Sunteți pe pagina 1din 13

Canon de rugăciune către Sfântul apostol Petru

Sfântul apostol Petru (16 ianuarie şi 29 iunie):


https://www.scribd.com/document/98561575/Sf-ap-Petru-16-ianuarie-%C5%9Fi-
29-iunie

***
Troparul Sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, glasul al 4-lea: Cei ce sunteţi între
apostoli mai întâi pe scaun şezători şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă
pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.

Cântarea 1
Irmos: Nu este asemenea Ţie, Preaslăvite Doamne, căci cu mână tare ai mântuit pe
poporul pe care l-ai câştigat, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe mai-marele între apostoli astăzi, ca pe cel întâi-chemat al lui Hristos, cu cântări


de Dumnezeu insuflate după vrednicie să-l lăudăm.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce este mai înainte de veci, mai înainte de tine cunoscându-te, te-a rânduit, prea
fericite apostole Petru, ca pe un mai mare al Bisericii şi întâi pe scaun şezător.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeu a zis că nu trup, nici sânge, ci Tatăl ţie ţi-a insuflat să numeşti pe
Hristos Fiul cel Adevărat al Dumnezeului celui Preaînalt, Apostole.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Muntele cel sfânt, carul cel mai presus de gând, pe Maica lui Dumnezeu şi
Fecioară cu adevărat după naştere, să o lăudăm.

Cântarea a 3-a

Irmos: Nu întru înţelepciune şi în putere şi în bogăţie ne lăudăm, ci întru Tine,


Înţelepciunea Tatălui Cea Ipostatnică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine,
Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, fericite şi vistierie prea tare a Împărăţiei, gura lui Hristos Dumnezeu cea
prea dulce te-a arătat. Pentru aceasta te lăudăm, Sfinte apostole Petru.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra Ortodoxiei tale a întărit Stăpânul Iisus Biserica neclintită, întru care,
Sfinte apostole Petru, pe tine te mărim.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Cât este mai presus decât îngerii, Sfântul apostol Petru în trup, că acestuia Hristos
Dumnezeu i-a zis că va fi, întru luminată venirea Lui, judecător şi îm-preună
şezător.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce nu ştii de nuntă, care pe Dumnezeu Întrupat L-ai născut, întăreşte-mă pe


mine, cel ce mă clatin din pricina asuprelilor patimilor, că nu este ajutătoare afară
de tine, Preacurată.

Cântarea a 4-a

Irmos: Acesta este Dumnezeul nostru, care din Fecioară, S-a întrupat şi firea
omenească o a îndumnezeit, pe Care lăudându-L strigăm: Slavă, puterii Tale,
Doamne.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De oameni vânător dumnezeiesc, precum s-a făgăduit, Hristos pe tine te-a făcut, ţie
întâi încredintâdu-ţi turmele Bisericii Sale.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dătătorul de viaţă Iisus, Cel ce este rugat de tine, care ţi-a dat ţie puterile Sale a
lega şi a dezlega, apostole Petru, să-mi fie Milostiv.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roagă-te cu deadinsul, Sfinte apostole Petru, ca să se deschidă Împărăţia lui


Hristos, celor ce cinstesc dumnezeiască pomenirea ta, cu credinţă neîndoită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Doamnă cu totul lăudată, de Dumnezeu Născătoare, gândurile mele cu rugă-ciunile


tale curăţindu-le, arată-mă bine roditor, Maica Dumnezeului tuturor.

Cântarea a 5-a

Irmos: Ce1 ce ne-ai câştigat pe noi popor ales, cu sângele Tău, Doamne, pa-cea Ta
dă-ne-o nouă, păzind într-un gând turma Ta.
Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce din dragoste a luat îndrăznire către Dumnezeu, după vrednicie este minunat,
vânătorul şi cel neînvăţat, făcând minuni prea slăvite cu harul.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu aur, nici argint pentru Tine, Hristoase, dumnezeiescul Tău apostol, ci virtu-tea
câştigând, s-a îmbogăţit cu puterea minunilor.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptatu-s-au gleznele şi paşii şchiopilor, cu cuvântul tău cel lucrător, că prin


dumnezeiescul Duh, s-au săvârşit prea slăvite lucruri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întrupatu-S-a Dumnezeu după Ipostas, Curată, din tine cu trupul unindu-Se,


rămânând nemicşorat Cel fără de trup, după dumnezeiasca fiinţă.

Cântarea a 6-a

Irmos: În chit trei zile fiind Iona Hristoase, mai înainte Te-a însemnat pe Tine Cel
fără de moarte, cum că aveai să fii mort de bunăvoie trei zile în pântecele
pământului.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum de demult, Hristoase, pe apostolul Petru, cel ce a umblat cu picioarele pe


apă, cu dreapta Ta l-ai mântuit şi pe mine cel cufundat în viforul ispitelor celor
cumplite, mă mântuieşte ca un Îndurat.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăsat-ai, Sfinte apostole Petru, cele ce nu sunt şi la cele ce sunt ai ajuns, ca un


neguţător oarecare! Şi cu adevărat ai dobândit pe Hristos, Mărgăritarul cel de mult
preţ.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Pe cei ce se nevoiau fără pricepere a ispiti pe Duhul cel Preasfânt, apostole Petru, i-
ai omorât; pe Care tu întâi Dumnezeu L-ai numit, lămurit arătându-L a fi
Dumnezeu, prea fericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce este mai presus decât toată fiinţa, întrupat L-ai
născut nouă. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, cu buzele şi cu
sufletul te vestim.

Condac, glasul al 2-lea. Pe propovăduitorii cei tari şi de Dumnezeu vestitori,


căpetenia ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăţilor şi odihnei
Tale. Căci chinurile acelora şi moartea ai primit mai vârtos decât toată roada, însuţi
Cel ce ştii cele din inimă.

Cântarea a 7-a

Irmos: Cuvinte Cel fără de început, Care ai fost întru început împreună cu Tatăl şi
cu Duhul, Fiule Unule-Născut, bine eşti Cuvântat şi Prea înălţat, Dum-nezeul
părinţilor noştri.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După dumnezeiasca rânduială a milostivirii lui Hristos învăţându-te a urma, te-ai


eliberat mai înainte de patimă, apostole Petru, a cădea în viforul lepădării.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţie, celui întâi chemat şi foarte iubit, ca celui între apostoli cu bună slavă întâi pe
scaun şezător, Hristos S-a arătat întâi după ce a înviat din mormânt.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lepădarea ta cea de trei ori, cea mai înainte de patimă vindecând-o Stăpânul, cu
întrebarea de trei ori cea de Dumnezeu grăită, Sfinte apostole Petru, a întărit
dragostea ta.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Mai întâi pe tine te-a pus, apostole Petru, mărturisitor iubirii celei spre Hristos,
Cuvântul Cel ce ştie toate ca un Dumnezeu. Pentru aceasta şi turma Sa cea iubită
ţie ţi-a încredinţat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preasfântă Fecioară, Maica Mântuitorului Hristos, mărirea tuturor cetelor cereşti şi


bucuria Sfinţilor apostoli, împreună cu ei, roagă-te Fiului tău, ca să ne mântuiască
pe noi, robii tăi.

Cântarea a 8-a

Irmos: Cel ce toate le porţi cu puterea Ta cea negrăită, Hristoase, pe cuvioşii Tăi
tineri, în văpaie i-ai rourat, pe cei ce strigau: Binecuvântaţi toate lucrurile
Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mâinile îţi vor întinde şi pe Cruce te vor încinge, Stăpânul mai înainte zicând,
Sfinte apostole Petru, ţi-a poruncit ţie, să-I urmezi Lui, strigând: Binecuvântaţi
toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvântul darului, pe Enea cel slăbănog cumplit şi pe Tavita cea moartă, mi-nuni
făcând, o ai înviat, pe cei ce strigau: Binecuvântaţi toate lucrurile Dom-nului pe
Domnul.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristoase, Cel ce ai arătat apostolului Petru a fi păgânii curăţiţi cu raza Duhului,


curăţeşte-mi şi mie gândurile, celui ce strig: Binecuvântaţi toate lucrurile Dom-
nului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preasfântă Fecioară care ai născut cu trup pe Dumnezeu Cuvântul, întunericul


sufletului meu, cu rugăciunile tale gonindu-1, luminează-mă pe mine cel ce strig:
Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
Cântarea a 9-a

Irmos: Pe tine Mireasa cea prea slăvită şi Născătoarea de Dumnezeu cea


Preasfântă, care ai născut pe Făcătorul tuturor celor văzute şi celor nevăzute, cu
cântări te slăvim.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Darul tău cel preaînalt se măreşte după vrednicie, că umbra ta, Sfinte apostole
Petru, alungă patimile neputincioşilor, pentru aceasta pe tine te mărim.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Simon vrăjitorul, luptătorul împotriva lui Dumnezeu, cel ce s-a ridicat cu nă-
luciri spre înălţimea cerului, surpându-l cu dumnezeiască putere, negrăit apos-tolul
Petru se fericeşte.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dezlegare de greşeli cu rugăciunile tale şi luminare inimii şi veselia duhului dă


celor ce laudă pomenirea ta, apostole.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Dumnezeu zămislind Fecioară, de Dumnezeu Născătoare te numeşti după


vrednicie, pentru aceasta credincioşii cu un glas slăvindu-te, cu cântări te mărim.
Sfântul Nicolae Velimirovici - Proloagele de la Ohrida – Pomenirea Sfântului
apostol Petru (29 iunie)

Petru a fost fiul lui lona şi fratele lui Andrei Cel întâi Chemat. El era din tribul
lui Simeon, şi din oraşul Betsaida. El a fost pescar şi s-a numit mai întâi Simon, dar
Domnul a binevoit să îl numească Chefa, sau Petru (loan l: 42).

El a fost primul dintre Ucenici care a mărturisit limpede credinţa lui în


dumnezeirea lui Hristos lisus, când a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu
Celui Viu (Matei 16: 16).

Dragostea lui Petru pentru Mântuitorul era foarte mare, iar credinţa lui în El s-
a făcut din ce în ce mai puternică. Când Domnul a fost dus la judecată însă,
Petru s-a lepădat de El de trei ori: dar la o singură privire a Domnului, sufletul
lui Petru s-a umplut de remuşcare, de ruşine, şi de plâns cu amar.

După Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Petru s-a arătat apostol neînfricat şi
puternic în propovăduirea Evangheliei. Urmând predicării lui în Ierusalim la
Ziua Cincizecimii, ca la trei mii de suflete au primit Sfântul Botez.

El a predicat cuvântul lui Dumnezeu în Palestina, în Asia Mică, în Iliria şi în


Italia. Petru a făcut multe şi mari minuni, în timpul vieţii fiind:

 el a vindecat bolnavi şi a înviat morţi, iar bolnavii se vindecau şi numai


când se aşezau în umbra lui.
 El a dat război mare cu Simon Magul, care s-a proclamat pe sine dumnezeu,
dar care în fapt era sluga satanei. Petru în cele din urmă 1-a ruşinat de tot
şi 1-a învins. Dar la porunca prietenului acestei slugi a satanei, anume răul
împărat Nero, Petru a fost osândit la moarte.

După ce 1-a sfinţit pe Linus episcop la Roma, şi după ce şi-a sfătuit din destul şi şi-
a mângâiat turma lui în Hristos, Petru a mers şi şi-a întâmpinat moartea cu bucurie.
Văzând înaintea lui crucea pe care urma să fie răstignit, el a cerut călăului să-1
răstignească cu capul în jos, socotindu-se nevrednic să moară răstignit cu capul
în sus, ca Mântuitorul. Astfel, acest mare rob al Marelui Dumnezeu s-a odihnit şi
a primit cununa cea nepieritoare a veşnicei slave.

Cugetare - Simon Petru şi Simon Magul

Duşmanii creştinismului iubesc mult să scoată în faţă pilde de minuni lucrate de


păgâni, ca astfel să-i înşele pe cei uşor de înşelat, să bârfească Credinţa Creştină şi
să preaslăvească păgânismul, vrăjitoria, descântecele, satanismul, şi toate celelalte
şarlatanii.

Nu încape îndoială că Satan, prin ale lui slugi, încearcă şi el să se dea făcător de
minuni, dar minunile lui nu pornesc din dragostea de oameni, din împreună
pătimire cu ei şi din credinţa în Dumnezeu, ci ele pornesc din sataniceasca
mândrie, egoism, iubire de sine, şi ură faţă de oameni.

Citind Sfintele Scripturi şi mai cu seamă Faptele Apostolilor, creştinul trebuie să-şi
dea seama de diferenţa ca de la cer la pământ care există între minunile cele
dumnezeieşti şi înşelăciunile şi şarlataniile satanice, care vor să treacă drept
minuni, în această privinţă, creştinul trebuie să-şi aducă întotdeauna aminte de
Simon Petru şi de Simon Magul.

El trebuie să compare minunile pe care le făcea apostolul Petru, şi aşa-numitele


minuni pe care le izvodea Simon Magul.

 Apostolul a prefăcut inimile de piatră ale oamenilor în inimi nobile,


sensibile şi pline de credinţă.
 El a vindecat bolnavii şi a înviat morţii – şi toate acestea numai cu
rugăciunea şi cu credinţa în lisus Hristos, Domnul Dumnezeu Cel Viu.

Pe când Simon Magul uluia gloatele cu scamatorii diabolice.

Sfântul apostol Petru era prietenul lui Dumnezeu, pe când Simon Magul era
prietenul şi protejatul perversului şi dementului Nero, care şi-a sfârşit necurata lui
viaţă punându-şi singur capăt zilelor.

Aşa-numitele minuni ale fakirilor păgâni aparţin aceleiaşi categorii de iluzionism


satanic şi înşelăciune pe care le practică şi Simon Magul. Aşa cum de la depărare
mare suprafaţa largă de nisip încins seamănă cu apele mării, tot aşa seamănă şi
„minunile” fakirilor cu adevăratele minuni de viaţă făcătoare ale Creştinismului.

Predică despre frica de Domnul

Petreceţi în frică zilele vremelniciei voastre (I Petru l: 17). Acestea sunt cuvintele
Marelui apostol Petru, cuvinte care au o îndoită întemeiere: cea venită din
insuflarea dumnezeiască, şi cea venită din experienţa adâncă a trăirii vieţii.

Din insuflare dumnezeiască, pescarul cel simplu şi neştiutor de carte s-a


făcut învăţător şi dascăl preaînvăţat popoarelor, stâlp al Credinţei şi
preaputernic făcător de minuni.
Prin experienţa adâncă a trăirii vieţii personale, el a învăţat că toată
înţelepciunea şi puterea omului vin doar de la Dumnezeu şi că omul trebuie
astfel să aibă din belşug şi statornic frica faţă de El, şi faţă de nimeni şi
nimic altceva.

Nebunul se înspăimântă doar atunci când vede lucind fulgerul şi când aude tunetul
furtunii, dar omul înţelept se teme de Domnul în fiecare zi şi în fiecare ceas. Căci
Ziditorul fulgerului şi furtunii este mult mai înfricoşat decât fulgerul şi furtuna
înseşi, şi mai ales, el este pururea cu tine.

De aceea, nu este destul să te temi de Domnul numai din când în când, ci trebuie să
te temi de Domnul cu fiecare răsuflare. Căci frica de Domnul este mai proaspătă şi
mai răcoritoare decât ozonul cel mai curat, atunci când se pogoară în atmosfera
viciată a sufletului tău. Acest ozon aduce curăţire, purificare, uşurare, bună mirea-
smă şi sănătate.

Până ce nu s-a întărit în frica de Domnul, Petru era doar Petru, iar nu marele
apostol Petru, eroul, învăţătorul lumii, şi făcătorul de minuni.

O fraţilor, să nu ne fie nouă a ne bucura mai înainte de seceriş. Această viaţă a


noastră nu este secerişul, ci timpul semănatului întru nevoinţele trupului, şi
sudoarea feţei, şi întru frică mare pentru mântuirea noastră. Semănătorul cu frică şi
trăieşte până ce nu vede că semănăturile lui au rodit, şi până când nu le strânge în
hamabare. Să ne amânăm şi noi bucuria până la ziua secerişului, căci acum este
vremea nu a bucuriei, ci a nevoinţelor întru frică şi cutremur.

Oare mântui-mă-voi? Iată întrebarea care trebuie să ne ardă zi şi noapte, în acelaşi


fel în care îl chinuie şi pe semănător întrebarea: Oare izbuti-voi să culeg roadele
muncii mele semănate cu sudoare în acest ogor? Semănătorul pururea seamănă
cu sudoare. Să facem şi noi la fel, nevoindu-ne cu frică şi cu cutremur în tot
timpul pribegirii noastre pe acest pământ.

O, Atotînfricoşate şi Preaputernice Doamne, viază-ne pre noi întru frica Ta,


Căci Ţie se cuvinte toată slava şi mulţumita în veci, Amin.
Şi venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi, zicând:
Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii, Ioan
Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre prooroci. Şi le-a zis: Dar voi
cine ziceţi că sunt? Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu Celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti Simone, fiul lui
Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din
ceruri. Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea
şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da cheile Împărăţiei Cerurilor şi orice
vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi
dezlegat şi în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor Lui să nu spună nimănui că El
este Hristosul. (Matei 16, 13-20).
Îmbrăţişaţi-vă unul pe altul cu sărutarea dragostei.
Pace vouă tuturor, celor întru Hristos Iisus. Amin.