Sunteți pe pagina 1din 107

INTRODUCERE

1. Scopul i obiectivele disciplinei Materialul de studiu este adresat studen ilor din anul II, nivel de licen # ce urmeaz# cursurile ID ale Facult# ii de Psihologie. Scopul cursului rezid# n prezentarea principalelor concepte &i aspecte de lucru caracteristice disciplinei Psihologia Sportului. Obiective generale 1. Volumul se axeaz# pe familiarizarea cu conceptele &i problematica complexului psihologiei sportului. 2. Analiza proceselelor cognitiv-afective &i educa ionale ale omului angajat n activitatea fizic# &i sportiv#, comportamentul acestuia, precum &i descrierea manifest#rii motrice a sportivului n contextul antrenamentului.

Obiective specifice 1. Introducere n fenomenologia psihologiei sportului. 2. Studiul psihomotricit# ii &i a capacit# ilor motrice ale sportivului. 3. Familiarizarea cu conceptul de stare psihic# din perspectiva disciplinei psihologia sportului. 4. Studiul psihanalizei &i al principalelor psihoterapii psihodinamice. 5. n elegerea importan ei regl#rii &i autoregl#rii st#rilor psihice pentru activitatea sportiv#. 6. Familiarizarea cu formarea deprinderilor psihice n cazul sportivilor. 7. Studiul antrenamentului &i al rolului s#u n activitatea sportiv#. 8. Utilizarea relax#rii n activitatea sportiv#. 9. n elegerea func ion#rii antrenamentului mental 10. Familiarizarea cu fenomenul sugestiei, autosugestiei &i gndirii pozitive. Relevan a hipnozei n activitatea sportiv#. 11. Cunoa&terea fenomenului de stres n activitatea sportiv# 12. Familiarizarea cu strategiile de adaptare &i rezolvarea de probleme la apari ia stresului n activitatea sportiv#

2. Cerin#e preliminare Se impune ca studentul s#-&i fi nsu&it, cel pu in la nivel mediu, conceptele de baz# ale disciplinelor psihologie general , concepte precum senza ii, percep ii, reprezent#ri, gndire, cogni ii &i afecte, agresivitate, deprindere psihic#, st#ri de ralaxare etc. 3. Con#inutul materialului de studiu. Organizarea pe unit%#i de studiu Materialul de studiu cuprinde informa ii referitoare la obiectul de studiu al disciplinei, precum &i despre caracteristicile psihologice ale diferitelor sporturi, asisten a psihologic# a sportivului, problemele psiho-sociale ale sportului, relaxare etc.

Unitate de studiu 1: Introducere n studiul psihologiei sportului Aceast# prim# unitate de studiu asigur# o introducere n problematica psihologiei sportului prezentarea ocupndu-se de elemente legate de principalele probleme ale psihologiei sportive ct &i de caracteristicile psihologice ale activit# ii sportive. Scopul acestei unit# i de studiu este de a permite studentului contactul cu psihologia sportului ncadrnd-o ca ramur# de sine st#t#toare a psihologiei. Unitate de studiu 2: Importan#a psihomotricit%#ii i a capacit%#ii motrice n activitatea sportiv% Cea de a doua unitate de studiu face trimiteri la modalitatea de identificare & i n elegere a conceptului de psihomotricitate n accep iunea psihologiei sportului. De asemenea se face o analiz# a capacit# ilor motrice a sportivului &i sunt prezentate bazele psihologice ale nv# #rii motrice.

Unitate de studiu 3: Reglarea i autoreglarea st%rilor psihice n aceast# unitate de studiu sunt definite st#rile psihice &i sunt prezentate o serie de aspecte generale care se reg#sesc n fenomenologia acestei regl#ri.

Studentul este familiarizat n cadrul acestei unit# i de studiu &i cu o mijloacele regl#rii &i autoregl#rii psihice n ceea ce prive&te psihicul uman, ca sistem hipercomplex, ce dispune de un mecanism foarte complicat de regl#ri dintre cele mai diferite, plurifunc ionale &i intersubsistemice. Diferitele func ii &i st#ri psihice, calitativ diferite, se influen eaz# reciproc, de la acea func ie sau stare dominant# spre aceea sau acelea aflate n criz#, dezechilibrate sau neadaptate la situa ie. Psihicul uman este supus legilor generale ale regl#rii &i autoregl#rii sistemelor vii, cu deosebirea c#, fiind dotat cu capacitatea autotelic#, el &i poate alege singur vectorii ac iunilor.

Unitate de studiu 4: Formarea deprinderilor psihice pentru sportivi n aceast# unitate de studiu sunt prezentate modalit# ile de formare a deprinderilor psihice ale sportivilor. Scopul acestei sec iuni mai este acela de a facilita studentului n elegerea conexiunilor dintre deprinderile aten ionale &i o serie exerci ii specifice care sunt descrise n cadrul acestei unit# i. Unitate de studiu 5: Antrenamentul i relaxarea: contribu#ii la dezvoltarea psihic% a sportivului n aceast# unitate de nv# are este prezentat# definirea antrenamentului & i modalit# ile de func ionare a acestuia la sportivi. Munca de la antrenament este activitatea de baz# a sportivului, al#turi de participarea la concursuri; ea las# cele mai puternice urme asupra psihicului sportivului Fiecare pas al demersului preg#tirii pentru concurs va ine seama de complexul de informa ii, utilizndu-l &i n raport de efecte, prin feed-back, opernd anumite restructur#ri n conduit#.

Unitate de studiu 6: Antrenamentul mintal Practicarea acestui gen de antrenament este justificat# din cel pu in trei puncte de vedere. Primul se adreseaz# progresului ct de mic n antrenament &i performan # care trebuie utilizat; al doilea, de fond, reprezint# o continuare nesolicitant# fizic a antrenamentului practic, pe care l completeaz#; al treilea, este relevant pentru c# n

anumite situa ii, ca accidentarea, deplas#rile lungi, ntreruperile fortuite ale antrenamentului practic, se poate reveni la o form# dorit# ntr-o anume unitate de timp. Antrenamentul mental s-a impus n ultimele decenii ca un mijloc complementar &i deosebit de valoros al preg#tirii tehnico-tactice a sportivilor. Tot n aceast# unitate de nv# #mnt studentul are ocazia s# se familiarizeze cu fenomenul sugestiei, autosugestiei, gndirii pozitive &i hipnozei &i al aplicabilit# ii acestora n activitatea sportiv#. Unitate de studiu 7: Stresul n activitatea sportiv% n aceast# unitate de studiu este abordat# n elegerea factorilor de stres din activitatea sportiv#. Studentul este familiarizat cu principalele caracteristici ale agen ilor stresori. De asemenea sunt identificate &i prezentate strategiile de adaptare & i rezolvarea de probleme la apari ia stresului n activitatea sportiv#. 4. Recomand%ri de studiu Se impune ca studentul s parcurg fiecare unitate de studiu respectnd timpul alocat calendarului disciplinei, modul de abordare a testelor de autoevaluare &i a sarcinilor de nv# are. Pentru nsu&irea conceptelor de baz# ale disciplinei &i n elegerea informa iilor prezentate n fiecare unitate de studiu este obligatoriu ca studentul s# consulte bibliografia &i s# respecte indica iile rubricii cuno#tin&e preliminare. Fiecare unitate de studiu atinge urm#toarele aspecte: obiective, cuno#tin&e preliminarii, resurse necesare #i recomand ri de studiu, durata medie de parcurgere a unit &ii, subiectele teoretice aferente acesteia, un rezumat, cuvinte cheie, teste de autoevaluare &i concluzii. Fiecare dintre aceste subpuncte sunt semnalizate n text prin intermediul unor pictograme. n continuare, prezent#m un tabel cu principalele pictograme utilizate n text:

OBIECTIVE

CUNO(TIN*E PRELIMINARE

RESURSE BIBLIOGRAFICE

DURATA MEDIE DE PARCURGERE A UNIT,*II DE STUDIU

EXPUNEREA TEORIEI AFERENTE UNIT,*II

REZUMAT

CUVINTE CHEIE

TESTE DE AUTOEVALUARE CONCLUZII

5. Recomand%ri de evaluare Dup# parcurgerea fiec#rei unit# i de studiu se impune rezolvarea sarcinilor de nv# are, ce presupun studiu individual, dar &i a celor de autoevaluare. Activit# ile de evaluare condi ioneaz# nivelul de dobndire a competen elor specificate prin obiectivele disciplinei. n ceea ce prive&te evaluarea final#, aceasta se va realiza printr-un examen, planificat conform calendarului disciplinei. Examenul const# n rezolvarea unei probe de tip studiu de caz &i al unor ntreb#ri de sintez# din corpusul teoretic pe care l prevede disciplina.

6. Test de evaluare initial 1. Analiza i activitatea sportiv# din perspectiv# psihologic#. 2. Descrie i o serie de principii fundamentale specifice psihologiei generale.

CUPRINS

Cuprins Introducere Unitatea 1: Introducere n studiul psihologiei sportului Unitatea 2: Importan a psihomotricit# ii &i a capacit# ii motrice n activitatea sportiv# Unitatea 3: Reglarea &i autoreglarea st#rilor psihice Unitatea 4: Formarea deprinderilor psihice pentru sportivi Unitatea 5: Antrenamentul &i relaxarea: contribu ii la dezvoltarea psihic# a sportivului Unitatea 6: Antrenamentul mental Unitatea 7: Stresul n activitatea sportiv# Bibliografie

2 3 9 17

27 44 64

78 93 104

UNITATEA DE STUDIU 1 INTRODUCERE N STUDIUL PSIHOLOGIEI SPORTULUI

Cuprins

Introducere Obiectivele unit #ii de studiu Cuno &tin#e preliminare Resurse necesare &i recomand ri de studiu Durata medie a parcurgerii unit #ii de studiu 1.1. Psihologia sportiv ca ramur a psihologiei generale 1.2. Problemele psihologiei sportive 1.3. Caracteristicile psihologice ale activit #ii sportive Rezumatul unit #ii de studiu Test de autoevaluare Concluzii

1 2 2 2 2 2 3 7 7 8 8

1.1. Introducere Dup Mahonay, r d cinile conceptuale ale psihologiei sportului si adncesc pn n antichitate, De exemplu, n Grecia timpurie &i n culturile asiatice interdependen#a dintre minte &i trup nu era doar recunoscut dar &i eviden#iat ca avnd o semnifica#ie central pentru ob#inerea performan#ei &i dezvoltarea personalit #ii. Coleman Griffith, un psiholog ce este considerat ini#iatorul psihologiei sportului n America de Nord, a fost primul care a cercetat acest domeniu pe o perioad ntins de timp. Griffith a fost angajat de Universitatea din Illinois n 1925 pentru a-i ajuta pe antrenori s mbun t #easc performan#a juc torilor. Lucr rile sale, Psihologia antrenorul &i Psihologia atletismului, sunt considerate de 1

referin# . De asemenea, el a nfiin#at primul laborator de psihologie a sportului n America de Nord &i a predat primul curs n acest domeniu, interesat de procesul form rii &i dezvolt rii deprinderilor motrice, de studierea timpului de reac#ie, al adaptabilit #ii &i de aspectele psihologice &i motiva#ionale ale antrenamentului.

Obiectivele unit #ii de studiu Familiarizarea cu principalele concepte ale psihologiei sportului n#elegerea &i explorarea problemelor specifice psihologiei sportului Cunoa&terea caracteristicilor psihologice ale activit #ii sportive

Cuno&tin#e preliminare Pentru parcurgerea acestui material sunt necesare cuno&tin#e de psihologie general .

Resurse necesare &i recomand ri de studiu. Resurse bibliografice: Epuran, M., Holdevici, I., Tonita, F. Psihologia sportului de performan #: teorie &i practic# , Editura FEST, Bucure&ti, 2001. Kenyon, G.S. & Grogg, T.M. (Eds.). Contemporary psychology of sport: Proceedings of the Second International Congress of Sport Psychology. Chicago: The Athletic Institute.Kenyon, G.S. & Grogg, T.M. (Eds.).1970. Weinberg, R.S. & Gould, D. Foundations of Sport and Exercise Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics. 2010. Durata medie de parcurgere a unit #ii de studiu este de 1 - 2 ore.

1.1. Psihologia sportiv ca ramur a psihologiei generale Dup 1970 psihologia sportului a nceput s nfloreasc n America de Nord &i s fie acceptat n mai mare m sur ca o disciplin separat n cadrul &tiin#elor sportului. Cercetarea sistematic , prin num rul crescnd de psihologi n sport, a jucat un rol important n impunerea acestei discipline. De fapt, scopul primar al psihologilor devansa baza cunoa&terii psihologiei sportului prin intermediul cercet rii experimentale. Interesul pentru psihologia cognitiv a sportului se reflect n progresul nregistrat n domeniul cercet rii n psihologia sportului, cercetarea fiind direc#ionat pe teme cum ar fi: identificarea celor mai eficace maniere de antrenament pentru optimizarea form rii deprinderilor &i dezvoltarea personalit #ii, a tehnicilor de armonizare a echipei, a modalit #ilor de comunicare, de cunoa&tere a caracteristicilor psihologice a sportivilor de perspectiv . Sprijinul suplimentar pentru recunoa&terea crescnd a psihologiei sportului n cadrul psihologiei de baz vine de la Asocia#ia Psihologic American (APA), n 1987 APA a recunoscut n mod oficial ramura psihologiei sportului ca Diviziunea 47 care d membrilor APA cadru &tiin#ific pentru a-&i sus#ine cercetarea. Dup anii 1990 se constat cre&terea continu a cercet rii n psihologia sportului &i aplicarea cuno&tin#elor n domeniul preg tirii n antrenament &i pentru concurs. Psihologia sportului n fostele # ri din Europa de Est s-a dovedit a fi de o importan# deosebit pentru cei interesa#i de performan#ele de vrf. Decurgnd de aici, speciali&tii psihologi n sport din Europa de Est exercit un rol semnificativ la toate nivelele de la selectarea, antrenarea &i preg tirea competitiv a sportivilor. Figura cea mai reprezentativ , sub aspectul preocup rilor teoretice &i a interesului constant pentru dezvoltarea &tiin#ei psihologiei sportului la nivel universitar este aceea a profesorului M. Epuran. Psihologia sportului a devenit un domeniu interdisciplinar cu aplica#ii din ce n ce mai diverse cu tendin #a de integrare a antrenamentului mintal n cadrul antrenamentului fizic &i tehnic. De asemenea, instruirea psihologilor n sport continu s fie o preocupare major prin crearea unei baze &tiin#ifice riguroase &i formarea competen#elor practicantului psiholog n sport.

1.2. Problemele psihologiei sportive Psihologia activit #ii sportive, ca ramur a &tiin#ei psihologiei, studiaz procesele intelectuale &i educa#ionale ale omului angajat n activitatea fizic scopurile profesionale ale specialit #ii. Aceast ramur a psihologiei abordeaz problemele sale specifice n patru direc#ii: metoda experimental dirijat , tema de teren dirijat , tema &colar dirijat &i conceptele dirijate. abordarea experimental dirijat se desf &oar pe baza datelor experimentale ale domeniilor care stau la baza psihologiei activit #ii sportive. Datorit unor astfel de cercet ri se ob#in date asupra timpului de reac#ie, evaluarea personalit #ii ce vor fi raportate la date informative ob #inute prin tehnici speciale; studiul dirijat are o sarcin delimitat &i se desf &oar ntr-un cadru de referin# determinat: cum se joac hochei, baschet; cel de-al treilea tip de studiu, tema &colar dirijat , din punct de vedere al sarcinilor primordiale, este similar cu cea de a doua metod , cu diferen #a c sarcinile sunt grupate n clase. Se studiaz &i se inten#ioneaz elaborarea unor observa#ii sau diagnoze asupra unui sector sau domeniu de situa#ii posibile, de exemplu: jocul cu mingea, jocul n echip , n studiul centrat pe un concept exist inten#ia de a identifica variabilele psihice fundamentale ale comportamentului uman care se aplic n diverse situa#ii. Aceste concepte fundamentale sunt utilizate pentru a orienta observa#iile sportivului de performan# &i a spori eficien #a diagnozei &i prognozei: func#ia de comunicare, func#ia de relaxare, motiva#ia, st ri de limit . Psihologia activit# ii sportive se preocup# att de factorii psihologici care influen eaz# participarea &i performan a n sport &i exerci ii fizice, ct &i de consecin ele psihologice derivate din acestea. Psihologii cerceteaz motiva#ia, personalitatea, agresivitatea &i violen#a, conducerea, dinamica echipei, motricitatea &i forma psihic , procesele intelectuale &i afective, alte dimensiuni ale particip rii n activitatea sportiv , menite s mbun t #easc execu #ia, s ridice calitatea sportului &i a m iestriei antrenamentului. Psihologia aplicat a sportului se concentreaz asupra identific rii &i n#elegerii teoriilor &i sportiv ,

comportamentul acestuia, precum &i modalitatea de manifestare motric a sportivului n

psihologice &i a tehnicilor ce pot fi aplicate n sport &i n exerci#ii, n vederea mbun t #irii performan #ei &i a cultiv rii capacit #ilor celor implica#i n activitatea fizic . Scopul antrenamentului psihologic este s nve#e s se creeze consecvent tensiunea mental ideal care impulsioneaz acele calit #i fizice ce permit sportivilor s dea tot ce este mai bun. Pentru a r spunde obiectului de studiu sunt aduse n prim-planul interesului &tiin#ific o serie de probleme: Caracteristicile psihologice ale activit #ii sportive; Caracteristicile psihologice ale antrenamentului; cerin#ele antrenamentului fa# de sportiv; contribu#ia antrenamentului la dezvoltarea &i educarea psihic sportivului; aspecte psihologice ale factorilor antrenamentului; Psihologia antrenorului; Caracteristicile psihologice ale concursurilor sportive; psihologia sportivului n concurs; preg tirea psihologic pentru concurs; Caracteristicile psihologice ale diferitelor sporturi; Asisten#a psihologic a sportivului; Probleme psiho-sociale ale sportului; Psihopatologia sportului; Refacerea psihic a sportivului. informa#ii a

Scopul cercet rii n domeniul personalit #ii sportivului este s g seasc

corecte &i credibile despre diferen#ele individuale n sport &i implica#iile acestor diferen#e n performan#a &i comportamentul sportiv. n acest sens, discu#iile asupra teoriilor generale despre personalitate, cercet rile psihologiei sportive a caracteristicilor personalit #ii &i ale comportamentului sportiv sunt de mare actualitate. O explica#ie biologic a personalit #ii cu credibilitate n psihologia sportiv este teoria constitu#ional a lui Sheldon. Sheldon a dezvoltat un sistem foarte cunoscut pentru evaluarea for#ei tipului somatic. Tipurile somatice implic evaluarea fizicului unei persoane n func#ie de cele trei dimensiuni: endomorf (rotunjime), ectomorf (liniaritate) &i mezomorf (masculinitate). Sheldon a apreciat c fiecare dimensiune este asociat cu un set distinct de caracteristici: endomorfia este caracterizat de afec#iune, sociabilitate &i relaxare; ectomorfia este caracterizat de ncordare, introversiune &i o

preponderen # a tipurilor artistic &i intelectual; mezomorful, cu o construc#ie tipic atletic , are caracteristici de genul agresivit #ii, dominan# &i ndr zneal , asumarea riscurilor. Una dintre cele mai importante curente de abordare ale personalit #ii este clasa teoriilor orientate clinic care include teoriile psihodinamice &i teoriile organice. Aceste abord ri sunt clase distincte de teorii dar amndou realizeaz viziuni clinice primare care implic analiza interioar a unui individ. Cea mai notabil abordare psihodinamic este teoria psihanalitic a lui Freud &i a neofreudienilor. Teoria psihanalitic afirm c rezolu #ia conflictelor n faza de nceput a vie#ii reprezint aspectul fundamental pentru personalitatea adultului n timp ce de-a lungul treptelor de dezvoltare, Eul arbitreaz ntre

individul progreseaz

dezvoltarea primar incon&tient a identit #ii &i valorile, aptitudinile &i con&tiin#a SuperEului. Teoriile organice, cum ar fi teoria actualiz rii Eu-lui proprie lui Maslow, sunt mai optimiste &i mai umane dect abord rile freudiene. Dincolo de concentrarea asupra instinctelor &i a conflictelor timpurii, teoriile organice concep personalitatea ca fiind format de ntregul cmp de for#e &i afirm schimbarea &i cre&terea ca reprezentnd tr s turi centrale. Fa# de teoriile psihanalitice, teoriile organice ofer pu#ine predic#ii testabile despre rela#iile n cazul comportamentelor sportive specifice. Chiar dac psihologii care au studiat personalitatea sportivilor au adoptat idei psihodinamice sau organice, aceste abord ri, orientate clinic, nu au jucat un rol semnificativ n studiul personalit #ii sportive. Abordarea preferat azi este cea interac#ionist care apreciaz rolurile interrela#ionale ale factorilor personalit #ii &i a celor situa#ionali ca fiind determinan #i ai comportamentului. Caracteristici particulare ale personalit #ii sunt considerate a fi relevante sub aspectul prezicerii comportamentului n anumite situa#ii. Formula R = f (P<->S), exprim abordarea interac#ionist : orice comportament, cum ar fi comportamentul agresiv ntr-un joc de hochei pe ghia# , este n func#ie de particularit #ile personalit #ii n rela#ie cu factori externi: un anume factor, cum ar fi insulta unui adversar, poate provoca un r spuns agresiv la un juc tor dar nu la altul ntro situa#ie identic , dup cum nici la acela&i juc tor ntr-o situa#ie diferit . Studierea tr s turilor &i a profilurilor sportivilor este una dintre cele mai importante arii

abordate n cercetarea sportiv . O serie de cercet ri au fost analizate de Mortens care a clasificat problemele personalit #ii sportive n trei categorii: conceptuale, metodologice &i interpretative. Problemele conceptuale au leg tur cu teoria sau judec #ile care fundamenteaz un studiu, cercetarea fiind conceput pentru a r spunde ntreb rilor Importante, pornind de la un cadru teoretic determinant. Cu alte cuvinte, cercet torul ar trebui, mai nti, s ia n considera#ie comportamentul sportiv &i, pe baza teoriilor existente &i a rezultatelor empirice, s determine variabilele personalit #ii relevante pentru performan#a sportiv . Probleme metodologice. Odat ce cercet torul a identificat o problem relevant , testabil , metodologia cercet rii poate fi asigurat &i designul &i procedurile trebuie s asigure ca r spunsul cercet rii s fie elaborat f r a se introduce variabile confundabile. Probleme interpretative. Chiar dac un studiu este conceptual &i metodologic reu &it, cercet torul trebuie s fie atent n interpretarea rezultatelor. Cea mai comun gre&eal de interpretare este generalizarea pripit . Rela#iile g site la un grup de sportivi nu trebuie generalizate pentru to#i participan#ii din alte activit #i sau programe. Psihologia activit #ii sportive o concepem ca o ramur aplicativ a psihologiei, care cerceteaz caracteristicile personalit #ii sportivilor, fundamentele psihologice ale nv # rii motrice, ale preg tirii generale pentru concurs, asisten#a psihologic , orientarea &i selec#ia sportivilor, psihologia grupurilor, psihologia diferi#ilor sportivi, ca &i psihologia &i antrenamentul competi#iei. 1.3. Caracteristicile psihologice ale activit #ii sportive Psihologia aplicat a sportului se concentreaz asupra identific rii &i n#elegerii teoriilor psihologice &i a tehnicilor ce pot fi aplicate n sport &i n exerci#ii, n vederea mbun t #irii performan #ei &i a cultiv rii capacit #ilor celor implica#i n activitatea fizic . Scopul antrenamentului psihologic este s nve#e s se creeze consecvent tensiunea mental ideal care impulsioneaz acele calit #i fizice ce permit sportivilor s dea tot ce este mai bun. Psihologia activit #ii sportive este conceput ca o ramur aplicativ a psihologiei, care cerceteaz caracteristicile personalit #ii sportivilor, fundamentele psihologice ale nv # rii motrice, ale preg tirii generale pentru concurs, asisten#a psihologic , orientarea

&i selec#ia sportivilor, psihologia grupurilor, psihologia diferi#ilor sportivi, ca &i psihologia &i antrenamentul competi#iei.

Rezumat Societatea modern a f cut din sport o realitate ie&it din comun &i din sportiv o personalitate accentuat ". Dac aceste dou realit #i se suprapun societ #ii generale, ea ns &i bogat n tot felul de contradic#ii &i disfunc#ii, n#elegem de ce apare ca deosebit de necesar &i important s se asigure lumii sportive un climat de calm, echilibru afectiv, ncredere &i aspira#ii spre excelen# . Cuvinte cheie Psihologia sportului, nv #are motric , antrenament sportiv, antrenament psihologic, somatic, mezomorf, ectomorf, orientarea &i selec#ia sportivilor.

Test de autoevaluare 1. Enumera#i caracteristicile psihologice ale activit #ii sportive (pag. 5) 2. n ce const psihologia activit #ii sportive? (pag.4) 3. Care este reprezentarea oferit de Sheldon? (pag. 5)

Concluzii Se cunoa&te faptul c fiin#a uman este triplu determinat : biologic, psihologic &i social. Sportivul este o fiin# care, de regul , &tie ce vrea &i cum vrea. El este un produs al ambian#ei socio-culturale, dar consider c filozofia, opiniile, sentimentele, 8

cuno&tin#ele, ambi#iile &i multe altele sunt ale lui, i sunt proprii &i i justific pe deplin ac#iunile. Psihologia activit #ii sportive se preocup att de factorii psihologici care influen#eaz participarea &i performan#a n sport &i exerci#ii fizice, ct &i de consecin#ele psihologice derivate din acestea. Psihologii cerceteaz motiva#ia, personalitatea, agresivitatea &i violen#a, conducerea, dinamica echipei, motricitatea &i forma psihic , procesele intelectuale &i afective, alte dimensiuni ale particip rii n activitatea sportiv , menite s mbun t #easc execu#ia, s ridice calitatea sportului &i a m iestriei

antrenamentului.

UNITATEA DE STUDIU 2 IMPORTAN A PSIHOMOTRICIT# II &I A CAPACIT# II MOTRICE

Cuprins

Introducere Obiectivele unit #ii de studiu Cuno &tin#e preliminare Resurse necesare &i recomand ri de studiu Durata medie a parcurgerii unit #ii de studiu 2.1. Psihomotricitatea &i aptitudinile motrice 2.2. Con#inutul motricit #ii 2.3. Bazele psihologice ale nv # rii motrice Rezumatul unit #ii de studiu Test de autoevaluare Concluzii

1 2 2 2 2 3 4 6 9 9 9

Introducere n raport cu alte activit #i specific umane, activitatea sportiv particularit #i : presupune ntrecerea, lupta sportiv ca mijloc de verificare a gradului de preg tire atins de sportiv &i, totodat , ca stimul permanent n activitatea de antrenament, de formare &i educare a aptitudinilor fizice &i psihice necesare ob#inerii rezultatelor superioare; are o serie de

are la baz antrenamentul ca principal mijloc al preg tirii tehnice, tactice, fizice &i psihice a sportivului; n activitatea sportiv se manifest puternic tendin#a tinerilor de a ob#ine o preg tire superioar n ramura de sport pe care &i-a ales-o; pe aceast baz evolueaz ntregul sistem de preg tire tehnic &i tactic , de dezvoltare a capacit #ii de a depune eforturi din ce n ce mai mari, de dezvoltare n cel mai nalt grad a aptitudinilor motrice &i a preg tirii fizice;

aceast activitate pretinde o nsu&ire bun a tehnicii execu#iei diferitelor exerci#ii, perfec#ionarea deprinderilor motrice n leg tur cu tehnica &i tactica ramurii de sport. mpreun cu tehnica se dezvolt calit #ile motrice &i psihice ce au rol determinant n ob#inerea performan #elor nalte;

activitatea sportiv ac#iunilor.

se realizeaz

prin manifestarea preponderent motric

Obiectivele unit(*ii de studiu n#elegerea conceptului de psihomotricitate n accep #iunea psihologiei sportului Explorarea conceptului de motricitate n#elegerea caracteristicilor fundamentale ale procesului de nv #are motric

Cuno,tin*e preliminare Pentru parcurgerea acestui material sunt necesare cuno&tin#e de psihologie general .

Resurse necesare ,i recomand( ri de studiu. Resurse bibliografice: Epuran, M., Holdevici, I., Toni#a, F. Psihologia sportului de performan #: teorie &i practic# , Editura FEST, Bucure&ti, 2001. Holdevici, Irina, Gndirea pozitiv# . Ghid terapeutic de terapie ra ional-emotiv#, Editura (tiin # &i Tehnic , Bucure&ti, 1999.

Weinberg, R.S. & Gould, D. Foundations of Sport and Exercise Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics. 2010.

Durata medie de parcurgere a unit #ii de studiu este de 1 - 2 ore.

2.1. Psihomotricitatea ,i aptitudinile motrice Psihomotricitatea este definit de Lafon R. drept rezultatul integr rii educa#iei &i maturiz rii sinergiei &i conjug rii func#iilor motrice &i psihice, nu numai n ceea ce prive&te mi&c rile, dar &i n ceea ce le determin &i le nso#e&te (voin# , afectivitate, nevoi, impulsuri). Psihomotricitatea apare, astfel, att ca aptitudine ct &i ca func#ie complex de reglare a comportamentului individual; ea include participarea diferitelor procese &i func#ii psihice care asigur att recep#ia informa#iilor ct &i execu#ia adecvat a r spunsului. n psihologie, speciali&tii folosesc cu prec dere dou concepte: cel de aptitudine &i cel de capacitate. Sensul atribuit fiec ruia variaz dup autori. Unii le consider echivalente, al#ii stabilesc ntre ele o distinc#ie. Cuvntul acesta, deseori folosit gre&it cu sensul de capacitate, desemneaz substratul constitutiv al unei capacit #i, preexistent acesteia, care va depinde de dezvoltarea natural a aptitudinii, de forma#ia educa#ional , eventual de exerci#iu; doar capacitatea poate fi obiectul unei evalu ri directe, aptitudinea constituind n fapt o virtualitate. Termenul englez de "ability" include, f r nici o distinc#ie, no#iunile de aptitudine &i capacitate. Capacitatea denumit n englez ca ability este conceput , potrivit Vocabularului lui H. Pieron, ca putin#a de a ob #ine o reu&it n executarea unei sarcini sau n executarea unei profesii. Ea poate constitui obiectivul unei evalu ri directe, sub rezerva de a-l pune la ncercare pe cel a c rui capacitate vrem s o cunoa&tem; ea este condi#ionat de o aptitudine pe care o relev indirect, dar depinde de condi#ii prealabile ntre care gradul de matura#ie - sau, n sens invers, de involu#ie - al forma#iei educative sau al nv # rii &i exerci#iului. Capacitatea motric este o reac#ie complex la stimulii ambian#ei cuprinznd, ntr-o unitate caracteristic , mai multe elemente: aptitudinile psihomotrice ca nzestrare natural psihofizic &i aptitudinile motrico atletice, influen#ate, a structurate divers &i poten #ate, la niveluri diferite de maturizarea fireasc func#iilor, de exersare &i de factori interni motiv a#ionali. Comportamentul individului angajat n activit #i corporale este de tip motric, n multe

direc#ii m iestria exprimndu-se n capacitatea sporit de st pnire a actelor motrice, de conducere cu vitez &i precizie a propriului corp; dar performan#a sportiv depinde &i de m iestria de a rezolva problemele &i situa#iile pe care le reclam un comportament agonistic, de lupt cu adversari opozitivi, ei n&i&i creativi n dorin #a de a-&i asigura succesul.

2.2. Con*inutul motricit(*ii Componentele psihomotricit #ii: schema corporal : imaginea pe care o are fiecare individ despre propriul corp: imagine total &i segmentar , n stare static &i dinamic , n raportul p r#ilor corpului ntre ele &i n raportul corpului cu spa#iul &i obiectele; coordonarea dinamic a corpului n ntregul s u &i a segmentelor acestuia; lateralitatea este legat de func#ia dominant a unei emisfere cerebrale; fenomenul de asimetrie senzorial &i motric este nn scut; se bazeaz pe o anumit org. func#ional a struct. cerebrale; coordonarea static , echilibrarea; coordonarea perceptiv-motric : percep#ia spa#iului, a ritmului &i a mi&c rilor proprii; rapiditatea mi&c rilor: viteza de reac#ie, de execu#ie, de repeti#ie; ideomotricitatea: sinteza dinamic perceptiv-motrice cu sarcina motric . Conceptul de psihomotricitate nu este prea clar definit &i poate fi interpretat n diferite sensuri. Dup Jean-Paul Coste, este vorba de o disciplin aflat la r scrucea mai multor &tiin#e &i de o terapie sau este vorba de o tez : la copil, nainte de aparatul vorbirii, mi&carea constituie unicul mijloc de expresie &i primul instrument al psihismului. Un concept central este &i cel al schemei corporale, reprezentare pe care fiecare &i-o f ure&te despre corpul s u, fondat pe multiple date senzoriale care i permit s se reg seasc n spa#iu. Aceast facultate este, evident, important n domeniul capacit #ilor psihice. O alt accep#ie const n a distinge, pe de o parte motricitatea sportiv , pe de alta a schemei corporale &i a coordon rilor

psihomotricitatea. Cmpul celei dinti include capacit #ile clasice privind for#a, rezisten#a, etc, cmpul celei de-a doua, capacit #ile perceptivo-motrice, timpul de reac#ie la un stimul simplu, adaptarea gestului motric la traiectoria unui obiect, etc. Reac#iile rapide n sport nu depind att de mult de reflexe ca r spunsuri involuntare la stimuli nn scute ct, mai ales, de reac#iile &i mi&c rile rapide care reprezint r spunsuri nv #ate, voluntare la stimuli. Timpul necesar pentru ca sportivul s r spund depinde de combina#ia dintre timpul de reac#ie &i timpul de execu#ie; acestea, luate mp., genereaz timpul de furnizare a r spunsului Timpul de reac#ie este intervalul cuprins ntre momentul n care mingea (care se apropie n zbor) ac#ioneaz ca stimul pentru nceperea loviturii de dreapta &i momentul cnd juc torul ini#iaz lovitura. Intervalul de timp cuprins ntre nceputul loviturii de dreapta &i ncheierea sa (cnd racheta realizeaz contactul cu mingea) reprezint timpul de execu#ie. Intervalul de timp cuprins ntre apari#ia stimulului care determin ini#ierea loviturii de dreapta &i momentul n care racheta realizeaz execu#ie realizeaz timpul de r spuns. Rela#ia dintre viteza &i precizia mi&c rii este evident n majoritatea situa#iilor din sport, determinnd adesea gre&eli de execu#ie. Un juc tor de baschet se gr be&te s execute aruncarea la co&, arunc prea repede iar mingea rateaz co&ul; un juc tor de tenis execut o ripost la serviciu dar mingea aterizeaz n afara terenului; un gimnast se mi&c att de repede nct nu va atinge n l#imea respectiv pentru a putea executa un salt dublu. n fiecare din aceste situa#ii, sportivul nu a reu&it s stabileasc o corela#ie ntre viteza de mi&care &i precizia mi&c rii. Realizarea unui echilibru corect ntre vitez &i precizie n executarea deprinderilor sportive reprezint adev rata performan# pentru sportivi. Ct timp este necesar pentru ca un pumn s se deplaseze pentru a lovi un adversar? Unui boxer rapid i sunt necesare aproximativ 40 milisecunde. n astfel de cazuri este imposibil s se reac#ioneze suficient de rapid pentru a evita lovitura. R spunsul l g sim n capacitatea de anticipare. Ali avea capacitatea de a anticipa att tipul de lovitur ct &i locul unde urma s &i plaseze adversarul aceast lovitur ; el ncepea s se retrag mult nainte ca pumnul adversarului s porneasc spre el. Dac un sportiv poate anticipa mi&carea, acesta &i va putea preg ti r spunsul nainte de apari#ia stimulului &i va evita contactul cu mingea reprezint timpul de r spuns. Cu alte cuvinte, timpul de reac#ie mpreun cu timpul de

ntrzierile n timpul de reac#ie. Realizarea schimbului n &tafete la not exemplific , de asemenea, importan#a anticipa#iei. Regulile din not stabilesc c unui not tor nu i este permis s p r seasc marginea bazinului pn cnd not torul urm tor din interiorul bazinului nu a atins marginea; regulile, ns , nu l implic pe not torul care a&teapt s se mi&te nainte ca not torul urm tor s ating marginea. Se va realiza un schimb mai rapid dac not torii &i ncep mi&carea n timp ce se apropie not torul urm tor. Anticiparea atingerii not torului urm tor este o cheie n ob#inerea unor timpi mai rapizi de executare a schimbului. Dar performan#a sportiv depinde &i de m iestria de a rezolva problemele &i situa#iile pe care le reclam un comportament agonistic, de lupt cu adversari opozitivi, ei n &i&i creativi n dorin#a de a-&i asigura succesul. 2.3. Bazele psihologice ale nv (*(rii motrice Dezvoltarea psihic a omului nregistreaz aspecte particulare ndeosebi n func#ie de educa#ia care determin formarea unei baze de cuno&tin #e &i deprinderi, dezvolt capacit #ile gnozice ale copilului ce se manifest n comportament &i n nivelul de con &tiin# . Aceste fenomene care reprezint acumul ri ale individului n cursul existen#ei sale au accep#iunea general de nv #are privit ca: nv #area ca acumulare de experien# . n cadrul influen#ei permanente &i complexe a condi#iilor de mediu exist &i influen#e diferen#iale &i permanente, n cadrul c rora individul &i dobnde&te o experien # proprie care se consolideaz &i condenseaz n termenii constitutivi ai caracterului &i personalit #ii sale; nv #area ca proces de adaptare. n cazul acestei accep#iuni procesul de nv #are se exprim prin mecanismul fiziologic cel mai schematic posibil al reflexului condi#ionat. Orice act reflex condi#ionat este un act de nv #are, de nsu&ire a unei experien#e adaptative noi, de mbog #ire a conduitei &i de diferen#iere a ei. nsu&irea larg &i latent a experien #ei de via# are la baz organizarea de sisteme de leg turi temporare. Datorit dezvolt rii celui de-al doilea sistem de semnalizare, posibilitatea individului de a se adapta la condi#iile externe cre&te foarte mult &i raportul ntre experien#a direct achizi#ionat prin intermediul

primului sistem de semnalizare &i cea indirect , prin intermediul celui de-al doilea sistem de semnalizare, se dobnde&te &i se restructureaz ; nv #area ca instruc#ie- educa#ie are rolul de a contribui la constituirea unui sistem de no#iuni, la dezvoltarea capacit #ilor intelectuale, la dezvoltarea calit #ilor &i func#iilor sale creatoare &i la formarea unei personalit #i multilaterale. Rezultatele finale ale nv # rii-cuno&tin #ele, priceperile &i deprinderile - constituie, n esen# , mbinarea elementelor teoretice, avnd la baz concep#ii cu cele practice care au la baz coresponden#ei ntre sarcin &i ac#iunile fizice. nv #area n activitatea sportiv are ca particularitate distinct faptul c : nu se reduce la formarea deprinderilor motrice ci cuprinde &i aspecte privitoare la dobndirea cuno&tin #elor &i formarea priceperilor caracteristice, precum &i con &tientizarea puternic a mi&c rilor corpului; dobndirea de priceperi &i deprinderi motrice nu este un proces ngust, de dresaj; ea se realizeaz sub permanenta conducere a celui care-i transmite sportivului o bogat experien# , acumulat n timp; formarea priceperilor &i deprinderilor reprez. un proces unic n care elementele se influen#eaz &i se ntrep trund reciproc; cuno&tin#ele primite trebuie s reflecte cunoa&terea mecanismelor form rii &i perfec#ion rii deprinderilor motrice, a c ilor pentru ridicarea capacit #ii de efort a organismului &i a dezvolt rii calit #ilor motrice; acumularea no#iunilor se ncheie cu concretizarea acestora, cu raportarea la execu#ia proprie n func#ie de particularit #ile dezvolt rii fizice, vrst , sex, preg tire anterioar educarea calit #ilor personalit #ii reflect unitatea procesului instruirii &i educ rii, unitatea dintre cuno &tin #e, priceperi, deprinderi. nv #area n domeniul educa#iei fizice &i sportului este un proces complex care unific , ntr-o sintez specific , nv #area motric &i nv #area inteligent . Perfec#ionarea mi&c rilor, reprezent ri, no#iuni, idei, n#elegerea principiilor de ac#iune &i a

transformarea lor n deprinderi prin automatizare, este doar un mijloc de optimizare a performan #ei prin deta&area, eliberarea subiectului de grija

conducerii atente a aparatului locomotor &i a aparatelor sau instrumentelor, pentru a da curs strategiilor opera#ionale de rezolvare a situa#iilor din concurs. Procesul condi#ion rii, explicat prin schema clasic a reflexelor condi#ionate, de tip organic, formare a unor reac#ii prin asociere cu diferi#i stimuli ca reac#ii dobndite n cursul vie#ii, o nsemn tate deosebit avnd reac#iile de prepara#ie anticipativ (reflexul condi#ionat instrumental sau operant). nv #area perceptiv : modific rile sistematice ale reac#iilor perceptive constau din schimb ri structurale, la nivelul receptorilor, ca reducerea pragului sensibilit #ii, perceperea detaliilor sau aspectelor ansamblului, recunoa&terea sau identificarea structurilor n condi#ii de percepere dificile, reducerea iluziilor. perceptive. nv #area senzorio-motric (denumit &i perceptiv-motric ) presupune modific ri ale comportamentului ca ajustare sau adaptare a unei forme de r spuns preformat la condi#iile perceptive noi care implic , fie formarea de noi coordon ri senzori-motrice fie cre&terea preciziei sau fine#ei coordon rii r spunsului preexistent. nv #area motric se caracterizeaz prin aceea c reac#iile de r spuns sunt legate de componentele senzoriale de origine kinestezic sau proprioceptiv n activit #ile sportive ca: notul, patinajul, gimnastica. nv #area verbal const , n nv #area semnifica#iei cuvintelor &i a utiliz rii acestora n comunicarea cu semenii. n activitatea sportiv# limbajul &i exercit# func iile specifice cu anumite particulariz#ri distincte. nv #area inteligent presupune descoperirea unui concept sau principiu a unei structuri sau forme, mai mult sau mai pu#in general &i abstract , n condi#ii de prezentare variat &i deosebit ; este denumit &i nv #are prin descoperire, la baza ei stnd calit #ile gndirii creatoare: originalitatea, independen#a, divergen #a &.a. La nceputul secolului XX, studiile lui Ivan Pavlov au stimulat interesul ntregii lumii &tiin#ifice pentru studierea nv # rii asociative. Pavlov, a c&tigat un premiu Nobel, n 1904, pentru studiile sale asupra elabor rii reflexului condi#ionat salivar la animale. nv #area observa#ional este conceptul central al teoriei nv # rii sociale a lui Albert Bandura, care se refer la comportamentul social pe care l aprecia ca fiind nv #at, n principal, prin observa#ie &i procesarea mental a informa#iei. Bandura a identificat patru factori care condi#ioneaz nv #area:

s fim aten #i la ac#iunile modelului; s ne amintim ac#iunile modelului; s avem capacitatea de a produce ac#iunile; s fim motiva#i s perform m ac#iunile.

Rezumat nv #area din domeniul activit #ilor corporale cuprinde, pe lng nv #area gestual , motric , realizat la nivel de priceperi, deprinderi sau obi&nuin #e motrice, forme de nv #are inteligent constnd din nsu&irea no#iunilor, conceptelor &i din nv #area creatoare. Este, a&adar, o nv #are complex , n care modific rile comportamentului preponderent motor se realizeaz prin acordarea schemelor motrice cu cele intelectuale, individul utiliznd cuno&tin#ele, deprinderile, aptitudinile n deplin acord cu cerin#eie con &tientizate ale situa#iei n care se afl .

Cuvinte cheie psihomotricitate, nv #are complex , modific ri ale comportamentului motor, schema motric , nv #are observa#ional ,

Test de autoevaluare 1. Care este sunt componentele psihomotricit #ii? (pag.4). 2. n ce const conceptul de psihomotricitate ? (pag.4). 3. nv #area n activitatea sportiv are ca particularitate distinct ........... (pag. 7).

10

Concluzii nv #area n domeniul educa#iei fizice &i sportului este un proces complex care unific , ntr-o sintez specific , nv #area motric &i nv #area inteligent . Perfec#ionarea mi&c rilor, transformarea lor n deprinderi prin automatizare, este doar un mijloc de optimizare a performan#ei prin deta&area, eliberarea subiectului de grija conducerii atente a aparatului locomotor &i a aparatelor sau instrumentelor, pentru a da curs strategiilor opera#ionale de rezolvare a situa#iilor din concurs.

11

12

UNITATEA DE STUDIU 3 REGLAREA I AUTOREGLAREA ST#RILOR PSIHICE

Cuprins

Introducere Obiectivele unit #ii de studiu Cuno &tin#e preliminare Resurse necesare &i recomand ri de studiu Durata medie a parcurgerii unit #ii de studiu 3.1. Definirea st rilor psihice 3.2. Aspecte generale despre reglarea st rilor psihice 3.3. Mijloacele regl rii &i autoregl rii psihice Rezumatul unit #ii de studiu Test de autoevaluare Concluzii

1 1 2 2 2 2 8 13 16 16 17

Introducere n sportul de performan# , problema regl rii &i autoregl rii conduitei individului este esen#ial , ntruct actele de excep#ie s vr&ite n condi#ii neobi&nuite solicit mecanisme adaptative ct mai apropiate de perfec#iune. Este &tiut faptul c omul, ca fiin# ra#ional , posed aceast capacitate de a se conduce &i adapta creator la ambian#a complex natural &i social &i la propria sa condi#ie de om.

Obiectivele unit&(ii de studiu

Introducerea n studiul st rilor psihice n#elegerea fenomenului de reglare al st rilor psihice Familiarizarea cu mijloacele regl rii &i autoregl rii psihice

Cuno*tin(e preliminare Pentru parcurgerea acestui material sunt necesare cuno&tin#e de psihologie general .

Resurse necesare *i recomand& ri de studiu.

Resurse bibliografice:

Holdevici, Irina, Psihoterapia - un tratament f r medicamente, Editura Ceres, Bucure&ti, 1993. Epuran, M., Holdevici, I., Toni#a, F. Psihologia sportului de performan# : teorie &i practic , Editura FEST, Bucure&ti, 2001.

Durata medie de parcurgere a unit #ii de studiu este de 2 - 3 ore.

3.1. Definirea st& rilor psihice St rile psihice sunt forme ale manifest rilor psiho-comportamentale, exprimate n tr iri &i conduite declan &ate de situa#iile concrete din activitatea specific (Epuran,1981). D. Byrne &i K. Kelley (1981) definesc starea (psihic ) drept o condi#ie temporar care fluctueaz n timp, ca r spuns la schimb rile situa#ionale". A.V. Petrovsky &i M.G. Yaroshevsky (1985) definesc starea psihic astfel: o stare relativ momentan a psihicului individului, n opozi#ie cu termenul proces psihic" care accentueaz aspectele dinamice ale psihicului, &i cu nsu&irile psihice" care indic manifest rile stabile ale psihicului individului, persistente &i reproductive n structura personalit #ii". Clasificare &i tipologie Primele studii de psihologia sportului s-au referit la dispozi#ia la start" (A. T. Puni, 1945). Discutnd aspectele preg tirii psihice pentru concurs Epuran a formulat, n 1963, sistemul st rilor de prepara#ie" &i anume dispunerea, anticiparea, angrenarea-modelarea, aplicarea/ adaptarea &i analiza, care din punct de vedere func#ional-psihic au caracter complex afectiv-cognitiv-conativ (Epuran,1963). n anii urm tori tot mai mul#i autori sau referit la manifest rile psihice ale sportivilor n termeni de st ri psihice. Astfel, CD. Spielberger (1971) face deosebirea dintre anxietate ca tr s tur " a personalit #ii &i anxietate ca stare", iar Nideffer (1992) descrie un complex de st ri alterate de con &tiin# " tr ite de sportivi n situa#ii competi#ionale - pentru a nu da dect dou exemple, dintre multele existente n literatur . Vom putea deci considera urm toarele categorii de st ri psihice: a) Cognitive: ale aten #iei (concentrare, distragere, vigilen# ), ale percep#iei (seturi perceptive-anticipative sau orientative), ale gndirii (claritate, confuzie, luciditate), ale imagina#iei (vis cu ochii deschi&i-reverie), ale memoriei (blocaj); b) Afective: dispozi#ii (st rile de start, st rile de preg tire pentru concurs, anxietatea pre&i competi#ional ), reac#iile afective n situa#ii de succes, e&ec, frustrare etc. (entuziasm, bucurie, dezam gire, am r ciune, supraapreciere, autodispre#uire &.a.), sentimente (mndrie, ata&ament, colaborare); c) Conative/volitive: hot rre, determinare, decizie de risc sau hedonic , ndrjire, combativitate, agresivitate, la&itate, abandon etc. (Se poate lesne vedea faptul c multe

dintre st rile amintite nu #in numai de un subsistem psihic, ci provin din rela#iile de tip intrasistemic ca, de exemplu, agresivitatea, anxietatea, dispunerea pentru ac#iune etc, n care evaluarea ra#ional , afectul &i voin #a se combin n modalit #i specifice). d) Ale con&tiin#ei (sau ale sistemului psihic integral), pe care le-am numit (Epuran, 1981) st ri psihice complexe", ca: st ri de limit - pozitive sau negative -, st ri ale con &tiin#ei, a&a numitele st ri alterate" sau modificate" de con&tiin# (hiperluciditatea, transa", distorsion rile perceptive - st ri frecvente n sport). Alte st ri modificate sunt somnul, somnul hipnotic, autohipnoza, con&tiin#a sofrologic , agresivitatea, ncrederea exagerat n sine etc. Att st rile psihice de limit , ct &i cele mai pu #in apropiate de acestea sunt n mod deosebit st ri de sistem", sistemul psihic neputnd fi conceput atomist dect din ra#iuni didactice. n aceast idee st rile psihice actuale sau momentane trebuie tratate ca st ri ale sistemului psihic integral. St rile psihice actuale - pozitive - au un revers, acela al st rilor negative, de dezadaptare, care uneori merg spre patologic. F r s consider m sindromul campionului" sau al Nikefobiei" (teama de succes) drept manifest ri psihopatologice, vom observa la acestea aspectul de neadecvare la situa#ie, stare ce trebuie dep &it prin efort educa#ional &i de terapie specific . Pentru o n#elegere ct mai deplin a acestor st ri, considerate momentane, actuale, temporare, sau situa#ionale, ncerc m s le diferen #iem &i din alte puncte de vedere. Vom avea astfel: 1. Dup felul activit #ii: a. St ri psihice momentane de antrenament. Literatura de specialitate a tratat doar ntmpl tor unele st ri psihice actuale din antrenament, de&i dificultatea antrenamentelor n sportul de performan# declan&eaz st ri din ce n ce mai variate, cu con#inut &i manifest ri deosebit de interesante. Aten#ia, interesul, motiva#ia pentru preg tire, angajarea, comunicarea (n rela#iile cu antrenorul sau colegii), plictiseala, satura#ia, nemul#umirea sau dezam girea care apar &i n timpul stagiilor de preg tire centralizat toate sunt manifest ri psihocomportamentale cu caracter reflectoriu-situa#ional de care antrenorul nu numai c trebuie s #in seama, dar le provoac &i le transform n sensul facilit rii muncii sale &i a sportivului. Preg tirea psihic a sportivului pentru antrenament devine tot att de

important , ca &i preg tirea lui pentru concurs. b. St ri psihice momentane precompeti#ionale, de prestart. Ele sunt mai ales cu caracter atitudinal, cum sunt anxietatea, dispozi#iile la start - febra, apatia, gata de lupt -, st rile de prepara#ie pentru concurs (dispunerea, anticiparea, angrenarea/modelarea, aplicarea/adaptarea, analiza), precum &i altele ca diprosexia, labilitatea afectiv , hipersensibilitatea, hiperagita#ia, stereotipia mental , hiper- sau hipomotiva#ia, teama de e&ec sau de succes, exaltarea &.a.m.d. Aspectele negative ale acestor st ri sunt n aten#ia psihologilor &i antrenorilor, eforturile fiind ndreptate spre g sirea &i utilizarea celor mai eficiente tehnici de reglare &i autoreglare a lor, care de multe ori sunt denumite cu un termen generic tensiuni" psihice. c. St ri psihice momentane competi#ionale. Tr irile acestea sunt &i ele foarte variate, provenind din supranc rcarea psihic (r spundere, motiva#ie), din dizarmonia aspira#ieexpecta#ie-realizare, din situa#iile de frustrare provenite din insucces, accident sau arbitraj evaluat ca defavorabil, la care se vor ad uga tr iri specifice mecanismelor de ap rare a eului" n situa#ii de stres &i, n sfr&it, atitudinile de tip adaptativ nv #ate sau spontane (comportament teatral, combativitate, agresivitate, furie etc.) d. St ri psihice momentane postcompeti#ionale. Sunt specifice fie succesului ( ie insuccesului cum sunt: entuziasmul, depresia, ru&inea, disperarea, ra#ionarea asupra conduitei, autopuni#ia, exteropuni#ia, readaptarea nivelului de aspira#ie &i al tensiunii sau anxiet #ii, exaltarea, autoadmira#ia - care poate ajunge pn la delirul campionului" -, epuizarea, apatia, autodispre#ul &i altele. Teoria atribuirii" va sta la baza modului de explicare a succesului sau e&ecului, de regul datorndu-se sie&i, iar e&ecul factorilor externi. 2. Dup caracteristicile manifest rii (Medveev et al., 1973): a. Dup rapiditate: dinamice &i statice (de scurt durat sau quasi sta#ionare); b. Dup stabilitate: stabile &i variabile; c. Dup rapiditatea schimb rii: plastice &i rigide. d. Profunde sau superficiale. e.Pozitive sau negative; n favoarea sportivului, succesul

f. Mai mult sau mai pu#in n#elese" (Levitov, citat de Matveev). 3. Dup particularit #ile individuale ale sportivilor: Ne vom referi la mul#imea particularit #ilor de ordin psihic, ca nzestrare &i reactivitate, precum &i la cele de ordinul nivelului de preg tire, aproape imposibil de listat aici. a. structura personalit #ii, mai ales tr s turile atitudinale, temperamentale &i caracteriale; b. nivelul preg tirii psihice structurat n capacitatea psihic " reprezentnd nivelul de eficien# autoreglator; c. nivelul preg tirii specifice a sportivului 4. Dup calitate: a. pozitive, favorabile performan#ei; b. negative, defavorabile performan#ei; 5. Dup modalitatea adapta#iv a comportamentului: a. reac#ii spontane la situa#iile specifice din antrenamentul sau concursul sportiv, cu rol adaptativ de echilibrare sau compensare &i ap rare a eului; b. r spunsuri inten #ionate, de cele mai multe ori nv #ate, cu rol de echilibrare &i mai ales de optimizare &i chiar maximizare a capacit #ii sportivului. Aceste st ri sunt anticipate &i preg tite ca atare (montaje perceptive, motrice, deprinderi ale aten#iei, montaje afective &i chiar agresive, c utarea riscului, stabilire de scopuri imediate, rezisten#a la factori perturbatori etc.) Ele au caracter reflectat, autoreglator. Vom include aici a&a numitele deprinderi psihice de autoreglare pe care psihologii sportivi le consider necesare pentru succes: aten#ionale, perceptive, anticipative, de gndire pozitiv , de control al stresului, de control al anxiet #ii, de stabilire de scopuri, de a face fa# solicit rilor, de st pnire de sine etc. (Martens, Mikes, Missoum, Nideffer, Ogilvie, Cratty, Rushall, Suinn, Most, Thomas, Epuran, Holdevici, Holdevici & Vasilescu) 6. Dup distan#a fa# de normal": a. n zona de confort psihic, la mijlocul scalei, cnd sportivul se menajeaz printr-o atitudine de angajare moderat ; b. La unul din capetele scalei, cel pozitiv, cnd sportivul caut activarea optim aten#ional sau motiva#ional , montaje performante (angajament, combativitate, tactica a subsistemelor informa#ional, interpretativ, decizional, ac#ionai,

de minimax), cu efort de voin # &i chiar risc &i sacrificii; c. Dincolo de limitele scalei, la nivel paranormal - st rile de limit - unele pozitive, altele negative, dar toate cu efecte de dezorganizare asupra tr irilor &i conduitelor. 7. St rile modificate, alterate", de con&tiin# - ca st ri mai pu#in obi&nuite, - n afar de somn - ntre ceea ce se consider normal" &i altceva", cum sunt hipnoza, autohipnoza, distorsion rile perceptive de spa#iu, timp, schem corporal , tr iri ireale" etc. Rela#ia st rilor psihice cu preg tirea psihic &i particularit #ile personalit #ii ntregul proces de formare &i dezvoltare a sportivului n vederea ob#inerii performan#ei nu poate fi lipsit de componenta preg tirii psihice. St rile psihice actuale sunt reac#ii psihocomportamentale specifice situa#ilor sportive concrete. Ele sunt tr iri &i conduite situa#ionale" fire&ti, pentru care sportivul se preg te&te. Cu ct preg tirea lui va fi mai complet &i mai complex , cu att reac#iile la situa#ii vor fi mai adecvate, iar performan#a dorit mai u &or realizat . Preg tirea psihic face parte din complexul activit #ii formative &i se desf &oar din primele zile ale carierei sportivului. Va fi deci firesc s consemn m dependen#a &i, n acela&i timp, eficien #a st rilor psihice actuale - sub diferitele lor ipostaze enumerate mai sus - de nivelul preg tirii psihice generale, specifice - de ramur &i preg tirii pentru concurs a sportivilor. Despre st rile psihice momentane nu putem vorbi dect n rela#ia lor cu nivelul capacit #ii psihice dobndite de sportiv n timp. Evolu#ia n timp a capacit #ii psihice depinde, pe de o parte, de maturizare &i autoeduca#ie, iar pe de alt parte, de educa#ie &i solicit ri. Dac anumite solicit ri sunt organizate &i manipulate n antrenamente &i concursuri de verificare, prin simulare &i modelare, constituind de altfel metoda directa &i sigur de preg tire a sportivului, alte solicit ri, fie specifice, fie nespecifice sportului respectiv pun probleme care trebuie rezolvate, pretinznd din partea sportivului eforturi deosebite de adaptare. Cel care este incapabil s se descurce, s se orienteze n situa#ie" &i s decid n consecin# nu va realiza performan#a propus . Reac#ia de tip emo #ional sau interpretativ-evaluativ ntr-o situa#ie dificil " sau neobi&nuit " va fi foarte diferit &i n rela#ie direct propor#ional cu capacitatea psihic a sportivului, capacitate care const &i din posibilitatea st pnirii emo #iilor, precum &i

din p strarea lucidit #ii &i obiectivit tii judec #ii. Am men#ionat mai nainte laturile &i con#inutul preg tirii psihice - psihomotrice, cognitive, afective, volitive, din sfera personalit #ii - &i nu mai consider m necesar s relu m teze de mult acceptate de psihologi ca &i de antrenori. Vom ad uga doar ideea c dac celelalte laturi ale preg tirii (fizic , tehnic , tactic , teoretic , refacerea) nu sunt corespunz toare, nici capacitatea psihic nu se poate ridica la nivelul exigen#ei. Preg tirea psihic &i propune &i realizeaz dezvoltarea capacit #ii de autoreglare a st rilor psihice &i a conduitelor de antrenament &i concurs, ceea ce vom dezvolta mai jos. Personalitatea sportivului, prin particularit #ile (nsu&irile, caracteristicile) ei, va determina aspecte, forme &i dinamici deosebite ale st rilor psihice. Neputnd considera multitudinea particularit #ilor personalit #ii (din structura atitudinal , temperamental , aptitudinal , caracterial , cognitiv , afectiv , conativ , comunica#ional , motiva#ional &.a.) ne vom rezuma la dou exemple. Anxietatea precompeti#ional este o realitate bine cunoscut de to #i. Ea depinde ca intensitate &i durat , de cel pu#in trei factori: 1. de situa#ia anxiogen ; 2. de nivelul capacit #ii individului de a nfrunta aceast " situa#ie &i 3. de nivelul tr s turii" de anxietate care l caracterizeaz . Un individ anxios din fire" va tr i mult mai intens o situa#ie pe care un neanxios nu o va evalua ca amenin# toare. Modul n care starea anxioas va afecta performan#a va depinde de m iestria cu care antrenorul &i sportivul vor &ti s modeleze situa#iile anxiogene specifice sportului, pentru antrenarea" sportivului s fac fa# acestora, de modul cum sportivul va &ti s -&i st pneasc emo#iile, s -&i concentreze aten #ia asupra sarcinii, s manifeste ncredere n sine etc. Al doilea exemplu: se cunoa&te faptul c personalitatea uman , ca sistem, prezint un anumit grad de constan# a manifest rilor, mai mare sau mai mic la diferi#i indivizi. In sport constan#a manifest rilor psihocomportamentale este o aptitudine de eficien# , garantnd n mare m sur fiabilitatea ac#iunilor tehnico-tactice. Unele st ri psihice momentane se pot manifesta ca reac#ii imediate la situa#ii, dar &i ca reac#ii stabile, ca &i cum ar fi tr s turi de personalitate, fiind modelate a&a n procesul preg tirii.

3.2. Aspecte generale despre reglarea st&rilor psihice n sportul de performan# , problema regl rii &i autoregl rii conduitei individului este esen#ial , ntruct actele de excep#ie s vr&ite n condi#ii neobi&nuite solicit mecanisme adaptative ct mai apropiate de perfec#iune. Este &tiut faptul c omul, ca fiin# ra#ional , posed aceast capacitate de a se conduce &i adapta creator la ambian#a complex natural &i social &i la propria sa condi#ie de om. Sportivul de performan # este obligat s realizeze un comportament complet adecvat sarcinii, ca o condi#ie a realiz rii obiectivelor propuse. Reglarea &i autoreglarea st rilor psihice devine astfel, n acela&i timp, att mijloc pentru ob #inerea performan#ei, ct &i obiectiv al procesului de preg tire. Preg tirea psihic &i asisten#a psihologic con #in - n forme foarte variate -att obiective, ct &i mijloace de reglare &i autoreglare. No#iunea de reglare este foarte larg utilizat &i, de regul , se refer la ac#iunea de influen#are a unui subsistem de c tre altul, primul fiind cel reglat, al doilea, cel care realizeaz reglarea - n cadrul unui sistem complex. Psihicul uman, ca sistem hipercomplex, dispune de un mecanism foarte complicat de regl ri dintre cele mai diferite, plurifunc#ionale &i intersubsistemice. Avem n vedere faptul c diferitele func#ii &i st ri psihice, calitativ diferite, se influen#eaz reciproc, de la acea func#ie sau stare dominant spre aceea sau acelea aflate n criz , dezechilibrate sau neadaptate la situa#ie. Psihicul uman este supus legilor generale ale regl rii &i autoregl rii sistemelor vii, cu deosebirea c , fiind dotat cu capacitatea autotelic , el &i poate alege singur vectorii ac#iunilor, fixndu-&i scopuri sus#inute de motive, &i c poate lua decizii care uneori contrazic principiile profitului maxim cu minimum de efort. n cadrul sistemului complex psihocomportamental toate subsistemele &i

compartimentele sale sunt dezvoltate sau egal de eficiente n raport de solicitare. Unele sunt mai slabe, iar altele acuz disfunc#ii prin suprasolicitare sau inactivare. Ne explic m astfel interrela#iile de tip ncruci&at" ntre subsisteme sau func#ii psihice diferite. n momente sau situa#ii diferite, voin#a ac#ioneaz asupra intelectului &i afectivit #ii, intelectul asupra afectivit #ii, voin#ei, motiva#iei, afectivitatea asupra intelectului, voin#ei, motiva#iei, motiva#ia, asupra voin#ei &i sentimentelor etc. Vorbim de reglare &i autoreglare. Uneori este dificil de trasat grani#a dintre ele, c ci

ns &i autoreglarea, ca mecanism (n acela&i timp capacitate a individului) este dobndit , nv #at ini#ial, reglat din afar . Cnd reglarea st rilor psihice se produce spontan, din ns &i capacitatea proprie a sistemului psihic de a-&i regla echilibrul sau de a &i-1 redobndi, vorbim de autoreglare. Influen #ele externe de tip educa#ional sau cele care urm resc optimizarea conduitei pentru realizarea unei anumite performan#e ac#ioneaz ca regl ri. Nu includem aici unele influen#e neorientate /ntmpl toare/ &i care produc la individul asupra c rora ac#ioneaz reac#ii spontane. Sistemul psihic uman este permanent supus regl rii, este condus, influen#at, poten#at prin procesul educativ &i instructiv. El este nv #at" motric, format intelectual, stimulat motiva#ional, deprins cu rela#iile bune cu alte sisteme umane etc. Influen#ele instructiv-educative i formeaz &i capacitatea de autocunoa&tere, autoconducere &i autoreglare, realiznd astfel o amplificare a efectelor, prin autoinstruirea &i autodep &irea individului uman. Scopul regl rii &i autoregl rii

Reglarea st rilor psihice este privit aici ca un caz particular de educa#ie &i instruc#ie, urm rind - pe lng obiectivele generale &i cunoscute - realizarea unor influen#e asupra st rilor psihice momentane create de situa#iile competi#ionale, precum &i realizarea unor deprinderi &i atitudini cu scop profilactic &i psihoterapeutic. De cele mai multe ori, literatura de specialitate trateaz , desigur, justificat, regl rile care urm resc s realizeze o influen#are pozitiv asupra st rilor psihice care nu mai pot fi controlate de factori sau mecanisme proprii conduitelor nv #ate, &i care, deci, dezechilbreaz ntregul sistem psihocomportamental performan#ial. In acela&i timp, se trateaz acele tipuri de regl ri care realizeaz o mai rapid &i mai stabil refacere psihic dup eforturile din antrenament &i solicit rile din competi#ie. Reglarea &i autoreglarea psihic urm resc s realizeze n principal: controlul emotivit #ii; controlul anxiet #ii; controlul nivelului motiva#iei &i aspira#iei controlul &i mobilizarea capacit #ilor intelectuale;

10

controlul stresului; cre&terea capacit #ii de angajare voli#ional maxim ; mobilizare energetic ; mobilizare &i acordare motorie" n func#ie de specificul situa#iilor; echilibrarea, reechilibrarea sau normalizarea st rilor psihice momentane negative cum sunt: agita#ia, rigiditatea, pasivitatea, nencrederea n sine, ngmfarea, lipsa de concentrare, agresivitatea, nervozitatea, apatia, precipitarea, hipomotiva#ia etc. De regul att regl rile, ct &i autoregl rile, au efecte acolo unde sportivul are

capacitate, dar aceasta a suferit deteriorare sau dezechilibrare n anumite condi#ii de antrenament &i concurs. Aceste mecanisme sunt puse n mi&care pentru: a) realizarea unei st ri psihice optime a sportivului &i care, cu timpul, prin stabilizarea conduitei n anumite limite de eficien# , s fiabilitatea sistemului; b) influen#area pozitiv a st rilor psihice deteriorate &i care pericliteaz realizarea performan#ei; c) crearea unei rezisten#e specifice crescut fa# de agresorii" stabilit #ii psihice: oboseala, plictiseala, teama de accident sau insucces, factori externi stresan#i sub raport motiva#ional sau informa#ional etc. d) prevenirea posibilit #ilor de apari#ie a unor st ri psihice anormale, de tip nevrotic. Rezult , deci, caracterul bidimensional al regl rii &i autoregl rii: influen#area de tip activator &i de tip profilactic-curativ a diferitelor st ri &i func#ii psihice reclamate de performan#ele sportive. poat m ri &i s asigure

Tipuri de regl ri

Au fost descrise anterior formele regl rii psihice (dup M. Golu, 1972) &i anume: reglarea de stabilizare, reglarea de optimizare &i reglarea de dezvoltare). n func#ie de natura sarcinilor ce urmeaz a fi rezolvate, acela&i autor spune c reglarea poate lua diferite forme, cele mai semnificative fiind: 1) reglarea de stabilizare (homeostatic ); 2) reglarea programat ; 3) reglarea competitiv ; 4) reglarea de cooperare; 5) reglarea de dezvoltare. (M. Golu, 1975, p. 53)

11

Reglarea total a sportivului se realizeaz prin mecanisme biologice &i psihologice. Specificul regl rii const n caracterul con&tient al demersului de stabilizare, optimizare &i dezvoltare a activit #ii psihocomportamentale a sportivului. Reglarea prin factori externi realizeaz nivelul formativ eficient &i performant al individului, dac procesul educa#ional este bine orientat &i bine condus. Omul este supus ns &i altor influen#e reglatoare" sau modelatoare", nu ntotdeauna pozitive, &i pe care trebuie s &tie s le ntmpine. Din punctul de vedere al ac#iunii psihopedagogice, reglarea este mecanismul prin care se realizeaz procesul instructiv &i educa#ional, considerat numai sub raportul influen#elor de tip extern. )tim ns c r spunsul sistemului psihic la aceste influen#e este dependent de variabilele interne ale persoanei", adic de ntregul con #inut &i ntreaga func#ionalitate psihic (aten#ie, motiva#ie, gndire, sentimente, deprinderi, dorin # de colaborare etc. etc.) Reglarea extern are deci ca suport posibilitatea ndrum rii &i conducerii comportamentului sportivului prin comunicare verbal &i neverbal de c tre persoane diferite: pedagog/ antrenor, psiholog, medic, conduc tor &i al#ii, realiznd atitudini, convingeri, aspira#ii, precum &i deprinderi, obi&nuin#e &i comportamente sociale. Atitudinile, convingerile, noile modalit #i de gndire opera#ional , deprinderile &i, n general, toate transform rile pozitive" din sistemul personalit #ii devin rezultatul unui proces lung &i laborios de nv #are. Conducerea de c tre antrenor a activit #ii sportivului, prin organizarea programului, planificarea ac#iunilor, anticiparea situa#iilor, stimularea responsabilit #ii &i motiva#iei, precum &i folosirea metodelor &i mijloacelor adecvate &i specifice, vor asigura realizarea unei nsemnate p r#i din obiectivele preg tirii performerilor. Al turi de cuvnt, ca factor specific, n reglarea extern pot fi incluse &i mijloacele biologice, psihologice &i psihoinformative (exerci#iile speciale de respira#ie, contrac#ii &i relax ri musculare, du&, saun , masaj, alimenta#ie adecvat , somn, produse farmaceutice cu efecte asupra vigilen#ei sau tonusului afectiv etc.) care contribuie n mod evident la starea general a individului privit n unitatea sa psihofizic . n acest tip de reglare sportivul este condus, dirijat, ndrumat, pentru c el realmente are nevoie de ajutor, fiind, de regul , foarte tn r &i n situa#ii grele, chiar limit .

12

Organizarea programului &i activit #ilor, planificarea performan #elor, anticiparea situa#iilor, cre&terea responsabilit #ii &i motiva#iei vor fi elementele - mijloacele specifice pe care le vom discuta n continuare. Autoreglarea, ca reglare autonom , are la baz capacitatea specific individului uman de a se autocunoa&te &i autoaprecia &i - n raport cu un model sau norm - de a se autoinstrui &i educa prin autoconducere &i autodeterminare. Strategia autoform rii este preluat din afar , este indicat sau sugerat , dar o dat intrat n ac#iune, devine propria preocupare &i activitate a sportivului, generatoare de concep#ii &i atitudini noi, de cuno&tin#e &i deprinderi adecvate scopurilor umane &i sportive propuse. ntreaga activitate de autoreglare are caracteristicile unui sistem de comand &i control care presupune &i cuprinde astfel de demersuri ca: st pnire, activare, ameliorare, echilibrare, restructurare, compensare, corectare &i altele, la care confirmarea de eficien# se realizeaz prin aferenta#ie invers (feed-back) de tip social (compararea rezulatelor cu modelul propus). Autocontrolul se realizeaz : n sfera afectiv , n special asupra emo#iilor, anxiet #ii &i a atitudinilor negative; n sfera voluntar , prin activare, cre&tere a efortului voluntar, orientare ferm spre scop, curaj, perseveren# , drzenie, combativitate, ca &i prin frnarea, inhibarea sau amnarea unor reac#ii impulsive &i neadecvate scopului con &tient propus; n sfera ideativ , prin men #inerea lucidit #ii n situa#ii dificile, limit , prin men#inerea sau izgonirea unor idei inutile sau dezorganizatoare, prin antrenament ideomotor (antrenament mental), prin montaje perceptive &i motrice; n sfera motiva#ional , prin cre&terea motiva#iei de performan # &i a nivelului de aspira#ie ntre limite optime. Autoreglarea st rilor psihice se prezint ca un mecanism activ, constructiv &i este, deci, opus unor mecanisme de ap rare a eului" (de exemplu: regresia, proiec#ia, compensa#ia, substituirea, fantezia, ra#ionarea etc.) care sunt, n marea lor majoritate, regresive &i nefavorabile performan#ei. Investignd capacitatea sportivilor de a-&i conduce singuri unele activit #i din sfera comportamentelor adaptative, am putut constata c numai unii dintre ei - 27,5% (n=285)

13

-cunosc unele reguli ale rutinelor" care asigur fiabilitatea" conduitelor performante. Mul#i dintre sportivi realizeaz o a&a-numit autoreglare a conduitei (&i implicit a substratului psihonervos al acesteia) n mod empiric, prin imitarea unor modele sau pe baza propriei experien#e. Pentru mul#i dintre ei mintea de pe urm " vine prea trziu, spre apusul carierei. Regl rile, ct &i autoregl rile psihice au mare importan# n antrenament (n procesul de instruire &i preg tire tehnic , tactic , fizic ), ct &i n concurs &i n timpul din afara acestora dou (timpul social, profesional, liber). Cea mai mare pondere o au mecanismele reglatorii n momentele precompeti#ionale &i competi#ionale, adic atunci cnd conduita sportivului este direct &i major responsabil , generatoare de performan# . O reluare a lecturii despre st rile psihice va convinge nc o dat despre nsemn tatea acestor mecanisme n activitatea sportiv . 3.3. Mijloacele regl&rii *i autoregl& rii psihice Vom enumera aceste mijloace &i ne vom opri numai asupra unora dintre ele. 1. Cuvntul. Specific omului, limbajul este unul dintre cele mai nsemnate fenomene sociale, cu implica#ii n formarea personalit #ii prin instruc#ie &i educa#ie. In cuvinte sunt sintetizate rezultatele experien #ei umane, ca oper colectiv de cunoa&tere &i transformare a realit #ii. Ca sistem de comunicare &i de exprimare a gndirii, limbajul se exteriorizeaz func#iile: a) de comunicare, de transmitere a informa#iei; b) simbolic , reprezentativ , de sugerare, cuvntul nlocuind obiectele &i situa#iile; c) persuasiv , de convingere; d) reglatorie - de ndemn la ac#iune, de dirijare a conduitei proprii &i a altora; e) expresiv , afectiv , de sugerare de idei &i sentimente. Diferitele situa#ii n care se afl sportivul determin utilizarea variat a cuvntului, sub formele urm toare: convorbirea, convingerea, demonstra#ia logic , recomandarea, indica#ia, ordinul, comanda &i num r toarea, rug mintea, lauda, dojana, explica#ia, aprecierea, corectarea - toate ca mijloace de reglare heteronom ; autocomanda, prin cuvinte. Utilizarea cuvntului n reglarea st rilor psihice este asigurat de diferitele func#ii pe care le are limbajul, dintre care aici ne intereseaz

14

autoaprecierea, antrenamentul mental - ca mijloace de autoreglare. Asupra acestor forme de utilizare a cuvntului nu insist m, ele f cnd parte din arsenalul metodologic al pedagogului - antrenor. Sugestia &i autosugestia. Sugestia este ac#iunea de a insinua, de a introduce o idee sau a inspira ceva unei persoane. Ea se prezint ca un fenomen normal, ca o proprietate a cuvntului de a provoca o anumit reac#ie sau conduit celui c ruia i se adreseaz . Ea poate fi spontan , neinten#ionat , provocat (heterosugestie) &i reflectat (autosugestie). In reglarea st rilor psihice se utilizeaz sugestia direct , bazat pe raportul de autoritate al antrenorului, psihologului sau medicului asupra sportivului (prin persuasiune sau psihoterapie ra#ional ). Condi#ia autorit #ii celui care inten#ionez sugestionarea este fundamental , c ci altfel sportivul nu va avea ncredere n cel care-i vorbe&te &i din care cauz nu se va realiza transferul afectiv" necesar oric rei tehnici de tip sugestiv psihagogic sau psihoterapeutic. Exist subiec#i mai mult sau mai pu#in sugestionabili, ceea ce presupune o cunoa&tere &i o individualizare adecvat . Efectele sugestiei sunt foarte numeroase, unele pozitive, altele negative &i se obiectiveaz att n sfera cognitiv , ct &i n cea decizional &i atitudinal . Exemplul personal al antrenorului, preg tirea lui superioar , pasiunea pentru profesie au &i ele efecte sugestive, nt rind con#inutul comunic rii verbale. n sfr&it, sugestia are dublul aspect: de determinare a unor atitudini &i ac#iuni &i de lupt mpotriva diferitelor influen#e sugestive nefavorabile care provin din exterior &i care perturb activitatea sportivului din antrenament &i mai ales presta#iile din concurs. Autosugestia, ca form reflectat a sugestiei, poate fi involuntar - manifestndu-se ca influen# incon&tient a gndului asupra organismului sau voluntar , con &tient . )i ea are efecte att pozitive, ct &i negative, iar utilizat corect conduce la rezultate favorabile n sfera somato-func#ional , la formarea &i perfec#ionarea deprinderilor, la cre&terea capacit #ii de concentrare, la st pnirea emo#iilor etc. Autosugestia const din orientarea electiv a gndurilor &i din men#inerea concentrat a lor asupra fenomenului sau procesului propus. Acest fapt depinde de buna cunoa&tere de sine &i a posibilit #ilor de corectare &i progres. Privit n sens larg, autosugestia vizeaz ntregul domeniu al autoeduca#iei: intelectual , voluntar , afectiv , caracterial . Literatura psihologic a insistat - &i pe bun dreptate -

15

mai ales asupra autoeduca#iei voin#ei, ntruct voin#a, ca proces autoreglator superior poate domina &i determina influen#e hot rtoare n sfera emotivit #ii &i activ rii motiva#ionale. Condi#iile autosugestiei: dezvoltarea la sportiv a capacit #ii de autocunoa&tere &i a capacit #ii de autoobservare, dublate de urm rirea cu r bdare &i timp ndelungat a efectelor autosugestiei asupra st rilor supuse influen#ei ameliorative. 2. Tehnicile de relaxare. n ultimele patru decenii s-au dezvoltat numeroase tehnici de relaxare, analitice sau sintetice, somatice sau psihosomatice, clinice sau sportive, toate avnd ca factor comun efectele favorabile fiziologice sau psihologice ale relax rii musculare. Din con#inutul acestor tehnici - unele cu rang de metod de antrenament re#inem: exerci#iile de respira#ie efectuate ntr-o succesiune &i dozare riguroas ; exerci#iile de control al b t ilor inimii; exerci#iile de control al temperaturii corpului; exerci#iile de relaxare muscular , concomitent cu ob #inerea senza#iei de greutate.

Relaxarea se ob #ine prin adoptarea unor pozi#ii comode, asociate cu formulele sugestive ale specialistului n astfel de tehnici, cu formulele autosugestive &i a muzicii, a stimul rii electrice etc. Dintre tehnicile de relaxare sunt mai cunoscute: relaxarea muscular progresiv (Jacobson), antrenamentul autogen (Schultz), antrenamentul psihoton (Cabot, De Winter, Hombravella, Vanek), antrenamentul alfagenic - control al undelor cerebrale alfa (Zaffutto), antrenamentul sofrologic (Caycedo) &i Yoga (exerci#iile hatha-yoga). Tehnicile antrenamentului de relaxare pot fi aplicate numai de c tre persoane care s-au specializat, prin cursuri de preg tire, n direc#ia aceasta, psihologi, medici, &i chiar profesori &i antrenori.

Rezumat Reglarea &i autoreglarea st rilor psihice devine astfel, n acela&i timp, att mijloc pentru ob#inerea performan#ei, ct &i obiectiv al procesului de preg tire. Preg tirea psihic &i asisten#a psihologic con#in - n forme foarte variate -att obiective, ct &i mijloace de reglare &i autoreglare. Baza autoregl rii o constituie deci capacitatea sportivului de

16

autocunoa&tere - cunoa&tere de sine - prin observarea propriilor conduite &i st ri, prin analiza critic &i autocritic a faptelor &i gndurilor sale. Cunoa&terea de sine se mbin cu autoaprecierea - realizat prin compara#ie cu al#ii sau cu modele ideale propuse ntrun sistem axiologic specific sportului. De aici, posibilitatea proiect rii viitoare a propriei personalit #i sportive &i organizarea ac#iunilor de autoinstruire &i autoeduca#ie. Cuvinte cheie Reglarea st rilor psihice, autoreglarea st rilor psihice, preg tire psihic , sistem hipercomplex, stimul motiva#ional, controlul emotivit #ii, strategia autoform rii, autoregl ri psihocomportamentale.

Test de autoevaluare 1. Cum definim reglarea &i autoreglarea st rilor psihice? (pag.9-10). 2. Ce este sugestia? (pag.13). 3. Descrie#i pe scurt conceptul de relaxare. (pag.14).

Concluzii Autoregl rile psihocomportamentale sunt regl ri de ordin superior, fiind nu simple reac#ii mai mult sau mai pu#in adecvate la indica#iile altora, ci reac#ii la alegere, pe baza aprecierii oportunit #ii &i eficien#ei ac#iunii propuse. Autoregl rile sunt produse complexe ale rela#iei sportivului cu mediul, bazndu-se pe reflectarea deplin con&tient a acestor rela#ii, pe aprecierea exact a condi#iilor externe, precum &i a posibilit #ilor proprii de ac#ionare.

17

UNITATEA DE STUDIU 4 FORMAREA DEPRINDERILOR PSIHICE PENTRU SPORTIVI

Cuprins

Introducere Obiectivele unit #ii de studiu Cuno &tin#e preliminare Resurse necesare &i recomand ri de studiu Durata medie a parcurgerii unit #ii de studiu 4.1. Definirea deprinderilor psihice ale sportivilor 4.2. Deprinderile aten#ionale ilustrate prin exerci#ii specifice 4.3. Deplasarea, comutarea &i flexibilitatea aten#iei Rezumatul unit #ii de studiu Test de autoevaluare Concluzii

1 1 2 2 2 2 4 15 19 19 19

Introducere Termenul deprindere" reprezint o caracteristic de ordin calitativ a actelor mentale sau fizice bine nv #ate. A&a cum exist deprinderi motrice, de comportare, de comunicare, igienice, profesionale, &colare, intelectuale etc, tot a&a exist &i deprinderi psihice. Deprinderile psihice ale sportivilor au fost sistematizate, descrise &i opera#ionalizate abia n ultimii 30 de ani. Dezvoltarea sportului de performan# &i, odat cu el, a psihologiei sportului, a stimulat c utarea diferitelor strategii de preg tire specific a sportivilor, printre care &i aceea a form rii deprinderilor psihice ale sportivilor.

Obiectivele unit #ii de studiu n#elegerea deprinderilor psihice ale sportivilor ca &i componente ale preg tirii psihice integrale Introducerea elementelor specifice deprinderilor aten#ionale Familiarizarea cu procesele de deplasare, comutare &i flexibilitate a aten#iei

Cuno&tin#e preliminare Pentru parcurgerea acestui material sunt necesare cuno&tin#e de psihologie general .

Resurse necesare &i recomand ri de studiu. Resurse bibliografice: Holdevici, Irina, Gndirea pozitiv emotiv 1999. Holdevici Irina, Psihologia succesului, Ed. Ceres, Bucure&ti. 1993. Weinberg, R.S. & Gould, D. Foundations of Sport and Exercise Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics. 2010. - Ghid practic de psihoterapie ra#ional&i Tehnic , Bucure&ti, &i cognitiv-comportamental , Editura (tiin#

Durata medie de parcurgere a unit #ii de studiu este de 2 - 3 ore.

3.1. Definirea deprinderilor psihice ale sportivilor Deprinderile psihice ale sportivilor sunt considerate componente ale preg tirii psihice integrale a sportivilor &i le g sim n paradigmele factorilor psihici de performan# &i ale preg tirii psihice specifice &i pentru concurs, sub forma obiectivelor, metodelor &i strategiilor acestor tipuri de demersuri. Deprinderile psihice ale sportivilor se integreaz in sistemul psihic uman, avnd aspecte cognitive, afective, conative &i intersubsistemice. Ele se pot prezenta &i sub form de rutine de comportament. Cei mai mul#i autori consider deprinderile psihice ale sportivilor drept obiective &i componente ale autoregl rii psihice. Aceste dou aspecte justific afirma#ia noastr c , bine gndite &i realizate, deprinderile psihice ale sportivilor pot fi privite ca sistem, ele interac#ionnd &i intercondi#ionndu-se, dup legit #ile vie#ii psihice. Deprinderile psihice ale sportivilor de tip cognitiv (aten#ionale, perceptive, control corporal, imaginative, de gndire pozitiv ), afectiv (controlul/st pnirea emo#iilor, a anxiet #ii, a stresului, a durerii), conativ/ volitiv/ac#ionale (stabilirea de scopuri, antrenament mental, motiva#ie, relaxare, respira#ie, combativitate), precum &i cele care produc structur ri ale unor tr s turi ale personalit #ii (ncredere n sine, asertivitate, cooperare, comunicare) vor contribui la cre&terea capacit #ii psihice a sportivilor &i la ob#inerea fiabilit #ii sistemului personalit #ii acestora. Deprinderile psihice ale sportivilor se formeaz &i se dezvolt diacronic, n timp. Cnd sunt combinate sau reunite, se dezvolt inegal, &i au caracter fie de deprinderi, fie de priceperi. Se pot folosi, pentru caracterizarea lor, &i termenii de: abilit #i, capacit #i de a st pni a controla, sau dezvolta obiectivul/nsu &irea vizat (emo #ia, tensiunea, gndurile negative, concentrarea etc.) Antrenorul, ajutat de psiholog, va folosi, pentru realizarea unei bune orient ri &i form ri a deprinderilor psihice ale sportivilor, secven#a urm toare: Stabilirea solicit rilor psihice specifice tipului de sport Stabilirea caracteristicilor psihoindividuale ale sportivilor /psihodiagnoz / Stabilirea obiectivelor preg tirii psihice a sportivilor

Alegerea metodelor adecvate Stabilirea strategiei de lucru Aplicarea &i exersarea ini#ial a metodelor/tehnicilor Stabilirea criteriilor de evaluare a nivelului de nsu&ire de c tre sportivi a tehnicilor autoregl rii psihice care conduc la formarea DPS Dirijarea exers rii/antren rii acestor tehnici Evaluarea (continu ; evaluarea criterial - de etap &i, eventual, final ).

Exemple de deprinderi psihice n sport: Controlul senzorial, perceptiv extern Con&tientizarea corporal Controlul durerii &i al senza#iei de oboseal Controlul aten #iei: concentrare, comutare intern /extern ; larg/ngust Stabilire de scopuri Controlul motiva#iei Anticiparea/programarea mental a ac#iunilor nv #are motric , perceptiv-motric , inteligent-motric , sociomotric Programarea execu#iilor tehnice, tehnico-tactice &i a comportamentului operator Antrenament mental (exersarea mental a ac#iunilor) Controlul emo #iilor Controlul anxiet #ii Controlul energiei psihice Controlul gndirii negative Dezvoltarea gndirii pozitive Dezvoltarea ncrederii n sine Dezvoltarea asertivit #ii Dezvoltarea combativit #ii Controlul agresivit #ii Controlul stresului Dezvoltarea comunic rii cu al#ii &i cu sine

Tehnici imaginative

4.2. Deprinderile aten#ionale ilustrate prin exerci#ii specifice Aten#ia este condi#ia de baz a con&tientiz rii ntregii vie#i psihocomportamentale; f r ea nu se recepteaz &i nu se prelucreaz eficient nici o informa#ie extern sau intern . Aten#ia este func#ia de orientare &i concentrare a activit #ii psihice, n mod selectiv, asupra unor obiecte &i fenomene, cu scopul perceperii &i cunoa&terii lor n vederea organiz rii eficiente a comportamentului. Din defini#ie deducem cteva func#ii a c ror cunoa&tere &i utilizare conduce la o mai sigur &i eficient performan# n orice activitate. Baza fiziologic a acestei preg tiri este constituit de reflexul de orientare sus#inut de forma#ia reticulat ascendent a sistemului nervos central &i care asigur excitabilitatea scoar#ei cerebrale &i aptitudinea ei de a recepta stimulii noi; Aten#ie este selectarea, din ntreaga ambian# a unui singur obiect sau fenomen pe care l percepem. Aici se manifest una din sl biciunile aten#iei: ea nu poate s se ndrepte simultan asupra unui num r mare de stimuli. Capacitatea de recep#ie este limitat la 7-8 stimuli simpli &i este verificat prin memoria de scurt durat . Este foarte greu s ascult m &i s n#elegem, simultan, dou dialoguri care se poart al turi de noi. Putem ns s le percepem pe rnd; Aten#ia este concentrare, adic dirijare voluntar &i con&tient asupra activit #ii cognitive (percep#ii, gnduri), afective sau corporale, precum &i asupra obiectului sau fenomenului care a provocat reac#ia de orientare. Este vorba deci de focalizarea energiei asupra a ceea ce a ap rut n cmpul con&tiin#ei,,; Aten#ia poate fi distras &i deplasat spre o stare intern a noastr , stare de disconfort fizic - durere, oboseal -, sau de un gnd, o idee ivit din cauze foarte diferite; aten#ia este astfel lupt " &i echilibrare". In multe situa#ii de distragere, provocat de factori externi sau interni, cum ar fi gndurile sau emo#iile, avem posibilitatea de a inhiba agen#ii perturbatori &i de a redirec#iona activitatea noastr psihic spre ceea ce urm ream mai nainte; Sunt multe situa#ii limit " pe care le tr im &i n care aten#ia este blocat , moment n care nu mai percepem, nu mai putem gndi clar, fiind complet deruta#i. Ruperea aceasta

de realitate, n ciuda dorin#ei &i inten #iei de a opera eficient, este una dintre a&a numitele st ri alterate ale con&tiin#ei. Vom vedea mai trziu cum ie&im din blocaj,,; Pe de alt parte, ca urmare a unei exers ri corecte &i a unei bune preg tiri psihice, putem ob#ine o stare senin de concentrare", n care concentrarea vine automat, sportivul sim#ind c plute&te", c se controleaz n mod spontan, c realizeaz o stare de echilibru a sinelui n condi#iile unei con&tientiz ri depline. n glosarul englez se folose&te, pentru aceasta, termenul de centering" (Nideffer, 1992). ntr-o situa#ie competi#ional , orienta#i spre adversar, aten#ia este pnd , a&teptare, preg tindu-ne s percepem ac#iuni sau mi&c ri cheie", importante pentru continuarea luptei. n situa#ia aceasta se vede ct de profitabil este s se mbine tehnicile deformare a strategiilor de percep#ie, cu cele deformare a stilurilor aten#ionale. ntr-o form mai evoluat , conduita sportivului poate fi de anticipare, urm rind un indicator de fine#e care s -i declan&eze ac#iunea cu o frac#iune de timp nainte de mi&carea adversarului. Pnda, a&teptarea, anticiparea sunt orient ri nu numai ale aten#iei perceptive, ci &i ale aten#iei ac#ionale, ca atitudine preparatorie-motorie, ca anticipare a ac#iunii, anticipare mental descris la st rile de prepara#ie" (Psihologia concursului). Selectivitatea aten#iei este explicat &i de faptul c ea nu poate cuprinde, n acela&i timp, mai mul#i stimuli. Totu&i vorbim de volum al aten#iei, ca sum multisitua#ionale &i cu participan#i mul#i (jocuri sportive, de ex.). Distributivitatea aten#iei se impune tot n astfel de situa#ii complexe, constnd din func#ionarea ei n mod divergent, n mai multe direc#ii, chiar dac nu simultan, n orice caz secven#ial, foarte versatil. Avem n vedere situa#ia unui juc tor, atent la conducerea mingii, la parteneri, la adversari, la topografia terenului, la planul tactic &i inten#ia tehnico-tactic de moment. Unele dintre acestea au ns un oarecare grad de automatism dobndit prin exersare ndelung . Comutativitatea sau flexibilitatea const din capacitatea de a deplasa aten#ia de la un stimul la altul sau de la un tip de activitate la altul, pe baza unei bune mobilit #i a proceselor corticale, n func#ie de schimbarea de scop, atitudine sau interes. S rezum m deci lista calit #ilor aten#iei, care n acela&i timp ndeplinesc func#ii de segmente informa#ionale concomitent percepute, calitate deosebit de util n activit #ile complexe,

corespunz toare asigur rii eficien#ei prizei de informa#ie, men#inerii obiectului n lumina con &tiin#ei, sau func#ii de reglare exact a activit #ii. Fiecare dintre aceste calit #i pot constitui obiectiv al preg tirii psihice n domeniul aten#iei sau, n limbaj pragmatic, obiectiv de formare a unei deprinderi aten#ionale de comportament cognitiv: 1. Orientare, preg tire, anticipare; 2. Selec#ie; 3. Concentrare, focalizare, versus distragere, perturbare; 4. Reorientare, refocalizare, suprimarea agen#ilor perturbatori; 5. Volum; 6. Deplasare, comutare, flexibilitate, versus blocaj. Lista factorilor perturbatori &i ncerc ri de anihilare a acestora, prin ac#iuni inten #ionate &i combative. Situa#ionali. n activitatea sportiv sunt multe situa#ii critice, unele dintre ele neprev zute. Ele pot provoca dezorganizarea cursului con&tiin#ei &i, consecutiv, a comportamentului. Incapacitatea de concentrare &i de percepere a ceea ce este relevant n cmpul tactic, conturbarea melodiei cinetice" a tehnicii, stare anxioas general nso#it de disconfort &i de teama e&ecului iminent, precum &i blocajul" total sunt efectele neprev zutului", insolitului". Solu#ia: Sportivul, ajutat de antrenor, s analizeze la rece", n condi#ii de relaxare, situa#iile specifice competi#ionale &i s -&i imagineze situa#ii nefavorabile dintre cele mai variate &i greu de acceptat, chiar lipsite de logic ; S imagineze, n continuare, solu#ii de comportament adecvat. B. Sociali. Se cunoa&te faptul c presiunea social (cerin #ele antrenorului, coechipierilor, conducerii, publicului, familiei) poate ac#iona asupra sportivului prin intermediul st rilor/ variabilelor psihice interne, cum sunt sim#ul r spunderii, teama de oprobiu &i de insucces, teama de a pierde pozi#ia sau locul n echip etc. Situa#iile acestea sunt amenin# toare pentru imaginea de sine a sportivului. Solu#ia: Utilizarea metodelor de convingere, sugestionare &i de dobndire a ncrederii n sine.

C. Caracteristicile stimulilor. Stimulii puternici, nea&tepta#i sau provoca#i inten #ionat, cum sunt zgomotele, fluier turile, tropotele, sunetele de tobe &i trompete sau fulgerele electronice, provoac deconcentrarea. reflexul de ce este nou?" &i

Solu#ia: Efectuarea antrenamentelor n condi#ii de nc rcare a ambian #ei cu zgomote, sau introducerea n antrenamente a unor zgomote sau a muzicii la intensitate ridicat . Se va creea astfel imunitatea la factori care nu sunt lega#i direct de sarcina de antrenament sau concurs, adic obi&nuin#a/deprinderea de a ignora astfel de factori. D. Situa#ii amenin # toare fizic. Le afl m n toate sporturile n care exist un grad de risc. Aflat n fa#a startului sau adversarului, sportivul &i va pierde controlul &i va l sa libere mecanismele de ap rare a eului". Blocajele aten #iei &i obnubilarea gndirii sunt frecvente. Reac#ia de lupt sau fugi" va fi dezordonat : lupta va fi combativitate necontrolat , cu uitarea planului tactic, iar fuga (uneori la propriu - fuga n ring, iar alteori la figurat) va fi evitare, teama de ini#iativ . n#elegem din aceste exemple elementare ct de mult sunt interconectate st rile &i procesele psihice. Solu#ia: Utilizarea unui complex de metode &i interven#ii prin care riscul este analizat realist, iar nfruntarea lui curajoas &i, n acela&i timp, ra#ional . Atitudinea mental de om care ndr zne&te, care &tie ce vrea" (tipul B de personalitate, dup Friedmann: Seamon & Kenrick, 1992, p. 507) este necesar s fie format prin interven#ii continue, ncurajare, prin cre&terea ncrederii n sine &i a combativit #ii; Se vor folosi recomand rile de la capitolul privitor la dezvoltarea la sportivi a capacit #ii de a face fa# situa#iilor stresante. E. Entropia de lupt . Lupta sportiv const &i n aceea c fiecare dintre adversari caut n permanen # s p c leasc vigilen#a" celuilalt. Am numit emiterea de informa#ii eronate entropie de lupt ", adic informa#ie care dezorganizeaz sistemul. Cele mai frecvente sunt fentele, mi&c rile n &el toare, dar mai sunt &i unele gesturi, semnale verbale, coduri, sau atitudini care dau impresia unei anumite st ri sau direc#ii de ac#ionare &i care induc idei &i p reri gre&ite.

Solu#ia: Exersarea diferitelor modalit #i proprii prin care se poate p c li" adversarul; Studiul diferi#ilor sportivi &i echipe n ceea ce prive&te acest aspect al tacticii; nv #area detect rii stimulilor relevan#i &i specifici ai mi&c rilor &i ac#iunilor, pentru a-i diferen#ia de cei neimportan#i &i emi&i cu inten#ia derut rii. Imunitatea la factori perturbatori va fi discutat ulterior, dup ce vom vedea condi#iile unei aten #ii eficiente. Orientarea activit #ii psihice Prima condi#ie a aten#iei este orientarea spre un anumit obiect, fenomen sau ac#iune. Presupunnd c sportivul a dobndit capacitatea de a nu se l sa distras de factori nelega#i de sarcina specific , s vedem ce poate face pentru a se orienta eficient n aceasta. A. Formarea montajelor perceptive. Atitudinea mental de tip cognitiv se nva# . nv #area se produce pentru ambele dimensiuni ar tate mai sus. Acum ne vom ocupa numai de faza de preg tire. Se cunoa&te din teoria atitudinilor c acestea pot fi de tip cognitiv (perceptiv, imaginativ, interpretativ), dar &i mo trie. Vom avea deci : Exerci#ii/solu#ii pentru formarea atitudinii premerg toare apari#iei stimulilor: Sportivul va putea anticipa stimulii specifici proveni#i de la adversar &i care sunt lega#i direct de sarcina sa tehnico-tactic numai dac va recurge, cu ajutorul antrenorului, la nv #area elementelor teoretice-metodice proprii acestor ac#iuni; va efectua antrenamente modelate", va studia nregistr rile video, se va informa despre caracteristicile motrice ale adversarilor; va face efortul de a re#ine indicatorii valabili, importan#i &i modul cum sunt folosi#i &i cum pot fi masca#i de c tre adversar; Privind pozi#iile de baz , lucrul picioarelor, abilit #ile lateralit #ii stngacilor, de ex. va &ti la ce s se a&tepte. Aten#ie !, se va evita cantonarea ntr-o anumit expectativ , pentru c stngaciul poate folosi foarte bine &i dreapta. Montajele perceptive trebuie s fie totu&i mobile, nencordate. Un aspect nu mai pu#in important este acela al imagin rii cum se vor prezenta condi#iile organizatorice, atitudinile spectatorilor &i chiar corectitudinea" oficialilor. Sportivul nu se va l sa surprins de toate acestea, orientarea lui spre #inta-scop r mnnd nealterat . Exerci#ii pentru atitudinile premotorii. Cercet rile experimentale au dovedit c cei care

sunt aten#i la pocnetul pistolului starterului au un timp de reac#ie mai slab dect cei care&i propun s plece repede". Montajul motric eficient se preg te&te prin exerci#iile specifice, ca la concurs", n partea a doua a nc lzirii precum &i, foarte important, prin repetare mental , imaginativ . Sportivul &i va imagina numai mi&c rile &i ac#iunile tehnice &i tactice &i nu efectele lor la spectatori". (Antrenamnetul mental este ceva mai mult dect aceast imaginare &i este dezvoltat n alt capitol). B. Interesele, ideile dominante &i motiva#ia. Dac aten #ia involuntar este provocat de caracteristicile fizice ale stimulilor, aten#ia voluntar , acea aten#ie care este legat de dorin#a de a ob#ine eficien#a ac#iunilor, este declan&at &i men#inut datorit variabilelor interne" psihice, &i anume de interese &i motiva#ie. Interesele constituie dominantele" dup care func#ioneaz orientarea aten#iei, iar motiva#ia, factorul intern de orientare &i energizare a ac#iunilor. Exerci#ii &i condi#ii: Dezvoltarea la sportivi a unor interese ct mai largi despre sportul &i proba practicat (preg tire teoretic , literatur beletristic , descrieri &i povestiri din faptele deosebite ale altor sportivi etc); Lec#ii interesante, cu exerci#ii noi, recurgndu-se &i la jocuri, cultivndu-se buna dispozi#ie, spiritul de ntrecere, cu aprecieri pozitive &i ncurajatoare; Folosirea varia#iei stimulilor: schimb ri de intensitate a vocii, schimbarea locului de unde se face expunerea, folosirea unor pauze semnificative n vorbire, folosire de plan&e sau diapozitive colorate diferit &i alternativ - pentru men#inerea aten #iei sportivilor, ceea ce, cu timpul, va duce la cre&terea capacit #ii de urm rire a lec#iei sau a altor situa#ii/stimuli; Formularea exact a scopurilor/obiectivelor cu caracter general, de carier sportiv , precum &i obiectivele intermediare, de etap . n lec#ii se vor enun#a de la nceput sarcinile &i nivelul pretins de realizare a lor; Antrenorii s explice ra#iunea dup care se proiecteaz programul de preg tire, s explice de ce se fac exerci#iile, ce rol au n economia general a preg tirii, ce scop urm resc exerci#iile tactice etc. Sportivii vor fi stimula#i s studieze literatura tehnic -metodic , pentru cunoa&terea

10

cerin #elor specifice &i pentru dezvoltarea curiozit #ii, ca element important n orientarea specific a aten#iei; Sportivii s fie nv #a#i s pun ntreb ri despre ce rol au exerci#iile pe care le fac &i s sugereze &i ei noi exerci#ii; n lumina &i dup cerin#ele individualiz rii" antrenorul va purta discu#ii cu fiecare sportiv, pentru cunoa&terea intereselor, motivelor &i orient rii generale n sport &i n via# . C. Recomand ri generale privind orientarea aten #iei Prima condi#ie este aceea de a analiza caracteristicile solicit rilor aten#ionale ale sportului sau probei practicat de fiecare sportiv &i s se stabileasc ce tip aten#ionai" solicit acesta, pentru a putea corela cerin#ele sportului cu particularit #ile sportivului; Pentru aten#ia extern se vor sublinia indicatorii pe care trebuie s -i urm reasc sportivul, n ce ordine, la nceput mai pu#ini &i apoi mai mul#i; Sportivul s -&i ndrepte aten#ia spre ceea ce face &i ce va face, nu spre ce s-a ntmplat &i, firesc, nu mai poate fi schimbat; Sportivul s fie atent la sarcina motric tehnic -tactic &i nu la evolu#ia scorului, care poate s -l distrag emo #ional, fie c pierde, fie c va c&tiga. El nu va fi capabil s fie atent, simultan, la dou situa#ii diferite; Sportivul s se concentreze pe ce face el, pe ce controleaz el, aici &i acum,,; n &edin#ele de nv #are a tehnicii sportivii trebuie obi&nui#i s -&i analizeze senza#iile din mu&chi &i, n general, din ntregul corp, senza#ii a c ror reactualizare le va fi util n repetarea imaginativ &i apoi n antrenamentul mental; Cerin#ele deosebite fa# de orientarea &i men#inerea aten#iei s fie introduse la nceputul lec#iilor, mai ales pentru sportivii ncep tori; n primele stagii ale preg tirii se recomand s fie elimina#i acei stimuli care pot distrage aten#ia. Ei vor fi introdu&i inten#ionat n stadiul st pnirii mijloacelor tehnice-tactice. Deprinderile sau obi&nuin #ele de concentrare &i men#inere a aten#iei asupra #intei-scop" Concentrarea poate fi asemuit cu focalizarea, ndreptarea fascicolului unui reflector ntr-o anumit zon . Metaforic Pavlov a vorbit n aceia&i termeni despre zona de excitabilitate optim din scoar#a creierului, zona cea mai eficient pentru percep #ie &i

11

analiz . A. n toate activit #ile este nevoie ns &i de men#inerea focaliz ri un timp suficient pentru efectuarea lor. n sport, ca de altfel n numeroase profesiuni, men#inerea concentr rii depline este absolut necesar . Cum factorii perturbatori sunt mul#i, externi, sau interni - oboseala, durerea, plictiseala -, se va recurge la mijloace &i exerci#ii: Antrenorul folose&te mijloace de aten #ionare (fluier, b t i din palme, cuvinte-stimuli). Acestea au ns efecte de scurt durat ; Antrenorul va c uta s fac lec#ii &i exerci#ii interesante, pentru a realiza la sportivi aten#ia postvoluntar ; Antrenorul va stimula utilizarea atitudinilor mentale descrise mai sus &i va insista pentru men#inerea lor ct timp este nevoie. Apelul la efort voluntar este un apel &i la imaginea pozitiv de sine &i la sentimentul responsabilit #ii sportivului; Pe m sur ce cap t experien# sportivii nva# anumite pozi#ii, gesturi sau mi&c ri tipice, a&a numitele rutine", prin care intr u&or n starea de concentrare asupra ac#iunii care urmeaz ; Cnd aten#ia este solicitat timp ndelungat, ca n tir sau tenis, se vor nv #a &i se vor folosi cuvinte &i expresii stimul", sau gesturi de aranjare a #inutei, de &tergere a rachetei, de studiere" a unui detaliu din locul de start etc; n probele de durat aten #ia poate s -&i ia zborul". n acest caz sportivul va recurge la stopul gndirii" &i va reveni inten #ionat la sarcina curent , folosind &i cuvinte stimul", autocomenzi,,. Cunoscnd c din timp n timp aten#ia sl be&te, sportivul va nv #a s fac scurte pauze de comutare a focarului pe scoar#a creierului", pentru reenergizare, pauze pe care le va alege singur, cnd situa#ia din teren permite acest lucru. O scurt relaxare" mental &i muscular l va repune n starea dorit de autocontrol. Sportivii trebuie s nve#e de la marii gimna&ti sau juc tori de tenis c la intrarea n sal sau pe teren nu trebuie s fie interesa#i de ce se ntmpl n sal sau incint , s mearg mai mult cu privirea n jos, preocupa#i de gndurile lor, de ce &i cum vor face. ntre execu#ii discut pu#in sau se ocup de rachet . Salutul publicului sau brig zii de arbitri este formal, neangajant. Sportivii pot urma exemplul marelui campion de &ah Botvinik care, naintea unui turneu,

12

&i petrecea ore ntregi n sala unde urma s se #in turneul, studiind fiecare detaliu de arhitectur &i de mobilier, pentru ca n timpul partidelor s nu-i fie distras aten#ia de unul dintre ele. Cteva exerci#ii de efectuat acas , pentru dezvoltarea concentr rii: Exerci#iul 1 Exerci#iul grilei" sau al gr tarului" const dintr-o foaie de format A4 pe care se face un caroiaj de 100 p tr #ele, n care se nscriu, la ntmplare, numere de la 00 la 99. Sportivul #ine n fa # plan&a &i caut numerele n succesiunea lor, ncepnd cu 00 cresc tor sau cu 99 - descresc tor. Se cronometreaz durata realiz rii, sau se stabile&te cte numere s-au marcat ntr-un minut. Sarcina detect rii numerelor poate fi complicat - c utare din doi n doi, cu adi#ionarea unei unit #i, cu stimuli supraad uga#i etc. Exerci#iul 2 Repetarea mental a ceea ce se desf &oar pe teren. Sportivul &i imagineaz , ca ntr-un film, tot ce face din momentul sosirii n vestiar, nceperea concursului &i diferitele situa#ii posibile, mpreun cu scenariul" a ceea ce face el n mod concret. Exerci#iul acesta face parte din mijloacele nsu&irii antrenamentului mental" &i este dezvoltat la capitolul respectiv. Exerci#iul 3 Pendulul". Sportivul ia o sfoar de 30 cm de care aga# un obiect oarecare (un breloc, de ex.). Cu cotul bra#ului ndemnatic sprijinit pe mas , #ine cu degetele firul cu plumb" n pozi#ie vertical , avnd bra#ul nclinat oblic. Dup stabilizarea verticalit #ii firului sportivul &i imagineaz c acesta face un cerc n sensul acelor ceasornicului. Va observa c n curnd greutatea se mi&ca n direc#ia imaginat . Se poate imagina &i mi&carea n sensul invers sau o mi&care mai complicat , cruce sau stea. Este, n acela&i timp, un exerci#iu de concentrare &i de ilustrare a modului cum lucreaz imagina#ia. Exerci#iul 4 Sportivul st comod n fotoliu &i prive&te obiectele din camer . Pentru nceput &i fixeaz privirea asupra unui obiect care-1 atrage mai mult, concentrndu-se cteva minute asupra lui. Schimb canalul" &i &i propune s cuprind dintr-o privire toate obiectele din camer , ct mai multe simultan, la nceput cu mi&carea ochilor, apoi fixnd privirea nainte &i

13

ncercnd s cuprind totul &i cu periferia vederii. nchide apoi ochii &i-&i reprezint ct mai multe dintre obiecte, locul &i caracteristicile lor. Cnd consider c nu mai poate progresa, deschide ochii &i verific exactitatea re#inerii celor percepute mai nainte. Exerci#iul se repet de 2-3 ori pe zi, alternnd concentarea pe un obiect cu concentrarea pe mai multe. Se va ncerca acela&i lucru &i la sal sau teren, n timpul liber. (Exerci#iile 1-4 sunt recomandate de Weinberg, 1988). Exerci#iul 5 Con&tientizarea corporal ". Exerci#iile constau din ndreptarea aten#iei asupra senza#iilor provenite de la corpul propriu (pozi#ie, ncordare, sim# cutanat - tact, presiune, temperatur - ncepnd de la t lpi &i pn n cre&tet, dup recomand rile f cute la capitolul respectiv, unde este descris detaliat tehnica aceasta. Exerci#iul 6 Izolare de stimuli perturbatori externi: Din a&ezat comod, cu spatele drept (dac ave#i dificult #i n men#inerea pozi#iei corecte a coloanei, sprijini#i spatele), pune#i n apropierea dumneavoastr un ceas cu un tic-tac puternic: nchide#i ochii, relaxa#i musculatura &i face#i cteva respira#ii calmante. Spune#i-v apoi n limbaj interior c nu mai auzi#i tic-tac-ul ceasornicului. Imagina#i-v c sunte#i insensibil la ac#iunea stimulilor perturbatori. O dat familiariza#i cu acest exerci#iu ve#i putea decide n mod voluntar s auzi#i numai acele sunete pe care dori#i s le auzi#i. La nceput, exerci#iul se execut 10-20 secunde, urmnd s m ri#i durata pn la 1-2 minute. Izolarea de stimuli exteriori este practicat n mod spontan de persoanele a c ror profesie cere acest lucru, de exemplu lucr torii din redac#ia unui ziar. Experien#a a ar tat ns c practicarea sistematic a acestui tip de exerci#ii contribuie la educarea aten#iei, iar consumul energetic realizat de subiect pentru a se concentra n condi#ii de zgomot devine mai mic. Exerci#iul 7 Concentrarea aten#iei pe obiecte concrete: Alege#i o imagine simpl , neutr , de culoare odihnitoare (verde deschis, albastru deschis, cenu&iu etc.) desenat pe un carton. Plasa#i cartonul la 1 m - 1,50 m n fa#a

14

dumneavoastr , astfel nct s -1 pute#i privi f r dificultate. A&eza#i-v ntr-o pozi#ie comod , relaxa#i musculatura &i face#i cteva respira#ii lini&tite. Fixa#i apoi centrul figurii (la nceput 10-20 secunde, apoi 1-2 minute), f r s clipi#i, pn cnd figura ncepe s fluctueze; n acel moment ave#i senza#ia c ea &i schimb culoare, iar ochii ncep s l crimeze. nchide#i apoi ochii &i relaxa#i-v . Exerci#iul 8 Concentrarea pe o imagine mental : Sta #i ntr-o pozi#ie comod &i relaxa#i musculatura. Face#i cteva respira#ii calmante. Alege#i o imagine simpl , neutr , de culoare odihnitoare &i c uta#i cu ochii nchi&i s vizualiza#i imaginea respectiv . ncerca#i s v reprezenta#i imaginea n toate detaliile ei. Ve#i remarca faptul c imaginea aleas tinde s fluctueze sau s dispar de pe ecranul mental, care este invadat de gnduri f r leg tur cu imaginea aleas . Cnd acest lucru se ntmpl , readuce#i ncet imaginea aleas &i continua#i s o vizualiza#i. Exerci#iul 9 Exerci#iu de relaxare imaginativ (dup Jencks, 1977): Imagina#i-v un boboc de floare de lotus n interiorul corpului dumneavoastr , situat undeva sub diafragm , aproximativ la nivelul ombilicului. Floarea, atunci cnd e nchis , seam n cu cele dou palme mpreunate. n timpul expira#iei imagina#i-v c petalele se deschid nceti&or, pn cnd floarea r mne complet deschis . Imagina#i-v c floarea de lotus plute&te pe o ap lini&tit . Admira#i frumuse#ea florii. Imagina#i-v c sunte#i floarea care plute&te pe ap . Observa#i frumuse#ea petalelor albe, care sim#i#i energia acumulat de floare. Energia parc vibreaz . Percepe#i aceast str lucesc n soare. Imagina#i-v c floarea nmagazineaz energie de la soare. C uta #i s energie n timpul inspira#iei &i expira#iei. Imagina#i-v apoi c n timpul inspira#iei petalele se strng din nou. n timp ce se nchid ele absorb, parc , energia &i vitalitatea c p tate de la soare. Imagina#i-v c acumula#i n organism aceast energie. L sa #i petalele s se deschid din nou n timpul expira#iei. ncerca#i s v induce#i o stare de calm, senin tate, ncredere n sine, lini&te. Repeta #i exerci#iul de nchidere &i deschidere a petalelor de cteva ori, urm rind mental inspira#ia &i expira#ia".

15

4. 3. Deplasarea, comutarea &i flexibilitatea aten#iei n condi#iile n care comportamentul sportivului este dependent de schimb rile situa#iilor din spa#iul activit #ii &i de ac#iunile diferite ale sale, ale partenerilor, ale adversarilor &i ale obiectului folosit n joc, aten#ia nu poate r mne concentrat pe un singur indicator sau pe o singur sarcin . (se iau n considera#ie situa#iile mai complexe, pe care le afl m n jocuri, cele din alte sporturi - scrim , box, lupte etc - putnd fi n #elese &i adaptate n consecin # ). Vom considera deplasarea aten #iei ca o trecere de la un obiectiv la altul n mod inten #ionat pentru dobndirea de informa#ii relevante &i pentru luarea deciziei optime. Deplasarea e pe orizontal , ntr-o singur modalitate senzorial , de ex. n cmpul tactic, de la ap rare la atac, de la poart la semicerc etc. Vorbim, de asemenea, de comutarea aten#iei, cu aproape acela&i sens, pentru deplasarea inten #ionat de la un registru senzorial, la altul, de la concentrarea pe pozi#ia &i echilibrul corpului, la sim#ul tactil al rachetei sau mingii, sau de la senza#iile proprioceptive la concentrarea asupra #intei n tir sau asupra co&ului la baschet. Tot a&a comut m aten#ia de la modalitatea larg ", la ngust ", fie intern , fie extern . n sfr&it, sportivul va trebui s lupte mpotriva distragerii aten#iei de c tre factorii interni sau externi aminti#i mai nainte, ca durerea, gndurile anxioase, presiunea ambian #ei, oboseala sau stimulii perturbatori etc. etc. Recomand ri &i exerci#ii: A. Pentru imunitatea la factorii perturbatori sportivul va fi nv #at s -&i p streze atitudinea mental de angajare n sarcina specific &i s foloseasc formulele de autoreglare (cuvintele comenzi - a&a numitele 'cuvinte tr gaci' sau 'cuvinte declan&atoare'- sau de oprire a recep#iei semnalelor negative); Introducerea n antrenamente, a&a cum am mai ar tat, de stimuli nespecifici, puternici, nea&tepta#i cu insistarea ca sportivul s nu se lase influen#at de ei (n efectuarea unui exerci#iu care cere mare concentrare - n gimnastic , sau n aruncarea liber la co&, la efectuarea serviciului din tenis sau volei etc); Se vor face exerci#ii de oprire a gndurilor negative care irump n mintea sportivului n situa#iile limit gndirii") din ntrecere &i care au efecte deconcentrative (tehnica stopului

16

B. Pentru dezvoltarea capacit #ii de a deplasa aten #ia de la un obiectiv la altul, dup cum cere situa#ia concret , se vor crea, n antrenamente, condi#ii experimentale-metodice, sportivul fiind sf tuit s -&i comute aten#ia de la un obiectiv la altul, la comanda antrenorului, apoi la autocomand , fiind obligat s relateze ce a v zut, ce a sim#it, ce nu a mers bine, cum ar fi trebuit s fac etc. De exemplu, n construirea unui atac dintr-un joc, sportivul va acorda aten#ie, pe rnd, conducerii mingii, deplas rii partenerilor, deplas rii adversarilor, planului mental tactic, senza#iilor proprioceptive &i tactile, respira#iei, marcajelor terenului etc. C. Pentru l rgirea sau ngustarea aten#iei sportivul va fi nv #at (va exersa singur, dup ce a fost instruit) s treac de la concentrarea (orientarea &i perceperea) asupra stimulilor multipli din teren la concentrarea pe un singur stimul, cum ar fi pozi#ia corpului n momentul execu#iei loviturii libere, apoi de la pozi#ie, la #int " - poart sau co&, &i invers, de la concentrarea pe un stimul la mai mul#i. Astfel de exerci#ii sunt utile &i n sporturile cu evolu#ii colective, cu obiecte, cum este gimnastica artistic , n care controlul obiectului &i al ac#iunilor proprii trebuie coordonate cu perceperea ac#iunilor celorlalte sportive. n cazul juc torilor de tenis sau volei, cnd se fac prelu ri de mingi lansate automat, sportivul poate s se concentreze asupra senza#iilor propriilor mi&c ri, asupra execu #iei tehnice, pozi#iilor, putnd ncerca diferite variante de preluare; Pentru ultimele obiective, Weinberg (1988) recomand metafora comutatorului de canale" de la un televizor, canalale" fiind modalit #ile &i submodalit #ile senzoriale sau l rgimea sau direc#ia de orientare a aten#iei. Sportivul &i va imagina &i comanda singur schimbarea canalului" de la care dore&te s ob#in informa#ia (percep#ia) util . Vigilen #a, blocajele &i starea de plutire" Vigilen#a nu este altceva dect starea de con&tient , de aten#ie sus#inut asupra temei care-l preocup pe sportiv. Ea poate lipsi" n anumite momente, fiind un semn al distragerii, provocat de factorii aminti#i, sau al distrac#iei, ca lips de concentrare sau ca orientare spre al#i stimuli, de regul gnduri necontrolate. Recomand ri &i exerci#ii Sportivul va fi nv #at s acorde egal aten#ie tuturor situa#iilor, evenimentelor" din cmpul tactic, s nu se lase surprins de ac#iunile adversarilor, chiar dac

17

acestea nu sugereaz un pericol imediat. Antrenorul sau colegul care remarc momentul de distragere l va aten #iona imediat pe sportiv; Sportivul trebuie s nve#e cum &i cnd s -&i relaxeze starea de concentrare intens , ntre execu#ia focurilor la tir, a asalturilor la scrim etc; Sportivul va fi sf tuit s nu recurg la concentrarea maxim dect n situa#ii extreme. O hiperconcentrare nu rezolv bine sarcina. De exemplu un atlet a luat &apte staruri, de 10 pn la 28 secunde de concentrare, naintea ultimei ncerc ri la triplu-salt, f r s reu&easc performan#a dorit . Blocajul", provocat de intensitatea &i insolitul unor stimuli, care declan&eaz reac#ii de panic la sportiv, este datorat apari#iei unui focar de excita#ie foarte puternic n scoar#a creierului &i care induce negativ celelalte sectoare care conduceau activitatea curent . Numai un declan&ator" special poate anula acest focar, declan&ator care poate fi un semnal sau un cuvnt pronun#at de antrenor, coleg sau de nsu &i sportivul n cauz . Tr irea unor astfel de blocaje trebuie s fie &i prilej de nv # tur . Starea de plutire sau de calm (centering", engl.), caracteristic marilor performeri, const dintr-un bun echilibru ntre &inele corporal &i starea mental , dintr-un control deplin al situa#iei, concentrarea venind automat. Utilizarea tehnicii Zen, pentru ob #inerea aten#iei senine" va fi foarte util sportivului, ajutndu-l mai ales n momentele de declan&are a ac#iunii (momentul de fiat", acum" , la o ncercare - aruncare, elan la s rituri cu schiurile, sau la s ritura de la platform ). Att sportivul ct &i antrenorul trebuie s aib convingerea c rezisten#a" la stimuli perturbatori se poate nv #a, se poate dezvolta. Adaptarea nivelului de activare la stagiul nv # rii &i la tipul deprinderilor utilizate se traduce prin necesitatea controlului asupra nivelului de activare. Hiperactivarea &i, corespunz tor ei hipermotiva#ia, nu conduce dect n rare cazuri la performan# maxim . Recomand ri &i exerci#ii: Antrenorul va regla nivelul de activare a sportivilor prin maniera de a formula sarcinile &i de a-i motiva, pentru a realiza optimul activ rii", mai ales la nceputul nv # rii actelor &i ac#iunilor motrice. Orice supractivare sau anxietate (grija de a nu gre&i) l face pe sportiv s fie nesigur n execu#ie; n diferitele tipuri de sporturi nivelul activ rii trebuie acordat cu specificul lor. n

18

deprinderile nchise, care folosesc program motric autocondus, aten#ia va fi ndreptat mai ales spre senza#iile proprioceptive, de echilibru &i pe feedbackul respectiv. n deprinderile deschise, care depind &i de ce se ntmpl n teren, aten#ia trebuie s fie distributiv , orientat spre indicatorii externi esen#iali ai performan#ei, controlul proprioceptiv fiind n mare m sur automatizat prin exerci#ii; Deprinderile mai simple, cu verigi pu#ine (alergare de vitez , arunc ri, trac#iuni), pot fi efectuate cu activare ridicat , n timp ce deprinderile complexe, de coordonare preten#ioas (exerci#iile de gimnastic , s riturile la trambulin sau platform ), numai cu un nivel moderat sau sc zut de activare. Nu se va ridica nivelul de activare cnd sportivul nu st pne&te bine mijloacele tehnice sau tactice. Degeaba va fi blamat, degeaba se va striga la el, pentru c va face totul n limita a ceea ce a nv #at la antrenamente, sub ndrumarea antrenorului. Aflat n starea de tensiune" a&teptnd nceperea ntrecerii, sportivul va utiliza exerci#ii de respira#ie &i relaxare, folosind rutinele comportamentale precompeti#ionale. Uneori suprasolicit rile sunt asimilate st rii de stres. Deprinderile de a face fa# stresului se formeaz mai greu, dar sunt utile &i pentru protejarea aten#iei sportivului, pentru evitarea blocajelor nedorite, p strarea lucidit #ii.

Rezumat n strategia preg tirii pentru concurs, prin realizarea st rilor psihice de prepara#ie", sportivul nva# s fac un inventar, o list a succesiunii ac#iunilor. Anticiparea lor mental va declan &a &i starea de aten#ie &i nivelul ei optim de func#ionare. Exerci#ii de concentrare a aten#iei sunt deosebit de eficiente pentru persoanele care au nevoie, n activitatea lor, de o capacitate de concentrare crescut . n activitatea sportiv de nalt performan# exist ramuri de sport (mai ales sporturi individuale) care cer o concentrare ie&it din comun, cum ar fi, de pild , unele probe de tir (pu&c , pistol sau tir cu arcul).

19

Cuvinte cheie st rilor psihice de prepara#ie, aten#ie orientativ , comutare, deplasarea aten#iei, stimuli perturbatori.

Test de autoevaluare 1. Care sunt cele mai indicate exerci#ii de efectuat acas , pentru dezvoltarea concentr rii ? (pag.12-15) 2. Descrie#i caracteristicile blocajului. (pag.17-18). 3. La ce se refer starea de plutire ? (pag.17)

Concluzii Aten#ia este orientarea activit #ii cognitive spre obiecte sau fenomene care prezint o anumit importan # pentru individ. Ca orientare ea este preg tire pentru receptarea stimulilor, din care se vor constitui percep #iile. Intensitatea &i durata concentr rii depind att de capacitatea proprie a sportivului, ct &i de nsu&irile fenomenelor-stimuli. Stabilitatea sau persisten#a aten #iei const din posibilitatea de a te men#ine concentrat pe o activitate timp mai ndelungat, f r momente de distragere, erori perceptive-ac#ionaie sau blocaje, ceea ce pretinde exerci#ii specifice, mai ales n situa#ii monotone. Un factor hot rtor pentru persisten#a aten#iei asupra unei activit #i este constituit din preocuparea dominant , de interes &i motiva#ie. Comutarea sau deplasarea aten#iei const din capacitatea de a putea trece de la un obiect la altul, n mod inten#ionat, n m sura n care unul sau altul dintre stimuli &i pierde actualitatea pentru individ. Dar aten#ia poate fi &i distras , deplasat de la centrul actual de interes la alt stimul extern (obiect/fenomen) care apare &i se impune prin for#a, intensitatea, noutatea sau neprev zutul situa#iei.

20

21

UNITATEA DE STUDIU 5 ANTRENAMENTUL I RELAXAREA: CONTRIBU#II LA DEZVOLTAREA PSIHIC% A SPORTIVULUI

Cuprins

Introducere Obiectivele unit #ii de studiu Cuno &tin#e preliminare Resurse necesare &i recomand ri de studiu Durata medie a parcurgerii unit #ii de studiu 5.1. Antrenamentul &i dezvoltarea sistemului psihic al sportivului 5.2. Con#inutul preg tirii psihologice a sportivilor 5.3. Relaxarea muscular Jacobson &i Antrenamentul autogen Schultz Rezumatul unit #ii de studiu Test de autoevaluare Concluzii

1 1 2 2 2 2 4 7 13 13 13

Introducere Activitatea de la antrenament influen#eaz direct asupra percep#iile sportivului. Caracterul preponderent motric al acestei activit #i contribuie la dezvoltarea percep#iilor kinestezice, dup cum dezvoltarea percep#iilor este strns legat de caracterul ramurii de sport practicate.

Obiectivele unit(*ii de studiu n#elegerea conceptelor de antrenament &i relaxare Introducerea n studiul preg tirii psihologice a sportivilor Familiarizarea cu relaxarea muscular Schultz Jacobson &i Antrenamentul autogen

Cuno,tin*e preliminare Pentru parcurgerea acestui material sunt necesare cuno&tin#e de psihologie general .

Resurse necesare ,i recomand( ri de studiu.

Resurse bibliografice: Holdevici, I., Autosugestie i relaxare, Editura Ceres, Bucure&ti. 1995 Holdevici, I. &i Vasilescu, I.P. Autodep# irea n sport, Editura Sport-Turism, Bucure&ti, 1988 a Holdevici, I. &i Vasilescu, I.P. Activitatea sportiv#. Decizie, Autoreglare, Performan &a , Ed. Sport-Turism, Bucure&ti. 1988 b.

Durata medie de parcurgere a unit #ii de studiu este de 2 - 3 ore.

5.1. Antrenamentul ,i dezvoltarea sistemului psihic al sportivului Psihicul reflect adecvat condi#iile activit #ii dominante pe care omul o desf &oar . Munca de la antrenament este activitatea de baz a sportivului, al turi de participarea la concursuri; ea las cele mai puternice urme asupra psihicului sportivului. Influen#ele antrenamentului se manifest , n egal m sur , att n direc#ia dezvolt rii &i perfec#ion rii unor procese psihice ct &i aceea a form rii unor tr s turi pozitive de caracter. Percep#iile spa#iale, ale mi&c rilor, ale timpului (tempou, ritm), ale orient rii &i echilibr rii corpului sunt permanent influen#ate &i perfec#ionate sub ac#iunea exerci#iilor specifice ramurilor de sport: gimnastic , alerg ri, lupte, schi. Activitatea sistematic la antrenament &i concursuri duce la dezvoltarea percep#iilor specifice fiec rei ramuri de sport sub forma percep#iilor specializate: sim#ul mingii, sim#ul apei, sim#ul rachetei, sim#ul suli#ei etc. mpreun cu percep #iile se dezvolt capacitatea de observa#ie care se manifest att prin observarea caracteristicilor de spa#iu, timp &i for# ale mi&c rilor exterioare &i a particularit #ilor producerii lor ct &i n observarea propriilor st ri subiective. Observnd corect ac#iunile exterioare &i propriile st ri &i mi&c ri, apreciindu-le &i diferen#iindu-le cu precizie, sportivul este capabil s execute acte motrice deosebit de complicate, cu un nalt grad de coordonare &i de adaptare la scopurile propuse. n antrenament se educ &i reprezent rile sportivilor, dezvoltate pe baza percep #iilor anterioare. Formarea reprezent rilor este un proces care se realizeaz pe toat perioada de preg tire; pe m sur ce cre&te nivelul preg tirii sportivului se perfec#ioneaz &i reprezent rile, devenind din ce n ce mai complexe &i mai precise. mbog #irea progresiv a experien#ei motrice &i a cuno&tin#elor despre exerci#ii dezvolt reprezent rile &i, odat cu aceasta, &i capacitatea de evocare a lor, de realizare a imaginilor de care sportivul are nevoie cnd exerseaz mental exerci#iul respectiv. mpreun cu reprezent rile se dezvolt imagina#ia &i memoria motric , deosebit de solicitate n unele ramuri sportive: gimnastic , patinaj artistic, stnd la baza cre rii diferitelor combina#ii de exerci#ii care sunt cu att mai apreciate cu ct con#in elemente variate, noi &i de dificultate crescut .

n ntreaga activitate sportiv gndirea joac un rol de cea mai mare nsemn tate, ea fiind cea care dirijeaz ntregul comportament pe baza preciz rii scopului, sarcinilor &i a mijloacelor activit #ii. Dezvoltarea gndirii se produce n direc#ia cre&terii rolului opera#iunilor mentale n procesul form rii no#iunilor, n leg tur cu achizi#ionarea &i n#elegerea cuno&tin#elor, precum &i n direc#ia perfec#ion rii calit #ilor gndirii sportivilor: operativitate, profunzime, rapiditate, ntregul comportament tactic se bazeaz pe calit #ile gndirii sportivilor, educat n timpul antrenamentelor. Antrenamentul are efecte &i n ceea ce prive&te educarea unor tr s turi de caracter, activitatea sportiv dezvolt spiritul colectiv &i, odat cu dorin#a de victorie &i urm rire perseverent a performan #ei, se cultiv &i spiritul de cooperare. Sportivul este animat de optimism, de dorin#a de a nvinge, &i dezvolt obi&nuin#a de a munci consecvent pentru atingerea scopului propus. Atitudinea corect fa# de adversar, ca &i atitudinea corect fa# de regulile de conduit , de regulamentele de concurs &i deciziile arbitrilor se formeaz numai n antrenament. 5.2. Con*inutul preg(tirii psihologice a sportivilor Preg tirea teoretic constituie baza asigur rii particip rii con&tiente, adecvat orientate a sportivilor n activitatea sportiv . n acest sens se manifest preocup ri de formare &i dezvoltare a unui nivel de instruire &i cultur general , cuno&tin #e generale n domeniul igienei, fiziologiei, biochimiei, psihologiei, precum &i cuno&tin#e din domeniul ramurii de sport practicate. De asemenea, se transmit cuno&tin#e despre propria persoan , despre calit #ile, caren#ele &i disponibilit #ile de evolu #ie n performan#a sportiv . Instruirea psihologic face parte din preg tirea teoretic a sportivilor, viznd cunoa&terea capacit #ii sportivului de autocunoa&tere &i autoeduca#ie. Instruirea o face antrenorul sau medicul, folosind metodele calsice: prelegerea, conferin#a, povestirea, explica#ia, demonstra#ia, filme, cu abordarea urm toarelor probleme: ce este psihicul &i principalele lui manifest ri; procese psihice de cunoa&tere: senza#ii, percep#ie, reprezentare, memorie, gndire, imagina#ie, aten#ie mecanismele regl rii voluntare &i afective, calit #ile voin#ei &i educarea lor; educarea st pnirii emo #iilor, autocontrolul, conduita n situa#ii stresante;

personalitatea &i structura ei; caracteristicile aptitudinilor, temperamentului, caracterului; mijloace de educare; aspectele &i nsemn tatea motiva#iei n nv #are &i ob#inerea performan#elor; c ile cunoa&terii de sine &i ale autoeduca#iei; psihologia grupului &i rela#iile preferen#iale de tip afectiv &i opera#ional n grupul sportiv; tehnici de autoreglare sugestiv &i psihoton ; -tehnica antrenamentului mental; preg tirea psihic pentru concurs &i pentru un anumit adversar; -psihologia arbitrului &i spectatorilor; -psihologia succesului &i e&ecului. aplicarea unui sistem de idei, no#iuni &i priceperi la

Preg tirea tactic

reprezint

specificul &i varia#iile ac#iunilor nntr-o ramur sau prob sportiv . Pricipalul element l constituie gndirea sportivilor care trebuie s men #in un echilibru ntre specula#ia teoretic &i aplicarea practic a procedeelor. Gndirea sportivilor se manifest rapid, intuitiv-concret n concurs dar pe baza prelucr rii discursive a datelor, pa baza abstractiz rii &i generaliz rii. Tactica reprezint activitatea mental-ac#ional de rezolvare a situa#iilor problematice. Factorii psihici implica#i sunt de ordin: 1. informa#ional, spirala preg tirii psihice pentru concurs caracterizndu-se tocmai prin prelucrarea adecvat a informa#iilor din afara &i din interiorul sportivului. Dac informa#ia util este valorificat , informa#ia perturbatoare, fals , inten#ionat r uvoitoare trebuie evitat , dezvoltndu-&i capacitatea de a selecta critic informa#iile &i de a rezista la influen#e sugestive care contravin montajelor proprii. Sportivul trebuie s nve#e s ecraneze orice informa#ie care ar putea s -i reduc nivelul de aspira#ie sau ncredere n sine. Se poate alc tui un dosar al concursului (al jocului) cu tot ce este reprezentativ informa#ional: obiective; program-prognoz ; plan concret de preg tire; precizarea variabilelor motiva#ionale-individuale &i colective; exerci#ii speciale; sarcini de individualizare a preg tirii; 5

momente de evaluare/control.

Aceste aspecte urmeaz a fi prelucrate n lumina cerin#elor de realizare a unor eficiente st ri de prepara#ie-dispunere-anticipare-angrenare-modelare-aplicare-adaptare-analiz . Informa#iile din concurs pot fi congruente sau nu cu cele anticipate. Confruntarea dintre anticipat &i prezent poate fi surprinz toare, deconcertant &i deci cu efecte de tulburare psihocomportamental . Informa#iile din concurs (prestart sau din timpul desf &ur rii) vor fi incluse n sistem &i vor influen#a mai mult sau mai pu#in deciziile. Se vor urm ri: situa#iile, comportamentele adversarilor &i al#i factori cu semnifica#ie pentru deciziile &i conduitele opera#ionale de concurs, prin: atitudini circumspecte, vigilen# , evaluare critic , calm, ncredere. Fiecare pas al demersului preg tirii pentru concurs va #ine seama de complexul de informa#ii, utilizndu-l &i n raport de efecte, prin feed-back, opernd anumite restructur ri n conduit &i n nsu&iri sistemul de informa#ii utile n pa&ii urm tori: 2. decizional, cu caracter de activitate vectorial &i selectiv ,/direc#iile &i mijloacele de ac#iune fiind determinate de modul de prelucrare &i interpretare a informa#iilor obiective, de nivelul de aspira#ii, motive, precum &i: de situa#ii, comportamentul adversarilor. 3. reglatorii: organizarea maximizat execu#ie, f r a comportamentului prin regl ri adaptativesitua#ionale &i de rezolvare creatoare a problemelor; orientarea gndurilor spre sarcina de considerarea reac#iei altora la reu&ita sau nereu&ita lor; rezolvarea situa#iilor problem prin exersarea schemelor opera#ionale nv #ate, aplicate situa#iilor frecvente, folosind algoritmi de rezolvare &i unele forme de transfer pozitiv &i prin c utarea de solu #ii originale n care schemele se combin original, se modific par#ial sau sunt abandonate n favoarea unor conduite noi. 4. Preg tirea tehnic este direc#ia n care se aplic datele psihologiei nv # rii &i ale form rii deprinderilor motrice. Aspectele particulare ale acestei preg tiri depind de varietatea elementelor care urmeaz a fi nsu&ite, de mul#imea particularit #ilor individuale &i a condi#iilor n care se afl cei care nva# . Metodologia nv # mntului programat &i a autoinstruirii au cel mai larg cmp de dezvoltare n acest sens. Fundamentarea psihologic a instruirii tehnice se reflect de mecanismul nv # riimotrice;

nv #area perceptiv-motric (exteroceptiv , proprioceptiv ) -nv #area inteligent-motric (deprinderi deschise, de tip euristic). Preg tirea fizic general &i special prive&te aptitudinile motrice &i psihice pe care trebuie s le de#in &i s le dezvolte sportivii n raport direct cu cerin#ele specifice ale ramurii sau probei sportive. Baza acestei preg tiri o constituie cunoa&terea calit #ilor sportivilor &i a direc#iei n care acestea trebuie s se dezvolte. Fundamentarea psihologic a preg tirii fizice vizeaz luarea n considerare: raportul ntre fondul genetic aptitudinal &i exersare; -aptitudini motrice &i dezvoltarea intereselor; coordonarea general ; kinestezia; coordonarea segmentar &i general (care cresc foarte pu#in)

Preg tirea fizic trebuie raportat la un complex aptitudinal psihomotric, reprezentat de vitez , rezisten# , ndemnare, dar &i schema corporal , sim#ul ritmului, orientare n spa#iu, kinestezia, echilibrul, coordonarea general &i segmentar . Fiecare factor de antrenament are importan#a sa n realizarea performan#ei sportive &i de aceea se impune, ca ace&tia s nu aib lacune n realizarea lor. De aceea, oportunitatea factorilor de antrenament prevede: a nu neglija nici unul dintre ei; fiecare dintre ei s fie dezvoltat la nivel optim la momentul potrivit, aldecvat cerin #elor, situa#iei &i contextului favorabil apari#iei performan#ei sportive. 5.3. Relaxarea muscular( progresiv( Jacobson ,i Antrenamentul autogen Schultz Pentru controlul anxiet #ii din sport, se pare c cea mai utilizat tehnic a fost dezvoltat de Dr. Edmund Jacobson. A numit-o relaxare progresiv , pentru c progresezi de la o grup muscular la alta, pn ce toate grupele musculare mari sunt acoperite. Aceast metod are ca punct de plecare fiziologia muscular , caracterizndu-se prin con &tientizarea de c tre subiect a contrac#iei &i relax rii diferitelor grupe musculare. Subiectul, ntr-o pozi#ie comod (de obicei, n decubitus dorsal), con &tientizeaz ini#ial prezen#a contrac#iilor diferitelor grupe musculare. ntr-o faz ulterioar , subiectul este deprins cu relaxarea diferen#iat , de asemenea pe grupe musculare, iar n final acesta trebuie s con&tientizeze tensiunile musculare reziduale &i s le reduc . Astfel se

realizeaz progresiv &i analitic relaxarea muscular general a ntregului corp. Indica&ii generale Relaxarea progresiv se realizeaz prin ncordarea &i relaxarea progresiv a tuturor marilor grupe musculare ale corpului. Ea implic tensionarea &i relaxarea anumitor mu&chi, astfel nct s con&tientizezi diferen#a dintre tensiune &i relaxare. Concret, aceast diferen#ei. Instructajul pentru un astfel de scenariu este urm torul: "Aten&ia ta este concentrat# asupra mu chilor, pentru ca devii suficient de sensibil i identifici tensiunea oric#rui mu chi, pentru a putea apoi s# -l relaxezi. Devenind tot mai abil n aceast# tehnic#, vei reu i s# recuno ti tensiunea unei anumite grupe musculare - gtul, de exemplu - i s# elimini aceast# tensiune nainte de a efectua o ac&iune important#". De&i exist multe variante ale tehnicii lui Jacobson, sunt cteva condi#ii care trebuie respectate: Fiecare aplicare a tehnicii relax rii progresive necesit realizarea unei pozi#ii confortabile, de preferin # ntins pe un covora&, cu o pern mic sub cap; Sportivul dezbrac mbr c mintea strmt , inclusiv pantofii; Lumina trebuie diminuat ; Scoate lentilele de contact &i, dac este cazul, subiectul nchide ochii; Respir adnc, de cteva ori. abilitate este nv #at prin ncordarea maxim a unui mu&chi, identificarea senza#iei tensiunii, apoi relaxarea complet a acestui mu&chi &i sesizarea

"Scopul principal este s# dobnde ti abilitatea de a te relaxa complet ntr-o perioad# scurt# de timp i, eventual, s# fii capabil s# intri n relaxare chiar ntr-o situa&ie stresant# ". n trei-patru &edin#e, mul#i dintre subiec#i reu&esc s se relaxeze ntr-un interval de cincizece minute. n aceast situa#ie, tensiunea muscular poate fi ignorat . Indica&ii specifice "n fiecare etap# &i se va cere s# tensionezi o grup# muscular# i apoi s# o relaxezi. Trebuie s# fi atent cum te sim&i contractat, fa&# de cum te sim&i relaxat. Aceast# faz# de tensiune ar trebui s# dureze 5 pn# la 7 secunde (ct va dura i faza de

relaxare), dar s# nu fii distras prea tare de faptul de a num#ra. Contract# mu chii pn# sim&i ntr-adev#r tensiunea i apoi relaxeaz# -i. Repet# exerci&iul pentru fiecare grup# muscular# cel pu&in de dou# ori nainte de a trece la urm#toarea grup#. Cu ct devii mai priceput i mai atent po&i omite faza de tensiune i s# -&i concentrezi aten&ia doar asupra relax#rii. Po&i ncepe exerci&iile prin a solicita pe cineva s# -&i citeasc# instruc&iunile. Le po&i nregistra i singur, dar este posibil s#-&i procuri chiar o nregistrare cu relaxarea progresiv# ". Exerci*iul de relaxare progresiv( (variant adaptat de Irina Holdevici). 1 . Simte-te ct mai confortabil. - Hainele strmte trebuie sl#bite. Picioarele nu se ncruci eaz# . - Inspir# adnc, expir# lent i ct mai relaxat posibil. 2. Ridic# bra&ele i ntinde-le nainte - Acum, apuc# minile ct po &i de strns. - Observ# tensiunea nepl#cut# a minilor i degetelor. - Men&ine tensiunea 5 secunde; sl#be te-o apoi pe jum#tate i mai men&ine-o nc# cinci secunde. - Observ# descre terea tensiunii, dar fii n acela i timp concentrat asupra tensiunii care este nc# prezent#. - Apoi relaxeaz# complet minile. - Observ# cum tensiunea i disconfortul se scurg din minile tale i sunt nlocuite de senza&iile de confort i relaxare. - Fii atent la contrastul dintre tensiunea pe care ai sim&it-o i relaxarea pe care tocmai o sim&i. - Concentreaz#-te asupra relax#rii complete a minilor timp de 10-15 secunde. 3. ncordeaz# puternic bra&ele pentru 5 secunde. - Aten&ie la senza&ia contrac&iei. - Redu apoi contrac&ia la jum#tate pentru nc# 5 secunde. - Din nou fii atent la tensiunea care mai este nc# prezent#. - Acum relaxeaz# bra &ele complet pentru 10-15 secunde i fii foarte atent la relaxarea

progresiv# . - Las# bra&ele s# se relaxeze moi, pe lng# corp. 4. Curbeaz# degetele de la picioare ct po&i de tare. - Dup# 5 secunde relaxeaz#-le pe jum#tate i p#streaz# aceast# contrac&ie redus# nc# 5 secunde. - Apoi relaxeaz# degetele complet i fii atent la relaxarea care le cuprinde. - Continu# s# le relaxezi nc# 10-15 secunde. 5. ncordeaz# picioarele i gambele. - P#streaz# tensiunea, puternic, 5 secunde; sl#be te-o la jum#tate nc# 5 secunde. - Relaxeaz# complet picioarele i gambele 10-15 secunde. 6. ntinde picioarele i ridic#-le la aproximativ 20 de centimetri de la podea i ncordeaz#-&i mu chii coapselor. - Men&ine contrac&ia 5 secunde; sl#be te-o la jum#tate nc# 5 secunde, apoi relaxeaz#-le complet. - Concentreaz#-te asupra unei relax#ri totale a picioarelor, gambelor i coapselor pentru nc# 30 secunde. 7. ncordeaz# fesele pentru 5 secunde, apoi sl#be te contrac&ia la jum#tate, nc# 5 secunde. - La sfr it relaxeaz# fesele i fii atent la senza&ia de greutate i relaxare. - Concentreaz#-te, de asemenea, i asupra relax#rii celorlalte grupe musculare cu care ai lucrat pn# acum. 8. ncordeaz# ct po&i de tare mu chii abdominali, pentru 5 secunde i fii atent la contrac&ie. - Apoi sl#be te tensiunea la jum# tate, nainte de a relaxa mu chii complet. - Fii atent la r#spndirea relax#rii pn# cnd mu chii abdominali sunt complet relaxa&i. 9. Impreuneaz#-&i i apas#-&i palmele astfel nct s# ncordezi mu chii pieptului i umerilor. - Men&ine ncordarea 5 secunde, apoi sl#be te-o la jum#tate pentru nc# 5 secunde. - Acum relaxeaz# complet mu chii i concentreaz#-te asupra relax#rii lor pn# cnd sunt complet lipsi&i de vlag# i relaxa&i. - De asemenea, concentreaz#-te asupra grupelor musculare pe care le-ai relaxat mai

10

devreme. 10. mpinge umerii napoi ct po&i de mult, n a a fel nct s# ncordezi mu chii spatelui. - Dup# 5 secunde sl#be te tensiunea la jum#tate, p#streaz-o 5 secunde i concentreaz#te asupra ei nc# 5 secunde. - Relaxeaz# complet spatele i mu chii umerilor. - Concentreaz#-te asupra r#spndirii relax#rii n mu chi, pn# sunt complet relaxa&i. 11. n timp ce musculatura bustului, bra&elor i picioarelor este relaxat#, tensioneaz#, mu chii gtului aplecnd capul nainte pn# ce b#rbia intr# n piept. - Men&ine contrac&ia 5 secunde, sl#be te-o la jum#tate nc# 5 secunde i relaxeaz# apoi complet gtul. - Las# capul s# atrne confortabil n timp ce te concentrezi asupra r#spndirii relax#rii n mu chii gtului. 12. Strnge din din&i i observ# tensiunea din musculatura maxilarelor. - Dup# 5 secunde sl#be te tensiunea la jum#tate timp, de alte 5 secunde i apoi relaxeaz-o complet. - Las#-&i gura s# se relaxeze complet, cu buzele u or dep#rtate i concentreaz#-te asupra relax#rii totale a acestor mu chi, timp de 10-15 secunde. 13. ncordeaz# limba mpingnd-o n cerul gurii ct de tare po&i. - Men&ine-o 5 secunde, apoi las# tensiunea la jum#tate i men&ine-o timp de nc# 5 secunde, apoi relaxeaz# limba complet. - Fii atent la completa relaxare a mu chilor gtului, maxilarelor i limbii. 14. Cu ochii nchi i, rote te i ncruci eaz# globii oculari ca i cnd ai privi n sus. - Men&ine tensiunea 5 secunde, apoi las-o la jum# tate nc# 5 secunde. - Relaxeaz# complet ochii. - Fii atent la r#spndirea relax# rii n ochi i, de asemenea, la relaxarea celorlal&i mu chi ai fe&ei. 15. ncre&e te pielea capului i frun&ii att de strns ct po&i. - Men&ine tensiunea 5 secunde, apoi sl#be te-o la jum#tate pentru nc# 5 secunde. - Relaxeaz# fruntea i scalpul complet. - Fii atent la senza&ia de relaxare care se r#spnde te, n contrast cu tensiunea dinainte. - Concentreaz#-te acum, cam un minut, la relaxarea mu chilor ntregului corp.

11

16. Controlul respira&iei este unul dintre cele mai importante elemente ale relax#rii. Este posibil s# ob&ii starea de relaxare printr-o respira&ie corect#. - F# cteva inspira&ii scurte, cam una pe secund#, pn# ce pl#mnii sunt plini. - (ine aerul 5 secunde i apoi expir# cam 10 secunde, n timp ce te gnde ti la cuvntul relaxare" sau calm". - Gnde te-te la cuvnt n timp ce la i aerul s# ias# afar# . - Repet# asta de cel pu&in cinci ori, de fiecare dat# ncercnd s# adnce ti starea de relaxare pe care o percepi. Antrenamentul autogen Schultz Antrenamentul autogen are la baz o concep#ie global asupra personalit #ii, decontractia muscular &i visceral reprezentnd de fapt un mijloc de relaxare psihic . Metoda cuprinde un ansamblu de exerci#ii psihice &i fizice, astfel alc tuite pentru a realiza o decontrac#ie general a organismului, exerci#ii mp r#ite n dou cicluri: a. Ciclul inferior dureaz de la 6 luni pn la 2 ani &i cuprinde exerci#ii pentru: sistemul muscular (tr irea senza#iei de greutate); sistemul vascular (senza#ia de c ldur ); cordul (calmarea b t ilor inimii); sistemul respirator (calmarea respira#iei); reglarea func#ionalit #ii organelor abdominale prin tr irea senza#iei de c ldur la nivelul plexului solar; vasoconstric#ie la nivelul frun#ii (subiectul &i comand r cirea frun#ii). Aceste exerci#ii trebuie executate ntr-o ambian # pl cut , f r stimulare luminoas sau sonor excesiv , subiectul g sindu-se ntr-una din pozi#iile considerate clasice pentru relaxare: culcat pe spate (decubitus dorsal); a&ezat comod n fotoliu; pozi#ia birjarului (a&ezat pe un scaun, cu trunchiul aplecat nainte &i cu bra#ele atrnnd relaxate). n urma practic rii acestor exerci#ii, la majoritatea subiec#ilor se constat o stare de calm, o lini&tire general fizic &i psihic . b. Ciclul superior cuprinde, n special, exerci#ii de concentrare (pe culoarea proprie, pe

12

obiecte concrete, pe idei abstracte), c utarea sentimentului propriu (care n concep#ia autorului e un fel de arhetip) &i interogarea propriului incon &tient. Practica a demonstrat c exerci#iile din ciclul superior sunt dificile, inaccesibile majorit #ii subiec#ilor &i n unele cazuri s-au dovedit a fi chiar nocive, ducnd la perturb ri psihice &i somatice. Exerci#iile din cadrul primului ciclu, mai ales cele de percepere a greut #ii &i c ldurii, sunt deosebit de eficiente, avnd o serie de aplica#ii practice, cum ar fi : ameliorarea odihnei; recuperarea dup efort; cre&terea capacit #ii de concentrare; controlul emotivit #ii; terapia nevrozelor; terapia unor boli psihosomatice etc.

Rezumat Antrenamentul este forma de baz a muncii comune a antrenorului cu sportivul care se efectueaz n vederea asigur rii unei preg tiri multilaterale a acestuia, pentru

participarea, cu succes, la ntrecerile sportive. Antrenamentul este un proces pedagogic, deosebit de complex, care cuprinde att latura instructiv ct &i pe cea de preg tire &i de educare a sportivilor. Scopul antrenamentului este de a asigura o sporit capacitate de lucru a organismului, precum &i de a asigura preg tirea &i dezvoltarea multilateral a sportivului, att din punct de vedere fizic ct &i psihic, de a-l face apt s lupte n ntrecerile sportive &i, n acela&i timp, de a-i forma tr s turi de personalitate. Laturile fundamentele ale preg tirea &i educarea. antrenamentului sunt: instruirea,

Cuvinte cheie antrenament, dosar de joc, relaxare muscular progresiv , antrenament autogen.

13

Test de autoevaluare 1. Care sunt elementele de baz ale antrenamentului? (pag.2). 2. Descrie#i principalele componente ale unui dosar de joc. (pag.5). 3. Enumera#i o serie de tehnici de relaxare (pag.7).

Concluzii Antrenamentul se conecteaz cu educarea unor tr s turi de caracter, activitatea sportiv dezvoltnd spiritul colectiv &i cu spiritul de cooperare. Sportivul este animat de optimism, de dorin#a de a nvinge, &i dezvolt obi&nuin #abde a munci consecvent pentru atingerea scopului propus. Preg tirea sportivului pentru concurs se proiecteaz pe fondul ac#iunilor viitoare, att proprii ct &i ale adversarului. O preg tire pentru concurs presupune anticiparea inten#iilor adversarului, elaborarea unor c i noi de a-l surprinde prin elemente necunoscute de ordin tehnic &i tactic. n acela&i timp fiecare sportiv are nevoie de beneficiile oferite de procedeele de relaxare.

14

UNITATEA DE STUDIU 6 ANTRENAMENTUL MENTAL

Cuprins

Introducere Obiectivele unit #ii de studiu Cuno &tin#e preliminare Resurse necesare &i recomand ri de studiu Durata medie a parcurgerii unit #ii de studiu 6.1. Configurarea antrenamentului mental 6.2. Mecanismele antrenamentului mental 6.3. Sugestia, autosugestia &i gndirea pozitiv Rezumatul unit #ii de studiu Test de autoevaluare Concluzii

1 1 1 2 2 2 4 10 14 14 14

Introducere Parte a antrenamentului total", antrenamentul mental s-a impus n ultimele decenii ca un mijloc complementar &i deosebit de valoros al preg tirii tehnico-tactice a sportivilor.

Obiectivele unit #ii de studiu

Introducerea n definirea antrenamentului mental n#elegerea func#ion rii antrenamentului mental Familiarizarea cu fenomenul sugestiei, autosugestiei &i gndirii pozitive

Cuno&tin#e preliminare Pentru parcurgerea acestui material sunt necesare cuno&tin#e de psihologie general .

Resurse necesare &i recomand ri de studiu.

Resurse bibliografice: Holdevici Irina, Holdevici, I. Autosugestie i relaxare, Editura Ceres, Bucure ti. 1995 Holdevici Irina, Gndirea pozitiv# - Ghid practic de psihoterapie ra&ionalemotiv# i cognitiv-comportamental# , Editura (tiin# 1999. Tenenbaum, G. & Eklund, R. C. (Eds.) Handbook of sport psychology. 3rd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2007. &i Tehnic , Bucure&ti,

Durata medie de parcurgere a unit #ii de studiu este de 2 - 3 ore.

6.1. Configurarea antrenamentului mental Antrenamentul este o activitate dificil , de lung durat , cu intensitate mare care supune sportivii la eforturi deosebite, la regim sever de munc &i via# , la solicitarea aten#iei, gndirii &i imagina#iei, la exersarea ndelungat &i dificil a deprinderilor tehnice &i tactice. Munca pe care o depune sportivul pentru dezvoltarea calit #ilor motrice tehnice sau tactice, pentru perfectarea unor procese psihice sau nsu&iri ale persoanei, presupune n primul rnd participarea lui con&tient ; con&tiin#a reprezentnd formularea unor scopuri precise &i mobilizarea de eforturi de voin # pentru realizarea acestora. Exist scopuri ndep rtate, n acest caz atitudinea con&tient a sportivului se manifest prin perseveren# , dorin#a de preg tire &i elan afectiv; scopuri apropiate prin care se urm re&te atingerea unei anumite performan#e, ob #inerea unei categorii de clasificare care stimuleaz , intensific voin#a, spore&te efortul con&tient; scop imediat, manifestat n ndeplinirea sarcinilor concrete ale fiec rui antrenament, viznd elemente de tehnic &i tactic care trebuie mbun t #ite, spore&te interesul &i aten#ia, precum &i efortul voluntar n timpul antrenamentului. Interesul este legat de motivele activit #ii, de factorii emo#ionali, dintre care cel mai evident este satisfac#ia dat de reu&ita unui exerci#iu sau ac#iuni, de ob #inerea unui rezultat pentru care s-a depus un mare efort de preg tire. Aceast satisfac#ie spore&te ncrederea n for#ele proprii &i constituie un factor dinamogen pentru activitatea urm toare. Pe m sur ce sportivul cap t experien # , interesul se manifest &i sub alte forme, legate de cunoa&terea teoretic a ramurii de sport, de studierea ei multilateral , precum &i de cunoa&terea propriei persoane &i a particularit #ilor sale. Interesul poate fi considerat ca o form specific a motiva#iei, o orientare selectiv &i durabil a persoanei spre anumite obiecte, persoane sau anumite domenii de activitate. Existen#a interesului este o condi#ie principal n formarea atitudinii creatoare fa# de activitate, manifestat prin tendin#a permanent spre perfec#ionare. Interesele pot fi clasificate dup mai multe criterii: pe baza preocup rilor preferate, de exemplu, interesul pentru automobilism, turism, not.

pe baza trebuin#elor pe care le satisfac, adic pe baza motiva#iei de care sunt sus#inute; se poate vorbi de interesul de cunoa&tere, interes pentru activit #ile de transformare, de creare, de organizare &i conducere, interesul pentru producerea bunurilor materiale.

n practicarea sporturilor, rolul form rii &i dezvolt rii intereselor este foarte mare deoarece dobndirea succeselor n perfec#ionarea tehnic &i tactic , n mbun t #irea metodicii antrenamentului nu este posibil dect n condi#iile n care li se dezvolt sportivilor interese largi &i multilaterale fa# de problemele specifice, n dezvoltarea lor, interesele pentru sport evolueaz , la fel ca &i motivele, n raport de condi#iile activit #ii &i de influen #ele educative suferite de c tre sportiv. De la interesul situativ pentru activitatea propriu-zis se trece la interesul pentm ramur manifestat prin tendin#a de a cunoa&te diferite performan#e, cine le-a realizat, prevederile regulamentului de concurs etc, a oi la interesul pentru cunoa&terea aprofundat a caracteristicilor tehnicii &i tacticii, a metodicii de antrenament, a datelor din &tiin#e biologice &i pedagogice care contribuie la dezvoltarea ramurilor respective &i la ob #inerea celor mai bune performan#e. Motivele &i interesele pentru activitate se mpletesc strns, influen#ndu-se unele pe altele. Existen#a unor interese largi, multilaterale cu privire la activitatea sportiv determin existen#a &i manifestarea unor motiva#ii superioare, cu caracter profund social. n#elegerea rolului social al activit #ii sportive n epoca contemporan se mbin cu motivele &i interesele corespunz toare care provoac , stimuleaz &i sus#ine activitatea intens depus de sportivi pentru ridicarea performan#ei la nivelul celei mai bune pe plan mondial. Indiferent de categoria sportivilor, antrenorul are obliga#ia de a stimula permanent interesul, de a nl tura monotonia provocat de o munc uniforma &i neinteresant , prin varierea exerci#iilor, schimbarea condi#iilor &i partenerilor la antrenament, modific ri de metodic , adaptarea con#inutului preg tirii la particularit #ile individuale ale sportivilor. La aceasta este necesar s se adauge studiul fotografiei, kinogramei sau filmului &i tehnica interpret rii care trebuie s fie procedee nu numai de antrenorului, ci ale fiec rui sportiv care aspir la rezultate nalte. Aten#ia- are un rol deosebit de important n nsu &irea cuno&tin#elor, principiilor &i deprinderilor. Sunt situa#ii n care sportivii trebuie s fac eforturi mari pentru orientarea

aten#iei n marile concursuri unde lupta este nu numai cu adversarul dar, mai ales, cu propria emo#ie. Posibilitatea de a fi atent tot timpul desf &ur rii ntrecerii (la box, lupte, scrim haltere), mai ales cnd lucreaz ore n &ir, de a nu fi tulburat de ceea ce se petrece n afara probei la care particip , capacitatea de a restrnge cmpul aten#iei prin reprezentarea vie a sarcinii imediate din concurs, nsu&irea de a deplasa u&or aten #ia de la o ac#iune la alta, sunt rezultate ale antrenamentului desf &urat sistematic &i &tiin#ific.

6.2. Mecanismele antrenamentului mental Parte a antrenamentului total", antrenamentul mental s-a impus n ultimele decenii ca un mijloc complementar &i deosebit de valoros al preg tirii tehnico-tactice a sportivilor. Practicarea acestui gen de antrenament este justificat din cel pu#in trei puncte de vedere. Primul ar fi acela c orice mijloc care poate aduce un progres ct de mic n antrenament &i performan# trebuie utilizat; al doilea, de fond, c este o continuare nesolicitant fizic a antrenamentului practic, pe care l completeaz ; al treilea, c , n anumite situa#ii, ca accidentare, deplas ri lungi, ntreruperi fortuite ale antrenamentului practic, l poate nlocui pe acesta cu rezultate deosebit de satisf c toare. Argumentele n favoarea antrenamentului mental au fost aduse att de c tre cercet tori, ct &i de c tre sportivii n&i&i care l-au utilizat. Primii au organizat experimente n care un grup a efectuat alternativ antrenamente practice &i mentale, iar alt grup numai antrenamente practice. Probele de control final au dovedit o cre&tere marcat a performan#ei la grupa care a efectuat &i antrenament mental. Pentru numai 90 de minute de antrenament mental, timpul de parcurgere a distan #ei pe 110 m garduri s-a scurtat cu 0,33 sec. (Bodo Schmidt &i Jessen). Ct despre sportivi, numero&i sunt aceia care &i-au ndreptat aten#ia asupra propriilor percep#ii chinestezice, le-au analizat, le-au gndit &i reactualizat n orele de sear de dup antrenament, fie pentru a n#elege de ce nu reu&esc o mi&care, fie pentru a o re#ine &i repeta mental, pentru ca la antrenamentul urm tor mi&carea s ias ". Personal am cunoscut c#iva atle#i dep &ind net condi#ia epocii &i a colegilor lor. nc de la sfr&itul secolului trecut, Secenov a descris fenomenele de exteriorizare a imaginii mi&c rilor. Cnd cineva se gnde&te la o anumit mi&care, n mu&chii s i se

produc modific ri de tonus, inerva#ie, influx sanguin, care pot fi nregistrate &i deci obiectivate cu tehnici fiziologice potrivite. Dup ce tehnicile de investigare au progresat, s-au putut nregistra modific ri de tipul electromiogramei, elctrodermogramei, pletismogramei, pneumogramei, retinogramei &i electroencefalogramei, ca urmare a imagin rii unor mi&c ri. Cu ajutorul acestor tehnici s-au putut dovedi &i experimental efectele pozitive ale antrenamentului mental asupra performan#ei. Acest mecanism este un caz particular al rela#iei reciproce dintre obiectiv &i subiectiv n domeniul psihocomportamental. Se cunoa&te faptul c orice excitare senzorial de o intensitate sesizabil las urme n sistemul analizatorilor. Aceste urme pot fi simple imagini, dar pot fi &i reprezent ri mai complexe care reproduc nu numai o singur stimulare senzorial , ci o percep#ie

integral . De exemplu, putem avea imaginea pe retin a unei fulger ri dintr-o lamp electronic , precum putem avea reprezentarea unei ac#iuni dintr-un joc sportiv, o s ritur cu schiurile sau un cro&eu la box. Creierul nostru are &i capacitatea de a reactualiza prin cuvnt experien#a perceptivmotric dobndit prin exersare. Se cunoa&te de asemenea faptul c n instruirea motric regula de aur" este de a realiza la elevi reprezent ri motrice foarte exacte. Ei trebuie s aib reprezent ri clare despre mi&c rile pe care trebuie s le execute &i mai ales s fie capabili s se reprezinte pe ei n mi&care. La sportivi se formeaz att o reprezentare general despre o anumit mi&care, ct &i o reprezentare de lucru, a&a cum se simte &i &i imagineaz propria execu#ie. Aceast reprezentare de lucru depinde de mai mul#i factori &i condi#ii, cum sunt: nivelul dezvolt rii schemei corporale &i a chinesteziei; experien#a perceptiv ca urmare a nregistr rii demonstra#iei antrenorului, execu#iei colegilor, execu #iile altora - fie pe teren, fie la film sau TV; experien#a perceptiv proprie ca urmare a execu#iilor de prob &i a diferitelor repet ri; capacitatea de verbalizare, de exprimare n cuvinte - dac se poate n limbaj terminologic sau simbolic - a acestor execu#ii. Reprezent rile mi&c rilor se mai numesc &i reprezent ri ideomotrice, adic reprezent ri

care determin , declan&eaz

mi&c rile. Ele stau la baza mecanismului mi&c rilor

voluntare, c ci acestea nu se pot produce dect atunci cnd n creier apare imagineaprogram a ac#iunii orientat spre un anume scop. F r ndoial c reprezent rile mi&c rilor sunt mult mai complexe la sportivi dect la nesportivi, s zicem la spectatori. Ace&tia din urm au mai ales reprezent ri vizuale &i mai vagi, unele reprezent ri motrice. Dac stau n tribun , ei fie c imit , n schi# , gesturile cheie" ale celor din teren sau ring, fie c , anticipndu-le, le schi#eaz ca &i cum i-ar conduce pe sportivi. La sportivi reprezent rile mi&c rilor au caracter complex, fiind plurisenzoriale, avnd componente, n acela&i timp, vizuale, chinestezice, de orientare spa#io-temporale, cutanate etc. Evident este vorba de reprezent rile de lucru" ale mi&c rilor &i ac#iunilor proprii, pentru altele fiind &i ei n situa#ia neini#ia#ilor. Antrenamentul mental sau ideomotor este procesul de men#inere &i consolidare a reprezent rilor mi&c rilor &i ac#iunilor, avnd ca efect activarea forma#iilor neuromusculare &i deci cre&terea eficien#ei lucrului practic. n practic antrenamentul mental se utilizeaz n mod deosebit n alternan# cu antrenamentul propriu-zis, din ra#iuni metodice lesne de n#eles (este vorba de o influen#are &i un control reciproc al acestora). Unii cercet tori consider c antrenamentul mental este util att pentru nv #area, ct &i pentru mbun t #irea unui procedeu motric. n anumite condi#ii de instruire, cu anumi#i sportivi, dac li s-au oferit suficiente materiale intuitive, se poate realiza chiar nv #are. Celelalte condi#ii sunt de ordin metodic: sportivul trebuie nv #at s se concentreze asupra execu#iei &i s &i-o reprezinte; s efectueze &edin#e de 10 minute, zilnic, la cteva ore dup antrenamentul practic; s precizeze de fiecare dat asupra c ror caracteristici sau detalii ale mi&c rilor sau ac#iunii se va opri ntr-o anumit &edin# ; s controleze n antrenamentul practic valoarea celor imaginate. Capacitatea de concentrare se educ progresiv, sportivul primind la nceput sarcina s observe atent execu #iile colegului, apoi pe ale sale &i s relateze despre caracteristicile spa#iale, de for# , vitez &i coordonare ale acestora. Se trece apoi la imaginarea execu#iei altora (din cele observate n teren sau pe film) &i abia apoi la imaginarea execu #iei proprii, cu caracteristicile reale. In func#ie de capacitatea de men#inere n cmpul

con &tiin#ei (aten #iei) a imaginii ideomotorii propuse, antrenamentul poate dura 10 sau chiar 20 de minute. La o concentrare intens , a&a cum este bine s fie, 10 minute sunt suficiente. Cteva exemple vor sugera mai bine efectele antrenamentului mental ca &i mecanismul lui. Se &tie c n gimnastica sportiv , execu#iile au o anumit structur &i o durat limitat . Att gimnastele, ct &i gimna&tii au capacitatea de a-&i reprezenta execu #iile cu att de mare precizie nct durata n reprezentare este identic cu durata execu #iei practice. n pauzele dintre execu #ii sau aparate acordarea motric " se face mai mult n reprezentare, aceasta fiind nso#it deosebite. Desigur, se va spune, acestea sunt valabile n sporturile individuale cu caracter de execu#ii nv #ate stereotip, dar n jocuri? Se cunosc cazuri &i n sporturile de lupt , ca &i n jocurile sportive unde sportivii antreneaz mental" diferite procedee de ac#iuni. Este bine cunoscut faptul c celebrul fotbalist Beckenbauer obi&nuia ca nainte de fiecare meci s -&i rezerve un sfert de or de medita#ie" asupra modului cum va ac#iona n teren, n raport de adversari &i situa#iile probabile. n afar de aceast utilitate, de nv #are, consolidare &i perfec#ionare, antrenamentul mental s-a dovedit deosebit de eficient n situa#iile n care sportivii nu au putut efectua antrenament practic, din cauza unor accidente &i imobiliz ri, a unor mboln viri, a deplas rilor lungi - n toate aceste situa#ii el fiind un nlocuitor al antrenamentului real. Un aspect deloc neglijabil n epoca actual : antrenamentul mental completeaz antrenamentul practic n sporturile cu mare complexitate motric &i consum mare de energie, n sporturile cu grad mare de periculozitate. Criza de timp" n care se afl pentatloni&tii, boberii sau schiorii poate fi atenuat prin introducerea n programul zilnic a reprizelor de antrenament mental, fie la probele nelucrate n ziua respectiv , fie pentru completarea celor efectuate. Plan - model de antrenament mental Etapa I: Formarea reprezent rilor mi&c rilor Antrenorul: - Demonstreaz &i explic mi&c rile (tehnica gesturilor motrice) &i caracteristicile spa#iale, temporale, energetice ale acestora. Utilizeaz &i alte mijloace intuitive &i verbale pentru clarificarea reprezent rilor mai ales de schi# ri" ale unor elemente mai

mi&c rilor: fotografii, chinograme, filme, nregistr ri video, schi#e, indica#ii, recomand ri, aprecieri, ncuraj ri etc. Conduce activitatea concret a sportivilor. ndrum activitatea mental a sportivilor n toate etapele antrenamentului. Sportivul: Urm re&te atent, dar nu ncordat, demonstra#iile &i expunerea antrenorului. Reproduce verbal indica#iile de execu#ie. ncearc s execute dup model" &i indica#ii. Relateaz verbal ce a dorit, la ce s-a a&teptat &i ce a reu&it efectiv. Execut &i repet mi&c ri &i ac#iuni care pot ajuta - prin transfer - nv #area gesturilor motrice propuse. Exerseaz practic gesturile motrice. Analizeaz permanent nivelul execu#iei &i relateaz antrenorului modific rile &i

progresele realizate. Completeaz informa#iile despre mi&c rile n curs de nv #are, observnd sistematic execu#iile altor sportivi, mai avansa#i sau mai eficien#i. Raporteaz despre ce a observat n mod deosebit la acestea, ce i este util pentru propria activitate. Face compara#ii ntre sine &i colegi. Etapa a II-a: Educarea capacit #ii de concentrare asupra propriilor reprezent ri Sportivul: - nva# s observe (studieze) atent fotografii &i chinograme ale execu#iei gesturilor motrice - ale altora sau proprii - analiznd progresiv &i n etape diferitele momente ale actului motric, fazele mi&c rii sau segmentele corpului n mi&care. Observarea acelora&i imagini se repet mult, la intervale de o zi, cte 5-10 minute de fiecare dat , pn ce sportivul apreciaz c cunoa&te fiecare detaliu al execu #iei, putnd imagina exact ntreaga mi&care &i particularit #ile ei de execu#ie. Controlul se face prin relatarea caracteristicilor mi&c rilor antrenorului, care urm re&te permanent progresele elevului s u. Se trece apoi la execu#ia altui sportiv sau la execu#ia gestului n alt condi#ie. Sportivul este nv #at s -&i reprezinte exact execu#iile pe care le va face n antrenament; i se vor da 10-20 secunde de concentrare asupra imaginii mi&c rii propuse pentru execu #ie.

Dup execu#ie, sportivul &i reprezint (revizuie&te) mental timp de 5-10 secunde ce &i cum a executat, abia apoi relateaz ce &i cum a f cut &i prime&te nt rirea (aprecierea) de la antrenor. Ajuns acas , relaxat, ref cut par#ial, &i reprezint de 3-5 ori execu #ia considerat cea mai reu&it n antrenamentul zilei &i &i propune repetarea acestei execu #ii la antrenamentul de a doua zi. Dac sportivul are unele dificult #i de concentrare a aten#iei asupra imaginilor sau execu#iilor altora sau proprii, se vor da sarcini limitate de observa#ie &i de relatare (numai un moment al mi&c rii, numai un segment etc.) Se va grada apoi tempoul individual, pn la dobndirea capacit #ii de observare total . Etapa a III-a: Antrenamentul mental propriu-zis Se efectueaz de c tre sportivii care au nv #at mi&c rile corect, la un nivel satisf c tor de preten#ie. (edin#e zilnice de 5 minute, apoi, pe m sura dobndirii capacit #ii de control a reprezent rilor de 10-12 minute. Se efectueaz cnd sportivul este lini&tit &i relaxat. Sportivul &i reprezint propria execu#ie n forma &i cu caracteristicile optime, ca la concurs, men#innd n focarul con&tiin#ei foarte treaz imaginea de lucru"; dac intervin alte imagini cu caracter afectogen (spectatori, antrenor, adversar etc.) spune stop" &i reia mental mi&carea propus . Dac ntmpl tor devine anxios sau nervos ntrerupe, se relaxeaz , trece la o oarecare activitate neutr afectiv (clasare de timbre sau lectur , de exemplu) &i revine cnd crede c va putea s se concentreze. Se recomand camera aerisit nainte &i dup &edin#a de antrenament mental, cu evitarea sau nl turarea stimulilor perturbatori. Se recomand ca sportivul s noteze n jurnalul de autocontrol observa#iile sale asupra st rilor subiective &i efectelor fiec rei &edin#e de antrenament &i s discute cele notate cu antrenorul. 6.3. Sugestia, autosugestia &i gndirea pozitiv Fenomenul sugestiei este cunoscut din cele mai vechi timpuri &i este folosit de multe ori n mod empiric de cei care doresc s ob#in de la partenerii lor de comunicare fie un

10

anumit fel de comportament, fie o modificare de atitudine. Din punct de vedere &tiin#ific sugestia const din influen#area altei persoane f r ca aceasta s -&i dea seama. Vladimir Gheorghiu (1977) arat c sugestia este o incita#ie susceptibil s declan&eze reac#ii spontane, comportament necritic &i necontrolat, care se desf &oar mai mult sau mai pu#in con &tient. Sugestia poate influen #a toate procesele psihice, de la senza#ii &i percep#ii, la ra#ionamente, atitudini si decizii. Citnd un medic chirurg care utiliza sugestia postnarcotic , acesta a reu&it ca n 70% din cazuri s ob#in absen#a durerilor postoperatorii. n fenomenul sugestiv sunt de luat n considera#ie trei factori: incita#ia sugestiv , nivelul de sugestibilitate al persoanei n cauz &i reac#iile acesteia. n rela#ia direct , verbal &i neverbal cu sportivii adopt m o atitudine de n#elegere &i ncurajare. Prin modul supor#iv de adresare le propunem s utilizeze formule sugestive, att de ordin general, a&a cum recomanda Coue n anii '30: ast zi m simt bine, foarte bine": voi avea o zi bun " etc, ct &i specifice situa#iei de sportivi cu probleme afla#i n proces de reechilibrare. Iat cteva din formulele autosugestive, adaptate dup Heil (1993), Holdevici (1993) &i Iamandescu (1995), n situa#ia sportivilor accidenta#i: ghea#a alung durerea &i face s m simt mai bine"; sngele curge mai repede &i mai cald n articula#ie, hr nind #esutul, care se reface mai repede"; pastilele acestea absorb durerea din #esut &i-l calmeaz , ref cndu-l mai repede"; pe m sur ce fac exerci#iile de antrenament mental ligamentele devin ca o #es tur de o #el &i cauciuc tare dar flexibil "; respira#ia adnc mi inund corpul cu energie s n toas "; oasele au c p tat o re#ea de fibre ca de o#el, care rezist la solicit ri"; cnd inspir zona dureroas se vitalizeaz , iar cnd expir durerea dispare"; Exerci ii de gndire pozitiv#

Tehnicile sugestive sunt complexe &i necesit dezvoltare special . De multe ori n zuin#a oamenilor de a ntreprinde o ac#iune este mpiedicat de ivirea unor ndoieli, a unor gnduri nera#ionale, negative". Acestea au darul de a anula concentarea pe esen#a problemei, de a submina ncrederea n sine &i de a ridica nivelul anxiet #ii.

11

Din cele mai vechi timpuri oamenii au observat c gndurile negre atrag dup ele insuccesul &i, invers, c de cele mai multe ori gndurile pozitive, optimiste sunt urmate de rezultate bune. n situa#iile de competi#ie sau n evenimentele critice ale vie#ii, cum este un insucces sau o accidentare, deprinderea de a gndi pozitiv este de mare ajutor. Formarea deprinderii de a gndi pozitiv se bazeaz pe fenomenul de autosugestie &i de exprimare subvocal (exprimare n limbaj intern), n form afirmativ . Unele afirma#ii pot fi formulate &i n form sonor , ceea ce va permite controlul &i ajutorul din partea psihologului sau profesorului-antrenor. Cel care dore te s#- i sporeasc# eficien&a, s# fie mai ncrez# tor n sine i s# dep# easc# barierele pe care le ridic# unele ndoieli trebuie, de la nceput, s# - i propun# scopuri rezonabile, iar scopurile mari, deosebite s# le frac&ioneze n altele mai mici, imediate. Pentru formarea deprinderii de a gndi pozitiv, sportivul trebuie s devin mai nti capabil s nl ture gndurile negative care i apar n minte. Acesta va nv #a ns s ntmpine &i alte momente dificile ale vie#ii obi&nuite sau ale activit #ii profesionale, sportive sau familiale. nainte de un eveniment important sau ntr-o situa#ie dificil fa# de care a manifestat gnduri negative, sportivul va trebui s nl ture gndirile negative, care sunt ira#ionale, nefire&ti &i p gubitoare. Gndurile negative, nso#ite de sentimentele corespunz toare, creeaz a&a numita autoprofe#ie negativ ", fiind urmate de lips de energie, lips de efort, fiind o scuz pentru insucces. Gndurile conduc corpul, iar imaginea unei ac#iuni negative o provoac a&a. Lipsa de ncredere este, de regul , rezultatul imaginii negative despre sine, n timp ce ncrederea n sine este rezultatul imaginii pozitive. Weinberg (1988) arat c deprinderea de a opri cursul gndurilor negative se ob#ine greu, iar cine dore&te s nve#e acest lucru trebuie s aib r bdare. Stoparea gndurilor negative Cnd se ive te un astfel de gnd sup#r# tor, o temere, o nencredere, vei folosi un cuvnt-comand# , stop", de exemplu, sau un gest oarecare, pocnirea degetelor, b#taia palmei pe coaps# etc. Imediat vei orienta gndurile spre alt subiect, n form# pozitiv# . La nceput comanda se da cu voce tare, apoi optit, iar cnd tehnica s-a nsu it suficient, comanda se d# sub vocal (n gnd).

12

Desensibilizarea Exist &i posibilitatea de a lupta mpotriva imaginilor negative prin

desensibilizare sau decondi#ionare. Cnd un astfel de gnd apare, te opre ti asupra lui i l analizezi. Comanzi stop", apoi iar l imaginezi, iar l opre ti, de cteva ori. Vei observa c# i n practic# vei putea controla i nl#tura gndul negativ care- i face loc n minte, involuntar. Se recomand# ca pentru nceput aceste exerci&ii s# le faci n stare de relaxare, de siguran&# afectiv#. Iat cteva exemple date de Weinberg (1988): la: Sper s nu ratez din nou", formulezi: relaxeaz -te &i prive&te mingea"; la :Nu voi c&tiga niciodat jocul acesta", formulezi: s iau punctul acesta" etc. Lupta pentru nl turarea gndurilor negative const &i din eliminarea a ceea ce Albert Ellis nume&te convingeri ira#ionale. De exemplu, cnd un sportiv spune eu pot juca perfect", se minte pe sine, iar n realitate va fi dezam git ori de cte ori va avea cel mai mic insucces, va fi permanent tensionat. E bine s spun fiecare poate gre&i &i nv #a din gre&eli". Tot att de p gubitoare sunt &i afirma#iile ca: circumstan#ele externe sunt cauza nfrngerii mele", fiindc am jucat prost n prima ntlnire, voi juca prost &i n celelalte", rezultatele mele sportive spun ct de valoros sunt ca om" etc. Tehnica gndirii ra#ionale emotive" face parte din ansamblul restructur rilor cognitive, care constau din identificarea stimulilor sau elementelor care declan&eaz credin#ele ira#ionale, stabile&te r spunsurile interne la ace&ti stimuli &i ajut subiectul s -&i modifice sistemul de credin#e ira#ionale. n sport hipnoza &i-a g sit multiple ntrebuin# ri de la utiliz ri n domeniul medicinii sportive recuperatorii n urma accidentelor la utiliz ri n antrenamentul st rilor psihice. Obiectivele principale ale preg tirii psihologice a sportivilor care se pot realiza optim cu ajutorul hipnozei sunt (Holdevici, I., 1993, Epuran, M. et al., 2001, 2008): 1. reducerea emo#iilor negative &i a anxiet #ii competi#ionale, 2. cre&terea rezisten#ei la stres &i nt rirea eului, 3. nl turarea unor bariere psihice: teama de un anumit adversar, teren, situa#ie, arbitru, teama de e&ec sau de rezultat etc. 4. Antrenamentul mental n hipnoz pentru: - nv #area mai rapid a deprinderilor motrice,

13

- perfec#ionarea deprinderilor motrice, - recuperarea deprinderilor motrice dup accidentare sau mboln vire, - familiarizarea sportivului cu situa#ia competi#ional . Pentru utilizarea adecvat &i cu succes a metodei este necesar s se #in seama de cteva considerente: 1. Sportivii trebuie s fie bine informa#i cu privire la proceduri, obiectivul &i utilitatea lor &i trebuie s aib atitudini, expecta#ii &i motiva#ii pozitive fa# de utilizarea hipnozei. 2. Este necesar o bun colaborare ntre psiholog, sportiv &i antrenor, n alegerea strategiilor &i a formul rilor sugestive. 3. Psihologul trebuie s ofere sugestii &i instruc#iuni care s creasc controlul perceput al sportivului asupra desf &ur rii procesului &i s faciliteze antrenamentul independent folosind autohipnoza. 4. Psihologul trebuie s fie foarte atent la feedbackurile verbale &i nonverbale att n timpul &edin#elor ct &i n final &i s solicite n final feedback explicit, discutnd cu sportivul despre experien#a avut .

Rezumat Antrenamentul mental const din repet ri n reprezentare, nu concret-practice &i se bazeaz pe capacitatea dobndit prin instruire &i exersare de a con&tientiza propriile ac#iuni, de a le reactualiza gndind la ele, dndu-le numai exprimare verbal corespunz toare. ntruct actul imaginat produce &i modific rile corespunz toare n sistemul neuromuscular este lesne de n#eles c acest gen de antrenament conduce la mbun t #irea indicilor func#ionali psihomotrici. De asemenea hipnoza &i-a g sit multiple ntrebuin# ri n sport, de la utiliz ri n domeniul medicinii sportive recuperatorii n urma accidentelor la utiliz ri n antrenamentul st rilor psihice.

14

Cuvinte cheie Antrenament mental, gnd negativ, autoprofe#ie negativ , gnd ra#ional, sugestii pozitive &i gndire pozitiv .

Test de autoevaluare 1. La ce face referire antrenamentul mental? (pag. 4). 2. n ce mod func#ioneaz etapa a II-a a planului de antrenament mental?. (pag.8). 3. n ce const stoparea gndurilor negative ? (pag. 12)

Concluzii n mod antrenament mental se face pentru consolidarea &i perfec#ionarea de c tre sportivii care &i-au nsu &it tehnica de baz &i au capacitatea de con&tientizare reclamat de metodica acestui gen de antrenament. Prima condi#ie n efectuarea antrenamentului mental este ca sportivul s aib un nivel satisf c tor de nsu&ire a mi&c rilor &i ac#iunilor. Practica antrenamentului mental are efecte educative asupra sportivului, prin cre&terea nivelului de con&tientizare a activit #ii, prin disciplinarea gndirii, cre&terea capacit #ii de concentrare &i - n general - prin dezvoltarea autodetermin rii, a conducerii con&tiente a propriei activit #i. Sugestia &i autosugestia de#in un rol important n optimizarea muncii sportivului al turi de aplicarea unor interven #ii hipnotice.

15

16

UNITATEA DE STUDIU 7 STRESUL N ACTIVITATEA SPORTIV

Cuprins

Introducere Obiectivele unit #ii de studiu Cuno &tin#e preliminare Resurse necesare &i recomand ri de studiu Durata medie a parcurgerii unit #ii de studiu 7.1. Principalii factori de stres n activitatea sportiv 7.2. Caracteristicile agen#ilor stresori 7.3. Strategiile adaptative Rezumatul unit #ii de studiu Test de autoevaluare Concluzii

1 1 2 2 2 2 6 7 10 10 10

Introducere Suprancord rile succesive, neurmate de refacerea energetic complet (fizic &i psihic ) conduc la stress. St rile de stres se caracterizeaz prin faptul c reac#iile psihice &i fiziologice nu sunt integral specifice, iar indicii comportamentului nu reflect complet tensiunea psihic &i fizic . Principalele reac#ii sunt de natur

hormonal , prin intensificarea hipotalamusului de care sunt legate tulbur ri afective caracteristice.

Obiectivele unit#%ii de studiu n#elegerea factorilor de stres din activitatea sportiv Cunoa&terea principalelor caracteristici ale agen#ilor stresori Familiarizarea cu strategiile de adaptare &i rezolvarea de probleme la apari#ia stresului n activitatea sportiv

Cuno(tin%e preliminare Pentru parcurgerea acestui material sunt necesare cuno&tin#e de psihologie general .

Resurse necesare (i recomand# ri de studiu.

Resurse bibliografice: Epuran, M, Holdevici, I., Toni#a, F. Psihologia sportului de performan #: teorie &i practic# , Editura FEST, Bucure&ti, 2001. Iamandescu, B-I. Stresul psihic din perspectiv# somatic# &i psihosomatic#, Editura Infomedica, Bucure&ti, 2002. Tracey, J. The emotional response to the injury and rehabilitation process. J. Appl. Sports Psych. 15(4):279-293, 2003..

Durata medie de parcurgere a unit #ii de studiu este de 2 ore.

7.1. Principalii factori de stres n activitatea sportiv# Agen #i stresan#i: 1. factori fizici: zgomote, temperatur ridicat sau sc zut , precipita#ii, altitudine; 2. factori specifici activit #ii sportive: - nvingerea excitan#ilor puternici &i neobi&nui#i care provoac inhibi#ia extern ; - ac#iuni musculare intense, de scurt durat , cu consum mare de energie; - ncord rile musculare de lung durat ; - ac#iunile complexe care solicit capacitatea de diferen#iere; - ac#iunea n care condi#iile foarte variabile ale situa#iilor reclam capacitatea de apreciere &i decizie; - concursul sportiv devine stresant prin: nsemn tatea absolut sau relativ a competi#iei, frecven#a particip rii, valoarea adversarului, condi#iile de organizare, particularit #ile arbitrajului, atitudinea spectatorilor n sensul n care influen#eaz sportivului; - antrenamentul &i condi#iile psihosociale: antrenamentele sunt cu att mai dure cu ct preg tirea &i aspira#iile sunt mai nalte; ele sunt stresante prin frecven# , lips de varietate, solicitare fizic &i psihic n raport cu preg tirea propriu-zis , respectarea regimului de lucru &i de via# , natura rela#iilor inter-individuale nefavorabile, durata prea mare &i n condi#ii de izolare a perioadelor de preg tire dinaintea marilor competi#ii. 3. factori psihici: -st rile emo #ionale create de apropierea concursului n care sportivul ntrez re&te posibilitatea afirm rii sau eventualitatea e&ecului; - suprasolicit rile de ordin intelectual n rezolvarea situa#iilor n alegerea &i modificare strategiilor. St rile de limit pot fi discutate &i din punct de vedere al tensiunii psihice &i al varia#iei acesteia. Tensiunea psihic oscileaz , trecnd de la st ri depresive, de insuficien# , de agita#ie la st ri de excita#ie, entuziasm, inspira#ie, extaz. Apar &i st ri conflictuale ntre tendin#ele sportivului &i posibilit #ile de realizare, ntre aspira#ia c tre performan# &i tendin#a negativ psihicul

instinctiv de ap rare, de evitare a insuccesului, a durerii, a accidentelor, ntre dorin#a de afirmare personal &i interesele grupului. Barierele psihice: Capacitatea de performan# se fixeaz la un anumit nivel a c rei dep &ire prezint , ndeosebi, dificult #i subiective, de hot rre, ncredere, convingere. Adesea bariera subiectiv este incon&tient , constituindu-se n timp, fie din nsumarea unor e&ecuri repetate, fie din acceptarea unor idei nestimulative. n sport, barierele pot fi concepute ca: limite ale unui nivel de performan# nc neatins, de exemplu, grani#a de 8,90 la s ritura n lungime limite ale performan#ei stabilite de un anumit sportiv care nu se poate dep &i pe sine; este vorba de fixarea nivelului de aspira#ie, chiar &i incon&tient. Barierele psihice sunt dublu condi#ionate: social &i individual. Din punct de vedere social sunt determinate de influen#a opiniei grupului iar individual, barierele se constituie din multitudinea factorilor limitativi care conduc, prin repetare, la formarea unei atitudini subiective de nencredere, de team . Barierele psihice din st rile limit nu sunt nu numai afectiv-motiva#ionale sau motrice, ci &i intelectuale. Lipsa de imagina#ie &i creativitate ac#ioneaz ca un obstacol pe care individul nu-l trece dect foarte greu, prin intermediul elementelor de tip stimulativ-activativ: sugestia ncurajatoare, motiva#ia, restructur ri cognitive, regl ri ale nivelului afectivit #ii, restructur ri n tehnic &i tactic . Ajuns la cel mai nalt nivel, diferen#a este foarte mic ntre nivelurile de preg tire atinse de sportivi iar factorul cel mai important care decide c&tig torul este capacitatea de a face fa# presiuni psihologice. Printre ace&ti factori se num r motiva#ia, efortul,

concentrarea, ncrederea etc, ns un factor important este capacitatea de a suporta stresul competi#iei. Epuizarea a fost definit ca o pierdere progresiv a entuziasmului, a energiei &i scopului. Pierderea energiei fizice &i emo #ionale poate fi nso #it renun#are. Legea diminu rii performan#ei :amelior rile ntr-un anumit sport sunt notabile n stadiile timpurii ale nv # rii, sc znd dup ce se atinge un nivel nalt de performan# . de atitudini negative, de convingerea diminu rii performan #ei, pierderea interesului, tendin #a de retragere sau

Au existat autori (ini#ial Zander), care n paralel cu conceptul de "stres" - au utilizat conceptul de "str in" care desemneaz modific rile durabile ale organismului

determinate de stresori (analoge cu deformarea corpurilor sub efectul unei presiuni externe - termen preluat din tehnic ). Dup M. Golu stresul este o stare de tensiune, ncordare, disconfort, determinat de agen#i afectogeni cu semnifica#ie negativ (sau pozitiv , n cazul eustresului), de frustrare sau reprimare a unor motiva#ii (trebuin#e, dorin#e, aspira#ii, inclusiv subsolicitarea), de dificultatea sau imposibilitatea rezolv rii unor probleme. n afara sublinierii dihotomiei semnifica#iei puternice pentru organism a agen#ilor stresori negativi (distres) &i pozitivi (eustres), sunt reprezentate de includerea n rndul situa#iilor generatoare de stres a suprasolicit rii cognitive-afective &i voli#ionale &i a efectelor, unor agen #i fizici (zgomotul, adesea avnd &i o rezonan# afectiv negativ ), chimici (noxele ambientale) &i biologici (boala, ca surs a unor reflexe aferente viscerocorticale), to #i ace&ti stimuli non-psihologici producnd - n ultim instan# - un stres psihic secundar. Un individ stresat trece prin reac#ii specifice de alarm , rezisten# &i epuizare. 1. Alarma. n aceast etap func#iile psihofizice sunt temporar diminuate, organismul apelnd la rezervele sale pentru ap rare. Din punct de vedere psihologic, primele semne sunt manifest rile comportamentale de nervozitate &i confuzie. Individul are tendin#a de a exagera chiar frustr rile u&oare, transformndu-le n dezastre; ncepe s uite, devine mai pu #in obiectiv n aprecierea unor comportamente &i situa#ii, este incapabil s se concentreze ca mai nainte, poate deveni cert re# &i ostil 2. Rezisten#a: organismul ncearc s lupte cu toate rezervele sale pentru a men#ine echilibrul func#ional. Evident, tabloul simptomatologie general va fi dependent &i de structura psihologic a persoanei: echilibru emo#ional, motiva#ie, structur atitudinal . Aceast etap este asociat &i cu izbucniri emo#ionale - mnie, agresivitate, individul "desc rcndu-se" astfel &i, uneori, restabilindu-&i echilibrul. 3. Epuizarea : s-au consumat importante cantit #i de energie, individul este apatic, a abandonat aproape total activitatea, fiind lipsit de eficien# . Consumul prelungit sau excesiv de energie poate avea ca urmare probleme fiziologice &i emo #ionale.

O defini#ie sintetic stresului general este cea dat de A. von Eiff: reac#ie psiho-fizic a organismului, generat de agen #i stresori ce ac#ioneaz pe calea organelor de sim# asupra creierului, pun ndu-se n mi&care - datorit leg turilor cortico-limbice cu hipotalamusul - un &ir ntreg de reac#ii neuro-vegetative &i endocrine, cu r sunet asupra ntregului organism. Lazarus &i Folkman definesc stresul drept un efort cognitiv &i comportamental, cu exprimare afectiv pregnant , de a reduce, st pni sau tolera solicit rile externe sau interne care dep &esc resursele personale. Distres &i eustres Cele dou concepte, eustres &i distres, desemneaz tipurile fundamentale de stres,

reliefate de c tre Selye n 1973. a) Distresul desemneaz stresurile care au un poten#ial nociv pentru organism. La baza distresului exist o neconcordan# ntre resursele, abilit #ile, capacit #ile individului &i cerin #ele sau necesit #ile impuse acestuia. Situa#ii cu o semnifica#ie stresant , pot fi descrise ca: amenin #are - este semnifica#ia de anticipare a unui pericol; frustrare - ia na&tere cnd un obstacol se interpune n realizarea unui scop; conflict - situa#ia creat de interferen #a a dou sau > solicit ri cu motiva#ii opuse, realiznd o adev rat competi#ie; rezolvarea unor probleme dificile sau imposibile (n raport cu contextul situa#ional de rezolvare); suprasolicitarea peste limitele capacit #ii intelectuale a individului; ; remanenta unor st ri afective negative (e&ec profesional sau de alt natur ) sau rede&teptarea lor sub ac#iunea unor excitan#i condi#ionali (circumstan#iali), ori readuse la suprafa#a con&tiin#ei (prin vise, asocia#ii de idei). Lazarus subliniaz caracterul subiectiv al perceperii de c tre individ a unor solicit ri, evaluate ca dep &indu-i posibilit #ile chiar dac uneori realitatea este alta; distresul ap rnd cnd exist un dezechilibru ntre solicit rile obiective asupra organismului &i posibilit #ile pe care subiectul consider c le are spre a le face fa# . Mc Grath introduce n rndul situa#iilor stresante, pe lng cele de suprasolicitare (aparent sau real ) &i situa#iile de subsolicitare (deprivarea senzorial , monotonie, lips

de informa#ie sau lips de activitate, soldate cu o gam larg de st ri psihice, mergnd de la simpla plictiseal pn la izolare extern ). b) Eustresul reprezint tot o stare de stres, generat de stimuli cu semnifica#ie benefic pentru individ, excitan#i pl cu#i ai ambian#ei sau tr iri psihice pozitive, de la emo#ii pn la sentimente, consecin#ele pentru organism fiind, n general, favorabile. Agen #ii stresori psihogeni ac#ioneaz pe calea organelor de sim#; n urma interven #iei sale apar, la nivel cortical, procese psihice complexe &i variate, avnd ca rezultant subiectiv o stare de tensiune care este resim#it aproape fizic. 7.2. Caracteristicile agen%ilor stresori Agen #ii stresori au un caracter poten#ial stresant, genernd totu &i stres psihic numai n anumite condi#ii, chiar dac unii dintre ei ar fi capabili s declan&eze un astfel de sindrom la majoritatea indivizilor; Ac#ioneaz &i pe calea celui de-al doilea sistem de semnalizare reprezentat prin cuvintele, ideile, procesele gndirii Stimulii senzoriali externi (senza#iile, percep#iile &i reprezent rile) precum &i excita#iile interoceptive pot deveni agen#i stresori n dou condi#ii: atunci cnd bombardeaz scoar#a cerebral timp ndelungat &i cu o intensitate crescut sau n cazul n care au o anumit spectatorilor); au o semnifica#ie electiv pentru subiect, cu mare rezonan# afectiva. Parametrii de ac#iune ai agen #ilor stresori sunt reprezenta#i de intensitate, durat (inclusiv repetabilitate), de noutate, precum &i de brusche#ea cu care ei ac#ioneaz (agen#ii stresori de mic intensitate dar cu durat prelungit Clasificarea agen ilor stresori S.B. Sells consider c stresul psihic este generat de urm toarele situa#ii: circumstan#e care surprind individul nepreg tit spre a le face fa# : lips de antrenament, incapacitate fizic &i intelectual Ele echivaleaz cu brusche#ea ac#iunii agen #ilor stresori; semnifica#ie pentru subiect (reac#iile ostile ale

miza este foarte mare, un r spuns favorabil avnd consecin#e importante pentru sportiv, n timp ce e&ecul are un efect nociv, accentund &i mai mult stresul psihic

gradul de angajare a sportivului

Agen #ii psihici sunt excitan#ii verbali sau nonverbali, dota#i cu o semnifica#ie (nociv sau nu) decodificat subiectiv de c tre psihicul uman la nivelul opera#iilor gndirii, fundamentate prin sistemul de semnale, cu corespondent ac#ionai. Aceast decodificare, urmat de o evaluare prin intermediul proceselor cognitive, asigur raportarea situa#iei create din interac#iunea cu agen#ii stresori la posibilit #ile actuale sau viitoare ale sportivului. Acest proces de evaluare are &i un ecou afectiv care este propriu oric ror procese cognitive dar n stresul psihic ocup un rol central, mul#i autori limitnd sfera stresului psihic la multitudinea traumelor afective.

7.3. Strategii adaptative Lazarus, &i van Eiff prezint o serie de strategii con&tiente &i incon&tiente, 1.Strategiile implicnd acceptarea confrunt rii Sunt reprezentate de: Ac#iunile con&tiente cu caracter de conduit activ : efectuarea sarcinii, echivalent cu lupta; evitarea, refuzul efectu rii &i/sau ndep rtarea de agen#i stresori, considerat ca insurmontabil, echivalent cu fuga; avalan&e de reac#ii haotice, cu caracter de panic , dar avnd n subsidiar inten#ia de opozi#ie, de atitudine, activi (dar ineficien #i) fa# de situa#ia stresant ; Ac#iuni con&tiente pasive cuprinznd acte de noncombat, practic lips de r spuns efectiv la solicitare dar cu rezonan# afectiv negativ intens : apatia, resemnarea decurgnd din aprecierea situa#iei ca fiind f r ie&ire; panica, manifestat prin paralizia oric rei ini#iative, inhibi#ia generalizat (consemnat de expresii curente ca: "&ocat", "blocat"). Anumite tipuri de strategii adaptative din categoria celor de acceptare a confrunt rii sunt nso#ite de o stare de team de diferite nuan#e &i intensit #i, iar cele pasive de un grad ridicat de frustrare. Corespondentul lor n planul reac#iei neuroendocrine de stres l

constituie reac#ia 2. Strategiile implicnd neaceptarea confrunt rii cu agen#ii stresori (de amnare, ignorare, ocolire, reprimare) sunt incon&tiente. Tot n aceast clas pot fi apreciate &i strategii adaptative con &tiente prin care subiectul a decis s amne un r spuns decisiv sau s ntrerup , spre o, o substitui cu alte ac#iuni, menite s reduc tensiunea provocat de incapacitatea de a r spunde adaptativ la agen#ii stresori. 3. Strategii cognitive-comportamentale con&tiente de ajustare (coping) axate pe evaluarea exigen#elor agen#ilor stresori. Cuprind: a) Coping (ajustare) centrat pe problem (coping vigilent). Este utilizat n cazul stresului psihic generat de situa#ii, poten#ial reversibile &i cuprinde evaluarea n plan mental a unor posibilit #i ce sunt la ndemna de subiectului. n cadrul acestor conduite, subiectul: evoc experien#a anterioar , eventuale succese n acelea&i situa#ii; solicit informa#ii &i caut mijloace; elaboreaz un plan de ac#iune. b) Coping (ajustare) centrat pe emo#ii (coping evitant), generat de situa#iile fara ie&ire, ireparabile (pierderea unui concurs important, etc.) are rol pozitiv atunci cnd nu dep &e&te o durat rezonabil de timp. Reprezint o strategie pasiv de uitare, evitnd confruntarea cu gravitatea situa#iei, subiectul ncercnd o detent emo #ional prin abandonarea tentativelor de rezolvare a problemei &i adoptarea unor strategii defensive constnd n: negare, resemnare, fatalism, agresivitate. Reevaluarea problemei Const n reducerea diferen#ei percepute ini#ial de subiect ntre gradul de amenin#are &i propriile resurse, fapt ce ajut reinterpretare pozitiv . Stresul psihic este deci o reac#ie de adaptare strident , la o constela#ie de factori, configurnd o situa#ie care solicit structurile reglatoare cele mai nalte ale psihicului, amenin #nd s deregleze activitatea, fapt cu consecin#e inevitabile, poten#ial nocive, asupra tuturor compartimentelor din subordine. Luban Plozza &i colaboratorii consider stresul ca pe o reac#ie la stimulii ambientali care implic semnale de ap rare &i de adaptare. la perceperea situa#iei ca fiind mai tolerabil ,

Aceea&i autori, mergnd pe linia nespecificit #ii stresului, postulat de c tre Selye, l consider ca pe un sistem de protec#ie care este acela&i pentru orice tip de stimuli. Rezisten#a psihicului, ca &i a organismului la stres n general &i la stresul psihic, n special, face ca r spunsul adaptativ, chiar dac este dat cu consum sporit de energie, s nu lase urme vizibile dect ntr-un num r minim de cazuri, adeseori previzibile (sc derea rezisten#ei biologice &i psihice a organismului este previzibil n caz de intensitate sau durat neobi&nuite ale ac#iunii agen #ilor stresori). Indiferent de pre#ul adapt rii n plan somatic ori psihic, stresul psihic las n urma lui dou posibile modific ri ale st rii sistemului reprezentat de ntregul organism: cre&terea rezisten#ei fa# de solicit ri ulterioare identice sau similare cu aceea care l-a generat, n caz c subiectul a dominat, de&i stresat, situa#ia inductoare a stresului psihic; se realizeaz un veritabil antrenament fa# de suprasolicit ri psihice n circumstan#e poten#iale similare; apari#ia unei adev rate vulnerabilit #i fa# de stres ce reprezint o capacitate a subiectului de a intra n stres mult mai u&or, la ac#iunea acelora&i agen#i stresori care i-au produs stresul psihic ini#ial, n cazul n care acesta s-a soldat cu un e&ec adaptativ: subiectul nu a reu&it s g seasc cel mai potrivit r spuns fa# de situa#ie sau consecin#ele ei au fost nocive.

Rezumat Stresul psihic apare atunci cnd aspira#iile, amenin# rile sau temerile percepute dep &esc capacit #ile reale. Dac competi#ia, confruntarea sportiv ncepe s fie v zut mai degrab ca o amenin#are dect ca o provocare, atunci competi#ia devine stresant . S-a demonstrat c oboseala, frustrarea sau apatia apar ca urmare a unor lungi perioade de stres &i de efort excesiv. Dator m lui Selye introducerea conceptului general de stres, definit ca o reac#ie general , nespecific a organismului la ac#iunea extern a unor factori numi#i agen#i stresori, de natur variat , fizic , chimic , biologic &i psihic .

10

Cuvinte cheie agen#i stresori n activitatea sportiv , stres, strategii de adaptare, reevaluarea problemei.

Test de autoevaluare 1. Oferi#i o defini#ie a eustresului (pag. 6). 2. Care sunt principalele strategii cognitiv-comportamentale de ajustare (pag. 78). 3. Explica#i n ce const rezolvarea problemei ? (pag. 9).

Concluzii Constela#iile de agen#i stresori au o natur variat n activitatea sportiv determinnd situa#ii stresante polimorfe cum este, de exemplu, desf &urarea unei activit #i ntr- un ritm neadecvat cu perturb ri senzoriale &i cu o durat prelungit pe fondul unei st ri afective negative. n aceast situa#ie reevaluarea problemei este o strategie utilizat n combaterea acestui tip de stres. Ea const n reducerea diferen#ei percepute ini#ial de subiect ntre gradul de amenin#are &i propriile resurse, fapt ce ajut la perceperea situa#iei ca fiind mai tolerabil , reinterpretare pozitiv . Stresul psihic este deci o reac#ie de adaptare strident , la o constela#ie de factori, configurnd o situa#ie care solicit structurile reglatoare cele mai nalte ale psihicului, amenin #nd s deregleze activitatea, fapt cu consecin#e inevitabile, poten#ial nocive, asupra tuturor compartimentelor din subordine.

11