Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea Politehnica Timisoara Facultatea de Management in Productie si Transporturi

Proiect Inginerie Economica SC. CARPATAIR SA

Prof. Coordonator: Olivia Giuca

Studenta: Tripon Carmen Alexandra An IV Gr: C-tii

Timisoara 2014

CUPRIN !
1

C"P# 1# Prezentarea enerala a firmei C"P# 2# Analiza !i!temului economic-in inere!c. Analiza economic-financiara. Analiza te"nica !i te"nolo ica Analiza dezvoltarii or anizationale a firmei. Analiza adaptarii firmei la conditiile de lucru. C"P#2# Identificarea #formularea !i evaluarea pro$lemei. C"P#$#Solutionarea pro$lemei parcur and pa!ii procedurii de analiza ai in ineriei economice. -definirea alternativelor% -dezvoltarea alternativelor% -con!truirea de variante de ca!"-flo& pentru fiecare variant% -identificarea tuturor criteriilor relevante% C"P#4# Concluzii

'

#C Carpatair #"

Pre%entarea companiei aeriene C"RP"T"IR# "ctivitatea companiei# Istoric


Carpatair e!te o companie aerian( care e!te !pecializat( )n indu!tria avia*iei civilie#oferind !ervicii de tran!port aerian dupa rafic. Carpatair e!te o companie aerian( al c(rei pac"et ma+oritar de ac*iuni )l de*ine ,icolae Petrov# fondatorul companiei. Tot el de*ine pac"etul ma+oritar de ac*iuni al Air Service# prima firm( pe care a )nfiin*at-o )n -om.nia /i care activeaz( acum ca a en*ie de tic0etin . 1inoritari !unt -o$ert 2riner -un avocAt !uedez# partener )ntr-o ca!( de avocatur( /i fo!t pre/edinte al Cur*ii Interna*ionale de 3u!ti*ie% 1ic"ael Pieper- proprietarul /i directorul eneral al produc(torului elve*ian de ec"ipamente pentru $uc(t(rie 4ran0e% 1oritz Suter- renumit pilot elve*ian care a fondat compania re ional( elve*ian( Cro!!Air# iar dup( preluarea ace!teia de c(tre !tatul elve*ian a fondat compania aerian( 5ello . ,icolae Petrov 11#'67 -o$ert 2riner 8#997 1ic"ael Pieper 6#1:7 Geor ;ieder0e"r '#667 1oritz Suter 9#<=7 Alfred 3. ;ieder0e"r 9#6:7 Air Service S-> =6#??7 >om$ard Odier# @arier 5en!c"ACIB ?#8'7 ;il!on PropertC SA 1'# ''7 Misiunea companiei e!te de a face din Carpatair compania aerian( re ional( preferat( din !ud-e!tul Buropei. Compania )/i a!um( acea!t( mi!iune pe care o )ndepline!c a!tfel: D!i uran*a fiec(rui client /i an a+at Da!i urarea !erviciilor de $un( calitate pentru clien*i Dun loc de munc( !i ur# cu oportunit(*i de carier( !u$!tan*iale Dun profit !u!*inut menit !( a!i ure dezvoltarea companiei D!ta$ilirea unor !copuri reali!te# care !unt urmarite cu per!everen*( Dimplimentarea noilor !tandarde din indu!tria aeronautic(.

&'iectivele (irmei
Principalul o$iectiv al companiei e!te acela de a )m$un(t(*i /i de a ridica )n mod con!tant !tandardele de calitate /i !i uran*( )n conformitate cu cerin*ele o$li atorii ale Eniunii Buropene /i ale re lement(rilor IATA. Ace!t o$iectiv e!te )ndeplinit prin: D an a+area fa*( de pa!a eri prin focalizare a!upra nevoilor /i a/tept(rilor ace!tora% D im$un(ta*irea eficacit(*ii /i eficien*ei Companiei prin optimizarea or aniz(rii interne /i prin eliminarea pro$lemelor de ordin mana erial !au opera*ional% D ri+a con!tant( fa*( de !(n(tatea /i !i uran*a an a+a*ilor# precum /i implicarea /i motivarea ace!tora pentru a fi con/tien*i de importan*a realiz(rii o$iectivelor companiei Dmonitorizarea continu(# analiza datelor /i proce!ele de evaluare tre$uie !a conduc( la de!coperirea !ferelor ce nece!it( )m$un(ta*ire% totodat(# luarea de pozi*ie pentru corectarea ace!tora D)m$unat(*irea performan*ei /i eficien*ei !i!temului de calitate prin monitorizarea rezultatelor o$*inute /i a o$iectivelor !ta$ilite# /i a!i urarea c(# )n cazul )n care exi!t( di!crepan*e )ntre rezultate /i o$iective# !unt luate toate m(!urile nece!are Din!truirea /i perfec*ionarea periodic( a an a+a*ilor cu privire la principiile /i metodele de calitate Scopul Carpatair e!te acela de a a!i ura men*inerea locului de lider al companiei pe o pia*( extrem de competitiv(# printr-o permanent( con/tientizare a principiilor /i metodelor privind calitatea /i !i uran*a )n cadrul companiei. 1#1#

Resurse (inanciare

4inantarea companiei SC CA-PATAI- SA !e realizeaza prin autofinantare. Prin autofinantare !e intele e finantarea firmei din !ur!e proprii interne. Acea!ta depinde de capacitatea de autofinantare a firmei# capacitate determinata la randul ei de marimea amortizarilor !i de marimea veniturilor rezultata din inve!titii. @eoarece amortizarea e!te o c"eltuiala deducti$ila fi!cal# rezulta ca economiile fi!cale a!tfel realizate reduc intr-o ma!ura importanta co!tul autofinantarii. 1#2#

Resurse materiale si tehnologice

@atorita parteneriatelor avanta+oa!e interline !i code-!"are pe care le-a creeat compania# pot oferi clientilor lor o retea lar a de de!tinatii# diver!e optiuni de tarifare !i proceduri !implificate de ac"izitionare a $iletelor Ftic0etin G !i de c"ec0-in. tran!portul pana la de!tinatia finala poate fi realizat in cola$orare pe z$orurile CA-PATAI- !i ale liniilor aeriene partenere indicate pe $ilet. Compania e!te in permanenta cautare de noi po!i$ilitati de cola$orare# dar li!ta parterenilor lor e!te de!c"i!a.

1#$Resurse umane
Or ani rama intreprindere:

<

"nali%a )&T

Cap#2 "nali%a sistemului economico*ingineresc

"nali%a economico*(inanciara
Ca urmare a activitati de!fa!urate firma SC Carpatair SA !e prezinta a!tfel: 2010

2011

2012

+irec,ia de anali%- diagnostic 1. F@A@-1 !itua*ia financiar( G

1:

Scopul : @A@-1 4inanciar# are drept !cop evaluarea ec"ili$rului dintre re!ur!ele financiare /i utiliz(rile te"nice la nivelul )ntre ii )ntreprinderi. 1#Ponderea capitalului imprumutat in ci(ra de a(aceri C#I#.C#".ITotal datorii ale intreprinderiiJCifra de afaceri 2012! C.I.JC.A.I6=.H6'.H1=J'9<.8':.6?: I:#=8 2011! C.I.JC.A.I?6.1<1.96<J'6=.'96.1?= I:#'9 2010! C.I.JC.A.I8?.'1:.<H8J'6=.H<=.?::I:#'6 Criteriul e!te con!iderat de importanta medie !i i !e poate atri$ui coeficientul de importanta KI' #,I< 2#/volutia (ondului de rulment net glo'al /FRNI4ondul de rulment net lo$alJCifra de afaceri 2012! B4-,IF=<.<?=.=?=L6=.H6'.H1=-8=.H9?.'==GJ'9<.8':.6?:I??#H6 2011! B4-,IF'8.:::.<:HL?6.1<1.96<-6'.HH6.H9?GJ'6=.'96.1?=I6#9: 2010! B4-,IF18.::?.??=L8?.'1:.<H8-69.=?=.?1:GJ'6=.H<=.?::I1'#:H Criteriul e!te de maxima importanta !i i !e poate acorda un coeficient KI< .,I= $#Renta'ilitatea a(acerii R#".ICapacitatea de autofinantareJCifra de afaceri 2010! -.A.I -':.===.:<1J'6=.H<=.?:: I-:#:H 2011! -.A.I -=?.<:9.<'6J'6=.'96.1?= I-:#1' 2012! -.A.I -=?.911.:6?J'9<.8':.6?: I-:#19 -aportul ma!oara capacitatea intreprinderii de a-!i crea re!ur!e proprii pentru finantare din activitatea fianciara !i comerciala. Criteriul e!te de importanta medie !i I !e acorda coeficientul de importanta KI'#,I<

4#Renta'ilitatea (inanciara

11

R#F.IProfitul $rut JTotal venituri ale intreprinderii 2012! -.4.I -=?.911.:6?J'<8.=9:.'<H I -:#19 2011! -.4.I -=?.<:9.<'6J=11.99=.16H I -:#11 2010! -.4.I -':.===.:<1J='1.?H9.H'1 I -:#= -aportul ma!oara excedentul de re!ur!e financiare creat de functionarea intreprinderii # indiferent cine !unt $eneficiarii lui. Criteriul e!te de importanta maxima !i i !e acorda deci coeficientul de importanta KI<.,I9 0#Productivitatea capitalului investit P#C#IICifra de afaceriJActive imo$ilizate nete 2012! P.C.II'9<.8':.6?:J6=.=9:.=:=I'#?= 2011! P.C.II'6=.'96.1?=J1:=.<9'.66'I'#8< 2010! P.C.II'6=.H<=.?::J1:<.1'?.8<?I'#H6 -aportul ma!oara capacitatea imo$ilizarilor de a crea produ!e !i !ervicii vanda$ile. Criteriul prime!te coeficientul de importanta KI1.,I= 1#/volutia indatoririi nete NITotal datorii ale intreprinderi pe termen !curtJVal. realiza$ile pe termen !curt 2012! ,I6=.H6'.H1=JF'6.8?6.:9HL6.<69.:H:GI'#=H 2011! ,I?6.1<1.96<JF9<.819.:H:L6.6H:.=6'GI1#'9 2010! ,I8?.'1:.<H8JF<6.'6<.:88L1:.H?=.'9?GI1#'= -aportul ma!oara ec"ili$rul dintre exi i$ilitate !i lic"iditate la nivelul tuturor capitalurilor financiare !i te"nice. Criteriul e!te de importanta maxima# prin urmare coeficientul de importanta pe care il acordam e!te KI<.,I9 2#Remunerarea (actorului uman R#F#MITotal c"eltuieli cu !alariileJCifra de afaceri 2012! -.4.1I1.<:8.?HHJ'9<.8':.6?:I:#::? 2011! -.4.1I86H.?1'J'6=.'96.1?=I:#::9 2010!

1'

-.4.1I6HH.'<'J'6=.H<=.?::I:#::= Bxperienta analizelor dia no!tic !i a analizelor financiare de e!tiune ne indreptate!te !a afirmam ca trendul ratei e!te extreme de !emnificativ pentru o predictie pe termen !curt. Criteriul e!te de importanta medie !i prin urmate KI'.,I< 3#Rata autonomiei (inanciare R#"#FICapitaluri propriiJFCapitalui propriiLTotal credite $ancareG 2010! -.A.4I18.::?.??=J18.::?.??=I1 2011! -.A.4I'8.:::.<:HJ'8.:::.<:HI1 2012! -.A.4I=<.<?=.=?=J=<.<?=.=?=I1 -aportul ma!oara independent intreprinderii fata de $anci.Sen!ul favora$il de evolutie e!te cre!cator. Criteriul e!te de importanta medii fiind depunctat din cauza influentelor puetrnice a reevaluarilor de active !i a!tfel KI'.,I' 4#5ichiditatea patrimoniala 5#PIActive circulante neteJO$li atii curente 2010! >.PI <6.'6<.:88J8?.'1:.<H8I :#?8 2011! >.PI 9<.819.:H:J?6.1<1.96<I :#?? 2012! >.PI '6.8?6.:9HJ6=.H6'.H1=I :#=1 >ic"iditatea patrimoniala ma!oara radul de acoperire a datoriilor pe termen !curt cu active avand lic"iditate mare . Criteriul e!te de importanta mar inala !i KI1.,I< 10#6ite%a de rotatie a stocurilor de produse si de (acturi neincasate V.-.S.PIFStocuri de produ!e finiteJCifra de afaceriGM=?: V.-.S.4IFStocuri de facturi neinca!ateJCifra de afaceriGM=?: 6#R# #P 2010! V.-.S.PI1=#16 2011! V.-.S.PI1'#'= 2012! V.-.S.PI19#:< 6#R# #F

1=

2010! V.-.S.4I'8#=< 2011! V.-.S.4I==.=< 2012! V.-.S.4I18#<9 -ata evidentiata in cate poate fi recuperate contravaloarea produ!elor finite pentru reluarea ciclului de !c"im$ .Sen!ul favora$il de evolutie e!te cel de!cre!cator .Trendul vor$e!te !i de!pre reali!mul politicii de mar0etin . Criteriul e!te de importanta mar inala in evaluarea financiara KI1.,I' !i KI1 .,I= SI1:L1<L1:L':L=L':L1:L9L<L'L=J'? SI1:'J'?IN SI =#6'

"nali%a tehnica si tehnologica


19

O$iectul de activitate al !ocietatii il reprezinta tran!portul aerian de pa!a eri. Bc"ipamente cu care e!te dotata interprinderea : -aeronave -auto$uze platforma -carucioare $a a+e

+irec,ia de anali%- diagnostic 2


Criterii +"+*2! 1# Po%itia intreprinderii pe piata# Criteriul urmare!te evaluarea lo$ala a pozitiei economice !i con+uncturale a intreprinderi pe piata potential !i reala in care i!i de!fa!oara activitatea .Pornind de la dimen!iunea pietei # ma!ura criteriul exprima nivelul patrunderii !i ocuparii anumitor !e mente de piata. Coeficientl acordat ace!tui criteriu KI< Treapta de evaluareI=. Con+unctura !la$( a )ntreprinderilor pe pie*ele pe care activeaz(# f(r( per!pective de )m$un(t(*ire. 2# Capacitatea tehnico*7tiin,i(ic- de adaptare la cerin,ele pie,ei Criteriul urmare!te evaluarea contri$utiei de conceptie la formare pozitiei pe piata intreprinderii. In ace!t cadru accentual e!te pu! pe profunzimea !i viteaza adaptarilor indu!e de activitatea de cercetare. Calificativul acordat ace!tui criteriu KI' Treapta de avaluare I9. Contri$u*ia compartimentelor de concep*ie la ocuparea de c(tre )ntreprindere a unei pozi*ii foarte $un( de pia*( e!te pozitiv( /i extrem de important(. $# Capacitatea economic- de adaptare la cerin,ele pie,ei Cu a"utorul ace!tui criteriu !e urmare!te evidentierea caracteri!ticilor te"nico-economice ale produ!elor la formarea !i mentinerea pozitiei pe piata a intreprinderii. Coeficinetul acordat ace!tui criteriu KI' Treapta de evaluareI9. -apoartele performan*(Jpre* !unt la nivel !uperior# aduc.nd o important( contri$u*ie la pozi*ia de lider a )ntreprinderii pe pie*ele interna*ionale.

4# Contri'u,ia activit-,ii de mar8eting la consolidarea po%i,iei 9ntreprinderii pe pia,-#

1<

Criteriul urmare!te evaluarea contri$utiei unor factori interni #!u$!umati functiei de ma0etin a firmei# la ocuparea pozitiei pe care intreprinderea o detine pe piata. Coeficinetul acordat ace!tui criteriu KI1 Treapta de evaluareI9. 4unc*ia mar0etin # de!f(/urata !u$ forma unui lar evantai de ac*iuni# aduce o contri$u*ie deci!iv( la ocuparea unei pozi*ii foarte $une pe pi*ele pe care activeaz( )ntreprinderea# re!pectiv pentru cucerirea unor noi !e mente de pia*(. 0# trategia de mar8eting a 9ntreprinderii Criteriul evalueaza radul de adecvare al !trate iei de mar0etin al intreprinderii# in raport cu o$iectivul primordial care e!te mentinerea pozitiilor ca!ti atoare pe piata. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI1 Treapta de evaluareI=. Strate ia de mar0etin a avut o contri$u*ie importanta la ocuparea de c(tre )ntreprindere a unei pozi*ii foarte $une pe pie*ele tradi*ionale# c.t /i la p(trunderea pe noi pe pie*e extrem de atractive. ,I=8J11I=#9<

+irectia de anali%a diagnostic $


Tinta ace!tei directii de analiza con!ta in evaluarea potentialului et"nic de conceptie al intreprinderii # atat !u$ a!pectul nivelului la care !e afla in pre!ent# cat !i al capacitatii de a face fata cerintelor de !c"im$are in viitor. Criteriile +"+*$! 1#Cererea si proiectarea de produse noi# O$iectul ace!tui criteriu il con!tituie evaluarea po!i$ilitatilor pe care le are intreprinderea de a-!i adapta oferta de produ!e cu cererile pietei. En indicator deo!e$it de important # care ne a+uta !a !ta$ilim nota acordata ace!tui criteriu e!te nivelul c"eltuielilor pentru cercetare-dezvoltare. Coeficientul de importanta acordat ace!tui criteriu KI< Treapta de evaluareI9. Indicele c"eltuieli C-@JCA pe!te <:7 # capacitatile de C-@ !e !itueaza la un nivel !uperior #compara$il cu al intreprinderilor concurente de pe piata mondiala. 2#Cercetarea si proiectarea metodelor de (a'ricatie# O$iectivul ace!tui criteriu il con!tituie evaluarea po!i$ilitatilor intreprinderilor de a concepe !i dezvolta noi metode !i proce!e de fa$ricatie # precum !i de a ela$ora proiecte de in inerie a proce!elor de fa$ricatie. Coeficientul de importanta acordat ace!tui criteriu KI' Treapta de evaluareI9. Potentialul de conceptie te"nolo ica poate fi an a+at in ela$orarea de proiecte pentru in!u!irea de noi proce!e te"nolo ice# la nivele !uperioare de productivitate. $#+otarea cu echipamente tehnologice#Protectia mediului# 1?

In cadrul ace!tui criteriu evaluarea $azei materiale !i a dotarii cu ec"ipamente te"nolo ice !e face in functie de trei parametri : O nivelul de performanta !i po!i$ilitatile de exploatare in conditii de competitivitate. Onivelul de poluare al mediului. Coeficientul de importanta acordat KI< Treapta de avaluareI<. Bc"iparea te"nolo ica !e !itueaza la un nivel ridicat de performanta # !imilar intreprinderilor competitive pe plan international. 4# Intretinerea echipamentului # Consumurile de energie # O$iectivul analizei il con!tituie eficienta activitatii compartimentului mecanoener etic# !u$ a!pectele: Oa!i urarea $unei functionarC a ec"ipamentelor din dotare% Otinerea !u$ control a con!umurilor de ener ie. Coeficientul de importanta acordat KI' Treapta de evaluareI<. Si!tem avan!at de intretinere a!i!tat de calculator #a!i urant di!poni$ilitate ridicata a ec"ipamentelor c"eie !i un rad inalt de functionalitate a ec"ipamentelor de productie. 0# &rgani%area productiei#Productivitatea# Criteriul evalueaza productivitatea muncii# in principal # prin factori care conditioneaza indirect productivitatea: or anizarea conducerii produciei !i nivelul diferitelor forme de inre i!trare in proce!!. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI' Treapta de evaluareI=.Pro ramarea !i urmarirea productiei e!te inte ral a!i!tata de calculator lanivelul centrelo de productie.In eneral# proce!ul de fa$ricatie e!te $ine tinut in mana # la toate nivelurile de mana ement. Tra!parenta proce!ului e!te a!i urata # cu o activitate $irocratica minimal. Productivitatea realizata la proce!ele repre!entative !e afla la nivelul concurential. 1# istemul logistic Si!temele lo i!tice # care fac o$iectul analizei la ace!t criteriu # reprezinta un an!am$lu de functiuni !i re!ur!e # a caror !arcina con!ta in efectuarea tuturor operatiilor de tran!port# manipulare !i depozitare a materialelor# !emifa$ricatelor !culelor !i di!pozitivelor. >a $aza analizei !tau !c"emele # or ani ramele !i re lementarile privind !tructura !i functionalitatea !i!temelor de tran!port !i depozitare. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI1 Treapta de evaluare I<.Tran!porturile interne telecomandate !au automatizate # la nivelul functiunilor repetitive .1a azii multieta+ate !i automatizate# a!i!tate de calculator. ,I ?6J1H I9#:<

+irec,ia de anali%- diagnostic 4


Criteriile +"+*4! 1# istemul de conducere 7i asigurare a calit-,ii : ;"C<

1H

Pricipalul o$iectiv al ace!tui criteriu con!ta in !ta$ilirea nivelului de implementare# !u$ raportul cuprinderii in !C!tem a tuturor activitatilor implicate # precum !i a tuturor elementelor component. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI< Treapta de evaluareI<. Intreprinderea a implementat !i!temul )n propor*ie de !u$ <: 7 )n raport cu !tructurile or anizatorice# re!pon!a$ilit(*ile# procedurile /i )nre ri!tr(rile prev(zute# aplicarea ace!tora fiind )n cur! de a devenii efectiv(. 2# 6eri(icarea calit-,ii (a'rica,iei # Ace!t criteriu urmare!te evaluarea particularitatilor# precum !i a modelelor utilizate pentru verificarea calitatii proce!ului de fa$ricatie. Coeficiantul acordat ace!tui criteriu KI' Treapta de evaluareI=. Si!temul de verificare a calit(*ii fa$rica*iei e!te !tructurat /i func*ioneaz( la nivelul cerin*elor interna*ionale )n ace!t domeniu. >a diferite niveluri de conducere !-au ela$orat planuri /i pro rame de )m$un(t(*ire a calit(*ii fa$rica*iei# a c(ror realizare !e urm(re/te !i!tematic /i care prev(d aplicarea pe !car( lar ( a metodelor avan!ate de verificare a calit(*ii fa$rica*iei. $# Calitatea proiectelor# Analiza con!ta in examinarea normelor interne # a caietelor de !arcini !i a proiectelor de executie pe $aza carora !e face punerea in opera. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI1 Treapta de evaluareI<. @ocumenta*ia de proiectare corepunde inte ral condi*iilor de calitate impu!e de ISO 6::: /i B, 9<:::. Enele produ!e reprezentative au fo!t certificate de in!tan*e interna*ionale. 4# "utoritatea (unctiei de calitate# ,ivelul autoritatii functiei !e avalueaza# in principal#prin felul in care or anele de a!i urare i!i exercita dreptul de a orpi proce!ul de productie !au punerea in opera. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI' Treapta de evaluareI9. In )ntreprindere e!te imprimat( o atitudine con!ecvent( de cre/tere a autorit(*ii func*iunii calitate !u$ toate a!pectele# inclu!iv prin analiza !i!tematic( a defec*iunilor de calitate /i adoptarea de m(!uri corective. >a ace!tea contri$uie coordonarea func*iunii calitate la un nivel mana erial !uperior.

0#Calitatea aprovi%ionarii# Ace!t criteriu urmare!te evaluarea calitatii produ!elor !au !erviciilor procurate de la !u$furnizori # !u$ forma de materii prime. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI1 18

Treapta de evaluareI<. Si!temul de mai !u! privind recep*ia !e $azeaz( pe evaluarea furnizorilor. Se con!tat( diminuarea vizi$il( a defec*iunilor de calitate determinate de !u$furnizori. 1#Costurile calitatii Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI1.Treapta de evaluareI1 ,I<:J1'I 9#1?

+irec,ia de anali%- diagnostic 0


Criterii +"+*0! 1# trategia (irmei# Calitatea !trate iei firmei e!te o ma!ura indirecta a capacitatii ec"ipei mana eriale de a !ta$ilii o$iectivele reali!te de atin! in viitor !i de a utiliza caile cele mai adecvate de atin erea ace!tora. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI< Treapta de evaluare I<. Strate ia ofen!iva a firmei# $azat( )n principal pe exploatarea inten!iv( a avanta+elor concuren*iale di!tincte /i promovare lar ( a !olu*iilor de in inerie a inov(rii# a adu! o contri$u*ie deci!iv( la c./ti area unor pozi*ii foarte $une pe pia*(. 2.Calitatea procesului managerial# Ace!te criteriu evalueaza indirect calitatea ec"ipei mana eriale# prin evaluarea calitatii proce!ului mana erial initiat !i aplicat in cadrul intreprinderii. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI' Treapta de evaluareI9. Proce! mana erial de $un( calitate# cu po!i$ilit(*i reale de perfec*ionare prin eforturile proprii ale ec"ipei mana eriale. $#Calitatea echipei manageriale# In ace!t caz !e incearca o evaluare nemi+locita atat a caracteri!ticilor individuale ale componentelor ec"ipei mana eriale de ran !uperior# cat !i ale ec"ipei mana eriale in an!am$lul ei. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI' Treapta de evaluareI9. Calitatea activit(*ii de!f(/urate de ec"ipa mana erial( e!te de nivel mediu.

4# tructura organi%ationala a (irmei# Inve!ti "eaza !i urmare!te evaluarea radului de adecvare a !c"emelor de or anizare formalaF!tructuralaG adoptate in cadrul unei firme# cerintele indeplinirii cat mai eficiente a o$iectivelor firmei# tinand cont de re!ur!ele di!poni$ile. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI' 16

Treapta de evaluareI<. Structura or aniza*ional( e!te par*ial inadecvat(# con*ine !e mente F!u$!tructuriG care impiedic( de!f(/urarea unei activit(*i eficiente. 0#Metode si tehnici manageriale utili%ate# Scopul principal e!te de a !tudia practica de conducere prin o$iective# precum !i te"nicile utilizare pentru punerea ei in aplicare. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI1 Treapta de evaluareI9. 1etodele /i te"nicile mana eriale utilizate !unt )n totalitate core!punz(toare# core!punz.nd )n ma+oritatea cazurilor c"iar unor !olu*ii optime. 1# istemul in(ormational pentru management# Scopul ace!tui criteriu con!ta in denumirea calitatii !i!temului in raport cu cerintele !pecifice#fia$ilitatea proce!arii datelor !i !tocarea informatiilor. Coeficeintul acordat ace!tui criteriu KI1 Treapta de evaluareI<. Si!tem adecvat pentru !ati!facerea unor cerin*e de nivel ridicat# derivate din !tilul /i metodele ec"ipei mana eriale# re!pectiv o !trate ie dinamic( /i expan!iv( a firmei. ,I ?:J1=I 9#?1

+irec,ia de anali%- diagnostic 1


Criterii +"+*1! 1# Conducerea societatii# B!te a!i urata de un mana er !i un director. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI< Treapta de evaluareI<. 2# Managementul resurselor umane# @up( criteriile ##orientare !pre !arcini FSGP /i ##orientare !pre factorul uman FEGP !e define!c cinci !tiluri mana eriale di!tincte: I. Stilul autocrat # )n care performan*a !e realizeaz( ca urmare a eficien*ei activit(*ilor te"nice% !e acorda o redu!a atentie facorului uman. II. Stilul $azat pe armonie /i climat . III. Stilul de conducere $azat pe ec"ipa . IV. Stilul indolent # !e caracterizeaza printr-o preocupare foarte redu!a pentru activitatea economica# cat /i pentru oameni. V. Stilul ec"ili$rat # !e manife!ta printr-o preocupare con!tanta /i ec"ili$rat( atat pentru oameni cat !i pentru activitatea economica. Con!iderand ca importanta ace!tui criteriu e!te ma+ora coeficientul de importanta acordat e!te K I <# iar calificativul e!te <. $# Nivelul salari%arii si al motivatiei personale#

':

Criteriul evalueaza nivelul !alarizarii pe!onalului in raport cu media nationala pe indu!trie . Coeficiantul acordat ace!tui crieteriu KI< Treapta de evaluareI9. 4# "nali%a (luctuatiei personalului# O conditie importanta pentru utilizarea deplina !i eficienta a fortei de munca exi!tente in !ocietate o con!tituie a!i urarea !ta$ilitati cat mai mari a ace!teia. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI< Treapta de evaluareI<. 0# "nali%a structurii personalului# In cadrul ace!tui criteriu ne vom indrepta a!upra !tructurii per!onalului firmei !u$ mai multe a!pecte : !tructura pe me!erii# !tructura pe !exe #!tructura pe var!te. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI' Treapta de evaluareI=. 1# "nali%a utili%arii (ondului de timp# Criteriul evalueaza evalueaza : !ituatia normarii muncii# radul de incarcare al per!onalului# !tructura per!onalului# definirea atri$utiilor. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI1 Treapta de evaluareI9. H. isteme de anga=are>promovare> testare. Criteriul evalueaza lo$al preocuparea !i rezultatele o$tinute de intreprindere referitor la formarea !i promovarea competentei profe!ionale la toate cate oriile de per!onal. Coeficinetul acordat ace!tui criteriu KI' Treapta de evaluareI9. 3# indicate si con(licte de munca# Criteriul evalueaza rupul de factori ce caracterizeaza relatia patronat-!indicate in relatia directa cu !trate ia !i performantele !ocietatilor comerciale !au re iilor autonome: radul de or anizare # reactiile !indicatelor in momente dificile # capacitatea ace!tora de a !u era !olutii via$ile !au de compromi!: O!tatutul !indicatelor% O rapoarte !tati!tice privind ponderea mem$rilor din !indicat !au din totalul per!onalului. Odi!cutii cu directorul eneral #directorii executivi lideri !indicali privind aprecierea ace!tora. Coeficientul acordat ace!tui criteriu KI' Treapta de evaluareI1 ,I 11<J'H I9#'<

'1

QI=#6'M:#'1L=#9<M:#1HL9#:<M:#1<L9#1?M:#1HL9#?1M:#1<L9#'<M:#1< QI9.:=

''