Sunteți pe pagina 1din 9

FORMELE DE ORGANIZARE ALE PROCESULUI DE INVATAMANT Procesal de invatamant = comlpex de activitati initiate si derulate constient , in scopul atingerii unor

finalitati dinainte stsbilite.Datorita specificului sau, procesal de invatamant presupune o anumita organizare si structurare. Forme de organizare: pe clase (grupeaza elevii) pe lectii (dimensionzaza activitatea) I.ORGANIZAREA PE CLASE C !"!=unitatea de baza a scolii,care reuniste o colectivitate umana relativ omogena (ca varsta si nivelel de pregatire). #mogenitatea relativa a clasei faciliteaza: stabilirea continutului instruirii stabilirea modalitatilor de lucru cu elevii aplicarea principiilor didactice in mod diferentiat (pe grupe de varsta si in functie de trasaturile individuale ale elevilor) II.ORGANIZAREA PE LECTII $C%&! =forma de baza a organizarii procesului de invatamant in care se desfasoara activitatea elevilor, sub indrumarea profesorului, in scopul asimilarii cunostintelor si formarii deprinderilor, prevazute prin programa scolara, intr.'un interval de timp determinat. $C%&!= madalitatea prin care se realizeaza o anumita sarcina didactica dominante. "arcina didactica dominante determina tipul de lectie %&P()& D$ $C%&&: *. ectia de comunicare+dobandire a cunostintelor ,. ectia de formare a priceperilor si deprinderilor (lectia de munca independenta) -. ectia de recapitulare si sistematizare(lectia de fixare si consolidare a cunostintelor) .. ectia de evaluare(verificare si apreciere) a performantelor scolare /. ectia mixta (combinata) Profesorul alege tipul de lectie luand in calcul urmatoarele variabile: continutul instruirii (lectiei) obiectivele operationale stabilite metodolog0a proiectata stilul de predare local de desfasurare a lectiei caracteristicile grupului de elevi(marimea si omogenitatea) *

!ceeasi sarcina didactica dominante (vazuta ca competente principala al lectiei) presupune mai multe competente principale ce pot fi realizate in diferite moduri in cadrul fiecarei lectii. #rice tip de lectie are mai multe variante, in functie de variabilele de mai sus. a gandul sau, fiecare varianta de lectie inclu1e mai multe evenimente+secvente+momente de lucru cu elevii 2 denumite 3evenimentele instruirii4. $5$6&7$6%$ $ &6"%)(&)&& = un set de actiuni care intervin in timpul rezervat lectiei, scopul fiind acela de a asegura realizarea optima a invatarii. $5$6&7$6%$ $ &6"%)(&)&&:(ale lectiei) sunt, in principal urmatoarele: captarea si pastrarea atentiei elevilor enuntarea competentelor urmarite reactualizarea cunostintelor sau deprinderilor dobandite anterior transmiterea noului continut informational (predarea) diri8area invatarii de catre profesor obtinerea informatiei evaluarea performantelor intensificarea procesului de retentie si transfer $venimentele instruirii sunt, in principiu, valabile pentru toate tipurile de lectii.6umarul, ponderea si succesiunea aceptor evenimente difera de la o varianta de lectie la alta.

III.PREZENTAREA TIPURILOR DE LECTII 1.LECTIA DE COMUNICARE A CUNOSTINTELOR Caracteristica: activitatea didactica este concentrata pe dobandirea de catre elevi a unor cunostinte si dezvoltarii, pe aceasta baza, a insusirilor psi9ice, capacitatilor instrumentale si operationale. Comunicarea este momentul principal al lectiei, ocupand cea mai mare parte a lectiei. 5ariantele lectiei de comunicare: lectia de descoperire pe cale inductiva lectia de descoperire pe cale deductiva lectia prelegere lectia seminar lectia pe grupe de nivel lectia bazata pe instruirea programata ectia de descoperire pe cale inductiva ' se foloseste in situatia in care elevii au posibilitati reale sa observe obiecte si fenomene : prelucrarea informatiilor culese :

formularea unor generalizari. Profesorul diri8eaza observarea si procesal de elaborare a generalizarilor. 5arianta folosita in stiintele naturii, stiintele socio umane Formula logica = 3daca;;, atunci;;4 ectia de descoperire pe cale deductiva 2 se caracterizeaza prin aceea ca procesal de predare 2 invatare se realizeaza prin treceri succesive de la adevaruri generale (notiuni, legi, axiome) la adevaruri particulare.)olul profesorului este de a diri8a saltul de la general la particular prin aplicarea adevarurilor generale la situatii concrete. ectia prelegere 2 se bazeaza pe expunere care, la gandul ei, se realizeaza apeland la diverse procedee pentru antrenarea elevilor in activitatile de invatare. ectia se inc9eie cu formularea unor concluzii. ectia seminar 2 se bazeaza pe studierea prealabila de catre elevi a manualului sau a altor surse bibliografice.Profesorul formuleaza la inceputcateva intrebari orientative care sunt destinate a'i antena pe elevi in dezbaterea tematicii respective. ectia de asimilare pe grupe de nivel'se realizeaza prin impartirea pe grupe a elevilor, dupa criteriile specifice acesei variante de lectie< elevilor li se repartizeaza sarcini diferentiate in functie de grupa din care face parte (observatii, experiente, masuratori, rezolvari de probleme etc). Profesorul formuleaza, in inc9eiere, concluzii si F!C$ aprecieri asupra muncii depuse de elevi comparand rezultatele grupelor. ectia de comunicare pe baza instruirii programate'se bazeaza pe dobandirea de cunostinte de catre elevi cu a8utorul textului programat.

6ota dominante a lectiei de comunicare elevul si profesorul conlucreaza deoarece scopul este comun:cunoasterea predarea este centrata pe elev, stilul cel mai adecvat este cel democratic elevul este stimulat si motivat sa cunoasca<intareste motivatia invatarii prin stimulente morale si materiale 2.LECTIA DE FORMARE A PRICEPERILOR SI DEPRINDERILOR Caracteristica:activitatea independenta a elevului detine ponderea cea mai mare."copul acestui tip de lectie il constituie dobandirea unor capacitati actional:priceperi, deprinderi, abilitati etc. "tructura lectiei:profesorul anunta subiectul si obiectivele lectiei, reactualizeaza cunostintele teoretice necesare exersarii practice, demonstereaza cum se va executa lucrarea respectiva, lasa elevii sa lucreze singuri si la final analizeaza rezultatele obtinute. !ctivitatea de exersare este diversificata ca tematica si ca modalitate de realizare( pe grupe, in colectivitate, individual). 5ariantele lectiei de deprinderi si priceperi: -

lectia pe baza de exercitii aplicative lectia practica bazata pe lucrari de laborator lectia de munca independenta cu a8utorul fiselor lectia de creatie

ectia pe baza de exercitii aplicative' caracteristica: cunostintele teoretice asimilate sunt plasate intr.'un alt context de operare (decat cel demonstrat de profesor), scopul fiind antrenarea lelvilor in a rezolva noble sarcini de invatare independenta' cuprinde toata structura tipului de lectie. ectia practica bazata pe lucrari de laborator' obiectivul:formarea deprinderii de a manui aparatele si instrumentele de laborator : familiarizarea cu te9nica muncii experimentale. ectia de munca independenta cu a8utorul fiselor 2 specific:profesorul pregateste fisele cu teme si exercitii ce urmeaza a fi rezolvate de elevi.!ceste F&"$ sunt diferentiate pe grupe de elevi (foarte buni, buni, slabi), sarcinile de munca independenta fiind stabilite in functie de nivelul de dezvoltare intelectuala. &n consecinta vor fi: fise de dezvoltare fise de exersare fise de recuperare ectia de creatie' scopul: dezvoltarea capacitatii cognitive : diri8area elevilor in directia efectuarii (in grup+individual) a unor aplicatii cu un pronuntat car=cter creativ: comunicari stiintifice compuneri libere lucrari artistice creatii te9nice conceperea unor probleme originale 6ota dominante a lectiei de formare a priceperilor si deprinderilor: deprinde pe elev sa actioneze singur pentru a rezolva sarcinile de invatare favorizeaza transferul cunostintelor din plan teoretic in cel aplicativ obisnuieste pe elev 2 prin exersari repetate 2 sa rezolve sarcini din ce in ce mai complexe (deoarece el isi formeaza deprinderea de a munci independent), devenid tot mai motivat pe masura ce obtine si rezultate

3.LECTIA DE RECAPITULARE SI SISTEMATIZARE Caracteristica:are ca obiectiv fundamental fixarea si consolidaea cunostintelor prin stabilirea de noi corelatii intre cunostinte, procedandu'se inclusiv la generalizari destinate transferului de cunostinte. )ecapitularea presupune reorganizarea cunostintelor in 8urul unei idei centrale, care constituie 3elemental de noutate4 al acestui tip de lectie. 5ariantele lectiei de recapitulare si sistematizare:

lectia de sinteza lectia de recapitulare cu a8utorul textului programat ectia de recapitulare si sistematizare cu a8utorul fiselor ectia de recapitulare si sistematizare pe baza de referat

ectia de sinteza'se planifica la inc9eierea unui capitol, a unei sectiuni, la sfarsitul semestrului sau a anului scolar.poate fi realizata cu a8utorul conversatiei, a dezbaterii, a mi8loacelor audio vizuale."copul' intarirea cunoasterii. ectia de recapitulare cu a8utorul textului programat:elevii parcurg, in mod individual, textil special elaborat pentru fixarea cunostintelor ectia de recapitulare si sistematizare cu a8utorul fiselor:asegura individualizarea activitatii elevilor.Profesorul concede isele in functie de nivelul dezvoltarii intelectuale a elevilor, gradualizand sarcinile de fixare si consolidare a cunostintelor."tabileste un program de completare a fiselor pe structura propusa de el si apreciaza rezultatele. ectia pe baza de referat:la sugestia profesorului, elevii intocmesc un referat, consultand manualul si alte surse de informatii. ectia incepe prin anuntarea temei, prezentarea referatului, discutarea lui impregna cu toata clasa.Profesorul conduce discutiile si formuleaza concluziile cu privire la tema si la referat. 6ota dominante a lectiei de recapitulare: "e bazeaza pe recapitulare,dar un ca o reluare identica a cunostintelor si reproducera mot 2a' mot Presupune centrarea lectiei pe o idee noua care sa stimuleze gandirea elevilor "olicita elevilor sa'si organizeze cunostintele in 8urul ideii centrale propuse de profesor, astfel incat sa rezolve sarcina de invatare "copul acestui tip de lectie: evidentierea temeiniciei cunoasterii si a modului cum au evoluat elevii intr'un anumit interval de timp 4.LECTIA DE EVALUARE Caracteristica:controleaza si apreciaza randamentul scolar al elevilor, respectiv baga8ul de cunostinte, capacitatea de aprofundare, intelegere si operare cu aceste informatii< masoara si evalueaza cele constatate, diagnostic9eaza modificarile propuse in personalitatea elevilor ca urmare a parcurgerii unui program de formare.!cest tip de lectie se realizeaza la intervale mai mari de timp. 5ariantele lectiei de evaluare: ectia de evaluare orala ectia de evaluare prin teme scrise ectia destinata analizei lucrarilor scrise ectia de eveluare prin lucrari practice ectia de evaluare cu a8utorul testelor docimologice(teste de cunostinte)

ectia de evaluare prin c9estionare orale:se bazeaza pe o tematica anuntata in prealabil de catre profesor. "unt formulate intrebari, se solicita elevilor sa formuleze raspunsuri. # astfel de verificare poate fi realizata individual, frontal, combinat. ectia de evaluare prin teme scrise:(lucrari de control, teze) verificarea este din lectia de zi, respectiv dintr'o tematica mai larga. ectia destinata analizei lucrarilor scrise:este bazata pe rezultatele si constatarile ce decurg din lucrarile de control, teste, teze etc. Profesorul apreciaza continutul lucrarilor, relevadu'le pe cele tipice, analizeaza cateva lucrari reprezentative( foarte bune, bune, slabe) si elucideaza impregna cu elevii cauzele greselilor, confuziilor. ectia de evaluare cu a8utorul testelor docimologice:testele de cunostinte sunt elaborate in prealabil de catre profesor. $levii rezolva sarcina de invatare, apon sunt evaluate rezultatele aplicando'se grila+baremul de corectura.%estele trebuie concepute in functie de nivelul mediu al clasei pentru ca rezultatele obtinute sa poata fi notate. ectia de evaluare prin lucrari practice:se da elevilor sa efectueze o aplicatie. "e evalueaza atat cantitatea cat si calitatea muncii efectuate. 6ota dominante a lectiei de evaluare: &n functie de rezultatele obtinute de elevi, profesorul isi poate autoevalua activitatea Contribuie la anticiparea evolutiei elevilor. 5.LECTIA MIXTA(COMBINATA) Caracteristica:urmareste realizarea, aproximativ in aceeasi masura, a mai multor sarcini didactice cu mar fi:comunicare, sistematizare, fixare, verificare etc.Fiecarei sarcini ii corespunde un eveniment al instruirii."uccesiunea evenimentelor instruirii este variabila, neavand o ordine constanta.Profesorul este cel care decide. De regula, evenimentele(momentele) instruirii(ale lectiei> au urmatoarea succesiune: #rganizarea clasei si captarea atentiei elevilor:vizeaza asigurarea ordinei, pregatirea mi8loacelor didactice necesare, crearea unei "tara psi9ologice favorabile desfasurarii lectiei !ctualizarea cunostintelor:sunt verificate temele rezolvate acasa, sunt verificate cunostintele si deprinderile insusite in lectiile precedente Pregatirea elevilor pentru asimilarea noilor cunostinte:cu a8utorul conversatiei, profesorul reactualizeaza acele cunostinte care'i sunt necesare pentru intelegerea a ceea ce va preda in lectia de zi, starnind interesal elevilor Comunicarea si asimilarea noilor cunostinte (predarea):practic, se realizeaza obiectivele didactice stsbilite in prealabil de catre profesori.6oile cunostinte sunt astfel prezentate incat sa asigure' cel putin in principiu'obtinerea performantelor scontate.Profesorul se asigura (prin intrebari adecvate, formulate intermitent) ca ceea ce preda este inteles de catre elevi Fixarea cunostintelor predate:profesorul insista (/'? min)asupra stabilizarii cunastintelor prin sistematizarea lor, printr'un exercitiu aplicativ sau reluan ceea ce este esencial in lectia respectiva.!cest tip de lectie se foloseste in clasele mici

deoarece se succed mai multe evenimente intr.'un interval relativ mic de timp, iar volumul de cunostinte care se preda este redes. 6.CONCLUZII Din sucinta prezentare a 1ipurilor si variantelor de lectii deducem ca ele au o functie orientativa, nefiind Ac9eme rigide sau tipare fixe.Profesorul are latitudinea de a elabora cele mai adecvate si eficiente variante de lectii, in functie de sarcina didactica dominante, de situatia concreta.

CUPRINS i. ii. iii. ORGANIZAREA PE CLASE ORGANIZAREA PE LECTII PREZENTAREA TIPURILOR DE LECTII

1. LECTIA DE RECAPITULARE SI SISTEMATIZARE 2. LECTIA DE EVALUARE 3. LECTIA MIXTA(COMBINATA 4. CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE Colban,&., (coord.), Cunoasterea elevului. # sinteza a metodelor, Ducuresti, $DP.,*EB?.

&ucu,)., 7anagementul si gestiunea clasei ,&asi, $ditura Polirom, ,>>>. Paun,$., Clasa de elevi ca grup educational, in "ociopedagogie scolara , Ducuresti,$DP,*E?, ?

&nternet