a$ I+stitutu$ui, ca(e a ')()sit cu e$e&a+,) co+%uce(ea (evistei, %a( 0i %) +eco+te+it o '(e,ioas) co$a/o(a,ie, se o'(esc asu'(a ace$uia 'e ca(e $-a 0+%(e'tat $a 0+ce'utu(i$e u+ei ca(ie(e ca(e Hi ea s-a '(e$u+&it, s'(e %es'e(a(ea u(maHi$o( +e()/%)to(i, aHa %e mu$t. :+%em+u$ ce$ mai activ mi-a ve+it 0+s) %e $a ci+eva ca(e a'a(,i+ea So(/o+ei, 0+t(e +oi +u cNia( at0t %e (es'ectatei So(/o+e, 0m/u$*it) %e stu%e+,i ca(i-Hi aveau 0+ ve%e(e e.ame+e$e, u+%e am au*it o si+&u() %at) 'e 2avisse, isto(icu$ 1(usiei $ui >(e%e(ic, a$c)tuito(u$, cu /i*a+ti+istu$ Hi ce(cet)to(u$ Rusiei, Ram/au%, a$ ce$ei mai (ece+te Isto(ii &e+e(a$e f(a+ce*e< Hi, o/iH+uit cu a$te %i(ec,ii, +-am (eve+it $a $ec,ii$e f)cute $ite(a( %e f(umosu$ /)t(0+ cu ocNii a$/aHt(i Hi ascu,ita /a(/) c)(u+t). #ici e(a 0+s), 0+t(ec0+% 'e to,i '(i+ cea mai a/so$ut) Hi mai (ece (e*e(v), '0+) 0+t(-at0ta 0+c0t +i se ')(ea c) voit +u +e (ecu+oaHte 'e st(a%), u+ '(ofeso( ca(e, 0+ai+te %e toate, %eHi %ec$a(0+% c) +u-Hi (ecu+oaHte +ici o a'titu%i+e %i%actic), +ici u+ ta$e+t %e a comu+ica Htii+,a sa G Hi s-a (et(as 'este 'u,i+ %i+ 0+v),)m0+t, 'e+t(u a t(ece $a co+%uce(ea, 'e mu$,i a+i %e *i$e, a #(Nive$o( Statu$ui, G c)uta s)-Hi fo(me*e e$evii Hi a$tfe$ %ec0t '(i+ $uc()(i$e sc(ise %e $a Eautes ]tu%es, Hi s)-i i+t(o%uc) 0+ 'u/$icitate. B$o+%, cu ocNii mici su't ocNe$a(i, cu u+ ascu,iH %e /a(/) a'(oa'e t)ios, 'u,i+ c0(+, cu u+ '(ofi$ 0+t(e EscNi$e Hi 1au$ ;e($ai+e G 'oetu$ sufe(i+,i$o( Hi ca'(icii$o( /oeme s)m)+0+% astfe$ cu ce$ mai im'eca/i$ Hi o/se(vat %i+t(e e(u%i,i G CNa($es ;. 2a+&$ois, vo(/ea 0+cet, ca%e+,at, saca%at, afec,io+0+% u+e$e com'a(a,ii ca aceea a Rvi+u$ui +ou 0+ foaie vecNiB. #cei m)(u+,i ocNi %e mio' Hi %e o/se(vato( m-au %eose/it %e $a 0+ce'ut %i+t(e co$e&ii f(a+ce*i, '(i+t(e ca(i 0mi a%uc ami+te +umai %e m)(u+tu$, /(u+u$ Hi '(iete+osu$ 2ucie+ >ou/e(t, 'e ca(e +u $-am &)sit mai t0(*iu G ia( %e $a Eautes ]tu%es 0mi ()m0+e +umai actua$u$ %i(ecto( a$ im'(imate$o( $a Bi/$ioteca Na,io+a$), %. %e $a Ro+ci\(e, fiu$ ami(a$u$ui, Hi e$ 0+suHi isto(ic a$ -a(i+ei, 'e a c)(ui ma(e 0+v),)tu(), $i+iHtit) Hi %ist(at), o 0+cu+Iu(a (es'ectu$ tutu(o( cama(a*i$o(, ve+i,i %e $a 4coa$a No(ma$) Hi %e $a Eco$e %es CNa(tes.B9-ta ai mai cetit vecNi %ocume+teJB, m) 0+t(e/) '(ofeso(u$ %e 'a$eo&(afie, ca(e a %esco'e(it 0+%at) c) Htiu $ati+eHte, &(eceHte Hi cNia( +em,eHte. I-am m)(tu(isit c) +u. 4i, ime%iat, +u 'e+t(u o $uc(a(e 0+ sc(is, oa(e se '(e*i+t), se a+a$i*ea*) 0+ai+tea co$e&i$o(, se $au%) o(i se c(itic), Hi se (estituie, %a( 'e+t(u u+ a(tico$ 0+ Revue Eisto(i[ue G u(iaH) o+oa(eK G mi-a %at s) ce(cete* $a Bi/$ioteca #(se+a$u$ui, u+%e e(a su//i/$ioteca( veci+u$ +ost(u %e /a+c) %e $a Eautes ]tu%es, >(a+* >u+ck-B(e+ta+o G u+ /u+ tova()H 'e ca(e +u $-am mai (ev)*ut %eHi acum v(eo t(ei*eci %e a+i a fost $a Bucu(eHti 'e+t(u o co+fe(i+,), %a( f)() a m) ce(ceta S, ma+usc(isu$, %e mu$t +e&$iIat, %a( ca(e mi s-a v)%it ime%iat at0t %e i+te(esa+t, a$ sc(iso(i$o( $ui 1Ni$i''e %e -Y*i\(es, ca+ce$a( a$ i+su$ei Ci'(u Hi '(e%icato( +eo/osit %e c(uciat) 0+ a %oua Ium)tate a seco$u$ui a$ AI;-$ea. Cu ce sete m-am 'us $a $uc(u Hi %e ce m0+%(ie am fost cu'(i+s, %eHi co+ti+uam co$a/o(a(ea mea $a mai mu$te (eviste (omP+eHti, c0+% 'e %osu$ co'e(,ii %e $a Revue Eisto(i[ue s-a a+u+,at a'(o'iata a'a(i,ie a u+ui stu%iu %eB1ie((e Fo(&aKBB1ie((e Fo(&aB +-a $uat acest

-<

--

stu%iu %e i+i,ia(e ca u+ e.e(ci,iu %e fo(m), 0+ ve%e(ea u+ei 0+ai+t)(i Hco$a(e, ci s-a 'asio+at ca %e u+ om 'e ca(e $-a( fi cu+oscut, cu ca(e a( fi t()it 0m'(eu+), a$e c)(ui %u(e(oase as'i(a,ii c)t(e i%ea$ $e-a( fi 0m')(t)Hit, 'e ca(e $-a( fi se(vit 0+ $u+&i$e $ui c)$)to(ii Hi $a c)')tPiu$ c)(uia a( fi ve&Neat 0+ cNi$ia %e $a m)+)sti(ea Ce$esti+i$o( %i+ 1a(is, u+%e Hi-a 0+cNis su'(ema %e*i$u*ie Hi %o(i+,a %e i*/)vi(e '(i+ moa(te. 9e acum 0+ai+te, $u+i %e *i$e, %i+t(-u+ a+ 0+ a$tu$, afa() %e vaca+,e$e 'e ca(e, 'e+t(u a$tfe$ %e via,) Hi a$te 0+%e$et+ici(i, e(am &()/it s) $e 'et(ec 0+ ,a(), am t()it cu ace$a %i+ a c)(uia cu&eta(e Hi activitate am f)cut 0+ti+sa te*) ca(e mi-a cuce(it %i'$oma %e $a Eautes ]tu%es. 9e acum 0+ai+te, via,a %im'(eIu(, cNia( Hi $ec,ii$e ce$o( %oi-t(ei '(ofeso(i $a ca(i u(mam Hi mai %e'a(te, m) (e,i+ea mu$t mai 'u,i+, foa(te 'u,i+ cNia(. Tim'u$ mi-$ voi 0m')(,i %u') +ecesit),i$e 0+seHi a$e acestei ocu'a,ii a/so(/a+te %e ca(e, cum e /i+e 0+ o(ice fa't) ome+easc) Hi cum +-o 'ot (ecoma+%a 0+%eaIu+s ti+e(i$o( %e a*i, e(am $e&at cu toat) i+ima. 9u') ceti(ea *ia(e$o( ca(e-mi ve+eau %e acas) Hi ca(e e(au (es'ectuos suite sus +o/i$u$ui (omP+B-o+sieu( %u CNo(kaB, $uam 0+ ce(ceta(e cNeiu(i$e, u+%e e(a comoa(a c)(,i$o(, 'e+t(u a c)(o( cum')(a(e 0mi (e*e(vasem im'o(ta+ta sum) *i$+ic) %e %ou)*eci %e ce+time, ')st(0+%u-mi 0+s) %(e'tu$ %e a m) 0m'(umuta, 0+ ca*u(i e.ce',io+a$e, %i+ /u&etu$ *i$ei u(m)toa(e, cu sume ca(e 'uteau s) se (i%ice '0+) $a u+u$, %oi sau cNia( ci+ci f(a+ci, cea mai 0+a$t) Ie(tf) 'e ca(e 'uteau s-o '(eti+%) o'e(e$e %e /i/$iofi$ 0+ cea mai f(umoas) $e&)tu() sau 'u/$ica,ii$e (a(e. #si&u( c) +u se 'ot &)si uHo( 'e $ume '$)ce(i ca aceea 'e ca(e o sim,eam c0+%, 0+t(e +ou) Hi u+s'(e*ece ceasu(i %e %imi+ea,), 0+ ae(u$ aHa %e viu tot%eau+a, u+eo(i cNia( 'e(icu$os %e viu, 'e ma$u(i$e 'iet(uite a$e Se+ei, c)(0+%u-Hi vase$e +o(ma+%e 0+c)(cate cu ma(f) Hi 'u(t0+% 'e cove(t) toat) fami$ia Rc)'ita+u$uiB, '$us c0+ii, 'isici$e Hi /uc)t)(ia $ui, $uam 'e (0+% o $)%i,) %u') a$ta, $a v0+*)to(i, mascu$i+i Hi foa(te a%eseo(i femi+i+i, 'e ca(i-i cu+oHteam temei+ic, c)ci %e $a aceast) st()/ate(e 'siNo$o&ic) at0(+) Hi '(e,u(i$e ce se 'ot %e*/ate: %e $a 'o$o+u$ cu +ote %e mu*ic), 'u(t0+%u-Hi ciu%ata coa%) su() 0m'$etit) 'e s'ate, '0+) $a cea %i+ u(m) %i+ &(ase$e cumet(e cu /o+et) +ea&(), 'e a c)(o( fa,) stacoIie e(au 0+sem+ate toate v0+tu(i$e %e 'e a'), ia( +asu$, %e u+ (oHu mu$t mai '(o+u+,at t(imetea Hi $a f(ecve+te Hi a/u+%e+te $i/a,ii $a mu$te$e c0(ciume %i+ fa,). 1(a%a se%uc)toa(e o %uceam cu vo$u'tate acas), Hi ea me(ita toat) aceast) v)%i(e %e /ucu(ie, c)ci %e ce$e mai mu$te o(i e(a 0+ a%ev)( %e va$oa(e. Se 'uteau acNi*i,io+a 'e atu+ci, 0+ ciu%a sfatu(i$o( %ate %e $i/(a(ii %e $a s'ate, 'e+t(u '(e,u(i foa(te mici, c)(,i %i+ ce$e mai fo$ositoa(e Hi mai '$i+e %e at(ac,ie. :+ s'ecia$ ce$e 0+ $im/i st()i+e, cu c)(,i$e &e(ma+e, +ea')(at, 0+ f(u+te, +u se /ucu(au %e +ici o t(ece(e Hi se 0m/iau 'e +imic, G %e u+%e 'e+t(u mi+e Hi ava+taIu$ %e a m) a%0+ci 0+ cu+oaHte(ea acesto( $im/i 'e+t(u a t(a&e tot fo$osu$ %i+ cum')()tu(i$e me$e, ca(e se (i%icau %i+ ce 0+ ce mai mu$t, cu sute$e, cu mii$e, ca o movi$), 0+t(-u+ co$, a$ o%)ii %e cu$ca(e, %u') ce fusese() foi$etate vo$u'tos 0+ sea(a $i/e() %e mu+c) Hi scutit) %e &(iI) a cui +u %uce +ici o ()s'u+%e(e Hi +u 'oa(t) +ici o $u't). #stfe$, tot cioc)+i+% 0+ cuta(e Isto(ie a %is'a(i,iei ')&0+ismu$ui, $im/a &e(ma+) mi-a i+t(at 0+

--

mi+te a$tfe$ %ec0t '(i+ $ec,ii$e %e $a BotoHa+i Hi %e $a IaHi, '0+) $a 8+ive(sitate. Ia(, cum f(umoase c)(,i e+&$e*e 0mi c)*use() 0+ m0+), 'e %0+se$e, 0+ce'0+% cu 1oeme$e $ui SNakes'ea(e, $e&ate 0+ ma(ocNi+ (oHu, 'e ca(e $e ')st(e*, m-am 0+%)()t+icit s) $e %au %e (ostu$ cu'(i+su$ui. :+t0i am 0+ce(cat 0+ tov)()Hie cu Evo$cea+u, ca(e s-a %e*&ustat %e aceast) %ifici$) &0ci(e a u+ui te.t 'oetic aHa %e '$i+ %e a$u*ie Hi aHa %e 0m'ov)(at %e a'uc)tu(i$e suf $eteHti a$e u+ui tim' mu$t %eose/it %e a$ +ost(u. #m co+ti+uat si+&u(, f)() a (ecu(&e $a %ic,io+a(. T(u%i+%u-m) astfe$ %imi+ea,a 0+ 'at, '0+) a +u s)(i 0+ o%aia (ece a %oam+e$o( 2a&ie(, cu fieca(e 'a&i+) %i+ 0+%()*+e,u$ (oma+ %e '(ofe,ie a$ $ui Bu$Xe( 2Ztto+, 8$timu$ %i+t(e /a(o+i, m-am t(e*it Htii+% e+&$e*eHte f)() s) am 0+ mate(ie %e '(o+u+,a(e %ec0t +o,iu+i mai %e&(a/) va&i. :+ce(casem s'a+io$a $a IaHi Hi o ceteam cu(e+tU aici am %e'(i+s, 'e vo$umaHe$e %e $a =a(+ie(, %i+ O 1a(+aso 2usita+o, $im/a 'o(tu&Ne*)U 'e cea %a+e*) mi-am 0+suHit-o %i+ +u Htiu ce memo(ii %e 'e v(emea $ui OeN$e+scN$e&e(: am %e'(i+s sue%e*eHte, 'e v(emea c0+% ceteam 0+ t(a%uce(ea e%i,ii$o( Ni$sso+ se+i+e$e, %a( Hi e+e(&ice$e SZ++ove So$/akke+ Hi #(+e a$e $ui BIo(+stIe(+e BIo(+so+, %u') 0+suHi te.tu$ e'isco'u$ui Te&+e(, 0+ ce$e/(a $ui e'o'ee sca+%i+av), %e c$a(e Hi as'(e t()s)tu(i, %a( Hi cu o se+time+ta$itate ca(e +u e a E%%e$o( +o(%ice, Sa&a $ui >(itIofU 0+ o$a+%e*) m-au i+t(o%us foa(te uHo( (oma+e$e, f(umos ti')(ite, i$ust(ate Hi $e&ate 0+ '0+*) a$/ast() cu au( a$e sf)tosu$ui ;a+ 2e++e', mai mu$t %ec0t 'oe*ia, mai &(ea, a 0+ce'utu(i$o( seco$u$ui a$ AIA-$ea %e $a Ee$me(s $a Bi$%e(%iIk. Si+&u(e$e $im/i s$ave Hi tu(a+ice 0mi ()m0+eau cu totu$ +ecu+oscute, Hi 'e+t(u ma(ea $o( &(eutate mi-a( fi t(e/uit a$tfe$ %e ()&a*u(i. 9u') %eIu+u$ %e amia*i, se(vit %e co(sica+a t(a&ic), 'u(t0+% 0+s) +ume$e so,u$ui ei f(a+ce*, fi%e$a -a(ie Ria$a+%, ca(e, mai-mai, $)s0+%u-Hi */u(%a$+ice$e fete $a 1a(is, a( fi ve+it Hi 0+ ,a(), $uam om+i/u*u$, tot%eau+a 'e im'e(ia$a %e sus, '$i+) %e '(ive$iHti, $a ca(e se a%)u&eau ce$e, %e a$t &e+, $a 0+suHi suiHu$ sc)(ii 0+ v0(ticuH, 'e+t(u Bi/$ioteca Na,io+a$). 2uc(am %e *o( 0+ $a(&a-i sa$) %e $ectu() se(vit) %e /i/$ioteca(i %i+t(e ca(i c0te u+u$ G 0$ v)% Hi acuma sc$i'i+% %i+ ocNe$a(i, miHc0+% %i+ ,u$uc Hi &ata s) m) 0+,e'e cu /a(/iHo+u$ su( G e(a 0+ sta(e s) m) '0+%easc) oa(e 0+t(e&i '0+) voi 'u+e $a a$t $oc o ca(te %i+ (aftu(i ca s)-mi au% os0+%a ')catu$ui %u') st(i&)tu$ se(vito(u$ui, 0+c0+tat c) Hi e$ co$a/o(ea*) $a actu$ %e vi+%ict):B-o+sieu(, o+ vous a''e$$e au /u(eauB Hi a'oi, %e %easu'(a ,e'oasei /)(/u,e:B-o+sieu(, vous %eve* kt(e #+&$aisB, ceea ce +u e(a u+ com'$ime+t. #$tfe$ %e sa$) %e $uc(u %ec0t a cu$oa(e$o( Hi %e'o*ite$o( 0+&uste, o/scu(e, 'avate cu c)()mi*i secu$a(e, %e $a Hcoa$a +oast()U o sa$) '$i+) %e sute %e oame+i, fieca(e cu ticu$ s)u, $0+&) aceia ca(i, mai a$es %u') amia*i, %o(m $i+iHti,i, f)() o t(es)(i(eU Hi 'oc+i(i %e 'u'it(e, sc)')(i %e c)(,i, s0s0itu(i st)(uitoa(e a$e +e(voHi$o(, totu$ 'u+ctat %e 'aHii %e se+ti+e$) ai su'(ave&Neto(u$ui c)ut0+%u-Hi o victim), '0+) ce, $a u+ ceas %u') su+a(ea c$o'otu$ui ca(e a+u+,a c) +u mai 'o,i ce(e c)(,i, &$asu$ i+vit0+% $a '$eca(e a$ fu+c,io+a(u$ui cu /u$eti+e$e se au%e 'o(u+cito(:B-essieu(s, o+ va /ie+tit fe(me(BUB-essieu(s, o+ fe(meBUBO+ fe(meB. >)() a mai 'ome+i ce aHtea't), cu o octav) mai sus, 0+ sa+ctua(u$, %i+ (0+%u$ ai %oi$ea, a$ ma+usc(i'te$o(, u+%e s) +u ui,i +um)(u$ ce$ui $a ca(e $uc(e*i, c)ci a$tfe$ 0$ 'o,i '(ivi, i+accesi/i$, c0t v(ei, afa() +umai %ac)

--

+u cute*i a-,i $ua $i/e(t),i, totuHi as'(u /$amate, $a ca(e u+ %(e't foa(te co+testat ,i-$ %) mu$tu$ ')( a$/ %i+ ca' Hi %i+ /a(/). #co$o, *i %e *i, 0+ m)su(a 0+ ca(e se um'$eau fiHe$e m)(u+te, sc(ise cu ce(+ea$) a$/ast(), se %es$uHea fi&u(a cava$e(u$ui 'ica(% c)(uia-i 0+cNi+asem %oi a+i %i+ ti+e(e,a mea. :$ ve%eam '$ec0+% %e acas), s)()cu, Hi f)() '(otec,ie, %u') ave+tu(i, me(&0+% 0+ %e')(tatu$ (e&at %e Nea'o$e $a tP+)(u$ (e&e, cu(0+% Ie(tfit, #+%(ei, a'oi amestecat 0+ +esf0(Hite$e e'isoa%e a$e ()*/oiu$ui %e o sut) %e a+i, %esco'e(i+% 0+ sf 0(Hit misiu+ea sa su't stea&u(i$e R/u+u$ui vitea*B, (e&e$e 1et(u a$ Ci'(u$ui, /ucu(0+%u- se $a $ua(ea Sata$iei, s'ume&0+% %e m0+ie c0+% se ')()seHte #$e.a+%(ia E&i'tu$ui, cea mai f(umoas) cuce(i(e, t0(0+%u-Hi a'oi 0+%oie$i$e $a 0+ce(c)(i %e 'i(ate(ie 'e coasta Si(iei, 'e+t(u ca, 0m/)t(0+it, s) se (et(a&), ca s) sc(ie ami+ti(i Hi 0+%em+u(i, 0+ >(a+,a +aHte(ii $ui. :+ miI$ocu$ ce$ui %e-a$ %oi$ea a+ %e 1a(is, ca(tea e(a &ata, Hi cu a+a$i*e$e $ite(a(e ca(e i s-au su'(imat 'e+t(u a +u 0m'ov)(a Hi mai mu$t /u&etu$ Hco$ii, Hi aHte'tam se+ti+,a, temut), a comisa(i$o( (es'o+sa/i$i. 4i ce %u$ce e(a, %u') at0ta mu+c), s) iau R/atou$B 'e Se+a, s) ascu$t %ist(at st(i&a(ea sta,ii$o( '0+) $aB1o+t %e Su$$Z, $a Basti$$eKB, s) 'o(+esc 'e cNeiu(i$e acum 'ustii, 'e $0+&) fete 'e+t(u mate$o,i, ca(e-mi st(ecu(au $a u(ecNeBFo$i &a(&o+B, Hi s) m) 0+fu+% 0+ st(a%a vecNiu$ui Ca(%i+a$ 2emoi+e, u+%e aHte'ta 0+ a'a(tame+tu$ mo/i$at %i+ /a+ii mei masa %e sa() Hi '$)ce(ea i+e&a$a/i$) a ()sfoi(ii c)(,i$o( 'escuite a/ia 0+ cu(su$ %imi+e,ii. 1e+t(u te*a mea t(e/uisem s) fac Hi u+ %(um 0+ Ita$ia, cu /ie,ii t(ei sute %e $ei smu$Hi %e $a -i+iste(u$ %e I+st(uc,ie, acum 0+c(e%i+,at u+ui t0+)( avocat, cu ca(e e(a s) am mu$te $e&)tu(i Hi %e mu$te fe$u(i, Take Io+escu, Hi ca(e +i se ')(ea +ou) c) s-a cam &()/it. #m %e/a(cat 0+t(-o Rom) a$ta %ec0t a ote$u(i$o( %e atu+ci %oi a+i, 0+t(-o c)m)(u,) %e a%)'ost mai iefte+, u+%e am (e%actat, +u f)() emo,ie, 'eti,ia c)t(e 0+suHi 1a'a, ca s) fiu a%mis a $uc(a 0+ a(Nive. E(am (ecoma+%at %e '(ofeso(ii mei 4co$ii f(a+ce*e %i+ Roma, Hi astfe$ m-am '(e*i+tat %i(ecto(u$ui ei, =eff(oZ, auto(u$ Isto(iei Sue%iei, 'e ca(e-$ v)% 0+c) 0+ um/(), cu ')(u$ a$/ 0+ Iu(u$ f(u+,ii. #m fost %at 0+ sama u+ui /$o+% co$e& f(a+ce*, ca(e e(a aco$o cu fami$ia, +evasta s)$t0+%u-i u+ '(u+c 'e /(a,e, Hi ca(e mi-a vo(/it %e mo(&a cu ca(e Bou(&et st()/)tea mu*ee$e, (osti+% a'(ecie(i co+ve+,io+a$e, %e aceast) Rom) a mo+si&+o(i$o(, 0+ fa,a c)(o(a, s'u+ea e$, Re u+ st(a+iu amestec %e fi+e,) Hi %e '(ostieB. Cu e$ am st()/)tut st()*i$e 'o'u$a(e Hi m-am o'(it 0+ai+tea costumu$ui %i+ Cam'a&+a cu ta/$iete aHa %e aseme+ea cu cat(i+,e$e +oast(e Hi cu a$/a c)meH) '$isat) ieHi+% %i+ cocNetu$ co(set %e catifea. #'oi, %u') ce aHte'tam 0+%e$u+&, 0+t(- u+ 0+&ust cu$oa( G %i+co$o %e ca(e Sf0+tu$ 1)(i+te, '(i*o+ie( %i+ voia sa, 0+suHi 2eo+ a$ AIII-$ea, se '(im/$a 0+ &()%i+i$e sa$e, i+vi*i/i$, s) t(eac) oa(a R'(ecis)B a i+t(o%uce(ii 0+ c)m)(u,e$e cu (e&ist(e, i+t(am cu sfia$) Hi-mi $uam $ocu$ $a mesu,a u+%e m) '(imea cu u+ *0m/et c0te u+ ama/i$ ie*uit cu /a(/a $u+&) ca a '(eo,i$o( +oHt(i. :+cet-0+cet se(vito(u$ como% a%ucea vo$umu$ cu co(es'o+%e+,a 'a'i$o( %i+ seco$u$ a$ AI;-$ea, Hi veci+ii f(a+ce*i 0mi st(ecu(au tai+a cum se 'ot %e*mo(,i 'icioa(e$e 0+ a(Nive$e ;atica+u$ui: $i(a (e&e$ui 8m/e(to, Ioue( %e $a $Z(e. C0+% Hi c0+%, u+ c$o'o,e$ su+a, Hi toat)

--

$umea se (i%ica 0+ 'icioa(e: e(a u+ ca(%i+a$ ca(e t(ecea. 4i, %e cum'$ita &(a/) cu ca(e m) st(0+&eau at0ta mate(ia$ Hi at0t %e 'u,i+i /a+i, %e m0+cam cu o $i() G ia( $i(aK G $a u+ mic (estau(a+t su't co$o+a%a Sf. 1et(u, u+%e 0+ (est mi se st(ecu(a Hi c0te o $e'ta f)() cu(s a (e&e$ui &(ecesc OtNo+, m) t(e*eam +oa'tea, u(m)(ii %e ve%e+ii, st(i&0+% %e-mi s'e(iam veci+ii. 8+ %(um 0+ #+&$ia, cu =Neo(&Ne Ve(+/acN Hi so,ia $ui, f(icoHi Hi +emu$,)mi,i c)$)to(i, m-a %us $a 2o+%(a, cu st()*i$e ()t)citoa(e, cu c)(,i$e e+&$e*e f(umos $e&ate Hi f(umos mi(ositoa(e G atu+ci am '(imit 0+ suf $et 'e Ca($Z$e, Hi m-am sim,it a$tu$ %u') ceti(ea Revo$u,iei f(a+ce*e, a $ui >(e%e(ic a$ II-$ea, a $ui C(omXe$$, cu +esa, so(/ite $a 1a(is. St)team 0+t(-o cas) cu t(ei su(o(i, %i+t(e ca(e %ou) 0Hi aveau /)(/a,ii 0+ $a(&a $ume Hi u+%e-Hi avea s)$aHu$ tot fe$u$ %e $ume: u+ t0+)( ita$ia+, u+ &(ec cu favo(ite 0+foiate... 9u') ve%e(ea 2o+%(ei, #ve+ue %e $OO'e(a 0mi ')(ea o a$ee %e '(ovi+cie. 2a O.fo(% am $uc(at, f)() a '(ivi 0m'(eIu(, asu'(a sc(iso(ii $ui 1Ni$i''e %e -Y*i\(es c)t(e (e&e$e e+&$e* RicNa(% a$ II-$ea. Neuitat) i+i,ia(e $ite(a(), ca(e mi-a tu(+at 0+ suf $et o /i+ef)c)toa(e co+ce',ie (e$i&ioas), i%ea$ist), activ), ca(e m) sus,i+e Hi '0+) ast)*i, 0+ ciu%a $uc(u(i$o( Hi a oame+i$o(. :+ sf0(Hit, $a ca')tu$ a+u$ui 6896, cu acea $i's) %e se+time+t 0+ mate(ie %e 0+v),)m0+t 'e ca(e o ')st(asem %e $a stu%ii$e me$e ieHe+e, u+%e, %ac) i*/uteam f)() voie a-mi c(ea sim'atii, +u e(a 'e+t(u mi+e ca om, ci 'e+t(u /u+u$ Hco$a( Hi 'e+t(u t0+)(u$ ca'a/i$ %e a avea Hi %e a ma+ifesta cu f(a+cNe,) Hi cu(aI, i%ei '(o'(ii, am '$ecat %i+ 1a(is f)() o m)(tu(isi(e %e (ecu+oHti+,) fa,) %e '(ofeso(ii mei, c)(o(a $e %ato(am at0ta, Hi ca(i, $a '$eca(e, mi-a( fi s'us Hi ei ceva G %a(, ia()Hi 'oate s) fi fost 0+ aceast) co+%am+a/i$) i+%ife(e+,) Hi foa(te mu$t %i+t(-o sfia$) 'e ca(e Hi atitu%i+i$e '(ofeso(a$e mi-o 0+t)(ise() S, Hi am '$ecat $a Be($i+. 1(o&(amu$ ce$ ma(e a$ He%e(ii me$e 0+ st()i+)tate mi-o im'u+ea, Hi c0te u+u$ %i+ stu%e+,ii %e $a 1a(is m) Hi '(ece%ase 0+ aceast) =e(ma+ie, %e u+ aHa %e ma(e '(esti&iu, ca(e e(a Hi a$iata +oast(). --am t(e*it %eci 0+t(-o *i %e ia(+) 0+ &$acia$itatea u+ui Be($i+ a$/ %e *)'a%) Hi st()/)tut %e +iHte cu(e+te %e ae( aHa %e (eci 0+c0t, st(ecu(0+%u-mi-se '(i+ m0+eci, 0+&Ne,au /(a,u$ '0+) $a cot: o ma(e scNim/a(e Hi o (ea$) sufe(i+,) %u') ie(+i$e 'a(i*ie+e 0+ ca(e +i+&e Hi 0+&Nea,) aHa %e (a(, ae(u$ tot%eau+a ume% ')st(0+%u-se +eco+te+it su'o(ta/i$. Tot aHa %e f(i&i% 0mi ')(ea totu$: case$e f)() t(ecut, (i%ic0+%u-Hi /$ocu(i$e ca(e +u '(imise() 'ati+a %e fum Hi %e isto(ie a ce$o( %i+ 1a(is, $a(&i$e st()*i %(e'te '(i+ ca(e Huie(a v0+tu$ %i+ ste'e$e 'o$o+o-(useHti, 'ie,i$e vaste, /ise(ici$e ca$vi+e Hi '(otesta+te f)cute 'e+t(u u+ (a,io+a$ism (e$i&ios su't *e(o, f)() %a+&)tu$ %e c$o'ot ca(e u+eo(i $a 1a(is, 'este tot vuietu$ i+fe(+a$, %i+ ca(e $i'sea atu+ci ace$a a$ automo/i$e$o(, cu /i(Ia(ii /e,ivi Hi N)(,)&oHi, Rfaisa+t t(otte( cocotteB, 0mi ami+tea %a+&)tu$ +eo/osit %i+ tu(+u$ /ise(icii Sf0+tu$ui Ioa+ %e $a BotoHa+ii ()maHi 0+ fu+%, tocmai 0+ fu+%, Hi 'e+t(u toat) via,a. Su't *e(o e(au '(ivi(i$e oame+i$o( ca(i, cu toate tu$/u()(i$e a+a(Niste, (ece+te, ca(e sf)(0mase() c0teva &eamu(i 'e cNia( 8+te( %e+ 2i+%e+, 0+ a'(o'ie(ea 'a$atu$ui-cetate a$ 0m')(atu$ui $e&iu+i$o( /i(uitoa(e, %)%eau im'(esia c) s0+t coma+%a,i, c) se &)sesc tot%eau+a su't o(%i+ Hi &ata %e o temut) i+s'ec,ie. 1e c0+%

u+ifo(ma f(a+ce*), +esim'ati*at)

--

--

%e mu+cito(i, se ,i+ea ascu+s), aici RNai+a 0m')(atu$ui se e.'u+ea '(etuti+%e+i Hi e(a /i+e s)-i faci $oc 'e t(otua(, cNia( c0+% a')(ea u+ sim'$u su/$ocote+e+t. OcNii 0mi ')(eau c) a(u+c) sc$i'i(i %e o,e$ Hi ta$ia se ,i+ea ,ea')+ %(ea't) ca Hi cum Hi aco$o a( fi co+t(i/uit te(i/i$u$ c(iv), ca(e 0+&Nea,). =(u'u(i mi$ita(e cu coifu$ 'e ca' st()/)teau a$ei$e ca'ita$ei '(usie+e 0+ ciu%atu$ su+et %e 'asto(a$) a$ f $aute$o(, 0+ *o(+)itu$ %e fa(s) 'o'u$a() a$ c$o'o,ei$o( '(i+Hi %e u+ a%ev)(at tui tu(cesc cu coa%a %e ca$ s'0+*u(0+% 0+ v0(f: $umea +-avea %estui ocNi 'e+t(u aceast) 0+t(u'a(e a m0+%(iei +a,io+a$e. C0+%va am *)(it Hi 'e st)'0+u$ tutu(o( e+e(&ii$o( Hi tutu(o( s'$e+%i%e$o( ma+ecNi+e: ma(e$e 'oet (oma+tic cu acvi$a $ui 2oNe+&(i+ 'e casca %e a(&i+t avea 0+s), 0+ t()su(a-i ca(e $u+eca ()'e%e %i+ Hi s'(e ScN$ossu$ st()moHi$o(, o '(ivi(e mai cu(0+% va&), %us) %u') visu(i 'e ca(e Hi 0+ %ome+iu$ socia$, $a 0+ce'utu$ %om+iei sa$e am/i,ioase, 0+ce(case a $e (ea$i*a, Hi +u e(a +imic im'e(ia$ +ici $a 0m')()teasa &(as) Hi 'a$i%), cu ocNii foa(te m)(u+,i, +ici $a &(u'u$ %e co'ii 0+ mo+%i(e f(e%e(icia+e, cu micu,a '(i+ces) *&$o/ie $a ca')t, ca(e se e.'u+ea $a toate fe(eHti$e. Su't %(i$$ Hi e.e(*ie(e+, ca(e co+t(astau aHa %e 'ute(+ic cu oa(eca(e $)sa(e 0+ voie a He'cu$i,e$o( (oHii f(a+ce*e, e(a 0+s), 0+ ciu%a co+st(0+&e(ii Hco$a(e, Hi a$tceva: o /u(&Ne*ie +u at0t %e %eose/it) fa,) %e cea f(a+ce*) Hi u+ i+te$ectua$ism fami$ia( 0+ $e&)tu(i$e sa$e %e Hcoa$) Hi %e societate Hi cNia( (e/e$ fa,) %e fo(mi%a/i$u$ Stat ca(e se c$)%ise 0+ fa,a $ui Hi co+t(a $ui, %a( +u Hi 'este %0+su$, st(ivi+%u-i m0+%(ia Hi as'i(a,ii$e. 2u+i %e *i$e 'et(ecute 0+ =e(ma+ia %e No(% Hi a'oi 0+ cea %e Su%, cu %ou) ie(+i as'(e 'e ace$ ')m0+t cu ca(e +-am 0+t0(*iat s) m) %e'(i+%, mi-au 'utut 0+ve%e(a 0+%eaIu+s aceasta. :+t0i 0+ Be($i+ cNia(, $a &a*%a mea 0+s)Hi. -i se (ecoma+%ase, %e Evo$cea+u G ca(e e(a mai %e mu$t aco$o, %es')(,i+%u-se %e 1a(isu$ u+%e +u mai avea, %u') moa(tea $ui Riema++, 'e '(ofeso(u$ s)u Hi c)(uia so$i%itatea Be($i+u$ui, cu ma(mu(a Hi 'o(fi(u$ a%ev)(at a$ &a$e(ii$o( %e a(t), 0i im'u+ea aHa %e mu$t S, 'e+siu+ea u+%e se a%)'ostea e$, 0+ 'aH+ica 9o(otNee+st(asse, totuHi $a +umai c0,iva 'aHi %e 8+ive(sitate ca Hi %e ScN$oss cu tai+i,a vu$tu(i$o(. -a(e cas) %e (a'o(t, se(vi+% mai mu$te fami$ii Hi Ios, cu cNei$e 0+ m0+), u+ (e/a(/ativ 'o(ta(-tem+ice( vo(/i+% cu secu$ Hi %u(u$ acce+t /e($i+e*. >(au 9o$$e+, /)t(0+) v)%uv) i*(ae$it), ma(e a%mi(atoa(e a $ui B$eicN(o%e( Hi ca(e, $a moa(tea /o&atu$ui /a+cNe(, 0+t(e/a, 0+&(iIo(at), s'(e %es'e(a(ea +e(vosu$ui $ati+ist (omP+, %ac) RHi 0m')(atu$ a fost $a 0+&(o'a(eB, se+time+ta$) Hi /a+a$) 'e(soa+) ca(e +e soma s) %ec$a()m: Roa(e +u &)sim c) $eu$ a(e ceva maiestuosB Hi %e'$0+&ea 'e co+tem'o(a+a sa, 0m')()teasa #u&usta 'e+t(u c) a(Naicu$ Wi$Ne$m I 0+t(e/ui+,a (a(eo(i sca(a ca(e $e (eu+ea a'a(tame+te$e i+time, '(e*i%a cu %em+itate u+ a%ev)(at so/o( i+te(+a,io+a$ %e 'e(soa+e, mascu$i+e Hi femi+i+e, 'e ca(e, 'e+t(u motive %eose/ite, $e a%u+ase Be($i+u$. E(au aco$o, 'e $0+&) Evo$cea+u Hi TeoNa(i #+to+escu, u+ (e'(e*i+ta+t aute+tic a$ victo(iei %e $a 687!S 6876, ca(e cu+oscuse $a Hcoa$) 'e Va($-Eite$-7e'NZ(i+, ca(e t(e/uia s) %evie (e&e$e RomP+iei Hi c)(uia, 'e+t(u o oa(eca(e '(ofetic) va+itate, i se *icea Va($ %e( Eit$eU maio(u$ 0+ 'e+sie, a. 9. vo+ 1$esse+, cu ')(u$ a(a+Iat ca $a f(i*e( Hi

--

musta,a (oHie t(as) 0+ %ia&o+a$), '(o'(ieta( %e'$i+ a$ u+ei %u$ci ame(ica+e, cu %ou) fete aHe*ate $a ce$a$t ca')t a$ a'a(tame+tu$ui ca s) +-ai/) a face cu o uH) ca(e se %escNi%ea 0+t(e ce$e %ou) o%)i, a maio(u$ui Hi a mamei $o(U femeie m)(itat) aceasta, cu u+ /)(/at fa/(ica+t, ca'ita$ist Hi fu(+i*o( %e ve+itu(i, a$ c)(ui fa$ime+t a (u't, eu fii+% 0+c) aco$o, o(ice $e&)tu() cu so,ia '(i/ea&). #me(ica+e, a$te ame(ica+e, %i+t(e ca(e u+a f)cea si+&u() c)$)to(ia %e +u+t), so,u$ iu/it av0+% '(ea mu$te ocu'a,ii 'e+t(u mome+tU a'oi %ou) /$o+%e, a$/e, &()su,e misses, ca(e, cu(te+ite %e f $e&ma se'te+t(io+a$) Hi fi$o$o&ic) a $ui Evo$cea+u, tot aHa %e eco+om 0+ 'u(t)(i ca Hi 0+ miI$oace, 0i '(o'u+eau, s'(e (evo$ta co$e&u$ui meu, s) '$ece cu e$e, ime%iat, +e'(ev)*ut, $a 'at(u ceasu(i %u')amia*i, 0+ a$t) %i(ec,ie G i+fi%e$e amice ca(e m) 0+t(e/au, 'e a$)tu(i, 'e mi+e, +u f)() Hi(ete+ie, ce 0+seam+) 0+ BZ(o+ &(ecescu$B7oi mu, sas a&a'^B (R;ia,a mea, te iu/escB). O a$ta, *ei,) m0+%() Hi st()$ucitoa(e a (e'u/$icii fe%e(ative cu c0teva ste$e 'e stea&, ca(e, u(m)(it) %e a'(oa'e, Hi 'e+t(u s'e(a+,e %e *est(e, c)ci veHm0+tu$ ei %e (e&i+) 0+ *iua 0+co(o+)(ii 'utea t(e*i ce$e mai ma(i s'e(a+,e, %e u+B2eut+a+tB 0+ co+ce%iu 'e+t(u (eumatisme cu o(i&i+i %u/ioase, 0$ 'u+ea s) se 0m/(ace 0+ u+ifo(ma %e e(ou mito$o&ic a cNiu(asie(i$o(, 'e ca(e o(%o+a+,a o a%usese a+ume %i+ &a(+i*oa+a $ui, ca s)-i (0%), suve(a+ %e o/(a*+ic), 0+ fa,) Hi s)-$ '$a+te*e aco$o. #t0tea ame(ica+e, toate f(umoase Hi %e'(i+se a fi co+ti+uu a%o(ate, 'e $0+&) ca(e, i&+o(0+%u-$e tota$, ca u+u$ cia(e Htia c0t) '(imeI%ie este s) faci cu(te u+ei co+a,io+a$e, &ata %e o c)s)to(ie cu toate %e*ast(uoase$e ei co+seci+,i fi+a+cia(e, u+ si+&u( ame(ica+, ofi,e( %e ma(i+), 'e ca(e +oi, (omP+ii, o a%ev)(at) /a+%), cu fi(ea muca$it) a +a,iei +oast(e, 0$ 'e(secutam 0+t(e/0+%u-$ 0+t(- u+a %ac) %Z+amite se '(o+u+,) %ai+amait, ceea ce a is'()vit '(i+ a-$ tu(/a. #ce$aHi sistem a$ +ost(u ca Hi c0+% am (efu*at, 0+ u(ma u+ei tai+ice 0+,e$e&e(i %e co+s'i(ato(i, s) (0%em $a Wit*-u(i$e $ui vo+ 1$esse+, ca(e a is'()vit '(i+ a st(i&a Vame(a% Hi a '(o'u+e 'acea, 'e+t(u c) *0m/ea %i+ a(i'a (oHie a must),ii e(oice c0+% vo(/eam +em,eHte Hi +e s'u+ea 'e%a+t c) ocu'a,ia +oast() se%e+ta() Ra'as) ')(,i$e ce$e mai +o/i$e a$e co('u$ui uma+B. 9a( e.'o*i,ia uma+), ca 0+t(-o We$tsta%t, cum %eve+ise acum Be($i+u$, +u se o'(ea aici. 4i a$te (ase, ce$e mai %eose/ite, e(au (e'(e*i+tate. 8+ &(ec (otu+%, oacNeH Hi u+su(os $a fa,), ca(e +u se %)%ea 'e +ime+ea a$tu$, %a( ')st(a o '(u%e+t) t)ce(e %e +e&usto( se(ios, o +o(ve&ia+) /)t(0+) ca No(+e$e ca(e v()Iesc via,a Hi-i taie fi(u$ cu foa(fece %e a(am), a$ c)(ii asa$t asu'(a ete(+ ace$eiaHi f(i'tu(i, 0+cu+Iu(at) %e ca(tofi 'e(ma+e+,i Hi %e mo(covi f)() moa(te, avea ceva %i+ &estu$ u+ui a+ima$ %u') *)/(e$e, Hi at0t %e i+te(esa+tu$ Ia'o+e* cu &estu(i$e %e 'a+te(), Va+ai, si+&u(u$ ca(e 'utea s) smu$&) eco+omii$e R/a/ei 9o$$e+B, ca(e se emo,io+a '(ofu+%, '0+) $a $ac(imi, Hi-Hi %escNi%ea 'u+&a /i+e 0++o%at), c0+% R/ietu$B Va+ai, Ra$ c)(ui tat) aIu+sese mi+ist(u %e ()*/oi 0+ Fa'o+iaB, avea +evoie %e /a+i 'e+t(u u+ 0+to(s acas) ca(e se '(e$u+&ea f)() te(mi+. 4i +u 'ot uita o c0+t)(ea,) ma&Nia() co+vi+s) c) 0+t(e +a,ia ei Hi a +oast() +umai s0+&e$e va Not)(0, %a( ca(e m)(tu(isea $ui Evo$cea+u oa(eca(e a'$eca(e 'e+t(u me$a+co$ia ocNi$o( mei %e %ou)*eci %e a+i. :+ ce '(iveHte =e(ma+ia &)*%uitoa(e, ea e(a (e'(e*i+tat) %e si+&u(a fami$ie a st)'0+ei: fata

--

matu() ca(e e(a si&u() c) o ia Evo$cea+u 'e+t(u c)-i f)cuse %e *iua ei u+ ca%ou %e c)(,i, Hi a$ta, (oHie Hi masiv), ca(e ')*ea cu ocNi 0+&(iIo(a,i u+ /)(/at cNimist ca(e, cNi+uit %e i+som+ie, 0Hi 'et(ecea +o',i$e &oa$e (oti+%u-se 0+ o%aie ca o fia(). Toate e(au aHa %e /i+e (0+%uite 0+ aceast) =e(ma+ie Xi$Ne$mia+) 0+c0t se f)ceau %e $a si+e, f)() s) ai +evoie a i+t(a +umai%ec0t 0+ $e&)tu(i cu oame+ii, cu oame+ii se(ioHi Hi t)cu,i, ca(i +u %)%eau +imic %e $a %0+Hii, 0+ st()*i$e '$i+e, %a( $i'site %e a$t *&omot %ec0t Nu(uitu$ Hi 'oc+itu$ %e co'ite a$ t()su(i$o( 'e &(a+it. #Ha e(a Hi $a 8+ive(sitatea, c$asic-so$em+), cu statuia %e a(am) a $ui >(e%e(ic ce$ -a(e 0+ fa,),B8+ive(sitatea (e&a$) f(e%e(ico-Xi$Ne$mia+)B, 0+ a$e c)(ei cu$oa(e +u se 'u(tau stu%e+,ii, st(ict %ist(i/ui,i 0+ tim' Hi s'a,iu, ma+ev(0+% %i%actic $a su+etu$ %e c$o'ot, +eo/iH+uit 0+ >(a+,a, ca(e-mi ami+tea mie %e mu*ica a+a$o&) a /ucovi+ea+u$ui R%om+uO >e$i.B, R'e%e$u$B im'o(tat %e /u+u$ R%omO Be($)B. Co(ecte, &eomet(ic 'e(fecte, a$/e, cu(ate, s)$i$e %e c$as), Rau%ito(ii$eB, aHte'tau, cu stu%e+,i '$at+ici, 0+sc(iHi, '(e*i+t0+%u-Hi 'e+t(u isc)$itu() foi$e ti')(ite '(i+ ca(e se %ocume+tau Rsemest(e$eB, ascu$t)to(i t)cu,i, im'(esio+a,i 0+ a'a(e+,), ai u+ui 2eN(e(, ca(e %e o/icei 0Hi cetea cu &$as e&a$, %e o so+o(itate '(ofesio+a$) s'ecia$), u+ caiet. /i+e sc(is, /i+e cusut Hi /i+e ')st(at, 0+ ma(&e+i$e '(ecis fi.ate a$e u+ei oa(e, a c)(ii t(ece(e se su/$i+ia %e 0+%)ti+ate$e f0Hii(i %i+ 'icioa(e, cu efect i(e*isti/i$, a$e uce+ici$o(. 1e '(ofeso(i, afa() %e u+u$ si+&u( Hi o si+&u() %at), +u i-am cu+oscut acas), Hi +ici $a semi+a(ii. #cea si+&u() e.ce',ie m-a $ecuit %e %o(i+,a, si+ce(), %e a mai 0+ce(ca. E(a $a isto(ia me%ie, Hi i+t(a(ea mea 0+ o%aia '$i+) %e ti+e(i &ata %e ()*/oi a fost sem+a$at) '(i+ c)ut)tu(i 0+ ca(e 'e+t(u fostu$ e$ev a$ u+ei Hco$i f(a+ce*e +u e(a %esi&u( '(iete+ie. Se a+a$i*a u+ te.t me%ieva$ Hi, c(e%, cNia( %i+ v(emea c(uciate$o(, fami$ia(e mie, /a %i+ seco$u$ a$ AI;-$ea ca(e-mi e(a aHa %e cu+oscut: '(oiectu$ %e e.'e%i,ie sac() a$ $ui =ui$$aume #%am. :+ me%iu$ +eo/iH+uit, o 0+t(e/a(e, ca $a $iceu, mi se a%(es) mie, Hi cum am s$)/iciu+ea %e a +u 'utea ()s'u+%e $a soma,ii$e '(ea im'e(ioase, t)ce(ea mea m-a fi.at vi*i/i$ 0+ Iu%ecata ace$ei ti+e(imi stu%ioase G Riat) ce e Hcoa$a f(a+ce*)B, ')(eau s) s'uie %ou)*eci %e ocNiK S, 'e ca(e +-am c)utat s-o mai (ev)%, m)(&e+i+%u-m) a-mi face $a cu(su(i, mai mu$t sau mai 'u,i+ e.act, Rsemest(e$eB. #m fost o si+&u() %at) $a /)t(0+u$ '(ofeso( i$ust(u ScNeffe(-BoicNo(st ca(e, cu ocNii a'(oa'e 'ie(%u,i Hi cu at0ta e.'e(ie+,) 0+ scNim/, avea cu(aIu$, 0+ fa,a ce$ui mai +ume(os Hi mai a%mi(ativ 'u/$ic ti+e(esc, s) s'uie, vo(/i+% uHo(, mai mu$t %ec0t Rf(a+,u*eHteB, c) asu'(a /)t)$iei, asu'(a ma(ii victo(ii i+i,ia$e %i+ 1)%u(ea Teuto/u(&ic), a c)(ii /o&at) /i/$io&(afie o %)%ea, +u se Htie %e fa't mai +imic. N-am fost mai asi%uu $a 2u%Xi& =ei&e(, e$evu$ Hi co+ti+uato(u$ $ui Bu(ckNa(%t, isto(icu$ vestit a$ Re+aHte(ii, ca(e 0+&0+a '(e$u+&, o'(i+%u-se $a su+etu$ c$o'otu$ui Hi 0+ miI$ocu$ u+ui tit$u %e ca(te, o 'oveste %es'(e Ra/e$ais,BRa-'e-$YB, 'e ca(e o cu$e&ea %i+ foi$e $i'ite %e +as. 9e fa't, ca s) s'u+ a%ev)(at, %i+ cei t(ei ca(i-mi t(e/uiau, am ()t)cit %e v(eo %ou) o(i $a '(iete+u$ RicNa(% Ste(+fe$%, ev(eu s)(ac, 'asio+at %e mu*ic), ma(e '(e,uito( a$ >(a+,ei, 'e ca(e o 'u+ea a$)tu(i cu #+&$ia 0+ '(e$e&e(i$e

--

sa$e, %a( ,i+0+%u-se ca sc(iito( %e a+&evi+ii %i+ Nea'o$e, %e c(u+tu$ Ca(o$ I Hi %e sf0+tu$ $ui f(ate, 2u%ovic a$ IA-$ea: e$ 0mi '(imise Hi te*a %e %octo(at, 'e ca(e +u e(a s-o t(ec 0+s) $a Be($i+. #t0ta co+tact cu u+ive(sitatea, Hi o vi*it) i+i,ia$), %u') ce u+ co$e& &e(ma+ 0mi sc(isese, v)*0+% c) mi-o %ictea*) 0+ *)%a(, =esucN-u$, ce(e(ea %e 0+sc(ie(e, (e%actat), 0+ fo(me$e i+vio$a/i$e, 'e coa$a %e N0(tie cuvii+cios 0+%oit) 0+ %ou), ca 0+ ca+ce$a(ii$e ost)HeHti %i+ seco$u$ a$ A;III-$ea, $a (ecto(u$ ca(e e(a ve+e(a/i$u$, 0+ce(catu$ Hi 0+ a$te $u'te %ec0t a$e Htii+,ii, ;i(cNoX. >oa(te a$/u$, uscatu$, s$a/u$ /)t(0+ cu /a(/a (otu+%) Hi Huvi,a %e ')( 'e f(u+te, m-a co+tem'$at '(i+ ocNe$a(i Hi mia at(as ate+,ia asu'(a fa'tu$ui, at0t %e 'e+i/i$ 'e+t(u vecNiu$ $i/e(a$, a%ve(sa( 'e(ma+e+t, te+ace, ama(, %a( f)() +o(oc, a$ *eu$ui ca(e st)'0+ise '0+) ie(i, Bisma(ck G acuma ve%eam '(i+ Tie(&a(te+, 'a(cu$ iu/i(i$o( o'(ite, u+%e, s'u+ea %(a 9j$$e+, sus'i+0+%, t(ec '(i+ um/() at0tea ')(ecNi, 1)(cNe+, 'e mi+iatu(a ca+ce$a(u$ui, /ietu$ &e+e(a$ Ca'(ivi, 'e ca(e stu%e+,ii 0$ co+Iu&au: ca'(io, ca'(i(e, ca'(ivi, ca'(itum G c) %e u+ tim', '(i+t(-o m)su() ate+tato(ie asu'(a %(e'tu(i$o(, vecNi %e at0tea seco$e, a$e u+ive(sit),ii auto+ome, s-a %esfii+,at ca(ce(a ei Hi o(ice c)$ca(e %e o(%i+e 0+ afa() %e *i%u(i$e 0+a$tei Hco$i e su'us) $e&i$o( ,e(ii Hi %at) 0+ sama o(&a+e$o( o/iH+uite a$e 'o$i,iei Hi %(e't),ii. G 9a( eu s0+t, E.ce$e+,), %eHi 0+c) aHa %e t0+)(, O/e($eN(e(, '(ofeso( %e $iceu $a cu(su$ su'e(io(. G Na(e a faceU eHti 0+Htii+,at. I+uti$) (ecoma+%a,ie, c)ci 'e $0+&) a$te$e, aveam %estu$ %e $uc(u. :+t0i cu te*a ca(e-mi 'utea miI$oci %octo(atu$, im'us %e co+%i,i$e 0+seHi a$e t(imite(ii me$e 0+ st()i+)tate. 2a 1a(is, ceti+% 'a&i+i$e, f(umos ca$i&(afiate, a$e o'e(e$o( $ui %e -Y*i\(es, ;isu$ /)t(0+u$ui 'e$e(i+, t(atate$e %e '(o'a&a+%) a c(uciatei, fo(masem '$a+u$ %e a sc(ie Isto(ia $ite(atu(ii f(a+ce*e 0+ seco$u$ a$ AI;- $ea, am/i,ios '(oiect 'e ca(e, ca Hi 'e ace$a a$ u+ei Isto(ii a c(uciate$o( mai t0(*ii, +e&$iIate %e o/icei, $-am u(m)(it mu$t) v(eme Hi, cum se 0+t0m'$) cu aseme+ea su/iecte 0+%e$u+& +ete*ite Hi m0+&0iate, +u $-am (ea$i*at +icio%at). 9a(, 0+t(e a$te$e, co'iasem ')(,i 0+sem+ate %i+ (oma+u$, as)m)+)to(, a$ $ui Toma a$ III-$ea, se+io( a$ ma(cNi*atu$ui ita$ia+ su/a$'i+, 'e atu+ci %e i+f $ue+,) e.c$usiv f(a+ce*), Sa$u**o, Cava$e(u$ ()t)cito(. -) at()&eau mai mu$t 'o(t(ete$e %e '(i+,i co+tem'o(a+i, /i+e t(ase, u+e$e co+si%e(a,ii mo(a$e, c0te u+a Hi 'o$itic), %ec0t fa/u$a 0+ fe$u$ o/iH+uit 0+ acea v(eme, c0+% Roma+ %e $a Rose, 0+ a %oua 'a(te a $ui, mai Not)(0t a$e&o(ic), %a( '$i+) %e a$u*ii co+tem'o(a+e, st)'0+ea suf $ete$e. ;(0+% s) 0+f),iHe* acest '(o%us $ite(a(, ca(e +u e(a $i'sit %e i+te(es, 0+t(e/ui+,asem Hi c)$)to(ia, umi$a mea c)$)to(ie a %oua, 0+ Ita$ia, ca s) ce(cete*, %i+ fu&), Hi ma+usc(isu$ %e $a Tu(i+, ca(e 0+ cu(0+% va c)%ea '(a%) f $)c)(i$o(, aHa 0+c0t $uc(a(ea mea %e %octo(at, sc)(m)+at) cu u() %e u+ =a/otto Hi u+ Rosta&+o, a')()to(i 0+%)()t+ici ai isto(iei $o( $oca$e /i+e Htiute, co+t(a i+t(usu$ui f(a+ce*, a aIu+s s) fie 0+$ocuitoa(ea 'a(,ia$) a te.tu$ui %is')(ut. E(a vo(/a acum s) (eco+stitui Hi /io&(afia ma(cNi*u$ui +east0m')(at Hi f)() %i(ec,ie, cava$e( /)t)uH, %es'(e ca(e se Htiau at0tea, %a( f)() s) se 'oat) aIu+&e a$tfe$ %ec0t '(i+ aceast) u+ic) 0+ce(ca(e $ite(a() $a u+ suf $et ome+esc i+te(esa+t. 4i astfe$ am cu$es ()/%)to( ce i+fo(ma,ie m)(u+t) se 'utea &)si, $u0+% ca /a*) acea isto(ie

--

a se+io(iei $ui Toma %e me%icu$ -u$etti ca(e m-a %)(uit Hi cu o c(o+ic) isco%it) %e %0+su$ G Hi ce as'(u am fost must(at %e u+u$ %i+t(e cei %oi c(itici ita$ie+i 'e+t(u c) +-am cu+oscut %e*v)$ui(ea cu'(i+s) 0+t(-u+ a(tico$ 'e ca(e u+u$ 0$ st(ecu(ase 0+... Bu$eti+u$ oficia$ a$ -i+iste(u$ui %e I+st(uc,ie 1u/$ic), 'oate 'e+t(u c)-$ (efu*ase o (evist) %e cNimie sau %e te$e&(afie f)() fi(K #'uc)tu(i$e me$e $ite(a(e 0mi ce(eau +ea')(at s) 'u+ ceva ca(+e 'e oase, Hi astfe$ am c(eat u+ ca%(u cam $a(& 'e+t(u o aHa %e st(imt) fi&u(), cu +ote asu'(a cu$tu(ii Hi o/iceiu(i$o( co+tem'o(a+e, ceea ce mi-a a%us ca +euitat) m0+&0ie(e $au%e$e $ui Fa((Z, auto(u$ u+ui fu+%ame+ta$ stu%iu %es'(e %omi+a,ia f(a+ce*) $a =e+ova, 0+ ca(e o/se(va G Hi +u uit +ici aceea G c) 0+ ca(tea mea +u e +ici u+a %i+ ace$e R'oi+tes ace(/es [ui %e'a(e+t ta+t %Oouv(a&es %e $OY(u%itio+ mo%e(+eB. Sc(isesem 0+ $im/a &e(ma+) G vai, cu c0t) t(u%), eu ca(e a/ia o %e'(i+sesem /i+e $a sc(is Hi $a vo(/) cu aIuto(u$ mesei %i+ 9o(otNee+st(asse Hi, +oa'tea, t(e*it su/it %i+ som+, 'u(tam '(i+ mi+te cuvi+te f)() $e&)tu() %i+ voca/u$a(u$ ca(e *i$+ic mi se 0m/u$*eaK 9a( Ste(+fe$% mi-a o/se(vat ')(i+teHte c) e mu$t %e 0+%(e'tat, i+%ic0+%u-mi Hi u+ 'o$o+ o/iH+uit cu aseme+ea (evi*ii ('e u(m) am af $at %e $a u+ co$e& (omP+ c) aseme+ea (evi*ii 0+seam+) %e o/icei o (e%acta(e, e$ 0+suHi, foa(te $)u%at 'e+t(u fo(ma o'e(ei sa$e %e %e/ut, %0+% mai mu$t i%ei Hi f(a&me+te...). Se Hi (ev)*use() c0teva 'a&i+i c0+% am fost cNemat 'e+t(u a '(esta 0+ai+tea %eca+u$ui facu$t),ii, u+u$ %i+ &i+e(ii ma(e$ui -ommse+, Iu()m0+tu$ c) mi-am f)cut te*a Rf)() +ici u+ aIuto(B. S9a( este ci+eva ca(e mi-o (eve%e. SN-a(e a face. #Ha se 0+t0m'$) cu to,i st()i+ii. S9a( +u 'ot Iu(aK S#tu+ci me(&i $a 2i'sea, u+%e se '(imesc te*e$e Hi 0+ $im/a f(a+ce*) Hi 0+ o(ica(e a$ta, Hi cNia( 0+ a %-ta$e. %ac) este ci+e s) ,i-o 'oat) ceti. 4i astfe$ am %)(uit u+ c(eio+ %e au( 'o$o+u$ui, mi-am $uat te*a Hi tim' %e o $u+) %e *i$e am t(a%us-o 0+ f(a+,u*eHte, $u0+% a'oi G f)() a-mi (et(a&e acte$e, %e*i+mat(icu$a(ea ce(0+% o ta.), Hi am fost %eci %e*i+mat(icu$at %i+ oficiu G t(e+u$ 'e+t(u 2i'sea. 9a( $uc(u$ ce$ mai %e sam) 'e ca(e-$ f)cusem $a Be($i+ e(a a$tu$, u+u$ 'e ca(e-$ 0+ce'usem 0+c) %e $a 1a(is, ia()Hi f)() s) mi-$ fi ce(ut +ime+i, /a cNia( f)() ca +ime+i s)-$ fi a'(o/at Hi '(e,uit. :m'i+s %e i+sti+ctu$ ca(e $ea&) 'e o(ice om s)+)tos %e ,a(a Hi %e +eamu$ $ui, m-am t(e*it 0+ Bi/$ioteca Na,io+a$) ce(cet0+% cata$o&u(i$e $a sec,iu+ea ca(e '(iveHte O(ie+tu$ eu(o'ea+, Hi u+ fio( %e /ucu(ie, mai st()/)t)to( %ec0t ace$a ca(e 0+tov)()Hea Hi %esco'e(i(i$e ce$e mai +eaHte'tate Hi mai f(umoase 0+ a$te %ome+ii, m-a ')t(u+s c0+% 0+t(e R+oi$e acNi*i,iiB am &)sit sc(iso(i %e-a$e '(ete+%e+,i$o( +oHt(i %om+eHti ca e+i&maticu$ Ioa+ Bo&%a+ 'e v(emea $ui Ee+(ic a$ I;-$ea Hi fiu$ $ui, /a cNia( %e a$e 9om+i$o( %i+ seco$u$ a$ A;II-$ea, 0+ $e&)tu() cu '(o'a&a+%a cato$ic) 'e ca(e am/asa%o(ii (e&a$i o f)ceau $a Co+sta+ti+o'o$. S-a st(0+s astfe$, 'e $0+&) (eco$ta vast) 0+ $e&)tu() cu te*a mea, Hi u+ m)+u+cNi %e acte (omP+eHti sau '(ivitoa(e $a (omP+i, 'e ca(e m-am &()/it s)-$ comu+ic G cui a$tuiaJ , $ui Ae+o'o$. R)s'u+su$, 'e ca(e $-am au*it a'oi Hi o(a$, 0+ a'a(i,ii$e $a 1a(is a$e '(ofeso(u$ui meu, a c)(ui fe(mec)toa(e ti+e(e,) %e s'i(it se %ist(a %e o(ice: %e Iocu$ ma(io+ete$o( ca(e-$ 'asio+a G c0te ma(io+ete +u $e ma+ev(ase e$ ca isto(icK G Hi cNia( %e oca*ia ce i se ofe(ea %e a %uce acas) su't

'$oaie

--

--

'e o /iat) &(i*et) ca(e +u-Hi $uase um/(e$a G e(a %escu(aIa+t, %eHi, cNia( %e atu+ci, %escu(aIa(ea +u i+t(a 0+ o/iceiu(i$e me$e:BIsto(ia (omP+i$o( am sc(is-o euU +u e +evoie s) se (evie asu'(a eiU caut)-,i %e isto(ia u+ive(sa$), u+%e te aHtea't), $a IaHi, cate%(a $ui Nico$ae Io+escuB. Eu 0+s) am 'e(seve(at Hi, aIu+s $a Be($i+, am i+t(at, %i+ ca'u$ $ocu$ui, $a #(Nive$e %e Stat, u+%e, 0+ai+tea mea, ci+eva oc(otit %e 7i+keise+, isto(icu$ im'e(iu$ui otoma+, mai c)utase +umai 'e+t(u i+e%ite$e 'e ca(e $e-a %at a'oi 0+ Te*au(u$ s)u: 1a'iu I$a(ia+. Ce %e $uc(u(i +ou) 0mi ()s)(eau 0+ ca$e, '0+) $a u+e$ti(i$e co+t(a tu(ci$o(, cu'(i+*0+% Hi '$a+u$ %e a '(i+%e 'e su$ta+, 'e ca(e 1et(u Ra(eH $e f)cea e$ecto(u$ui %e B(a+%e+/u(& '(i+ t(imesu$ s)uK #t0tea a$te $uc(u(i ve+eau %i+ e'oca %e c(uciat) mo%e(+) a $ui Ioa+ So/ieski, (e&e$e 1o$o+iei. Nu $i'seau +ici $e&)tu(i$e cu 1(usia seco$u$ui a$ A;III- $ea, ca ace$ (efu* a$ as'(u$ui >(e%e(ic Wi$Ne$m I %e a ascu$ta 'e +u Htiu ce s'io+ mo$%ovea+. 9a( aici, (e+u+,0+% s) f0H0i %i+ 'icioa(e $a =ei&e( Hi cNia( s) asist $a $ectu(i$e /$aIi+e a$e $ui Ste(+fe$%, am $uat ()/%)to(, sistematic, toat) co(es'o+%e+,a %e $a Co+sta+ti+o'o$ a t(imeHi$o( '(usie+i Hi m-am a'ucat cNia( %e $u+&a, &(eaua, o/ositoa(ea mu+c), +e'$)tit) Hi +e()s'$)tit), Hi '0+) $a ca')t, a co'ie(ii at0t %e fo$ositoa(e$o( (a'oa(te co+su$a(e %i+ IaHi Hi %i+ Bucu(eHti '0+) 'e $a 68@!, e.t(ema $imit) 0+&)%uit), %e $a ca(e a$,ii a( avea s) co+ti+ue a*i, 0+ $oc s)-Hi /atIoco(easc) '(e%eceso(ii Hi aIut)to(ii. Nu 'ot s'u+e 0+%eaIu+s ce m0+%(u e(am '(ivi+% mate(ia$u$ ca(e se 0+&()m)%ise *i %e *i aHa %e mu$t Hi a c)(ui 'u/$ica(e o aHte'tam cu o aHa %e fi(easc) +e()/%a(e, %a( 'ot asi&u(a c) +-am m0+cat 0+ s'ectaco$e, '(im/$)(i Hi ave+tu(i, ca mu$,i a$,ii, /a+ii cu 0+&(iIi(e eco+omisi,i ai /i+ef)c)to(u$ui meu '(i+ /u(s) Iosif Nicu$escu. >)() (e&(et am ')()sit Be($i+u$. Nu $)sam 0+ u(m) +ici u+ '(ofeso( %e ca(e s) fi fost $e&at, +ici u+ co$e& &e(ma+, %a( a/so$ut +ici u+u$, 'e ca(e s)-$ fi cu+oscut, +ici o a'(o'ie(e %e ca(e s) m) fi 0+v(e%+icit, /a +ici m)ca( o '(iete+ie (omP+easc) %e ca(e s) fi fost 'et(ecut $a &a() Hi %e $a ca(e s)-mi fi 'icat v(eo%at) %ou) (0+%u(i %e sc(isoa(e. 2a 2i'sea i+t(am 0+ a%ev)(ata via,) &e(ma+), 0+ via,a &e(ma+) a Su%u$ui, mai /$0+%), mai *0m/itoa(e, mai '(iete+oas), o via,) R+)scut), ia( +u f)cut)B, f)() +imic %i+ co+st(0+&e(ea 'e ca(e 0+ o(ice %eta$iu a$ e.iste+,ei o &)sisem $a Be($i+, tot aHa ca Hi 0+ *i$e$e ma(i c0+%, %e 'i$%), cu stea&u(i im'e(ia$e f0$f0i+% '(etuti+%e+i, '(i+ &a(%u$ u+ei mu$,imi foa(te /i+e ')*ite %a(, t(e/uie s-o (ecu+osc, f)() +ici u(m) %e /(uta$itate %i+ 'a(tea 'o$i,iei cu ,e'i 0+ coifu(i, t(ecea ca fu$&e(u$ 0+ cu'eaua cu &eamu(i$e +e&(e 0+suHi t0+)(u$ autoc(at (usesc. :+ Sa.o+ia, voi 'utea s) v)% f)c0+% sem+e %e '(iete+ie 0+ %(ea'ta Hi 0+ st0+&a 'e at0t %e a$/u$ (e&e #$/e(t, 'e ca(e-$ 0+cu+Iu(a v)%ita iu/i(e a u+ui 'o'o( /u+, Hi '0+) Hi 0+ me(su$ t(u'e$o( 'u(t0+% 'e cNiv)() soa(e$e a$tei %i+astii se %eose/ea 0+%at) u+ a$t (itm %ec0t ace$a, so$em+, '(ecis Hi sec, a$ Be($i+u$ui. O(aHu$ e(a a'oi %omi+at %e %ou) e$eme+te ca(e $a Be($i+ se %)%eau %e $a si+e 'e '$a+u$ a$ %oi$ea fa,) %e st()$uci(ea Cu(,ii Hi %e t(ufia mi$ita(): 0+t0i +e&usto(ii, a$ c)(o( /0$ci, 'e ca(e +u $-am v)*ut, 0+sem+a Hi acuma %estu$ %e mu$t, %eHi +u mai ve+eau, ca o%i+ioa(), oame+ii O(ie+tu$ui, &(ecii,

--

ca Hi mo$%ove+ii Hi mu+te+ii, vecNii +oHt(i $i'sca+i, cu Nai+e$e $u+&i Hi $a(&i Hi cu im'o*a+tu$ iH$ic 'e ca'ete$e (ase Hi, a'oi, 'e $0+&) %0+Hii, stu%e+,ii %e $a 8+ive(sitatea cu $u+& t(ecut '0+) 0+ evu$ me%iu, $a ca(e se a%u+au ti+e(i %i+ mu$te +a,iu+i, Hi at0,ia cNia( %i+ acest R)s)(it a$ +ost(u. Iefte+e (estau(a+te 'e+t(u u+ aseme+ea ti+e(et ca(e, Hi %i+ cau*a com'o*i,iei $ui va(iate +-aveau +imic %i+ vioiciu+ea '(ovoca+t) a f(ecve+tato(i$o( u+ive(sit),ii 'a(i*ie+e, se(veau /e(ea %e 1i$se+ 0+ 'oca$e 0+a$te Hi &ustoase amestecu(i cu$i+a(e 'e scoici, 0+ ae( $i/e(, 0+c)$*it %e u+ mai '(ie$+ic soa(e. Ci+e voia 'utea s) mea(&) Hi 0+ 0m'(eIu(imi, u+%e +u &)seai t(istu$ +isi', '$a+tat cu %e-a si$a, a$ B(a+%e+/u(&u$ui. E(au fi(eHte Hi teat(e, Hi at0ta mu*ic) '(etuti+%e+i, 'e+t(u ci+e avea mai 'u,i+) mu+c) Hi mai mu$te miI$oace %ec0t mi+e, &()/it s) m0+tui c0t mai ()'e%e cu %octo(atu$. 4i t(ecutu$ avea aici mai mu$te %(e'tu(i, f)() a fi co+cu(at %e o 'ute(+ic) via,) mo%e(+), %e ca(acte( ame(ica+, ca %i+co$o. 20+&) mi+e cNia(, 0+ acest o(aH u+%e se ()s'0+%ise ceva %i+ cato$icismu$, im'us %e co(oa+a (e&a$) a 1o$o+iei, 'u(tat) mu$t tim' %e Wetti+i, se (i%ica tu(+u$ 'ute(+ic a$ /ise(icii Sf 0+tu$ui 1et(u, Be%e(ski(cNe 0+ '(o+u+,ia $oca$). Ci+e avea v(eme a( fi avut Hi a$te e$eme+te isto(ice %e &)sit. Societatea i+te(+a,io+a$) $i'sea, /i+e0+,e$es, cu totu$. S-au %us ame(ica+ii ciu%a,i Hi f(umoase$e ame(ica+e, &(ecu$ '$aci%, $u'ava +o(ve&ia+), 1$esse+ ame+i+,0+% cu must),i$e %ou) co(+u(i a$e $u+ii, Ia'o+e*u$ 0+ c)uta(ea u+ui +ou 0m'(umut, ma&Nia(a cu ')(u$ (uti$a+t, &ata %e o (oma+,) %e iu/i(e, Hi cNia( &(u'u$ %e (omP+i Na(+ici $a stu%iu Hi ()i %e &u(). E(am $i'sit %e tova()Hi, 0+ (0+%u$ %i+ u(m) a$ u+ei case f)() *&omot, f)() $ocata(i vi*i/i$i, 0+ ca(e 'o(ta(u$, &)*%uito(u$ meu, /iet om cu fami$ie, +)c)Iit %e stu%e+,ii /e,i ca(i-i su+au c$o'otu$ %e&ea/a 0+ fieca(e +oa'te, 0mi (ecoma+%ase st)(uito( mo/i$a, scum') %u') 'u+&a $ui, Hi ve+ea s) Hi-o ve(ifice +eco+te+itU a$tfe$, fata-Hi $)sase 0+ o%aie sc(iso(i$e Co(+e$iei, so(a $ui =oetNe, i+te(esa+te m)(tu(isi(i a$e u+ui sim,ito( suf $et me%ioc(u, Hi $a '$eca(e fami$ia aHte'ta Ios cu u+ /ucNet %e f $o(i 0+ m0+) %e ca(e 'oate 0+t(e& Be($i+u$ +-a( fi fost ca'a/i$. Se a'(o'ia vaca+,a, Hi +u e(a v(eme s) ascu$t cu(su(i$e, fo$osi+%u-m) +umai %e t(imest(e$e /e($i+e*e. Ia()Hi $i'sei me$e com'$ecte %e c)$)u*i(e i se %ato(eHte fa'tu$ c) +-am &)sit cu ca$e s) ascu$t u+ si+&u( ceas $a '(ofeso(ii ca(i t(e/uiau s) m) e.ami+e*e Hi c)(o(a aceast) $i's) %e ate+,ie +u 'utea s) $e '$ac) '(ea mu$t. Nici +u i-am vi*itat, v)*0+%u-i +umai 0+ *iua e.ame+u$ui, afa() %e u+u$ si+&u(, 2am'(ecNt, ca(e $uase asu'()-Hi, %u') moa(tea /)t(0+u$ui -au(e+/(ecNe(, te*a mea. 1e atu+ci i%ei$e $ui +u st()/)tuse() $umea Hi +u se %iscuta teo(ia succesiu+ii e'oci$o( ti'iste Hi i+%ivi%ua$iste, cu tot ce s-a a%aus 'e u(m) $a aceast) $i+ie %omi+a+t), Hi +u se succe%au vo$ume$e u+ei Isto(ii a 'o'o(u$ui &e(ma+ at0t %e '(ofu+%) ca &0+%i(e Hi %e +eo/iH+uit) ca fo(m). Nu se &()m)%eau 0+ Iu(u$ ce$ui %e cu(0+% sosit stu%e+,i %e toate +eamu(i$e, 0+ f(u+te cu Ia'o+e*ii &ata s) Iu(e c) 0+ isto(ia $o( +a,io+a$), 'e+t(u ca(e se coma+%a $a(& i+fo(ma,ia, toat) co+ce',ia '(ofeso(u$ui se ve(ific) 'e %e'$i+. -asiv, cu osatu(a $ui 2utNe( 0+ fi&u(), as'(u %e o /a(/) (e/e$), 0+ ocNi cu o '(ivi(e a c)(ii

--

/u+)tate e(a amestecat) Hi cu mu$t) ma$i,ie, e$ s-a i+te(esat %e stu%ii$e me$e f(a+ce*e, %e cu'(i+su$ Hi %e $acu+e$e $o(, (e,i+0+% 'e acestea %i+ u(m), Hi m) va 0+t(e/a tocmai %i+ %ome+iu$ $o(. Nu &0ceam ce (e$a,ii voi avea 'e u(m) cu omu$, %e o aHa %e si&u() Hi %e '(ie$+ic) memo(ie fa,) Hi %e u+ stu%e+t at0t %e st()i+ Hi %e 'u,i+ '(e&)tit 0+ cNestii$e oa(e-$ i+te(esau 'e %0+su$ mai a$es, c)(uia 'e+t(u 'osi/i$it),i$e me$e %e 'u/$ica(e 0+ $im/a $ui e(a s)-i %ato(esc aHa %e mu$t. I%eea c) a$e&0+%u-mi t(ei mate(ii %u') (e&u$ame+t: %eci, 'e $0+&) isto(ia u+ive(sa$), $im/a $ati+) Hi $ite(atu(a f(a+ce*), $a a c)(ii ce(ceta(e 0+ seco$u$ a$ AI;-$ea m) '(i+sesem, cum am s'us, t(e/uia s) Hi $uc(e* $a o '(e&)ti(e s'ecia$), +u-mi t(ecea '(i+ mi+te. 9e a$tfe$ co+vi+&e(ea c) $a u+ e.ame+ e /i+e s) te '(e*i+,i +u cu ce ai 0m/ucat atu+ci, ci cu ce 'ose*i o/iH+uit Hi 'e(ma+e+t, cu ce ,i-ai 0+suHit 0+ a%ev)( Hi se(ios, o aveam Hi atu+cea. ;(emea mi-o 'et(eceam %eci 0+ ace$e c0teva s)'t)m0+i %e 2i'sea +umai cu face(ea co(ectu(i$o(, $acom aHte'tate, $a te*a a c)(ii ()s'u+%e(e o sim,eam aHa %e 'ute(+ic 0+c0t te$e&(afiam 0+%(e't)(i, scum' '$)tite, (evi*o(u$ui f(a+ce*, u+ isto(ic a$ 1a(isu$ui, 'e ca(e mi-$ im'usese (efe(e+tu$ a$ %oi$ea, Bi(cN-Ei(scNfe$%, ca(e se %ec$a(ase fi$o$o& (oma+ic, %a( f)() si&u(a+,) 0+ ce '(iveHte sti$u$ f(a+ce* cu(e+t. 4i aici, u+%e +u e(au #(Nive %e Stat, co+ti+uam &oa+a %u') i+e%it, Hi 0+ ve%e(ea isto(iei c(uciate$o( t0(*ii, 'e+t(u ca(e e(a u+ oa(eca(e mate(ia$ 0+ ma+usc(i'te$e %i+ /i/$iotec), %a( mai a$es 'e+t(u isto(ia (omP+i$o(, ca(e +u e(a s'ecia$itatea mea, %a( ca(e m) cuce(ise %i+ ce 0+ ce mai mu$tU am avut ma(e satisfac,ie &)si+% u+ vo$um %i+ co(es'o+%e+,a 'o$o+) a seco$u$ui a$ A;I-$ea 0+ce')to(, #cta Tomicia+a, 'e+t(u 'a(tea ca(e +u fusese 0+c) ti')(it), Hi am 0m/o&),it cu e.t(ase %e aco$o co$ec,ia $a ca(e ,i+eam aHa %e mu$t. E.ame+u$ %e %octo(at se f)cea f)() +ici o so$em+itate G IaHu$ a')(ea m)(e, 0+ u(m)K S, '(i+ v(eo c)m)(u,) oa(eca(e, %e $a '(ofeso( $a '(ofeso(, cu u+ si+&u( e$eme+t %e %ati+), f(acu$ %e 0m'(umut, 'u(tat '0+) atu+ci %e at0,ia, mai %eHte',i Hi mai '(oHti %ec0t mi+e, ca(e 0+$ocuia vecNea (o/) me%ieva$). 1u/$icu$ +u e(a a%mis. Totu$ se 'et(ecea sim'$u Hi iute. 2am'(ecNt Hi-a f)cut '$)ce(ea %e a m) 0+t(e/a tot i+stitu,ii me(ovi+&ie+e, 'e ca(e, ascu$t)to( %ist(as a$ $ui -o+o%, '(eocu'at e$ 0+suHi, %e a$tfe$, %e '(o/$eme (e$ative $a i*voa(e$e 0+seHi a$e ace$ui tim', +u $e '(ea Htiam, sau +u $e Htiam mai %e$oc. 4i isto(ia me%ieva$) a =e(ma+iei mi-a c)Hu+at +ume(oase Hi +e'$)cute su('(i+%e(i. Numai c0+% m-am sim,it 'e te(e+u$ meu, 0+ seco$e$e $a ca(e $uc(asem 'e+t(u ce$e %ou) te*e a$e me$e, c0+% 0+t(e/)(i$e au $u+ecat 0+t(-aco$o, am 'utut (i'osta $a Ro/e( +ei+B a$ e.ami+ato(u$ui:B9e %ata aceasta e 0+s) Ia, %om+u$e '(ofeso(, am ()s'u+s, Htii+% ce s'u+. S4i %e ceJ S1e+t(u c) m) af $u 'e te(e+u$ meu, +u 'e a$ %-voast().B 9e fa't, Htim aHa %e 'u,i+ Hi u+%e c(e%em c) Htim mai /i+eK 1(o/a/i$ c) Hi fi$o*ofia %i+ ca'u$ ce$ /u+ Hi $a(& a$ $ui 2am'(ecNt aIu+sese $a aceeaHi, Hi t(ist) Hi m0+&0ietoa(e co+c$u*ie, c)ci +ota 'e ca(e a %at-o at0to( i+suficie+,e a fost (e$ativ /u+). Bu+) a fost Hi aceea $a $im/a $ati+) 0+ai+tea f(umosu$ui, +o/i$u$ui /)t(0+ WacNsmutN, $a ca(e totu$ e(a Hi im'u+)to( Hi aHa %e ')(i+teHte sim'atic. # ')(ut c)-$ im'(esio+ea*) %ec$a(a,ia mea, ca(e se

--

s'(iIi+ea 'e o co+Htii+,) si&u(), %e mu$t 0+temeiat), c) m) 'oate 0+t(e/a %i+ o(ice auto( Hi 0+ o(ice $oc. # %escNis 'e ;i(&i$, $a Cu$e.. 4i, cu toat) i+i,ia(ea mea (e$ativ +ou), %e-a/ia u+ semest(u 0+ &e(ma+a vo(/it), t(a%uce(ea a me(s %estu$ %e /i+e. 8+ si+&u( $uc(u-mi $i'sea: +ume$e +em,esc a$ ,0+,a(u$ui, 'e ca(e, cu u+ *0m/et '(iete+os, mi $-a %at ma(e$e e(u%it, a$ c)(ui +ume 0$ cu+oHteam %e mu$t %i+ e%i,ii$e $ui, 'e c0+% +ime+i +u-mi vo(/ise 0+c) %e ce este Hi %e ce 'oate 2am'(ecNt. # fost o a%ev)(at) cu(s) e.ame+u$ $a $ite(atu(a f(a+ce*), u+%e m) c(e%eam mai %e'$i+ asi&u(at. --a 0m'ie%ecat %e a-mi a%u+a ()'e%e i%ei$e Hi +eco+te+itu$ o/iect %e %ist(ac,ie ca(e e(a 0+s)Hi fi&u(a e.ami+ato(u$ui: Bi(cN-Ei(scNfe$%, auto(u$ u+ui foa(te /u+ ma+ua$, s'$e+%i% i$ust(at, 0+ acest %ome+iu, /)t(0+ s$a/, m)(u+t, avea o fi&u() ca(e (e%a 0+ foa(te micHo(at 'e aceea a $ui B. 1. Eas%eu. -) '$ictisea, Hi-mi ve+ea a (0%e. >i$o$o& mai mu$t %ec0t isto(ic $ite(a(, av0+% i+te(es cu %eose/i(e 'e+t(u vecNi$e te.te, e$ m-a 0+t(e/at %e $a 0+ce'ut, Hi cu st)(ui+,), %es'(e acea via,) a Sf0+tu$ui #$e.ie, ca(e se c(e%e aHa %e vecNe Hi %e ca(e, ocu'0+%u-m) 'e u(m), tocmai %i+ +)ca* 'e+t(u aceast) umi$i+,), am &)sit %ova%a c), t(at0+% %es'(e u+ sf0+t aHa %e ca(acte(istic /i*a+ti+, $a mo%) su't Com+e+i Hi u(maHii $ui ime%ia,i, Hi %0+% 2ao%iceii +ume$e im'us %e c(ucia,i, %e 2icNe, +u 'oate fi %ec0t 'oste(ioa() sf 0(Hitu$ui seco$u$ui a$ AI-$ea. 2a tot ce s'u+eam, a%esea at0t %e va&, ()s'u+su$ e(a u+ co+ti+uu Hi %u$ce RseN( &utB. Ce 0+sem+a ama/i$a a'(ecie(e, am 'utut af $a 'e u(m), c0+% i-am v)*ut +ota. 9a( toate aceste +e'$)ce(i, 'e ca(e, o/iH+uit s) m) o/se(v +eco+te+it, ate+t Hi c(u%, s) m) Iu%ec mai as'(u %ec0t o(ici+e Hi s) m) 'e%e'sesc 'i')i+% 0+%e$u+& (a+a m0+%(iei, $e-am sim,it a%0+c, +u m-au 0m'ie%ecat s) ca')t 'este c0teva s)'t)m0+i +u %i'$oma 'e ca(e a( fi aHte'tat-o '(e,uito(ii Rfe+ome+u$uiB %e $a IaHi G aHa-mi *icea cuta(e %i+ ce$e mai i+te$i&e+te, %a( mai co(osiv &$ume,e %i+ co$e&e$e me$e %e aco$o S, %a( u+a 0+ ca(e mi se %)%ea $a te*) o R%isse(tatio e&(e&iaB Hi $a o(a$ u+ Rcum $au%eB. Se 'a(e c), mu$t mai t0(*iu, '(i+,u$ >e(%i+a+% a$ RomP+iei, asist0+% $a Iu/i$eu$ acestei 8+ive(sit),i %i+ 2i'sea, u+%e Hi e$ fusese stu%e+t, a fost su('(i+s c0+% 0+ +u Htiu ce %iscu(s s-a 'ome+it Hi +ume$e fostu$ui stu%e+t %e aco$o ca(e e(a acuma isto(icu$ (omP+i$o( Hi a$ Im'e(iu$ui otoma+ 0+ cNia( ma(ea co$ec,ie a $ui 2am'(ecNt. O sc(isoa(e %e +ecu+oscut mi-a comu+icat 0+ vecNea c)su,) ,e()+easc) %e $a ;)$e+ii %e -u+te aceast) i+fo(ma,ie, ca(e se 'oate s) co(es'u+%) a%ev)(u$ui, %eHi +-am c(e*ut c) t(e/uie s-o ve(ific. 9e acum 0+ai+te aveam $u+i, mu$te $u+i, 'este u+ a+, $i/e(e 0+ai+tea mea, ca(e-mi f)cusem %ato(ia fa,) %e stat Hi %e um/(a $ui Iosif Nicu$escu, $u0+%, cum mi se ce(use, %i'$oma %e $a Eautes ]tu%es Hi %octo(atu$ &e(ma+. :+ $oc %e u+ 'oate me(itat co+ce%iu %e '(im/$a(e, m-am a(u+cat cu Hi mai mu$t) 'asiu+e 0+ c)uta(ea $uc(u(i$o( +ou) %es'(e ace$ t(ecut (omP+esc 'e ca(e %i+ i+im) 0$ %o(eam tot mai ma(e, ca'a/i$ s)-Hi &)seasc) u+ (o$, cu+oscut Hi (ecu+oscut %e to,i 0+ vastu$ cu'(i+s a$ isto(iei u+ive(sa$e. 2a at0ta m) &0+%eam, $ite(atu(a f(a+ce*) %i+ seco$u$ a$ AI;-$ea, c(uciate$e t0(*ii c)*0+% acum

--

'e '$a+u$ a$ %oi$ea. 9e aceea am '$ecat $a 9(es%a, u+%e Htiam c) voi &)si, 0+ #(Nive$e %e Stat %e aco$o, co(es'o+%e+,e %i'$omatice, %i+ Co+sta+ti+o'o$ Hi %e aiu(ea, ca(e t(e/uiau s) vo(/easc) Hi %e +oi, 'e $0+&) ce a$te %esco'e(i(i 0mi 'utea (e*e(va o soa(t) mai /u+). #m +ime(it aco$o '(imitoa(ea cas) a u+ei /)t(0+e cu +ume$e 'o$o+ Hi a fiicei ei, t(ecut) %e v0(sta c0+% %e o/icei se m)(it) fete$e. E(a 0+ VatNa(i+e+st(asse, ca(tie( t)cut Hi 'aH+ic, u+%e se 'oate $uc(a 'e(fect. :+&(iIi(ea e(a cea mai /u+) Hi u+ui cNi(iaH iefte+ %e /a+i i se 'e(mitea Hi 'u,i+) /uc)t)(ie 0+ cas)U mai 'e u(m), at0ta v(eme, $a fieca(e 0+ce'ut %e a+, '(imeam %i+ 'a(tea $o( o /u+) sc(isoa(e 'e toate 'at(u 'a&i+i$e, ca(e %ove%ea o ami+ti(e miHc)toa(e. :m'(eu+) cu /ucNetu$ %e $a 2i'sea, ea %)%ea o i%ee %i+ ce$e mai favo(a/i$e %es'(e i+ima acesto( sa.o+i. Ce f(umos se 0+f),iHa o(aHu$, fa,) %e ami+ti(i$e &(eoiu$ui, 0+c)(catu$ui Be($i+ Hi %e 'u,i+)tatea (e$ativ) a '(acticei 2i'sceK Se sim,ea aici +u +umai m0+%(ia (e&a$it),ii 'este o ,a() $u.oas), %e 'om') o(ie+ta$), $e&)tu(a cu ;a(Hovia, '(ofu+% st()/)tut) 0+ ace$ seco$ a$ A;III-$ea %e s'i(itu$ f(a+ce*, %a( Hi o fi+e,) %e &ust %eose/it). 9ac) 'e 'o%u$ %i+t(e 9(es%a ;ecNe Hi cea Nou), u+%e e(am eu, a&e+tu$ %e 'o$i,ie te m0+a as'(u 'e 'a(tea u+%e t(e/uiau s) mea(&) cei ve+i,i %i+t(-o a+ume %i(ec,ie, c0+% aIu+&eai 0+ (e&iu+ea ca(e cu'(i+%ea 1a$atu$, %e u+ aHa %e +ete% Hi cocNet sti$ 2u%ovic a$ A;-$ea, '(ivi(ea se 0+ti+%ea asu'(a a(mo+iosu$ui com'$e. %e co+st(uc,ii ca(e co+stituie 7Xi+&e(u$. :+ Be($i+ ce(cetasem mu*ee aHa %e vast co+ce'ute Hi, su't f(o+toa+e$e %e u+ c$asicism at0t %e ,a')+, cu at0ta '(ice'e(e 0m')(,ite Hi '(e*i+tate, e$e&a+,a -u*eu$ui %i+ 9(es%a, ca(e co+,i+ea c0teva %i+ ce$e mai '(e,ioase '0+*e ita$ie+e, e(a 0+s) i+e&a$a/i$). 2a Bi/$iotec), u+%e am af $at %ou) 'e+t(u mi+e '(e,ioase c(o+ici ve+e,ie+e %i+ seco$u$ a$ A;- $ea, %a( Hi &(amatica &(eac) a u+ui 1et(uvo%), ca(e se 'a(e a fi fost f(ate$e omo+im, %i+ Ci'(u, a$ $ui 1et(u Ce(ce$, $a #(Nive, u+%e (a'oa(te$e %i+ Tu(cia a%)u&eau *i$+ic $a cu+oaHte(ea t(ecutu$ui (omP+esc, %)%eam Hi 'este (e$a,ii 0+tPm'$)toa(e cu '(i/e&i ca acea t0+)() Hi Hi(eat) ,iitoa(e a $ui =Neo(&Ne 4tefa+, 4tefa+ia -iNai$ova, ca(e, 0+ai+te %e o ma(e ave+tu() $a -oscova cNia(, se '(e*i+t) ca $e&iuita v)%uv) a /)t(0+u$ui ei co+cu/i+. Ia( sea(a, %u') oste+e$i aHa %e /o&at ()s'$)tite, 0+ fa,a ocNi$o( o/osi,i se st(ecu(au a'e$e %e a(&i+t a$e $a(&ii E$/e, ia( 'e 'ov0(+iHu$ ma$u(i$o( '(ef)cute 0+ &()%i+i se 0+ti+%eau 'e+t(u 0+c0+ta(ea suf $etu$ui st(atu(i %e f $o(i m)iest(e, cu iu/i(e '(e&)tite, ca(e %uceau mi+tea $a ;e(sai$$es Hi $a ce$e %ou) T(ia+o+, 'e ca(e #u&ust a$ II-$ea Hi a$ III-$ea c)tase() cu am/i,ie s) $e co'ie Hi 0+ (eHe%i+,a $o( e$ecto(a$) %i+ =e(ma+ia, ca Hi 0+ ;a(Hovia, ca(e Hi '0+) a*i ')st(ea*) c(e%i+cios aceast) i+f $ue+,) a e$e&a+,ei f(a+ce*e. 1uteam c(e%e c) voi &)si a$te aseme+ea co(es'o+%e+,e $a -`+cNe+, u+%e 'e o cum'$it) v(eme %e ia(+), cu u+ &e( ca(e te t)ia, am %e/a(cat 'e+t(u a co+ti+ua stu%ii$e ca(e m) st)'0+eau aHa %e mu$t. 2umea e(a aici a$ta, at0tea e(au, Hi s0+t, f)() 0+%oia$), Hi a*i %eose/i(i$e %i+t(e mu$te$e =e(ma+ii 'e ca(e +u $e-a fost (e%us $a ace$aHi +umito(, ca '(ovi+cii$e f(a+ce*e, Hi e$e 'e v(emu(i at0t %e %ife(ite

--

0+ toate '(ivi+,i$e, aceeaHi %i+astie, cu 'ute(i a/so$ute, aceeaHi mo%), c)(eia +ime+i +-a(e %(e'tu$ s)i (e*iste. Be()(ii$e, %e u+%e-mi a%uceam Hi eu, 0+ a'a(tame+tu$ stu%e+,esc %i+ T`(ke+st(asse, cu &(eoaia 'oa(t) %e fie(, 'o(,ia coti%ia+) %e /e(e, e(au '$i+e %e $ume, Hi am v)*ut, 0+ *i$e %e ma(e se(/)toa(e Hi so$%a,i cu $eu$ Bava(iei 'e coif 0m'$etici+%u-se 'e st(a%). 4i $a /i/$iotec), u+%e &)sisem at0ta %e $uc(u 'e+t(u ma+usc(i'te, co+se(vato(u$ cu /a(/a $u+&), (otu+%), tu(+a 'e &0t 0+ fa,a mea o stic$) 0+t(ea&) Hi t(emu(a a'oi %i+ 'icioa(e. Nu mai e(a aceeaHi o(%i+e fi(easc) Hi %isti+c,ie +ativ) 'e st()*i$e $a(&i, /i+e c(oite, 'e ca(e se (i%icau toate '$a&iate$e ita$ie+e a$e $ui 2u%ovic ce$ %i+t0i Hi a$e $ui -a.imi$ia+, o co'ie a 1a$atu$ui 1itti st0+% $0+&) ciu%ata co+st(uc,ie cu mu$te fe(eHti aB-a.imi$ia+eu$uiB Hi $0+&) 1(o'i$ee$e ca(e a()tau, aHa %e stP+&aci Hi %e +e'ot(ivit cu c$ima, sim'atia 'e+t(u =(ecia, u+%e a 'u(tat co(oa+a o m$)%i,) a Witte$s/acNi$o(, (e&e$e Otto. O $ume ca(e, afa() %e ce-i 'utea %a mome+ta+ /)utu(a +a,io+a$), mi-a ')(ut, cNia( %u') sum/(a a'a(e+,) a +emu$,)mite$o( c$ase 'o'u$a(e %i+ 1a(is, 0+)c(it) Hi 0+()it). 4tiam c) %u') &e+e(osu$ Hi cava$e(escu$ +e/u+, 2u%ovic a$ II-$ea, mo(t 'e $acu$ a(tificia$ %i+ caste$u$ s)u, 0+c$eHtat cu me%icu$ e+&$e*, e(a u+ (e&e, /ietu$ Otto, ca(e, ca Na/uNo%o+oso( %i+ Bi/$ie, ')Htea ia(/a 0+ cu(tea caste$u$ui s)u. 1(o'(ieta(a mea e(a so,ia u+ui +e+o(ocit ca(e *)cea 0+t(-o cas) %e +e/u+iU c0+% i s-a a+u+,at moa(tea acestuia, +ici u+ se+time+t +u i s-a 0+ti')(it 'e fa,). 1e+t(u u+ cNi/(it c)*ut 'e vecNea catifea a u+ui foto$iu, mi-a ce(ut s)-$ 0m/(ac %i+ +ou Hi a ')(ut mi(at) c0+% am (e,i+ut 0m/()c)mi+tea uHo( &)u(it). 2uc(u(i mici, ca(e s'u+ 0+s) mu$t. #ici, /i+e0+,e$es, +u mai e(a co(es'o+%e+,a co+sta+ti+o'o$ita+), $a ca(e se 'utea me(&e cu si&u(a+,) %e a &)si %eta$ii +ecu+oscute %e isto(ie (omP+easc), %a( 'e+t(u +)v)$i(i$e tu(ci$o( '(i+ v)i$e #$'i$o( &e(ma+i, 'e+t(u Not)(0(i$e %e %iete co+t(a '(imeI%iei musu$ma+e mate(ia$u$ e(a /o&at Hi i+te(esa+t, f)() s) $i'seasc) Hi eve+tua$e ati+&e(i cu via,a (omP+easc) %e o%i+ioa(), 0+ ace$ %ome+iu, aHa %e 'ito(esc, a$ '(ete+%e+,i$o( $a t(o+ ca(i ()t)ceau %e $a o Cu(te $a a$ta, tot%eau+a '$i+i %e &e+ea$o&ie Hi $i'si,i %e /a+i, cu m0+a 0+ti+s) 'e+t(u u+ su/si%iu ca s) mea(&) $a Co+stia+ti+o'o$ s)-Hi ca'ete %(e'tu$ %e moHte+i(e, 'e ca(e-$ '(eti+%eau i+co+testa/i$, %a( %e$oc &()/i,i s) aIu+&) aco$o. 9i+ co$ec,ia $ui Ea(tma++ ScNe%e$, f)cut) cu at0ta %(a&oste Hi cNe$tuia$) 0+ seco$u$ a$ A;-$ea, am cu$es sc(isoa(ea +e'(e,uit) a $ui ;$a% 5e'eH c)t(e (e&e$e -ateiaH a$ 8+&a(iei Hi a$te Hti(i %es'(e aceast) e'oc) %e &$o(ioase $u'te %efe+sive, %a( +-aveam +ici o 0+,e$e&e(e 'e+t(u vecNea a(t), aHa 0+c0t $a ma+usc(i'te, u+%e ce(eam s) mi se a%uc), su't cuv0+t c) m) aIut) cu Hti(i su/si%ia(e, o(ice Hi %e $a ti')(itu(i, +-am f)cut s) mi se a()te ma+usc(i'tu$ %e $a Neam,, sc(is Hi i$ust(at %e %iacu$ Teo%o(, Rfiu$ $ui -)(iHescu$B sau -)()Hescu$. :+t(-u+ co$, %e Bava(ie, /)t(0+u$ N`(+/e(&, %i+ a$e c)(ui case +u s-a c$i+tit o 'iat() Hi ca(e- Hi 0+cNi%e via,a actua$) 0+t(e fo(tifica,ii$e me%ieva$e, 'e ca(e $e-am v)*ut a$/e %e +i+soa(e su't u+ *0m/ito( ce( %e &Nea,), m) at()&ea mai mu$t %i+t(-u+ se+time+t (oma+tic %ec0t %i+ c(e%i+,a c) ce(cet)(i$e me$e, mai toate 0+ %ome+iu$ %iete$o( ocu'ate cu 'e(ico$u$ tu(cesc, 'ot fi ()s'$)tite. O(aHu$

--

$ui 1ete( ;iscNe( mi-a %at, %e a$tfe$, 'e +e'(ev)*ute, Hi 0+sem+a(ea cu '(ivi(e $a me%icu$ &e(ma+ a$ $ui 4tefa+ ce$ -a(e, 'e $0+&) 0+c) u+ mome+t %i+ via,a ()t)cito(i$o( Rfii %e 9om+iB ca(i $uau Eu(o'a 0+ 'ie't, mi$ui,i %e to,i '(i+,ii Hi %e toate o(aHe$e. :$ v)% 0+c) aHa, 0+t(-o sc$i'i(e %e &Nea,) G Hi ce 0+&Ne,ate e(au Hi o%)i$e t(ec)to(u$ui meu a%)'ostK G su't ce(u$ +emi$os %e a$/ast(u. 4tiam %e mu$t c) 0+ I++s/(uck, ca'ita$a Ti(o$u$ui aust(iac, a 'et(ecut o %u(e(oas) '(i/e&ie 1et(u 4cNio'u$ cu fiu$ s)u 4tefa+ Hi c) *i$e$e +e+o(ocitu$ui /)t(0+ s-au is'()vit 0+ aceeaHi mu+toas) '(ovi+cie a Ea/s/u(&i$o( u+%e-i *ac Hi oase$e. C)$)to(ii$e me$e, ca(e ')(eau c) %es'ic) +u at0t $ocu(i$e, c0t Hi v(emu(i$e 0+seHi, t(e/uiau s) m) %uc) +ea')(at Hi 0+ $ocu(i$e ace$ea. O /u(s) /i+e cNi/*uit) aIu+&e $a mu$te cNe$tuie$i... 4i +u m-am &0+%it +icio%at) c) 'ot s) ce( u+ a%aus $a %0+sa, /a +ici m)ca( aIuto(u$ 'e+t(u ti')(i(ea te*ei %e $a 2i'sea. #He*at 'e ma$u$ I++u$ui, iute Hi c$a( (0u %e mu+te, a%uc0+% 'a(c) 0+ u+%e$e $ui &()/ite su+et %e t)$)+ci %e 'e mu+te Hi ecou$ c0+tece$o( ()sf(0+te 'e st0+ci %e $a st0+e$e si+&u(atece, I++s/(ucku$ avea 0+ st()*i$e $ui 0+&uste, 0+ ce$e c0teva 'o(tice, 0+ cato$icismu$ $ui e+tu*iast Hi co'i$)(esc, 0+ su+etu$ mu$te$o( $ui c$o'ote, ceva %i+t(-o '(evesti(e a Ita$iei. #$tfe$, se t()ia foa(te +em,eHte 0+ o%)i$e $a(&i %i+ case$e vecNi, cu /e(ea, a%)u&it) %e %0+su$ cu a'), 'e ca(e mi-o a%ucea *i$+ic /)iatu$ casei. Nu #ust(ia 'u%(at) Hi. /i(oc(ati*at) %i+ ;ie+a, ci o /u+) #ust(ie vecNe, foa(te vecNe. 8+ foto&(af '(iete+, #(+o$%, ca(e mi-a $uat 0+f),iHa(ea 'ece,i$o( %om+eHti a$e $ui #(o+-;o%) Hi $ui 4tefa+ Su(%u$, %)%ea acestei (et(a&e(i stu%ioase %i+ tot ce e(a via,) 0m'(eIu( fa(mecu$ *0m/ete$o( u+ei fami$ii f(umoase Hi /u+eU ce %u(e(e a fost 'e+t(u %()&)$aHa feti,) %e v(eo Ha'te a+i '$eca(ea st()i+u$ui %e ca(e 0+ +ici u+ cNi' +u voia s) se %es'a(t)K 9a( %i+ o(aHu$ ca(e ')st(a 0+ ma(ea /ise(ic) %i+ ce+t(u oscioa(e$e cNi+uite a$e co'i$u$ui %om+esc mo(t 0+ '(a&u$ vie,ii +u se 'utea cu$e&e aHa %e 0+ '(i'), cu &0+%u$ $a Ita$ia veci+), tot mate(ia$u$ %e a(Nive, at0t %e /o&at, ca(e +u se 0+ti+%ea +umai asu'(a acesto( a+i 0+ ca(e se cNi+uiau 0+t(e st()i+i ;oievo*ii -o$%ovei, ci Hi asu'(a (e$a,ii$o( '(ivitoa(e $a +oi %i+ vasta co(es'o+%e+,) a a(Ni%uce$ui -a.imi$ia+, me+it s) fie st)'0+ito(u$ #(%ea$u$ui ce%at %e Si&ismu+% BPtNo(Z. 1e+t(u aceasta va t(e/ui s) m) 0+to(c 0+a'oi, 0+ 0m'(eIu()(i cu totu$ %eose/ite %e acestea. Co/o(0+%u-m) 'e ace$aHi %(um 'e ca(e-$ f)cuse cu 'at(u a+i 0+ai+te /etea&u$, o/ositu$, setosu$ %e soa(e Hi %e $im/) ita$ia+), 'e ca(e s-o 'oat) c0t %e c0t 0+,e$e&e, 1et(u-;o%), am v)*ut, 0+ '(ime$e *i$e %e '(im)va(), at0t %e 0+ai+tat) 0+ Ti(o$u$ su%ic, '(o+u+,at ita$ia+, st(u&u(ii %e &$ici+) vio$et) at0(+0+% 'e *i%u(i$e 0++e&(ite Hi /ise(icu,a f(a+cisca+) $0+&) ca(e u+ c)$u&)( o$o& Hi sti+s %e sufe(i+,) 0mi a()t) $ocu$ u+%e Htia /i+e c) s-au co/o(0t ()m)Hi,e$e muce+icu$ui %om+esc '$ecat 0+ $ume %e &(iIa c(eHti+)t),ii Hi %i+ ma(ea iu/i(e 'e+t(u '$)'0+%u$ $ui fiu. 4i aici 0mi (e*e(vam s) m) 0+to(c 0+a'oi, 0+ s'e(a+,a, ca(e s-a %ove%it *)%a(+ic), %e a &)si ceva %i+ acest t(u' (omP+esc f()m0+tat at0ta v(eme cu ,)(0+a st()i+). 4i '(i+ 'asu$ ;e(o+ei, o%at) cu soa(e$e ca$%, am aIu+s %i+ +ou $a ;e+e,ia, Hi 0+ '(ima co+ve(sa,ie

--

cu c)(u+ta Rv)%uv) =(e&o(etti, +)scut) 1(e%o+*a+iB m-am %ove%it, f)() Htii+,a mea, aHa %e '$i+ %e $umea 0+ ca(e t()isem '0+) atu+ci, 0+c0t, c(e*0+% c) o fac 0+ ita$ie+eHte, 0i vo(/eam %e Ium)tate %e ceas 0+t(-o $im/) %i+ ca(e ea +u 0+,e$e&ea u+ cuv0+t. 9ata aceasta, ;e+e,ia, a%ev)(ata ;e+e,ie, isto(ic) Hi 'o'u$a(), m-a 0+f)Hu(at, m-a '(i+s, m-a (e,i+ut Hi st()/)tut cu totu$, 0+t(e&, $u+i %e *i$e, ca(e e(au Hi fi*iceHte, 'e+t(u ocNii mei, 'e+t(u fii+,a mea 0+t(ea&), +u +umai 'e+t(u suf $etu$ /ucu(os %e *i$+ica %esco'e(i(e, o fe(ici(e. :+ fieca(e %imi+ea,), u(m)(i+% toate $e&)tu(i$e, 0+ '(ima Ium)tate a seco$u$ui a$ A;$ea, a$e (e'u/$icii ve+e,ie+e cu O(ie+tu$, m) 0+%(e'tam cu va'o(aHu$ s'(e %e/a(ca%e(u$ %ei >(a(i, Hi, 0+fu+%0+%u-m) 0+ sec(etu$ st()%i,e$o( 'e ca(e +ici acuma, %u') sute %e %(umu(i, +u-$ st)'0+esc cu %es)v0(Hi(e, c)utam cu ocNii 'ia,eta %easu'(a c)(eia se (i%ic) su',i(e$e tu(+ %e c)()mi%) 'a$i%) a$ /ise(icii f(a+cisca+i$o(. #$)tu(i, 0+ casa a$/) ca(e-Hi 0+ti+%e coaste$e c)t(e ca+a$u$ &$auc, 'e c0+% %e cea$a$t) 'a(te f $o(i$e se (eva(s) %e 'e /a$coa+e, ca+a(ii c0+t), 0+ cuHte Hi fe,e /(u+e ()sa( 0+ ca%(u$ a(Naice$o( fe(eHti, e ca o comoa() ca(e 'oate s) aIu+&) 0+v),a,i$o( %i+ toat) $umea ca s) ce(cete*e seco$e 0+t(e&i $e&)tu(i +esf0(Hite 0+ toate %i(ec,ii$e. Bi+e '(imit %e $a 0+ce'ut, cu toat) ma(ea mea ti+e(e,), 0mi ocu'am $ocu$ u+%e (e&ist(u$ ce(ut 0Hi %escNi%ea foi$e %e 'e(&ame+t ca ivo(iu$, 'e ca(e st)tea ()sfi(at) sim'atica sc(isoa(e a evu$ui me%iu. T(ova, t(ova sem'(eJ , 0+t(e/a '(iete+osu$ su'(ave&Neto(. 4i astfe$, *i %e *i se 0+&()m)%eau +ote$e cu'(i+*0+% o via,) 0+t(ea&). Ia(, $a 0+toa(ce(e, 0+Hi(0+% 'e Ios ace$eaHi st()%i,e, t(ec0+% %e $a u+ cam'ie$$o %e &(a+it Hi %e ma(mu() $a a$tu$, +eme(eam 0+ sf0(Hit 0+ ace$ Cam'ie$$o %e$ ;i+, 0+ %osu$ ote$u$ui 9a+ie$ii, u+%e, $a cioc)+itu$ vecNiu$ui m0+e( %e fie(, a')(ea, cu o/iH+uitu$ CNi \, &)*%uitoa(ea mea tim' %e a'(oa'e Ium)tate %e a+. O su('(i+%e(e e.t(ao(%i+a() m) aHte'ta $a #(Nive. 1a$i%u$ meu veci+ %e mas), 8(/a+i %i =Ne$tof, m) &)si 0+t(-o *i t(u%i+%u-m) 0+ai+tea u+o( ma+usc(ise (omP+eHti ()t)cite $a ;e+e,ia %i+ scNim/u$ cu ;ie+a, ca(e cu'(i+%eau t(a%uce(i$e %i+ via,a $ui Sca+%e(/e& Hi a +ecu+oscutu$ui sf0+t cato$ic Iosif Ca$asa+*io, %uios f)cute %e 0+tem+i,atu$ ;$a% Bo,u$escu %e -)$)ieHti, sec(eta(u$, 'u,i+ i$u*io+ist Hi 'u,i+ Ha($ata+, a$ st)'0+u$ui, 0+cNis Hi e$ 'e+t(u 0+a$t) t()%a(e, Co+sta+ti+ Ca+tacu*i+o, fiu$ $ui 4tefa+-vo%) Hi +e'otu$ $ui Co+sta+ti+ Sto$+icu$, ca(e se visase %es'ot a$ s0(/i$o( $i/e(a,i. Nu fusesem %e'(i+s $a IaHi a ceti cNi(i$ica ma+usc(i't) Hi, c0+% am fost 0+t(e/at ce se cu'(i+%e 0+ aceste /iete c)(,u$ii sc(ise $a 0+tu+e(ec Hi 0+ muce*ea$), mi-am cNe$tuit toat) ate+,ia ca s) &0cesc. #Iu+sesem $a (e*u$tatu$ ca(e m) 0m'ie%eca %e a ')(ea i&+o(a+t 0+ (ostu(i$o( ce$e mai fi(eHti a$e ,e(ii me$e, c0+% '(iete+u$ %e oca*ie, me+it u+ei soa(te t(a&ice, 0mi a+u+,) c) a(e Hi e$, %i+ moHte+i(ea tat)$ui, a(Nivist $a -u(a+o, $0+&) ;e+e,ia, u+%e se v0+%use() N0(tii$e u+ei m0+)sti(i %e femei, sc(iso(i (omP+eHti. # %oua *i 0mi a%ucea '(imu$ 'acNet, 0+ ca(e, s'(e u+a %i+ ace$e uimi(i /ucu(oase, %e s) c(e*i c) vei face o /oa$), mi se %esf)ceau 'e f(umoasa N0(tie o(+ame+tat) %e fa/(ica,ie ve+e,ia+) sc(iso(i$e t(imese %i+ Bucu(eHti a$e 9oam+ei Ecate(i+a, so,ia $eva+ti+) a $ui #$e.a+%(u, 9om+ a$ 5e(ii RomP+eHti, Hi a$e fiu$ui ei, -iN+ea, a%(esate c)t(e so(a, c)t(e m)tuHa -a(ietta #%o(+o ;a$$a(&a, ca(e-Hi c)utase

--

u+ a%)'ost %e /)t(0+e,e 0+ c)m)(u,e$e c)$u&)(i,e$o( mu(a+e*e. :+ *i%u$ %e 0+tu+e(ec a$ t(ecutu$ui +ost(u %e $a sf0(Hitu$ seco$u$ui a$ A;I-$ea, o 'oa(t) %e $umi+) se %escNi%ea, Hi se ve%eau '(i+t(-0+sa um/$0+%, $u't0+%, c)$)to(i+%, sufe(i+%, 0+tocmai ca +oi %e ast)*i, %oam+e im'e(ioase, coco+i me+i,i u+ui tu(/u(e viito(, /oie(i Hi +e&usto(i, %i+ $a&u+e$e #%(iaticei '0+) $a ma$u(i$e %u+)(e+e %e u+%e eu 0+sumi ve+eam. -u$t m-am t(u%it a'oi, cu t(es)(i(i %e /ucu(ie, ca s) %esfac 0+cu(cata Hi umi$a $o( $ite() &(eceasc)... 8(m)(i+% aceeaHi (eco+stitui(e a 0+ce(c)(i$o( %e c(uciate %u') e'oca $o( c$asic), me(&0+% %eci 'e $i+ia ace$o(a 'e ca(e $e 'ovestisem 'e+t(u seco$u$ a$ AI;-$ea, am t(ecut $a -i$a+, aHe*0+%um) 0+t(-u+a %i+ st(a%e$e 0+to(tocNiate Hi 0+&uste, ca(e se 0+v0(teau 0+ Iu(u$ 9omu$ui a$/, cu sfi+,ii cei mu$,i, ca(e v)(sa %i+ c$o'ote$e sa$e /i+ecuv0+ta(ea asu'(a oame+i$o( Hi $ocu(i$o(. T(eceam %e aco$o, %e $a ceaso(+ica(u$ ca(e-mi 'usese $a %is'o*i,ie %ou) o%)i, $a #(Nive$e %e Stat, '$i+e %e $uc(u(i '(ea %e a'(oa'e eticNetate, '0+) $a im'osi/i$, %u') ,e(i, Hi c)utam aco$o Hi c0te o 0+t(e&i(e $a (eco$ta mea %e $uc(u(i (omP+eHti, %esco'e(i+% %e 'i$%) c) u+ e%ito( u+&u( 0+$ocuise f)() a sta 'e &0+%u(iB;a$accoB %e $a Ioa+ Eu+Za%i cuBT(a+si$va+oB. Se o'(ea %i+ c0+% 0+ c0+% o t()su(ic) %e 'ia,) %i+ ca(e e(a co/o(0t 'e /(a,e u+ /)t(0+e$ sto(s %e 'ute(i, %a( Not)(0t s)-Hi fac) %ato(ia '0+) $a ca')t Hi ca(e +u e(a a$tu$ %ec0t Cesa(e Ca+tl, 0+suHi auto(u$ fo(mi%a/i$ei Isto(ii a $umii 0+t(e&i 'e ca(e %e mu$t) v(eme +-o mai cetea +ime+i. --am %us $a >$o(e+,a, u+%e am 'utut s) &ust, 0+t(-o o%)i,) cu(at) Hi $i+iHtit), ma(ea 'ace sac() %e ca(e s0+t st)'0+ite toate, Hi '0+) 0+ tu$/u(ate$e +oast(e v(emi f)() ast0m')(, 0+ cetatea 0+cNi+at) -aicii 9om+u$ui a >$o(i$o(, Hi a'oi 0+ v)$m)Ha&u$ +a'o$ita+ u+%e acum toat) $ua(ea ami+te-mi e(a '(i+s) %e ce(ceta(ea ()/%)toa(e a co+tu(i$o( cata$a+e a$e $ui #$fo+s %e #(a&o+ Hi a (e&ist(e$o( u+%e ici Hi co$o se mai 0+t0$+ea c0te o f)(0m) %e i+fo(ma,ie o(ie+ta$). 2)mu(i(i$e asu'(a c(uciate$o( t0(*ii se ce(eau +ea')(at com'$ectate Hi 0+ te*au(u$ me%ieva$ a$ (e'u/$icei su(o(i cu ;e+e,ia, =e+ova. T()ia 0+c) /)t(0+u$ 9esimo+i, ca(e %)%use $a $umi+) $e&)tu(i$e (e'u/$icii &e+ove*e cu >ama&usta Ci'(u$ui, cuce(i(e Hi co$o+ie a st()moHi$o( s)i, Hi e$ 0+suHi mi-a %at '(ime$e %i(ec,iiU Be$&(a+o ti')(ise e.t(ase %i+ socote$i$e 1e(ei co+sta+ti+o'o$ita+e, Hi tot ce se 'oate Hti %es'(e ma(ea c(ea,iu+e a &e+ove*i$o( 0+ C(imeea, s'$e+%i%a Caffa, ')*it) %e o(&u.ii, 0+t(e ca(i e(au Hi Rva$aNi u+&u(e+iB Hi Rva$aNi 'o$o+iB, a%ec) mo$%ove+i Hi mu+te+i, fusese 'u/$icat 0+ #cte$e societ),ii $i&u(e %e isto(ie a 'at(iei %e #me%eo ;i&+a. 9a( e(a 0+c) %estu$ %e cu$es +u at0ta 0+ ce '(iveHte isto(ia (omP+i$o(, 'e ca(e, o via,) 0+t(ea&), 0+ tot ce am f)cut +-am 'ie(%ut-o %i+ ve%e(e G Hi totuHi e(a ceva %e cu$es 0+ (a'oa(te$e am/asa%o(i$o( &e+ove*i %i+ Co+sta+ti+o'o$, Hi fa+toma c0te u+ui '(ete+%e+t %i+ seco$u$ a$ A;I-$ea 0mi t(ecea ()'e%e 0+ai+te, u+e$e acte mai t0(*ii, 0+t(e/ui+,ate %e Eas%eu fii+%, foa(te cu(ios, %is')(ute S, c0t 'e+t(u (e$a,ii$e o(ie+ta$e, 0+BSi+%icame+te$eB 1e(ei, 0+ co+tu(i$e, $)sate $a o 'a(te %e ;i&+a, a$e ace$ei i+te(esa+te co$o+ii c(0m$e+e. Oficiu$ RomP+iei, a%ec) 'e+t(u im'e(iu$ /i*a+ti+, mi-a %at o /o&at)

--

(eco$t). #veam, cu ce &)sisem, aHa %e +ume(os Hi aHa %e im'o(ta+t aici, tot ce-mi t(e/uia 'e+t(u o $u+&) activitate %e isto(ic, 0+ mai mu$t %ec0t o %i(ec,ie G Hi '0+) ast)*i mi-a ()mas i+e%it %i+ aceast) a%u+a(e *e$oas) %e mate(ia$e 0+ mai mu$te ,)(i. Cu acest te*au(, ca(e aHte'ta +umai o '(e$uc(a(e 0+ceat) 'e+t(u a %a o /a*) mai $a(&) isto(iei +eamu$ui meu, m) 0+to(ceam, %u') a+ii %e stu%iu is'()vi,i, 0+ va(a $ui 689<. :+ tot cu(su$ u+o( stu%ii ca(e +u e(au uHoa(e Hi ca(e ce(use() co+ce+t(a(ea cea mai a'(i&) asu'(a $uc(u(i$o( %e 0+v),at Hi asu'(a $uc(u(i$o( %e sc(is, +u 0+t(e(u'sesem o c$i') (e$a,ii$e cu ,a(a, u+%e m) a%ucea fieca(e vaca+,). E a%ev)(at c) aco$o +u mai &)seam, 0+ ce '(iveHte '(iete+ii$e, ceea ce $)sasem. :+c) %e atu+ci am 'utut '(e,ui ce 0+seam+) $a +oi Rs) $uc(e*iB 'e ci+eva, s)-$ %)(0mi 0+cetu$ cu 0+cetu$ 0+ suf $etu$ a$tuia '(i+ e.a&e(a(ea $uc(u(i$o( ca(e s0+t Hi '(i+ 0+%()*+ea,a i+ve+ta(e a ce$o( ca(e +u s0+t. Sc(isesem %i+ 1a(is $ui Eas%eu, Hi fo+etismu$ meu fa+atic, ca(e m) f)cea, ca /u+ ieHea+ %e $a Co+tem'o(a+u$ ce e(am, s) sc(iu: RieuB Hi RiesteB, m) is'itise a 0+$ocui 'e co+sac(atu$BEas%euB, 0+t(-o sc(isoa(e, Hi +u +umai 'e co'e(t), cuBE0I%)uB. #t0ta a $i'sit 'e+t(u ca toat) %(a&ostea %e o%i+ioa() s) se 0m'()Htie. #m '(imit u+ ()s'u+s m0+ios cuBmo((N&aB, ca(e mi-a comu+icat i(eme%ia/i$u$. Ce(cu$ %e s'i(itiHti ca(e se fo(mase 0+ Iu(u$ i$ust(u$ui /)t(0+, ca 'e+t(u o '(a%), e.'$oatase aceast) &(eHea$) %e tact: e(a v(emea c0+% i se t(a+smiteau co+ti+uu, '(i+ 0+cNi'uita i+te(ve+,ie a fiicei +euitate, tot fe$u$ %e so$ii %i+ a$t) $ume, 'e ca(e omu$ ca(e-Hi ')st(ase totuHi 0+t(ea&a 'ute(e a u+ei mi+,i e.t(ao(%i+a(e $e acce'ta f)() +ici o c(itic), '0+) 0+t(-at0ta, 0+c0t e$ a e.ecutat su'us o(%i+e$e Rs'i(itu$uiB 0+ ce '(iveHte suma e.act) ca(e e(a +ecesa() 'e+t(u c)s)to(ia i+%is'e+sa/i$u$ui =Nio+is, a()t0+%u-Hi satisfac,ia c) e.act tot at0t ce(ea, 0+ fo(ma cea mai %isc(et), =Nio+is e$ 0+suHi, ca(e fi(eHte, Na/a( +-avea %e '(eci*)(i$e fii+,ii imate(ia$e. Revista +ou), i+t(at) 'e m0+i$e acestui ce(c (est(0+s, %ec)%ea +eco+te+it, t0(0+%u-Hi cu &(eu e.iste+,a aHa %e 0+c(e*)to( 0+ce'ut), 'e c0+% Co+vo(/i(i$e, me+ite s) t(eac) '(i+ ma(i '(eface(i, cu 0+c(e%i+,a(ea $o( a$tui ce(c %e %evo,iu+e 'e(so+a$), aici fa,) %e -aio(escu, aIu+&eau o(&a+e$e u+ui ti+e(et 0+ ca(e, 'e $0+&) Evo$cea+u, co+si%e(at %e maest(u ca u+ succeso(, 'e+t(u ecNi$i/(u$ s'i(itu$ui s)u, e(au ti+e(ii fi$o*ofi 'e ca(i-i &)sisem $a co+&(esu$ stu%e+,esc %e $a 1$oieHti Hi fi$o$o&u$ 2it*ica, to,i co+vi+Hi c) se 'oate face, cu aceste miI$oace Hi 0+ aceste co+%i,ii, u+ $uc(u +ou Hi u+ $uc(u ma(e. 9i+ +oii Iu+imiHti +u mai ve%eam 'e +ime+i, %a( %e $a Revista +ou) e(a $a 1a(is ;asi$e Cosmovici, 'oet +u f)() 0+suHi(i Hi auto( a$ u+ei 'iese isto(ice 0+ ve(su(i, ciu%at) fii+,) cu t(a&ica fa,) s$a/), t)iat) %e $i+ii cum'$it 0+c(uciHate ca(e, av0+% Hi 0+ via,) ima&i+a,ia 'oetic), Hi 'oate mai mu$t cNia( %ec0t 0+ 'oe*ie, se 0+su(ase cu o f(a+ce*), %escNisese cu cum+atu$ s)u o fa/(ic) %e '(o%use cNimice Hi a aIu+s s) fie com'$ect %es'oiat %e acesta, 'ie(*0+%u-Hi Hi +evasta, ()t)ci+%uHi co'i$u$ Hi t(e/ui+% s) cea() %e $a /o&),ia mea ta.e$e 'e+t(u u+ %octo(at 0+ me%ici+) 'e ca(e +u $-a t(ecut +icio%at), %ist(u&0+%u-se Hi fi*iceHte, 'este 'u,i+. Ca semi%octo(, e$ m-a f)cut cu+oscut, 'e+t(u o stato(+ic) +asofa(i+&it), cu at0t mai /$aIi+), cu c0t e(a mai 'u,i+ t(atat), cu o se(ie %e s'ecia$iHti, ma(i

--

Hi mici, ca(i-mi $uau (e&u$at, 0+ scNim/u$ ce$o( mai %u(e(oase Hi mai *)%a(+ice t(atame+te, +a'o$eo+u$ 'e s)'t)m0+), 'e ca(e $-am (e%us $a Ium)tatea %e +a'o$eo+, '0+) ce, 0+ c$i'a c0+% t(e/uia s) '$ec $a Be($i+, mi s-a s'us, cu cea mai si+ce() %u(e(e 'e+t(u %es')(,i(e, c) acuma toate o'e(a,ii$e ma&ice s-au te(mi+atU e(am %estu$ %e cumi+te G Hi %e '),it G ca s) +u $e (e0+ce' 0+ =e(ma+ia, cu a$,i /i+ef)c)to(i ai ome+i(ii, %a( c(e% c) %i+ acest mome+t 0+c(e%e(ea mea 0+ a(ta $ui Ei'oc(at Hi a $ui -acNao+ a fost sim,ito( *&u%uit). 9eci a+ume uHi 0mi e(au acum 0+cNise $a Bucu(eHti 'e+t(u $ite(atu(a mea, c)ci m-am co+vi+s c), %ac) +u mai 'ot avea +ici u+ (ost $a Revista +ou), u+%e m) com'(omisese %efi+itiv ace$ acces mome+ta+ %e fo+etism, +-aveam ce c)uta +ici $a Co+vo(/i(i u+%e, %u') socoti+,a ce$o( ci+ci-Hase ti+e(i, 0mi $i'sea cu %es)v0(Hi(e o(ice ta$e+t, fii+% +e+o(ocita e'av) a u+o( sfo(,)(i i+te$ectua$e *)%a(+iceU ca oame+i %e me(it, +oii (e%acto(i, ca(i c)')tase() o 'o*i,ie, 0Hi f)cuse() *i%u(i Hi ')*eau, /i+e 0+a(ma,i, 'e c(e+e$e. 1e o N0(tie (o*) ca Iu+e,a (evista maio(escia+) 0+ce'ea 'e u+ %(um %e com'$ect) (eface(e a i+te$ectua$it),ii (omP+eHti, 0+ ca(e o(ice co+cesie a( fi fost o 'ie%ec). Nici 0+ &(u'u$ ce$o( t(ei +u mai &)seam ce fusese o%at). C0tva tim' ei s-au ,i+ut 0+c) 0m'(eu+) Hi ia()Hi i-am 'utut ve%ea $a &a*%a mea %i+ Bucu(eHti, 0+t(-o sea() c0+% am 0+%()*+it s) cetesc %i+t(- u+ cute*)to( ma+usc(is %e (oma+ '(i+ ca(e 0+ce(casem, 0+ a+ume se(i $a 1a(is, s) scNi,e* via,a /otuH)+ea+) a co'i$)(iei me$e cu u+e$e ti'u(i ca(e-mi ()m)sese() 0+ mi+te. 9a, u+ (oma+, u+ (oma+ co+tem'o(a+ Hi (ea$ist, %e v(eo %ou) sute %e 'a&i+i. Sfios am %at $ectu() u+ui ca'ito$ Hi, $a ca')t, se+ti+,a $ui Ca(a&ia$e a ve+it, /atIoco(itoa(e:B>oa(te /i+eK tot aHa ceva 'oate s) '$ac)U aHa a( t(e/ui s) sc(iu Hi euB. #m t(ecut 0+ o%aia %e a$)tu(i, u+%e 0+ acea *i %e (ece toam+), $a 0+ce'utu$ $ui se'tem/(e, a(%ea u+ foc f(umos 0+ c)mi+, Hi 0+t(-o c$i') (o%u$ si$i+,i$o( me$e $ite(a(e se f)cuse sc(um. C0+% au af $at cum m) 'e%e'sisem 'e+t(u &(eHea$a mea, a fost o si+ce() ')(e(e %e ()u, %a( e(a '(ea t0(*ie, %eHi 'oate c) mai /i+e a ieHit aHa. O, +u mai e(a '$)cut s) fii 0+ aceast) tov)()Hie ca(e ea 0+s)Hi t(e/uia s) se %esfac)K 1(e*i%e+,ia $ui =Ne(ea, 'o(+it 'e $u't) socia$), %is')(use. Stav(i a')(ea u+ mome+t 'e aco$o, Hi u+ c(itic +ou, +a$t, sum/(u, cu ami+ti(i %i'$omatice, ca(e e(a cNemat 'e+t(u a fi o/iectu$ u+o( i(o+ii 'e ca(e $e 0+,e$e&ea %esi&u(, %a( ca(e +u-$ 0m'ie%ecau %e a-Hi face e$ 0+suHi o/se(va,ii$e sa$e, c)ci se '(e&)tea s) sc(ie u+ (oma+ cu cNeie. O i+f $ue+,) Not)(0toa(e o c0Hti&ase 0+ acest ce(c ci+eva ca(e a co+t(i/uit ese+,ia$ $a %esface(ea $ui, %a( acestea s0+t $uc(u(i 'e ca(e a$t) v(eme, 'este mo(mi+te$e +oast(e a$e tutu(o(a, $e va 'utea s'u+e. :+ai+te 0+s) cNia( %e a'a(i,ia *ef $emisito(u$ui ace$uia, c)(uia i se &)sea at0ta s'i(it, +u o %at) am '$ecat %i+t(e aceia 'e ca(i mi-i socotisem '(iete+i mai 0+ v(0st) G Hi 0+t(-o '(ivi+,) 0mi Hi e(au G cu &0tu$ st(0+s %e %u(e(e Hi %e m0+ie, '(ivi+%, $a 0+toa(ce(ea 0+ o%aia mea, cu u() (0+%u(i$e 'e ca(e $e sc(isesem. 9esi&u( c) +u astfe$ se aIut) 0+ %e*vo$ta(ea ei 0+ceat) Hi %u(e(oas), ca(e simte at0ta +evoie %e s'(iIi+, %e sfatu(i Hi m0+&0ie(i, o cNema(e $ite(a(). Ca u+ ecou a$ acestei sufe(i+,i sc(iam atu+ci

--

aceste ve(su(i: #m fost cNemat s) t(a& o /(a*%) 1e c0m'u$ vie,ii ce$ 0+ti+s 4i-am c)utat cu %o( a'(i+s 1)m0+tu$ ce mi se cuvi+e. :+ %u(e(oasa-mi ()t)ci(e S-au (u't o'i+ci$e %e fie(: 9e aH ve%ea u+ sem+ %i+ ce( 4i 0+c) +-aH avea 'ute(e... 9a( eu +u c(e%, am fost cNematK #m s'us c) 0+ cu(0+% o '(iete+ie 0+t(e Ca(a&ia$e, 9e$av(a+cea Hi ;$aNu,), ca(e 'utea fi %e u+ aHa %e ma(e fo$os 'e+t(u o +ou) 0+%(uma(e a $ite(atu(ii (omP+eHti, s-a (u't. ;i+a a fost %esi&u( a tutu(o(a, %a( mai a$es a ace$o(a ca(i-Hi f)ceau %e $uc(u 0m'(eIu(, t()&0+% 'e fieca(e 0+ a$t) 'a(te. #stfe$, c0+% e(am 0+ =e(ma+ia, am '(imit (evista %e $u't) ;ia,a +ou), 'e ca(e o scotea ;$aNu,) 0+ tov)()Hie cu &$uma o/ositoa(e a %octo(u$ui 8(ecNi), sec(eta( %e (e%ac,ie fii+% t0+)(u$ a(%e$ea+ #$. Eo%oH, ca(e isc)$ea Ioa+ =o(u+, om %e u+ ta$e+t a%0+c Hi se(ios, %i/aci sco(mo+ito( %e 'siNo$o&ii, %a( a c)(ui fi(e t)cut), ascu+s), u(su*) 0$ f)cea s) %eie $ovitu(i a%esea +e%(e'te 0+ %ome+iu$ c(iticii, u+%e, 'e $0+&) i+te$i&e+,a sa seve() Hi ta$e+tu$ %e a c(ea o f(a*) masiv) Hi &(ea se ce(eau %i(ec,ii ca(e-i $i'seau Hi o im'a(,ia$itate %e ca(e +u e(a ca'a/i$.B9ist(u&e(eaB cu %esface(ea u+o( f(a&me+te %e f(a*) e o sa(ci+) at0t %e uHoa() Hi ca(e se 'oate 0+t(e/ui+,a 0m'ot(iva o(icuiK 1e tema a(tei cu te+%i+,) Hi a a(tei f)() te+%i+,) s-a %us atu+ci cu u+ #+to+ Baca$/aHa, *ia(ist foa(te 0+*est(at, st)'0+ 'e umo(u$ s'ecia$ /ucu(eHtea+, o $u+&) Hi cum'$it) $u't), u(mat) Hi '0+) $a cioc+i(i 'e(so+a$e, %e&(a%a+te, t0(0+% 0+ +o(oi suf $ete ca(e a$tfe$ 'uteau %a cu mu$t mai mu$t. =a*et)(ia +)v)$ea 0+c) %e atu+ci %ome+iu$ (es'ecta/i$ a$ 'oe*iei. Se (u'sese() fi(eHte (a'o(tu(i$e cu =Ne(ea, ca(e-Hi '(e&)tea 2ite(atu() Hi Htii+,), 0+ ca(e mi se ce(use Hi mie o /ucat) Hi, u+ stu%iu cu cita,ii ca $a Eautes ]tu%es %es'(e Ca(%ucci fii+%u-mi (efu*at, %)%usem ve(su(i, c)(o(a $i s-a at(i/uit o i+te('(eta(e (evo$u,io+a() G Hi au fost st(i&ate Hi '(i+ c$u/u(i S, 'e c0+%, %e fa't, e(a vo(/a +umai %e %e*i$u*ii$e me$e: Ce$ui ce '(e%ic)-+ 'ustiu 4i-+ Iu(u$ $ui tova()Hi +-a(e, R)m0ie-i +ume$e $ui viu, C)ci sf0+t)-i mu+ca $ui Hi ma(eK 9a( s) $uc(e*i +e/)+ui+% I*/0+%a st)(ui+,ii ta$e, S)-,i ui,i '(iete+ii *0m/i+% 4i /(a,u$ t)u s) taie ca$e... R)/%a(e-+ +oa'te, mu+cito(i, 1(ofe,i cu ocNi %e foc, ()/%a(e, 2umi+a (oHii$o( *o(i

--

#cum sau mai t0(*iu ()sa(e... R-u+cito(iB, R(oHii *o(iB, %a( e(a tot ce t(e/uie 'e+t(u +ea')(ata R(evo$u,ie socia$)B... :+ce'eam, 9oam+e ia(t)-m), s) am Hi eu aHa 'u,i+te$ ta$e+t... #cuma, 'e+t(u Ca(a&ia$e, ;$aNu,) ca(e-Hi 'e(misese s) sc(ie u+ (oma+, 0+ ca(e ami+ti(i 'e(so+a$e ieHeau '(ea mu$t $a ivea$), 0+t(-o fo(m) '(ea 'u,i+ 0+cNe&at), 9a+, %eve+ea u+ i+t(us 0+t(-u+ %ome+iu ca(e +u e(a a$ $ui G Hi %esi&u( Hi e(a mai 'u,i+ %ec0t $i(ica, ia( ,e()+ismu$ 'e ca(e 9e$av(a+cea 0$ i+au&u(ase Hi-$ ')st(a 0+ fu+%u$ suf $etu$ui s)u %e fiu %e &(0+a(, 0+ ciu%a u+ui $i/e(a$ism %e 0m'(umut Hi %e ca(ie(), %eve+ea 'e+t(u ace$aHi Ca(a&ia$e G suf $et veH+ic +emu$,)mit Hi %e a$,ii Hi %e si+e Hi ()s'0+%i+% tot mai mu$t 0+ Iu(u$ $ui am)()ciu+e, +e0+c(e%e(e, %e*&ust, ceea ce 'e+t(u u+ii %i+ a%mi(ato(ii s)i a aIu+s s) fie u+ a%ev)(at 'ie%esta$, %a( si+&u(u$ S, o/iectu$ u+ei s0+&e(oase /atIocu(i, $a ca(e, %i+ cea$a$t) 'a(te, cu toate ma(i$e 0+suHi(i a$e 'o$emistu$ui, +u s-a ()s'u+s '(ea mu$t Hi +ici '(ea ta(e. 9e $a o /ucat) %e v(eme +ici +u e(a %e me(s 'e aco$o. 1e Ca(a&ia$e +u $-am mai v)*ut cu a+ii, e$ %esf)c0+%u-se tot mai mu$t %e ,a(), 'e ca(e o %es'(e,uia '0+) $a ma(&e+i$e u(ii Hi c)ut0+% u+ (efu&iu 0+ #(%ea$, u+%e fe$u$ $ui %e a fi s-a (ev)(sat asu'(a e+tu*iasmu$ui i+i,ia$ a$ $ui =o&a, Hi a'oi $a Be($i+, u+%e co+ve(sa,ia $ui, %i/aci '(e&)tit), uimea '(i+ 0+v),)tu(a a/ia cu$eas) %i+ $e.icoa+e Hi '(i+ vi(u$e+,a 'a(a%o.u$ui 'e sava+,i /o/oci %i+ miI$ocu$ stu%e+,imii, 0+ &e+u+cNi 0+ai+tea *eu$ui +e&a,iei: a%mi(a,ia $ui me(&ea aHa %e %e'a(te, 0+c0t o %at), foa(te t0(*iu, %u') ce m) 0+f),iHase, 0+ (0sete$e %$ui =o&a, ca 'e +u Htiu ce Na(+ic i%iot ca(e scoate a') cu ciu(u$, 'ie(*0+%u-Hi v(emea cu sc(isu$ G %e&e+e(asem ()u %e c0+%, vo(/i+% %e N)'asta, e(am Rc(iticu$ i+te$i&e+t Hi co+Htii+ciosB $a o'ts'(e*ece a+iK G 0mi f)cea 0+ t(e+ e$o&iu$ civi$i*a,iei /e($i+e*e, 0+t(u'at) 0+ se(vitoa(ea $ui ca(e isc)$ise ca$i&(afic 0+ foaia ei %e $a 'o$i,ie. N-am v)*ut, mu$,i a+i, +ici 'e ;$aNu,), 'e ca(e se 0+st)'0+ise cu totu$, '0+) $a o cut(emu()toa(e t(a&e%ie a vie,ii sa$e i+time, o +ou) Hi 'e(icu$oas) '(iete+ie, aHa %e co+t(a() fi(ii sa$e /u+e, o'timiste, $umi+at) %e ce$e mai 0+a$te i%ea$e. Ia(, c0+%, 'e+t(u o se(/a(e a %+ei Sma(a %es'(e #$e.a+%(escu, am fost (u&at s)-i ce( co+cu(su$ $ui 9e$av(a+cea G Hi a &)sit sa$a &oa$), Hi ce-am mai avut %e $uc(u (e,i+0+%u-$ '0+) c)t(e *iu) $a mi+e ca s)-$ 0m'ac, %eHi +-aveam +ici o vi+ov),ie 'e+t(u o o(&a+i*a,ie aHa %e st0+&aceK G +e-am 0+t0$+it ca Hi cum e(a s) facem cu+oHti+,) acum 0+t0ia oa(). Nu, vecNea a(mo+ie, %e $a ca(e 'uteam $ua aHa %e mu$t Hi c)(eia-i a%uceam at0ta si+ce(itate t0+)(), se %usese 0+ v0+t. S'i(itu$ %e &a*et), ot(ava 'o$itic), Ramica$e$eB c0(ti(i, *ef $emeaua %e st(a%) a Bucu(eHti$o( sf)(0mase() %efi+itiv o tov)()Hie %e $a ca(e 'utea s) aHte'te aHa %e mu$t societatea (omP+easc), $i'sit) mai mu$t %ec0t o(ic0+% %e %i(ec,ia stato(+ic), '$ec0+% %e $a o auto(itate cu+oscut). :+ st()i+)tate, (eu+isem 'e+t(u 4a(a&a c(itice$e %e foi$eto+ Hi %e (evist) ca(e-mi ')(eau c) me(it) a fi ')st(ate: aHa au $uat fii+,) ce$e %ou) vo$ume, o%ios ti')(ite, %e ScNi,e %i+ $ite(atu(a (omP+), 0+ ca(e 'oate c) isto(icii $ite(a(i a( avea %e cu$es. 9u') o sf)tui(e '(i+ sc(iso(i cu ;$aNu,), foa(te (ece, aIu+sesem a face 'e $i/(a(u$ Eaima++ s)-mi ti')(easc) ve(su(i$e (689<): am '(imit $a

Be($i+ mo%esta

--

--

c)(ticic), 'e ca(e co$e&ii (omP+i au Iu%ecat-o s$a/), ia( 0+ toat) '(esa +oast() +-am avut u+ cuv0+t %e (ecu+oaHte(e. :+ce'eam s) m) %e'(i+% cu meHteHu&it) t)ce(e ca(e m-a 0+cu+Iu(at, %e o a%mi(a/i$) so$i%a(itate, tim' %e a'(oa'e Ium)tate %e seco$, %a( ca(e +-a 'utut s) o'(easc) 0+ $oc i*vo(u$ me+it s)-Hi a(u+ce a'e$e, o(ic0te +o(oaie Hi c0te 'iet(e a( &)si 0+ ca$e. 2a 2u'ta +u mai t(imesesem +imic. S'i(itu$ Na(,)&os a$ u+ui (a%ica$ism f)() o(i*o+t, a$ u+ei N)(,uie$i f)() sco', ca(e a a%us '(ocesu$ $ui 1a+u 'e+t(u $es-maiestate, co+%am+a(ea, '$eca(ea $ui 0+ st()i+)tate, +u e(a f)cut ca s) 0+c)$*easc) u+ suf $et ca(e %i+ cu+oaHte(ea t(ecutu$ui cu$e&ea tot mai mu$t 0+%em+ c)t(e mu+c) Hi c)t(e tot ce %i+ 'a(tea u+ui om, c0t %e 'u,i+e 0+suHi(i s) ai/), %e a$tfe$, 'oate s) fo$oseasc) a$to(a, G acest s'(iIi+ (eci'(oc, aceast) m0+&0ie(e %e $a u+u$ $a a$tu$ fii+% %e fa't si+&u(u$ $uc(u /u+ Hi sf0+t 'e $ume, si+&u(u$ ca(e aIut) s) se su'o(te 'ova(a u+ei e.iste+,e ca(e 0+ ea 0+s)Hi e f)() sco', ca Hi u+ive(su$ 0+t(e& su'us u+o( $e&i +e0+,e$ese +ou): ...+u 0+,e$e&i C) totu$ e u+ Naos +em)su(at Hi mutJ te(mi+at '(i+ stu'i%itatea, ()s'i+&)toa(e, a mo(,ii: C)$)u$ f)() mi$) ce '(a%a Hi-o aHtea't). #tu+ci %e ce (ev)(sa(ea f)() sf0(Hit a u(ii, $a ca(e ci+eva e 0+%(e't),it +umai '(i+t(-u+ t(ist /eteHu& %i+ +aHte(eJ ;ia,a 'o$itic), Na's0+a 'o(+i(e %e ete(+) ()*/u+a(e m) 0+&(e,oHa a%0+c, Hi-i %)%usem e.'(esie Hi 0+ '(ime$e scNi,e %i+ 2u'ta: 'e+t(u ca s) m) 0m'ac cu %0+sa, ca s) m) amestec f)() 'ofte 'e(so+a$e 0+ viitoa(ea ei, a t(e/uit se+time+tu$ c) via,a +oast() 'u/$ic), aHa cum este, %uce $a u+ %e*ast(u, ca(e, %e a$tfe$, 0+ toate %ome+ii$e, +-a 0+t0(*iat, Hi c) a +u-,i $ua $ocu$ 0+ $e&iu+ea u+ui %es'e(at asa$t 'e+t(u (u'e(ea ce(cu$ui %e fie( e o co+%am+a/i$) %e*e(,iu+e. :+t(e stu%e+,ii ca(i-Hi c)utau %e $uc(u 0+ st()i+)tate, $i/e(a$ii, $i'si,i %e oame+i su'e(io(i, %e*&ustau, 'e c0+%, cu toate +eco+te+ite$e cioc+i(i %i+t(e i+%ivi%ua$it),i '$i+e %e u+&Niu(i, $a co+se(vato(i, mai a$es $a Iu+imiHti, o(ice ')(e(e s-a( fi avut %e 'o$itica 'e ca(e o f)cea u+ %i$eta+tism %e*a/u*at, mi+,i$e a$ese se im'u+eau (es'ectu$ui. >)() s) m) &0+%esc a m) so$i%a(i*a cu v(eo atitu%i+e %e 'a(ti%, am '(imit astfe$ ofe(ta $ui 9. R. Rosetti--a. %e a %a a(tico$e %e $ite(atu() $a Tim'u$, u+%e, %e a$tfe$, ,i+0+%u-m) $a o 'a(te Hi %e %uHm)+ii$e $ite(a(e, vo(/eam mai mu$t %e $ite(atu(a st()i+), %e $a -a%QcN, cu T(a&e%ia omu$ui, $a #(Nitectu$ So$+ess a$ $ui I/se+, 'e ca(e, 0+ ace$aHi tim' c0+% a%mi(am se+i+)tatea c$asic) a $ui Ca(%ucci, c)utam a-$ 0+,e$e&e 0+ sc$i'i(i$e %e o,e$ a$e u+ei mo(a$e %e vecNi vicNi+&, %e'(i+s a se $u'ta cu toate c(ive,e$e m)(i$o( veH+ic (eci. Nu Htiu cum am is'()vit Hi cu aceste $e&)tu(i 0+ ca(e aveam, %e $a 0+ce'ut, im'(esia c) 0+t(e/ui+,e* a$t $im/aI %ec0t ace$a ca(e a( fi fost %o(it. Nu uitasem iu/i(ea, ca(e +u m-a ')()sit +ici u+ si+&u( mome+t, 'e+t(u isto(ia $ite(a(). 2ectu(i$e me$e f(a+ce*e, %a( Hi e+&$e*e G tot Hi(u$ ma(i$o( 'oe,i, %e $a 1o'e Hi TNomso+, ai m)su(atu$ui seco$ a$ A;III-$ea, '0+) $a i+timitatea %uioas), u+it) cu u+ a%0+c se+s fi$o*ofic, a $acNiHti$o( Hi $a a(mo+ii$e %e$icate a$e $ui Te++Zso+ S, /a cNia( &e(ma+e, m) f)cuse() s) '(e&)tesc 'e+t(u (evista $ui Ae+o'o$,

--

#(Niva, u+%e 0+s) t(imete(i$e me$e a')(eau 0+ co+%i,ii ti'o&(afice %e*ast(uoase, u+ 0+ti+s stu%iu %es'(e 0+ce'utu(i$e (oma+tismu$ui, 0+ ca(e s0+t 'a&i+i 'e ca(e +ici ast)*i +u $e-aH voi, Hi +u $e-aH 'utea sc(ie a$tfe$. 9a(, %i+ ce 0+ ce mai mu$t, co$a/o(a,ia mea $a 'u/$ica,ii$e %i+ ,a() se m)(&e+ea $a co+t(i/u,ii Htii+,ifice, a+ume %esco'e(i(i a/ia f)cute ce(0+%u-se 0m')(t)Hite c0t mai ()'e%e. #stfe$ am %at #(Nivei stu%ii %es'(e c)$)to(i '(i+ ,e(i$e +oast(e 0+ e'oca fa+a(iot), ca i+te(esa+tu$ a(Neo$o& Hi +umismat Sesti+i, (a(e e%i,ii %e te.te %i+ seco$u$ a$ A;II-Iea, ca(e vo(/eau %es'(e (omP+i, ca -aio$i+o Bisaccio+i, 'ovestito( a$ ()*/oaie$o( $ui ;asi$e 2u'u, +ote %es'(e &(amatica &(eac) a $ui 1et(u-vo%), sc(iso(i %e 9om+i %i+ aceeaHi e'oc) fa+a(iot) o(i Hi co(es'o+%e+,a %e $a -u(a+o a vecNi$o( ;oievo*i Hi 9oam+e %i+ seco$u$ a$ A;I-$ea. E(u%i,ia, 0+ %ome+iu$ c)(eia e(au at0tea i*voa(e %e 'u/$icat G Hi 0+%at) %u') 0+toa(ce(ea mea statu$ m-a 0+$es+it s) 'u/$ic $a ti'o&(afia $ui 0+t0iu$ vo$um %i+ +iHte #cte Hi f(a&me+te, ca(e s-au 0+v(e%+icit %e a'(ecie(ea u+ui 1. 1ie($i+& G Hi ca(e (i%ica 'e+t(u isto(ia (omP+i$o( at0tea '(o/$eme +oi Hi ce(ea i+te('(et)(i o(i&i+a$e 'e ca(e $e su&e(au Hi miI$oace %e i+fo(ma,ie %e cu(0+% &)site, G atu+ci c0+% Ae+o'o$, 0+ $aHu$ f)() /i/$iotec) %e isto(ie, fusese si$it a $uc(a %u') cita,ii$e %i+ e%i,ia $ui 8(ecNe %e 1icot S, m) cuce(ea, m) (e,i+ea tot mai mu$t, i+te(*ic0+%u-mi i+cu(sii$e 'e te(e+u(i aHa %e is'ititoa(e, u+%e 0+ce(casem s)-mi %escNi% u+ %(um %eose/it %e a$ emi+escia+ismu$ui com'$ect u*at, si+&u(u$ st)'0+ atu+ci 'e $i(ica (omP+easc). Cu at0t mai mu$t e(am o'(it 0+ aceste ma(&e+i a$e stu%ii$o( ca(e '(ece%) a%ev)(ata isto(ie, %e a$e c)(ii &e+e(a$i*)(i Hi si+te*e m-am ,i+ut mu$t tim' fe(it, %i+t(-u+ s'i(it %e %es'(e, 'e+t(u fi$o*ofia uHoa(), $a 0+%em0+a o(icui, ca Hi %i+ ace$a a$ u+ei %u(e(oase, a'(oa'e /o$+ave autoc(itice, cu c0t 'e+t(u aceast) isto(ie a (omP+i$o( 0mi $i'seau at0tea e$eme+te 'e ca(e +u mi $e %)%use $aHu$ Hi 'e ca(e +u avusem cum s) mi $e ca')t 0+ st()i+)tate. # t(e/uit s) 0+v), 0+sumi, cu su%o(i, sc(isoa(ea vecNe, aHa %e a(tistic) tot%eau+a, %a( Hi aHa %e %eose/it) %e $a u+ tim' $a a$tu$ Hi %e $a u+ om $a a$t om Hi, +eHtii+% u+ cuv0+t s$avo+esc G Hi +ici '0+) acum +-am %escNis v(eo &(amatic) a vecNii s$avo+e, (ecu(&0+% aHa %e (a( Hi $a %ic,io+a(e S, mi-a t(e/uit s) m) %e'(i+% cu aceast) $im/) a vecNi$o( +oast(e %ocume+te Hi a vecNii +oast(e $ite(atu(i isto(ice. -ai am 0+c), 0+ mii$e me$e %e N0(tiu,e, tot%eau+a cu$ese Hi cu &0+%u$ $a a$te $uc()(i Hi ')st(ate cu 0+&(iIi(e 0+ ve%e(ea $o(, 'a&i+a cu sc(isu$ +esi&u( %i+ ca(e cuvi+te$e st()i+e a$e c)(,ii %om+eHti sau i*vo%u$ui /oie(esc s0+t astfe$ (eu+ite sau %es')(,ite 0+c0t %ove%esc 'e ci+e 0+cea(c) '(imii 'aHi 0+t(-u+ %ome+iu at0t %e &(eu, %a( totuHi im'e(ios +ecesa(. Cu astfe$ %e &(e$e i+i,ie(i 'e(so+a$e, $uc(0+% cu $u+i$e $a u+ stu%iu %e am)+u+te, am 'utut s) 0+ce(c st()/ate(i mai $a(&i 0+ t(ecutu$ (omP+esc, ca 0+ Co+t(i/u,ii$e $a isto(ia -u+te+iei 0+ seco$u$ a$ A;I-$ea, '(imite %e #ca%emia RomP+), %u') ce c)utasem s) 0+vie* 'e e.i$a,ii %i+ Ti(o$ 'e+t(u ;at(a $ui CoH/uc Hi S$avici, am/ii +ecu+oscu,i mie, u$timu$ Hi c(iticat, 0+ (evista $ui C. 9imit(escu-

--

Iani, 'e+t(u o /iata %e Ksto(ie a evu$ui me%iu, %a( s'(e a$ ca(o( ma&a*i+ i$ust(at 'e+t(u fami$ii ma o+%(e'tase e%ito(u$ ei, C. Sfetea.

--

0II( .NT.II ANI DE ,ROFESORAT


:m'(eIu()(i$e-mi %)%u(), a/ia t(ecut %e %ou)*eci %e a+i, '(i$eIu$ %e a %o/0+%i o cate%() u+ive(sita(), aceea 'e+t(u ca(e fusesem '(e&)tit, %a( 'e ca(e atu+ci +-o ve%eam 0+ tot 'e(ico$u$ ei, ca i+fo(ma,ie, ca 'uti+,) %e c(itic) 'e u+ c0m' aHa %e vast, ca sim, a$ oame+i$o(. 4i a+ume +u $a IaHi, ca succeso( a$ $ui Nico$ae Io+escu, a c)(ui $i's) 'e(ma+e+t) Hi a c)(ui a/so$ut) i+suficie+,), %e tem'e(ame+t mai mu$t %ec0t %e i+te$i&e+,), ,i+use cate%(a vaca+t) mu$te %ece+ii, ci $a 8+ive(sitatea %i+ Bucu(eHti, u+%e $ocu$ fusese ocu'at, 9um+e*eu Htie cum, tot at0ta v(eme, %e u+ 1et(u Ce(+)tescu, ca(e +-a $)sat +ici o u(m), $i/e(a$ %e $a 68<8, ()s'$)tit aHa fii+%c) aHa voise sau, fii+%c) +u se &)sise a$tceva 'e+t(u %0+su$ Hi a c)(ui si+&u() activitate 0+ sc(is fusese t(a%uce(ea %i+ +ou a -a+ua$u$ui $ui 9u(uZ, 'e ca(e-$ a'(ecia aHa %e mu$t 0+c0t a is'()vit 0+suHi+%u-Hi-$. 9u') $e&e, co+cu(su$ e(a s) se ,ie $a IaHi, Hi astfe$, %u') 'at(u a+i, m-am (e&)sit 0+ o(aHu$ stu%ii$o( me$e. 9a( Hi aici ca Hi $a Bucu(eHti, Hi %i+ ace$eaHi motive, am 0+t0m'i+at o $ume scNim/at), cu toate c) +u co+t(i/uisem '(i+ +imic $a aceasta. :+ a%ev)( Ae+o'o$ 0mi ')st(a ace$eaHi se+time+te, me(&0+% cNia( aHa %e %e'a(te 0+c0t m-am t(e*it cu %0+su$ ve+i+% miste(ios $a mi*e(a/i$u$ ote$ Rusia, u+%e 'o'osise $i'sa mea %e miI$oace, ca s)- mi a%uc) 'e+t(u o(a$ Isto(ia (evo$u,iei s0(/eHti a $ui Ra+ke, %i+ ca(e eu aveam 0+s) o e%i,ie mai +ou). 9a( mai e(au Hi a$,ii, 'e ca(i o +ee.'$ica/i$) Hi cu totu$ +eme(itat) a+ti'atie 0i (i%ica 0m'ot(iva mea, Hi %i+ ca(i-mi a%uc ami+te 'e Ca(a&ia+i, 0+ve(Hu+at s) 'uie t(ei aco$o u+%e Ae+o'o$. R)Hca+u 'u+eau *ece Hi viceve(sa, o/icei %i+ +e+o(oci(e foa(te ()s'0+%it $a co+cu(su(i$e +oast(e. No(oc %e '(eHe%i+te, O%o/escu, cu ca(e +-avusem 0+ to,i u$timii a+i +ici o $e&)tu(), %a( ca(e +u-Hi scNim/ase ')(e(i$e %es'(e mi+eU totuHi ma(ea $ui auto(itate +-a fost 0+ sta(e s) (ecNeme $a /u+u$-sim, 'e +eaHte'ta,ii mei '(i&o+ito(i, ca(i cu 'at(u a+i 0+ai+te m) c(e*use() v(e%+ic %e u+ /a+cNet oficia$. Co+cu(e+,ii mei atu+ci Hi 'este u+ a+ e(au tot aHa %e +eaHte'ta,i ca Hi atitu%i+ea v)%it %uHm)+oas) a u+ei ')(,i %i+ comisiu+e, 'e ca(e o su')(a 'oate ma(ea mea ti+e(e,) sau $i'sa u+o( vi*ite '(e$imi+a(e, $a ca(e +u m-am &0+%it, %a( ca(e 'uteau fi socotite ca u+ miI$oc %e a i+f $ue+,a. 8+u$ e(a cNia( fostu$ meu '(ofeso( %e $a BotoHa+i, =eo(&ia+, ca(e-mi o'u+ea 0+%em0+a(ea sa %e vo(/) ca avecat Hi sim'atia 'e ca(e o i+s'i(a miste(u$ %i+ toat) fii+,a sa, '0+) $a c)uta(ea 0+c(uciHat), ca(e ')(ea c) s'u+e at0tea: +u sc(isese +imic, %a(, c0+%, 'e u(m), a %at $a $umi+) u+ stu%iu, O 'a&i+) %i+ 9om+ia $ui 4tefa+ ce$ -a(e 'e ca(e-$ voia 9om+ %e fa't Hi 0+ 5a(a RomP+easc), s-a v)*ut c0t) %(e'tate aveau aceia ca(i c(e%eau c) omu$ui %e o aHa %e vie i+te$i&e+,) 0i $i'sea, '(i+t(-o fata$itate e(e%ita(), ca(e a ati+s Hi 'e f(ate$e $ui, u+ matematicia+ %e fo(,), 'uti+,a %e a se ,i+ea 'e $i+ia %(ea't) a Iu%ec),ii, ca(e si+&u() face 'e '(ofeso(, mai a$es $a u+ive(sitate, u+%e %e'(i+*i 'e a$,ii a $uc(a. #$)tu(i, e(a u+ 0+v),at '(ofeso( %e $ati+eHte $a u+u$ %i+ i$icee$e %i+ Bucu(eHti, amic a$ $ui Take Io+escu, -. B. Ca$$oia+u, %e

--

ca(e cetisem +iHte stu%ii 0+t(-o (evist) %i+ C(aiova, %e u+%e, se 'a(e, e(a o(i&i+a(, Hi 'e ca(e-$ ve%eam acum 0+t0ia oa(): scu(t, ')t(at, 'a$i%, foa(te ciu%os, '0+) 0+t(-at0t 0+c0t 'u/$ica 0+ tim'u$ co+cu(su$ui, 0+ *ia(u$ RomP+u$, com'$ect %ec)*ut, a(tico$e %e %ef)ima(e co+t(a, mea, 'e ca(e +u $e isc)$ea, %a( mi-a s'us $a 'oHt), c0+% $e t(imetea, c) s0+t a$e $ui, ceea ce m-a f)cut s) o/se(v:BNu c(e%: %-ta a(),i u+ om %e t(ea/)B. Se a%)u&ea u+ fost e$ev a$ Be($i+u$ui, %i/aci ca(to&(af, ca(e $uc(ase cu Vie'e(t, C)'ita+ovici, '(e&)tit %e mu$t 'e+t(u aceast) 0+t(ece(e, ca u+u$ ca(e, Htii+% c) m) ocu' %e -Y*i\(es Hi %e c(uciata Ci'(u$ui, se &()/ise a t(ata u+ ca'ito$ %i+ ace$aHi su/iect, 'u/$ic0+% o te*) %es'(e $ua(ea #$e.a+%(iei. Co+cu(su$ a ,i+ut mu$t) v(eme, s'ectaco$u$ $u'tei at()&0+% u+ +ume(os 'u/$ic, a$e c)(ui sim'atii e(au 0m')(,ite, %a( +u c(e% c) 0+ maIo(itate %e 'a(tea mea, aHa %e mu$t e(au cuce(i,i at0,ia %e ve(va $ui =eo(&ia+. # fost u+ eve+ime+t $a IaHi aceast) $u't) 'e+t(u o cate%() 0+ ca(e eu +u a%uceam +ici am/i,ie, +ici &(a/), %eHi +u m-am &0+%it $a 'uti+,a ocu')(ii cate%(ei me$e %e $iceu $a 1$oieHti. Re*u$tatu$ a fost 'u,i+ m)&u$ito( 'e+t(u mi+e: 0+t(ecusem cu c0teva *ecimi +umai 'e =eo(&ia+. 1e+t(u acest foa(te 0+%oie$+ic succes am c)')tat 0+s) su'$i+i(ea cate%(ei. I+t(am 0+t(-u+ me%iu cu totu$ +ecu+oscut f)() a fi f)cut o si+&u() $ec,ie 0+ai+tea u+o( a%ev)(a,i stu%e+,i Hi f)() s) am $e&)tu(i 'e(so+a$e cu co$e&i %e o v(0st) %e Hi o (e'uta,ie ca(e 0+t(ecea aHa %e mu$t 'e a$e me$e. E(a aco$o 'e+t(u $im/a $ati+) N. Tui+tescu, c(aiovea+, ca(e-Hi c)')tase cate%(a f)() $uc()(i, 0+suHi %iscu(su$ $ui i+au&u(a$ fii+% &)sit '(ea a'(o'iat ca fo(m) %e $ectu(i$e $ui, %a( om cu mu$t) iu/i(e 'e+t(u c$asicism, cu mu$t) 0+,e$e&e(e 'e+t(u %0+su$ 0+ e.'$ica,ii ca(e '$)ceauU acum, cu totu$ 0m/)t(0+it, sui+% &(eu, 0+ su+etu$ sec a$ /asto+u$ui, cu 'icioa(e$e 0+,e'e+ite, $u+&a, o/scu(a Hi mu(%a(a sca() ca(e %ucea $a ca+ce$a(ie 0+ vecNiu$ $oca$, e$ sim,ea 'ova(a sa(ci+ii sa$e Hi tot mai o/osit se f)cea ace$:B;a s) *ic), va s) *ic)B i+t(at 0+ %e'(i+%e(i$e $ui %e at0,ia a+i. Nici o 'uti+,) %e a'(o'ie(e cu ace$a ca(e avea Hi o via,) %e fami$ie mai &(ea, ca(e-$ f)cea s) +u '(imeasc). 1e+t(u &(eac), E'ami+o+%a >(a+cu%i, +eam %e ve+e,ia+, cum 0$ a()ta Hi +ume$e %eB>(0+cuHo(B, %a( Hi fi&u(a cu ocNii a$/aHt(i, %e u+ &$auc ca a$ $a&u+e$o(, Hi fi+e,a %e s'i(itU %i(ecto( a$ 4co$ii +o(ma$e su'e(ioa(e, e(a 0+ a%ev)( u+ om afa/i$, /ucu(os %e (e$a,ii 'e ca(e o astfe$ %e %ife(e+,) %e v(0st) $e 0m'ie%eca: +u Htiu c0t) &(eceasc) se 0+v),a $a acest st()i+, ()mas i*o$at 0+ miI$ocu$ u+ei societ),i 0+ ca(e i-a '$)cut s) se 0+(u%easc). Nu e.ista o cate%() %e f(a+ce*), $im/i$e (oma+ice fii+% 0+c(e%i+,ate u+ui '(ofeso( foa(te %isti+s, ca'a/i$ %e a avea ve%e(i 'e(so+a$e 0+ fi$o$o&ie Hi a c)(ui ca(ie() a( me(ita s) fie stu%iat), fiu$ s)u, '(ofeso(, fii+% aici ca s) 'oat) %a $)mu(i(i: am *)(it c0+%va me%iu$ $ui, cu totu$ ita$ia+, %e cas), %a( v(0sta 0$ co(o&ise Hi ocNii %e su't stic$e$e a$/ast(e a/ia %ac)-$ mai 'uteau se(vi. O 'a(te %i+ fi$o*ofie o avea C()ciu+escu, ca(e 0+ce'use cu u+ stu%iu f(a+ce* /i+e sc(is, %esi&u( +u f)() aIuto(, Hi ca(e se 'oate ceti cu '$)ce(e, %es'(e 'oe*ia 'o'u$a() (omP+easc), %a( $a at0ta se m)(&e+ea toat) activitatea $ui 0+ sc(is, i+f $ue+,a asu'(a stu%e+,i$o( fii+% +u$): %eHi se ,i+ea 0+c) voi+ic, &(as Hi &(os, 0+%()&it %e m0+c)(i$e a$ese 'e ca(e Hi $e &)tea acas), '0+) ce o ciu%at) /oa$),

--

c)*ut) asu'(a $ui su/it, $-a (e%us $a o /iat) um/(), sc)*ut) '0+) $a ta$ia u+ui co'i$ (aNitic, e$ 0Hi a()ta $im'e%e a+ii. O atmosfe() %e sa+ato(iu sau %e $oc %e (et(a&e(e 'e+t(u i+va$i*i, st()Iui,i %e im'o*a+tu$ 'e%e$, -oH -a(i+, st0$' a$ >acu$t),ii, ca(e, cu cNei$e 0+ m0+), ca Hi RmoH CuteB-$e ieHea+, cNema $a e.ame+e, '(oc$ama $a $ice+,e Hi, cu im'o*a+te$e-i favo(ite su(e, avea cNia( ae(u$ c) e$ 'u+e +ote$e. :Hi 'oate 0+cNi'ui ci+eva ce efect a 'utut s) ai/) asu'(a t0+)(u$ui ve+it %i+t(-o $ume aHa %e f()m0+tat) Hi aHa %e vie aceast) 0+cu+Iu(ime 0+ ca(e +u 'utea &)si +ici c(itic), +ici (ecu+oaHte(e, +ici su&estie, +ici ceva ca(e s) seme+e, c0t %e %e'a(te, cu o 0+%(uma(e. 1(ofeso(ii mai /)t(0+i, ca(i %e*vo$tau o activitate, aceia cu ca(i se 'utea m0+%(i >acu$tatea, e(au, 'e $0+&) Eas%eu, (a() a'a(i,ie $a 8+ive(sitate, u+%e a fost su'$i+it u+ tim' %e %. 4)i+ea+u, ()u '(ivit %e stu%e+,i ca ev(eu Hi u(m)(it cu &e$o*ie %e 0+v),)to(u$ s)u, ca(e &)sea c) R'(ea se o/iH+uieHte cu cate%(aB, O%o/escu, -aio(escu, Toci$escu Hi 8(ecNi). Nici $ec,ii$e $ui O%o/escu, aHa %e f(umoase, %e cocNet a(a+Iate 0+ e$e&a+ta Isto(ie a a(Neo$o&iei, +u e(au %ese, ta$e+tu$ %e vo(/) $i'si+%u-i, ceea ce Ii&+ea a%0+c o fi(e %e o at0t %e ma(e %e$icate,). T()ia a'oi, e$, st()$ucito(u$ fost sec(eta( %e $e&a,ie %i+ 1a(is, '(iete+u$ at0to( oame+i i$uHt(i $a 1a(is, ca u+ e.i$at, veH+ic 0+ +evoie %e /a+i, si$it a co$a/o(a $a c)(,i %e ceti(e %i+ ca(e a( t(e/ui s) se &)seasc) u+ ce(cet)to( ca s)-i %esco'e(e 'a(tea, $u't0+% cu c(e%ito(ii i+e.o(a/i$i tot at0t %e mu$t ca Hi cu &uta ca(e-$ (e,i+ea s)'t)m0+i 0+t(e&i 'e ca+a'ea 0+ v(eo o%aie mo/i$at). Tot ce t(e/uie 'e+t(u a 0m'ie%eca 'e u+ '(ofeso( %e $a 0+%e'$i+i(ea o/iH+uit) a %ato(ii$o( sa$e. 9a( Hi mai %e'a(te e$ 0mi ')st(a o /u+) Hi ca$%) sim'atie, ca(e a %u(at '0+) 0+ mome+tu$ c0+% $-am v)*ut f)() suf $a(e, %i+ voia $ui, 'e+t(u o +eme(+icie %e %(a&oste aHa %e 0+t0(*iat), a$/, f(umos, cu ocNii $ui 0+cNiHi ca 'e+t(u som+ Hi o Huvi,) %e s0+&e 'e /u*e$e su',i(i, su't musta,a a$/), ()mas) fi+) Hi cocNet). C0+%va, cu >0+t0+a(u, i-am aHe*at /i/$ioteca 0+ +iHte o%)i,e ca 'e+t(u u+ co'ist, %u') ce ')()sise, 0+ co+%i,ii t(iste, 'e+t(u u+ co+f $ict cu e$evii G o 'a$m) ()t)cit) 'e o fa,) '(ea o/(a*+ic) S, %i(ec,ia 4co$ii +o(ma$e u+%e u(mase Hu/(e%u$ui >(a+cu%i, Hi e$, cu toat) %e*o(%i+ea (oma+tic) a vie,ii sa$e, ose/ea cu &(iI) ce e(a a$ $ui %e ceea ce +umea: c)(,i Rst)'0+)(eHtiB, a$e st)'0+i(iiU am *)(it atu+ci Hi ma+usc(i'te$e $ui, 'e ca(e /u+a, ')()sita Hi ie(t)toa(ea %oam+) O%o/escu, 'e+t(u a c)(ii m0+) $u'tase() at0,ia, Hi %i+ cau*a $e&e+%ei +aHte(ii sa$e, mi $e-a 0+c(e%i+,at mie, ia(, 'e u(m), (ec$amate moIic %e o (u%) a &i+e(e$ui %e atu+ci, au aIu+s 0+ &e$oasa ')st(a(e a ace$uia f)() ca e$e s) fi v)*ut +ici '0+) ast)*i $umi+a *i$ei. Toci$escu, '(ofeso( %e isto(ia a+tic), e(a 'o'u$a( Hi c)uta 'o'u$a(itatea. ;i&u(os, sa+&vi+, +e(vos. Stu%e+,i Hi stu%e+te t(e/uiau s) ai/), v(0+%-+ev(0+%, $e&)tu(i 'e(so+a$e cu veH+ic e+tu*iastu$, 0+ 'e(ma+e+,) tumu$tuosu$ '(ofeso(, cu o e$ocve+,) a/(u't) Hi i+ca+%esce+t). Ne+o(oci(ea e(a c) acest om f)cut ca s) ai/) uce+ici sufe(ea %e $i'su(i ese+,ia$e. :+t0i c), %esi&u( 0+v),at, i+te$i&e+t Hi st()/)t)to(, ca'a/i$ %e mu$t) mu+c), acest e$ev, a'oi %uHma+ a$ $ui O%o/escu, ca(e s'e(iase $umea cu acumu$)(i$e, a%esea %e 0m'(umut, %i+ uitata 9acie 0+ai+te %e (oma+i Hi fusese t(imes, ciu%at) 'ot(ivi(eK

--

$a 1(a&a 'e+t(u $im/i$e s$ave, 'e ca(e, 0+ oa(eca(e m)su(), $e Hi Htia, (eve+i+% ca s) sc(ie Hi isto(ie a (omP+i$o(, '0+) $a u+ ma+ua$, 0+suf $e,it Hi ca$%, %a( %e u+ Hovi+ism /a+a$ Hi o/osito(, Hi s) o(&a+i*e*e f(umoasa Hi costisitoa(ea Revist) 'e+t(u isto(ie, a(Neo$o&ie Hi fi$o$o&ie, atu+ci mome+ta+ o'(it), Hi s) %escNi%) s)')tu(i$e %e $a #%am-V$isi, c(e0+% e'i&(afia (omP+easc), +-avea sim,u$, i+%is'e+sa/i$ Hi ce$ui mai +ee.'e(ime+tat %i+t(e stu%e+,i, a$ '(o'(iet),ii $ite(a(e. :+ stu%iu$ $ui 0+ti+s asu'(a c(o+ice$o( (omP+eHti, 0+ cNia( Cata$o&u$ mu*eu$ui, $a a c)(ui 0+I&Ne/a(e a $uc(at cu at0ta *e$, cu$e&0+% %i+ /ise(ici Hi m)+)sti(i, u+%e s-a( fi 'utut 'ie(%e, o/iecte %e o va$oa(e +e'(e,uit), /a 0+c) Hi 0+ ma+ua$u$ s)u 'e+t(u Hco$i, s0+t (0+%u(i, 'e(ioa%e $uate %e $a a$,ii, %eHi e$, ca(e mu+cea /ucu(os Hi im'(ovi*a uHo(, a( fi 'utut s) $e sc(ie tot aHa %e /i+e. Ia( a$ %oi$ea, 0$ st)'0+ea o &e$o*ie ca'a/i$) %e a-$ %uce $a fa'te u(0te, cum a fost, %e 'i$%), secNest(a(ea a %ou) a(tico$e a$e me$e, Isto(ia co+su$atu$ui '(usia+ Hi 1(ete+%e+,ii %om+eHti, %i+ ca(e, 'e ce$ %i+t0i +u $-am 'utut (ec)')ta +icio%at)U mu*eu$ $ui, '$i+ %e ma+usc(ise Hi %ocume+te, e(a 0+cNis o(icui, Hi, c0+% am v(ut s) $uc(e* 0+ e$, mi-a ofe(it f)() i(o+ie s)-mi comu+ice $ista 9om+i$o(: +umai cu o(%i+ %e $a -i+iste( am 'utut c)')ta i+fo(ma,ii asu'(a isto(iei $ite(atu(ii (omP+eHti, Hi ma+usc(ise$e %o(ite mi $e-a t(imes $a #ca%emie, +umai s) +u m) va%) $uc(0+% aco$o. O si+&u() %at) a c)utat s) se a'(o'ie %e co$e&u$ cu mu$t mai t0+)(, ve+i+% cNia( acas) $a mi+e, ca s)-mi '(o'uie a $uc(a 0m'(eu+) $a (e$ua(ea Revistei, ca, o%at), $a -a&a*i+u$ isto(ic, 2au(ia+ Hi B)$cescu.BS Cu o(ica(e m-ai a'(o'ia, a( fi 'e+t(u mi+e o cov0(Hitoa(e ci+ste. 9a( ca(e mi-a( fi 'a(teaK S1a(teaJ Nici u+a. 9oa( (o$u$ +ost(u e s) 0+%em+)m: e$evii +oHt(i vo( $uc(a 'e+t(u +oi.B 1)cat c) o astfe$ %e e+e(&ie, $)sat) %e $a 0+ce'ut s) se ()t)ceasc) 'e te(e+u(i $u+ecoase, a fost st(icat) %e o societate f)() c(itic), 0+ sta(e s) %ifo(me*e activit),i ca(e a( fi 'utut fi at0t %e s'o(+iceK C)ci $a %0+su$, ce$ ()'us %e /oa$) 0+c) t0+)(, a/ia t(ecut %e ci+ci*eci %e a+i, '(i+t(-o fu$&e()toa(e a'e+%icit), e(a u+ im'u$s s'(e ac,iu+e, aHa %e (a( '0+) ast)*i 0+c) 0+ $umea +oast(). B)t(0+u$ mo$%ovea+ 8(ecNi), ca(e '(e%a isto(ia (omP+i$o(, 0++)%i+% a+ %e a+ $a vo$ume$e, 0m')(,ite 'e $a/i(i+tice se(ii, a$e '(e*i+t)(ii co+%ici$o( fa+a(iote, 'e ca(e, 'e+t(u c0teva i+t(o%uce(i Hi e.'$ica,ii, $e '(e*i+t) ca Risto(ieB, e(a m0+at %esi&u( Hi %e iu/i(e 'e+t(u mate(ia sa, %e %o(i+,a %e a fo$osi, %e u+ +a,io+a$ism veH+ic viu, ca(e-$ 0+suf $e,ise %i+ '(ima ti+e(e,), c0+% fostu$ 1o'ovici Hi, c(e%, Co*mi,a, isc)$ea ;asi$e #$e.a+%(escu, %a( mai mu$t %e o +eo/osit) %o(i+,) %e a ')(ea. T(ecuse %e Hai*eci %e a+i c0+% $-am cu+oscut, Hi fa,a cu ocNe$a(ii 0+fi',i 0+ ca(+e, cu $u+&a /a(/) su() e(a a u+ui e(u%it %i+ e'oca (oma+tic) mai mu$t %ec0t a u+ui om aHa %e mu$t amestecat 0+ toat) via,a tim'u$ui s)u, 0+ ca(e, acum, 0i '$)cea s) fi&u(e*e ca R/)t(0+u$ '(ofeso(B 0+ai+te %e toate. Ce +u f)cuse 0+ cu(su$ u+ei vie,i aHa %e active, co+%us) %e at0ta (0v+), 'e ca(e +-o ca+a$i*ase o /u+) Hcoa$) %e meto%), G S'a+ia, u+%e fusese ca Hi ;0(&o$ici Hi $e&ase at0tea (e$a,ii %0+%u-i ceva %i+t(-o f(a*eo$o&ie ca(e e(a '(i+ aceHti a+i cu totu$ ieHit) %i+ mo%)K O 'oe*ie uitat), mu$te 'a&i+i %e (oma+ +ecetite, +uve$e, scNi,e Hi s+oave, %e cu'(i+s isto(ic Hi 'o'u$a(, 0+ce(c)(i %e teat(u, ci(cu$)(i mi+iste(ia$e, &a*et)(ie, 'o$emic), $u't) $a cu,ite cu -aio(escu HiBFu+imeaB, +u f)() c0teva oa*e %e 0m')ca(e Hi aIu+&0+% $a u+ co+tact fo(ma$

--

0+ >acu$tate... Nic)i(i +u e(a 0+s) $uc(u$ %efi+itiv, ace$a ca(e ()m0+e, Hi f(u+*)(ea$a a&itat) '(o%ucea mai mu$t u+ se+time+t %e +eo/osit) +e0+c(e%e(e. #$tfe$ foa(te /u+ cu e$evii s)i, 'e ca(i-i 'u+ea s) a%u+e mate(ia$u$ a$)tu(i %e fu+c,io+a(ii #(Nive$o(, /a cNia( s) &)seasc) fo+%u(i$e %e 'u/$ica,ie, e$ co+sim,ea s)-mi 0m')(t)Heasc) Hi mie u+e$e i+fo(ma,ii %i+ /o&atu$ mate(ia$ 'e ca(e-$ f()m0+tase. 9a(, 'e +eaHte'tate, te t(e*eai c) acest suf $et %e o aHa %e /$0+%) a'a(e+,) ce(ea s) ,i se sci+%e*e cate%(a sau 0+%em+a, a$)tu(i %e Toci$escu, 'e stu%e+,i s) se (i%ice co+t(a u+ui '(ofeso( ca(e, ca mi+e, Ri+su$taseB 'e -iNai ;itea*u$ Hi R&$o(ificaseB 'e fa+a(io,i. 1e+t(u -aio(escu ()m)sesem uce+icu$ $ui =Ne(ea, oc(otitu$ $ui Eas%eu Hi a$ $ui O%o/escu, co$a/o(ato(u$ (eviste$o( %e co+cu(e+,), omu$ %e st0+&a Hi, ci(cumsta+,) a&(ava+t), i+t(usu$ ieHea+ ca(e, 0+t(-o >acu$tate %atoa(e s) '(imeasc) u+u$ %u') a$tu$ 'e to,i e$evii $ui, ocu'ase u+ $oc %esti+at u+uia %i+t(e %0+Hii, fi$o*ofic '(e&)tit 'e+t(u aceasta. ;oi avea '(i$eIu$ s) cu+osc mai t0(*iu c0t) as'(ime suf $eteasc) se ascu+%ea su't a'a(e+,e$e m)(e, so$em+e a$e fostu$ui e$ev a$ Te(e*ia+u$ui vie+e*, a$e omu$ui %e a(mo+ioas) cu$tu(), %e si&u() Iu%ecat) Hi %e auto(itate cu 0+&(iIi(e 0+t(e,i+ut), ca(e +u 'utea cu+oaHte %ec0t uce+ici Hi vasa$i. Nu o %at) e$ a 0+ce(cat s) /i(uie aceast) 'o(+i(e Hi s) %ea t0+)(u$ui ca(e +u-i 'utea Hti(/i +imic %i+t(-u+ aHa %e ma(e '(esti&iu ceva m)ca( %i+ ceea ce 'oate i s-a( fi cuve+it, %a( 'atima e.c$usivismu$ui auto(ita( se %ove%ea mai 'ute(+ic): +u-mi (efu*ase, 0+t(-o fo(m) /(uta$), $a 0+ce'ut cNia(, c0teva +ote %e via,) 'e+t(u 2a =(a+%e E+cZc$o'e%ie, u+%e fusesem a+&aIat 0+c) %i+ a+ii %e $a 1a(is, c0+% f)ceam Hi t(a%uce(ea sc(iso(i$o( %e $a c$ie+,i, cu secu$ ()s'u+s c) +u-$ i+te(esea*) ce se sc(ie %es'(e %0+su$J Ce$ aHa %e mu$t ca'tat %e at0t %e %i/aci a%u$ato(i fusese G ciu%at) 'ot(ivi(eK G si$it s) m) (ecoma+%e stu%e+,i$o(, +ici (ecto(i, +ici %eca+i +efii+% $a 0+%em0+), Hi /u*e$e i se %esc$eHta() 'e+t(u aceste cuvi+te si+&u(e:B;) (ecoma+% 'e %. Io(&a, cNemat s) v) fac) $ec,ii %e isto(ieB. N-a fost u+a %i+ cuv0+t)(i$e me$e %e i+t(o%uce(e, cu'(i+*0+% &e+e(a$it),i, ca(e s) +u-$ su'e(e, 'e+t(u cu&eta(ea ca Hi 'e+t(u fo(ma $o(. O 0+ce(ca(e %e ti+e(et '(ofeso(a$ o(&a+i*at o f)cea u+ om 0+t(e %ou) v(0ste, ca(e e(a socotit ca (iva$u$ 0+ o(ato(ie a$ $ui -aio(escu, %eHi f(a*a $ui, fastuoas) Hi &oa$), +u s)m)+a +ici cu '(eci*ia, +ici cu (itmu$ ace$eia a maest(u$ui, Hi ca(e e(a %eo'ot(iv) cu %0+su$ %oa( 0+ %es'(e,u$ 'e+t(u $uc(u$ ca(e se 'u/$ic), C. 9imit(escu-IaHi. 9e o %is'o*i,ie veH+ic *0m/itoa(e, /ucu(os %e '(iete+i c0t %e mu$,i Hi ca(i-$ m)&u$eau '(i+ a%mi(a,ia $o( %evotat), &ata, Hi (ecu+osc)to( cNia(, s) 'et(eac) se(i$e cu %0+Hii, Hi '0+) 0+ *iu), %a( +u acas), u+%e e(a o atmosfe() sum/(), ci 0+t(-u+ $oca$ 'u/$ic /i+e $umi+at, cu 'aNa(u$ %e Ham'a+ie a$)tu(i, mai mu$t ca u+ '(ete.t a$ 0+t0(*ie(ii f)() te(me+, acest om, 'e ca(e mu$,i $-au iu/it Hi c0,iva +u $-au uitat %u') ce, o/osit Hi /o$+av, %a( mai a$es foa(te s)(ac, %i+ %es'(e, %e /oem 'e+t(u ave(e, s-a (et(as 0+t(-u+ co$, %e Seve(i+, +eHtiut %e +ime+i, +u 'utea s) c0Hti&e 'e ci+e avea 0+ via,) u+ i%ea$ +ete%. C)ci e$ 0+suHi, '$i+ %e i%ei, Hi 0+ mate(ie %e 0+v),)m0+t, fii+%, 0+ 'a(ti%u$ $i/e(a$, ca(e cuce(ise %e $a Iu+imiHti 'e acest om %e ta$e+t, u+u$ %i+ %uHma+ii stu(%*ismu$ui Hi %i+ facto(ii c(eato(i ai

--

R%(a'e$ismu$uiB, +u c)uta s) fac) %i+ o'i+ii$e sa$e u+ c(e* %e via,) Hi u+ i+st(ume+t %e c)$)u*i(e Hi co+%uce(e. :+ fu+%u$ suf $etu$ui ace$uia ca(e, ve+it %i+ IaHi, avea o(i&i+i tu$/u(e, e(a u+ e$e&a+t e'icu(ism Hi o uHoa() f $ota(e 0+t(e toate %oct(i+e$e, a c)(o( *)%)(+icie +-o '(oc$ama, %a( o $)sa s) se 0+,e$ea&). 4i u+e$e $i'se %e tact Ii&+eau, f)() ca e$ s)-Hi %ea sam): 0mi a%uc ami+te c), $a %iscuta(ea u+ui +ou (e&u$ame+t a$ >acu$t),ii, 'e ca(e e$, %eca+u$, cu o aHa %e s$a/) auto(itate, ca s) +u su'e(e 'e +ime+i, viito(u$ (ecto(, 0$ e$a/o(ase, se 0+toa(se c)t(e t)cutu$ ascu$t)to( ce s0+t Hi '0+) a*i, c0+% +u m) simt %ato(, 0+t(-o '(ivi+,) sau 0+ a$ta, a vo(/i, Hi mi-a a(u+cat 0+ t(eac)t, *0m/i+%, 0+t(e/a(ea, $a ca(e +u aHte'ta ()s'u+s:B9a( %-ta +u ai ceva %e '(o'usJB E(a a'oi 0+ acea $a(&) f(a*), %e ca(e v)%it se 0+c0+ta, su&0+%-o ca o aca%ea, Hi a c)(ii %e*vo$ta(e o 'uteai &0ci cu mu$t 0+ai+te, ceva mo$eHito(, co+(u')to(, aH *ice, ca(e 'utea s) i+%is'uie '0+) $a %e*&ust 'e ci+e caut) 0+ cuvi+te scu(te, e+e(&ice, ma+ifesta(ea u+ei co+vi+&e(i, &ata s-o a'e(e co+t(a o(icui Hi cu o(ice (isc. =$asu$ &(os, ()&uHit, toa$eta c)utat), fi&u(a 0+s)Hi, '$eHuv cu ocNii st()$ucito(i '(ivi+% $a succes, cu uHoa(a /a(/) c)+it), f)() m)ca( meHteHu&u$ a$es ca(e 0++e&(ea 'o(u+cito(u$ /a(/iHo+ %e coma+%) a$ $ui -aio(escu, %)%eau o se+*a,ie %e '(e&)tit, %e a(tificia$, %e moa$e Hi %e &e$ati+os, ca(e 0+%e')(ta u+e$e ca(acte(e %e acest om, ca(e 0+ via,a $ui +-a c)utat s) $oveasc) 'e a$tu$, +ici '(i+ e+e(&ia 'e ca(e +-o avea, +ici '(i+ i+t(i&a %e ca(e %esi&u( fi+e,a $ui +u a( fi fost ca'a/i$). 4i, astfe$, f)() m)ca( ca omu$ %e 'a(ti% s) aIu+&) mi+ist(u, at0tea 0+suHi(i (ea$e s-au (isi'it 0+ v0+t ca Hi fumu$ %e ,i&a() ca(e 0+ fa+tastice (otocoa$e se %esf)cea %e $a masa 0+t0(*iat) u+%e e$ '(e*i%a Hi fe(meca. :+c) +e0+su(at, Ioa+ Bo&%a+ e(a %eseo(i a$)tu(i %e ace$a 0+ a c)(ui se(io*itate +u c(e%ea, %a( 'e ca(e-$ '(e,uia 'e+t(u ma(ea $ui %eHte't)ciu+e Hi, e$ t)cutu$, 0$ a%mi(a 'e+t(u +esf0(Hitu$ %a( %e a vo(/i f)() s) 0+f(u+te +imic Hi s) *&u%uie 'e +ime+i. B(aHovea+, av0+% toate ma(i$e ca$it),i, %e o(%i+e, %e c$a(itate, a$e vecNii cet),i s)seHti, fost '(ofeso( a$ $iceu$ui (u(a$ %e $a 1om0($a, u+%e se i+i,iase 0+ (ea$it),i$e 'o'u$a(e a$e RomP+iei $i/e(e, (ema(cat %e Stu(%*a, L...M 0+ sf0(Hit %esco'e(ito(u$ 0+ 'a(te Hi e%ito(u$ %u') toate (e&u$e$e ce$e mai st(icte a$e u+ei fi$o$o&ii %e'(i+se $a maest(u$ vie+e* Fa&ic, a$ c(o+ice$o( s$avo+e Hi ocu'0+% acuma cate%(a %e s$avistic) 'e ca(e o c(ease, Bo&%a+, atu+ci 0+c) aHa %e t0+)(, +u 'utea %ec0t s) c0Hti&e '(i+ afa/i$itatea ma+ie(e$o( sa$e, '(i+ at(ac,ia /u+ei fi&u(i /$o+%e, cu ocNii a$/aHt(i, im'(esio+a+t %e $im'e*i Hi %e a%0+ci. Co$e&ii mai /)t(0+i 0$ '(iveau cu +e0+c(e%e(e, &0ci+% c) +u Htiu ce '(imeI%ie a( 'utea ve+i %e $a acest eu(o'ea+ '$i+ %e Not)(0(e Hi f(a+cNe,) Hi $i/e( $a vo(/) ca Hi $a sc(is c0+% e(a vo(/a s) Iu%ece o+est o o'e() sau u+ om. Cu cei mai mu$,i %i+t(e %0+Hii +-avea +ici o $e&)tu(), ia( co$a/o(a(ea cu Rcuco+uO Costic)B, sau, cum 0i *icea toat) $umea, Coco, e(a im'osi/i$) 'e+t(u c) acesta +u R$a/o(aB %e$oc. 8(ecNi), Toci$escu '(iveau cu u() 'e (iva$u$ ca(e se %esem+a $a o(i*o+t Hi 'e ca(e c)utau s)-$ 'ia(%) 0+ suf $etu$ stu%e+,i$o(, 'e c0+% +ou$ ve+it se t(u%ea s)-i 0+ve,e 'e aceHtia, +u s)-i m)&u$easc), %eHi mai t0(*iu me%iu$ i-a %at Hi $ui acea te+%i+,) s'(e %omi+a,ia '(i+ oame+i %evota,i, '(i+ Rci(aciB, 'e ca(e %esi&u( c) +-o avea %e $a 0+ce'ut. Ia( -aio(escu, ca(e 0+ fo+% %es'(e,uia 'e omu$ so$i%, f)()

--

a(tificia$itate, %a( Hi f)() st()$uci(e, cum a a()tat-o 0+ cuta(e %i+ sc(iso(i$e sa$e, tocmai 0+ mome+tu$ c0+% a'(oa'e cu si$a 0$ f)cuse s) se ma+ifeste $a o 0+t(u+i(e 'o$itic), v)*use %e $a 0+ce'ut c) mu+cii (0+%uite, ve%e(ii c$a(e Hi 'uti+,ei %e a a%u+a sim'atii a t0+)(u$ui s$avist i se 'oate 0+c(e%i+,a co+%uce(ea Co+vo(/i(i$o(, 'e ca(e si+%icatu$ foHti$o( $ui e$evi $e %usese $a %isc(e%it Hi a'(oa'e $a fa$ime+t. 4i '(i+ si$i+,i$e $ui, ca(e +u se sim,ea /i+e, i*o$at 0+t(e /)t(0+i, a fost cNemat, %u') c0tva tim' +umai, 9imit(ie O+ciu$, ve+it %i+B1e%a&o&iu$B $ui %e $a Ce(+)u,i, u+%e-Hi istovea 'ute(i$e u+ui t(u' masiv, %a( /o$+)vicios Hi i+fi(m, ca s) ocu'e o cate%() %e isto(ie a (omP+i$o( 0+,e$eas) a$tfe$ %ec0t 0+ se+su$ %i$eta+tie a$ $ui 8(ecNi): cu st(icta Hi 'u,i+te$ st(imta meto%) fi$o$o&ic) aust(iac). Si&u( 'e tot ce Htia, (e/e$ fa,) %e o(ice 0+ce(ca(e %e a 'o(+i 0+ a$t) %i(ec,ie, (i&i% ca '(eci*iu+ea, c$a( Hi (ece ca Htii+,a a/so$ut), aHa %e %eose/it suf $eteHte %e ce e(a sc(is 0+ fa,a $ui ma(e %e *im/(u '$etos, 0+ ocNii $ui '$i+i %e o $umi+) Hi /u+) Hi t(ist), e$ va a')(ea ofe(i+%u-mi o Rf(),ie %e c(uceB 'e ca(e t(e/uiau s-o tu$/u(e +u o %at) a$te o/iceiu(i %e s'i(it, 'o(+ite %i+ %o&matismu$ 'e ca(e i-$ %)%use() Hi '(ofeso(ii Hi 0+s)Hi ca(ie(a %e '0+) atu+ci. Stu%e+,ii %i+ ace$ tim' e(au (e$ativ 'u,i+i. Sa$a R+um)(u$ I;B, u+%e-mi ,i+eam cu(su(i$e, $a(& amfiteat(u cu fe(eHti$e s'(e 'ia,a cu statui$e ca(e a*i, :+ scNim/a(ea '(i'it) Hi a'ucat) a tutu(o( $uc(u(i$o(, stau s) fie e.'u$*ate 'e ci+e Htie ce v)i ,i&)+eHti a$eBCet),ii 8+ive(sita(eB G o, ce ame(ica+i s0+tem, f)() ca$it),i$e ame(ica+i$o(K G se um'$ea $a mi+e cu $ume ve+it) Hi %e $a a$,i '(ofeso(i, %a( 0m')(,i(ea 'e at0tea s'ecia$it),i +u se f)cuse 0+c) S, /a cNia( cu teo$o&i Hi cu e$evi %e $a 4coa$a 1o$iteN+ic). Num)(u$ fete$o( e(a mic. Numai $a cei %oi (iva$i ai f(a*ei, -aio(escu Hi 9imit(iescu, e(au Hi ascu$t)to(i %i+ afa(), u(m0+% u+ei vecNi Hi %esi&u( e.ce$e+te t(a%i,ii. 9e o v(0st) mai (i%icat) %ec0t a mu$to(a %i+ au%ito(ii %e ast)*i, aceHti stu%e+,i %e '(i+ 689! (e'(e*i+tau u+ 'u/$ic Hco$a( se(ios, ascu$t)to(, %o(ito( %e Htii+,), +u (a(eo(i ca'a/i$ 0+c) %e atu+ci %e ve%e(i o(i&i+a$e, %eHi sava+tu$ o/icei a$ semi+a(ii$o( +u e(a aHa %e ()s'0+%it Hi '(ofeso(u$ +u avea u+u$, %oi sau mai mu$,i, c0t mai mu$,i asiste+,i. Nu $i se ce(eau $uc()(i 'e(so+a$e, ca(e '(ea a%esea vi+ cu mu$t 0+ai+te %e v(eme, Hi +ime+i +u s-a 0m/o$+)vit %e me+i+&it) Hi +-a 0++e/u+it, +u s-a si+ucis %e '(ea mu$t) e(u%i,ie cu totu$ '(ematu(). I se $)sa t0+)(u$ui ()&a*u$ %e a t()i, cu &0+%u$ Hi 'e+t(u e$ 0+suHi. 9u') $ec,ie, c0te u+u$ se ,i+ea %u') '(ofeso(, Hi %iscutau 0m'(eu+) %es'(e mate(ia ca(e se '(e%ase. 2a u+ '(ofeso( +u se vo(/ea ()u %e ce$a$t, G $a mi+e %esi&u( +u. 9i+ aceste '(ime &e+e(a,ii %e ascu$t)to(i ai mei s-au %esf)cut e.ce$e+,i '(ofeso(i, co+%uc)to(i %e i+stitu,ii Htii+,ifice, isto(ici. 1e $0+&) %. Svi$okosic, ca(e mai t0(*iu a i+t(at 0+ co('u$ co+su$a( s0(/esc, e(a u+ #$. 2a'e%atu, ()u cNi+uit Hi +oa'tea $a &a*eta $ui #u(e$ 1o'ovici, u+ Ioa+ 8(su, mai 'u,i+ 0+*est(at Hi mai 'u,i+ ecNi$i/(at, ca(e %)%ea 0+s) %ova%) %e u+ +esf0(Hit e+tu*iasm 'e+t(u Htii+,) Hi 'e+t(u Hcoa$), u+ C. -oisi$, cu Htii+,a $ui %e u+&u(eHte, u+ =iu(escu, (ece Hi cNi/*uito(, u+ Ca(acaH, '$i+ %e foc Hi %e ve(v), u+ -u+tea+u-R0m+ic, +umai av0+t Hi voie /u+), u+ Ee+(i StaN$, s'i(it fi+ Hi foa(te %e$icat, u+ ;asi$e -iN)i$escu, a(&i+tu$-viu 'e(so+ificat, 0+t(e/0+%, %iscut0+%, '$)+ui+% Hi

--

'uf+i+%, u+ NemeH, o Emi$ia Cio(a+, ca(e a t(a%us %i+ e+&$e*eHte c)$)to(ia $ui 1au$ %e #$e', u+ 9()&Nicea+u, 0+c) %e atu+ci sum/(u Hi me$a+co$ic, o Eo(te+sia ScNacNma++, ca(e a sc(is %es'(e 1et(u Ce(ce$, o 2uc(e,ia =a+e ca(e mi-a '(e*i+tat o te*) %es'(e aHe*)mi+te$e tu(ceHti, o 2e$a 1a+cu10(va+ a a')(ut mai t0(*iu S, Hi a$,ii Hi a$te$e, ca(i cu to,ii, co+si%e(au *iua e.ame+u$ui, ca(e se f)cea o(a$, %(e't u+a %e o se(ioas) ce(ceta(e %e co+Htii+,) Hi +u se su')(au c0+% e(a +evoie s) se (eia $uc(u(i$e %e $a ca')t. :+ai+tea $o(, f)() o t(a%i,ie a cate%(ei, 0+ce(cam fe$u$ meu %e a '(e%a. Ca 0+ toat) via,a mea, %ou) $uc(u(i m) %e*&ustau, %i+ i+sti+ct, f)() 0+%oia$) Hi %i+ cau*a o(i&i+ii me$e se'te+t(io+a$e, tocmai %i+ susu$ -o$%ovei, %a( Hi %i+ cau*a co/o(0(ii %i+ +iHte oame+i 'e ca(i, %i+ sc(iso(i$e $o(, iam cu+oscut cum')+i,i $a vo(/) Hi fe(i,i %e a a()ta 0+suHi(i$e 'e ca(e $e-a( fi avut: %eci +u m) 'uteam %e%a +ici $a %esf)Hu()(i (eto(ice %e f(a*e, $a ace$e &estu(i a(tificia$e, $a f(u+te, $a 'ie't, 0+ $)tu(i, 0+ ae(, ca(e e(au o/iH+uite $a e$evii $ui -aio(escu Hi %e ca(e aH fi fost ce$ %i+t0i s) i*/uc+esc %e (0s, +ici $a &(eoaia '(e*i+ta(e %e e(u%i,ie +emestecat) s'(e ca(e 0+%em+a 'u,i+te$, +u f)() a tu(+a Hi c0t) f(a*) 'utea s) &)seasc), Toci$escu. :mi ami+team Hi %e at0t %e +atu(a$ii G +ici u+ f(a*eo$o& Hi +ici u+ 'e%a+t G '(ofeso(i ai mei %e $a IaHi Hi %e a$easa %isc(e,ie f(a+ce*) a ce$o( %e $a 1a(is. 4i se a%)u&ea, %i+ fo+%u$ '(o'(iu a$ ma(ii me$e ti+e(e,i, cu o +esf0(Hit) %o(i+,) %e a comu+ica 'e c0t mai $a(& i%ei +oi, i+te('(et)(i '(oas'ete, 'e ca(e +icio%at) +u $e-am su/$i+iat '(ea mu$t, ca s) Htie to,i c) s0+t a$e me$e G Hi %e aceea am Hi fost c(iticat c) '(e*i+t su/0+,e$esu(i Hi c) $u+ec asu'(a u+o( sim'$e su&estii ca(e a( me(ita s) fie e.'use 'e $a(& 0+ +u Htiu ce R/a(a$i'to+B $o&ic Hi si$o&istic G Hi o f(a+cNe,) %escNis) 0+ a a()ta ce Htiu Hi ce +u Htiu, ce c(e% Hi ce-mi este cu +e'uti+,) s) acce't. Nici o +ot) c(itic) fa,) %e 0+ai+taHi +u se amesteca 0+ e.'u+e(ea mea Hi, %ac) se (0%ea $a cu(s, u+eo(i eu 0+sumi cu stu%e+,ii 0m'(eu+), %e +u +e mai 'uteam o'(i, e(a %e ci+e Htie ce +eaHte'tat) 'ot(ivi(e a $uc(u(i$o( sau atitu%i+i a$e 'e(so+a&ii$o( isto(ice, ia( +u %e v(eu+ /iet %e 0+ai+taH a$ meu ca(e o/osise, o(/ec)ise Hi ()t)cise ca s) +u o/osesc, o(/ec)iesc Hi ()t)cesc eu. 9a( 0+ va$u$ cu+oHti+,i$o( u+eo(i '(ea %e cu(0+% c)')tate ca s) +u se cu+oasc) aceasta '(i+ +esi&u(a+,e 'e ca(e +u Htiam Hi +ici +u voiam s) $e ascu+% se amesteca, sa$v0+% situa,ia, Hi acea ma(e iu/i(e %e oame+i, s'(iIi+it) 'e sfo(,a(ea %e a-i 0+,e$e&e sim'atic, 'e ca(e o a%uceam ca *est(e %e $a o 'oe*ie a'(oa'e cu totu$ ')()sit). 4i, tocmai ca s) am sim,u$ a%ev)(at, im'(esia vie Hi ca$%) a acestei uma+it),i t(ecute cu ca(e-mi f()m0+tam &0+%u$, (ecu(&eam tot%eau+a $a i*voa(e, t()&0+% %i+ e$e acest $uc(u, cu +e'uti+,) %e %efi+it, 'e ca(e +u-$ %au +ici o sut) %e 0+v),ate %ise(ta,ii u+a 'este a$ta Hi f)() ca(e isto(ie 0+ a%ev)(atu$ Hi /u+u$ se+s a$ cuv0+tu$ui +u se 'oate face. #stfe$ 'e+t(u cu(su$ meu %es'(e 0+ce'utu(i$e evu$ui me%iu am ()sco$it o se(ie %e c(o+ici Hi %ocume+te co+tem'o(a+e, am foi$etat '(i+ 1a$$ma++ Hi a$,i mai vecNi '(e*i+tato(i ai su/iectu$ui Hi am i*/utit a face ceva ca(e ')(ea c) i+te(esea*) 'e cei mai mu$,i %i+t(e e$evii mei, %eHi c0te u+u$, 'asio+at %e '(e*i+ta(ea a+a$itic), so$em+) Hi cam %u(). a $ui O+ciu$, %e cu totu$ a$t tem'e(ame+t G %eHi

--

t(a%usese %i+ ScNi$$e( Hi, ci+e a( c(e%eJ %i+ *&$o/iu$ Eei+e G Hi %e o '(e&)ti(e at0t %e %eose/it), s'u+ea co$e&i$o( c) +u fac %ec0t m) Ioc cu $uc(u(i cu$ese %i+t(-o ca(te-%ou) ca(e-mi st)teau $a 0+%em0+). T0(*iu %e tot, cu(su$ %i+ aceHti '(imi a+i '$i+i %e 0+%oie$i Hi %e sc)')t)(i, (e%actat foa(te c(e%i+cios Hi i+te$i&e+t %e %(a ScNacNma++, mi-a aIu+s 0+ai+te '(i+t(-o 0+t0m'$a(e. -) aHte'tam $a ci+e Htie ce &(eHe$i %e am)+u+te Hi +e'ot(ivi(e 0+ 'e(s'ective, Hi am fost, o m)(tu(isesc, a%0+c mu$,)mit c0+% am co+statat c) /u+u$ sim, Hi si$i+,a %e a i+t(a 0+ su/iect %)%use() (e*u$tate 'e ca(e $u+&i ce(cet)(i Hi me%ita,ii %e a+i 0+t(e&i +u f)cuse() %ec0t s) $e 0+t)(easc). O astfe$ %e sa(ci+) ce(ea, +ea')(at, tot tim'u$. 9eHi 'u,i+ 0+*est(at) cu c)(,i %i+ s'ecia$itatea mea, Bi/$ioteca #ca%emiei, cu vecNea-i sa$) %e $uc(u 0+ etaIu$ %e Ios a$ c$)%i(ii %e $a st(a%), aco$o u+%e e a*i ca+ce$a(ia, 0mi e(a %e ma(e fo$os, ca u+a ca(e 'ose%a m)ca( '(i+ci'a$e$e co$ec,ii, 1e(t*, -u(ato(i Hi a$te$e. 2uc(am %e *o( '(i+ o%)i,a cu 'u,i+i cetito(i, 0+c)$*it) %e ame,eai, cu se(viciu$ f)cut cum se 'utea, %a( cu temuta auto(itate a %$ui Ioa+ Bia+u, Hefu$, ca(e a')(ea cu ocNii %e 'isic) '0+%itoa(e, %0(* 0+ ')(, su',i(e 0+ must),i, ca s) '(i+%) cea mai mic) a/ate(e a fu+c,io+a(u$ui sau a cetito(u$ui, fie Hi u+ co$e&, c)ci Bia+u t(ecuse %e $a Sf. Sava $a 8+ive(sitate, Hi a'oi, %) 9oam+e /i+e %e ce '(e%ic), u+eo(i 'u/$ic), avea s) sufe(eK Sa$a %e $ectu() s-a mutat a'oi sus, 0+ casa %e a$)tu(i, c)')tat) mai t0(*iu Hi +icio%at), cNia( c0+% e(au /a+i, 'us) /i+e 0+ (0+% cu vecNiu$ s)$aHU $a /i/$ioteca aceasta, %e o 0+,e$ea't) o(&a+i*a(e Hi %e o 0+t(e/ui+,a(e como%), s-a a%aus '(i+ voi+,a $ui 9. #. Stu(%*a Hi Bi/$ioteca Ce+t(a$), o%at) $a Hcoa$a %e $a Sf. Sava Hi ca(e se muta, ca u+ sim'$u 'a(ticu$a(, %i+ cas) cu cNi(ie 0+ a$t) cas) cu cNi(ie, su't o co+%uce(e ca a $ui C. 9imit(escu-IaHi, ce$ mai 'u,i+ &os'o%a( %i+t(e /oemi, ca s) se co+state a'oi c) +u e $oc Hi s) ()m0ie 0+cNis) cu $u+i$e, cu a+ii. 9a( $e&)tu(a aHa %e st(0+s) %i+t(e tot ce am 'utut face 0+ ati,ia a+i Hi acest /i+ef)c)to( aHe*)m0+t, f)() ca(e, a%ec) c(eato(u$ Hi co+%uc)to(u$ ei, m) 0+t(e/ %ac) s-a( mai fi 'utut face Htii+,) (omP+easc), 0+ isto(ie ca Hi 0+ fi$o$o&ie, +u s-a (u't +icio%at). :+t(e '(ofeso(ii ca(i $uc(au G Hi $a ca(i, cu o/iH+uita (ecoma+%a,ie, se a%)u&eau Hi u+e$e ti'u(i cu(ioase, ca fiu$ %i+ %(a&oste si+&u() a$ $ui B)$cescu, Bo+ifaciu, ca(e se cNema >$o(escu Hi ca(e, %ist(at, 0+t(e/a 0+ f(a+,u*eHte 'e o(ici+e, +ecu+oscut, Hi 'e mi+e, c0te ceasu(i s0+t G Hi 0+t(e /i/$ioteca(i s-au sta/i$it ()'e%e (e$a,ii %e a%ev)(at) Hi %eose/it) '(iete+ie, ca(e a %us Hi $a s'o(+ice co$a/o()(i. E(a aco$o a(%e$ea+u$ 4tefa+ 1o', ca(e e a*i %i(ecto( $a Sf. Sava, $0+&) %. O/e%e+a(u 'oet mace%o+skia+, ca(e ')t(u+sese Hi 0+ /i+e ')*ite$e Co+vo(/i(i, cu Rfio(ii mo(/i*i, fosfo(esce+,iB ca(e R0+ t(u'u(i %e a%o$esce+,i a'(i+% *v0c+i+%e$e a(te(eB, Hi e+o(mu$ $i(ic, /$0+% ca u+ '(u+c, a fost '(ivit f)() '(ea mu$t (es'ect %e tova()Hii s)i Htii+,ificiU e(a +e&(iciosu$, '$i+u$ %e +e(vi Co$escu;a(tic, ve+it %i+ '(esa $i/e(a$), foa(te '(e,uit %e Stu(%*a, ca(e-i %)%u s) sc(ie, 0+ 7i$e (evo$u,io+a(e, 'ome+i(ea (evo$u,iei %e $a 68<8 Hi s) a$c)tuiasc) ma(ea co$ec,ie %e acte co+tem'o(a+e '(ivitoa(e $a acea ti+e(easc) efe(vesce+,)U e(a, cNi+uit, su't a'a(e+,a-i %u$cea&), /$o+%), %e '(o/$eme %e

'siNo$o&ie Hi 'siNo'atie, ca(e-$ vo( %uce $a ci($i&u$ s'0+*u()(ii, N. 7aNa(ia, ca(e 0+t(e at0tea c)(,i s-a t(e*it /i/$io&(af Hi /io&(af

--

--

$ite(a(, Hi 'e+t(u Emi+escuU e(a e$evu$ meu Sa%i-Io+escu, m)(u+t ca u+ Ho(ice$, cu ocNii vii su't ocNe$a(i %e e+tomo$o&ist, 'e ca(e u+ sfat $a sf0(Hitu$ $ec,iei $-a '(ef)cut 0+ ce$ mai ()/%)to( /i/$io&(af a$ isto(iei (omP+i$o(, 0+ce'0+% cu c)$)to(ii$e, (e$ativ $a ca(e a 'u/$icat o (a(isim) fascicu$), Hi ca(e e(a me+it s) 'uie $a 0+%em0+a ce(cet)to(u$ui o /i/$io&(afie a 'u/$ica,ii$o( 'e(io%ice ca(e e %e o ime+s) va$oa(e. Ia( 0+ f(u+tea acestei $e&iu+i %e ti+e(i e(u%i,i, mu+cito(i Hi f)() '(ete+,ii, 'e ca(i-i sco(mo+ea Hi 0+%(e'ta, '(o/o*ea Hi 0m')ca, u+i+% as'(imea $ui %e ,e(a+ %e 'e T0(+ave cu o a%ev)(at) '(e,ui(e Hi '(iete+ie fa,) %e sc$avii s)i, %. Bia+u, e(au %oi oame+i %e 0+suHi(i ome+eHti cu %es)v0(Hi(e su'e(ioa(e. Cu 0+f),iHa(ea $ui %e /a(o+ /e$&ia+, +a$t, s'(i+te+, osos, foa(te s$a/ G %e-$ 0+t(e/a Eas%eu Rce i+te(es a(e s) fie aHa s$a/B S, 'a$i% Hi f(i*at, '(ivi+% %e su't ocNe$a(i %e mio' o $ume c)(eia i se sim,ea 'u,i+ 'ot(ivit, Ne(va Eo%oH, f(ate$e $ui =o(u+, %a( f)() +imic %i+ ,e'ii acestuia, Hii fiu$ $ui Iosif Eo%oH, $u't)to(u$ %e $a 68<8, a'oi mem/(u a$ #ca%emiei Hi ()/%)to(u$ e%ito( a$ O'e(e$o( $ui 9imit(ie Ca+temi(, a%ucea, 'e $0+&) ascu,itu$ s)u sim, c(itic Hi '(eci*iu+ea fi(easc) a u+ui s'i(it ')t(u+*)to(, tot ce-i %)%use ca a(istoc(atic) %isti+c,ie c(eHte(ea a$)tu(i cu fiii %(u$ui 9avi$a 0+ casa %e ma(i t(a%i,ii /oie(eHti a =o$eHti$o(. :$ ocu'a, 'e $0+&) t(ecutu$ fami$iei, %e ca(e 0m'(eIu()(i$e 0$ a$i'ise(), acea ma(e o'e() a Bi/$io&(afiei (omP+eHti, %esc(i'tiv) Hi i$ust(at), $a ca(e, 0+%em+at Hi c)$)u*it %e Hefu$ s)u, $uc(a *i %e *i, 'ut0+%u-se '(e*i+t) $a scu(te i+te(va$e fascicu$e$e u+ei 'u/$ica,ii ca(e face Hi va face tot%eau+a cea mai ma(e o+oa(e Htii+,ii (omP+eHti. Nu Htiu cum 0+t(-o *i m-am sim,it a'(oa'e %e omu$ cu a'a(e+,a (ece ca(e-Hi t(ecea '(i+t(-o sit) at0t %e %eas) sim'atii$e Hi '(e,ui(i$e 0+%e$u+& ve(ificateU $ui i s-a %ato(it Hi scNim/a(ea %e atitu%i+e a f(ate$ui &a*eta( Hi c(itic ca(e m) 0+sc(isese $a 0+ce'ut Hi 'e mi+e 0+t(e victimi$e sa$e. 10+) $a moa(te, /u+u$ Ne(va mi-a fost u+u$ %i+t(e cei mai c)$%u(oHi m0+&0ieto(i 0+ $u'te$e &(e$e, %e mu$te fe$u(i, 0+. ca(e +u e(a s) m) a(u+ce +ici o fi(e %uHm)+oas), +ici o am/i,ie %e satisf)cut, ci +umai co+Htii+,a c), 'este 'ie%eci i+su'o(ta/i$e, este o o'e(), %e cu$tu() Hi %e mo(a$), ca(e t(e/uie 0+%e'$i+it) cu o(ice '(e,. Tot aHa %e *ve$t Hi %e s$a/, tot aHa %e +e(vos Hi %e iute, (oHu $a fa,)i Hi /$o+%, '(ivi+% 'e to,i Hi toate cu +iHte +euita,i ocNi %e +eastPm')(at) i(o+ie, 4tefa+ O()Ha+u m, fiu %e '(eot /ucu(eHtea+, %a( (u%) cu sati(icu$ 'oet %i+ v(emea $ui Cu*a-vo%), a%u+ase 'e +eHtiute %e o(ici+e o ma(e /o&),ie %e cu+oHti+,i %i+ ce$e mai va(iate Hi avea %i+ fi(e cea mai fi+) fo(m) a&(esiv), %ist(u&)toa(e, %e e(a ca'a/i$ s) (e%uc) 0+, '(af 'e a%ve(sa(u$ ca(e-i c)%ea 0+ m0+). 8+ fost co$e& %e $a $iceu$ %i+ IaHi, NuHea+ focos Hi vio$e+t, #$. =0%ei, e$ev a$ $ui 8(ecNi) Hi av0+% %e $a acesta a+ume +e&$iIe+,e %e fo(m) Hi i+suficie+,e %e fo+%, %a( %esi&u( om ca'a/i$, ca(e s-a %isti+s a'oi 0+ coo'e(a,ie Hi a mu(it '(ea ()'e%e, sc(isese o 0+ce(ca(e %es'(e c(o+ica(ii mo$%ove+iU 0+t(-o se(ie %e a(tico$e 'u/$icate 0+ Co+vo(/i(i$e 0+c(e%i+,ate acum $ui Ioa+ Bo&%a+, O()Ha+u I-a f)cut ()'e%e Na(cea-'a(cea. #ceeaHi soa(t) a avut-o a'oi /i/$io&(afu$ $ui ;o$tai(e, Be+&escu, cu toat) +esf0(Hit) ()/%a(e a Na(+icu$ui %i'$omat, Hi a ve+it mome+tu$ c0+% Hi 1om'i$iu E$ia%, ve+i+% %e $a 1a(is ca '(ofeso( %e $im/) f(a+ce*), cu mu$t) i+fo(ma,ie +ou), %a( cu vecNea te+%i+,) %e a face %esco'e(i(i u+%e t(e/uie Hi u+%e +u t(e/uie,

--

a t(ecut, 'e+t(u u+ stu%iu %es'(e 2a >o+tai+e, '(i+ +imicitoa(ea maHi+) %e $o&ic) a ace$uiaHi c(itic. Nu 'ot s'u+e 0+%eaIu+s c0t %e /i+e mi-a '(i+s. :+t(-o activitate %e ace$aHi fe$, 'e ca(e, 0+c) o %at), mi-o im'u+eau 0m'(eIu()(i$e, ca s) se cu(e,e u+ %i$eta+tism uHo( Hi 'e(icu$os, si&u(a+,a c) $0+&) mi+e se af $) 'e+t(u acest ()*/oi %e mai mu$,i a+i, a$e c)(ui 0+ce'utu(i Hi a$ c)(ui se+s se vo( a()ta mai %e'a(te, o i+te$i&e+,) aHa %e ascu,it), cu at0ta '(iete+ie si+ce() Hi ca$%). Ce ')cat c) am0+%oi au fost $ua,i aHa %e ()'e%e Hi 0+t(-u+ cNi' aHa %e t(a&icK >e $0+&) Bi/$ioteca #ca%emiei ce 'u,i+ $uc(u e(a 'e+t(u mi+e 0+s)Hi s)(aca mea cas), u+%e c)(asem mo(ma+u$ %e c)(,i &)site cu at0ta st)(ui+,) 'e cNeiu(i$e 1a(isu$ui Hi ca(e au stat, a+i %e *i$e, 0+Hi(ate 'e sim'$e$e (aftu(i a$/e, a/ia &e$uite, a$e u+ei c)su,e %i+ st(a%a ca(e se *icea a Scu$'tu(ii, 'e+t(u c) se ()t)cise aco$o, a(u+cat 0+t(-o cu(te, u+ Rom %e 'iat()B, o mito$o&ic) statuieK =os'o%)(ie %e stu%e+t +eac$imitat cu o a$t) via,), 0+ Hi(u$ %e t(ei o%)i, u+ a+t(eu Hi o /uc)t)(ie 'e ca(e $e 0+cNi(ia ci*ma(u$ %e $u. 9a+ie$ %i+ fu+%u$ cu(,ii, ca(e &)*%uia 0+ a$t Hi(a& %e c)m)(u,e 'e sim'aticu$, vioiu$ %octo( =(o*ovici, $uat 'e u(m), ca me%ic comu+a$, %e o e'i%emie. C0teva mo/i$e cu$ese $a 0+t0m'$a(e com'$etau cu'(i+su$ acestui sim'$u a%)'ost a$ '(ofeso(u$ui '$)tit cu t(ei sute %e $ei 'e $u+) G (e%uHi $a Ium)tate 'e+t(u $u+a 0+t0i, co+fo(m cu -+u Htiu ce %eHtea't) (e&u$) /u&eta(). 9i+ c0+% 0+ c0+% se a%)u&ea /i+eface(ea u+ui /aca$au(eat ca(e m-a f)cut s) cu+osc i+te(esa+te$e Hco$i 'a(ticu$a(e, 0+ ca(e se mai '(i+%ea, m)ca( 'e+t(u fete, Hi ceva e%uca,ie, %e $a ce$e c0teva e$eve a$e Hco$ii Bo$i+ti+ea+u, $0+&) 4osea, $a ma(e$e 'e+sio+ 1om'i$ia+ a$ %+ei 7osima, $a cNi$ii$e maice$o( cato$ice, %e u+%e ve+eau, cu c(ucea $a &0t, fete ma(i, aHa %e s'e(iate 0+ +ume$e -0+tuito(u$ui Hi a$ -aicii 9om+u$ui. --am co+vi+s 0+c) %e atu+ci ce *)%a(+ic) e aceast) ce(ceta(e %e c0teva mi+ute a u+o( %e$icate suf $ete %e co'ii tu$/u(a,i, Hi %e aceea +u m-am 0+sc(is 0+t(e c)$)ii i$u*ii$o( $o( %e %i'$om). #m co+ti+uat a'oi mu$,i a+i cu '(e*i%e+,ia mea %e comisie, ca(e m-a f)cut s) cu+osc 'e at0,ia '(ofeso(i secu+%a(i, Hi %e mu$te fe$u(i, ca(i, o %at) %e*$i'i,i %e 'e cate%(a ca*)(mii $o(, e(au oame+i %e 0+,e$es, &$ume,i Hi cu Na*, %e +-ai fi c(e*ut ce te(i/i$ e.e(ci,iu fac *i$+ic cu +e+o(oci,ii 'ui ai oame+i$o(. #m cu+oscut Hi '$a&a st)(ui+,i$o( acas), %eHi +-a ve+it $a mi+e, ca, 'e +eaHte'tate, $a Bo&%a+, o/iH+uit a se face foa(te como% 0+ *i$e$e ca$%e %e va(), mama e+e(vat) a u+ei ca+%i%ate ca s)-i e.'$ice %e ce fiica ei iu/it) t(e/uie s) ai/) o +ot) mai ma(e. 9a( am avut 0+ fa,a mea 'e u+ ')(i+te ca(e, tot vo(/i+%u-mi, 0+ce'ea s) se Ioace cu 'o(tofe$u$ '$i+ %e /umaHte, m-am 0+v0(tit cu scau+u$ 0+ Iu(u$ mesei, u(m)(it %e o fost) co$e&) ieHea+) ca(e, av0+% u+ +e'ot $a /aca$au(eat, se %e%a $a aceeaHi miHca(e. 4i cNia(, %u') u+ %u$a' ca(e a/ia m) aco'e(ea, am stat ascu+s c0teva mi+ute ca s) +u %au ocNii cu O%o/escu, ve+it $a mi+e cu 'icioa(e$e tui &(e$e %e /o$+av ca s)-mi im'uie t(ece(ea u+ei (u%e %e o a/so$ut) +u$itate. Cuta(e ofi,e( su'e(io(, 'e u(m), mi-a $)mu(it %e ce t(e/uie s)-i t(ec fiii, %eve+i,i '(ea ma(i fa,) %e v(0sta t0+)() a u+ei a %oua +eveste, Hi u+ comisa( %e 'o$i,ie mi-i (ecoma+%a s)(i+% 'e /i(ou Hi aHe*0+%u-se 'e %0+su$ ca 'e u+ scau+, cum f)cea '(o/a/i$ c0+% e.ami+a 'e a(esta,ii %e $a sec,ie. To,i m) uitau %e a %oua *i %u') c)')ta(ea u+ui RHaseB, afa() %e 0+a$tu$ fu+c,io+a(, %e o (a()

--

c(eHte(e, ca(e, mu$t mai /)t(0+ %ec0t mi+e, Hi-a scos, a+i %e *i$e, Ie+at, ')$)(ia 0+ai+tea mea fii+%c) e.ami+asem %eose/it, mai t0(*iu, 'e fiu$ s)u, ca(e fusese /o$+av %e sca($ati+). #$te ve+itu(i +u e(au %ec0t, mi se 'a(e, ceva %e $a ;at(a sau %e $a #%ev)(u$ $ite(a(, u+%e am co+ti+uat, scu(t tim', a(tico$e$e %e $ite(atu() st()i+) %i+ Tim'u$. 4i totuHi %i+ acest aHa %e 'u,i+ %esf)ceam ceea ce e(a %e +evoie 'e+t(u a m) 0+toa(ce, u(m)(i+% ()sco$i(ea mate(ia$u$ui '(ivito( $a isto(ia (omP+i$o(, 0+ ace$e %e'o*ite %i+ #'us, u+%e Htiam c) se mai ascu+% 0+c) at0tea como(i +e%esco'e(ite. Cum se is'()veau e.ame+e$e %e /aca$au(eat, e.cu(sia Htii+,ific) 'o(+ea %i+ +ou, cu aHa %e 'u,i+e miI$oace 0+c0t +u 0+%()*+eam s) m) a'(o'ii %e ote$u(i, c)ut0+% cu ocNii 0+Htii+,)(i$e %e came(e mo/i$ate ca(e-mi ')(eau mai iefte+e. -) 0+to(ceam +umai 0+ u$time$e *i$e ca$%e 0+ai+tea c)%e(ii ie(+ii, Hi +oua (eco$t) %e %ocume+te se a%)u&ea $a ce$e vecNi, %es'(e a c)(o( 'u/$ica(e mai %e'a(te voi vo(/i 'e u(m). S) 0+ce(c a (eco+stitui %esf)Hu(a(ea acesto( cam'a+ii %e ce(cet)(i, 'e ,e(i, %ac) +u 'e a+i, o'(i+%u-m) $a 0+ce'utu$ u+ui +ou veacU ca(e a 0+sem+at 'e+t(u mi+e Hi fe(icita stato(+ici(e a vie,ii me$e cas+ice, ceea ce a %at a$t s'o( 0+s)Hi mu+cii c)(eia m) 0+cNi+asem cu totu$, %escNi*0+%u-mi-se Hi 'e(s'ective +oi 0+ %ome+iu$ $ite(atu(ii, %e ca(e, +e0+,e$es Hi %e*&ustat, m) %e')(tasem, Hi 0+ ace$a, 'e ca(e at0ta tim' 0$ %es'(e,uisem '(ofu+%, cu %es)v0(Hi(e, a$ 'o$iticii.

--

0III( MULTE DRUMURI STRINE


;e+e,ia-mi %)%use '0+) $a $ua(ea Co+sta+ti+o'o$ei %e tu(ci 0+ 6<"@ tot ce cu'(i+%e, afa() %e at0t %e 0m/ie$Hu&atu$, %a( +est()/)tutu$ #(cNivio Not)(i$e, 0+ ca(e, 0+t(e N0(tii$e +ota(i$o(, ce +u se 'oate &)siK #ce$aHi $uc(u 'e+t(u -i$a+o, 'e+t(u =e+ova, 0+ ca(e +u am mai $uc(at +icio%at). 1e scu(t tim' am (eve+it $a Roma, 'e+t(u socote$i$e 'o+tifica$e, ca(e cu'(i+% Hi at0ta cu '(ivi(e $a oas'e,ii ()s)(ite+i 0+t(e,i+u,i %e Sf0+tu$ Scau+. -i+ist(u a$ RomP+iei e(a atu+ci %. #$e.a+%(u 2aNova(Z, Hi +u 'ot s) uit ate+,ii$e +esf0(Hite %e ca(e m-am 0+v(e%+icit %e $a acest om %e o at0t %e a$eas) cu$tu() Hi %e o %e$icate,) suf $eteasc) aHa %e %es)v0(Hit): am aIu+s a fi $a &a*%a mea mo%est) u+ a%ev)(at Hi ma(e 'e(so+a&iu 'e+t(u c) 0+ fieca(e sea() a')(ea Ios 'o(ta(u$ 0+ u+ifo(m) a%uc0+%u-mi ce$e mai '(oas'ete &a*ete %i+ ,a(). Sec(eta(u$ %e $e&a,ie e(a 9ui$iu 7amfi(escu, cu '(ivi(e $a ca(e, 0+ ce(cu$ ce$o( t(ei %i+ Bucu(eHti, i+f $ue+,a,i Hi %e +e%(e'tu$ a(tico$ a$ $ui =Ne(ea %es'(eB1esimistu$ %e $a So$e+iB, au*isem +umai ce se 'oate mai ()u Hi a c)(ui $ite(atu(), 'u,i+ a(tificia$), +u co(es'u+%ea 0+t(u toate &ustu$ui meu: '(ea mu$te v0+)to(i 0+ f(acu(i (oHii, '(ea mu$t e.otism $e&at %e via,a 0+s)Hi a auto(u$ui %i'$omat, '(ea mu$te ami+ti(i %e $a -ace%o+ski u+ite cu i+f $ue+,e %e $aBFu+imeaB, %e u+%e acum 0mi ve+ea at0ta %uHm)+ie... 9a(, aHte't0+% v(emea c0+% voi 'utea s) Iu%ec 0+ $e&)tu() cu tim'u$ s)u aceast) 'oe*ie fe(m), aceste 'ovesti(i 0+ ca(e e(au mu$te i%ei Hi a%esea %estu$) %uioHie, am cu+oscut $a Roma, '(im/$0+%u-m) su't 1a$ati+, 0+ ma(ea 'ace a +emu(ito(u$ui c$asicism (oma+, %e ca(e acest (oma+tic +)scut, '(i+ fi&u(), atitu%i+e, &estu(i, a'$ec)(i, c)uta s) se a'(o'ie, 'e u+ om ca(e +u co(es'u+%ea fa,a%ei c(eate %e voi+,a $ui: u+u$ e.t(em %e sim,ito(, %e o $i(ic) f)'tu(), ca'a/i$ %e o /u+) Hi si+ce() '(iete+ie Hi cNia( G ci+e a( fi *is v)*0+%u-$ cum ca$c) Hi ascu$t0+%u-$ cum vo(/eHteJ G timi%. 2a >$o(e+,a, am &)sit 'u,i+, cu$e&0+% %i+ tot ce 'oate %a +eas)m)+ata cetate %e 'ace, mai mu$t 'e+t(u suf $et %ec0t 'e+t(u Htii+,). 9a( aici am avut 0+ fa,a mea, 0+ 'e(soa+a /i/$ioteca(u$ui Rosta&+o, 'e u+u$ %i+ c(iticii $ui Toma %e Sa$u**o a$ meu, 'e ca(e am avut '(i$eIu$ s)-$ 0+t(e/ ca(e s0+t R'a&i+i$e 'e ca(e $e-am co'iat %i+ -u$ettiB. >oa(te (oHu, s-a scu*at, %a( 'este c0teva *i$e m-a 0+t(e/at %ac) +u e a$ meu cu,0taHu$ %e t)iat mi+iatu(i$e ca(e s-a &)sit 'e mas) Hi a t(e/uit s)-$ ame+i+, cu o '$0+&e(e $a mi+ist(u$ RomP+iei $a Roma. O, e(u%i,ii, ce suf $ete /u+eK #m fost tot atu+ci, 0+ 689 , $a Nea'o$e, acum to(o'ito( %e ca$%, cuv0+tu$ ca(e m0+a '(af %e 'iat(), %e mi se 0m/o$+)vise u+ ocNi. 1e+t(u o +ou) se(ie %e %ocume+te (e$ative $a c(uciate$e t0(*ii, ce(cetam aco$o socote$i +a'o$eta+e. 4i toto%at) ()sfoiam Hi ca(toa+e %e co(es'o+%e+,) 'e+t(u o v(eme mai +ou). -am t(e*it 0+s) a %oua oa() /)+uit 0+ ci+stea mea c0+%, %u') %is'a(i,ia u+o( N0(tii, am fost 'uHi cu to,ii su't u+ fe$ %e 'a*) 'e ca(e, 0+ ce m) '(iveHte 'e mi+e, am ()s'i+s-o. 1(ima %i+ aceste +oi c)$)to(ii ita$ie+e m-a %us Hi '(i+ o()He$e %i+ Ita$ia ce+t(a$), a$ c)(o( +es'us fa(mec 0$ &ustam 'e+t(u 0+t0ia oa(). #stfe$ >e((a(a, cu vecNiu$ ei caste$ %e c)()mi%) (oHie, 0+cu+Iu(at

--

%e Ha+,u(i$e acuma &oa$e, uscate, %a( 0+cu+u+at %e vecNi$e-i c(e+e$e ()*/oi+ice: 1(i+ Ha+,u(i &oa$e, '(i+ 'o(tice Se-+ti+% ma(i ie(/u(i 'a(a*ite: 1e-aice #(iost c0+tat-a 4i Tasso-a sufe(it aice. c0+ta 'oe*ia mea a,i'it), 'e ca(e at0ta f(umuse,) o t(e*ise 0+s). 2a Bo$o&+a, cu &a+&u(i$e um/(oase, cu 0+a$te$e tu(+u(i *%(ave+e, co+%us %e u+ /i/$ioteca( aHa %e '(iete+os, BaccNi %e$$a 2e&a, e%ito(u$ c)$)to(iei +e&usto(u$ui ve+e,ia+ %e $a 0+ce'utu$ veacu$ui a$ A;II-$ea, Tommaso #$/e(ti, '(i+ -o$%ova, am %esco'e(it co(es'o+%e+,a Hi +ote$e isto(ice a$e sto$+icu$ui Co+sta+ti+ Ca+tacu*i+o, a$ c)(ui ca(+et %e stu%e+t $a ;e+e,ia Hi $a 1a%ova 0$ &)sisem $a mu*eu 0+ Bucu(eHti, a c)(ui c(o+ic) %es'(e 0+ce'utu(i$e (omP+eHti, ma(e o'e() 0+ s'i(itu$ Hi 0+ sti$u$ Re+aHte(ii ita$ie+e, aHa %e aseme+ea 0+ i%ei cu N0(tii$e /o$o&+e*e, ceea ce mi-a 'e(mis s) i-o at(i/ui, e(a s) o 'u/$ic Hi a c)(ui fi&u() ()s)(ea astfe$ 'e +eaHte'tate 0+ %eose/ita ei im'o(ta+,) $ite(a() Hi cu$tu(a$). :mi 'a(e ()u c) +ici acuma +-am v)*ut toat) acea 8m/(ie, %e at0ta fa(mec se+i+, 0+so(it a$ +atu(ii Hi %e at0tea ami+ti(i %e sfi+,i mistici Hi %e ma(i c(eato(i ai u+ei a(te +emu(itoa(e, tot ace$ co$, /i+ecuv0+tat a$ mi+u+ii ita$ie+e, ca(e cu'(i+%e 1e(u&ia 1e(u&i+u$ui, maest(u$ $ui Rafae$ Hi c(eato(u$ ti'u$ui ma%o+e$o( $ui, %e ca(e, cu mai mu$t) mi+te, +u mai vo(/eam %e ()u, ca 0+ #mi+ti(i$e %i+ Ita$ia cu$ese 0+ 689!U a'oi #ssisi, cu a/u(u$ %e +esf 0(Hit) /u+)tate Hi 'e+t(u $uc(u(i$e +e0+suf $e,ite, a$ sf0+tu$ui ca(e a iu/it mai mu$t, O(vieto, 8(/i+o, cu (a'oa(te$e &e+e(a$u$ui ;ete(a+i, vi*itato( Raust(iacB, ca Hi -a(si&$i %e $a Bo$o&+a, a$ -u+te+iei B(0+eovea+u$ui. Cum Hi Sici$ia '0+) ast)*i mia ()mas +ecu+oscut). #m/e$e, 0+sem+ate $acu+e 0+ cu+oaHte(ea u+ei ')(,i aHa %e +o/i$e %i+ Eu(o'a +oast(), ca(e 0+ cu(0+% e(a s) fie sf0Hiat) %e u(i at0t %e a%0+ci, a$e u+o( &e+e(a,ii (e$e Hi '(oaste. #m fost o c$i') Hi 0+ #+co+a cu a(cu$ $ui T(aia+, Hi, 0+t(-o *i %e as'(u f(i&, sus, 0+ tu(+u$ mu+ici'iu$ui, am st(0+s f)(0mitu(i %e O(ie+t 0+ai+te ca s) m) 0+%(e't s'(e 7a(a, v)*ut) +umai 0+ t(eac)t, Hi s) 0+%u(, 0+ %(umu$ %e 0+to(s s'(e /a+a$u$ >iume u+&u(esc, u(&ii$e c(iv),u$ui %e*$)+,uit, a$e cum'$itu$ui Bo((a, ca(e-Hi a(u+ca 'e 'u+te Hivoaie$e %e a') fu(ioas). ;e+isem a 'at(a oa() s'(e aceast) cu+oHti+,) a Ita$iei, 'e ca(e o '(i+%eam acum a$tfe$, cu totu$ 'e(so+a$, 0+ ace$e mii %e am)+u+te, +otate 0+ 1e %(umu(i %e')(tate, %i+ ca(e $i'seHte o 'a(te, ()t)cit), a ma+usc(isu$ui, Hi ca(e cu'(i+% Hi suf $etu$, +e'(e,uit ca s'o+ta+eitate Hi ca +ua+,e a$e (asei, %e 'e ce$)$a$t ,e(m a$ ca$%ei #%(iatice, %i+ (oma+tica Ra&us). ;ecNiu$ Hi +o/i$u$ o(aH %a$mati+, mica (e'u/$ic) (oma+), cu aHa %e %e')(tate o(i&i+i 'o'u$a(e, 0+ veci+)tatea c)(eia, '(i+ i+su$e se vo(/ea o $im/) (oma+ic) %e cu(0+% +umai %is')(ut) Hi $a ca(e ve+eau cio/a+ii Rv$aNiB, %e $a mu+te cu caHu$ $o( 0+sem+at 0+ %ocume+te, a fost 'e+t(u mi+e o (eve$a,ie Hi o uimi(e, toate ami+ti(i$e ei fii+% 0+c) %eose/it %e vii, ca +iHte $uc(u(i %e ie(i, 'e c0+% '(ive$iHti$e ita$ie+e, ()'e*i, 0+ $e&)tu() cu ce(cet)(i &()/ite, s-au s$)/it Hi se amestec). S) mi se %ea voie s) m)

--

o'(esc mai mu$t asu'(a $o(. ;e+eam %e $a >iume, 'e u+ vas %e come(, a$ 2$oZ%u$ui, ca(e f)ceai $e&)tu(a cu 'o(tu(i$e acestei coaste %e #'us a 1e+i+su$ei Ba$ca+ice Hi cu ace$e $a(&i i+su$e, 0+ %osu$ c)(o(a se ascu+%eau o%i+ioa() 'i(a,ii i$i(i Hi u(maHii $o( s$avi. #stfe$ am avut ()&a*u$ s) v)% f(umoase$e cet),i 'ecet$uite cu $eu$ ve+e,ia+ ca(e-Hi (i%ic) tu(+u(i$e cato$ice, %e ca(acte( occi%e+ta$, ()m)Hi,e a$e u+ei $umi ca(e 0+cetu$ 'e 0+cetu$ se 'ie(%e Hi 'eca(e o aHte'ta cuce(i(ea 'o$itic) a s0(/i$o(. 9u') v(eo %ou) *i$e +umai, *i%u(i$e 0+c) 0+ 'icioa(e a$e Ra&usei au ()s)(it %easu'(a m)(ii %e u+ a$/ast(u af(ica+. #m stat aco$o mai mu$t %ec0t o $u+) %e *i$e, 0+t(-u+ co+cu(s (a( %e 0m'(eIu()(i '$)cute. =)sisem $ocui+,), %u') o +oa'te 'et(ecut) 0+t(-u+ fe$ %e ote$ 'ustiu cu Iocu(i %e &u*&a+i su't '0+*a tava+u$ui, 0+ cNia( $ocui+,a %i+ fu+%u$ 'ie,ii ce$ei ma(i, a u+ui +o/i$ (a&u*a+ %i+ v(emu(i$e %e $i/e(tate: o si+&u() /)t(0+), 'itit) 0+t(-u+ co$,, i+vi*i/i$), ')*ea mu$te$e o%)i %i+t(e ca(e vastu$ sa$o+ cu %i'$ome 0+ca%(ate 0mi e(a $)sat mie. 2a %oi 'aHi 1a$atu$ Recto(i$o( cu'(i+%ea #(Nive$e, Hi $0+&) %0+su$ e(a cafe+eaua 'at(ia(Na$), u+%e, sea(a, ve%eai sosi+% $a f0+t0+) femei$e, ca 0+ vecNiu$ Ca+aa+, ca 0+ ;e+e,ia c0+% +u e(au co+%ucte$e, sau ca $a ()sc(ucea %(umu(i$o( +oast(e. ;e+eau ca +iHte um/(e %e t(ecut $a c)%e(ea +o',ii, 0+ veHmi+te$e +e&(e sau vio$ete, %e o t)ietu() mi$e+a(), Hi $e aHte'tau 0+ st(a%o+e, st(a%a cea ma(e, m)(&e+it) %e fa,a%e 0+ ca(e +uU e(a +ici o vu$&a(itate mo%e(+), /)(/a,i f(umoHi, 0+ 'otu(i Hi veste %e aceeaHi co$oa(e, 'u(t0+% 'e ca' /e(eta %e catifea, vio(ie, (oHie, Htam'i$at) 0+ ma(&e+e %e co(+u$ %e $u+), cusut cu au(. Ci+a o $uam $a o oste(ie cu totu$ ita$ia+), 'e ma$u$ cNia( a$ m)(ii, u+%e ve+eau u+eo(i ma(i+a(i %i+ ,e(i %e')(tate s)$t0+%, cu &0+%u$ acas), co'iii 'e ca(i-i 0+t0$+eau Hi st(i&0+% %e vi+ Hi %e %o(. 8+eo(i m) ()t)ceam 'e c0m'u$ '$i+ %e cactuHi ,e'oHi, %easu'(a c)(uia mi&%a$ii, $)m0ii Hi 'o(toca$ii 0Hi 0+ti+%eau (amu(i$e: 'e a'e$e ca$%e, 0+ /(uma a'usu$ui, se a'(i+%eau fe$i+a(e$e %e cata(& a$e vase$o( 0+ vi*it), Hi su+ete$e (u&)ciu+ii %e cu$ca(e '$uteau 'e$uciu$ %es)v0(Hit a$ a'e$o(. 5e(a+i 0+t0(*ia,i, t(ec0+% 'e caii Hi cat0(ii $o(, $e sa$utau %i+ t(eac)t cu u+ %o/( vece(. :+ ceasu(i$e $i/e(e st()/)team acest ma$ aHa %e f(umos Hi aHa %e si+&u(atec. E(a ca o co/o(0(e $i+) 0+ t(ecutu$ a c)(ui tai+) o c)utam 'e+t(u stu%ii$e me$e. 1e %(umu$ s'(e =(avosa, =(uI a$ s$avi$o(, 0+tu+eca,ii 'i+i ma(itimi se (i%icau %i+ 0m/e$Hu&ata ve&eta,ie 'e ca(e soa(e$e o s)(uta f)() s-o 0+&)$/e+easc). 9e'a(te, i+su$a 2ac(oma ascu+%ea m)+)sti(ea ei t)cut) '(i+t(e co'acii %eHi ai $ive*i$o(. Ia( 0+ o(aHu$ 0+suHi, c)()(i miste(ioase %uceau '(i+t(e case a$/e 'e ca(e $e 0+f $o(eau 0+ ce(%ace o$ea+%(i 'a$i*i f)() mi(easm), Hi (0sete %u') 'e(%e$e$e t(ase, u+%e /$o+%e 'at(icie+e cu st()moHi 0+ai+te %e c(uciate '0+%eau ce $i se +)*a(e, i*/uc+eau c$a(e Hi *&$o/ii. 9i(ecto(u$ a(Nive$o(, =iuse''e =e$cicN, %a$mati+ ita$ia+i*a+t 0+ o(aHu$ cu ca(acte( $i+&vistic ita$ia+ 'e+t(u c$ase$e %e sus, cu toat) '(e*e+,a u+ui '(eot o(to%o. s0(/ s$uIi+% $a /ise(ica ma(e, 0+)$,at) 0+ ve%e(ea u+ui viito( '(e&)tit cu 0+&(iIi(e, a fost %i+ ce$e %i+t0i *i$e u+ c)$)u* si&u( Hi /u+, %a( Hi u+ a%ev)(at '(iete+, Hi o fami$ie sim'atic), 0+ ca(e e(au Hi o fat) m)(icic) Hi co'ii mici, 0$ 0+cu+Iu(a. Ce mu$,)mi(e e(a 'e+t(u mi+e ca(e, 0+ ()t)ci(i$e me$e Htii+,ifice %e-a $u+&u$ Hi %e-a $atu$ $umii, avusem a

--

face +umai cu a(NiviHti Hi /i/$ioteca(i a/so$ut oficia$i Hi com'$ect a+o+imi, ca(i +u-,i a()tau o oa(eca(e mu$,)mi(e %ec0t c0+% te ve%eau c) '$eci 'e+t(u tot%eau+aK 9i+ c)su,a $ui, sus 'e mu+te, u+%e 'oftea Hi $a mas) 'e ce(cet)to(ii '(iete+i, $u+t(i cu '0+*e$e a$/e miIeau 0+ *a(ea %e u+ a$/ast(u 'ie(%ut, $a ceasu(i$e c0+% $u+a se (i%ica $a o(i*o+t. Ce(cet)to( e$ 0+suHi, auto( a$ u+ui stu%iu 0+ ita$ie+eHte %es'(e /a$Hi*ii %i+ 7e+ta veci+), 'u/$icato( %e %ocume+te, Hi 'e +ume$e u+&u(u$ui TNa$pc*Z, ca(e %oa( a')(use aici u+ mome+t, 0m/()cat, %e ca'(iciu, 0+t(-u+ costum ,e()+esc %a$mati+, =e$cicN, ca(e se a'(o'ia %e ci+ci*eci %e a+i, e(a 0+c) $a $uc(u$ s)u, /ucu(os 0+s) Hi %e $uc(u$ o(ic)(ui a$tuia. :mi 'a(e ()u c) 0+%at) %u') aceea $-am 'ie(%ut %i+ ve%e(e cu totu$. 9a( e$ +u e(a aici si+&u(u$ '(iete+ %i+ aceeaHi ta&m) a sco(mo+ito(i$o( %e a(Nive. :+c) %i+ '(ima *i am &)sit 0+ ()co(oasa 0+c)'e(e &otic), u+%e %i(ecto(u$ 0+suHi a%ucea (e&ist(e$e Hi $e&)tu(i$e %e acte, 'e u+ st()i+ +a$t, /i+e $e&at, cu $u+&a /a(/) (oHietec) Hi ocNii $im'e*i su't f(u+tea 0+a$t), u+ o/iH+uit a$ acesto( a(Nive '(ea 'u,i+ ce(cetate Hi u+ '(iete+ vecNi a$ $ui =e$cicN, ca(e +u e(a a$tu$ %ec0t vestitu$ auto( a$ Isto(iei /u$&a(i$o(, a$ c)(,ii %esc(i'tive %es'(e Bu$&a(ia, a$ at0to( stu%ii, tot aHa %e +ou), 'e c0t %e mi&)$os '(ecise, %e o si&u(a+,) f)() ')(ecNe Hi totuHi mai '(eIos %e mu$,)mi(ea u+ui s'i(it veH+ic +e$i+iHtit, Co+sta+ti+ Iosif Fi(eqek. # %oua *i e(am ca +iHte vecNi amici, Hi ce '$)cut) e(a co+ve(sa,ia $ui, '$i+) %e ami+ti(i Na*$ii G c)ci c0t) $ume +u cu+oscuse e$, %i+ acea Bu$&a(ie u+%e '(ofeso(u$ ceN %e $a ;ie+a c(ease 0+v),)m0+tu$ 'o'u$a(, '(imi+% ca ()s'$at) u+ Rme(it civi$B, 'e ca(e *icea c)-$ '(e,uieHte %eo'ot(iv) cu 2e&iu+ea %e O+oa(e f(a+ce*) 'e ca(e Htia c) o me(itase, Hi %i+ $umea aust(iac), u+%e fi$o$o&u$ cu sim, 'oetic avea o (e'u$sie fa,) %e e(u%i,ia ca(e Rte %uce ca %i+t(-o o%aie o/scu() 0+ a$t) o%aie o/scu()BK ;i+u$ %u$ce %i+ i+su$e$e &(eceHti st()$ucea 0+ ')Na(e, Hi m0+i$e se ()t)ceau 0+ coHu$ cu mi&%a$e$e a/ia cu$ese. 2a '$eca(e, cu u+ fes %a$mati+ 'e ca', '(iveam 'e aceste cu+oHti+,i ca(e +u $i'sise() s) fie $a %e/a(ca%e( ca s)-Hi ia *iua /u+) %e $a ace$a 0+ tov)()Hia c)(uia st)tuse() c0teva s)'t)m0+i %e at0ta satisfac,ie (eci'(oc). E(a aici o Ita$ie Hi +u e(a o Ita$ie. :+ o(ice ca*, +u o #ust(ie %ec0t %oa( c0+%, %e *iua $ui >(a+*- Fose'N, 0+ su+etu$ c$o'ote$o(, %u') a(Nie'isco'u$ cu ciu/ote$e ma(i, f(umosu$ 'at(icia+ a$/ =o+%o$a co+%ucea '(ocesiu+ea cu f(acu$ (oHu 'e s'ate$e c)(uia e(a cusut) cNeia %e au( a Ham/e$a+u$ui im'e(ia$. 4i #(Nive$e-mi %)%eau *i %e *i 'uti+,a s) st()/at 0+t(-o i+te(esa+t) via,), %e u+ ca(acte( aHa %e 'a(ticu$a(, cu m0+%(i +o/i$i succe%0+%u-se $a &uve(+, cu oas'e,i '(i+cia(i Hi voievo%a$i, /a cNia( cu (e&i Hi ,a(i s0(/i, cu femei %i+ %i+astii st)'0+itoa(e, ca(i soseau %i+ cet),i$e Hi v)i$e %i+$)u+t(u Hi, %e $a o v(eme, cu '(imeI%ia tu(ceasc), %e ca(e /o&a,ii +e&usto(i se a')(au '(i+ '$ata e.act) a t(i/utu$ui Hi '(i+ 0+f),iHa(ea %eas) a %a(u(i$o( $a 1oa(ta Su$ta+u$ui Hi $a '(a&u$ ce$o( 'ute(+ici. Ra(eo(i at0tea $uc(u(i /u+e se 0+t0$+esc $ao$a$t), (a(eo(i fo$osu$ Hi f(umuse,a Hi /u+)tatea stau astfe$ a$)tu(i. 4i c0+% mai e Hi 0+t0ia ti+e(e,) a ce$o( a/ia %ou)*eci Hi Hase %e a+i, cu tot ce ea si+&u() 'oate a%uce cu %0+sa... 9(umu$ s'(e Ita$ia 0+s)Hi, 'e u+ vas a$ Com'a+iei (a&u*a+e, cu 'u,i+) $ume $oca$+ic), a fost

--

'e+t(u mi+e co+ti+ua(ea ace$uiaHi fa(mec. Ia()Hi, '$uti+% 0+cet, %e-a $u+&u$ ,e(mu$ui cu 0+a$,ii mu+,i, %i+co$o %e ca(e e(a -u+te+e&(u$, cu Iocu(i$e %e $umi+) 0+ mici$e &o$fu(i a$/ast(e, '0+) $a su'e(/u$ ce(c sc)$%at %e soa(e a$ R&u(i$o( Catta(u$uiB, cu o(aHu$ s)m)+0+%u-Hi a$/e$e c)su,e, cu 'ito(eHti$e costume ')t0+% %e vio$etu$ Hi (oHu$ $o(, %e 'e $u+t(i$e +e&(e %e o a(Naic) fo(m), ace$ /e$Hu& %e '(ofu+% co/a$t. 9e $a Risa+o, cu *i%u(i$e (u'te %e (e'(esiu+ea aust(iac) a (evo$tei Ne(,e&ovi+e+e, vasu$ t)ia ma(ea 'e+t(u a se o'(i +umai 0+ fa,a me%ieva$u$ui Ba(i, cetatea Sf0+tu$ui Nico$ae, u+%e a/ia se is'()vise 'e$e(i+aIu$ $a moaHte$e, a%use %i+ -i(a asiatic), a$e sf0+tu$ui: Nea'o$e e(a 0+ fo+% ca ,i+t) a %(umu$ui meu /i+ecuv0+tat, Hi '0+) atu+ci, cu at0ta s'o(. Cu totu$ a$t) $ume mi s-a %escNis $a 6898, c0+% a$t) se(ie %e ce(cet)(i m-a a%us %e $a aceast) %u$ce #%(iatic) '$i+) 'e am/e$e ma$u(i %e at0tea ami+ti(i (oma+ice, a$e (asei %i+ ca(e fac 'a(te, 0+ =a$i,ia, a'oi, '(i+ Be($i+u$ 0+t(ev)*ut +umai 0+ ca$e, $a ,e(mu(i$e (eci a$e Ba$ticei, u+%e c)utam, vecNi (e$a,ii %i+ seco$u$ a$ A;-$ea cu cava$e(ii teuto+i ia(, $a 9a+*i&, ce Hti(i %es'(e (omP+i se 'uteau ()t)ci 0+ co(es'o+%e+,a R+u+,ii$o(B o(aHu$ui, $i/e( $a Cu(tea (e&i$o( 1o$o+iei. 2u+&a e.cu(sie Htii+,ific) a ati+s 0+t0i 2iovu$ st()moHi$o( +oHt(i, 2em/e(&u$, %e 'e ca(e, cu +)v)$i(ea %esc)$ec)(i$o( ev(eieHti, se 'ie(%use, 0+ ciu%a statuii %omi+atoa(e a e(oicu$ui (e&e Ioa+ So/ieski, '(ea mu$t %i+ ca(acte(u$ isto(ic, 'e ca(e +umai 'e u(m) $-am %esco'e(it $a Bise(ica -o$%ove+easc) a 2)'uH+ea+u$ui Hi a $ui -i(o+ Ba(+ovscNi, $a aceea a $ui ;asi$e 2u'u, $a m)+)sti(ea u+%e o%at) a fost 0+&(o'at 0+ '(i') t(u'u$ u+ui 9om+ (omP+ t)iat 0+ 'ia,a 'u/$ic). #m stat aici mai mu$t tim' st()/)tP+% co+%ici$e %i+ ca(e '0+) %u') 6 !! ()s)(ea o 0+t(ea&) via,) a -o$%ovei me$e, cu +e&usto(i Hi so$i, cu '(imeI%ia +)v)$i(ii ;oievo*i$o(, cu '(ocese %e tot fe$u$ a$e acesto(a, a$e /oie(i$o(, a$e +e&usto(i$o( &(eci, Hi %i+ at0t %e %e')(tate$e i+su$e a$e -e%ite(a+ei, ca(i ve+eau cu ma(fa $o( a%us) %e c)()uHii %e $a IaHi. Ca Hi $a Ra&usa, u(a '(iete+ e(a ace$a ca(e-mi a()ta %(umu$, %. #$e.a+%(u C*o$oXski, 'e(fect cu+osc)to( a$ isto(iei +oast(e, 'oseso( %e %ocume+te ca(e o '(ivesc Hi, mi se 'a(e, av0+% Hi 'u,i+ s0+&e (omP+esc ca(e, 0+t(e %ou) co'ii %e %ocume+te. :mi 'ovestea cu ce meHteHu& i*/utise a a%uce %i+ Rusia acte 'o$o+e %e '(e, 'e+t(u +a,ia sa. -ai t0(*iu %octo(u$ Isak %i+ BotoHa+i, vese$u$ 'o$o+ %e emi&(a,ie, /u+u$ '(iete+ a$ tat)$ui meu, 'e ca(e-$ 0+&(iIise Hi a c)(ui foto&(afie o ')st(a, Hi a$ f(a,i$o( $ui, 0mi va a()ta, cu at0ta /ucu(ie, vo(/i+-%u-mi %e t(ecutu$, +euitat 'e+t(u e$, a$ +a,iei sa$e, foaia %i+ 2em/e(&, cu iu/i(e ')st(at), 0+ ca(e e(a vo(/a %e vi*ita aco$o a '(ofeso(u$ui %e u+ive(sitate %i+ RomP+ia. >)() acea 'u,i+ sim'atic) '$e/e ev(eiasc), cetatea +e&o,u$ui cu #'usu$ &e(ma+, (a(eo(i ce(cetat %e ai +oHt(i, C(acovia,BC(ac)u$B, e(a, 0+ ce '(iveHte fi%e$itatea 'ioas) fa,) %e evu$ me%iu, o Ra&us) 'o$o+). Totu$ vo(/ea %e ace$e v(emi: 'o(,i$e 'e(fect co+se(vate, Na$a +e&usto(i$o(, f(umoasa /ise(ic) &otic) 0+ sti$ ita$ia+ G c)ci mu$,i +e&usto(i %i+ Ita$ia au fost 'e aco$oK G 0+ Iu(u$ c)(eia, $uc(0+%u-se $a o (e'a(a,ie %e st(a%), $o'e,i$e a(u+cau c(a+ii s'a(te Hi oase muce%e Hi, mai a$es, '(e$u+&a c0+ta(e %i+ su',i(i$e t(0m/i,i, %at0+% %e $a +u Htiu ce +)v)$i(e t)t)(easc), 'e ca(e, t(e*it 0+ o%)i,a mea %e $0+&)

--

'oa(ta Sf 0+tu$ui >$o(ia+, o au*eam %esf)c0+%u-se ca s) se (isi'easc), (u&)ciu+e %e +oa'te a%0+c), 0+ ce$e 'at(u co$,u(i a$e *)(i$o(. 4i aici ca Hi $a 2em/e(& aceeaHi '$)ce(e %e a m) 0+%ato(i, ace$aHi se+time+t a$ meu c) m) &)sesc 0+t(e tova()Hi %e stu%ii Hi 0+t(e '(iete+i. T(e/uie s) s'u+ c) +-a fost a$tfe$ +ici $a Vj+i&s/e(&, u+%e m) cNemau a(Nive$e, /i+e ')st(ate, a$e O(%i+u$ui Teuto+ic, vasa$u$ (e&e$ui 1o$o+iei, ca(e va %uce 'e cava$e(ii 0m/()ca,i 0+ '$atoHe 0+ %eHe(tu$ co%(i$o( t)ia,i %e ostaHii $ui 4tefa+ ce$ -a(e, $a 9um/(ava RoHie. #ici, u+%e aveam mu$t %e $uc(u cu (e%acta(ea 0+ ceasu(i$e $i/e(e %e $a #(Nive a '(efe,ei, cu'(i+*0+% o /u+) 'a(te %i+ isto(ia seco$u$ui a$ A;I-$ea, $a vo$umu$ a$ AI-$ea %i+ co$ec,ia Eu(mu*aki, m) aciuasem 0+t(-o ma(e cas) cu mu$te (0+%u(i, &oa$) *iua, afa() %e foa(te /)t(0+i Hi %e /o$+avi, $a ceasu(i$e c0+% toat) $umea, /)(/a,i, femei Hi co'ii mai ()s)(i,i, e(au $a $uc(u Hi, %i+ sac+asiu$ ca(e se 0+ti+%ea asu'(a f(umoasei st()*i mo%e(+e u+%e e(a /i+e s) sc(ii, ve%e(ea se 0+ti+%ea asu'(a u+ui $a(& com'$e. %e $ocui+,i mo%e(+e f)() +imic isto(ic Hi mai a$es Rteuto+icB, 0+ o(aHu$ u+%e fi$o*ofase, cu +o,iu+i %e 'e(ma+e+,) Hi ete(+itate, 'este toate mici$e (e$ativit),i uma+e %e ca(e m) ocu'am eu cu at0ta $)comie, Va+t. 1e $0+&) fo$osu$ ce am t(as, Hi 'e+t(u e'oca ma(e$ui ca/oti+B9es'ot-vo%)B, am avut '(i$eIu$ s) cu+osc aici Hi o via,) &e(ma+) '$i+) %e ma(i 0+v),)tu(i, cu totu$ %eose/it) %e aceea 'e ca(e o '(i+sesem 0+ casa cu mu$,i oas'e,i, fe$u(i,i, a /)t(0+ei 9j$$e+: o =e(ma+ie %e '(ovi+cie, o(%o+at), Na(+ic), %e u+ a%mi(a/i$ s'i(it %e mu+c), %a( f)() +imic %i+ +emu$,)mi(ea Hi iu,ea$a '(ea o/iH+uit) $a +oi, (oma+icii. Sea(a, (estau(a+te$e, /e()(ii$e e(au '$i+e, *ia(e$e se st(i&au 'e st(a%)U fieca(e se ()s'$)tea 'e si+e 'e+t(u c0t mu+cise o *i 0+t(ea&). 4i 'e+t(u '(ima oa() $a /u+u$ a(Niva( 1au$ Va(&e am cu+oscut Hi o via,) %e fami$ie &e(ma+), cu femei voi+ice Hi vese$e, ama/i$e cu st()i+ii, %o(itoa(e %e a af $a ceva %e $a %0+Hii Hi cu toat) ate+,ia casei 0+%(e'tat) s'(e $ea&)+u$ u+%e ci(i'ea co'i$u$. ;i(tu,i ca(e e(au atu+ci Hi f)ceau 'ute(ea ReicNu$ui, c)(uia t0+)(u$ 0m')(at, activ Hi 0+%()*+e,, &ata %e $u't) 'e+t(u i%ei$e sa$e, %o(ea Hi i*/utea, 0+ cNestia ca+a$e$o(, s)-i %escNi%) +oi %(umu(i %e e.'a+siu+e, cu &0+%u$ u$tim a$ st)'0+i(ii ocea+u$ui:B;iito(u$ =e(ma+iei este 'e -a(eB. #seme+ea 0+a$te i%ea$u(i, fie Hi %i+co$o %e $imita 'osi/i$u$ui, c(e0+%u-se $uc(u(i ca 'e+t(u %ece+ii 0+ai+te, 0m')cau cu ace$a ca(e aHa %e /(uta$ Not)(0t 0Hi a()tase $a Be($i+, 0+t(-o oca*ie so$em+), i+te+,ii$e autoc(atice, sc(ii+% 'e (e&ist(u$ '(im)(iei ve(su$ $ui Eome(:BNu e /u+) o st)'0+i(e a mu$to(aU u+u$ si+&u( s) fie st)'0+KB ;eacu$ %e miI$oc &e(ma+ $-am &)sit 0+s) +eati+s, o(ica(e a( fi fost ca(acte(u$ +a,io+a$ a$ 'o'u$a,iei %im'(eIu( Hi $e&)tu(i$e cu co(oa+a 'o$o+) a =%a+sku$ui, 0+ 9a+*i&u$ com'$ect &otic, u+%e ai +oHt(i %i+ -o$%ova t(imeteau o%at) /oi 'e+t(u a'(ovi*io+a(ea 2o+%(ei, cum')(0+% 0+ scNim/ c$o'ote %e a(am) Hi ')Na(e %e a(&i+t. #ici mi-a fost scu(t), %eHi +u *)%a(+ic), 'et(ece(ea. 1e+t(u a cu+oaHte, 0+ ve%e(ea u+ei 'u/$ica,ii %e %ocume+te, 'e ca(e e(a s-o fac mai t0(*iu +umai, cum se va ve%ea, %a( Hi a 0+f),iH)(ii %e'$i+e a e(ou$ui Hi a me%iu$ui, v(emea $ui -iNai ;itea*u$, o +ou) Hi ma(e e.cu(sie %e ce(cet)(i t(e/uia 0+t(e'(i+s), $a u+ a+ %u') aceea, 0+ 6899. >ii+% at0ta %e co'iat, am $uat cu mi+e ca aIut)to( 'e u+u$ %i+ e$evii mei, ca(e '(e&)tea o te*) %es'(e -emo(ii$e $ui

--

VemY+Z, Nea&oe 1o'ea, fiu$ '(eotu$ui %i+ S)ce$e, ')(i+te$e ;icto(, 'e ca(e, cum voi a()ta mai Ios, 0$ cu+oscusem 0+ 0+suHi satu$ $ui Hi 0+ '(imitoa(ea $ui cas). ;iito(u$ '(ofeso( $a IaHi, 'e ca(e +u $am mai v)*ut, %eHi t()im 0+ aceeaHi ,a(), e(a u+ /)iat cumi+te, cu miHc)(i$e 0+cete, 'e ca(e toate si$i+,i$e me$e %e a-$ co+(u'e, cu fete f(umoase %i+ mu$te $ocu(i, +u $-au 'utut 0+%e')(ta %e $a moHte+ite$e c)i t(a%i,io+a$e a$e vi(tu,ii. 1e+t(u 0+t0ia oa() m-am aHe*at a'oi $a ;ie+a, '0+) atu+ci st()/)tut) 0+ cea mai ma(e &(a/) %e $a o &a() $a a$ta, cu '(i$eIu$ %(umu(i$o( 0+ #'us. #He*at 0+t(-o c)m)(u,) '$i+) %e '$oH+i,e, ca(e se a(%eau $a $umi+a(e 'e fu(iH, %e o /iat) /)t(0+) cNi+uit) Hi /)tut) %e fiu$ ei G a$tceva, %ec0t via,a %e fami$ie %e $a Vj+i&s/e(&K S, a'oi 0+t(-o $ocui+,) mai 0+c)')toa(e Hi mai cu(at), %a( %i+ c0+% 0+ c0+% cu a'a(i,ia ace$uiaHi 'a(a*it $oca$ %es'(e ca(e +oua &a*%)-mi s'u+ea:B9a( a(at)-mi %-ta o cas) 0+ ;ie+a f)() '$oH+i,eB, m-am 'us $a $uc(u$ 0+co(%at 'e ca(e-$ ce(ea ime+sitatea u+ui mate(ia$ i+com'$ect ce(cetat %e Eu(mu*aki ca(e, i+t(0+% 0+ %e'o*ite ca $a e$ acas), 0Hi 0+&)%uise a $ua 'e+t(u %0+su$ Hi vecNi$e N0(tii cNi(i$ice, %e o va$oa(e +e'(e,uit), a$e $ui 1et(u 4cNio'u$, %a( $)s0+t i+st(uc,iu+i$e 0+ (omP+eHte %ate %e -iNai ;itea*u$ so$i$o( $ui $a :m')(),ie, R'oNte$e ce au 'oNtitB. :+ 'a$atu$ im'e(ia$ 0+suHi, %e%esu'tu$ o%)ii u+%e %eIu+a 0m')(atu$ G Hi au*eam miHc0+%u-se scau+e$e Hi, 0+%at), se+ti+e$e$e st(i&0+% $a t(ece(ea st)'0+u$ui G c0,iva ce(cet)to(i, 0+t(e ca(i fusese o%at) Hi ca+o+icu$ 8$Zsse Ro/e(t, auto(u$ /io-/i/$io&(afiei evu$ui me%iu, 'u/$icato(u$ c(o+icei $ui 9a(%e$, %e ca(e m-am 'utut fo$osi 'e+t(u ca(tea mea %es'(e -Y*i\(es, e(au a%u+a,i 0+t(o o%aie ca %e $ocui+,), aIuta,i Hi su'(ave&Nea,i %e %i(ecto(u$ ma&Nia(, VP(o$Zi %e Na&ZkQ(o$Z, Ca(eii +oHt(i, ti'u$ +emeHu$ui %e '(ovi+cie, &(os Hi (oHcova+, %e u+ a$t ma&Nia(, t0+)(, =j(Z, Hi %e u+ aust(iac %e aceeaHi v(0st), to,i a'a(,i+0+%, 0+ acest stat ()mas feu%a$ Hi '$i+ %e ev me%iu, %i+astic Hi cava$e(esc, +o/i$imii. 1e c0+% 0+ai+te, (e$uasem I++s/(ucku$, u+a %i+ ,i+te$e '(i+ci'a$e, st0+% 0+t(-o '(imitoa(e cas) u+%e t(ei fete /$o+%e 'uteau fi *)(ite +umai 0+ t(eac)t, ia( (estau(a+tu$ 0$ c)utam tocmai 0+ ma(&e+e, $0+&) a'a iute a I++u$ui, u+%e e(a o atmosfe() tot aHa %e (u(a$) ca $a o st0+) %i+ mu+,i, cu muHte ma(i %e &u+oi ca(e ,i se ()t)ceau 0+ s0+, ia(, ca m0+&0ie(e, *0m/etu$ cocNet Hi ci+stit a$ fetei 'at(o+u$ui, ca(e se(vea ca 0+t(-u+ ta/$ou %i+ Reise/i$%e( a$e $ui Eei+e. #co$o, cu cNeiu(i$e (0u$ui 0+ fa,), mi-am sc(is, 0+t(-u+ se+i+ ()&a*, CNi$ia Hi Cetatea #$/). Oa(e$e %e $uc(u $a ;ie+a e(au 'ot(ivite aHa 0+c0t s) $ase 'e(so+a$u$ui %u')-amia*a $i/e(): se 0+ce'ea $a +ou) Hi se co+ti+ua '0+) $a t(eiU &()/i,i s) '(ofite, ce(cet)to(ii 0Hi a%uceau 0+ /u*u+a( ceva %e (o+,)it, 'e c0+%, $a o oa() o/se(vat) cu sfi+,e+ie, o ta/$a cu toate /u+)t),i$e se a%ucea so$em+ 'e+t(u u+u$ %i+ fu+c,io+a(i, (otofeiu$ c$e(ic su(0*)to( %e $0+&) fe(east), ca(e, 0+ +ume$e 9om+u$ui, cu &estu(i ca $a oficie(ea $etu(&Niei, 0+%e'$i+ea +evoi$e t(u'u$ui, aHa cum este st)'0+it, '(ecum se Htie, %e Sata+a. VP(o$Zi e(a com'$ect su(%, aIuto(u$ ma&Nia(, %e*a&(ea/i$ i(o+icU cu co$e&u$ $ui &e(ma+ Sie&e+fe$% +e aIutam cum 'uteam. 4i ce $a(&) me(&ea 0+ fieca(e *i 'ovestea fu(tu+osu$ui 9om+ (omP+, (u'0+% 0+ fu(ia $ui +eco+te+ite $a,u(i %e vic$e+ie vie+e*), %u') vecNi '(actici secu$a(e, ca(e se tot ,eseau %i+ +ou

--

0+ ca$ea $ui, mai 'ute(+ice %ec0t toat) RviteIiaB Hi cNia( %ec0t %i/)cia co+sta+ti+o'o$ita+) a ce$ui cu mama %i+t(e &(eciK 1e+t(u stu%ii %e ace$aHi fe$ sau veci+e, m) suiam $a u$timu$ etaI, u+%e e(a Bi/$ioteca #(Nive$o( Hi, 'e+t(u a aIu+&e aco$o, t(eceam '(i+ ace$a u+%e st)tea 0+suHi st)'0+u$ 'o'oa(e$o( sa$e %i+ mo+a(Nia %eve+it) $a 68 7, '(i+ 'ute(ea 0m'(eIu()(i$o(, '(i+ me(su$ 0+ai+te a$ u+ei te(i/i$e Hi si&u(e fata$it),i, aust(o-u+&a(). E$ e(a aco$o, %i+co$o %e 'e(%eaua ve(%e, '(i+ cu$oa(u$ $umi+at Hi *iua %e $)m'i, 0+ fa,a c)(uia st()Iuiau 'e (0+% &a(%istu$ aust(iac Hi &a(%istu$ u+&a(, ca(i, $a a'a(i,ia /)(/ii me$e +e&(e, ca Hi a /)(/ii /$o+%e a u+ui /e$&ia+ '(iete+, ca(e e$ se su')(a, ia( eu &)seam Na* 0+ aceast) +e0+,e$e&e(e, $ua 'o*i,ie %e o+o(, /)t0+% c)$c0i$e ca 0+ai+tea u+uia %i+ a(Ni%ucii /)(/oHi, aseme+ea cu 0+a$tu$, so$em+u$, t(istu$ Eu&e+, ca(i o/iH+uiau s) t(eac) 'e aco$o. :+t0m'$a(ea a f)cut s) fiu, 0+ aceast) $u+&) He%e(e $a ;ie+a, ma(tu(u$, +u +umai a$ ce(emo+ii$o( 'e+t(u c)s)to(ia a(Ni%ucesei -a(ia 9o(oteea cu %uce$e %e O($ea+s, %a( Hi a$ im'(esiei 'e ca(e a '(o%us-o moa(tea +)'(as+ic) a 0m')()tesei, veH+ic a/se+t), u(m)(it) %e fa+tasme t(a&ice Hi a$e(&0+% ea 0+s)Hi %u') +e$)mu(ite um/(e, E$isa/eta. 1e (i+&, u+%e-mi f)ceam '(im/$a(ea %e (eface(e %u') 0+co(%)(i$e %e $a #(Nive, am v)*ut astfe$ mu$,imea 0+&()m)%i+%u-se s'(e (e%ac,ia ma(e$ui *ia( Neue >(eie 1(esse, %e u+%e se %ist(i/uiau %e *o( o(icui foi &(atuite. -i s-a ')(ut c) au% %i+ *vo+u$ ca(e se 0+te,ea st(i&)tu$ R0m')(atu$ a fost ucisB. E(a 0+s) veH+ic t(ista 0m')()teas), ca(e '$ecase %i+ $ume 'e a$/ast(u$ $ac %e =e+eva, f)() %e&(a%)(i$e a&o+iei ome+eHti, $ovit) %(e't 0+ i+ima tutu(o( sufe(i+,i$o( %e 'um+a$u$ a+a(Nistu$ui +e/u+. :+ $umea c)(eia-i comu+icam $a (0+%u$ meu vestea e(a, mai a$es $a femei, u+ fio( %e mi$). 9a(, c0+%, 'este c0teva *i$e, 0+t(-o +oa'te, sic(iu$ cu t(u'u$ ce$ei ()mase f(umoas) '0+) Hi 0+ moa(tea f)() st(i&)t a sosit, /u+ii /u(&Ne*i ai fi%e$ei ca'ita$e 0Hi mo$f)iau c0(+a,ii Hi %easu'(a ca'ete$o( um/$au Na$/e$e cu /e(e, f)() ca(e +u se 'utea 0+t(e,i+ea cuve+ita 'ietate. #Ha, E$isa/eta %e Bava(ia a me(s c)t(e $ocu$ u+%e t(e/uia s) '(imeasc) u$time$e oma&ii, %e o so$em+) i+%ife(e+,), %e $a aceia 'e ca(i 0i %es'(e,uise stato(+ic, 0+ai+te %e a 0+c(eme+i %e veci su't '$eoa'a %e o,e$ 0+ ume%a catacom/) a Ca'uci+i$o(. O u$tim) c)$)to(ie, 0+ai+te %e ceea ce socot o +ou) e'oc) 0+ via,a mea, a fost aceea, si+&u(atec), $a Ea&a, u+%e-mi '(o'usesem s) v)% co(es'o+%e+,a o$a+%e*) $a Co+sta+ti+o'o$, %i+ ca(e u+ (e&ist(u, af $)to( 0+ '(o'(ietate 'a(ticu$a(), mi-a fost comu+icat %e '(iete+u$ e(u%it TNeo%o( -o((e+. #He*at 0+ ote$u$B2eu$ui %e au(B %i+ o(aHu$ aHa %e cu(at, 0+ ca(e se s')$au s0m/)ta Hi fa,a%e$e Hi st()*i$e, fieca(e $u0+% Ium)tatea %i+ fa,a sa, 0+t(e $ive*i$e ca(e %uceau $a ScNeve+i+&e+ Hi $a -a(ea No(%u$ui, /)tut) %e v0+tu(i$e (eci, $a o 'a(te %e o(ice *&omot, %e o(ice &(iI), %e o(ice via,) cNia(, 0+cNis 0+ o%)i,a u+%e '(e&)team, sea(a, '(efa,a isto(ic) $a 9ocume+te$e Bist(i,ei, am t()it s)'t)m0+i %e e(emitic) si+&u()tate, ca(e m-au f)cut s) 0+,e$e& s'o(u$, mi&a$a, 'e(fec,ia vecNi$o( e(u%i,i %i+ m)+)sti(i, ca(e t()iau +umai via,a 'e ca(e o sc(iau. 1e c)mi+u$ %e ma(mu(), ceaso(+icu$ %i+ veacu$ a$ A;III-$ea t0c0ia mo$com ceasu(i$e,, Hi u+eo(i a(i'i a$/e %i+ RcoafaB tot%eau+a '(oas')t) a+u+,au f)() ce$ mai

--

mic *&omot a'a(i,ia fetei ca(e 0+&(iIea o%aia cu o a/st(act) co(ectitu%i+e mut). Sea(a, (estau(a+tu$ meu e(a, $0+&) sa$a oas'e,i$o( %e ca(i m) fe(eam, o o%aie %i+ vecNea cas) /u(&Ne*), u+%e u+ se(viciu a'(oa'e i+vi*i/i$ scNim/a ta$e(e$e 0+ ma(ea t)ce(e 'e ca(e ')(ea c) o 0+t(e(u' Hoa'te$e i+time a$e ce$o( ca(i c0+%va $ocuise() aco$o. 9a(, 0+ai+te %e a cu$e&e aceste a%ause $a i+fo(ma,ia %e ca(e aveam +evoie 'e+t(u 0+I&Ne/a(ea, 0+c) 0+%e')(tat), a u+ei +oi Isto(ii a (omP+i$o(, +evoia %e a 'utea fi.a, 0+ ve%e(ea ce$ei a seco$u$ui a$ A;II-$ea +umai, ce(ut) %e 9. #. Stu(%*a 'e+t(u E.'o*i,ia Fu/i$ia(), am)+u+te$e ce$e mai '(ecise a$e acestui tim', m-a f)cut s) cu+osc +u +umai a(Nive$e s)seHti, c)t(e ca(e m) 0+%(e'tam 'e+t(u acest $uc(u Htii+,ific, %a( 0+s)Hi via,a, %e fo$os +e'(e,uit 'e+t(u +oua %i(ec,ie 0+ i%ei$e me$e, a f(a,i$o( +oHt(i a(%e$e+i. Ce(cet)(i$e mi-au fost %eose/it %e s'o(+ice. :+ %imi+ea,a %e ia(+), 0+ B(aHovu$ aHa %e f(umos su't +i+soa(e, cu u+ f(i& ca(e 0+t(ecea Hi ami+ti(i$e me$e %0(%0ite %i+ BotoHa+i Hi 'e ca(e-$ sim,eam Hi 0+ sa$o+u$ ()u 0+c)$*it %i+ ;i$a Ve(tscN, u+%e Hi si+&u( 0mi f)ceam focu$, am cu$es +es'us %e /ucu(os 0+sem+)(i$e *i$+ice %i+ Socote$i$e B(aHovu$ui G a$e Si/iu$ui e(au s) se a%au&e Hi e$e S, '(i+ ca(e, c$i') %e c$i'), se $umi+a 0+ cNi'u$ ce$ mai $im'e%e isto(ia '(i+ci'atu$ui mu+tea+ mai a$es, '0+) %i+co$o %e 6 !!. R)m0+ea ca u+ a$t %(um, $a Bist(i,a, u+%e am fost '(imit %e a(Niva(u$ #$/e(t Be(&e( cu o '(iete+ie ca(e 'utea s)-i fie 'e(icu$oas), c)ci 0mi comu+ica acte$e acas) $a ote$, u+%e $uc(am '0+) +oa'tea t0(*iu $a o $am') cNioa() G Hi mi se va face a'oi socotea$a &(eHe$i$o( %e $ectu() %e c)t(e oame+i av0+% acte$e $a 0+%em0+) *iua ma(e 0+ RomP+ia st)'0+) 'e #(%ea$K G s)-mi a%uc) v)%i(ea +eaHte'tat), '(ofu+% emo,io+a+t), a sc(iso(i$o( (omP+eHti ca(e %esf)ceau %i+ 'etece$e ace$ea %e N0(tie as'(), 'ecet$uit) cu cea() ve(%e Hi &a$/e+), o 0+t(ea&) via,) 0+ti+s), 0+t(e Bist(i,a Hi C0m'u$u+&u$ -o$%ove+esc, tim' %e t(ei veacu(i. 2a B(aHov m) voi mai 0+toa(ce Hi '(i+ +oi$e $e&)tu(i %e fami$ie, Hi %ata aceasta 0mi voi cNema 0+ aIuto( toat) ()/%a(ea ca s) co'ie* u+a %u') a$ta sc(iso(i$e 0+ $im/a +oast(): %om+eHti, /oie(eHti, +e&usto(eHti, '$us a$e tu(ci$o( 0+ t(ece(ea cu oastea, a$e mo%eHti$o( $ocuito(i %i+ 4cNei, a$e &(eci$o( %i+ com'a+ie, ca(i, cu i+fo(ma,ii 0+ toate %ome+ii$e vie,ii (omP+eHti, vo( a$c)tui ca'ito$e$e cu$e&e(ii me$e B(aHovu$ Hi (omP+ii. 1a(tea s$avo+) %i+ aceste co(es'o+%e+,e %e at0tea o(i secu$a(e o '(e&)tise %e ti'a( =(. Toci$escu a c)(ui e%i,ie, %e o ma(e e$e&a+,), ti')(it) $a ;ie+a, a 'utut s) a'a(), mu$,i a+i %u') moa(tea $ui, a/ia ie(i, '(i+ &(iIa %$ui Bia+uU %a(, t(a+sc(ise %i+ +ou %e Bo&%a+ Hi, 'e+t(u %0+su$, %e u+ e$ev mace%o+ea+ ca(e e(a s)-Hi '(e'a(e o a$t) e%i,ie, t()%)toa(e, co+t(a ace$eia a '(ofeso(u$ui, e$e aveau s) a'a() '(i+ 0+&(iIi(ea '(iete+u$ui meu, %u') $u+&i cNi/*uie$i c(o+o$o&ice cu mi+e, 0+ 'u/$ica,ii %e te.te Hi t(a%uce(i ca(e s0+t, '(i+ acu(ate,a $o( fi$o$o&ic), u+ mo%e$ a$ &e+u$ui. :+ tot acest tim', Hi $a B(aHov am &)sit %i+ 'a(tea saHi$o( aceeaHi /u+) 0+t0m'i+a(e, %e ca(e voi avea 'a(te Hi $a Si/iu, u+%e 'e v(emea aceea a(Nive$e e(au co+%use %e e%ito(u$ Co%ice$ui %i'$omatic a$ +a,iei sa$e, >(a+* 7imme(ma++, ca(e se va muta a'oi 0+ =e(ma+ia. B(aHovea+u$ >(ie%(icN Ste++e(, ca(e-Hi cu+oHtea 'e(fect %e'o*itu$, 0mi f)cea $oc $a masa %e $0+&) /i(ou$ s)u Hi,

'e c0+% 0Hi 0m'$i+ea

--

--

%ato(ia /i(oc(atic), t)i+%u-Hi, tot%eau+a $a o(e$e *ece 'u+ct, ce$e %ou) me(e %i+ ca(e-mi ofe(ea u+ sfe(t, cuve+it oste+e$i$o( me$e, %a( f)() s) 0+ce(ce +ici u+ fe$ %e co+ve(sa,ie, ca u+u$ ca(e Htia '(e,u$ tim'u$ui, voievo*i Hi /oie(i soseau, '$ecau, 'et(eceau, se /)teau, '(imeau %a(u(i %e 0+sc)u+a(e 0+ai+tea ce$ui ca(e $e 0+sem+a (ostu$ $a mesu,a %e $em+ 0+ fa,a a(Naice$o( fe(eHti s'(e ca(e se (i%icau st(i&)te$e t0+&uitoa(e c)t(e c$ie+,i a$e v0+*)toa(e$o( %e f(ucte %i+ 4cNeii (omP+eHti. 9a( aici, $a B(aHov, am c)')tat +o,iu+ea, aHa %e '(e,ioas) 'e+t(u i%ei$e Hi 0+%(e't)(i$e me$e %e viito(, a (omP+u$ui %i+ #(%ea$ a$tfe$ %ec0t '(i+ e.em'$a(e$e %e mu$t aHe*ate $a +oi, u+ Sci'io+e B)%escu Hi 'oe*ii$e $ui, u+ -a(cia+ Hi si+ta.a o(+at), cNia( '(iete+u$ meu Ioa+ Bo&%a+, %esf)cut, '(i+ stu%ii$e u+ive(sita(e $a IaHi, '(i+ 'et(ece(ea $a 1om0($a, '(i+ at0,ia a+i $a Bucu(eHti, %i+ me%iu$ a(%e$ea+, sau e$evu$ meu 2a'e%atu, ca(e-Hi t()ise mai toat) co'i$)(ia Hi a%o$esce+,a 0+ -o$%ova. E(am '(ea mu$t '(i+s %e ce(cet)(i$e %i+ fieca(e *i, %e /o&),ia mate(ia$u$ui 'e ca(e-$ af $am 'e+t(u ca, sea(a, o/osit, s) caut societate: +ecu+oscut %e $umea (omP+easc) %e aco$o, m) st(ecu(am $a u+ (estau(a+t s)(ac Hi aco$o 0+t(e/ui+,am o o() uit0+%u-m), eu ca(e +u citeam &a*ete acas), '(i+ foaia &e(ma+) a o(aHu$ui. C(e% c) 0+c) %e atu+ci am cu+oscut 0+t0m'$)to( 'e omu$ %e /u+)tate, v(e%+icie Hi is'(av), icoa+) a $ui vi( /o+us 0+ e%i,ie (omP+easc) Hi a '(ofeso(u$ui 0+ ce$ mai $a(& se+s a$ cuv0+tu$ui, a '(iete+u$ui ce$ mai si+ce( Hi mai %e$icat, ca(e e(a #+%(ei BP(sea+u. 1oet 'e v(emu(i, Hi i*vo(u$ 'oe*iei cu(&ea acuma, +e0+cetat, 0+ via,a $ui mo(a$), sc(iito( %e ace$ 'u(ism (omP+esc ca(e se af $) $a B(aHov %i+ i+sti+ct Hi 0+ ca(e se sim,ea Hi st(0+sa %isci'$i+) t(a+si$va+) %e atu+ci, vo(/ito( '$)cut, e$ avea ce$e %ou) ma(i 0+suHi(i aHa %e (a(e, %i+ +e+o(oci(e $a +oi: 0i '$)cea s) ascu$te 'e a$tu$ Hi aco(%a cea mai $a(&) 0+,e$e&e(e sco'u(i$o( Hi cea mai %e'$i+) '(e,ui(e is'()vi$o( ace$uia. 1a$i%, ce+uHiu-'a$i%, cu o +esi&u(a+,) timi%) 0+ '(ivi(e, cu &$asu$ sti+s, 'u(t0+% u(me$e u+ei /o$i &(e$e, e$ e(a 0+ o(aHu$ s)u Hi cea mai '$)cut) tov)()Hie Hi ce$ mai si&u( sf)tuito(. 1e c0+%, %i+ ')cate, 0+ Iu(u$ $ui, 'e+t(u sf0+ta /ise(ic) a Sf 0+tu$ui Nico$ae Hi 'e+t(u mu$te $uc(u(i +esfi+te %e 'e +esf0+tu$ +ost(u ')m0+t, Hi 0+ $e&)tu(), mai %i+ ')cate, cu atitu%i+ea fa,) %e st)'0+ii u+&u(i, %e a$tfe$ 'u,i+ vi*i/i$i Hi se+si/i$i aici, fie(/eau ce$e mai u(0te 'atimi, Hi oame+i, totuHi %e ma(i ca$it),i, Hi $e i(oseau ,es0+% i+t(i&i Hi sco,0+%, a$)tu(i %e ve+e(a/i$u$ o(&a+ a$ $ui -u()Ha+u, =a*eta T(a+si$va+iei, foi,e ot()vite, %e atacu(i 'e(so+a$e, me+ite s) same+e cea mai 'e(icu$oas) *0*a+ie 0+t(e /u+ii Hi mo%eHtii su/u(/ica(i %i+ 4cNei, e$ +-avea +ici o %is'o*i,ie s) se amestece 0+ aceste t(iste $u'te i+te(+e, a$ c)(o( +o(oi co+ti+uu ()sco$it +u st(o'ea '0+) $a %0+su$. O '(iete+ie ca a $ui 0mi va fi cu at0t mai fo$ositoa(e, cu c0t, %ac) 0+ st()i+)tate, %e $a 0+ce'ut, mu+ca mea &)sise o (ecu+oaHte(e Hi o 0+cu(aIa(e, $a +oi a/ia %ac) se af $a ci+eva, cum o voi Hi a()ta, ca(e s) se o'(easc) u+ mome+t asu'(a ei, aHa 0+c0t 0mi e(a at0t %e '(e,ioas) '(imi(ea, com'$ect %e*i+te(esat), 'e+t(u (e*u$tate$e &0+%u$ui meu a ace$ei co+Htii+,i (omP+eHti aHa %e 'u(e Hi aHa %e si&u(ed. :+su(at cu o femeie foa(te (es'ectat), t()i+% 0+t(-o cum')ta(e 'e ca(e 0+ Bucu(eHti, u+%e sc0+%u(i$e me$e e(au o e.ce',ie, a( fi ta.at-o %e s)()cie, casa $ui BP(sea+u e(a o(ic0+% %escNis) u+ui

--

vi*itato( o+est 'e ca(e +u-$ a%ucea +ici u+ sco' 'o$itic sau 'e(so+a$. --am co+vi+s 0+%at) c) acesta e(a fe$u$ o/iH+uit %e via,) a$ i+te$ectua$i$o( a(%e$e+i, st()i+i %e o(ice favoa(e a &uve(+u$ui, %e a$tfe$ aHa %e %o(ito( %e a%e',i '(i+t(e +a,io+a$it),i, c) $a to,i e(a aceeaHi o(%i+e cas+ic) (oma+), (oma+) %i+ ce$e mai /u+e tim'u(i, e.em'$u 'e+t(u +oi, cei %i+ ,a(a $i/e(), G %a( +u %estu$ %e cu+oscut e.em'$u, c)ci oame+ii %e aici t(eceau '(i+ #(%ea$ %i+ &oa+a t(e+u$ui, aHte't0+% 'e a(%e$e+i $a Bucu(eHti ca s) $e %ea su/ve+,ii %i+ /u&etu$ statu$ui Hi astfe$ s) Hi-i c0Hti&e 'o$itic. #m co+statat-o Hi 0+ casa /)t(0+u$ui '(ofeso( Ioa+ 1o'ea, u+u$ %i+ st0$'ii $iceu$ui %i+ B(aHov, c(ea,iu+e +e&usto(easc) /i+ecuv0+tat) %e suf $etu$ 0+a$t a$ $ui 4a&u+a, u+%e %i+ c0+% 0+ c0+%, cu mai mu$t sau mai 'u,i+ fo$os, se '(i')Hea Hi c0te u+ e$ev %e $a +oi, t(imes %e ')(i+,ii 0+&(iIo(a,i mai mu$t 'e+t(u 'e+ite+,) Hi %isci'$i+). Na$t, s$a/, osos, cu totu$ a$/, 1o'ea, f(ate$e e'isco'u$ui Nico$ae, ca(e a fost aIut)to(u$ Hi +ec$i+titu$ u(m)to( a$ ma(e$ui -it(o'o$it Hi f(ate Hi a$ mo%estu$ui, sim'aticu$ui '(eot %i+ S)ce$e, cu masa '$i+) %e /u+)t),i 0+t(e ca(e tu(ceHti$e +oast(e sa(ma$e, +u e(a u+ sc(iito( cu+oscut, +ici u+ vo(/ito( c)(uia s)-i '$ac) a se ascu$ta, %a( %i+ toat) fii+,a $ui, %eBSf0+t Nico$aeB mi(ea+, se %esf)cea o se+i+)tate a/so$ut), %e s) te 0+t(e/i %ac) 0+t(-o v(eme 0+v)$m)Hit) Hi tu$/u(at) ca a +oast() se mai 'ot &)si Hi astfe$ %e oame+i. 1(i+ c)s)to(ie e(a $e&at %e fami$ia 'at(ia(Na$ %e +ume(oas) a 1uHc)(i$o( Hi %ou) fete c(eHteau, 0+t(-o atmosfe() cu %es)v0(Hi(e (omP+easc), 0+t(e c)(,i$e ca(e e(au, 'e ace$e '$aiu(i, +u u+ te.t %e Hcoa$) Hi +ici u+ '(i$eI %e c(itic), ci $uc(u sf0+t ca Hi ca(tea %e 0+cNi+a(e: u+a a aIu+s 'e u(m) 'icto(easa, '(etuti+%e+i cu+oscut) Hi a'(eciat), E$e+a 1o'ea.

--

0IV( ,RIME ,U1LICAII


;i+ acum $a sc(isu$ meu %e-a $u+&u$ acesto( a+i, ca(e +-au fost, ca Hi at0,ia a$,ii 'e u(m), %ec0t o co+ti+ua(e a stu%ii$o( u+ive(sita(e, cu u+ e+tu*iasm 'e ca(e +u-$ avusem $a 8+ive(sitate, $a +ici u+a %i+ 8+ive(sit),i$e 'e ca(e $e st()/)tusem, Hi mai a$es cu u+ '(ofeso( mai seve(, mai &(eu %e $au%e %ec0t o(ica(e %i+ cei 'e ca(i-i avusem Hi ca(e, foa(te (a( mu$,)mit cu ce f)cusem, +u mi-a %at +icio%at) u+ /a+cNet ca ace$a %e $a IaHi: eu 0+sumi. Cu toate c) 0+ te*a %e $a 1a(is, ca(e a ieHit +umai 0+ 689 , '(ocu(0+%u-mi u+a %i+ ce$e mai ma(i Hi mai cu(ate '$)ce(i a$e vie,ii, 0m/(),iHasem u+ ce(c aHa %e vast, cu toate c) G 0+ %eose/i(e %e $uc(a(ea 'e+t(u 2ei'*i&, ()'e%e sf0Hiat), cum am s'us, %e u+ii c(itici ita$ie+i %i+ 'u+ctu$ %e ve%e(e a$ u+ui $oca$ism cam 0+&ust Hi a$ u+ui e.c$usivism +a,io+a$ ca(e +u 0+&)%uia ati+&e(ea u+o( aseme+ea su/iecte %e u+ st()i+ Hi mai a$es %e $a o Hcoa$) f(a+ce*) S, 1Ni$i''e %e -Y*i\(es &)sise +umai c)$%u(oase a'(ecie(i, %i+t(e ca(e aceea a u+ui &e(ma+, 0+ BZ*a+ti+iscNe 7eitscN(ift, 'e ca(e-$ %ove%isem '$a&iato(, m-a f)cut s) su(0%, ia( a %$ui Covi$$e, ast)*i u+ aHa %e /u+ Hi %e ama/i$ co$e& $a 1a(is, am cu+oscut-o a/ia %u') 'este t(ei*eci %e a+i, eu m) &0+%eam cu o sfia$) ca(e me(&ea '0+) $a %u(e(ea %e a m) (eceti, '0+) $a /o$+ava o/sesie %e a m) ve(ifica, 'e o(ici+e Hi 'e o(ice, '0+) Hi 'e u+ /a+a$ a(tico$ %e %ic,io+a( isto(ic, $a o(ice $uc(a(e %e ca(acte( 'e(so+a$, $a o(ice e.'u+e(e Hi 'ovesti(e. Risc0+% s) fiu co+si%e(at, cum mi se s'u+ea aHa %e ama/i$, ca Romu$-%ocume+tB, e(am *o(it +umai s) comu+ic a$to(a ma(ea mea (eco$t) %i+ a(Nive Hi /i/$ioteci, %es'(e ca(e aveam %(e'tu$ s) fiu co+vi+s c) va co+t(i/ui ese+,ia$ $a $)(&i(ea cu+oHti+,i$o( %e isto(ia (omP+i$o(. Ce(0+% favoa(ea %e a mi se ti')(i 0+t(ea&a co$ec,ie $a Im'(ime(ia Statu$ui, aHa %e sim'$) atu+ci 0+ mate(ie %e a(t) &(afic), 0+t(e/ui+,0+% Hi cea mai s$a/) %i+ RN0(tia %e sc(isB %e $a 2etea G %a(, '0+) +u am cu+oscut iu/i(ea 'e+t(u ca(tea f(umoas), cNia( c0+% cu'(i+%e +umai isto(ie Hi fi$o$o&ie, a $ui Ioa+ Bo&%a+, u+ (afi+at /i/$iofi$ +)scut, acest am)+u+t +u m) i+te(esa %ec0t '(ea 'u,i+ S, am avut satisfac,ia %e a ve%ea te(mi+at 0+c) %i+ 689<, a+u$ 0+toa(ce(ii me$e 0+ ,a(), ace$ '(im vo$um, cu mate(ia$ 'a(i*ia+ Hi /e($i+e*, %i+ #cte Hi f(a&me+te '(ivitoa(e $a isto(ia (omP+i$o(, 'u(t0+% 0+ f(u+te '$a+Ha 0+ co$o(i, %ato(it) $ui 4o$%)+escu, 'e ca(e, u+ mome+t, 0$ (ev)*usem $a -`+cNe+, ca(e 0+f),iHa 'e %oi 9om+i (omP+i %i+ seco$u$ a$ A;II-$ea, u+u$ 0+ costumu$ %e acas), ce$a$t 0+ ma+tia a$/ast() /$)+it) Hi cu 0+a$ta c)ciu$) 0m')+at) a O(%i+u$ui Ie+ice(i$o(. 8+ a$ %oi$ea, mu$t mai 0+ti+s, %)%u (estu$ co(es'o+%e+,ei '(usie+e %e $a Co+sta+ti+o'o$, cu u+e$e a%ause. IeHi+% %i+ seco$u$ a$ A;III-$ea, 0+ ca(e %eta$ii$e s0+t mu$te Hi %e aceea mai 'u,i+ '(e,ioase, 0+ce'eam acuma ti')(i(ea, 'e /a+ii statu$ui, %a( f)() ce$ mai mic ava+taI 'e+t(u mi+e, +ici m)ca( ace$a %e a-mi (e*e(va u+ +um)( %e vo$ume, fie Hi ca s) $e 0m'a(t &(atuit G ce-mi t(e/uiau /a+i, %e v(eme ce aveam v(eo *ece mii %e c)(,i cum')(ate cu &o$o&a+u$ Hi sc0+%u(i$e v)'site (o* cu 0+s)Hi m0+a mea, 'e ca(e s) $e aHe* /i+e +ume(otate Hi eticNetateK S, a vo$umu$ui a$ t(ei$ea, 0+ ca(e e(a s)

--

a'a() o i+fo(ma,ie %e ce$ mai ma(e '(e, cu '(ivi(e $a veacu(i$e a$ AI;-$ea Hi a$ A;-$ea. Se Hi ti')(ise() v(eo sut) %e 'a&i+i, 0+ ace$eaHi co+%i,ii %e o %es)v0(Hit) mi*e(ie, c0+% am fost cNemat $a -i+iste( ca s) af $u %i+ &u(a u+ui co$e& %e 8+ive(sitate, %e $a >acu$tatea %e 4tii+,i, cu ca(e +avusem +imic a face, &$ume,u$, '(iete+osu$, %e a$tfe$, 'e+t(u a$,i oame+i Hi, 0+ ce m) '(iveHte Hi 'e mi+e, 0+ a$te 0m'(eIu()(i, 4tefa+ SiN$ea+u6B1ata+B a$ amici$o(, cum+atu$ $ui 9e$av(a+cea, amato(u$ %e mu*ic), /oemu$ SiN$ea+u, c) 'u/$ica,ia, ca(e costa aHa %e 'u,i+, s-a o'(it.BNoi $i/e(a$iiB, s'u+ea sec(eta(u$ &e+e(a$ a$ -i+iste(u$ui %e I+st(uc,ie, cu u+ 9. #. Stu(%*a '(eHe%i+te a$ Co+si$iu$ui, R+u 'utem ti')(i astfe$ %e f $eacu(i a$e u+ui Iu+imist Hi +ici +u 0+,e$e& cum %e te 'ot 'asio+aB. Se 'a(e c) aveam ae(u$ u+ui t0+)( %estu$ %e i+te$i&e+t... O a'(o'ie(e se face 0+ mi+tea mea. #m s'us c) '(imu$ co+cu(s, ,i+ut $a IaHi, 0mi %)%use, cu o (e'uta,ie foa(te 0+%oie$+ic), +umai su'$i+i(ea cate%(ei %e isto(ia u+ive(sa$) $a Bucu(eHti 'e+t(u ca(e m) (ecoma+%ase aHa %e f(umos -aio(escu. :mi 0+%e'$i+isem cu *e$, 0+ ma(&e+ea 'ute(i$o( Hi a +ee.'e(ie+,ei me$e, aceast) sa(ci+), c(e*0+% c) 'oate f)() u+ +ou co+cu(s, cum %e a$tmi+te(ea Hi fusesem asi&u(at, voi fi 0+t)(it %efi+itiv G c)ci 'utusem s) fiu +umit %e $a 0+ce'ut, ca u+u$ ca(e ieHisem cu +ota c0t %e c0t mai ma(e S, c0+%, 0+ ma(t 689", e$evu$ %i'$omat a$ 4co$ii %e :+a$te Stu%ii, %octo(u$ %e $a 2ei'*i& a fost cNemat $a ace$ -i+iste( a$ +ost(u u+%e '0+) atu+ci +u cu+oscusem %ec0t %(umu$ ca(e, 'e+t(u cNestii '(ivitoa(e $a /u(sa mea, %ucea $a /i(ou$ atot'ute(+icu$ui, 'e(ma+e+tu$ui 2asca(. :mi mai a%uceam ami+te, %e %e'a(te, %e 4tefa+ -iN)i$escu, sec(eta(u$ &e+e(a$ 0+c) %e 'e $a 687!, c0+% am fost 0+ casa %i+ st(a%a >0+t0+ii, u+%e e acum o Hcoa$) %e ,es)to(ie, 'e+t(u a '(imi /i$ete$e %e 0+toa(ce(e $a IaHi, %a( cu mi+iHt(ii +oi +-avusem +ici o ati+&e(e. :+ f(u+tea -i+iste(u$ui e(a atu+ci Take Io+escu. 1oate c) m) mai '(e*i+tasem $a e$ o %at), ca stu%e+t, 'e+t(u cei t(ei sute %e $ei 0+ ca')t, %esti+a,i vi*itei $a Roma, 0+ ve%e(ea '(e&)ti(ii te*ei me$e 'a(i*ie+e. #cuma $-am &)sit 'e t0+)(u$ mi+ist(u, %e o aHa %e 0+&(iIit) 0+f),iHa(e e+&$e*), cu u+ ae( %e o seve(itate %eose/it), a$ c)(ui sec(et am af $at 'e u(m) c)-$ cu+oHtea foa(te /i+e fostu$ Hi viito(u$ meu co+cu(e+t, Ca$$oia+u. :mi f)cu sem+ s) t(ec 0+ o%aia %e a$)tu(i Hi, cum 'u/$icasem 0+ (evista i$ust(at) a $ui I&+at* Ee(t*, t()&0+%-o Hi a'a(te, o co+fe(i+,), s'(iIi+it) 'e i+e%ite, %es'(e Basta Hi -iNai ;itea*u$, 0+ ca(e e(am %estu$ %e R'at(ioticB, mi se 'a(e, G %eHi 'e+t(u aceasta 8(ecNi), Toci$escu m) %e+u+,ase() vi+%ictei 'u/$ice S, 0mi 'use 0+ fa,), ca u+ co('us %e$icti 0+ai+tea c(imi+a$u$ui, c)(ticica. #'oi, ()/%)to(, e$ se '(e&)tea s) fac) o am)+u+,it) ce(ceta(e c(itic) a sti$u$ui, cu acea si&u(a+,) %e ca(e e ca'a/i$, 0+ toate %ome+ii$e, +umai /)(/atu$ 'o$itic (omP+.BTe i+te(esea*)JB, m) 0+t(e/) ce$ cu +ici *ece a+i %oa( mai 0+ v(0st) %ec0t mi+e.B9e$oc.B # '(ivit 0+%e$u+& cute*a+,a mea, 'e+t(u a (osti a'oi aceast) se+ti+,):BC0t) v(eme voi fi eu mi+ist(u, %-ta +u vei fi '(ofeso(B. >oa(te $i+iHtit am ()s'u+s:BNu e +imic, %$e mi+ist(u, voi aHte'taB. Cate%(a a fost scoas) %i+ +ou $a co+cu(s. C(e% c) Hi %ata aceasta a a')(ut, tot aHa %e sum/(u, cu cicat(icea %i+ ca(e e(a s) se %esfac) u+ ca+ce(, '(ivi+%u-m) cu tot at0ta %uHm)+ie %i+ '(ofu+*ii ocNi

--

+e&(i, C)'ita+ovici, ca(e, +e(euHi+% +ici atu+ci, a is'()vit 'u/$ic0+%, cum Hi e(a %e aHte'tat, o /(oHu() 0+ ca(e e(am '(e*i+tat ca '$a&iato( 'e+t(u c) f)cusem s) se +asc) Hi s) moa() ci+eva $a ace$eaHi %ate ca Hi u+ ma(e +um)( %e '(e%eceso(i Hi, 'e $0+&) aceasta, ca i&+o(a+t 0+ mate(ie %e &eo&(afie 'e+t(u c), 0+t(-o cita,ie %e i*vo( me%ieva$, se af $a afi(ma(ea c) >ama&usta e o i+su$). C(e% c) a (eve+it =eo(&ia+. 4i mai e(a, tot &ata s) se (et(a&) 0+ai+te %e '(o/e, sim'aticu$ Ca$$oia+u ca(e, cu toat) %esco+si%e(a,iu+ea 'e ca(e o a(u+case a+u$ t(ecut asu'(a mea, 0mi '(o'u+ea amica$ s) ce( amicu$ui s)u, mi+ist(u$, sci+%a(ea cate%(ei, 0+ ca(e ca* 'uteam fi si&u( c) +u mi se va mai face +ici o &(eutate. E(a 0+s) acuma 0+ comisiu+e Hi Ioa+ Bo&%a+, Hi fa,) %e e+e(&ia t0+)(u$ui '(ofeso( vecNi$e i+t(i&i, ca(e (e0+ce'use(), s-au o'(it. R)m0+ea, e a%ev)(at, 0+t)(i(ea %e mi+ist(u a (e*u$tatu$ui %a(, iat), 0+ ma(tie, eu fusesem '(ofet: &uve(+u$ a c)*ut, Hi %(e'tu$ 1et(u 1o+i, ca(e mi-a m)(tu(isit mai t0(*iu, c0+%va 0+ t(e+, c) fusese, ca Hco$a( t0+)(, '(ofeso(u$ co'ii$o( $ui Rco+uO CostacNi Io(&aB G /u+icu$ meu G c)(uia fostu$ mi+ist(u, '(eHe%i+te$e #ca%emiei RomP+e /i+evoia s)-i ')st(e*e o ami+ti(e (ecu+osc)toa(e, m-a co+fi(mat '(ofeso(. #cuma af $am c) Hi $a 'u/$ica(ea %ocume+te$o( a+ume $e&)tu(i, %e$oc Htii+,ifice Hi '(ofeso(a$e, ca% &(eu 0+ cum')+). 9a(, c0t %es'(e aceea, %eHi +u e(am, Hi +u m) &0+%isem v(eo%at) a fi, 'esimist, +u m-am f)cut $i/e(a$. #mestecu$ 0+ via,a 'u/$ic) Hi 'o$itic) e(a s)-mi vie mai t0(*iu +umai, +u ca o/iH+uit miI$oc %e a 'a(ve+i, +ici ca o satisfac,ie %e va+itate, ci ca 0+%e'$i+i(ea, cu mu$t) $u't) Hi mu$te sufe(i+,e, a u+ui cate&o(ic im'e(ativ mo(a$. :+t(e(u'e(ea 'u/$ica,iei me$e, aHa %e sme(ite, %e $a 0+ce'ut, m-a 0+%(e'tat, fi(eHte, c)t(e a$te 'osi/i$it),i %e a ti')(i Hi, 'ie(*0+% 'e c0,iva a+i s'(iIi+u$ statu$ui cu at0tea '(eocu'a,ii %e 'a(ti% Hi %e c$ie+te$), am +ime(it, tot 0+ 6897, $a #ca%emia RomP+). N-a fost cNia( aHa %e uHo( cum 0i este ast)*i o(ic)(ui t0+)(, cNia( %ac) a %oua *i se va (i%ica, setos %e faim), 0+ cNi'u$ ce$ mai &(oso$a+ co+t(a ce$ui ca(e $-a (ecoma+%at, ')(i+teHte Hi %i+ toat) i+ima. E a%ev)(at c) mi se '(imise 0+ -emo(ii (e*u$tatu$ mu$to( ce(cet)(i, ca 0+ Co+t(i/u,ii $a isto(ia -u+te+iei, Hi e(a s) m) $u't cu Toci$escu, '0+) $a t(imete(ea, 'e+t(u o u$tim) soma,ie, a +e0+%u'$eca/i$ei o(%o+a+,e a f(ate$ui meu ca s) (eca')t 'e+t(u 'u/$ica(e 1(ete+%e+,ii %om+eHti, c)(o(a co$e&u$ meu 0+,e$e&ea '(o/a/i$ s) $e %ea o a$t) %esti+a,ie. 9a( s) i+t(u 0+ co$ec,ia 'e ca(e Stu(%*a st)(uia s) o +umeasc) '0+) $a ca')tBEu(mu*akiB, %eHi O%o/escu, Toci$escu co$a/o(ase() $a %0+sa, e(a o ma(e Hi 0+%()*+ea,) am/i,ie 'e ace$e tim'u(i c0+% se ()*/)tea 0+cet Hi cu mu$te oft)(i, %ac) +u voiai s) 0+ce'i cu o 0+&e+u+cNe(e i+i,ia$) '(i+ ca(e toate 'ie%eci$e se 'uteau 0+$)tu(a. #m 0+t0m'i+at cu acest '(i$eI o'o*i,ia cate&o(ic) Hi, +atu(a$, foa(te e$ocve+t), a fostu$ui meu '(ofeso( %e t(ei $ec,ii G u+a %es'(e -o$i\(e, a$ta %es'(e Na'o$eo+ Hi a t(eia %es'(e ase%iu$ ;ie+ei, cu No&ea Hi cu Na(emu$ S, Nico$ae Io+escu, ca(e +u vo(/ea %e o/icei $a #ca%emie, %a( +u 'utea s) 'ia(%) aceast) oca*ie %e a 0m'ie%eca u+ $uc(u com'(omi,)to( 'e+t(u asocia,ia Htii+,ific), 'e %(e'tate at0t %e (es'ectat). E$ f)cu s) se o/se(ve c) a %a ti+e(etu$ui /e+eficii mate(ia$e G +ici +u Htiam c) se

--

'$)tesc Hai*eci %e $ei 'e coa$) G 0+seam+) a-$ co+(u'e. # t(e/uit i+te(ve+,ia $ui Stu(%*a 'e+t(u a f(0+&e 0m'ot(ivi(ea u+ui a%ve(sa( aHa %e vi(u$e+t 0+ miI$oace$e $ui %e e$ocu,iu+e. >ii+%c) e(a vo(/a +umai %e suma 'e ca(e #ca%emia e(a e.'us) s-o 'ia(%), e$ 0Hi a%use ami+te c) avea, ca sec(eta( &e+e(a$, o (et(i/u,ie %e t(ei sute %e $ei 'e $u+) 'e ca(e +-o (i%ica +icio%at) Hi 'e ca(e o 'use $a %is'o*i,ia ce$ui ca(e +ici +u se &0+%ise a ce(e ceva. O, cu ce /ucu(ie m-am 'us $a $uc(u ca s) ti')(esc, cu 0+&(iIit) $ite() a $ui Socec, 'e N0(tia s'ecia$) a co$ec,iei, (a'oa(te$e co+su$i$o( '(usie+iJ Te.tu$ 0+ $im/i st()i+e e(a o/se(vat cu at0ta ate+,ie, 0+c0t c(e% c) +u s-a st(ecu(at o si+&u() &(eHea$) %e ti'a(. 9. Bia+u ve&Nea s) +u se $ase '(ea mu$t s'a,iu 0+t(e %ocume+te, ca s) +u s)()ceasc) /o&ata societate, Hi ce-am avut s) 0+%u( c0+% e(au o %at) '(ea (a( s)m)+ate %ocume+te$e Hi (e*umate$e me$eK -ai-mai s) +e o'(im aco$o, c)ci '(ea m) $uase ()'e%e, cum o/iH+uia c0+% +u-i ve+ise 0+c) ma(ea 0+,e$e'ciu+e a v(0stei, e+e(&icu$ co+%uc)to( %e fa't a$ #ca%emiei. Ia(, 'e+t(u '(efa,), ca(e a aIu+s s) fie u+ t(atat %e isto(ie eco+omic), %isc(et fu(iHat aco$o, ce +-am ce(cetat, scotoci+% %e $a ;ie+a cNi'u$, *u&()vit 'e ta/$a u+ei fi(me %e ma&a*i+, a$ $ui #$e.a+%(u-vo%) I'si$a+ti Hi statuia $ui &$umea,) %e $a B(u++ cu ciu/ucu$ i+ &u() Hi 'icioa(e$e ')tu(ite su't '(o'(iu$ s)u 'ostame+tK Numai ci+e +u se 0+c(e%e '(ea mu$t 0+t(-0+su$ Hi +u aHtea't) '(ea mu$t +o(oc %e $a 0m'(eIu()(i Hi '(ea mu$t) /u+)tate %e $a oame+i 'oate s) ai/) astfe$ %e mu$,)mi(i. :+ ce '(iveHte 'e ce$e %i+ afa(), Ae+o'o$ a (e'(o%us ceva %i+ acest stu%iu Hi a 0+tov)()Hit %e c0teva cuvi+te m)&u$itoa(e a'a(i,ia e$e&a+tu$ui Hi im'u+)to(u$ui vo$um, %a( voi sim,i 0+%at) cum, %i+ motive +eHtiute, '(iete+ia Hi %e aco$o se va 0m'u,i+a tot mai mu$t. Oa(eca(e i+te(es a t(e*it +umai 0+ st()i+)tate, $a stato(+icu$ u(m)(ito( a$ 0+t(e&ii me$e activit),i ca(e e %. Wi$$iam -i$$e(, aceast) '(e*i+ta(e a u+ui at0t %e /o&at mate(ia$ 'e+t(u toat) isto(ia +oast() 0+ seco$u$ a$ A$A-$ea. 4i +umai 'e+t(u acea i+t(o%uce(e, 'e+t(u +ote, 'e+t(u am)+u+,ita ta/$) %e +ume, f)cut) %u') '(actici$e %e $a isto(ia evu$ui me%iu, cum $e 0+v),asem 0+ st()i+)tate, 0+cNisesem at0ta tim' %i+t(-o ti+e(e,) G aveam a/ia %ou)*eci Hi Hase %e a+iK G 'e ca(e a$,ii, mai 0+&(iIi,i %e ei 0+HiHi, Htiau s-o fo$oseasc) a$tfe$ G Hi 0+ se+su$ (omP+esc ei aveau %(e'tate. Co$ec,ia o'(it) %e -i+iste( 'e+t(u ')catu$ meu, 0+cNi'uit, %e +ea%misi/i$ RIu+imismB, a '(imit-o Hi mai %e'a(te tot #ca%emia, mu$,)mit), se 'a(e, %e vo$umu$ a/ia 0+cNeiat, cu toate c) mu$,)mi(ea +u mi-a e.'(imat-o +ime+i Hi +icio%at). 1a(tea cu'(i+*0+% veacu$ a$ A;I-$ea '0+) $a -iNai ;itea*u$ a u(mat ca vo$umu$ a$ AI-$ea %i+ co$ec,iaBEu(mu*akiB, Hi 'e+t(u acesta am cNe$tuit oste+e$i tot at0t %e %evotate, cu Hi mai 'u,i+) (ecu+oaHte(e %ec0t 'e+t(u vo$umu$ '(ece%e+t, %a( 0+cetu$ 'e 0+cetu$ m) o/iH+uisem cu ce t(e/uia s) tot %au ca s) +u '(imesc 0+ scNim/ G c0+% +u se 'uteau a(u+ca i+Iu(ii$e %e ca(e uHa %e $a(& m-am 0m')(t)Hit G v(eu+ sem+ %e (ecu+oaHte(e. #%au& c), 'e c0+% ce 'u/$icau a$,ii ve+ea %i+ mate(ia$e scum' '$)tite %e #ca%emie, 'e ca(e +u $e a%u+ase(), Hi +ici m)ca( +u $e ve(ificase() ei, ce %)%eam eu e(a (e*u$tatu$ $u+i$o( %e mu+c) ')&0+) 0+ ca(e m) 0+&ustam Hi %e N(a+), ca 0+ ;e+e,ia, cu 'eHtii f(i',i %i+ ti+&i(ea 'e+t(u mu+cito(i Hi cu 'o$e+ta cum')(at) 0+ co$,u$

--

st()*ii. # ve+it v(emea acum, c0+% +u e %e'a(te so(ocu$ $a ca(e t(e/uie Hi eu s)-mi iau ()mas /u+ %e $a to,i, %e $a ci+e m) Htiu Hi %e $a cei, mu$,i, ca(i +u m) Htiu, %e $a cei c0,iva '(iete+i, %e $a mu$,ii %uHma+i Hi %e $a at0ta &$oat) %e i+%ife(e+,i, s) s'u+ Hi aceste $uc(u(i 'e ca(e $e-am t)cut o via,) 0+t(ea&), %i+ mu$t) m0+%(ie Hi %i+t(-u+ i+come+su(a/i$ %es'(e,. #'oi, c0+% a fost vo(/a s) %au %(umu$ Hi $a comoa(a st(0+s) 0+ I++s/(uck Hi 0+ ;ie+a %es'(e -iNai ;itea*u$, 'e ca(e se Htie c)-$ ca$om+iasem, a t(e/uit o tai+ic) 0+,e$e&e(e a %$ui Bia+u cu Stu(%*a 'e+t(u ca 'e +eHtiute$e %e to,i s) a$c)tuiesc ce$e %ou) ')(,i, '$i+e %e +outate, a$e vo$umu$ui a$ AII- $ea, t(ecut Hi e$ tot su't +ume$e $ui Eu(mu*aki, ca(e +-avea a face 0+t(u +imic cu ce i*/utisem eu a 0+I&Ne/a. Numai c0+% $uc(u$ a fost &ata, e$ s-a '(e*i+tat u+o( Iu%ec)to(i ca(i totuHi co+sim,ise() s) m) 0+sc(ie 0+t(e mem/(ii co(es'o+%e+,i ai #ca%emiei, foa(te Not)(0,i, %e a$tfe$, s) m) $ase mu$t) v(eme $a uH). C)ci au a$e(&at 'e+t(u a um'$ea $ocu(i$e &oa$e Hi $a /u+u$ meu veci+ %i+ st(a%a Scu$'tu(ii, aHa %e vecNi mo$%ovea+ %e $a Soco$a, c)$u&)(esc $a 0+f),iHa(e Hi $a a'uc)tu(i, %a( at0t %e mo%est 0+ ce '(iveHte $uc(u$ s)u %u') %ati+) Hi %e o aHa %e /u+) i+im) 'e+t(u mi+e, ca(e e(a coco+u$ CostacNi E(/icea+u, +eaHte'tat (iva$ isco%it 0+ ca$ea mea f)() ca eu s) m) fi &0+%it o c$i') m)ca( s)-i 'o(t +)ca* 'e+t(u aceasta. E(am 0+&)%uit 0+s) a %a 0+ -emo(ii ce$e %i+t0i stu%ii mai 0+ti+se 0+ $e&)tu() cu isto(ia +oast(), stu%ii ieHite Hi %i+ +oi$e %esco'e(i(i %e mate(ia$e. #stfe$, 'e $0+&) C(o+ici$e mu+te+e ce(cetate 0+ o(i&i+ea Hi $e&)tu(a $o(, f(a&me+te$e %e 'ovesti(i &)site 0+ /i/$ioteci$e a'use+e cu '(ivi(e $a t(ecutu$ +ost(u, -a+usc(i'te$e %i+ /i/$ioteci st()i+e, acte$e (omP+eHti %es'(e 1et(u 4cNio'u$ Hi -iNai ;itea*u$, 0+ ca(e vi/(a at0ta Hi %i+ umi$i+,a u+uia Hi %i+ e+e(&ia +e/i(uit) a ce$ui$a$t, e.t(ase$e %i+ Socote$i$e B(aHovu$ui Hi Si/iu$ui 'e+t(u seco$u$ a$ A;II-$ea, 0+c(e%i+,at mie 0+ acea Isto(ie a (omP+i$o( 'e+t(u E.'o*i,ia Fu/i$ia(), %i+ ca(e ce$e$a$te ')(,i $e $uau Ae+o'o$, O+ciu$, Bo&%a+, Bia+u Hi Co$escu-;a(tic. Cum u+ '(emiu %e o mie %e $ei fusese 'u/$icat 'e+t(u stu%ii isto(ice asu'(a CNi$iei Hi Cet),ii #$/e, am 0+t(e/ui+,at a$te $u+i 0+t(e&i %e *i$e 'e+t(u a ce(ceta toate i*voa(e$e &e+e(a$e a$e ,e(i$o( +oast(e, ceea ce, fa,) %e 0+&ustu$ su/iect e(a o ma(e Ie(tf), %a( mi-a a%us u+ +em)su(at fo$os, fami$ia(i*0+%u- m), 'e+t(u a$te ce(cet)(i, cu toate aceste miI$oace %e i+fo(ma,ie. 1(emiu$, fo$osito( +umai 'e+t(u a$te c)$)to(ii, tot +e'$)tite, $-am $uat, %a( +u f)() o $u't) a '(iete+i$o( mei cu Eas%eu, ca(e-Hi e.'(imase o ')(e(e %efavo(a/i$) asu'(a ma+usc(isu$ui. Sc(ii+%u-i c0teva (0+%u(i %u(e(oase, am c)')tat ()s'u+su$ c) a( fi Iu%ecat a$tfe$ %ac) m) Htia c) s0+t auto(u$, eu fii+% G 9oam+e sfi+teK G Ro 'e($) a &e+e(a,iei ti+e(eB, %a( 0$ at(i/uise e$ u+ui /asa(a/ea+ ca(e-i %es'$)cea. #ceeaHi /u+) c(e%i+,) e(a s-o 0+t0$+esc $a #ca%emie Hi 'e+t(u c)(ticica e$e&a+t) 'e ca(e mi-o e%itase %. Emi$ Socec cu %ocume+te$e Bist(i,ei. 1(e*i+tat) $a '(emiu, (a'o(to(u$, ;i+ce+,iu Ba/eH, /)t(0+ /)+),ea+ cu mu$te sucitu(i Hi, mai a$es, su'us mu$to( i+f $ue+,e, a %ec$a(at c) +u se 'oate '(emia si+&u( '(imu$ vo$um ia(, c0+% a ieHit Hi a$ %oi$ea, c) $uc(a(ea s-a e.c$us %e $a co+si%e(a(e %e v(eme ce 'a(tea %i+t0i +-a fost '(emiat).

--

#cuma ')t(u+%eam Hi aiu(ea, 'e $0+&) (e$ua(ea co$a/o()(ii $a #(Niva %i+ IaHi, cu acte '(ivitoa(e $a Nea&oe Basa(a/ Hi so$u$ $ui $a ;e+e,ia Hi Ra&usa Hi $a Nico$ae -av(oco(%at 0+ $e&)tu() cu 0+v),atu$ c)$u&)( f(a+ce* 2e Tuie+. 9ocume+te 0+t(u c0tva $e&ate %e ')m0+tu$ ,e(ii au i+t(at 0+ Bu$eti+u$ societ),ii %e &eo&(afie '(i+ /u+)voi+,a $ui =N. 2aNova(Z, %e $a Cu(tea %e Co+tu(i, sec(eta(u$ societ),ii ca(e %)%use e$ 0+suHi mu$te sc(iso(i (omP+eHti 0+ Co+vo(/i(i, ia( $a Eco+omia Na,io+a$), t(a+smis) %e 1. S. #u(e$ia+ &i+e(e$ui s)u, 'e ca(e-$ cu+oscusem $a -`+cNe+, %. C. B)icoia+u, a a')(ut a+a$i*a %esco'e(i(i$o( %e $a 2em/e(&, mai t0(*iu Co+%ici %e socote$i a$e 9om+i$o( fa+a(io,i Hi a$t) i+fo(ma,ie 0+ acest %ome+iu. 4i $u.oasa (evist) a %$ui N. 1)t(aHcu, 2ite(atu() Hi a(t), a$ c)(ui #$ecsa+%(i 0$ Iu%ecasem o%at) as'(u, 0mi e(a $a(& %escNis), Hi 'e+t(u 'a&i+i %e $ite(atu() %esc(ii+% 'ito(escu$ +oi$o( me$e c)$)to(ii Hi 'e+t(u co+t(i/u,ii isto(ice. Cu 'u/$icu$ ce$ ma(e e(am s) i+t(u 0+ co+tact '(i+ co+fe(i+,e (e*e(vate mie, 0+ 0+,e$e&e(e cu O+ciu$, ca(e a$esese ca su/iect: :+temeie(ea 1(i+ci'ate$o(, Hi cu Bo&%a+, ca(e a vo(/it %es'(e Stu%ii$e s$ave $a (omP+i. 1a(tea mea au fost: 2u'te$e $ui -iNai ;itea*u$ cu tu(cii Hi Cu$tu(a (omP+) su't fa+a(io,i. #m/e$e au se(vit %e /a*) u+ei 0+t(e&i se(ii %e ataatacu(i 'ie*iHe, G R%uHma+u$ $ui -iNai ;itea*u$B, R$)u%)to(u$ fa+a(io,i$o(B, G ca(e 0+s) fac 'a(te %i+ ()*/oiu$ 'e ca(e t0+)(u$ cu at0ta te+acitate u(&isit Hi u(m)(it a fost +evoit s)-$ 0+cea'). 10+) atu+ci, %i+ fe(ici(e 'e+t(u o sta(e %e s'i(it 'e ca(e +-am 0+v),at s) o ,i+ $a o 'a(te %e tot ce-mi 'oate %a $umea, aveam aceeaHi 0+,e$e&e(e a st()i+i$o(, c)(o(a +u $e f)cusem +ici o 0+%ato(i(e Hi %e ca(i +u m) $e&a +ici u+ (ost se+time+ta$ ca %e com'at(io,ii Hi co+a,io+a$ii mei, %a( s'(e ca(i, cum am s'us, m) %uceau %(umu(i$e a+ua$e, %(umu(i ca(e e(au '$)tite %i+ ce mi se cuve+ea %e $a #ca%emie 'e+t(u co(ectu(a si+&u(). 4i, s'(e a 'utea face aceste %(umu(i, ()m0+eam Hi mai %e'a(te 0+ st(a%a Scu$'tu(ii, a'oi me(&eam tocmai 0+ fu+%u$ st()*ii Icoa+ei, $0+&) (am'a %e &u+oaie ca(e a(omea maNa$aua, 0+t(-u+ Hi( %e o%)i,e Ioase, cu fe(eHti$e c)t(e u$icioa(a ca(e se cNema m0+%(u st(a%a O(ie+tu$ui Hi %e u+%e ve+eau a/u(i(i %e c0(cium), st(i&)te %e /e,ivi Hi c0te u+ t0$Na( ca(e, su't '(ete.tu$ c)-mi a%uce te$e&(ame +ee.iste+te, cioc)+ea 0+ miI$ocu$ +o',ii $a &eamu$ %e $a i+t(a(e, o(i, 'e u(m) %e tot, 0+ mai ome+escu$ me%iu a$ u+ei a$ei %esf)cute %i+ Ca$ea =(ivi,ei Hi ca(e, a'a(,i+0+% fiu$ui i+i,iato(u$ui (omP+esc 0+ cNimie, #$e.e -a(i+, 'u(ta Htii+,ificu$ +ume a$ acestuia. #co$o e(a ace$aHi 'o'as, ia( +u o a%ev)(at) $ocui+,): u+ foto$iu cum')(at %i+ si+&u(a moHte+i(e a vie,ii me$e, %e $a a(Nima+%(itu$ ;a(aNii$ 2ateH %i+ -0+)sti(ea Neam,u$ui, fost aIuto( a$ -it(o'o$itu$ui Sof(o+ie -ic$escu, c0teva scau+e %es')(ecNiate, u+ 'at %e fie( Hi o mas) %e suf(a&e(ie (e'(e*i+tau, '0+) ce &os'o%)(ia cNi/*uit) a so,iei me$e a c(e*ut c) t(e/uie s) se mai a%au&e ceva, mo/i$ie(u$ %i+ casa u+ui sava+t (omP+ i+vi%iat, a c)(ui $)comie t(e/uia o'(it) 0+c) %e atu+ci %e a se 0+ti+%e '(ea mu$t. Ce$e %i+t0i scau+e 0m/()cate mi $e vo( '(ocu(a cei t(ei sute %e $ei 'e $u+) 'e ca(e, scu(t), foa(te scu(t) v(eme, mi $e-a %at *ia(u$ 2OI+%e'e+%a+ce Roumai+e, cu ca(e m-am $e&at '(i+t(-o co$a/o(a(e ca(e ce(e mu$te e.'$ica,ii.

--

:+c) %i+ a+ii mei %e stu%e+t, 0+ce'usem co+t(i/u,ii$e, 0+tPm'$)toa(e, $a u+e$e (eviste f(a+ce*e, aceea %e $a Revue Nisto(i[ue, 0+&()m)%it) %e mate(ia$ f(a+ce*, +e'ut0+%, fi(eHte, s) co+ti+ue (u+ a(tico$ %es'(e +iHte sc(iso(i '(ivitoa(e $a a+&evi+ii %i+ Nea'o$e 0+ seco$u$ a$ A;-$ea mi-a ()mas Hi ast)*i 0+ ma+usc(is, aHte'ta(ea ti')(i(ii %0+% 'uti+,a %e 'u/$ica(e u+ui isto(ic ita$ia+). 9a( Revue c(iti[ue a $ui CNu[uet, u+%e %e $a Ro+ci\(e 0mi $)u%ase te*a, 0mi t(imesese c)(,i 'e+t(u (ece+*ie, Hi am 'utut ')st(a $e&)tu(i$e cu aceast) im'o(ta+t) 'u/$ica,ie mai mu$t) v(eme, '0+) ce, c0+% am a()tat cum fusese a$c)tuit cata$o&u$ $ui Toci$escu, am '(imit %e $a (e%acto( 0+Htii+,a(ea, i+s'i(at) %e oame+i %e $a Bucu(eHti, c) %u') c0t se 'a(e, eu u(m)(esc ()*/u+)(i 'e(so+a$e G Hi, +ea')(at, m-am o'(it aco$o. 9)%usem 0+s) %ou) +ote, 0+ $e&)tu() cu '(eocu'a,ia 'e(ma+e+t) 0+ ce '(iveHte c(uciate$e, (evistei co+sac(ate acesto( stu%ii, Revue %e $OO(ie+t $ati+, ca(e co+ti+ua #(Nive$e co+te$ui Ria+t Hi a c)(ii co+%uce(e o avea u+ s'i(it %e o c(itic) si&u() Hi +emi$oas), 'e+t(u ca(e fiece cuv0+t e(a o/iectu$ u+o( $u+&i e.ami+)(i Hi eve+tua$e %iscu,ii, CNa($es VoN$e(. I-am '(o'us ti')(i(ea aco$o a mate(ia$u$ui st(0+s a+i %e *i$e 0+ acest %ome+iu Hi astfe$, cu socote$i$e Caffei Hi 1e(ei 0+ce'eam, 0+c) %i+ 6897, se(ia $u+&) a Note$o( Hi e.t(ase$o( 'e+t(u a se(vi $a isto(ia c(ucia,e$o( 0+ seco$u$ a$ A;-$ea, ca(e a a')(ut a'oi, t(as) a'a(te, 0+ %ou) vo$ume, $a 6889, a$ t(ei$ea, %e o(i&i+e mai mu$t (a&u*a+), ti')(i+%u-se $a Bucu(eHti. 9u') ce$e %i+t0i +ume(e cu'(i+*0+% aceste co+t(i/u,ii mam 0+v(e%+icit %e ate+,ia cuiva, ca(e +u e(a a$tu$ %ec0t c(eato(u$ /i*a+ti+o$o&iei 0+ =e(ma+ia, V(um/acNe(, Hi +-aH 'utea s'u+e 0+%eaIu+s c0t) 0+cu(aIa(e a t(as ce$ ca(e se t(u%ea 0+ *)%a( acas) $a %0+su$, 0+t(e Ios+ice i+vi%ii Hi i+t(i&i 'e ca(e +u voia s) $e u(m)(easc), %e $a o a'(ecia(e ca(e ve+ea %e aHa %e sus. >a,) %e isto(io&(afia %i+ 689!, ca(e co+ti+ua, o/osit), f)() +ici o %o(i+,) %e a &)si +oi i+fo(ma,ii Hi %e a '(e*i+t) e.'$ica,ii +oi, +u m-am &0+%it u+ si+&u( mome+t s) '(oc$am u+ c(e* %e (eface(e, cum, $a 2u'ta, '(efe(asem s) fiu socotit, %e c(o+ica(u$ teat(a$ ca(e-mi ce(ea teo(ia mea '(o'(ie, ca u+ om f)() i%ei, %ec0t s) $e& 0m'(eu+) c0teva '(o'o*i,ii %oct(i+a(e cu ae(u$ cuiva ca(e a %esco'e(it ce +u-Hi 0+cNi'uia +ime+i c) s-a( 'utea &)si. :+ toat) $u+&a mea via,) am avut u+ se+time+t %e fe(ea$), u+ a%0+c %e*&ust, cu motive mai mu$t %e estetic) Hi %e e$e&a+,), fa,) %e %o&matismu$ &(eoi Hi '(ete+,ios 'e ca(e +umai s'i(ite$e 'e%a+te, +e'ut0+% '(i+%e ce e (e$ativ, i+ca'a/i$ %e a fi com'$ect %efi+it Hi %e a fi e.'(imat '(i+t(-o fo(mu$), u+a si+&u() Hi f)() &(eH, 0$ 'ot socoti ca u+ miI$oc si&u( %e a &)si a%ev)(u$. -i s-a ')(ut c) ai cu at0t mai mu$te Ha+se %e a te 0+He$a, cu c0t 0,i e mai st(ict) '(eci*iu+ea afi(ma,ii$o(. 9oa( +esf0(Hite$e +ua+,e a$e sti$u$ui, c0+% $e 'ose*i G Hi, %ac) +u, %e ce +-ai face matematici sau fi*ic)J G s0+t %ate 'e+t(u a e.'(ima tot ce e &0ci(e, i'ote*), $uc(u %e (e$uat, %e %iscutat, %e scNim/at c0t %e mu$t 0+ asi&u()(i$e +oast(e. O(ice '(iveHte 'e am +u se 'oate 0m/()ca %ec0t 0+ fo(me ca(e s) co(es'u+%) cu ceea ce 0+ omu$ 0+suHi e aHa %e a'(o.imativ Hi %e su'us '(eface(i$o( ce$o( mai +eaHte'tate Hi ce$o( mai fe$u(ite. # t(ata suf $etu$ ome+esc ca 'e u+ co(' c(ista$i+, ca(e +ea')(at Hi o(ic0+% 0+f),iHea*) ace$eaHi fe+ome+e, $)mu(ite o %at) 'e+t(u tot%eau+a, e cea mai fo(mi%a/i$) %i+t(e &(eHe$i. E$ t(e/uie 0+,e$es cu o +esf0(Hit) sim'atie Hi (e%at aHa 0+c0t s) faci sim,ite toate tai+e$e

$ui Hi toate 0+%oie$i$e cui caut), cu

--

--

mu$t) %e$icate,) Hi su't 'ova(a mu$to( 0+t(e/)(i, s)-$ %esc(ie f)() a-$ fa$sifica, s)-$ fac) '(ice'ut f)() a '(eti+%e c) +u mai e +imic %e &)sit 0+t(-0+su$. 9eci +u 'utea s) fie vo(/a %e o RHcoa$) +ou)B 0+ isto(ie, '(ecum mai: t0(*iu voi evita 0+ $ite(atu() tot ce a( fi 'utut s) seme+e c) a(e acest ca(acte( %e 0++oi(e voit), co%ificat) Hi '(oc$amat), 'e+t(u ca $a ca')tu$ $u'tei s) se c(ea%) a$tceva %ec0t ce fusese c(e*ut, mu$t) v(eme, 0+ai+te %e o aseme+ea R(evo$u,ieBU a 'o+tifica e(a im'osi/i$ 'e+t(u u+ s'i(it accesi/i$ tutu(o( i(o+ii$o(, ca(e 0+ai+te %e a fi (ostite %e +oi se &)sesc 0+ +atu(a 0+s)Hi a $uc(u(i$o(.B2u't)to(u$B 'e ca(e $-au c(eat u+ii %i+ 'u,i+ii mei '(iete+i, a%esea %e o at0t %e su'e(ficia$) 0+,e$e&e(e, &ata s) m) a%uc) $a u+u$ %i+ ti'u(i$e cu ca(e s0+t %e'(i+Hi, +-a e.istat +icio%at). Cum +-am avut '(ete+,ia s) (eve$e* c(e*u(i +ea')(ate Hi 'e+t(u a$,ii, tot aHa mi-a fost tot%eau+a 'este m)su() %e &(eu s) %escu(c cu&eta(ea +e$o&ic) sau %e o $o&ic) fa$s) a a$to(a: 'e+t(u aceasta t(e/uie s)-,i st(0m/i 0+su,i &0+%u$ Hi aceasta, at0t %e &(eu 'e+t(u ce$ ce cu&et) /i+e, 0mi i+s'i() ace$aHi se+time+t %e ()s'i+&e(e ca Hi co+to(sio+a(ea o(&a+e$o( mate(ia$e a$e co('u$ui. #fa() %e motivu$, Not)(0to( 'e+t(u mi+e, %e a m) %a 0+ $)tu(i 0+ fa,a i+Iu(ii$o( Hi a o(ic)(ii &(oso$)+ii, 0+tocmai cum u+ om cu(at va '(efe(a s) ieie o c)(a(e 0+&ust) Hi '()foas) 0+ $oc s) co+ti+ue 'e u+ %(um %(e't Hi como%, s)m)+at %e imu+%i,ii. #ceasta 'e+t(u a e.'$ica %e ce i%eea u+ui ()*/oi cu at0ta $ume, 'e ca(e a t(e/uit s)-$ '(imesc, (a(eo(i cu /ucu(ia c) am 0+f(u+tat o Ha($ata+ie o(i am %ist(us o i$u*ie ()uf)c)toa(e, a fost st()i+) %e i+te+,ii$e me$e Hi cu totu$ +eco(es'u+*)toa(e i%ea$u$ui %e via,) a cui %e mu$t +u c)uta a$tceva %ec0t cea mai %es)v0(Hit) i*o$a(e %e tot ce e(a *&omot ome+esc, 0m/u$*ea$) %e am/i,ii Hi (ev)(sa(e %e 'atimi. 9oa( o a()tasem 0+%eaIu+s, %e $a Hcoa$a u+%e ascu+%eam cu 0+&(iIi(e ce 'uteam Hi eu, c)ut0+%, $a i+te(+at, u+%e 0+ Iu(u$ meu e(au +umai u($ete$e %e*m),u$ui, s) su'(im Hi *&omotu$ 'aHi$o( mei, a'oi $a stu%ii$e, 0+ st()i+)tate, u+%e +u m-au (ecoma+%at +ici a$,ii %e acas) Hi +-am c)utat s) m) (ecoma+% +ici si+&u(, mi(at oa(ecum c0+% mi se &)sea o 0+suHi(e, tot aHa Hi '0+) $a cei Hase a+i %e activitate ca '(ofeso( $a 8+ive(sitate, 0+ ca(e +-am cu(te+it 'e +ime+i, +-am 0+&(iIit 'e +ime+i, +-am c)utat +ici c0(%)Hie, +ici 0+c)ie(a(e 0+ $ocu$ u+%e fie(/eau at0tea 'asiu+i, Hi aHa %e cum'$ite, ')tate %e o 'o$itic) 0+c) %e atu+ci amestecat), %i+ +e+o(oci(e, 0+ toate %ome+ii$e activit),ii i+te$ectua$e. N-am Htiut cum s) m) st(eco( 0+ fieca(e vaca+,) ma(e, u+eo(i Hi 0+ ce$e scu(te %e ia(+), ca 0+ vi*ita $a B(aHov, ca s) caut o/scu( %ocume+te 'e ca(e $e ceteau at0t %e 'u,i+i %i+ 'u/$ic Hi 'e ca(e $e u(m)(eau Hi $e '(ice'eau aHa %e 'u,i+i, Hi %i+t(e isto(icii ca(i +u f)cuse() o $u+&) Hi &(ea Hcoa$) ca a mea. :mi i+te(*isesem a'oi o(ice activitate $ite(a(), Hi o %at) +umai u+ t0+)( *ia(ist mo$%ovea+, a$ c)(ui +ume ca Hi +ume$e foii (so,ia $ui isc)$ea 2au(a ;am'a) +u mi $e ami+tesc /i+e ('oate Eu&e+ ;aia+), mi-a smu$s c0teva ve(su(i 'e+t(u co$oa+e$e sa$e. #fa() %e %ou)-t(ei co+fe(i+,e $a #te+eu, u+%e m) cNemase() st)(uito(, +-am stat 0+ai+tea 'u/$icu$ui, Hi '0+) ast)*i u+ au%ito(iu %e *ece 'e(soa+e 0mi '(ovoac) 0+%oie$i, 0mi 'u+e 0+t(e/)(i %e co+Htii+,), m) face +emu$,)mit %e mi+e Hi-mi sca%e miI$oace$e 'e ca(e f)() aceast) Ie+) fi*ic) $e-aH avea 'oate. 9e fo(fota u+ei 'o$itice %e /ascu$) G a*i $i/e(a$ii, m0+e co+se(vato(ii S,

--

0+ ca(e, totuHi, cum com/ata+,ii e(au /oie(i Hi i+te$ectua$i, aceasta se sim,ea Hi 0+ to+u$ 'o$emice$o(, m) ,i+usem cu cea mai ma(e &(iI) tota$ %eo'a(te. 4i, %e a$tfe$, se Htia aHa %e mu$t c) s0+t u+ s)$/atec f)() ca$it),i %e e.'(ima(eK Bu+u$ meu e$ev Hi c(e%i+ciosu$ meu '(iete+ Ee+(i StaN$ a fost ce$ %i+t0i ca(e a c)utat s) m) 0+c(e%i+,e*e c) m) e.'(im %estu$ %e cu(),e$ ca s) 'ot avea o i+f $ue+,) asu'(a oame+i$o(, Hi-i ')st(e* 'e+t(u aceasta o veH+ic vie (ecu+oHti+,)K Nime+i, 0+t(-u+ tim' c0+% e(au aHa %e mu$te Hi %e u+a+im (ecu+oscute ta$e+te$e, +u s-a( fi &0+%it s) scotoceasc) 0+ o%)i,e$e Ioase, &oa$e, c)'tuHite +umai %e c)(,i, 'e u+ '(ofeso( f)() +oto(ietate 'e+t(u a-$ a(u+ca 0+ v0(teIu$ u+%e se ce( a$tfe$ %e tem'e(ame+te. 9a( a'(o'ie(ea mea %e Ioa+ Bo&%a+, ca(e-mi a%ucea %eseo(i m)(tu(isi(ea +)ca*u(i$o( sa$e %e om +e'ot(ivit cu me%iu$, %a( a c)(ui %o(i+,) %e a-$ i+f $ue+,a e(a vi*i/i$), Hi %e aceea atacu(i$e, %i+ mai mu$te $ocu(i, c)%eau asu'(a $ui f)() ca e$ s) $i 'oat) ()s'u+%e, aIu+&0+% '0+) $a +eu(aste+ie S, mai t0(*iu a%)u&i(ea $ui O+ciu$, ca(e, 0+s), tot aHa %e 'u,i+ 0+*est(at ca vi&oa(e 'o$emic), se mu$,)mea s) 'uie 0+ +ote$e stu%ii$o( sa$e %e o e(u%i,ie &$acia$) c0te o %eci*ie %e t)&)%ui(e f)() a'e$, %)%eau %e &0+%it ace$o(a ca(i, /ucu(0+%u-se %e o ma(e faim), s'(iIi+it) 'e $uc()(i %i+t(-u+ $u+& t(ecut, aveau toate $e&)tu(i$e 0+ societate Hi %is'u+eau aHa %e $a(& %e stu%e+,imea 0+s)Hi, 'e ca(e a( fi %o(it at0t %e mu$t s-o ')*easc) %e o(ice a$t) 0+(0u(i(e. O a%ev)(at) oaste so$i%a(), %i+ i+vi%ie Hi u(), ca(e +u a( fi ieHit $a $u't) %(ea't), %a( avea 'uti+,a %e a t(e*i 0+ fa,a (iva$i$o( temu,i atacu(i$e ace$o(a ca(i +-aveau ace$eaHi motive %e '(u%e+,). #stfe$, Ii&+it %e i(o+ii$e %i+t(-o (ece+*ie $a 2OI+%e'e+%a+ce Roumai+e, 'e ca(e mi-o ce(use st)(uito( Ru/i+, ca(e e(a suf $etu$ *ia(u$ui, asu'(a u+ei Isto(ii a Bucu(eHti$o(, u+%e +u e(au %ec0t '(ete+,ioase Hi &(eoaie cocNet)(ii cu su/iectu$, '(e*um,iosu$ Io+escu-=io+ 0Hi '(e&)tise cu s)&e,i to$/a %e vecNi *ia(ist Hi ,i+ti+% $a Bo&%a+, ca ace$a ca(e s-a( 'utea mai 'u,i+ a')(a, '(e*i+t) u+ui (i%icu$ me+it s) se 0+toa(c) foa(te ()'e%e asu'(a $ui 0+suHi 'e R'$)vi,u$ %eca+B Hi ma+ifest)(i$e $ui R%eca+a$eB. 9ac) Eas%eu se fe(ea s) '(ovoace o %iscu,ie 'u/$ic), %i+ ca(e a( fi 'utut sufe(i '(esti&iu$ $ui %e v()Iito( 0+ a$e Htii+,ii G ceea ce se a%mi(a mai mu$t %ec0t o(ice a$ta %e o societate c)(eia-i t(e/uia *&u%ui(ea su('(i+%e(ii S, mu$,)mi+%u-se a %a $a tim'u$ 'ot(ivit $ovitu(i$e, 0+ um/(), Hi 0+%(e't),i+%u- se a'oi c) +-a %isti+s '(i+ 0+tu+e(ec ci+e i-a ieHit 0+ ca$e, %ac) 8(ecNi), s$a/ 0+ a')(a(e, ofe(ea 'acea a %oua *i %u') ce i se %esco'e(ise u+ &est %e +e'(iete+ie, e+e(&ia aHa %e vie, 'atima aHa %e c)$%u(oas) a $ui Toci$escu +u cu+oHteau +ici o (e*e(v) atu+ci c0+% e(a vo(/a %e a se a(u+ca asu'(a i+amicu$ui ca(e e(a 'e+t(u %0+su$ o(ici+e c)$ca 0+ vaste$e $ui %ome+ii, 0+ti+*0+%u-se %e $a /a(/a(ii %e su't movi$a %e $a #%am-V$isi, s)'at) %e %0+su$, '0+) $a %om+ia (e&e$ui Ca(o$, 'e ca(e-$ m)&u$ea aHa %e mu$t. :+ fa,a $ui Bo&%a+ e$ a stat tot%eau+a cu cea mai %0(*) Not)(0(e %e a-$ %ist(u&e, t)&)%ui+%u-i o(ice me(it, +e&0+%u-i o(ice 'osi/i$itate %e a fi fo$osito(. 9a( mi-a fost tot%eau+a im'osi/i$ s) v)% %e*$)+,ui+%u-se astfe$ %e 'o(+i(i, +u co+t(a u+ui '(iete+ iu/it, %a( Hi co+t(a ce$ui %i+ u(m) %i+t(e +ecu+oscu,ii ca(i +u fac ime%iat &estu$ %efe+siv, f)() s) uit totu$ Hi s) m) su/stitui eu 0+c(eme+i(ii %u(e(oase a ce$ui $ovit

--

'e +e%(e't. 9i+ ce am s'us '0+) acum se ve%e c0t %e &(eu mi se f)cuse %(umu$ c)t(e o activitate 0+ ca(e +u %o(eam %ec0t s) 'u+ $a 0+%em0+a tutu(o(a ceea ce cu at0ta t(u%) 'utusem s) cu+osc Hi s) %esco')(, f)() m)ca( s) fi.e* %eose/i(ea 0+t(e ce se Htia Hi ce, %u') oste+e$i$e me$e, se 'utea Hti %e acum 0+ai+te. 9e'o*ite 0+cNise, c)(,i ()s'i+se, Ii&+i(i +eme(itate +u 'uteau s) +u $ase 0+ suf $et ami+ti(i ca(e %e $a si+e caut) s) se '$)teasc) f)() ca Hi cea mai as'() Not)(0(e s) fie ca'a/i$) %e a o'(i o 'o(+i(e %e auto%efe+siv). 4i cum oa(e aH fi 'utut s) ()m0+ +esim,ito( c0+%, a %oua *i %u') ce $a #ca%emie se 0+ce(case, '(i+ Eas%eu, ()s'i+&e(ea %e $a '(emiu a CNi$iei Hi Cet),ii #$/e, am %esco'e(it 0+ +oua e%i,ie a Isto(iei (omP+i$o( %e Toci$escu a'(oa'e o 'a&i+), 0+ $e&)tu() cu o %esco'e(i(e $a ca(e ,i+eam, co'iat) 'e %e-a-+t(e&u$ %i+ u(&isitu$ meu ma+usc(isJ 10+) atu+ci +-aH fi c(e*ut c) oame+i %e ma(e auto(itate Hi foa(te (es'ecta,i 'ot s)-Hi fac) astfe$ c)(,i$e. 9a( am c)utat Hi aiu(ea, 0+ aceast) $uc(a(e 0+s)Hi Hi a'oi Hi 0+ a$te stu%ii a$e ace$uiaHi auto(, Hi aim. 'utut co+stata 0+t(e/ui+,a(ea stato(+ic), me+,io+at) Hi mai sus, a ace$uiaHi '(oce%eu, Hi c0+% e(a vo(/a %e o 'u/$ica,ie aHa %e (ece+t) ca stu%ii$e $ui 7eiss/e(& asu'(a %e*vo$t)(ii isto(io&(afiei 'o$o+e sau %e ma+ua$e $a 0+%em0+a o(icui ca -ito$o&ia $ui 1(e$$e(. E(a, c(e%eam eu, f)() a m) &0+%i s) 0+$ocuiesc o(iu+%e 'e o(ici+e, o %ato(ie, %u(e(oas) fii+% vo(/a %e u+ co$e& G %a( vai %e ce e(a co$e&ia$itatea +oast() 0+t(-o 8+ive(sitate veH+ic sf0Hiat)K G s) 0+ve%e(e* aceste $uc(u(i, a c)(o( (eve$a,ie si+&u() 'utea s) e.'$ice Hi atitu%i+ea mea fa,) %e aseme+ea 0+ai+taHi. Sc)'ate %e co+%uce(ea o$i&a(Nic) %e '0+) atu+ci, Co+vo(/i(i$e $ite(a(e fusese() 0+c(e%i+,ate $ui Ioa+ Bo&%a+, ca(e t(u%ea $a e$e, 0+%(e't0+% Hi sti$ %e '(o*) Hi ca%e+,) %e ve(su(i, '0+) t0(*iu +oa'tea. :+ aceast) (evist), ca(e $uase astfe$ u+ ca(acte( cu totu$ a$tu$, fii+% acum Hi $a(& %escNis) %iscu,ii$o( %e isto(ie, au a')(ut %eci o se(ie %e a(tico$e, 0+ ca(e, e.'(im0+% ')(e(i$e ca(e mi se im'u+eau %i+ 0+s)Hi ce(ceta(ea c)(,i$o( ce-mi e(au 0+ai+te, c(itica mea +-a aIu+s s) ca%) +icio%at) 0+ ace$e &(eHe$i, ca(e t(e/uie evitate %e o(ice om ci+stit Hi %e o(ice om ca(e a '(imit o /u+) c(eHte(e: a(u+ca(ea u+o( 0+c(imi+)(i +e0+temeiate Hi 0+t(e/ui+,a(ea u+ui to+ a c)(ui &(oso$)+ie +u a%uce +ici u+ fo$os. Nu s-a ()s'u+s +ici aHa cum atacasem, +ici a$tfe$, 0+ fo(ma u+ei %iscu,ii Htii+,ifice, Rciu%atei fii+,iB, cum m) ca(acte(i*a '(i+ *ia(e Toci$escu, %a( $u'ta se %escNisese acum, Hi e(am %ato(, mai 'u,i+ 'e+t(u 'ie$ea mea %ec0t 'e+t(u aceea a '(iete+i$o( mei, s-o %uc mai %e'a(te. #st)*i, %u') ce at0,ia a+i au t(ecut, %u') ce a%ve(sa(u$ meu +u mai e 0+t(e cei vii, %u') ce o '(ivi(e 0m/(),iH0+% toat) 'e(s'ectiva t(e/uie s)-i (ecu+oasc) me(ite$e fa,) %e co+%i,ii$e v(emii $ui, 'ot s'u+e Not)(0t c) +-aH avea s) (et(a& +imic %i+ ceea ce am t(e/uit s) afi(m atu+ci, $u0+% asu'(a mea toate (iscu(i$e, ca(e se 0+,e$e&e c) +umai 'u,i+e +u e(au. Re&(et +umai c) $u'ta, Hi +u %i+ vi+a mea, ci %i+ a cui mi-a a(u+cat 0+ fa,) i+su$te 'e ca(e +icio%at) +u $e-am 'utut '(imi cu ca$mu$ cui a moHte+it a$t s0+&e, a aIu+s aco$o u+%e +-am c(e*ut c) s-a( 'utea co/o(0. 9a( 0+ acest %ome+iu a$ ofe+se$o( ce$o( mai i+su'o(ta/i$e, '(ovoc0+% o fi(easc) (eac,iu+e, aveam s) mai suf)( mu$te Hi, 0+%at) ce +est)'0+i(ea ti+e(e,ei a %at ()s'u+su$ ca(e +u se 'utea evita, ce c$ocot %e u() s-a '(o%us 0+ Iu(u$ omu$ui %es'(e ca(e se c(e%ea c) 'oate fi $ovit

%ist(u&)to(,

--

--

com'(omi,0+%u-$, sco,0+%u-$ %i+ 0+v),)m0+t, m)ca( atu+ci, Hi m)ca( 'e+t(u actu$ %e vio$e+,), s'o+ta+eu %e*$)+,uit '(i+ Ii&+i(ea ce$ei mai e$eme+ta(e m0+%(iiK 9e a$tfe$ +-a fost 0+t0ia %at) c0+% sa ma+ifestat %o(i+,a c)$%u(oas) a at0to( co$e&i %e a scuti 8+ive(sitatea %e u+ aHa %e ()u e$eme+t. Co$a/o(a,ia 0+tPm'$)toa(e $a 2OI+%e'e+%a+ce, 'e atu+ci cu totu$ f)() $e&)tu(i %e 'a(ti%, 0+t(e co+se(vatismu$ $ui =. Em. 2aNova(Z, mo(t t(a&ic, Hi $i/e(a$ismu$ ti+e(i$o( B()tie+i, se '(ef)cuse, %u') st)(ui+,a $ui Ru/i+, om %e u+ s'i(it %eose/it %e fi+, c)(uia 0i '$)ceau astfe$ %e 0+c(uciH)(i %e s'a%e, 0+t(-u+a 'e(ma+e+t). -i s-a ')(ut atu+ci, 0+ 6899, c0+% e(am acuma 'o(+it 'e Na(,) 'e+t(u ceea ce mi se ')(ea c) a( 'utea s) a%uc) o (e&e+e(a(e a s'i(itu$ui 'u/$ic, c) '(e*i+ta(ea f)() (e*e(ve Hi f)() c(u,a(e, o(ice a( fi s) fie 'e u(m), a st)(ii i+te$ectua$e a (omP+i$o( 0+ ace$ mome+t +-a( fi u+ $uc(u f)() fo$os. #m u(m)(it-o %eci su't toate as'ecte$e, ,i+ti+% u+ sco' mai 0+a$t %ec0t $)mu(i(i$e Htii+,ifice %e '0+) atu+ci: ace$a %e a afi(ma c(e%i+,a c) +oi, cu t(a%i,ia +oast(), cu 'ute(i$e +oast(e, a(u+c0+% %e'(i+%e(i u(0te, ca(e %u(ase() '(ea mu$t Hi f)cuse() at0ta ()u, am 'utea s) c(e)m o civi$i*a,ie, u+a a%ev)(at), o(i&i+a$), co(es'u+*0+% Hi fi(ii +oast(e (ea$e Hi ce$ei mai /u+e Hi mai +o/i$e moHte+i(i. #stfe$, +um)( %e +um)(, s-a a$c)tuit, cNia( 'este '$a+u$ meu %e $a 0+ce'ut, su/iectu$ %e*vo$t0+%u- se %e $a si+e, Hi fii+%u-mi im'osi/i$, 'e+t(u co+si%e(a,ii %e o(%i+ 'e(so+a$ G 'e ca(e c)uta s) mi $e %esco'e(e, 0+t(-o i+te(esa+t) co+ve(sa,ie, '(u%e+tu$ Tikti+, a')(ut o c$i') $a Bucu(eHti S, sau 'e+t(u a me+aIa u+e$e se+time+te, s)-$ o'(esc 0+ (ev)(sa(ea $ui, +ea')(at c(u%), actu$ %e acu*a,ie %i+ O'i+ii si+ce(e, ;ia,a i+te$ectua$) a (omP+i$o( 0+ 6899. E(am, 0+ tim'u$ ti')(i(ii acesto( co$oa+e, socotite +e0+&)%uit %e sca+%a$oase, %eHi +u e(a 0+ e$e +ici u+ acce+t %e vio$e+,), +ici o +ot) %e /(uta$itate, $a Vj+i&s/e(&, ocu'at cu a%u+a(ea mate(ia$u$ui teuto+ic Hi cu sc(ie(ea isto(iei seco$u$ui a$ A;I-$ea (omP+esc, c0+%, 0m'(eu+) cu +ume(e$e *ia(u$ui f(a+ce* cu'(i+*0+% stu%iu$ meu, 0mi soseau, t(imese %e Ru/i+, /ucu(os c) se caut) aHa %e mu$t *ia(u$ s)u, a$te foi 0+ ca(e se f)&)%uia, 0+t(e a$te$e, auto(u$ui c), o%at) cu 0+toa(ce(ea $a Bucu(eHti, va avea s) '$)teasc) Hi cu 'ie$ea 'e+t(u cute*a+,a $uiU cum 'u(tam 'e atu+ci o %emo%at) 'e$e(i+), 'e ca(e am ')st(at-o a+ %e a+ '0+) ce mi-au m0+cat-o Hoa(ecii, e(a vo(/a Hi %e soa(ta 'e ca(e o va avea aceast) 'e$e(i+) isto(ic) $a a'(o'iata Hi +e$i'sita (e&u$a(e %e co+tu(i %e ca(e, %e a$tfe$, 0mi ')sa aHa %e 'u,i+. Se a%u+au %e *o( isc)$itu(i$e 'e+t(u i*&o+i(ea mea %i+ miI$ocu$ u+o( '(ofeso(i 'e ca(i acuma 0i com'(omisesem cu totu$, Hi s-au cu$es, %u') c0t 0mi a%uc ami+te, v(eo Hai*eci, Ha'te*eci %e a'(o/)(i 0+ sc(is a m)su(ii, ca(e ')(ea i+%is'e+sa/i$). 9e $a IaHi, cum fusese vo(/a Hi %e Ca(a&ia+i, ca %i(ecto( a$ u+ei /i/$ioteci u+ive(sita(e cum'$it 0+a'oiate, fostu$ meu '(ofeso( t(imetea o /(oHu() 0+t(ea&), %e o savoa(e %e sti$ 'ot(ivit) cu 0+suHi(i$e cu+oscutu$ui 'ovestito( %e a+ec%ote o(ie+ta$e, te(mi+0+% cu %eci*iu+ea ca sc(ie(i$e me$e s) fie a(u+cate 'u/$ic 0+ $)tu(i$e %e 'e ma$u$ BaN$uiu$ui. Si+&u( u+ +ecu+oscut t0+)( /oie(, Co+sta+ti+ B)$)cea+u, $ua u+ co+%ei %e o +o/i$) t(am') Hi, 0+ cu(aIoasa foaie f(a+ce*) 'e ca(e o ti')(ea, f)&)%uia ce$ui aHa %e a'(i& atacat c) va ve+i o v(eme, ca(e a ve+it Hi +-a ve+it, c0+% mu$,i %i+ %uHma+ii %e atu+ci 0i vo( face s$uI 0+ai+te.

--

II( LU,T

0V( ,RIME ,REOCU,AII ,OLITICE I NAIONALE


Nu-mi st)tea '(i+ &0+%, $a 0+ce'ut, '(i+ 6899, s) ati+& 0+ $OI+%Y'e+%a+ce Roumai+e su/iecte 'o$itice. 9a( +u +umai 0+ suf $etu$ meu, ci 0+ ace$a a$ u+ei 0+t(e&i &e+e(a,ii, mai a$es a$ ce$o( ca(i avuse() $e&)tu(i cu #'usu$ Hi cu+oscuse() societ),i %e o civi$i*a,ie mo%e(+) a%ev)(at), activ), cu sim, %e ()s'u+%e(e, o(ica(e a( fi fost Hi aco$o &(eHe$i$e Hi s$)/iciu+i$e, cu 0+&(iIi(e ascu+se 0+s) %e acea i'oc(i*ie %es'(e ca(e &0+%ito(u$ f(a+ce* a s'us c) Re u+ oma&iu 'e ca(e viciu$ 0$ a%uce vi(tu,iiB, se ivise ')(e(ea c) Hi 0+ acest %ome+iu, %e ca(e, %e a$tfe$, $a +oi at0(+au toate ce$e$a$te, +u se mai 'oate ca acum. :+ a%ev)( e(a %e toat) evi%e+,a, cNia( c0+% ea +u e(a '(o%us) %e f $ac)(a ()scoa$e$o(, ca(e +ici e$e +u $i'sise() cu totu$, c) e im'osi/i$ s) se t()iasc) mai %e'a(te cu mi$ioa+e %e ,e(a+i f)() ')m0+t, f)() %(e't a%ev)(at 0+ via,a 'u/$ic) G afa() %e &$uma i+su$t)toa(e ca(e e(a co$e&iu$ a$ III-$ea, 0+ca%(at %e Ia+%a(mi, m0+at ca vite$e, /)tut sau '$)tit Hi, $a ca')t, 0+He$at S, Hi $i'si,i %e o(ice c(eHte(e '(i+ Hcoa$), cu o /u(&Ne*ie ca(e 0+ -o$%ova e(a a'(oa'e tota$ st()i+) Hi +e+a,io+a$i*a/i$), cu o /oie(ime sf0Hiat) %e 'atima 'o$itic), %a( o'(it) 0+t(-u+ 'ut(e% o'o(tu+ism, 'este a$ c)(ui fo+% (e&e$e 0m/)t(P+it Not)(a ste('e scNim/)(i %e (e&im, Hi cu o i+te$ectua$itate com'$ect *)')cit), oa(e +u-Hi %)%ea sama +ici %e ca(e e %ato(ia ei fa,) %e +eam Hi %e ,a(), +ici %e tot ce e$e, /i+e0+,e$es Hi se(vite, a( 'utea s) 'uie $a 0+%em0+) 'e+t(u o tota$) t(a+sfo(ma(e. 4i aceasta c0+%, %i+co$o %e Nota(e$e u+%e se o'(eau '(ivi(i$e 'o$iticia+i$o(, co+si%e(P+% '(ovi+cii$e (omP+eHti ca u+ +um)( %e ki$omet(i oa(eca(i 'e %(umu$ s'(e #'usu$ tutu(o( '$)ce(i$o( Hi fe(ici(i$o(, co+ce'ut Hi ace$a 0+t(e ca(tie(u$ %e %ist(ac,ii a$ 1a(isu$ui Hi Coasta %e #*u(, f(em)ta o 0+t(ea&) (omP+ime a(%e$ea+), mu+citoa(e, o+est), i%ea$ist), c(e*0+% 0+ +oi ca 0+ 9um+e*eu, f)() a +e cu+oaHte, Hi tocmai 'e+t(u c) +u +e cu+oHtea L...M. Ia( %e Iu( 0m'(eIu(, f)() ca ocNii o/osi,i sau o(/i %i+ +aHte(e s) $e %eose/easc), '(imeI%ii$e u+o( mo+a(Nii %e '(a%), a c)(o( vi*iu+e e(a aHa %e 'ute(+ic) 0+ mi+tea u+ui Stu(%*a, ca(e-Hi avea tot%eau+a co$,u$ %e /o$+av) e.a&e(a(e, 0+c0t, cNem0+%u-m) $a -i+iste(u$ %e E.te(+e 'e+t(u a-mi (ecoma+%a s) sc(iu %es'(e RomP+ia Hi cNestia O(ie+tu$ui, m) 0+%em+a s) m) &()/esc, c)ci R+u se Htie ce se 'oate 0+t0m'$a, ,a(a $i/e() st0+% ca o f(u+*) 'e a')B. :+ t)ce(ea f $)m0+*i$o(, 0+ to(o'ea$a s)tui$o(, u+ (omP+ %e 'este &(a+i,) 0+ce(case '(eface(ea tota$) a s'i(itu$ui 'u/$ic '(i+t(-o foaie, f(umos ti')(it) %e e%ito(u$ /(aHovea+ aHe*at $a Bucu(eHti, =Neo(&Ne >i$i', RomP+ia Iu+). #u(e$ 1o'ovici, /)+),ea+, me%ic %e '(ofesie, $u't)to( (a%ica$ 'e+t(u $i/e(a(ea a$o( s)i, f)() s) '(e%ice 0+c) 0+c(e%e(ea 0+ ;ie+a Hi im'osi/i$a a$i'i(e $a #ust(ia, 'e+t(u ca(e va $u'ta, cu o (ece co+vi+&e(e a+ti'atic), Hi /ucovi+ea+u$ #u(e$ O+ciu$, e(a u+ om im'(esio+a+t '(i+ vi&oa(ea sa t(u'easc), '(i+ f(umuse,a oacNeHu$ui, (otu+%u$ui s)u ca' %e

me%a$ie (oma+), '(i+

--

--

tumu$tu$ %e i%ei ca(e i se */)teau 0+ suf $et, '(i+t(-o e$ocve+,), 'u,i+te$ %e cafe+ea vie+e*) u+%e, ,a(a st0+% totuHi 'e $oc, toate cNestii$e se 'u+eau Hi se (e*o$vau 0+ai+tea u+ei Na$/e %e /e(e, %a( cov0(Hitoa(e, co'$eHitoa(e 'e+t(u ascu$t)to(ii u$ui,i %e a/u+%e+,a u+ui va$ ca(e +u se mai sf0(Hea, '(ecum Hi '(i+ i+to+a,ii$e '(ofu+%e a$e u+ui fo(mi%a/i$ &$as %e t(i/u+). :$ voi cu+oaHte mai t0(*iu, te(o(i*at Hi eu %e aceste e.ce',io+a$e %a(u(i fi*ice, mai mu$t %ec0t &ata s)-mi a%au& isc)$itu(a $a a u+ui Nico$ae >i$i'escu, ca(e fusese com'$ect cuce(it, 0+ favoa(ea u+ui '(o&(am su't (ea$i*a(ea c)(uia t(e/uia s) *ac) Hi at0t %e scum'a +ou) +eat0(+a(e a RomP+iei +oast(e. 1e+t(u mome+t, %u') ce +umai 0+ tim'u$ %i+ u(m) 0+ce'usem a o'(i 'e ,i&)+aHu$ ca(e f)cea cu st(i&)te$e $ui ascu,ite co+cu(e+,) +eam,u$ui cu RXa(me W`(stB, moH+ea&u$ui Hi /a/ei cu Rcio(/) %e /u(t) ca$%)D Hi ce(Hito(i$o( cu Rmi$ui,i-m) Hi 'e mi+eB Hi Rme$ostivi,i-v)B ca s)-i cum')( i+co$o(u$ Hi i+si'i%u$ 8+ive(s, ceteam %e $a u+ ca')t $a a$tu$ ma(e$e Iu(+a$ /i+e f)cut, a$ c)(ui sc(is cu(aIos co+t(i/uia s) %efi+easc) Ri%ei$eB ce mi se %esf)cuse() mie %i+ $u+&a ce(ceta(e a u+ui t(ecut se(ios Hi o+est, av0+%u-Hi /a*a $ui '(o'(ie. E(a aco$o a$t) c(e%i+,) %ec0t aceea %i+ f(umoase$e %iscu(su(i cu ca(e se $u'tau 0+ 1a($ame+te va+e, +umai %e fo(m), e$e&a+,ii at$e,i ai $u'te$o( +oast(e %e 'a(ti%. ;oi 0+v),a a cu+oaHte Hi '(i+ '(o'(ia mea e.'e(ie+,) ce e(a su't aceast) 'a(a%) ca(e, $a *i$e ma(i, c0+% se (i%ica vi/(a+tu$ &$as a$ $ui -aio(escu, c0+% Ca(' 0Hi a(u+ca fo(mu$e$e sfi%)toa(e, c0+% 9e$av(a+cea, 0+c) 'u,i+ a'(eciat ca o(ato(, %a( 0+c0+t0+%u-se %e e$ocve+,a sa, 0Hi %esem+a 0+ ae( 'ito(eHti$e ca'(icii, a%u+a 0+ $oIe tot ce $umea femi+i+) a vecNi$o( Bucu(eHti avea mai fi+ Hi mai fe(mec)to(. O %at), cu o f(umoas) a%(es) ca$i&(afiat), am fost cNemat $a mi+ist(u$ meu, ca(e e(a co$e&u$ %octo( Ist(ati, mie %ea$tfe$ 'e(so+a$ +ecu+oscut. O misiu+eJ O %eco(a,ieJ E(a o *i foa(te ca$%) %e va() Hi, 0+ ca/i+etu$ s)u, mi+ist(u$ st)tea 0+ Ii$etc). --a i+vitat s) m) %e*/(ac Hi eu, ceea ce, 0+c$i+0+%u-m) 0+ai+tea &e+e(o*it),ii &estu$ui, am (efu*at. #'oi a 0+ce'ut s) m) 0+t(e/e, cu mu$t) st)(ui+,) Hi 0+c) mai mu$t) Ie+), %es'(e e.ame+u$ %e /aca$au(eat $a ca(e, %i+ +ou, e(am '(eHe%i+te. Nume$e $ui Take Io+escu, c)(uia Ist(ati-i e(a '(ofu+% %evotat, se amesteca +eco+te+it, cu(ios, 0+ acest i+te(o&ato(iu. G Ce am eu cu e$J 9e ce $-am su')(atJ .. . #m 0+,e$es.B9a,i-mi, v) (o&, o foaie %e N0(tie.B 4i, c0+% i-am 0+ti+s %emisia, 'e ca(e, cu &0+%u$ $a Take Io+escu, +u cute*a s) mi-o cea(), a '(i+s s) m) 0+t(e/e '(iete+os c0t aH fi c0Hti&at $a comisiu+e, cum s-a( 'utea 'u+e suma $a $oc, Hi %ac) aH v(ea s)-i cata$o&Ne* co$ec,ii$e. G ;oi c)uta u+ stu%e+t 0+ $i's) %e miI$oace. G 9a, %a, tocmai aceasta voiam s-o s'u+. G Nici +u 'utea,i &0+%i a$tfe$. 9a(, totuHi, %ac) aH v(ea s) me(& 0+ st()i+)tate, fii+% 'oate /o$+av, fii+% %e %o(it s) fii /o$+av... 9a( +u s0+t. G #tu+ci, Htiu euJ o ce(ceta(e Htii+,ific). G #H face-o $a m)+)sti(ea Neam,u$ui. S #, tocmai, tocmai... G 9a( cu ma+%at oficia$, t(ecut $a -o+ito(iu... S 9esi&u(K G 4i +u ca o com'e+sa,ie: voi '(e*i+t) co+tu$... G 9esi&u(K 4i m-am %us $a Neam, Hi am '(e*i+tat co+tu$, %a( +ici 0+s)(ci+a(ea +u s-a 'u/$icat, Hi a t(e/uit s) 0+&Nit t(ei sute %e $ei tocmai... Co$a/o(ato( a$ RomP+iei Iu+e, e(a Hi %. #. C. Cu*a L...M.

--

:+ acest mome+t, 'e+t(u o /i/$iotec) %e isto(ie co+tem'o(a+) %i+ 1a(is, a')(ea ca(tea, /i+e f)cut), %es'(e isto(ia co+tem'o(a+) a RomP+iei a $ui >(Y%Y(ic 9amY, fost %i(ecto( $a $OI+%Y'e+%a+ce, c(eato(u$ u+ui *ia( i$ust(at, auto(u$ u+ui '(e,ios %ic,io+a( (omP+o-f(a+ce*, om 'e Ium)tate 0+cet),e+it '(i+t(-o c)s)to(ie ca(e se te(mi+) sca+%a$os, f)c0+%u-$ s) ')()seasc) ,a(a 'e+t(u tot%eau+a, aHa 0+c0t i s-a 'ie(%ut Hi u(ma. 1(e*i+t0+% ca 'e+t(u o $uc(a(e me+it) a fi co+su$tat) tot Hi(u$ scNim/)(i$o( 'o$itice, at0t %e %ese Hi cu at0t %e 'u,i+) sem+ifica,ie, toat) $ista %e +ume, 0+ ma(e 'a(te %e mu$t uitate, a$e *eci$o( Hi sute$o( %e mi+iHt(i %i+ a&itatu$ +ost(u ci+emato&(af 'o$itic, $uc(a(ea, 0+ ca(e e(au se(vite Hi u+e$e i+te(ese %e 'a(ti%, ceea ce e(a %e a$tfe$ foa(te vi*i/i$, 'u+ea 0+ $umi+), f)() ca aceasta s) fi fost 0+ i+te+,ii$e isto(icu$ui, *)%)(+icia tota$) a u+ei vie,i 'o$itice %e o'o(tu+ism Hi st0('iciu+e 0+ fo(me %e '(i'it Hi +ei+te$i&e+t 0m'(umut. 2i+ii &e+e(a$e +u voise, sau +u 'utuse %esface auto(u$ st()i+, c)(uia toat) aceast) come%ie 0i e(a 0+ fo+% i+%ife(e+t). E$e mi s-au im'us cu at0ta 'ute(e, t(e*i+% o a%0+c) %u(e(e 0+ suf $etu$ cui 0Hi %)%ea sam) $a ce (e*u$tat s-a( fi aIu+s %ac) 'ute(i$e vii a$e +a,iei a( fi fost 0+ a%ev)( 0+t(e/ui+,ate, 0+c0t am (e%actat, cu o 'asiu+e ca(e +u e(a 0+ o/iceiu$ me%ievistu$ui, ocu'at cu ,e(i st()i+e sau cu e'oce aHa %e %e')(tate, o c(itic), me+it) +u at0ta s) a()te va$oa(ea c)(,ii 0+seHi %e ca(e e(a vo(/a, ci s) fac) '(ocesu$ u+o( ma(i Hi fata$e &(eHe$i. Co+c$u*ii$e me$e, ieHite %i+ co+si%e(a,ii isto(ice, coi+ci%eau %es)v0(Hit cu a$e %$ui Cu*a, a$ c)(ui 'u+ct %e '$eca(e fusese eco+omic Hi socia$. 9a(ea %e sam), ca(e a fo(mat o 0+t(ea&) /(oHu(), a a')(ut 0+ RomP+ia Iu+), t(e*i+%, %e a$tfe$, 'u,i+ i+te(es, ca tot ce se 'u/$ica 0+ aceast) a%mi(a/i$) foaie, ca(e 'este c0teva $u+i Hi-a o'(it a'a(i,ia, '(imeI%ui+% Hi e.iste+,a ti'o&(afieiB-i+e(vaB, c(eat) mai mu$t 'e+t(u acest sco'. Ceea ce +u s-a mai 'utut 'u/$ica %eci aco$o G Hi vecNea mea 'atim) %e *ia(ist se t(e*ise, 'e+t(u a +u se mai istovi +icio%at) S, a 'utut t(ece, &(a,ie $ui Ru/i+, +e0+(e&ime+tat 0+ v(eu+ 'a(ti% Hi %estu$ %e i+te$i&e+t ca s)-Hi %ea sama c) aseme+ea co+vi+&e(i s0+t %(e'te Hi c) e$e t(e*esc tot mai mu$t o'i+ia 'u/$ic), fie Hi +umai %i+ cau*a 'e(soa+e$o( ca(e e(au 0+ Ioc, $a $OI+%Y'e+%a+ce. #co$o sa ti')(it %eci o +ou) se(ie %e a(tico$e, 0+ ca(e, (e$u0+%u-se tema %i+ (ece+*ia asu'(a $ui 9amY, se u(m)(ea t(ece(ea %e $a o via,) mo%est), %a( (ea$), 'ot(ivit) cu +oi, ca'a/i$) %e a %a fo(me '(o'(ii Hi %e a 0+t(e,i+ea o atmosfe() mo(a$), $a aceast) ')'uHe(ie %e ca(e se 'uteau 0+He$a +umai va+it),i$e uHoa(e a$e co'iHti$o( st()i+)t),ii, ai u+ei st()i+)t),i +ese$ec,io+ate Hi +ea%a'tate +evoi$o( +oast(e, Hi se a()ta tot ()u$ ca(e a 'utut s) (e*u$te %i+ aceast) %e&(a%a+t) atitu%i+e %e 'e('etu) sc$avieU 'a(ti%e$e, toate 'a(ti%e$e e(au %e+u+,ate ca i+st(ume+tu$ co+ti+uu 0+t(e/ui+,at a$ %e&(a%)(ii +oast(e tim' %e mai mu$te %ece+ii. Cum co+%uc)to(ii ,e(ii ceteau mai mu$t 0+ $im/a f(a+ce*), ace$eaHi $uc(u(i ca(e t(ecuse() +eo/se(vate 0+ Ro/(a*+icaB foaie %e (a%ica$ism t(a+si$va+ a $ui #u(e$ 1o'ovici st0(+eau acuma %iscu,ie Hi 0m'ot(ivi(e, c(e0+%u-mi, 0+ &e+e(a$, cu totu$ a$tceva %ec0t sim'atii, cu ca(e %e a$tfe$ +ici +-aveam ce face. #ceast) atitu%i+e %e %uHm)+ie c(esc0+%), 'e(fect i+te$i&i/i$) %eci Hi %e ca(e +-aveam cum s) m) su')(, s-a 0+t)(it Hi '(i+ a(tico$e scu(te 0+ ca(e sim,eam c) e.'(im se+time+te$e a sute Hi mii %e i+te$ectua$i ca(i

--

+u sc(iau, ca(i, %i+ %eose/ite motive, +u 'uteau sc(ie, c0+% 0mi a()tam %es'(e,u$ a/so$ut 'e+t(u o 'o$itic) %e $a o *i $a a$ta, f)() se+s, f)() ,i+t), f)() fo$os, ,i+0+% 0+ $oc %e at0tea %ece+ii u+ +eam 0+t(e&. #(tico$e$e au fost (eu+ite 0+ %ou) /(oHu(i, O'i+ii 'e(+icioase, 'a(ti%e 'o$itice 0+ RomP+ia 0+ seco$u$ a$ AIA-$ea (69!!) Hi 8+ '(oces %e %e*+a,io+a$i*a(e (69!?) ca(e au fost u(mate %e Sce+e Hi isto(ii %i+ t(ecutu$ (omP+esc. :+%)()tu$ acesto( +e&a,ii, e.'(imate f)() +ici o (e*e(v), 0+t(-o fo(m) a c)(ii u(/a+itate Hi o/iectivitate 0+&(euia Hi mai mu$t co+c$u*ii$e fo+%u$ui u(m)(it cu toat) ()/%a(ea %i+ &e+e(a,ie 0+ &e+e(a,ie, tot mai sus 0+ a'a(e+,), tot mai Ios 0+ (ea$itate, e(a 0+s) o afi(ma,ie: aceea 'e ca(e %e mu$t mi-o im'usese cu+oaHte(ea isto(ic) a 0+suHi(i$o(, a v(e%+iciei, a is'()vii, c0+% e(a $)sat a face ceva, a$e acestui +eam Hi tot aHa ce 'utusem '(i+%e %i+ via,a ,e(a+u$ui 'e ca(e-$ 0+)$,ase aHa %e mu$t, cu at0ta e+tu*iasm 'oetic, %e $a Su$t)+ica 0+ai+te, 9e$av(a+cea, +umi+%u-$ Racest au( cu(at a$ +eamu$ui +ost(uB, Hi ce 'utusem '(i+%e %i+ via,a sate$o( a(%e$e+e, aHa %e st(0+s $e&ate %e via,a u+ei i+te$ectua$it),i %esf)cute, 0+t(ea&), %i+ miI$ocu$ $o(. #stfe$ t(a+sfo(m)(i$e %i+ seco$u$ a$ AIA-$ea, seco$u$ eu(o'e+i*)(ii, occi%e+ta$i*)(ii, Rcivi$i*)(iiB, +u-mi ')(eau ca o fe(icit) (evo$u,ie '(i+ ca(e am fi ieHit %i+ casa u+ui o(ie+ta$ism, u+ui fa+a(iotism Hi R/oie(ismB 'ut(e%, Hi %ate$e, %eve+ite se(/)to(i +a,io+a$e, %e 68?6, 68<8, 68 , 6877 Hi 6886 +u mai st()$uceau 0+ai+tea mea cu $umi+a ca(e o(/ea 'e a$,ii, ci ve%eam $u+&a %esf)Hu(a(e a u+ei e.iste+,e +a,io+a$e, cu at0t mai se(ioas) Hi mai v(e%+ic) %e i+te(es, cu c0t 'e(ioa%e$e 0+ ca(e se 0m')(,ea o&$i+%eau mai %e'$i+ fi(ea ei s'ecific) Hi 'uti+,a %e a se(vi astfe$, +umai astfe$, cu a%ev)(at, civi$i*a,iei u+ive(sa$e. 4i acesta e(a u+ vecNi c(e*. O %at) G +umai o %at), c)ci i+te(esa,ii se fe(esc %e a fi '(i+Hi %i+ +ou G avusem '(i$eIu$ s) e.'(im 'u/$ic ')(e(i$e acestea. E(a cNia( $a 0+ce'utu$ activit),ii me$e %e '(ofeso( Hi %e isto(ic, c0+% se socotea c) s0+t, Hi c) voi ()m0+ea u+ R/)iat /u+D. Se f)cea $a #te+eu cu so$em+itate ma(e 'ome+i(ea $ui 7ece -ai, se(/)toa(e +a,io+a$), si+&u(a se(/)toa(e +a,io+a$), Hi, ca %e o/icei, e(a s) asiste 0+suHi Ca(o$ I 'e ca(e +u-$ v)*usem a$tfe$ %ec0t 0+ ce$e %ou) oca*ii %e $a IaHi, ca(e t(e/uiau s)-mi $ase o s$a/) i%ee %es'(e so$i%itatea Hi 'o'u$a(itatea %i+astiei. Stu(%*a f)cuse ca eu s) fiu 0+s)(ci+at cu %iscu(su$ festiv. Nu 'ot uita t(u%a 'e ca(e am cNe$tuit-o 'e+t(u a 'u+e 'e N0(tie ce$e c0teva 'a&i+i 'e ca(e e(a s) $e cetesc 0+ai+tea &$o(iosu$ui Suve(a+. >(a*e +-aveam, cum +u $e-am avut +icio%at), Hi +umai c0+% i%eea, aceast) i%ee a +a,iei mai '(esus %e o(ice, a +a,iei ca(e si+&u() c(eea*) Hi sus,i+e, ca(e 'oate s) (ec$ame %(e'tu$ ei, 'este tot ce %au, fieca(e $a ceasu$ ei, Hi i+%ivi%ua$it),i$e ce$e mai fe(icite, mi s-a v)%it $im'e%e, +umai atu+ci fo(ma, ca$%), %a( %e$oc se(/)to(easc), s-a im'us %e $a si+e. Nu mai e(a vo(/a %ec0t %e $e&)tu(a %i+t(e 5a() Hi 9om+u$ 5e(iiU %eci +imic %i+ /a+a$it),i$e cu(e+te: %i+ B()tia+u $a Si&ma(i+&e+, %i+ c)$)to(ia 'e 9u+)(e, %i+ %e/a(ca(ea $a Seve(i+, %i+ '(oc$ama(ea I+%e'e+%e+,ei, %i+ Rtu+u(i$e %e $a 1$ev+aB Hi %i+ Rco(oa+a %e o,e$B. Nimic, a/so$ut +imic. #Ha %e o/(a*+ic e(a acest t0+)( %e %ou)*eci Hi ci+ci %e a+i... 4i, c0+% a ve+it *iua 'e ca(e acuma o aHte'tam cu ca$m, c)ci co+Htii+,a mea avea s) vo(/easc),

--

Hi 'a&i+) %u') 'a&i+) s-au %esf)Hu(at f)() s) a'a() ce aHte'tau $oIi$e oficia$e, ce aHte'ta 0+ '(imu$ (0+% (e&e$e, s-a f)cut 0+ sa$) o a')sa(e 'e ca(e +-am '(i+s-o %eo%at). O/iceiu$ e(a s) se cNeme o(ato(u$ 0+ai+tea $ui Ca(o$ I, ca(e-i s'u+ea c0teva vo(/e ama/i$e. N-am fost cNemat. 2a ieHi(e G 0+t0ia oa() am avut aceast) se+*a,ie, ca(e s-a (e'etat a'oi %e at0tea o(i 0+ via,a mea, %u') ce f)ceam u+ act %e c(e%i+,) sau $uam o Not)(0(e 'ot(ivit) cu co+vi+&e(ea mea G mi-am %at seama c) $umea se fe(eHte %e mi+e. No(oc c) fi%e$u$ ;asi$e -iN)i$escu, ca(e-Hi f)cea acum sta&iu$ mi$ita(, m-a $uat %u') %ati+a $ui $a 0+t(e/ate asu'(a ce$o( ce s'usesem Hi 'uf+itu(i$e $ui m-au m0+&0iat %e 'e%ea'sa, %e a$tfe$, me(itat), a i*o$)(ii. :+ce'eam a fi, 0+ societatea c)(eia +u m) 'uteam asimi$a, ciumatu$, %es'e(a+tu$ ciumat ca(e totuHi +u se 'oate %ist(u&e... 9a(, cum a()tam mai sus, ace$eaHi co+vi+&e(i se im'usese() Hi a$to(aU e$e, Hi +u a+ume i+te(ese, ce$ 'u,i+ %i+ 'a(tea mea, m-au f)cut s) am '(iete+ii %e o'i+ii, u+e$e %u(a/i$e, m)ca( '0+) $a o ()sc(uce, a$te$e cu totu$ t(ec)toa(e. #stfe$ G 'e $0+&) a'(o/)(i ca a $ui Co+sta+ti+ B)$)cea+u G 0+ 'a(ti%u$ $i/e(a$, 0+ ca(e +u /i(uise R%(a'e$ismu$D, 'us su't co+%uce(ea a'a(e+t) a $ui #u(e$ia+, %a( 0+suf $e,it %e f $ac)(a %e 'aie a u+ui C. 9imit(escu-IaHi Hi a c0to(va a$to(a, se (i%ica o +emu$,)mi(e co+t(a Rm0+)sti(iiB $ui 9imit(ie Stu(%*a (eve+it $a c0(m), ca(e +u mai 'utea s) se ,ie ascu+s). B()tie+ii e(au +e()/%)to(i %e a Iuca u+ (o$ 0+ casa u+%e %om+ise cu at0ta auto(itate, 0+ 'ute(ea u+o( se(vicii +a,io+a$e +euitate, ')(i+te$e $o(, Hi +u e(a o vu$&a() am/i,ie aceea a ti+e(i$o(, ca(i 0+ fami$ia $o( '(imise() 0+%(e't)(i 'o$itice ce e(au s)-i st)'0+easc) toat) via,a. Nu v)*usem 'e ce$ mai ma(e %i+ f(a,i, Io+e$, Hi +umai 0+t0m'$a(ea m-a f)cut, mai t0(*iu, s) fiu ascu$t)to(u$ u+ei co+ve(sa,ii %e co'i$)(eHti &$ume %e sa$o+ 'e ca(e, %i+ t(e+, e$ o 0+t(e,i+ea cu +u Htiu ce %oam+e %e 'e 'e(o+u$ u+ei &)(i: ci+e a( fi &0cit %i+ ace$e si$a/e (ostite ()sf),at 'e viito(u$ st)'0+ Hi %es'ot a$ RomP+iei, u+ite Hi '(i+ Not)(0to(u$ $ui a'o(tK 4i ci+e a( fi 'utut s) c(ea%) c) u+ sum/(u Hi ,e'os %ictato( fi+a+cia(, +)c)Iit Hi am)(0t, se va %esface %i+ ace$ vioi Hi vese$ ;i+ti$) B()tia+u, ca(e-mi ()s)(i 0+ ca$e ca u+ '(iete+ %e a'(oa'e aceeaHi v(0st)K 1(i+ 1(oco'iu, +a$t, s$a/, 'a$i%, so$em+ sf)tuito( mai /)t(0+, B()tie+ii acNi*i,io+ase() $OI+%Y'e+%a+ce, u+%e o%at) fusese se(vit), +u f)() ()su+et, i%eea co+se(vatoa(e. -i s-a ofe(it s) iau asu'()-mi co+%uce(ea u+ui +um)( %e %umi+ec), $ite(a( Hi cu$tu(a$. #m '(imit cu '$)ce(e, Hi m-am 'us s) a%u+ 'a&i+i %e t(ecut, s) $e t(a%uc, 0m'(eu+) cu /uc),i $ite(a(e G ca u+a %i+ '(ime$e 'oe*ii a$e i%i$icu$ui +ou 'oet, ve+it %i+ B(aHov, St. O. Iosif S, s) fac %)(i %e sam) %es'(e e.'o*i,ii %e 'ictu() (ceea ce mi-a '(ocu(at a'oi ceva mai 'e u(m) +eaHte'tata vi*it) a $ui =(i&o(escu, a%us %e ;$aNu,) 0+suHi, cu ca(e m) u+ea acum ace$aHi c(e* +a,io+a$, st)'0+ Hi 'e i+ima $ui ca$%) Hi, 0m'$etici+%u-se 'e sc)(i$e 0+&uste a$e 'o'asu$ui meu %i+ a$eea #$e.e -a(i+, e$ 0mi a%ucea mi+u+atu$ ta/$ou %e f $o(i ca(e 0m'o%o/eHte Hi acum casa mea). C(e%eam s) fac %i+ acest +um)( s)'t)m0+a$, +u +umai 0+c) u+ o(&a+ %e $u't) fa,) %e acea societate %e sus 'e ca(e Htiam /i+e c), %ac) aH cuce(i-o, cum 'este v(eo *ece a+i

--

am Hi i*/utit 0+ 'a(te, /i(ui+,a &e+e(a$) a( fi fost c0Hti&at), ci Hi u+ miI$oc at0t %e 'ot(ivit %e a a()ta $o( 0+Hi$e, %a( Hi st()i+i$o( %i+ ,a() Hi %e 'este &(a+i,) c) s0+tem o +a,ie a%ev)(at), c) avem t(ecutu$ +ost(u, o(i&i+a$itatea +oast() suf $eteasc), 'e+t(u ca(e +i s-a( 'utea 0+&)%ui a$tceva %ec0t se(vi$ismu$ t(ico$o( %e '0+) atu+ci. 1oate am a()tat '(ea mu$t %e $a 0+ce'ut aseme+ea i+te+,ii Hi %e aceea s-a c)utat o Ii&+i(e ca(e s) m) 0+%e')(te*e %e o foaie 'e ca(e, ca o(ice a c)')tat v(eo%at) mu+ca mea, aIu+sesem a o iu/i. 9a( se 'a(e c) 0+ '$a+u(i$e $o( %e viito(, u(mate cu 'e(seve(e+,a ca(acte(istic) a acestei a%mi(a/i$e fami$ii %e vie(i a(&eHe+i %i+ um/(a vecNi$o( voievo*i, e(a +evoie Hi %e co+cu(su$ u+ui t0+)( 0+%()*+e, ca(e a( fi 'utut fi Hi 0+sc(is 0+ t(u'a %e asa$t ce se '(e&)tea Hi, f)() mi+e, s-a Hi fo(mat, Hi a 0+vi+s. 9eci Hi %u') ce ')()sisem acest '$a+, ca(e mi se (e%usese aHa %e mu$t, am ()mas co$a/o(ato( a$ Iu(+a$u$ui Hi, %ata aceasta, %0+%u-Hi sama +oii co+%uc)to(i 0+ ce 0m'(eIu()(i t()iesc, Hi cu acea (emu+e(a,ie %e t(ei sute %e $ei 'e $u+) ca(e mi-a 0m'o%o/it casa cu scau+e Hi fote$e %e '$uH 'e+t(u /i(ou$ %i+ moHte+i(ea a(Nima+%(itu$ui %e $a Neam,. 9a( co$a/o(a,ia aceasta, '(e$u+&it) c0teva $u+i cu c0te u+ a(tico$ 'e s)'t)m0+), e(a s) se $oveasc) %e o st0+c) 0+ sta(e s-o sfa(me, cu toat) %u(e(ea cas+ic) 'e+t(u 0m'u,i+a(ea miI$oace$o( %e t(ai. Sc(isesem, a+ume, c0teva (0+%u(i %es'(e G ci+e a( c(e%e c) aceasta 'utu s) '(ovoace o (u'tu() cu ti+e(ii $i/e(a$i, cu ;i+ti$) 0+suHi, ca(e a '(o+u+,at se+ti+,a, c0+% mai t0(*iu (o$u(i$e e(au s) fie ()stu(+ateK S, %es'(e 'e(ico$u$ ca'ita$u$ui st()i+, ca(e +u vi+e +icio%at) 0+t(-o ,a() f)() ca aceia ca(i-$ a%uc s) cea() 'e+t(u ei, 0+ 'o$itic), %(e'tu(i co(es'u+*)toa(e cu se(viciu$ cum, %e a$tfe$, s-a Hi 0+t0m'$at, '0+) $a '(imi(ea, ast)*i, a co+t(o$u$ui fi+a+cia( a$ =e+evei (ia( +oi, atu+ci, '(iveam cu mi$) $a Bu$&a(ia co+t(o$at), cu mo+o'o$u(i$e 0+ m0+a c(e%ito(i$o( ei). C0+% 0+ *iua (e*e(vat) mie am '(ivit 0+ vit(i+a 'a$atu$ui I+%e'e+%e+,ei +um)(u$ '(oas')t a')(ut, a(tico$u$ '(im e(a a$tu$. #m ce(ut e.'$ica,ii, t(ime,0+%, '0+) t0(*iu +oa'tea, %u') Ru/i+, ca(e +u se 'utea &)si. R)s'u+su$ a fost c) a$,ii au %ecis astfe$, Hi %eci s) %au Ra$tcevaB. #m ()s'u+s, 0+ aceeaHi +oa'te, c) eu %au co+vi+&e(i, +u ma(f), c) +u mi se 'oate cum')(a suf $etu$ G Hi... +e-am o'(it, 'e+t(u tot%eau+a, aici. Neo$i/e(a$ismu$ +u mai e(a 0+ fa*a 'i')i(i$o( &e+e(oaseU e$ 0Hi $uase acuma si+&u(u$ Hi e.c$usivu$ s)u %(um, %e u+ i+e.o(a/i$ %o&matism matematic. 9a( $uc(u(i$e, o%at) 'o(+ite, +u se 'uteau o'(i astfe$. 4i aiu(ea, 0+ toate ')(,i$e, +oi$e a%ev)(u(i &e(mi+au Hi ieHi(ea $o( 0+%()*+ea,) $a fa,a ')m0+tu$ui +ime+i +u mai 'utea s-o o'(easc). O 0+t0m'$a(e m-a %us $a IaHi, 'oate 'a(tici'a(ea $a v(eo comisiu+e %e co+cu(s, Hi aco$o am c)utat s) v)% 'e %. Cu*a, 'e ca(e mi-$ ami+team ca 'e(soa+) +umai ti+e(e$ Hi s'(i+te+, cu ci$i+%(u$ st()$ucito( 'e ca' Hi /e,i&aHu$ e$e&a+t 0+ m0+), fu(0+% mi+,i$e cocoa+e$o( Hi, cu o ma+ti$) femeiasc) 'e /(a,, afiH0+% $a teat(u 0+ai+tea u+ei $umi i'oc(it sca+%a$i*ate '(iete+ia cu o act(i,). 2am &)sit 0+ casa-i (et(as) %e $a Co'ou, 0+ fa,a $ocui+,ii im'o*a+te u+%e t()ise =Neo(&Ne #sacNi, 0+ acest caste$ 0+ mi+iatu() st()Iuit %e ce$e mai cum'$ite Iav(e Hi ')st(0+%, $a a%)'ost %e me%iu$ ieHea+, cu a$te %i(ec,ii,

--

o comoa() %e c)(,i c0t a$e me$e, %a( cu %eose/i(ea c), om cu miI$oace, e$ +u $e cum')(ase vecNi. :+ ace$ mome+t, ce(cetam #(Nive$e, '$i+e %e $uc(u(i +ou), 'e %e'a(te +u +umai '(eo,eHti, a$e /ise(icii cato$ice, Hi u+ c)$u&)(aH mitite$, mo%est Hi %u$ce ca mie(ea, ca(e m) 0+&(iIea cu st(u&u(i '(oas'e,i Hi vi+ /u+ %i+ vii$e e'isco'u$ui, 0mi 'u+ea 0+ ve%e(e ce ma(e Hi 'ute(+ic) e Roma 1a'i$o(, ce 'u,i+ (o$ Ioac) (omP+ii 0+t(-0+sa Hi ce ma(e fo$os aH a%uce eu, aIu+&0+% s) 'o(t Hi (ocNia (oH) a ca(%i+a$i$o(, %ac), ()mas acum f)() $e&)tu(i %e fami$ie, aH t(ece 'este %eose/i(i$e %e %o&m) Hi a+ta&o+isme$e isto(ice Hi aH '(imi o c)$u&)(easc) tu+%e(e %e ca(e +-avea %ec0t s) m) '(iveasc) 0+ ocNi ca s) 0+,e$ea&) c0t %e %e'a(te 0mi e(au a'$ec)(i$e. Refu*0+% o aHa %e 0+a$t) o+oa(e, am c)utat %i+ +ou 'e %. Cu*a, im'ui+%u-m) a'(oa'e ace$uia ca(e v)%it %o(ea s) fie vi*itat c0t mai 'u,i+, Hi e$ a c(e*ut c)- mi face o %eose/it) '$)ce(e cNem0+%u-m) 0+t(-o sa() $a %0+su$ cu '(ofeso(u$ %e Htii+,e +atu(a$e BuIo(, socia$ist 'e atu+ci, ca(e e(a s) fie co$e&u$ meu %e '(e*i%e+,ie $a Se+at, eu fii+% '(eHe%i+te a$ Came(ei 0+BRomP+ia -a(eB G %a( ci+e s) se &0+%easc) 'e atu+ci $a aseme+ea +e/u+iiK S, Hi cu fostu$ meu '(ofeso( %. I. =)v)+escu$, a$ c)(ui stato(+ic +a,io+a$ism co(es'u+%ea cu c(e*u$ %e acum a$ &a*%ei, ca(e fusese 'e v(emu(i, $a Co+tem'o(a+u$, u+ a'(i& $u't)to( 'e+t(u i%eea socia$). N-am avut '(i$eIu$ s) vo(/im mai mu$t %es'(e ceea ce aHa %e cu(0+% e(a s) +e $e&e at0t %e st(0+s. 9. Cu*a cetise %a(ea %e sam) %es'(e 9amY Hi o a'(o/a %i+ toat) i+ima, e.'u+0+%u-mi cu acest '(i$eI '(o'(iu$ s)u c(e*, %e o +atu() mu$t mai fi$o*ofic Hi eco+omic '(ecis), f)() e$eme+te isto(ice. 9e acestea e(a mai cu(0+% st()i+ '(i+ e%uca,ia sa, $a 9(es%a, $a B(u.e$$es, Hi '(i+ ace$e '(eocu'a,ii ca(e-i vo( '(ocu(a cate%(a %e $a 8+ive(sitate, cu aIuto(u$, foa(te activ, a$ $ui Ioa+ Bo&%a+. :+ai+tea acestuia, a%au&, se (u&a 'e+t(u o cate%() Hi u+ Ste(e, 0+t(ev)*ut $a u$timu$ meu co+cu(s, c0+% e(a come+sa$u$ u$t(a-co+se(vato(u$ui #. 9. Eo$/a+: /)(/os Hi Ni(sut, 0+t(-u+ 'a$to+ 0+&)$/e+it, '(o'ui+%u-mi o %iscu,ie co+t(a%icto(ie asu'(a u+ui o(a$ a$ meu, 'e+t(u ca a'oi s) m) si$easc) a-i face 0+ Co+vo(/i(i o %a(e %e sam) fo$ositoa(e ca(ie(ei sa$e G Hi ce a%mi(a,ie e.'(ima fio(osu$ a'osto$ socia$ $i/e(a$i*at 'e+t(u mo%este$e me$e $ec,ii %e %escNi%e(e $a >acu$tatea %e 2ite(e. 9e atu+ci..., 9oam+eK 9a(, acum, 0+ a$te 0m'(eIu()(i, 0+ 0+s)Hi casa mea, aveam a$t av0+t 0+ $u'ta 'e ca(e +u e(am %is'us s-o ')()sesc fa,) %e +ici o %uHm)+ie, Hi ca(e &)sea s'(iIi+ 0+ se+time+tu$, cNia( +em)(tu(isit, a$ u+ei &e+e(a,ii.

--

0VI( OSTENELI DE ISTORIC


9eocam%at), f)() ca '(o'a&a+%a 0+ce'ut) s) fie $)sat) $a o 'a(te, c)ci, $)s0+%-o eu, a( fi co+ti+uat-o a$,ii, +oi sa(ci+i 0+ %ome+iu$ Htii+,ii me$e au c)*ut asu'()-mi 0+ aceHti a+i 69!6 Hi 69!?. 2uasem '(emiu$ 'e+t(u CNi$ia Hi Cetatea #$/), aIu+&0+% a-mi %a sama c) totuHi i+t(i&i$e ,esute 0+ Iu(u$ mu+cii me$e 'ot fi /i(uite. #ca%emia a+u+,ase u+ a$tu$, cu u+ su/iect aHa %e &(eu, 'e+t(u a c)(ui '(e$uc(a(e $i'seau a'(oa'e cu totu$ $uc()(i$e '(e&)titoa(e: Isto(ia $ite(atu(ii (omP+e 0+ seco$u$ a$ A;III-$ea. T(e/uia, 'e+t(u a se sc(ie, Hi mai a$es %e u+ isto(ic Hi 0+ s'i(itu$ isto(ic, +u +umai ()sco$i(ea u+ui aHa %e 0+ti+s mate(ia$, 0+ ma(e 'a(te ascu+s 0+ ma+usc(i'te ca(e +u se &)seau cu toate$e 0+ Bi/$ioteca #ca%emiei, %a( Hi ce(ceta(ea %i+ 'u+ctu$ %e ve%e(e a$ a%ev)(u$ui a c(o+ici$o(, aHa %e 0+sem+ate 0+c) 'e+t(u acest tim', Hi 'u+e(ea $o( 0+ $e&)tu() cu mai vecNi$e a$c)tui(i %e acest fe$. 8+ a+ %e *i$e %e ()/%)toa(e stu%ii e(a 0+c) 'u,i+, cNia( 'e+t(u ci+e avea o/iH+ui+,a %e a $uc(a cu acest mate(ia$. :+ miI$ocu$ mu$to( &(eut),i Hi sufe(i+,i i+time am $uc(at, mai acas), mai $a m0+)sti(ea Neam,u$ui u+%e am sa$vat %e $a (isi'i(e u+ ma(e +um)( %e ma+usc(i'te Hi %e %ocume+te, ca(e s0+t ast)*i $a #ca%emie, ca Hi ce$e %e $a Ce(+ica G 'e c0+% ma+usc(i'te$e, cata$o&ate %e mi+e, %e $a e'isco'ia #(&eHu$ui s-au 'ie(%ut S, mai $a B(aHov, 0+t(-o o%)i,) %i+ fa,a casei fami$iei Bo&%a+, av0+% ca veci+ 'e u+ '(ofeso( &e(ma+ %e $im/i (oma+ice ca(e, ca s) fac) '(actic) %e (omP+eHte, se ce(ta 0+ *o(i %e *i cu cocoHu$, $a ceea ce a fo(mat %ou) vo$ume +oi %e isto(ie $ite(a(), 0+ ca(e e(a %esi&u( Hi mu$t) +outate, ca'a/i$) %e a fi (ecu+oscut) ()'e%e %e comisiu+e. :+ Iu(u$ ma+usc(i'tu$ui meu, ca Hi 0+ Iu(u$ ce$ui '(ece%e+t Hi 0+ Iu(u$ 9ocume+te$o( Bist(i,ei, s-a 0+ce'ut 0+s) aco$o o $u't) 'e ca(e o '(eve%eam, %a( m)(tu(isesc c) +u Hi (e*u$tatu$ ei. Eas%eu, ca(e, %ata aceasta, +u 'utea /)+ui 'e +ici u+ /asa(a/ea+ +e'(iete+, a '(e*i+tat &(ave o/iec,ii co+t(a aco(%)(ii '(emiu$ui, 0+t(e ca(e aceea, ca(e s-a socotit %ecisiv) 'e+t(u ()s'i+&e(e, c) +u vo(/esc %e 1a+e&i(icu$ $ui 4tefa+ ce$ -a(e Hi, /i+e0+,e$es, +-am $uat 0+a'oi ma+usc(i'tu$ (efu*at f)() s) mi se fi ce(tificat %e $a /i(ou c) este u+ 0+t(e& ca'ito$ %es'(e ca(tea 'e ca(e aH fi uitat-o. R)m0+eam 0+s) 'e /(a,e cu acest stu%iu aHa %e 0+ti+s. 9a( se 'a(e c), 0m'(eu+) cu +oua st)'0+), i+t(ase +o(ocu$ 0+ casa mea, '(ea mu$t $i'sit) %e %0+su$. O te$e&(am) isc)$it) %e ci+eva 'e ca(e +u-$ v)*usem +icio%at), cu ca(e +-avusem +ici o (e$a,ie, +ici o ati+&e(e, #$. Ca$$imacNi, co/o(0to(u$ $ui 9umit(aHcu, f(ate$e $ui Ioa+ Teo%o(-vo%) Ca$imaN %i+ seco$u$ a$ A;III-$ea, $ua asu'()-Hi cNe$tuie$i$e ca o mu$,)mit) 'e+t(u fe$u$ +e'()te+ito( Hi 'ios 0+ ca(e vo(/isem %e ai s)i, 9om+i 0+ ace$ seco$ a c)(ui isto(ie suf $eteasc) o sc(isesem acum. Nu u+ e%ito(, c)ci +-a (e,i+ut %i+ e%i,ie %ec0t 'u,i+e e.em'$a(e 'e+t(u '(iete+i, ci u+ a%ev)(at ctito( 0+ se+su$ isto(ic a$ cuv0+tu$ui, %e $a ca(e a'oi, cu co+cu(e+,a fi(easc) 0+t(e u+e$e ma(i fami$ii av0+% 0+c) '(eocu'a,ii cu$tu(a$e Hi miI$oace$e %e a $e se(vi, s-au 0+v),at Hi a$,ii, 'e(mi,0+% astfe$ o se(ie

--

0+t(ea&) %e 'u/$ica,ii %ocume+ta(e ce +-a( fi 'utut a')(ea cu miI$oace$e statu$ui sau a$e #ca%emiei ca(e-mi a%usese o aHa %e +eme(itat) Ii&+i(e, me+it) %e a$tfe$ s) +u fie u$tima. 2-am cu+oscut a'oi 'e acest /i+ef)c)to( 0+ casa $ui %i+ st(a%a BatiHtei, '$i+) %e c)(,i (a(e Hi %e ta/$ou(i, 0+ ca(e, c(e%i+cios t(a%i,iei sa$e %e fami$ie, /oie(u$ /otoH)+ea+ %e $a St)+ceHti, o%(as$a, c(escut) 0+ st()i+)tate, a u+ui tat) /)t(0+ Hi a u+ei mame %e o (a() ev$avie, i+i,iatoa(e a u+ui I+stitut /i/$ic, e(a o fi&u() cu totu$ 0+ afa() %e o/iH+uita societate (omP+easc). -0+%(u %e +ume$e s)u, %e f(umuse,a sa fi*ic), aseme+ea cu a u+ui c)'ita+ %e (e0t(es 0+ $u'te$e (e$i&ioase %i+ >(a+,a seco$u$ui a$ A;I-$eaR %e o im'u+)toa(e 'ute(e fi*ic) G s-a( fi 'utut /)+ui 0+ceata $ui %ist(u&e(e %e ca+ce( $a 1a(is, 'e v(emea ()*/oiu$uiJ S, '(ice'ut 0+ m0+ui(ea a(me$o(, e$ avea 0+t(-0+su$, cu ieHi(i$e vio$e+te ca(e i+timi%au 0+ Came() 'e a%ve(sa(ii co+se(vatismu$ui s)u %e +ua+,) Iu+imist), 'o(+i(i$e u+ui $u't)to( f)() '(e&et, &ata s) s'(iIi+e 'e o(ici+e-Hi sim,ea ca Hi %0+su$ ceea ce t(e/uie 'e+t(u a 0+f(u+ta o(ice '(imeI%ie 0+ u(m)(i(ea u+o( sco'u(i %e %(e'tate. 4i, cu aceasta, u+ /u+ st)'0+ a$ ,e(a+i$o( %e 'e moHii$e sa$e, asi&u(0+%, 0+ mome+tu$ c0+% 0Hi va (0%e %e (efo(me$e, ()u f)cute, a$e $ui I. I. B()tia+u, c) +u cu+oaHte u+ mai /u+ '$at+ic %ec0t s)tea+u$ (omP+. #m 'utut sa$va '(i+ ti')(i(ea, aHa %e ()'e%e 0+c0t co(ectu(a 0mi $ua +o',i$e '0+) c)t(e *iu), ti'o&(afiaB-i+e(vaB, c)(eia, 0+t(-o ma(&e+e a Bucu(eHti$o(, i se f)cea acum i+ve+ta(u$ 'e+t(u fa$ime+t Hi $icNi%a(e. N-a fost '(oast) /ucu(ia %$ui >i$i', om %e is'(av), ca(e s-a (ui+at %e '(ea mu$te '$a+u(i, %a( a c)(ui iu/i(e 'e+t(u a(t) Hi 'e+t(u ca(tea (omP+easc), me+it) s) ia u+ +ou av0+t '(i+ %evotame+tu$ $ui, e(au +esf0(Hite: oacNeHa $ui fa,) (otu+%) se $),ea Hi mai mu$t $a fieca(e %i+ is'()vi$e 'e ca(e aIu+&ea s) $e 0+%e'$i+easc). Se va face u+ $oc 0+ %e*vo$ta(ea a(te$o( &(afice $a +oi acestui s'i(it 0+t(e'(i+*)to( Hi 0+%()*+e,, a$ c)(ui (oma+tism a 'utut a%uce, $a u+ mome+t %at, a%ev)(ate mi+u+i. 9a( ca(tea mea se ce(ea com'$ectat) '(i+ mate(ia$u$ i+e%it ca(e se ascu+%ea $a B$aI, cu(ioasa ca'ita$) a (omP+i$o( u+i,i, 'e ca(e o cu+oHteam +umai %u') at()&)toa(ea $e&e+%), 'e c0+% (ea$itatea, Hi oame+i Hi $uc(u(i, me(ita s) fie cu+oscut), %i(ect Hi se(ios. --am &)sit astfe$ $a 69!?, %u') o c)$)to(ie $a ;e+e,ia, asu'(a c)(eia voi (eve+i, c)ci ea face 'a(te %i+t(-o +ou) se(ie %e %(umu(i 0+ #'us, 0+ ace$ co$, a(%e$e+esc %e 'e T0(+ave 0+ ca(e t()ia +escNim/at seco$u$ a$ A;III-$ea, e'oca -a(iei-Te(e*ei, cu tot ceea ce o fo(mase o%i+ioa(). 1ia,a $a(& aust(iac), /ise(ica 0+ sti$ ie*uit cu ce$e %ou) tu(+u(i 0+ fa,), c$)%i(i$e Hco$a(e seci, (eci, vecNi, '$i+e %e mi(easm) c)$u&)(easc), %i+ um/(a ei, caste$u$ u+&u(esc, (ef)cut 0+ sti$u$ u+ei e'oce mai +oi, case$e ca+o+ici$o(, ca(i, u+ii cu ca(tea, a$,ii cu moHia, /a cNia(, c0,iva, Hi cu ca(tea Hi cu moHia, 0Hi succe%au c)su,e$e 'e st()*i 0+&uste, a/ia 'avate. 4i, %e Iu( 0m'(eIu(, ema+a,ia ,e()+imii %i+ aceast) va$e, %e 'e %ea$u(i$e cu vii, s)te+ii aHe*a,i Hi s)te+ii ca(i ve+eau $a t0(&. Totu$ 0+ su+etu$ c$o'ote$o( cate%(a$ei Hi 0+ mo(m)itu$ %e $ec,ii a$ uce+ici$o( Hi fete$o( uce+ice ve+i,i %e 'e $a sate, Hi cu ceva N(a+) 0+ t(aiste Hi 0+ $e&)tu(i. O (eve$a,ie a u+ei (omP+imi 0+c) mie cu totu$ +ecu+oscute. B$)Ie+ii, 0+ &0+%u$ c)(o(a e tot%eau+a o te+%i+,) %e a sa$va suf $ete$e scNismatici$o(, Hi +u c(u,)

--

'e+t(u aceasta *0m/ete$e Hi $au%e$e, au fost %eose/it %e 0+%ato(ito(i 'e+t(u '(ofeso(u$ /ucu(eHtea+ ca(e cu+oHtea ma(ea o'e() 0+%e'$i+it) aco$o Hi o a'(ecia 'e %e'$i+. E(au '(i+t(e %0+Hii Hi oame+i %e t(ecut ca(i +u mai ceteau %e mu$t, amestec %e (omP+ism m0+%(u, %e ,e()+ism as'(u Hi %e e.c$usivism cato$ic f)() +imic %i+ fi+e,a ie*uit)U e(au Hi oame+i vioi Hi vese$i, +u f)() o cu$tu() mai 0+a$t), %a( ca(i, %e'(i+Hi cu ava+ta&ii$e u+ei 'aH+ice vie,i %e '(ovi+cie, +-a( fi mu(it 'e+t(u +ici u+ c(e*, cum +u s-a( fi 0+c)$*it 'e+t(u +ici o i%eeU e(au &os'o%a(i 0+ (e%i+&ot) '(eo,easc), aseme+ea 0+t(u toate cu ')(i+,ii $o( &os'o%a(i 0+ c)maH) Hi i*me+eU e(au Hi '(ofeso(i ca o(iu+%e aiu(ea. -it(o'o$itu$, aHa %e '(imito(, tot +umai *0m/et, ;icto( -iNQ$Zi %e #'Ha, +emeH ma(amu()Hea+, a%ucea cu %0+su$ atmosfe(a '(e$a,i$o( %e cu(te %i+ v(emea aust(iac). Se %esf)ceau %i+ acest &(u', o(icum, i+te(esa+t Hi 0+ &e+e(a$ sim'atic, %ou) i+%ivi%ua$it),i cu totu$ %eose/ite, %a( a c)(o( f)'tu() suf $eteasc) e(a %e a$t ca(acte(, ceea ce-i 0m'ie%eca %e $a u+ $uc(u 0m'(eu+) ca(e a( fi a%us u+ Hi mai ma(e fo$os %ec0t ac,iu+ea se'a(at) a fiec)(uia, acestui mic &(u' %e c)(tu(a(i (omP+i. 8+u$ 0+f),iHa 'e vecNiu$ c$e(ic (omP+ i+t(a+si&e+t, (et(as 0+ co$,u$ $ui, &ata s)-$ a'e(e co+t(a i+t(usiu+i$o(, cNia( Hi '(iete+eHti, ia( fa,) %e st)'0+i(ea st()i+) ma+ifest0+%u-se %0(*, f)() +ici o (e*e(v) Hi f)() +ici o f(ic), %e v(eme ce %e $a 0+ce'ut, 'e+t(u a 'utea fi astfe$, sac(ificase 0+t(ea&a sa ca(ie(), %a( ca(e e(a '(ea (es'ectat, Hi (es'ecta/i$ 'e+t(u o(ici+e, ca s) se 'oat) &0+%i ci+eva s)-$ $oveasc) 'e+t(u aceast) e(oic 0+%)()t+ic) 0+c)'),0+a(e. #m i+t(at Hi eu 0+ casa, &oa$) %e mo/i$e, a e$evu$ui Hi '(iete+u$ui ma(e$ui Ci'a(iu, a$ omu$ui ca(e %e $a si+e, f)() aIuto(, f)() me%iu, f)() (ecu+oaHte(e a f)cut mai mu$t %ec0t at0,ia cu ce$e mai f(umoase stu%ii, cu /i/$ioteci $a 0+%em0+) Hi cu 0+cu+Iu(imea cea mai i+te$i&e+t) Hi mai '$i+) %e 0+%em+u(i: ca+o+icu$ -o$%ova+,B-o$%ov)+u,D, cum 0i *icea, cu iu/i(e, fieca(e, e(a 0+ a%ev)( +umai o /uc),ic) %e om 0+t(-u+ vecNi a+te(iu cu totu$ +e0+&(iIit. ;o(/ea 'u,i+ Hi a')sat, +icio%at) %e %0+su$ Hi f)() +ici o $e&)tu() cu mu$te 'e ca(e, 0+ mu$te %i(ec,ii, $e f)cuse, %a( ce f $ac)() ieHea %i+ ocNii mici, su't f(u+tea 0+cu+u+at) cu as'(u$ ')( c)(u+t, f $ac)() %e veH+ic) $u't) Hi %e +est()mutat) c(e%i+,), (e*iste+,a 0+t(u'at) a +eamu$ui s)u fa,) %e o(ice 0+ce(ca(e %e a-$ %e*+a,io+a$i*aK 2-am v)*ut $a mese ma(i a$e #socia,iei, c0+% mu$,i %i+t(e ai +oHt(i se sim,eau /ucu(oHi st0+% $0+&) (e'(e*i+ta+,ii, u+eo(i 0m'o%o/i,i Hi cu tit$u(i +o/i$ia(e, ai 'ute(ii Hi &$asu$ $e vi/(a c0+% se (i%icau u(a$e$e 'e+t(u 0m')(atu$-(e&e, ()mas 0+ mu$te i+imi tot R%()&u,u$ %e :m')(atB. E(au Hi a$,ii, ti+e(i, a$ c)(o( a'(i+s +a,io+a$ism +u %es'(e,uia 'o'u$a(itatea %i+ ca(e se fo(mea*) c$ie+te$e$e. 9a( -o$%ov)+u, ,i+ea ca $uc(u(i$e s) fie 'use $a 'u+ct, Hi &$asu$ ciu%os, (osto&o$i+% &(eu f(a*e %e o vic$ea+) 0+c0$ci(e, Htia tot%eau+a s) s'uie 0+ au*u$ tutu(o(a, Hi 0+ ciu%a o(icui, ceea ce +u e(a 0+&)%uit a se s'u+e. 4i ce i+im) %e au( se ascu+%ea 0+ acest m)(u+,e$ t(u' sco(,osK O %at), cu toat) 0m'ot(ivi(ea mea, e$ a scos %i+ He('a( u+ a/o+ame+t %u/$u, t(i'$u, 'e+t(u S)m)+)to(u$, 'e ca(e, cum se va ve%ea, aIu+sesem a-$ co+%uce: ce(ea scu*e c) s-a 0+cu(cat %efi+itiv 0+ socote$i Hi +-a(e cum face a$tfe$. >oa(te (omP+ Hi '(i+ 0+f),iHa(ea sa, cu fa,a so$i% ')t(at), cu /a(/a (a() %e %ac, cu s'(i+ce+e$e &(oase Hi +iHte /u+i ocNi ve(*i %e ,e(a+, ca ai $ui 9imit(ie O+ciu$, %a( f)() tot ce sc$i'ea, +e$i+iHtito(,

--

0+ aceHtia, #u&usti+ Bu+ea, fo(mat $a Roma, avea 0+ %isti+c,ia 0+t(e&ii sa$e ,i+ute, %i+ ca(e 0+s) $i'sea e$e&a+,a c)utat), Hi +u cu totu$ '$)cut), a Hefu$ui s)u ;$)%ica, ca(acte(u$ '(e$atu$ui %e ca'ita$), a$ ce(cet)to(u$ui %e /i/$ioteci, a$ sc(iito(u$ui cu Htii+,) Hi ta$e+t ca(e e(a. >)&)()Hea+, 'u(t0+% u+ +ume ca(e se 0+t0$+eHte Hi 0+ /oie(imea +oast(), cu ca(e e(a f)() 0+%oia$) $e&at '(i+ v(eu+u$ %i+ st()moHii s)i, 0+c) t0+)(u$ ca+o+ic e(a, Hi 'e+t(u cei &e$oHi %e ma(i$e $ui 0+suHi(i, +et)&)%uita faim) a B$aIu$ui, a c)(ui %e*vo$ta(e 0+ toate v(emi$e Hi 0+ toate %ome+ii$e o cu+oHtea at0t %e /i+e. Sc(isese 0+c) 'u,i+, %a( $uc()(i mai 0+ti+se, fu+%ame+ta$e, %es'(e e'isco'ii$e vecNi (omP+eHti, %es'(e 1et(u 1ave$ #a(o+, e'isco'u$ 'ust+ic, c(eato( %e Hco$i, e(au 0+ '(e&)ti(e Hi o scu(t) co+ve(sa,ie aIu+&ea ca s)-Hi %eie sam) ci+eva c0t %e 0+ti+se e(au (e*e(ve$e $ui %e Htii+,), ceea ce, %e a$tfe$, +u-$ 0m'ie%eca %e a $ua o 'a(te im'o(ta+t) 0+ a%mi+ist(a,ia vaste$o( moHii a$e %iece*ei met(o'o$ita+e. E(a u+ o(ato( %e oca*ii ma(i, i+ a c)(ui $a(&) f(a*) 0+t0$+eai e$eme+te$e %e 'ute(+ic se+time+t f)() ca(e 0+ vo(/i(e +u se 'ot ati+&e cu$mi$e, Hi 'oto$itu$ $ui &$as c)')ta ()su+et c0+% i se %)%ea 'uti+,a s) afi(me u+ c(e* f)cut %i+ ace$aHi meta$ a+tic ca a$ $ui -o$%ov)+u,. Re+u+,0+% $a 'e(s'ective$e e'isco'a$e, ca(e cu si&u(a+,) i-a( fi fost a%mise a$tfe$, e$ e(a u+u$ %i+ (e'(e*i+ta+,ii co+vi+Hi c) s'(iIi+u$ ;ie+ei, $e&at %e at0tea ami+ti(i isto(ice, +u e o sim'$) i$u*ie, Hi mai t0(*iu va fi c0Hti&at Hi e$ %e i%eo$o&ia $ui #u(e$ 1o'oviciU '(imit /i+e $a a(Ni%uce$e moHte+ito(, $a (evo$u,io+a(u$ fi$o(omP+, a$ c)(ui ceas se aHte'ta cu +e()/%a(e, Bu+ea va st)(ui %e mi+e s) +u tu$/u( '(i+ +ici o ma+ifesta(e acea vi*it) $a Si+aia a $ui >(a+*->e(%i+a+% Hi a so,iei $ui, 0+ ca(e acest &(u' %e vi*io+a(i 'u+ea at0t %e ma(i s'e(a+,e. #'(ecie(i$e $ui Bu+ea 'e+t(u mu+ca mea, as)m)+a(ea mea, 'e ca(e am su('(i+s-o 0+t(-o co+ve(sa,ie a $ui, cu Eas%eu 0+suHi, +u mi-au 'utut fi i+%ife(e+te Hi +-am 'utut uita &)*%ui(ea %e mai t0(*iu 0+ cNia( casa $ui, aHa %e /i+e 0+&(iIit) %e o Na(+ic) +e'oat), Hi ea %e mu$t %is')(ut) %i+t(e cei vii ca Hi u+cNiu$ fu$&e(at %e o /oa$) %e i+im). S-a $e&at astfe$ 0+t(e +oi o '(iete+ie ca$%), ca(e a avut efecte Hi asu'(a activit),ii %e isto(ici a am0+%u(o(a. Cu aceast) $e&)tu(), tot aHa %e '(e,ioas) ca Hi ce &)sisem $a B$aI 0+ /i/$ioteca $ui Ci'a(iu +ici '0+) ast)*i %estu$ %e ce(cetat), am '$ecat %i+ um/(a tu(+u(i$o( (omP+eHti st)'0+i+% asu'(a T0(+ave$o(d. :+ai+te %e a m) 0+toa(ce %i+ aceast) ()'e%e c)$)to(ie 'e+t(u i+fo(ma,ii su'$ime+ta(e, a t(e/uit s) me(& Hi $a O(a%ea--a(e, u+%e activitatea %e -ece+a a 0+,e$e&)to(u$ui e'isco' Samui$ ;u$ca+, $e&)tu(i$e $ui cu u+ 4i+cai Hi a$,i f(u+taHi ai cu$tu(ii (omP+eHti 0+ seco$u$ a$ A;III-$ea &()m)%ise() 0+ /i/$ioteca %iece*a+) at0ta mate(ia$ 0+c) +e0+t(e/ui+,at, cu'(i+*0+% '0+) Hi cuta(e c(o+ic) a '(i+ci'atu$ui mu+tea+. E'isco' e(a atu+ci ma(e$e /i+ef)c)to( -iNai$ 1ave$, ca(acte(istic ,e(a+ to+su(at, ca(e +u ,i+ea +imic 'e+t(u si+e, %0+% totu$ 'e+t(u %)i+ui(ea Hi $umi+a(ea +eamu$uiU %eHi $-am *)(it c0+%va, ca a'a(e+,) u+ sim'$u '(eot cu /a(/), t0(0+% ciu/ote &(eoaie, +-am vo(/it +icio%at) cu %0+su$, (e$a,ii$e me$e fii+%, 0+ vaste$e o%)i &oa$e a$e ca+ce$a(iei v$)%iceHti +umai cu ca+o+icu$ NeH, tat)$ %octo(u$ui 'e ca(e $-am cu+oscut 'e u(m) aHa %e /i+e, Hi-mi a%uc ami+te foa(te mu$t su('(i+%e(ea cu ca(e, 0+ aceast) +ou) co/o(0(e cu u+ veac 0+ u(m), ca '(i+ v(emu(i$e $ui

;u$ca+ e$ 0+suHi, m-am &)sit 0+ fa,a

--

--

acesto( c$e(ici %e o c(oia$) at0t %e %eose/it) %e a /$)Ie+i$o(, ia( mie cu totu$ +ecu+oscut): ca'ete$e (ase, $u+&i$e must),i %e +emeHi u+&u(i %i+ *i$e$e $ui 1ave$ CNi+e*u$, vecNi$e a+te(ie t0(0+%u-se '0+) $a ')m0+t, 'i'a $u+&) ca u+ ciu/uc tu(cesc. 4i +u mai 'u,i+ acce+tu$ st()i+ u(ecNi$o( +oast(e G 0+t(-o sea(), t(ec0+% cu t()su(a '(i+ sate$e %i+ Iu(u$ O()*ii, 0m/)$s)mate atu+ci %e mi(osu$ %u$ce a$ co'aci$o( 0+f $o(i,i, +-am 0+,e$es %i+t(-o %at) ce e ace$ RcNeiuB (teiu), c)(uia, 0m'(eu+) cu Raca,u$B (sa$c0mu$), i se at(i/uia '(i+ci'a$u$ me(it 'e+t(u %e$icata mi(easm). ;o(/a c)%ea 0+ceat), 0+t(et)iat) %e $u+&i c)%e(i como%e sau '$i+e %e 0+,e$es, %i+ &u(a t)/)cit) cu tutu+ a acesto( /)t(0+i, ca(i N()+eau 0+ mo%esta $o( i*o$a(e ma(i visu(i, 'e ca(e +ici u+uia +u $e '$)cea s) $e m)(tu(iseasc). #m te(mi+at 0+ sf0(Hit %e ti')(it vo$umi+oasa ca(te $a ca(e at0ta $uc(asem Hi a c)(ei 'u/$ica(e 0mi %)%ea '(i$eIu$ s) a()t ce +e%(e'tate mi se f)cuse $a #ca%emie. Ce$ %i+t0i a(tico$, 0+ E'oca, a fost %ato(it, am af $at-o mai t0(*iu, ciu%atu$ui fa$sificato( Caio+, ce$ ca(e R%esco'e(iseB 'e VemY+Z, Rauto(u$ u+&u(h, %u') ca(e Ca(a&ia$e R'$a&iaseB N)'asta G Hi Iu(a,ii au acNitat, %u') 'asio+ate '$e%oa(ii, 0+ ca(e u+ avocat a$ a')()(ii a(u+ca 'e mas) c)(,i$e &(oase ce a( fi fost s) fie o'e(e$e, %e fa't +ee.iste+te, a$e Re(u%itu$uiD acu*at, 'e fiu$ u+ui i+f $ue+t avocat $i/e(a$. E(a o t)&)%ui(e vio$e+t), ca(e, +ecu+osc0+% 'e auto(, m-a $ovit 0+ i+im): i+%i&+a(ea m-a %us %(e't $a (e%ac,ie, u+%e, co+si%e(0+%um) foa(te %e sus, cu $o(+io+u$ 0+ ocNi, (e%acto(u$ Cio()+ea+u mi-a (efu*at o(ice e.'$ica,ie. 4i, totuHi, 0+ scu(t tim' co$oa+e$e acestei foi, 0+cNis) atu+ci cu(io*it),ii me$e %u(e(oase, e(au s)-mi fie 'use $a %is'o*i,ie %e N. >i$i'escu 'e+t(u a ma+ifesta ace$aHi c(e* 'e ca(e '0+) atu+ci 0$ 'u(tasem '(i+ RomP+ia Iu+) Hi '(i+ foaia f(a+ce*)... #$tci+eva +-a c(e*ut c) t(e/uie s) se ocu'e %e $uc(a(ea '(i+ ca(e c)utam s) a()t +u +umai /o&),ia u+ei $ite(atu(i 0+ ma(e 'a(te i&+o(ate, %a( Hi va$oa(ea actua$), 'e+t(u +evoi$e Hi as'i(a,ii$e +oast(e, a cu&et)(ii ace$o( co(ifei a(%e$e+i, ca(i %i+ fu+%u$ &(o'ii umi$i+,i$o( $o( cute*ase() a ,i+ti aHa %e si&u( ste$e$e +emu(itoa(e a$e i%ea$u$ui. #/ia 0+t(-o +ou) c)$)to(ie a(%e$ea+) omu$ cu %ou) suf $ete, cu t(ei, %ac) se ,i+e sam) Hi %e s0+&e$e s)u +ea')(at s0(/esc, =Neo(&Ne #$e.ici, #$e.ics 'e+t(u st)'0+i, ca(e-Hi c(eHtea u+ fiu cu %ou) fo(me a$e +ume$ui s)u, %u') cum i+t(a 0+ cas) u+ (omP+ Hi u+ u+&u(, e$, '(ofeso(u$ %e $im/a (omP+) $a 8+ive(sitatea %i+ 1esta 'e+t(u c) e(a /$0+%u, cu st)'0+ii, %a( ca(e +u +umai c) m-a co+%us $a /i/$ioteca -u*eu$ui Na,io+a$, %a( m-a 'us 0+ co+tact cu stu%e+,ii (omP+i %e aco$o, 0+ f(u+te cu t0+)(u$ Octavia+ =o&a, mi-a s'us cu si+ce(itate c) R+ici %i+t(-o ca(te (omP+easc) +-a 0+v),at at0ta ca %i+ aceasta.B. Ci+eva m-a sf)tuit s) '(e*i+t $uc(a(ea '(i+,u$ui moHte+ito(, ca(e Ra( %o(i s) cu+oasc) ti+e(etu$B, Hi astfe$, cu ce$e %ou) vo$ume f(umos $e&ate su/suoa(), m-am %us $a Cot(oce+i. I+t0ia mea 0+t0$+i(e cu viito(u$ (e&e >e(%i+a+% mi-a ()mas $im'e%e 0+ mi+te. L...M B$o+%, foa(te s$a/, cu fi&u(a mic), 0+&ust), s)'at) a%0+c 'e t0m'$e Hi 'e o/(aIi, cu 'a$i*ii ocNi a$/aHt(i f)() si&u(a+,) 0+ '(ivi(i, as'ectu$ acesta fi*ic, 'e ca(e-$ va 0+%(e'ta /a(/a ce-Hi $)sa s) c(easc), +u se 'ot(ivea cu im'(esia ce o aveam %e $a IaHi, u+%e-$ a%usese, 'e+t(u a 0+f),iHa mo$%ove+i$o( 'e t0+)(u$ ofi,e( %e v0+)to(i, (e&a$u$ s)u u+cNi,

--

Hi %e $a se(/a(ea 8+ive(sit),ii /ucu(eHte+e 0+ 689!, c0+%, f)() s) ascu$te $u+&u$ %iscu(s a$ (ecto(u$ui O()scu, vecNe fi&u() %i+ v(emea $ui Cu*a-;o%), ca(e 0+t(e/ase 'e atu+ci t0+)(u$ cumu$a(%, a/ia 0+to(s %i+ st()i+O)tate, %ac) e$ e Rce$ ce m)+0+c) H)'ti cNitiB, 0Hi umf $a Hi %esumf $a (itmic o/(aIii &(aHi Hi (ume+i, 'oate +umai %i+ timi%itatea ca(e $-a u(m)(it '0+) $a sf0(Hit. 9a( via,a ascu+s) 0+)u+t(u, o via,) %e f(a+cNe,) Hi %e i(o+ie, s'ui+% $im'e%e o(ice G u+eo(i '(ea mu$t o(ice G o(icui G u+eo(i '(ea mu$t o(icui S, i*/utea s) /i(uie aceeaHi sfia$) ca(e se a()ta '(i+ $u+&i$e o'(i(i '0+) $a ve+i(ea te(me+u$ui 0+ a%ev)( Iust G Hi Htia foa(te /i+e (omP+eHte G Hi '(i+ +e'$)cuta (e'eta(e a cuvi+te$o( %i+ u(m) a$e i+te($ocuto(u$ui %e ca(e se a&),a cu %es'e(a(e. # a()tat foa(te 'u,i+ (es'ect +u +umai 'e+t(u 'u/$ica,ii$e #ca%emiei RomP+e, a c)(o( 'a(te a%mi+ist(ativ) Rsam)+) cu %)(i$e %e sam) a$e C(e%itu$ui Ru(a$B, Hi cNia( 'e+t(u 0+t(ea&a ta&m) 'o$itic) %e $a +oi, cu ai c)(ii Hefi e(a co$e& $a Se+at, %a( +u se %ucea aco$o +icio%at)U 'e+t(u a-i ca$ifica, a 0+t(e/ui+,at cNia( u+ cuv0+t f(a+ce* ca(e m-a f)cut s) t(esa(: ace$a cu ca(e $a Wate($oo Cam/(o++e ()s'u+sese soma,iei %e a ca'itu$a Hi 'e ca(e fa/(ica+,ii %e f(a*e e(oice $-au '(ef)cut 0+ +o/i$u$:B2a &a(%e meu(t et +e se (e+% 'ash. 9a, cNia( ace$ cuv0+t ca(e +u fi&u(ea*) 0+ voca/u$a(u$ %e au%ie+,e a$ %i+astii$o(. >)cea o si+&u() %isti+c,ie, c$a() Hi a/so$ut), 'e+t(u Vo&)$+icea+u. E(a %eci Hi i+ fami$ia (e&a$) ci+eva co+t(a u+ei situa,ii 'o$itice 'e ca(e o %esc(isesem f)() (e*e(ve 0+tocmai aHa cum e(aJ :+c) %e atu+ci aceasta-mi %)%ea %e &0+%it. O(icum, m-am 0+to(s cu mu$t) /ucu(ie %e $a aceast) '(im) vi*it). 9a( mi s-a o/se(vat c) +u-mi f)cusem %ato(ia %e a m) %uce 0+t0i $a (e&e$e. 4i astfe$ o +ou) ce(e(e %e au%ie+,) 'e+t(u a '(e*i+t) ace$eaHi vo$ume /uc$ucaHe mi-a %escNis uHi$e 'a$atu$ui (e&a$. O(ice e(a s) LseM c(ea%) mai t0(*iu %es'(e t0+)(u$ amestecat 0+ 'o$itic) 'e+t(u a 0+ce(ca s) st(ice /u+e$e (e$a,ii cu mo+a(Nia 'e ca(e o v)*usem H$ o voi ve%ea a%esea $a $uc(u 0+ #(%ea$, Hi o(icum cuvi+te$e sa$e au 'utut fi (a'o(tate %e mi+ist(u$ aust(o-u+&a( $a 696", a'(oa'e ci+cis'(e*ece a+i %u') aceasta, c0+% m) N()+eam cu i$u*ia c) 'utusem face Hi u+e$e '(o&(ese, Ca(o$ I a fost foa(te /u+ cu '(ofeso(u$ ca(e a/ia se a'(o'iase %e t(ei*eci %e a+i Hi ca(e 0+ 'o$itic), si+&u(a Not)(0toa(e, +u 0+sem+a a/so$ut +imic, +efii+% m)ca( 0+sc(is 0+ $iste$e e$ecto(a$e. #ici m) aHte'tam s) &)sesc '(otoco$u$. E$ e(a %esi&u( 0+ au%ie+,a 0+ 'icioa(e, 0+ fe$u$ cum se %)%ea m0+a $a 0+ce'ut Hi $a sf0(Hit, %a(, mo%u$ %e e.'(ima(e fii+% f)() 0+%oia$) a$tu$ %ec0t $a Cot(oce+i, %e$oc 0+ ce '(iveHte i%ei$e, +ete%e, (a%ica$ %e +ete%e 0+ toate '(ivi+,i$e, Hi se+time+te$e (ostite cu o uimitoa(e $i's) %e o(ice fe(ea$). # 'i')it ca(tea, s-a uitat $a %0+sa, a foi$etat-o, a 'us-o %e-o 'a(te Hi a'oi s-a i+te(esat %e ce se 'et(ecuse cu %0+sa. G # fost sc(is) 'e+t(u #ca%emia RomP+), %a( ()s'i+s) %e %0+sa. G 9aJ Hi 'e+t(u ceJ G 1e+t(u c) s-a a%us 0+ai+te $i'sa u+ui ca'ito$. G 4i ca'ito$u$ $i'seaJ G Nu, maiestate, Hi am f)cut s) se co+state aceasta. G 4i s-a (eve+it asu'(a Not)(0(iiJ G Nu, maiestate... G NuJ #ceasta este o... Nu &)sea cuv0+tu$. :+ sf0(Hit e$ s-a %esf)cut, +ec(u,)to(, 'ot(ivit cu vecNi$e $ui ')(e(i asu'(a mo(a$it),ii $umii 'e ca(e o &)sise aici: S.. .O u(m) %e /a(/a(ie. 4i a v(ut s) Htie ci+e e(a 0+ comisiu+e, ci+e %eci%e $a #ca%emie. 4i +ume$e $ui 8(ecNi) a c)*ut, 'e a$)tu(i. G 8(ecNi) a mu(it. Nu e(a mu$t) %u(e(e 0+ &$as $a 'ome+i(ea ace$uia

--

ca(e fusese totuHi u+ 'e(fect cu(tisa+, at0,ia a+i %e *i$e. C0+% a af $at c) $a u+ive(sitate fete$e f(umoase t(ec e.ame+e$e ()'e%e, Toci$escu %0+% +ote 'e+t(u 'at(u mate(ii G voia s) e.ami+e*e Hi $a Isto(ia 8+ive(sa$) Hi %u') +umi(ea mea S, a avut, 0+ 0+tu+e(ecu$ ca(e se $)sa, Hi (e&e$e +u su+ase 'e+t(u a se a%uce $umi+a, u+ &est ca(e +u mi-a 'utut sc)'a. -ai t0(*iu 0+s), fa,) %e a+umite +e(e&u$i /)+eHti co+statate $a -u*eu, fii+% sem+a$ate %e fu+c,io+a(u$ $ui Toci$escu, %. T*i&a(a Samu(caH, ca(e +u 'ie(%ea %i+ ocNi %i(ec,ia, (e&e$e a i+te(ve+it 'e+t(u ca, t(ec0+%u-se asu'(a ma$ve(sa,ii$o(, sca+%a$u$ s) +u %evie 'u/$ic. 4i %e $a 1a$atu$ (e&a$ am '$ecat cu im'(esia c) se '(e&)teHte o v(eme +ou), ca(e va fi mai /u+), mu$t mai /u+) %ec0t aceea 0+ ca(e, cu v(eo *ece a+i 0+ u(m), %esc)$ecasem. Se ve%ea Hi '(i+ a$te sem+e. #m s'us c) o emu$a,ie f(umoas) se '(o%usese 0+t(e fami$ii$e /oie(eHti, cu %o(i+,a %e a face cu+oscut ceea ce '0+) atu+ci *)cuse +umai 0+ #(Nive$e $o( Hi 0+ ce$e st()i+e. E.em'$u$ a ve+it %e $a #$. Ca$$imacNi. Ca mu$,)mit) 'e+t(u ti')(i(ea Isto(iei $ite(atu(ii 0i '(o'usesem s) sc(iu %i+ +ou, %u') o (euHit) 0+ce(ca(e a $ui Ae+o'o$, isto(ia fami$iei $ui. 1e+t(u aceasta mi s-au a%us 0+ saci %ocume+te, %e mu$te fe$u(i, 0+t(e ca(e am avut /ucu(ia s) &)sesc '0+) Hi sc(iso(i 'e(so+a$e, i+time, 'e $0+&) ce$e %i+ mo+o&(afia fostu$ui meu '(ofeso( %e $a %(a&oma+u$ Ioa+ Teo%o(, viito(u$ 9om+. 9a( 'e+t(u ce$e 'at(u %om+ii a$e fami$iei a(Nive$e %i+ st()i+)tate ')st(au %esi&u( u+ '(e,ios Hi /o&at mate(ia$. Cu o sum), a$ c)(ei (est i $-am a%us 0+a'oi, am 'o(+it %eci 0+ ce(ceta(ea acestui mate(ia$ i+e%it: c)$)to(ia, '0+) foa(te %e'a(te, f)cut) cu cea mai ma(e &(a/), c)ut0+% s) '(i+% ce-mi t(e/uie Hi 0+ ceasu(i$e ca(e +u s0+t 'e+t(u $uc(u, t(e/uia s) fie '$i+) %e i*/0+%). #m (eve+it 0+ =a$i,ia, Hi /i/$ioteca C*a(to(Zcki mi-a %at co(es'o+%e+,e 'a(ticu$a(e %i+ ce$e mai i+te(esa+te, $a ca(e s-a a%aus %esco'e(i(ea fo(mei $ati+e a C(o+icei $ui -i(o+ Costi+, 'e ca(e a ti')(it-o a'oi 0+ co$ec,ia $ui I. Bo&%a+ u+ +ou '(iete+, &)sit atu+cea, t0+)(u$ isto(ic Ba(Xi+ski, c)s)to(it cu o sim'atic) %oam+) c(escut) 0+ -o$%ova, %e $a ca(e Hi e$ 0+v),ase ceva (omP+eHteU cu c0t) /u+)voi+,) mi s-a %escNis casa $uiK Bi/$ioteca(u$ Bisku'ski a f)cut Hi e$ im'osi/i$u$ ca s)-mi fie %e aIuto(. I+t(e +a,ii$e +oast(e e(a %e aIu+s s) +e ve%em 'e+t(u a +e Hi 0+,e$e&e. 2a ;ie+a, am (e&)sit 'e VP(o$Zi, 'e =j(Z, 'e Sie&e+fe$%, 'e c$e(icu$ ca(e-Hi $ua %eIu+u$ co'ios $0+&) fe(east). 9ocume+te$e 'use $a 0+%em0+) $umi+au $e&)tu(i eco+omice, eve+ime+te 'o$itice Hi %)%eau $a ivea$) o 0+t(ea&) (ectifica(e %e &(a+i,e, 'e t)cute, 0+ 'a&u/a -o$%ovei. 9e aco$o am me(s 'e+t(u 0+t0ia oa() $a Co'e+Na&a. Sim'atic) (eHe%i+,) (e&a$), '$i+) %e t(ecut, av0+% 0+ ca(acte(u$ case$o( %e c)()mi*i a'a(e+te, (oHe, vio$ete, 0+ sc)(i,e$e ca(e se suie %i+ st(a%) c)t(e uHa %e i+t(a(e, 0+ $i+iHtea 'ie,e$o( ei, ceva %i+ Ea&a. 4i aco$o voi (eve+i ia()Hi, /ucu(os uimit c0+%, %u') o ()t)ci(e, /a 'e C)i$e O$a+%e*e, /a 'e C)i$e Statu$ui, f)() s) se su'e(e ci+eva Hi f)() s)-mi cea() '$at) 'e+t(u 'a(cu(su$ &(eHit, me(&0+% Hi '0+) $a Rotte(%am, m-am &)sit t0(*iu +oa'tea 0+t0m'i+at ca

--

u+ '(iete+ '$ecat a/ia ie(i %e ace$aHi om %e se(viciu, ca(e m-a %us e.act $a aceeaHi o%aie u+%e fusesem cu mai mu$,i a+i 0+ u(m). Co(es'o+%e+,e$e %i+ Co+sta+ti+o'o$ cu'(i+%eau 0+ am/e$e $ocu(i Hi Hti(i +ou) %es'(e %i+astia aceasta %e c0m'u$u+&e+i (i%icat) '(i+ v(e%+icia $o( '0+) $a Scau+u$ %om+esc a$ $ui 4tefa+ ce$ -a(e. 1e+t(u a se a%)u&i o +ou) (eco$t) am me(s Hi 0+ Sue%ia. Cu totu$ a$t) $ume 0+ maiestuosu$ StockNo$m, c$)%it %i+ 'iat(), 0+ Iu(u$ masivu$ui 1a$at (e&a$, %easu'(a $acu(i$o( mi+u+ate, 0+ $e&)tu() cu -a(ea. 9e'(i+sesem 0+c) %e $a 1a(is aceast) c$a() $im/) voca$ic) 0+ ca(e /a*a fi+e*) a ,e(ii 0+$)tu(ase su+ete$e &e(ma+ice o/scu(e Hi i+f $ue+,a a%us) %e $a Nist(u$ +ost(u t(acic mutase a(tico$u$ $a sf0(Hit ca $a 'o'oa(e$e %u+)(e+e. #m 'utut st(0+&e astfe$ si+&u( Hi '(e&)ti cu t(a%uce(i, 'e+t(u 'u/$ica,ie, %estu$e f(a&me+te %e (a'oa(te %i'$omatice co+sta+ti+o'o$ita+e. 4i am f)cut cu+oHti+,a u+ui om a c)(ui ate+,ie, '(i+ 'et(ece(ea $ui Ca(o$ a$ AII-$ea $a Be+%e(, e(a mai %e mu$t at(as) asu'(a ,e(i$o( +oast(e. Bu+u$, '(iete+osu$ TNeo%o( West(i+, %i(ecto( a$ #(Nive$o(, a ()mas $e&at %e mi+e Hi %e +oi mu$t tim' %u') ce-Hi ')()sise, %e /)t(0+e,), fu+c,ia, '0+) c0+%, mai %)u+)*i, $-am v)*ut *%(o/it %e a+i Hi %e u(m)(i$e u+ui acci%e+t, %a( Hi %i+ 'atu$ sufe(i+,i$o( $ui a()t0+%u-mi, '(i+ ca(tea 'e ca(e mi-o 0+f),iHa, i+te(esu$ 'e+t(u $uc(u(i$e (omP+eHti. 9ocume+te$e Ca$$imacNi, c)(o(a $e-am a%aus %ou) '(efe,e mu+cite, %i+t(e ca(e u+a e isto(ia u+ei $u+&i ')(,i %i+ seco$u$ a$ A;III-$ea, au a')(ut 0+ %ou) vo$ume, f(umos Hi $u.os $uc(ate $aB-i+e(vaB $ui >i$i', a/ia 0+ 69!?. 10+) atu+ci 0+s) 'utusem %a, 0+ aceast) v(eme %e ma(e, %a( Hi %e at0t %e /ucu(oas) 0+co(%a(e a tutu(o( 'ute(i$o(, acte %e %eose/it) 0+sem+)tate '(ivitoa(e $a fami$ii$e Ca+tacu*i+o Hi B(0+covea+u. :+t0m'$a(ea, ca(e, aHa oa(/) cum 'a(e, 0Hi a(e totuHi c)i$e ei +ecu+oscute, m-a f)cut s) %esco')(, 0+t(-u+ ma+usc(i't a%us %e $a -u*eu $a #ca%emia RomP+), 0+suHi ca(+etu$ %e stu%e+t, $a ;e+e,ia Hi $a 1a%ova, a$ sto$+icu$ui Co+sta+ti+ Ca+tacu*i+o, c)(uia, cu c0tva tim' 0+ u(m), 0i 'utusem at(i/ui, '(i+ com'a(a,ia cu ma+usc(i'te$e %i+ Bo$o&+a, C(o+ica #+o+im), at0t %e im'o(ta+t), cNia( a+ac(o+ic) 0+ cu&eta(e Hi sti$, a 0+ce'utu$ui +eamu$ui (omP+esc 0+,e$es ca o si+&u() u+itate. #m comu+icat ame,itoa(ea %esco'e(i(e /)t(0+u$ui Hef a$ co+se(vato(i$o(, =. =(. Ca+tacu*i+o, 0+t(e/0+%u-$ %ac) a( co+sim,i s) sus,i+) 'u/$ica(ea acesto( (eve$atoa(e 'a&i+i, 0m'(eu+) cu 0+s)Hi C(o+ica Hi cu ce c(e%eam c) mai 'oate fi co+si%e(at, 0+ sc(isu$ tim'u$ui, ca o'e(a acestui 0+v),at /oie(. :+voi(ea mi-a ve+it 0+%at), Hi >i$i' Hi-a 'utut cNe$tui tot meHteHu&u$ %e a(tist +)scut ca s) %ea e$e&a+ta c)(ticic) 0+ ca(e se cu'(i+% O'e(e$e $ui Co+sta+ti+ Ca+tacu*i+o (69!?). =. =(. Ca+tacu*i+o, %i+ ca(e ama/i$itatea $ui 9e$av(a+cea, t(ecut %e $a $i/e(a$i $a ce$ait ca')t a$ i%ei$o( 'o$itice, a f)cut u+ ma(e o(ato( Hi 'e ca(e $umea ca(e-$ ve%ea t(ec0+% 0+ faito+u$ s)u cu $iv(eaua fami$iei, cu ci$i+%(u$ 0+ ca', su(0*0+% ca u+ '(eHe%i+te %e (e'u/$ic) 0+ %(ea'ta Hi 0+ st0+&a, 0$ co+si%e(a ca u+ sim'$u 'e(so+a&iu %eco(ativ, e(a u+ om '$i+ %e (as), m0+%(u %e o(i&i+i$e sa$e, 'e ca(e $e-a( fi v(ut +u +umai 0m')()teHti /i*a+ti+e, %a( Hi $e&ate %e R'ai(iiB %e >(a+,a, %e %i+astia ;a$ois 0+s)Hi, cum

--

'(eti+%ea u+ Ca+tacu*i+ ave+tu(ie( Hi 'a(a*it, ca(e ce(ea o 'e+sie $ui Ee+(ic a$ II-$ea, (e&e$e >(a+,ei Hi, cu toat) st(icta eco+omie, $uat) 'u,i+te$ 0+ (0s, a u+o( ve+itu(i e+o(me, %e 'e moHii c0t o ,a(), u+ suf $et %e o (a() /u+)tate Hi %e o cu$tu() %eose/it). >(umuse,a c)(tice$ii %i+ 69!? $-a se%us, Hi astfe$ m-a (u&at s)-i fac '$)ce(ea %e a-i ti')(i G +ea')(at /oie(eHte, a%ec) f)() i%eea m)ca( a u+ei ()s'$)ti(i /oie(eHti G =e+ea$o&ia Ca+tacu*i+i$o(, $a ca(e s-a( a%)u&i mu$te$e %ocume+te i+e%ite 'e ca(e $e ')st(a 0+ ma(i ca(toa+e (oHii. 2uc(u$ +u e(a cNia( aHa %e uHo(, %eHi eu aveam tim' 'e+t(u o(ice Hi 'e+t(u o(ici+e. O cu(ioas) teme(e %e o(ice a( 'utea s)m)+a cu o 0+st()i+a(e, fie +umai '(i+ 'i')it, $-a f)cut s)-mi %ea %i+ =e+ea$o&ie, 'u/$icat) 'e v(emu(i %e Bo$$iac 0+ *ia(u$ $ui, +umai o co'ie (ece+t), ia( 0+ $ocu$ %ocume+te$o( +-am avut %ec0t foto&(afii, %e a$tfe$ foa(te /i+e f)cute. #stfe$ am 'utut 0+I&Ne/a Hi o scu(t) isto(ie a fami$iei, 'e ca(e am i+titu$at-o 9es'(e Ca+tacu*i+i, cu'(i+*0+%-o 0+ co$ec,ia %e t(ei vo$ume G cu O'e(e$e Sto$+icu$ui, 'at(u G 'e ca(e ve+e(a/i$u$ /oie( $e-a 'utut avea foa(te ()'e%e 0+ai+te-i 0+ vecNea cas) mo%est), '$i+) %e t(ecut, ca(e a fost ')()sit) 'e+t(u '(ete+,iosu$ 'a$at aIu+s s) %evie '(i+ 0+cNi(ie(e u+ oficiu 'u/$ic G a( fi 'utut-o '(eve%ea e$, ca(e 'u+ea cu at0ta m0+%(ie 'e tava+e, 'e uHi, 'e &(i$aIu$ %e fie( au(it 'aIu(ea /icefa$) a Bi*a+,u$uiK G Hi a'oi %)(0mat) ca s) se (i%ice o /a+a$) c$)%i(e %e (a'o(t. C0+% i-am cetit, %u') %o(i+,), 'a&i+i$e %es'(e o(i&i+i, s-a 0+t(istat 'ie(*0+% 'e R'ai(iiD %e >(a+,a %a(, c0+% s-a %ove%it o(i&i+ea im'e(ia$), s-a (i%icat ca %e o *&u%ui(e e$ect(ic) 'e+t(u a st(i&a, aHa %e co+fu* 'e u(m), %u') ce se au*ise:BCe tot EoNe+*o$$e(+i, ce tot EoNe+*o$$e(+i, %a( Ca+tacu*i+ii ce-sJB E(a, $a ca')t, aHa %e mu$,)mit, 0+c0t a os')tat 'e >i$i' $a >$o(eHti, mi-a ce(ut mie s)-i %au Isto(ia $ite(atu(ii (omP+eHti Hi, 0+t(-u+ t0(*iu, sfios, m-a 0+t(e/at %ac) +-aH voi s) '(imesc %e $a e$ G ia()Hi: R%ac) s0+t /o$+avD, ca Hi Ist(ati S, fie Hi ca 0m'(umut, /a+ii 'e+t(u o +ou) c)$)to(ie 0+ st()i+)tate. 1(i+ testame+t va $)sa, cu &0+%u$ $a 9e$av(a+cea, t(ei*eci %e mii %e $ei 'e+t(u a se sc(ie 0+ a%ev)( isto(ia fami$iei R'e /a*a %ocume+te$o( a%u+ate %e %. Io(&aB. Cum se va ve%ea, 0m'(eIu()(i 0+ $e&)tu() cu +oua 'o$itic) %e ca(e e(am tot mai mu$t $e&at ma a'(o'iat %e N. >i$i'escu, a$ c)(ui cu(aI, a c)(ui +evoie fi*ic) %e a &)si o (e*iste+,) Hi %e a o %)(0ma +u 'utea %ec0t s) m) c0Hti&e, %eHi +u 'uteam ceti tot 0+ ocNii $ui cu sc$i'i(i $eo+i+e, Hi u+e$e 0+t(e/)(i Hi '(o'u+e(i cu '(ivi(e $a ma+ifesta,ii 'u/$ice ca(e a( fi %e %o(it m) +e$i+iHteau. 4i, 'e+t(u %0+su$, ca u+ %a( %e '(iete+, am ti')(it $a Socec, 0+ foa(te /u+e co+%i,ii, vecNea ti'o&(afie c)ut0+% s) +u se $ase su't +ive$u$B-i+e(veiB, C(o+ica 'e ca(e Hi a*i am motive s-o at(i/ui $ui Co+sta+ti+ C)'ita+u$ >i$i'escu. I+t(e %o(ito(ii %e ace$ a$tceva ca(e e(a 0+ ae(, %e ca(e +u 'utea s) sca'e +ime+i, +ici, cu at0ta ')(e(e %e ()u, (e&e$e, ca(e c(e%ea c) +e-a &)sit /a(/a(i, c) +e-a Rcivi$i*atB, 0+ si+&u(u$ fe$ cum. t(e/uia, Hi c) a f)cut-o Hi %e'$i+ Hi %efi+itiv, e(a Hi t0+)(u$ Co+sta+ti+ B(0+covea+u. >iu a$ $ui =(i&o(e B(0+covea+u Hi %eci, %i+ cau*a v(0stei 0+ai+tate 'e ca(e o avea tat)$ $a +aHte(ea $ui, 0+suHi +e'otu$ $ui vo%)-Bi/escu Hi a $ui vo%)-4ti(/ei, ca(i aceHtia +u aveau atu+ci

%ec0t

--

--

st()+e'o,i, Hi a$ fiicii %evotatu$ui %i'$omat &(ec 0+ se(viciu$ Tu(ciei, -usu(us-1aHa, f(ate a$ u+ei femei %e i+co+testa/i$ &e+iu 'oetic, %+a %e Noai$$es ca(e 0+s) +u se /ucu(a atu+ci %e ma(ea Hi me(itata faim) u+ive(sa$) %e mai t0(*iu, e$ sac(ificase tot ce-i 'utea %a ca '$)ce(i, Hi s'i(itua$e, cNia( ca viitoa(e ca(ie(), >(a+,a, 0+ a c)(ei $im/), 0+ a c)(ei cu$tu() fusese c(escut, Hi ve+ise 0+ RomP+ia, 0+c) ()mas) 0+ u(m) Hi 0+ '(a&u$ u+ei &(e$e c(i*e, 'e+t(u a se face (omP+, 0+ce'0+% '(i+ a i+t(a 0+t(u+ (e&ime+t. RomP+ 0+s) +u 0+ se+su$ e&oist Hi o'o(tu+ist a$ cuv0+tu$ui, 'ui+% 0+ ma(ea aface(e 'o$itic), si+&u(a %ecisiv), +ume$e s)u aHa %e ma(e Hi im'o(ta+ta sa ave(e, ci (omP+ 0+ ace$ se+s mai cu(at Hi mai 0+a$t 0+ ca(e 0+,e$e&eam Hi eu (ostu$ +eamu$ui +ost(u. :+ ma(ea sa ti+e(e,), e$ e(a sf)tuit %e u+ '(iete+ mai 0+ v(0st), om %e su'e(ioa(e 0+suHi(i, -a(ce$ -ie$va[ue, sc(iito( %e ta$e+t, cu&et)to( o(i&i+a$, %a( mai a$es suf $et f(a+c Hi i+te$i&e+,) ca'a/i$) %e a %eose/i st)(i %e $uc(u(i 0+ai+te ca e$e s) se fi '(o+u+,at 'e %e'$i+. # fost u+u$ %i+t(e cei %i+t0i ca(i au 0+,e$es c) 0+ aceast) RomP+ie 0+ ca(e se i+i,iase aHa %e ()'e%e se 'et(ece ceva, Hi avea %estu$ cu(aI ca s-o (ecu+oasc) 'u/$ic, cum a f)cut-o 0+ a(tico$e %i+ (evista f(a+ce*), 'e ca(e o scotea cu %. B(0+covea+u, %0+%u-i u+ $a(& o(i*o+t, 2a Re+aissa+ce $ati+e. #m &)sit aco$o u+a %i+ (a(i$e (ecu+oaHte(i, %i+ 'a(tea $ui -ie$va[ue 0+suHi, +u a mu+cii me$e Htii+,ifice, ci a $uc(u(i$o( u(m)(ite Hi (ea$i*ate %u') 'uti+,) 0+ ,a(a mea, 'e ca(e mi $e-a %at st()i+)tatea ca(e, fi(eHte, avea cu totu$ a$te &(iIi. :+ casa %i+ st(a%a Scau+e, %isc(et Hi e$e&a+t mo/i$at), %. B(0+covea+u a%u+a o $ume a$eas). N-avea +ici o $e&)tu() 'o$itic) Hi, c0Hti&at a'oi, u+ mome+t, %e $i/e(a$i, s-a %es')(,it 0+ u(ma u+ei &(oso$a+e ca(Ie 0+ Came() co+t(a R'(i+,i$o(B, %i+ 'a(tea u+ui om %e o +e(o*ie %eose/it), 'e+t(u ca s)-Hi caute u+ $oc 0+ %eose/ite %i(ec,ii a$e %(e'tei f)() a af $a v(eo%at) ce me(it) '(ice'e(ea sa iute Hi mu$te$e sa$e cu+oHti+,i. #stfe$ se &)seau aco$o, 'e $0+&) %(a ;)c)(escu, 'e ca(e am cu+oscuto Hi acas) $a ')(i+,ii ei, e+e(&ic) fi&u() foa(te s'(0+ce+at Hi ocNios (omP+easc), %i+ ca(e ema+a via,) Hi %o(i+,) %e mu+c), %eci a$tceva %ec0t $e&e+%a ce se ,esuse 0+ Iu(u$ u+ui vis +e0m'$i+it, 'e 1(oco'iu, ca(e-Hi u(m)(ea v0+atu$ 'e+t(u 'a(ti%, 'e C. -i$$e, 'e ca(e, 'este ami+ti(ea ceti(i$o( %i+ c)(,i$e sa$e, 0$ ve%eam acum 0+t0ia oa(), &(eoi 0+ fi&u() Hi 0+ t(u', a%ev)(at ma(sui+, Hi t)cut, 0+ ciu%a u+ei i+te$i&e+,e (ea$e, tot ca u+ ma(sui+, '(ecum Hi 'e a$,ii 'e ca(e +u mi-i mai a%uc ami+te. #tmosfe(a e(a f)() 0+%oia$) %e st0+&a Hi t()&ea s'(e c$u/u$ +eo-$i/e(a$ismu$ui, %a( se a&itau, $a mas) Hi %u') mas), -ie$va[ue ascu$t0+% cu ate+,ie, mu$te '(o/$eme a$e *i$ei, 0+ a c)(o( %es$uHi(e comese+ii a%uceau, e a%ev)(at, mai mu$t) /u+)voi+,) Hi 0+c(e%e(e %ec0t '(ice'e(e a%ev)(at). 9. B(0+covea+u 0+suHi +-avea +ici u+a %i+ '(eIu%ec),i$e 'e ca(e i $e-a( fi 'utut %a ave(ea Hi situa,ia socia$), Hi astfe$, c0+%, $a 69! , i%ei$e me$e m-au scos Hi 0+ st(a%), co+t(a ')'uHe(iei st()i+e, %e mo%) su'e(ficia$), ca(e e(a 'e(icu$oas) 'e+t(u cu$tu(a +oast(), 0+c) aHa %e &i+&aH t0+)(), %a( ca(e-mi ')(ea +u mai 'u,i+ 'e(icu$oas) Hi 'e+t(u '(esti&iu$ civi$i*a,iei f(a+ce*e ce$ei a%ev)(ate, 0+t(e cei ca(i se i+te(esau mai c)$%u(os %e ce se 'et(ece e(a cNia( t0+)(u$ 'e ca(e toate o/iH+ui+,i$e Hi t(a%i,ii$e sa$e a( fi t(e/uit s)-$ 0+%(e'te c)t(e $a&)(u$ ce$)$a$t.

--

1e sama +ou$ui meu '(iete+, am 'utut ti')(i, 0+ $e&)tu() cu 'u/$ica,ii$e ca+tacu*i+eHti, %ocume+te (e$ative $a Co+sta+ti+-vo%) B(0+covea+u, 0+sem+)(i %i+ ,a(), ca a moHte+i(ii $ui, %a( mai a$es mu$te (a'oa(te %i+ co(es'o+%e+,e$e st()i+e ca(e %e a+i %e *i$e aHte'tau s) ias) $a $umi+) Hi 'e ca(e #ca%emia, $a ca(e se $uc(a 0+cet, +u $e-a( fi 'utut '(imi 0+ ace$ mome+t. 8+ +ou vo$um se a%)u&ea astfe$ $a e$e&a+te$e e%i,ii i+-$? a$eB-i+e(veiB, c)(eia avea %e ce s)-i fie (ecu+osc)toa(e Htii+,a (omP+easc). Ce$e %ou) vo$ume %e %ocume+te '(ivitoa(e $a 9om+ia $ui vo%)-4ti(/ei, $e&ate %e u+ stu%iu 'e+t(u #ca%emie, ca(e a ieHit a'oi %eose/it, au 0+t0(*iat, a')(0+% +umai 0+ 69!8. Nu Htiu cum am aIu+s a cu+oaHte 'e %. Ba(/u 4ti(/ei, omu$ t)cut Hi ')*it, su't a c)(ui %isc(e,ie 'e(fect), %e /a(o+et e+&$e*, se ascu+%ea o aHa %e ma(e am/i,ie, se(vit) %e o fi+) i+te$i&e+,) Hi %e u+ i+sti+ct moHte+it 0+ Iu%eca(ea situa,ii$o( 'o$itice, t0+)( $i'sit suf $eteHte %e toate %efecte$e, ca Hi %e toate ca$it),i$e v(0stei sa$e, 0+s) av0+% %esi&u( tot ce 'oate at(a&e Hi (e,i+ea o '(iete+ie %e sfat /u+. ;o(/ea %oa( %e %ista+,a 'e ca(e o 'u+ea Ca(o$ I 0+t(e %0+su$ Hi 0+t(e societatea (omP+easc) f)() a voi s) fac) 0+t(0+sa +ici o %eose/i(e %e 'e(soa+e, +ici o &(a%a,ie %e stim).B1e+t(u Re&e$e, u+ +eam, +u e ca a$t +eam,, %a( (omP+ii s0+t 'e+t(u %0+su$ tot o a').B Se 'utea &0ci %oa( ce (o$ a( fi %o(it s) ai/) 'e $0+&) o (e&a$itate cu u(ecNi$e %escNise. 5ii+%u-se $a o 'a(te %e via,a 'a(ti%e$o( ia(, c0+% $-au ca'tat o c$i') co+se(vato(ii, %e ca(e e(a $e&at) ami+ti(ea cNi/*uitu$ui s)u tat), s-a &()/it s) t(eac) %i(ec,ia &(u'u$ui c(aiovea+ asu'(a f(ate$ui ca(e +-avea +imic %i+ 0+suHi(i$e $ui, t0+)(u$, &e+e(osu$ =Neo(&Ne 4ti(/ei, %. Ba(/u 4ti(/ei e(a u+ Not)(0t '(iete+ a$ ,e(a+i$o(, a c)(o( cNestiu+e se 'u+ea %i+ +ou, st(i+&e+t, 0+ fa,a u+ei +oi &e+e(a,ii Hi, mem/(u a$ Co+si$iu$ui fi.at $a 69!7 %e (efo(me$e $ui I. I. B()tia+u, +u '(e&eta s) %e+u+,e, 0+ foaia 'e ca(e aIu+sesem s-o am, c0te ceva %i+ ce se u+e$tea co+t(a %(e'te$o( i+te(ese ,e()+eHti. 9e a$tmi+te(ea, a'(o'ie(ea %i+t(e aceast) fi(e t)i+uit) %a(, 0+ %eose/i(e cu a$,i oame+i ascu+Hi, foa(te sim'atic), Hi %i+t(e mi+e e(a aHa %e ma(e, 0+c0t, t(e/uie s-o s'u+ Hi cu o fi(easc) (ecu+oHti+,), c), atu+ci c0+% a fost vo(/a ca *ia(u$ s) a'a(), '(imu$ fo+%, 'e ca(e $-am c0+t)(it $u+i %e *i$e cu at0ta f(ic), a fost %e $a f(a,ii 4ti(/ei. 2a %. Ba(/u 4ti(/ei acas), 0+t(-u+ %u$a' %e $em+ %e $)m0i ca(e a %is')(ut, c(e%, %e 'e u(ma i+sta$)(ii u+ei auto(it),i &e(ma+e 0+ v(emea ()*/oiu$ui, am v)*ut, a$)tu(i %e e.em'$a(u$ %i+ 2eto'ise,e$e $ui Vo&)$+icea+u ofe(it 9om+u$ui 5e(ii-RomP+eHti, %osa(e$e 'e N0(tie a$/ast(), 0+&(iIit sc(ise, sc(u'u$os 0+%(e'tate Hi &os'o%)(eHte cusute, a$e ;oievo%u$ui %i+ '(eaIma 8+i(ii. I%eea u+ei 'u/$ica,ii +i s-a im'us am0+%u(o(a, Hi c0tva tim', 'e+t(u a fi uti$ %$ui Sa%ovea+u, a c)(ui /a*) mate(ia$), cu o cas) %e co'ii, +-avea $)(&imea ta$e+tu$ui s)u, $-am (u&at s) co'ie*e tot ce mai t(e/uia 'e+t(u 0+I&Ne/a(ea 'u/$ica,iei '(oiectate. 9i+ ea a ieHit u+ 4ti(/ei-vo%) a'(oa'e cu totu$ +ecu+oscut: +u +umai u+ om %e o 'e(fect) o(%i+e, %a( Hi u+ +east0m')(at c(eato(, ia( scNim/u$ %e sc(iso(i, v(e%+ic %e oame+i %i+ v(emea ce$ei mai cu(ate a+ticNit),i e$e+ice, %i+t(e %0+su$ Hi (oma+ticu$ =(i&o(e =Nica a$ -o$%ovei a (e$evat $a u+u$

--

o a$eas) se+si/i$itate, a'(oa'e /o$+)vicioas), u+ suf $et %e o e.cNi*) 'oe*ie, ia( $a ce$ait, $a mu+tea+u$ '(actic, o /)(/)teasc) Not)(0(e %e a 0+f(u+ta 'e+t(u fa'ta sa o(ice %uHm)+ie, ca(e-$ 'u+e a$)tu(i cu 0+,e$e',ii %i+ f(u+tea cet),i$o( a+tice. 1(imu$ vo$um a a')(ut $aB-i+e(vaB, 'e ca(e aIu+sesem astfe$ a o ,i+ea mate(ia$ 0+ ma(e 'a(te: >i$i' mai i*/utise tocmai '(i+ 'u/$ica,ii$e me$e aHi &)si 'at(o+i '(i+t(e oame+ii cu ave(e Hi, %e $a u+ tim', cu i+te(esa(ea moHte+ito(i$o( $ui =. =(. Ca+tacu*i+o, Hi-a c$)%it 'a$atu$ $a %oi 'aHi %e 8+ive(sitate, s'$e+%i%) 0+t(e'(i+%e(e, %e ca(e, cu &0+%u$ $a RomP+ia Iu+), va i*/uti s) $e&e u+ *ia( cu +ume$e ti'o&(afiei. Ce$ %e-a$ %oi$ea, cu mate(ia$ i+te(+, +-a *)/ovit mu$t. E$ a fost '(i$eIu$ u+ui +eaHte'tat i+ci%e+t t(a&icomic, ca(e me(it) s) fie 'ovestit. --am t(e*it acas) cu %. 4ti(/ei '(ofu+% tu$/u(at. :mi a+u+,a u+ %ue$, %a, u+ %ue$ 0+t(e u+cNiu$ s)u =Neo(&Ne 4ti(/ei Hi u+ om 'o$itic /ucu(eHtea+, foa(te cu+oscut, %a( a c)(ui v(0st) +u-$ a()ta 'ot(ivit 'e+t(u aseme+ea (e&u$a(e %e socote$i. Ia( motivu$ acestei temute 0+t0$+i(i ca(e a( fi s) fie, e(am Hi eu, Hi a+ume, '(i+ ca(tea 'e ca(e o is'()visem %e ti')(it. #m 0+,e$es, %a( +u f)() &(eutate. #m af $at 0+t0i c) /ei*a%ea =Neo(&Ne 4ti(/ei, auto(u$ u+ei foa(te i+te(esa+te sc(iso(i 'e ca(e o ti')(isem, Hi ca(e e(a $a +ive$u$ ace$o(a, %es'(e societatea %i+ 1ete(s/u(&, 'e ca(e $e a%(esase tat)$ui s)u, 9om+u$ 'e $a 68"!, t()ieHte. T()ieHte $a 1a(is, cu totu$ (et(as, a/so$ut uitat, 0+su(at cu o st()i+), o aust(iac), a$e c)(ii fete 0$ vo( moHte+i, %a( Hi +e'otu$ t(e/uia s) ai/) 'a(te %i+ aceast) moHte+i(e ca(e se f)cea at0ta tim' aHte'tat). :+ sc(isoa(e se %iscutau $uc(u(i '(ivitoa(e $a (u%e$e ace$ui om 'o$itic. Cum fami$ia 4ti(/ei Hi a$te fami$ii se $u'tau 0+t(e e$e 'e+t(u t(o+ Hi %eci se u(au, ()utatea %i+ sc(isoa(ea aHa %e ti+e(ei /ei*a%e$e se e.'$ica. >a,) %e v)%i(ea acestei %u(e(oase a$u*ii, omu$ 'o$itic +-avea a face %ec0t cu i+su$t)to(u$, cu ca$om+iato(u$ ca(e ')c)tuise aHa %e &(eu cu Hai*eci %e a+i 0+ u(m), %a( acesta, ame+i+,at $a +ou)*eci %e a+i %e o sa/ie aHa %e si&u(), a+u+,a 'e %. Ba(/u 4ti(/ei c)-$ %e*moHte+eHte. T(e/uia ca eu s) %(e& &(eHea$a 'e ca(e f)() voie o f)cusem. 1e+t(u aceasta am scNim/at foaia Hi am (ea%us $a sta(ea 'acific) 'e ce$ su')(at, a'oi am a%(esat ve+e(a/i$u$ui cvasice+te+a( o sc(isoa(e ca(e-$ 'utea m)&u$i Hi 0m')ca Hi 'e %0+su$, '(i+ ca(e, f)c0+%u-m) a c(e%e c) +-am 'us +icio%at) $a 0+%oia$) e.iste+,a $ui, scu*am %ivu$&a(ea '(i+ aceea c) 'asiu+ea %e isto(ic m-a f)cut s) t(ec 'este o(ice ca s) +u ()'esc 'u/$icu$ui '$)ce(ea %e a ceti o sc(isoa(e aHa %e /i+e f)cut). N-am '(imit ()s'u+su$, ca(e m-a( fi 'utut i+te(esa, %a( 'este 'u,i+ au a')(ut %ou) vo$ume a$e $ui =Neo(&Ne 4ti(/ei, >eui$$es %Oautom+e et %ONive(, 0+ ca(e e(au a$te sc(iso(i, acestea f)() +ici u+ c$e+ciu %e %ue$ 0+t(e ce$e %ou) seco$e, Hi cNia( o isto(ie a 'o'o(u$ui (omP+esc, 0+suf $e,it) %e u+ f(umos se+time+t 'at(iotic, a ce$ui %e a'(oa'e o Ium)tate %e veac e.i$at %e /u+)voie, i+sist0+% mai a$es asu'(a e'ocii 'e ca(e o cu+oHtea aHa %e /i+e. # ,i+ut cNia( ca o e%i,ie (omP+easc) a acestei $uc()(i s) a'a(), 'e ca(e, 0+ i+%ife(e+,a +oast() cu(e+t), +-a o/se(vat-o 0+s) +ime+i. :+ce'usem Hi o 'u/$ica,ie %e %ocume+te mo(u*eHti, ca(e, +u mai Htiu %e ce, s-a o'(it $a '(ime$e co$i, a'oi 'ie(%ute. 9a( aceast) v(eme aHa %e fecu+%) 0+ $uc()(i, ca(e +ici e$e +u se /ucu(au %e o mai ma(e

--

+oto(ietate %ec0t foi$e veHte%e a$e fiu$ui $ui vo%)-4ti(/ei, cu'(i+%e Hi a$te a%)u&i(i $a acea isto(ie a (omP+i$o( ca(e '(i+sese acuma cu %es)v0(Hi(e 'e me%ievistu$ cu stu%ii '(ivitoa(e $a Occi%e+t. :+ acest mai vecNi %ome+iu, 'e ca(e +umai mu$t) v(eme %u') aceea 0$ voi cu$tiva %i+ +ou, a%us %e 0m'(eIu()(i, $uc(am 'u,i+. 9i+ acte$e (a&usa+e Hi %i+ c0teva ()*$e,e +ote ita$ie+e f)cusem, ti')(i+%u-$ $a Im'(ime(ia Statu$ui, cu o a%mi(a/i$) mi+uscu$), %a( 'e &(oa*+ica RN0(tie %e sc(isB %e $a 2etea, u+ a$ t(ei$ea vo$um a$ Note$o( Hi e.t(ase$o(. :+t(-o c)$)to(ie +ou) $a ;e+e,ia, 0+ 69!6, c0+% mi-am &)sit s)$aHu$ %e o $u+) 0+t(-o c)su,) %i+ Ca$$e %e$ Ri%otto, $a %oi 'aHi %e /ise(ica S. -os\, 0+ um/(a c)(eia 'e $a 6"!! st)tuse() so$ii $ui 4tefa+ ce$ -a(e, co+ti+uasem, %u') 6<"@, Hi '0+) 0+ e'oca $ui So$ima+ ce$ -)(e,, cu$e&e(ea %ocume+te$o( '(ivitoa(e $a (a'o(tu(i$e cu O(ie+tu$, (eco$t) ca(e-mi va fi %e ma(e fo$os 'e+t(u o Isto(ie a Im'e(iu$ui otoma+ $a ca(e +ici +u cute*am s) m) &0+%esc atu+ci, %a( e$e vo( aHte'ta $u+&i a+i %e *i$e 'u/$ica(ea. Ce(cetasem, %a( +u 'e+t(u aseme+ea stu%ii %es'(e #'usu$ tot mai mu$t uitat, 0+t0iaHi %at) Bu%a'esta, Hi ea &)sit) 0+ t(eac)t, '0+) atu+ci, ca Hi ;ie+a. 1(e&)tisem 'e+t(uB-i+e(vaB, ca(e scotea Hi o co$ec,ie a$/ast() %e c)(tice$e 'e+t(u 'o'o(, o isto(ie a $ui -iNai ;itea*u$, ca(e a avut %a(u$ s) '$ac) u+ui s'i(it ca a$ $ui ;$aNu,), cu totu$ ieHit %i+ vecNi$e $ui tov)()Hii, cum '(ofeso(u$ #$e.ici ,i+ea s)-i cu+osc e$evii, aHte't0+% '(o/a/i$ %e $a mi+e ce(tificatu$ %e se+time+te (omP+eHti %e ca(e '(i+ 'u(ta(ea sa +esi&u() avea aHa %e mu$t) +evoie, am cetit, 0+ '(e*e+,a $ui, f(a&me+te %i+t(-0+sa u+ui &(u' ca(e, cu %. =o&a, 'e atu+ci, ca a'a(e+,), u+ mo%est t0+)( foa(te /$o+%, e(a s) %eie 0+ cu(0+%, mu$,)mit) s'i(itu$ui %e o(&a+i*ato( Hi %e /u+) a%mi+ist(a,ie a$ %$ui O. T)s$)ua+u, f(umoasa 'u/$ica,ie $ite(a() 2uceaf)(u$, %es'(e ca(e va fi vo(/a mai t0(*iu, 0+ a$t) $e&)tu(). St0+% 0+ su/so$u$ u+ei ma(i case %i+ Bu%a, 0+ o%aia 0+cNi(iat) %e 'o(ta(, am $uc(at 0+ /i/$ioteca -u*eu$ui Na,io+a$, ce(cet0+% vecNi ma+usc(i'te (omP+eHti Hi f)c0+% e.ce('te %i+ t(a%uce(ea %e acte 'o$o+e %ato(it) '(i+ 687! u+ui ca+o+ic &e(ma+ %e $a Suceava, ScNmi%t, isto(ic a$ cato$icismu$ui 0+ ')(,i$e +oast(e. O %at), 'o(ta(u$, ca(e Htia '(i+ amicu$ s)u, 'o(ta( Hi e$, $a 1a$atu$ Re&a$ %i+ Bu%a, c0+% avea $oc ve+i(ea Hi '$eca(ea, t)i+uite %e f(ica ate+tate$o(, a $ui >(a+* Fose'N, +e-a a()tat $ocu$ e.act %e u+%e-$ 'ot ve%ea, Hi %e foa(te a'(oa'e, t(ec0+%. #m stat aco$o su't ocNii 'o$i,iei, ca(e +-a 0+%()*+it s) m) 0+t(e/e +imic, 0+ ciu%a ')$)(iei ca$a/(e*e, a cu+oscutei 'e$e(i+e ce+uHii Hi a m0+ii ,i+ute 0+ /u*u+a(, ci+e s0+t, ce caut Hi 'e ci+e aHte't, '0+) ce t()su(a, ve+i+% %i+ cet),uia &otic), s-a co/o(0t '0+) 0+ fa,a mea, /)t(0+u$ suve(a+, (oHu, &(as, o/osit, cu ca'u$ '$ecat 'e um)(, vo(/i+% cu a%Iuta+tu$ s)u c(e%i+cios, co+te$e 1aa(. 9e $a Bu%a'esta, m-am 0+to(s cu +eaHte'tata cu+oHti+,), '(i+ N0(tii$e, 'e(fect ')st(ate, a$e ce$ui %i+t0i e'isco', %u') 8+i(e, 'e+t(u o(to%ocHii %i+ #(%ea$, ca(i-$ ce(use() '(i+ ()scoa$): s0(/u$, cu '(i+ci'a$a (eHe%i+,) 0+ Bu%a, 9io+isie Novacovici, o 0+t(ea&) $ume %e N0(tii %e umi$ ca(acte( '(ovi+cia$, cu &0$cevi, /)t)i Hi ')cate '(i+ sate$e ()mase 0+ u(m), %a( toate cu o $im/) at0t %e /u+), cu o i%ea,ie Hi o sim,i(e (omP+easc) %e o secu$a() %ati+), Hi aHa %e aseme+ea cu ce Htiam at0t %e /i+e %i+ via,a actua$) a sate$o( %e $a +oi. #cesta mi-a fost mate(ia$u$ 'e+t(u a(tico$e$e, 'u/$icate 0+ Noua

--

(evist) (omP+) a %$ui -ot(u, ca(e s-au t(as a'a(te a'oi 0+ c)(ticica Sate Hi '(eo,i %i+ #(%ea$, $a 69!6. 9eocam%at), cu at0ta i+e%it, cu$es 0+ %eose/ite 0m'(eIu()(i G Hi $a cato$icii %i+ IaHi, cNia( Hi 'e+t(u Isto(ia $ite(atu(ii (omP+eHti S, Hi cum, 'e %e a$t) 'a(te, 0+ #(%ea$ %)%usem Hi %e %e'o*itu$ %e acte (omP+eHti 'o$itice %i+ #$/a-Iu$ia 0+ /i/$ioteca BattNZQ+Zi, ia( aceea a #ca%emiei RomP+e m) 0m/ia cu ma+usc(i'te aHa %e '(e,ioase ca (e&ist(e$e $ui B(0+covea+u Hi $ui Co+sta+ti+ -av(oco(%at, am c)utat Hi am &)sit u+ +ou fe$ %e 'u/$ica(e oficia$).BFu+imiHtiiB, aceia cu ca(i SiN$ea+u m) /)+uia c) am 0+,e$e&e(i miste(ioase Hi co+%am+a/i$e, e(au acum $a 'ute(e, 0+t(-o com/i+a,ie co+se(vatoa(e ca(e, ca o(ice ieHea %i+ Iocu$ meca+ic, su'(ave&Neat %e (e&e$e Ca(o$, a$ 'a(ti%e$o( 0+ $u't), m) i+te(esa foa(te 'u,i+. -i+ist(u %e I+st(uc,ie aIu+sese i+te$i&e+tu$ Hi /i+evoito(u$ 'e+t(u toat) $umea avocat /ucu(eHtea+, C. C. #(io+, 'e ca(e +u-$ cu+oHteam 'e(so+a$, *)(i+%u-$ +umai o %at) $a #te+eu$ RomP+, c0+% 0+ '(e*e+,a f(umoasei 1(i+,ese -oHte+itoa(e, c)t(e ca(e 0+to(cea +iHte ocNi *0m/ito(i %e ie'u(e amo(e*at, vo(/ea %es'(e %ato(ia %e a aIuta 'e a(tiHti Hi 'e 'oe,i, tova()Hi, 'e(icu$oHi, $a aceast) ma+ifesta(e fii+% Take Io+escu, ca(e Hi f)&)%uia fo+%u(i$e +ecesa(e, e$ &ata s) aIute %e u+%e e, %e u+%e +u-i, 'e o(ici+e, Hi 9e$av(a+cea, a c)(ui m)iest(it) e$ocve+,), cu miI$oace sce+ice (afi+ate, o au*eam 0+t0ia oa() v()Ii+% u+ui au%ito(iu uimit %esco'e(i(ea %e 2eo+a(%o %a ;i+ci a cNi'u$ui, +ecesa( 'e+t(u Ci+a %i+ -i$a+, a $ui Iu%a G Hi t(e/uia s)-$ fi au*it cum (ostea, '(ofu+% Hi si+ist(u, aceste %ou) si$a/e Iu-%aK 1oate tot 0+ %o(i+,a, 'e atu+ci &e+e(a$), %e a c)')ta u+ a%e't 'o$itic, C. C. #(io+ voia Rs) fac) Hi 'e+t(u mi+e cevah, cu at0t mai mu$t cu c0t, cum se va ve%ea, aIu+sesem co$a/o(ato( a$ E'ocei Hi e(am s) vo(/esc c0+%va $a o 0+t(u+i(e Iu+imist), %a( f)() s) fiu, 0+ ciu%a co+vi+&e(ii $ui SiN$ea+u, u+ Iu+imist. I-am ()s'u+s c) aH 'utea (e$ua %e mu$t 0+t(e(u'te$e #cte Hi f(a&me+te, %a( a%mi,0+%u-se acum Hi stu%ii. Refu*am +umai (emu+e(a,ia, ca(e mi s-a im'us +umai 'e u(m), %e t(ei sute %e $ei 'e a+, '$us c0te o sut) %e 1aHti Hi C()ciu+. #stfe$, a 0+ce'ut, $a 69!<, 'u/$ica,ia, 'e ca(e e(a s-o %uc Hi '0+) $a t(ei*eci %e vo$ume, a Stu%ii$o( Hi %ocume+te$o( '(ivitoa(e $a isto(ia (omP+i$o(. ;a i+t(a aco$o, 'e+t(u B(aHovu$ Hi RomP+ii, (e*u$tatu$ ce(cet)(i$o( 0+ #(Nive$e Sfatu$ui /(aHovea+ Hi, cu oca*ia u+o( %(umu(i a(%e$e+e, ca(e, %e u+ tim', aveau Hi a$te sco'u(i %ec0t Htii+,a, +oi %ove*i a$e vie,ii +oast(e +a,io+a$e %i+co$o %e mu+,i. #stfe$, o %at), $a Si/iu, am af $at c) se ')st(ea*) $a 1(oto'o'iat co(es'o+%e+,a Com'a+iei &(eceHti %e come(,: am stat mu$te *i$e, a'(oa'e +em0+cat, Hi cu o $um0+)(ic) $0+&) mi+e, 0+ $u+&i ceasu(i a$e +o',ii, cu$e&0+% at0ta mate(ia$ &(ecesc Hi (omP+esc, %e ce$ mai ma(e fo$os 'e+t(u (eco+stitui(ea u+ei vie,i a +eamu$ui 0+ ace$e ')(,i, via,) ca(e +u e(a +umai a ,e(a+i$o( Hi a '(eo,i$o(, f)() 0+%oia$) /a*a, %a( 'e $0+&) e$ se af $a, 0+ co+%i,ii (e$ativ /u+e, Hi o /u(&Ne*ie, activ), eco+oam), am/i,ioas), foa(te 0+%)()t+ic) 0+ Not)(0(ea %e a i se (es'ecta '(ivi$e&ii$e Hi o/iH+ui+,i$eU ma(i (e&ist(e %e come(, 0+ mi+uscu$a &(eceasc) aHte'tau u+ ce(cet)to( cu mai mu$t ()&a*, %a( mi s-a s'us c), 'e u(m), '(eo,ii, 0+ t(ece(e 'e+t(u aface(i, $e- au %at cea mai '(ofa+) %i+t(e 0+t(e/ui+,)(i. 1e c0+% m) t(u%eam asu'(a N0(tii$o( 0+&)$/e+ite, m-am t(e*it o %at) cu u+ /)t(0+ 0+a$t Hi ,a')+ ca(e, $u0+%u-m) %(e't u+ Rama+ue+sB, mi-a %at o(%i+u$ s)

--

comu+ic ceva '(oto'o'u$ui St(oe, a')s0+%, ca s) 0+,e$e&, asu'(a tit$u$ui s)u:B-)(ia Sa =a$, %e $a Casa -a&+a,i$o(B. #m acce'tat misiu+ea, ca(e +u-mi e(a cu totu$ +ou), c)ci, a$t) %at), 0+ Ca+ce$a(ia 8+ive(sit),ii, &e+e(a$u$ 2aNova(Z, '(ofeso( %e matematici, a$tfe$ foa(te 'o$iticos, %a( foa(te RciocoiB, m) co+fu+%ase cu se(vito(u$... :+ a$t (0+% actua$u$ Hef a$ Bise(icii o(to%o.e 0+ RomP+ia u+it), 'e atu+ci u+ e$e&a+t Hi su',i(atec aseso( co+sisto(ia$, foa(te cu(te+ito(, Hi +u +umai 'e+t(u '(iete+i, $ocui+% 0+ %ou) o%)i,e $0+&) Casa Na,io+a$), I$ie C(istea, 0mi vo(/ise %e +u Htiu ce vecNi ma$%)( %e sc(iso(i ca(e se ')st(ea*) $a R/ise(ica %i+ &(oa')B, Hi ma(e mi-a fost uimi(ea Hi /ucu(ia c0+% am &)sit aco$o 0+t(ea&a co(es'o+%e+,), 'u(tat) at0tea %ece+ii, %e 'e $a 67 ! 0+ai+te, cu at0ta $ume, mai a$es /oie(i, c$e(ici, +e&usto(i %e 'este mu+,i, a /o&atu$ui +e&usto( si/ia+ Ea&i Co+sta+ti+ 1o', 0+(u%it '(i+ c)s)to(ie cu +o/i$imea o$tea+). Ce +u e(a aco$o, '0+) $a '(o/e %e m)(fu(i, %e stofe %i+ e'oca >a+a(io,i$o(, 'e ca(e, ca Hi o(ice voiam %i+ acest te*au(, mi $e-a %)(uit, '(i+ C(istea, /u+u$ -it(o'o$it -e,ia+u, 'e ca(e, Ha&u+ia+ +umai ca /a(/) Hi ca &os'o%)(ie, +u $-am v)*ut %ec0t $a s$uI/), +eav0+% %e ce s)-$ v)%U $e-am ')st(at '0+) $a E.'o*i,ia %i+ 69! , c0+% $e-am v0+%ut 'e +imic, ia( fu+c,io+a(u$ cum')()to(, '(ete.t0+% c) $e-a %ist(us '$oaia, $e-a v0+%ut Hi e$ *e$osu$ui ce(cet)to( a$ t(ecutu$ui +ost(u +e&usto(esc, %. >u(+ic)U /a e(au cNia( Hi most(e %e '(af %e 'uHc) %e 'e v(emea -a(iei Te(e*ei, 'e ca(e, c0+% $e-am ce(cat 0+ o%aia ote$u$ui R0m')(atu$ (oma+i$o(B, 'e+t(u mi+e %e R'$oH+icioas)B ami+ti(e, etaIu$ s-a um'$ut 'e t(ei *i$e %e mi(osu$ %e cea') cu ca(e se t(atau (eci'(oc ()*/oi+icii %i+ acea v(eme. Su't &a+&u$ ote$u$ui $)*i$e ce(cetate se (i%icau, ceas %e ceas, movi$), 'e c0+% cu o 0+f(icoHat) &(a/) co'iam Hi (e*umam acte$e mai im'o(ta+te, st()mutat suf $eteHte 0+ $umea acesto( i+te(esa+,i Hi sim'atici iH$ica(i c)(o(a '(iete+u$ +e&usto( a(%e$ea+, RNa&iu$B, a c)(ui /o$t) se mai ve%ea Hi se mai ve%e 0+c) 0+ Si/iu, $e t(imetea %e toate ce$e %i+ #'us, %e $a 'iese %e 0m/()c)mi+te 'e+t(u Iu'0+easa Hi coco+i,a, '0+) $a E+cic$o'e%ia f(a+ce*), 'e(icu$oasa, (evo$u,io+a(a E+cic$o'e%ie f(a+ce*), 'e+t(u u+ c$e(ic a$tfe$ aHa %e ev$avios ca sc(iito(u$ Hi t(a%uc)to(u$ CNesa(ie %e R0m+ic. 9i+ aceste N0(tii u(m)(eam 0+ %(umu$ s)u $a Va($s/a%, u+%e 0+t(e R%ucNiD Hi R%ucNeseB, ci+stit %e am/asa%o(i ca a$ S'a+iei, uita aHa %e mu$t 'e /u+a sa so,ie c(aiovea+), ca(e-i t(imetea toate '(eme+e$i$e +ecesa(e 'e+t(u costumu$ s)u o(ie+ta$, 'e u$timu$ 4ti(/ei %i+ (amu(a vecNe. E(a aco$o Hi o /o&at) mi+) 'e+t(u isto(ia sc(isu$ui (omP+esc, %e c$e(ici Hi %e mi(e+i, ca 0+v),atu$ e$e+ist =(i&o(e B(0+covea+u, '(i+t(-a c)(ui /i/$iotec), a'oi '()%at) Hi (isi'it), %e $a /ise(ica &(eci$o( %i+ B(aHov, am ce(cetat, +u f)() fo$os, o(i ca >$o(ia+ #a(o+, isto(icu$ a(%e$ea+ %i+ Bucu(eHti, Hi E$ia%, coma+%0+%u-Hi $a Si/iu mate(ia$u$ 'e+t(u ti'o&(afie. Ce +-am $uat 'e+t(u mi+e am t(ecut G tot aHa %e %i/aci ca o%i+ioa() co(es'o+%e+,a co+su$i$o( aust(ieci 0+ -u+te+ia, st()mutat) Hi uitat) $a Si/iu, 0+ (et(a&e(ea sa %i+ v(emea +a'o$eo+ia+), %e co+su$u$ sas -e(ke$ius S, Hi am 'utut astfe$ %e'u+e, 0+ ciu%a 'a*ei u+&u(eHti %e $a &(a+i,), $a #ca%emia RomP+). ;oi st()/ate, c0+%va, #(%ea$u$ %e $a u+ ca')t $a a$tu$, o'(i+% t()su(a, '$)tit) %i+ 'u+&a mea G %. =o&a, acuma a$t om %ec0t t0+)(u$ stu%e+t %e $a Bu%a'esta Hi %ec0t vis)to(u$ %i+ '(ime$e 'oe*ii 'e ca(e mi-am f)cut cea mai '$)cut) %ato(ie s) $e sa$ut, va vo(/i %e +u Htiu ce (ecNi*i,ii %e $a '(eo,i

'e+t(u

--

--

e.cu(sii %e Rsu$ta+D ()sf),at sau co+(u't S, $a fieca(e /ise(icu,), ')t(u+*0+% 0+ mi*e(ia ei ume%), ()sfoi+% vecNi$e c)(,i %e s$uI/), c)ut0+% 0+ e$e f)(0ma %e a%ev)( co+tem'o(a+, ca(e, u+it) cu a$ta, Hi ea ')st(at) %i+ 0+t0m'$a(e, f)() &0+%u(i %e Risto(ieB, a$c)tuiau o ve%e+ie %e t(ecut (omP+esc, 0+t(uc0t, 'e ace$e v(emu(i as'(e, ea e(a cu 'uti+,). #Ha s-a f)cut, f)() 0+ai+taH, f)() c)$)u*) Hi f)() 0+%em+, cu$e&e(ea i+sc(i',ii$o( Hi 0+sem+)(i$o( a(%e$e+e ca(e a a')(ut, 0+ se(ia oficia$), $a 69! . Cum aveam acuma $ocu$ %e 'u/$ica(e, se ')(ea c) 0+suHi +o(ocu$ vi+e cu ca(u$ $a moa(a ca(e um/$). O %at), c)$)to(i+%, 'e+t(u sco'u$ %e i+fo(ma,ie +a,io+a$) %es'(e ca(e va ve+i vo(/a 'e u(m), '(i+ O$te+ia, am aIu+s $a 'oa(ta m0+)sti(ii B(0+cove+i, 0+o) aHa %e /i+e ')st(at) '(i+ &(iIa a%mi+ist(ato(i$o( os'iciu$ui. #$)tu(i e(a co+acu$ u+%e =(i&o(e B(0+covea+u, Bi/escu$ 0+fiat %e e$e+istu$ %e 'e $a 68?!, 0Hi ,i+ea a(e+%aHii, %i+t(e ca(e u$timu$ fusese u+ Ske%a(esi. Casa, a'a(,i+0+% acum amicu$ui meu B(0+covea+u, e(a com'$ect 'ustieU u+ ta/$ou, /u+iHo(, %e 2ecca, at0(+a 0+c) 'e ')(e,ii &oi, ia(, 0+ 'o%, 9oam+eK , %i+t(-u+ &(os st(at %e '(af, 0+&()m)%it %e v(eo ci+*eci %e a+i, ()s)(eau co$,u(i %e N0(tii ca(e se ce(eau %e*&(o'ate. 4i, c0+% s-a te(mi+at 0+t(ea&) aceast) o'e(a,ie, aveam 0+ai+tea mea toat) a(Niva m)+)sti(ii Eu(e*u$ui, ()mas) 0+ m0+i$e efo(u$ui %e 'e v(emu(i a$B#He*)mi+te$o( B(0+cove+eHtiB. 4i aici o via,), o 0+t(ea&) via,), 0+ ca(e-Hi aveau, 0+c) %e 'e $a 67!!, (ostu$ $o( ;oievo*ii ctito(i, /oie(ii aIut)to(i, e&ume+ii, '(oto'o'ii, '(eo,ii. E(a o im'(esio+a+t) e.Numa(e. 1use 0+ saci, N0(tii$e au '$ecat s'(e &a() 'e+t(u ca a'oi, cu auto(i*a,ia ama/i$u$ui '(o'(ieta(, s) fo(me*e vo$umu$ IA %0+ Stu%ii Hi %ocume+te. 9a( 'e u(ma mea Ia+%a(mii ve+eau s)-mi ia '(a%a, Hi o ia') $e+eH) se '(o'tea 0+ %(um, $a o sut) %e met(i %e &a(a u+%e acuma t(e+u$ i+t(a... #veam ae(u$ u+ui No, ame(ica+ %e ci+emato&(af, G 0+c) +e%esco'e(it 'e atu+cea. 4i a$te &(u'e %e %ocume+te (omP+eHti, v)%i+% o via,) aHa %e i+te(esa+t), %e /o&at) Hi %e si+ce(), aHte'tau %e mu$t 'u/$ica(ea. #stfe$, $a C(aiova, 0+ -u*eu$ ca(e 'oa(t) +ume$e +e%(e't),itu$ui 'icto( #ma+, %e o aHa %e o+est) teN+ic) Hi %e u+ at0t %e vast sim, 'e+t(u tot ce e R'ictu(a$B, *)cea 0+t(ea&a co(es'o+%e+,) a fami$iei $ui, cu mu$te$e Hi fe$u(ite$e aface(i a$e tat)$ui, u+ fe$ %e Ea&i Co+sta+ti+ 1o' 0+ O$te+ia $ui, '(esim,i+% cu iste,ime toate '(i$eIu(i$e %e c0Hti&, 'e c0+% femeia ca(e e(a s)-i %ea u+ co'i$ $a /)t(0+e,), u+ R%a( a$ $ui 9um+e*euB, u+BTeo%o(B, ,i+ea ascu+se te*au(e$e %e 'oe*ie 'e ca(e e(a s) $e t(a+smit) fiu$ui. 4i, 0+t(-o *i, c)ut0+%u-se ceva '(i+ +iHte &(aI%u(i ')()site a$e /oie(i$o( =$o&ove+i %i+ aceeaHi C(aiov), a ieHit +u +umai 0m/e$Hu&ata #(Niv) a u+ei ma(i &os'o%)(ii o$te+e 'e v(emea Ete(iei, %a( Hi sc(iso(i$e, at0t %e '(e,ioase, a$e $ui Tu%o( ;$a%imi(escu e$ 0+suHi. :+t(-u+ %e')(tat vo$um %i+ Stu%ii Hi %ocume+te a a')(ut Hi aceast) co+t(i/u,ie ese+,ia$) $a cu+oaHte(ea u+ei (e&iu+i aHa %e i+te(esa+te $a 0+ce'utu$ seco$u$ui a$ AIA-$ea. #cest $u+& Hi( %e vo$ume, 0+ ca(e i+t(au Hi at0tea %ocume+te %e ca(acte( &e+e(a$ %i+ a(Nive$e Hi /i/$ioteci$e '(iete+i$o(, $a ca(i $a to,i am sco(mo+it, '0+) Hi $a ce$ %i+ u(m) %i+ '(ovi+cie, +u mi-a a%us, %e a$tfe$, +ici o vo(/) /u+). Ba cNia( u+ co$e& %e $a >acu$tatea %e 9(e't, 'e ca(e-$ cu+oscusem $a IaHi, ca '(ofeso( aco$o, t0+)( o$tea+ s'(i+te+ Hi vioi, foa(te iu/it %e stu%e+,i, a$)tu(ea %e seve(u$ Ste$ia+,

--

I. Ta+ovicea+u, a co+sac(at 0+t(-u+ *ia( $u+&i co$oa+e &(eHe$i$o( me$e %e &e+ea$o&ie mo$%ove+easc), s'ecia$itatea $ui, 0+ ca(e, cum s0+t $uc(u(i$e ome+eHti, f)cea tot at0tea &(eHe$i m)ca( c0t Hi mi+e Hi, cum, &ata %e ()s'u+s '(ecum e(am atu+cea, am (i'ostat, s-a s'us %e %0+su$, s'(e Htii+,a tutu(o(a, c) +u +umai 0mi $i'sesc +ea')(ate$e cu+oHti+,i, %a( isc)$esc vo$ume 'e ca(e +u $e-am f)cut, tim'u$ mate(ia$ +efii+% suficie+t 'e+t(u o '(o%uc,ie at0t %e sca+%a$oas). 4i, ca s) 0+ve%e(e*e $uc(u$, +u uita, cu o %eose/it) %e$icate,), s) +ote*e Hi tim'u$ 'e ca(e, %u') socoti+,a $ui, t(e/uia s)-$ co+sac(u vie,ii %e fami$ie. #ce$o(a ca(i cata$o&Nea*) %e$icte$e me$e Htii+,ifice m) &()/esc s) $e sem+a$e* Hi acest e$eme+t '(e,ios 'e+t(u a m) (e%uce $a a%ev)(ata va$oa(e. Ta+ovicea+u avea Hi o %eose/it) 'ic) 'e+t(u c), 0+t(- u+ a(tico$ a$ $ui %at u+ei co$ec,ii 0+&(iIite %e mi+e, cum e$ (e$eva o &(eHea$) a mea, eu am a%aus u+ ca$ificativ mai as'(u 'e+t(u mi+e Hi $-am (i%icat $a su'e($ativ... O, e 'e(icu$os s) &$umeHti 0+t(-o ,a() %e i+te$ectua$i %eHte',i... 1)t(u+sesem Hi 0+ #ca%emia RomP+), ca(e m) (e,i+use at0ta v(eme $a uH) ca 'e u+ cateNume+ su'us 'oc)i+,ii, Hi 'e+t(u u+e$e ca(acte(i*)(i %i+ O'i+ii$e %e $a 6899. Cum am ')t(u+s, e 'oveste $u+&). #$e& %i+t(-0+sa %oa( at0ta c) am t(ecut +umai $a a$ t(ei$ea sc(uti+, cu maIo(itatea a/so$ut), %u') ce Bo&%a+ Hi, c(e%, Hi O+ciu$, 0Hi c)')tase() $ocu(i$e aco$o. St(icam o vecNe a(mo+ie, cu ca(e Stu(%*a 0+suHi, aHa %omi+ato( cum e(a, avuse mu$t s) se $u'te, aIutat Hi %e st()/)t)to(u$ s'i(it a$ %-$ui Bia+u. C0te su')()(i Hi 'e acea v(emeK O %at), 0+ He%i+,a 'u/$ic), Eas%eu s-a (i%icat ca s) %ec$a(e c) (evi+e asu'(a u+ei %o+a,ii 'e ca(e o f)cuse. 2uc(u$ Htii+,ific se f)cea, fi(eHte, 0+ aceste co+%i,ii, cu totu$ +e0+%estu$)to(. S-a 0+ce(cat o %at) Hi ce+*u(a fa,) %e memo(ii$e 'e ca(e eu, ce$ o'(it $a 'oa(t), co+ti+uam s) $e %au. Bo+%a( *&omotos 0+ acest stu' u+%e se f)cea aHa %e 'u,i+) mie(e 'e+t(u a$,ii, '(eHe%i+te$e 'e('etuu, 0+ 'ute(ea u+ei f)&)%uie$i %e testame+t ca(e s-a %ove%it va+), I. Va$i+%e(u, i+timu$ 'u,i+ '(e,uit a$ (e&e$ui, c)(uia-i a%mi+ist(a moHii$e 9ome+ii$o(, cu fa,a%) G Rs) se va*), s) se va*)DK S, %a( cu 'a&u/), Hi-i cu$e&ea Htafete %i+ via,a 'o$itic) Hi socia$), 'e ca(e o u(m)(ea vic$ea+ cu ocNiu-i %e o(ie+ta$ 'e Ium)tate 0+cNis, 'e c0+%, cu Io/e+u$ su(, cu must),i$e ce(uite ca a$e $ui Na'o$eo+ a$ III-$ea, st()/)tea c)$a(e Bucu(eHtii, 0++o%+% co+ve(sa,ii %e 'e Ha, 'e+t(u '$)ce(ea %e a te '(e*i+t) t0(0+%u-te %u') Rosi+a+ta $ui, 0+ce(ca s)-mi %e+u+,e 'e Stu(%*a, ca(e e$ a( fi o'(it Hi 0+cNis 0+ sa$ta( +u Htiu ca(e %i+ aceste $uc()(i. -i(osea &(eu, a 'iv+i,) vecNe Hi a $ocui+,) $acust(), 0+ tem'$u$ 0+,e$e',i$o(, u+%e G Hi atu+ciK G o(ice e(a co+t(a mea se /ucu(a %e o ate+,ie %eose/it): mai mu$t %e aceea se %)%use u+ ma(e '(emiu, 'e+t(u o sava+t), %a( +e0+suf $e,it) Hi Naotic) Isto(ie a $ui -iNai ;itea*u$, 'e ca(e e(a i+ca'a/i$ %e a-$ 0+,e$e&e e(oic, $ui Ioa+ S0(/u, ciu%at 'e%a+t /)+),ea+, ca(e te a%u$a 0+ 'u/$ic, (0*0+% Hi(et %i+ ocNii ve(*i %e s$av, Hi te 'iHc) '(i+ +ote, 0+ tim' ce se $u'ta $a >u+%a,ia Ca(o$, u+%e me(ituosu$ ce(cet)to(, isto(icu$ $ui -atei Basa(a/ &)sise u+ $oc %e /i/$ioteca(, cu ci+eva ca(e, '$i+ %e miI$oace &(eceHti t(a%i,io+a$e, e(a mu$t mai ta(e %ec0t %0+su$. C0+%, 0+ sf0(Hit, fieca(e fii+% o/osit %e i+t(i&i$e sa$e, am i+t(at 0+ aceste tem'$a se(e+a, a c)(o(

--

activitate 0mi im'usesem s) o u(m)(esc +umai %e sus, %i+ $oIi$e 'u/$icu$ui, Iaco/ Ne&(u**i, (e%eve+it a'oi at0t %e '(iete+os 'e+t(u mi+e, Hi e$ 0+suHi aHa %e sim'atic '(i+ i+te(esu$ 'e ca(e '0+) 0+ c$i'a mo(,ii $-a ')st(at 'e+t(u o(ice e(a i%ee, co+t(i/u,ie Htii+,ific), vita$itate i+te$ectua$), %a( ca(e se amu*ase s)- mi caute st()moHi ete(o&e+i ca(i +-au e.istat +icio%at), m-a 0+tPm'i+at cu u+ mic %iscu(s ca(e +umai a sa$uta(e +u s)m)+a, 'ui+%u-mi-se 0+ ve%e(e c) aco$o %om+eHte o cama(a%e(ie 'e(fect) 'e ca(e +east0m')(u$ meu +-a( t(e/ui s-o tu$/u(e, G ia( %i+ sa$a ma+usc(i'te$o( +u o %at) au*eam %iscu,ii ca(e t(eceau '(i+ %ou) uHi Hi u+ cu$oa(, se(vito(ii fii+% cu u(ecNea $a ()*/oiu$ st)'0+i$o(. #m ()s'u+s foa(te sim'$u Hi scu(t, $u0+% u+ a+&aIame+t 'e ca(e c(e% c) $-am ,i+ut: ace$a %e a fi ce$ %i+t0i $a mu+c) Hi $a '(ete+,ii ce$ %i+ u(m). :+ ce '(iveHte 'e acestea, t(e/uie s) mai a%au& c) Hi co$e&ii au f)cut, stato(+ic, aHa 0+c0t s) +u $e 'ot ma+ifesta +icio%at) (696!). #cuma, +ime+i +u-mi 'utea o'(i 'u/$ica(ea memo(ii$o( %eHi, o %at) G Hi, acum %e cu(0+%, a %oua oa() G s-a 0+ce(cat o %iscu,ie c(itic) asu'(a $o(. 1uteam s) (eiau Hi co$a/o(a(ea mea $a Eu(mu*aki, u+%e Hi %. I. Nisto( va 0+ce'e ti')(i(ea %ecisive$o( (a'oa(te a$e co+su$i$o( aust(ieci. 9i+ 'a(tea mea, am $uat asu'()-mi, aIutat %e so,ia mea, ca(e-mi f)cea &(e$e$e t(a%uce(i %i+ u+&u(eHte, co(es'o+%e+,a cu o(aHe$e a(%e$e+e a 9om+i$o(, /oie(i$o( Hi a$to( oame+i %e $a +oi. 1e u(m), %u') ce 0+v),atu$ &(ec %i+ 1ete(s/u(& 1a'a%o'u$os-Ve(ameus f)cuse '(i+ mi+e s) i se i+t(o%uc) 0+ co$ec,ie mate(ia$e %e mu$t a%u+ate, am $uat, 0+ ma(e 'a(te %u') co'ii$e #ca%emiei, acte$e &(eceHti (e$ative $a t(ecutu$ +ost(u, 'e ca(e $e-am 'utut %uce '0+) c)t(e sf0(Hitu$ seco$u$ui a$ A;III-$ea. 1at(u ma(i vo$ume +oi se a%)u&eau astfe$ $a a%u+a(ea acte$o( st()i+e '(ivitoa(e $a isto(ia +oast(). #m s'us c) mi se %)%use u+ $oc aici $a #ca%emie 'e ca(e +u c)utam s)-$ fac mai $a(&. C0+% Stu(%*a G 'e+t(u a c)(ui a+ive(sa() a$c)tuisem u+ vo$um %e 1(i+os, $a a c)(ui %e%ica,ie a fost o %iscu,ie, f)() (e*u$tat, %e %ou) ceasu(i, ca s) mi se $ase a'oi mie (e%acta(ea ei, ia( $a '(e*i+ta(e am '(efe(at s-o fac) a$,ii, G c0+% e$ %eci e(a 0+ (e$e %is'o*i,ii evitam cioc+i(ea, aHa 0+c0t +u mi s-a a(u+cat 'este ume(i (e&u$ame+tu$, ca fo(fotito(u$ui %octo( Ist(ati, Hi +-am fost t(imes, 'e+t(u v(eo '(o'u+e(e, R$a ca$e+%e$e &(eceHtiB, ca 9ui$iu 7amfi(escu, tot%eau+a &ata s) se Rfa+%e*eB cu u+ a%ve(sa( c)(uia 0i t(imetea ca(te$u$ Hi a'oi, c0+% mai t(ecea v(emea, c)%eam $a 0+voia$), '(i+ %i/)cia %-$ui Bia+u. #Iu+sesem cNia( s)-mi &)sesc '(iete+ii, 0+ afa() %e ce(cu$ (est(P+s a$ Rti+e(i$o( isto(iciB, ca(e +ici acesta +u se va me+,i+ea '0+) $a sf0(Hit. 9a( c0+%, $a a'(o'ie(ea Iu/i$eu$ui %e %ou)*eci Hi ci+ci %e a+i a$ #ca%emiei, /u+u$, cum')+itu$ 1o+i, %ec$a(0+% c) +u mai 'oate 'u(ta '(e*i%e+,ia, cNia( Hi cu u+ sec(eta( aHa %e e.'e(ie+t ca %. Bia+u, Hi a()t0+% +evoia u+ui succeso( cu +oto(ietate cu$tu(a$), a (iscat o i+%ica,ie c)t(e mi+e, s-a f)cut, %eHi e(a o *i %e va() ca$%), u+ f(i& +eaHte'tat 0+ $a(&a sa$) /)t(0+cioas) a iu/itei me$e #ca%emii. E(a, %e a$tfe$, s) mai v)%, aco$o, %estu$e... Cu toat) f(ica mea vecNe %e o(ice a( fi o 'ovesti(e, %e o(ice a( s)m)+a cu o si+te*), /i/$ioteca 'o'u$a() aB-i+e(veiB m) fu(ase cu acea isto(ie 'o'u$a() a $ui -iNai ;itea*u$, 'e+t(u ca(e mi-am a%us ami+te c) 'e v(emu(i fusesem, aHa 'u,i+te$, u+ 'oet. Iu/i(ea 'e+t(u t(ecut, 'e+t(u ma(i$e $ui

--

fi&u(i %e e+e(&ie Hi si+ce(itate, %e a'$eca(e c)t(e o(ice (isc, tocmai co+t(a(iu$ %is'o*i,ii$o( 'e ca(e $e o/se(vam $a co+tem'o(a+ii mei, m) '(i+sese Hi, a%)u&i+%u-se '(eocu'a,ii$e 'o$itice, astfe$ %e 0+vie(i 0mi se(veau 'e+t(u c(itica tim'u$ui '(e*e+t mai mu$t %ec0t o(ice a(&ume+ta(e %e +atu() a/st(act), $o&ic). Sufe(i+,i$e vecNi$o( s)te+i Hi '(eo,i a(%e$e+i m) $uase() 'e a(i'a $o( 0+ Sate Hi '(eo,i %i+ 69!?. 1este %oi a+i, S'i(u Ea(et, ca(e, %esi&u(, %ac) +u e(a u+ suf $et ca$% Hi u+ vis)to( G sc(iso(i$e $ui %e stu%e+t $a 1a(is 0Hi (0% %e ()*/oiu$ 'e+t(u i+%e'e+%e+,) S, c)')tase '(i+ cu&eta(ea $ui %e matematic +e*&u%uite co+vi+&e(i ca(e co(es'u+%eau cu a$e me$e, s-a Not)(0t, 0+ ve%e(ea sco'u(i$o( u(m)(ite %e %0+su$ 0+ 0+v),)m0+tu$ 'e ca(e-$ (efo(ma, s) %eie o %eose/it) st()$uci(e a+ive(s)(ii %e 'at(u sute %e a+i %e $a moa(tea $ui 4tefa+ ce$ -a(e. 1e Ea(et a/ia %e-$ voi fi v)*ut, Hi 0+ fi(ea $ui (ece, 0+ &$asu$ $ui 'u,i+ +a*a$, 0+ fi&u(a $ui 'a$i%) f)() (e$ief, ca Hi 0+ fi(ea auto(ita() 'e ca(e, cu toate sc(iso(i$e afectuoase c)t(e o(ice 0+v),)to(, o avea, +u e(au e$eme+te ca(e s) 'oat) cuce(i 'e u+ t0+)(. Nu Htiu '(i+ ci+e, e$ 0+suHi 0Hi fo(mase o ')(e(e +u tocmai (ea %es'(e i+te+,ii$e me$e ca Hi %es'(e ce aH fi 0+ sta(e s) fac. #stfe$ e$ 0mi %)%u s) sc(iu 'e+t(u aceast) oca*ie o Isto(ie a $ui 4tefa+ ce$ -a(e, ca(e t(e/uia ()s'0+%it) '0+) 0+ fu+%u$ ,e(ii 0+ mii %e e.em'$a(e, I. Bo&%a+, ca(e 'oate e$ vo(/ise %es'(e mi+e, av0+% s) a%u+e %ocume+te$e $u+&ii Hi &$o(ioasei 9om+ii, ma(e o'e() %e +ee&a$a/i$) ()/%a(e, ca(e t(e/uia s) a'a() mu$t mai t0(*iu. Ca(tea am f)cut-o, cu toat) %ificu$tatea %ocume+t)(ii, %i+t(-u+ si+&u( av0+t Hi, m)ca( c) u+&u(ii au o'(it-o, 'e+t(u c) s'u+eam 0+t(-0+sa c) Rst()moHii (e&e$ui -atiaH au m0+cat m)m)$i&) 'e ta$e( %e $em+B, am avut /ucu(ia c), 0+t(-o c)$)to(ie '(i+ #(%ea$, tocmai 'e $a Baia -a(e, 0+ casa u+ui s)tea+, fiica $ui m-a 0+t(e/at G a()t0+%u-mi ca(tea %e $aB-i+e(vaB cu foaia %e tit$u 0m'o%o/it) %e /i*a(u$ mi+iatu(ist Ro$a 1ieka(ski, (efu&iat 'o$o+ $a T0(&u$-Fiu$ui Hi /oem '$)tit %e >i$i' S, m-a 0+t(e/at, *ic, %ac) eu am sc(is-o, ca s) st(i&e a'oi:B9ac) e aHa, a'oi ,ucu-,i suf $etu$KB ". Se(/a(ea a $uat '(o'o(,ii +eo/iH+uite, 0+t(-o ,a() 0+ ca(e t(ecutu$ +u e(a viu /a, mai mu$t, se f)ceau cu '(ivi(e $a %0+su$, %u') e.cese$e (oma+tismu$ui f)() a%0+cime, &$ume uHoa(e. 1usesem $a ca$e cu Ea(et o '(ocesiu+e isto(ic) 'e 0+s)Hi Ca$ea ;icto(iei, Hi mi+ist(u$, %u') ce f)cuse 0+ &0+% o socotea$) '(ecis) a $u+&imii st()*ii Hi a 4ose$ei, 0m')(,ite 'e '(o'o(,ii$e o/iH+uite a$e u+ui t(u' %e ca$, se 0+voise. Se &)sise() ceva /a+i 'e+t(u face(ea costume$o(, *u&()vite /ucu(os %e 'icto(u$ Costi+ 1et(escu, Hi (e&ime+te$e %e cava$e(ie %)%use() 8+ +o/i$ 4tefa+ cu ocNii a$/aHt(i Hi u+ mai mitite$ Hi &(o*av %e +e&(icios ;$a% 5e'eH, 'e+t(u ca +ici -u+te+ia s) +u fie uitat). #m ()mas '$)cut su('(i+Hi c0+% am v)*ut c) $umea st(icat) %e $u'te$e 'o$itice Hi %e '$)ce(i$e /a+a$e se 'oate 0+%uioHa %e u+ aseme+ea s'ectaco$. #(Nitectu$ /ucovi+ea+ ;$a%imi( -i(o+escu, ca(e-mi a()tase Hi u+ f(umos a$/um %e (e'(o%uce(i 0+ co$o(i a$e o%oa(e$o( %i+ /ise(ici$e /ucovi+e+e, f)cuse $a 4osea o co'ie 0+ $em+ a mo(m0+tu$ui $ui 4tefa+ %e $a 1ut+a Hi, %eo%at), c0+% se 0+)$,au (u&)ciu+i$e 'e+t(u 'ome+i(ea ma(e$ui 9om+, a$ c)(ui +ume +e (ecNema Bucovi+a, #(%ea$u$ cNia(, am v)*ut, a%0+c *&u%ui,i, cum 'e ace$

-"

R:,i s)(ut suf $etu$B.

--

$em+ s)'at cu a(Naice s$ove se '$eac) &e+u+cNii /)t(0+u$ui '(im-mi+ist(u Stu(%*a L...M. #m %esc(is 'e u(m), %i+ 0+s)(ci+a(ea $ui Ea(et ia()Hi, aceste sce+e Hi ce$e %i+ toat) ,a(a, tot aHa %e si+ce(e Hi %e %uioase, 0+ 1ome+i(ea $ui 4tefa+ ce$ -a(e. Numai %i+t(-u+ co$, s-a (i%icat u+ st(i&)t %e i+%i&+a(e co+t(a '(os$)vi(ii m)ce$u$ui. #m cetit 'amf $etu$. #uto(u$ e(a u+ fost c)$u&)( Teo%o(escu, ca(e isc)$ea 'o(+o&(afii$e sa$e favo(ite: Tu%o( #(&Ne*i. 1este t(ei*eci %e a+i +et(e/+icia u+ui ti+e(et co+(u't e(a s) fac) %i+ e$ u+ +ou Emi+escu... E(a 'e %(um /u+ $u'ta 'e ca(e o 0+ce'usem $a RomP+ia Iu+) Hi o u(masem 0+ E'oca, ()s'$)tit %e >i$i'escu cu o $a%) %e e.ce$e+t vi+, '(i+ a(tico$e$e ca(e, a%u+ate, au fo(mat, 'e aceeaHi $i+ie, %e acum +ec$i+tit), vo$umu$ Cuvi+te a%ev)(ate... 9i+ toate ')(,i$e ve+eau sem+e$e c) aceast) societate, ca(e ')(ea v()Iit) %e o %etesta/i$) 'o$itic) Hi veHteIit) %e a/u(u$ fie(/i+te a$ i+te(ese$o( mate(ia$e, t()ieHte, v(ea s) t()iasc), %e o a$t) via,), tot mai sus Hi tot mai $a(&, 'este /(a*%e$e 0+s0+&e(ate a$e Nota(e$o( s)'ate 0+ ca(+ea ei. Sim,eam +evoia tot mai mu$t, 0+ aceast) o'e() ca(e totuHi e(a aHa %e &(ea, %e s'(iIi+u$ tutu(o(a. 2a o se(ie %e co+fe(i+,e f)cute 'e+t(u femei$e %i+ $umea /o&at) am v)*ut 'e at0tea ca(e e(au cu totu$ a$tceva %ec0t ')'uHi$e occi%e+ta$i*ate '(i+ mo%), $im/), c)$)to(ii, 'e ca(e $e c(e%eam si+&u(e 0+ ace$e $ocu(i. 20+&) ve+e(a/i$a %oam+) Ecate(i+a =. Ca+tacu*i+o, aHa %e 'at(ia(Na$ /oie(easc) 0+ fi&u(), 0+ &$as, 0+ &estu(i, suf $etu$ cu %es)v0(Hi(e a$es, cum a %ove%it-o 'u/$ica(ea cu&et)(i$o( sa$e, %u') te(i/i$a ei moa(te, st(ivit) 0+ t(e+ cu so,u$, u+ 'ios a%u+)to( %e acte %es'(e fami$ia sa, a$ #%i+ei =(. O$)+escu, +)scut) =Nica, +e'oata Ca+tacu*i+i$o(. 9e o v(0st) mai 0+ai+tat), %e u+ as'ect seve(, f)() fa(mec fi*ic, ea a()ta o 'e(fect) 0+,e$e&e(e a %ato(ii$o( im'e(ioase ca(e se im'u+eau Hi se.u$ui ei Hi cate&o(iei ei socia$e 0+ aceast) e'oc) %e ma(i '(eface(i. Ceva mai t0(*iu, voi &)si $a %+a -a(&Ni$oma+ %e atu+ci, viitoa(ea %+) B()tia+u, aceeaHi c)$%u(oas) %o(i+,) %e a ve%ea afi(m0+%u-se 0+suHi(i$e (ea$e a$e u+ui 'o'o( '(ea mu$t tim' %es'(e,uit, Hi 0+ aceast) c(e%i+,) +e'oata %e fiu a$ $ui vo%)-4ti(/ei, Ca+tacu*i+) %i+ -o$%ova %u') mam), a%ucea tot s'i(itu$ %e e+e(&ie activ) a$ /u+icu$ui ei. Su't 0+&(iIi(ea Na(+icu$ui sec(eta( &e+e(a$ %e $a Cu$te, 1. =0(/ovicea+u, cu ca(e am fost Hi '(i+ t)i+uite m0+)sti(i %i+ fu+%u(i %e ')%u(e, u+%e c)$u&)(i meHte(i $a c0+t)(i, Hi cNia( $a c0+tece %e $ume, 0Hi %(e&eau cu vi+u$ 'o(fi(iu %i+ 'iv+i,e &$asu$ 'u,i+ '()fuit Hi e&ume+ii se cut(emu(au c0+% 0+ /i/$ioteca +ece(cetat) c)ut)to(u$ %e ma+usc(i'te ati+&ea cuta(e Na(t) 0+t(e foi$e ')tu(ite a$e c)(eia st)teau &()ma%) /um)Hti$e %e c0te o mie, se $uc(a se(ios, f)() mu$t *&omot, $a ceea ce 'e u(m), cu mu$te su($e Hi to/e, %a( mai cu 'u,i+ fo$os, se va cNema Rcu$tu(a 'o'o(u$uiB. -i+iste(u$ 'at(o+a /i/$ioteca %e 'o'u$a(i*a(eBSteauaB Hi, '(i+s %e acuma, tot mai mu$t, %e %o(i+,a %e a vo(/i 'o'o(u$ui, 'e ca(e aIu+sesem a-$ cu+oaHte a$tfe$ %ec0t %i+ maNa$aua /otoH)+ea+) sau %i+ miI$ocu$ c)(,i$o( '(ofeso(u$ui, am %at aco$o, +u o i+fo(ma,ie /i+e ce(+ut) Hi cu 0+&(iIi(e 'us) $a &Nea,), ca s) m) ceteasc) Hi '(e,uiasc) *ece oame+i, ci '(i+osu(i %e 0+cNi+a(e 'e+t(u acei e(oi f)() cu+oaHte(ea Hi cu$tu$ c)(o(a +u 'oate t()i +ici o +a,ie, %ac) +u via,a $ui ;e+iami+ CostacNi,

0+&e(escu$ -it(o'o$it

--

--

mo$%ovea+ eu ca(e '(i+ a$ia+ta e(au o+(u%iti ai mei %es'(e mama, aceea a $ui Tu%o( %i+ ;$a%imi(i. r+tom'$a(ea a facut astfe$ ca $o+&a e(ou$ sa/iei %om+enti sa steie ace$a a$ Na+&e(u$ui (a*v(ati(ii 'e+t(u %(e'tate ni sfi+tu$ (i%icat %i+t(e /oie(i ca sa om'ace o+ +ume$e $ui 9um+e*eu tot ceea ce %es'a(te 'e oame+i %i+ cau*a i+te(ese$o( o'use.

--

0VII( CLTORII NOU I NOU LUCRRI


#cuma +u mai vo(/eam, 0+ stu%i$e me$e isto(ice, %e $uc(u(i ca(e a( fi u+%eva, aseme+ea cu a$te $ocu(i %i+ a$te ')(,i, Hi e$e +eHtiute %e-a %(e'tu$, Hi +ici %e oame+i cu u(maHii c)(o(a s) +u m) fi 0+t0$+it, %e suf $ete a c)(o( co+ti+ua(e '0+) 0+ '(e*e+t s)-mi fi fost +ecu+oscut). #m %esco'e(it, va$e %e va$e, 'ov0(+iH %e 'ov0(+iH, tot cu'(i+su$ ,e(ii me$e, ca(e ati+&ea aHa %e 'u,i+ 'e %(ume,u$ /ucu(os s)-Hi 'oa(te 'icioa(e$e aiu(ea ia(, aici $a +oi, &)si+%, 0+ co+tacte 0+t0m'$)toa(e, +umai '(i$eIu$ %e a (0%e, 0+ fe$u$ $ui Ca(a&ia$e, %a( %i+co$o %e e'oca acestuia, %e tot ce e st(0m/, '(ete+,ios, %isa(mo+ic, uit0+% c) 'e a$)tu(i este o a$t) $ume, aHa %e (es'ecta/i$) Hi %em+) %e iu/i(e, mai '(esus cNia( %e 'ito(escu$ (oma+tic ca(e-i '$)cea aHa %e mu$t $ui 9e$av(a+cea. O &(i') %e va(), ca(e +u ')(ea c) a(e %e &0+% s) m) ')()seasc), m-a f)cut s) 0+ce(c, 0+ 69!<, scNim/a(ea %e ae(, cum o vo( face a'oi cum'$ite cNi+u(i %e m)(u+taie, %u') u+ co'ios os'), $a C)$%)(uHa+i, $a ca')tu$ u+ei e.cu(sii $a S+a&ov, 0+ ca(e, 'e /a(ca $i'ove+i$o( 0m'o%o/it) 'e+t(u oca*ie cu scau+e 'e+t(u cei ma(i, 9imit(escu-IaHi $u+ecase %e 'e t(o+u$ 'us $0+&) a$ $ui Ioa+ Bo&%a+ Hi e(a s)-Hi 0+ece /$aIi+a fi$o*ofie 0+ m0$u$ (aci$o( $oca$i, Hi ei %efu+c,i acuma. #m 'o(+it %eocam%at) %e-a $u+&u$ RomP+iei, s'(e Seve(i+. -) &)seam 0+ai+tea u+o( $uc(u(i ca(e +u-mi e(au %e$oc Htiute. #mi+ti(i$e isto(ice %eve+eau o (ea$itate mai vie %ec0t o(ic0+% 0+ai+tea ')m0+tu$ui 'e ca(e se %esf)Hu(ase t(ecutu$, 0+ai+tea u(me$o(, o(ic0t %e +e&$iIate Hi %es'(e,uite, ca(e 'e+t(u isto(ic c)')tau u+ &$as. O mo%e(+itate +ei+te$i&c+t), '(i'it) Hi va+itoas), scotea Hi mai mu$t $a ivea$), cu R'a$ate$eB sa$e 'e+t(u 1(efectu(), 'e+t(u Comu+), 'e+t(u T(i/u+a$, 'e+t(u Hco$i, 'e+t(u 0m/o&),i,ii 'o$iticei, ceea ce e(a aute+tic Hi a(mo+ios, 'u(t0+% 'ecetea tim'u$ui Hi s'(iIi+i+%u-se 'e ce(i+,i$e $ocu$ui. :+ ace$aHi tim' cu %es)v0(Hita 0+t(u'a(e a 'a&i+ii %e isto(ie se 'et(ecea +eco+te+it i+ mi+tea mea aceast) o'e() %e se$ec,io+a(e, ce$e a$ese 0m/i+0+%u-se %e $a si+e 0+t(-o 'ute(+ic) si+te*) a o'e(ei 0+%e'$i+ite acas) $a %0+su$ %e acest +eam. --am o'(it $a R0m+icu$ ;0$cii, ca(e %ove%eHte 0+ fa,a Si/iu$ui, ce 'oate face, cu ace$aHi ca$m s)+)tos, a$t) (as), $a T0(&u$ Fiu$ui, ()mas aHa %e /oie(esc '(i+ st()*i$e $ate(a$e, $a 0+%()*+ea,a i+ova,ie %e sistem (usesc, %u') mo%e$u$ O%essa, %e $a Seve(i+. :+ C(aiova Naotic), (isi'it) 0+ mu$te se+su(i, e(a mai 'u,i+) atmosfe() isto(ic), 0+ ciu%a 0m'(eIu(imi$o( /o&ate 0+ vecNi /ise(ici Hi 0+ 'ute(+ice m0+)sti(i. O %ece+,) ,e()+easc) sim'atic) ose/ea Hi micu$ Ca(ac)$, 'e+t(u a c)(uia 0m'o%o/i(e mai +ou) se cNe$tuise at0ta a%ev)(at) iu/i(e. Nici a'(o'iatu$ meu 1$oieHti, 0+ veci+)tatea c)(uia +u &0ceam c) m) voi aHe*a 'e+t(u a+i 0+t(e&i, (eve+i+% a'oi +eco+te+it, +u-mi mai a')(ea +umai '(i+ va+itatea ma(e$ui /u$eva(%, '(i+ statuia u+ei 2i/e(t),i f)() a$t t0$c %ec0t a$ (i%icu$ei (e'u/$ici %e $a 687! Hi '(i+ $eii cu &u(i$e $acome %e $a masivu$ $iceu: fieca(e $oc %e 'e ')m0+t a(e o 'oveste a $ui, %a( t(e/uie s) t(a&i /i+& cu u(ecNea ca s-o au*i, Hi t(e/uie Hi u+ %(am %e iu/i(e ca s-o 0+,e$e&i. :mi $uam +ote 0+ ca$e, sc(ii+%u-$e 'e /)+ci$e *)voaie$o(, 0+ $i+iHtea 'e ca(e, cum +u s0+tem

--

+oi %e'(i+Hi a t()i 0+ ae( $i/e(, +-o tu$/u(a +ime+i. :+cetu$ 'e 0+cetu$, i%eea u+ei c)(,i ()s)(i, 'e ca(eB-i+e(vaB, cu ti'a(u$ $ui >i$i' Hi mu$tico$o(e$e co'e(,i a$e $ui Ro$a 1ieka(ski, e(a &ata s-o 'u/$ice, %0+% Hi (ecom'e+sa, +eo/iH+uit) '0+) atu+ci, %e +ou) sute %e $ei 'e vo$um. #m co+ti+uat astfe$ %(umu(i 'e ca(e +u mi $e mai ce(ea sta(ea s)+)t),ii, iute (esta/i$it). 1(etuti+%e+i, 0+ o(aHe$e $a ca(e m) o'(eam, c)utam s) %eose/esc fa'tu$ '(imo(%ia$, 'u+ctu$ %e u+%e '$ecase() toate ce$e$a$te, vecNea ce$u$) &e+e(atoa(e Hi, o%at) &)sit) aceasta, tot (estu$ %eve+ea i+te$i&i/i$ Hi i+te(esa+t. #stfe$ ve%eam 0+ Bu*)u e'isco'ia c(eatoa(e, Hi a*i 0+cNis) 0+t(e vecNi$e ei *i%u(i, Hi aceast) com'(eNe+siu+e tota$) m) m0+&0ia %e a &)si 0+ /ise(ica &os'o%)(eHte, %a( '(ost (ef)cut) 0+ v(emi$e %e c)(tu()(ie a$e $ui CNesa(ie Hi >i$oteiu 'e ci+icu$ $o( u(maH, aHe*at %e 'o$itic) fostu$ '(eot /)c)ua+ Hi c$ie+t a$ 2ecu$eHti$o(, e'isco'u$ 9io+isie ca(e, '(o'ui+%u-mi... s)-i sc(iu /io&(afia, '(oc$ama cu &$as ta(e c) e$ +u e R+ici /e,iv, +ici cu(va(B, ia( %ato(ii$e $e a(e fii+%c) Hi-a '$)tit $ocu$ Hi %e aceea Ria /a+i %e $a 'o'iB. 2a R0m+icu$ S)(at, u+%e i&+o(a+,a %ist(usese /ise(ica $ui 4tefa+ ce$ -a(e Hi ')(ea c) me+eHte (ui+ei m0+)sti(ea $ui -iNai Ca+tacu*i+o, 0+ ca(e, ca '(eHe%i+te a$ Comisiei -o+ume+te$o( Isto(ice, am avut a'oi mu$,)mi(ea %e a cu(),i f(umoase$e f(esce /(0+cove+eHti, se ve%ea va%u$ Hi v)%e+ii $ui, cu toate sate$e, 'u(t0+% +ume %e &$um) ca 'e+t(u '(i/e&i, %i+ 0m'(eIu(imi$e $ui. Cu totu$ a$tfe$ $a 0+f)'tui(i$e (useHti, %u') (estitui(ea ma$u$ui %u+)(ea+ %e veacu(i 0+c)$cat %e tu(ci: $a B()i$a, $uat) 0+ st)'0+i(e %e a(%e$e+ii +oHt(i 'e+t(u u+ come(, ca(e 0+c) %e 'e $a 6@<! ti+%ea Hi ()*/ea aici, $a C)$)(aHi, u+%e %is')(use Hi 'o'asu$ vecNi$o( 'u(t)to(i %e ()vaHe %om+eHti 0+ to$/e$e $o( Hi umi$i+,a s)teasc) a satu$ui $ui 2icNe(ie, a'oi $a =iu(&iu, ca(e 'e $0+&) fosta moscNee '(ef)cut) 0+ /ise(icu,) moscovit) cNema 'e iu/ito(u$ t(ecutu$ui $a i+su$i,a '$i+) %e f(0+tu(i %e *i%u(i 0+ ca(e Si+a+ ;i*i(u$ se o'$oHise o c$i') 0+ fa,a fu(tu+ii %e*$)+,uite %e -iNai ;itea*u$. Cu totu$ a$tfe$ -o$%ova mea, %i+ ca(e o 0+t(ea&) 'a(te o ve%eam Hi c)utam s-o %escif(e* acuma, %e $a ce$e %ou) ca'ita$e, 'e aceeaHi $i+ie, a -i$covu$ui Hi Si(etu$ui, %a( cu o(i&i+i Hi as'ecte at0t %e %eose/ite: u+a, >ocHa+ii, 'e ()m)Hi,e$e s)tucea+u$ui $ui Stoe, $0+&) ca(e, 'e+t(u u+ +e&o, %e Nota(, se aHe*ase(), cu ceva /oie(ime +)scut) Hi a%mi+ist(a,ie %e &(a+i,), cu u(maHii ,e(a+i ai $ui >ocHa st()/u+u$, se(ioHii, ava(ii +e&usto(i a(me+i, '(i+t(-o s)(itu() %e $a Bac)u Hi %e $a Roma+U a$ta =a$a,u$, fu+%a,ie a $ui -iNai Stu(%*a, ca(e +u se $)sa %us %e sfatu(i$e cNise$evia+e a$e e'ocei sa$e Hi +u f)cea u+ o(aH f)() /oie(i, ci $e&a ma$u$ %u+)(ea+, %escNis co()/ii$o( $umii, cu a(istoc(atica a$ee a st()*ii %om+eHti. -ai sus, cet),i$e si(ete+e, cu /ise(ici %om+eHti %i+ veacu(i$e a$ A;-$ea Hi a$ A;I$ea, ti+*0+% c)t(e %e')(tata ca'ita$) a Sucevei. #stfe$ Bac)u$, 0+ ca(e o(i&i+i$e cato$ice a$e f(a+cisca+i$o( %i+ Ciuc se 'ie(%use() o%at) cu R/iscu'u$B u+&u( %e 'e v(emu(iU a'oi o(to%o.u$ Roma+, e'isco'a$ 0+fi't 0+t(e sate$e %e u+&u(i %e $a %esc)$eca(e Hi %e u+&u(i a%auHi. Cu totu$ a$tfe$, a$te o(i&i+i, a$t) %e*vo$ta(e, a$t) $ume Hi a$t) ,a(), 0+t(e 1(ut Hi 4i(et, cu $ocu(i $a(&i, cNem0+% $a ()sf),a(ea $ive*i$o( Hi &()%i+i$o(, +icio%at) st(0+se 0+ *i%u(i Hi %e aceea (e&u$at a(se %e ciam/u(u(i$e t)ta(i$o(U B0($a%u$, u+ sat +em)(&e+it, to$o&it ca a'e$e $e+eHe a$e (0u$ui s)uU ;as$uiu$, 'oia+) %e ')%u(e cu u+ 'o'as %om+esc

--

ca(e-$ 0++o/i$ase %e $a 0+ce'ut. :+ fi+e $aHu$ at0to( &$o(ii, ieHit %i+ cu'(i+su$ Cu(,i$o( %om+eHti ca s) cNeme $a si+e, +u o ,e()+ime 'e ca(e Ca'ita$a, cu /i(u(i$e ei, o s)()cise, Hi o vo( %e*o+o(a c0(ciumi$e a$e&e(i$o( ca s) cNeme $a si+e tot 'a(a*itismu$ 'o$itic Hi socia$, %a( ,i+0+% 0+t(-u+ o(&a+ism toat) aceast) '$e/e %e 'este Nota(e '(i+ m0+%(ia /oie(i$o( %i+ 'a$ate$e %e $a Co'ou. Iat) s)$aHu$ a(me+esc %i+ BotoHa+i, si&i$at %e 9om+ie cu %ou) /ise(ici %i+ e'oca ma(e. -ai sus, 9o(oNoiu$, at0t %e s)tesc 0+ toat) a$c)tui(ea $ui. Ia( 0+ ma(&e+e, 'e 1(utu$ 0+&ust Hi u(0t, a%esea (ev)(sat Hi i+ca'a/i$ %e a (e,i+e o 'o'u$a,ie u(/a+), ca(e %e a$tfe$ a( fi '(imit ce$e %i+t0i i*/itu(i t)t)(eHti, si+&u( EuHu$, %e 0+%oit) f)'tu(), cu st()vecNii u+&u(i %i+ Co(+i, 'e ca$ea s'(e Nist(u, s'(e Cio/0(ciu Hi Cetatea-#$/), Hi cu oame+ii ;$)%ic)i $ui Ie(emia -ovi$) 0+ um/(a Hi mai /)t(0+ei /ise(ici a $ui 4tefa+ ce$ -a(e 0+suHi. 5a() f)cut) cu '$a+, 0+temeiat) %e voi+,i ta(i, (0+%uit) %e s'i(ite '(ev)*)toa(e, c0(muit) cu auto(itate, ,a() %e cava$e(i, %e ostaHi Hi %e 'a(a*i,i, cu totu$ %eose/it) %e 'ito(escu$ fo$k$o(e, %e ca'(iciu$ 0+f $o(it a$ '(i+ci'atu$ui mu+tea+, f)cut cum a v(ut 9um+e*eu, Hi cum $e-a '$)cut oame+i$o(, fieca(e $a $ocu$ $ui Hi cu '$acu$ $ui, s'(iIi+i+% 'e (0+% %om+ii fu&a(e, &ata s) fie 0m'()Htiate %e o(ice 0+ai+ta(e a sum/(u$ui f(o+t %e *im/(i %i+ mia*)+oa'tea mo$%ove+easc). O %at), 0+ 69!@, m-am fost a/)tut Hi 'este &(a+i,). 2a 5i/)+eHti, ()sco$i+% N0(tii$e $ui 1. 1. Ca(', af $asem %e &(o*)via %e $a Be$&(a%, cu u+ (e&e Hi o (e&i+) omo(0,i cu 'istoa$e Hi s)/ii Hi a(u+ca,i 'e fe(east) ca 0+ t(a&e%ii$e O(ie+tu$ui. 9e $a Seve(i+ am (iscat, 'este %ou)-t(ei s)'t)m0+i, o ave+tu() aco$o. Cum +-aveam 'aHa'o(t va$a/i$, vameHu$ u+&u(, cu &(ecescu$ +ume %e 1atY(a, m) t(imisese 0+a'oi cu Ia+%a(mu$ G c$asicu$ R,i'em cu Hu'aB S, 'e+t(u ca 0+ *o(i %e *iu) s)-mi iau /i$etu$ %e c0teva *i$e $a ;0(cio(ova, s) $as aco$o Ia+%a(mu$, cu toate '(otest)(i$e $ui, Hi s) 'u+, 'e va'o(, tocmai c0+% st)tea s) '$ece, su't +asu$ fu(iosu$ui (e'(e*i+ta+t a$ +e(voasei 8+&a(ii /i$etu$ %e $i/e() t(ece(e. 4i astfe$ $a Be$&(a% am v)*ut u(me$e %e s0+&e %e 'e /a$co+u$ vecNiu$ui co+ac, %)(0mat 'e u(m), ofi,e(ii /e,i ca(i se c()c)+au 0+ uHa cafe+e$e$o( Hi 0+tu+ecatu$ co$o+e$ -aHi+, cum+atu$ +eie(t)to( a$ (e&i+ei 9(a&a, co+tem'$0+%u-Hi o'e(a. 9a(, 0+ ace$aHi tim', am avut '(ima i+i,ia(e, '$i+) %e 0+v),)mi+te, a ace$ui Ba$ca+ 'e ca(e suficie+,a +oast() +e(oa%) o/iH+uia a-$ i&+o(a %i+ toat) 0+)$,imea u+ui +e0+%(e't),it %es'(e,. 9i+ a%u+a(ea vecNi$o( me$e e.cu(sii, cu +ote %es'(e ce$e %i+ Sca+%i+avia Hi cu t(a&ice$e sce+e %i+ Be$&(a%, v)*ute 0+ ce$e %i+t0i u(m)(i a$e $o(, am f)cut ca(tea 1e %(umu(i %e')(tate, a')(ut) 0+ 69!<, Hi tot 0+ ace$aHi a+ au ieHit %e su't ti'a(u$B-i+e(veiD 9(umu(i Hi o(aHe %i+ RomP+ia. E$e au fost cetite 0+%eaIu+s 'e+t(u ca s) 0+%em+e 'e e%ito( $a co+ti+ua(ea se(iei, ia( %i+ ti+e(etu$ %e atu+ci, u+u$ %i+ cei mai /u+i e$evi ai mei, ;asi$e 1P(va+, me+it u+ei aHa %e ma(i Hi %e ()'e*i ca(ie(e, +-a 0+t0(*iat s) 0+f),iHe*e u+ui ce(c %estu$ %e $a(& %e cetito(i %i+ Hco$i, 'u/$ic o+est Hi 0+,e$e&)to(, ca(tea me+it) s) i+te(ese*e 'e (omP+i 0+ 'at(ia $o( 0+s)Hi. 1este c0teva $u+i, 0+ 69!", o a$t) (ea sta(e %e s)+)tate, 0+ fa,a o)(eia a/%icase Hi Htii+,a /u+u$ui %octo( TeoNa(i m-a 0+%em+at $a u+ +ou Hi /u+ %(um, 'e ca(e, ca u$tim) 'osi/i$itate %e 0+%(e'ta(e, mi-$

--

(ecoma+%ase e$ si+&u(. 9ata aceasta, +u mai e(a vo(/a %e a ve%ea si+&u(e$e ca'ita$e a$e ,e(ii, ca(e se %ove%ise(), cu tot ve(+isu$ mo%e(+, aHa %e /a+a$, c) au fieca(e, %e%esu't, mai mu$t sau mai 'u,i+ a%0+c, o fi*io+omie 'a(ticu$a(), aHa %e +ete% '(o+u+,at). Cu t()su(a 'e ca(e mi-o %)%ea 0+t0m'$a(ea, '0+) $a ce$e mai ca(a&Nioase %i+ /(iHti$e Ii%oveHti a$e -o$%ovei, i+com'a(a/i$e Hi 0+ ce '(iveHte ca(ose(ia Hi 0+ ce '(iveHte caii muce+ici, m) o'(eam, 'e %(umu(i ca(e +-aveau ca(acte(u$ como% a$ $i+ii$o( fe(ate, u+%e mi se ')(ea mie c) este, 0+t(-u+ t0(&uHo(, 0+t(-u+ sat, ceva ca(e m-a( 'utea i+te(esa su't u+ (a'o(t sau a$tu$. N-a fost va$e, +-a fost 'ov0(+iH %e %ea$, +-a fost co$, %e $ume u+%e s) +u fi ')t(u+s astfe$. 9u') e.cu(sii co$ate(a$e e(a o i+i,ia(e a'(oa'e com'$ect) 0+ (ea$it),i$e ')m0+tu$ui (omP+esc $i/e(, Hi 0+ ce '(iveHte 'ito(escu$, Hi 0+ ce '(iveHte mo+ume+te$e, %a( Hi 0+ ce '(iveHte oame+ii, cu tot fe$u$ %e a fi. #m 0+v),at astfe$, f)() a$fa/etu$ Htii+,ific 0+%)ti+at Hi f)() cu+oaHte(ea te(mi+i$o( teN+ici, %e ca(e, '(i+t(-o ciu%at) i+ca'acitate %e a 0+v),a t(e'tat, am ()mas st()i+ Hi '0+) ast)*i, o mu$,ime %e $uc(u(i ca(e s-au i+te&(at 0+ cu+oHti+,i$e me$e, aIut0+%u-mi ese+,ia$ 0+ stu%ii$e %e mai t0(*iu. :+t(- u+ me%iu a c)(ui a%mi(a,ie 'e+t(u t(ecut se m)(&e+ea $a /ise(ica e'isco'a$) %e $a #(&eH Hi $a T(ei Ie(a(Nii %i+ IaHi, ia( 0+,e$e&e(ea 'e+t(u (ostu$ $o( Hi fe$u$ cum $-am 'utea s'(iIi+i se o'(ea $a (eface(i$e sca+%a$oase a$e $ui 2ecomte %u No`Z %u') o '(actic), a $ui ;io$$et$e-9uc, %e aHa %e mu$t) v(eme co+%am+at) 0+ #'us, Hi 'e+t(u Not(e- 9ame %i+ 1a(is Hi 'e+t(u 2a Sai+te-CNa'e$$e, tot %e aco$o, ca Hi 'e+t(u cate%(a$a %i+ 2ausa++e, +u Htiam, eu, ca(e m) ocu'am cu at0ta (0v+) %e t(ecutu$ (omP+esc, +imic %es'(e o(i&i+ea, %e*vo$ta(ea, ca(acte(u$ Hi '(e,u$ u+eia %i+ ce$e mai f(umoase Hi +o/i$e c(ea,iu+i a$e &e+iu$ui +a,io+a$. N-aH *ice c)-mi '$)ceau Hi mie G ca Hi Suve(a+u$ui ca(e 'u+ea s)-i f(ece cu 'e(ia ta/$ou(i$e %i+ /o&ata &a$e(ie 'e ca(e avuse m0+%(ia %e a o 0+I&Ne/a, o(i cu(te+i$o(, &ata s) ca%) 0+ &e+u+cNi 'e+t(u a-i a%o(a *eii 0+ o(ice %ome+iu, o(i mu$,imii cucoa+e$o( Rcu$teD Hi e+tu*iaste, ca(e &)seau c) f(umuse,a ce(e at0tea /i/i$u(i ca 0+ o%iosu$ i+te(io(, o(/ito( %e au(it, a$ /ise(icii a(&eHe+e S, toate sc0+teie(i$e Hi sc$i'i(i$e, tot st(assu$ iefte+ cu ca(e a(Nitectu$ f(a+ce* $ua ocNii +ecu+osc)to(i$o( Hi oame+i$o( $i'si,i %e &ust, +ici +-aH afi(ma c) imita,ia fa$su$ui &e+ isto(ic 'e+t(u c$)%i(i$e 'u/$ice, t(ec0+% 'este 0+v),)mi+te$e %e %isc(e,ie a$e u+ui 1et(e #+to+escu, m) satisf)ceau. 1(otesta(ea $ui #ma+ co+t(a '(eface(ii a(/it(a(e a vecNi$o( +oast(e c$)%i(i, %eve+ite u+ fe$ %e co+st(uc,ii %e *aN)( %e 'us 'e masa u+ui /a+cNet so$em+, +u-mi e(au cu+oscute 'e atu+ci, Hi +umai u+ ce(c (est(0+s %e '(e,uito(i se st(0+&ea 0+ Iu(u$ (e'a(a,iei, %u') cu totu$ a$te '(i+ci'ii, %e 'oeticu$ s'i(it 'ios a$ u+ui -i+cu, a /ise(icu,ii /ucu(eHte+e, (i%icat) 0+ v(emu(i %e s)()cie %e e'isco'u$ Stav(o'o$ei. 9a( 0+ ca$ea mea ()s)(eau +eco+te+it *i%i(i, ma(i Hi mici, %e $a ctito(ia %om+easc) '0+) $a %a(u$ sme(it a$ ce$ui umi$, R%i+a( a$ v)%uveiB, /i+ecuv0+tat 'e+t(u t(a&e(ea %e i+im) cu ace$aHi %um+e*eiesc %a( a$ f(umuse,ii, 0+ ca(e se ve%ea o 0+(u%i(e, o fi$ia,ie, o %esce+%e+,), amestecat), totuHi, cu +eco+te+ita te+%i+,) a (asei %e a face Hi ceva +ou, ca(e se ce(ea e.'$icat). 8+%e +u 'utea +eme(i a(Nitectu$ f)() i+i,ia(ea 0+ t(ecutu$ +ost(u 'o$itic, ca(e-i 'utea %a e$ si+&u( Hi sca(a c(o+o$o&ic) Hi 'osi/i$itatea

(ecu+oaHte(ii

--

--

i+f $ue+,e$o( ve+ite %i+ scNim/)(i$e %e me%iu, isto(icu$ fami$ia(i*at cu ace$e v(emu(i &0cea, %i+t(o fi(easc) i+tui,ie s'ecia$). #stfe$ mi s-a c(eat 0+ mi+te, ()'e%e, o 0+t(ea&) sca() %e %e(iva,ie Hi, 'e /a*a ei, u+ 0+t(e& sistem a$ a(tei (omP+eHti ca(e, 'e u(m), co(ectat Hi 0+t(e&it %e ce(cet)to(ii %e s'ecia$itate ca %. =Neo(&Ne Ba$H a ()mas ca /a*) a o(ic)(o( stu%ii %e am)+u+te. Nu mi se va ,i+ea %e ()u c) o s'u+ Hi, %ac) 0+ %iscu(su$ cu ca(e a fost '(imit $a #ca%emie +u s-a 'ome+it +imic %e su/st(atu$ isto(ic 'e ca(e $-am %at u+o( i+vesti&a,ii aHa %e me(ituoase, %. Ba$H, cu ca(e voi co$a/o(a $a o'e(a f(a+ce*) %e (eve$a(e a a(tei (omP+eHti %i+ t(ecut, mi-a m)(tu(isit amica$ c0t %e mu$t a 'utut ')st(a %i+ (e*u$tate$e me$e. Co'$eHit %e ceea ce i*/utisem a 0+,e$e&e Hi %e ce 'uteam comu+ica a$to(a, +u m) o'(isem fi(eHte Hi $a a$tceva %ec0t $a $i+ii$e &e+e(a$e a$e a(Nitectu(ii Hi $a u+e$e co+si%e(a,ii %e 'u() estetic) a 'ictu(ii Hi scu$'tu(ii. -ai t0(*iu +umai, c0+% voi (ecu+oaHte o'e(a 'e te(e+u$, aHa %e +ou, a$ ico+o&(afiei, 'e ca(e a 0+%e'$i+it-o u+ -P$e Hi u+ =a/(ie$ -i$$et, +umai atu+ci m) va '(eocu'a Hi aceast) $atu(e, o(0+%ui+%, ca '(eHe%i+te a$ Comisiei -o+ume+te$o( Isto(ice, %omi+at) '0+) atu+ci %e e.cu(sii$e Hi %eIu+u(i$e $ui Va$i+%e(u, ma&+ifice+t Hi aici, o(i %e i+te(esu$ teN+ic a$ e.ce$e+tu$ui matematic 1a+&(ati, o se(ie %e s')$)tu(i 0+&(iIite ca(e au aIutat ese+,ia$ cu+oaHte(ea t(ecutu$ui +ost(u a(tistic. 4i, 'este +esf0(Hitu$ *e$, %us Hi '0+) 0+ ce$e mai +eie(tate e.a&e(a,ii, a$ %$ui I. 9. 4tef)+escu, 'e ca(e $-am cu+oscut, $a 0+ce'ut, sim'atic, ca &i+e(e a$ $ui ;$aNu,) Hi mi-a ')(ut ()u c) +u-$ 'ot u(m)(i '0+) $a ca')t cu stima mea, au ()s)(it Hi %i+t(e st()i+i u(m)(ito(i ate+,i ai acestui ca'ito$ %e a(t) 0+ oame+i ca %%. Ee+(Z Hi =(a/a(. 2a aHa ceva m) 'uteam aHte'ta cu &(eu c0+% 0+ai+tea u+ei *i%i(i 'ati+ate %e v(emu(i, 0+t(e ,e(a+ii &()m)%i,i 0+ Iu(u$ omu$ui ca(e +u ve+ea +ici 'e+t(u o aface(e, +ici 'e+t(u a $e ,i+ea o '(e%ic) 'o$itic), 0+sem+am Hi scNi,am u+eo(i %eta$ii %e a(Nitectu(), f)() +ume 'e+t(u mi+e L...M. #m mai %e'(i+s cu acest '(i$eI Hi ce Htiam tot aHa %e 'u,i+ ca vecNea +oast() a(Nitectu() $a 0+ce'utu$ ()t)ci(i$o( me$e: e'i&(afia s$avo+) Hi (omP+easc) a$ c)(ii mate(ia$ 0$ co+stituie i+sc(i',ia %e 'e fa,a%e, %e %easu'(a uHi$o(, %e 'e ')(e,ii aco'e(i,i cu f(esce, %e 'e o%oa(e$e %e meta$ Hi %e 'e o%)I%ii$e f(umos cusute cu au(, a c)(o( cu+oHti+,) o c)')t)m *i %e *i, sta/i$i+% Hi aici $e&)tu(i$e ca(e se im'u+eau. 1u,i+a mea Htii+,) %e s$avo+eHte, c)')tat) f)() &(amatic), f)() %ic,io+a( Hi f)() '(ofeso(, a 'utut astfe$ s) se 0m/o&),easc) sim,ito( Hi, +umai atu+ci c0+% sc(iito(u$ voia s) fac) 0+a$t) (eto(ic) Hi 'oe*ie su/ti$), t(e/uia s) (ecu(& $a aIuto(u$ tot%eau+a &ata a$ co$e&u$ui, '(iete+u$ui Hi acum Hi cum+atu$ui I. Bo&%a+. S-a a%u+at astfe$ 'u,i+ c0te 'u,i+, cu c0t) &(eutate, a%esea $uc(0+% s'(e +oa'te, 'e $umi+a cea mai +e'ot(ivit), 0+ &(a/a /i(Ia(u$ui Hi a +evoii u+ui a%)'ost, 0+ti+s 0+ /(0+ci 'e $es'e%ea ume%), 'e ca(e +ime+i +u mi-o '(e&)tise cu ceasu(i 0+ai+te, mate(ia$u$ ca(e va a')(ea 0+ I+sc(i',ii %i+ /ise(ici$e RomP+iei, %i+ ca(e au ieHit %ou) vo$ume Hi o /(oHu()U (estu$ va ()m0+ea s) fie s)m)+at '(i+ %eose/ite 'u/$ica,ii, tota$u$ me(it0+% s) fie (e$uat, cu tot ce %u') aceea au %at a$,ii. #ceia ca(i a%eseo(i se /ucu(au %e tot ce-mi $i'sea mie: &e+e(a$i ca(i aveau $a %is'o*i,ie so$%a,i, foto&(afi, %esem+ato(i, o(i %i$eta+,i ca(i, '$ec0+% cu automo/i$u$, a'(oa'e

+ecu+oscut atu+cea, %uceau cu %0+Hii

--

--

s$aviHti e.'e(ime+ta,i, 'e+t(u ca a'oi, f)() a ,i+ea sam) %e c0t %e +esi&u() e o(ice 0+t(e&i(e, cu $ite(e$e Hte(se, cu ce$e 0m/i+ate, cu ce$e a(u+cate %easu'(a (0+%u(i$o(, s) 0+cea') '(i+ a'(i&u$ '(oces 0m'ot(iva cui sem+a$ase 0+s)Hi e.iste+,a i+sc(i',iei. E aHa %e ma(e (o$u$ %ivi+a,iei, 0+c0t, cu toat) i+com'$ecta mea st)'0+i(e a vecNii s$avo+e, am 'utut 0+%(e'ta %e at0tea o(i $ectu(a u+ui s$avist, fie Hi +u 0+%estu$ %e RHtii+,ificB, ca e'isco'u$ -e$Nise%ec, f)() a mai vo(/i %e u+ =Ne+a%ie %e R0m+ic 'e+t(u O$te+ia. 9a(, 0+ai+te %e o(ice, cu+oHteam, acum, 'e omu$ %e $a +oi. :$ cu+oHteam 0+ co+ve(sa,ia %i+ /ise(ici, 0+ a()ta(ea %(umu$ui, %a( Hi o'(i+%u-m) $a Na+u(i %e %(umu$ ma(e, %o(mi+% '(i+ a(No+%a(icu(i %e o 'at(ia(Na$) sim'$itate, 0+ %a+&)t %e c$o'ote Hi $)t()tu(i %e %u$)i, cu o $e&iu+e %e 'u(ici c)$u&)(eHti /o(ti$i+%u-mi 'ie$ea, o(i /u+ /ucu(os c), %u') ce /o&atu$ '(o'(ieta( 0Hi $ua $a c)%e(ea +o',ii ()mas- /u+ %e $a mi+e Hi se (et()&ea si+&u( 0+ caste$ G ce (a(e e(au '(imi(i ca a %$ui =Nica-9e$e+i, ca(e %e $a moHia st()moHeasc) 0mi t(imetea 'e fiu$ s)u ca s) m) ieie %e $a E0($)u Hi m) (e,i+ea o *i 0+ miI$ocu$ fami$iei sa$e 'at(ia(Na$e, f)c0+% s) +i se aHtea(+) 0+ vecNiu$ sa$o+ a$ o&$i+*i$o(K G u+ o+est ,i&a+ 0mi ofe() mie Hi so,iei me$e, t0+)() Hi c(e%i+cioas) 0+tov)()Hitoa(e '(i+ toate coc$au(i$e, u+ 'at %e sc0+%u(i &oa$e aco'e(it cu o *e&Ne as'(). #m 0+t0$+it Hi c0te u+ moIic %i+ c$asa Rcu$t)B 0+ aceste c)$)to(ii %e ce(ceta(e G %a( Hi %e aceia foa(te 'u,i+i, ce+t(e$e ma(i at()&0+% aHa %e mu$t aceast) s'e,) SU $a ,e(a+i 0+s) +-am &)sit %ec0t /u+)voi+,) Hi o 'o$ite,) 0+%)ti+at) ca(e fac mai mu$t %ec0t ci+cis'(e*ece a+i %e &uve(+a+t) ai ce$o( %e'(i+Hi 0+ via,) a face o a %oua cate&o(ie %i+ oame+ii ca(i vo(/esc $im/a te(ii Hi t()iesc oa(ecum %u') o/iceiu$ ei (0+ casa u+ui ma(e /oie( Hi /)(/at 'o$itic %e f(u+te, fiu$ 0+t(e/a %ac) s0+t 0+ a%ev)( (omP+, %e v(eme ce 0+t(e/ui+,e* aceast) $im/) R0+ ca(e tata +u vo(/eHte %ec0t (0+%aHi$o(B). #u ()s)(it mu$te fe$u(i %e a fi ,e()+ist 'e u(m), Hi voi ve+i Hi $a ace$ea, %a( u+ R,e()+ismB '(o'(iu a$ meu, ca Hi u+ co+se(vatism +ec$i+tit, 0+ ciu%a meto%e$o( (evo$u,io+a(e 'e ca(e am t(e/uit s) $e 0+t(e/ui+,e* fa,) %e a+ume (e*iste+,e, $-am 0+v),at aco$o, 0+ um/(a vecNi$o( *i%u(i Hi 0+t(e oame+i ca(i vo(/eau %e t(ecutu$ +ost(u '(i+ 0+s)Hi 0+f),iHa(ea $o(, '(i+ fieca(e cuv0+t %i+ &(aiu$ $o( /o&at 0+ aceeaHi m)su() ca Hi cea mai cu'(i+*)toa(e %e t(ecut %i+ i+sc(i',ii$e %e %easu'(a 'o(ta$e$o(. 8+ a$t om se fo(ma astfe$ 'e +eHtiute$e %i+ oste+e$i$e *i$+ice a$e '(ofeso(u$ui Hi ce(cet)to(u$ui Htii+,ific. 4i fieca(e %i+ c)(,i$e +ou), ca(e se 0m/u$*eau, 0+sem+a o eta') a acestei '(eface(i 0+ tot mai $a(&a %esface(e %e o(i*o+tu(i. Sate Hi m)+)sti(i %i+ RomP+ia, ca(te tot aHa %e +ecetit) ast)*i ca Hi cea mai ma(e 'a(te %i+ o'e(a mea ca(e +u e %e st(ict ca(acte( isto(ic G Hi +u e a mea 'a&u/a S, a a')(ut astfe$ $a 69!". 9a( ea +u 'utea %ec0t s) fac) a se '(eve%ea $uc(u$ viito(, $uc(u$ ime%iat, 0+ a$te *)(i. E(a cu +e'uti+,) s) me(& '0+) $a Nota(u$ Bucovi+ei f)() a c)uta s) u(m)(esc mai %e'a(te aceeaHi via,) t(ecut), ace$aHi fe$ %e a t()i actua$, %i+co$o %e acest mi*e(a/i$ Nota(. ;oi s'u+e aiu(ea ce %ato(esc $e&)tu(i$o( cu u+ om %e u+ ma(e ta$e+t Hi %e o e+e(&ie (a(), ca(e a fost '(iete+u$ meu =Neo(&Ne 1o'ovici. 9eocam%at), m-am t(e*it cu ve%e+ia, 'este -o$+i,a, a Sucevei $ui 4tefa+ ce$ -a(e. :+t(-aco$o e(a s) m) 0+%(e't si+&u( $a ce$ %i+t0i '(i$eI %e vaca+,), Hi cu /a+ii $ui >i$i' ca(e

'$)teau

--

--

'u/$ica,ia '(ece%e+t). 1e statu$ (omP+, t(ec0+% %e $a u+ &(u' %e 'o$iticie+i $a a$tu$, $-a '(ivit tot aHa %e 'u,i+ cNe$tuia$a mea, 'e c0t 0$ i+te(esa %e 'u,i+ (e*u$tatu$ stu%ii$o( me$e. 4i '$ata 'e+t(u Isto(ia $ui 4tefa+ ce$ -a(e Hi 'e+t(u /(oHu(a %es'(e se(/)(i o (efu*asem 0+ cNi'u$ ce$ mai Not)(0tU e(a s) t()iesc 0+s) 'e+t(u ca, $a /)t(0+e,e, s) mi se fac) u+ '(oces 'e+t(u 0+suHi(ea /a+u$ui statu$ui, s) mi se a(u+ce 0+ o/(a* vi$e$e (i%icate %i+ acest Iaf a$ te*au(u$ui 'u/$ic Hi s) se fac) &$ume %e ce$ mai /u+ &ust cu '(ivi(e $a Rcei t(ei (e&iB 'e ca(i i-am Rsu'tB. :+ via,a mea +-am '(imit +imic %e $a o mu+ifice+,) (e&a$), 'e ca(e +-aH fi co+sim,it s-o acce't Hi, c0+% ma(e$e '(emiu a$ >u+%a,ii$o( Re&a$e mi-a fost aco(%at, am (u&at 'e a%Iuta+tu$ (e&a$ s)-$ t(eac) 8+ive(sit),ii 'e+t(u a face u+ fo+% 'e +ume$e co'i$e$o( me$e 'ie(%ute, 0+$)tu(0+% +ume$e %e fami$ie, Hi ce$ %i+t0i ca(e s-a '(e*i+tat 'e+t(u a ti')(i ceva %i+ acest fo+% a fost u+ e$ev %e o%i+ioa(), %eve+it i+su$t)to(u$ meu. 9a( m-am a/)tut %e $a 0+Hi(a(ea u+o( c)$)to(ii ca(e acum +u se mai f)ceau %i+ voi+,a mea, ci %i+ fi(easca 0+$)+,ui(e a 0m'(eIu()(i$o(, cu toate $uc(u(i$e /u+e Hi %e fo$os, ca(e +u t(e/uie s) vie %e $a im'u+e(ea %i+afa(), ci %e $a o +evoie i+te(+) sau %i+ 0+s)Hi $o&ica $o( '(o'(ied. :+ Bucovi+a m-am %us, 0+t(-o a %oua c)$)to(ie, si+&u(-si+&u(e$. #m 'et(ecut c0teva *i$e 0+ Suceava $a '(ofeso(u$ Euse/iu 1o'ovici, 0+t(-o vast) $ocui+,) f)() st)'0+), u+%e am 'utut cu+oaHte Hi 'e u+ /)t(0+ foa(te a$/, cu 0+f),iHa(ea /$aIi+), %e o mo%estie f)() ')(ecNe, ca(e e(a ;asi$e Bum/ac, co+tem'o(a+u$ $ui Emi+escu Hi auto(u$ u+ei 'oeme 0+ ca(e e ace$aHi (itm, aceeaHi c$ocoti(e %e via,) +ou) ve+i+% %i+ a%0+cu(i$e 0+seHi a$e +eamu$ui. >oa(te +ee&a$, a%esea imitato( Hi mai 'a$i% a$ $ui #$ecsa+%(i, e$ i+t(o%usese 0+ 'ovestea %esc)$ec)(ii -o$%ovei +u +umai o i+s'i(a,ie isto(ic) %e o 'e(fect) aute+ticitate, %a( Hi tot ce se ')st(ea*) ca voie /u+), &e+e(o*itate Hi '(iete+ie 0+ os'e,e$e Hi 'et(ece(i$e m0+%(i$o( ,e(a+i /ucovi+e+i. #'oi am f)cut %(umu(i$e me$e '0+) Hi $a cea %i+ u(m) /ise(icu,), 0++o%0+% se(ia acesto( c$)%i(i %e aceea 'e ca(e o 'uteam sta/i$i 'e+t(u o -o$%ov) ()mas) $i/e(). -e(&eam +eHtiut, f)() $e&)tu(i cu $umea $oca$) sau cO)*0+% 0+ miI$ocu$ ei 'e +eaHte'tate, 0+ toiu$ u+o( '(e&)ti(i %e se(/)to(i, /a cNia( a%uc0+% acas) 'e+t(u ace$eaHi *i$e a$e 1aHti$o( 'e feti,a 'a(oNu$ui, ca $a ;o(o+e,, o(i $u't0+%u-m) 'e a$ocu(ea e(oic cu /i(Ia(ii ev(ei, +es'us %e (ufoHi Hi vo(/)(e,i, ca(i ')(eau &ata s) se uci%) 'e+t(u favoa(ea %e a avea 0+ co(a/ia $o( (ui+at) 'e R'o'aB ce$ st()i+, G EocNX`(%e+, %ac) v) '$ace S, ca s) fiu t(atat '(i+ 'eHte(i %e ci(ciume cu ceaiu(i i+fame 'e ca(e $e v)(s)m 'e ascu+s ca s) +u se su'e(e 'at(o+u$, '$i+, %e a$tmi+te(ea, %e toat) /u+)voi+,a. 2a Sucevi,a, '(imi(ea mea cau*) o v)%it) Ie+), aceasta 'e+t(u c) se aHte'ta u+ '(ofeso( aust(iac, u+ a%ev)(at '(ofeso( %e 8+ive(sitate, %e $a Ce(+)u,i, V(omaZe(, ce(cet)to(u$ c0m'ii$o( %e $u't) a$e $ui Ea++i/a$, ca(e a Hi sosit, 0m'(eu+) cu so,ia sa, &(eac) %e o(i&i+e, Hi s-a 0+v(e%+icit, evi%e+t, %e toat) ate+,ia cu ca(e u+ 'o'o( (o/it 0Hi '(imeHte st)'0+ii. 9eHi am 0+t0$+it, ca $a St(aIa, '0+) u+%e 0+ai+tasem 0+ cu(su$ c)$)to(iei mo$%ove+e, '(eo,i aHa %e $e&a,i %e +eamu$ $o(, Hi '(i+ stu%ii s'o(+ice, cum e(a 9imit(ie 9a+, u+ viito( co$e& %e #ca%emie, am c)')tat im'(esia, 'e ca(e +u m-am 'utut o'(i %e a o ma+ifesta, '(ici+ui+% su')()(i 'e ca(e aH fi %o(it s) $e 'ot

--

evita, c) aceHti oame+i 0+st)(i,i, 0+ /u+e $e&)tu(i cu oficia$itatea aust(iac), %a(, 0+ scNim/, 0+ (iva$itate cu 0+v),)to(ii s)(aci, ca(i e(au %is'uHi s) se a$i'easc) u+ei iu,i 'o$itici %e ()stu(+a(e ca a $ui #u(e$ O+ciu$, au '(ea 'u,i+e $e&)tu(i cu s)te+ii, c)(o(a $i se 0+f),iHea*) ca u+ fe$ %e /oie(i ai $ui 9um+e*eu 0+ miI$ocu$ 0+&ust)(ii &os'o%)(ii$o( s)teHti o/iH+uite. Ia( $a Ce(+)u,i, 0+ Ca'ita$a micii ,e(i (u'te %e $a +oi, Hi me%iu$ i+te$ectua$ e(a 0+ ma(e 'a(te co+(u't, co(es'u+*0+% astfe$ cu tot ce e(a aHa %e st()i+, aHa %e u(0t 0m'(umutat Hi %e 'e%a+t e.ecutat 0+ /ise(ica met(o'o$ita+), %o(mit0+% su't ca$ota ei &(eoaie, 0+ fa,a%e$e %e u+ fa$s c$asic a$ u+o( e%ificii 'u/$ice, 0+ $oca$u$ &a(%ei mi$ita(e ca(e-Hi 0+Hi(a cNi'ii$e 0+a$te, 0+ cNia( '(ete+,iosu$ Hi masivu$ e%ificiu a$ u+ui cov0(Hito( 'a$at met(o'o$ita+, %e o +e+o(ocit) i+s'i(a,ie vie+e*), veci+) cu aceea 'e+t(u si+a&o&e, 0+ ca(e u+ /$0+% Hi /u+ /)t(0+, Ra$/ ca oaiaB Hi sfios ca %0+sa, fostu$ '(ofeso( u+ive(sita( ;$a%imi( %e Re'ta, %i+ ()*eHi 0++o/i$a,i %e #ust(ia, $u+ec0+% ti'ti$ ca u+ Ho(ecu, ca(e ve%e +umai ca'ca+e 0+ toate co$,u(i$e, m) 0+Htii+,a cu *0m/etu$ Hte(Hi$o( $ui ocNi a$/aHt(i c) 'e+t(u a c)uta 0+ a(Nive$e sa$e '$i+e %e '(ocese 0+ (omP+eHte a$e vecNi$o( '(eo,i, e +ecesa() o auto(i*a,ie %e $a ;ie+a 0+s)Hi, Hi, 0+a'oi+% $a ote$ vi*ita, cu e$e&a+te miHc)(i 0+ (asa $ui %e m)tas), 0+cuia, 0m'(eu+) cu %osa(e$e 'e ca(e cute*asem a $e ()sco$i f)() 'ata$amaua cesa(o-c()iasc), Hi +ote$e 'e ca(e a'ucasem a $e $ua. ;oi a()ta 'e u(m) cum m-am '$)tit %e c0t) '(iete+ie 0+t0m'i+asem, '(i+ 'ofti(ea $a IaHi, 'e+t(u o e.'o*i,ie a+ume o(&a+i*at), a sute %e /ucovi+e+i, ca(i %ove%i() c) +u +umai 0+t(e stu%e+,ii cu H)'ci (oHii, Nai+e cu /(a+%e+/u(&u(i Hi +astu(i +em,eHti cioc0(tite. ca(i, 0m')(,i,i 0+t(e /oie(i Hi %emoc(a,i, e(au &ata s) t(a&) o(ic0+% sa/ia ca s) sc(ie cu %0+sa N)(,i 'e o/(a*u$ co$e&u$ui, %a( Hi mai a%0+c, 0+t(e oame+i f)() '(ete+,ii cu$tu(a$e, se af $au suf $ete si&u(e Hi vite*e, ca(e +u 0m')(t)Heau veH+ice$e teme(i Hi +u ma+ifestau i+%esc(i'ti/i$e$e (e*e(ve a$e ce$o( asu'(a c)(o(a se 0+ti+sese i+te(esata /u+)voi+,) a u+ei c0(mui(i %e u*u('a,ie. 4i se va ve%ea cum, %e 'e u(ma c)(o( &(e$e ')cate, u+ fu+c,io+a( (omP+ 0+ u+ifo(m) %e &a$) 0mi va '(e*i+t) $a I,ca+i, su't ame+i+,a(e %e tem+i,), %ec(etu$ ca(e-mi i+te(*icea Rf`( /este+%i&B, R0+ cNi' 'e(ma+e+tD, i+t(a(ea 0+ Bucovi+a. -) 0+to(ceam %e aco$o cu o /o&at) (eco$t) %e t(ecut, cu co+Htii+,a c) ,e(a+u$ %i+ acea -o$%ov) %e Sus a ()mas ceea ce fusese 0+ v(emi$e %e $i/e(tate, ')st(0+% +escNim/ate $im/), 'o(t Hi o/iceiu(i Hi &ata a (eve+i $a +oi aHa cum &os'o%a(u$ 0m'ie%ecat o v(eme %e a ()*/ate acas) se 0+toa(ce $a 0+s)Hi vat(a sa, Hi cu fio(u$ +o',ii %e 0+vie(e 'et(ecut) $a 1ut+a 0+ miI$ocu$ ce$o( c0,iva c)$u&)(i a,i'i,i 0+ st(a+e ca +iHte um/(e +e&(e %i+ a$te veacu(i, 'e c0+% $a uH), 0+ aHte'ta(ea cuv0+tu$ui ca(e %e*$ea&) Hi cNeam), se 0m/u$*ea f(o+tu$ $u+&i$o( coIoace a$/e Hi f0$f0itu$ '$ete$o( (ev)(sate 'e ume(i, ia( vecNiu$ c$o'ot su+a, %i+ tu(+u$ (ef)cut %e vie+e*i, a &$o(ie Hi a viito(. Tot 0+ 69!" a a')(ut astfe$, $a c0teva $u+i %u') ce Iosif, 0+ (et(a&e(ea /ucovi+ea+) 'e ca(e o c)utase 'e+t(u a fi st()/)tut %e ace$aHi fio(, sc(isese 0+ ve(su(i 'ovestea %es'(e 4tefa+-;o%), Neamu$ (omP+esc i+ Bucovi+a. L...M E(am 0+ casa %e $a Noua Su$i,) a %$ui Nico$ae >$o+%o(, a$ c)(ui f(ate, atu+ci 0+c) t0+)(, Ia+cu,

--

co+%ucea cu auto(itate 'o$itica +a,io+a$) 0+ ,e(iHoa(a sa, c0+%, cu ce$ mai +ou (oma+ %e #+ato$e >(a+ce 'e mas), +e-a ve+it 0+ mi+te am0+%u(o(a c) s-a( 'utea me(&e Hi %i+co$o %e &(a+i,a, aHa %e a'(o'iat), a ce$ei$a$te 0m')(),ii. Eu aveam u+ 'aHa'o(t $uat %e $a co+su$atu$ +ost(u %i+ Ce(+)u,i, 'e+t(u o(ice 0m'(eIu(a(e, ia( %. >$o+%o( u+ sim'$u /i$et %e t(ece(e %e $a 'o$i,ia %e f(o+tie(). #stfe$, 0+f(u+t0+% cu 0+c(e%e(e (iscu(i +ea')(ate 'e o v(eme c0+% Rusia se f()m0+ta %u(e(os, %e $a o 0+f(0+&e(e $a a$ta, cu micu$ veci+ &a$/e+ %i+ E.t(emu$ O(ie+t am i+t(at 0+ $a(&a $ume, mai mu$t f)() %(umu(i, ca(e se 0+ti+%ea, a'(oa'e +ete%), '0+) $a a'a vast) a Nist(u$ui, u+%e e(a s) ()m0+, %a( 0+ ce co+%i,ii, f)() tova()H Hi f)() s'(iIi+, cu viteIia ti+e(e,e$o( me$e +esocotiteK :+ tov)()Hie am me(s %eci $a Eoti+, st0(+i+% o ma(e emo,ie 0+t(e ev(eii $oca$i, ca(i au af $at i+sta+ta+eu cu to,ii sosi(ea u+ui R&(ois 'u(),B, a u+ui Rma(e /oie(B, am co+tem'$at ()t)ca+a mu(%a() %e $a B)$,i, am st()/)tut /u(uie+i$e 0+a$te ca(e %uceau, '(i+t(-u+ ,i+ut %e vecNi ()*eHi m0+%(i, $a So(oca, Hi, ')()si+% ote$u$ 0+ ca(e '$oH+i,e$e e(au a%mise ca +iHte cama(a*i %e *i, +u +umai %e +oa'te, ca(e e, '(i+ ace$e me$ea&u(i, cum se Htie, a $o(, +e-am 0m/a(cat 'e R'a(oNo%u$B '$i+ %e s)()cie 'a$esti+ia+), +es'us %e &u(a$iv), 'e+t(u ca, %u') ce cu to,ii s-au fost co/o(0t 'e+t(u o/iH+uite$e com/i+a,ii 0+ '0+tece$e soios a$ va'o(u$ui, s) '(ivim Iocu$ $u+ii 'e a') Hi 0+t(ece(ea '(ivi&Neto(i$o( %e 'e am/e$e ma$u(i 0m/)$s)mate %e f $oa(ea sac() a teiu$ui. 9e $a ;a%u$-$ui;o%) am $uat-o 0+ cNi/itci s'(e CNiHi+)u Hi +e-am o%iN+it 0+ $a(&i$e o%)i cu(ate a$e R&osti+i,iiD Svi,e(a, %em+) %e ami+ti(e 'e+t(u 'atu(i$e f)() i+secte +octu(+e. #cestea toate +u f)() a fi t(ecut '(i+ i+s'ec,ia Ia+%a(mi$o( %i+ ca$e, ca(i co+si%e(ase() cu cea mai ma(e ate+,ie stic$u,e$e cu $icNi%e mu$tico$o(e %i+ cutia %e toa$et) a /oie(u$ui /ucovi+ea+ Hi f)() a fi aHte'tat $a B)$,i o *i 0+t(ea&) se+ti+,a 'o$i,iei 'e+t(u c) se &)sise $a mi+e o /u+) Na(t) a Basa(a/iei, %)(uit) %e u+ 'o$o+ ama/i$ 0+ t(e+, cu 0+sem+)(i %e %ista+,), 'e %os, sc(ise, %i+ fe(ici(e, (useHte. 9i+ '(u%e+,), ca s) +u com'(omitem 'e +ime+i, L...M, +-am fost scNim/at u+ si+&u( cuv0+t (omP+esc cu u+ si+&u( mo$%ovea+ %i+ 'a(tea $ocu$ui, %eHi, cum se va a()ta 0+ a$t) 'a(te, co+tactu$ meu cu aceHti f(a,i %e mu$t uita,i fusese %estu$ %e st(0+s, Hi %e mu$t) v(eme. 9om+u$ >$o+%o( $u) %e $a CNiHi+)u t(e+u$ %e IaHi, ca s) se 0+toa(c) $a &(iIi$e sa$e %e acas), ia( %o(i+,a %e a ve%ea Hi cetatea $ui Ca(o$ a$ AII-$ea, Be+%e(u$, vecNea +oast() Ti&Ni+), m) 0+%em+a s) m) 0+%(e't, si+&u( Hi f)() s) Htiu o /oa/) (useHte, s'(e aceast)$a$t) cetate %e 'a*) a Nist(u$ui mo$%ove+esc. :+ va&o+, c)$)to(i ca(i Htiau (omP+eHte au '(i+s s) m) %escoas), Hi u+ %om+ -imi a c(e*ut c) e mai /i+e 'e+t(u toat) $umea ca aceast) vi*it) s) ai/) u+ ca(acte( oficia$, 'e ca(e, /i+e0+,e$es, eu +u-$ %o(isem %e$oc. #m fost %eci suit 0+ t()su(), %us $a He%i+,a R*emstveiB, 0+ ca(e c0te u+ %iscu(s $u+&uie, Hi $)t)(e, se i+te(ca$a 'at(ia(Na$ 0+t(e ce$e %ou) ceaiu(i st(ecu(ate '(i+ oc+i,a so/ei %i+ o%aia veci+), a'oi m-am &)sit t(ecut %u') v(eo %ou) ceasu(i $a u+ ote$, ca s) fiu (i%icat %e aco$o cu t()su(a, a %oua *i, Hi e.'e%iat f)() s) fi v)*ut Rc(ea'ostaB, cetatea, %e-a %(e'tu$ $a sta,ia %e t(e+ %e $a C)uHa+i, u+%e u+ Ia+%a(m +umai /u(t) a$e(&a %e moa(te %u') t()su(a mo$%ovea+u$ui meu. 4i, a'oi, cu u+ co$e& (us, '(ofeso( 0+t(-u+ fu+% %e ste'), ca(e va ()s)(i $a Bucu(eHti 'e c0teva *i$e, 0+ su+etu$ a%o(mito( a$ a'ei

--

ca(e c0+ta 0+ samova(u$ $ui, 0+t(e ,)c)+itu(i$e (oate$o(, m-am t(e*it $a Re+i, $a =a$a,i. Nicio%at) c)su,a +oast() +a,io+a$) +u mi-a ')(ut mai a$/), mai voioas), mai cocNet) Hi mai '$i+) %e '(iete+ie %ec0t 0+ *iua aceea. Neamu$ (omP+esc 0+ Basa(a/ia a ieHit 0+c) %i+ 69!", cetit ca Hi ce$e$a$te ')(,i a$e c)$)to(ii$o( '(i+ ca(e %esco'e(eam (omP+i$o( ,a(a cea mai +ecu+oscut), a $o( Hi a moHte+i(ii $o(, %a(, ca Iu%ecat), ea s-a 0+v(e%+icit +umai %e c0teva 'a&i+i ot()vite, 0+ (evista %e $a IaHi a %$ui Ste(e, isc)$ite %e %(u$ Ca*acu, ca(e-mi a(u+ca 0+ fa,) i(o+icu$ s)u %es'(e, 'e+t(u c) ici Hi co$o f)cusem &$ume, f)() ()utate, asu'(a u+ei 'o'u$a,ii +e(omP+eHti, %e u+ as'ect f)() 0+%oia$) comic, Hi +u %i+ vi+a mea, ca(e avea $e&)tu(i %e ca(e +u 'uteam s) m) '(eocu', cu co+ce',ii$e socia$e a$e c(iticu$ui. 1este c0teva $u+i 0+ce'ea %(umu$ %e e.'$o(a(e 0+ #(%ea$, ca(e va ,i+ea mai mu$t tim' Hi, $e&at Hi e$ %e +e'$)ce(i$e sa$e, 0mi va a%uce o +ou) (eve$a,ie, Hi u+a %i+ ce$e mai /o&ate Hi mai 'ute(+ice. Cea mai ma(e 'a(te %i+ (e&iu+i$e st()/)tute astfe$ 0mi e(au cu %es)v0(Hi(e +ecu+oscute, Hi mu$,i %i+t(e a(%e$e+i, %ac) +u cei mai mu$,i, %e'(i+Hi a t()i fieca(e 0+ $ocu$ $ui, +-aveau +ici o +o,iu+e %es'(e %0+se$e. E(a, o(icum, cea %i+t0i vi*iu+e com'$ect) a acestui ,i+ut (omP+esc, aHa %e 0+ti+s Hi %e f(umos, 0+ ca(e, cu o sta(e %e s'i(it ca(e %i+ +e+o(oci(e a %is')(ut a'(oa'e cu totu$, se 'utea co+stata +eco+te+ita 0+ti+%e(e a +eamu$ui 'e(secutat. 9ou) vo$ume %e %esc(ie(e mi-au aIu+s a/ia ca s) 0+f),iHe* toate aceste '(ive$iHti, %i+ B(aHov '0+) $a Si&Netu$ -a(amu()Hu$ui Hi %e $a Satma( '0+) $a &(a+i,a secuiasc) a -o$%ovei. 1(etuti+%e+i 0+ce(cam, ca Hi 'e+t(u RomP+ia $i/e(), ca Hi 'e+t(u Bucovi+a Hi Basa(a/ia, s) $e& +eco+te+it t(ecutu$ $a ca(e $uc(asem cu acest '(e*e+t '$i+ %e s'e(a+,e. 9u') ce te(mi+asem acest &(eu, %a( (o%+ic e.ame+ a$ 0+t(e&u$ui ')m0+t (omP+esc, Hi veci+)tatea $ui a i+t(at 0+ '(eocu'a,ii$e me$e. 2e&)tu(i$e cu $umea %e 'este 9u+)(e $e 0+ce'usem '(i+ scu(ta vi*it) 0+ Se(/iaU Bu$&a(ia, Co+sta+ti+o'o$u$, %e ca(e aHa %e mu$t fusese()m $e&a,i 0+ t(ecut, m) at()&eau. 4i astfe$ am ce(cetat 0+t0i ,a(a veci+), u+%e am &)sit mu+c) Hi o(%i+e, o %emoc(a,ie ,e()+easc) 'e ca(e a$,ii e(au s-o %esco'e(e +umai 'e u(m) '(i+ cam'a+ia %i+ 696@. Co+sta+ti+o'o$u$ $ui #/%u$-Eami% $-am vi*itat, %u') o %e*i$u*ie $a #%(ia+o'o$, %eve+it cu totu$ +eisto(ic, afa() %e f(umoasa moscNee a $ui Se$im, $oc %e $ocU ici Hi co$o ami+ti(i (omP+eHti se 0m'$eteau 'e *i%u(i +e&(e ')()site ca $a ce$e 4a'te Tu(+u(i, u+%e s$ove$e cNi(i$ice a$e vecNi$o( %u(e(i e(au 0+c) vi*i/i$e. Toat) aceast) i+fo(ma,ie +ou), cu$eas) $a fa,a $ocu$ui, 0mi %)%ea cu(aIu$, ca(e-mi $i'sise at0ta v(eme, %e a 0+ce(ca s) (eu+esc 0+ '(ive$iHti %e a+sam/$u o/se(va,ii$e me$e, 0+t(e&i+%u-$e cu ce cu'(i+%eau i*voa(e 0+c) +estu%iate sau v)*ute +umai 0+ t(eac)t. Ca'ito$e 0+t(e&i %e via,) (omP+easc) se 'uteau sc(ie 'e /a*a mate(ia$e$o( cu st()%ui+,) a%u+ate Hi cu+oaHte(ea aHa %e fo$ositoa(e a t(ecutu$ui se 'utea '(e*i+t) 0+t(-o fo(m) $e&i/i$) $umii, ca(e 0+ce'ea s) '(i+%) &ust $a ca(tea sc(is) 0+ (omP+eHte, G Hi $a a$t) ca(te (omP+easc) %ec0t '(o%use$e u+ei $ite(atu(i veHte%e, %i+co$o %e ca(e +u se ve%eau 0+c) va$o(i$e ce se (i%icau Hi $a a c)(o( 'o'u$a(i*a(e am avut Hi eu o 'a(te.

-u$t) v(eme sufe(isem %e co+tactu$ cu 'u/$icu$ ce$ ma(e. Nu c(e% s) fi ,i+ut, a+i %e *i$e %i+

--

--

ti+e(e,a mea, a$t) co+fe(i+,) %ec0t aceea %e $a IaHi, 0+ ca(e m) $u'tam co+t(a a(tei te+%e+,ioase. 9a( i+vita,ii$e %e a co$a/o(a $a '(o&(amu$ #te+eu$ui RomP+, a$e c)(ui ma+ifesta,ii %e ia(+), $uate '(ea mu$t 0+ /atIocu() %e s'i(ite uHoa(e, at()&eau u+ 'u/$ic foa(te +ume(os Hi %e o 'e(fect) cuvii+,), m) 0+%em+ase() s) vo(/esc %e su/iecte isto(ice sau s) 0+ce(c, 'e temeiu$ u+ei $u+&i e.'e(ie+,e %e cetito(, s) a()t ca(e s0+t c)(,i$e a c)(o( $ectu() t(e/uie s) fie aceea a o(ic)(ui om cu$t. I%eea #%i+ei O$)+escu %e a cNema $a 0m')(t)Hi(ea cu %i+ ce 0+ ce mai vioaia Hi mai 0+c(e*)toa(ea cu$tu() (omP+easc) 'e femei$e, at0t %e i+te$i&e+te, %a( at0t %e ()u o(ie+tate, a$e c$asei %e sus, m-a f)cut co+fe(e+,ia( 'e+t(u acest au%ito(iu, cu totu$ +ou, ca(e +u se va mai 0+t0$+i astfe$, 0+ acest +um)( Hi 0+ aceast) %is'o*i,ie, +icio%at). E$ ce(ea %esi&u( s) af $e +u +umai isto(ia vecNe, 'e ca(e, %u') ce(e(ea a$tui &(u', am e.'us-o (eu+i+% aceste $ec,ii, '(i+ ca(e m) 0+to(sesem $a u+ %ome+iu ')()sit o%at) cu 8+ive(sitatea, 0+ Note$e u+ui +es'ecia$ist asu'(a isto(iei a+tice, %a( Hi $uc(u(i 'e ca(e 'oate +ici +u $e /)+uise, *est(e a%ev)(at) a +eamu$ui $o(. #ceasta 0+s) im'u+ea 0+ ace$aHi tim' cui 0Hi %)%ea sam) %e 0m'(eIu()(i Hi o a+ume atitu%i+e, a+ume miI$oace %e fo(m), ca(e t(e/uie a+imat) %e 'oe*ie ca s) af $e astfe$ %(umu$ $a i+imi %escNise, cum am v)*ut-o 0+%at), Hi ce$o( mai +o/i$e se+time+te. Se 'utea vo(/i cu fo$os %es'(e mo(mi+te$e 9om+i$o( %e 'e v(emu(i, cu toat) me$a+co$ia 'e ca(e o t(e*eHte %e ce$e mai mu$te o(i soa(ta $o(, %e *i$e$e 0+v(0state cu mu$t) +esi&u(a+,) Hi sufe(i+,i a$e so,ii$o( acesto( st)'0+ito(i, %e a(ta v(emi$o( ca(e +u 0+f(umuse,au %ec0t ce e(a %e fo$os 'e+t(u 0m/o&),i(ea si+te*ei %e /a*), %e as'ecte$e fe$u(ite a$e u+ei societ),i at0t %e i+te(esa+te, c)(eia $i/e(a$ismu$ R'aHo'tistB, aIu+s $a %e'$i+a /i(ui+,), cNia( Hi 0+ s'i(ite$e co+se(vatoa(e %i+ t(a%i,ie, $e ')st(a 0+c) se+time+te$e *i$e$o( %e +e(voas) ()stu(+a(e. E(a o 0+t(ea&) o'e() %e (ea/i$ita(e a ace$o( v(emi 0+t0i atacate vio$e+t 0+ +ume$e Ri%ei$o( +oiB, a'oi $)sate sistematic uit)(ii, +umai c0teva fi&u(i e(oice, f)() me%iu, '$uti+% %easu'(a acesto( a'e ')()site. :mi %)%eam seama $a fieca(e +ou co+tact cu acest au%ito(iu c) $uc(u(i$e 'e ca(e $e s'u+ miHc) Hi c), %i+ i%ei$e e.'(imate, ce$e %e c)'ete+ie ()m0+. O/iceiu$ (omP+esc %e a ve+i $a 0+ce'ut cu foa(te mu$t e+tu*iasm, 'e+t(u ca 0+cetu$ cu 0+cetu$ 'a(tici'a(ea aHa %e c)$%u(oas) s) se (et(a&), +u se ve(ific) %ata aceasta, Hi-Hi 'oate 0+cNi'ui o(ici+e ca(e 'utea fi satisfac,ia cuiva ca(e +u c)uta 0+ aceste '(i$eIu(i o sim'$) t(a+smisiu+e %e cu+oHti+,i isto(ice. #stfe$ s-a a$c)tuit ca(tea, %e o a%ev)(at) i+t(o%uce(e 0+ isto(ia +oast() cu$tu(a$), '0+) atu+ci +eati+s) G ia( 'este u+ sfe(t %e veac +iHte ti+e(i 0+c(e*u,i e(au s) a+u+,e cu o o/(a*+ic) so$em+itate c) %e $a ei, co+t(a mea, 0+ce'e ce(ceta(ea isto(iei cu$tu(a$e a (omP+i$o( S, 'e ca(e o com'u+ t(ei ')(,i: cea %i+t0i, %0+% aceste ca'ito$e ()*$e,e, ca'a/i$e %e a i+te(esa Hi '(i+ eve+ime+te$e, '(i+ am)+u+te$e /io&(afice $a ca(e se (a'o(t), cea %e-a %oua, ca(e, N()+it) %e e.'e(ie+,a f)cut) 0+ $u+&u$ Hi 0+ $atu$ ,e(ii, 0+ce(ca si+te*a vecNii +oast(e a(teU cea %e-a t(eia, 0+ ca(e se vo(/ea %es'(e activitatea eco+omic) a t(ecutu$ui (Ne&o,u$ Hi meHteHu&u(i$e 0+ t(ecutu$ (omP+esc). Ce$e %ou) ')(,i %i+ u(m) vo( fi (e$uate a'oi %u') eve+ime+te$e %i+ 696@ 0+ $uc()(i 0+ti+se,

--

%0+% toat) %ocume+ta(ea Hi 0+ti+*0+%u-se Hi asu'(a u$timu$ui e$eme+t %e umi$) f(umuse,), ca Hi asu'(a ce$ei mai s)(ace %i+ /(es$e$e vecNi$o( +oHt(i meHteHu&a(i, %a( /a*e$e e(au 'use 0+c) %e atu+ci, %e $a aceste co+fe(i+,e 'e+t(u femei a$ c)(o( s'i(it ()'e%e 0+,e$e&)to( t(e/uia c0Hti&at 'e+t(u o'e(a %e tota$) (e+ova(e a societ),ii +oast(e, Hi +oi ce(cet)(i m-au 0+c(e%i+,at c) +-aveam +imic %e scNim/at 0+ i%ei$e &e+e(a$e ca(e se %esf)cuse() %e $a si+e. Co+fe(i+,i$e %es'(e 9oam+e$e +oast(e s-au 0+t(e&it a'oi cu a$te stu%ii %es'(e via,a femeiasc), fo(m0+% vo$umu$ ;ia,a femei$o( 0+ t(ecutu$ (omP+esc %i+ 69?!, ca(e, su't tit$u$ >emei$e 0+ via,a +eamu$ui +ost(u, s-a /ucu(at Hi %e o a %oua e%i,ie, 'este %oi a+i. 1uti+,a %e a co+ti+ua 0+ aceast) %i(ec,ie a '(e$uc()(i$o( 0+ti+se mi s-a %at 'este 'u,i+ '(i+ 0+temeie(ea ti'o&(afiei me$e %e $a ;)$e+ii %e -u+te.

--

0VIII( AD,OSTUL DIN VLENII DE MUNTE


7ia(u$ meu, a c)(ui isto(ie va i+t(a 0+ ca'ito$u$ u(m)to(, ce(ea cNe$tuie$i 'e ca(e, ou toat) 0+&)%ui+,aB-i+e(veiB, cu &(eu $e-aH fi 'utut $ua Hi mai %e'a(te asu'(a mea. N-am avut +icio%at) +ecu&etata a'$eca(e $a %ato(ii, ca(e %eose/eHte 'e i+te$ectua$u$ (omP+ Hi fi(eHte +u 'uteam face o/iH+uita socotea$) c), aIu+&0+% $a &uve(+, 0mi voi 'utea '$)ti cu v0(f Hi 0+%esat tot ce voi fi 0m'(umutat 0+ o'o*i,ie. Ba+i st()i+i m-a( fi a')sat '(ea &(eu 'e mi+e, ce$ ()mas su't at0tea (a'o(tu(i aHa %e mu$t 0+ u(m). CNi(ia c(escut) 'e+t(u c)su,a %i+ st(. Bu*eHti, u+%e m) '0(Io$eam 0+ ca$%e$e +o',i %e va(), 0mi aIu+sese cu mu$t 'este miI$oace$e me$e. :+t(-o va() %i+ a+u$ 69!8, o i+vita,ie a cum+atu$ui meu 4tefa+ Bo&%a+, a$ c)(ui soc(u, 9u(o, (e'(e*i+t) u+a %i+ u$time$e ()m)Hi,e a$e /u(&Ne*iei /a$ca+ice i+sta$ate 0+ 'o%&o(ia +oast(), cu c0(ciuma ei o(ie+ta$), cu /a+u$ %e %at 0m'(umut Hi cu m)&a(u$ 1i+%u$ui, m) %use $a ;)$e+ii %e -u+te, $oca$itate a$ c)(ei +ume a/ia-$ '(i+sesem %i+ 'a&i+i %e c(o+ic). Nu e(a 'e atu+ci +ici ca$e fe(at), aHa 0+c0t %e $a 1$oieHti se 'o(+ea 'e+t(u v(eo %ou) ceasu(i %e 0+ai+ta(e 0+ceat) 0+ vecNi$e t()su(i ce su+au %e-a $u+&u$ v)ii Te$eaIe+u$ui %i+ c$o'ote 'e+t(u a s'e(ia 'e $u'i Hi a 0+Htii+,a 'e No,iU +ici 'o%u$ %e $a 9(aI+a, $e&0+% cu ce$e %ou) $i+ii ce ,i+tesc u+a s'(e 5a(a B0(sei, $a CNeia, a$ta s'(e B0sce$e Bu*)u$ui Hi -u+te$e Si(iu$ui, +u e(a 0+c) 0+ti+s. 8+ 'at(ia(Na$ism %es)v0(Hit, f)() '()v)$ii 0+ sti$ (omP+esc cu co'e(iHu(i %e a(am), cu st0$'i estetici Hi a$t) 'o%oa/) '(ete+,ioas) Hi i+uti$), st)'0+ea $oca$itatea u+%e, 0+ ma(&e+ea m0+)sti(ii %i+ seco$u$ a$ A;II-$ea, cu Hi($)u$ ei %e ,i&)+ie mai mu$t sau mai 'u,i+ 0+)$/it), Hi a %u+&ii %e %u&Ne+i 'itite su't um/(a(e, ve&etau fami$ii 'e Ium)tate ,e()+eHti ve+ite 0+ 'a(te %i+ #(%ea$ Hi ')st(0+% 0+ &(aiu$ $o( ceva %i+ 'a(ticu$a(it),i$e %e vo(/i(e a$e $ocu$ui %e o(i&i+e. E(a aici o 'ace, o /u+) 0+,e$e&e(e (omP+easc), o a(mo+ie 0+t0(*iat), f)() +ici u+ amestec %e 'o'u$a,ie st()i+), ca(e cuce(ea 0+%at), ca Hi 0+cu+Iu(imea, 'e ca(e am st()/)tut-o 0+ c0teva *i$e, %esco'e(i+% tot ceea ce se ascu+%ea +ece(cetat 0+ /ise(ici$e Hi m0+)stioa(e$e, 0+ case$e %e moH+e+i 0+st)(i,i %e /e$Hu&u$ '(u+e$o( %i+ ace$e /)t(0+e sate. N-aH fi &0+%it c) voi fi '(i+s Hi ')st(at %u(a/i$ 0+ acest $oc '(ie$+ic &0+%u$ui Hi $uc(u$ui. Ce$ 'u(tat '(i+ mu$te $ocu(i +u ')(ea c) 'oate '(i+%e ()%)ci+) 'e u+ ')m0+t aHa %e 0+&ust, u+%e totuHi *)(i$e e(au mai $i/e(e %ec0t aiu(ea. C)%ea atu+ci, '(e$u+&i+%u-se %i+ *i 0+ *i, u+a %i+ ace$e muce%e '$oi %e iu$ie cu ca(e e %a(+ic mu+te$e +ost(u. 4i +u cetisem +ici 0m/ietoa(e$e (0+%u(i a$e $ui ;ai$$a+t %i+ a $ui O(o&(aIie %e 'e $a 68<!, 'e ca(e aHa %e f(umos $e-a t(a%us a'oi +euitatu$ meu t0+)( '(iete+ ;asi$e Bo&(ea 'e+t(u u+u$ %i+ Ca$e+%a(e$e Neamu$ui (omP+esc. 9a(, cum st)team s) '$ec, /)$a+u$ /i(Ia( s'(i+te+ a$ c)(ui +ume 0$ a()ta a(%e$ea+, ToN)+ea+u, 0mi s'use cu '(iete+ie ,e()+easc) ce /i+e a( fi 'e+t(u $oca$itate %ac) a( avea $a 0+%em0+) 'e ci+eva ca mi+e (+u Htiu ci+e-i va fi %at i%eea, foa(te e.a&e(at), %es'(e va$oa(ea mea, ca(e st)tea %oa( 0+t(-o 0+t0ie a$e&e(e, $a IaHi, ca %e'utat). 2am 0+t(e/at u+%e aH 'utea s) m) aHe* 'e+t(u a 0+%e'$i+i aceast) m)&u$itoa(e fu+c,iu+e %e 'at(o+ a$ ;)$e+i$o(,

--

'0+) atu+ci aHa %e st()i+ 'e+t(u mi+e. 4i e$ mi-a a()tat o $iva%) '$i+) %e /u(uie+i, 0+ ca(e co'acii, %e mu$t) ')()si(e, st0('ise() Hi o c)su,) sim'atic) 0+ %)()')+a(ea ei, u+%e 0+ u$timu$ tim' st)tuse o v()Iitoa(e ca(e %)%ea 0+ c)(,i Hi 0m'(umuta cu %o/0+%), ceea ce fi(eHte mi se va ce(e 0+ '(ime$e tim'u(i Hi mie, 0+ ca$itate %e succeso( Hi moHte+ito( a$ s'ecia$it),ii. :+ fa,), $a c)%e(ea se(ii, u+ cimiti( vecNi sc0+teia %e $umi+i$e $a mo(mi+te Hi ()su+a %e /ocete$e femei$o( 0+&e+u+cNeate. Ia( a$)tu(i, 0+t(-u+ fe$ %e Na(%u&Nie 'ov0(+it), su+au 'e ti+icNea cioca+e$e $ui -oise, si+&u(u$ ev(eu a$ $oca$it),ii, %esc)$ecat cu mu$,i a+i 0+ u(m) tocmai %e $a -iN)i$e+ii mo$%ove+eHti ai $ui ;o%)Stu(%*a, Hi at0t %e v)$e+a( '(i+ o/iH+ui+,), 0+c0t v)%uv, se 0+&(iIea %e co'ii, ca(i se cNemau >i$i' Hi -0+%(u,a, si+&u() mica ei so() RaHe$a ami+ti+% o (e$i&ie %e ca(e ti+icNi&iu$, +e'u(tat %e mu$t 'e $a si+a&o&), e(a a'(oa'e cu totu$ %es')(,it. -i s-a s'us c) 0+ a%ev)( ace$ co$, %e s)$/)t)cie, aHa %e ')()sit 0+c0t +ici c0+e$e, f(umosu$ %u$)uBEai%ucuB, 'e oa(e $-am a%o'tat, +u mai $)t(a $a st()i+ii ca(i i+t(au 0+ voie ca 0+ mu$te $ive*i f)() st)'0+, e %e v0+*a(e Hi c) '(e,u$, %e v(eo 'at(u mii %e $ei, t(e/uie '$)tit 0+ m0+a u+ui '0($it %e foto&(af ca(e se af $) $a 1$oieHti. >oto&(afu$ e(a evi%e+t a'(oa'e, (oma+tismu$ acestui co$, %e 'ustiu m) at()&ea, fiica mea cea ma(e avea &(a/+ic) +evoie %e ae(, %e +eco+te+it ae( G Hi ce f(umoas) e(a aici imacu$ata ia(+), cu s)(utu$ soa(e$ui c$a( 'e &Nea,), cu 'ito(esce$e co(te&ii a$e i(o*i$o( me(&0+% foa(te se(ioHi, ca 0+ BotoHa+ii mei, %i+ cas) 0+ cas)K G %a( e(a o mic) %ificu$tate. 9e u+%e cei <.!!! %e $ei, Hi %e u+%e tot ce mai e(a +evoie 'e+t(u ca 0+ o%)i$e &oa$e %e mu$t s) se 'oat) aHe*a o via,) %e fami$ie Hi o &(oa*) %e c)(,i f)() ca(e aceast) (et(a&e(e $a ,a() a( fi fost o si+uci%e(eJ -i se vo(/ise mai %emu$t %e i+te+,ia 'e ca(e o avea Ea(et %e a se sc(ie isto(ia /ise(icii (omP+eHti. Su/iectu$ +u m) at()&ea 0+%eose/i, ia( ce(cet)(i$e '(e$imi+a(e 0mi ')(eau foa(te &(e$e, cum Hi e(au 0+ a%ev)(. 1)()sisem &0+%u$, Hi %esi&u( f)() ofe(ta $ui ToN)+ea+u +-aH fi '(imit +ici 'e+t(u acest $uc(u o (ecom'e+s) /)+easc). #Ha 0+s) mi-am c)$cat 'e i+im) Hi am acce'tat. 1este c0teva s)'t)m0+i foto&(afu$ 0Hi '(imea '$ata Hi 0+ce'eam (eface(ea c)su,ii, ca(e e(a 'e+t(u mi+e $a 0+ce'ut +umai u+ $oc %e (et(a&e(e. 1uteam s) 'et(ec o +oa'te aco$o cu atu+ci t0+)(u$ meu e$ev 2)'e%atu, /ucu(oHi am0+%oi %e at0ta a$/ 'e ')(ete, %e at0ta mi(os %e '(oas')t, %e a/so$uta t)ce(e c)*0+% %e sus %i+ ste$e$e $im'e*i. ;ecNiu$ co$e& %e $a $iceu$ %i+ IaHi, %(u$ 10(vu, e(a me%icu$ o(aHu$ui Hi, sea(a, 0+ &()%i+i,a 'e ca(e am cum')(at-o acum, 'e+t(u fo+%u$ %e c)(,i 'o'u$a(e Cuv0+tu$, se a%u+a fami$ia $ui, a fa(macistu$ui -`$$e( Hi a$,i $oca$+ici, se(vi,i cu /e(ea Rtutu+&iu$uiD #+astasescu, 'e c0+% %e a'(oa'e, %e $aB7)+eascaB, %i+ casa /oie(easc) suit) sus 'e o /a*) %e *i%u(i a(Naice ca 0+t(-u+ co$, %e 9a$ma,ie, fo(mi%a/i$ii %u$)i ,i+eau Na+&u$ vese$i$o( $)uta(i %i+BSt(a%a #(tiHti$o(B, '$i+) ciucu(e %e isto(ic) ,i&)+ie. E(a ceva %e c(eat 0+ acest co$, %e $ume 'ustie. 4i astfe$ 'ova(a cNi(iei Hi $i'sa %e /a+i a *ia(u$ui mi-au %at i%eea %e a m) muta cu totu$ aici, 0+temei+% cu /a+i %e $a '(iete+i, %eve+i,i ac,io+a(i G Hi ce ma(i co+ta/i$i am avut, tot u+u$ Hi u+u$,

--

'e(fec,i $a socote$i, %a( f)() +ici u+ /a+ 0+ cas) s0m/)ta, $a '$ata ce$o( t(ei sute %e $ei au( ai $uc()to(i$o( '(iete+iK G ceea ce %e mu$t visasem: ti'o&(afia mea, Hi 'e+t(u acest *ia(, %a( Hi 'e+t(u o $a(&) e%itu() (omP+easc). ;e%eam 0+ 0+c) t0+)(a mea 0+cNi'ui(e o()He$u$ scNim/0+%u-se: st()*i $a(&i s-a( fi %escNis s'(e &a(a 0+c) +ete(mi+at), case$e $uc()to(i$o( s-a( fi c$)%it 'e am/e$e ma(&i+iU o /aie, o sa$) %e a%u+a(e, o /i/$iotec) 'o'u$a(), 'e ca(e am Hi 0+temeiat-o 0+%at), a( fi %at ca(acte(u$ cu$tu(a$ +oii a$c)tui(i, 'e ca(e o s'e(am 0+cu+Iu(at) %e sim'atia activ) a oame+i$o( 0+ miI$ocu$ c)(o(a e(a s) m) aHe*. N-am 'utut face +ici 0+t(-u+ Hfe(t %e veac, 'e %e'a(te ceea ce visasem 0+ mome+tu$ c0+% mam Not)(0t s) m) 0+cNi% 0+ ;)$e+ii %e -u+te, %e'a(te %e u+ me%iu 0+ ca(e s'(iIi+u$ mo(a$ +u-mi $i'sea %e mu$t, %a( aHa %e 'u,i+i m) aIutau s) 'u+ /a*a mate(ia$) +ea')(at) 'e+t(u u(m)(i(ea sco'u$ui meu. 9a( su/sc(iito(ii se &)sise(), Hi 0+c) ()'e%e, ca'a/i$i %e a-mi %a ca'ita$u$ t(e/uito( 'e+t(u (i%ica(ea *i%u(i$o( Hi '(ocu(a(ea maHi+i$o(. Bu+ii meHte(i, '$i+i %e t(a%i,ie, ai $oca$it),ii $uc(au %e *o( $a is'()vi(ea c$)%i(ii 0+ce'ute 0+ '(im)va(), Hi astfe$, %e 1aHti, 0+ a+u$ 69!8, eu 'uteam s) '(ivesc *i%i(ea is'()vit) Hi, aHte't0+% 'e meHte(ii mei ca(i, cu Nico$ae St(oi$) Hi Co+sta+ti+ O+ciu 0+ f(u+te, 0mi ve+eau %e $a vecNea tova()H)B-i+e(vaB, m) 0+c0+tam 0+ &()%i+i,a %i+ fu+% su't 'omii 0+ f $oa(e, '(ive$iHte 'e ca(e +-o mai v)*usem %i+ co'i$)(ia mea /otoH)+ea+), %e a/u(i(ea v0+tu$ui '(oas')t a$ %ea$u$ui Hi %e uHoa(a mu*ic) a a$/i+e$o( sco(mo+i+% 0+ f $o(i$e '(u+i$o( +umai o *)'a%). O mu$,)mi(e ca(e +u se 'oate (osti '(i+ cuvi+te-mi cu'(i+%ea t(u'u$ Hi suf $etu$ 0+t(e&. So$em+, im'(esio+at, cu(ie(u$ f)() u+ifo(m) a%ucea 0+ acest $oc %e')(tat %e vuietu$ 'o$iticei /ucu(eHte+e ma$%)(u$ %e co(es'o+%e+,) a$ *ia(u$ui meu. I+au&u(a(ea mi-a a%u+at 'e to,i '(iete+ii. =ustam m0+%(u ciu%ata simfo+ie 'e ca(e o f)cea moto(u$ ame(ica+ cu %eto+a,ie, a$e c)(ui '0c0ie$i $e ascu$tam, $e '0+%eam cu &(iI) Hi %e $a %ista+,) 0+ '(im/$)(i$e me$e Hi u(uitu$ &(eoi a$ (a+&e$o( %e fie( %i+ ce$e %ou) maHi+i $uate 0+ 'a(te 'e %ato(ie Hi %i+ ca(e u+a, 0+ via,) Hi ast)*i, 'oa(t) %ata R)*/oiu$ui 'e+t(u I+%e'e+%e+,). Cea %i+t0i 'u/$ica,ie mai 0+ti+s), a c)(ei f(umoas) 0+f),iHa(e e(a o %ato(ie %e o+oa(e 'e+t(u +oi to,i, ca(i Htiam ce a fost Hi ce esteB-i+e(vaB, a fost fi(eHte Isto(ia Bise(icii, ca(e-mi '$)tise casa. Se ti')(ea 0+ ace$aHi tim' c0+% 0+ o%)i,a %e $0+&) cu$oa(u$ 0+ ca(e-mi &()m)%isem c)(,i$e i+%is'e+sa/i$e, ce$e$a$te fii+% %e'use 'e+t(u a+i %e *i$e $a 2i&a Cu$tu(a$), 0+I&Ne/am 'a&i+i$e ma+usc(i'te a$e $uc()(ii. 8Ho( +u e(a +ici 0+t(-o '(ivi+,). S0m/)t) sea(a, t(a&e%ia '$),i$o(, ca(e cu va$uta %e atu+ci +u 0+t(eceau G am s'us-o G cu mu$t t(ei sute %e $ei. Co+ta/i$ii cei a%ev)(a,i e(am eu Hi so,ia mea, co+ta/i$u$ %e fo(m) %i+ o%)i,a %e sus, %easu'(a ti'o&(afiei, av0+% %oa( sa(ci+a RHtii+,ific)D %e a co+stata '(i+ meto%e$e s'ecia$it),ii sa$e u+ Rc0Hti&B %i+ ca(e eu +u &)seam +imic 0+ sa$ta(u$-cas) a$ /i(ou$ui moHte+it %e $a c)$u&)(u$ ;a(aNii$. 9a( 0+ fieca(e sea() %es'e(ate$e $)t()tu(i a$e $uiBEai%ucuB ')(eau c) a+u+,) asa$tu$ u+ei /a+%e %e No,i, Hi, %i+ c0+% 0+ c0+%, 0m'(eu+) cu co(u$ +octu(+ a$

&)i+i$o( me$e, se au*ea c)*)tu(a fata$) 0+ 'iv+i,) a u+ui ie'u(e %e cas), s'e(iat %e sa$tu(i$e a')()toa(e a$e

--

--

%u$)u$ui. 4i v0+tu$ ')(ea c) va st()/ate '(i+ ')(e,ii %e 'aia+t). O, +u e uHo( s) te faci ,e(a+ $a t(ei*eci Hi Hase %e a+iK Numai, &()m)%i,i 0+ %ou) c)m)(u,e Hi cu /)t(0+a mea mam), 'at(u co'ii %o(meau som+u$ v(0stei $o( fe(icite. >usesem i+vitat s) %au co+fe(i+,i asu'(a t(ecutu$ui a(matei +oast(e. E$e se ,i+eau u+%eva 0+ Ca$ea ;icto(iei 0+ai+tea u+ui au%ito(iu %e ofi,e(i. #m 'utut co+stata 0+c) %e atu+ci c0t %e 0+,e$e&)to(i s0+t ei $a o(ice '(o/$em), cNia( c0+% +u ati+&e %e-a %(e'tu$ ca(ie(a Hi '(eocu'a,ii$e $o(. 1oate %e aici a ieHit i%eea %e a m) 0+sc(ie 0+t(e co$e&i 'e ca(i a/ia i-am cu+oscut 0+ t(eac)t ca 'e i+te(esa+tu$ /)t(0+ /asa(a/ea+ #(/o(e, icoa+) %e sta(e, istovit %e 'ostu(i, su't coama %e vecNi (evo$u,io+a(, 'e ca(e-$ '(e,uiam Hi ca '(e*e+tato( 'e+t(u #ca%emia RomP+) a$ 'at(iei sa$e ce$ei mici, o(i 'e ma&ist(atu$ Osca( Nicu$escu, cu ca(e e(a s) m) 0+t0$+esc 'e scau+e$e Se+atu$ui, ca '(ofeso( cu a+u$ G cum a ()mas o/iceiu$ G $a 4coa$a su'e(ioa() %e ()*/oi. 9a( %i+ ace$e c0teva co+fe(i+,i %use mai %e'a(te, 0+t0i '0+) $a moa(tea $ui -iNai ;itea*u$, a'oi Hi '0+) $a e'oca Re&u$ame+tu$ui O(&a+ic, a ieHit cea %i+t0i isto(ie a $u'te$o( +oast(e, $a ca(e, %i+ 'u+ctu$ %e ve%e(e a$ 0+suHi o(&a+ismu$ui $u't)to(, s-au a%aus 'e u(m) a%0+cite$e ce(cet)(i %e s'ecia$ist a$e &e+e(a$u$ui Ra%u Rosetti. 1uti+,a ti'a(u$ui f)cu s) m) &0+%esc $a 0+t(e&i se(ii %e 'u/$ica,ii ca(e, foa(te 'u,i+ v0+%ute, %e $i/(a(i ca(i +u Htiau s) (ecoma+%e o ca(te, se acumu$au 0+&(iIo()to( 0+ %e'o*itu$ ti'o&(afiei, '0+) ce ocu'a,ia &e(ma+) $e va %ist(u&e cu &()ma%a, 'ui+% ca')t 0+ acest cNi' vio$e+t Hi s)$/atec u+ui ma(e vis %e e%itu(). #m %at astfe$, c(e*0+% c) se 'ot &)si cetito(i 'e+t(u c)(ticica iefte+), u+ Hi( %e co+fe(i+,i ,i+ute 0+ %eose/ite ')(,i a$e ,e(ii, '(etuti+%e+i 0+ $e&)tu() cu t(ecutu$, cu te+%i+,i$e Hi 'osi/i$it),i$e $oca$e: Rva%u$D %e $a R0m+ic, m0+)sti(ea %e $a Si+aia, 9u+)(ea %e $a =iu(&iu, G Hi s-au a%aus Hi a$te$e, ca aceea %es'(e +a,io+a$ismu$ $ui Nico$ae B)$cescu, %es'(e (o$u$ t(a%i,iei 0+ c(eHte(ea femei$o( (omP+e, co+fe(i+,a ieHa+), ste+o&(afiat), %es'(e +evoia 0+t(e&i(ii cu+oHti+,i$o( isto(ice. E(a v(emea, cum se va ve%ea, 0+ ca(e sec(eta(u$ 2i&ii Cu$tu(a$e avea %ato(ia %e a %uce 'este tot $ocu$ 0+ ace$aHi tim' c(itica seve() a $uc(u(i$o( %e atu+ci Hi co+vi+&e(ea, a%0+c 0+()%)ci+at) 0+ s'i(itu$ meu, c) Hi u+ a$t fe$ %e via,) se 'oate. Cum se 0+ce'use(), 0+c) %e $a 69!7, cu(su(i$e %e va() %e $a ;)$e+ii %e -u+te, a$ c)(o( (ost voi c)uta s)-$ $umi+e* 0+ a$t ca'ito$, c0teva %i+ mu$te$e $ec,ii %e aco$o, 0+ &e+e(a$ 'ie(%ute, Hi-au &)sit $ocu$ 0+ acest 0+%()*+e, Hi( %e ti')(itu(i, '(ecum ;ia,a (omP+easc) a #(%ea$u$ui, %es'(e ca(e +u se vo(/ise %e $a 1)(,i$e a$ese, %e u+ ca(acte( so$em+, e(u%it, co+stitu,io+a$ Hi Iu(i%ic, a$e $ui Ba(i,, sau %es'(e Ba$a%a 'o'u$a() (omP+easc), a c)(ii 0m')(,i(e 0+ cic$u(i am 0+ce(cat-o, Hi $e me+,i+ aHa Hi '0+) ast)*i (696!), ca Hi %es'(e 'o(tu$ 'o'u$a( (omP+esc, ca(e '0+) atu+ci +u fusese 0+f),iHat 0+ ca'ito$e$e $ui $oca$e (696?), 0+t(e&i+%u-se astfe$ 'e 0+cetu$ acea e+cic$o'e%ie (omP+easc) a c)(ii +o,iu+e mi se im'u+ea tot mai mu$t. 1e+t(u 2i&a Cu$tu(a$) am 0+ce'ut a'oi o se(ie %e ca$e+%a(e ca(e %)%eau cu$e&e(i %e a(tico$e %es'(e ceea ce '(ivea via,a +oast() +a,io+a$) 0+t(ea&), cu

0+sem+a(ea eve+ime+te$o( %i+

--

--

cu(su$ a+u$ui: va ve+i 'oate v(emea c0+% u+ isto(ic $ite(a( cu i+te(es 'e+t(u s'i(itu$ v(emii se va o'(i Hi asu'(a acesto( oste+e$i 'e ca(e +u $e-a 0+t(e(u't v(emea. #t0t %e uitata $ite(atu() mai vecNe m) i+te(esa, Hi +u +umai %i+ 'u+ctu$ %e ve%e(e a$ isto(icu$ui, ca(e a%)usese, 0+ 69!< 0+c), $a ca(tea ()s'i+s) %e #ca%emie v(eo %ou) sute %e 'a&i+i, i+titu$ate Isto(ia $ite(atu(ii (e$i&ioase a (omP+i$o( '0+) $a 6 88, 0+ ca(e se 0+ce'ea cu ce$e %i+t0i t(a%uce(i a$e c)(,i$o( sfi+te, 'e ca(e $e 'o(+eam su't im'(esia u+uia %i+ ascu,ite$e stu%ii %e fi$o$o&ie a$e %$ui Ca+%(ea, cu cei %i+t0i a+i ai seco$u$ui a$ A;-$ea, c0+% se e.e(citase asu'(a (omP+i$o( %i+ co$,u$ 0+t(e -a(amu()H, #(%ea$ Hi -o$%ova i+f $ue+,a '(o'a&a+%ei vu$&a(i*a+te a Nusi,i$o(, G teo(ie 'e ca(e fi$o$o&ia %$ui O. 9e+susia+u Hi a e$evi$o( s)i co+ti+u), f)() %(e'tate, s-o 0+co$,easc) %i+ tim' 0+ tim'. 2a 69!7 am avut i%eea %e a i+te(esa ce(cu(i mai $a(&i 0+ cu+oaHte(ea $ite(atu(ii ca(e '(ece%ase 'e aceea 'e ca(e, cum se va ve%ea, o (ecoma+%am aHa %e c)$%u(os 0+ (evista S)m)+)to(u$, (evist) ce mi se 0+c(e%i+,ase, Hi-i %)%eam o a$t) %i(ec,ie %ec0t cea %e $a 0+ce'ut, 0+ve%e(0+%u-se c) +u f)ceam +ici u+ act (evo$u,io+a(, ci i+t(am 0+ t(a%i,ia %e mai mu$te o(i secu$a() a sc(isu$ui +ost(u ce$ui s)+)tos Hi %u(a/i$. #m f)cut %eci 0+ce(ca(ea u+o( cu(su(i %e sea() $a >acu$tatea %e $ite(e Hi succesu$ m-a 0+cu(aIat: ve+ea mu$t ti+e(et Hi se a%)u&ea Hi a$t) $ume 0+ acea Rsa$) +um)(u$ 'at(uD 0+ ca(e %e 'este *ece a+i %e *i$e 0mi f)ceam cu(su$ o/iH+uitU am aIu+s a st0(+i Hi u+e$e &e$o*ii, cu ce(e(i fo(ma$e %e a se i+te(*ice o aseme+ea co+cu(e+,) i$e&a$). Re%act0+%u-mi acas) co+fe(i+,i$e, am 'utut s) %au 0+c) %i+ 69!7 0+t0iu$ vo$um %i+ Isto(ia $ite(atu(ii (omP+e %i+ veacu$ a$ AIA-$ea 0+ $e&)tu() cu %e*vo$ta(ea cu$tu(a$) a +eamu$ui, %uc0+% e.'u+e(ea '0+) $a 68<!. #m co+ti+uat a'oi, %eHi co+fe(i+,i$e se(a$e se o'(ise(). #$ %oi$ea vo$um, ati+&0+% Hi a+u$ 68<8, a ieHit tot 0+ Bucu(eHti, $aB-i+e(vaB. Ia( 'e a$ t(ei$ea, '0+) $a 68 , 0$ $uc(am 0+ ceasu(i$e R$i/e(eD, ti')(i+% 0+cet, /ucat) %e /ucat), 0+ m)su() ce f)ceam $uc(u$, 0+ ti'a(+i,a mea '(o'(ie. CNia( 0+ acest a+, %u') o aHa %e $u+&) 0+t(e(u'e(e, am c)utat s) 'o(+esc %u') (ee%ita(ea, Hi '(eface(ea 0+ 'a(te, a c)(,ii ca(e cu'(i+%e veacu(i$e a+te(ioa(e G Hi voi s'u+e cu ce %ificu$t),i ca(e m) ,i+ 0+ $oc G '(e$u+&i(ea %u') R+oua %i(ec,ieB aBFu+imiiB. C)ci mu$te ')(e(i fa$se s-au 0+cet),e+it asu'(a acestei 'e(ioa%e, '(i+ a+ume i+te(ese, ()'e%e se(vite %e i+e(,ia 'u/$icu$ui Hi, 'e+t(u 0+v),)tu(a v(emu(i$o( %e*o(ie+tate %e a*i, s0+t 0+c) %e %escNis u+e$e 'e(s'ective. Te.te$e 0+seHi me(itau s) fie '(e*i+tate %i+ +ou, 'e+t(u acest seco$ a$ AIA-$ea ca(e a/ia se 0+cNisese, $)s0+% o +ec$a() moHte+i(e aHa %e /o&at). #stfe$ ceti(ea '(i+ *ia(e$e ca(e o%i+ioa() se(veau aHa %e mu$t ca si+&u(u$ miI$oc %e ti')(i(e Hi '(eocu'a,ii$e %e isto(ia (e$i&ioas) 'e ca(e o sc(iam m-au f)cut %e am 'u/$icat, f)() s) am 0+ ve%e(e u+ 'u/$ic a+ume, c0teva f(umoase '(e%ici, %i+t(e ca(e u+a Hi a u$timu$ui (e'(e*e+ta+t a$ cu(e+tu$ui %e c)(tu()(ie c)$u&)(easc) 'aisia+, scNiv+icu$ %e 'e Scau+u$ met(o'o$ita+ %i+ IaHi, fostu$ '(ofeso( Hi %asc)$ %e c0+t)(i, +eo/ositu$ iu/ito( %e c)(,i Iosif Na+iescu, a c)(ui &0(/ov) um/() a$/) o v)*usem 0+ st(a+a cate%(a$ei 'e ca(e i*/utise a o %uce $a ca')t (Cuv0+tP(i %e 0+mo(m0+ta(e Hi 'ome+i(e %i+ veacu$ a$ A;II-$ea '0+) $a 68<8U 69!9). 1oate c) a( fi &)sit 0+

--

aceste si+ce(e, ca$%e Hi 'ioase 'a&i+i oa(eca(i 0+%(e't)(i cuv0+t)to(ii /ise(iceHti %e atu+ci, c)ci e(a Hi o te+%i+,) %e R(evo$u,ieB (e$i&ioas), 0+t(u'at) atu+ci 0+ a(Nima+%(itu$ Sc(i/a+, o/iectu$ ce$o( mai ma(i s'e(a+,e, a$e c)(ui '(e%ici '$i+e %e via,) vie, Hi %e o aHa %e /u+) fo(m) $ite(a(), se ti')(eau $a ;)$e+ii %e -u+te. 9a( Hi aceste e%i,ii %e te.te cu cNe$tuia$) %e /a+i, f)() a mai 'ome+i ate+ta mu+c) %e e%ito(, */u(au *)%a(+ic 0+ v0+tu$ 'atimi$o(, ca(e si+&u(e e(au o (ea$itate. :+t0m'$a(ea, ca(e %e at0tea o(i mi-a fost 'este m)su() %e '(ie$+ic), e(a s) m) a%uc) a ti')(i, cu aceeaHi i+%ife(e+,) 'e+t(u aco'e(i(ea cNe$tuie$ii, u+a %i+ ce$e mai '(e,ioase c)(,i %i+ tot t(ecutu$ +ost(u. Nu mai Htiu 0+ ce $e&)tu(), '$ec0+% %e $a BotoHa+ii co'i$)(iei me$e, aIu+sesem cu +iHte tova()Hi $a CoHu$a, u+%e u+ mic s'ita$ se &)seHte si+&u( 0+ cu'(i+su$ f(umoase$o( *i%u(i %i+ seco$u$ a$ A;I-$ea, 0+cu+Iu(0+% o /ise(ic) %e ce$ mai /u+ sti$, ca(e +e (e*e(v) 0+c) su('(i*a f(esce$o(, %i+ ca(e c0te u+a se i,eHte '(i+ s')(tu(i$e te+cuie$ii vu$&a(e. 1e c0+% u+ %eIu+ &ustos, ca(e-mi (eu+ise '(iete+ii $a %oam+a %ofto(eas), m) cNema $a fieca(e ci+ci mi+ute, ()sfoiam '(i+ c)(,i$e %e s$uI/) %u') o/iH+uite$e 0+sem+)(i 'e ca(e $e cu$e&eam %e at0,ia a+i %e *i$e. Ceva ')(ea c) m) (e,i+e, c)ci e(a evi%e+t c) G 0+ %eose/i(e %e cuta(e /ise(ic) %e 'e T0(+ave, u+%e mi-a ()s)(it 0+ai+te u+ a$ t(ei$ea e.em'$a(, mai com'$ect, %i+ T(io%u$-1e+ticosta(iu a$ seco$u$ui a$ A;I-$ea, f)c0+% &e$os 'e Bu+ea, cu ca(e c)$)to(eam, G +u e(a aco$o %ec0t o &a(+itu() mo%e(+) f)() i+te(es. 9a( m-am o/iH+uit s) +u %es'(e,uiesc +ici u+ $oc, o(ic0t a( ')(ea %e *)%a(+ic) mu+ca %e ce(ceta(e, Hi astfe$, 0+ ace$aHi #(%ea$ %esf)cusem %e 'e co'e(,i %e $em+ a(u+cate +iHte f(a&me+te %e ma+usc(i'te s$avo-(omP+e %e ce$ mai ma(e i+te(es sau cu$esesem %i+ '(afu$ '(ea o/iH+uit 0+ mu$te $)caHu(i s)(ace %e 'este mu+,i o 'a(te %i+ $e&e+%a, sc(is) 0+ai+te %e 6 !!, a sfi+tei 1a(ascNive. #ici, ocNii o/osi,i %e f $)m0+% mi se o'(i() 'e u+ ma+usc(i't %e $a 0+ce'utu$ seco$u$ui a$ AIA-$ea, asu'(a u+ei foi 0+ ca(e '(ea a%eseo(i e(au +ume %e $uc(u(i Hi %e 'e(so+a&ii o(ie+ta$e ca s) fie u+a %i+ c)(,i$e /ise(iceHti o/iH+uite. 8imit, m-am 0+c(e%i+,at 0+%at) c) am 0+ai+tea mea, 0+ acest vo$um %e /a+a$) 0+f),iHa(e, t(a%uce(ea i+te&(a$) a $ui Ee(o%ot, u+u$ %i+ tit$u(i$e %e &$o(ie a$e vecNi +oast(e $ite(atu(i, G Hi 0+c) (e%at) f)() +ici o scNim/a(e 0+ fo(m), %e co'istu$ %e acum o sut) %e a+i. Nu Htiu cum voi fi m0+cat 0+ casa '(imitoa(e a ama/i$ei %ofto(i,e, %a( sea(a, 0+ t(e+, am %o(mit cu ca'u$ 'e 'ovestea %e'(e 9a(iu a$ $ui Eistas'e, %es'(e *eii a+ima$i ai E&i'tu$ui Hi scito-&e,ii %e 'e ma$u(i$e -)(ii Ne&(e. I+te$i&e+tu$ meu Hef %e ate$ie(e, %. O+ciu, 'e ca(e +umai soa(ta $-a 0m'ie%ecat %e a se face u+ c)(tu(a(, a %escif(at a'oi (0+% %e (0+% $a vi+&a$ac 0+ti+sa 'ovesti(e, 'e ca(e o ve(ificam, o com'a(am cu o(i&i+a$u$ Hi o a%+otam %0+% +eamu$ui meu, $a 69!9, cu o %eose/it) /ucu(ie, acest te*au( %e $im/). 9e mu$t, :+v),)tu(i$e $ui Nea&oe Basa(a/ *)ceau 0+t(-o e%i,ie %i+ v(emea Re&u$ame+tu$ui O(&a+ic sau 0+ 'a&i+i$e, at0t %e &(eu %e &)sit, a$e #(Nivei isto(ice a $ui Eas%eu. E(a ')cat %e f(umosu$ sti$ a$ t(a%uc)to(u$ui %i+ s$avo+eHte, ca(e $uc(a '(o/a/i$ %u') 0+%em+u$BBasa(a/i$o(B %e mai t0(*iu, Ra%u 4e(/a+, -atei-vo%) sau 'oate Hi Co+sta+ti+ B(0+covea+u, ca(e-Hi *iceaBBasa(a/B, Hi ')cat Hi %e at0ta aute+ticitate isto(ic), 'e ca(e, 0+ s'i(itu$ meu m)ca(, +-a i*/utit s-o c$ati+e ac(i/ia Ni'e(c(itic)

--

a fi$o$o&u$ui &(ec, mutat $a o cate%() u+ive(sita() %e $a +oi, 0+v),atu$ '(ofeso( 9emoste+e Russo. #m %at astfe$, $a 696!, Hi o e%i,ie +ou) %i+ aceast) ca(te fu+%ame+ta$), i+%ife(e+t %e ca(acte(u$ %e com'i$a,ie 'e ca(e $-a %es$uHit aHa %e /i+e %. Russo 0+suHi. Se va ve%ea 0+%at) cum fusesem a%us, aH *ice cNia(: si$it s) m) 0+%e$et+icesc cu %es$uHi(ea si+tetic) a 0+t(e&u$ui +ost(u t(ecut. Ti')(isem %emu$t o Isto(ie a evu$ui me%iu Hi o Isto(ie mo%e(+) 'e+t(u Hco$i, fii+% a%us $a aceasta %e cu+oHti+,a $i'sei %e va$oa(e a c)(,i$o( ciu'ite %u') st()i+i ca(e se 0+t(e/ui+,au atu+ci 0+ /iete$e +oast(e Hco$i secu+%a(e, %e 0+v),a(e 'e %e (ost a u+o( 'a&i+i f)() cu&eta(e, f)() se+time+t Hi f)() sti$. 1e cea %i+t0i am sc(is-o, st(0+s, 'oate '(ea st(0+s, cum e fi(ea meaU 'e cea %e-a %oua, %esi&u( '(ea Rvo(/it)B Hi '(ea vo(/)(ea,), am %ictat-o %$ui StaN$, %eve+it u+ aHa %e /u+ Hi %e*i+te(esat '(iete+, ca(e 'u+ea f)() +ici u+ &0+% %e ()s'$at) i+e&a$a/i$a sa ste+o&(afie $a 0+%em0+a mea. Nu c(e%eam c) 0m'ot(iva ma+ua$e$o(, ca(e +u e(au u+ miI$oc %e c0Hti& ca a$te$e, a$e si+&u(u$ui '(ofeso( su'e(io( %e isto(ie u+ive(sa$), ca(e se 0+t0m'$ase s) fie Hi u+ sc(iito( Hi G 'u/$icasem %emu$t o co+fe(i+,), ,i+ut) $a ce(cu$ '(ofeso(i$o( secu+%a(i, Hi 0+ai+tea im'asi/i$u$ui Ea(et, ca s) a()t '(i+ acea Ruto'ie %i%actic)D a/su(%itatea vi+ovat) a u+ui 0+v),)m0+t s'(iIi+it 'e si+&u(a (uti+) a co$e&i$o( mei %e $a $icee Hi &im+a*ii G +u c(e%eam, *ic, c) mi se va a(u+ca 0+ o/(a* 0+ cNi' stato(+ic 0+vi+ui(ea c) sc(iu +e0+,e$es, $a ca(e se va a%)u&i Hi o/se(va,ia cut)(ui (a'o(t %e $a -i+iste(u$ %e I+st(uc,ie c)-mi 'e(mit a Iu%eca fa'te$e Hi c) %eci ca(tea mea 'oate s) st(ice suf $ete$e co'ii$o(. 9a(, cum '0+) atu+ci astfe$ %e acu*a,ii +u mi se st(i&ase() 0+ fa,), %i(ect, cNia( Hi %e u$timu$ i+va$i% i+te$ectua$ $i'sit %e c(eHte(e, am oste+it 0+c) o %at) 'e %. StaN$ '(im/$0+%u-m) %e %imi+ea,) '0+) sea(), %e mi se (u'eau &e+u+cNii, ca s)-i %icte* Hi o Isto(ie a (omP+i$o( 'e+t(u Hco$i, 'e ca(e o 0+,e$e&eam G o e%i,ie %eose/it) a Hi 'u(tat acest tit$u S, Hi 'e+t(u R'o'o(u$ (omP+escD.B1o'o(u$ (omP+escD +u Hi-a /)tut ca'u$ cu %0+sa, %ec0t 0+ #(%ea$, u+%e voi s'u+e cum o t(eceam, ca ma(f) o'(it) %e ce+*u(a ma&Nia(), ia( 0+ 0+v),)m0+t, c0te u+ fost e$ev a$ meu to$e(a acest ma+ua$ %e c(e%i+,) Hi c)$%u() %oa( 0+ cu(su$ su'e(io(, u+%e e$evi mai %e*vo$ta,i a( 'utea s) 0+,e$ea&) Hi Rf(a*a 0+c0$cit) a $ui Io(&aD. #m c(e*ut 0+s), cNia( %e atu+ci c), o(ic0t a( c)uta u+ om %e ast)*i s) se a'(o'ie 0+,e$e&)to( Hi sim'atic %e ace$e v(emu(i, a$te$e s0+t vi/()(i$e suf $eteHti 'e ca(e $e '(ovoac) ati+&e(ea %e-a %(e'tu$ cu 0+s)Hi s$ova co+tem'o(a+u$ui. 9e aco$o, u(m)(it Hi %e i+te+,ii$e me$e (evo$u,io+a(e 0+ %ome+iu$ 'e%a&o&iei, am ti')(it, $a c0teva $u+i %e %ista+,), 'e $0+&) o e%i,ie 'o'u$a() a vie,ii $ui -iNai ;itea*u$, %e u+ /oie( %i+ ace$e v(emi, i+te(ca$at) 0+ com'i$a,ia $o&of)tu$ui ca+tacu*i+esc Stoica 2u%escu, Hi 'e $0+&) t(a%uce(ea, %e 'e $a 68<!, 0+%(e'tat) %e mi+e, ve(s %e ve(s, a c(o+icii &(eceHti a $ui Stav(i+os, $)u%)to( a$ ace$uiaHi vitea*, o 0+t(ea&) isto(ie a ,e(i$o( +oast(e com'us) +umai %i+ f(a&me+te %e c(o+ici, ace$ vo$um 9i+ fa'te$e st()/u+i$o( ca(e +u s-a 0+v(e%+icit %e o a %oua e%i,ie. Sc(iso(i$e co+tem'o(a+e au ve+it Hi e$e $a (0+%, Hi e(a 'e+t(u mi+e o /ucu(ie s) co(ecte* ace$e (0+%u(i '$i+e %e 'asiu+i aHa %e +o/i$e, %e o %uioHie aHa %e comu+icativ) Hi %e o aHa %e a%0+c) 0+,e$e'ciu+e: Sc(iso(i$e %om+eHti %i+ 6966 Hi, 0+ a+u$ u(m)to(, Sc(iso(i$e %e /oie(i. Numai %u') mu$,i a+i, 0+ $e&)tu() cu $uc()(i %e si+te*)

--

0+ aceste %ou) %ome+ii, am 'utut a%)u&i Sc(iso(i$e %e +e&usto(i, %e ca(e +ici u+ +e&usto( +u sa i+te(esat, Sc(iso(i$e %e meHte(i, aHiI%e(ea cu Sc(iso(i$e %e femei ca(e au t(ecut, %)u+)*i, tota$ +eHtiute, t(e/ui+% ca I+stitutu$ 'e+t(u stu%iu$ isto(iei Su%-Estu$ui eu(o'ea+, c(eat %e mi+e, s) ia asu'()-Hi s'e*e$e, t(ime,0+% &(atuit e$e&a+te$e vo$umaHe, 0+ ca(e, Hi $a a+ii mei 0+ai+ta,i ca Hi 0+ ti+e(e,), 'usesem at0ta &(iI) 'ioas). :+ aceste sc(iso(i i+t() %e $a si+e, 0+ $e&)tu() cu 0+)$,a(ea $a IaHi a statuii $ui Cu*a-vo%), ca(eHi a(e o 0+t(ea&) 'oveste, 'e ca(e cetito(u$ o va &)si 0+ a$t) 'a(te, Hi 'u/$ica,ia %e '(i+os a Sc(iso(i$o(, mesa&ii$o( Hi '(oc$ama,ii$o( ce$ui aHa %e a%0+c (omP+ Hi mo$%ovea+ 0+ i+ima $ui &e+e(oas). 1e+t(u a %a Hi ce(cet)to(i$o(, ca(i se 0+mu$,eau, ai m0+)sti(i$o( +oast(e, o 0+%(e'ta(e G c)ci '(ea mu$t m) Ii&+ea 0+v0(ti(ea 0+ c)$c0ie, i&+o(a+t) Hi '(ete+,ioas), a +o/i$e$o( Hi cu$te$o( %oam+e ca(e a'a( 0+t(-u+ */o( %e v)$u(i a$/ast(e Hi %is'a( 0+ aceeaHi f $utu(a(e &()/it), atu+ci c0+%, cu o (ecu$e&e(e %e ca(e a( fi ca'a/i$) i+te$i&e+,a $o( mai /i+e sf)tuit), s0+t aco$o at0tea $uc(u(i 'e+t(u mi+tea Hi 'e+t(u i+ima $o( S, am (e'(o%us 0+ /(oHu() Hi am 0+t(e&it stu%ii$e asu'(a Eu(e*u$ui Hi m0+)sti(ii Neam,u$ui (am/e$e %i+ 696?). E$e f)ceau 'a(te %i+t(-u+ 0+t(e& '$a+ 0+ $e&)tu() cu mo+ume+te$e isto(ice, 0+ Comisiu+ea 'e+t(u oc(oti(ea c)(o(a i+t(asem, +u f)() o/iH+uita 0m'ot(ivi(e. E(a vo(/a Hi %e scu(te c)$)u*e, ca aceea 'e+t(u S+a&ov, a'oi %e %ou) o(i (eti')(it), %e c)(,i 'oHta$e i$ust(ate Hi cNia( %e u+ ca$e+%a( isto(ic, %0+%, cum se face 0+ Ita$ia, 0+ =e(ma+ia, 'e+t(u fieca(e *i, cu c0teva cuvi+te %e e.'$ica,ie, u+ mo+ume+t sau u+ 'o(t(et, 0+ $e&)tu() cu ami+ti(i$e 'e ca(e $e t(e*eHte acea *i. O %at), 'e+t(u o societate %e %oam+e ca(e c)utau u+ miI$oc %e c0Hti& mai %isti+s %ec0t cNete$e, /a$u(i$e, ceaiu(i$e Hi &a(%e+-'a(tZ-u(i$e, am f)cut s) se ti')(easc) u+ +um)( %e c)(,i 'oHta$e s'$e+%i% i$ust(ate ca(e 0+f),iHau $ite(e o(+ate %e 'e %ocume+te$e +oast(e. >oa(te t0(*iu +umai, ta$e+tu$ fiicii me$e -a&%a$i+a va 'utea s) %eie, cu aIuto(u$ /)+esc a$ fostu$ui meu e$ev -oisi$, u+ 0+t(e& mic a$/um %e aseme+ea 'o%oa/e, ca(e a fost foa(te /i+e '(imit 0+ st()i+)tate, Hi i&+o(at 0+ aceeaHi m)su() $a +oi. Numai acum c0teva $u+i, am 'utut, %u') c0teva +ote 0+ ca(tea mea &e+e(a$) %es'(e a(ta (omP+easc) vecNe, s) %esc(iu Hi s) e.'$ic am)+u+,it ce comoa() avem Hi 0+ aceast) '(ivi+,), '(i+ t(ei co+fe(i+,e, ,i+ute 0+ sa$a 9a$$es %e $a Bucu(eHti, 0+ai+tea u+o( /)+ci 0+ ma(e 'a(te &oa$e, vo(/ito(u$ fii+% u+ /iet i+%i&e+, ia( su/iectu$ f)() i+te(es 'e+t(u +o/i$ii %om+i 0+ f(ac Hi +o/i$e$e %oam+e 0+ ,i+ut) %e /a$, ca(i se omoa() $a sosi(ea o(ic)(ui vo(/ito( e.otic G %eHi +u atu+ci c0+% 0i fac ()u$ se(viciu %e a-$ (ecoma+%a cu 'e(ma+e+ta mea im'o'u$a(itate. O e%i,ie +ou), e$e&a+t), 'o(tativ), a 'oe,i$o( c$asici mi-a ')(ut c) e o +ecesitate. 1e+t(u aceasta am a$es ce e mai f(umos, mai 0+&(iIit ca fo(m) 0+ o'e(a $ui #sacNi, %e'(i+s $a Hcoa$a ita$ia+) %e $a 0+ce'utu$ seco$u$ui Hi at0t %e +e0+,e$es tocmai '(i+ ca(acte(u$ com'$e. a$ fo(mei sa$e. 8+ f(umos vo$um, $e&at 0+ simi$i-'e(&ame+t, +-a af $at %ec0t u+ +um)( e.t(em %e (e%us %e cetito(i. O'timismu$ meu 0mi ascu+%ea *)%)(+icia u+ei astfe$ %e 0+ce(c)(i, ia( a m) a%(esa $a stat 'e+t(u %esface(ea '(i+ Hco$i Hi /i/$ioteci 'o'u$a(e, miI$oc $a ca(e cu f(0+&e(e %e i+im) a t(e/uit s) (ecu(& mai t0(*iu 'e+t(u

--

a$te 'u/$ica,ii, +u-mi st)tea 0+ o/icei. -i se 'a(e c) +ici ast)*i 'oetu$ ieHea+ +u se citea*) %u') e%i,ia mea, 0+&(iIit) cu at0ta iu/i(e. --am t(u%it a'oi s) (ea%uc '(ime$e 'oe*ii a$e $ui #$ecsa+%(i $a fo(ma i+i,ia$), mu$t mai fi(easc), Hi u+ a$ %oi$ea vo$umaH s-a a%aus $a o co$ec,ie os0+%it) %e $a 0+ce'ut. N-am uitat +ici 'e Bo$i+ti+ea+u, %i+ ca(e e(a 'u,i+ %e cu$es, 'e C(e,ea+u, 'e 'oetu$ /ucovi+ea+ 1et(i+o. 1(i+ 0+%()*+ea$a u+ui ve(s aHa %e +ou, '(i+ (a'o(tu$ $ui cu fo$c$o(u$, 'e ca(e-$ st(0+sese cu aIuto(u$ e$evi$o( $ui, mi se im'u+ea Hi Ba(o+*i, %i+ ca(e 'oate +u s-a cum')(at u+ si+&u( e.em'$a( L...M. 2a %e*ve$i(ea statuii $ui Cu*a-vo%), '(e*i+tam u+ui 'u/$ic ca(e se me+,i+ea 0+%)()t+ic i+e.iste+t, o a+to$o&ie a 'oe,i$o( 8+i(ii, 0+ sc(isu$ c)(o(a e(au /uc),i su('(i+*)to( %e 0+c) vii. Co$ec,ia va fi fost a(s) o(i to'it) 0+ ca*a+e$e fa/(ici$o( %e N0(tie su't ocu'a,ia st()i+). :+ a$t fo(mat, 0+ce'usem o e%ita(e a '(ove(/e$o(, t(a%uc0+% 'e ce$e o(ie+ta$e, Hi am cu$es ceva Hi %i+ N0(tii$e $ui Ba(o+*i, 'e ca(e mi $e 0+c(e%i+,ase, cu ma+usc(i'te %e (oma+e, o /)t(0+) '(ofesoa(), fiica $ui, m)(itat) cu u+ i+&i+e( =Ni(&iu G $e-am %at #ca%emiei RomP+e SU /a am 'u/$icat Hi o /(oHu() 'o'u$a() %e c0+tece, cu i+te+,ia %e a se 'e(seve(a %ac) +-a( fi i+te(ve+it $i'sa %e i+te(es, 0+ sf0(Hit vi*i/i$, $i'sa %e /a+i Hi tot ceea ce a tu$/u(at a'oi aHa %e a%0+c societatea (omP+easc). :+t(-o *i, uit0+%u-m) '(i+ vecNi$e (aftu(i '(oaste a$e ')(,ii %i+ /i/$iotec) 'e ca(e o %usesem cu mi+e, am &)sit (a(isima ca(te a 1e(e&(i+u$ui t(a+si$va+ %e Ioa+ Co%(u 9()&uHa+u, &(o*av) ca 0+f),iHa(e 0+ o(to&(afia ei ci'a(ia+) Hi cu amestecu$ +es)/uit a$ cuvi+te$o( $ati+e 'e ca(e $e-a ()s'i+s $im/a. 9a( e(a aco$o u+ i*vo( aHa %e 'ute(+ic Hi $im'e%e %e ti+e(e,), %e s'i(it 'o'u$a(, %e o/se(va,ie ate+t) a $uc(u(i$o( st()i+e, %e sim'atic) fi$o*ofie '(o'(ie... 4i atu+ci am (u&at 'e %. O+ciu, ca(e +u e(a 0+c) Hefu$ meu %e ate$ie(, s) (e'(o%uc) acest te.t, 0+$ocui+% cu cuvi+te vii ace$e um/(e $ati+e: u+%e +u &)sea cuv0+tu$, 0$ a%)u&eam 0+ co(ectu(i. 4i s-a f)cut astfe$ u+a %i+ ce$e mai f(umoase c)(,i %i+ toat) $ite(atu(a +oast(), ca(e a t(e/uit a'oi Hi (eti')(it). #Ha me(&ea ti'o&(afia +oast(), cu s'o( +umai 'e+t(u %e'o*it. C0t '(iveHte s'(iIi+u$ %e afa() '(i+ come+*i, %oa( %ac) %(u$ E$efte(escu, om '(eocu'at %e via,a Hi cu$tu(a 'o'u$a(), ti')(ea $a +oiU ac,io+a(ii 0+HiHi +u-Hi mai a%uceau ami+te c) au o ti'o&(afie, ca(e 'e 0+cetu$ mi-a c)*ut mie ca u+ f(uct 'ut(e% Hi ')()sit. Toate aceste 'u/$ica,ii '$ecau 0+ ma(e 'a(te %i+ +oua 0+c(e%e(e 0+ mi+e 'e ca(e mi-o %)%use sc(ie(ea Hi '(imi(ea Isto(iei 'o'o(u$ui (omP+esc 0+ ca%(u$ fo(ma,iu+i$o( sa$e %e Stat, 0+ $im/a &e(ma+) (69!"). C(e%eam c) 2am'(ecNt, cu ca(e avusesem aHa %e 'u,i+ a face, %e a$tfe$, m) uitase cu totu$ c0+%, 0+ 69!<, ma(e$e isto(ic &e(ma+, ca(e '(imise co+%uce(ea vecNii Hi im'o(ta+tei co$ec,ii %e isto(ie u+ive(sa$), i+i,iat) %e Eee(e+ Hi 8cke(t, 0mi sc(ise 'e+t(u a-mi a()ta +evoia %e a se face Hi o Isto(ie a (omP+i$o(, 0+t(e/0+%u-m) cui a( 'utea s) o 0+c(e%i+,e*e, ate+,ie ca(e m-a ati+s a%0+c Hi 'e ca(e o %ato(am, c(e%, cuvi+te$o( 'e ca(e $e &)sise() 'e+t(u mi+e stu%e+,ii (omP+i %e $a 8+ive(sitatea %i+ 2ei'*i&. E$e-i %)%use() $ui 2am'(ecNt %estu$) 0+c(e%e(e 0+ Iu%ecata mea 'e+t(u ca s) fiu co+su$tat

--

a'oi 'e+t(u isto(ia tutu(o( 'o'oa(e$o( %i+ su%-estu$ eu(o'ea+, ceea ce mi-a 0+&)%uit s) fac a se o'(i o mo+st(uoas) isto(ie 0+ ci+ci vo$ume a 8c(ai+ei, isto(ie +ee.iste+t), 'e ca(e o '(o'u+ea se'a(atismu$ +a,io+a$ist a$ 0+v),atu$ui, %a( co+fu*u$ui E(uHevski, ca(e a %at a'oi, 0+ t(a%uce(e &e(ma+), o +es'us %e stufoas) 'a(te 0+t0i a 'ovesti(ii sa$e, Hi s) 'u+ 0+ $e&)tu(), 'e+t(u s0(/i, 'e fostu$ meu '(ofeso( cu Fi(eqek, ceea ce a %at Htii+,ii +u +umai ce$e %ou) vo$ume, cu %es)v0(Hi(e +ou), a$e acestuia, 0+ co$ec,ia 2am'(ecNt, %a( $-a a%us s) 'u/$ice, 0+ -emo(ii$e #ca%emiei %i+ ;ie+a, 'a(tea, aHa %e 0+ti+s), %es'(e i+stitu,ii, ca(e +u se 'ot(ivea cu '(o'o(,ii$e ce i se a%misese(). #m s'us $ui 2am'(ecNt, cu toat) si+ce(itatea, c) %ac) se a%(esea*) $ui Ae+o'o$, ca(e te(mi+ase %e mu$,i a+i Isto(ia (omP+i$o( %i+ 9acia T(aia+) Hi o '(escu(tase 0+t(-o fo(m) f(a+ce*), '(ea $a(&) 'e+t(u e'oca mai +ou), t(e/uie $uat) '(ecau,iu+ea %e a ce(e ceva +ou, (ev)*ut asu'(a i*voa(e$o(. 2am'(ecNt (eve+i, ce(0+%u-mi mie s) iau asu'()-mi o sa(ci+) aHa %e &(ea 'e+t(u o co+Htii+,) %e$icat). Nu m) &0+%isem +icio%at) $a a$c)tui(ea u+ei at0t %e vaste si+te*e. Scu(ta '(ivi(e asu'(a vie,ii +eamu$ui +ost(u, 'e ca(e mi-o ce(use %. T)s$)ua+u 'e+t(u f(umoasa-i (evist) 2uceaf)(u$ Hi ca(e, ime%iat uitat) %e mi+e, 0+ aHa fe$ 0+c0t am %esco'e(it-o cu mi(a(e 0+ /i/$io&(afii$e %e mai ie(i, s-a 'u/$icat aco$o $a 69! f)() a se t(a&e a'a(te. Toat) 'a(tea vecNe, %aco-(oma+), +u m) ocu'ase +icio%at). 1)(,i 0+t(e&i fusese() 0+s) t(atate 'e+t(u 'u/$ica,ii am)+u+,ite, ca Isto(ia $ui 4tefa+ ce$ -a(e, Isto(ia $ui -iNai ;itea*u$, '(efa,a %e $a vo$umu$ AI %i+ Eu(mu*aki, ca(e %)%ea tot seco$u$ a$ A;I-$ea 0+ai+te %e -iNai, aceea %e $a Stu%ii Hi %ocume+te, I;, 0+ ca(e e(a vo(/a %e (e$a,ii$e +oast(e cu #(%ea$u$ 0+ a$ A;II-$eaU isto(ia mai vecNe o ati+sesem 0+ +ote$e %e $a vo$umu$ III %i+ aceeaHi co$ec,ie, %iscut0+% i+fo(ma,ii +ou) &)site %e mi+e, 'e $0+&) ce$e %i+ a$ t(ei$ea vo$um a$ #cte$o( Hi f(a&me+te$o(U vo(/i+% %e Ca+tacu*i+i, com'$ectasem (eface(ea isto(iei +oast(e 'e+t(u seco$u$ a$ A;II-$ea ca eve+ime+te i+te(+e. 1(i+ ce$e %ou) '(efe,e %es'(e Ca$$imacNi, veacu$ a$ A;III-$ea, ca(e fusese ce(cetat am)+u+,it Hi 0+ a+a$i*a c(o+ici$o( 'e+t(u Isto(ia $ite(atu(ii %i+ aceast) e'oc), fusese $)mu(it a'(oa'e 0+ toate co$,u(i$e $uiU '(efa,a %e $a vo$umu$ A %)%ea toat) isto(ia eco+omic) a ace$ui tim' Hi, aHte't0+% Isto(ia $ui Tu%o( %i+ 69! , me(sesem Hi %i+co$o %e activitatea /oie(i$o( (efo(mato(i, 'e ca(e o a+a$i*asem aco$o Hi o %es$uHisem Hi 0+ Co+vo(/i(i '(i+ e.'$ica(ea u+ei sc(iso(i a $ui Eamme(, isto(icu$ Im'e(iu$ui otoma+, Hi '(i+ (e*uma(ea co(es'o+%e+,ei -it(o'o$itu$ui mu+tea+ >i$a(et. #Iu+sesem %eci '0+) $a i+sta$a(ea %om+ii$o( ')m0+te+e. 9ac) Re&u$ame+tu$ O(&a+ic, ca(emi e(a a+ti'atic, cu 'a$i%e$e $ui um/(e %om+eHti, Hi a+u$ 68<8, ca(e fusese 'us 0+t(-o +ou) $umi+) %e ma(ea 'u/$ica,ie comemo(ativ) 0+c(e%i+,at) %e 9. Stu(%*a $ui Ne(va Eo%oH, ceea ce-mi va 'e(mite s) 'u/$ic 0+ (evista mea >$oa(ea %a(u(i$o( u+ stu%iu %es'(e C(aiova Hi 8+i(ea, 0mi e(au mai 'u,i+ cu+oscute, 0+ scNim/, '(i+ ti')(i(ea acte$o( $ui vo%)-4ti(/ei, '(i+ ()/%)to(u$ stu%iu asu'(a ;ie,ii Hi 9om+iei $ui ati+sesem e'oca 8+i(ii, 'e+t(u ca +umai 0+ 69!9, a%u+0+% ma+ifesta,ii$e 0+ sc(is a$e $ui Cu*a-vo%), s) %au 'e+t(u i+au&u(a(ea statuii 9om+u$ui %e $a 68"9 Hi $i+ii$e %e c)'ete+ie 'e ca(e $e ce(e o c0t %e $a(&) '(e*i+ta(e a o'e(ei $ui

--

(8+i(ea 1(i+ci'ate$o(, 69!9). Toate acestea, +-aIu+&eau 0+s). E$e t(e/uiau to'ite 0+t(-o o'e() si+tetic), %e ca(e am fost $e&at tim' %e u+ 0+t(e& a+ %e *i$e, (e%uc0+% toate '(eocu')(i$e me$e $a cu&eta(ea, '$i+) %e 0+%)()t+ice 0+%oie$i, asu'(a a(Nitectu(ii Hi %e*vo$t)(ii ei. E(a Hi ma(ea %ificu$tate a (e%act)(ii %i(ect 0+ $im/a &e(ma+)U '(ime$e %ou), t(ei co$i se vo( ti')(i cu te.tu$ meu +escNim/atU asu'(a ce$o($a$te sa 0+ti+s (evi*ia, foa(te ate+t), a u+ui t0+)( 0+v),at &e(ma+, cu ca(e e(a s) co$a/o(e* 'e u(m) $a (eface(ea Isto(iei u+ive(sa$e a $ui Ee$mo$t Hi c)(uia 2am'(ecNt. :i 0+c(e%i+,ase o(&a+i*a(ea u+o( isto(ii a$e '(ovi+cii$o( &e(ma+e, #(mi+ Ti$$e. 9e $a 0+ce'ut am cute*at s) s'a(& o/iH+uitu$ ca%(u 'e+t(u ca, t(ec0+% %i+co$o %e i%eea te(ito(ia$), ca(e m-a( fi st(0+s 0+t(e &(a+i,i$e, 0+&uste Hi +eco+te+it c(0m'o,ite, a'oi $a(& sf0Hiate, a$e '(i+ci'ate$o(, ace$o( R,e(iHoa(eB %e ca(e tot vo(/ea 9. Stu(%*a Hi (eto(ica oficia$) 'e+t(u a face '$)ce(e (e&e$ui, ctito( %e via,) +ou), s) 'ot t(ata, cu se+time+te$e ca(e m) st)'0+eau Hi ca(e se st()mutau 0+ suf $etu$ e'ocii 0+t(e&i, Hi via,a (omP+i$o( %e 'este Nota(e. # fost %eci, cu ase+time+tu$ tacit a$ $ui 2am'(ecNt G Hi-mi e(a aHa %e f(ic) %e u+ (efu*K G o isto(ie a (omP+i$o( 0+ ca%(e$e fo(ma,iu+i$o( $o( %e Stat. 4i, 0+ %is'o*i,ia %e c(itic) a s'i(itu$ui meu, mi-am 0+&)%uit 0+c) o i+ova,ie: aceea %e a %a, $a sf0(Hit, v(eo sut) %e 'a&i+i %es'(e RomP+ia Hi 'o'o(u$ (omP+esc 0+t(e&, aHa cum e(au atu+ci, $a 69!". :Hi 'oate 0+cNi'ui ci+eva cum a fost '(imit) aceast) ca(te, 0+ ca(e a/ia e(a vo(/a %e 'a(ti%e, ia( +ume$e ce$o( mai mu$,i /)(/a,i 'o$itici +ici +u e(au 'ome+ite, cu Ro'e(aB $o( cu tot, %e 0+suHi 9. Stu(%*a, ca(e 0+ce(case s) m) fac) a-i '(e*i+t) s'(e ce+*u() ma+usc(i'tu$K Ce i+%i&+a(eK -) ,i+eam %eci co+ti+uu %e fa'te (e$e... :+ $ocu$ /a+cNetu$ui %e ca(e fusese vo(/a, se a+u+,a acuma o 0+t(ea&) sc(ie(e %e 0+f(u+ta(e, fi(eHte tot 0+ $im/a &e(ma+). C0+% e%ito(ii au t(imes $ui Ca(o$ I ce$e %ou) f(umoase vo$ume, s'$e+%i% $e&ate, +-au '(imit, cu toate 0+t(e/)(i$e $o(, +ici u+ sem+ %e acce'ta(e, +ecum %e mu$,)mit). -i s-a s'us c) mai mu$t %ec0t o(ice 0$ i+%i&+a 'e (e&e fa'tu$ c) %om+ia $ui Hi a $ui Cu*a-vo%) ce$ ()stu(+at se &)seau 0+ ace$aHi ca'ito$. 9a( emo,ia a t(ecut, Hi ca(tea a ()mas. C(itica st()i+), a%ec) +umai cea &e(ma+), a fost foa(te favo(a/i$). Wei&a+% %e $a 2ei'*i&, Vo(%u/a, isto(icu$ uc(ai+ia+, Hi a$,ii Hi-au a()tat satisfac,ia $o(, +u +umai 'e+t(u c) %e acuma e(a $a 0+%em0+) o isto(ie a (omP+i$o( /a*at) 'e u$time$e ce(cet)(i, %a( Hi 'e+t(u fe$u$ cum e(a '(e*i+tat) mate(ia, a'(ecia(e ca(e 'utea s)-mi '$ac) mu$t mai mu$t %ec0t o(ice a'(o/a(e sau (ectifica(e a %eta$ii$o(, ca(e 0+t(-u+ aHa %e vast a+sam/$u 'ot s) fie %iscuta/i$e. Ci+eva a o/se(vat c) $uc(a(ea 0+t(ece cu mu$t '$a+u$ co$ec,iei, Ee$mo$t 0+suHi &)si+% cuvi+te %e a'(ecie(e 'e+t(u R(omP+u$ cu ma,e$e %e a(am)B ca(e, 0+ a%ev)(, cu c0t ,i+eam 0+ s'ate Hi totuHi +u st)team 'e $oc, aH fi 'utut s) fiu eu. 2a +oi, -aio(escu s-a co+vi+s c), ti')(it 0+ st()i+)tate, +em,eHte, Hi 0+t(-o astfe$ %e co$ec,ie, s-a( 'utea s) fie ceva %e ca'u$ meu. Si+&u( Ioa+ Bo&%a+ a &)sit cuvi+te %e (ecu+oaHte(e 'e+t(u aceast) ca(teU mi s-a ')(ut 0+s) c), m)ca( u+ tim', (e$a,ii$e cu O+ciu$ au %eve+it mai (eci. >a,) %e u(i$e ca(e, Hi %i+ a$te motive, vo( (eve+i s)$/atece, +u mai e(a acum +ici totuHi at0t

--

%e +ecesa(a $i&) a ce$o( t(ei. 1e+t(u e.'o*i,ia %i+ 69! O+ciu$ va %a o scu(t) isto(ie a (omP+i$o( %u') ce$e mai st(icte ti'a(e t(a%i,io+a$e. #ceast) t(u%it) si+te*) +-am 'utut s-o v)% t(a%us) 0+ (omP+eHte %ec0t foa(te t0(*iu, %u') ()*/oi, %e fosta mea e$ev), %+a E+acNe Io+escu, Hi 0+c) a t(e/uit ca ti'a(u$, 0+ co+%i,ii$e ce$e mai umi$ito( %e mo%este, s) aHte'te '0+) $a 69??, %eci Ha'tes'(e*ece a+i %e $a a'a(i,ia o(i&i+a$u$ui &e(ma+ Hi s) se '(e$u+&easc) +u mai 'u,i+ %e Hase a+i, 'e c0+% s0(/ii au ,i+ut ca $uc(a(ea $ui Fi(eqek %es'(e isto(ia $o( s) a'a() 0+ ace$aHi tim', t(a%us) %e e$evu$ $ui, Ra%o+ic, ca Hi fo(ma st()i+). 9e i%ei$e %i+t(-0+sa, ca(e 0+s) e(au 0+ co+ti+u) %e*vo$ta(e, am fost st)'0+it c0+% am %at 'e+t(u 2uceaf)(u$ u+ (e*umat Hi c0+% am sc(is, 0+ $e&)tu() cu o a+ive(sa() %i+ isto(ia 'o'o(u$ui ita$ia+, o scu(t) '(e*i+ta(e a isto(iei +oast(e, B(eve sto(ia %ei Rome+i, ca(e a ieHit %i+ ti'o&(afia mea $a 6966. Ca(te sc(is) cu mu$t av0+t, 0+t(-o $im/) 'e ca(e o cu+oHteam %e mu$t Hi o vo(/eam cu(e+t, %a( ca(e (e*e(v) mu$te su('(i*e st()i+u$ui, cum m) co+vi+& %e c0te o(i 0+ce(c %i+ +ou a sc(ie %i(ect 0+t(-0+sa. #+ume 0+%oie$i Hi atu+ci m-au f)cut s) (ecu(& $a fostu$ meu e$ev, fiu$ ce$ mai ma(e a$ $ui >(o$$o, 'e+t(u o (evi*ie, ca(e s-a v)%it a fi +e0+%estu$)toa(e %i+ 'a(tea u+ui ita$ia+ +)scut Hi c(escut $a +oi. C(itici$e ita$ie+e +-au $i'sit c)(,ii ca(e RHtie '(ea mu$t f(a+,u*eHte Hi +em,eHteB. 9a( e cu(ios c), atu+ci c0+% am a$i'it u+e$e ca'ito$e, (efe(itoa(e $a (e$a,ii$e %i+t(e +oi Hi ita$ie+i, $a o a$t) isto(ie a (omP+i$o(, t(a%us) %e %+a Hi %. #+toNi (%oam+a e ita$ia+c)), 0+%(e't)(i$e au fost e.t(em %e 'u,i+e Hi Iu%ecata a fost totuHi a$ta. 9a( %e sc(is ita$ie+eHte, cu toat) $ec,ia ca(e mi se face $a o(ice oca*ie, tot +u m-am %e*v),at. R)sco$i+% 'e+t(u isto(ia (omP+i$o( 0+ c(o+ici$e /i*a+ti+e, am avut i%eea %e a scoate %i+ e$e tot ce 'oate se(vi 'e+t(u o isto(ie s'(iIi+it) 'e i*voa(e a Im'e(iu$ui /i*a+ti+ 0+suHi. #m Hi ast)*i aceste +ote am)+u+,ite, 0m')(,ite 'e ca'ito$e, Hi ca(e-mi s0+t 0+c) %e u+ oa(eca(e fo$os. #Iu+sesem a cu+oaHte %i+ 69!6, $a ;e+e,ia, 'e Eo(atio B(oX+, ce$ mai vecNi Hi mai Na(+ic %i+t(e ce(cet)to(ii a(Nive$o(, %a( Hi ce$ mai i*o$at Hi mai t)cut, ca(e e(a %e$e&atu$ e+&$e* 'e+t(u a$c)tui(ea vo$ume$o( ve+e,ie+e, a%mi(a/i$ $uc(ate, %i+ ma(ea co$ec,ie %e State 1a'e(s ca(e se 'u/$ica %e &uve(+u$ $ui. -i se ')(ea cu(ios c) e$ +u scNim/) +ici o vo(/) cu +ime+i, Hi am 'us ()m)Ha& cu so,ia mea c) mi-$ 0m'(iete+esc 0+t(-u+ ceas, Hi a+ume 0+ aHa fe$ 0+c0t, '0+) $a ceasu$ t(ei 0mi va face Hi o vi*it). -i- am a%us ami+te c) 0+ Revue c(iti[ue e(a o %a(e %e sam) %es'(e u+a %i+ $uc()(i$e ace$uia ca(e a %at, cu essaZ-u(i foa(te /i+e sc(ise %es'(e as'ecte$e ;e+e,iei, o isto(ie a ti'a(u$ui ve+e,ia+ Hi, 0+ co$ec,ia %e Tem'$e '(ime(s a e%ito(u$ui 9e+t, ce$ mai /u+ (e*umat %e isto(ie a (e'u/$icii. B)+uiam c) +u cu+oaHte aceiast) (ece+*ie G Hi s0+tem cu to,ii aHa %e se+si/i$i $a %0+se$e, %eHi Htim mai /i+e %ec0t o(ice c(itic ce este 0+ ca(tea +oast()... G Hi aHa Hi e(a. #m c)')tat %e $a a(Nivistu$ amic G o '(iete+ie st(0+s) m) $e&a %e Ricca(%o 1(e%e$$i, mo(t aHa %e /$i+% $a masa $ui %e $uc(u, 'e ca(e-$ aIutasem $a i%e+tifica(ea +ume$o( %e $oca$it),i o(ie+ta$e 0+ co$ec,ia Commemo(ia$e$o( Hi aveam at0ta sim'atie 'e+t(u %e$$a Sa+ta, '(ea iute ()'it stimei &e+e(a$e G i+fo(ma,ii asu'(a mate(iei ca(e-$ '(eocu'a mome+ta+ 'e voi+icu$ e+&$e*, Hi i-am 'utut st(ecu(a u+ i+e%it '(ivito( $a u+ a$Nimist ()t)cit '(i+ Bava(ia, 0+ cea mai st(0+s) $e&)tu()

--

cu aceste '(eocu'a,ii. 4i %i+ vo(/) 0+ vo(/) iat)-$ c) se %uce acas) Hi a'a(e 0+ai+te %e ceasu$ t(ei 0+ai+tea $ocui+,ii me$e %i+ Cai$e %e$ Ri%otto, a%uc0+% ace$ea %i+ sc(ie(i$e $ui %es'(e ca(e-i s'usesem c) m-a( i+te(esa foa(te mu$t, %a( +u $e am. -ai 'e u(m) am fost Hi 0+ f(umoasa $ui (eHe%i+,) %i+ Ca To((ese$$a a$$e 7atte(e, u+ 'a$a**i+o '$i+ %e (a(i $uc(u(i isto(ice, Hi am fost '(imi,i 0+ Na$at Hi 0+ 'a'uci, ofe(i+%u-+i-se u+ e.ce$e+t ceai, %a( a'(oa'e f)() a vo(/i +imicU 'este c0,iva a+i, c0+% Hi e$ a '$ecat %i+ $ume, m-am &0+%it s) cum')( 'e sama I+stitutu$ui Su%-Est eu(o'ea+ casa, 'e+t(u oas'e,i (omP+i, %a( se f)cuse() (e'a(a,ii scum'e, Hi a t(e/uit s) (e+u+,. 2-am 0+t(e/at 'e B(oX+ %ac) 0+ co$ec,ia $ui 9e+t, 'e ca(e +-am avut +icio%at) ma(ea o+oa(e %e a-$ cu+oaHte, %eHi $-am c)utat $a 2o+%(a G aHa o fi e%ito(u$ e+&$e*K G s-a( 'utea ti')(i o isto(ie /i*a+ti+), 'e ca(e, /i+e0+,e$es, aH sc(ie-o f(a+,u*eHte, ce$e %i+t0i 0+ce(c)(i %e a sc(ie %i(ect 0+ e+&$e*eHte t(e/ui+% s) fie %e acum c0,iva a+i +umai G Hi au ieHit foa(te '(ost. R)s'u+su$ a fost favo(a/i$, Hi m-am 'us $a $uc(u, c)ut0+% s) '(i+% 0+ c0t mai 'u,i+e 'a&i+i ce e mai ese+,ia$, %a( Hi mai ca(acte(istic, ceea ce +u 0+seam+) Hi ce e mai 'ito(esc, 'e+t(u a m)&u$i 'e cetito(, %i+ aceast) 'e(ma+e+,) im'e(ia$) %e 'este o mie %e a+i. #ceasta f)() a a$e(&a %e $a u+ stu%iu st()i+ $a a$t stu%iu st()i+, cum se face %e o/icei 'e+t(u a (e%acta u+ ma+ua$ co+ve+a/i$ ci, %u') co+ce',ii '(o'(ii, (ecu(&0+% +eco+te+it $a i*vo(u$ co+tem'o(a+. # ieHit astfe$ u+ o'uscu$ 0+ ca(e 'e fiece 'a&i+) 'usesem, cu(aIos, 'ecetea cu&et)(ii me$e 0+seHi. -a+usc(i'tu$ a fost t(imes $a 2o+%(a, u+%e a &)sit u+ e.ce$e+t t(a%uc)to( 0+ %. 1oX$es, cu ca(e +-am avut +ici u+ (a'o(t 'e(so+a$. 1(imi(ea a fost foa(te /u+) Hi %i+ 'a(tea fi$o$o&i$o( ca(i se ocu'), ei mai a$es, %e Bi*a+, Hi a$e c)(o( e.i&e+,e s0+t cu+oscute: s-a (ecu+oscut e$eme+tu$ %e t0+)() o(i&i+a$itate ca(e este 0+ aceste 'a&i+i. #st)*i, c0+% am '(ef)cut Hi c(escut %e %ou) o(i 'e at0ta te.tu$ f(a+ce* 'e+t(u o ti')(i(e ca(e a/ia s-a is'()vit, 'ui+% %e%esu't, %u') +ote$e ')st(ate, 0+sem+a(ea i*voa(e$o( Hi co+t(o$0+% +eco+te+it cu ce au sc(is a$,ii, 'ot afi(ma c) 'u,i+ e(a %e scNim/at 0+ te.tu$ %e $a 69!7. 1a(tea '(ivitoa(e $a $ite(atu(a %e c(o+ici a Bi*a+,u$ui a ()mas 0+ ma+usc(i't 'este %ou)*eci %e a+i, fii+% %at), +u f)() oa(eca(e sfia$), ca(e +u e(a cu totu$ 0+%(e't),it), +umai %)u+)*i, +ou$ui '(iete+ Ee+(i =(Y&oi(e 'e+t(u f(umoasa $ui (evist) BZ*a+tio+U 0m'(eu+) cu i+%ica,ii asu'(a a(tei, ea a a')(ut acum 0+ ca(tea +ou) %i+ ti'o&(afia mea %e $a ;)$e+ii %e -u+te. 9i+ aceast) ()sco$i(e %e i*voa(e a (e*u$tat Hi stu%iu$ asu'(a $u'te$o( 'e+t(u t(o+u$ /i*a+ti+ 0+ seco$u$ a$ AI;-$ea, 2ati+s et =(ecs %OO(ie+t et $OYta/$isseme+t %es Tu(cs e+ Eu(o'e, 'e ca(e am ofe(it-o $ui VoN$e( 'e+t(u Revue %e $OO(ie+t $ati+ %a(, acesta ce(0+% o (eface(e %e fo(m) $a ca(e +u m) c(e%eam %ato(, am %at-o $ui V(um/acNe( 'e+t(u BZ*a+ti+iscNe 7eitscN(ift Hi acesta a '(imit-o cu '$)ce(ed. :m'(eIu()(i$e m) f)cuse() a'oi s) t(imet 'e+t(u vo$umu$ %e oma&iu a$ $ui 2am'(ecNt co+si%e(a,ii asu'(a (a'o(tu(i$o( me%ieva$e %i+t(e #'us Hi R)s)(it 0+ evu$ me%iu (69!9). 1e+t(u oma&iu$ comemo(ativ a$ $ui #ma(i, a(a/i*a+tu$ ita$ia+, t(imesesem u+ %ia$o& a/isi+o-$ati+ &)sit $a >$o(e+,a Hi am fost uimit af $0+% c) %esco'e(isem ce$ mai vecNi te.t %e $im/) ama(ic) (696!). 1e+t(u sue%e*i $uc(asem o e%i,ie, %u') cea %i+ Stu%ii Hi %ocume+te, a c(o+icii, sc(is) %e i+te('(etu$

#mi(as, a He%e(ii

--

--

$ui Ca(o$ a$ AII-$ea $a Be+%e(. :+cetu$ 'e 0+cetu$ isto(ia u+ive(sa$) (e%eve+ise o/iectu$ '(eocu'a,ii$o( me$e. :+t0i 0+ $e&)tu() cu cate%(a 'e ca(e o ocu'am $a 4coa$a Su'e(ioa() %e R)*/oi. :+ $oc s) '(e%au e$evi$o( mei, %ec0t ca(i +-am avut a$,ii mai ate+,i, mai 0+,e$e&)to(i, mai 'e(so+a$i 0+ te*e$e $o( %e sf0(Hit %e a+, 0+ $oc s) '(e*i+t a+ %e a+ fa'te Hi %ate 'e ca(e $e &)seHte ci+eva 0+ o(ice e.'u+e(e cu(e+t), am &0+%it c) a( fi mai /i+e s) %esfac vastu$ cu'(i+s a$ vie,ii societ),i$o( ome+eHti 0+ ace$e '(o/$eme $a a c)(o( so$u,ie, c(u%), %a( %e at0tea o(i +ecesa(), '(i+ a(me s0+t cNema,i ei, $a ceasu$ $o(. #stfe$ isto(ia (e$a,ii$o( %i+t(e f(a+ce*i Hi &e(ma+i %e-a $u+&u$ veacu(i$o( mi s-a 0+f),iHat ca o '(o/$em) a Ri+u$ui, Hi cu acest tit$u a a')(ut, %u') +ote$e ste+o&(afice a$e amicu$ui StaN$, cea %i+t0i $uc(a(e cu acest ca(acte(, %esi&u( +ou, 0+ 696?. #+u$ u(m)to(, '(o'(ia +oast() isto(ie se amesteca 0+ %e*/ate(i$e s0+&e(oase '(ivitoa(e $a soa(ta 9u+)(ii, Hi o CNestie a 9u+)(ii a a')(ut %eci $a sf0(Hitu$ cu(su$ui, cu e.'$ica,ia: Isto(ia Eu(o'ei ()s)(ite+e 0+ $e&)tu() cu aceast) cNestie. 4i aceast) 'u/$ica,ie e(a '(e*i+tat) ca fii+% me+it) +umai e$evi$o( mei. 2a 696< am &(u'at 0+ Iu(u$ '(o/$emei me%ite(a+ee+e (CNestia -e%ite(a+ei) ceea ce c(e%eam mai ese+,ia$ 0+ isto(ia Eu(o'ei %e mia*)*i. O co+t(i/u,ie (omP+easc) $a cu+oaHte(ea isto(iei a'use+e a fost 0+ i+te+,ia mea (e$ua(ea c(o+icii (omP+eHti, sc(is) %e a&e+tu$ %i'$omatic mu+tea+, %es'(e e.'e%i,ia '(i+ ca(e, 0+ 676 , tu(cii s)$/atecu$ui -a(e-;i*i( =i+-#$i au (ecuce(it %e $a ve+e,ie+i -o(eea. Te.tu$, $uat %i+ ma+usc(i'tu$ #ca%emiei RomP+e, $-am t(a%us Hi 0+ $im/a f(a+ce*), co+f(u+t0+% Hti(i$e, at0t %e +ou), %e '(ecise Hi %e o(i&i+a$e, cu u+ *ia( f(a+ce* co+tem'o(a+. E%i,ia a a')(ut $a 696@ 0+ $u.oasa 'u/$ica,ie %e c(o+ici i+i,iat) %e Ioa+ Bo&%a+. #m avut satisfac,ia s) v)% c) acest i*vo( a$ +ost(u af $) '(e,ui(e 'e+t(u isto(ia cet),ii mie aHa %e iu/ite. #H 'u+e a$)tu(ea (eti')(i(ea, cu '(i$eIu$ comemo()(ii mo(,ii t(a&ice a $ui vo%) B(0+covea+u, c)(uia i-am co+sac(at atu+ci, $a 696<, Hi o 0+t(ea&) $uc(a(e 0+ (omP+eHte, a a%mi(a/i$ei %esc(ie(i 'e ca(e sec(eta(u$ /o&atu$ui Hi m0+%(u$ui %om+, 9e$ CNia(o, a %)(uit-o 5e(ii RomP+eHti (Sto(ia %e$$e (ivo$u*io+i %e$$a ;a$acNia). 9i+ +e+o(oci(e, ca tot ce am ti')(it 'e+t(u Casa 4coa$e$o(, 0+t(ea&a e%i,ie a fost %e'us), 'e+t(u a +u se mai c$i+ti, 0+ su/te(a+e$e acestei %esi&u(, at0ta tim', '(ea /i(oc(atice i+stitu,ii, 'e c0+% ea a( fi 'utut fo$osi aHa %e mu$t 'e+t(u cu+oaHte(ea 0+ Ita$ia a $uc(u(i$o( (omP+eHti. :+ c0teva co+fe(i+,e %i+ 69@< am c)utat s) (e%au +u +umai $e&)tu(i$e +oast(e cu ;e+e,ia, 'e ca(e $e ati+sesem 0+t(-o $uc(a(e 0+cNi+at) memo(iei $ui -o+tico$o, '(ecum $e&)tu(i$e vecNi cu #+&$ia e(au 0+f),iHate 0+ vo$umu$ %e oma&iu 'e+t(u vecNiu$ meu '(ofeso( CNa($es BYmo+t, %a( Hi tot ce mi se ')(ea mie, u+ aHa %e asi%uu ce(cet)to(, c) a( 'utea s) e.'(ime m)ca( 'e %e'a(te ese+,a, at0t %e com'$e.) Hi %e fi+), a vie,ii ve+e,ie+e %i+ seco$ 0+ seco$. 9e aici a (e*u$tat ca(tea Ci+ci co+fe(i+,e %es'(e ;e+e,ia %i+ 696<, ca(e se va (eti')(i 'este t(eis'(e*ece a+i Hi %i+ ca(e o 'a(te, aceea a (a'o(tu(i$o( (omP+o- ve+e,ie+e, se va %a 0+ $im/a ita$ia+), 0+ (evista 2OEu(o'a o(ie+ta$e. 2uc(a(ea 0+t(ea&) *ace %e a+i %e *i$e 0+ /u+a t(a%uce(e ma+usc(i't) a e$evei me$e %(a Ne$$a Co$$i+i,

cea mai %evotat) Hi %e*i+te(esat)

--

--

%i+ aIut)toa(e$e $ite(a(e, f)() s) se fi 'utut &)si mica sum) +ecesa() 'e+t(u a o 'utea ti')(i ca o %ova%) %e 0+,e$e&e(e 'e ca(e +a,ia +oast() o a(e 'e+t(u mi+u+ea ve+e,ia+). 9i+ #(Nive$e Re'u/$icii Sf0+tu$ui -a(cu 0+t(-o +ou) c)$)to(ie $uasem +ote Hi f)cusem co'ii 'e+t(u acea 'a(te, %i+ a %oua Ium)tate a seco$u$ui a$ AI;-$ea, ca(e +u i+t(ase i+ Notes et e.t(aits, 0+ce'ute +umai $a 6<!!. 9i+ e$e am f)cut $a 696" stu%iu$, a')(ut Hi 0+ $im/a f(a+ce*), %i+ +oua 'u/$ica,ie 'e ca(e, tot 'e+t(u a se Hti c) s0+tem 'e $ume Hi +oi, o 0+ce'usem $a #ca%emie, Bu$eti+u$ sec,iei isto(ice, %es'(e ;e+e,ia 'o$itic) 0+ -a(ea Nea&(), 'e v(emea $ui 9o/(otici, c(eato(u$ 9o/(o&ei, %a( Hi 0+ai+te Hi %u') %0+su$. :+ -emo(ii$e #ca%emiei se a%)u&eau Hi %ocume+te$e, 'e ca(e u+ ce(cet)to( &e(ma+, %e a$tfe$ iute $a 0+vi+ui(i, +ici +u s-a &0+%it a $e cu+oaHte, 'e+t(u o $uc(a(e, %e o ciu%at) a$c)tui(e, %u') ()*/oi. 9a( sc(isu$ isto(iei, ca(e se f)cea o%at) 0+ m0+)sti(i, f)() +ici u+ &0+% $a $umea %im'(eIu(, ')()sit) o %at) 'e+t(u tot%eau+a, +u se 'oate i*o$a, +u t(e/uie s) se i*o$e*e %e via,a ca(e &0$&0ie, i+f $ue+,ea*), ce(e, im'u+e. 4i $umea, ca(e ')(ea sta/i$it) 'e mu$t) v(eme '(i+ ecNi$i/(u$ 0+t(e %ou) sisteme %e ma(i a$ia+,e, i+t(a %e $a 696? 0+ai+te, cum se va ve%ea %i+ ca'ito$u$ u(m)to(, 0+t(-o fa*) %e '()')stioase scNim/)(i. E$e ce(eau %eci e.'$ica,ii Hi %i(ec,ii ca(e m-au 0+%(e'tat %i+ +ou c)t(e stu%ii$e %e isto(ie u+ive(sa$). 2a 696? se se(/a $a CNiHi+)u o sut) %e a+i %e $a a+e.a(ea Basa(a/iei Hi, %u') ce a()tasem 0+c) %i+ 6966, 0+ -emo(ii$e #ca%emiei, 0+ ce co+%i,ii se f)cuse ()'i(ea, am %at 0+t(-o 0+t(ea&) ca(te, 'e+t(u ca(e a%u+asem mate(ia$u$ $oca$itate %u') $oca$itate, o isto(ie a '(ovi+ciei (omP+eHti 'ie(%ute, 0+ Basa(a/ia +oast(), $a ca(e se a%)u&eau %e $a si+e ca'ito$e$e %i+ 1a&i+i %es'(e Basa(a/ia %e a*i, '(ecum Hi ce se cu'(i+%ea ca o/se(va,ii Hi 0+%(um)(i 0+ mai vecNea ca(te %e c)$)to(ii. E(a aici Hi o $e&)tu() st(0+s) cu eve+ime+te$e &e+e(a$e ca(e +e-au %us c0+%va $a Nist(u Hi ca(e +e-au ()s'i+s 0+a'oi $a 1(ut. 9a( 0m'(eIu()(i$e 'o$itice +ou) +e ce(eau 0+ acest mome+t, ca(e e(a Hi a$ vi*itei ,a(u$ui Nico$ae a$ II-$ea $a Co+sta+,a, o a$t) 0+%(uma(e %ec0t aceea a u+ei sim'$e asi&u()(i a Nota(e$o( actua$e '(i+ a$i'i(ea $a a$ia+,a %e 'ace a Ce+t(a$i$o(. Cu oa(eca(e &(eutate, cioc+i+%u-m), cum se va ve%ea, cu i+te(ese$e, $a 2i&a Cu$tu(a$), a$e u+ui ;i(&i$ #(io+, am aIu+s $a 'u/$ica(ea, 'e sama mea, 'e c0+% $a 0+ce'ut fusese vo(/a %e o %emo+st(a,ie a societ),ii 'e ca(e o se(veam ca sec(eta(, /(oHu(a %e o(ie+ta(e co+t(a ace$eia a statu$ui (omP+: RomP+ia, veci+ii +oHt(i Hi cNestia O(ie+tu$ui (696?. #ce$eaHi i%ei se e.'(imau, tot atu+ci, 0+ /(oHu(a f(a+ce*) 2es Roumai+s et $e +ouve$ Ytat %e cNoses e+ O(ie+t. T(e/uia s) fie ci+eva o(/ ca s) +u-Hi %ea sam) ce Not)(0toa(e co+seci+,e va avea a+e.a(ea T(i'o$ita+iei %e ita$ie+i Hi ()*/oiu$ %e*$)+,uit %e %0+Hii, 0+ ciu%a asi&u()(i$o( %e 'ace veH+ic). E(a vo(/a %e a se a()ta c) +oi +-avem +umai o R'o$itic) t(a%i,io+a$)B, %at0+% %e $a sui(ea 'e t(o+ a $ui Ca(o$ I Hi aHe*at) 'e +e*&u%uita /a*) a co+t(acte$o( 0+cNeiate %e I. C. B()tia+u $a Be($i+ Hi ;ie+a, ci c) e.ist) a%ev)(ate$e +oast(e 0+%(e't)(i, ve(ificate Hi co+fi(mate %e-a $u+&u$ seco$e$o(. Cum,

--

0+ acest a+ 696?, (e&e$e c(e*use c) e /i+e ca %i+astia s) c0Hti&e u+ s'(iIi+ mai 'ute(+ic 0+ &e+e(a,ia +ou) Hi t(imesese $a cu(su(i$e %e va() %e $a ;)$e+i, a$ c)(o( se+s ()m0+e s) se e.'$ice aiu(ea, 'e fiu$ moHte+ito(u$ui t(o+u$ui, am 0+t(e/ui+,at Hi acest '(i$eI 'e+t(u ca s) afi(m +ecesitatea u+ei oa(eca(e auto+omii 'o$itice, ca'a/i$) %e a-Hi scNim/a a$ia+,e$e f)() a se ase(vi +ici u+eia %i+ e$e, '(i+ ce$e t(ei co+fe(i+,e, foa(te ascu$tate, ca(e au fo(mat /(oHu(a :+sem+)tatea (omP+i$o( 0+ isto(ia u+ive(sa$). 1(esti&iu$ 9om+i$o( +oHt(i, situa,ia $o(, scum' '$)tit), %e 'at(o+i ai o(to%o.iei, ai vie,ii c(eHti+e 0+ O(ie+t, s-a 0+ve%e(at a'oi, 0+ ace$eaHi -emo(ii, '(i+ stu%ii 0+ti+se ca(e c)utau s) $e&e, 0+ ve%e(ea acestui sco', isto(ia +oast() cu a me%iu$ui 0+ ca(e ea a evo$uat. C0+% 9ui$iu 7amfi(escu Hi-a 'u(tat $a #ca%emie ()*/oiu$ cu a(%e$e+ii, ca(i, +u-$ sim'ati*au Hi 'e ca(i +u-i sim'ati*a, am ()s'u+s 0+%at) '(i+ 1a(tea (omP+i$o( %i+ #(%ea$ Hi 8+&a(ia 0+ cu$tu(a (omP+easc) (i+f $ue+,e Hi co+f $icte). :+ >(a+cisc RQkpc*i a$ II-$ea, 0+vieto(u$ co+Htii+,ei +a,io+a$e u+&u(eHti Hi (omP+ii a()tam c0t +e %ato(eHte +ou), vecNi$o( 1(i+ci'ate, '(imitoa(e 'e+t(u toate +a,ii$e (o/ite, 0+s)Hi %e*vo$ta(ea i%eii +a,io+a$e ma&Nia(e 0+ seco$u$ a$ A;III$ea. >a,) %e Rusia, ca(e se 0m/ia 'e $0+&) +oi 0+ ve%e(ea u+o( eve+ime+te ca(e se sim,eau %e to,i a fi foa(te a'(o'iate, ami+team $e&)tu(a %e $a 6766, cu toate ava+taIe$e Hi cu toate '(imeI%ii$e ei, '(i+ a$t memo(iu $a #ca%emie: Ca(o$ a$ AII-$ea, 1et(u-ce$--a(e Hi ,e(i$e +oast(e. Ce-au u(m)(it tot%eau+a fa,) %e +oi Ea/s/u(&ii, %e ca(i e(a vo(/a s) +e %esfacem, (eieHea %i+ ace$a ca(e t(ata %es'(e Ocu'a,ia aust(iac) 0+ a+ii 6789S6796, c)(uia f)() *)/av) i-a u(mat, ca o co+ti+ua(e fi(easc), ()mas) +ete(mi+at), 1o$itica #ust(iei fa,) %e 8+i(e, cea %e $a 68"9. :+ $e&)tu() cu as'i(a,ii ca(e 0+ce'eau a-Hi %esti+%e a(i'i$e, 0+t(e/ui+,am o 'u/$ica,ie 0+t0m'$)toa(e %e %ocume+te 'e+t(u ca s) %ove%esc 'e(ma+e+,a +oast() %i+co$o %e 1(ut, 0+ 9i+ ,i+utu(i$e 'ie(%ute: /oie(i Hi ()*eHi 0+ Bucovi+a Hi Basa(a/ia 0+ ce$e %i+t)i %ece+ii %u') a+e.a(e Hi, 'e c0+% $a 'a(cu$ Ca(o$ o(&a+i*am o e.'o*i,ie /asa(a/ea+) Hi c(eam $a IaHi u+ c)mi+ a$ stu%e+,i$o( /asa(a/e+i, 'u/$icam $a #ca%emie :+sem+)tatea ,i+utu$ui %e 'este 1(ut 'e+t(u isto(ia (omP+i$o( Hi 'e+t(u fo$c$o(u$ (omP+esc. R)*/oiu$ i*/uc+i 0+ Ba$ca+i, state$e c(eHti+e, 0+ sf0(Hit 0+,e$ese 0+t(e %0+se$e, %u') 0+%em+u$ Rusiei, ca(e s'e(a s) t(a&), '(i+ci'a$u$ fo$os %i+ 0+cu(c)tu(), a(u+c0+%u-se asu'(a Tu(ciei, 'e ca(e, cum se va ve%ea, +oi o c(e%eam %estu$ %e ta(e ca s) 'oat) 0+f(u+ta $ovitu(a %at) cu at0ta e+tu*iasm. 9i+ 0+sem+)(i$e me$e, cu$ese 0+ i*voa(e$e /i*a+ti+e, am $uat ce t(e/uia ca s) se va%), 0+t(-o e.'u+e(e cu totu$ o/iectiv), 0+ ca(e +u e(a +ici Hovi+ism, +ici i+te+,ia %e a s'(iIi+i o im'osi/i$) 0+ti+%e(e '0+) 0+ a%0+cu$ 1e+i+su$ei Ba$ca+ice, $a ca(e +u se &0+%eau %ec0t (oma+tici ca u+ ;asi$e 1P(va+, ca(e aIu+sese atu+ci e$eme+tu$ %i(i&uito( a$B2i&eiB, c) ma(i$e Im'e(ii +a,io+a$e %e %i+co$o %e 9u+)(e 0+ evu$ me%iu +u s0+t %ec0t i$u*ia u+ui +a,io+a$ism 0+fie(/0+tat Hi c) i%eea Im'e(iu$ %omi+a f()sui(ea Hi f()m0+ta(ea f)() sco' Hi f)() co+ti+uitate a tutu(o( i+t(uHi$o( %esc)$eca,i $a su%u$ _9u+)(ii, c) t(e/uie %eci s) se (e+u+,e, cNia( 0+ fo$osu$ u+ei vie,i 'aH+ice %e /u+i veci+i, $a c(e%i+,a c) i%eea +a,io+a$) a %ete(mi+at 0+c) %i+ fu+%u$ v(emi$o( 0+temeie(ea %e state 'e acest te(ito(iu aHa %e %is'utat. #stfe$ s-au a$c)tuit, 0+ acest a+ %e ma(i scNim/)(i Hi %e t(a&ice eve+ime+te, Note$e u+ui isto(ic cu '(ivi(e

--

$a eve+ime+te$e %i+ Ba$ca+i L...M. 1e c0+% ce(cetam o(i&i+i$e o(&a+i*a,iei +oast(e /ise(iceHti 'e+t(u a %ove%i Hi aici $i+ia '(o'(ie a %e*vo$t)(ii +oast(e, ca(e a 0+t(e/ui+,at toate 0m'(eIu()(i$e %i+ $ume 'e+t(u a-Hi face $oc, '(e*i+tam, 0+t(-u+ memo(iu $a #ca%emie, co+co(%a+,a 0+ su%-estu$ Eu(o'ei a ce$o( R%ou) t(a%i,ii isto(iceB %i+ aceste (e&iu+i: a ita$ie+i$o( Hi a (omP+i$o(. Ro$u$ +ost(u e(a u(m)(it a'oi 0+ toate %ome+ii$e %e i+f $ue+,) '(i+t(-o se(ie %e a$te stu%ii, a')(ute 0+ ace$aHi $oc: ;asi$e 2u'u a$ -o$%ovei ca u(m)to( a$ 0m')(a,i$o( %e R)s)(it 0+ tute$a(ea 1at(ia(Niei %e Co+sta+ti+o'o$ Hi a Bise(icii o(to%o.e, -u+te$e #tNos 0+ $e&)tu() cu 5e(i$e +oast(e, >u+%a,ii$e (e$i&ioase a$e 9om+i$o( (omP+i 0+ O(ie+t, >u+%a,ii$e 9om+i$o( (omP+i 0+ E'i(, o'e(a $ui Co+sta+ti+ B(0+covea+u 0+t(e aceHti c(eHti+i ()s)(ite+i, $e&)tu(i$e +oast(e cu Ca(a&Neo(&Ne, t(e*ito(u$ vie,ii +a,io+a$e s0(/eHti Hi cu 0+t(e& 'o'o(u$ s)u, Io(%acNi O$im'iotu$, (omP+u$ %i+ ;$aNo-2iva%i ca(e a s'(iIi+it 'e Tu%o( ;$a%imi(escu, ')()si+%u-$ c0+% i s-a ')(ut c) acesta +u se(veHte cau*a c(eHti+), a'oi ()%)ci+i$e 'e ca(e $e-a avut $a +oi %octo(u$ ;e(o+ sau Be(o+, ca(e a stat mu$t) v(eme $a C(aiova $uc(0+% 'e+t(u cu$tu(a 'o'o(u$ui s)u Hi, 0+ fi+e, 0m/(),iH0+% tot vastu$ %ome+iu a$ $e&)tu(i$o( +oast(e cu veci+ii %e $a su%, ce(ceta(ea %es'(e S0(/i, /u$&a(i Hi (omP+i 0+ 1e+i+su$a Ba$ca+ic) 0+ evu$ me%iu, $a ca(e o s) se a%au&e /(oHu() f(a+ce*) Se(/es et Roumai+s, cu co+fe(i+,i$e me$e %e $a Be$&(a%. 1e u(ma acesto( 'u/$ica,ii a$e me$e se 'oate o/se(va toat) %e*vo$ta(ea '(o/$eme$o( ce se 'u+eau aHa %e ()'e%e, Hi ce(0+% u+ ()s'u+s aHa %e Not)(0t, 0+ fa,a +oast(). 9ac) am ati+s cNestia (e+e&a,i$o( 0+ t(ecutu$ +ost(u, aHa %e 'u,i+i, e(a 'e+t(u c) $a #ca%emie se 0+f),iHase, f)() 'u%oa(e, '(e$atu$ ca(e o%i+ioa() se ocu'ase cu at0ta (0v+) %e cu$tu(a +oast() %i+ t(ecut, amicu$ $ui 9. #. Stu(%*a, ;asi$e -a+&(a, 'e ca(e-$ cu+oHteam %e $a O(a%ea, u+%e fusese vica(, Hi ca(e acuma st)tea, cu o +ou) %i(ec,ie ma&Nia(ofi$), 0+ ca$ea te+%i+,i$o( +oast(e fi(eHti, ceea ce i-a a%us memo(a/i$a %emo+st(a,ie %i+ cu(tea #ca%emiei, %e u+%e a ieHit 0+t(e Nui%uie$i Hi. cu 'otca'u$ tu(tit. C0+% ce$e %ou) ma(i Im'e(ii i+te(+a,io+a$e Hi-au stat fa,) 0+ fa,) &ata s) se 0+caie(e, am %at, $a #ca%emie, 'a(a$e$a %i+t(e im'e(ia$ismu$ aust(iac Hi ce$ (usesc. C0+% s-a ati+s, 0+ a$t se+s, cNestia 9a(%a+e$e$o(, am (ectificat, 'e /a*a mate(ia$u$ui isto(ic, ')(e(i$e &(eHite 0+ aceast) '(ivi+,). C0+% o %oct(i+) c(u%) a (ec$amat totu$ +umai 'e+t(u cei ma(i, am ()s'u+s 0+ai+tea ace$uiaHi 'u/$ic cu 9(e'tu$ $a via,) a$ State$o( mici. Cum societatea (omP+easc) e(a acum (u't) 0+ %ou) 0+ ce '(iveHte %(umu$ %e $uat 'e+t(u a +e &)si cu a(ma 0+ m0+) Nota(e$e fi(eHti, am '(e*i+tat so$u,ii$e me$e 0+ O(i&i+ea Hi se+su$ %i(ec,ii$o( 'o$itice 0+ t(ecutu$ ,e(i$o( +oast(e, %u') ce a()tasem c0t %e uHo( 0+ t(ecutu$ +ost(u t(ecuse()m mu+,ii 0+ #(%ea$ Hi ce f)() +o(oc au fost, cu toate '(ime$e succese, 0+ce(c)(i$e ce$o( ce st)'0+eau 'ov0(+iHu$ +o(%ic a$ Ca('a,i$o( %e a +)v)$i 0+ ,a(a +oast(). 1e '$a+u$ a$ %oi$ea c)*use() '(eocu'a,ii i+te(+e ca aceea ca(e, %u') o isto(ie a a(me+i$o(, m) f)cuse s) '(e*i+t isto(ia ev(ei$o( $a +oi. #cuma, $a 696<, ve+ise, o%at) cu /)taia tu+u(i$o( $ui >(a+*-Fose'N asu'(a Be$&(a%u$ui, v(emea ma(i$o( %eci*iu+i Hi ma(i$o( sufe(i+,i. 1e+t(u acest ceas a$ Rfecioa(e$o( +e/u+eD %e $a +oi eu 0mi a'(i+sesem 0+s) ca+%e$a Hi t(e/uie s) a()t acuma %e c0+%.

--

0I0( DESV.RIREA UNUI CRE- ,OLITIC I SOCIAL


Cuvi+te$e a%ev)(ate a')(use() 0+ E'oca Hi %eose/it, Hi e$e au &)sit u+ mai $a(& ()su+et Hi %ec0t a(tico$e$e %i+ 2OI+%Y'e+%a+ce Roumai+e. #tacu(i$e 'e(so+a$e co+t(a u+o( oame+i $a ca(i, %e a$tmi+te(ea, Hi atu+ci, m) i+te(esase +umai %i(ec,ia, 0+cetase(): aici se 'u+ea /a*a u+ei %oct(i+e +a,io+a$iste, ca(e se %eose/ea su't mu$te (a'o(tu(i %e aceea aHa %e im'(esio+a+t) '(i+ st(0+s) ei $o&ic) a '(iete+u$ui meu viito( #. C. Cu*a. Ea +u ve+ea, 0+t0i, %i+ 'ostu$ate metafi*ice, +ici %i+ a+a$i*a u+o( fe+ome+e %e o(%i+e mate(ia$), ca 0+mu$,i(ea 'o'u$a,iei ev(eieHti 0+ o(aHe$e mo$%ove+eHti, a$coo$i*a(ea ,e(a+u$ui, sistemu$ %e ca'ta(e '(i+ ava+ta&ii /)+eHti sau %e situa,ie a$ aHa-*ise$o( 'a(ti%e 'o$itice. Ea +-avea, 0+ a$ %oi$ea (0+%, '(eci*iu+ea u+ui %eca$o& ca(e s) cu'(i+%), 0+t(-o se(ie %e +e%esf)cut, '(o'o*i,ii 'e ca(e, f)() a '(eve%ea scNim/)(i$e, fata$e 0+t(-u+ viito( aHa %e &()/it Hi %e ca'(icios, s) $e fi %ec$a(at i+co+testa/i$e. Ea +u i+t(o%ucea o a'(i&) 'o(+i(e %e +e&a,ie, o 0+ve(Hu+at) ofe+siv), aIutat) %e miI$oace$e u+ui ma(e ta$e+t %e sati(ic Hi e'i&(amist. Ea +u ,i+ea sam) %e a'(o/)(i$e 'e ca(e $e-a( fi 'utut &)si 0+t(-u+ ti+e(et '(ea 'u,i+ matu( 'e+t(u ca o cu$tu() f)() c(itic) Hi o aHa %e s$a/) i+i,ia(e 0+ (ea$it),i$e +a,io+a$e s)-$ 'oat) face Iu%ec)to( 0+ %ome+iu$ u+o( aHa %e &(ave '(o/$eme. Cu aceeaHi ca$%) %o(i+,) %e a fo$osi +eamu$ui 'e ca(e-$ ve%eam ame+i+,at, e(a o %eose/i(e %e tem'e(ame+t, o %eose/i(e %e via,), o %eose/i(e %e stu%ii favo(ite, ceea ce 'e +esim,ite %ete(mi+) 0+to(s)tu(a %e s'i(it a u+ui cu&et)to(. Eu '$ecam %e $a ce v)*usem cu ocNii 0+ N0(tia %ocume+te$o( Hi 0+ suf $etu$ oame+i$o( 0+ via,), ce(ceta,i %e $a u+ ca')t a$ ')m0+tu$ui (omP+esc $a a$tu$. 9esi&u( c) aveam cea mai ma(e stim) 'e+t(u c(e*u$ u+ui Vo&)$+icea+u Hi a%mi(a,ia cea mai a/so$ut), +u +umai 'e+t(u &e+iu$ 'o$itic, %a( Hi 'e+t(u 'ute(+ice$e co+vi+&e(i a$e $ui Emi+escu, Hi m) /ucu(am c) aceeaHi c(e%i+,), acomo%at) cu v(emi$e, 'oate t(ece %e $a o &e+e(a,ie $a a$ta. 9a( +u $e&am o cu&eta(e %e a*i cu co+c$u*ii$e cu&et)(ii %e ie(i +umai 'e+t(u c) aceasta fusese e.'(imat) %e aHa %e sus, cu at0ta auto(itate Hi 0+t(-o aHa %e ca'tiva+t) fo(m). Se f)cuse %i+ +ou ve(ifica(ea asu'(a vie,ii +a,io+a$e, Hi %e aco$o '$eca &0+%u$ meu, a c)(ui e.'(ima(e 0mi e(a mai mu$t %ec0t o %ato(ie: o o/sesie. ;eacu(i 0+t(e&i 0mi a%uceau 0+v),)tu(i$e $o( Hi 0+ mi$ioa+e %e oame+i &)sisem u+ i+sti+ct ce co(es'u+%ea 'e %e'$i+ cu &$asu$ $o(, 0+sem+at 0+ s$ova vecNe, ca(e e(a 'e+t(u mi+e ea 0+s)Hi o 0+c0+ta(e. T(e/uia o(i s) %is')(em G Hi a( fi fost ')cat Hi 'e+t(u at0ta $u't) Hi sufe(i+,), Hi 'e+t(u como(i$e 0+cNise 0+ suf $etu$ +ost(u S, o(i s) %eve+im, cu o(ice (isc, +oi 0+Hi+e. Se(/)(i$e 'e+t(u 4tefa+ ce$ -a(e e(au, %u') mu$t) v(eme %e Hov)i(e, %e 0+%oia$), %e +esi&u(a+,) 0+ ce '(iveHte miI$oace$e Hi 'osi/i$it),i$e +oast(e, o afi(ma(e, u+a %e o 'ute(e +eo/iH+uit). O $u't) se %escNisese 0+t(e %o&ma +ou), 'o*itiv), o'timist), e+e(&ic) Hi 0+t(e s'i(itu$ %e +e&a(e, 0+t(e atitu%i+ea %escu(aIatoa(e a RIu+imismu$uiB %e&e+e(at Hi 'o$iticia+i*at, ca(e +e (e$e&a 0+ (0+%u$ +a,ii$o( mici, f)()

--

o(i&i+a$itate cu$tu(a$), me+ite a t()i su't toate (a'o(tu(i$e $a (emo(ca ce$o( mai ma(i ai $umii, a$e c)(o( fo(me a( fi '(i+ e$e 0+seHi +ea')(at su'e(ioa(e fo(me$o( 'e ca(e +e sim,eam 0+ sta(e a $e e$a/o(a. # fi Reu(o'ea+B, Rocci%e+ta$B, Rmo%e(+B, 0+ (0+% cu $umea, +u mai e(a $o*i+ca, '(e%icat) cu toate meto%e$e u+ei 0+Iositoa(e R*ef $eme$eB, a$e u+ei i(o+ii ca(e +u 'oate s) a(%) %ec0t mo%e$e Hi +u ()+eHte +ici m)ca( $a su'(afa,) c(e%i+,i$e. #'(o/a(ea o'i+iei 'u/$ice t(ecea Hi 'e $0+&) uma+ita(ismu$ i+te(+a,io+a$, 'e $0+&) se+time+ta$ismu$ %e ma(ti(a&ii si/e(ie+e Hi fi$a+t(o'ia o(e$o( %e mu+c) Hi 'a(tici')(i$o( $a /e+eficii, ca(e fo(mau eva+&Ne$ia, %e tu$/u(e ca(acte( +a,io+a$ Hi (e$i&ios, a v()Iito(u$ui '(i+ *0m/et %e $a (estau(a+tu$ %i+ 1$oieHti. Ne sim,eam %eci +oi, ve%eam %(umu$ +ost(u Hi, %0+%u-+e sam) %e ce 'ie%eci va t(e/ui fata$ s) +e 'uie mo(a$a 'o$iticia+ismu$ui %omi+a+t, cute*am totuHi a '(ivi 0+ fa,) i%ea$u$ +ost(u. >)() s) am oa(/a 0+c(e%e(e a t(i/u+u$ui +)scut, ca(e se 0m/at) %e &estu(i$e Hi vo(/e$e sa$e, o(i co'i$)(easca va+itate a cui s-a %e'(i+s a se 0+*ei 'e si+e Hi +aivitatea cui c(e%e c) o i%ee emis) e u+a 'e Ium)tate (ea$i*at) Hi, 0+ ace$aHi tim', %es'(e,ui+% o(ice '(esiu+e asu'(a co+Htii+,ii a$tuia, ca Hi meto%e$e %e c0Hti&a(e Hi me+,i+e(e a a%e(e+,i$o( 'e+t(u a $i se at(i/ui, 0+ co+cu(e+,a %(ea't) a va$o(i$o(, ca$it),i 'e ca(e $e-a( fi c)')tat astfe$ +umai '(i+ co+tactu$ cu &0+%u$ meu Hi 'a(tici'a(ea $a $u'ta mea, +u (0v+eam $a +ici o RHefieB %e Rcu(e+tB Hi umo(u$ moHte+it %e $a /oie(i s'i(itua$i, %e $a +e&usto(i Hi %e $a ,e(a+i muca$i,i m) f)cea s) (0% c0+% 0+t0$+eam '(i+ t(e+u(i 'e '(ofeso(u$ /asa(a/o-ieHea+ a$ R'o'o(a+ismu$uiB, ca(e 0Hi $)f)ia ciocoieHte, cu a'uc)tu(i %e 'a(ve+it 0m/)tat %e si+e, i+som+ia sava+t) Hi fi$o*ofic) 0+ai+tea c0(%u$ui a%mi(ato(i$o( c0Hti&a,i, me%u*a,i Hi *)')ci,i. Cuv0+tu$ %e R$u't)B mi-a ')(ut vu$&a(, c0+% eu +u c)utam a%ve(sa(ii Hi +u m) 0+f $)c)(am %e /e,ia t(0+te$o(, ')st(0+% 0+ suf $et ca$%a %o(i+,) %e a ve%ea 0+ 'ace 'e to,i oame+ii ca'a/i$i %e a %a ceva ,e(ii $o(U ca$ificativu$ %e R$u't)to(D 0mi ami+tea &(oso$a+e 0+co(%)(i %e ci(c, ia( e.'(esia %e Ra'osto$D, cu ca(e /u+)tatea u+o(a Hi %uHm)+ia /atIoco(itoa(e a a$to(a m-a 0m'o%o/it, +u 'utea %ec0t s) um'$e %e Ie+) Hi %e %e*&ust 'e ci+e +u Iuca +ici u+ (o$ (oma+tic, +u f)cea mi+u+i 'e %(um, +u se $)u%a c) 0+vie mo(,ii Hi, co+vi+s c) e +umai u+ om ca(e se t(u%eHte s)-Hi fac) %ato(ia c0t 'oate mai /i+e Hi tot mai /i+e, +-avea 'oft) s) se suie +eco+te+it 'e t(i/u+e a c)(o( 0+)$,ime-i ')(ea '(ete+,ie Hi a(tificiu. #()tam ce e 0+ fu+%u$ suf $etu$ui meu Hi atu+ci c0+%, a%u+0+%u-mi cu&et)(i ()*$e,e, 'e ca(e e(au $i/e(i s) $e ia 0+ /atIocu() to,i %eHte',ii cafe+e$e$o( Hi c0(ciume$o( $ite(a(e, i+titu$am aceast) cu$e&e(e, a')(ut) 0+ 69! : =0+%u(i Hi sfatu(i a$e u+ui om ca o(ica(e a$tu$. 4i aHa, Ru+ om ca o(ica(e a$tu$B, am 0+,e$es s) fiu Hi s) ()m0+ '0+) $a sf0(Hit. #fi(ma(ea c(e%i+,ii me$e m-a (ea%us $a $ite(atu(), 'e ca(e o ')()sisem cu totu$, +e'ui+% 'e N0(tie a+i %e *i$e u+ si+&u( ve(s, $e')%0+%u-m) %e o(ice te+%i+,) 0+ %ome+iu$ sc(ie(i$o( %e ima&i+a,ie Hi +e&$iI0+% cNia(, 0+ toiu$ ocu'a,ii$o( mu$te Hi &(e$e, o(ice co+tact cu o '(o%uc,ie %e sim'$) imita,ie Htea(s).

Ea(et, u(m)(i+% '$a+u(i$e $ui Rcu$tu(a$eB, %e +a,io+a$ism oficia$, st0m')(at Hi cumi+te, 0+

--

--

$e&)tu() cu vecNi t(a%i,ii uitate a$e 'a(ti%u$ui $i/e(a$ %e ca(e, cu toate c) (e'(e*i+t) tot mai mu$t o +ua+,) a'a(te, e(a aHa %e st(0+s $e&at, se &0+%ise $a o (evist) $ite(a(), a c)(ei +ecesitate e(a cu at0ta mai ma(e, cu c0t Co+vo(/i(i$e $ite(a(e, %e u+ ca(acte( '(o+u+,at isto(ic, su't co+%uce(ea Na(+ic) a $ui Ioa+ Bo&%a+, aveau o ()s'0+%i(e foa(te mic). 1e+t(u aceast) sa(ci+), 0+ ca(e e(a Hi G sau mai a$es G &0+%u$ $umi+)(ii sate$o(, 'e o t(ea't) mai (i%icat) %ec0t a vecNii 'u/$ica,ii #$/i+a, e$ %)%u miI$oace$e t(e/uitoa(e u+ei tov)()Hii c(eate %e %0+su$ %i+t(e 'oe,ii 0+sc(iHi 0+ /u&etu$ mi+iste(u$ui, ca R(efe(e+,iB:B;$aNu,) Hi a(%e$ea+u$ CoH/uc, ca(i &)si() sau, mai '(o/a/i$, '(imi() %e $a mi+ist(u tit$u$, emi+ame+te Rcu$tu(a$B, %e S)m)+)to(u$. 1(iete+u$ meu mai 0+ v(0st) ;$aNu,) aIu+sese a (e'(e*i+t), 0+ ciu%a vecNii fo(mu$e %e Ra(t) 'e+t(u a(t)B, tot mai mu$t $ite(atu(a a'$ecat) c)t(e +evoi$e suf $eteHti a$e +a,iei. Evo$u,ia $ui %e $a ;iea,a, 0+ ca(e se %)%eau $u'te tocmai co+t(a ce$o( ca(i voiau s) R(o/easc)B '(o%uc,ia estetic), me+it) a t()i '(i+ Hi 'e+t(u si+e, se f)cuse ()'e%e. :+ ()*eHu$ tutovea+ se t(e*ise() vecNi e$eme+te %e t(ecut, ca(e-$ $e&au st(0+s %e via,a +eamu$ui s)u, Hi e$ 0+,e$e&ea s) se(veasc) %e acum 0+ai+te, cu u+ aHa %e +o/i$ ta$e+t, %e*vo$ta(ea 0+ $umi+) a acestuia. 1oate sfatu$ $ui s) fi co+t(i/uit a 0+%em+a 'e Ea(et $a aceast) c(ea,iu+e. 9a( $e&)tu(i$e $ui ;$aNu,) cu +oua $ite(atu(), 'u,i+ ()s'0+%it), 0+c) sfioas), 'ie(%ut) '(i+ ce+acu$e, cu c)$)u*e e$e 0+seHi %e*o(ie+tate, ca /ietu$ Sta+s, %e $a >$oa(e a$/ast(), 0++e&u(at a'oi %e fa+tome$e +e/u+iei, e(au a'(oa'e +u$eU (et(a&e(ea $ui %e c0,iva a+i, %es')(,i+%u-se %e 'o$emica, i+t(at) 0+ &a*ete$e $i/e(a$e, a $ui =o(u+, f)cuse %i+t(-0+su$ u+ i*o$at, ca(e 0+ce'ea s) fie uitat. :+t(e +a,io+a$ismu$ $ui vis)to( Hi me$a+co$ic, %a( ca'a/i$ %e a se e.'(ima u+eo(i 0+ acce+te %e c(itic) aseme+ea cu ce$e vio$e+te, %i+ ti+e(e,e$e sa$e, ca 0+ 'e atu+ci faimoasa -i+ciu+a st) cu (e&e$e $a mas) Hi ace$a, *%(umecat, a/(u't, 0+cNe&at 0+ fo(mu$e $ati+e, %a( Hi c$asic &e(ma+e Hi (ustic a(%e$e+eHti, a$ $ui CoH/uc, ca(e-Hi f)cuse a/ia i+t(a(ea 0+ (e&at G u+%e se va aHe*a %efi+itiv mai vecNiu$ co$a/o(ato( a$ T(i/u+ei S, '(i+ 'u/$ica(ea 0+ f(u+tea Co+vo(/i(i$o(, 0+ai+tea R&e+e(a,iei ti+e(eB, a Nu+tei 7amfi(ei, 'oem) '$i+) %e vuietu$ %e 'et(ece(e +)s)u%ea+) 0+t(e &()+ice(i, +u e(a +ici o 'ot(ivi(e. 4i fi(ea ce$o( $e&a,i 0m'(eu+) '(i+t(-o %eci*ie mi+iste(ia$) e(a cu totu$ %eose/it), mai mu$t cNia(: a+ta&o+ic), 0+t(e ;$aNu,), u+ e.ce$e+t &os'o%a(, '$i+ %e vi(tu,i cas+ice, t()i+% 0+t(e cei 'at(u ')(e,i ai $ocui+,ei, s)$aH fe(icit 0+t(-o a %oua c)s)to(ie cu o femeie cumi+te, Hi 0+t(e CoH/uc, '$i+ %e */ucium stu%e+,esc ma&Nia(o-&e(ma+, i+ca'a/i$ %e a fi (e,i+ut Hi st)'0+it, 0+ ciu%a c)s)to(iei sa$e cu so(a $i/(a(i$o( Sfetea, Hi veH+ic is'itit 0+t(e ')N)(e$e u+o( '(iete+i mai ti+e(i, ca(i aveau a'oi im'ia m)&)(ie %e a (0%e %e ciu%),e+ii$e $ui. 1(o/a/i$ CoH/uc a fost ace$a ca(e a c)utat co$a/o(ato(i, a%ec) %e fa't 0+$ocuito(i Hi, $a cea %i+t0i oca*ie, succeso(i, 0+t(e ti+e(ii sc(iito(i a(%e$e+i. 2a T(i/u+a va fi cu+oscut a'(i+sa fi(e $u't)toa(e a u(maHu$ui %e +emeHi Nu+e%o(e+i, I$a(ie CNe+%i, a c)(ui 'o(+i(e 'asio+at) se o&$i+%ea Hi 0+ fa,a cu '(ofi$u$ fi+ t)iat, cu ocNii '$i+i %e foc Hi o/(aIii 0m/uIo(a,i %e 'atim). CNe+%i, a%ec) %e fa't C0+%ea, 0+ fo(ma 'e ca(e o a%o'tau +o/i$ii (omP+i, c+e*ii Hi voievo*ii, c0+% t(eceau $a $e&ea Hi $a $im/a st)'0+i$o(

--

ma&Nia(i %i+ ca(i t0+)(u$ c(itic avea ceva 0+t(-0+su$, fusese *ia(ist $a Si/iu, 'iHcase 0+ %(ea'ta Hi 0+ st0+&a, +eme(ise o+oa(ea u+ei femei, a$ c)(ii so,, u+ %ac as'(u, i+t(ase cu /iciuHca 0+ (e%ac,ieU 'este c0teva *i$e ce$ aHa %e s0+&e(os ofe+sat t(ecea mu+,ii, Hi aici, 0+ tov)()Hii $i/e(a$e, mutase ve(va sa 0+ %ome+iu$ $ite(atu(ii. #%ucea cu e$ $ectu(i f)() 0+%oia$) 0+ti+se, %a( +umai 0+ %ome+iu$ sc(isu$ui &e(ma+, ca fost e$ev a$ u+ui &im+a*iu s)sesc Hi, cu u+ %ia/o$ic i+sti+ct a$ 'amf $etu$ui, u+ 'e(so+a$ism ca(e, st()i+ %e o(ice sistem Hi (e/e$ fa,) %e o(ice co+secve+,), +u 'ie(%ea +ici u+ '(i$eI %e ()*/u+a(e, ia(, cu aceste 0+suHi(i Hi %efecte, o si&u(a+,) 0++)scut) a &ustu$ui, ca(e-$ f)cea, cute*)to( cum e(a, %e ce$ mai ma(e fo$os 'e+t(u a cu(),i /)$)(ia uHoa() ce i+va%ase te(e+u$ sc(isu$ui (omP+escU u+eo(i, Hi su't i+f $ue+,a me%iu$ui aca%emic, u+%e c)')tase u+ $oc %e /i/$ioteca(, &0+%i(ea-i me(&ea '0+) $a sta/i$i(ea %e a%ev)(u(i isto(ice 0+ %ome+iu$ s)u Hi, 0+ tov)()Hia u+ei fete, %(a Ca(ca$ecNi, cu ca(e $-a $e&at o 'asiu+e te(mi+at) '(i+ si+uci%e(ea ei G 'e c0+% 'e %0+su$ 0$ '0+%ea +e/u+ia S, e$ 0+ce'use Hi 'u/$ica,ii %e te.te, ca aceea a sc(iso(i$o( $ui #$ecsa+%(i. Ro/it Hi st)'0+it %e %0+su$, 0+ce(ca '(imii s)i 'aHi 0+ 'oe*ie, c)(eia-i a%ucea so$i%a-i e%uca,ie $ite(a() %e ca(acte( &e(ma+, c0Hti&at) 0+ casa ')(i+te$ui, ca(e e(a u+ (es'ecta/i$ %i(ecto( %e $iceu /(aHovea+ cu c(a+iu$ esNi$ea+ Hi c)(u+te,i 'at(ia(Na$e, 4tefa+ O. Iosif. Cu totu$ %eose/it Hi ca suf $et %e '(iete+u$ 0+ai+tea c)(uia +u 'utea s) ai/) o voi+,), 'a$i%u$ t0+)( s$a/, cu fi&u(a va&) Hi ma(ii ocNi t(iHti, ca(e s'u+eau %e*o(ie+ta(e Hi vis, %)%ea +oii 'oe*ii o +ot) cu totu$ s'ecia$), 0+ ca(e Emi+escu +u e(a cu +imic Hi +ici, mai a$es, fi$o*ofia $ui, c(e%i+,i$e $ui, $)(&imea $ui %e o(i*o+t. 1icu(au, 0+ aceast) i+s'i(a,ie 'u() Hi s)(ac), %i+ c$a(a u+%) a u+ui i*vo( %e mu+te ca 0+ ')%u(i$e %e /(a*i a$e Ca('a,i$o( $ui, st(o'i %e %iafa+) 'oe*ie, ca(e co(es'u+%ea, %e a$tfe$, cu %es)v0(Hi(e te+%i+,i$o( %i+ #'us 0+ v(emea ca(e me(&e %e $a ;e($ai+e, Rs)(ma+u$ 2Oi$ia+B, cu ca(e se 'ot(ivea Hi via,a $ui Iosif '0+) $a ma(ea iu/i(e Hi te(i/i$a t(a&e%ie ca(e $-a cu'(i+s 'e acesta, $a &e(ma+u$ Ste'Na+ =eo(&e. I+t(u c0t co(es'u+%ea u+ aseme+ea tem'e(ame+t cu mi$ita+tu$ (ea$ism a$ (evistei $ui Ea(et 0Hi 'oate %a sama o(ici+e. Re*u$tatu$ 0m'u+s)tu(i$o( *i$+ice a$e $ui CNe+%i, ca(Oe-i f)ceau, 'e $0+&) mu$,i cetito(i, 'e ca(i o aseme+ea atitu%i+e 0i a,0,a, ca, mai t0(*iu, $a matcNu(i$e %e /o., Hi at0,ia %uHma+i, Hi-$ se'a(au %e i+te+,ii$e mi+iste(ia$e, ca(e e(au +umai %e 0+f(),i(e, %e 'ace, fie Hi %u$cea&) Hi +u$), a fost c) (evista +u mai 'utea s) se me+,ie. #tu+ci, f)() s) fi avut eu cu %0+su$ a$te $e&)tu(i %ec0t ace$ea %i+t(e cetito( Hi /i/$ioteca( Hi, o %at), o ce(e(e %e a(tico$e 'e+t(u T(i/u+a, 0+ ca(e a')(am 'a(tea #(%ea$u$ui 0+ cu$tu(a (omP+easc) 0m'ot(iva $ui Eas%eu ca(e, (e$ev0+% cu %(e'tate (o$u$ /oie(i$o( +oHt(i %e $a 0+ce'utu$ seco$u$ui a$ AIA-$ea, a(u+case o 'iat() 0+ statuia co+ve+,io+a$) a $ui =Neo(&Ne 2a*)(, 'e o v(eme c0+% o(ice e(a a(%e$ea+ t(e/uia s) fie sf0+t 'e+t(u +oi, CNe+%i a 0+ti+s o u+%i,) c)t(e '(ofeso(i Hi isto(ici, afi(m0+% cu u+ (a( cu(aI, o/iH+uit $a %0+su$, c) sc(isu$ $ui Bo&%a+ Hi a$ meu cu'(i+%e mai mu$t) $ite(atu() a%ev)(at) %ec0t $0+ce%a '(o%uc,ie a /e$et(iHti$o( (ecu+oscu,i. 1este c0teva *i$e, 0+ +ume$e $ui Hi a$ $ui Iosif, '(i+ sc(isoa(e cNia(, mi se 'a(e, mi s-a '(o'us s) iau co+%uce(ea mo%estei (eviste 0+ a$/ veHm0+t %e mi(o+osi,), f)() cNe+a(e, f)() o(+ame+te, %a( 0+ ca(e se */)tuse() '0+)

atu+ci at0tea

--

--

()*/oi+ice 'o(+i(i. 4i, fa,) %e %uHm)+ii$e i%ioate ca(e Hi ast)*i u(m)(esc Rs)m)+)to(ismu$B %i+ 'a(tea u+ui Rmo%e(+ismB Hi Reu(o'ea+ismB ca(e a atacat %i+ '(ete+,ie, %a( 0+ ma(e 'a(te Hi %i+ cau*a ami+ti